LG | LH-T7652PA | LG LH-T7652PA Sách hướng dẫn sử dụng

LG LH-T7652PA Sách hướng dẫn sử dụng
H?ing
dEn so dong
đ?U đUa dvd/CD
MODEL: LH-T7652PA
(H? th?ng ⓒm
(LH-T7652)
thanh: LHS-76PAF, LHS-76PAS,
LHS-76PAC, LHS-76PAW)
Tr?ic
vui
khi
lßng
so dong hay iOu chØnh m¸y, xin quy kh¸ch
ac ku cuen s¸ch h?ing dEn so dong nμy.
P/NO: 3834RT0009E
C«ng ty
LG Electronics Vietnam
C¸c cho
y vO Dⓒy Nguan
C¸c thiOt
bÞ
nh÷ng m¹ch
NghUa
ca
BiOu t?ing
tia sÐt bªn
trong
b¸o cho
BiOu
dEu chEm than bªn trong 1
t?ing
ca
gi¸c
y nghUa b¸o cho ng?ei ding
nh÷ng h?ing dEn quan trang vO so dong
C¶NH B¸o:
iOn, kh«ng
tr?eng
d?ing
trong tμi liOu
i kIm.
O tr¸nh th¶m haa ch¸y hoÆc giEt
O thiOt bÞ d?ii trei m?a hoÆc m«i
Em ?it.
y: Kh«ng Æt s¶n phEm t¹i n¬i kh«ng tho¸ng
gi¸ s¸ch hoÆc c¸c n¬it?¬ng tu.
Cho
khY nh?
Cho
y
§Cu
Ua DVD nμy so dong hO theng Laser.
¶m b¶o so dong met c¸ch hip ly, h·y ac cEn
thEn quEn s¸ch h?ing dEn so dong nμy vμ gi÷ l¹i O
tham kh¶o sau nμy. NOu thiOt bÞ cCn
?ic b¶o d?ing
h·y liªn hO vii trung tⓒm dÞch vo ny quyªn cna c«ng
§O
ty.
§O
tr¸nh c¸c tia laser
m¸y. TuyOt
me m¸y.
ei kh«ng
truc tiOp, kh«ng ?ic
?ic nh×n vμo bøc x¹
me
ph¶I
?ic
nh¸nh c¸c nh¸nh
c¸o
?ic
nei vii æ c¾m
pho.
,
tam
vμ b¶o
khuyOn
so dong
vii
Xin
xem
ong lo¹i, kh«ng
Tiªu chuEn
phCn
ku thuEt cna s¶n phEm.
Kh«ng ?ic so dong
?eng
iOn qu¸ t¶i. SI rEt nguy
hiOm nOu b¹n ding æ c¾m qu¸ t¶I; t?eng hay æ c¾m
hang; æ c¾m tuet khai t?eng; dⓒy iOn øt, he... ca
thO gⓒy iOn giEt hay ho¶ ho¹n. KiOm tra Þnh ku
?eng
iOn, gai nhⓒn viªn ku thuEt thay thO
?eng
iOn bÞ hang.
B¶o vO dⓒy nguan
ei vii c¸c sai hang vEt ly nh?
xo¾n, th¾t not, bI dⓒy kNt khe coa, I v?ang v¸o
dⓒy.
1 tam gi¸c
ng?ei so dong
nguy hiOm nh?ng kh«ng
?ic c¸ch iOn bªn trong m¸y vμ ca thO
gⓒy nguy hiOm cho nguei ding.
y nghUa c¶nh
vO ving
iOn ¸p
ca
lμ na
Ou
iOn chuyªn dong
va
laser khi
2
Moc loc
B¶o d?ing
vμ
dEn
H?ing
tr?ic
MÆt
tr?ic
vμ
vo
khi
mÆt
§iOu khiOn to
Cμi
dÞch
sau
m¸y
xa
vμ thiOt
Æt
so dong
3
B¶o d?ing
4
Khi
H·y gi÷ l¹i
6
carton
7
KOt nei vii thiOt bÞ ngo¹i vi
8
KOt nei vii Anten
8
L¾p
theng
HiOn thÞ th«ng
tin
C¸c thiOt
ban
lEp
Thao t¸c
loa
10
Cu
10
theng
ng¾t o¹n (Parental Control)
§iOu chØnh
12
13
13
kh¸c
lEp
sinh thiOt
bÞ
kh¨n v¶i mOm kh« O lau. NOu bO mÆt qu¸ bEn
b¹n ca thO ding kh¨n Em vii dung dÞch ca tYnh tEy
roa nhN. Kh«ng ding dung m«i m¹nh nh? can,
benzen, dung dÞch pha lo·ng... v× ca thO lμm hang bO
mÆt cna m¸y.
12
loa 5.1
nguyªn vEt liOu
ang gai vμ hep
§O
b¶o
qu¶n tet nhEt,
vEn chuyOn.
¶m b¶o iOu kiOn
ang gai nh? t¹i nhμ
Ding
11
ThiOt lEp hO
c¸c
khi
th×
10
¢mThanh
C¸c thiOt
VO
10
chung
Ng«n ng÷
HiOn thÞ
Kho¸
9
Ua trªn mμn h×nh
vo
thiOt bÞ
H?y gi÷ bO ngoμi m¸y s¹ch sI
Kh«ng so dong c¸c dung dÞch dÞch dO bay h¬i nh?
thuec diOt c«n tring d¹ng phun gCn thiOt bÞ
Kh«ng cho nhua hay cao su tiOp xoc lⓒu ngμy vii
thiOt bÞ. Chong ca thO O l¹i vOt trªn bO mÆt
9
KOt nei vii hO
cCn
b¹n ph¶i
m¸y.
lEp
dÞch
chuyOn
5
KOt nei vii TV
vμ kOt nei loa
vEn
vμ
Cu
Ua
§Cu
Ua DVD/CD
nghO
phEn
cao.
quay
NOu
Ua
lμ thiOt
bÞ
thEu
kYnh
nh?
bÞ bEn
¶nh ca thO bÞ kÐm
hay
iOn to
nhEn
mßn th×
chYnh
x¸c, c«ng
hiOu hay be
chEt l?ing
h×nh
tYn
i.
Ho¹t
eng
C¸c chøc
n¨ng
c¬b¶n
14
C¸c chøc
n¨ng
kh¸c
15
Chong t«i khuyOn c¸o b¹n nªn kiOm tra vμ b¶o
d?ing m¸y cø sau 1000 gie lμm viOc ( iOu nμy cßn
tiy thuec vμo m«i tr?eng lμm viOc cna m¸y)
15
§O biOt
§iOu khiOn TV
tiOng
Ua
§ac
LEp ch?¬ng
CD vμ MP3/WMA
tr×nh
ac
Ua
16
16
§ac
Ua ¶nh JPEG
17
§ac
Ua
18
§ac
Ua DVD
phim
ThiOt lEp
μi
μi
Nghe
DivX
tiOng
ph¸t
ph¸t
19
thanh Radio
Radio
20
20
HNn gie
21
ChØnh s¸ng
T¾t tiOng
21
So dong
Lua chan
21
gi¾c Headphone
21
Cu vμo tYn hiOu
21
XTS / XTS pro
21
¢mthanh ¶o (Virtual)
21
ChO
21
e
vii nhμ
ⓒm thanh
Tham kh¶o
Danh s¸ch m·
ng«n ng÷
quec gia
dEn kiOm tra sai hang
Danh s¸ch m·
H?ing
C¸c
th«ng se ku thuEt
22
22
23-24
25
3
thªm chi tiOt, xin quy
phⓒn phei gCn nhEt.
kh¸ch vui
lßng
liªn
hO
Giii
thiOu
H?ing
dEn
Xin
kh¸ch vui
quy
nμy
tr?ic
khi sn
tr?ic
khi
lßng
dong
so dong
vμ
gi÷ l¹i
lo¹i Ua
C¸c
ac ku cuen
s¸ch
O
h?ing
ac
?ic:
dEn
tham kh¶o khi
cCn.
Cuen s¸ch nμy cung cEp cho quy kh¸ch nh?ng th«ng
viOc so dong vμ b¶o qu¶n Cu Ua DVD. NOu
ca nhu cCu soa ch÷a, hay b¶o d?ing,
quy kh¸ch h·y
liªn hO vii trung tⓒm b¶o hμnh cna C«ng ty.
tin vO
Ngoμi
BiOu t?ing
C¸c
Cho
biOu t?ing
y:
C¸c chØ
dEn
so dong trong
Æc biOt cCn
cho
Æc
tYnh
O thuc
c¸c chøc
hiOn
n¨ng dO
ho¹t
M?
dμng
§Cu
h¬n.
ving:
ac
DVD ca
Tiªu
lo¹i
O ca c¸c biOu t?ing
Ua
a mii
Ua DVD
§Ua
hay
tiOng
c¸c
Cho
DVD-RW, D+RW,
nei
dung
ⓒm
nμy ?ic thiOt kO
tring
ving
vii m·
m·
ving
vμ chO
?ic
t¹o O đ?c đ?a
phYa sau cna
in
lμ "ALL".
TrªnvacnahCuhOtc¸c UaDVD Oucainh×nh
qu¶ cCu vii met hoÆc nhiOu ch÷ se trªn na. Se nμy
ph¶i tring vii se e phYa sau cna m¸y nOu kh«ng
Ua DVD ± R/RW
DVD
Ua sI
NOu
tiOng
Ua:
y
§Ua VCD
§Ua
Ua
m·
m¸y hoÆc
ⓒy thO hiOn r»ng, chØ
n¨ng nh? ?ic diOn gi¶i.
d?ii
ca c¸c chøc
?ic
y:
Tiy theo chEt l?ing thiOt bÞ ghi hay chEt l?ing cna
Ua CD-R/RW (hoÆc DVD-RW, DVD +RW), m¸y ca
thO kh«ng ac ?ic 1 se Ua CD-R/RW(hoÆc DVDRW, DVD +RW)
Kh«ng d¸n thªm nh·n vμo bEt cø mÆt nμo cna Ua
Ua ca h×nh d¹ng
Æc biOt (vY do
Kh«ng so dong
h×nh loc gi¸c hay h×nh tr¸i tim) v× ca thO gⓒy hang
m¸y.
MNo:
dEn
ac
CD-RW chøa c¸c
Cho
eng.
C¸c chØ
cßn
thanh, MP3, WMA, ?nh JPEG vμ đ?a DivX.
s¸ch
y vO
m¸y
ra,
SVCD vμ CD-R,
BiOu t?ing nμy ca thO xuEt hiOn trªn mμn h×nh TV
trong khi thiOt bÞ
ang lμm viOc. Na th«ng b¸o vii
ng?ei so dong r»ng chøc n¨ng ?ic diOn gi¶i trong
cuen s¸ch nμy kh«ng thO thuc hiOn
ei vii
Ua video
DVD
ang ac.
kh«ng
ac
?ic.
Ua ca m· ving kh«ng
hiOn nªn dßng ch÷
Regional Code", nghUa lμ kiOm tra m· ving.
CD
trªn
§Ua MP3
§Ua WMA
§Ua JPEG
§Ua DivX
4
b¹n
mμn
ac nh÷ng
h×nh sI
ong
"
th×
Check
MÆt tr?ic
vμ
mÆt
sau
m¸y
MIC1 / MIC2
KOt nei vii Micro
KOt nei tai nghe ngoμi
§In
§In
e chO
chØ thÞ tYn hiOu che
a khi Cu Ua
e
che
(T¾t)
BEm
ang me khay
PhYm
n¨ng / §ac Ua
gi÷ phYm nμy kho¶ng 3 giⓒi,
a bEm l¹i phYm nμy O lua chan
Chøc
Khay Ua
ca mμu
Ua
sau
vμ
chøc n¨ng kh¸c
§iOu khiOn ⓒm l?ing
Coa sæ hiOn thÞ
iOu khiOn
M¾t nhEn
Cæng
MONO/STEREO
USB
T¹m dong/ tong
KOt nei vii cæng USB
(VY do: ThiOt bÞ nhi USB)
Dß
b?ic
ac
Dong
(-/+) / Ba
qua
Ua
.............................................................................................................................................................
Dⓒy nguan
KOt nei loa
KOt nei ¨nten FM
KOt nei ¨nten AM
§Cu
Qu¹t
lμm m¸t
ra
§Cu
§Cu
ra
S-VIDEO
ra
mμn hinh
Video thμnh
phCn
KOtneivii CuvμoTVquac¸c ?engYPbPr
§Cu vμo h×nh ¶nh / ⓒm
thanh(Tr¸i/Ph¶i)
§Cu vμo h×nh ¶nh / ⓒm thanh
5
AV1
(Tr¸i/Ph¶i)
AV2
Gi thiOu
§iOu khiOn to
xa
§ang/Me
Lua chan nguan
DVD
Lua chan nguan
to thiOt
c¸c th? moc
Lua chan
bÞ
USB
ngoμi.
VIRTUAL
Lua chan hO theng
(FM hoÆc AM)
dß
phYm se
vμo
USB
ra
BAND
C¸c
khay Ua
AUX
BEt t¾t nguan
ⓒm thanh ¶o
Lua chan
MARKER / §¸nh dEu
●
§¸nh
0-9
iOm khi
met
ang
Ua
ac
SEARCH
●
HiOn thÞ
¸nh dEu
menu
Pho O
Lua chan ng«n ng÷ pho O (DVD)
RETURN/ Quay l¹i
Tho¸t khai menu thiOt lEp
SUBTITLE /
XTS pro
thøc ⓒm thanh tu nhiªn
vμ trung thuc h¬n
O th?eng
DISPLAY
hiOn thÞ
mμn h×nh
Truy cEp
●/▼▲
Cu vμo cna TV
Lua chan
AUDIO
ENTER
●
Lua chan ng«n ng÷ ⓒm thanh (DVD)
hoÆc kªnh ⓒm thanh (CD)
X¸c nhEn lua chan
PRESET(▼ )
Lua chan ch?¬ng tr×nh
●TUN(-/+)(
)
Dß μi ph¸t Radio.
●
SOUND
Lua chan chO
e
ⓒm thanh
SETUP
HiOn thÞ hay tho¸t khai
menu
cμi
TITLE
Æt
HiOn thÞ tiªu O cna
MENU
phYm MENU O hiOn thÞ danh
nei dung ca trong Ua h×nh DVD
SCAN / SLOW
T×m kiOm theo chiOu
theo chiOu
§ac chEm
§iOu chØnh ⓒm l?ing
Truy cEp hoÆc t¾t
thuEn hoÆc nghÞch
thuEn hoÆc nghÞch
●
●
ng?ic/ quay vO Cu cna
chapter/track hiOn t¹i hoÆc
quay vO chapter/track tr?ic
Dß t×m
●
PAUSE / STEP
●
PLAY
●
REPEAT
●
§ac l¹i chapter/track,
tiªu
dEn so dong
Khoμng
Gac:
to h×nh
menu
ch?¬ng tr×nh hoÆc met
menu
t×m kiOm
¶nh Video
SLEEP
DIMMER
TV
(▼▲)
cna
§iOu khiOn TV
(ChØ iOu khiOn
?ic
TV
L¾p pin
cho
23 ft
(7m)
to
iOu khiOn
Th¸o va
pin R03(
cna
sau
ci
AAA)
iOu
khiOn, l¾p
theo
ong cuc
mÆt phYa
cna m¾t c¶m øng.
30 o to
mci
h?ing
LG)
Micro
iOu khiOn
Kho¶ng
track trªn
BEm vμo not nμy O thay æi e s¸ng cna
coa sæ hiOn thÞ trªn panel phYa tr?ic m¸y
iOu khiOn b¹n ph¶i h?ing
iOu khiOn vμo
m¾t c¶m øng trªn Cu Ua vμ bEm c¸c phYm.
tr?ic
Radio
ph¸t
HNn gie t¾t
●
●
Khi
c¸ch:
μi
(▼▲)
MIC VOL.
H?ing
met
Phang
§iOu chØnh e vang cna ⓒm thanh
§iOu chØnh ⓒm l?ing
se met
¸nh dEu trªn
MUTE / T¾t tiOng
● ZOOM
LÆp l¹i met chuci
ECHO VOL.
vμo tCn
iOm
●
ch?¬ng tr×nh
CLEAR.
Xo¸
O, tEt c¶
REPEAT A-B
menu
MEMO.
NhEp
●
STOP
PROG.
●
●
SKIP
Ua.
VOLUME +/-
So dong
moc
Radio
phYa
tr?ic
cna
m¾t
c¶m øng.
Cho
y: kh«ng ding lEn pin co vii pin mii.
s÷ dong lEn c¸c lo¹i pin kh¸c nhau.
Khcng
6
2
.
Cμi
Æt
vμ thiOt
lEp
KOt nei vii TV
KOt nei S-Video
Thuc hiOn met trong c¸c kOt nei
thiOt bÞ b¹n mμ b¹n ca.
sau,
tiy thuec
KOt nei gi¾c S-VIDEO OUT cna thiOt bÞ DVD/CD tii
Cu vμo S-VIDEO cna TV so dong c¸p S-Video (S).
vμo
KOt nei Video
MNo:
vμo TV cna
vμ c¸c thiOt
bÞ kh¸c mμ
b¹n muen kOt nei, ca nhiOu c¸ch O b¹n ca thO kOt
nei
Cu thu DVD/CD. So dong met trong c¸c kOt nei
?ic miªu t¶ d?ii
ⓒy.
§O kOt nei
?ic chYnh x¸c, b¹n h·y vui lßng tham
kh¶o tμi liOu h?ing
dEn so dong TV, VCR, hO
theng Stereo hoÆc c¸c thiOt bÞ kh¸c khi cCn thiOt
Tiy thuec
b¹n
KOt nei gi¾c MONITOR OUT cna
Cu vμo VIDEO cna TV so dong
cung cEb (V).
Cu
c¸p
DVD/CD tii
video
KOt nei DVD
Nei
Cu ra COMPONENT VIDEO OUT cna
.
?ic
Cu DVD
vii Cuvμot?¬ngøngcnaTVsodongc¸pYPbPr
Cho
-
y:
vμo TV.
-
(C).
§¶m b¶o
r»ng
Lua
Cu
DVD/CD
chon
b¹n.
Kh«ng kOt nei Cu
bÞ VCR. H×nh ¶nh
b¶o vO sao chÐp.
Cu
ong
?ic
kOt nei truc
tiOp
vμo AV trªn TV cna
CμiÆtvhOlEp
th«ng qua thiOt
thO bÞ mÐo do hO theng
DVD/CD vμo TV
DVD ca
MÆt
sau
cna
MÆt
sau
cna
TV
Cu DVD
7
KOt nei vii thiOt bÞ tuu chan
KOt nei
nei thiOt bÞ VCR vii
Cu vμo AV IN.
2. KOt nei cæng USB cna thiOt bÞ nhi USB (hoÆc m¸y
nghe nh¹c MP3...) vii cæng USB e phYa tr?ic cna
thiOt bÞ.
1. KOt
MÆt
cna
tr?ic
KOt nei ¨ngten dⓒy FM vμo
§O
§Cu
§Cu
ra
ⓒm thanh
ra
h×nh ¶nh
(Tr¸i/ Ph¶i)/
§Cu vμo ⓒm thanh (Tr¸i/ Ph¶i)/
§Cu vμo h×nh ¶nh (AV IN)
tr¸nh
khai
rot thiOt bÞ USB
Chan met chO e
ra
STOP hai lμn liªn
tiOp.
2. Rot thiOt
Cho
bÞ
USB
chøc
Cu
n¨ng
Ua
kh¸c
hoÆc bEm
phYm
khai m¸y.
ra
y
Kh«ng
§Cu
rot thiOt
bÞ
USB khi
thO
i· ca
(MP3/WMA),
ang ho¹t eng.
?ic c¸c th? moc ⓒm nh¹c
¶nh (JPEG), vμ DivX to thiOt bÞ
ac
H×nh
USB.
Compact Flash
lo¹i thI nhi ca thO ding:
(CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card
(SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card
(SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro
(MS-Pro)
-t?¬ng thYch vii: FAT16, FAT32
ChØ so dong c¸c lo¹i thI nhi e trªn.
§Cu Ua nμy sI kh«ng hc tri nh÷ng lo¹i thiOt bÞ yªu
cCu cμi Æt thªm phCn mOm
i kIm.
Trong tr?eng hip kOt nei vii thiOt bÞ USB HDD,
quy kh¸ch ph¶i nei thªm nguan pho cho thiOt bÞ
C¸c
Card
-
USB.
NOu thiOt bÞ USB
sI
hiOn thÞ
chuyOn
menu
ban
chia thμnh 2, met th? moc æ
mμn h×nh. NOu b¹n muen
?ic
trªn coa
sæ
Cu
sau
khi
h·y bEm RETURN.
ThiOt bÞ nμy kh«ng hc tri m¸y
iOn tho¹i di eng.
lua chan
met
th?
moc,
quay
ku thuEt se
vμ
8
Cu kOt nei ¨ngten FM
nhiOu, h·y Æt ¨ngten
bÞ
Sau khi kOt nei
theo chiOu
AM
xa
Cu
Ua
kh¸c.
¨ngten dⓒy FM, h·y Æt ¨ngten
ngang nh? h×nh vI.
¡ngten
1.
thanh.
Me reng hOt ¨ngten dⓒy FM.
¡ngten
§O
ph¸t
y:
DVD/CD vμ c¸c thiOt
(hoÆc m¸y nghe nh¹c MP3...)
μi
Cu kOt nei ¨ngten
KOt nei ¨ngten vßng AM vμo
VCR
ThiOt bÞ nhi USB
O nghe
AM
Cho
Cu DVD
¡ngten
KOt nei ¨ngten FM/AM
FM
AM
L¾p
vμ kOt nei
C¸c loa tr?ic
dⓒy
loa vμ
1. KOt
2.
l¾p
KOt nei vii hO
loa
?ic
th¸o
ra
c¸c loa tr?ic
nei dⓒy loa tii vÞ trY
G¾n loa tr?ic
nh? h×nh d?ii
vμo loa
to c¸c loa
øng. KOt nei
ⓒy.
KOt nei hO
vÆn ec
loa so
dong
c¸c
dⓒy
loa
?¬c cung
§O
Cu cuei t?¬ng øng.
c¸ch
theng
loa
cEp.
nh? h×nh d?ii
øng b»ng
theng
iOu
¹t ?ic chEt l?ing ⓒm thanh tet nhEt, h·y
chØnh c¸c th«ng se cna loa (ⓒm l?ing, kho¶ng
c¸ch,... )
vYt
ⓒy.
Loa tr?ic
Loa tr?ic
(Ph¶i)
(Tr¸i)
Loa
Loa
trung tⓒm
sau
Loa
(Ph¶i)
sau
(Tr¸i)
Loa trCm
Cho
y:
B¶o
¶m r»ng c¸c c¸p kOt nei loa ?ic
c¸p bÞ ¶o chiOu, ⓒm thanh sI bÞ mÐo.
NOu b¹n so dong lao phYa tr?ic
v?it qu¸ c«ng suEt loa.
v¬itu
?ic
Eu nei chYnh x¸c trªn thiOt bÞ:
lO c«ng suEt
loa
9
Cu vμo thEp,
+
On
+
vμ
-
iOu chØnh ⓒm l?ing
On
-.
NOu c¸c
cEn thEn
O
tr¸nh
CμiÆtvhOlEp
HiOn thÞ
B¹n
Nh÷ng thiOt lEp
trªn mμn h×nh
thO hiOn thÞ t×nh tr¹ng ho¹t
ca
eng cna
Ua trªn
B»ng
DISPLAY khi
ang
Ua.
ac
C¸c
th«ng
2. BEm
BEm
met
th¸i
ac.
phYm
phYm
◀/▶
Xem thªm
HiOn thÞ
▼/▲ O chan moc. Moc chan sI s¸ng.
O thay æi thiOt lEp hoÆc lua chan
BEm
Chapter
--
Tiªu
gian
·
tæng
§O
ac.
lua chan ng«n ng÷ hoÆc
--
BEm
se chapter.
Subtitle
Sound
Cho
-
Lua chan gac
-
--
lua chan chO
quay,
e
se gac quay.
10
a
iOu khiOn to
xa
Æt xuEt hiOn
O chan c¸c moc mμ b¹n muen
O chuyOn
On møc thø 2.
hiOn thÞ chO e hiOn t¹i cna
lua chan thay thO.
mμn h×nh
3. So
giⓒy nOu kh«ng
?ic bEm, th× hiOn thÞ mμn h×nh
kho¶ng
xa
SETUP. Menu cμi
dong ▲/▼
a bEm phYm
2. So
ⓒm thanh.
iOu khiOn to
møc tr?ic
chung
nh? c¸c
NOu trong
l¹i
Thao t¸c
1. BEm
tæng
trªn
trªn
y:
?ic
quay
theo
phYm
O.
Lua chan pho
tiOp
phYm
BEm
kªnh ⓒm
thanh.
Angle
O hiOn thÞ menu. BEm lCn thø 2 phYm
l¹i mμn h×nh khei t¹o ban Cu.
SETUP
§On møc
O hiOn t¹i (HoÆc track).
Chapter hiOn t¹i/
--
thei
-
Audio
vμ tho¸t Menu
SETUP sI quay tre
(Track)
Time
thO
ca
On 13
moc.
Title
Æt (Setup), b¹n
h×nh ¶nh vμ ⓒm thanh.
nh?
thO chan ng«n ng÷ cho pho
O trong
iOu chØnh c¸c moc kh¸c.
Æt, cong nh?
chi tiOt so dong menu cμi Æt to trang 10
cμi
menu
cμi
menu
ca
B¹n cong
tin sI
trªn mμn h×nh. C¸c moc hiOn thÞ trªn mμn
h×nh lμ kh¸c nhau tuu thuec vμo tong lo¹i Ua vμ
hiOn
tr¹ng
dong
iOu chØnh cho c¸c moc
mμn h×nh TV.
1. BEm
c¸ch so
Cu
ban
ca
phYm
nμo
sI biOn mEt
dong
sau
a
Trªn
moc
cong
▲/▼ Ochanmocb¹nmuenemøc2
phYm ▶ O chuyOn tii møc 3
a bEm
sau
dong ▲/▼ O chan chO e b¹n muen, sau a
bEm ENTER O x¸c nhEn lua chan. Met se moc
ßi
hai thªm met se b?ic n÷a.
5. BEm
SETUP hoÆc PLAY
O tho¸t khai menu
4. So
SETUP.
NG¤N NG÷ (LANGUAGE )
OSD
Chan
ng«n ng÷
cho
menu
Setup
vμ cho
hiOn thÞ
trªn
mμn h×nh.
O/Menu
Pho
ng«n ng÷ b¹n thYch cho
tiOng) pho O, vμ menu cna Ua.
§Ua ⓒm thanh/
Chan
track ⓒm thanh
( Ua
,
Nguyªn b¶n(Original):
Chan ng«n ng÷ gec mμ
na
·
?ic ghi
vμo
Ua.
Ng«n ng÷ kh¸c (Other)
ng«n ng÷ kh¸c, b¹n bEm c¸c phYm se sau
a ENTER O nhEp vμo 4 ch÷ se t?¬ng øng vii danh
s¸ch m· ng«n ng÷ e phCn tham kh¶o (Trang 22).
NOu b¹n nhEp m· ng«n ng÷ sai, bEm CLEAR sau a
nhEp l¹i.
§O chan
10
hiOn thÞ /
QuÐt ¶nh liªn toc (Progression Scan )
ChO
e quÐt ¶nh liªn toc cho phÐp b¹n th?eng thøc
h×nh ¶nh tet nhEt vμ Yt bÞ hiOn t?ing nh¸y ¶nh nhEt.
Display
NOu
quy kh¸ch
ang so dong gi¾c ra Video
Cu DVD nh?ng l¹i kOt nei vii TV
Component cna
t?¬ng tu (Analog) th«ng th?eng th× h·y Æt chO
e
quÐt liªn toc (Prgression Scan) e tr¹ng th¸i t¾t "OFF".
NOu
HiOn thÞ
4:3:
khi
b¹n
xem
TV
xem
TV mμn ¶nh
1.
ThiOt lEp chO
e hiOn thÞ chØ
khi chO
e hiOn thÞ
x¸c
HiOn thÞ mμn ¶nh reng, vii d¶i
phYa d?ii mμn h×nh
Letterbox:
trªn vμ
en e
phYa
"
liªn
Progressive
toc ( Progression Scan)
Scan
"
trªn
menu
hiOn thÞ
▶.
dong phYm
3.BEm
TV lμ
n¨ng QuÐt
Lua chan
2. So
4:3.
Enter
nhEn
O
▲/▼
x¸c
sI xuEt
O chan
"ON".
nhEn l¹i lua chan cna b¹n.
hiOn.
Menu
C¶nh b¸o:
Khi thuc hiOn chøc n¨ng quÐt ¶nh, th× h×nh ¶nh chØ
xuEt hiOn khi TV hay Monitor t?¬ng thYch vii chO e
quÐt. NOu b¹n bEt chO e quÐt mμ bÞ lci th× b¹n ph¶I
khei
eng l¹i m¸y.
1. Tr?ic tiªn, b¹n ?a
Ua ra khai
Cu DVD. Khi hiOn
thÞ "NO DISK" xuEt hiOn trªn coa sæ hiOn thÞ.
¶nh(Panscan): Tu eng hiOn thÞ h×nh ¶nh reng
mμn ¶nh th?eng,
hai bªn r×a cna ¶nh sI bÞ c¾t
QuÐt
lªn
chøc
rai bEm
e hiOn thÞ
ChO
"ON".
th«ng
BEt
Chan
Þnh d¹ng nμy khi b¹n
reng (mμn h×nh 16:9).
b¹n t?¬ng thYch vii tYn hiOu quÐt liªn toc
e quÐt liªn toc (Progress Scan) e
Æt chO
h·y
tr¹ng th¸i BEt
h×nh ¶nh TV
Chan
Þnh d¹ng nμy
th?eng(mμnhinh4:3)
16:9:
TV cna
th×
a
STOP (■)
vμ gi÷
b¹n bEm
phYm
nμy trong kho¶ng 5 giⓒy. §Cu ra Video sI
e chuEn. vμ h×nh ¶nh sI hiOn tre l¹i
quay vO chO
trªn
TV
met
hay Monitor th«ng th?eng
2.Sau
phYm
11
CμiÆtvhOlEp
AUDIO /
¢MTHANH
ThiOt lEp hO
Mci
Ua DVD ca rEt nhiOu lua chan
Cu
nhau.ThiOt lEp tuu chan ⓒm thanh cna
loai
hO theng
audio mμ
b¹n
s?
ra
audio kh¸c
loa
thiOt lEp
c¸c b?ic
Thuc hiOn
Cu DVD theo
theng
sau
O xⓒy dung met be
m· h¸o kªnh ⓒm thanh vßm 5.1
dong.
1. BEn
ENTER vμ
menu
thiOt lEp hO
theng
loa 5.1 sI
xuEt hiOn.
§iOu khiOn d¶i
eng(DRC)
dong phYm ◀/▶ O lua chan loa cCn iOu chØnh.
iOu chØnh lua
dong c¸c phYm ◀/▶ ▲/▼ O
chan.
4. BEm
ENTER
O kh¶ng Þnh lua chan cna b¹n.
Quay vO menu tr?ic.
Lua chan loa
2. So
Þnh d¹ng DVD b¹n ca thO nghe ?ic met d¶i
ch?¬ng tr×nh ghi ⓒm trung thuc vμ chYnh x¸c nhEt ca
thO. Tuy nhiªn, ca thO mong muen nÐn d¶i eng cna
Cu ra audio (su kh¸c biOt gi÷a ⓒm thanh to nhEt vμ
ⓒm thanh nha nhEt). §iOu nμy cho phÐp b¹n nghe
tiOng cna met ch?¬ng tr×nh phim vii ⓒm l?ing nha
h¬nmμ kh«ng mEt
i su ra rμng cna ⓒm thanh. §Æt
DRC e chO
e BEt "ON" O lua chan chøc n¨ng nμy.
Vii
Ph¸t ⓒm
3. So
Lua chan
sau, loa
KYch
(Vocal)
loa mμ b¹n muen
iOu chØnh.(Loa tr?ic,
trung tⓒm, lao trCm.)
ci
Do c¸c thiOt
§Æt chO e ph¸t ⓒm (Vocal) e tr¹ng th¸i BEt (ON) chØ
khi ch¹y ch?¬ng tr×nh karaoke DVD
a kªnh. C¸c
kªnh karaoke trªn
Ua sI kOt hip thμnh ⓒm thanh
stereo th«ng th?eng.
loa
thay æi
loa lμ ce
lEp
c¸c thiOt
Þnh
nªn
b¹n kh«ng thO
lEp nμy.
¢ml?ing
NhEn ◀/▶ O iOu chØnh møc
On +5dB).
ra
cna loa lua chan.(-
5dB
Kho¶ng
Khi kOt
loa
KiOn
(Distance)
ng?ei
nghe
kho¶ng
phYm
tra
◀/▶
tra nhi
Loa tr¸i tr?ic
a
12
Loa
O
iOu chØnh
kho¶ng
c¸ch cna
loa.
(Test)
NhEn phYm ◀/▶
chØnh ⓒm l?ing
kiOm
Cu DVD/CD, §O ⓒm thanh to c¸c
lμ cung met loc, quy kh¸ch h·y
c¸ch to loa On vÞ trY ng?ei
nghe.
nei loa vii
On
thiOt lEp
NhEn
c¸ch
O kiOm
O ¹t
tra tYn
?ic
trong hO theng.
(L)
a
Loa
ph¶i sau(R)a
trung
Loa tr¸i
hiOu cna mci
l?ing cna
tⓒm a
sau
(L)
Loa
a
iOu
loa.
ⓒm
ph¶i
tYn
hiOu
tr?ic
Loa trCm.
(R)
ng¾t
Khaa
M?
o¹n (Parental Control)
quec gia (Country Code)
vμo m· n?ic
NhEp
Ua DVD,
1.Chan "Country
bEm phYm ▶
2. Theo b?ic
Møc
phⓒn lo¹i (Rating)
tYnh
nμy
cho
c¸c c¶nh d?ii
møc
1.
Chan "Rating" e
2.
§O truy nhEp vμo møc phⓒn lo¹i (Rating), mEt
khEu (Password) vμ m· n?ic (Country Code),
menu
LOCK rai bEm
ca c¸c
ving
Code" e trªn
2 nh?
·
chuEn
O phⓒn lo¹i
tham kh¶o.
phCn
LOCK
menu
sau
a
dEn e bªn tr¸i (Møc
h?ing
phⓒn lo¹i).
3. Chan ky tu
Cu tiªn b»ng phYm ▼/▲.
4. DÞch chuyOn con tra b»ng phYm ▶ vμ chan ky tu
thø 2 vii phYm ▼/▲ BEm phYm ENTER O x¸c
nhEn su lua chan m· n?ic cna b¹n.
5. BEm ENTER O kh¶ng Þnh lua chan cna b¹n.
phÐp b¹n ng¨n chÆn viOc truy nhEp
h¹n chO mμ b¹n · chan, ViOc
phⓒn lo¹i dua trªn nei dung cna Ua. Kh«ng ph¶i tEt
c¸ c¸c Ua
Ou
?ic phⓒn lo¹i.
§Æc
/
vμo danh s¸ch e
dua
C¸c chøc
n¨ng
kh¸c
(OTHERS)
CμiÆtvhOlEp
▶.
b¹nph¶inhEpvμo4kytum·sebYmEtdob¹n
t¹o ra.NOu nh? b¹n vEn ch?a nhEp vμo mEt khEu
th× m¸y sI nh¾c b¹n.
NhEp m· se gam 4 ky tu vμ bEm ENTER. NhEp
l¹i lCn n÷a vμ bEm ENTER O x¸c nhEn b¹n
kh«ng bEm nhCm. NOu b¹n nhEp sai, bEm
CLEAR tr?ic khi nhEp l¹i
3.
Chan phⓒn lo¹i to 1 On 8 b»ng phYm ▼/▲
Rating 1-8: Møc 1 ca møc h¹n chO cao nhEt vμ
møc 8 ca møc h¹n chO thEp nhEt
Unlock (Me kho¸)
NOu b¹n chan Unlock chøc n¨ng kho¸ m¸y sI
kh«ng ?ic kYch ho¹t vμ m¸y sI ac tEt c¸c Ua.
NhEn phYm ENTER O kh¶ng Þnh lua chon cna
m×nh, rai nhEn phYm SET UP O tho¸t khai menu.
PBC
§Æt chO
OFF
MEt khEu (M?
bY
khiOn cna
Off: §Ua VCD
sau
2.
a bEm
phYm
Lμm theo b?ic
B¹n
hay
4.
(Møc phⓒn lo¹i).
thO nh×n thEy "Change" ( æi mEt khEu)
"New" (NhEp mEt khEu mii) hiOn trªn mμn
ca
NhEpm·semiivii4kytu,bEmENTERsau a
nhEp l¹i lCn n÷a O x¸c nhEn.
BEm phYm SETUP O tho¸t khai
menu.
NOu b¹n quªn m· bY mEt
NOu
nh?
c¸c b?ic
b¹n quªn
m· bY
Cho
mEt b¹n
ca
thO
xo¸ na
b»ng
NhEpvμose6kytu
2.
bÞ xo¸
NhEp vμo
m· mii
"210499"vμm·bYmEt
nh?
?ic
h?ing
PBC sI
ho¹t
eng
eng gieng
nh?
d?ii
su
iOu
ho¹t
Ua CD
th«ng
thO hiOn thÞ
ca
m·
DivX DRM
¨ng ky
(Qu¶n ly
se haa) cho thiOt bÞ cna b¹n.
¨ng ky ?ic so dong cho dÞch vo VOD (Ch?¬ng
yªu cCu). B¹n
ca
thO
mua
hoÆc
thuª
moc m· haa.
"DivX (R) Registration"
ENTER khi "DivX
y:
TEt c¶ c¸c ch?¬ng tr×nh Video t¶i to DivX VOD
sau:
1.
B¹n
quyOn
2.BEm
bªn tr¸i
h×nh
3.
(BEt) hay
sau
a bEm phYm ▶.
(R) Registration" ang e tuu
chan "Select" vμ m· ¨ng ky sI xuEt hiOn.
So dong m· ¨ng ky nμy O mua mua hoÆc thuª
ch?¬ng tr×nh Video to dÞch vo DivX VOD t¹i trang
web www.divX.com/vod theo h?ing
dEn cna trang
web O t¶i ch?¬ng tr×nh vO
Ua vμ ac b»ng Cu
Ua
nμy.
3. BEm ENTER O tho¸t.
▶.
2 nh?
lμ ON
§¨ng ky DivX(R)
met th?
1. Chan
LOCK
(PBC)
PBC.
tr×nh Video theo
ca
Ua
ac
h?eng.
M·
mEt)
thO nhEp hoÆc thay æi mEt khEu
B¹n
1. Chan mEt khEu (Password) e trªn menu
iOu khiOn
On: §Ua VCD ca
,
4.
e
(T¾t)
ac
sI
dEn e trªn.
13
?ic
trªn
Cu
Ua
nμy
Ou
Ho¹t
eng
C¸c chøc c¬b¶n:
PhYm
eng
Ho¹t
§ang me khay
Ua
T¹m dong
Ua,
ac
ac tong khung
Lo¹i
h×nh
On Chapt/ Track tiOp theo hoÆc quay vO
Cu cna chapt/ track hiOn t¹i.
ChuyOn
BEm
phYm
tr?ic
a.
BEm
phYm
2 lCn
SKIP
SCAN
DVD: 5 b?ic
phCn
O quay vO chapter/
O lua chan tec
e
mong muen.
(X2, X4, X8, X16, X100)
DivX, Video CD: 4 b?ic
(X2, X4, X8, X16)
WMA/MP3, Audio CD: 3 b?ic
BEm
phYm REPEAT
lÆp l¹i mong muen.
§Ua h×nh DVD:
khi
(X2, X4, X8)
ang
Chapter/Tiªu
Ua
ac
O lua chan chO
l¹i
vii
B
O
ang ac Ua, bEm phYm A-B O lua chan
iOm b¾t Cu A vμ iOm cuei B. BEm
c¶/T¾t
o¹n lÆp
REPEAT A-
tho¸t.
phYm ZOOM O phang to h×nh ¶nh (3 b?ic).
B¹n ca thO so dong c¸c phYm ◀▶▼▲ O di chuyOn h×nh
BEm
¶nh phang to.
NOu
Ua DVD ca menu tiªu O th× met menu tiªu O sI
xuEt hiOn trªn mμn h×nh. NOu kh«ng th×, menu Ua sI
xuEt hiOn.
Menu
BEm
Ua xuEt
phYm
hiOn
trªn mμn h×nh
SUBTITLE
O lua chan ng«n ng÷ pho
O
mong muen.
BEm AUDIO lÆp l¹i
kh¸c nhau
hoÆc
O nghe
c¸c
e chO
ng«n ng÷ ⓒm
thanh
c¸c track ⓒm thanh kh¸c nhau.
O nghe c¸c
(STER., TR¸I hoÆc ph¶i)
BEm AUDIO lÆp l¹i
nhau
e t¹m dong, bEm
e
O/ T¾t.
Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA: Track/ TEt
Khi
track
SLOW
mong muen.
14
kªnh ⓒm thanh kh¸c
O lua chan tec
e
Ua
Nhi
Cho y:
NOu bEm
SKIP
khi
lÆp l¹i sI bÞ huu ba.
Met se Ua ca thO
ang
ac lÆp l¹i, chO
§Cu
e
kh«ng
ca
chøc
n¨ng lÆp l¹i chuci
dong e tiªu O
ang ac.
T×m kiOm
theo thei
Chøc
n¨ng
b¹n b¾t Cu
t×m kiOm
chØ ca t¸c
gian
iOm
¸nh dEu
iOm tuu chan
theo
Ua to
ac
"
"REPEAT A-B
met
1. NhEn
not DISPLAY khi
2. BEm
phYm
cho
phÐp
Cho
ang ac Ua.
O chan biOu t?ing
ang ha thei
-:--:--".
gian vμ trªn mμn h×nh xuEt hiOn biOu t?ing
3. NhEp thei gian b¾t Cu mμ yªu cCu theo gie, phot,
giⓒy to tr¸i sang ph¶i.NOu nhEp sai, b¹n ca thO xaa
se a b»ng phYm CLEAR vμ nhEp l¹i.
4. BEm phYm ENTER O x¸c nhEn mec thei gian b¾t
Cu nμy. M¸y sI b¾t Cu
ac Ua to mec thei gian
▼/▲
"
Ua sI
tr?ic
khi b¾t
iOm
theo
Khi
nhi
1. BEm
phYm
b¹n muen
trong m¸y
Ua
BiOu t?ing
ac
¸nh dEu
iOm
On
sI xuEt
mμn
2.
Trong
tu cna
10
3. BEm
sI
ac
hoÆc bEm CLEAR, se cna
B¹n
c¸ch
ca
thO
nhEp
ac
DVD cna
b¹n kOt nei
vii TV
O
nμy
Cu
TV
to bEt
vμo se cna
Ua to
iOm
iOm
¸nh
iOm
ku
iOm
khi so
iOu khiOn, bEm phYm TV trªn
dong
O lua chan thiOt bÞ cCn iOu khiOn.
xa
iOu khiOn POWER (Nguan), CH (▲▼)
phYm
VOLUME
(kªnh),
(+/-) (¢mthanh), INPUT (Nguan
tYn hiOu vμo) ?ic so dong
O iOu khiOn TV LG.
thø
ThiOt lEp m?
Gi÷ phYm
mμ
b¹n chan
dEu sI bÞ xo¸
(▲▼)
khai danh s¸ch.
4.
vii
2. C¸c
ang ac Ua. Menu t×m
dEu xuEt hiOn trªn mμn h×nh
M¸y
b¹n kOt nei
thO so dong
iOu khiOn to xa cna
iOu khiOn met se chøc n¨ng cna
kh¸ch ca
iOu khiOn to
giⓒy, b¹n nhEn phYm ◀/▶ O chan se
iOm mμ b¹n muen gai l¹i hoÆc xaa.
ENTER.
DVD cna
TV
1. Tr?ic
not SEARCH khi
¸nh
Ua
nOu TV cna quy kh¸ch lμ TV LG.
¸nh dEu.
l¹i 9 iOm
c¶nh
?
¸nh dEu:
Gai l¹i met
iOm
Cu
kh«ng tring vii hO cna TV th×
th«ng th?eng sI kh«ng ?ic hiOn thÞ.
Lua chan khi Cu
hO NTSC.
Lua chan khi Cu
hO PAL.
NTSC
DVD
2.B¹ncathOlÆpl¹ib?icmet OnlCnthø9 Onhi
kiOm
a tre
Ua
a.
h? mμ b¹n chan
Quy
hiOn
trªn mμn h×nh TV.
1. BEm
b¹n Æt chiOc
phoc tr¹ng th¸i
§iOu khiOn TV
Cu
MARKER khi
nhi.
kh«i
kh«ng nhi tr¹ng th¸i nOu b¹n t¾t
Cu ch¹y l¹i Ua.
h×nh ¶nh mμu
B¹ncathOb¾t Cu ac Uato1trong9 iOm ·
?ic
Ua.NOu
eng
hO
PAL
¸nh dEu
Cu
tr¹ng th¸i cna
b¹n · t¾t m¸y
B¹n ph¶i chan hO thYch hip choTV cna b¹n. NOu
biOu t?ing "NO DISK" xuEt hiOn trªn mμn h×nh hiOn
thÞ. BEm vμ gi? phYm PAUSE/ STEP kho¶ng 5 giⓒy,
b¹n ca thO chan ?ic hO (PAL, NTSC hoÆc tu eng).
a.
T×m kiOm
?ic
ngay c¶ khi
ac,
y:
§Cu
Chan
Ua.
trªn
mμ na
hay ba Ua khai
l¹i th× m¸y sI tu
n¨ng phang
h×nh.
Chøc
cing
cing
kh¶ n¨ng nhi
ca
ac nμy
Ua cuei
sI
th¸i cuei
tr¹ng
¸nh dEu
¸nh dEu
nμo
trªn
b»ng
menu
t×m kiOm.
B¶o vO mμn h×nh
B¶o vO mμn h×nh sI xuEt hiOn khi b¹n Æt Ua trong
khay chøa Ua e chO e dong sau 5 phot.
15
liªn
iOu khiOn to
POWER
toc
cho
xa
cho TV LG
(TV) vμ nhEn phYm CHANNEL
On khi TV bEt hoÆc t¾t.
Ho¹t eng
tiOng
§ac
Ua
§Ua
tiOng
CD
Ua CD vμo th×
?a
trªn mμn h×nh. BEm
bEm
▲/▼
track. Sau
Ua b¾t
ac. Quy
hoÆc ENTER vμ
thO so dong nhiOu
tham kh¶o
sI xuEt
met
O chan met
menu
PLAY
kh¸ch ca
n¨ng nμy cho phÐp b¹n l?u c¸c track yªu thYch
ku Ua nμo trong be nhi Cu thu. Met ch?¬ng
tr×nh ca thO nhi
?ic 300 track.
chøc
Cu
n¨ng kh¸c,
to bEt
hiOn
a
Ua vμo
1. Cho
xin
Ua.
khay
tiOng
CD vμ MP3/WMA
met
track
PROGRAM
hoÆc
Ua
C¸c
14.
trang
Ua
ac
Chøc
CD/ MP3/WMA
Mci khi
tr×nh
LEp ch?¬ng
MP3/WMA
hoÆc
2.
Chan
vμo danh s¸ch
chan
nhⓒn
t?ing
· lua
O Æt
danh
s¸ch,
lua
bEm
a
sau
rai
biOu
chan
ENTER O
Æt track
ch?¬ng tr×nh. LÆp l¹i
trªn
c¸c track thªm vμo lªn danh s¸ch.
Cho
Cho
BEm
chuyOn
Ua CD ca c¶
Vii c¸c
vμ ¶nh JPEG
ch?¬ng
O
Menu
phYm
tr×nh
b¹n
a.
MP3/WMA
hoÆc
hiOn thÞ s¸ng.
MP3/WMA
ca
On trang tr?ic.
3.
nei dung nh¹c MP3/WMA
thO bEt chuyOn gi÷a c¸c
B»ng
c¸ch bEn
JPEG trªn
menu
sI
chØ t?¬ng thYch vii c¸c
lEy mEu:
Cu
§Cu
ca
bit:
e
Ua
u«I
Khu«n
a bEm
32
--
48
kHz(MP3)
ac
vμ 24-48
PLAY
hoÆc ENTER
tu mμ b¹n
theo thø
ac hOt tEt c¶
O b¾t
Cu. §Cu
lEp. §Cu
·
Ua
Ua sI
sI
c¸c track theo danh s¸ch
·
dong
lEp.
§O quay l¹i chO e ch¹y Ua b×nh th?eng to chO e
Ua theo ch?¬ng tr×nh, lua chan met track cna
danh s¸ch
Ua AUDIO CD(hoÆc MP3/WMA) rai
PLAY.
LÆp l¹i
c¸c file MP3/WMA
Ua CD-R nªn theo
ENTER.
track mμ b¹n muen b¾t Cu ch¹y trªn danh
ch?¬ng tr×nh. BEm MENU O di chuyOn tii
trang tr?ic hoÆc trang tiOp theo
bEm
d¹ng
Ua vμo danh
lua chan biOu t?ing
ch¹y
32-320kps (MP3), 40-192kps (WMA)
kh«ng thO
ac ?ic
kh¸c ".mp3"/".wma"
?a tEt c¶ c¸c track trªn
c¸ch
Chan
khi
kHz(WMA)
Tec
sau
ac
5.
se
b¨ng
4. BEm
sau:
TCn
s¸nh
s¸ch
TITLE vμ to
cing cna
thO
ca
B¹n
y
§Ua
y
1. BEm
? thiOt
c¸c track
REPEAT khi
ang
lEp
Ua.
ac
BiOu t?ing
lÆp l¹i
xuEt hiOn
chuEn
NOu
mOm
b¹n ghi c¸c file MP3/WMA so
kh«ng t¹o ?ic file hO theng(vY
CD) th× kh«ng thO
ac
?ic c¸c file
Chong t«i khuyOn c¸o b¹n nªn so
mOm t¹o ?ic file hO theng theo tiªu
ISO 9660
dong
do
2. BEm
REPEAT
O chan chO
theo
e lÆp l¹i
y muen
phCn
Direct-
MP3/WMA.
dong phCn
chuEn ISO
Track:
lÆp l¹i
track
All:
lÆp l¹i tEt c¶ c¸c track trªn
hiOn t¹i
Off(Kh«ng hiOn thÞ)
:
t¾t chO
Ua
e lÆp l¹i
9600.
Tªnc¸cfilenªncatei a8kytuvμph¶icaphCn
me reng lμ: .mp3 hoÆc
.wma
se file trªn met
Ua
ph¶i nha
met
1. So
dong phYm
track to danh s¸ch
h¬n999
§Cu
Ua DVD/CD nμy yªu cCu c¸c Ua vμ viOc ghi
chÐp Ua theo met tiªu chuEn ku thuEt nhEt
Þnh O ca chEt l?ing quay Ua tet nhEt. C¸c Ua
DVD sao chÐp sI tu
eng thiOt lEp theo c¸c tiªu
chuEn nμy. Ca nhiOu lo¹i khu«n d¹ng Ua kh¸c
nhau ca thO
Ua CD-ROM
ac
?ic (bao gam
chøa c¸c file MP3/WMA) vμ c¸c iOu kiOn
· ca
to tr?ic
O ¶m b¶o viOc t?¬ng thYch ac Ua.
2. BEm
CLEAR.
bEm
ENTER
ch?¬ng
sao
tr×nh.
ch?¬ng
O chan
▲/▼
xaa to danh s¸ch
Kh«ngsodongc¸ckytu ÆcbiOt:/?*:"<>/...
Tæng
Xaa
ch?¬ng
tr×nh
track mμ
b¹n muen
tr×nh
HoÆc chan biOu t?ing
O Æt track · chan
LÆp l¹i O xaa c¸c
rai
lªn danh s¸ch
track kh¸c trªn
danh s¸ch.
Xaa
1. So
toμn
be
danh s¸ch
dong phYm
▲/▼
O chan
rai bEm
ENTER
Quy kh¸ch l?u y r»ng khi t¶i c¸c file MP3/WMA
hay ⓒm nh¹c to Internet ph¶i ca su cho phÐp.
C«ng ty chong t«i kh«ng ca quyOn cEp phÐp.
B¹n ph¶i ?ic su cho phÐp cna chn se h÷u
tr?ic khi so dong c¸c file nμy
16
Cho
y:
C¸c
ch?¬ng
tr×nh sI
bÞ xaa
khi ba
Ua
ra
khai m¸y.
Ho¹t eng
Ua ¶nh JPEG
Xem
Ua
1. §?a
vμo
khay
h×nh / ZOOM
Phang
Cu Ua nμy b¹n ca thO
c¸c tOp ¶nh JPEG.
So dong
vμ
ang
c¸c
xem
Ua chøa
Mci lCn b¹n bEm phYm ZOOM, C¸c chO
thay æi theo tr×nh tu sau:
Menu ¶nh JPEC
l¹i.
Zoom
xuEt hiOn trªn mμn h×nh TV
BEm
BEm
L?u
on
▲/▼
O
chan met
ENTER. Danh s¸ch c¸c tOp trong
NOu b¹n
ang e trong danh s¸ch
tre vO danh s¸ch th? moc tr?ic
▲/▼ trªn
iOu khiOn
O bEt
rai bEn ENTER
th?
rai
moc,
phYm
phYm
▼/◀/
O gi¶m nha
y
khi
th? moc hiOn ra.
c¸c file vμ muen
a so dong phYm
s¸ng biOu t?ing
Tæng
ghi Ua:
thuec
vμo
Cabenluachantec exem¶nh
tec
:
(b×nh th?eng)
e, rai
a bEm
sau
phYm
O lua chan
sau
a bEm
ENTER.
Dong
h×nh
1. BEm
phYm PAUSE/STEP khi ang xem ¶nh.
nμy, Cu DVD sI chuyOn sang chO e
Loc
h×nh
dong
2.
§O quay tre l¹i xem ¶nh, bEm phYm
hoÆc PAUSE/STEP lCn n÷a.
ChuyOn
tii
tOp
BEm SKIP
¶nh O chuyOn
l¹i tOp
PLAY
kh¸c
tii
hoÆc
tOp tiOp
met lCn
hoÆc
theo
l?ing tOp
thO kÐo dμi. NOu
Ua
ph¶i nha
h¬n
khi
Þnh d¹ng hoÆc
cna
do c¸c
Æc
iOm
kh¸c nhau
Ua.
B¹n ph¶i
chÐp vμo
c¸c
¶m b¶o
tEt c¶ c¸c tOp khi
Ou ph¶i ca
u«i ".jpg"
r»ng
Ua CD th×
tOp tEn cing
thμnh ".jpg"
lμ
sao
".jpe" hoÆc ".jpeg",
th×
C¸c tOp kh«ng tEn cing lμ ".jpg" th× Cu
Ua ca
thO kh«ng ac
?ic cho di c¸c tOp nμy xuEt
hiOn nh? c¸c tOp ¶nh JPEG trong Window
Explore cna m¸y tYnh.
ENTER.
◀/▶▲/▼chan
se tOp vμ th? moc trªn
æi chong
vμ
Xem toμn c¶nh
So dong
Ua ca
ac
Metse UacathOsIkh«ngphihipdoviOc
NOu
(nhanh)
phYm ◀/▶▲/▼
vμ se
th?ic
kYch
gian
999
MNo:
So dong
¶nh.
vμi phot mμn h×nh kh«ng xuEt hiOn, th× do
qu¸ lin. H·y gi¶m e phⓒn gi¶i cna ¶nh
xueng d?ii 2M iOm ¶nh (2760 x 2048 iOm
¶nh) vμ t¹o met Ua kh¸c.
b¹n muen xem met tOp Æc biOt nμo a, bEm
▲/▼
O chan tOp
a rai En ENTER hoÆc
PLAY. Trong khi xem met tOp, b¹n ca thO En STOP
O chuyOn tii menu tr?ic
a ( menu JPEC).
(chEm)
kYch th?ic
file
phYm
(T¾t).
(T¾t)
to h×nh ¶nh.
sau
En
3. NOu
II
Zoom off
O phang
JPEG mμ thei
phYm
a
(BEt)
▲/▶/
Tiy
2. BEm
e thiOt lEp
sI
xem
quay tre
tr?ic
h×nh
BEm phYm ◀/▶ Khi ang xem h×nh, O quay h×nh theo
chiOu kim ang ha hoÆc ng?ic chiOu kim ang ha.
Quay
17
Ho¹t eng
Ua phim DivX
§ac
Cu thu DVD/CD nμy b¹n ca thO
So dong
c¸c
ac
Ua DivX.
Ua vμo
1. Cho
khay
h¹n chO
C¸c
?ic
ch¹y Ua
khi
§e phⓒn gi¶i cna c¸c tOp
800x600(WxH)pixel.
Ua. Menu DivX sI
xuEt hiOn trªn mμn h×nh TV.
DivX lμ d?ii
TªntOpcnapho ODivXcathOca40ky
tu.
DivX, na sI
kh«ng thO ac
?ic hiOn thÞ
nh?
".
NOu
ca m·
sau:
NOu
"_
se l?ing
2. NhEn
O lua
▲/▼
phYm
ENTER.
phYm
sI
moc
vμ muen
so dong
rai bEm
moc
danh s¸ch c¸c
Met
xuEt hiOn. NOu
moc
chon th?
h×nh th× ca
b¹n
quay che vO danh s¸ch th? moc,
▲/▼ trªn
iOu khiOn to xa O
phYm
thÞ s¸ng biOu t?ing
th?
tOp trong
ang e trong met
rai bEm
NOu
th?
b¹n
hiOn
ENTER.
O
TOp
pho
Cho
y:
O cna
H·y chan chO
met tOp DivX.
"SUBTITLE ON
Khipho Oca2ng«n
sI
?ic
§Cu
Ua
Micro sI
"
tr?ic
khi
§Þnh d¹ng
ch¹y
kh«ng ho¹t
DivX
?ic tOp
eng
khi
§Þnh d¹ng
trong thI nhi.
TCn
ang ch¹y met tOp DivX, quy
?ic chO e ⓒm thanh
iOu chØnh
kh¸ch sI
vμ chO
?ic
troc
?a
thO ch¹y
?ic
O
m?
ac
?ic
ⓒm thanh
ac
"DIVX5.xx",
?ic
"AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
ang ch¹y met tOp
DivX.
Khi
vμo, cEu
"DIVX3.xx",
"DIVX4.xx",
"XVDI", "MP43", "3IVX".
ng÷trelªn,th×ng«n ng÷gec
ac
chIn
?ic
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)
hiOn thÞ.
nμy kh«ng
DivX ca
§Þnh d¹ng pho
tho¸t
Ua
e
ⓒm thanh vμ h×nh ¶nh cna
".avi", ".mpg", "mpeg", "divx"
kh«ng hiOn thÞ khi ac Ua DivX,
h·y bEm vμ gi÷a phYm S-TITLE kho¶ng 3 giⓒy sau
a bEm S-TITLE O lua chan m· ng«n ng÷ kh¸c cho
On khi tiªu O hiOn thÞ met c¸ch hip ly.
NOu
th?eng.
ra.
b¹n muen xem met tOp Æc biOt nμo a, nhEn
▲/▼ O lμm s¸ng tOp mμ b¹n chan rai b¹n
nhEn phYm ENTER hoÆc PLAY.
STOP
troc
b×nh
giⓒy lμ
thO thiOt bÞ sI
ⓒm thanh vμ h×nh ¶nh kh¸c sI
phYm
phYm
cEu
tOp ghi kh«ng
3. NOu
4. NhEn
khung
eng kh«ng
ho¹t
trong tOp
h×nh trªn 1
khung
trªn 30
?ic
trªn mμn h×nh
se
lEy
trong kho¶ng
kHz(WMA)
32-
e bYt : 32-320kpbs(MP3),
192kbps(WMA)
40-
48kHz(MP3),
kh«ng
e
Tec
VIRTUAL.
18
mEu:
28-48
§Ua DVD
ChuyOn
tiOng
tiOng
§Ua
DVD
l?ing
ⓒm thanh cao, kh«ng nÐn vμ a kªnh.
DVD tiOng cho chEt l?ing
ⓒm thanh Stereo
§Ua
h¬n Ua
192khz
tiOng
(cna
lμ
met
CD
th«ng th?eng
Ua
CD lμ 44.1
( Ua
CD lμ 16 bit d÷
§Ua
tiOng
Ua
Þnh d¹ng
vii tCn
kHz)
mii
se
vii
chEt
lEy mEu
vμ 24 bit d÷
cao
lμ
liOu
Cho
thøc chEt
tu
kªnh 5.1
( Gi¾c
l?ing
ⓒm thanh tet nhEt
so dong
Cu
ra
cna
Ua
Ua
DVD
tiOng
kh¸c nhau.
kh¸c
chia
ca
y
gØa t¹o nei dung En, nghUa lμ b¹n chØ
Ua khi nhEp vμo mEt m· cna
Ua
ac
?ic
(MEt m· nμy ca thO ca trªn va Ua hoÆc trªn trang
web).
Met se
thO
ⓒm thanh
AUDIO 5.1 CH trªn
nham
nham.
y
tiOng DVD, b¹n ph¶i
se
nham
DVD ca
§O th?eng
met
nei dung thμnh nhiOu
thO
B¹n
truy cEp vμo tong nham
khi
ang ac Ua th«ng qua hiOn thÞ trªn mμn h×nh
1. BEm DISPLAY. Khi
Cu
Ua
ang e chO e dong
ac.
2. BEm ▲▼ O lua chan nham.
3. BEm ◀▶ hoÆc c¸c phYm se
O lua chan se cna
Met
liOu).
dung l?ing lin gEp 7 lCn so vii Ua
CD th«ng th?eng.
Met se Ua DVD tiOng cßn chøa c¶
¶nh vμ nh÷ng o¹n Video clip nha.
Cho
ªn
t?¬ng
Cu DVD/CD)
Ua, t¸c
ca
Xem c¸c
trang
kh¸c
Ua DVD tiOng ca chøa rEt nhiOu nei dung nªn ca
nhiOu c¸ch O xem ca g× trªn Ua a.
1. BEm DISPLAY khi
ang ac Ua.
2. BEm ▲/▼ O lua chan biOu t?ing trang (Page).
3. Bⓒm ◀/▶ O lua chan se trang.
V×
Nh÷ng th«ng
theo
tong
tin xuEt
hiOn
trªn mμn h×nh
thay æi tuu
Ua.
Ho¹t eng
19
ThiOt lEp
thO thiOt lEp
ca
B¹n
Tr?ic
AM(MW).
ⓒm
μi ph¸t thanh Radio
50
μi
khi dß
Nghe μi ph¸t
cho c¶ FM vμ
ph¸t sang
sang b¹n
Tr?ic
l?ing.
1. NhEn
3. NhEn
vμ
kho¶ng
gi÷ TUN.(-/+)
2
sau
giⓒy
a nh¶
trªn panen
5. NhEn
phYm PRESET
lua chan se b¹n muen.
+/-
DVD/CD dß
trªn
phYa
iOu khiOn
to
phYa tr?ic
PROG./MEMO trªn panen
O l?u l¹i.
met se
tr?ic.
Dß
xa
cna
phYa tr?ic
b¨ng phYm VOLUME trªn
m¸y hoÆc trªn iOu khiOn to
μi ph¸t radio
Dß
b»ng tay hoÆc tu
§O
dß
hiOu yOu
b»ng tay,
μi ph¸t radio ch?a
ang
dß t×m nh?
nhEn TUN(-/+) trªn
3 liªn
§O
toc
O
dß
μi
dß t×m tu
eng, nhEn
TUN(-/+) kho¶ng 2 giⓒy
ph¸t
Lua
μi ph¸t
vμ
vμ
gi÷ phYm
biOu t?ing
mμn h×nh
μi
NOu
sau
ph¸t
sI
trong kho¶ng 2
xuEt hiOn trªn
PROG./MEMO met lCn n÷a
PROG./MEMO
"ERASE ALL
a
nhEn
bÞ
xaa.
t×nh ce
? nhi
?ic
nhi
trong b?ic
2.
iOu khiOn to
chan
truc tiOp
met
vμ
gi÷ phYm
trªn
iOu khiOn to
μi ph¸t radio
xa.
?
?ic
"
sI
B¹n ca thO so dong phYm se trªn iOu khiOn to xa O
lua chon truc tiOp. VY do, O nghe μi ph¸t se 4 b¹n
ca thO bEm se 4 trªn iOu khiOn to xa. §O nghe μi
ph¸tse19b¹nbEmse1raise9(Trongkho¶ng3
giⓒy).
Tham kh¶o
vμo chO
"ERASE ALL"
b¹n
e
b¹n l¹i kh«ng muen xaa be nhi
kh«ng cCn bEm phYm nμo kh¸c,
t?ing hiOn thÞ "ERASE ALL" sI tu
quay vO chO
e b×nh th?eng.
Cho
chØnh ⓒm l?ing
panen
thiOt lEp
tEt c¶ c¸c
c¸c
PRESET (+/-) lÆp l¹i trªn iOu khiOn to xa O
lua chan μi ph¸t mμ b¹n mong muen. Mci lCn b¹n
nhEn phYm,
Cu thu DVD/CD sI chuyOn
On met
kªnh μi ph¸t.
2. NhEn
Nghe ch?¬ng tr×nh
trong Cu thu:
met lCn
b»ng tay.
NhEn
nhEt sI xuEt hiOn.
gCn
thu
xa
μi ph¸t vii tYn
giⓒy
?ic
NhEn phYm POWER O t¾t Cu thu DVD/CD hoÆc lua
chan chO e chøc n¨ng kh¸c (CD/DVD, AUX, USB).
O
kh¸c.
NhEn TUN. (-/+) e b?ic
Xaa
thanh
T¾t ch?¬ng tr×nh
7.ThuchiOnl¹ib?ic3 Onb?ic6 Odßc¸c μi
ph¸t
ph¸t
μi ph¸t Radio
l¹i sang
(Tham kh¶o phCn
Radio" )
DVD/CD
xa.
PROG./MEMO trªn panen
nhEp nh¸y trªn mμn h×nh.
n÷a
Cu thay
ph¸t
3. §iOu
Cu
khi
4. NhEn
6. NhEn
phYa tr?ic
phYm.
ViOc quÐt sang sI dong l¹i
?ic tYn hiOu to met μi ph¸t.
sI
Cu
cna
phYm BAND cho On khi AM(MW) hoÆc FM
xuEt hiOn trªn coa sæ hiOn thÞ.
§μi
BAND, FM hoÆc
On khi tCn se dß b¾t
cho
khi FM
sæ hiOn thÞ.
trªn coa
lCn b¹n nhEn phYm
AM(MW) sI lCn l?it thay æi.
a
On
cho
xa
mci
2. Sau
ei,
μi
thanh Radio
dß vμ l?u
1. NhEn
iOu khiOn to
BAND trªn
AM(MW) xuEt hiOn
vμ
h·y
nhi
trong be
"thiOt lEp
vÆn nha
nªn
tiªn
c¸c
μi
sau
vμi
nh?ng
ph¸t. B¹n
giⓒy biOu
eng biOn
mEt vμ
y
NOu ch?¬ng tr×nh FM nhiOu
NhEn phYm MONO/ST. trªn panen phYa tr?ic, biOu
t?¬ng "ST." sI biOn mEt trªn cou sæ hiOn thÞ.
SI kh«ng ca hiOu øng STEREO nh?ng chEt l?ing
thu sI
?ic c¶i thiOn. BEm phYm nμy met lCn n÷a
O quay vO chO e STEREO.
§O c¶i thÞªn chEt l?ing
NOu b¹n
· nhi vμo tEt c¶ c¸c μi ph¸t ch?¬ng tr×nh,
met th«ng iOp "FULL" sI xuEt hiOn trªn coa sæ hiOn
thÞ trong met loc sau a met se nhEp nh¸y trªn mμn
h×nh. §O thay æi se nμy h·y tham kh¶o b?ic
5-6
Thay æi ¨ngten.
nh? trªn.
20
thu
HNn gie
B¹n
XTS / XTS pro
thO thiOt lEp
ca
vμo thei
gian Æt
NhEn
1.
phYm
Cu
cho
Ua DVD/CD
tu
eng t¾t
Mci lCn b¹n bEm
æi nh? sau:
tr?ic.
SLEEP
O thiOt lEp
thei
gian hNn
hiOn thÞ
hiOn
trªn mμn h×nh hiªn
SLEEP vμ thei
gian thiOt lEp
tu thiOt lEp thay
XTS-P ON /
th?eng
BEt)...
sI xuEt
XTS-P ON
thÞ.
ⓒm thanh cna
C«ng nghO
tuyOt
Mci lCn b¹n nhEn phYm SLEEP, thei gian hNn
t¾t sI thay æi theo tr×nh tu sau:
2.
XTS pro, tr×nh
B×nh
(XTS ON/BEt
mong muen.
§In
phYm
thanh
LG
t¹o
ei trung thuc vμ
seng
chEt l?ing
ra
ⓒm
eng.
XTSON
(T¾t)
Cho
y:
thO kiOm tra thei gian cßn l¹i tr?ic khi Cu
DVD/CD tu t¾t.
NhEn SLEEP. thei gian cßn l¹i sI xuEt hiOn trªn mμn
ca
B¹n
h×nh
Chøc
NhEn
n¨ng nμy sI thay æi e s¸ng cna coa sæ hiOn
phYa tr?ic trong tr¹ng th¸i bEt nguan.
DIMMER liªn
phYm
BEm
chØ thÞ
So dong
KOt nei
y:
toc
ChO
"T¾T TIONG"
nhEp nh¸y
sI
t¹m thei kh«ng ca
t¸c
khi
thay
kh«ng ho¹t
eng.
dong
e
XTS-P vμ XTS e
tr¹ng
th¸i
VIRTUAL
O thiOt lEp chO
e
ⓒm thanh Virtual.
trªn mμn h×nh
gi¾c c¾m headphone
loa sI
cna
tu t¾t
khi
tYn
hiOu
Stereo
ⓒm
vμo
Cu DVD.
vμo
xa
¢mthanh
O lua chan
Mci lCn b¹n bEm phYm nμy, c¸c chO
thªo tr×nh tu sau: AV1 a AV2.
e
sI
a kªnh sI t¹o c¶m gi¸c ⓒm thanh 10.1 to
hO theng ⓒm thanh 5.1 vμ quy kh¸ch sI c¶m nhEn su
trung thuc vμ chi tiOt cna ⓒm thanh.
Cu vμo
ChO
cong
ca
c¸ch bEm
e
ⓒm thanh
B¹n ca thO th?eng thøc ⓒm thanh vßm b»ng c¸ch lua
chan met trong c¸c tr?eng ⓒm thanh · ?ic cμi Æt
s½n theo ch?¬ng tr×nh mμ b¹n muen nghe. (ChØ cho
ⓒm thanh kªnh 2.1)
thay æi
y:
kh¸ch
a kªnh
¢mthanh
mong muen.
b»ng
øng
l¹.
thO so dong thiOt bÞ VCR hoÆc c¸c thiOt bÞ
O kOt nei vii Cu DVD qua gi¾c AV IN. Quy
kh¸ch h·y tham kh¶o s¸ch h?ing
dEn so dong cna
c¸c thiOt bÞ kOt nei
O ca thªm th«ng tin.
iOu khiOn to
ⓒm thanh 3D theo thei
gian thuc to
ⓒm thanh næi STEREO. Ng?ei
nghe sI
?ic
thøc hiOu øng ⓒm thanh næi seng
eng On ku
nguan
th?eng
b¹n kOt nei Headphone.
ca
AUX trªn
thanh 3D Stereo
T¹o hiOu
kh¸c
hiOu
XTS sI
.
BEm
Lua chan nguan
B¹n
e
to kªnh 2.1 sang kªnh 5.1.
gi¾c Headphone
HO theng
vμo
Cho
O t¾t tiOng.
gi¾c c¾m headphone
Qoy
c¸ch
¢mthanh ¶o (VIRtual)
MUTE
§In
Cho
e chO
NORMAL
T¾T TIONG
BEm
chøc
æi
trªn panen
tYn
ac met
ChO
CHØnh s¸NG (DIMMER)
thÞ
Ua phim vii møc ⓒm thanh trCm (Bass)
n¨ng nμy sI t¨ng e nh¹y ⓒm e loa trCm.
e 2CH BYPASS sI t¹o ra hiOu øng cao b»ng
ac nguan ⓒm e loa sau b»ng vii loa tr?ic.
Khi
thEp,
thO lua chan nguan tYn hiOu Cu
not FUNC. trªn mÆt tr?ic cna
m¸y
Cho
ChO
21
y
e
ⓒm thanh
mÆc
Þnh
ban
Cu lμ BYBASS.
Ho¹t eng
Tham kh¶o
Danh s¸ch m?
ng«n ng÷
So dong danh s¸ch nμy
Ua ⓒm thanh/
pho
Danh s¸ch m?
O chan ng«n ng÷ mong muen
khi cμi
O /menu
quec gia
22
Æt
ban
Cu:
dEn kiOm
H?ing
MEt
Ua
Nguyªn
nguan
Lang dⓒy nguan
Cu
kh«ng ho¹t
Kh«ng
TV ch?a
tYn
nhEn
DVD
thÞ
hay
hiOn thÞ ch?a
ca ⓒm thanh
ch?a
c¾m
?ic
ThiOt bÞ nei vii c¸p ⓒm thanh
kh«ng Æt ong chO e O
nhEn tYn hiOu Cu ra cna DVD
cna thiOt bÞ kOt nei
Nguan
ch?a
ac
Ua
§Ua
kh«ng ho¹t
xa
eng
tra
s¸ng
xem
chØ
trªn coa
sæ
C¾m l¹i jack Video
§Ætl¹i ongchO echobethuⓒm
O nghe
thanh
ⓒm thanh qua
Cu
Ua
BEt nguan thiOt bÞ
kh«ng thuec lo¹i
thO ac ?ic
mμ
Cu
Ua ca
§Æt chO
§iOu khiOn to
CD
bEt
§CuraⓒmthanhsaivÞtrY
§Cu DVD kh«ng
æ, kiOm
Chan chO e Cu vμo thYch hip cho
?eng video O xem ?ic h×nh ¶nh
O
?ic thiOt lEp
hiOu DVD
C¸p Video
chÆt
Ua vμo
§?a
«ng
ca h×nh ¶nh
Kh«ng
C¾m chÆt l¹i dⓒy nguan
Ua vμo
?a
Ch?a
Soa ch÷a
nhⓒn
HiOn t?ing
nguan nh?ng
Ca
hang
tra sai
khaa
e
§iOu khiOn to
vμo
h?ing
ng¾t o¹n
xa
kho¶ng
lo¹i Ua, hO theng
m·
ving
mμu
s¾c)
vμ
HnychO ehay Ætl¹imøcb¶o
§?a
c¸ch
qu¸
Ca vEt c¶n gi÷ iOu khiOn
tra
vO
H?ing
kh«ng
be c¶m øng
§iOu khiOn e
§Æt l¹i vÞ trY, nhEn not POWER O
bEt Cu Ua DVD
§?a
Ua ca thO
ac ?ic vμo (kiOm
iOu khiOn vμo be c¶m øng
iOu khiOn vμo vÞ trY
gCn
h¬n
xa
Cu
Mμn
tr?ic
hiOn thÞ phYa
m¸y qu¸ tei
Kh«ng dß vμ nghe
μi
?ic
?ic
radio
ph¸t
vμ
Ua thu DVD/CD
Kh«ng
ca
g× hiOn thÞ
trªn
mμn h×nh
VÞ
trY
¨ngten Æt sai hoÆc kOt
nei ¨gnten kh«ng tet
TYn
hiOu
μi
ph¸t qu¸ yOu
Kh«ng μi ph¸t nμo ?ic l?u
trong be nhi hoÆc c¸c μi
ph¸t · bÞ xaa khai be nhi
Ca ⓒm nhiOu
vo ve
hoÆc
§Ua
bEn
Cu qu¸
NhEn DIMMER trªn mμn
iOu khiOn to xa
KOt nei l¹i ¨ngten
§iOu chØnh ¨ngten vμ nOu cCn thiOt
kOt nei thªm met ¨ngten ngoμi
Dß
gCn
tivi
23
μi
ph¸t b»n tay
Dß vμ nhi
Lau
KOt nei loa vμ thiOt bÞ kh«ng
tet
§Æt
BavEtc¶n
s¹ch
kªnh
μi
ph¸t
Ua.
Nei l¹i Loa vμ thiOt bÞ
ChuyOn
TV
ra xa
thiOt bÞ
Thamk¶o
Cause
Symptom
Radio stations cannot
?
The antenna is
Correction
positioned
or
connected
poorly.
be tuned in.
?
Connect the antenna
?
Adjust
securely.
the antennas and connect
an
external antenna if necessary.
?
?
The
of the stations is too
weak
in with automatic
signal strength
(when tuning
tuning).
No stations have been
preset
or
preset
?T
?
une
in the station
Preset the stations
manually.
(page 20).
stations have been cleared
(when
tuning by scanning preset stations).
The remote control
?
properly.
The remote control is not
remote
does not work
?
sensor
pointed
at the
?
of the DVD/CD Receiver.
The remote control is too far from the
?
DVD/CD Receiver.
?
There is
an
Point the remote control at the remote
sensor
Use the remote control within about 23
ft
obstacle in the
path
of the
of the DVD/CD Receiver.
(7 m).
?
Remove the obstacle.
are
?
Replace
panel
?
Press DIMMER
remote control and the DVD/CD
Receiver.
?
The batteries in the remote control
flat.
The front
display
panel
is too dim.
?
Nothing
display.
is
displayed
on
the front
24
the batteries with
on
new ones.
the remote control.
§Æc
tYnh
ku thuEt
Nguan
§Æc
tYnh
chung
cung
C«ng suEt
tiªu
tho
Trang l?ing
th?ic
KYch
Xem nh·n kIm
trªn
m¸y
Xem nh·n kIm
trªn
m¸y
cEp
3.9
430x57x295mm
ngoμi(WxHxD)
§iOu kiOn ho¹t
eng
Laser b¸n
HO theng
tYn
¸p øng
Tu lO
TYn
hiOu
D¶i
eng (TiOng)
MÐo
hμi(TiOng)
/
(¢mthanh)
150 Hz
NhiOu
>
70dB
20kHz
LPF/A)
0.5%(1kHz t¹i 12W)(20kHz LPF/A)
1.0
V(p-p),
75
Ohm,
ang be ⓒm,jack
RCA
x
2
Video
1.0
V(p-p),
75
Ohm,
ang be ⓒm,jack
RCA
x
1
ra
(Y)1.0V(p-p),
ra
Video COMPONENT
ra
Trung tCn
tYn
TCn se
60 dB
¸p øng
140
hoÆc
RCA
65.0--74.0 MHz
(Mono)
8000 Hz
--
522-1,620 kHz hoÆc 520--1,720 kHz
450kHz
e
ⓒm thanh Stereo
100W
e
ⓒm thanh vßm
Tr?ic:
100W(4Ohm t¹i 1kHz,TDH
+
100W
100W
+
Loa vßm: 100W
Lao
10%
(THD 10%)
tⓒm*: 100W
Trung
(Surround)
§Cu
1,(C)0.3V(p-p)
x
108.0 Mz
--
hiOu/nhiOu
(MW) Trung tCn
ChO
ⓒm
10.7MHz
D¶i kªnh
ChO
4-pin
ang be
Ohm,
87.5--108.0 MHz
87.5
Tu lO
75
(Y) 1.0 V (p-p), 75 ohms, negative sync,
jack x 1(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 ohms,
RCAjackx1
D¶i kªnh
¹i
650nm
On 18 kHz
75dB(1 KHz, NOP,
FM
KhuOch
sang:
Video vμo
đ?u
AM
b?ic
>
Midi DIN
kªnh
dEn,
PAL 625/50, NTSC 525/60
hiOu
TCn se
S-Video
Hep
C
5%-85%
Laser
VIDEO
0
Nhiªt e:5--35
§e Em
CD/DVD
kg
100W(4
+
trCm*:200W(3Ohm t¹i
Ohm
t¹i 1kHz,THD10%)
30Hz,THD 10%)
S-VIDEO
ra
MONITOR, PHONES :(32 Ohm, 1.0V)
Loa tr?ic
Loa
LOA
2
Lo¹i
Tre kh¸ng
TCn se
¸p øng
Møc nÐn ⓒm
C«ng suEt
?eng
3 loa
80-18,000 Hz
120-20,000 Hz
300x1350x300
Trang l?ing
5.35
25
1 loa
4 Ohm
200W
KYchth?ic(WxDxH)
?eng
4 Ohm
86dB/W(1m)
Cu vμo lin nhEt
1
sau
kg
Loa
2
Loa trCm
trung tⓒm
?eng
3 loa
4 Ohm
1
?eng
1 loa
3 Ohm
80-18,000 Hz 40-1,500 Hz
82dB/W(1m)
86dB/W(1m)
82dB/W(1m)
200W
200W
400W
500x160x155
240x450x390
120x248x96
0.87kg
1.73
kg
10.5
kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising