LG | C1100 | Owner's Manual | LG C1100 Owner's Manual

LG C1100 Owner's Manual
KIE≈U MAŸY: C1100
P/N : MMBB000000
TIE¡NG VIEƒT
ENGLISH
ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA
SAŸCH H÷‘ŸNG DA√N S÷¤ DUœNG
—ie‰n thoaÔi di Òo‰ng GPRS
SAŸCH H÷‘ŸNG DA√N S÷¤ DUœNG
KIE≈U MAŸY: C1100
Vui lo¯ng ÒoÔc kyı hˆÙ˘ng da„n trˆÙ˘c khi
sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng.
Haıy giˆı laÔi sa˘ch hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng
na¯y Òe tham kha˚o ve‡ sau.
— • I • Eƒ • N • T • H • O • Aœ • I • — • I • — • Oƒ • N • G • G • P • R • S
TIE¡NG VIEƒT
—ie‰n thoaÔi di Òo‰ng GPRS
SAŸCH H÷‘ŸNG DA√N S÷¤ DUœNG
KIE≈U MAŸY: C1100
Vui lo¯ng ÒoÔc kyı hˆÙ˘ng da„n trˆÙ˘c khi
sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng.
Haıy giˆı laÔi sa˘ch hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng
na¯y Òe tham kha˚o ve‡ sau.
GiÙ˘i Thie‰u
Chu˘c mˆ¯ng baÔn Òaı mua ÒˆÙÔc Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng
C1100 nho˚ goÔn va¯ hie‰n ÒaÔi, ÒˆÙÔc thie·t ke· Òe hoaÔt
Òo‰ng vÙ˘i co‚ng nghe‰ tho‚ng tin di Òo‰ng kyı thua‰t so· mÙ˘i
nha·t.
HˆÙ˘ng da„n ngˆÙ¯i sˆ˚ duÔng na¯y bao go‡m tho‚ng tin quan troÔng
ve‡ sˆ˚ duÔng va¯ va‰n ha¯nh cu˚a Òie‰n thoaÔi na¯y. Vui lo¯ng ÒoÔc ta·t
ca˚ ca˘c tho‚ng tin mo‰t ca˘ch caÂn tha‰n Òe sˆ˚ duÔng to·i ˆu va¯ tra˘nh
hˆ ho˚ng hoaÎc sˆ˚ hˆ ho˚ng hoaÎc sˆ˚ duÔng kho‚ng Òu˘ng kho‚ng
Òu˘ng. Ba·t ky¯ sˆÔ thay ÒoÂi hoaÎc hie‰u chÊnh na¯o kho‚ng ÒˆÙÔc
cha·p thua‰n mo‰t ca˘ch roı ra¯ng trong hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng na¯y co˘
the vo‚ hie‰u ho˘a che· Òo‰ ba˚o ha¯nh cu˚a baÔn.
Ca˘c hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng an toa¯n va¯ hie‰u qua˚
—oÔc ta·t ca˚ ca˘c hˆÙ˘ng da„n ÒÙn gia˚n na¯y. Kho‚ng tua‚n theo ca˘c
quy ÒÚnh na¯y co˘ the ga‚y nguy hieÂm hoaÎc kho‚ng ÒˆÙÔc phe˘p.
Tho‚ng tin chi tie·t hÙn ÒˆÙÔc cung ca·p trong sa˘ch hˆÙ˘ng da„n na¯y.
Tie·p xu˘c vÙ˘i naÍng lˆÙÔng so˘ng radio
Tie·p xu˘c vÙ˘i so˘ng radio va¯ tho‚ng tin Ty˚ le‰ ha·p thuÔ rie‚ng
(SAR)
KieÂu Òie‰n thoaÔi C1100 na¯y ÒˆÙÔc thie·t ke· tua‚n theo ye‚u ca‡u an
toa¯n thˆÔc te· khi hoaÔt Òo‰ng trong mo‚i trˆÙ¯ng so˘ng vo‚ tuye·n. Ye‚u
ca‡u na¯y ÒˆÙÔc dˆÔa tre‚n ca˘c nguye‚n taÈc khoa hoÔc bao go‡m ca˘c
giÙ˘i haÔn an toa¯n ÒˆÙÔc thie·t ke· Òe Òa˚m ba˚o tÌnh an toa¯n na¯y cu˚a
ta·t ca˚ moÔi ngˆÙ¯i, ba·t ke tuoÂi va¯ sˆ˘c kho˚e.
• Ca˘c nguye‚n ta˘c tie·p xu˘c vÙ˘i so˘ng radio sˆ˚ duÔng ÒÙn vÚ Òo goÔi
la¯ Ty˚ le‰ ha·p thuÔ rie‚ng, hay co¯n goÔi la¯ SAR. Ca˘c kieÂm tra ve‡
SAR ÒˆÙÔc thˆÔc hie‰n sˆ˚ duÔng phˆÙng pha˘p tie‚u chuaÂn ho˘a
vÙ˘i Òie‰n thoaÔi truye‡n tÌn hie‰u Ù˚ mˆ˘c co‚ng sua·t cao nha·t ÒˆÙÔc
cho phe˘p trong ta·t ca˚ ca˘c da˚i ta‡n ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng.
• Co˘ the co˘ sˆÔ kha˘c bie‰t giˆıa ca˘c mˆ˘c SAR cu˚a ca˘c kieÂu Òie‰n
thoaÔi LG kha˘c nhau, nhˆng ta·t ca˚ chu˘ng Òe‡u ÒˆÙÔc thie·t ke· ÒeÂ
tho˚a maın ca˘c nguye‚n taÈc thÌch hÙÔp Òo·i vÙ˘i sˆÔ tie·p xu˘c vÙ˘i
so˘ng radio.
• GiÙ˘i haÔn SAR ÒˆÙÔc khuye·n nghÚ bÙ˚i U¤y ban quo·c te· ve‡ Ba˚o
Ve‰ Pho˘ng XaÔ Kho‚ng Ion Ho˘a (ICNIRP), la¯ 2W/kg tÌnh trung
bÏnh tre‚n mˆÙ¯i (10) gam mo‚.
• Gia˘ trÚ SAR cao nha·t cu˚a kieÂu Òie‰n thoaÔi na¯y ÒˆÙÔc thˆ˚
nghie‰m bÙ˚i DASY4 Òe sˆ˚ duÔng nghe trˆÔc tie·p baËng tai la¯
1,120 W/kg (10g).
• Tho‚ng tin dˆı lie‰u SAR cho nhˆıng ngˆÙ¯i sinh so·ng Ù˚ ca˘c
nˆÙ˘c/ca˘c vu¯ng Òaı tho‚ng qua giÙ˘i haÔn SAR ÒˆÙÔc khuye·n nghÚ
bÙ˚i Vie‰n Kyı Thua‰t —ie‰n va¯ —ie‰n Tˆ˚ (IEEE), la¯ 1,6 W/kg ÒˆÙÔc
tÌnh trung bÏnh tre‚n mo‰t (1) gam mo‚.
3
Ca˘c hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng an toa¯n va¯ hie‰u qua˚
Ba˚o dˆÙıng va¯ chaÍm so˘c sa˚n phaÂm
Ca˚nh Ba˘o: ChÊ sˆ˚ duÔng pin, bo‰ naÔp Òie‰n va¯ ca˘c thie·t bÚ phuÔ
trÙÔ ÒˆÙÔc cha·p thua‰n cho sˆ˚ duÔng cu¯ng vÙ˘i kieÂu Òie‰n thoaÔi cuÔ
the na¯y. Sˆ˚ duÔng ba·t cˆ˘ loaÔi na¯o kha˘c co˘ the la¯m ma·t hie‰u
lˆÔc ba·t cˆ˘ sˆÔ cha·p thua‰n hoaÎc ba˚o ha¯nh na¯o a˘p duÔng cho
Òie‰n thoaÔi na¯y, va¯ co˘ the ga‚y nguy hieÂm.
• Kho‚ng ÒˆÙÔc tha˘o rÙ¯i Òie‰n thoaÔi. (Haıy mang Òie‰n thoaÔi Òe·n
pho¯ng ba˚o ha¯nh cu˚a co‚ng ty khi ca‡n sˆ˚a chˆıa).
• —e Òie‰n thoaÔi tra˘nh xa ca˘c thie·t bÚ Òie‰n tˆ˚ nhˆ TV, radio, hoaÎc
ma˘y PC.
• —e Òie‰n thoaÔi xa ca˘c nguo‡n pha˘t nhie‰t nhˆ lo¯ sˆÙ˚i hoaÎc be·p
lˆ˚a.
• Kho‚ng la¯m rÙi Òie‰n thoaÔi.
• Kho‚ng Òe Òie‰n thoaÔi trong mo‚i trˆÙ¯ng rung cÙ hoÔc hoaÎc
kho‚ng oÂn ÒÚnh.
• LÙ˘p vo˚ Òie‰n thoaÔi co˘ the bÚ hˆ ho˚ng ne·u bÚ bao boÔc bÙ˚i gia·y
hoaÎc cha·t boÔc baËng nhˆÔa vinyl.
• Du¯ng va˚i kho‚ Òe lau chu¯i vo˚ ngoa¯i Òie‰n thoaÔi. (Kho‚ng du¯ng
cha·t dung mo‚i nhˆ benzen, cha·t pha loaıng, hoaÎc co‡n.)
• Kho‚ng Òe Òie‰n thoaÔi trong mo‚i trˆÙ¯ng nhie‡u kho˘i hoaÎc buÔi
• Kho‚ng Òe Òie‰n thoaÔi ga‡n the˚ tÌn duÔng hoaÎc ca˘c loaÔi ve˘ xe; vÏ
ma˘y co˘ the ga‚y a˚nh hˆÙ˚ng Òe·n tho‚ng tin tre‚n lÙ˘p tˆ¯ tÌnh.
• Kho‚ng caÔo ma¯n hÏnh baËng va‰t nhoÔn; vÏ chu˘ng co˘ the ga‚y hˆ
ho˚ng cho Òie‰n thoaÔi.
• Kho‚ng Òe Òie‰n thoaÔi trong cha·t lo˚ng hoaÎc mo‚i trˆÙ¯ng aÂm.
• Sˆ˚ duÔng caÂn tha‰n ca˘c phuÔ kie‰n nhˆ tai nghe. Kho‚ng chaÔm
va¯o aÍng-ten ne·u kho‚ng ca‡n thie·t.
4
Thay Ca‡u ChÏ
Luo‚n thay ca‡u chÏ bÚ no baËng mo‰t ca‡u chÏ cu¯ng cÙı va¯ loaÔi. Kho‚ng
sˆ˚ duÔng ca‡u chÏ Ù˚ mˆ˘c cao hÙn.
Sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi hie‰u qua˚
—e co˘ ÒˆÙÔc hie‰u qua˚ to·i ˆu vÙ˘i mˆ˘c tie‚u thuÔ Òie‰n to·i thieÂu, vui
lo¯ng:
• Giˆı Òie‰n thoaÔi khi baÔn no˘i chuye‰n vÙ˘i mo‰t so· ma˘y kha˘c.
Trong khi no˘i trˆÔc tie·p va¯o micro‚, hˆÙ˘ng anten theo hˆÙ˘ng
le‚n phÌa tre‚n va¯ qua vai baÔn. Ne·u anten co˘ the ke˘o da¯i ra
hoaÎc kho‚ng the thu laÔi, ne‚n ke˘o da¯i anten khi goÔi.
• Kho‚ng giˆı anten khi Òang sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi. Ne·u baÔn giˆı
anten, co˘ the a˚nh hˆÙ˚ng tÙ˘i cha·t lˆÙÔng cuo‰c goÔi, va¯ cuıng co˘
the la¯m cho Òie‰n thoaÔi hoaÔt Òo‰ng Ù˚ mˆ˘c naÍng lˆÙÔng cao hÙn
ca‡n thie·t va¯ la¯m gia˚m thÙ¯i gian chÙ¯ va¯ goÔi.
• Ne·u Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng cu˚a baÔn ho„ trÙÔ ho‡ng ngoaÔi, kho‚ng
hˆÙ˘ng tia ho‡ng ngoaÔi va¯o maÈt ngˆÙ¯i kha˘c.
Ca˘c thie·t bÚ Òie‰n tˆ˚
Ta·t ca˚ Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng co˘ the bÚ nhie„u la¯m a˚nh tÙ˘i hoaÔt Òo‰ng
cu˚a Òie‰n thoaÔi.
• Kho‚ng sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng cu˚a baÔn ga‡n thie·t bÚ y te·
ne·u kho‚ng ÒˆÙÔc phe˘p. Tra˘nh ÒaÎt Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn ga‡n nÙi
Òie‡u ho¯a nhÚp tim, tˆ˘c la¯ tu˘i ngˆÔc cu˚a baÔn.
• Mo‰t so· thie·t bÚ trÙÔ thÌnh co˘ the bÚ ga‚y nhie„u bÙ˚i Òie‰n thoaÔi di
Òo‰ng.
• Nhie„u nho˚ hÙn co˘ the a˚nh hˆÙ˚ng tÙ˘i tivi, radio, ma˘y tÌnh, v.v...
5
Ca˘c hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng an toa¯n va¯ hie‰u qua˚
An toa¯n giao tho‚ng
KieÂm tra lua‰t va¯ qui ÒÚnh ve‡ sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng Ù˚ nhˆıng
vu¯ng ma¯ baÔn la˘i xe.
• Kho‚ng sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi ca‡m tay khi la˘i xe.
• Ta‰p trung hoa¯n toa¯n va¯o vie‰c la˘i xe.
• Sˆ˚ duÔng bo‰ ra¯nh tay (handsfree), ne·u co˘.
• RÙ¯i kho˚i ÒˆÙ¯ng va¯ Òo„ xe laÔi trˆÙ˘c khi thˆÔc hie‰n hoaÎc tra˚ lÙ¯i
mo‰t cuo‰c goÔi ne·u Òie‡u kie‰n la˘i xe ye‚u ca‡u nhˆ va‰y.
• NaÍng lˆÙÔng RF co˘ the a˚nh hˆÙ˚ng tÙ˘i mo‰t so· he‰ tho·ng Òie‰n tˆ˚
trong xe cu˚a baÔn nhˆ la¯ da¯n a‚m thanh, thie·t bÚ an toa¯n.
• Khi xe baÔn ÒˆÙÔc trang bÚ tu˘i khÌ, kho‚ng ÒaÎt ca˘c va‰t bao go‡m
thie·t bÚ kho‚ng da‚y ca‡m tay hoaÎc ÒˆÙÔc laÈp ÒaÎt co· ÒÚnh. No˘ co˘
the ga‚y ra cha·n thˆÙng nguy hieÂm che·t ngˆÙ¯i do hoaÔt Òo‰ng
kho‚ng Òu˘ng.
Khu vˆÔc pha˘ noÂ
Kho‚ng sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi nÙi co˘ baÈn pha˘ baËng thuo·c noÂ. To‚n
troÔng ca˘c giÙ˘i haÔn, va¯ tua‚n theo ca˘c qui ÒÚnh hoaÎc nguye‚n taÈc.
Mo‚i trˆÙ¯ng co˘ kha˚ naÍng de„ noÂ
• Kho‚ng sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi taÔi ca˘c ÒieÂm tie·p nhie‚n lie‰u. Kho‚ng
sˆ˚ duÔng ga‡n nhie‚n lie‰u hoaÎc ho˘a cha·t.
• Kho‚ng va‰n chuyeÂn hoaÎc chˆ˘a khÌ, cha·t lo˚ng de„ cha˘y, hoaÎc
cha·t no trong khoang xe co˘ Òie‰n thoaÔi va¯ ca˘c thie·t bÚ phuÔ trÙÔ
cu˚a baÔn.
Tre‚n ma˘y bay
Ca˘c thie·t bÚ kho‚ng da‚y co˘ the ga‚y nhie„u trong ma˘y bay.
• TaÈt Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng cu˚a baÔn trˆÙ˘c khi le‚n ma˘y bay.
• Kho‚ng sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi tre‚n maÎt Òa·t ne·u kho‚ng ÒˆÙÔc phe˘p.
6
Tre˚ em
—e Òie‰n thoaÔi Ù˚ mo‰t nÙi an toa¯n ngoa¯i ta‡m vÙ˘i cu˚a tre˚ em. —ie‰n
thoaÔi bao go‡m ca˘c pha‡n nho˚ ne·u bÚ rÙ¯i ra co˘ the ga‚y nguy cÙ
ngaÔt thÙ˚.
Cuo‰c goÔi khaÂn
Cuo‰c goÔi khaÂn ca·p co˘ the kho‚ng thˆÔc hie‰n ÒˆÙÔc cho ta·t ca˚ ca˘c
maÔng di Òo‰ng. Do va‰y, baÔn Òˆ¯ng bao giÙ¯ chÊ dˆÔa va¯o Òie‰n thoaÔi
di Òo‰ng cu˚a baÔn Òe thˆÔc hie‰n ca˘c cuo‰c goÔi khaÂn ca·p. KieÂm tra
vÙ˘i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ ÒÚa phˆÙng cu˚a baÔn.
Tho‚ng Tin Va¯ ChaÍm So˘c Pin
• BaÔn kho‚ng ca‡n pha˚i xa˚ pin hoa¯n toa¯n trˆÙ˘c khi saÔc laÔi. Kha˘c
vÙ˘i nhˆıng he‰ tho·ng pin kha˘c, cha·t lˆÙÔng cu˚a he‰ tho·ng pin
kho‚ng a˚nh hˆÙ˚ng Òe·n bo‰ nhÙ˘ Òie‰n thoaÔi.
• ChÊ sˆ˚ duÔng pin va¯ bo‰ saÔc cu˚a LG. Bo‰ saÔc cu˚a LG ÒˆÙÔc thie·t
ke· Òe to·i ˆu ho˘a tuoÂi thoÔ cu˚a pin.
• Kho‚ng ÒˆÙÔc tha˘o rÙ¯i hoaÎc la¯m Òoa˚n maÔch pin.
• Giˆı pha‡n tie·p xu˘c kim loaÔi cu˚a pin luo‚n saÔch seı.
• Haıy thay pin mÙ˘i khi pin cuı kho‚ng co¯n sˆ˚ duÔng ÒˆÙÔc nˆıa. Pin
co˘ the ҈ÙÔc saÔc laÔi ha¯ng traÍm la‡n cho Òe·n khi no˘ ca‡n thay
the·.
• Haıy saÔc laÔi pin ne·u kho‚ng sˆ˚ duÔng trong thÙ¯i gian da¯i Òe ÒaÔt
ÒˆÙÔc hie‰u qua˚ to·i Òa.
• Kho‚ng phÙi trˆÔc tie·p bo‰ saÔc dˆÙ˘i a˘nh maÎt trÙ¯i hoaÎc sˆ˚ duÔng
trong mo‚i trˆÙ¯ng co˘ Òo‰ aÂm cao nhˆ pho¯ng taÈm cha˙ng haÔn.
• Kho‚ng Òe pin Ù˚ nÙi no˘ng hoaÎc laÔnh vÏ co˘ the la¯m gia˚m hoaÔt
Òo‰ng cu˚a pin.
7
MuÔc luÔc
ToÂng quan
Ca˘c bo‰ pha‰n cu˚a Òie‰n thoaÔi .............................................. 12
• Pha‡n chÌnh cu˚a Òie‰n thoaÔi ............................................... 12
• Be‚n ngoa¯i Òie‰n thoaÔi ........................................................ 13
Mo‚ ta˚ phÌm .......................................................................... 14
• Ca˘c phÌm be‚n caÔnh ......................................................... 15
• Ca˘c phÌm ky˘ tˆÔ ................................................................. 16
Tho‚ng tin hieÂn thÚ
Tho‚ng tin hieÂn thÚ .............................................................. 17
• Ca˘c bieÂu tˆÙÔng tre‚n ma¯n hÏnh ......................................... 17
BaÈt Òa‡u sˆ˚ duÔng
Ca˘ch laÈp ÒaÎt ....................................................................... 18
• LaÈp the˚ SIM ..................................................................... 18
• Tha˘o the˚ SIM ................................................................... 18
• LaÈp Pin ............................................................................ 19
• SaÔc Pin ............................................................................ 19
• NgaÈt ke·t no·i vÙ˘i bo‰ saÔc .................................................... 20
Ca˘ch goÔi va¯ tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi .............................................. 21
• Ca˘ch goÔi .......................................................................... 21
• Cuo‰c goÔi quo·c te· ............................................................. 21
• Ca˘ch thˆÔc hie‰n cuo‰c goÔi baËng Danh baÔ .......................... 21
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
Menu trong khi goÔi ............................................................. 22
• Khi co˘ cuo‰c goÔi ................................................................ 22
• Cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i hay Cuo‰c goÔi ho‰i nghÚ ................... 24
8
Maı truy nha‰p ...................................................................... 27
• Maı PIN (4 Òe·n 8 chˆı so·) ................................................. 27
• Maı PIN2 (4 Òe·n 8 chˆı so·) ............................................... 27
• Maı PUK (4 Òe·n 8 chˆı so·) ................................................ 27
• Maı PUK2 (4 Òe·n 8 chˆı so·) .............................................. 27
• Maı ba˚o ve‰ (4 Òe·n 8 chˆı so·) ............................................. 27
Ca˘ch truy nha‰p Menu
SÙ Òo‡ Menu ......................................................................... 28
Tin nhaÈn [Menu 1] .............................................................. 30
• SoaÔn tin SMS [Menu 1-1] ................................................ 30
• SoaÔn tin MMS [Menu 1-2] ................................................ 32
• Ho‰p thˆ Òe·n [Menu 1-3] ................................................... 37
• Ho‰p thˆ Òi [Menu 1-4] ...................................................... 38
• Nha˘p [Menu 1-5] .............................................................. 40
• Nghe thˆ thoaÔi [Menu 1-6] ............................................... 41
• Tin tho‚ng tin [Menu 1-7] .................................................. 41
• Ma„u [Menu 1-8] ............................................................... 42
• Ca¯i ÒaÎt [Menu 1-9] ........................................................... 44
Nha‰t ky˘ cuo‰c goÔi [Menu 2] ..................................................47
• Cuo‰c goÔi bÚ nhÙı [Menu 2-1] ............................................. 47
• Cuo‰c goÔi Òaı nha‰n [Menu 2-2] .......................................... 47
• So· Òaı goÔi [Menu 2-3] ....................................................... 47
• Xo˘a cuo‰c vˆ¯a goÔi [Menu 2-4] ............................................47
• CˆÙ˘c cuo‰c goÔi [Menu 2-5] ............................................... 47
• Tho‚ng tin GPRS [Menu 2-6] ............................................ 49
Ca·u hÏnh [Menu 3] .............................................................. 50
• Chung [Menu 3-1] ............................................................ 50
• To [Menu 3-2] .................................................................. 50
9
MuÔc luÔc
• Tai nghe [Menu 3-3] ........................................................ 50
• Xe hÙi [Menu 3-4] ............................................................ 50
• ChÊ rung [Menu 3-5] ......................................................... 50
• Im laÎng [Menu 3-6] .......................................................... 50
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4] ................................................................. 53
• Nga¯y & GiÙ¯ [Menu 4-1] .................................................... 53
• Ca¯i ÒaÎt —.thoaÔi [Menu 4-2] .............................................. 53
• Ca¯i ÒaÎt cuo‰c goÔi [Menu 4-3] ............................................ 55
• Ca¯i ÒaÎt ba˚o ve‰ [Menu 4-4] ............................................... 58
• Ca¯i ÒaÎt maÔng [Menu 4-5] ................................................. 61
• Ca¯i ÒaÎt GPRS [Menu 4-6] ................................................ 62
• Ve‡ ca¯i ÒaÎt go·c [Menu 4-7] ............................................... 62
So tay [Menu 5] .................................................................. 63
• Ba˘o thˆ˘c [Menu 5-1] ........................................................ 63
• LÚch la¯m vie‰c [Menu 5-2] ................................................. 63
• Danh baÔ [Menu 5-3] ......................................................... 65
Tie‰n Ìch & Tro¯ chÙi [Menu 6] ............................................. 71
• ÷a thÌch [Menu 6-1] ......................................................... 71
• Tro¯ chÙi [Menu 6-2] ......................................................... 71
• Ma˘y tÌnh [Menu 6-3] ......................................................... 72
• Thˆ muÔc rie‚ng [Menu 6-4] ............................................... 72
• —oÂi ÒÙn vÚ Òo [Menu 6-5] ................................................. 73
• GiÙ¯ quo·c te· [Menu 6-6] .................................................... 73
• Ghi a‚m [Menu 6-7] ........................................................... 75
• TÏnh traÔng bo‰ nhÙ˘ [Menu 6-8] .......................................... 74
Internet [Menu 7] ................................................................ 75
• Trang chu˚ [Menu 7-1] ..................................................... 75
• ChÊ muÔc [Menu 7-2] ........................................................ 75
• Ca·u hÏnh [Menu 7-3] ........................................................ 75
10
• Truy nha‰p URL [Menu 7-4] .............................................. 78
• Ca¯i ÒaÎt cache [Menu 7-5] ................................................ 78
• Ca¯i ÒaÎt cookie [Menu 7-6] ................................................ 78
• Chˆ˘ng nha‰n ba˚o ma‰t [Menu 7-7] ..................................... 79
• Xo˘a ca·u hÏnh [Menu 7-8] ................................................. 79
• Phie‚n ba˚n trÏnh duye‰t [Menu 7-9] .................................... 79
Menu trˆÔc tuye·n ................................................................. 80
÷Ÿng duÔng [Menu 8] ............................................................ 81
• ÷Ÿng duÔng [Menu 8-1] ....................................................... 81
• Ta˚i ve‡ [Menu 8-2] ........................................................... 82
• Che· Òo‰ [Menu 8-3] ........................................................... 82
Ca˘c phuÔ kie‰n ...................................................................... 83
Tho‚ng so· kyı thua‰t .............................................................. 84
11
Ca˘c bo‰ pha‰n cu˚a Òie‰n thoaÔi
Pha‡n chÌnh cu˚a Òie‰n thoaÔi
Tai nghe
Ma¯n hÏnh hieÂn thÚ
PhÌm hieÂn thÚ
danh baÔ
PhÌm tin nhaÈn
PhÌm choÔn tra˘i
PhÌm choÔn pha˚i
PhÌm ÷u thÌch
PhÌm Ba‰t taÈt —ie‰n
thoaÔi/Ke·t thu˘c
PhÌm gˆ˚i
PhÌm xo˘a/Hu˚y
PhÌm che· Òo‰
Ca˘c phÌm so·
PhÌm Sao
PhÌm ThaÍng
Micro
ToÂng quan
12
Be‚n ngoa¯i Òie‰n thoaÔi
Lo„ gaÈn da‚y Òeo
Kho˘a pin
Khe chˆ˘a the˚ SIM
Pin
Ca˘c cˆÔc pin
CoÂng ke·t no·i/
Khe caÈm bo‰ saÔc/
CoÂng no·i bo‰ ra˚nh tay tre‚n xe
ToÂng quan
13
Mo‚ ta˚ phÌm
Ba˚ng sau mo‚ ta˚ ca˘c phÌm cu˚a Òie‰n thoaÔi.
Mo‚ ta˚ ba¯n phÌm
PhÌm
<>
Mo‚ ta˚
PhÌm choÔn tra˘i / PhÌm choÔn pha˚i
Mo„i phÌm thˆÔc hie‰n chˆ˘c naÍng ÒˆÙÔc hieÂn thÚ tre‚n
ma¯n hÏnh phÌa tre‚n phÌm Òo˘.
PhÌm tin nhaÈn
BaÔn co˘ the va¯o trˆÔc tie·p menu Tin nhaÈn (Ho‰p thˆ
Òe·n, Thˆ thoaÔi, LÚch la¯m vie‰c va¯ Ba˘o thˆ˘c)
Ca˘c phÌm Òie‡u hˆÙ˘ng
Du¯ng Òe di chuyeÂn qua te‚n, so· Òie‰n thoaÔi, ca˘c menu
hoaÎc ca˘c tu¯y choÔn ca¯i ÒaÎt. Khi nha·n phÌm na¯y, baÔn
co˘ the sa˘ch ca¯i ÒaÎt ˆa thÌch.
S
0
~
9
ToÂng quan
14
E
PhÌm gˆ˚i
BaÔn co˘ the goÔi hoaÎc tra˚ lÙ¯i mo‰t cuo‰c goÔi. Ne·u baÔn
nha·n phÌm na¯y ma¯ kho‚ng nha‰p so· Òie‰n thoaÔi va¯o,
Òie‰n thoaÔi seı hieÂn thÚ danh sa˘ch ca˘c so· Òie‰n thoaÔi
Òaı goÔi, Òaı nha‰n va¯ bÚ nhÙı ga‡n Òa‚y nha·t.
Ca˘c phÌm so·
Ca˘c phÌm na¯y chu˚ ye·u ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng Òe goÔi Òie‰n
khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯ va¯ nha‰p so· hoaÎc ky˘ tˆÔ trong che·
Òo‰ chÊnh sˆ˚a.
Khi nha·n va¯ giˆı ca˘c phÌm na¯y.
• PhÌm 1 Òe goÔi Òe·n ho‰p thˆ thoaÔi cu˚a baÔn.
• PhÌm 0 Òe thˆÔc hie‰n cuo‰c goÔi quo·c te·.
• PhÌm 2 Òe·n phÌm 9 Òe quay so· nhanh.
PhÌm BAƒT TA…T —iEƒN THOAœI/KE¡T THUŸC
Du¯ng Òe ke·t thu˘c hoaÎc tˆ¯ cho·i mo‰t cuo‰c goÔi. PhÌm
na¯y cuıng ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng la¯m PhÌm Ba‰t/TaÈt Òie‰n thoaÔi
baËng ca˘ch nha·n va¯ giˆı phÌm na¯y trong va¯i gia‚y.
PhÌm
C
Mo‚ ta˚
BaÔn co˘ the xo˘a ca˘c ky˘ tˆÔ, trÙ˚ ve‡ menu trˆÙ˘c Òo˘.
Ngoa¯i ra, baÔn co˘ the xem danh sa˘ch ghi nhÙ˘ thoaÔi
khi nha·n nhanh phÌm na¯y Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯. Ne·u nha·n
va¯ giˆı phÌm na¯y, baÔn co˘ the ghi a‚m.
Ca˘c phÌm be‚n caÔnh
PhÌm
Mo‚ ta˚
PhÌm le‚n / xuo·ng
Khi naÈp Òie‰n thoaÔi mÙ˚, baÔn co˘ the Òie‡u chÊnh a‚m
lˆÙÔng ba¯n phÌm Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯ va¯ a‚m lˆÙÔng khi
Òang co˘ cuo‰c goÔi.
ToÂng quan
15
Mo‚ ta˚ phÌm
Ca˘c phÌm ky˘ tˆÔ
Mo„i phÌm co˘ the ҈ÙÔc du¯ng cho nhie‡u bieÂu tˆÙÔng. Be‚n dˆÙ˘i la¯
ba˚ng mo‚ ta˚ ca˘c phÌm.
PhÌm
ToÂng quan
16
Mo‚ ta˚
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç
3
DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4
GHI4|ÏÌÍνghi\ïìíî©
5
JKL5jkl
6
MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ
7
PQRS7ß™pqrsß∫
8
TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû
9
WXYZ9wxyz
0
[khoa˚ng tro·ng] 0
Tho‚ng tin hieÂn thÚ
Ma¯n hÏnh seı hieÂn thÚ mo‰t va¯i bieÂu tˆÙÔng. Be‚n dˆÙ˘i la¯ ba˚ng mo‚ ta˚
ca˘c bieÂu tˆÙÔng.
Ca˘c bieÂu tˆÙÔng tre‚n ma¯n hÏnh
BieÂu tˆÙÔng/ChÊ ba˘o
Mo‚ ta˚
Cho bie·t cˆÙ¯ng Òo‰ tÌn hie‰u cu˚a maÔng di Òo‰ng.
Cuo‰c goÔi Òaı ÒˆÙÔc ke·t no·i.
BaÔn co˘ the sˆ˚ duÔng dÚch vuÔ GPRS.
Cho bie·t baÔn Òang sˆ˚ duÔng dÚch vuÔ chuyeÂn maÔng.
So· ma˘y 1/2 Òang ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng cho ca˘c cuo‰c
goÔi Òi – Ne·u baÔn ÒaÍng ky˘ DÚch vuÔ Hai So· ma˘y.
Chˆ˘c naÍng ba˘o thˆ˘c Òaı ÒˆÙÔc ca¯i ÒaÎt va¯ Òang
hoaÔt Òo‰ng.
Cho bie·t tÏnh traÔng cu˚a pin.
BaÔn nha‰n ÒˆÙÔc mo‰t tin nhaÈn vaÍn ba˚n.
BaÔn nha‰n ÒˆÙÔc mo‰t tin nhaÈn thoaÔi.
BaÔn nha‰n ÒˆÙÔc mo‰t tin nhaÈn tho‚ng ba˘o.
BaÔn co˘ the xem lÚch la¯m vie‰c cu˚a mÏnh.
Che· Òo‰ BÏnh thˆÙ¯ng trong ca·u hÏnh.
Che· Òo‰ To trong ca·u hÏnh.
Che· Òo‰ Im laÎng trong ca·u hÏnh.
Che· Òo‰ Tai nghe trong ca·u hÏnh.
Che· Òo‰ Xe hÙi trong ca·u hÏnh.
BaÔn co˘ the chuyeÂn hˆÙ˘ng mo‰t cuo‰c goÔi.
Tho‚ng tin hieÂn thÚ
MoÔi tÌn hie‰u a‚m thanh Òaı ÒˆÙÔc taÈt.
17
Ca˘ch laÈp ÒaÎt
1. LaÈp the˚ SIM
Xa˘c ÒÚnh khe laÈp the˚ SIM Ù˚ maÎt sau
Òie‰n thoaÔi. La¯m theo ca˘c bˆÙ˘c sau
Òe laÈp the˚ SIM.
1. Tha˘o pin ra ne·u co˘.
2. TrˆÙÔt the˚ SIM va¯o khe caÈm, phÌa
dˆÙ˘i khung giˆı baÔc, ÒaÎt maÎt co˘
maÔch Òie‰n tˆ˚ ma¯u va¯ng u˘p xuo·ng
va¯ go˘c va˘t naËm be‚n tra˘i.
2. Tha˘o the˚ SIM
ThˆÔc hie‰n theo ca˘c bˆÙ˘c sau Òe tha˘o
the˚ SIM.
1. Tha˘o pin ra ne·u co˘.
2. La·y the˚ SIM ra kho˚i khe chˆ˘a.
Lˆu y˘
—e baÈt Òa‡u sˆ˚ duÔng
18
• Vie‰c tha˘o pin ra trong khi Òang ba‰t Òie‰n thoaÔi seı la¯m
cho Òie‰n thoaÔi hoaÔt Òo‰ng kho‚ng bÏnh thˆÙ¯ng.
• MaÎt tie·p xu˘c baËng kim loaÔi cu˚a the˚ SIM ra·t de„ bÚ hˆ
ho˚ng do ca˘c ve·t tra‡y xˆÙ˘c. BaÔn pha˚i ra·t caÂn tha‰n khi
ca‡m va¯ laÈp the˚ SIM. Haıy la¯m theo ca˘c hˆÙ˘ng da„n
ke¯m theo the˚ SIM.
3. LaÈp Pin
1. —aÎt thanh giˆı phÌa dˆÙ˘i pin va¯o
khe giˆı Ù˚ Òa˘y Òie‰n thoaÔi.
2. Sau Òo˘ ÒaÂy pha‡n co¯n laÔi cu˚a pin
va¯o Òu˘ng vÚ trÌ.
4. SaÔc Pin
—e no·i Òie‰n thoaÔi vÙ˘i bo‰ saÔc, baÔn pha˚i chaÈc Òaı laÈp pin va¯o Òie‰n
thoaÔi.
2. No·i Òa‡u co¯n laÔi cu˚a bo‰ saÔc va¯o bo‰
caÈm Òie‰n.
ChÊ sˆ˚ duÔng bo‰ saÔc ke¯m theo
ho‰p sa˚n phaÂm.
—e baÈt Òa‡u sˆ˚ duÔng
1. VÙ˘i pha‡n co˘ muıi te‚n hˆÙ˘ng ve‡
phÌa baÔn nhˆ hˆÙ˘ng da„n trong
hÏnh, nha·n Òa‡u caÈm cu˚a bo‰ saÔc
va¯o khe caÈm Ù˚ Òa˘y Òie‰n thoaÔi
cho Òe·n khi no˘ va¯o Òu˘ng vÚ trÌ.
19
Ca˘ch laÈp ÒaÎt
Ca˚nh ba˘o
• Kho‚ng ÒˆÙÔc maÔnh tay vÙ˘i Òa‡u caÈm vÏ co˘ the ga‚y
hˆ ho˚ng cho Òie‰n thoaÔi va¯/hoaÎc bo‰ saÔc.
Lˆu y˘
• ì—ang NaÔp Pinî ÒˆÙÔc hieÂn thÚ tre‚n ma¯n hÏnh sau
khi no·i bo‰ chuyeÂn ÒoÂi Òie‰n du lÚch. Ne·u he·t pin
hoa¯n toa¯n, —e¯n ba˘o Cuo‰c GoÔi seı sa˘ng ma¯ kho‚ng
hieÂn thÚ ì—ang NaÔp Pinî.
5. NgaÈt ke·t no·i vÙ˘i bo‰ saÔc
Ru˘t bo‰ saÔc ra kho˚i Òie‰n thoaÔi baËng
ca˘ch nha·n hai nu˘t Ù˚ caÔnh Òa‡u caÈm
nhˆ hˆÙ˘ng da„n trong hÏnh.
Lˆu y˘
—e baÈt Òa‡u sˆ˚ duÔng
20
• Ba˚o Òa˚m pin Òaı ÒˆÙÔc saÔc Òa‡y trˆÙ˘c khi sˆ˚ duÔng
Òie‰n thoaÔi.
• Kho‚ng ÒˆÙÔc tha˘o pin hoaÎc the˚ SIM trong khi Òang
saÔc pin.
• Ca˘c thanh di chuyeÂn cu˚a bieÂu tˆÙÔng pin seı ngˆng
hoaÔt Òo‰ng khi pin ÒˆÙÔc saÔc Òa‡y.
Lˆu y˘
Ne·u kho‚ng saÔc pin ÒˆÙÔc
• TaÈt Òie‰n thoaÔi.
• KieÂm tra va¯ chaÈc chaÈn pin Òaı ÒˆÙÔc laÈp Òu˘ng.
Ca˘ch goÔi va¯ tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi
Ca˘ch goÔi
1. Nha‰p so· Òie‰n thoaÔi bao go‡m ca˚ maı vu¯ng. Ne·u baÔn muo·n xo˘a
so·, nha·n phÌm C.
2. Nha·n phÌm S Òe goÔi cho so· Òie‰n thoaÔi vˆ¯a nha‰p.
3. Nha·n phÌm E Òe ke·t thu˘c cuo‰c goÔi.
Cuo‰c goÔi quo·c te·
1. Nha·n va¯ giˆı phÌm 0 Òe nha‰p maı goÔi quo·c te·.
Ky˘ tˆÔ ì+î co˘ the thay the· cho maı goÔi quo·c te·.
2. Nha‰p maı quo·c gia, maı vu¯ng va¯ so· Òie‰n thoaÔi ca‡n goÔi.
3. Nha·n phÌm S.
Ca˘ch thˆÔc hie‰n cuo‰c goÔi baËng Danh baÔ
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, nha·n phÌm > [Te‚n].
2. Khi menu hieÂn thÚ, choÔn TÏm kie·m baËng ca˘ch nha·n phÌm <.
3. Ne·u tÏm tha·y muÔc baÔn muo·n theo te‚n hoaÎc so· Òie‰n thoaÔi,
nha·n phÌm S Òe goÔi.
—e baÈt Òa‡u sˆ˚ duÔng
21
Menu trong khi goÔi
Menu hieÂn thÚ trong lu˘c Òang co˘ cuo‰c goÔi seı kha˘c vÙ˘i menu maÎc
ÒÚnh Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯, ca˘c tu¯y choÔn ÒˆÙÔc mo‚ ta˚ be‚n dˆÙ˘i.
1 Khi co˘ cuo‰c goÔi
1-1 Giˆı cuo‰c goÔi
Khi thˆÔc hie‰n hoaÎc nha‰n mo‰t cuo‰c goÔi, nha·n phÌm S [Gˆ˚i] ÒeÂ
giˆı cuo‰c goÔi Òo˘. Khi mo‰t cuo‰c goÔi Òang ÒˆÙÔc giˆı, nha·n phÌm
S [Gˆ˚i] Òe tie·p tuÔc cuo‰c goÔi Òo˘.
1-2 ThˆÔc hie‰n cuo‰c goÔi thˆ˘ hai
BaÔn co˘ the choÔn mo‰t so· Òie‰n thoaÔi trong danh baÔ Òe thˆÔc hie‰n
cuo‰c goÔi thˆ˘ hai. Nha·n phÌm > [Danh baÔ] ro‡i choÔn TÏm kie·m.
—e lˆu so· Òie‰n thoaÔi va¯o danh baÔ trong khi Òang co˘ cuo‰c goÔi,
nha·n phÌm > [Danh baÔ] ro‡i choÔn The‚m mÙ˘i.
1-3 ChuyeÂn ÒoÂi giˆıa hai cuo‰c goÔi
—e chuyeÂn ÒoÂi giˆıa hai cuo‰c goÔi, nha·n phÌm < [ChoÔn], ro‡i choÔn
ChuyeÂn ÒoÂi hoaÎc chÊ ca‡n nha·n phÌm S [Gˆ˚i].
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
22
BaÔn co˘ the nghe mo‰t trong hai cuo‰c goÔi baËng ca˘ch nha·n phÌm
le‚n/xuo·ng. Ne·u baÔn muo·n ngaÈt mo‰t trong hai cuo‰c goÔi, haıy choÔn
cuo‰c goÔi baÔn muo·n ngaÈt, sau Òo˘ nha·n phÌm E [Ke·t thu˘c] Òe ke·t
thu˘c cuo‰c goÔi Òo˘.
1-4 Tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi Òe·n
—e tra˚ lÙ¯i mo‰t cuo‰c goÔi Òe·n, chÊ ca‡n nha·n phÌm S [Gˆ˚i].
—ie‰n thoaÔi cuıng tho‚ng ba˘o cho baÔn bie·t co˘ cuo‰c goÔi Òe·n kha˘c
trong khi baÔn Òang co˘ cuo‰c goÔi. Mo‰t a‚m thanh seı pha˘t ra Ù˚ tai
nghe va¯ ma¯n hÏnh seı hieÂn thÚ cho bie·t co˘ cuo‰c goÔi thˆ˘ hai Òang
chÙ¯. Chˆ˘c naÍng Cuo‰c goÔi chÙ¯ na¯y chÊ hoaÔt Òo‰ng ÒˆÙÔc ne·u maÔng
ho„ trÙÔ. —e bie·t the‚m chi tie·t ve‡ ca˘ch kÌch hoaÔt va¯ taÈt chˆ˘c naÍng
na¯y, xem pha‡n Cuo‰c goÔi chÙ¯ [Menu 4-3-4].
Ne·u ba‰t chˆ˘c naÍng Cuo‰c goÔi chÙ¯, baÔn co˘ the giˆı cuo‰c goÔi thˆ˘
nha·t va¯ tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi thˆ˘ hai baËng ca˘ch nha·n phÌm S [Gˆ˚i]
hoaÎc choÔn phÌm < [Tra˚ lÙ¯i], sau Òo˘ choÔn Giˆı & Tra˚ lÙ¯i.
BaÔn co˘ the ke·t thu˘c cuo‰c goÔi hie‰n thÙ¯i va¯ tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi chÙ¯
baËng ca˘ch choÔn < [Menu], ro‡i choÔn Ke·t thu˘c & Tra˚ lÙ¯i.
1-5 Tˆ¯ cho·i cuo‰c goÔi Òe·n
Khi baÔn kho‚ng co˘ cuo‰c goÔi, baÔn co˘ the tˆ¯ cho·i mo‰t cuo‰c goÔi Òe·n
ÒÙn gia˚n baËng ca˘ch nha·n phÌm E [Ke·t thu˘c] hoaÎc nha·n va¯ giˆı
phÌm khi naÈp Òie‰n thoaÔi Òo˘ng.
1-6 TaÈt micro
BaÔn co˘ the taÈt micro khi Òang co˘ cuo‰c goÔi baËng ca˘ch nha·n phÌm
< [ChoÔn] ro‡i choÔn TaÈt tie·ng. —e ba‰t micro laÔi, nha·n phÌm <
[Ba‰t tie·ng].
Khi taÈt tie·ng Òie‰n thoaÔi, ngˆÙ¯i goÔi seı kho‚ng the nghe baÔn no˘i,
nhˆng baÔn va„n co˘ the nghe hoÔ.
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
Khi Òang co˘ mo‰t cuo‰c goÔi, baÔn co˘ the tˆ¯ cho·i cuo‰c goÔi Òe·n baËng
ca˘ch nha·n < [Menu] va¯ choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i/Tˆ¯ cho·i hoaÎc nha·n
phÌm E [Ke·t thu˘c].
23
Menu trong khi goÔi
1-7 Ba‰t a‚m DTMF khi Òang co˘ cuo‰c goÔi
—e ba‰t a‚m DTMF khi Òang co˘ cuo‰c goÔi, vÌ duÔ Òe la¯m cho Òie‰n
thoaÔi trÙ˚ tha¯nh mo‰t toÂng Òa¯i tˆÔ Òo‰ng, choÔn < [ChoÔn] ro‡i choÔn
Ba‰t DTMF. A¬m DTMF co˘ the ҈ÙÔc taÈt theo ca˘ch tˆÙng tˆÔ.
1-8 Truy nha‰p menu chÌnh Tin nhaÈn va¯ Bo‰ co‚ng cuÔ SIM
Ca˘c tu¯y choÔn trong menu Tin nhaÈn va¯ Bo‰ co‚ng cuÔ SIM co˘ theÂ
ÒˆÙÔc truy nha‰p tˆ¯ Menu trong khi goÔi baËng ca˘ch choÔn <
[ChoÔn]. Menu Bo‰ co‚ng cuÔ SIM chÊ hieÂn thÚ khi the˚ SIM trong Òie‰n
thoaÔi ho„ trÙÔ dÚch vuÔ na¯y.
2 Cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i hay Cuo‰c goÔi ho‰i nghÚ
DÚch vuÔ cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i hoaÎc cuo‰c goÔi ho‰i nghÚ mang Òe·n
cho baÔn kha˚ naÍng Òa¯m thoaÔi cu¯ng lu˘c vÙ˘i nhie‡u ngˆÙ¯i, ne·u ÒˆÙÔc
nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ maÔng ho„ trÙÔ chˆ˘c naÍng na¯y.
Mo‰t cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i chÊ co˘ the ҈ÙÔc thie·t la‰p khi baÔn Òang
co˘ mo‰t cuo‰c goÔi va¯ mo‰t cuo‰c goÔi kha˘c Òang Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯, ca˚ hai
cuo‰c goÔi na¯y Òe‡u Òaı ÒˆÙÔc nha‰n. Khi mo‰t cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i
ÒˆÙÔc thie·t la‰p, ngˆÙ¯i thie·t la‰p co˘ the the‚m, ngaÈt hoaÎc ta˘ch ca˘c
cuo‰c goÔi Òo˘ ra (co˘ nghÛa la¯ ta˘ch mo‰t cuo‰c goÔi ra kho˚i cuo‰c goÔi
nhie‡u ngˆÙ¯i nhˆng va„n giˆı cuo‰c goÔi Òo˘).
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
24
So· tha¯nh vie‚n to·i Òa trong mo‰t cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i la¯ naÍm. Mo‰t
khi ÒˆÙÔc ca¯i ÒaÎt, baÔn seı Òie‡u khieÂn cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i va¯ chÊ
co˘ baÔn mÙ˘i co˘ the the‚m va¯o cuo‰c goÔi mÙ˘i.
2-1 ThˆÔc hie‰n cuo‰c goÔi thˆ˘ hai
BaÔn co˘ the thˆÔc hie‰n cuo‰c goÔi thˆ˘ hai trong khi Òang co˘ cuo‰c
goÔi. —e thˆÔc hie‰n, nha‰p so· Òie‰n thoaÔi thˆ˘ hai va¯o va¯ nha·n phÌm
S [Gˆ˚i]. Khi ke·t no·i vÙ˘i cuo‰c goÔi thˆ˘ hai, cuo‰c goÔi Òa‡u tie‚n seı Ù˚
che· Òo‰ chÙ¯. BaÔn co˘ the chuyeÂn qua laÔi giˆıa ca˘c cuo‰c goÔi baËng
ca˘ch choÔn < [ChoÔn] ro‡i choÔn ChuyeÂn ÒoÂi.
2-2 Ca¯i ÒaÎt cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i
BaÔn co˘ the ke·t no·i cuo‰c goÔi Òang Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯ vÙ˘i cuo‰c goÔi
hie‰n taÔi Òe taÔo mo‰t cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i baËng ca˘ch choÔn <
[ChoÔn] ro‡i choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i / Ke·t no·i ta·t ca˚.
2-3 ChuyeÂn cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i sang che· Òo‰ chÙ¯¯
—e chuyeÂn mo‰t cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i sang che· Òo‰ chÙ¯, choÔn <
[ChoÔn] ro‡i choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i / Giˆı ta·t ca˚.
2-4 Kho‚i phuÔc Cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i Òang Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯
—e kho‚i phuÔc cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i Òang Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯, choÔn <
[ChoÔn] ro‡i choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i / Ke·t no·i ta·t ca˚.
2-5 The‚m cuo‰c goÔi mÙ˘i va¯o cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i
2-6 HieÂn thÚ ca˘c so· Òie‰n thoaÔi trong cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i
—e duye‰t qua danh sa˘ch ca˘c so· Òie‰n thoaÔi cu˚a ngˆÙ¯i goÔi trong
cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i tre‚n ma¯n hÏnh, nha·m phÌm Uva¯ D.
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
—e the‚m cuo‰c goÔi hie‰n taÔi va¯o cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i Ù˚ che· Òo‰
chÙ¯, choÔn < [ChoÔn] ro‡i choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i / Ke·t no·i ta·t ca˚.
25
Menu trong khi goÔi
2-7 ChuyeÂn mo‰t tha¯nh vie‚n trong cuo‰c goÔi nhie‡u
ngˆÙ¯i sang che· Òo‰ chÙ¯
—e chuyeÂn mo‰t ngˆÙ¯i goÔi ÒˆÙÔc choÔn sang che· Òo‰ chÙ¯ (ngˆÙ¯i co˘
so· Òie‰n thoaÔi Òang hieÂn thÚ tre‚n ma¯n hÏnh), choÔn < [ChoÔn] ro‡i
choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i / LoaÔi trˆ¯.
2-8 Cuo‰c goÔi rie‚ng trong cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i
—e tro¯ chuye‰n rie‚ng vÙ˘i mo‰t ngˆÙ¯i trong cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i,
hieÂn thÚ so· Òie‰n thoaÔi cu˚a ngˆÙ¯i Òo˘ tre‚n ma¯n hÏnh ro‡i choÔn <
[ChoÔn] va¯ Nhie‡u ngˆÙ¯i / Rie‚ng Òe chuyeÂn nhˆıng ngˆÙ¯i goÔi kha˘c
sang che· Òo‰ chÙ¯.
2-9 Ke·t thu˘c cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i
BaÔn co˘ the ngaÈt ke·t no·i vÙ˘i ngˆÙ¯i goÔi hie‰n taÔi trong cuo‰c goÔi
nhie‡u ngˆÙ¯i baËng ca˘ch nha·n phÌm E [Ke·t thu˘c]. —e ke·t thu˘c
cuo‰c goÔi nhie‡u ngˆÙ¯i, nha·n < [ChoÔn] ro‡i choÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i/
Ke·t thu˘c.
ChoÔn Nhie‡u ngˆÙ¯i/Ke·t thu˘c ta·t ca˚ seı ke·t thu˘c ta·t ca˚ cuo‰c Òang
goÔi va¯ Òang giˆı.
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
26
Maı truy nha‰p
BaÔn co˘ the sˆ˚ duÔng ca˘c maı truy nha‰p ÒˆÙÔc mo‚ ta˚ trong pha‡n
na¯y Òe ngaÍn vie‰c sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi tra˘i phe˘p. BaÔn co˘ the thay
ÒoÂi ca˘c maı truy nha‰p (ngoaÔi trˆ¯ maı PUK va¯ PUK2) trong
[Menu 4-4-5].
Maı PIN (4 Òe·n 8 chˆı so·)
Maı PIN (So· nha‰n daÔng ca˘ nha‚n) ba˚o ve‰ the˚ SIM kho‚ng bÚ sˆ˚
duÔng tra˘i phe˘p. Maı PIN thˆÙ¯ng ÒˆÙÔc cung ca·p ke¯m theo the˚
SIM. Khi Maı PIN ÒˆÙÔc ca¯i Ba‰t, baÔn pha˚i nha‰p maı PIN mo„i khi
ba‰t Òie‰n thoaÔi. NgˆÙÔc laÔi, khi Maı PIN ÒˆÙÔc ca¯i TaÈt, Òie‰n thoaÔi seı
ke·t no·i trˆÔc tie·p vÙ˘i maÔng ma¯ kho‚ng ye‚u ca‡u nha‰p maı PIN.
Maı PIN2 (4 Òe·n 8 chˆı so·)
BaÔn ca‡n pha˚i co˘ maı PIN2, ÒˆÙÔc cung ca·p ke¯m theo mo‰t so· the˚
SIM, Òe truy nha‰p mo‰t so· chˆ˘c naÍng nhˆ Tho‚ng ba˘o phÌ cuo‰c
goÔi, So· goÔi co· ÒÚnh. Ca˘c chˆ˘c naÍng na¯y chÊ co˘ ne·u ÒˆÙÔc the˚ SIM
ho„ trÙÔ.
Maı PUK (4 Òe·n 8 chˆı so·)
Maı PUK2 (4 Òe·n 8 chˆı so·)
BaÔn ca‡n co˘ maı PUK2, ÒˆÙÔc cung ca·p ke¯m theo mo‰t so· the˚ SIM,
Òe thay ÒoÂi maı PIN2 bÚ kho˘a. Ne·u la¯m ma·t maı, baÔn cuıng ca‡n
lie‚n he‰ vÙ˘i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ.
Maı ba˚o ve‰ (4 Òe·n 8 chˆı so·)
Maı ba˚o ve‰ ngaÍn chaÎn vie‰c sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi tra˘i phe˘p. Maı
thˆÙ¯ng ÒˆÙÔc cung ca·p ke¯m theo Òie‰n thoaÔi. Maı na¯y ÒˆÙÔc du¯ng
Òe xo˘a ta·t ca˚ ca˘c muÔc Òie‰n thoaÔi va¯ Òe kÌch hoaÔt menu "Ve‡ ca¯i
ÒaÎt go·c". Maı maÎc ÒÚnh la¯ "0000".
Ca˘c chˆ˘c naÍng bo sung
BaÔn ca‡n co˘ maı PUK (PhÌm mÙ˚ kho˘a maı PIN) Òe thay ÒoÂi maı
PIN bÚ kho˘a. Maı PUK co˘ the ҈ÙÔc cung ca·p ke¯m theo the˚ SIM.
Ne·u chˆa co˘, haıy lie‚n he‰ vÙ˘i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ ÒÚa phˆÙng
Òe co˘ maı na¯y. Ne·u la¯m ma·t maı, baÔn cuıng ca‡n lie‚n he‰ vÙ˘i nha¯
cung ca·p dÚch vuÔ.
27
SÙ Òo‡ Menu
1 Tin nhaÈn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SoaÔn tin SMS
SoaÔn tin MMS
Ho‰p thˆ Òe·n
Ho‰p thˆ Òi
Nha˘p
Nghe thˆ thoaÔi
Tin tho‚ng tin
Ma„u
Ca¯i ÒaÎt
3 Ca·u hÏnh
1
2
3
4
5
6
Chung
To
Tai nghe
Xe hÙi
ChÊ rung
Im laÎng
4 Ca¯i ÒaÎt
2 Nha‰t ky˘ cuo‰c goÔi
Ca˘ch truy nha‰p Menu
28
1
2
3
4
5
6
Cuo‰c goÔi bÚ nhÙı
Cuo‰c goÔi Òaı nha‰n
So· Òaı goÔi
Xo˘a cuo‰c vˆ¯a goÔi
CˆÙ˘c cuo‰c goÔi
Tho‚ng tin GPRS
1
2
3
4
5
6
7
Nga¯y & GiÙ
Ca¯i ÒaÎt —.thoaÔi
Ca¯i ÒaÎt cuo‰c goÔi
Ca¯i ÒaÎt ba˚o ve‰
Ca¯i ÒaÎt maÔng
Ca¯i ÒaÎt GPRS
Ve‡ ca¯i ÒaÎt go·c
5 So tay
1 Ba˘o thˆ˘c
2 LÚch la¯m vie‰c
3 Danh baÔ
6 Tie‰n Ìch & Tro¯ chÙi
1
2
3
4
5
6
7
8
÷a thÌch
Tro¯ chÙi
Ma˘y tÌnh
Thˆ muÔc rie‚ng
—oÂi ÒÙn vÚ Òo
GiÙ¯ quo·c te·
Ghi a‚m
TÏnh traÔng bo‰ nhÙ˘
8 Menu trˆÔc tuye·n
1 ÷Ÿng duÔng
2 Ta˚i ve‡
3 Che· Òo‰
9 DÚch vuÔ SIM
Menu na¯y tu¯y thuo‰c va¯o
the˚ SIM va¯ nha¯ Òie‡u ha¯nh
maÔng.
7 Internet
Trang chu˚
ChÊ muÔc
Ca·u hÏnh
Truy nha‰p URL
Ca¯i ÒaÎt cache
Ca¯i ÒaÎt cookie
Chˆ˘ng nha‰n ba˚o ma‰t
Xo˘a ca·u hÏnh
Phie‚n ba˚n trÏnh duye‰t
Ca˘ch truy nha‰p Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
Tin nhaÈn [Menu 1]
Menu na¯y bao go‡m ca˘c chˆ˘c naÍng lie‚n quan Òe·n SMS (DÚch vuÔ
Tin nhaÈn NgaÈn), MMS (DÚch vuÔ Tin nhaÈn —a phˆÙng tie‰n), thˆ
thoaÔi, cuıng nhˆ ca˘c tin nhaÈn dÚch vuÔ cu˚a maÔng.
SoaÔn tin SMS [Menu 1-1]
BaÔn co˘ the soaÔn va¯ chÊnh sˆ˚a tin nhaÈn vaÍn ba˚n cuıng nhˆ kieÂm
tra so· trang tin nhaÈn.
1. Truy nha‰p va¯o menu Tin nhaÈn baËng ca˘ch nha·n phÌm
< [ChoÔn].
2. Ne·u baÔn muo·n soaÔn mo‰t tin nhaÈn mÙ˘i, choÔn SoaÔn tin SMS.
3. —e nha‰p vaÍn ba˚n de„ da¯ng hÙn, sˆ˚ duÔng T9. —e bie·t the‚m chi
tie·t, xem Ca˘ch sˆ˚ duÔng T9 (Trang 33).
4. Nha·n [Che¯n] Òe ke¯m theo ca˘c muÔc.
5. Ne·u baÔn muo·n ca¯i tu¯y choÔn cho tin nhaÈn vaÍn ba˚n hoaÎc Òe ke·t
thu˘c vie‰c soaÔn tha˚o, nha·n < [ChoÔn].
Lˆu y˘
Ca˘ch truy nha‰p Menu
30
• —ie‰n thoaÔi na¯y ho„ trÙÔ chˆ˘c naÍng EMS phie‚n ba˚n 5
du¯ng Òe gˆ˚i hÏnh ma¯u, a‚m thanh, ca˘c kieÂu vaÍn ba˚n,
v.v... —ie‰n thoaÔi cu˚a haıng kha˘c co˘ the kho‚ng nha‰n
ÒˆÙÔc hÏnh a˚nh, a‚m thanh hoaÎc kieÂu vaÍn ba˚n ma¯
baÔn Òaı gˆ˚i ne·u kho‚ng ho„ trÙÔ chˆ˘c naÍng na¯y.
ChoÔn
• Gˆ˚i
Gˆ˚i tin nhaÈn vaÍn ba˚n
1. Nha‰p so· Òie‰n thoaÔi cu˚a ngˆÙ¯i nha‰n.
2. Nha·n phÌm D Òe the‚m nhie‡u ngˆÙ¯i nha‰n.
3. Co˘ the the‚m so· Òie‰n thoaÔi tˆ¯ danh baÔ.
4. Nha·n phÌm < sau khi nha‰p so·.
• Lˆu
Lˆu tin nhaÈn va¯o Ho‰p thˆ Òi.
• KieÂu chˆı
BaÔn co˘ the choÔn KÌch cÙı va¯ KieÂu pho‚ng chˆı.
• Ma‡¯u
BaÔn co˘ the choÔn ma‡¯u cho pho‚ng chˆı va¯ ne‡n.
• CaÍn ha¯ng
BaÔn co˘ the caÍn no‰i dung tin nhaÈn va¯o Tra˘i, Trung ta‚m, Pha˚i.
• TaÔo tˆ¯ ÒieÂn T9
BaÔn co˘ the the‚m va¯o tˆ¯ ÒieÂn tˆ¯ cu˚a rie‚ng mÏnh. Menu na¯y chÊ
co˘ the hieÂn thÚ khi che· Òo‰ soaÔn tha˚o la¯ Tie‚n Òoa˘n
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
• Ngo‚n ngˆı T9
ChoÔn kieÂu nha‰p T9.
• Thoa˘t
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Ne·u baÔn nha·n phÌm Thoa˘t trong khi Òang soaÔn tin nhaÈn, baÔn
co˘ the ke·t thu˘c vie‰c soaÔn tha˚o va¯ trÙ˚ ve‡ menu Tin nhaÈn. Tin
nhaÈn ma¯ baÔn Òaı soaÔn seı kho‚ng ÒˆÙÔc lˆu.
31
Tin nhaÈn [Menu 1]
Che¯n
• BieÂu tˆÙÔng
BaÔn co˘ the the‚m ca˘c ky˘ tˆÔ ÒaÎc bie‰t.
• HÏnh a˚nh
BaÔn co˘ the che¯n hÏnh a˚nh MaÎc ÒÚnh hoaÎc hÏnh a˚nh trong Thˆ
muÔc rie‚ng da¯nh cho tin nhaÈn ngaÈn.
• A¬m thanh
BaÔn co˘ the che¯n a‚m thanh da¯nh cho tin nhaÈn ngaÈn.
• Ma„u vaÍn ba˚n
BaÔn co˘ the sˆ˚ duÔng ca˘c Ma„u vaÍn ba˚n ca¯i ÒaÎt sa¸n trong Òie‰n
thoaÔi.
• Danh baÔ
BaÔn co˘ the the‚m so· Òie‰n thoaÔi hoaÎc ÒÚa chÊ e-mail va¯o tin
nhaÈn.
• Danh thie·p
BaÔn co˘ the the‚m tho‚ng tin lie‚n laÔc va¯o tin nhaÈn.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
32
SoaÔn tin MMS [Menu 1-2]
BaÔn co˘ the soaÔn tha˚o va¯ chÊnh sˆ˚a tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n,
kieÂm tra dung lˆÙÔng tin nhaÈn.
1. Truy nha‰p va¯o menu Tin nhaÈn baËng ca˘ch nha·n phÌm
< [ChoÔn].
2. Ne·u baÔn muo·n soaÔn mo‰t tin nhaÈn mÙ˘i, choÔn SoaÔn tin MMS.
3. BaÔn co˘ the soaÔn mo‰t tin nhaÈn mÙ˘i hoaÎc choÔn mo‰t trong ca˘c
ma„u tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n co˘ sa¸n.
4. Nha·n Che¯n Òe the‚m va¯o BieÂu tˆÙÔng, A¤nh Òaı chuÔp, HÏnh
a˚nh, A‚m thanh, Ma„u vaÍn ba˚n, Danh baÔ va¯ Chˆı ky˘.
ChoÔn
• Gˆ˚i
BaÔn co˘ the gˆ˚i tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n Òe·n nhie‡u ngˆÙ¯i, ca¯i
ÒaÎt ˆu tie‚n cho tin nhaÈn cuıng nhˆ Òe gˆ˚i sau.
• Xem trˆÙ˘c
BaÔn co˘ the xem trˆÙ˘c tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n ma¯ baÔn Òaı
soaÔn.
• Lˆu
BaÔn co˘ the lˆu tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n va¯o nha˘p hoaÎc dˆÙ˘i
daÔng tin ma„u.
• The‚m trang
BaÔn co˘ the the‚m mo‰t trang mÙ˘i Ù˚ trˆÙ˘c hoaÎc sau trang hie‰n
ha¯nh.
• ChuyeÂn trang
BaÔn co˘ the di chuyeÂn Òe·n trang trˆÙ˘c hoaÎc trang sau.
• Xo˘a trang
BaÔn co˘ the xo˘a trang hie‰n taÔi.
- —aÎt thÙ¯i gian
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt thÙ¯i gian cho trang, vaÍn ba˚n, hÏnh a˚nh va¯
a‚m thanh.
- —oÂi chˆı va¯ a˚nh
BaÔn co˘ the hoa˘n ÒoÂi vÚ trÌ hÏnh a˚nh va¯ vaÍn ba˚n trong tin nhaÈn.
• Xo˘a dˆı lie‰u
BaÔn co˘ the xo˘a hÏnh a˚nh va¯ a‚m thanh trong trang. Tu¯y choÔn
na¯y chÊ hieÂn thÚ khi co˘ hÏnh a˚nh va¯ a‚m thanh trong trang.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
• Ca¯i ÒaÎt trang
33
Tin nhaÈn [Menu 1]
• TaÔo tˆ¯ ÒieÂn T9
BaÔn co˘ the the‚m va¯o tˆ¯ cu˚a rie‚ng mÏnh. Menu na¯y chÊ co˘
the hieÂn thÚ khi che· Òo‰ soaÔn tha˚o la¯ Tie‚n Òoa˘n
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
• Ngo‚n ngˆı T9
ChoÔn kieÂu nha‰p T9.
• Thoa˘t
BaÔn co˘ the trÙ˚ ve‡ menu Tin nhaÈn.
Lˆu y
• Ne·u baÔn choÔn hÏnh a˚nh (15K) khi soaÔn tin nhaÈn Òa
phˆÙng tie‰n, thÙ¯i gian naÔp hÏnh seı ma·t Ìt nha·t 15
gia‚y. HÙn nˆıa, baÔn kho‚ng the sˆ˚ duÔng ba·t ky¯ phÌm
na¯o trong khi Òang naÔp. Sau 15 gia‚y, baÔn mÙ˘i co˘
the tie·p tuÔc soaÔn tin nhaÈn.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
34
Ca˘ch sˆ˚ duÔng T9
T9 giu˘p baÔn nha‰p vaÍn ba˚n nhanh cho˘ng.
VÙ˘i T9, baÔn chÊ ca‡n nha·n phÌm co˘ ky˘ tˆÔ tˆÙng ˆ˘ng mo‰t la‡n.
Chˆ˘c naÍng na¯y dˆÔa tre‚n mo‰t tˆ¯ ÒieÂn ca¯i sa¸n ma¯ baÔn co˘ theÂ
the‚m va¯o tˆ¯ mÙ˘i.
• Ca˘ch nha‰p chˆı baËng T9
1. Nha‰p mo‰t tˆ¯ baËng ca˘ch sˆ˚ duÔng ca˘c phÌm tˆ¯ 2
Òe·n 9. Ba·m mo„i phÌm mo‰t la‡n cho mo‰t ky˘ tˆÔ.
VÌ duÔ Òe nha‰p tˆ¯ ìGirlî, nha·n 4, 4, 7, 5.
Ca˘c ky˘ tˆÔ ma¯ baÔn nha‰p va¯o xua·t hie‰n trong khung.
4 (—e nha‰p ky˘ tˆÔ g)
160
1
159
T9Abc
1
7 (—e nha‰p ky˘ tˆÔ r)
His
1
1
T9abc
Hi
I
157
4 (—e nha‰p ky˘ tˆÔ i)
158
T9abc
T9abc
5 (—e nha‰p ky˘ tˆÔ l)
156
1
T9abc
Girl
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Tˆ¯ seı thay ÒoÂi sau mo„i la‡n nha·n phÌm. Do Òo˘, baÔn
kho‚ng ca‡n Òe y˘ nhie‡u Òe·n tˆ¯ xua·t hie‰n tre‚n ma¯n hÏnh
cho Òe·n khi baÔn Òaı nha·n ta·t ca˚ ca˘c phÌm thÌch hÙÔp.
—e xo˘a mo‰t ky˘ tˆÔ ve‡ phÌa be‚n tra˘i, nha·n C.
—e che¯n nhie‡u so·, nha·n phÌm # ro‡i nha‰p ca˘c so· Òo˘
va¯o.
Ne·u nha·n phÌm * , baÔn co˘ the thay ÒoÂi kieÂu nha‰p
chˆı. (BaÔn cuıng co˘ the sˆ˚ duÔng ca˘c ChoÔn.)
—ie‰n thoaÔi na¯y cuıng ho„ trÙÔ ba kieÂu nha‰p ky˘ tˆÔ: Tie‚n
Òoa˘n (T9Abc, T9ABC, T9abc), BÏnh thˆÙ¯ng (ABC,
abc), KieÂu so· (123). Ne·u baÔn muo·n thay ÒoÂi kieÂu nha‰p
chˆı, nha·n phÌm # .
35
Tin nhaÈn [Menu 1]
TrˆÙ¯ng hÙÔp kha˘c : Nha·n phÌm * va¯ choÔn che¯n bieÂu
tˆÙÔng. ChoÔn ky˘ tˆÔ baÔn muo·n va¯ nha·n
ChoÔn.
2. Khi baÔn Òaı nha‰p xong mo‰t tˆ¯, kieÂm tra xem tˆ¯ Òo˘ co˘
Òu˘ng kho‚ng.
Ne·u tˆ¯ Òo˘ Òu˘ng
: Nha·n 0 va¯ nha‰p tˆ¯ tie·p theo.
Ne·u tˆ¯ Òo˘ sai
: TÏm tˆ¯ Òu˘ng baËng U , D (Tˆ¯ TrˆÙ˘c
va¯ Sau).
TrˆÙ¯ng hÙÔp kha˘c : Ne·u kho‚ng co˘ tˆ¯ baÔn muo·n, baÔn co˘
the nha‰p tˆ¯ cu˚a rie‚ng mÏnh.
Nha·n < [ChoÔn] trong kieÂu nha‰p Tie‚n
Òoa˘n. ChoÔn Menu TaÔo tˆ¯ ÒieÂn T9. BaÔn
seı tha·y muÔc sau.
Tˆ¯
abc
Lˆu
Ca˘ch truy nha‰p Menu
36
Tˆ¯
Nha‰p
tˆ¯ cu˚a baÔn
TrÙ˚ laÔi
LGGSM
➮
abc
Lˆu
TrÙ˚ laÔi
3. —e che¯n da·u ca‚u, nha·n 1 lie‚n tuÔc cho Òe·n khi da·u ma¯
baÔn muo·n che¯n va¯o xua·t hie‰n.
Ngo‚n ngˆı T9
• BaÔn co˘ the choÔn Ngo‚n ngˆı T9 baËng ca˘ch
choÔn Menu. Trong che· Òo‰ T9, baÔn cuıng co˘ theÂ
choÔn menu TaÈt T9.
Ho‰p thˆ Òe·n [Menu 1-3]
BaÔn seı ÒˆÙÔc tho‚ng ba˘o khi co˘ tin nhaÈn mÙ˘i. Ca˘c tin na¯y seı ÒˆÙÔc
lˆu trong Ho‰p thˆ Òe·n. Trong Ho‰p thˆ Òe·n baÔn co˘ the xa˘c ÒÚnh
mo„i tin nhaÈn baËng bieÂu tˆÙÔng. —e bie·t the‚m chi tie·t, xem pha‡n
hˆÙ˘ng da„n ve‡ bieÂu tˆÙÔng.
HˆÙ˘ng da„n ve‡
bieÂu tˆÙÔng
[
[
[
[
[
] Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n
] Tin nhaÈn ngaÈn
] Tin nhaÈn SIM
] —oÔc
] Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n Òaı tho‚ng ba˘o
Ne·u Òie‰n thoaÔi tho‚ng ba˘o ìKho‚ng co¯n cho„ cho tin nhaÈn SIMî baÔn
chÊ ca‡n xo˘a tin nhaÈn SIM trong Ho‰p thˆ Òe·n. Ne·u Òie‰n thoaÔi hieÂn
thÚ ìKho‚ng co¯n cho„ cho tin nhaÈnî, baÔn co˘ the taÔo cho„ tro·ng baËng
ca˘ch xo˘a ca˘c tin nhaÈn, phˆÙng tie‰n va¯ ˆ˘ng duÔng.
❇ Tin nhaÈn SIM
—o·i vÙ˘i tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n Òaı tho‚ng ba˘o, baÔn pha˚i chÙ¯ ÒeÂ
ta˚i ve‡ va¯ mÙ˚ tin nhaÈn Òo˘. —o·i vÙ˘i ca¯i ÒaÎt tho‚ng ba˘o, xem [Menu
1-9-2] Òe bie·t the‚m chi tie·t.
—e ÒoÔc tin nhaÈn, choÔn mo‰t trong nhˆıng tin nhaÈn baËng ca˘ch
nha·n <.
Tra˚ lÙ¯i
BaÔn co˘ the tra˚ lÙ¯i cho ngˆÙ¯i gˆ˚i.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Tin nhaÈn SIM la¯ tin nhaÈn ÒˆÙÔc lˆu trong the˚ SIM. BaÔn co˘ theÂ
chuyeÂn tin nhaÈn na¯y va¯o Òie‰n thoaÔi.
37
Tin nhaÈn [Menu 1]
ChuyeÂn tie·p
BaÔn co˘ the chuyeÂn tie·p tin nhaÈn Òaı choÔn Òe·n mo‰t ngˆÙ¯i kha˘c.
GoÔi laÔi
BaÔn co˘ the goÔi laÔi ngˆÙ¯i gˆ˚i.
Xo˘a
BaÔn co˘ the xo˘a tin nhaÈn hie‰n taÔi.
TrÌch
BaÔn co˘ the trÌch xua·t hÏnh a˚nh, a‚m thanh va¯ vaÍn ba˚n. Chu˘ng seı
ÒˆÙÔc lˆu trong Thˆ muÔc rie‚ng hoaÎc Danh baÔ.
Xem tho‚ng tin
BaÔn co˘ the xem tho‚ng tin ve‡ nhˆıng tin nhaÈn Òaı nha‰n, nhˆ: Te‚n
ngˆÙ¯i gˆ˚i, Tie‚u Òe‡ (chÊ da¯nh cho Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n), Nga¯y
& giÙ¯ cu˚a tin nhaÈn, LoaÔi tin nhaÈn, KÌch cÙı tin nhaÈn.
Pha˘t laÔi (chÊ da¯nh cho Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n)
BaÔn co˘ the pha˘t laÔi tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n.
❇ Nha‰n (Trong trˆÙ¯ng hÙÔp la¯ tin nhaÈn tho‚ng ba˘o)
Ca˘ch truy nha‰p Menu
38
BaÔn chÊ nha‰n ÒˆÙÔc tho‚ng ba˘o ne·u Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n
ÒˆÙÔc ca¯i TˆÔ Òo‰ng ta˚i ve‡. —e nha‰n tin nhaÈn, baÔn pha˚i choÔn
[Nha‰n].
Ho‰p thˆ Òi [Menu 1-4]
BaÔn co˘ the xem ca˘c tin nhaÈn Òaı gˆ˚i va¯ chˆa gˆ˚i taÔi Òa‚y. —o·i vÙ˘i
tin nhaÈn Òaı gˆ˚i, baÔn co˘ the xem tÏnh traÔng gˆ˚i.
Thao ta˘c cuıng gio·ng nhˆ Òo·i vÙ˘i tin nhaÈn trong ho‰p thˆ Òe·n.
Ca˘ch truy
nha‰p Menu
[
[
[
[
] —aı gˆ˚i
] Lo„i
] Xa˘c nha‰n vie‰c gˆ˚i
] Gˆ˚i SMS
❇ Khi baÔn Òaı gˆ˚i tin nhaÈn:
ChuyeÂn tie·p
BaÔn co˘ the chuyeÂn tie·p tin nhaÈn hie‰n taÔi Òe·n ngˆÙ¯i kha˘c.
Xo˘a
BaÔn co˘ the xo˘a tin nhaÈn hie‰n taÔi.
Xem tho‚ng tin
BaÔn co˘ the xem tho‚ng tin ve‡ nhˆıng tin nhaÈn Òaı nha‰n, nhˆ: Te‚n
ngˆÙ¯i gˆ˚i, Tie‚u Òe‡ (chÊ da¯nh cho Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n), Nga¯y
& giÙ¯ cu˚a tin nhaÈn, LoaÔi tin nhaÈn, KÌch cÙı tin nhaÈn.
baÔn chˆa gˆ˚i tin nhaÈn:
Sˆ˚a
BaÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a tin nhaÈn.
Gˆ˚i
BaÔn co˘ the gˆ˚i tin nhaÈn.
Xo˘a
BaÔn co˘ the xo˘a tin nhaÈn hie‰n taÔi.
Xem tho‚ng tin
BaÔn co˘ the xem tho‚ng tin ve‡ ca˘c tin nhaÈn trong ho‰p thˆ Òi.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
❇ Khi
39
Tin nhaÈn [Menu 1]
Nha˘p [Menu 1-5]
BaÔn co˘ the xem ca˘c tin nhaÈn ÒˆÙÔc lˆu nhˆ la¯ tin nha˘p. Ca˘c tin
nhaÈn nha˘p ÒˆÙÔc lie‰t ke‚ vÙ˘i nga¯y giÙ¯ ma¯ chu˘ng ÒˆÙÔc lˆu. Cuo‰n
qua danh sa˘ch sˆ˚ duÔng ca˘c phÌm Òie‡u hˆÙ˘ng le‚n/xuo·ng.
Ca˘ch truy
nha‰p Menu
[
[
] Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n
] Tin nhaÈn chˆı
Mo„i tin nha˘p co˘ ca˘c lˆÔa choÔn sau. A¡n < [Tu¯y choÔn].
Xem
BaÔn co˘ the xem tin nhaÈn ÒˆÙÔc choÔn.
Sˆ˚a
BaÔn co˘ the sˆ˚a ÒoÂi tin nhaÈn ÒˆÙÔc choÔn.
Xo˘a
Ca˘ch truy nha‰p Menu
40
Xo˘a ca˘c tin nhaÈn ÒˆÙÔc choÔn tˆ¯ thˆ muÔc nha˘p.
Xem tho‚ng tin
BaÔn co˘ the xem tho‚ng tin ve‡ tin nhaÈn ÒˆÙÔc choÔn bao go‡m: tie‚u
Òe‡ (chÊ tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n), nga¯y va¯ giÙ¯ lˆu, loaÔi va¯ cÙı tin
nhaÈn, ˆu tie‚n (chÊ vÙ˘i tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n).
Xo˘a ta·t ca˚
Xo˘a ta·t ca˚ tin nhaÈn tˆ¯ thˆ muÔc nha˘p.
Nghe thˆ thoaÔi [Menu 1-6]
BaÔn co˘ the nghe thˆ thoaÔi.
tin tho‚ng tin [Menu 1-7]
Ca˘c tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin la¯ tin nhaÈn vaÍn ba˚n ÒˆÙÔc gˆ˚i tˆ¯
maÔng Òe·n ca˘c thue‚ bao cu˚a maÔng GSM. Chu˘ng cung ca·p ca˘c
tho‚ng tin nhˆ dˆÔ ba˘o thÙ¯i tie·t, giao tho‚ng, dÚch vuÔ taxi, dˆÙÔc
phaÂm va¯ gia˘ chˆ˘ng khoa˘n. Mo„i loaÔi tho‚ng tin ÒˆÙÔc xa˘c ÒÚnh baËng
mo‰t so·; do Òo˘ baÔn co˘ the lie‚n he‰ vÙ˘i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ ngay
khi baÔn nha‰p xong so· dÚch vuÔ tho‚ng tin nha·t ÒÚnh. Khi baÔn nha‰n
ÒˆÙÔc tin nhaÈn dÚch vuÔ tho‚ng tin, baÔn seı tha·y mo‰t tho‚ng ba˘o hieÂn
thÚ cho bie·t baÔn vˆ¯a nha‰n ÒˆÙÔc mo‰t tin nhaÈn dÚch vuÔ tho‚ng tin
hoaÎc tin nhaÈn Òo˘ seı hieÂn thÚ trˆÔc tie·p. —e xem laÔi tin nhaÈn hoaÎc
khi kho‚ng Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯, haıy la¯m theo ca˘c bˆÙ˘c sau.
—oÔc [Menu 1-7-1]
1. Khi baÔn nha‰n ÒˆÙÔc mo‰t tin nhaÈn dÚch vuÔ tho‚ng tin va¯ choÔn
—oÔc Òe xem, tin nhaÈn seı hieÂn thÚ tre‚n ma¯n hÏnh. BaÔn co˘ theÂ
ÒoÔc tin nhaÈn kha˘c baËng ca˘ch phÌm di chuyeÂn L , R hoaÎc
< [Ke· tie·p].
2. Tin nhaÈn seı hieÂn thÚ cho Òe·n khi baÔn nha‰n ÒˆÙÔc mo‰t tin nhaÈn
kha˘c.
• The‚m mÙ˘i
BaÔn co˘ the the‚m so· cu˚a tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin va¯o Bo‰ nhÙ˘
Òie‰n thoaÔi cu¯ng vÙ˘i bie‰t hie‰u cu˚a no˘.
• Xem danh sa˘ch
BaÔn co˘ the xem ca˘c so· cu˚a tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin ma¯ baÔn
Òaı the‚m va¯o. Ne·u nha·n phÌm < [ChoÔn], baÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a
va¯ xo˘a loaÔi tin nhaÈn dÚch vuÔ tho‚ng tin ma¯ baÔn Òaı the‚m va¯o.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Chu˚ Òe‡‡ [Menu 1-7-2]
41
Tin nhaÈn [Menu 1]
• Danh sa˘ch h. Òo‰ng
BaÔn co˘ the choÔn so· cu˚a tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin trong danh
sa˘ch. Ne·u baÔn kÌch hoaÔt mo‰t so· dÚch vuÔ tho‚ng tin, baÔn co˘ theÂ
nha‰n tin nhaÈn tˆ¯ so· Òo˘.
Ma„u [Menu 1-8]
VaÍn ba˚n [Menu 1-8-1]
BaÔn co˘ 11 ma„u vaÍn ba˚n. BaÔn co˘ the thay ÒoÂi nhˆıng ma„u taÔo
sa¸n tha¯nh ma„u ˆa thÌch cu˚a baÔn hoaÎc taÔo ma„u mÙ˘i tˆ¯ ca˘c muÔc
<tro·ng>.
—a phˆÙng tie‰n ma„u [Menu 1-8-2]
BaÔn co˘ the sˆ˚ duÔng ca˘c tu¯y choÔn sau.
• Xem trˆÙ˘c
BaÔn co˘ the xem trˆÙ˘c tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n ma¯ baÔn Òaı
soaÔn.
• Gˆ˚i
BaÔn co˘ the gˆ˚i tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n Òe·n nhie‡u ngˆÙ¯i, ca¯i
ÒaÎt ˆu tie‚n cho tin nhaÈn cuıng nhˆ Òe gˆ˚i sau.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
42
• Lˆu
BaÔn co˘ the lˆu tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n va¯o ho‰p thˆ Òi hoaÎc
dˆÙ˘i daÔng tin ma„u.
• The‚m trang
BaÔn co˘ the the‚m mo‰t trang mÙ˘i Ù˚ trˆÙ˘c hoaÎc sau trang hie‰n
ha¯nh.
• ChuyeÂn trang
BaÔn co˘ the di chuyeÂn Òe·n trang trˆÙ˘c hoaÎc trang sau.
• Xo˘a trang
BaÔn co˘ the xo˘a trang hie‰n taÔi.
• Ca¯i ÒaÎt trang
- —aÎt thÙ¯i gian
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt thÙ¯i gian cho trang, vaÍn ba˚n, hÏnh a˚nh va¯
a‚m thanh.
- Hoa˘n ÒoÂi chˆı va¯ hÏnh
BaÔn co˘ the hoa˘n ÒoÂi vÚ trÌ hÏnh a˚nh va¯ vaÍn ba˚n trong tin nhaÈn.
• Xo˘a dˆı lie‰u
BaÔn co˘ the xo˘a hÏnh a˚nh va¯ a‚m thanh trong trang. Tu¯y choÔn
na¯y chÊ hieÂn thÚ khi co˘ hÏnh a˚nh va¯ a‚m thanh trong trang.
• TaÔo tˆ¯ ÒieÂn T9
BaÔn co˘ the the‚m va¯o tˆ¯ cu˚a rie‚ng mÏnh. Menu na¯y chÊ co˘
the hieÂn thÚ khi che· Òo‰ soaÔn tha˚o la¯ Tie‚n Òoa˘n
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
• Ngo‚n ngˆı T9
ChoÔn kieÂu nha‰p T9.
• Thoa˘t
BaÔn co˘ the trÙ˚ ve‡ menu Tin nhaÈn.
BaÔn co˘ the taÔo Chˆı ky˘. cu˚a rie‚ng mÏnh. Nha‰p va¯o Te‚n, So· Òie‰n
thoaÔi, So· fax va¯ ÒÚa chÊ E-mail.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Chˆı ky˘ [Menu 1-8-3]
43
Tin nhaÈn [Menu 1]
Ca¯i ÒaÎt [Menu 1-9]
Tin nhaÈn chˆı [Menu 1-9-1]
• LoaÔi tin nhaÈn
VaÍn ba˚n, ThoaÔi, Fax, NhaÈn tin trong nˆÙ˘c, X.400, Thˆ Òie‰n
tˆ˚, ERMES
Tho‚ng thˆÙ¯ng, loaÔi tin nhaÈn ÒˆÙÔc ca¯i Ù˚ daÔng VaÍn ba˚n. BaÔn co˘
the chuyeÂn ÒoÂi tin nhaÈn vaÍn ba˚n sang nhˆıng daÔng kha˘c. Lie‚n
he‰ vÙ˘i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ Òe bie·t tÌnh kha˚ duÔng cu˚a chˆ˘c
naÍng na¯y.
• ThÙ¯i hie‰u
DÚch vuÔ maÔng na¯y cho phe˘p baÔn ca¯i ÒaÎt thÙ¯i haÔn lˆu trˆı tin
nhaÈn vaÍn ba˚n taÔi trung ta‚m nhaÈn tin.
• Ba˘o gˆ˚i tin
Ne·u ca¯i Co˘, baÔn co˘ the kieÂm tra xem tin nhaÈn cu˚a mÏnh Òaı
ÒˆÙÔc gˆ˚i tha¯nh co‚ng hay kho‚ng.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
44
• Tra˚ lÙ¯i qua cu¯ng TTDV
Khi mo‰t tin nhaÈn ÒˆÙÔc gˆ˚i Òi, chˆ˘c naÍng na¯y cho phe˘p ngˆÙ¯i
nha‰n tra˚ lÙ¯i va¯ tÌnh cˆÙ˘c phÌ cu˚a tin nhaÈn tra˚ lÙ¯i va¯o ho˘a ÒÙn
cu˚a baÔn.
• Trung ta‚m SMS
Ne·u muo·n gˆ˚i tin nhaÈn vaÍn ba˚n, baÔn co˘ the seı nha‰n ÒˆÙÔc ÒÚa
chÊ cu˚a trung ta‚m SMS qua menu na¯y.
Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n [Menu 1-9-2]
• ÷u tie‚n
BaÔn co˘ the gˆ˚i tin nhaÈn sau khi ÒaÎt che· Òo‰ ˆu tie‚n: Tha·p, BÏnh
ThˆÙ¯ng va¯ Cao.
• ThÙ¯i hie‰u
DÚch vuÔ maÔng na¯y cho phe˘p baÔn ca¯i ÒaÎt thÙ¯i haÔn lˆu trˆı tin
nhaÈn vaÍn ba˚n taÔi trung ta‚m nhaÈn tin.
• Ba˘o gˆ˚i tin
Ne·u ca¯i Co˘ trong menu na¯y, baÔn co˘ the kieÂm tra xem tin nhaÈn
cu˚a mÏnh Òaı ÒˆÙÔc gˆ˚i tha¯nh co‚ng hay kho‚ng.
• TˆÔ Òo‰ng ta˚i ve‡
Ba‰t: Ca˘c tin nhaÈn ÒˆÙÔc ta˚i xuo·ng tˆÔ Òo‰ng xa˘c nha‰n.
TaÈt: Ye‚u ca‡u xa˘c nha‰n tin nhaÈn tin nhaÈn na¯o baÔn muo·n ta˚i
xuo·ng.
ChÊ maÔng nha¯: Trong maÔng nha¯, baÔn co˘ the kÌch hoaÔt menu
ìBa‰tî ta˚i xuo·ng TˆÔ Òo‰ng, ne·u kho‚ng baÔn co˘ the kÌch hoaÔt ta˚i
xuo·ng TˆÔ Òo‰ng trong maÔng chuyeÂn vu¯ng khi baÔn ÒaÎt la¯ TaÈt.
• Ca¯i ÒaÎt maÔng
—e ta˚i MMS tˆ¯ ma˘y chu˚, baÔn ca‡n ca¯i ÒaÎt ke·t no·i dˆı lie‰u CSD
hoaÎc GPRS. Ne·u baÔn choÔn ma˘y chu˚ tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n,
baÔn co˘ the ÒaÎt URL cho ma˘y chu˚ tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n. BaÔn
co˘ the ÒaÎt hÙn 5 che· Òo‰ Òe ke·t no·i vÙ˘i dÚch vuÔ.
Qua˚ng ca˘o
: Tin nhaÈn thˆÙng maÔi.
Tho‚ng tin
: Tho‚ng tin ca‡n thie·t.
Tr. ta‚m thˆ thoaÔi [Menu 1-9-3]
BaÔn co˘ the nghe tin nhaÈn thoaÔi ne·u chˆ˘c naÍng na¯y ÒˆÙÔc nha¯
cung ca·p dÚch vuÔ maÔng ho„ trÙÔ. Khi co˘ thˆ thoaÔi mÙ˘i, mo‰t bieÂu
tˆÙÔng seı hieÂn thÚ tre‚n ma¯n hÏnh. Vui lo¯ng kieÂm tra vÙ˘i nha¯ cung
ca·p dÚch vuÔ maÔng Òe bie·t the‚m chi tie·t ve‡ ca˘c dÚch vuÔ ma¯ hoÔ
cung ca·p Òe ca¯i ÒaÎt Òu˘ng.
1. Nha·n phÌm 1 khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. BaÔn co˘ the kieÂm tra ca˘c menu phuÔ sau.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
• Ca˘c loaÔi ÒˆÙÔc cho phe˘p
Ca˘ nha‚n
: Tin nhaÈn ca˘ nha‚n.
45
Tin nhaÈn [Menu 1]
• Trang chu˚
BaÔn co˘ the nghe thˆ thoaÔi baËng ca˘ch choÔn Trang chu˚.
• ChuyeÂn maÔng
Ngay ca˚ khi baÔn Òang Ù˚ nˆÙ˘c ngoa¯i, baÔn cuıng co˘ the nghe thˆ
thoaÔi ne·u dÚch vuÔ chuyeÂn maÔng ÒˆÙÔc ho„ trÙÔ.
DÚch vuÔ tho‚ng tin [Menu 1-9-4]
(Tu¯y thuo‰c thue‚ bao va¯ maÔng)
• Nha‰n
- Co˘
Ne·u baÔn choÔn muÔc na¯y, Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn seı nha‰n ÒˆÙÔc tin
nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin.
- Kho‚ng
Ne·u baÔn choÔn muÔc na¯y, Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn seı kho‚ng nha‰n
ÒˆÙÔc tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin.
• Ba˘o hie‰u
Ca˘ch truy nha‰p Menu
46
- Co˘
—ie‰n thoaÔi cu˚a baÔn seı pha˘t tie·ng bÌp khi baÔn nha‰n ÒˆÙÔc so·
cu˚a tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin.
- Kho‚ng
—ie‰n thoaÔi cu˚a baÔn seı kho‚ng pha˘t tie·ng bÌp ngay ca˚ khi baÔn
nha‰n ÒˆÙÔc tin nhaÈn DÚch vuÔ tho‚ng tin.
• Ngo‚n ngˆı
BaÔn co˘ the choÔn ngo‚n ngˆı mong muo·n baËng ca˘ch nha·n
[Ba‰t/TaÈt]. Sau Òo˘, tin nhaÈn dÚch vuÔ tho‚ng tin seı hieÂn thÚ dˆÙ˘i
daÔng ngo‚n ngˆı ma¯ baÔn Òaı choÔn.
Tin mÙ˚ ro‰ng [Menu 1-9-5]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt tu¯y choÔn nha‰n tin nhaÈn hay kho‚ng.
Nha‰t ky˘ cuo‰c goÔi [Menu 2]
Cuo‰c goÔi bÚ nhÙı [Menu 2-1]
Menu na¯y cho bie·t so· ca˘c cuo‰c goÔi bÚ nhÙı. BaÔn co˘ the goÔi Òe·n
nhˆıng so· na¯y, lˆu laÔi va¯ xem nga¯y giÙ¯ goÔi.
Cuo‰c goÔi Òaı nha‰n [Menu 2-2]
Menu na¯y cho bie·t so· ca˘c cuo‰c goÔi vˆ¯a nha‰n. BaÔn co˘ the goÔi
Òe·n nhˆıng so· na¯y, lˆu laÔi va¯ xem nga¯y giÙ¯ goÔi.
So· Òaı goÔi [Menu 2-3]
Menu na¯y cho bie·t so· ca˘c cuo‰c vˆ¯a goÔi. BaÔn co˘ the goÔi Òe·n
nhˆıng so· na¯y, lˆu laÔi va¯ xem nga¯y giÙ¯ goÔi.
Xo˘a cuo‰c vˆ¯a goÔi [Menu 2-4]
BaÔn co˘ the xo˘a ta·t ca˚ ca˘c cuo‰c goÔi mÙ˘i nha·t trong ca˘c muÔc
Cuo‰c goÔi bÚ nhÙı, Cuo‰c goÔi Òaı nha‰n, So· Òaı goÔi hoaÎc MoÔi cuo‰c
goÔi.
CˆÙ˘c cuo‰c goÔi [Menu 2-5]
Trong nhˆıng Menu phuÔ na¯y, baÔn co˘ the xem thÙ¯i lˆÙÔng va¯ cˆÙ˘c
phÌ cu˚a ca˘c cuo‰c goÔi.
Chˆ˘c naÍng na¯y cho phe˘p baÔn xem thÙ¯i lˆÙÔng cu˚a Cuo‰c vˆ¯a goÔi,
Ta·t ca˚ cuo‰c goÔi, Cuo‰c vˆ¯a nha‰n va¯ Cuo‰c vˆ¯a goÔi theo giÙ¯, phu˘t
va¯ gia‚y. BaÔn cuıng co˘ the ca¯i ÒaÎt laÔi bo‰ Òe·m giÙ¯ cuo‰c goÔi.
1. Nha·n phÌm < [Menu] khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. Nha·n phÌm 2 Òe truy nha‰p trˆÔc tie·p hoaÎc phÌm L va¯ R ÒeÂ
truy nha‰p va¯o Nha‰t ky˘ cuo‰c goÔi ro‡i choÔn CˆÙ˘c cuo‰c goÔi.
3. Di chuyeÂn thanh sa˘ng Òe·n muÔc ThÙ¯i lˆÙÔng va¯ nha·n phÌm
<.
Co˘ 5 menu phuÔ sau Cuo‰c mÙ˘i nha·t, MoÔi cuo‰c goÔi, Cuo‰c goÔi
Òaı nha‰n, So· Òaı goÔi va¯ Ca¯i ÒaÎt laÔi
Ca˘ch truy nha‰p Menu
ThÙ¯i lˆÙÔng [Menu 2-5-1]
47
Nha‰t ky˘ cuo‰c goÔi [Menu 2]
CˆÙ˘c cuo‰c goÔi [Menu 2-5-2]
Chˆ˘c naÍng na¯y cho phe˘p baÔn kieÂm tra cˆÙ˘c phÌ cu˚a cuo‰c vˆ¯a
goÔi, cu˚a ta·t ca˚ cuo‰c goÔi, cˆÙ˘c phÌ co¯n laÔi va¯ ca¯i laÔi cˆÙ˘c phÌ.
—e ca¯i laÔi cˆÙ˘c phÌ, baÔn ca‡n co˘ maı PIN2.
1. Nha·n phÌm < [Menu] khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. Nha·n phÌm 2 Òe truy nha‰p trˆÔc tie·p hoaÎc phÌm L va¯ R
Òe truy nha‰p va¯o Menu Nha‰t ky˘ cuo‰c goÔi ro‡i choÔn CˆÙ˘c
cuo‰c goÔi.
3. Di chuyeÂn CˆÙ˘c cuo‰c goÔi ro‡i nha·n phÌm < [ChoÔn].
Co˘ 4 menu phuÔ sau: Cuo‰c mÙ˘i nha·t, MoÔi cuo‰c goÔi, Co¯n laÔi
va¯ Ca¯i ÒaÎt laÔi.
Lˆu y˘
• CˆÙ˘c phÌ cuo‰c goÔi thˆÔc te· ÒˆÙÔc tÌnh bÙ˚i nha¯ cung
ca·p dÚch vuÔ co˘ the kha˘c so vÙ˘i cˆÙ˘c ˆÙ˘c tÌnh tre‚n
Òie‰n thoaÔi, tu¯y thuo‰c va¯o ca˘c tÌnh naÍng cu˚a maÔng,
ca˘ch tÌnh cˆÙ˘c, thue·, v.v...
Ca¯i ÒaÎt [Menu 2-5-3] (PhuÔ thuo‰c the˚ SIM)
Ca˘ch truy nha‰p Menu
48
• Ca¯i ÒaÎt cˆÙ˘c
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt loaÔi tie‡n va¯ ÒÙn vÚ tie‡n te‰. Lie‚n he‰ vÙ˘i nha¯
cung ca·p dÚch vuÔ Òe nha‰n gia˘ tÌnh ÒÙn vÚ. —e choÔn loaÔi tie‡n te‰
hoaÎc ÒÙn vÚ trong menu na¯y, baÔn ca‡n co˘ maı PIN2.
Ne·u baÔn muo·n nha‰p ca˘c bieÂu tˆÙÔng @, £, $ haıy xo˘a ta·t ca˚
chuo„i tie‡n te‰ ro‡i nha·n phÌm * . Ne·u baÔn muo·n thay ÒoÂi bieÂu
tˆÙÔng, nha·n phÌm * mo‰t la‡n nˆıa.
Lˆu y˘
• Khi sˆ˚ duÔng he·t ta·t ca˚ ÒÙn vÚ, baÔn kho‚ng the thˆÔc
hie‰n ba·t ky¯ cuo‰c goÔi na¯o kha˘c ngoaÔi trˆ¯ cuo‰c goÔi
khaÂn ca·p. Tu¯y thuo‰c the˚ SIM, baÔn ca‡n co˘ maı PIN2
Òe ca¯i ÒaÎt giÙ˘i haÔn cˆÙ˘c cuo‰c goÔi.
• Ca¯i ÒaÎt tÌn duÔng
DÚch vuÔ maÔng na¯y cho phe˘p baÔn giÙ˘i haÔn cˆÙ˘c phÌ ca˘c cuo‰c
goÔi theo ÒÙn vÚ tÌnh cˆÙ˘c Òaı choÔn. Ne·u baÔn choÔn —oÔc, so· ÒÙn
vÚ co¯n laÔi seı hieÂn thÚ. Ne·u baÔn choÔn —oÂi, baÔn co˘ the thay ÒoÂi
mˆ˘c giÙ˘i haÔn cˆÙ˘c phÌ.
• HieÂn thÚ tˆÔ Òo‰ng
DÚch vuÔ maÔng na¯y cho phe˘p baÔn xem cˆÙ˘c phÌ cuo‰c goÔi vˆ¯a
thˆÔc hie‰n mo‰t ca˘ch tˆÔ Òo‰ng. Ne·u choÔn Ba‰t, baÔn co˘ the xem
cˆÙ˘c phÌ mÙ˘i nha·t khi cuo‰c goÔi vˆ¯a ke·t thu˘c.
Tho‚ng tin GPRS [Menu 2-6]
BaÔn co˘ the kieÂm tra toÂng dung lˆÙÔng dˆı lie‰u Òaı truye‡n ta˚i tre‚n
maÔng qua GPRS. Ngoa¯i ra, baÔn cuıng co˘ the xem toÂng thÙ¯i lˆÙÔng
ke·t no·i maÔng.
ThÙ¯i lˆÙÔng c. goÔi [Menu 2-6-1]
BaÔn co˘ the kieÂm tra thÙ¯i lˆÙÔng cu˚a Cuo‰c mÙ˘i nha·t va¯ MoÔi cuo‰c
goÔi. BaÔn cuıng co˘ the ca¯i ÒaÎt laÔi bo‰ Òe·m giÙ¯ cuo‰c goÔi.
D. lˆÙÔng dˆı lie‰u [Menu 2-6-2]
Ca˘ch truy nha‰p Menu
BaÔn co˘ the kieÂm tra dung lˆÙÔng —aı gˆ˚i, —aı nha‰n hoaÎc Ta·t ca˚ va¯
Ca¯i ÒaÎt laÔi ta·t ca˚.
49
Ca·u hÏnh [Menu 3]
Trong menu na¯y, baÔn co˘ the Òie‡u chÊnh va¯ ca¯i ÒaÎt rie‚ng a‚m
chuo‚ng cu˚a Òie‰n thoaÔi da¯nh cho nhˆıng sˆÔ kie‰n va¯ mo‚i truÙ¯ng
kha˘c nhau.
1. Nha·n phÌm < [Menu] khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. Nha·n phÌm 3 Òe truy nha‰p trˆÔc tie·p hoaÎc sˆ˚ duÔng phÌm
L va¯ R.
3. BaÔn cuıng co˘ the truy nha‰p trˆÔc tie·p va¯o Menu na¯y baËng ca˘ch
nha·n phÌm L khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
Chung [Menu 3-1]
BaÔn co˘ the Òie‡u chÊnh ca·u hÏnh daÔng Chung.
To [Menu 3-2]
BaÔn co˘ the Òie‡u chÊnh ca·u hÏnh To ne·u baÔn Òang Ù˚ nÙi o‡n a¯o.
Tai nghe [Menu 3-3]
BaÔn co˘ the Òie‡u chÊnh ca·u hÏnh daÔng Tai nghe khi ba‰t che· Òo‰
tai nghe.
Xe hÙi [Menu 3-4]
BaÔn co˘ the Òie‡u chÊnh ca·u hÏnh daÔng Xe hÙi khi kÌch hoaÔt Bo‰
ra˚nh tay tre‚n xe.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
50
ChÊ rung [Menu 3-5]
BaÔn co˘ the Òie‡u chÊnh ca·u hÏnh daÔng ChÊ rung ne·u baÔn muo·n
Òie‰n thoaÔi Ù˚ che· Òo‰ rung. ‘¤ che· Òo‰ na¯y, moÔi kieÂu ba˘o hie‰u Òe‡u
la¯ Rung hoaÎc Im laÎng.
Im laÎng [Menu 3-6]
BaÔn co˘ the Òie‡u chÊnh ca·u hÏnh daÔng Im laÎng ne·u baÔn Òang Ù˚
nÙi ye‚n tÛnh.
Lˆu y˘
• Ca·u hÏnh Tai nghe va¯ Xe hÙi chÊ co˘ the ҈ÙÔc kÌch
hoaÔt khi bo‰ co‚ng cuÔ ra˚nh tay hoaÎc bo‰ tai nghe micro
ÒˆÙÔc gaÈn va¯o Òie‰n thoaÔi.
KÌch hoaÔt [Menu 3-x-1]
KÌch hoaÔt Ca·u hÏnh Òaı choÔn.
Ca¯i ÒaÎt rie‚ng [Menu 3-x-2]
Mo„i ca·u hÏnh co˘ ca˘c menu phuÔ nhˆ be‚n dˆÙ˘i ngoaÔi trˆ¯ ca·u hÏnh
ChÊ rung.
Ba˘o co˘ cuo‰c goÔi
Cho phe˘p choÔn kieÂu ba˘o cuo‰c goÔi Ù˚ daÔng Chuo‚ng, Rung, v.v...
da¯nh cho cuo‰c goÔi Òe·n tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng.
A¬m chuo‚ng
Cho phe˘p ca¯i kieÂu chuo‚ng tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng.
A¬m lˆÙÔng chuo‚ng
KieÂu ba˘o tin nhaÈn
—e ba˘o hie‰u khi nha‰n ÒˆÙÔc tin nhaÈn Ù˚ mo‚i trˆÙ¯ng Òang chÊnh.
Chuo‚ng tin nhaÈn
Cho phe˘p choÔn kieÂu chuo‚ng ba˘o khi nha‰n ÒˆÙÔc tin nhaÈn.
A¬m lˆÙÔng ba¯n phÌm
Cho phe˘p ca¯i a‚m lˆÙÔng ba¯n phÌm tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Cho phe˘p ca¯i a‚m lˆÙÔng chuo‚ng tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng. A¬m lˆÙÔng
cu˚a a‚m thanh lu˘c ba‰t/taÈt ma˘y va¯ cu˚a ta·t ca˚ a‚m ba˘o ÒˆÙÔc ca¯i ÒaÎt
theo A¬m lˆÙÔng chuo‚ng.
51
Ca·u hÏnh [Menu 3]
A¬m ba¯n phÌm
Cho phe˘p choÔn a‚m ba¯n phÌm tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng.
Chuo‚ng mÙ˚ naÈp
Cho phe˘p ca¯i a‚m khi ba‰t naÈp Òie‰n thoaÔi tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng.
A¬m lˆÙÔng hie‰u ˆ˘ng
Cho phe˘p ca¯i a‚m lˆÙÔng hie‰u ˆ˘ng tu¯y theo mo‚i trˆÙ¯ng.
A¬m ba‰t/taÈt —T
Cho phe˘p ca¯i a‚m lˆÙÔng khi ba‰t/taÈt Òie‰n thoaÔi tu¯y theo mo‚i
trˆÙ¯ng.
Tra˚ lÙ¯i tˆÔ Òo‰ng
Chˆ˘c naÍng na¯y chÊ co˘ the ҈ÙÔc kÌch hoaÔt khi Òie‰n thoaÔi ÒˆÙÔc no·i
vÙ˘i bo‰ tai nghe hoaÎc bo‰ ra˚nh tay.
• TaÈt
: —ie‰n thoaÔi seı kho‚ng tˆÔ Òo‰ng tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi.
• Sau 5 gia‚y : Sau 5 gia‚y, Òie‰n thoaÔi seı tˆÔ Òo‰ng tra˚ lÙ¯i cuo‰c goÔi.
• Sau 10 gia‚y : Sau 10 gia‚y, Òie‰n thoaÔi seı tˆÔ Òo‰ng tra˚ lÙ¯i cuo‰c
goÔi.
—oÂi te‚n [Menu 3-x-3]
Ca˘ch truy nha‰p Menu
52
BaÔn co˘ the thay ÒoÂi te‚n ca·u hÏnh maÎc ÒÚnh ngoaÔi trˆ¯ ca˘c menu
ChÊ rung, Tai nghe va¯ Xe hÙi.
Lˆu y˘
• Ne·u baÔn gaÈn Bo‰ ra˚nh tay va¯o Òie‰n thoaÔi, baÔn kho‚ng
the khÙ˚i Òo‰ng chˆ˘c naÍng ba˘o rung co˘ trong menu
KieÂu ba˘o cuo‰c goÔi Òe·n hoaÎc Ba˘o co˘ tin nhaÈn. Trong
menu tre‚n xe, hie‰n co˘ ca˘c menu phuÔ sau:
- Ba˘o co˘ cuo‰c goÔi
: Chuo‚ng, —e¯n
- KieÂu ba˘o tin nhaÈn : Chuo‚ng 1 la‡n, Chuo‚ng
ÒÚnh ky¯, Kho‚ng ca˚nh ba˘o
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4]
BaÔn co˘ the ca¯i ca˘c menu sau Òe sˆ˚ duÔng ma˘y thua‰n tie‰n va¯ theo
y˘ thÌch cu˚a mÏnh.
1. Nha·n phÌm < [Menu] khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. Nha·n phÌm 5 Òe truy nha‰p trˆÔc tie·p va¯o Menu Ca¯i ÒaÎt.
Nga¯y & GiÙ¯ [Menu 4-1]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt ca˘c chˆ˘c naÍng lie‚n quan Òe·n nga¯y va¯ giÙ¯.
—aÎt nga¯y [Menu 4-1-1]
BaÔn co˘ the nha‰p nga¯y hie‰n taÔi va¯o.
KieÂu nga¯y [Menu 4-1-2]
BaÔn co˘ the ca¯i —Únh daÔng nga¯y nhˆ Nga¯y/Tha˘ng/NaÍm,
Tha˘ng/Nga¯y/NaÍm, NaÍm/Tha˘ng/Nga¯y.
—aÎt giÙ¯ [Menu 4-1-3]
BaÔn co˘ the nha‰p giÙ¯ hie‰n taÔi va¯o.
KieÂu giÙ¯ [Menu 4-1-4]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒÚnh daÔng 12-giÙ¯ hoaÎc 24-giÙ¯.
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt ca˘c chˆ˘c naÍng lie‚n quan Òe·n Òie‰n thoaÔi.
HÏnh ne‡n [Menu 4-2-1]
BaÔn co˘ the choÔn hÏnh ne‡n cho Òie‰n thoaÔi khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
• MaÎc ÒÚnh
BaÔn co˘ the choÔn mo‰t hÏnh tÛnh hoaÎc mo‰t hÏnh Òo‰ng la¯m hÏnh
ne‡n baËng ca˘ch nha·n L hoaÎc R.
• Thˆ muÔc rie‚ng
BaÔn co˘ the choÔn mo‰t hÏnh tÛnh hoaÎc hÏnh Òo‰ng la¯m hÏnh ne‡n.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
Ca¯i ÒaÎt —.thoaÔi [Menu 4-2]
53
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4]
LÙ¯i cha¯o [Menu 4-2-2]
Ne·u choÔn Ba‰t, baÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a chˆı hieÂn thÚ Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
Ngo‚n ngˆı [Menu 4-2-3]
BaÔn co˘ the thay ÒoÂi ngo‚n ngˆı seı hieÂn thÚ trong Òie‰n thoaÔi. Thay
ÒoÂi na¯y cuıng seı ta˘c Òo‰ng Òe·n kieÂu nha‰p ngo‚n ngˆı.
—e¯n ne‡n [Menu 4-2-4]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt thÙ¯i gian sa˘ng Òe¯n cu˚a ma¯n hÏnh be‚n trong.
—o‰ tˆÙng pha˚n LCD [Menu 4-2-5]
BaÔn co˘ the chÊnh Òo‰ sa˘ng ma¯n hÏnh baËng ca˘ch nha·n L , R.
Cˆ˚a so tho‚ng tin [Menu 4-2-6]
BaÔn co˘ the xem trˆÙ˘c tÏnh traÔng hie‰n taÔi cu˚a menu ÒˆÙÔc choÔn
trˆÙ˘c khi mÙ˚. TÏnh traÔng ÒˆÙÔc hieÂn thÚ Ù˚ cuo·i ma¯n hÏnh.
Ma¯u ne‡n [Menu 4-2-7]
BaÔn co˘ the choÔn ma¯u ne‡n ˆa thÌch trong nhie‡u to hÙÔp ma¯u.
ChÊ ba˘o LED [Menu 4-2-8]
Khi chÊ ba˘o LED ÒˆÙÔc Ba‰t, no˘ nha˘y khi co˘ so˘ng.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
54
Te‚n maÔng [Menu 4-2-9]
Ne·u baÔn choÔn ba‰t, baÔn co˘ the nhÏn tha·y nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ
maÔng ÒˆÙÔc hieÂn thÚ Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
Ca¯i ÒaÎt cuo‰c goÔi [Menu 4-3]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt Menu lie‚n quan Òe·n cuo‰c goÔi baËng ca˘ch nha·n
phÌm < [ChoÔn] trong menu Ca¯i ÒaÎt.
ChuyeÂn hˆÙ˘ng [Menu 4-3-1]
DÚch vuÔ chuyeÂn hˆÙ˘ng cuo‰c goÔi cho phe˘p chuyeÂn nhˆıng cuo‰c
goÔi Òe·n, fax va¯ truye‡n dˆı lie‰u Òe·n ma˘y Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn ÒˆÙÔc
chuyeÂn sang Òie‰n thoaÔi kha˘c. —e bie·t the‚m chi tie·t, lie‚n he‰ vÙ˘i
nha¯ cung ca·p maÔng.
• Ca˘c cuo‰c goÔi thoaÔi
ChuyeÂn hˆÙ˘ng ca˘c cuo‰c goÔi vo‚ Òie‡u kie‰n.
• Khi ba‰n
ChuyeÂn hˆÙ˘ng ca˘c cuo‰c goÔi khi ma˘y ba‰n.
• Khi kho‚ng tra˚ lÙ¯i
ChuyeÂn hˆÙ˘ng ca˘c cuo‰c goÔi khi kho‚ng tra˚ lÙ¯i.
• Khi ngoa¯i vu¯ng D. vuÔ
ChuyeÂn hˆÙ˘ng ca˘c cuo‰c goÔi khi ma˘y taÈt hoaÎc ngoa¯i vu¯ng phu˚
so˘ng.
• MoÔi cuo‰c goÔi fax
ChuyeÂn hˆÙ˘ng vo‚ Òie‡u kie‰n Òe·n mo‰t Òie‰n thoaÔi co˘ ke·t no·i fax.
• Hu˚y chuyeÂn hˆÙ˘ng
Hu˚y bo˚ ta·t ca˚ dÚch vuÔ chuyeÂn hˆÙ˘ng cuo‰c goÔi.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
• MoÔi cuo‰c goÔi dˆı lie‰u
ChuyeÂn hˆÙ˘ng vo‚ Òie‡u kie‰n Òe·n mo‰t Òie‰n thoaÔi co˘ ke·t no·i vÙ˘i
ma˘y tÌnh.
55
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4]
Ca˘c menu phuÔ
Menu ChuyeÂn hˆÙ˘ng cuo‰c goÔi co˘ ca˘c menu phuÔ sau.
- KÌch hoaÔt
KÌch hoaÔt dÚch vuÔ tˆÙng ˆ˘ng.
—e·n trung ta‚m thˆ thoaÔi
ChuyeÂn tie·p Òe·n trung ta‚m nhaÈn tin. Chˆ˘c naÍng na¯y kho‚ng
ÒˆÙÔc hieÂn thÚ trong ca˘c menu Ta·t ca˚ cuo‰c goÔi truye‡n dˆı lie‰u
va¯ Ta·t ca˚ cuo‰c goÔi fax.
—e·n so· kha˘c
Nha‰p so· Òie‰n thoaÔi ca‡n chuyeÂn hˆÙ˘ng Òe·n.
—e·n so· ˆa thÌch
BaÔn co˘ the kieÂm tra 5 so· Òie‰n thoaÔi chuyeÂn hˆÙ˘ng mÙ˘i nha·t.
- Hu˚y bo˚
Ngˆng kÌch hoaÔt ca˘c dÚch vuÔ tˆÙng ˆ˘ng.
- Xem traÔng tha˘i
Xem hie‰n traÔng cu˚a ca˘c dÚch vuÔ tˆÙng ˆ˘ng.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
56
KieÂu tra˚ lÙ¯i [Menu 4-3-2]
• MÙ˚ naÈp
Ne·u choÔn menu na¯y, baÔn co˘ the nha‰n cuo‰c goÔi baËng ca˘ch ba‰t
naÈp Òie‰n thoaÔi.
• Nha·n phÌm ba·t ky¯
Ne·u choÔn menu na¯y, baÔn co˘ the nha‰n cuo‰c goÔi baËng ca˘ch
nha·n ba·t ky¯ phÌm na¯o ngoaÔi trˆ¯ phÌm E [Ke·t thu˘c].
• ChÊ phÌm Gˆ˚i
Ne·u choÔn menu na¯y, baÔn chÊ co˘ the nha‰n cuo‰c goÔi baËng ca˘ch
nha·n phÌm S [Gˆ˚i].
Gˆ˚i so· ma˘y chu˚ [Menu 4-3-3]
(tu¯y thuo‰c thue‚ bao va¯ maÔng)
• Ba‰t
BaÔn co˘ the gˆ˚i so· ma˘y Òie‰n thoaÔi cu˚a mÏnh Òe·n tha¯nh vie‚n
kha˘c. So· Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn seı ÒˆÙÔc hieÂn thÚ tre‚n Òie‰n thoaÔi
cu˚a ngˆÙ¯i nha‰n.
• TaÈt
So· Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn seı kho‚ng ÒˆÙÔc hieÂn thÚ.
• Ca¯i theo maÔng
Ne·u choÔn muÔc na¯y, baÔn co˘ the gˆ˚i so· Òie‰n thoaÔi cu˚a mÏnh tu¯y
thuo‰c va¯o dÚch vuÔ hai so· ma˘y vÌ duÔ so· ma˘y 1 hoaÎc 2.
Cuo‰c goÔi chÙ¯ [Menu 4-3-4]
(tu¯y thuo‰c maÔng)
• KÌch hoaÔt
Ne·u baÔn choÔn KÌch hoaÔt, baÔn co˘ the nha‰n mo‰t cuo‰c goÔi Òang
chÙ¯.
• Xem traÔng tha˘i
HieÂn thÚ hie‰n traÔng cu˚a Cuo‰c goÔi chÙ¯.
Ba˘o phu˘t [Menu 4-3-5]
Ne·u choÔn Ba‰t, baÔn co˘ the kieÂm tra thÙ¯i lˆÙÔng cu˚a cuo‰c goÔi hie‰n
taÔi baËng mo‰t tie·ng bÌp sau mo„i phu˘t.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
• Hu˚y bo˚
Ne·u baÔn choÔn Hu˚y bo˚, baÔn kho‚ng the nha‰n mo‰t cuo‰c goÔi Òang
chÙ¯.
57
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4]
TˆÔ goÔi laÔi [Menu 4-3-6]
• Ba‰t
Khi chˆ˘c naÍng na¯y ÒˆÙÔc kÌch hoaÔt, Òie‰n thoaÔi seı tˆÔ Òo‰ng quay
so· laÔi trong trˆÙ¯ng hÙÔp kho‚ng ke·t no·i ÒˆÙÔc cuo‰c goÔi.
• TaÈt
—ie‰n thoaÔi seı kho‚ng quay so· laÔi khi kho‚ng ke·t no·i ÒˆÙÔc cuo‰c
goÔi ban Òa‡u.
Nho˘m no‰i bo‰ [Menu 4-3-7]
(tu¯y thuo‰c maÔng)
—e giÙ˘i haÔn vie‰c sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi vÙ˘i nhˆıng so· ma˘y thuo‰c ca˘c
nho˘m ngˆÙ¯i goÔi nha·t ÒÚnh. Khi chˆ˘c naÍng na¯y ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng, mo„i
cuo‰c goÔi Òi Òe‡u ÒˆÙÔc lie‚n ke·t vÙ˘i mo‰t danh sa˘ch nho˘m. Ne·u co˘
danh sa˘ch nho˘m ÒˆÙÔc a·n ÒÚnh, danh sa˘ch na¯y seı ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng
cho ca˘c cuo‰c goÔi Òi. Ne·u kho‚ng co˘ danh sa˘ch nho˘m na¯o ÒˆÙÔc
a·n ÒÚnh, maÔng seı du¯ng nho˘m co˘ sa¸n (danh sa˘ch cuÔ the Òang
ÒˆÙÔc lˆu trong maÔng).
Ca˘ch truy nha‰p Menu
58
MaÎc ÒÚnh
: KÌch hoaÔt nho˘m maÎc ÒÚnh Òaı tho˚a thua‰n vÙ˘i
nha¯ Òie‡u ha¯nh maÔng.
Ca¯i ÒaÎt
: Ca¯i ÒaÎt danh sa˘ch Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi a·n ÒÚnh
ÒˆÙÔc choÔn.
Sˆ˚a
: ChÊnh sˆ˚a te‚n va¯ danh sa˘ch Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi
a·n ÒÚnh.
Xo˘a
: Xo˘a danh sa˘ch Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi a·n ÒÚnh ÒˆÙÔc
choÔn.
Xo˘a ta·t ca˚
: Xo˘a ta·t ca˚ te‚n Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi a·n ÒÚnh.
Ca¯i ÒaÎt ba˚o ve‰ [Menu 4-4]
Ho˚i maı PIN [Menu 4-4-1]
Trong menu na¯y, baÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt Òe Òie‰n thoaÔi ye‚u ca‡u nha‰p
maı PIN cu˚a the˚ SIM mo„i khi ba‰t Òie‰n thoaÔi. Ne·u chˆ˘c naÍng na¯y
ÒˆÙÔc kÌch hoaÔt, baÔn seı ÒˆÙÔc ye‚u ca‡u nha‰p maı PIN.
1. ChoÔn Ho˚i maı PIN trong menu ca¯i ÒaÎt ba˚o ve‰ ro‡i nha·n
< [ChoÔn].
2. Ca¯i Ba‰t/TaÈt.
3. Ne·u muo·n thay ÒoÂi ca¯i ÒaÎt, baÔn pha˚i nha‰p maı PIN khi ba‰t
Òie‰n thoaÔi.
4. Ne·u baÔn nha‰p sai maı PIN qua˘ 3 la‡n, Òie‰n thoaÔi seı bÚ kho˘a.
Ne·u maı PIN bÚ kho˘a, baÔn pha˚i nha‰p maı PUK.
5. BaÔn co˘ the nha‰p maı PUK to·i Òa 10 la‡n. Ne·u baÔn nha‰p sai maı
PUK qua˘ 10 la‡n, baÔn kho‚ng the mÙ˚ kho˘a Òie‰n thoaÔi. BaÔn ca‡n
lie‚n he‰ vÙ˘i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ.
Kho˘a Òie‰n thoaÔi [Menu 4-4-2]
BaÔn co˘ the sˆ˚ duÔng maı ba˚o ve‰ Òe ngaÍn vie‰c sˆ˚ duÔng Òie‰n thoaÔi
tra˘i phe˘p. Mo„i khi ba‰t Òie‰n thoaÔi, Òie‰n thoaÔi seı ye‚u ca‡u baÔn nha‰p
maı ba˚o ve‰ ne·u ca¯i ÒaÎt chˆ˘c naÍng Kho˘a Òie‰n thoaÔi Ù˚ che· Òo‰ Ba‰t.
Ne·u ca¯i chˆ˘c naÍng kho˘a Òie‰n thoaÔi Ù˚ che· Òo‰ TˆÔ Òo‰ng, baÔn seı
ÒˆÙÔc ye‚u ca‡u nha‰p maı ba˚o ve‰ chÊ khi na¯o baÔn thay the˚ SIM mÙ˘i.
ChaÎn cuo‰c goÔi [Menu 4-4-3]
• MoÔi cuo‰c goÔi Òi
DÚch vuÔ na¯y seı chaÎn ta·t ca˚ cuo‰c goÔi Òi.
• GoÔi Òi quo·c te·
DÚch vuÔ na¯y seı chaÎn ta·t ca˚ cuo‰c goÔi Òi quo·c te·.
• GoÔi Òi quo·c te· ngoaÔi trˆ¯ maÔng chu˚
DÚch vuÔ na¯y seı chaÎn ta·t ca˚ cuo‰c goÔi Òi quo·c te· ngoaÔi trˆ¯ goÔi ve‡
maÔng chu˚.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
DÚch vuÔ ChaÎn cuo‰c goÔi ngaÍn kho‚ng cho Òie‰n thoaÔi thˆÔc hie‰n
hoaÎc nha‰n mo‰t so· loaÔi cuo‰c goÔi nha·t ÒÚnh. Chˆ˘c naÍng na¯y ye‚u
ca‡u pha˚i co˘ ma‰t maı chaÎn cuo‰c goÔi. BaÔn co˘ the xem ca˘c menu
phuÔ sau.
59
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4]
• MoÔi cuo‰c goÔi Òe·n
DÚch vuÔ na¯y seı chaÎn ta·t ca˚ cuo‰c goÔi Òe·n.
• GoÔi Òe·n khi Ù˚ xa
DÚch vuÔ na¯y seı chaÎn ta·t ca˚ cuo‰c goÔi Òe·n khi chuyeÂn maÔng.
• Hu˚y ta·t ca˚
BaÔn co˘ the hu˚y ta·t ca˚ dÚch vuÔ chaÎn cuo‰c goÔi.
• —oÂi ma‰t maı
BaÔn co˘ the thay ÒoÂi ma‰t maı cu˚a DÚch vuÔ ChaÎn cuo‰c goÔi.
Mo„i menu chaÎn cuo‰c goÔi co˘ ca˘c menu phuÔ sau:
• KÌch hoaÔt
Cho phe˘p ye‚u ca‡u maÔng ba‰t chˆ˘c naÍng chaÎn cuo‰c goÔi.
• Hu˚y bo˚
TaÈt chˆ˘c naÍng chaÎn cuo‰c goÔi Òaı choÔn.
• Xem traÔng tha˘i
Xem hie‰n traÔng cuo‰c goÔi co˘ bÚ chaÎn hay kho‚ng.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
60
So· goÔi a·n ÒÚnh [Menu 4-4-4] (Tu¯y thuo‰c the˚ SIM)
BaÔn co˘ the haÔn che· ca˘c cuo‰c goÔi Òe·n so· Òie‰n thoaÔi Òaı choÔn. Ca˘c
so· Òie‰n thoaÔi na¯y ÒˆÙÔc ba˚o ve‰ bÙ˚i maı PIN2.
• KÌch hoaÔt
BaÔn co˘ the haÔn che· ca˘c cuo‰c goÔi Òe·n so· Òie‰n thoaÔi Òaı choÔn.
• Hu˚y bo˚
BaÔn co˘ the hu˚y chˆ˘c naÍng so· goÔi a·n ÒÚnh.
• Danh baÔ
BaÔn co˘ the xem danh sa˘ch ca˘c so· Òie‰n thoaÔi ÒˆÙÔc lˆu trong So·
goÔi a·n ÒÚnh.
—oÂi maı [Menu 4-4-5]
PIN la¯ vie·t taÈt cu˚a Personal Identification Number (So· Nha‰n
daÔng Ca˘ nha‚n) du¯ng Òe ngaÍn chaÎn Òie‰n thoaÔi cu˚a baÔn kho‚ng bÚ
sˆ˚ duÔng tra˘i phe˘p.
BaÔn co˘ the thay ÒoÂi ca˘c maı truy nha‰p: Maı PIN, Maı PIN2,
Maı ba˚o ve‰.
1. Ne·u baÔn muo·n thay ÒoÂi Maı ba˚o ve‰/Maı PIN/Maı PIN2, nha‰p
maı cuı va¯o ro‡i nha·n < [OK].
2. Nha‰p maı Maı ba˚o ve‰/Maı PIN/Maı PIN2 mÙ˘i va¯o ro‡i xa˘c nha‰n
ca˘c maı na¯y.
Ca¯i ÒaÎt maÔng [Menu 4-5]
BaÔn co˘ the choÔn maÔng ma¯ baÔn seı ÒaÍng ky˘ sˆ˚ duÔng theo ca˘ch tˆÔ
Òo‰ng hay thu˚ co‚ng. Tho‚ng thˆÙ¯ng, vie‰c choÔn maÔng seı ÒˆÙÔc ca¯i
TˆÔ Òo‰ng.
TˆÔ Òo‰ng [Menu 4-5-1]
Ne·u baÔn choÔn che· Òo‰ TˆÔ Òo‰ng, Òie‰n thoaÔi seı tˆÔ Òo‰ng tÏm va¯
choÔn maÔng cho baÔn. Mo‰t khi baÔn Òaı choÔn ìTˆÔ Òo‰ngî, Òie‰n thoaÔi
seı ÒˆÙÔc ca¯i Ù˚ che· Òo‰ ìTˆÔ Òo‰ngî cho du¯ baÔn ba‰t hay taÈt Òie‰n
thoaÔi.
—ie‰n thoaÔi seı do¯ tÏm danh sa˘ch ca˘c maÔng hie‰n co˘ va¯ hieÂn thÚ ca˘c
maÔng na¯y. Sau Òo˘ baÔn co˘ the choÔn maÔng ma¯ baÔn muo·n sˆ˚ duÔng
ne·u maÔng Òo˘ co˘ tho˚a thua‰n ho¯a maÔng vÙ˘i nha¯ Òie‡u ha¯nh maÔng
chu˚. —ie‰n thoaÔi seı cho phe˘p baÔn choÔn mo‰t maÔng kha˘c ne·u
kho‚ng ke·t no·i ÒˆÙÔc vÙ˘i maÔng Òaı choÔn.
÷a thÌch hÙn [Menu 4-5-3]
BaÔn co˘ the la‰p mo‰t danh sa˘ch ca˘c maÔng ma¯ Òie‰n thoaÔi ca‡n ˆu
tie‚n ke·t no·i trˆÙ˘c khi ÒaÍng ky˘ ke·t no·i vÙ˘i ca˘c maÔng kha˘c. Danh
sa˘ch na¯y ÒˆÙÔc la‰p tˆ¯ danh sa˘ch ca˘c maÔng co˘ hie‰u lˆÔc ÒˆÙÔc ca¯i
sa¸n trong Òie‰n thoaÔi.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
TˆÔ ca¯i ÒaÎt [Menu 4-5-2]
61
Ca¯i ÒaÎt [Menu 4]
Ca¯i ÒaÎt GPRS [Menu 4-6]
BaÔn co˘ the ÒaÎt dÚch vuÔ GPRS tu¯y thuo‰c va¯o tˆ¯ng trˆÙ¯ng hÙÔp
kha˘c nhau.
Ba‰t ma˘y [Menu 4-6-1]
Ne·u baÔn choÔn menu na¯y, Òie‰n thoaÔi tˆÔ Òo‰ng ÒˆÙÔc ÒaÍng ky˘ vÙ˘i
maÔng GPRS khi baÔn ba‰t Òie‰n thoaÔi. KhÙ˚i Òo‰ng WAP hoaÎc ˆ˘ng
duÔng quay so· cu˚a PC ÒˆÙÔc taÔo ke·t no·i giˆıa Òie‰n thoaÔi va¯ maÔng
va¯ co˘ the truye‡n dˆı lie‰u. Khi baÔn dˆ¯ng ˆ˘ng duÔng na¯y, ke·t no·i
GPRS ÒˆÙÔc dˆ¯ng nhˆng ÒaÍng ky˘ vÙ˘i maÔng GPRS va„n duy trÏ.
Khi ca‡n [Menu 4-6-2]
Ne·u baÔn choÔn menu na¯y, ke·t no·i GPRS ÒˆÙÔc thie·t la‰p khi baÔn
ke·t no·i vÙ˘i mo‰t dÚch vuÔ WAP va¯ Òo˘ng khi baÔn ngˆ¯ng ke·t no·i
WAP na¯y.
Ve‡ ca¯i ÒaÎt go·c [Menu 4-7]
BaÔn co˘ the kho‚i phuÔc ca˘c gia˘ trÚ maÎc ÒÚnh ban Òa‡u. BaÔn ca‡n pha˚i
co˘ Maı ba˚o ve‰ Òe kÌch hoaÔt chˆ˘c naÍng na¯y.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
62
So tay [Menu 5]
Ba˘o thˆ˘c [Menu 5-1]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt to·i Òa 5 thÙ¯i ÒieÂm ba˘o thˆ˘c.
1. ChoÔn Ba‰t va¯ nha‰p va¯o thÙ¯i ÒieÂm ba˘o thˆ˘c baÔn muo·n.
2. ChoÔn khoa˚ng thÙ¯i gian laÎp laÔi a‚m ba˘o: Mo‰t la‡n, T. Hai~t.
Sa˘u, T. Hai~T. Ba˚y, MoÔi nga¯y.
3. ChoÔn kieÂu chuo‚ng theo y˘ thÌch ro‡i nha·n < [OK].
4. Sˆ˚a te‚n ba˘o ro‡i nha·n < [OK].
LÚch la¯m vie‰c [Menu 5-2]
Khi va¯o menu na¯y, mo‰t LÚch seı ÒˆÙÔc hieÂn thÚ. ‘¤ phÌa tre‚n ma¯n
hÏnh Òie‰n thoaÔi co˘ ca˘c pha‡n Òe hieÂn thÚ nga¯y. —o‡ng thÙ¯i Ù˚ phÌa
dˆÙ˘i ma¯n hÏnh cuıng co˘ pha‡n da¯nh cho ca˘c bieÂu tˆÙÔng (lÚch, ghi
nhÙ˘). Ba·t cˆ˘ khi na¯o baÔn thay ÒoÂi nga¯y, lÚch seı ÒˆÙÔc ca‰p nha‰t
theo nga¯y Òo˘. Mo‰t khung hÏnh vuo‚ng seı xa˘c ÒÚnh nga¯y cuÔ theÂ.
Ne·u baÔn tha·y mo‰t ÒˆÙ¯ng tha˙ng gaÔch dˆÙ˘i mo‰t nga¯y tre‚n lÚch,
Òie‡u Òo˘ co˘ nghÛa la¯ nga¯y Òo˘ co˘ vie‰c ca‡n la¯m hoaÎc ghi nhÙ˘ cho
nga¯y Òo˘. Chˆ˘c naÍng na¯y seı nhaÈc nhÙ˚ baÔn ve‡ lÚch la¯m vie‰c va¯
ca˘c ghi nhÙ˘. —ie‰n thoaÔi seı pha˘t a‚m ba˘o ne·u baÔn Òaı ca¯i cho ghi
chu˘ na¯y.
—e thay ÒoÂi nga¯y, tha˘ng va¯ naÍm.
Mo‚ ta˚
PhÌm
Mo‚ ta˚
Ha¯ng naÍm
U D
Ha¯ng tua‡n
* #
Ha¯ng tha˘ng
L
Ha¯ng nga¯y
R
Lˆu y˘
• —ie‰n thoaÔi cu˚a baÔn pha˚i ÒˆÙÔc ba‰t le‚n Òe sˆ˚ duÔng
chˆ˘c naÍng na¯y.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
PhÌm
1 3
63
So tay [Menu 5]
The‚m mÙ˘i [Menu 5-2-1]
BaÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a to·i Òa 39 ky˘ tˆÔ (21 ky˘ tˆÔ trong tie·ng Hoa)
va¯ taÔo to·i Òa 20 ghi chu˘.
• LÚch la¯m vie‰c
Nha‰p te‚n vie‰c, thÙ¯i haÔn, thÙ¯i gian laÎp laÔi, thÙ¯i gian ba˘o baËng
ca˘ch nha·n ca˘c phÌm thÌch hÙÔp.
• Ghi nhÙ˘
1. ChoÔn The‚m mÙ˘i baËng ca˘ch nha·n < [ChoÔn].
2. Nha·n Ghi nhÙ˘.
3. Nha‰p ghi nhÙ˘ va¯o ro‡i nha·n < [OK].
Xem [Menu 5-2-2]
HieÂn thÚ ghi chu˘ nga¯y Òaı choÔn. Du¯ng phÌm U , D Òe lˆÔa choÔn
trong danh sa˘ch ca˘c ghi chu˘. Ne·u baÔn ca¯i a‚m ba˘o cho ghi chu˘,
—o‡ng ho‡ ba˘o seı ÒˆÙÔc hieÂn thÚ. TaÔi thÙ¯i ÒieÂm Òo˘, ne·u baÔn nha·n
< [ChoÔn], baÔn co˘ the xem chi tie·t no‰i dung ghi chu˘. Nha·n phÌm
< [ChoÔn] Òe xo˘a hay chÊnh sˆ˚a ghi chu˘ baÔn choÔn.
Xem ta·t ca˚ [Menu 5-2-3]
Ca˘ch truy nha‰p Menu
64
HieÂn thÚ ta·t ca˚ ghi chu˘ ma¯ baÔn Òaı ca¯i cho ca˘c nga¯y. Du¯ng phÌm
U , D Òe lˆÔa choÔn trong danh sa˘ch ca˘c ghi chu˘. BaÔn co˘ the sˆ˚
duÔng ca˘c menu phuÔ gio·ng nhˆ menu Xem baËng ca˘ch nha·n phÌm
< [ChoÔn].
Xo˘a tin cuıı [Menu 5-2-4]
BaÔn co˘ the xo˘a ca˘c ghi chu˘ cuı Òaı ÒˆÙÔc tho‚ng ba˘o.
Xo˘a ta·t ca˚ [Menu 5-2-5]
BaÔn co˘ the xo˘a ta·t ca˚ ghi chu˘.
Danh baÔ [Menu 5-3]
1. —e sˆ˚ duÔng Danh baÔ, nha·n phÌm > [Te‚n] khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. —e sˆ˚ duÔng Danh baÔ, nha·n phÌm < [Menu] khi Ù˚ che· Òo‰
chÙ¯ va¯ choÔn So tay.
TÏm kie·m [Menu 5-3-1]
(GoÔi Òie‰n tˆ¯ danh baÔ)
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, nha·n phÌm > [Te‚n].
2. TÏm kie·m baËng ca˘ch nha·n phÌm < [ChoÔn].
3. Nha‰p te‚n co˘ so· Òie‰n thoaÔi hoaÎc ÒÚa chÊ e-mail ma¯ baÔn muo·n
tÏm hoaÎc ChoÔn ìDanh baÔî Òe xem danh baÔ.
4. TÏm nhanh baËng ca˘ch nha‰p ky˘ tˆÔ Òa‡u tie‚n cu˚a te‚n hoaÎc so·
Òie‰n thoaÔi ma¯ baÔn muo·n tÏm.
5. Ne·u baÔn muo·n chÊnh sˆ˚a, xo˘a, sao che˘p mo‰t muÔc hoaÎc the‚m
ca‚u thoaÔi, choÔn < [ChoÔn]. Menu sau Òa‚y seı hieÂn thÚ.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
• Sˆ˚a: BaÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a te‚n, so· Òie‰n thoaÔi, e-mail va¯ so·
fax baËng ca˘ch nha·n < [OK].
• SoaÔn tin nhaÈn: Sau khi Òaı tÏm tha·y so· Òie‰n thoaÔi mong
muo·n, baÔn co˘ the gˆ˚i tin nhaÈn Òe·n so· Òaı choÔn.
• Sao che˘p: BaÔn co˘ the sao che˘p mo‰t muÔc tˆ¯ the˚ SIM va¯o
Òie‰n thoaÔi hoaÎc tˆ¯ Òie‰n thoaÔi va¯o the˚ SIM.
• So· chÌnh: BaÔn co˘ the choÔn mo‰t trong ca˘c so· Òie‰n thoaÔi di
Òo‰ng, so· Òie‰n thoaÔi nha¯, so· Òie‰n thoaÔi vaÍn pho¯ng ma¯ baÔn
thˆÙ¯ng sˆ˚ duÔng. So· ma˘y chÌnh seı hieÂn thÚ trˆÙ˘c ne·u baÔn ca¯i
ÒaÎt chˆ˘c naÍng na¯y.
• Xo˘a: BaÔn co˘ the xo˘a mo‰t muÔc.
65
So tay [Menu 5]
The‚m mÙ˘i [Menu 5-3-2]
BaÔn co˘ the taÔo mo‰t danh baÔ mÙ˘i baËng ca˘ch sˆ˚ duÔng chˆ˘c naÍng
na¯y. Dung lˆÙÔng bo‰ nhÙ˘ Òie‰n thoaÔi co˘ the chˆ˘a 200 muÔc. Dung
lˆÙÔng bo‰ nhÙ˘ the˚ SIM tu¯y thuo‰c nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ maÔng.
BaÔn cuıng co˘ the lˆu 20 ky˘ tˆÔ cho mo„i te‚n trong Bo‰ nhÙ˘ Òie‰n
thoaÔi va¯ lˆu ca˘c ky˘ tˆÔ trong the˚ SIM. So· ky˘ tˆÔ phuÔ thuo‰c va¯o tÌnh
naÍng cu˚a the˚ SIM.
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, mÙ˚ menu Danh baÔ trˆÙ˘c baËng ca˘ch nha·n
> [Te‚n].
2. Di chuyeÂn Òe·n The‚m mÙ˘i ro‡i nha·n < [ChoÔn].
3. ChoÔn bo‰ nhÙ˘ ma¯ baÔn muo·n lˆu va¯o: The˚ SIM hoaÎc —ie‰n
thoaÔi. Ne·u ca¯i sang —ie‰n thoaÔi, baÔn ca‡n choÔn so· Òie‰n thoaÔi
ma¯ baÔn muo·n la¯m So· ma˘y chÌnh.
a. Nha·n < [ChoÔn] Òe nha‰p mo‰t te‚n.
b. Nha·n < [OK] ro‡i nha‰p mo‰t so·.
c. Nha·n < [OK].
d. BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt mo‰t nho˘m cho muÔc te‚n Òo˘ baËng ca˘ch nha·n
L , R:
e. BaÔn co˘ the ca¯i mo‰t ky˘ tˆÔ va¯ hÏnh a˚nh cho muÔc te‚n Òo˘ baËng
ca˘ch nha·n U , D , L , R.
Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi [Menu 5-3-3]
Ca˘ch truy nha‰p Menu
66
BaÔn co˘ the la‰p danh sa˘ch to·i Òa 20 tha¯nh vie‚n trong mo‰t nho˘m.
BaÔn co˘ the la‰p danh sa˘ch to·i Òa 7 nho˘m.
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, nha·n phÌm > [Te‚n].
2. Di chuyeÂn Òe·n Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi ro‡i nha·n < [ChoÔn], danh
sa˘ch Nho˘m ngˆÙ¯i goÔi seı ÒˆÙÔc hieÂn thÚ.
3. ChoÔn Te‚n nho˘m baÔn muo·n baËng ca˘ch nha·n phÌm < [ChoÔn].
• Danh sa˘ch tha¯nh vie‚n
HieÂn thÚ ca˘c tha¯nh vie‚n cu˚a nho˘m ma¯ baÔn Òaı choÔn.
• Chuo‚ng nho˘m
Cho phe˘p baÔn ÒÚnh kieÂu chuo‚ng cho cuo‰c goÔi cu˚a ca˘c tha¯nh
vie‚n trong nho˘m.
• BieÂu tˆÙÔng nho˘m
Cho phe˘p baÔn choÔn bieÂu tˆÙÔng cho nho˘m.
• The‚m tha¯nh vie‚n
BaÔn co˘ the the‚m tha¯nh vie‚n va¯o nho˘m. Mo„i nho˘m kho‚ng
ÒˆÙÔc qua˘ 20 tha¯nh vie‚n.
• Xo˘a tha¯nh vie‚n
BaÔn co˘ the xo˘a tha¯nh vie‚n kho˚i Danh sa˘ch tha¯nh vie‚n cu˚a
nho˘m. Tuy nhie‚n, te‚n va¯ so· Òie‰n thoaÔi cu˚a tha¯nh vie‚n Òo˘
va„n co¯n trong danh baÔ.
• —oÂi te‚n
BaÔn co˘ the thay ÒoÂi te‚n nho˘m.
Quay so· nhanh [Menu 5-3-4]
BaÔn co˘ the ga˘n cho mo„i phÌm tˆ¯ 2 Òe·n 9 mo‰t muÔc trong
danh sa˘ch Te‚n. BaÔn co˘ the goÔi trˆÔc tie·p cho te‚n ma¯ baÔn Òaı ga˘n
baËng ca˘ch nha·n phÌm na¯y trong 2-3 gia‚y.
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, nha·n > [Te‚n] Òe va¯o menu danh baÔ.
2. Di chuyeÂn Òe·n Quay so· nhanh ro‡i nha·n < [ChoÔn].
4. ChoÔn te‚n ÒˆÙÔc chÊ ÒÚnh quay so· nhanh ro‡i choÔn —oÂi hoaÎc
Xo˘a Òe chÊnh sˆ˚a te‚n.
• —oÂi
BaÔn co˘ the chÊ ÒÚnh mo‰t so· Òie‰n thoaÔi mÙ˘i cho phÌm quay so·
nhanh.
• Xo˘a
BaÔn co˘ the xo˘a mo‰t so· Òie‰n thoaÔi ÒˆÙÔc chÊ ÒÚnh kho˚i phÌm
quay so· nhanh.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
3. Ne·u baÔn muo·n the‚m so· va¯o chˆ˘c naÍng Quay so· nhanh, choÔn
muÔc (Tro·ng). Sau Òo˘, baÔn co˘ the tÏm te‚n trong danh baÔ ÒeÂ
ga˘n.
67
So tay [Menu 5]
Ca¯i ÒaÎt [Menu 5-3-5]
1. Nha·n phÌm > [Te‚n] khi Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯.
2. Di chuyeÂn Òe·n Ca¯i ÒaÎt ro‡i nha·n phÌm < [ChoÔn].
• Ca¯i bo‰ nhÙ˘
Di chuyeÂn Òe·n muÔc Ca¯i ÒaÎt bo‰ nhÙ˘ ro‡i nha·n phÌm
< [ChoÔn].
- Ne·u baÔn choÔn Tu¯y choÔn, Òie‰n thoaÔi seı ho˚i baÔn muo·n lˆu
ca˘c muÔc te‚n trong danh baÔ baËng bo‰ nhÙ˘ na¯o.
- Ne·u baÔn choÔn SIM hoaÎc —ie‰n thoaÔi, Òie‰n thoaÔi seı lˆu
muÔc te‚n mÙ˘i va¯o SIM hoaÎc Òie‰n thoaÔi.
• TÏm kie·m theo
Di chuyeÂn Òe·n muÔc TÏm kie·m theo ro‡i nha·n phÌm
< [ChoÔn].
- Ne·u baÔn choÔn Tu¯y choÔn, Òie‰n thoaÔi seı ho˚i kieÂu tÏm kie·m
la¯ gÏ.
- Ne·u baÔn choÔn Te‚n hoaÎc So· Òie‰n thoaÔi, Òie‰n thoaÔi seı tÏm
muÔc te‚n theo Te‚n hoaÎc So· Òie‰n thoaÔi.
• Xem lˆÔa choÔn
Di chuyeÂn Òe·n muÔc Xem lˆÔa choÔn ro‡i nha·n < [ChoÔn].
Ca˘ch truy nha‰p Menu
68
- ChÊ theo te‚n
: Ca¯i ÒaÎt cho danh baÔ chÊ hieÂn thÚ te‚n.
- Co˘ hÏnh
: Ca¯i ÒaÎt cho danh baÔ hieÂn thÚ tho‚ng tin ca˘
nha‚n va¯ hÏnh a˚nh.
Sao che˘p ta·t ca˚ [Menu 5-3-6]
BaÔn co˘ the sao che˘p/chuyeÂn ca˘c muÔc te‚n trong bo‰ nhÙ˘ the˚ SIM
sang bo‰ nhÙ˘ Òie‰n thoaÔi hoaÎc ngˆÙÔc laÔi.
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, nha·n > [Te‚n] Òe va¯o menu danh baÔ trˆÙ˘c.
2. Di chuyeÂn Sao che˘p ta·t ca˚, sau Òo˘ nha·n phÌm < [ChoÔn] ÒeÂ
truy nha‰p va¯o menu na¯y.
• SIM sang —T
: —e sao che˘p muÔc tˆ¯ The˚ SIM sang
Bo‰ nhÙ˘ Òie‰n thoaÔi.
• —T sang SIM
: —e sao che˘p muÔc tˆ¯ Bo‰ nhÙ˘ Òie‰n
thoaÔi sang The˚ SIM.
3. BaÔn seı tha·y ca˘c menu phuÔ sau.
• Giˆı muÔc go·c
: Khi sao che˘p, So· Òie‰n thoaÔi go·c seı ÒˆÙÔc
giˆı.
• Xo˘a muÔc go·c
: Khi sao che˘p, So· Òie‰n thoaÔi go·c seı bÚ xo˘a.
Xo˘a ta·t ca˚ [Menu 5-3-7]
BaÔn co˘ the xo˘a ta·t ca˚ ca˘c muÔc trong SIM, —ie‰n thoaÔi va¯ GioÔng
quay so·. Chˆ˘c naÍng na¯y ye‚u ca‡u Maı ba˚o ve‰ ngoaÔi trˆ¯ muÔc
GioÔng quay so·.
1. Nha·n > [Te‚n] Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯ va¯ choÔn Xo˘a ta·t ca˚, nha·n
< [ChoÔn].
3. Nha‰p maı ba˚o ve‰ va¯o ro‡i nha·n < [OK] hoaÎc > [TrÙ˚ ve‡].
Ca˘ch truy nha‰p Menu
2. Sau Òo˘ choÔn bo‰ nhÙ˘ ca‡n xo˘a.
69
So tay [Menu 5]
Tho‚ng tin [Menu 5-3-8]
• So· goÔi dÚch vuÔ
Sˆ˚ duÔng chˆ˘c naÍng na¯y Òe truy nha‰p danh sa˘ch ca˘c dÚch vuÔ
cuÔ the do nha¯ Òie‡u ha¯nh maÔng cung ca·p (ne·u ÒˆÙÔc the˚ SIM ho„
trÙÔ).
1. TrˆÙ˘c tie‚n, mÙ˚ Danh baÔ baËng ca˘ch nha·n > [Te‚n] Ù˚ che· Òo‰
chÙ¯ va¯ choÔn muÔc Tho‚ng tin.
2. Di chuyeÂn thanh sa˘ng Òe·n muÔc So· goÔi dÚch vuÔ, sau Òo˘
nha·n phÌm < [ChoÔn] Òe truy nha‰p va¯o menu na¯y.
3. Te‚n cu˚a ca˘c dÚch vuÔ hie‰n co˘ seı hieÂn thÚ.
4. Du¯ng phÌm U va¯ D Òe choÔn dÚch vuÔ ma¯ baÔn muo·n truy
nha‰p. Nha·n phÌm S [Gˆ˚i].
• TÏnh traÔng bo‰ nhÙ˘
Chˆ˘c naÍng na¯y cho phe˘p baÔn kieÂm tra dung lˆÙÔng bo‰ nhÙ˘ co¯n
tro·ng va¯ bo‰ nhÙ˘ Òaı sˆ˚ duÔng trong danh baÔ.
1. ‘¤ che· Òo‰ chÙ¯, nha·n > [Te‚n] Òe va¯o menu danh baÔ. ChoÔn
muÔc Tho‚ng tin baËng ca˘ch nha·m phÌm < [ChoÔn].
2. Di chuyeÂn Òe·n muÔc TÏnh traÔng bo‰ nhÙ˘ ro‡i nha·n < [OK].
Ca˘ch truy nha‰p Menu
70
• So· ma˘y chu˚ (tu¯y thuo‰c SIM)
BaÔn co˘ the kieÂm tra laÔi so· ma˘y cu˚a mÏnh trong the˚ SIM.
Tie‰n Ìch & Tro¯ chÙi [Menu 6]
÷a thÌch [Menu 6-1]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt to·i Òa 9 menu ma¯ baÔn thˆÙ¯ng sˆ˚ duÔng trong
muÔc ÷a thÌch. BaÔn co˘ the truy nha‰p menu na¯y trˆÔc tie·p baËng
ca˘ch nha·n phÌm no˘ng D.
Ne·u baÔn muo·n Òˆa the‚m menu va¯o ÷a thÌch, choÔn <tro·ng> trong
danh sa˘ch. Ne·u menu Òaı co˘ trong danh sa˘ch, ca˘c tu¯y choÔn sau
seı hieÂn thÚ:
- ChoÔn
: KÌch hoaÔt menu Òaı ÒaÍng ky˘.
- —oÂi
: Thay ÒoÂi menu.
- Xo˘a
: Xo˘a menu Òaı ÒaÍng ky˘.
- Xo˘a ta·t ca˚
: Xo˘a ta·t ca˚ menu Òaı ÒaÍng ky˘ trong muÔc ÷a
thÌch.
- Tho‚ng tin
: Xem tho‚ng tin cu˚a menu Òaı ÒaÍng ky˘.
Tro¯ chÙi [Menu 6-2]
—ie‰n thoaÔi cung ca·p mo‰t so· tro¯ chÙi Òe gia˚i trÌ.
Lˆu y˘
Ca˘ch truy nha‰p Menu
• Ca˘c phÌm Òie‡u khieÂn seı kha˘c nhau tu¯y theo tˆ¯ng tro¯
chÙi. Tuy nhie‚n, mo„i tro¯ chÙi seı co˘ pha‡n gia˚i thÌch
nhˆıng phÌm Òie‡u khieÂn chÌnh. Nhˆıng phÌm Òie‡u khieÂn
chung, tho‚ng thˆÙ¯ng kha˘c ÒˆÙÔc mo‚ ta˚ dˆÙ˘i Òa‚y.
[Chˆ˘c naÍng cu˚a ca˘c phÌm bÏnh thˆÙ¯ng]
< : Menu tro¯ chÙi
> : PhÌm TrÙ˚ ve‡
C : TaÔm dˆ¯ng hoaÎc trÙ˚ laÔi tro¯ chÙi
71
Tie‰n Ìch & Tro¯ chÙi [Menu 6]
Ma˘y tÌnh [Menu 6-3]
Menu na¯y co˘ ca˘c chˆ˘c naÍng chuaÂn nhˆ +, ñ, x, ˜ :
Co‰ng, Trˆ¯, Nha‚n va¯ Chia.
1. Nha‰p so· baËng ca˘ch nha·n ca˘c phÌm so·.
2. Du¯ng ca˘c phÌm Òie‡u hˆÙ˘ng Òe choÔn phe˘p toa˘n ca‡n du¯ng.
3. Sau Òo˘ nha‰p ca˘c so· ca‡n tÌnh va¯o.
4. Nha·n < [Ke·t qua˚] Òe xem ke·t qua˚.
5. Nha·n [Xo˘a] hoaÎc nha‰p so· kha˘c va¯o Òe laÎp laÔi qua˘ trÏnh tre‚n.
6. Sˆ˚ duÔng phÌm C Òe xo˘a so· hoaÎc phe˘p toa˘n.
7. Ne·u baÔn nha·n phÌm *, baÔn co˘ the nha‰p so· a‚m. Ngoa¯i ra,
ne·u baÔn nha·n phÌm #, baÔn co˘ the nha‰p so· tha‰p pha‚n.
8. —e ke·t thu˘c chˆ˘c naÍng Ma˘y tÌnh, nha·n > [TrÙ˚ laÔi].
Thˆ muÔc rie‚ng [Menu 6-4]
Cho phe˘p baÔn xem hÏnh a˚nh va¯ a‚m thanh Òaı ta˚i ve‡. Chu˘ng co˘
the ҈ÙÔc ca¯i ÒaÎt la¯m HÏnh ne‡n hoaÎc KieÂu chuo‚ng. BaÔn co˘ theÂ
xem, nghe, xo˘a hoaÎc ÒoÂi te‚n nhˆıng dˆı lie‰u Òaı ta˚i ve‡.
HÏnh a˚nh [Menu 6-4-1]
Ca˘ch truy nha‰p Menu
72
A¬m thanh [Menu 6-4-2]
Ca˘c Menu phuÔ cu˚a tˆ¯ng menu chÌnh
• Sˆ˚a tie‚u Òe‡
BaÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a te‚n cho tˆ¯ng no‰i dung Òaı ta˚i ve‡.
• Gˆ˚i tin nhaÈn
BaÔn co˘ the soaÔn Tin nhaÈn ngaÈn/Tin nhaÈn Òa phˆÙng tie‰n (Tu¯y
thuo‰c va¯o loaÔi PhˆÙng tie‰n) vÙ˘i hÏnh a˚nh hay a‚m thanh ÒÌnh
ke¯m.
• La¯m hÏnh ne‡n/La¯m a‚m chuo‚ng
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt nhˆıng hÏnh a˚nh hoaÎc a‚m thanh Òaı ta˚i ve‡
la¯m hÏnh ne‡n hoaÎc a‚m chuo‚ng.
• Xo˘a
BaÔn co˘ the xo˘a tˆ¯ng no‰i dung Òaı ta˚i ve‡.
• Xo˘a ta·t ca˚
BaÔn co˘ the xo˘a ta·t ca˚ no‰i dung Òaı ta˚i ve‡.
—oÂi ÒÙn vÚ Òo [Menu 6-5]
Chˆ˘c naÍng na¯y chuyeÂn ÒoÂi so· Òo sang mo‰t ÒÙn vÚ baÔn muo·n. Co˘
4 loaÔi so· Òo co˘ the ҈ÙÔc chuyeÂn ÒoÂi la¯: —o‰ da¯i, Die‰n tÌch, TroÔng
lˆÙÔng va¯ The tÌch.
1. BaÔn co˘ the choÔn mo‰t trong bo·n loaÔi ÒÙn vÚ Òo lˆÙ¯ng baËng
ca˘ch nha·n phÌm < [—Ùn vÚ].
2. ChoÔn loaÔi ÒÙn vÚ chuaÂn baËng ca˘ch nha·n phÌm L va R.
3. ChoÔn loaÔi ÒÙn vÚ baÔn muo·n quy ÒoÂi baËng ca˘ch nha·n phÌm
U va ¯D.
GiÙ¯ quo·c te· [Menu 6-6]
BaÔn co˘ the xem giÙ¯ cu˚a nhˆıng tha¯nh pho· lÙ˘n tre‚n the· giÙ˘i.
1. ChoÔn tha¯nh pho· thuo‰c mu˘i giÙ¯ mong muo·n baËng ca˘ch nha·n
phÌm L , R.
2. BaÔn cuıng co˘ the ca¯i ÒaÎt giÙ¯ hie‰n taÔi tha¯nh giÙ¯ cu˚a tha¯nh pho·
baÔn choÔn baËng ca˘ch nha·n < [Ca¯i ÒaÎt].
Ca˘ch truy nha‰p Menu
4. BaÔn co˘ the kieÂm tra laÔi gia˘ trÚ quy ÒoÂi cu˚a ÒÙn vÚ mong muo·n.
BaÔn cuıng co˘ the nha‰p so· tha‰p pha‚n baËng ca˘ch nha·n phÌm
#.
73
Tie‰n Ìch & Tro¯ chÙi [Menu 6]
Ghi a‚m [Menu 6-7]
TÌnh naÍng ghi nhÙ˘ gioÔng no˘i cho phe˘p baÔn ghi a‚m to·i Òa 10 tin
nhaÈn thoaÔi va¯ mo„i tin co˘ Òo‰ da¯i to·i Òa 20 Gia‚y.
Ghi a‚m [Menu 6-7-1]
1. BaÔn co˘ the ghi a‚m thoaÔi trong menu Ghi a‚m va¯ cuıng co˘ theÂ
nha·n va¯ giˆı phÌm C Ù˚ che· Òo‰ chÙ¯ Òe thu.
2. Khi qua˘ trÏnh thu a‚m baÈt Òa‡u, tho‚ng ba˘o —ang thu va¯ thÙ¯i
lˆÙÔng thu co¯n laÔi seı hieÂn thÚ.
3. Ne·u baÔn muo·n ke·t thu˘c vie‰c ghi a‚m , nha·n phÌm < [Lˆu].
4. Nha‰p tie‚u Òe‡ va¯o ro‡i nha·n < [OK].
Xem danh sa˘ch [Menu 6-7-2]
—ie‰n thoaÔi seı hieÂn thÚ danh sa˘ch ÒoaÔn ghi nhÙ˘ gioÔng no˘i. BaÔn co˘
the Pha˘t laÔi va¯ Xo˘a ÒoaÔn ghi nhÙ˘ Òaı ghi a‚m.
TÏnh traÔng bo‰ nhÙ˘ [Menu 6-8]
BaÔn co˘ the kieÂm tra lˆÙÔng bo‰ nhÙ˘ co¯n tro·ng va¯ lˆÙÔng bo‰ nhÙ˘ cu˚a
mo„i menu nhˆ la¯ tin nhaÈn chˆı/a˚nh, ho‰p thˆ Òe·n, ho‰p thˆ Òi.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
74
PC Sync
PC Sync la¯ mo‰t chˆÙng trÏnh da¯nh cho vie‰c trao ÒoÂi dˆı
lie‰u giˆıa ma˘y PC va¯ —ie‰n thoaÔi baËng ca˘p truye‡n dˆı lie‰u.
Muo·n bie·t the‚m chi tie·t ve‡ hˆÙ˘ng da„n sˆ˚ duÔng, haıy tham
kha˚o pha‡n TrÙÔ giu˘p Òo‡ng bo‰ vÙ˘i PC tre‚n dÛa.
Internet [Menu 7]
—ie‰n thoaÔi na¯y ho„ trÙÔ ca˘c dÚch vuÔ dˆÔa tre‚n Giao thˆ˘c ÷Ÿng duÔng
Kho‚ng da‚y (WAP). BaÔn co˘ the truy ca‰p nhˆıng dÚch vuÔ ÒˆÙÔc ho„
trÙÔ bÙ˚i nha¯ Òie‡u ha¯nh maÔng. Ca˘c menu dÚch vuÔ cho phe˘p baÔn
nha‰n ca˘c tho‚ng tin nhˆ tin tˆ˘c, dˆÔ ba˘o thÙ¯i tie·t va¯ lÚch ca˘c
chuye·n bay.
Trang chu˚ [Menu 7-1]
Du¯ng Òe ke·t no·i vÙ˘i trang chu˚. Trang chu˚ co˘ the la¯ mo‰t trang
WAP ÒˆÙÔc xa˘c ÒÚnh sa¸n trong ca·u hÏnh Òang hoaÔt Òo‰ng. Ne·u
baÔn kho‚ng ÒÚnh mo‰t trang chu˚ trong che· Òo‰ na¯y, trang na¯y seı
ÒˆÙÔc xa˘c ÒÚnh bÙ˚i nha¯ cung ca·p dÚch vuÔ.
ChÊ muÔc [Menu 7-2]
Nha·n phÌm < [ChoÔn] Òe sˆ˚ duÔng ca˘c tu¯y choÔn co˘ sa¸n hoaÎc
nha·n phÌm > [TrÙ˚ laÔi] Òe thoa˘t kho˚i menu na¯y.
• Ke·t no·i : Ke·t no·i vÙ˘i chÊ muÔc ÒˆÙÔc choÔn.
• TaÔo mÙ˘i : The‚m mo‰t chÊ muÔc mÙ˘i theo ca˘ch thu˚ co‚ng.
• Sˆ˚a
: ChÊnh sˆ˚a tie‚u Òe‡ va¯ ÒÚa chÊ cu˚a chÊ muÔc ÒˆÙÔc choÔn.
• Xo˘a
: Xo˘a chÊ muÔc ÒˆÙÔc choÔn kho˚i danh sa˘ch.
Ca·u hÏnh [Menu 7-3]
• KÌch hoaÔt
BaÔn co˘ the kÌch hoaÔt ca·u hÏnh baÔn muo·n.
• Ca¯i ÒaÎt
BaÔn co˘ the chÊnh sˆ˚a va¯ thay ÒoÂi ca¯i ÒaÎt WAP cu˚a ca·u hÏnh
ÒˆÙÔc choÔn.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
BaÔn co˘ the taÔo to·i Òa 5 ca·u hÏnh va¯ taÔi mo‰t thÙ¯i ÒieÂm chÊ co˘ theÂ
kÌch hoaÔt mo‰t che· Òo‰ Òe sˆ˚ duÔng. Di chuyeÂn Òe·n ca·u hÏnh baÔn
muo·n va¯ nha·n < Òe truy nha‰p va¯o ca˘c tu¯y choÔn hie‰n co˘.
75
Internet [Menu 7]
- Trang chu˚
Ca¯i ÒaÎt na¯y cho phe˘p baÔn nha‰p ÒÚa chÊ (URL) cu˚a trang ma¯
baÔn muo·n sˆ˚ duÔng la¯m trang chu˚. BaÔn kho‚ng ca‡n nha‰p http://
trˆÙ˘c mo„i ÒÚa chÊ URL vÏ trÏnh duye‰t WAP seı tˆÔ Òo‰ng Òˆa
chuo„i ky˘ tˆÔ na¯y va¯o.
- —ˆÙ¯ng truye‡n
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt dÚch vuÔ ÒˆÙ¯ng truye‡n dˆı lie‰u.
• Dˆı lie‰u
• GPRS
- Ca¯i ÒaÎt dˆı lie‰u
ChÊ hieÂn thÚ khi baÔn choÔn —ˆÙ¯ng truye‡n la¯ dˆı lie‰u.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
76
—Úa chÊ IP
: Nha‰p ÒÚa chÊ IP cu˚a coÂng ke·t no·i WAP baÔn
muo·n sˆ˚ duÔng.
So· goÔi
: Nha‰p so· Òie‰n thoaÔi Òe truy nha‰p va¯o coÂng
ke·t no·i WAP.
Maı nha‰n daÔng
: Te‚n nha‰n daÔng ngˆÙ¯i du¯ng Òo·i vÙ˘i ma˘y
chu˚ ke·t no·i (kho‚ng da¯nh cho coÂng ke·t no·i
WAP).
Ma‰t maı
: BaÔn pha˚i co˘ ma‰t maı Òe quay so· ke·t no·i
ma˘y chu˚ (KHO¬NG PHA¤I coÂng ke·t no·i
WAP) Òe nha‰n daÔng ke·t no·i cu˚a baÔn.
KieÂu cuo‰c goÔi
: ChoÔn Analogue hoaÎc Kyı thua‰t so· (ISDN).
To·c Òo‰ cuo‰c goÔi : To·c Òo‰ ke·t no·i dˆı lie‰u: 9600 hoaÎc 14400.
ThÙ¯i gian chÙ¯
: BaÔn ca‡n nha‰p thÙ¯i gian ngˆng hoaÔt Òo‰ng.
Sau khi nha‰p, dÚch vuÔ trÏnh duye‰t WAP seı
bÚ ngˆng ne·u kho‚ng co˘ dˆı lie‰u na¯o ÒˆÙÔc
nha‰p va¯o hoaÎc truye‡n ta˚i.
- Ca¯i ÒaÎt GPRS
Ca˘c ca¯i ÒaÎt dÚch vuÔ chÊ co˘ hie‰u lˆÔc khi GPRS ÒˆÙÔc choÔn la¯m
dÚch vuÔ ÒˆÙ¯ng truye‡n.
—Úa chÊ IP
: Nha‰p ÒÚa chÊ IP cu˚a coÂng ke·t no·i WAP baÔn
sˆ˚ duÔng Òe truy nha‰p trang WAP.
APN
: Nha‰p ÒieÂm truy ca‰p cu˚a dÚch vuÔ GPRS.
So· thue‚ bao
: Nha‰n daÔng ngˆÙ¯i du¯ng cho ma˘y chu˚ APN.
Ma‰t maı
: Ma‰t maı ÒˆÙÔc ma˘y chu˚ APN ye‚u ca‡u.
- HÏnh hieÂn thÚ
BaÔn co˘ the choÔn hoaÎc kho‚ng choÔn hieÂn thÚ hÏnh a˚nh tre‚n
trang WAP.
- KieÂu ke·t no·i
Ca˘c tu¯y choÔn da¯nh cho kieÂu ke·t no·i la¯ Lie‚n tuÔc hoaÎc TaÔm thÙ¯i
va¯ tu¯y thuo‰c va¯o coÂng ke·t no·i maÔng.
Lie‚n tuÔc
Ca‡n xa˘c la‰p ke·t no·i nhˆng ga‚y taÍng lˆu lˆÙÔng cho maÔng.
TaÔm thÙ¯i
Mo‰t dÚch vuÔ kho‚ng ca‡n xa˘c la‰p ke·t no·i.
Http
CoÂng: Nha‰p so· coÂng cu˚a proxy.
- Ca¯i ÒaÎt DNS
Nha‰p DNS chÌnh va¯ thˆ˘ ca·p ne·u ye‚u ca‡u bÙ˚i ngˆÙ¯i Òie‡u ha¯nh
maÔng.
- Ca¯i ba˚o ma‰t
Tu¯y thuo‰c va¯o coÂng ke·t no·i Òang sˆ˚ duÔng, baÔn co˘ the choÔn
Ba‰t hay TaÈt.
• —oÂi te‚n
ChÊnh sˆ˚a Te‚n ca·u hÏnh.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
- Ca¯i ÒaÎt proxy
—Úa chÊ IP: Nha‰p ÒÚa chÊ IP cu˚a proxy.
77
Internet [Menu 7]
• Xo˘a
Xo˘a ca·u hÏnh.
• TaÔo mÙ˘i
BaÔn co˘ the the‚m mo‰t ca·u hÏnh mÙ˘i theo ca˘ch thu˚ co‚ng.
• Server e-mail
- Ke·t no·i
Ke·t no·i vÙ˘i Server e-mail ma¯ baÔn Òaı ÒaÎt ca·u hÏnh.
- Sˆ˚a ÒÚa chÊ
ChÊnh sˆ˚a ÒÚa chÊ e-mail.
Truy nha‰p URL [Menu 7-4]
BaÔn co˘ the ke·t no·i trˆÔc tie·p va¯o trang WAP baÔn muo·n. BaÔn ca‡n
pha˚i nha‰p mo‰t ÒÚa chÊ URL cuÔ theÂ.
Ca¯i ÒaÎt cache [Menu 7-5]
BaÔn co˘ the xo˘a dˆı lie‰u lˆu trong Bo‰ nhÙ˘ Òe‰m va¯ thay ÒoÂi che· Òo‰
kieÂm tra Bo‰ nhÙ˘ Òe‰m.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
78
Xo˘a cache [Menu 7-5-1]
Dˆı lie‰u lˆu trong bo‰ nhÙ˘ Òe‰m seı bÚ xo˘a.
KieÂm tra cache [Menu 7-5-2]
BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt tu¯y choÔn co˘ kieÂm tra bo‰ nhÙ˘ Òe‰m hay kho‚ng.
Ca¯i ÒaÎt cookie [Menu 7-6]
Tho‚ng tin hoaÎc dÚch vuÔ ma¯ baÔn Òaı truy ca‰p ÒˆÙÔc lˆu trong bo‰
nhÙ˘ cache cu˚a Òie‰n thoaÔi.
Xo˘a cookie [Menu 7-6-1]
Xo˘a ta·t ca˚ ngˆı ca˚nh ÒˆÙÔc lˆu trong cookie.
KieÂm tra cookie [Menu 7-6-2]
KieÂm tra xem mo‰t cookie co˘ ÒˆÙÔc sˆ˚ duÔng hay kho‚ng.
Chˆ˘ng nha‰n ba˚o ma‰t [Menu 7-7]
Danh sa˘ch ca˘c chˆ˘ng nha‰n hie‰n co˘ seı ÒˆÙÔc hieÂn thÚ.
Xo˘a ca·u hÏnh [Menu 7-8]
BaÔn co˘ the chuyeÂn ta·t ca˚ ca˘c tho‚ng so· ca¯i ÒaÎt hie‰n taÔi ve‡ laÔi gia˘
trÚ ban Òa‡u.
Phie‚n ba˚n trÏnh duye‰t [Menu 7-9]
Phie‚n ba˚n trÏnh duye‰t WAP seı hieÂn thÚ.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
79
Menu trˆÔc tuye·n
Ne·u baÔn Òang ke·t no·i maÔng, baÔn co˘ the tha·y ca˘c menu sau:
■ Trang chu˚
Tham kha˚o [Menu 7-1].
■ Ta˚i laÔi
MuÔc na¯y seı ta˚i laÔi trang hie‰n ha¯nh.
■ ChÊ muÔc
Xem [Menu 7-2].
■ Lˆu tha¯nh chÊ muÔc
Lˆu ÒÚa chÊ URL hie‰n ha¯nh tha¯nh chÊ muÔc.
■ Tin nhaÈn
Khi Òang ke·t no·i WAP, baÔn co˘ the xem ca˘c tin nhaÈn ngaÈn.
■ Truy nha‰p URL
BaÔn co˘ the truy nha‰p va¯o trang mong muo·n. Trong menu
na¯y, baÔn cuıng co˘ the chÊnh sˆ˚a ÒÚa chÊ cu˚a trang.
■ —e·n server e-mail
BaÔn co˘ the ke·t no·i va¯o server E-mail ma¯ baÔn Òaı ca·u hÏnh.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
80
■ Ca¯i la¯m server e-mail
Lˆu ÒÚa chÊ URL hie‰n ha¯nh tha¯nh ÒÚa chÊ server E-mail.
■ Xo˘a cache
Dˆı lie‰u lˆu trong bo‰ nhÙ˘ Òe‰m seı bÚ xo˘a.
■ Lˆu hÏnh
BaÔn co˘ the lˆu hÏnh ÒˆÙÔc cung ca·p tˆ¯ trang WAP.
÷Ÿng duÔng [Menu 8]
÷Ÿng duÔng [Menu 8-1]
Tu¯y choÔn menu Java
Di chuyeÂn Òe·n mo‰t ˆ˘ng duÔng va¯ choÔn Tu¯y choÔn.
1. MÙ˘i
: BaÔn co˘ the taÔo mo‰t thˆ muÔc mÙ˘i.
2. ChuyeÂn
: BaÔn co˘ the choÔn mo‰t thˆ muÔc ma¯ baÔn muo·n.
3. Ve‡
: HieÂn thÚ tho‚ng tin ve‡ Java MIDP.
4. Tho‚ng tin
: HieÂn thÚ tho‚ng tin ve‡ MIDlet ÒˆÙÔc choÔn.
5. Xo˘a
: Xo˘a MIDlet ÒˆÙÔc choÔn.
6. Ca‰p nha‰t
: Truy ca‰p ma˘y chu˚ va¯ ca‰p nha‰t ˆ˘ng duÔng
MIDlet Òaı choÔn.
7. Tu¯y choÔn
: Mo‰t so· ˆ˘ng duÔng Java co˘ the ye‚u ca‡u thˆÔc
hie‰n mo‰t ke·t no·i dˆı lie‰u. ChoÔn Òe ÒaÎt ca˘c tu¯y
choÔn ke·t no·i.
- Luo‚n
: Ke·t no·i ÒˆÙÔc taÔo ngay la‰p tˆ˘c ma¯ kho‚ng co˘
tho‚ng ba˘o.
- NhaÈc
: BaÔn seı ÒˆÙÔc ho˚i trˆÙ˘c khi ˆ˘ng duÔng thˆÔc
hie‰n ke·t no·i.
- Kho‚ng bao giÙ¯ : Kho‚ng cho phe˘p ba·t ky¯ ke·t no·i na¯o.
: BaÔn co˘ the ÒoÂi te‚n ˆ˘ng duÔng na¯y.
9. Thoa˘t
: Thoa˘t kho˚i ca˘c ÷Ÿng duÔng.
Ta˚i ve‡ [Menu 8-2]
BaÔn co˘ the hie‰u chÊnh va¯ ca¯i ÒaÎt ÒÚa chÊ ma˘y chu˚ MIDlet. Ta˚i ve‡
ˆ˘ng duÔng MIDlet baËng trÏnh duye‰t WAP va¯ lˆu chu˘ng va¯o Òie‰n
thoaÔi. BaÔn cuıng co˘ the xem danh sa˘ch ca˘c ˆ˘ng duÔng MIDlet
ÒˆÙÔc lˆu tre‚n ma¯n hÏnh ÷Ÿng duÔng.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
8. —oÂi te‚n
81
÷Ÿng duÔng [Menu 8]
Che· Òo‰ [Menu 8-3]
Mo‰t so· ˆ˘ng duÔng Java co˘ the ye‚u ca‡u mo‰t ke·t no·i maÔng Òe hoaÔt
Òo‰ng, vÌ duÔ, chÙi game vÙ˘i nhie‡u ngˆÙ¯i. BaÔn co˘ the ca¯i ÒaÎt to·i Òa
la¯ 5 che· Òo‰ va¯ kÌch hoaÔt che· Òo‰ baÔn muo·n. Vie‰c la¯m na¯y tˆÙng
tˆÔ nhˆ ca¯i ÒaÎt che· Òo‰ wap. Xem ca˘c che· Òo‰ wap khi baÔn ca¯i ÒaÎt
che· Òo‰ na¯y.
JAVATM la¯¯ nhaın hie‰u cu˚a Sun Microsystems, Inc.
Ca˘ch truy nha‰p Menu
82
Ca˘c phuÔ kie‰n
Co˘ ra·t nhie‡u phuÔ kie‰n kha˘c nhau da¯nh cho Òie‰n thoaÔi di Òo‰ng
cu˚a baÔn. BaÔn co˘ the choÔn nhˆıng phuÔ kie‰n na¯y tu¯y theo nhu ca‡u
tho‚ng tin lie‚n laÔc cu˚a mÏnh.
Pin chuaÂn
Bo‰ tai nghe di Òo‰ng
Ke·t no·i phuÔ kie‰n na¯y va¯o Òie‰n thoaÔi cho
phe˘p baÔn hoaÔt Òo‰ng ra˚nh tay.
Bo‰ saÔc
Bo‰ saÔc na¯y cho phe˘p baÔn saÔc pin khi Ù˚ xa
nha¯ hoaÎc vaÍn pho¯ng.
Ca˘p dˆı lie‰u/CD
BaÔn co˘ the ke·t no·i Òie‰n thoaÔi vÙ˘i ma˘y vi
tÌnh Òe trao ÒoÂi dˆı lie‰u qua laÔi.
Lˆu y˘
• Luo‚n sˆ˚ duÔng phuÔ kie‰n chÌnh haıng LG.
• Vie‰c vi phaÔm Òie‡u na¯y seı la¯m vo‚ hie‰u che· Òo‰ ba˚o ha¯nh
cu˚a baÔn.
• PhuÔ kie‰n co˘ the kha˘c nhau Ù˚ nhˆıng vu¯ng kha˘c nhau;
vui lo¯ng lie‚n he‰ vÙ˘i co‚ng ty hoaÎc ca˘c ÒaÔi ly˘ chÌnh thˆ˘c
cu˚a co‚ng ty Òe bie·t the‚m chi tie·t.
83
Tho‚ng so· kyı thua‰t
Tho‚ng tin toÂng qua˘t
Te‚n sa˚n phaÂm : C1100
He‰ tho·ng
: GSM 900 / DCS 1800
Nhie‰t Òo‰ mo‚i trˆÙ¯ng xung quanh
To·i Òa
: +55°C
To·i thieÂu : –10°C
84
Ghi nhÙ˘
85
Ghi nhÙ˘
86
Ghi nhÙ˘
87
Ghi nhÙ˘
88
ENGLISH
GPRS Phone
USER’S MANUAL
MODEL: C1100
Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.
Introduction
Congratulations on your purchase of the advanced and
compact C1100 cellular phone, designed to operate with
the latest digital mobile communication technology.
This user’s guide contains important information on the use and
operation of this phone. Please read all the information carefully
for optimal performance and to prevent any damage to or misuse
of the phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your warranty for this
equipment.
Guidelines for safe and efficient use
Read these simple guidelines. Breaking the rules may be
dangerous or illegal. Further detailed information is given in this
manual.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model C1100 has been designed to comply with
applicable safety requirement for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific guidelines that include safety
margins designed to assure this safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the international Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg
averaged over ten (10) gram of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4
for use at the ear is 1.120 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over one (1) gram of tissue.
3
Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
Warning: Use only batteries, charger and accessories
approved for use with this particular phone model. The use of
any other types may invalidate any approval or warranty
applying to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service
technician when repair work is required.
• Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or
personal computer.
• The unit should be kept away from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap
or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets;
it can affect the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.
4
Fuse Replacement
Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size.
Never use a fuse of a higher rating.
Efficient phone operation
To enjoy optimum performance with minimum power consumption
please:
• Hold the phone as you speak to any other telephone. While
speaking directly into the microphone, angle the antenna in a
direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/
retractable, it should be extended during a call.
• Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it
can affect call quality, it also may cause the phone to operate as
a higher power level that needed and shorten talk and standby
times.
• If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared
ray at anyone’s eye.
Electronics devices
All mobile phones may get interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over the
pacemaker, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
5
Guidelines for safe and efficient use
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the
areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your motor
vehicle such as car stereo, safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless equipment. It can cause
serious injury due to improper performance.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point. Don’t use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in
the compartment of your vehicle, which contains your mobile
phone and accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without crew permission.
6
Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes
small parts which if detached may cause a choking hazard.
Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for
emergency calls. Check with your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in
high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate
the battery performance.
7
Contents
Overview
Part of the Phone .................................................................... 12
• Main body of the Phone ........................................................ 12
• Outside of the Phone ............................................................ 13
Key Description ....................................................................... 14
• Side of the Key ..................................................................... 15
• Letter Keys ............................................................................ 16
Display Information
Display Information ................................................................ 17
• On-Screen Icons ................................................................... 17
Getting Started
Installation ............................................................................... 18
• Inserting the SIM Card .......................................................... 18
• Removing the SIM Card ........................................................ 18
• Installing the Battery ............................................................. 19
• Charging the Battery ............................................................. 19
• Disconnecting the charger .................................................... 20
Making and Answering Calls ................................................. 21
• Making a call ......................................................................... 21
• International Calls ................................................................. 21
• Making a call using the Phonebook ...................................... 21
Additional Functions
In call Menu ............................................................................. 22
• During a call .......................................................................... 22
• Multiparty or Conference Calls .............................................. 24
8
Access Codes ......................................................................... 27
• PIN code (4 to 8 digits) ......................................................... 27
• PIN2 code (4 to 8 digits) ....................................................... 27
• PUK code (4 to 8 digits) ........................................................ 27
• PUK2 code (4 to 8 digits) ...................................................... 27
• Security code (4 to 8 digits) .................................................. 27
Accessing the Menu
Menu Tree ................................................................................ 28
Messages [Menu 1] ................................................................. 30
• Write text message [Menu 1-1] ............................................. 30
• Write multimedia message [Menu 1-2] ................................. 32
• Inbox [Menu 1-3] ................................................................... 37
• Outbox [Menu 1-4] ................................................................ 38
• Drafts [Menu 1-5] .................................................................. 40
• Listen to voice mail [Menu 1-6] ............................................. 41
• Info message [Menu 1-7] ...................................................... 41
• Templates [Menu 1-8] ........................................................... 42
• Settings [Menu 1-9] ............................................................... 43
Call register [Menu 2] ..............................................................47
• Missed calls [Menu 2-1] ........................................................ 47
• Received calls [Menu 2-2] ..................................................... 47
• Dialled calls [Menu 2-3] ......................................................... 47
• Delete recent calls [Menu 2-4] ...............................................47
• Call charges [Menu 2-5] ........................................................ 47
• GPRS information [Menu 2-6] ............................................... 49
Profiles [Menu 3] ..................................................................... 50
• General [Menu 3-1] ............................................................... 50
• Loud [Menu 3-2] .................................................................... 50
9
Contents
• Headset [Menu 3-3] .............................................................. 50
• Car [Menu 3-4] ...................................................................... 50
• Vibrate only [Menu 3-5] ......................................................... 50
• Quiet [Menu 3-6] ................................................................... 50
Settings [Menu 4] .................................................................... 53
• Date & Time [Menu 4-1] ........................................................ 53
• Phone settings [Menu 4-2] .................................................... 53
• Call settings [Menu 4-3] ........................................................ 55
• Security settings [Menu 4-4] ................................................. 58
• Network settings [Menu 4-5] ................................................. 61
• GPRS setting [Menu 4-6] ...................................................... 62
• Reset settings [Menu 4-7] ..................................................... 62
Organiser [Menu 5] ................................................................. 63
• Alarm clock [Menu 5-1] ......................................................... 63
• Scheduler [Menu 5-2] ............................................................ 63
• Phonebook [Menu 5-3] ......................................................... 65
Fun & Tools [Menu 6] ............................................................. 71
• Favorites [Menu 6-1] ............................................................. 71
• Games [Menu 6-2] ................................................................ 71
• Calculator [Menu 6-3] ............................................................ 72
• My folder [Menu 6-4] ............................................................. 72
• Unit converter [Menu 6-5] ..................................................... 73
• World time [Menu 6-6] ........................................................... 73
• Voice recorder [Menu 6-7] .................................................... 75
• Memory status [Menu 6-8] .................................................... 74
Internet [Menu 7] ..................................................................... 75
• Home [Menu 7-1] .................................................................. 75
• Bookmarks [Menu 7-2] .......................................................... 75
• Profiles [Menu 7-3] ................................................................ 75
10
• Go to URL [Menu 7-4] ........................................................... 78
• Cache settings [Menu 7-5] .................................................... 78
• Cookies settings [Menu 7-6] .................................................. 78
• Security certification [Menu 7-7] ............................................ 79
• Reset profiles [Menu 7-8] ...................................................... 79
• Browser version [Menu 7-9] .................................................. 79
On browsing menu ................................................................. 80
Java [Menu 8] .......................................................................... 81
• Applications [Menu 8-1] ........................................................ 81
• Download [Menu 8-2] ............................................................ 82
• Profiles [Menu 8-3] ................................................................ 82
Accessories ............................................................................. 83
Technical Data ......................................................................... 84
11
Part of the Phone
Main body of the Phone
Earpiece
Display Screen
Phone book
list key
Soft Left Key
Profile Key
Send Key
Message key
Soft Right Key
End/Power Key
Clear/Cancel Key
Favorites key
Numeric Keys
Star Key
Hash Key
Microphone
Overview
12
Outside of the Phone
Handstrap Hole
Battery Lock
SIM Card Socket
Battery
Battery Terminals
Cable Connector/
Battery Charging Connector/
Hands-Free Car kit Connector
Overview
13
Key Description
The following shows key components of the phone.
Keypad Description
Key
<>
Description
Soft Left Key / Soft Right Key
Each of these keys performs the function indicated
by the text on the display immediately above it.
Message key
You can go to Message menu (Inbox, Voice mail,
Scheduler or Alarm) directly.
Navigation Keys
Used to scroll through name, phone numbers, menus
or setting options. When you press down key, you can
view Favorites menu list.
S
0
~
9
E
Overview
14
Send Key
You can dial a phone number and answer a call. If
you press this key without entering a number, your
phone shows the most recently dialled, received and
missed numbers.
Numeric Keys
These keys are used mainly to dial in standby mode
and enter numbers or characters in editing mode.
When you press these keys for a long time.
• Used to call your voicemail box by 1.
• Used to call for international call by 0.
• Used to call Speed dials by from 2 to 9.
END/PWR Key
Used to end or reject a call. This key is also used as
Power Key by pressing this key for a few seconds.
Key
C
Description
You can delete the characters, go back the menu.
In addition, you can view voice memo list when you
press this key shortly in a standby mode.
Side of the Key
Key
Description
Up/Down Side Key
When you open the flip, you can control the volume
of key tone in the standby mode and the volume
during a call.
Overview
15
Key Description
Letter Keys
Each key can be used for several symbols. There are shown below.
Overview
16
Key
Description
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç
3
DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4
GHI4|ÏÌÍνghi\ïìíî©
5
JKL5jkl
6
MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ
7
PQRS7ß™pqrsß∫
8
TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû
9
WXYZ9wxyz
0
[space] 0
Display Information
The screen displays several icons. There are described below.
On-Screen Icons
Icon/Indicator
Description
Tells you the strength of the network signal.
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming service.
Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you
subscribe to the Two Line Service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
You have received an push message.
You can view your schedule.
All audible signals are turned off.
Loud menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
Car menu in profile.
You can divert a call.
Display Information
General menu in profile.
17
Installation
1. Inserting the SIM Card
Locate the SIM card socket in the back
of the phone. Follow the steps below to
install the SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot,
under the silvery holders, with the
golden connectors facing down.
2. Removing the SIM Card
Follow the steps below to Remove the
SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.
Notice
• Removing the battery from the phone whilst it is
switched on may cause it to malfunction.
• The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to the SIM
card when you handle and install. Follow the
instructions supplied with the SIM card.
Getting Started
18
3. Installing the Battery
1. Position the lugs on the bottom of
the battery into the retaining holder.
2. Then push to the half of the battery
into position.
4. Charging the Battery
To connect the travel adapter to the phone, you must have installed
the battery.
1. With the arrow facing you as shown
in the diagram push the plug on the
battery adapter into the socket on
the bottom of the phone until it
clicks into place.
Getting Started
2. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket.
Use only the included packing
charger.
19
Installation
Warning
• Do not force the connector as this may damage the
phone and/or the travel adapter.
Note
• “Battery Charging is displayed on the screen after
connecting the travel adapter. Only if the battery is
totally empty, Call indicator Light is on without
displaying Battery Charging .
5. Disconnecting the charger
Disconnect the travel adapter from the
phone by pressing its side buttons as
shown in the diagram.
Note
Getting Started
20
• Ensure the battery is fully charged before using the
phone.
• Do not remove your battery or the SIM card while
charging.
• The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.
Note
If the battery does not charge,
• switch the phone off.
• ensure the battery is correctly fit.
Making and Answering Calls
Making a call
1. Key in phone number including the area code. If you want to
delete number, press C.
2. Press S to call the number.
3. Press E to end the call.
International Calls
1. Press and hold the 0 key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press S.
Making a call using the Phonebook
1. In standby mode, press > [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing <.
3. If you find out the desired item through searching by a name or a
number, press S to call.
Getting Started
21
In call Menu
The menu displayed on the handset screen during a call is different
to the default main menu reached from the idle screen, and the
options are described here.
1 During a call
1-1 Putting a Call on Hold
When a call is made or answered, press the S [Send] to place it
on hold. When a call is held, press the S [Send] to make it active.
1-2 Making a Second Call
You can get a dial number from phonebook to make a second call.
Press > [Names] then select Search. To save the dial number
into phonebook during call, press > [Names] then select Add
new.
1-3 Swapping Between Two Calls
To switch between two calls, select < [Options], then select Swap
or just press S [Send] key.
You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow
key. If you want to end one of two calls, make the call you want to
end focused, then press E [End] key when the call you want to
end is focused.
Additional Functions
22
1-4 Answering an Incoming Call
To answer an incoming call when the handset is ringing, simply
press the S [Send] key.
The handset is also able to warn you of an incoming call while you
are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display
will show that a second call is waiting. This feature, known as Call
Waiting, is only available if your network supports it. For details of
how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-3-4].
If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer
the second, by pressing S [Send] or by selecting < [Answer],
then Hold & Answer.
You can end the current call and answer the waiting call by
selecting < [Menu], then End & Answer.
1-5 Rejecting an Incoming Call
When not in a call you can reject an incoming call without answering
it by simply pressing the E [End] or for a long time when the flip
is closed.
When in a call you can reject an incoming call by pressing the <
[Menu] key and selecting Multiparty / Reject or by pressing E
[End] key.
1-6 Muting the Microphone
When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can
still hear them.
Additional Functions
You can mute the microphone during a call by pressing the <
[Options] key then selecting Mute. The handset can be unmuted by
pressing the < [Unmute].
23
In call Menu
1-7 Switching DTMF Tones on During a Call
To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your
handset to make use of an automated switchboard, select <
[Options], then DTMF On. DTMF tones can be turned off the same
way.
1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu
The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached
from the in-call menu by selecting < [Options]. SIM Tool kit menu
is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit
service.
2 Multiparty or Conference Calls
The multiparty or conference service provides you with the ability to
have a simultaneous conversation with more than one caller, if your
network service provider supports this feature.
A multiparty call can only be set up when you have one active call
and one call on hold, both calls having been answered. Once a
multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the multiparty call but still
connected to you) by the person who set up the multiparty call.
Additional Functions
24
The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you
are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the
multiparty call.
2-1 Making a Second Call
You can make a second call while you are already in a call. To do
this, enter the second number and press S [Send]. When you get
second call the first call is automatically put on hold. You can swap
between calls by selecting < [Options] then Swap.
2-2 Setting up a Multiparty Call
You can connect a call on hold to the currently active call to form a
multiparty call by selecting < [Options] then Multiparty / Join all.
2-3 Putting the Multiparty Call on Hold
To put a multiparty call on hold, select < [Options] then
Multiparty / Hold all.
2-4 Activate the Multiparty Call on Hold
To make a multiparty call on hold active, select < [Options] then
Multiparty / Join all.
2-5 Adding Calls to the Multiparty Call
To join an active call to the held multiparty call, select < [Options]
then Multiparty / Join all.
2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call
Additional Functions
To scroll though the numbers of the callers who make up a
multiparty call on the handset screen, press U and D keys.
25
In call Menu
2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold
To place one selected caller (whose number is currently displayed
on-screen) of a multiparty call on hold, select < [Options] then
Multiparty / Exclude.
2-8 A Private Call in a Multiparty Call
To have a private call with one caller of a multiparty call, display the
number of the caller you wish to talk to on the screen, then select
< [Options] and Multiparty / Private to put all the other callers on
hold.
2-9 Ending a Multiparty Call
The currently displayed caller of a multiparty call can be
disconnected by pressing the E [End] key. To end a multiparty
call, press < [Options] then select Multiparty / End multiparty.
Selecting < [Options] then Multiparty / End all, will end all the
active and held calls.
Additional Functions
26
Access Codes
You can use the access codes described in this section to avoid
unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK
and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-4-5].
PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM
card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied
with the SIM card. When PIN code is set On, your phone will
request the PIN code every time it is switched on. On the contrary,
when PIN code is set Off, your phone connects to the network
directly without the request PIN code.
PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to
access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial
number. These functions are only available if supported by your SIM
card.
PUK code (4 to 8 digits)
The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a
blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM
card. If not, contact your local service provider for the code. If you
lose the code, also contact your service provider.
The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to
change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your
service provider.
Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorized use of your phone. It is
usually supplied with the phone. This code is required to delete all
phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default
number is “0000”.
Additional Functions
PUK2 code (4 to 8 digits)
27
Menu Tree
1 Messages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Write text message
Write multimedia message
Inbox
Outbox
Drafts
Listen to voice mail
Info message
Templates
Settings
3 Profiles
1
2
3
4
5
6
General
Loud
Headset
Car
Vibrate only
Quiet
4 Settings
2 Call register
Accessing the Menu
28
1
2
3
4
5
6
Missed calls
Received calls
Dialled calls
Delete recent calls
Call charges
GPRS information
1
2
3
4
5
6
7
Date & Time
Phone settings
Call settings
Security settings
Network settings
GPRS setting
Reset settings
5 Organiser
1 Alarm clock
2 Scheduler
3 Phonebook
6 Fun & Tools
1
2
3
4
5
6
7
8
Favorites
Games
Calculator
My folder
Unit converter
World time
Voice recorder
Memory status
8 Applications
1 Applications
2 Download
3 Profiles
9 SIM Service
This menu depends on SIM
and the network services.
7 Internet
Home
Bookmarks
Profiles
Go to URL
Cache settings
Cookies settings
Security certification
Reset profiles
Browser version
Accessing the Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
Messages [Menu 1]
This menu includes functions related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as
the network’s service messages.
Write text message [Menu 1-1]
You can write and edit text message, checking the number of
message pages.
1. Enter the Messages menu by pressing < [Select].
2. If you want to write a new message, select Write text message.
3. To make text input easier, use T9. For details, see How to Use
T9 (Page 35).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing,
press < [Options].
Note
• The phone which supports EMS release 5 is available
to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The
other party may not receive pictures, sounds or text
styles you sent properly if the phone does not support
such options.
Accessing the Menu
30
Options
• Send
Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
2. Press D key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press < after entering numbers.
• Save
Stores messages in Outbox.
• Font
You can select Size and Style of fonts.
• Colour
You can select Colour of foreground and background.
• Alignment
You can make the message contents aligned Right, Centre or
Left.
• Add T9 dictionary
You can add your own word. This menu can be shown only when
edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 languages
Select a T9 input mode.
• Exit
If you press Exit while writing a message, you can end the writing
message and back to the Message menu. The message you have
written is not saved.
Accessing the Menu
31
Messages [Menu 1]
Insert
• Symbol
You can add special characters.
• Picture
You can insert the Default pictures or pictures in My folder that
are available for short messages.
• Sound
You can insert sounds that are available for short messages.
• Text templates
You can use Text templates already set in the phone.
• Phonebook
You can add phone numbers or e-mail addresses in Phonebook.
• Signature
You can add your contact information to the message.
Write multimedia message [Menu 1-2]
You can write and edit multimedia messages, checking message
size.
Accessing the Menu
32
1. Enter the Messages menu by pressing < [Select].
2. If you want to write a new message, select Write multimedia
message.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia
message templates already made.
4. Press Insert to add Symbol, Picture, Sound, Text templates,
Phonebook or Signature.
Options
• Send
You can send multimedia messages to multiple recipients,
prioritise your message, and make it sent later as well.
• Preview
You can preview multimedia messages you wrote.
• Save
You can save multimedia messages in the drafts or as templates.
• Add slide
You can add a slide before or after current slide.
• Move to slide
You can move to previous or next slide.
• Delete slide
You can delete current slides.
• Set slide format
- Set timer
You can set timer for slide, text, picture and sound.
• Remove media
You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be
shown only when any media exists.
Accessing the Menu
- Swap text and picture
You can switch the position of picture and text of the message.
33
Messages [Menu 1]
• Add T9 dictionary
You can add your own word. This menu can be shown only when
edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 languages
Select a T9 input mode.
• Exit
You can back to the Message menu.
Note
• If you select the picture (15K) on writing multimedia
message, loading duration will take around 15
seconds at least. Furthermore, you can't activate any
key during loading time. After 15 seconds, it is
available to write multimedia message.
Accessing the Menu
34
How to Use T9
T9 allows you to input text quickly.
In T9, you only need to press the key with the corresponding
letter once. This is based on a built-in dictionary to which you
can also add new words.
• Writing words by using T9.
1. Start writing a word by using the keys 2 to 9.
Press each key only once for one letter.
To write for instance ‘Girl’, press 4, 4, 7, 5.
The characters that you enter appear blocked.
4 (For i)
4 (For G)
160
1
159
T9Abc
1
158
T9abc
His
1
T9abc
5 (For l)
7 (For r)
157
1
Hi
I
T9abc
156
1
T9abc
Girl
Accessing the Menu
The word changes after each keystroke. Therefore you
shouldn’t pay too much attention to how the word appears
on the display until you have pressed all the appropriate
keys.
To delete a character to the left, press C.
To insert several numbers, hold # down and key in the
numbers.
If you hold * down, you can change the type of
language. (You can also use options.)
Also, the phone supports three modes: Predictive (T9Abc,
T9ABC, T9abc), Multitap (ABC, abc), Numeric (123). If
you want to change a mode, press # key.
35
Messages [Menu 1]
Alternatively: Press * key and select insert symbols.
Select the desired character and press Select.
2. When you have finished writing a word, check whether the
word is correct.
If the word is correct: Press 0 and write the next word.
If the word is not correct: Search by U , D (Previous
and Next word).
Alternatively: If there is no word you want you can add your
own word. Press < [Options] in the Predictive edit mode.
Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.
Word
abc
Save
Word
Input
your word
Back
LGGSM
➮
abc
Save
Back
3. To insert a punctuation mark, press 1 repeatedly until the
desired mark appears.
Accessing the Menu
36
T9 languages
• You can select T9 Languages by selecting Menu.
In T9 mode, you can also select T9 Off menu.
(Default is T9 On)
Inbox [Menu 1-3]
You will be alerted when you have received messages. They will be
stored in Inbox.
In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see
the icon directive.
Icon directive
[
[
[
[
[
] Multimedia message
] Short message
] SIM message
] Read
] Notified multimedia message
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you have to delete
only SIM messages from Inbox. If the phone displays ‘No space for
message’, you can make space of each repository as deleting
messages, media and applications.
❇ SIM message
For notified multimedia message, you have to wait for downloading
and processing of the message. For notification setting, see [Menu
1-9-2] for detail.
To read a message, select one of the messages by pressing <.
Reply
You can reply to the sender.
Accessing the Menu
SIM message means the message exceptionally stored in SIM
card.
37
Messages [Menu 1]
Forward
You can forward the selected message to another party.
Return call
You can call back to the sender.
Delete
You can delete the current message.
Extract
You can extract picture, sound and text. They will be saved in My
folder or Phonebook.
View information
You can view information about received messages; Sender's
address, Subject (only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.
Replay (applicable to Multimedia message only)
You can replay multimedia messages.
❇ Receive (In the case of notification message)
Accessing the Menu
38
If Multimedia message is set to Auto download off, you can get
only Notification. To receive a message, you need to select
[Receive].
Outbox [Menu 1-4]
You can see sent and unsent messages here. For sent message,
you can see the delivery status.
The browsing is same as that for the inbox message.
Icon directive
[
[
[
[
] Sent
] Failed
] Delivery confirmed
] SMS sent
❇ When you already sent the message:
Forward
You can forward the current message to other recipients.
Delete
You can delete the current message.
View information
You can view information about outbox messages; Recipient’s
address, Subject (only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.
❇ When
you didn’t send the message:
You can edit the messaage.
Send
You can send the message.
Delete
You can delete the current message.
Accessing the Menu
Edit
39
Messages [Menu 1]
View information
You can view information about outbox messages.
Drafts [Menu 1-5]
You can view the messages saved as a draft. The draft messages
are listed with the date and time when they were saved. Scroll
through the list using up/down navigation keys.
Icon directive
[
[
] Multimedia message
] Text message
Each draft has the following options. Press < [Options].
View
You can view the selected message.
Edit
You can edit the selected message.
Accessing the Menu
40
Delete
Deletes the selected message from the drafts folder.
View information
You can view the information of selected message: subject (only for
multimedia message), the date and time when saved, message type
and size, the priority (only for multimedia message).
Delete all
Deletes all the messages from drafts folder.
Listen to voice mail [Menu 1-6]
You can listen to voice mail.
Info message [Menu 1-7]
Info service messages are text messages delivered by the network
to GSM. They provide general information such as weather reports,
traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of
information has the number; therefore, you can contact service
provider as long as you have input the certain number for the
information. When you have received an info service message, you
can see the popup message to show you that you have received a
message or the info service message is directly displayed. To view
the message again or not in standby mode, follow the sequence
shown below;
Read [Menu 1-7-1]
1. When you have received an info service message and select
Read to view the message,it will be displayed on the screen. You
can read another message by scrolling L , R or < [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.
Topics [Menu 1-7-2]
• View list
You can see Info service message numbers which you added. If
you press < [Options], you can edit and delete info message
category which you added.
• Active list
You can select Info service message numbers in the active list.
If you activate an info service number, you can receive messages
sent from the number.
Accessing the Menu
• Add new
You can add Info service message numbers in the Phone memory
with its nickname.
41
Messages [Menu 1]
Templates [Menu 1-8]
Text templates [Menu 1-8-1]
You have 11 text templates. You can change the predefined
templates into your favorite ones or fill the <empty>s.
Multimedia templates [Menu 1-8-2]
You can use the following options.
• Preview
You can preview multimedia messages you wrote.
• Save
You can save multimedia messages in the outbox or as templates.
• Add slide
You can add a slide before or after current slide.
• Move to slide
You can move to previous or next slide.
• Delete slide
You can delete current slides.
Accessing the Menu
42
• Set slide format
- Set timer
You can set timer for slide, text, picture and sound.
- Swap text and picture
You can switch the position of picture and text of the message.
• Remove media
You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be
shown only when any media exists.
• Add T9 dictionary
You can add your own word. This menu can be shown only when
edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 languages
Select a T9 input mode.
• Exit
You can back to the Message menu.
Signature [Menu 1-8-3]
You can make your Signature. Key in Name, Phone number, Fax
number and Email.
Settings [Menu 1-9]
Text message [Menu 1-9-1]
• Message types
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can convert your
text into alternative formats. Contact your service provider for the
availability of this function.
• Delivery report
If you set to Yes, you can check whether your message is sent
successfully.
• Reply via same service centre
When a message is sent, it allows the recipients to reply and
charge the cost of the reply to your telephone bill.
Accessing the Menu
• Validity period
This network service allows you to set how long your text
messages will be stored at the message centre.
43
Messages [Menu 1]
• SMS centre
If you want to send the text message, you can receive the address
of SMS centre through this menu.
Multimedia message [Menu 1-9-2]
• Priority
You can send the message after setting the level of priority: Low,
Normal and High.
• Validity period
This network service allows you to set how long your text
messages will be stored at the message centre.
• Delivery report
If it is set to Yes in this menu, you can check whether your
message is sent successfully.
• Auto download
On: The messages are downloaded automatically on receipt.
Off: Requires to confirm the message which you want to
download.
Accessing the Menu
44
Home network only: In home network, you can activate Auto
download “On” menu, Otherwise, you can activate Auto download
in roaming network when you set Off.
• Network settings
In order to download MMS from the server, you need to set up a
CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message
server, you can set URL for multimedia message server. You can
set over 5 profiles to connect service.
• Permitted types
Personal
: Personal message.
Advertisements : Commercial message.
Information
: Necessary information.
Voice mail centre [Menu 1-9-3]
You can receive the voicemail if this feature is supported by your
network service provider. When a new voicemail is arrived, the
symbol will be displayed on the screen. Please check with your
network service provider for details of their service in order to
configure the phone accordingly.
1. Hold down 1 key in standby mode.
2. You can check the following submenus.
• Home
You can listen to voice mails by selecting Home.
• Roaming
Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if
roaming service is supported.
Info service [Menu 1-9-4]
(Dependent to network and subscription)
- Yes
If you select this menu, your phone will receive Info service
messages.
- No
If you select this menu, your phone will not receive Info service
messages any more.
Accessing the Menu
• Receive
45
Messages [Menu 1]
• Alert
- Yes
Your phone will beep when you have received Info service
message numbers.
- No
Your phone will not beep even though you have received info
service messages.
• Languages
You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then,
the info service message will be shown in the language that you
selected.
Push messages [Menu 1-9-5]
You can set the option whether you will receive the message or not.
Accessing the Menu
46
Call register [Menu 2]
Missed calls [Menu 2-1]
This menu shows recently missed numbers. You can call these
numbers, save and view the date and the time.
Received calls [Menu 2-2]
This menu shows recently received numbers. You can call these
numbers, save and view the date and the time.
Dialled calls [Menu 2-3]
This menu shows the latest dialled numbers up to 20.
Delete recent calls [Menu 2-4]
You can delete recent calls of Missed calls, Received calls,
Dialled calls or All calls.
Call charges [Menu 2-5]
Within these submenus, you can view the duration and the call cost
of your calls.
Call duration [Menu 2-5-1]
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use L and R to enter Call
register, then select Call charges.
3. Scroll to highlight Call duration and Press < [Select].
The following 5 submenus: Last call, All calls, Received calls,
Dialled calls and Reset all.
Accessing the Menu
This function allows you to view the duration of your Last Call, All
Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and
seconds. You can also reset the call timers.
47
Call register [Menu 2]
Call costs [Menu 2-5-2]
This function allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2
code.
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 2 for direct access or use L and R to enter Call
register, then select Call charges.
3. Scroll to highlight Call costs and Press < [Select].
The following 4 submenus: Last call, All calls, Remaining and
Reset all.
Note
• The actual cost invoiced for calls by your service
provider may vary, depending upon network features,
rounding-off for billing, tax, and etc.
Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)
Accessing the Menu
48
• Set tariff
You can set the currency type and the unit price. Contact your
service providers to obtain charging unit prices. To select the
currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
If you want to input @, £, $ symbol, clear all currency strings and
then press * key. If you want to change symbol, press * key
again.
Note
• When all units have been used, no calls can be made
except emergency calls. Depending on the SIM card,
you need the PIN2 code to set a call cost limit.
• Set credit
This network service allows you to limit the cost of your calls by
selected charging units. If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you select Change, you can change
your charge limit.
• Auto display
This network service allows you to see automatically the cost of
your last calls. If set to On, you can see the last cost when the call
is released.
GPRS information [Menu 2-6]
You can check the amount of data transferred over the network
through GPRS. In addition, you can view how much time you are
online.
Call duration [Menu 2-6-1]
You can check the duration of Last call and All calls. You can also
reset the call timers.
Data volumes [Menu 2-6-2]
You can check the Sent, Received or All data volumes and Reset
all.
Accessing the Menu
49
Profiles [Menu 3]
In this menu, you can adjust and customize the phone tones for
different events and environments.
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 3 for direct access or use L and R.
3. You can also enter this menu directly by pressing L key in
standby mode.
General [Menu 3-1]
You can adjust the profile as General.
Loud [Menu 3-2]
You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy
environment.
Headset [Menu 3-3]
You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.
Car [Menu 3-4]
You can adjust the profile as Car when you activate Handsfree kit.
Vibrate only [Menu 3-5]
Accessing the Menu
50
You can adjust the profile as Vibrate only if you need vibration
mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.
Quiet [Menu 3-6]
You can adjust the profile as Quiet if you are in quiet place.
Note
• Headset and Car profiles can be activated only when
Handsfree kit or Ear microphone put on the handset.
However, their properties can be personalised.
Activate [Menu 3-x-1]
Activates the selected Profile.
Personalise [Menu 3-x-2]
Each has the submenus as shown below except for Vibrate only.
Call alert type
Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the
incoming for adjusting environment.
Ring tone
Allows to set the ring tone for adjusting environment.
Ring volume
Message alert type
Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.
Message tone
Allows to select the alert tone for message reception.
Keypad volume
Allows to set the keypad volume for adjusting environment.
Accessing the Menu
Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume
of Power on/off sound and all the alert sounds set according to Ring
volume.
51
Profiles [Menu 3]
Keypad tone
Allows to select the keypad tone for adjusting environment.
Flip tone
Allows to set the flip tone for adjusting environment.
Effect sound volume
Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.
Power on/off volume
Allows to set the power on/off volume for adjusting environment
Auto answer
This function will be activated only when your phone is connected to
the headset or handsfree kit.
• Off: The phone will not answer automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will answer
automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the phone will answer
automatically.
Rename [Menu 3-x-3]
Accessing the Menu
52
You can change the default profile name except of Vibrate only,
Headset, and Car menus.
Note
• If you set the Handsfree kit to the phone, you can’t
use the vibrate mode related with Call alert type or
Message alert menu. In car menu, the following
submenus are available;
- Call alert type
: Ring, Lamp
- Message alert type : Ring once, Ring periodically,
No alert
Settings [Menu 4]
You can set the following menus for your convenience and
preferences.
1. Press < [Menu] in standby mode.
2. Press 4 for direct access to enter Settings.
Date & Time [Menu 4-1]
You can set functions relating to the date and time.
Set date [Menu 4-1-1]
You can enter the current date.
Date format [Menu 4-1-2]
You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)
Set time [Menu 4-1-3]
You can enter the current time.
Time format [Menu 4-1-4]
Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.
Phone settings [Menu 4-2]
Wallpaper [Menu 4-2-1]
You can select the background pictures in standby mode.
• Default
You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing
L or R.
• Myfolder
You can select a picture or an animation as wallpaper.
Accessing the Menu
You can set functions relating to the phone.
53
Settings [Menu 4]
Greeting note [Menu 4-2-2]
If you select On, you can edit the text which is displayed in standby
mode.
Language [Menu 4-2-3]
You can change the language for the display texts in your phone.
This change will also affect the Language Input mode.
Backlight [Menu 4-2-4]
You can set the light-up duration of the internal display.
LCD contrast [Menu 4-2-5]
You can set the brightness of LCD by pressing L , R.
Information window [Menu 4-2-6]
You can preview the current state of the selected menu before open
the menu. The state is shown at bottom of the display.
Menu colour [Menu 4-2-7]
You can select the preferred menu colour among various
combination.
LED indicator [Menu 4-2-8]
Accessing the Menu
54
When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is
available.
Network name [Menu 4-2-9]
If you select on, you can see the network service provider name
which is displayed in standby mode.
Call settings [Menu 4-3]
You can set the menu relevant to a call by pressing < [Select] in
the Setting menu.
Call divert [Menu 4-3-1]
The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax
calls, and data calls to another number. For details, contact your
service provider.
• All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.
• If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.
• If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.
• If out of reach
Diverts voice calls when the phone is switched off or out of
coverage.
• All data calls
Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
• Cancel all
Cancels all call divert service.
Accessing the Menu
• All fax calls
Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
55
Settings [Menu 4]
The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.
- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre
Forwards to message centre. This function is not shown at All data
calls and All fax calls menus.
To other number
Inputs the number for diverting.
To favourite number
You can check recent 5 diverted numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
- View status
View the status of the corresponding service.
Answer mode [Menu 4-3-2]
Accessing the Menu
56
• Flip open
If you select this menu, you can receive an incoming call by only
opening the flip.
• Press any key
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key
except E [End] key.
• Send only
If you select this menu, you can receive a call by only pressing
S [Send] key.
Send my number [Menu 4-3-3]
(network and subscription dependent)
• On
You can send your phone number to another party. Your phone
number will be shown on the receiver’s phone.
• Off
Your phone number will not be shown.
• Set by network
If you select this, you can send your phone number depending on
two line service such as line 1 or line 2.
Call waiting [Menu 4-3-4]
(network dependent)
• Activate
If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
• Cancel
If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving)
call.
Minute minder [Menu 4-3-5]
If you select On, you can check the call duration by deep sound
every minute during a call.
Accessing the Menu
• View status
Shows the status of Call waiting.
57
Settings [Menu 4]
Auto redial [Menu 4-3-6]
• On
When this function is activated, the phone will automatically try to
redial in the case of failure to connect a call.
• Off
Your phone will not make any attempts to redial when the original
call has not connected.
Closed user group [Menu 4-3-7]
(network dependent)
Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain
user groups. When this function is used, every outgoing call is
associated with a group index. If a group index is specified, it is
used for all outgoing calls. If no group index is specified, the
network will use the preferential index (a specific index that is stored
in the network).
Accessing the Menu
58
Default
: Activate the default group agreed on with the network
operator.
Set
: Setting the selected CUG Index.
Edit
: Editing the CUG name and CUG Index.
Delete
: Deleting the selected CUG.
Delete all : Deleting All CUG.
Security settings [Menu 4-4]
PIN code request [Menu 4-4-1]
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your
SIM card when the phone is switched on. If this function is
activated, you’ll be requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings menu, and then
press < [Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code
when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will
lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong
PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone.
You will need to contact your service provider.
Phone lock [Menu 4-4-2]
You can use security code to avoid unauthorized use of the phone.
Whenever you switch on the phone, the phone will request security
code if you set phone lock to On. If you set phone lock to
Automatic, your phone will request security code only when you
change your SIM card.
Call barring [Menu 4-4-3]
The Call barring service prevents your phone from making or
receiving certain category of calls. This function requires the call
barring password. You can view the following submenus.
• All outgoing
The barring service for all outgoing calls.
• Outgoing international except home country
The barring service for all international outgoing calls except home
network.
• All incoming
The barring service for all incoming calls
Accessing the Menu
• Outgoing international
The barring service for all outgoing international calls.
59
Settings [Menu 4]
• Incoming when abroad
The barring service for all incoming calls when roaming
• Cancel all
You can cancel all barring services.
• Change password
You can change the password for Call Barring Service.
Each call barring menu has following submenus:
• Activate
Allows to request the network to set call restriction on.
• Cancel
Set the selected call restriction off.
• View status
View the status whether the calls are barred or not.
Fixed dial number [Menu 4-4-4] (SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The
numbers are protected by your PIN2 code.
Accessing the Menu
60
• Activate
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
• Cancel
You can cancel fixed dialling function.
• Number list
You can view the number list saved as Fixed dial number.
Change codes [Menu 4-4-5]
PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to
prevent use by only unauthorized person.
You can change the access codes: PIN code, PIN2 code, Security
code.
1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input
your original code, and then press < [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.
Network settings [Menu 4-5]
You can select a network which will be registered either
automatically or manually. Usually, the network selection is set to
Automatic.
Automatic [Menu 4-5-1]
If you select Automatic mode, the phone will automatically search
for and select a network for you. Once you have selected
“Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the
power is off and on.
Manual [Menu 4-5-2]
Preferred [Menu 4-5-3]
You can set a list of preferred networks and the phone attempts to
register with first, before attempting to register to any other
networks. This list is set from the phone’s predefined list of known
networks.
Accessing the Menu
The phone will find the list of available networks and show you
them. Then you can select the network which you want to use if this
network has a roaming agreement with your home network
operator. The phone let you select another network if the phone fails
to access the selected network.
61
Settings [Menu 4]
GPRS setting [Menu 4-6]
You can set GPRS service depending on various situation.
Power on [Menu 4-6-1]
If you select this menu, the phone is automatically registered to a
GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or
PC dial-up application created the connection between phone and
network and data transfer is possible. When you end the
application, GPRS connection is ended but the registration to the
GPRS network remains.
When needed [Menu 4-6-2]
If you select this menu, the GPRS connection is established when
you connect a WAP service and closed when you end the WAP
connection.
Reset settings [Menu 4-7]
You can initialize all factory defaults. You need Security code to
activate this function.
Accessing the Menu
62
Organiser [Menu 5]
Alarm clock [Menu 5-1]
You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.
1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press < [OK].
4. Edit the alarm name and press < [OK].
Scheduler [Menu 5-2]
When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the
screen there are sections for date. Also on bottom of the screen
there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you
change the date, the calendar will be updated according to the date.
And square cursor will be used to locate the certain day. If you see
under bar on the calendar, it means that there is a schedule or
memo that day. This function helps to remind you of your schedule
and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for
the note.
To change the day, month, and year.
Key
Description
Key
Description
Yearly
U D
Weekly
* #
Monthly
L
Daily
R
Note
• Your phone should be switched on to use this function.
Accessing the Menu
1 3
63
Organiser [Menu 5]
Add new [Menu 5-2-1]
You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese)
and take up to 20 notes.
• Schedule
Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by
pressing allowed keys.
• Memo
1. Select Add new by pressing < [Select].
2. Press Memo.
3. Input the memo and then press < [OK].
View [Menu 5-2-2]
Shows the note for the chosen day. Use U , D to browse through
the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed.
At that time, if you press < [Select], you can see the note in detail.
Press < [Options] to delete, edit the note you selected.
View all [Menu 5-2-3]
Shows the notes that are set for all days. Use U , D to browse
through the note lists. You can use the same menu as “View” by
pressing < [Options].
Accessing the Menu
64
Delete past [Menu 5-2-4]
You can delete the past schedule that has been already notified
you.
Delete all [Menu 5-2-5]
You can delete for the all note(s).
Phonebook [Menu 5-3]
1. To use Phonebook, press > [Names] in standby mode.
2. To use Phonebook, press < [Menu] in standby mode and
select Organiser.
Search [Menu 5-3-1]
(Calling from phonebook)
1. In standby mode, press > [Names].
2. Search by pressing < [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you
want to search or Select ‘List’ to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the
name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to
one, select < [Options]. The following menu will be displayed.
Accessing the Menu
• Edit: You can edit the name, number, E-mail and fax by
pressing < [OK].
• Write message: After you have found the number you want,
you can send a message to the selected number.
• Copy: You can copy an entry from SIM to phone or
from phone to SIM.
• Main number: You can select the one out of mobile, home,
office that you often use. The main number will be displayed
first, if you set this.
• Delete: You can delete an entry.
65
Organiser [Menu 5]
Add new [Menu 5-3-2]
You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity
depends on the cellular service provider.
You can also save 20 characters of name in The Phone memory,
and save characters in the SIM card. The number of character is
SIM dependent feature.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode.
2. Scroll to highlight Add new, and press < [Select].
3. Select the memory you want to save: SIM or Phone. If set to
Phone, you need to select which number you want as Main
number.
a. Press < [OK] to input a name.
b. Press < [OK], then you can input a number.
c. Press < [OK].
d. You can set a group for the entry by pressing L , R:
e. You can set a character and a picture for the entry by pressing
U , D , L , R.
Caller groups [Menu 5-3-3]
Accessing the Menu
66
You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups
you can make lists to.
1. In standby mode, press > [Names].
2. Scroll to Caller groups item then press < [Select], and every
Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing < [Select].
• Member list
Shows the group members you have selected.
• Group ring tone
Allows you to specify ring tone for the group members' call.
• Group icon
Allows you to select the icon dependent on Group.
• Add member
You can add group members. Each group member souldn’t be
exceeded 20.
• Remove member
You can remove the member from the Group member list. But
the name and the number still remain in phonebook.
• Rename
You can change a group name.
Speed dial [Menu 5-3-4]
You can assign any of the keys, 2 to 9 with a Name list entry.
You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode.
2. Scroll to Speed dial, then press < [Select].
4. Select allocated a name by speed dial, and choose Change or
Delete to edit the name.
• Change
You can allocate a new phone number to the dial key.
• Delete
You can remove the allocated phone number from the dial key.
Accessing the Menu
3. If you want to add Speed dial, select (Empty). Then, you can
search the name in phonebook.
67
Organiser [Menu 5]
Settings [Menu 5-3-5]
1. Press > [Names] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press < [Select].
• Set memory
Scroll to highlight Set memory, then press < [Select].
- If you select Variable, when adding entry, the phone will ask
where to store.
- If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to
SIM or phone.
• Search by
Scroll to highlight Search by, then press < [Select].
- If you select Variable, the phone will ask how to search.
- If you select Name or Number, the phone will search an
entry by Name or Number.
• View options
Scroll to highlight View options, then press < [Select]
- Name only : Set the phonebook list with displaying only
name.
- With pictures : Set the phonebook list with the information of
character and picture.
Accessing the Menu
68
Copy all [Menu 5-3-6]
You can copy/move entries from SIM card memory to Phone
memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode.
2. Scroll to Copy all, then press < [Select] to enter this menu.
• SIM to Phone: You can copy the entry from SIM Card to
Phone memory.
• Phone to SIM: You can copy the entry from Phone memory to
SIM Card.
3. You can see the following submenus.
• Keep original: When copying, Original Dial Number is kept.
• Delete original: When copying, Original Dial Number will be
erased.
Delete all [Menu 5-3-7]
You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function
requires Security code except for voice.
1. Press > [Names] in standby mode and select Delete all, press
< [Select].
2. Then select a memory to erase.
Accessing the Menu
3. Enter security code and Press < [OK] or > [Back].
69
Organiser [Menu 5]
Information [Menu 5-3-8]
• Service dial number
Use this function to access a particular list of services provided by
your network operator (if supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode and select Information.
2. Scroll to Service dial number, then press < [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use U and D to select a service. Press S [Send].
• Memory status
This feature allows you to see how many free and in-use are in
your phonebook.
1. Open the phonebook first by pressing > [Names] in standby
mode. Select Information by pressing < [Select].
2. Scroll to Memory status, then press < [OK].
• Own number (SIM dependent)
You can check your own number in SIM card.
Accessing the Menu
70
Fun & Tools [Menu 6]
Favorites [Menu 6-1]
You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites.
You can connect this menu directly by pressing hot key D.
If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a
list. If the menu is already registered, the options are displayed as
follows:
- Select
: Activate the registered menu.
- Change
: Change the menu.
- Delete
: Delete the registered menu.
- Delete all
: Delete all menus which are registered in Favorites.
- Information : View the information of registered menu.
Games [Menu 6-2]
The phone offers you the games to play with.
Note
Accessing the Menu
• The control keys are different depending on a game.
However, each one has an introduction to explain the
main control keys. The rest ones are as follows.
[Common Key Function]
< : Game menu
> : Back
C : Pause or resume a game
71
Fun & Tools [Menu 6]
Calculator [Menu 6-3]
This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ : Addition,
Subtraction, Multiplication, and Division.
1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press < [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use C key to erase any numbers or signs.
7. If you press * key, you can input a minus number. In addition,
If you press # key, you can input a decimal number.
8. To end Calculator, press > [Back].
My folder [Menu 6-4]
Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can
be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or
rename downloaded data.
Pictures [Menu 6-4-1]
Sound [Menu 6-4-2]
Accessing the Menu
72
The Submenus for each main one
• Edit title
You can edit the title for each download contents.
• Send message
You can write Short message/Multimedia message (available
depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.
• Set as Wallpaper / Set as ring tone
You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring
tone.
• Delete
You can delete each downloaded content.
• Delete all
You can delete all downloaded contents.
Unit converter [Menu 6-5]
This converts any measurement into a unit you want. There are 4
types that can be converted into units: Length, Area, Weight, and
Volume.
1. You can select one of four unit types by pressing < [Unit] key.
2. Select the standard value by using L , R.
3. Select the unit you want to convert by pressing U and D.
4. You can check the converted value for the unit you want. Also,
you can input a decimal number by pressing #.
World time [Menu 6-6]
You can view clocks of the world’s major cities.
2. You can set the current time to the city time you select by
pressing < [Set].
Accessing the Menu
1. Select the city belonged to the time zone by pressing L , R
key.
73
Fun & Tools [Menu 6]
Voice recorder [Menu 6-7]
The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and
each memo is up to 20 Seconds.
Record [Menu 6-7-1]
1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also
holding down C in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the
remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press < [Save].
4. Key in Voice memo title, press < [OK].
View list [Menu 6-7-2]
The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete
the recorded voice memo.
Memory status [Menu 6-8]
You can check the size of free memory and each menu of memory
such as text/picture message, inbox, outbox.
PC Sync
Accessing the Menu
74
PC Sync is a program for data exchange between PC and the
phone by data cable. For more information, you can use the
guide of PC Sync Help file in CD.
Internet [Menu 7]
The phone supports services based on Wireless Application
Protocol (WAP). You can access services supported by your
network. The services menu allows you to get the information such
as news, weather reports, and flight times.
Home [Menu 7-1]
Connect to a homepage. The homepage may be the site which is
defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider
if you don’t make in activated profile.
Bookmarks [Menu 7-2]
Press < [Select] to access available options, or press > [Back]
to exit.
• Connect : Connect to the selected bookmark.
• Add new : Add a new bookmark manually.
• Edit
: Edit the title and the address of the selected bookmark.
• Delete
: Delete the selected bookmark from the bookmark list.
Profiles [Menu 7-3]
• Activate
You can activate the profile you want.
• Settings
You can edit and change WAP settings of the selected profile.
- Homepage
This setting allows you to enter the address (URL) of a site you
want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the
front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
Accessing the Menu
You can make up to 10 profiles and activate only one out of them.
Scroll to the desired profile and press < to access available
options.
75
Internet [Menu 7]
- Bearer
You can set the bearer data service.
• Data
• GPRS
- Data settings
Appeares only if you select Data settings as a Bearer\service.
IP address
: Enter the IP address of the WAP gateway you
want.
Dial number : Enter the telephone number to dial to access
your WAP gateway.
User ID
: The users identity for your dial-up server (and
NOT the WAP gateway).
Password
: The password required by your dial-up server
(and NOT the WAP gateway) to identify you.
Call type
: Select the type of data call: Analogue or Digital
(ISDN).
Call speed
: The speed of your data connection; 9600 or
14400.
Linger time : You need to enter timeout period. After entering
that, the WAP navigation service will be
unavailable if any data is not input or
transferred.
Accessing the Menu
76
- GPRS settings
The service settings are only available when GPRS is chosen as
a bearer service.
IP address
: Input the IP address of the WAP gateway you
access.
APN
: Input the APN of the GPRS.
User ID
: The users identify for your APN server.
Password
: The password required by your APN server.
- Display image
You can select whether images on WAP cards are displayed or
not.
- Connection type
The options for connection type are Temporary or Continuous
and depend on the gateway you are using.
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates more network
traffic.
Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
Http
- Proxy settings
IP address: Input the IP address of the proxy.
Port: Input the port number of the proxy.
- DNS settings
Insert the primary and secondary DNS if required by the network
operator.
• Rename
Edit the Profile Name.
• Delete
Delete the Profile.
• Add new
You can add a new profile manually.
Accessing the Menu
- Secure settings
According to the used gateway port, you can choose this option
as On or Off.
77
Internet [Menu 7]
• Email server
- Connect
Connect to the E-mail server that you configured.
- Edit address
Edit the E-mail address.
Go to URL [Menu 7-4]
You can directly connect to the site you want. You need to enter a
specific URL.
Cache settings [Menu 7-5]
You can remove the contents of Cache memory or change the
Cache mode.
Clear cache [Menu 7-5-1]
The contents of Cache memory will be removed.
Check cache [Menu 7-5-2]
You can set the option whether you will check the cache memory or
not.
Accessing the Menu
78
Cookies settings [Menu 7-6]
The information or services you have accessed are saved in the
cache memory of the phone.
Clear cookies [Menu 7-6-1]
Removes all context saved in cookie.
Check cookies [Menu 7-6-2]
Check whether a cookie is used or not.
Security certification [Menu 7-7]
A list of the available certificates is shown.
Reset profiles [Menu 7-8]
You can reset profiles to return to original settings.
Browser version [Menu 7-9]
The WAP Browser version is displayed.
Accessing the Menu
79
On browsing menu
If you are on line, you can view the following menus.
■ Home
Refer to [Menu 7-1].
■ Reload
Reloads the current page.
■ Bookmarks
See [Menu 7-2].
■ Save as bookmark
You can save a site as bookmark.
■ Messages
During Wap connection, you can see the Short messages.
■ Go to URL
You can move to the site you want. In this menu, you can also
edit the site address.
■ Go to email server
You can move to the E-mail server that you configured.
Accessing the Menu
80
■ Set as email server
You can set the address of current site as E-mail server.
■ Clear cache
The contents of cache memory will be removed.
■ Save Images
You can save the image which is provided by the WAP.
Applications [Menu 8]
Applications [Menu 8-1]
Java Menu Options
Scroll to an application and select Options.
1. New
: You can create new folder.
2. Move
: You can select a folder which you want.
3. About
: Shows Java MIDP information.
4. Info
: Displays information about the selected MIDlet.
5. Remove : Deletes the selected MIDlet.
6. Update
: Accesses the server and updates the selected
MIDlet.
7. Options
: Some Java applications may require a data
connection to be made. Select this to set the
connecting options.
- Always : The connection is created immediately without a
notification.
- Prompt : You will be asked before the application makes the
connection.
- Never
: No connection is allowed.
8. Rename : You can rename the application.
9. Exit
: Exits from Applications.
You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets
using WAP Browser and store them in the phone. You can also
view the list of MIDlets stored on the Applicatons screen.
Accessing the Menu
Download [Menu 8-2]
81
Applications [Menu 8]
Profiles [Menu 8-3]
Some Java applications may require a network connection to
operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5
profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile
setting. Refer to wap profiles when you set this.
JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
Accessing the Menu
82
Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.
Standard Battery
Portable Handsfree
This connects to your phone, allowing
handsfree operation.
Travel Adapter
This charger allows you to charge the battery
while away from home or your office.
Data cable/CD
You can connect your phone to PC to
exchange the data between them.
Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions;
please check with our regional service company or
agent for further enquires.
83
Technical Data
General
Product name : C1100
System
: GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
84
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea
Product Details
Product Name
GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment
Model Name
C1100
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-7 : 2002
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001
3GPP TS 51.010-1, V5.6.0 : 2003
Selection according to GCF-CC. V3.12.0 including requirements of EN 301 511
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by 7Layers AG GmbH with Certificate No. (04-510077)
and GSM test report (no. 4_LGE_0204_GSM_1), EMC test report (no. 4_LGE-0204_GSM_EMCa),
safety test report (no. S40045) and SAR test report (no. 6620_392a)
Declaration
Issued Date
I hereby declare under our sole responsibility Name
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above Jin Seog, Kim / Director March 13, 2004
mentioned standards and Directives
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com
Signature of representative
85
Memo
86
Memo
87
Memo
88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising