LG C1150 User guide
1150_CZ_Cover
2005.11.10
5:15 PM
Page 1
C 11 5 0
âESKY
UÎIVATELSK¯ MANUÁL
C 11 5 0
SLOVENSKY
ENGLISH
UÎIVATELSK¯ MANUÁL
C 115 0
UÎIVATELSK¯ MANUÁL
Pfieãtûte si tento návod peãlivû je‰tû pfied pouÏíváním svého nového mobilního
telefonu. Uchovejte si ho pro pfiípad potfieby do nûj nahlédnout.
P/N : MMBB0181214(1.0)
G
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 1
C1150 UÎIVATELSK¯
MANUÁL
Pfieãtûte si tento návod peãlivû je‰tû pfied
pouÏíváním svého nového mobilního telefonu.
Uchovejte si ho pro pfiípad potfieby do nûj nahlédnout.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 2
Obsah
Úvod
Obsah
2
5
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
6
Funkce telefonu C1150
11
âásti telefonu
11
Pohled na otevfien˘ telefon
Pohled zezadu
11
12
Popis klávesnice
13
Informace o displeji
14
První kroky
16
Instalace SIM karty a baterie
16
Vkládání SIM karty
Vyjímání SIM karty
Vkládání baterie
Nabíjení baterie
Odpojování nabíjeãky
16
16
17
17
18
Základní funkce
19
Telefonování
19
Zrychlen˘ reÏim
Síla signálu
Zadávání textu
V Menu volání
Konferenãní hovory
Pfiístupové kódy
20
20
20
23
25
28
V˘bûr funkcí a moÏností
29
Strom menu
30
Zprávy
32
Napsat krátkou zprávu
Vytvofiit multimediální zprávu
Pfiijaté zprávy
Schránka odeslan˘ch zpráv
Koncepty
Poslechnout hlasovou po‰tu
Inform. zpráva
·ablony
Nastavení
32
33
35
36
37
38
38
39
41
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 3
44
Organizér
57
Zme‰kané hovory
Pfiijaté hovory
Volané hovory
Smazat poslední hovory
Tarifikace hovoru
Informace o GPRS
44
44
44
45
45
46
Budík
Kalendáfi
Telefonní seznam
57
57
58
Zábava a nástroje
63
Oblíbené
Hry
Kalkulaãka
Moje sloÏka
Pfievodník jednotek
Svûtov˘ ãas
Hlasov˘ záznamník
Stav pamûti
63
63
63
64
64
65
65
65
Profily
47
Zmûna profily
Vlastní úprava profily – PfiizpÛsobit
Vlastní úprava profily – Pfiejmenování
47
47
48
Nastavení
49
Datum a ãas
Nastavení telefonu
Nastavení hovoru
Bezpeãnostní nastavení
Nastavení sítû
Nastavení GPRS
PÛvodní nastavení
49
49
50
53
55
56
56
Obsah
V˘pis volání
3
C1150_CZE_1116
Obsah
4
2005.11.23
1:33 PM
Page 4
Internet
66
DomÛ
ZáloÏky
Profily
Pfiejít na adresu URL
Nastavení cache
Nastavení cookies
Bezpeãnostní certifikace
Obnovit profily
Verze prohlíÏeãe
66
66
66
68
68
68
69
69
69
V menu prohlíÏeãe
70
Java
71
Aplikace
Stáhnout
Profily
71
71
71
Pfiíslu‰enství
72
Technické údaje
73
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 5
Úvod
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se
vztahuje směrnice Evropské unie číslo
2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány odděleně
od běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo
místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve
kterém jste výrobek zakoupili.
Úvod
Blahopfiejeme vám ke koupi pokroãilého a
kompaktního mobilního telefonu C1150, kter˘
byl navrÏen, aby spolupracoval s nejnovûj‰ími
technologiemi pro mobilní komunikaci.
Tento návod k obsluze obsahuje dÛleÏité
informace o pouÏívání tohoto telefonu a
nakládání s ním. V‰echny informace pfieãtûte
velmi pozornû, abyste mohli svÛj telefon
optimálnû vyuÏívat a pfiede‰li jeho po‰kození
nebo ‰patnému uÏívání. V‰echny zmûny nebo
modifikace, které nejsou v˘slovnû povoleny v
tomto návodu k obsluze, mohou vést k zániku
záruky na tento pfiístroj.
5
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 6
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Pfieãtûte si tento struãn˘ návod. Poru‰ení
pravidel by mohlo b˘t nebezpeãné nebo
nelegální. Dal‰í podrobné informace naleznete v
této pfiíruãce.
Vystavení energii rádiové
frekvence
Informace o vystavení rádiov˘m vlnám a
specifické mífie pohlcení (SAR)
Tento mobilní telefon C1150 byl navrÏen, aby
vyhovûl pfiíslu‰n˘m bezpeãnostním poÏadavkÛm
ohlednû vystavení rádiov˘m vlnám. Tyto
poÏadavky jsou zaloÏeny na odborn˘ch
smûrnicích, jeÏ zahrnují bezpeãnostní rezervy,
které zaruãují bezpeãí v‰em lidem bez ohledu
na vûk a zdraví.
]
6
Ve smûrnicích o vystavení rádiovému záfiení
se pouÏívá jednotka mûfiení známá jako
specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy na
SAR jsou provádûny pomocí
standardizovan˘ch metod tak, Ïe telefon
vysílá se sv˘m nejvy‰‰ím ovûfien˘m v˘konem
ve v‰ech pouÏívan˘ch frekvenãních pásmech.
]
I kdyÏ mohou b˘t rozdíly mezi úrovnûmi SAR
jednotliv˘ch modelÛ telefonÛ LG, jsou v‰echny
modely navrÏeny tak, aby splnily pfiíslu‰né
smûrnice pro vystavení rádiov˘m vlnám.
]
Doporuãen˘ limit SAR mezinárodní komisí pro
ochranu pfied neionizujícím záfiením (ICNIRP)
je 2 W/kg v prÛmûru na deset (10) gramÛ
tkánû.
]
Nejvy‰‰í hodnota SAR tohoto modelu,
testovaného DASY4 pro pouÏití u ucha je
0,676 W/kg (10 g).
]
Informace o údajích SAR pro obyvatele
zemí/oblastí, které pfiijaly limit SAR
doporuãen˘ spoleãností Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), kter˘ je 1,6
W/kg v prÛmûru na jeden (1) gram tkánû.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 7
Varování! PouÏívejte pouze baterie, nabíjeãku
a pfiíslu‰enství, které je schváleno pro pouÏití s
tímto konkrétním modelem telefonu. PouÏití
jak˘chkoliv jin˘ch typÛ by mohlo vést ke zru‰ení
platnosti schválení nebo záruky vztahující se na
telefon a mohlo by b˘t nebezpeãné.
]
Nerozebírejte pfiístroj. (Pokud vyÏaduje
opravu, svûfite jej kvalifikovanému servisnímu
technikovi.)
]
NepouÏívejte jej v blízkosti elektrick˘ch
spotfiebiãÛ, jako je televizor, rádio nebo osobní
poãítaã.
]
NepfiibliÏujte tento pfiístroj ke zdrojÛm tepla,
jako jsou radiátory nebo vafiiãe.
]
Pro ãi‰tûní vnûj‰ku telefonu pouÏívejte suchou
tkaninu. (NepouÏívejte rozpou‰tûdla jako
benzen, fiedidlo nebo alkohol.)
]
Nevystavujte telefon nadmûrnému koufii nebo
prachu.
]
Neukládejte telefon do blízkosti kreditních
karet ãi jízdenek s magnetick˘mi prouÏky;
mÛÏe ovlivnit informaci uloÏenou v
magnetick˘ch prouÏcích.
]
Nedot˘kejte se displeje ostr˘mi objekty;
telefon by se tak mohl po‰kodit.
]
Nevystavujte telefon kapalinám nebo vlhku.
]
Pfiíslu‰enství k telefonu pouÏívejte s rozvahou.
Nedot˘kejte se zbyteãnû antény.
]
Neupou‰tûjte jej na zem.
V˘mûna pojistky
]
Nevystavujte jej mechanick˘m vibracím nebo
nárazÛm.
]
Povrch telefonu mÛÏe b˘t po‰kozen, pokud jej
umístíte do nevhodného obalového materiálu.
Vypálenou pojistku vÏdy nahraìte pojistkou
stejného typu a hodnoty. Nikdy nepouÏívejte
pojistku vy‰‰í proudové hodnoty.
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Péãe o v˘robek a jeho
údrÏba
7
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 8
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
8
Efektivní pouÏívání telefonu
Bezpeãnost na silnici
Abyste si uÏili optimální v˘kon s minimální
spotfiebou energie:
Zkontrolujte zákony a pfiedpisy t˘kající se
pouÏívání mobilních telefonÛ v oblasti, kde
fiídíte.
]
]
Telefon drÏte jako pfii mluvení do normálního
telefonu.
Pokud mobilní telefon podporuje infraãervené
záfiení, nemifite nikdy infraãerven˘m paprskem
nikomu do oãí.
Elektronická zafiízení
V‰echny mobilní telefony mohou b˘t ru‰eny,
coÏ mÛÏe ovlivnit v˘kon.
]
Nikdy nepouÏívejte mobilní telefon v blízkosti
lékafisk˘ch zafiízení bez Ïádosti o povolení.
NeumísÈujte telefon do blízkosti
kardiostimulátoru, napfi. do náprsní kapsy.
]
Nûkterá naslouchátka mohou b˘t mobilními
telefony ru‰ena.
]
Men‰í ru‰ení mÛÏe ovlivnit televizory, rádia,
poãítaãe atd.
]
Bûhem fiízení nedrÏte telefon v ruce.
]
Vûnujte plnou pozornost fiízení.
]
Pokud je to moÏné, pouÏijte sadu handsfree.
]
Pokud to jízdní podmínky vyÏadují, pfied
voláním zastavte a zaparkujte.
]
Energie rádiové frekvence mÛÏe ovlivnit
elektronické systémy v motorovém vozidle,
napfiíklad autorádio nebo bezpeãnostní
vybavení.
]
Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,
neumisÈujte na nûj Ïádné pfiedmûty, vãetnû
nainstalovaného nebo pfienosného
bezdrátového zafiízení. Mohlo by dojít k
váÏnému zranûní kvÛli nevhodnému v˘konu.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 9
V letadle
NepouÏívejte telefon na místech, kde probíhají
odstfielovací práce. Uposlechnûte omezení a
postupujte podle nafiízení a pravidel.
V letadle mohou bezdrátová zafiízení
zpÛsobovat ru‰ení.
Prostfiedí s nebezpeãím
v˘buchu
]
NepouÏívejte telefon na ãerpacích místech.
NepouÏívejte v blízkosti paliva nebo
chemikálií.
]
NepfieváÏejte a neuchovávejte hofilavé plyny,
tekutiny nebo explozivní materiály v pfiihrádce
automobilu, ve které je mobilní telefon a
pfiíslu‰enství.
]
Pfied nastoupením do letadla mobilní telefon
vypnûte.
]
Na zemi jej nepouÏívejte bez povolení
posádky.
Dûti
Uchovávejte telefon na bezpeãném místû mimo
dosah dûtí. To zahrnuje malé ãásti, u kter˘ch pfii
uvolnûní hrozí riziko spolknutí.
Nouzové hovory
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Oblast, kde se odstfieluje
V nûkter˘ch mobilních sítích nemusí b˘t
nouzové hovory dostupné. Proto byste se
nemûli u nouzov˘ch hovorÛ vÏdy spoléhat
pouze na telefon. Zkontrolujte moÏnosti u
místního poskytovatele sluÏeb.
9
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 10
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Návod pro bezpeãné a efektivní pouÏití
Informace o baterii a péãe
]
Pfied dobíjením není tfieba baterii úplnû vybít.
U této baterie není pamûÈov˘ efekt, kter˘ by
mohl ovlivnit v˘konnost baterie.
]
PouÏívejte v˘hradnû baterie a nabíjeãky od
LG. Nabíjeãky LG jsou navrhnuty tak, aby
maximálnû zv˘‰ily Ïivotnost baterie.
]
Baterii nerozebírejte ani nezkratujte.
] Kontakty
na baterii je tfieba udrÏovat v ãistotû.
] AÏ
baterie pfiestane podávat pfiimûfien˘ v˘kon,
vymûÀte ji. Potfieba v˘mûny v‰ak nastává aÏ o
stovkách dobití.
] Pokud
nebyla baterie dlouho pouÏívána, pfied
pouÏitím ji znovu nabijte.
] Nabíjeãka
by nemûla b˘t vystavena pfiímému
sluneãnímu záfiení a nemûla by se pouÏívat ve
vlhkém prostfiedí, napfiíklad v koupelnû.
] Baterii
nenechávejte na hork˘ch ani na
chladn˘ch místech, sníÏila by se tím její
kapacita.
10
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 11
Funkce telefonu C1150
Funkce telefonu C1150
âásti telefonu
Pohled na otevfien˘ telefon
Sluchátko
Displej
Tlaãítko telefonního
seznamu
Levé kontextové tlaãítko
Tlaãítko pro zprávy
Pravé kontextové tlaãítko
Tlaãítko profilÛ
Tlaãítko pro zapnutí/vypnutí
Tlaãítko Odeslat
Tlaãítko pro mazání/opu‰tûní
nabídky
Tlaãítka ãíslic a znakÛ
Tlaãítko oblíben˘ch
Tlaãítko
Tlaãítko #
Mikrofon
11
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 12
Funkce telefonu C1150
Funkce telefonu C1150
Pohled zezadu
Úchyt fiemínku
Západka baterie
DrÏák SIM karty
Baterie
Kontakty baterie
Konektor na kabel
Konektor na nabíjení baterie
Konektor pro automobilovou sadu handsfree
12
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 13
Následující tabulka pfiedstavuje klíãové souãásti
telefonu.
Tlaãítko Popis
Odesílací tlaãítko
Tímto mÛÏete vytoãit telefonní ãíslo a
pfiijmout hovor. Pokud toto tlaãítko
stisknûte, aniÏ byste zadali ãíslo, zobrazí
se poslední odchozí hovory, pfiijmuté
hovory a zame‰kaná volání.
Popis klávesnice
• Navigaãní tlaãítko nahoru (
):
Rychl˘ pfiístup k telefonnímu seznamu.
• Navigaãní tlaãítko dolÛ (
): Rychl˘
pfiístup k menu Oblíbené.
• Navigaãní tlaãítko vlevo ( ): Rychl˘
pfiístup k menu Profily.
~
Tlaãítko Popis
Levé kontextové tlaãítko / Pravé
kontextové tlaãítko
KaÏdá z tûchto kláves vykonává funkci,
která je uvedena na displeji
bezprostfiednû pod nad klávesou.
Navigaãní tlaãítka
PouÏívají se k procházení nabídek menu
a k pohybu kurzoru. Tato tlaãítka mÛÏete
také vyuÏít k rychlému pfiístupu k
následujícím funkcím:
Funkce telefonu C1150
Popis klávesnice
Tlaãítka ãíslic a znakÛ
Tato tlaãítka jsou pouÏívaná hlavnû pro
vytáãení v pohotovostním reÏimu a psaní
ãísel nebo znakÛ v editaãním reÏimu.
Pokud tato tlaãítka chvíli podrÏíte:
• voláte svou hlasovou schránku
• voláte mezinárodní hovory
.
• vytáãíte ãísla Rychlé volby
~
.
.
Tlaãítko pro zapnutí/vypnutí
Jím mÛÏete zakonãit nebo odmítnout
hovor. Toto tlaãítko se také pouÏívá pro
zapínání a vypínání telefonu, pokud jej
podrÏíte nûkolik vtefiin.
• Navigaãní tlaãítko vpravo (
):
Rychl˘ pfiístup k pfiijat˘m zprávám.
13
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 14
Funkce telefonu C1150
Tlaãítko Popis
Funkce telefonu C1150
Tlaãítko Smazat
Pfii kaÏdém stisku vymaÏe jeden znak.
PodrÏíte-li tlaãítko stisknuté, smaÏe se
cel˘ text. Tímto tlaãítkem rovnûÏ pfiejdete
na pfiedchozí obrazovku. Kromû toho,
pokud krátce stisknete toto tlaãítko v
pohotovostním reÏimu, zobrazí se
seznam hlasov˘ch poznámek.
Boãní tlaãítka nahoru/dolÛ
Pfii rozevfieném telefonu mÛÏete ovládat
hlasitost kláves v pohotovostním reÏimu
nebo hlasitost reprodukce bûhem
hovoru.
Informace o displeji
NíÏe uvedená tabulka popisuje indikátory nebo
ikony zobrazující se na displeji telefonu.
Ikony na displeji
Ikona/indikátor Popis
Informuje vás o síle signálu
sítû.
Hovor je spojen.
MÛÏete pouÏívat sluÏby
GPRS.
Ukazuje, Ïe pouÏíváte sluÏbu
roamingu.
Linka 1/2 je zrovna pouÏívána
pro odchozí hovory – pokud
máte objednanou sluÏbu dvou
linek.
Alarm byl nastaven a je
zapnut˘.
Informuje vás o stavu baterie.
ObdrÏeli jste textovou zprávu.
14
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 15
ObdrÏeli jste push zprávu.
MÛÏete si prohlíÏet svÛj
kalendáfi.
V‰echny zvuky jsou vypnuty.
Aktivován profil Normální
Funkce telefonu C1150
Ikona/indikátor Popis
ObdrÏeli jste hlasovou zprávu.
Aktivován profil Hlasit˘
Aktivován profil Tich˘
Aktivován profil Sluchátka
Aktivován profil Automobil
MÛÏete pfiesmûrovat hovor.
15
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 16
První kroky
První kroky
Instalace SIM karty a baterie
2. Vyjímání SIM karty
1. Vkládání SIM karty
¤iìte se následujícími instrukcemi k vyjmutí SIM
karty.
Najdûte drÏák na SIM kartu na zadní stranû
telefonu. ¤iìte se následujícími instrukcemi k
instalaci SIM karty.
1. Odejmûte baterii, pokud je vloÏena v
telefonu.
2. Vyjmûte SIM kartu z jejího drÏáku.
1. Odejmûte baterii, pokud je vloÏena v
telefonu.
2. VloÏte SIM kartu do pozice pod stfiíbrné
drÏáky. Pozlacené konektory smûfiují dolÛ k
telefonu.
Upozornûní
] Vyjímání baterie ze zapnutého telefonu mÛÏe
naru‰it správné fungování telefonu.
] Kovové kontakty na SIM kartû mohou snadno
po‰kodit ‰krábance. Prosím, vûnujte zvlá‰tní
pozornost, kdyÏ SIM kartu instalujete a zacházíte s
ní. DrÏte se instrukcí, které jsou dodávány se SIM
kartou.
16
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 17
4. Nabíjení baterie
1. PfiiloÏte baterii k telefonu tak, aby v˘stupky
na spodní ãásti baterie zapadly do
odpovídajících otvorÛ v telefonu.
Pfied pfiipojením nabíjeãky k telefonu
zkontrolujte, zda jste vloÏili baterii.
2. Potom tlakem na baterii ji zaklapnûte do
odpovídající pozice.
1. Konektor nabíjeãky vloÏte do otvoru na
spodní ãásti telefonu tak, aby ‰ipka na
konektoru smûfiovala k telefonu (viz diagram).
Po cvaknutí je nabíjeãka pfiipravena k pouÏití.
První kroky
3. Vkládání baterie
2. Pfiipojte druh˘ konec nabíjeãky do zásuvky.
PouÏívejte v˘hradnû pfiiloÏené pfiíslu‰enství.
17
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 18
První kroky
První kroky
Varování
] Konektor nezapojujte násilím. MÛÏe to po‰kodit
telefon a/nebo nabíjeãku.
5. Odpojování nabíjeãky
Stisknûte postranní tlaãítka, jak je ukázáno na
diagramu, a vyjmûte konektor.
Upozornûní
] Pfied pouÏíváním telefonu se pfiesvûdãte, Ïe je
baterie plnû nabitá.
] Pfii nabíjení nevyjímejte baterii ani SIM kartu.
] Jakmile se pfiestanou pohybovat ãárky na indikátoru
stavu baterie, nabíjení je dokonãeno.
Upozornûní
] Pokud baterie není fiádnû nabitá, vypnûte a zapnûte
telefon pomocí tlaãítka pro zapnutí/vypnutí a potom
znovu baterii nabijte. Nebo zkuste nabíjet baterii po
jejím vyjmutí a opûtovném vloÏení.
18
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 19
Základní funkce
Telefonování s pomocí
Telefonního seznamu
Volání
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte
[Jména].
1. Pomocí tlaãítek vloÏte telefonní ãíslo vãetnû
pfiedvolby. Pokud chcete ãíslo vymazat,
stisknûte
.
2. Pro vytoãení ãísla stisknûte
3. Pro ukonãení hovoru stisknûte
.
.
Mezinárodní hovory
1. Stisknûte a drÏte tlaãítko
, aby se
zobrazila mezinárodní pfiedvolba. Znak “+”
mÛÏe nahradit mezinárodní pfiístupov˘ kód.
2. VloÏte pfiedvolbu pro zemi, mûsto a telefonní
ãíslo.
3. Stisknûte
.
2. Po zobrazení menu si vybere Hledat
stisknutím
.
Základní funkce
Telefonování
3. Jakmile najdete k˘Ïenou poloÏku
prohledáváním jmen nebo ãísel, stisknûte
pro volání.
Nastavení hlasitosti
Chcete-li bûhem hovoru nastavit hlasitost
reprodukce, pouÏijte boãní tlaãítka ( ).
Boãním tlaãítkem nahoru hlasitost
zesilujete, tlaãítkem dolÛ zeslabujete.
Upozornûní
] V pohotovostním reÏimu se boãními tlaãítky
nastavuje hlasitost kláves.
19
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 20
Základní funkce
Základní funkce
Pfiijímání hovoru
Zrychlen˘ reÏim
JestliÏe vám nûkdo volá, telefon vyzvání. Je-li
moÏné volajícího identifikovat, zobrazí se na
displeji jeho telefonní ãíslo (nebo jméno, pokud
je uloÏen v telefonním seznamu pfiístroje).
MÛÏete aktivovat zrychlen˘ reÏim po otevfiení
telefonu podrÏením stisknutého tlaãítka
.
1. Chcete-li pfiijmout pfiíchozí hovor, otevfiete
telefon. ( Pokud byla zvolena moÏnost
Pfiijmout hovor otevfiením. Viz str. 51 - Menu
4.3.2)
Pomocí indikátoru signálu (
) na displeji
telefonu mÛÏete kontrolovat sílu signálu. Síla
signálu se mÛÏe mûnit, zejména uvnitfi budov.
U okna mÛÏe b˘t pfiíjem lep‰í.
Upozornûní
] Pokud byl jako reÏim odpovûdi zvolen Stisknutím
jakéhokoliv tlaãítka (viz str. 51), pfiíchozí hovor se
pfiijme stisknutím libovolného tlaãítka kromû tlaãítka
(
) nebo pravého kontextového tlaãítka.
]
Chcete-li odmítnout pfiíchozí hovor, podrÏte
stisknuté jedno z boãních tlaãítek na levé
stranû telefonu, aniÏ byste telefon otvírali.
]
Hovor mÛÏete pfiijmout i pfii pouÏívání
telefonního seznamu nebo jin˘ch funkcí menu.
2. Chcete-li hovor ukonãit, zavfiete telefon nebo
stisknûte tlaãítko
.
20
Síla signálu
Zadávání textu
Pomocí klávesnice telefonu mÛÏete vkládat
alfanumerické znaky. Napfiíklad pfii ukládání
jmen do telefonního seznamu, pfii psaní zpráv
nebo vytváfiení osobního pfiivítání.
U tohoto telefonu jsou dostupné následující
metody vstupu textu.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 21
Zmûna reÏimu zadávání textu
Tento reÏim umoÏÀuje psát slova tak, Ïe pro
jedno písmeno staãí stisknout pouze jedno
tlaãítko. KaÏdému tlaãítku na klávesnici je
pfiifiazeno více písmen. ReÏim T9 automaticky
porovnává vámi stisknutá tlaãítka s interním
slovníkem a odhaduje správné slovo, takÏe je
zapotfiebí men‰ího poãtu stisknutí neÏ u
tradiãního reÏimu ABC. Nûkdy se tento reÏim
naz˘vá prediktivní text.
1. Nacházíte-li se v poli,
které umoÏÀuje zadávání
znakÛ, zobrazí se v
pravém horním rohu LCD
obrazovky indikátor
reÏimu zadávání textu.
ReÏim ABC
Tento reÏim umoÏÀuje vkládat písmena
stisknutím tlaãítka oznaãeného pfiíslu‰n˘m
písmenem jednou aÏ ãtyfiikrát, dokud se
nezobrazí poÏadované písmeno.
ReÏim 123 (ãíseln˘ reÏim)
V tomto reÏimu se zadávají ãísla, jedním
stisknutím jedna ãíslice. Chcete-li pfii psaní
textu pfiejít na reÏim 123, opakovanû tisknûte
tlaãítko
, dokud se nezobrazí reÏim 123.
ReÏim pro
zadávání textu
2. ReÏim zadávání zmûníte
stisknutím tlaãítka
.
MoÏnosti
Aktuální reÏim mÛÏete
kontrolovat v pravém
horním rohu LCD obrazovky.
]
Základní funkce
ReÏim T9
VloÏit
PouÏití reÏimu T9
ReÏim prediktivního psaní textu T9 umoÏÀuje
snadné psaní slov s minimálním poãtem
stisknut˘ch tlaãítek. Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka
telefon zaãíná na základû vestavûného slovníku
zobrazovat zaãátek slova, které asi chcete
napsat. Do slovníku mÛÏete také pfiidávat nová
slova. Nová slova pfiidaná do slovníku jsou pak
vybírána jako nejpravdûpodobnûj‰í slova.
21
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 22
Základní funkce
Základní funkce
1. Jste-li v reÏimu prediktivního psaní textu T9,
zaãnûte psát slovo pomocí tlaãítek
aÏ
. tak, Ïe pro kaÏdé písmeno
stisknete tlaãítko jen jednou.
]
Zobrazené slovo se mûní pfii kaÏdém stisku
tlaãítka. Nev‰ímejte si toho, co je na displeji
dokud slovo nenapí‰ete celé.
]
Pokud je slovo stále nesprávnû, mÛÏete
navigaãním tlaãítkem dolÛ procházet
ostatními nabízen˘mi slovy.
Pfiíklad: Stisknutím tlaãítek
napi‰te Good.
Stisknutím tlaãítek
napi‰te Home.
22
]
Pokud v nabízeném seznamu poÏadované
slovo chybí, mÛÏete je pfiidat pouÏitím
reÏimu ABC.
]
MÛÏete zvolit jazyk reÏimu T9. Stisknûte levé
kontextové tlaãítko [Vybrat], pak zvolte poloÏku
Jazyky T9. MÛÏete také reÏim T9 vypnout
volbou poloÏky T9 vypnuto. V˘chozí nastavení
telefonu je se zapnut˘m reÏimem T9.
2. Dfiíve neÏ zaãnete upravovat nebo mazat
zadané znaky, zadejte celé slovo.
3. Jednotlivá slova oddûlte mezerou stisknutím
tlaãítka
nebo tlaãítka. Písmena mÛÏete
smazat stisknutím tlaãítka
. KdyÏ podrÏíte
tlaãítko
stisknuté déle, smaÏou se celá
slova.
Upozornûní
] Chcete-li zavfiít reÏim pro zadávání textu a napsan˘
text nechcete uloÏit, stisknûte
. Na displeji
telefonu se zobrazí reÏim neãinnosti.
]
PouÏití reÏimu ABC
S pomocí tlaãítek
kter˘ chcete napsat.
aÏ
zadejte text,
1. Stisknûte tlaãítko s poÏadovan˘m písmenem:
]
Pro první písmeno jednou.
]
Pro druhé písmeno dvakrát.
]
atd.
2. Chcete-li vloÏit mezeru, stisknûte tlaãítko
jednou. Mazání se provádí tlaãítkem
.
Del‰ím stisknutím tlaãítka
vymaÏete
postupnû cel˘ text.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 23
]
] V následující tabulce jsou dal‰í informace o znacích
zadávan˘ch alfanumerick˘mi tlaãítky.
Znaky v pofiadí zobrazení
Tlaãítko
Velká písmena
Malá písmena
. , / ? ! - : ' '' 1
. , / ? ! - : ' '' 1
ABCÄÀÁÂÃÅÆÇ 2
abcäàáâãåæç2
DEFËÈÉÊ3
defëèéê3
ˇ 4
GHIÏÌÍÎG
g h i ï ì í î gˇ 4
JKL5
jkl5
MNOÑÖØÒÓÔÕŒ6 mnoñöøòóôõœ6
PQRSßS
¸ 7
p q r s ß s¸ 7
TUVÜÙÚÛ8
tuvüùúû8
WXYZ9
wxyz9
Mezerník,
0 (Dlouhé stisknutí)
Mezerník,
0 (Dlouhé stisknutí)
Práce v 123 (ãíselném) reÏimu
ReÏim 123 umoÏÀuje zadávání ãísel v textové
zprávû (napfiíklad telefonního ãísla).
Stisknûte tlaãítka s pfiíslu‰n˘mi ãíslicemi a pak
ruãnû pfiepnûte do odpovídajícího reÏimu pro
zadávání textu.
Základní funkce
Upozornûní
V Menu volání
Bûhem hovoru je displej telefonu odli‰n˘ od
standardního hlavního menu, do kterého se
vstupuje z klidového stavu. MoÏnosti, které máte
pfii telefonování, jsou popsány níÏe.
Bûhem hovoru
PfiidrÏení hovoru
Pokud voláte nebo pfiijímáte hovor, stisknutím
[Odeslat] jej pfiidrÏíte. KdyÏ je hovor
pfiidrÏován, stisknutím
[Odeslat] se k nûmu
vrátíte.
23
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 24
Základní funkce
Základní funkce
Uskuteãnûní druhého hovoru
Z telefonního seznamu si mÛÏete vybrat druhé
ãíslo k uskuteãnûní druhého hovoru.
Stisknûte
[Jména], potom vyberte Hledat.
K uloÏení vytáãeného ãísla do telefonního
seznamu stisknûte
[Jména] a potom
vyberte Pfiidat nové.
Pfiepínání mezi dvûma hovory
Chcete-li pfiepnout mezi dvûma hovory,
stisknûte
[MoÏnosti], pak vyberte poloÏku
Vymûnit nebo pouze stisknûte tlaãítko
[Odeslat].
Jeden ze dvou hovorÛ mÛÏete vybrat stisknutím
tlaãítka se ‰ipkou nahoru/dolu. Pokud chcete
jeden z hovorÛ skonãit, vyberte jej a potom
stisknûte klávesu
[Konec], poté, co jste si
vybral ten hovor, kter˘ chcete ukonãit.
Pfiijmutí pfiíchozího hovoru
KdyÏ telefon zvoní, pfiíchozí hovor pfiijmete
jednodu‰e stlaãením tlaãítka
[Odeslat].
Telefon vás také mÛÏe upozornit na pfiíchozí
24
hovor, kdyÏ uÏ telefonujete. Ve sluchátku se
ozve tón a na displeji zobrazí, Ïe máte druh˘
hovor. Tato funkce – známá jako Dal‰í hovor na
lince – je k dispozici pouze, pokud ji podporuje
va‰e síÈ. Podrobnosti o tom, jak aktivovat a
deaktivovat, naleznete v sekci Dal‰í hovor na
lince (Menu 4.3.4).
Pokud je Dal‰í hovor na lince aktivován, mÛÏete
pfiidrÏet první hovor a pfiijmout druh˘ – stisknete
[Odeslat] anebo vyberete
[Pfiijmout],
potom Ukonãit a pfiijmout.
Volbou
a následn˘m stisknutím Ukonãit a
pfiijmout mÛÏete ukonãit probíhající hovor a
pfiijmout ãekající hovor.
Odmítnutí pfiíchozího hovoru
Pokud zrovna nehovofiíte, mÛÏete jednodu‰e
odmítnout pfiíchozí hovor, aniÏ byste jej pfiijmuli,
stiskem
[Konec] nebo Externí EZ tlaãítka,
kdyÏ je telefon zavfien˘.
Pokud hovofiíte, mÛÏete odmítnout pfiíchozí
hovor stisknutím tlaãítka
[Menu] a vybráním
Odmítnout konferenãní hovor nebo stisknutím
tlaãítka
[Konec].
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 25
Stisknutím
[MoÏnosti] a vybráním volby
Ztlumeno mÛÏete vypnout mikrofon. Mikrofon
mÛÏete znovu zapnout stisknutím
[Neztlumeno].
KdyÏ je mikrofon telefonu ztlumen˘, volající vás
nesly‰í, ale vy jej ano.
Pfiepínání tónÛ DTMF bûhem
hovoru
Pokud chcete bûhem hovoru zapnout tóny
DTMF (napfi. proto, abyste mohli vyuÏívat
automatizované centrály), vyberte
[MoÏnosti] a potom Zapnout DMTF.
Stejn˘m zpÛsobem je moÏné tóny DMTF
vypnout.
Vyvolání menu Zpráv a menu SIM
tool kit
MoÏnosti menu Zpráv a menu SIM tool kit
mÛÏete zvolit z menu volání tak, Ïe vyberete
[MoÏnosti]. Menu SIM tool kit je moÏné vidût,
pouze kdyÏ SIM karta ve va‰em mobilním
telefonu podporuje sluÏbu SIM tool kit.
Základní funkce
Vypnutí mikrofonu
Konferenãní hovory
SluÏba konferenãních hovorÛ vám umoÏÀuje
vést hovor zároveÀ s více neÏ jedním volajícím,
pokud vበposkytovatel síÈov˘ch sluÏeb
podporuje tuto funkci.
Konferenãní hovor mÛÏe b˘t vytvofien jen tehdy,
kdyÏ máte jeden aktivní telefonát a druh˘
pfiidrÏujete, a tedy jste pfiijali oba hovory.
Jakmile je jednou konferenãní hovor sestaven,
osoba, která jej sestavila, mÛÏe hovory b˘t
spojit, rozpojit nebo rozdûlit (budou tedy vyÀaty z
konferenãního hovoru, ale stále spojeny s vámi).
Maximální moÏn˘ poãet osob v konferenãním
hovoru je pût. Jakmile je jednou hovor sestaven,
konferenãní hovor kontrolujete a jedinû vy
mÛÏete k nûmu pfiidávat hovory.
25
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 26
Základní funkce
Základní funkce
Uskuteãnûní druhého hovoru
KdyÏ telefonujete, mÛÏete uskuteãnit druh˘
hovor. K tomu je tfieba vloÏit druhé ãíslo a
stisknout
[Odeslat]. KdyÏ budete spojeni,
první hovor bude automaticky pfiidrÏen. Mezi
hovory se mÛÏete pfiepínat v˘bûrem
[MoÏnosti] a pak Vymûnit.
Vytvofiení konferenãního hovoru
PfiidrÏovan˘ hovor mÛÏete pfiipojit k aktivnímu a
vytvofiit tak konferenãní hovor. K tomu vyberete
[MoÏnosti] a pak Konferenãní
hovor/Pfiipojit se ke v‰em.
26
Aktivování pfiidrÏeného
konferenãního hovoru
PfiidrÏen˘ konferenãní hovor aktivujete stisknutím
[MoÏnosti] a pak vyberete Konferenãní
hovor/Pfiipojit se ke v‰em.
Pfiipojování hovorÛ ke
konferenãnímu hovoru
Aktivní hovor mÛÏete pfiipojit k pfiidrÏovanému
konferenãnímu hovoru v˘bûrem
[MoÏnosti]
a pak Konferenãní hovor/Pfiipojit se ke v‰em.
PfiidrÏení konferenãního hovoru
Zobrazení volajících v
konferenãním hovoru
Pro pfiidrÏení konferenãního hovoru vyberte
[MoÏnosti] a pak Konferenãní
hovor/PfiidrÏet v‰e.
Mezi ãísly volajících, ktefií se podílí na
konferenãním hovoru, mÛÏete listovat pomocí
tlaãítek
a
.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 27
Pokud chcete pfiidrÏet jedno vybrané ãíslo
konferenãního hovoru, vyberte
[MoÏnosti] a
pak Konferenãní hovor/Vylouãit.
Základní funkce
PfiidrÏení ãlena konferenãního
hovoru
Soukrom˘ rozhovor v
konferenãním hovoru
Pokud chcete soukromû hovofiit s jedním
volajícím z konferenãního hovoru, zobrazte jeho
ãíslo a potom vyberte
[MoÏnosti] a
Konferenãní hovor/Soukrom˘.
Ostatní volající budou pfiidrÏeni.
Ukonãení konferenãního hovoru
Zrovna zobrazen˘ volající z konferenãního hovoru
mÛÏe b˘t odpojen stisknutím tlaãítka
[Konec].
Stisknutím
[MoÏnosti] a pak Konferenãní
hovor/Konec ukonãíte konferenãní hovor.
Stisknutím
[MoÏnosti] a pak Konferenãní
hovor / Ukonãit v‰e ukonãíte v‰echny aktivní i
pfiidrÏené hovory.
27
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 28
Základní funkce
Základní funkce
Pfiístupové kódy
Kód PUK (4 aÏ 8 ãíslic)
Pfiístupové kódy popsané v této sekci mÛÏete
pouÏít k tomu, abyste zabránili neoprávnûnému
pouÏívání svého telefonu. Pfiístupové kódy (s
v˘jimkou kódÛ PUK a PUK2) mÛÏete zmûnit v
(Menu 4.4.5).
Kód PUK (PIN Unblocking Key– Klíã k
odblokování PIN) je vyÏadován ke zmûnû
zablokovaného kódu PIN. Kód PUK mÛÏe b˘t
dodáván se SIM kartou. Pokud ne, poÏádejte o
nûj svého lokálního poskytovatele sluÏeb.
Pokud kód ztratíte, také jej kontaktujte.
Kód PIN (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN (Personal Identification Number –
Osobní identifikaãní ãíslo) chrání va‰i SIM kartu
proti neoprávnûnému pouÏívání. Kód PIN
zpravidla obdrÏíte se SIM kartou. KdyÏ je kód
PIN nastaven, telefon bude vyÏadovat jeho
zadání po kaÏdém zapnutí. Naopak kdyÏ je kód
PIN vypnut, telefon se k síti pfiipojí pfiímo, aniÏ
by vyÏadoval kód PIN.
Kód PIN2 (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN2, kter˘ je dodáván s nûkter˘mi SIM
kartami, je vyÏadován, pokud chcete pfiistupovat
k nûkter˘m funkcím, jako je napfi. Informace o
cenû hovoru, Pevná volba ãísla. Tyto funkce
jsou k dispozici jen tehdy, pokud je podporuje
va‰e SIM karta.
28
Kód PUK2 (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PUK2, dodávan˘ s nûkter˘mi SIM kartami,
je vyÏadován ke zmûnû zablokovaného kódu
PIN2. Pokud kód ztratíte, také kontaktuje svého
poskytovatele sluÏeb.
Bezpeãnostní kód (4 aÏ 8 ãíslic)
Bezpeãnostní kód chrání vበtelefon pfied
neoprávnûn˘m uÏíváním.
Vût‰inou je dodáván spolu s telefonem.
Tento kód je poÏadován pfii vymazání v‰ech
poloÏek v poãítaãi a pfii aktivování PÛvodní
nastavení. Standardní nastavení je “0000”.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 29
V˘bûr funkcí a moÏností
Menu
Jména
V˘znam kontextov˘ch tlaãítek se mûní v
závislosti na aktuálním kontextu; aktuální
v˘znam je uveden v dolním fiádku displeje hned
nad kaÏd˘m kontextov˘m tlaãítkem.
Stisknûte levé
kontextové tlaãítko
pro pfiístup do
dostupného menu.
V˘bûr funkcí a moÏností
Telefon nabízí sadu funkcí, které vám umoÏní
pfiizpÛsobit si telefon vlastním potfiebám. Tyto
funkce jsou obsaÏeny v systému menu a
podmenu, které jsou pfiístupné pomocí dvou
kontextov˘ch tlaãítek oznaãovan˘ch
(
)a(
). KaÏdé menu a podmenu
umoÏÀuje zobrazit a mûnit nastavení urãité
funkce.
Stisknûte levé
kontextové tlaãítko
pro aktivaci
odpovídající akce.
29
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 30
Strom menu
Strom menu
1. Zprávy
2. V˘pis volání
1.1 Napsat krátkou
zprávu
2.1 Zme‰kané hovory
4.1 Datum a ãas
2.2 Pfiijaté hovory
4.2 Nastavení telefonu
1.2 Vytvofiit
multimediální
zprávu
2.3 Volané hovory
4.3 Nastavení hovoru
2.4 Smazat poslední
hovory
4.4 Bezpeãnostní
nastavení
2.5 Tarifikace hovoru
4.5 Nastavení sítû
2.6 Informace o GPRS
4.6 Nastavení GPRS
1.3 Pfiijaté zprávy
1.4 Schránka
odeslan˘ch zpráv
1.5 Koncepty
3. Profily
1.6 Poslechnout
hlasovou po‰tu
3.1 Normální
1.7 Inform. zpráva
3.3 Sluchátka
1.8 ·ablony
3.4 Auto
1.9 Nastavení
3.2 Hlasitû
3.5 Pouze vibrce
3.6 Potichu
30
4. Nastavení
4.7 PÛvodní nastavení
C1150_CZE_1116
2005.11.23
5. Organizér
1:33 PM
Page 31
7. Internet
5.2 Kalendáfi
7.2 ZáloÏky
5.3 Telefonní seznam
7.3 Profily
6. Zábava a nástroje
7.5 Nastavení cache
6.2 Hry
7.6 Nastavení cookies
6.3 Kalkulaãka
7.7 Bezpeãnostní
certifikace
6.5 Pfievodník jednotek
6.6 Svûtov˘ ãas
6.7 Hlasov˘ záznamník
6.8 Stav pamûti
Toto menu záleÏí na
SIM kartû a sluÏbách
sítû.
7.4 Pfiejít na adresu URL
6.1 Oblíbené
6.4 Moje sloÏka
9. SluÏba SIM
Strom menu
5.1 Budík
7.1 DomÛ
7.8 Obnovit profily
7.9 Verze prohlíÏeãe
8. Java
8.1 Aplikace
8.2 Stáhnout
8.3 Profily
31
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 32
Zprávy
Zprávy
Toto menu zahrnuje funkce spojené se SMS
(Short Message Service – SluÏba krátk˘ch
textov˘ch zpráv), MMS (Multimedia message
service – SluÏba multimediálních zpráv),
hlasovou po‰tou a zprávami sluÏeb sítû.
Napsat krátkou zprávu
Menu 1.1
Zprávu mÛÏete psát, editovat a sledovat poãet
stránek zprávy.
Upozornûní
] Pomocí telefonu, kter˘ podporuje EMS verze 5
mÛÏete posílat barevné obrázky, zvuky, pouÏívat
rÛzné styly textu apod. Adresát ale tyto obrázky,
zvuky nebo texty nemusí pfiijmout korektnû, pokud
jeho telefon takové moÏnosti nepodporuje.
MoÏnosti
] Odeslat: Posílá textové zprávy.
1. VloÏte ãíslo pfiíjemce.
1. Vstupte do menu Zprávy stisknutím
[Zvolit].
2. Stiskem tlaãítka
pfiíjemcÛ.
2. Pokud chcete napsat novou zprávu, vyberte
Napsat krátkou zprávu.
3. Zadávání textu usnadÀuje funkce T9.
Podrobnosti viz na str. 21 aÏ 22 (Zadávání
textu).
4. Po stisknutí [VloÏit] mÛÏete pfiipojit dále
uvedené poloÏky.
5. Pokud chcete pro svÛj text vybrat moÏnosti,
nebo psaní ukonãit, stisknûte
[MoÏnosti].
32
mÛÏete pfiidat více
3. MÛÏete pfiidat telefonní ãíslo do telefonního
seznamu.
4. Stisknûte
poté, co jste vloÏili ãísla.
]
UloÏit: UloÏí zprávy do KonceptÛ.
]
Písmo: MÛÏete vybrat Velikost a Styl písma.
]
Barva: MÛÏete vybrat Barvu popfiedí a
pozadí.
]
Zarovnání: Obsah zprávy mÛÏete zarovnat
vlevo, na stfied nebo vpravo.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 33
Pfiidat slovo do slovníku T9: MÛÏete pfiidat
vlastní slovo. Toto menu se zobrazí jen v
editaãním reÏimu Prediktivní
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
]
Jazyky T9: Vyberte reÏim pouÏití T9.
ReÏim psaní textu T9 mÛÏete také deaktivovat
v˘bûrem „T9 vypnuto“.
]
Konec: Pokud pfii psaní zprávy zmáãknete
Konec, mÛÏete ukonãit psaní zprávy a vrátit se
do Menu zpráv. Zpráva, kterou jste psali,
nebude uloÏena.
VloÏit
] Symbol: MÛÏete pfiidat speciální znak.
]
Obrázek: MÛÏete vloÏit Pfiedvolené obrázky
nebo obrázky z Mojí sloÏky, které jsou
dostupné pro textové zprávy.
]
Zvuk: MÛÏete vkládat zvuky, které jsou k
dispozici pro krátké zprávy.
]
Textové ‰ablony: MÛÏete pouÏít Textové
‰ablony, které jsou jiÏ nastaveny v telefonu.
]
Telefonní seznam: MÛÏete pfiidávat telefonní
ãísla nebo emailové adresy z Telefonního
seznamu.
]
Podpis: Ke zprávû mÛÏete pfiidat své
kontaktní informace.
Vytvofiit multimediální
zprávu
Zprávy
]
Menu 1.2
Multimediální zprávy mÛÏete psát, editovat a
kontrolovat jejich velikost.
1. Vstupte do menu Zprávy stisknutím
[Vybrat].
2. Pokud chcete napsat novou zprávu, vyberte
Vytvofiit multimediální zprávu.
3. MÛÏete vytvofiit novou zprávu nebo si vybrat
jednu z pfiipraven˘ch ‰ablon multimediálních
zpráv.
4. Stisknûte VloÏit, pokud chcete pfiidat Symbol,
Obrázek, Zvuk, Textovou ‰ablonu,
Telefonní seznam nebo Vizitku.
33
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 34
Zprávy
MoÏnosti
Zprávy
]
Odeslat: Multimediální zprávu mÛÏete
odeslat více pfiíjemcÛm, urãit jí prioritu nebo ji
odeslat pozdûji.
]
Náhled: MÛÏete si nechat zobrazit náhled
multimediální zprávy, kterou tvofiíte.
]
UloÏit: Multimediální zprávu mÛÏete uloÏit
mezi koncepty nebo jako ‰ablonu.
]
Pfiidat snímek: MÛÏete pfiidat snímek, kter˘
pfiedchází nebo následuje po aktuálním.
]
Pfiejít na snímek: MÛÏete pfiejít na pfiedchozí
nebo následující snímek.
]
Smazat snímek: MÛÏete smazat aktuální
snímky.
]
Nastavit formát snímku
- Nastavit ãasov˘ spínaã: Pro snímek, text,
obrázek a zvuk mÛÏete nastavit ãasování.
- Zamûnit text a obrázek: MÛÏete prohodit
umístûní obrázku a textu ve zprávû.
34
]
Odstranit média: Ze snímku mÛÏete
odstranit obraz nebo zvuk. Tato moÏnost je
nabízena jen tehdy, kdyÏ nûjaké médium
existuje.
]
Pfiidat slovo do slovníku T9: MÛÏete pfiidat
vlastní slovo. Toto menu se zobrazí jen v
editaãním reÏimu Prediktivní
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
]
Jazyky T9: Vyberte reÏim pouÏití T9.
]
Konec: MÛÏete se vrátit do menu Zpráv.
Upozornûní
] Pokud vyberete obrázek (15K) pfii psaní
multimediální zprávy, stahování mÛÏe trvat nejménû
15 vtefiin. Navíc bûhem ãasu, kde se obrázek
stahuje, nemÛÏete aktivovat Ïádné tlaãítko. Po 15
vtefiinách mÛÏete psát multimediální zprávu.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Menu 1.3
KdyÏ obdrÏíte zprávu, budete upozornûni.
Zpráva bude potom uloÏena ve Schránce
pfiijat˘ch zpráv.
Ve schránce pfiijat˘ch zpráv mÛÏete zprávy
rozli‰it podle ikon. Podrobnosti zjistíte v popisu
ikon.
]
Popis ikon
Ikona
Upozornûní
] Zpráva na SIM kartû: Zpráva na SIM kartû je
taková, která je v˘jimeãnû uloÏena na SIM kartû.
U oznámen˘ch multimediálních zpráv musíte
ãekat na staÏení a zpracování zprávy. Pro bliωí
údaje o nastavení oznámení si mÛÏete
prostudovat (Menu 1.9.2).
Zprávu si mÛÏete pfieãíst poté, co ji vyberete
tlaãítkem
.
Popis
]
Odpovûdût: Odesílateli mÛÏete odpovûdût.
Multimediální zpráva
]
Pfiedat dál: Vybranou zprávu mÛÏete pfiedat
dal‰í osobû.
Zpráva na SIM kartû
]
Volat zpût: Odesílatel mÛÏete zavolat nazpût.
Pfieãtená
]
Smazat: Aktuální zprávu mÛÏete smazat.
Oznámené multimediální zprávy
]
Vyjmout: MÛÏete vyjmout obrázek, zvuk a
text. Tyto budou uloÏeny v Mé sloÏce nebo
Telefonním seznamu.
Krátká zpráva
Pokud telefon ukazuje “Není místo pro zprávy
na SIM kartû”, musíte nûkterou ze zpráv na SIM
kartû vymazat ze schránky pfiijat˘ch nebo
odeslan˘ch zpráv. Pokud telefon ukazuje “Není
místo pro zprávu”, mÛÏete místo v pamûti
uvolnit vymazáním zpráv, médií nebo aplikací.
Zprávy
Pfiijaté zprávy
Page 35
35
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 36
Zprávy
]
Zprávy
]
]
Zobrazit informace: O pfiijat˘ch zprávách
mÛÏete získat tyto informace: âíslo
odesílatele, Pfiedmût (pouze u Multimediálních
zpráv), Datum a ãas zprávy, Typ zprávy,
Velikost zprávy.
Ikona
Multimediální zpráva neodeslána
Doruãení multimediální zprávy potvrzeno
Pfiehrát (pouze u Multimediálních zpráv):
Multimediální zprávy si mÛÏete znovu pfiehrát.
Pfiijmout (u oznámen˘ch multimediálních
zpráv): Pokud je u Multimediální zprávy
nastaveno Automatické stahování vypnuté,
obdrÏíte pouze Oznámení. Abyste zprávu
pfiijmuli, musíte vybrat [Pfiijmout].
Schránka odeslan˘ch
zpráv
Textová zpráva odeslána
Textová zpráva neodeslána
Doruãení textové zprávy potvrzeno
Po stisknutí levého kontextového tlaãítka
[MoÏnosti] jsou u kaÏdé zprávy k dispozici
následující moÏnosti.
Zprávy, jejichÏ pfienos byl dokonãen,
mají tyto moÏnosti
Menu 1.4
V tomto menu mÛÏete zobrazit seznam a obsah
odeslan˘ch zpráv a rovnûÏ ovûfiit, zda bylo
odeslání zprávy úspû‰né.
] Zobrazit:
MÛÏete zobrazit zvolenou zprávu.
] Pfiedat
dál: MÛÏete zvolenou zprávu poslat
dal‰ím pfiíjemcÛm.
] Smazat:
36
Popis
Multimediální zpráva odeslána
Vybranou zprávu mÛÏete smazat.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 37
Zobrazit informace: MÛÏete zobrazit
informace ohlednû zvolené zprávy: pfiedmût
(pouze u multimediální zprávy), datum a ãas
odeslání, typ a velikost zprávy, prioritu (pouze
u multimediální zprávy) a pfiíjemce.
]
Smazat v‰e: SmaÏou se v‰echny odeslané
zprávy.
Zprávy, jejichÏ pfienos právû probíhá,
mají tyto moÏnosti
] Zobrazit: MÛÏete zobrazit zvolenou zprávu.
]
Odeslat v‰e: Ode‰le znovu v‰echny zprávy,
jejichÏ pfienos není dokonãen.
] Zru‰it: Zru‰í se ve‰ker˘ pfienos zpráv.
] Smazat v‰e: SmaÏou se v‰echny odeslané
zprávy.
Koncepty
Zprávy
]
Menu 1.5
MÛÏete si prohlíÏet zprávy uloÏené jako
koncepty. Koncepty zpráv jsou uvedeny s
datem a ãasem uloÏení. Procházejte seznamem
pomocí horního a dolního navigaãního tlaãítka.
]
Pfiedat dál: MÛÏete zvolenou zprávu poslat
dal‰ím pfiíjemcÛm.
]
Zru‰it: Zru‰í se pfienos zprávy.
Multimediální zpráva
]
Smazat: Vybranou zprávu mÛÏete smazat.
Textová zpráva
]
Zobrazit informace: MÛÏete zobrazit
informace ohlednû zvolené zprávy: pfiedmût
(pouze u multimediální zprávy), datum a ãas
odeslání, typ a velikost zprávy, prioritu (pouze
u multimediální zprávy) a pfiíjemce.
Ikona
Popis
KaÏd˘ koncept má tyto moÏnosti. Stisknûte
[MoÏnosti].
]
Zobrazit: MÛÏete si prohlédnout vybranou
zprávu.
]
Upravit: MÛÏete upravit vybranou zprávu.
]
Odeslat: Tuto moÏnost zvolte, chcete-li
odeslat vybranou zprávu.
37
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 38
Zprávy
Zprávy
]
Smazat: VymaÏe vybranou zprávu ze sloÏky
konceptÛ.
]
Zobrazit informace: O odeslan˘ch zprávách
mÛÏete získat tyto informace: pfiedmût (pouze
u multimediální zprávy), datum a ãas uloÏení
zprávy, typ a velikost zprávy, priorita (pouze
u multimediální zprávy).
]
Smazat v‰e: VymaÏe v‰echny zprávy ze
sloÏky konceptÛ.
Poslechnout hlasovou
po‰tu
Menu 1.6
Toto menu poskytuje rychl˘ zpÛsob pfiístupu k
hlasové po‰tû (pokud je podporována va‰í sítí).
Pfied pouÏitím této funkce musíte zadat ãíslo
serveru hlasové po‰ty, které dostanete od
provozovatele své sítû.
Jakmile dostanete novou hlasovou zprávu, na
displeji se zobrazí symbol
Abyste mohli
pfiístroj správnû konfigurovat, opatfiete si
podrobnosti u svého provozovatele sítû.
38
Inform. zpráva
Menu 1.7
Zprávy info sluÏby jsou textové zprávy, které
zasílá síÈ operátora. Poskytují obecné
informace, jakou jsou zprávy o poãasí, dopravû,
taxi sluÏbû, lékárnách a cenách akcií. KaÏd˘ typ
informace má pfiidûlené ãíslo: poskytovatele
sluÏeb tedy mÛÏete kontaktovat tak, Ïe pro
urãitou informaci vloÏíte toto ãíslo. KdyÏ obdrÏíte
zprávu info sluÏby, na displeji se objeví zpráva,
která vás o tomto informuje, nebo je zpráva
rovnou zobrazena. Pro opûtovné prohlíÏení
zprávy nebo kdyÏ telefon není v pohotovostním
reÏimu, drÏte se následujících instrukcí:
âíst
(Menu 1.7.1)
KdyÏ obdrÏíte zprávu info sluÏby a vyberete âíst
pro ãtení zprávy, zobrazí se na displeji. Dal‰í
zprávy mÛÏete ãíst pomocí tlaãítek
,
nebo
[Dal‰í].
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
]
]
]
(Menu 1.7.2)
Pfiidat nov˘: Do Telefonního seznamu
mÛÏete pfiidávat ãísla Info sluÏby pod jejich
názvy.
Zobrazit seznam: Pfiidaná ãísla Info sluÏby
mÛÏete zobrazit. Pokud stisknete
[MoÏnosti], mÛÏete upravovat a mazat
pfiidané kategorie info zpráv.
Aktivní seznam: V aktivním seznamu mÛÏete
vybrat ãísla zpráv Info sluÏeb. Pokud
aktivujete ãíslo info sluÏby, mÛÏete z tohoto
ãísla dostávat zprávy.
·ablony
• Mám zpoÏdûní. Pfiijdu v
• Kde teì jsi?
• Jsem na cestû.
• Naléhavé. Kontaktujte mû, prosím
• Miluji tû.
Máte k dispozici následující moÏnosti:
] Náhled: Zvolte tuto moÏnost, chcete-li
vybranou ‰ablonu zobrazit.
]
Uprávit: PouÏijte tuto moÏnost k editaci
vybrané zprávy.
]
Psát zprávu
- Napsat krátkou zprávu: PouÏijte tuto
moÏnost pro odeslání vybrané ‰ablony v
textové zprávû.
Menu 1.8
Po vytvofiení (textu, multimediálních zpráv,
podpisu) mÛÏete ‰ablony pouÏít pouh˘m jejich
vybráním pfii posílání zpráv.
Pfieddefinované textové ‰ablony jsou:
- Vytvofiit multimediální zprávu: PouÏijte
tuto moÏnost pro odeslání vybrané ‰ablony v
multimediální zprávû.
] Pfiidat nov˘ : Pomocí této moÏnosti vytvofiíte
novou ‰ablonu.
• Zavolej mi, prosím.
]
Textové ‰ablony
(Menu 1.8.1)
Zprávy
Témata
Page 39
Smazat: SmaÏete vybranou ‰ablonu ze
seznamu textov˘ch ‰ablon.
39
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 40
Zprávy
]
Smazat v‰e: SmaÏete v‰echny ‰ablony.
Zprávy
Multimediální ‰ablony
(Menu 1.8.2)
Po stisknutí levého kontextového tlaãítka [Pfiidat
dal‰í] mÛÏete vytvofiit multimediální ‰ablonu. A
uloÏené multimediální ‰ablony mÛÏete pouÏít pfii
vytváfiení multimediálních zpráv v menu
Vytvofiit multimediální zprávu (viz str. 30).
] Zobrazit: MÛÏete zobrazit multimediální
‰ablonu.
40
]
Upravit: Multimediální ‰ablony mÛÏete
upravovat.
]
Pfiidat nov˘: MÛÏete pfiidat nové
multimediální ‰ablony.
]
Vytvofiit zprávu: MÛÏete vytvofiit
multimediální zprávu s vyuÏitím multimediální
‰ablony.
]
Smazat: SmaÏete vybranou ‰ablonu zprávy
ze seznamu multimediálních ‰ablon.
]
Smazat v‰e: Vyprázdní se seznam
multimediálních ‰ablon.
Podpis
(Menu 1.8.3)
1. Stisknûte levé kontextové tlaãítko [Upravit].
2. ZmûÀte znûní jména a stisknûte levé
kontextové tlaãítko [OK].
3. Zadejte ãíslo na mobilní telefon, ãíslo na
domácí telefon, ãíslo do zamûstnání, ãíslo
faxu a elektronickou adresu.
4. Stisknûte levé kontextové tlaãítko [UloÏit].
Po vytvofiení ‰ablony podpisu mÛÏete
pfiistupovat k následujícím menu stiskem levého
kontextového tlaãítka [MoÏnosti].
] Upravit: MÛÏete podpis upravovat.
]
Psát zprávu: Svoji vizitku mÛÏete odeslat
prostfiednictvím SMS, MMS.
]
Smazat: SmaÏete podpis.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
Textová zpráva
]
Page 41
Menu 1.9
]
(Menu 1.9.1)
SMS centrum: Pokud chcete zasílat textové
zprávy, mÛÏete adresu SMS centra obdrÏet v
tomto menu.
Typy zpráv
Multimediální zprávy
Text, Hlas, Fax, Národ, paging, X.400, Email, ERMES
Typ zpráv je obvykle nastaven na Text.
Textovou zprávu mÛÏete pfievést do
alternativních formátÛ. Zda je tato funkce k
dispozici, zjistíte u svého poskytovatele sluÏeb.
]
Priorita: MÛÏete zaslat zprávu po nastavení
úrovnû priority: nízky, normální a vysoky.
]
Doba platnosti: Tato síÈová sluÏba vám
umoÏÀuje nastavit, jak dlouho budou va‰e
textové zprávy skladovány v centru zpráv.
]
Zpráva o doruãení: Pokud nastavíte Ano,
mÛÏete zjistit, zda je va‰e zpráva úspû‰nû
zaslána.
]
Autom. stahování
]
Doba platnosti: Tato síÈová sluÏba vám
umoÏÀuje nastavit, jak dlouho budou va‰e
textové zprávy skladovány v centru zpráv.
]
Zpráva o doruãení: Pokud nastavíte Ano,
mÛÏete zjistit, zda je va‰e zpráva úspû‰nû
zaslána.
]
Odpovûì pfies stejné stfiedisko sluÏeb:
Pfiíjemce zprávy mÛÏe odpovûdût na zaslanou
zprávu a cena odpovûdi bude pfiipsána k
va‰emu telefonnímu úãtu.
Zprávy
Nastavení
1:33 PM
(Menu 1.9.2)
Zapnuto: Zprávy se stahují automaticky po
pfiijetí.
Vypnuto: Ke staÏení zprávy se vyÏaduje va‰e
svolení.
Pouze domácí síÈ: Po volbû této moÏnosti
jsou zprávy stahovány po pfiijetí automaticky
pouze v domácí síti. A mimo va‰i domácí síÈ je
pfied staÏením vyÏadováno va‰e svolení.
41
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 42
Zprávy
]
Zprávy
Rychlost hovoru: Rychlost va‰eho
datového pfiipojení: 9600
nebo 14400.
Nastavení sítû: Pokud chcete stahovat MMS
ze serveru, musíte vytvofiit datové spojení CSD
nebo GPRS. Pokud si vyberte server pro
multimediální zprávy, mÛÏete pro takov˘ server
nastavit URL. Pro spojení se sluÏbou mÛÏete
nastavit více neÏ 5 profilÛ.
âas prodlevy: Musíte zadat dobu, po jejímÏ
uplynutí se spojení v pfiípadû
nepfiená‰ení dat pfieru‰í.
- Domovská stránka: Tato poloÏka umoÏní
pfiipojení ke stfiedisku multimediálních zpráv
(MMSC).
- Nastavení GPRS: Zobrazí se v pfiípadû, Ïe
zvolíte jako Nosiã
moÏnost Data.
- Nosiã
• Data
• GPRS
IP adresa
APN: VloÏte APN (Access Point Name)
GPRS.
- Nastavení dat: Zobrazí se v pfiípadû, Ïe
zvolíte jako Nosiã moÏnost Data.
UÏivatelské ID
IP adresa
Heslo
Vytoãit ãíslo: VloÏte telefonní ãíslo, kter˘m
se pfiipojíte ke své WAPové
bránû.
- Typ spojení: MoÏnosti pro typ pfiipojení jsou
Doãasné a Trvalé.
- Bezpeãnostní nastavení: V závislosti na
zvoleném portu brány mÛÏete tuto moÏnost
zapnout nebo vypnout.
UÏivatelské ID
Heslo
Typ hovoru: Vyberte si z typÛ datového
volání: Analogové nebo
Digitální (ISDN).
42
]
Povolené typy
- Osobní : Osobní zprávy
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 43
Inform. zpráva
- Informace : Nezbytné informace
(v závislosti na síti a pfiedplatném)
] Pfiijmout
Centrum hlasové po‰ty
(Menu 1.9.3)
Hlasovou po‰tu mÛÏete pfiijímat, pokud je tato
sluÏba podporována va‰ím poskytovatelem
síÈov˘ch sluÏeb. Pfii pfiijetí nové hlasové po‰ty
se na displeji zobrazí symbol. U svého
poskytovatele síÈov˘ch sluÏeb si, prosím,
zjistûte detaily o této sluÏbû, abyste mohli
telefon správnû nastavit.
- Ano: Pokud vyberete toto menu, vበtelefon
bude pfiijímat Zprávy info sluÏby.
- Ne: Pokud vyberete toto menu, vበtelefon
uÏ nebude pfiijímat Zprávy info sluÏby.
] Upozornûní
- Ano: Vበtelefon jednou zazvoní, kdyÏ
pfiijme ãísla Zprávy info sluÏby.
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte tlaãítko
.
2. Nyní mÛÏete procházet následující podmenu.
]
DomÛ: MÛÏete si poslechnout hlasovou
po‰tu v˘bûrem DomÛ.
]
Roaming: I kdyÏ jste v zahraniãí, mÛÏete
poslouchat hlasovou po‰tu, pokud je
roamingová sluÏba podporována.
(Menu 1.9.4)
Zprávy
- Reklama : Komerãní zprávy
- Ne: Vበtelefon nezazvoní, i kdyÏ pfiijme
Zprávy info sluÏby.
]
Jazyky
- Stisknutím [Zap./Vyp.] si mÛÏete vybrat
potfiebné jazyky. Potom se budou zprávy
info sluÏby zobrazovat v jazyce, kter˘ jste
vybrali.
Push zprávy
(Menu 1.9.5)
Zde mÛÏete nastavit, zda budete zprávy
dostávat ãi nikoliv.
43
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 44
V˘pis volání
V˘pis volání
Záznamy zme‰kan˘ch, pfiijat˘ch a volan˘ch
hovorÛ si mÛÏete prohlédnout za pfiedpokladu,
Ïe síÈ v oblasti sluÏby podporuje identifikaci
volající linky CLI (Calling Line Identification).
Pfiijaté hovory
âíslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují
zároveÀ s datem a ãasem, kdy do‰lo k volání.
MÛÏete si také prohlédnout trvání hovorÛ.
]
zobrazit ãíslo, je-li k dispozici, a zavolat je,
nebo je uloÏit do telefonního seznamu
]
zadat pro toto ãíslo nové jméno a obojí uloÏit
do telefonního seznamu
]
odeslat zprávu na toto ãíslo
]
vymazat hovor ze seznamu
Zme‰kané hovory
Menu 2.1
Tato funkce umoÏÀuje zobrazit 10 posledních
hovorÛ, které jste nepfiijali. MÛÏete také:
Tato funkce umoÏÀuje zobrazit 10 posledních
pfiijat˘ch hovorÛ. Dále mÛÏete:
]
zobrazit ãíslo, je-li k dispozici, nebo je uloÏit
do telefonního seznamu
PouÏitím menu Smazat poslední hovory
(Menu 2.4) mÛÏete smazat v‰echny záznamy
ze seznamu.
]
zadat pro toto ãíslo nové jméno a obojí uloÏit
do telefonního seznamu
Volané hovory
]
odeslat zprávu na toto ãíslo
]
vymazat hovor ze seznamu
Upozornûní
] PouÏitím menu Smazat poslední hovory [Menu 2.4]
mÛÏete smazat v‰echny záznamy ze seznamu.
44
Menu 2.2
Menu 2.3
Tato funkce umoÏÀuje zobrazit 20 posledních
odchozích hovorÛ (realizovan˘ch i
nerealizovan˘ch).
MÛÏete také:
]
zobrazit ãíslo, pokud je k dispozici a volat na
nû, nebo ãíslo uloÏit do telefonního seznamu.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 45
V˘pis volání
zadat pro toto ãíslo nové jméno a obojí uloÏit
do telefonního seznamu.
]
odeslat zprávu na toto ãíslo
vynulováním budete poÏádáni o potvrzení této
akce.
] Poslední hovor: Délka posledního hovoru.
]
vymazat hovor ze seznamu
]
V‰echny hovory: Celková délka v‰ech
volan˘ch hovorÛ a pfiíchozích hovorÛ od
posledního vynulování mûfiiãe.
]
Pfiijaté hovory: Délka pfiíchozích hovorÛ.
]
Volané hovory: Délka odchozích hovorÛ.
]
Vynulovat v‰e: Vynuluje záznamy o trvání
hovorÛ.
Upozornûní
] PouÏitím menu Smazat poslední hovory (Menu 2.4)
mÛÏete smazat v‰echny záznamy ze seznamu.
Smazat poslední hovory
Menu 2.4
PouÏijte tuto moÏnost k vymazání seznamu
zme‰kan˘ch, pfiijat˘ch a volan˘ch hovorÛ.
MÛÏete také volbou poloÏky V‰echny hovory
smazat v‰echny seznamy hovorÛ najednou.
Tarifikace hovoru
Trvání hovoru
Menu 2.5
Cena hovoru
V˘pis volání
]
(Menu 2.5.2)
Zde si mÛÏete zjistit cenu posledního hovoru,
v‰ech hovorÛ, zb˘vajících hovorÛ a cenu
vynulovat. K vynulování ceny potfiebujete kód
PIN2.
(Menu 2.5.1)
Tato funkce umoÏÀuje zobrazit trvání pfiíchozích
a odchozích hovorÛ. MÛÏete rovnûÏ vynulovat
záznamy o trvání hovorÛ volbou moÏnosti
Vynulovat v‰e. Na ochranu pfied nechtûn˘m
45
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 46
V˘pis volání
V˘pis volání
Nastavení
]
]
]
46
(Menu 2.5.3)
(ZáleÏí na SIM kartû.)
Nastavit tarif: MÛÏete nastavit typ mûny a
cenu za jednotku. Vበposkytovatel sluÏeb
vám sdûlí cenu za jednotku. Pro v˘bûr mûny
nebo jednotky v tomto menu potfiebujete znát
kód PIN2.
Nastavit kredit: Tato síÈová sluÏba vám
umoÏÀuje omezit cenu hovoru dle vybraného
limitu. Pokud vyberete âíst, zobrazí se poãet
zb˘vajících jednotek. Pokud vyberete Zmûnit,
mÛÏete zmûnit svÛj limit.
Automatické zobrazení: Tato síÈová sluÏba
vám umoÏÀuje automaticky vidût ceny
posledního hovoru. Pokud je nastavena na
Zapnuto, vidíte cenu hovory ihned po jeho
ukonãení.
Informace o GPRS
Menu 2.6
MÛÏete ovûfiit mnoÏství dat pfienesen˘ch po síti
pomocí GPRS. Navíc mÛÏete zjistit, jakou dobu
jste byli pfiipojení.
Trvání hovoru
(Menu 2.6.1)
Zde mÛÏete ovûfiit trvání Poslední hovor a
V‰echny hovory. MÛÏete také vynulovat
poãítadla.
Objem dat
(Menu 2.6.2)
MÛÏete ovûfiit objem Odesláno, Pfiijaté nebo
V‰echno dat a Vynulovat v‰e.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 47
Profily
Stisknûte levé kontextové tlaãítko [Menu] a
navigaãními tlaãítky nahoru/dolÛ vyberte Profily.
Zmûna profily
Menu 3.X.1
1. Zobrazí se seznam profilÛ.
2. V seznamu profilÛ zv˘raznûte profil, kter˘
chcete aktivovat, a stisknûte levé kontextové
tlaãítko [Vybrat] nebo tlaãítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.
Vlastní úprava profily –
Menu 3.X.2
PfiizpÛsobit
Profily si mÛÏete upravit podle vlastních
pfiedstav, kromû profilu Pouze vibrace. Ze
seznamu profilÛ vyhledejte poÏadovan˘ profil.
Po stisknutí levého kontextového tlaãítka nebo
tlaãítka OK vyberte PfiizpÛsobit. Otevfie se
moÏnost nastavení profilÛ. Nastavte tuto
moÏnost podle potfieby.
]
Typ ohlá‰ení hovoru: Nastavte typ ohlá‰ení
pfiíchozích hovorÛ.
]
Vyzvánûcí tón: Vyberte ze seznamu
poÏadované vyzvánûní.
]
Hlasitost vyzvánûní: Nastavte hlasitost
vyzvánûní.
]
Typ ohlá‰ení zprávy: Nastavte typ ohlá‰ení
pfiijaté zprávy.
]
Tón zprávy: Vyberte zvuk pro ohlá‰ení pfiijaté
zprávy.
]
Hlasitost kláves: Zvolte poÏadovan˘ tón
klávesnice.
Upozornûní
] Po pfiipojení sluchátek se automaticky aktivuje profil
Sluchátka.
Profily
V profilech si mÛÏete nastavit a pfiizpÛsobit tóny
telefonu pro rÛzné události, prostfiedí nebo
skupiny volajících. V telefonu je ‰est
pfieddefinovan˘ch profilÛ: Normální, Hlasitû,
Sluchátka, Auto, Pouze vibrce a Potichu.
V‰echny profily si lze upravit podle vlastních
pfiedstav.
47
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 48
Profily
Profily
]
Tón kláves : Vyberte poÏadovan˘ tón
klávesnice.
]
Tón pfii otevfiení: UmoÏÀuje nastavit tón krytu
podle prostfiedí.
]
Hlasitost zvukového efektu: Nastavte
hlasitost zvukov˘ch efektÛ.
]
Hlasitost vyp./zap.: Nastavte hlasitost zvuku
pfii vypínání a zapínání telefonu.
]
Automatická odpovûì: Tato funkce bude
aktivována pouze tehdy, bude-li do telefonu
zapojena náhlavní souprava (sluchátka).
• Vypnuto: Telefon nebude automaticky
pfiijímat hovory.
• Po 5 s: Po 5 vtefiinách pfiijme telefon hovor
automaticky.
• Po 10 s: Po 10 vtefiinách pfiijme telefon
hovor automaticky.
48
Vlastní úprava profily –
Menu 3.X.3
Pfiejmenování
Profil lze pfiejmenovat libovoln˘m jin˘m názvem.
Upozornûní
] Nelze pfiejmenovat profily Pouze vibrace, Sluchátka
a Auto.
1. Chcete-li profil pfiejmenovat, najdûte jej v
seznamu profilÛ a po stisknutí levého
kontextového tlaãítka nebo tlaãítka
OK
vyberte Pfiejmenovat.
2. Zadejte poÏadovan˘ název a stisknûte
tlaãítko OK nebo levé kontextové tlaãítko
[OK].
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 49
Nastavení
Datum a ãas
Menu 4.1
Zde mÛÏete nastavit funkce spojené s datem a
ãasem.
Nastavit datum
Tapeta
(Menu 4.2.1)
(Menu 4.1.2)
- Pfiedvolené: MÛÏete vybrat obrázek nebo
animaci jako tapetu stisknutím
nebo
.
- Moje sloÏka : MÛÏete vybrat obrázek nebo
animaci jako tapetu.
Uvítání
(Menu 4.1.3)
Zde vloÏíte souãasn˘ ãas.
Formát ãasu
Zde mÛÏete nastavit funkce související s
telefonem.
(Menu 4.1.1)
Formát data mÛÏete nastavit jako
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD
(D: den, M: mûsíc, R: rok.)
Nastavit ãas
Menu 4.2
MÛÏete vybrat obrázek, kter˘ se bude
zobrazovat na pozadí displeje v pohotovostním
reÏimu.
Zde vloÏíte souãasné datum.
Formát data
Nastavení telefonu
(Menu 4.1.4)
Formát ãasu mÛÏete nastavit jako 24 hodinov˘
nebo 12 hodinov˘.
Nastavení
Následující menu mÛÏete nastavit podle sv˘ch
poÏadavkÛ a pro své vût‰í pohodlí.
(Menu 4.2.2)
Pokud vyberete Zapnuto, mÛÏete upravit text,
kter˘ se zobrazí v pohotovostním reÏimu.
Jazyky
(Menu 4.2.3)
Ve svém telefonu mÛÏete zmûnit jazyk, ve
kterém se bude zobrazovat text na displeji. Tato
zmûna ovlivní také zpÛsob vkládání jazyka.
49
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 50
Nastavení
Nastavení
Podsvícení
(Menu 4.2.4)
MÛÏete nastavit podsvícení vnitfiního displeje.
Kontrast LCD
Jas LCD mÛÏete nastavit stisknutím
Okno s informacemi
(Menu 4.2.5)
,
.
(Menu 4.2.6)
(Menu 4.2.7)
Mezi rÛzn˘mi kombinacemi si mÛÏete vybrat
svou oblíbenou barvu menu.
Indikátor LED
(Menu 4.2.8)
Pokud je poloÏka “LED indikátor” nastavena na
Ano, pak indikátor bliká, je-li sluÏba dostupná.
Název sítû
(Menu 4.2.9)
Pokud tuto moÏnost nastavíte na Ano, uvidíte v
pohotovostním reÏimu jméno provozovatele.
50
Menu 4.3
Do nastavení menu hovorÛ se mÛÏete dostat
stisknutím
[Zvolit] v menu Nastavení.
Náhled souãasného stavu vybraného menu
mÛÏete vidût je‰tû pfied tím, neÏ jej otevfiete.
Tento stav je zobrazen na spodu displeje.
Barva nabídky
Nastavení hovoru
Pfiesmûrování hovoru
(Menu 4.3.1)
SluÏba pfiesmûrování hovoru vám umoÏní
pfiesmûrovat pfiíchozí hovory, faxové a datové
hovory na jiné ãíslo. Bliωí informace vám
poskytne poskytovatel sluÏeb.
]
V‰echny hlasové hovory: Pfiesmûruje
v‰echny hlasové hovory bez v˘jimky.
]
Pokud je obsazeno: Pfiesmûruje hlasové
hovory, pokud je telefon pouÏíván
]
Pokud není odpovûì: Pfiesmûruje hlasové
hovory, pokud je nepfiijmete.
]
Pokud je mimo dosah: Pfiesmûruje hlasové
hovory, pokud je vበtelefon vypnut˘ nebo
mimo dosah sítû.
]
V‰echny datové hovory: Pfiesmûruje na
ãíslo, které je pfiipojené na osobní poãítaã bez
v˘jimky.
C1150_CZE_1116
]
1:33 PM
Page 51
V‰echny faxové hovory: Pfiesmûruje na
ãíslo s faxov˘m spojením bez v˘jimky.
ReÏim odpovûdi
Kryt otevfien
Pokud vyberete toto menu, mÛÏete pfiíchozí
hovor pfiijmout pouh˘m otevfiením telefonu.
]
Stisknûte jakékoliv tlaãítko
Pokud vyberete toto menu, mÛÏete pfiíchozí
hovor pfiijmout stisknutím libovolného tlaãítka s
v˘jimkou tlaãítka
[Konec].
]
Pouze odeslat
Pokud vyberete toto menu, mÛÏete pfiíchozí
hovor pfiijmout pouze stisknutím tlaãítka
[Odeslat].
Zru‰it v‰e: Zru‰í v‰echny sluÏby
pfiesmûrování hovoru.
Podmenu
Menu Pfiesmûrování hovoru má následující
podmenu.
]
Aktivovat: Aktivovat odpovídající sluÏbu.
- Do centra hlasové po‰ty: Pfiedá centru
zpráv. Tato funkce není viditelná v menu
V‰echny datové hovory a V‰echny faxové
hovory.
- Na jiné ãíslo: VloÏí ãíslo, na které budou
hovory pfiesmûrovány.
- Na oblíbené ãíslo: MÛÏete projít pût
posledních ãísel, na které byly hovory
pfiesmûrovány.
]
Zru‰it: Deaktivuje odpovídající sluÏbu.
]
Náhled stavu: Zobrazí stav odpovídající
sluÏby.
(Menu 4.3.2)
]
Odeslat vlastní ãíslo
Nastavení
]
2005.11.23
(Menu 4.3.3)
(záleÏí na síti a objednan˘ch sluÏbách)
] Zapnuto
MÛÏete poslat své telefonní ãíslo dal‰í osobû.
Va‰e telefonní ãíslo se zobrazí na pfiíjemcovû
telefonu.
]
Vypnuto
Va‰e telefonní ãíslo nebude ukázáno.
51
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 52
Nastavení
]
Nastavení
Nastavit podle sítû
Pokud vyberete tuto volbu, mÛÏete své
telefonní ãíslo odeslat dle moÏností sluÏby
dvou linek (v závislosti na operátorovi)
Automatické opakování vytáãení
(Menu 4.3.6)
]
KdyÏ je funkce aktivována, telefon bude
automaticky zkou‰et znovu vytáãet ãíslo,
pokud hovor nebyl spojen.
Dal‰í hovor na lince
(záleÏí na síti)
(Menu 4.3.4)
Bûhem hovoru vás síÈ upozorní na dal‰í
pfiicházející hovor. Zvolte moÏnost Aktivovat,
chcete-li b˘t takto upozorÀováni na dal‰í hovor
na lince, zvolte Zru‰it, pokud nechcete b˘t
upozorÀováni na dal‰í hovor na lince, zvolte
Zobrazit stav, abyste zkontrolovali, zda je
funkce aktivní nebo nikoliv.
Hlídaã minut
(Menu 4.3.5)
Pokud vyberete Zapnout, mÛÏete zji‰Èovat
trvání hovoru pomocí hlubokého tónu, kter˘
zazní po kaÏdé minutû hovoru.
]
Vypnout
Telefon se nebude pokou‰et znovu vytáãet,
pokud nebyl pÛvodní hovor spojen.
Uzavfiená uÏivatelská skupina
(záleÏí na síti)
(Menu 4.3.7)
Omezuje pouÏívání telefonu na ãísla, která patfií
do urãité uÏivatelské skupiny. Pokud je tato
funkce pouÏívána, kaÏd˘ odchozí hovor je
pfiifiazen k ukazateli skupiny. Pokud je ukazatel
skupiny urãen, mÛÏe b˘t pouÏit ke v‰em
odchozím voláním. Pokud není ukazatel urãen,
síÈ pouÏije preferenãní ukazatel (specifick˘
ukazatel, kter˘ je uloÏen v síti).
]
52
Zapnout
Pfiedvolené: Aktivuje pfiedvolenou skupinu,
která byla dohodnuta s
operátorem.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 53
Nastavit: Nastavuje vybrané ukazatele
Uzavfiená uÏivatelská skupina
3. Pokud chcete zmûnit nastavení, musíte vloÏit
kód PIN, kdyÏ telefon zapínáte.
]
Upravit: Upravuje vybrané Uzavfiená
uÏivatelská skupina.
]
Smazat: VymaÏe vybrané Uzavfiená
uÏivatelská skupina.
4. Pokud více neÏ tfiikrát vloÏíte ‰patn˘ kód PIN,
telefon se zablokuje. Pokud je kód PIN
zablokovan˘, musíte vloÏit kód PUK.
]
Smazat v‰e: VymaÏe v‰etky Uzavfiená
uÏivatelská skupina.
Bezpeãnostní nastavení
PoÏadavek kódu PIN
5. Kód PUK mÛÏete vloÏit aÏ 10krát. Pokud jej
10krát vloÏíte ‰patnû, nemÛÏete uÏ telefon
odblokovat a musíte kontaktovat svého
poskytovatele sluÏeb.
Zámek telefonu
Menu 4.4
(Menu 4.4.1)
V tomto menu mÛÏete nastavit telefon, aby
vyÏadoval zadání kódu PIN va‰í SIM karty
pokaÏdé, kdyÏ je telefon zapnut. Pokud je tato
funkce aktivována, bude po vás telefon
vyÏadovat zadání kódu PIN.
Nastavení
]
(Menu 4.4.2)
Bezpeãnostní kód mÛÏete pouÏít k tomu, abyste
zamezili neoprávnûnému uÏívání telefonu.
Kdykoliv telefon zapnete, bude vyÏadovat
bezpeãnostní kód – pokud nastavíte Zamknutí
telefonu na Zapnout. Pokud nastavíte Zamknutí
telefonu na Automaticky telefon bude
bezpeãnostní kód vyÏadovat pouze pfii zmûnû
SIM karty.
1. Vyberte PoÏadavek kódu PIN v menu
Nastavení bezpeãnosti a pak zmáãknûte
[Zvolit].
2. Nastavte Zapnout/Vypnout.
53
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 54
Nastavení
Nastavení
Blokování hovoru
(Menu 4.4.3)
SluÏba Blokování hovoru znemoÏÀuje
uskuteãÀovat nebo pfiijímat na vበtelefon urãité
kategorie hovorÛ. Tato funkce vyÏaduje heslo
pro blokování hovorÛ. Podívejte se na
následující podmenu.
]
V‰echny odchozí
SluÏba blokování v‰ech odchozích hovorÛ.
] Odchozí
mezinárodní
SluÏba blokování v‰ech ochozích
mezinárodních hovorÛ.
] Odchozí
mezinárodní kromû domácích
SluÏba blokování v‰ech mezinárodních
odchozích hovorÛ kromû domácí sítû.
]
54
V‰echny pfiíchozí
SluÏba blokování v‰ech pfiíchozích hovorÛ.
]
Zmûnit heslo
MÛÏete zmûnit heslo pro SluÏbu blokování
hovoru.
KaÏdé z menu blokování má následující
podmenu:
• Aktivovat
UmoÏÀuje poÏadovat po síti, aby nastavila
blokování hovoru.
• Zru‰it
Ru‰í nastavené blokování hovoru.
• Náhled stavu
Zji‰Èuje, jestli jsou hovory blokovány ãi nikoliv.
Volba pevn˘ch ãísel
(Závisí na SIM)
(Menu 4.4.4)
]
Pfiíchozí v zahraniãí
SluÏba blokování v‰ech pfiíchozích hovorÛ pfii
roamingu.
Odchozí hovory mÛÏete omezit na pouze
vybraná telefonní ãísla. Tato ãísla jsou chránûna
va‰ím kódem PIN2.
]
Zru‰it v‰e
MÛÏete zru‰it v‰echny sluÏby blokování
hovoru.
]
Aktivovat
MÛÏete omezit odchozí hovory na pouze
vybraná telefonní ãísla.
C1150_CZE_1116
]
1:33 PM
Page 55
Zru‰it
Automatick˘
MÛÏete zru‰it funkci omezení odchozích ãísel.
Pokud vyberete Automatick˘ reÏim, telefon
automaticky najde a vybere pro vás síÈ. Jakmile
jste vybrali Automatick˘, telefon bude nastaven
na Automatick˘ i pfiesto, kdyÏ by byl vypnut a
zapnut.
Seznam ãísel
MÛÏete nahlédnout do seznamu ãísel
uloÏen˘ch jako povolená odchozí ãísla.
Zmûnit kódy
(Menu 4.4.5)
PIN je zkratka pro Personal Identification
Number (Osobní identifikaãní ãíslo), které
zabraÀuje neoprávnûnému uÏití telefonu.
MÛÏete zmûnit pfiístupové kódy: PIN kód , PIN2
kód a Bezpeãnostní kód.
1. Pokud chcete zmûnit Bezpeãnostní kód/PI2,
vloÏte svÛj pÛvodní kód a stisknûte
[OK].
2. VloÏte nov˘ Bezpeãnostní kód/PIN2 a ovûfite
je.
Nastavení sítû
Menu 4.5
MÛÏete vybrat síÈ, která bude pfiihlá‰ena
automaticky nebo manuálnû. Obvykle je v˘bûr
sítû nastaven na Automatick˘ v˘bûr.
Ruãnû
(Menu 4.5.1)
Nastavení
]
2005.11.23
(Menu 4.5.2)
Telefon najde seznam sítí, které jsou k
dispozici, a zobrazí vám jej. MÛÏete pak vybrat
síÈ, kterou chcete pouÏívat, pokud má tato síÈ
dohodu o roamingu s va‰ím domácím
operátorem. Telefon vám umoÏní vybrat jinou
síÈ, pokud se k ní nepfiipojí.
Pokud telefonvypnete, bude automaticky
nastaven na Automatick˘.
Preferovan˘
(Menu 4.5.3)
MÛÏete vytvofiit seznam sv˘ch preferovan˘ch sítí
a telefon se bude snaÏit pfiihlásit do nich jako
prvních, pfiedtím neÏ se bude pokou‰et pfiihlásit
do ostatních sítí. Tento seznam je sestaven z
pfiedem definovaného seznamu znám˘ch sítí.
55
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 56
Nastavení
Nastavení
Nastavení GPRS
Menu 4.6
MÛÏete nastavit sluÏbu GPRS v závislosti na
rÛzn˘ch situacích.
Zapnout
(Menu 4.6.1)
Pokud si vyberete tuto moÏnost, telefon se
automaticky pfiihlásí do sítû GPRS, jakmile jej
zapnete. Spu‰tûní aplikace WAP nebo “PC
vytáãení” vytvofií spojení mezi telefonem a sítí a
je moÏn˘ pfienos dat. Jakmile ukonãíte aplikaci,
spojení GPRS se ukonãí, ale pfiihlá‰ení do sítû
GPRS ze zachová.
V pfiípadû potfieby
(Menu 4.6.2)
Pokud si vyberete tuto moÏnost, spojení GPRS
se vytvofií, jakmile se pfiipojíte ke sluÏbû WAP, a
ukonãí se, jakmile se od WAP odpojíte.
PÛvodní nastavení
MÛÏete znovu nastavit v‰echna tovární
nastavení. Pro aktivování této funkce
potfiebujete Bezpeãnostní kód.
56
Menu 4.7
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 57
Organizér
Menu 5.1
MÛÏete si nastavit aÏ pût rÛzn˘ch budíkÛ pro
rÛzné ãasy buzení.
1. Vyberte Zapnout a vloÏte poÏadovan˘ ãas
buzení.
Po stisknutí levého kontextového tlaãítka
[MoÏnosti] mÛÏete zadat naplánovanou akci
nebo poznámku.
]
Pfiidat nov˘: Zvolte tuto moÏnost k zadání
nové naplánované akce nebo poznámky. Po
zadání akce nebo poznámky k urãitému datu
se toto datum zobrazí odli‰nou barvou a v
pravém dolním rohu displeje se zobrazí
symbol
Tato funkce pfiipomíná
naplánované poloÏky. Telefon také mÛÏe
upozornit zvukov˘m alarmem, pokud tuto
moÏnost zvolíte.
]
Zobrazit: Zobrazí se naplánovaná akce nebo
poznámka pro vybran˘ den. Stisknûte levé
kontextové tlaãítko [MoÏnosti] a mÛÏete
vybranou poloÏku upravit nebo smazat.
]
Zobrazit v‰e: Zobrazí se v‰echny poznámky
zadané v telefonu. Seznamy poznámek
mÛÏete procházet navigaãními tlaãítky
nahoru/dolÛ.
]
Smazat po uplynutí: Po v˘bûru této
moÏnosti se smaÏou pro‰lé naplánované
poznámky, které jiÏ byly prohlédnuty. Budete
poÏádáni o potvrzení této akce.
2. Vyberte periodu pro opakování: Jednou, PoPá, Po-So, Dennû.
3. Vyberte si tón pro budík a stisknûte
4. Zvolte název budíku a stisknûte
Kalendáfi
[OK].
[OK].
Menu 5.2
Po vstupu do tohoto menu se zobrazí kalendáfi.
Rámeãek kurzoru je na aktuálním datu. Pomocí
navigaãních tlaãítek mÛÏete pfiesunout kurzor na
jin˘ den. V kalendáfii mÛÏete pouÏívat
následující tlaãítka.
pfieskoãíte o rok zpût.
KaÏd˘m
stiskem
pfieskoãíte o rok vpfied.
pfieskoãíte o mûsíc zpût.
pfieskoãíte o mûsíc vpfied.
Organizér
Budík
57
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 58
Organizér
]
Organizér
Smazat v‰e: Po v˘bûru této moÏnosti se
smaÏou v‰echny naplánované akce i
poznámky. Budete poÏádáni o potvrzení této
akce.
Telefonní seznam
Menu 5.3
Hledat
(Menu 5.3.1)
]
Upravit: MÛÏete upravit jméno, ãíslo, emailovou
adresu nebo fax stisknutím
[OK].
]
Psát zprávu: KdyÏ jste nalezli k˘Ïené ãíslo,
mÛÏete na vybrané ãíslo zaslat zprávu.
]
Kopírovat: Záznam ze SIM karty mÛÏete
kopírovat do telefonu nebo naopak.
]
Hlavní ãíslo: MÛÏete vybrat jedno ãasto
pouÏívané ãíslo z ãísla mobilního telefonu, ãísla
domÛ nebo do práce. Hlavní ãíslo bude
zobrazované jako první, pokud toto nastavíte.
]
Smazat: MÛÏete vymazat záznam.
(Volání z telefonního seznamu)
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte
[Jména].
2. Hledat mÛÏete stisknutím
[Zvolit].
3. Napi‰te jméno osoby, jejíÏ telefonní ãíslo
nebo emailovou adresu chcete hledat, nebo
vyberte Seznam k zobrazení telefonního
seznamu.
4. Pro rychlé vyhledávání staãí vloÏit poãáteãní
znak jména nebo ãísla, které chcete vyhledat.
5. Pokud chcete záznam editovat, mazat,
kopírovat, nebo k nûmu pfiidat hlasovou
volbu, vyberte
[MoÏnosti]. Zobrazí se
následující menu.
58
Pfiidat nov˘
(Menu 5.3.2)
Díky této funkci mÛÏete pfiidat nov˘ záznam do
telefonního seznamu.
Telefon disponuje pamûtí na 200 záznamÛ.
PamûÈ SIM karty závisí na poskytovateli
mobilních sluÏeb.
Do pamûti telefonu mÛÏete také uloÏit dvacet
znakÛ jména a uloÏit znaky na SIM kartu. Poãet
znakÛ závisí na SIM kartû.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 59
2. Listujte a zv˘raznûte Pfiidat nov˘ a stisknûte
[Zvolit].
3. Vyberte pamûÈ, do které chcete záznam
uloÏit: SIM nebo Telefon. Pokud nastavíte
Telefon, musíte vybrat, které ãíslo bude
Hlavní.
a. Stisknûte
[OK] pro vloÏení jména.
b. Stisknûte
[OK] a potom vloÏte ãíslo.
c. Stisknûte
[OK].
d. Stisknutím
skupinu.
a
2. Nalistujte poloÏku Skupiny volajících a potom
stisknûte
[Zvolit] a zobrazí se seznam
v‰ech skupin.
3. Jméno k˘Ïené skupiny vyberte stisknutím
[Zvolit].
]
Seznam ãlenÛ: Zobrazí seznam ãlenÛ
vybrané skupiny.
]
Vyzvánûcí tón pro skupinu: UmoÏní vám
vybrat urãit˘ vyzvánûcí tón pro volání od ãlenÛ
skupiny.
]
Ikona pro skupinu volajících: UmoÏní vám
vybrat ikonu pro skupinu.
]
Pfiidat ãlena: MÛÏete pfiidávat ãleny skupiny.
Poãet ãlenÛ kaÏdé skupiny nesmí pfiesáhnout
20.
]
Odebrat ãlena: Ze seznamu ãlenÛ skupiny
mÛÏete ãlena i vyjmout, ale jeho jméno a ãíslo
zÛstane v telefonním seznamu.
]
Pfiejmenovat: Jméno skupiny mÛÏete zmûnit.
mÛÏete vybrat
e. K záznamu mÛÏete vybrat i znak a snímek
stisknutím
,
,
a
.
Skupiny volajících
(Menu 5.3.3)
Do jedné skupiny mÛÏete zafiadit aÏ 20 ãlenÛ a
celkem mÛÏete vytvofiit 7 skupin.
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte
[Jména].
Organizér
1. Nejdfiíve otevfiete v pohotovostním reÏimu
telefonní seznam stisknutím
[Jména].
59
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 60
Organizér
Organizér
Rychlá volba
(Menu 5.3.4)
KaÏdému z tlaãítek
aÏ
mÛÏete pfiifiadit
jednu z poloÏek v telefonním seznamu. Del‰ím
stisknutím takového tlaãítka mÛÏete pfiímo volat.
1. Nejdfiíve otevfiete telefonní seznam stisknutím
tlaãítka
[Jména] v pohotovostním reÏimu.
2. Nalistujte Rychlá volba a potom stisknûte
[Zvolit].
Nastavení
(Menu 5.3.5)
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte
[Jména].
2. Nalistujte Nastavení a pak stisknûte
[Zvolit].
]
Nastavit pamûÈ
Nalistujte a vyberte Nastavit pamûÈ, potom
stisknûte
[Zvolit].
3. Pokud chcete pfiidat Rychlou volbu, vyberte
(prázdn˘). Potom mÛÏete vyhledat v
telefonním seznamu ãíslo.
- Pokud zvolíte Promûnná, tak se vás telefon
po zadání záznamu zeptá, kde jej uloÏit.
4. Vyberte ãíslo pro rychlou volbu a vyberte
Zmûnit nebo Smazat pro úpravu jména.
- Pokud zvolíte SIM nebo Telefon, telefon
záznam uloÏí na SIM kartu nebo do
telefonu.
]
Zmûnit: MÛÏete pfiifiadit nové telefonní ãíslo
vybranému tlaãítku.
]
Smazat: Pfiifiazené telefonní ãíslo mÛÏete z
vybraného tlaãítka odstranit.
]
Hledat podle
Nalistujte a vyberte Hledat podle, potom
stisknûte
[Zvolit].
- Pokud zvolíte Promûnná, tak se vás telefon
zeptá, jak hledat.
- Pokud zvolíte Jméno nebo âíslo, telefon
bude hledat záznam podle Jména nebo
âísla.
60
C1150_CZE_1116
]
2005.11.23
1:33 PM
Page 61
Z telefonu na SIM: Záznam z pamûti
telefonu mÛÏete zkopírovat na SIM kartu.
3. Vidíte následující podmenu.
- Pouze jméno: Telefonní seznam se
zobrazí pouze se jmény.
]
Uchovat originál: Pfii kopírování bude
zachováno pÛvodní ãíslo.
- S obrázky: Telefonní seznam se zobrazí s
popisem a snímky.
]
Vymazat originál: Pfii kopírování bude
pÛvodní ãíslo vymazáno.
- Jméno a ãíslo: Telefonní seznam se
zobrazí se jmény a ãísly.
Kopírovat v‰e
(Menu 5.3.6)
Záznamy z pamûti SIM karty mÛÏete kopírovat
nebo pfiesunovat do pamûti Telefonu a naopak.
1. Nejdfiíve otevfiete Telefonní seznam
stisknutím
[Jména] v pohotovostním
reÏimu.
2. Najeìte na Kopírovat v‰e a vstupte do tohoto
menu stisknutím
[Zvolit].
]
]
SIM do telefonu: Záznam ze SIM karty
mÛÏete zkopírovat do pamûti telefonu.
Smazat v‰e
Organizér
Zobrazit moÏnosti
Nalistujte Náhled moÏností a pak stisknûte
[Zvolit].
(Menu 5.3.7)
MÛÏete smazat v‰echny záznamy na SIM kartû
a/nebo v telefonu. Pro tuto akci potfiebujete
bezpeãnostní kód. Stiskem
se vrátíte do
pohotovostního reÏimu.
Informace
]
(Menu 5.3.8)
Servisní ãíslo
Tuto funkci pouÏijte pro vstup do seznamu
sluÏeb, které nabízí vበoperátor (pokud to
podporuje SIM karta).
1. Stisknutím
[Jména] v pohotovostním
reÏimu otevfite telefonní seznam a vyberte
Informace.
61
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 62
Organizér
Organizér
2. Nalistujte Servisní ãíslo a potom stisknûte
[Zvolit] pro vstup.
3. Zobrazí se názvy sluÏeb, které máte k
dispozici.
4. Pro v˘bûr sluÏby pouÏijte tlaãítka
a
. Pro odeslání stisknûte
[Odeslat].
]
Stav pamûti
Zde se dozvíte, kolik vám v telefonním
seznamu zb˘vá volné pamûti a kolik jste jí uÏ
vyuÏili.
]
Vlastní ãíslo (záleÏí na SIM kartû)
MÛÏete se podívat na své vlastní ãíslo na SIM
kartû.
62
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 63
Zábava a nástroje
Menu 6.1
Do Oblíben˘ch si mÛÏete nastavit aÏ 9 menu,
která ãasto pouÏíváte. Do tohoto menu se
mÛÏete pfiímo pfiipojit stisknutím tlaãítka (
).
Pokud si pfiejete zaregistrovat menu do
oblíben˘ch, vyberte v seznamu (prázdn˘).
Pokud je menu jiÏ zaregistrováno, jsou
zobrazeny následující moÏnosti:
]
Zvolit: Aktivuje registrované menu.
]
Zmûnit: Zmûní menu.
kaÏdá hra vám v úvodu nabídne vysvûtlení, k ãemu se
která tlaãítka pouÏívají. Zb˘vající tlaãítka mají následující
funkce.
Funkce obvykl˘ch kláves
: Zpût
: Zastavit nebo obnovit hru
Menu 6.3
Nabízí bûÏné funkce jako +, –, x, ÷ : Sãítání,
Odãítání, Násobení a dûlení.
Smazat: VymaÏe registrované menu.
]
Smazat v‰e: VymaÏe v‰echna menu, která
jsou registrována v Oblíben˘ch.
]
Informace: Zobrazí informaci o registrovaném
menu.
Telefon vám nabízí také hry.
] Ovládací tlaãítka jsou pro kaÏdou hru jiná. Nicménû
Kalkulaãka
]
Hry
Upozornûní
Zábava a nástroje
Oblíbené
Menu 6.2
1. Zadejte první ãíslo pomocí numerick˘ch
tlaãítek.
2. Stiskem odpovídajícího navigaãního tlaãítka
vyberte matematickou funkci.
Poznámka
] K vymazání chybnû napsaného ãísla nebo k
vymazání displeje pouÏijte tlaãítko
.
] Desetinnou ãárku vloÏíte tlaãítkem
] Znaménko mínus vloÏíte tlaãítkem
.
.
63
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 64
Zábava a nástroje
Zábava a nástroje
]
Napsat krátkou zprávu / Vytvofiit
multimediální zprávu: MÛÏete psát Krátkou
zprávu/Multimediální zprávu
(k dispozici podle typu média) a pfiiloÏit k ní
obrázky nebo zvuky.
UmoÏÀuje vám prohlíÏet stáhnuté obrázky a
zvuky, které mohou b˘t nastaveny jako Tapeta
nebo Vyzvánûcí tón. Stáhnutá data mÛÏete
prohlíÏet, poslouchat, mazat nebo
pfiejmenovávat.
]
Smazat: KaÏd˘ stáhnut˘ objekt mÛÏete
vymazat.
]
Smazat v‰e: V‰echny stáhnuté objekty
mÛÏete vymazat.
Obrázek
Pfievodník jednotek
4. Po v˘poãtu stisknûte levé kontextové tlaãítko
[Vynulovat] pro návrat do poãáteãního stavu.
Moje sloÏka
Zvuk
Menu 6.4
(Menu 6.4.1)
(Menu 6.4.2)
Pro kaÏdé hlavní menu jsou
následující podmenu.
64
mÛÏete nastavit jako tapetu nebo vyzvánûcí
tón.
3. V˘poãet získáte po stisku levého kontextového
tlaãítka [V˘sledek] nebo tlaãítka OK.
]
Pfiejmenovat: MÛÏete upravit název kaÏdého
stáhnutého objektu.
]
Nastavit jako tapetu / Nastavit jako
vyzvánûcí tón: Stáhnuté obrázky nebo zvuky
Menu 6.5
Pomocí této funkce mÛÏete pfievádût jakékoliv
mûfiení do jednotek podle va‰eho pfiání. Celkem
ãtyfii typy mûfiení mohou b˘t pfievedeny do
jednotek: Délka, Plocha, Hmotnost a Obsah.
1. Jeden ze ãtyfi typÛ jednotek mÛÏete vybrat
stisknutím tlaãítka
[Jednotka].
2. Standardní hodnotu vyberte pomocí
,
3. Jednotku, kterou chcete pfievést, vyberte
pomocí
a
.
.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 65
Svûtov˘ ãas
Menu 6.6
2. Jakmile zaãnete nahrávat, na displeji se
zobrazí Nahrávám... a zb˘vající ãas.
3. Pokud chcete nahrávání ukonãit, stisknûte
tlaãítko
[UloÏit].
MÛÏete vidût hodiny svûtov˘ch mûst.
4. VloÏte název Hlasové poznámky a stisknûte
[OK].
1. Vyberte mûsto, které náleÏí do ãasové zóny,
pomocí tlaãítka
a
.
Zobrazit seznam
2. âas ve vybraném mûstû mÛÏete nastavit jako
aktuální ãas pomocí tlaãítka
[Nastavit].
Hlasov˘ záznamník
Menu 6.7
Hlasov˘ záznamník mÛÏe obsahovat aÏ 10
hlasov˘ch zpráv, z nichÏ kaÏdá mÛÏe mít aÏ 20
vtefiin.
Nahrát
(Menu 6.7.1)
1. Hlasovou poznámku mÛÏete nahrát v menu
Hlasového záznamníkÛ a také podrÏením
tlaãítka
v pohotovostním reÏimu.
Zábava a nástroje
4. Nyní mÛÏete zjistit pfievedenou hodnotu pro
vybranou jednotku. Desetinná ãísla mÛÏete
vkládat pomocí
.
(Menu 6.7.2)
Telefon zobrazí seznam hlasov˘ch poznámek,
kter˘ zaãíná poznámkou nejãerstvûj‰í. Záznam
mÛÏete po stisku levého kontextového tlaãítka
[MoÏnosti] vyslechnout nebo smazat, nebo
odeslat prostfiednictvím multimediální zprávy.
MÛÏete také smazat v‰echny hlasové
poznámky.
Stav pamûti
Menu 6.8
U kaÏdého pamûÈového prostoru mÛÏete
zkontrolovat volné a pouÏité místo. Po stisknutí
levého kontextového tlaãítka [Pfiejít na] mÛÏete
pfiejít do kaÏdého pamûÈového prostoru.
65
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 66
Internet
Internet
Telefon podporuje sluÏby zaloÏené na WAP
(Wireless Application Protocol – Protokol
bezdrátov˘ch aplikací). MÛÏete pfiistupovat ke
sluÏbám, které podporuje va‰e síÈ. Menu sluÏeb
vám umoÏní získat informace jako novinky,
pfiedpovûì poãasí nebo ãasy odletÛ.
DomÛ
Menu 7.2
Pro pfiístup k nabízen˘m moÏnostem stisknûte
[Zvolit] a pro odchod vyberte
[Zpût].
66
Menu 7.3
MÛÏete vytvofiit nanejv˘‰ 10 reÏimÛ a aktivovat
pouze jeden z nich. Nalistujte poÏadovan˘
reÏim a pomocí tlaãítka
se dostanete na
v˘bûr moÏností.
]
Aktivovat: MÛÏete aktivovat poÏadovan˘
reÏim.
]
Nastavení: MÛÏete upravovat a mûnit
nastavení WAPu ve vybraném reÏimu.
Menu 7.1
Pfiipojí vás k va‰í domovské stránce. Domovská
stránka mÛÏe b˘t definována v aktivovaném
reÏimu. Pokud si reÏim neaktivujete, urãí ji
poskytovatel sluÏeb.
ZáloÏky
Profily
-Domovská stránka: Toto nastavení vám
umoÏní vloÏit adresu (URL) stránky, kterou
chcete pouÏívat jako svou domovskou.
Nemusíte vkládat “http?” pfied kaÏdé URL,
protoÏe to WAPov˘ prohlíÏeã automaticky
pfiidá.
-Nosiã dat:
MÛÏete nastavit sluÏbu nosiãe dat.
]
Pfiipojit: Pfiipojí k vybrané záloÏce.
]
Pfiidat nov˘: Ruãnû pfiidá novou záloÏku.
• Data
]
Upravit: Upraví název a adresu vybrané
záloÏky.
• GPRS
]
Smazat: SmaÏe vybranou záloÏku ze
seznamu záloÏek.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 67
IP adresa: VloÏte IP adresu WAPové brány,
kterou poÏadujete.
Vytoãit ãíslo: VloÏte telefonní ãíslo, kter˘m
se pfiipojíte ke své WAPové
bránû.
UÏivatelské ID: Va‰e identifikace jakoÏto
uÏivatele serveru pro
vytáãené pfiipojení (NE pro
WAPovou bránu).
Heslo: Heslo vyÏadované va‰ím serverem
pro vytáãené pfiipojení (NE WAPovou
bránou) pro va‰i identifikaci.
Typ volání: Vyberte si z typÛ datového
volání: Analogové nebo Digitální
(ISDN).
Rychlost volání: Rychlost va‰eho datového
pfiipojení: 9600 nebo
14400.
âasovaã prodlevy: Musíte vloÏit ãas, po
jehoÏ uplynutí se sluÏba
WAPu znepfiístupní,
pokud nebudou data
posílána ani pfiijímána.
Internet
-Nastavení dat
Objeví se pouze, pokud nastavíte Data jako
Nosiã dat.
- Nastavení GPRS
Zobrazí se v pfiípadû, Ïe zvolíte pro Pfienos
moÏnost GPRS.
IP adresa: VloÏte IP adresu WAPové brány,
ke které pfiistupujete.
APN: VloÏte APN GPRS.
UÏivatelské ID: Identifikuje vás pro server
APN.
Heslo: Heslo poÏadované va‰ím serverem
APN.
- Typ pfiipojení
MoÏnosti pro typ pfiipojení jsou Doãasné
nebo Stál˘ a záleÏí na bránû, kterou
pouÏíváte.
Stál˘
V˘hodou je potvrzen˘ zpÛsob doruãování,
ale vytváfií vy‰‰í provoz v síti.
67
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 68
Internet
Internet
Doãasn˘
Nepotvrzená (nepfiipojená) sluÏba.
HTTP
Pfiejít na adresu URL
Menu 7.4
MÛÏete se pfiímo pfiipojit na k˘Ïenou stránku.
Musíte vloÏit konkrétní URL.
- Nastavení proxy
IP adresa: VloÏte IP adresu proxy.
Nastavení cache
Port: VloÏte ãíslo portu proxy.
Zde mÛÏete odstranit obsah pamûti Cache
nebo zmûnit typ Cache.
- Nastavení DNS
VloÏte primární a sekundární DNS, pokud to
poÏaduje síÈov˘ operátor.
- Nastavení zabezpeãení
Podle pouÏitého portu brány si mÛÏete
vybrat, zda tuto funkci Zapnuto nebo
Vypnuto.
- Zobrazit obrázek
Zde mÛÏete vybrat, zda budou obrázky z
WAPové stránky zobrazovány ãi nikoliv.
68
]
Pfiejmenovat: Upraví název reÏimu.
]
Smazat: SmaÏe reÏim.
]
Pfiidat nov˘: Nov˘ reÏim mÛÏete pfiidat ruãnû.
Smazat pamûÈ cache
Menu 7.5
(Menu 7.5.1)
Obsah pamûti Cache bude odstranûn.
Zkontrolovat pamûÈ cache (Menu 7.5.2)
Zde mÛÏete nastavit volbu, zda budete
kontrolovat pamûÈ cache nebo nikoliv.
Nastavení cookies
Menu 7.6
Informace nebo sluÏby, k nimÏ jste pfiistoupili,
se ukládají do pamûti cache telefonu.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
Page 69
(Menu 7.6.1)
OdstraÀuje ve‰ker˘ kontext uloÏen˘ v cookie.
Zkontrolovat cookies
Internet
Smazat cookies
1:33 PM
(Menu 7.6.2)
Kontroluje, zda je cookie pouÏit ãi nikoli.
Bezpeãnostní certifikace
Menu 7.7
Zde je seznam certifikátÛ, které máte k
dispozici.
Obnovit profily
Menu 7.8
Obnovením reÏimÛ se vrátíte k pÛvodním
nastavením.
Verze prohlíÏeãe
Menu 7.9
Zde je zobrazena verze WAP prohlíÏeãe.
69
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 70
V menu prohlíÏeãe
KdyÏ jste pfiipojeni, vidíte následující menu.
V menu prohlíÏeãe
]
DomÛ
Viz menu (Menu 7.1).
]
Znovu nahrát
Znovu naãte souãasnou stránku.
]
ZáloÏky
Viz (Menu 7.2).
]
UloÏit jako záloÏku
Stránku mÛÏete uloÏit jako záloÏku.
]
Pfiejít na adresu URL
MÛÏete pfiejít na stránku, kterou poÏadujete. V
tomto menu máte také moÏnost upravovat
názvy stránek.
]
Smazat cache
Obsah pamûti cache bude odstranûn.
]
UloÏit obrázek
MÛÏete uloÏit obrázky, které vám nabízí WAP.
70
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 71
Java
Menu 8.1
- Nikdy: Není povoleno Ïádné spojení.
Menu
8. Pfiejmenovat: MÛÏete pfiejmenovat aplikaci.
Nalistujte aplikaci a vyberte MoÏnosti.
9. Konec: Ukonãuje aplikace.
1. Nové: MÛÏete vytvofiit novou sloÏku.
Stáhnout
2. Pfiesunout: MÛÏete si vybrat sloÏku, jakou
chcete.
3. O programu: Zobrazí informace o Java
MIDP.
4. Info: Zobrazí informace o vybraném MIDletu.
5. Odebrat: SmaÏe vybran˘ MIDlet.
6. Aktualizace: Pfiipojí se k serveru a
aktualizuje vybran˘ MIDlet.
7. MoÏnosti: Nûkteré Java aplikace mohou
vyÏadovat vytvofiení datového
spojení. V˘bûr této moÏnosti
umoÏÀuje nastavit moÏnosti
spojení.
Java
Aplikace
Menu 8.2
Zde mÛÏete upravovat a nastavovat adresu
serveru pro MIDlety. Pomocí WAPového
prohlíÏeãe mÛÏete MIDlety stahovat a ukládat je
v telefonu. V obrazovce Aplikace také mÛÏete
vidût seznam MIDletÛ uloÏen˘ch v telefonu.
Profily
Menu 8.3
Nûkteré Java aplikace, napfiíklad hry pro více
hráãÛ, mohou pro svou ãinnost vyÏadovat
pfiipojení k síti. MÛÏete nastavit aÏ 5 profilÛ a
jeden poÏadovan˘ aktivovat. Podobá se to
nastavování profilÛ WAP. Pfii nastavování tûchto
profilÛ se pouãte o profilech WAP.
- VÏdy: Spojení se vytvofií okamÏitû, bez
oznámení.
- V˘zva: Pfiedtím, neÏ aplikace vytvofií
spojení, budete dotázáni.
JAVA™ is a trademark of Sun
Microsystems, Inc.
71
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 72
Pfiíslu‰enství
Pfiíslu‰enství
Zde vidíte rÛzné pfiíslu‰enství pro vበmobilní telefon. Vyberte si mezi nimi dle sv˘ch osobních
poÏadavkÛ na komunikaãní vybavení.
Standardní baterie
Datov˘ kabel/CD
MÛÏete telefon pfiipojit k
PC a provádût mezi
nimi pfienos dat.
Pfienosné handsfree
Po pfiipojení k telefonu vám
uvolní ruce.
Upozornûní
Cestovní nabíjeãka
Tato nabíjeãka vám umoÏní
nabíjet baterii, kdyÏ jste mimo
domov nebo kanceláfi.
72
] VÏdy pouÏívejte originální pfiíslu‰enství LG.
] Pokud se tímto nebudete fiídit, mÛÏete tím poru‰it
záruku.
] V rÛzn˘ch oblastech se mÛÏe pfiíslu‰enství li‰it;
prosím své dal‰í dotazy smûfiujte na svou národní
servisní sluÏbu.
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 73
Technické údaje
Technické údaje
Obecné
Název v˘robku: C1150
Systém: GSM 900 / DCS 1800
Okolní teplota
Maximální: +55°C
Minimální: -10°C
73
C1150_CZE_1116
2005.11.23
1:33 PM
Page 74
C1150_Slo_1121
2005.11.22
C1150
11:6 AM
Page 1
NÁVOD NA OBSLUHU
K˘m zaãnete pouÏívaÈ mobiln˘ telefón,
preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu.
Uschovajte ho, aby ste sa k nemu mohli
v budúcnosti vrátiÈ.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 2
Obsah
Obsah
2
Úvod
Pokyny na bezpeãné
a úãinné pouÏívanie
5
6
Funkcie telefónu C1150
11
âasti telefónu
11
Pohºad na otvoren˘ telefón
Pohºad zozadu
11
12
Opis klávesnice
13
Informácie na displeji
Ikony na displeji
15
15
Zaãíname
16
VloÏenie SIM karty a batérie
16
VloÏenie SIM karty
Vybratie SIM karty
ZaloÏenie batérie
Nabitie batérie
Odpojovanie nabíjaãky
16
16
17
17
18
Základné funkcie
19
Telefonovanie
19
R˘chla voºba profilu
Kvalita signálu
Písanie textu
Menu poãas hovoru
Konferenãné hovory
Prístupové kódy
20
20
20
24
26
28
V˘ber funkcií a volieb
29
Strom menu
30
Správy
32
NapísaÈ krátku správu
VytvoriÈ multimediálnu správu
Prijaté správy
Odoslané správy
Koncepty
Vypoãut' hlasovú po‰tu
Informaãná správa
·ablóny
Nastavenia
32
33
35
36
37
38
38
39
41
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 3
44
Diár
57
Zme‰kané hovory
Prijaté hovory
Volané ãísla
ZmazaÈ posledné hovory
Tarifikácia hovoru
Informácie GPRS
44
44
44
45
45
46
Budík
Zoznam úloh
Telefónny zoznam
57
57
58
Zábava a nástroje
62
Profily
47
Zmena profilu – AktivovaÈ
Prispôsobenie profilov - PrispôsobiÈ
Prispôsobenie profilov - PremenovaÈ
47
47
48
Nastavenia
49
Obºúbené
Hry
Kalkulaãka
Moja zloÏka
Prevodnik jednotiek
Svetov˘ ãas
Hlasov˘ záznamník
Stav pamäte
62
62
62
63
63
64
64
64
Dátum a ãas
Nastavenia telefónu
Nastavenia hovoru
Bezpeãnostné nastavenia
Nastavenia siete
Nastavenie GPRS
Pôvodné nastavenia
49
49
50
53
55
56
56
Obsah
Register hovorov
3
C1150_Slo_1121
Obsah
4
2005.11.22
11:6 AM
Page 4
Internet
65
Domov
ZáloÏky
Profily
ÍsÈ na URL
Nastavenie vyrovnávacej pamäte
Nastavenia súborov cookie
Bezpeãnostná certifikácia
ZmazaÈ profily
Verzia prehliadaãa
65
65
65
67
67
67
68
68
68
V menu prehliadaãa
69
Java
70
Aplikácie
StiahnuÈ
Profily
70
70
70
Príslu‰enstvo
71
Technické údaje
72
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 5
Úvod
Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol
preãiarknutej smetnej nádoby s kolieskami,
znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje
európskej Smernici ã. 2002/96/EC.
2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by
mali byÈ zlikvidované oddelene od
komunálneho odpadu prostredníctvom na to
urãen˘ch zbern˘ch zariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej
správy.
3. Správnou likvidáciou star˘ch zariadení
pomôÏete predchádzaÈ potenciálnym
negatívnym následkom pre prostredie a
ºudské zdravie.
4. Podrobnej‰ie informácie o likvidácii star˘ch
zariadení nájdete na miestnom úrade, v
sluÏbe na likvidáciu odpadu alebo u
predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
Úvod
BlahoÏeláme Vám k zakúpeniu pokroãilého a
kompaktného mobilného telefónu C1150,
navrhnutého na prácu s najnov‰ími digitálnymi
technológiami z oblasti mobilnej komunikácie.
Tento návod na obsluhu obsahuje dôleÏité
informácie o obsluhe a prevádzke tohto
telefónu. Prosíme, ãítajte v‰etky informácie
pozorne, aby ste dosiahli optimálny v˘kon
prístroja a aby ste sa vyhli jeho po‰kodeniu
alebo nesprávnemu pouÏívaniu. Akákoºvek
zmena alebo modifikácia prístroja, ktorá nie je
v˘slovne schválená t˘mto návodom na
obsluhu, môÏe spôsobiÈ zneplatnenie záruky
na tento prístroj.
5
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 6
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
6
Preãítajte si tieto jednoduché pokyny. Poru‰enie
t˘chto pravidiel môÏe byÈ nebezpeãné alebo
protizákonné. ëal‰ie podrobné informácie sú
obsiahnuté v tomto návode.
]
Expoziãné normy pre mobilné telefóny
pouÏívajú meraciu jednotku, ktorá je známa
ako ‰pecifick˘ absorbovan˘ v˘kon (angl.
Specific Absorption Rate — SAR). Merania
SAR sa vykonávajú v ‰tandardn˘ch
prevádzkov˘ch polohách s telefónom, ktor˘
vysiela na maximálnom certifikovanom v˘kone
vo v‰etk˘ch testovan˘ch frekvenãn˘ch
pásmach.
]
Hoci sa hodnoty SAR jednotliv˘ch modelov
telefónov LG môÏu odli‰ovaÈ, sú v‰etky
v súlade s príslu‰n˘mi smernicami na
expozíciu VF Ïiarením.
]
Limit SAR, odporúãan˘ Medzinárodnou
komisiou na ochranu pred neionizujúcou
radiáciou (angl. International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP),
je 2 W/kg, priãom ide o priemernú hodnotu na
10 gramov tkaniva.
]
Najvy‰‰ia hodnota SAR testovaná DASY4 pre
tento model na pouÏitie pri uchu je 0,676
W/kg (10g)
StupeÀ rizika vystavenia
vysokofrekvenãnej (VF)
energii
Informácia o stupni rizika rádiov˘ch væn a
‰pecifickom absorbovanom v˘kone (SAR)
Model mobilného telefónu C1150 bol navrhnut˘
tak, aby vyhovoval bezpeãnostn˘m
poÏiadavkám na expozíciu vysokofrekvenãn˘mi
vlnami. Tieto poÏiadavky sú zaloÏené na
vedeck˘ch smerniciach, ktoré zah⁄Àajú
bezpeãnostné rezervy, aby zaistili bezpeãnosÈ
v‰etk˘ch osôb nezávisle od veku a zdravotného
stavu.
C1150_Slo_1121
]
2005.11.22
11:6 AM
Page 7
ZabráÀte pádu telefónu na zem.
]
Nevystavujte prístroj mechanick˘m vibráciám
ani nárazom.
]
Povrchová úprava telefónu sa môÏe po‰kodiÈ
v prípade vloÏenia prístroja do drsného alebo
vinylového obalu.
]
Na ãistenie zovÀaj‰ku prístroja pouÏívajte
suché tkaniny. (NepouÏívajte rozpú‰Èadlo ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.)
Upozornenie! PouÏívajte v˘luãne batérie,
nabíjaãku a príslu‰enstvo schválené na
pouÏívanie s t˘mto modelom telefónu.
PouÏívaním ak˘chkoºvek in˘ch typov môÏu
stratiÈ platnosÈ v‰etky povolenia a záruky
platné na telefón a môÏe to byÈ nebezpeãné.
]
Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani
prachu.
]
Nenechávajte telefón v blízkosti kreditn˘ch
kariet alebo cestovn˘ch lístkov, môÏe pôsobiÈ
na informáciu na magnetick˘ch pásoch.
]
Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava,
zverte ho kvalifikovanému servisnému
stredisku.
]
Nedot˘kajte sa displeja ostr˘mi predmetmi,
môÏe to po‰kodiÈ telefón.
]
Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
]
UdrÏiavajte telefón vo väã‰ej vzdialenosti od
elektrick˘ch zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobn˘ poãítaã.
]
PouÏívajte príslu‰enstvo opatrne. Nedot˘kajte
sa zbytoãne antény.
]
Telefón nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla,
ako sú radiátory alebo sporáky.
StarostlivosÈ o telefón a jeho
údrÏba
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
]
Informácie SAR pre obyvateºov
v krajinách/oblastiach, ktoré prijali limit SAR
odporúãan˘ In‰titútom elektrického a
elektronického inÏinierstva (angl. Institute of
Electrical and Electronics Engineers — IEEE),
ktor˘ je 1,6 W/kg na priemernú hodnotu
tkaniva 1 gram.
7
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 8
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
8
Úãinné pouÏívanie telefónu
Aby ste dosiahli optimálny v˘kon a
minimálnu spotrebu energie batérie,
dodrÏiavajte, nasledujúce pokyny:
]
]
BezpeãnosÈ cestnej
premávky
Zistite si pravidlá pouÏívania mobiln˘ch
telefónov v oblastiach, kde vediete vozidlo.
Tento prístroj sa pouÏíva rovnako ako iné
telefóny.
]
Poãas riadenia vozidla nedrÏte telefón v ruke.
Ak telefón podporuje infraãerven˘ prenos dát,
nikdy nemierte infraãerven˘m lúãom do oka.
]
Venujte plnú pozornosÈ riadeniu.
]
Ak môÏete, pouÏívajte sadu „hands free".
]
Keì to dopravná situácia umoÏÀuje, pred
uskutoãnením hovoru odboãte z vozovky a
zaparkujte.
]
Vysokofrekvenãná energia môÏe ovplyvniÈ
niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad autorádio ãi
bezpeãnostn˘ systém.
]
Ak máte vozidlo vybavené airbagom,
neumiestÀujte Ïiadne predmety, vrátane
in‰talovan˘ch alebo prenosn˘ch bezdrôtov˘ch
zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do
oblasti, kam sa airbag rozpína. Mohlo by to
v prípade aktivácie airbagu spôsobiÈ váÏne
zranenia.
Elektronické zariadenia
V‰etky mobilné telefóny môÏu interferovaÈ,
ão môÏe ovplyvniÈ v˘kon in˘ch
elektronick˘ch zariadení.
]
NepouÏívajte mobiln˘ telefón v blízkosti
zdravotníckych prístrojov bez v˘slovného
povolenia. Vyh˘bajte sa umiestneniu telefónu
do blízkosti kardiostimulátora, napríklad
v náprsnom vrecku.
]
Mobilné telefóny môÏu ru‰iÈ niektoré typy
naãúvacích zariadení.
]
Men‰ie ru‰enie môÏe ovplyvniÈ televízory,
rádia, osobné poãítaãe a pod.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 9
V lietadle
NepouÏívajte telefón v oblasti, kde sa
uskutoãÀujú odstrelové práce. V‰ímajte si
obmedzenia a dodrÏujte v‰etky nariadenia a
predpisy.
Bezdrôtové prístroje môÏu v lietadlách
spôsobovaÈ ru‰enie.
Potenciálne explozívne
prostredia
]
]
NepouÏívajte telefón na ãerpacích staniciach.
NepouÏívajte ho v blízkosti paliva alebo
chemikálií.
NepreváÏajte a neskladujte horºavé plyny,
kvapaliny alebo v˘bu‰né materiály
v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho
príslu‰enstvo.
]
Vypnite telefón pred nastúpením do
akéhokoºvek lietadla.
]
NepouÏívajte telefón na letisku bez povolenia
posádky.
Deti
UdrÏujte telefón na bezpeãnom mieste mimo
dosahu detí. Skladá sa z drobn˘ch ãastí, ktoré
môÏu v prípade prehltnutia spôsobiÈ dusenie.
TiesÀové volania
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
OblasÈ odstrelov˘ch prác
TiesÀové volania nemusia byÈ dostupné vo
v‰etk˘ch mobiln˘ch sieÈach. Preto by ste nemali
byÈ nikdy závislí iba od tiesÀového volania
z telefónu. Podrobnej‰ie informácie získate u
miestneho poskytovateºa sluÏieb.
9
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 10
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie
10
Informácie o batérii a jej
údrÏbe
]
Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybíjaÈ.
Na rozdiel od in˘ch batériov˘ch systémov
nemá batéria pribalená k prístroju Ïiadny
pamäÈov˘ efekt, ktor˘ by mohol zníÏiÈ jej
v˘kon.
]
PouÏívajte len batérie a nabíjaãky LG.
Nabíjaãky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali ÏivotnosÈ batérie.
]
Nerozoberajte a neskratujte batérie.
]
UdrÏujte kovové kontakty batérie ãisté.
]
VymeÀte batériu, ak uÏ neposkytuje prijateºn˘
v˘kon. ÎivotnosÈ batérie je aÏ niekoºko stoviek
nabíjacích cyklov.
]
Ak sa batéria dlh‰í ãas nepouÏívala, nabite ju,
aby ste maximalizovali jej pouÏiteºnosÈ.
]
Nevystavujte nabíjaãku batérií priamemu
slneãnému Ïiareniu ani vysokej vlhkosti
(napríklad v kúpeºni).
]
Nenechávajte batériu na horúcich alebo
studen˘ch miestach, môÏe to zhor‰iÈ jej
v˘kon.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 11
Funkcie telefónu C1150
Funkcie telefónu C1150
âasti telefónu
Pohºad na otvoren˘ telefón
Slúchadlo
Displej
Tlaãidlo telefónneho
zoznamu
ªavé kontextové tlaãidlo
Tlaãidlo profilov
Tlaãidlo PrijaÈ
Tlaãidlo Obºúbené
Tlaãidlo správ
Pravé kontextové tlaãidlo
Tlaãidlo na zapnutie/ vypnutie
Tlaãidlo na vymazanie/ opustenie
ponuky
Tlaãidlá ãíslic a znakov
Tlaãidlo *
Tlaãidlo #
Mikrofón
11
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 12
Funkcie telefónu C1150
Funkcie telefónu C1150
Pohºad zozadu
Oãko na remienok
Zámok batérie
DrÏiak SIM karty
Batéria
V˘vody batérie
Konektor na kábel/
konektor na nabíjanie batérie/
Konektor na automobilovú sadu hands-free
12
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 13
Tlaãidlo Opis
Tlaãidlo PrijaÈ
SlúÏi na vytáãanie telefónneho ãísla a
prijatie hovoru. Ak stlaãíte toto tlaãidlo
bez vloÏenia ãísla, zobrazia sa posledné
volané hovory, prijaté a zme‰kané
hovory.
Nasledujúca tabuºka predstavuje klávesy
telefónu.
Opis klávesnice
ªavé kontextové tlaãidlo/ Pravé
kontextové tlaãidlo
KaÏdé z t˘chto tlaãidiel slúÏi na funkciu,
ktorá je uvedená na displeji nad
príslu‰n˘m tlaãidlom.
Navigaãné tlaãidlá
SlúÏia na prechádzanie menu a presun
kurzora. Tieto tlaãidlá môÏete tieÏ pouÏiÈ
na r˘chly prístup k nasledujúcim
funkciám:
• Horné navigaãné tlaãidlo (
):
Skratka k vyhºadávaniu v telefónnom
zozname.
• Dolné navigaãné tlaãidlo (
):
Skratka do menu Obºúbené.
• ªavé navigaãné tlaãidlo ( ): Skratka
do menu Profily.
• Pravé navigaãné tlaãidlo ( ): Skratka
do menu Prijaté správy.
~
Tlaãidlo Opis
Tlaãidlá ãíslic a znakov
SlúÏia na voºbu telefónnych ãísel
v pohotovostnom reÏime a na písanie
ãísel alebo znakov v reÏime editácie. Ak
tieto tlaãidlá na chvíºu podrÏíte stlaãené:
•
•
•
Funkcie telefónu C1150
Opis klávesnice
voláte svoju schránku odkazov.
voláte medzinárodné hovory.
volíte telefónne ãísla
s pouÏitím R˘chlej voºby.
Tlaãidlo na zapnutie/vypnutie
Pomocou tohto tlaãidla môÏete ukonãiÈ
alebo odmietnuÈ hovor. Toto tlaãidlo
slúÏi aj na zapnutie a vypnutie telefónu,
ak ho podrÏíte stlaãené niekoºko
sekúnd. PouÏíva sa aj na vymazanie
znakov alebo na návrat do menu.
13
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 14
Funkcie telefónu C1150
Funkcie telefónu C1150
14
Tlaãidlo Opis
Tlaãidlo ZmazaÈ
Po kaÏdom stlaãení vymaÏe jeden znak.
PodrÏaním tlaãidla zmaÏete cel˘ text.
MôÏete sa tieÏ pomocou neho vrátiÈ do
predchádzajúceho zobrazenia. Keì toto
tlaãidlo podrÏíte krátko stlaãené
v pohotovostnom reÏime, zobrazí sa
zoznam hlasov˘ch poznámok.
Postranné tlaãidlá
Tlaãidlo
Opis
Postranné tlaãidlá na pohyb
nahor/nadol
Ak je telefón otvoren˘, môÏete
v pohotovostnom reÏime regulovaÈ
hlasitosÈ tlaãidiel a poãas hovoru
hlasitosÈ slúchadla.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 15
Nasledujúca tabuºka opisuje rôzne indikátory a
ikony, ktoré sa objavujú na displeji telefónu.
Ikony na displeji
Ikona
Opis
Ikona
Opis
Informuje o sile signálu siete.
ObdrÏali ste push správu.
Hovor je spojen˘.
V kalendári je uloÏená
poznámka.
MôÏete pouÏívaÈ sluÏby
GPRS.
V‰etky zvuky sú vypnuté.
Indikuje, Ïe pouÏívate
roaming.
V profile pouÏité menu
Normálne.
Na odchádzajúce hovory sa
pouÏíva linka 1 alebo 2 (ak
pouÏívate sluÏbu dvoch liniek).
V profile pouÏité menu Hlasito.
Alarm bol nastaven˘ a je
aktívny.
V profile pouÏité menu
Slúchadlá.
Informuje o stave batérie.
V profile pouÏité menu
Automobil.
Je nastavené presmerovanie
hovoru.
ObdrÏali ste textovú správu.
ObdrÏali ste hlasovú správu.
Funkcie telefónu C1150
Informácie na displeji
V profile pouÏité menu Ticho.
15
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 16
Zaãíname
Zaãíname
VloÏenie SIM karty a batérie
2. Vybratie SIM karty
1. VloÏenie SIM karty
Ak chcete vybraÈ SIM kartu, postupujte podºa
nasledujúcich in‰trukcií:
DrÏiak na SIM kartu sa nachádza na zadnej
strane telefónu. Postupujte podºa nasledujúcich
in‰trukcií:
1. Ak je batéria zaloÏená v telefóne, vyberte ju.
2. Vyberte SIM kartu z drÏiaka
1. Ak je batéria zaloÏená v telefóne, vyberte ju.
2. VloÏte SIM kartu do drÏiaka, jej pozlátené
kontakty smerujú nadol do telefónu.
Upozornenie
] Ak vyberiete batériu zo zapnutého telefónu, môÏete
naru‰iÈ jeho správne fungovanie.
] Kovové kontakty na SIM karte sa môÏu ºahko
po‰kodiÈ po‰kriabaním. Venujte osobitnú pozornosÈ
vkladaniu SIM karty a zaobchádzaniu s Àou. VÏdy
sa riaìte in‰trukciami, ktoré sa dodávajú spolu so
SIM kartou.
16
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 17
4. Nabitie batérie
1. PriloÏte batériu k telefónu tak, aby v˘ãnelky
na spodnej strane batérie zapadli do
zodpovedajúcich otvorov v tele telefónu.
K˘m pripojíte nabíjaãku k telefónu, skontrolujte,
ãi ste zaloÏili batériu.
1. Konektor nabíjaãky vsuÀte do otvoru na
spodnej ãasti telefónu tak, aby ‰ípka na
konektore ukazovala na telefón (pozri
obrázok). Po pripojení je nabíjaãka pripravená
na pouÏitie.
Zaãíname
3. ZaloÏenie batérie
2. Batériu dotlaãte do správnej pozície.
2. Zapojte nabíjaãku do sieÈovej zásuvky.
PouÏívajte v˘hradne príslu‰enstvo dodávané
spolu s telefónom.
17
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 18
Zaãíname
Zaãíname
Varovanie
] Keì pripájate nabíjaãku, nepouÏívajte hrubú silu,
mohli by ste po‰kodiÈ telefón alebo nabíjaãku.
5. Odpojenie nabíjaãky
Stlaãte postranné tlaãidlá, ako to ukazuje
obrázok, a odpojte konektor.
Poznámka
] Pred pouÏitím telefónu sa presvedãte, Ïe je batéria
úplne nabitá.
] Poãas nabíjania nevyberajte batériu ani SIM kartu.
] Keì sa prestanú pohybovaÈ ãiarky na indikátore stavu
batérie, je nabíjanie dokonãené.
Poznámka
] Ak sa batéria správne nenabíja, vypnite a zapnite
telefón a potom dajte batériu znovu nabiÈ. MôÏete
tieÏ skúsiÈ nabiÈ batériu po jej vybratí a opätovnom
vloÏení.
18
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 19
Základné funkcie
2. Zobrazí sa menu, z ktorého vyberiete HºadaÈ
stlaãením tlaãidla
.
Volanie
3. Keì nájdete poÏadovanú poloÏku
prehºadávaním mien alebo ãísel, stlaãte
a ãíslo sa vytoãí.
1. Pomocou tlaãidiel navoºte telefónne ãíslo
vrátane predvoºby. Ak chcete ãíslo vymazaÈ,
stlaãte
.
2. âíslo vytoãíte stlaãením
3. Hovor ukonãíte tlaãidlom
.
.
Medzinárodné hovory
1. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo
, aby sa
zobrazila medzinárodná predvoºba. Znak
môÏete nahradiÈ medzinárodn˘m
prístupov˘m kódom.
2. Navoºte predvoºbu krajiny, mesta a telefónne
ãíslo.
3. Stlaãte
Ak chcete poãas hovoru nastaviÈ hlasitosÈ
slúchadla, pouÏite postranné tlaãidlá ( ) .
Stlaãením horného postranného
tlaãidla hlasitosÈ zv˘‰ite a stlaãením dolného
postranného tlaãidla ju zníÏite.
Poznámka
] Stlaãením postrann˘ch tlaãidiel v pohotovostnom
reÏime nastavíte hlasitosÈ klávesnice.
Prijatie hovoru
Keì vám niekto zavolá, zaãne telefón zvoniÈ.
Ak moÏno hovor identifikovaÈ, na displeji sa
zobrazí telefónne ãíslo volajúceho (alebo jeho
meno, ak je uloÏené v telefónnom zozname).
.
Telefonovanie s pouÏitím
telefónneho zoznamu
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte
Nastavenie hlasitosti
Základné funkcie
Telefonovanie
[Mená].
1. Otvorením telefónu prijmete prichádzajúci
hovor. (Keì je v reÏime prijatia hovoru
19
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 20
Základné funkcie
Základné funkcie
nastavené otvorenie telefónu. Pozrite si
stranu 51 (Menu 4.3.2))
Poznámka
] Ak je ako reÏim Prijatia hovoru zvolené Stlaãte
ºubovoºné tlaãidlo (pozrite si stranu 51), prijmete
hovor stlaãením ºubovoºného tlaãidla okrem tlaãidla
a pravého kontextového tlaãidla.
]
]
Ak nechcete prijaÈ prichádzajúci hovor,
podrÏte postranné tlaãidlo na ºavej strane
telefónu bez toho, aby ste telefón otvorili.
Hovor môÏete prijaÈ, i keì sa nachádzate
v telefónnom zozname alebo v inom menu.
2. Ak chcete hovor ukonãiÈ, zatvorte telefón
alebo stlaãte tlaãidlo
.
R˘chla voºba profilu
Po otvorení telefónu aktivujete podrÏaním
ºavého navigaãného tlaãidla
r˘chlu voºbu
profilu telefónu (tich˘, hlasn˘, vibrovanie a
pod.).
20
Kvalita signálu
Silu signálu môÏete vidieÈ prostredníctvom
indikátora signálu (
) na displeji. Sila
signálu sa môÏe meniÈ, najmä vo vnútri budov.
Presunutie k oknu môÏe zlep‰iÈ príjem signálu.
Písanie textu
Pomocou tlaãidiel ãíslic a znakov môÏete písaÈ
text. Napríklad môÏete ukladaÈ mená do
telefónneho zoznamu, písaÈ správy alebo
vytvoriÈ osobn˘ pozdrav.
Telefón umoÏÀuje nasledujúce moÏnosti písania
textu:
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 21
Tento reÏim umoÏÀuje písaÈ slová pomocou
jedného stlaãenia tlaãidla pre kaÏdé písmeno.
KaÏdé tlaãidlo na klávesnici telefónu obsahuje
viac ako jedno písmeno. ReÏim T9 automaticky
porovnáva stlaãenia tlaãidiel s intern˘m
slovníkom a urãí príslu‰né slovo, takÏe
potrebujete omnoho menej stlaãení ako pri
reÏime tradiãnej klávesnice ABC. Toto sa
obãas oznaãuje ako prediktívny text.
ReÏim klasickej klávesnice (reÏim ABC)
V tomto reÏime pí‰ete písmená opakovan˘m
stláãaním príslu‰ného tlaãidla, aÏ k˘m sa
nezobrazí Ïiadané písmeno.
âíseln˘ reÏim (reÏim 123)
Stlaãením tlaãidiel pí‰ete príslu‰né ãísla. Ak
chcete písaÈ ãísla do textového poºa, pridrÏte
tlaãidlo , aÏ k˘m sa nezobrazí informácia o
zapnutí reÏimu 123.
Zmena reÏimu písania textu
1. Keì sa nachádzate v poli,
ktoré umoÏnuje vloÏenie
znakov, môÏete
spozorovaÈ indikátor
textového reÏimu
v pravom hornom rohu
displeja.
ReÏim písania textu
2. Stlaãením tlaãidla
.
zmeníte reÏim písania
MoÏnosti
textu Aktuálny reÏim
písania textu môÏete
vidieÈ v pravom hornom rohu displeja.
]
Základné funkcie
ReÏim T9
VloÏiÈ
PouÏívanie reÏimu T9
Prediktívny reÏim písania textu T9 umoÏÀuje
písaÈ slová jednoduch‰ie a s minimálnym
poãtom stlaãen˘ch tlaãidiel. Postupne so
stláãaním jednotliv˘ch tlaãidiel telefón zobrazuje
znaky, o ktor˘ch predpokladá, Ïe ich chcete
napísaÈ. Toto rozhodnutie uskutoãÀuje na
základe vstavaného slovníka. Do slovníka
môÏete pridávaÈ nové slová. Keì sú nové slová
vloÏené, odráÏa sa to na priorite jednotliv˘ch
ponúk zo slovníka.
21
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 22
Základné funkcie
Základné funkcie
1. Keì ste v reÏime písania textu T9, stláãajte
tlaãidlá
aÏ
. KaÏdé tlaãidlo iba raz.
]
Slovo sa mení s pribúdajúcimi písmenami.
Nev‰ímajte si, ão je na displeji, aÏ k˘m
neskonãíte s vkladaním písmen.
]
Ak je slovo po skonãení písania písmen
stále nesprávne, pomocou dolného
navigaãného tlaãidla si môÏete vybraÈ zo
slov v slovníku, ktoré patria k danej
kombinácii tlaãidiel.
Príklad (pri anglickom nastavení T9):
Stlaãte
na slovo Home.
Stlaãte
[dolné navigaãné
tlaãidlo] na slovo Good.
]
]
22
Ak poÏadované slovo nie je v ponuke
slovníka, vloÏte ho pouÏitím reÏimu ABC.
Jazyk reÏimu T9 si môÏete vybraÈ. Stlaãte
ºavé kontextové tlaãidlo [MoÏnosti] a vyberte
voºbu Jazyky T9. Zvoºte poÏadovan˘ jazyk
reÏimu T9. ReÏim T9 môÏete tieÏ vypnúÈ
v˘berom voºby T9 vypnuté. ·tandardne je
reÏim T9 zapnut˘.
2. Najprv vloÏte celé slovo a potom ho môÏete
upraviÈ alebo vymazaÈ ºubovoºné písmená.
3. Dokonãite kaÏdé slovo medzerníkom
stlaãením tlaãidla
. Jednotlivé písmená
vymaÏete tlaãidlom
. Ak tlaãidlo
podrÏíte stlaãené, vymaÏete celé slová.
Poznámka
] Ak chcete ukonãiÈ písanie textu a text neuloÏiÈ,
stlaãte
reÏimu.
]
. Telefón prejde do pohotovostného
PouÏívanie reÏimu ABC
Na písanie textu pouÏívajte tlaãidlá
aÏ
1. Stlaãte tlaãidlo oznaãené príslu‰n˘m
písmenom:
]
jedenkrát pre prvé písmeno,
]
dvakrát pre druhé písmeno
]
a tak ìalej.
2. Medzeru vloÏíte tlaãidlom
Jednotlivé
písmená vymaÏete tlaãidlom
. Ak tlaãidlo
podrÏíte stlaãené, vymaÏete cel˘ displej.
.
C1150_Slo_1121
2005.11.23
2:6 PM
Page 23
] ëal‰ie podporované znaky nájdete v nasledujúcej
tabuºke s alfanumerick˘mi tlaãidlami.
Tlaãidlo
]
PouÏívanie reÏimu 123 (ãíseln˘)
ReÏim 123 umoÏÀuje vkladaÈ do textu ãísla
(napríklad telefónne ãíslo).
Stlaãte tlaãidlá prislúchajúce jednotliv˘m
ãísliciam a potom prepnite do príslu‰ného
textového reÏimu.
Základné funkcie
Poznámka
23
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 24
Základné funkcie
Základné funkcie
Menu poãas hovoru
Prepnutie medzi dvoma hovormi
Poãas hovoru vyzerá displej telefónu inak ako
v ‰tandardnom hlavnom menu, do ktorého sa
vchádza z pohotovostného reÏimu.
MoÏnosti, ktoré máte poãas telefonovania, sú
opísané niωie.
Na prepnutie medzi dvoma hovormi vyberte
[MoÏnosti], potom vyberte VymeniÈ, alebo
stlaãte tlaãidlo
[PrijaÈ].
Poãas hovoru
Jeden z dvoch hovorov môÏete vybraÈ
stlaãením tlaãidla so ‰ípkou nahor/nadol. Ak
chcete jeden z dvoch hovorov ukonãiÈ, vyberte
ho a potom stlaãte tlaãidlo
[SkonãiÈ]
PodrÏanie hovoru
Prijatie prichádzajúceho hovoru
Ak voláte alebo prijímate hovor, stlaãením
[PrijaÈ] podrÏíte prebiehajúci hovor.
K podrÏanému hovoru sa vrátite stlaãením
[PrijaÈ].
Keì telefón zvoní, prichádzajúci hovor prijmete
stlaãením tlaãidla
[PrijaÈ].
Uskutoãnenie druhého hovoru
Z telefónneho zoznamu si môÏete vybraÈ druhé
ãíslo na uskutoãnenie druhého hovoru. Stlaãte
[Mená], potom vyberte HºadaÈ. Na uloÏenie
volaného ãísla do telefónneho zoznamu poãas
hovoru stlaãte
[Mená] a potom vyberte
PridaÈ nové.
24
Telefón vás môÏe upozorniÈ na prichádzajúci
hovor aj poãas prebiehajúceho iného hovoru.
V slúchadle zaznie tón a na displeji sa zobrazí,
Ïe máte druh˘ hovor. Táto funkcia sa volá ëal‰í
hovor na linke a k dispozícii je iba vtedy, ak ju
podporuje sieÈ. Podrobnosti o tom, ako funkciu
aktivovaÈ a deaktivovaÈ, nájdete v ãasti ëal‰í
hovor na linke [Menu 4-3-4].
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 25
MôÏete ukonãiÈ aktuálny hovor a prijaÈ ãakajúci
hovor stlaãením tlaãidla
[Menu] a v˘berom
voºby UkonãiÈ a prijaÈ.
Odmietnutie prichádzajúceho
hovoru
Vypnutie mikrofónu
Stlaãením
[MoÏnosti] a vybratím voºby StlmiÈ
môÏete vypnúÈ mikrofón. Mikrofón sa dá opäÈ
zapnúÈ stlaãením
[Zru‰iÈ tlmenie]. Ak je
mikrofón stlmen˘, volajúci vás nepoãuje, ale vy
poãujete jeho.
Základné funkcie
Ak je ëal‰í hovor na linke aktivovan˘, môÏete
podrÏaÈ prv˘ hovor a prijaÈ druh˘ – stlaãíte
[PrijaÈ] alebo vyberiete
[PrijaÈ], potom
UkonãiÈ a prijaÈ.
Prepínanie tónov DTMF poãas
hovoru
Prichádzajúci hovor môÏete odmietnuÈ tlaãidlom
[SkonãiÈ] alebo dlh˘m stlaãením
[postranné tlaãidlá na pohyb
nahor/nadol], ak je telefón zavret˘.
Ak chcete poãas hovoru zapnúÈ tóny DTMF
(napríklad preto, aby ste vyuÏili sluÏby
automatickej ústredne), vyberte
[MoÏnosti]
a potom DTMF zapnuté. Rovnak˘m postupom
je moÏné tóny DTMF vypnúÈ.
Ak telefonujete, môÏete odmietnuÈ prichádzajúci
hovor stlaãením tlaãidla
[Menu] a vybratím
voºby OdmietnuÈ, alebo stlaãením tlaãidla
[SkonãiÈ].
Vyvolanie menu Správy a menu
SIM Tool Kit
MoÏnosti menu Správy a menu SIM Tool Kit
môÏete zvoliÈ z menu volania tak, Ïe vyberiete
[MoÏnosti]. Menu SIM Tool Kit sa dá zobraziÈ
iba vtedy, ak SIM karta vo va‰om mobilnom
telefóne podporuje sluÏbu SIM Tool Kit.
25
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 26
Základné funkcie
Základné funkcie
Konferenãné hovory
Uskutoãnenie druhého hovoru
SluÏba konferenãn˘ch hovorov umoÏÀuje viesÈ
hovor súãasne s viacer˘mi volajúcimi, za
predpokladu, Ïe vበoperátor túto funkciu
podporuje.
Poãas telefonovania môÏete uskutoãniÈ druh˘
hovor. Navoºte druhé ãíslo a stlaãte
[PrijaÈ]. Hneì ako sa druh˘ hovor spojí, prv˘ sa
automaticky podrÏí. Medzi hovormi sa prepínate
v˘berom
[MoÏnosti] a voºbou VymeniÈ.
Konferenãn˘ hovor sa dá aktivovaÈ iba vtedy,
keì máte jeden hovor aktívny a druh˘ podrÏan˘,
teda ste prijali obidva hovory. Hneì ako je
konferenãn˘ hovor aktivovan˘, osoba, ktorá ho
aktivovala, môÏe hovory spojiÈ, ukonãiÈ alebo
rozdeliÈ (odpojiÈ ich od konferencie, ale
pokraãovaÈ v súkromnom hovore).
Konferencie moÏno spojiÈ maximálne päÈ osôb.
Kontrolu nad konferenãn˘m hovorom má iba
ten, kto ho aktivoval, a iba ten k nemu môÏe
pridávaÈ ìal‰ie hovory.
26
Aktivovanie konferenãného
hovoru
PodrÏan˘ hovor sa dá pripojiÈ k aktívnemu a tak
sa aktivuje konferenãn˘ hovor. Na to pouÏite
[MoÏnosti] a potom Konferenãn˘ hovor /
PripojiÈ.
PodrÏanie konferenãného hovoru
Na podrÏanie konferenãného hovoru pouÏite
[MoÏnosti] a potom Konferenãn˘ hovor /
PodrÏaÈ v‰etky hovory.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 27
PodrÏanie ãlena konferenãného
hovoru
PodrÏan˘ konferenãn˘ hovor aktivujete
stlaãením
[MoÏnosti] avoºbou Konferenãn˘
hovor / PripojiÈ v‰etk˘ch.
Ak chcete podrÏaÈ jedno vybraté ãíslo
konferenãného hovoru, vyberte
[MoÏnosti] a
potom Konferenãn˘ hovor / VylúãiÈ.
Pripojenie hovorov ku
konferenãnému hovoru
Súkromn˘ hovor poãas
konferenãného hovoru
Aktívny hovor pripojíte k podrÏanému
konferenãnému hovoru stlaãením
[MoÏnosti]
a voºbou Konferenãn˘ hovor / PripojiÈ
v‰etk˘ch.
Ak chcete hovoriÈ s jedn˘m úãastníkom
konferenãného hovoru súkromne, vyberte jeho
ãíslo a potom
[MoÏnosti] a Konferenãn˘
hovor / Súkromn˘. V‰etci ostatní úãastníci
budú poãas súkromného hovoru podrÏaní.
Zobrazenie volajúcich
v konferenãnom hovore
Medzi ãíslami volajúcich, ktorí sú úãastníkmi
konferenãného hovoru, sa môÏete presúvaÈ
pomocou tlaãidiel
a
.
Základné funkcie
Aktivácia podrÏaného
konferenãného hovoru
Ukonãenie konferenãného hovoru
Práve zobrazen˘ úãastník konferenãného hovoru
sa dá odpojiÈ stlaãením tlaãidla
[SkonãiÈ].
Stlaãením
[MoÏnosti] a potom Konferenãn˘
hovor / SkonãiÈ ukonãíte konferenãn˘ hovor.
Voºbou
[MoÏnosti] a Konferenãn˘ hovor /
SkonãiÈ v‰etky volania sa ukonãia v‰etky aktívne
a podrÏané hovory.
27
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 28
Základné funkcie
Základné funkcie
Prístupové kódy
Kód PUK (4 aÏ 8 ãíslic)
Prístupové kódy opísané v tejto ãasti sluÏia na
to, aby ste zabránili neoprávnenému pouÏitiu
svojho telefónu. Prístupové kódy (okrem kódov
PUK a PUK2) môÏete zmeniÈ v menu ZmeniÈ
kódy [Menu 4-4-5].
Kód PUK (PIN Unblocking Key – kºúã
odblokovania PIN) je potrebn˘ na zmenu
zablokovaného kódu PIN. Kód PUK sa niekedy
dodáva spolu so SIM kartou. Ak ste ho so SIM
kartou nedostali, vyÏiadajte si ho od operátora.
Kód PIN (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PUK2 (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN (Personal Identification Number –
osobné identifikaãné ãíslo) chráni va‰u SIM
kartu pred neoprávnen˘m pouÏitím. Kód PIN
zvyãajne dostanete spolu so SIM kartou. Keì je
nastavené VyÏiadanie kódu PIN, bude telefón
ÏiadaÈ jeho vloÏenie po kaÏdom zapnutí. Keì je
VyÏiadanie kódu PIN naopak vypnuté, telefón
sa pripojí k sieti bez toho, aby kód Ïiadal.
Kód PUK2 sa dodáva spolu s niektor˘mi SIM
kartami a je potrebn˘ na zmenu zablokovaného
kódu PIN2. Ak kód stratíte, obráÈte sa na
operátora.
Kód PIN2 (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN2 sa dodáva spolu s niektor˘mi SIM
kartami a je potrebn˘ na prístup k niektor˘m
funkciám, ako napríklad k informáciám o cene
hovoru, pevnej voºbe. Tieto funkcie sú
k dispozícii iba vtedy, ak ich podporuje SIM
karta.
28
Bezpeãnostn˘ kód (4 aÏ 8 ãíslic)
Bezpeãnostn˘ kód chráni telefón pred
neoprávnen˘m pouÏívaním. Zvyãajne sa
dodáva spolu s telefónom. Tento kód si telefón
vyÏiada pri vymazaní v‰etk˘ch poloÏiek
v pamäti a pri aktivácii pôvodn˘ch nastavení.
Kód je prednastaven˘ na “0000”.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 29
V˘ber funkcií a volieb
Menu
Mená
Úloha kontextov˘ch tlaãidiel sa mení v závislosti
od aktuálneho kontextu. Pomenovanie
v spodnej ãasti displeja nad kaÏd˘m tlaãidlom
zobrazuje jeho aktuálnu úlohu.
Stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
na prístup do menu.
V˘ber funkcií a volieb
Telefón ponúka sadu funkcií, vìaka ktor˘m si
ho môÏete prispôsobiÈ. Tieto funkcie sa
nachádzajú v menu a podmenu a sú prístupné
prostredníctvom dvoch kontextov˘ch tlaãidiel
oznaãen˘ch (
)a(
). KaÏdé menu a
podmenu umoÏÀuje prezrieÈ si a pozmeniÈ
aktuálne nastavenia príslu‰n˘ch funkcií.
Stlaãte pravé
kontextové tlaãidlo
na aktiváciu
príslu‰nej akcie.
29
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:9 AM
Page 30
Strom menu
Strom menu
1. Správy
2. Register hovorov
1.1 NapísaÈ krátku správu
2.1 Zme‰kané hovory
4.1 Dátum a ãas
1.2 VytvoriÈ multimediálnu
správu
2.2 Prijaté hovory
4.2 Nastavenia telefónu
2.3 Volané ãísla
4.3 Nastavenia hovoru
1.3 Prijaté správy
1.4 Odoslané správy
2.4 ZmazaÈ posledné
hovory
4.4 Bezpeãnostné
nastavenia
1.5 Koncepty
2.5 Tarifikácia hovoru
4.5 Nastavenia siete
2.6 Informácie GPRS
4.6 Nastavenie GPRS
1.6 VypoãuÈ hlasovú po‰tu
1.7 Informaãná správa
3. Profily
1.8 ·ablóny
3.1 Normálne
1.9 Nastavenia
3.2 Hlasito
3.3 Slúchadlá
3.4 Auto
3.5 Iba vibrovaÈ
3.6 Ticho
30
4. Nastavenia
4.7 Pôvodné nastavenia
C1150_Slo_1121
2005.11.22
Page 31
7. Internet
5.1 Budík
7.1 Domov
5.2 Zoznam úloh
7.2 ZáloÏky
5.3 Telefónny zoznam
7.3 Profily
6. Zábava a nástroje
6.1 Obºúbené
6.2 Hry
6.3 Kalkulaãka
6.4 Moja zloÏka
Obsah tohto menu závisí
od SIM karty a ponuky
sluÏieb siete.
7.4 ÍsÈ na URL
7.5 Nastavenie
vyrovnávacej pamäte
7.6 Nastavenia súborov
cookie
6.5 Prevodnik jednotiek
7.7 Bezpeãnostná
certifikácia
6.6 Svetov˘ ãas
7.8 ZmazaÈ profily
6.7 Hlasov˘ záznamník
7.9 Verzia prehliadaãa
6.8 Stav pamäte
9. SluÏba SIM
Strom menu
5. Diár
11:6 AM
8. Java
8.1 Aplikácie
8.2 StiahnuÈ
8.3 Profily
31
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 32
Správy
Správy
Toto menu zah⁄Àa funkcie spojené s SMS
(Short Message Service – SluÏba krátkych
textov˘ch správ), MMS (Multimedia Message
Service – SluÏba multimediálnych správ),
hlasovou po‰tou a správami sluÏieb siete.
Upozornenie
NapísaÈ krátku správu
MoÏnosti
Menu 1.1
Správu môÏete písaÈ, upravovaÈ a sledovaÈ
poãet jej stránok.
môÏete posielaÈ farebné obrázky, zvuky, pouÏívaÈ
rôzne ‰t˘ly textu a podobne. Adresát v‰ak tieto
obrázky, zvuky ãi texty nemusí prijaÈ v správnej
podobe, ak jeho telefón nepodporuje tieto moÏnosti.
]
PoslaÈ: Odoslanie textovej správy.
1. VloÏte ãíslo adresáta.
1. Vstúpte do menu Správy stlaãením
[ZvoliÈ].
2. Stlaãením tlaãidla
adresátov.
2. Ak chcete napísaÈ novú správu, vyberte
NapísaÈ krátku správu.
3. Telefónne ãíslo môÏete pridaÈ aj z
telefónneho zoznamu.
3. Ak chcete vkladaÈ text zjednodu‰en˘m
spôsobom, pouÏite slovník T9. Viac informácií
nájdete na stranách 20 aÏ 23 (Písanie textu).
4. Po vloÏení ãísla stlaãte
4. Na vloÏenie symbolu, obrázku alebo zvuku
pouÏite [VloÏiÈ]
5. Ak chcete ‰pecifikovaÈ moÏnosti textu alebo
ukonãiÈ písanie, stlaãte
[Voºby].
32
] Pomocou telefónu podporujúceho EMS verzia 5
môÏete pridaÈ viacej
.
]
UloÏiÈ: UloÏenie správy medzi Koncepty.
]
Písmo: MôÏete vybraÈ VeºkosÈ a ·t˘l písma.
]
Farba: MôÏete vybraÈ farbu popredia a
pozadia.
]
Zarovnanie: Text správy môÏete zarovnaÈ
Vºavo, na Stred alebo Vpravo.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 33
PridaÈ do slovníka T9: Do slovníka môÏete
pridávaÈ vlastné slová. Toto menu sa zobrazí
iba v prediktívnom reÏime písania textu
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
]
Jazyky T9: Vyberte jazyk reÏimu T9.
ReÏim T9 môÏete deaktivovaÈ vybratím „T9
vypnuté“.
]
SkonãiÈ: Ak poãas písania správy vyberiete
voºbu SkonãiÈ, ukonãíte písanie a vrátite sa do
menu Správy. Správa, ktorú ste písali, sa
neuloÏí.
VloÏiÈ
]
Symbol: MôÏete vloÏiÈ ‰peciálny znak.
]
Obrázok: Do správy môÏete vloÏiÈ
prednastaven˘ obrázok alebo obrázok zo
zloÏky Moja zloÏka.
]
Zvuk: MôÏete vkladaÈ zvuky z kategórií
Predvolené a Moja zloÏka.
]
Textové ‰ablóny: MôÏete pouÏiÈ Textové
‰ablóny, ktoré sú prednastavené v telefóne.
]
Telefónny zoznam: MôÏete pridávaÈ
telefónne ãísla alebo emailové adresy
z Telefónneho zoznamu.
]
Podpis: K správe môÏete priloÏiÈ svoje
kontaktné informácie.
VytvoriÈ multimediálnu
správu
Správy
]
Menu 1.2
Multimediálne správy môÏete písaÈ, upravovaÈ a
sledovaÈ ich veºkosÈ.
1. Vstúpte do menu Správy stlaãením
[ZvoliÈ].
2. Ak chcete napísaÈ novú správu, vyberte
VytvoriÈ multimediálnu správu.
3. MôÏete vytvoriÈ novú správu alebo vybraÈ si
jednu z prednastaven˘ch ‰ablón
multimediálnych správ.
4. Po stlaãení pravého kontextového tlaãidla
[VloÏiÈ] môÏete pridaÈ Symbol, Obrázok,
Zvuk, Textovú ‰ablónu, Telefónny zoznam
alebo Podpis.
33
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 34
Správy
Voºby
Správy
]
PoslaÈ: Multimediálnu správu môÏete odoslaÈ
viacer˘m adresátom, stanoviÈ jej prioritu alebo
ju odoslaÈ neskôr.
]
ZobraziÈ: MôÏete si prezrieÈ ukáÏku
multimediálnej správy, ktorú vytvárate.
]
UloÏiÈ: Multimediálnu správu môÏete uloÏiÈ
do konceptov alebo ako ‰ablónu.
]
PridaÈ snímku: MôÏete pridaÈ ìal‰iu snímku
pred alebo za aktuálnu snímku.
]
Posun na snímku: MôÏete prejsÈ na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku.
]
ZmazaÈ snímku: Aktuálne snímky môÏete
vymazaÈ.
]
NastaviÈ formát snímky
- NastaviÈ ãasovaã: Na snímku, text,
obrázok a zvuk môÏete nastaviÈ ãasovanie.
- VymeniÈ text a obrázok: MôÏete navzájom
vymeniÈ umiestenie obrázka a textu
v správe.
34
]
OdstrániÈ médium: Zo snímky môÏete
odstrániÈ obrázok alebo zvuk. Táto moÏnosÈ
sa ponúkne iba vtedy, ak snímka obsahuje
nejaké médium.
]
PridaÈ do slovníka T9: Do slovníka môÏete
pridaÈ vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba
v prediktívnom reÏime písania textu
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
]
Jazyky T9: Vyberte jazyk reÏimu T9.
]
SkonãiÈ: Vrátite sa do menu Správy.
Upozornenie
] Ak poãas písania multimediálnej správy vyberiete
obrázok (veºkosÈ 15 kB), sÈahovanie môÏe trvaÈ
najmenej 15 sekúnd. Poãas sÈahovania sa nedá
aktivovaÈ nijaké tlaãidlo. Po 15 sekundách moÏno
pokraãovaÈ.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 35
Upozornenie
] Správa na SIM karte: Správa sa môÏe v˘nimoãne
Menu 1.3
Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa
sa potom uloÏí do schránky prijat˘ch správ.
V schránke prijat˘ch správ moÏno správy
rozli‰ovaÈ pomocou ikon. Podrobnosti nájdete
v tabuºke niωie.
]
Opis ikon
Ikona
uloÏiÈ na SIM kartu.
Pri oznámen˘ch multimediálnych správach
treba ãakaÈ na stiahnutie a spracovanie správy.
Bliωie informácie o nastavení oznamu nájdete
v poloÏke Nastavenia / Multimediálna správa
[Menu 1-9-2].
Opis
Správu moÏno preãítaÈ, ak ju vyberiete tlaãidlom
.
Multimediálna správa
]
OdpovedaÈ: MôÏete odpovedaÈ
odosielateºovi správy.
]
PreposlaÈ: Správu môÏete poslaÈ ìal‰ej
osobe.
]
VolaÈ naspäÈ: UmoÏÀuje vytoãiÈ ãíslo
odosielateºa správy.
]
ZmazaÈ: Aktuálnu správu môÏete vymazaÈ.
]
VybraÈ: MôÏete vybraÈ obrázok, zvuk a text.
Vybratá poloÏka sa uloÏí do Mojej zloÏky
alebo do Telefónneho zoznamu.
Krátka správa
Správa na SIM karte
Preãítaná správa
Oznámená multimediálna
správa
Ak telefón zobrazí „Nie je miesto na správu na
SIM karte”, treba vymazaÈ niektorú zo správ na
SIM karte zo schránky prijat˘ch alebo
odoslan˘ch správ. Ak telefón ukazuje „Nie je
miesto na správu”, môÏete miesto v pamäti
uvoºniÈ vymazaním správ, médií alebo aplikácií.
Správy
Prijaté správy
35
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 36
Správy
]
Správy
]
]
ZobraziÈ informácie: Pri kaÏdej prijatej
správe moÏno získaÈ tieto informácie: âíslo
odosielateºa, Predmet (iba pri multimediálnych
správach), Dátum a ãas odoslania správy, Typ
správy, VeºkosÈ správy.
Ikona
Odoslaná MMS
Neodoslaná MMS
Potvrdené doruãenie MMS
PrehraÈ (iba pri multimediálnych
správach): Multimediálne správy si môÏete
znova prehraÈ.
PrijaÈ (pri oznámen˘ch multimediálnych
správach): Ak je pri multimediálnej správe
nastavené Automatické stiahnutie vypnuté,
dostanete iba oznámenie o prijatí. Ak chcete
správu prijaÈ, treba vybraÈ voºbu [PrijaÈ].
Odoslané správy
Menu 1.4
V tomto menu si môÏete zobraziÈ zoznam a
obsah odoslan˘ch správ a tieÏ si môÏete overiÈ,
ãi doruãenie prebehlo úspe‰ne.
Opis
Odoslaná SMS
Neodoslaná SMS
Potvrdené doruãenie SMS
V kaÏdej správe môÏete stlaãením ºavého
kontextového tlaãidla [MoÏnosti] sprístupniÈ
nasledujúce moÏnosti.
Pri správach s dokonãen˘m prenosom
máte k dispozícii nasledujúce
moÏnosti.
] ZobraziÈ:
Zobrazí zvolenú správu.
] PreposlaÈ:
Prepo‰le zvolenú správu in˘m
príjemcom.
] ZmazaÈ:
ZmaÏe zvolenú správu zo schránky
odoslan˘ch správ.
36
C1150_Slo_1121
]
11:6 AM
Page 37
ZobraziÈ informácie: MôÏete zobraziÈ
informácie o zvolenej správe: predmet (len
pri multimediálnych správach), dátum a ãas
odoslania, typ správy a jej veºkosÈ, prioritu
(len pri multimediálnych správach) a
príjemcov.
ZmazaÈ v‰etko: ZmaÏe v‰etky správy
v schránke odoslan˘ch správ.
Pri správach s prebiehajúcim
prenosom máte k dispozícii
nasledujúce moÏnosti.
]
ZobraziÈ: Zobrazí zvolenú správu.
]
OdoslaÈ: Znovu sa pokúsi odoslaÈ správu.
]
Zru‰iÈ: Zru‰í prenos správy.
]
ZmazaÈ: Zru‰í prenos správy a správu
vymaÏe.
]
ZobraziÈ informácie: MôÏete zobraziÈ
informácie o zvolenej správe: predmet (len pri
multimediálnych správach), dátum a ãas
odoslania, typ správy a jej veºkosÈ, prioritu
(len pri multimediálnych správach) a
príjemcov.
]
OdoslaÈ v‰etky: Znovu odo‰le správu, ktorej
prenos nie je dokonãen˘.
]
Zru‰iÈ: Zru‰í prenos v‰etk˘ch správ.
]
ZmazaÈ v‰etko: Zru‰í prenos v‰etk˘ch správ
a v‰etky správy vymaÏe.
Koncepty
Správy
]
2005.11.22
Menu 1.5
MôÏete si prezeraÈ správy uloÏené ako
koncepty. Koncepty správ sa zobrazujú spolu s
dátumom a ãasom uloÏenia.V zozname sa
presúvajte pomocou horného/dolného
navigaãného tlaãidla.
Ikona
Opis
Multimediálna správa
Textová správa
Pri kaÏdom koncepte máte ìal‰ie moÏnosti.
Stlaãte
[Voºby].
]
ZobraziÈ: MôÏete si pozrieÈ vybratú správu.
]
UpraviÈ: MôÏete upraviÈ vybratú správu.
37
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 38
Správy
Správy
]
PoslaÈ: Zvolením tejto voºby odo‰lete
zvolenú správu.
]
ZmazaÈ: VymaÏe vybratú správu z prieãinka
Koncepty.
]
ZobraziÈ informácie: MôÏete si pozrieÈ
informácie o vybratej správe: predmet (len pri
multimediálnej správe), dátum a ãas uloÏenia,
typ správy a jej veºkosÈ, prioritu (len pri
multimediálnej správe).
]
ZmazaÈ v‰etko: VymaÏe v‰etky správy
z prieãinka Koncepty.
Vypoãut' hlasovú po‰tu
Informaãná správa
Menu 1.6
Toto menu vám poskytne r˘chly spôsob
prístupu k va‰ej hlasovej schránke (ak to
umoÏÀuje sieÈ). Pred pouÏitím tejto voºby musíte
vloÏiÈ ãíslo servera hlasovej schránky. Toto ãíslo
získate od svojho operátora.
Pri príchode novej hlasovej správy sa na displeji
zobrazí symbol
. Odporúãame vám zistiÈ si
u operátora bliωie informácie o tejto sluÏbe
kvôli správnemu nastaveniu telefónu.
38
Menu 1.7
Informaãné správy sú textové správy, ktoré
rozosiela sieÈ operátora. Obsahujú v‰eobecné
informácie, napríklad správy o poãasí, doprave,
taxisluÏbe, lekárÀach alebo cenách akcií. KaÏd˘
typ informácie má pridelené ãíslo. Prijímanie
správ si môÏete nastaviÈ tak, Ïe vloÏíte
príslu‰né ãíslo poÏadovaného typu informácií.
Keì obdrÏíte informaãnú správu, na displeji sa
objaví oznam, alebo sa správa priamo zobrazí.
Ak si chcete informaãné správy znovu prezrieÈ
alebo ich ìalej pouÏívaÈ v inom ako
pohotovostnom reÏime, preãítajte si nasledujúce
in‰trukcie.
âítaÈ
(Menu 1.7.1)
Keì obdrÏíte informaãnú správu a vyberiete
âítaÈ, správa sa zobrazí na displeji. ëal‰ie
správy moÏno ãítaÈ pomocou tlaãidiel
,
alebo
[ëal‰ie].
C1150_Slo_1121
2005.11.22
]
]
]
Page 39
(Menu 1.7.2)
Pridat': Do telefónneho zoznamu moÏno
pridávaÈ ãísla informaãnej sluÏby pod názvami
tém.
ZobraziÈ zoznam: Pridané ãísla informaãnej
sluÏby moÏno zobraziÈ. Ak stlaãíte
[MoÏnosti], môÏete upravovaÈ a mazaÈ
pridané kategórie informaãn˘ch správ.
Aktívny zoznam: V aktívnom zozname
moÏno vyberaÈ ãísla informaãn˘ch správ.
Ak niektoré ãíslo informaãnej sluÏby aktivujete,
môÏete z neho prijímaÈ správy.
·ablóny
• Prosím, zavolaj mi naspäÈ.
• Me‰kám. Budem tam o...
• Kde si teraz?
• Som na ceste.
• Súrne. Prosím, zavolaj mi.
• Milujem t'a.
Dostupné sú nasledujúce moÏnosti.
]
ZobraziÈ: Zobrazí zvolenú ‰ablónu.
]
UpraviÈ: Zvolením tejto moÏnosti môÏete
upraviÈ zvolenú ‰ablónu.
]
Pisat' správu
Menu 1.8
- NapísaÈ krátku správu: PouÏitím tejto
voºby odo‰lete zvolenú správu pomocou
SMS.
Po vytvorení ‰ablón (textov˘ch,
multimediálnych, vizitiek) ich môÏete pouÏiÈ pri
odosielaní správy.
Textové ‰ablóny
- VytvoriÈ multimediálnu správu: PouÏitím
tejto voºby odo‰lete zvolenú správu
pomocou MMS.
(Menu 1.8.1)
V telefóne sú prednastavené tieto textové
správy:
Správy
Témy
11:6 AM
]
PridaÈ: Vybratím tejto voºby môÏete vytvoriÈ
novú ‰ablónu.
39
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 40
Správy
Správy
]
ZmazaÈ: ZmaÏe zvolenú ‰ablónu zo zoznamu
textov˘ch ‰ablón.
]
ZmazaÈ v‰etko: ZmaÏe v‰etky ‰ablóny.
Multimediálne ‰ablóny
40
(Menu 1.8.2)
multimediálnych ‰ablón.
]
ZmazaÈ v‰etko: ZmaÏe zoznam
multimediálnych ‰ablón.
Podpis
(Menu 1.8.3)
Po stlaãení ºavého kontextového tlaãidla [PridaÈ]
môÏete vytvoriÈ multimediálnu ‰ablónu. A tieÏ si
môÏete prezeraÈ multimediálne ‰ablóny, ktoré
ste uloÏili ako ‰ablóny poãas vytvárania
multimediálnej správy v menu VytvoriÈ
multimediálnu správu (Pozrite si stranu 33).
1. Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo [UpraviÈ].
]
ZobraziÈ: MôÏete zobraziÈ multimediálnu
‰ablónu.
4. Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo [UloÏiÈ].
]
UpraviÈ: Pomocou tejto voºby môÏete upraviÈ
multimediálne ‰ablóny.
]
PridaÈ: Pomocou tejto voºby môÏete pridaÈ
nové multimediálne ‰ablóny.
]
UpraviÈ: Pomocou tejto voºby môÏete upraviÈ
vizitku.
]
PísaÈ správu: MôÏete pomocou
multimediálnej ‰ablóny napísaÈ multimediálnu
správu.
]
PísaÈ správu: Svoju vizitku môÏete odoslaÈ
pomocou SMS, alebo MMS.
]
ZmazaÈ: ZmaÏe vizitku.
]
ZmazaÈ: ZmaÏe zvolenú ‰ablónu zo zoznamu
2. Po napísaní mena stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo [OK].
3. VloÏte ãíslo na mobiln˘ telefón, ãíslo domov,
do kancelárie, faxové ãíslo a emailovú
adresu.
Po vytvorení ‰ablóny vizitky môÏete pomocou
ºavého kontextového tlaãidla [MoÏnosti] pristúpiÈ
k nasledujúcim menu.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
Textová správa
]
Page 41
(Menu 1.9.1)
Typ správy:
Text, Hlas, Fax, Vnútro‰tátny paging,
X.400, E-mail, ERMES
Typ správ je zvyãajne nastaven˘ na Text.
Textovú správu moÏno transformovaÈ do
alternatívnych formátov. U operátora si overte,
ãi je táto funkcia k dispozícii.
]
]
získaÈ adresu SMS centra na odosielanie
krátkych správ.
Menu 1.9
Doba platnosti: Táto sluÏba siete umoÏÀuje
nastaviÈ, ako dlho budú textové správy
uloÏené v centre správ.
Správa o doruãení: Ak nastavíte Áno,
môÏete si overiÈ, ãi bola správa úspe‰ne
doruãená.
]
OdpovedaÈ cez rovnaké stredisko sluÏieb:
Adresát správy môÏe odpovedaÈ na va‰u
správu, cena odpovede bude pripísaná na vá‰
telefónny úãet.
]
SMS centrum: Pomocou tohto menu moÏno
Multimediálna správa
(Menu 1.9.2)
]
Priorita: MôÏete odoslaÈ správu po nastavení
úrovne priority: Nízka, Normálna a Vysoká.
]
Doba platnosti: Táto sluÏba siete umoÏÀuje
nastaviÈ, ako dlho budú multimediálne správy
uloÏené v centre správ.
]
Správa o doruãení: Ak nastavíte Áno,
môÏete si overiÈ, ãi bola správa úspe‰ne
doruãená.
]
Automatické sÈahovanie
Zapnuté: Správy sa sÈahujú automaticky
hneì po obdrÏaní.
Správy
Nastavenia
11:6 AM
Vypnuté: VyÏaduje va‰e potvrdenie, Ïe
chcete stiahnuÈ správu.
Len domáca sieÈ: Po zvolení tejto voºby sa
budú správy automaticky sÈahovaÈ, len ak ste
vo svojej domácej sieti. Ak ste mimo domácej
siete, musíte stiahnutie správy potvrdiÈ.
41
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 42
Správy
]
Správy
Nastavenia siete: Aby ste mohli sÈahovaÈ
MMS zo servera, potrebujete nastaviÈ dátové
spojenie CSD alebo GPRS. Ak vyberiete
server multimediálnych správ, môÏete nastaviÈ
URL servera multimediálnych správ. MôÏete
nastaviÈ 5 profilov pripojenia sluÏby.
- Domovská stránka: Pomocou tohto menu
sa pripojíte k MMS centru (MMSC).
âakacia doba: Doba, po ktorej sa WAP
odpojí, ak sa neposielajú
nijaké dáta.
- Nastavenia GPRS
IP adresa
- Nosiã
• Dáta
• GPRS
APN: VloÏte APN (Access Point Name)
GPRS.
- Nastavenie dát: Zobrazí sa iba vtedy, ak
zvolíte Dáta ako Nosiã dát.
Heslo
UÏívateºské I D
IP adresa
- Typ pripojenia: MoÏnosti typu pripojenia sú
Trvalé alebo Doãasné.
VytoãiÈ ãíslo: VloÏte telefónne ãíslo, cez
ktoré sa pripájate k wapovej
bráne.
- Bezpeãnostné nastavenia: Podºa
pouÏívaného portu brány si môÏete vybraÈ
moÏnosÈ Zapnuté alebo Vypnuté.
UÏívateºské ID
Heslo
Typ hovoru: Vyberte si alebo Analógov˘,
alebo Digitálne (ISDN).
R˘chlosÈ hovoru: R˘chlosÈ dátového
42
pripojenia, 9600 alebo
14400.
C1150_Slo_1121
]
2005.11.22
11:6 AM
Page 43
Informaãná správa
- Reklama: Komerãné správy.
]
- Informácie: Potrebné informácie.
Centrum hlasov˘ch správ
(Menu 1.9.4)
(závisí od siete a od objednan˘ch sluÏieb)
PrijaÈ
Správy
Povolené typy
- Osobné: Osobné správy.
- Áno: Ak vyberiete túto voºbu, telefón bude
prijímaÈ informaãné správy.
(Menu 1.9.3)
Do odkazovej schránky môÏete prijímaÈ hlasovú
po‰tu, ak túto sluÏbu podporuje vበoperátor.
Keì príde do odkazovej schránky nová hlasová
po‰ta, na displeji sa zobrazí symbol. Podrobné
informácie o nastavení schránky hlasov˘ch
správ získate od operátora.
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte tlaãidlo
.
2. Zobrazí sa nasledujúce podmenu.
]
Domov: Odkazy v hlasovej po‰te si moÏno
vypoãuÈ stlaãením tlaãidla Domov.
]
Roaming: Prístup k hlasovej po‰te máte aj pri
pobyte v zahraniãí v prípade, ak vyuÏívate
roaming.
- Nie: Ak vyberiete túto voºbu, telefón nebude
prijímaÈ informaãné správy.
]
Upozornenie
- Áno: Pri prijatí informaãnej správy telefón
jedenkrát zazvoní.
- Nie: Telefón pri prijatí správy nezazvoní.
]
Jazyky
- PoÏadovan˘ jazyk vyberiete stlaãením
[ZapnúÈ/VypnúÈ]. Informaãné správy sa
zobrazia v poÏadovanom jazyku.
Push správy
(Menu 1.9.5)
UmoÏÀuje nastavenie prijímania alebo
neprijímania push správ.
43
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 44
Register hovorov
Register hovorov
Záznamy o zme‰kan˘ch, prijat˘ch a volan˘ch
hovoroch si môÏete prezeraÈ len v prípade, ak
sieÈ podporuje technológiu zobrazenia ãísla
volajúceho (angl. Calling Line Identification
Presentation – CLIP).
âíslo a meno (ak sú k dispozícii) sú zobrazené
spolu s dátumom a ãasom, kedy sa hovor
uskutoãnil. MôÏete si zobraziÈ aj trvanie
hovorov.
Prijaté hovory
Menu 2.2
Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ posledn˘ch
desaÈ prijat˘ch hovorov. MôÏete tieÏ:
]
ZobraziÈ ãíslo (ak je to moÏné) a zavolaÈ naÀ,
alebo ho uloÏiÈ do Kontaktov.
]
VloÏiÈ k ãíslu meno a uloÏiÈ ich medzi
Kontakty.
Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ posledn˘ch
desaÈ neprijat˘ch hovorov. MôÏete tieÏ:
]
OdoslaÈ na toto ãíslo správu.
]
ZmazaÈ hovor zo zoznamu.
]
ZobraziÈ ãíslo (ak je to moÏné) a zavolaÈ naÀ,
alebo ho uloÏiÈ do Kontaktov.
]
VloÏiÈ k ãíslu meno a uloÏiÈ ich medzi
Kontakty.
Pomocou menu ZmazaÈ posledné hovory
(Menu 2.4) môÏete zmazaÈ v‰etky záznamy o
hovoroch zo zoznamu.
]
OdoslaÈ na toto ãíslo správu.
]
ZmazaÈ hovor zo zoznamu.
Zme‰kané hovory
Menu 2.1
Upozornenie
] Pomocou menu ZmazaÈ posledné hovory (Menu
44
2.4) môÏete zmazaÈ v‰etky záznamy o hovoroch zo
zoznamu.
Volané ãísla
Menu 2.3
Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ posledn˘ch
dvadsaÈ volan˘ch ãísel (prepojen˘ch aj
neprepojen˘ch). MôÏete tieÏ:
]
ZobraziÈ ãíslo (ak je to moÏné) a zavolaÈ naÀ,
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 45
alebo ho uloÏiÈ do Kontaktov.
VloÏiÈ k ãíslu meno a uloÏiÈ ich medzi
Kontakty.
]
OdoslaÈ na toto ãíslo správu.
]
ZmazaÈ hovor zo zoznamu.
Tarifikácia hovoru
Trvanie hovoru
Poznámka
] Pomocou menu ZmazaÈ posledné hovory (Menu
2.4) môÏete zmazaÈ v‰etky záznamy o hovoroch zo
zoznamu.
ZmazaÈ posledné hovory
(Menu 2.5.1)
Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ trvanie
prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Pomocou voºby ZmazaÈ v‰etko tieÏ môÏete
vymazaÈ poãítadlo hovorov. Aby sa predi‰lo
náhodnému vymazaniu, musíte voºbu potvrdiÈ.
]
Posledn˘ hovor: DæÏka posledného hovoru.
]
V‰etky hovory: DæÏka v‰etk˘ch hovorov od
posledného vymazania poãítadla.
]
Prijaté hovory: DæÏka prijat˘ch hovorov.
]
Volané ãísla: DæÏka odchádzajúcich hovorov.
]
ZmazaÈ v‰etko: VymaÏe poãítadlo hovorov.
Menu 2.4
Pomocou tejto voºby zmaÏete zoznam
zme‰kan˘ch hovorov, prichádzajúcich hovorov
a zoznam volan˘ch ãísel. MôÏete tieÏ zmazaÈ
v‰etky zoznamy volaní zvolením voºby V‰etky
hovory.
Menu 2.5
Cena hovoru
Register hovorov
]
(Menu 2.5.2)
Táto funkcia slúÏi na zistenie ceny posledn˘ch
hovorov, v‰etk˘ch hovorov, zostávajúceho
kreditu a umoÏÀuje prednastaviÈ cenu. Na
nastavenie ceny je potrebn˘ kód PIN2.
45
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 46
Register hovorov
Register hovorov
Nastavenia
(Menu 2.5.3)
(závisí od SIM karty)
]
NastaviÈ tarifu: V tomto menu moÏno
nastaviÈ druh meny a cenu za jednotku.
Cenu za jednotku získate od operátora. Na
zvolenie meny alebo jednotky je potrebn˘ kód
PIN2.
]
NastaviÈ kredit: Táto sluÏba siete umoÏÀuje
limitovaÈ cenu hovoru. Ak vyberiete âítaÈ,
zobrazí sa poãet jednotiek, ktoré vám
ostávajú. Ak zvolíte ZmeniÈ, môÏete zmeniÈ
svoj limit.
]
Automatické zobrazovanie: Táto sluÏba
siete umoÏÀuje zobraziÈ cenu posledného
hovoru. Ak je nastavená na Zapnuté, uvidíte
cenu hovoru bezprostredne po jeho ukonãení.
Informácie GPRS
Menu 2.6
Toto menu umoÏÀuje zistiÈ objem dát
prenesen˘ch po sieti pomocou GPRS.
Okrem toho môÏete zistiÈ dobu pripojenia
k sieti.
46
Trvanie hovoru
(Menu 2.6.1)
V tomto menu moÏno zistiÈ dobu trvania
Posledného hovoru a V‰etk˘ch hovorov.
UmoÏÀuje aj vynulovaÈ poãítadlo hovorov.
Objem prenesen˘ch dát
(Menu 2.6.2)
MôÏete zistiÈ objem Odoslané, Prijaté alebo
V‰etko dát alebo vynulovaÈ poãítadlo dát.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 47
Profily
Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo [Menu] a zvoºte
pomocou ºavého/pravého navigaãného tlaãidla
menu Profily.
Prispôsobenie profilov –
PrispôsobiÈ
Menu 3.X.2
V‰etky reÏimy okrem reÏimu Iba vibrovaÈ
môÏete prispôsobiÈ. Prejdite na poÏadovan˘
profil v zozname Profily. Po stlaãení ºavého
kontextového tlaãidla alebo tlaãidla OK zvoºte
PrispôsobiÈ. Otvorí sa voºba nastavenia profilu.
Nastavte voºbu podºa potreby.
]
Typ ohlásenia hovoru: Nastavte typ
upozornenia na prichádzajúce hovory.
]
VyzváÀací tón: Vyberte si zo zoznamu
poÏadovan˘ vyzváÀací tón.
]
HlasitosÈ zvonenia: Nastavte hlasitosÈ
zvonenia.
]
Typ ohlásenia správy: Nastavte typ
upozornenia na prichádzajúcu správu.
]
Tón správy: Zvoºte tón upozornenia na
prichádzajúcu správu.
]
HlasitosÈ klávesnice: Nastavte hlasitosÈ
tónov tlaãidiel.
Zmena profilu – AktivovaÈ
Menu 3.X.1
1. Na displeji sa zobrazí zoznam profilov.
2. V zozname profilov sa presuÀte na profil,
ktor˘ chcete aktivovaÈ, a stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [ZvoliÈ] alebo tlaãidlo OK.
3. Vyberte voºbu AktivovaÈ.
Pozor
] Po pripojení slúchadiel k telefónu sa automaticky
aktivuje reÏim Slúchadlá.
Profily
V menu Profily môÏete meniÈ a upravovaÈ tóny
telefónu pre rôzne udalosti, prostredia alebo
skupiny volajúcich. Prednastaven˘ch profilov je
‰esÈ: Normálne, Hlasito, Slúchadlá, Auto, Iba
vibrovaÈ a Ticho.
KaÏd˘ profil si môÏete prispôsobiÈ.
47
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 48
Profily
Profily
]
Tón klávesnice: Vyberte si poÏadovan˘ tón
tlaãidiel.
Prispôsobenie profilov –
Menu 3.X.3
PremenovaÈ
]
Tón pri otvorení: Vyberte tón, ktor˘ sa ozve
pri otvorení a zatvorení telefónu.
Názvy profilov môÏete zmeniÈ podºa vlastného
uváÏenia.
]
HlasitosÈ zvukového efektu: Nastavte
hlasitosÈ zvukov telefónu.
Pozor
]
HlasitosÈ zapnutia/vypnutia: Nastavte
hlasitosÈ tónu pri zapnutí/vypnutí telefónu.
]
Automatické prijatie: Túto funkciu môÏete
aktivovaÈ len vtedy, keì sú k telefónu
pripojené slúchadlá.
• Vypnuté: Telefón nebude prijímaÈ hovory
automaticky.
• Po 5 sekundách: Telefón automaticky
prijme hovor po 5 sekundách.
• Po 10 sekundách: Telefón automaticky
prijme hovor po 10 sekundách.
48
] Profily Iba vibrovaÈ, Slúchadlá a Auto nemoÏno
premenovaÈ.
1. Ak chcete niektor˘ profil premenovaÈ,
presuÀte sa naÀ a po stlaãení ºavého
kontextového tlaãidla alebo tlaãidla OK
vyberte voºbu PremenovaÈ.
2. Napí‰te nové meno profilu a stlaãte tlaãidlo
OK alebo ºavé kontextové tlaãidlo [OK].
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 49
Nastavenia
Dátum a ãas
Menu 4.1
V tomto menu sa nastavujú funkcie súvisiace
s dátumom a ãasom.
NastaviÈ dátum
(Menu 4.1.1)
MôÏete vloÏiÈ aktuálny dátum.
Formát dátumu
(Menu 4.1.2)
Formát dátumu môÏete nastaviÈ ako
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD.
(DD: deÀ, MM: mesiac, RRRR: rok).
NastaviÈ ãas
(Menu 4.1.4)
Formát ãasu môÏe byÈ 12-hodinov˘ alebo
24-hodinov˘.
Menu 4.2
V tomto menu sa nastavujú funkcie súvisiace
s telefónom.
Tapeta
(Menu 4.2.1)
MôÏete vybraÈ obrázok, ktor˘ sa bude
zobrazovaÈ na pozadí displeja v pohotovostnom
reÏime.
- Predvolené: Obrázok alebo animáciu si
môÏete vybraÈ pomocou tlaãidiel
alebo
.
- Môj prieãinok: MôÏete vybraÈ obrázok
alebo animáciu ako tapetu.
Uvítanie
(Menu 4.1.3)
MôÏete vloÏiÈ aktuálny ãas.
Formát ãasu
Nastavenia telefónu
Nastavenia
Nasledujúce menu si môÏete nastaviÈ podºa
svojich poÏiadaviek.
(Menu 4.2.2)
Ak zvolíte Zapnuté, môÏete vloÏiÈ text, ktor˘ sa
zobrazí na displeji v pohotovostnom reÏime.
Jazyk
(Menu 4.2.3)
V telefóne môÏete zmeniÈ jazyk, v ktorom sa
zobrazuje text na displeji. Táto zmena má vplyv
aj na písanie textu.
49
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 50
Nastavenia
Nastavenia
Podsvietenie
(Menu 4.2.4)
MôÏete nastaviÈ podsvietenie displeja.
Kontrast LCD
Nastavuje sa stlaãením
Nastavenia hovoru
.
(Menu 4.2.6)
UkáÏku aktuálneho nastavenia vybratého menu
môÏete vidieÈ e‰te predt˘m, ako ho otvoríte.
Stav menu sa zobrazuje v spodnej ãasti
displeja.
(Menu 4.2.7)
Menu 4.3
Do menu nastavenia hovorov sa dostanete
stlaãením
[ZvoliÈ] v menu Nastavenia.
Presmerovanie hovoru
(Menu 4.3.1)
Pomocou sluÏby presmerovania hovorov
môÏete presmerovaÈ prichádzajúce hovory,
dátové a faxové hovory na iné ãíslo.
Podrobnej‰ie informácie vám poskytne operátor.
Z rozliãn˘ch kombinácií si môÏete vybraÈ svoju
obºúbenú farbu menu.
]
V‰etky hlasové hovory: Presmeruje v‰etky
hlasové hovory.
LED indikátor
]
Ak mám obsadené: Presmeruje hlasové
hovory, ak prebieha in˘ hovor.
]
Ak neodpovedám: Presmeruje hlasové
hovory, ak ich neprijímate.
(Menu 4.2.8)
Ak je indikátor LED zapnut˘, bliká, keì je
sluÏba dostupná.
50
(Menu 4.2.9)
Ak zapnete túto voºbu, v pohotovostnom reÏime
bude zobrazené meno operátora.
(Menu 4.2.5)
,
Okno s informáciami
Farba menu
Meno siete
C1150_Slo_1121
]
2005.11.22
11:6 AM
Page 51
]
Zru‰iÈ: Deaktivuje príslu‰nú sluÏbu.
]
ZobraziÈ stav: Zobrazí stav príslu‰nej sluÏby.
]
V‰etky dátové hovory: Presmeruje v‰etky
volania na ãíslo pripojené na osobn˘ poãítaã.
ReÏim prijatia hovoru
]
V‰etky faxové hovory: Presmeruje v‰etky
volania na ãíslo pripojené na fax.
]
Zru‰iÈ v‰etko: Zru‰í v‰etky presmerovania.
Podmenu
]
OtvoriÈ telefón
Ak vyberiete toto menu, môÏete prijaÈ hovor
otvorením telefónu.
]
Stlaãte ºubovoºné tlaãidlo
Ak vyberiete toto menu, môÏete prijaÈ hovor
stlaãením ºubovoºného tlaãidla okrem tlaãidla
[Koniec].
]
Iba odoslat'
Ak vyberiete toto menu, hovor sa dá prijaÈ iba
stlaãením tlaãidla
[PrijaÈ].
KaÏdá poloÏka menu Presmerovanie hovorov
má nasledujúce podmenu:
]
AktivovaÈ: AktivovaÈ príslu‰nú sluÏbu.
- Do centra hlasovej po‰ty: Presmeruje do
centra správ. Táto voºba sa nezobrazí pri
menu V‰etky dátové hovory a V‰etky faxové
hovory.
(Menu 4.3.2)
Nastavenia
Ak som mimo dosahu: Presmeruje hlasové
hovory, ak je vበtelefón vypnut˘ alebo mimo
dosahu siete.
- Na iné ãíslo: VloÏte ãíslo, na ktoré budú
hovory presmerované.
- Na obºúbené ãíslo: V tomto menu je
posledn˘ch päÈ ãísel, na ktoré boli hovory
presmerované.
51
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 52
Nastavenia
Nastavenia
OdoslaÈ vlastné ãíslo
(Menu 4.3.3)
(závisí od siete a objednan˘ch sluÏieb)
]
Zapnuté
Va‰e telefónne ãíslo sa odosiela a zobrazí sa
na telefóne príjemcu.
]
Vypnuté
Va‰e telefónne ãíslo sa nezobrazí.
]
NastaviÈ podºa siete
Ak nastavíte túto voºbu, bude sa va‰e ãíslo pri
sluÏbe dvoch liniek odosielaÈ ako linka 1
alebo linka 2.
ëal‰í hovor na linke
(Menu 4.3.4)
(závisí od siete)
SieÈ vás upozorní na ìal‰í prichádzajúci hovor
poãas prebiehajúceho hovoru. Zvoºte AktivovaÈ,
aby sa aktivovala táto funkcia; Zru‰iÈ, aby sa
deaktivovala táto funkcia. V podmenu ZobraziÈ
stav zistíte aktuálne nastavenie tejto funkcie.
Tón po minúte
(Menu 4.3.5)
Ak vyberiete Zapnuté, môÏete sledovaÈ dobu
trvania hovoru podºa tónu, ktor˘ zaznie po
kaÏdej minúte hovoru.
Automatické opakované
vytáãanie
(Menu 4.3.6)
]
Zapnuté
Ak je funkcia aktivovaná, telefón bude
automaticky znova vytáãaÈ ãíslo, ak nebol
hovor spojen˘.
]
Vypnuté
Táto funkcia sa pouÏíva len vtedy, ak vá‰
operátor podporuje SluÏbu dvoch liniek. Ak je
táto sluÏba podporovaná, zobrazí sa
nasledujúce menu:
Uzavretá skupina uÏívateºov
(závisí od siete)
(Menu 4.3.7)
Obmedzuje pouÏívanie telefónu na ãísla, ktoré
patria do urãitej skupiny uÏívateºov. Ak sa táto
funkcia pouÏíva, kaÏdému odchádzajúcemu
52
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 53
]
Predvolené: Aktivuje pôvodnú skupinu, ktorá
bola dohodnutá s operátorom.
]
NastaviÈ: Nastavuje vybraté identifikátory
Uzavretej skupiny uÏívateºov.
]
UpraviÈ: Upravuje vybraté identifikátory
Uzavretej skupiny uÏívateºov.
]
ZmazaÈ: VymaÏe vybraté Uzavreté skupiny
uÏívateºov.
]
ZmazaÈ v‰etko: VymaÏe v‰etky Uzavreté
skupiny uÏívateºov.
Bezpeãnostné nastavenia
Menu 4.4
VyÏiadanie kódu PIN
(Menu 4.4.1)
V tomto menu môÏete nastaviÈ telefón, aby
poÏiadal o vloÏenie kódu PIN va‰ej SIM karty
zakaÏd˘m, keì sa telefón zapína. Ak je funkcia
aktivovaná, bude telefón poÏadovaÈ vloÏenie
kódu PIN.
Nastavenia
hovoru sa priradí oznaãenie urãitej skupiny.
Ak je skupina vybratá, priraìujú sa jej v‰etky
odchádzajúce hovory. Ak nie je vybratá, sieÈ
pouÏije preferenãn˘ identifikátor skupiny
(‰pecifick˘ identifikátor uloÏen˘ v sieti).
1. Vyberte poloÏku VyÏiadanie kódu PIN
v menu Bezpeãnostné nastavenia a potom
stlaãte
[ZvoliÈ].
2. Nastavte Zapnuté alebo Vypnuté.
3. Ak chcete zmeniÈ nastavenie, musíte pri
zapnutí telefónu vloÏiÈ kód PIN.
4. Ak vloÏíte zl˘ kód PIN trikrát po sebe, telefón
sa zablokuje. Na odblokovanie kódu PIN je
potrebn˘ kód PUK.
5. Na vloÏenie správneho kódu PUK máte
desaÈ pokusov. Ak ho vloÏíte desaÈkrát zle,
nedá sa uÏ telefón odblokovaÈ a treba sa
obrátiÈ na operátora.
53
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 54
Nastavenia
Nastavenia
Zámok telefónu
(Menu 4.4.2)
Bezpeãnostn˘ kód môÏete pouÏiÈ na to, aby ste
zabránili neoprávnenému pouÏitiu telefónu. Ak
nastavíte Zámok telefónu na Zapnut˘, telefón
po kaÏdom zapnutí, poÏiada o bezpeãnostn˘
kód. Ak nastavíte Zámok telefónu na
Automaticky, telefón bude vyÏadovaÈ
bezpeãnostn˘ kód iba po v˘mene SIM karty.
Blokovanie hovoru
V‰etky odchádzajúce
Blokuje v‰etky odchádzajúce hovory.
] Odchádzajúce
medzinárodné
Blokuje v‰etky odchádzajúce medzinárodné
hovory.
54
medzinárodné okrem
domácich
Blokuje v‰etky odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem hovorov do domovskej siete.
]
V‰etky prichádzajúce
Blokuje v‰etky prichádzajúce hovory.
]
Prichádzajúce v zahraniãí
Blokuje v‰etky prichádzajúce hovory pri
roamingu.
]
Zru‰iÈ v‰etko
Zru‰í v‰etky blokovania hovorov.
]
ZmeniÈ heslo
Zmení heslo blokovania hovorov.
(Menu 4.4.3)
SluÏba Blokovanie hovoru bráni uskutoãniÈ
niektoré kategórie hovorov z vá‰ho telefónu
alebo prijaÈ niektoré kategórie hovorov na vá‰
telefón. Táto funkcia vyÏaduje heslo na
blokovanie hovorov. Je opísaná v nasledujúcich
podmenu.
]
] Odchádzajúce
KaÏdé menu blokovania má ìal‰ie
podmenu:
• AktivovaÈ
PoÏiadavka na nastavenie blokovania
hovorov.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 55
• Zru‰iÈ
• ZobraziÈ stav
UmoÏÀuje zobraziÈ súãasné nastavenia
blokovania hovorov.
Pevná voºba
(Menu 4.4.4)
(závisí od SIM)
Odchádzajúce hovory môÏete obmedziÈ iba na
vybrané telefónne ãísla. Tieto ãísla sú chránené
kódom PIN2.
]
]
]
AktivovaÈ
Odchádzajúce hovory môÏete obmedziÈ iba
na vybrané telefónne ãísla.
Zru‰iÈ
Zru‰í funkciu obmedzenia odchádzajúcich
hovorov.
Zoznam ãísel
Zobrazí zoznam ãísel pevnej voºby.
(Menu 4.4.5)
PIN (Personal Identification Number — Osobné
identifikaãné ãíslo) bráni neoprávnenému
pouÏitiu telefónu.
MôÏete zmeniÈ prístupové kódy: Kód PIN, Kód
PIN2 a Bezpeãnostn˘ kód.
Nastavenia
ZmeniÈ kódy
Zru‰í nastavené blokovanie hovorov.
1. Ak chcete zmeniÈ Bezpeãnostn˘ kód / Kód
PIN / Kód PIN2, vloÏte súãasn˘ kód a stlaãte
[OK].
2. VloÏte nov˘ Bezpeãnostn˘ kód / Kód PIN /
Kód PIN2 a potvrìte ho.
Nastavenia siete
Menu 4.5
MôÏete vybraÈ spôsob prihlásenia k sieti —
automaticky alebo ruãne. Zvyãajne sa v˘ber
siete nastavuje na moÏnosÈ Automaticky.
Automaticky
(Menu 4.5.1)
Telefón automaticky nájde a vyberie sieÈ.
Automatick˘ reÏim zostane nastaven˘ aj po
vypnutí a ìal‰om zapnutí.
55
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 56
Nastavenia
Nastavenia
Ruãne
(Menu 4.5.2)
(Menu 4.6.1)
Ak vyberiete túto moÏnosÈ, telefón sa
automaticky prihlási do siete GPRS vÏdy, keì
ho zapnete. Zapnutie WAP alebo PC dial-up
aplikácie vytvorí spojenie medzi telefónom a
sieÈou a umoÏní dátov˘ prenos. Keì ukonãíte
aplikáciu, spojenie GPRS sa ukonãí, ale telefón
sa zo siete neodhlási.
Preferované
V prípade potreby
(Menu 4.5.3)
(Menu 4.6.2)
MôÏete vytvoriÈ zoznam preferovan˘ch sietí a
telefón sa pokúsi prihlásiÈ najprv do nich a ak sa
mu to nepodarí, bude skú‰aÈ aj ostatné siete.
Zoznam sietí sa zostavuje z preddefinovaného
zoznamu uloÏeného v telefóne.
Ak vyberiete toto menu, spojenie GPRS sa
vytvorí, keì sa spojíte so sluÏbou WAP, a
ukonãí, keì ukonãíte spojenie WAP.
Nastavenie GPRS
MôÏete obnoviÈ v‰etky v˘robné nastavenia
telefónu. Na aktiváciu tejto funkcie je potrebn˘
bezpeãnostn˘ kód.
Menu 4.6
MôÏete nastaviÈ sluÏbu GPRS podºa situácie.
56
ZapnúÈ
Telefón nájde zoznam sietí, ktoré sú
k dispozícii, a zobrazí ho. Potom môÏete vybraÈ
sieÈ, ktorú chcete pouÏívaÈ, ak má dohodu o
roamingu s va‰ím operátorom. Ak sa telefón
k tejto vybratej sieti nemôÏe pripojiÈ, ponúkne
vám inú sieÈ. Po vypnutí a zapnutí prejde
telefón do reÏimu Automaticky.
Pôvodné nastavenia
Menu 4.7
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 57
Diár
Menu 5.1
K dispozícii je aÏ päÈ rôznych budíkov na
rozliãné ãasy budenia.
1. Zvoºte Zapnuté a vloÏte poÏadovan˘ ãas
budenia.
Stlaãením ºavého kontextového tlaãidla
[MoÏnosti] môÏete pridaÈ úlohu alebo
poznámku.
]
PridaÈ: Zvolením tejto voºby môÏete vloÏiÈ
novú úlohu alebo poznámku. Po vloÏení
úlohy alebo poznámky k dátumu sa dátum
zobrazí v inej farbe a v pravej spodnej ãasti
displeja sa zobrazí
. Táto funkcia vám
pripomína va‰u poznámku. Ak tak telefón
nastavíte, zaznie tieÏ zvukové oznámenie.
]
ZobraziÈ: Zobrazí úlohu alebo poznámku k
vybratému dÀu. Ak chcete upraviÈ alebo
zmazaÈ vybratú poznámku, stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [MoÏnosti].
]
ZobraziÈ v‰etko: Zobrazí v‰etky poznámky
v telefóne. PouÏite horné/dolné navigaãné
tlaãidlo na prechádzanie zoznamom
poznámok.
]
ZmazaÈ po uplynutí: Touto voºbou
vymaÏete úlohy, ktor˘ch platnosÈ vypr‰ala, a
na ktoré ste boli upozornení. Túto voºbu
musíte potvrdiÈ.
2. Zvoºte periódu opakovania : Raz, Po-Pia,
Po-So, KaÏd˘ deÀ.
3. Zvoºte tón budíka a stlaãte
4. Zvoºte názov budíka a stlaãte
Zoznam úloh
[OK].
[OK].
Menu 5.2
Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár.
·tvorcov˘ kurzor oznaãuje urãit˘ deÀ. Kurzor
môÏete presunúÈ na in˘ dátum pomocou
navigaãn˘ch tlaãidiel. V kalendári môÏete pouÏiÈ
nasledujúce tlaãidlá.
prejdete o rok dozadu.
KaÏd˘m
stlaãením
prejdete o rok dopredu.
prejdete o mesiac dozadu.
prejdete o mesiac dopredu.
Diár
Budík
57
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 58
Diár
]
Diár
ZmazaÈ v‰etko: Zvolením tejto voºby
vymaÏete v‰etky úlohy a poznámky. Túto
voºbu musíte potvrdiÈ.
Telefónny zoznam
Menu 5.3
HºadaÈ
]
PísaÈ správu: Na nájdené ãíslo môÏete
odoslaÈ správu.
]
KopírovaÈ: Záznam zo SIM karty môÏete
kopírovaÈ do telefónu alebo naopak.
]
Hlavné ãíslo: MôÏete vybraÈ najãastej‰ie
pouÏívané ãíslo úãastníka—mobilné ãíslo,
ãíslo domov alebo do práce. Ak je hlavné
ãíslo nastavené, zobrazí sa ako prvé.
]
ZmazaÈ: MôÏete vymazaÈ záznam.
(Menu 5.3.1)
(volanie z telefónneho zoznamu)
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte
2. HºadaÈ môÏete stlaãením
[Mená].
[ZvoliÈ].
3. Napí‰te meno osoby, ktorej telefónne ãíslo
alebo emailovú adresu chcete hºadaÈ, alebo
vyberte Zoznam na zobrazenie telefónneho
zoznamu.
(Menu 5.3.2)
Táto funkcia slúÏi na pridanie nového záznamu
do telefónneho zoznamu.
4. Na r˘chle hºadanie staãí vloÏiÈ prv˘ znak
mena alebo ãísla, ktoré hºadáte.
Telefón disponuje pamäÈou na 200 záznamov.
Kapacita pamäti SIM karty závisí od
poskytovateºa mobiln˘ch sluÏieb.
5. Ak chcete záznam upravovaÈ, vymazaÈ,
kopírovaÈ alebo k nemu pridaÈ hlasovú voºbu,
vyberte
[MoÏnosti]. Zobrazí sa
nasledujúce menu:
Do pamäte telefónu moÏno zapisovaÈ mená
s dæÏkou maximálne 20 znakov. Poãet znakov
mena uloÏeného na SIM karte závisí od jej
nastavenia.
]
58
PridaÈ
UpraviÈ: MôÏete upraviÈ meno, ãíslo,
emailovú adresu alebo fax stlaãením
[OK].
1. V pohotovostnom reÏime vyberte telefónny
zoznam stlaãením tlaãidla
[Mená].
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 59
3. Zvoºte pamäÈ, do ktorej sa má záznam uloÏiÈ:
SIM alebo Telefón. Ak zvolíte Telefón, treba
e‰te vybraÈ, ktoré ãíslo bude Hlavné.
a. Stlaãte
[OK] a vloÏte meno.
b. Stlaãte
[OK] a vloÏte ãíslo.
c. Stlaãte
d. Stlaãením
[OK].
,
moÏno vybraÈ skupinu.
e. K záznamu moÏno pridaÈ aj symbol alebo
snímku stlaãením , ,
,
.
Pri hovore prichádzajúcom z tohto ãísla sa
zobrazí vybrat˘ symbol alebo snímka.
Skupiny volajúcich
(Menu 5.3.3)
Do jednej skupiny môÏete zaradiÈ aÏ 20 ãlenov,
spolu moÏno vytvoriÈ 7 skupín.
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte
[Mená].
2. Prejdite na poloÏku Skupiny volajúcich, a
potom stlaãte
[ZvoliÈ] a zobrazí sa
zoznam v‰etk˘ch skupín.
]
Zoznam ãlenov: Zobrazí zoznam ãlenov
vybratej skupiny.
]
VyzváÀací tón skupiny: Vyberte vyzváÀací
tón volaní od ãlenov skupiny.
]
Ikona pre skupinu volajúcich: Vyberte
ikonu pre skupinu.
]
PridaÈ ãlena: MôÏete pridávaÈ ãlenov
skupiny. Maximálny poãet ãlenov skupiny je
20.
]
OdstrániÈ ãlena: âlena moÏno odstrániÈ zo
zoznamu skupiny, jeho meno i ãíslo zostanú
v telefónnom zozname.
]
PremenovaÈ skupinu: Meno skupiny
moÏno zmeniÈ.
R˘chla voºba
Diár
3. Meno poÏadovanej skupiny vyberte stlaãením
[ZvoliÈ].
2. Vyberte moÏnosÈ Pridat' a stlaãte
[ZvoliÈ].
(Menu 5.3.4)
ªubovoºnému ãíslu z telefónneho zoznamu
môÏete priradiÈ ºubovoºné z tlaãidiel
aÏ
.
Toto ãíslo potom vytoãíte podrÏaním priradeného
tlaãidla.
59
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 60
Diár
Diár
1. Najprv otvorte telefónny zoznam stlaãením
tlaãidla
[Mená] v pohotovostnom reÏime.
- Ak zvolíte Variabilne, bude sa vás telefón
pri kaÏdom zázname p˘taÈ, kde ho má
uloÏiÈ.
2. Prejdite na R˘chlu voºbu a stlaãte
[ZvoliÈ].
3. Ak chcete pridaÈ novú R˘chlu voºbu, vyberte
(prázdne). Potom vyhºadajte v telefónnom
zozname ãíslo.
- Ak zvolíte SIM alebo Telefón, telefón uloÏí
záznam na SIM kartu alebo do telefónu.
]
4. Vyberte ãíslo na R˘chlu voºbu a na úpravu
mena pouÏite ZmeniÈ alebo ZmazaÈ.
]
ZmeniÈ: Vybratému tlaãidlu môÏete priradiÈ
nové telefónne ãíslo.
]
ZmazaÈ: âíslo priradené vybratému tlaãidlu
môÏete odstrániÈ.
Nastavenia
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte
(Menu 5.3.5)
[Mená].
2. Prejdite na Nastavenia a potom stlaãte
[ZvoliÈ].
]
60
NastaviÈ pamäÈ
Prejdite na NastaviÈ pamäÈ, potom stlaãte
[ZvoliÈ].
HºadaÈ podºa
Prejdite na HºadaÈ podºa, potom stlaãte
[ZvoliÈ].
- Ak zvolíte Variabilne, bude sa vás telefón
p˘taÈ, kde má záznamy vyhºadávaÈ.
- Ak zvolíte Meno alebo âíslo, bude telefón
hºadaÈ záznam podºa mena alebo ãísla.
]
ZobraziÈ moÏnosti
Prejdite na ZobraziÈ moÏnosti, potom stlaãte
[ZvoliÈ].
- Iba meno: Telefónny zoznam sa zobrazí
iba s menami.
- S obrázkami: Telefónny zoznam sa
zobrazí s menami a snímkami.
- Meno a ãíslo: Pri vyhºadávaní
v telefónnom zozname sa zobrazia mená a
ãísla.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
(Menu 5.3.6)
Záznamy z pamäte SIM karty moÏno kopírovaÈ
alebo presunúÈ do pamäte telefónu a naopak.
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte
Informácie
]
[Mená].
2. Prejdite na KopírovaÈ v‰etko a stlaãením
[ZvoliÈ] vstúpte do podmenu.
]
]
2. Prejdite na Servisné ãislo a potom stlaãte
[ZvoliÈ].
Z telefónu na SIM kartu: Záznam
z pamäte telefónu sa skopíruje na SIM
kartu.
3. Zobrazia sa názvy sluÏieb, ktoré sú
k dispozícii.
3. Zobrazí sa nasledujúce podmenu:
PonechaÈ originál: Pri kopírovaní sa
zachová pôvodné ãíslo.
]
ZmazaÈ originál: Pri kopírovaní sa pôvodné
ãíslo vymaÏe.
ZmazaÈ v‰etko
(Menu 5.3.7)
MôÏete vymazaÈ v‰etky záznamy zo SIM karty
a/alebo telefónu. Pri tejto funkcii bude treba
vloÏiÈ bezpeãnostn˘ kód. Do pohotovostného
reÏimu sa vrátite stlaãením tlaãidla
.
Servisné ãíslo
Táto funkcia slúÏi na vstup do zoznamu
sluÏieb, ktoré sú v ponuke vá‰ho operátora
(ak to podporuje SIM karta).
1. V pohotovostnom reÏime stlaãte
[Mená] a vyberte Informácie.
Zo SIM karty do telefónu: Záznam zo SIM
karty sa prekopíruje do pamäte telefónu.
]
(Menu 5.3.8)
Diár
KopírovaÈ v‰etko
Page 61
4. Na v˘ber sluÏby pouÏite tlaãidlá
Na odoslanie stlaãte
[PrijaÈ].
a
.
]
Stav pamäte
V tomto menu zistíte veºkosÈ vyuÏitej a voºnej
pamäte telefónneho zoznamu.
]
Vlastné ãíslo (závisí od SIM karty)
Zobrazí ãíslo SIM karty.
61
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 62
Zábava a nástroje
Zábava a nástroje
Obºúbené
Menu 6.1
Ako Obºúbené môÏete nastaviÈ aÏ 9 menu,
ktoré ãasto pouÏívate. Do tohto menu sa moÏno
dostaÈ priamo pomocou tlaãidla ( ).
Ak chcete pridaÈ menu medzi Obºúbené,
vyberte v zozname poloÏku <prázdne>. Ak je
menu uÏ registrované, zobrazia sa pri Àom
nasledujúce moÏnosti:
Upozornenie
]
Ovládanie pomocou tlaãidiel je pri kaÏdej
hre iné. V úvode kaÏdej hry je vysvetlenie,
aké tlaãidlá sa pouÏívajú. Ostatné tlaãidlá
majú tieto funkcie:
Zvyãajné funkcie tlaãidiel
: SpäÈ
: ZastaviÈ alebo obnoviÈ hru
]
ZvoliÈ: Aktivuje registrované menu.
Kalkulaãka
]
ZmeniÈ: Zmení menu.
]
ZmazaÈ: VymaÏe registrované menu.
Kalkulaãka v telefóne ponúka beÏné funkcie ako
sãítanie, odãítanie, násobenie, delenie.
]
ZmazaÈ v‰etko: VymaÏe v‰etky menu
z Obºúben˘ch.
]
Informácie: Zobrazí informácie o
registrovanom menu.
Menu 6.3
1. Pomocou ãíseln˘ch tlaãidiel vloÏte prvé ãíslo.
2. Stlaãte príslu‰né navigaãné tlaãidlo na v˘ber
matematickej funkcie.
Upozornenie
] Na vymazanie chyby alebo celého displeja pouÏite
Hry
Telefón vám ponúka aj hry.
62
Menu 6.2
tlaãidlo
.
] Na vloÏenie desatinnej ãiarky stlaãte tlaãidlo
] Na vloÏenie znaku mínus stlaãte tlaãidlo
.
.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 63
zvuky moÏno pouÏiÈ ako tapetu alebo
vyzváÀací tón.
]
NapísaÈ krátku/multimediálnu správu:
MôÏete napísaÈ SMS/MMS (v závislosti na
type média) s priloÏen˘mi obrázkami alebo
zvukmi.
]
ZmazaÈ: VymaÏe vybrat˘ stiahnut˘ objekt.
]
ZmazaÈ v‰etko: VymaÏe v‰etky stiahnuté
objekty.
4. Po v˘poãte sa do pôvodného stavu vrátite
stlaãením ºavého kontextového tlaãidla
[ZmazaÈ].
Moja zloÏka
Menu 6.4
SlúÏi na prezeranie stiahnut˘ch obrázkov a
zvukov, ktoré moÏno pouÏiÈ ako Tapetu alebo
VyzváÀací tón. Stiahnuté dáta moÏno prezeraÈ,
poãúvaÈ, vymazaÈ alebo premenovaÈ.
Obrázok
(Menu 6.4.1)
Zvuk
(Menu 6.4.2)
Pri kaÏdom hlavnom menu je
k dispozícii nasledujúce podmenu
]
]
PremenovaÈ: Pri kaÏdom zo stiahnut˘ch
objektov moÏno upraviÈ meno.
NastaviÈ ako tapetu/NastaviÈ ako
vyzváÀací tón: Stiahnuté obrázky alebo
Prevodník jednotiek
Zábava a nástroje
3. Na vypoãítanie v˘sledku stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [V˘sledok] alebo tlaãidlo
OK.
Menu 6.5
Táto funkcia prevedie ãíselné hodnoty do
jednotiek podºa vá‰ho Ïelania. K dispozícii je
prevod ‰tyroch typov veliãín: DæÏka, Plocha,
HmotnosÈ a Obsah.
1. Typ jednotky na prevod vyberiete pomocou
[Veliãina].
tlaãidla
2. Súãasnú jednotku vyberiete pomocou
.
,
3. âíseln˘mi tlaãidlami vloÏte hodnotu a
pomocou
a
vyberte typ jednotky, na
ktorú sa má hodnota previesÈ.
63
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 64
Zábava a nástroje
Zábava a nástroje
4. V˘sledná hodnota sa vypoãíta automaticky.
Pomocou tlaãidla
moÏno vloÏiÈ desatinnú
ãiarku.
2. Po zaãatí nahrávania sa na displeji zobrazí
Nahráva sa... a zostávajúci ãas.
Svetov˘ ãas
4. VloÏte meno hlasového záznamu a stlaãte
[OK].
Menu 6.6
V tomto menu moÏno zobraziÈ ãas vo svetov˘ch
mestách.
1. Pomocou
,
vyberte mesto, ktoré sa
nachádza v poÏadovanej ãasovej zóne.
2. âas platn˘ vo vybratom meste moÏno
nastaviÈ ako aktuálny ãas tlaãidlom
[NastaviÈ].
Hlasov˘ záznamník
Menu 6.7
Do hlasového záznamníka moÏno uloÏiÈ
maximálne 10 hlasov˘ch správ, kaÏdá správa
môÏe maÈ najviac 20 sekúnd.
NahraÈ
(Menu 6.7.1)
1. Hlasovú poznámku môÏete nahraÈ v˘berom
voºby NahraÈ v menu Hlasov˘ záznamník
podrÏaním tlaãidla
v pohotovostnom
reÏime.
64
3. Nahrávanie ukonãíte tlaãidlom
ZobraziÈ zoznam
[UloÏiÈ].
(Menu 6.7.2)
Telefón zobrazí zoznam hlasov˘ch poznámok,
poãínajúc poslednou poznámkou. Nahratú
poznámku môÏete prehraÈ, alebo vymazaÈ,
alebo ju odoslaÈ pomocou MMS stlaãením
ºavého kontextového tlaãidla [MoÏnosti]. MôÏete
tieÏ vymazaÈ v‰etky hlasové poznámky.
Stav pamäte
Menu 6.8
MôÏete skontrolovaÈ voºné miesto a vyuÏitie
pamäte kaÏdého prieãinka. Do kaÏdého
prieãinka môÏete prejsÈ stlaãením ºavého
kontextového tlaãidla [ÍsÈ na].
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 65
Internet
Domov
Menu 7.1
Pripojí vás k domovskej stránke. Tú moÏno
definovaÈ v aktívnom profile. Ak nemáte Ïiadny
profil aktívny, je domovská stránka nastavená
poskytovateºom sluÏieb.
ZáloÏky
Menu 7.2
ZáloÏky sú oznaãením pre obºúbené stránky.
Na pouÏitie ponúknutej moÏnosti stlaãte
[ZvoliÈ], na odchod stlaãte
[SpäÈ].
]
PripojiÈ: Pripojí k vybratej záloÏke.
]
PridaÈ: VloÏí novú záloÏku.
]
UpraviÈ: Upraví meno a adresu záloÏky.
]
ZmazaÈ: VymaÏe záloÏku zo zoznamu.
Profily
Menu 7.3
MôÏete vytvoriÈ aÏ 10 profilov a jeden z nich
aktivovaÈ. Nalistujte poÏadovan˘ profil a
tlaãidlom
sa dostanete do ìal‰ieho
podmenu.
]
AktivovaÈ: Aktivuje poÏadovan˘ profil.
]
Nastavenia: UmoÏÀuje upravovaÈ a meniÈ
nastavenie vybratého profilu WAP.
- Domovská stránka: V tomto menu sa vloÏí
adresa stránky (URL), ktorú chcete pouÏívaÈ
ako domovskú. Pred URL nie je potrebné
vkladaÈ „http://”, prehliadaã doplní túto ãasÈ
adresy automaticky.
Internet
Telefón podporuje sluÏby zaloÏené na WAP
(Wireless Application Protocol – protokol
bezdrôtov˘ch aplikácií). MôÏete pouÏívaÈ
sluÏby, ktoré ponúka va‰a sieÈ. Menu sluÏieb
umoÏÀuje získaÈ rozliãné informácie –
spravodajstvo, predpoveì poãasia, ãasy
odletov.
- Nosiã dát:
V tomto menu zvolíte nosiã dát.
• Dáta
• GPRS
- Nastavenia dát:
Je k dispozícii iba vtedy, ak ako nosiã dát
zvolíte moÏnosÈ Dáta.
65
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 66
Internet
IP adresa: VloÏte IP adresu wapovej brány,
ktorú budete pouÏívaÈ.
VytoãiÈ ãíslo: VloÏte telefónne ãíslo, cez
ktoré sa pripájate na wapovú bránu.
- Typ pripojenia
MôÏete si vybraÈ Trvalé alebo Doãasné,
voºba závisí od brány, ktorú pouÏívate.
UÏívateºské ID: Va‰a identifikácia na
vytáãané pripojenie (NIE na wapovú bránu).
Trvalé
Garantuje tok dát, ale väã‰mi zaÈaÏuje sieÈ.
Heslo: Va‰e heslo na vytáãané pripojenie
(NIE na wapovú bránu).
Doãasné
SluÏba bez potvrdenia.
Typ hovoru: Vyberte si alebo Analógové,
alebo Digitálne (ISDN).
HTTP
R˘chlosÈ hovoru: R˘chlosÈ dátového
pripojenia, 9600 alebo 14400.
âas neãinnosti: Doba, po ktorej sa WAP
odpojí, ak sa neposielajú nijaké dáta.
- Nastavenia GPRS
Zobrazí sa iba ak je ako nosiã dát zvolené
GPRS.
IP adresa: VloÏte IP adresu wapovej brány,
ktorú budete pouÏívaÈ.
APN: VloÏte APN GPRS.
UÏívateºské ID: Identifikuje na server APN.
66
Heslo: Identifikuje na server APN.
- Nastavenia proxy
IP adresa: VloÏte IP adresu proxy servera.
Port: VloÏte ãíslo portu proxy servera.
- Nastavenia DNS
VloÏte primárny a sekundárny DNS
v prípade, Ïe to poÏaduje operátor.
- Bezpeãnostné nastavenia
Podºa pouÏívaného portu brány si môÏete
vybraÈ moÏnosÈ Zapnuté alebo Vypnuté.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 67
]
PremenovaÈ: Zmení názov profilu.
]
ZmazaÈ: VymaÏe profil.
]
Pridat': Nov˘ profil sa dá vloÏiÈ manuálne.
Kontrola vyrovnávacej pamäte
(Menu 7.5.2)
V tomto menu sa nastavuje, ãi sa bude vyuÏívaÈ
obsah vyrovnávacej pamäte.
Internet
- ZobraziÈ obrázky
Tu moÏno zvoliÈ, ãi sa budú obrázky
z wapov˘ch stránok zobrazovaÈ alebo nie.
Nastavenia súborov cookie
Menu 7.6
ÍsÈ na URL
Menu 7.4
V tomto menu sa môÏete pripojiÈ priamo na
konkrétnu stránku, ak vloÏíte jej URL.
Nastavenie vyrovnávacej
Menu 7.5
pamäte
Informácie alebo sluÏby, ku ktor˘m ste
pristupovali, sú uloÏené vo vyrovnávacej pamäti
telefónu.
VymazaÈ súbory cookie
(Menu 7.6.1)
Odstráni v‰etky údaje uloÏené v cookies.
Vymazanie obsahu vyrovnávacej pamäte alebo
zmena jej typu.
SkotrolovaÈ súbory cookies
VymazaÈ vyrovnávaciu pamäÈ
Skontroluje, ãi sa cookie pouÏíva alebo nie.
(Menu 7.6.2)
(Menu 7.5.1)
VymaÏe obsah vyrovnávacej pamäte.
67
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 68
Internet
Internet
Bezpeãnostná certifikácia
Menu 7.7
Zoznam certifikátov, ktoré máte k dispozícii.
Zmazat' profily
Menu 7.8
Návrat k pôvodn˘m nastaveniam.
Verzia prehliadaãa
V tomto menu sa zobrazí verzia WAP
prehliadaãa.
68
Menu 7.9
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 69
V menu prehliadaãa
Poãas pripojenia sa zobrazí nasledujúce menu.
Domov
Pozri Menu 7.1.
]
Znovu nahraÈ
Znovu naãíta aktuálnu stránku.
]
ZáloÏky
Pozri Menu 7.2.
]
UloÏiÈ ako záloÏku
UloÏí adresu aktuálnej stránky ako záloÏku.
]
ÍsÈ na URL
MôÏete prejsÈ na poÏadovanú adresu. V tomto
menu je moÏné upravovaÈ aj názvy stránok.
]
VymazaÈ vyrovnávaciu pamäÈ
VymaÏe obsah vyrovnávacej pamäte.
]
UloÏiÈ obrázky
UloÏí obrázky prijaté pomocou WAP.
V menu prehliadaãa
]
69
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 70
Java
Java
Aplikácie
Menu 8.1
MoÏnosti
8. PremenovaÈ: MôÏete premenovaÈ aplikáciu.
Prejdite na aplikáciu a vyberte MoÏnosti.
9. SkonãiÈ: Ukonãí aplikáciu.
1. Nové: MôÏete vytvoriÈ nov˘ prieãinok.
StiahnuÈ
2. PresunúÈ: MôÏete vybraÈ poÏadovan˘
prieãinok.
3. O programe: Zobrazí informácie o Java
MIDP.
4. Informácie: Zobrazí informácie o vybratom
MIDlet.
5. OdstrániÈ: VymaÏe vybrat˘ MIDlet.
6. AktualizovaÈ: Zobrazí údaje vybratého
MIDlet.
7. MoÏnosti: Niektoré Java aplikácie môÏu
vyÏadovaÈ dátové spojenie.
Vyberte túto poloÏku na
nastavenie spojenia.
- VÏdy: Spojenie sa vytvorí okamÏite, bez
potreby notifikácie.
70
- Nikdy: Nie je povolené Ïiadne spojenie.
- V˘zva: Pred t˘m, ako aplikácia vytvorí
spojenie, bude potrebné potvrdenie.
Menu 8.2
MôÏete upraviÈ a nastaviÈ adresu servera
MIDlet. PouÏitím wapového prehliadaãa môÏete
MIDlet sÈahovaÈ a ukladaÈ v telefóne. Na
displeji Aplikácie si môÏete prezrieÈ zoznam
MIDlet uloÏen˘ch v telefóne.
Profily
Menu 8.3
Niektoré Java aplikácie môÏu vyÏadovaÈ na
ovládanie pripojenie na sieÈ, napríklad hry
v reÏime multiplayer (viac hráãov). MôÏete
nastaviÈ 5 profilov a aktivovaÈ jeden vybrat˘.Je
to podobné ako pri nastavení profilu WAP. Keì
nastavujete tento profil, pozrite si wap profily.
JAVA™ je ochranná známka
spoloãnosti Sun Microsystems, Inc.
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 71
Príslu‰enstvo
·tandardná batéria
Dátov˘ kábel/ CD
Telefón môÏete pripojiÈ
k poãítaãu a prená‰aÈ
medzi nimi dáta.
Príslu‰enstvo
Na tejto stránke nájdete rozliãné príslu‰enstvo k mobilnému telefónu. Vyberte si z neho podºa svojich
osobn˘ch poÏiadaviek a potrieb.
Slúchadlá
UmoÏnia prijímaÈ hovory
bez pomoci rúk.
Poznámka
] VÏdy pouÏívajte originálne príslu‰enstvo.
] Ak sa nebudete riadiÈ t˘mito pokynmi, môÏete
poru‰iÈ záruãné podmienky.
Cestovná nabíjaãka
UmoÏÀuje vám nabiÈ telefón,
aj keì práve nie ste doma.
] Príslu‰enstvo sa v rozliãn˘ch krajinách a oblastiach
môÏe lí‰iÈ, bliωie informácie získate od servisnej
sluÏby LG.
71
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 72
Technické údaje
Technické údaje
V‰eobecné
Názov v˘robku: C1150
Systém: GSM 900 / DCS 1800
Okolitá teplota
Maximálna: +55 °C
Minimálna: -10 °C
72
C1150_Slo_1121
2005.11.22
11:6 AM
Page 73
73
C1150_Slo_1121
MEMO
74
2005.11.22
11:6 AM
Page 74
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
C1150
10:49 AM
Page 1
USER GUIDE
Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 2
Table of Contents
Introduction
Ta b l e o f C o n te n ts
2
Guidelines for safe and efficient use
5
6
C1150 Features
10
Parts of the phone
10
Open view
Rear view
10
11
General functions
18
Making and answering calls
18
Manner mode (Quick)
Signal strength
Entering text
In-call menu
Multiparty or conference calls
Access codes
19
19
19
22
23
26
Selecting functions and options
27
Key description
12
Display information
14
On-Screen icons
14
Menu tree
28
Getting started
15
Messages
30
Installing the SIM card and the battery
15
Inserting the SIM card
Removing the SIM card
Installing the battery
Charging the battery
Disconnecting the charger
15
15
16
16
17
Write text message
Write multimedia message
Inbox
Outbox
Drafts
Listen to voice mail
Info message
Templates
Settings
30
31
32
33
34
35
35
36
37
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 3
41
Organiser
54
Missed calls
Received calls
Dialled calls
Delete recent calls
Call charges
GPRS information
41
41
41
42
42
43
Alarm clock
Scheduler
Phonebook
54
54
55
Fun & Tools
59
Profiles
44
Changing the profile
Customising profiles - Personalise
Customising profiles - Rename
44
44
45
Settings
46
Favorites
Games
Calculator
My folder
Unit converter
World time
Voice recorder
Memory status
59
59
59
60
60
60
61
61
Date & Time
Phone settings
Call settings
Security settings
Network settings
GPRS setting
Reset settings
46
46
47
50
52
52
53
Ta b l e o f C o n te n ts
Call register
3
C1150_CZ_ENG(6.0)
Ta b l e o f C o n te n ts
4
2005.11.22
10:49 AM
Page 4
Internet
62
Home
Bookmarks
Profiles
Go to URL
Cache settings
Cookies settings
Security certification
Reset profiles
Browser version
62
62
62
64
64
64
64
64
64
On browsing menu
65
Java
66
Applications
Download
Profiles
66
66
66
Accessories
67
Technical data
68
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 5
Introduction
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product it means the product is
covered by the European Directive
2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should
be disposed of separately from the municipal
waste stream via designated collection
facilities appointed by the government or the
local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will
help prevent potential negative consequences
for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal
of your old appliance, please contact your city
office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
I n t ro d u c t i o n
Congratulations on your purchase of the advanced
and compact C1150 cellular phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
This user’s guide contains important information
on the use and operation of this phone. Please
read all the information carefully for optimal
performance and to prevent any damage to or
misuse of the phone. Any changes or
modifications not expressly approved in this user’s
guide could void your warranty for this equipment.
5
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 6
Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
Read these simple guidelines. Breaking the rules may
be dangerous or illegal. Further detailed information
is given in this manual.
] The SAR limit recommended by the international
Exposure to radio frequency
energy
] The highest SAR value for this model phone tested
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
] SAR data information for residents in
This mobile phone model C1150 has been designed
to comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure this safety of all persons,
regardless of age and health.
] The radio wave exposure guidelines employ a unit
of measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardized method with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
|frequency bands.
] While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
6
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.
by DASY4 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue.
Product care and maintenance
Warning! Use only batteries, charger and accessories
approved for use with this particular phone model. The
use of any other types may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and may be dangerous.
] Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.
] Keep away from electrical appliance such as a TV,
radio or personal computer.
] The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 7
Efficient phone operation
] Do not subject this unit to mechanical vibration or
To enjoy optimum performance with minimum
power consumption please:
shock.
] The coating of the phone may be damaged if
covered with wrap or vinyl wrapper.
] Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or
alcohol.)
] Do not subject this unit to excessive smoke or
dust.
] Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on
the magnetic strips.
] Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.
] Do not expose the phone to liquid or moisture.
] Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.
] Hold the phone as you speak to any other
telephone.
] If your mobile phone supports infrared, never direct
the infrared ray at anyone’s eye.
Electronics devices
All mobile phones may get interference, which
could affect performance.
] Do not use your mobile phone near medical
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
] Do not drop.
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over the pacemaker, i.e. in your
breast pocket.
] Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.
] Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
Fuse replacement
Always replace a blown fuse with a fuse of the same
type and size. Never use a fuse of a higher rating.
7
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 8
Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
Road safety
Blasting area
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any regulations or
rules.
] Do not use a hand-held phone while driving.
] Give full attention to driving.
] Use a hands-free kit, if available.
] Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions so require.
] RF energy may affect some electronic systems in
your motor vehicle such as car stereo, safety
equipment.
] When your vehicle is equipped with an air bag, do
not obstruct with installed or portable wireless
equipment. It can cause serious injury due to
improper performance.
Potentially explosive atmospheres
] Do not use the phone at a refueling point. Don’t
use near fuel or chemicals.
] Do not transport or store flammable gas, liquid, or
explosives in the compartment of your vehicle,
which contains your mobile phone and accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
] Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.
] Do not use it on the ground without crew
permission.
8
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Keep the phone in a safe place out of children’s
reach. It includes small parts which if detached may
cause a choking hazard.
Emergency calls
Emergency calls may not be available under all
cellular networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.
Check with your local service provider.
Battery information and care
] Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs replacing.
] Recharge the battery if it has not been used for a
long time to maximize usability.
] Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.
] Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
Children
Page 9
] You do not need to completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.
] Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
] Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
] Keep the metal contacts of the battery pack clean.
9
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 10
C1150 Features
C 1150 Fe at u res
Parts of the phone
Open view
Earpiece
Display screen
Phone book
list key
Message key
Left soft key
Right soft key
Profile key
End/Power key
Send key
Clear/Cancel key
Favorites key
Numeric key
Star key
Hash key
Microphone
10
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 11
Handstrap hole
Battery latch
C 1150 Fe at u res
Rear view
SIM card socket
Battery
Battery terminals
Cable connector/
Battery charging connector/
Hands-free car kit connector
11
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 12
C1150 Features
The following shows key components of the phone.
Key
Description
• Up navigation key (
): A shortcut key
to search the phonebook.
• Down navigation key (
): A shortcut
key to the Favorites menu.
• Left navigation key ( ): A shortcut key
to the Profile menu.
• Right navigation key (
to the message inbox.
): A shortcut key
Description
Send Key
You can dial a phone number and answer a
call. If you press this key without entering a
number, your phone shows the most recently
dialled, received and missed numbers.
Keypad description
Left soft key / Right soft key
Each of these keys performs the function
indicated by the text on the display
immediately above it.
Navigation keys
Use to scroll through menus and move the
cursor. You can also use these keys for quick
access to the following functions.
12
Key
~
C 1150 Fe at u res
Key description
Numeric keys
These keys are used mainly to dial in
standby mode and enter numbers or
characters in editing mode.
When you press these keys for a long time.
• Used to call your voicemail box by
.
• Used to call for international call by
.
to
• Used to call Speed dials by from
.
END/PWR key
Used to end or reject a call. This key is also
used as Power Key by pressing this key for a
few seconds.
C1150_CZ_ENG(6.0)
10:49 AM
Description
Clear key
Deletes a character by each press. Hold the
key down to clear all input. Also use this key
to go back to the previous screen. In
addition, you can view voice memo list when
you press this key shortly in a standby mode.
Page 13
C 1150 Fe at u res
Key
2005.11.22
Side keys
Key
Description
Up/Down side keys
When you open the flip, you can control the
volume of key tone in the standby mode and
the volume during a call.
13
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 14
C1150 Features
C 1150 Fe at u res
Display information
The table below describes various display indicators
or icons that appear on the phone’s display screen.
On-Screen icons
Icon/Indicator
Description
Tells you the strength of the
network signal.
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a
roaming service.
Line 1/2 is in use for outgoing
calls – if you subscribe to the Two
Line Service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
You have received a push message.
14
Icon/Indicator
Description
You can view your schedule.
All audible signals are turned off.
General profile is activated.
Loud profile is activated.
Silent profile is activated.
Headset profile is activated.
Car profile is activated.
You can divert a call.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 15
Getting started
1. Inserting the SIM card
Locate the SIM card socket in the back of the phone.
Follow the steps below to install the SIM card.
2. Removing the SIM card
Follow the steps below to Remove the SIM card.
1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.
G ett i n g s ta r te d
Installing the SIM card and the
battery
1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery
holders, with the golden connectors facing down.
Notice
] Removing the battery from the phone whilst it is
switched on may cause it to malfunction.
] The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to the SIM
card when you handle and install. Follow the instructions
supplied with the SIM card.
15
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 16
Getting started
G ett i n g s ta r te d
3. Installing the battery
4. Charging the battery
1. Position the lugs on the bottom of the battery into
the retaining holder.
To connect the travel adapter to the phone, you
must have installed the battery.
1. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the
socket on the bottom of the phone until it clicks
into place.
2. Then push the half of the battery into position.
2. Connect the other end of the travel adapter to
the mains socket. Use only the included packing
charger.
16
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] Do not force the connector as this may damage the
phone and/or the travel adapter.
5. Disconnecting the charger
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.
Note
] Ensure the battery is fully charged before using the
phone.
] Do not remove your battery or the SIM card while
charging.
] The moving bars of battery icon will stop when
charging is completed.
G ett i n g s ta r te d
Warning
Page 17
Note
] In case the battery is not properly charged, please turn
the phone off and on using the power key, then recharge
the battery. Or try recharging the battery after
detaching and reattaching the battery.
17
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 18
General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s
Making and answering calls
Making a call
1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press
.
2. Press
to call the number.
3. Press
to end the call.
tone volume.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
.
Making a call using the phonebook
[Names].
2. When the menu is displayed, select Search by
pressing
.
18
If you want to adjust the earpiece volume during a
call, use the side keys ( ) . Press the up side key to
increase and down side key to decrease the volume.
] In standby mode, pressing the side keys adjusts the key
1. Press and hold the
key for the international
prefix. “+” character may replace with the
international access code.
1. In standby mode, press
Adjusting the volume
Note
International calls
3. Press
3. If you find out the desired item through searching
by name or a number, press
to call.
Answering a call
When you receive a call, the phone rings. If the caller
can be identified, the caller’s phone number (or name
if saved in the phonebook) is displayed.
1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Flip open has been set as the answer
mode. See page 48 (Menu 4.3.2).)
Note
] If Press any key has been set as the answer mode (see
page 48), any key press will answer a call except for the
or the right soft key.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] To reject an incoming call, press and hold one of
] You can answer a call while using the phonebook or
other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the
key.
Manner mode (Quick)
You can activate the manner mode by pressing and
holding down the
key after opening the phone.
Signal strength
You can check the strength of your signal by the
signal indicator (
) on the LCD screen of your
phone. Signal strength can vary, particularly inside
buildings. Moving near to a window may improve
reception.
phonebook, writing a message, creating a personal
greeting.
The following text input methods are available in the
phone.
T9 Mode
This mode lets you enter words with only one
keystroke per letter. Each key on the keypad has more
than one letter. The T9 mode automatically compares
your keystrokes with an internal dictionary to
determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text.
G e n e ra l f u n c t i o n s
the side keys on the left side of the phone without
opening the phone.
Page 19
ABC Mode
This mode lets you enter letters by pressing the
key labeled with the required letter once, twice,
three or four times until the letter is displayed.
Entering text
123 Mode (Numbers Mode)
You can enter alphanumeric characters by using the
phone’s keypad. For example, storing names in the
Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press the
key until 123 mode is displayed.
19
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 20
General functions
Changing the text input mode
G e n e ra l f u n c t i o n s
1. When you are in a field that
allows characters to be
entered, you will notice the
text input mode indicator in
the upper right corner of
the LCD screen.
2. Change the text input mode
by pressing
. You can
check the current text input
mode in the upper right
corner of the LCD screen.
]
text input mode
] The word changes as letters are typed. Ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.
] If the word is still incorrect after typing
Options
Insert
Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode lets you enter
words easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on
the built-in dictionary. You can also add new words in
the dictionary. As new words are added, the word
changes to reflect the most likely candidate from the
dictionary.
20
1. When you are in the T9 predictive text input
mode, start entering a word by pressing keys
to
. Press one key per letter.
completely, press the down navigation key once
or more to cycle through the other word options.
Example: Press
to type Good.
Press
[down
navigation key] to type Home.
] If the desired word is missing from the word
choice list, add it using the ABC mode.
] You can select the language of the T9 mode. Press
the left soft key [Option], then select T9
languages. Select the desired language of T9 mode.
You can also turn off the T9 mode by selecting T9
off. The default setting on the phone is T9 enabled
mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 21
] To exit from the text input mode without saving your
]
. The phone goes back to standby
Using the ABC mode
Use the
to
Lower Case
Upper Case
Note
input, press
mode.
Characters in the order display
Key
keys to enter your text.
. , / ? ! - : ' '' 1
. , / ? ! - : ' '' 1
ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ
abc2äàáâãåæç
DEF3ËÈÉÊ
def3ëèéê
ˇ
GHI4ÏÌÍÎG
g h i 4 ï ì í î gˇ
JKL5
jkl5
G e n e ra l f u n c t i o n s
3. Complete each word with a space by pressing the
key. To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase entire words.
1. Press the key labeled with the required letter:
MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
] Once for the first letter
] Twice for the second letter.
] And so on.
2. To insert a space, press the
key once.
To delete letters, press the
key. Press and
hold down the
key to clear the whole display.
Note
] Refer to the table below for more information on the
characters available using the alphanumeric keys.
]
PQRS7ßS
¸
p q r s 7 ß s¸
TUV8ÜÙÚÛ
tuv8üùúû
WXYZ9
wxyz9
Space 0
Space 0
Using the 123 (Number) mode
The 123 mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate
text entry mode.
21
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 22
General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s
In-call menu
The menu displayed on the handset screen during a
call is different to the default main menu reached from
the idle screen, and the options are described here.
During a call
Putting a call on hold
When a call is made or answered, press the
[Send] to place it on hold. When a call is held, press
the
[Send] to make it active.
Answering an incoming call
To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
[Send] key.
You can get a dial number from phonebook to make
a second call.
The handset is also able to warn you of an incoming
call while you are already in a call. A tone sounds in
the earpiece, and the display will show that a second
call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is
only available if your network supports it. For details
of how to activate and deactivate it see Call waiting
(Menu 4.3.4).
Press
[Names] then select Search. To save the
dial number into phonebook during call, press
[Names] then select Add new.
If Call Waiting is on, you can put the first call on hold
and answer the second, by pressing
[Send] or
by selecting
[Answer], then Hold & Answer.
Swapping between two calls
You can end the current call and answer the waiting
call by selecting
[Menu], then End & Answer.
Making a second call
To switch between two calls, select
[Options],
then select Swap or just press
[Send] key.
22
You can make one of two calls focused by pressing
up/down arrow key. If you want to end one of two
calls, make the call you want to end focused, then
press
[End] key when the call you want to end
is focused.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
When not in a call you can reject an incoming call
without answering it by simply pressing the
[End] or for a long time when the flip is
closed.
When in a call you can reject an incoming call by
pressing the
[Menu] key and selecting
Multiparty / Reject or by pressing
[End] key.
Muting the microphone
You can mute the microphone during a call by
pressing the
[Options] key then selecting Mute.
The handset can be unmuted by pressing the
[Unmute].
When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.
Switching DTMF tones on during a call
To turn DTMF tones on during a call, for example, to
allow your handset to make use of an automated
switchboard, select
[Options], then DTMF On.
DTMF tones can be turned off the same way.
Calling up messages and SIM tool kit
main menu
The Messages and SIM Tool kit main menu options
can be reached from the in-call menu by selecting
[Options]. SIM Tool kit menu is shown only
when SIM in the handset supports SIM Tool kit
service.
G e n e ra l f u n c t i o n s
Rejecting an incoming call
Page 23
Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network service
provider supports this feature.
A multiparty call can only be set up when you have
one active call and one call on hold, both calls having
been answered. Once a multiparty call is set up, calls
may be added, disconnected or separated (that is,
removed from the multiparty call but still connected
to you) by the person who set up the multiparty call.
The maximum callers in a multiparty call is five. Once
started, you are in control of the multiparty call, and
only you can add calls to the multiparty call.
23
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 24
General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s
Making a second call
Adding calls to the multiparty call
You can make a second call while you are already in a
call. To do this, enter the second number and press
[Send]. When you get second call the first call is
automatically put on hold. You can swap between
calls by selecting
[Options] then S w a p.
To join an active call to the held multiparty call,
select
[Options] then Multiparty / Join all.
Setting up a multiparty call
You can connect a call on hold to the currently active
call to form a multiparty call by selecting
[Options] then M u l t i p a r t y / J o i n a l l.
Putting the multiparty call on hold
To put a multiparty call on hold, select
[Options] then M u l t i p a r t y / H o l d a l l.
Activate the multiparty call on hold
To make a multiparty call on hold active, select
[Options] then M u l t i p a r t y / J o i n a l l.
24
Displaying callers in a multiparty call
To scroll though the numbers of the callers who make
up a multiparty call on the handset screen, press
and
keys.
Putting a member of a multiparty call
on hold
To place one selected caller (whose number is
currently displayed on-screen) of a multiparty call on
hold, select
[Options] then Multiparty /
Exclude.
A private call in a multiparty call
To have a private call with one caller of a multiparty
call, display the number of the caller you wish to talk
to on the screen, then select
[Options] and
Multiparty / Private to put all the other callers on
hold.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
The currently displayed caller of a multiparty call can be
disconnected by pressing the
[End] key. To end a
multiparty call, press
[Options] then select
Multiparty / End multiparty.
Selecting
[Options] then Multiparty / End all, will
end all the active and on-hold calls.
G e n e ra l f u n c t i o n s
Ending a multiparty call
Page 25
25
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 26
General functions
G e n e ra l f u n c t i o n s
Access codes
PUK code (4 to 8 digits)
You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorized use of your phone.
The access codes (except PUK and PUK2 codes) can
be changed by using (Menu 4.4.5).
The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
change a blocked PIN code. The PUK code may be
supplied with the SIM card. If not, contact your local
service provider for the code. If you lose the code,
also contact your service provider.
PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code
protects your SIM card against unauthorized use.
The PIN code is usually supplied with the SIM card.
When PIN code is set On, your phone will request
the PIN code every time it is switched on. On the
contrary, when PIN code is set Off, your phone
connects to the network directly without the request
PIN code.
PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is
required to access some functions such as Advice of
call charge, Fixed Dial number. These functions are
only available if supported by your SIM card.
26
PUK2 code (4 to 8 digits)
The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is
required to change a blocked PIN2 code. If you lose
the code, also contact your service provider.
Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorized use of
your phone. It is usually supplied with the phone.
This code is required to delete all phone entries and
to activate “Reset settings” menu. The default
number is “0000”.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 27
Selecting functions and options
Menu
Names
The roles of the soft keys vary according to
the current context; the label on the bottom line of
the screen just above each key indicates its current
role.
Press the left soft key
to access the available
menu.
S e l e c t i n g f u n c t i o n s a n d o pt i o n s
Your phone offers a set of functions that allow you to
customise the phone. These functions are arranged in
menus and sub-menus, accessed via the two soft keys
marked (
) and (
). Each menu and
sub-menu lets you view and alter the settings of a
particular function.
Press the right soft
key to activate the
corresponding action.
27
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 28
Menu tree
M e nu t re e
1. Messages
2. Call register
2.1 Missed calls
4.1 Date & Time
1.2 Write multimedia
message
2.2 Received calls
4.2 Phone settings
2.3 Dialled calls
4.3 Call settings
1.3 Inbox
2.4 Delete recent calls
4.4 Security settings
1.4 Outbox
2.5 Call charges
4.5 Network settings
2.6 GPRS information
4.6 GPRS setting
1.5 Drafts
1.6 Listen to voice mail
1.7 Info message
1.8 Templates
1.9 Settings
3. Profiles
3.1 General
3.2 Loud
3.3 Headset
3.4 Car
3.5 Vibrate only
3.6 Quiet
28
4. Settings
1.1 Write short message
4.7 Reset settings
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
5. Organiser
10:49 AM
Page 29
7. Internet
7.1 Home
5.2 Scheduler
7.2 Bookmarks
5.3 Phonebook
7.3 Profiles
6. Fun & Tools
7.5 Cache settings
6.2 Games
7.6 Cookies settings
6.3 Calculator
7.7 Security certification
6.4 My folder
7.8 Reset profiles
6.6 World time
6.7 Voice recorder
6.8 Memory status
This menu depends on
SIM and the network
services.
7.4 Go to URL
6.1 Favorites
6.5 Unit converter
9. SIM Service
M e nu t re e
5.1 Alarm clock
7.9 Browser version
8. Java
8.1 Applications
8.2 Download
8.3 Profiles
29
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 30
Messages
M es s a g es
This menu includes functions related to SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message
Service), voice mail, as well as the network’s service
messages.
Write short message
Menu 1.1
You can write and edit text message, checking the
number of message pages.
1. Enter the Messages menu by pressing
[Select].
2. Press
key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phonebook.
4. Press
after entering numbers.
] Save: Stores messages in Drafts.
] Font: You can select Size and Style of fonts.
2. If you want to write a new message, select Write
short message.
] Colour: You can select Colour of foreground and
3. To make text input easier, use T9. For details, refer
to page 19 through 21 (Entering text).
] Alignment: You can make the message contents
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish
your writing, press
[Options].
Note
] The phone which supports EMS release 5 is available to
send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other
party may not receive pictures, sounds or text styles you
sent properly if the phone does not support such
options.
30
Options
] Send: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
background.
aligned Left, Centre or Right.
] Add T9 dictionary: You can add your own word.
This menu can be shown only when edit mode is
Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
] T9 languages: Select the language for T9 input
mode. You can also deactivate T9 input mode by
selecting 'T9 off'.
] Exit: If you press Exit while writing a message, you can
end the writing message and back to the Message
menu. The message you have written is not saved.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 31
] Symbol: You can add special characters.
] Picture: You can insert the Default graphics or
graphics in My pictures that are available for text
messages.
] Sound: You can insert sounds that are available for
4. Press Insert to add Symbol, Picture, Sound,
Recorded voice, Text templates, Phonebook or
Signature.
M es s a g es
3. You can create a new message or choose one of
the multimedia message templates already made.
Insert
Options
] Send: You can send multimedia messages to
text messages.
] Text templates: You can use Text templates
already set in the phone.
] Phonebook: You can add phone numbers or e-mail
addresses in Phonebook.
] Signature: You can add your signature to the
message.
multiple recipients, priorities your message, and
make it sent later as well.
] Preview: You can preview multimedia messages you
wrote.
] Save: You can save multimedia messages In drafts
or as template.
] Add slide: You can add a slide before or after
Write multimedia message
Menu 1.2
current slide.
You can write and edit multimedia messages,
checking message size.
] Move to slide: You can move to previous or next
1. Enter the Messages menu by pressing
[Select].
] Delete slide: You can delete the current slide.
2. If you want to write a new message, select Write
multimedia message.
slide.
] Set slide format
- Set timer: You can set timer for slide, text,
picture and sound.
31
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 32
Messages
M es s a g es
- Swap text and picture: You can switch the
position of picture and text of the message.
] Remove media: You can remove pictures or sounds
in the slide. This option can be shown only when
any media exists.
] Add T9 dictionary: You can add your own word.
This menu can be shown only when edit mode is
Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
Inbox
In Inbox, you can identify each message by icons.
For detail, see the icon directive.
] Icon directive
Icon
Description
Multimedia message
] T9 languages: Select the language for T9 input
mode.
Short message
] Exit: You can back to the Message menu.
SIM message
Read
Note
] If you select the picture (15K) on writing multimedia
message, loading duration will take around 15 seconds at
least. Furthermore, you can't activate any key during
loading time. After 15 seconds, it is available to write
multimedia message.
Menu 1.3
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in Inbox.
Notified multimedia message
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you
have to delete only SIM messages from Inbox. If the
phone displays ‘No space for message’, you can make
space of each repository as deleting messages, media
and applications.
Note
] SIM message: SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card.
32
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
To read a message, select one of the messages by
pressing
.
] View: You can view the selected message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the selected message to
another party.
you can get only Notification. To receive a
message, you need to select [Receive].
Outbox
Menu 1.4
You can view the list and contents of sent messages
in this menu and can also verify if the transmission
was successful.
Icon
Description
MMS sent
] Return call: You can call back to the sender.
MMS unsent
] Delete: You can delete the current message.
MMS delivery confirmed
] Extract: You can extract picture, sound and text.
SMS sent
They will be saved in My folder or Phonebook.
] View information: You can view information about
received messages; Sender's address, Subject (only
for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.
] Replay (applicable to Multimedia message only):
You can replay multimedia messages.
] Receive (In the case of notification message):
If Multimedia message is set to Auto download off,
M es s a g es
For notified multimedia message, you have to wait for
downloading and processing of the message. For
notification setting, see (Menu 1.9.2) for detail.
Page 33
SMS unsent
SMS delivery confirmed
In each message, the following options are available
by pressing the left soft key [Options].
The messages of which transmission was
completed has the following options.
] View: You can view the selected message.
] Forward: You can forward the selected message to
other recipients.
33
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 34
Messages
M es s a g es
] Delete: Deletes the selected message from outbox.
] Cancel: Cancels all the message transmission.
] View Information: You can view the information of
] Delete all: Cancels all the message transmission
selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when you sent it,
message type and size, the priority (only for
multimedia message), and recipients.
] Delete all: Deletes all the messages in the outbox
folder.
The messages of which transmission is in
progress has the following options.
] View: You can view the selected message.
and deletes all of them.
Drafts
Icon
] Delete: Cancels transmitting the message and
deletes the message.
] View Information: You can view the information of
selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when you sent it,
message type and size, the priority (only for
multimedia message), and recipients.
] Send all: Sends all the messages of which
transmission is in progress again.
34
Description
Multimedia message
] Send: Select this to send it again.
] Cancel: Cancels transmitting of the message.
Menu 1.5
You can view the messages saved as a draft. The draft
messages are listed with the date and time when they
were saved. Scroll through the list using up/down
navigation keys.
Text message
Each draft has the following options. Press
[Options].
] View: You can view the selected message.
] Edit: You can edit the selected message.
] Send: Select this to send the selected message.
] Delete: Deletes the selected message from the
drafts folder.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] View information: You can view the information of
] Delete all: Deletes all the messages from drafts
folder.
Listen to voice mail
Menu 1.6
This menu provides you with a quick way of accessing
your voice mailbox (if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice
server number obtained from your network operator.
When new voice message is received, the
symbol will be displayed on the screen. Please check
with your service operator for details of their service
in order to configure the handset correctly.
Info message
information has the number; therefore, you can
contact service provider as long as you have input
the certain number for the information. When you
have received an info service message, you can see
the popup message to show you that you have
received a message or the info service message is
directly displayed. To view the message again or not
in standby mode, follow the sequence shown below;
Read
M es s a g es
selected message: subject (only for multimedia
message), the date and time when saved, message
type and size, the priority (only for multimedia
message).
Page 35
(Menu 1.7.1)
When you have received an info service message and
select Read to view the message, it will be displayed
on the screen. You can read another message by
scrolling
,
or
[Next].
Topics
(Menu 1.7.2)
] Add new: You can add Info service message
numbers in the Phone memory with its nickname.
Menu 1.7
Info service messages are text messages delivered by
the network to GSM. They provide general
information such as weather reports, traffic news,
taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of
] View list: You can see Info service message
numbers which you added. If you press
[Options], you can edit and delete info message
category which you added.
35
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 36
Messages
] Active list: You can select Info service message
M es s a g es
numbers in the active list.
If you activate an info service number, you can
receive messages sent from the number.
Templates
Menu 1.8
After creating some templates (text, multimedia,
signature), you can use them by just selecting them
when you send messages.
Text templates
(Menu 1.8.1)
The followings are pre-defined text templates.
• Please call me back.
] View: Select this to view the selected template.
] Edit: Use this to edit the selected template.
] Write messages
- Write text message: Use this to send the
selected template message by SMS.
- Write multimedia message: Use this to send the
selected template message by MMS.
] Add new: Use this to create a new template.
] Delete: Deletes the selected template from the text
template list.
] Delete all: Deletes all templates.
• I’m late. I will be there at...
Multimedia templates
• Where are you now?
• I love you.
You can create a multimedia template after pressing
the left soft key [Add new]. And the multimedia
templates you saved as a template while creating a
multimedia message in the Write multimedia
message (See page 31).
The following options are available.
] View: You can view the multimedia template.
• I’m on the way.
• Top urgent. Please contact.
(Menu 1.8.2)
] Edit: You can edit the multimedia template.
36
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] Add new: Allows you to add a new multimedia
Page 37
] Delete: Use this to delete the signature.
] Write messages: You can write a multimedia
message with the multimedia template.
] Delete: Deletes the selected template message
from the multimedia template list.
Text message
Menu 1.9
(Menu 1.9.1)
] Message types:
] Delete all: Clears the multimedia template list.
Signature
Settings
M es s a g es
template.
(Menu 1.8.3)
1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key
[OK].
3. Key in the mobile phone number, home number,
office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].
After creating the signature template, you can access
the following menus by pressing the left soft key
[Options].
] Edit: Use this to edit the signature.
] Write messages: You can send your business card
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email,
ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact
your service provider for the availability of this
function.
] Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery report: If you set to Yes, you can check
whether your message is sent successfully.
] Reply via same service centre: When a message is
sent, it allows the recipients to reply and charge
the cost of the reply to your telephone bill.
via SMS, MMS.
37
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 38
Messages
] SMS centre: If you want to send the text message,
M es s a g es
you can receive the address of SMS centre through
this menu.
Multimedia message
(Menu 1.9.2)
] Priority: You can send the message after setting
the level of priority: Low, Normal and High.
] Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at
the message centre.
] Delivery report: If it is set to Yes in this menu, you
can check whether your message is sent
successfully.
] Auto download
On: The messages are downloaded automatically
on receipt.
Off: Requires you to confirm you want to download
the message.
Home network only: If you select this, messages
are downloaded automatically on receipt in your
home network area. And outside your home service
area, it requires you to confirm you to download
the message.
38
] Network settings: In order to download MMS from
the server, you need to set up a CSD or GPRS data
connection. If you select multimedia message server,
you can set URL for multimedia message server. You
can set over 5 profiles to connect service.
- Homepage: This menu allows to connect MMS
centre (MMSC).
- Bearer
• Data
• GPRS
- Data settings: Shown if you select Data as the
Bearer.
IP address
Dial number: Enter the telephone number to dial
to access your WAP gateway.
User ID
Password
Call type: Select the type of data call, Analogue
or Digital (ISDN).
Call speed: The speed of your data connection
9600 or 14400.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Voice mail centre
(Menu 1.9.3)
IP address
You can receive the voicemail if this feature is
supported by your network service provider. When a
new voicemail is arrived, the symbol will be displayed
on the screen. Please check with your network service
provider for details of their service in order to
configure the phone accordingly.
APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.
1. Hold down
User ID
2. You can check the following submenus.
Password
] Home: You can listen to voice mails by selecting
- GPRS settings: Shown if you select GPRS as the
Bearer.
key in standby mode.
Home.
- Connection type: The options for connection
type are Temporary or Continuous.
] Roaming: Even when you are in abroad, you can
- Secure settings: Depending on the chosen
gateway port, you can select this option On or
Off.
Info message
] Permitted types
- Personal: Personal message.
- Advertisements: Commercial message.
- Information: Necessary information.
M es s a g es
Linger time: You need to enter the time-our
period. After that, the WAP navigation service will
be unavailable if any data is not input or
transferred.
Page 39
listen to voice mails if roaming service is supported.
(Dependent to network and subscription) (Menu 1.9.4)
] Receive
- Yes: If you select this menu, your phone will
receive Info service messages.
- No: If you select this menu, your phone will not
receive Info service messages any more.
39
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 40
Messages
] Alert
M es s a g es
- Yes: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.
- No: Your phone will not beep even though you
have received info service messages.
] Languages
- You can select the language you want by pressing
[On/Off]. Then, the info service message will be
shown in the language that you selected.
Push messages
(Menu 1.9.5)
You can set the option whether you will receive the
message or not.
40
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 41
Call register
The number and name (if available) are displayed
together with the date and time at which the call was
made. You can also view call times.
Received calls
Menu 2.2
This option lets you view the last 10 incoming calls.
You can also:
] View the number if available and call it, or save it in
the phonebook.
C a l l re g i s te r
You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the service area.
] Enter a new name for the number and save both in
Missed calls
Menu 2.1
the phonebook.
This option lets you view the last 10 unanswered
calls. You can also:
] Send a message to this number.
] View the number if available and call it, or save it in
You can delete all the call records from the list using
the phonebook.
] Delete the call from the list.
the Delete recent calls menu [Menu-2-4].
] Enter a new name for the number and save both in
the phonebook.
] Send a message to this number.
] Delete the call from the list.
Note
] You can delete all the call records from the list using the
Delete recent calls menu (Menu 2.4).
Dialled calls
Menu 2.3
This option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted).
You can also:
] View the number if available and call it, or save it in
the phonebook.
] Enter a new name for the number and save both in
the phonebook.
41
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 42
Call register
C a l l re g i s te r
] Send a message to this number.
] Received calls: Length of the incoming calls.
] Delete the call from the list.
] Dialled calls: Length of the outgoing calls.
] Reset all: Resets the call timer.
Note
] You can delete all the call records from the list using the
Delete recent calls menu (Menu 2.4).
Delete recent calls
Menu 2.4
Use this to clear up the missed call list, received call
list, or dialled call list. You can also clear up all call
lists at a time by selecting All calls.
Call charges
Call duration
Menu 2.5
(Menu 2.5.1)
] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls made and incoming
42
(Menu 2.5.2)
Allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the cost. To reset the cost, you
need to enter the PIN2 code.
Settings
(Menu 2.5.3)
(SIM Dependent)
Allows you to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can also reset the call timer by
selecting Reset all. To prevent accidental reset, the
phone asks you to confirm the action.
calls since the timer was last reset.
Call costs
] Set tariff: You can set the currency type and the
unit price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit
in this menu, you need the PIN2 code.
] Set credit: This network allows you to limit the
cost of your calls by selected charging units.If you
select Read, the number of remaining unit is
shown. If you select Change, you can change your
change limit.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 43
] Auto display: This network service allows you to
GPRS information
C a l l re g i s te r
see automatically the cost of your last calls. If set
to On, you can see the cost of the last call when
the call is released.
Menu 2.6
You can check the amount of data transferred over
the network through the GPRS information option. In
addition, you can also view how much time you are
online.
Call duration
(Menu 2.6.1)
You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.
Data volumes
(Menu 2.6.2)
You can check the Sent, Received or All data
volumes and Reset all.
43
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 44
Profiles
P ro f i l es
In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments, or caller
groups. There are six preset profiles: General, Loud,
Headset, Car, Vibrate only and Quiet.
Each profile can be personalised.
Press the left soft key [Menu] and select Profiles
using left/right navigation keys.
Changing the profile
Customising profiles – Personalise
Menu 3.X.2
You can customise profiles except Vibrate only. Scroll
to the desired profile in the Profile list. After pressing
the left soft key or the OK key, select Personalise.
The profile setting option opens. Set the option as
required.
] Call alert type: Set the alert type for incoming
Menu 3.X.1
calls.
1. A list of profiles is displayed.
] Ring tone: Select the desired ring tone from the
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to
activate and press the left soft key [Select] or OK
key.
]
3. Then, select Activate.
Note
] When a headset is connected to the phone, Headset
profile is automatically activated.
list.
Ring volume: Set the volume of the ring tone.
] Message alert type: Set the alert type for message
receipt.
] Message tone: Select the alert tone for message
receipt.
] Keypad volume: Set the volume of keypad tone.
] Keypad tone: Select the desired keypad tone.
] Flip tone: Allows to set the flip tone for adjusting
environment.
] Effect sound volume: Set the volume of effect
44
sound.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] Power on/off volume: Set the volume of the ring
] Auto answer: This function will be activated only
when your phone is connected to the headset.
2. Key in the desired name and press the OK key or
the left soft key [OK].
P ro f i l es
tone when switching the phone on/off.
Page 45
• Off: The phone will not answer automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.
Customising profiles – Rename
Menu 3.X.3
You can rename a profile and give it any name you
want.
Note
] Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be
renamed.
1. To change the name of a profile, scroll to the
profile in the profile list and after pressing the left
soft key or the OK key, select Rename.
45
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 46
Settings
S ett i n g s
You can set the following menus for your
convenience and preferences.
Date & Time
Phone settings
Menu 4.1
You can set functions relating to the date and time.
Set date
(Menu 4.1.1)
You can enter the current date.
Date format
(Menu 4.1.2)
You can set the Date format such as DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)
Set time
(Menu 4.1.3)
Wallpaper
(Menu 4.2.1)
You can select the background pictures in standby
mode.
- Default: You can select a picture or an animation
of wallpaper by pressing
or
.
- Myfolder: You can select a picture or an
animation as wallpaper.
Greeting note
(Menu 4.2.2)
If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.
You can enter the current time.
Language
Time format
You can change the language for the display texts in
your phone. This change will also affect the Language
Input mode.
(Menu 4.1.4)
Your can set the time format between 24-hour and
12- hour.
46
Menu 4.2
You can set functions relating to the phone.
(Menu 4.2.3)
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
(Menu 4.2.4)
Page 47
Network name
(Menu 4.2.9)
You can set the light-up duration of the internal
display.
If you select on, you can see the network service
provider name which is displayed in standby mode.
LCD contrast
Call settings
(Menu 4.2.5)
Menu 4.3
You can set the brightness of LCD by pressing
,
.
You can set the menu relevant to a call by pressing
[Select] in the Setting menu.
Information window
Call divert
(Menu 4.2.6)
You can preview the current state of the selected
menu before open the menu. The state is shown at
bottom of the display.
Menu colour
(Menu 4.2.7)
You can select the preferred menu colour among
various combination.
LED indicator
S ett i n g s
Backlight
10:49 AM
(Menu 4.3.1)
The Call divert service allows you to divert incoming
voice calls, fax calls, and data calls to another number.
For details, contact your service provider.
] All voice calls: Diverts voice calls unconditionally.
] If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.
] If no reply: Diverts voice calls which you do not
answer.
(Menu 4.2.8)
When the LED indicator is set to On, it flashes when
the service is available.
] If out of reach: Diverts voice calls when the phone
is switched off or out of coverage.
] All data calls: Diverts to a number with a PC
connection unconditionally.
47
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 48
Settings
] All fax calls: Diverts to a number with a fax
S ett i n g s
connection unconditionally.
] Cancel all: Cancels all call divert service.
The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.
] Activate: Activate the corresponding service.
- To voice mail centre: Forwards to message
centre. This function is not shown at All data calls
and All fax calls menus.
- To other number: Inputs the number for
diverting.
- To favourite number: You can check recent 5
diverted numbers.
] Cancel: Deactivate the corresponding service.
] View status: View the status of the corresponding
service.
Answer mode
] Flip open
If you select this menu, you can receive an
incoming call when only opening flip.
] Press any key
If you select this menu, you can receive a call by
pressing any key except
[End] key.
] Send only
If you select this menu, you can receive a call by
only pressing
[Send] key.
Send my number
(Menu 4.3.3)
(network and subscription dependent)
] On
You can send your phone number to another party.
Your phone number will be shown on the receiver’s
phone.
] Off
Your phone number will not be shown.
48
(Menu 4.3.2)
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] Set by network
] Off
Closed user group
(Menu 4.3.4)
The network will notify you of a new incoming call
while you have a call in progress. Select Activate to
request the network to activate call waiting, Cancel
to request the network to deactivate call waiting, or
View status, to check if the function is active or not.
Minute minder
(Menu 4.3.5)
If you select On, you can check the call duration by
deep sound every minute during a call.
Auto redial
Your phone will not make any attempts to redial
when the original call has not connected.
(Menu 4.3.6)
] On
When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure to
connect a call.
S ett i n g s
If you select this, you can send your phone
number depending on two line service such as line
1 or line 2.
Call waiting (network dependent)
Page 49
(Menu 4.3.7)
(network dependent)
Restricts usage of the phone with numbers that
belong to certain user groups. When this function is
used, every outgoing call is associated with a group
index. If a group index is specified, it is used for all
outgoing calls. If no group index is specified, the
network will use the preferential index (a specific
index that is stored in the network).
] Default : Activate the default group agreed on with
the network operator.
] Set : Setting the selected CUG Index.
] Edit : Editing the CUG name and CUG Index.
] Delete : Deleting the selected CUG.
] Delete all : Deleting All CUG.
49
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 50
Settings
S ett i n g s
Security settings
PIN code request
MENU 4.4
(Menu 4.4.1)
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be requested to
enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press
[Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.
Phone lock
(Menu 4.4.2)
You can use security code to avoid unauthorized use
of the phone. Whenever you switch on the phone,
the phone will request security code if you set phone
lock to On. If you set phone lock to Automatic, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.
Call barring
(Menu 4.4.3)
The Call barring service prevents your phone from
making or receiving certain category of calls. This
function requires the call barring password. You can
view the following submenus.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times,
the phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in PUK code.
] All outgoing
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If
you put wrong PUK code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You will need to
contact your service provider.
] Outgoing international
The barring service for all outgoing calls.
The barring service for all outgoing international
calls.
] Outgoing international except home country
The barring service for all international outgoing
calls except home network.
50
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] All incoming
] Incoming when abroad
The barring service for all incoming calls when
roaming
] Cancel all
You can cancel all barring services.
] Change password
You can change the password for Call Barring
Service.
Each call barring menu has following submenus:
• Activate
Allows to request the network to set call restriction
on.
Fixed dial number
(Menu 4.4.4)
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers. The numbers are protected by your
PIN2 code.
] Activate
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
] Cancel
You can cancel fixed dialling function.
] Number list
You can view the number list saved as Fixed dial
number.
Change codes
(Menu 4.4.5)
• Cancel
Sets the selected call restriction off.
PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
• View status
You can change the access codes: PIN code, PIN2
code, Security code.
You can view the status whether the calls are
barred or not.
S ett i n g s
The barring service for all incoming calls
Page 51
51
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 52
Settings
S ett i n g s
1. If you want to change the Security code/PIN2
code input your original code, and then press
[OK].
The phone lets you select another network if the
phone fails to access the selected network.
2. Input new Security code/PIN2 code and verify
them.
Preferred
Network settings
Menu 4.5
You can select a network which will be registered
either automatically or manually. Usually, the
network selection is set to Automatic.
Automatic
(Menu 4.5.1)
If you select Automatic mode, the phone will
automatically search for and select a network for you.
Once you have selected “Automatic”, the phone will
be set to “Automatic” even though the power is off
and on.
Manual
(Menu 4.5.2)
The phone will find the list of available networks and
show you them. Then you can select the network
which you want to use if this network has a roaming
agreement with your home network operator.
52
(Menu 4.5.3)
You can set a list of preferred networks and the phone
attempts to register with first, before
attempting to register to any other networks. This list
is set from the phone’s predefined list of known
networks.
GPRS setting
Menu 4.6
You can set GPRS service depending on various
situation.
Power on
(Menu 4.6.1)
If you select this menu, the phone is automatically
registered to a GPRS network when you switch the
phone on. Starting a WAP or PC dial-up application
created the connection between phone and network
and data transfer is possible. When you end the
application, GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network remains.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
(Menu 4.6.2)
If you select this menu, the GPRS connection is
established when you connect a WAP service and
closed when you end the WAP connection.
Reset settings
Page 53
S ett i n g s
When needed
10:49 AM
Menu 4.7
You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.
53
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 54
Organiser
O rg a n i s e r
Alarm clock
Menu 5.1
You can set up to 5 alarm clocks to go off at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Mon~Fri,
Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press
[OK].
4. Edit the alarm name and press
memo. After a schedule note is entered on a date,
the date is shown in a different colour and
appears on the right bottom of the screen. This
function reminds you of your schedule. And the
phone will sound an alarm tone if you set the
phone to do so.
chosen day. Press the left soft key [Options] to
edit or delete the note you selected.
Menu 5.2
] View all: Shows all the notes that are entered in the
When you enter this menu, a calendar appears. A
square cursor is located on the current date. You can
move the cursor to another date using navigation
keys. On the calendar, you can use the following keys.
phone. Use the up/down navigation keys to browse
through the note lists.
skips back a year.
Each press of
skips forward a year.
skips back a month.
skips forward a month.
54
] Add new: Select this to enter a new schedule or
] View: Shows the schedule note or memo for the
[OK].
Scheduler
You can enter a schedule or memo in the scheduler
by pressing the left soft key [Options].
] Delete past: Select this to delete the expired
schedule notes that have already been notified. You
are asked to confirm this action.
] Delete all: Select this to delete all the schedule
notes and memos. You are asked to confirm this
action.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Search
Menu 5.3
] Copy: You can copy an entry from SIM to phone or
(Menu 5.3.1)
] Main number: You can select the one out of mobile,
(Calling from phonebook)
1. In standby mode, press
2. Search by pressing
[Names].
[Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail
address you want to search or Select ‘List’ to view
phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the
initial letter of the name or number you want to
search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to
add the voice to one, select
[Options]. The
following menu will be displayed.
] Edit: You can edit the name, number, E-mail and fax
by pressing
[OK].
] Write message: After you have found the number
you want, you can send a message to the selected
number.
from phone to SIM.
home, office that you often use. The main number
will be displayed first, if you set this.
O rg a n i s e r
Phonebook
Page 55
] Delete: You can delete an entry.
Add new
(Menu 5.3.2)
You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 200 entries. SIM card
memory capacity depends on the cellular service
provider.
You can also save 20 characters of name in The
Phone memory, and save characters in the SIM card.
The number of character is SIM dependent feature.
1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight Add new, and press
[Select].
3. Select the memory you want to save: SIM or
Phone. If you set to Phone, you need to select
which number you want as Main number.
55
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 56
Organiser
] Group icon: Allows you to select the icon
O rg a n i s e r
a. Press
[OK] to input a name.
b. Press
[OK], then you can input a number.
c. Press
dependent on Group.
] Add member: You can add group members. Each
[OK].
d. You can set a group for the entry by pressing
,
:
e. You can set a character and a picture for the
entry by pressing , ,
,
.
group member shouldn’t be exceeded 20.
] Remove member: You can remove the member from
the Group member list. But the name and the
number still remain in phonebook.
] Rename: You can change a group name.
Caller groups
(Menu 5.3.3)
You can list up to 20 members per one group. There
are 7 groups you can make lists to.
1. In standby mode, press
[Names].
(Menu 5.3.4)
You can assign any of the keys,
to
with a
Name list entry. You can call directly by pressing this
key for 2-3 seconds.
2. Scroll to Caller groups item then press
[Select], and every Group list will be displayed.
1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode.
3. Select Group name you want by pressing
[Select].
2. Scroll to Speed dial, then press
] Member list: Shows the group members you have
selected.
] Group ring tone: Allows you to specify ring tone for
the group members’ call.
56
Speed dial
[Select].
3. If you want to add Speed dial, select (Empty).
Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose
Change or Delete to edit the name.
] Change: You can allocate a new phone number to
the dial key.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
] Delete: You can remove the allocated phone
Scroll to highlight View options, then press
[Select].
Settings
1. Press
(Menu 5.3.5)
[Names] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press
] View options
[Select].
] Set memory
Scroll to highlight Set memory, then press
[Select].
- If you select Variable, when adding entry, the
phone will ask where to store.
- If you select SIM or Phone, the phone will store
an entry to SIM or phone.
] Search by
Scroll to highlight Search by, then press
[Select].
- If you select Variable, the phone will ask how to
search.
- If you select Name or Number, the phone will
search an entry by Name or Number.
- Name only: When you search the phonebook,
the list displays only names.
O rg a n i s e r
number from the dial key.
Page 57
- With pictures: When you search the
phonebook, the list displays names and
corresponding pictures.
- Name & number: When you search the
phonebook, the list displays names and
number.
Copy all
(Menu 5.3.6)
You can copy/move entries from SIM card memory to
Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing
[Names] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, then press
enter this menu.
[Select] to
] SIM to Phone: You can copy the entry from SIM
Card to Phone memory.
57
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 58
Organiser
] Phone to SIM: You can copy the entry from
O rg a n i s e r
Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
] Keep original: When copying, Original Dial
Number is kept.
] Delete original: When copying, Original Dial
Number will be erased.
Delete all
(Menu 5.3.7)
(Menu 5.3.8)
] Service dial number
Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator
(if supported by the SIM card).
1. Open the phonebook first by pressing
[Names] in standby mode and select
Information.
58
3. The names of the available services will be
shown.
4. Use
and
[Send].
to select a service. Press
] Memory status
You can delete all entries in the SIM and/or the
phone. This function requires the security code.
Press
to return to standby mode.
Information
2. Scroll to Service dial number, then press
[Select] to enter.
This feature allows you to see how many free and
in-use are in your phonebook.
] Own number (SIM dependent)
You can check your own number in SIM card.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 59
Fun & Tools
Menu 6.1
Common Key Function
: Back
You can set up to 9 menus which you have used
often in Favorites. You can connect this menu directly
by pressing the hot key (
).
If you want to register the menu in favorites, select
<Empty> on a list. If the menu is already registered,
the options are displayed as follows:
Fu n & To o l s
Favorites
: Pause or resume a game
Calculator
Menu 6.3
] Select: Activate the registered menu.
The calculator provides the basic arithmetic
functions: addition, subtraction, multiplication and
division.
] Change: Change the menu.
1. Enter the first number using the numeric keys.
] Delete: Delete the registered menu.
2. Press the corresponding navigation key to select a
mathematical function.
] Delete all: Delete all menus which are registered in
Favorites.
] To erase any mistake or clear the display, use the
] Information: View the information of registered
menu.
Games
Note
] To include a decimal point, press the
] To include a minus sign, press the
Menu 6.2
The phone offers you the games to play with.
Note
] The control keys are different depending on a game. However, each
key.
key.
key.
3. To calculate the result, press the left soft key
[Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to
return to the initial state.
one has an introduction to explain the main control keys. The rest
ones are as follows.
59
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 60
Fun & Tools
Fu n & To o l s
My folder
Menu 6.4
Enables you to view the downloaded pictures and
sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone.
You can view, listen, delete or rename downloaded
data.
Pictures
Sound
(Menu 6.4.1)
(Menu 6.4.2)
The Submenus for each main one
] Rename: You can edit the title for each download
contents.
] Write text/multimedia message: You can write Text
message / Multimedia message (available
depending on type of Media) with pictures or
sounds.
] Set as Wallpaper / Set as ring tone: You can set
downloaded sounds or pictures as wallpaper or
Ring tone.
] Delete: You can delete each downloaded content.
] Delete all: You can delete all downloaded content.
60
Unit converter
Menu 6.5
This converts any measurement into a unit you want.
There are 4 types that can be converted into units:
Length, Area, Weight, and Volume.
1. You can select one of four unit types by pressing
[Unit] key.
2. Select the standard value by using
.
,
3. Select the unit you want to convert by pressing
and
.
4. You can check the converted value for the unit
you want. Also, you can input a decimal number
by pressing
.
World time
Menu 6.6
You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by
pressing ,
key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing
[Set].
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
Menu 6.7
The voice memo feature you to record up to 10 voice
messages and each memo is up to 20 Seconds.
Record
(Menu 6.7.1)
Page 61
Memory status
Menu 6.8
You can check free space and the memory usage of
each repository. You can go to each repository menu
by pressing the left soft key [Goto].
Fu n & To o l s
Voice recorder
10:49 AM
1. You can record a voice memo in Voice recorder
menu or by holding down
in the standby
mode.
2. Once recording is started, the message
'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press
[Save].
4. Key in Voice memo title, and press
[OK].
View list
(Menu 6.7.2)
The phone shows the voice memo list, starting with
the most recent memo. You can play or delete the
recorded memo, or send it via MMS by pressing the
left soft key [Options]. You can also delete all the
voice memos.
61
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 62
Internet
I n te r n et
The phone supports services based on Wireless
Application Protocol (WAP). You can access services
supported by your network. The services menu allows
you to get the information such as news, weather
reports, and flight times.
Menu 7.3
You can make up to 10 profiles and activate only one
out of them. Scroll to the desired profile and press
to access available options.
] Activate: You can activate the profile you want.
Home
Menu 7.1
Connect to a homepage. The homepage may be the
site which is defined in the activated profile. It will be
defined by Service Provider if you don’t make in
activated profile.
Bookmarks
Menu 7.2
Press
[Select] to access available options, or
press
[Back] to exit.
] Settings: You can edit and change WAP settings of
the selected profile.
- Homepage: This setting allows you to enter the
address (URL) of a site you want to use as
homepage. You do not need to type “http://” at
the front of each URL as the WAP Browser will
automatically add it.
-Bearer:
You can set the bearer data service.
] Connect: Connect to the selected bookmark.
• Data
] Add new: Add a new bookmark manually.
• GPRS
] Edit: Edit the title and the address of the selected
bookmark.
] Delete: Delete the selected bookmark from the
bookmark list.
] Delete all: Delete all the selected bookmark from
62
Profiles
the bookmark list.
- Data settings :
Appears only if you select Data settings as the
Bearer.
IP address : Enter the IP address of the WAP
gateway you want.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
User ID : The users identity for your dial-up
server (and NOT the WAP gateway).
Password : The password required by your dialup server (and NOT the WAP
gateway) to identify you.
Password : The password required by your APN
server.
- Connection type
The options for connection type are Temporary
or Continuous and depend on the gateway you
are using.
Call type : Select the type of data call: Analogue
or Digital (ISDN).
Continuous
A confirmed delivery mechanism but generates
more network traffic.
Call speed : The speed of your data connection;
9600 or 14400.
Temporary
A non-confirmed (connectionless) service.
Linger time : You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or
transferred.
HTTP
Connecting Clients to Server directly in HTTP
- GPRS settings
Shown if you select GPRS as the Bearer.
IP address : Input the IP address of the WAP
gateway you access.
APN : Input the APN of the GPRS.
User ID : The users identify for your APN server.
I n te r n et
Dial number : Enter the telephone number to dial
to access your WAP gateway.
Page 63
- Proxy settings
IP address: Input the IP address of the proxy.
Port: Input the port number of the proxy.
- DNS settings
Insert the primary and secondary DNS if required
by the network operator.
- Secure settings
According to the used gateway port, you can
choose this option as On or Off.
63
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 64
Internet
I n te r n et
- Display image
You can select whether images on WAP cards are
displayed or not.
] Rename: Edit the Profile Name.
Clear cookies
] Add new: You can add a new profile manually.
Removes all context saved in cookie.
Go to URL
Check cookies
Menu 7.4
Cache settings
You can remove the contents of Cache memory or
change the Cache mode.
Clear cache
(Menu 7.5.1)
Reset profiles
Menu 7.7
Menu 7.8
You can reset profiles to return to original settings.
Browser version
Check cache
The WAP Browser version is displayed.
You can set the option whether you will check the
cache memory or not.
(Menu 7.6.2)
A list of the available certificates is shown.
The contents of Cache memory will be removed.
(Menu 7.5.2)
(Menu 7.6.1)
Check whether a cookie is used or not.
Security certification
Menu 7.5
Menu 7.6
The information or services you have accessed are
saved in the cache memory of the phone.
] Delete: Delete the Profile.
You can directly connect to the site you want. You
need to enter a specific URL.
64
Cookies settings
Menu 7.9
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 65
On browsing menu
If you are on line, you can view the following menus.
Refer to (Menu 7.1).
] Reload
Reloads the current page.
] Bookmarks
O n b rows i n g m e nu
] Home
See (Menu 7.2).
] Save as bookmark
You can save a site as bookmark.
] Go to URL
You can move to the site you want. In this menu,
you can also edit the site address.
] Clear cache
The contents of cache memory will be removed.
] Save Images
You can save the image which is provided by the
WAP.
65
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 66
Java
J ava
Applications
Menu 8.1
Options
Scroll to an application and select Options.
1. New: You can create new folder.
2. Move: You can select a folder which you want.
3. About: Shows Java MIDP information.
4. Info: Displays information about the selected
MIDlet.
5. Remove: Deletes the selected MIDlet.
6. Update: Accesses the server and updates the
selected MIDlet.
7. Options: Some Java applications may require a
data connection to be made. Select this
to set the connecting options.
9. Exit: Exits from Applications.
Download
You can edit and set MIDlet server address.
Download MIDlets using WAP Browser and store
them in the phone. You can also view the list of
MIDlets stored on the Applicatons screen.
Profiles
Menu 8.3
Some Java applications may require a network
connection to operate, for example, multiplayer
games. You can set up to 5 profiles and activate the
desired one. This is similar to wap profile setting.
Refer to wap profiles when you set this.
- Always: The connection is created immediately
without a notification.
- Prompt: You will be asked before the application
makes the connection.
- Never: No connection is allowed.
8. Rename: You can rename the application.
66
Menu 8.2
JAVA™ is a trademark of Sun
Microsystems, Inc.
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 67
Accessories
Standard Battery
Data cable/CD
Ac c es s o r i es
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.
You can connect your phone to
PC to exchange the data
between them.
Portable Handsfree
This connects to your phone,
allowing handsfree operation.
Note
] Always
use genuine LG accessories.
to do this may invalidate your warranty.
] Accessories may be different in different
regions; please check with our regional service
company or agent for further enquires.
] Failure
Travel Adapter
This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.
67
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 68
Technical data
Te c h n i c a l d ata
General
Product name : C1150
System
: GSM 900 / DCS 1800
Ambient temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
68
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 69
C1150_CZ_ENG(6.0)
MEMO
70
2005.11.22
10:49 AM
Page 70
C1150_CZ_ENG(6.0)
2005.11.22
10:49 AM
Page 71
MEMO
71
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising