LG C1100 Navodila
TÍPUS: C1100
P/N : MMBB0121221
MAGYAR
HRVATSKI
ÅöãÉÄêëäà
ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GPRS Mobiltelefon
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TÍPUS: C1100
A készülék használata elŒtt kérjük, olvassa el a
használati útmutatót. A használati útmutatót
Œrizze meg, késŒbb szüksége lehet rá.
G
•
P
•
R
•
S
•
M
•
O
•
B
•
I
•
L
•
T
•
E
•
L
•
E
•
F
•
O
•
N
MAGYAR
GPRS Mobiltelefon
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TÍPUS : C1100
A készülék használata elŒtt kérjük, olvassa el a
használati útmutatót. A használati útmutatót
Œrizze meg, késŒbb szüksége lehet rá.
Bevezetés
Gratulálunk, hogy C1100 mobiltelefont vásárolt, melyet a
legmodernebb mobil kommunikációs technológiával
terveztek.
Ez a kezelési útmutató fontos információt tartalmaz a
használatról, és a telefon mıködtetésérŒl. Figyelmesen olvassa
el az összes információt az optimális használattal kapcsolatban,
így megelŒzheti a telefon meghibásodását, vagy helytelen
használatát. A kezelési útmutatóban nem bemutatott
változtatás, módosítás érvénytelenítheti a készülék garanciáját.
Biztonsági elŒírások
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Az elŒírások megszegése
veszélyes és törvénybe ütközik. A részletes információkat az
útmutatóban találja meg.
Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós
tényezŒ (SAR) adatai
A C1100 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy
megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági
követelményeknek. Az irányelvek számottevŒ biztonsági többletet
vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy
biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól
függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos
abszorpciós tényezŒ (SAR) néven ismert mértékegységen
alapul. A SAR-méréseket szokásos használati helyzetekben
hajtják végre, amikor a telefon a legmagasabb hitelesített
energiaszinten sugároz minden ellenŒrzött frekvenciasávban.
• Bár az egyes telefontípusok különbözŒ SAR-értékeket
mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó nemzetközi útmutatók követelményeinek.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SARhatárértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga
2 W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért
legmagasabb SAR-értéke 1,120 W/kg (10g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SARhatárértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó
átlagértéke 1,6 W/kg.
3
Biztonsági elŒírások
A termék használata és karbantartása
Vigyázat: Csak az adott telefontípusnak megfelelŒ
akkumulátort, töltŒt és tartozékokat használjon. Más típusok
használata érvénytelenítheti a telefon garanciáját, és veszélyes
helyzetet idézhet elŒ.
Vigyázat: Csak az adott telefontípusnak megfelelŒ akkumulátort,
töltŒt és tartozékokat használjon. Más típusok használata
érvénytelenítheti a telefon garanciáját, és veszélyes helyzetet
idézhet elŒ.
• Ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberre.
• Tartsa távol elektronikus készülékektŒl, mint például a televízió,
rádió, vagy személyi számítógép.
• Tartsa távol a készüléket hŒforrásoktól, mint például fıtŒtestek,
vagy sütŒk.
• Ne ejtse le a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai rázkódásnak, vagy ütésnek.
• A telefon külsŒ borítása megsérülhet, ha fóliába csomagolja.
• A külsŒ burkolatot egy száraz ronggyal takarítsa le. (Ne használjon
olyan oldószereket, mint például a benzin, hígító vagy alkohol.)
• Ne tegye ki a készüléket erŒs füst, vagy por hatásának.
• Ne tartsa a telefont hitelkártyák, jegyek mellett; befolyásolhatja a
mágneses csík információtartalmát.
• Ne érintse meg hegyes tárggyal a kijelzŒt; kárt okozhat a
telefonban.
• Ne tegye ki a telefont folyadék, vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat óvatosan használja fülhallgatóként. Ne érintse meg
fölöslegesen az antennát.
4
Biztosítékcsere
A kiégett biztosíték cseréjét mindig azonos típusú és méretı
biztosítékkal végezze el. Soha ne használjon magasabb értékelésı
biztosítékot.
Hatékony telefonhasználat
Az optimális teljesítményhez minimális fogyasztás mellett a
következŒket kell tennie:
• Úgy tartsa a telefont beszélgetés közben, mint bármilyen másik
telefont. Miközben közvetlenül a mikrofonba beszél, az antenna
nézzen felfelé, át a válla fölött. Ha az antenna kihúzható, akkor
húzza ki hívás közben.
• Ne fogja meg az antennát a telefon használata közben. Ha
megfogja, akkor befolyásolhatja a hangminŒséget, és nagyobb
teljesítményszinten üzemelhet a készülék. Ilyen esetben rövidül a
beszélgetési és készenléti idŒ.
• Ha mobiltelefonja támogatja az infravörös átvitelt, akkor soha ne
irányítsa az infravörös sugárzást más szemébe.
Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefont éri zavar, mely befolyásolhatja a teljesítményt.
• Ne használja a telefont orvosi berendezések közelében anélkül,
hogy engedélyt kérne. Ne helyezze a telefont
szívritmusszabályzóra, pl. mellényzsebébe.
• Egyes hallóberendezéseket zavarhatnak a mobiltelefonok.
• Kismértékı zavar érheti a TV készülékeket, rádiókat,
számítógépeket, stb.
5
Biztonsági elŒírások
Biztonság az úton
EllenŒrizze a helyi törvényeket és elŒírásokat a telefonok vezetés
közben történŒ használatával kapcsolatban.
• Ne használjon kézben tartott telefont vezetés közben.
• Minden figyelmet a vezetésre fordítson.
• Használjon kihangosító készletet, amennyiben lehetséges.
• Húzódjon félre, és parkoljon le mielŒtt telefonál, vagy hívást fogad,
ha a vezetési körülmények szükségessé teszik.
• A rádiófrekvenciás energia befolyásol néhány rendszert
gépkocsijában, mint például az autórádió, vagy a biztonsági
berendezések.
• Ha gépkocsija légzsákkal van felszerelve, akkor ne helyezzen elé
semmilyen vezeték nélküli készüléket. Súlyos sérülést okozhat a
nem megfelelŒ használat.
Robbantási terület
Ne használja a telefont olyan területen, ahol robbantás van
folyamatban. Tartsa be az elŒírásokat, és kövesse a helyi
szabályokat, törvényeket.
Robbanékony környezet
• Ne használja a telefont benzinkútaknál. Ne használja üzemanyag
vagy vegyszerek közelében.
• Ne tároljon, vagy szállítson gyúlékony gázt, folyadékot, vagy
robbanószert gépkocsijában, mely mobiltelefont, és annak
tartozékait tartalmazza.
RepülŒgépen
A vezeték nélküli eszközök zavart okozhatnak a repülŒgép
elektronikus rendszerében.
6
• Kapcsolja ki telefonját beszállás elŒtt.
• Ne használja a földön sem a személyzet engedélye nélkül.
Gyermekek
Tartsa a telefont gyermekektŒl távol. Olyan apró alkatrészeket
tartalmaz, melyek leválhatnak, és lenyelve fulladást okozhatnak.
Vészhívások
A vészhívások nem minden mobilhálózatban érhetŒk el. Éppen
ezért ne csak telefonjára számítson veszély esetén. Konzultáljon a
helyi szolgáltatóval.
Akkumulátor információ és használat
• Nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort töltés elŒtt.
Más akkumulátor rendszerektŒl eltérŒen nincs memóriahatás,
mely befolyásolná az akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátort és töltŒt használjon. Az LG töltŒket úgy
tervezték, hogy maximalizálja az akkumulátor élettartamát.
• Ne szerelje szét, vagy zárja rövidre az akkumulátorokat.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fémérintkezŒit.
• Cserélje ki az akkumulátort, ha már nem nyújt megfelelŒ
teljesítményt. Az akkumulátor több száz alkalommal feltölthetŒ,
mielŒtt cserére szorulna.
• Töltse fel az akkumulátort, ha hosszú idŒn keresztül nem
használta.
• Ne tegye ki az akkumulátor töltŒt közvetlen napfény hatásának, és
ne használja párás helyen, mint például a fürdŒszoba.
• Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, mert
ronthatja teljesítményét.
7
Tartalom
Áttekintés
A telefon részegységei ........................................................... 12
• A telefon elŒlapja ................................................................... 12
• A telefon hátlapja ................................................................... 13
A gombok funkciói .................................................................. 14
• Billentyı Leírás ...................................................................... 14
• A készülék oldalán lévŒ gombok ........................................... 15
• Alfanumerikus gombok .......................................................... 16
A kijelzŒn megjelenŒ információk
A kijelzŒn megjelenŒ információk ......................................... 17
• KépernyŒ szimbólumok ......................................................... 17
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés .................................................................... 18
• A SIM kártya behelyezése ..................................................... 18
• A SIM kártya eltávolítása ........................................................ 18
• Az akkumulátor felhelyezése .................................................. 19
• Az akkumulátor feltöltése ....................................................... 19
• A töltŒ leválasztása ................................................................. 20
Hívások indítása és fogadása ................................................ 22
• Hívás indítása ........................................................................ 22
• Nemzetközi hívások ............................................................... 22
• Hívás indítása a telefonkönyvbŒl ........................................... 22
További funkciók
Hívás közben menü ................................................................ 23
• Hívás közben ......................................................................... 23
• Több résztvevŒs vagy konferenciahívások ............................ 25
8
Elérési kódok ........................................................................... 28
• PIN kód (4-8 számjegy) ......................................................... 28
• PIN2 kód (4-8 számjegy) ....................................................... 28
• PUK kód (4-8 számjegy) ........................................................ 28
• PUK2 kód (4-8 számjegy) ...................................................... 28
• Biztonsági kód (4-8 számjegy) ............................................... 28
A menü haszná lata
A készülék menüje .................................................................. 29
Üzenetek [Menü 1] .................................................................. 31
• Rövid üzenet írása [Menü 1-1] ............................................... 31
• Multimédiás üzenet írása [Menü 1-2] ..................................... 33
• BejövŒ [Menü 1-3] .................................................................. 38
• KimenŒ [Menü 1-4] ................................................................ 39
• Vázlatok [Menu 1-5] ............................................................... 41
• Hangposta meghallgatása [Menü 1-6] ................................... 42
• Információs üzenet [Menü 1-7] .............................................. 42
• Sablonok [Menü 1-8] .............................................................. 43
• Beállítás [Menü 1-9] ............................................................... 44
Hívásinfó [Menü 2] ...................................................................48
• Nem fogadott [Menü 2-1] ....................................................... 48
• Fogadott [Menü 2-2] .............................................................. 48
• Tárcsázott [Menü 2-3] ............................................................ 48
• Utolsó hívás törlése [Menü 2-4] ..............................................48
• Hívásdíj [Menü 2-5] ................................................................ 48
• GPRS infó [Menü 2-6] ............................................................ 50
Hangprofil [Menü 3] ................................................................ 51
• Általános [Menü 3-1] .............................................................. 51
• Hangos [Menü 3-2] ................................................................ 51
• Fülhallgató [Menü 3-3] ........................................................... 51
9
Tartalom
• Kihangosító [Menü 3-4] .......................................................... 51
• RezgŒ hívásjelzés [Menü 3-5] ................................................ 51
• Csendes [Menü 3-6] .............................................................. 52
Beállítások [Menü 4] ............................................................... 55
• Dátum és idŒ [Menü 4-1] ....................................................... 55
• Telefon [Menü 4-2] ................................................................. 55
• Hívásbeállítás [Menü 4-3] ...................................................... 56
• Biztonság [Menü 4-4] ............................................................. 60
• Hálózat választás [Menü 4-5] ................................................ 63
• GPRS-beállítás [Menü 4-6] .................................................... 64
• Beállítások visszaállítása [Menü 4-7] ..................................... 64
SzervezŒ [Menü 5] ................................................................... 65
• ÉbresztŒóra [Menü 5-1] ......................................................... 65
• Naptár [Menü 5-2] .................................................................. 65
• Telefonkönyv [Menü 5-3] ....................................................... 67
Extrák [Menü 6] ....................................................................... 73
• Kedvencek [Menü 6-1] ........................................................... 73
• Játékok [Menü 6-2] ................................................................ 73
• Számológép [Menü 6-3] ......................................................... 74
• Saját könyvtár [Menü 6-4] ...................................................... 74
• Átváltás [Menü 6-5] ................................................................ 75
• VilágidŒ [Menü 6-6] ................................................................ 75
• HangfelvevŒ [Menü 6-7] ......................................................... 76
• Memória állapot [Menü 6-8] ................................................... 76
Internet [Menü 7] ..................................................................... 77
• KezdŒlap [Menü 7-1] .............................................................. 77
• KönyvjelzŒk [Menü 7-2] ......................................................... 77
• Profilok [Menü 7-3] ................................................................. 77
10
• URL-re lép [Menü 7-4] ........................................................... 80
• Cache [Menü 7-5] .................................................................. 80
• Cookie-k beállításai [Menü 7-6] .............................................. 80
• Biztonsági tanúsítvány [Menü 7-7] ......................................... 81
• Profilok visszaállítása [Menü 7-8] .......................................... 81
• BöngészŒ verziója [Menü 7-9] ............................................... 81
Kapcsolat közben-Online menü ............................................ 82
Java [Menü 8] .......................................................................... 83
• Alkalmazások [Menü 8-1] ...................................................... 83
• Letöltés [Menü 8-2] ................................................................ 83
• Profilok [Menü 8-3] ................................................................. 84
Tartozékok ............................................................................... 85
FŒbb mıszaki adatok ............................................................. 86
11
A telefon részegységei
A telefon elŒlapja
Hangszóró
KijelzŒ
Telefonkönyv
lista billentyı
Üzenet
gyorsválasztó gomb
Bal oldali
funkciógomb
Jobb oldali
funkciógomb
Profil billentyı
Hívás gomb
Kedvencek
billentyı
Csillag (*) gomb /
manuális hanghívás
Vége/ki-/
bekapcsoló gomb
Törlés/
Megszakítás gomb
Számgombok
KettŒskereszt
(#) gomb
Mikrofon
Áttekintés
12
A telefon hátlapja
Csuklószíj befızŒ nyílás
Akkumulátor rögzítŒ retesz
SIM kártya foglalat
Akkumulátor
Akkumulátor
érintkezŒk
Kábel csatlakozó /
AkkutöltŒ csatlakozó /
Autós kihangosító csatlakozó
Áttekintés
13
A gombok funkciói
Az alábbiakban a telefon gombjaival ismerkedhet meg.
Billentyı Leírás
Gomb
<>
Magyarázat
Bal oldali / Jobb oldali funkciógomb
Mindkét gombbal a kijelzŒn felettük megjelenŒ
funkciót végezheti el.
Üzenet gomb
Közvetlenül megjeleníthetŒ az üzenet menüt (BejövŒ,
Hangposta, Naptár, Ébresztés), keresés nélkül.
Navigációs gombok
A telefonkönyvben nevek keresésére és a
menüpontok kiválasztására használatos gomb
S
0
~
9
Hívás gomb
Ezzel a gombbal tárcsázhatja a beírt telefonszámot. Ha
telefonszám megadása nélkül nyomja meg ezt a gombot, a
legutolsó hívott számokat jelenítheti meg.
Szám gombok
Ezek a gombok fŒleg a számok vagy karakterek
készenléti üzemmódban történŒ bevitelére
használatosak. Hosszabb ideig történŒ
lenyomásukkal:
• A 1 gombbal felhívhatja a hangpostát.
• A 0 gombbal nemzetközi hívást
kezdeményezhet.
• Felhívhatja a 2-9 gombokhoz hozzárendelt
gyorshívó számok egyikét.
Áttekintés
14
E
END/PWR gomb
Ezzel a gombbal fejezheti be vagy utasíthatja el a
hívást. Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a
telefont, ehhez a funkcióhoz tartsa nyomva a gombot
hosszú ideig.
Gomb
C
Magyarázat
Karaktereket törölhet vele, visszaléphet a menüben.
A HangfelvevŒ menüben és készenléti üzemmódban
a C gomb nyomva tartásával készíthet felvételt.
A készülék oldalán lévŒ gombok
Gomb
Magyarázat
Fel/le oldalgomb
Készenléti üzemmódban a gombnyomás
jelzŒhangjának hangerejét szabályozhatja, hívás
közben pedig a hangszóró hangerejét.
Áttekintés
15
A gombok funkciói
Alfanumerikus gombok
A szám gombok és az ábécé egymáshoz való viszonya az alábbi
táblázatban látható.
Áttekintés
16
Gomb
Magyarázat
1
.,/?!-:'"1
2
ABCÁÂÄ√ÑÄåâ2abcáâä„àçã
3
DEFÉ–ë¢ù3deféì´û
4
GHIÍÎ4ghiíî
5
JKL¸£5jkl∏£
6
MNOÓÖáÕ6mnoóöŒƒÀõ
7
PQRSŸ¤ÂÍ·7pqrs⁄fiÊ߉ß
8
TUVÚÜÙËfiÒ8tuvúüıÈ˛Û
9
WXYZ¯è˚Î9wxyz˘ê˝Ï
0
[szóköz] 0
A kijelzŒn megjelenŒ információk
A képernyŒn számos szimbólum jelenik meg, az alábbiakban ezeket
ismertetjük.
KépernyŒ szimbólumok
Ikon/Kijelzés
Magyarázat
A hálózati jelerŒsséget jelzi ki.
Hívás van folyamatban.
Jelzi, hogy a GPRS szolgáltatás használható.
Jelzi, hogy a barangolás szolgáltatást használja.
Az 1/2 vonal használatban van a kimenŒ hívások esetén –
Amennyiben elŒfizetett a kétvonalas szolgáltatásra.
Az ébresztŒt beállította és be is kapcsolta.
Szöveges üzenetet (SMS) kapott.
Hangüzenetet kapott.
Hálózati üzenetet kapott.
Megnézheti az idŒbeosztását.
A rezgŒ hívásjelzés bekapcsolva.
Általános menü a hangprofilban.
Hangos menü a hangprofilban.
Csendes menü a hangprofilban.
Fülhallgató menü a hang profilban.
Kihangosító menü a hang profilban.
A hívás átirányítható.
A kijelzŒn megjelenŒ információk
A akkumulátor töltöttségét mutatja.
17
Üzembe helyezés
1. A SIM kártya behelyezése
A SIM kártya tartót a telefon hátoldalán
találja. A SIM kártya behelyezéséhez
kövesse az alábbi lépéseket.
1. Vegye ki az akkumulátort, ha eddig
nem tette meg.
2. Csúsztassa a SIM kártyát a tartóba
az ezüstszínı vezetŒk alá. A kártya
aranyszínı érintkezŒi lefelé
nézzenek.
2. A SIM kártya eltávolítása
A SIM kártya eltávolításához kövesse
az alábbi lépéseket.
1. Vegye ki az akkumulátort, ha eddig
nem tette meg.
2. Csúsztassa a SIM kártyát a tartóba
az ezüstszínı vezetŒk alá. A kártya
aranyszínı érintkezŒi lefelé
nézzenek, a levágott sarok pedig a
jobb oldal felé.
Figyelem
Üzembe helyezés
18
• A SIM kártya behelyezése elŒtt gyŒzŒdjön meg róla,
hogy a telefon ki van kapcsolva, és az akkumulátort is
eltávolította.
• A SIM kártya fémérintkezŒi könnyen megsérülhetnek,
ha megkarcolódnak. Fordítson különös figyelmet a SIM
kártya kezelésére. Mindig tartsa be a SIM kártyához
mellékelt kezelési útmutató elŒírásait.
3. Az akkumulátor felhelyezése
1. Helyezze az akkumulátort a telefon
hátoldalára.
2. Tolja be az akkumulátort ütközésig,
amíg kattanó hangot nem hall.
4. Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátortöltŒ csatlakoztatásához elŒször helyezze be az
akkumulátort.
1. Az ábrán látható módon, a saját
maga felé nézŒ nyíllal felfelé nyomja
a dugót a telefonon található
aljzatba, kattánásig.
Üzembe helyezés
2. Csatlakoztassa a töltŒ másik végét
a hálózati konnektorhoz.
Csak a tartozék töltŒt használja!
19
Üzembe helyezés
Figyelmeztetés
• Ne erŒltesse a csatlakozót, mert ezzel a telefon
és/vagy a töltŒ károsodását okozhatja.
Megjegyzés
• “Az akku tölt” utazó adapter felirat jelenik meg a
képernyŒn, miután csatlakoztatta az utazó adaptert. A
hívás jelzŒfény csak akkor ég anélkül, hogy “Az akku
tölt” felirat megjelenne a képernyŒn, ha az akkumulátor
teljesen üres.
5. A töltŒ leválasztása
Nyomja össze a gombokat a csatlakozó
oldalán, és válassza le a töltŒt a
telefonról.
Üzembe helyezés
20
Megjegyzés
• A telefon tartozék akkumulátorát elsŒ használat elŒtt
töltse fel teljesen.
• Töltés közben ne vegye ki az akkumulátort vagy a SIM
kártyát.
• Az akkumulátor ikonon mozgó sáv a töltés
befejezésekor megáll.
Megjegyzés
Ha az akkumulátor töltése nem megfelelŒen zajlik:
• Kapcsolja ki a telefont.
• EllenŒrizze, hogy az akkumulátor megfelelŒen legyen
felhelyezve.
Üzembe helyezés
21
Hívások indítása és fogadása
Hívás indítása
1. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Ha törölni
szeretne egy számot, akkor nyomja meg a C gombot.
2. A szám hívásához nyomja meg a S gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a E gombot.
Nemzetközi hívások
1. A nemzetközi elŒhívó jelhez tartsa lenyomva a 0 gombot. A
nemzetközi elŒhívószámot a “+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a
telefonszámot.
3. Nyomja meg a S gombot.
Hívás indítása a telefonkönyvbŒl
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a > [Nevek] gombot.
2. Amikor a menü megjelenik, válassza a Keresés pontot az <
megnyomásával.
3. Ha név vagy szám szerinti kereséssel megtalálja a kívánt
bejegyzést, akkor a hívás indításához nyomja meg a S gombot.
Üzembe helyezés
22
Hívás közben menü
A hívás közben képernyŒn megjelenített menü eltér a készenléti
képernyŒrŒl elérhetŒ menütŒl, és annak opcióitól.
1 Hívás közben
1-1 Hívástartás
Ha hívást kezdeményez, vagy fogad, nyomja meg a S [Hívás]
gombot a hívás tartásához. Ha egy hívás tartásban van, nyomja
meg ismét a S [Hívás] gombot az aktiváláshoz.
1-2 Második hívás kezdeményezése
Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvbŒl egy második hívás
kezdeményezéséhez. Nyomja meg a > [Nevek] gombot, majd
válassza a Keresés opciót. Szám mentéséhez a telefonkönyvbe
hívás közben, nyomja meg a > [Nevek] gombot, majd válassza az
Új mentése opciót.
1-3 Két hívás felcserélése
Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor nyomja meg az <
[Opciók] gombot, majd válassza a Csere opciót, vagy csak nyomja
meg a S [Hívás] gombot.
Két hívás közül kiválaszthatja az egyiket a fel/le gombbal. Ha be
szeretné fejezni az egyik hívást, akkor válassza ki a kívánt hívást,
majd nyomja meg a E [Befejez] gombot.
További funkciók
23
Hívás közben menü
1-4 BejövŒ hívás fogadása
Ha fogadni szeretne egy bejövŒ hívást, amikor a telefon hívást jelez,
akkor egyszerıen nyomja meg a S [Hívás] gombot.
A telefon figyelmeztet a további bejövŒ hívásokra is hívás közben.
Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzŒn megjelenik a
második, várakozó hívás. Ezt a funkció hívásvárakoztatásnak
nevezik, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat támogatja. A
hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a
Hívásvárakoztatás [menü 4-3-4] részt.
Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor tartásba
helyezheti az elsŒ hívást, és fogadhatja a másodikat a S [Hívás]
gomb megnyomásával, vagy a < [Válasz], majd a Tartás és
válasz kiválasztásával.
Az aktuális hívás befejezheti, és fogadhatja a várakozó hívást a <
[Menü], majd a Befejez és válasz kiválasztásával.
1-5 BejövŒ hívás visszautasítása
Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy bejövŒ hívást
egyszerıen megnyomva a E [Befejez] gombot, vagy KülsŒ EZ
gombot, zárt flip esetén.
Ha hívást folytat, akkor a bejövŒ hívás a < [Menü], majd a
Konferencia/Visszautasít kiválasztásával, vagy a E [Befejez]
gomb megnyomásával utasítható vissza.
1-6 A mikrofon némítása
További funkciók
24
A mikrofon némítható egy hívás közben az < [Opciók] gomb
megnyomásával, majd a Némítás kiválasztásával. A némítása
kikapcsolható az < [Némítás ki] gomb megnyomásával.
Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra is
hallhatja.
1-7 DTMF jelzések használata hívás közben
Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben, hogy például
egy automata telefonos menüben válasszon, akkor nyomja meg az
< [Opciók] gombot, majd válassza a DTMF be opciót. A DTMF
jelzések ugyanígy kapcsolhatók ki.
1-8 Az Üzenetek és a SIM szolgáltatások menü
megjelenítése
Az Üzenetek és a SIM szolgáltatások menüopciók az < [Opciók]
gomb megnyomásával érhetŒk el hívás közben. A SIM
szolgáltatások menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon támogatja
a SIM szolgáltatásokat.
2 Több résztvevŒs vagy konferenciahívások
A több résztvevŒs vagy konferencia szolgáltatás lehetŒvé teszi,
hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több féllel, ha a
hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.
A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a készüléken van
egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét hívást korábban már
fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást, akkor további hívásokat
adhat hozzá, fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a
konferenciabeszélgetésbŒl, de megmarad a kapcsolat) az a
személy, aki létrehozta a konferenciahívást.
További funkciók
Egy konferenciahívás résztvevŒinek maximális száma öt. Ha Ön
indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás gazdája, és
csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.
25
Hívás közben menü
2-1 Második hívás létrehozása
Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van valakivel.
Ehhez adja meg a második számot, és nyomja meg a S[Hívás]
gombot. Ha a második hívás létrejön, akkor az elsŒ hívás
automatikusan tartásba kerül. A hívások között, az <[Opciók]
gomb megnyomásával, majd a Csere kiválasztásával választhat.
2-2 Konferenciahívás létrehozása
Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy
konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja az <[Opciók]
gombot, majd a Konferencia/Összes csatlakozik opciót választja.
2-3 Konferenciahívás tartása
Ha tartásba szeretne helyezni egy konferenciahívást, akkor nyomja
meg az <[Opciók] gombot, majd válassza a Konferencia/Összes
tartása opciót.
2-4 Tartott konferenciahívás aktiválása
Ha egy tartott konferenciahívást szeretne aktiválni, akkor nyomja
meg az <[Opciók] gombot, majd válasza a Konferencia/Összes
csatlakozik opciót.
2-5 Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz
További funkciók
26
Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a konferenciahíváshoz,
akkor nyomja meg az <[Opciók] gombot, majd válassza a
Konferencia/Összes csatlakozik opciót.
2-6 RésztvevŒk megjelenítése egy konferenciahívásban
Ha keresni szeretne egy konferenciahívás résztvevŒinek számai
között, akkor nyomja meg a Dés Ugombokat.
2-7 Egy konferenciahívás egyik résztvevŒjének tartásba
helyezése
Egy kiválasztott résztvevŒ (akinek a száma éppen látható a kijelzŒn)
tartásához nyomja meg az <[Opciók] gombot, majd válassza a
Konferencia/Kizárás opciót.
2-8 Magánhívás konferenciahívás közben
Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy konferenciahívás
egyik résztvevŒjével, akkor jelenítse meg másik fél számát a
kijelzŒn, nyomja meg az <[Opciók] gombot, és válassza a
Konferencia/Privát opciót, hogy minden más résztvevŒ tartásba
kerüljön.
2-9 Konferenciahívás befejezése
Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített résztvevŒjének
hívása megszakítható a E[Befejez] gombbal. Egy
konferenciahívás megszakításához nyomja meg az <[Opciók]
gombot, és válassza a Konferencia/Befejez opciót.
Ha megnyomja az <[Opciók] gombot, és a Konferencia/Mindet
befejez opciót választja, akkor minden aktív és tartott hívás
befejezésre kerül.
További funkciók
27
Elérési kódok
Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát
megakadályozó elérési kódokat ismerheti meg. Az elérési kódok
(kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a Kódváltás [Menü 4-4-5] menün
keresztül tetszŒlegesen megváltoztathatók.
PIN kód (4-8 számjegy)
A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az
illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával
együtt kapja meg. Ha a PIN kód kérése menüpont Be beállítását
választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot.
Ezzel szemben ha a Ki beállítást választja, a telefon a PIN kód
kérése nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.
PIN2 kód (4-8 számjegy)
A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos funkciók,
mint például a Hívásdíj, Fix hívószám funkciók eléréséhez szükséges.
Ezek a funkciók csak akkor elérhetŒk, ha SIM kártyája támogatja Œket.
PUK kód (4-8 számjegy)
A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód
feloldásához szükséges. A PUK1 kódot a SIM kártyával együtt
kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK1 kódot,
vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.
PUK2 kód (4-8 számjegy)
További funkciók
28
A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2
kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a
PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.
Biztonsági kód (4-8 számjegy)
A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg.
A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A kód általában
az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások
visszaállításához szükséges. A gyári alapértelmezett biztonsági kód
a “0000”.
A készülék menüje
1 Üzenetek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rövid üzenet írása
Multimédiás üzenet írása
BejövŒ
KimenŒ
Vázlatok
Hangposta meghallgatása
Információs üzenet
Sablonok
Beállítás
3 Hangprofil
1
2
3
4
5
6
Általános
Hangos
Fülhallgató
Kihangosító
RezgŒ hívásjelzés
Csendes
4 Beállítások
2 Hívásinfó
Nem fogadott
Fogadott
Tárcsázott
Utolsó hívás törlése
Hívásdíj
GPRS infó
Dátum és idŒ
Telefon
Hívásbeállítás
Biztonság
Hálózat választás
GPRS-beállítás
Beállítások visszaállítása
5 SzervezŒ
1 ÉbresztŒóra
2 Naptár
3 Telefonkönyv
A menü haszná lata
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
29
A készülék menüje
6 Extrák
1
2
3
4
5
6
7
8
Kedvencek
Játékok
Számológép
Saját könyvtár
Átváltás
VilágidŒ
HangfelvevŒ
Memória állapot
8 Java
1 Alkalmazások
2 Letöltés
3 Profilok
9 SIM szolgáltatások
Ez a menü a SIM
kártyától és a hálózati
szolgáltatásoktól függ.
7 Internet
A menü haszná lata
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KezdŒlap
KönyvjelzŒk
Profilok
URL-re lép
Cache
Cookie-k beállításai
Biztonsági tanúsítvány
Profilok visszaállítása
BöngészŒ verziója
Üzenetek [Menü 1]
Ebben a menüben találja az SMS, MMS üzenetekkel, hangpostával
és a hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciókat.
Rövid üzenet írása [Menü 1-1]
Ebben a menüpontban írhat és szerkeszthet SMS üzeneteket,
ellenŒrizheti az üzenetoldalak számát.
1. Lépjen az Üzenetek menübe a < [Választ] gomb
megnyomásával.
2. Ha új üzenetet szeretne írni, válassza az Rövid üzenet írása
menüpontot.
3. Az egyszerıbb szövegbevitel érdekében használja a T9
szótárat. A részletek tekintetében olvassa el a T9 szótár
használata címı részt.
4. Nyomja meg a [Csatol] gombot a következŒk csatolásához.
5. Ha opciókat szeretne beállítani a szöveghez, vagy be szeretné
fejezni az írást, akkor nyomja meg az < [Beállítás] gombot.
Megjegyzés
A menü haszná lata
• Az EMS üzenetek küldésére alkalmas telefon képes
színes képek, hangok, szövegstílusok, stb. küldésére.
A másik fél esetleg nem tudja fogadni a képeket,
hangokat, vagy szövegstílusokat, ha a telefonja nem
támogatja ezeket az opciókat.
31
Üzenetek [Menü 1]
Beáll.
• Küld
Az üzenet elküldése.
1. Az üzenet elküldéséhez adja meg a telefonszámot, melyre
küldeni szeretné.
2. Nyomja meg a D gombot további címzettek hozzáadásához.
3. Használhatja a telefonkönyv telefonszámait is.
4. Nyomja meg a < gombot a számok megadása után.
• Ment
Az üzenet mentése a KimenŒ üzenetek közé.
• Betıtípus
Kiválaszthatja a betıtípus Méretét és Típusát.
• Szín
Kiválaszthatja az ElŒtér és a Háttér színét.
• Igazítás
Az üzenet tartalma Jobbra, Középre vagy Balra rendezhetŒ.
A menü haszná lata
32
• Felvétel a T9 szótárba
Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a
szerkesztési üzemmód Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 nyelvek
Választhat egy T9 beviteli üzemmódot.
• Kilép
Ha megnyomja a Kilép gombot egy üzenet írása közben, akkor
befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A
megírt üzenet nem kerül elmentésre.
Csatol
• Szimbólum
Különleges karaktereket szúrhat a szövegbe.
• Letöltött Kép
Beszúrhatja az Alapértelmezett képeket, vagy a Saját könyvtár
képeit, melyek rendelkezésre állnak az SMS üzenetek számára.
• Hang
SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szúrhat be.
• Szövegsablonok
Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál meg.
• Telefonkönyv
Telefonszámokat, vagy e-mail címeket szúrhat be a
telefonkönyvbŒl.
• Aláírás
ElérhetŒségi információit az üzenethez csatolhatja.
Multimédiás üzenet írása [Menü 1-2]
1. Lépjen be az Üzenetek menübe megnyomva a < [Kiválaszt]
gombot.
2. Ha új üzenetet szeretne létrehozni, akkor válassza a
Multimédiás üzenet írása opciót.
3. Létrehozhat egy új üzenetet, vagy választhat a rendelkezésre
álló multimédia üzenet sablonokból.
4. Nyomja meg a Csatol gombot Szimbólum, Letöltött kép,
Hang, Hangfelvétel, Szövegsablon, Telefonkönyv vagy
Aláírás beszúrásához.
A menü haszná lata
Multimédia üzeneteket írhat és szerkeszthet, ellenŒrizheti
méretüket.
33
Üzenetek [Menü 1]
Beállítás
• Küld
Multimédia üzeneteket küldhet több címzettnek, fontossági értéket
állíthat be az üzenetnek, és akár késŒbb is elküldheti.
• Megtekintés
Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
• Ment
A multimédia üzenetek elmenthetŒk a Piszkozat üzenetek, vagy a
sablonok közé.
• Dia hozzáadása
Az aktuális oldal mögé, vagy elé szúrhat be egy új oldalt.
• Diára lépés
Az elŒzŒ vagy következŒ oldalra léphet.
• Dia törlése
Törölheti az aktuális oldalakat.
• Dia formátumának beállítása
A menü haszná lata
34
- IdŒzítés beállítása
IdŒzítŒt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és
hanghoz.
- Szöveg- és képcsere
Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
• Média eltávolítása
Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak
akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.
• Felvétel a T9 szótárba
Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a
szerkesztés üzemmód Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 nyelvek
Válasszon T9 beviteli üzemmódot.
• Kilép
Visszaléphet az Üzenetek menübe.
Megjegyzés
• Ha a (15K) képet választja multimédia üzenet írásakor,
akkor a betöltési idŒ legalább 15 másodpercig tart.
Éppen ezért nem használhat semmilyen gombot a
betöltési idŒ alatt. 15 másodperc múlva megírhatja a
multimédia üzenetet.
Megjegyzés
• Szolgáltatóktól és országoktól függŒen az elküldhetŒ /
fogadható MMS mérete változhat.
A menü haszná lata
35
Üzenetek [Menü 1]
A T9 szótár használata
A T9 lehetŒvé teszi a gyorsabb szövegbevitelt.
A T9 segítségével a megfelelŒ betıhöz tartozó gombot csak
egyszer kell megnyomnia. A funkció egy beépített szótáron
alapul, melyet Ön is bŒvíthet.
• Szavak írása a T9 szótárral
1. Kezdjen el egy szót beírni a 2-9 gombokkal.
Minden egyes betıhöz tartozó gombot csak egyszer
nyomjon meg.
A “Girl” szót például a következŒképpen írhatja be.
Nyomja meg a 4, 4, 7, 5 gombokat.
Keretben jelennek meg a bevitt karakterek.
4 (For i)
4 (For G)
160
1
159
T9Abc
1
158
T9abc
His
A menü haszná lata
36
1
T9abc
5 (For l)
7 (For r)
157
1
Hi
I
T9abc
156
1
T9abc
Girl
A szó minden egyes gombnyomásra megváltozik. Éppen
ezért nem kell törŒdnie azzal, hogyan jelenik meg a szó,
amíg meg nem nyomott minden megfelelŒ gombot.
Egy balra lévŒ karakter törléséhez nyomja meg a C
gombot. Több szám beszúrásához tartsa nyomva a #
gombot, és adja meg a számokat. Ha nyomva tartja a *
gombot, akkor beállíthatja a nyelvet. (Opciókat is
használhat.) A telefon három üzemmódot támogat:
Prediktív (T9Abc, T9ABC, T9abc), Hagyományos (ABC,
abc), Szám (123). Ha váltani szeretne az üzemmódok
között, akkor nyomja meg a # gombot.
Másik megoldás : Nyomja meg a * gombot, és
válasszon a szimbólumok közül.
Válassza ki a kívánt karaktert, majd
nyomja meg a Kiválaszt gombot.
2. Ha befejezte egy szó beírását, akkor ellenŒrizze, hogy
megfelelŒen írta be a szót.
Ha a szó megfelelŒ
: Nyomja meg a 0 gombot, és írja
be a következŒ szót.
Ha a szó nem megfelelŒ : Keressen a U , D vagy gombbal
(ElŒzŒ és KövetkezŒ szó).
Másik megoldás : Ha nem találja a kívánt szót, akkor
hozzáadhat egy saját szót.
Nyomja meg az < [Opciók] gombot
Prediktív szerkesztés üzemmódban.
Válassza a Hozzáadás a T9 szótárhoz
menüt. A következŒt láthatja.
Adja meg
a kívánt szót
abc
Ment
Vissza
➮
LGGSM
abc
Ment
Vissza
T9 nyelvek
• A T9 nyelvek közül a Menüt kiválasztva
választhat. T9 üzemmódban választhatja a T9 Ki
menüt is. (Az alapértelmezett a T9 Be.)
A menü haszná lata
3. Ha pontot szeretne beszúrni, nyomja meg annyiszor az 1
gombot, hogy a kívánt jel megjelenjen.
37
Üzenetek [Menü 1]
BejövŒ [Menü 1-3]
Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövŒ üzenetek
között kerül eltárolásra.
A bejövŒ üzenetek között minden egyes üzenetet egy ikon azonosít.
A részletek tekintetében lásd az ikon ismertetŒt.
Ikon ismertetŒ
[
[
[
[
[
] Multimédia üzenet
] Rövid üzenet
] SIM üzenet
] Olvasva
] ÉrtesítŒ multimédia üzenet
Ha a telefonon a “Nincs hely SIM üzenet számára” üzenet jelenik
meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül a BejövŒ vagy
KimenŒ listában. Ha a telefonon a “Nincs hely üzenet számára”
üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek, hangok és
alkalmazások törlésével juthat memóriához.
❇ SIM üzenet
A menü haszná lata
38
A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül
eltávolításra.
A fontos multimédia üzenet esetén várnia kell az üzenet letöltésére
és feldolgozására. A fontos beállítással kapcsolatban olvassa el a
[Menü 1-9-2] részt a részletek tekintetében.
Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a < gombbal.
Válasz
Válaszolhat a küldŒnek.
Továbbküld
A kiválasztott üzenetet továbbíthatja valakinek.
Visszahívás
Felhívhatja az üzenet küldŒjét.
Töröl
Törölheti az aktuális üzenetet.
Kivonat
Képet, hangot, szöveget másolhat. A sajátmappában vagy a
telefonkönyvben kerül eltárolásra.
Információ megtekintése
Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekrŒl; KüldŒ címe, üzenet
tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje,
üzenettípus, üzenetméret.
Ismételt lejátszás (csak multimédia üzenet esetén)
Megismételheti a multimédia üzeneteket.
❇ Fogadás (értesítŒ üzenet esetén)
KimenŒ [Menü 1-4]
Itt láthatja az elküldött és el nem küldött üzeneteket. Az elküldött
üzenetek esetén láthatja a küldési állapotot.
A böngészés ugyanúgy mıködik, mint a bejövŒ üzenetek esetén.
A menü haszná lata
Ha a Multimédia üzenetnél az Automatikus letöltés funkciót
kikapcsolta, akkor csak jelzŒ üzenet érkezik. Az üzenet
fogadásához ki kell választania a [Fogadás] opciót. A beérkezŒ
multimédia üzenetek részben a Saját könyvtárban is eltárolásra
kerülnek.
39
Üzenetek [Menü 1]
Ikon ismertetŒ
[
[
[
[
] Elküldve
] Nincs elküldve
] Kézbesítés megerŒsítve
] Rövid üzenet elküldve
❇ Ha már elküldte az üzenetet :
Továbbküld
További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.
Töröl
Törölheti az aktuális üzenetet.
Információ megtekintése
Információt tekinthet meg a küldött üzenetekrŒl; KüldŒ címe, üzenet
tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje,
üzenettípus, üzenetméret.
❇ Ha
A menü haszná lata
40
még nem küldte el az üzenetet
Szerkeszt
Elküldheti az üzenetet szerkesztés után.
Küld
További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.
Töröl
Törölheti az aktuális üzenetet.
Információ megtekintése
Információt tekinthet meg a küldendŒ üzenetekrŒl.
Vázlatok [Menu 1-5]
A piszkozatként elmentett üzeneteket megtekintheti. A piszkozatok
a mentési dátummal és idŒvel együtt szerepelnek. A listát a fel/le
navigációs billentyıkkel görgetheti.
Ikon ismertetŒ
[
[
] Multimédia üzenet
] Szöveges üzenet
Az egyes piszkozatokhoz az alábbi lehetŒségek tartoznak.
Nyomja meg a < billentyıt [Beállítás].
Nézet
A kiválasztott üzenetet megtekintheti.
Szerkesztés
A kiválasztott üzenetet szerkesztheti.
Ezzel a funkcióval törölheti a kiválasztott üzenetet a piszkozatok
mappájából.
Információk megtekintése
Megtekintheti a kiválasztott üzenethez tartozó információkat: a
tárgyat (csak multimédiás üzenet esetében), a mentési dátumot és
idŒt, az üzenet típusát és méretét, a prioritást (csak multimédiás
üzenet esetében).
A menü haszná lata
Törlés
41
Üzenetek [Menü 1]
Mindet törli
Ezzel a funkcióval minden üzenetet törölhet a piszkozatok
mappájából.
Hangposta meghallgatása [Menü 1-6]
Meghallgathatja hangposta üzeneteit.
Információs üzenet [Menü 1-7]
A CB üzenetek olyan szöveges üzenetek, melyeket a szolgáltató
küld az elŒfizetŒknek. Az üzenetek közérdekı információkat
tartalmaznak, mint például idŒjárás jelentéseket, közlekedési
híreket, gyógyszertárak listáját és tŒzsdei árfolyamokat. Minden
információtípus saját azonosítószámmal rendelkezik, így ezekre
hivatkozhat, ha felveszi a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával. Ha
CB üzenete érkezett, akkor megjelenik egy üzenet, mely az üzenet
érkezésére hívja fel a figyelmet, vagy az információs üzenet jelenik
meg közvetlenül. Az üzenet ismételt megtekintéséhez, vagy ha a
készülék nem készenléti üzemmódban van, kövesse az alábbiakat.
Olvas [Menü 1-7-1]
A menü haszná lata
42
1. Ha CB üzenet érkezett és kiválasztja az Olvas opciót az üzenet
megtekintéséhez, akkor az üzenet megjelenik a kijelzŒn. Másik
üzenet a L, R vagy < [KövetkezŒ] gombok használatával
tekinthetΠmeg.
2. Az üzenet megjelenítésre kerül, amíg nem válasz ki másikat.
Témák [Menü 1-7-2]
• Új bejegyzés
CB üzenet számot tárolhat a telefon memóriájában saját
elnevezéssel.
• Lista nézet
Megtekintheti a CB üzenet számokat, melyeket eltárolt. Ha
megnyomja az < [Beállít] gombot, szerkesztheti és törölheti a
tárolt CB üzenet kategóriákat.
• Aktív lista
CB üzenet számokat választhat ki az aktív listában. Ha aktivál egy
CB üzenet számot, akkor üzeneteket fogadhat azzal a számmal.
Sablonok [Menü 1-8]
Szövegsablonok [Menu 1-8-1]
11 szöveges sablonnal rendelkezik. Megváltoztathatja az elŒre
definiált sablonokat tetszés szerint, vagy kitöltheti az <üres>
részeket.
Multimédia sablonok [Menu 1-8-2]
A következŒ opciókat használhatja.
• Megtekintés
Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
• Dia hozzáadása
Az aktuális oldal mögé, vagy elé szúrhat be egy új oldalt.
• Diára lépés
Az elŒzŒ vagy következŒ oldalra léphet.
• Dia törlése
Törölheti az aktuális oldalakat.
A menü haszná lata
• Ment
A multimédia üzenetek elmenthetŒk a kimenŒ üzenetek, vagy a
sablonok közé.
43
Üzenetek [Menü 1]
• Dia formátumának beállítása
- IdŒzítés beállítása
IdŒzítŒt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és
hanghoz.
- Szöveg- és képcsere
Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
• Média eltávolítása
Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak
akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.
• Felvétel a T9 szótárba
Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a
szerkesztés üzemmód Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 nyelvek
Válasszon T9 beviteli üzemmódot.
• Kilép
Visszaléphet az Üzenetek menübe.
Aláírás [Menü 1-8-3]
A menü haszná lata
44
Saját névjegykártyát készíthet. Adja meg a Nevét, Telefonszámát,
Faxszámát, valamint E-mail címét.
Beállítás [Menü 1-9]
Szövegüzenet [Menü 1-9-1]
• Üzenet típusa
Szöveg, Hang, Fax, Orsz. szem.h., X.400, E-mail, ERMES
Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle
formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.
• Érvényességi idŒszak
Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet
meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt sikeresen
elküldésre kerül.
• Kézbesítési jelentés
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres
vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
• Válasz ua. központon keresztül
Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átvállalhatja a válasz
költségeit.
• SMS központ
SMS üzenetek küldése elŒtt ebben a menüpontban adhatja meg
az SMS üzenetközpont telefonszámát.
Multimédiás üzenet [Menu 1-9-2]
• ElsŒbbség
Az üzenet elküldése elŒtt állítsa be a prioritási szintet: alacsony,
normál és magas.
• Érvényességi idŒszak
Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet
meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt sikeresen
elküldésre kerül.
• Automatikus letöltés
Be: Beérkezéskor a rendszer automatikusan letölti az üzeneteket.
Ki: A letöltéshez jóvá kell hagynia az üzenetet.
Csak otthoni hálózat: Otthoni hálózatban aktiválhatja az
Automatikus letöltés “Be” menüpontot. Más esetben az
Automatikus letöltés aktiválását roaming hálózatban “Ki”
bállítással végezheti el.
A menü haszná lata
• Kézbesítési jelentés
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres
vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
45
Üzenetek [Menü 1]
• Hálózat beállítása
Ha MMS-t kíván letölteni a kiszolgálóról, hozzon létre CSD vagy
GPRS adatcsatlakozást. A multimédiás üzenethez tartozó
kiszolgáló kiválasztásával URL-t társíthat a multimédiás üzenet
kiszolgálójához. Szolgáltatás csatlakoztatásához 5-nél több profilt
is beállíthat.
• Engedélyezett típusok
Személyes : Személyes üzenet.
Hirdetés
: Reklámüzenet.
Információ : Szükséges információ.
Központ száma [Menü 1-9-3]
Hangposta üzeneteket fogadhat, ha a hálózat támogatja ezt a
szolgáltatást. Ha új hangposta érkezik, szimbólum megjelenik a
kijelzŒn. Konzultáljon a szolgáltatóval a szolgáltatás részleteivel
kapcsolatban, hogy annak megfelelŒen tudja beállítani a telefont.
1. Tartsa nyomva a 1 gombot készenléti üzemmódban.
2. EllenŒrizheti a következŒ almenüket.
• Hazai
Meghallgathatja a hangposta üzeneteket az Hazai
kiválasztásával.
A menü haszná lata
46
• Barangolás
Ha külföldön tartózkodik, hangposta üzeneteit akkor is
meghallgathatja, ha a barangolás szolgáltatás mıködik.
Információs üzenet [Menü 1-9-4]
(Hálózat és elŒfizetés függŒ)
• Fogadás
- Igen
Ha ezt a menüpontot választja, a telefon fogadja a CB
üzeneteket.
- Nem
Ha ezt a menüpontot választja, a telefon nem fogadja a CB
üzeneteket.
• Figyelmeztetés
- Igen
Telefonja hangjelzést ad, amikor CB üzenet érkezik.
- Nem
Telefonja akkor sem fog hangjelzést adni, ha CB üzenete
érkezett.
• Nyelvek
Az [Be/Ki] gombbal kiválaszthatja a CB üzenetek nyelvét.
Ez után a telefon a kiválasztott nyelven fogadja a CB üzeneteket.
Elolvashatja és törölheti a szolgáltatói üzeneteket.
A menü haszná lata
Push üzenetek [Menü 1-9-5]
47
Hívásinfó [Menü 2]
Nem fogadott [Menü 2-1]
Ebben a menüben a legutolsó nem fogadott hívások listáját
tekintheti meg. A számokat felhívhatja, elmentheti, valamint
megnézheti a hívások dátumát és idejét.
Fogadott [Menü 2-2]
Ebben a menüben a legutolsó fogadott hívások listáját tekintheti
meg. A számokat felhívhatja, elmentheti, valamint megnézheti a
hívások dátumát és idejét.
Tárcsázott [Menü 2-3]
Ebben a menüben a legutolsó kezdeményezett hívások listáját
tekintheti meg. A számokat felhívhatja, elmentheti, valamint
megnézheti a hívások dátumát és idejét.
Utolsó hívás törlése [Menü 2-4]
Törölheti az utolsó Nem fogadott, Fogadott, Tárcsázott, vagy
Minden hívást.
Hívásdíj [Menü 2-5]
Az almenükben ellenŒrizheti a hívások hosszát, és a költségét.
A menü haszná lata
48
IdŒtartam [Menü 2-5-1]
Ez a funkció lehetŒvé teszi, hogy megtekintse az utolsó hívás,
összes hívás, fogadott hívások, és tárcsázott hívások idŒtartamát,
órákban, percekben, valamint másodpercekben. A hívásszámlálók
törölhetŒk.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a 2 gombot a közvetlen hozzáféréshez, vagy
használja L a R és gombot a Hívásinfó, majd a Hívásdíj
kiválasztásához.
3. Válassza a IdŒtartam opciót, majd nyomja meg a < [Kiválaszt]
opciót.
A következŒ 5 almenü áll rendelkezésre: Utolsó hívás, Minden
hívás, Fogadott, Tárcsázott, és Mindent töröl.
Minden költség [Menü 2-5-2]
A funkció lehetŒvé teszi, hogy ellenŒrizze az utolsó hívás, összes
hívás, költségét, a hátralévŒ költséget és törölheti a számlálót. A
számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a 2 gombot a közvetlen hozzáféréshez, vagy
használja a L, és R gombot a Hívásinfó, majd a Hívásdíj
kiválasztásához.
3. Válassza a Minden költség opciót, majd nyomja meg a <
[Kiválaszt] opciót.
A következŒ 4 almenü áll rendelkezésre: Utolsó hívás, Minden
hívás, Fennmaradó, és Mindent töröl.
Megjegyzés
• A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott költség
eltérŒ lehet a hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás,
adó, stb. típusától függŒen.
• Díjszabás
Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a
költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység
kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
Ha @, £, $ szimbólumot szeretne megadni, akkor töröljön minden
pénznemet, és nyomja meg a * gombot. Ha szimbólumot
szeretne váltani, akkor nyomja meg a * gombot ismét.
A menü haszná lata
Beállítások [Menü 2-5-3] (SIM függŒ)
49
Hívásinfó [Menü 2]
Megjegyzés
• Ha minden egységet felhasznált, akkor nem
kezdeményezhet, csak segélykérŒ hívást. A SIM
kártyától függŒen szüksége lehet a PIN2 kódra a
költségkorlát beállításához.
• Összeg beállítása
Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi a hívások költségének
korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az Olvas opciót
választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha
a Beállít opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.
• Auto kijelzés
Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó
hívások költségét. Ha a Be menüpontot választja, akkor
megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.
GPRS infó [Menü 2-6]
EllenŒrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen
kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.
A menü haszná lata
50
Hívás idŒtartama [Menü 2-6-1]
EllenŒrizheti az Utolsó hívás, és az Minden hívás idŒtartamát. A
hívás számlálók törölhetŒk.
Adat mennyiség [Menü 2-6-2]
EllenŒrizheti a Elküldött, Fogadott vagy Minden adat
mennyiségét, és Törölheti a számlálókat.
Hangprofil [Menü 3]
Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengŒhangjait és
rendelhet hangjelzéseket a különbözŒ eseményekhez, profilokhoz
és hívócsoportokhoz.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. A Hangprofil menüpont közvetlen eléréséhez nyomja meg a
3 gombot, vagy használja a L és R gombot.
3. Közvetlen is beléphet ebbe a menübe, megnyomva a L gombot
készenléti üzemmódban.
Általános [Menü 3-1]
Az Általános hangprofil kiválasztása.
Hangos [Menü 3-2]
A Hangos hangprofil kiválasztása, ha például zajos helyen
tartózkodik.
Fülhallgató [Menü 3-3]
A Fülhallgató hangprofil kiválasztása, ha fülhallgatót csatlakoztat a
telefonhoz.
Kihangosító [Menü 3-4]
RezgŒ hívásjelzés [Menü 3-5]
Ha szüksége van a rezgŒ hívásjelzŒre, a hangprofilban beállíthatja a
RezgŒ hívásjelzést.
A menü haszná lata
Az Kihangosító hangprofil kiválasztása, ha autós kihangosító
készletet használ.
51
Hangprofil [Menü 3]
Csendes [Menü 3-6]
A Csendes hangprofil kiválasztása, ha például csendes helyen
tartózkodik.
Megjegyzés
• Ha minden egységet felhasznált, akkor nem
kezdeményezhet, csak segélykérŒ hívást. A SIM
kártyától függŒen szüksége lehet a PIN2 kódra a
költségkorlát beállításához.
Bekapcsol [Menü 3-x-1]
Bekapcsolja a kiválasztott profilt.
Testre szab [Menü 3-x-2]
Mindegyikük az alább látható almenükkel rendelkezik, kivéve a
RezgŒ hívásjelzés menüt.
Hívásjelzés
BejövŒ hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez
legjobban illŒ típusát választhatja ki (például csenget, rezgŒ, stb.).
A menü haszná lata
52
CsengŒhang
Itt választhatja ki a csengŒhang környezethez legjobban illŒ
dallamát.
CsengŒhangerŒ
Itt állíthatja be a csengŒhang környezethez legjobban illŒ
hangerejét. A be-/kikapcsolás hangereje, és minden hangjelzés a
CsengŒhangerŒnek megfelelŒ.
Üzenet jelzés
Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztetŒ
jelzŒhangot.
Üzenethang
Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztetŒ
jelzŒhang dallamát.
GombhangerŒ
Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.
Billentyıhang
Kiválaszthatja a gombnyomások hangját a környezetnek
megfelelŒen.
Flip hang
Kiválaszthatja a flip hangját a környezetnek megfelelŒen.
Effekt hangerŒ
Kiválaszthatja az effektek hangerejét a környezetnek megfelelŒen.
Be-/ki kapcsolási hangerŒ
A menü haszná lata
Kiválaszthatja a be-/kikapcsolási hangerŒt a környezetnek
megfelelŒen.
53
Hangprofil [Menü 3]
Auto válasz
Ez a funkció csak autós kihangosító készlet vagy fülhallgató
csatlakoztatásakor aktív.
• Ki
: Még ha a telefon csenget is, nem történik
automatikus hívásfogadás.
• 5 mp után
: 5 másodpercnyi csengetés után a telefon
automatikusan fogadja a hívást.
• 10 mp után
: 10 másodpercnyi csengetés után a telefon
automatikusan fogadja a hívást.
Átnevez [Menü 3-x-3]
Megváltoztathatja a hangprofil nevét, kivéve a rezgés, fülhallgató és
kihangosító esetben.
Megjegyzés
A menü haszná lata
54
• Ha fülhallgató vagy kihangosító csatlakozik a
telefonhoz, nem használhatja a rezgés üzemmódot,
mely a hívástípushoz vagy az üzenet jelzéshez tartozik.
Az kihangosító menüben a következŒ almenük állnak
rendelkezésre:
- Hívásjelzés típusa : Ring, Világítás
- Üzenetjelzés típusa : Egyszeri csengetés,
IdŒszakos csengetés,
Riasztás nélkül
Beállítások [Menü 4]
A következŒ menükben saját igényeinek megfelelŒen végezze el a
beállításokat.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a 4 gombot a Beállítások közvetlen eléréséhez.
Dátum és idŒ [Menü 4-1]
A dátummal és idŒvel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.
Dátum beállítás [Menü 4-1-1]
Megadhatja az aktuális dátumot.
Dátumformátum [Menü 4-1-2]
Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a NN/HH/ÉÉÉÉ,
HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN. (N: nap / H: hónap / É: év)
IdŒ beállítás [Menü 4-1-3]
Megadhatja a pontos idŒt.
IdŒformátum [Menü 4-1-4]
Választhat a 12 és 24 órás idŒformátum közül.
Telefon [Menü 4-2]
Háttérkép [Menü 4-2-1]
Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.
- Alapértelmezett
Kiválaszthat egy képet vagy animációt a L vagy R gombbal.
- Saját mappa
Kiválaszthat egy képet vagy animációt háttérként.
A menü haszná lata
Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg.
55
Beállítások [Menü 4]
Háttérszöveg [Menü 4-2-2]
Ha a Be opciót választja, akkor szerkesztheti a készenléti
üzemmódban megjelenŒ szöveget.
Nyelv [Menü 4-2-3]
Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt
nyelvet. A változás felhasználható karakterkészletet is befolyásolja.
Háttérvilágítás [Menü 4-2-4]
Beállíthatja a bejövŒ hívás esetén látható animációt.
Kontraszt [Menü 4-2-5]
Beállíthatja a kijelzŒ fényességét a L vagy R gombbal.
Információs ablak [Menü 4-2-6]
Megtekintheti a kiválasztott menü állapotát, mielŒtt megnyitja a
menüt. Az állapot kijelzŒ alján látható.
Menü szín [Menü 4-2-7]
Kiválaszthat egy menüszínt a számos kombináció közül.
LED jelzŒ [Menü 4-2-8]
A menü haszná lata
56
Bekapcsolt állapotban a LED-kijelzŒ villogása jelzi, hogy a
szolgáltatás rendelkezésre áll.
Hálózat neve [Menü 4-2-9]
Ha a bekapcsolt állapotot választja, megtekintheti a hálózati
szolgáltató nevét, amely készenléti üzemmódban jelenik meg.
Hívásbeállítás [Menü 4-3]
Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja meg, ha
megnyomja a < [Kiválaszt] gombot a Beállítások menüben.
Átirányítás [Menü 4-3-1]
A Hívásátirányítás szolgáltatással más számra irányíthatja hang, fax
vagy adathívásait. A szolgáltatás részleteirŒl érdeklŒdjön
szolgáltatójánál.
• Minden hívás
Minden telefonhívást átirányít.
• Ha foglalt
Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.
• Nincs válasz
Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.
• Nem elérhetŒ
Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi
tartományon kívül van.
• Minden adat
Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC
csatlakoztatása van.
• Minden fax
Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax
csatlakoztatása van.
A menü haszná lata
• Mind kikapcsol
Minden átirányítást töröl.
57
Beállítások [Menü 4]
Az almenük
Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi vannak.
- Bekapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás aktiválása.
Hangposta
Az üzenet átirányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem
elérhetŒ a Minden adat és a Minden fax pontokból.
Más szám
Írja be az átirányítás telefonszámát.
Kedvenc
Választhat az 5 utolsó átirányításhoz használt telefonszám közül.
- Kikapcsolás
A megfelelŒ szolgáltatás kikapcsolása.
- Állapot
A megfelelŒ szolgáltatás állapotának lekérdezése.
Válasz üzemm [Menü 4-3-2]
A menü haszná lata
58
• Flip nyitás
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerıen a flip
nyitásával is fogadhatja.
• Bármely gomb fogad
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a E [Vége] gomb
kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.
• Csak küldés
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a S [Hívás]
gombbal fogadhatja.
Saját szám küldése [Menü 4-3-3]
(Hálózat- és elŒfizetés-függŒ szolgáltatás)
• Be
Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi
telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél
telefonján.
• Ki
Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el
telefonszámát a hívott félnek.
• Beállítás hálózat szerint
Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal
szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.
Hívásvárakoztatás [Menü 4-3-4]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
• Bekapcsol
A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.
• Kikapcsol
A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.
Percjel [Menü 4-3-5]
Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést
hallhat.
A menü haszná lata
• Állapot
A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenŒrzése.
59
Beállítások [Menü 4]
Automata újrahívás [Menü 4-3-6]
• Be
Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a
hívást megismétli.
• Ki
Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a
hívást nem ismétli meg.
Zárt felhasználócsoport [Menü 4-3-7]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
Ez a funkció a telefon használatának olyan korlátozására szolgál,
ahol csak bizonyos zárt felhasználói csoportokhoz (CUG) tartozó
telefonszámok hívhatók. A funkció használatakor minden bejövŒ és
kimenŒ hívás egy csoport indexhez kerül. Ha meg van határozva
egy csoport index, akkor minden kimenŒ hívás ahhoz kerül. Ha
nincs meghatározva csoport index, akkor a hálózat a javasolt
indexet fogja használni (ami egy hálózaton tárolt különleges index.)
Alapértelmezés : Az alapértelmezett csoport aktiválása, melyet
bejelentett a szolgáltatónál.
A menü haszná lata
60
Indit
: A kiválasztott CUG index kijelölése.
Szerkeszt
: A CUG név és index aktiválása, szerkesztése
Töröl
: A kiválasztott CUG törlése.
Mindet töröl
: Összes CUG törlése.
Biztonság [Menü 4-4]
PIN kód kérése [Menü 4-4-1]
Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon
kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után
vár a PIN kód bevitelére.
1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a Biztonság menüben, majd
nyomja meg a < [Választ] gombot.
2. Válassza a Be/Ki opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a
PIN kódhoz a telefon bekapcsolásakor.
4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a
telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a
telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad
meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel.
Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Telefonzár [Menü 4-4-2]
Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen
használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági
kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus opciót
választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.
Híváskorlátozás [Menü 4-4-3]
A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos
típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefonnal.
A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következŒ
almenük láthatók.
• KimenŒ nemzetközi
Nemzetközi kimenŒ hívások tiltása.
• KimenŒ nemzetközi, kivéve hazai
Minden nemzetközi kimenŒ hívás tiltása barangoláskor.
A menü haszná lata
• Minden kimenŒ
Minden kimenŒ hívás tiltása.
61
Beállítások [Menü 4]
• Minden bejövŒ
Minden bejövŒ hívás tiltása.
• Roam közben
Minden bejövŒ hívás tiltása barangoláskor.
• Mindet töröl
Minden hívástiltás törlése.
• Jelszóváltás
Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.
A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi :
• Bekapcsol
Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor használhatja
ezt a korlátozást.
• Kikapcsol
Kikapcsolhatja a funkciót.
• Állapot
Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi állapotát.
Fix hívószám [Menü 4-4-4] (SIM kártya-függŒ)
A menü haszná lata
62
Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenŒ
hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.
• Aktivál
A kimenŒ hívások korlátozása a megadott telefonszámra.
• Kilép
A híváskorlátozás törlése.
• Hívószámlista
Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix hívószámok listáját.
Kódváltás [Menü 4-4-5]
A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen
használat megelŒzésére lehet használni.
Ebben a menüben a következŒ kódokat változtathatja meg: PIN2
kód, Biztonsági kód.
1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN2 kódot,
akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az
< [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN2 kódot, és ellenŒrizze.
Hálózat választás [Menü 4-5]
Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez
manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás
általában Automatikus.
Automatikus [Menü 4-5-1]
A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhetŒ
hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot
választotta, a telefon akkor is az “Automatikus” beállítást használja,
ha ki-, majd bekapcsolja.
Kézi [Menü 4-5-2]
Kedvelt [Menü 4-5-3]
Összeállíthat egy listát az elŒnyben részesített hálózatokról, és a
telefon megpróbál elŒször ezekhez csatlakozni, mielŒtt más
hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban elŒre tárolt hálózati
listából állítható össze.
A menü haszná lata
A telefon megkeresi az elérhetŒ hálózatok listáját, és megjeleníti.
Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak
van barangolási szerzŒdése a honos hálózattal. A telefon lehetŒvé
teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.
63
Beállítások [Menü 4]
GPRS-beállítás [Menü 4-6]
KülönbözŒ helyzetektŒl függŒen GPRS szolgáltatásokat vehet
igénybe.
Bekapcsolás [Menü 4-6-1]
A menüpont kiválasztásával telefonkészülékét automatikusan
regisztrálhatja a kívánt GPRS hálózatnál, miután a készüléket
bekapcsolta. WAP vagy PC tárcsázási alkalmazás indításával
kapcsolat jött létre a telefon és a hálózat között, amely biztosítja az
adatátvitelt. Az alkalmazás befejezésével a GPRS csatlakozás
megszakad, ám a regisztráció továbbra is érvényes.
Ha szükséges [Menü 4-6-2]
A menüpont kiválasztásával a WAP szolgáltatáshoz való
csatlakozáskor GPRS csatlakozás jön létre, és a WAP szolgáltatás
befejezésével a GPRS csatlakozás is megszınik.
Beállítások visszaállítása [Menü 4-7]
Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre
állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód
beírása.
A menü haszná lata
64
SzervezŒ [Menü 5]
ÉbresztŒóra [Menü 5-1]
5 ébresztési idŒpontot állíthat be a funkció segítségével.
1. Válassza a Be opciót, és adja meg az ébresztés idŒpontját.
2. Válassza ki az ébresztŒ ismétlŒdését: Egyszer, HétfŒ-Péntek,
HétfŒ-Szombat és Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja meg az < [OK]
gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja meg az < [OK]
gombot.
Naptár [Menü 5-2]
A SzervezŒ menübe lépve egy naptár jelenik meg. A képernyŒ felsŒ
részén látható a dátum. A képernyŒ alsó részén ikonok
szimbólumok jelennek meg (idŒzítŒ, jegyzet). Ha új dátumot választ,
a képernyŒ annak megfelelŒen frissül. Az adott nap
megkereséséhez egy négyzet alakú kurzort használhat. Ha a napon
rózsaszínı kurzort lát, akkor az adott napra valamilyen programja
van. Ezzel a funkcióval gyorsan megtalálhatja az emlékeztetŒket és
találkozókat. A telefon hangjelzéssel figyelmezteti, ha beállítja a
jegyzethez.
Nap, hónap, és év megváltoztatása.
Magyarázat
Gomb
Magyarázat
Évente
U D
Hetente
* #
Havonta
L
Naponta
R
Megjegyzés
• A telefont be kell kapcsolnia a funkció használatához.
A menü haszná lata
Gomb
1 3
65
SzervezŒ [Menü 5]
Bej. hozzáad. [Menü 5-2-1]
Maximum 39 karaktert szerkeszthet (21 karaktert kínai nyelv
esetén), és 20 jegyzetet készíthet.
• Napló
Adja meg a tárgyat, az idŒpontot, az ismétlést, valamint
hangjelzés szükségességét.
• Jegyzet
1. Válassza az Bejegyzés hozzáadása opciót a < [Kiválaszt]
gombbal.
2. Nyomja meg a Jegyzet gombot.
3. Adja meg a jegyzetet, és nyomja meg az < [OK] gombot.
Mutat [Menü 5-2-2]
Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó jegyzetet. Használja a
U , D gombokat a jegyzetlista kereséséhez. Ha hangjelzés állít be
a jegyzethez, akkor a hangjelzés szimbólum megjelenik. Ilyenkor,
ha megnyomja a < [Kiválaszt] gombot, részleteiben láthatja a
jegyzetet. Nyomja meg az < [Opciók] gombot a jegyzet
törléséhez, szerkesztéséhez.
Mindet mutat [Menü 5-2-3]
A menü haszná lata
66
Megmutatja az összes jegyzetet. Használja a U , D gombokat a
jegyzetlista kereséséhez. Nyomja meg az < [Opciók] gombot, és
ugyanazt a menüt használhatja, mint a Mutat esetén.
Utolsót töröl [Menü 5-2-4]
Törölheti a múltbéli emlékeztetŒket, melyekre már felhívta a
készülék a figyelmet.
Mindet törlése [Menü 5-2-5]
Az összes jegyzetet törölheti.
Telefonkönyv [Menü 5-3]
1. A Telefonkönyv használatához nyomja meg a > [Nevek]
gombot készenléti üzemmódban.
2. A Telefonkönyv használatához nyomja meg < [Menü] gombot
készenléti üzemmódban, és válassza a SzervezŒt.
Megjegyzés
• Ékezetes karakterek (éáıúŒóüö) bevitelekor a beírható
betık vagy számok mennyisége csökkenhet .
Keres [Menü 5-3-1]
(Hívás telefonkönyvbŒl)
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a > [Nevek] gombot.
2. Keressen megnyomva a < [Kiválaszt] gombot.
3. Adja meg annak a nevét, akinek a telefonszámát vagy e-mail
címét meg szeretné keresni, vagy válassza a “Lista” opciót a
telefonkönyv megtekintéséhez.
4. Azonnali keresés lehetséges, ha megadja a név elsŒ betıjét,
vagy számot, amit keresni szeretne.
• Szerkeszt : Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét,
telefonszámát, E-mail címét, és fax számát az
< [OK] gombbal.
• Üzenet írás : Miután megtalálta a keresett számot, üzenetet
küldhet a kiválasztott számra.
• Másol
: Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv
bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy
vissza.
A menü haszná lata
5. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni, vagy
hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az < [Beállít]
gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
67
SzervezŒ [Menü 5]
• FŒ szám
• Töröl
: Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy irodai
számot, melyet gyakran használ. ElŒször a fŒ
szám jelenik meg, ha beállította.
: Itt törölhet bejegyzéseket.
Új bejegyzés [Menü 5-3-2]
Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz.
A telefon memóriájának kapacitása 200 bejegyzés. A SIM kártya
kapacitása a kártya típusától függ.
A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak,
vagy kevesebbet ha ékezetes karaktert is használ. A SIM kártyában
tárolható karakterek száma a kártya típusától függ.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza az Új bejegyzés menüpontot, és nyomja meg a <
[Kiválaszt] gombot.
3. Válassza ki a használni kívánt memóriát: SIM vagy Telefon. Ha a
telefonmemóriát választja, akkor meg kell jelölnie egy fŒszámot.
a. Nyomja meg az < [OK] gombot a név megadásához.
b. Nyomja meg az < [OK] gombot, majd adja meg a
telefonszámot.
c. Nyomja meg az < [OK] gombot.
d. Megadhat egy csoportot a bejegyzéshez a L, R gombokkal.
A menü haszná lata
68
e. Megadhat egy karaktert a bejegyzéshez a L, R, U, D
gombokkal.
Hívócsoport [Menü 5-3-3]
A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját csoportot is létrehozhat.
Egy csoport 20 személyt tartalmazhat.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a >[Nevek] gombot.
2. Válassza a Hívócsoport menüpontot, és nyomja meg a
<[Kiválaszt] gombot. Minden csoportlista megjelenik.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és nyomja meg a
<[Kiválaszt] gombot.
• Csoport tagok
Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívócsoportot.
• Csoport csengŒhang
Kiválaszthat egy csengŒhangot minden egyes csoporthoz.
• Csoport ikon
Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
• Új tag felvétele
Csoporttagokat vehet fel. A csoportok tagjainak száma nem
haladhatja meg a 20-at.
• Tag törlése
Eltávolíthatja a tagot a csoport taglistából. A név és a szám
továbbra is a telefonkönyvben marad.
• Átnevez
Megváltoztathatja a csoport nevét.
Gyorshívás [Menü 5-3-4]
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Gyorshívás menüpontot, és nyomja meg a <
[Kiválaszt] gombot.
3. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni, válasszon egy üres
helyet, majd a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza ki a
telefonkönyvbŒl.
4. Ha egy olyan számot választ ki, melyhez már rendelt
telefonszámot, akkor az alábbi menüpontok közül választhat.
A menü haszná lata
Ezzel a menüponttal 2 - 9 gombok bármelyikét
hozzárendelheti egy név bejegyzéshez. A bejegyzések
tárcsázásához tartsa nyomva az adott gombot 2-3 másodpercig.
69
SzervezŒ [Menü 5]
• Váltás
Itt változtathatja meg a számgombhoz rendelt telefonkönyv
bejegyzést.
• Töröl
Ebben a menüpontban törölheti a szám gombhoz rendelt
telefonkönyv bejegyzést.
Beállítások [Menü 5-3-5]
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Beállítások menüpontot, és nyomja meg a <
[Kiválaszt] gombot.
• Mentés
Válassza ki a Mentés opciót, majd nyomja meg a <
[Kiválaszt] gombot.
- Ha a Vegyes opciót választja, akkor egy bejegyzés
hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy hova tárolja.
- Ha a SIM vagy Telefon opciót választja, a telefon a SIM
kártyára, vagy a telefonra tárolja az új bejegyzést.
• Keresés
Válassza ki a Keresés opciót, majd nyomja meg a <
[Kiválaszt] gombot.
A menü haszná lata
70
- Ha a Vegyes opciót választja, akkor a telefon megkérdezi a
keresés helyét.
- Ha a Név vagy Szám opciót választja, a telefon a bejegyzést
a nevek vagy számok között keresi.
• Nézetek
Válassza ki a Nézetek opciót, majd nyomja meg a <
[Kiválaszt] gombot.
Ha a Csak név opciót választja, akkor a telefon csak a nevet
jeleníti meg.
Ha a Képpekkel opciót választja, a telefon a
karakterinformációt és képet is megjelenít.
- Csak név
: A telefonkönyv csak a nevek listáját mutatja.
- Képekkel
: A telefonkönyvben a nevek mellett információ
szerepel a beállított karakterrŒl és megjelenik
a kép is.
- Név és szám
Mindet másol [Menü 5-3-6]
Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon
memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és viszont.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és nyomja meg a
< [Választ] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
• SIM-rŒl telefonra : A bejegyzéseket a SIM kártyáról a telefon
memóriájába másolhatja.
• Telefonról SIM-re : A bejegyzéseket a telefonról a SIM
kártyára másolhatja.
3. A következŒ almenük jelennek meg.
• Eredeti törlése
: Az eredeti számok törlésre kerülnek és a
másolt számok megmaradnak a
tárolókban.
Mindet töröl [Menü 5-3-7]
Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket, hangokat
törölheti a telefon memóriájából vagy a SIM kártyáról. A funkció
használatához szüksége lesz a Biztonsági kódra, kivéve a hanghoz.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban, és válassza a Mindet töröl menüpontot,
majd nyomja meg a < [Kiválaszt] gombot.
A menü haszná lata
• Eredeti megtartása : Az eredeti és a másolt számok is
megmaradnak a tárolókban.
71
SzervezŒ [Menü 5]
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót.
3. A megerŒsítéshez nyomja meg az < [OK] gombot, a törlésbŒl
való kilépéshez pedig a > [Vissza] gombot.
Információ [Menü 5-3-8]
• SDN (Service Dial Numbers-Szolgáltatói számok)
Ebben a menüben tekintheti meg a szolgáltató saját telefonszámát
(ha azt a SIM kártya támogatja).
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban, és válassza az Információ
menüpontot.
2. Lapozzon a SDN-hez, majd nyomja meg az < [Kiválaszt]
gombot.
3. Az elérhetŒ szolgáltatások neve jelenik meg.
4. A U , D gombokkal válassza ki a szolgáltatást, majd nyomja
meg a S [Hívás] gombot.
• Memória
Ebben a menüben ellenŒrizheti a SIM kártya és a telefon
memóriájának kihasználtságát.
A menü haszná lata
72
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. Válassza az Információ menüpontot,
és nyomja meg a < [Választ] gombot.
2. Válassza a Memória menüpontot, és nyomja meg az < [OK]
gombot.
• Saját szám (SIM kártyafüggŒ szolgáltatás)
A SIM kártyán ellenŒrizheti saját telefonszámát.
Extrák [Menü 6]
Kedvencek [Menü 6-1]
A Kedvencek menüben beállíthat 9 menüt, melyeken gyakran
használ. A menü közvetlenül megjeleníthetŒ a D gyorsgomb
megnyomásával.
Ha regisztrálni szeretné a menüt a kedvencek között, akkor
válassza az <Üres> opciót a listában. Ha a menüt már regisztrálta,
akkor a következŒ opciók jelennek meg:
- Választ
: Aktiválja a regisztrált menüt.
- Változtat
: Megváltoztatja a menüt.
- Töröl
: Törli a regisztrált menüt.
- Mindet töröl : Törli az összes menüt, amit regisztrált a Kedvencek
közé.
- Információ
: Információt jelenít meg a regisztrált menürŒl.
Játékok [Menü 6-2]
A telefonban tárolt játékokkal szórakoztathatja magát.
Megjegyzés
A menü haszná lata
• A vezérlŒgombok a játéktól függŒen eltérŒen
mıködnek. Minden játék tartalmaz magyarázatot a fŒ
gombok mıködésével kapcsolatban. A többi gomb a
következŒk szerint használható.
[Közös gombfunkciók]
< : Játékmenü
> : Vissza
C : Felfüggesztés, folytatás
73
Extrák [Menü 6]
Számológép [Menü 6-3]
Ebben a menüpontban alapvetŒ matematikai mıveleteket végezhet
el, mint például +, –, x, ÷ : Összeadás, Kivonás, Szorzás és
Osztás.
1. A számokat adja meg a számgombokkal.
2. Használjon egy navigációs gombot az elvégezni kívánt mıvelet
kiválasztásához.
3. Adja meg a számokat.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az < [Eredm.]
gombot.
5. Nyomja meg a [Nulláz] gombot, vagy adjon meg újabb számokat
a mıvelet ismétléséhez.
6. Nyomja meg a C gombot a számok és mıveletek törléséhez.
7. Ha megnyomja a * gombot, akkor negatív számot adhat meg.
Ha megnyomja a # gombot, decimális számot adhat meg.
8. A számológép funkció befejezéséhez nyomja meg a >
[Vissza] gombot.
Saját könyvtár [Menü 6-4]
A menü haszná lata
74
LehetŒvé teszi a letöltött képek és hangok megtekintését.
Beállíthatja Háttérképnek, vagy CsengŒhangnak Œket.
Megtekintheti, törölheti és átnevezheti a letöltött tartalmat.
Letöltött kép [Menü 6-4-1]
Hang [Menü 6-4-2]
Az egyes mappákhoz tartozó almenük
• Cím szerkesztése
Beírhat egy címet minden letöltött tartalomhoz.
• Üzenet küldése
Rövid üzenetet/multimédia üzenetet írhat (tartalomtól függŒ), és
csatolhat hozzá képet vagy hangot.
• Mentés mint háttérkép
A letöltött hangot vagy képet beállíthatja háttérképként vagy
csengŒhangként.
• Törlés
Törölhet egy adott letöltött tartalmat.
• Mindet töröl
Törölhet minden letöltött tartalmat.
Átváltás [Menü 6-5]
Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket válthat át. 4
különbözŒ típus közül választhat : Hossz, Terület, Tömeg és
Térfogat.
1. A négy típus közül az < [Egység] gombbal választhat.
2. Állítsa be a konvertálandó értéket a L, R gombokkal.
3. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a U, D gombokkal.
4. EllenŒrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó konvertálandó
értéket. Megadhat egy számot a # gombbal.
Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét ellenŒrizheti.
1. A L, R gombokkal válassza ki a kívánt idŒzónához tartozó
várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére a < [Beállít]
gombbal.
A menü haszná lata
VilágidŒ [Menü 6-6]
75
Extrák [Menü 6]
HangfelvevŒ [Menü 6-7]
Lehetséges 10 darab, egyenként 20 másodperces hangfelvétel
készítése és lejátszása.
Felvétel [Menü 6-7-1]
1. A HangfelvevŒ menüben és készenléti üzemmódban a C
gomb nyomva tartásával készíthet felvételt.
2. Ha a felvétel elindult, az üzenet felvételi és hátralévŒ ideje kerül
megjelenítésre.
3. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor nyomja meg a <
[Ment] gombot.
4. Nevezze el a felvételt, majd nyomja meg az < [OK] gombot.
Listát mutat [Menü 6-7-2]
A telefon megjeleníti a hangfelvételek listáját. Lejátszhatja és
Törölheti a tárolt hangfelvételeket.
Memória állapot [Menü 6-8]
EllenŒrizheti a szabad memória mennyiségét, emellett a
memóriához tartozó menüpontokat (pl. szöveges ill. képüzenet,
bejövŒ üzenetek, kimenŒ üzenetek) is.
A menü haszná lata
76
PC Sync funkció
A PC Sync szoftverrel a számítógép és a telefon közötti
adatokat szinkronizálhatja. A PC Sync funkcióval
kapcsolatban további részleteket talál a mellékelt PC Sync
CD lemezen.
Internet [Menü 7]
A telefon a vezeték nélküli alkalmazás protokollra (WAP) alapuló
szolgáltatást támogat. Hozzáférhet a hálózat által kínált
szolgáltatásokhoz. A szolgáltatások menü lehetŒvé teszi olyan
információk megjelenítését, mint a hírek, idŒjárás jelentés, és reptéri
információk.
KezdŒlap [Menü 7-1]
Az aktuális profil által meghatározott kezdŒlaphoz csatlakozhat.
A szolgáltató határozza meg a kezdŒlapot, ha Ön nem teszi meg
egy aktív profilban.
KönyvjelzŒk [Menü 7-2]
Nyomja meg a < [Kiválaszt] gombot, hogy hozzáférjen a
rendelkezésre álló opciókhoz, vagy nyomja meg a > [Vissza]
gombot a kilépéshez.
• Csatlakozás : Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzŒhöz.
• Hozzáad
: Manuálisan új könyvjelzŒket adhat hozzá.
• Szerkeszt
: A kiválasztott könyvjelzŒ nevének és címének
szerkesztése.
• Töröl
: A kiválasztott könyvjelzŒ törlése a listából.
Profilok [Menü 7-3]
• Bekapcsol
A kiválasztott profil aktiválása.
• Beállítá
A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve
változtathatja meg.
A menü haszná lata
A kapcsolatok beállításainak 10 profilt hozhat létre, melyek közül
egyet választhat ki. A kiválasztáshoz nyomja meg a < gombot.
77
Internet [Menü 7]
- KezdŒlap
Itt állíthatja be a kapcsolat létrehozásakor automatikusan letöltött
weblap címét. Nem kell a “http://” elŒtaggal kezdenie a címet, a
WAP böngészŒ automatikusan hozzáadja az elŒtagot.
- Adatátvitel
Beállíthatja a vivŒ adatszolgáltatást.
• Adat
• GPRS
- Adat beállítások
Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítás választotta
vivŒként.IP cím : Adja meg a WAP átjáró IP címét.
A menü haszná lata
78
Tárcsáz
: A WAP átjáró telefonszáma.
Azonosító
: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) felhasználó azonosítóját.
Jelszó
: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) jelszavát.
Hívás típus
: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy
Digitális (ISDN).
Hívás seb.
: Adja meg az adatátviteli sebességet.
Várakozási idŒ : A beállított várakozási idŒ (30 - 300 másodperc)
eltelte után a szolgáltatás nem fog a
rendelkezésére állni, ha ezen idŒ alatt nem
történt adat bevitel, vagy adat átvitel.
- GPRS beállítások
Csak akkor jelenik meg, ha a GPRS beállítás választotta
vivŒként.
IP cím
: Adja meg a WAP átjáró IP címét.
APN
: Adja meg a GPRS APN beállítását.
Azonosító : Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró)
felhasználó azonosítóját.
Jelszó
: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró)
jelszavát.
- Képek mutatása
Itt állíthatja be, hogy a WAP böngészŒ megjelenítse-e a képeket
vagy sem.
- Kapcsolat típusa
A kapcsolat típusa Ideiglenes és Folyamatos lehet a hálózati
átjáró típusától függŒen.
Folyamatos
Kapcsolt folyamatos adatátvitel, azonban nagyobb hálózati
forgalmat generál.
Ideiglenes
Csatlakozásmentes szolgáltatás.
HTTP
- Proxybeállítások
IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.
Port: Adja meg a proxy szerver portját.
- Biztonságos beállítások
A használt átjárónak megfelelŒen Be-vagy Ki-kapcsolhatja ezt
az opciót.
• Átnevez
A Profil nevét szerkesztheti itt.
A menü haszná lata
- DNS-beállítások
Adja meg az elsŒdleges és másodlagos DNS címet, ha a
hálózati szolgáltató igényli.
79
Internet [Menü 7]
• Töröl
A Profilt törölheti itt.
• Hozzáad
Kézzel hozzáadhat egy új profilt.
URL-re lép [Menü 7-4]
Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetszŒ weboldalra. Ehhez írja
be annak közvetlen URL címét.
Cache [Menü 7-5]
A Cache tárolja ideiglenesen a letöltött Weboldalakat. Ebben a
menüben ürítheti ki a cache tartalmát, vagy változtathatja meg a
cache üzemmódot.
Cache ürítés [Menü 7-5-1]
A cache memória tartalma törlŒdik.
Gyorsítótár ellenŒrzése [Menü 7-5-2]
Itt állíthatja be, hogy a böngészŒ mikor ellenŒrizze a cache
tartalmát.
A menü haszná lata
80
Cookie-k beállításai [Menü 7-6]
A használt információk vagy szolgáltatások a telefon cache
memóriájában kerülnek tárolásra.
Cookie-k törlése [Menü 7-6-1]
Az összes süti törlésre kerül.
Cookie-k ellenŒrzése [Menü 7-6-2]
EllenŒrzi, hogy használ-e egy adott sütit a rendszer vagy nem.
Biztonsági tanúsítvány [Menü 7-7]
Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.
Profilok visszaállítása [Menü 7-8]
Törölheti a profilokat, hogy visszatérjen az eredeti beállításokhoz.
BöngészŒ verziója [Menü 7-9]
Megjelenik a WAP BöngészŒ verziója.
A menü haszná lata
81
Kapcsolat közben-Online menü
Ha kapcsolatban van a készülék, az alábbi menük használhatók.
■ KezdŒlap
Visszalépés a kezdŒ weblapra. Ugyanaz, mint a [Menü 7-1].
■ Frissít
Az aktuális weblap frissítése.
■ KönyvjelzŒk
A könyvjelzŒk listájának megjelenítése. Ugyanaz, mint a
[Menü 7-2].
■ Mentés könyvjelzŒként
Az aktuális weboldal hozzáadása könyvjelzŒként a listához.
■ Üzenetek
WAP kapcsolat közben megjelenítheti a rövid üzeneteket.
■ URL-re lép
A kívánt oldalra léphet. A menüben szerkesztheti az oldal címét is.
■ E-mail csatlakozás
Csatlakozás a beállított e-mail szerverhez.
■ E-mail beállít
A menü haszná lata
82
Az aktuális weblap címének beállítása e-mail szerverként.
■ Cache ürítés
Törli a cache memóriatartalmát.
■ Képek mentése
Elmentheti a WAP oldalon látott képet.
Java [Menü 8]
Alkalmazások [Menü 8-1]
Java menü opciók
Keressen egy alkalmazást, és válassza az Opciókat.
1. Új
: Új mappa létrehozása.
2. Áthelyezés
: A kiválasztott mappát vagy alkalmazást a
kijelölt mappába helyezi át.
3. Névjegy
: Java MIDP-információk megjelenítése.
4. Információ
: Az alkalmazásra vonatkozó információk
megjelenítése.
5. Eltávolítás
: Alkalmazás eltávolítása.
6. Frissít
: Csatlakozik a szerverhez, és frissíti az
alkalmazást.
7. Beáll.
: Bizonyos Java alkalmazásokhoz
adatkapcsolatra van szükség. A csatlakozási
opciók beállítása ebben a menüben történik.
- Mindig
: Ha ezt választja, a kapcsolat figyelmeztetés
nélkül, azonnal létrejön.
- Figyelmeztetés: A kapcsolat létrehozása elŒtt a készülék
megerŒsítést kér.
- Soha
: Semmilyen kapcsolat nem hozható létre.
: Itt átnevezheti az alkalmazást.
9. Kilép
: Kilépés az alkalmazások menübŒl.
Letöltés [Menü 8-2]
Lásd a Menü 7-2-t. Beállíthatja az alkalmazás szerver címét.
Alkalmazásokat tölthet le a WAP böngészŒvel, és eltárolhatja Œket a
telefonban. Megtekintheti az Alkalmazások képernyŒn az
alkalmazások listáját.
A menü haszná lata
8. Átnevez
83
Alkalmazások [Menü 8]
Profilok [Menü 8-3]
Egyes játékoknál szükséges egy hálózati kapcsol az üzemeléshez,
mint például a többjátékos üzemmódok. Beállíthat 5 profilt, és
elindíthatja a kívánság szerintit. Ez hasonló a WAP profil
beállításhoz. Nézze át a WAP beállításokat ennek az opciónak a
beállításánál.
A JAVATM a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
A menü haszná lata
84
Tartozékok
Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni
igényeinek megfelelŒen választhatja ki.
Hagyományos akkumulátor
Hordozható headset
Telefonjához csatlakozik, és kezei
használata nélkül telefonálhat.
Úti töltŒ
Ez a töltŒ lehetŒvé teszi az akkumulátor
töltését.
CD/Adatvezeték
Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját,
hogy adatokat cseréljen közöttük.
Megjegyzés
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
• A tartozékok eltérŒek lehetnek a különbözŒ
országokban; a további részletek tekintetében
egyeztessen a helyi képviselettel, vagy ügynökséggel.
85
FŒbb mıszaki adatok
Általános jellemzŒk
Modell
: C1100
Rendszer:
: GSM 900 / DCS 1800
Üzemi hŒmérséklet
Max : +55°C
Min : -10°C
86
HRVATSKI
GPRS Telefon
Uputstvo za uporabu
MODEL : C1100
Molimo Vas da paæljivo pogledate
ovo uputstvo prije koriπtenja aparata.
Uvod
»estitamo na kupnji ovog modernog i kompaktnog
mobitela C1100, koji je napravljen po najnovijoj digitalnoj
tehnologiji u mobilnoj komunikaciji.
Ovo uputstvo sadræi vaæne informacije za koriπtenje i rukovanje
ovim telefonom. Molimo Vas da paæljivo proËitate ove informacije
kako biste najbolje iskoristili telefon i sprijeËili oπteÊenje ili
pogreπno rukovanje. Bilo kakve promjene ili izmjene koje nisu
navedene u uputstvu mogu Vas liπiti garancije za ovaj aparat.
Upute za sigurnu i efikasnu uporabu
ProËitajte ove jednostavne upute. Ako ih se ne pridræavate to moæe
biti opasno ili protuzakonito. Daljnje detaljne upute navedene su
kasnije u ovom priruËniku.
Izlaganje radio frekvencijskoj energiji
Informacije o Izlaganju radio valovima i Postotak specifiËne
absorpcije (SAR)
Ovaj mobitel model C1100 je napravljen u skladu sa zahtjevima o
izlaganju radio valovima. Ovi zahtjevi baziraju se na znansvenim
istraæivanjima i ukljuËuju zaπtitne margine napravljene tako da
pruæaju sigurnost svima bez obzira na dob i zdravstveno stanje.
• U odredbama o izlaganju radio valovima postoji mjerna jedinica
tzv. Specific Absorption Rate ili SAR. Testovi za SAR su
provedeni standardiziranom metodom dok je telefon na najjaËim
vrijednostima u svim frekvencijama.
• Moæe biti razlika u SAR nivoima meu modelima LG telefona, ali
svi su oni napravljeni prema odredbama o izlaganju radio
valovima.
• PreporuËena SAR granica od meunarodnog Odbora za zaπtitu
od ne-ionizirajuÊe radijacije (ICNIRP) je u prosjeku 2W/kg preko
(10) grama tvari.
• Najviπa SAR vrijednost za ovaj model telefona testiranog na
DASY4 kod koriπtenja na uhu je 1.120 W/kg (10g).
• SAR vrijednosti za stanovnike zemalja/regija koje su prihvatile
SAR granicu koju preporuËa Institut za elektriËne i elektroniËke
inæenjere (IEEE), iznosi 1.6 W/kg u prosjeku preko jednog (1)
grama tvari.
3
Upute za sigurnu i efikasnu uporabu
Odræavanje aparata
Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjaËe i opremu koja
je odobrena za taj model. Koriπtenje bilo koje druge vrste moæe
znaËiti gubitak garancije koju ste dobili za telefon, a moæe i biti
opasno.
• Ne rastavljajte aparat. Odnesite ga struËnoj osobi ako ga je
potrebno popraviti.
• Dræite dalje od elektroniËkih aparata kao πto su TV, radio ili
osobno raËunalo.
• Dræite ga dalje od izvora topline kao πto su peÊi i πtednjaci.
• Ne smije Vam pasti.
• Ne izlaæite aparat mehaniËkom πoku i vibracijama.
• Vanjski sloj se moæe uniπtiti ako je zamotan u vinil.
• Izvana briπite mekom suhom krpom. (Ne smiju se koristiti
nagrizajuÊa sredstva npr. benzin, razrjeivaË ili alkohol.)
• Ne smije biti u puno praπine ili dima.
• Ne dræite mobitel pored kreditnih kartica i putnih karata: moæe
utjecati na podatke na magnetnoj traci.
• Ne kuckajte oπtrim predmetom po zaslonu; moæete oπtetiti
telefon.
• Ne izlaæite ga vodi i vlazi.
• Oprezno postupajte s dodatnom opremom, npr. sluπalicom.
Nemojte nepotrebno dirati antenu.
4
Zamjena osiguraËa
Neispravan osiguraË uvijek zamijenite sa ispravnim istog tipa i
veliËine. Nikada ne koristite osiguraË koji je jaËi od propisanog.
Pravilan rad telefona
Da se postigne optimalan uËinak s najmanjom potroπnjom energije
molimo Vas da:
• Odmaknite mobitel od bilo kojeg drugog telefona dok
razgovarate. Govorite toËno u mikrofon, povucite antenu prema
gore i preko ramena. Ako imate antenu na izvlaËenje, ona treba
biti izvuËena za vrijeme razgovora.
• Ne dirajte antenu dok telefonirate. Ako ju dræite to moæe utjecati
na kvalitetu razgovora, a zbog toga moæe telefon raditi jaËom
snagom od prijeko potrebne i time skraÊujete vrijeme trajanja
baterije u stanju Ëekanja i razgovoru.
• Ako Vaπ telefon podræava infracrvenu vezu, nikada ne smijete
infracrveno svjetlo usmjeriti nekome u oËi.
ElektroniËki ureaji
Svi mobiteli mogu imati smetnje, πto utjeËe na njihov rad.
• Ne koristite mobitele blizu medicinskih aparata ako niste traæili
dopuπtenje. Ne stavljajte telefon iznad pacemaker-a, tj. u gornji
dæep.
• Neki sluπni aparati mogu imati smetnje radi blizine mobitela.
• Manje smetnje mogu se pojaviti na TV-u, radiju, raËunalu, itd.
5
Upute za sigurnu i efikasnu uporabu
Sigurnost na cesti
Provjerite zakon i odredbe koje su na snazi u podruËju kojim vozite,
vezane uz mobilne telefone.
• Ne dræite telefon u ruci dok vozite.
• Posvetite punu paænju voænji.
• Koristite sluπalicu ako je moguÊe.
• Skrenite s ceste i parkirajte prije nego odgovorite na poziv ili
uputite poziv ako to nalaæu uvjeti voænje.
• RF energija moæe utjecati na neku elektroniËku opremu u Vaπem
automobilu, kao πto je linija, sustav zaπtite.
• Ako Vaπ auto ima zraËni jastuk, ne smije mu smetati ugraena ili
prenosiva beæiËna oprema. Moæete zadobiti ozljede zbog
nepravilnog funkcioniranja.
Eksplozivno podruËje
Ne koristite telefon ako ste blizu eksplozija. Pratite znakove i
slijedite upute ili pravila.
Potencijalno eksplozivna mjesta
• Ne koristite mobitel na benzinskim pumpama. Niti blizu goriva i
kemikalija.
• Ne prevozite niti ne stavljajte zapaljivi plin, tekuÊinu ili eksplozive
u svoj auto ako se u njemu nalazi mobitel ili dodatna oprema.
U zrakoplovu
BeæiËni ureaji mogu izazvati smetnje u zrakoplovu.
• IskljuËite mobitel prije ulaska u avion.
• Nemojte ga koristiti na tlu bez dozvole posade.
6
Djeca
Dræite telefon dalje od dohvate djece. Sadræi sitne dijelove koji mogu
izazvati guπenje.
Pozivi u hitnim sluËajevima
Pozivi interventnih brojeva nisu dostupni u svim pokretnim
mreæama. Stoga ne smijete nikada ovisiti iskljuËivo o mobilnom
telefonu za hitne sluËajeve. Provjerite u Vaπem usluænom centru.
Informacije o bateriji i odræavanje
• Baterija se ne mora do kraja isprazniti da biste ju ponovno punili.
Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju ako to
Ëinite.
• Koristite samo LG baterije i punjaËe. LG punjaËi su napravljeni da
maksimalno produæe vijek trajanja baterije.
• Ne rastavljajte baterijski sklop.
• Metalni kontakti na bateriji moraju biti Ëisti.
• Zamijenite bateriju ako viπe ne radi dobro. Baterija se moæe puniti
stotine puta prije nego ju treba zamijeniti
• Stavite puniti bateriju ako ju niste koristili duæe vrijeme da traje
maksimalno dugo.
• Ne smijete izlagati punjaË izravnom sunËevom svjetlu niti velikoj
vlazi, npr. u kupaonici.
• Ne ostavljajte bateriju na toplim niti hladnim mjestima, to moæe
oslabiti njen rad.
7
Sadræaj
Pregled
Dijelovi telefona ...................................................................... 12
• Glavna strana telefona ........................................................... 12
• Straænja strana ....................................................................... 13
Opis Tipki ................................................................................. 14
• Tipke sa strane ...................................................................... 15
• Tipke sa slovima .................................................................... 16
Informacije na zaslonu
Informacije na zaslonu ........................................................... 17
• SliËice na zaslonu .................................................................. 17
UkljuËivanje
UkljuËivanje ............................................................................. 18
• Stavljanje SIM kartice ............................................................ 18
• Vaenje SIM kartice ............................................................... 18
• Stavljanje baterije .................................................................. 19
• Punjenje baterije .................................................................... 19
• IskljuËivanje punjaËa .............................................................. 20
Biranje i odgovaranje na poziv .............................................. 21
• Biranje poziva ........................................................................ 21
• Internacionalni pozivi ............................................................. 21
• Biranje poziva upotrebom imenika ......................................... 21
Dodatne funkcije
Izbornik dolaznih poziva ........................................................ 22
• Za vrijeme poziva ................................................................... 22
• Viπe sugovornika ili konferencijski poziv ................................ 24
8
©ifre .......................................................................................... 26
• PIN (4 do 8 znamenki) ........................................................... 26
• PIN2 (4 do 8 znamenki) ......................................................... 26
• PUK (4 do 8 znamenki) .......................................................... 26
• PUK2 (4 do 8 znamenki) ........................................................ 26
• Zaπtitna πifra (4 do 8 znamenki) ............................................ 26
Pristup izborniku
Sadræaj izbornika .................................................................... 27
Poruke [Izbornik 1] .................................................................. 29
• Pisanje SMS poruka [Izbornik 1-1] ........................................ 29
• Pisanje MMS poruka [Izbornik 1-2] ........................................ 31
• Spremnik dolaznih poruka [Izbornik 1-3] ................................35
• Spremnik odlaznih poruka [Izbornik 1-4] ............................... 36
• Radni spremnik [Izbornik 1-5] ................................................ 38
• Presluπavanje glasovnih poruka [Izbornik 1-6] ...................... 39
• Info poruke [Izbornik 1-7] ....................................................... 39
• Obrasci [Izbornik 1-8] ............................................................. 40
• Postavi [Izbornik 1-9] ............................................................. 41
Popis poziva [Izbornik 2] .........................................................45
• Neodgovoreni pozivi [Izbornik 2-1] ........................................ 45
• Odgovoreni pozivi [Izbornik 2-2] ............................................ 45
• Odlazni pozivi [Izbornik 2-3] ................................................... 45
• Izbriπi posljednje pozive [Izbornik 2-4] ....................................45
• Troπkovi poziva [Izbornik 2-5] ................................................ 45
• GPRS informacije [Izbornik 2-6] ............................................ 47
NaËini [Izbornik 3] ................................................................... 48
• OpÊenito [Izbornik 3-1] ........................................................... 48
• Glasno [Izbornik 3-2] .............................................................. 48
9
Sadræaj
• Sluπalica [Izbornik 3-3] ........................................................... 48
• Automobil [Izbornik 3-4] ......................................................... 48
• Samo vibracija [Izbornik 3-5] ................................................. 48
• Tiho [Izbornik 3-6] .................................................................. 48
Postavi [Izbornik 4] ................................................................. 51
• Datum i vrijeme [Izbornik 4-1] ................................................ 51
• Postavi telefona [Izbornik 4-2] ............................................... 51
• Postavi poziva [Izbornik 4-3] .................................................. 53
• Sigurnosni postavi [Izbornik 4-4] ............................................ 56
• Postavi mreæe [Izbornik 4-5] .................................................. 59
• GPRS postavke [Izbornik 4-6] ............................................... 60
• VraÊanje na tvorniËke postave [Izbornik 4-7] ......................... 60
Planer [Izbornik 5] ................................................................... 61
• Budilica [Izbornik 5-1] ............................................................ 61
• Planer [Izbornik 5-2] ............................................................... 61
• Imenik [Izbornik 5-3] .............................................................. 63
Zabava i alati [Izbornik 6] ....................................................... 69
• Osobno [Izbornik 6-1] ............................................................ 69
• Igre [Izbornik 6-2] ................................................................... 69
• Kalkulator [Izbornik 6-3] ......................................................... 70
• Moja datoteka [Izbornik 6-4] .................................................. 70
• Pretvaranje mjernih jedinica [Izbornik 6-5] ............................. 71
• Vrijeme u svijetu [Izbornik 6-6] ............................................... 71
• Snimanje glasa [Izbornik 6-7] ................................................ 72
• Stanje memorije [Izbornik 6-8] ............................................... 72
10
Internet [Izbornik 7] ................................................................. 73
• Doma (Home) [Izbornik 7-1] .................................................. 73
• Biljeπke (Bookmarks) [Izbornik 7-2] ........................................ 73
• NaËini [Izbornik 7-3] ............................................................... 73
• Idi na URL [Izbornik 7-4] ........................................................ 76
• Postavi memorije [Izbornik 7-5] ............................................. 76
• Cookies postavke [Izbornik 7-6] ............................................. 76
• Sigurnosni certifikati [Izbornik 7-7] ......................................... 77
• Resetiraj naËine [Izbornik 7-8] ............................................... 77
• Browser verzija [Izbornik 7-9] ................................................ 77
On line izbornik ....................................................................... 78
Java [Izbornik 8] ...................................................................... 79
• Aplikacije [Izbornik 8-1] .......................................................... 79
• Usnimi [Izbornik 8-2] .............................................................. 79
• Profili [Izbornik 8-3] ................................................................ 80
Dodatna oprema ...................................................................... 81
TehniËke karakteristike .......................................................... 82
11
Dijelovi telefona
Glavna strana telefona
ZvuËnik
Zaslon
Tipka za
prelistavanje imenika
Tipka za poruke
Lijeva tipka
Desna tipka
Tipka za profile
IskljuËenje /
UkljuËenje
Poziv
Tipka favorita
Tipka Brisanje /
Otkaæi
BrojËane tipke
Zvjezdica
Ljestve
Mikrofon
Pregled
12
Straænja strana
Rupica za vrpcu
ZakljuËavanje baterije
UtiËnica za
SIM karticu
Baterija
PrikljuËci za
bateriju
Konektor za kabel/
Konektor za punjenje/
Konektor za automobil
Pregled
13
Opis Tipki
Slijedi prikaz tipki na telefonu.
Opis tipkovnice
Tipka
<>
Opis
Lijeva tipka / Desna tipka
Svaka od ovih tipki ima funkciju oznaËenu u tekstu na
zaslonu neposredno iznad njih.
Tipka za poruke
Moæete direktno uÊi u izbornik za poruke (Spremnik
dolaznih poruka, Govorne poπteu, Planer ili Budilica.)
Tipke za pretraæivanje
Koriste se za pregled imena, telefonskih brojeva
izbornika ili drugih opcija.
S
0
~
9
Tipka za slanje poziva
Moæete nazvati tel. broj ili odgovoriti na poziv.
Ako pritisnete ovu tipku, a ne unesete broj, pojavljuje
se posljednji pozvani broj.
BrojËane tipke
Ove tipke se uglavnom koriste za zvanje i unos
brojeva ili slova kod pisanja poruka.
Ako duæe pritisnete ove tipke:
• Za zvanje sekretarice pritisnite 1.
• Za meunarodne pozive pritisnite 0.
• Za brzo zvanje pritisnite tipke od 2 do 9.
E
Pregled
14
IskljuËenje / UkljuËenje
Za prekid ili odbijanje poziva. Koristi se i kao tipka
za ukljuËenje, ako se pritisne i dræi nekoliko sekundi.
Tipka
C
Opis
Za brisanje znakova i vraÊanje na izbornik.
Moæete presluπati glasovne zabiljeπke ako nakratko
pritisnete ovu tipku u stanju Ëekanja. Ako ju dræite
duæe vrijeme, moæete snimiti svoj glas.
Tipke sa strane
Tipka
Opis
Tipka gore / dolje
Kad je poklopac otvoren, moæete odrediti jaËinu
tona tipki u stanju Ëekanja i jaËinu za vrijeme poziva.
Pregled
15
Opis Tipki
Tipke sa slovima
Tipkovnica sa brojevima i slovima i njihovim odnosima:
Tipka
Pregled
16
Opis
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç
3
DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4
GHI4|ÏÌÍνghi\ïìíî©
5
JKL5jkl
6
MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ
7
PQRS7ß™pqrsß∫
8
TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû
9
WXYZ9wxyz
0
[razmak] 0
Informacije na zaslonu
Slijedi objaπnjenje znakova koje moæete vidjeti na zaslonu telefona.
SliËice na zaslonu
Slika/Indikator
Opis
Javlja jaËinu signala Vaπe mreæe.
Poziv prikljuËen.
Moæete koristiti GPRS servisnu uslugu.
Koriπtenje roaming servisne usluge.
Linija 1/2 koristi se za izlazne pozive ‡ Ako ste
pretplatnik za dvije linije.
Budilica je namjeπtena i ukljuËena.
Pokazuje stanje baterije.
Primili ste tekstualnu poruku.
Primili ste glasovnu poruku.
Primili ste E-mail.
Moæete pregledati svoj planer.
Osnovni izbornik naËina.
Biranje glasnoÊe.
Tiho.
UkljuËene sluπalice.
Sluπanje u automobilu.
Skretanje poziva.
Informacije na zaslonu
Svi zvuËni signali su ukljuËeni.
17
UkljuËivanje
1. Stavljanje SIM kartice
Pronaite SIM prikljuËak na straænjoj
strani telefona. Slijedite ove korake za
instaliranje SIM kartice.
1. Izvadite bateriju ako je stavljena.
2. Uvucite SIM karticu u prorez ispod
srebrnih dræaËa sa zlatnim
konektorom okrenutim prema dolje.
2. Vaenje SIM kartice
Slijedite ove korake za vaenje SIM
kartice.
1. Izvadite bateriju ako je stavljena.
2. Izvadite SIM karticu iz leæiπta.
Vaæno
• Prije instaliranja provjerite da li je telefon iskljuËen i
izvadite bateriju.
• Metalni kontakt SIM kartice moæe se lako oπtetiti ako se
zagrebe. Budite jako paæljivi kod rukovanja i stavljanja
SIM kartice. Postupajte po uputama koje ste dobili uz
SIM karticu.
UkljuËivanje
18
3. Stavljanje baterije
1. Stavite bateriju u straænju stranu
telefona na odgovarajuÊe mjesto.
2. Pritisnite dok ne Ëujete klik.
4. Punjenje baterije
Za prikljuËenje putnog punjaËa, morate prethodno staviti bateriju.
1. Umetnite jedan kraj punjaËa u dno
telefona dok se ne Ëuje klik.
UkljuËivanje
2. Drugi kraj punjaËa prikljuËite u
utiËnicu s izmjeniËnom strujom.
Koristite samo originalnu opremu.
19
UkljuËivanje
Vaæno
• Ne gurajte konektor na silu jer se moæe oπtetiti telefon
i/ili punjaË.
Vaæno
• Natpis “Punjenje baterije” je prikazan na ekranu nakon
πto se prikljuËi punjaË. U sluËaju da je baterija jako
ispraænjena, na zaslonu se ne pojavljuje natpis
“Punjenje baterije” isti tren, veÊ nakon nekog vremena.
5. IskljuËivanje punjaËa
IskljuËite punjaË iz telefona pritiskom na
tipke sa svake strane.
Vaæno
• Baterija koju ste dobili s telefonom mora se dobro
napuniti prije nego ju koristite.
• Ne vadite bateriju niti SIM karticu za vrijeme punjenja.
• PomiËni stupiÊi koji su indikator punjenja, prestat Êe se
micati kad se baterija napuni do kraja.
UkljuËivanje
20
Vaæno
Ako se baterija ne puni
• IskljuËite mobitel.
• Provjerite da li je baterija ispravno umetnuta.
Biranje i odgovaranje na poziv
Biranje poziva
1. Utipkajte telefonski broj s predbrojem. Ako æelite izbrisati neki
broj, pritisnite tipku C .
2. Pritisnite S za zvanje æeljenog broja.
3. Pritisnite E za zavrπetak poziva.
Internacionalni pozivi
1. Stisnite i dræite tipku 0 za biranje meunarodnog predbroja.
“+” znak moæe zamijeniti meunarodni pozivni broj.
2. Unesite pozivni broj dræave, podruËja i æeljeni telefonski broj.
3. Ako je pronaeno toËno odrediπte putem broja ili imena, pritisnite
tipku S za zvanje.
Biranje poziva upotrebom imenika
1. U stanju mirovanja pritisnite tipku > [Imena].
2. Kad je izbornik na zaslonu pritisnite tipku za traæenje <.
3. Ako je pronaeno toËno odrediπte putem broja ili imena, pritisnite
tipku S za zvanje.
UkljuËivanje
21
Izbornik dolaznih poziva
Za vrijeme poziva pojavit Êe se sljedeÊi podizbornici, ali ne dok ne
telefonirate. Ti podizbornici su opisani u ovom poglavlju.
1 Za vrijeme poziva
1-1 Stavljanje poziva na Ëekanje
Kad zovete ili odgovarate na poziv, pritisnite S [©alji] da ga stavite
na Ëekanje. Kad je na Ëekanju stisnite S [©alji] za preuzimanje
poziva.
1-2 Drugi poziv
Moæete doÊi do drugog broja u imeniku da zovete drugu osobu.
Pritisnite > [Imena] i odaberite Traæi. Ako æelite taj broj pohraniti u
imenik, pritisnite > [Imena] i odaberite Dodaj novo.
1-3 Izmjenjivanje dva poziva
Za izmjenjivanje dva poziva pritisnite < [Dodaci], i odaberite
Zamijeni ili pritisnite tipku S [©alji] .
Poziv na koji æelite odgovoriti odreujete pritiskom na strelicu
gore/dolje. Ako æelite prekinuti jedan od dva poziva, oznaËite taj
poziv strelicom te tada pritisnite tipku E [Kraj] .
1-4 Odgovaranje na dolazni poziv
Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite tipku S [©alji] .
Dodatne funkcije
22
Aparat ima moguÊnost da Vas upozori na dolazni poziv dok Vi
razgovarate s nekim drugim. Oglasi se zvuËni signal, a na zaslonu
se vidi da imate drugi poziv. Ta usluga se zove “Poziv na Ëekanju”
i funkcionira samo ako ju Vaπa mreæa podræava. Za sve detalje o toj
funkciji pogledajte upute [Izbornik 4-3-4].
Ako se pojavi poziv na Ëekanju, moæete prvi poziv staviti na
Ëekanje, a na drugi odgovoriti tipkom S [©alji] ili tipkom <
[Odgovor], te odabirom »ekanje i odgovor.
Moæete zavrπiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na Ëekanje
tipkom < [Izbornik], te odabirom na Kraj i odgovor.
1-5 Odbijanje dolaznog poziva
Moæete odbiti dolazni poziv da ne odgovorite na njega.
Jednostavno pritisnite tipku E [Kraj] ili pak tipku duæe vrijeme
dok je poklopac telefona zaklopljen.
Dok telefonirate moæete odbiti dolazni poziv pritiskom na tipku <
[Meni] i odabrati Konferenc/Odbij i pritiskom na E [Kraj].
1-6 A Bez mikrofona
Moæete utiπati mikrofon za vrijeme razgovora pritiskom na tipku <
[Dodaci] i tada odaberete Bez mikrofona. Ton se moæe povratiti
pritiskom na tipku < [Mikrofon ukljuËen].
Kad je mikrofon iskljuËen, osoba koja zove ne moæe Ëuti Vas, ali Vi
moæete nju.
1-7 UkljuËenje tonskog biranja za vrijeme razgovora
Za ukljuËenje tonskog branja da biste, na primjer, mogli koristiti
automatsko prespajanje, pritisnite tipku < [Dodaci], zatim DTMF
Uklj. Tonsko biranje se moæe iskljuËiti na isti naËin.
Opcije glavnog izbornika za Poruke i SIM alati se mogu dobiti preko
izbornika dolaznih poziva tipkom < [Dodaci]. SIM alati se
pokazuje samo ako SIM kartica u aparatu podræava tu uslugu.
Dodatne funkcije
1-8 Pozivanje poruka i SIM alata
23
Izbornik dolaznih poziva
2 Viπe sugovornika ili konferencijski poziv
Ova usluga omoguÊuje da istovremeno razgovarate s viπe osoba,
ako Vaπa mreæa podræava ovu uslugu.
Razgovor s viπe sugovornika moæe se ukljuËiti samo ako veÊ
razgovarate i imate jedan poziv na Ëekanju, a javili ste se na oba.
Kad je ukljuËen razgovor s viπe osoba, moæete dodavati pozive,
iskljuËiti ili izdvojiti (tj. izdvojiti iz zajedniËkog razgovora, ali da
ostane na vezi s Vama) ako ste Vi uspostavili zajedniËki razgovor.
Najviπe moæe sudjelovati 5 sugovornika. Kad ukljuËite razgovor s
viπe sugovornika, Vi upravljate njima i samo Vi moæete dodavati
pozive da se ukljuËe u zajedniËki razgovor.
2-1 Drugi poziv
Moæete nazvati joπ jednu osobu iako veÊ razgovarate. Da biste to
postigli, unesite taj drugi broj i pritisnite S[©alji]. Kad dobijete vezu
prvi poziv se automatski stavlja na Ëekanje. Moæete prebacivati s
jednog poziva na drugi tipkom <[Dodaci] i izbornikom Zamijeni.
2-2 Uspostavljanje razgovora s viπe sugovornika
Moæete spojiti poziv na Ëekanju s treutnim pozivom koji imate u
zajedniËki razgovor biranjem <[Dodaci] a zatim
Konferenc. / Udruæi.
2-3 Stavljanje zajedniËkog razgovora na Ëekanje
Dodatne funkcije
24
Da biste to mogli uËiniti odaberite tipku <[Dodaci] a zatim
Konferenc. / Svi na Ëekanju.
2-4 IskluËenje zajedniËkog razgovora na Ëekanju
Za iskljuËenje zajedniËkog razgovora pritisnite <[Dodaci] a zatim
Konferencijski / Udruæi sve.
2-5 Dodavanje poziva u zajedniËki razgovor
Za stavljanje trenutnog poziva u zajedniËki na Ëekanje s <[Dodaci]
i odaberite Konferencijski / Udruæi sve.
2-6 Prikazivanje sugovornika u zajedniËkom razgovoru
Da na zaslonu vidite brojeve sugovornika koji sudjeluju u
zajedniËkom razgovoru, pritisnite tipke Di U.
2-7 Stavljanje jednog sugovornika na Ëekanje
Da biste jednog odreenog sugovornika (Ëiji broj je trenutno
prikazan na ekranu) stavili na Ëekanje, odaberite <[Dodaci] i tada
Konferencijski / Izuzmi.
2-8 Privatni razgovor u zajedniËkom razgovoru
Da biste nasamo razgovarali samo s jednim sugovornikom, prikaæite
njegov broj na ekranu, tada odaberite tipku <[Dodaci] i
Konferenc / Privatno da ostale sugovornike stavite na Ëekanje.
2-9 Zavrπetak razgovora s viπe sugovornika
Sugovornik Ëiji je broj trenutno prikazan na zaslonu moæe bit
iskljuËen pritiskom na tipku E[Kraj]. Za zavrπetak razgovora s viπe
osoba pritisnite <[Dodaci] i odaberite Konferenc. / Kraj
konferenc..
Odaberite s <[Dodaci] tipkom Konferenc. / Zavrπi sve, i prekinut
Êete sve aktivnosti.
Dodatne funkcije
25
©ifre
Moæete koristiti ovdje navedene πifre da ne dozvolite neovlaπteno
koriπtenje svog telefona. ©ifre za pristup se mogu mijenjati (osim
πifri PUK i PUK2) pomoÊu [Izbornika 4-4-5].
PIN (4 do 8 znamenki)
PIN (Personal Identification Number) πtiti Vaπu SIM karticu od
neovlaπtenog koriπtenja. PIN se obiËno nalazi uz SIM karticu. Kad
se PIN stavi na Uklj, Vaπ telefon Êe zahtijevati PIN svaki put kad ga
ukljuËite. U protivnom, kad je PIN stavljen na Isklj, Vaπ telefon se
izravno prikljuËuje na mreæu i ne zahtijeva PIN.
PIN2 (4 do 8 znamenki)
PIN2, koji dobijete uz karticu, potreban je za pristup nekim funkcijama
kao πto su savjet o troπkovima poziva, fiksni broj. Ove funkcije su Vam
dostupne samo ako ih podræava Vaπa SIM kartica.
PUK (4 do 8 znamenki)
PUK (PIN Unblocking Key) je πifra potrebna za promjenu PIN-a.
PUK morate dobiti sa SIM karticom. Ako ju nemate, nazovite lokalni
usluæni centar i zatraæite πifru. Ako izgubite πifru, isto nazovite
usluæni centar.
PUK2 (4 do 8 znamenki)
Dodatne funkcije
26
©ifra PUK2, koju dobijete s nekim SIM karticama, potrebna je za
promjenu blokirane πifre PIN2. Ako izgubite ovu πifru nazovite
usluæni centar.
Zaπtitna πifra (4 do 8 znamenki)
Zaπtitna πifra onemoguÊava neovlaπteno koriπtenje Vaπeg telefona.
ObiËno ju dobijete zajedno s telefonom. Ova πifra potrebna je za
brisanje tel. brojeva i ukljuËenje izbornika za TvorniËke postave.
Broj za zaπtitnu πifru je “0000”.
Sadræaj izbornika
1 Poruke
1
2
3
4
5
6
Pisanje SMS poruka
Pisanje MMS poruka
Spremnik dolaznih poruka
Spremnik odlaznih poruka
Radni spremnik
Presluπavanje glasovnih
poruka
7 Info poruke
8 Obrasci
9 Postavi
3 NaËini
1
2
3
4
5
6
OpÊenito
Glasno
Sluπalica
Automobil
Samo vibracija
Tiho
4 Postavi
2 Popis poziva
Neodgovoreni pozivi
Odgovoreni pozivi
Odlazni pozivi
Izbriπi posljednje pozive
Troπkovi poziva
GPRS informacije
Datum i vrijeme
Postavi telefona
Postavi poziva
Sigurnosni postavi
Postavi mreæe
GPRS postavke
VraÊanje na tvorniËke
postave
5 Planer
1 Budilica
2 Planer
3 Imenik
Pristup izborniku
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
27
Sadræaj izbornika
6 Zabava i alati
1
2
3
4
5
Osobno
Igre
Kalkulator
Moja datoteka
Pretvaranje mjernih
jedinica
6 Vrijeme u svijetu
7 Snimanje glasa
8 Stanje memorije
7 Internet
Pristup izborniku
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Doma (Home)
Biljeπke (Bookmarks)
NaËini
Idi na URL
Postavi memorije
Cookies postavke
Sigurnosni certifikati
Resetiraj naËine
Browser verzija
8 Java
1 Aplikacije
2 Usnimi
3 Profili
9 SIM usluga
Ovaj izbornik ovisi o SIM i
uslugama mreæe.
Poruke [Izbornik 1]
Ovaj izbornik ukljuËuje funkcije koje se odnose na SMS (Usluga
kratkih poruka), MMS (Usluga multimedijalnih poruka), govornu
poπtu, kao i poruke pripadajuÊe mreæe.
Pisanje SMS poruka [Izbornik 1-1]
Moæete pisati i mijenjati tekstualne poruke kao i provjeriti broj
znakova poruke.
1. Uete u Poruke pritiskom na tipku < [Odabir].
2. Ako æelite napisati novu poruku, odaberite Piπi SMS poruku.
3. Napiπi poruku pomoÊu T9. Za detalje vidi Kako koristiti T9
(strana 33).
4. Stisnite [Umetni] da dodate sljedeÊe.
5. Ako æelite odabrati neki dodatak ili ste zavrπili pisanje pritisnite
< [Dodaci].
Vaæno
• Telefon koji podræava EMS 5 moæe slati slike u boji,
zvukove, razliËite stilove teksta, itd. Primalac moæda
neÊe primiti slike, zvukove ili tekst u istom stilu u kojem
ste Vi poslali ako njegov telefon ne podræava takve
funkcije.
• ©alji
©alje tekstualne poruke.
1. Unesite æeljeni broj primalaca.
2. Pritisnite tipku D da odaberete joπ primalaca.
3. Moæete umetnuti telefonski broj iz Vaπeg imenika.
4. Pritisnite tipku < nakon uneπenih brojeva.
Pristup izborniku
Dodaci
29
Poruke [Izbornik 1]
• Spremi
Sprema poruke u Spremnik odzlaznih poruka.
• Slova
Moæete odabrati veliËinu i vrstu slova.
• Boja
Moæete odabrati boju teksta i podloge.
• Smjeπtaj teksta
Moæete smjestiti tekst na ekranu da bude poravnat s desne, lijeve
strane ili u sredini.
• Dodaj T9 rijeËnik
Moæete dodati vlastitu rijeË. Ovaj izbornik se moæe vidjeti samo
ako je naËin pisanja Predvidljiv (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9 jezik
Odaberite T9 kao naËin unosa.
• Izlaz
Ako stisnete Izlaz za vrijeme pisanja poruke, obrisat Êete poruku i
vratit Êete se na izbornik Poruke. Poruka koju ste pisali neÊe biti
spremljena.
Umetni
Pristup izborniku
30
• Znak
Moæete dodati posebne simbole.
• Sliku
Moæete umetnuti sliku ili slike u Moj direktorij tako da Vam je u
svako vrijeme na raspolaganju kad piπete SMS poruku.
• Zvuk
Moæete dodati zvuk Vaπoj SMS poruci.
• Obrasci
Moæete koristiti Obrazac koji je spremljen u Vaπem telefonu.
• Imenik
Moæete umetnuti ime, tel. broj, E-mail ili adresu u Vaπ Imenik.
• Posjetnica (ID kartica)
Moæete dodati karticu s Vaπim podacima u poruku.
Pisanje MMS poruka [Izbornik 1-2]
Moæete pisati i vidjeti multimedijalnu poruku i provjeriti njenu
veliËinu.
1. Uite u izbornik Poruke pritiskom na tipku < [Odabir].
2. Ako æelite napisati novu poruku, odaberite Napiπi MMS poruku.
3. Moæete napisati novu poruku ili odabrati jedan od multimedijalnih
obrazaca za poruke.
4. Pritisnite Umetni da dodate Znak, Sliku, Zvuk, Tekstualne
obrasce ili Posjetnicu (ID karticu).
Dodatak
• Pogled
Moæete pregledati poruku koju ste napisali.
• Spremi
Multimedijalnu poruku moæete pohraniti u Radni spremnik ili kao
obrazac.
Pristup izborniku
• ©alji
MMS poruka se moæe slati na nekoliko brojeva, moæete dati
prednost nekoj poruci i spremiti ju da ju poπaljete kasnije.
31
Poruke [Izbornik 1]
• Dodaj slide
Slide moæete dodati prije ili poslije trenutno prikazanog slide-a.
• Pomakni na slide
Prebacuje na prethodni ili slijedeÊi slide.
• Briπi slide
Moæete izbrisati trenutne slide-ove.
• Odredi format slide-a
- Namjesti timer
Moæete namjestiti timer za slide, tekst, sliku ili zvuk.
- Zamijeni tekst i sliku
Moæete zamijeniti poloæaj slike i teksta u poruci.
• Makni medij
Moæete maknuti sliku ili zvuk. Ova opcija se pokazuje samo kad
neki od medija postoji u poruci.
• Dodaj rjeËnik T9
Moæete dodati neku svoju rijeË. Ovaj izbornik se pokazuje samo
ako je naËin pisanja Predvidljiv (T9Abc/T9abc/T9ABC).
Pristup izborniku
32
• Jezici T9
Odaberite T9 kao naËin unosa.
• Izlaz
Moæete se vratiti u izbornik Poruke.
Vaæno
• Ako odaberete sliku (15K) kod pisanja MMS poruke, za
uËitavanje je potrebno barem 15 sekundi. Osim toga,
za to vrijeme ne moæete ukljuËiti niti jednu drugu tipku.
Nakon 15 sekundi, moguÊe je pisati poruku.
Kako koristiti T9
Odaberite T9 kao naËin unosa.
Kod T9, potrebno je samo jednom pritisnuti tipku s odovarajuÊim
slovom. Bazira se na rjeËniku kojem i Vi moæete dodati nove
rijeËi.
• Pisanje rijeËi uz pomoÊ T9
1. PoËnite pisati rijeËi uz pomoÊ tipki 2 do 9.
Pritisnite svaku tipku jednom za pojedino slovo.
D a biste, npr. napisali rijeË “Girl” 4, 4, 7, 5.
4 (For i)
4 (For G)
160
1
159
T9Abc
1
158
T9abc
157
1
T9abc
5 (For l)
7 (For r)
His
1
Hi
I
T9abc
156
1
T9abc
Girl
RijeË se mijenja sa svakim pritiskom na tipku. Stoga se ne
morate obazirati koja se rijeË pojavljuje na zaslonu dok
niste pritisnuli sve odgovarajuÊe tipke.
Pristup izborniku
Za brisanje slova s lijeva, pritisnite tipku C.
Za unos nekoliko brojeva, dræite # i istovremeno tipku s
brojevima.
Ako neko vrijeme pritisnete * , moæete promijeniti jezik.
(Moæete koristiti i dodatke).
Osim toga, aparat podræava tri naËina: Predvidljiv (T9Abc,
T9ABC, T9abc), Viπenamjenski (ABC, abc), NumeriËki
(123). Ako æelite promijeniti naËin pisanja, pritisni tipku #.
33
Poruke [Izbornik 1]
Druga moguÊnost : Pritisnite * i odaberite simbole.
Odaberite æeljeni znak i pritisnite Biraj.
2. Kad ste napisali rijeË provjerite da li je toËno napisana.
Ako je rijeË toËna
: Pritisnite 0 i napiπite novu rijeË.
Ako rijeË nije toËna : Traæite pomoÊu U , D (Prethodna i
SljedeÊa rijeË).
Druga moguÊnost : Ako nema rijeËi koju æelite, moæete
dodati svoju rijeË. Pritisnite < [Dodaci]
u Predvidljivom naËinu pisanja.
Odaberite izbornik RjeËnik Add T9.
Vidjet Êete sljedeÊe:
Unesi
svoju rijeË
abc
➮
LGGSM
abc
3. Za unos interpunkcije pritisnite 1 viπe puta dok se ne
pojavi æeljeni znak.
Jezici T9
Pristup izborniku
34
• Moæete birati jezike T9 preko izbornika. Kod naËina
T9, moæete odabrati i T9 iskljuËen.
(Osnovni postav je da je T9 ukljuËen)
Spremnik dolaznih poruka [Izbornik 1-3]
Bit Êete obavijeπteni kad primite poruku. One Êe biti pohranjene u
spremnik.
U spremniku moæete identificirati poruke prema simbolima.
Za detalje vidi popis ikona.
Popis ikona
[
[
[
[
[
] Multimedijalna poruka
] SMS poruka
] SIM poruka
] ProËitana poruka
] Objavljena MMS poruka
Ako se pojavi poruka “Nema mjesta za SIM poruku”, morate izbrisati
bilo koju SIM poruku u spremniku dolaznih ili odlaznih poruka. Ako
“Nema mjesta za poruku”, moæete napraviti mjesta tako da izbriπete
poruke, medije i druge dodatke.
❇ SIM poruka
SIM poruka znaËi da je poruka iznimno pohranjena na SIM
karticu.
Za Ëitanje poruke, odaberite jednu od poruka pritiskom na <.
Odgovori
Moæete odgovoriti poπiljaocu.
Pristup izborniku
Za objavljenu multimedijalnu poruku, morate priËekati uËitavanje i
obradu poruke. Za postav objavljivanja vidi [Izbornik 1-9-2] za
detalje.
35
Poruke [Izbornik 1]
Proslijedi
Odabranu poruku moæete proslijediti nekoj drugoj osobi.
Uzvrati poziv
Moæete nazvati poπiljaoca.
Briπi
Moæete izbrisati poruku na zaslonu.
Izdvoji
Moæete izdvojiti sliku, zvuk i tekst. Bit Êe pohranjeni u Moju datoteku
(Moj folder) ili imenik.
Pregled informacija
Moæete pogledati podatke o primljenim porukama; Adresu
poπiljaoca, Predmet (samo za multimedijalnu poruku), Datum i
vrijeme poruke, vrsta poruke, veliËina poruke.
Ponovi (samo za MMS poruke)
Moæete ponovno pregledati multimedijalnu poruku.
❇ Primi (kod objavljene poruke)
Ako je Multimedijalna poruka stavljena na Automatsko uËitavanje
iskljuËeno moæete samo primiti obavijest. Da biste brimili poruku,
trebate birati Izbornik (Primi).
Pristup izborniku
36
Spremnik odlaznih poruka [Izbornik 1-4]
Moæete vidjeti poslane i neposlane poruke. Za poslane poruke
moæete vidjeti podatke o slanju.
Pretraæivanje je isto kao i u spremniku dolaznih poruka.
Popis ikona
[
[
[
[
] Poslano
] Neuspjeπno
] Poruka primljena
] SMS poslan
❇ Kad koristite poruku koja je veÊ poslana:
Proslijedi
Moæete poruku proslijediti drugim osobama.
Briπi
Moæete izbrisati poruku.
Pregled informacija
Moæete vidjeti podatke o odlaznim porukama; Adresu primaoca,
Predmet (samo za multimedijalne poruke), Datum i vrijeme poruke,
Vrstu poruke i VeliËinu poruke.
❇ Kada
niste poslali poruku:
Unesi
©alji
Moæete poslati poruku.
Briπi
Moæete izbrisati poruku.
Pristup izborniku
Moæete unijeti poruku.
37
Poruke [Izbornik 1]
Pregled informacija
Moæete vidjeti podatke o odlaznim porukama.
Radni spremnik [Izbornik 1-5]
Moæete pregledati poruke spremljene u radni spremnik. Te poruke
su ispisane sa datumomi vremenom kada su snimljene.
Pregledavajte ih uz pomoÊ navigacijskih tipki.
Popis ikona
[
[
] Multimedijska poruka
] Tekstualna poruka
Svaka neposlana poruka ima sljedeÊe opcije. Pritisnite < [Opcije].
Vidi
Moæete pogledati odabranu poruku.
Uredi
Moæete urediti odabranu poruku.
Briπi
Brisanje odabrane poruke.
Pristup izborniku
38
Vidi informacije
Moæete vidjeti informacije o odabranoj poruci: Tema (samo za
MMS), vrijeme i datum, tip poruke i veliËinu, te prioritet.
Briπi sve
Brisanje svih poruka iz radnog spremnika.
Presluπavanje glasovnih poruka [Izbornik 1-6]
Moæete presluπati govornu poπtu.
Info poruke [Izbornik 1-7]
Poruke info usluga su poruke koje πalje mreæa GSM korisnicima.
To su opÊe informacije kao πto je vremenska prognoza, vijest o
prometu, taksijima, ljekarnama i dionicama. Svaka vrsta informacija
ima svoj broj; tako da moæete kontaktirati usluæni centar unosom
odreenog broja pripadajuÊih informacija.
Kad primite neku info poruku na zaslonu Êete vidjeti znak koji Vam
pokazuje da ste primili poruku ili se poruka info centra odmah
ispisuje. Da biste ponovno vidjeli poruku ili ako niste u stanju
Ëekanja, uËinite slijedeÊi postupak;
»itaj [Izbornik 1-7-1]
1. Kada primite poruku od info usluge i odaberete opciju »itaj na
zaslonu Êe se prikazati pristigla poruka. Druge poruke moæete
listati tipkama L , R ili < [SljedeÊi].
2. Poruka Êe biti prikazana dok ne stigne sljedeÊa.
Teme [Izbornik 1-7-2]
• Dodaj
Ako odaberete ovaj izbornik dodat Êete kategoriju poruke u
telefonsku memoriju sa svojim imenom.
• VaæeÊi popis
Moæete birati kategoriju info poruka na vaæeÊem popisu pritiskom
na tipku Odabir.
Pristup izborniku
• Pregled popisa
Moæete vidjeti info poruke koje ste izabrali i unijeli u memoriju.
Pritiskom na < [Dodaci], moæete proËitati i izbrisati kategoriju
poruke koju ste unijeli.
39
Poruke [Izbornik 1]
Obrasci [Izbornik 1-8]
Tekst [Izbornik 1-8-1]
Imate 11 obrazaca. Moæete promijeniti veÊ postojeÊe obrasce u
onakve kakve Vi æelite ili popunite <prazne>.
Multimediji [Izbornik 1-8-2]
Moæete koristiti sljedeÊe moguÊnosti.
• Pogled
Moæete pregledati poruku koju ste napisali.
• Spremi
Multimedijalnu poruku moæete pohraniti u Radni spremnik ili kao
obrazac.
• Dodaj slide
Slide moæete dodati prije ili poslije trenutno prikazanog slide-a.
• Pomakni na slide
Prebacuje na prethodni ili slijedeÊi slide.
• Briπi slide
Moæete izbrisati trenutne slide-ove.
• Odredi format slide-a
Pristup izborniku
40
- Namjesti timer
Moæete namjestiti timer za slide, tekst, sliku ili zvuk.
- Zamijeni tekst i sliku
Moæete zamijeniti poloæaj slike i teksta u poruci.
• Makni medij
Moæete maknuti sliku ili zvuk. Ova opcija se pokazuje samo kad
neki od medija postoji u poruci.
• Dodaj rjeËnik T9
Moæete dodati neku svoju rijeË. Ovaj izbornik se pokazuje samo
ako je naËin pisanja Predvidljiv (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• Jezici T9
Odaberite T9 kao naËin unosa.
• Izlaz
Moæete se vratiti u izbornik Poruke.
Potpis (ID kartica) [Izbornik 1-8-3]
Moæete napraviti svoju posjetnicu. Utipkajte ime, tel. broj, broj fax-a i
E-mail-a.
Postavi [Izbornik 1-9]
Kratka poruka [Izbornik 1-9-1]
• Vrste poruke
Tekst, Glasovna, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES
UobiËajena vrsta je Tekst. Moæete pretvoriti tekst u neki drugi
oblik. Kontaktirajte usluæni centar radi informacija o dostupnosti
ove funkcije.
• IzvjeπÊe o primitku
Ako odaberete Da moæete provjeriti da li je poruka uspjeπno
predana.
• Odgovor preko istog usluænog centra
Kad je poruka poslana, primaoc moæe odgovoriti, a usluæni centar
Êe Vama zaraËunati troπak odgovora.
Pristup izborniku
• Vrijeme Ëuvanja
Ova usluga mreæe Vam daje moguÊnost da odaberete koliko dugo
Êe poruka biti Ëuvana u usluænom centru.
41
Poruke [Izbornik 1]
• SMS cantar
Ako æelite poslati tekstualnu poruku, moæete primiti broj SMS
centra preko ovog izbornika.
MMS poruka [Izbornik 1-9-2]
• Prioritet
Moæete poslati poruku poslije postavljanja nivoa prioriteta: Nizak,
Normalan i Visok.
• Vrijeme Ëuvanja
Ova usluga mreæe Vam omoguÊuje da odredite koliko Êe dugo
poruke biti pohranjene u centru.
• IzvjeπÊe o primitku
Ako u ovom izborniku odaberete Da, moæete provjeriti da li je
poruka uspjeπno dostavljena.
• Automatsko uËitavanje
UkljuËi: Poruke su preuzete automatski od strane primatelja.
IskljuËi: Zahtjev za potvrdu preuzimanja pojaviti Êe se prije
preuzimanja.
Samo vlastita mreæa: U vlastitoj mreæi moæete ukljuËiti autodownload “UkljuËi” meni. InaËe moæete aktivirati auto-download u
roamingu kada se podesi na “IskljuËi”.
Pristup izborniku
42
• Postavi mreæe
Morate podesiti CSD ili GPRS vezu ukoliko æelite preizeti MMS sa
servera. Ukoliko podesite MMS server, moæete postaviti URL za
multimedijski server. Moæete postaviti 5 profila za povezivanja na
server.
• Dozvoljeni tipovi
Osobno
: Osobna poruka
Oglasi
: Komercijalne poruke
Informacije : Neophodne informacije
Pretinac govorne poπte [Izbornik 1-9-3]
Moæete primiti glasovnu poruku ako Vaπ usluæni centar pruæa tu
uslugu. Kad stigne nova glasovna poruka na zaslonu se pojavi
simbol govorne poπte. Molimo Vas da kod Vaπeg usluænog centra
provjerite detalje za ispunjenje ove funkcije kako biste namjestili
telefon u skladu s njihovim zahtjevima.
1. Dræite tipku 1 u stanju Ëekanja.
2. Moæete provjeriti sljedeÊe podizbornike.
• Doma (Home)
Broj koji se zove u svojoj mreæi za sluπanje govorne poπte.
• Roaming
»ak i ako ste u inozemstvu, moæete presluπati govornu poπtu ako
imate uslugu roaming-a.
Info usluga [Izbornik 1-9-4]
(Ovisi o mreæi i pretplati)
• Prijem
- Ne
Ako odaberete ovaj izbornik, Vaπ telefon neÊe viπe primati
informacijske poruke.
Pristup izborniku
- Da
Ako odaberete ovaj izbornik Vaπ telefon Êe primiti informacijsku
poruku.
43
Poruke [Izbornik 1]
• Ton ukljuËen
- Da
Ako odaberete ovaj izbornik, Vaπ telefon Êe se oglasiti kad
primite informacijsku poruku.
- Ne
Ako odaberete ovaj izbornik, Vaπ telefon neÊe dati zvuËni signal
iako ste primili informacijsku obavijest.
• Jezici
Moæete odabrati jezik koji æelite pritiskom na [Uklj/Isklj]. Tada Êe
Vaπ telefon primati poruke s informacijama na jeziku koji ste VI
odabrali.
Spremljene poruke [Izbornik 1-9-5]
Moæete odrediti opciju da li Êete poruku primiti ili ne.
Pristup izborniku
44
Popis poziva [Izbornik 2]
Neodgovoreni pozivi [Izbornik 2-1]
Ovaj izbornik prikazuje neodgovorene pozive. Moæete nazvati te
brojeve, spremiti ih i vidjeti datum i vrijeme poziva.
Odgovoreni pozivi [Izbornik 2-2]
Ovaj izbornik prikazuje zadnje odgovorene pozive. Moæete nazvati
te brojeve, spremiti ih i vidjeti datum i vrijeme poziva.
Odlazni pozivi [Izbornik 2-3]
Ovaj izbornik pokazuje brojeve koje ste posljednje zvali. Moæete
nazvati te brojeve, spremiti ih ili vidjeti datum i vrijeme poziva.
Izbriπi posljednje pozive [Izbornik 2-4]
Moæete izbrisati posljednje pozive pod Neodgovoreni pozivi,
Odgovoreni pozivi, Odlazni pozivi ili Svi pozivi.
Troπkovi poziva [Izbornik 2-5]
Unutar ovih podizbornika moæete vidjeti trajanje i troπkove svih
Vaπih poziva.
Trajanje poziva [Izbornik 2-5-1]
1. Pritisnite < [Meni] u stanju Ëekanja.
2. Pritisnite 2 za izravan pristup ili koristite L i R za ulazak u
Registar poziva, zatim odaberite Troπkovi poziva.
3. OznaËite Trajanje poziva i pritisnite < [Odabir].
SljedeÊa 5 podizbornika : Zadnji poziv, Svi pozivi, Odgovoreni
pozivi, Odlazni pozivi i Resetiraj sve.
Pristup izborniku
Ova funkcija omoguÊuje da vidite trajanje Zadnjeg poziva, Svih
poziva, Odgovorenih poziva i Odlaznih poziva u satima, minutama i
sekundama. Moæete i resetirati timere poziva.
45
Popis poziva [Izbornik 2]
Troπkovi poziva [Izbornik 2-5-2]
Ova funkcija omoguÊuje da provjerite troπak zadnjeg poziva, svih
poziva, ostatak i resetiranje troπkova. Za resetiranje troπkova
potreban je PIN2.
1. Pritisnite < [Meni] u stanju Ëekanja.
2. Pritisnite 2 za uzravan pristup ili koristite L i R za ulazak u
Registar poziva, zatim odaberite Troπkovi poziva.
3. OznaËite Troπkovi poziva i pritisnite < [Odabir].
SljedeÊa su 4 podizbornika : Zadnji poziv, Svi pozivi,
Preostalo i Resetiraj sve.
Vaæno
• Stvarni troπak koji Êe ispostaviti Vaπ usluæni centar
moæe se razlikovati, jer ovisi o naËinu poslovanja,
zaokruæivanju raËuna, porezu itd.
Postavi [Izbornik 2-5-3] (Ovisi o SIM)
• Odredi tarifu
Moæete odrediti valutu i jediniËnu cijenu. Kontaktirajte svoj usluæni
centar da dobijete naËin zaraËunavanja jediniËnih cijena. Za
biranje
Pristup izborniku
46
valute ili jedinice u ovom izborniku, potreban Vam je PIN2.
Ako æelite unijeti znakove @, £, $ izbriπite sve valute i pritisnite
tipku * . Ako æelite promijeniti znak, ponovno pritisnite tipku
*.
Vaæno
• Kad iskoristite sve jedinice, ne moæete viπe zvati osim
hitnih poziva. Ovisno o SIM kartici, potreban je PIN2 da
se odredi limit troπkova poziva.
• Odredi kredit
Ova usluga mreæe omoguÊava da odredite limit troπkova Vaπih
poziva biranjem jediniËnih cijena. Ako odaberete »itaj, bit Êe
prikazan broj preostalih jedinica. Ako odaberete Promijeni,
moæete promijeniti limit troπkova.
• Automatski zaslon
Ova usluga mreæe omoguÊuje da automatski vidite troπak zadnjih
poziva. Ako odaberete Uklj. moæete vidjeti zadnji troπak kad je
razgovor zavrπen.
GPRS informacije [Izbornik 2-6]
Preko GPRS moæete vidjeti koliËinu podataka prebaËenih preko
mreæe. Osim toga, moæete vidjeti koliko vremena ste prikljuËeni na
mreæu.
Trajanje poziva [Izbornik 2-6-1]
Moæete provjeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih poziva. Moæete i
resetirati timere poziva.
KoliËine podataka [Izbornik 2-6-2]
Moæete provjeriti KoliËine poslanih, primljenih ili svih podataka i
Resetirati sve.
Pristup izborniku
47
NaËini [Izbornik 3]
U ovom izborniku moæete namjestiti i prilagoditi zvuk telefona za
razliËite prilike i mjesta.
1. Pritisnite < [Meni] u stanju Ëekanja.
2. Pritisnite 3 za izravan pristup ili koristite L i R.
3. Moæete i izravno uÊi u ovaj izbornik pritiskom na tipku L u stanju
Ëekanja.
OpÊenito [Izbornik 3-1]
Moæete odabrati OpÊenito.
Glasno [Izbornik 3-2]
Moæete odabrati Glasno ako ste na nekom buËnom mjestu.
Sluπalica [Izbornik 3-3]
Moæete odabrati Sluπalicu ako ste ju stavili.
Automobil [Izbornik 3-4]
Moæete odabrati Automobil kad ukljuËujete Oprema za Handsfree.
Samo vibracija [Izbornik 3-5]
Moæete odabrati Samo vibracija ako Vam je potrebna vibracija.
Kod ovog naËina obavjeπtavanja moæete birati Vibraciju i Tiho.
Pristup izborniku
48
Tiho [Izbornik 3-6]
Moæete odabrati Tiho ako ste na nekom tihom mjestu.
Vaæno
• Sluπalica i naËin za auto mogu se ukljuËiti samo ako se
handsfree ili sluπalica s mikrofonom ukljuËe u aparat.
Meutim, njihove karakteristike se mogu prilagoditi.
UkljuËi [Izbornik 3-x-1]
UkljuËuje odabrani naËin.
Osobno [Izbornik 3-x-2]
Svaki ima podizbornike kako je niæe prikazano osim za Samo
vibracija.
Dojava poziva
OmoguÊuje da odaberete naËin dojave poziva kao npr.
Zvono, Vibracija, ovisno o okolini.
Ton zvona
OmoguÊuje namjeπtanje tona zvona ovisno o okolini.
JaËina zvona
Dojava poruke
OmoguÊuje razliËitu dojavu poruke ovisno o okolini.
Ton poruke
Biranje tona obavijesti o poruci.
JaËina zvuËnog efekta
Odreuje jaËinu zvuËnog efekta.
Pristup izborniku
OmoguÊuje da namjestite jaËinu zvona ovisno o okolini. JaËina tona
kod UkljuËen/IskljuËen i svi zvukovi obavjeπtavanja namjeπteni su
prema JaËini zvona.
49
NaËini [Izbornik 3]
Ton tipkovnice
Biranje tona tipki ovisno o okolini.
Ton poklopca
Odreuje ton prema odreenoj okolini.
JaËina zvuËnog efekta
Odreuje jaËinu zvuËnog efekta.
JaËina za ukljuËenje/iskljuËenje
Odreuje jaËinu tona ovisno o okolini.
Automatsko javljanje
Ova funkcija Êe biti ukljuËena samo kad je telefon prikljuËen na
sluπalicu ili handsfree.
• Isklj.: Telefon se neÊe automatski javiti.
• Nakon 5 sek.: Nakon 5 sekundi telefon Êe se automatski javiti.
• N akon 10 sek.: Nakon 10 sekundi telefon Êe se automatski javiti.
Preimenuj [Izbornik 3-x-3]
Moæete promijeniti originalno ime profila osim izbornika Samo
vibracija, Sluπalica i Automobil.
Pristup izborniku
50
Vaæno
• Ako odaberete handsfree na telefonu, ne moæete koristiti
vibraciju kod naËina obavjeπtavanja o pozivu niti o poruci.
U izborniku Auto postoje sljedeÊi podizbornici:
- Dojava poziva : Zvono, Svjetlo
- Dojava poruke : Jedno zvono, PeriodiËno zvono,
Nema upozorenja
Postavi [Izbornik 4]
Moæete namjestiti sljedeÊe izbornike prema svojim æeljama.
1. Pritisnite < [Izbornik] u stanju Ëekanja.
2. Pritisnite 4 za izravan ulaz u Postave.
Datum i vrijeme [Izbornik 4-1]
Moæete odrediti funkcije s obzirom na datum i vrijeme.
Odredi datum [Izbornik 4-1-1]
Moæete unijeti toËan datum.
Oblik datuma [Izbornik 4-1-2]
Moæete odrediti oblik datuma npr.: DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG,
GGGG/MM/DD. (D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)
Odredi vrijeme [Izbornik 4-1-3]
Unesite toËno vrijeme.
Vremenski oblik [Izbornik 4-1-4]
Moæete namjestiti 12- satno ili 24- satno vrijeme.
Postavi telefona [Izbornik 4-2]
Moæete odrediti funkcije vezane uz telefon.
Moæete odabrati slike za pozadinu u stanju Ëekanja.
• Osnovna
Moæete odabrati sliku ili pokretni crteæ za pozadinu pritiskom na
L ili R.
• Moja datoteka (Moj folder)
Moæete odabrati sliku ili animaciju za pozadinu.
Pristup izborniku
Pozadina [Izbornik 4-2-1]
51
Postavi [Izbornik 4]
Pozdravna poruka [Menu 4-2-2]
Ako odaberete Uklj. moæete ispisati tekst koji Êe se vidjeti u stanju
Ëekanja.
Jezik [Menu 4-2-3]
Moæete mijenjati jezik koji se pojavljuje na zaslonu. Ova promjena
Êe utjecati i na Unos jezika.
Pozadinsko svjetlo [Menu 4-2-4]
Moæete odrediti koliko dugo Êe svijetliti pozadinsko svjetlo.
LCD kontrast [Menu 4-2-5]
Moæete odrediti jaËinu svjetla na LCD zaslonu pritiskom na L , R.
Informacijski prozor [Menu 4-2-6]
Moæete unaprijed vidjeti stanje odabranog izbornika prije nego ga
otvorite. Stanje se vidi na dnu zaslonu.
Boja izbornika [Menu 4-2-7]
Moæete odabrati boju izborniku meu mnogobrojnim
kombinacijama.
LEDindikator [Izbornik 4-2-8]
Kada je LED indikator ukljuËen, tada svjetli (blica) uz uvijet da je
servis (signal) dostupan.
Pristup izborniku
52
Ime mreæe [Izbornik 4-2-9]
Ako ukljuËite uslugu tada Êe na zaslonu biti prikazano ime vaπeg
operatera u standby modu.
Postavi poziva [Izbornik 4-3]
Moæete uËiniti promjene u izborniku u vezi poziva sa < [Odabir] u
u izborniku Postavi.
Preusmjeravanje poziva [Izbornik 4-3-1]
Ova usluga omoguÊuje preusmjeravanje dolaznih glasovnih poziva,
fax i PC poziva na neki drugi broj. Za detalje, kontaktirajte svoj
usluæni centar.
• Svi glasovni pozivi
Preusmjerava sve glasovne pozive.
• Ako je zauzeto
Preusmjerava sve pozive ako razgovarate.
• Ako nema odgovora
Preusmjerava pozive na koje niste odgovorili.
• Ako ste izvan dometa
Preusmjerava poziv ako ste iskljuËili mobitel ili ste izvan mreæe.
• Svi PC pozivi
Sve preusmjerava na broj s PC prikljuËkom.
• Svi fax pozivi
Sve preusmjerava na broj s fax prikljuËkom.
Pristup izborniku
• Otkaæi sve
Otkazuje sve usluge preusmjeravanja.
53
Postavi [Izbornik 4]
Podizbornici
Preusmjeravanje poziva ima sljedeÊe podizbornike.
- UkljuËi
UkljuËi odgovarajuÊu uslugu.
To voice mail centre
Proslijeuje u centar govorne poπte. To ne vrijedi kod izbornika Svi
PC pozivi i Svi fax pozivi.
Na drugi broj
Odreuje broj na koji se preusmjerava.
Na odreeni broj
Moæete provjeriti posljednjih 5 preusmjerenih poziva.
- Otkaæi
IskljuËi odreenu uslugu.
- Vidi stanje
Moæete vidjeti da li je odreena usluga ukljuËena ili ne.
NaËin odgovaranja [Izbornik 4-3-2]
Pristup izborniku
54
• Otvaranjem poklopca
Ako odaberete ovaj izbornik moÊi Êete odgovoriti na poziv
otvaranjem poklopca.
• Pritisni bilo koju tipku
Ako odaberete ovaj izbornik moÊi Êete odgovoriti na poziv
pritiskom na bilo koju tipku osim tipkom E [Kraj].
• Samo tipka za slanje
Ako odaberete ovaj izbornik moÊi Êete odgovoriti na poziv tipkom
S [©alji].
©alji moj broj [Izbornik 4-3-3]
(ovisno o mreæi i pretplati)
• UkljuËeno
Moæete svoj broj poslati nekoj osobi. Vaπ broj telefona Êe se
prikazati na zaslonu telefona primaoca.
• IskljuËeno
Vaπ telefonski broj neÊe biti prikazan.
• Odreuje mreæa
Ako odaberete ovu moguÊnost, moæete slati svoj broj ovisno o
usluzi s dvije linije kao πto su linija 1 i linija 2.
Poziv na Ëekanju [Izbornik 4-3-4]
(ovisno o mreæi)
• UkljuËi
Ako odaberete UkljuËeno moæete primiti poziv na Ëekanju
(dolazni).
• Otkaæi
Ako odaberete Otkaæi, neÊete prepoznati poziv na Ëekanju
(dolazni).
Odbrojavanje minuta [Izbornik 4-3-5]
Ako odaberete UkljuËi, moæete provjeriti trajanje poziva jer se
svaku minutu razgovora oglaπava zvuËni signal.
Pristup izborniku
• Vidi stanje
Prikazuje koji naËin ste odabrali za Poziv na Ëekanju.
55
Postavi [Izbornik 4]
Automatsko ponovno pozivanje [Izbornik 4-3-6]
• UkljuËeno
Ako je ova funkcija ukljuËena, telefon Êe sam pokuπati ponovno
nazvati u sluËaju da veza nije uspostavljena.
• IskljuËeno
Telefon neÊe pokuπati ponovno nazvati ako veza nije
uspostavljena.
Zatvorena grupa [Izbornik 4-3-7]
(ovisno o mreæi)
Suæava broj osoba koje moæete nazvati na one koje pripadaju
odreenoj grupi. Ako se koristi ova funkcija, svakom odlaznom
pozivu se pridruæuje indeks grupe. Ako je indeks grupe odreen,
koristi se za sve odlazne pozive. Ako indeks grupe nije odreen,
mreæa Êe koristiti svoj indeks (poseban indeks koji je pohranjen u
mreæi).
Pristup izborniku
56
Zadani
: UkljuËuje se zadana grupa dogovorena s operatorom.
Odredi
: Odreivanje odabranog indeksa za zatvorenu grupu.
Uredi
: Ureivanje indeksa i imena zatvorene grupe.
Briπi
: Brisanje odabrane zatvorene grupe.
Briπi sve
: Brisanje svih zatvorenih grupa.
Sigurnosni postavi [Izbornik 4-4]
Zahtjev za PIN-om [Izbornik 4-4-1]
U ovom izborniku, moæete namjestiti da telefon traæi PIN Vaπe SIM
kartice kod ukljuËenja telefona. Ako se odabere ova funkcija, morat
Êete unijeti PIN.
1. Odaberite zahtjev za PIN-om u izborniku Sigurnosnih postava,
tada pritisnite < [Odabir].
2. Odredite UkljuËeno/IskljuËeno.
3. Ako æelite promijeniti odabrano, trebate unijeti PIN kod ukljuËenja
telefona.
4. Ako viπe od tri puta unesete krivi PIN telefon Êe se zakljuËati.
Ako je PIN blokiran, potrebno je unijeti πifru PUK.
5. ©ifru PUK moæete unijeti 10 puta. Ako viπe od 10 puta unesete
krivu πifru PUK, neÊete moÊi otkljuËati telefon. Morat Êete
kontaktirati usluæni centar.
ZakljuËavanje telefona [Izbornik 4-4-2]
Moæete upotrijebiti sigurnosnu πifru kako biste sprijeËili neovlaπteno
koriπtenje telefona. Svaki put kad ukljuËite telefon, on Êe traæiti πifru
ako ste odabrali Uklj. Ako odaberete Automatski, telefon Êe traæiti
sigurnosnu πifru samo kod mijenjanja SIM kartice.
Zabrana poziva [Izbornik 4-4-3]
Zabrana poziva sprijeËava da se zove ili prima odreena kategorija
poziva. Ova funkcija zahtijeva lozinku za zabranu poziva. Vidjet Êete
sljedeÊe podizbornike.
• Svi odlazni
Zabrana poziva za sve odlazne pozive.
• Odlazni meunarodni
Zabrana za sve odlazne meunarodne pozive.
• Svi dolazni
Zabrana svih dolaznih poziva.
Pristup izborniku
• Odlazni meunarodni osim svoje zemlje
Zabrana za sve meunarodne odlazne pozive osim svoje vlastite
mreæe.
57
Postavi [Izbornik 4]
• Dolazni u inozemstvu
Zabrana svih dolaznih poziva za vrijeme roaming-a.
• Otkaæi sve
Moæete otkazati sve funkcije zabrane.
• Promijeni lozinku
Moæete promijeniti lozinku za uslugu Zabrane poziva.
Svaki izbornik zabrane ima sljedeÊe podizbornike:
• UkljuËi
OmoguÊuje da se od mreæe zatraæi restrikcija poziva.
• Otkaæi
Restrikcija se otkazuje.
• Pregled stanja
Provjera da li su pozivi zabranjeni ili ne.
Fiksni pozivni broj [Izbornik 4-4-4]
(ovisno o SIM kartici)
Moæete zabraniti odlazne pozive osim na samo jedan broj. Brojevi
su zaπtiÊeni πifrom PIN2.
Pristup izborniku
58
• UkljuËi
Moæete odrediti koji brojevi se mogu zvati.
• Otkaæi
Moæete iskljuËiti funkciju zvanja samo odreenih brojeva.
• Popis brojeva
Moæete pregledati popis brojeva namjenjenih za zvanje.
Promjena πifri [Izbornik 4-4-5]
PIN je kratica za Osobni identifikacijski broj koji se koristi da bi se
sprijeËilo neovlaπteno koriπtenje telefonom.
Moæete promjeniti ulazne πifre: PIN, PIN2, Sigurnosna πifra.
1. Ako æelite promijeniti sigurnosnu πifru /PIN/PIN2 unesite svoju
osnovnu πifru i tada pritisnite < [OK].
2. Unesi novu sigurnosnu πifru /PIN/PIN2 i potvrdite ih.
Postavi mreæe [Izbornik 4-5]
Moæete odabrati mreæu koja Êe biti registrirana automatski ili ruËno.
UobiËajeno je da se odabir stavi na Automatski.
Automatski [Izbornik 4-5-1]
Ako odaberete Automatski naËin, telefon Êe automatski traæiti i
odabrati mreæu za Vas. Kad ste jednom odabrali Automatski, naËin
Êe se primjenjivati iako iskljuËujete i ukljuËujete telefon.
RuËno [Izbornik 4-5-2]
Telefon Êe pronaÊi moguÊe mreæe i pokazati popis. Tada moæete
odabrati mreæu koju æelite, ako ta mreæa ima roaming s operaterom
Vaπe domaÊe mreæe. Telefon Vam daje moguÊnost da odaberete
drugu mreæu ako niste uspjeli dobiti pristup odabranoj mreæi.
Vlastiti odabir [Izbornik 4-5-3]
Pristup izborniku
Moæete sastaviti popis mreæa koje biste æeljeli koristiti i aparat Êe se
pokuπati registrirati u prvoj, prije nego pokuπa druge mreæe. Ovaj
popis se radi prema veÊ postojeÊem popisu u aparatu s poznatim
mreæama.
59
Postavi [Izbornik 4]
GPRS postavke [Izbornik 4-6]
Moæete postaviti GPRS postavke ovisno o raznim situacijama.
UkljuËeno [Izbornik 4-6-1]
Ako odaberete ovaj meni, telefon je podeπen na GPRS mreæu
odmah po ukljuËenju telefona. Pokretanjem WAP-a ili PC dial-up
aplikacije moguÊe je prenoπenje podataka. Kada prekinete
aplikaciju veza izmeu telefona i mreæe se prekida, no registracija
na GPRS ostaje i dalje.
Kada zatreba [Izbornik 4-6-2]
Ako odaberete ovu opciju, GPRS veza se uspostavlja kada se
spajate sa WAP servisom i zatvara kada prekirate sa WAP
servisom.
VraÊanje na tvorniËke postave [Izbornik 4-7]
Moæete povratiti sve poËetne tvorniËke postave. Potrebna Vam je
sigurnosna πifra da biste to uËinili.
Pristup izborniku
60
Planer [Izbornik 5]
Budilica [Izbornik 5-1]
Moæete namjestiti 5 alarma da se ukljuËe u odreeno vrijeme.
1. Odaberite Uklj. i unesite vrijeme koje æelite.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: Jednom, Pon-Pet, Pon-Sub,
Svaki dan.
3. Odaberite æeljeni ton i pritisnite < [OK].
4. Uredite naziv buenja i pritisnite < [OK].
Planer [Izbornik 5-2]
Kad uete u ovaj izbornik pojavit Êe se kalendar. Na vrhu zaslona
nalaze se mjesta za datum. Na dnu se nalaze mjesta za ikone
(raspored, biljeπke). Kad god promijenite datum, kalendar Êe se
uskladiti s tim datumom. »etvrtasti kursor se koristi za pronalaæenje
odreenog dana. Ako vidite neπto potcrtano na kalendaru, to znaËi
da za taj dan imate neπto isplanirano ili da Vas podsjeÊa na neπto.
Ova funkcija omoguÊuje da Vas podsjeti na Vaπ plan ili neku stvar.
Telefon Vas moæe obavijestiti i zvuËnim signalom ako odaberete tu
opciju.
Za promjenu dana, mjeseca i godine.
Tipka
Opis
Tipka
Opis
1 3
Godiπnje
U D
Tjedno
* #
MjeseËno
L
Dnevno
R
• Za koriπtenje ove funkcije telefon mora biti ukljuËen.
Pristup izborniku
Vaæno
61
Planer [Izbornik 5]
Dodaj novo [Izbornik 5-2-1]
Moæete napisati najviπe 39 znakova (21 znak na kineskom) i
napisati do 20 biljeæaka.
• Raspored
Unesite predmet, vrijeme, ponavljanje, alarm pritiskom na
odgovarajuÊe tipke.
• Podsjetnik
1. Odaberite Dodaj novo pritiskom na < [Odabir].
2. Pritisnite Podsjetnik.
3. Unesite biljeπku i pritisnite < [OK].
Pogled [Izbornik 5-2-2]
Pokazuje biljeπke za taj dan. PomoÊu U , D pregledajte popis
biljeæaka. Ako ste neku biljeπku oznaËili alarmom, sat alarma se
pojavljuje. Tada pritisnite < [Odabir], moæete vidjeti detalje
biljeæaka. Pritisnite < [Dodaci] za brisanje, proËitajte biljeπku koju
ste odabrali.
Cjelokupni pregled [Izbornik 5-2-3]
Pokazuje biljeπke za sve dane. PomoÊu U , D pregledajte popis
biljeπki. Moæete koristiti isti izbornik kao i Pogled pritiskom na <
[Dodaci].
Pristup izborniku
62
Brisanje zastarjelog [Izbornik 5-2-4]
Moæete izbrisati posljednji raspored o kojem ste veÊ obavijeπteni.
Brisanje svega [Izbornik 5-2-5]
Moæete izbrisati sve biljeπke.
Imenik [Izbornik 5-3]
1. Za koriπtenje Imenika pritisnite > [Imena] u stanju Ëekanja.
2. Za koriπtenje Imenika pritisnite < [Meni] u stanju Ëekanja i
odaberite Planer.
Traæi [Izbornik 5-3-1]
(Poziv preko imenika)
1. U stanju Ëekanja pritisnite > [Imena].
2. Traæite pritiskom na < [Odabir].
3. Unesite ime osobe Ëiji broj ili e-mail adresu æelite pronaÊi ili
odaberite “Popis” da pregledate imenik.
4. Brzo traæenje je moguÊe ako unesete samo poËetno slovo imena
ili broja koji æelite naÊi.
5. Ako æelite unijeti, izbrisati ili kopirati neku stavku, ili dodati glas
odaberite < [Dodaci]. Prikazat Êe se sljedeÊi izbornik.
Pristup izborniku
• Uredi : Moæete unijeti ime, broj, fax ili e-mail pritiskom na
< [OK].
• Piπi poruku : Nakon πto ste naπli broj koji æelite, moæete poslati
poruku na taj broj.
• Kopiraj : Moæete kopirati stavku sa SIM kartice na telefon i
obrnuto.
• Glavni broj : Moæete odabrati jedan od brojeva: mobitel, kuÊni
ured, onaj koji Ëesto koristite. Glavni broj Êe biti prvi prikazan
ako odaberete ovu funkciju.
• Briπi : Moæete izbrisati odreenu stavku.
63
Planer [Izbornik 5]
Dodaj novo [Izbornik 5-3-2]
S ovom funkcijom moæete dodavati nove stavke u imenik.
Telefonska memorija ima 200 brojeva. Memorija SIM kartice ovisi o
usluænom centru.
U telefonskoj memoriji moæete upisati do 20 znakova za ime i
znakove pohraniti na SIM karticu. Broj znakova ovisi o SIM kartici.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na > [Imena] u stanju Ëekanja.
2. OznaËite Dodaj novi, i pritisnite < [Odabir].
3. Odaberite memoriju na koju ga æelite spremiti: SIM ili Telefon.
Ako odaberete telefon, morate odabrati koji broj æelite da bude
Glavni broj.
a. Pritisnite < [OK] za unos imena.
b. Pritisnite < [OK], zatim unesite broj.
c. Pritisnite < [OK].
d. Moæete odrediti grupu za taj broj L , R:
e. Moæete odrediti znak ili sliku za taj broj pritiskom na tipke
U , D , L , R.
Grupe [Izbornik 5-3-3]
Moæete upisati 20 Ëlanova u jednu grupu. Postoji 7 grupa u koje
moæete upisivati.
1. U stanju Ëekanja pritisnite >[Imena].
Pristup izborniku
64
2. Doite do stavke Grupe i pritisnite <[Odabir], i pojavit Êe se
popis grupe.
3. Odaberite ime koje æelite za grupu <[Odabir].
• Popis Ëlanova
Pokazuje osobe koje ste odabrali.
• Ton zvona za grupu
Moæete odabrati vrstu tona zvona za tu grupu.
• SliËica grupe
Moæete odabrati razliËite ikone za pojedine grupe.
• Dodaj broj
Moæete dodati novu osobu u grupu. Svak grupa ne moæe imati
viπe od 20 Ëlanova.
• Makni osobu
Moæete neku osobu maknuti iz grupe, ali njegovo Êe ime i broj i
dalje ostati u imeniku.
• Preimenuj
Moæete promjeniti ime grupe.
Brzo biranje [Izbornik 5-3-4]
Bilo kojoj tipki od 2 do 9 moæete pridruæiti neko ime. Dræite
tipku 2 do 3 sekunde i direktno birate taj broj.
1. Prvo otvorite imenik pritiskom na > [Imena] u stanju Ëekanja.
2. Doite do Brzo biranje i pritsnite < [Odabir].
3. Ako æelite dodati neki broj, odaberite Prazno. Tada moæete traæiti
ime u imeniku.
4. Odaberite ime za brzo biranje i odaberite Promijeni ili Izbriπi za
promjenu imena.
• Izbriπi
Moæete izbrisati pridruæeni telefonski broj.
Pristup izborniku
• Promijeni
Moæete odrediti novi broj za tipku.
65
Planer [Izbornik 5]
Postavi [Izbornik 5-3-5]
1. Pritisnite > [Imena] u stanju Ëekanja.
2. Doite do Postavi, zatim pritisnite < [Odabir].
• Odredi memoriju
Doite do Odredi memorij u, zatim pritisnite < [Odabir].
- Ako odaberete Promjenljiv, kod dodavanja broja, aparat Êe
pitati gdje da ga spremi.
- Ako odaberete SIM ili Telefon, telefon Êe broj spremiti na
SIM ili telefon.
• Traæi po
OznaËite Traæi po, zatim pritisnite < [Odabir].
- Ako odaberete Promjenljiv, telefon Êe pitati kako da traæi.
- Ako odaberete Ime ili Broj, telefon Êe traæiti po imenu
odnosno broju.
• Pregled dodataka
Doite do Pregled dodataka, zatim pritisnite < [Odabir].
- Samo ime : Popis u imeniku pokazuje samo imena.
- Sa slikama : Popis u imeniku ima informacije sa slovima i
slikama.
Pristup izborniku
66
Kopiraj sve [Izbornik 5-3-6]
Moæete kopirati/Prebacivati stavke sa SIM memorije na memoriju
telefona i obrnuto.
1. Prvo otvorite imenik tipkom > [Imena] u stanju Ëekanja.
2. Doite do Kopiraj sve, zatim pritisnite < [Odabir] za ulaz u
izbornik.
• SIM na telefon : Moæete kopirati sve stavke iz SIM memorije
na memoriju telefona.
• Telefon na SIM : Moæete kopirati sve stavke iz memorije
telefona na SIM karticu.
3. Moæete vidjeti sljedeÊe podizbornike.
• Zadræi original : Kod kopiranja ostaje saËuvan originalni broj.
• Izbriπi original : Kod kopiranja originalni broj Êe biti izbrisan.
Izbriπi sve [Izbornik 5-3-7]
Moæete izbrisati sve brojeve iz SIM, Telefon i Glas. Ova funkcija
zahtijeva πifru za zaπtitu od neovlaπtene uporabe.
1. Pritisnite > [Imena] i odaberite Izbriπi sve, tada pritisnite tipku
< [Odabir]. To sve radite dok ne telefonirate.
2. Odaberite memoriju koju æelite izbrisati.
3. Unesite sigurnosnu πifru i pritisnite < [OK] ili > [Natrag].
Pristup izborniku
67
Planer [Izbornik 5]
Informacije [Izbornik 5-3-8]
• Brojevi info usluga
Koristite ovu funkciju za pristup specijalnom popisu usluga koje
nudi operator Vaπe mreæe (ako to SIM kartica podræava).
1. Otvorite imenik pritiskom na > [Imena] dok ne telefonirate i
odaberite Informacije.
2. Doite do Brojevi info usluga, i pritisnite < [Odabir] za ulaz.
3. Dobit Êete imena dostupnih usluga.
4. Sa U i D tipkama odaberite uslugu i pritisnite S [©alji].
• Provjera memorije
Ova funkcija omoguÊuje da vidite koliko slobodnih i iskoriπtenih
mjesta ima u Vaπem imeniku.
1. Otvorite imenik pritiskom na > [Imena] dok ne telefonirate.
Birajte Informacije pritiskom na tipku < [Biraj].
2. Doite do Provjera memorije i pritisnite < [OK].
• Vlastiti broj (ovisi o SIM kartici)
Moæete provjeriti svoj vlastiti broj na SIM kartici.
Pristup izborniku
68
Zabava i alati [Izbornik 6]
Osobno [Izbornik 6-1]
Moæete odabrati 9 izbornika koje Ëesto koristite u izbornik Osobno.
Moæete direktno uÊi u taj izbornik ako pritisnete tipku D.
Ako æelite upisati neki izbornik u Osobno, odaberite <Prazno> na
popisu. Ako taj izbornik veÊ postoji, pokazuju se ovi dodaci:
- Odaberi
: UkljuËuje izbornik koji ste odabrali.
- Promijeni
: Mijenja izbornik koji ste odabrali.
- Izbriπi
: Briπe sve odabrane izbornike.
- Izbriπi sve
: Briπe sve izbornike na popisu u izborniku Osobno.
- Informacije : Pregled podataka o izbornicima.
Igre [Izbornik 6-2]
Vaπ telefon nudi zabavne igre.
Vaæno
• Koriste se razliËite tipke za pojedinu igru. Svaka igra
ima ekrane koji objaπnjavaju glavne tipke za igranje.
Ostale uobiËajene tipke su niæe pokazane.
[Funkcije uobiËajenih tipki]
< : Izbornik igre
> : Natrag
C : Pauza ili vraÊanje u igru
Pristup izborniku
69
Zabava i alati [Izbornik 6]
Kalkulator [Izbornik 6-3]
Sadræi standardne funkcije kao πto su +, ‡, x, ÷ : Zbrajanje,
Oduzimanje, Mnoæenje, Dijeljenje.
1. Unesite broj pritiskom na tipke s brojevima.
2. Koristite tipke za odabir raËunske operacije.
3. Onda unesite brojeve.
4. Pritisnite < [Rezul.] za prikaz rezultata.
5. Pritisnite [Reset] ili unesite brojeve da ponovite gore opisani
postupak.
6. S tipkom C briπete slova i brojeve.
7. Ako pritisnete tipku * moæete unijeti negativan broj. Osim
toga, ako pritisnete tipku # moæete unijeti decimalni broj.
8. Da izaete iz Kalkulatora, pritisnite > [Natrag].
Moja datoteka [Izbornik 6-4]
OmoguÊuje pregled usnimljenih slika i zvukova koji se mogu koristiti
za pozadinu lil ton zvona. Moæete pogledati, sluπati, izbrisati ili
preimenovati podatke koje ste skinuli s interneta.
Slike [Izbornik 6-4-1]
Zvuk [Izbornik 6-4-2]
Pristup izborniku
70
Podizbornici za svaki glavni izbornik
• Unesi naziv
Moæete dati naziv za svaki spremljeni sadræaj.
• Slanje poruke
Moæete napisati SMS/MMS poruku (dostupno ovisno o vrsti
medija) sa slikama ili zvukom kao dodacima.
• Odaberi pozadinu / Odaberi ton zvona
Moæete odabrati neku od usnimljenih slika ili zvukova kao
pozadinu ili ton zvona.
• Brisanje
Moæete obrisati svaki spremljeni sadræaj pojedinaËno.
• Briπi sve
Moæete obrisati sve spremljene sadræaje.
Pretvaranje mjernih jedinica [Izbornik 6-5]
Pretvara bilo koje mjere u one koje æelite. Postoje 4 kategorije koje
se mogu pretvarati : Duæina, Povrπina, Teæina i Volumen.
1. Kategoriju moæete odabrati tipkom < [Mjera] .
2. Odaberite standardnu vrijednost s L , R.
3. Odaberite jedinicu koju æelite pretvoriti tipkom U i D.
4. Moæete provjeriti pretvorenu vrijednost za mjeru koju æelite. Isto
tako moæete unijeti decimalni broj s tipkom #.
Vrijeme u svijetu [Izbornik 6-6]
1. Odaberite grad koji pripada odreenoj vremenskoj zoni s L , R.
2. Moæete namjestiti toËno vrijeme za grad koji æelite, ako pritisnete
< [Potvrdi].
Pristup izborniku
Moæete vidjeti vrijeme u svim svjetskim gradovima.
71
Zabava i alati [Izbornik 6]
Snimanje glasa [Izbornik 6-7]
Glasovna memorija omoguÊuje da se snimi 10 glasovnih poruka,
a svaka traje 20 sekundi.
Snimaj [Izbornik 6-7-1]
1. Moæete snimiti glas u izborniku Snimka glasa ili ako dræite tipku
C u stanju Ëekanja.
2. Kad snimanje poËne, pojavljuje se poruka Snima i koliko je
preostalo vremena.
3. Ako æelite zavrπiti snimanje pritisnite < [Spremi].
4. Utipkajte naslov poruke i pritisnite < [OK].
Pregled popisa [Izbornik 6-7-2]
Pokazuje se popis glasovnih zapisa. Moæete ih reproducirati i
izbrisati.
Stanje memorije [Izbornik 6-8]
Moæete provijeriti veliËinu slobodne memorije za tekstualne/slikovne
poruke,ulazni spremnik i izlazni spremnik.
PC Sync
Pristup izborniku
72
PC Sync je program za izmjenu podataka izmeu PC-a i
telefona s informatiËkim kabelom. Za detalje, moæete koristiti
vodiË u PC Sync Help fileu na CD-u.
Internet [Izbornik 7]
Telefon podræava usluge preko BeæiËnog protokola (WAP).
Moæete imati pristup uslugama koje podræava Vaπa mreæa. Izbornik
usluga Vam omoguÊuje da dobijete informacije kao πto su vijesti,
vremenske prognoze i avionski letovi.
Doma (Home) [Izbornik 7-1]
PrikljuËuje se na poËetnu stranicu. PoËetna stranica moæe biti
stranica koju ste sami odredili u NaËinima. Usluæni centar Êe ju
odabrati za Vas ako ju niste odredili sami.
Biljeπke (Bookmarks) [Izbornik 7-2]
Pritisnite < [Odabir] za pristup dostupnim opcijama ili pritisnite >
[Natrag] za izlazak.
• PrikljuËi
: PrikljuËi na odabranu adresu.
• Dodaj novu : RuËno dodaj novu adresu.
• Uredi
: Uredi naslov i adresu odabrane stranice.
• Izbriπi
: Izbriπi odabranu adresu s popisa.
NaËini [Izbornik 7-3]
Moæete imati do 10 naËina ukljuËujuÊi samo jedan od njih. Doite do
æeljenog i pritisnite < za pristup opciji.
• Postavi
Moæete pogledati i promijeniti WAP postave odabranog naËina.
- PoËetna stranica (Homepage)
Ovdje moæete unijeti adresu Internet stranice koju æelite koristiti
kao poËetnu stranicu. Ne morate pisati “http://” ispred svake
Internet stranice jer Êe to WAP Browser automatski dodati.
Pristup izborniku
• UkljuËenje
Moæete ukljuËiti odabrani naËin.
73
Internet [Izbornik 7]
- Nositelj
Moæete odrediti nositelja servisa.
• Podaci
• GPRS
- Podaci
Pojavljuje se ako odaberete Postav podataka kao Nositelja
servisa.
IP adresa
: Unesite IP adresu WAP izlaska koju koristite za
pristup.
Pozivni broj
: Unesite telefonski broj koji treba nazvati za
pristup WAP izlazu.
KorisniËki ID : KorisniËka identifikacija za dial-up server (ali NE
WAP izlazak).
©ifra
: ©ifra koju traæi za dial-up server (ali NE WAP
izlazak) identifikaciju.
Vrsta poziva
: Odaberite vrstu poziva: Analognu ili Digitalnu
(ISDN).
Brzina poziva : Brzina spajanja na kompjutor; 9600 ili 14400.
Prazan hod
Pristup izborniku
74
: Moæete umetnuti vremenske periode iskljuËenja.
Nakon toga usluga neÊe biti dostupna ako bilo
koji podatak nije unesen.
- GPRS postavi
Postavi ove usluge dostupni su samo ako je GPRS odabran kao
nositelj usluge.
IP adresa
: Unesite IP adresu WAP izlaska koju koristite za
pristup.
APN
: Unesite APN ili GPRS.
KorisniËki ID : KorisniËka identifikacija za Vaπ APN server
©ifra: ©ifra koju traæi Vaπ APN server.
©ifra
: ©ifra koju traæi Vaπ APN server.
- Pokaæi sliku
Moæete odabrati da li Êe slike na WAP karticama biti prikazane
ili ne.
- Vrsta spajanja
MoguÊnosti za prikljuËak su Privremen ili Stalan i ovise o izlazu
kojeg koristite.
Stalan
Potvren mehanizam isporuke, ali stvara veÊi promet na mreæi.
Privremen
Nepotvrena usluga (bez prikljuËka).
HTTP
- Proxy postavke
IP adresa: unesite IP adresu
Port: unesite broj porta
- DNS postavke
Unesite primarni i sekundarni DNS ako zahtjeva mreæa.
- Sigurnosni postavi
Ovisno o prikljuËku na izlaz, moæete odabrati Da ili Ne.
• Izbriπi
Izbriπi naËin.
• Dodaj novi
Moæete ruËno unijeti joπ neki naËin.
Pristup izborniku
• Preimenuj
Uredi ime naËina.
75
Internet [Izbornik 7]
• E-mail server
- Spoji
Spajanje na e-mail server koji ste odabrali.
- Uredi adresu
Uredi e-mail adresu.
Idi na URL [Izbornik 7-4]
Moæete se izravno spojiti na stranicu koju æelite. Potrebno je upisati
dotiËni URL.
Postavi memorije [Izbornik 7-5]
Moæete izbrisati sadræaj memorije ili promijeniti naËin provjere.
Brisanje memorije [Izbornik 7-5-1]
Izbrisat Êe se sadræaj memorije.
Provjeri memoriju [Izbornik 7-5-2]
Moæete odabrati moguÊnost da provjeravate memoriju ili ne.
Cookies postavke [Izbornik 7-6]
Informacije ili servisi kojima ste pristupili su snimljeni u cache
memoriju telefona.
Pristup izborniku
76
Obriπi cookies [Izbornik 7-6-1]
Brisanje svih sadræaja usnimljenih u cookies.
Provijeri cookies [Izbornik 7-6-2]
Provijeri dali je cookie koriπten ili ne.
Sigurnosni certifikati [Izbornik 7-7]
Prikazuje se popis certifikata.
Resetiraj naËine [Izbornik 7-8]
Moæete vratiti naËine na poËetne postave.
Browser verzija [Izbornik 7-9]
Pokazuje se verzija WAP Browser.
Pristup izborniku
77
On line izbornik
Ako ste spojeni na mreæu moæete birati sljedeÊe podizbornike.
■ Doma (Home)
Pogledaj [Izbornik 7-1].
■ Ponovni unos
Ponovno oËitava istu stranicu.
■ Biljeπka (Bookmark)
Pogledaj [Izbornik 7-2].
■ Pohrani kao biljeπku (bookmark)
Moæete spremiti stranicu kao biljeπku (bookmark).
■ Poruke
Za vrijeme spajanja na mreæu, moæete vidjeti SMS poruke.
■ Idi na URL
Moæete iÊi na stranicu koju æelite. U ovom izborniku moæete i pisati
ime oznake stranice.
■ Idi na e-mail server
Moæete iÊi na e-mail server kojeg ste odabrali.
■ Odaberi kao e-mail server
Moæete odrediti da adresa stranice bude server.
Pristup izborniku
78
■ Izbriπi memoriju
Sadræaj memorije biti Êe izbrisan.
■ Spremi slike
Moæete pohraniti sliku koju ste dobili preko Interneta.
Java [Izbornik 8]
Aplikacije [Izbornik 8-1]
Dodaci u Java izborniku
Doite do neke aplikacije i odaberite Dodaci.
1. Novo
: Moæete kreirati novi folder.
2. Premijesti : Moæete odabrati folder koji æelite.
3. O JAVI
: Prikazuje JAVA informacije.
4. Info
: Daje informacije o odabranom MIDlet-u.
5. Ukloniti
: Briπe odabrani MIDlet.
6. Aæurirati
: Pristupa serveru i obnavlja MIDlet.
7. Opcije
: Neke Java aplikacije mogu zahtjevati podatke o
spajanju. Odaberite ovo za postav za spajanje.
- Uvijek
: Spajanje je omoguÊeno bez najave.
- Odmah
: Biti Êete obavijeπteni prije spajanja aplikacije.
- Nikad
: Spajanja nisu dopuπtena.
8. Izmjeni ime : Moæete preimenovati aplikaciju.
9. Izlaz
: Izlaz iz aplikacije.
Usnimi [Izbornik 8-2]
Moæete ispisati i odrediti adresu MIDlet servera. Usnimite MIDlet-e
pomoÊu WAP Browser-a i pohranite ih u telefon. Moæete i pogledati
popis pohranjenih MIDlet-a na aplikacijskom zaslonu.
Pristup izborniku
79
Java [Izbornik 8]
Profili [Izbornik 8-3]
Neke Java aplikacije mogu zahtjevati spajanje na wap za normalan
rad, npr. multyplayer igre. Moæete postaviti do 5 profila i odabrati
jedan od njih. Ovo je sliËno postavu WAP profila.
JAVA™ je zaπtiÊen proizvod Sun Microsystems, Inc.
Pristup izborniku
80
Dodatna oprema
Postoji razna dodatna oprema za Vaπ mobitel. Moæete odabrati
neke od njih prema Vaπim osobnim potrebama.
Standardna baterija
Prenosivi handsfree
PrikljuËite ga na telefon i moæete
razgovarati bez dræanja.
Putni punjaË
Ovaj punjaË Vam omoguÊuje da punite
bateriju dok ste na odmoru ili u uredu.
Kabel za CD/kompjutor
Moæete prikljuËiti telefon na raËunalo i
izmjenjivati podatke izmeu njih.
Vaæno
• Uvjek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
• Ne upotrebljavajuÊi ju, garancija Vam neÊe vrijediti.
• Dodatna oprema se moæe razlikovati od podruËja do
podruËja. Molimo Vas da provjerite u lokalnom centru ili
kod dobavljaËa o detaljima.
81
TehniËke karakteristike
OpÊenito
Naziv proizvoda : C1100
Sustav
: GSM 900 / DCS 1800
Temperatura okoline
Max : +55°C
Min : -10°C
82
ÅöãÉÄêëäà
GPRS & MMS íÂÎÂÙÓ̇
êöäéÇéÑëíÇé áÄ ÖäëèãéÄíÄñàü
MODEL: C1100
åÓÎfl, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ Ë
Á‡Ô‡ÁÂÚ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ·˙‰Â˘‡ ÒÔ‡‚͇!
Ç˙‚‰ÂÌËÂ
KÓÏÔ‡ÍÚÌËflÚ LG ë1100  ÍÎÂÚ˙˜ÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ,
ÍÓÌÒÚÛË‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌËÚÂ
ˆËÙÓ‚Ë ÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
LJÊÌÓ!
íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl Ò˙‰˙ʇ ‚‡Ê̇
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. åÓÎfl,
ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ, Á‡ ÔÓÒÚË„‡Ì ̇
ÂÙÂÍÚ˂̇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl Ë ËÁ·fl„‚‡Ì ̇ ÔÓ‚‰Ë. ÇÒfl͇Í˙‚
‚ˉ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË ËÎË ÔÓÏÂÌË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÌÂÛÔÓÏÂ̇ÚË
ËÁ˘ÌÓ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó
‡ÌÛÎË‡Ì ̇ „‡‡ÌˆËflÚ‡.
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
åÓÎfl, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ. ç‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ
Ô‡‚Ë· ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ ËÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ.
àÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ ˜ÂÒÚÓÚ̇ ÂÌe„Ëfl
àÌÙÓχˆËfl Á‡ ‡‰ËÓ-˜ÂÒÚÓÚÌË ‚˙ÎÌË Ë ÒÔˆËÙ˘̇
ÌÓχ ̇ ÔÓ„Î˙˘‡Ì (SAR).
LJ¯ËflÚ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ C1100  ÍÓÌÒÚÛË‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò Òڇ̉‡ÚËÚ Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ ‚˙ÎÌË. íÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl
Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ̇ۘÌË ËÁÒΉ‚‡ÌËfl, Ò ˆÂÎ
„‡‡ÌÚË‡Ì ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
‚˙Á‡ÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÏÛ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ.
• ëڇ̉‡Ú˙Ú Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ ‚˙ÎÌË, ‚Íβ˜‚‡ ÚÂÒÚ
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ ÒÔˆËÙ˘̇ ÌÓχ ̇ ÔÓ„Î˙˘‡Ì (SAR).
íÂÒÚ˙Ú SAR Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Òڇ̉‡ÚÂÌ
ÏÂÚÓ‰, ÔË ÍÓÈÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò ÚÂÒÚ‚‡ ̇ Ì‡È ‚ËÒÓÍÓÚÓ
ÍÓÌÒÛχÚË‚ÌÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÌË‚Ó Ë Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‰‰˙ʇÌË
˜ÂÒÚÓÚË.
• å‡Í‡ ‰‡ Ëχ ‡ÁÎËÍË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË ÚÂÎÂÙÓÌË
̇ LG, ‚Ò˘ÍË Ú ҇ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò SAR.
• ÑÓÔÛÒÚËχڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡Ì ÒÔÓ‰
åÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ äÓÏËÒËfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÌÂÈÓÌËÁË‡Ì‡ fl‰Â̇
‡‰Ë‡ˆËfl (ICNIRP),  Ò‰ÌÓ 2W/kg ̇ 10 „‡Ï‡ Ú˙͇Ì.
• ç‡È-‚ËÒÓ͇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ SAR ÔË ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË
ÚÂÎÂÙÓÌ Â 1.120W/Í„. Á‡ 10„.
3
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ìÔÓÚ·‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
ÇÌËχÌËÂ: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ·‡ÚÂËË, Á‡fl‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, Ô‰̇Á̇˜ÂÌË ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ë ‚ˉӂ ÍÓÌÒÛχÚË‚Ë ÏÓÊ ‰‡
‰Ó‚‰ ‰Ó ‡ÌÛÎË‡Ì ̇ „‡‡ÌˆËflÚ‡ Ë ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ.
• ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇. èÓÚ˙ÒÂÚ ͂‡ÎËÙˈË‡Ì‡
ÚÂıÌ˘ÂÒ͇ ÔÓÏÓ˘ ÔË ÌÛʉ‡ ÓÚ ÂÏÓÌÚ.
• Ñ˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‰‡Î˜ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰Ë, ͇ÚÓ
ÚÂ΂ËÁÓ, ÍÓÏÔ˛Ú˙, ‡‰ËÓ-͇ÒÂÚÓÙÓÌ Ë ‰.
• íÂÎÂÙÓ̇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙ÊË ‰‡Î˜ ÓÚ ÚÓÔÎËÌÌË
ËÁÚÓ˜ÌËˆË Í‡ÚÓ ‡‰Ë‡ÚÓË Ë Ô˜ÍË.
• è‡ÁÂÚ ÓÚ Û‰‡.
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ÏÂı‡Ì˘̇ ‚Ë·‡ˆËfl.
• è‡ÌÂÎ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Ë ÔË Ó·‚Ë‚‡Ì Ò
„Û·‡ χÚÂËfl.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÛı‡ Í˙Ô‡ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‚˙̯ÌËÚ ˜‡ÒÚË
̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. ç ÛÔÓÚ·fl‚‡ÈÚ ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ·ÂÌÁËÌ,
‡Á‰ËÚÂÎ Ë ‡ÎÍÓıÓÎ!
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ Ô‡¯Ì‡ Ë Á‡‰ËÏÂ̇
Ò‰‡!
• ç ‰˙ÊÚ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó Í‰ËÚÌË Ë ÙÓÌÓ͇ÚË ‚˙ÁÏÓÊ̇ Â
ÔÓ‚‰‡ ̇ χ„ÌËÚÌËfl ÌÓÒËÚÂÎ!
• è‡ÁÂÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË Ì‡‰‡ÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÏÓÊÂ
‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ̇ ‚·„‡!
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ë ÌÂ
ÔËÔ‡ÈÚ ·ÂÁÔ˘ËÌÌÓ ‡ÌÚÂ̇ڇ!
4
ÖÙÂÍÚ˂̇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
ᇠ‚ËÒÓ͇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ò ÏËÌËχÎ̇ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇
ÂÌÂ„Ëfl ÏÓÎfl Á‡ÔÓÏÌÂÚÂ:
• Ñ˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ˙͇ Ò Ì‡ÒÓ˜Â̇ ̇„Ó ‡ÌÚÂ̇, ÍÓ„‡ÚÓ
„Ó‚ÓËÚÂ!
• ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ‡ÌÚÂ̇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó! íÓ‚‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÔÓ‚ÎËfl ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á͇ڇ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
Û‚Â΢Â̇ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇ ÂÌÂ„Ëfl, Ú.Â. ‰Ó ÔÓ-Í‡Ú˙Í ÂÊËÏ
̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ë ÛÔÓÚ·‡.
• ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ëχ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÔÓÚ, Ì „Ó Ì‡ÒÓ˜‚‡ÈÚÂ
Í˙Ï Ó˜ËÚÂ!
ÖÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
èË ‚Ò˘ÍË ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÏÛ˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ÔÓÌËʇ‚‡Ì ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ·ÎËÁÓ ‰Ó ωˈËÌÒ͇
‡Ô‡‡ÚÛ‡ ·ÂÁ ‰‡ ÔÓËÒ͇Ú ‡Á¯ÂÌËÂ! àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡
Ò·„‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙, ̇ÔËÏÂ ‚
„ÓÌËÚ ‰ÊÓ·Ó‚Â, ·ÎËÁÓ ‰Ó „˙‰ËÚÂ.
• ëÏÛ˘ÂÌËfl Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ë ÔË ÌflÍÓË ‚ˉӂ ÒÎÛıÓ‚Ë
‡Ô‡‡ÚË.
• 燷≇‚‡Ú Ò ÎÂÍË ÒÏÛ˘ÂÌËfl ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓË,
‡‰ËÓÔ‰‡‚‡ÚÂÎË Ë ÍÓÏÔ˛ÚË.
5
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
è˙Ú̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
àχÈÚ Ô‰‚ˉ Á‡ÍÓÌËÚÂ Ë Á‡·‡ÌËÚ Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÏÓ·ËÎÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ¯ÓÙË‡ÌÂ.
• ç ‰˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ˙͇, ‰Ó͇ÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ.
• ç ÓÚÍÎÓÌfl‚‡ÈÚ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ÒË!
• èÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Hands-Free”.
• éÚÍÎÓÌÂÚ Ò ‚ÒÚ‡ÌË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔËÂÏÂÚ ËÎË ËÁ‚˙¯ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ô˙ÚÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl „Ó ËÁËÒÍ‚‡Ú.
• Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÏÛ˘ÂÌËfl ‚ ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ ̇ ÍÓ·ڇ, ͇ÍÚÓ Ë ‚
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
• äÓ„‡ÚÓ ÍÓ·ڇ  Ò̇·‰Â̇ Ò ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡, ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÌÂfl, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡
ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÒÂËÓÁÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl.
ÇÁË‚Ó‚Â
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ‚ÁË‚Ó‚Â. ëΉÂÚ Á‡
Á‡·‡ÌË Ë Ó„‡Ì˘ÂÌËfl.
ÇÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÁÓÌË
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ·ÂÌÁËÌÓÒڇ̈ËË ËÎË
ıËÏË͇ÎË.
• ç Ô‚ÓÁ‚‡ÈÚ ÓÔ‡ÒÌË Ï‡ÚÂˇÎË Í‡ÚÓ „ÓË‚‡, ıËÏË͇ÎË,
ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ë ‚ ÍÛÔÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, Í˙‰ÂÚÓ Â
ÏÓ·ËÎÌËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ.
Ç˙Á‰ÛıÓÔ·‚‡ÌÂ
• àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ͇˜ËÚ ̇ ·Ó‰‡ ̇
Ò‡ÏÓÎÂÚ.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ·ÂÁ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍËԇʇ,
‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ˙Ú Ò  ÔËÁÂÏËÎ.
6
ш‡
è‡ÁÂÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ ‰‡Î˜ ÓÚ ‰Âˆ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò˙‰˙ʇ
‰·ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ„˙Î̇ÚË Ë ‰‡
Ô˘ËÌflÚ Á‡‰‡‚flÌÂ!
ëÔ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
àχ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ ÒÔ¯ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‰‡ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡‡‰Ë
‚Ò˘ÍË ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÏÂÊË, Á‡ÚÓ‚‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl Ì ·Ë‚‡
‰‡ Á‡‚ËÒËÚ ҇ÏÓ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ!
èÓ‰‰˙Ê͇ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
• ç  ÌÛÊÌÓ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‰‡ Ò ËÁÚÓ˘Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â
ÔÂÁ‡‰Â̇. ᇠ‡ÁÎË͇ ÓÚ ‰Û„Ë ‚ˉӂ ·‡ÚÂËË, ÚÓ‚‡ Ìflχ
ÓÚˈ‡ÚÂÎÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂÚÓ È.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ LG-·‡ÚÂËË Ë Á‡fl‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡!
á‡fl‰ÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ “LG” Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò ˆÂÎ ‰‡
Û‰˙ÎÊ‡Ú Ï‡ÍÒËχÎÌÓ ◊ÊË‚ÓÚ‡” ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
• ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚÂ Ë Ì ÏÓ‰ËÙˈË‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡!
• èÓ‰‰˙ʇÈÚ ÍÎÂÏËÚ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ˜ËÒÚË.
• ëÏÂÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÒڇ̠‰‡ ‡·ÓÚË Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÌË‚Ó! ŇÚÂËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÁ‡Âʉ‡Ì‡
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ÌÂÈ̇ڇ ÔÓ‰Ïfl̇.
• èÂÁ‡‰ÂÚ ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ·‡ÚÂËfl, Ò Ó„Î‰ ̇
ÌÓχÎÌÓÚÓ È ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ!
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇ Ë Ì fl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl Ò ‚ËÒÓ͇ ‚·ÊÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
‚ ·‡ÌflÚ‡.
• ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌË ËÎË „Ó¢Ë
ÔÓÏ¢ÂÌËfl - ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚ÎËfl ̇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ È
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ.
• ŇÚÂËËÚ ÒΉ‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁı‚˙ÎflÌË Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚ ÂÍÓÎӄ˘ÌË ÌÓÏË.
7
ë˙‰˙ʇÌËÂ
é·˘‡ ËÌÙÓχˆËfl
ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ............................................................... 12
• äÓÔÛÒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ .......................................................... 12
• Ç˙̯ÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ .............................................. 13
éÔËÒ‡ÌË ̇ Í·‚˯ËÚ ........................................................ 14
• ëÚ‡Ì˘ÌË ........................................................................... 15
• ÅÛÍ‚ÂÌË Í·‚Ë¯Ë ................................................................ 16
àÌÙÓχˆËfl - ‰ËÒÔÎÂÈ
àÌÙÓχˆËfl - ‰ËÒÔÎÂÈ ........................................................ 17
• àÍÓÌË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ................................................................ 17
燘‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ........................................................................... 18
• èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM-͇Ú‡ ..................................................... 18
• àÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ SIM-͇Ú‡ .................................................... 18
• àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ................................................ 19
• á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ................................................... 19
• àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó .............................. 20
àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ................................................. 21
• àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ............................................... 21
• åÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ............................................... 21
• àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ ................................................................................ 21
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
åÂÌ˛ “Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ” ......................................................... 22
• åÂÌ˛ ◊Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”/ èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ................. 22
• äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË ................................................... 24
8
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô .................................................................. 27
• PIN ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË) ............................................................ 27
• PIN2 ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË) .......................................................... 27
• PUK ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË) .......................................................... 27
• PUK2 ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË) ......................................................... 27
• äÓ‰ ᇢËÚ‡ (4-8 ˆËÙË) .................................................... 27
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛ ........................................................................... 28
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1] ............................................................. 30
• ç‡ÔË¯Ë Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË / ë˙Á‰‡‚‡ÌÂ
̇ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË [åÂÌ˛ 1-1] ....................................... 30
• ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ/
ååS [åÂÌ˛ 1-2] ................................................................... 32
• ÇıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1-3] ........................................ 37
• àÁıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1-4] ...................................... 38
• óÂÌÓ‚‡ [åÂÌ˛ 1-5] ............................................................ 40
• É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ [åÂÌ˛ 1-6] ................................................... 41
• àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 1-7] ..................................................... 41
• ò‡·ÎÓÌË [åÂÌ˛ 1-8] ........................................................... 42
• ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 1-9] ......................................................... 43
ê„ËÒÚ˙ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 2] ....................................48
• èÓÔÛÒ̇ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-1] .................................. 48
• èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-2] .......................................... 48
• 燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-3] ........................................ 48
• àÁÚËÈ ÔÓÒΉÌËÚ ‡Á„Ó‚ÓË [åÂÌ˛ 2-4] ........................48
• í‡ÍÒÛ‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 2-5] ............................ 48
• GPRS ËÌÙÓχˆËfl [åÂÌ˛ 2-6] .......................................... 51
9
ë˙‰˙ʇÌËÂ
èÓÙËÎË [åÂÌ˛ 3] ................................................................. 52
• ◊é·˘Ó”/ ëڇ̉‡ÚÌË ÔÓ ÒË· Ò˄̇ÎË [åÂÌ˛ 3-1] ........... 52
• ◊ëËÎÌÓ”/ á‡ÒËÎÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË [åÂÌ˛ 3-2] ............... 52
• ◊ëÎÛ¯‡Î͇”/ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ [åÂÌ˛ 3-3] ............ 52
• ◊äÓ·”/ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ “Hands-Free” [åÂÌ˛ 3-4] ............... 52
• ◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl”/ êÂÊËÏ Ì‡ ‚Ë·Ë‡˘‡ ‡Î‡χ
[åÂÌ˛ 3-5] ............................................................................. 53
• ◊íËıÓ”/ àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Ò˄̇ÎËÚ [åÂÌ˛ 3-6] .................. 53
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4] ............................................................... 56
• чڇ Ë ˜‡ÒÓ‚Ó ‚ÂÏ [åÂÌ˛ 4-1] ....................................... 56
• ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ [åÂÌ˛ 4-2] .................................. 56
• ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ [åÂÌ˛ 4-3] ............................. 58
• ç‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ [åÂÌ˛ 4-4] ....................................... 62
• ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÏÂʇڇ [åÂÌ˛ 4-5] .................................... 64
• GPRS ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4-6] ............................................. 65
• çÛÎË‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ [åÂÌ˛ 4-7] ............................... 65
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ [åÂÌ˛ 5] ........................................................... 66
• Ä·ÏÂÌ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ [åÂÌ˛ 5-1] ............................................ 66
• ê‡ÁÔËÒ‡ÌË [åÂÌ˛ 5-2] ....................................................... 66
• íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ [åÂÌ˛ 5-3] ........................................ 68
ᇷ‡‚ÎÂÌË [åÂÌ˛ 6] ............................................................. 74
• è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË [åÂÌ˛ 6-1] .................................................. 74
• à„Ë [åÂÌ˛ 6-2] .................................................................. 74
• ä‡ÎÍÛ·ÚÓ [åÂÌ˛ 6-3] ........................................................ 75
• åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇ [åÂÌ˛ 6-4] ..................................................... 76
• èÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ [åÂÌ˛ 6-5] ............................................... 77
• ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏ [åÂÌ˛ 6-6] ............................................... 77
• á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ [åÂÌ˛ 6-7] ........................................................ 78
• ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡ [åÂÌ˛ 6-8] .................................... 78
10
àÌÚÂÌÂÚ [åÂÌ˛ 7] ................................................................. 79
• ÑÓχ¯Ì‡ / Homepage [åÂÌ˛ 7-1] ...................................... 79
• å‡ÍÂË [åÂÌ˛ 7-2] ............................................................ 79
• èÓÙËÎË [åÂÌ˛ 7-3] ........................................................... 79
• éÚË‰Ë Ì‡ URL [åÂÌ˛7-4] .................................................... 82
• ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ [åÂÌ˛ 7-5] ..................................... 82
• ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7-6] ......................................................... 82
• ëÂÚËÙˈË‡Ì Á‡ Á‡˘ËÚ‡ [åÂÌ˛ 7-7] ............................. 82
• çÛÎË‡È ÔÓÙËÎË [åÂÌ˛ 7-8] ............................................ 82
• ÇÂÒËfl - ·‡ÛÁ˙ [åÂÌ˛ 7-9] .............................................. 82
èËÎÓÊÂÌËfl [Menu 8] ............................................................ 84
• èËÎÓÊÂÌËfl [åÂÌ˛ 8-1] ..................................................... 84
• Download / àÁÚ„ÎflÌ [åÂÌ˛ 8-2] ...................................... 85
• ë˙ÒÚÓflÌË - Ô‡ÏÂÚ/ ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡ [åÂÌ˛ 8-3].... 85
ÄÍÒÂÒÓ‡Ë ............................................................................... 86
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ................................................ 87
11
ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
äÓÔÛÒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
ëÎÛ¯‡Î͇
ÑËÒÔÎÂÈ (ÂÍ‡Ì)
ä·‚˯ “íÂÎÂÙÓÌÂÌ
Û͇Á‡ÚÂΔ
ÉÓÂÌ Îfl‚ Í·‚˯
ä·‚˯ ◊èÓÙËÎË”
ä·‚˯ ◊àÁÔ‡˘‡Ì”
ä·‚˯
◊è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË”
é·˘‡ ËÌÙÓχˆËfl
ä·‚˯ ◊á‚ÂÁ‰Ë˜Í‡”
12
ä·‚˯ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËfl”
ÉÓÂÌ ‰ÂÒÂÌ Í·‚˯
ä·‚˯ ◊ä‡È”
(◊ÇÍÎ./àÁÍÎ.”)
ä·‚˯ ◊àÁÚË‚‡Ì”/
”á‡Ú‚‡flÌ”
çÓÏÂË‡ÌË Í·‚˯Ë
(·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë)
ä·‚˯ ◊ÑËÂÁ”
åËÍÓÙÓÌ
Ç˙̯ÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
éÚ‚Ó Á‡ ÂÏ˙Í
äβ˜‡Î͇ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ SIM-͇Ú‡
ŇÚÂËfl
ë˙‰ËÌËÚÂÎ Á‡ ͇·ÂÎ, Á‡fl‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ◊ë‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ”
(Hands-Free)
é·˘‡ ËÌÙÓχˆËfl
13
éÔËÒ‡ÌË ̇ Í·‚˯ËÚÂ
îÛÌ͈ËËÚ ̇ Í·‚˯ËÚ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇ÌÂ.
éÔËÒ‡ÌË ̇ Í·‚˯ËÚÂ
ä·‚˯
<>
éÔËÒ‡ÌËÂ
ÉÓÂÌ Îfl‚ Í·‚˯/ÉÓÂÌ ‰ÂÒÂÌ Í·‚˯
ÇÒÂÍË ÓÚ ÚÂÁË Í·‚Ë¯Ë ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡,
ÔÓÒÓ˜Â̇ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡‰ ÌÂ„Ó ‚ ÚÂÍÒÚ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡.
ä·‚˯ ◊ë˙Ó·˘ÂÌË”
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á„Ή‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ÏÂÌ˛
◊ë˙Ó·˘ÂÌËfl” (◊ÇıÓ‰fl˘Ë”, ◊É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡”, “Push”Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌË” ◊Ä·χ”).
燂˄‡ˆËÓÌÌË Í·‚˯Ë
àÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò Á‡ Ô„Ή/Ô‚˙ڇ̠̇ ËÏÂ̇,
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡, ÏÂÌ˛Ú‡ ËÎË ÓÔˆËË Á‡
̇ÒÚÓÈÍË.
S
~
é·˘‡ ËÌÙÓχˆËfl
14
0
9
ä·‚˯ ◊àÁÔ‡˘‡Ì”
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇·ÂÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡
ÔËÂÏÂÚ ӷ‡Ê‰‡ÌÂ. ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯‡, ·ÂÁ ‰‡
ÒÚ Á‡‰‡ÎË ÌÓÏÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ͇Á‚‡ ÒÔËÒ˙͇ Ò
̇·‡ÌË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡, ÔËÂÚË Ë ÔÓÔÛÒ̇ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
çÓÏÂË‡ÌË (·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë) Í·‚˯Ë
àÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ̇·Ë‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌË
ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ (Standby) Ë Á‡
Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ˜ËÒ· ËÎË ·ÛÍ‚Ë ‚ ÂÊËÏ
◊ꉇÍÚË‡Ì”. óÂÁ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Ì‡ÚËÒÍ:
• 燷Ë‡Ì ̇ LJ¯‡Ú‡ „·ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘‡ 1.
• 燷Ë‡Ì ÔË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ‡Á„Ó‚ÓË 0.
• ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡Ì – ÓÚ 2 ‰Ó 9. .
ä·‚˯
éÔËÒ‡ÌËÂ
E
ä·‚˯ ◊ä‡È” (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÍβ˜ËÚ ËÎË ÓÚ͇ÊÂÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Ì‡ÚËÒÍ Ì‡ Ò˙˘Ëfl Í·‚˯ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇.
C
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚË‚‡Ú ÒËÏ‚ÓÎË, ‰‡ Ò ‚˙˘‡Ú ‚
ÏÂÌ˛ÚÓ.
ëÚ‡Ì˘ÌË
ä·‚˯
éÔËÒ‡ÌËÂ
ëÚ‡Ì˘ÂÌ Í·‚˯ ◊燄ÓÂ/̇‰ÓÎÛ”
èË ÓÚ‚ÓÂÌ Í‡Ô‡Í ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÍÓË„Ë‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. èË
Á‡Ú‚ÓÂÌ Í‡Ô‡Í Ò ‚Íβ˜‚‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
‚˙̯ÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ /ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ/ Ë
Ò ËÁÔËÒ‚‡ ‡ÍÚÛ‡Î̇ڇ ‰‡Ú‡.
é·˘‡ ËÌÙÓχˆËfl
15
éÔËÒ‡ÌË ̇ Í·‚˯ËÚÂ
ÅÛÍ‚ÂÌË Í·‚˯Ë
ÇÒÂÍË Í·‚˯ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ËÁÔËÒ‚‡Ì ̇
ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÒËÏ‚ÓÎË:
ä·‚˯
é·˘‡ ËÌÙÓχˆËfl
16
éÔËÒ‡ÌËÂ
1
.,/?!-:'"1
2
ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç
3
DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4
GHI4|ÏÌÍνghi\ïìíî©
5
JKL5jkl
6
MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ
7
PQRS7ß™pqrsß∫
8
TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû
9
WXYZ9wxyz
0
[ËÌÚÂ‚‡Î] 0
àÌÙÓχˆËfl - ‰ËÒÔÎÂÈ
àÍÓÌË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
àÍÓ̇/à̉Ë͇ÚÓ
éÔËÒ‡ÌËÂ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÒË·ڇ ̇ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌËfl ÓÚ
ÏÂʇڇ Ò˄̇Î;
ë‚˙Á‚‡ÌÂ;
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ GPRS - ÛÒÎÛ„‡;
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÛÒÎÛ„‡ ◊êÓÛÏËÌ„”;
ãËÌËfl 1/2 Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊Ñ‚Â ÎËÌËË” (”Two line
service”);
ç‡ÒÚÓÂ̇ Ë ‚Íβ˜Â̇ ‡Î‡χ;
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡;
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ;
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ „·ÒÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ;
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ◊Push” - Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ;
ÇÒ˘ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË
ËÁÍβ˜ÂÌË/ÔÓÙËÎ:”ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl”/;
èÓÙËÎ ◊é·˘Ó” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
èÓÙËÎ ◊ëËÎÌÓ” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
èÓÙËÎ ◊íËıÓ” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
èÓÙËÎ ◊ëÎÛ¯‡Î͇” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
èÓÙËÎ ◊äÓ·” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
éÚÍÎÓÌfl‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ;
àÌÙÓχˆËfl - ‰ËÒÔÎÂÈ
è„Ή ̇ „‡ÙËÍ;
17
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
1. èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM-͇Ú‡
ëΉ‚‡ÈÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ
ËÌÒÚÛ͈ËË, Á‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú SIM͇Ú‡Ú‡:
1. éÚÒÚ‡ÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‡ÍÓ Â
ÔÓÒÚ‡‚Â̇.
2. èÎ˙ÁÌÂÚ SIM-͇Ú‡Ú‡ ‚ ÔÓÂÁ‡
ÔÓ‰ Ò·ËÒÚËÚ ‰˙ʇ˜Ë.
2. àÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ SIM-͇Ú‡
ëΉ‚‡ÈÚ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ
ËÌÒÚÛ͈ËË, Á‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
ÔÓÒÚ‡‚Â̇ SIM-͇Ú‡:
1. éÚÒÚ‡ÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‡ÍÓ Â
ÔÓÒÚ‡‚Â̇.
2. àÁ‚‡‰ÂÚ SIM-͇Ú‡Ú‡ ÓÚ
ÔÓÂÁ‡.
ÇÄÜçé!
燘‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
18
• éÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇, ‰Ó͇ÚÓ
 ‚Íβ˜ÂÌ, ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓ‚‰‡. åÂÚ‡Î̇ڇ
˜‡ÒÚ Ì‡ SIM-͇Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ÎÂÒÌÓ ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Ë ÓÚ
‰‡ÒÍÓÚËÌË. ëΉ‚‡ÈÚ ÚÓ˜ÌÓ Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡˘ËÚ fl
ËÌÒÚÛ͈ËË Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËχ‚‡ÈÚ ÔË
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ È!
3. àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ˘ËÙÚÓ‚ÂÚ ÓÚ
‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‚
‰˙ʇ˜‡ ̇ ÍÓÔÛÒ‡.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰Û„‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
·‡ÚÂËflÚ‡ Í˙Ï ÍÓÔÛÒ‡, ‰Ó͇ÚÓ
˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
4. á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ‰‚ËÊÌËfl ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎ, Úfl·‚‡ ‰‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ·‡ÚÂËflÚ‡.
2. ÇÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ· ̇ Á‡fl‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÏÂʇڇ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ‚Íβ˜ÂÌÓÚÓ ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó!
燘‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
1. ë˙Ò ÒÚÂÎ͇ڇ ̇„ÓÂ, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡,
̇ÚËÒÌÂÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl ̇
Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ì‡ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇,
‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
19
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
ÇÌËχÌËÂ!
• ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÒËÎÌÓ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡
ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓ‚‰‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë/ËÎË
ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎfl!
ÅÂÎÂÊ͇
• àÍÓ̇ڇ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì Ò ÔÓfl‚‡‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÔË
‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ë‡ÏÓ ‡ÍÓ
·‡ÚÂËflÚ‡  ̇Ô˙ÎÌÓ Ô‡Á̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ò‚ÂÚ‚‡ ·ÂÁ
‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë “á‡Âʉ‡Ì”
5. àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
àÁ‚˙¯‚‡ Ò ˜ÂÁ ̇ÚËÒÍ Ì‡
ÒÚ‡Ì˘ÌËÚ ·ÛÚÓÌË, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡.
ÅÂÎÂÊ͇
燘‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
20
• ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ·‡ÚÂËflÚ‡  ̇Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Â̇
ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇.
• ç ‚‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÎË SIM-͇Ú‡Ú‡ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Á‡ÂʇÌÂÚÓ!
• ëΉ Ô˙ÎÌÓÚÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡,
Ó·ÓÁ̇˜ËÚÂÎ̇ڇ ËÍÓ̇ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÂÒÚ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
‰‚ËÊË.
ÅÂÎÂÊ͇
ÄÍÓ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ì Ò Á‡Âʉ‡:
• àÁÍβ˜ÂÚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
• ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ·‡ÚÂËflÚ‡  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ Ô‡‚ËÎÌÓ.
àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
1. Ç˙‚‰ÂÚ „ËÓ̇ÎÂÌ ÍÓ‰ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ.
ᇠÍÓÂ͈ËË - ̇ÚËÒÌÂÚ C.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ S, Á‡ ‰‡ ̇·ÂÂÚ ‚˙‚‰ÂÌËfl ÌÓÏÂ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ E, Á‡ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ.
åÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ 0 Á‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌËfl
ÔÂÙËÍÒ. ◊+”-ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÏÂÒÚÂÌ Ò
ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÍÓ‰ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô.
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÒΉ‚‡Ì ÓÚ „ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓ‰ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÌÓÏÂ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ S.
àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ > [àÏÂ̇].
2. äÓ„‡ÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ, ËÁ·ÂÂÚ ◊í˙ÒÂÌ” ̇ÚËÒÌÂÚ <.
燘‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
3. äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÏÂËÚ Ê·ÌËfl Á‡ÔËÒ ˜ÂÁ Ú˙ÒÂÌ ÔÓ ËÏ ËÎË
ÌÓÏÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ S.
21
åÂÌ˛ “Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”
éÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÓÔˆËË Ò ÓÚ̇ÒflÚ Á‡ ÏÂÌ˛ ◊Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”
(èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó), ÍÓÂÚÓ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ „·‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.
1 åÂÌ˛ ◊Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”/ èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó
1-1 ᇉ˙ʇÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚ S ◊àÁÔ‡˘‡Ì”, Á‡ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚ ÔÓÚ˘‡˘
‡Á„Ó‚Ó Ë Ò˙˘Ëfl Í·‚˯ - S, Á‡ ‰‡ „Ó ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó.
1-2 àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ > [àÏÂ̇] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
í˙ÒÂÌÂ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ê·ÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ̇·‡ÌËfl ÌÓÏÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ >
[àÏÂ̇] Ë ËÁ·ÂÂÚ èË·‡‚Ë ÌÓ‚.
1-3 å‡ÌËÔÛÎË‡ÌÂ Ò ‰‚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
äÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ χÌËÔÛÎË‡ÚÂ Ò ‰‚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ËÁ·ÂÂÚÂ
Í·‚˯ < éÔˆËË, ÒΉ ÍÓÂÚÓ àÁ‚ÎÂ˜Ë ËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ S
[àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
22
åÓÊÂÚ ‰‡ χÍË‡Ú ‰ÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ˜ÂÁ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
Í·‚Ë¯Ë Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÊ·ÂÚ ‰‡ „Ó ÔÂÍ‡ÚËÚÂ Ò Í·‚˯‡ E
[ä‡È].
1-4 èËÂχÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ᇠÔËÂχÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÇË Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ ˜ÂÁ
Á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î Ë Á‡ÔËÒ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÌÓ‚Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. ç‡Î˘ËÂÚÓ
̇ ÙÛÌ͈Ëfl ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ. á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË-Í‡Í ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ/‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡-‚ËÊÚÂ
àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì [åÂÌ˛ 4-3-4].
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ê·ÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ˜‡Í‡˘ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ Á‡‰˙ÊËÚ ÔÓÚ˘‡˘Ëfl ‡Á„Ó‚Ó Ë ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ÌÓ‚ÓÚÓ
Ó·‡Ê‰‡Ì – ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ] ËÎË ËÁ·ÂÂÚ <
[éÚ„Ó‚Ó], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ᇉ˙ʇÌ & éÚ„Ó‚Ó.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÍβ˜ËÚ ÔÓÚ˘‡˘Ëfl ‡Á„Ó‚Ó Ë ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇
˜‡Í‡˘ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ < [åÂÌ˛], ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ä‡È & éÚ„Ó‚Ó.
1-5 éÚ͇Á ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÑÓË ‰‡ Ì ÔÓ‚Âʉ‡Ú ‡Á„Ó‚Ó, ÏÓÊ ‰‡ ÓÚ͇ÊÂÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì –
̇ÚËÒÌÂÚ E [ä‡È] ËÎË ‚˙̯ÌËfl EZ- Í·‚˯ /ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ/
ÔË Á‡Ú‚ÓÂÌ Í‡Ô‡Í.
1-6 àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÏËÍÓÙÓ̇
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÏËÍÓÙÓ̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó –
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [éÔˆËË] Ë ËÁ·ÂÂÚ ÅÂÁ Á‚ÛÍ. ÇÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ
Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ Ò˙˘Ëfl Í·‚˯ <
[Ç˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ].
èË ËÁÍβ˜ÂÌ ÏËÍÓÙÓÌ, ‰Û„ËflÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ
ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë ˜Û‚‡, ‰Ó͇ÚÓ ÇË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ „Ó ÒÎÛ¯‡ÚÂ.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊ ‰‡ ÓÚ͇ÊÂÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ˜ÂÁ Í·‚˯
< [åÂÌ˛] Ë ËÁ·Ë‡Ì ̇ äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó/ éÚ͇Á, ͇ÍÚÓ Ë
˜ÂÁ Í·‚˯ E [ä‡È].
23
åÂÌ˛ “Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”
1-7 ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ DTMF-ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó
ᇠ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ DTMF-ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó (̇ÔËÏÂ
ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ‡‚ÚÓχÚ˘̇ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ ˆÂÌÚ‡Î‡), ËÁ·ÂÂÚÂ
Í·‚˯ < [éÔˆËË], ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÇÍβ˜‚‡Ì DTMF. DTMF-ÚÓÌÓ‚ÂÚÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÍβ˜‡Ú ÔÓ ‡Ì‡Îӄ˘ÂÌ Ì‡˜ËÌ.
1-8 àÁ‚ËÍ‚‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ë É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛ ̇ SIM͇Ú‡Ú‡ (SIM Tool kit main menu)
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÓÒÓ˜ÌËÚ ÙÛÌ͈ËË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ˜ÂÁ Í·‚˯
< [éÔˆËË] ÓÚ ÏÂÌ˛ Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ. É·‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ̇ SIM͇Ú‡Ú‡  ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò˙˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ʇ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡.
2 äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË
îÛÌ͈ËflÚ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Âʉ‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚Ó
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò Ôӂ˜ ÓÚ Â‰ËÌ Û˜‡ÒÚÌËÍ, ‡ÍÓ Ç‡¯ËflÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ
ÔÓ‰‰˙ʇ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
24
åÓÊ ‰‡ ‚Ó‰ËÚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò‡ÏÓ ÔË Ì‡Î˘Ë ̇ ‰ÌÓ
‡ÍÚË‚ÌÓ Ë Â‰ÌÓ ˜‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚ ÔËÂÎË. èÓ ‚ÂÏ ̇
ËÌˈËË‡Ì ÓÚ Ç‡Ò ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊ ‰‡ ÔË·‡‚flÚ ÌÓ‚Ë
Û˜‡ÒÚÌˈË, ‰‡ „Ë ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ú ËÎË ÓÚ‰ÂÎflÚ (Ú.Â. ‰‡ „Ë
ËÁÍβ˜‚‡Ú ÓÚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó, ÌÓ ‰‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ç‡Ò).
å‡ÍÒËχÎÌËflÚ ·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó Â
ÔÂÚËχ.
2-1 àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ͇ÚÓ
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl ÌÓÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂˙ÊÂÚÂ, ÔÓÚ˘‡˘ËflÚ ‡Á„Ó‚Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂÏË̇‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡‰˙ʇÌÂ. åÓÊÂÚ ‰‡
Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ‚ ‰‚‡Ú‡ ‡Á„Ó‚Ó‡ – ËÁ·Ë‡Ú Í·‚˯
<[éÔˆËË] Ë ê‡ÁÏÂÌË.
2-2 àÌˈËË‡Ì ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ Á‡‰˙ʇÌÓ Í˙Ï ‡ÍÚË‚ÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ë Ú‡Í‡
‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó – ËÁ·Ë‡Ú Í·‚˯ <
[éÔˆËË] - äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ë‚˙ÊË ‚Ò˘ÍË.
2-3 ᇉ˙ʇÌ ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
àÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ <[éÔˆËË] Ë äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ᇉ˙Ê ‚Ò˘ÍË.
2-4 ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Á‡‰˙Ê‡Ì ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
àÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ <[éÔˆËË] Ë äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ë‚˙ÊË ‚Ò˘ÍË
àÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ <[éÔˆËË] Ë äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ë‚˙ÊË ‚Ò˘ÍË, Á‡
‰‡ ÔË·‡‚ËÚ ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ Á‡‰˙Ê‡Ì ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó.
2-6 è„Ή ̇ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ D Ë U , Á‡ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÌÓÏÂ‡Ú‡
̇ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
2-5 ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
25
åÂÌ˛ “Ç ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”
2-7 ᇉ˙ʇÌ ̇ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
àÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ <[éÔˆËË] Ë á‡‰˙Ê, Á‡ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ
Û˜‡ÒÚÌË͇ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó, ˜ËÈÚÓ ÌÓÏÂ  ËÁÔËÒ‡Ì Ì‡
ÂÍ‡Ì‡.
2-8 ã˘ÌÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
åÓÊ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚ ‚Ò˘ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ë
Ôӂ‰Âڠ΢ÂÌ Ò Â‰ËÌ ÓÚ Úflı ͇ÚÓ ËÁ‚Ë͇Ú ÌÓÏÂ‡ ÏÛ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
Ë ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ <[éÔˆËË] Ë äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ã˘ÂÌ.
2-9 èËÍβ˜‚‡Ì ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
옇ÒÚÌËÍ, ˜ËÈÚÓ ÌÓÏÂ  ËÁÔËÒ‡Ì Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍβ˜ÂÌ ÓÚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ˜ÂÁ Í·‚˯‡ E [ä‡È]. á‡
ÔÂÍ‡Úfl‚‡Ì ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ <
[éÔˆËË] Ë äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ä‡È.
àÁ·Ë‡ÈÍË Í·‚˯ <[éÔˆËË] Ë ä‡È ̇ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
ÔÂÍ‡Úfl‚‡Ú ‚Ò˘ÍË ‡ÍÚË‚ÌË Ë Á‡‰˙ʇÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
26
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ‚ ÚÓÁË ‡Á‰ÂÎ ÍÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô, Á‡ ‰‡
ËÁ·Â„ÌÂÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂ̇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ. äÓ‰Ó‚ÂÚ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ PUK Ë PUK2 ÍÓ‰Ó‚Â) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌflÚ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ [åÂÌ˛ 4-4-5].
PIN ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
èàç ÍÓ‰ (èÂÒÓ̇ÎÂÌ Ë‰ÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ ÌÓÏÂ) - Á‡˘ËÚ‡‚‡
LJ¯‡Ú‡ SIM- ͇Ú‡ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂ̇ ÛÔÓÚ·‡. äÓ„‡ÚÓ ÍÓ‰˙Ú Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔË ‚ÒflÍÓ
‚Íβ˜‚‡ÌÂ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÓÔˆËflÚ‡ èàç  ËÁÍβ˜Â̇, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÇË
Ò ҂˙Á‚‡ Ò ÏÂʇڇ, ·ÂÁ ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÍÓ‰‡.
PIN2 ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
èàç2  ÍÓ‰, Ò ÍÓÈÚÓ Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË ÌflÍÓË SIM-͇ÚË Ë ÒÎÛÊË Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÙÛÌ͈ËË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ◊ëÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡” ËÎË ◊îËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡”. ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË
ÙÛÌ͈ËË Á‡‚ËÒË ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ SIM-͇Ú‡.
PUK ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
PUK2 ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
PUK2-ÍÓ‰˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË ÌflÍÓË SIM-͇ÚË, Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡
ÔÓÏfl̇ ̇ ·ÎÓÍË‡Ì èàç2 ÍÓ‰. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÚ „Ó ËÁ„Û·ËÎË Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
äÓ‰ ᇢËÚ‡ (4-8 ˆËÙË)
ᇢËÚ‡‚‡ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ë
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ò ‡Ô‡‡Ú‡. íÓÁË ÍÓ‰ Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡
ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ‚˙‚‰ÂÌË ‰‡ÌÌË Ë ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÏÂÌ˛
çÛÎË‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍË. çÓÏÂ˙Ú Â 0000.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË
PUK-ÍÓ‰˙Ú (èÂÒÓ̇ÎÂÌ Íβ˜ Á‡ ‰Â·ÎÓÍË‡ÌÂ) Ëχ ÙÛÌ͈Ëfl ‰‡
ÒÏÂÌfl ·ÎÓÍË‡ÌËfl ÔË ÚËÍ‡ÚÌÓ, ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì èàç
ÍÓ‰ Ë Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ò Ç‡¯‡Ú‡ SIM-͇Ú‡. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ì ÒÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡Í˙‚ ËÎË ÒÚ „Ó ËÁ„Û·ËÎË - Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÏÂÊÓ‚Ëfl
ÓÔÂ‡ÚÓ.
27
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
1 ë˙Ó·˘ÂÌËfl
1 ç‡ÔË¯Ë Í‡ÚÍÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ/ ë˙Á‰‡‚‡ÌÂ
̇ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
2 ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇
ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ/ ååS
3 ÇıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
4 àÁıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
5 óÂÌÓ‚‡
6 É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡
7 àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡
8 ò‡·ÎÓÌË
9 ç‡ÒÚÓÈÍË
3 èÓÙËÎË
1 ◊é·˘Ó”/ ëڇ̉‡ÚÌË ÔÓ
ÒË· Ò˄̇ÎË
2 ◊ëËÎÌÓ”/ á‡ÒËÎÂÌË
Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË
3 ◊ëÎÛ¯‡Î͇”/ àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇ ÒÎÛ¯‡Î͇
4 ◊äÓ·”/ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
“Hands-Free”
5 ◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl”/ êÂÊËÏ
̇ ‚Ë·Ë‡˘‡ ‡Î‡χ
6 ◊íËıÓ”/ àÁÍβ˜‚‡Ì ̇
Ò˄̇ÎËÚÂ
4 ç‡ÒÚÓÈÍË
2 ê„ËÒÚ˙ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
28
1
2
3
4
èÓÔÛÒ̇ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
àÁÚËÈ ÔÓÒΉÌËÚÂ
‡Á„Ó‚ÓË
5 í‡ÍÒÛ‚‡Ì ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡
6 GPRS ËÌÙÓχˆËfl
1 чڇ Ë ˜‡ÒÓ‚Ó ‚ÂÏÂ
2 ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
3 ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ
4 ç‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡˘ËÚ‡
5 ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÏÂʇڇ
6 GPRS ç‡ÒÚÓÈÍË
7 çÛÎË‡Ì ̇
̇ÒÚÓÈÍËÚÂ
5 é„‡ÌËÁ‡ÚÓ
1 Ä·ÏÂÌ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ
2 ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ
3 íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
6 ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
1
2
3
4
5
6
7
8
è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË
à„Ë
ä‡ÎÍÛ·ÚÓ
åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇
èÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ
ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ
ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡
7 àÌÚÂÌÂÚ
1
2
3
4
5
6
7
ÑÓχ¯Ì‡ / Homepage
å‡ÍÂË
èÓÙËÎË
éÚË‰Ë Ì‡ URL
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
ç‡ÒÚÓÈÍË
ëÂÚËÙˈË‡Ì Á‡
Á‡˘ËÚ‡
8 çÛÎË‡È ÔÓÙËÎË
9 ÇÂÒËfl - ·‡ÛÁ˙
8 èËÎÓÊÂÌËfl
1 èËÎÓÊÂÌËfl
2 Download / àÁÚ„ÎflÌÂ
3 ë˙ÒÚÓflÌË - Ô‡ÏÂÚ/
ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Á‡‚ËÒË ÓÚ SIM͇Ú‡Ú‡ Ë ÏÂÊÓ‚ËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
9 ìÒÎÛ„a SIM
29
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
åÂÌ˛ÚÓ Ò˙‰˙ʇ ÓÔˆËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÛÒÎÛ„ËÚ SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message Service), „·ÒÓ‚‡
ÔÓ˘‡ Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
ç‡ÔË¯Ë Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË / ë˙Á‰‡‚‡ÌÂ
̇ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË [åÂÌ˛ 1-1]
éÔˆËfl Á‡ ÔËÒ‡ÌÂ Ë ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒΉfl‚‡Ì ·Ófl ÒÚ‡ÌËˆË Ë ÓÒÚ‡‚‡˘Ë
ÒËÏ‚ÓÎË.
1. ÇÎÂÁÚ ‚ ÏÂÌ˛ ë˙Ó·˘ÂÌËfl ˜ÂÁ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚ ç‡ÔË¯Ë Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Á‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ
ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÚÓ‰ ◊í9”, Á‡ ‰‡ ÛÎÂÒÌËÚ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÍÒÚ‡ (ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ‚ËÊÚ ̇ ÒÚ. 35 – àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ í9).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ◊ÇÏ˙ÍÌË”, Á‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÔËÎÓÊÂÌËfl.
5. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ê·ÂÚ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚ ‚˙‚‰ÂÌËfl ÚÂÍÒÚ ËÎË ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡ ÓÔˆËfl, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [éÔˆËË].
ÅÂÎÂÊ͇
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
30
• íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ‰‰˙ʇ EMS Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ˆ‚ÂÚÌË Í‡ÚËÌË, Á‚ÛˆË, ‡Á΢ÌË
¯ËÙÚÓ‚Â Ë ‰. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ÒΉ‚‡
‰‡ Ëχ Ò˙˘ËÚ ÙÛÌ͈ËË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È ÚÓÈ Ìflχ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËfl.
éÔˆËË
• àÁÔ‡˘‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
1. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ ̇ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ D, Á‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ Ӣ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
3. èË·‡‚ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
4. ëΉ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓÏÂ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ <.
• á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ‡ıË‚Ë‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ Ô‡Ô͇
◊àÁıÓ‰fl˘Ë” (Outbox).
• òËÙÚ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ê‡ÁÏÂ Ë ëÚËΠ̇ ¯ËÙÚ‡.
• ñ‚flÚ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ÚÂÍÒÚ è‰ÂÌ ÔÎ‡Ì Ë ÙÓÌ.
• èÓ‰‡‚Ìfl‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‰‡‚Ìfl‚‡Ì ÚÂÍÒÚ‡ ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌË - ãfl‚Ó, ñÂÌÚ˙
ËÎË ÑflÒÌÓ.
• í9 ÂÁˈË
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• àÁıÓ‰
éÔˆËfl Á‡ ‚˙˘‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËfl” ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ̇ÔËÒ‡ÌÓÚÓ Ì ÒÂ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
• ÑÓ·‡‚Ë í9 ˜ÌËÍ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚‡ ‰Ûχ. èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ è‰ËÍÚË‚ÂÌ
(í9Abc/T9abc/T9ABC) ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
31
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ ÔËÎÓÊÂÌËfl
• ëËÏ‚ÓÎ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÒÔˆËÙ˘ÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ /”ÇÏ˙Í‚‡Ì”◊ëËÏ‚ÓΔ - χÍË‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌËfl ÒËÏ‚ÓÎ ˜ÂÁ
̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë - ◊àÁ·ÂË”/.
• ä‡ÚË̇
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ͇ÚËÌ͇ ÓÚ Ô‰ÎÓÊÂÌËÚ ‚
ëڇ̉‡ÚÂÌ Ë åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇.
• á‚ÛÍ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ Á‚ÛÍ ÓÚ Ô‰ÎÓÊÂÌËÚ ‚ ëڇ̉‡ÚÂÌ Ë
åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇.
• íÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË
éÔˆËfl Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚˙‚‰ÂÌ ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇ íÂÍÒÚÓ‚
¯‡·ÎÓÌ.
• íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
ä˙Ï Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔË·‡‚ËÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡ Ë
e-mail-‡‰ÂÒË ÓÚ íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ.
• ÇËÁËÚ͇
ä˙Ï Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔË·‡‚ËÚ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
Ó·‡Ú̇ ‚˙Á͇.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
32
ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ/
ååS [åÂÌ˛ 1-2]
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ, ‰‡ÍÚË‡Ú ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl,
͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓ‚Âfl‚‡Ú Úflı̇ڇ „ÓÎÂÏË̇.
1. ÇÎÂÁÚ ‚ ÏÂÌ˛ ë˙Ó·˘ÂÌËfl Ò Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚ ç‡ÔË¯Ë ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚ ¯‡·ÎÓÌË Á‡
ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÎË Ò˙Á‰‡ÈÚ ÌÓ‚Ó.
4. àÁ·ÂÂÚ ÇÏ˙ÍÌË, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ͇ÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ëËÏ‚ÓÎ, íÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË, Á‡ÔËÒ ÓÚ íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
ËÎË ÅËÁÌÂÒ Í‡Ú‡ (‚ËÁËÚ͇).
éÔˆËË
• è„Ή
éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇ Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
• àÁÔ‡˘‡ÌÂ
éÔˆËË Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‰Ó
ÌflÍÓÎÍÓ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË, ËÁ·Ó ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ, ÓÚ·„‡ÌÂ
̇ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ.
• á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ‡ıË‚Ë‡Ì ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ Ô‡Ô͇
◊àÁıÓ‰fl˘Ë” ËÎË Í‡ÚÓ ¯‡·ÎÓÌË.
• ÑÓ·‡‚flÌ ̇ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ Ò·ȉ ͇ÚÓ ◊è‰˯ÂÌ” ËÎË ◊ëΉ‚‡˘”.
• èˉ‚ËÊ‚‡Ì ‚ ‰Û„ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ Ôˉ‚ËÊ‚‡Ì ‚ Ô‰˯ÂÌ ËÎË ÒΉ‚‡˘ Ò·ȉ.
• àÁÚË‚‡Ì ̇ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ Ò·ȉ.
- ᇉ‡‚‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂ
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
Ò·ȉ: ÚÂÍÒÚ, ͇ÚË̇ Ë Á‚ÛÍ.
- ê‡ÁÏfl̇ ̇ ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚË̇
éÔˆËfl Á‡ ‡ÁÏfl̇ ‚ ÔÓÁˈËËÚ ̇ ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚË̇ ‚
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
• ᇉ‡‚‡Ì ÙÓÏ‡Ú Ì‡ Ò·ȉ‡
33
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
• àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ωËfl ÓÚ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ͇ÚËÌË ËÎË Á‚ÛˆË ÓÚ Ò·ȉ.
èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Ì‡Î˘Ë ̇
ωËfl ‚ Ò·ȉ‡.
• ÑÓ·‡‚flÌ ̇ ‰Ûχ - í9 ˜ÌËÍ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚‡ ‰Ûχ. èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ è‰ËÍÚË‚ÂÌ
(í9Abc/T9abc/T9ABC) ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
• í9 ÂÁˈË
éÔˆËfl Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚„‡‰ÂÌËfl ˜ÌËÍ.
• àÁıÓ‰
éÔˆËfl Á‡ ‚˙˘‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ ë˙Ó·˘ÂÌËfl.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
34
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ í9
åÂÚÓ‰˙Ú í9 ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÂÊËÏ í9 ̇ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ, Úfl·‚‡ Ò‡ÏÓ
‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ̇˜‡Î̇
·ÛÍ‚‡ ̇ ‰Ûχڇ, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ. îÛÌ͈ËflÚ‡ Â
·‡ÁË‡Ì‡ ̇ ‚„‡‰ÂÌËfl ‚ ‡Ô‡‡Ú‡ ˜ÌËÍ, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡
ÔË·‡‚flÚ ÌÓ‚Ë ‰ÛÏË.
• èË̠҇̇ ‰ÛÏË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ í9
1. á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ Ô˯ÂÚ ‰Ûχ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Í·‚Ë¯Ë ÓÚ 2
‰Ó 9 ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ‚ÒÂÍË Í·‚˯ Ò‡ÏÓ ‚‰Ì˙Ê Á‡ ‰̇
·ÛÍ‚‡, ‰ÓË ‡ÍÓ ÌÛÊ̇ڇ Ì  Ô˙‚‡ ‚˙ıÛ Ì„Ó. ç‡ÔËÏÂ,
Á‡ ‰‡ ̇Ô˯ÂÚ ‰Ûχڇ Girl, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚Ë¯Ë 4, 4,
7, 5. ÅÛÍ‚ËÚ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú χÍË‡ÌË.
4 (Á‡ i)
4 (Á‡ g)
160
1
159
T9Abc
1
158
T9abc
His
1
T9abc
5 (Á‡ l)
7 (Á‡ r)
157
1
Hi
I
T9abc
156
1
T9abc
Girl
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ÑÛχڇ Ò ÔÓÏÂÌfl ÒΉ ‚ÒflÍÓ ÔÓ‰ÌÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
Í·‚˯, Á‡ÚÓ‚‡ Ì ӷ˙˘‡ÈÚ ‚ÌËχÌË ̇ ËÁÔËÒ‡ÌÓÚÓ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡, ‰Ó͇ÚÓ Ì ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ·ÛÍ‚Ë.
ᇠËÁÚË‚‡Ì ̇ ÒËÏ‚ÓÎ ÓÚÎfl‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯ C. á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ˜ËÒ· ̇ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Í·‚˯ #,
‰Ó͇ÚÓ ‚ „ÓÌËfl ‰ÂÒÂÌ ˙„˙Π̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ËÁÔ˯‡Ú ˆËÙËÚÂ
123. ᇠÒÏfl̇ ̇ ÂÁË͇ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÔˆËËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Í·‚˯ *. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ‰‰˙ʇ ÚË
ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÒËÏ‚ÓÎË: èËÏÂÂÌ (í9Abc,
í9ABC, í9abc), ëڇ̉‡ÚÂÌ/ÏÌÓ„ÓÛ‰‡ÂÌ (Abc, ABC, abc),
ñËÙÓ‚ (123). ᇠÒÏfl̇ ̇ ÂÊËχ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ #.
35
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
ÄÎÚÂ̇ÚË‚a: ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ *, ËÁ·ÂÂÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ
̇΢ÌËÚ ÒËÏ‚ÓÎË, χÍË‡ÈÚ „Ó Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ àÁ·ÂË.
2. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ûχ, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
 ËÁÔË҇̇ Ô‡‚ËÎÌÓ.
ÄÍÓ Â Ô‡‚ËÎÌÓ Ì‡ÔË҇̇: ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ 0 Ë
‚˙‚‰ÂÚ ÒΉ‚‡˘‡ ‰Ûχ.
ÄÍÓ Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Ì‡ÔË҇̇: èÂÏÂÒÚÂÚ ÍÛÒÓ‡ ̇
Ô‰˯̇ ËÎË ÒΉ‚‡˘‡ ‰Ûχ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë - U, D
ÄÎÚÂ̇ÚË‚‡: Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ‚ ˜ÌË͇ ÎËÔÒ‚‡ ‰Ûχڇ,
ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ fl ‰Ó·‡‚ËÚ ͇ÚÓ
Ò‚Ófl.
Ç ÂÊËÏ èËÏÂÂÌ Ì‡ÚËÒÌÂÚ éÔˆËË. àÁ·ÂÂÚ ÑÓ·‡‚Ë
í9 ˜ÌËÍ Ë ˘Â ‚ˉËÚ ÒΉÌÓÚÓ:
ÑìåÄy
ÑìåÄy
Ç˙‚‰ÂÚ ‰Ûχڇ
LGGSM
ABC
ë˙ı‡ÌËy
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
36
ç‡Á‡‰y
LGGSM
➭
ABC
ë˙ı‡ÌËy
ç‡Á‡‰y
3. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÔÂÔË̇ÚÂÎÌË Á̇ˆË ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
1 ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËflÚ Á̇Í.
í9 ÂÁˈË
• éÚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÓÚ ‚‡Ò
ÂÁËÍ. àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì Ë
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÂÊËÏ í9.
ᇉ‡‰Â̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇  í9 – ‚Íβ˜ÂÌ.
ÇıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1-3]
ô ·˙‰ÂÚ ۂ‰ÓÏfl‚‡ÌË Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ˘Â
Ò ‡ıË‚Ë‡Ú ‚ Ô‡Ô͇ ◊ÇıÓ‰fl˘Ë”. Ç ÌÂfl ÏÓÊÂÚ ‰‡
ˉÂÌÚËÙˈË‡Ú ‚ˉ‡ ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ˜ÂÁ Ó·ÓÁ̇˜‡‚‡˘‡Ú‡
„Ó ËÍÓ̇.
àÍÓÌË
[
[
[
[
[
] åÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
] ä‡ÚÍÓ/ÚÂÍÒÚÓ‚Ó/Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
] SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
] èÓ˜ÂÚÂÌÓ
] àÁ‚ÂÒÚË Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
äÓ„‡ÚÓ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚Ë Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ, ˜Â ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡
Ìflχ ÏflÒÚÓ Á‡ ÌÓ‚Ë SIM-Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ҇ÏÓ
SIM-Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÓÚ Ô‡Ô͇ ◊ÇıÓ‰fl˘Ë”. ÄÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ „·ÒË
,˜Â Ìflχ ÏflÒÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÒΉ‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÓÚ ‚Òfl͇ ͇Ú„ÓËfl.
❇ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ë˙Ó·˘ÂÌËÂ, Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡.
éÚ„Ó‚Ó
éÔˆËfl Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
èÂÔ‡˘‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ÔÂÔ‡˘‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ‰Û„
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
èË ËÁ‚ÂÒÚË Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÒΉ‚‡
‰‡ ËÁ˜‡Í‡Ú Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÛ. èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇
Ò‡ÏÓÚÓ ËÁ‚ÂÒÚË ‚ËÊÚ ‚ [åÂÌ˛ 1-9-2]. ᇠ˜ÂÚÂÌ ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl - ËÁ·ÂÂÚ ‰ÌÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ ˜ÂÁ Í·‚˯ <.
37
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
Ç˙˘‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ̇·Ë‡Ì ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓ‰‡ÚÂÎfl ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
àÁÚË‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ‚ıÓ‰fl˘Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
àÁÚ„ÎflÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ‚΢‡Ì ̇ ͇ÚË̇, Á‚ÛÍ ËÎË ÚÂÍÒÚ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡
ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ‰‡ÚÂÎfl. ë˙ı‡Ìfl‚‡Ú Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ ◊åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇”
Ë ◊íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂΔ.
è„Ή ̇ ËÌÙÓχˆËfl
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚ıÓ‰fl˘ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl: ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂÎfl, Ô‰ÏÂÚ (Ò‡ÏÓ Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl), ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ÚËÔ, ‡ÁÏÂ.
éÚ„Ó‚Ó
éÔˆËfl Á‡ ÓÚ„Ó‚Ó, ÔËÎÓÊËχ Ò‡ÏÓ Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
❇ èÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ËÁ‚ÂÒÚËÂ
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
38
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇
ÏÛÎÚËωËÈÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl  ‚ ÂÊËÏ àÁÍβ˜ÂÌÓ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â
‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ËÁ‚ÂÒÚËÂ. ᇠÔÓÒΉÌÓÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ Ô‰‚‡ËÚÂÎ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ.
àÁıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1-4]
éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ, ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËflÚ‡ Á‡
ÛÒÔ¯ÌÓ ÔËÒÚË„‡ÌÂ Ë ÌÂËÁÔ‡ÚÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ - ˜ÂÁ Ó·ÓÁ̇˜‚‡˘ËÚ „Ë
ËÍÓÌË:
àÍÓÌË
[
[
[
[
] àÁÔ‡ÚÂÌÓ
] çÂËÁÔ‡ÚÂÌÓ
] éÚ˜ÂÚ Á‡ ÛÒÔ¯ÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
] SMS-ËÁÔ‡ÚÂÌ
❇ èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ ‚˜ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ:
èÂÔ‡˘‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ÔÂÔ‡˘‡Ì ̇ Ò˙˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ‰Û„Ë
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
àÁÚË‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
è„Ή ̇ ËÌÙÓχˆËfl
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl: ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl, Ô‰ÏÂÚ /Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl/, ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ÚËÔ , ‡ÁÏÂ.
ÅÂÎÂÊ͇
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
• äÓ„‡ÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ì  ËÁÔ‡ÚÂÌÓ, Ëχ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì„ӂÓÚÓ ‰‡ÍÚË‡ÌÂ, ËÁÔ‡˘‡ÌÂ,
ËÁÚË‚‡ÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ Ô„Ή ̇ ËÌÙÓχˆËflÚ‡.
39
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
óÂÌÓ‚‡ [åÂÌ˛ 1-5]
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË Í‡ÚÓ ˜ÂÌÓ‚Ë.
íÂÁË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ò‡ ÔÓ‰‰ÂÌË ÒÔÓ‰ ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò˙Ú ‚ ÍÓÈÚÓ
Ò‡ ·ËÎË Á‡Ô‡ÁÂÌË. ê‡Á„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔËÒ˙͇ ÒÚ‡‚‡ Ò ÔÓÏÓ˘‡
̇ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚˯Ë..
àÍÓÌË
[
[
] åÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
] íÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·¯ÂÌËfl
ÇÒflÍÓ ˜ÂÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË Ëχ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ “éÔˆËË”.
è„Ή
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ꉇÍÚË‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡Ú ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
àÁÚË‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ Ê·ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ Ô‡Ô͇ڇ Ò
˜ÂÌÓ‚Ë.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
40
è„Ή ̇ ËÌÙÓχˆËfl
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ËÌÙÓχˆËflÚ‡ Á‡ Ê·ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ÚÂχ (Ò‡ÏÓ Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl), ‰‡Ú‡Ú‡ Ë
‚ÂÏÂÚÓ ÔÂÁ ÍÓÂÚÓ Â Á‡Ô‡ÁÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ˉ˙Ú
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ë ‡ÁÏÂ˙Ú ÏÛ, ÔËÓËÚÂÚ (Ò‡ÏÓ Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl).
àÁÚËÈ ‚Ò˘ÍË
àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ Ô‡Ô͇ڇ Ò ˜ÂÌÓ‚Ë.
É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ [åÂÌ˛ 1-6]
ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡” Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl
ÓÔÂ‡ÚÓ. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÌÂ„Ó Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ë
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒÌÓ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡! èË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ „·ÒÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ ÒËÏ‚ÓÎ.
àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 1-7]
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ Ë ‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡/ íÂÍÒÚÓ‚ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ̇ ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÛÒÎÛ„‡ Ò ËÁÔ‡˘‡Ú ÓÚ ÏÂʇڇ ‰Ó
ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ Ë Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓÎÂÁ̇ ËÌÙÓχˆËfl ͇ÚÓ
ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ, Ô˙Ú̇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇, Ú‡ÍÒËÚ‡, ‡ÔÚÂÍË,
·ÓÒÓ‚‡ ËÌÙÓχˆËfl. ÇÒfl͇ ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚ ͇Ú„ÓËË Ëχ
ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÌÓÏÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ˜ÂÁ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇.
èË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ◊àÌÙÓ”- Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò‡ÏÓÚÓ
ÚÓ ËÎË ËÁ‚ÂÒÚËÂ. ᇠÔ„Ή ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ËÁ‚˙Ì ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÎË ÔÓ‚ÚÓÂÌ Ô„Ή ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔˆËËÚÂ:
óÂÚÂÌ [åÂÌ˛ 1-7-1]
1. èÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ◊àÌÙÓ”-Ò˙Ó·˘ÂÌË ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡,
ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ◊óÂÚ‡” ÓÚ ÏÂÌ˛ ”àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”. åÓÊ ‰‡
ÔÓ˜ÂÚÂÚ ÒΉ‚‡˘Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Í·‚˯ËÚÂ
L , R ËÎË Í·‚˯ < [ëΉ‚‡˘Ó].
2. ë˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ , ‰Ó͇ÚÓ Ì ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„Ó.
• èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚ ÌÓÏÂ
éÔˆËfl Á‡ ÔË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚Ë ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡” (‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇) Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ Ô‰ÏÂÚÂÌ ÍÓ‰ Á‡
ÓÔ‰ÂÎÂ̇ڇ ͇Ú„ÓËfl ËÌÙÓχˆËfl.
• è„Ή ̇ ÒÔËÒ˙Í
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ô„Ή ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò ‰Ó·‡‚ÂÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡ ◊àÌÙÓ
ÛÒÎÛ„‡”. ᇠ‰‡ÍÚË‡Ì ËÎË ËÁÚË‚‡Ì ̇ ͇Ú„ÓËfl - ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ ◊éÔˆËË” <, ÒΉ ÍÓÂÚÓ - ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÍÓχ̉‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
íÂχ/ éÔˆËË Á‡ ◊àÌÙÓ” - Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 1-7-2]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ Ë ‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡)
41
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
• ëÔËÒ˙Í Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡ ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”
éÔˆËfl Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ Á‡ ◊àÌÙÓ”- Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚
‡ÍÚË‚ÌËfl ÒÔËÒ˙Í. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËÚ ÌÓÏÂ‡.
ò‡·ÎÓÌË [åÂÌ˛ 1-8]
íÂÍÒÚ [åÂÌ˛ 1-8-1]
ê‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò 11 ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓ̇. àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Á‡ÏÂÌflÚ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ Ò Ê·ÌË ÓÚ ‚‡Ò ËÎË ‰‡
ÔÓÔ˙΂‡Ú Ô‡ÁÌËÚ ÔÓÁˈËË ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
åÛÎÚËωËfl [åÂÌ˛ 1-8-2]
éÔˆËË:
• è„Ή
éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇ Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
• á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ‡ıË‚Ë‡Ì ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ Ô‡Ô͇
◊àÁıÓ‰fl˘Ë” ËÎË Í‡ÚÓ ¯‡·ÎÓÌË.
• ÑÓ·‡‚flÌ ̇ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ Ò·ȉ ͇ÚÓ ◊è‰˯ÂÌ” ËÎË ◊ëΉ‚‡˘”.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
42
• èˉ‚ËÊ‚‡Ì ‚ ‰Û„ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ Ôˉ‚ËÊ‚‡Ì ‚ Ô‰˯ÂÌ ËÎË ÒΉ‚‡˘ Ò·ȉ.
• àÁÚË‚‡Ì ̇ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ Ò·ȉ.
• ᇉ‡‚‡Ì ÙÓÏ‡Ú Ì‡ Ò·ȉ‡
- ᇉ‡‚‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂ
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
Ò·ȉ: ÚÂÍÒÚ, ͇ÚË̇ Ë Á‚ÛÍ.
- ê‡ÁÏfl̇ ̇ ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚË̇
éÔˆËfl Á‡ Ôˉ‚ËÊ‚‡Ì ‚ Ô‰˯ÂÌ ËÎË ÒΉ‚‡˘ Ò·ȉ.
• àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ωËfl ÓÚ Ò·ȉ
éÔˆËfl Á‡ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ͇ÚËÌË ËÎË Á‚ÛˆË ÓÚ Ò·ȉ.
èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Ì‡Î˘Ë ̇
ωËfl ‚ Ò·ȉ‡.
• ÑÓ·‡‚flÌ ̇ ‰Ûχ –í9 ˜ÌËÍ
éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚‡ ‰Ûχ. èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ è‰ËÍÚË‚ÂÌ
(í9Abc/T9abc/T9ABC) ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
• í9 ÂÁˈË
éÔˆËfl Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚„‡‰ÂÌËfl ˜ÌËÍ.
• àÁıÓ‰
éÔˆËfl Á‡ ‚˙˘‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËfl”.
ÇËÁËÚ͇ [åÂÌ˛ 1-8-3]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ‚ËÁËÚ͇ ˜ÂÁ
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ËÏÂ, ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ /ÏÓ·ËÎÂÌ, ‰Óχ¯ÂÌ,
ÒÎÛÊ·ÂÌ/, ÌÓÏÂ ̇ Ù‡ÍÒ Ë E-mail.
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 1-9]
• Çˉӂ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
íÂÍÒÚ, É·Ò/„·ÒÓ‚Ó/, î‡ÍÒ, çÓÏÂË‡ÌÂ, ï.400, E-mail,
ERMES
é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ÚËÔ‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl  íÂÍÒÚ.
ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËfl Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ÚÂÍÒÚ‡ ‚ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÂÌ
ÙÓχÚ. äÓÌÒÛÎÚËÈÚ Ò Ò˙Ò Ò‚Ófl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë
ÓÚÌÓÒÌÓ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl!
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË [åÂÌ˛ 1-9-1]
43
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
• èÂËÓ‰ ̇ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Û͇Á‚‡Ì ̇ ÔÂËÓ‰
Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ LJ¯ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ SMSˆÂÌÚ˙‡.
• àÁ‚ÂÒÚË Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË Á‡ ÛÒÔ¯ÌÓÚÓ
Ô‰‡‚‡Ì ̇ LJ¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË - ËÁ·ÂÂÚ ч.
• éÚ„Ó‚Ó Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ËÁÔ‡˘‡˘Ëfl Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎflÚ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ Ç‡¯Ëfl ÌÓÏÂ ‰‡
ËÁÔ‡ÚË ÓÚ„Ó‚Ó Á‡ LJ¯‡ ÒÏÂÚ͇ – ËÁ·ÂÂÚ ч.
• SMS - ˆÂÌÚ˙
óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒΉ‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ LJ¯Ëfl SMSˆÂÌÚ˙, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
åÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ/ MMS [åÂÌ˛ 1-9-2]
• èÂËÓ‰ ̇ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Û͇Á‚‡Ì ̇ ÔÂËÓ‰
Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ LJ¯ËÚ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚
ˆÂÌÚ˙‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
44
• àÁ‚ÂÒÚË Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË Á‡ ÛÒÔ¯ÌÓÚÓ
Ô‰‡‚‡Ì ̇ LJ¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË - ËÁ·ÂÂÚ ч.
• Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
àÁ·ÂÂÚ ÇÍβ˜ÂÌÓ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ë àÁÍβ˜ÂÌÓ- Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚË ‚ Ô‡Ô͇ ◊ÇıÓ‰fl˘Ë” Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
Ô„Ή ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ç‡¯Â Ê·ÌËÂ.
• ç‡ÒÚÓÈÍË ÏÂʇ
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ËÁ·ÂÚÂÚ Ò˙‚˙ Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl,
ÏÓÊ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ URL Á‡ Ò˙˘Ëfl.
- ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ËÁ·‡ÌËflÚ ÔÓÙËÎ.
- ç‡ÒÚÓÈÍË
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ Ë ÔÓÏÂÌflÚ WAP ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇
ËÁ·‡ÌËflÚ ÔÓÙËÎ.
- 燘‡Î̇ ÒÚ‡Ìˈ‡
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ‚Ë ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ‡‰ÂÒ‡
(URL) ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ·˙‰Â ̇˜‡Î̇.
- çÓÒËÚÂÎ
• чÌÌË
• GPRS
- ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ
íÂÁË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÏÂʇ.
IP ‡‰ÂÒ: Ç˙‚‰ÂÚ IP ‡‰ÂÒ‡ ̇ WAP-ÔÓÚÓ‚ÂÚÂ, ÍÓÈÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ, Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ.
燷Ë‡Ì ̇ ÌÓÏÂ: Ç˙‚‰ÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÌÓÏÂ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó WAP ÔÓÚ.
è‡Ó· : è‡Ó·ڇ, ËÁËÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ Ò˙‚˙‡ Á‡
ˉÂÌÚËÙË͇ˆËflÚ‡ ÇË.
Çˉ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ: àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó ËÎË ˜ÂÁ ISDN (ˆËÙÓ‚Ó).
ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ: ëÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÂı‚˙ÎflÌ ̇
‰‡ÌÌË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ̇.
í‡ÈÏÂ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÔÂËÓ‰
ÓÚ 30 ‰Ó 300 ÒÂÍÛ̉Ë, ÒΉ ÍÓËÚÓ ‡ÍÓ Ì ҇ ‚˙‚‰ÂÌË ËÎË
Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌË ‰‡ÌÌË, ‰ÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
èÓÚ·ËÚÂÎÒÍÓ ËÏ ID: à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl
Á‡ ‚‡¯ËflÚ dial-up Ò˙‚˙ (Ì Á‡ WAP-ÔÓÚ‡).
45
ë˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1]
- ç‡ÒÚÓÈ͇ GPRS
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÛÒÎÛ„‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË, ÍÓ„‡ÚÓ
GPRS  ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ÌÓÒËÚÂÎ.
IP ĉÂÒ: Ç˙‚‰ÂÚ ‡‰ÂÒ‡ ̇ WAP-Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘‡ Òڇ̈Ëfl,
‰Ó ÍÓflÚÓ ËχÚ ‰ÓÒÚ˙Ô.
APN: Ç˙‚‰ÂÚ APN (ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl) ̇ ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡
GPRS-Òڇ̈Ëfl.
ID ÔÓÚ·ËÚÂÎ: à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎ Á‡ LJ¯Ëfl
APN-Ò˙‚˙.
è‡Ó·: è‡Ó·ڇ Ò ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ Ç‡¯Ëfl APN –Ò˙‚˙. Çˉ ̇ ‚˙Á͇ڇ ÇÂÏÂÌ̇ Ë ÔÓÒÚÓflÌ̇.
- Çˉ ̇ ‚˙Á͇ڇ
ÇÂÏÂÌ̇ Ë ÔÓÒÚÓflÌ̇.
- ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁ·‡ÌËfl ÔÓڇΠÏÓÊ ‰‡ ‚Íβ˜‚‡Ú ËÎË
ËÁÍβ˜‚‡Ú ڇÁË ÓÔˆËfl.
- èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ
• ç‡ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ‚ˉ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ã˘ÌÓ
: èÂÒÓ̇ÎÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl;
êÂÍ·χ
: ë˙Ó·˘ÂÌËfl Ò ÂÍ·Ï̇ ˆÂÎ;
àÌÙÓχˆËfl : çÂÓ·ıÓ‰Ëχ ËÌÙÓχˆËfl;
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
46
É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ [åÂÌ˛ 1-9-3]
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Í·‚˯
1.
2. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒΉÌËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
• ÑÓχ¯Ì‡
ᇠÔÓÒÎÛ¯‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ˜ÂÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËfl
ˆÂÌÚ˙ ◊É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡”;
• êÓÛÏËÌ„
ᇠÔÓÒÎÛ¯‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡
ÛÒÎÛ„‡ ◊êÓÛÏËÌ„”.
àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 1-9-4]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ Ë ‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡)
• èËÂχÌÂ
- ч
óÂÁ ËÁ·Ó ̇ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÔËÂχ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”.
- çÂ
óÂÁ ËÁ·Ó ̇ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ìflχ
ÔËÂχ Á‡Ì‡Ô‰ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”.
• ë˄̇ΠÁ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ◊àÌÙÓ” - Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
- ч
éÔˆËfl Á‡ ۂ‰ÓÏfl‚‡Ì ˜ÂÁ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇ΠÁ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË
◊àÌÙÓ” - Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
- çÂ
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ìflχ ‰‡ ÔÓ‰‡‚‡ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇ΠÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
̇ ◊àÌÙÓ”- Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
”Push” - Ò˙Ó·˘ÂÌËfl [åÂÌ˛ 1-9-5]
éÔˆËfl Á‡ ˜ÂÚÂÌ ËÎË ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ◊Push”Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
• ÖÁˈË
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÂÁË͇ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ◊àÌÙÓ” Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ˜ÂÁ Í·‚˯‡ ◊ÇÍÎ./ËÁÍÎ.” - ◊ë˙ı‡ÌË”.
47
ê„ËÒÚ˙ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 2]
èÓÔÛÒ̇ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-1]
åÂÌ˛ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ÔÓÒΉÌËÚ ÔÓÔÛÒ̇ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl. óÂÁ ËÁ·Ó ̇ ◊éÔˆËË” Ëχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
̇·Ë‡Ì ̇ χÍË‡Ì ÌÓÏÂ, ÔÓ‚Â͇ ̇ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò,
‡ıË‚Ë‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ, ÓÚ„Ó‚Ó ˜ÂÁ Í‡ÚÍÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÎË ËÁÚË‚‡ÌÂ.
èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-2]
åÂÌ˛ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ ÔÓÒΉÌËÚÂ
ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl /‰ÓÒÚ˙Ô ˜ÂÁ Í·‚˯ ◊àÁÔ‡˘‡Ì”/.óÂÁ
ÏÂÌ˛ ”éÔˆËË” Ëχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ̇·Ë‡Ì ̇ χÍË‡Ì
ÌÓÏÂ, ÔÓ‚Â͇ ̇ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ‡ıË‚Ë‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ, ÓÚ„Ó‚Ó ˜ÂÁ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÎË ËÁÚË‚‡Ì ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇.
燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-3]
åÂÌ˛ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓÒΉÌËÚ 20 ̇·‡ÌË
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡.
àÁÚËÈ ÔÓÒΉÌËÚ ‡Á„Ó‚ÓË [åÂÌ˛ 2-4]
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÒÔËÒ˙ˆËÚ ÓÚ èÓÔÛÒ̇ÚË, èËÂÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, 燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
48
í‡ÍÒÛ‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 2-5]
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡ Í˙Ï ◊ñÂ̇ - ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì” ÓÒË„Ûfl‚‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ô„Ή ̇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡Á„Ó‚Ó,
Ú‡ÍÒÛ‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ (èÓ͇ÊË ˆÂ̇), ͇ÍÚÓ Ë Á‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË.
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó [åÂÌ˛ 2-5-1]
îÛÌ͈ËflÚ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò Ó҂‰ÓÏËÚ Á‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ”èÓÒΉÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì”, ◊ÇÒ˘ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl”, ◊èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl”, ◊燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl”,
͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÂ̇ÒÚÓËÚ ‚Ò˘ÍË Ú‡ÈÏÂË.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ < [åÂÌ˛].
2. ᇠ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ê„ËÒÚ˙ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡.
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ 2 ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Ë L Ë R,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ñÂ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
3. å‡ÍË‡ÈÚ èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
éÒË„ÛÂÌ Â ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó 5 ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡: èÓÒΉÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ë çÛÎË‡Ì ‚Ò˘ÍÓ.
í‡ÍÒÛ‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 2-5-2]
óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÒΉÌËfl ÒË ‡Á„Ó‚Ó, ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
ÓÒÚ‡‚‡˘Ëfl Í‰ËÚ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÌÛÎË‡Ú ‚Ò˘ÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. á‡
‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl ÒΉ‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN2ÍÓ‰.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ < [åÂÌ˛].
3. å‡ÍË‡ÈÚ èÓ͇ÊË ˆÂ̇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ <[àÁ·ÂË].
éÒË„ÛÂÌ Â ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó 4 ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡: èÓÒΉÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, éÒÚ‡‚‡˘Ë, çÛÎË‡ÌÂ
‚Ò˘ÍÓ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
2. ᇠ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ ê„ËÒÚ˙ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ 2 ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
Í·‚Ë¯Ë L Ë R, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ñÂ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
49
ê„ËÒÚ˙ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 2]
ÅÂÎÂÊ͇
• ÄÍÚÛ‡Î̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÓÔ‰ÂÎÂ̇
ÓÚ Ç‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ, ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚ ̇ ÏÂʇڇ, ‰‡Ì˙ˆËÚÂ,
Á‡Í˙„Îfl‚‡ÌÂÚÓ ÔË Ú‡ÍÒÛ‚‡ÌÂ Ë ‰.
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 2-5-3] (Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡)
• ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ËÙ‡Ú‡
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ˆÂ̇ ‚˙‚ ‚‡ÎÛÚÌË ËÎË
ËÏÔÛÎÒÌË Â‰ËÌËˆË Ò ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ PIN2-ÍÓ‰.
ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË!
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÊÂÎÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ @, £, $, ËÁÚËÈÚÂ
ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ *. ᇠÒÏfl̇ ̇ ÒËÏ‚Ó·
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó Í·‚˯ *.
ÅÂÎÂÊ͇
• ëΉ ËÁ˜ÂÔ‚‡Ì ̇ ̇΢ÌËÚ ‰ËÌËˆË Ìflχ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÒÔ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡, Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ÒΉ‚‡
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚‰ÂÌ PIN2-ÍÓ‰.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
50
• ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Í‰ËÚ
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ Ô‰ÂÎ̇
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ ˜ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ
‰ËÌˈË. ÅÓflÚ Ì‡ ÔÓÒΉÌËÚ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÔË ËÁ·Ó ̇ óÂÚ‡,
‡ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ÎËÏËÚ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ˜ÂÁ
èÓÏfl̇.
• èÓ‚Â͇ ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘̇ ÔÓ‚Â͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡‚˙¯ÂÌÓÚÓ
ÔÓÒΉÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ÔË Ô‰‚‡ËÚÂÎ̇ ̇ÒÚÓÈ͇
ÇÍβ˜ÂÌÓ.
GPRS ËÌÙÓχˆËfl [åÂÌ˛ 2-6]
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ Ó·Âχ Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌË (˜ÂÁ GPRS)
‰‡ÌÌË ˜ÂÁ ÏÂʇڇ, ͇ÍÚÓ Ë ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂ͇‡ÌÓ online.
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÂ [åÂÌ˛ 2-6-1]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ◊èÓÒΉÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì”, ◊ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl”, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÌÛÎË‡Ì ̇
‚Ò˘ÍË Ú‡ÈÏÂË.
é·ÂÏ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌË ‰‡ÌÌË [åÂÌ˛ 2-6-2]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ Ó·Âχ ̇ àÁÔ‡ÚÂÌ (ËÁÔ‡ÚÂÌË),
èÓÎÛ˜ÂÌ (ÔÓÎÛ˜ÂÌË), ÇÒ˘ÍÓ (‚Ò˘ÍË ‰‡ÌÌË), ͇ÍÚÓ Ë Á‡
ÌÛÎË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Ú‡ÈÏÂË.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
51
èÓÙËÎË [åÂÌ˛ 3]
åÂÌ˛ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔÓ ‚ˉ Ë ÒË·
̇ Á‚Û͇ Ò˄̇ÎË Á‡ ‡Á΢ÌË ÔÓ‚Ó‰Ë.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ < [åÂÌ˛].
2. ᇠ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ èÓÙËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
3 ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë L Ë R .
3. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËfl Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ÚÓ ÓÚ ÂÊËÏ
̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ˜ÂÁ Í·‚˯ L.
4. óÂÁ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Ì‡ÚËÒÍ Ì‡ ÒÚ‡Ì˘ÌËfl Í·‚˯ ÔË
Á‡Ú‚ÓÂÌ Ô‡ÌÂÎ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô‚Íβ˜ËÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ÂÊËÏ
“ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl”.
◊é·˘Ó”/ ëڇ̉‡ÚÌË ÔÓ ÒË· Ò˄̇ÎË [åÂÌ˛ 3-1]
éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚Ò˘ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë
Ò˄̇ÎË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò‡ Òڇ̉‡ÚÌË ÔÓ ÒË· - ËÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓÙËÎ ◊é·˘Ó”.
◊ëËÎÌÓ”/ á‡ÒËÎÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË [åÂÌ˛ 3-2]
éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚Ò˘ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë
Ò˄̇ÎË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò‡ Á‡ÒËÎÂÌË - ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÙËÎ
◊ëڇ̉‡ÚÌÓ”.
◊ëÎÛ¯‡Î͇”/ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ [åÂÌ˛ 3-3]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
52
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÂÊËÏ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ - ËÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓÙËÎ ëÎÛ¯‡Î͇.
◊äÓ·”/ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ “Hands-Free” [åÂÌ˛ 3-4]
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÂÊËÏ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
◊ë‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ”- ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÙËÎ äÓ·.
◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl”/ êÂÊËÏ Ì‡ ‚Ë·Ë‡˘‡ ‡Î‡χ [åÂÌ˛ 3-5]
éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ ◊ÇË·Ë‡˘‡ ‡Î‡χ”, ÔË
ÍÓÈÚÓ ‚Ò˘ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò‡ ËÁÍβ˜ÂÌË ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÙËÎ ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl.
◊íËıÓ”/ àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Ò˄̇ÎËÚ [åÂÌ˛ 3-6]
éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚Ò˘ÍË Ò˄̇ÎË
(Á‚ÛÍ, ‚Ë·‡ˆËfl) ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò‡ ËÁÍβ˜ÂÌË - ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÙËÎ
íËıÓ.
ÅÂÎÂÊ͇
• èÓÙËÎË ◊ëÎÛ¯‡Î͇” Ë ◊äÓ·” ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
‡ÍÚË‚Ë‡ÌË Ò‡ÏÓ ÔË Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ: ÒÎÛ¯‡Î͇ Ò ÏËÍÓÙÓÌ Ë
“Hands-Free”.
ÄÍÚË‚Ë‡Ì [åÂÌ˛ 3-x-1]
éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌËfl ÔÓÙËÎ.
èÂÒÓ̇ÎËÁË‡Ì [åÂÌ˛ 3-x-2]
íËÔ Ò˄̇ΠÔË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÚËÔ‡ Ò˄̇ΠÁ‡ ‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‡Á΢ÌË ÍÓÏ·Ë̇ˆËË - ‚Ë·‡ˆËfl, Á‚˙ÌÂÌ Ë
‚Ë·‡ˆËfl Ë ‰.
Çˉ Ò˄̇ΠÔË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‡Á΢ÌË ÏÂÎÓ‰ËË Á‡ Ò˄̇ΠÔË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡ ÔÂÒÓ̇ÎËÁË‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌËfl
ÔÓÙËÎ (Ì ÙË„ÛË‡Ú ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ÂÊËÏ ◊ë‡ÏÓ
‚Ë·‡ˆËfl”).
53
èÓÙËÎË [åÂÌ˛ 3]
ëË· ̇ Á‚Û͇ Á‡ Ò˄̇Î
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ /‚Ò˘ÍË
Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌË Ò˄̇ÎË Ò ÔÓÏÂÌflÚ ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ/.
íËÔ Ò˄̇ΠÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÚËÔ‡ Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Ò˄̇ΠÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË - ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÍÓÏ·Ë̇ˆËË - ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ,
ÔÂËӉ˘ÌÓ ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ Ë ‰.
Çˉ Ò˄̇ΠÁ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‡Á΢ÂÌ ÔÓ ‚ˉ Ò˄̇ΠÁ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ëË· ̇ Á‚Û͇ Á‡ Ò˄̇Π̇ Í·‚˯ËÚÂ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ Á‡ Ò˄̇Π̇
Í·‚˯ËÚÂ.
Çˉ Ò˄̇Π̇ Í·‚˯ËÚÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‡Á΢ÂÌ ÔÓ ‚ˉ Ò˄̇Π̇ Í·‚˯ËÚÂ
Çˉ Ò˄̇ΠÔË ÓÚ‚‡flÌ ËÎË Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ͇ԇ͇
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‡Á΢ÂÌ ÔÓ ‚ˉ Ò˄̇ΠÔË ÓÚ‚flÌ ËÎË
Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ͇ԇ͇.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
54
ëË· ̇ Á‚Û͇ ÔË ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌË
ÍÓχ̉Ë
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ Á‡ Ò˄̇ÎËÚ ÔË
ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÍÓÏ‡Ì‰Ë Í‡ÚÓ ◊ÄÍÚË‚Ë‡È”, ◊ë˙ı‡ÌË” Ë ‰.
ëË· ̇ Á‚Û͇ ÔË ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡Ì ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ Á‡ Ò˄̇· ÔË
‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
Ä‚ÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó / Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó
èÓÒÓ˜Â̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
̇ ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ◊ë‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ” ËÎË ÒÎÛ¯‡Î͇ Í˙Ï
ÚÂÎÂÙÓ̇.
• àÁÍβ˜ÂÌÓ : íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì ÔËÂχ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
• ëΉ 5 ÒÂÍ. : íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒΉ 5 ÒÂÍÛ̉Ë.
• ëΉ 10 ÒÂÍ. : íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒΉ 10 ÒÂÍÛ̉Ë.
ÅÂÎÂÊ͇
• èË Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
◊ë‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ”, Ìflχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ
̇ ÂÊËÏ ◊ÇË·Ë‡˘‡ ‡Î‡χ” ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ÏÂÌ˛Ú‡. Ç ÏÂÌ˛ ◊äÓ·” Á‡.
- íËÔ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË ҇ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ◊á‚˙ÌÂÌ” Ë
◊íËıÓ”.
- è‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË : ◊á‚˙Ì-‚‰Ì˙Ê”,
◊á‚˙Ì-ÔÂËӉ˘ÌÓ”, ◊íËıÓ”.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
55
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4]
éÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÏÂÌ˛Ú‡ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË Á‡ LJ¯Â Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ë
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ÒÚÓÂÌË ÒÔÓ‰ ΢ÌËÚ ÇË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËfl.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ < [åÂÌ˛].
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ 4 Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ç‡ÒÚÓÈÍË.
чڇ Ë ˜‡ÒÓ‚Ó ‚ÂÏ [åÂÌ˛ 4-1]
åÂÌ˛ÚÓ ÒÎÛÊË Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÙÛÌ͈ËË, Í‡Ò‡Â˘Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ë
˜‡ÒÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡ [åÂÌ˛ 4-1-1]
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‡ÍÚÛ‡Î̇ڇ ‰‡Ú‡.
îÓÏ‡Ú Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡ [åÂÌ˛ 4-1-2]
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì Ê·ÌËfl ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡ ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ:
ÑÑ/åå/ÉÉÉÉ, åå/ÑÑ/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/åå/ÑÑ (Ñ-‰ÂÌ, å-ÏÂÒˆ,
É-„Ó‰Ë̇).
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏ [åÂÌ˛ 4-1-3]
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËfl ˜‡Ò.
îÓÏ‡Ú Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏ [åÂÌ˛ 4-1-4]
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ËÌÚÂ‚‡Î - 24 ˜‡ÒÓ‚ ËÎË 12 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
56
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ [åÂÌ˛ 4-2]
åÂÌ˛ÚÓ Â Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ Ò‚˙Á‡ÌËÚ Ò
ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ÒÚÓÈÍË.
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl [åÂÌ˛ 4-2-1]
• ä‡ÚË̇ / ëÍËÈÌÒÂÈ‚˙
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙ (‡ÌËχˆËfl ËÎË ÙÓÌ) Á‡
ÂÊËχ ̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
- èÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙ ÓÚ Ô‰ÎÓÊÂÌËÚÂ
˜ÂÁ Í·‚Ë¯Ë L Ë R.
- åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙ ÓÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ‚
◊åÓfl Ô‡Ô͇”.
èÓÁ‰‡‚ ̇ ÂÍ‡Ì‡ [åÂÌ˛ 4-2-2]
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ Á‡ ÔÓÁ‰‡‚ Ë Ì„ӂÓÚÓ ÍÓË„Ë‡ÌÂ.
ÖÁËk [åÂÌ˛ 4-2-3]
éÔˆËfl - ËÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡. èÓÏÂÌËÚ ÒÂ
ÓÚ‡Áfl‚‡Ú Ë Ì‡ ÂÁË͇ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
éÒ‚ÂÚfl‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì‡ [åÂÌ˛ 4-2-4]
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÓÒ‚ÂÚfl‚‡Ì ̇
ÂÍ‡Ì‡.
äÓÌÚ‡ÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ [åÂÌ˛ 4-2-5]
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ˜ÂÁ Í·‚Ë¯Ë L , R.
àÌÙÓχˆËÓÌÂÌ ÔÓÁÓˆ [åÂÌ˛ 4-2-6]
ñ‚flÚ Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ [åÂÌ˛ 4-2-7]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ̇ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ˆ‚flÚ Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ ÓÚ
ÌflÍÓÎÍÓ ‚‡ˇÌÚ‡.
LED Ë̉Ë͇ÚÓ [åÂÌ˛ 4-2-8]
äÓ„‡ÚÓ Â ÔÛÒÌ‡Ú LED Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ÔËÏË„‚‡, ‡ÍÓ ÓÔˆËflÚ‡ Â
‚˙ÁÏÓÊ̇.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇ ËÁ·‡ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË ‚ ‰‡‰ÂÌÓ ÏÂÌ˛
ÔÂ‰Ë ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ ÏÛ. èÓÁÓˆ˙Ú Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ
̇ ÂÍ‡Ì‡ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ ÂÊËÏ ◊ÇÍβ˜ÂÌÓ”.
57
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4]
àÏ ̇ ÏÂʇڇ [åÂÌ˛ 4-2-9]
ÄÍÓ ‚Íβ˜ËÚ ڇÁË ÓÔˆËfl, ˘Â ‚ˉËÚ ËÁÔËÒ‡ÌÓ ËÏÂÚÓ Ì‡
ÏÂÊÓ‚ËflÚ ÓÔÂ‡ÚÓ ËÁÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÂÊËÏ ◊„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ”.
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ [åÂÌ˛ 4-3]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Ò ÓÒË„Ûfl‚‡ ˜ÂÁ Í·‚˯ <
[àÁ·ÂË] ‚ ◊ç‡ÒÚÓÈÍË”.
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì [åÂÌ˛ 4-3-1]
ìÒÎÛ„‡Ú‡ Ô‰·„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì Í˙Ï ‰Û„
ÌÓÏÂ ̇ ‚ıÓ‰fl˘ËÚ „·ÒÓ‚Ë, ◊àÌÙÓ”- ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, Ù‡ÍÒÓ‚Â Ë
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ ̇ ‰‡ÌÌË. ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò Ç‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë!
• ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl / ÇÒ˘ÍË „·ÒÓ‚Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË „·ÒÓ‚Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• ÄÍÓ Â Á‡ÂÚÓ / èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ÔË Á‡ÂÚ‡ ÎËÌË
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í˙Ï
ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇.
• ÄÍÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡fl
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÌÂÔËÂÚËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
58
• ÄÍÓ Â ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â
ËÁÍβ˜ÂÌ ËÎË Ò ̇ÏË‡ ËÁ‚˙Ì ÔÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏÂʇڇ.
• ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡ ‰‡ÌÌË
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË
Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò ‚˙Á͇ Í˙Ï ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
• ÇÒ˘ÍË Ù‡ÍÒ-ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡
Ù‡ÍÒ Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò Ù‡ÍÒ-‚˙Á͇.
• ÄÌÛÎË‡Ì ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡
éÚÏfl̇ ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ éÚÍÎÓÌÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡
åÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò˙‰˙ʇ ÒΉÌËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
- ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl.
ä˙Ï ˆÂÌÚ˙ „·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ˆÂÌÚ˙ Á‡
ÛÒÎÛ„Ë. éÔˆËflÚ‡ Ì ÙË„ÛË‡ ‚˙‚ ◊ÇÒ˘ÍË Ù‡ÍÒ-ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl”
Ë ◊ÇÒ˘ÍË ‰‡ÌÌË Á‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡”.
ä˙Ï ‰Û„ ÌÓÏÂ
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓÏÂ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
ã˛·ËÏ ÌÓÏÂ / ä˙Ï Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÌÓÏÂ
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ 5 Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
- ÄÌÛÎË‡ÌÂ
éÚÏfl̇ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl.
êÂÊËÏ Ì‡ ÔËÂχÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl [åÂÌ˛ 4-3-2]
• éÚ‚ÓÂÌ Í‡Ô‡Í
èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ ÓÚ‚‡flÌ ͇ԇ͇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
• èÓËÁ‚ÓÎÂÌ Í·‚˯
èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ ‚ÒÂÍË Í·‚˯, Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ Í·‚˯ E [ä‡È]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
- ëÚ‡ÚÛÒ
èÓ‚Â͇ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl.
59
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4]
• ä·‚˯ ◊àÁÔ‡˘‡ÌÂ
èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ Í·‚˯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
àÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËfl ÌÓÏÂ [åÂÌ˛ 4-3-3]
• ÇÍβ˜ÂÌÓ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ ̇ ‰Û„ ‡·ÓÌ‡Ú ÌÓÏÂ‡ ÒË ÔË
ËÁıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. çÓÏÂ˙Ú Ò ËÁÔËÒ‚‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl.
• àÁÍβ˜ÂÌÓ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÍËÂÚ ÌÓÏÂ‡ ÒË ÔË ËÁıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‰Ó ‰Û„ ‡·Ó̇Ú. çÓÏÂ˙Ú Ì Ò ËÁÔËÒ‚‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl.
• ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÏÂʇڇ
àÁ·Ë‡ÈÍË Ú‡ÁË ÓÔˆËfl, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÒË
ÌÓÏÂ ͇ÚÓ ◊ãËÌËfl 1” ËÎË ◊ãËÌËfl 2” (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊Ñ‚Â ÎËÌËË”).
ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì [åÂÌ˛ 4-3-4]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂʇڇ)
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
60
• ÇÍβ˜‚‡ÌÂ
àÁ·Ë‡ÈÍË ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÓÔˆËfl, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÂχÚ ˜‡Í‡˘Ë
(‚ıÓ‰fl˘Ë) ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• àÁÍβ˜‚‡ÌÂ
àÁ·Ë‡ÈÍË ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÓÔˆËfl, Ìflχ ‰‡  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ú ˜‡Í‡˘Ë (‚ıÓ‰fl˘Ë) ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• è„Ή ̇ ÒÚ‡ÚÛÒ‡
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì”.
ÅÓfl˜ ̇ ÏËÌÛÚËÚ [åÂÌ˛ 4-3-5]
èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ·Ófl˜ ÏÓÊ ‰‡ ÒΉËÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π̇ ‚Òfl͇ ÏËÌÛÚ‡.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡·Ë‡Ì [åÂÌ˛ 4-3-6]
• ÇÍβ˜ÂÌÓ
èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈Ëfl ◊Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡·Ë‡Ì”, ÒΉ
ÌÂÛÒÔÂı ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô‡‚Ë
ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÓÔËÚ.
• àÁÍβ˜ÂÌÓ
èË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ◊Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡·Ë‡Ì”, ÒΉ
ÌÂÛÒÔÂı ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì Ô‡‚Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÓÔËÚ.
á‡Ú‚ÓÂ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ „ÛÔ‡/ CUG [åÂÌ˛ 4-3-7]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂʇڇ)
éÔˆËfl Á‡ ̇χÎfl‚‡Ì ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ˜ÂÁ
‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ‡ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË „ÛÔË, Ò˙„·ÒÛ‚‡ÌË Ò
ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ. äÓ„‡ÚÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ‚ÒflÍÓ
ËÁıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Ò ‡ÒÓˆËË‡ Ò Ë̉ÂÍÒ‡ (CUG –Ë̉ÂÍÒ) ̇
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ „ÛÔ‡. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ú‡Í˙‚ Ì  ÓÔ‰ÂÎÂÌ,
ÏÂʇڇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂÙÂÂ̈ˇÎÂÌ Ë̉ÂÍÒ (ÒÔˆËÙ˘ÂÌ,
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ‚ ÏÂʇڇ Ë̉ÂÍÒ).
ç‡ÒÚÓÈ͇: àÁ·Ó ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl CUG-Ë̉ÂÍÒ.
ꉇ͈Ëfl: ꉇÍÚË‡Ì ̇ CUG-ËÏÂ Ë CUG-Ë̉ÂÍÒ.
àÁÚË‚‡ÌÂ: àÁÚË‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì‡ Á‡Ú‚ÓÂ̇ „ÛÔ‡
ÔÓÚ·ËÚÂÎË.
àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË: àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡Ú‚ÓÂÌË
ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË „ÛÔË.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
èÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ: ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ „ÛÔ‡ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ,
Ò˙„·ÒÛ‚‡Ì‡ Ò ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ
61
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4]
ç‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ [åÂÌ˛ 4-4]
àÁËÒÍ‚‡Ì ̇ PIN-ÍÓ‰ [åÂÌ˛ 4-4-1]
åÂÌ˛ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÍÓflÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì PIN-ÍÓ‰‡ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡ ÔË ‚ÒflÍÓ Ò‚ÓÂ
‚Íβ˜‚‡ÌÂ.
1. å‡ÍË‡ÈÚ ◊àÒ͇Ì ̇ PIN-ÍÓ‰” ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
2. ᇉ‡ÈÚ ÂÊËÏ - ÇÍβ˜ÂÌÓ ËÎË àÁÍβ˜ÂÌÓ.
3. ᇠÔÓÏfl̇ ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ÒΉ‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN-ÍÓ‰‡
ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
4. èË ÚËÍ‡ÚÌÓ, ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ PIN-ÍÓ‰‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ·ÎÓÍË‡. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ
PUK-ÍÓ‰.
5. PUK-ÍÓ‰ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚Âʉ‡Ì ‰Ó 10 Ô˙ÚË. èË ÒΉ‚‡˘Ó
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÓÁË ÍÓ‰, ‰Â·ÎÓÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇  Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇
ÛÒÎÛ„Ë.
á‡Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ [åÂÌ˛ 4-4-2]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
62
åÂÌ˛ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÒÔˆˇÎÂÌ ÍÓ‰ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÙÛÌ͈ËflÚ‡
 ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÇÍβ˜ÂÌÓ, ÔÓÒΉÌËflÚ ËÁËÒÍ‚‡ ÍÓ‰‡ ÔË ‚ÒflÍÓ
‚Íβ˜‚‡ÌÂ. èË Ì‡ÒÚÓÈ͇ Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁËÒÍ‚‡
ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÒÏfl̇ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡.
ᇷ‡Ì‡ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ [åÂÌ˛ 4-4-3]
ìÒÎÛ„‡Ú‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ÓÔ‰ÂÎÂ̇
͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl. ᇠÔÓÒΉ‚‡˘Ó ‡ÌÛÎË‡Ì ̇ Á‡·‡Ì‡Ú‡
Ò ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂÚÓ
Ô‡Ó·. ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
• ÇÒ˘ÍË ËÁıÓ‰fl˘Ë
ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ËÁıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• àÁıÓ‰fl˘Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË
ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ËÁıÓ‰fl˘Ë, ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• àÁıÓ‰fl˘Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË - ÓÒ‚ÂÌ ‰Óχ¯ÌË
ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ËÁıÓ‰fl˘Ë, ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
ÓÒ‚ÂÌ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÏÂʇ.
• ÇÒ˘ÍË ‚ıÓ‰fl˘Ë
ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• ÇÎËÁ‡˘Ë ÓÚ ˜ÛÊ·Ë̇
ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ˜ÂÁ ◊êÓÛÏËÌ„”.
• ÄÌÛÎË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡·‡ÌË
éÚÏfl̇ ̇ ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÓÚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊ᇷ‡Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì”.
• ëÏfl̇ ̇ Ô‡Ó·
èÓÏfl̇ ̇ Ô‡Ó·ڇ Á‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊ᇷ‡Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì”.
ÇÒflÍÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡ Ò˙‰˙ʇ ÓÔˆËËÚÂ:
• ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• è„Ή ̇ ÒÚ‡ÚÛÒ‡
èÓ‚Â͇ ‰‡ÎË ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò‡
Á‡·‡ÌÂÌË.
îËÍÒË‡Ì ÌÓÏÂ [åÂÌ˛ 4-4-4]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡)
ìÒÎÛ„‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰fl˘ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
Ò‡ÏÓ ‰Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÌÓÏÂ‡, Á‡˘ËÚÂÌË Ò PIN2-ÍÓ‰.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
• ÄÌÛÎË‡ÌÂ
ÄÌÛÎË‡Ì ̇ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
63
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4]
• ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ
é„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰fl˘ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò‡ÏÓ ‰Ó
ÓÔ‰ÂÎÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡.
• éÚ͇Á
ÄÌÛÎË‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ◊îËÍÒË‡Ì ÌÓÏÂ”.
• ëÔËÒ˙Í ÌÓÏÂ‡
éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÙËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡.
èÓÏfl̇ ̇ ÍÓ‰Ó‚ÂÚ [Menu 4-4-5]
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ÍÓ‰Ó‚ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô: PIN-ÍÓ‰, PIN2-ÍÓ‰,
äÓ‰ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
1. ᇠÔÓÏfl̇ ̇ ÌflÍÓÈ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÍÓ‰Ó‚Â, ‚˙‚‰ÂÚÂ
‡ÍÚÛ‡ÎÌËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK].
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl ÍÓ‰ Ë „Ó ÔÓÚ‚˙‰ÂÚÂ.
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÏÂʇڇ [åÂÌ˛ 4-5]
éÔˆËË Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÏÂʇ - ˜ÂÁ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÎË ˙˜ÌÓ
„ËÒÚË‡ÌÂ. é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ  ĂÚÓχÚ˘ÌÓ.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì [åÂÌ˛ 4-5-1]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
64
èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌËfl ÂÊËÏ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Ú˙ÒË Ë ËÁ·Ë‡ ÏÂʇ. ÇÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ
‚ÎËfl ̇ Ú‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇.
ê˙˜ÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì [åÂÌ˛ 4-5-2]
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚ ÏÂÊË, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ڇ ÓÚ Ç‡Ò, ÒÚË„‡ Úfl ‰‡
Ëχ Ò˙„·ÒÛ‚‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊êÓÛÏËÌ„” Ò Ç‡¯Ëfl ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌ ËÁ·Ó ̇ ÏÂʇ, ‚
ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ì ÛÒÔ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂ Ò Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Á‡‰‡‰Â̇ڇ.
èË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Ò ÔÓÏÂÌfl ̇
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
èÂÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÏÂÊË [åÂÌ˛ 4-5-3]
éÔˆËfl Á‡ Ò˙ÒÚ‡‚flÌ ̇ ÒÔËÒ˙Í Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÏÂÊË, ÍÓËÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔËÓËÚÂÚÌÓ. ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ  ‰ÓÒÚ˙Ô̇
ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÔÓÁ̇ÚËÚ ÏÂÊË.
GPRS ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 4-6]
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓÈÚ GPRS ÛÒÎÛ„ËÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÒËÚÛ‡ˆËflÚ‡.
ÇÍβ˜‚‡Ì [åÂÌ˛ 4-6-1]
ÄÍÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ڇÁË ÓÔˆËfl, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ‚Íβ˜‚‡
Í˙Ï GPRS ÏÂʇ, ‚‰̇„‡ ÒΉ ͇ÚÓ „Ó ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ.
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ WAP ËÎË PC Dial-up ‚˙Á͇ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚˙Á͇
ÏÂÊ‰Û ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë ÏÂʇڇ, Ò ÍÓÂÚÓ ÔÂı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. GPRS „ËÒÚ‡ˆËflÚ‡ ÓÒÚ‡‚‡ ‰ÓË Ë ÒΉ
ÔÂÍ‡Úfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á͇ڇ.
èË ÌÛʉ‡ [åÂÌ˛ 4-6-2]
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÓÔˆËfl, ‚˙Á͇ Ò GPRS Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡
‚‰̇„‡ ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ‡ÚË‡Ú WAP ‚˙Á͇ Ë Ò ÔÂÍ‡Úfl‚‡ Ò
ÔÂÍ‡Úfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ WAP ‚˙Á͇ڇ.
çÛÎË‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ [åÂÌ˛ 4-7]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ Ù‡·˘ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË. á‡
‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ËÁËÒÍ‚‡ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
65
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ [åÂÌ˛ 5]
Ä·ÏÂÌ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ [åÂÌ˛ 5-1]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‰Ó 5 ‡Î‡ÏÂÌË Ò˄̇· Á‡ ‡Á΢ÌÓ
‚ÂÏÂ.
1. àÁ·ÂÂÚ ◊ÇÍβ˜ÂÌÓ” Ë Á‡‰‡ÈÚ Ê·ÌÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡
‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ‡Î‡χڇ.
2. àÁ·ÂÂÚ ÔÂËÓ‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ: /‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ/, /ÓÚ
ÔÓ̉ÂÎÌËÍ ‰Ó ÔÂÚ˙Í/, /ÓÚ ÔÓ̉ÂÎÌËÍ ‰Ó Ò˙·ÓÚ‡/,
ÇÒÂÍˉÌ‚ÌÓ.
3. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ ̇ Ò˄̇· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ < [OK].
4. ᇉ‡ÈÚ ËÏ ̇ ‡Î‡χڇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ < [OK].
ê‡ÁÔËÒ‡ÌË [åÂÌ˛ 5-2]
åÂÌ˛ÚÓ Â Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ LJ¯Ëfl ‰Ì‚ÂÌ
„‡ÙËÍ, Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‡Î‡ÏÂÌË Ò˄̇ÎË Á‡ ‚‡ÊÌË Á‡‰‡˜Ë Ë
·ÂÎÂÊÍË. èË ‚ÎËÁ‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌË” ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ͇ÎẨ‡. Ç ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË ÒÂ͈ËË Á‡
ËÍÓÌË („‡ÙËÍ Ë ·ÂÎÂÊÍË). 䂇‰‡ÚÌËflÚ ÍÛÒÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
χÍË‡Ì ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ‰ÂÌ. èÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡Ú‡ ÓÚ
͇ÎẨ‡‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Á‡ ÌÂfl Ëχ Á‡‰‡‰ÂÌ „‡ÙËÍ Á‡
Ò¢Ë/Á‡‰‡˜Ë ËÎË Ì‡ÔËÒ‡ÌË ·ÂÎÂÊÍË. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ ˜ÂÁ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÚ ̇ÒÚÓËÎË
‡Î‡χ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Á‡ÔËÒ.
ᇠÒÏfl̇ ̇ ‰ÂÌ, Ò‰Ïˈ‡, ÏÂÒˆ, „Ó‰Ë̇:
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
66
ä·‚˯
éÔËÒ‡ÌËÂ
ä·‚˯
éÔËÒ‡ÌËÂ
1 3
ÉÓ‰Ë̇
U D
ë‰Ïˈ‡
* #
åÂÒˆ
L
ÑÂÌ
R
ᇷÂÎÂÊ͇
• íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Úfl·‚‡ ‰‡  ‚Íβ˜ÂÌ Á‡ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl.
èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚Ó [åÂÌ˛ 5-2-1]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ‰Ó 20 ·ÂÎÂÊÍË, ‚Òfl͇ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ 39
ÒËÏ‚Ó· /Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 21 ̇ ÍËÚ‡ÈÒÍË ÂÁËÍ/.
• É‡ÙËÍ
Ç˙‚‰ÂÚ Ô‰ÏÂÚ, ˜‡Ò, ÔÓ‚ÚÓÂÌË Á‡ ‡Î‡χڇ ˜ÂÁ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ Í·‚˯Ë.
• ÅÂÎÂÊÌËÍ
1. å‡ÍË‡ÈÚ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚‡ - Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚ ÅÂÎÂÊÌËÍ.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ·ÂÎÂÊ͇, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK].
è„Ή [åÂÌ˛ 5-2-2]
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ·ÂÎÂÊ͇ڇ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ‰ÂÌ. ᇠÔ„Ή ̇
ÒÔËÒ˙͇ Ò ·ÂÎÂÊÍË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í·‚Ë¯Ë U Ë D. èË Á‡‰‡‰ÂÌ
‡Î‡ÏÂÌ Ò˄̇ΠÁ‡ ÌflÍÓfl ÓÚ Úflı, ̇ ÂÍ‡Ì‡  ËÁÔËÒ‡Ì
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ˜‡Ò. ᇠÔÓ‰Ó·ÂÌ Ô„Ή ̇ ·ÂÎÂÊ͇ڇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË], Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ë ‰‡ÍÚË‡Ì Í·‚˯ < [éÔˆËË].
è„Ή ̇ ‚Ò˘ÍË ·ÂÎÂÊÍË [åÂÌ˛ 5-2-3]
àÁÚË‚‡Ì ̇ Ô‰˯ÂÌ „‡ÙËÍ [åÂÌ˛ 5-2-4]
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ „‡ÙË͇, Á‡ ÍÓÈÚÓ ‚˜ ÒÚ ·ËÎË
ۂ‰ÓÏÂÌË.
àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË [åÂÌ˛ 5-2-5]
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ·ÂÎÂÊÍË.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ Á‡‰‡‰ÂÌËÚ ·ÂÎÂÊÍË Á‡ ‚Ò˘ÍË ‰ÌË. ä·‚˯Ë
U Ë D Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ô„Ή ̇ ÒÔËÒ˙͇. óÂÁ Í·‚˯
< [éÔˆËË]  ÓÒË„ÛÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛ ͇ÚÓ ◊ÇËÊ”/
è„Ή.
67
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ [åÂÌ˛ 5]
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ [åÂÌ˛ 5-3]
1. ᇠËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ - ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. ᇠËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ - ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [åÂÌ˛] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ.
í˙ÒÂÌÂ [Menu 5-3-1]
(àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ)
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. àÁ·ÂÂÚ í˙ÒÂÌ ˜ÂÁ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
3. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏÂÚÓ, ˜ËÈÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ËÎË Ö-mail ‡‰ÂÒ
Ê·ÂÚ ‰‡ Ú˙ÒËÚ ËÎË ËÁ·ÂÂÚ ◊ëÔËÒ˙Í” Á‡ Ô„Ή ̇
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ·ÂÎÂÊÌËÍ.
4. ÄÎÚÂ̇ÚË‚ÌÓ Ú˙ÒÂÌ - ˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ ËÎË Ì‡˜‡Î̇ ·ÛÍ‚‡ ̇ ËÏÂ.
5. ᇠ‰‡ÍÚË‡ÌÂ, ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ, ÔË·‡‚flÌ ̇ „·ÒÓ‚
ÂÚËÍÂÚ, ̇ÚËÒÌÂÚ ◊éÔˆËË” Ë ËÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ:
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
68
• ꉇÍÚË‡È/ ꉇÍÚË‡ÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ËÏÂ,
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ, Ö-mail ‡‰ÂÒ, Ù‡ÍÒ ˜ÂÁ Í·‚˯ <
[OK].
• è˯Ë/ ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ Í‡ÚÍÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ËÁ·‡ÌËfl ÌÓÏÂ.
• äÓÔË‡È/ äÓÔË‡ÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ ÓÚ SIM͇Ú‡Ú‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË Ó·‡ÚÌÓÚÓ.
• É·ÒÓ‚Ó/ É·ÒÓ‚ ÂÚËÍÂÚ: éÔˆËfl Á‡ ÔË·‡‚flÌ ̇ „·ÒÓ‚
ÂÚËÍÂÚ Í˙Ï Á‡ÔËÒ‡ Ë Ì„ӂÓÚÓ ‰‡ÍÚË‡ÌÂ.
• éÒÌÓ‚ÂÌ/ éÒÌÓ‚ÂÌ ÌÓÏÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ̇È-˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl ÌÓÏÂ ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Á‡ÔËÒ /ÏÓ·ËÎÂÌ,
‰Óχ¯ÂÌ, ÒÎÛÊ·ÂÌ/. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÌÓÏÂ˙Ú ˘Â ·˙‰Â Ô˙‚
‚ ÒÔËÒ˙͇.
• àÁÚËÈ/ àÁÚË‚‡ÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ.
èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ [åÂÌ˛ 5-3-2]
éÔˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇  200 Á‡ÔËÒ‡, ‡ ̇ SIM͇Ú‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ÛÒÎÛ„Ë. Ç ÚÂÎÂÙÓ̇ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ËÏÂ Ò ‰˙ÎÊË̇ ‰Ó 20 ÒËÏ‚Ó·. á‡
SIM-͇Ú‡Ú‡ ·ÓflÚ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎËÚ ‚‡Ë‡.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl èË·‡‚Ë ÌÓ‚ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ <
[àÁ·ÂË].
3. àÁ·ÂÂÚ ԇÏÂÚÚ‡ , ‚ ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ Á‡ÔËÒ
SIM/íÂÎÂÙÓÌ. èË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ◊íÂÎÂÙÓÌ” ÒΉ‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
◊éÒÌÓ‚ÂÌ” ÌÓÏÂ.
‡. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ËÏ - ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK].
·. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓÏÂ - ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK] Ë
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡.
‚. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK].
„. ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Í·‚Ë¯Ë L Ë R ËÁ·ÂÂÚ „ÛÔ‡ Á‡ ÌÓ‚Ëfl
Á‡ÔËÒ.
‰. éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÒËÏ‚ÓÎ ËÎË Í‡ÚË̇ Í˙Ï Á‡ÔËÒ‡
˜ÂÁ Í·‚˯ËÚ L Ë R.
Â. éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ „·ÒÓ‚ ÂÚËÍÂÚ Í˙Ï Á‡ÔËÒ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [ч].
ÉÛÔË [åÂÌ˛ 5-3-3]
éÔˆËfl Á‡ ӷ‰ËÌfl‚‡Ì ‚ „ÛÔË (Ó·˘Ó 7), ‚Òfl͇ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ 20
˜ÎÂÌÓ‚Â.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. àÁ·ÂÂÚ ÉÛÔË Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË]. ç‡
ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚Òfl͇ „ÛÔ‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ë ˆÂÎ ‰‡ Ò ÓÒË„ÛË ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ „·ÒÓ‚ÓÚÓ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ÌÂ,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁËÒÍ‚‡ ‰‡ ÔÓËÁÌÂÒÂÚ ‰ÛÏËÚ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰‚Â
ÒÂÍÛ̉Ë, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ „Ë ÔÓ‚ÚÓËÚÂ. Ö‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡
„·ÒÓ‚ËflÚ ÂÚËÍÂÚ Â ÛÒÔ¯ÌÓ ÔË͇˜ÂÌ Í˙Ï Á‡ÔËÒ‡.
69
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ [åÂÌ˛ 5]
3. àÁ·ÂÂÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ê·̇ڇ ÓÚ Ç‡Ò „ÛÔ‡ - Í·‚˯ <
[àÁ·ÂË].
• ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ „ÛÔ‡.
• á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇ΠÁ‡ „ÛÔ‡
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ÒÔˆˇÎÂÌ ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌ ÔË
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚Â ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ „ÛÔ‡.
• àÍÓ̇ ̇ „ÛÔ‡
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ËÍÓ̇, Ó·ÓÁ̇˜‡‚‡˘‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
„ÛÔ‡.
• ÑÓ·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚ ˜ÎÂÌ
éÔˆËfl Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÌÓ‚Ë ˜ÎÂÌÓ‚Â ‚ ‰‡‰Â̇ „ÛÔ‡
(χÍÒËÏÛÏ 20).
• àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˜ÎÂÌ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˜ÎÂÌ ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ „ÛÔ‡.
á‡ÔËÒ˙Ú ÓÒÚ‡‚‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
• èÂËÏÂÌÛ‚‡Ì ̇ „ÛÔ‡Ú‡
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÏfl̇ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ „ÛÔ‡.
ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡Ì [åÂÌ˛ 5-3-4]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
70
éÔˆËfl Á‡ ̇·Ë‡Ì ̇ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÌflÍÓÈ
ÓÚ Í·‚˯ËÚ (ÓÚ 2 ‰Ó 9).
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. å‡ÍË‡ÈÚ Å˙ÁÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
< [àÁ·ÂË].
3. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ê·ÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÌÓÏÂ Á‡ ÛÒÍÓÂÌÓ
̇·Ë‡ÌÂ, ËÁ·ÂÂÚ è‡ÁÌÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÔÓÚ˙ÒÂÚ ËÏÂÚÓ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
4. ᇠÍÓÂ͈ËË Ì‡ ËÏÂÚÓ Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌÓ ÛÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ,
ËÁ·ÂÂÚ èÓÏfl̇ ËÎË àÁÚËÈ/àÁÚË‚‡ÌÂ.
• èÓÏfl̇
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ Á‡‰‡‰ÂÌËfl Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Í·‚˯
ÌÓÏÂ.
• àÁÚË‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ Á‡‰‡‰ÂÌËfl Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Í·‚˯
ÌÓÏÂ.
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 5-3-5]
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. å‡ÍË‡ÈÚ ç‡ÒÚÓÈÍË Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
• ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl ç‡ÒÚÓÈ Ô‡ÏÂÚ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ èÓÏÂÌÎË‚Ó, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Í˙‰Â ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ.
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ SIM ËÎË íÂÎÂÙÓÌ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ‚˙‚‰ÂÌËfl Á‡ÔËÒ Ì‡ Û͇Á‡ÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ.
• í˙ÒÂÌÂ
å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl í˙ÒÂÌ Ò, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ àÏ ËÎË çÓÏÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Ú˙ÒË Á‡ÔËÒ‡ ÔÓ Û͇Á‡ÌËfl ̇˜ËÌ.
• ç‡ÒÚÓÈÍË Ô„Ή
å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl ◊Ô„Ή”, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
- ë‡ÏÓ ËÏÂ: ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËflÚ Û͇Á‡ÚÂÎ ‰‡
ÔÓ͇Á‚‡ Ò‡ÏÓ ËÏÂ̇.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ èÓÏÂÌÎË‚Ó, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Í‡Í ‰‡ Ú˙ÒË Á‡ÔËÒ.
71
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ [åÂÌ˛ 5]
- ë ͇ÚËÌ͇: ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÚÂ΂ÙÓÌÌËflÚ Û͇Á‡ÚÂÎ ‰‡
ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ˜Ó‚Â͇ Ë Í‡ÚËÌ͇.
- àÏÂ Ë çÓÏÂ
äÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒËÚ [åÂÌ˛ 5-3-6]
åÂÌ˛ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒËÚ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
SIM-͇Ú‡Ú‡ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë Ó·‡ÚÌÓÚÓ.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
Í·‚˯ > [àÏÂ̇].
2. å‡ÍË‡ÈÚ äÓÔË‡È ‚Ò˘ÍÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
< [àÁ·ÂË].
• SIM Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌ: éÔˆËfl Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒËÚ ÓÚ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM- ͇Ú‡Ú‡ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
• íÂÎÂÙÓÌ Í˙Ï SIM: éÔˆËfl Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒËÚ ÓÚ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ SIM-͇Ú‡Ú‡.
3. àχÚ ÓÒË„ÛÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒΉÌËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
• á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ÓË„Ë̇ÎÌËfl Á‡ÔËÒ
èË ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ Ò Á‡Ô‡Á‚‡ ÓË„Ë̇ÎÌËfl /Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËfl/
Á‡ÔËÒ.
• àÁÚË‚‡Ì ̇ ÓË„Ë̇ÎÌËfl Á‡ÔËÒ
èË ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ ÓË„Ë̇ÎÌËflÚ Á‡ÔËÒ Ì Ò Á‡Ô‡Á‚‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
72
àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË [åÂÌ˛ 5-3-7]
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË ‚ SIM-͇Ú‡Ú‡,
ÚÂÎÂÙÓ̇, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ „·ÒÓ‚ËÚ ÂÚËÍÂÚË. ᇠËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ /ËÁÍβ˜ÂÌË „·ÒÓ‚ËÚ ÂÚËÍÂÚË/.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ > [àÏÂ̇]Ë
ËÁ·ÂÂÚ ◊àÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ”, ÒΉ ÍÓÂÚÓ - Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚ ÍÓfl Ô‡ÏÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK] ËÎË
> [ç‡Á‡‰].
àÌÙÓχˆËfl [åÂÌ˛ 5-3-8]
• çÓÏÂ - ÛÒÎÛ„Ë
éÔˆËfl Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔËÒ˙Í Ò Ô‰·„‡ÌËÚ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ ÛÒÎÛ„Ë (‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ SIM͇Ú‡Ú‡).
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
˜ÂÁ Í·‚˯ > [àÏÂ̇] Ë ËÁ·ÂÂÚ àÌÙÓχˆËfl.
2. å‡ÍË‡ÈÚ çÓÏÂ - ÛÒÎÛ„Ë Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ <
[àÁ·ÂË].
3. ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ËÏÂ̇ڇ ̇ Ô‰·„‡ÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë.
4. àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
• ëÚ‡ÚÛÒ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ ̇΢̇ڇ /҂ӷӉ̇ Ë Á‡ÂÚ‡/
Ô‡ÏÂÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
˜ÂÁ Í·‚˯ > [àÏÂ̇] Ë ËÁ·ÂÂÚ àÌÙÓχˆËfl ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË].
2. å‡ÍË‡ÈÚ ëÚ‡ÚÛÒ - Ô‡ÏÂÚ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [OK].
• ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÒÔËÒ˙Í (Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡)
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËfl ÌÓÏÂ ‚ SIM-͇Ú‡Ú‡ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÌÓÏÂ‡.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
73
ᇷ‡‚ÎÂÌË [åÂÌ˛ 6]
è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË [åÂÌ˛ 6-1]
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÏÂÚËÚ ‰Ó 9 ÏÂÌ˛Ú‡ ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ ‚
è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË. åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‰ËÂÍÚÌÓ Í‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ D.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ‰‡‰Â̇ ÓÔˆËfl ‚ ◊è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË”
ÔÓÒÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ◊Ô‡ÁÌÓ” ‚ ÒÔËÒ˙͇. ÄÍÓ ÓÔˆËflÚ‡  ‚˜ ‚
ÒÔËÒ˙͇, ‚˙ÁÏÓÊÌËÚ ÓÔˆËË Ò‡ ÒΉÌËÚÂ:
- àÁ·ÂË
: ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
- èÓÏÂÌË
: èÓÏfl̇ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ
- àÁÚËÈ
: àÁÚË‚‡Ì ̇ „ËÒÚË‡ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
- àÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ : àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚
◊è‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË”.
- àÌÙÓχˆËfl : àÌÙÓχˆËfl Á‡ „ËÒÚË‡ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
à„Ë [åÂÌ˛ 6-2]
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô‰·„‡ ÌflÍÓÎÍÓ ‚‡ˇÌÚ‡ Á‡ Ë„Ë.
ÅÂÎÂÊ͇
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
74
• äÓÌÚÓÎÌËÚ Í·‚Ë¯Ë Ò‡ ‡Á΢ÌË Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
Ë„Ë. ÇÒfl͇ ÓÚ ÔÓÒΉÌËÚ Ô‰·„‡ ËÌÚÓ‰Û͈Ëfl
Ò Ó·flÒÌÂÌËÂ.
é·˘Ë ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚Ò˘ÍË Ë„Ë Ì‡ ÌflÍÓË Í·‚˯Ë:
< : åÂÌ˛ ̇ Ë„‡Ú‡;
> : ç‡Á‡‰;
C : è‡ÛÁ‡ ËÎË ÔÓ‰ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ Ë„‡Ú‡.
ä‡ÎÍÛ·ÚÓ [åÂÌ˛ 6-3]
åÂÌ˛ÚÓ Ò˙‰˙ʇ Òڇ̉‡ÚÌËÚ χÚÂχÚ˘ÂÒÍË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ͇ÚÓ
+, –, x, ÷ : Ò˙·Ë‡ÌÂ, ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ, ÛÏÌÓÊÂÌËÂ, ‰ÂÎÂÌËÂ.
1. Ç˙‚‰ÂÚ ˆËÙË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÌÓÏÂË‡ÌËÚ Í·‚˯Ë.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë Á‡ ËÁ·Ó ̇
χÚÂχÚ˘ÂÒÍË Á̇Í.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ˆËÙË.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [êÂÁÛÎÚ‡Ú].
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ [çÛÎË‡È] çÛÎË‡Ì ËÎË ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ë ˆËÙË Ë
ÔÓ‚ÚÓÂÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
6. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯‡ C Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ Á̇ˆË ËÎË
ˆËÙË.
7. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌË ˜ËÒ· ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
*. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ÂÒÂÚ˘ÌË ‰Ó·Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
#.
8. ᇠÁ‡Ú‚‡flÌ ̇ ͇ÎÍÛ·ÚÓ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ > [ç‡Á‡‰].
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
75
ᇷ‡‚ÎÂÌË [åÂÌ˛ 6]
åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇ [åÂÌ˛ 6-4]
åÂÌ˛ÚÓ ‰‡‚‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ËÁ·‡ÌË Í‡ÚËÌË Ë Á‚ÛˆË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Í‡ÚÓ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙ Ë ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ.
Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ Ô„Ή, ÔÓÒÎÛ¯‚‡ÌÂ, ËÁÚË‚‡Ì ËÎË
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡Ì ̇ ‰‡ÌÌËÚÂ.
ä‡ÚË̇ [åÂÌ˛ 6-4-1]
á‚ÛÍ [åÂÌ˛ 6-4-2]
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÏÂÌ˛ Í˙Ï ‚ÒflÍÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ:
• ꉇÍÚË‡Ì ̇ Á‡„·‚ËÂÚÓ
éÔˆËfl Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ Á‡„·‚ËÂÚÓ Ì‡ Á‚ÛÍ ËÎË Í‡ÚË̇ ÓÚ
‡ıË‚‡.
• ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
éÔˆËfl Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ Í‡ÚÍÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó ËÎË ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ωËfl) Ò ‚Íβ˜ÂÌË Í‡ÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌËfl ͇ÚËÌË ËÎË Á‚ÛˆË.
• ëÍËÈÌÒÂÈ‚˙ / íÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡ıË‚Ë‡ÌËÚ ͇ÚË̇ Ë Á‚ÛÍ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Í‡ÚÓ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙ ËÎË ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
76
• àÁÚË‚‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ͇ÚË̇ ËÎË Á‚ÛÍ ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡Ô͇ڇ.
• àÁÚË‚‡Ì ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Ô͇ڇ.
èÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ [åÂÌ˛ 6-5]
éÔˆËfl Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ ÏÂÌËÚ ‰ËÌËˆË Á‡: Ñ˙ÎÊË̇,
èÎÓ˘, í„ÎÓ Ë ëË·.
1. ᇠËÁ·Ë‡Ì ̇ ÚËÔ‡ Ïfl͇ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ <
[Ö‰ËÌˈË].
2. ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Í·‚Ë¯Ë L Ë R Á‡‰‡ÈÚ ◊ç‡ÒÚÓfl˘” (‚ˉ
ÏÂ̇ ‰ËÌˈ‡).
3. óÂÁ Í·‚Ë¯Ë U Ë D Á‡‰‡ÈÚ ◊èÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì” (‚ˉ ÏÂ̇
‰ËÌˈ‡).
4. åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÂ̇ ‰ËÌˈ‡. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËfl Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ÂÒÂÚ˘ÌË ‰Ó·Ë ˜ÂÁ Í·‚˯ #.
ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏ [åÂÌ˛ 6-6]
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ ‚ „ÓÎÂÏËÚ „‡‰Ó‚ ÔÓ
Ò‚ÂÚ‡.
1. àÁ·ÂÂÚ „‡‰, ÔË̇‰ÎÂʇ˘ Í˙Ï Ç‡¯‡Ú‡ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇ ˜ÂÁ
Í·‚Ë¯Ë L Ë R.
2. åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò Á‡ „‡‰‡ ÓÚ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇ ˜ÂÁ Í·‚˯ < [ëÎÓÊË].
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
77
ᇷ‡‚ÎÂÌË [åÂÌ˛ 6]
á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ [åÂÌ˛ 6-7]
îÛÌ͈ËflÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ Ì‡ Ó·˘Ó 10 „·ÒÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ͇ÚÓ ‚ÒflÍÓ ÓÚ Úflı Â Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ï‡ÍÒËÏÛÏ
20 ÒÂÍÛ̉Ë.
á‡ÔËÒ [åÂÌ˛ 6-7-1]
1. Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇ ‚ ÏÂÌ˛
◊á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ”.
2. ëΉ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
◊á‡ÔËÒ‚‡Ì” Ë ·Ófl˜ Á‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
3. ᇠÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ <
[ë˙ı‡ÌË].
4. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏ ̇ Ò˙Á‰‡‰Â̇ڇ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ < [OK].
ÇËÊ ÒÔËÒ˙Í [åÂÌ˛ 6-7-2]
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò Ò˙ı‡ÌÂÌË „·ÒÓ‚Ë
·ÂÎÂÊÍË. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚflıÌÓÚÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë ËÁÚË‚‡ÌÂ.
ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡ [åÂÌ˛ 6-8]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
78
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚Âfl‚‡Ú ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÓÒÚ‡‚‡˘‡Ú‡ ҂ӷӉ̇
Ô‡ÏÂÚ ‚˙‚ ‚ÒflÍÓ ÏÂÌ˛ ͇ÚÓ: “ÇıÓ‰fl˘Ë” , “àÁıÓ‰fl˘Ë” ,
“íÂÍÒÚ/ä‡ÚËÌ͇”.
PC Sync
èÓ„‡Ï‡ Á‡ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÏÂÊ‰Û ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ
ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ ˜ÂÁ ͇·ÂÎ. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ PC Sync Help ‚˙ıÛ
ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇.
àÌÚÂÌÂÚ [åÂÌ˛ 7]
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ‰‰˙ʇ ÙÛÌ͈ËË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ WAP (Wireless
Application Protocol). àχÚ ‚˙ÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÎÛ„ËÚÂ,
Ô‰·„‡ÌË ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ ÏÂʇ. èÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
‡ÁÌÓÓ·‡Á̇ ËÌÙÓχˆËfl - ÌÓ‚ËÌË, ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ,
‡ÁÔËÒ‡ÌË ̇ ÔÓÎÂÚË.
ÑÓχ¯Ì‡ / Homepage [åÂÌ˛ 7-1]
ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò Ì‡˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡. ◊ÑÓχ¯Ì‡” ÏÓÊ ‰‡ Â
Ò‡ÈÚ˙Ú, Á‡‰‡‰ÂÌ ‚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËfl ÔÓÙËÎ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò‡ÏË ÌÂ
‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÔÓÙËÎ, ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ˙Ú Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ˘Â ̇Ô‡‚Ë
ÚÓ‚‡.
å‡ÍÂË [åÂÌ˛ 7-2]
ᇠ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔˆËËÚ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ < [àÁ·ÂË] ËÎË
Í·‚˯ > [ç‡Á‡‰] Á‡ ‚˙˘‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• ë‚˙Á‚‡ÌÂ: ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ‡‰ÂÒ‡ ÓÚ ËÁ·‡Ì χÍÂ;
• èË·‡‚Ë ÌÓ‚/èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚: ê˙˜ÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓ‚
χÍÂ;
• ꉇÍÚË‡È/ꉇÍÚË‡ÌÂ: ꉇÍÚË‡Ì (Á‡„·‚ËÂ Ë ‡‰ÂÒ)
̇ ËÁ·‡Ì χÍÂ;
• àÁÚËÈ/àÁÚË‚‡ÌÂ: àÁÚË‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ χÍÂ.
èÓÙËÎË [åÂÌ˛ 7-3]
• ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ
éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Ê·ÌËfl ÔÓÙËÎ.
• ç‡ÒÚÓÈÍË
éÔˆËfl Á‡ ‰‡ÍˆËË Ë ÔÓÏÂÌË ‚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ WAP Á‡
ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÙËÎ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ χÍÒËÏÛÏ 5 ÔÓÙË· Ë
‡ÍÚË‚Ë‡Ì ҇ÏÓ Ì‡ ‰ËÌ ÓÚ Úflı. å‡ÍË‡ÈÚ Ê·ÌËfl ÔÓÙËÎ
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ < Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔˆËËÚÂ.
79
àÌÚÂÌÂÚ [åÂÌ˛ 7]
- ◊燘‡Î̇ ÒÚ‡Ìˈ‡”/ Homepage
ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‡‰ÂÒ (URL)
̇ Ò‡ÈÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ Ì‡˜‡Î̇
ÒÚ‡Ìˈ‡. ç  ÌÛÊÌÓ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ “http://” ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
‚ÒÂÍË URL, Ú˙È Í‡ÚÓ WAP-·‡ÛÁ˙˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ „Ó
‰Ó·‡‚fl.
- ◊ᇷ‡Ì‡”/çÓÒËÚÂÎ
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÌÓÒËÚÂÎfl ̇ ‰‡ÌÌË.
• ◊чڇ”/ чÌÌË
• ◊GPRS”
- ◊ç‡ÒÚÓÈ͇ ‰‡ÌÌË”
èÓfl‚fl‚‡ Ò ҇ÏÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÚ ËÁ·‡ÎË ◊чڇ” Á‡ ÛÒÎÛ„‡ ÌÓÒËÚÂÎ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
80
ĉÂÒ IP : Ç˙‚‰ÂÚ IP-‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
WAP-ÔÓÚ‡Î.
◊燷ÂË ÌÓÏÂ”/ 燷Ë‡Ì ̇ ÌÓÏÂ: Ç˙‚‰ÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó LJ¯Ëfl WAP-ÔÓÚ‡Î.
ID ÔÓÚ·ËÚÂÎ: à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Á‡ LJ¯Ëfl
Ò˙‚˙ (çÖ Á‡ WAP-ÔÓڇ·).
è‡Ó·: è‡Ó·ڇ Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl ÓÚ Ç‡¯Ëfl
Ò˙‚˙ (çÖ ÓÚ WAP-ÔÓڇ·).
íËÔ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: àÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Á‡ ‰‡ÌÌË ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó ËÎË ˆËÙÓ‚Ó (ISDN).
ëÍÓÓÒÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ/ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: àÁ·Ó ̇
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÂÌÓÒ: 9600 ËÎË 14400.
àÁ˜‡Í‚‡ÌÂ: Ç˙‚‰ÂÚ ÔÂËÓ‰ ̇ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Á‡·‡‚flÌ ̇
Ú‡ÌÒÙÂ, ÒΉ ÍÓÈÚÓ ‚˙Á͇ڇ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂ Ë ÔÂÌÓÒ Ì‡
‰‡ÌÌË ‰‡ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÂÌ.
- GPRS-̇ÒÚÓÈÍË / ç‡ÒÚÓÈ͇ GPRS
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÛÒÎÛ„‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË, ÍÓ„‡ÚÓ
GPRS  ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ÌÓÒËÚÂÎ.
ĉÂÒ IP: Ç˙‚‰ÂÚ ‡‰ÂÒ‡ ̇ WAP- Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘‡ Òڇ̈Ëfl,
‰Ó ÍÓflÚÓ ËχÚ ‰ÓÒÚ˙Ô.
APN : Ç˙‚‰ÂÚ APN /ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl/ ̇ ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡
GPRS-Òڇ̈Ëfl.
ID- ÔÓÚ·ËÚÂÎ: à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎ Á‡ LJ¯Ëfl
APN-Ò˙‚˙.
è‡Ó·: è‡Ó·ڇ Ò ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ Ç‡¯Ëfl APN-Ò˙‚˙.
- ◊é·‡Á-‰ËÒÔÎÂÈ”/ WAP-͇ÚËÌÍË
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ‰‡ÎË WAP-͇ÚËÌÍËÚ ‰‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ̇
ÂÍ‡Ì‡.
íËÔ Ì‡ ‚˙Á͇ڇ
éÔˆËËÚ Á‡ ÚËÔ‡ ̇ ‚˙Á͇ Ò‡ ◊ÇÂÏÂÌÌÓ” ËÎË
◊çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ” Ë Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ WAP - ÔÓڇ·, ÍÓÈÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
èÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ ÏÂı‡ÌËÁχ ̇ ‰ÓÒÚ‡‚͇, ÌÓ Ô‰ÔÓ·„‡ ÔÓ„ÓÎflÏ ÏÂÊÓ‚ Ú‡ÙËÍ.
ÇÂÏÂÌÌÓ
çÂÔÓÚ‚˙‰Â̇ ÛÒÎÛ„‡
- ᇢËÚ‡ ̇ ̇ÒÚÓÈÍË
àχÈÍË Ô‰‚ˉ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl WAP-ÔÓÚaÎ, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl ◊ÇÍβ˜ÂÌÓ” (Á‡˘ËÚÂ̇ Ò˙Ò ÒÂÚËÙË͇Ú
‚˙Á͇ Ò ÔÓ‡Î‡) ËÎË ◊àÁÍβ˜ÂÌÓ” (ÌÂÁ‡˘ËÚÂ̇).
• àÁÚË‚‡ÌÂ
àÁÚË‚‡Ì ̇ ÔÓÙË·.
• èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚
èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚ ÔÓÙËÎ (˙˜ÌÓ).
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
• èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ
ꉇÍÚË‡Ì ËÏÂÚÓ Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÙËÎ.
81
àÌÚÂÌÂÚ [åÂÌ˛ 7]
éÚË‰Ë Ì‡ URL [åÂÌ˛ 7-4]
éÔˆËfl Á‡ ‰ËÂÍÚ̇ ‚˙Á͇ Ò Ê·ÌËfl Ò‡ÈÚ. Ç˙‚‰ÂÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl URL.
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ [åÂÌ˛ 7-5]
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚Â͇ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡.
àÁÚË‚‡Ì ̇ Ô‡ÏÂÚ [åÂÌ˛ 7-5-1]
àÁÚË‚‡Ì Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
èÓ‚Â͇ ̇ Ô‡ÏÂÚ [åÂÌ˛ 7-5-2]
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡ (‚Íβ˜Â̇ ËÎË ËÁÍβ˜Â̇).
ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7-6]
àÌÙÓχˆËflÚ‡ ËÎË ÛÒÎÛ„ËÚ ÍÓÈÚÓ ÒÚ ÔÓÎÁ‚‡ÎË Ò‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡.
àÁ˜ËÒÚË ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7-6-1]
àÁÚË‚‡ ˆflÎÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ç‡ÒÚÓÈÍË.
èÓ‚ÂË ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7-6-2]
èÓ‚Â͇ ‰‡ÎË ‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇  ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ËÎË ÌÂ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
82
ëÂÚËÙˈË‡Ì Á‡ Á‡˘ËÚ‡ [åÂÌ˛ 7-7]
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÔËÒ˙͇ Ò ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚ ÒÂÚËÙË͇ÚË Á‡
Á‡˘ËÚ‡.
çÛÎË‡È ÔÓÙËÎË [åÂÌ˛ 7-8]
çÛÎË‡Ì ̇ ÔÓÙËÎËÚÂ Ë ‚˙˘‡Ì Í˙Ï Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË.
ÇÂÒËfl - ·‡ÛÁ˙ [åÂÌ˛ 7-9]
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ WAP-·‡ÛÁ˙‡.
äÓ„‡ÚÓ ÒÚ on-line, ËχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒΉÌËÚÂ
ÏÂÌ˛Ú‡:
■ ÑÓχ¯Ì‡ / Homepage
ÇËÊÚ [åÂÌ˛ 7-1].
■ èÂÁ‡Â‰Ë / èÂÁ‡Âʉ‡ÌÂ
é·ÌÓ‚fl‚‡Ì Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ WAP-ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡.
■ å‡ÍÂË
ÇËÊÚ [åÂÌ˛ 7-2].
■ ë˙ı‡ÌË Í‡ÚÓ Ï‡ÍÂ
éÔˆËfl Á‡ ‡ıË‚Ë‡Ì ̇ Ò‡ÈÚ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ χÍÂ.
■ ë˙Ó·˘ÂÌËfl
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ô„Ή ̇ Í‡ÚÍËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ WAP- ‚˙Á͇.
■ Ç˙‚Â‰Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl/ Push-Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ÇËÊÚ [åÂÌ˛ 7-3].
■ éÚË‰Ë Ì‡ URL
éÔˆËfl Á‡ ‚˙Á͇ Ò˙Ò Ò‡ÈÚ Ë ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ‡‰ÂÒ‡ ÏÛ.
■ ä˙Ï E-mail Ò˙‚˙
éÔˆËfl Á‡ ‚˙Á͇ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl E-mail Ò˙‚˙.
■ àÁ˜ËÒÚË
àÁÚË‚‡Ì Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
■ ë˙ı‡ÌË ÔËÎÓÊÂÌËfl
éÔˆËfl Á‡ ‡ıË‚Ë‡Ì ̇ Ó·‡Á ÓÚ WAP-ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
■ ç‡ÒÚÓÈ Í‡ÚÓ E-mail Ò˙‚˙
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ‡‰ÂÒ‡ ̇ ËÁ·‡Ì Ò‡ÈÚ Á‡ E-mail
Ò˙‚˙.
83
èËÎÓÊÂÌËfl [åÂÌ˛ 8]
èËÎÓÊÂÌËfl [åÂÌ˛ 8-1]
éÔˆËË
èÂÏËÌÂÚ ̇ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl.
1. çÓ‚‡
: ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÌÓ‚‡ Ô‡Ô͇
2. èÂÏËÌË
: èÂı‚˙ÎflÌ ‚ Ê·̇ڇ Ô‡Ô͇
3. éÚÌÓÒÌÓ
: èÓ͇Á‚‡ JAVA MIDP ËÌÙÓχˆËfl
4. àÌÙÓ
: èÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁ·‡ÌËfl
MIDlet
5. èÂχıÌË
: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËfl MIDlet
6. é·ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ
: ë‚˙Á‚‡ ÒÂ Ò Ò˙‚‡‡ Ë Ó·ÌÓ‚fl‚‡ ËÁ·‡ÌËfl
MIDlet
7. éÔˆËË
: çflÍÓÈ JAVA ÔËÎÓÊÂÌËfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡Ú
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡Ì ̇ ‚˙Á͇.
- ÇË̇„Ë
: Ç˙Á͇ڇ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡ ‚‰̇„‡, ·ÂÁ
Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ
- á‡ÔËÚ‚‡ÌÂ
: ô ·˙‰ÂÚ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚÂÌË Ô‰Ë
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂ
- çËÍÓ„‡
: ç  ÔÓÁ‚ÓÎÂ̇ ‚˙Á͇
8. èÂËÏÂÌÛ‚‡Ì : éÔˆËfl Á‡ ÔÂËÏÂÌÛ‚‡Ì ̇ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
9. àÁıÓ‰
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
84
: àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ◊èËÎÓÊÂÌËfl”
Download / àÁÚ„ÎflÌ [åÂÌ˛ 8-2]
éÔˆËfl Á‡ ‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ë Ì‡ÒÚÓÈ͇ ̇ MIDlet-‡‰ÂÒ Ì‡ Ò˙‚˙.
àÁÚ„ÎÂÚ MIDlet Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ WAP-·‡ÛÁ˙‡ Ë „Ó Ò˙ı‡ÌÂÚÂ
‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ô„Ή ̇
MIDlet-ÒÔËÒ˙͇ ‚ ◊èËÎÓÊÂÌËfl”.
ë˙ÒÚÓflÌË - Ô‡ÏÂÚ / ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡
[åÂÌ˛ 8-3]
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ͇ԇˆËÚÂÚ‡ ̇ Ô‰‚ˉÂ̇ڇ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇
Ë„Ë Ë ‡ÔÎË͇ˆËË Ô‡ÏÂÚ. Ç˙ÁÏÓÊÂÌ Â Ô„Ή Ë Ì‡ Ó·˘Ëfl È
ÒÚ‡ÚÛÒ.
JAVA™  Á‡Ô‡ÁÂ̇ χ͇ ̇ Sun Microsystems, Inc.
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
85
ÄÍÒÂÒÓ‡Ë
Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ Ò‡ ‚Íβ˜ÂÌË ÌflÍÓÎÍÓ
‡ÍÒÂÒÓ‡‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËflÚ‡ ÒË.
ëڇ̉‡Ú̇ ·‡ÚÂËfl;
èÓÚ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ◊ë‚Ó·Ó‰ÌË
˙ˆÂ” / Hands-Free;
á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó;
䇷ÂÎ/CD / Á‡ ‚˙Á͇ Ò ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ
ÍÓÏÔ˛Ú˙.
ÅÂÎÂÊ͇
• ÇË̇„Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓË„Ë̇ÎÌË LG-‡ÍÒÂÒÓ‡Ë!
• çÂËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÛÒÎÓ‚Ë ÏÓÊ ‰‡ ‡ÌÛÎË‡
LJ¯‡Ú‡ „‡‡ÌˆËfl.
• ÄÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Á΢ÌË ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
„ËÓÌË. åÓÎfl, ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚ ÒÂ Ò ÙËχڇ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Á‡ LJ¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡!
86
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
é·˘Ë
àÏ ̇ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ : C1100
ëËÒÚÂχ
: GSM 900 / DCS 1800
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Á‡Ó·Ë͇Îfl˘‡Ú‡ Ò‰‡
å‡ÍÒËχÎ̇ : +55 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ñÂÎÁËÈ
åËÌËχÎ̇
: -10 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ñÂÎÁËÈ
87
ÅÂÎÂÊÍË
88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising