LG B2050 instrukcja
WERSJA POLSKA
B205Instrukcjaob∏gimdel
Issue 1.1
Part No. MMBB0155003
Printed in Korea
B2050
Instrukcja obs∏ugi
modelu
Utylizacja starego urz?dzenia
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne
nale?y utylizowa? oddzielnie od ?mieci komunalnych, za po?rednictwem wyznaczonych
stacji zbiorczych wskazanych przez rz?d lub
w adze lokalne.
Symbol kosza na ko kach widniej?cy na
produkcie wskazuje, ?e produkt jest obj?ty
Dyrektyw? Europejsk?
2002/96/EC.
Instrukcja obsługi
modelu B2050
WERSJA POLSKA
Wst?p
Gratulujemy zakupu zaawansowanego telefonu komorkowego
B2050, zaprojektowanego z wykorzystaniem najnowszych
technologii cyfrowej telefonii komorkowej.
W
niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono wa?ne informacje
dotycz?ce u?ytkowania i obsługi telefonu komorkowego. Aby
prawidłowo korzysta? z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec
uszkodzeniom lub nieprawidłowemu u?ywaniu telefonu, nale?y
dokładnie zapozna? si? z niniejsz? instrukcj? obsługi. Wszelkie
zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mog? spowodowa? uniewa?nienie
gwarancji.
Instrukcja Obs ugi
B2050
2
Wskazowki
na
temat
bezpiecznego i efektywnego korzystania
Nale?y zapozna? si? z poni?szymi wskazowkami. Łamanie tych zasad mo?e by? niebezpieczne lub nielegalne. Szczegołowe informacje
zawiera niniejsza instrukcja obsługi.
Nara?enie
Nara?enie
na
wp yw
fal
radiowych
wp yw fal radiowych oraz informacje
czynniku SAR (Specific Absorption Rate)
na
o
wspo -
radiowych. Wymagania te oparte s? na wytycznych naukowych
i uwzgl?dniaj? marginesy bezpiecze?stwa maj?ce zapewni? bezpiecze?stwo wszystkich osob bez wzgl?du na wiek i stan zdrowia.
wytycznych tych stosowany jest wspołczynnik SAR
(Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje si? za
standardowej metody, gdy telefon pracuje z najwi?ksz?
wszystkich wykorzystywanych pasmach cz?stotliwo?ci.
telefonu
W
pa?stwach, ktore przyj?ły limit wspołczynnika SAR zalecany
przez instytut IEEE (takich jak USA, Kanada, Australia i Tajwan)
wynosi on 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.
Eksploatacja i konserwacja
Telefon komorkowy B2050 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpiecze?stwa dotycz?cymi nara?enia na wpływ fal
?
?
z
W
pomoc?
moc? na
?
komorkowych LG ro?ni? si? mi?dzy
sob? wspołczynnikiem SAR, wszystkie spełniaj? odpowiednie
normy nara?enia na wpływ fal radiowych.
?
Limit wspołczynnika SAR zalecany przez komisj? ICNIRP (International Commission on Non--Ionizing Radiation Protection) wynosi
2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
?
Podczas
Ostrze?enie!
akcesoriow
U?ywaj wy ?cznie baterii, adowarek oraz
przeznaczonych dla tego modelu telefonu. U?ycie
innego typu baterii i urz?dze? mo?e uniewa?ni? gwarancj?
oraz spowodowa? zagro?enia.
?
Nie
demontuj telefonu. W razie potrzeby
naprawy w punkcie serwisowym.
?
Korzystaj
nale?y
odda? do
telefonu z dala od urz?dze? elektronicznych, takich
odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
Mimo ?e modele telefonow
u?ywania telefonu przy uchu najwy?sza warto?? wspołczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła
1,10 W/kg (na 10 g tkanki).
Instrukcja Obs ugi
telefon
B2050
3
z
jak
Wskazowki
na
temat
bezpiecznego i efektywnego korzystania
?
Nie umieszczaj telefonu w pobli?u urz?dze?
takich jak kaloryfery lub kuchenki.
?
Nie
upuszczaj telefonu.
?
Nie
nara?aj telefonu
na
wibracje
emituj?cych ciepło,
?
?
?
?
?
?
Do
czyszczenia obudowy
u?ywaj rozpuszczalnikow,
Nie
nara?aj telefonu
na
przypadku owini?cia
w
telefonu u?ywaj suchej ?ciereczki. (Nie
rozcie?czalnikow ani alkoholu).
oddziaływanie nadmiernego dymu
ani
Nie przechowuj telefonu w pobli?u kart magnetycznych; mo?e
uszkodzi? informacje zapisane na paskach magnetycznych.
Nie stukaj
telefon.
Nie
w
ekran
ostrymi przedmiotami, gdy?
wystawiaj telefonu
na
działanie
płynow
Akcesoriow takich jak słuchawki douszne
dotykaj anteny bez potrzeby.
i
z
telefonu
Aby korzysta? z pe nych mo?liwo?ci
nym zu?yciu energii, nale?y:
mechaniczne ani wstrz?sy.
Powłoka telefonu mo?e zosta? uszkodzona
go w papier pakowy lub winylowy.
telefonu
Wydajne korzystanie
?
?
z
Podczas rozmowy trzyma? telefon tak, jak standardowy telefon
stacjonarny. Podczas mowienia do mikrofonu nale?y ustawia?
anten? tak, aby skierowana była w gor? i za rami?. Je?eli antena
jest
?
pyłu.
telefonu przy minimal-
wysuwana,
podczas
rozmowy
powinna by?
ona
wysuni?ta.
Je?eli telefon komorkowy obsługuje funkcj? podczerwieni, nie
nale?y kierowa? wi?zki podczerwieni w stron? czyichkolwiek
oczu.
on
Urz?dzenia elektroniczne
mo?e to uszkodzi?
Wszystkie telefony bezprzewodowe nara?one
nia, ktore mog? wp yn?? na ich prac?.
wilgoci.
u?ywaj
z
na
zak oce-
?
nale?y u?ywa? telefonu komorkowego w pobli?u urz?dze?
medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie nale?y umieszcza?
telefonu w pobli?u rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na
piersi.
?
Telefony komorkowe
słuchowych.
?
Telefony
rozwag?. Nie
Instrukcja Obs ugi
s?
Nie
mog? zakłoca?
prac?
niektorych aparatow
komorkowe mog? powodowa? niewielkie zakłocenia
pracy odbiornikow TV, odbiornikow radiowych, komputerow,
B2050
4
itp.
Wskazowki
na
temat
Bezpiecze?stwo
bezpiecznego i efektywnego korzystania
na
drodze
Otoczenie
Nale?y zapozna? si? z przepisami dotycz?cymi korzystania
z telefonow komorkowych podczas prowadzenia samochodu.
?
Podczas
?
Nale?y
?
Rozmowy nale?y prowadzi?
?
Je?eli
?
jazdy
zawsze
nie
telefonu
nale?y trzyma?
po?wi?ca?
pełn?
uwag?
przy
tego warunki
u?yciu
w
r?ku.
zestawu
Nie
odebraniem lub
z
z
telefonu
Telefonu nie nale?y
u?ywa? go tak?e w
u?ywa? na stacjach benzynowych. Nie nale?y
pobli?u paliwa i chemikaliow.
?
Nie nale?y transportowa? i przechowywa? łatwopalnych gazow
i płynow oraz materiałow wybuchowych w jednym pomieszczeniu
razem z telefonem komorkowym i jego akcesoriami.
Na
pok adzie
samolotu
Urz?dzenia bezprzewodowe
systemow samolotu.
?
Przed
?
Na ziemi
wej?ciem
na
pokład
mog?
samolotu
powodowa?
zak ocenia
nale?y wył?czy?
telefon.
nale?y przestrzega? polece? linii lotniczych dotycz?cych
korzystania z telefonow komorkowych.
Dzieci
wybuchowe
nale?y korzysta?
Nale?y zapozna? si?
i ograniczeniami.
eksplozj?
gło?nomowi?cego.
Fale radiowe mog? wpływa? na prac? systemow elektronicznych
pojazdu, takich jak radio lub układy bezpiecze?stwa. Je?eli
samochod wyposa?ony jest w poduszk? powietrzn?, nie nale?y
montowa? ani umieszcza? na niej ?adnych przedmiotow, w tym
rownie? urz?dze? bezprzewodowych. Zakłocenia jej pracy mog?
spowodowa? powa?ne obra?enia.
Prace
gro??ce
?
prowadzeniu pojazdu.
drodze, przed
wymagaj?
wykonaniem poł?czenia nale?y zjecha? z drogi i zaparkowa?.
na
telefonu
z
pobli?u prac wybuchowych.
odpowiednimi przepisami, regulaminami
w
Instrukcja Obs ugi
Telefon nale?y przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.
Zawiera on małe elementy, ktore mog? spowodowa? zadławienie.
B2050
5
Wskazowki
na
temat
bezpiecznego i efektywnego korzystania
Po ?czenia awaryjne
Funkcja poł?czenia alarmowego mo?e nie by? dost?pna we
wszystkich sieciach komorkowych. Nie nale?y zatem nigdy
polega? wył?cznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji
w sytuacjach awaryjnych. Szczegołowe informacje nale?y uzyska?
na
temat
Nie pozostawiaj baterii w miejscach gor?cych ani
mo?e to spowodowa? pogorszenie jej wydajno?ci.
?
Baterie
u?ytkowania baterii
?
Baterii nie trzeba rozładowywa? przed jej ponownym naładowaniem. W odro?nieniu od innych baterii, w tej baterii nie wyst?puje
efekt pami?ci, obni?aj?cy wydajno??.
?
U?ywaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy
zapewniaj? najwi?ksz? ?ywotno?? baterii.
?
Nie
?
Dbaj
?
Bateri? nale?y wymieni?, gdy nie zapewnia ju? odpowiednio
długiego czasu działania telefonu. Zanim to nast?pi, bateri? mo?na
demontuj
o
baterii ani nie
LG
zwieraj jej zaciskow.
czysto?? stykow baterii.
naładowa? setki razy.
?
Bateri? nale?y naładowa? po jej nieu?ywaniu
zapewni to jej maksymaln? ?ywotno??.
przez
dłu?szy
czas
---
?
Nie
nara?aj ładowarki na bezpo?rednie oddziaływanie ?wiatła
słonecznego ani nie u?ywaj jej w miejscach o du?ej wilgotno?ci,
takich jak łazienka.
Instrukcja Obs ugi
telefonu
?
od operatora sieci.
Informacje
z
B2050
6
zimnych, gdy?
nale?y utylizowa? zgodnie z lokalnymi przepisami.
B2050
Spis
Krotka
Instrukcja obsługi
tre?ci
charakterystyka
W ?czanie
?
Cz??ci
telefonu
........................................................................
10
?
?
?
Widok
z
przodu
Widok
z
tyłu
Klawisze i ich
.......................................................................
............................................................................
funkcje
..............................................................
10
i
wy ?czanie
Wł?czanie telefonu
Wył?czanie
12
Funkcje
?
?
Wy?wietlane informacje.......................................................... 14
................................................................
14
?
?
?
Pierwsze kroki
Instalacja
?
?
?
?
?
Wkładanie
SIM
karty
Wyjmowanie karty
Wkładanie baterii
Ładowanie baterii
..............................................................
SIM
...........................................................
....................................................................
...................................................................
Odł?czanie ładowarki
..............................................................
18
18
dodatkowe
...........................................................................
Kod PIN (od 4 do 8
cyfr)
.........................................................
Kod PIN2 (od 4 do 8
cyfr)
Kod PUK (od 4 do 8
cyfr)
Kod PUK2 (od 4 do 8
Kod
Has o
.................................................................................
................................................................
18
11
Wy?wietlane informacje
Ikony wy?wietlacza
...........................................
..................................................................
telefonu
Kody dost?pu
?
telefonu
.......................................................
........................................................
cyfr)
zabezpieczaj?cy (od
blokady po ?cze?
......................................................
4 do 8
cyfr)
.......................................
..........................................................
19
19
19
19
19
19
19
15
15
Ogolne funkcje
15
?
15
?
16
?
17
?
Wykonywanie
Spis
telefonow
Menu
......................................20
i odbieranie
poł?cze?
........................................
........................................................................
podczas poł?czenia
Poł?czenia wielostronne lub konferencyjne
........................................................
..............................
20
24
24
25
do
Dost?p
Profile [Menu --3]
menu
?
Drzewo
menu
...........................................................................
Wybieranie funkcji i opcji
Wiadomo?ci
?
Napisz
[Menu --1]
.......................................................
...........................................................
SMS [Menu --1--1]
........................................................
27
29
Napisz
MMS [Menu --1--2]
......................................................
Dostosowywanie profili
?
Dostosowywanie profili
Skrzynka
odbiorcza [Menu --1--3]
.............................................
30
Ustawienia [Menu
31
33
?
?
Skrzynka
nadawcza [Menu --1--4]
...........................................
34
?
?
Robocze [Menu --1--5]
.............................................................
35
?
?
Odsłuchaj poczt? [Menu --1--6]
................................................
35
?
?
?
?
Wiadomo?ci sieciowe [Menu --1--7]
.........................................
Szablony wiadomo?ci [Menu --1--8]
Ustawienia [Menu --1--9]
.........................................
........................................................
36
36
38
?
Rejestr po ?cze?
[Menu --2]
41
?
?
Nieodebrane
poł?czenia [Menu --2--1]
......................................
41
?
?
?
?
?
?
Poł?czenia odebrane [Menu --2--2]
Wybierane
numery [Menu --2--3]
Usu? ostatnie
.............................................
poł?czenia [Menu --2--4]
Opłaty [Menu --2--5]
Informacje
...........................................
....................................
................................................................
GPRS [Menu --2--6]
................................................
41
41
42
42
43
Data i
czas
--
44
Personalizuj [Menu 3--x--2]............... 44
--
Zmie? nazw? [Menu 3--x--3]
--
4]
............
............................................................
[Menu --4--1]
.........................................................
Ustawienia telefonu [Menu --4--2]
...........................................
Ustawienia
poł?cze? [Menu --4--3]
Ustawienia
zabezpiecze? [Menu --4--4]
Ustawienia sieci [Menu --4--5]
Resetuj
.............................................
...............................................................
................................................................
Kalendarz [Menu --5--2]
Spis
....................................
...............................................
ustawienia [Menu --4--7]
Budzik [Menu --5--1]
..........................................
.................................................
Ustawienia GPRS [Menu --4--6]
Organizer [Menu --5]
?
....................................................
...................................................
44
45
30
?
?
profilu [Menu 3--x--1]
?
?
?
Zmiana
....................................................................
...........................................................
telefonow [Menu --5--3]
...................................................
46
46
46
47
49
52
53
53
54
54
54
55
Akcesoria [Menu --6]
?
?
?
?
?
?
?
Ulubione [Menu --6--1]
?
?
?
?
?
?
?
?
.............................................................
Kalkulator [Menu --6--2]
folder [Menu --6--3]
Moj
Konwerter
Czas
..........................................................
globalny [Menu --6--5]
Dyktafon [Menu --6--6]
Stan
..........................................................
jednostek [Menu --6--4]
Strona
..........................................
.....................................................
............................................................
pami?ci [Menu --6--7]
Internet [Menu --7]
?
................................................................
......................................................
..................................................................
głowna [Menu --7--1]
Zakładki [Menu --7--2]
Profile [Menu --7--3]
...................................................
.............................................................
................................................................
Id? do adresu [Menu --7--4]
.....................................................
Ustawienia cache [Menu --7--5]
Ustawienia cookie [Menu --7--6]
...............................................
..............................................
Certyfikacja zabezpiecze? [Menu --7--7]
Resetuj profile [Menu --7--8]
..................................
....................................................
Wersja przegl?darki [Menu --7--9]
............................................
59
Gry [Menu --8]
59
Akcesoria
59
Dane techniczne
60
60
60
61
61
62
62
62
63
65
65
66
66
66
66
..........................................................................
.................................................................................
......................................................................
67
68
69
Cz??ci
Widok
z
telefonu
przodu
Słuchawka
Wy?wietlacz
Gniazdo słuchawek
Klawisz Ulubione
Klawisz wiadomo?ci
Klawisz
klawisz
Lewy
Klawisz
Klawisz
spisu
profili
klawisz
funkcyjny
Prawy
poł?czenia
Klawisz Koniec/Zasilanie
Klawisz
telefonow
funkcyjny
Wyczy??/Anuluj
Klawisze numeryczne
Klawisz
Klawisz
gwiazdki
krzy?yka
Mikrofon
Instrukcja Obs ugi
B2050
10
Cz??ci
telefonu
Widok
z
ty u
Otwor
na
pasek
Gniazdo
karty
SIM
Zł?cza baterii
Pokrywa
baterii
Zł?cze kabla/ ładowarki/
zestawu gło?nomowi?cego
Bateria
Instrukcja Obs ugi
B2050
11
Klawisze i ich
funkcje
Poni?ej przedstawiono najwa?niejsze elementy
i ich funkcje.
telefonu
Klawisz
Opis
Klawisz
Opis klawiatury
Klawisz
Umo?liwia
Opis
klawisz
Lewy/prawy
Klawisze te słu??
stawianych nad
Klawisze
do
nimi
funkcyjny
wykonywania funkcji przedjako tekst na wy?wietlaczu.
numeru
):
?
Klawisz
słu?y
poczty głosowej
do
wywoływania skrzynki
?
Klawisz
słu?y
mi?dzynarodowych
do
wykonywania poł?cze?
?
Klawisze od
do
wybierania numerow.
klawisz nawigacyjny (
):
klawisz skrotu do menu Spis telefonow.
Dolny
klawisz
?
Lewy
?
klawisz nawigacyjny (
skrotu do skrzynki odbiorczej.
Prawy
nawigacyjny (
wy?wietlone zostan? numery
wybieranych, odebranych
Słu?? przede wszystkim do wybierania numeru
w trybie gotowo?ci oraz do wprowadzania
numerow i znakow w trybie edycji. W celu zrealizowania odpowiednich funkcji nale?y nacisn??
i przytrzyma? poni?sze klawisze.
przewijanie menu i przesuwanie
kursora. Klawisze te umo?liwiaj? tak?e szybki
dost?p do poni?szych funkcji.
?
wadzenia
Klawisze numeryczne
nawigacyjne
Gorny klawisz nawigacyjny (
klawisz skrotu do menu Ulubione.
poł?cze?.
numerow i odbieranie
Po naci?ni?ciu tego klawisza bez wpro-
wybieranie
poł?cze? ostatnio
i nieodebranych.
Umo?liwiaj?
?
po ?czenia
): Menu Profile.
): klawisz
słu?? do prostego
Klawisz Koniec/Zasilanie
Słu?y do ko?czenia poł?czenia lub do odrzucania
wywołania. Klawisz ten słu?y tak?e jako klawisz
zasilania. W tym celu nale?y przytrzyma? go przez
kilka sekund.
Instrukcja Obs ugi
B2050
12
Klawisze i ich
Klawisz
funkcje
Opis
Umo?liwia usuwanie znakow i przej?cie do
poprzedniego menu. Krotkie naci?ni?cie tego
klawisza w trybie gotowo?ci umo?liwia wy?wietlenie listy notatek głosowych. Długie naci?ni?cie
tego klawisza w trybie gotowo?ci uruchamia
nagrywanie notatki głosowej.
Instrukcja Obs ugi
B2050
13
Wy?wietlane informacje
Poni?sza tabela zawiera ikony i wska?niki, ktore mog? zosta?
wy?wietlone na ekranie telefonu.
Symbol
Ikony wy?wietlacza
Symbol
Opis
Wskazuje
moc
sygnału
sieci.
Oznacza
trwaj?ce poł?czenie.
Oznacza
dost?pn?
funkcj?
GPRS.
Oznacza, ?e telefon korzysta aktualnie
z
funkcji
roamingu.
Oznacza
ustawiony i wł?czony alarm.
Oznacza stan naładowania baterii.
Wskazuje,
?e odebrana została wiadomo??.
Wskazuje, ?e
odebrana została wiadomo??
Odebrano wiadomo??
głosowa.
push.
Wskazuje mo?liwo??
sprawdzenia harmonogramu.
Ta ikona
?e
wskazuje,
wł?czono profil Tylko
wibracje.
Oznacza
wł?czony profil Ogolny.
Oznacza
wł?czony profil Gło?ny.
Instrukcja Obs ugi
B2050
14
Opis
Oznacza
wł?czony profil Milczy.
Oznacza
wł?czony profil
Zestaw
Oznacza
wł?czony profil
Samochod.
Oznacza
przekierowanie poł?cze?.
słuchawkowy.
Instalacja
1. Wk adanie
Kart? SIM nale?y wyjmowa?
karty SIM
w
przedstawiony ni?ej sposob:
1. Wyjmij
bateri?, je?eli jest wło?ona.
2. Wyjmij
kart? SIM
z
gniazda.
Uwaga
?
Wyj?cie baterii, gdy
jego awari?.
?
Metalowe
telefon
jest wł?czony
mo?e
spowodowa?
zł?cze karty SIM mo?na łatwo uszkodzi? wskutek
zarysowania. Kart? SIM nale?y instalowa? ostro?nie. Nale?y
post?powa? według instrukcji dostarczonych z kart? SIM.
kart? SIM znajduje si? z tyłu telefonu. Kart? SIM nale?y
wkłada? w przedstawiony ni?ej sposob.
Miejsce
na
1. Wyjmij
2. Wsu? kart? SIM do gniazda,
srebrne szyny przytrzymuj?ce.
2.
3. Wk adanie baterii
bateri?, je?eli jest wło?ona.
złotymi stykami
Wyjmowanie karty
do dołu,
pomi?dzy
SIM
1. Wsu?
Instrukcja Obs ugi
B2050
zaczepy
15
znajduj?ce si?
z
dołu baterii do
uchwytow.
Instalacja
4. Ładowanie baterii
Przed
podł?czeniem
bateri?.
2.
Nast?pnie wci?nij gorn? połow?
baterii
na
ładowarki do telefonu
nale?y wło?y?
do
niego
miejsce.
1. Ustaw
wtyczk? tak, aby strzałka znajdowała si? u gory zgodnie
z rysunkiem, a nast?pnie wci?nij wtyczk? zasilacza do gniazda
w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.
3. Poło? pokryw? baterii
zablokowania zatrzasku.
na
telefonie i
przesu? j? do
momentu
2. Podł?cz ładowark? do gniazdka
nie ładowarki zatwierdzonej przez
telefonu.
Instrukcja Obs ugi
B2050
16
sieciowego. Nale?y u?ywa? jedyfirm? LG, zawartej w opakowaniu
Instalacja
Ostrze?enie
?
Wtyku
ładowarki nie
mo?e to
spowodowa?
Uwaga
nale?y podł?cza?
z
u?yciem siły, gdy?
?
uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
w
Po podł?czeniu ładowarki na ekranie zostanie wy?wietlony
komunikat "Ładowanie baterii". Tylko podczas ładowania
całkowicie rozładowanej baterii ekran b?dzie pod?wietlony, ale
nie b?dzie wy?wietlany komunikat "Ładowanie baterii".
u?yciem telefonu nale?y upewni? si?,
pełni naładowana.
?
Podczas ładowania nie
z telefonu.
?
Ruchome paski na ikonie baterii
tym naładowaniu.
Uwaga
?
Przed
Od ?czanie adowarki
W celu
boczne
zatrzymaj? si?
Wył?cz
?
Upewnij si?,
B2050
17
jest ładowana:
telefon.
?
odł?czenia wtyku ładowarki od telefonu nale?y przycisn??
przyciski zgodnie z rysunkiem.
Instrukcja Obs ugi
baterii ani
Uwaga
Je?eli bateria nie
5.
nale?y wyjmowa?
?e bateria
?e bateria
jest poprawnie wło?ona.
po
jest
karty
SIM
jej całkowi-
i
Wł?czanie
wył?czanie
telefonu
W ?czanie telefonu
1.
Zainstaluj bateri? i podł?cz telefon do zewn?trznego ?rodła
zasilania takiego jak ładowarka podro?na, samochodowa lub
samochodowy zestaw gło?nomowi?cy. Ewentualnie zainstaluj
w telefonie naładowan? bateri?.
2.
Przytrzymaj przez kilka
wł?czenia ekranu LCD.
sekund klawisz
do momentu
3. W zale?no?ci od wybranego ustawienia ??danie
by? konieczne wprowadzenie kodu PIN.
kodu PIN mo?e
Wy ?czanie telefonu
1.
Przytrzymaj przez kilka sekund
wył?czenia ekranu LCD.
klawisz
do momentu
Instrukcja Obs ugi
B2050
18
Kody dost?pu
Za pomoc? kodow opisanych w tej sekcji mo?na zabezpieczy? telefon przed u?yciem przez nieupowa?nione osoby. Do zmiany kodow
dost?pu (z wyj?tkiem kodow PUK1 i PUK2) słu?y polecenie Zmie?
kody [Menu --4--4--6]. Patrz strona 52.
Kod PUK2 (od 4 do 8
cyfr)
Kod PUK2, dostarczany z niektorymi kartami, jest wymagany
do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Z operatorem sieci nale?y
skontaktowa? si? rownie? w przypadku zgubienia kodu.
KodPIN(od4do8cyfr)
Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikuj?cy) zabezpiecza kart? SIM przed u?yciem przez nieupowa?nione
osoby. Kod PIN dostarczany jest zwykle wraz z kart? SIM. Gdy
wybrane jest ustawienie ??danie kodu PIN rowne W ?cz, telefon
??da wprowadzenia kodu PIN po ka?dym wł?czeniu. Gdy wybrane
jest ustawienie ??danie kodu PIN rowne Wy . telefon ł?czy si?
z od razu z sieci?, nie ??daj?c
wprowadzenia kodu PIN.
Kod PIN2 (od 4 do 8
Kod
zabezpieczaj?cy (od
4 do 8
Kod zabezpieczaj?cy chroni telefon przed u?yciem przez nieupowa?nione osoby. Domy?lny kod zabezpieczaj?cy to "0000". Jest
on wymagany do usuni?cia wszystkich wpisow w telefonie oraz
do wł?czenia menu Resetuj ustawienia. Kod zabezpieczaj?cy
jest tak?e potrzebny do wł?czenia lub wył?czenia funkcji blokady
telefonu, zabezpieczaj?cej go przed nieautoryzowanym u?yciem.
kod zabezpieczaj?cy mo?na zmieni?
Ustawienia zabezpiecze?.
Domy?lny
cyfr)
Kod PIN2, dostarczany wraz z niektorymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dost?pu do funkcji takich, jak informacje
o kosztach lub wybieranie ustalone. Funkcje te s? dost?pne tylko
pod warunkiem, ?e obsługuje je karta SIM.
cyfr)
Has o
za
pomoc?
menu
blokady po ?cze?
Hasło blokady poł?cze? jest wymagane do korzystania z funkcji
Blokada po ?cze?. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci
podczas subskrybowania tej usługi. Szczegołowe informacje
KodPUK(od4do8cyfr)
strona 50.
Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowuj?cy)
jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK mo?e
by? dostarczony z kart? SIM. Je?li nie, kod ten mo?na uzyska?
od operatora sieci. Z operatorem sieci nale?y skontaktowa? si?
rownie? w przypadku zgubienia kodu.
Instrukcja Obs ugi
B2050
19
--
patrz
Ogolne funkcje
Wykonywanie i odbieranie po ?cze?
2.
Wykonywanie po ?czenia
3.
1.
2.
Upewnij si?,
?e telefon
i
jest wł?czony.
3.
Naci?nij
klawisz
4.
Naci?nij klawisz
poł?czenie.
klawisz anulowania (
zako?czenia
), aby usun??
), aby wybra?
poł?czenia (
Naci?nij
ten
numer.
), aby zako?czy?
klawisz
za
pomoc?
klawisza
1. W
), aby
trybie gotowo?ci naci?nij klawisz poł?czenia (
wy?wietli? list? ostatnich przychodz?cych, wychodz?cych
i nieodebranych poł?cze?.
2.
Wybierz ??dany
nawigacyjnego.
3.
Naci?nij
numer za
klawisz (
pomoc?
gornego/dolnego
kierunkowy
obszaru
.
klawisz koniec (
poł?czenia naci?nij
karcie SIM i/lub
numery
w
za
spisu
telefonow
nazwiskami osob mo?na
telefonu (spisie telefonow).
razem z
pami?ci
pomoc?
).
zapisa?
Numer telefonu mo?na wybra? znajduj?c ??dane nazwisko w spisie
telefonow. Szczegołowe informacje na temat tej funkcji zawieraj?
strony 55 do 58.
po ?czenia
Gdy nadchodzi poł?czenie, telefon dzwoni. Je?eli osoba dzwoni?ca
jest zidentyfikowana, na ekranie wy?wietlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, je?eli numer jest zapisany w spisie telefonow).
1.
odebra? poł?czenie przychodz?ce, wystarczy nacisn?? klawisz poł?czenia. Strona 48 zawiera informacje na temat innych
sposobow odbierania poł?cze?.
Aby
klawisza
).
Naci?nij i przytrzymaj klawisz
aby wprowadzi? numer
kierunkowy w ruchu mi?dzynarodowym. Znak "+" automatycznie zast?puje kod poł?czenia mi?dzynarodowego.
,
Instrukcja Obs ugi
numer
po ?czenia
Cz?sto wybierane
Wykonywanie po ?czenia mi?dzynarodowego
1.
kierunkowy kraju,
Wykonywanie po ?czenia
Odbieranie
Wykonywanie po ?czenia
po ?czenia
numer
telefonu.
Po zako?czeniu
na
poł?czenia (
numer
Ko?czenie
Wprowad? numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Je?eli
wprowadzony zostanie zły numer, nale?y nacisn?? klawisz
anulowania (
), aby usuwa? pojedynczo cyfry numeru.
Naci?nij i przytrzymaj
cały numer.
Wprowad?
B2050
20
Ogolne funkcje
W telefonie
Uwaga
?
Je?eli
jako tryb odbierania wybrano opcj? Naci?nij dowolny
klawisz (patrz strona 48), aby odebra? poł?czenie nale?y
i prawego
nacisn?? dowolny klawisz oprocz klawisza
klawisza funkcyjnego.
mo?na tak?e odebra? podczas
telefonow i innych funkcji menu.
Poł?czenie
2.
Naci?nij klawisz
poł?czenie.
zako?czenia
poł?czenia (
u?ywania spisu
), aby zako?czy?
w
tryb Tylko wibracje
.
(
za
na
słownikiem
celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym
wymagaj?c mniej naci?ni?? klawiszy ni? tradycyjny tryb ABC.
Funkcja ta nazywana jest tak?e trybem przewidywania.
Tryb
Tryb
Tryb
ten umo?liwia
123
wprowadza?
zapisywanie
wprowadzanie cyfr za pomoc? pojedynczych
naci?ni?? klawiszy. Aby wł?czy? tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, nale?y naciska? klawisz
do momentu
wy?wietlenia trybu 123.
sygnału
pomoc? klawiatury
nazwisk w spisie
telefonow, wprowadzanie wiadomo?ci, tworzenie spersonalizowanego powitania oraz planowanie zdarze? wymagaj? wprowadzenia
za
tekstu.
Instrukcja Obs ugi
(tryb cyfr)
ten umo?liwia
tekstu
Znaki alfanumeryczne mo?na
telefonu. Czynno?ci takie jak
w
ABC
odbioru.
Wprowadzanie
tekstu.
ten umo?liwia
si? zmienia?,
szczegolnie wewn?trz budynkow. Podej?cie do okna mo?e poprawi?
jako??
)
pomoc? wska?nika
ekranie LCD telefonu. Moc sygnału mo?e
sprawdzi?
metody wprowadzania
T9
sygna u
mo?na
nast?puj?ce
wprowadzanie liter poprzez naci?ni?cie klawisza z ??dan?
liter? raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu
wy?wietlenia ??danej litery.
Tryb Tylko wibracje mo?na szybko wł?czy? poprzez naci?ni?cie
i przytrzymanie lewego klawisza nawigacyjnego (
). Aby
przywroci? poprzedni profil, ponownie naci?nij i przytrzymaj lewy
klawisz nawigacyjny
Sił? sygnału
s?
wprowadzanie tekstu przez naciskanie
klawisza ka?dej litery tylko raz. Ka?dy klawisz na klawiaturze
ma przypisan? wi?cej ni? jedn? liter?. W trybie T9 telefon
automatycznie porownuje naci?ni?cia klawiszy z wewn?trznym
Tryb
Tryb
Szybkie prze ?czanie
Moc
Tryb
dost?pne
B2050
21
Ogolne funkcje
Zmiana
1.
trybu wprowadzania
tekstu
Gdy aktywne jest pole umo?liwiaj?ce wprowadzanie znakow,
w prawym gornym rogu ekranu LCD wy?wietlony zostanie
wska?nik trybu wprowadzania tekstu.
1. W
trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadza? słowo
Klawisz ka?dej
poprzez naciskanie klawiszy
litery naciskaj tylko raz.
--
.
Wy?wietlane słowo b?dzie zmienia? si? po ka?dym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa nale?y
ignorowa? słowo wy?wietlane na ekranie.
--
--
J?zyk trybu T9 mo?na zmieni?. W tym celu naci?nij lewy
klawisz funkcyjny <Opcje>, a nast?pnie wybierz opcj? J?zyki
funkcji T9. Menu J?zyki funkcji T9 mo?na otworzy? tak?e
poprzez przytrzymanie klawisza
Nast?pnie wybierz ??dany
j?zyk trybu T9. Tryb T9 mo?na tak?e wył?czy? przez wybranie
opcji T9 wył. Domy?lnie tryb T9 telefonu jest wł?czony.
.
Klawisz nawigacyjny
nych słow.
--
Przyk ad: Naci?nij
2.
doł umo?liwia
gor?/w
wybor
klawisze
proponowa-
,
Naci?nij klawisze
[dolny klawisz nawigacyjny], aby wpisa?
aby wpisa?
słowo Inne.
tekstu mo?na zmieni?
Aktualpoprzez naci?ni?cie klawisza
ny tryb wprowadzania tekstu wy?wietlony
jest w prawym gornym rogu ekranu LCD.
Tryb wprowadzania
.
Je?eli
??danego słowa
pomoc? trybu ABC.
--
Opcje
Korzystanie z trybu
w
Wstaw
nie
ma na
T9
Tryb przewidywania tekstu (T9) umo?liwia łatwe wprowadzanie
słow za pomoc? minimalnej liczby naci?ni??
klawiszy. Po naci?ni?ciu
ka?dego klawisza telefon wy?wietli znaki, ktore b?d? najbardziej
prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika
mo?na tak?e dodawa? nowe słowa. Po dodaniu nowych słow
wy?wietlane słowa zmieniaj? si?, odzwierciedlaj?c zmiany słownika.
Instrukcja Obs ugi
li?cie, nale?y doda? je
2. Przed edytowaniem i usuwaniem znakow
całe słowo.
3. Ka?de słowo nale?y zako?czy?
usuwa? litery, naci?nij klawisz
za
nale?y wprowadzi?
spacj?, naciskaj?c klawisz. Aby
Aby usuwa? litery, naci?nij klawisz
klawisz
aby usuwa? kolejno
,
wyraz Home.
.
.
Naci?nij
i
przytrzymaj
całe słowa.
Uwaga
?
Aby opu?ci? tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania
wprowadzonych informacji, nale?y nacisn?? klawisz
Telefon powroci do trybu gotowo?ci.
B2050
22
.
Ogolne funkcje
Korzystanie z trybu
Tekst
1.
Naci?nij
--
--
--
2.
wprowadza si?
klawisz
z
za
ABC
klawiszy
pomoc?
??dan?
Uwaga
--
.
?
Poni?sza tabela zawiera
nych
liter?.
za
pomoc?
informacje na temat
klawiszy alfanumerycznych.
Raz, aby uzyska? pierwsz? liter?
Dwa razy,
Kolejno wy?wietlane
aby uzyska? drug? liter?
znakow
znaki
Klawisz
Du?e
Itd.
wstawi?
klawisz
usuwa?
Aby
spacj?, naci?nij
Aby
litery, naci?nij klawisz
Naci?nij i przytrzymaj klawisz
aby usuwa? kolejno całe słowa.
raz
dost?p-
.
.
,/?!-:'
''1
Ma e
.
,/?!-:'
''1
.
,
pqrs7ß
Klawisz spacji,
0 (przytrzymanie)
Instrukcja Obs ugi
B2050
23
Klawisz spacji,
0 (przytrzymanie)
Ogolne funkcje
Korzystanie
z
trybu
123
Wykonywanie drugiego po ?czenia
(numerycznego)
Tryb 123 umo?liwia wprowadzanie cyfr w wiadomo?ci tekstowej
(np. numeru telefonu). Przed r?cznym przej?ciem w odpowiedni tryb
wprowadzania tekstu nale?y wprowadzi? ??dany numer za pomoc?
klawiszy cyfr.
nast?pnie wybra? opcj? Wyszukaj. Aby podczas poł?czenia
zapisa? wybrany numer w spisie telefonow, naci?nij prawy klawisz
funkcyjny, a nast?pnie wybierz opcj? Dodaj nowe.
a
Prze ?czanie pomi?dzy dwoma po ?czeniami
Spis telefonow
W pami?ci karty SIM mo?na
i odpowiadaj?ce im nazwy.
W celu wykonania drugiego poł?czenia mo?na wybra? numer ze spisu telefonow. W tym celu nale?y nacisn??
prawy klawisz funkcyjny,
numery telefonow
przechowywa?
Dodatkowo w pami?ci telefonu mo?na
wraz z nazwami.
Aby przeł?cza? si? mi?dzy dwoma poł?czeniami, naci?nij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje], a nast?pnie wybierz opcj? Przeł?cz lub
Poł?czenie mo?na tak?e wybra? za
po prostu naci?nij klawisz
pomoc? gornego/dolnego klawisza nawigacyjnego. Aby zako?czy?
poł?czenie, pod?wietl ??dany numer za pomoc? gornego/dolnego
klawisza nawigacyjnego, a nast?pnie naci?nij klawisz
.
zapisa? do 200
numerow
.
Z
pami?ci telefonu korzysta si?
menu Spis telefonow.
w
(Szczegołowe informacje zawieraj? strony
55
karty
pomoc?
SIM i
ten
sam
sposob
za
Odbieranie
--
58).
Aby
odebra?
przychodz?cego po ?czenia
poł?czenie przychodz?ce, gdy dzwoni telefon,
wystarczy nacisn??
Menu
Telefon
informowa?
podczas po ?czenia
kilka
funkcji, z ktorych mo?na korzysta? podczas
poł?czenia. Aby uzyska? dost?p do tych funkcji podczas poł?czenia,
nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
ma
W trakcie
po ?czenia
Menu wy?wietlane na ekranie aparatu podczas
od domy?lnego menu głownego, wy?wietlanego
ro?ni
poł?czenia
na
ekranie
w
.
Telefon mo?e rownie?
u?ytkownika o poł?czeniu przychodz?cym podczas
innego poł?czenia. W słuchawce rozlegnie si? sygnał d?wi?kowy,
a na wy?wietlaczu pojawi si? komunikat o poł?czeniu oczekuj?cym.
Funkcja ta, znana jako Po ?czenie oczekuj?ce, dost?pna jest tylko
w sieciach, ktore j? realizuj?. Szczegołowe informacje dotycz?ce
wł?czania i wył?czania usługi poł?cze? oczekuj?cych zawiera sekcja
Po ?czenie oczekuj?ce na stronie 48.
si?
trybie
gotowo?ci. Poni?ej opisano dost?pne opcje.
Instrukcja Obs ugi
klawisz
B2050
24
Ogolne funkcje
Przy wł?czonej funkcji Po ?czenie oczekuj?ce mo?na wstrzyma?
pierwsze poł?czenie i odebra? drugie poł?czenie, naciskaj?c klawisz
lub naciskaj?c lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybieraj?c opcj? Wstrzymaj i odbierz. W celu zako?czenia bie??cego poł?czenia i odebrania poł?czenia oczekuj?cego nale?y nacisn?? lewy
klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra? opcj? Zako?cz i odbierz.
Odrzucanie
przychodz?cego po ?czenia
Poł?czenie przychodz?ce
klawisz
Podczas
mo?na
odrzuci? bez odbierania,
naciskaj?c
.
mo?na odrzuci? przychodz?ce poł?czenie
poprzez naci?ni?cie lewego klawisza funkcyjnego [Menu] i wybranie
opcji Telekonferencja/Odrzu? lub naci?ni?cie klawisza
poł?czenia
.
Wyciszanie
mikrofonu
Po ?czenia wielostronne lub konferencyjne
Usługa poł?czenia konferencyjnego umo?liwia prowadzenie
jednoczesnej rozmowy z wi?cej ni? jednym rozmowc?, je?li operator
realizuje tak? usług?. Poł?czenie konferencyjne jest mo?liwe tylko
wowczas, gdy jedno poł?czenie jest aktywne, drugie wstrzymane,
a oba poł?czenia zostały odebrane. Po nawi?zaniu poł?czenia konferencyjnego abonent, ktory ustawił konferencj?, mo?e dodawa?,
rozł?cza? lub oddziela? poł?czenia (tj. usuwa? je z konferencji,
lecz nadal podtrzymywa? z nimi poł?czenie). Opcje te s? dost?pne
w menu podczas poł?czenia. W poł?czeniu konferencyjnym mo?e
uczestniczy? maksymalnie pi?ciu rozmowcow. Abonent, ktory
ustawił konferencj?, steruje ni? i tylko on mo?e dodawa? poł?czenia
do konferencji.
Wykonywanie drugiego po ?czenia
Aby wyciszy? mikrofon podczas rozmowy, nale?y nacisn?? klawisz
[Opcje], a nast?pnie wybra? opcj? Wycisz. Po wyciszeniu rozmowca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmowc? nadal
słycha?. W celu anulowania wyciszenia naci?nij klawisz [Zako?cz
wyciszenie].
W ?czanie tonow DTMF podczas po ?czenia
Podczas
poł?czenia mo?na wykona? drugie poł?czenie. W tym celu
nale?y wprowadzi? drugi numer i nacisn?? klawisz
Po ustanowieniu drugiego poł?czenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone. Aby przeł?cza? si? mi?dzy poł?czeniami nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra? opcj? Prze ?cz.
.
Aby wł?czy? sygnalizacj? DTMF podczas poł?czenia, nale?y
nacisn?? lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra? opcj? DTMF
wł. Wybieranie tonowe DTMF wył?cza si? w taki sam sposob.
Sygnały DTMF umo?liwiaj? obsług? automatycznych central za
pomoc?
telefonu.
Instrukcja Obs ugi
B2050
25
Ogolne funkcje
Tworzenie
Po ?czenie prywatne podczas po ?czenia konferencyjnego
po ?czenia konferencyjnego
Wstrzymywanie po ?czenia konferencyjnego
Aby rozmawia? prywatnie z jednym z uczestnikow poł?czenia konferencyjnego, nale?y wy?wietli? numer ??danej osoby na ekranie,
a nast?pnie nacisn??
lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzyma?
wszystkie pozostałe poł?czenia, nale?y wybra? opcj? Telekonferencja/Poufne.
Nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra?
polecenie Telekonferencja/Wstrzymaj wszystkie.
Ko?czenie
zawiesi? jedno poł?czenie, utworzy? drugie, nacisn?? lewy
klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra? polecenie Telekonferencja/
Nale?y
Do ?cz wszystkie.
W ?czanie wstrzymanego po ?czenia konferencyjnego
Nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra?
polecenie Telekonferencja/Do ?cz wszystkie.
Dodawanie
po ?cze?
do
po ?czenia konferencyjnego
Aby doda? poł?czenie do istniej?cego poł?czenia konferencyjnego,
nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie wybra? polecenie Telekonferencja/Do ?cz wszystkie.
Wstrzymywanie po ?czenia
uczestnika
Poł?czenie uczestnika konferencji wy?wietlanego aktualnie na
ekranie mo?na zako?czy?, naciskaj?c klawisz
Aby zako?czy?
telekonferencj?, naci?nij lewy klawisz funkcyjny, a nast?pnie
wybierz opcj? Telekonferencja/Zako?cz konferencj?. Wybor opcji
Telekonferencja/Zako?cz wszystkie ko?czy wszystkie aktywne
i wstrzymane poł?czenia.
.
telekonferencji
Aby wstrzyma? poł?czenie jednego z uczestnikow telekonferencji
(ktorego numer jest wy?wietlany aktualnie na ekranie), naci?nij klawisz [Opcje], a nast?pnie wybierz opcj? Telekonferencja/Wyklucz.
Wy?wietlanie
Pomi?dzy
si?
za
uczestnikow
po ?czenia konferencyjnego
numerami
pomoc?
telefonicznymi rozmowcow mo?na przeł?cza?
gornego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
Instrukcja Obs ugi
po ?czenia konferencyjnego
B2050
26
Drzewo
menu
3 Profile
1 Wiadomo?ci
1
2
3
4
1
Napisz SMS
Napisz MMS
Skrzynka odbiorcza
Skrzynka nadawcza
2
Ogolny
Gło?ny
3 Zestaw
słuchawkowy
4 Samochod
5 Robocze
5
6
6 Cicho
Odsłuchaj poczt?
Tylko wibracje
7 Wiadomo?ci sieciowe
8
Szablony
wiadomo?ci
9 Ustawienia
4 Ustawienia
1 Data i
czas
2 Ustawienia telefonu
2
3 Ustawienia
poł?cze?
zabezpiecze?
Rejestr po ?cze?
4 Ustawienia
1 Nieodebrane
5 Ustawienia sieci
poł?czenia
2 Odebrane poł?czenia
3 Wybierane poł?czenia
4 Usu? ostatnie poł?czenia
5 Informacje o poł?czeniach
6 Informacje GPRS
6 Ustawienia GPRS
7
Instrukcja Obs ugi
Resetuj
B2050
27
ustawienia
Drzewo
5
menu
7 Internet
Organizer
1 Budzik
1 Strona
2 Kalendarz
2 Zakładki
3
3 Profile
Spis
telefonow
głowna
4 Id? do adresu URL
5 Ustawienia cache
6 Ustawienia cookie
7
8
6 Akcesoria
9
Certyfikacja zabezpiecze?
Resetuj profile
Wersja przegl?darki
1 Ulubione
2 Kalkulator
3
Moj
folder
4 Konwerter
5
6
7
jednostek
Czas globalny
Dyktafon
Stan pami?ci
8
Gry
9
Us uga karty
Zawarto??
Instrukcja Obs ugi
B2050
28
SIM
tego
menu
zale?y
od
karty
SIM i
usług
sieci.
Wybieranie funkcji
Telefon
i
opcji
funkcji umo?liwiaj?cych dostosowanie jego działania do potrzeb. Funkcje te pogrupowane s? w menu i podmenu.
Dost?p do nich mo?na uzyska? za pomoc? klawiszy funkcyjnych
i
Ka?de menu i podmenu umo?liwia przegl?danie i zmian? opcji
konkretnej funkcji.
ma
zestaw
.
Funkcje klawiszy programowych zmieniaj? si? w zale?no?ci od kontekstu; etykiety znajduj?ce si? w dolnym wierszu ekranu powy?ej
tych klawiszy wskazuj? aktualn? funkcj? klawiszy.
(np.)
Menu
Naci?nij lewy
klawisz funkcyjny,
aby uzyska? dost?p
do odpowiedniego
Nazwa
Naci?nij
prawy
klawisz
funkcyjny,
aby wykona? odpowiedni? czynno??.
menu.
Instrukcja Obs ugi
B2050
29
Wiadomo?ci
[Menu--1]
), a nast?pnie za pomoc? klawiszy
Naci?nij klawisz Menu (
nawigacyjnych wybierz polecenie Wiadomo?ci.
Napisz
SMS [Menu--1--1]
Telefon umo?liwia odbieranie powiadomie? o wiadomo?ciach
głosowych oraz wiadomo?ci SMS (Short Message Service). Poczta
głosowa i wiadomo?ci SMS s? usługami sieciowymi. Dalszych
informacji mo?e udzieli? operator sieci komorkowej.
oznacza odebranie nowej wiadomo?ci
Wy?wietlenie ikony
oznacza otrzymanie nowej
głosowej. Pojawienie si? ikony
wiadomo?ci SMS. Je?eli pami?? wiadomo?ci jest zapełniona,
zacznie miga?. Odwy?wietlony zostanie komunikat, a ikona
bieranie nowych wiadomo?ci nie b?dzie mo?liwe. Nale?y wtedy u?y?
funkcji Usu? w menu Skrzynka odbiorcza, aby usun?? starsze
wiadomo?ci. Po zwolnieniu wystarczaj?cej ilo?ci miejsca w pami?ci
nieodebrane wiadomo?ci
1.
SMS zostan? odebrane.
Wprowad? wiadomo??. Szczegołowe informacje na temat
wprowadzania tekstu zawieraj? strony 21 24 (Wprowadzanie
--
Wy?lij: wprowad? numer telefonu. Mo?esz tak?e wybra? numer
z listy ostatnio wybieranych numerow lub z listy kontaktow
poprzez naci?ni?cie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].
Wiadomo?? mo?na wysła? na maksymalnie 6 numerow naraz.
Przed wysłaniem wiadomo?ci mo?na ustawi? nast?puj?ce opcje
poprzez naci?ni?cie prawego klawisza funkcyjnego [Ustawienia].
1) Okres wa?no?ci:
jak długo wiadomo?ci
powinny by? przechowywane w centrum SMS podczas prob
ich dostarczenia do odbiorcy. Dost?pne warto?ci to 1 godzina,
12 godzin, 1 dzie?, 1 tydzie? oraz maksymalny czas na jaki
zezwala operator sieci.
2) Raport dor?czenia: umo?liwia wł?czenie i wył?czenie funkcji
raportow. Po wł?czeniu tej funkcji
Aby wybra? ??dan? opcj?
wiadomo?ci naci?nij lewy
s? nast?puj?ce opcje:
informuje
o
dostarcze-
3) Odpowiedz obci??aj?c:
je?eli operator obsługuje t? funkcj?,
odbiorca b?dzie mogł wysła? odpowied? za pomoc? centrum
wiadomo?ci nadawcy.
Zapisz: zapisuje
po zako?czeniu wprowadzania
klawisz funkcyjny [Opcje]. Dost?pne
Instrukcja Obs ugi
sie?
niu lub niedostarczeniu wiadomo?ci.
tekstu).
2.
umo?liwia ustalenie
B2050
30
wiadomo??
w
celu
jej po?niejszego
wysłania.
Wiadomo?ci
[Menu--1]
Czcionka: umo?liwia wybor wielko?ci i stylu czcionki wiadomo?ci za pomoc? lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
D?wi?k:
wych.
Kolor: umo?liwia
Szablony tekstowe: umo?liwia korzystanie z
tekstowych wprowadzonych ju? w telefonie.
wybor ??danego kolor tekstu za pomoc?
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Mo?na tak?e wybra?
kolor tła poprzez naci?ni?cie dolnego klawisza nawigacyjnego
i wybor ??danego koloru za pomoc? lewego/prawego klawisza
nawigacyjnego.
Pozycja:
umo?liwia
wybor sposobu wyrownania
tekstu.
Dodaj wyraz: opcja ta umo?liwia dodawanie słow do słownika
funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa nale?y nacisn?? lewy
klawisz funkcyjny [Zapisz].
J?zyki
T9: umo?liwia
T9.
T9 mo?na
wybor j?zyka funkcji
Tryb
tak?e wył?czy? poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wył?czona.
Wi?cej informacji na temat słownika T9 zawieraj? strony 21
do 22.
Zako?cz:
zamyka
menu
Napisz
SMS.
3. Do wiadomo?ci mo?na tak?e
naci?ni?cie
doł?czy? zał?czniki poprzez
klawiszy funkcyjnego [Wstaw] podczas
znaki
telefonow: umo?liwia wstawienie
wiadomo?ci.
Podpis:
Napisz
do wiadomo?ci mo?na
szablonow
numeru
telefonu do
doł?czy? wizytowk?.
MMS [Menu--1--2]
Wiadomo??
multimedialna mo?e zawiera? tekst, obrazy i/lub d?wi?k.
Funkcja ta mo?e by? u?ywana tylko wtedy, gdy jest udost?pniana
przez operatora sieci lub usługodawc?. Wiadomo?ci multimedialne mog? by? wysyłane i odbierane tylko za pomoc? urz?dze?
obsługuj?cych ten standard lub obsługuj?cych wiadomo?ci e--mail.
Wiadomo?? MMS mo?e zawiera? do 10 slajdow (około 100 KB).
1. Po
wprowadzeniu
specjalne.
Zdj?cie: umo?liwia wysyłanie i odbieranie wiadomo?ci zawieraj?cych obrazy. Telefon zawiera kilka obrazow, ktore mog?
zosta? zast?pione obrazami otrzymanymi z innych ?rodeł.
Instrukcja Obs ugi
do wiadomo?ci teksto-
doł?czanie d?wi?ku
Spis
prawego
wprowadzania wiadomo?ci.
Symbol: pozwala wpisa?
umo?liwia
B2050
31
tematu wiadomo?ci
naci?nij klawisz
.
Wiadomo?ci
2.
[Menu--1]
Wprowad? wiadomo?? tekstow?. Za pomoc? prawego klawisza
funkcyjnego [Wstaw] mo?esz wstawi? symbol, zdj?cie, d?wi?k,
notatk? głosow?, szablon tekstowy, numer telefonu ze spisu lub
sygnatur?.
3.
Naci?nij lewy
ce opcje:
klawisz
funkcyjny [Opcje]. Dost?pne
s?
Wy?lij: umo?liwia wysłanie wiadomo?ci MMS do
nie sze?ciu odbiorcow.
nast?puj?-
maksymal-
telefonu. Numer telefonu mo?na wstawi?
1) Wprowad?
tak?e z listy ostatnio wybieranych numerow lub ze spisu
telefonow za pomoc? lewego klawisza funkcyjnego
numer
[Opcje].
2) Naci?nij prawy klawisz funkcyjny [Ustawienia]. Dost?pne
s?
--
poni?sze opcje:
Priorytet:
umo?liwia ustalenie
Podgl?d: opcja ta umo?liwia podgl?d utworzonej wiadomo?ci
MMS. Slajdy zostan? automatycznie odtworzone w odpowiedniej kolejno?ci. Do innego slajdu mo?na tak?e przej?? za pomoc?
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Aby ponownie
odtworzy? wiadomo??, nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny
[Odtworz ponownie].
Zapisz: zapisuje
Dodaj slajd:
--
wstawia
lub po
slajd przed
umo?liwia
Usu?
aktualny slajd.
slajd:
usuwa
Ustaw format
--
kopii roboczych
lub
jako
aktualnym slajdzie.
przej?cie do innego slajdu
slajdu: dost?pne
s?
z
aktual-
poni?sze formaty slajdow.
Ustaw zegar
Wprowad? czas
numerycznej.
w
ka?dym
z
pol
za
pomoc?
klawiatury
Dodaj wyraz: opcja ta umo?liwia dodawanie słow do słownika
funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa nale?y nacisn?? lewy
klawisz funkcyjny [Zapisz].
Raport dor?czenia: wybor opcji Tak umo?liwia wł?czenie funkcji raportow. Je?li funkcja ta jest wł?czona,
sie? informuje u?ytkownika, czy dor?czenie wiadomo?ci
powiodło si?.
3) Naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Wy?lij].
Instrukcja Obs ugi
folderze
Przejd? do slajdu:
nego slajdu.
priorytetu wiadomo?ci
Okres wa?no?ci: ustala okres przechowywania
wiadomo?ci MMS na serwerze. Dost?pne warto?ci to
1 godzina, 12 godzin, 1 dzie?, 1 tydzie? oraz maksymalny czas na jaki zezwala operator sieci.
w
szablon.
MMS.
--
wiadomo??
B2050
32
Wiadomo?ci
[Menu--1]
wybor j?zyka funkcji T9. Tryb T9 mo?na
tak?e wył?czy? poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wył?czona.
Wi?cej informacji na temat słownika T9 zawieraj? strony 21
J?zyki
T9: umo?liwia
do 22.
Zako?cz:
zamyka
menu
Napisz
MMS.
U?ytkownik
wiadomo?ci.
o
Opis
Wiadomo??
MMS
Wiadomo??
SMS
Wiadomo??
SIM
Usu?:
usuwa
Dla
o
wybran?
wiadomo??
ka?dej z otrzymanych wiadomo?ci dost?pne
Naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
s?
wiadomo?ci
nadawcy
dalej
do
wiadomo?ci.
skrzynki odbiorczej.
Poka? informacje: umo?liwia wy?wietlenie informacji na temat
wiadomo?ci:
adresu nadawcy, tematu (tylko dla wiadomo?ci MMS), daty
i godziny odebrania wiadomo?ci, typu i rozmiaru wiadomo?ci
oraz priorytetu (tylko dla wiadomo?ci MMS).
Odtworz
ponownie:
Skrzynka
odbiorcza.
multimedialnej
poni?sze opcje.
Instrukcja Obs ugi
pomoc?
lub Zakładkach.
usuwa
Usu? wszystkie: umo?liwia
wiadomo?ci SMS lub MMS.
wiadomo?ci
ze
za
Wyodr?bnij: umo?liwia wyodr?bnienie z wiadomo?ci obrazow,
d?wi?ku, numeru nadawcy, adresow URL, adresow e--mail itp.
Elementy te mo?na zapisa? w Moim folderze, Spisie telefonow
Czytaj
Powiadomienie
nadawcy
przesłanie wybranej
Oddzwo?: umo?liwia oddzwonienie do
powiadomiony otrzymaniu
Wiadomo?ci te zostan? zapisane w folderze Skrzynka odbiorcza.
Naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Menu], a nast?pnie wybierz polecenie Wiadomo?ci
Skrzynka odbiorcza. Mo?na tak?e nacisn??
) w trybie gotowo?ci.
prawy klawisz nawigacyjny (
Typ wiadomo?ci w skrzynce odbiorczej mo?na rozpozna? za pomoc?
ikony.
Ikona
umo?liwia odpowiedzenie
wiadomo?ci SMS lub MMS.
Odpowiedz:
Przeka?: umo?liwia
innych odbiorcow.
Skrzynka odbiorcza [Menu --1--3]
zostanie
Szczegołowe informacje zawiera opis ikon poni?ej.
Poka?: umo?liwia podgl?d wybranej wiadomo?ci.
B2050
33
wszystkie
wiadomo?ci
z
odpowiedzenie nadawcy
folderu
za
pomoc?
Wiadomo?ci
[Menu--1]
Odbierz: umo?liwia
Dla wiadomo?ci, ktore
mano
nast?puj?ce
o
pobranie wiadomo?ci MMS, o ktorej otrzypowiadomienie. (funkcja dost?pna tylko dla powiadomie?
wiadomo?ci
MMS)
MMS)
Skrzynka nadawcza [Menu --1--4]
s?
nast?puj?ce
usuwa
opcje.
Wysłano
Niepowodzenie
ze
dalej
do
skrzynki nadawczej.
odbiorcow.
Usu?
wszystkie: usuwa wszystkie
Skrzynka nadawcza.
ktorych wysy anie
opcje.
podgl?d wybranej
Wy?lij:
umo?liwia ponowne
Anuluj:
przerywa
wysłana
Instrukcja Obs ugi
wiadomo?ci
Dla wiadomo?ci,
Usu?: przerywa
Dor?czenie potwierdzone
SMS
wiadomo??
wiadomo?ci
informacje: Umo?liwia wy?wietlenie informacji
dotycz?cych wiadomo?ci: tematu (tylko dla wiadomo?ci MMS),
daty i godziny nadania wiadomo?ci, typu i rozmiaru wiadomo?ci,
priorytetu wiadomo?ci (tylko dla wiadomo?ci MMS) oraz jej
nast?puj?ce
Opis
Wiadomo??
s?
wiadomo?ci.
przesłanie wybranej
wybran?
Poka?: umo?liwia
Ikona
dost?pne
Poka?
W Skrzynce nadawczej przechowywane s? wszystkie wysłane
wiadomo?ci. Mo?na wy?wietli? list? oraz tre?ci wiadomo?ci.
Skrzynka nadawcza umo?liwia tak?e sprawdzenie poprawno?ci
wysłania wiadomo?ci. Je?eli transmisja nie udała si?, przed odbiorc?
wy?wietlany jest komunikat "(Niepowodzenie)" Status wiadomo?ci
mo?na tak?e rozpozna? za pomoc? nast?puj?cych ikon.
Dla ka?dej wiadomo?ci po naci?ni?ciu lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje] dost?pne
podgl?d wybranej
Przeka?: umo?liwia
innych odbiorcow.
Usu?:
nadane
opcje.
Poka?: Umo?liwia
Anuluj: umo?liwia anulowanie pobierania wybranej wiadomo?ci
MMS. (funkcja dost?pna tylko dla powiadomie? o wiadomo?ci
zosta y
B2050
34
wysyłanie
wysyłanie
trwa
z
folderu
dost?pne
s?
wiadomo?ci.
wysłanie
wiadomo?ci.
wiadomo?ci.
wiadomo?ci i
usuwa
wiadomo??.
Wiadomo?ci
[Menu--1]
Poka?
informacje: umo?liwia wy?wietlenie informacji
dotycz?cych wiadomo?ci: tematu (tylko dla wiadomo?ci MMS),
daty i godziny nadania wiadomo?ci, typu i rozmiaru wiadomo?ci,
priorytetu wiadomo?ci (tylko dla wiadomo?ci MMS) oraz jej
Poka?: umo?liwia
Edytuj:
odbiorcow.
Wy?lij wszystkie: ponownie wysyła wszystkie wiadomo?ci,
ktorych wysyłanie
Anuluj wszystkie:
wysyłanie wszystkich
Usu? wszystkie: przerywa wysyłanie
i usuwa wszystkie wiadomo?ci.
wszystkich
edycj? wybranej
Usu?:
usuwa
Poka?
informacje:
wybran?
wiadomo??
wiadomo?ci.
z
folderu Robocze.
umo?liwia
wy?wietlenie informacji dotycz?(tylko dla wiadomo?ci MMS), daty
cych wiadomo?ci: tematu
i godziny zapisania wiadomo?ci, typu i rozmiaru
jej priorytetu (tylko dla wiadomo?ci MMS).
trwa.
przerywa
umo?liwia
wiadomo?ci.
podgl?d wybranej
wiadomo?ci.
Usu? wszystkie: Usuwa
Robocze.
wiadomo?ci
wszystkie
wiadomo?ci
wiadomo?ci
z
oraz
folderu
Robocze [Menu --1--5]
Ods uchaj poczt? [Menu --1--6]
Folder ten zawiera wiadomo?ci zapisane jako kopie robocze.
Wiadomo?ci na li?cie oznaczone s? dat? i godzin? ich zapisania.
List? mo?na przewija? za pomoc? gornego/dolnego klawisza
To
nawigacyjnego.
Ka?da z wersji roboczych ma nast?puj?ce
klawisz funkcyjny [Opcje].
Po odebraniu nowej wiadomo?ci głosowej na ekranie wy?wietlony
zostanie symbol
Szczegołowe informacje dotycz?ce prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.
Ikona
opcje: Naci?nij lewy
zapewnia szybki dost?p do poczty głosowej. Przed
korzystaniem z tej funkcji nale?y wprowadzi? numer centrum
serwisowego uzyskany od operatora sieci.
menu
.
Opis
Wiadomo??
Wiadomo??
MMS
SMS
Instrukcja Obs ugi
B2050
35
Wiadomo?ci
[Menu--1]
Wiadomo?ci sieciowe (funkcja zale?na od sieci)
?
[Menu--1--7]
Wiadomo?ci serwisu
informacyjnego
s? wiadomo?ciami
tekstowymi
ona
2. Wiadomo??
wiadomo?ci.
umo?liwia wy?wietlenie wiadomo?ci. Zostanie
na ekranie.
b?dzie wy?wietlana
?
Dodaj
do chwili odebrania
nowej
zale?na od sieci) [Menu--1--7--2 ]
Tematy (funkcja
nowy
Umo?liwia
zapisanie
dost?pna)
nowego
[Wł./Wył.].
Szablony wiadomo?ci [Menu--1--8]
Szablony s? to predefiniowane wiadomo?ci. Szablony wiadomo?ci
mo?na przegl?da? i edytowa? lub tworzy? nowe. Dost?pne s? dwa
rodzaje szablonow: tekstowe i multimedialne.
Szablony
Odczytaj [Menu--1--7--1]
Czytaj
wy?wietlona
aktywnych
Umo?liwia wł?czenie i wył?czenie odbierania ka?dej z kategorii
wiadomo?ci sieciowych za pomoc? lewego klawisza funkcyjnego
wysyłanymi przez operatora sieci do u?ytkownikow telefonow
komorkowych. Zawieraj? one ogolne informacje, takie jak prognozy
pogody lub informacje o ruchu drogowym. Ka?dy typ informacji
posiada numer; mo?liwe jest odbieranie danego typu informacji, o ile
wprowadzono jego numer. Po otrzymaniu wiadomo?ci serwisu informacyjnego pojawi si? informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona
od razu wy?wietlona. Podczas przegl?dania wiadomo?ci sieciowych
dost?pne s? nast?puj?ce opcje.
1. Polecenie
Lista
?
Prosz? zadzwo?.
?
Spo?ni?
?
Gdzie teraz
?
Jestem
?
Bardzo
?
Kocham
si?. B?d?
w
Poka?
pami?ci telefonu lub karty SIM (je?eli jest
numeru wiadomo?ci sieciowych wraz z jego
w
list?
Umo?liwia wy?wietlenie
wiadomo?ci sieciowych.
wiadomo?ci sieciowych,
listy wszystkich zapisanych numerow
Aby edytowa? lub usun?? kategori?
nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].
Instrukcja Obs ugi
B2050
o...
jeste??
drodze.
pilne. Prosz?
nazw?.
?
tekstowe [Menu --1--8--1]
36
Ci?.
o
kontakt.
Wiadomo?ci
Dost?pne
[Menu--1]
nast?puj?ce
s?
Poka?: umo?liwia
opcje:
Dodaj
podgl?d wybranego
Napisz
--
lub
edytowania
Napisz
SMS:
wysyła wybrany szablon jako
wiadomo??
MMS:
wysyła wybrany szablon jako
wiadomo??
MMS.
Dodaj
nowe:
pozwala tworzy?
Usu?:
usuwa
wybrany
Usu?
wszystkie:
Szablony
nowe
szablony.
szablon.
usuwa
wszystkie szablony
tekstowe.
multimedialne [Menu --1--8--2]
Szablon multimedialny mo?na utworzy? poprzez naci?ni?cie lewego
klawisza funkcyjnego [Dodaj nowe]. Jako szablon mo?na zapisa?
tak?e wiadomo?? MMS utworzon? za pomoc? menu Napisz MMS
(patrz
strona
31).
Poka?: umo?liwia
Edytuj:
umo?liwia
usuwa
umo?liwia utworzenie wiadomo?ci
szablonu multimedialnego.
wybrany
szablon
z
listy szablonow
MMS
za
multimedial-
nych.
SMS.
--
Wpisz wiadomo??:
pomoc? wybranego
Usu?:
wiadomo?ci
Napisz
umo?liwia dodanie nowego szablonu multimedial-
nego.
szablonu.
Edytuj: słu?y do pisania nowej wiadomo?ci
szablonu wybranego z listy szablonow.
nowe:
Usu?
podgl?d wybranego
edycj? wybranego
szablonu
multimedialnego.
multimedialnego.
Instrukcja Obs ugi
usuwa
wszystkie szablony
multimedialne.
Podpis [Menu --1--8--3]
Opcja ta pozwala utworzy? własn? wizytowk?. Nale?y w tym celu
wprowadzi? imi? i nazwisko, numer telefonu komorkowego, numer
domowy, numer biurowy, numer faksu i adres e--mail. Po utworzeniu wizytowki za pomoc? lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]
mo?na uzyska? dost?p do nast?puj?cych opcji.
Edytuj:
umo?liwia
Napisz
wiadomo?ci
--
--
szablonu
wszystkie:
edycj? wizytowki.
SMS: umo?liwia
?ci SMS.
Napisz
MMS: umo?liwia
MMS.
Napisz
mo??
Usu?:
B2050
usuwa
37
wizytowk?.
wysłanie wizytowki jako
wysłanie wizytowki jako
wiadomo-
wiado-
Wiadomo?ci
[Menu--1]
Ustawienia [Menu--1--9]
Wiadomo??
Wiadomo??
Przy u?yciu tego menu mo?na okre?li? domy?lne
mo?ci multimedialnych.
Dost?pne s? nast?puj?ce opcje:
W tym
menu
SMS [Menu--1--9--1]
mo?na ustawi?
domy?lne informacje
SMS.
Priorytet:
Typy wiadomo?ci: ustala domy?lny typ wiadomo?ci (Tekst,
Głos, Faks, Paging, X.400, E--mail, ERMES). Sie? komorkowa
mo?e przekonwertowa? wiadomo?ci na wybrany format.
Okres wa?no?ci:
umo?liwia ustalenie
jak długo wiadomo?ci
powinny by? przechowywane w centrum SMS podczas prob ich
dostarczenia do odbiorcy. Dost?pne warto?ci to 30 minut, 1 godzina, 6 godzin, 12 godzin, 1 dzie?, 1 tydzie? oraz maksymalny
czas, na jaki zezwala operator sieci.
Raport dor?czenia: umo?liwia wł?czenie i wył?czenie funkcji
raportow. Je?li funkcja ta jest wł?czona, sie? informuje u?ytkownika, czy dor?czenie wiadomo?ci powiodło si?.
numer
od
priorytet wysyłanych wiadomo?ci MMS.
umo?liwia ustalenie
Raport dor?czenia: umo?liwia wł?czenie i wył?czenie funkcji
raportow. Je?li funkcja ta jest wł?czona, sie? informuje u?ytkownika, czy dor?czenie wiadomo?ci powiodło si?.
usługodawcy.
Instrukcja Obs ugi
ustawienia wiado-
jak długo wiadomo?ci
powinny by? przechowywane na serwerze sieciowym podczas
prob ich dostarczenia do odbiorcy. Dost?pne warto?ci to 1
godzina, 12 godzin, 1 dzie?, 1 tydzie? oraz maksymalny czas, na
jaki zezwala operator sieci.
centrum wiadomo?ci
uzyska?
ustala
Okres wa?no?ci:
Odpowiedz przez to samo centrum: pozwala odbiorcy
wiadomo?ci wysła? odpowied? przy u?yciu centrum wiadomo?ci
nadawcy, je?li operator udost?pnia t? usług?.
Centrum SMS: zapisuje lub zmienia
SMS u?ytkownika. Numer ten nale?y
MMS [Menu--1--9--2]
B2050
38
Wiadomo?ci
[Menu--1]
Wiadomo??
Autopobieranie
W ?czone:
Wy ?czone:
wybraniu tej opcji wiadomo?ci
pobierane po dor?czeniu.
po
wymaga potwierdzenia
nia wiadomo?ci.
s?
automatycznie
przed rozpocz?ciem pobiera
Tylko sie? macierzysta: po wyborze tej opcji wiadomo?ci
b?d? pobierane automatycznie po ich odebraniu w obszarze
sieci macierzystej. Poza sieci? macierzyst? konieczne b?dzie
potwierdzenie ch?ci pobrania wiadomo?ci.
Ustawienia sieci: umo?liwia
wiadomo?ci multimedialnych,
wybor adresu URL serwera
je?eli został on wybrany.
Dozwolone typy: umo?liwia wybor
mo?ci. Dost?pne opcje to Osobiste,
Centrum poczty
Umo?liwia
dozwolonych typow wiadoReklamy i Informacje.
numeru
centrum
Wiadomo?ci sieciowe s? to wiadomo?ci dostarczane do telefonu
przez operatora sieci. S? to informacje ogolne, takie jak prognoza
pogody, informacje o korkach, taksowkach, aptekach oraz kursy
akcji. Ka?dy typ informacji posiada numer; tym samym mo?liwe jest
odbieranie informacji, o ile wprowadzono jej numer. Po odebraniu
Wiadomo?ci sieciowej zostanie wy?wietlone powiadomienie
o otrzymaniu wiadomo?ci lub sama wiadomo??.
Dost?pne s?
nast?puj?ce opcje:
Odbierz: aby odbiera? Wiadomo?ci sieciowe, nale?y wybra?
opcj? Tak. W przeciwnym wypadku Wiadomo?ci sieciowe nie
b?d? odbierane.
Alert: po wybraniu opcji Tak telefon emituje sygnał d?wi?kowy
po odebraniu Wiadomo?ci sieciowej. W przeciwnym przypadku
telefon nie b?dzie emitowa? sygnału d?wi?kowego po odebraniu
Wiadomo?ci sieciowej.
J?zyki: Aby wybra? ??dany j?zyk, nale?y nacisn?? klawisz
[Wł./Wył.]. Od tej chwili Wiadomo?ci sieciowe b?d? wy?wietlane
w wybranym j?zyku.
g osowej [Menu--1--9--3]
sprawdzenie
sieciowa [Menu--1--9--4]
poczty głosowej.
Instrukcja Obs ugi
B2050
39
Wiadomo?ci
Wiadomo?ci
[Menu--1]
push [Menu--1--9--5]
Ikona
Opis
Wiadomo?ci push mo?na zamawia? u operatorow usługi WAP.
Wiadomo?ci push to powiadomienia, na przykład nagłowki wiadomo?ci, ktore mog? zawiera? wiadomo?? tekstow? lub adres usługi
WAP. Informacji o dost?pno?ci i subskrypcji tych usług udziela
usługodawca WAP.
Przeczytana
Nieprzeczytana
Po
Uwaga
aktualizowa? istniej?c? wiadomo??
za pomoc? nowej wiadomo?ci. (W takim przypadku
wiadomo?? zast?puje star?).
?Operatorzy
mog?
?Wiadomo?ci
ich wa?no?ci.
Menu to
słu?y
push
s?
usuwane
do ustawiania
automatycznie
po
Odbieranie w .: po wybraniu tej opcji odbierane
wiadomo?ci push niezale?nie od ich pochodzenia.
Odbieranie
wy .:
wiadomo?ci
push
nie
push dost?pne
s?
push
nast?puj?ce
?
Za aduj: umo?liwia poł?czenie z konkretnym adresem
informacji zawartych w aktualnej wiadomo?ci push.
?
Usu?:
?
Usu?
usuwa
wybran?
wiadomo??
na
temat
aktualnej
menu.
wiadomo-
za
pomoc?
push.
wszystkie: usuwa wszystkie wiadomo?ci ze skrzynki
odbiorczej (wł?cznie z wiadomo?ciami SMS, MMS itp.).
b?d? wszystkie
b?d? odbierane.
Instrukcja Obs ugi
wiadomo?ci
wiadomo??
Informacje: wy?wietla informacje
?ci push.
nowa
opcji odbierania wiadomo?ci push.
wybraniu
push
?
push
wyga?ni?ciu
wiadomo??
B2050
40
Rejestr poł?cze?
Umo?liwia sprawdzenie
i wykonanych poł?cze?,
[Menu--2]
rejestru nieodebranych, odebranych
pod warunkiem, ?e sie? obsługuje funkcj?
identyfikacji rozmowcy (CLI).
Numer i
nazwa
Funkcja
poł?cze?.
ta
(je?eli jest dost?pna) zostan? wy?wietlone
umo?liwia tak?e przegl?danie czasow i kosztow
razem.
),
Aby wł?czy? rejestr poł?cze?, nale?y nacisn?? klawisz Menu (
a nast?pnie za pomoc? klawiszy nawigacyjnych wybra? polecenie
Rejestr po ?cze?.
Nieodebrane
po ?czenia [Menu--2--1]
Opcja ta umo?liwia przegl?danie nieodebranych poł?cze?. Naci?ni?cie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umo?liwia tak?e:
?
Wy?wietlenie daty i godziny wykonania poł?czenia.
?
Zapisa?
dla
spisie telefonow. Wprowadzenie nowej
zapisanie go w spisie telefonow.
numer w
numeru
i
wiadomo?ci
?
Wysłanie
?
Usuni?cie poł?czenia
na
z
ten
nazwy
numer.
listy.
Wszystkie wpisy z tej listy mo?na usun?? za pomoc?
Usu? ostatnie po ?czenia. (Patrz strona 42).
Opcja ta umo?liwia przegl?danie poł?cze? przychodz?cych. Naci?ni?cie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umo?liwia tak?e:
?
Wy?wietlenie daty i godziny wykonania poł?czenia.
?
Zapisa?
dla
spisie telefonow. Wprowadzenie nowej
zapisanie go w spisie telefonow.
numer w
numeru
i
wiadomo?ci
?
Wysłanie
?
Usuni?cie poł?czenia
na
z
ten
nazwy
numer.
listy.
Uwaga
?
Wszystkie wpisy z tej listy mo?na usun?? za pomoc?
Usu? ostatnie po ?czenia. (Patrz strona 42).
Wybierane
numery
menu
[Menu--2--3]
Opcja ta umo?liwia wy?wietlenie ostatnio wybieranych poł?cze?.
Naci?ni?cie klawisza [Opcje] umo?liwia tak?e:
Uwaga
?
Po ?czenia odebrane [Menu--2--2]
?
Wy?wietlenie daty i godziny wykonania poł?czenia.
?
Zapisa?
dla
spisie telefonow. Wprowadzenie nowej
zapisanie go w spisie telefonow.
numer w
numeru
i
nazwy
menu
wiadomo?ci
?
Wysłanie
?
Usuni?cie poł?czenia
na
z
ten
numer.
listy.
Uwaga
?
Instrukcja Obs ugi
Wszystkie wpisy z tej listy mo?na usun?? za pomoc?
Usu? ostatnie po ?czenia. (Patrz strona 42).
B2050
41
menu
Rejestr poł?cze?
Usu? ostatnie
[Menu--2]
po ?czenia [Menu--2--4]
Koszty po ?cze?
[Menu--2--5--2]
Ta
Za pomoc? tej opcji mo?na wyczy?ci? list? odebranych, nieodebranych lub wybieranych poł?cze?. Mo?na tak?e usun?? wszystkie
listy poł?cze? naraz za pomoc? opcji Wszystkie.
Op aty [Menu--2--5]
Czas
po ?cze?
Uwaga
[Menu--2--5--1]
?
Opcja ta umo?liwia wy?wietlenie czasu trwania poł?cze? przychodz?cych i wychodz?cych. Podczas przewijania listy za pomoc?
gornego/dolnego klawisza nawigacyjnego czas trwania ka?dego poł?czenia wy?wietlony jest w dolnej cz??ci ekranu. Liczniki poł?cze?
mo?na wyzerowa? za pomoc? polecenia Zeruj wszystkie.
?
Ostatnie:
?
Wszystkie: całkowita długo?? wszystkich poł?cze? wykonanych
lub odebranych od czasu ostatniego wyczyszczenia licznika.
?
Odebrane
długo?? ostatniego poł?czenia.
po ?czenia: długo?? wszystkich poł?cze? przychodz?-
?
Wybierane: długo?? wszystkich poł?cze? wychodz?cych.
Zeruj wszystkie:
czasu poł?cze?.
umo?liwia
Rzeczywiste koszty naliczane przez operatora mog? si? ro?ni?
w zale?no?ci
od funkcji realizowanych w sieci, zaokr?gle?
jednostek taryfikacyjnych, podatkow itp.
Ustawienia [Menu--2--5--3]
?
cych.
?
funkcja sieci umo?liwia sprawdzenie kosztu ostatniego
poł?czenia, wszystkich poł?cze? oraz pozostałego kosztu poł?cze?.
Koszt poł?czenia wy?wietlany jest w dolnej cz??ci ekranu LCD.
Aby wyzerowa? koszty poł?cze?, nale?y wybra? polecenie Zeruj
wszystkie. Wymagane b?dzie wprowadzenie kodu PIN2.
Ustaw
taryf?
Ustaw
taryf?: umo?liwia ustawienie waluty i ceny jednostki
taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych
zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym
menu niezb?dny jest kod PIN2. Aby wprowadzi? symbol @, £lub
$, nale?y wyczy?ci? nazw? waluty, a nast?pnie nacisn?? klawisz
Aby zmieni? symbol, nale?y ponownie nacisn?? klawisz
.
wyzerowanie wszystkich licznikow
Uwaga
?
naliczany przez operatora mo?e si? ro?ni?
w zale?no?ci
od funkcji realizowanych w sieci, zaokr?gle?
jednostek taryfikacyjnych itp.
Rzeczywisty
czas
Instrukcja Obs ugi
B2050
42
.
Rejestr poł?cze?
[Menu--2]
Czas
Uwaga
?Po
wykorzystaniu wszystkich jednostek mo?na wykona? tylko
poł?czenia z numerami alarmowymi. W zale?no?ci od karty SIM
do ustawienia limitu kosztow poł?cze? niezb?dny mo?e by?
po ?cze?
[Menu--2--6--1]
Umo?liwia
sprawdzenie czasu trwania ostatniego poł?czenia oraz
wszystkich poł?cze?. Liczniki poł?cze? mo?na wyzerowa? za
pomoc? polecenia Zeruj wszystkie.
kod PIN2.
Ilo?ci
?
Ustaw
Umo?liwia
kredyt
oraz
usługa sieciowa umo?liwia ograniczanie kosztow poł?cze?
zgodnie z ustawieniem limitu kosztow wyra?onym w wybranych
jednostkach. Poł?czenia mo?na wykonywa? i odbiera? tylko do
momentu osi?gni?cia limitu kosztow.
ta
?
danych [Menu--2--6--2]
Czytaj: umo?liwia sprawdzenie
ilo?ci
Zmie?: umo?liwia zmian? limitu
jednostek.
wa?
sprawdzenie obj?to?ci wysłanych i odebranych danych
sumarycznej ilo?ci przesłanych danych. Licznik mo?na wyzeroza pomoc? polecenia Zeruj wszystkie.
pozostałych jednostek.
Autowy?wietlanie
Ta
usługa sieciowa umo?liwia automatyczne sprawdzanie kosztu
ostatniego poł?czenia. W celu wy?wietlania kosztu ostatniego
poł?czenia po zako?czeniu rozmowy, nale?y wybra? opcj? W .
Informacje
GPRS [Menu--2--6]
Umo?liwia
pomoc?
sprawdzenie ilo?ci danych przesłanych przez sie? za
funkcji GPRS. Ponadto umo?liwia sprawdzenie czasu sp?-
dzonego
online. (GPRS to skrot od General Packet Radio Service).
Instrukcja Obs ugi
B2050
43
Profile
[Menu--3]
Menu Profile umo?liwia regulacj? gło?no?ci i dostosowanie d?wi?kow telefonu do ro?nych zdarze?, otoczenia i grup. Dost?pnych jest
sze?? domy?lnych profili: Ogolny, G o?ny, Zestaw s uchawkowy,
Tylko wibracje, Milczy. Ka?dy profil mo?na spersonalizowa?.
W tym celu nale?y nacisn?? klawisz Menu (
), a nast?pnie
pomoc? klawiszy nawigacyjnych wybra? polecenie Profile.
za
3. G o?no??
4.
Typ
alertu o wiadomo?ci: umo?liwia
braniu wiadomo?ci.
5.
Sygna wiadomo?ci:
1.
profilu [Menu--3--x--1]
Wy?wietlona
zostanie lista
3.
wybor typu
alertu
alertu
wybor d?wi?ku
o
o
ode-
odebra-
klawiatury:
umo?liwia ustawianie
gło?no?ci
klawia-
d?wi?ku
klawia-
tury.
profili.
2. Na li?cie Profile przewi? do ??danego profilu,
naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Wybierz].
umo?liwia
dzwonka.
gło?no?ci
niu wiadomo?ci.
6. G o?no??
Zmiana
dzwonka: umo?liwia ustawianie
7.
a
nast?pnie
D?wi?k
klawiszy:
umo?liwia
wybor ??danego
tury.
8. G o?no??
efektow: umo?liwia ustawianie
efektow
gło?no?ci
d?wi?kowych.
Nast?pnie wybierz polecenie Uaktywnij.
9. G o?no??
Dostosowywanie profili
--
Personalizuj [Menu--3--x--2]
??danego profilu na li?cie Profile i wybierz polecenie
Personalizuj. Zostanie otwarte menu ustawie? profilu. Ustaw
??dane opcje.
w ?czenia/wy ?czenia: umo?liwia ustawienie
gło?no?ci d?wi?ku odtwarzanego podczas wł?czania/wył?czania
telefonu.
Przewi? do
1.
2.
Typ sygna u po ?czenia:
przychodz?cych.
ustawia typ alertu
o
poł?czeniach
D?wi?k dzwonka: umo?liwia wybor ??danego dzwonka z listy.
List? mo?na przewija? za pomoc? gornego/dolnego klawisza
nawigacyjnego. Przed wybraniem dzwonka mo?liwe jest jego
10. Autoodbieranie: (dost?pne tylko w profilach Zestaw
s uchawkowy i Samochod) umo?liwia wł?czenie funkcji
automatycznego odbierania telefonu. Nale?y zadecydowa?,
telefon powinien automatycznie odbiera? poł?czenie.
Wy ?czone: wył?cza funkcj? automatycznego
Po 5 s: telefon
5 sekundach.
odbierania.
automatycznie odbierze poł?czenie
po
odsłuchanie.
Po 10 s: telefon
10 sekundach.
Instrukcja Obs ugi
B2050
44
automatycznie odbierze poł?czenie
po
kiedy
Profile
[Menu --3]
Dostosowywanie profili
--
Zmie? nazw?
[Menu --3--x--3]
Profilom mo?na nadawa? dowolne nazwy. Nie mo?na jednak
zmienia? nazwy profili Tylko wibracje, Zestaw s uchawkowy
i Samochod.
1.
Aby zmieni? nazw? profilu, wybierz
wybierz polecenie Zmie? nazw?.
2.
Wprowad?
nazw?,
a
go
z
listy profili,
a
nast?pnie
nast?pnie naci?nij lewy klawisz funkcyjny
[OK].
Instrukcja Obs ugi
B2050
45
Ustawienia
[Menu--4]
), a nast?pnie za pomoc? klawiszy
Naci?nij klawisz Menu (
nawigacyjnych wybierz polecenie Ustawienia.
Ustawienia telefonu [Menu--4--2]
Wiele
Data i
czas
funkcji aparatu
Funkcje te s? dost?pne
[Menu--4--1]
Pozwala zmieni?
wy?wietlan? dat?
nast?puj?ce opcje:
Dost?pne
s?
Ustaw
dat? [Menu--4--1--1]
i
opcja ta umo?liwia skonfigurowanie tła wy?wietlacza
gotowo?ci.
w
trybie
Pozdrowienie [Menu--4--2--2]
wybranie opcji W . umo?liwia edycj?
ekranie w trybie gotowo?ci.
tekstu
wy?wietlanego
na
J?zyk [Menu--4--2--3]
Pozwala
warto??
wybra? j?zyk telefonu. Kiedy ustawienie j?zyka ma
Automatycznie, j?zyk jest wybierany automatycznie na
podstawie j?zyka u?ywanej karty SIM. Je?li j?zyk karty SIM nie jest
obsługiwany przez telefon, ustawiony zostanie j?zyk angielski.
MM/DD/RRRR (miesi?c/dzie?/rok)
RRRR/MM/DD (rok/miesi?c/dzie?)
godzin? [Menu--4--1--3]
Pozwala wprowadzi? aktualn? godzin?. Format wy?wietlania
mo?na ustawi? przy u?yciu opcji menu Format czasu.
Format
potrzeb.
daty [Menu--4--1--2]
DD/MM/RRRR (dzie?/miesi?c/rok)
Ustaw
mo?na dostosowa? do własnych
w menu Ustawienia telefonu.
Tapeta [Menu--4--2--1]
godzin?.
Pozwala wprowadzi? dzie?, miesi?c i rok. Format wy?wietlania
daty mo?na zmieni? przy u?yciu opcji menu Format daty.
Format
z
czasu
czasu
Pod?wietlenie [Menu--4--2--4]
wł?cza lub wył?cza pod?wietlenie telefonu. Wył?czaj?c pod?wietlenie mo?na uzyska? niewielkie wydłu?enie czasu czuwania/rozmow.
[Menu--4--1--4]
24--godzinny
12--godzinny
Instrukcja Obs ugi
B2050
46
Ustawienia
[Menu--4]
Kontrast LCD [Menu--4--2--5]
Klawisz
Okno
umo?liwia
,
Dost?pne
dopasowanie
?
koloru ekranu.
Umo?liwia podgl?d stanu wybranego menu przed jego otwarciem.
Stan ten jest wy?wietlany w dolnej cz??ci ekranu.
menu
Telefon
obsługuje
?
menu.
wybra?
pomoc? klawiszy nawigacyjnych
funkcyjnego [Wybierz].
za
Kolor menu mo?na
i lewego klawisza
Umo?liwia
wł?czenie lub wył?czenie wy?wietlania
podczas wł?czania/wył?czania telefonu.
?
?
nazwy sieci
Pozwala zmieni? ustawienia
[Menu--4--3]
Gdy
nie
telefon
jest
odpowiada
Gdy
poza
?
[Menu--4--3--1]
Po
uaktywnieniu tej usługi sieciowej mo?na przekierowywa?
poł?czenia przychodz?ce na inny numer, na przykład numer poczty
głosowej u?ytkownika. Szczegołowe informacje zapewnia operator
sieci. Nale?y wybra? jedn? z opcji przekierowywania, na przykład
wybranie opcji Gdy zaj?te przekieruje poł?czenia głosowe, gdy numer u?ytkownika jest zaj?ty lub gdy poł?czenie zostanie odrzucone.
Instrukcja Obs ugi
zasi?giem
telefon
jest
Dane
Powoduje
wych.
przekierowywania poł?cze?.
Przekazywanie po ?cze?
Gdy zaj?te
Powoduje przekierowanie wywoła? głosowych, gdy
wył?czony lub poza zasi?giem sieci.
?
po ?cze?
Wszystkie g osowe
Powoduje przekierowanie nieodebranych wywoła? głosowych.
Nazwa sieci [Menu--4--2--8]
Ustawienia
opcje:
Powoduje przekierowanie wywoła? głosowych, gdy
zaj?ty.
[Menu--4--2--7]
4 motywy kolorow
nast?puj?ce
Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wszystkich wywoła?
głosowych.
informacji [Menu--4--2--6]
Kolor
s?
bezwarunkowe
przekierowanie poł?cze? komputero-
bezwarunkowe
przekierowanie poł?cze? faksowych.
Faksowe
Powoduje
B2050
47
Ustawienia
Ka?da
--
z
opcji
ma
nast?puj?ce
[Menu--4]
?
menu:
Uaktywnij
Słu?y
do
osowej: Przekierowuje poł?czenie do
Tej funkcji nie ma w menu Dane ani
inny numer: słu?y do wprowadzania
przekierowywane poł?czenia.
numeru, na
ktory b?d?
Na numer ulubiony: po wprowadzeniu 5 ulubionych numerow
telefonow mo?na na nie przekierowywa? poł?czenia.
Poka? stan
Prezentuj
sprawdzenie
stanu
Anuluj wszystkie: anuluje
Naci?nij dowolny
numer
[Menu--4--3--3]
Po ?czenia oczekuj?ce [Menu--4--3--4] (us uga
sieciowa)
Sygna minutowy [Menu--4--3--5]
usługi.
wszelkie
przekierowywanie poł?cze?.
w ?czeniu tej opcji telefon w trakcie poł?czenia b?dzie co minut? emitował sygnał d?wi?kowy, informuj?c w ten sposob o czasie
trwania poł?czenia.
odebra?
poł?czenie.
klawisz
Umo?liwia odebranie
klawisza
poł?czenia.
ta
odbierania [Menu--4--3--2]
Wybierz ??dany tryb, aby
?
klawisz
pozwala okre?li?, czy numer telefonu u?ytkownika b?dzie
prezentowany rozmowcy (wł?czone), czy te? nie (wył?czone). Aby
przywroci? ustawienia domy?lne usługodawcy, nale?y wybra?
polecenie Ustawienia z sieci.
Usługa
Po
Tryb
tylko naciskaj?c
powiadamia o nadchodz?cym poł?czeniu podczas trwania
innego poł?czenia. Wybierz polecenie Uaktywnij, aby sie? wł?czyła
usług? poł?cze? oczekuj?cych, Anuluj, aby j? wył?czy? lub Poka?
stan, aby sprawdzi? stan usługi.
Anuluje wybrane przekierowanie.
?
mo?na
Sie?
Anuluj
Umo?liwia
poł?czenie
wł?czania odpowiedniej usługi.
Na
--
klawiszem odbioru
Odebra?
Do centrum poczty g
centrum wiadomo?ci.
Faksowe.
--
Tylko
poł?czenia
oprocz klawisza (
).
funkcyjnego (
poprzez naci?ni?cie dowolnego
) i prawego klawisza
Instrukcja Obs ugi
B2050
48
Ustawienia
[Menu--4]
Ponawianie [Menu--4--3--6]
Ustawienia
Po wł?czeniu tej funkcji telefon
dodatkowe proby poł?czenia po
Do
ochrony niektorych funkcji
cje
na
automatycznie wykona cztery
nieudanym poł?czeniu.
Grupa zamkni?ta [Menu--4--3--7]
(w zale?no?ci
Za pomoc?
tej funkcji
ograniczy? u?ywanie telefonu do
poł?cze? z numerami okre?lonych grup rozmowcow. W przypadku
u?ywania tej funkcji ka?de wychodz?ce poł?czenie kojarzone jest
z indeksem grupy. Po okre?leniu indeksu grupy indeks ten jest
stosowany do wszystkich poł?cze? wychodz?cych. W przypadku
nieokre?lenia indeksu grupy sie? u?yje indeksu preferencyjnego
(konkretnego indeksu przechowywanego w sieci).
Domy?lna
mo?na
:
aktywuje
z
Ustaw
:
grup? domy?ln?
operatorem sieci.
do
:
Usu?
:
umo?liwia usuni?cie
:
umo?liwia usuni?cie
wszystkie
edycji
nazwy i indeksu grupy
Edytuj
Usu?
słu?y
uaktywnienie wybranego
zamkni?tej.
wybranej
grupy
wszystkich
indeksu
s? hasła. Informa-
u?ywane
kodu PIN [Menu--4--4--1]
Gdy funkcja ??dania kodu PIN jest wł?czona, telefon za??da
podania tego kodu przy ka?dym uruchomieniu. Dzi?ki temu osoby
nie znaj?ce kodu nie b?d? mogły u?ywa? telefonu bez zgody
u?ytkownika.
Uwaga
?
uzgodnion?
umo?liwia
grupy
telefonu
temat haseł zawiera strona 19.
??danie
od sieci)
zabezpiecze? [Menu--4--4]
Do wył?czenia
nie kodu PIN.
??dania
kodu PIN wymagane
Dost?pne s? nast?puj?ce opcje:
W ?czone: kod PIN musi by? wprowadzany
?
jest wprowadze-
przy
ka?dym
urucho-
mieniu telefonu.
zamkni?tej.
?
Wy ?czone:
zamkni?tej.
grup
zamkni?tych.
Instrukcja Obs ugi
B2050
49
telefon
ł?czy si?
z
sieci? od
razu
po uruchomieniu.
Ustawienia
[Menu--4]
Blokada telefonu [Menu--4--4--2]
Po wł?czeniu funkcji Blokada telefonu
mieniem trzeba b?dzie poda? hasło.
Uwaga
przed ka?dym jego
urucho-
?Aby zablokowa? klawiatur? r?cznie, naci?nij
a nast?pnie klawisz
klawisz
,
.
Hasło
0000. Aby je zmieni?, nale?y
z opcji menu Zmie? kod
Kod zabezpieczaj?cy (Menu
4--4--6--3). Po wprowadzeniu poprawnego hasła mo?na u?ywa?
telefonu a? do jego wył?czenia.
jest
skorzysta?
Dost?pne
?
ustawione
klawiatur? telefonu, naci?nij klawisz odblokowania
a nast?pnie naci?nij klawisz
W razie wł?czenia funkcji Autoblokada klawiszy klawiatura telefonu zostanie
automatycznie ponownie zablokowana po 10 sekundach.
?Aby
s?
nast?puj?ce
odblokowa?
,
opcje:
.
W .
jest podanie hasła
po
Blokowanie
wł?czeniu telefonu.
po ?cze?
(funkcja
zale?na od sieci)
[Menu--4--4--4]
Wy .
telefon
?
na
--
wymagane
?
domy?lnie
ł?czy si?
z
sieci? od
razu
Funkcja blokady poł?cze? umo?liwia ograniczenie poł?cze? wychodz?cych i przychodz?cych. Aby jej u?ywa?, nale?y uzyska? hasło
blokady od usługodawcy.
po uruchomieniu.
Automatycznie
wymagane
jest podanie hasła
Automatyczna
blokada
po zmianie
karty
Dost?pne
SIM.
?
b?dzie
?
opcje:
wykonywa? poł?cze?.
Wychodz?ce mi?dzynarodowe
Nie mo?na
?
nast?puj?ce
Wychodz?ce
Nie mo?na
klawiszy [Menu--4--4--3]
Po wł?czeniu automatycznej blokady klawiatury klawiatura
blokowana automatycznie po 10 sekundach bezczynno?ci.
s?
wykonywa? poł?cze? mi?dzynarodowych.
Wychodz?ce mi?dzynarodowe oprocz macierzystej
Podczas
roamingu mo?na wykonywa? poł?czenia w kraju pobytu
oraz poł?czenia z krajem macierzystym, w ktorym znajduje si?
macierzysty operator.
Instrukcja Obs ugi
B2050
50
Ustawienia
?
[Menu--4]
Nie mo?na odbiera?
?
nie mog?
by?
odbierane poza
zasi?giem
sieci macie-
Pozwala ograniczy? poł?czenia wychodz?ce do okre?lonych numerow. Funkcja ta musi by? obsługiwana przez kart? SIM, konieczny
jest te? kod PIN2.
Dost?pne
?
Anuluj wszystkie
Usuwa
?
poł?cze?.
Przychodz?ce roaming
Poł?czenia
rzystej.
?
Numery ustalone [Menu--4--4--5]
(funkcja zale?na od karty SIM)
Przychodz?ce
nast?puj?ce
Pozwala zmieni? hasło blokady poł?cze? otrzymane od usługodawcy. Przed wprowadzeniem nowego hasła nale?y poda? aktualne
hasło. Po wprowadzeniu nowego hasła nale?y wprowadzi? je
ponownie w celu potwierdzenia zgodno?ci.
Pozwala telefonowa?
?
moc u?ywa? usługi blokowania poł?cze?, nale?y wprowadzi? hasło sieciowe. W trybie blokowania poł?cze? mog? by?
wci?? mo?liwe poł?czenia z niektorymi numerami alarmowymi
w niektorych sieciach.
Aby
Instrukcja Obs ugi
na
w
spisie telefonow.
Anuluj
na
dowolny
numer.
Lista numerow
Wy?wietla list?
Uwaga
numery obecne
kodu PIN2.
tylko
Wymaga podania
?
opcje:
Uaktywnij
Pozwala dzwoni?
wszystkie blokady poł?cze?.
Zmie? has o
?
s?
numerow
ustalonych.
Uwaga
?
Nie wszystkie karty SIM obsługuj? kod PIN2. Je?li karta SIM
nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wy?wietlana.
B2050
51
Ustawienia
Zmie?
[Menu--4]
kod [Menu--4--4--6]
Automatycznie [Menu--4--5--1]
Zmie?
Opcja
kod pozwala zmieni? hasło na inne. Przed wprowadzeniem nowego hasła nale?y poda? aktualne hasło.
Funkcja
Mo?na w ten sposob zmieni? nast?puj?ce
PIN2 i Kod zabezpieczaj?cy.
kody:
Kod PIN, Kod
R?cznie [Menu--4--5--2]
Uwaga
?
PIN: Personal Identification Number
(osobisty
numer
identy-
fikacyjny)
Ustawienia sieci [Menu--4--5]
Funkcja Ustawienia sieci pozwala okre?li?, czy sie? u?ywana
podczas roamingu b?dzie wybierana automatycznie, r?cznie czy
zgodnie z preferencjami.
Uwaga
?
Mo?liwy jest wybor
ona
wa?n?
umow?
pozwala telefonowi automatycznie wyszuka? i wybra? sieci komorkowe dost?pne na danym obszarze. Po wył?czeniu telefonu
powroci on do domy?lnego ustawienia Automatycznie.
ta
sieci
innej ni? macierzysta, je?li posiada
roamingow? z sieci? macierzyst? u?yt-
Pozwala u?ytkownikowi
Je?li poł?czenie z r?cznie
wybra? ??dan? sie? komorkow? z listy.
wybran? sieci? zostanie utracone, telefon
wyemituje d?wi?k ostrzegawczy i poprosi o ponowne wybranie
sieci. Wybrana sie? musi posiada? wa?n? umow? roamingow?
z sieci? macierzyst?, ktorej karta SIM znajduje si? w telefonie
u?ytkownika. Je?li poł?czenie z wybran? sieci? nie powiedzie si?,
telefon za??da wybrania innej sieci. Po wył?czeniu telefonu powroci
on do domy?lnego ustawienia Automatycznie.
Preferowane [Menu--4--5--3]
Słu?y do ustawiania listy preferowanych sieci, w ktorych powinien
probowa? zarejestrowa? si? telefon przed prob? zarejestrowania
si? w jakiejkolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie
wst?pnie okre?lonej w telefonie listy znanych sieci.
kownika.
Instrukcja Obs ugi
B2050
52
Ustawienia
[Menu--4]
Ustawienia GPRS [Menu--4--6]
Uwaga
?
Technologia GPRS (General Packet Radio Service) pozwala
telefonom komorkowym wysyła? i odbiera? dane przy u?yciu sieci
komorkowej. GPRS jest no?nikiem danych umo?liwiaj?cym bezprzewodowy dost?p do sieci transmisji danych, takich jak Internet.
Przed
--
--
rozpocz?ciem korzystania
zaabonowa?
Nale?y
nale?y sprawdzi?
Zapisa?
usługi.
u
z
aplikacji korzystaj?cych
z
telefonu.
Wybierz opcj?
2.
Wymagane b?dzie wprowadzenie 4--cyfrowego
czaj?cego.
?
menu
Resetuj
Nale?y wyko-
ustawienia.
Domy?lne ustawienie kodu zabezpieczaj?cego
macje o sposobie zmiany kodu zawiera strona
potrzeby [Menu--4--6--2]
z
fabryczne
1.
Po wybraniu opcji Na ??danie telefon b?dzie u?ywa? protokołu
GPRS tylko po uruchomieniu aplikacji lub usługi z niego korzystaj?cej. Poł?czenie GPRS zostanie przerwane, je?li nie b?dzie u?ywane
?adn?
ustawienia
kodu
zabezpie-
Uwaga
Po wybraniu opcji Po w ?czeniu, je?li dost?pna jest sie? GPRS,
telefon zarejestruje si? w niej, a wysyłanie krotkich wiadomo?ci
b?dzie realizowane przy u?yciu protokołu GPRS. Przesyłanie na
przykład poczty e--mail za pomoc? poł?czenia GPRS jest szybsze.
przez
ustawienia [Menu--4--7]
Pozwala przywroci?
na? poni?sze kroki:
tej
W ?czenie zasilania [Menu--4--6--1]
W razie
Resetuj
GPRS
usług? GPRS. Dost?pno?? usługi GPRS
operatora sieci lub usługodawcy.
ustawienia GPRS dla
Je?li nie ma zasi?gu GPRS, a wybrana jest opcja Automatycznie, telefon b?dzie co jaki? czas probował nawi?za? poł?czenie.
aplikacji.
Instrukcja Obs ugi
B2050
53
to 0000. Infor-
52.
Organizer [Menu--5]
Naci?nij klawisz
Organizer.
menu
(
),
a
Kalendarz [Menu--5--2]
nast?pnie wybierz polecenie
Po
Budzik [Menu--5--1]
Dost?pnych jest pi??
godzin?.
budzikow. Pozwala ustawi? budzik
??dan?
na
wł?czeniu tego menu wy?wietlony zostanie kalendarz. Na
aktualnej dacie umieszczony zostanie kwadratowy kursor. Aby przemie?ci? kursor do innej daty, nale?y u?y? klawiszy nawigacyjnych.
Na ekranie kalendarza mo?na u?ywa? nast?puj?cych klawiszy.
cofa
Po
wybraniu budzika za pomoc? lewego
[Wybierz] ustaw poni?sze opcje.
Alarm
1.
klawisza
klawisza
w ./wy .: pomoc? lewego/prawego
nawigacyjnego wybierz opcj? W .. Aby wył?czy? alarm, wybierz
opcj? Wy .
2.
wprowad? godzin?
klawiszy numerycznych.
3.
Powtorz: wybierz jedn? z dost?pnych opcji powtarzania
(Raz, Po
Pt, Po ~So,Codziennie) za pomoc? lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
alarmu
za
pomoc?
~
4.
Melodia alarmu: wybierz ??dan?
melodi? alarmu
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
za
pomoc?
Ka?de
przechodzi
naci?ni?cie
Naci?nij lewy
klawisz
Po
?
osi?gni?ciu
godziny
Aby doda? termin lub notatk?
klawisz funkcyjny [Opcje].
Aby wył?czy? alarm, nale?y nacisn??
nazwy
rok.
przodu
o
rok.
miesi?c.
do
organizera, nale?y nacisn??
"
funkcyjny
[Zako?cz].
Instrukcja Obs ugi
o
nowe:
jego melodia.
prawy klawisz
do
przodu
lewy
polecenie to umo?liwia dodanie nowego terminu
lub notatki. Po wprowadzeniu terminu lub notatki dla danej daty,
wy?wietlana b?dzie ona za pomoc? innego koloru, a w prawym
(termin) lub
dolnym rogu wy?wietlona zostanie ikona
(notatka). Funkcja ta przypomina o harmonogramie.
W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm
d?wi?kowy.
Dodaj
"
wprowadzeniu
alarmu odtworzona zostanie
o
do
"
funkcyjny [OK].
6. Mo?esz tak?e zmieni? nazw? budzika. Po
naci?nij lewy klawisz funkcyjny [OK].
cofa
przechodzi
"
5.
rok.
funkcyjnego
za
Godzina alarmu:
o
B2050
54
Organizer [Menu--5]
Poka?:
do
terminow lub notatek dla
słu?y
wy?wietlania
wybranego dnia. Aby edytowa? lub usun?? wybran? notatk?, nale?y
nacisn?? lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
Poka?
wszystkie: wy?wietla wszystkie notatki zapisane w telefonie. List? notatek mo?na przegl?da? za pomoc? gornego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
Usu? stare: umo?liwia usuni?cie
ju? sygnalizowane. Czynno??
Usu?
i
ktore
starych terminow,
t? nale?y potwierdzi?.
wszystkie: umo?liwia usuni?cie wszystkich
notatek. Czynno?? t? nale?y potwierdzi?.
były
?
Uwaga
3. Po znalezieniu
na
terminow
2.
o
pomoc?
Edytuj: umo?liwia edycj?
?
Napisz wiadomo?ci
kontaktu mo?na
klawisza
nazwy i
z
wiadomo?ci
Napisz MMS: umo?liwia wysłanie
do wybranej osoby.
wiadomo?ci
Kopiuj: umo?liwia kopiowanie wpisu
z
--
a
SIM do
Usu?:
nast?pnie
B2050
55
pami?ci
versa.
?
usuwa
do
multimedialnej
G owny numer: umo?liwia wybor głownego numeru.
głowny wy?wietlany jest w pierwszej kolejno?ci.
pyta-
Instrukcja Obs ugi
karty
tekstowej
?
nazw?.
Wprowad? pocz?tek nazwy, ktor? chcesz znale??,
naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Wyszukaj].
Mo?na tak?e nacisn??
uzyska? dost?p do poni?.
Napisz SMS: umo?liwia wysłanie
wybranej osoby.
telefonu i vice
wy?wietlone pole
wykona? poł?czenie
numeru.
--
Wyszukaj [Menu--5--3--1]
(wybieranie numeru ze spisu telefonow)
niem
numer za
?
?
Zostanie
ten
??danego
od pocz?tku, nale?y nacisn??
bez wprowadzania nazwy.
lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby
szych opcji.
Numery telefonow i odpowiadaj?ce im nazwy mo?na zapisywa?
w pami?ci karty SIM. Dodatkowo w pami?ci telefonu mo?na
zapisa? 200 numerow telefonow wraz z ich nazwami.
Wybierz polecenie Wyszukaj.
Aby przegl?da? spis telefonow
lewy klawisz funkcyjny [Lista]
?
Spis telefonow [Menu--5--3]
1.
Aby uzyska? bezpo?redni dost?p do spisu telefonow, nale?y naci) w trybie gotowo?ci.
sn?? dolny klawisz nawigacyjny (
kontakt.
Numer
Organizer [Menu--5]
Dodaj
Ta
nowe
funkcja
1.
[Menu--5--3--2]
umo?liwia dodanie
wpisu
do
spisu
grup:
telefonow.
oraz
Dost?pne s? 2 pami?ci: pami?? telefonu i pami?? karty SIM.
Aby wybra? u?ywan? pami??, nale?y u?y? opcji Ustaw pami??
[Menu-- 5--3--5--1]. W pami?ci telefonu mo?na zapisa? 200 wpisow.
Pojemno?? pami?ci karty SIM zale?y od karty.
1. Nowe
wpisy
pami?ci karty SIM lub telefonu.
Aby wybra? u?ywan? pami??, nale?y u?y? opcji Ustaw pami??
[Menu-- 5--3--5--1]. (Szczegołowe informacje zawiera strona 57).
?
mo?na dodawa? do
Dodawanie
nowych wpisow
do
pami?ci karty
Mo?na
wprowadzi? nazw? i numer telefonu
grup?. (W zale?no?ci od karty SIM).
?
Dodawanie
nowych wpisow
Mo?na
wprowadzi?
notatk? oraz wybra?
głowny.
Grupy
rozmowcow
do
pami?ci
oraz
?
Lista cz onkow
członkow grupy.
Wy?wietla list?
?
Dzwonek grupy
Umo?liwia
wybor
osoby z tej
grupy.
dzwonka
sygnalizuj?cego poł?czenie
od
Ikona grupy
Umo?liwia
wybor ikony graficznej wy?wietlanej podczas
poł?czenia od osoby z tej grupy.
nazw? i numery telefonow, adres e--mail,
??dan? grup?. Mo?na tak?e wybra? numer
?
Dodaj
cz onka
członka do grupy. Jedna grupa mo?e zawiera? do
20 członkow.
Dodaje
[Menu--5--3--3]
Jedna grupa mo?e zawiera? do 20 członkow.
7 predefiniowanych grup.
Inni.
polecenia.
wybra? ??dan?
telefonu
menu
2. Zaznacz nazw? grupy, ktor? chcesz zarz?dza?, naciskaj?c
lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Wy?wietlone zostan? poni?sze
?
SIM
Grupy. Wy?wietlona zostanie lista wszystkich
Rodzina, Przyjaciel, Kolega, VIP, Grupa 1, Grupa 2
Wybierz
Dost?pnych jest
?
Usu? cz onka
Usuwa członka
usuni?ty
Instrukcja Obs ugi
B2050
56
ze
z
spisu
członkow grupy. Kontakt nie zostanie
telefonow.
listy
Organizer [Menu--5]
?
Zmie?
?
nazw?
przypisuje grupie
Proste
now?
nazw?.
mo?e ustawi? sposob wyszukiwania wpisow według
nazwy lub numeru telefonu. W przypadku wybrania pozycji
Zmienne, telefon za??da podania trybu przeszukiwania spisu
telefonow.
Do
ka?dego z klawiszy od 2 do 9 mo?na przypisa? wpis z listy
nazw. Naciskaj?c nast?pnie ten klawisz przez 2-- 3 sekundy, mo?na
bezpo?rednio wybra? przypisany do niego numer telefonu.
Spis telefonow, naciskaj?c
[Nazwy] w trybie gotowo?ci.
2. Przewi?
klawisz
3.
Aby
prawy klawisz
numer
(Puste). Nast?pnie
do listy prostego
mo?na wyszuka?
?
Opcje wy?wietlania
Umo?liwia
funkcyjny
--
list? do pozycji Proste wybieranie,
[Wybierz].
doda?
wg
U?ytkownik
wybieranie [Menu--5--3--4]
1. Otworz
Wyszukaj
a
nast?pnie naci?nij
--
wybierania, zaznacz pozycj?
osob? za pomoc? spisu
--
Tylko
wybor sposobu wy?wietlania spisu
nazwa: na
Z
grafikami:
grafiki.
Nazwa i
na
li?cie
li?cie
numer: na
telefonow.
wy?wietlane b?d? tylko
wy?wietlane b?d?
li?cie
nazwy.
nazwy i
wy?wietlane b?d?
przypisane
nazwy i numery.
telefonow.
4. Za pomoc?
lub usun??
wiadomo??.
klawisza
lewego
przypisany
mo?na zmieni?
funkcyjnego [Opcje]
numer, wykona? poł?czenie
oraz
wysła?
Kopiuj wszystkie [Menu--5--3--6]
Umo?liwia skopiowanie lub przeniesienie
SIM do pami?ci telefonu i vice versa.
?
Z karty SIM na telefon: umo?liwia
SIM do pami?ci telefonu.
?
Z telefonu
telefonu na
Ustawienia [Menu--5--3--5]
?
Ustaw
pami??
Funkcja Spis telefonow mo?e korzysta? z pami?ci telefonu lub
pami?ci karty SIM, w zale?no?ci od ustawienia u?ytkownika.
W przypadku wybrania pozycji Zmienne telefon b?dzie ??da?
wybrania pami?ci, w ktorej ma by? zapisany wpis.
Instrukcja Obs ugi
B2050
57
SIM: Umo?liwia
kart? SIM.
na
wpisow
im
z
pami?ci karty
skopiowanie wpisu
skopiowanie wpisu
z
z
karty
pami?ci
Organizer [Menu--5]
Dost?pne
?
?
s?
nast?puj?ce
opcje:
Zachowaj orygina : podczas kopiowania oryginalny
zostanie zachowany.
Usu?
orygina : podczas kopiowania oryginalny
usuni?ty.
Usu?
?
Stan pami?ci: umo?liwia
i telefonu.
?
W asny
numer
numer
zostanie
umo?liwia
wszystkie [Menu--5--3--7]
do usuwania wszystkich wpisow z pami?ci karty SIM i/lub pami?ci telefonu. Ta funkcja wymaga u?ycia kodu zabezpieczaj?cego.
Słu?y
Powrot do
trybu gotowo?ci.
Informacje [Menu--5--3--8]
?
Numer
us ugi (funkcja
Funkcja
ta umo?liwia
zale?na od
karty SIM):
obejrzenie wykazu usług ?wiadczonych przez
operatora sieci (je?li obsługuje je karta SIM). Numery te to m.in.
numery alarmowe, sieciowe ksi??ki telefoniczne oraz numery
poczty głosowej.
ustalone.
1.
Wybierz opcj? Numery
2.
Zostan? wy?wietlone
3.
Przy u?yciu klawiszy nawigacji gora/doł wybierz usług?. Naci?nij
klawisz
nazwy
dost?pnych usług.
.
Instrukcja Obs ugi
B2050
58
sprawdzenie
(funkcja zale?na
wy?wietlenie własnego
numer
od
stanu
pami?ci karty SIM
karty SIM): funkcja ta
numeru telefonu u?ytkownika.
Akcesoria
[Menu--6]
W tym celu nale?y nacisn?? klawisz Menu (
), a nast?pnie za
pomoc? klawiszy nawigacyjnych wybra? polecenie Akcesoria.
Kalkulator [Menu--6--2]
Za pomoc?
tej funkcji mo?na u?ywa? telefonu jako kalkulatora.
Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie,
odejmowanie, mno?enie i dzielenie. (Mo?na wprowadza? liczby
z dokładno?ci?
do dwoch liczb po przecinku).
Ulubione [Menu--6--1]
Menu to umo?liwia utworzenie
własnego
menu,
zawieraj?cego
Korzystanie
najcz??ciej u?ywane polecenia.
1. Po
wybraniu ??danej lokalizacji (pozycji
klawisz funkcyjny [Dodaj].
2.
od 1 do 9)
naci?nij lewy
Wybierz menu, ktore chcesz doda?, a nast?pnie naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj]. Menu zostanie dodane do menu Ulubione
oraz wy?wietlony zostanie komunikat "Dodano jako ulubione".
Po utworzeniu
nast?puj?ce
[Opcje].
menu
opcje
Ulubione dla
naci?ni?ciu
po
ka?dej jego pozycji dost?pne s?
lewego klawisza funkcyjnego
z
kalkulatora
1.
Wprowad? pierwsz? liczb?
2.
Naci?nij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybra? ??dan?
funkcj? matematyczn?.
za
pomoc?
klawiszy numerycznych.
Uwaga
?
bł?dy lub wyczy?ci? ekran, nale?y nacisn??
klawisz
Aby wprowadzi? przecinek dziesi?tny, nale?y
nacisn?? klawisz
Aby wprowadzi? znak minus, nale?y
Aby usun??
.
.
--
--
Wybierz
:
Zmie?
:
wybiera
to
menu.
umo?liwia zmian?
nacisn??
wybranego
menu na
klawisz
.
inne
menu.
3.
--
Usu?
--
Usu?
--
wszystkie
Informacje
: usuwa
wybrane
: usuwa
wszystkie
:
menu z menu
Ulubione.
menu z menu
Ulubione.
wy?wietla oryginalne poło?enie wybranego
Aby obliczy? wynik, nale?y nacisn?? lewy
[Wynik].
4. Po obliczeniach
funkcyjny
nale?y nacisn?? lewy klawisz funkcyjny [Resetuj], aby powroci? do stanu pocz?tkowego.
menu.
Instrukcja Obs ugi
klawisz
B2050
59
Akcesoria
Moj
[Menu--6]
folder [Menu--6--3]
Zawarto??
pobrana za pomoc? usług WAP, MMS lub EMS
przechowywana jest w tych menu. Umo?liwiaj? one przegl?danie
i usuwanie ich zawarto?ci oraz pobieranie nowych elementow.
3.
Wybierz jednostk?, ktor? chcesz skonwertowa?
lewego/prawego klawisza nawigacji.
4.
Przejd?
[Opcje].
D?wi?k
[Menu--6--3--2]
Konwerter
dolnego
klawisza
nawigacyj-
Wybierz jednostk?, na ktor? chcesz skonwertowa?
pomoc? lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
6.
Wprowad? liczb? za pomoc? klawiszy numerycznych. Konwersja
wykonywana jest automatycznie.
ta umo?liwia
Czas
dane
za
dziesi?tny
czterech
Aby wybra? stref?
wykona? poni?sze
Przejd? do sekcji Bie??ca
cyjnego.
za
pomoc?
dolnego
klawisza
lewego
nawiga-
Instrukcja Obs ugi
1.
za
pomoc?
.
sprawdzenie aktualnego czasu GMT (GreenTime) oraz czasu w 65 najwi?kszych miastach ?wiata.
Na ekranie
i godzina.
pomoc?
wprowadzi?
ta umo?liwia
ro?nych typow jednostek.
typy jednostek: długo??, powierzchni?, ci??ar
za
mo?na
globalny [Menu--6--5]
wich Mean
konwertowanie
Wybierz jeden
typow jednostek
klawisza funkcyjnego [Jednostka].
z
Przecinek
klawisza
Funkcja
jednostek [Menu--6--4]
Mo?na przelicza? 4
i obj?to??.
2.
pomoc?
5.
?
[Opcje].
1.
za
Uwaga
Umo?liwia wybor d?wi?ku z listy. Po wybraniu ??danego d?wi?ku
mo?na ustawi? go jako dzwonek oraz wysła? za pomoc? wiadomo?ci SMS lub MMS poprzez naci?ni?cie lewego klawisza funkcyjnego
Opcja
Przelicz
sekcji
pomoc?
nego.
Obraz [Menu--6--3--1]
Umo?liwia wybranie grafiki z listy poprzez naci?ni?cie lewego
klawisza funkcyjnego [Poka?]. Grafik? mo?na ustawi? jako tapet?
lub wysła? w wiadomo?ci MMS, naciskaj?c lewy klawisz funkcyjny
do
za
wy?wietlona jest
czasow?,
nazwa
w
miasta
oraz
aktualna data
ktorej znajduje si?
telefon
nale?y
kroki:
odpowiadaj?ce ??danej strefie czasowej za
pomoc? lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Zostanie
wy?wietlona lokalna data i godzina.
Wybierz
B2050
60
miasto
Akcesoria
2.
[Menu--6]
Aby zmieni? wy?wietlanie czasy w trybie gotowo?ci na wybran?
stref? czasow?, naci?nij lewy klawisz funkcyjny [Ustaw].
Uwaga
?
Dyktafon [Menu--6--6]
ta umo?liwia
nagranie notatki głosowej. Mo?na nagra? do
10 notatek, ka?da o długo?ci do 20 sekund. Lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] umo?liwia odtworzenie lub usuni?cie nagranej notatki oraz
utworzenie nowej notatki głosowej.
Nagrywaj [Menu--6--6--1]
1. Po uruchomieniu
"Nagrywa"
oraz
2. Po zako?czeniu
nagrywania wy?wietlony
pozostały czas nagrania.
nagrywania naci?nij lewy
zostanie komunikat
klawisz
funkcyjny
trybie gotowo?ci
?Je?eli
niem
wy?wietlony zostanie tytuł nagranej notatki
nagranej. Nagran? notatk? głosow? mo?na odtworzy? lub usun??.
Odtwarzanie: odtwarza notatk? głosow?.
?
Napisz MMS: umo?liwia utworzenie
przy u?yciu notatki głosowej.
?
Usu?:
?
Usu?
usuwa
mo?na uruchomi?
nagrywanie, przytrzymu-
.
jest ju? nagrana maksymalna ilo?? notatek, przed
nowej nale?y usun?? jedn? ze starych notatek.
nagra-
Instrukcja Obs ugi
wiadomo?ci
multimedialnej
wybran? notatk? głosow?.
wszystkie: umo?liwia usuni?cie wszystkich notatek.
Wybor nale?y potwierdzi? za pomoc? klawisza funkcyjnego [Tak].
Uwaga
W
trybie gotowo?ci
poprzez
Stan
naci?ni?cie
mo?na uzyska?
klawisza (
dost?p
do tego
menu
).
pami?ci [Menu--6--7]
Umo?liwia
Uwaga
j?c klawisz
Na ekranie telefonu
?
[Zapisz].
?W
list? [Menu--6--6--2]
?
Na ustawienia dotycz?ce strefy czasowej ka?dego z miast
w menu Czas globalny mog? wpływa? warunki danej sieci.
Funkcja
Poka?
sprawdzenie ilo?ci wolnej pami?ci w ka?dym
z magazynow: Wolna pami??,
Wiadomo?? tekstowa, Wiadomo??
multimedialna, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Robocze,
Szablony multimedialne, Wiadomo?ci na karcie SIM, Wiadomo??
push, Notatka głosowa, Grafika, D?wi?ki, Aplikacje. Mo?na tak?e
przej?? do ka?dego z magazynow i nim zarz?dza?.
B2050
61
Internet
Do
[Menu--7]
takie jak bankowo??, wiadomo?ci, prognoza pogody oraz rozkład lotow samolotow.
Usługi te s? specjalnie zaprojektowane do u?ytku z telefonami
komorkowymi i utrzymywane przez usługodawcow WAP. Informacje o dost?pno?ci i cenniku usług WAP nale?y uzyska? od operatora
sieci i/lub usługodawcy. Usługodawcy dostarcz? te? informacji na
temat u?ywania oferowanych przez nich usług.
dyspozycji u?ytkownika
s? ro?ne
usługi WAP,
Po nawi?zaniu poł?czenia wy?wietlona zostanie strona głowna. Jej
zawarto?? zale?y od usługodawcy. Aby zako?czy? prac? z przegl?-
dark? internetow?, nale?y nacisn??
do trybu gotowo?ci.
Obs uga przegl?darki
klawisz
przy
U?ywanie klawiszy
telefonu
W
Internetu klawisze
w
Ikona
Telefon wroci
WAP
Przegl?danie Internetu jest mo?liwe
lub menu przegl?darki WAP.
trybie przegl?dania
trybie telefonu.
.
u?yciu klawiszy telefonu
maj?
inne
funkcje
ni?
U?ywanie
Podczas
opcje
menu
przegl?dania mobilnej
zawarto??
Wraca
na
dost?pne
s?
nast?puj?ce
Uwaga
?
Menu
przegl?darki
przegl?darki.
Strona
WAP mo?e
by?
ro?ne
w
ro?nych wersjach
g owna [Menu--7--1]
Ł?czy ze stron? głown?. Strona głowna jest okre?lona w aktywnym
profilu. Je?li nie została okre?lona w aktywnym profilu, zostanie
u?yta strona okre?lona przez usługodawc?.
Zak adki [Menu--7--2]
Menu to umo?liwia zapisanie adresow URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dost?pu do nich. Preinstalowanych zakładek nie mo?na usun??.
ekranu
poprzedni? stron?
Wybiera opcje i potwierdza czynno?ci
Instrukcja Obs ugi
sieci Web
menu.
Opis
Przewija
WAP
przegl?darki
B2050
62
Internet
[Menu--7]
Aby utworzy? zak adk?:
klawisz
Ka?dy
1.
Naci?nij lewy
2.
Wybierz polecenie Dodaj
3.
klawisz
funkcyjny [Opcje].
tytuł,
a
nast?pnie naci?nij
?
nast?puj?ce
ma
podmenu:
Uaktywnij
Ustawienia
Umo?liwia
.
Porada:
profili
Uaktywnia wybrany profil.
nowe.
adres URL i
Wprowad? ??dany
?
z
symbole wprowadza si? za pomoc? klawiszy
Aby wprowadzi? znak ".", naci?nij
--
edycj?
i
zmian? ustawie? WAP wybranego profilu.
Strona domowa
--
.
klawisz
Po
?
wybraniu ??danej
Po ?cz
To ustawienie umo?liwia wprowadzenie adresu (URL) witryny,
ktora ma by? u?ywana jako strona głowna. Nie ma potrzeby
wpisywania przedrostka "http://" przed ka?dym adresem URL.
Przegl?darka WAP doda go automatycznie.
.
zakładki
:
dost?pne
umo?liwia
s?
nast?puj?ce
poł?czenie
z
opcje.
wybran? zakładk?.
--
?
?
Dodaj
nowe
Edytuj
:
umo?liwia utworzenie
:
umo?liwia
wybranej
?
Usu?
?
Usu?
wszystkie
nowej
zakładki.
edycj? adresu URL i/lub
zakładki.
: usuwa
wybran? zakładk?.
: usuwa
wszystkie
informacje
o
sieci
?
Dane
?
GPRS
--
Ustawienia
transmisji danych.
danych
Menu to
wy?wietlane jest tylko wowczas, gdy
wybrano opcj? Dane.
Profile [Menu--7--3]
Profil s? to
Umo?liwia ustawienie typu
tytułu
zakładki.
No?nik
u?ywane do poł?czenia
z
Internetem.
Instrukcja Obs ugi
Adres IP: adres IP
B2050
63
bramy
WAP.
w menu
No?nik
Internet
Numer
dost?powy:
[Menu--7]
numer
telefonu
WAP.
ID
Has o: hasło wymagane przez
dost?powego ??danej bramy
--
u?ytkownika: identyfikator u?ytkownika
na serwerze
dost?po-
bram?
Typ po ?czenia: typ poł?czenia transmisji danych, analogowe
cyfrowe (ISDN).
Szybko??
po ?czenia: szybko??
APN.
Typ ?cza
Opcje typu poł?czenia, Tymczasowe
w zale?no?ci
od u?ywanej bramy.
wym (a NIE bramie WAP).
Has o: hasło wymagane przez serwer dost?powy (a NIE
WAP) w celu identyfikacji u?ytkownika.
serwer
albo
Ci?głe,
s?
dost?pne
Ci?g e
Mechanizm dostarczania z potwierdzeniem,
generuje wi?kszy ruch w sieci.
lub
niezawodny,
lecz
Tymczasowe
poł?czenia transmisji danych;
Usługa
bez
potwierdzenia (bezpoł?czeniowa).
9600 lub 14400.
HTTP
Czas zw oki:
maksymalny okres bezczynno?ci. Je?eli przez ten czas
nie zostan? przesłane ani wprowadzone ?adne dane,
poł?czenie WAP zostanie rozł?czone.
Bezpo?rednie poł?czenie
protokołu HTTP.
--
Ustawienia GPRS
--
Adres IP:
Poni?sze ustawienia
usługi s? dost?pne tylko
wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.
w
przypadku
Port:
--
Adres IP: adres IP
APN:
ID
serwer
APN
bramy
Ustawienie
WAP.
(dost?powy) poł?czenia
u?ytkownika: identyfikator u?ytkownika
serwera
wprowad?
wprowad? port
pomoc?
proxy
adres IP
u?ywanego
serwera
proxy.
wstawi?
serwera
podstawowy i pomocniczy
wymaga tego operator sieci.
APN.
Instrukcja Obs ugi
z serwerem za
proxy.
Ustawienia DNS
Nale?y
GPRS.
serwera
klientow
B2050
64
serwer
DNS, je?li
Internet
--
[Menu--7]
Serwer
podstawowy
Adres IP
podstawowego
Serwer
pomocniczy
adres IP
pomocniczego
Ustawienia
Id? do adresu [Menu--7--4]
serwera
serwera
portu bramy opcj? t? nale?y wł?czy?
wy?wietlania
albo
niewy?wietlania
obrazow
z
pami?ci podr?cznej.
cache [Menu--7--5--2]
Okre?la, czy przed wykonaniem poł?czenia sprawdzana jest pami??
podr?czna.
profilu.
Uwaga
Usu?
Dodaj
pracy
cache [Menu--7--5--1]
Usuwa zawarto??
wybrany profil
z
?
listy.
Pami??
wego
?
lub
usługi, z ktorych u?ytkownik korzystał podczas
telefonem, s? zapisywane w pami?ci podr?cznej telefonu.
Sprawd?
Zmie? nazw?
usuwa
Informacje
Wyczy??
umo?liwia zmian? nazwy
?
Ustawienia cache [Menu--7--5]
obrazy
umo?liwia wybranie
na kartach WAP.
?
DNS.
zabezpiecze?
zale?no?ci od u?ywanego
(Wł.) lub wył?czy? (Wył.).
Poka?
Umo?liwia przej?cie bezpo?rednio do ??danej witryny. Po wprowadzeniu ??danego adresu URL naci?nij klawisz
.
w
--
DNS.
jest to pami?? buforowa, słu??ca do tymczasoprzechowywania danych.
nowy
umo?liwia dodanie nowego
profilu.
Instrukcja Obs ugi
B2050
65
cache
Internet
[Menu--7]
Ustawienia cookie [Menu--7--6]
lub
Informacje
z
Wersja przegl?darki [Menu --7--9]
usługi, z ktorych u?ytkownik korzystał podczas
telefonem, s? zapisywane w pami?ci podr?cznej telefonu.
pliki
Usuwa
zawarto??
Sprawd? pliki
Umo?liwia
Wy?wietla wersj? przegl?darki
cookie [Menu--7--6--1]
Wyczy??
cał?
pracy
plikow
cookie.
cookie [Menu--7--6--2]
sprawdzenie,
czy
plik
cookie
jest u?ywany.
Certyfikacja zabezpiecze? [Menu--7--7]
Słu?y do wy?wietlania listy dost?pnych certyfikatow.
Urz?d
?
Umo?liwia wy?wietlenie
w telefonie.
?
listy certyfikatow urz?dow
zapisanych
Osobiste
Umo?liwia wy?wietlenie
w telefonie.
listy certyfikatow osobistych zapisanych
Resetuj profile [Menu--7--8]
Słu?y do resetowania profili
oryginalnych.
w
celu
przywrocenia
ustawie?
Instrukcja Obs ugi
B2050
66
WAP.
Gry [Menu--8]
Telefon zawiera
umilaj?c? czas
zawieraj? instrukcje na ekranie
gr?.
Szczegołowe informacje
oraz menu
Pomoc.
Instrukcja Obs ugi
B2050
67
Akcesoria
Dost?pnych jest wiele akcesoriow zaprojektowanych dla telefonu
u?ytkownika. Mo?na je wybra? w zale?no?ci od osobistych potrzeb
komunikacyjnych. O ich dost?pno?? nale?y zapyta? sprzedawc?.
?Zawsze
u?ywaj oryginalnych akcesoriow firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo?e spowodowa? uniewa?nienie
gwarancji.
?W
ro?nych regionach mog? by? dost?pne
szczegołowe informacje mo?na uzyska?
serwisach lub u sprzedawcow.
Bateria
Zestaw
Uwaga
s uchawkowy
Umo?liwia prac? bez zajmowania
Zawiera słuchawk? i mikrofon.
Ładowarka
r?k.
podro?na
Ładowarka ta umo?liwia naładowanie
baterii poza domem lub biurem.
Zestaw do
i dysk CD
transmisji danych
Umo?liwia poł?czenie telefonu
terem i wymian? danych.
z
kompu-
Instrukcja Obs ugi
B2050
68
ro?ne
w
akcesoria;
regionalnych
Dane techniczne
Ogolne
Nazwa
produktu
System
Temperatury
:
B2050
:GSM900/DCS1800/PCS1900
otoczenia
Maks.
:+55°C
Min.
:-10°C
Instrukcja Obs ugi
B2050
69
Datwysiena 25marc0
T
r
o
j
z
a
k
e
s
w
y
t
m
i
n
l
E
G
S
M
9
0
/
D
C
1
8
P
Deklarcjzgodn?i
LGElectronisI.Kag-mTw679,YkduSlore
Danedostwcy Nazwisko LGElectronisI Daneprodukt Nazwprodukt NazwModelu Nazwhndlo
Adres
B2050
LG
JinSeog,Km/Drct Podpisrzetawcl
WyborzgdnieGCF-.V3120w?cmaEN59 Zgodn?zpwysmitare7LPhx.c(NC/1239)uGSMW65,EHT-04bIYArapotzesuwcynikSAR(TCM0864-1) Ninejszymdklaru?pow-c,tgdeklarjspniwymo?ch Veluwzom15,327AErHandiT:+-64890sek@lg.com
Nazwisko
DyrektwaR&TE19/5C EN301489-&7:2 EN6095:2 EN5036:21 3GPTS51.0-, Informacjedtkw
Deklarcj
artykuowide
LGElectronisI.AmdaOf
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising