LG | WF-A1113BC | Owner's Manual | LG WF-A1113BC Manual do usuário

LG WF-A1113BC Manual do usuário
MODEL : WF-A1113BC
Môc lôc
Giíi thiÖu s¶n phÈm
C¸c bé phËn cña m¸y giÆt
2
Môc lôc
3
C¶nh b¸o chó ý
4
Giíi thiÖu chøc n¨ng cña s¶n phÈm
H­íng dÉn l¾p ®Æt
H­íng dÉn sö dông
Tr×nh tù l¾p ®Æt m¸y&ph­¬ng ph¸p
c©n b»ng cho m¸y giÆt
7
L¾p ®­êng èng cÊp n­íc cho m¸y
8
L¾p ®­êng èng tho¸t n­íc cho m¸y
9
C¸c ph­¬ng ph¸p ®Ò phßng sù cè do rß ®iÖn
10
ChuÈn bÞ tr­íc khi giÆt
11
Chøc n¨ng cña c¸c nót ®iÒu khiÓn
B¶o d­ìng m¸y giÆt
&gi¶i quyÕt sù cè
5...6
12...13
Ch­¬ng tr×nh giÆt chÝnh
14
Ch­¬ng tr×nh giÆt tuú chän
15
Ch­¬ng tr×nh giÆt hÑn giê
&chøc n¨ng kho¸ ch­¬ng tr×nh
16
H­íng dÉn chi tiÕt vÒ tuú chän
17
VÖ sinh, b¶o d­ìng m¸y giÆt
18
C¸c c¶nh b¸o cña m¸y vµ c¸ch xö lý sù cè
19
3
c¶nh b¸o chó ý
chó ý
1. §©y lµ lo¹i m¸y giÆt gia dông, víi ®å giÆt cã diÖn tÝch réng nh­ ch¨n, mµn... sÏ cã hiÖu qu¶ giÆt
kh«ng cao.
2. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ giÆt vµ tr¸nh ®å giÆt cã thÓ lät qua miÖng lång giÆt g©y kÑt, kh«ng nªn cho quÇn ¸o
v­ît qu¸ miÖng lång giÆt, c¸c ®å giÆt nhá nh­ quÇn ¸o lãt, tÊt, g¨ng tay nªn cho xuèng d­íi cïng.
c¶nh b¸o chó ý khi l¾p ®Æt
Kh«ng ®Ó m¸y chÞu ¶nh
h­ëng trùc tiÕp cña thêi tiÕt.
Kh«ng ®Ó m¸y ë n¬i
Èm ­ít.
Kh«ng ®Ó m¸y gÇn
nguån nhiÖt.
c¶nh b¸o chó ý khi sö dông
T×nh tr¹ng tiÕp xóc cña phÝch c¾m
víi æ c¾m tèt, kh«ng láng lÎo.
Kh«ng c¾m nhiÒu phÝch
c¾m trªn cïng mét æ.
Nªn ng¾t nguån ®iÖn khi
m¸y giÆt kh«ng sö dông.
c¶nh b¸o chó ý khi sö dông
O
70
Kh«ng ®Ó m¸y tiÕp xóc víi c¸c dung
m«i hi®r« c¸cbon, c¸c chÊt dÔ ch¸y næ.
C
Kh«ng ®æ n­íc nãng
h¬n 70°C vµo m¸y giÆt
BiÓu t­îng c¶nh b¸o
chó ý.
Khi m¸y giÆt gÆp sù cè, nã sÏ
th«ng b¸o trªn mµn h×nh.
BiÓu t­îng ®Ò nghÞ
tham kh¶o thªm.
4
H­íng dÉn l¾p ®Æt
Lo¹i th­êng
1
(Vßi n­íc kh«ng ren, ®Çu èng cÊp n­íc kh«ng cã ren)
T¸ch ®Çu nèi trung gian khái èng cÊp
n­íc vµo.
T¸ch ®Çu nèi trung gian khái èng cÊp
n­íc vµo b»ng c¸ch kÐo vßng h·m trong
khi gi÷ tay Ên nh­ h×nh vÏ.
§Çu nèi
trung gian
B¨ng cè ®Þnh
Tay Ên
Vßng h·m
èng cÊp n­íc
2
Níi láng c¸c vÝt h·m ®Ó nèi ®Çu nèi vµo
vßi n­íc.
Vßng cao su
VÝt h·m
Níi láng èc h·m cña ®Çu nèi ®Ó vßi n­íc
cã thÓ ®­îc ®Þnh vÞ ë gi÷a.
B¨ng cè ®Þnh
Chó ý
NÕu ®­êng kÝnh vßi qu¸ lín hay vßi h×nh
vu«ng, níi láng 4 vÝt h·m vµ lÊy vßng
®Öm ra sau ®ã thùc hiÖn tõ b­íc 1.
3
Nèi ®Çu nèi víi vßi n­íc.
§Èy ®Çu nèi lªn trªn cho tíi khi vßng
cao su tiÕp xóc chÆt víi vßi n­íc. Sau ®ã
vÆn 4 èc vÝt.
4
L¾p phÇn trªn vµ phÇn gi÷a cña ®Çu nèi.
Th¸o tem h­íng dÉn gi÷a phÇn trªn vµ
phÇn chuyÓn tiÕp cña ®Çu nèi. VÆn chÆt
®Çu nèi b»ng c¸ch gi÷ chÆt phÇn trªn vµ
vÆn phÇn chuyÓn tiÕp sang bªn ph¶i.
5
Vßng ®Öm
(hay cßn gäi lµ
èng dÉn h­íng)
Vßng cao su
§Çu nèi
§Çu nèi
§Çu nèi
trung gian
B¨ng cè ®Þnh
§Çu nèi
§Çu nèi
trung gian
Nèi phÇn chuyÓn tiÕp víi èng n­íc vµo.
KÐo vßng h·m cña èng n­íc xuèng phÝa
d­íi ®ång thêi l¾p vµo phÇn chuyÓn
tiÕp cña ®Çu nèi.
Vßng h·m
Tay Ên
èng cÊp n­íc
6
KiÓm tra rß rØ n­íc.
Sau khi nèi èng n­íc, më vßi ®Ó kiÓm
tra cã rß rØ n­íc hay kh«ng.
Trong tr­êng hîp rß n­íc, ®ãng vßi vµ
b¾t ®Çu l¹i tõ b­íc 1.
N­íc cã thÓ rß rØ nÕu bá b­íc 1.
8
H­íng dÉn l¾p ®Æt
V× lý do an toµn trong qu¸ tr×nh sö dông, h·y nèi ®Êt cho thiÕt bÞ
®Ó tr¸nh c¸c nguy hiÓm cã thÓ xÈy ra do dßng ®iÖn rß.
Ph­¬ng ph¸p nèi ®Êt b»ng æ c¾m.
NÕu æ c¾m cña nguån ®iÖn cã s½n cäc
tiÕp ®Êt th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nèi ®Êt
riªng.
TiÕp ®Êt
Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nèi ®Êt kh¸c:
æ c¾m víi phÇn tiÕp ®Êt
Ch«n cäc tiÕp ®Þa
Nèi d©y ®Êt víi mét cäc tiÕp ®Þa vµ ch«n
d­íi mÆt ®Êt kho¶ng 75cm.
D©y tiÕp ®Êt
75cm
MiÕng ®ång ch«n d­íi ®Êt
Sö dông d©y ®iÖn nèi ®Êt
Nèi d©y ®Êt víi æ c¾m ®­îc thiÕt kÕ
riªng ®Ó tiÕp ®Êt.
D©y
tiÕp ®Êt
Sö dông ¸p-t«-m¸t
NÕu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c ph­¬ng
ph¸p nèi ®Êt m« t¶ ë trªn, th× viÖc l¾p ®Æt
¸p-t«-m¸t cho thiÕt bÞ lµ cÇn thiÕt.
¸p-t«-m¸t
Chó ý
!§Ó tr¸nh g©y næ, kh«ng nèi d©y ®Êt vµo ®­êng èng khÝ ®èt.
!Kh«ng nèi d©y ®Êt víi ®­êng d©y ®iÖn tho¹i hoÆc hÖ thèng chèng sÐt. §iÒu nµy rÊt
nguy hiÓm khi cã b·o.
!D©y ®Êt kh«ng cã hiÖu qu¶ khi ®­îc nèi víi c¸c vËt b»ng nhùa.
!Ph¶i nèi ®Êt khi sö dông æ c¾m phô.
10
H­íng dÉn sö dông
Sao nhiÒu quÇn
¸o thÕ nµy?
L¹i cßn
nhiÒu lo¹i n÷a,
lµm thÕ nµo
®©y?
µ mµ cã
T×nh tr¹ng quÇn ¸o
trong
s¸ch h­íng
dÉn th× ph¶i
QuÇn ¸o bÈn.
KhuyÕn c¸o sö dông giÆt tuú chän
Tuú
Chän
QuÇn ¸o máng, nhÑ.
Hong kh« lång
Giò thªm
V¾t nhÑ
Tuú
Chän
Hong kh« lång
Giò thªm
V¾t nhÑ
V¾t nhÑ (V¾t nhÑ vµ chËm
h¬n b×nh th­êng nh»m tr¸nh h­ h¹i
vµ gi¶m ®é nhµu cho quÇn ¸o)
(Giò thªm 1 lÇn)
C¸ch thùc hiÖn giÆt tuú chän nh­ sau
BËt /t¾t
Ch­¬ng
Tr×nh
Tuú
Chän
Chän ch­¬ng
tr×nh giÆt
Chän chÕ ®é
Tuú chän
Giò thªm
V¾t nhÑ
Chó ý : Trong tr­êng hîp khi b¹n nhÊn chän nót ch­¬ng tr×nh, ch­¬ng tr×nh giÆt mÆc ®Þnh
t¹i ch­¬ng tr×nh giÆt tù ®éng, b¹n kh«ng thÓ chän ®­îc chÕ ®é giÆt tuú chän giò thªm; v¾t
nhÑ. Muèn chän ®­îc b¹n cÇn nhÊn nót ch­¬ng tr×nh ®Ó chuyÓn qua c¸c ch­¬ng tr×nh.
Tuú
Chän
BËt /t¾t
Chän thêi
gian hong kh«
Ch­¬ng
Hong kh« lång
Tr×nh
Chän ch­¬ng
tr×nh giÆt
Khi nhÊn vµo nót tuú chän lµ b¹n ®ang chän thêi gian
hong kh«
1 LÇn (30 Phót) (Hong kh« lång)
2 LÇn (60 Phót) ; 3 LÇn (2 G׬)
4 LÇn (3 G׬ ) ; 5 LÇn (lÆp l¹i 30 Phót)
Chó ý: nÕu sau khi nhÊn nót bËt/ t¾t b¹n nhÊn nót kh¸c th× b¹n kh«ng thÓ chän ®­îc chÕ ®é
hong kh«. ChÕ ®é hong kh« chØ ¸p dông trong ch­¬ng tr×nh giÆt ®å Jean. Kh«ng ¸p dông trong
c¸c ch­¬ng tr×nh giÆt kh¸c.
17
C¸c c¶nh b¸o cña m¸y
TriÖu chøng
Kh«ng cÊp n­íc
B¸o lçi
Néi dung kiÓm tra
KiÓm tra vßi n­íc cã ®ãng kh«ng?
LiÖu nguån n­íc cung cÊp cã bÞ ng¾t?
¸p lùc n­íc qu¸ yÕu hoÆc phin läc t¾c?
Kh«ng tho¸t n­íc
§­êng tho¸t n­íc cã ®Æt ®óng vÞ trÝ hay
kh«ng?
§­êng èng tho¸t n­íc cã bÞ cong hay ®Æt
qu¸ cao hay kh«ng?
Bé phËn bªn trong cña èng dÉn n­íc hoÆc
b¬m tho¸t (lo¹i m¸y cã b¬m) bÞ bÈn kh«ng?
KiÓm tra nguån ®iÖn cã bÞ mÊt kh«ng?
Kh«ng v¾t
§å giÆt cã bÞ mÊt c©n b»ng kh«ng?
M¸y giÆt cã ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ b»ng ph¼ng
kh«ng?
N¾p më
N¾p m¸y giÆt cã ®ãng kh«ng?
Bé c¶m øng bªn trong
kh«ng ho¹t ®éng
Xin vui lßng gäi ®iÖn cho Trung t©m
b¶o hµnh gÇn nhÊt cña LG.
MÊt nguån
M¸y bÞ ch¶y trµn
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising