LG | 24TL520S-PZ | User manual | LG 24TL520S-PZ Benutzerhandbuch

LG 24TL520S-PZ Benutzerhandbuch
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Drošībai un uzziņai
LED TV*
* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai
uzziņai.
28TK420S
24TL520S
28TL520S
24TL510S
28TL510S
www.lg.com
Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Satura rādītājs
Licences--------------------------------------------3
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija----------------------------------------3
Sagatavošanās-----------------------------------3
Televizora celšana un pārvietošana-------4
Televizora uzstādīšana------------------------4
Pogas lietošana----------------------------------5
Uzstādīšana uz galda--------------------------6
Uzstādīšana pie sienas------------------------7
Savienojumi (paziņojumi)--------------------8
Tālvadības pults---------------------------------9
Apkope------------------------------------------- 11
Problēmu novēršana------------------------- 11
Specifikācijas----------------------------------- 12
2
Licences
Atvērtā pirmkoda
programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot
par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja,
tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa
pa e-pastu opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.
Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
PIEZĪME
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
yy Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
yy Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
yy Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
yy Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves
režīmā. Ja televizoru paredzēts neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz,
tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
yy Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā
patērēto elektroenerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt
pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
yy Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atkarībā
no modeļa.
yy Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces
specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
yy Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB ierīcēm
ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un
platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB zibatmiņa
neietilpst jūsu televizora USB portā, izmantojiet pagarinātāju, kas
atbalsta USB 2.0.
B
B
A
A
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu
papildinformāciju par licencēm, apmeklējiet tīmekļa vietni www.
lg.com.
Sagatavošanās
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet
sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un
iespējama savienojuma kļūda.
yy Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet
UZMANĪBU!
yy Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu,
neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
yy Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā
gūtus bojājumus un traumas.
3
Televizora celšana un
pārvietošana
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu
droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
UZMANĪBU!
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
yy Strādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzāmo kursorsviras
pogu. (Atkarībā no modeļa)
yy Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā
tas sākotnēji bija ievietots.
yy Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
yy Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
yy Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu.
Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai
skaļruņa restīšu vietas.
Televizora uzstādīšana
UZMANĪBU!
yy Kad televizoram pievienojat statīvu, novietojiet to ar ekrānu uz leju
uz mīkstas vai līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
yy Nenesiet televizoru otrādi, turot aiz statīva korpusa (vai statīva
pamatnes), jo šādi tas var izkrist, radot bojājumus vai traumas.
yy Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas
vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
PIEZĪME
yy Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas
vibrācijas.
yy Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru
uz sāniem un nelieciet to pa kreisi vai pa labi.
yy Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu,
tādējādi sabojājot ekrānu.
4
yy Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet
statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā. (Tikai
modelim TK420S/TL520S)
yy Pavirziet fiksatoru statīva pamatnes apakšā un noņemiet statīva
pamatni no televizora. (Tikai modelim TL510S)
Pogas lietošana
<TL520S/TL510S>
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
<TK420S>
1
2
3
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana1 (Nospiediet un turiet nospiestu)
Izvēlnes vadība (Nospiediet2)
Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu3)
Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.
(Atkarībā no modeļa)
Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un
ierakstīšanas process tiks apturēts.
Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos
izvēlnē.
Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.
Izvēlnes pielāgošana
Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu. Jūs varat regulēt
izvēlnes elementus, izmantojot pogu. (Atkarībā no modeļa)
<TL520S/TL510S>
Izslēdz ierīci.
Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās
režīmā.
Maina ievades avotu.
Ritina saglabātās programmas.
Regulē skaļuma līmeni.
Pamatfunkcijas
<TK420S>
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana (Nospiediet un turiet nospiestu1)
Skaļuma regulēšana
Programmu vadība
1
Ja ekrānā jau ir redzama izvēlnes poga, nospiediet un turiet pogu,
lai izietu no izvēlnes.
PIEZĪME
yy Ja vispirms nospiedīsit kursorsviras pogu, nevarēsit koriģēt skaļuma
līmeni un saglabātās pārraides.
UZMANĪBU!
yy Kad pirkstu novietojat virs kursorsviras pogas un nospiežat to uz
augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, uzmanieties, lai nenospiestu
pašu kursorsviras pogu.
5
Uzstādīšana uz galda
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
LATVIEŠU
LATVIEŠU
1
Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda. -- Atstājiet vismaz 100 mm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pienācīgu ventilāciju.
100 mm
100 mm
100 mm
2
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora
aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu,
skatiet Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet
tīmekļa vietni:
http://www.kensington.com. Pievienojiet Kensington drošības sistēmas
kabeļa vienu galu pie televizora, bet otru — pie galda.
100 mm
Pievienojiet AC-DC adapteris un strāvas vadusienas
kontaktligzdai.
UZMANĪBU!
yy Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, jo
tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
yy Pirms televizora kontaktdakšas iespraušanas sienas kontaktligzdā
pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts AC/DC adapterim.
6
Kensington drošības sistēmas izmantošana
PIEZĪME
yy Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču
veikalu.
Uzstādīšana pie sienas
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā aizmugurē uzstādiet
sienas montāžas mehānismu (papildu detaļas).
Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas montāžas mehānismu
(papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas nenokristu.
1
Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu,
varat sabojāt televizora iekšējās daļas.
Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums var tikt bojāts un
nokrist no montāžas pozīcijas. Šajā gadījumā LG Electronics par to
neuzņemas atbildību.
2
yy Lietojiet komplektā iekļauto skrūvi. (Atkarībā no modeļa)
yy Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam pārvietojiet un
uzstādiet TV. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās strāvas
triecienu.
yy Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist,
radot nopietnas traumas.
yy Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties
ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
yy Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora
bojājumus un anulēt garantiju.
yy Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst VESA
standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām,
ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu piederumu
izmantošana.
yy Skrūves garums no aizmugurējā vāciņa ārējās virsmas nedrīkst
pārsniegt 8 mm.
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais
vāciņš
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais vāciņš
Standarta skrūve
: M4 x L10
Atsevišķi iegādājams piederums (sienas
stiprinājuma kronšteins)
Modelis
24TL520S
24TL510S
28TK420S
28TL520S
28TL510S
75 x 75
100 x 100
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs un no sienas
atstājiet 100 mm lielu atstarpi. Detalizētas instrukcijas varat saņemt no
sava izplatītāja; sk. papildu materiālu Slīpai sienai paredzēta montāžas
kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija.
UZMANĪBU!
Maks.8 mm
Sienas statīvs (A x B) (mm)
A
B
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
kronšteins (papildu
piederums)
M4 x L10
4
RW120
PIEZĪME
yy Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju
specifikācijās.
yy Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu un
nepieciešamās detaļas.
yy Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
yy Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida. Noteikti
izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
yy Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma komplektā iekļautajā
instrukcijā.
7
Savienojumi (paziņojumi)
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu. Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD
atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas, USB atmiņas ierīces,
dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
yy Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu
secības.
yy Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
yy Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
yy Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
yy Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
ir skaidrs.
yy Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies
pareizi. Tas ir atkarīgs no grafiskās kartes.
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75
Ω). (Nav iekļauti komplektācijā)
yy Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt
antenu pareizā virzienā.
yy Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
yy Atbalstītais DTV audio formāts : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
8
Satelīta šķīvja savienojums
(Tikai modeļiem ar satelītu)
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω).
CI moduļa pievienošana
(Atkarībā no modeļa)
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
yy Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora
un PCMCIA kartes slota bojājumu.
yy Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM
ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
Datora savienojums
Savienojot datoru ar HDMI ieeju, iestatiet HDMI ieejas [Ievades
apzīmējums] uz [Dators].
(IEEJA) (Tālvadības pults) [Visas ievades]
[REDIĢĒŠANAS IKONA]
[Dators]
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
yy Atbalstītais HDMI audio formāts:
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), DTS
(44,1 kHz, 48 kHz), PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Atkarībā no modeļa)
Tālvadības pults
UZMANĪBU!
yy Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat
radīt tālvadības pults bojājumus.
yy Tālvadības pults nav iekļauta komplektā visos tirgos.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
#
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet
baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm un un aizveriet bateriju nodalījuma
vāciņu. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas
darbībām pretējā secībā.
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no
modeļa vai reģiona.)
1 Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3
sekundes.
(Ieslēgšana/izslēgšana) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
Radio, TV un DTV programmu izvēle.
(IEEJA) Maina ievades avotu.
(Ātrie iestatījumi) Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.
Tuvinot izvēlēto zonu, varat to skatīt pilnā ekrānā.
Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
Ciparu pogas Ciparu ievade.
Burtu pogas Ievada burtus.
Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
(Atstarpe) Ievieto tukšumzīmi, izmantojotekrāntastatūru.
Parāda programmu ceļvedi.
1
Jūs varat piekļūt lietotnei vai Live TV, izmantojot
ciparu pogas, kas atbilst funkcijām.
Regulē skaļuma līmeni.
Parāda informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu.
(MEKLĒT) Meklējiet saturu, piemēram, TV programmas, filmas
un citus video, vai veiciet meklēšanu tīmeklī, ievadot meklēšanas
terminus meklēšanas lodziņā.
(IZSLĒGT SKAŅU) Skaņas izslēgšana.
(IZSLĒGT SKAŅU)1 Piekļuve izvēlnei [Pieejamība].
Ritina saglabātās programmas.
Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.
#
9
LATVIEŠU
LATVIEŠU
# Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar
video straumēšanas pakalpojumu.
(SĀKUMS) Parāda sākuma izvēlni.
(SĀKUMS)1 Parāda vēsturi.
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās režīmā.
Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritiniet
izvēlnes vai opcijas.
Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadīto informāciju.
Teleteksta pogas (
) Šīs pogas izmanto teletekstam.
1
Nodrošina saturu, kas saistīts ar programmu, ko pašlaik
skatāties.
Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.
Sāciet ierakstīt un parādiet ierakstīšanas izvēlni.
(Tikai Time MachineReady atbalstīts modelis)
Atgriezieties tiešraides TV skatīšanās režīmā.
Vadības pogas (
) Vada multivides saturu.
,
,
,
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
10
Apkope
Televizora tīrīšana
yy Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
yy Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts,
atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var
sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
Lai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru
un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas
mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots maigs mazgāšanas
līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
yy Nespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tā varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
yy Nelietojiet ķīmiskas vielas, jo tās var bojāt ierīci.
yy Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens,
tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces
nepareiza darbību.
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
yy Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yy Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
yy Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas
( ar , ar ).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un
pagarinātu tā kalpošanas laiku.
Problēmu novēršana
yy Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yy Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
yy Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
yy Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
yy Pārbaudiet, vai iestatījumu sadaļā [Taimeri] ir aktivizēta funkcija
[Izslēgšanas taimeris] / [Taimera izslēgšana].
yy Pārbaudiet, vai [Automātiska izslēgšana] ir aktivizēta iestatījumos
[Vispārēji] [Ekonomiskais režīms]. (Atkarībā no modeļa)
yy Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Izveidojot savienojumu ar datoru (HDMI), ekrānā ir redzams
paziņojums [Nav signāla] vai [Nederīgs formāts].
yy Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
yy Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
yy Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz
strāvas vada.
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana
televizora ekrānā
yy Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls
var iespiesties ekrānā un atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir
„attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
yy Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana
var parādīties arī jūsu televizora teksta daļās.
yy Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora
ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD televizoriem: 2 vai vairāk stundas).
11
Specifikācijas
Ierīces specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, veicot izstrādājuma funkciju uzlabošanu.
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Modeļi
28TK420S
24TL520S
28TL520S
24TL510S
28TL510S
Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums)
(mm)
Ar statīvu
Bez statīva
641,5 x 428,7 x 159,2
563,1 x 367 x 150,1
649,4 x 420 x 150,1
563,1 x 393,8 x 148,6
649,4 x 447,8 x 187,5
641,5 x 396,3 x 59,5
563,1 x 340,9 x 58
649,4 x 393,8 x 61,4
563,1 x 340,9 x 58
649,4 x 393,8 x 61,4
Svars (kg)
Ar statīvu
Bez statīva
4,6
3,3
4,55
3,6
4,95
4,5
3,25
4,5
3,25
4,5
Enerģijas patēriņš
28 W
25 W
28 W
25 W
28 W
Patērētā jauda
19 V
19 V
19 V
19 V
19 V
Bezvadu moduļa specifikācija
yy Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo
frekvenču tabulai.
yy Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni.
0197
Bezvadu LAN moduļa (LGSWFAC71) specifikācija
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz
13 dBm
No 5150 līdz 5725 MHz
16,5 dBm
No 5725 līdz 5850 MHz (ārpus ES)
10 dBm
0197
* “IEEE802.11ac” nav pieejams visās valstīs.
12
2,0 A
2,0 A
2,0 A
2,0 A
2,0 A
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
CI moduļa izmērs (P x A x D)
Apkārtējās vides
apstākļi
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP16B-E, LCAP21C
Ražotājs: Honor
Modelis: ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Ievade: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izvade: DC 19 V
2,1 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
No 0 °C līdz 40 °C
Mazāk par 80 %
No -20 °C līdz 60 °C
Mazāk par 85 %
(Atkarībā no valsts)
Satelīts
Televīzijas sistēma
DVB-S/S2*
Programmu pārklājums
950 ~ 2150 Mhz
Maksimālais saglabājamo
programmu skaits
6000
Ārējās antenas pilnā pretestība
Digitālā televīzija
Virszemes
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
S diapazons II : 230 ~ 300 Mhz
S diapazons III : 300 ~ 470
Mhz
Kabelis
Analogā TV
Virszemes / Kabelis
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
2000
75 Ω
* Tikai modeļi ar DVB-T2/C/S2 atbalstu.
13
BRĪDINĀJUMS!
LATVIEŠU
LATVIEŠU
Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var
nokrist, radot nopietnas traumas vai izraisot nāvi. Daudzas
traumas, īpaši bērniem, iespējams novērst, ievērojot vienkāršus
zemāk minētos piesardzības pasākumus.
yy Izmantojiet galdiņus vai statīvus, ko iesaka televizora ražotājs.
yy Izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas droši balsta televizoru.
yy Pārliecinieties, ka televizors nesniedzas pāri balsta mēbeļu
malai.
yy Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram,
kumodēm vai grāmatu plauktiem), atbilstoši nenostiprinot
mēbeles un televizoru.
yy Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas
atrodas starp televizoru un balsta mēbelēm.
yy Pastāstiet bērniem, ka ir bīstami kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu
televizoru vai tā vadīklas.
Saglabājot un pārvietojot savu esošo televizoru, ievērojiet tos
pašus noteikumus.
Simboli
Attiecas uz maiņstrāvu (AC).
Attiecas uz līdzstrāvu (DC).
Attiecas uz II klases aprīkojumu.
Attiecas uz gaidstāvi.
Attiecas uz “IESLĒGT” (barošana).
Attiecas uz bīstamu spriegumu.
14
Šī izstrādājuma modeļa un sērijas
numurs atrodas izstrādājuma
aizmugurē vai tā sānos.
Pierakstiet šo informāciju, lai to
norādītu apkopes gadījumā.
MODELIS
Sērijas Nr.
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the
(Home) button on the remote to
access the Home menu. Point the
(Settings)
icon and select by pressing the Wheel (OK)
button on the remote.
Picture
Sound
Programmes
Network
General
Safety
Accessibility
WI-FI NETWORK
Network /
ON
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Add a hidden wireless network
Connect via WPS PBC.
Connect via WPS PIN.
Advanced Wi-Fi Settings
For wireless AP (Router) that have the
symbol, you need to enter the security key.
2 Point the
(All Settings) icon and select
by pressing the Wheel (OK) button on the
remote.
5 If the connection is successful, the "Connected
to Internet" is displayed.
Picture
Sound
Programmes
NETWORK
TV Name
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Wi-Fi Connection
Network
General
All Settings
3 Select the Network → Wired Connection
(Ethernet) or Wi-Fi Connection.
Picture
Sound
Programmes
NETWORK
Wi-Fi Connection
Network
General
Safety
You can check the status of connection in
Advanced Wi-Fi settings.
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Not Connected
Not Connected
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Safety
Accessibility
Picture
Sound
Programmes
Network
General
Safety
4 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the Wi-Fi Connection, the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Accessibility
TV Name
Wired Connection (Ethernet)
Connected to Internet
Accessibility
WI-FI NETWORK
Network /
ON
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Add a hidden wireless network
Connect via WPS PBC.
Connect via WPS PIN.
Advanced Wi-Fi Settings
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the
(Home) button on the remote to
access the Home menu. Point the
(Settings)
icon and select by pressing the Wheel (OK)
button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Point the
(All Settings) icon and select
by pressing the Wheel (OK) button on the
remote.
3 Select the Network → Wired Connection
(Ethernet) or Wi-Fi Connection → Advanced
Wi-Fi settings.
Sound
Programmes
NETWORK
Picture
TV Name
Sound
[LG] WebOS TV WEBOS3
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Wi-Fi Connection
Network
General
Not Connected
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Programmes
Network
General
Safety
Safety
Accessibility
Accessibility
WI-FI NETWORK
Network /
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
When X appears next to DNS:
All Settings
Picture
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
ON
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Add a hidden wireless network
Connect via WPS PBC.
Connect via WPS PIN.
Advanced Wi-Fi Settings
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
SmartShare PC SW Installing & Setting
1 Install the SmartShare PC SW programme on your PC.
2 Go to www.lg.com. Then, select your region.
3 Select SUPPORT. Then, select Drivers & Software, SOFTWARE UPDATE or Software & Firmware.
4 Search for your model. Then, select SmartShare PC SW.
5 You can run the programme when installation is complete.
NOTE
yy SmartShare service is only available if TV and other devices are connected via a single AP (Router).
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must
on the same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG
phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Open Device Connector application.
(Home) → Device Connector → Smartphone → CONTENT SHARE.
5 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
6 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
7 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Home) →
(Settings) →
CHECK FOR UPDATES
(All Settings) →
General → About This TV →
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "Allow Automatic Updates", you can update the software automatically.
Picture
GENERAL
Picture
ABOUT THIS TV
Sound
Eco Mode
Sound
Software Version
Programmes
Network
General
Safety
Monbile TV On
SIMPLINK (HDMI-CEC)
LG Wireless Keyboard
Setting Help
Screen Saver
Reset to Initial Settings

ꔐ
HDMI ULTRA HD Deep Colour
xx.xx.xx
Allow Automatic Updates
Programmes
Network
CHECK FOR UPDATES
TV Information
[LG] webOS TV WEBOS3.5
General
Customer Service
User Agreements
Safety
About This TV
Accessibility
General /
Accessibility
Legal Notice
Open Source Software Notice
Wi-Fi Direct Setting
Picture
Sound
Programmes
Network
Wi-Fi Direct
Network /
REFRESH LIST
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
(Home) →
(Settings) →
(All Settings) →
Network → Wi-Fi Direct
If a local network is not available, you can connect a portable device directly to the
TV using Wi-Fi Direct.
With SmartShare, you can share files or screens of devices connected to Wi-Fi
Direct.
General
1 When you open Wi-Fi Direct menu, a list of available devices appears.
Safety
2 When you are prompted to request connection, select Yes. Wi-Fi Direct is now
connected to your TV.
Accessibility
Miracast Setting
Miracast allows a portable device to securely send video and sound to the TV wirelessly.
(Home)/
(Input) →
Screen Share
1 Miracast should be set to "ON" on your portable device.
2 When your TV is detected, select the device on your portable device.
When connection is completed, the device screen appears on the TV screen.
If you turn Listen Mode to ON after launching the Screen Share app, you can connect the
device without starting the Screen Share app.
WiDi (Wireless Display) Setting
Intel’s WiDi (Wireless Display) technology enables easy and fast connection without wires or internet
network for mirrored and dual monitor display on your TV. You can sit back and experience your favorite
movies, videos, photos, online shows and more in full HD on your TV with great image clarity and sound.
(Home)/
(Input) →
Screen Share
1 Intel's WiDi is set to On. Your laptop runs the Intel WiDi programme.
2 It detects LG webOS TVs available, which supports WiDi. In the list, select the TV you want and click
Connect. Enter the number shown on the screen into the input field ( ) on your laptop and then click
Continue.
********

Notebook Screen
3 The laptop screen appears on the TV screen. The wireless environment may affect the screen display.
If the connection is poor, the Intel WiDi connection may be lost.
* LG TVs do not need
to register.
********
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können möglicherweise je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des Home-Menüs
die Taste
(Home) auf der Fernbedienung.
Markieren Sie das Symbol
(Einstellungen)
und wählen Sie es durch Drücken der Taste
Rad (OK) auf der Fernbedienung aus.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Wi-Fi-Netzwerk
Netzwerk /
EIN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden.
Über WPS-PIN verbinden.
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Für kabellose Router (AP) mit dem Symbol
müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
2 Markieren Sie das Symbol
(Alle
Einstellungen) und wählen Sie es durch Drücken
der Taste Rad (OK) auf der Fernbedienung aus.
5 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„Mit dem Internet verbunden“ angezeigt.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
TV-Name
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Wi-Fi-Verbindung
Netzwerk
Allgemein
Mit dem Internet verbunden
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Sicherheit
Alle Einstellungen
Barrierefreiheit
3 Wählen Sie Netzwerk → Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet) oder Wi-Fi-Verbindung.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
TV-Name
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Sie können den Verbindungsstatus unter
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen prüfen.
Bild
Ton
Wi-Fi-Verbindung
Netzwerk
Allgemein
Nicht verbunden
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Sender
Netzwerk
Sicherheit
Allgemein
Barrierefreiheit
Sicherheit
Barrierefreiheit
4 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung
zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst
kabelgebundenes Netzwerk).
Wenn Sie die Wi-Fi-Verbindung auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Wi-Fi-Netzwerk
Netzwerk /
EIN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden.
Über WPS-PIN verbinden.
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
www.lg.com
Behebung von Netzwerkproblemen
1
Drücken Sie zur Anzeige des Home-Menüs die Taste
(Home) auf der Fernbedienung. Markieren Sie das Symbol
(Einstellungen) und wählen Sie es durch Drücken der
Taste Rad (OK) auf der Fernbedienung aus.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetdienstanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router),
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut,
eine Verbindung herzustellen.
2
Markieren Sie das Symbol
(Alle Einstellungen) und
wählen Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung aus.
2 Initialisieren Sie den AP (Router) (zurücksetzen).
3 Wenn Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter
oder die Firma des Routers (AP).
Wenn ein X neben dem DNS erscheint:
Alle Einstellungen
3
Wählen Sie Netzwerk → Drahtgebundene Verbindung
(Ethernet) oder Wi-Fi-Verbindung → Erweiterte Wi-FiEinstellungen.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
TV-Name
Allgemein
Ton
[LG] WebOS TV WEBOS3
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Wi-Fi-Verbindung
Netzwerk
Bild
Nicht verbunden
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Sender
Netzwerk
Allgemein
Wi-Fi-Netzwerk
Netzwerk /
EIN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden.
Sicherheit
Sicherheit
Barrierefreiheit
Barrierefreiheit Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Über WPS-PIN verbinden.
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden
Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den Router (AP).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP (Router)
aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die IP
direkt ein.
4 Wenn Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder
die Firma des Routers (AP).
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router),
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut,
eine Verbindung herzustellen.
2 Initialisieren Sie den AP (Router) (zurücksetzen).
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetdienstanbieter registriert ist. (Die
MAC-Adresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetdienstanbieter registriert
sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
Installation und Einrichtung von SmartShare PC SW
1 Installieren Sie das SmartShare PC SW -Programm auf Ihrem PC.
2 Gehen Sie auf www.lg.com. Wählen Sie dann Ihre Region aus.
3 Wählen Sie SERVICE. Wählen Sie dann Treiber & Software, SOFTWARE UPDATE oder Software &
Firmware.
4 Suchen Sie nach Ihrem Modell. Wählen Sie dann SmartShare PC SW.
5 Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Programm ausführen.
HINWEIS
yy Der SmartShare-Dienst ist nur verfügbar, wenn Fernseher und andere Geräte über einen einzelnen
AP (Router) verbunden sind.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von
SmartSharemüssen beide Geräte in dasselbe lokale Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalt auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie
diese App aus (auf LG-Telefonen hat diese die Bezeichnung LG TV Plus ).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhaltsdateien für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Öffnen Sie die Anwendung Geräteanschluss .
(Home) → Geräteanschluss → Smartphone → INHALT TEILEN.
5 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
6 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen
möchten.
7 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisieren der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Home) →
(Einstellungen) →
TV-Gerät → Auf Updates prüfen
(Alle Einstellungen) →
Allgemein → Info zu diesem
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie„Automatische Updates zulassen“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Allgemein
Bild
Info zu diesem TV-Gerät
Ton
Eco-Modus
Ton
Softwareversion
Sender
Netzwerk
Allgemein
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Kabellose LG-Tastatur
Hilfe zu Einstellungen
Bildschirmschoner
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

ꔐ
HDMI ULTRA HD Deep Colour
xx.xx.xx
Automatische Updates zulas sen
Sender
Netzwerk
Auf Updates prüfen
TV-Informationen
[LG] webOS TV WEBOS3.5
Allgemein
Kundendienst
Benutzervereinbarungen
Sicherheit
Info zu diesem TV-Gerät
Barrierefreiheit
Allgemein /
Barrierefreiheit
Rechtliche Hinweise
Anmerkung zu Open Source-Software
Wi-Fi Direct-Einstellungen
Wi-Fi Direct
Bild
Netzwerk
/
Ton
LISTE AKTUALISIEREN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Sender
Netzwerk
Allgemein
(Home) →
(Einstellungen) →
(Alle Einstellungen) →
Netzwerk →
Wi-Fi Direct
Falls kein lokales Netzwerk verfügbar ist, können Sie ein tragbares Gerät per Wi-Fi Direct
auch direkt mit dem TV-Gerät verbinden.
Mit SmartShare können Sie Dateien oder Bildschirme von Geräten freigeben, die mit WiFi Direct verbunden sind.
1 Wenn Sie das Menü Wi-Fi Direct öffnen, wird eine Liste verfügbarer Geräte
angezeigt.
Sicherheit
Barrierefreiheit
2 Wenn Sie aufgefordert werden, eine Verbindung anzufordern, wählen Sie Ja. Wi-Fi
Direct ist jetzt mit Ihrem Fernseher verbunden.
Miracast-Einstellung
Mit Miracast können Videos und Audiodateien sicher von einem tragbaren Gerät kabellos an ein TV- Gerät gesendet werden.
(Home)/
(Eingang) →
Screen Share
1 Miracast muss auf Ihrem tragbaren Gerät auf „Ein“ gestellt sein.
2 Wenn Ihr TV-Gerät erkannt wurde, wählen Sie es auf Ihrem tragbaren Gerät aus.
Wenn die Verbindung hergestellt wurde, erscheint der Bildschirm des Geräts auf dem TV-Bildschirm.
Wenn Sie den Empfangsmodus nach dem Start der App „Screen Share“ auf Ein stellen, können Sie das
Gerät verbinden, ohne die App „Screen Share“ zu starten.
WiDi (Wireless Display)-Einstellung
Die Intel WiDi (Wireless Display)-Technologie ermöglicht eine einfache und schnelle kabellose Verbindung
oder Internetverbindung für gespiegelte und duale Bildschirme auf Ihrem Fernsehgerät. Sie können Ihre
Lieblingsfilme, -videos, -fotos, -onlinesendungen und vieles mehr in Full HD mit hervorragender Bildqualität
und großartigem Ton entspannt auf Ihrem Fernsehgerät genießen.
(Home)/
(Eingang) →
Screen Share
1 Intel's WiDi ist auf Eingestellt. Ihr Laptop ist mit dem Programm Intel WiDi ausgestattet.
2 Es erkennt die verfügbaren LG webOS TVs, die WiDi unterstützen. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Fernseher
aus und klicken Sie auf Klicken Sie auf „ Connect (Verbindung)“. Geben Sie die PIN-Nummer, die auf dem Bildschirm
angezeigt wird, in das Eingabefeld ( ) auf Ihrem Laptop ein, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
********

Notebook-Bildschirm
3 Der Laptop-Bildschirm wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Die kabellose Umgebung kann sich auf die
Bildschirmanzeige auswirken.
Bei einer schlechten Verbindung kann die Intel WiDi-Verbindung verloren gehen.
********
* LG TV muss nicht registriert werden.
Rufen Sie den LG Kundendienst an, wenn Sie Probleme haben.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plate-forme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton
(Accueil) de la
télécommande pour accéder au menu Accueil.
Mettez l'icône
(Paramètres) en surbrillance
et sélectionnez-la en appuyant sur la
Molette(OK) de la télécommande.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Général
Sécurité
Accessibilité
Réseau Wi-Fi
Réseau /
ACTIVÉ
ꔐ WI-FI: AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC.
Connexion via WPS PIN.
Paramètres Wi-Fi avancés
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du
symbole
, vous devez saisir une clé de
sécurité.
2 Mettez l'icône
(Tous les paramètres) en
surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur
la Molette(OK) de la télécommande.
5 Une fois la connexion effectuée, la mention
"Connecté à Internet" s'affiche à l'écran.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Nom du téléviseur
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion Wi-Fi
Réseau
Général
Tous les paramètres
3 Sélectionnez le Réseau → Connexion filaire
(Ethernet) ou Connexion Wi-Fi.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Connexion Wi-Fi
Réseau
Général
Sécurité
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les Paramètres Wi-Fi avancés.
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Sécurité
Accessibilité
4 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez Connexion Wi-Fi, la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Accessibilité
Nom du téléviseur
Non connecté
Connecté à Internet
Image
Son
Chaînes
Réseau
Réseau Wi-Fi
Réseau /
ACTIVÉ
ꔐ WI-FI: AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Sécurité
Connexion via WPS PBC.
Accessibilité
Connexion via WPS PIN.
Paramètres Wi-Fi avancés
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton
(Accueil) de la
télécommande pour accéder au menu Accueil.
Mettez l'icône
(Paramètres) en surbrillance et
sélectionnez-la en appuyant sur la Molette(OK)
de la télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Mettez l'icône
(Tous les paramètres) en
surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur la
Molette(OK) de la télécommande.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
Tous les paramètres
3 Sélectionnez le Réseau → Connexion filaire
(Ethernet) ou Connexion Wi-Fi → Paramètres
Wi-Fi avancés.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Nom du téléviseur
Général
Son
[LG] WebOS TV WEBOS3
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion Wi-Fi
Réseau
Image
Non connecté
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Chaînes
Réseau
Général
Sécurité
Sécurité
Accessibilité
Accessibilité
Réseau Wi-Fi
Réseau /
ACTIVÉ
ꔐ WI-FI: AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC.
Connexion via WPS PIN.
Paramètres Wi-Fi avancés
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de l'état
de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du point
d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-la
directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Installation et réglage du logiciel SmartShare PC
1 Installez SmartShare PC SW sur votre ordinateur.
2 Accédez à www.lg.com. Puis, sélectionnez votre région.
3 Sélectionnez SERVICE CLIENTS. Puis, Sélectionnez site Drivers & Software, Mise à jour logiciel ou
Logiciel & Firmware
4 Recherchez votre modèle. Puis, sélectionnez SmartShare PC SW.
5 Procédez à l'installation pour exécuter le programme.
REMARQUE
yy Le service SmartShare est uniquement disponible si le téléviseur et d'autres périphériques sont
connectés via un seul Routeur AP.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare,
les deux périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction
LG TV Plus sur les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Lancez l'application Connectique de périphérique .
(Accueil) → Connectique de périphérique → Smartphone → PARTAGE DE
CONTENU.
5 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
6 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
7 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine,
l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Accueil) →
(Paramètres) →
(Tous les paramètres) →
téléviseur → Rechercher les mises à jour
Général → À propos de ce
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "Autoriser les mises à jour automatiques", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Général
Sécurité
Général
Image
Mode Éco
TV Mobile activée
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Clavier sans fil LG
Aide pour les réglages
Écran de veille
Restaurer les paramètres initiaux
Son
HDMI ULTRA HD Deep Colour
Général /
ꔐ
xx.xx.xx
Autoriser les mises à jour automatiques
Chaînes

Réseau
Général
Rechercher les mises à jour
Informations sur le téléviseur
[LG] webOS TV WEBOS3.5
Service client
Accords de l'utilisateur
Sécurité
À propos de ce téléviseur
Accessibilité
À propos de ce téléviseur
Version logicielle
Accessibilité
Mention légale
Remarque sur les logiciels Open Source
Réglage Wi-Fi Direct
Image
Son
Chaînes
Réseau
Wi-Fi Direct
Réseau /
RAFRAÎCHIR LA LISTE
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Général
(Accueil) →
(Paramètres) →
(Tous les paramètres) →
Réseau →
Wi-Fi Direct
Si le réseau local n'est pas disponible, vous pouvez connecter un périphérique
portable directement à votre téléviseur en utilisant la fonction Wi-Fi Direct.
Avec SmartShare, vous pouvez partager des fichiers ou des écrans de périphériques
connectés à Wi-Fi Direct.
1 Lors de l'ouverture du menu Wi-Fi Direct, une liste des périphériques
disponibles apparaît.
Sécurité
Accessibilité
2 Lorsqu'il vous est demandé d'établir une connexion, sélectionnez Oui. Wi-Fi
Direct est désormais connecté à votre TV.
Réglage Miracast
Miracast permet à un périphérique vidéo d'envoyer sans fil en toute sécurité des contenus vidéo ou audio à une TV.
(Accueil)/
(Entrée) →
Screen Share
1 Miracast doit être "Activé " sur votre périphérique portable.
2 Lorsque votre téléviseur est détecté, sélectionnez le périphérique correspondant sur
votre périphérique portable.
Lorsque la connexion est effectuée, l'écran du périphérique apparaît sur l'écran du téléviseur.
Si vous lancez l'application Partage d'écran et Activé Mode d'écoute, vous pouvez connecter l'appareil
sans démarrer l'application Partage d'écran.
Réglage WiDi (Wireless Display, Affichage sans fil)
La technologie d'affichage sans fil WiDi (Wireless Display) d'Intel offre une connexion rapide et sans
câbles ni réseau Internet pour les affichages à double écran et en miroir sur votre téléviseur. Installez-vous
confortablement et profitez de vos films, vidéos, photos, programmes en ligne préférés et bien plus encore
en Full HD sur votre téléviseur avec une qualité d'image et de son exceptionnelle.
(Accueil)/
(Entrée) →
Screen Share
1 Intel WiDi est réglé sur Activé. Votre ordinateur portable prend en charge le programme Intel Widi.
2 Cette fonction détecte les webOS TV LG disponibles et prenant en charge le WiDi. Dans la liste,
sélectionnez votre TV et cliquez sur Connecter. Entrez le code PIN indiqué à l'écran dans le champ prévu
à cet effet ( ) sur votre ordinateur portable, puis cliquez sur Continuer.
********

Écran de l'ordinateur portable
3 L'écran de l'ordinateur s'affiche sur le téléviseur. L'environnement sans fil peut affecter l'affichage de l'écran.
Si la connexion est mauvaise, vous pouvez perdre la connexion Intel WiDi.
* Il n'est pas nécessaire
********d'enregistrer votre TV LG.
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión
del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón
(Inicio) del mando a
distancia para acceder al menú Principal. Resalte
el icono
(Configuración) selecciónelo
pulsando el botón Rueda(OK) del mando a
distancia.
Imagen
Sonido
Canales
Red
General
Seguridad
Accesibilidad
RED Wi-Fi
Red /
ENCENDIDO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC.
Conectarse a través de WPS PIN.
Configuración Wi-Fi avanzada
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de
seguridad.
2 Resalte el icono
(Toda la configuración)
selecciónelo pulsando el botón Rueda(OK)
del mando a distancia.
5 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"Conectado a Internet".
Imagen
Sonido
Canales
Red
Nombre de la TV
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión Wi-Fi
Red
General
Toda la configuración
3 Seleccione Red → Conexión cableada
(Ethernet) o Conexión Wi-Fi.
Imagen
Red
Sonido
Nombre de la TV
Canales
No conectado
Conexión Wi-Fi
Red
General
Accesibilidad
Puede comprobar el estado de la conexión en
Configuración Wi-Fi avanzada.
Imagen
No conectado
Sonido
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Canales
Seguridad
Accesibilidad
Red
General
Seguridad
4 El dispositivo intenta conectarse
automáticamente a la red disponible (a la red
con cables primero).
Cuando seleccione la Conexión Wi-Fi, se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Seguridad
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexión cableada (Ethernet)
Conectado a Internet
Accesibilidad
RED Wi-Fi
Red /
ENCENDIDO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC.
Conectarse a través de WPS PIN.
Configuración Wi-Fi avanzada
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón
(Inicio) del mando a distancia
para acceder al menú Principal. Resalte el icono
(Configuración) selecciónelo pulsando el
botón Rueda(OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su
proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Resalte el icono
(Toda la configuración)
selecciónelo pulsando el botón Rueda(OK)
del mando a distancia.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Si aparece una X al lado de DNS:
Toda la configuración
3 Seleccione Red → Conexión cableada
(Ethernet) o Conexión Wi-Fi → Configuración
Wi-Fi avanzada.
Imagen
Sonido
Canales
Red
Imagen
Nombre de la TV
Sonido
[LG] WebOS TV WEBOS3
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión Wi-Fi
Red
General
No conectado
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Canales
RED Wi-Fi
Red /
WI-FI : DDD
Red
General
Seguridad
Seguridad
Accesibilidad
Accesibilidad
ENCENDIDO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : EEE
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC.
Conectarse a través de WPS PIN.
Configuración Wi-Fi avanzada
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Instalación y ajuste del SW SmartShare PC
1 Instale el programa SmartShare PC SW en su PC.
2 Vaya a www.lg.com. A continuación, seleccione su región.
3 Seleccione Soporte. A continuación, Seleccione Software y Drivers , Actualización de software o
Software & Firmware.
4 Busque su modelo. A continuación, seleccione SmartShare PC SW.
5 Puede ejecutar el programa cuando la instalación finalice.
NOTA
yy El servicio SmartShare solo está disponible si la TV y otros dispositivos están conectados a través de
un router individual.
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar
SmartShare, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente
(denominada LG TV Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Abra la aplicación Conector de dispositivo.
(Inicio) → Conector de dispositivo → Teléfono inteligente → USO
COMPARTIDO DEL CONTENIDO.
5 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
6 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
7 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Inicio) →
(Configuración) →
→ Buscar actualizaciones
(Toda la configuración) →
General → Acerca de esta TV
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "Permitir actualizaciones automáticas", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
General
Imagen
Acerca de esta TV
Sonido
Modo Eco
Sonido
Versión de software
Canales
Red
General
Seguridad
Accesibilidad
ꔐ
TV Móvil activada
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Teclado inalámbrico LG
Ayuda para la configuración
Protector de pantalla
Restablecer a la configuración
inicial
ACERCA DE ESTE TV
HDMI ULTRA HD Deep Colour
General /
xx.xx.xx
Permitir actualizaciones automáticas
Canales

Red
Buscar actualizaciones
Información de TV
[LG] webOS TV WEBOS3.5
General
Atención al Cliente
Acuerdos de usuario
Seguridad
Accesibilidad
Aviso legal
Aviso de software de código abierto
Ajuste Wi-Fi Direct
(Inicio) →
(Configuración) →
(Toda la configuración) →
Red →
Wi-Fi Direct
Si no hay disponible una red local, podrá conectar un dispositivo portátil
directamente a la TV mediante Wi-Fi Direct.
SmartShare le permite compartir archivos o pantallas de dispositivos conectados a
Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct
Imagen
Red /
Sonido
LISTA PARA ACTUALIZAR
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Canales
Red
General
1 Cuando abra el menú Wi-Fi Direct, aparecerá una lista de los dispositivos
disponibles.
Seguridad
Accesibilidad
2 Cuando se le pida que solicite conexión, seleccione Sí. Wi-Fi Direct está ya
conectado a su TV.
Ajuste Miracast
Miracast permite a un dispositivo portátil enviar vídeo y sonido a la TV de forma inalámbrica y segura.
(Inicio)/
(Entrada) →
Screen Share
1 Miracast debe estar "Encendido" en su dispositivo portátil.
2 Cuando se detecte la TV, seleccione el dispositivo en su dispositivo portátil.
Una vez finalizada la conexión, la pantalla del dispositivo aparecerá en la pantalla de la TV.
Si activa Listen Mode tras iniciar la aplicación Screen Share, podrá conectar el dispositivo sin
iniciar la aplicación Screen Share.
Ajuste WiDi (pantalla inalámbrica)
La tecnología Intel’s WiDi (WiDi de Intel) (pantalla inalámbrica) permite realizar una conexión sencilla y
rápida sin cables ni red de Internet para la visualización de monitores reflejados y duales en su TV. Puede
sentarse y disfrutar de sus películas, vídeos, fotos y programas en línea favoritos en Full HD en su TV con una
magnífica claridad de imagen y sonido.
(Inicio)/
(Entrada) →
Screen Share
1 Intel's WiDi (WiDi de Intel) está establecido en Encendido. Su portátil ejecuta el programa Intel WiDi.
2 Detecta las TV webOS de LG disponibles, que son compatibles con WiDi. En la lista, seleccione la TV que
desee y haga clic en Conectar. Introduzca el número de PIN que se muestra en la pantalla en el campo de
entrada ( ) en su portátil y, a continuación, haga clic en Continuar.
********

Pantalla de ordenador portátil
3 La pantalla del ordenador portátil aparece en la pantalla de la TV. El entorno inalámbrico puede afectar a
la visualización de la pantalla.
Si la conexión es deficiente, puede perderse la conexión Intel WiDi.
********
* No es necesario registrar la TV LG.
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
1 Premere il pulsante
(Home) sul
telecomando per accedere al menu principale.
Evidenziare l'icona
(Impostazioni) e
selezionarla premendo il pulsante la
Rotella(OK) sul telecomando.
Immagine
Audio
Canali
Rete
Reti Wi-Fi
Rete /
ATTIVA
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
Aggiungere una rete wireless
nascosta
Sicurezza
Connetti tramite WPS PBC.
Accessibilità
Connetti tramite PIN WPS.
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
, è necessario immettere la chiave di
protezione.
2 Evidenziare l'icona
(Tutte le impostazioni)
e selezionarla premendo il pulsante la
Rotella(OK) sul telecomando.
5 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "Connesso a Internet".
Immagine
Audio
Canali
RETE
Nome TV
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi
Rete
Generale
Tutte le impostazioni
3 Selezionare Rete → Connessione cablata
(Ethernet) o Connessione Wi-Fi.
Immagine
RETE
Audio
Nome TV
Canali
Non connesso
Connessione Wi-Fi
Rete
Generale
Sicurezza
È possibile verificare lo stato della connessione
in Impostazioni Wi-Fi avanzate.
Immagine
Non connesso
Audio
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Canali
Sicurezza
Accessibilità
4 Il dispositivo tenta automaticamente la
connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la Connessione Wi-Fi,
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Accessibilità
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connessione cablata (Ethernet)
Connesso a Internet
Rete
Reti Wi-Fi
Rete /
ATTIVA
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
Aggiungere una rete wireless
nascosta
Sicurezza
Connetti tramite WPS PBC.
Accessibilità
Connetti tramite PIN WPS.
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante
(Home) sul telecomando
per accedere al menu principale. Evidenziare l'icona
(Impostazioni) e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella(OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Evidenziare l'icona
(Tutte le impostazioni)
e selezionarla premendo il pulsante la
Rotella(OK) sul telecomando.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Se appare una X accanto alla DNS:
Tutte le impostazioni
3 Selezionare Rete → Connessione cablata
(Ethernet) o Connessione Wi-Fi → Impostazioni
Wi-Fi avanzate.
Immagine
Audio
Canali
RETE
Nome TV
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Audio
[LG] WebOS TV WEBOS3
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi
Rete
Immagine
Non connesso
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Canali
Rete
Reti Wi-Fi
Rete /
ATTIVA
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
Aggiungere una rete wireless
nascosta
Sicurezza
Connetti tramite WPS PBC.
Accessibilità
Connetti tramite PIN WPS.
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative allo
stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le società
dell'AP (Router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (l'indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Installazione e impostazione del software per PC SmartShare
1 Installare il programma SmartShare PC SW sul PC.
2 Andare a www.lg.com. Quindi, selezionare la propria area geografica.
3 Selezionare SUPPORTO. Quindi, Selezionare Drivers & Software, AGGIORNAMENTI SOFTWARE o
Software e Firmware
4 Cercare il modello in uso. Quindi, selezionare SmartShare PC SW.
5 Una volta completata l'installazione, è possibile eseguire il programma.
NOTA
yy Il servizio SmartShare è disponibile solo se il TV e gli altri dispositivi sono connessi tramite un
singolo router.
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i
dispositivi si devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui
cellulari LG tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Aprire l'applicazione Connettore dispositivo application.
(Home) → Connettore dispositivo → Smartphone → CONDIVISIONE
CONTENUTI.
5 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
6 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
7 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Home) →
(Impostazioni) →
sulla TV → Controlla aggiornamenti
(Tutte le impostazioni) →
Generale → Informazioni
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "Consentire gli aggiornamenti automatici" il software viene aggiornato
automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
Rete
Generale
Sicurezza
Generale
Immagine
Modalità Eco
Mobile TV attivo
SIMPLINK (HDMI-CEC)
LG Wireless Keyboard
Guida delle impostazioni
Screen Saver
Ripristina impostazioni iniziali
Audio

HDMI ULTRA HD Deep Colour
Generale /
ꔐ
xx.xx.xx
Consentire gli aggiornamenti automatici
Canali
Rete
Controlla aggiornamenti
Informazioni TV
[LG] webOS TV WEBOS3.5
Generale
Servizio clienti
Contratti utente
Sicurezza
Informazioni sulla TV
Accessibilità
Informazioni sulla TV
Versione software
Accessibilità
Nota legale
Avviso per il software Open Source
Impostazione Wi-Fi Direct
Immagine
Audio
Canali
Rete
Wi-Fi Direct
Rete /
AGGIORNA ELENCO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
(Home) →
(Impostazioni) →
(Tutte le impostazioni) →
Rete →
Wi-Fi Direct
Se una rete locale non è disponibile, è possibile collegare un dispositivo portatile
direttamente al TV utilizzando la funzione Wi-Fi Direct.
Con SmartShare, è possibile condividere i file o le schermate dei dispositivi collegati
a Wi-Fi Direct.
1 Quando si apre il menu Wi-Fi Direct, viene visualizzato un elenco di dispositivi
disponibili.
Sicurezza
Accessibilità
2 Quando viene richiesto di stabilire la connessione, selezionare Sì. Wi-Fi Direct
è connesso al TV.
Impostazione Miracast
Miracast consente a un dispositivo portatile di inviare video e audio al TV in modalità wireless, in totale sicurezza.
(Home)/
(Ingresso) →
Screen Share
1 Miracast deve essere impostato su “Attiva” sul dispositivo portatile.
2 Quando viene rilevato il TV, selezionare il dispositivo sul dispositivo portatile.
Al termine dell'operazione, la schermata del dispositivo appare sullo schermo del TV.
Se si imposta la modalità di ascolto su Attiva dopo aver lanciato l'app Screen Share, è possibile
collegare il dispositivo senza avviare l'app.
Impostazione WiDi (Wireless Display)
La tecnologia WiDi (Wireless Display) di Intel consente una connessione semplice e veloce senza l'uso di cavi
o reti Internet per la visualizzazione di monitor mirror e dual sul TV. Puoi sederti e goderti i tuoi film preferiti,
video, foto, programmi online e molto altro in full HD sul TV, con qualità audio e video incredibili.
(Home)/
(Ingresso) →
Screen Share
1 Intel's WiDi è impostato su Attiva. Il laptop esegue il programma Intel WiDi.
2 Vengono rilevate le LG Webos TV disponibili che supportano WiDi. Nell'elenco, selezionare la TV
desiderata e fare clic su Connetti. Immettere il codice PIN visualizzato sullo schermo nel campo di
immissione ( ) del laptop e fare clic su Continua.
********

Schermo notebook
3 La schermata del notebook viene visualizzata sullo schermo del TV. L'ambiente wireless può influire sulla
visualizzazione dello schermo.
In caso di scarsa connettività, la connessione Intel WiDi potrebbe essere persa.
********
* Non è necessario registrare la TV LG.
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi butonul
(ACASĂ) de pe
telecomandă pentru a accesa Meniul iniţial.
Evidenţiaţi pictograma
(Setări) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
Imagine
Sunet
Programmes
Reţea
General
Siguranţă
Accesibilitate
REŢEA Wi-Fi
Reţea /
PORNIT
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC.
Conectare prin intermediul WPS PIN.
Setări Wi-Fi avansate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de
securitate.
2 Evidenţiaţi pictograma
(Toate setările) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
5 În cazul în care conexiunea se realizează cu
succes, este afişată reţeaua „Conectat la
internet”.
Imagine
REŢEA
Sunet
Nume TV
Programmes
Neconectat
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexiune cu fir (Ethernet)
Conexiune Wi-Fi
Reţea
Toate setările
General
Conectat la internet
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Siguranţă
3 Selectaţi Reţea → Conexiune cu fir (Ethernet)
sau Conexiune Wi-Fi.
Imagine
REŢEA
Sunet
Nume TV
Programmes
Neconectat
General
Puteţi verifica starea conexiunii în Setări Wi-Fi
avansate.
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexiune cu fir (Ethernet)
Conexiune Wi-Fi
Reţea
Accesibilitate
Neconectat
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Siguranţă
Imagine
Sunet
Programmes
Reţea
Accesibilitate
General
4 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi Conexiune Wi-Fi, este afişată lista
de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe care
doriţi să o utilizaţi.
Siguranţă
Accesibilitate
REŢEA Wi-Fi
Reţea /
PORNIT
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC.
Conectare prin intermediul WPS PIN.
Setări Wi-Fi avansate
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi butonul
(ACASĂ) de pe
telecomandă pentru a accesa Meniul iniţial.
Evidenţiaţi pictograma
(Setări) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare
al punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
2 Evidenţiaţi pictograma
(Toate setările) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul DNS:
Toate setările
3 Selectaţi Reţea → Conexiune cu fir (Ethernet)
sau Conexiune Wi-Fi → Setări Wi-Fi avansate.
Imagine
REŢEA
Sunet
Nume TV
Programmes
Neconectat
General
Sunet
[LG] WebOS TV WEBOS3
Conexiune cu fir (Ethernet)
Conexiune Wi-Fi
Reţea
Imagine
Neconectat
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Programmes
Reţea
General
REŢEA Wi-Fi
Reţea /
PORNIT
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC.
Siguranţă
Siguranţă
Accesibilitate
Accesibilitate Setări Wi-Fi avansate
Conectare prin intermediul WPS PIN.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare
al punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/
punctului de acces (router) să fie înregistrată la
furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa
MAC afişată pe panoul din dreapta al ferestrei
cu starea reţelei trebuie să fie înregistrată la
furnizorul de servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Instalarea şi setarea SmartShare PC SW
1 Instalaţi programul SmartShare PC SW pe PC.
2 Accesaţi www.lg.com. Apoi, selectaţi regiunea dvs.
3 Selectaţi SUPORT. Apoi, Selectaţi Drivers & Software, ACTUALIZARI SOFTWARE sau Software &
Firmware.
4 Căutaţi modelul dvs. Apoi selectaţi SmartShare PC SW.
5 Puteţi rula programul când se încheie instalarea.
NOTĂ
yy Serviciul SmartShare este disponibil numai dacă televizorul şi celelalte dispozitive sunt conectate
prin intermediul unui singur punct de acces (router).
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza
SmartShare, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV
Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Deschideţi aplicaţia Conector dispozitiv.
(ACASĂ) → Conector dispozitiv → Smartphone → PARTAJAREA CONŢINUTULUI.
5 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
6 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
7 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(ACASĂ) →
ACTUALIZĂRILE
(Setări) →
(Toate setările) →
General → Despre acest TV → VERIFICAȚI
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „Permite actualizările automate”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Programmes
Reţea
General
Siguranţă
GENERAL
Imagine
Modul Eco
Sunet
Tastatură LG wireless
Ajutor setări
Economizor de ecran
Resetare la setările iniţiale
HDMI ULTRA HD Deep Colour
xx.xx.xx
Permite actualizările automate
Programmes

Reţea
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii tv
[LG] webOS TV WEBOS3.5
General
Serviciu clienţi
Acordurile utilizatorilor
Siguranţă
Despre acest TV
Accesibilitate
General /
ꔐ
Mobile TV pornit
SIMPLINK (HDMI-CEC)
DESPRE ACEST TV
Versiune de software
Accesibilitate
Notă juridică
Notificare software open source
Setarea Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct
Imagine
Reţea /
Sunet
REÎMPROSPĂTARE LISTĂ
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Programmes
Reţea
General
(ACASĂ) →
(Setări) →
(Toate setările) →
Reţea → Wi-Fi Direct
Dacă nu este disponibilă o reţea locală, puteţi conecta un dispozitiv portabil direct la
televizor, folosind Wi-Fi Direct.
Cu SmartShare, puteţi partaja fişiere sau ecrane ale dispozitivelor conectate la Wi-Fi
Direct.
1 Când deschideţi meniul Wi-Fi Direct, va apărea o listă de dispozitive
disponibile.
Siguranţă
Accesibilitate
2 Când vi se cere să solicitaţi conectarea, selectaţi Da. Wi-Fi Direct este acum
conectat la televizorul dvs.
Setarea Miracast
Miracast permite unui dispozitiv portabil să trimită în siguranţă materiale video şi sunet către televizor, fără cabluri.
(ACASĂ)/
(INTRARE) →
Screen Share
1 Miracast trebuie setat la „PORNIT” pe dispozitivul dvs. portabil.
2 Când televizorul este selectat, selectaţi dispozitivul pe dispozitivul dvs. portabil.
După finalizarea conexiunii, ecranul dispozitivului apare pe ecranul televizorului.
Prin comutarea Modului de ascultare la PORNIT după lansarea aplicaţiei Screen Share, puteţi
conecta dispozitivul fără a porni aplicaţia Screen Share.
Setarea WiDi (Wireless Display)
Tehnologia WiDi (Wireless Display) de la Intel permite conectarea uşoară şi rapidă fără fire sau reţea de
Internet pentru afişarea pe monitor dual sau în oglindă. Vă puteţi relaxa şi experimenta filmele dvs. preferate,
clipurile video, fotografiile, emisiunile online şi mult mai multe în full HD pe televizorul dvs. cu o claritate
excelentă a imaginii şi a sunetului.
(ACASĂ)/
(INTRARE) →
Screen Share
1 Intel's WiDi este setat la Pornit. Laptopul dvs. rulează programul Intel WiDi.
2 Detectează televizoarele LG webOS disponibile, care acceptă WiDi. Din listă, selectaţi televizorul dorit şi
faceţi clic pe Conectare. Introduceţi numărul afişat pe ecran în câmpul de introducere ( ) de pe laptopul
dvs. iar apoi faceţi clic pe Continuare.
********

Ecranul notebook-ului
3 Ecranul laptopului apare pe ecranul televizorului. Mediul wireless poate afecta afişajul ecranului.
Dacă conexiunea este slabă, conexiunea Intel WiDi poate fi pierdută.
* Televizoarele LG nu********
au nevoie de înregistrare.
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising