LG | G3100 | Owner's Manual | LG G3100 Owner's Manual

LG G3100 Owner's Manual
KIE?
TIE¡NG VIE?T
ENGLISH
UMA?Y:G310
ISSUE 1.0
P/N
:
MMBB0105511
PRINTED IN KOREA
SA?
CH
---ie‰n thoaOi GPRS
H÷'?
SA?CH H÷'?NG DA√N S÷¤ DUœNG
NG
DA√
N
KIE?U MA?Y:
G3100
lo?ng OoOc kyi h?U˘ng da"n s?˚ duOng
tr?U˘c khi s?˚ duOng Oie‰n thoaOi di Oo‰ng.
Gi?i kyi sa˘ch h?U˘ng da"n s?˚ duOng na?y OeA
Vui
S÷¤
DUœ
tham kha˚o ve‡
sau.
NG
---?I?E
?
?N?T?H?O?Aœ
?I?G?P?R?S
---ie‰n thoaOi GPRS
SA?CH H÷'?NG DA√N S÷¤ DUœNG
KIE?U MA?Y:
G3100
lo?ng OoOc kyi h?U˘ng da"n s?˚ duOng
duOng Oie‰n thoaOi di Oo‰ng.
Gi?i kyi sa˘ch h?U˘ng da"n s?˚ duOng na?y OeA
Vui
tr?U˘c khi s?˚
tham kha˚o ve‡
sau.
G3100 co˘
kieAu da˘ng tinh te· lUch s?˚ mang Oe·n cho
baOn s?O thoa˚i ma˘i va? tie‰n lUOi hUn.
---ie‰n thoaOi
G3100
3
TIE¡NGV?T
ng?U?i s?˚ duOng
An toa?n cho
Ta·t ca˚ ca˘c thie·t bU thu nha‰n so˘ng vo' tuye·n Oe‡u co˘ mo·i nguy hieAm
tie‡m ta?ng ga'y nhie"u ca˘c thie·t bU Oie‰n t?˚ U˚ ga‡n Oo˘.
TaEt Oie‰n thoaOi
di
Oo‰ng
khi U˚ tre'n
ma˘y bay.
Kho'ng O?UOc ba‰t Oie‰n thoaOi di Oo‰ng khi U˚ ga‡n traOm
xaIng, kho ch?˘a nhie'n lie‰u, nha? ma˘y ho˘a cha·t, hoaIc
ca˘c hoaOt Oo‰ng co˘ s?˚ duOng thuo·c noA.
Pha˚i taEt Oie‰n thoaOi di Oo‰ng U˚ nh?ing khu v?Oc co˘ quy
OUnh ca·m s?˚ duOng. VI duO nh? ca·m s?˚ duOng Oie‰n
thoaOi di Oo‰ng trong be‰nh vie‰n vI co˘ theA ga'y a˚nh
h?U˚ng Oe·n ca˘c thie·t bU trUO tim va? ma˘y trUO thInh.
---ie‰n thoaOi di Oo‰ng co˘ theA ga'y nhie"u so˘ng
radio va? ma˘y vi tInh, v.v...
Kho'ng s?˚ duOng Oie‰n thoaOi
Kho'ng O?UOc
tha˘o rU?i
di
Oo‰ng
Oie‰n thoaOi
di
khi
cho
Oang
la˘i
TV,
xe.
Oo‰ng hoaIc pin.
Haiy OeA Oie‰n thoaOi di Oo‰ng U˚ nUi an toa?n ngoa?i ta‡m
tay tre˚ em vI co˘ nh?ing tha?nh pha‡n nho˚ tha˘o rU?i
O?UOc co˘ theA ga'y ngheOt thU˚ nguy hieAm cho tre˚ nho˚.
Kho'ng O?UOc chaOm
TIE¡NGV?T
4
va?o
bo‰
saOc khi
tay ?U˘t.
---eA ba˚o Oa˚m an toa?n, CHΔ s?˚ duOng pin
CHONH HA'NG.
Chu˘
va?
bo‰
saOc
y˘:
Pin kho'ng co?n s?˚ duOng pha˚i O?UOc hu˚y bo˚
nh?ing Oie‡u lua‰t lie'n quan.
ChE s?˚ duOng
ga'y thie‰t haOi
ca˘c
cho
theo
phuO kie‰n CHONH HIE?U OeA
Oie‰n thoaOi.
Ou˘ng
tra˘nh
Cuo‰c goOi khaAn ca·p co˘ theA kho'ng th?Oc hie‰n O?UOc U˚
mo‰t so· maOng Oie‰n thoaOi. Do Oo˘, baOn kho'ng ne'n chE
d?Oa va?o Oie‰n thoaOi di Oo‰ng trong nh?ing tr?U?ng hUOp
lie'n laOc quan troOng nh? goOi ca·p c?˘u y te·.
Tho'ng
tin quan
troOng
h?U˘ng da"n s?˚ duOng na?y ch?˘a nh?ing tho'ng tin quan troOng ve‡
ca˘ch s?˚ duOng va? hoaOt Oo‰ng cu˚a Oie‰n thoaOi na?y. Vui lo?ng OoOc kyi
nh?ing tho'ng tin na?y OeA co˘ hie‰u qua˚ s?˚ duOng to·i ?u va? tra˘nh O?UOc
nh?ing h? ho˚ng hoaIc s?˚ duOng nha‡m. Ba·t c?˘ nh?ing thay OoAi hoaIc
Sa˘ch
hie‰u chEnh na?o kho'ng O?UOc cha·p nha‰n roi ra?ng trong sa˘ch h?U˘ng
da"n na?y co˘ theA vo' hie‰u ho˘a che· Oo‰ ba˚o ha?nh Oie‰n thoaOi cu˚a baOn.
5
TIE¡NGV?T
ToAng qua˘t
Ca˘c
bo‰ pha‰n cu˚a Oie‰n thoaOi
∞
MaIt
tr?U˘c
∞
MaIt
sau
Oie‰n thoaOi
Oie‰n thoaOi
Mo' ta˚ ca˘c
∞
Tho'ng
∞
10
10
.......................................................
tin
12
...................................................
13
...........................................................
14
hieAn thU
hieAn thU
bieAu t?UOng tre'n
tin
Ca˘c
11
...............................................................
phIm
phIm so· va? ky˘ t?O
Ca˘c
Tho'ng
...........................................
.....................................................
ma?n hInh
....................................
14
....................................................................
16
................................................................
16
...............................................................
17
...............................................................
17
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
laEp OaIt
LaEp the˚ SIM
Ca˘ch laEp Pin
Ca˘ch
∞
∞
∞
Ca˘ch saOc Pin
∞
NgaEt
ke·t no·i vU˘i bo‰
Th?˘ t?O khU˚i
18
.....................................................
19
..............................................................
19
Oo‰ng ma˘y
∞
Ba?t Oie?n thoaOi
∞
---eA taEt Oie‰n thoaOi
Mai
6
...............................................
saOc
..........................................................
19
truy nha‰p....................................................................
20
(4 Oe·n 8 ch?i so·)..............................................
PIN2 (4 Oe·n 8 ch?i so·)............................................
PUK (4 Oe·n 8 ch?i so·)
PUK2 (4 Oe·n 8 ch?i so·)
an toa?n (4 Oe·n 8 ch?i so·)........................................
20
∞
Mai PIN
∞
Mai
∞
Mai
∞
Mai
∞
Mai
20
............................................
20
..........................................
20
21
Menu
Truy nha‰p
Danh
∞
......................................................................
nhaEn [Menu 1]
Tin
∞
............................................................................
Oo‡ Menu
SU
∞
baO
..........................................................
Vie·t tin nhaEn [Menu 1-1]
Ho‰p th? Oe·n [Menu 1-2]
Ho‰p
th? Oi
tin
DUch
∞
Th?
∞
Danh
∞
Ca'u
ma"u [Menu 1-7]
∞
Ba˘o
g?˚i
∞
Ca?i
∞
vuO
tho'ng
25
..............................................
29
.......................................
30
...................................................
32
thie·p [Menu 1-6]
tin
25
..............................................
[Menu 1-4]
thoaOi [Menu 1-5]
23
..................................................30
[Menu 1-3]
∞
22
................................................
33
...................................................
33
[Menu 1-8]
.................................................
33
......................................................
33
........................................
34
OaIt [Menu 1-9]
KieAm tra bo‰ nhU˘ [Menu 1-0]
Nha‰t ky˘ ---T [Menu 2] ........................................................35
∞
35
Cuo‰c bU nhUi [Menu 2-1]
∞
35
Cuo‰c Oai nha‰n [Menu 2-2]
∞ Ca˘c so· Oai
35
goOi [Menu 2-3]
∞ Ta·t ca˚ ca˘c
cuo‰c [Menu 2-4] .........................................35
∞ Xo˘a
35
cuo‰c v??a goOi [Menu 2-5]
∞ C?U˘c
36
cuo‰c goOi [Menu 2-6]
∞
38
Tho'ng tin GPRS [Menu 2-7]
..............................................
...........................................
............................................
......................................
...........................................
.......................................
Ca·u hInh [Menu 3]
..........................................................
∞
ChE rung [Menu 3-1]
∞
Im laIng [Menu 3-2]
Chung [Menu 3-3]
To [Menu 3-4]
Tai nghe [Menu 3-5]
Tre'n xe [Menu 3-6]
∞
∞
∞
∞
39
....................................................
39
......................................................
39
.......................................................
39
.............................................................
39
....................................................
40
.....................................................
40
7
Ca?i
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
OaIt [Menu 4]
.............................................................
Ba˘o th?˘c
[Menu 4-1]
Nga?y va? giU? [Menu 4-2]
Ca?i OaIt cho ma˘y [Menu 4-3]
Ca?i OaIt c.goOi [Menu 4-4]
Ca?i OaIt ba˚o ve‰ [Menu 4-5]
Ca?i OaIt maOng [Menu 4-6]
Ca?i OaIt laOi [Menu 4-7]
...................................................
...............................................
∞
Khi
∞
Khi ko tra˚ lU?i
∞
Khi
∞
∞
ba‰n [Menu 5-2]
∞
∞
∞
∞
∞
8
53
.....................................................
53
..............................................
53
.........................................
53
.....................................
53
............................................
53
54
...............................................................
55
...........................................................
55
.....................................................
57
............................................................
65
[Menu 7]
Th? muOc
52
53
.............................................
Ich
51
..........................................
ngoa?i maOng [Menu 5-4]
MoOi cuo‰c goOi data [Menu 5-5]
MoOi cuo‰c fax [Menu 5-6]
Hu˚y bo˚ ta·t ca˚ [Menu 5-7]
Tie‰n
∞
48
...................................................
[Menu 5-3]
SoA tay [Menu 6]
∞
LUch [Menu 6-1]
∞ Danh
baO [Menu 6-2]
∞
46
..........................................
[Menu 5]
cuo‰c thoaOi [Menu 5-1]
Ca˘c
∞
44
..............................................
..................................................
∞
43
........................................
............................................
ChuyeAn c.goOi
42
42
...........................................
65
.....................................................
66
................................................
66
....................................................
67
.............................................
67
....................................................
68
...............................................
68
rie'ng [Menu 7-1]
Tro? chUi [Menu 7-2]
SoaOn nhaOc [Menu 7-3]
S?˚a a˚nh [Menu 7-4]
---oAi OUn vU Oo [Menu 7-5]
Ma˘y tInh [Menu 7-6]
GiU? quo·c te· [Menu 7-7]
DUch
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
vuO WAP
Tin mU˚
69
....................................................
69
..............................................
tr?Oc
Ca˘ch s?˚
70
...................................................
72
............................................
73
..................................
73
............................................
73
d?i
lie‰u va?
fax
................
75
.....................................................
75
..................................................
75
---ang th?Oc hie‰n cuo‰c goOi.
∞ Khi co˘
cuo‰c goOi
∞
Cuo‰c goOi Oe·n nhie‡u ng?U?i hoaIc Cuo‰c goOi ho‰i nghU
Gi?i
74
sung
duOng cuo‰c goOi truye‡n
G?˚i d?i lie‰u hoaIc fax
Nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax
PhuO kie‰n
69
..................................................
tuye·n.................................................
boA
Ca˘c ch?˘c naIng
∞
69
.................................................
ro‰ng [Menu 8-3]
Ca·u hInh [Menu 8-4]
---e·n URL [Menu 8-5]
Ca?i OaIt cache [Menu 8-6]
Ch?˘ng nha‰n ba˚o ve‰ [Menu 8-7]
Xo˘a Ca·u hInh [Menu 8-8]
Menu Internet
∞
...................................................
[Menu 8]
Trang chu˚ [Menu 8-1]
ChE muOc [Menu 8-2]
...............................................
77
............................................................
77
......
79
..........................................................................
82
gIn va? ba˚o
trI
.............................................................
Tho'ng so· kyi thua‰t
...........................................................
84
86
9
Ca˘c
bo‰ pha‰n cu˚a Oie‰n thoaOi
ToAng qua˘t
MaIt tr?U˘c Oie‰n thoaOi
1
Tai
3
PhIm
4 PhIm
ke·t thu˘c/
khU˚i Oo‰ng
8 PhIm
nghe
2 Ma?n hInh
hieAn thU
choOn tra˘i
Oie‡u h?U˘ng
5
PhIm
g?˚i
6
PhIm
sao
7
PhIm
choOn pha˚i
9
Ca˘c
phIm so·
10
PhIm
11
Micro
12
Micro tai
13
thaIng
nghe
Bo‰ ke·t no·i
PhIm
Truy nha‰p
WAP / PhIm xo˘a
TIE¡NGV?T
10
ToAng qua˘t
MaIt
sau
Oie‰n thoaOi
7
5
6
4
1
3
2
1
Pin
2
CoAng
CoAng
CoAng
ke·t no·i/
no·i bo‰ saOc pin/
no·i ca˘c thie·t bU ra˚nh tay tre'n
3 Ca˘c c?Oc
xe
pin
4
Khe ch?˘a the˚ SIM
5
Lo" da'y
6
Kho˘a
pin
7
CoAng
no·i micro tai nghe
Oeo
11
TIE¡NGV?T
Mo' ta˚ ca˘c
phIm
ToAng qua˘t
Ba˚ng
sau
mo' ta˚ ca˘c
Mo' ta˚ ba?n
PhIm˚
phIm nha·n cu˚a Oie‰n thoaOi.
phIm
Mo' ta
choOn tra˘i / PhIm choOn pha˚i
Mo"i phIm th?Oc hie‰n ch?˘c naIng O?UOc tho'ng ba˘o tre'n
PhIm
<>
ma?n hInh
PhIm
phIa
tre'n
Truy nha‰p
phIm
Oo˘.
WAP / PhIm xo˘a
Nha·n phIm na?y OeA ke·t no·i WAP tr?Oc
Du?ng OeA xo˘a (ca˘c) ky˘ t?O.
tie·p.
phIm Oie‡u h?U˘ng
Du?ng OeA di chuyeAn qua te'n, so· Oie‰n thoaOi,
hoaIc ca˘c tu?y choOn ca?i OaIt.
Ca˘c
D
Du?ng OeA Truy nha‰p tr?Oc tie·p
U
Du?ng OeA
PhIm
S
di
chuyeAn
qua ca˘c
Menu Tin
Menu
nhaEn.
te'n, so· Oie‰n thoaOi.
g?˚i
BaOn co˘ theA goOi hoaIc tra˚ lU?i cuo‰c goOi.
Ne·u baOn nha·n phIm na?y ma? kho'ng nha‰p so· Oie‰n
thoaOi va?o, Oie‰n thoaOi sei hie‰n so· v??a goOi.
phIm so·
Nh?ing phIm na?y O?UOc du?ng chu˚ ye·u OeA th?Oc hie‰n
cuo‰c goOi U˚ che· Oo‰ chU? va? nha‰p so· va?/hoaIc ky˘ t?O
trong che· Oo‰ chEnh s?˚a.
Khi nha·n va? gi?i ca˘c phIm na?y
∞
Du?ng phIm 1 OeA quay so· ho‰p th? thoaOi.
Ca˘c
0
~
9
∞
∞
Du?ng phIm 0 OeA th?Oc hie‰n cuo‰c goOi quo·c te·.
PhIm 2 Oe·n
nhanh.
TIE¡NGV?T
*
12
phIm
9
sei
th?Oc hie‰n quay so·
Nha·n phIm na?y mo‰t lu˘c OeA va?o che· Oo‰ rung.
ToAng qua˘t
PhIm˚
Mo' ta
#
gioOng
Nha·n phIm na?y mo‰t lu˘c OeA th?Oc hie‰n quay so·
baEng
no˘i.
PhIm na?y cuing O?UOc s?˚ duOng nh? phIm tra˚ lU?i khi
no·i tai nghe micro.
Ke·t thu˘c / PhIm Nguo?n
OeA
ke·t thu˘c hoaIc t?? cho·i cuo‰c goOi.
Du?ng
cuing O?UOc du?ng la?m phIm taEt ba‰t nguo‡n
gi?i phIm na?y trong va?i gia'y.
PhIm
E
Ca˘c
PhIm
na?y
khi a·n va?
phIm so· va? ky˘ t?O
S?O t?Ung quan gi?ia ca˘c ky˘ t?O ch?i ca˘i va? ca˘c phIm so· tre'n ba?n
phIm O?UOc lie‰t ke' trong ba˚ng sau:
phIm
Mo' ta
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2AAAAAAÆCabcaaaaaaæc
3
DEF3EEEEdefeeee
4
GHI4IIII˝ghiiiiiⓒ
5
JKL5jkl
6
MNO6NOØOOOOŒmnonoøooooœ
7
PQRS7ßTMpqrsß∫
8
TUV8UUUUtuvuuuu
9
WXYZ9wxyz
0
[Da·u Cach]
0
13
TIE¡NGV?T
Tho'ng
tin
hieAn thU
Tho'ng
tin
hieAn thU
Ma?n hInh hieAn thU ra·t nhie‡u loaOi bieAu t?UOng. Ba˚ng sau mo' ta˚ t??ng
bieAu t?UOng ma? baOn co˘ theA tha·y tre'n ma?n hInh Oie‰n thoaOi.
Ca˘c
bieAu t?UOng
BieAu t?UOng / ChE
ba˘o
tre'n ma?n hInh
Mo' ta
Cho bie·t
c?U?ng Oo‰ so˘ng cu˚a
Cuo‰c goOi
vuO GPRS.
cho bie·t
baOn Oang s?˚ duOng dUch
nhie‡u maOng.
chuyeAn gi?ia
Ch?˘c
Oo‰ng.
O?UOc ke·t no·i.
Oai
BaOn co˘ theA s?˚ duOng dUch
HieAn thU
maOng di
ba˘o th?˘c Oai
naIng
vuO
O?UOc ca?i OaIt va? Oang
hoaOt Oo‰ng.
Cho bie·t tInh
traOng cu˚a pin.
BaOn nha‰n O?UOc mo‰t tin nhaEn vaIn ba˚n.
BaOn nha‰n O?UOc mo‰t tin nhaEn thoaOi.
BaOn nha‰n O?UOc mo‰t E-mail.
BaOn co˘ theA
MoOi
tIn
xem
lUch la?m vie‰c cu˚a mInh.
a'm thanh Oe‡u
hie‰u
bU taEt.
Che· Oo‰ ca?i OaIt chung.
Che· Oo‰ ca?i OaIt trong mo'i tr?U?ng o‡n.
Che· Oo‰ ca?i OaIt trong mo'i tr?U?ng tUnh.
Che· Oo‰ tai nghe trong ca·u hInh.
Che· Oo‰ tre'n
BaOn co˘ theA
TIE¡NGV?T
xe
chuyeAn h?U˘ng cuo‰c goOi.
BaOn co˘ theA s?˚
qua WAP.
14
trong ca·u hInh.
duOng dUch
vuO tin
nhaEn
Push
Tho'ng
Ca˘c
bieAu t?UOng
BieAu t?UOng
tin
hieAn thU
Menu chInh
Mo' ta
Tin
nhaEn
Nha‰t ky˘
---T
Ca·u hInh
Ca?i
OaIt
ChuyeAn c.goOi
SoA tay
Tie‰n
Ich
DUch
vuO WAP
DUch
vuO SIM
(Tu?y thuo‰c SIM)
15
TIE¡NGV?T
laEp OaIt
Ca˘ch
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
LaEp
Xa˘c
the˚ SIM
OUnh khe
laEp
the˚ SIM U˚ maIt sau Oie‰n thoaOi.
sau OeA laEp the˚ SIM.
La?m theo ca˘c b?U˘c
1. Tha˘o
2.
ra
(ne·u co˘).
Tr?UOt the˚ SIM va?o khe caEm, phIa
d?U˘i khung gi?i ma‡u baOc, vU˘i
maOch Oie‰n t?˚ ma‡u va?ng u˘p xuo·ng
va?
3.
pin
go˘c
va˘t
naEm be'n pha˚i.
Ne·u baOn muo·n
la·y
the˚ SIM ra,
haiy nha·n nheO pha‡n tre'n cu˚a the˚
SIM baEng ngo˘n ca˘i, sau Oo˘ tr?UOt
the˚ ra kho˚i khe caEm.
L?u
?
?
y˘
laEp OaIt, luo'n nhU˘ taEt ma˘y va? tha˘o pin ra.
MaIt tie·p xu˘c baEng kim loaOi cu˚a the˚ SIM ra·t de" bU h?
Tr?U˘c khi
ho˚ng
do ca˘c ve·t
chuyeAn
va?
tra‡y
da"n Oi ke?m the˚ SIM.
TIE¡NGV?T
16
x?U˘c.
laEp OaIt the˚
SIM.
BaOn ne'n caAn tha‰n khi di
Haiy
la?m theo ca˘c
h?U˘ng
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
Ca˘ch
laEp
Pin
1.
2.
---aIt pin va?o maIt
thoaOi.
---aAy pin
tie·ng
sau
cu˚a Oie‰n
va?o cho Oe·n khi
nghe
"ca˘ch".
Ca˘ch saOc Pin
Pin
pha˚i O?UOc laEp
va?o
Oie‰n thoaOi
tr?U˘c khi no·i
bo‰
saOc vU˘i
Oie‰n
thoaOi.
1.
GaEn Oa‡u saOc cu˚a bo‰
Oie‰n thoaOi.
2.
GaEn Oa‡u
co?n
saOc va?o
Oa˘y
laOi va?o oA caEm Oie‰n
nha?.
ChE du?ng bo‰ saOc ke?m theo ho‰p
sa˚n phaAm.
17
TIE¡NGV?T
Ca˘ch
laEp OaIt
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
Ca˚nh ba˘o
Kho'ng O?UOc maOnh tay vU˘i Oa‡u caEm vI
cho Oie‰n thoaOi va?/hoaIc bo‰ saOc.
?
theA ga'y
co˘
h?
ho˚ng
NgaEt
ke·t no·i vU˘i bo‰ saOc
Ru˘t
bo‰
saOc
ra
kho˚i Oie‰n thoaOi baEng
caOnh Oa‡u caEm.
ca˘ch nha·n hai nu˘t U˚
L?u
?
y˘
Tr?U˘c khi s?˚
duOng, pin Oie‰n thoaOi ca‡n pha˚i O?UOc
ke?m theo Oie‰n thoaOi).
naOp
Oa‡y (pin O?UOc ca·p
?
Kho'ng O?UOc
pin.
?
Tho'ng
ba˘o
khi no·i
bo‰
?
TIE¡NGV?T
18
tha˘o
pin hoaIc the˚
SIM
trong khi Oang
saOc
saOc pin" sei hieAn thU tre'n ma?n hInh sau
Oie‰n thoaOi. ChE khi pin he·t hoa?n, Oe?n
ne‡n ma?n hInh sei ba‰t ma? kho'ng hieAn thU do?ng ch?i "---ang
saOc pin". Haiy l?u y˘ trong tr?U?ng hUOp na?y, Oie‰n thoaOi sei
ma·t mo‰t thU?i gian tr?U˘c khi tho'ng ba˘o "---ang saOc pin"
xua·t hie‰n laOi tre'n ma?n hInh. ThU?i gian saOc pin tu?y thuo‰c
va?o bo‰ saOc va? pin O?UOc s?˚ duOng.
"---ang
saOc vU˘i
Ca˘c thanh di
chuyeAn
pin O?UOc
Oa‡y
saOc
cu˚a bieAu t?UOng pin sei ng?ng khi
hoa?n toa?n.
Th?˘ t?O khU˚i
Oo‰ng ma˘y
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
Ba‰t Oie‰n thoaOi
1.
Nha·n
Ke·t thu˘c /
E va? gi?i phIm khi
baOn
nguo‡n cho Oe·n
nghe mo‰t tie·ng bIp.
PhIm
2.
va?o ca?i OaIt Ye'u ca‡u
PIN, baOn co˘ theA nha‰p hoaIc
Tu?y thuo‰c
mai
kho'ng nha‰p
3.
mai PIN va?o.
Ne·u Oie‰n thoaOi ke·t no·i maOng, te'n
cu˚a maOng sei xua·t hie‰n tre'n Oie‰n
thoaOi
sau
Oo˘
kho'ng
la'u.
---eA taEt Oie‰n thoaOi
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n
va? gi?i phIm
khi baOn nghe mo‰t tie·ng bIp.
E
KhU˚i
Oo‰ng/Ke·t
thu˘c cho Oe·n
19
TIE¡NGV?T
Mai truy
nha‰p
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
BaOn co˘ theA s?˚ duOng ca˘c mai truy nha‰p O?UOc mo' ta˚ trong pha‡n
na?y OeA ngaIn vie‰c s?˚ duOng Oie‰n thoaOi tra˘i phe˘p. BaOn co˘ theA thay
OoAi ca˘c mai truy nha‰p (ngoaOi tr?? mai PUK va? PUK2) trong Menu
[Menu 4-5-6].
(4 Oe·n
Mai PIN
8 ch?i
so·)
nha'n) ba˚o ve‰ the˚ SIM kho'ng bU s?˚
th?U?ng O?UOc cung ca·p ke?m theo the˚
SIM. Khi Ye'u ca‡u mai PIN O?UOc ca?i Ba‰t, baOn pha˚i nha‰p mai PIN
mo"i khi ba‰t Oie‰n thoaOi. Ng?UOc laOi, khi Ye'u ca‡u mai PIN O?UOc ca?i
TaEt, Oie‰n thoaOi sei ke·t no·i tr?Oc tie·p vU˘i maOng ma? kho'ng ye'u ca‡u
nha‰p mai PIN.
Mai PIN
duOng
(So· nha‰n daOng
tra˘i
phe˘p.
Mai PIN2
ca˘
Mai PIN
(4 Oe·n
8 ch?i
so·)
BaOn ca‡n pha˚i co˘ mai PIN2, O?UOc cung ca·p ke?m theo mo‰t so· the˚
SIM, OeA truy nha‰p mo‰t so· ch?˘c naIng nh? Tho'ng ba˘o phI cuo‰c
goOi, So· goOi co· OUnh. Ca˘c ch?˘c naIng na?y chE co˘ ne·u O?UOc the˚ SIM
ho" trUO.
Mai PUK
(4 Oe·n
8 ch?i
so·)
BaOn ca‡n co˘ mai PUK (So· mU˚ kho˘a mai PIN) OeA thay OoAi mai PIN
bU kho˘a. Mai PUK co˘ theA O?UOc cung ca·p ke?m theo the˚ SIM. Ne·u
ch?a co˘, haiy lie'n he‰ vU˘i nha? cung ca·p dUch vuO OeA co˘ mai na?y.
Ne·u la?m ma·t mai, baOn cuing ca‡n lie'n he‰ vU˘i nha? cung ca·p dUch
vuO.
Mai PUK2
(4 Oe·n
8 ch?i
so·)
BaOn ca‡n co˘ mai PUK2, O?UOc cung ca·p ke?m theo mo‰t so· the˚ SIM,
OeA thay OoAi mai PIN2 bU kho˘a. Ne·u la?m ma·t mai, baOn cuing ca‡n
lie'n he‰ vU˘i nha? cung ca·p dUch vuO.
TIE¡NGV?T
20
BaEt Oa‡u s?˚ duOng
Mai
an
toa?n
(4 Oe·n
8 ch?i
so·)
ngaIn vie‰c s?˚ duOng Oie‰n thoaOi tra˘i phe˘p. Mai th?U?ng
O?UOc cung ca·p ke?m theo Oie‰n thoaOi. Mai na?y O?UOc du?ng OeA xo˘a
ta·t ca˚ ca˘c muOc Oie‰n thoaOi va? OeA kIch hoaOt menu "Ca?i OaIt laOi". So·
maIc OUnh la? i0000i. ---eA choOn mo‰t menu trong danh baO, nha·n
Mai
an
toa?n
[Danh baO] U˚ che· Oo‰
chU? ro‡i
chuyeAn
Oe·n
muOc
baOn muo·n.
21
Danh
baO
Truy nha‰p
Menu
---eA choOn mo‰t menu trong danh baO,
nha·n [Danh baO] U˚ che· Oo‰ chU? ro‡i
chuyeAn Oe·n muOc baOn muo·n.
Mo' ta˚
Te'n
1
TIm
kie·m
Cho
te'n, so· Oie‰n thoaOi
phe˘p
tIm
phe˘p
the'm te'n va? so·
phe˘p
ca?i
cuO
theA.
2
The'm mU˘i
Cho
Oie‰n thoaOi
mU˘i.
3
Quay so·
nhanh
Cho
OaIt
8
phIm
(2-9)
quay so· nhanh.
4
D.sa˘ch
thoaOi
Cho
ghi
phe˘p lie‰t
a'm
ke' ca˘c so·
Oie‰n thoaOi
co˘
tie·ng.
ng?U?i goOi
Cho
phe˘p hieAn thU
che˘p ta·t ca˚
Cho
phe˘p sao che˘p ca˘c muOc t?? bo‰
Oie‰n thoaOi sang the˚ SIM hoaIc
5
Nho˘m
6
Sao
danh sa˘ch nho˘m.
nhU˘ cu˚a
ng?UOc laOi.
7
Xo˘a ta·t ca˚
phe˘p xo˘a ta·t ca˚ d?i lie‰u trong ca˚
baO Oie‰n thoaOi la"n the˚ SIM hoaIc
trong bo‰ nhU˘ cu˚a Oie‰n thoaOi.
Cho
danh
8
Ca?i
Cho
OaIt
phe˘p
ca?i
ca˘c muOc theo
ca˘ch kha˘c.
9
TIE¡NGV?T
22
Tho'ng
tin
OaIt bo‰ nhU˘ va? tIm kie·m
te'n, so· Oie‰n thoaOi, va?
phe˘p kieAm tra tInh traOng cu˚a bo‰
nhU˘, SDN (So· goOi dUch vuO), va? danh
sa˘ch so· ma˘y chu˚.
Cho
SU Oo‡ Menu
Truy nha‰p
1 Tin
nhaEn
3
1
Vie·t tin nhaEn
2
3
Ho‰p
Ho‰p
4
DUch
5 Th?
Ca·u hInh
1
ChE rung
th? Oe·n
2 Im
th? Oi
3
vuO
tho'ng
tin
6 Danh
thie·p
7 Ca'u
ma"u
8 Ba˘o
g?˚i
laIng
Chung
4To
5 Tai
thoaOi
Menu
nghe
6 Tre'n
xe
tin
9 Ca?i
0
OaIt
KieAm tra bo‰
nhU˘
4 Ca?i
OaIt
1
Ba˘o th?˘c
2
Nga?y va? giU?
OaIt cho ma˘y
Ca?i OaIt c.goOi
Ca?i OaIt ba˚o ve‰
Ca?i OaIt maOng
Ca?i OaIt laOi
3 Ca?i
2
Nha‰t ky˘
1
2
3
4
5
6
7
---T
Cuo‰c bU nhUi
Cuo‰c Oai nha‰n
Ca˘c so· Oai goOi
Ta·t ca˚ ca˘c cuo‰c
Xo˘a cuo‰c v??a goOi
C?U˘c cuo‰c goOi
Tho'ng tin GPRS
4
5
6
7
23
TIE¡NGV?T
SU Oo‡ Menu
Truy nha‰p
5
ChuyeAn c.goOi
1
Ca˘c
2 Khi
8
DUch
1
cuo‰c thoaOi
ba‰n
vuO WAP
Trang chu˚
2 ChE muOc
3 Khi ko tra˚ lU?i
3 Tin mU˚
4 Khi
4
Ca·u hInh
5
5
---e·n URL
6
ngoa?i maOng
MoOi cuo‰c goOi data
MoOi cuo‰c fax
7
Hu˚y
ro‰ng
6 Ca?i
bo˚ ta·t ca˚
7
OaIt cache
Ch?˘ng nha‰n ba˚o ve‰
8 Xo˘a
6
Ca·u hInh
SoA tay
1
LUch
9
2 Danh
baO
DUch
vuO SIM
Trang
menu
na?y phuO thuo‰c
va?o SIM va? maOng
cung
7
Tie‰n
1
Ich
Th? muOc
rie'ng
2 Tro? chUi
3
SoaOn nhaOc
4 S?˚a a˚nh
5---oAiOUnvUOo
6
Ma˘y
7 GiU?
TIE¡NGV?T
24
Menu
tInh
quo·c
te·
ca·p.
dUch
vuO
Tin
nhaEn [Menu 1]
Truy nha‰p
Menu
na?y bao go‡m ca˘c ch?˘c naIng lie'n quan Oe·n SMS (DUch vuO
nhaEn ngaEn), th? thoaOi, cuing nh? nh?ing tin nhaEn dUch vuO cu˚a
Menu
tin
maOng.
Vie·t tin nhaEn [Menu 1-1]
BaOn co˘ theA soaOn va? s?˚a tin nhaEn vaIn ba˚n vU˘i to·i Oa
BaOn cuing co˘ theA kieAm tra laOi so· ky˘ t?O.
1.
Truy nha‰p
2.
Ne·u baOn muo·n
trong Menu.
3.
menu
Tin
soaOn
---eA nha‰p
vaIn ba˚n
tie·t,
Ca˘ch s?˚
xem
nhaEn baEng
mo‰t
tin
ca˘ch nha·n
918 kI t?O.
[ChoOn].
nhaEn mU˘i, choOn Vie·t
tin
nhaEn
de" da?ng hUn, s?˚ duOng T9. ---eA bie·t the'm chi
duOng
T9
nhaEn, phIm >
4.
Khi soaOn tin
ke?m.
5.
Khi baOn soaOn xong tin
choOn sau sei hieAn thU.
(Trang 27).
sei
nhaEn,
O?UOc thay OoAi tha?nh phIm OInh
nha·n [ChoOn]. Sau Oo˘ Menu l?Oa
G?˚i
G?˚i tin nhaEn vaIn ba˚n.
1.
Ne·u baOn muo·n g?˚i tin nhaEn v??a
baOn muo·n g?˚i tU˘i.
2.
Ma˘y sei ye'u ca‡u baOn nha‰p so· Oie‰n thoaOi
nhaEn tU˘i.
3.
g?˚i, Oie‰n thoaOi
g?˚i hay kho'ng.
Sau khi
Oai
L?u
sei ho˚i
soaOn,
xem
nha‰p so· Oie‰n thoaOi
ma?
ma?
baOn muo·n g?˚i tin
baOn co˘ muo·n l?u tin nhaEn
laOi
---ie‰n thoaOi sei ho˚i
hay kho'ng.
xem
baOn co˘ muo·n l?u tin nhaEn Oai chEnh s?˚a
25
TIE¡NGV?T
Tin
nhaEn [Menu 1]
Truy nha‰p
S?˚ duOng ma"u
Ma"u la? ca˘c tin nhaEn O?UOc soaOn sa¸n. BaOn
danh sa˘ch va?o tin nhaEn khi chEnh s?˚a.
Du?ng
danh
co˘
theA
the'm
Menu
ma"u trong
thie·p
Ca˘c muOc cu˚a danh thie·p go‡m co˘ te'n, so· Oie‰n thoaOi di Oo‰ng, so·
Oie‰n thoaOi vaIn pho?ng, so· fax va? e-mail. BaOn co˘ theA the'm mo‰t
danh
thie·p
L?u
?
va?o tin
nhaEn.
y˘
BaOn co˘ theA tIm
nh?ing ng?U?i
T??
tha·y nh?ing no‰i dung nha‰n O?UOc
kha˘c
trong Th?
muOc
t??
rie'ng [Menu 7-1].
OieAn
Ne·u baOn O?a va?o mo‰t t?? ma? baOn th?U?ng s?˚ duOng, baOn co˘ theA
nha‰p t?? na?y baEng ca˘ch nha·n mo"i phIm mo‰t la‡n cho mo"i ky˘ t?O.
TIE¡NGV?T
26
Truy nha‰p
Ca˘ch s?˚
T9
duOng
giu˘p baOn nha‰p
Menu
T9
vaIn ba˚n nhanh
cho˘ng.
T9, baOn chE ca‡n nha·n phIm co˘ ky˘ t?O t?Ung ?˘ng mo‰t la‡n.
Ch?˘c naIng na?y d?Oa tre'n mo‰t t?? OieAn ca?i sa¸n ma? baOn co˘ theA
VU˘i
the'm va?o t?? mU˘i.
∞
Ca˘ch
1.
nha‰p
ch?i
baEng
BaEt Oa‡u nha‰p mo‰t
2 Oe·n
VI
9.
T9
baEng ca˘ch s?˚ duOng ca˘c phIm t??
Nha·n mo"i phIm mo‰t la‡n cho mo‰t ky˘ t?O.
t??
duO OeA nha‰p t?? eGirli.
4 (---eA
7 (---eA
nha‰p ky˘ t?O G)
nha‰p ky˘ t?O r)
5
4 (---eA
(---eA nha‰p ky˘
nha‰p ky˘ t?O i)
t?O l)
thay OoAi sau mo"i la‡n nha·n phIm. Do Oo˘, baOn
kho'ng ca‡n OeA y˘ nhie‡u Oe·n t?? xua·t hie‰n tre'n ma?n hInh
cho Oe·n khi baOn Oai nha·n ta·t ca˚ ca˘c phIm thIch hUOp.
T?? sei
---eA
xo˘a
---eA
che?n nhie‡u
mo‰t ky˘ t?O ve‡ phIa
be'n
so·, nha·n phIm
va?o.
Ne·u nha·n va? gi?i phIm
nha‰p
ch?i.
(BaOn cuing
tra˘i, nha·n C.
#
ro‡i nha‰p ca˘c so· Oo˘
baOn co˘ theA thay OoAi kieAu
theA s?˚ duOng ca˘c tu?y choOn.)
*
co˘
27
TIE¡NGV?T
nhaEn [Menu 1]
Tin
Truy nha‰p
Menu
---ie‰n thoaOi na?y cuing ho" trUO ba kieAu nha‰p ky˘ t?O: Tie'n
Ooa˘n (T9Abc, T9ABC, T9abc), BInh th?U?ng (ABC,
abc), KieAu so· (123). Ne·u baOn muo·n thay OoAi kieAu
nha‰p ch?i, nha·n phIm #
.
2.
Khi
Oai
baOn
nha‰p
Ou˘ng kho'ng.
xong
mo‰t t??, kieAm
tra
xem
t?? Oo˘ co˘
Ne·u t?? Oo˘ Ou˘ng
:
Ne·ut??Oo˘sai
:TImt??Ou˘ngbaEngU,D
Nha·n 0 va? nha‰p t??
(T?? Tr?U˘c
Tr?U?ng hUOp
kha˘c
:
va? T??
tie·p
theo.
Sau).
Ne·u kho'ng co˘ t?? baOn muo·n, baOn
co˘ theA nha‰p t?? cu˚a rie'ng mInh.
Nha·n < [ChoOn] trong kieAu nha‰p
Tie'n
t??
Ooa˘n.ChoOn Menu The'm va?o
OieAn T9. BaOn sei tha·y muOc sau.
Nha‰p
va?o t??
cu˚a baOn
3.
---eA
ma?
che?n da·u
ca'u, nha·n 1 lie'n tuOc cho Oe·n khi da·u
baOn muo·n che?n va?o xua·t hie‰n.
Ngo'n ng?i
?
TIE¡NGV?T
28
T9
BaOn co˘ theA choOn Ngo'n ng?i T9 baEng ca˘ch choOn
Menu. Trong che· Oo‰ T9, baOn cuing co˘ theA choOn
menu TaEt T9.
Truy nha‰p
Ho‰p
th? Oe·n
Menu
[Menu 1-2]
nha‰n O?UOc tin nhaEn vaIn ba˚n, Oie‰n thoaOi sei hieAn thU bieAu
t?UOng va? l?u tin nhaEn Oo˘ va?o danh sa˘ch tin nhaEn Oe·n. Di chuyeAn
Oe·n tin nhaEn baOn muo·n baEng ca˘ch nha·n phIm U D. Ngoa?i
ra, baOn sei tha·y muOc Xo˘a ta·t ca˚ U˚ cuo·i danh sa˘ch du?ng OeA xo˘a
ta·t ca˚ tin nhaEn Oe·n. Trong khi OoOc tin nhaEn, nha·n [ChoOn] OeA truy
nha‰p va?o ca˘c tu?y choOn hie‰n co˘.
Khi
,
Tra˚ lU?i
BaOn co˘ theA tra˚ lU?i ng?U?i g?˚i
baEng
tin
nhaEn.
ChuyeAn tie·p
BaOn co˘ theA
chuyeAn tie·p
tin
nhaEn
Oai
choOn Oe·n mo‰t ng?U?i kha˘c.
Xo˘a
Tin
nhaEn
La·y
Oai
choOn sei bU xo˘a.
so·
Ne·u tin nhaEn Oai choOn co˘ mo‰t so· Oie‰n thoaOi, baOn co˘ theA trIch ra
va? l?u so· Oo˘ va?o danh baO. BaOn cuing co˘ theA th?Oc hie‰n cuo‰c goOi
Oe·n so· na?y.
L?u ---Inh ke?m
BaOn co˘ theA l?u nh?ing ta‰p tin OInh ke?m nh? bieAu t?UOng, hInh a˚nh,
hoaOt hInh va? a'm thanh.
GoOi Oie‰n tra˚ lU?i
BaOn co˘ theA goOi t?O Oo‰ng cho ng?U?i Oai g?˚i tin nhaEn.
29
TIE¡NGV?T
nhaEn [Menu 1]
Tin
Truy nha‰p
th? Oi
Ho‰p
Menu
[Menu 1-3]
truy nha‰p va?o Menu na?y, baOn co˘ theA xem danh sa˘ch cuo‰c
goOi Oi. Di chuyeAn Oe·n tin nhaEn baOn muo·n baEng ca˘ch s?˚ duOng
phIm U D va? nha·n phIm < OeA xem tin nhaEn Oo˘. Va? ne·u
baOn muo·n thoa˘t kho˚i menu Ho‰p th? Oi, nha·n phIm >.
Khi
,
Ngoa?i ra, baOn sei tha·y Xo˘a ta·t ca˚ U˚ cuo·i danh sa˘ch du?ng OeA xo˘a
ta·t ca˚ tin nhaEn g?˚i Oi.
Trong khi OoOc
phuO sau.
tin
nhaEn,
nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p va?o ca˘c
menu
ChuyeAn tie·p
BaOn co˘ theA
chuyeAn tie·p
tin
nhaEn
Oai
choOn Oe·n mo‰t ng?U?i kha˘c.
Xo˘a
Tin
nhaEn
Oai
choOn sei bU xo˘a.
L?u so·
Ne·u tin nhaEn Oai choOn co˘ mo‰t so· Oie‰n thoaOi, baOn co˘ theA trIch ra
baO. BaOn cuing co˘ theA th?Oc hie‰n cuo‰c goOi
Oe·n so· na?y.
va? l?u so· Oo˘ va?o danh
DUch
vuO
tho'ng
(Tu?y thuo‰c
Nh?ing
tin
tin
[Menu 1-4]
thue' bao va?
nhaEn
Tin
maOng)
nhaEn Qua˚ng
ba˘ la? tin
nhaEn
vaIn ba˚n
g?˚i
t??
maOng Oe·n ca˘c thue' bao maOng GSM. Chu˘ng cung ca·p ca˘c tho'ng
tin nh? d?O ba˘o thU?i tie·t, giao tho'ng, dUch vuO taxi, d?UOc phaAm va?
gia˘ ch?˘ng khoa˘n. Mo"i loaOi tho'ng tin co˘ mo‰t so·, vI va‰y baOn co˘ theA
lie'n he‰ nha? cung ca·p dUch vuO OeA bie·t nh?ing so· na?y. Khi baOn
nha‰n O?UOc tin nhaEn qua˚ng ba˘, baOn co˘ theA OoOc theo th?˘ t?O sau:
TIE¡NGV?T
30
Truy nha‰p
Menu
---oOc
1.
nhaEn qua˚ng ba˘, tin na?y sei O?UOc hieAn thU
BaOn co˘ theA OoOc tin nhaEn baEng ca˘ch s?˚ duOng
ca˘c phIm U, D.
Khi
nha‰n O?UOc
tin
tre'n ma?n hInh.
2.
E
OoOc xong tin nhaEn, nha·n phIm
(...) OeA trU˚ ve‡ che·
addition, Ngoa?i ra, baOn co˘ theA l?u tin nhaEn cho Oe·n
khi nha‰n O?UOc mo‰t tin nhaEn kha˘c.
Sau khi
chU?. In
Oo‰
Nha‰n
∞
Co˘
Ne·u baOn choOn muOc na?y, Oie‰n thoaOi cu˚a baOn
nhaEn qua˚ng ba˘.
∞
nha‰n O?UOc
tin
sei
kho'ng nha‰n
Kho'ng
Ne·u baOn choOn
the'm tin
Ba˘o
∞
sei
muOc na?y, Oie‰n thoaOi cu˚a baOn
nhaEn qua˚ng ba˘.
chuo'ng
Co˘
Ne·u baOn choOn muOc na?y, Oie‰n thoaOi cu˚a baOn sei pha˘t
nha‰n O?UOc tin nhaEn qua˚ng ba˘.
tie·ng bIp
khi
∞
Kho'ng
Ne·u baOn choOn
tie·ng bIp
khi
muOc na?y, Oie‰n thoaOi cu˚a baOn
nha‰n O?UOc tin nhaEn qua˚ng ba˘.
sei
kho'ng pha˘t
Ngo'n ng?i
BaOn co˘ theA choOn ngo'n ng?i baOn muo·n. Sau Oo˘, Oie‰n thoaOi cu˚a
baOn sei nha‰n tin nhaEn qua˚ng ba˘ U˚ daOng ngo'n ng?i ma? baOn Oai
choOn.
31
TIE¡NGV?T
Tin
nhaEn [Menu 1]
Truy nha‰p
Menu
---e‡ ta?i (Tu?y thuo‰c thue' bao va? maOng)
∞
The'm mU˘i
Ne·u choOn Menu na?y, baOn sei the'm loaOi tin nhaEn
nhU˘ Oie‰n thoaOi vU˘i bie‰t hie‰u cu˚a tin nhaEn Oo˘.
qua˚ng
ba˘ va?o
bo‰
∞
Xem danh sa˘ch
Ne·u choOn Menu na?y, baOn co˘ theA xem ca˘c loaOi tin nhaEn qua˚ng
baOn Oai the'm va?o. Ne·u baOn nha·n [ChoOn], baOn co˘ theA
chEnh s?˚a va? xo˘a loaOi tin nhaEn qua˚ng ba˘ ma? baOn Oai the'm va?o.
ba? ma?
∞
D.sa˘ch Oai kIch
BaOn co˘ theA choOn loaOi tin nhaEn qua˚ng ba˘ trong danh sa˘ch hie‰n
taOi baEng ca˘ch nha·n [ChoOn].
Th?
thoaOi [Menu 1-5]
BaOn co˘ theA nghe ca˘c tin nhaEn thoaOi va? l?u so· ho‰p th? thoaOi.
Nghe
th?
thoaOi
theA goOi Oe·n so· ho‰p th? thoaOi ne·u baOn muo·n nghe tin
BaOn
nhaEn thoaOi.
co˘
T.ta'm th?
thoaOi
BaOn co˘ theA nghe tin nhaEn thoaOi ne·u ch?˘c naIng na?y O?UOc nha?
cung ca·p dUch vuO maOng ho" trUO. Khi co˘ th? thoaOi mU˘i, mo‰t bieAu
t?UOng sei hieAn thU tre'n ma?n hInh. Vui lo?ng kieAm tra vU˘i nha? cung
ca·p dUch vuO maOng OeA bie·t the'm chi tie·t ve‡ ca˘c dUch vuO ma? hoO
cung ca·p OeA ca?i OaIt Ou˘ng.
1.
Nha·n phIm
2.
BaOn co˘ theA kieAm
∞
TIE¡NGV?T
1 na?y mo‰t
tra ca˘c
lu˘c U˚ che·
menu
phuO
Oo‰
chU?.
sau.
Trang chu˚
BaOn co˘ theA goOi so· Oie‰n thoaOi cu˚a maOng chu˚ OeA nghe th? thoaOi.
32
Truy nha‰p
∞
ChuyeAn
Menu
maOng
BaOn co˘ theA goOi so· Oie‰n thoaOi cu˚a maOng kha˘c OeA nghe th?
thoaOi.
Danh
thie·p [Menu 1-6]
Du?ng OeA chEnh s?˚a danh thie·p. Ca˘c muOc cu˚a danh thie·p go‡m
te'n, so· Oie‰n thoaOi di Oo‰ng, so· Oie‰n thoaOi vaIn pho?ng, so· fax va?
co˘
e-
mail.
∞
ChEnh s?˚a
:
∞
Xo˘a
:
Ca'u
Du?ng OeA chEnh s?˚a danh thie·p.
Du?ng OeA xo˘a danh thie·p.
ma"u [Menu 1-7]
Du?ng OeA chEnh s?˚a ca˘c tin nhaEn soaOn sa¸n. Trong danh sa˘ch co˘
11 tin nhaEn soaOn sa¸n. BaOn co˘ theA l?u 6 ma"u tr?U˘c khi chEnh s?˚a.
BaOn cuing co˘ theA thay OoAi ca˘c ma"u na?y. Ca˘c muOc kha˘c la?
<Tro·ng>.
∞
ChEnh s?˚a
:
∞
Ca?i
:
Ba˘o
OaIt laOi
g?˚i
tin
Du?ng OeA chEnh s?˚a ma"u.
Du?ng OeA xo˘a ma"u.
[Menu 1-8]
BaOn co˘ theA OoOc va? xo˘a ca˘c tho'ng ba˘o ve‡ tin nhaEn Oai g?˚i
.
Ca?i OaIt [Menu 1-9]
KieAu
VaIn
tin
ba˚n,
nhaEn
Ta˘n
tie'ng, Fax, NhaEn
tin
trong n?U˘c, X400,
E-mail, ERMES
Tho'ng th?U?ng, loaOi tin nhaEn O?UOc ca?i U˚ daOng VaIn ba˚n. BaOn co˘
theA chuyeAn OoAi tin nhaEn vaIn ba˚n sang nh?ing daOng th?˘c kha˘c
cho t?Ung thIch vU˘i nh?ing thie·t bU sei nha‰n tin nhaEn na?y. Lie'n laOc
vU˘i nha? cung ca·p dUch vuO OeA bie·t tInh kha˚ duOng cu˚a ch?˘c naIng
na?y.
33
TIE¡NGV?T
nhaEn [Menu 1]
Tin
Truy nha‰p
ThU?i
Menu
hie‰u
na?y cho phe˘p ca?i khoa˚ng thU?i gian ma? tin nhaEn
O?UOc l?u taOi trung ta'm nhaEn tin trong khi chU? g?˚i tU˘i
Oie‰n thoaOi cu˚a baOn.
DUch
vuO maOng
vaIn ba˚n sei
Ba˘o
g?˚i
tin
Ne·u baOn ca?i Co˘ trong muOc na?y, baOn co˘ theA bie·t O?UOc tin nhaEn
cu˚a mInh co˘ O?UOc g?˚i Oi hay kho'ng.
Tra˚ cho ho‡i a'm?
nhaEn O?UOc g?˚i Oi, ch?˘c naIng na?y cho phe˘p ng?U?i nha‰n tin
g?˚i tin nhaEn tra˚ lU?i va? tInh phI tin nhaEn tra˚ lU?i Oo˘ va?o ho˘a
Oie‰n thoaOi cu˚a baOn.
Khi tin
nhaEn
OUn
Oo˘
Trung
ta'm SMS
Ne·u muo·n g?˚i tin nhaEn vaIn ba˚n, baOn co˘ theA sei nha‰n O?UOc OUa chE
cu˚a trung ta'm SMS qua Menu na?y.
Trang
BaOn co˘ theA choOn mo‰t trong ca˘c loaOi
KieAm
tra
gia·y
ne‡n khi
soaOn tin
nhaEn.
bo‰ nhU˘ [Menu 1-0]
Ne·u baOn choOn Menu na?y, Oie‰n thoaOi sei hieAn thU dung l?UOng bo‰
nhU˘ Oai s?˚
nhU˘ bao
TIE¡NGV?T
34
duOng
go‡m bo‰
va?
toAng dung l?UOng bo‰
nhU˘ cu˚a the˚ SIM va?
nhU˘.
ToAng dung l?UOng bo‰
Oie‰n thoaOi.
Nha‰t ky˘
---T
[Menu 2]
Truy nha‰p
Menu
Cuo‰c bU nhUi [Menu 2-1]
na?y cho bie·t so· ca˘c cuo‰c goOi bU nhUi. BaOn co˘ theA goOi Oe·n
na?y, cuing nh? l?u laOi va? xem nga?y giU? goOi va? soaOn tin
nhaEn trong Menu na?y.
Menu
ca˘c so·
Cuo‰c Oai nha‰n [Menu 2-2]
Menu na?y cho bie·t so· ca˘c cuo‰c goOi v??a nha‰n. BaOn co˘ theA goOi
Oe·n ca˘c so· na?y, cuing nh? l?u laOi va? xem nga?y giU? goOi va? soaOn tin
nhaEn trong Menu na?y.
Ca˘c so· Oai
Menu
na?y
goOi [Menu 2-3]
cho bie·t so· ca˘c
cuo‰c
so· na?y, cuing nh? l?u laOi va?
trong Menu na?y.
xem
v??a
goOi. BaOn
nga?y giU? goOi
co˘
theA goOi Oe·n ca˘c
nhaEn
va? soaOn tin
Ta·t ca˚ ca˘c cuo‰c [Menu 2-4]
BaOn co˘ theA l?u so· Oie‰n thoaOi va? kieAm tra nga?y giU? cu˚a mo‰t cuo‰c
goOi. HUn n?ia, baOn co˘ theA goOi laOi cho so· Oie‰n thoaOi kha˘c va? soaOn
tin nhaEn.
Xo˘a cuo‰c v??a
BaOn
co˘
theA
goOi [Menu 2-5]
xo˘a ta·t ca˚ ca˘c
cuo‰c goOi
Oai l?u.
35
TIE¡NGV?T
---T
Nha‰t ky˘
[Menu 2]
Truy nha‰p
C?U˘c cuo‰c
goOi [Menu 2-6]
Trong nh?ing Menu phuO na?y, baOn
phI cu˚a ca˘c cuo‰c goOi.
ThU?i
Menu
co˘
theA
xem
thU?i
l?UOng
va? c?U˘c
l?UOng goOi
naIng na?y cho phe˘p baOn xem thU?i l?UOng cu˚a Cuo‰c v??a goOi,
Ta·t ca˚ cuo‰c goOi, Cuo‰c v??a nha‰n va? Cuo‰c v??a goOi theo giU?, phu˘t
va? gia'y. BaOn cuing co˘ theA ca?i laOi bo‰ Oe·m giU? cuo‰c goOi.
Ch?˘c
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm 2 OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
U va? D OeA truy nha‰p va?o menu Nha‰t ky˘ ---T.
3.
Di
chuyeAn
va? nha·n
Oe·n
muOc C?U˘c
cuo‰c goOi ro‡i Oe·n ThU?i l?UOng goOi
[ChoOn].
Hie‰n
c?U˘c
Ch?˘c
naIng na?y
c.goOi
cho
phe˘p baOn kieAm tra c?U˘c phI cu˚a cuo‰c goOi
c?U˘c phI co?n laOi va? ca?i laOi c?U˘c phI.
cuo·i, cu˚a ta·t ca˚ cuo‰c goOi,
---eA
ca?i
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm 2 OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
U va? D OeA truy nha‰p va?o menu Nha‰t ky˘ ---T.
3.
Di chuyeAn Oe·n muOc C?U˘c cuo‰c goOi ro‡i Oe·n Hie‰n c?U˘c c.goOi va?
nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p va?o ch?˘c naIng na?y.
laOi c?U˘c phI, baOn ca‡n co˘ mai PIN2.
Co˘ 4
L?u
?
menu
36
sau :
Cuo‰c v??a goOi, Ca˘c cuo‰c thoaOi, C?U˘c
phI co?n va? Xo˘a ta·t ca˚.
y˘
C?U˘c
phI th?Oc te· cu˚a cuo‰c goOi co˘ theA kha˘c
naIng maOng, gia˘ c?U˘c va? thue·.
ca˘c tInh
TIE¡NGV?T
phuO
nhau
tu?y thuo‰c
Truy nha‰p
Ca?i
∞
OaIt (Tu?y thuo‰c SIM)
---aIt bieAu gia˘
BaOn co˘ theA ca?i OaIt loaOi tie‡n va? OUn vU tie‡n te‰. Haiy lie'n he‰ nha?
cung ca·p dUch vuO OeA nha‰n gia˘ tInh OUn vU. ---eA choOn loaOi tie‡n te‰
hoaIc OUn vU trong Menu na?y, baOn ca‡n co˘ mai PIN2.
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm 2 OeA truy nha‰p tr?Oc
va? D
U
3.
Di
chuyeAn
va?o
4.
∞
Menu
OeA
Oe·n
va?o
menu
muOc Ca?i
tie·p hoaIc
Nha‰t ky˘
OaIt
s?˚ duOng phIm
---T.
va? nha·n
[ChoOn] OeA truy nha‰p
menu.
ChoOn
muOc
---aIt bieAu gia˘.
---aIt tIn duOng
vuO maOng na?y cho phe˘p baOn giU˘i haOn c?U˘c phI ca˘c cuo‰c
theo OUn vU tInh c?U˘c Oai choOn. Ne·u baOn choOn ---oOc, so· OUn
DUch
goOi
vU co?n laOi sei hieAn thU. Ne·u baOn choOn Thay
OoAi m?˘c giU˘i haOn c?U˘c phI.
OoAi, baOn
co˘
theA thay
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm 2 OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
U va? D OeA truy nha‰p va?o menu Nha‰t ky˘ ---T.
3.
Di
chuyeAn
va?o
4.
ChoOn
L?u
?
Oe·n
muOc Ca?i
---aIt
tIn
OaIt
va? nha·n
[ChoOn] OeA truy nha‰p
menu.
muOc
duOng.
y˘
duOng he·t ta·t ca˚ OUn vU, baOn kho'ng theA th?Oc hie‰n
ba·t ky? cuo‰c goOi na?o kha˘c ngoaOi tr?? cuo‰c goOi khaAn ca·p.
Tu?y thuo‰c the˚ SIM, baOn ca‡n co˘ mai PIN2 OeA ca?i OaIt giU˘i
Khi s?˚
haOn c?U˘c cuo‰c goOi.
37
TIE¡NGV?T
---T
Nha‰t ky˘
[Menu 2]
Truy nha‰p
∞
Menu
H.thU t?O Oo‰ng
DUch vuO maOng na?y cho phe˘p baOn xem c?U˘c phI cuo‰c goOi v??a
th?Oc hie‰n mo‰t ca˘ch t?O Oo‰ng. Ne·u baOn choOn Co˘ trong Menu
HieAn thU t?O Oo‰ng, baOn co˘ theA xem c?U˘c phI mU˘i nha·t khi cuo‰c
goOi v??a ke·t thu˘c.
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm 2 OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
U va? D OeA truy nha‰p va?o menu Nha‰t ky˘ ---T.
3.
Di
chuyeAn
va?o
4.
Oe·n
muOc Ca?i
OaIt
va? nha·n
[ChoOn] OeA truy nha‰p
menu.
ChoOn H.thU t?O Oo‰ng.
Tho'ng
tin GPRS
BaOn co˘ theA kieAm
tra
maOng qua GPRS.
[Menu 2-7]
toAng dung l?UOng
Ngoa?i
ra,
d?i lie‰u Oai truye‡n ta˚i tre'n
baOn cuing co˘ theA xem toAng thU?i gian
s?˚ duOng maOng.
ThU?i
l?UOng goOi
BaOn co˘ theA kieAm tra thU?i l?UOng cu˚a cuo‰c goOi GPRS. BaOn cuing co˘
theA ca?i laOi bo‰ Oe·m giU? cuo‰c goOi.
∞
Cuo‰c v??a goOi
∞
Ca˘c
∞
Ca?i OaIt laOi
cuo‰c thoaOi
Dung l?UOng
data
BaOn co˘ theA kieAm
---ai
g?˚i
∞
---ai
nha‰n
∞
Ta·t ca˚
∞
Xo˘a ta·t ca˚
∞
TIE¡NGV?T
38
tra
dung l?UOng
d?i
lie‰u.
Ca·u hInh [Menu 3]
Truy nha‰p
Trong Menu na?y, baOn co˘ theA Oie‡u chEnh va? ca?i OaIt rie'ng a'm
chuo'ng cu˚a Oie‰n thoaOi da?nh cho nh?ing s?O kie‰n, mo'i truU?ng
Nho˘m ng?U?i goOi kha˘c nhau.
L?u
Menu
va?
y˘
Khi ke·t no·i
Oie‰n thoaOi vU˘i bo‰ tai nghe, Oie‰n thoaOi sei t?O
Oo‰ng chuyeAn sang che· Oo‰ tre'n Xe va? khi O?UOc ke·t no·i
vU˘i Earmic, Oie‰n thoaOi sei t?O Oo‰ng chuyeAn sang che· Oo‰
tai nghe, sau Oo˘ mo"i Menu phuO co˘ lie'n quan sei t?O Oo‰ng
O?UOc hieAn thU.
?
ChE rung [Menu 3-1]
∞
KIch
Im
hoaOt
:
BaOn co˘ theA Oie‡u chEnh ca·u hInh daOng Rung ne·u
baOn muo·n Oie‰n thoaOi U˚ che· Oo‰ rung.
laIng [Menu 3-2]
∞
KIch
∞
Ca?i
hoaOt
:
OaIt rie'ng
:
BaOn co˘ theA Oie‡u chEnh ca·u hInh daOng TUnh ne·u
baOn Oang U˚ nUi ye'n tUnh.
BaOn co˘ theA thay OoAi tho'ng so· cu˚a Menu phuO
Ca·u hInh.
Chung [Menu 3-3]
∞
KIch
hoaOt
:
BaOn co˘ theA Oie‡u chEnh ca·u hInh daOng BInh
th?U?ng.
∞
Ca?i
OaIt rie'ng : BaOn
co˘
theA thay OoAi tho'ng so· cu˚a
Menu
phuO
Ca·u hInh.
To
∞
[Menu 3-4]
KIch
hoaOt
:
BaOn co˘ theA Oie‡u chEnh ca·u hInh To ne·u baOn
nUi o‡n a?o.
Oang U˚
∞
Ca?i
OaIt rie'ng: BaOn
co˘
theA thay OoAi tho'ng so· cu˚a
Menu
phuO
Ca·u hInh.
39
TIE¡NGV?T
Ca·u hInh [Menu 3]
Truy nha‰p
Tai
∞
nghe [Menu 3-5]
Ca?i
Tre'n
∞
Ca?i
OaIt rie'ng
xe
Menu
BaOn co˘ theA thay OoAi tho'ng so· cu˚a Menu phuO
Ca·u hInh.
:
[Menu 3-6]
OaIt rie'ng
Nho˘m Menu
BaOn co˘ theA thay OoAi tho'ng so· cu˚a Menu phuO
Ca·u hInh.
:
phuO Ca·u
hInh
Ca·u hInh co˘ ca˘c Menu phuO
Ba˘o co˘
Cho
[Menu 3-x-x]
sau:
cuo‰c goOi
phe˘p
ba˘o
cuo‰c goOi Oe·n tu?y
theo mo'i
tr?U?ng.
NhaOc chuo'ng
Cho
phe˘p
ca?i
kieAu chuo'ng tu?y
theo mo'i
tr?U?ng.
A¬m l?UOng chuo'ng
Cho
phe˘p
ca?i a'm
Ba˘o co˘ tin
l?UOng chuo'ng tu?y
theo mo'i
tr?U?ng.
nhaEn
phe˘p ba˘o khi nha‰n tin nhaEn tu?y
Mo‰t ho‡i chuo'ng, Rung, Im laIng.
Cho
theo mo'i
tr?U?ng:
A¬m l?UOng phIm
Cho
TIE¡NGV?T
40
Menu
phe˘p
ca?i a'm
l?UOng
ba?n
phIm tu?y
theo mo'i
tr?U?ng.
Truy nha‰p
Menu
Tra˚ lU?i t?O Oo‰ng
Oie‰n thoaOi t?O Oo‰ng tra˚ lU?i tu?y theo mo'i tr?U?ng. L?u
Oo‰ Tre'n xe va? Tai nghe mU˘i co˘ Menu phuO na?y OeA
hoaOt ch?˘c naIng tra˚ lU?i t?O Oo‰ng.
Cho
phe˘p
y˘ chE
co˘ che·
baOn kIch
ca?i
∞
TaEt
∞
Sau 5
gia'y
Sau 5
gia'y, Oie‰n thoaOi
du? ba˘o
MaIc
∞
chuo'ng nh?ng Oie‰n thoaOi
sei tra˚ lU?i t?O
Sau 10
gia'y
Sau 10
gia'y, Oie‰n thoaOi
L?u
?
kho'ng tra˚
sei
lU?i t?O
Oo‰ng.
Oo‰ng.
sei tra˚ lU?i t?O
Oo‰ng.
y˘
Ne·u baOn gaEn Bo‰ tai nghe va?o Oie‰n thoaOi, baOn kho'ng theA
khU˚i Oo‰ng ch?˘c naIng ba˘o rung co˘ trong Menu Ba˘o co˘
cuo‰c goOi Oe·n hoaIc Ba˘o co˘ tin nhaEn. VI va‰y, trong Menu
Tai
-
-
nghe, baOn
Ba˘o co˘
co˘
theA tha·y
ca˘c Menu
phuO
sau:
cuo‰c goOi
:
---oA chuo'ng,
nhaEn
:
Mo‰t ho‡i chuo'ng, Im laIng
Ba˘o co˘ tin
Im
laIng
41
TIE¡NGV?T
Ca?i
OaIt [Menu 4]
Truy nha‰p
BaOn co˘ theA ca?i ca˘c Menu
y˘
sau
OeA s?˚ duOng ma˘y thua‰n tie‰n
Menu
va? theo
thIch cu˚a mInh.
Ba˘o th?˘c [Menu 4-1]
Menu na?y, baOn co˘ theA ca?i thU?i gian OeA Oie‰n thoaOi ba˘o giU?
taOi thU?i OieAm xa˘c OUnh.
Trong
Ba‰t
BaOn co˘ theA OaIt giU? OeA Oie‰n thoaOi ba˘o th?˘c.
1.
Truy nha‰p
va?o Menu.
2.
ChoOn Ba‰t
baEng
ca˘ch nha·n
ChoOn ro‡i nha‰p giU? baOn muo·n ba˘o
th?˘c.
3.
Nha·n [OK].
4.
ChoOn khoa˚ng thU?i gian laIp laOi chuo'ng ba˘o th?˘c
Ha?ng nga?y, Ha?ng tua‡n va? Ha?ng tha˘ng.
5.
Ne·u choOn Co˘ trong muOc Ba˘o th?˘c khi ---i taEt? taEt, chuo'ng
Oie‰n thoaOi va"n ba˘o cho du? baOn Oai taEt Oie‰n thoaOi.
:
Mo‰t la‡n,
TaEt
BaOn co˘ theA huy˚ bo˚ ba˘o th?˘c.
TIE¡NGV?T
1.
Truy nha‰p
2.
ChoOn TaEt baEng
va?o Menu.
ba˘o Xo˘a
3.
Tho'ng
4.
Ne·u baOn muo·n
42
ca˘ch nha·n
giU?
[ChoOn].
ba˘o th?˘c? sei
hieAn thU.
hu˚y bo˚, nha·n [Co˘]. Ne·u kho'ng, nha·n [Kho'ng].
Truy nha‰p
Nga?y
va?
Menu
giU? [Menu 4-2]
Nga?y
∞
---aIt nga?y
Trong
Menu
na?y, baOn
theA
co˘
ca?i
cho
OaIt nga?y tha˘ng
Oie‰n
thoaOi.
∞
1.
Truy nha‰p
2.
va?o Menu.
ChoOn ---aIt nga?y
3.
Nha‰p so· baOn muo·n OeA
4.
Nha·n [OK].
baEng
ca˘ch nha·n
ca?i
[ChoOn].
OaIt nga?y tha˘ng.
---Unh daOng nga?y
BaOn co˘ theA ca?i OaIt ---Unh daOng nga?y trong
ThU?i
Menu
na?y.
gian
---ie‰n thoaOi co˘ mo‰t Oo‡ng ho‡ rie'ng. Trong Menu na?y baOn
OaIt giU? va? choOn kieAu OUnh daOng 12-giU? hoaIc 24-giU?.
1.
Truy nha‰p
2.
Di
∞
chuyeAn
theA
co˘
ca?i
va?o Menu.
Oe·n
gian baEng
muOc ThU?i
ca˘ch nha·n
[ChoOn].
---aIt giU?:
Trong
Menu
na?y, baOn
co˘
theA
ca?i
OaIt giU?
cho
Oo‡ng
ho‡ cu˚a Oie‰n
thoaOi.
baEng
ca˘ch nha·n
1.
ChoOn ---aIt giU?
2.
Nha‰p so· baOn muo·n OeA
3.
ChoOn AM/PM baOn muo·n OeA ca?i OUnh daOng giU?
nha·n va? gi?i phIm Le'n, Xuo·ng.
4.
Nha·n [OK].
ca?i
[ChoOn].
OaIt giU?.
baEng
ca˘ch
43
TIE¡NGV?T
Ca?i
OaIt [Menu 4]
Truy nha‰p
∞
Menu
KieAu giU?:
BaOn co˘ theA choOn OUnh daOng 12-giU? hoaIc 24-giU?.
chuyeAn
1.
Di
2.
ChoOn kieAu
Ca?i OaIt cho
theA
Oe·n
12
muOc
KieAu giU? baEng
giU? hoaIc
24
giU? baEng
ca˘ch nha·n
ca˘ch nha·n
[ChoOn].
[ChoOn].
ma˘y [Menu 4-3]
BaOn
OaIt tho'ng so· baOn muo·n cho Oie‰n thoaOi. Di
Oe·n Menu Ca?i OaIt cho ma˘y ro‡i nha·n [ChoOn].
co˘
ca?i
chuyeAn
C.OaIt hieAn thU
∞
Ma?n hInh
nghE
Ne·u baOn kho'ng s?˚ duOng ba·t ky? ch?˘c naIng na?o trong 20 gia'y,
hInh O?UOc choOn sei hieAn thU U˚ che· Oo‰ chU?.
∞
Cuo‰c goOi
BaOn co˘ theA ca?i mo‰t hInh Oo‰ng hieAn thU khi th?Oc hie‰n cuo‰c goOi.
∞
HInh
ne‡n
BaOn co˘ theA choOn hInh ne‡n cho Oie‰n thoaOi khi U˚ che· Oo‰ chU?.
∞
LU?i cha?o
m??ng
BaOn co˘ theA ca?i tho'ng ba˘o sei O?UOc hieAn thU khi ba‰t Oie‰n thoaOi.
∞
LU?i cha?o
Ne·u baOn choOn Yes, Menu na?y cho phe˘p baOn choOn ca'u chu˘c
sei hieAn thU khi U˚ che· Oo‰ chU?. Trong kieAu ch?i, baOn co˘ theA
chEnh s?˚a vaIn ba˚n.
m??ng
TIE¡NGV?T
44
Truy nha‰p
∞
Menu
Te'n maOng
Ne·u choOn Ba‰t, baOn co˘ theA ca?i OaIt te'n maOng hieAn thU tre'n ma?n
y˘ muo·n.
hInh theo
∞
---e?n ne‡n
BaOn co˘ theA ca?i OaIt khoa˚ng thU?i gian Oe?n sa˘ng ba·t c?˘ khi na?o
baOn nha·n mo‰t phIm.
∞
---o‰ t?Ung pha˚n
BaOn co˘ theA ca?i OaIt Oo‰ sa˘ng ma?n hInh LCD
y˘ muo·n baEng ca˘ch nha·n phIm
theo
U,D.
CoAng
∞
no·i
tie·p
FAX
BaOn co˘ theA ca?i OaIt to·c Oo‰ cu˚a coAng no·i tie·p le'n Oe·n 19200bps
OeA s?˚ duOng ca˘c ?˘ng duOng gi?ia ma˘y PC va? fax.
∞
GPRS & D?i
lie‰u
BaOn co˘ theA ca?i OaIt to·c Oo‰ cu˚a
GPRS va?
coAng
no·i
khi s?˚
tie·p
le'n Oe·n
duOng ca˘c ?˘ng duOng cu˚a ma˘y
truye‡n d?i lie‰u.
115200bps
PC
OeA ke·t no·i
Ngo'n ng?i
BaOn co˘ theA
soaOn va?
hieAn thU tho'ng
ba˘o khi
ba‰t Oie‰n thoaOi.
45
TIE¡NGV?T
Ca?i
OaIt [Menu 4]
Truy nha‰p
Ca?i OaIt
Menu
c.goOi [Menu 4-4]
BaOn co˘ theA ca?i OaIt Menu lie'n quan Oe·n cuo‰c goOi
[ChoOn] trong Menu Ca?i OaIt.
baEng
ca˘ch nha·n
A¡n phIm ba·t ky?
∞
Ba‰t
Ne·u choOn Menu na?y, baOn co˘ theA nha‰n cuo‰c goOi baEng ca˘ch
nha·n ba·t ky? phIm na?o ngoaOi tr?? phIm Ke·t thu˘c/PhIm nguo‡n.
∞
TaEt
Ne·u choOn Menu na?y, baOn chE co˘ theA nha·n phIm KhU˚i
OeA nha‰n mo‰t cuo‰c goOi Oe·n.
Oo‰ng/Ke·t
thu˘c
L?u
?
y˘
Ca˘ch s?˚
duOng Bo‰ ra˚nh tay di Oo‰ng:
Ne·u muo·n s?˚ duOng bo‰ ra˚nh tay di Oo‰ng (tai nghe), haiy
nha·n nu˘t # mo‰t lu˘c sau khi gaEn tai nghe va?o Oie‰n
thoaOi khi co˘ cuo‰c goOi Oe·n.
G?˚i so· ma˘y chu˚
(tu?y thuo‰c
∞
maOng va?
vie‰c OaIng ky˘ dUch vuO)
Ba‰t
Ne·u choOn ch?˘c naIng na?y, so· Oie‰n thoaOi cu˚a baOn sei kho'ng hieAn
thU tre'n ma˘y ng?U?i nha‰n. NghUa la? so· Oie‰n thoaOi cu˚a baOn sei O?UOc
hieAn thU tre'n Oie‰n thoaOi cu˚a ng?U?i nha‰n.
∞
TaEt
Ne·u choOn Menu na?y, baOn kho'ng theA
mInh.
TIE¡NGV?T
46
g?˚i so· Oie‰n thoaOi
cu˚a
Truy nha‰p
ChU?
Menu
cuo‰c goOi
(tu?y thuo‰c maOng)
Ne·u dUch
na?y
vuO
ca?i
---?UOc phe˘p, baOn co˘ theA nha‰n cuo‰c goOi chU?
(Oe·n).
∞
Ba‰t
KIch
∞
hoaOt dUch
t?Ung ?˘ng.
TaEt
TaEt dUch
∞
vuO
t?Ung ?˘ng.
vuO
Xem
traOng tha˘i
KieAm
tra
Ba˘o
hie‰n traOng dUch
vuO.
phu˘t
Ne·u choOn Ba‰t, baOn co˘ theA kieAm tra thU?i l?UOng cu˚a cuo‰c goOi hie‰n
taOi baEng mo‰t tie·ng bIp sau mo"i phu˘t.
T?O Oo‰ng quay so· laOi
∞
Ba‰t
Khi ch?˘c naIng na?y O?UOc ca?i ba‰t, Oie‰n thoaOi sei th?Oc hie‰n vie‰c
goOi laOi Oe·n 10 la‡n ne·u kho'ng goOi O?UOc la‡n Oa‡u.
∞
TaEt
---ie‰n thoaOi
sei
kho'ng th?Oc hie‰n vie‰c goOi laOi ne·u kho'ng goOi O?UOc
la‡n Oa‡u.
47
TIE¡NGV?T
Ca?i
OaIt [Menu 4]
Truy nha‰p
Menu
Ca?i OaIt ba˚o ve‰ [Menu 4-5]
Ye'u ca‡u mai PIN
co˘ theA ca?i OaIt OeA Oie‰n thoaOi ye'u ca‡u nha‰p
mo"i khi ba‰t Oie‰n thoaOi. Ne·u ch?˘c naIng na?y
O?UOc kIch hoaOt, baOn sei O?UOc ye'u ca‡u nha‰p mai PIN.
Trong
menu
na?y, baOn
mai PIN cu˚a the˚ SIM
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm
U
chuyeAn
OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
OeA truy nha‰p menu Ca?i OaIt.
4
va? D
Oe·n
Ca?i
3.
Di
4.
ChoOn Ye'u ca‡u mai PIN
5.
BaOn co˘ theA
menu
xem
∞
Ba‰t : Ba‰t
ch?˘c
∞
TaEt : TaEt
ch?˘c
ca˘c
OaIt ba˚o ve‰.
baEng
menu
ca˘ch nha·n
phuO
[ChoOn].
sau.
naIng
Ye'u ca‡u mai PIN
naIng
Ye'u ca‡u mai PIN
Khoa˘ ---T
BaOn co˘ theA s?˚ duOng mai an toa?n OeA ngaIn Oie‰n thoaOi kho'ng bU s?˚
duOng tra˘i phe˘p. Khi ba‰t Oie‰n thoaOi, baOn sei luo'n O?UOc ye'u ca‡u
nha‰p mai an toa?n ne·u ca?i OaIt ch?˘c naIng kho˘a Oie‰n thoaOi sang
che· Oo‰ "Ba‰t". Ne·u ca?i ch?˘c naIng kho˘a Oie‰n thoaOi U˚ che· Oo‰ "T?O
Oo‰ng", baOn sei O?UOc ye'u ca‡u nha‰p mai an toa?n chE khi na?o baOn
thay the˚
TIE¡NGV?T
SIM mU˘i.
∞
Ba‰t
∞
TaEt
∞
T?O Oo‰ng
48
Truy nha‰p
Menu
T?O kho˘a ba?n phIm
Khi
ch?˘c
ba‰t
naIng T?O Oo‰ng
kho˘a vU˘i ma?n hInh
ky? phIm
∞
Ba‰t
∞
TaEt
?
25
gia'y
phIm, ba?n phIm sei t?O Oo‰ng
kho'ng ca‡n pha˚i nha·n ba·t
ma?
na?o.
L?u
?
kho˘a ba?n
nghE sau
y˘
Ne·u baOn muo·n kho˘a ba?n phIm theo ca˘ch thu˚ co'ng, haiy
trU˚ ve‡ Menu chInh va? nha·n phIm *.
Ne·u baOn muo·n mU˚ kho˘a ba?n phIm, nha·n phIm < [mU˚
kho˘a] ro‡i nha·n phIm *. Nh?ng ne·u baOn Oai ba‰t ch?˘c
naIng T?O Oo‰ng kho˘a ba?n phIm tr?U˘c Oo˘, ba?n phIm sei
O?UOc mU˚ kho˘a va? sau 25 gia'y ba?n phIm sei t?O Oo‰ng kho˘a
trU˚ laOi.
ChaIn cuo‰c goOi
DUch vuO chaIn cuo‰c goOi ngaIn kho'ng cho Oie‰n thoaOi th?Oc hie‰n hoaIc
nha‰n mo‰t so· loaOi cuo‰c goOi nha·t OUnh. Ch?˘c naIng na?y ye'u ca‡u
pha˚i co˘ ma‰t mai chaIn cuo‰c goOi. BaOn co˘ theA xem ca˘c menu phuO
sau.
∞GoOiOi:
sei
chaIn ta·t ca˚ cuo‰c goOi
Oi.
sei
chaIn ta·t ca˚ cuo‰c goOi
Oi
quo·c
te·.
DUch vuO na?y sei chaIn ta·t ca˚ cuo‰c goOi Oi
ve‡ maOng chu˚.
quo·c
te· ngoaOi tr?? goOi
DUch
∞
na?y
Quo·c te·
DUch
∞
vuO
vuO
:
na?y
GoOi Q.te· tr?? maOng chu˚
:
49
TIE¡NGV?T
Ca?i
OaIt [Menu 4]
Truy nha‰p
∞
GoOi Oe·n
DUch
∞
∞
vuO
Menu
:
na?y
sei
chaIn ta·t ca˚ cuo‰c goOi Oe·n.
GoOi Oe·n khi U˚ n?U˘c ngoa?i
sei
DUch
vuO
Hu˚y
bo˚ Ta·t ca˚
na?y
:
chaIn ta·t ca˚ cuo‰c goOi Oe·n
khi U˚ n?U˘c
ngoa?i.
:
BaOn co˘ theA hu˚y ta·t ca˚ dUch
vuO
chaIn cuo‰c goOi.
∞---oAimai:
BaOn co˘ theA thay OoAi ma‰t mai cu˚a dUch
vuO
chaIn cuo‰c goOi.
So· a·n OUnh (Tu?y thuo‰c the˚ SIM)
BaOn co˘ theA haOn che· ca˘c cuo‰c goOi Oe·n so· Oie‰n thoaOi Oai choOn.
Oie‰n thoaOi na?y O?UOc ba˚o ve‰ bU˚i mai PIN2.
Ca˘c so·
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm
U
chuyeAn
Oe·n
Ca?i
OaIt ba˚o ve‰.
3.
Di
4.
ChoOn So· a·n OUnh
5.
Ne·u mai PIN2 Ou˘ng, baOn co˘ theA
∞
KIch
∞
Hu˚y
∞
hoaOt
bo˚
Danh sa˘ch
so· ---T
TIE¡NGV?T
OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
OeA truy nha‰p menu Ca?i OaIt.
4
va? D
50
menu
:
:
:
baEng
ca˘ch nha·n
[ChoOn].
xem
ca˘c
menu
phuO
sau.
BaOn co˘ theA haOn che· ca˘c cuo‰c goOi Oe·n so·
Oie‰n thoaOi Oai choOn.
BaOn co˘ theA goOi ma? kho'ng haOn che· so· Oie‰n
thoaOi.
BaOn co˘ theA xem danh sa˘ch ca˘c so· Oie‰n
thoaOi O?UOc l?u trong So· goOi a·n OUnh.
Truy nha‰p
---oAi
Menu
mai
BaOn co˘ theA thay OoAi ca˘c mai truy nha‰p
:
Mai ba˚o
ve‰,
Mai
PIN, Mai
PIN2.
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
Nha·n phIm
U
chuyeAn
OeA truy nha‰p tr?Oc tie·p hoaIc s?˚ duOng phIm
OeA truy nha‰p menu Ca?i OaIt.
4
va? D
Oe·n
Ca?i
OaIt ba˚o ve‰.
3.
Di
4.
ChoOn ---oAi mai
5.
Ne·u muo·n thay OoAi mai Mai ba˚o ve‰/PIN/PIN2, nha‰p mai cui va?o
ro‡i nha·n [OK].
6.
Nha‰p
na?y.
menu
baEng
mai Mai ba˚o
ca˘ch nha·n
ve‰/PIN/PIN2
[ChoOn].
mU˘i va?o ro‡i xa˘c
ca˘c mai
nha‰n
Ca?i OaIt maOng [Menu 4-6]
BaOn co˘ theA choOn maOng ma? baOn sei OaIng ky˘ s?˚ duOng theo ca˘ch t?O
Oo‰ng hay thu˚ co'ng. Tho'ng th?U?ng, vie‰c choOn maOng Oie‰n thoaOi s?˚
duOng sei O?UOc th?Oc hie‰n t?O Oo‰ng.
T?O Oo‰ng
---ie‰n thoaOi
BaEng
sei t?O
Oo‰ng choOn
maOng
hie‰n
co˘
trong khu v?Oc.
tay
---ie‰n thoaOi
maOng na?y.
sei do? tIm danh sa˘ch ca˘c maOng hie‰n co˘ va? hieAn thU ca˘c
Sau Oo˘ baOn co˘ theA choOn maOng ma? baOn muo·n s?˚ duOng
ne·u maOng Oo˘ co˘ tho˚a thua‰n ho?a maOng vU˘i nha? Oie‡u ha?nh maOng
chu˚.
÷a thIch
BaOn co˘ theA ca?i mo‰t danh sa˘ch ca˘c maOng ma? Oie‰n thoaOi ca‡n ?u
OaIng ky˘ ke·t no·i vU˘i ca˘c maOng kha˘c. Danh
tie'n ke·t no·i tr?U˘c khi
sa˘ch
ca?i
na?y O?UOc taOo ra t?? danh sa˘ch ca˘c maOng co˘ hie‰u l?Oc O?UOc
sa¸n trong Oie‰n thoaOi.
51
TIE¡NGV?T
Ca?i
OaIt [Menu 4]
Truy nha‰p
Menu
Tu?y chEnh
BaOn co˘ theA the'm va?o hoaIc xo˘a ca˘c
bao
go‡m
muOc mU˘i t?? danh sa˘ch maOng,
ca˚ nh?ing maOng mU˘i ma? mai hoaOt Oo‰ng cu˚a maOng ch?a
O?UOc Oie‰n thoaOi nha‰n daOng. ---eA th?Oc hie‰n vie‰c na?y, choOn maOng
sau Oo˘ nha‰p mai hoaOt Oo‰ng cu˚a maOng, mai quo·c gia va? te'n
va?
maOng.
Ca?i OaIt laOi [Menu 4-7]
VU˘i Menu
na?y.
TIE¡NGV?T
52
co˘ theA ca?i Oie‰n thoaOi trU˚ ve‡ ca·u hInh maIc
baOn ca‡n co˘ Mai ba˚o ve‰ OeA kIch hoaOt ch?˘c naIng
na?y, baOn
OUnh. Ngoa?i
ra,
ChuyeAn c.goOi [Menu 5]
(tu?y thuo‰c
DUch
vuO
goOi Oe·n,
chi
tie·t,
maOng va?
vie‰c OaIng ky˘ dUch vuO)
Menu
Truy nha‰p
chuyeAn h?U˘ng cuo‰c goOi
fax va?
lie'n
truye‡n
d?i
cho phe˘p chuyeAn nh?ing cuo‰c
lie‰u Oe·n Oie‰n thoaOi kha˘c. ---eA bie·t the'm
laOc vU˘i nha? Oie‡u ha?nh maOng.
Ca˘c cuo‰c thoaOi [Menu 5-1]
ChuyeAn h?U˘ng
Khi
ca˘c
cuo‰c goOi
vo' Oie‡u
kie‰n.
ba‰n [Menu 5-2]
ChuyeAn h?U˘ng
ca˘c
Khi ko tra˚ lU?i
ChuyeAn h?U˘ng
Khi
ngoa?i
cuo‰c goOi
ma˘y ba‰n.
[Menu 5-3]
ca˘c
cuo‰c goOi
maOng
ChuyeAn h?U˘ng
khi
ca˘c
khi
kho'ng tra˚
lU?i.
[Menu 5-4]
cuo‰c goOi
khi
taEt ma˘y hoaIc ngoa?i vu?ng phu˚
so˘ng.
MoOi cuo‰c goOi data [Menu 5-5]
ChuyeAn h?U˘ng
ma˘y
vo' Oie‡u
kie‰n Oe·n mo‰t Oie‰n thoaOi
co˘ ke·t no·i vU˘i
tInh.
MoOi cuo‰c fax [Menu 5-6]
ChuyeAn h?U˘ng
vo' Oie‡u
kie‰n Oe·n mo‰t Oie‰n thoaOi
co˘ ke·t no·i fax.
53
TIE¡NGV?T
ChuyeAn c.goOi [Menu 5]
(tu?y thuo‰c
maOng va?
vie‰c OaIng ky˘ dUch vuO)
Ca˘c
menu
Menu
ChuyeAn h?U˘ng cuo‰c goOi
KIch
hoaOt
KIch
hoaOt dUch
Truy nha‰p
Menu
phuO [Menu 5-x-x]
vuO
co˘ ca˘c Menu
phuO
sau:
t?Ung ?˘ng.
∞
TU˘i so·
∞
TU˘i so· O?UOc choOn
Oie‰n kha˘c
Nha‰p so· Oie‰n thoaOi ca‡n chuyeAn h?U˘ng Oe·n.
BaOn co˘ theA kieAm
tra 5
so· Oie‰n thoaOi
chuyeAn h?U˘ng th?U?ng
s?˚
duOng.
∞
TU˘i
ho‰p
th?
ChuyeAn tie·p
trong
menu
thoaOi
Oe·n trung ta'm nhaEn tin. Ch?˘c naIng na?y kho'ng co˘
MoOi ke·t no·i d?i lie‰u va? MoOi cuo‰c fax.
Note
?
select the number you want in Favorite
bo˚ ca˘c dUch vuO t?Ung ?˘ng.
Xem
traOng tha˘i
KieAm
tra
Hu˚y
Hu˚y
TIE¡NGV?T
can
bo˚
Hu˚y
Hu˚y
You
54
Hie‰n traOng cu˚a
ca˘c
dUch
vuO
t?Ung ?˘ng.
bo˚ ta·t ca˚ [Menu 5-7]
bo˚ ta·t ca˚ dUch vuO
chuyeAn h?U˘ng cuo‰c goOi.
menu.
SoA tay [Menu 6]
Truy nha‰p
Menu
LUch [Menu 6-1]
'¤ phIa
tre'n ma?n hInh Oie‰n thoaOi co˘ ca˘c pha‡n OeA hieAn thU nga?y va?
bieAu t?UOng. Ba·t c?˘ khi na?o baOn thay OoAi nga?y, lUch sei O?UOc
ca‰p nha‰t theo nga?y Oo˘. Mo‰t khung hInh vuo'ng sei xa˘c OUnh nga?y
cuO theA. Ne·u baOn tha·y mo‰t O?U?ng tha˙ng gaOch d?U˘i mo‰t nga?y tre'n
lUch, Oie‡u Oo˘ co˘ nghUa la? nga?y Oo˘ co˘ vie‰c ca‡n la?m. Ch?˘c naIng
na?y sei nhaEc nhU˚ baOn ve‡ lUch la?m vie‰c va? ca˘c ghi nhU˘. ---ie‰n thoaOi
sei pha˘t a'm ba˘o ne·u baOn Oai ca?i cho ghi chu˘ na?y.
ca˘c
---eA thay OoAi nga?y, tha˘ng
Mo' ta˚
ca˘c
13
Mo' ta˚
phIm
Ha?ng
*#
va? naIm.
naIm
U
D
Ha?ng tha˘ng
ca˘c
phIm
Nha·n nhanh ca˘c phIm na?y OeA
ca?i a'm ba˘o
ha?ng nga?y.
Nha·n va? gi?i phIm na?y OeA ca?i
OaIt a'm ba˘o ha?ng tua‡n.
The'm mU˘i
BaOn co˘ theA chEnh s?˚a to·i Oa 30 ky˘ t?O. BaOn co˘ theA nha‰n mo‰t ghi
BaOn co˘ theA choOn ca˘c loaOi ghi chu˘ sau. BaOn co˘ theA soaOn to·i
chu˘.
Oa 20
∞
ghi
chu˘.
LUch la?m vie‰c
Nha‰p chu˚ Oe‡, thU?i haOn,
[ChoOn].
thU?i
gian laIp laOi,
thU?i
gian
ba˘o
baEng
ca˘ch nha·n
∞
NhaEc laOi
-
-
Mo‰t la‡n
:
Ha?ng nga?y
:
kho'ng laIp laOi.
laIp laOi lUch
tie·p
-
Ha?ng tua‡n
:
laIp laOi lUch
tie·p
-
-
Ha?ng tha˘ng
Ha?ng
naIm
:
:
la?m
vie‰c ha?ng nga?y trong
la?m
vie‰c ha?ng tua‡n trong
la?m
vie‰c ha?ng tha˘ng trong
nga?y
5
tua‡n
theo.
laIp laOi lUch
tha˘ng tie·p
theo.
laIp laOi lUch
la?m
tie·p
5
theo.
vie‰c ha?ng
naIm
trong
naIm
5 naIm
theo.
55
TIE¡NGV?T
SoA tay [Menu 6]
Truy nha‰p
∞
ThU?i
-
-
gian ba˘o
---u˘ng giU?
10
phu˘t
tr?U˘c
:
ba˘o
:
ba˘o tr?U˘c thU?i
vie‰c
-
30
phu˘t
tr?U˘c
:
1
giU?
tr?U˘c
:
1
nga?y
tr?U˘c
:
10
30
1
1
gian
Oai ca?i cho
lUch la?m
gian
Oai ca?i cho
lUch la?m
gian
Oai ca?i cho
lUch la?m
gian
Oai ca?i cho
lUch la?m
phu˘t.
giU?.
ba˘o tr?U˘c thU?i
vie‰c
Oai ca?i.
phu˘t.
ba˘o tr?U˘c thU?i
vie‰c
-
Ou˘ng giU?
ba˘o tr?U˘c thU?i
vie‰c
-
Menu
nga?y.
Ghi nhU˘
∞
1.
ChoOn The'm mU˘i
2.
Di
3.
Nha·n [ChoOn].
4.
Nha‰p ghi
Xem
chuyeAn
Oe·n
baEng
ca˘ch nha·n
[ChoOn].
muOc Ghi nhU˘.
nhU˘ va?o ro‡i nha·n
[ChoOn].
nga?y
HieAn thU ghi chu˘ nga?y Oai choOn. S?˚ duOng phIm U ,D OeA trInh
duye‰t qua ca˘c danh sa˘ch ghi chu˘. Ne·u baOn ca?i a'm ba˘o cho ghi
chu˘, ---o‡ng ho‡ ba˘o sei O?UOc hieAn thU. Nha·n [ChoOn] OeA xo˘a, chEnh
s?˚a ghi chu˘ ma? baOn Oai choOn.
ChoOn
∞
-
ChEnh s?˚a
BaOn co˘ theA chEnh s?˚a chu˚ Oe‡, thU?i gian, thU?i gian laIp laOi va?
gian ba˘o baEng ca˘ch nha·n [ChoOn].
thU?i
-
Xo˘a
BaOn co˘ theA xo˘a ghi chu˘ vU˘i tu?y choOn na?y.
TIE¡NGV?T
56
Truy nha‰p
Menu
Xem ta·t ca˚
HieAn thU ta·t ca˚ ghi chu˘ ma? baOn Oai ca?i cho ca˘c nga?y. S?˚ duOng
phIm U ,D OeA trInh duye‰t qua ca˘c danh sa˘ch ghi chu˘. BaOn
co˘ theA s?˚ duOng cu?ng menu vU˘i Xem nga?y baEng ca˘ch nha·n
[ChoOn].
Xoa˘
lUch cui
BaOn co˘ theA xo˘a ca˘c ghi chu˘ cui Oai O?UOc tho'ng ba˘o.
Xo˘a ta·t ca˚
BaOn co˘ theA xo˘a ta·t ca˚ ghi chu˘.
Danh
baO [Menu 6-2]
TIm kie·m
(GoOi Oie‰n
t?? danh
baO)
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
2.
Nha·n [ChoOn] OeA va?o
3.
Tu?y thuo‰c va?o ca?i OaIt
kho'ng hieAn thU.
∞
Te'n
∞
So·
4.
BaOn co˘ theA tIm
5.
ChoOn [TIm kie·m].
6.
BaOn co˘ theA kieAm
[D.sa˘ch].
muOc TIm
TIm
tha·y mo‰t
va?o
menu
danh
baO.
kie·m.
kie·m
baEng,
ca˘c
muOc theo te'n va?
tra ca˘c te'n va?
menu sau
co˘
theA
so· Oie‰n thoaOi.
so· Oie‰n thoaOi
baEng
ca˘ch nha·n
57
TIE¡NGV?T
SoA tay [Menu 6]
Truy nha‰p
7.
Menu
Ne·u baOn muo·n chEnh s?˚a, xo˘a, sao che˘p mo‰t muOc hoaIc the'm
thoaOi, choOn [ChoOn]. Menu sau sei hieAn thU.
ca'u
∞
ChEnh s?˚a
:
BaOn co˘ theA chEnh s?˚a te'n, so· Oie‰n thoaOi,
baEng ca˘ch nha·n [OK].
e-
mail va? so· fax
∞
Xo˘a
:
∞
Vie·t tin nhaEn
:
BaOn co˘ theA xo˘a mo‰t muOc.
BaOn co˘ theA soaOn tin nhaEn
baEng l?Oa choOn
na?y.
∞
Sao
che˘p
:
BaOn co˘ theA sao che˘p mo‰t muOc t?? the˚ SIM
Oie‰n thoaOi hoaIc t?? Oie‰n thoaOi va?o the˚
va?o
SIM.
∞
Cuo‰c goOi
:
∞
ThoaOi
:
∞
So· chInh
:
BaOn co˘ theA goOi Oie‰n qua muOc O?UOc choOn.
BaOn co˘ theA the'm khaAu le‰nh va?o mo‰t muOc
hoaIc thay OoAi khaAu le‰nh Oo˘.
BaOn co˘ theA choOn mo‰t trong ca˘c so· Oie‰n
thoaOi di Oo‰ng, so· Oie‰n thoaOi nha?, so· Oie‰n
thoaOi vaIn pho?ng ma? baOn hay goOi nha·t. So·
ma˘y chInh sei hieAn thU tr?U˘c ne·u baOn ca?i
OaIt
ch?˘c
naIng na?y.
The'm mU˘i
BaOn co˘ theA taOo mo‰t danh baO mU˘i baEng ca˘ch s?˚ duOng ch?˘c naIng
na?y. Dung l?UOng bo‰ nhU˘ Oie‰n thoaOi co˘ theA ch?˘a 200 muOc.
Dung l?UOng bo‰ nhU˘ the˚ SIM tu?y thuo‰c nha? cung ca·p dUch vuO.
BaOn cuing co˘ theA l?u 20 ky˘ t?O cho mo"i te'n trong bo‰ nhU˘ Oie‰n
thoaOi va? baOn cuing co˘ theA l?u ca˘c ky˘ t?O trong the˚ SIM. So· ky˘ t?O
phuO thuo‰c va?o tInh naIng cu˚a the˚ SIM.
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
2.
Di
chuyeAn
danh muOc
3.
danh
baO.
na?y.
SIM
:
BaOn co˘ theA the'm te'n va? so· Oie‰n thoaOi cho mo‰t
muOc.
58
menu
ChoOn bo‰ nhU˘ ma? baOn muo·n l?u va?o: SIM hoaIc ---ie‰n thoaOi.
∞
TIE¡NGV?T
va?o
Oe·n The'm mU˘i ro‡i nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p va?o
Truy nha‰p
a.
Vie·t te'n ca‡n the'm va?o.
b. Nha·n
c.
[OK],
thoaOi va?o.
Nha·n [OK].
d. Ne·u
∞
---ie‰n thoaOi
:
Menu
sau
Oo˘
baOn co˘ theA nha‰p so· Oie‰n
baOn muo·n the'm khaAu le‰nh, nha·n [Co˘].
BaOn co˘ theA the'm te'n, so· Oie‰n thoaOi di Oo‰ng, so·
Oie‰n thoaOi nha? rie'ng, so· Oie‰n thoaOi vaIn pho?ng,
so· fax va? OUa chE e- mail.
a.
BaOn co˘ theA choOn so· Oie‰n thoaOi di Oo‰ng so·
Oie‰n thoaOi nha? rie'ng va? so· Oie‰n thoaOi vaIn
pho?ng baEng ca˘ch nha·n [ChoOn].
,
b. Vie·t te'n ca‡n the'm va?o.
c.
Nha‰p so· Oie‰n thoaOi theo th?˘ t?O sau Oie‰n
thoaOi di Oo‰ng, Oie‰n thoaOi nha?, Oie‰n thoaOi vaIn
pho?ng baEng ca˘ch nha·n [Ke· tie·p] OeA qua
b?U˘c ke· tie·p C OeA hu˚y va? phIm < OeA l?u
hoaIc
d. Ne·u
thoa˘t kho˚i
menu
na?y.
baOn muo·n the'm khaAu le‰nh, nha·n [Co˘].
BaOn ca‡n no˘i mo‰t t?? trong vo?ng 2 gia'y va? sau Oo˘ Oie‰n thoaOi sei
ye'u ca‡u baOn pha˘t a'm laOi OeA Oa˚m ba˚o Oo‰ chInh xa˘c cu˚a khaAu
le‰nh. Sau khi nha‰n die‰n gioOng no˘i xong, KhaAu le‰nh sei O?UOc
the'm va?o t?O Oo‰ng.
L?u
?
?
y˘
KhaAu le‰nh chE co˘ theA O?UOc OInh ke?m va?o so· ma˘y chInh
ma? baOn ca?i. VI duO, ne·u baOn thay OoAi so· ma˘y chInh, khaAu
le‰nh sei t?O Oo‰ng O?UOc OInh ke?m va?o so· ma˘y O?UOc OoAi.
BaOn co˘ theA ga˘n khaAu le‰nh cho so· Oie‰n thoaOi trong the˚
KhaAu le‰nh co˘ theA bU xo˘a ne·u tha˘o hoaIc thay OoAi the˚
SIM. KhaAu le‰nh cu˚a so· Oie‰n thoaOi trong the˚ SIM co˘ theA
O?UOc ga˘n cho so· Oie‰n thoaOi kha˘c khi baOn thay the˚ SIM.
SIM.
TaOi
laOi nh? va‰y? Ly˘
khaAu le‰nh.
sao
tin ve‡
do la? the˚ SIM
kho'ng
ch?˘a
tho'ng
59
TIE¡NGV?T
SoA tay [Menu 6]
Truy nha‰p
Quay so·
Menu
nhanh
BaOn co˘ theA ga˘n ba·t ky? phIm na?o t?? 2 Oe·n 9 cho mo‰t te'n
trong Danh baO. BaOn co˘ theA goOi tr?Oc tie·p cho te'n ma? baOn Oai ga˘n
baEng ca˘ch nha·n phIm na?y trong 2-3 gia'y.
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
2.
Di
chuyeAn
va?o
menu
danh
baO.
Oe·n Quay so· nhanh ro‡i nha·n [ChoOn] OeA va?o
menu
na?y.
3.
4.
Mo"i phIm Quay so· nhanh sei hieAn thU.
Ne·u baOn muo·n the'm phIm Quay so· nhanh, choOn <Tro·ng>.
Oo˘, baOn co˘ theA tIm te'n trong danh baO OeA ga˘n.
Sau
5.
Ne·u baOn choOn te'n Oai O?UOc ga˘n phIm Quay so· nhanh, baOn
theA tha·y ca˘c menu phuO sau:
∞
Thay OoAi
:
BaOn co˘ theA thay OoAi phIm Quay so· nhanh Oai
ga˘n
∞
Huy˚
bo˚
:
co˘
cho te'n Oo˘.
BaOn co˘ theA hu˚y bo˚ phIm Quay so· nhanh Oai ga˘n
cho te'n Oo˘.
D.sa˘ch
thoaOi
BaOn co˘ theA xem ta·t ca˚ so· Oie‰n thoaOi co˘ ch?˘a khaAu le‰nh. BaOn
cuing co˘ theA goOi tr?Oc tie·p cho so· Oie‰n thoaOi Oo˘ baEng ca˘ch nha·n
[G?˚i]. Sau khi choOn so· Oie‰n thoaOi baEng phIm U va? D, nha·n
[ChoOn], baOn co˘ theA tha·y ca˘c menu phuO sau:
TIE¡NGV?T
∞
IaOi
:
∞
Thay OoAi
:
∞
Xo˘a
:
∞
Cuo‰c goOi
:
60
BaOn co˘ theA pha˘t khaAu le‰nh O?UOc
Oie‰n thoaOi.
ke?m theo so·
BaOn co˘ theA thay OoAi khaAu le‰nh O?UOc
Oie‰n thoaOi.
ke?m theo so·
BaOn co˘ theA xo˘a khaAu le‰nh O?UOc ke?m theo so· Oie‰n
thoaOi.
BaOn co˘ theA goOi Oie‰n
baEng
ca˘ch
choOn
menu
na?y.
Truy nha‰p
Nho˘m
ng?U?i goOi
BaOn co˘ theA la‰p danh sa˘ch to·i Oa
BaOn co˘ theA la‰p danh sa˘ch to·i Oa
1.
Menu
20 tha?nh vie'n
trong mo‰t nho˘m.
7 nho˘m.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA truy nha‰p
va?o
menu
danh
baO.
2.
Oe·n
chuyeAn
Di
menu
muOc Nho˘m
ng?U?i goOi ro‡i nha·n [ChoOn] OeA
va?o
na?y.
Mo"i Danh sa˘ch nho˘m sei hieAn thU: Gia OInh, BaOn be?,
Nho˘m 1, Nho˘m 2 va? Nho˘m kha˘c.
---o‡ng
4.
ChoOn Te'n nho˘m baOn muo·n qua˚n ly˘
[ChoOn].
5.
Sau Oo˘ ca˘c
3.
nghie‰p, VIP,
∞
menu
phuO
sau
sei
baEng
ca˘ch nha·n
hieAn thU.
Xem tha?nh vie'n
-
-
BaOn co˘ theA xem danh sa˘ch ca˘c so· Oie‰n thoaOi trong Nho˘m
ng?U?i goOi.
BaOn co˘ theA choOn tha?nh vie'n baOn muo·n baEng ca˘ch nha·n
[ChoOn], sau Oo˘ baOn co˘ theA choOn ca˘c menu phuO sau
ChEnh s?˚a, Xo˘a, SoaOn tin nhaEn, Sao che˘p, ThoaOi So·
chInh.
∞
Chuo'ng
BaOn
∞
co˘
nho˘m
theA
ca?i
kieAu chuo'ng tu?y
theo Nho˘m.
HInh a˚nh nho˘m
BaOn co˘ theA ca?i hInh Oo‰ng cho mo"i nho˘m.
∞
The'm tha?nh vie'n
BaOn co˘ theA the'm tha?nh vie'n va?o Nho˘m ng?U?i goOi.
1.
Di
chuyeAn
Oe·n
OeA truy nha‰p
muOc The'm tha?nh vie'n
va?o
menu
2. Tha?nh vie'n nho˘m
mo‰t tho'ng
3.
ba˘o
ro‡i nha·n [ChoOn]
na?y.
kho'ng O?UOc v?UOt qua˘
lo"i sei xua·t hie‰n.
20.
Ne·u kho'ng,
Nha·n [OK] OeA the'm tha?nh vie'n mU˘i.
61
TIE¡NGV?T
SoA tay [Menu 6]
Truy nha‰p
∞
Xo˘a tha?nh vie'n
∞
---oAi te'n
Menu
BaOn co˘ theA xo˘a tha?nh vie'n Oai l?u trong danh baO.
BaOn co˘ theA thay OoAi te'n nho˘m.
che˘p ta·t ca˚
theA sao che˘p/chuyeAn
BaOn
Sao
co˘
bo‰
nhU˘
Oie‰n thoaOi hoaIc
t??
bo‰
ca˘c muOc t?? bo‰ nhU˘ the˚ SIM sang
nhU˘ Oie‰n thoaOi sang bo‰ nhU˘ the˚
SIM.
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
2.
Di
chuyeAn
va?o
3.
Ca˘c
menu
menu
va?o
menu
danh
baO.
Oe·n Sao che˘p ta·t ca˚ ro‡i nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p
na?y.
phuO
sau
hieAn thU.
sei
∞
SIM sang ---T
:
---eA
sao che˘p
Oie‰n thoaOi.
muOc t??
The˚ SIM sang Bo‰ nhU˘
∞
---T sang SIM
:
---eA
muOc t??
Bo‰
sao
che˘p
nhU˘
Oie‰n thoaOi
sang The˚ SIM.
Xo˘a ta·t ca˚
BaOn co˘ theA xo˘a ta·t ca˚ ca˘c
Ch?˘c
TIE¡NGV?T
naIng na?y pha˚i
muOc
trong SIM, ---ie‰n thoaOi va? ThoaOi.
ve‰.
co˘ Mai ba˚o
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA truy nha‰p
2.
Di
3.
ChoOn mo‰t bo‰ nhU˘ ca‡n xo˘a: SIM, ---ie‰n thoaOi, ThoaOi.
4.
BaOn sei O?UOc ye'u ca‡u nha‰p Mai
5.
Nha·n [OK] hoaIc nha·n [TrU˚ laOi] OeA
62
chuyeAn
va?o
menu
Oe·n Xo˘a ta·t ca˚ ro‡i nha·n [ChoOn].
an
toa?n.
hu˚y
bo˚.
danh
baO.
Truy nha‰p
Ca?i
Menu
OaIt
BaOn co˘ theA ca?i OaIt bo‰ nhU˘ theo th?˘ t?O ?u tie'n bao go‡m Tu?y bie·n,
SIM hoaIc ---ie‰n thoaOi va? tIm kie·m theo th?˘ t?O ?u tie'n bao go‡m
Tu?y bie·n, Te'n va? So· Oie‰n thoaOi.
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
2.
Di
Ca˘c
∞
2.
phuO
menu
Ca?i
1.
menu
danh
baO.
na?y.
menu
3.
va?o
Oe·n Ca?i OaIt ro‡i nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p va?o
chuyeAn
sau
sei
hieAn thU.
OaIt bo‰ nhU˘
chuyeAn
Di
Oe'n muOc Ca?i
truy nha‰p va?o
menu
Ba
sau
menu
phuO
Tu?y bie·n
:
SIM
:
-
-
OaIt bo‰
na?y.
sei
nhU˘ ro‡i nha·n
[ChoOn] OeA
hieAn thU:
Ne·u baOn choOn Bo‰ nhU˘ tu?y choOn, Oie‰n
thoaOi sei ho˚i xem baOn muo·n l?u ca˘c muOc
trong danh baO va?o bo‰ nhU˘ na?o.
Ne·u baOn choOn the˚ SIM, Oie‰n thoaOi sei l?u
ca˘c muOc tr?Oc
tie·p
va?o the˚ SIM ma?
kho'ng
ca‡n ho˚i.
-
---ie‰n thoaOi
:
Ne·u baOn choOn ---ie‰n thoaOi, Oie‰n thoaOi sei
tie·p va?o ---ie‰n thoaOi ma?
kho'ng ca‡n ho˚i.
l?u ca˘c muOc tr?Oc
∞
TIm
1.
kie·m
baEng
chuyeAn Oe·n
Di
nha‰p
2.
Ba
va?o
menu
TIm
phuO
kie·m
baEng
ro‡i nha·n [ChoOn] OeA truy
na?y.
menu
sau
sei
hieAn thU:
Tu?y bie·n
:
Ne·u baOn choOn Bo‰ nhU˘ tu?y choOn, Oie‰n
thoaOi sei ho˚i baOn kieAu tIm kie·m ca˘c muOc.
-
Te'n
:
Ne·u baOn choOn Te'n, Oie‰n thoaOi sei tIm
kie·m ca˘c muOc theo te'n.
-
So·
:
-
Ne·u baOn choOn So· Oie‰n thoaOi, Oie‰n thoaOi
Oie‰n thoaOi.
sei tIm kie·m ca˘c muOc theo so·
63
TIE¡NGV?T
SoA tay [Menu 6]
Truy nha‰p
Tho'ng
∞
Menu
tin
So· dUch
vuO
S?˚ duOng ch?˘c naIng na?y OeA truy nha‰p va?o mo‰t danh sa˘ch ca˘c
dUch vuO cuO theA do nha? Oie‡u ha?nh maOng cung ca·p (ne·u O?UOc
the˚ SIM ho" trUO).
1.
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
2.
Di
chuyeAn
va?o
menu
menu
danh
baO.
na?y.
3. Te'n cu˚a ca˘c
4.
va?o
Oe·n So· dUch vuO ro‡i nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p
dUch
S?˚ duOng phIm
vuO
U
hie‰n
co˘ sei
va? D
hieAn thU.
OeA choOn mo‰t dUch
vuO.
Nha·n
[G?˚i].
∞
KieAm
tra
bo‰ nhU˘
Ch?˘c naIng na?y cho phe˘p baOn kieAm
dung l?UOng bo‰ nhU˘ co?n tro·ng va? bo‰
Oai s?˚ duOng trong danh baO.
1.
baO. ChoOn Tho'ng tin
ca˘ch nha·n [ChoOn].
danh
So· ma˘y chu˚ (tu?y thuo‰c SIM)
BaOn co˘ theA kieAm
TIE¡NGV?T
64
tra
va?o
baEng
Di chuyeAn Oe·n KieAm tra bo‰ nhU˘ ro‡i
nha·n [ChoOn] OeA truy nha‰p va?o menu
na?y.
∞
nhU˘
'¤ che· Oo‰ chU?, nha·n [Danh baO] OeA
menu
2.
tra
laOi so· ma˘y cu˚a mInh trong the˚ SIM.
Tie‰n
Ich
[Menu 7]
Truy nha‰p
Th? muOc
rie'ng [Menu 7-1]
Ta·t ca˚ ca˘c no‰i dung O?UOc ta˚i ve‡ qua DUch
hoaIc
a˚nh, kieAu chuo'ng
rie'ng.
EMS nh? hInh
menu
Th? muOc
Trong
danh muOc na?y, baOn co˘ theA
tha‰m chI ca?i la?m hInh ne‡n
te'n va?
Menu
va?
vuO Oa
v.v...
kieAm
tra
hoaIc
a'm
ph?Ung tie‰n
hie‰n co˘ trong
no‰i dung, chEnh s?˚a
chuo'ng.
KieAu chuo'ng Oa a'm Oie‰u Oai ta˚i ve‡ pha˚i O?UOc kIch hoaOt trong
na?y OeA O?a chu˘ng va?o danh sa˘ch kieAu chuo'ng trong ca·u
hInh a'm thanh. Mo"i la‡n baOn chE co˘ theA kIch hoaOt mo‰t kieAu chuo'ng
menu
Oai ta˚i ve‡.
L?u
y˘
BaOn co˘ theA chEnh s?˚a ta‰p tin a'm thanh va? hInh a˚nh EMS
t?Ung ?˘ng trong menu SoaOn nhaOc [Menu 7-3] va? S?˚a a˚nh
[Menu 7-4]. BaOn cuing co˘ theA OInh ke?m ca˘c chu˚ OeA na?y va?o
mo‰t tin nhaEn EMS nh? mo' ta˚ trong menu SoaOn tin nhaEn
SMS [Menu 1-1].
65
TIE¡NGV?T
Tie‰n
Ich
[Menu 7]
Truy nha‰p
Menu
Tro? chUi [Menu 7-2]
---ie‰n thoaOi
L?u
baOn ca˘c tro? chUi thu˘ vU OeA gia˚i trI.
mang Oe·n cho
y˘
khieAn sei kha˘c nhau tu?y theo mo"i tro? chUi.
Tuy nhie'n, mo"i tro? chUi sei co˘ pha‡n gia˚i thIch ca˘c phIm Oie‡u
khieAn chInh (xem pha‡n tho'ng tin ve‡ ca˘c phIm). Ca˘c phIm
Oie‡u khieAn tho'ng th?U?ng kha˘c O?UOc mo' ta˚ be'n d?U˘i.
Ca˘c PhIm Oie‡u
[Ch?˘c naIng cu˚a ca˘c phIm
∞
∞
∞
∞
bInh
th?U?ng]
C [CLR]
:
>[PhIm2]
:PhImTrU˚ ve‡
E [KE¡T THU?C]
U,D
TaOm d??ng
:
PhIm thoa˘t
:
PhIm a'm
l?UOng
[PhIm le'n, xuo·ng]
SoaOn nhaOc [Menu 7-3]
BaOn co˘ theA
soaOn
nhaOc chuo'ng theo y˘ muo·n.
Khi
baOn truy nha‰p va?o ch?˘c naIng na?y, nhaOc chuo'ng ma? baOn Oai
taOo la‡n tr?U˘c sei hieAn thU. ---eA taOo nhaOc chuo'ng mU˘i hoaIc chEnh
s?˚a nhaOc chuo'ng hie‰n co˘:
Nha‰p
---eA chEnh s?˚a
b?U˘c
TIE¡NGV?T
ca˘c no·t
1.
2.
nhaOc theo y˘ thIch. (
ca˘c
~
7
:
CDEFGAB)
sau:
∞
Tr?U?ng Oo‰
:
∞
No·t laIng
:
∞
Ba˘t
:
Oo‰
phIm 8 thu ngaEn va? phIm 9 ke˘o da?i
tr?U?ng Oo‰ cu˚a no·t nhaOc hoaIc no·t laIng.
phIm 0 OeA che?n mo‰t no·t laIng
tr?U?ng Oo‰ vU˘i no·t nhaOc tr?U˘c Oo˘.
phIm
mU˘i.
66
1
ky˘ t?O cu˚a no·t nhaOc, th?Oc hie‰n theo ca˘c
*
OeA
ca?i ba˘t
Oo‰
co˘
cu?ng
cho ca˘c no·t
nhaOc
Truy nha‰p
OeA taOo no·t thaIng.
∞
No·t thaIng
:
phIm
∞
Xo˘a
:
phIm C OeA
VI
#
Menu
xo˘a
t??ng no·t nhaOc.
duO: 28#fi 8#d1
S?˚a a˚nh [Menu 7-4]
BaOn co˘ theA chEnh s?˚a hInh vei hoaIc hInh chuOp t?? mo‰t ta‰p tin hInh
a˚nh theo y˘ muo·n
1.
---eA chEnh s?˚a, choOn
2.
---eA chEnh s?˚a
∞
hInh
hInh
baOn muo·n.
a˚nh, th?Oc hie‰n
Thay OoAi kieAu hoaOt Oo‰ng
Ba‰t
qua
laOi gi?ia kieAu
xem
theo ca˘c b?U˘c
sau:
:
va?
kieAu
di
chuyeAn.
∞Veiva?Xo˘a:
Ba‰t
3.
qua
laOi gi?ia kieAu vei va? kieAu xo˘a.
Nha·n va? gi?i phIm 0 mo‰t lu˘c OeA O?UOc trUO giu˘p.
L?u
y˘
Trong che· Oo‰ chEnh s?˚a, che· Oo‰ vei hInh va?
ca?i OaIt maIc OUnh. VU˘i phIm
*, baOn co˘ theA
nhanh hUn gi?ia ca˘c OieAm a˚nh.
---oAi
OUn
di
di
chuyeAn
chuyeAn
O?UOc
vU Oo [Menu 7-5]
naIng na?y chuyeAn OoAi so· Oo sang mo‰t
vU baOn muo·n. Co˘ 4 loaOi so· Oo co˘ theA O?UOc
chuyeAn OoAi la?: ---o‰ da?i, Die‰n tIch, TroOng
Ch?˘c
OUn
---oAi:
l?UOng
va?
TheA
tIch.
1.
BaOn co˘ theA choOn mo‰t trong bo·n loaOi OUn vU
Oo l?U?ng baEng ca˘ch nha·n [Ke· tie·p].
2.
ChoOn loaOi OUn vU baOn muo·n chuyeAn OoAi
baEng ca˘ch nha·n phIm U va? D.
67
TIE¡NGV?T
Ich
Tie‰n
[Menu 7]
Truy nha‰p
3.
BaOn co˘ theA chuyeAn OoAi gi?ia ---Un vU hie‰n ha?nh va?
OoAi baEng ca˘ch nha·n va? gi?i phIm Le'n va? Xuo·ng.
4.
BaOn co˘ theA nha‰p so· nguye'n to·
nha·n phIm #.
5.
BaOn co˘ theA xo˘a so· baOn muo·n
6.
Nha·n phIm Ke·t thu˘c hoaIc [TrU˚ laOi] ne·u baOn muo·n ke·t thu˘c
trInh
qua˘
Ma˘y
tInh
Menu
na?y
Nha'n,
sau
baEng
---Un
da·u tha‰p pha'n
ca˘ch nha·n
vU quy
baEng
phIm
ca˘ch
Xo˘a.
chuyeAn OoAi.
[Menu 7-6]
co˘ ca˘c ch?˘c
naIng chuaAn
nh? +,
n
,
x, /
:
Co‰ng, Tr??,
Chia.
1.
Nha‰p so· baEng
2.
Nha·n phIm Le'n mo‰t la‡n cho Phe˘p co‰ng hoaIc nha·n va? gi?i
phIm na?y cho Phe˘p nha'n. Nha·n phIm Xuo·ng mo‰t la‡n cho
Phe˘p tr?? hoaIc nha·n va? gi?i phIm na?y cho Phe˘p chia.
3.
Menu
Nha·n phIm
a'm.
ca˘ch nha·n ca˘c
OeA nha‰p So· nguye'n
*
4.
BaOn co˘ theA
5.
Ne·u baOn muo·n
phIm so·.
xem
ke·t
tie·p
qua˚ baEng
va?
phIm
ca˘ch nha·n
#
OeA nha‰p So·
[Ke·t qua˚].
tuOc th?Oc hie‰n ca˘c phe˘p tInh, laIp laOi ca˘c
b?U˘c tre'n.
6.
BaOn co˘ theA xo˘a so· hoaIc da·u baOn muo·n
baEng
ca˘ch nha·n
phIm
Xo˘a.
7.
Nha·n phIm Ke·t thu˘c ne·u baOn muo·n ke·t thu˘c vie‰c tInh toa˘n.
GiU?
quo·c te· [Menu 7-7]
BaOn co˘ theA
xem
giU? cu˚a
ca˘c tha?nh
pho· tre'n
the· giU˘i.
phIm Le'n, Xuo·ng, baOn co˘ theA xem giU? cu˚a
nh?ing tha?nh pho· naEm U˚ ca˘c mu˘i giU? kha˘c nhau va? khi nha·n va?
gi?i phIm Le'n, Xuo·ng, baOn co˘ theA xem ta·t ca˚ tha?nh pho· co˘ cu?ng
mu˘i giU?.
Khi nha·n nhanh
TIE¡NGV?T
Ne·u baOn choOn
68
quo·c gia na?o,
nha·n phIm [Ca?i OaIt].
DUch
vuO WAP
[Menu 8]
Truy nha‰p
Menu
---ie‰n thoaOi na?y ho" trUO ca˘c dUch vuO d?Oa tre'n Giao th?˘c ÷?ng duOng
Kho'ng da'y (WAP). BaOn co˘ theA truy ca‰p ca˘c dUch vuO O?UOc maOng
ho" trUO. Ca˘c menu dUch vuO cho phe˘p baOn nha‰n ca˘c tho'ng tin nh?
tin t?˘c, d?O ba˘o thU?i tie·t va? lUch ca˘c chuye·n bay.
Trang chu˚ [Menu 8-1]
BaOn co˘ theA ke·t no·i va?o trang chu˚ O?UOc ca·u
Oie‰n thoaOi Oai O?UOc kIch hoaOt.
hInh
trong ca·u hInh
ChE muOc [Menu 8-2]
Khi
baOn truy nha‰p va?o
menu
na?y, baOn
co˘
theA
xem
danh sa˘ch ca˘c
chE muOc hie‰n co˘.
Nha·n nu˘t < OeA s?˚ duOng tu?y choOn hie‰n co˘ hoaIc nha·n
thoa˘t kho˚i menu na?y.
> OeA
∞
Ke·t no·i
:
Ke·t no·i vU˘i chE
∞
The'm mU˘i
:
The'm
∞
ChEnh s?˚a
:
ChEnh s?˚a tie'u Oe‡ va? OUa chE cu˚a chE muOc
∞
Xo˘a
:
mo‰t chE
muOc
O?UOc choOn.
muOc mU˘i theo ca˘ch
thu˚ co'ng.
O?UOc choOn.
Tin mU˚
Xo˘a chE muOc
O?UOc choOn kho˚i danh sa˘ch.
ro‰ng [Menu 8-3]
ca˘c tin nhaEn co˘ ke·t lie'n ke·t vU˘i WAP trong Oo˘
BaOn
OUa chE URL. Do Oo˘ baOn co˘ theA ke·t no·i tr?Oc tie·p vU˘i OUa chE
co˘
theA nha‰n
co˘
URL Oo˘.
Ho‰p
th? Oe·n
BaOn co˘ theA OoOc hoaIc xo˘a ca˘c tin nhaEn mU˚ ro‰ng.
Ca?i
OaIt
BaOn co˘ theA ca?i OaIt
pha‡n
mU˚ ro‰ng cho tin nhaEn.
69
TIE¡NGV?T
DUch
vuO WAP
[Menu 8]
Truy nha‰p
Menu
Ca·u hInh [Menu 8-4]
BaOn co˘ theA taOo to·i Oa 5 ca·u hInh va? mo"i la‡n chE co˘ theA kIch hoaOt
mo‰t ca·u hInh. Di chuyeAn Oe·n ca·u hInh baOn muo·n va? nha·n < OeA
truy nha‰p va?o ca˘c tu?y choOn hie‰n co˘.
KIch
∞
hoaOt
BaOn co˘ theA kIch hoaOt ca·u hInh O?UOc choOn.
Ca?i OaIt
∞
BaOn co˘ theA chEnh s?˚a va? thay OoAi ca?i OaIt WAP cu˚a ca·u hInh
O?UOc choOn.
-
Trang chu˚
OaIt na?y cho phe˘p baOn nha‰p OUa chE (URL) cu˚a trang ma?
baOn muo·n s?˚ duOng la?m trang chu˚. BaOn kho'ng ca‡n nha‰p
"http://" tr?U˘c mo"i OUa chE URL vI TrInh duye‰t WAP sei t?O Oo‰ng
Ca?i
O?a va?o.
-
HieAn thU hInh a˚nh
BaOn co˘ theA choOn hoaIc kho'ng choOn hieAn thU
hInh a˚nh tre'n
trang WAP.
-
LoaOi ke·t no·i
Ca˘c
tu?y choOn da?nh cho kieAu ke·t no·i la? Lie'n tuOc hoaIc TaOm
tu?y thuo‰c va?o coAng ke·t no·i maOng.
va? co?n
TaOm thU?i
Mo‰t dUch
vuO
kho'ng ca‡n
xa˘c
la‰p ke·t no·i.
Lie'n tuOc
Ca‡n xa˘c la‰p ke·t no·i nh?ng ga'y nhie‡u l?u l?UOng cho maOng.
TIE¡NGV?T
70
thU?i
Truy nha‰p
-
Ca?i
OaIt b.ve‰
Ca˘c
la?
tu?y choOn
maOng ma?
-
CoAng
Ba‰t
va?
TaEt
va?
tu?y thuo‰c
va?o
coAng
ke·t no·i
baOn Oang s?˚ duOng.
no·i
Ha‡u he·t
coAng
Ma‰t
mai.
Ne·u
coAng
ke·t no·i WAP kho'ng ye'u ca‡u So· thue' bao va?
ke·t no·i ye'u ca‡u ca˘c mai na?y, nha? Oie‡u ha?nh maOng
cung ca·p cho baOn va? baOn pha˚i ca?i OaIt ca˘c mai
xa˘c tr?U˘c khi trInh duye‰t mo‰t trang WAP.
pha˚i
-
Menu
na?y
chInh
---?U?ng truye‡n
D?i
lie‰u
GPRS
-
Ca?i
d?i lie‰u
tho'ng so· ca?i OaIt na?y O?UOc
OaIt
Ca˘c
nha? Oie‡u ha?nh maOng cung
ca·p.
---Ua chE
IP
:
Nha‰p OUa chE IP cu˚a coAng ke·t no·i WAP ma?
baOn s?˚ duOng OeA truy nha‰p.
Nha‰p so· Oie‰n thoaOi OeA truy nha‰p va?o
ke·t no·i WAP.
Quay so·
:
KieAu cuo‰c goOi
:
ChoOn loaOi O?U?ng truye‡n: Analog hoaIc
ISDN (Kyi thua‰t so·).
To·c Oo‰ ke·t no·i
:
To·c Oo‰ ke·t no·i d?i lie‰u.
Mai
:
nha‰n daOng
coAng
ng?U?i s?˚ duOng OeA quay so· ke·t no·i
ma˘y chu˚ (KHO¬NG PHA¤I coAng ke·t no·i
WAP).
Mai so·
vU˘i
Ma‰t
mai
:
BaOn pha˚i co˘ ma‰t mai OeA quay so· ke·t no·i
ma˘y chu˚ (KHO¬NG PHA¤I coAng ke·t no·i
WAP) OeA nha‰n daOng ke·t no·i cu˚a baOn.
71
TIE¡NGV?T
DUch
vuO WAP
[Menu 8]
Truy nha‰p
-
Ca?i
OaIt
Ca˘c ca?i
dUch
vuO
---Ua chE
Menu
GPRS
OaIt dUch vuO chE
O?U?ng truye‡n.
IP
:
APN
:
Mai
:
nha‰n daOng
co˘
hie‰u l?Oc
khi GPRS
O?UOc choOn la?m
Nha‰p OUa chE IP cu˚a coAng ke·t no·i WAP
baOn s?˚ duOng OeA truy nha‰p trang WAP.
Nha‰p OieAm truy ca‰p cu˚a dUch
Nha‰n daOng ng?U?i du?ng
cho
vuO GPRS.
ma˘y chu˚
APN.
mai
Ma‰t
-
ThU?i
:
Ma‰t
mai
O?UOc ma˘y chu˚ APN ye'u ca‡u.
gian chU?
BaOn co˘ theA nha‰p khoa˚ng thU?i gian ng?ng hoaOt Oo‰ng trong
khoa˚ng t?? 30 gia'y Oe·n 300 gia'y, ne·u kho'ng co˘ d?i lie‰u na?o
O?UOc nha‰p va?o hoaIc truye‡n ta˚i, ke·t no·i sei bU ngaEt.
---oAi te'n
∞
ChEnh s?˚a Te'n ca·u hInh.
Ma˘y chu˚
∞
L?u
Email
laOi OUa chE URL cu˚a ma˘y chu˚ Email ma? baOn th?U?ng s?˚
duOng.
-
Ke·t no·i
Ke·t no·i vU˘i ma˘y chu˚ Email ma? baOn Oai ca·u hInh.
-
S?˚a OUa chE
ChEnh s?˚a OUa chE URL cu˚a ma˘y chu˚ Email.
---e·n URL [Menu 8-5]
BaOn co˘ theA ke·t no·i tr?Oc tie·p va?o trang WAP baOn muo·n. BaOn ca‡n
nha‰p OUa chE URL cuO theA ma? baOn muo·n ke·t no·i tr?Oc tie·p.
TIE¡NGV?T
72
Truy nha‰p
Menu
Ca?i OaIt cache [Menu 8-6]
BaOn co˘ theA xo˘a d?i lie‰u
kieAm tra bo‰ nhU˘ Oe‰m.
l?u
trong bo‰ nhU˘ Oe‰m va? thay OoAi che· Oo‰
Xo˘a cache
D?i
l?u
lie‰u
KieAm
trong bo‰ nhU˘ Oe‰m sei bU xo˘a.
tra cache
BaOn co˘ theA thay OoAi thU?i gian kieAm
∞
nhU˘
naOp va?o
Oe‰m sei luo'n O?UOc kieAm
hoaIc O?UOc Oie‡u chEnh.
Khi khU˚i
Bo‰
∞
bo‰
nhU˘
Oe‰m.
Luo'n luo'n
Bo‰
∞
tra
nhU˘
tra
mo"i khi OUa chE URL O?UOc
Oo‰ng
Oe‰m chE O?UOc kieAm
tra khi WAP
O?UOc khU˚i Oo‰ng.
TaEt
Bo‰
nhU˘
Oe‰m
sei
kho'ng
bao
giU? O?UOc kieAm
tra.
Ch?˘ng nha‰n ba˚o ve‰ [Menu 8-7]
Danh sa˘ch ca˘c
ch?˘ng nha‰n hie‰n
co˘ sei
O?UOc hieAn thU.
Xo˘a Ca·u hInh [Menu 8-8]
BaOn co˘ theA
maIc OUnh.
ca?i
laOi ta·t ca˚ ca˘c ca?i OaIt ca·u hInh hie‰n taOi trU˚ ve‡ gia˘ trU
73
TIE¡NGV?T
Menu Internet tr?Oc
tuye·n
Truy nha‰p
Ne·u baOn Oang va?o maOng, baOn co˘ theA
tha·y
ca˘c
menu
phuO
Menu
sau:
Trang chu˚
T?Ung t?O
nh?
[Menu 8-1].
Ta˚i laOi
MuOc na?y ta˚i laOi trang hie‰n ha?nh.
ChE muOc
T?Ung t?O
nh?
[Menu 8-2].
L?u tha?nh chE muOc
L?u OUa chE URL hie‰n thU?i la?m chE muOc. BaOn cuing co˘ theA chEnh
s?˚a tie'u Oe‡ chE muOc.
---e·n URL
T?Ung t?O [Menu 8-5].
Truy nha‰p
Server e-mail
Ke·t no·i vU˘i Server e-mail ma? baOn Oai ca·u hInh.
Ca?i la?m Server e-mail
L?u
OUa chE URL hie‰n taOi la?m Server E-mail.
L?u hInh a˚nh
L?u hInh a˚nh Oai trInh
TIE¡NGV?T
74
duye‰t.
Ca˘ch s?˚
duOng cuo‰c goOi truye‡n d?i lie‰u va?
Ca˘c ch?˘c
---eA
co˘
co˘
pha‡n
fax
naIng boA
sung
theA s?˚ duOng ca˘c dUch vuO truye‡n d?i lie‰u hoaIc fax, baOn ca‡n
me‡m giao tie·p t?Ung ?˘ng. Tr?U˘c khi s?˚ duOng ca˘c ch?˘c
naIng na?y, baOn ca‡n pha˚i ke·t no·i Oie‰n thoaOi vU˘i ma˘y tInh hoaIc pha˚i
Oa˚m ba˚o Oie‰n thoaOi Oai O?UOc ke·t no·i vU˘i mo‰t thie·t bU t?Ung thIch.
G?˚i d?i lie‰u hoaIc fax
1.
2.
Ke·t no·i Oie‰n thoaOi vU˘i ma˘y tInh.
3.
Oo‰ng pha‡n me‡m giao tie·p, th?Oc hie‰n mo‰t cuo‰c
ta˚i d?i lie‰u hoaIc fax.
Sau khi khU˚i
goOi
va?
truye‡n
Sau khi
truye‡n
goOi baEng
ca˘ch
d?i lie‰u hoaIc fax xong, baOn co˘ theA ngaEt cuo‰c
Oo˘ng pha‡n me‡m giao tie·p, nha·n [Ke·t thu˘c].
Nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax
Ne·u baOn co˘ nh?ing so· Oie‰n thoaOi rie'ng bie‰t cho ca˘c cuo‰c goOi
thoaOi, truye‡n d?i lie‰u va? fax, Oie‰n thoaOi sei nha‰n die‰n t??ng loaOi
cuo‰c goOi.
d?i
lie‰u hoaIc fax
(Nhie‡u so· Oie‰n thoaOi)
---eA s?˚ duOng dUch vuO truye‡n
Nha‰n
n
Ca˘c so·
Oie‰n thoaOi rie'ng
d?i lie‰u hoaIc fax, ma?n hInh sei hieAn thU
loaOi cuo‰c goOi na?o ma? baOn Oang nha‰n.
---eA nha‰n dUch
vuO
truye‡n
d?i
lie‰u hoaIc
data
1.
Ke·t no·i Oie‰n thoaOi vU˘i ma˘y tInh.
2.
Oo‰ng pha‡n me‡m giao tie·p, nha‰n mo‰t cuo‰c goOi
nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax (ne·u Oie‰n thoaOi kho'ng t?O Oo‰ng nha‰n
cuo‰c goOi).
3.
Sau khi khU˚i
va?
nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax, baOn co˘ theA ngaEt cuo‰c goOi baEng
Oo˘ng pha‡n me‡m giao tie·p, nha·n [Ke·t thu˘c].
Sau khi
ca˘ch
75
TIE¡NGV?T
Ca˘ch s?˚
duOng cuo‰c goOi truye‡n d?i lie‰u va?
Ca˘c ch?˘c
Nha‰n
d?i
lie‰u hoaIc
fax
n
fax
naIng boA
sung
So· Oie‰n thoaOi OUn
Ne·u baOn co˘ mo‰t the˚ SIM kho'ng ho" trUO ca˘c so· Oie‰n thoaOi rie'ng
bie‰t da?nh cho cuo‰c goOi thoaOi, cuo‰c goOi truye‡n d?i lie‰u va? fax, Oie‰n
thoaOi sei kho'ng nha‰n die‰n O?UOc loaOi cuo‰c goOi Oe·n.
---eA s?˚ duOng dUch vuO truye‡n d?i lie‰u hoaIc fax, haiy Oa˚m ba˚o raEng
Oie‰n thoaOi cu˚a baOn Oang U˚ che· Oo‰ nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax. Tr?U˘c
tie'n, baOn ca‡n pha˚i ca?i mo‰t trong ca˘c tu?y choOn na?y cho Oie‰n thoaOi
(Ca?i OaIt Ca?i OaIt cuo‰c goOi Cuo‰c goOi Oe·n ke· tie·p).
---eA nha‰n dUch
vuO
truye‡n
d?i
lie‰u hoaIc
fax
1.
Nha·n [Menu] U˚ che· Oo‰ chU?.
2.
ChoOn kieAu cuo‰c goOi baOn muo·n (ThoaOi, D?i lie‰u, Fax) va? nha·n
[ChoOn].
3.
Ke·t no·i Oie‰n thoaOi vU˘i ma˘y tInh.
4.
Oo‰ng pha‡n me‡m giao tie·p, nha‰n mo‰t cuo‰c goOi
nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax (ne·u Oie‰n thoaOi kho'ng t?O Oo‰ng nha‰n
cuo‰c goOi).
5.
Sau khi khU˚i
va?
nha‰n d?i lie‰u hoaIc fax, baOn co˘ theA ngaEt cuo‰c goOi baEng
Oo˘ng pha‡n me‡m giao tie·p, nha·n [Ke·t thu˘c].
Sau khi
ca˘ch
Mo‰t khi baOn Oai ca?i Oie‰n thoaOi nha‰n mo‰t cuo‰c goOi cuO theA, Oie‰n
thoaOi sei ghi nhU˘ cho Oe·n khi baOn thay OoAi che· Oo‰ na?y.
PC
Sync
Sync la? mo‰t ch?Ung trInh da?nh cho vie‰c trao OoAi d?i lie‰u
gi?ia ma˘y PC & ---ie‰n thoaOi baEng ca˘p d?i lie‰u. Do Oo˘, ne·u
baOn muo·n s?˚ duOng ch?˘c naIng na?y, baOn pha˚i mua bo‰ phuO
kie‰n. ---eA bie·t the'm chi tie·t ve‡ h?U˘ng da"n s?˚ duOng, tham
kha˚o pha‡n TrUO giu˘p PC Sync trong OUa CD.
PC
TIE¡NGV?T
76
---ang th?Oc hie‰n cuo‰c goOi.
Ca˘c ch?˘c
Trong khi co˘ cuo‰c goOi, kho'ng pha˚i U˚ che· Oo‰ chU?,
sei hieAn thU.
1
1-1
Khi co˘
Gi?i
ca˘c
naIng boA
sung
menu sau
cuo‰c goOi
cuo‰c goOi
BaOn co˘ theA gi?i mo‰t cuo‰c goOi hoaIc tie·p tuOc cuo‰c goOi baEng ca˘ch
nha·n phIm [G?˚i]. Khi Oang goOi Oie‰n hoaIc tra˚ lU?i cuo‰c goOi, nha·n
phIm [G?˚i] OeA gi?i cuo‰c goOi. Khi co˘ mo‰t cuo‰c goOi Oang gi?i, nha·n
phIm [G?˚i] OeA tie·p tuOc laOi cuo‰c goOi Oo˘.
1-2
Th?Oc hie‰n cuo‰c goOi th?˘
hai
BaOn co˘ theA la·y mo‰t so· Oie‰n thoaOi trong danh baO OeA th?Oc hie‰n
cuo‰c goOi th?˘ hai. Nha·n [Danh baO] ro‡i choOn TIm kie·m. ---eA l?u so·
Oie‰n thoaOi va?o danh baO trong khi Oang co˘ cuo‰c goOi, nha·n [Danh
baO] ro‡i choOn TaOo muOc mU˘i.
ChuyeAn OoAi gi?ia hai cuo‰c goOi
chuyeAn OoAi gi?ia hai cuo‰c goOi, nha·n [ChoOn], sau
ChuyeAn OoAi hoaIc chE ca‡n nha·n phIm [G?˚i].
BaOn co˘ theA nghe mo‰t trong hai cuo‰c goOi baEng ca˘ch
1-3
---eA
Oo˘
choOn
nha·n phIm
Ne·u baOn muo·n ke·t thu˘c mo‰t trong hai cuo‰c goOi, haiy
nghe cuo‰c goOi baOn muo·n ngaEt ro‡i nha·n [Ke·t thu˘c].
le'n/xuo·ng.
77
TIE¡NGV?T
---ang th?Oc hie‰n cuo‰c goOi.
Ca˘c ch?˘c
1-4 Tra˚ lU?i
---eA tra˚
lU?i
naIng boA
sung
cuo‰c goOi Oe·n
mo‰t cuo‰c goOi Oe·n, chE ca‡n nha·n [G?˚i].
---ie‰n thoaOi na?y cuing tho'ng ba˘o cho baOn bie·t co˘ cuo‰c goOi Oe·n
kha˘c trong khi baOn Oang co˘ cuo‰c goOi. Mo‰t a'm thanh sei pha˘t ra U˚
tai nghe va? ma?n hInh sei hieAn thU cho bie·t co˘ cuo‰c goOi th?˘ hai
Oang chU?.
Ne·u ba‰t ch?˘c naIng Cuo‰c goOi chU?, baOn co˘ theA gi?i cuo‰c goOi th?˘
nha·t va? tra˚ lU?i cuo‰c goOi th?˘ hai baEng ca˘ch nha·n [G?˚i] hoaIc choOn
phIm [Tra˚ lU?i].
BaOn co˘ theA ke·t thu˘c cuo‰c goOi hie‰n thU?i va? tra˚ lU?i cuo‰c goOi Oang
baEng ca˘ch choOn [Menu] ro‡i Oe·n Ke·t thu˘c & Tra˚ lU?i.
chU?
1-5 T?? cho·i
cuo‰c goOi Oe·n
BaOn co˘ theA t?? cho·i mo‰t cuo‰c goOi Oe·n chE OUn gia˚n
nha·n phIm [Ke·t thu˘c].
baEng
ca˘ch
mo‰t cuo‰c goOi, baOn co˘ theA t?? cho·i cuo‰c goOi Oe·n (cuo‰c
ca˘ch nha·n [Menu] va? choOn Nhie‡u ng?U?i / Ke·t
thu˘c va? Tra˚ lU?i hoaIc nha·n [Ke·t thu˘c].
Khi
Oang
goOi
th?˘
co˘
nha·t) baEng
1-6 ChEnh a'm
l?UOng
khi
Oang
co˘
cuo‰c goOi
BaOn co˘ theA chEnh a'm l?UOng khi Oang co˘ mo‰t cuo‰c goOi baEng ca˘ch
nha·n [ChoOn] va? choOn A¬m l?UOng sau khi nha·n phIm Le'n hoaIc
Xuo·ng.
1-7
TaEt
micro
theA taEt
micro khi Oang co˘ cuo‰c goOi baEng ca˘ch nha·n
BaOn
[ChoOn] ro‡i choOn TaEt a'm. ---eA ba‰t micro, nha·n [Ba‰t a'm].
co˘
Khi taEt a'm Oie‰n thoaOi, ng?U?i goOi
nh?ng baOn va"n co˘ theA nghe hoO.
TIE¡NGV?T
78
sei
kho'ng theA nghe baOn no˘i,
Ca˘c ch?˘c
1-8
Ba‰t chuo'ng
DTMF khi
Oang
co˘
naIng boA
sung
cuo‰c goOi
---eA ba‰t chuo'ng DTMF khi Oang co˘ cuo‰c goOi, vI duO OeA la?m cho
Oie‰n thoaOi trU˚ tha?nh mo‰t toAng Oa?i t?O Oo‰ng, choOn [ChoOn] ro‡i choOn
Ba‰t DTMF. A¬m DTMF co˘ theA O?UOc taEt theo ca˘ch t?Ung t?O.
1-9
Truy nha‰p
danh muOc
tho'ng
ba˘o
hoaIc bo‰ co'ng
cuO
the˚ SIM
Ca˘c tu?y choOn menu Tin nhaEn va? Bo‰ co'ng cuO the˚ SIM co˘ theA
O?UOc truy nha‰p t?? menu Cuo‰c Oang goOi baEng ca˘ch nha·n [ChoOn],
ro‡i choOn Tin nhaEn hoaIc Bo‰ co'ng cuO the˚ SIM (Te'n ma?n hInh tu?y
thuo‰c va?o the˚ SIM cu˚a nha? Oie‡u ha?nh maOng). Bo‰ co'ng cuO the˚
SIM chE hieAn thU khi the˚ SIM trong Oie‰n thoaOi ho" trUO dUch vuO na?y.
2
Cuo‰c goOi Oe·n nhie‡u ng?U?i hoaIc Cuo‰c goOi ho‰i nghU
thoaOi nhie‡u ng?U?i hoaIc ho‰i nghU mang Oe·n cho baOn kha˚
thoaOi cu?ng lu˘c vU˘i nhie‡u ng?U?i, ne·u nha? cung ca·p dUch
maOng ho" trUO ch?˘c naIng na?y.
DUch
naIng
vuO
vuO
Oa?m
Mo‰t cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i chE co˘ theA O?UOc ca?i OaIt khi baOn Oang
mo‰t cuo‰c goOi va? mo‰t cuo‰c goOi Oang U˚ che· Oo‰ chU?, va? ca˚ hai
cuo‰c goOi na?y Oe‡u Oai O?UOc nha‰n. Khi cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i O?UOc
ca?i OaIt, ca˘c cuo‰c goOi co˘ theA O?UOc the'm va?o, ngaEt hoaIc ta˘ch cuo‰c
goOi (t?˘c la? ta˘ch mo‰t cuo‰c goOi ra kho˚i cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i nh?ng
va"n gi?i cuo‰c goOi Oo˘).
co˘
tu?y choOn na?y Oe‡u co˘ trong menu Cuo‰c Oang goOi va? O?UOc lie‰t
trong muOc Nho˘m cuo‰c goOi. So· tha?nh vie'n to·i Oa trong mo‰t
cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i la? naIm. Mo‰t khi O?UOc ca?i OaIt, baOn sei Oie‡u
khieAn cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i va? chE co˘ baOn mU˘i co˘ theA the'm va?o
cuo‰c goOi mU˘i.
Ca˘c
ke'
79
---ang th?Oc hie‰n cuo‰c goOi.
Ca˘c ch?˘c
Th?Oc hie‰n cuo‰c goOi th?˘
2-1
naIng boA
sung
hai
BaOn co˘ theA th?Oc hie‰n cuo‰c goOi th?˘ hai trong khi Oang co˘ cuo‰c
goOi. ---eA th?Oc hie‰n, nha‰p so· Oie‰n thoaOi th?˘ hai va?o va? nha·n [G?˚i].
Khi baOn ke·t no·i O?UOc vU˘i so· Oie‰n thoaOi th?˘ hai, cuo‰c goOi Oa‡u tie'n
sei t?O Oo‰ng O?UOc chuyeAn sang che· Oo‰ chU?. BaOn co˘ theA chuyeAn
qua laOi gi?ia ca˘c cuo‰c goOi baEng ca˘ch nha·n [ChoOn] ro‡i choOn
ChuyeAn OoAi.
Ca?i
2-2
OaIt cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i
BaOn co˘ theA ke·t no·i mo‰t cuo‰c goOi Oang gi?i vU˘i cuo‰c goOi hie‰n taOi OeA
taOo mo‰t cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i baEng ca˘ch choOn [ChoOn] ro‡i choOn
Cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i / Tham gia cuo‰c goOi.
Gi?i
2-3
cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i?
---eA
chuyeAn mo‰t cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i sang che· Oo‰ chU?, choOn
[ChoOn] ro‡i choOn Nhie‡u ng?U?i / Gi?i ta·t ca˚.
2-4
Nha˚ cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i
---eA nha˚ cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i, choOn [ChoOn] ro‡i choOn Nhie‡u
ng?U?i / Tham gia ta·t ca˚.
2-5 The'm
---eA
cuo‰c goOi
mU˘i va?o
cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i
cuo‰c goOi hie‰n taOi va?o cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i U˚ che· Oo‰ chU?,
choOn [ChoOn] ro‡i choOn muOc Nhie‡u ng?U?i / Tham gia ta·t ca˚.
2-6
the'm
HieAn thU
ng?U?i
ca˘c so·
Oie‰n thoaOi trong cuo‰c goOi nhie‡u
---eA duye‰t qua danh sa˘ch ca˘c so· Oie‰n thoaOi cu˚a ng?U?i goOi trong
cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i tre'n ma?n hInh, nha·n phIm U va? D.
TIE¡NGV?T
80
1
Ca˘c ch?˘c
2-7 Gi?i
---eA
mo‰t
tha?nh vie'n trong
naIng boA
sung
cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i
O?UOc choOn sang che· Oo‰ chU? (ng?U?i co˘
so· Oie‰n thoaOi Oang hieAn thU tre'n ma?n hInh), choOn [ChoOn] ro‡i Oe·n
Nhie‡u ng?U?i/LoaOi tr??.
chuyeAn mo‰t ng?U?i goOi
Cuo‰c goOi rie'ng trong cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i
2-8
---eA
thoaOi rie'ng vU˘i mo‰t ng?U?i goOi trong cuo‰c goOi nhie‡u
ng?U?i, hieAn thU so· Oie‰n thoaOi cu˚a ng?U?i ma? baOn muo·n tro? chuye‰n
rie'ng tre'n ma?n hInh ro‡i choOn [ChoOn] va? Nhie‡u ng?U?i/Rie'ng OeA
chuyeAn ca˘c tha?nh vie'n kha˘c sang traOng tha˘i gi?i.
Oa?m
2-9
Ke·t thu˘c cuo‰c goOi nhie‡u ng?U?i
BaOn co˘ theA ngaEt ke·t no·i vU˘i ng?U?i goOi hie‰n taOi trong cuo‰c goOi
nhie‡u ng?U?i baEng ca˘ch nha·n [Ke·t thu˘c]. ---eA ke·t thu˘c cuo‰c goOi
nhie‡u ng?U?i, nha·n [ChoOn] ro‡i choOn Nhie‡u ng?U?i / Ke·t thu˘c.
ChoOn [ChoOn] ro‡i choOn Nhie‡u ng?U?i / Ke·t thu˘c ta·t ca˚ sei ke·t thu˘c
ta·t ca˚ cuo‰c Oang goOi va? Oang gi?i.
2-10
ChuyeAn cuo‰c goOi
tr?Oc
tie·p (ECT)
Ne·u baOn co˘ mo‰t cuo‰c goOi Oang U˚ traOng tha˘i gi?i va? mo‰t cuo‰c goOi
hie‰n ha?nh, baOn co˘ theA ke·t no·i hai cuo‰c goOi na?y ro‡i thoa˘t kho˚i
cuo‰c goOi. BaOn co˘ theA th?Oc hie‰n vie‰c na?y baEng ca˘ch choOn Nhie‡u
ng?U?i/ChuyeAn trong menu Cuo‰c Oang goOi.
81
PhuO kie‰n
Co˘ ra·t nhie‡u
phuO kie‰n
kha˘c nhau da?nh cho
Oie‰n thoaOi
di
Oo‰ng
cu˚a baOn. BaOn co˘ theA choOn nh?ing phuO kie‰n na?y tu?y theo nhu ca‡u
tho'ng tin lie'n laOc cu˚a mInh.
chuaAn
Pin
tai
Bo‰
nghe
di
Oo‰ng
Ke·t no·i phuO kie‰n na?y va?o Oie‰n thoaOi cho
phe˘p baOn hoaOt Oo‰ng ra˚nh tay.
saOc di
Bo‰
Bo‰
Oo‰ng
na?y cho phe˘p baOn
hoaIc vaIn pho?ng.
saOc
nha?
saOc
pin
khi U˚
xa
Bo‰ ba‰t l?˚a Oie‰n
---ie‰n thoaOi co˘ theA O?UOc s?˚ duOng va? pin co˘
theA O?UOc naOp tre'n xe o'-to' qua oA caEm cu˚a
bo‰ cha'm thuo·c la˘.
Da'y
TIE¡NGV?T
82
Oeo
coA
Bo‰ truye‡n
d?i
lie‰u / ---Ua
CD
BaOn co˘ theA ke·t no·i Oie‰n thoaOi vU˘i ma˘y vi
tInh OeA trao OoAi d?i lie‰u qua laOi.
L?u
?
?
y˘
Nh?ing tho'ng tin va? tho'ng so· kyi thua‰t trong
theA O?UOc thay OoAi ma? kho'ng ba˘o tr?U˘c.
Menu
na?y
co˘
PhuO kie‰n co˘ theA kha˘c nhau U˚ ca˘c vu?ng kha˘c nhau; vui
lie'n he‰ vU˘i chi nha˘nh hoa‰c ca˘c OaOi ly˘ cu˚a chu˘ng to'i
trong khu v?c˘ OeA bie·t the'm chi tie·t.
lo?ng
83
TIE¡NGV?T
Gi?i
gIn va? ba˚o
trI
Khi s?˚ duOng Oie‰n thoaOi na?y, baOn ne'n tua'n theo ca˘c
ca˚nh ba˘o ve‡ an toa?n sau:
va?o
saOc khi
tay bU ?U˘t.
∞
Kho'ng O?UOc chaOm
∞
Kho'ng O?UOc tha˘o rU?i Oie‰n thoaOi (Haiy mang Oie‰n thoaOi Oe·n
Trung ta'm ba˚o ha?nh ga‡n nha·t khi ma˘y ca‡n s?˚a ch?ia).
∞
---eA
∞
---eA Oie‰n thoaOi
tra˘nh
xa
ca˘c thie·t
xa
ca˘c
bo‰
bU Oie‰n t?˚ nh? TV, radio, hoaIc ma˘y PC.
nguo‡n pha˘t nhie‰t
nh? lo? s?U˚i
hoaIc be·p
l?˚a.
Kho'ng
∞
Kho'ng OeA Oie‰n thoaOi trong
kho'ng oAn OUnh.
∞
LU˘p vo˚ Oie‰n thoaOi co˘ theA bU h? ho˚ng ne·u bU
hoaIc cha·t boOc baEng nh?Oa vinyl.
∞
Du?ng va˚i kho' OeA lau chu?i vo˚ ngoa?i Oie‰n thoaOi. (Kho'ng du?ng
cha·t dung mo'i nh? benzen, cha·t pha loaing, hoaIc co‡n.)
∞
Kho'ng OeA Oie‰n thoaOi trong
∞
Kho'ng OeA Oie‰n thoaOi ga‡n the˚ tIn duOng hoaIc ca˘c loaOi ve˘ xe;
no˘ co˘ theA ga'y a˚nh h?U˚ng Oe·n tho'ng tin tre'n lU˘p t?? tInh.
∞
Kho'ng
ho˚ng
TIE¡NGV?T
84
la?m rUi
∞
Oie‰n thoaOi.
caOo ma?n hInh
cho
mo'i
mo'i
tr?U?ng
bao
tr?U?ng nhie‡u
baEng va‰t nhoOn;
hoOc hoaIc
rung cU
boOc bU˚i
kho˘i
vI no˘ co˘
gia·y
hoaIc buOi
theA ga'y
h?
Oie‰n thoaOi.
∞
Kho'ng OeA Oie‰n thoaOi trong cha·t lo˚ng hoaIc
∞
S?˚ duOng caAn tha‰n ca˘c phuO kie‰n nh? tai nghe. Kho'ng chaOm
va?o aIng-ten ne·u kho'ng ca‡n thie·t.
mo'i
tr?U?ng aAm.
vI
ChaIm so˘c
pin
∞
BaOn kho'ng ca‡n pha˚i xa˚ he·t pin tr?U˘c khi saOc laOi. Kha˘c vU˘i
nh?ing he‰ tho·ng pin kha˘c, cha·t l?UOng cu˚a he‰ tho·ng pin
kho'ng a˚nh h?U˚ng Oe·n bo‰ nhU˘ Oie‰n thoaOi.
∞
ChE s?˚ duOng pin va? bo‰ saOc cu˚a LG. Bo‰
thie·t ke· OeA to·i ?u ho˘a tuoAi thoO cu˚a pin.
tha˘o rU?i
la?m Ooa˚n
saOc
cu˚a LG O?UOc
∞
Kho'ng O?UOc
∞
Gi?i
∞
Haiy thay pin mU˘i khi pin cui kho'ng co?n s?˚ duOng O?UOc n?ia.
Pin co˘ theA O?UOc saOc laOi ha?ng traIm la‡n cho Oe·n khi no˘ ca‡n
pha‡n tie·p
hoaIc
xu˘c kim
maOch pin.
loaOi cu˚a pin luo'n saOch sei.
thay the·.
∞
Haiy saOc laOi pin ne·u kho'ng s?˚ duOng trong thU?i gian da?i OeA
OaOt O?UOc hie‰u qua˚ to·i Oa.
∞
Kho'ng OeA bo‰ saOc U˚ nUi co˘ a˘nh sa˘ng maIt trU?i tr?Oc tie·p
chie·u va?o hoaIc s?˚ duOng trong mo'i tr?U?ng co˘ Oo‰ aAm cao,
vI duO: pho?ng taEm.
∞
Kho'ng OeA pin U˚ nUi no˘ng hoaIc laOnh vI co˘ theA la?m gia˚m
hoaOt Oo‰ng cu˚a pin.
85
Tho'ng so· kyi thua‰t
toAng qua˘t
Tho'ng
tin
Te'n sa˚n
phaAm
He‰ tho·ng
:
G3100
:
GSM 900/DCS 1800
Nhie‰t Oo‰ mo'i tr?U?ng xung quanh
TIE¡NGV?T
To·i Oa
:
+55°C
To·i thieAu
:
-10°C
86
Note
87
TIE¡NGV?T
Note
TIE¡NGV?T
88
GPRS Phone
USER'S MANUAL
MODEL
:
G3100
Please read this manual
before
carefully
your set.
Retain it for future reference.
operating
G3100 has
a
with
polished style which provides
a
better feel and
more
users
convenience.
G3100 Phone
3
ENGLISH
For Your
Safety
All radio transmitters carry risks of interference with electronics in
close proximity.
GSM Phones must be switched off at all times in
an
aircraft.
Do not activate
chemical
plants
petrol stations, fuel depots,
blasting operations.
near
or
Switch off the
phone in any area where you are
required by special regulations. For example, the
phone is not allowed to be used in hospital because
pacemakers and hearing aids can be affected.
Minor interference may affect
Do not hold the
phone
Do not dismantle
Keep
the
phone
in your hand while
phone
in
a
TVs, radios, PCs,
or
safe
choking
place
out of children's reach
ENGLISH
4
parts and
hazard.
Do not touch the
charger
driving.
battery.
since it contains the detachable small
a
etc.
with wet hands.
create
For your safety, use ONLY
batteries and chargers.
specified
ORIGINAL
Please note:
Unusable batteries should be
accordance with relevant
use
phone.
Emergency
Important
damage
to
call may not be available under all cellular
Therefore, you should
phone for essential
medical emergencies.
on
of in
ORIGINAL accessories to avoid
Only
your
networks.
disposed
legislation.
the
never
depend solely
communications such
as
Information
This user's
guide contains important information on the use and
operation of this phone. Please read all the information carefully
for optimal performance and to prevent any damage to or misuse
of the phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user's guide could void your warranty for this
equipment.
5
ENGLISH
Overview
Part of the Phone
.................................................................
?
Front of the Phone
?
Rear of the Phone
..............................................................
...............................................................
11
12
.............................................................
14
..............................................................
15
.................................................................
15
?
Display
Information
Display
Information
On-Screen Icons
Getting
10
....................................................................
Key Description
Alphanumeric Keys
?
10
Started
Installation............................................................................. 17
?
?
?
?
Inserting the SIM Card
Installing the Battery...........................................................
Charging the Battery
Disconnecting the charger
........................................................
..........................................................
Powering
On
Sequence
?
To
?
To turn off the
Access Codes
?
?
?
?
?
6
PIN code
18
18
..................................................
19
.......................................................
20
get started with the phone..............................................
phone
17
...........................................................
.......................................................................
(4 to 8 digits)
PIN2 code (4 to 8 digits)
PUK code (4 to 8 digits)
PUK2 code (4 to 8 digits)
Security code (4 to 8 digits)
20
20
21
.......................................................
21
.....................................................
21
.....................................................
21
...................................................
21
................................................
21
Accessing
Phonebook
Menu Tree
the Menu
...........................................................................
22
.............................................................................
23
25
Messages [Menu 1]
Write message [Menu 1-1]
25
Inbox [Menu 1-2]
29
Outbox [Menu 1-3] ..............................................................30
Info service [Menu 1-4]
30
Voice mail [Menu 1-5]
32
Business card [Menu 1-6]
33
33
Templates [Menu 1-7]
33
Delivery report [Menu 1-8]
33
Settings [Menu 1-9]
34
Memory status [Menu 1-0]
..............................................................
?
..................................................
?
................................................................
?
?
.......................................................
?
........................................................
?
..................................................
?
........................................................
?
..................................................
?
............................................................
?
.................................................
Call
?
?
?
?
?
?
?
Register [Menu 2]...........................................................35
35
[Menu 2-1]
Received calls [Menu 2-2]
35
Dialled calls [Menu 2-3]....................................................... 35
All calls list [Menu 2-4] .........................................................35
Delete recent calls [Menu 2-5]
35
Call charge [Menu 2-6]........................................................ 36
38
GPRS information [Menu 2-7]
Missed calls
......................................................
..................................................
............................................
.............................................
Profiles
?
?
?
?
?
?
[Menu 3]...................................................................
only [Menu 3-1]
Quiet [Menu 3-2]
General [Menu 3-3]
Loud [Menu 3-4]
Headset [Menu 3-5]
Car [Menu 3-6]
Vibrate
39
.......................................................
39
.................................................................
39
............................................................
39
.................................................................
39
............................................................
40
...................................................................
40
7
.................................................................
42
?
......................................................
42
?
.....................................................
43
?
.................................................
44
?
.....................................................
46
?
...............................................
48
?
..............................................
Settings [Menu 4]
Alarm clock [Menu 4-1]
Date & Time [Menu 4-2]
Phone settings [Menu 4-3]
Call settings [Menu 4-4]
Security settings [Menu 4-5]
Network settings [Menu 4-6]
Reset settings [Menu 4-7]
?
..................................................
Call Divert
?
?
?
?
?
?
[Menu 5]
.............................................................
All voice calls
52
53
...................................................
53
..............................................................
53
.........................................................
53
...................................................
53
.....................................................
53
[Menu 5-1]
If busy [Menu 5-2]
If no reply [Menu 5-3]
If out of reach [Menu 5-4]
All data calls [Menu 5-5]
All fax calls [Menu 5-6]
Cancel all [Menu 5-7]
.......................................................
?
51
.........................................................
53
54
...............................................................55
Organiser [Menu 6]
Scheduler [Menu 6-1]
Phone book [Menu 6-2]
?
.........................................................
55
?
......................................................
57
Fun & Tools
?
?
?
?
?
?
?
8
...........................................................
65
...........................................................
65
................................................................
65
[Menu 7]
[Menu 7-1]
Game [Menu 7-2]
Melody composer [Menu 7-3]..............................................
Graphic editor [Menu 7-4]
Unit converter [Menu 7-5]
Calculator [Menu 7-6]..........................................................
World time [Menu 7-7]
My
folder
66
...................................................
66
...................................................
67
........................................................
67
68
WAP services
?
?
?
?
?
?
?
?
........................................................
69
...............................................................
69
.......................................................
69
...............................................
69
[Menu 8]
[Menu 8-1]
Bookmarks [Menu 8-2]
Push messages [Menu 8-3]
Profiles [Menu 8-4]
Go to URL [Menu 8-5]
Cache settings [Menu 8-6]
Security certifications [Menu 8-7]
Reset profiles [Menu 8-8]
Home
............................................................
72
.................................................
72
.......................................
73
...................................................
Internet On-line
menu
70
........................................................
..........................................................
73
74
Additional Functions
How to Use Data and Fax call
?
?
In call Menu
?
?
.............................................
75
.................................................
75
...............................................
75
..........................................................................
77
Sending Data or Fax Calls
Receiving Data or Fax Calls
During a call
Multiparty or
Accessories
.......................................................................
Conference Calls
...........................................
..........................................................................
Care and Maintenance
Technical Data
77
79
81
........................................................
83
.....................................................................
85
9
Part of the Phone
Overview
Front of the Phone
1
Earpiece
2
Display
3 Soft Left
4
10
Key
Navigation Keys
5 Send
ENGLISH
8 END/PWR
Screen
Key
6 Star
Key
7 Soft
Right Key
9 Numeric
10 Hash
11
keys
Keys
Key
Microphone
12 Ear
Microphone
Connector
13 WAP
Clear
Hotkey/
key
Overview
Rear of the Phone
7
5
6
4
1
3
2
1
Battery
2 Cable Connector/
Battery Charging
Connector/
Hands-Free Car kit Connector
3
Battery
Terminals
4 SIM Card Socket
5
Handstrap
6
Battery
7 Ear
Hole
Lock
Microphone
Connector
11
ENGLISH
Key Description
Overview
The
following
shows
of the
key components
phone.
Keypad Description
Key
Description
Soft Left
<>
Key / Soft Right Key
keys performs the function indicated
text on the display immediately above it.
Each of these
by
the
WAP
Hotkey /
Clear
key
Used to connect to WAP
Used to delete
directly by pressing
character(s).
this
key.
Navigation Keys
Used to scroll
or
through
setting options.
Used to enter
Message
Used to scroll
through
Send
S
You
dial
12
phone
numbers.
a
Keys
keys
are
used
and enter numbers
or
mainly
to dial in
standby mode
editing mode.
long time.
characters in
When you press these
keys
for
a
?
Used to call your voicemail box
?
Used to call for international call
?
ENGLISH
names,
directly.
phone number and answer a call.
key without entering a number,
phone shows the most recently dialed number.
Numeric
9
menu
menus
Key
can
These
~
phone numbers,
If you press this
your
0
name,
Used to call
Speed
dials
by
by 1
.
by 0
from 2 to
.
9.
Overview
Key
Description
Used to enter the vibration mode
*
for
#
This
a
long
this
key
Used to call
by voice dial with long pressing this key.
key is also used as Ear mic. hook key when
connecting Ear mic.
END/PWR
E
by pressing
time.
Key
Used to end
a
Power
and
or reject
Key. Pressing
call. This
key is also used as
holding this key for a few
seconds.
13
ENGLISH
Key Description
Overview
Alphanumeric Keys
The
the
alphabet and numerical keypad mapping
following table.
Key
ENGLISH
14
relation
are
listed
Description
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2AAAAAAÆCabcaaaaaaæc
3
DEF3EEEEdefeeee
4
GHI4IIII˝ghiiiiiⓒ
5
JKL5jkl
6
MNO6NOØOOOOŒmnonoøooooœ
7
PQRS7ßTMpqrsß∫
8
TUV8UUUUtuvuuuu
9
WXYZ9wxyz
0
[Space key]
0
as
Display
Information
Display
The
screen
displays
them you may
several icons the
the
see on
following
Information
describe each of
phone.
On-Screen Icons
Icon/Indicator
Description
Tells you the
strength
of the network
signal.
Call is connected.
You
GPRS service.
can use
Shows that you
using
are
a
The alarm has been set and is
Tells you the status of the
service.
roaming
on.
battery.
You have received
a
text message.
You have received
a
voice message.
You have received
an
You
can
view your schedule.
All audible
General
signals
in
menu
are
menu
in
profile.
Quiet
menu
in
profile.
menu
Car
menu
in
You
can
You
can use
in
turned off.
profile.
Loud
Headset
E-mail.
profile.
profile.
divert
a
call.
Push message service
through
WAP.
15
ENGLISH
Display
Information
Display
Top
Menu Icons
Icon
Description
Messages
Call
Register
Profiles
Settings
Call Divert
Organiser
Fun & Tools
WAP services
SIM Service
ENGLISH
16
(SIM Dependent)
Information
Installation
Getting
Inserting
the SIM Card
Locate the SIM card socket in the back of the
Follow the
Started
steps below
phone.
to install the SIM card.
1.
Remove the
2.
Slide the SIM card into the
battery
if attached.
under the
silvery holders,
golden connectors facing
If you need to
3.
remove
slot,
with the
down.
the SIM
card, press the upper part of SIM
card with the thumb, then carefully
slide it out of the SIM card slot.
Notice
?
Before
installing always
switched off and
?
make
remove
the
sure
The metal contact of the SIM card
by
scratches.
Pay special
that the
phone
is
battery.
can
be
easily damaged
attention to the SIM card when
you handle and install. Follow the instructions
the SIM card.
supplied
with
17
ENGLISH
Installation
Getting
Installing
the
Started
Battery
Place the
1.
battery
on
the back of the
phone.
2. Push it until you hear
Charging
the
click.
Battery
To connect the travel
the
a
adapter to
the
phone,
you must have installed
battery.
1.
Insert
one
end of the travel
into the bottom of the
adapter
phone.
2. Connect the other end of the travel
adapter to an AC wall outlet.
Use only the charger included
the sales pack.
ENGLISH
18
in
Getting
Started
Warning
Do not force the connector
?
and/or the travel
the
Disconnecting
as
this may
damage
the
phone
adapter.
charger
Disconnect the travel
phone by pressing
adapter from
the
its side buttons.
Notice
?
The
?
Do not
?
battery delivered
charged before using
remove
your
with your
it.
battery
is
or
has to be
fully
the SIM card while
charging.
"Charging" displayed
connecting the
adaptor. The back light may come on without
displaying "Charging" if the battery is completely empty.
Please note in this case, it may require a longer initial
charging time before displaying "Charging" on the screen
of the phone. The charging time depends on the charger
and the battery used.
on
the
phone
screen
after
travel
?
The
moving
bars of the
battery
icon will
stop after charging.
19
ENGLISH
Powering On Sequence
Getting
To
get
started with the
phone
1.
Press and hold
hear
2.
3.
a
tone.
E key until you
Depending on the PIN code
request setting, you may be
required to enter a PIN code.
If your
phone
connects to
network, the network
a
name
will be
displayed shortly.
To turn off the
In
ENGLISH
20
standby mode,
Started
phone
press and hold
E key until you hear
a
tone.
Access Codes
Getting
You
the
can use
access
unauthorised
use
PIN code
(4
codes described in this section to avoid
of your
and PUK2 codes) can be
to 8
Started
phone. The access codes (except
changed by using [Menu 4-5-6].
PUK1
digits)
The PIN
(Personal Identification Number) code protects your SIM
card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied
with the SIM card. When PIN code request is set Enable, your
phone will request the PIN code every time it is switched on. On the
contrary, when PIN code request is set Disable, your phone
connects to the network directly without the request PIN code.
PIN2 code
The PIN2
to 8
(4
digits)
code, supplied with
access some
functions such
number. These functions
are
some
as
SIM
cards, is required
Advice of call
only
available if
to
charge, Fixed Dial
supported by your SIM
card.
PUK code
The
to 8
(4
digits)
PUK(PIN Unblocking Key)
code is
required
to
change
a
blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM
card. If not, contact your local service provider for the code. If you
lose the code, also contact your service provider.
PUK2 code
The PUK2
(4
to 8
digits)
code, supplied with
some
SIM
cards, is required to
code, also contact your
blocked PIN2 code. If you lose the
change
a
service
provider.
Security
code
(4
to 8
digits)
The
security code protects the unauthorised use of your phone. It is
usually supplied with the phone. This code is required to delete all
phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default
number is "0000".
21
ENGLISH
Phonebook
Accessing
To select
[Names]
scroll to
a menu
in
a
in
standby
phonebook, press
mode and then
desired item.
Name
Description
1
Search
Allows you to search for
number.
2
Add
Allows you to add
3
Speeddials
new
the Menu
a
specific
new names
Allowsyouto assign
name,
and numbers.
upto8(2-9)
one-touch dial allocations.
4
Voice list
Allows you to list
attached voice.
5
Caller groups
Allows you to show group list.
6
Copy
all
7
Delete all
phone
numbers which is
Allows you to copy entries from your Phone
memory to SIM card or from SIM card to
Phone memory.
Allows you to
erase
phonebook
phone memory.
your
22
all the data in either
the SIM card to the
8
Settings
Allows you to set the memory and to search
item by Variable, name and number.
9
Information
Allows you to check the status of memory,
SDN (Service Dial Number), and Own
number list.
ENGLISH
or
Menu Tree
Accessing
1
Messages
1
3 Profiles
Write message
1
Vibrate
only
2 Inbox
2 Quiet
3 Outbox
3 General
4 Info service
4 Loud
5 Voice mail
5 Headset
6 Business card
6 Car
7
8
9
0
the Menu
Templates
Delivery report
Settings
Memory status
4
Settings
1
Alarm clock
2 Date & Time
3 Phone
2 Call
Register
Missed calls
5
2 Received calls
6
3 Dialled calls
7
1
settings
settings
Security settings
Network settings
Reset settings
4 Call
4 All calls list
5 Delete recent calls
6 Call
charge
7 GPRS information
23
ENGLISH
Menu Tree
Accessing
5 Call Divert
1
All voice calls
2 If
3 If
busy
no reply
8 WAP services
1
Home
2 Bookmarks
3 Push messages
4 If out of reach
4 Profiles
5 All data calls
5GotoURL
6 All fax calls
6 Cache
7 Cancel all
7
8
6
the Menu
settings
Security certifications
Reset profiles
Organiser
1
Scheduler
2 Phone book
9 SIM Service
This
menu
depends
on
SIM
and the network services.
7 Fun & Tools
1
My
folder
2 Game
3
4
Melody composer
Graphic editor
5 Unit converter
6 Calculator
7 World time
ENGLISH
24
Messages [Menu 1]
Accessing
This
menu
Service),
includes functions related to SMS
voice
mail,
as
Write message
You
can
well
as
(Short Message
the network's service messages.
[Menu 1-1]
write and edit text message up to 918 characters.
check the number of characters.
can
1.
Enter the
2.
If you want to write
the Menu
Messages
menu
a new
Also, you
by pressing [Select].
message, select Write message in the
menu.
3.
Input the message by using
(Page 27).
T9 text. For
details,
see
How to Use
T9
4. When you write the message,
> key
will be
changed
to attach.
5. When you finish writing your message, press [Options].
Then following option menu will be displayed.
Send
Sends the text message.
1. If you want to send the text message, enter the number you
want.
2. Your
phone
asks you to enter the number that you want to send
it to.
3. After
sending it, your
edited message.
phone
asks whether you will store the
Save
Your
phone
asks whether you will
save
the edited message.
25
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
Use
The
the Menu
template
is pre-defined message. You
the list to the message when you edit it.
template
can
add the
template
of
Use business card
The items of the
email. You
can
name
add
a
card
are a
name,
mobile, office, fax, and
namecard to the message.
Note
?
You
can
folder
find received contents from other sender in
My
[Menu 7-1].
Dictionary
If you add a word you use
for each character.
once
ENGLISH
26
often, you
can
input
it
by pressing
a
key
Accessing
the Menu
How to Use T9
T9 allows you to
input
text
quickly.
In
T9, you only need to press the key with the corresponding
letter once. This is based on a built-in dictionary to which you
can
?
also add
words.
new
Writing
words
1. Start
writing
Press each
by using
T9.
a word by using the keys 2
key only once for one letter.
to
9.
To write for instance 'Girl'.
4
7
4
(For G)
(For r)
5
(For i)
(For l)
The word
changes after each keystroke. Therefore you
shouldn't pay too much attention to how the word
appears on the display until you have pressed all the
appropriate keys.
To delete
a
character to the
To insert several
numbers,
left, press C.
hold
numbers.
If you hold
*
language. (You
down, you
can
also
change
options.)
can
use
# down and
the
key
in the
type of
Also, the phone supports three modes: Predictive
(T9Abc, T9ABC, T9abc), Multitap (ABC, abc), Numeric
(123). If you want to change a mode, press # key.
27
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
2. When you have finished
the word is correct.
If the word is correct
?
wirting
a
the Menu
word, check whether
:
Press 0 and write the next word.
If the word is not correct
?
Search
?
by
U
Alternatively
If there is
no
word. Press
,
D
:
(Previous
and Next
word).
:
word you want you can add your own
in the Predictive edit mode.
< [Options]
Select Add T9
dictionary
Menu. You
can see
the
following.
Input
your
word
3. To insert
a
punctuation mark,
press
1 repeatedly
until
the desired mark appears.
T9
?
languages
You
can
In T9
(Default
ENGLISH
28
select T9
mode, you
is T9
Languages by selecting
can
On)
also select T9 Off
Menu.
menu.
Accessing
Inbox
the Menu
[Menu 1-2]
When you receive a text message, your phone shows the symbol
and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired
message by using U D In addition, you can see Delete all
for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While
reading the message, press [Options] to access the available
.
,
options.
Reply
You
can
reply
to the sender
by
message.
Forward
You
can
forward the selected message to the other
party.
Delete
The selected message is deleted.
Get number
If the selected message has the phone number, you can extract and
it in a phonebook. Also, you can call by this number.
save
Save attachments
You
can save
the attachment file such
as
symbol, picture,
animation, and sound.
Return call
You
can
call back to the sender who sent the message
automatically.
29
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
Outbox
the Menu
[Menu 1-3]
When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll
to the desired message by using U D and press < to see
,
the message. And if you want to exit Outbox menu, press
In
addition, you
can see
Delete all for
deleting
all
>.
outgoing
messages at the bottom of the list.
While
reading
message, press
[Options]
to
access
the
following
submenus.
Forward
You
can
forward the selected message to the other
party.
Delete
The selected message is deleted.
Get number
If the selected message has the phone number, you can extract and
it in a phonebook. Also, you can call by this number.
save
Info service
(Dependent
[Menu 1-4]
to network and
subscription)
Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the
network to GSM phone users. They provide general information
such
as
prices.
weather
Each
reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock
type of information has the number; therefore, you can
contact service
read it
ENGLISH
30
provider. When
following sequence:
you receive CB message, you
can
Accessing
the Menu
Read
1. When you receive CB message, it will be displayed on the
screen. You can read the message by scrolling U
D
,
.
E
2. After
to return to the standby
reading the message, press
mode. In addition, you can save it until another message is
reached.
Receive
?
Yes
If you select this menu, your
phone
will receive the Cell Broadcast
message.
?No
If you select this menu, your phone will not receive the Cell
Broadcast message any more.
Alert
?
Yes
If you select this menu, your
message is received.
phone
will
beep
when Cell broadcast
?No
If you select this menu, your phone will not
broadcast message is received.
beep despite
Cell
Languages
You
can select the language you want. Then your phone will receive
the cell broadcast message in your chosen language.
31
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
Topics (Dependent
?
Add
to network and
subscription)
new
If you select this menu, you will add the CB message
Phone memory with its nickname.
?
the Menu
category in
View list
If you select this menu, you can see CB message category which
you added. If you press [Option], you can edit and delete CB
message category which you added.
?
Active list
You
select the CB message
can
category in active list by pressing
[Select].
Voice mail
You
[Menu 1-5]
listen to your voice
centre number.
can
message(s)
and
get the voicemail
Listen to voice mail
You
can
call voicemail centre if you want to listen to voice message.
Voicemail centre
You
get the voicemail if this feature is supported by the network
provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be
displayed on the screen. Please check with your network service
provider for details of their service in order to configure the handset
accordingly.
can
service
1.
Press
2. You
ENGLISH
32
key
can
for
1
check the
a
long
time in
following
standby
submenus.
mode.
Accessing
?
Home
The number dialed
?
the Menu
on
the home network to listen to voicemail.
Roam
The number dialed when other networks to listen to voicemail.
Business card
[Menu 1-6]
It's for
editing
the namecard. The items of the namecard
name,
mobile, office, fax, and email.
?
Edit
:
You
can
edit
?
Delete
:
You
can
delete
are a
namecard.
a
a
namecard.
Templates [Menu 1-7]
It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined
messages in the list. You can save 6 templates before you edit.
But you can change them. The others are <empty>.
?
Edit
:
You
can
edit
?
Reset
:
You
can
delete the
a
template.
template.
Delivery report [Menu 1-8]
You
can
read and delete
delivery report
messages.
Settings [Menu 1-9]
Message types
Text, Voice, Fax,
Natl.
paging, X400, E-mail,
ERMES
the
Usually,
type of message is set to Text. You can convert your
text into alternative formats, which are suitable for the device that
will be received the message. Contact your service
availability of this function.
provider
for the
33
ENGLISH
Messages [Menu 1]
Accessing
the Menu
Validity period
This network service allows you to set how long your text messages
will be stored at the message center while attempts are made to
deliver them to you.
Delivery report
If you set Yes in this menu, you
sent
successfully
Pay
for
When
can
check whether your message is
not.
or
reply?
message is sent, it allows the person to whom you sent the
message to reply and charges the cost of the reply to your
a
telephone
bill.
SMS centre
If you want to send the text message, you
SMS centre through this menu.
can
get the address of
Paper
You
can
choose
Memory
one
status
of papers you want while
writing
messages.
[Menu 1-0]
If you select this menu, the phone shows an used memory and total
amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone
memory.
ENGLISH
34
Call
Register [Menu 2]
Accessing
Missed calls
[Menu 2-1]
This
recently
menu
shows
well
as
this
number, also
well
as
writing
menu
writing
writing
this
shows
number, also
received numbers. You
save
and view date and
[Menu 2-3]
recently
menu
this
shows
number, also
can
time,
call this
as
well
as
dialed numbers. You
save
can
and view date and
call this
time,
as
as
well
as
messages.
All calls list
[Menu 2-4]
You
can save
call.
Moreover, you
the
phone
can
number and check the date and time for
call back to the other
party,
as
well
a
as
messages.
Delete recent calls
You
as
menu as
messages.
Dialled calls
writing
call this
[Menu 2-2]
recently
This
writing
writing
can
and view date and time this
messages.
Received calls
This
missed numbers. You
save
the Menu
can
[Menu 2-5]
delete the all call records.
35
ENGLISH
Call
Register [Menu 2]
Accessing
Call
the Menu
charge [Menu 2-6]
Within these
submenus, you
can
view the duration and the call cost
of your calls.
Call duration
This function allows you to view the duration of your Last Call, All
Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and
seconds. You
can
also reset the call timers.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3.
Scroll to
highlight
Call
charge then
Call duration and press
[Select].
Show call costs
This function allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2
code.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3.
Scroll to
highlight Call charge then Show call costs and press
[Select] to enter.
The following 4 submenus : Last call, All voice calls,
Remaining cost and Reset all.
Note
?
ENGLISH
36
The actual call cost may be different
features, billing, and tax.
depending
on
network
Accessing
the Menu
Settings (SIM Dependent)
?
Set tariff
You
can
set the currency
services
providers
currency
or
type and the unit price. Contact your
to obtain
charging
unit
prices.
To select the
unit in this menu, you need the PIN2 code.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or
Use U and D to enter Call
register.
3. Scroll to
4.
?
highlight Settings
and Press
[Select]
to enter.
Select Set tariff.
Set credit
This network service allows you to limit the costs of your calls
selected charging units. If you select Read, the number of
remaining unit is shown.
charge limit.
If you select
Change,
you
can
by
change
your
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
a
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3. Scroll to
4.
highlight Settings
and press
[Select]
to enter.
Select Set credit.
Note
?
When all units have been
used, no calls can be made
except emergency calls. Depending on SIM card, you need
the PIN2 code to set
a
call cost limit.
37
ENGLISH
Call
Register [Menu 2]
Accessing
?
Auto
the Menu
display
This network service allows you to see automatically cost of your
last call. If you select Yes in Auto display menu, you can see the
last cost when the call is released.
1.
Press
2.
Press 2 for direct
[Menu]
in
standby
mode.
access or use U
and D to enter Call
register.
3.
Scroll to
4.
Select Auto
highlight Settings
can
through
are
[Select]
to enter.
display.
GPRS information
You
and press
[Menu 2-7]
check the amount of data transferred
GPRS. In
addition, you
can
over
the network
also view how much time you
online.
Call duration
You
can
check the duration of GPRS call. You
call timers.
?
Last call
?
All calls
?
Reset
Data volume
You
ENGLISH
can
check the data volume.
?
Sent
?
Received
?
All
?
Reset all
38
can
also reset the
Profiles
[Menu 3]
the Menu
Accessing
In this menu, you can adjust and customize the phone tones for
different events, environments and caller's group.
Note
?
When your
phone is connected to the Handsfree kit, it'll be
automatically set to the Car profiles menu and when your
phone is connected to the Earmic, it'll be automatically set
to Headset profiles menu then each submenu related to
them will be displayed automatically.
Vibrate
?
only [Menu 3-1]
Activate
:
You
can
adjust
the
profile
as
Vibration if you need
the
profile
as
Quiet if you
vibration mode.
Quiet [Menu 3-2]
?
Activate
:
You
?
Personalise
:
You
General
can adjust
quiet place.
can
Activate
:
You
can
?
Personalise
:
You
can
Loud
the values of Profile submenus.
adjust
the
change
profile
as
General.
the values of Profile submenus.
[Menu 3-4]
Activate
:
You
can
noisy
?
in
[Menu 3-3]
?
?
change
are
Personalise
:
You
adjust
the
profile
as
Loud if you
are
in
a
environment.
can
change
the values of Profile submenus.
39
ENGLISH
Profiles
[Menu 3]
Accessing
Headset
?
[Menu 3-5]
Personalise
Car
?
:
You
can
Profiles
:
menu
You
can
the values of Profile submenus.
Ring
[Menu 3-x-x]
shown below.
incoming
call for
adjusting
environment.
tone
Allows to set the
Ring
as
type
Allows to alert for the
tone for
adjusting
environment.
volume for
adjusting
environment.
ringing
volume
Allows to set the
Message
alert
ring
type
Allows to alert when
once,
receiving
a
message for
adjusting
environment:
Vibrate, Silent.
Key/Effect
volume
Allows to set the
40
change
have the submenus
alert
Incoming
ENGLISH
the values of Profile submenus.
of Profiles submenus
Group
Ring
change
[Menu 3-6]
Personalise
A
the Menu
keypad
volume for
adjusting
environment.
Accessing
Auto
answer
Allows to set to
answer
Please note that
you
?
can
only
automatically
adjusting
environment.
that
menu so
activate this function.
Off
After 5
is
ringing,
phone
your
will not
answer
secs
After 5 seconds your
?
for
Car and Headset has this sub
Even though your phone
automatically.
?
the Menu
After 10
phone
will
answer
automatically.
secs
After 10 seconds your
phone
will
answer
automatically.
Note
?
If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate
the vibration related with Incoming alert or Message alert
menu.
Therefore, in Handsfree
menu, you
can
view the
following submenus;
-
-
Incoming
alert
Message
alert
Silent
:
Ring,
:
Ring Once, Silent
41
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
You
can
set the
following
menus
the Menu
for your convenience and
preferences.
Alarm clock
You
[Menu 4-1]
can
set the
can
set the time
phone
to alarm at
a
specified
within this
menu.
On
You
1.
Enter the
2.
Select On
(Hour
and
Minute)
for
raising
the alarm.
menu.
by pressing [Select],
and then enter the alarm time
you want.
3.
Press
4.
Select the
5.
If you set Yes in Power off alarm, the alarm
time you set even if the phone is turned off.
[OK].
repeat period: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
signal
Off
You
ENGLISH
can
cancel
setting
the alarm time.
1.
Enter the
2.
Select Off
3.
Clear alarm message is
4.
If you want to
42
menu.
by pressing [Select].
displayed.
cancel, press [Yes]. If not, press [No].
sounds at the
Accessing
Date & Time
the Menu
[Menu 4-2]
Date
?
Set date
In this menu, you
?
can
set the date of your
phone.
1.
Enter the
2.
Select Set date
3.
Enter the number you want to set the date.
4.
Press
menu.
by pressing [Select].
[OK].
Date format
You
can
set the Date format in this
menu.
Time
The
has its
phone
own
clock. In this
select between the 12-hour
1.
Enter the
2.
Scroll to
?
or
menu you can set the time and
24-hour time formats.
menu.
highlight
Time
by pressing [Select].
Set time:
You
can
set time of your
phone
in this
menu.
1.
Select Set time
2.
Enter the number you want to set the time.
by pressing [Select].
3. Select the AM/PM you want to set the time format
pressing
4.
Press
U
,
D
by long
key.
[OK].
43
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
?
the Menu
Time format:
Your
select time format between 12-hour
can
1.
Scroll to
2.
Select 12 hour
Phone
You
can
highlight
or
Time format
24-hour.
by pressing [Select].
24 hour you want
by pressing [Select].
settings [Menu 4-3]
set the
phone figures
you want. Scroll to
menu, and then press
settings
or
highlight
Phone
[Select].
Display settings
?
Screen
saver
If you don't activate any function for 20
displayed in a standby mode.
?
Call
You
?
set the animation
as
making
a
call.
can
select
in
a
standby
background picture
mode.
Welcome note
You
?
can
Wallpaper
You
?
seconds, the picture will be
can
set the
Greeting
displayed
message
as
turning
on a
note
If you select yes, this menu allows you select the
In text mode, you can edit the text.
?
Network
ENGLISH
44
as
standby display.
name
If you select
phone
phone.
On, you
you want.
can
set network
name
displayed
on
the
Accessing
?
the Menu
Backlight
You
can
set the
light-up
duration you want whenever you press
a
key.
?
LCD contrast
You
can set the brightness
bypressingU,D.
Serial
?
port
FAX
You
can
set the rate of serial
application
?
of LCD you want
port
for
to
19200bps
to
115200bps
using
the
between PC and fax.
GPRS & Data
You
can
set the rate of serial
application
port
for
using
PC
for GPRS call and Data call.
Languages
You
can
select the
language
you need
displayed.
45
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
Call
You
the Menu
settings [Menu 4-4]
can
Setting
set the
menu
relevant to
a
call
by pressing [Select]
in
menu.
Anykey
answer
?On
If you select this menu, you
except
?
E
can
receive
a
call
can
receive
an
by pressing
any
key
key.
Off
If you select this menu, you
pressing
S
incoming
call
by only
key.
Note
?
How to
use
Handfree
If you want to
use
portable:
the handsfree
#
portable(earphone),
inserting
for a long time after
press the button
to the connector when incoming a call.
please
it
Send my number
(network
and
subscription dependent)
?On
If you select this, you can send your phone number
party. That is, your phone number will be displayed
to the other
on
phone.
?
Off
If you select
ENGLISH
46
this, you can't send your phone number.
receiver's
Accessing
Call
the Menu
waiting
(network dependent)
If this service is
Enable, you
can
accept
a
waiting (incoming)
call.
?On
Activating
?
the
service.
Off
the
Deactivating
?
corresponding
corresponding
service.
View status
Checking
the Status of the service.
Minute minder
If you select On, you can check the call duration
every minute during a call.
by beep
sound
Auto redial
?On
When this function is set on, your phone will make up to 10
attempts for a call after not connecting.
?
Off
Your
phone
connecting.
will not make any
attempts
to connect the call after not
47
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
the Menu
Security settings [Menu 4-5]
PIN code
request
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your
SIM card when the phone is switched on. If this function is
activated, you'll be requested
1.
Press
[Menu]
2.
Press
4
in
key
mode.
standby
for direct
to enter the PIN code.
access or use U
and D to enter
Settings.
3.
Scroll to
4.
Select PIN code
5. You
can
highlight Security settings
view the
menu.
request by pressing [Select].
following
?
On
:
Enable PIN code
?
Off
:
Disable PIN code
submenus.
request.
request.
Phone lock
You
can use security code to avoid unauthorized use of your phone.
When you switch on your phone, your phone will request security
code always if you set phone lock to "On". If you set phone lock to
"Automatic", your phone will request security code only when you
change
your SIM card.
?On
ENGLISH
?
Off
?
Automatic
48
Accessing
Automatic
key
the Menu
lock
When you enable Automatic key lock, keypad will be lock
automatically on an idle screen after 25 seconds without any
key
requesting.
?On
?
Off
Note
?
If you want to lock your phone
and press
key.
?
Call
keypad manually,
enter
Top
*
menu
If you want to unlock your phone keypad, press <
[unlock] key and then press * key. But if you enabled
Automatic key lock before, your phone keypad will be
unlock and then after 25 seconds the keypad will be lock
up again automatically.
barring
The Call
barring service prevents your phone from making or
receiving certain category of calls. This function requires the call
barring password. You can view the following submenus.
?
All
outgoing
The
?
International
The
?
barring
barring
barring
outgoing
calls.
outgoing
international calls.
:
service of all
International
The
:
service of all
except home
:
service of all international
outgoing
calls
except home
network.
49
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
?
All
incoming
The
?
?
?
service of all
barring
Cancel all
You
Change passwd
You
can
numbers
1.
Press
2.
Press
calls when abroad.
service.
:
Fixed dial number
You
:
incoming
barring
the
change
can
calls.
:
cancel all
can
incoming
when abroad
Incoming
The
:
service of all
barring
the Menu
password
for Call
Barring
Service.
(SIM dependent)
restrict your
are
outgoing calls to selected phone
protected by your PIN2 code.
[Menu]
4
in
key
standby
for direct
number. The
mode.
access or use U
and D to enter
Settings.
3.
Scroll to
4.
Select Fixed dial number
5.
highlight Security settings
menu.
by pressing [Select].
If the PIN 2 code is correct, you
can
view the
following
submenus.
?
Activate
:
You
can
phone
50
outgoing
calls to selected
?
Cancel
:
You
can
call without
?
Number list
:
You
can
view the number list saved
number.
ENGLISH
restrict your
number.
restricting phone
number.
as
Fixed dial
Accessing
codes
Change
You
1.
2.
the Menu
can
change
Press
[Menu]
Press
4
the
in
access
codes
standby
mode.
for direct
:
Security code, PIN,
access or use U
PIN2.
and D to enter
Settings.
3.
Scroll to
4.
Select
5.
6.
highlight Security settings
Change
codes
If you want to
change
original code,
and then press
Input
new :
Network
You
menu.
by pressing [Select].
the
:
Security code, PIN, PIN2, input your
[OK].
Security code, PIN, PIN2,
and
verify
them.
settings [Menu 4-6]
select the network which you will be registered either
automatically or manually. Usually, the selection of the network
can
used
by
the handset is automatic.
Automatic
The
phone automatically
selects network which is available in the
area.
Manual
The
phone will find the list of available networks and show you
them. Then you can select the network which you want to use if this
network has a roaming agreement with your home network
operator.
Preferred
You
to
can
set
register
a
with
list of
preferred
networks the handset should
first, before attempting
networks. This list is created from the
attempt
register to any other
handset's predefined list
to
of
known networks.
51
ENGLISH
Settings [Menu 4]
Accessing
the Menu
User define
You
can
can even
add entries
include
or
new
delete
new ones
known to the handset. To do
this, select and then
code, country code and network
Reset
settings [Menu 4-7]
set the handset to the default
this
menu.
function.
ENGLISH
52
In
are
not
enter the network
name.
You
can
from the network list. This
networks whose network codes
configuration by selecting
addition, you need Security code
to activate this
Call Divert
(network
and
[Menu 5]
The Call divert service allows to divert
calls, and data calls
service
Diverts voice calls
voice
details,
calls, fax
contact your
[Menu 5-1]
unconditionally.
busy [Menu 5-2]
Diverts voice calls when the
If
incoming
to another number. For
the Menu
provider.
All voice calls
If
Accessing
subscription dependent)
no
phone
is in progress.
reply [Menu 5-3]
Diverts voice calls which you do not
If out of reach
[Menu 5-4]
Diverts voice calls when the
All data calls
Diverts to
a
Diverts to
a
is switched off
or
out of range.
a
PC connection
unconditionally.
[Menu 5-6]
number with
The submenus
Call Divert
phone
[Menu 5-5]
number with
All fax calls
answer.
menus
a
fax connection
unconditionally.
[Menu 5-x-x]
have the submenus
as
shown below.
Activate
Activating
?
the
corresponding
service.
To other number
Inputs
the number for
diverting.
53
ENGLISH
Call Divert
(network
?
[Menu 5]
subscription dependent)
Accessing
the Menu
To favorite number
You
?
and
can
check 5 diverted numbers.
To voice mail
Forwards to message center. This function doesn't include All data
calls and All fax calls menus.
Note
?
You
can
select the number you want in Favorite
Cancel
Deactivating
the
corresponding
service.
View status
Checking
the Status of the
Cancel all
corresponding
[Menu 5-7]
Cancels all call divert service.
ENGLISH
54
service.
menu.
Organiser [Menu 6]
Accessing
Scheduler
On
top
of the
the Menu
[Menu 6-1]
screen
there
sections for date and icons.
are
Whenever you change the date, the calendar will be updated
according to the date. A square cursor will be used to locate the
particular day. If you set an alarm for the note the alarm
displayed. Press [Options] to delete or edit the note you
For
changing
the
Key
Description
day, month,
13
Yearly
*#
Monthly
Add
You
watch is
selected.
and year.
Key
U
D
Description
If you press these keys shortly,
you can set the alarm daily.
In case of pressing for a long
time, you
can
set it
weekly.
new
can
edit maximum 30 characters. You
choose the
following types
of note. You
can
can
take
a
note. You
can
make up to maximum
20 notes.
?
Schedule
Input the subject,
pressing [Select].
?
the schedule
time, the repeat time, alarm time by
Repeat
-
-
-
-
-
Once
: no
Daily
:
Weekly
:
repeat schedule weekly for
Monthly
:
repeat schedule monthly for
Yearly
:
repeat schedule yearly for
repeat.
repeat schedule daily for
5
days.
5 weeks.
5 months.
5 years.
55
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
?
Alarm time
-
-
On time
:
alarm
10 min before
:
alarm before 10 minutes from the schedule
30 min before
:
1 hour before
:
on
you set
-
1
before
day
:
already.
already.
already.
alarm before 1 hour from the schedule you
set
-
time you set
alarm before 30 minutes from the schedule
you set
-
already.
alarm before 1
set
?
the Menu
day
from the schedule you
already.
Memo
1. Select Add New
2. Scroll to
3.
Press
4.
Input
View
highlight
by pressing [Select].
Memo.
[Select].
the
memo
and then press
[Select].
day
Shows the note for the chosen
day. Use U D to browse
through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch
displayed. Press [Options] to delete, edit the note you selected.
?
Edit
You
can edit the subject, time,
pressing [Select].
-
Delete
You
56
is
Options
-
ENGLISH
,
can
delete the note.
the
repeat time and alarm time by
Accessing
the Menu
View all
Shows the notes that
through the note lists.
by pressing [Options].
set for all
are
You
can use
days.
the
Delete
past
You
delete for the last schedule
can
Use U
,
D to browse
same menu as
already
"View date"
is notified you.
Delete all
You
delete for the all
can
Phone book
note(s).
[Menu 6-2]
Search
(Calling
1.
from
Open
the
phonebook)
phonebook
first
by pressing [Names]
in
standby
a
mode.
2. Search
3.
by Pressing [Select]
Depending
on
setting
to enter.
Search
by,
the below
menu
may not
appear.
?
Name
?
Number
4. You
can
5. Select
6. You
find
an
entry by
name
and number.
[Search].
can
check the
names
and numbers
by pressing [List].
57
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
7.
If you want to
one, select
edit, delete, copy
an
The below
[Options].
You
entry,
menu
or
Edit
:
?
Delete
:
You
can
delete
?
Write message
:
You
can
write message.
?
Copy
:
You
can
copy
fax
edit the name,
can
to add the voice to
will be
?
displayed.
number, E-mail, and
by pressing [OK].
from
phone
entry.
an
an
entry from SIM
to
Call
:
You
can
call thru the chosen
entry.
?
Voice
:
You
can
add the voice to the
entry
the voice
Main number
:
You
can
phone
or
to SIM.
?
?
the Menu
or
change
tag.
select the
one
out of
mobile, home,
office that you often use. The main number will
be displayed first, if you set this.
Add
You
new
can
add
phonebook entry by using
this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory
depends on the service provider.
capacity
You
can also save 20 characters of name in the Phone memory,
and you can save characters in the SIM card. The number of
character is SIM dependent feature.
the
first
1.
Open
2.
Scroll to
3.
Select the memory you want to
?
SIM
phonebook
highlight
:
You
a.
can
Write
b. Press
c.
by pressing [Names]
Add new, and press
Press
add
name
a name
[OK],
[OK].
save:
58
SIM
or
in
standby
to enter.
Phone.
and number for
entry.
to add.
then you
can
d. If you want to add the
ENGLISH
[Select]
input
a
number.
voice, press [Yes].
mode.
Accessing
?
Phone
:
You
can
add name,
mobile, home, office, fax
the Menu
no.
and
E-mail address.
a.
You
can
select among
mobile, home and office by
pressing [Select].
b. Write
c.
a name
to add.
Enter the numbers
following as mobile, home,
by pressing [Next] for next step C for
cancel and < for saving or exit.
If you want to add the voice, press [Yes].
office
d.
You should
speak a word within 2 seconds, and the phone asks you
speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After
voice recognition has finished, Voice is attached automatically.
to
Note
?
The voice
can only be attached to main number which you
example, If you change main number voice will be
automatically attached changed number.
set. For
?
You
phone number in SIM card.
removing or changing SIM
card. And voice tag attached to phone number in SIM card
may be attached to another phone number when you
changed SIM card. Why? The answer is that SIM card
can
add voice
The voice
tag
can
tag
to
be erased
doesn't contain information about voice
tag.
59
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
Speed
You
dials
can
associate any of the keys 2 to
can call directly by pressing this
entry. You
1.
the Menu
Open
the
first
phonebook
9
key
with
Name list
a
for 2-3 seconds.
by pressing [Names]
in
standby
a
mode.
2.
Scroll to
3.
Every Speed
4.
If you want to add Speed dials, select
search the name in phonebook.
Speed dials,
then press
dials will be
If you select allocated name
the submenus.
5.
[Select]
to enter this
menu.
displayed.
<Empty>. Then,
by Speed dials,
you
can
view
Speed
dials
you
can
following
?
Change
:
You
can
change
the allocation of
number.
?
Cancel
:
You
can
cancel the allocated
Speed
dials number.
Voice list
You
can see all phone numbers which contain voice. You can also
directly by pressing [Send]. After selecting phone number by
using U and D press [Options], you can see following the
call
submenus.
?
Play
:
You
can
play
?
Change
:
You
can
change
voice which is attached to
?
Delete
:
You
phone
voice which is attached to
number.
phone
number.
can
delete voice which is attached to
number.
?
ENGLISH
60
Call
:
You
can
call
by selecting
this
menu.
phone
Accessing
the Menu
Caller groups
You
can
you
can
list up to 20 members per
make lists to.
1. Press
[Names]
to enter into the
one
group. There
phonebook
2. Scroll to Caller groups item then press
in
are
standby
[Select]
7 groups
mode.
to enter this
menu.
3.
Every Group list will be displayed.: Family, Friend, Colleague,
VIP, Group1, Group2 and Others.
4. Select
Group
[Select].
name
that you want to manage
5. Then submenus below will be
?
-
You
can
You
can
view the number list in Caller groups.
select the member you want by pressing [Options]
then you can enable the submenu such as Edit, Delete,
Write message,
Group ring
You
?
can
Group
You
?
displayed.
View member
-
?
by pressing
Copy,
Voice and Main number.
tone
set the
ring
tone
depending
on
Group.
animation
can
set the animation for each group.
Add member
You
can
add the member in Caller groups.
1. Scroll to
highlight
Add
member, and then press [Select]
to
enter.
2. The group member souldn't be exceeded 20.
error message will be displayed.
3.
Press
[OK]
Otherwise, the
to add member.
61
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
?
Delete member
?
Rename
You
You
Copy
You
delete the member
can
can
change
group
already
saved in
the Menu
phonebook.
name.
all
memory
entries from SIM card memory to Phone
from Phone memory to SIM card memory.
copy/move
can
or
the
1.
Open
2.
Scroll to
phonebook
first
by pressing [Names]
Copy all,
then press
[Select]
3. Then submenus below will be
in
standby
to enter this
mode.
menu.
displayed.
?
SIM to Phone
:
You
copy the
Phone memory.
entry from SIM Card
?
Phone to SIM
:
You
entry from Phone memory
can
can copy the
SIM Card.
to
to
Delete all
You
can
delete all entries in
requires Security
1.
Press
2.
Scroll to Delete
[Names]
3. Then select
a
to enter into the
all,
then press
memory to
4. And then you will be
5.
ENGLISH
62
Press
[OK]
SIM, Phone,
and Voice. This function
code.
or, press
phonebook
requested
standby
mode.
[Select].
erase:
[Back]
in
SIM, Phone,
to enter
to cancel.
Voice.
Security
code.
Accessing
the Menu
Settings
You
can
set
Phone and
preferred memory which includes Variable, SIM or
preferred search which includes Variable, Name and
Number.
1.
the
Open
phonebook
first
by pressing [Names]
in
a
standby
mode.
2.
Scroll to
Settings,
then Press
3. Then submenus below will be
?
[Select]
to enter.
displayed.
Set memory
1. Scroll to
highlight
Set memory, then press
2. The three submenus
-
are
[Select]
to enter.
displayed.
Variable
:
If you select Variable, the phone asks you
where to store whenever you add entries in
SIM
:
If you select SIM, the phone stores entries to
SIM directly without asking you where to store.
Phone
:
If you select Phone, the phone stores entries to
Phone directly without asking you where to
Phonebook.
-
-
store.
?
Search
by
1. Scroll to
highlight
Search
2. The three submenus
-
-
Variable
Name
:
:
Number
:
by,
then press
If you select
[Select]
to enter.
displayed.
If you select Variable, the
to search the entries.
by
-
are
phone
asks you how
Name, the phone searches entries
name.
If you select Number, the
entries by number.
phone
searches
63
ENGLISH
Organiser [Menu 6]
Accessing
the Menu
Information
?
Service dial number
Use this function to
your network
1.
the
Open
access a
particular
list of services
provided by
operator (if supported by the SIM card).
phonebook
first
by pressing [Names]
in
a
standby
mode.
2.
Scroll to Service dial
3. The
4.
?
names
number, then press [Select]
Use U and D to select
Memory
to enter.
of the available services will be shown.
a
service. Press
[Send].
status
This feature allows you to see how many free
and in-use are in your phonebook.
1.
2.
Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode. Select
Information by pressing [Select].
Scroll to
[Select]
?
Own number
You
ENGLISH
64
can
Memory status,
to enter this
(SIM dependent)
check your
own
then press
menu.
number in SIM card.
Fun & Tools
[Menu 7]
Accessing
My
folder
[Menu 7-1]
All the contents downloaded
images, ringtones
In this
menu
eventually,
you
and etc,
through
are
M-service
available in the
as
wallpapers
or
activate
one
name
downloaded
as
menu.
and,
must be activated in this
polyphonic ringtones
just
EMS such
folder
ringtones.
order to make them available in the audio
can
or
My
check the contents, edit their
can
set them
Downloaded
the Menu
ringtone
menu
profiles ringtones
at
in
list. You
once.
Note
You
edit EMS sounds and
can
images respectively
in the
composer [Menu 7-3] and Graphic editor [Menu
You can also attach this objects in an EMS message as
Melody
described in the Write SMS
Game
The
7-4].
chapter [Menu 1-1].
[Menu 7-2]
phone
offers you
enjoyable
games to
play
with.
Note
The Control
has
keys are different for each game. But each game
to explain the main control key (see key info.).
common control keys are below.
screens
Other
[Common Key Function]
?
?
?
?
C [CLR]
:
Pause
>[Soft2Key]
:
Back
E [END]
U
,
D
[Up,down key]
:
Exit
:
Volume control
65
ENGLISH
Fun & Tools
[Menu 7]
Accessing
Melody
You
can
[Menu 7-3]
composer
compose
ringing
sounds
as
you want.
When you enter this function, the tone that you created
displayed. To enter a new or edit an existing tone:
1.
Enter the desired notes.
2. To
adjust the
( 1
~
7
?
Duration
:
8 shortens and
of the note or rest.
?
Rest
:
0 inserts
?
?
?
Octave
can
C
:
editor
edit
9
rest of the
same
the duration
duration
notes.
deletes each note.
picture
from
graphic
an
existing image
file
as
want.
1. To
edit, choose the desired picture.
2. To
adjust the picture,
?
Mode
change
Drawing
For
help,
play
as
follows
mode and
Erasing
between
Toggle
3.
and
do
:
:
between
Toggle
?
drawing
press 0 for
move
mode.
:
a
and
long
erasing.
time.
Note
ENGLISH
66
as
note.
[Menu 7-4]
or
In edit
mode, default is
With
*
a
,
you
set in
can move
move
is
follows:
lengthens
28# fi 8#d1
Graphic
You
as
new
:
Clear
e.g)
a
previous
previously
CDEFGAB)
* sets the octave for
# makes the note sharp.
:
note
Sharp
:
characters of the note, do
the
the Menu
mode and
fast between
drawing.
pixels.
you
Accessing
Unit converter
the Menu
[Menu 7-5]
This converts any measurement into a unit you
want. There are 4 types that can be converted
into units:
1. You
and Volume.
Length, Area, Weight,
can
select
one
of four unit
types by
pressing [Next] key.
2. Select the unit you want to convert
pressing U and D
by
.
3. You
can
between Current and Convert
toggle
by long pressing
UandD.
4. You
can
input
pressing
#.
5. You
6.
can
Press
the
number after the decimal
prime
delete the number you want
E
by pressing C.
if you want to end the process for
key or [Back] key
converting the value.
Calculator
[Menu 7-6]
This contains the standard functions such
Subtract, Multiply,
1.
Input the
2.
Press U
D
3.
key
Press
4. You
5.
can
Press
numeric
by pressing
once
for Subtract and
key
--,
x, / :
Add,
to
keys.
input
long press for Multiply.
long press for divide.
Prime number and
number.
view the result
#
key
to
Press
input
by pressing [Result] key.
calculation, repeat the process.
delete the number
E key
+,
for Add and
If you want to continue the
6. You
7.
can
key
once
as
Divide.
numbers
*
Negative
place by
or
sign
you want
by pressing C
.
if you want to end the calculation process.
67
ENGLISH
Fun & Tools
[Menu 7]
Accessing
World time
You
can
the Menu
[Menu 7-7]
view the time for each
city
around the world.
when you press U D shortly, you can view the city belonged
to the different time zone and when you press U D long, you
can view the all of city on the same time zone.
,
,
If you want to select the
ENGLISH
68
country you want, press [Set] key.
WAP services
[Menu 8]
Accessing
Your
phone supports
(WAP). You
Protocol
services based
can access
network. The services
as
news, weather
menu
Wireless
services
allows you to
Application
supported by your
get the information such
reports, and flight times.
Home
[Menu 8-1]
You
connect to the
can
on
the Menu
configured homepage
of the activated
profile.
Bookmarks
[Menu 8-2]
When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press
< button to access available option, or press > to exit it.
?
Connect
:
Connect to selected bookmark.
?
Add
:
Add
?
Edit
:
Edit the title and the address of the selected
new
a new
bookmark
manually.
bookmark.
?
Delete
Delete the selected bookmark from the bookmark list.
:
Push messages
You
[Menu 8-3]
receive messages related with WAP which is included
URL. So you can connect to indicated URL directly.
can
Inbox
You
can
read
or
delete the
push
messages.
Setting
You
can
set
push
the messages.
69
ENGLISH
WAP services
[Menu 8]
Accessing
Profiles
You
the Menu
[Menu 8-4]
make up to 5 profiles and activate only one of them. Scroll
to the desired profile and press < to access available options.
?
can
Activate
You
?
activate the selected
can
profile.
Settings
You
-
edit and
can
change
settings
of the selected
profile.
Homepage
This
setting
want to
allows you to enter the address (URL) of the site you
homepage. You do not need to type "http://" in
use as
front of each URL
-
WAP
as
the WAP Browser will
automatically
add it.
Display image
You
can
select whether
images
on
WAP cards
are
displayed
or
not.
-
Conn.
The
and
type
options for
depend on
connection
the
type
gateway.
are
Continuous
or
Temporary
Temporary
A non-confirmed
(connectionless)
service.
Continuous
A confirmed
delivery
mechanism but
generates
more
network
traffic.
-
Conn.
The
security
options
using.
ENGLISH
70
are
On and Off
depend
on
the
gateway you
are
Accessing
-
Gateway
the Menu
information
Most of WAP
gateways do
not
require
a
User ID and Password.
If your gateway need them to connect to it, then your network
should provide them, and you must set them up correctly before
trying to browse a WAP site.
-
Bearer
Data
GPRS
-
Data
settings
These values of
IP address
setting
are
Dial number
Call
type
provided by
are
yours network.
Enter the IP address of the WAP
:
using
Enter the
:
:
to
gateway you
access.
telephone
number to dial to
access
your WAP
gateway.
Select the
type of data call.: Analogue
or
ISDN
(Digital).
Call
speed
User ID
:
The
speed
:
The
user
NOT the
Password
The
:
(and
-
GPRS
server
(and
password required by your dial-up server
NOT the WAP gateway) to identify you.
settings
The service
a
of your data connection.
identity for your dial-up
WAP gateway).
settings
are
only
available when GPRS is chosen
as
bearer service.
IP address
:
Input
the IP address of the WAP
gateway you
access.
APN
:
Input
User ID
:
The
users
the APN of the GPRS.
Password
:
The
password required by
identify
for your APN
server.
your APN
server.
71
ENGLISH
WAP services
[Menu 8]
Accessing
-
Linger
You
the Menu
timer
can
input timeout periods between 30sec, and 300sec.
input or transferred, the service will be
if
any data wasn't
unavailable.
?
Rename
Edit the Profile Name.
?
Email
server
Save the URL of the E-mail
-
that you
frequently
use.
Connect
Connect to the E-mail
-
server
server
that you
configured.
Edit address
Edit the URL of the E-mail
Go to URL
You
server.
[Menu 8-5]
directly connect to the
enter the specific URL that you
can
Cache
You
site that you want. You need to
want to
directly
connect.
settings [Menu 8-6]
can remove
the contents of Cache memory and
change
Cache check mode.
Clear cache
The contents of Cache memory will be removed.
Check cache
You
?
ENGLISH
can
change
checking
the Cache memory.
Always
The cache is
navigated.
72
the time for
always
checked whenever URL is loaded
or
the
Accessing
?
Start
only
The cache is
?
the Menu
only
checked when the WAP is started.
Off
The cache is
Security
never
checked.
certifications
[Menu 8-7]
A list of the available certificates is shown.
Reset
profiles [Menu 8-8]
You
reset all the current
can
settings
of
profiles
to the
factory
default.
73
ENGLISH
Internet On-line
menu
Accessing
If you
are on
line, you
can see
the
following
the Menu
menus.
Home
This is the
same as
[Menu 8-1].
Reload
This reloads the current page.
Bookmarks
This is the
Save
as
same as
[Menu 8-2].
bookmarks
Save the current URL
as a
bookmark. You
can
also edit the
bookmark title.
GotoURL
Same
as
[Menu 8-5].
Go to e-mail
server
Connect to the E-mail
Set
as
e-mail
74
as an
image
Save the browsed
ENGLISH
that you
configured.
server
Save the current URL
Save
server
image.
E-mail
server.
How to Use Data and Fax
To be able to data
software such
data
functions, you need
sure
that your
1. Connect your
2. After
starting
transmit
to
a
a
these
using
computer
or
make
device.
compatible
Fax Calls
or
to the
phone.
software, make
a
call and
fax.
or
or
phone
is in connection with
computer
3. After the data
ending
fax program. Before
the communicate
data
a
Functions
service, you need the communicate
or a
to connect your
phone
Data
Sending
fax
or
as a
callAdditional
fax
transmission, you can end the call by just
software, pressing [End].
of the communicate
Receiving
If you have
Data
separate
or
Fax Calls
numbers for
voice, data and fax calls, your
the
type of call.
Receiving Data or
(Multi-numbers)
Fax Calls
To
service, the display shows which type of call
phone recognizes
use a
you
are
data
or a
Separate
numbers
receiving.
To receive
a
data
1. Connect your
2. After
fax
--
starting
receive
a
fax call.
to the
phone.
the communicate
data
3. After the data
ending
or
computer
or
or
fax
fax
(if
software, accept
it is not answered
reception,
of the communicate
you
can
a
call and
automatically).
end the call
by just
software, pressing [End].
75
ENGLISH
How to Use Data and Fax
Receiving
Data
or
Fax Calls
--
Single
callAdditional
Functions
number
If you have a SIM card that does not support separate voice, data
and fax numbers, the phone does not recognize the type of
incoming
call.
To
data
use a
data
or
or a
fax
service, make
sure
that you want to receive
phone to one of
fax call mode. You first have to set the
these
options in the call
Incoming) sub menu.
To receive
a
data
1.
Press
2.
Select the call
or
in
[Menu]
mode
Call
(Settings
Next
Setting
fax call.
standby
type you
mode.
want
(Voice,
Data
or
Fax)
and press
[Select].
3.
Connect your
4. After
starting
receive
a
data
5. After the data
ending
computer
to the
phone.
the communicate
fax
or
or
fax
(if
software, accept
it is not answered
reception,
of the communicate
you
PC
Sync
Sync
cable.
is
a
program for data
Therefore, if you
end the call
a
ENGLISH
76
by just
specific incoming call,
exchange
want to
use
this
accessory kit. About more detail for
PC Sync Help file on the PC Sync CD.
buy
call and
software, pressing [End].
Once you have set your phone for
remains set until you change it.
PC
can
a
automatically).
PC & Phone
it
by
data
function, you have
using guide
to
refers to
a
In call Menu
Additional Functions
During
a
call, the following
menus
will be
displayed,
not in
a
standby
mode.
1
During
1-1
Putting
You
call
a
Call
a
place
a
call
on
Hold
or retrieve by just pressing the [Send]
key. When a call is made or answered, press the [Send] key to
place it on hold. When a call is held, press the [Send] key to make it
can
on
hold
active.
1-2
Making
You
a
Second Call
phonebook to make a second call.
[Names] key then select Search. To save the dial number
phonebook during call, press [Names] key then select Add
can
get
dial number from
a
Press
into
new.
1-3
Swapping
Between Two Calls
To switch between two
Swap
You
or
can
just
press
make
one
calls, select the [Options] key, then select
[Send] key.
of two calls focused
by pressing up/down
arrow
If you want to end one of two calls, make the call you want to
end focused, then press [End] key when the call you want to end is
focused.
key.
1-4
To
Answering
answer an
an
Incoming
incoming call, simply
The handset is also able to
in
a
will show that
a
already
are
Call
press the
[Send] key.
you of an incoming call while you
call. A tone sounds in the earpiece, and the display
warn
second call is
waiting.
If Call
the
Waiting is on, you can put the first call on hold and answer
second, by pressing [Send] or by selecting the [Answer] key.
You
can
selecting
end the current call and
the
[Menu] key,
answer
the
waiting
call
by
then End & Answer.
77
ENGLISH
In call Menu
Additional Functions
1-5
You
Rejecting
can
pressing
Call
Incoming
an
reject an incoming
the [End] key.
call without
answering by simply
When in
a call you can reject an incoming call (1st call) by pressing
[Menu] key and selecting Multiparty / End and Answer or by
pressing [End] key.
the
1-6
Controlling
You
can
and
selecting
1-7
You
the volume
during
control the volume
Muting
Volume
the
during
followed by
a
call
a
call
by pressing [Options] key
U or D
.
Microphone
microphone during a call by pressing
[Options] key then selecting Mute. The handset can be
pressing the [Unmute].
can
mute the
When the handset is
muted, the caller
the
unmuted
cannot hear you, but you
by
can
still hear them.
1-8
Switching
DTMF Tones
To turn DTMF tones
handset to make
[Options] key,
same
1-9
The
use
on
During
a
Call
during call, for example, to allow your
of an automated switchboard, select the
on
a
then DTMF On. DTMF tones
can
be turned off the
way.
Calling
up the messages
or
SIM Tool Kit
options can be reached
by selecting the [Options] key, then Messages
or SIM Tool Kit (Screen name depends on the network operator's
SIM). SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset
Messages
from the in-call
and SIM Tool kit main
menu
supports SIM Tool kit service.
ENGLISH
78
menu
Additional Functions
2
Multiparty
The
multiparty
have
a
or
Conference Calls
conference service
or
network service
provider supports
A
can
multiparty
and
call
only
more
this feature.
be set up when you have
one
active call
hold, both calls having been answered. Once
multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the multiparty call but still
one
call
you with the ability to
than one caller, if your
provides
simultaneous conversation with
on
connected to
These
you) by
options are all
a
the person who set up the multiparty call.
available from the in-call menu and are listed
in Section.
The maximum callers in
are
a multiparty call is five. Once started, you
multiparty call, and only you can add calls to the
in control of the
multiparty
2-1
call.
Making
make
a
Second Call
You
can
this,
enter the second number and press
a
second call while you
second call the first call is
between calls
by selecting
2-2
up
You
Setting
can
connect
multiparty
call
a
a
automatically put on hold. You
the [Options] key then Swap.
Multiparty
call
already in a call. To do
[Send]. When you get
are
on
by selecting
can
swap
Call
hold to the
the
currently active call to form a
[Options] key then Multiparty / Join
all.
2-3
To
Putting
the
Multiparty
Call
call
select the
put multiparty
Multiparty / Hold all.
a
2-4 De-activate the
To de-activate
then
on
hold,
Multiparty
a multiparty
Multiparty / Join all.
call
on
on
Call
Hold
[Options] key
on
then
Hold
hold, select the [Options] key
79
In call Menu
Additional Functions
2-5
Adding
Calls to the
Multiparty
Call
To
join an active call to the held multiparty call,
key then Multiparty / Join all.
2-6
Displaying
To scroll
Putting
Member of
a
a
Multiparty
[Options]
Call
the numbers of the callers who make up a
the handset screen, press U and D keys.
through
multiparty call on
2-7
Callers in
select the
a
Multiparty
Call
on
Hold
To
place one selected caller (whose number is currently displayed
on-screen) of a multiparty call on hold, select the [Options] key then
Multiparty / Exclude.
2-8 A Private Call in
To have
a
private
a
call with
Multiparty
one
caller of
Call
a
multiparty call, display
the
number of the caller you wish to talk to on the screen, then select
the [Options] key and Multiparty / Private to put all the other callers
on
hold.
2-9
Ending
Multiparty
a
The
Call
caller of
a multiparty call can be
currently displayed
by pressing the [End] key. To end a multiparty call,
press the [Options] key then select Multiparty / End multiparty.
disconnected
Selecting
the
[Options] key then Multiparty / End all,
will end all the
active and held calls.
2-10
connect
one
one
This is done
in-call
ENGLISH
80
Call Transfer
Explicit
If you have
menu.
caller
call
party
on
(ECT)
hold and another active
to another call
by selecting
the
call, you may
party and then leave the call.
Multiparty / Transfer option
from the
Accessories
Overview
There
are
various accessories for your mobile
select these
options according
requirements.
to your
Standard
phone. You can
personal communication
Battery
Portable Handsfree
This connects to your
handsfree operation.
Travel
phone, allowing
Adapter
This
charger
battery while
allows you to charge the
away from home or your
office.
Cigar Lighter Adapter
You
can
operate the phone and trickle
phone's battery from your
by using the cigarette lighter
charger.
charge
the
vehicle
Neckstrap
81
ENGLISH
Accessories
Overview
Data Kit/CD
You
can
connect your
exchange
Note
Information and
?
change
?
82
to PC to
specification
prior notice.
in this
menu
is
subject
to
Accessories may be different in different regions; please
check with our regional service company or agent for
further
ENGLISH
without
phone
the data between them.
enquiries.
Care and Maintenance
When
be
using this unit,
always followed.
basic
safety precautions
?
Do not touch the
?
Do not disassemble this unit.
technician when
?
Away
from electrical
below should
with wet hands.
adapter
repair
as
(Take it to a qualified
required.).
service
work is
appliance
such
as a
TV, radio
personal
or
computer.
?
The unit should be situated from heat
or
?
Do not
drop.
?
Do not
subject
?
The
or
?
coating
vinyl wrapper.
Use
dry
such
as
subject
Do not
keep
or
as
radiators
Do not
damaged
this unit to excessive smoke
the
phone
tap the
the
screen
next to credit cards
with
shock.
(Do
not
use
solvent
on
the
dust.
or
or
transport tickets; it
magnetic strips.
sharp object; otherwise,
it may
phone.
Do not expose the
phone
Use the accessories like
the antenna
a
or
if covered with wrap
alcohol.)
be affected the information
damage
?
phone
benzene, thinner
Do not
can
may be
cloth to clean the exterior of the unit.
?
?
this unit to mechanical vibration
of the
?
?
such
sources
cookers.
to
an
liquid
or
moisture.
earphone cautiously.
Do not touch
unnecessarily.
83
ENGLISH
Care and Maintenance
Caring
?
for the
Battery
You do not need to
recharging.
effect that could
?
?
?
?
?
Use only LG batteries
designed to maximize
Do not disassemble
Keep
and
the
or
chargers. LG chargers
battery life.
short-circuit the
the metal contacts of the
the
when it
are
battery pack.
battery pack
clean.
Replace
battery
longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds
times until it needs replacing.
Recharge
maximize
?
completely discharge the battery before
battery systems, there is no memory
compromise the battery's performance.
Unlike other
the battery
usability.
no
if it has not been used for
Do not expose the battery charger to direct
such as the bathroom.
a
long
sunlight
?
Do not leave the
deteriorate the
ENGLISH
84
battery in hot or cold places,
battery performance.
time to
or use
high humidity,
this may
of
it in
Technical Data
General
Product Name
:
G3100
System
:
GSM 900/DCS 1800
Ambient
Max
:
+55°C
Min
:
-10°C
Temperatures
85
ENGLISH
ENGLISH
86
Note
87
ENGLISH
Note
ENGLISH
88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising