LG | NP7550W | Owner's Manual | LG NP7550W Owner's Manual

LG NP7550W Owner's Manual
Đang sạc
Charging
Khái Quát về Sản Phẩm
Product Overview
Kết Nối BLUETOOTH®
BLUETOOTH® Connection
Cài Đặt Ứng Dụng
App Installation
Sử dụng Thiết bị Ngoại vi
Using External Device
Nhấn
Press
Để sử dụng thiết bị này thoải mái hơn, hãy cài đặt “Music Flow
Bluetooth” trên thiết bị Bluetooth của bạn. /
để bật thiết bị. /
to turn on the unit.
To use this unit more comfortably, install “Music Flow Bluetooth” on
your Bluetooth devices.
Loa Bluetooth Di động
Tìm kiếm “Music Flow Bluetooth” trên
Google Play Store hoặc Apps Store. /
Xấp xỉ 3,5 giờ /
Approx. 3.5 hours
Searching for “Music Flow Bluetooth” on the
Music Flow Bluetooth Google Play Store or Apps Store.
NP7550 / NP7550W
NP7550B / NP7550D
Cách kiểm tra tuổi thọ pin: khi thiết bị được bật, hãy nhấn 1/!. /
Chọn “LG Music Flow P7(xx)” trên thiết bị Bluetooth của bạn.
(XX có nghĩa là hai chữ số cuối của địa chỉ BT.)
yy Khi bạn bật thiết bị, thiết bị bluetooth kết nối gần đây nhất sẽ tự động kết nối. (Chỉ khi nào
thiết bị ngoại vi không được kết nối với cáp di động và thiết bị được đăng ký trên thiết bị
Bluetooth.)
yy Tùy vào thiết bị bluetooth, bạn cần phải nhập mã PIN (0000).
LG Music Flow P7 (CD)
How to check the battery life: when the unit is turned on, press
the 1/!.
TIẾNG VIỆT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị
của bạn và giữ lại để tham khảo sau.
ENGLISH OWNER’S MANUAL
Please read this manual carefully before operating your set and retain it
for future reference.
Khi bạn kết nối cáp di động,
bạn có thể lựa chọn giữa
Bluetooth và chế độ đầu vào
di động. /
Bật : Nhấn 1/!
Tắt : Nhấn và giữ 1/!
On : Press the 1/!
Off : Press and hold the 1/!
Phiên bản 4.0.3
(hoặc cao hơn) /
Phiên bản 6
(hoặc cao hơn) /
Version 4.0.3
(or higher)
Version 6
(or higher)
60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %
When you connect portable
cable, you can select between
Bluetooth and portable input
mode.
Select “LG Music Flow P7(xx)” on your Bluetooth device.
(XX means the last two digits of BT address.)
yy When you turn on the unit, the last connected bluetooth device is connected automatically.
(Only if the external device is not connected with portable cable and the unit is registered
on the Bluetooth device.)
yy Depending on the bluetooth device, you need to enter the PIN code (0000).
Ghép nối đa thiết bị: Nhấn và giữ trong 2 giây để thêm
một thiết bị bluetooth khác.
Khởi tạo : Nhấn và giữ trong 10 giây. /
Phát/Tạm dừng : Nhấn
.
Tua về trước: Nhấn
hai lần.
Tua về sau : Nhấn
ba lần. /
Multi pairing : Press and hold for 2 seconds to add another
bluetooth device.
Initializing : Press and hold for 10 seconds.
.
Play/Pause : Press
Forward Skip: Press
twice.
Back Skip : Press
three times.
,
Khi bạn kết nối cáp di động, chức năng sẽ tự động chuyển
sang chế độ đầu vào di động. /
When you connect the portable cable, the function is
changed to portable in mode automatically.
Tắt tiếng : Nhấn
Mute : Press
. (Di động, LG Sound Sync) /
. (Portable, LG Sound Sync)
http://www.lg.com
Thông Tin về An Toàn
Safety Information
Kết nối Dual Play (Tùy chọn)
Dual Play Connection (Optional)
LG Sound Sync
LG Sound Sync
Về Chỉ Báo LED
About LED Indicator
Chuẩn bị : Cần có hai loa để nghe âm thanh nổi. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo
ứng dụng “Music Flow Bluetooth”. /
LG Sound Sync giúp bạn có thể kiểm soát một số chức năng của thiết bị này bằng điều khiển từ xa của LG TV. Các chức năng có thể điều khiển từ xa
là tăng/giảm âm lượng và tắt tiếng. Đảm bảo rằng TV của bạn có biểu tượng LG Sound Sync được hiển thị trên đó. /
Preparation : Two speakers are needed to enjoy in stereo. For more detail, refer to the
“Music Flow Bluetooth” app.
LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV. Controllable functions are volume up/down
and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as shown above.
Sáng màu đỏ
Turned on red
Sáng màu hổ phách
Turned on amber
Đang sạc
Kết nối
Cài đặt đầu ra âm thanh của TV : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
loa sử dụng Bluetooth. /
Connect the
speaker using Bluetooth.
Set up the sound output of your TV : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
Đã sạc đầy / In Charging
Sáng màu trắng
Turned on white
Tắt
Turned off
Fully Charged
Đã bật nguồn. / Power is turned on.
Pin được tháo xả. (Nhấp nháy nhanh) / Battery is discharged. (Blinks rapidly)
Thiết bị vận hành bình thường. Để thiết bị ở nhiệt độ phòng (5 - 35 °C) một lúc và thử lại. /
The unit operates abnormally. Leave the unit at room temperature (5 - 35 °C) for a while and try again.
Nhấn và giữ đồng thời các nút (
loa : ,
/
loa : ,
bạn nghe thấy tiếng bíp. Các nút sẽ nhấp nháy màu trắng. /
speaker : ,
/
speaker :
Press and hold the buttons (
simultaneously until you hear a beep. Buttons will blink white.
cho đến khi
,
)
,
Phương pháp cài đặt của LG Sound Sync có thể khác nhau tùy thuộc vào TV. Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng TV của bạn. /
Chờ kết nối dual play / Waiting for dual play connection
The setting method of LG Sound Sync may differ depending on the TV. Refer to your TV manual.
Chờ đồng bộ hóa âm thanh / Waiting for sound sync
Trạng thái Tắt tiếng (Di động) / Mute Status (Portable)
cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.
Nhấn và giữ đồng thời ,
nháy màu hổ phách. Nếu được kết nối,
có màu hổ phách. /
Nếu hai loa được kết nối, các nút nhấp nháy sẽ có màu trắng kèm theo
tiếng bíp. /
If two speakers are connected, blinking buttons will stay white with beep
sound.
NP7550-B0.BVNMLLK_SIM_MFL68880458.indd 1
simultaneously until you hear a beep.
Press and hold ,
connected,
stay amber.
nhấp
blinks amber. If
Nhấp nháy : Tìm thiết bị Bluetooth, Ở chế độ bật : Thiết bị Bluetooth được kết nối. /
Blink : Searching for Bluetooth device, Stay on : Bluetooth device is connected.
2015-04-22
1:43:20
TIẾNG VIỆT
Đặt lại
Trong trường hợp thiết bị bị treo do trục trặc, hãy tháo bỏ ống
cao su và nhấn nút thiết lập lại bằng cách sửa dụng một vật
giống đinh ghim. Sau đó, thiết bị được tắt hoàn toàn.
Chú ý khi sử dụng Thiết bị này
Bluetooth
yy Bạn có thể kết nối thiết bị này với đồng thời tối đa 3 thiết bị bluetooth bằng
phương pháp tương tự.
yy Các kết nối đa cặp chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị iOS hoặc Android. (Kết nối
đa cặp có thể không được hỗ trợ tuỳ thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị
được kết nối.)
yy Thiết bị bluetooth tháo rời được/tháo lắp được (Ví dụ như: Khóa cứng...) không
hỗ trợ ghép nối đa thiết bị.
yy Thậm chí nếu thiết bị này được kết nối tối đa với 3 thiết bị bluetooth, bạn chỉ
có thể phát và điều khiển nhạc bằng cách sử dụng một trong những thiết bị
được kết nối.
Dual Play
yy Nếu bạn dùng thiết bị bluetooth sử dụng khóa cứng, bạn sẽ không thể sử
dụng được tính năng Dual Play.
yy Trong chế độ đầu vào di động, bạn không thể sử dụng tính năng Dual Play.
yy Khi bạn thưởng thức Dual Play, kết nối đa cặp sẽ không được hỗ trợ.
yy Khi bạn thưởng thức Dual Play, không thể thay đổi được chức năng.
yy Khi kết nối Dual Play đang được xử lý, bạn có thể tìm kiếm thiết bị trên các thiết
bị bluetooth khác.
loa : ,
/
yy Khi bạn ngắt kết nối Dual Play, hãy nhấn và giữ các nút (
loa : ,
) một lần nữa.
yy Khi bạn thưởng thức Dual Play, bạn có thể điều chỉnh âm lượng của cả hai loa
và
cùng một lúc.
sẽ bị ngắt
yy Khi kết nối Dual Play, các thiết bị bluetooth được kết nối với loa
kết nối và các thiết bị được kết nối với loa
sẽ bị ngắt kết nối trừ thiết bị
được kết nối cuối cùng.
yy Việc sử dụng Dual play được giới hạn chỉ với các thiết bị này và không có sẵn
trên các sê-ri Music Flow khác.
trong
yy Để thay đổi thiết bị bluetooth trong chế độ Dual Play, hãy bấm và giữ
2 giây để ngắt kết nối thiết bị bluetooth hiện tại và kết nối thiết bị bluetooth
mong muốn.
với thiết bị bluetooth.
yy Trong chế độ Dual Play, bạn chỉ có thể kết nối loa
yy Dual Play chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị Android hoặc iOS.
LG Sound Sync
yy Khi kết nối bị thất bại, hãy nắm rõ các điều kiện của thiết bị và của TV như:
nguồn, chức năng và...
yy Nếu bạn tắt và bật TV, bạn phải cài đặt lại kết nối đồng bộ hóa âm thanh LG.
yy Thiết bị này nhận diện các tín hiệu đầu vào như Bluetooth và LG TV và sau đó
tự động thay đổi sang chức năng phù hợp.
Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn
Khi thiết bị ở chế độ Đồng bộ hóa âm thanh BT/TV mà không phát lại nhạc trong 20
phút hoặc ở trong chế độ đầu vào di động mà không nút nào hoạt động trong 6 giờ,
thiết bị này sẽ tự động tắt.
Cách ngắt kết nối mạng không dây hoặc thiết
bị không dây.
Tắt thiết bị.
Thông số
Bộ Nguồn:
-- 5 V 0 2,0 A (Bộ nguồn AC)
-- Pin sạc lắp sẵn
Mức tiêu thụ năng lượng:
-- 10 W
Bộ nguồn AC:
-- Mẫu máy: WB-10A05FG
-- Hãng sản xuất: Yang Ming Industrial
-- Đầu vào: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
-- Đầu ra: 5 V 0 2,0 A
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): Khoảng 184 mm x 55 mm x 63 mm
Khối lượng tịnh: Khoảng 0,7 kg
Nhiệt Độ Vận Hành: 5°C đến 35°C
Độ Ẩm Vận Hành: 5 % đến 60 %
Đầu Nối Ngoài:
-- Giắc cắm mini ø 3,5 mm
-- Cổng Micro USB để sạc pin
Liên lạc: Bluetooth
Bộ khuếch đại:
-- 10 W + 10 W (4 Ω ở 1 kHz)
-- THD: 10%
Loa:
-- Loại: Lắp sẵn
-- Mức Trở Kháng: 4 Ω
-- Nguồn Vào Danh Định: 10 W
-- Nguồn Vào Tối Đa: 20 W
Pin:
-- Dung lượng pin : 2600 mAh
-- Thời gian hoạt động xấp xỉ là 8 giờ. (Dựa vào mức âm lượng 30%, tín hiệu 1kHz,
đầu vào di động 400 mV và trạng thái sạc đầy) Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào
trạng thái pin hoặc điều kiện vận hành.
yy Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Xử lý sự cố
Không có điện
yy Pin cạn. Nạp lại pin
yy Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng bộ nguồn AC.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị biến dạng
yy Âm lượng của thiết bị này hoặc thiết bị thông minh của bạn được đặt ở mức tối
thiểu. Kiểm tra và điều chỉnh âm lượng của thiết bị này hoặc âm lượng của thiết bị
bluetooth.
y
y Khi bạn sử dụng một thiết bị bên ngoài ở âm lượng cao, chất lượng âm thanh có
thể bị giảm. Hãy giảm âm lượng của các thiết bị.
yy Nếu bạn sử dụng thiết bị này vì các mục đích khác với mục đích nghe nhạc, chất
lượng âm thanh có thể bị giảm hoặc thiết bị này có thể không hoạt động đúng
cách.
Ghép nối Bluetooth không hoạt động tốt.
yy Hãy tắt bluetooth và bật lại trên thiết bị bluetooth của bạn, sau đó thử ghép lại.
yy Đảm bảo đã bật thiết bị bluetooth của bạn.
yy Di chuyển chướng ngại vật khỏi đường phát tín hiệu của thiết bị bluetooth và thiết
bị này.
yy Tùy vào loại thiết bị bluetooth hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể
không được ghép với thiết bị này.
yy Trong khi sử dụng Bluetooth, bạn có thể không kích hoạt được ứng dụng Music
Flow Bluetooth. Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth mà trước đó bạn đã kết nối để sử
dụng ứng dụng Music Flow Bluetooth đúng cách.
yy Khi thiết bị Bluetooth của bạn đã được kết nối với thiết bị khác, trước tiên hãy ngắt
kết nối Bluetooth. Sau đó bạn có thể điều khiển thiết bị của mình qua ứng dụng
Music Flow Bluetooth.
yy Tùy vào thiết bị Bluetooth, ứng dụng Music Flow Bluetooth có thể không hoạt
động.
yy Kết nối bạn vừa thực hiện có thể bị ngắt nếu bạn chọn ứng dụng khác hoặc thay
đổi thiết lập thiết bị được kết nối thông qua ứng dụng Music Flow Bluetooth. Trong
trường hợp đó, vui lòng kiểm tra trạng thái kết nối.
NP7550-B0.BVNMLLK_SIM_MFL68880458.indd 2
Thiết bị này không hoạt động bình thường.
yy Nếu pin đã được tháo xả hết, thông tin bluetooth đã lưu có thể bị xóa.
yy Cài đặt trước đó có thể không được lưu lại khi tắt nguồn thiết bị.
đèn chỉ báo LED sẽ sáng màu đỏ và trắng xen kẽ.
yy Trong trường hợp có sự cố,
Vui lòng sử dụng thiết bị này ở nơi thích hợp có nhiệt độ và độ ẩm không quá cao
hoặc quá thấp. Nếu vấn đề chưa được giải quyết, hãy liên hệ với trung tâm chăm
sóc khách hàng của LG Electronics.
yy Trong trường hợp quá tải, tất cả các đèn chỉ báo LED ở trạng thái màu trắng. Hãy tắt
nguồn và sau đó bật lại nguồn.
Thông Tin về An Toàn
THẬN TRỌNG
NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT
KHÔNG ĐƯỢC MỞ
THẬN TRỌNG: ÐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ÐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU)
BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẢO TRÌ, CHUYỂN VIỆC
BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.
Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam
giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện
áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản
phẩm và có thể đủ mạnh để tạo ra nguy cơ điện giật cho con
người.
Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người
dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo
dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.
CẢNH BÁO:
yy Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để sản phẩm dưới mưa
hoặc nơi ẩm ướt.
yy Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.
y
y Thiết bị này có chứa nam châm có thể có hại cho một số loại đối tượng (như: Thẻ
từ, máy trợ tim, v.v.).
THẬN TRỌNG:
yy Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho
sự vận hành thông suốt sủa sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng.
Tuyệt đối không nên để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên
giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở
những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ
thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
yy Không để máy bị dính nước (nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa
chất lỏng như lọ hoa lên trên máy.
yy Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy lên thiết bị.
yy Người dùng không được thay pin lithium bên trong thiết bị vì có nguy cơ nổ nếu
pin được thay không đúng cách, và phải được chuyên gia thay bằng pin cùng loại.
yy Chỉ sử dụng bộ nguồn AC bán kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ
nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc
bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành. Nếu bạn
không sử dụng bộ thích nghi đã cung cấp, quá trình sạc sẽ không có sẵn hoặc thời
gian sạc có thể khác nhau.
yy Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không được mở thiết bị ra. chỉ liên hệ
nhân viên đủ năng lực.
yy Không được để thiết bị này ở một nơi gần các thiết bị phát nhiệt hay tiếp xúc với
ánh nắng trực tiếp, hơi ẩm, hay chấn động cơ học.
yy Để vệ sinh thiết bị, sử dụng dẻ mềm và khô. Nếu bề mặt quá bản, hãy sử dụng vải
mềm được làm hơi ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch
mạnh chẳng hạn như cồn, benzene, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể
làm hỏng bề mặt thiết bị.
yy Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng
gần thiết bị. Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt. Không để các sản phẩm bằng
cao su hoặc plastic tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.
yy Không được đặt thiết bị này lên túi khí của xe. Khi túi khí bung ra, nó có thể gây ra
thương tật. Trước khi sử dụng xe, hãy sửa thiết bị.
yy Không được sử dụng chức năng rảnh tay trong khi lái xe.
y
y Không được để thiết bị này lên một nơi không ổn định chẳng hạn như các kệ trên
cao. Nó có thể rơi xuống vì âm thanh làm rung.
yy Không được sử dụng các sản phẩm có điện thế cao gần sản phẩm này. (Ví dụ: Vỉ
đập ruồi dùng điện) Sản phẩm này có thể bị hư hỏng do sốc điện.
Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp
yy Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
yy Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.
THẬN TRỌNG liên quan đến Dây Nguồn
Hầu hết các thiết bị đòi hỏi được đặt vào một mạch điện được thiết kế riêng biệt;
Đó là một mạch điện ổ cắm điện đơn để cấp nguồn chỉ cho một thiết bị đó và không
kết nối thêm nhánh hoặc với ổ cắm khác. Để chắc chắn hãy kiểm tra trang thông số kỹ
thuật trong hướng dẫn sử dụng này. Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường
bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng
hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn
hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc
hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm bảo
dưỡng được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương. Bảo quản dây
nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị
kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi
dây có thiết bị này. Để ngắt nguồn ra khỏi mạch chính, rút phích cắm dây mạch chính.
Khi lắp đặt sản phẩm, hãy bảo đảm đặt phích cắm ở vị trí dễ dàng tiếp cận.
Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.
Cách an toàn để tháo pin hoặc bộ pin ra khỏi thiết bị: Tháo pin hoặc bộ pin cũ,
thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường
và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và động vật, phải đặt pin cũ
hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm thu gom dành riêng. Không được
vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng pin và bộ ắc quy
trong các hệ thống hoàn trả miễn phí của địa phương. Không được để pin tiếp xúc với
nguồn nhiệt quá mức chẳng hạn như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.
CHÚ Ý: Để bảo mật hãy đánh dấu những thông tin như nhận dạng sản phẩm và xếp
hạng cung cấp, xin vui lòng tham khảo nhãn chính phía dưới cùng của thiết bị.
Safety Information
ENGLISH
CAUTION
Resetting
In case that the unit freezes due to malfunction, remove the
rubber sleeve and press the reset hole using an object like a
thin pin. Then the unit is turned off completely.
Notice for using this Unit
Bluetooth
yy You can connect this unit with up to 3 bluetooth device simultaneously same
method.
yy The multi pairing connection is only supported on Android or iOS devices.
(Multi pairing connection may not be supported depending on the connected
device specifications.)
yy Removable/detachable bluetooth device (Ex : Dongle etc..) does not supported
multi pairing.
yy Even if this unit connected up to 3 bluetooth devices, you can play and control
music by using only one of the connected devices.
Dual Play
yy If you use a bluetooth device using dongle, you cannot use Dual Play.
yy In portable input mode, you cannot use Dual Play.
yy When you enjoy Dual Play, the multi pairing connection is not supported.
yy When you enjoy Dual Play, the function cannot be changed.
yy When Dual Play connection is on processing, you cannot search the units on
other bluetooth devices.
yy When you disconnect Dual Play connection, press and hold the buttons
(
speaker : ,
/
speaker : ,
) again.
and
yy When you enjoy Dual Play, you can adjust the volume of both
speakers at the same time.
speaker are
yy When connecting Dual Play, bluetooth devices connected to
disconnected and those connected to
speaker are disconnected except for
the last connected device.
yy Using Dual play is limited to only these units and is unavailable on other Music
Flow series.
for
yy To change the bluetooth device in Dual Play mode, press and hold
2 seconds to disconnect current bluetooth device and connect the desired
bluetooth device.
speaker with the bluetooth
yy In Dual Play mode, you can connect only the
device.
yy Dual Play is only supported on Android or iOS devices.
LG Sound Sync
yy When the connections failed, make sure of the conditions of this unit and your
TV : power, function and etc.
yy If you turn off and on the TV, you must set LG Sound Sync connection again.
yy This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG Sound Sync and
then changes suitable function automatically.
Notice for Auto Power Off
When the unit is in BT/LG Sound Sync mode without music playback for 20 minutes or
in portable input mode without button operation for 6 hours, this unit is turned off
automatically.
How to disconnect the wireless network
connection or the wireless device.
Turn off the unit.
Specification
Power Supply:
-- 5 V 0 2.0 A (AC Adapter)
-- Built-in rechargeable battery
Power consumption:
-- 10 W
AC Adapter:
-- Model: WB-10A05FG
-- Manufacturer: Yang Ming Industrial
-- Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
-- Output: 5 V 0 2.0 A
Dimensions (W x H x D): Approx. 184 mm x 55 mm x 63 mm
Net Weight: Approx. 0.7 kg
Operating Temperature: 5 °C to 35 °C
Operating Humidity: 5 % to 60 %
External Connector:
-- ø 3.5 mm mini jack
-- Micro USB port for charging battery
Communication: Bluetooth
Amplifier:
-- 10 W + 10 W (4 Ω at 1 kHz)
-- THD: 10%
Speaker:
-- Type : Built-in
-- Impedance Rate : 4 Ω
-- Rated Input Power : 10 W
-- Max. Input Power : 20 W
Battery :
-- Battery capacity : 2600 mAh
-- Operating time is approx. 8 hours. (Based on 30% volume, 1kHz signal, 400 mV
portable input and fully charged status) It may vary depending on the battery
status and operational conditions.
yy Design and specifications are subject to change without notice.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER
(OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.
This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral
triangle is intended to alert the user to the presence of
uninsulated dangerous voltage within the product’s enclosure
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric
shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended
to alert the user to the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the literature
accompanying the product.
WARNING:
yy To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this product to rain or
moisture.
yy Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar
unit.
yy This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object ( Ex :
Magnetic card, Pacemaker etc..).
CAUTION:
yy Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure
reliable operation of the product and to protect it from over heating. The
openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug
or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation
such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the
manufacturer’s instruction has b een adhered to.
yy The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no
objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
yy No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the
apparatus.
yy Internal lithium battery in the unit should not be replaced by user because of
danger of explosion if battery is incorrectly replaced ,and must be replaced with the
same type battery by expert.
y
y Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from
another device or another manufacturer. Using any other power cable or power
supply may cause damage to the device and void your warranty. If you do not use
supplied adapter, charging is unavailable or charging time may differ.
yy To avoid fire or electric shock, do not open the unit. Contact to qualified personnel
only.
yy Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct
sunlight, moisture, or mechanical shock.
yy To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft
cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents
such as alcohol, benzine, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
yy Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with
strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic products in
contact with the unit for a long period of time.
yy Do not place the unit over the vehicle’s air bag. When the air bag deploys, it may
result in injury. Before using in the car, fix the unit.
yy Do not use the handsfree function during driving a car.
yy Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down
because of the vibration of the sound.
yy Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This
product may malfunction due to electrical shock.
CAUTION when using this product in environments of low humidity
yy It may cause static electricity in environments of low humidity.
yy It is recommended to use this product after touching any metal object which
conducts electricity.
CAUTION concerning the Power Cord
Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit;
That is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional
outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner’s manual to be
certain. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall
outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation
are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically
examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or
deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced
with an exact replacement part by an authorized service center. Protect the power cord
from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in
a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point
where the cord exits the appliance. To disconnect power from the mains, pull out the
mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.
This device is equipped with a portable battery or accumulator.
Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove
the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly.
To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human
and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at
designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other
waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and
accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire
or the like.
NOTICE: For safety making information including product identification and supply
ratings, please refer to the main label on the bottom of the apparatus.
Troubleshooting
No power
yy The battery is discharged. Recharge the battery.
yy Connect the unit to the power supply with the AC adapter.
No sound or sound distortion
yy The unit or your smart device’s volume is set to minimum. Check and adjust the
volume of the unit or bluetooth device’s volume.
yy When you use an external device at high volume, the sound quality may be
deteriorated. Lower the volume of the devices.
yy If you use the unit for purposes other than listening to music, the sound quality may
be lowered or the unit may not work properly.
Bluetooth pairing does not work well.
yy Switch bluetooth off and on again on your bluetooth device, then try pairing again.
yy Be sure your bluetooth device is on.
yy Remove the obstacle in the path of the bluetooth device and the unit.
yy Depending on the type of the bluetooth device or surrounding environment, your
device may not be paired with the unit.
yy While using Bluetooth, you may not be able to activate Music Flow Bluetooth
app. Disconnect Bluetooth device you have connected before to use Music Flow
Bluetooth app properly.
y
y When your Bluetooth device have been already connected with other unit,
disconnect the Bluetooth connection first. Then you can control your unit through
Music Flow Bluetooth app.
yy Depending on the Bluetooth device, Music Flow Bluetooth app may work
restrictively not work.
yy The connection you’ve made may be disconnected if you select other application
or change the setting of the connected device via Music Flow Bluetooth app. In
such case, please check the connection status.
The unit does not operate normally.
yy If the battery was fully discharged, the stored bluetooth information can be deleted.
yy Previous setting may not be saved when the unit’s power is shut off.
LED indicator is lit in red and white alternately. Please
yy In case of malfunction,
use the unit in proper place where the temperature or humidity is not so high or
low. If this problem is unsolved, contact LG Electronics customer care center.
yy In case of overload, all LED indicators stay white. Please turn the power off and then
on again.
2015-04-22
1:43:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising