LG | F2400 | User guide | LG F2400 Korisnički vodič

LG F2400 Korisnički vodič
F2400
êöäéÇéÑëíÇé áÄ ÖäëèãéÄíÄñàü
Part No. MMBB0163220 G
Issue 1.1
Printed in Korea
F2400
êöäéÇéÑëíÇé áÄ ÖäëèãéÄíÄñàü
Å˙΄‡ÒÍËs / Magyar / Hrvatski
çflÍÓË ˜‡ÒÚË ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú
ÓÚ ‚‡¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ, ÚÓ‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÒÓÙÚÛÂ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ ËÎË
ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 3
F2400 êöäéÇéÑëíÇé áÄ ÖäëèãéÄíÄñàü
- Å˙΄‡ÒÍËs
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ÒÚ‡ËÚ Û‰Ë
ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉ‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁı‚˙ÎflÌË Ò˙„·ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚ ÌÓÏË Á‡ ‡Á‰ÂÎÌÓ Ò˙·Ë‡ÌÂ
̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËfl ÒËÏ‚ÓÎ ‚˙ıÛ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚ
ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú Â Ó·ÂÍÚ Ì‡ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÑËÂÍÚË‚‡
2002/96/ÖC.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 4
ë˙‰˙ʇÌËÂ
è‰ÒÚ‡‚flÌ …………………………………………… 8
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛ ………………………………………… 34
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ
àÁ·Ó ̇ ÙÛÌ͈ËË Ë ÓÔˆËË ……………………… 36
ÔÓÎÁ‚‡Ì ………………………………………………… 9
ÔÓÙËÎË ……………………………………………… 37
F2400 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ……………………………… 13
aÍÚË‚Ë‡È ……………………………………………… 37
ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ………………………………… 13
èÂÒÓ̇ÎËÁË‡È ……………………………………… 37
àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ………………………… 16
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡È …………………………………………… 38
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡………………………… 18
Pe„ËcÚ˙ Ôo‚ËÍ. ……………………………………… 39
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ SIM-͇Ú‡ Ë ·‡ÚÂËfl …………… 18
ÔÓÔÛÒ̇ÚË …………………………………………… 39
á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ………………………… 20
ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚. ……………………………………… 39
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ………………………… 21
̇·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ. ……………………………………… 39
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ………… 21
ËÁÚËÈ ÔÓÒÎ.‡Á„Ó‚ÓË …………………………… 40
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô …………………………………… 22
Ú‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚. ………………………………………… 40
é„‡Ì˘ËÚÂÎ̇ Ô‡Ó· …………………………… 23
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó …………………… 40
ê‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ‚. …………………………………………… 40
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË …………………………………… 24
̇ÒÚÓÈÍË ……………………………………………… 40
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ë ÓÚ„Ó‚‡flÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl …… 24
GPRS ËÌÙÓ …………………………………………… 41
äÓÌÚ‡ÍÚË ……………………………………………… 29
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ‡Á„Ó‚Ó ………………………… 41
åÂÌ˛ èÓ‚ËÍ‚‡Ì …………………………………… 29
ÒË· ‰‡ÌÌË……………………………………………… 41
åÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌË ËÎË ÍÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË … 31
4
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 5
ê˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl F2400
ᇷ‡‚ÎÂÌË …………………………………………… 42
ÍÓÔË‡È ‚Ò˘ÍÓ ……………………………………… 48
Bluetooth ……………………………………………… 42
ËÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ ………………………………………… 49
åÓËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ …………………………………… 42
ËÌÙÓχˆËfl …………………………………………… 49
ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ Handsfree………………………………… 42
p‡ÁÔËÒ‡ÌË …………………………………………… 50
ç‡ÒÚÓÈÍË ……………………………………………… 43
ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚Ó …………………………………………… 50
͇ÎÍÛ·ÚÓ …………………………………………… 43
‚ËÊ ……………………………………………………… 51
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ ……………………………………… 43
‚ËÊ ‚Ò˘ÍË …………………………………………… 51
c‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ ……………………………………… 44
ËÁÚËÈ Ô‰˯ÂÌ …………………………………… 51
Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ …………………………………………… 44
ËÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ ………………………………………… 51
á‡ÔËÒ …………………………………………………… 44
·ÂÎÂÊÌËÍ ……………………………………………… 51
‚ËÊ ÒÔËÒ˙Í …………………………………………… 44
c˙ÒÚ. Ô‡ÏÂÚ …………………………………………… 44
c˙Ó·˘ÂÌËfl …………………………………………… 52
çÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË …………………………………… 52
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
………………………………………… 45
ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘. ………………………………………… 52
äÓÌÚ‡ÍÚË ……………………………………………… 45
åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘. ……………………………………… 54
Ú˙ÒÂÌÂ ………………………………………………… 45
ÇıÓ‰fl˘Ë ……………………………………………… 56
èË·‡‚Ë ÌÓ‚ …………………………………………… 46
óÂÌÓ‚Ë
ÉÛÔË …………………………………………………… 46
ËÁıÓ‰fl˘Ë ……………………………………………… 58
ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ
………………………………… 47
ÔÓÎÛ¯‡È „·Ò.ÔÓ˘‡ ……………………………… 59
̇ÒÚÓÈÍË ……………………………………………… 47
ËÌÙÓ ÛÒÎÛ„a ………………………………………… 59
……………………………………………… 58
5
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 6
ë˙‰˙ʇÌËÂ
˜ÂÚa
…………………………………………………… 59
ä‡ÚËÌÂÌ ÂÊËÏ ……………………………………… 66
ÚÂχ
…………………………………………………… 60
ä‡ÚËÌÂÌ ÚÂÎ.Û͇Á. …………………………………… 67
˘‡·ÎÓÌË ……………………………………………… 60
̇ÒÚÓÈÍË
íÂÍÒÚÓ‚ ¯‡·ÎÓÌ ……………………………………… 60
ë˙ÒÚÓflÌË ԇÏÂÚÚ‡ ………………………………… 67
åÛÎÚËÏ. ¯‡·ÎÓÌ ……………………………………… 61
àÁ˜ËÒÚË ‡Î·ÛÏ …………………………………………67
èÓ‰ÔËÒ ………………………………………………… 61
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡ÔËÒ‚‡Ì …………………………… 67
̇ÒÚÓÈÍË
…………………………………………… 67
…………………………………………… 61
íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË ………………………………… 61
̇ÒÚÓÈÍË
åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘. ……………………………………… 62
a·χ ………………………………………………… 68
ˆÂÌÚ˙ „Î. ÔÓ˘‡ ……………………………………… 63
‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏ ………………………………………… 68
ËÌÙÓ ÛÒÎÛ„a …………………………………………… 63
̇ÒÚÓÈ ‰‡Ú‡ ………………………………………… 68
‚˙‚Â‰Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
ÙÓÏ‡Ú - ‰‡Ú‡ ………………………………………… 68
………………………………… 63
…………………………………………… 68
̇ÒÚÓÈ͇ - ‚ÂÏ …………………………………… 68
ä‡ÏÂ‡ ………………………………………………… 64
‚ÂÏ ÙÓÏ‡Ú ………………………………………… 68
ëÌËÏ͇ ………………………………………………… 64
̇ÒÚÓÈÍË ……………………………………………… 69
Ç ÂÊËÏË ……………………………………………… 65
̇ÒÚÓÈÍË ‰ËÒÔÎÂÈ …………………………………… 69
çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ………………………………………… 65
ÂÁËˆË …………………………………………………… 69
åÓflÚ ‡Î·ÛÏ …………………………………………… 66
̇ÒÚÓÈ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ………………………………… 70
‚Ò.͇ÚËÌË ……………………………………………… 66
ÓÚÍÎÓÌÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ.
é·˘Ë Í‡ÚËÌË ………………………………………… 66
êÂÊËÏ ÓÚ„Ó‚Ó. ……………………………………… 71
6
…………………………………… 70
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 7
ê˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl F2400
ËÁÔ‡ÚË ÏÓfl ÌÓÏÂ. ………………………………… 71
Á‡ÔËÒ‡ÌË Ï‡ÍË ……………………………………… 77
ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ. …………………………………… 72
ÔÓÙËÎË ………………………………………………… 78
åËÌ.·Ófl˜ ……………………………………………… 72
ä˙Ï URL ……………………………………………… 80
a‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡·Ë‡Ì ……………………………… 72
̇ÒÚ. è‡ÏÂÚ …………………………………………… 80
Á‡˘ËÚ‡ ̇ÒÚÓÈÍË. ………………………………… 72
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ·ËÒÍ‚ËÚÍË …………………………… 80
àÒ͇Ì PIN ÍÓ‰ ……………………………………… 72
ëÂÚËÙËÍ‡Ú …………………………………………… 81
Á‡Íβ˜Ë ………………………………………………… 73
çÛÎË‡È ÔÓÙËÎË …………………………………… 81
Á‡·‡Ì‡ ÔÓ‚ËÍ.
Å‡ÛÁ˙ ‚ÂÒËfl
……………………………………… 73
ÙËÍÒ.̇·Ë. …………………………………………… 74
………………………………………81
SIM ÛÒÎÛ„‡ …………………………………………… 81
ÔÓÏÂÌË ÍÓ‰Ó‚Â ……………………………………… 74
̇ÒÚ.ÏÂʇ ………………………………………… 74
àÁÚ„ÎflÌËfl …………………………………………… 82
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ …………………………………………… 75
à„Ë Ë Ó˘Â …………………………………………… 82
p˙˜ÌÓ …………………………………………………… 75
åÓËÚ ˄Ë Ë Ó˘Â …………………………………… 82
Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì
………………………………………… 75
ÔÓÙËÎË ………………………………………………… 84
ÌÛÎË‡È ̇ÒÚÓÈÍË ………………………………… 75
ä‡ÚËÌÍË ……………………………………………… 84
GPRS ̇ÒÚÓÈÍË
á‚ÛˆË …………………………………………………… 84
…………………………………… 75
ìÒÎÛ„‡ ………………………………………………… 76
ÄÍÒÂÒÓ‡Ë
àÌÚÂÌÂÚ ……………………………………………… 77
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ……………………… 86
…………………………………………… 85
ÑÓχ¯Ì‡ ……………………………………………… 77
7
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 8
è‰ÒÚ‡‚flÌÂ
åÓ‰ÂÎ F2400 ÔÓÍË‚‡ ̇È-ÌÓ‚ËÚ Òڇ̉‡ÚË
‚ ÏÓ·ËÎÌËÚ ÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò˙‰˙ʇ ÔÓÎÂÁ̇
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡ ̇
ÏÓ·ËÎÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ. åÓÎfl, ÔÓ˜ÂÚÂÚ „Ó
‚ÌËχÚÂÎÌÓ Á‡ ÓÔÚËχÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
̇ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ Ë Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ
ÔÓ‚Â‰Ë ËÎË ÔÓ„¯ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ! ÇÒflÍ‡Í‚Ë ÔÓÏÂÌË Ë
ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË, ÌÂÂÒÔÓÏÂ̇ÚË ËÁ˘ÌÓ ‚
ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó
‡ÌÛÎË‡Ì ̇ „‡‡ÌˆËflÚ‡ Á‡ ˆÂÎËfl
ÍÓÏÔÎÂÍÚ.
8
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 9
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
åÓÎfl, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ Ô‡‚Ë·!
ç‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ ËÎË
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ.
àÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ‚˙ÎÌË
àÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ‚˙ÎÌË Ë
ÒÔˆËÙ˘̇ ÌÓχ ̇ ÔÓ„Î˙˘‡Ì (SAR)
LJ¯ËflÚ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ F2400 Â
ÍÓÌÒÚÛË‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò Òڇ̉‡ÚËÚÂ
Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ ‚˙ÎÌË. íÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl
Ò‡ Ò˙‡‰‡‰ÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ̇ۘÌË
ËÁÒΉ‚‡ÌËfl, Ò ˆÂÎ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
‚˙Á‡ÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÏÛ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ.
• ëڇ̉‡Ú˙Ú Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ ‚˙ÎÌË,
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ ÒÔˆËÙ˘̇ ÌÓχ ̇
ÔÓ„Î˙˘‡Ì (SAR). íÂÒÚ˙Ú SAR Ò ËÁ‚˙¯‚‡
˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Òڇ̉‡ÚÂÌ ÏÂÚÓ‰, ÔË
ÍÓÈÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò ÚÂÒÚ‚‡ ̇ ̇È-‚ËÒÓÍÓÚÓ
ÍÓÌÒÛχÚË‚ÌÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÌË‚Ó Ë Ì‡ ‚Ò˘ÍË
ÔÓ‰‰˙ʇÌË ˜ÂÒÚÓÚË.
• å‡Í‡ ‰‡ Ëχ ‡ÁÎËÍË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
ÏÓ‰ÂÎË ÚÂÎÂÙÓÌË Ì‡ LG, ‚Ò˘ÍË ÚÂ
ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ Ô‡‚Ë·ڇ Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇
‡‰Ó‚˙ÎÌË.
• ÑÓÔÛÒÚËχڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ
ÒÔÓ‰ åÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ äÓÏËÒËfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ÌÂÈÓÌËÁË‡Ì‡ fl‰Â̇ ‡‰Ë‡ˆËfl (ICNIRP),
 Ò‰ÌÓ 2W/Í„. Ò‰ÌÓ Ì‡ 10 „‡Ï‡.
• ç‡È-„ÓÎflχڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ SAR ÔË
ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ DASY4 Â
1.3W/Í„. Á‡ 10„.
ìÔÓÚ·‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
ÇÌËχÌËÂ: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ·‡ÚÂËË,
Á‡fl‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌË ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ë ‚ˉӂÂ
ÍÓÌÒÛχÚË‚Ë ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ‡ÌÛÎË‡ÌÂ
̇ „‡‡ÌˆËflÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ.
• ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇. (ÄÍÓ ÒÂ
̇ÎÓÊË ÂÏÓÌÚ, Á‡ÌÂÒÂÚ „Ó ‚
Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÒÂ‚ËÁ).
9
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 10
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
• Ñ˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‰‡Î˜ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰Ë, ͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁÓ, ÍÓÏÔ˛Ú˙, ‡‰ËÓ –
͇ÒÂÚÓÙÓÌ Ë ‰.
• è‡ÁÂÚ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË,
̇‰‡ÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÔÓ‚‰‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇
• íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙ÊË ‰‡Î˜ ÓÚ
ÚÓÔÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Í‡ÚÓ ‡‰Ë‡ÚÓË Ë
Ô˜ÍË.
• ç ÏÓÍÂÚ ‡Ô‡‡Ú‡ Ë Ì „Ó ËÁ·„‡ÈÚ ̇
‚·„‡.
• è‡ÁÂÚ ÓÚ Û‰‡!
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ͇ÚÓ hands free
‚ÌËχÚÂÎÌÓ.
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ÏÂı‡Ì˘̇
‚Ë·‡ˆËfl.
ÖÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
• è‡ÌÂÎ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë
ÔË ÔÓÍË‚‡ÌÂ Ò „Û·‡ χÚÂËfl.
èË ‚Ò˘ÍË ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË
ÒÏÛ˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó
ÔÓÌËʇ‚‡Ì ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÛı‡ Í˙Ô‡ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇
‡Ô‡‡Ú‡ ÓÚ‚˙Ì. (ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ·ÂÌÁÓÎ ËÎË ÒÔËÚ.)
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ Ô‡¯Ì‡
Ë Á‡‰ËÏÂ̇ Ò‰‡.
• ç ‰˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ·ÎËÁÍÓ ‰Ó Í‰ËÚÌË
͇ÚË ËÎË Ï‡„ÌËÚÌË ·Î‡ÌÍË - ‚˙ÁÏÓÊ̇ Â
ÔÓ‚‰‡ ̇ χ„ÌËflÚ ÌÓÒËÚÂÎ.
10
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ·ÎËÁÓ ‰Ó
ωˈËÌÒ͇ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ·ÂÁ ‰‡ ÔÓËÒ͇ÚÂ
‡Á¯ÂÌËÂ. àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ Ò·„‡ÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙, ̇ÔËÏÂ ‚
„ÓÌËÚ ‰ÊÓ·Ó‚Â ·ÎËÁÓ ‰Ó „˙‰ËÚÂ.
• ëÏÛ˘ÂÌËfl Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ë ÔË ÌflÍÓË ‚ˉӂÂ
ÒÎÛıÓ‚Ë ‡Ô‡‡ÚË.
• 燷≇‚‡Ú Ò ÎÂÍË ÒÏÛ˘ÂÌËfl ÓÚ
ÚÂ΂ËÁÓË, ‡‰ËÓ‡Ô‡‡ÚË Ë ÍÓÏÔ˛ÚË.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 11
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
è˙Ú̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ÇÁË‚Ó‚Â
àχÈÚ Ô‰‚ˉ Á‡ÍÓÌËÚÂ Ë Á‡·‡ÌËÚ Á‡
ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÏÓ·ËÎÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ¯ÓÙË‡ÌÂ.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
‚ÁË‚Ó‚Â. ëΉÂÚ Á‡ Á‡·‡ÌË Ë Ó„‡Ì˘ÂÌËfl.
• ç ‰˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ˙͇, ‰Ó͇ÚÓ
¯ÓÙË‡ÚÂ.
• ç ÓÚÍÎÓÌfl‚‡ÈÚ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ÒË!
• èË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Hands free!
• éÚÍÎÓÌÂÚ Ò ‚ÒÚ‡ÌË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔËÂÏÂÚÂ
ËÎË ËÁ‚˙¯ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ô˙ÚÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëfl „Ó ËÁËÒÍ‚‡Ú.
• Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÏÛ˘ÂÌËfl ‚ ͇ÒÂÚÓÙÓ̇ ̇
ÍÓ·ڇ, ͇ÍÚÓ Ë ‚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
• äÓ„‡ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˙Ú ÇË Â Ò̇·‰ÂÌ Ò
‚˙Á‰Û¯Ì‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡, Ì ÔÓÒÚ‡‚flÈÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÌÂfl, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÂËÓÁÌË
̇‡Ìfl‚‡ÌËfl ÔË ÌÂÈÌÌÓÚÓ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ.
ÇÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÁÓÌË
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
·ÂÌÁËÌÓÒڇ̈ËË ËÎË ıËÏË͇ÎË.
• ç Ô‚ÓÁ‚‡ÈÚ ÓÔ‡ÒÌË Ï‡ÚÂˇÎË Í‡ÚÓ
„ÓË‚‡, ıËÏË͇ÎË, ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ë ‚ ÍÛÔÂÚÓ Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, Í˙‰ÂÚÓ Â
ÏÓ·ËÎÌËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ.
Ç˙Á‰ÛıÓÔ·‚‡ÌÂ
ÅÂÁÊ˘ÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌflÚ
ÒÏÛ˘ÂÌËfl ‚ ‡‚ˇˆËÓÌ̇ڇ ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
• àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ͇˜ËÚÂ
̇ ·Ó‰‡ ̇ Ò‡ÏÓÎÂÚ.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ·ÂÁ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌËÂÚÓ
̇ ÂÍËԇʇ, ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ˙Ú Â
ÔËÁÂÏÂÌ.
11
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 12
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ш‡
Ñ˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÏflÒÚÓ,
̉ÓÒÚ˙ÔÌÓ Á‡ χÎÍË ‰Âˆ‡. íÓÈ Ëχ ‰·ÌË
˜‡ÒÚË, ÍÓËÚÓ ‡ÍÓ Ò ÓÚ‰ÂÎflÚ, Ò˙Á‰‡‚‡Ú
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Á‡‰‡‚flÌ ÔË ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ.
ëÔ¯ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ LG - ·‡ÚÂËË Ë Á‡fl‰ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡! á‡fl‰ÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ LG Ò‡
‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò ˆÂÎ ‰‡ Û‰˙ÎÊ‡Ú Ï‡ÍÒËχÎÌÓ
ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
• ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚÂ Ë Ì ÏÓ‰ËÙˈË‡ÈÚÂ
·‡ÚÂËflÚ‡!
• èÓ‰‰˙ʇÈÚ ÍÎÂÏËÚ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ˜ËÒÚË.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÌflÍÓË ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÏÂÊË ‰‡ ÌÂ
Ô‰ÓÒÚ‡‚flÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÔ¯ÌË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl. èÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÒ·ÌflÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔË
ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë.
• ëÏÂÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÒÚ‡ÌÂ
‰‡ ‡·ÓÚË Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÌË‚Ó! ŇÚÂËflÚ‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÁ‡Âʉ‡Ì‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ,
ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ÌÂÈ̇ڇ ÔÓ‰Ïfl̇.
äÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚ ÒÂ Ò ÏÂÒÚÌËfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡
ÛÒÎÛ„‡Ú‡.
• èÂÁ‡‰ÂÚ ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ
·‡ÚÂËfl, Ò Ó„Î‰ ̇ ÌÓχÎÌÓÚÓ È
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ!
èÓ‰‰˙Ê͇ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
• ç  ÌÛÊÌÓ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‰‡ Ò ËÁÚÓ˘Ë
̇Ô˙ÎÌÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÁ‡‰Â̇. á‡
‡ÁÎË͇ ÓÚ ‰Û„Ë ‚ˉӂ ·‡ÚÂËË, ÚÓ‚‡ Ìflχ
ÓÚˈ‡ÚÂÎÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂÚÓ È.
12
• ç ËÁ·„‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡
Ò‚ÂÚÎË̇, Ë Ì fl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl Ò
‚ËÒÓ͇ ‚·ÊÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‚ ·‡ÌflÚ‡.
• ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ
ÒÚÛ‰ÂÌË ËÎË „ÓÂ˘Ë ÔÓÏ¢ÂÌËfl - ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÔÓ‚ÎËfl ̇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ È
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 13
F2400 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
1. ÇıÓ‰ Á‡ ÒÎÛ¯‡Î͇
ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
• ÇÍβ˜ÂÚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ÚÛÍ.
àÁ„Ή ÓÚÔ‰
2. ëÚ‡Ì˘ÌË ·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/燉ÓÎÛ
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Á‡ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë
ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ Ô‰ÌËfl ÂÍ‡Ì.
1. ÇıÓ‰ Á‡ ÒÎÛ¯‡Î͇
3. è‰ÂÌ ÂÍ‡Ì
2. ëÚ‡Ì˘ÌË ·ÛÚÓÌË
燄ÓÂ/燉ÓÎÛ
4. é·ÂÍÚË‚ ̇
͇ÏÂ‡Ú‡
5. ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡
• äÓÌÚÓÎË‡ ÒË·ڇ ̇ ÁÛÍÓ‚Ëfl ÚÓÌ ÓÚ
Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÔË
ÓÚ‚ÓÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ.
• ê„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ‚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ
ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ‡Á„Ó‚Ó.
3. è‰ÂÌ ÂÍ‡Ì
4. é·ÂÍÚË‚ ̇ ͇ÏÂ‡Ú‡
n ᇷÂÎÂÊ͇ á‡Ï˙Òfl‚‡Ì ÔÓ Î¢ËÚ ̇
͇ÏÂ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚ÎÓ¯Ë
͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
5. ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡
13
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 14
F2400 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
àÁ„Ή ÓÚ ‰flÒÌÓ
ᇉ̇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡
äβ˜‡Î͇ Á‡ ·‡ÚÂËflÚ‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‰‡
ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ͇ԇ͇ ̇
·‡ÚÂËflÚ‡
ÅÛÚÓÌ Á‡ ͇ÏÂ‡Ú‡
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Á‡ ‰‡
Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ ÂÊËÏ Í‡ÏÂ‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Ë Á‡ Ô‡‚ÂÌ ̇ ÒÌËÏÍË.
ä‡Ô‡Í ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
ÑÛÔÍË Á‡
ÎÂÌÚ‡ Á‡
ÌÓÒÂÌÂ
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡
SIM-͇Ú‡
ŇÚÂËfl
äÎÂÏË Ì‡ SIM ͇Ú‡Ú‡
íÂÏË̇ÎË ·‡ÚÂËfl
ÇıÓ‰ Á‡ Á‡fl‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó/Á‡fl‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
14
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 15
F2400 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
1. ëÎÛ¯‡Î͇
äÓpÔÛÒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
2, 10. ãfl‚ / ÑÂÒÂÌ ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ:
àÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ËÁÔË҇̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡
ÚÓ˜ÌÓ Ì‡‰ Ì„Ó.
1. ëÎÛ¯‡Î͇
7. É·‚ÂÌ ÂÍ‡Ì
flÚ‡
8. 燂˄‡ˆËÓÌÌË
·ÛÚÓÌË
ÏÂÌ˛ äÓÌÚ‡ÍÚË
9. ä·‚˯ Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ
2. ãfl‚
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
10. ÑÂÒÂÌ
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
3. ÅÛÚÓÌ É‡ÙËÍ
11. ÅÛÚÓÌ
чÛÌÎÓÛ‰
4. ä·‚˯
àÁÔ‡˘‡ÌÂ
12. ÅÛÚÓÌ
àÁÍβ˜‚‡ÌÂ/
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ
5. ÅÛÍ‚ÂÌÓˆËÙÓ‚Ë
Í·‚˯Ë
13. ä·‚˯
àÁÚË‚‡ÌÂ
6. åËÍÓÙÓÌ
14. ëÔˆˇÎÌË
ÙÛÌ͈ËÓ̇
ÎÌË ·ÛÚÓÌË
3. ÅÛÚÓÌ É‡ÙËÍ: ÑËÂÍÚÂÌ ·ÛÚÓÌ Á‡ ÏÂÌ˛
É‡ÙËÍ.
4. ä·‚˯ àÁÔ‡˘‡ÌÂ: 燷Ë‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ Ë ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
ÔÓÒΉÌËÚ ‚ıÓ‰fl˘Ë, ËÁıÓ‰fl˘Ë Ë
ÔÓÔÛÒ̇ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
5. ÅÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë Í·‚˯Ë: Ç˙‚Âʉ‡Ú
ˆËÙË, ·ÛÍ‚Ë Ë ÌflÍÓË ÒÔˆˇÎÌË Á̇ˆË.
6. åËÍÓÙÓÌ: åÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Á‡„ÎÛ¯ÂÌ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó Á‡ ÔÓ‚ÂËÚÂÎÌÓÒÚ.
7. É·‚ÂÌ ÂÍ‡Ì: àÁÓ·‡Áfl‚‡ Ô˙ÎÌÓˆ‚ÂÚÌÓ
ËÍÓÌËÚ Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, ÚÓ˜ÍËÚÂ
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ÏÂÊÓ‚‡ ËÌÙÓχˆËfl,
͇ÚËÌÍË Ë ‰Û„Ë.
15
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 16
F2400 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
8. 燂˄‡ˆËÓÌÌË ·ÛÚÓÌË: àÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò Á‡
‰‚ËÊÂÌË ÔÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇
ÍÛÒÓ‡.
9. ä·‚˯ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ: àÁ·Ë‡ ÓÔˆËË
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡.
14. ëÔˆˇÎÌË ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÌË ·ÛÚÓÌË:
•
: ë ‰˙Î„Ó Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ
Ò ‚˙‚Âʉ‡ Á̇Í˙Ú Á‡
ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ Ì‡·Ë‡Ì "+".
•
: èË Ì‡·Ë‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ Ò ‰˙Î„Ó Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÚÓÁË
·ÛÚÓÌ Ò ‚˙‚Âʉ‡ Ô‡ÛÁ‡.
11. ÅÛÚÓÌ Ñ‡ÛÌÎÓÛ‰: ÑËÂÍÚÂÌ ·ÛÚÓÌ Á‡
ÏÂÌ˛ чÛÌÎÓÛ‰.
12. ÅÛÚÓÌ àÁÍβ˜‚‡ÌÂ/ÇÍβ˜‚‡ÌÂ: àÁÔÓÎÁ‚‡
Ò Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ì ËÎË ÓÚı‚˙ÎflÌ ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ‚˙˘‡Ì ‚ ÂÊËÏ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ÚÓÁË
·ÛÚÓÌ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇.
13. ä·‚˯ àÁÚË‚‡ÌÂ: àÁÚË‚‡ ‰ËÌ Á̇Í
ÔË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ˆÂÎËfl
‚˙‚‰ÂÌ ÚÂÍÒÚ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Ë
Á‡ ‚˙˘‡Ì Í˙Ï Ô‰˯ÌËfl ÂÍ‡Ì.
àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
ÑÓÎ̇ڇ Ú‡·Îˈ‡ ÓÔËÒ‚‡ ‡Á΢ÌËÚÂ
Ë̉Ë͇ÚÓË ËÎË ËÍÓÌË, ÍÓËÚÓ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ̇
‰ËÒÔÎÂfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
àÍÓÌË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓ͇Á‚‡ ÒË·ڇ ̇ ÏÂÊÓ‚Ëfl Ò˄̇Î
èÓ͇Á‚‡, ˜Â Ò ÔÓ‚Âʉ‡ ‡Á„Ó‚Ó
èÓ͇Á‚‡, ˜Â ÒÚ ‚ ÓÛÏËÌ„ ‚ ‰Û„‡
ÏÂʇ
èÓ͇Á‚‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ GPRS ÛÒÎÛ„‡
16
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 17
F2400 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓ͇Á‚‡, ˜Â ‡Î‡χڇ  ̇ÒÚÓÂ̇ Ë
‚Íβ˜Â̇
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÔÓÙËÎ
ëÎÛ¯‡ÎÍË
èÓ͇Á‚‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
·‡ÚÂËflÚ‡
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì é·˘
ÔÓÙËÎ
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
èÓ͇Á‚‡, ˜Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÛÒÎÛ„‡Ú‡ push Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ „·ÒÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
à̉Ë͇ÚÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ WAP.
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ̇ÒÚÓÂ̇
‚Ë·‡ˆËflÚ‡
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ e-mail
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
èÓ͇Á‚‡, ˜Â  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ëËÎÂÌ
ÔÓÙËÎ
à̉Ë͇ÚÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
GPRS.
èÓ͇Á‚‡, ˜Â ÒÚ ‚ÎÂÁÎË ‚
ÒÂÍÂÚ̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
ë˄̇ÎËÁË‡, ˜Â Bluetooth
ÙÛÌ͈ËflÚ‡  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡.
è‡Í‡Á‚‡, ˜Â  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì íËı
ÔÓÙËÎ
17
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 18
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ SIM-͇Ú‡ Ë
·‡ÚÂËfl
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ËÁÍβ˜ÂÌ, Ô‰Ë
‰‡ Ò‚‡ÎËÚ ·‡ÚÂËflÚ‡.
1. 낇ÎflÌ ̇ Á‡˘ËÚÌËfl ͇ԇÍ
ç‡ÚËÒÌÂÚ Á‡Íβ˜‚‡˘Ëfl ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ì‡
„˙·‡ ̇ ÍÓÔÛÒ‡ Ë „Ó Á‡‰˙ÊÚÂ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ò‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇.
n ÅÂÎÂÊ͇ àÁ‚‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‰Ó͇ÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ‚Íβ˜ÂÌ, ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓ‚‰‡.
18
2. àÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
ᇉ˙ÊÚ „ÓÌËfl Í‡È ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ë fl
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 19
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
3. èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡
èÎ˙ÁÌÂÚ SIM-͇Ú‡Ú‡ ‚ ÔÓÂÁ‡ ÔÓ‰
ÒÂ·ËÒÚËÚ ‰˙ʇ˜Ë (Ò ÏÂÚ‡Î̇ڇ È ˜‡ÒÚ
Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓ̇). ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â  ÔÓÒÚ‡‚Â̇
Ô‡‚ËÎÌÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ͇Ú‡Ú‡ ÎÂÍÓ Ì‡‰ÓÎÛ
Ë fl ÔÎ˙ÁÌÂÚ ‚ Ó·‡Ú̇ڇ ÔÓÒÓ͇, Á‡ ‰‡ fl
ËÁ‚‡‰ËÚÂ.
4. àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ˘ËÙÚÓ‚ÂÚ ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
·‡ÚÂËflÚ‡ ‚ ‰˙ʇ˜‡ ̇ ÍÓÔÛÒ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰Û„‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ Í˙Ï
ÍÓÔÛÒ‡, ‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
5. èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ Á‡˘ËÚÌËfl Í‡Ô‡Í Ì‡
·‡ÚÂËflÚ‡.
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡
àÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡
n ÇÌËχÌË åÂÚ‡Î̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ SIM-͇Ú‡Ú‡
ÏÓÊ ÎÂÒÌÓ ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Ë ÓÚ
‰‡ÒÍÓÚËÌË. ëÔ‡Á‚‡ÈÚÂ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ, ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï ÌÂfl!
èÓÒÚ‡‚ÂÚ Á‡˘ËÚÌËfl Í‡Ô‡Í Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡
‚˙ıÛ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë „Ó ÔÎ˙ÁÌÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡, ‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚÂ
˘‡Í‚‡ÌÂ.
19
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 20
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ‰‚ËÊÌËfl
ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎ, Úfl·‚‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÚÂ
·‡ÚÂËflÚ‡.
3. ëΉ Ô˙ÎÌÓÚÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡,
Ó·ÓÁ̇˜ËÚÂÎ̇ڇ ËÍÓ̇ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÂÒÚ‡‚‡ ‰‡ Ò ‰‚ËÊË.
n ÇÌËχÌË • ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÒËÎÌÓ
Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ
‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓ‚‰‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
Ë/ËÎË ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎfl!
• ÇÍβ˜ÂÚ Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚
ÒÚÂÌÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
• ç ‚‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÎË SIM͇Ú‡Ú‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Á‡ÂʇÌÂÚÓ!
1. ë˙Ò ÒÚÂÎ͇ڇ ̇„ÓÂ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl ̇
Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ì‡
‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇, ‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂÚÂ
˘‡Í‚‡ÌÂ.
2. ÇÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ· ̇ Á‡fl‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÏÂʇڇ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ
‚Íβ˜ÂÌÓÚÓ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡fl‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó!
20
n ÇÌËχÌË • àÁÍβ˜‚‡ÈÚ Á‡fl‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ ‚ÂÏ ̇
„˙ÏÓÚ‚˘ÌË ·ÛË, Á‡ ‰‡
ËÁ·Â„ÌÂÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
• è‡ÁÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÓÚ ÓÒÚË
Ô‰ÏÂÚË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Á‡Âʉ‡ÌÂ
- Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÒÍ ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ Á‡Âʉ‡Ì - ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
 Í˙ÒÓ Ò˙‰ËÌÂÌË Ë/ËÎË ÚÓÍÓ‚
Û‰‡.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 21
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‡‰‡ÔÚÂ‡
1. äÓ„‡ÚÓ Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ ÔËÍβ˜Ë,
‰‚ËÊ¢ËÚ Ò ˜ÂÚ˘ÍË Ì‡ ËÍÓ̇ڇ ̇
·‡ÚÂËflÚ‡ ÒÔË‡Ú Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ËÁÔËÒ‚‡
'Full'.
2. àÁÍβ˜ÂÚ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
àÁÍβ˜ÂÚ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ͇ÚÓ
̇ÚËÒ͇Ú ÒË‚ËÚ ÔÓÎÂÚ‡ ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË
̇ ÍÛÔÎÛÌ„‡ ‰Ó͇ÚÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‚‡Ú ̇‚˙Ì.
• Ç ÒÎÛ˜‡È,˜Â ·‡ÚÂËflÚ‡ Ì Â
‰Ó· Á‡‰Â̇, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·ÛÚÓÌ
àÁÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡
ÔÂÁ‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡. ëΉ
ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚flÌ ӷ‡ÚÌÓ
ÔÂÁ‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇
ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë „Ó
Ò‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ͇ÚÓ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ‡‰‡ÔÚÂ,
‡‰‡ÔÚÂ Á‡ Á‡Ô‡Î͇ ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚ
hands-free Á‡ ÍÓ·. àÎË ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Á‡‰Â̇
·‡ÚÂËfl ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
n ᇷÂÎÂÊ͇ • á‡‰ÂÚ ̇Ô˙ÎÌÓ ·‡ÚÂËflÚ‡
ÔÂ‰Ë Ô˙‚ÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇.
• ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÎË
SIM ͇Ú‡Ú‡ ‰Ó͇ÚÓ Ú‡Â
Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛ̉Ë,
‰Ó͇ÚÓ Ò ‚Íβ˜Ë LCD ‰ËÒÔÎÂflÚ.
3. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ËÒ͇ÌÂÚÓ
̇ PIN ÍÓ‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ „Ó
‚˙‚‰ÂÚÂ.
21
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 22
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
Ò‚˙Á‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ò ÏÂʇڇ ·ÂÁ ÚÓÁË ÍÓ‰.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛ̉Ë, ‰Ó͇ÚÓ
LCD ‰ËÒÔÎÂflÚ Ò ËÁÍβ˜Ë.
PIN2 ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 Á͇̇)
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
ä‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓ‰Ó‚ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô,
ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ÚÓÁË ‡Á‰ÂÎ, ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ. äÓ‰Ó‚ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
(Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ PUK Ë PUK2) ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÌÂÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
ëÏfl̇ ̇ ÍÓ‰ [åÂÌ˛ 7-5-5]. ÇËÊ ÒÚ. 74.
PIN ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 Á͇̇)
äÓ‰˙Ú PIN (èÂÒÓ̇ÎÂÌ à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ
çÓÏÂ) Á‡˘ËÚ‡‚‡ LJ¯‡Ú‡ SIM ͇Ú‡ Ò¢Û
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. PIN ÍÓ‰˙Ú
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò SIM
͇Ú‡Ú‡. äÓ„‡ÚÓ àÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ PIN ÍÓ‰ Â
‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ, LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ˘Â ËÁËÒÍ‚‡
‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ PIN ÍÓ‰‡ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ
Ò ‚Íβ˜‚‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú. äÓ„‡ÚÓ àÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡
PIN ÍÓ‰  ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ, LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÂ
22
äÓ‰˙Ú PIN2, ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌflÍÓË SIM
͇ÚË,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÌflÍÓË
ÙÛÌ͈ËË Í‡ÚÓ í‡ÍÒ‡ Á‡ ‡Á„Ó‚Ó Ë îËÍÒË‡ÌË
ÌÓÏÂ‡ Á‡ ËÁ·Ë‡ÌÂ. íÂÁË ÙÛÌ͈ËË Ò‡
‰ÓÒÚ˙ÔÌË Ò‡ÏÓ, ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡
SIM ͇Ú‡. èÓËÒ͇ÈÚ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ
LJ¯Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
PUK ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 Á͇̇)
äÓ‰˙Ú PUK (Ñ·ÎÓÍË‡˘ Íβ˜ Á‡ PIN) Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔË ÔÓÏÂÌflÌÂÚÓ Ì‡ ·ÎÓÍË‡Ì PIN
͇‰. PUK ÍÓ‰˙Ú Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Ò˙Ò SIM ͇Ú‡Ú‡. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È
ÔÓËÒ͇ÈÚ ÚÓÁË ÍÓ‰ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ Ë ‚
ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Á‡„Û·ËÚ ÍÓ‰‡.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 23
燘‡ÎÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËflÚ‡
PUK2 ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 Á͇̇)
é„‡Ì˘ËÚÂÎ̇ Ô‡Ó·
äÓ‰˙Ú PUK2, Ô‰ÓÒÚ‡‚flÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌflÍÓË SIM
͇ÚË,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ·ÎÓÍË‡Ì
PIN2 ÍÓ‰. ÄÍÓ Á‡„Û·ËÚ ÍÓ‰‡, Ò‚˙ÊÂÚ Ò Ò
LJ¯Ëfl ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ.
é„‡Ì˘ËÚÂÎ̇ڇ Ô‡Ó·  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ,
ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ é„‡Ì˘ÂÌÓ
̇·Ë‡Ì [åÂÌ˛ 7-5-3]. è‡Ó·ڇ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡
ÓÚ Ç‡¯Ëfl ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl. ÇËÊ ÒÚ. 73 Á‡
Ôӂ˜ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË.
ᇢËÚÂÌ ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 Á͇̇)
ᇢËÚÌËflÚ ÍÓ‰ Ô‰ԇÁ‚‡ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. ˘ÌÓ Â
0000' Ë ÚÓÁË ÍÓ‰ Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡
‚˙‚‰ÂÌ ÍÓ‰ '0
ËÁÚË‚‡Ì ̇ ˆfl·ڇ ‚˙‚‰Â̇ ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇
ËÌÙÓχˆËfl Ë Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÏÂÌ˛
Ç˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ÒÚÓÈÍË. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
Á‡˘ËÚÌËflÚ ÍÓ‰  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì Ë
‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Á‡Íβ˜‚‡˘‡Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. ˘ÌÓ
Á‡‰‡‰ÂÌËflÚ Á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË
ÓÚ ÏÂÌ˛ ᇢËÚÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË.
23
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 24
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ë ÓÚ„Ó‚‡flÌ ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
àÁ‚˙¯‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
1. ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ‚Íβ˜ÂÌ.
2. Ç˙‚‰ÂÚ „ËÓ̇ÎÂÌ ÍÓ‰ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ.
] ᇉ˙ÊÚ Ò˙˘Ëfl Í·‚˯ (
ËÁÚËÂÚ ˆÂÎËfl ÌÓÏÂ.
), Á‡ ‰‡
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ (
) , Á‡ ‰‡ ̇·ÂÂÚÂ
‚˙‚‰ÂÌËfl ÌÓÏÂ.
4. ᇠÔÂÍ‡Úfl‚‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚Ó‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ ä‡È (
) ËÎË ‰ÂÒÌËfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ.
à‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ˜ÂÁ
Í·‚˯ àÁÔ‡˘‡ÌÂ
1. Ç ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
àÁÔ‡ÚË (
) Ë ÔÓÒΉÌËÚ ‚ıÓ‰fl˘Ë,
ËÁıÓ‰fl˘Ë Ë ÔÓÔÛÒ̇ÚË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡
˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÔËÒ‡ÌË.
24
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ ·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/燉ÓÎÛ.
.
åÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
Á‡
ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌËfl ÔÂÙËÍÒ.+ -ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Á‡ÏÂÒÚÂÌ Ò ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÍÓ‰ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô.
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÒΉ‚‡Ì ÓÚ
„ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓ‰ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÌÓÏÂ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
.
èÂÍ‡Úfl‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ (
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
), Á‡ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÂ
燷Ë‡Ì ̇ ÌÓÏÂ ÓÚ ‡‰ÂÒ̇ڇ
ÍÌËÊ͇
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ËÏÂ̇ڇ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡, ÍÓËÚÓ ‰ӂÌÓ
ËÁ·Ë‡ÚÂ, ‚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ËÎË Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 25
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓflÚÓ Â ‡‰ÂÒ̇ڇ ÍÌËÊ͇.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ ͇ÚÓ ÔÓÒÚÓ
ÔÓÚ˙ÒËÚ Ê·ÌÓÚÓ ËÏ ‚ ‡‰ÂÒ̇ڇ
ÍÌËÊ͇.
ê„ÛÎË‡Ì ̇ Á‚Û͇
ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ‚
ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ì˘ÌËÚ ·ÛÚÓÌË (
).
ç‡ÚËÒÌÂÚ „ÓÌËfl ·ÛÚÓÌ Á‡‰‡ Û‚Â΢ËÚ ËÎË
‰ÓÎÌËfl Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
n ᇷÂÎÂÊ͇ Ç ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÔË ËÁÚ„ÎÂ̇
̇‰ÓÎÛ Í·‚ˇÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
„ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ ̇ Á‚ÛÚ‡ ̇
·ÛÚÓÌËÚ ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÒÚ‡Ì˘ÌËÚ ·ÛÚÓÌË.
èËÂχÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
èË ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‚˙ÌË Ë
̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ËÍÓ̇. ÄÍÓ
 ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë‰ÂÌÚËÙˈË‡Ì ̇ ÌÓÏÂ‡,
Ò˙˘ËflÚ Ò ËÁÔËÒ‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡. ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ËÏÂÚÓ, ‡ÍÓ ÌÓÏÂ˙Ú ÙË„ÛË‡ ‚
ÒÔËÒ˙͇ Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚË.
1. ᇠ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÓÚ‚ÓÂÚ ÚÂÎÂÙÓ̇. (äÓ„‡ÚÓ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡
ÓÚ„Ó‚‡flÌ  ̇ÒÚÓÂÌÓ éÚ‚ÓÂÌ Í‡Ô‡Í.
ÇËÊ ÒÚ. 71 [åÂÌ˛ 7-4-2].)
n ᇷÂÎÂÊ͇ ÄÍÓ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡ ÓÚ‚‡flÌ Â
̇ÒÚÓÂÌÓ Press any key (‚ËÊ ÒÚ.
71), Ò Ì‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÈÚÓ Ë ‰‡ Â
·ÛÚÓÌ, Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇
ËÎË
‰ÂÒÌËfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ, ˘Â
Ò ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ.
] ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ÒÚ‡Ì˘ÌËÚÂ
Í·‚Ë¯Ë ÓÚ Îfl‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ԇ̷, Á‡
‰‡ ÓÚ͇ÊÂÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
] åÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÂÏÂÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ‰ÓË ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌflÍÓfl ÓÚ
ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡.
2. ᇠÔÂÍ‡Úfl‚‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚Ó‡ Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
.
êÂÊËÏ å‡ÌËÂ (Å˙Á)
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÂÊËÏ å‡ÌËÂ ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊËÚ ·ÛÚÓÌ
ÒΉ
ÓÚ‚‡flÌ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
25
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 26
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
ëË· ̇ Ò˄̇·
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ÒË·ڇ ̇ LJ¯Ëfl
ÒË„Ì‡Î Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ Ò˄̇Î
(
) ‚˙ıÛ LCD ‰ËÒÔÎÂfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ëË·ڇ ̇ Ò˄̇· ÏÓÊ ‰‡ Ò ÍÓη‡Â,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò„‡‰Ë.
ÑÓ·ÎËʇ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÔÓÁÓˆ ÏÓÊ ‰‡
ÔÓ‰Ó·Ë ÔËÂχÌÂÚÓ.
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
óÂÁ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
ÒËÏ‚ÓÎË – ̇ÔËÏÂ ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ú ËÏÂ̇ ‚
Û͇Á‡ÚÂÎfl, ‰‡ Ô˯ÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ·ÂÎÂÊÍË ‚
„‡ÙË͇ Ë Í‡ÎẨ‡‡.
Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ÚÂÍÒÚ:
êÂÊËÏ í9
åÂÚÓ‰˙Ú í9 ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓ
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ÓÚ Òڇ̉‡ÚÌËfl
ÄÇë-ÂÊËÏ. èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÂÊËÏ í9 ̇
LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ, Úfl·‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ
‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯‡, ̇ ÍÓÈÚÓ ÙË„ÛË‡
ÔÓ‰̇ڇ ·ÛÍ‚‡ ̇ ‰Ûχڇ, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚÂ
‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ. îÛÌ͈ËflÚ‡  ·‡ÁË‡Ì‡ ̇
‚„‡‰ÂÌËfl ‚ ‡Ô‡‡Ú‡ ˜ÌËÍ. ífl  ËÁ‚ÂÒÚ̇
Ӣ ͇ÚÓ Ô‰Ò͇ÁÛÂÏ ÚÂÍÒÚ.
ÄÇë ÂÊËÏ
ëڇ̉‡ÚÂÌ /ÏÌÓ„ÓÛ‰‡ÂÌ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ
Í·‚˯˙Ú, ̇ ÍÓÈÚÓ ÙË„ÛË‡ ·ÛÍ‚‡Ú‡ ÒÂ
̇ÚËÒ͇ ‚‰Ì˙Ê, ‰‚‡ Ô˙ÚË, ÚË ËÎË ˜ÂÚËË
Ô˙ÚË ‰Ó ËÁÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÍ‚‡Ú‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
123 êÂÊËÏ (ñËÙÓ‚ ÂÊËÏ)
êÂÊËÏ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ˆËÙË ˜ÂÁ ̇ÚËÒÍ
̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Í·‚˯. ᇠÒÏfl̇ ̇
ÂÊËÏËÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯
Ó
ÔÓfl‚fl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÍÓ̇ڇ 123 ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡.
26
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 27
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
ëÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ
ÑÛχڇ Ò ÔÓÏÂÌfl Ò ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
Í·‚˯.
1. äÓ„‡ÚÓ ÒÚ ‚ ÔÓÎÂÚÓ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÒËÏ‚ÓÎË, ‚
„ÓÌËfl ‰ÂÒÂÌ ˙„˙Π̇ ÂÍ‡Ì‡
˘Â Á‡·ÂÎÂÊËÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡
Á‡ ‡ÍÚË‚ÌËfl Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡
ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ.
1. á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ Ô˯ÂÚ ‰Ûχ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
Í·‚Ë¯Ë ÓÚ
‰Ó
.
2. ëÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ˜ÂÁ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌ
.
íÂÍÛ˘Ëfl ÂÊËÏ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‚ ‰ÓÎÌËfl
‰ÂÒÂÌ ˙„˙Π̇ LCD ‰ËÒÔÎÂfl.
ÂÊËÏ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ÚÂÍÒÚ
- ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ‚ÒÂÍË Í·‚˯ Ò‡ÏÓ ‚‰Ì˙Ê Á‡
‰̇ ·ÛÍ‚‡, ‰ÓË ‡ÍÓÌÛÊ̇ڇ Ì  Ô˙‚‡
‚˙ıÛ Ì„Ó. ç ӷ˙˘‡ÈÚ ‚ÌËχÌË ̇
ÚÓ‚‡, ˜Â ‰Ûχڇ Ò ÔÓÏÂÌfl Ò ‚ÒflÍÓ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ Í·‚˯, ‰Ó͇ÚÓ Ì ‚˙‚‰ÂÚÂ
‚Ò˘ÍË ·ÛÍ‚Ë.
OÔˆËË
BÏ˙ÍÌË
] àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ í9 ÂÊËÏ
åÂÚÓ‰˙Ú í9 ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓ
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ. èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÂÊËÏ í9
̇ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ, Úfl·‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‰‡
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ·ÛÍ‚‡ ÓÚ
‰Ûχڇ, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ. îÛÌ͈ËflÚ‡
 ·‡ÁË‡Ì‡ ̇ ‚„‡‰ÂÌËfl ‚ ‡Ô‡‡Ú‡ ˜ÌËÍ.
- ÄÍÓ ÒΉ ÚÓ‚‡ ‰Ûχڇ Ì  Ô‡‚ËÎ̇,
Á‡‰˙ÊÚ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËfl Í·‚˯ ‚‰Ì˙Ê
ËÎË ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË, Á‡ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ
‰Û„ËÚ ‰ÛÏË ˜ÌË͇.
èËÏÂ:
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯Ë
̇Ô˯ÂÚ ‰Ûχڇ “Good ”.
, Á‡ ‰‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯Ë
,
(Á‡‰˙ʇÌ ̇ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËfl Í·‚˯), Á‡
‰‡ ̇Ô˯ÂÚ “Home”.
27
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 28
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
- Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ê·̇ڇ ‰Ûχ Ì  ‚Íβ˜Â̇
‚ ˜ÌË͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ fl ‚˙‚‰ÂÚ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÄÇë ÂÊËÏ.
- åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ ̇ ÂÊËÏ T9.
ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËfl], ËÁ·ÂÂÚ T9 ÂÁˈË. àÁ·ÂÂÚÂ
Ê·ÌËfl ÂÁËÍ Ì‡ ÂÊËÏ T9. åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó
ڇ͇ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÂÊËÏ T9 ͇ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ í9 ËÁÍβ˜ÂÌÓ. ˘ÌÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â Ì‡ÒÚÓÂÌ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
ÂÊËÏ í9.
2. Ç˙‚‰ÂÚ ˆfl·ڇ ‰Ûχ, ÔÂ‰Ë ‰‡
‰‡ÍÚË‡Ú ËÎË ËÁÚË‚‡Ú ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ÌÂfl.
3. ᇂ˙¯ÂÚ ‰Ûχڇ Ò ËÌÚÂ‚‡Î Í·‚˯
.
ᇠËÁÚË‚‡Ì ̇ ·ÛÍ‚Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯
. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ Ò˙˘Ëfl Í·‚˯
Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ˆfl· ‰Ûχ.
n ÅÂÎÂÊ͇ ᇠ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÏ‚ÓÎË, ·ÂÁ ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ú ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú
ÔÂÏË̇‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
28
] àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÄÇë
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Ë ÓÚ
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
‰Ó
Á‡
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯‡ Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡:
- ‚‰Ì˙Ê - Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡.
- ‰‚‡ Ô˙ÚË - Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ÚÓ‡ ·ÛÍ‚‡.
- Ë Ú‡Í‡ ̇ڇÚ˙Í.
2. ᇠËÌÚÂ‚‡Î - ̇ÚËÒÌÂÚ ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Í·‚˯
. ᇠËÁÚË‚‡Ì ̇ ·ÛÍ‚Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Í·‚˯
. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ·ÛÚÓÌ
Á‡ ‰‡ ËÁ˜ËÒÚËÚ ˆÂÎËfl ‰ËÒÔÎÂÈ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 29
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
n ÅÂÎÂÊ͇ ÇÒÂÍË Í·‚˯ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ËÁÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ Ò¢Û
ÌÂ„Ó ÒËÏ‚ÓÎË.
] àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ 123 (ˆËÙÓ‚) ÂÊËÏ
èÓÒÓ˜ÂÌËflÚ ÂÊËÏ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ˆËÙË (ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ̇ÔËÏÂ).
. , / ? ! - : ' '' 1
. , / ? ! - : ' '' 1
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ËÚÂ Ò Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËÚ ˆËÙË,
ÍÓËÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÓÚÌÓ‚Ó
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ÂÊËχ,Á‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
ÚÂÍÒÚ.
AÅÇÉ¢ABC2
a·‚„£abc2
äÓÌÚ‡ÍÚË
ÑEÜáË∏DEF3
‰ÂÊÁëπdef3
àâäãI∫GHI4
ËÈÍÎiªghi4
åçéJKL5
ÏÌÓjkl5
èêëMNO6
ÔÒmno6
íìîïPQRS7
ÚÛÙıpqrs7
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡ Ë
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ËÚ ËÏÂ̇ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ LJ¯‡Ú‡
SIM ͇Ú‡. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚÂ
‰Ó 200 ÌÓÏÂ‡ Ë ËÏÂ̇ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇. SIM ͇Ú‡Ú‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ̇˜ËÌ Ï ÏÂÌ˛
äÓÌÚ‡ÍÚË.
ñóòôöTUV8
ˆ˜¯˘˙tuv8
úûüõáWXYZ9
¸˛fl˚Áwxyz9
àÌÚÂ‚‡Î, 0
àÌÚÂ‚‡Î, 0
éÔËÒ‡ÌËÂ
ä·‚˯
É·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë
å‡ÎÍË ·ÛÍ‚Ë
åÂÌ˛ èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ÌflÍÓÎÍÓ ÒÔˆËÙ˘ÌË
ÙÛÌ͈ËË, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. ᇠ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙˘ËÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯ [éÔˆËË].
29
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 30
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
èÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
èËÂχÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÂÌ˛ èÓ‚ËÍ‚‡Ì Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ „·‚ÌÓÚÓ
ÏÂÌ˛. éÔˆËËÚ ҇ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
ᇠÔËÂχÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯e
[àÁÔ‡˘‡ÌÂ]. èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÇË Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ ˜ÂÁ
Á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î Ë Á‡ÔËÒ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÌÓ‚Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ÙÛÌ͈Ëfl ó‡Í‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ. á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË - Í‡Í ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ/‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡- ‚ËÊÚÂ
àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ڇ
ÍÌËÊ͇ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
‰ÂÒÌËfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
í˙ÒË. ᇠ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ËÁ·‡ÌËfl ÌÓÏÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌ̇ڇ ÍÌËÊ͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó‡
̇ÚËÒÌÂÚ ‰ÂÒÌËfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ Í·Ù˯ Ë
ËÁ·ÂÂÚ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚.
àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì (åÂÌ˛ 7.4.4).
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ
ÔËÂÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇
‚ÚÓÓÚÓ – ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
å‡ÌËÔÛÎË‡ÌÂ Ò ‰‚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
ᇠ‰‡ Ô‚Íβ˜ËÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ‡Á„Ó‚Ó‡
̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ËÁ·ÂÂÚ ëÏÂÌË.
éÚ͇Á ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ͇ÊÂÚ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ·ÂÁ
‰‡ „Ó ÔËÂχÚ – ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚı‚˙ÎËÚÂ
‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [åÂÌ˛] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/éÚı‚˙ÎË ËÎË Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ
30
.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 31
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÏËÍÓÙÓ̇
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚÂ
ÏËÍÓÙÓ̇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ [åÂÌ˛] Ë
ËÁ·ÂÂÚ àÁÍβ˜Ë Á‚ÛÍ. åÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚÂ
ÏËÍÓÙÓ̇ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÇÍβ˜Ë Á‚ÛÍ.
äÓ„‡ÚÓ ÏËÍÓÙÓÌ˙Ú Â ËÁÍβ˜ÂÌ Ó·‡Ê‰‡˘ËflÚ
Ò Ì ÏÓÊ ‰‡ ÇË ˜ÛÂ, ÌÓ ÇË „Ó ˜Û‚‡ÚÂ.
ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ DTMF ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‡Á„Ó‚Ó
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ DTMF ÚÓÌÓ‚ÂÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‡Á„Ó‚Ó ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ Ë ËÁ·ÂÂÚ ÇÍβ˜Ë DTMF. DTMF
ÚÓÌÓ‚ÂÚ Ò ËÁÍβ˜‚‡Ú ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ.
DTMF ÚÓÌÓ‚ÂÚ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÌ ÌÓÏÂ‡ÚÓ.
åÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌË ËÎË ÍÓÌÙÂÂÌÚÌË
‡Á„Ó‚ÓË
ìÒÎÛ„‡Ú‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌË ËÎË ÍÓÌÙÂÂÌÚÌË
‡Á„Ó‚ÓË ÇË ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÓ‚Âʉ‡Ú ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò Ôӂ˜Â
ÓÚ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ, ‡ÍÓ Ç‡¯ËflÚ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ
ÔÓ‰‰˙ʇ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl. åÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÂÌ
‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊ ‰‡ Ò Ôӂ‰ ҇ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ
ËχÚ ‰ËÌ ‡ÍÚË‚ÂÌ Ë Â‰ËÌ Á‡‰˙ʇÌ
‡Á„Ó‚Ó, ͇ÚÓ ÒÚ ÓÚ„Ó‚ÓËÎË Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl. ëΉ ͇ÚÓ ‚‰Ì˙Ê Â ËÌˈËË‡Ì
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó, ‰Û„Ë ‡Á„Ó‚ÓË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚Íβ˜‚‡ÌË, ËÁÍβ˜‚‡ÌË ËÎË
ÓÚ‰ÂÎflÌË (ÚÓÂÒÚ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ÓÚ
ÍÓÌÙÂÂÌÚ̇ڇ ‚˙Á͇, ÌÓ ‚ÒÂ Ó˘Â Ò‚˙Á‡ÌË
Í˙Ï Ç‡Ò) ÓÚ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Â ËÌˈËË‡Î
ÍÓÌÙÂÂÌÚ̇ڇ ‚˙Á͇. íÂÁË ÓÔˆËË ÒÂ
‰ÓÒÚË„‡Ú ÓÚ ÏÂÌ˛ ÇıÓ‰fl˘Ë ‡Á„Ó‚ÓË.
å‡ÍÒËχÎÌËflÚ ·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó  ÔÂÚ. ljÌ˙Ê
ËÌˈËË‡ÎË ÍÓÌÙÂÂÌÚ̇ڇ ‚˙Á͇, ÇËÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ fl ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ Ë Ò‡ÏÓ ÇËÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ۘ‡ÒÚÌËˆË Í˙Ï
ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌËfl ‡Á„Ó‚Ó.
31
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 32
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl ÌÓÏÂ
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂˙ÊÂÚÂ,
ÔÓÚ˘‡˘ËflÚ ‡Á„Ó‚Ó ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔÂÏË̇‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡‰˙ʇÌÂ. åÓÊÂÚ ‰‡
ÒÏÂÌflÚ ‡Á„Ó‚ÓËÚ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë ËÁ·ÂÂÚ ëÏÂÌË.
àÌˈËË‡Ì ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
ᇉ˙ÊÚ ‰ËÌ ‡Á„Ó‚Ó Ë ‰Ó͇ÚÓ Ò ‚Ó‰Ë
‡ÍÚË‚ÌËfl ‡Á„Ó‚Ó ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/ÇÍβ˜Ë ‚Ò˘ÍË.
ᇉ˙ʇÌ ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ËÁ·ÂÂÚ äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/ᇉ˙ÊË ‚Ò˘ÍË.
32
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Á‡‰˙ʇÌ
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ Í·‚˯ Ë
ËÁ·ÂÂÚ äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/ÇÍβ˜Ë ‚Ò˘ÍË.
ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
àÁ·ÂÂڠ΂Ëfl ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Í·‚˯ Ë
ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ ë‚˙ÊË ‚Ò˘ÍË, Á‡ ‰‡
ÔË·‡‚ËÚ ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl
‡Á„Ó‚Ó.
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ᇠ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÌÓÏÂ‡Ú‡ ̇ Û˜‡ÒÚ‚‡˘ËÚ ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/燉ÓÎÛ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 33
éÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌ͈ËË
èÓ‚Âʉ‡Ì ̇ ΢ÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ᇠ‰‡ Ôӂ‰Âڠ΢ÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò Â‰ËÌ ÓÚ
Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó,
ËÁ‚‰ÂÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÚÓÁË Û˜‡ÒÚÌËÍ
Ë Ì‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ.
àÁ·ÂÂÚ äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/ã˘ÌÓ Á‡ ‰‡
Á‡‰˙ÊËÚ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË Û˜‡ÒÚÌˈË.
èËÍβ˜‚‡Ì ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
íÂÍÛ˘Ó ÔÓ͇Á‚‡ÌËflÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍβ˜ÂÌ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌ
.ᇠ‰‡
ÔÂÍ‡ÚËÚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó
̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ËÁ·ÂÂÚ äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/ä‡È. ÄÍÓ ÒΉ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
ËÁ·ÂÂÚ äÓÌÙÂÂ̈Ëfl/ä‡È ‚Ò˘ÍË, ‚Ò˘ÍË
‡ÍÚË‚ÌË Ë Á‡‰˙ʇÌË ‡Á„Ó‚ÓË ˘Â ·˙‰‡Ú
ÔÂÍ‡ÚÂÌË.
33
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 34
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
1. ÔÓÙËÎË (‚ËÊ ÒÚ. 37)
3. ᇷ‡‚ÎÂÌË (‚ËÊ ÒÚ. 42)
1 ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl
1 Bluetooth
2 ÚËıÓ
2 ͇ÎÍÛ·ÚÓ
3 Ó·˘Ó
3 ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ
4 ÒËÎÌÓ
4 c‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
5 ÒÎÛ¯‡Î͇
5 Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ
6 c˙ÒÚ. Ô‡ÏÂÚ
2. Pe„ËcÚ˙ Ôo‚ËÍ. (‚ËÊ ÒÚ. 39)
1 ÔÓÔÛÒ̇ÚË
2 ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚.
1 äÓÌÚ‡ÍÚË
3 ̇·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ.
2 p‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ
4 ËÁÚËÈ ÔÓÒÎ.‡Á„Ó‚ÓË
3 ·ÂÎÂÊÌËÍ
5 Ú‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚.
6 GPRS ËÌÙÓ
34
4. o„‡ÌËÁ‡ÚÓ (‚ËÊ ÒÚ. 45)
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 35
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
5. c˙Ó·˘ÂÌËfl (‚ËÊ ÒÚ. 52)
7. ̇ÒÚÓÈÍË (‚ËÊ ÒÚ. 68)
1 çÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
1 a·χ
2 ÇıÓ‰fl˘Ë
2 ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂ
3 óÂÌÓ‚Ë
3 ̇ÒÚÓÈÍË
4 ËÁıÓ‰fl˘Ë
4 ̇ÒÚÓÈ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
5 ÔÓÎÛ¯‡È „·Ò.ÔÓ˘‡
5 Á‡˘ËÚ‡ ̇ÒÚÓÈÍË.
6 ËÌÙÓ ÛÒÎÛ„a
6 ̇ÒÚ.ÏÂʇ
7 ˘‡·ÎÓÌË
7 ÌÛÎË‡È ̇ÒÚÓÈÍË
8 ̇ÒÚÓÈÍË
8 GPRS ̇ÒÚÓÈÍË
6. ä‡ÏÂ‡ (‚ËÊ ÒÚ. 64)
1 ëÌËÏ͇
2 Ç ÂÊËÏË
8. ìÒÎÛ„‡ (‚ËÊ ÒÚ. 76)
1 àÌÚÂÌÂÚ
2 SIM ÛÒÎÛ„‡
3 çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
4 åÓflÚ ‡Î·ÛÏ
5 ̇ÒÚÓÈÍË
9. àÁÚ„ÎflÌËfl (‚ËÊ ÒÚ. 82)
1 à„Ë Ë Ó˘Â
2 ä‡ÚËÌÍË
3 á‚ÛˆË
35
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 36
àÁ·Ó ̇ ÙÛÌ͈ËË Ë ÓÔˆËË
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ÙÛÌ͈ËËÚ ÒË ÔÓ Ç‡¯Â Ê·ÌËÂ.
îÛÌ͈ËËÚ ҇ ÔÓ‰‰ÂÌË ‚ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë
ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡, ‰ÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ÍÓËÚÓ Â ÓÒË„ÛÂÌ
˜ÂÁ ‰‚‡Ú‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË- [
]Ë[
].
êÓÎflÚ‡ ̇ Í·‚˯ËÚ ‚‡Ë‡ ÒÔÓ‰
ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡. îÛÌ͈ËflÚ‡ ËÏ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
 ËÁÔË҇̇ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
ÏÂÌ˛
ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ
Í·‚˯ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó åÂÌ˛.
36
äÓÌÚ‡ÍÚË
ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰ÂÒÌËfl
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ
Í·‚˯ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó äÓÌÚ‡ÍÚË.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 37
ÔÓÙËÎË
åÂÌ˛ 1
åÂÌ˛ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔÓ ‚ˉ Ë ÒË· ̇ Á‚Û͇ Ò˄̇ÎË
Á‡ ‡Á΢ÌË ÔÓ‚Ó‰Ë. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ¯ÂÒÚ
ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÙË·: ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl, ÚËıÓ,
o·˘Ó, cËÎÌÓ Ë ÒÎÛ¯‡Î͇. ÇÒÂÍË ÓÚ Úflı ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÂÒÓ̇ÎËÁË‡Ì. ç‡ÚËÒÌÂÚ „ÓÂÌ
Îfl‚ Í·‚˯ [åÂÌ˛] Ë ËÁ·ÂÂÚ èÓÙËÎË Ò
ÔÓÏÓ˘‡ ̇ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚˯Ë.
ÚËÔ‡ Ò˄̇ΠÁ‡ ‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl –
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‡Á΢ÌË ÍÓÏ·Ë̇ˆËË –
‚Ë·‡ˆËfl, Á‚˙ÌÂÌÂ Ë ‚Ë·‡ˆËfl Ë ‰.
] ÚÓÌ Á‚˙ÌÂÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‡Á΢ÌË
ÏÂÎÓ‰ËË Á‡ Ò˄̇ΠÔË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
] ÒË· Á‚˙ÌÂÌÂ: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ
ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
1. ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ.
] è‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘.: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó
̇ ÚËÔ‡ Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Ò˄̇ΠÔË
ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
2. å‡ÍË‡ÈÚ Ê·ÌËfl ÔÓÙËÎ Ë „Ó
‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚ ˜ÂÁ
[ËÁ·ÂË] ËÎË Í·‚˯
éä.
] íÓÌ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇
‡Á΢ÂÌ ÔÓ ‚ˉ Ò˄̇ΠÁ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
3. àÁ·ÂÂÚ ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ.
] íÓÌ Í·‚˯Ë: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‡Á΢ÂÌ
ÔÓ ‚ˉ Ò˄̇Π̇ Í·‚˯ËÚÂ.
aÍÚË‚Ë‡È
èÂÒÓ̇ÎËÁË‡È
åÂÌ˛ 1-x-1
åÂÌ˛ 1-x-2
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡ ÔÂÒÓ̇ÎËÁË‡ÌÂ
̇ ËÁ·‡ÌËfl ÔÓÙËÎ. ëΉ ͇Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË éä Í·‚˯, ËÁ·ÂÂÚÂ
èÂÒÓ̇ÎËÁË‡È.
] íËÔ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇
] ÒË· ·ÛÚÓÌË: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ
ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ Á‡ Ò˄̇Π̇ Í·‚˯ËÚÂ.
] íÓÌ Í‡Ô‡Í: éÔˆËfl Á‡ Á‚Û͇ ÔË ÓÚ‚‡flÌ Ë
Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ԇ̷.
] ëË· ÂÙÂÍÚ: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇
Á‚Û͇ ̇ ÂÙÂÍÚËÚÂ.
37
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 38
ÔÓÙËÎË
] ëË· ‚ÍÎ./ËÁÍÎ.: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÍÓË„Ë‡Ì ̇
ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì Ë
ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
] ‡‚ÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó: èÓÒÓ˜Â̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÂ
‡ÍÚË‚Ë‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
ÒÎÛ¯‡Î͇ Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓ̇.
• àÁÍβ˜ÂÌÓ: íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì ÔËÂχ
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
• ëΉ 5 ÒÂÍ.: íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒΉ 5 ÒÂÍÛ̉Ë.
• ëΉ 10 ÒÂÍ.: íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒΉ 10 ÒÂÍÛ̉Ë.
38
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡È
åÂÌ˛ 1-x-3
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂËÏÂÌÛ‚‡Ú ËÏÂÚÓ Ì‡
ÔÓÙËÎËÚÂ.
n ᇷÂÎÂÊ͇ èÓÙËÎËÚ ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËfl, íËıÓ Ë
ëÎÛ¯‡Î͇ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÌË.
1. ᇠÔÓÏfl̇ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙË·
χÍË‡ÈÚ Ò˙˘Ëfl ‚ ÒÔËÒ˙͇ Ë ÒΉ ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Í·‚˯
ËÎË éä ËÁ·ÂÂÚ èÂËÏÂÌÛ‚‡È.
2. Ç˙‚‰ÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ËÏ Ë̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ OK ËÎË Î‚Ëfl ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ
Í·‚˯
[OK].
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Pe„ËcÚ˙ Ôo‚ËÍ.
åÂÌ˛ 2
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚Âfl‚‡Ú ÔÓÔÛÒ̇ÚËÚÂ,
ÔËÂÚËÚÂ Ë Ì‡·‡ÌËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ‚ ÒÎÛ˜‡È,
˜Â ÏÂʇڇ ÔÓ‰‰˙ʇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ‚ıÓ‰fl˘‡ ÎËÌËfl. àÏÂÚÓ Ë
ÌÓÏÂ‡ Ò ËÁÔËÒ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò ˜‡Ò‡ Ë ‰‡Ú‡Ú‡
̇ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ.
ÔÓÔÛÒ̇ÚË
Page 39
åÂÌ˛ 2-1
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ
ÔÓÒΉÌËÚ 10 ÔÓÔÛÒ̇ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ‡
Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë:
ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚.
åÂÌ˛ 2-2
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ‚ˉËÚÂ
ÔÓÒΉÌËÚ 10 ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ‡ Ò˙˘Ó
ڇ͇ Ë:
• ‰‡ ‚ˉËÚ ÌÓÏÂ‡, ‰‡ ÔÓÁ‚˙ÌËÚ ËÎË ‰‡ „Ó
Á‡Ô‡ÁËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
• ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ó ËÏ Á‡ ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
• ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ÚÓÁË ÌÓÏÂ.
• ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
• ‰‡ ‚ˉËÚ ÌÓÏÂ‡, ‰‡ ÔÓÁ‚˙ÌËÚ ËÎË ‰‡ „Ó
Á‡Ô‡ÁËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
̇·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ.
• ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ó ËÏ Á‡ ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ‚ˉËÚÂ
ÔÓÒΉÌËÚ 20 ̇·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ‡ Ò˙˘Ó
ڇ͇ Ë:
• ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ÚÓÁË ÌÓÏÂ.
• ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
åÂÌ˛ 2-3
• ‰‡ ‚ˉËÚ ÌÓÏÂ‡, ‰‡ ÔÓÁ‚˙ÌËÚ ËÎË ‰‡ „Ó
Á‡Ô‡ÁËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
• ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ó ËÏ Á‡ ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
• ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ÚÓÁË ÌÓÏÂ.
• ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
39
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 40
Pe„ËcÚ˙ Ôo‚ËÍ.
ËÁÚËÈ ÔÓÒÎ.‡Á„Ó‚ÓË
åÂÌ˛ 2-4
èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ËÁÚË‚‡Ì ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇ ̇ ‚Ò˘ÍË ÔËÂÚË, ÔÓÔÛÒ̇ÚË Ë
̇·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
Ú‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚.
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‡Á„Ó‚Ó
åÂÌ˛ 2-5
] ̇·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ.: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
̇·‡ÌËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] ÌÛÎË‡È ‚Ò˘ÍÓ: ч‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÌÛÎË‡Ì ̇ Ó·˘‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò „ÓÌËfl Îfl‚
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Í·‚˯
.
ê‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ‚.
åÂÌ˛ 2-5-1
îÛÌ͈ËflÚ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
Ó҂‰ÓÏËÚ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇
èÓÒΉÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, 燷‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÂ̇ÒÚÓËÚ ‚Ò˘ÍË Ú‡ÈÏÂË.
åÂÌ˛ 2-5-2
óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÓ‚ÂËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÒΉÌËfl ÒË
‡Á„Ó‚Ó, ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ÓÒÚ‡‚‡˘Ëfl
Í‰ËÚ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÌÛÎË‡Ú ‚Ò˘ÍË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË. ᇠ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ
ÙÛÌ͈Ëfl ÒΉ‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN2–ÍÓ‰.
] ÔÓÒΉÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
̇ÒÚÓÈÍË
] ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ÓÚ ÔÓÒΉÌÓÚÓ
ÂÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂ‡.
] ̇ÒÚ.Ú‡ËÙ‡: ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔˆËflÚ‡ Á‡
Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ˆÂ̇ ‚˙‚ ‚‡ÎÛÚÌË ËÎË
ËÏÔÛÎÒÌË Â‰ËÌËˆË Ò ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ PIN2- ÍÓ‰. ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëfl
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË!
] ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚.: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔËÂÚËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
40
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡)
åÂÌ˛ 2-5-3
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 41
Pe„ËcÚ˙ Ôo‚ËÍ.
] ̇ÒÚ.Í‰ËÚ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ Ô‰ÂÎ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ ˜ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡‰‡‰ÂÌËÚ ‰ËÌˈË. ÅÓflÚ Ì‡ ÔÓÒΉÌËÚÂ
Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÔË ËÁ·Ó ̇ óÂÚeÌÂ, ‡
ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Ìa ÎËÏËÚ‡ Ò‡
‚˙ÁÏÓÊÌË ˜ÂÁ èÓÏÂÌË.
ÒË· ‰‡ÌÌË
åÂÌ˛ 2-6-2
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ Ó·Âχ ̇
àÁÔ‡ÚÂÌÓ, ÔËÂÚË, ÇÒ˘ÍÓ ‰‡ÌÌË, ͇ÍÚÓ Ë Á‡
ÌÛÎË‡È ‚Ò˘ÍË.
] ‡‚ÚÓ: éÔˆËfl Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘̇ ÔÓ‚Â͇
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡‚˙¯ÂÌÓÚÓ ÔÓÒΉÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ÔË Ô‰‚‡ËÚÂÎ̇ ̇ÒÚÓÈ͇
ÇÍβ˜ÂÌÓ.
GPRS ËÌÙÓ
åÂÌ˛ 2-6
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ Ó·Âχ Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌË
(˜ÂÁ GPRS) ‰‡ÌÌË ˜ÂÁ ÏÂʇڇ, ͇ÍÚÓ Ë
‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂ͇‡ÌÓ online.
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
‡Á„Ó‚Ó
åÂÌ˛ 2-6-1
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
̇ èÓÒΉÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÇÒ˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÌÛÎË‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Ú‡ÈÏÂË.
41
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.13
2:38 PM
Page 42
ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
Bluetooth
åÂÌ˛ 3
åÂÌ˛ 3-1
ÅÎÛÚÛÚ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ Ò˙‚ÏÂÒÚË˜Ë ÏÓ·ËÎÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÂËÙÂËË Ë ÒÓÏÔ˛ÚË,
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡·ÎËÁÓ, ‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú
‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ·ÂÁ ͇·ÂÎË. íÓÁË
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ‡Ô‡‡Ú ÔÓ‰‰˙ʇ ‚„‡‰Â̇
ÅÎÛÚÛÚ ‚˙Á͇, ÍÓflÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÅÎÛÚÛÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌË ‡Ô‡‡ÚË,
ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÔËÎÓÊÂÌËfl Ë Ú.Ì.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÁÔ˜‡Ú‚‡Ú ÒÌËÏÍË
˜ÂÁ Bluetooth, ‡ÍÓ ÔËÌÚÂ˙Ú ÇË Â
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò Bluetooth.
n ÅÂÎÂÊ͇ èÓ‰‰˙ʇ˘ Bluetooth ÒÓÙÚÛÂ (Bluetooth
ËÌÒÚÛ͈ËË) Á‡ DUN: WIDCOMM
Bluetooth Á‡ Windows 1.4 Ë 3.0
åÓËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
åÂÌ˛ 3-1-1
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ‚Ò˘ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ·ÎÛÚÛÚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ Handsfree
åÂÌ˛ 3-1-2
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡
handsfree, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ·ÎÛÚÛÚ
42
ÚÂÎÂÙÓ̇.
èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ “åÓËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡”
ËÎË “ï‡Ì‰ÒÙË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡” ËχÚ ÓÒË„ÛÂÌ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
• ë‚˙Á‚‡ÌÂ/èÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡
Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ‰Û„Ë Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
• ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚Ó: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ú˙ÒÂÌ ̇ ÌÓ‚Ë
Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
• Ç˙‚Â‰Ë ËÏÂ: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ËÏÂÚÓ
̇ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• ç‡ÒÚÓÈ Í‡ÚÓ ÓÚÓËÁË‡Ì‡/ç‡ÒÚÓÈ Í‡ÚÓ
ÌÂÓÚÓËÁË‡Ì‡: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
ÓÚÓËÁË‡Ì‡ ‚˙Á͇ Ò ‚ÒflÍÓ Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• ÇÒ˘ÍË ÛÒÎÛ„Ë:èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ô„Ή ̇ ‚Ò˘ÍË
ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‰‰˙ʇÌË ÓÚ Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
• àÁÚË‚‡ÌÂ: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇
Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
• àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
̇ ‚Ò˘ÍË Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 43
ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
ç‡ÒÚÓÈÍË
åÂÌ˛ 3-1-3
åÓÊÂÚ ‰‡ „ËÒÚË‡Ú ÌÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓ Ò Bluetooth. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ‚˜ ÒÚÂ
‰Ó·‡‚ËÎË Ú‡ÍÓ‚‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó Ò‚˙ÊÂÚÂ
͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ԇÓ· (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ 0000).
1. Ç˙‚‰ÂÚ ˆËÙË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
ÌÓÏÂË‡ÌËÚ Í·‚˯Ë.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë Á‡
ËÁ·Ó ̇ χÚÂχÚÂχÚ˘ÂÒÍË Á̇Í.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ˆËÙË.
ç‡ÒÚÓÈ Bluetooth
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ËÎË ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
Bluetooth ÙÛÌ͈ËflÚ‡.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
[çÛÎË‡È] ËÎË ‚˙‚‰ÂÚÂ
ÌÓ‚Ë ˆËÙË Ë ÔÓ‚ÚÓÂÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
ÇˉËÏÓÒÚ Ì‡ ÏÓfl ÚÂÎÂÙÓÌ
àÁ·ÂÂÚ ‰‡ÎË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â “‚ˉËÏ” Á‡
‰Û„Ë Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ÌÂ.
àÏ ̇ ÏÓfl ÚÂÎÂÙÓÌ
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ËÏ ̇ Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì Â
“F2400”.
͇ÎÍÛ·ÚÓ
åÂÌ˛ 3-2
åÂÌ˛ÚÓ Ò˙‰˙ʇ Òڇ̉‡ÚÌËÚÂ
χÚÂχÚ˘ÂÒÍË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ͇ÚÓ +, –, x,:
(Ò˙·Ë‡ÌÂ, ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ, ÛÏÌÓÊÂÌÂ, ‰ÂÎÂÌËÂ).
[pÂÁÛÎÚ‡Ú].
6. ᇠÁ‡Ú‚‡flÌ ̇ ͇ÎÍÛ·ÚÓ‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
[ç‡Á‡‰].
n ÅÂÎÂÊ͇ ᇠÍÓÂ͈ËË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯‡
Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌÓ ˜ËÒÎÓ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯
Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ‰ÂÒÂÚ˘̇ ‰Ó·.
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ
åÂÌ˛ 3-3
éÔˆËfl Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ ÏÂÌËÚ ‰ËÌˈË
Á‡; ‰˙ÎÊË̇, ÔÎÓ˘, Ú„ÎÓ Ë cË·.
1. ᇠËÁ·Ë‡Ì ̇ ÚËÔ‡ Ïfl͇ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
[Ö‰ËÌˈ‡].
43
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 44
ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
á‡ÔËÒ
2. ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
Ë
Á‡‰‡ÈÚÂ
ç‡ÒÚÓfl˘(‚ˉ ÏÂ̇ ‰ËÌˈ‡).
3. óÂÁ Í·‚˯Ë
Ë
Á‡‰‡ÈÚÂ
èÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì”(‚ˉ ÏÂ̇ ‰ËÌˈ‡).
4. åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÏÂ̇ڇ ‰ËÌˈ‡. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
ÓÔˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ÂÒÂÚ˘ÌË ‰Ó·Ë
˜ÂÁ Í·‚˯
.
c‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
åÂÌ˛ 3-4
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ ‚
„ÓÎÂÏËÚ „‡‰Ó‚ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.
1. à‡·ÂÂÚ „‡‰, ÔË̇‰ÎÂʇ˘ Í˙Ï Ç‡¯‡Ú‡
˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇ ˜ÂÁ
Ë
key.
2. åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚ ‰‡Ú‡ Ë
˜‡Ò Á‡ „‡‰‡ ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓ̇
˜ÂÁ Í·‚˯
[èÓÒÚ‡‚Ë].
Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ
åÂÌ˛ 3-5
îÛÌ͈ËflÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ Ì‡ Ó·˘Ó 10
„·ÒÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ͇ÚÓ ‚ÒflÍÓ ÓÚ Úflı  Ò
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 20 ÒÂÍÛ̉Ë.
44
åÂÌ˛ 3-5-1
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇ ‚
ÏÂÌ˛ á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ.
1. ëΉ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ·ÂÎÂÊ͇ á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ Ë ·Ófl˜ Á‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
2. ᇠÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ë˙ı‡ÌË.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏ ̇ Ò˙Á‰‡‰Â̇ڇ „·ÒÓ‚‡
·ÂÎÂÊ͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[éä].
‚ËÊ ÒÔËÒ˙Í
åÂÌ˛ 3-5-2
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò
Ò˙ı‡ÌÂÌË „·ÒÓ‚Ë ·ÂÎÂÊÍË. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚflıÌÓÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Ë
ËÁÚË‚‡ÌÂ.
c˙ÒÚ. Ô‡ÏÂÚ
åÂÌ˛ 3-6
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚Âfl‚‡Ú ҂ӷӉÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ Ë
Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ‚ SIM ͇Ú‡Ú‡.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ‚˙‚ ‚ÒflÍÓ ÔÓ‚ÂËÚÂÎÌÓ
ÏÂÌ˛.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
åÂÌ˛ 4
äÓÌÚ‡ÍÚË
Page 45
åÂÌ˛ 4-1
n ÅÂÎÂÊ͇ Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
‰ÂÒÌËfl ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Í·‚˯
Á‡
‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ë.
Ú˙ÒÂÌÂ
(àÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
åÂÌ˛ 4-1-1
Û͇Á‡ÚÂÎ)
1. àÁ·ÂÂÚ í˙ÒÂÌ ˜ÂÁ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË] ËÎË [OK].
2. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏÂÚÓ, ˜ËÈÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ
Ê·ÂÚ ‰‡ Ú˙ÒËÚ ËÎË ËÁ·ÂÂÚÂ
[ëÔËÒ˙Í] Á‡ Ô„Ή ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
·ÂÎÂÊÌËÍ.
n ÅÂÎÂÊ͇ ÄÎÚÂ̇ÚË‚ÌÓ Ú˙ÒÂÌ  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡ ÓÚ
ËÏÂÚÓ ËÎË Ô˙‚‡Ú‡ ˆËÙ‡ ÓÚ ÌÓÏÂ‡.
3. ᇠ‰‡ÍÚË‡ÌÂ, ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ,
ÔË·‡‚flÌ ̇ „·ÒÓ‚ ÂÚËÍÂÚ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
[éÔˆËË] Ë ËÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ
ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ:
] p‰‡ÍÚË‡È: éÔˆËfl Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ËÏÂ,
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ, „Ûˇ Ë Í‡ÚËÌ͇ ˜ÂÁ
̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËfl Í·‚˯.
] ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘./åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘.: éÔˆËfl Á‡
ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ Í‡ÚÍÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó ËÎË
ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ËÁ·‡ÌËfl
ÌÓÏÂ.
] àÁÔ‡ÚË ˜ÂÁ Bluetooth: åÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚ ‰‡ÌÌË ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ·ÂÎÂÊÌËÍ
/Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò Bluetooth/ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
Bluetooth.
] ÍÓÔË‡È: éÔˆËfl Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ ÓÚ
SIM-͇Ú‡Ú‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË
Ó·‡ÚÌÓÚÓ.
] oÒÌÓ‚ÂÌ: ÓÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ̇È-˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl ÌÓÏÂ ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ
Á‡ÔËÒ(ÏÓ·ËÎÂÌ, ‰Óχ¯ÂÌ, ÒÎÛÊ·ÂÌ). Ç ÚÓÁË
ÒÎÛ˜‡È ÌÓÏÂ˙Ú ˘Â ·˙‰Â Ô˙‚ ‚ ÒÔËÒ˙͇.
] àÁÚËÈ: éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ.
45
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 46
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
åÂÌ˛ 4-1-2
èË·‡‚Ë ÌÓ‚
éÔˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ. ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇  200 Á‡ÔËÒ‡, ‡ ̇
SIM- ͇Ú‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ÛÒÎÛ„Ë.
Ç ÚÂÎÂÙÓ̇  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ËÏÂ
Ò ‰˙ÎÊË̇ ‰Ó 20 ÒËÏ‚Ó·. ᇠSIM- ͇Ú‡Ú‡
·ÓflÚ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎËÚ ‚‡Ë‡.
1. å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl èË·‡‚Ë ÌÓ‚ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË] ËÎË [éä].
2. àÁ·ÂÂÚ ԇÏÂÚÚ‡, ‚ ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
‚Íβ˜ËÚ Á‡ÔËÒ [SIM] íÂÎÂÙÓÌ/.èË
̇ÒÚÓÈ͇ íÂÎÂÙÓÌ ÒΉ‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
éÒÌÓ‚ÂÌ ÌÓÏÂ.
a. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ËÏ - ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
[éä].
b. ᇠ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓÏÂ - ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
[éä] Ë 0‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡.
c. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
46
[éä].
d. ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Í·‚˯Ë
Ë
:
ËÁ·ÂÂÚ „ÛÔ‡ Á‡ ÌÓ‚Ëfl Á‡ÔËÒ.
e. éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÒËÏ‚ÓÎ ËÎË
͇ÚË̇ Í˙Ï Á‡ÔËÒ‡ ˜ÂÁ Í·‚˯ËÚÂ
,
,
Ë
.
ÉÛÔË
åÂÌ˛ 4-1-3
éÔˆËfl Á‡ ӷ‰ËÌfl‚‡Ì ‚ „ÛÔË (Ó·˘Ó 7),
‚Òfl͇ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ 20 ˜ÎÂÌÓ‚Â.
] óÎÂÌÓ‚Â: ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ
ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ „ÛÔ‡.
] „ÛÔ‡: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇
ÒÔˆˇÎÂÌ ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌ ÔË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚Â ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ „ÛÔ‡.
] „ÛÔ‡ ËÍÓ̇: éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÍÓ̇
Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ „ÛÔ‡.
] ÑÓ·‡‚Ë ˜ÎÂÌ: éÔˆËfl Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÌÓ‚Ë
˜ÎÂÌÓ‚Â ‚ ‰‡‰Â̇ „ÛÔ‡ (χÍÒËÏÛÏ 20).
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 47
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
] àÁ‚‡‰Ë ˜ÎÂÌ: éÔˆËfl Á‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ˜ÎÂÌ
ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ „ÛÔ‡. á‡ÔËÒ˙Ú ÓÒÚ‡‚‡ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
4. ᇠÍÓÂ͈ËË Ì‡ ËÏÂÚÓ Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌÓ
ÛÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ, ËÁ·ÂÂÚ èÓÏfl̇ ËÎË
àÁÚËÈ/àÁÚË‚‡ÌÂ.
] ÔÂËÏÂÌÛ‚‡È: éÔˆËfl Á‡ ÔÓÏfl̇ ‚ ËÏÂÚÓ
̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ „ÛÔ‡.
̇ÒÚÓÈÍË
ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ
åÂÌ˛ 4-1-4
éÔˆËfl Á‡ ̇·Ë‡Ì ̇ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÌflÍÓÈ ÓÚ
Í·‚˯ËÚ (ÓÚ
‰Ó
).
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ Í·‚˯
[äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. å‡ÍË‡ÈÚ ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
3. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ê·ÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÌÓÏÂ
Á‡ ÛÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ, ËÁ·ÂÂÚ è‡ÁÌÓ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÔÓÚ˙ÒÂÚ ËÏÂÚÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
åÂÌ˛ 4-1-5
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯
[àÏÂ̇].
2. å‡ÍË‡ÈÚ ç‡ÒÚÓÈÍË Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
] ç‡ÒÚÓÈ Ô‡ÏÂÚ
å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl ç‡ÒÚÓÈ Ô‡ÏÂÚ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓÏÂÌÎË‚Ó,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Í˙‰Â ‰‡
Ò˙ı‡ÌË ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ.
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ SIM ËÎË
íÂÎÂÙÓÌ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò˙ı‡Ìfl‚‡
‚˙‚‰ÂÌËfl Á‡ÔËÒ Ì‡ Û͇Á‡ÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ.
47
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 48
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
] Ú˙ÒÂÌÂ c
å‡ÍË‡ÈÚ ÓÔˆËfl Ú˙ÒÂÌ c, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓÏÂÌÎË‚Ó,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Í‡Í ‰‡ Ú˙ÒË
Á‡ÔËÒ.
- èË Á‡‰‡‰Â̇ ̇ÒÚÓÈ͇ ËÏ ËÎË ÌÓÏÂ,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ú˙ÒË Á‡ÔËÒ‡ ÔÓ Û͇Á‡ÌËfl
̇˜ËÌ.
] èÓ͇ÊË ÓÔˆËË
MaÍË‡ÈÚ èÓ͇ÊË ÓÔˆËË Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
΂Ëfl ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Í·‚˯
.
- ë‡ÏÓ ËÏÂ: Ç ÚÂÎÂÙÓÌÌËflÚ Û͇Á‡ÚÂÎ Ò‡
ËÁÔËÒ‡ÌË Ò‡ÏÓ ËÏÂ̇.
- ë ͇ÚËÌË: Ç ÚÂÎÂÙÓÌÌËflÚ Û͇Á‡ÚÂÎ Â
ËÁÔË҇̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Ë
Ì„ӂ‡ ÒÌËÏ͇.
- àÏÂ Ë ÌÓÏÂ: Ç ÚÂÎÂÙÓÌÌËflÚ Û͇Á‡ÚÂÎ ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡ Ò‡ÏÓ ËÏÂ Ë ÌÓÏÂ.
48
ÍÓÔË‡È ‚Ò˘ÍÓ
åÂÌ˛ 4-1-6
åÂÌ˛ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇
Á‡ÔËÒËÚ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡ ‚˙ıÛ
Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë Ó·‡ÚÌÓÚÓ.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
.
2. å‡ÍË‡ÈÚ äÓÔË‡È ‚Ò˘ÍÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
• SIM ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ: éÔˆËfl Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇
Á‡ÔËÒËÚ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡
‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
• íÂÎÂÙÓÌ Ì‡ SIM: éÔˆËfl Á‡ ÍÓÔË‡Ì ̇
Á‡ÔËÒËÚ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚˙ıÛ
Ú‡ÁË Ì‡ SIM-͇Ú‡Ú‡.
3. àχÚ ÓÒË„ÛÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒΉÌËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
• á‡Ô‡ÁË ÓË„Ë̇·.: èË ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ ÒÂ
Á‡Ô‡Á‚‡ ÓË„Ë̇ÎÌËflÚ (Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËflÚ)
Á‡ÔËÒ.
• àÁÚËÈ ÓË„Ë̇·.: èË ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ
ÓË„Ë̇ÎÌËflÚ Á‡ÔËÒ Ì Ò Á‡Ô‡Á‚‡.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 49
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
ËÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ
åÂÌ˛ 4-1-7
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË ‚ SIM͇Ú‡Ú‡, ÚÂÎÂÙÓ̇, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ „·ÒÓ‚ËÚÂ
ÂÚËÍÂÚË. ᇠËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ (ËÁÍβ˜ÂÌË „·ÒÓ‚ËÚ ÂÚËÍÂÚË).
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[äÓÌÚ‡ÍÚË] Ë ËÁ·ÂÂÚ àÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ - Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚ ÍÓfl Ô‡ÏÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[éä] ËÎË
[ç‡Á‡‰].
ËÌÙÓχˆËfl
åÂÌ˛ 4-1-8
] ÌÓÏÂ ìÒÎÛ„Ë
éÔˆËfl Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔËÒ˙Í Ò Ô‰·„‡ÌËÚÂ
ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ ÛÒÎÛ„Ë
(‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡).
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ Í·‚˯
[äÓÌÚ‡ÍÚË] Ë ËÁ·ÂÂÚ ËÌÙÓχˆËfl.
2. å‡ÍË‡ÈÚ ÌÓÏÂ ìÒÎÛ„Ë Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
3. ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ËÏÂ̇ڇ
̇ Ô‰·„‡ÌËÚ ÛÒÎÛ„Ë.
4. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Ë
ÛÒÎÛ„‡Ú‡.ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
[àÁÔ‡ÚË].
] cÚ‡ÚÛÒ Ô‡ÏÂÚ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ ̇΢̇ڇ
(҂ӷӉ̇ Ë Á‡ÂÚ‡) Ô‡ÏÂÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
49
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 50
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
Ë
ËÁ·ÂÂÚ ËÌÙÓχˆËfl – ̇ÚËÒÌÂÚÂ
[ËÁ·ÂË].
2. å‡ÍË‡ÈÚ cÚ‡ÚÛÒ Ô‡ÏÂÚ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
[éä].
] cÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÏÂ
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡)
äÔ‡‚˯
éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËfl ÌÓÏÂ ‚
SIM-͇Ú‡Ú‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÌÓÏÂ‡.
p‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ
éÔËÒ‡ÌË‚
äÔ‡‚˯
éÔËÒ‡ÌË‚
ÉÓ‰Ë̇
åÂÒ‡ˆ
ë‰Ïˈ‡
ÑÂÌ
Ç ÏÂÌ˛ÚÓ ËχÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË
˜ÂÁ Í·‚˯
:
åÂÌ˛ 4-2
åÂÌ˛ÚÓ Â Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇
LJ¯Ëfl ‰Ì‚ÂÌ „‡ÙËÍ, Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‡Î‡ÏÂÌË
Ò˄̇ÎË Á‡ ‚‡ÊÌË Á‡‰‡˜Ë Ë ·ÂÎÂÊÍË. èË
‚ÎËÁ‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ ê‡ÁÔËÒ‡ÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ͇ÎẨ‡. Ç ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ò‡
Ô‰‚ˉÂÌË ÒÂ͈ËË Á‡ ËÍÓÌË („‡ÙËÍ Ë
·ÂÎÂÊÍË). 䂇‰‡ÚÌËflÚ ÍÛÒÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
χÍË‡Ì ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ‰ÂÌ.
èÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡Ú‡ ÓÚ Í‡ÎẨ‡‡
50
ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Á‡ ÌÂfl Ëχ Á‡‰‡‰ÂÌ „‡ÙËÍ Á‡
Ò¢Ë/Á‡‰‡˜Ë ËÎË Ì‡ÔËÒ‡ÌË ·ÂÎÂÊÍË.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ ˜ÂÁ Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Π‚ ÒÎÛ˜‡È , ˜Â ÒÚ ̇ÒÚÓËÎË ‡Î‡χ
Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Á‡ÔËÒ. ᇠÒÏfl̇ ̇ ‰ÂÌ,
Ò‰Ïˈ‡, ÏÂÒˆ, „Ó‰Ë̇:
ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚Ó
åÂÌ˛ 4-2-1
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ‰Ó 20 ·ÂÎÂÊÍË.
Ç˙‚‰ÂÚ ËÏÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[OK]. Ç˙‚‰ÂÚ Ì·ıÓ‰Ëχڇ
ËÌÙÓχˆËfl: ÇÂÏÂ, èÓ‚ÚÓÂÌËÂ, Ä·χ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 51
o„‡ÌËÁ‡ÚÓ
‚ËÊ
(è„Ή)
ËÁÚËÈ Ô‰˯ÂÌ
åÂÌ˛ 4-2-2
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ·ÂÎÂÊ͇ڇ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ‰ÂÌ.
ᇠÔ„Ή ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò ·ÂÎÂÊÍË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í·‚˯Ë
Ë
. èË Á‡‰‡‰ÂÌ
‡Î‡ÏÂÌ Ò˄̇ΠÁ‡ ÌflÍÓfl ÓÚ Úflı, ̇ ÂÍ‡Ì‡ Â
ËÁÔËÒ‡Ì Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ˜‡Ò.
ËÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ
ᇠÔÓ‰Ó·ÂÌ Ô„Ή ̇ ·ÂÎÂÊ͇ڇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË], Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Ë ‰‡ÍÚË‡Ì – Í·‚˯
[éÔˆËË].
1. àÁ·ÂÂÚ “·ÂÎÂÊÌËÍ” Ò Í·‚˯
‚ËÊ ‚Ò˘ÍË
(è„Ή ̇ ‚Ò˘ÍË ·ÂÎÂÊÍË)
åÂÌ˛ 4-2-3
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ Á‡‰‡‰ÂÌËÚ ·ÂÎÂÊÍË Á‡ ‚Ò˘ÍË
‰ÌË. ä·‚˯Ë
Ë
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
Ô„Ή ̇ ÒÔËÒ˙͇. óÂÁ Í·‚˯
[éÔˆËË]  ÓÒË„ÛÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛
͇ÚÓ ÇËÊ/è„Ή.
åÂÌ˛ 4-2-4
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ „‡ÙË͇, Á‡ ÍÓÈÚÓ
‚˜ ÒÚ ·ËÎË Û‚Â‰ÓÏÂÌË.
åÂÌ˛ 4-2-5
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ·ÂÎÂÊÍË.
·ÂÎÂÊÌËÍ
åÂÌ˛ 4-3
[éä].
2. ÄÍÓ Ìflχ Á‡Ô‡ÁÂÌË ·ÂÎÂÊÍË ‰Ó·‡‚ÂÚÂ
“çÓ‚‡” Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ Ò˙˘Ëfl Í·‚˯
3. Ç˙‚‰ÂÚ ·ÂÎÂÊ͇ڇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
.
[Ok].
n ÅÂÎÂÊ͇ ᇠÔÓÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ÒËÏ‚ÓÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯
.
51
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 52
c˙Ó·˘ÂÌËfl
åÂÌ˛ 5
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ åÂÌ˛ (
) Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
c˙Ó·˘ÂÌËfl ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË.
çÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘.
åÂÌ˛ 5-1
åÂÌ˛ 5-1-1
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Á‡
„·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ Ë Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl (SMS).
É·ÒÓ‚ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ë SMS Ò‡ ÛÒÎÛ„Ë Ì‡
ÏÂʇڇ.ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëfl ÏÂÊÓ‚
ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ËÍÓ̇ڇ
, ÇËÂ ÒÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎË „·ÒÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. äÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓfl‚Ë ËÍÓ̇ڇ
, ÇË ÒÚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÓ‚Ó
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ÄÍÓ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ Ë Ô˙Î̇, Ò ÔÓfl‚fl‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ËÍÓ̇ڇ
ÔÂÏË„‚‡ Ë ÇË ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú‡ ÌÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔˆËflÚ‡ àÁÚËÈ ‚ ÏÂÌ˛
ÇıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ÒÚ‡ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. ëΉ ͇ÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë ÏflÒÚÓ, Ì ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ
52
SMS Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ˘Â ÔËÒÚË„Ì‡Ú (ÔË
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜Â Ëχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ÏflÒÚÓ).
1. Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡.
ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Í‡Í ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ÚÂÍÒÚ
‚ËÊÚ ÒÚ‡Ìˈ‡ 26 ‰Ó 29 (Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ).
2. ëΉ ͇ÚÓ ‰Ó‚˙¯ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË].
Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
] Ô‰‡È: Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ ËÎË ËÁ·ÂÂÚÂ
ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ڇ ÍÌËÊ͇ ËÎË ÓÚ
ÔÓÒΉÌËÚ ÌÓÏÂ‡. åÓÊÂÚ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ ‰ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇ 5
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡. ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË]. ô ÒÂ
ËÁÔ˯‡Ú ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
① àÁÔ‡ÚË (ÔÓ͇Á‚‡ Ò ҇ÏÓ ÒΉ ͇ÚÓ
·˙‰Â ‚˙‚‰ÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ)
➁ èÓÒΉÌË ÌÓÏÂ‡
➂ í˙ÒË
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 53
c˙Ó·˘ÂÌËfl
] Ò˙ı‡ÌË: èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÇË ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó
ËÁÔ‡˘‡Ú ÔÓ-Í˙ÒÌÓ.
] òËÙÚ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ê‡ÁÏÂ Ë ëÚËÎ
̇ ¯ËÙÚ‡.
] ñ‚flÚ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ÚÂÍÒÚ
[è‰ÂÌ Ô·Ì] Ë ÙÓÌ.
] èÓ‰‡‚ÌË: åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ - ÑflÒÌÓ,
ñÂÌÚ˙ ËÎË ãfl‚Ó.
] ÑÓ·‡‚Ë í9 ˜ÌËÍ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚÂ
LJ¯‡ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ‰Ûχ. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡
‰‡ÍÚË‡Ì  è‰‚Ëʉ‡˘.
] í9 ÂÁˈË: àÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ Á‡ ÂÊËÏ
‚˙‚Âʉ‡Ì T9. åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡
‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÂÊËχ í9 ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ 'T9
ËÁÍÎ.'.
] àÁıÓ‰: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÓÔˆËfl ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ÔË̠҇̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÔËÒ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ë ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯ÌËfl ÂÍ‡Ì.
ë˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÚ ̇ÔËÒ‡ÎË, Ì Â
Ò˙ı‡ÌÂÌÓ.
3. ÇË ÏÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡ÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËfl Ò˙Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ‰ÂÒÌËfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[èËÎÓÊË], ‰Ó͇ÚÓ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
] ëËÏ‚ÓÎ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ÒÔˆˇÎÌË
ÒËÏ‚ÓÎË.
] ä‡ÚË̇: åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú ÚÂÍÒÚÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÒÌËÏÍË,
ÔÓÔÛÎflÌË Í‡ÚÓ 'Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ò˙Ò ÒÌËÏÍË'. Ç
ÚÂÎÂÙÓ̇ Ëχ ÌflÍÓÎÍÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡‰ÂÌË ÒÌËÏÍË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
Á‡ÏÂÌÂÌË Ò ÌÓ‚Ë, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ‰Û„Ë
ËÁÚÓ˜ÌˈË.
] á‚ÛÍ: ÄÍÓ ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò Ò‚ÛˆË, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ „Ë ÔË·„‡Ú Í˙Ï Í‡ÚÍËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
53
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 54
c˙Ó·˘ÂÌËfl
] ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌ: åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Á‡‰ÂÌËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË.
] äÓÌÚ‡ÍÚË: ä˙Ï Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
‰Ó·‡‚flÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡.
] èÓ‰ÔËÒ: åÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ LJ¯‡Ú‡
‚ËÁËÚ̇ ͇Ú˘͇.
åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘.
åÂÌ˛ 5-1-2
Ö‰ÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÏÓÊ ‰‡
Ò˙‰˙ʇ ÚÂÍÒÚ, ÒÌËÏÍË Ë/ËÎË Á‚ÛÍÓ‚Ë
ÍÎËÔÓ‚Â. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò‡ÏÓ, ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ Ç‡¯Ëfl ÏÂÊÓ‚
ÓÔÂ‡ÚÓ ËÎË ÔÓ‚‡È‰˙ ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡. ë‡ÏÓ
‡Ô‡‡ÚË, ÍÓËÚÓ ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËχ
ÙÛÌ͈Ëfl ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÎË
e-mail, ÏÓ„ÓÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ë ËÁÔ‡˘‡Ú
ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
1. Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ
Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. ä‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÂÒÌËfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ÒËÏ‚ÓÎË, ˆËÙË Ë ËÍÓÌË ËÎË ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì í9. ëΉ
54
͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÚÂÍÒÚ‡ ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [ÉÓÚÓ‚Ó].
2. ÑÓ·‡‚ÂÚ ÒÌËÏ͇ Ë/ËÎË Á‚ÛÍ. åÓÊÂÚ ‰‡
ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘Ëfl ‡Á‰ÂΠ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ ·ÛÚÓÌË
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
3. åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ Ò·ȉ ͇ÚÓ
Ô‰‚ËÊËÚ ÍÛÒÓ‡ ̇ , ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ OK ËÎË Î‚Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [ËÁ·ÂË]. åÓÊÂÚ ‰‡
‰Ó·‡‚ËÚ Ò·ȉ Ë Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÂÒÌËfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [åÂÌ˛].
4. ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË]. Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
] è‰‡È: èÓ‰‰˙ʇ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÌflÍÓÎÍÓ
˜‡ÒÚË Ë email ‡‰ÂÒË.
] è„Ή: èÓ͇Á‚‡ ÏÛÎÚËωËÈÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ.
] Ò˙ı‡ÌË: ë˙ı‡Ìfl‚‡ ÏÛÎÚËωËÈÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ͇ÚÓ ˜ÂÌÓ‚‡ ËÎË Í‡ÚÓ ¯‡·ÎÓÌ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 55
c˙Ó·˘ÂÌËfl
] ÑÓ·‡‚Ë Ò·ȉ: éÔˆËfl Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇
Ò·ȉ ͇ÚÓ è‰˯ÂÌ ÒÎ‡È ËÎË ëΉ‚‡˘
Ò·ȉ.
] ä˙Ï Ò·ȉ: èÂÏÂÒÚ‚‡ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘Ëfl ËÎË
Ô‰˯ÌËfl Ò·ȉ.
] àÁÚËÈ Ò·ȉ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËfl Ò·ȉ.
] îÓÏ‡Ú Ò·ȉ
- ᇉ‡È Ú‡ÈÏÂ: éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Ò·ȉ:
ÚÂÍÒÚ, ͇ÚË̇ Ë Á‚ÛÍ.
- íÂÍÒÚ/͇ÚË̇: éÔˆËfl Á‡ ‡ÁÏfl̇ ‚
ÔÓÁˈËËÚ ̇ ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚË̇ ‚
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
] îÓÏ‡Ú Ò·ȉ: ç‡ÒÚÓÈ‚‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡
Ò·ȉ, ÚÂÍÒÚ ËÎË Á‡ ÔÓ‰‡‚Ìfl‚‡ÌÂ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡‰flÒÌÓ,
̇Îfl‚Ó, ̇„ÓÂ Ë Ì‡‰ÓÎÛ.
] ÑÓ·‡‚Ë í9 ˜ÌËÍ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
Ò‚Ófl ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ‰Ûχ. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ò ÔÓfl‚fl‚‡
Ò‡ÏÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‰‡ÍÚË‡Ì Â
è‰‚Ëʉ‡˘.
] í9 ÂÁˈË: àÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ Á‡ ÂÊËÏ
‚˙‚Âʉ‡Ì T9. åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡
‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÂÊËχ í9 ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ 'T9
ËÁÍÎ.'.
] ËÁıÓ‰: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÓÔˆËfl ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ÔË̠҇̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÔËÒ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ë ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰˯ÌËfl ÂÍ‡Ì.
ë˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÚ ̇ÔËÒ‡ÎË, Ì Â
Ò˙ı‡ÌÂÌÓ.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰ÂÒÌËfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[ÇÏ˙ÍÌË]. åÓÊÂÚ ‰‡ ‚Ï˙ÍÌÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ,
ÒÌËÏ͇. ÇÁÂÏÂÚ ·ÂÎÂÊ͇ Ò˙Ò ÒÌËÏ͇, Á‚ÛÍ
Ë „·Ò. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇Ô˯ÂÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ͇ÚÓ Ú˙ÒËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ڇ
ÍÌËÊ͇.
55
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 56
c˙Ó·˘ÂÌËfl
ÇıÓ‰fl˘Ë
åÂÌ˛ 5-2
ÇıÓ‰fl˘ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ë ÒÚ‡ÌˈË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ú˙ÒÂÌË Ë Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ô„ÎÂʉ‡ÌÓ. ÇıÓ‰fl˘ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ‰‰ÂÌË ÔÓ ‰‡Ú‡.
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓ˜ÂÚÂÌÓ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
çÂÔÓ˜ÂÚÂÌÓ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
èÓ˜ÂÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
çÂÔÓ˜ÂÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
èÓ˜ÂÚÂÌ ‰ÓÍ·‰ Á‡ ËÁÔÓ˘‡ÌÂ
çÂÔÓ˜ÂÚÂÌ ‰ÓÍ·‰ Á‡ ËÁÔÓ˘‡ÌÂ
n ᇷÂÎÂÊ͇ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌË  Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
Ò˙ı‡ÌÂÌÓ ‚ SIM Ô‡ÏÂÚÚ‡. åÂʇڇ
‡Á΢‡‚‡ ‚ıÓ‰fl˘ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
͇ÚÓ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ËÎË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. ᇠ‚ÒflÍÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒΉÌËÚÂ
ÓÔˆËË. ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË].
56
] ÓÚ„Ó‚ÓË: éÚ„Ó‚‡fl ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ô ·˙‰ÂÚ ۂ‰ÓÏfl‚‡ÌË Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò ‡ıË‚Ë‡Ú ‚ Ô‡Ô͇
ÇıÓ‰fl˘Ë. åÓÊÂÚ ‰‡ ˉÂÌÚËÙˈË‡Ú ‚ÒflÍÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò ËÍÓÌË. ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË, ‚ËÊ
ÓÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ËÍÓÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
ÄÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ „·ÒË ,˜Â Ìflχ ÏflÒÚÓ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÒΉ‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÓÚ ‚Òfl͇ ͇Ú„ÓËfl.
] ÔÂÔ‡ÚË: èÂÔ‡˘‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ‰Û„Ë ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
] ‚˙ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ: 燷Ë‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇
ËÁÔ‡˘‡˜‡.
] àÁ‚ΘË: àÁ‚΢‡ ÒÌËÏ͇, Á‚ÛÍ, ÚÂÍÒÚÓ‚‡
ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡ ËÎË e-mail ‡‰ÂÒ ÓÚ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. í Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚ Extracts a
picture, sound, text web page or email address
from the message. These will be saved in
åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇, íÂÎÂÙÓÌ̇ڇ ÍÌËÊ͇ ËÎË
éÚÏÂÚÍË.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 57
c˙Ó·˘ÂÌËfl
] ËÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ
ÇıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
• ÔÂÔ‡ÚË: éÔˆËfl Á‡ ̇·Ë‡Ì ÌÓÏÂ‡ ̇
ÔÓ‰‡ÚÂÎfl ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
] èÓ͇ÊË ËÌÙÓ: èÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
• ‚˙ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ: 燷Ë‡ Ó·‡ÚÌÓ
ËÁÔ‡˘‡˜‡.
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓ˜ÂÚÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ;
çÂÔÓ˜ÂÚÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
èÓ˜ÂÚÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ
çÂÔÓ˜ÂÚÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ
• ÓÚ„Ó‚ÓË: éÔˆËfl Á‡ ÔÂÔ‡˘‡Ì ̇
ËÁ·‡ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ‰Û„ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ.
• àÁ‚ÎÂ˜Ë / àÁÚ„ÎflÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ËÁ‚΢‡ÌÂ
̇ ͇ÚË̇, Á‚ÛÍ ËÎË ÚÂÍÒÚ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡
ÌÓÏÂ ̇ ÔÓ‰‡ÚÂÎfl. ë˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÒÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇ Ë íÂÎÂÙÓÌÂÌ
Û͇Á‡ÚÂÎ.
• ËÁÚËÈ: àÁ‚΢‡ ÒÌËÏÍË ËÎË Á‚ÛˆË. í ÒÂ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚ åÓflÚ‡ Ô‡Ô͇ ËÎË íÂÎÂÙÓÌ̇ڇ
ÍÌËÊ͇.
• èÓ͇ÊË ËÌÙÓ: èÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl; ĉÂÒ Ì‡
ËÁÔ‡˘‡˜‡, è‰ÏÂÚ (Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËωËÈÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl), чڇ Ë ‚ÂÏÂ
̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, íËÔ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ê‡ÁÏ ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
57
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 58
c˙Ó·˘ÂÌËfl
óÂÌÓ‚Ë
åÂÌ˛ 5-3
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÒÔËÒ˙Í Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡, Ò˙ı‡ÌÂÌË Í‡ÚÓ ˜ÂÌÓ‚Ë.
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò Ô‰‚ËÊ‚‡Ú ÔÓ ÒÔËÒ˙͇ ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡„ÓÂ/
̇‰ÓÎÛ. ᇠ‚Òfl͇ ˜ÂÌÓ‚‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
] ‚ËÊ: è„ÎÂʉ‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ò˙ı‡ÌÂÌÓ
͇ÚÓ ˜ÂÌÓ‚‡.
] p‰‡ÍÚË‡È: ꉇÍÚË‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
ÔÂ‰Ë ËÁÔ‡˘‡ÌÂ.
] ËÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
] èÓ͇ÊË ËÌÙÓ: èÓ‚Âfl‚‡ ‰‡Ú‡Ú‡,
‚ÂÏÂÚÓ, ÚËÔ‡ Ë ‡ÁÏÂ‡ ̇ هȷ ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
] ËÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ: àÁÚË‚‡ ‚Ò˘ÍË ˜ÂÌÓ‚Ë
̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
58
ËÁıÓ‰fl˘Ë
åÂÌ˛ 5-4
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒÔËÒ˙͇ Ë
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚
ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ë ÏÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ
‰‡ÎË ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Â ·ËÎÓ ÛÒÔ¯ÌÓ.
ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
àÁÔ‡ÚÂÌÓ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
àÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
] ÔÂÔ‡ÚË: éÔˆËfl Á‡ ÔÂÔ‡˘‡Ì ̇
Ò˙˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ‰Û„Ë ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
] ËÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ
àÁıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „Ó Á‡ Ô„Ή ̇ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. ᇠ‚ÒflÍÓ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 59
c˙Ó·˘ÂÌËfl
àÍÓ̇
LJ¯Ëfl ÏÂÊÓ‚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÔÓ
ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Á‡ ‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ Ò‚Ófl
ÚÂÎÂÙÓÌ.
éÔËÒ‡ÌËÂ
àÁÔ‡ÚÂÌÓ
• àÁÚËÈ: éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• ÔÂÔ‡ÚË: éÔˆËfl Á‡ ÔÂÔ‡˘‡Ì ̇ Ò˙˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰Ó ‰Û„Ë ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
• è„Ή: èÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ËÁıÓ‰fl˘ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl: è‰ÏÂÚ (Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËωËÈÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl), чڇ Ë ‚ÂÏÂ
̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, íËÔ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ê‡ÁÏÂ ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
ÔÓÎÛ¯‡È „·Ò.ÔÓ˘‡
åÂÌ˛ 5-5
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ·˙Á
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó LJ¯‡Ú‡ „·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ (‡ÍÓ Ç‡¯‡Ú‡
ÏÂʇ Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ڇ͇‚‡ ÙÛÌ͈Ëfl). è‰Ë
‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ
ÌÓÏÂ‡ ̇ „·ÒÓ‚Ëfl Ò˙‚˙, ÍÓÈÚÓ ÇË Â ‰‡‰ÂÌ
ÓÚ Ç‡¯Ëfl ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ. äÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜Ë „·ÒÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú
. åÓÎfl ÔÓÔËÚ‡ÈÚÂ
ËÌÙÓ ÛÒÎÛ„a
åÂÌ˛ 5-6
íÂÍÒÚÓ‚ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ̇ ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÛÒÎÛ„‡
Ò ËÁÔ‡˘‡Ú ÓÚ ÏÂʇڇ ‰Ó ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ Ë
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓÎÂÁ̇ ËÌÙÓχˆËfl ͇ÚÓ
ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ, Ô˙Ú̇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇,
Ú‡ÍÒËÚ‡, ‡ÔÚÂÍË, ·ÓÒÓ‚‡ ËÌÙÓχˆËfl. ÇÒfl͇
ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚ ͇Ú„ÓËË Ëχ ÓÔ‰ÂÎÂÌ
ÌÓÏÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ˜ÂÁ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇. èË
ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ àÌÙÓ- Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÚÓ ËÎË ËÁ‚ÂÒÚËÂ. Ç ÂÊËÏ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË ÔË
Ô„ÎÂʉ‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËÓÌÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
˜ÂÚa
åÂÌ˛ 5-6-1
èÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ◊àÌÙÓ”-Ò˙Ó·˘ÂÌË ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
̇ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ◊˜ÂÚa” ÓÚ ÏÂÌ˛
”àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”.
59
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 60
c˙Ó·˘ÂÌËfl
ÚÂχ
åÂÌ˛ 5-6-2
ᇠ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡ ÚÂχ ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËfl], ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚‡. ÄÍÓ ‚˜ ËχÚ ÚÂÏË,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ë ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ, ‰‡ÍÚË‡Ú ËÎË
ËÁÚË‚‡ÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ΂Ëfl ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ [éÔˆËË].
˘‡·ÎÓÌË
åÂÌ˛ 5-7
íÓ‚‡ Ò‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ ÒÔËÒ˙͇. åÓÊÂÚ ‰‡
Ô„ÎÂʉ‡ÚÂ Ë ‰‡ÍÚË‡Ú ¯‡·ÎÓÌÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ËÎË ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú‡ ÌÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡ ‚ˉ‡ ¯‡·ÎÓÌË:
íÂÍÒÚ Ë åÛÎÚËωËfl.
íÂÍÒÚÓ‚ ¯‡·ÎÓÌ
• ÏÓÎfl Ó·‡‰ÂÚ ÏË ÒË
åÂÌ˛ 5-7-1
• ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ Ò‚˙ÊË ÒÂ
• é·Ë˜‡Ï ÚÂ.
ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
] ÇËÊ: è„ÎÂʉ‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
] ‰‡ÍÚË‡Ï: àÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡ ÔË̠҇̇
ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÎË ‰‡ÍÚË‡Ì ̇
¯‡·ÎÓÌÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚ËÚ ¯‡·ÎÓÌË.
] Ô˯ËÒ˙Ó·˘ÂÌËÂ
- ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘.: àÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡
ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ¯‡·ÎÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ͇ÚÓ SMS.
- åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘.: àÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡
ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ¯‡·ÎÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ͇ÚÓ MMS.
• Á‡Í˙ÒÌfl‚‡Ï ˘Â ‰Óȉ‡ ‚
] èË·‡‚Ë ÌÓ‚: àÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇
ÌÓ‚ ¯‡·ÎÓÌ.
• Í˙‰Â ÒÚ Ò„‡?
] ËÁÚË‚aÏ: àÁÚË‚‡ ¯‡·ÎÓ̇.
• ç‡ Ô˙Ú Ò˙Ï.
] ËÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ: àÁÚË‚‡ ‚Ò˘ÍË ¯‡·ÎÓÌË.
60
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 61
c˙Ó·˘ÂÌËfl
åÛÎÚËÏ. ¯‡·ÎÓÌ
åÂÌ˛ 5-7-2
] è„Ή: èÓ͇Á‚‡ ˜ÂÌÓ‚‡Ú‡ ̇
ÏÛÎÚËωËÈÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ËÌËÂ.
] ë˙ı‡ÌË: ë˙ı‡Ìfl‚‡ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌË ͇ÚÓ ˜ÂÌÓ‚‡ ËÎË Í‡ÚÓ ¯‡·ÎÓÌ.
] ÑÓ·‡‚Ë Ò·ȉ: ÑÓ·‡‚fl Ò·ȉ ÔÂ‰Ë ËÎË
ÒΉ ÚÂÍÛ˘Ëfl Ò·ȉ.
] ä˙Ï Ò·ȉ: èÂÏÂÒÚ‚‡ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘Ëfl ËÎË
Ô‰˯ÌËfl Ò·ȉ.
] àÁÚËÈ Ò·ȉ: àÁÚÓ‚‡ χÍË‡ÌËfl Ò·ȉ.
] îÓÏ‡Ú Ò·ȉ: ç‡ÒÚÓÈ‚‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡
Ò·ȉ, ÚÂÍÒÚ ËÎË Á‡ ÔÓ‰‡‚Ìfl‚‡ÌÂ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡‰flÒÌÓ,
̇Îfl‚Ó, ̇„ÓÂ Ë Ì‡‰ÓÎÛ.
] ÑÓ·‡‚Ë T9 ˜ÌËÍ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ‰ÛÏË. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ò ÔÓfl‚fl‚‡
Ò‡ÏÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‰‡ÍÚË‡Ì Â
è‰‚Ëʉ‡˘.
] T9 ÂÁˈË: àÁ·Ë‡ ÂÊËχ Á‡ T9 ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ.
] àÁıÓ‰: àÁÎËÁ‡ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
èÓ‰ÔËÒ
åÂÌ˛ 5-7-3
í‡ÁË ÓÔˆËfl ÇË ÔÓχ„‡ ‰‡ ÒË Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ
ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ‚ËÁËÚ̇ ͇Ú˘͇. Ç˙‚‰ÂÚÂ
ËÏÂÚÓ, ÌÓÏÂ‡ ̇ ÏÓ·ËÎÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ,
ÒÎÛÊ·ÌËfl ÌÓÏÂ, ÌÓÏÂ‡ ̇ Ù‡ÍÒ‡ Ë Â- mail
‡‰ÂÒ‡ ÒË.
̇ÒÚÓÈÍË
íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
åÂÌ˛ 5-8
åÂÌ˛ 5-8-1
] ÇˉӂÂ:
íÂÍÒÚ, É·ÒÓ‚Ó, î‡ÍÒ, ÌÓÏÂË‡ÌÂ, ï.400,
E-mail, ERMES
é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ÚËÔ‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl  íÂÍÒÚ. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËfl Á‡
ÔÓÏfl̇ ̇ ÚÂÍÒÚ‡ ‚ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÂÌ
ÙÓχÚ. äÓÌÒÛÎÚËÈÚ Ò Ò˙Ò Ò‚Ófl
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÓÚÌÓÒÌÓ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó
Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl!
61
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 62
c˙Ó·˘ÂÌËfl
] ëÓÍ Ì‡ ‚‡ÎˉÌÓÒÚ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Û͇Á‚‡Ì ̇ ÔÂËÓ‰ Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ LJ¯ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
‚ SMS-ˆÂÌÚ˙‡.
] éÚ˜ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚flÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
̇ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË Á‡ ÛÒÔ¯ÌÓÚÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ
̇ LJ¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË – ËÁ·ÂÂÚ ч.
] éÚ„.˜ÂÁ Ò˙˘‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎflÚ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ Ç‡¯Ëfl ÌÓÏÂ
‰‡ ËÁÔ‡ÚË ÓÚ„Ó‚Ó Á‡ LJ¯‡ ÒÏÂÚ͇ –
ËÁ·ÂÂÚ ч.
] SMS ˆÂÌÚ˙: óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒΉ‚‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ LJ¯Ëfl SMS – ˆÂÌÚ˙,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘.
åÂÌ˛ 5-8-2
] èËÓËÚÂÚ: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ.
] ëÓÍ Ì‡ ‚‡ÎˉÌÓÒÚ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Û͇Á‚‡Ì ̇ ÔÂËÓ‰ Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ LJ¯ËÚ ÏÛÎÚËωËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ ˆÂÌÚ˙‡.
62
] éÚ˜ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚flÌÂ: éÔˆËfl Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
̇ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË Á‡ ÛÒÔ¯ÌÓÚÓ Ô‰‡‚‡ÌÂ
̇ LJ¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË – ËÁ·ÂÂÚ ч.
] Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÚ„ÎflÌÂ: àÁ·ÂÂÚÂ
ÇÍβ˜ÂÌÓ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇
ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË Ë
àÁÍβ˜ÂÌÓ- Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡
ËÁ‚ÂÒÚË ‚ Ô‡Ô͇ ÇıÓ‰fl˘Ë Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
Ô„Ή ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ç‡¯Â Ê·ÌËÂ.
] ç‡ÒÚÓÈÍË ÏÂʇ:Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ËÁ·ÂÚÂÚÂ
Ò˙‚˙ Á‡ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÏÓÊÂ
‰‡ ̇ÒÚÓËÚ URL Á‡ Ò˙˘Ëfl.
] èÓÁ‚ÓÎÂÌË ÚËÔÓ‚Â
ã˘ÌÓ: èÂÒÓ̇ÎÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl;
êÂÍ·ÏË: ë˙Ó·˘ÂÌËfl Ò ÂÍ·Ï̇ ˆÂÎ;
àÌÙÓχˆËfl: çÂÓ·ıÓ‰Ëχ ËÌÙÓχˆËfl;
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 63
c˙Ó·˘ÂÌËfl
ˆÂÌÚ˙ „Î. ÔÓ˘‡
åÂÌ˛ 5-8-3
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ‡ÍÓ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ
ÏÂÊÓ‚Ëfl ÇË ÓÔÂ‡ÚÓ. èË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇
ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË ‚ „·ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘ÂÌÒ͇ ÍÛÚËfl,
̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
Ó·ÓÁ̇˜ËÚÂÎÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï
ÏÂÊÓ‚Ëfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl Ë Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
] ÑÓχ¯Ì‡: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡Ì ̇
„·ÒÓ‚ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
] êÓÛÏËÌ„: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡Ì ̇
„·ÒÓ‚ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÔË ÔÓ‰‰˙ʇ̇
ÛÒÎÛ„‡ êÓÛÏËÌ„.
ËÌÙÓ ÛÒÎÛ„a
åÂÌ˛ 5-8-4
] ÔËÂÏË
‰‡: èÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ ÛÒÎÛ„‡
àÌÙÓ.
ÌÂ: éÚ͇Á Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ
ÛÒÎÛ„‡ àÌÙÓ.
] Ú‚ӄ‡
‰‡: ç‡Î˘Ë ̇ Ò˄̇ΠÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ÛÒÎÛ„‡ àÌÙÓ.
ÌÂ: ÓÚ͇Á ÓÚ Ò˄̇ΠÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ÛÒÎÛ„‡ àÌÙÓ.
] ÖÁˈË
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌËÚ ËÌÙÓ-Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
‚˙‚Â‰Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
åÂÌ˛ 5-8-5
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰‡ÎË ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
63
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 64
ä‡ÏÂ‡
åÂÌ˛ 6
ë ͇ÏÂ‡Ú‡ ËχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÌËÏÍË Ì‡
ÒÚ‡Ú˘ÌË Ë ‰‚ËÊÂ˘Ë Ò ӷÂÍÚË.
ëÌËÏ͇
åÂÌ˛ 6-1
• ᇠÒÌËÏ͇ ÔË ÓÚ‚ÓÂÌ Ô‡ÌÂÎ
1. àÁ·ÂÂÚ ä‡ÏÂ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
. ᇠ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
Í·‚˯ .
] üÍÓÒÚ [
]: -2, -1, 0, +1, +2
] Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ [
]: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‚ÂÏÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ‰‡
̇Ô‡‚Ë ÒÌËÏ͇ڇ - (ËÁÍβ˜ÂÌÓ, 3 ÒÂÍ.,
5 ÒÂÍ.)
] ëÚ‡ÚÛÒ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ [
]: èÓ‚Â͇ ̇
̇΢̇ڇ ҂ӷӉ̇ Ô‡ÏÂÚ.
] ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡ [
]: ÇÍβ˜Â̇/àÁÍβ˜Â̇;
2. îÓÍÛÒË‡ÈÚ ӷ‡Á‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
] ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ [
640ı480, ë‰̇: 320ı240
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, ËÎË, ‡ÍÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ‡ıË‚Ë‡Ú ̇Ô‡‚Â̇ڇ
ÒÌËÏ͇.
] çËÒ͇ [
]: 160ı120, ᇠÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
·ÂÎÂÊÌËÍ: 48ı48; 䇘ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ: ÇËÒÓÍÓ, çÓχÎÌÓ, çËÒÍÓ;
n ÅÂÎÂÊ͇ åÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡,
‡ÁÏÂ‡, ˆ‚ÂÚ‡ Ë ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ ˜ÂÁ
̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë (
ËÎË
).
] ì‚Â΢‡‚‡Ì [
]: ì‚Â΢‡‚‡Ì ÓÚ ı1 ‰Ó
ı5 ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÂÁÓβˆËflÚ‡.
] ñ‚flÚ [
64
]: ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌ, ëÂÔËfl, óÂÌÓ-·flÎ.
]: ÇËÒÓ͇:
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 65
ä‡ÏÂ‡
• ëÌËχÌ Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌ Ô‡ÌÂÎ
Ç ÂÊËÏË
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ÒÌËχÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘‡ ̇ ‚ÚoËfl
LCD ‰ËÒÔÎÂÈ.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ô‡‚ËÚ ÒÌËÏÍË Ò
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÙÓÌÓ‚Â, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ
‡ÏÍË ˜ÂÁ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ Í·‚˯Ë: (
Ë
).
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ [ ].
2. àÁ·ÂÂÚ ëÌËÏ͇ Ò Í·‚˯ [
̇ÚËÒÌÂÚ [ ].
]Ë
3. îÓÍÛÒË‡ÈÚ ӷÂÍÚ‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÌËχÚ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ [ ], ÚÓÁË Ô˙Ú ÒÌËÏ͇ڇ ÒÂ
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÒÌËÏ͇ڇ Ò ‡ıË‚Ë‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
• ç‡Ô‡‚Ë ÒÌËÏ͇: ÄÍÚË‚Ë‡ ÂÊËÏ “ëÌËÏ͇”
• ê‡Á„Ή‡È Ò·ȉ: ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇
ÒÌËÏÍËÚ ͇Úo Ò·ȉӂÂ
• ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡: ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡
• ç‡Á‡‰: Ç˙˘‡Ì ‚ Ô‰˯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
åÂÌ˛ 6-2
n ÅÂÎÂÊ͇ Ç ÚÓÁË ÂÊËÏ Ìflχ ÓÔˆËfl Á‡ ÔÓÏÂÌË ‚
̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
åÂÌ˛ 6-3
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ χÍÒËÏÛÏ 9
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌË ÒÌËÏÍË ÔÓ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó
‚ÂÏÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ‰‡ „Ë ‡Á„Ή‡Ú Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Í·‚˯
Ë ‰‡ „Ë Á‡Ô‡ÁËÚÂ
˜ÂÁ Í·‚˯‡
.
n ÅÂÎÂÊ͇ èË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ 128ı160 ÏÓÊÂÚ ‰‡
̇Ô‡‚ËÚ 9 ÒÌËÏÍË, ‡ ÔË Ì‡ÒÚÓÈ͇
320ı240 – 6 ÒÌËÏÍË.
65
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 66
ä‡ÏÂ‡
åÓflÚ ‡Î·ÛÏ
åÂÌ˛ 6-4
éÔˆËË Á‡ ‡Á„ÎÂʉ‡ÌÂ Ë ËÁÔ‡˘‡Ì ̇
ÒÌËÏÍË. Ç ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
ÔÓÁÓˆ‡ ͇ÚÓ ÙÓÌ.
‚Ò.͇ÚËÌË
åÂÌ˛ 6-4-1
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌË ÒÌËÏÍË.
é·˘Ë Í‡ÚËÌË
åÂÌ˛ 6-4-2
åÂÌ˛ 6-4-3
éÔˆËfl Á‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏÍËÚÂ,
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ‡Ï͇.
• éÔˆËË
] åÛÎÚË ËÁ„Ή: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ‰Ó 9
ÒÌËÏÍË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ‚ ÛχÎÂÌ
‡ÁÏÂ.
66
] àÁÔ‡ÚË ˜ÂÁ Bluetooth: åÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚ ͇ÚËÌ͇ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Bluetooth.
] ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ͇ÚË̇: åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
ÒÌËÏ͇ ͇ÚÓ Í‡ÚË̇ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙.
] ë·ȉ¯ÓÛ: Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÌ Ô„Ή ̇
ÒÌËÏÍËÚ ͇ÚÓ Ò·ȉӂÂ.
éÔˆËfl Á‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÏÓ‰ËÙˈË‡ÌËÚ (Ò ‡Ï͇) Ë
ÚÂÁË ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
ä‡ÚËÌÂÌ ÂÊËÏ
] åÛÎÚËÏ. Ò˙Ó·˘.: åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
ÒÌËÏ͇ ÔÓ‰ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÙÓχڇ ̇ MMS.
] ËÁÚË‚‡Ï: éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇.
] ‰‡ÍÚ.Á‡„·‚ËÂ: éÔˆËfl Á‡ ÔÓÏÂÌË ‚
Á‡„·‚ËÂÚÓ Ì‡ Á‡„·‚Ë ÒÌËÏ͇.
] èÓ͇ÊË ËÌÙÓ: è„Ή ̇ ËÌÙÓχˆËflÚ‡
Á‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡„·‚ËÂÚÓ, ‡ÁÏÂ‡,
‰‡Ú‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ.
] ᇢËÚ‡: éÔˆËfl Á‡ ·ÎÓÍË‡Ì ËÁÚË‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÒÌËÏ͇ڇ ÔÓ ÔÓ„¯͇.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 67
ä‡ÏÂ‡
ä‡ÚËÌÂÌ ÚÂÎ.Û͇Á.
åÂÌ˛ 6-4-4
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
] ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ͇ÚË̇: åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
͇ÚËÌ͇ڇ ͇ÚÓ Ú‡ÔÂÚ.
] ë·ȉ¯ÓÛ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á„Ή‡ÚÂ
͇ÚËÌÍËÚ ͇ÚÓ Ò·ȉӂÂ.
] ËÁÚË‚‡Ï: åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ÒÌËÏ͇.
] ‰‡ÍÚ.Á‡„·‚ËÂ: åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
Á‡„·‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇.
] èÓ͇ÊË ËÌÙÓ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚÂ
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÒÌËÏ͇ڇ (Á‡„·‚ËÂ, ‰‡Ú‡,
„ÓÎÂÏË̇, ËÏÂ)
̇ÒÚÓÈÍË
ë˙ÒÚÓflÌË ԇÏÂÚÚ‡
åÂÌ˛ 6-5
åÂÌ˛ 6-5-1
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ Ó·˘Ëfl ͇ԇˆËÚÂÚ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡ (ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Ë Ò‚Ó·Ó‰Ì‡).
àÁ˜ËÒÚË ‡Î·ÛÏ
åÂÌ˛ 6-5-2
éÔˆËfl Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‡ıË‚Ë‡ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ
åÂÌ˛ 6-5-3
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Ô‡Á‚‡ ÒÌËÏÍËÚÂ, ̇Ô‡‚ÂÌË Ò
͇ÏÂ‡Ú‡.
] ᇢËÚ‡: åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡˘ËÚËÚ ÒÌËÏ͇ڇ ÓÚ
Ì‚ÓÎÌÓ ËÁÚË‚‡ÌÂ.
67
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 68
̇ÒÚÓÈÍË
åÂÌ˛ 7
éÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÏÂÌ˛Ú‡ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË Á‡
LJ¯Â Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ÒÚÓÂÌË
ÒÔÓ‰ ΢ÌËÚ ÇË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËfl.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯
, [åÂÌ˛].
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ ç‡ÒÚÓÈÍË.
a·χ
åÂÌ˛ 7-1
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‰Ó 5 ‡Î‡ÏÂÌË
Ò˄̇· Á‡ ‡Á΢ÌÓ ‚ÂÏÂ.
1. àÁ·ÂÂÚ ÇÍβ˜ÂÌÓ Ë Á‡‰‡ÈÚ Ê·ÌÓÚÓ
‚ÂÏ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ‡Î‡χڇ.
2. àÁ·ÂÂÚ ÔÂËÓ‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ:
Ö‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ, èÓÌ-ÔÂÚ(ÓÚ ÔÓ̉ÂÎÌËÍ ‰Ó
ÔÂÚ˙Í), èÓÌ-Ò˙·(ÓÚ ÔÓ̉ÂÎÌËÍ ‰Ó
Ò˙·ÓÚ‡), ÇÒÂÍˉÌ‚ÌÓ.
3. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ ̇ Ò˄̇· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[éä].
4. ᇉ‡ÈÚ ËÏ ̇ ‡Î‡χڇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[éä].
68
‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂ
åÂÌ˛ 7-2
åÂÌ˛ÚÓ ÒÎÛÊË Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÙÛÌ͈ËË,
Í‡Ò‡Â˘Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡ÒÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
̇ÒÚÓÈ ‰‡Ú‡
åÂÌ˛ 7-2-1
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‡ÍÚÛ‡Î̇ڇ ‰‡Ú‡.
ÙÓÏ‡Ú - ‰‡Ú‡
åÂÌ˛ 7-2-2
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì Ê·ÌËfl ÙÓÏ‡Ú Ì‡
‰‡Ú‡Ú‡ ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ: ÑÑ/ åå/ÉÉÉÉ,
åå/ÑÑ,ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/åå/ÑÑ / Ñ-‰ÂÌ,
å- ÏÂÒˆ, É – „Ó‰Ë̇/.
̇ÒÚÓÈ͇ - ‚ÂÏÂ
åÂÌ˛ 7-2-3
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËfl ˜‡Ò.
‚ÂÏ ÙÓχÚ
åÂÌ˛ 7-2-4
éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ËÌÚÂ‚‡Î -24 –˜‡ÒÓ‚ ËÎË
12 -˜‡ÒÓ‚.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 69
̇ÒÚÓÈÍË
̇ÒÚÓÈÍË
åÂÌ˛ 7-3
åÂÌ˛ÚÓ Â Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇
Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ÒÚÓÈÍË.
̇ÒÚÓÈÍË ‰ËÒÔÎÂÈ
åÂÌ˛ 7-3-1
] ͇ÚË̇: éÔˆËfl Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÙÓÌ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
Á‡ ÂÊËχ ̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
- éÒÌÓ‚ÂÌ LCD
- èÓ‰-LCD
ëڇ̉‡ÚÌÓ
˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ͇ÚË̇ ËÎË
‡ÌËχˆËfl ÓÚ Ô‰ÎÓÊÂÌËÚ ˜ÂÁ Í·‚˯Ë
Ë
.
åÓfl Ô‡Ô͇
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ͇ÚË̇ ËÎË
‡ÌËχˆËfl ÓÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ‚ åÓfl Ô‡Ô͇.
] èÓÁ‰‡‚: éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ Á‡
ÔÓÁ‰‡‚ Ë Ì„ӂÓÚÓ ÍÓË„Ë‡ÌÂ.
] oÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ: éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÓÒ‚ÂÚfl‚‡Ì ̇
ÂÍ‡Ì‡.
] àÌÙÓÏ. ÔÓÁ.: éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇
ËÁ·‡ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË ‚ ‰‡‰ÂÌÓ ÏÂÌ˛ Ô‰Ë
ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ ÏÛ. èÓÁÓˆ˙Ú Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‚
‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ ÂÊËÏ
ÇÍβ˜ÂÌÓ.
] ÏÂʇ ËÏÂ: ÄÍÓ ‚Íβ˜ËÚ ڇÁË ÓÔˆËfl
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡
‚˙Ú¯ÌËflÚ ‰ËÒÔÎÂÈ.
ÂÁˈË
åÂÌ˛ 7-3-2
éÔˆËfl - ËÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚ ̇
ÂÍ‡Ì‡. èÓÏÂÌËÚ Ò ÓÚ‡Áfl‚‡Ú Ë Ì‡ ÂÁË͇
Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ.
] ëıÂχ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇: ˜ÂÚËË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÓÙÓÎÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂfl.
69
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 70
̇ÒÚÓÈÍË
̇ÒÚÓÈ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
åÂÌ˛ 7-4
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Ò ÓÒË„Ûfl‚‡
˜ÂÁ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË] ‚ ç‡ÒÚÓÈÍË.
ÓÚÍÎÓÌÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ.
åÂÌ˛ 7-4-1
ìÒÎÛ„‡Ú‡ Ô‰·„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì Í˙Ï ‰Û„ ÌÓÏÂ ̇ ‚ıÓ‰fl˘ËÚÂ
„·ÒÓ‚Ë, ËÌÙÓ - ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, Ù‡ÍÒÓ‚Â Ë
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ ̇ ‰‡ÌÌË. á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò Ç‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ
̇ ÛÒÎÛ„Ë!
] ÇÒ˘ÍË „·ÒÓ‚Ë: ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË „·ÒÓ‚Ë
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] aÍÓ Â Á‡ÂÚÓ: èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇.
] aÍÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡fl: èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇
ÌÂÔËÂÚËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
70
] aÍÓ Â ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú: èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇
„·ÒÓ‚ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â
ËÁÍβ˜ÂÌ ËÎË Ò ̇ÏË‡ ËÁ‚˙Ì ÔÓÍËÚËÂÚÓ
̇ ÏÂʇڇ.
] ÇÒ˘ÍË ‰‡ÌÌË: ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡ÌÂ
̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË Í˙Ï
ÌÓÏÂ Ò ‚˙Á͇ Í˙Ï ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
] ‚Ò˘ÍË Ù‡ÍÒ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl: ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
Á‡ Ù‡ÍÒ Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò Ù‡ÍÒ - ‚˙Á͇.
] aÌÛÎË‡È ‚Ò˘ÍË: éÚÏfl̇ ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡
éÚÍÎÓÌÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡
åÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
Ò˙‰˙ʇ ÒΉÌËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
• aÍÚË‚Ë‡È
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 71
̇ÒÚÓÈÍË
É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ˆÂÌÚ˙ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë. éÔˆËflÚ‡ Ì ÙË„ÛË‡
‚˙‚ ÇÒ˘ÍË Ù‡ÍÒ-ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ë ÇÒ˘ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Á‡ ‰‡ÌÌË.
ä˙Ï ‰Û„ ÌÓÏÂ
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓÏÂ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] ç‡ÚËÒÌË Í·‚˯: èË ËÁ·Ó ̇
ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ˜ÂÁ ‚ÒÂÍË Í·‚˯, Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ Í·‚˯
[ä‡È].
] ë‡ÏÓ ËÁÔ‡ÚÂÌË: èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ
ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ Í·‚˯
[àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
ã˛·ËÏ ÌÓÏÂ
ËÁÔ‡ÚË ÏÓfl ÌÓÏÂ.
éÔˆËfl Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ 5 Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË
ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂʇڇ Ë
‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡)
• aÌÛÎË‡È
éÚÏfl̇ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl.
• ‚ËÊ ÒÚ‡ÚÛÒ
èÓ‚Â͇ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl.
êÂÊËÏ ÓÚ„Ó‚Ó.
åÂÌ˛ 7-4-2
] ä‡Ô‡Í ÓÚ‚ÓÂÌ: èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ
ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ˜ÂÁ
ÓÚ‚‡flÌ ͇ԇ͇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
åÂÌ˛ 7-4-3
] ‚Íβ˜ÂÌÓ: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ ̇
‰Û„ ‡·ÓÌ‡Ú ÌÓÏÂ‡ ÒË ÔË ËÁıÓ‰fl˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. çÓÏÂ˙Ú Ò ËÁÔËÒ‚‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl.
] ËÁÍβ˜ÂÌÓ: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÍËÂÚÂ
ÌÓÏÂ‡ ÒË ÔË ËÁıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ‰Ó ‰Û„
‡·Ó̇Ú. çÓÏÂ˙Ú Ì Ò ËÁÔËÒ‚‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl.
71
F2400 Bulgaria_1220_blue
2006.2.13
10:8 AM
Page 72
̇ÒÚÓÈÍË
] éÚ ÏÂʇڇ: àÁ·Ë‡ÈÍË Ú‡ÁË ÓÔˆËfl,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÒË ÌÓÏÂ
͇ÚÓ ãËÌËfl 1 ËÎË ãËÌËfl 2
(‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡
Ñ‚Â ÎËÌËË).
ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ.
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂʇڇ)
åÂÌ˛ 7-4-4
] ÄÍÚË‚Ë‡È: àÁ·Ë‡ÈÍË ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÓÔˆËfl,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÂχÚ ˜‡Í‡˘Ë (‚ıÓ‰fl˘Ë)
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] éÚ͇Á: àÁ·Ë‡ÈÍË ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÓÔˆËfl, Ìflχ
‰‡  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ú ˜‡Í‡˘Ë
(‚ıÓ‰fl˘Ë) ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] ‚ËÊ ÒÚ‡ÚÛÒ: ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇
ÛÒÎÛ„‡Ú‡ àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
åËÌ.·Ófl˜
åÂÌ˛ 7-4-5
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl  ‚Íβ˜Â̇, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
˘Â ÔÓ‰‡‚‡ Ò˄̇Π‚Òfl͇ ÏËÌÛÚ‡ ÓÚ
ËÁ‚˙¯ÂÌËflÚ ‡Á„Ó‚Ó.
72
a‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ
åÂÌ˛ 7-4-6
] ‚Íβ˜ÂÌÓ: èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ, ÒΉ ÌÂÛÒÔÂı ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô‡‚Ë
ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÓÔËÚ.
] ËÁÍβ˜ÂÌÓ: èË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ, ÒΉ ÌÂÛÒÔÂı ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì Ô‡‚Ë
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÓÔËÚ.
Á‡˘ËÚ‡ ̇ÒÚÓÈÍË.
àÒ͇Ì PIN ÍÓ‰
åÂÌ˛ 7-5
åÂÌ˛ 7-5-1
åÂÌ˛ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
ÍÓflÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì PIN
–ÍÓ‰‡ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡ ÔË ‚ÒflÍÓ Ò‚ÓÂ
‚Íβ˜‚‡ÌÂ.
1. å‡ÍË‡ÈÚ àÒ͇Ì PIN -ÍÓ‰ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[ËÁ·ÂË].
2. ᇉ‡ÈÚ ÂÊËÏ - ‚Íβ˜ÂÌÓ ËÎË
ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 73
̇ÒÚÓÈÍË
3. ᇠÔÓÏfl̇ ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ÒΉ‚‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ PIN –ÍÓ‰‡ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇.
4. èË ÚËÍ‡ÚÌÓ, ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
PIN-ÍÓ‰‡, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ·ÎÓÍË‡. Ç Ú‡Í˙‚
ÒÎÛ˜‡È Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PUK-ÍÓ‰.
5. PUK- ÍÓ‰ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚Âʉ‡Ì ‰Ó 10
Ô˙ÚË. èË ÒΉ‚‡˘Ó ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÓÁË ÍÓ‰, ‰Â·ÎÓÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇  Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ÛÒÎÛ„Ë.
Á‡Íβ˜Ë
åÂÌ˛ 7-5-2
åÂÌ˛ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÒÔˆˇÎÂÌ ÍÓ‰ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ [ÇÍβ˜ÂÌÓ], ÔÓÒΉÌËflÚ ËÁËÒÍ‚‡
ÍÓ‰‡ ÔË ‚ÒflÍÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ. èË Ì‡ÒÚÓÈ͇
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁËÒÍ‚‡ ÍÓ‰‡ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÒÏfl̇ ̇ SIM-͇Ú‡Ú‡.
Á‡·‡Ì‡ ÔÓ‚ËÍ.
åÂÌ˛ 7-5-3
ìÒÎÛ„‡Ú‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇
ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl. á‡
ÔÓÒΉ‚‡˘Ó ‡ÌÛÎË‡Ì ̇ Á‡·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÔË
‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂÚÓ Ô‡Ó·.
] ÇÒ˘ÍË ËÁıÓ‰fl˘Ë: ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
ËÁıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] åÂʉÛ̇Ó‰ÌË: ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
ËÁıÓ‰fl˘Ë, ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] åÂʉ. ÓÛÏËÌ„: ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
ËÁıÓ‰fl˘Ë, ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl,
ÓÒ‚ÂÌ ‚ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÏÂʇ.
] ÇÒ˘ÍË ‚ıÓ‰fl˘Ë: ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
] ÇıÓ‰. ÓÛÏËÌ„: ᇷ‡Ì‡ ̇ ‚Ò˘ÍË
‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl ˜ÂÁ êÓÛÏËÌ„.
] ‡ÌÛÎË‡È ‚Ò˘ÍË: éÚÏfl̇ ̇ ‚Ò˘ÍË
̇ÒÚÓÈÍË ÓÚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ᇷ‡Ì‡ ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡.
73
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 74
̇ÒÚÓÈÍË
] ëÏfl̇ Ô‡Ó·: èÓÏfl̇ ̇ Ô‡Ó·ڇ Á‡
ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ᇷ‡Ì‡ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡.
] ÄÍÚË‚Ë‡È: é„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰fl˘ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò‡ÏÓ ‰Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡.
ÇÒflÍÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡ Ò˙‰˙ʇ
ÓÔˆËËÚÂ:
] éÚ͇Á: ÄÌÛÎË‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ îËÍÒË‡Ì
ÌÓÏÂ.
• aÍÚË‚Ë‡È
] ÒÔËÒ˙Í ÌÓÏÂ‡: éÔˆËfl Á‡ Ô„Ή ̇
ÒÔËÒ˙͇ Ò ÙËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡.
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇
͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• aÌÛÎË‡È
ÄÌÛÎË‡Ì ̇ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇
͇Ú„ÓËfl ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
• ‚ËÊ ÒÚ‡ÚÛÒ
èÓ‚Â͇ ‰‡ÎË ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ͇Ú„ÓËfl
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò‡ Á‡·‡ÌÂÌË.
åÂÌ˛ 7-5-4
ìÒÎÛ„‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇
ËÁıÓ‰fl˘ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl Ò‡ÏÓ ‰Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌË
ÌÓÏÂ‡, Á‡˘ËÚÂÌË Ò PIN2–ÍÓ‰.
74
åÂÌ˛ 7-5-5
éÔˆËfl Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ÍÓ‰Ó‚ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô:
PIN-ÍÓ‰, PIN2-ÍÓ‰, äÓ‰ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
1. ᇠÔÓÏfl̇ ̇ ÌflÍÓÈ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÍÓ‰Ó‚Â, ‚˙‚‰ÂÚ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
[éä].
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl ÍÓ‰ Ë „Ó ÔÓÚ‚˙‰ÂÚÂ.
̇ÒÚ.ÏÂʇ
ÙËÍÒ.̇·Ë.
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-͇Ú‡Ú‡)
ÔÓÏÂÌË ÍÓ‰Ó‚Â
åÂÌ˛ 7-6
éÔˆËË Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÏÂʇ – ˜ÂÁ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÎË ˙˜ÌÓ
„ËÒÚË‡ÌÂ.é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ Â
a‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 75
̇ÒÚÓÈÍË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
åÂÌ˛ 7-6-1
èË ËÁ·Ó ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌËfl ÂÊËÏ , ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ú˙ÒË Ë ËÁ·Ë‡ ÏÂʇ.
ÇÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì ‚ÎËfl ̇
Ú‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇.
p˙˜ÌÓ
åÂÌ˛ 7-6-2
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ
ÏÂÊË, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ڇ ÓÚ Ç‡Ò, ÒÚË„‡ Úfl ‰‡ Ëχ
Ò˙„·ÒÛ‚‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ êÓÛÏËÌ„ Ò Ç‡¯Ëfl ÏÂÊÓ‚
ÓÔÂ‡ÚÓ. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÓ‚ÚÓÂÌ ËÁ·Ó ̇ ÏÂʇ, ‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÌÂ
ÛÒÔ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂ Ò Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ
Á‡‰‡‰Â̇ڇ. èË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇,
̇ÒÚÓÈ͇ڇ Ò ÔÓÏÂÌfl ̇ Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì
ÌÛÎË‡È ̇ÒÚÓÈÍË
åÂÌ˛ 7-7
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇
Ù‡·˘ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË. ᇠ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇
Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ò ËÁËÒÍ‚‡ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
GPRS ̇ÒÚÓÈÍË
åÂÌ˛ 7-8
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ú GPRS ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡Á΢ÌËÚ ÒËÚÛ‡ˆËË.
åÂÌ˛ 7-6-3
éÔˆËfl Á‡ Ò˙ÒÚ‡‚flÌ ̇ ÒÔËÒ˙Í Ò
Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÏÂÊË, ÍÓËÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔËÓËÚÂÚÌÓ. ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ Â
‰ÓÒÚ˙Ô̇ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÔÓÁ̇ÚËÚ ÏÂÊË.
75
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 76
ìÒÎÛ„‡
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ‰‰˙ʇ ÙÛÌ͈ËË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
WAP(Wireless Application Protocol). àχÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÎÛ„ËÚÂ,
Ô‰·„‡ÌË ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ ÏÂʇ. èÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‡ÁÌÓÓ·‡Á̇ ËÌÙÓχˆËfl ÌÓ‚ËÌË, ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ‡ÁÔËÒ‡ÌË ̇
ÔÓÎÂÚË.
èÓ‚ÂÂÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÁË ÛÒÎÛ„Ë ÔË Ç‡¯Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ, ‡ Ò˙¯Ó
ڇ͇ Ë ˆÂÌË Ì‡ Ú‡ÙËÍ. éÔÂ‡ÚÓ˙Ú ˘Â ‚Ë
‰‡‰Â Ë ËÌÙÓχˆËfl Í‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÁË
ÛÒÎÛ„Ë.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò B‡¯Ëfl
ÓÔÂ‡ÚÓ, Á‡ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ҂Ófl ËÌÚÂÌÂÚ
ÒÏÂÚ͇. ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Web browser,
Úfl·‚‡ ‰‡ „ËÒÚË‡Ú ÌÓÏÂ‡ ÒË.
ëΉ ͇ÚÓ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ àÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ̇˜‡Î̇,
˜ËÂÚÓ Ò˙‰˙ʇÌË Á‡‚ËÒË ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚˙‚ ‚Òfl͇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ͇ÚÓ
‚˙‚‰ÂÚ ÌÂÈÌËfl URL ‡‰ÂÒ. ᇠ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ
àÌÚÂÌÂÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ (
) Í·‚˯.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â Ò ‚˙Ì ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
76
åÂÌ˛ 8
è„ÎÂʉ‡ÌÂ Ò WAP ·‡ÛÁ˙
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ÙË‡Ú ‚ àÌÚÂÌÂÚ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë ËÎË
ÓÔˆËËÚ ̇ WAP ·‡ÛÁ˙‡.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ Í·‚˯Ë
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ÙË‡Ú ‚ àÌÚÂÌÂÚ, ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚÂ
Í·‚Ë¯Ë ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ‡Á΢ÌÓ ‚ ‡Á΢ÌËÚÂ
ÂÊËÏË.
ä·‚˯
éÔËÒ‡ÌËÂ
è„Ή ̇ ‚ÒÂÍË ‰ ÓÚ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
ç‡Á‡‰ Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ
ÒÚ‡Ìˈ‡
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÓÔˆËfl Ë
ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 77
ìÒÎÛ„‡
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË WAP ·‡ÛÁ˙ ÏÂÌ˛ÚÓ
ᇠ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚ χÍÂ:
àχ ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Ò˙ÙË‡ÌÂÚÓ ‚ àÌÚÂÌÂÚ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ „ÓÂÌ Îfl‚ Í·‚˯
n ÅÂÎÂÊ͇ WAP ·‡ÛÁ˙ ÏÂÌ˛ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ ·‡ÛÁ˙‡.
àÌÚÂÌÂÚ
åÂÌ˛ 8-1
ÑÓχ¯Ì‡
åÂÌ˛ 8-1-1
ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò Ì‡˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡. 燘‡Î̇
ÒÚ‡Ìˈ‡ ÏÓÊ ‰‡  ҇ÈÚ˙Ú, Á‡‰‡‰ÂÌ ‚
‡ÍÚË‚Ë‡ÌËfl ÔÓÙËÎ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò‡ÏË ÌÂ
‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÔÓÙËÎ, ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ˙Ú Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡
˘Â ̇Ô‡‚Ë ÚÓ‚‡.
Á‡ÔËÒ‡ÌË Ï‡ÍË
åÂÌ˛ 8-1-2
óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÚÂ
β·ËÏËÚ ÒË WAP Ò‡ÈÚÓ‚Â, ÔÓ ÔÓ‰Ó·Ë ̇
àÌÚÂÌÂÚ ·‡ÛÁ˙‡ ̇ LJ¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ÌflÍÓÎÍÓ Á‡‰‡‰ÂÌË
χÍÂ‡, ÚÂÁË Ï‡ÍÂË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁÚË‚‡ÌË.
[éÔˆËË].
2. àÁ·ÂÂÚ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
éä.
3. ëΉ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Ê·ÌËfl URL Ë
Á‡„·‚Ë ̇ÚËÒÌÂÚ éä.
* èÂÔÓ˙͇: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ “
” Í·‚˯ Ë
cÍ·‚˯ Á‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
ÒËÏ‚ÓÎË. ᇠ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú “.”,
̇ÚËÒÌÂÚ“
”.
After selecting a desired bookmark, the following
options are available.
] ë‚˙Á‚‡ÌÂ: ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ‡‰ÂÒ‡ ÓÚ ËÁ·‡Ì
χÍÂ;
] èË·‡‚Ë ÌÓ‚: ê˙˜ÌÓ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓ‚
χÍÂ;
] p‰‡ÍÚË‡È: ꉇÍÚË‡Ì (Á‡„·‚Ë Ë
‡‰ÂÒ) ̇ ËÁ·‡Ì χÍÂ;
] ËÁÚË‚aÏ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËÚ ÓÚÏÂÚÍË.
àÁÚËÈ ‚Ò˘ÍÓ: àÁÚË‚‡ ‚Ò˘ÍË Ï‡ÍÂË.
77
F2400 Bulgaria_1220_blue
2006.2.13
10:0 AM
Page 78
ìÒÎÛ„‡
ÔÓÙËÎË
åÂÌ˛ 8-1-3
èÓÙËÎËÚ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÏÂÊÓ‚‡ ËÌÙÓχˆËfl
Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ò àÌÚÂÌÂÚ. ÇÒÂÍË ÔÓÙËÎ
Ò˙‰˙ʇ ÒΉÌÓÚÓ ÏÂÌ˛:
- ç‡ÒÚ. ‰‡ÌÌË: èÓfl‚fl‚‡ Ò ҇ÏÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â
ÒÚ ËÁ·‡ÎË Ñ‡Ú‡ /чÌÌË Á‡ ÛÒÎÛ„‡
‡‰ÂÒ IP: Ç˙‚‰ÂÚ IP-‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl WAP-ÔÓÚ‡Î.
] aÍÚË‚Ë‡È: éÔˆËfl Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇
Ê·ÌËfl ÔÓÙËÎ.
燷ÂË ÌÓÏÂ: Ç˙‚‰ÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó LJ¯Ëfl WAP-ÔÓÚ‡Î.
] ç‡ÒÚÓÈÍË: éÔˆËfl Á‡ ‰‡ÍˆËË Ë ÔÓÏÂÌË
‚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ WAP Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl
ÔÓÙËÎ.
ID ÔÓÚ·ËÚÂÎ: à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Á‡ LJ¯Ëfl Ò˙‚˙ (çÖ Á‡
WAP-ÔÓڇ·).
- ̇˜‡Î̇ ÒÚ.: ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‡‰ÂÒ
(URL) ̇ Ò‡ÈÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ Ì‡˜‡Î̇ ÒÚ‡Ìˈ‡. ç Â
ÌÛÊÌÓ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ “http://” ‚
̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË URL, Ú˙È Í‡ÚÓ WAP·‡ÛÁ˙˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ „Ó ‰Ó·‡‚fl.
- ᇷ‡Ì‡: éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ÌÓÒËÚÂÎfl ̇ ‰‡ÌÌË.
1 чڇ/чÌÌË
2 GPRS
78
Ô‡Ó·: è‡Ó·ڇ Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡
ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl ÓÚ Ç‡¯Ëfl Ò˙‚˙ (çÖ ÓÚ
WAP-ÔÓڇ·).
íËÔ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: àÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Á‡ ‰‡ÌÌË – ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó ËÎË
ˆËÙÓ‚Ó /ISDN/.
ëÍÓÓÒÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: àÁ·Ó ̇ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Á‡ ÔÂÌÓÒ: 9600 ËÎË 14400.
àÁ˜‡Í‚‡ÌÂ: Ç˙‚‰ÂÚ ÔÂËÓ‰ ̇
‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Á‡·‡‚flÌ ̇ Ú‡ÌÒÙÂ, ÒΉ
ÍÓÈÚÓ ‚˙Á͇ڇ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂ Ë ÔÂÌÓÒ Ì‡
‰‡ÌÌË ‰‡ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÂÌ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 79
ìÒÎÛ„‡
- GPRS ç‡ÒÚÓÈÍË: ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇
ÔÓÒÓ˜Â̇ڇ ÛÒÎÛ„‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË, ÍÓ„‡ÚÓ
GPRS  ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ÌÓÒËÚÂÎ.
‡‰ÂÒ IP: Ç˙‚‰ÂÚ ‡‰ÂÒ‡ ̇ WAPÓ·ÒÎÛÊ‚‡˘‡ Òڇ̈Ëfl, ‰Ó ÍÓflÚÓ ËχÚÂ
‰ÓÒÚ˙Ô.
APN: Ç˙‚‰ÂÚ APN (ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl) ̇
ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡ GPRS- Òڇ̈Ëfl.
àÑ ÔÓÚ·ËÚÂÎ: à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇
ÔÓÚ·ËÚÂÎ Á‡ LJ¯Ëfl APN –Ò˙‚˙.
Ô‡Ó·: è‡Ó·ڇ, ËÁËÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ Ç‡¯Ëfl
APN–Ò˙‚˙.
- íËÔ ‚˙Á͇: éÔˆËËÚ Á‡ ÚËÔ‡ ̇ ‚˙Á͇
Ò‡ ÇÂÏÂÌ̇ ËÎË çÂÔÂÍ˙Ò̇ڇ Ë Á‡‚ËÒflÚ
ÓÚ WAP – ÔÓڇ·, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
èÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ ÏÂı‡ÌËÁχ ̇ ‰ÓÒÚ‡‚͇, ÌÓ
Ô‰ÔÓ·„‡ ÔÓ-„ÓÎflÏ ÏÂÊÓ‚ Ú‡ÙËÍ.
‚ÂÏÂÌÌÓ
çÂÔÓÚ‚˙‰Â̇ ÛÒÎÛ„‡ (·ÂÁ ‚˙Á͇).
HTTP
ÑËÂÍÚÌÓ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË Ì‡
Ò˙‚˙‡ Í˙Ï HTTP.
- ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓÍÒË Ò˙‚˙
IP ‡‰ÂÒ: Ç˙‚‰ÂÚ IP ‡‰ÂÒ‡ ̇ ÔÓÍÒË.
èÓÚ: Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓÚ‡ ̇
ÔÓÍÒË.
- DNS ̇ÒÚÓÈÍË
è˙‚˘ÂÌ Ò˙‚˙: Ç˙‚‰ÂÚ IP ‡‰ÂÒ Ì‡
ÓÒÌÓ‚ÌËfl DNS Ò˙‚˙.
ÇÚÓ˘ÂÌ Ò˙‚˙: Ç˙‚‰ÂÚ IP ‡‰ÂÒ‡
̇ ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌËfl DNS Ò˙‚˙.
- ᇢËÚË Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ: àχÈÍË Ô‰‚ˉ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl WAP -ÔÓÚaÎ, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl ÇÍβ˜ÂÌÓ(Á‡˘ËÚÂ̇ Ò˙Ò
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ‚˙Á͇ Ò ÔÓڇ·) ËÎË
àÁÍβ˜ÂÌÓ (ÌÂÁ‡˘ËÚÂ̇).
79
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 80
ìÒÎÛ„‡
- é·‡Á ‰ËÒÔÎÂÈ: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó
‰‡ÎË WAP ͇ÚËÌÍËÚ ‰‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ̇
ÂÍ‡Ì‡ ËÎË ÌÂ.
] èÂËÏÂÌÛ‚‡È: ꉇÍÚË‡Ì ËÏÂÚÓ Ì‡
ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÙËÎ.
] èÓ‚ÂË Í¯: éÔˆËfl Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇
Ô‡ÏÂÚÚ‡ (‚Íβ˜Â̇ ËÎË ËÁÍβ˜Â̇).
n ÅÂÎÂÊ͇ éÔË҇̇ڇ Ô‡ÏÂÚ Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ Ë ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙ı‡fl‚‡Ì ̇
‰‡ÌÌË.
] ËÁÚË‚aÏ: àÁÚË‚‡Ì ̇ ÔÓÙË·.
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ·ËÒÍ‚ËÚÍË
] ÔË·‡‚Ë ÌÓ‚: èË·‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚ ÔÓÙËÎ
/˙˜ÌÓ/.
éÔˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÅËÒÍ‚ËÚÍË
–ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ËÎË ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ‰Ó ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ËχÎË ‰ÓÒÚ˙Ô Ò Á‡Ô‡Á‚‡Ú ‚ ÚÂÙÓÌ̇ڇ
Ô‡ÏÂÚ.
ä˙Ï URL
åÂÌ˛ 8-1-4
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Ò Ò‡ÈÚ‡
ÍÓËÚÓ ËÒ͇ÚÂ, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â Ò‡ÏÓ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ URL ‡‰ÂÒ, Ë ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯ [éä].
̇ÒÚ. è‡ÏÂÚ
åÂÌ˛ 8-1-5
àÌÙÓχˆËflÚ‡ ËÎË ÛÒÎÛ„ËÚ ‰Ó ÍÓÈÚÓ ËχÚÂ
‰ÓÒÚ˙Ô Ò‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
] àÁ˜ËÒÚË Í¯: àÁÚË‚‡Ì Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡.
80
åÂÌ˛ 8-1-6
] àÁ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ·ËÒÍ‚ËÚÍËÚÂ: èÂχı‚‡
ˆflÎÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ‰ËÂÍÚÓËflÚ‡
ÅËÒÍ‚ËÚÍË.
] èÓ‚Â͇ ̇ ·ËÒÍ‚ËÚÍËÚÂ: èÓ‚Âfl‚‡
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËflÚ‡ ÅËÒÍ‚ËÚÍË.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 81
ìÒÎÛ„‡
ëÂÚËÙË͇Ú
åÂÌ˛ 8-1-7
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ
ÒÂÚËÙË͇ÚË Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
] è˙ÎÌÓÏÓ˘Ëfl: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÒÔËÒ˙Í Ò
ÓÚÓËÁ‡ˆËÓÌÌËÚ ÒÂÚËÙË͇ÚË Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÇË.
] ã˘ÌÓ: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÒÔËÒ˙Í Ò
ÔÂÒÓ̇ÎÌËÚ ÒÂÚËÙË͇ÚË Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÇË.
çÛÎË‡È ÔÓÙËÎË
åÂÌ˛ 8-1-8
SIM ÛÒÎÛ„‡
åÂÌ˛ 8-2
LJ¯ËflÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓÊ ‰‡ ÇË
Ô‰ÎÓÊË ÒÔˆˇÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËfl ÔÂÁ SIM
͇Ú‡Ú‡, ÍÓÚ Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
·‡ÌÍË‡ÌÂ, ·ÓÒÓ‚Ë Ô‡Á‡Ë Ë Ú.Ì. ÄÍÓ ÒÚÂ
„ËÒÚË‡ÌË Á‡ ‰̇ ÓÚ ÚÂÁË ÛÒÎÛ„Ë,
̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ‚
Í‡fl ̇ É·‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛. ë ÏÂÌ˛ÚÓ SIM
ìÒÎÛ„Ë Ç‡¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‚
·˙‰Â˘Â ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÎÛ„Ë
̇ LJ¯Ëfl ÔÓ‚‡È‰˙. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl
Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò Ç‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë.
çÛÎË‡Ì ̇ ÔÓÙËÎËÚÂ Ë ‚˙˘‡Ì Í˙Ï
Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
Å‡ÛÁ˙ ‚ÂÒËfl
åÂÌ˛ 8-1-9
ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ WAP ·‡ÛÁ˙‡.
81
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 82
àÁÚ„ÎflÌËfl
à„Ë Ë Ó˘Â
åÓËÚ ˄Ë Ë Ó˘Â
åÂÌ˛ 9
åÂÌ˛ 9-1
åÂÌ˛ 9-1-1
̇ ÂÍ‡Ì‡ ‚ „·‚ÌÓÚÓ Java ÏÂÌ˛ Ëχ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰Â̇ Ô‡Ô͇ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ Í˙Ï ÒÔËÒ˙͇ ̇
ÌÓ‚ÓÒ˙Á‰‡‰ÂÌË Ô‡ÔÍË Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇
ËÁÚ„ÎÂÌË ÌÓ‚Ë Ë„Ë.
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌflÍÓfl Ô‡Ô͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK], Á‡ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ Ô‡Ô͇ ËÎË
‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ‡ÔÎË͇ˆËfl. óÂÁ
΂Ëfl ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ Í·‚˯ ËχÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
ÒΉÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡:
n ᇷÂÎÂÊ͇ ëΉ ËÁÚ„ÎflÌ ̇ JAVA Ë„Ë,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "éä" Á‡ ‰‡
Á‡Ô‡ÁËÚ ˄‡Ú‡ ‚ „·‚̇ڇ
‰ËÂÍÚÓËfl.
] ëÚ‡ÚË‡ÌÂ: ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
‡ÔÎË͇ˆËfl.
] àÌÙÓ: èÓ͇Á‚‡ ˆfl·ڇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
‡ÔÎË͇ˆËflÚ‡.
82
] éÔˆËË: çflÍÓÈ Java ‡ÔÎË͇ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡
ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡Ì ̇ ‚˙Á͇.
- ÇË̇„Ë: Ç˙Á͇ڇ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡
‚‰̇„‡ (·ÂÁ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ).
- èÓ ËÁ·Ó: ô ·˙‰ÂÚ ÔÓÔËÚ‡Ì, ÔÂ‰Ë ‰‡
·˙‰Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Â̇ ‚˙Á͇ڇ.
- çËÍÓ„‡: ç  ‡Á¯ÂÌÓ ÓÒ˙˘ÂÒ‚fl‚‡ÌÂÚÓ
̇ ‚˙Á͇.
n ÅÂÎÂÊ͇ çflχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂËÏÂÌÛ‚‡Ì ËÎË
ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÔÂËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ Ë„‡ ËÎË
Ô‡Ô͇.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 83
àÁÚ„ÎflÌËfl
Java  ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‡Á‡·ÓÚÂ̇ ÓÚ Sun
Microsystems. èÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ
Á‡Âʉ‡Ú Java Applet ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
Òڇ̉‡Ú ÌËfl Netscape ËÎË MS Internet
Explorer ·‡ÛÁ˙, Java MIDlet ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÚ„ÎÂÌ ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌ, ÔÓ‰‰˙ʇ˘ WAP.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‚Ò˘ÍË Java
·‡ÁË‡ÌË ÔÓ„‡ÏË Í‡ÚÓ Java Ë„Ë ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÚ„ÎÂÌË Ë ÒÚ‡ÚË‡ÌË Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇. ëΉ ͇ÚÓ ‚‰Ì˙Ê Â ËÁÚ„ÎÂ̇,
Java ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò Á‡Ô‡Á‚‡ ‚ ÏÂÌ˛ “åÓËÚÂ
Ë„Ë Ë ‰Û„Ë”, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ,
ËÁÍβ˜‚‡Ú ËÎË ËÁÚË‚‡ÚÂ. ÇÒ˘ÍË Java
ÔÓ„‡ÏÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò‡ ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú .JAD;
.JAR.
n ÅÂÎÂÊ͇ • ë‡ÏÓ ÔÓ„‡ÏË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ J2ME
(Java 2 Micro Edition), ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÒÚ‡ÚË‡Ú ̇ GSM ‡Ô‡‡Ú.
èÓ„‡ÏË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ J2SE (Java
2 Standard Edition), ÏÓ„‡Ú ‡·ÓÚflÚ
Ò‡ÏÓ Ì‡ ÍÓÏβÚ˙.
Ç˙ÔÂÍË ˜Â ‚Ò˘ÍË Java ‡ÔÎË͇ˆËË
‰‡ Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ Òڇ̉‡ÚÂÌ ÂÁËÍ
(J2ME), Ì ‚Ò˘ÍË Java ‡ÔÎË͇ˆËË
Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ‚Ò˘ÍË ÚÂÎÂÙÓÌË,
Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÒΉÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔˆËÙ˘ÂÌ ÂÁËÍ (API).
ÄÍÓ ËÁÚ„ÎËÚ Jave ‡ÔÎË͇ˆËfl,
ÍÓflÚÓ Ì  Ò˙Á‰‡‰Â̇ ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡
ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ ÚÂÎÂÙÓÌ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓfl‚flÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓ·ÎÂÏË Í‡ÚÓ
Ô‡‰‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÎË
·ÎÓÍË‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ̇ÎÓÊË
ÂÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ˜ÂÁ
ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡. é·˙˘‡ÏÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜Â ÚÓ‚‡  ÒÓÙÚÛÂ̇
ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ë Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ÔÓ‚‰ÂÌ.
n ᇷÂÎÂÊ͇ JAR Ù‡ÈÎ˙Ú Â ÍÓÏÔÂÒË‡Ì
ÙÓÏ‡Ú Ì‡ Java ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ë
Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂ,
Ò˙‰˙ʇ˘Ó ÔÓ‰ӷ̇
ËÌÙÓχˆËfl. èÂ‰Ë ËÁÚ„ÎflÌÂÚÓ
ÓÚ ÏÂʇڇ, ÏÓÊÂÚ ‰‡
Ô„Ή‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌÓÚÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ
̇ ËÁ·‡ÌËfl ·‡ÈÎ ÓÚ JAD.
83
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 84
àÁÚ„ÎflÌËfl
ÔÓÙËÎË
åÂÌ˛ 9-1-2
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ò˙‰˙ʇ Ò˙˘ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Í‡ÚÓ
ÏÂÌ˛ àÌÚÂÌÂÚ. ÇÒ˙˘ÌÓÒÚ Á‡ ‰‡ Á‡‰ËÚÂ
ÌÓ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌË  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ WAP ‚˙Á͇.
ä‡ÚËÌÍË
åÂÌ˛ 9-2
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚ„ÎËÚ ͇ÚËÌ͇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
ÒË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡. àÁÚ„ÎÂ̇ڇ
͇ÚËÌ͇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ‡ÚÂ̇ ˜ÂÁ
Bluetooth. ëΉ ËÁÚ„ÎflÌÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò Í‡ÚËÌ͇ ËÎË ‰‡ fl
̇ÒÚÓËÚ ͇ÚÓ Ú‡ÔÂÚ.
84
á‚ÛˆË
åÂÌ˛ 9-3
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ËÁÚ„ÎËÚÂ
Ò˄̇Î/ÏÂÎÓ‰Ëfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ˜ÂÁ ÏÂÊÓ‚‡
ÛÒÎÛ„‡. àÁÚ„ÎÂÌËfl Ò˄̇ΠÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÔ‡ÚÂÌ ˜ÂÁ Bluetooth. ëΉ ËÁÚ„ÎflÌÂÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË Ò˙Ò Á‚ÛÍ
ËÎË ‰‡ „Ó Ì‡ÒÚÓËÚ ͇ÚÓ ÏÂÎÓ‰Ëfl ̇
Á‚˙ÌÂÌÂ.
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 85
ÄÍÒÂÒÓ‡Ë
Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ LJ¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ Ò‡ ‚Íβ˜ÂÌË
ÌflÍÓÎÍÓ ‡ÍÒÂÒÓ‡‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÍÓÏ·ËÌË‡Ú Ò˙Ó·‡ÁÌÓ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËflÚ‡ ÒË.
á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ìÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
ËÁ‚˙Ì ‰Óχ ËÎË ÓÙËÒ‡.
ëڇ̉‡Ú̇ ·‡ÚÂËfl;
䇷ÂÎ/CD /Á‡ ‚˙Á͇ Ò
ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙
ëÎÛ¯‡Î͇ (Hands- Free).
èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, ·ÂÁ ‰‡ Ò‡
Á‡ÂÚË ˙ˆÂÚ ÇË. ÇÍβ˜‚‡
ÒÎÛ¯‡Î͇ Ë ÏËÍÓÙÓÌ.
èÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë
Ó·Ïfl̇ڇ ̇ ‰‡ÌÌË
ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ.
n ÅÂÎÂÊ͇ • ÇË̇„Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓË„Ë̇ÎÌË
LG-‡ÍÒÂÒÓ‡Ë!
• çÂËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÛÒÎÓ‚ËÂ
ÏÓÊ ‰‡ ‡ÌÛÎË‡ ‚‡¯‡Ú‡ „‡‡ÌˆËfl.
• ÄÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
‡Á΢ÌË ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ „ËÓÌË.
åÓÎfl, ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚ ÒÂ Ò ÙËχڇ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Á‡ LJ¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡!
85
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 86
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
é·˘Ë
àÏ ̇ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ: F2400
ëËÒÚÂχ
: GSM 900 / DCS 1800
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Á‡Ó·Ë͇Îfl˘‡Ú‡
Ò‰‡
å‡ÍÒËχÎ̇: +55 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ñÂÎÁËÈ
åËÌËχÎ̇ : - 10 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ñÂÎÁËÈ
86
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 87
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 88
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 89
F2400 Bulgaria_1220
2006.1.12
3:18 PM
Page 90
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 3
F2400 Felhasználói kézikönyv - Magyar
Régi eszközök ártalmatlanítása
Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt begyıjtŒ eszközök
használatával.
A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel
jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá
esik.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 4
Tartalomjegyzék
Bevezetés………………………………………………… 8
Menütérkép …………………………………………… 34
Biztonsági elŒírások …………………………………… 9
Funkciók és opciók kiválasztása ………………… 37
Az F2400 jellemzŒi …………………………………… 13
Hangprofil ……………………………………………… 38
A telefon részei ……………………………………… 13
Bekapcsol ……………………………………………… 38
A képernyŒn megjelenŒ információk……………… 17
Testre szab ……………………………………………… 38
Átnevez ………………………………………………… 39
Üzembe helyezés……………………………………… 18
A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése ……… 18
Hívásinfó ……………………………………………… 40
Az akkumulátor töltése ……………………………… 20
Nem fogadott ………………………………………… 40
A töltŒ csatlakozásának megszıntetése ………… 21
Fogadott ………………………………………………… 40
A telefon ki- és bekapcsolása ……………………… 21
Tárcsázott ……………………………………………… 40
Hozzáférési kódok …………………………………… 22
Hívás listák törlése …………………………………… 41
Híváskorlátozási jelszó ……………………………… 23
Hívásdíj ………………………………………………… 41
IdŒtartam ………………………………………………… 41
Általános funkciók …………………………………… 24
Minden költség ………………………………………… 41
Hívás kezdeményezése és fogadása ……………… 24
Beállítások ……………………………………………… 41
Kapcsolatok …………………………………………… 29
GPRS infó ……………………………………………… 42
A hívás közben használható menü………………… 30
Hívás idŒtartama ……………………………………… 42
TöbbrésztvevŒs vagy konferenciahívás ………… 31
Adat mennyiség ………………………………………… 42
4
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 5
F2400 Felhasználói kézikönyv
Extrák …………………………………………………… 43
Mindet másol …………………………………………… 49
Bluetooth ……………………………………………… 43
Mindet töröl ……………………………………………… 50
Saját eszközök ………………………………………… 43
Információ ……………………………………………… 50
Kéz nélküli eszközök…………………………………… 43
Naptár …………………………………………………… 51
Beállítások ……………………………………………… 44
Bej. hozzáad. …………………………………………… 51
Számológép …………………………………………… 44
Mutat …………………………………………………… 52
Átváltás ………………………………………………… 44
Mindet mutat …………………………………………… 52
VilágidŒ ………………………………………………… 45
Lejártak törlése ………………………………………… 52
HangfelvevŒ …………………………………………… 45
Mindet töröl ……………………………………………… 52
Felvétel ………………………………………………… 45
Jegyzet ………………………………………………… 52
Listát mutat ……………………………………………… 45
Memória állapota ……………………………………… 45
Üzenetek………………………………………………… 53
Új üzenet ……………………………………………… 53
SzervezŒ………………………………………………… 46
Rövid üzenet írása……………………………………… 53
Kapcsolatok …………………………………………… 46
Multimédiás üzenet írása ……………………………… 55
Keres …………………………………………………… 46
BejövŒ…………………………………………………… 56
Új bejegyzés …………………………………………… 47
Vázlatok ………………………………………………… 58
Hívócsoport ……………………………………………… 47
KimenŒ ………………………………………………… 58
Gyorshívás ……………………………………………… 48
Hangposta meghallgatása ………………………… 59
Beállítások ……………………………………………… 48
CB üzenetek …………………………………………… 59
5
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 6
Tartalomjegyzék
Olvas …………………………………………………… 59
Kép sablonnal…………………………………………… 66
Témák …………………………………………………… 59
Telefonkönyv kép ……………………………………… 66
Sablonok ……………………………………………… 60
Beállítás ………………………………………………… 67
Szövegsablonok ……………………………………… 60
Memória állapot ………………………………………… 67
Multimédiás sablon …………………………………… 60
Album törlése ……………………………………………67
Aláírás …………………………………………………… 61
Autom. mentés ………………………………………… 67
Beállítás ………………………………………………… 61
Szöveges üzenet ……………………………………… 61
Beállítások ……………………………………………… 68
Multimédiás üzenet …………………………………… 62
ÉbresztŒóra …………………………………………… 68
Központ száma ………………………………………… 62
Dátum és idŒ…………………………………………… 68
CB üzenetek …………………………………………… 63
Dátum beállítás ………………………………………… 68
Push üzenetek ………………………………………… 63
Dátumformátum ………………………………………… 68
IdŒ beállítás……………………………………………… 68
Kamera ………………………………………………… 64
IdŒformátum …………………………………………… 68
Kép készítése ………………………………………… 64
Telefon ………………………………………………… 69
Kép készítés sablonnal ……………………………… 65
KijelzŒ …………………………………………………… 69
Folyamatos kép készítés …………………………… 65
Nyelv …………………………………………………… 69
Saját album …………………………………………… 66
Hívásbeállítás ………………………………………… 69
Összes kép ……………………………………………… 66
Átirányítás ……………………………………………… 70
Általános képek ………………………………………… 66
Válasz mód ……………………………………………… 71
6
F2400 hungary_1229
2006.1.13
4:29 PM
Page 7
F2400 Felhasználói kézikönyv
Saját szám küldése …………………………………… 71
KönyvjelzŒk……………………………………………… 77
Hívásvárakoztatás ……………………………………… 71
Profilok…………………………………………………… 77
Percjel …………………………………………………… 71
URL-re lép ……………………………………………… 79
Automata újrahívás …………………………………… 72
Gyorsítótár ……………………………………………… 79
Biztonság ……………………………………………… 72
Cookie beállítások ……………………………………… 80
PIN kód kérése ………………………………………… 72
Biztonsági tanúsítvány ………………………………… 80
Telefonzár ……………………………………………… 72
Profilok visszaállítása ………………………………… 80
Híváskorlátozás ………………………………………… 72
BöngészŒ verziója ………………………………………80
Fix hívószám …………………………………………… 73
SIM szolgáltatás ……………………………………… 81
Kódváltás………………………………………………… 73
Hálózat választás……………………………………… 74
Letöltések ……………………………………………… 82
Automatikus …………………………………………… 74
Játékok és
Kézi ……………………………………………………… 74
Saját játékok és …………………………………………82
Kedvelt…………………………………………………… 74
Profilok…………………………………………………… 83
Beállítások visszaállítása …………………………… 74
Képek …………………………………………………… 83
GPRS beállítás ………………………………………… 75
Hangok ………………………………………………… 83
Szolgáltatás …………………………………………… 76
Tartozékok ……………………………………………… 84
Internet ………………………………………………… 77
Mıszaki adatok ……………………………………… 85
…………………………………………… 82
KezdŒlap ………………………………………………… 77
7
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 8
Bevezetés
Gratulálunk, hogy a legújabb digitális
mobilkommunikációs technológia alapján
mıködŒ, fejlett és kompakt F2400-es
mobiltelefont választotta!
Ez az útmutató fontos információkat
tartalmaz a készülék használatára és
mıködésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a
telefon optimális mıködése, valamint a
károsodások és a helytelen használat
elkerülése érdekében figyelmesen olvasson
el minden információt! Bármely, a
használati útmutatóban nem jóváhagyott
változtatás vagy módosítás érvénytelenné
teheti a készülékre vonatkozó garanciát.
8
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 9
Biztonsági elŒírások
Olvassa el ezeket az egyszerı elŒírásokat. A
szabályok megszegése veszélyes és illegális
lehet. További részletes információt ebben a
kezelési útmutatóban talál.
• Bár a különbözŒ LG mobiltelefonok elnyelési
szintje eltérŒ lehet, valamennyit úgy tervezték,
hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó
irányelveknek.
A rádiófrekvenciás energiasugárzás
élettani hatásai
• A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi
Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési
értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
A rádióhullámok hatására és a Specifikus
Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó
információk
• A DASY4 mérései alapján a F2400-as
telefonmodell legmagasabb elnyelési értéke a
fülnél 1,3 W/kg (10g).
A F2400-as mobiltelefon eleget tesz a
rádióhullámú energiasugárzással szemben
támasztott biztonsági követelménynek.
Ez a követelmény olyan tudományos alapokon
nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát - életkortól és
egészségi állapottól függetlenül - garantálják.
• A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos
irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR)
néven ismert mérési módszert veszik alapul.
A teszt során a telefon minden használatos
frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt
teljesítményszinten sugároz.
A termék kezelése és karbantartása
Figyelmeztetés: Csak olyan akkumulátorokat,
töltŒket és kiegészítŒket használjon,
amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez
jóváhagyott! Más típusok használata
érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó
garanciát, és lehet.
• Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást
kizárólag szakképzett, hivatalos
szervizszemélyzetre bízza!
9
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 10
Biztonsági elŒírások
• Tartsa távol telefonját az olyan elektromos
készülékektŒl, mint pl. a televízió, a rádió és
a számítógép.
• Ugyanígy a hŒt sugárzó berendezésektŒl, pl.
radiátoroktól, gáztızhelyektŒl is.
• Ne ejtse le!
• Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy
ütésnek!
• A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy
nylonba csomagoljuk.
• A készülék felületének tisztításához használjon
száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl.
benzint, hígítót, alkoholt!)
• Ne tegye ki a készüléket erŒs füstnek vagy
pornak!
• Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépŒkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses csíkokon
lévŒ információt.
10
• Ne üsse a képernyŒt éles tárgyhoz, mert ezzel
megrongálhatja a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy
nedvesség hatásának.
• A tartozékokat óvatosan, a megfelelŒ
utasításokat betartva használja. Ha nem
szükséges, ne érintse az antennát!
Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más
készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.
• Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját
orvosi berendezések közelében, és ne tegye
szívritmus-szabályzója (pacemakere) fölé, pl.
mellényzsebbe!
• Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok
zavart okozhatnak.
• A televíziókészülékekben, rádiókban,
számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb
interferencia.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 11
Biztonsági elŒírások
Közlekedésbiztonság
Robbantási terület
EllenŒrizze az adott térségben a vezetés közbeni
mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket,
szabályokat!
Ne használja a telefont aktív robbantási
területen.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott
mobiltelefont!
• Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon
hagyó felszerelést.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon
félre autójával, mielŒtt hívást kezdeményezne
vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármı
bizonyos elektromos rendszereit, például az
autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
• Ha jármıvében légzsák található, vigyázzon,
hogy a telepített vagy hordozható vezeték
nélküli berendezések ne akadályozzák annak
mıködését. A légzsákok elégtelen mıködése
súlyos sérülést okozhat.
Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az
útmutatásokat!
Robbanásveszélyes terület
• Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál,
sem üzemanyag vagy vegyi anyagok
közelében!
• Ne szállítson és ne tároljon éghetŒ gázokat,
folyadékokat, vagy robbanóanyagokat
jármıvének abban a részében, ahol
mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát
okozhatnak a repülŒgépben.
• MielŒtt beszállna a repülŒgépbe, kapcsolja ki
készülékét!
11
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 12
Biztonsági elŒírások
• A személyzet engedélye nélkül a földön se
használja telefonját.
A gyermekek biztonsága
Tartsa mobiltelefonját olyan helyen, ahol
kisgyermekek nem érhetik el, mivel az apró
alkatrészek eltávolítva és lenyelve fulladást
okozhatnak!
Segélyhívás
Segélyhívások nem minden mobiltelefonos
hálózaton bonyolíthatók, ezért veszély esetén
soha nem hagyatkozhat pusztán
mobiltelefonjára. Egyeztesse ezt a helyi
szolgáltatóval!
Az akkumulátor használata és
karbantartása
• Feltöltés elŒtt nem szükséges teljesen
lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektŒl eltérŒen itt nincs
memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
12
• Csak LG akkumulátorokat és töltŒket
használjon! Az LG töltŒket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• A telepet ne szedje szét, és ne okozzon benne
rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezéseit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt
teljesítményt, cseréltesse ki! A telep a csere
elŒtt több száz alkalommal újratölthetŒ.
• A maximális használhatóság érdekében
hosszabb használaton kívüli idŒszak után töltse
fel újra az akkumulátort.
• A töltŒt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
és ne használja magas páratartalmú helyen
(pl. fürdŒszobában)!
• Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg
helyen, mert ez ronthatja a készülék
teljesítményét!
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 13
Az F2400 jellemzŒi
A telefon részei
1. Fülhallgató-csatlakozó
• Ide csatlakoztathatja a fülhallgatót.
Elölnézet
2. FelsŒ/Alsó oldalbillentyık
• Ezzel a gombbal jelenítheti meg a pontos
idŒt a külsŒ kijelzŒn.
1. Fülhallgató-csatlakozó
3. KülsŒ kijelzŒ
2. FelsŒ/Alsó
oldalbillentyık
4. Kameralencse
• A mıködõ, alapállapotban lévõ készüléken
módosíthatja a billentyıhangok hangerejét.
• Telefonálás közben módosíthatja
a beszélgetés hangerejét.
3. KülsŒ kijelzŒ
5. Vaku
4. Kameralencse
n Megjegyzés Ha a kameralencse piszkos, ez
befolyásolhatja a kép minõségét.
5. Vaku
13
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 14
Az F2400 jellemzŒi
Jobb oldali nézet
Hátulnézet
Akkumulátorkioldó
Az akkumulátortartó
fedelének eltávolításához ezt
a gombot kell megnyomnia.
Kamera gomb
Ezt a gombot hosszan lenyomva aktiválhatja
a fényképezŒ üzemmódot, és ezt
használhatja a felvétel elkészítéséhez is.
Hordpántfoglalat
Akkumulátorfedél
SIMkártyafoglalat
Akkumulátor
SIM-kártya foglalatok
Akkumulátorcsatlakozó
14
TöltŒcsatlakozó
(hálózati kábel)
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 15
Az F2400 jellemzŒi
1. Hangszóró
A felnyitott telefon
2. 10. Bal/Jobb választógomb: A képernyŒ
alján, közvetlenül felettük kijelzett funkciókat
valósítják meg.
1. Hangszóró
7. BelsŒ (fŒ) kijelzŒ
8. Navigációs
gombok
Menü Kapcsolatok
2. Bal
választógomb
9. MegerŒsítés
gomb
10. Jobb
választógomb
3. SzervezΠgomb
11. Letöltések
4. Küldés gomb
12. Befejezés /
Be- és
Kikapcsolás
gomb
5. Alfanumerikus
gombok
13. Törlés gomb
6. Mikrofon
14. Speciális
funkciógombok
3. SzervezŒ gomb Gyorsbillentyı a SzervezŒ
menühöz.
4. Küldés gomb: Tárcsázza a beírt számot, és
fogadja a beérkezŒ hívásokat.
Ha alapállapotban megnyomja ezt a gombot,
gyorsan elérheti a legutóbbi bejövŒ, kimenŒ
vagy nem fogadott hívásokat.
5. Alfanumerikus gombok: Számok, betık és
néhány speciális karakter beviteléhez.
6. Mikrofon: Igény esetén hívás közben
elnémítható.
7. BelsŒ (fŒ) kijelzŒ: Színesben jeleníti meg
a telefon állapotjelzŒ ikonjait, menüelemeit,
Web-információkat, képeket stb.
8. Navigációs gombok: Használatukkal
görgetheti a menüket, és mozgathatja kurzort.
15
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 16
Az F2400 jellemzŒi
9. MegerŒsítés gomb: Kiválasztja
a menüopciókat, és jóváhagyja a mıveletek
végrehajtását.
14. Speciális funkciógombok:
•
: Ezt a gombot hosszan lenyomva
beírhatja a nemzetközi
elŒhívószámnak megfelelŒ ”+”
karaktert.
•
: Amikor hosszú telefonszámot ír be,
szünet beiktatásához ezt a gombot
kell hosszan lenyomnia.
11. Letöltés gomb: Gyorsbillentyı a Letöltések
menühöz.
12. Befejezés/Be- és kikapcsolás gomb:
A hívás befejezéséhez vagy elvetéséhez,
valamint a készenléti módba történŒ
visszatéréshez használható. Hosszan
lenyomva a készülék be-, illetve
kikapcsolható.
13. Törlés gomb Minden megnyomásával
kitörölhetŒ egy karakter. Az összes bevitt
karakter törléséhez hosszan kell megnyomni.
Ezt a billentyıt használhatja akkor is, ha
vissza akar térni a képernyŒ elŒzŒ
állapotához.
16
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 17
Az F2400 jellemzŒi
A képernyŒn megjelenŒ információk
A következŒ táblázat a telefon képernyŒjén
megjelenŒ különbözŒ jelzéseket, ikonokat
mutatja be.
Ikon
Jelentése
Aktív rezgŒ üzemmód.
E-mail üzenet érkezett
Aktív Hangos üzemmód.
Ikonok a képernyŒn
Aktív néma üzemmód.
Ikon
Jelentése
A hálózati jel erŒsségét jelzi.
Aktív hívás.
Fülhallgató bekapcsolva.
Aktív Általános üzemmód.
Másik hálózat használata (roaming).
A push üzenet küldési szolgáltatás
elérhetŒ.
A GPRS-szolgáltatás elérhetŒ.
A készülék csatlakozik a WAP-ra.
Aktív ébresztŒfunkció.
A GPRS használata.
Akkumulátorszint-jelzŒ.
Jelzi, hogy belépett a Biztonság
menübe.
Szöveges üzenet érkezett
Hangüzenet érkezett
Jelzi hogy a Bluetooth funkció
aktíválva van.
17
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 18
Üzembe helyezés
A SIM-kártya és az akkumulátor
telepítése
Az akkumulátor eltávolítása elŒtt gyŒzŒdjön meg
arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van!
1. Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét.
Nyomja le az akkumulátor kioldó fület, majd
csúsztassa a telefon alsó része felé az
akkumulátortartó fedelét. Távolítsa el a fedelet.
n Megjegyzés Ha nem kapcsolja ki a telefont az
akkumulátor eltávolítása elŒtt, akkor
a telefon meghibásodhat.
18
2. Távolítsa el az akkumulátort.
Tartsa az akkumulátor felsŒ részét, és emelje
ki az akkumulátort a tartóból.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 19
Üzembe helyezés
3. Helyezze be a SIM kártyát.
Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a
kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM
kártya megfelelŒen legyen behelyezve, és az
arany érintkezŒ a kártyán lefelé nézzen. A SIM
kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza
ki ellentétes irányban.
4. Helyezze be az akkumulátort.
ElŒször az akkumulátor alsó részét helyezze
a tartóba. Nyomja le az akkumulátor felsŒ
részét, amíg helyére nem kattan.
5. Helyezze vissza az akkumulátortartó
fedelét.
A SIM kártya behelyezése
A SIM kártya eltávolítása
n Figyelem A SIM kártya fémérintkezŒje
könnyedén megsérülhet, ha
megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM
kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a
SIM kártyához mellékelt utasításokat.
Fektesse rá a fedelet a telefonra, majd
csúsztassa fel kattanásig.
19
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 20
Üzembe helyezés
Az akkumulátor töltése
Ha csatlakoztatni szeretné a hálózati adaptert
a telefonhoz, akkor be kell elŒtte helyeznie az
akkumulátort.
n Figyelem • Ne erŒltesse a csatlakozót, mert kárt
okozhat a telefonban és/vagy
a hálózati adapterben.
• FüggŒlegesen helyezze az
akkumulátortöltŒt a fali konnektorba.
• Ha nem a honos országban használja
a töltŒt, akkor használjon
csatlakozódugó adaptert.
• Ne távolítsa el az akkumulátort vagy
a SIM kártyát töltés közben.
n Vigyázat
1. Az ábrán látható nyílnak megfelelŒen nyomja
a hálózati adapter csatlakozóját a telefon
aljába, amíg helyére nem kattan.
2. Csatlakoztassa az adapter másik végét a
konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltŒt
használja.
3. Az akkumulátorikon mozgása a töltés
befejezésekor megáll.
20
• Vihar esetén szüntesse meg
a hálózati csatlakozóvezeték és a töltŒ
csatlakozását, hogy elkerülje
a tız kialakulását és az elektromos
áramütés.
• Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen
hegyes, éles tárgy az
akkumulátorhoz, mint például állatfog,
köröm. Fennáll a tız kialakulásának
veszélye.
• Ne indítson és fogadjon hívásokat
a telefon töltése közben, mert rövidre
zárhatja a telefont és/vagy elektromos
áramütést, vagy tüzet okozh
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 21
Üzembe helyezés
A töltŒ csatlakozásának
megszıntetése
1. Amikor a feltöltés befejezŒdött, a Töltés ikon
mozgó sávjai megállnak, és a képernyŒn
a “Tele” felirat jelenik meg.
2. Húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból,
majd a csatlakozó mindkét oldalán
elhelyezkedŒ szürke kioldógombokat
megnyomva vegye le a telefont a töltŒrŒl.
majd töltse fel újra az
akkumulátort. Az akkumulátor
eltávolítása és újbóli
visszahelyezése után szintén újra
fel kell tölteni a készüléket.
A telefon ki- és bekapcsolása
Hogyan kapcsolhatja be készülékét?
1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe, és
csatlakoztassa azt egy külsŒ áramforráshoz,
pl. hordozható adapterhez, szivargyújtó
csatlakozójához, autós készlethez; vagy
használjon feltöltött akkumulátort.
2. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot, míg az LCD-képernyŒ be nem
kapcsol.
n Megjegyzés • Az elsŒ használat elŒtt a telefont
teljesen fel kell tölteni!
• Töltés közben ne vegye ki sem az
akkumulátort, sem a SIM-kártyát!
3. A PIN-kód kérése funkció beállításától
függŒen szükséges lehet a PIN-kód beírása.
• Abban az esetben, ha az
akkumulátor nem megfelelŒen
töltŒdött fel, kérjük kapcsolja ki és
be telefonját a megfelelŒ gombbal,
21
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 22
Üzembe helyezés
Hogyan kapcsolhatja ki a készüléket?
PIN2-kód (4-8 számjegy)
1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot, míg az LCD-képernyŒ ki nem
kapcsol.
Némelyik SIM-kártyához PIN2-kód is tartozik,
amely a Számlainformáció és a Fix hívószám
funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók
csak akkor használhatók, ha a SIM-kártya
lehetŒvé teszi. További információt az operátortól
kaphat.
Hozzáférési kódok
A PIN-kód (Személyes Azonosító Szám)
megvédi SIM-kártyáját az illetéktelen
felhasználóktól. Ha beállítja a PIN-kód kérése
funkciót (Be), telefonja minden bekapcsoláskor
kérni fogja az azonosító számot. Ha letiltja (Ki),
a készülék közvetlenül, a PIN-kód kérése nélkül
kapcsolódik a hálózathoz.
PIN-kód (4-8 számjegy)
A PIN-kód (Személyes Azonosító Szám)
megvédi SIM-kártyáját az illetéktelen
felhasználóktól. Ha beállítja a PIN-kód kérése
funkciót (Be), telefonja minden bekapcsoláskor
kérni fogja az azonosító számot. Ha letiltja (Ki),
a készülék közvetlenül, a PIN-kód kérése nélkül
kapcsolódik a hálózathoz.
22
A PUK-kód (4-8 számjegy)
A PUK (PIN-feloldó kulcs) a zárolt PIN-kód
megváltoztatásához szükséges. A PUK-kód
a SIM-kártyához jár. Ha nem kapta meg, vagy
elveszítette a kódot, forduljon
a hálózatkezelŒhöz.
A PUK2-kód (4-8 számjegy)
A PUK2-kód némelyik SIM-kártyához jár, és
a zárolt PIN2-kód megváltoztatásához
szükséges. Ha elveszítette a kódot, szintén
a hálózatkezelŒhöz kell fordulnia.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 23
Üzembe helyezés
Biztonsági kód (4-8 számjegy)
A biztonsági kód megakadályozza a telefon
illetéktelen használatát. Alapbeállítása a ‘0000’,
és csak ezzel végezhetŒ a telefonban található
bejegyzések törlése, valamint a Beállítások
visszaállítása menü aktiválása. Ugyancsak ez
a kód szükséges a telefonzár funkció ki- és
bekapcsolásához, amellyel megakadályozható
a jogosulatlan telefonhasználat. A biztonsági kód
alapbeállítását a Biztonság menüben
módosíthatja.
Híváskorlátozási jelszó
A Híváskorlátozás funkció használatához jelszó
szükséges, melyet a hálózatkezelŒtŒl kap meg,
ha elŒfizet erre a szolgáltatásra. További
részletek a 72. oldalon találhatók.
23
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 24
Általános funkciók
Hívás kezdeményezése és fogadása
Híváskezdeményezés
3. Nyomja meg újra a Küldés
1. Kapcsolja be telefonját.
2. Írjon be egy telefonszámot a körzetszámmal
együtt.
] Tartsa nyomva a
szám törléséhez.
2. A felsŒ/alsó navigációs gombok segítségével
válassza ki a kívánt telefonszámot.
gombot a teljes
gombot.
Nemzetközi hívás kezdeményezése
1. A nemzetközi elŒhívószám beírásához nyomja
meg hosszan a
gombot. A ‘+’ karakterrel
automatikusan kiválasztja a nemzetközi hívás
kódját.
3. A szám hívásához nyomja meg a
gombot.
2. Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot
és a telefonszámot.
4. A hívás befejezéséhez használja a Befejezés
gombot
vagy a jobb választóbillentyıt
.
3. Nyomja meg a
Híváskezdeményezés a Küldés
gombbal
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg
a Küldés gombot (
). Ekkor megjelenik
az utolsó bejövŒ, kimenŒ, vagy nem fogadott
hívás telefonszáma.
24
gombot.
A hívás befejezése
Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a Befejezés (
) gombot.
Híváskezdeményezés a
telefonkönyvbŒl
A rendszeresen hívott személyek nevét és
telefonszámát elmentheti a SIM-kártyára és/vagy
a telefon memóriájába (Telefonkönyv). Úgy is
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 25
Általános funkciók
tárcsázhat egy számot, ha a Telefonkönyvben
egyszerıen kiválasztja a kívánt nevet.
HangerŒszabályzás
Ha hívás közben módosítani szeretné
a hangszóró hangerejét, használja az
oldalbillentyıket (
). A hangerŒ emeléséhez
nyomja meg a felsŒ, csökkentéséhez az alsó
oldalbillentyıt.
n Megjegyzés Ha hívásfogadásra a Bármely gomb
funkciót állította be (l.: 71. oldal),
akkor a
vagy a jobb
választóbillentyı kivételével minden
gomb alkalmas a hívás fogadására.
] Hívást akkor is fogadhat, ha
a telefonkönyvet vagy más menüfunkciót
használ.
] Fogadhat hívásokat mialatt a telefonkönyvet
vagy egyéb menüpontokat használ.
n Megjegyzés Készenléti üzemmódban az
oldalbillentyık a telefonkészülék
billentyıinek hangerejét szabályozzák!
2. A hívás befejezéséhez zárja le a készülék
fedelét, vagy nyomja meg a
gombot.
Hívásfogadás
Üzemmód kiválasztása (Gyors)
Hívás érkezésekor a készülék kicseng. Ha a hívó
fél azonosítható, telefonszáma (vagy ha
korábban elmentette, neve) megjelenik
a kijelzŒn.
Miután felnyitotta telefonját, az
üzemmódválasztás aktiválásához nyomja meg
hosszan a
gombot.
1. A hívás fogadásához nyissa fel telefonját.
(Akkor mıködik, ha a hívásfogadás módjánál
a „felnyitás” (Flip open) beállítást adta meg.
(L.: 71.o. [Menü 7-4-2])
JelerŒsség
A telefon LCD-kijelzŒjén látható a bejövŒ jelek
erŒssége. Ez - különösen épületekben ingadozó lehet. Az ablakhoz közelítve javulhat
a vétel.
25
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 26
Általános funkciók
Szövegbevitel
Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon
billentyızetét használva. Például neveket tárolhat
a telefonkönyvben, üzenetet írhat, naptár
eseményeket adhat meg, melyek mindegyike
szövegbevitelen alapul.
A következŒ szövegbeviteli üzemmódok
használhatók a telefonnal.
T9 üzemmód
Ez az üzemmód akár egyetlen billentyı
lenyomásával egész szavak beírását teszi
lehetŒvé. A billentyızet minden gombján több
betı található. A T9-es üzemmód használata
esetén a készülék automatikusan
összehasonlítja a beütött karaktert egy belsŒ
szótárral, és kiadja az annak megfelelŒ szót.
Ez a funkció prediktív szövegírás néven is
ismert
26
ABC-üzemmód
Ebben az üzemmódban betıket vihetünk be
a megfelelŒ billentyı egyszeri, kétszeri,
háromszori stb. lenyomásával, amíg a kívánt
betı meg nem jelenik.
Szám üzemmód
Ezzel a funkcióval számokat írhat be,
számjegyenként egy billentyınyomással. Ha
át szeretne váltani erre az üzemmódra, tartsa
lenyomva a
gombot, míg meg nem jelenik
az “123-üzemmód” felirat, mely után a
szövegbeviteli mezŒbe számokat írhat be.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 27
Általános funkciók
A szövegbeviteli mód megváltoztatása
1. Ha megnyitja
a szövegbeviteli mezŒt, az
LCD-kijelzŒ jobb felsŒ
sarkában megjelenik a
szövegbeviteli mód jele.
2. A
gomb megnyomásával
megváltoztathatja a
szövegbevitel módját.
A használatban lévŒ
szövegbeviteli módot az
LCD-képernyŒ jobb felsŒ
sarkában ellenŒrizheti.
Szövegbeviteli mód
1. Aktív T9-es üzemmódban a
-tŒl
-ig
terjedŒ billentyık valamelyikének
megnyomásával kezdheti el a szavak beírását.
Betınként egy gombot kell megnyomnia.
- A kijelzett szó a beírt betıknek megfelelŒen
folyamatosan változik. Mindaddig ne vegye
figyelembe a képernyŒ tartalmát, míg a
kívánt szó helyesen meg nem jelenik.
Opciók
Beszúrás
- Ha a szó a teljes begépelés után sem
megfelelŒ, egyszer vagy többször nyomja
meg a fel/le navigációs gombot, hogy
megnézhesse a lehetséges javaslatokat.
] A T9-es üzemmód használata
Példa:
A T9-es prediktív szövegbeviteli mód
segítségével a szavak beírása a lehetŒ
legkevesebb billentyınyomással végezhetŒ.
Amint megnyom egy gombot, a telefon a
beépített szótár alapján kiírja a további
lehetséges karaktereket. A szótár új elemekkel is
bŒvíthetŒ. Ahogy bŒvül a szótár, a kijelzett szó
mindig a legvalószínıbbnek ítélt lehetŒség
szerint változik.
Nyomja meg a
a Good megadásához.
gombokat
Nyomja meg a
[lefelé navigációs gomb] gombokat a Home
megadásához.
- Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja
hozzá az ABC üzemmóddal.
27
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 28
Általános funkciók
- A T9-es üzemmód nyelve választható.
Nyomja meg a bal választógombot [Opció],
majd jelölje ki a T9 languages (nyelvek)
menüt. Válassza ki a használni kívánt
nyelvet. A T9 ki opció választásával
kikapcsolhatja a T9-es üzemmódot. Gyári
beállítás szerint a T9-es szövegbeviteli mód
aktív állapotban van.
2. Adja meg a teljes szót, mielŒtt szerkeszt, vagy
töröl egy gombnyomást.
3. Minden szót a
(szóköz) billentyı
megnyomásával fejezhet be. Betık törléséhez
nyomja meg a
gombot. Tartsa nyomva
a
gombot, hogy folyamatosan törölje a
betıket.
n Megjegyzés Ha mentés nélkül ki akar lépni
a szövegbeviteli üzemmódból, nyomja
meg a
gombot. Ezzel a telefon
visszatér készenléti állapotba.
28
] Az ABC-üzemmód használata
Ebben az üzemmódban a kívánt szöveg a
tŒl
-ig terjedŒ gombokkal írható be.
1. Nyomja meg a megfelelŒ betıt ábrázoló
billentyıt
- az elsŒ feltüntetett betı beírásához egyszer,
- a másodikhoz kétszer,
- és így tovább.
2. Szóköz beillesztéséhez nyomja meg egyszer
a
billentyıt. A betık törlése a
gombbal lehetséges. A képernyŒ teljes
tartalmának törléséhez tartsa lenyomva a
gombot.
-
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 29
Általános funkciók
n Megjegyzés A következŒ táblázat további
információt tartalmaz az alfanumerikus
billentyıkkel elérhetŒ karakterekrŒl.
Karaterek a kijelzés sorrendjében
Gomb
] A szám üzemmód használata
Az 123 számbeviteli üzemmód segítségével
számokat írhat be a szöveges üzenetbe
(pl. telefonszámot).
. , / ? ! - : ' '' 1
. , / ? ! - : ' '' 1
A kívánt számjegyeknek megfelelŒ gombokkal
vigye be a számot, majd manuálisan váltson
vissza a kiválasztott szövegbeviteli módra.
A B C Á Â Ä Aˇ Ñ å â 2
a b c á â ä aˇ à ç ã 2
Kapcsolatok
DEFÉDë¢ù3
d e f é d d’ ´ û 3
GHIÍÎ4
ghiíî4
A neveket és a hozzájuk tartozó telefonszámokat
elsŒsorban SIM-kártyája memóriájában
rögzítheti.
JKL¸£5
jkl∏£5
MNOÓÖá≈Ô6
mnoóöŒƒÀô6
PQRSŸ¤ÂÍ·7
pqrs⁄fiÊ߉ß7
T U V Ú Ü Ù Ë T¸ Ò 8
t u v ú ü ı È t¸ Û 8
WXYZ¯è˚Î9
wxyz˘ê˝Ï9
Szóköz, 0
Szóköz, 0
Nagybetı
Kisbetı
A telefon saját memóriájában 200 név és
telefonszám tárolására van lehetŒség.
A Telefonkönyv menüben mind a SIM-kártya,
mind a telefon memóriája elérhetŒ.
29
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 30
Általános funkciók
A hívás közben használható menü
Hívásváltás
Telefonálás közben számos vezérlŒfunkció
továbbra is használható. Ezek hívás közbeni
eléréséhez nyomja meg a bal választógombot
[Opciók].
Két aktív hívás között a bal választógomb, majd
a Csere opció kiválasztásával válthat.
Zajló beszélgetés közben
Ha zajló beszélgetés közben készüléke bejövŒ
hívást jelez, és Ön fogadni szeretné azt,
egyszerıen nyomja meg a
gombot.
A készülék telefonálás közben is tudja
figyelmeztetni Önt az újabb bejövŒ hívásra.
A hangszóróban megszólal egy hangjelzés, és
a képernyŒn megjelenik a második hívás jelzése.
Ez a jellemzŒ a Hívásvárakoztatás, amely csak
akkor mıködik, ha a hálózat lehetŒvé teszi. A
funkció be- és kikapcsolásával kapcsolatos
részletek a 71. oldalon találhatók.
Beszélgetés közben a képernyŒn megjelenŒ
menü eltér a készenléti üzemmódban elérhetŒ
fŒmenütŒl. A továbbiakban ezeket az opciókat
mutatjuk be.
Második hívás kezdeményezése
A Telefonkönyv menübŒl kiválaszthatja azt
a számot, amellyel második hívást szeretne
kezdeményezni. Nyomja meg a jobb
választógombot, és jelölje ki a Keresés opciót.
Ha beszélgetés közben el akarja menteni a hívó
telefonszámát, nyomja meg a jobb
választógombot és lépjen az Új hozzáadása
opcióra.
30
BejövŒ hívás fogadása
Aktív hívásvárakoztatási funkció mellett a
gomb megnyomásával tartásba helyezheti az
elsŒ hívást és válaszolhat a másodikra.
Ugyancsak használható a bal választógomb,
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 31
Általános funkciók
majd a Tartás és Fogadás opció kiválasztása.
A folyamatban levŒ hívást be is fejezheti és
a várakoztatottat fogadhatja a bal választógomb,
majd a Befejezés és Fogadás opció
megnyomásával.
BejövŒ hívás elutasítása
A
gomb megnyomásával válasz nélkül
elutasíthat egy bejövŒ hívást.
Zajló beszélgetés közben a bal választógomb
megnyomásával [Menü], és a Konferencia/
Elutasítás opció kiválasztásával, vagy a
gomb megnyomásával utasíthatja el az újabb
bejövŒ hívást.
A mikrofon elnémítása
Beszélgetés közben a [Menü] gomb, majd
a Mute on (Elnémítás) kiválasztásával némíthatja
el, illetve a Mute off kiválasztásával kapcsolhatja
be újra a mikrofont. Kikapcsolt mikrofon esetén
beszélgetŒpartnere nem hallja Önt, Œ azonban
továbbra is hallható marad.
DTMF-hangok bekapcsolása telefonálás
közben
Ha telefonálás közben be szeretné kapcsolni
a DTMF-hangokat, nyomja meg a bal
választógombot, majd jelölje ki a DTMF be
opciót. A funkció kikapcsolása hasonló módon
történik. A DTMF-hangok lehetŒvé teszik az
automatikus telefonközpont használatát.
TöbbrésztvevŒs vagy
konferenciahívás
A többrésztvevŒs vagy konferenciaszolgáltatás
lehetŒvé teszi, hogy egyszerre több partnerrel
beszélgessen, ha hálózata ezt támogatja.
Konferenciabeszélgetés csak akkor jöhet létre,
ha legalább két fogadott - egy folyamatban levŒ
és egy várakoztatott - hívással rendelkezik. Ha
létrejött a többrésztvevŒs beszélgetés, ehhez a
kezdeményezŒ fél újabb hívásokat
csatlakoztathat, illetve bizonyos hívásokat
megszüntethet vagy leválaszthat (vagyis az adott
kapcsolatot megtartva kivonhatja a
konferenciabeszélgetésbŒl). Ezek a lehetŒségek
31
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 32
Általános funkciók
mind a hívás közbeni menübŒl érhetŒk el.
A beszélgetŒpartnerek száma legfeljebb öt lehet.
Ha Ön a kezdeményezŒ fél, akkor Ön irányítja a
hívásokat, és csak Ön vonhat be újabb
partnereket a beszélgetésbe.
Második hívás kezdeményezése
Akkor is kezdeményezhet hívást, ha már éppen
beszélget valakivel. Írja be a telefonszámot, és
nyomja meg a
gombot. Ha létrejött
a második kapcsolat, az elsŒ automatikusan
tartásba kerül. A két hívás között a bal
választógomb, majd a Csere opció segítségével
mozoghat.
A konferenciabeszélgetés kiépítése
A folyamatban levŒ hívás mellett helyezze
várakoztatásba a második hívást, majd nyomja
meg a bal választógombot, és jelölje ki
a Konferencia/Mind csatlakozik opciót.
32
A konferenciahívás várakoztatása
Nyomja meg a bal választógombot, és lépjen
a Konferencia / Mind tartva opcióra.
A konferenciabeszélgetés
újraaktiválása
Nyomja meg a bal választógombot, és lépjen
a Konferencia / Mind csatlakozik opcióra.
Újabb partnerek bevonása a
többrésztvevŒs beszélgetésbe
Ha újabb partnert kíván bevonni a már
folyamatban levŒ konferenciabeszélgetésbe,
nyomja meg a bal választógombot, és jelölje ki
a Konferencia / Mind csatlakozik opciót.
A konferenciahívás résztvevŒinek
megjelenítése
A konferenciahívás résztvevŒinek
telefonszámait a fel/le navigációs gombok
segítségével nézheti végig.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 33
Általános funkciók
Külön beszélgetés kezdeményezése
konferenciahívás közben
Ha a többrésztvevŒs hívás egyik tagjával privát
beszélgetést szeretne folytatni, állítsa be
a kijelzŒn telefonszámát, és nyomja meg a bal
választógombot. Válassza ki a Konferencia /
Bizalmas opciót, így a többi partner
várakoztatásba kerül.
A konferenciabeszélgetés befejezése
A konferencia kijelölt résztvevŒjével a
gombot megnyomva megszüntetheti
a kapcsolatot. A teljes beszélgetés
befejezéséhez nyomja meg a bal
választógombot, és jelölje ki a Konferencia /
Konferencia befejezése opciót. Ha a bal
választógomb megnyomása után kijelöli a
Konferencia / Hívások befejezése opciót,
szintén megszakít minden aktív és várakoztatott
hívást.
33
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 34
Menütérkép
1. Hangprofil (l. 38. o.)
3. Extrák (l. 43. o.)
1 RezgŒ hívásjelzés
1 Bluetooth
2 Néma
2 Számológép
3 Általános
3 Átváltás
4 Hangos
4 VilágidŒ
5 Fülhallgató
5 HangfelvevŒ
6 Memória állapota
2. Hívásinfó (l. 40. o.)
1 Nem fogadott
2 Fogadott
1 Kapcsolatok
3 Tárcsázott
2 Naptár
4 Hívás listák törlése
3 Jegyzet
5 Hívásdíj
6 GPRS infó
34
4. SzervezΠ(l. 46. o.)
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 35
Menütérkép
5. Üzenetek (l. 53. o.)
7. Beállítások (l. 68. o.)
1 Új üzenet
1 ÉbresztŒóra
2 BejövŒ
2 Dátum és idŒ
3 Vázlatok
3 Telefon
4 KimenŒ
4 Hívásbeállítás
5 Hangposta meghallgatása
5 Biztonság
6 CB üzenetek
6 Hálózat választás
7 Sablonok
7 Beállítások visszaállítása
8 Beállítás
8 GPRS beállítás
6. Kamera (l. 64. o.)
1 Kép készítése
2 Kép készítés sablonnal
3 Folyamatos kép készítés
4 Saját album
5 Beállítás
35
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 36
Menütérkép
8. Szolgáltatás (l. 76. o.)
9. Letöltések (l. 82. o.)
1 Internet
1 Játékok és …
2 SIM szolgáltatás
2 Képek
3 Hangok
36
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 37
Funkciók és opciók kiválasztása
A telefon számos funkciót kínál, mellyel testre
szabhatja a készüléket. Ezek a funkciók
menükben és almenükben találhatók, melyek két
funkciógombbal érhetŒk el. A két gombot a
és
szimbólum jelöli. Minden egyes
menü és almenü egy adott funkció beállításait
jeleníti meg és módosítja.
Menü
Kapcsolatok
A funkciógombok szerepe az aktuális kontextustól
függŒen változik. A felirat az alsó sorban a gombok
felett a gombok funkcióját jelzi.
Nyomja meg a bal
funkciógombot a
menü használatához.
Nyomja meg a jobb
funkciógombot a nevek
megjelenítéséhez.
37
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 38
Hangprofil
Menü 1
A Hangprofil menüben meghatározhatja
a különbözŒ események, környezeti feltételek
vagy hívócsoportok esetén alkalmazandó
hangjelzéseket.
Hat gyári beállítás áll rendelkezésre: RezgŒ
hívásjelzés, Néma, Általános, Hangos és
Fülhallgató. Minden profil testre szabható.
Nyomja meg a bal funkciógombot [Menü], majd
válassza a Hangprofil opciót a fel/le navigációs
gombokkal.
Bekapcsol
Menü 1-x-1
1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a bekapcsolni
kívánt profilt, majd nyomja meg a bal
funkciógombot
[Kiválaszt], vagy az OK
gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.
Testre szab
Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában.
Miután megnyomta a bal funkciógombot
,
vagy az OK gombot, válassza a Testre szab
opciót. Megjelennek a hangprofil beállítási opció.
Állítsa be az opciókat tetszés szerint.
] Hívásjelzés: BejövŒ hívás esetén a telefon
hangjelzésének a környezethez legjobban illŒ
típusát választhatja ki.
] CsengŒhang: Válassza ki a csengŒhangot
a listából.
] CsengŒhangerŒ: Állítsa be
a csengŒhangerŒt.
] Üzenet jelzés: Állítsa be az üzenet érkezésére
figyelmeztetŒ jelzés típusát.
] Üzenethang: Itt állíthatja be a szöveges
üzenet érkezésére figyelmeztetŒ jelzŒhang
dallamát.
] Billentyıhang: Kiválaszthatja
a gombnyomások hangját.
38
Menü 1-x-2
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 39
Hangprofil
] GombhangerŒ: Itt állíthatja be
a gombnyomások hangerejét.
] Flip hang: Kiválaszthatja a flip hangját
a környezetnek megfelelŒen.
] Effekt hangerŒ: Kiválaszthatja az effektek
hangerejét.
] Be/ki kapcsolás hangerŒ: Kiválaszthatja
a csengŒhangerŒt a telefon be/kikapcsolásakor.
] Áuto válasz: Ez a funkció csak autós
kihangosító készlet vagy fülhallgató
csatlakoztatásakor aktív.
Átnevez
Menü 1-x-3
Megváltoztathatja a hangprofil nevét.
n Megjegyzés A Csak rezgŒ, Néma és Fülhallgató
profilok nem nevezhetŒk át.
1. A profil nevének megváltoztatásához jelölje ki
a profilt a listában, majd a bal funkciógomb
vagy az OK gomb megnyomása után
válassza az Átnevezés opciót.
2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az
OK gombot, vagy a bal funkciógombot
[OK].
• Ki: Még ha a telefon csenget is, nem történik
automatikus hívásfogadás.
• 5 mp után: 5 másodpercnyi csengetés után
a telefon automatikusan fogadja a hívást.
• 10 mp után: 10 másodpercnyi csengetés
után a telefon automatikusan fogadja
a hívást.
39
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 40
Hívásinfó
Menü 2
Csak akkor ellenŒrizheti a nem fogadott, fogadott
és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja
a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást
a szolgáltatási területen belül.
Nem fogadott
Menü 2-1
Fogadott
Menü 2-2
Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott hívást
tekintheti meg.
• Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll,
felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott
hívást tekintheti meg.
• Megadhat egy új nevet a számhoz, és
elmentheti a telefonkönyvbe.
• Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll,
felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
• Üzenetet küldhet a számra.
• Megadhat egy új nevet a számhoz, és
elmentheti a telefonkönyvbe.
• Üzenetet küldhet a számra.
• Törölheti a hívást a listából.
• Törölheti a hívást a listából.
Tárcsázott
Menü 2-3
Ebben a menüben a legutolsó 10 tárcsázott
hívást tekintheti meg.
• Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll,
felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
• Megadhat egy új nevet a számhoz, és
elmentheti a telefonkönyvbe.
• Üzenetet küldhet a számra.
• Törölheti a hívást a listából.
40
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 41
Hívásinfó
Hívás listák törlése
Menü 2-4
Törölheti a Nem fogadott, és Fogadott listákat.
Egyszerre törölheti a Tárcsázott, vagy Minden
hívást.
Hívásdíj
IdŒtartam
Menü 2-5
Menü 2-5-1
Ez a funkció lehetŒvé teszi, hogy megtekintse
bejövŒ és kimenŒ hívások idŒtartamát.
A hívásszámlálók nullázhatók. A következŒ
számlálók állnak rendelkezésre.
] Utolsó hívás: Az utolsó hívás hossza.
] Minden hívás: A számláló utolsó nullázása
óta fogadott és kezdeményezett összes hívás
idŒtartama.
] Fogadott: A bejövŒ hívások idŒtartama.
] Tárcsázott: A kimenŒ hívások idŒtartama.
] Mindent töröl: Az összes számláló nullázható
a bal funkciógombbal
[Igen].
Minden költség
Menü 2-5-2
A funkció lehetŒvé teszi, hogy ellenŒrizze az
utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévŒ
költséget és törölheti a számlálót. A számláló
törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.
Beállítások
(SIM függŒ)
Menü 2-5-3
] Díjszabás: Beállíthatja a pénznemet és
egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a
költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy
egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2
kódra.
] Összeg beállítása: Ez a hálózati szolgáltatás
lehetŒvé teszi a hívások költségének
korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az
Olvas opciót választja, akkor megjelenik
a felhasználható egységek száma. Ha
a Beállít opciót választja, akkor beállíthatja
a költségkorlátot.
41
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 42
Hívásinfó
] Auto kijelzés: Ez a hálózati szolgáltatás
automatikusan megjeleníti az utolsó hívások
költségét. Ha a Be menüpontot választja,
akkor megjelenik a hívás költsége, amikor
befejezi a hívást.
GPRS infó
Menü 2-6
EllenŒrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok
mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti,
hogy mennyi ideje van bejelentkezve.
Hívás idŒtartama
Menü 2-6-1
EllenŒrizheti az Utolsó hívás, és az Minden
hívás idŒtartamát. A hívásszámlálók törölhetŒk.
Adat mennyiség
Menü 2-6-2
EllenŒrizheti a Elküldött, Fogadott vagy Mind
mennyiségét, és Mindet töröl a számlálókat.
42
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:47 PM
Page 43
Extrák
Menü 3
Bluetooth
Menü 3-1
A Bluetooth technológia lehetŒvé teszi, hogy az
egymás közelében található mobileszközök,
kiegészítŒ egységek és számítógépek
közvetlenül, vezeték nélkül kommunikáljanak. Ez
a mobiltelefon támogatja a Bluetoothon keresztüli
csatlakozást, így könnyen használható a
megfelelŒ, szintén Bluetooth-kompatibilis
kihangosítókkal, számítógép-alkalmazásokkal,
stb.Továbbá Bluetooth-on keresztül fényképeit is
kinyomtathatja ha a nyomtatója is támpgatja a
Bluetooth-t.
Kéz nélküli eszközök
Menü 3-1-2
Ebben a listában találja a Bluetooth telefonnal
kompatibilis kihangosítókat.
Ha kiválasztja a Saját eszközöket vagy a Kéz
nélküli eszközöket akkor a következŒ
menüpontokat érheti el.
• Kapcsolódás/Kapcsolat bontása: ElérhetŒvé
válik a kapcsolódás a Bluetooth eszközhöz.
• Új hozzáadása: Új Bluetooth eszközöket
kereshet.
• Név hozzárendelése: Megváltoztathaja a
Bluetooth eszköz nevét
n Megjegyzés Támogatott Bluetooth szoftver
(Bluetooth stacks) DUN: WIDCOMM
Bluetooth for Windows 1.4 és 3.0
• Beállítás jogosultként: Beállíthatja az eszközt
jogosultként két Bluetooth eszköz között.
Saját eszközök
• Minden szolg.: LehetŒvé teszi hogy lássa az
összes Bluetooth által támogatott szolgáltatást.
Menü 3-1-1
Itt megtekinthetŒk mindazok az eszközök,
amelyek a Bluetooth telefonnal használhatók.
• Törlés: Törölheti a Bluetooth eszközt.
• Mindet törli: Törli az összes listázott Bluetooth
eszközt.
43
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 44
Extrák
Beállítások
Menü 3-1-3
Beállíthat új eszközt ami Bluetooth kompatibilis.
Ha már van regisztrált eszköz akkor a jelszó
megadása után kapcsolódhat hozzá. (a jelszó
általában: 0000)
Bluetooth beállítása
Be/ki kapcsolhatja a Bluetooth szolgáltatást.
Saját telefon láthatósága
Beállíthatja hogy készüléke más eszközök
számára látható vagy rejtett legyen.
Saját telefon neve
Beállíthatja, hogy mi legyen a készüléke neve.
(Alapértelmezett név: F2400)
Számológép
3. Adja meg a számokat.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg
az
[Eredm.] gombot.
5. Nyomja meg a
[Töröl] gombot, vagy
adjon meg újabb számokat a mıvelet
ismétléséhez.
6. A számológép funkció befejezéséhez nyomja
meg a
[Vissza] gombot.
n Megjegyzés Használja a
gombot a számok
vagy jelek törléséhez. Ha a
gombot nyomja meg, akkor negatív
számokat adhat meg. Ha a
gombot nyomja meg, akkor decimális
számokat adhat meg.
Menü 3-2
Ebben a menüpontban alapvetŒ matematikai
mıveleteket végezhet el, mint például +, –, x, ÷:
Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.
1. A számokat adja meg a számgombokkal.
44
2. Használjon a navigációs gombot az elvégezni
kívánt mıvelet kiválasztásához.
Átváltás
Menü 3-3
Ebben a menüpontban különféle
mértékegységeket válthat át. 4 különbözŒ típus
közül választhat: Hossz, Terület, Tömeg és
Térfogat.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 45
Extrák
1. A négy típus közül az
választhat.
[Egység] gombbal
2. Állítsa be a konvertálandó értéket a
,
.
Felvétel
Menü 3-5-1
A készülékkel hangos emlékeztetŒ üzeneteket is
készíthet.
3. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a
,
gombokkal.
1. Ha a felvétel elindult, az üzenet felvételi és
hátralévŒ ideje kerül megjelenítésre.
4. EllenŒrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó
átkonvertált értéket. Megadhat egy decimális
számot a
gombbal.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor
nyomja meg a
[Ment] gombot.
VilágidŒ
Menü 3-4
Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi
idejét ellenŒrizheti.
1. A
,
gombokkal válassza ki a kívánt
idŒzónához tartozó várost.
3. Nevezze el a felvételt, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
Listát mutat
Menü 3-5-2
A telefon megjeleníti a hangfelvételek listáját.
Lejátszhatja és Törölheti a tárolt
hangfelvételeket.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város
idejére a
[Beáll.] gombbal.
Memória állapota
HangfelvevŒ
EllenŒrizheti minden egyes tároló, és a SIM
memória kapacitását, kihasználtságát. Beléphet
minden egyes tároló menüjébe.
Menü 3-5
Lehetséges 10 darab, egyenként 20
másodperces hangfelvétel készítése és
lejátszása.
Menü 3-6
45
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 46
SzervezŒ
Kapcsolatok
Menü 4
Menü 4-1
n Megjegyzés Készenléti üzemmódban nyomja meg a
jobb oldali funkciógombot
[Kapcsolatok] a közvetlen
hozzáféréshez.
Keres
(Hívás telefonkönyvbŒl)
Menü 4-1-1
1. Válassza a Keres opciót a bal oldali
funkciógombbal
[Kiválaszt] vagy [OK].
] Szerkeszt: Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét,
telefonszámát, csoportját, karakterét és képét
a navigációs gombbal.
] Rövid üzenet írása/ Multimédiás üzenet
írása: Miután megtalálta a keresett számot,
üzenetet küldhet a kiválasztott számra.
] Küldés Bluetooth-on keresztül: Küldhet
telefonkönyv adatot olyan eszközre amely
támogatja a Bluetooth eszközök közötti
adatfogadást.
2. Adja meg annak a nevét, akinek a
telefonszámát vagy e-mail címét meg szeretné
keresni, vagy válassza a
[Lista] opciót
a telefonkönyv megtekintéséhez.
] Másol: Ebben a menüpontban másolhatja
a telefonkönyv bejegyzést a memóriából
a SIM kártyára, vagy vissza.
n Megjegyzés Azonnali keresést végezhet, ha
megadja a keresni kívánt név, vagy
szám kezdŒbetıjét.
] FŒ szám: Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy
irodai számot, melyet gyakran használ. ElŒször
a fŒ szám jelenik meg, ha beállította.
3. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni,
másolni vagy hangmintához szeretné rendelni,
nyomja meg az
[Opciók] gombot. Az
alábbi menü jelenik meg.
46
] Töröl: Itt törölhet bejegyzéseket.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 47
SzervezŒ
Új bejegyzés
Menü 4-1-2
kapacitása a kártya típusától függ. A telefon
memóriájába mentett nevek 20 karaktert
tartalmazhatnak. A SIM kártyában tárolható
karakterek száma a kártya típusától függ.
Ékezetes karakterek (öüó úéá í) bevitelekor
a beírható bet k vagy számok mennyisége
csökkenhet .
1. Válassza az Új bejegyzés menüpontot, és
nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a használni kívánt memóriát: SIM
vagy Telefon. Ha a telefonmemóriát választja,
akkor meg kell jelölnie egy fŒszámot.
a. Nyomja meg az
megadásához.
[OK] gombot a név
b. Nyomja meg az
[OK] gombot, majd
adja meg a telefonszámot.
c. Nyomja meg az
[OK] gombot.
d. Megadhat egy csoportot a bejegyzéshez
a
,
gombokkal.
e. Megadhat egy karaktert a bejegyzéshez
a
,
,
,
gombokkal.
Hívócsoport
Menü 4-1-3
A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját
csoportot is létrehozhat. Egy csoport 20 személyt
tartalmazhat.
] Csoport tagok: Szerkesztheti, törölheti és
másolhatja a hívócsoportot
] Csoport csengŒhang: Kiválaszthat egy
csengŒhangot minden egyes csoporthoz.
] Csoport ikon: Kiválaszthat egy szimbólumot
minden egyes csoporthoz.
] Új tag felvétele: Csoporttagokat vehet fel.
A csoportok tagjainak száma nem haladhatja
meg a 20-at.
] Tag törlése: Eltávolíthatja a tagot a csoport
taglistából. A név és a szám továbbra is
a telefonkönyvben marad.
] Átnevez: Megváltoztathatja a csoport nevét.
47
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 48
SzervezŒ
Gyorshívás
Menü 4-1-4
Ezzel a menüponttal
gombok
bármelyikét hozzárendelheti egy név
bejegyzéshez. A bejegyzések tárcsázásához
tartsa nyomva az adott gombot 2-3 másodpercig.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Kapcsolatok]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.
2. Válassza a Gyorshívás menüpontot, és
nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
3. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni,
válasszon az (Üres) helyet, majd
a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza
ki a telefonkönyvbŒl.
4. Válasszon egy gyorshívót, majd válassza
a Szerkeszt vagy Töröl opciót a név
szerkesztéséhez.
Beállítások
Menü 4-1-5
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Kapcsolatok]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.
2. Válassza a Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
] Mentés
Válassza ki a Memória beállítás opciót, majd
nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
- Ha a Vegyes opciót választja, akkor egy
bejegyzés
hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy
hova tárolja.
- Ha a SIM vagy Telefon opciót választja,
a telefon a SIM kártyára, vagy a telefonra
tárolja az új bejegyzést.
] Keresés
Válassza ki a Keresés opciót, majd nyomja
meg a
[Kiválaszt] gombot.
48
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 49
SzervezŒ
- Ha a Vegyes opciót választja, akkor a telefon
megkérdezi a keresés helyét.
- Ha a Név vagy Szám opciót választja,
a telefon a bejegyzést a nevek vagy számok
között keresi.
] Nézetek
Válassza ki a Megjelenítési opciók opciót,
majd nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
- Ha a Csak név opciót választja, akkor a
telefon csak a nevet jeleníti meg.
Mindet másol
Menü 4-1-6
Ebben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM
kártyára másolhatja, és fordítva.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Kapcsolatok]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.
2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és
nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot. Az
alábbi menü jelenik meg.
- Ha a Képekkel opciót választja, a telefon
a karakterinformációt és képet is megjelenít.
• SIM-rŒl telefonra: A bejegyzéseket a SIM
kártyáról a telefon memóriájába másolhatja.
- Ha a Név és szám opciót választja a nevek
számmal együtt jelennek meg.
• Telefonról SIM-re: A bejegyzéseket a
telefonról a SIM kártyára másolhatja.
3. A következŒ almenük jelennek meg.
• Eredeti megtartása: Az eredeti és a másolt
számok is megmaradnak a tárolókban
• Eredeti törlése: Az eredeti számok törlésre
kerülnek és a másolt számok megmaradnak
a tárolókban
49
F2400 hungary_1229
2006.2.13
9:21 AM
Page 50
SzervezŒ
Mindet töröl
Menü 4-1-7
Ebben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket törölheti a telefon memóriájából
vagy a SIM kártyáról. A funkció használatához
szüksége lesz a Biztonsági kódra.
Információ
Menü 4-1-8
] SDN
Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató
által kínál szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM
kártya támogatja).
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Kapcsolatok]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban, és válassza a Mindet töröl
menüpontot, majd nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Kapcsolatok] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban, és válassza az
Információ menüpontot.
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót.
2. Lapozzon az SDN opcióhoz, majd nyomja
meg az
[Kiválaszt] gombot.
3. Adja meg a biztonsági kódot. A
megerŒsítéshez nyomja meg az
[OK]
gombot, a törlésbŒl való kilépéshez pedig a
[Vissza] gombot.
3. Az elérhetŒ szolgáltatások neve jelenik
meg.
4. A
,
válassza ki a szolgáltatást,
majd nyomja meg a
[Hívás] gombot.
] Memória
Ebben a menüben ellenŒrizheti a SIM kártya
és a telefon memóriájának kihasználtságát.
50
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 51
SzervezŒ
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Kapcsolatok] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban. Válassza az
Információ menüpontot, és nyomja meg
a
[Választ] gombot.
2. Válassza a Memóriaállapot menüpontot, és
nyomja meg az
[OK] gombot.
] Saját szám (SIM kártyafüggŒ szolgáltatás)
A SIM kártyán ellenŒrizheti saját
telefonszámát.
Naptár
A telefon hangjelzéssel figyelmezteti, ha beállítja
a jegyzethez.
Nap, hónap, és év megváltoztatása.
Gomb
Magyarázat
A SzervezŒ menübe lépve egy naptár jelenik
meg. A képernyŒ felsŒ részén látható a dátum.
A képernyŒ alsó részén ikonok szimbólumok
jelennek meg (idŒzítŒ, jegyzet). Ha új dátumot
választ, a képernyŒ annak megfelelŒen frissül.
Az adott nap megkereséséhez egy négyzet alakú
kurzort használhat. Ha a napon rózsaszínı
kurzort lát, akkor az adott napra valamilyen
programja van. Ezzel a funkcióval gyorsan
megtalálhatja az emlékeztetŒket és találkozókat.
Magyarázat
Hetente
Havonta
Naponta
Naptár üzemmódban nyomja meg az
[Opciók] gombot.
Bej. hozzáad.
Menü 4-2
Gomb
Évente
Menü 4-2-1
A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy
jegyzetet adhat. Maximum 20 jegyzetet készíthet.
Adja meg a tárgyat, majd nyomja meg az
[OK] gombot. Adja meg az információkat a
következŒ részben: IdŒ, Ismétlés és ÉbresztŒ.
51
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 52
SzervezŒ
Mutat
Menü 4-2-2
Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó
jegyzetet. Használja a
,
tgombokat
a jegyzetlista kereséséhez. Ha hangjelzést állít
be a jegyzethez, akkor a hangjelzés szimbólum
megjelenik. Ilyenkor, ha megnyomja a
[Kiválaszt] gombot, részleteiben láthatja
a jegyzetet. Nyomja meg az
[Opciók]
gombot a jegyzet törléséhez, szerkesztéséhez.
Mindet mutat
Menü 4-2-3
Megmutatja az összes jegyzetet. Használja a
,
gombokat a jegyzetlista
kereséséhez. Nyomja meg a
[Kiválaszt]
gombot a részletek megtekintéséhez.
Lejártak törlése
Menü 4-2-4
Törölheti a múltbéli emlékeztetŒket, melyekre
már felhívta a készülék a figyelmet.
Mindet töröl
Az összes jegyzetet törölheti.
52
Menü 4-2-5
Jegyzet
1. Válassza a Jegyzet opciót a
gombbal.
Menü 4-3
[Kiválaszt]
2. Ha üres, akkor vegyen fel újat az
[Új bejegyzés] gombbal.
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
n Megjegyzés Ha meg akarja változtatni a
szövegbeviteli üzemmódot, akkor
nyomja meg a
gombot.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 53
Üzenetek
Menü 5
Nyomja meg a menü gombot (
), és a
navigációs billentyık segítségével válassza ki az
Üzenetek menüt.
felszabadul a memória, minden kézbesítetlen
SMS-üzenet megérkezik (feltéve, hogy elegendŒ
hely áll rendelkezésre).
Új üzenet
1. Gépelje be üzenetét. A szövegbeviteli
módokról a 26-29. oldalon olvashat.
Rövid üzenet írása
Menü 5-1
Menü 5-1-1
A készülék hangposta érkezését jelzŒ és SMSüzenetek fogadására alkalmas, melyek hálózati
szolgáltatások. További információt a
hálózatkezelŒtŒl kaphat.
Ezek hálózati szolgáltatások. További
információért keresse fel hálózatkezelŒjét.
Ha a
ikon jelenik meg a képernyŒn,
hangpostája érkezett. A
új szöveges üzenet
érkezését jelzi. Ha megtelt az üzeneteket tároló
memória, megjelenik az errŒl szóló felirat, a
ikon villogni kezd, és a készülék nem tud további
üzenetet fogadni. A régi üzenetek törléséhez a
BejövŒ menü Törlés opcióját használhatja. Ha
2. Miután befejezte üzenetét, a megfelelŒ opció
kiválasztásához nyomja meg a bal
választóbillentyıt [Opciók].
Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
] Küld: Írja be a számot, vagy válassza ki a
telefonkönyvbŒl, illetve az utolsó hívások
listájából. Egy üzenet egyszerre legfeljebb öt
telefonszámra küldhetŒ el. Nyomja meg bal
választógombot [Opciók]. Ekkor a következŒ
almenük jelennek meg:
① Küldés (ez csak akkor jelenik meg, ha már
beírta a telefonszámot)
➁ Utolsó hívások
➂ Keresés
] Ment: Ha késŒbb szeretné elküldeni az
üzenetet, ebben a menüben elmentheti.
53
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 54
Üzenetek
] Betıtípus: Kiválaszthatja a betıtípus Méretét
és Típusát.
3. A jobb választóbillentyı megnyomásával
[Beszúrás], csatolt fájlt is küldhet üzenetével.
] Szín: Kiválaszthatja az elŒtér és a háttér
Színét.
] Szimbólum: A szimbólum menüvel speciális
karaktereket illeszthet be.
] Figyelem!: Ezen opció használatakor
a rendelkezésre álló, karakterek száma
csökken!
] Kép: Ez a menüpont lehetŒvé teszi képet
tartalmazó szöveges üzenetek küldését és
fogadását. A telefonban számos gyárilag
telepített kép található, melyeket tetszés szerint
helyettesíthet vagy kiegészíthet más forrásból
képekkel.
] Igazítás: Kiválaszthatja az üzenet
elrendezését: jobbra, középre vagy balra
igazított.
] Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat a
szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a
szerkesztési üzemmód Prediktív.
] T9 nyelvek: Ebben a menüben megadhatja a
T9-essel használni kívánt nyelvet. Ha ki
szeretné kapcsolni ezt az üzemmódot, lépjen a
T9 ki menüpontra.
] Kilép: Ha üzenet szerkesztése közben
kiválasztja ezt az opciót, felfüggesztheti az
üzenetírást, és visszaléphet az elŒzŒ ablakra.
Az üzenet nem kerül mentésre
54
] Hang: Itt SMS-üzeneteihez hangot is társíthat.
] Szövegsablonok: Ebben a menüben a
készülékben található típusüzenetek közül
választhat.
] Kapcsolatok: Ez a menü lehetŒvé teszi, hogy
üzenetéhez telefonszámot csatoljon a
telefonkönyvbŒl.
] Aláírás: Névjegyét az aláírás menüben
csatolhatja az üzenethez.
F2400 hungary_1229
2006.2.13
9:53 AM
Page 55
Üzenetek
Multimédiás üzenet írása
Menü 5-1-2
A multimédiás üzenet tartalmazhat szöveget,
képeket és/vagy hangklipeket. Ez a funkció csak
akkor mıködik, ha a hálózatkezelŒ vagy a
szolgáltató lehetŒvé teszi. Csak a multimédiás
vagy e-mail üzenetekkel kompatibilis készülékek
fogadhatnak és küldhetnek multimédiás
üzeneteket.
1. Írja be a szöveges üzenetet. A jobb
választógombbal viheti be a szimbólumokat,
számokat és emoticonokat, de használhatja a
T9-es szövegbeviteli módot is. Miután beírta a
szöveges üzenetet, nyomja meg a bal
választógombot [Kész].
2. Adjon képet és/vagy hangot az üzenethez. A
következŒ szakaszt a fel/le navigációs
gombokkal érheti el.
3. A kurzorral a
ikonra mutatva, majd az OK
vagy a bal választógombot [Kiválasztás]
megnyomva diát is adhat az üzenethez.
Ugyanez a jobb választógomb [Menü]
segítségével is elvégezhetŒ.
4. Nyomja meg bal választógombot [Opciók].
Ekkor az alábbi lehetŒségek közül választhat:
] Küld: többféle számra vagy e-mailcímre.
] Megtekintés: megjeleníti az elküldeni kívánt
multimédiás üzenetet.
] Ment: a multimédiás üzenetet a Piszkozatok
vagy a Sablonok mappába menti.
] Dia hozzáadása: Az adott dia elé vagy mögé
újat szúrhat be.
] Diára lépés: a következŒ vagy elŒzŒ dia
megjelenítése.
] Dia törlése: törli a kiválasztott diát.
] Dia formátumának beállítása
- Idözítés beállítása: IdŒzítŒt állíthat be az
oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.
- Szöveg- és képcsere: Az üzenet szöveg és
kép pozíciójának cseréje.
] Média eltávolítása: a diáról eltávolíthat képi
és hangadatokat. Ez az opció csak akkor
elérhetŒ, ha vannak médiafájlok.
55
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 56
Üzenetek
] Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat
szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a
szerkesztés üzemmód Prediktív.
] T9 nyelvek: Ebben a menüben megadhatja a
T9-essel használni kívánt nyelvet. A prediktív
beviteli mód a ’T9 off’ kiválasztásával
kapcsolható ki.
] Kilép: Ha üzenet szerkesztése közben
kiválasztja ezt az opciót, felfüggesztheti az
üzenetírást, és visszaléphet az elŒzŒ ablakra.
Az üzenet nem kerül mentésre.
5. Nyomja meg a jobb választógombot
[Beszúrás], mellyel szimbólumokat,
fényképeket, képfelvételt, hangot és
hangmemót illeszthet a szövegbe. Az üzenetet
a telefonkönyvbŒl is kiegészítheti.
BejövŒ
Menü 5-2
A beérkezett szöveges és
személyhívó-üzenetekben kereshet is, és
tartalmukat megjelenítheti. A beérkezett üzenetek
dátum szerinti sorrendben jelennek meg.
56
Ikon
Jelentése
Olvasott SIM-üzenet
Nem olvasott SIM-üzenet
Olvasott üzenet
Nem olvasott üzenet
Olvasott kézbesítési értesítés
Nem olvasott kézbesítési értesítés
n Note Megjegyzés A SIM-üzenet a SIM-kártya
memóriájába mentett üzeneteket jelenti. A
hálózat megkülönbözteti a SIM-kártyára
mentett üzeneteket a normál üzenetektŒl.
Minden fogadott üzenet esetében az alábbi
opciók közül választhat:
Nyomja meg a bal választóbillentyıt [Opciók].
] Mutat: itt válaszolhat a beérkezett üzenetre.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 57
Üzenetek
Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A
bejövŒ üzenetek között kerül eltárolásra. Minden
üzenettípust külön ikon segítségével azonosíthat.
Az ikonok pontos jelentését a következŒ táblázat
mutatja.
Ha a telefonon a „Nincs hely üzenet számára”
üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek,
hangok és alkalmazások törlésével juthat
memóriához.
] Továbbküid: A beérkezett üzenetet
továbbküldi más címzetteknek.
] Válasz: tárcsázza az üzenet küldŒjének
telefonszámát.
] Kivonat: az üzenetbŒl kiemelhet képet,
hangot, szöveges weboldalt, vagy a feladó
e-mailcímét stb.. Ezek az információk és
tartalmak a Saját mappa, a Telefonkönyv, vagy
a KönyvjelzŒk adatai közé kerülnek.
] Töröl: Törli a kiválasztott üzenetet a
beérkezett üzenetek közül.
] Információ megtekintése: megjeleníti a
beérkezett üzenetre vonatkozó információkat.
Ikon
Jelentése
Olvasott multimédia üzenet
Nem olvasott multimédiás
üzenetek
Olvasottként jelölt multimédiás
üzenetek
Nem olvasottként jelölt
multimédiás üzenetek
• Válasz: Válaszolhat a küldŒnek.
• Továbbküid: A kijelölt üzenetet továbbíthatja
más címzetteknek.
• Válasz: Felhívhatja az üzenet küldŒjét.
• Töröl: Törölheti az aktuális üzenetet.
• Kivonat: Kimásolja a képeket vagy hangokat,
amik a Saját mappába vagy a Telefonkönybe
kerülnek elmentésre.
57
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 58
Üzenetek
• Információ megtekintése: Információt
tekinthet meg a fogadott üzenetekrŒl; KüldŒ
címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet
esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus,
üzenetméret.
Vázlatok
Menü 5-4
Ebben a menüben megtekintheti az elküldött
üzenetek listáját és tartalmát, és ellenŒrizheti,
hogy az üzenetküldés sikeres volt-e.
Az alábbi lehetŒségek közül választhat:
Menü 5-3
Ebben a menüben a piszkozatként mentett
üzenetek listája látható, melyben a fel/le
navigációs billentyık segítségével mozoghat.
Minden egyes piszkozat esetében az alábbi
opciók állnak rendelkezésre:
] Mutat: megjeleníti a piszkozatként mentett
üzeneteket.
] Szerkeszt: elküldés elŒtt befejezheti az üzenet
szerkesztését.
] Töröl: eltávolítja az adott üzenetet.
] Információ megtekintés: itt ellenŒrizheti az
adott üzenet készítésének dátumát és
idŒpontját, valamint a fájl méretét.
] Mindet töröl: az összes üzenetet eltávolítja a
Piszkozatok mappából.
58
KimenŒ
Ikon
Jelentése
Elküldött SIM-üzenet
Elküldött üzenet
] Továbbküid: További címzetteknek
továbbíthatja az üzeneteket.
] Töröl: Törli a kiválasztott üzenetet a KimenŒ
mappából.
Ezt használhatja az elküldött üzenetek
megtekintésére. Minden elküldött üzenet mellett
látható a kézbesítést jelzŒ ikon.
Ikon
Jelentése
Elküldve
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 59
Üzenetek
• Töröl: Törölheti az aktuális üzenetet.
• Továbbküid: További címzetteknek
továbbíthatja az üzeneteket.
• Mutat: megjeleníti a kimenŒ üzenetekre
vonatkozó információkat: a tárgyat (csak
multimédiás üzenetnél), az üzenet készítésének
dátumát és idŒpontját, az üzenet típusát,
valamint a fájl méretét.
Hangposta meghallgatása
Menü 5-5
Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi
lehetŒvé (amennyiben ez az Ön hálózatában
endelkezésre all). MielŒtt ezt a lehetŒséget
használhatná, el kell kérnie a hangpostaközpont
számát a hálózatkezelŒtŒl.
Új hangüzenet érkezése esetén a kijelzŒn a
szimbólum jelenik meg. A készülék helyes
konfigurálásához szükséges részletekrŒl
érdeklŒdjön a szolgáltatónál!
CB üzenetek
(hálózatfüggŒ)
Menü 5-6
küldi a mobiltelefon-felhasználóknak. Ezek olyan
általános jellegı információkat tartalmaznak, mint
pl. az idŒjárás-, vagy a közlekedési
helyzetjelentés. Minden információtípushoz egy
szám tartozik, melynek beírásával elérheti a
szolgáltatót. Ha információs üzenet érkezik, errŒl
vagy értesítést olvashat a kijelzŒn, vagy rögtön
megnézheti magát az üzenetet. Információs
üzenetek megtekintésekor a következŒ
lehetŒségek közül választhat:
Olvas
Menü 5-6-1
Ha cellainfo üzenet érkezett és kiválasztja az
Olvas opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor
az üzenet megjelenik a kijelzŒn.
Témák
Menü 5-6-2
Új témák létrehozásához nyomja meg a bal
választógombot [Opció], és válassza ki az Új
hozzáadása menüt. Ha vannak már témái,
ezeket kiiktathatja, szerkesztheti, vagy törölheti a
bal választógombbal [Opciók].
A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató
59
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 60
Üzenetek
Sablonok
Menü 5-7
Ebben a listában elŒre szerkesztett üzenetek
találhatók. Ezeket megtekintheti és módosíthatja,
vagy új sablonokat hozhat létre. Két sablontípus
közül választhat: szöveges és multimédiás.
Szövegsablonok
Menü 5-7-1
• Kérem, hívjon vissza.
• Késni fogok. Ott leszek.
• Hol vagy?
• Már úton vagyok.
kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.
] Üzenet írása
- Rövid üzenet írása: Itt a kiválasztott
üzenetsablont elküldheti SMS-ben.
- Multimédiás üzenet írása: Ezt használhatja
a kiválasztott sablonüzenet MMS-ben
történŒ elküldéséhez.
] Hozzáad: Itt hozhat létre új típusüzenetet.
] Töröl: a kiválasztott elem tŒrlése a sablonok
közül.
] Mindet töröl: az összes sablon törlése.
• Nagyon surgos.Kérem, vegye fel a
kapcsolatot.
Multimédiás sablon
• Szeretlek.
] Megtekintés: bemutatja a multimédiás üzenet
piszkozatát.
A Sablonok menüben a következŒ lehetŒségek
közül választhat:
] Megnéz: itt megtekintheti a kiválasztott
üzenetet.
] Szerkeszt: Ezt használhatja új üzenet
írásához, vagy a szövegsablon-listából
60
Menü 5-7-2
] Ment: a multimédiás üzenetet a Piszkozatok
vagy a Sablonok mappába menti.
] Dia hozzáadása: az adott dia elé vagy mögé
újat szúr be.
] Diára lépés: a következŒ vagy elŒzŒ dia
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 61
Üzenetek
Beállítás
megjelenítése.
] Dia törlése: eltávolítja a kijelölt diát.
] Dia formátumának beállítása: itt beállíthatja a
dia dátumozását, szövegezését, az üzenet
tartalmát jobbra, balra, fölülre, vagy alulra
rendezheti.
] Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat a
szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a
szerkesztési üzemmód Prediktív.
] T9 nyelvek: Válasszon T9 beviteli
üzemmódot.
] Kilép: kilép a menübŒl.
Aláírás
Menü 5-7-3
Az Aláírás menüben létrehozhatja saját
névjegyét. Billentyızze be nevét, mobil, otthoni
és munkahelyi telefonszámát, fax-számát és
e-mail címét.
Szöveges üzenet
Menü 5-8
Menü 5-8-1
] Üzenet típusa:
Szöveg, Hang, Fax, Orsz. szem.h., X.400,
E-mail, ERMES
Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget
különféle formátumokba alakíthatja. A funkció
további részleteivel kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.
] Érvényességi idŒtartam: Ezzel a funkcióval
azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet
meddig tárolódjon az üzenetközpontban,
mielŒtt sikeresen elküldésre kerül.
] Kézbesítési jelentés: Ha ezt a funkciót
bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével
kapcsolatban.
] Válasz ua. központon keresztül: Ezzel a
funkcióval az üzenet elküldése után
átvállalhatja a válasz költségeit.
61
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 62
Üzenetek
] SMS központ: SMS üzenetek küldése elŒtt
ebben a menüpontban adhatja meg az SMS
üzenetközpont telefonszámát.
] Hálózat beállítása: Ha kiválasztja a
multimédia üzenet szervert, akkor megadhat
egy URL címet a szervernek.
Multimédiás üzenet
] Engedélyezett típusok
Menü 5-8-2
] Prioritás: Beállíthatja a kiválasztott üzenet
prioritását.
Személyes: Személyes üzenet.
] Érvényességi idŒtartam: Ezzel a funkcióval
azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet
meddig tárolódjon az üzenetközpontban,
mielŒtt sikeresen elküldésre kerül.
Információ: Szükséges információ.
] Kézbesítési jelentés: Ha ezt a funkciót
bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével
kapcsolatban.
] Autom. letöltés: Ha bekapcsolja,
automatikusan fogadja a multimédia
üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést kap
az üzenetek érkezésérŒl, majd utána
ellenŒrizheti az értesítést. Ha a csak honos
hálózatot választja, akkor a multimédia
üzeneteket a honos hálózattól függŒen
fogadhatja.
62
Hirdetés: Reklámüzenet.
Központ száma
Menü 5-8-3
Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót
támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a
szimbólum megjelenik a képernyŒn. Lépjen
kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a
szolgáltatás részletei tekintetében, hogy
megfelelŒen tudja beállítani telefonját.
] Hazai: Meghallgathatja a hangpostákat a
Honos kiválasztásával.
] Barangolás: Még külföldön is meghallgathatja
hangpostáját, ha a barangolás szolgáltatás
támogatott.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 63
Üzenetek
CB üzenetek (hálózatfüggŒ)
Menü 5-8-4
] Fogadás
Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon
fogadja a szolgáltató üzeneteit.
Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon
nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.
] Figyelem!
Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben
ékezetes karaktereket használ (öüóŒúéáıí),
akkor az üzenet küldése vagy mentésekor
ezen betık, ékezet nélkül kerülnek elküldésre
illetve elmentésre!
] Figyelmeztetés
Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon
hangjelzést ad, ha cellainfó üzenet érkezik.
Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon
nem ad hangjelzést, ha cellainfó üzenet
érkezik.
] Nyelvek
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki]
opcióval. Utána a cellainfó üzenet a
kiválasztott nyelven jelenik meg.
Push üzenetek (hálózatfüggŒ)
Menü 5-8-5
Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az
üzeneteket, vagy nem.
63
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 64
Kamera
Menü 6
A kamera funkcióval képeket készíthet
emberekrŒl, eseményekrŒl utjai során.
Kép készítése
Menü 6-1
• Kép készítése Kamera opció megnyitásával
1. Válassza a Kép készítése menüt, majd nyomja
meg a
. gombot. Ha közvetlenül ebbe a
menübe szeretne lépni, akkor tartsa nyomva a
gombot hosszabb ideig.
2. Fókuszáljon a készíteni kívánt képre, majd
nyomja meg az
gombot.
3. Ha el szeretné menteni, nyomja meg a
vagy
gombot.
n Megjegyzés Beállíthatja a képméretet, fényerŒt,
színezetet és zoomot a navigációs
gombokkal (
vagy
).
] Zoom [
]: LehetŒvé teszi a zoom érték
beállítását x1 és x5 között felbontástól
függŒen.
] Szín [
]: 3 beállítás lehetséges: színes,
szépia és fekete/fehér.
64
] FényerŒ [
]: A bal/jobb navigációs
gombbal állítsa be a fényerŒt. 5 szint áll
rendelkezésre: -2, -1, 0, +1, +2.
] Önkioldó [
]: Beállíthatja a késleltetési idŒt
(kikapcsol, 3 és 5 másodperc). A készülék
fényképez a beállított idŒ után.
] Memóriaállapot [
]: EllenŒrizze az új
képekhez rendelkezésre álló memóriát.
] Vaku [
]: Beállíthatja a vakut, ha sötét
helyen készít fényképet.
] Felbontás [
]: Beállíthatja a képméretet.
A Magas (640x480), Közepes (320x240),
Alacsony (128x160) és Telefonkönyv (48x48)
közül választhat.
] KépminŒség [
]: Kiválaszthatja a
képminŒséget az Alap, Normál és Finom közül.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 65
Kamera
• Fényképezés zárt flip esetén
Kép készítés sablonnal
Láthatja saját magát a másodlagos LCD kijelzŒn,
amikor önarcképet készít.
Számos háttérrel készíthet képet. Tovább,
kiválaszthat egy képkockát a navigációs gombbal
(
vagy
).
1. Tartsa hosszan nyomva a [ ] gombot.
2. Válassza ki a Kép készítése opciót az oldalsó
hangerΠgombbal [ ], majd nyomja meg a
[ ] gombot.
3. Fókuszáljon a fényképezni kívánt tárgyra,
majd nyomja meg a [ ] gombot. A kép
automatikusan mentésre kerül.
• Kép készítése: Bekapcsolja a Kép készítése
üzemmódot.
• Diavetítés: Diavetítéshez hasonlóan tekintheti
meg az Album képeit.
Menü 6-2
n Megjegyzés Ebben az üzemmódban nem
változtathatja meg a felbontást.
Folyamatos kép készítés
Menü 6-3
Maximum 9 képet készíthet sorozatban, egy
alkalommal. Egy kép elkészítése után
megtekintheti azt a bal funkciógombbal
. El
is mentheti a bal funkciógombbal
.
n Megjegyzés Ha a 320x240 felbontást választotta,
akkor csak 6 képet készíthet. 128x160
felbontás esetén áll rendelkezésre a 9
kép.
• Lámpa: Bekapcsolja a vakut.
• Vissza: Visszalépés az elŒzŒ menübe.
65
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 66
Kamera
Saját album
Menü 6-4
Megtekinthet és elküldhet egy képet. Mindezek
mellett beállíthatja az ablakot háttérként.
Összes kép
Menü 6-4-1
] Mentés mint háttérkép: Beállíthat egy képet
háttérként.
] Diavetítés: Automatikusan diavetítésként
tekintheti meg a képeket.
] Töröl: Törölhet egy képet.
Megtekintheti minden képet sorrendben.
] Cím szerkesztés: Szerkesztheti a kép címét.
Általános képek
Megtekintheti az összes képet, kivéve a keret és
telefonkönyv képeket.
] Információ megtekintése: Információt
jeleníthet meg a címrŒl, méretrŒl, és a
fényképezés dátumáról, idejérŒl.
Kép sablonnal
] Védelem: Zárolhatja a képet, hogy véletlenül
ne törölhesse le.
Menü 6-4-2
Menü 6-4-3
Megtekinthet minden keretképet.
• Beáll.
] BöngészŒ nézet: Megtekinthet maximum 9
indexképet a képernyŒn.
] Multimédiás üzenet írása: Képet küldhet
MMS üzenetben.
] Küldés Bluetooth-on keresztül: Küldhet
képet Bluetooth-on keresztül.
Telefonkönyv kép
Menü 6-4-4
Megtekinthet minden telefonkönyv képet.
] Mentés mint háttérkép: Beállíthat egy képet
háttérként.
] Diavetítés: Automatikusan diavetítésként
tekintheti meg a képeket.
] Töröl: Törölhet egy képet.
] Cím szerkesztés: Szerkesztheti a kép címét.
66
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 67
Kamera
] Információ megtekintése: Információt
jeleníthet meg a címrŒl, méretrŒl, és a
fényképezés dátumáról, idejérŒl.
] Védelem: Zárolhatja a képet, hogy véletlenül
ne törölhesse le.
Beállítás
Memória állapot
Menü 6-5
Menü 6-5-1
EllenŒrizheti a teljes, használt és szabad
memóriakapacitást.
Album törlése
Menü 6-5-2
Törölhet minden memóriába mentette képet.
Autom. mentés
Menü 6-5-3
Automatikusan elmenti a fényképezett képeket.
67
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 68
Beállítások
Menü 7
A következŒ menükben saját igényeinek
megfelelŒen végezze el a beállításokat.
1. Nyomja meg a
üzemmódban.
[Menü] gombot készenléti
2. Nyomja meg a
gombot a Beállítások
közvetlen eléréséhez.
ÉbresztŒóra
Menü 7-1
5 ébresztési idŒpontot állíthat be a funkció
segítségével.
1. Válassza a Be opciót, és adja meg az
ébresztés idŒpontját.
2. Válassza ki az ébresztŒ ismétlŒdését:
Egyszer, HétfŒ-Péntek, HétfŒ-Szombat és
Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja
meg az
[OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja meg
az
[OK] gombot.
] Figyelem!
A készülék kikapcsolt állapotban nem tud
ébreszteni!
Dátum és idŒ
Menü 7-2
A dátummal és idŒvel kapcsolatos funkciókat
állíthatja be.
Dátum beállítás
Menü 7-2-1
Megadhatja az aktuális dátumot.
Dátumformátum
Menü 7-2-2
Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a
NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN.
(N: nap / H: hónap / É: év)
IdŒ beállítás
Menü 7-2-3
Megadhatja a pontos idŒt.
IdŒformátum
Menü 7-2-4
Választhat a 12 és 24 órás idŒformátum közül.
68
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 69
Beállítások
Telefon
Menü 7-3
Ezzel a funkcióval a telefon beállításait
változtathatja meg.
KijelzŒ
Menü 7-3-1
] Háttérkép: Kiválaszthatja a készenléti
üzemmódban látható háttérképet.
- BelsŒ kijelzŒ
- KülsŒ kijelzŒ
Alapértelmezett
A
vagy a
megnyomásával képet vagy
animációt választhat ki tapétának.
Saját mappa
Képet vagy animációt választhat ki
tapétának.
] Készülék sémája: 4 színséma közül
választhat, tiszta stílus, stílus törlése, papír és
metál stílus.
] Háttérszöveg: Ha a Be opciót választja, akkor
szerkesztheti a készenléti üzemmódban
megjelenŒ szöveget.
] Háttérvilágítás: Beállíthatja a világítási idejét a
kijelzŒnek.
] Információs ablak: Megtekintheti a
kiválasztott menü állapotát, mielŒtt megnyitja a
menüt. Az állapot kijelzŒ alján látható.
] Hálózat neve: Ha a Be opciót választja, a
hálózat neve (a szolgáltató elnevezése)
megjelenik a belsŒ LCD képernyŒn.
Nyelv
Menü 7-3-2
Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon
menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv
megadás üzemmódot is befolyásolja.
Hívásbeállítás
Menü 7-4
Ezzel a funkcióval a hívások beállításait
változtathatja meg, ha megnyomja a
[Választ] gombot a Beállítások menüben.
69
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 70
Beállítások
Átirányítás
Menü 7-4-1
A hívásátirányítás szolgáltatás lehetŒvé teszi a
bejövŒ hanghívások, faxhívások és adathívások
átirányítását egy másik számra. A részletekkel
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat
szolgáltatójával.
Az almenük
Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi
vannak.
• Bekapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás aktiválása.
] Minden hívás: Minden telefonhívást átirányít.
Hangposta
] Ha foglalt: Átirányítja a hívást foglalt jelzés
esetén
Az üzenet átirányítása egy központba. Ez a
szolgáltatás nem elérhetŒ a Minden adathívást
és a Minden faxhívást pontokból.
] Nincs válasz: Átirányítja a hívást, ha Ön nem
veszi fel.
] Nem elérhetŒ: Átirányítja a hívást, ha a
készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi
tartományon kívül van.
] Minden adat: Feltétel nélküli átirányítás egy
olyan számra, melynek PC csatlakoztatása
van.
] Minden fax: Feltétel nélküli átirányítás egy
olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.
] Összes kikapcsolása: Minden átirányítást
töröl.
70
Más szám
Írja be az átirányítás telefonszámát.
Kedvenc
Választhat az 5 utolsó átirányításhoz használt
telefonszám közül.
• Kikapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás kikapcsolása.
• Állapot
A megfelelŒ szolgáltatás állapotának
lekérdezése.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 71
Beállítások
Válasz mód
Menü 7-4-2
] Flip nyitás: Ha ezt a funkciót választja, a
hívásokat egyszerıen a flip nyitásával is
fogadhatja.
] Beállítás hálózat szerint: Ha ezt a funkciót
választja, akkor telefonszámát a két vonal
szolgáltatás alapján küldi el, mint például az
1-es vagy 2-es vonal.
] Bármely gomb fogad: Ha ezt a funkciót
választja, a hívásokat a
[Vége] gomb
kivételével bármelyik gomb megnyomásával
fogadhatja.
Hívásvárakoztatás
] Normál: Ha ezt a funkciót választja, a
hívásokat csak a
[Hívás] gombbal
fogadhatja.
] Kikapcsol: A hívásvárakoztatás szolgáltatás
kikapcsolása.
Saját szám küldése
(Hálózat- és elŒfizetés-függŒ
szolgáltatás)
Menü 7-4-3
] Be: Ha ezt a funkciót választja, híváskor a
telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek.
Telefonszáma megjelenik a hívott fél
telefonján.
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
Menü 7-4-4
] Bekapcsol: A hívásvárakoztatás szolgáltatás
bekapcsolása
] Állapot: A hívásvárakoztatás szolgáltatás
állapotának ellenŒrzése.
Percjel
Menü 7-4-5
Ha a Be beállítást választja, minden perc
elteltével rövid hangjelzést hallhat.
] Ki: Ha ezt a funkciót választja, híváskor a
telefon nem küldi el telefonszámát a hívott
félnek.
71
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 72
Beállítások
Automata újrahívás
Menü 7-4-6
] Be: Ha ezt a funkciót választja, a telefon
sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.
] Ki: Ha ezt a funkciót választja, a telefon
sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli
meg.
Biztonság
PIN kód kérése
Menü 7-5
Menü 7-5-1
Ebben a menüben állíthatja be, hogy
bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha
a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a
PIN kód bevitelére.
1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a
Biztonság menüben, majd nyomja meg a
[Kiválaszt] gombot.
2. Válassza a Be/Ki opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor
szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon
bekapcsolásakor.
72
4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3
alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül.
Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon,
akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha
rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal,
akkor a telefon zárolása nem oldható fel.
Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Telefonzár
Menü 7-5-2
Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a
telefon illetéktelen használatát. Amikor
bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot
kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus
opciót választja, a telefon csak SIM kártya
cseréjekor kér kódot.
Híváskorlátozás
Menü 7-5-3
A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja,
hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/
fogadni lehessen a telefonnal. A funkcióhoz
szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A
következŒ almenük láthatók.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 73
Beállítások
] Minden kimenŒ: Minden kimenŒ hívás tiltása.
] Nemzetközi: Nemzetközi kimenŒ hívások
tiltása.
] Barangoláskor nemzetközi: Minden
nemzetközi kimenŒ hívás tiltása barangoláskor.
] Minden bejövŒ: Minden bejövŒ hívás tiltása.
] Barangoláskor bejövŒ: Minden bejövŒ hívás
tiltása barangoláskor.
] Mindet töröl: Minden hívástiltás törlése.
] Jelszó váltás: Megváltoztathatja a
híváskorlátozás jelszavát.
Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás
jelenlegi állapotát.
Fix hívószám
(SIM kártya-függŒ)
Menü 7-5-4
Ezzel a funkcióval bizonyos számokra
korlátozhatja a kimenŒ hívásokat. A számok
beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.
] Aktivál: A kimenŒ hívások korlátozása a
megadott telefonszámra.
] Kilép: A híváskorlátozás törlése.
A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:
] Hívószámlista: Megtekintheti, szerkesztheti és
törölheti a Fix hívószámok listáját.
• Bekapcsol
Kódváltás
Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál,
akkor használhatja ezt a korlátozást.
• Kikapcsol
Kikapcsolhatja a funkciót.
Menü 7-5-5
A PIN a személyi azonosító szám rövidítése,
melyet az illetéktelen használat megelŒzésére
lehet használni.
Ebben a menüben a következŒ kódokat
változtathatja meg: PIN2 kód, Biztonsági kód.
• Állapot
73
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 74
Beállítások
1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági
kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti
kódot, majd nyomja meg az
[OK]
gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN2 kódot,
és ellenŒrizze.
Hálózat választás
Menü 7-6-1
A telefon automatikusan keres és választ a
területen elérhetŒ hálózatok közül. Ha egyszer
az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon
akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha
ki-, majd bekapcsolja.
74
Menü 7-6-2
A telefon megkeresi az elérhetŒ hálózatok
listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a
használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak
van barangolási szerzŒdése a honos hálózattal.
A telefon lehetŒvé teszi másik hálózat
választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.
Menü 7-6
Ebben a menüpontban állíthatja be azt a
hálózatot, melyhez manuálisan, vagy
automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás
általában Automatikus.
Automatikus
Kézi
Kedvelt
Menü 7-6-3
Összeállíthat egy listát az elŒnyben részesített
hálózatokról, és a telefon megpróbál elŒször
ezekhez csatlakozni, mielŒtt más hálózatot
keresne. Ez a lista a telefonban elŒre tárolt
hálózati listából állítható össze.
Beállítások visszaállítása
Menü 7-7
Ebben a menüpontban a telefon összes
eállítását a gyári értékekre állíthatja vissza.
Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód
beírása.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 75
Beállítások
GPRS beállítás
Menü7-8
A környezetnek megfelelŒen beállíthatja a GPRS
szolgáltatást.
75
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 76
Szolgáltatás
Ebben a menüben különbözŒ WAP (Wireless
Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki
információkat, híreket, idŒjárás-jelentést és
repülŒtéri információkat érhet el. Ezeket a
szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra
tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.
HálózatkezelŒjével, választott szolgáltatójával
egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetŒségét
és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató
ellátja Önt a szolgáltatások használatához
szükséges útmutatásokkal is.
Ha csatlakozott az Internethez, a honlap
megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ.
Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL
megadásával. A böngészŒbŒl történŒ kilépéshez
nyomja meg a
gombot. A telefon visszatér
készenléti állapotba.
Navigálás a WAP böngészŒvel
Az Interneten szörfözhet a telefon gombjaival,
vagy a WAP böngészŒ menüvel.
76
Menü 8
A telefon gombjainak használata
Az Internetes szörfözéskor a telefon gombjai
másképp mıködnek a telefon üzemmódhoz
képest.
Gomb
Ismertetés
A tartalomterületet görgeti
soronként
Visszatér az elŒzŒ oldalra
Opciókat választ és mıveleteket
erŒsít meg
A WAP böngészŒ menü használata
Számos opció áll rendelkezésre a mobil Internet
használata közben.
n Megjegyzés A WAP böngészŒ menüje változó lehet
a böngészŒ verziójától függŒen.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 77
Szolgáltatás
Internet
Menü 8-1
KezdŒlap
Menü 8-1-1
Az aktuális profil által meghatározott
kezdŒlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató
határozza meg a kezdŒlapot, ha Ön nem teszi
meg egy aktív profilban.
KönyvjelzŒk
Menü 8-1-2
Ez a menü lehetŒvé teszi a kedvenc weboldal
URL címének eltárolását, hogy késŒbb
egyszerıen hozzáférjen. A telefon számos elŒre
eltárolt bejegyzést tartalmaz. Ezek az elŒre
eltárolt bejegyzések nem törölhetŒk.
* Tipp: Használja az
és
gombot
szimbólumok megadásához.
A „ . ” Megadásához nyomja meg az
gombot.
KönyvjelzŒ kiválasztása után a következŒ opciók
állnak rendelkezésre.
] Kapcsolódás: Kapcsolódás a kiválasztott
honlaphoz.
] Hozzáad: Ha új könyvjelzŒt szeretne
létrehozni, válassza ezt az opciót.
] Szerkeszt: Itt megszerkesztheti a kijelölt
könyvjelzŒ URL-jét és nevét.
Bejegyzés létrehozása
] Töröl: A kiválasztott elem törlése a
könyvjelzŒk közül.
1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
[Opciók].
Mindet töröl: Az összes könyvjelzŒ törlése.
2. Válassza az Új bejegyzés opciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és a
bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK
gombot.
Profilok
Menü 8-1-3
Egy profil hálózati információt tartalmaz az
Internethez történŒ csatlakozáshoz. Minden profil
a következŒ almenüket tartalmazza:
77
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 78
Szolgáltatás
] Bekapcsol: A kiválasztott profil aktiválása.
] Beállítás: A kiválasztott profil WAP beállításait
szerkesztheti, illetve változtathatja meg.
- KezdŒlap: Itt állíthatja be a kapcsolat
létrehozásakor automatikusan letöltött
weblap címét. Nem kell a „http://” elŒtaggal
kezdenie a címet, a WAP böngészŒ
automatikusan hozzáadja az elŒtagot.
- Adatátvitel: Beállíthatja a vivŒ
adatszolgáltatást.
1 Adat
2 GPRS
- Adat beállítások: Csak akkor jelenik meg,
ha az adat beállítást választotta vivŒként.
IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.
Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver
(NEM a WAP átjáró) felhasználó
azonosítóját.
78
Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM
a WAP átjáró) jelszavát.
Hívástípus: Válassza ki az adathívás
típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)
Hívás sebessége: Adja meg az adatátviteli
sebességet.
Várakozási idŒ: A beállított várakozási idŒ
eltelte után a szolgáltatás nem fog a
rendelkezésére állni, ha ezen idŒ alatt nem
történt adat bevitel, vagy adat átvitel.
- GPRS beállítások: Csak akkor jelenik meg,
ha a GPRS beállítás választotta vivŒként.
IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.
APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver
(NEM a WAP átjáró) felhasználó
azonosítóját.
Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM
a WAP átjáró) jelszavát.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 79
Szolgáltatás
- Kapcsolat típusa: A kapcsolat típusa
Ideiglenes és Folyamatos lehet a hálózati
átjáró típusától függŒen.
Folyamatos
Kapcsolt folyamatos adatátvitel, azonban
nagyobb hálózati forgalmat generál.
Ideiglenes
Csatlakozásmentes szolgáltatás.
Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a
másodlagos DNS szerver IP címét.
- Biztonságos beállitások: A használt
átjárónak megfelelŒen Be- vagy
Ki-kapcsolhatja ezt az opciót.
- Kepék mutatása: Beállíthatja, hogy a WAP
oldalakon megjelenjenek-e a képek, vagy
sem.
] Átnevez: A Profil nevét szerkesztheti itt.
HTTP
] Töröl: A Profilt törölheti itt.
A kliensek szerverhez csatlakoztatása
közvetlenül HTTP használatával.
] Hozzáad: Kézzel hozzáadhat egy új profilt.
- Proxybeállitások
IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.
Port: Adja meg a proxy szerver port számát.
- DNS beállitások
Elsödleges kiszolgáló: Adja meg az
elsŒdleges DNS szerver IP címét.
URL-re lép
Menü 8-1-4
Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetszŒ
weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL
címét.
Gyorsítótár
Menü 8-1-5
A gyorsítótár tárolja ideiglenesen a letöltött
Weboldalakat. Ebben a menüben ürítheti ki a
gyorsítótár tartalmát, vagy változtathatja meg a
gyorsítótárüzemmódot.
79
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 80
Szolgáltatás
] Gyorsítótár ürítése: A cache memória
tartalma törlŒdik.
] Gyorsítótár ellenŒrzése: Itt állíthatja be, hogy
a böngészŒ mikor ellenŒrizze a cache
tartalmát.
n Megjegyzés A gyorsítótár egy puffermemória, mely
adatok ideiglenes tárolására
használható.
Cookie beállítások
Menü 8-1-6
Biztonsági tanúsítvány
Menü 8-1-7
Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok
listája.
] Hatóság: Megtekintheti a telefonban tárolt
hatósági bizonyítványokat.
] Személyes: Megtekintheti a telefonban tárolt
személyes bizonyítványokat.
Profilok visszaállítása
Menü 8-1-8
A használt információk vagy szolgáltatások
mentésre kerülnek a telefon gyorsítótárjában.
Törölheti a profilokat, hogy visszatérjen az
eredeti beállításokhoz.
] Cookie-k törlése: Minden cookie-ba mentett
tartalmat töröl.
BöngészŒ verziója
] Cookie-k ellenŒrzése: EllenŒrzi, hogy
használatban van-e a cookie.
80
Menü 8-1-9
Megjelenik a WAP BöngészŒ verziója.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 81
Szolgáltatás
SIM szolgáltatás
Menü 8-2
Szolgáltatója különleges alkalmazásokat kínálhat
a SIM kártyán, mint például otthoni
bankhasználat, tŒzsde, stb. Ha elŒfizetett az
egyik ilyen szolgáltatásra, akkor a szolgáltatása
neve megjelenik a fŒmenüben. A SIM
szolgáltatások menüben telefonját felkészítette
minden jövŒbeli eseményre, és támogatja a
szolgáltatója által kínált frissítéseket is. A további
információk tekintetében lépjen kapcsolatba a
szolgáltatóval.
81
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 82
Letöltések
Játékok és …
Saját játékok és …
Menü 9
Menü 9-1
Menü 9-1-1
Ebben a menüben a telefonra telepített Java
alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy
törölheti a letöltött Java alkalmazásokat, vagy
beállíthatja a csatlakozási opciót. A letöltött
alkalmazások mappákba kerülnek rendezésre.
Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
[Kiválaszt] a kiválasztott mappa megnyitásához,
vagy a midlet elindításához. A bal oldal
funkciógombbal
[Menü] a következŒ menük
állnak rendelkezésre.
n Megjegyzés Bármilyen JAVA játék letöltése után
nyomjon "OK" gombot a fŒkönyvtárba
való mentéshez.
] Indít: Elindítja a kiválasztott alkalmazást.
] Info: Az alkalmazásra vonatkozó információk
megjelenítése.
] Opciók: Egyes Java alkalmazásoknak
adatkapcsolatra van szüksége. Válassza ezt
az opciót a csatlakozás beállításához.
82
- Mindig: A csatlakozás azonnal, értesítés
nélkül létrejön.
- Kérdez: A készülék kérdést tesz fel a
csatlakoztatás elŒtt.
- Soha: A kapcsolódás nem engedélyezett.
n Megjegyzés Nem távolíthatja el vagy nevezheti át
az elŒre telepített mappát, vagy a
játékot a mappában.
A JAVATM a Sun Microsystems által kifejlesztett
technológia. A Java MIDlet - a Java Applet
szabványos Netscape vagy MS Internet
Explorer böngészŒkkel történŒ letöltéséhez
hasonló módon - WAP-szolgáltatással
rendelkezŒ telefonról tölthetŒ le.
A szolgáltatótól függŒen minden Java-alapú
program, mint pl. Java játékok letölthetŒk és
futtathatók a telefonkészülék segítségével. A
már letöltött Java program megtekinthetŒ a
Saját játékok és … menüben, ahonnan azok
kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetŒk.
A telefonra mentett Java programfájlok .JAD
vagy .JAR formátumúak.
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 83
Letöltések
n Megjegyzés • A JAR-fájl a Java program
tömörített formátuma, a JAD
kiterjesztés pedig leíró fájlt jelöl,
amelyben minden részletes
információ megtalálható. Letöltés
elŒtt megtekinthet minden
részletes leírást a JAD-fájlban.
• Akkor sem kompatibilis minden
Java alkalmazás minden
telefonnal, ha a szabványos
J2ME nyelven készült, mert
használhatnak specifikus
könyvtárakat (API). Ha egy nem
kifejezetten erre a telefonra
fejlesztett Java alkalmazást tölt le,
akkor kikapcsolási és lefagyási
problémákat tapasztalhat, amikor
újra kell indítani a telefont
(eltávolítva, majd visszahelyezve
az akkumulátort). Ezeket a
problémákat inkompatibilis
programok okozzák, és nem
jelenti a telefon meghibásodását.
Profilok
Menü 9-1-2
Ebben a menüben ugyanazok a beállítások
érvényesek, mint az Internet menüben. Új
alkalmazások letöltéséhez WAP-kapcsolat
szükséges.
Képek
Menü 9-2
Hálózati szolgáltatások segítségével képeket
tölthet le telefonjára. Ezeket a képeket elküldheti
a Bluetooth segítségével ill. MMS-ként továbbá
beállíthatja háttérképként.
Hangok
Menü 9-3
Hálózati szolgáltatások segítségével hangokat
tölthet le telefonjára. Ezeket a hangokat
elküldheti a Bluetooth segítségével ill. MMS-ként
továbbá beállíthatja csengŒhangként.
n Vigyázat Csak J2ME (Java 2 Micro Edition)
alapú programok futnak telefonos
környezetben. A J2SE (Java 2
Standard Edition) alapú programok
csak PC-környezetben futtathatók.
83
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 84
Tartozékok
Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat.
Ezeket egyéni igényeinek megfelelŒen
választhatja ki.
Hagyományos
akkumulátor
Fülhallgató
A fülhallgató használata
szabaddá teszi a kezeket.
Mikrofon is tartozik hozzá.
Úti töltŒ
Ez a töltŒ lehetŒvé teszi az
akkumulátor töltését, amikor
nem tartózkodik otthon, vagy
irodájában.
CD/Adatkábel
Számítógéphez
csatlakoztathatja telefonját,
hogy adatokat cseréljen
közöttük.
n Megjegyzés • Mindig eredeti LG tartozékokat
használjon.
• Ha ezt nem tartja be,
érvénytelenítheti a garanciát.
• A tartozékok eltérŒek lehetnek a
különbözŒ országokban; a további
részletek tekintetében egyeztessen a
helyi leányvállalattal, vagy
ügynökséggel.
84
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 85
Mıszaki adatok
Általános jellemzŒk
Modell
: F2400
Rendszer: GSM 900 / DCS 1800
Üzemi hŒmérséklet
Max.: +55°C
Min. : -10°C
85
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 86
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 87
F2400 hungary_1229
2006.1.13
3:28 PM
Page 88
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 3
F2400 Korisniãke upute - Hrvatski
Odlaganje starog aparata
Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati
zajedno s komunalnim otpadom, veç u posebna
odlagali‰ta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante
za smeçe, to znaãi da je proizvod pokriven
europskom direktivom 2002/96/EC.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 4
SadrÏaj
Uvod ……………………………………………………… 8
Izbornik ………………………………………………… 33
Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu …… 9
Odabir funkcija i opcija ……………………………… 36
Znaãajke F2400 ……………………………………… 13
Profili …………………………………………………… 37
Dijelovi telefona ……………………………………… 13
Ukljuãi …………………………………………………… 37
Informacije na zaslonu ……………………………… 16
Pode‰avanje …………………………………………… 37
Preimenuj ……………………………………………… 38
Poãetak ………………………………………………… 18
Instalacija SIM kartice i baterije …………………… 18
Popis poziva …………………………………………… 39
Punjenje baterije ……………………………………… 20
Neodgovoneni pozivi ………………………………… 39
Iskopãavanje punjaãa………………………………… 21
Primljeni pozivi………………………………………… 39
Ukljuãivanje i iskljuãivanje telefona ……………… 21
Birani brojevi ………………………………………… 39
Pristupni kodovi ……………………………………… 22
Bri‰i zadnje pozive …………………………………… 40
Zaporka zabrane ……………………………………… 23
Tarife poziva …………………………………………… 40
Trajanje poziva ………………………………………… 40
Osnovne funkcije……………………………………… 24
Tro‰kovi poziva ………………………………………… 40
Pozivanje i odgovaranje na pozive………………… 24
Postavke ………………………………………………… 40
Kontakti ………………………………………………… 29
GPRS info ……………………………………………… 41
Moguçnosti tijekom poziva ………………………… 29
Trajanje poziva ………………………………………… 41
Konferencijski poziv ………………………………… 30
Koliãina podataka ……………………………………… 41
4
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 5
F2400 Korisniãke upute
Zabava & alati ………………………………………… 42
Kopiraj sve ……………………………………………… 47
Bluetooth ……………………………………………… 42
Izbri‰i sve ……………………………………………… 48
Moji ureìaji ……………………………………………… 42
Informacije ……………………………………………… 48
Handsfree ureìaji ……………………………………… 42
Rokovnik ……………………………………………… 49
Postavke ………………………………………………… 43
Dodaj novo ……………………………………………… 49
Kalkulator ……………………………………………… 43
Vidi ……………………………………………………… 49
Pretvaraã jedinica …………………………………… 43
Vidi sve ………………………………………………… 50
Vremenske zone ……………………………………… 44
Bri‰i pro‰le ……………………………………………… 50
Diktafon ………………………………………………… 44
Izbri‰i sve ……………………………………………… 50
Snimaj …………………………………………………… 44
Bilje‰ka ………………………………………………… 50
Vidi popis………………………………………………… 44
Status memorije ……………………………………… 44
Poruke…………………………………………………… 51
Nova poruka …………………………………………… 51
Rokovnik ……………………………………………… 45
Sastavi SMS poruke …………………………………… 51
Kontakti ………………………………………………… 45
Sastavi MMS poruku …………………………………… 52
TraÏi ……………………………………………………… 45
Ulazni spremnik ……………………………………… 54
Dodaj novi ……………………………………………… 45
Radne skice …………………………………………… 55
Grupe …………………………………………………… 46
Izlazni spremnik ……………………………………… 56
Brzo biranje……………………………………………… 46
Preslu‰aj glas.poruku ……………………………… 56
Postavke ………………………………………………… 47
Informacije……………………………………………… 57
5
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 6
SadrÏaj
âitaj ……………………………………………………… 57
Veseli okviri……………………………………………… 63
Teme …………………………………………………… 57
Slike za imenik ………………………………………… 63
Obrasci ………………………………………………… 57
Postavke………………………………………………… 64
PredloÏak Teksta ……………………………………… 57
Status memorije ………………………………………… 64
Multimedijski obrazac ………………………………… 58
Oãisti album ………………………………………………64
Potpis …………………………………………………… 58
Automatsko spremanje ………………………………… 64
Postavke………………………………………………… 59
Tekstualna poruka ……………………………………… 59
Postavke………………………………………………… 65
Multimedijska poruka ………………………………… 59
Sat za alarm …………………………………………… 65
Centar gov. po‰te ……………………………………… 60
Datum&vrijeme………………………………………… 65
Informacije ……………………………………………… 60
Datum …………………………………………………… 65
Push poruke …………………………………………… 60
Oblik datuma …………………………………………… 65
Postav vremena ………………………………………… 65
Kamera ………………………………………………… 61
12h-24h ………………………………………………… 65
Snimanje slike ………………………………………… 61
Postavke telefona …………………………………… 65
Snimanje sa okvirom ………………………………… 62
Postav zaslona ………………………………………… 65
Neprekinuto snimanje ……………………………… 62
Jezici …………………………………………………… 66
Moj album ……………………………………………… 62
Postavke poziva ……………………………………… 66
Sve slike ………………………………………………… 63
Preusmjeravanje poziva ……………………………… 66
Opçe slike ……………………………………………… 63
Naãin odgovora ………………………………………… 67
6
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 7
F2400 Korisniãke upute
Postav mreÏe …………………………………………… 68
Zabilje‰ke ……………………………………………… 73
Poziv na ãekanju ……………………………………… 68
Profili …………………………………………………… 73
Minutni podsjetnik ……………………………………… 68
Idi na URL ……………………………………………… 75
Auto. pon. pozivanje …………………………………… 68
Postavi memorije ……………………………………… 75
Sigurnosne postavke ………………………………… 68
Cookies postavke ……………………………………… 75
Zahtjev PIN koda ……………………………………… 68
Certifikat za‰tite ………………………………………… 76
Zakljuãavanje …………………………………………… 69
Profili - reset …………………………………………… 76
Zabrana poziva ………………………………………… 69
Verzija pretraÏivaãa ……………………………………76
Fiksni broj ……………………………………………… 70
SIM servis ……………………………………………… 76
Promjeni kod …………………………………………… 70
Postavke mreÏe ……………………………………… 70
Preuzeti materijali …………………………………… 77
Automatski ……………………………………………… 70
Igre i vi‰e ……………………………………………… 77
Ruãno …………………………………………………… 70
Moje igre i vi‰e ………………………………………… 77
Prioritetno ……………………………………………… 71
Profili …………………………………………………… 78
Poni‰ti postavke ……………………………………… 71
Slike……………………………………………………… 78
GPRS postavke ……………………………………… 71
Zvukovi ………………………………………………… 78
Servisi …………………………………………………… 72
Dodatni pribor ………………………………………… 79
Internet ………………………………………………… 73
Tehniãki podaci ……………………………………… 80
Home …………………………………………………… 73
7
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 8
Uvod
âestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog
F2400 mobilnog telefona, dizajniranog za rad
s najnovijom digitalnom mobilnom
komunikacijskom tehnologijom.
Ovaj korisniãki priruãnik sadrÏi vaÏne
informacije o uporabi i radu ovog telefona.
Molimo, paÏljivo proãitajte sve informacije
kako biste ostvarili optimalan rad i sprijeãili
nastanak moguçe ‰tete uzrokovane
nepravilnim kori‰tenjem telefona. Svaka
promjena ili modificiranje ureìaja koje nije
dozvoljena u ovom priruãniku, korisniku
moÏe poni‰titi dobiveno jamstvo za ovaj
ureìaj.
8
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 9
Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
Proãitajte ove jednostavne smjernice. Kr‰enje
pravila moÏe biti opasno i nezakonito. Daljnje
informacije dane su u ovom priruãniku.
IzloÏenost radijskoj frekvenciji
IzloÏenost radio valovima i specifiãnoj stopi
apsorpcije (SAR)
Ovaj mobilni telefon, model F2400, dizajniran je
da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za
izloÏenost radijskim valovima. Ti se zahtjevi
temelje na znanstvenim smjernicama koje
ukljuãuju sigurnosnu granicu odreìenu za za‰titu
svih osoba, bez obzira na starosnu dob
i zdravlje.
• Smjernice izlaganja radijskim valovima koriste
mjernu jedinicu poznatu kao Specific
Absorption Rate - SAR (specifiãna stopa
apsorpcije). SAR testiranje izvodi se pomoçu
standardnih metoda, pri kojima telefon emitira
na najvi‰oj potvrìenoj razini snage na svim
kori‰tenim frekvencijskim pojasima.
• Iako su moguçe varijacije SAR razina izmeìu
razliãitih LG mobilnih telefona, svi su oni
dizajnirani tako da zadovoljavaju relevantne
smjernice na radijskoj frekvenciji.
• Meìunarodna komisija za za‰titu od
neionizirajuçe radijacije (ICNIRP) preporuãa
SAR razinu od 2W/kg u prosjeku na deset (10)
grama tkiva.
• Najvi‰a SAR vrijednost za ovaj model telefona
koju je testirala DASY4 za kori‰tenje na uhu
jest 1.3 W/kg (10g).
Upozorenje i odrÏavanje ureìaja
Upozorenje: koristite samo baterije, punjaã
i dodatnu opremu dozvoljenu za kori‰tenje
s ovim odreìenim modelom telefona.
Kori‰tenje drugih vrsta moÏe osporiti svaku
potvrdu ili jamstvo ovog telefona, a moÏe biti
i opasno.
• Ne rastavljajte proizvod. Odnesite ga
ovla‰tenom serviseru kad se za to ukaÏe
potreba.
9
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 10
Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
• DrÏite ga podalje od elektriãnih ureìaja poput
televizora, radija ili raãunala.
• Oprezno koristite dodatnu opremu i drÏite se
uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.
• Ne drÏite proizvod u blizini izvora topline poput
radijatora ili peçi.
Elektronski ureìaji
• Nemojte ga bacati.
Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje
utjeãu na rad.
• Nemojte ga tresti i udarati.
• Povr‰ina telefona moÏe se o‰tetiti ako ga
prekrijete ili stavite u vinilski omot.
• Koristite suhu tkaninu za ãi‰çenje povr‰ine
proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina,
razrjeìivaãa ili alkohola.)
• Ne izlaÏite proizvod prekomjernom dimu i
pra‰ini.
• Ne drÏite telefon u blizini kreditnih kartica ili
putnih karti. MoÏe se o‰tetiti informacija na
magnetskoj vrpci.
• Ne lupajte po zaslonu s o‰trim predmetom, jer
bi se telefon mogao o‰tetiti.
• Ne izlaÏite telefon tekuçinama i vlazi.
10
• Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini
medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte
stavljanje telefona u blizinu pacemakera (srãani
stimulator), to jest, u gornji dÏep odijela ili
ko‰ulje.
• Neki pomoçni ureìaji za sluh takoìer mogu
imati smetnje zbog mobilnog telefona.
• Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor,
radio, raãunalo itd.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 11
Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
Sigurnost u voÏnji
Moguça eksplozivna podruãja
Provjerite zakone i pravila kori‰tenja mobilnog
telefona u podruãjima gdje se vozite.
• Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili
kemikalija.
• Ne drÏite telefonsku slu‰alicu dok vozite.
• DNe prevozite ili ne drÏite zapaljivi plin,
tekuçinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem
drÏite svoj mobilni telefon i dodatnu opremu.
• Svu pozornost posvetite voÏnji.
• Koristite handsfree opremu, ako je imate.
• Stanite uz cestu i parkirajte se prije
odgovaranja ili upuçivanja poziva ako uvjeti
voÏnje to zahtijevaju.
• RF energija moÏe utjecati na elektronske
sustave u va‰em vozilu, primjerice, na radio,
sigurnosnu opremu.
• Ako je va‰e vozilo opremljeno zraãnim
jastucima, pazite da ih ne zakrãite instaliranom
ili prenosivom opremom. MoÏete uzrokovati
ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.
Podruãje miniranja
U zrakoplovu
BeÏiãni ureìaji mogu uzrokovati smetnje u
zrakoplovu.
• Iskljuãite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u
zrakoplov.
• Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u
vezi kori‰tenja mobilnog telefona.
Djeca
DrÏite telefon na sigurnom mjestu van dosega
djece. Telefon sadrÏi male dijelove koji, ako ih se
rastavi, mogu predstavljati opasnost od gu‰enja.
Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku.
Pratite ograniãenja i drÏite se pravila i zakona.
11
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 12
Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu
Hitni pozivi
Hitni pozivi nisu moguçi na svim mobilnim
mreÏama. Stoga, nikad ne ovisite samo o
jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite
uslugu kod va‰eg lokalnog davatelja usluga.
Informacije i rukovanje baterijom
• Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da
biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih
baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi
mogao dovesti u pitanje rad baterije.
• Koristite samo LG baterije i punjaãe. LG punjaãi
izraìeni su da produÏe trajanje baterije.
• Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokujete
kratki spoj.
• Pazite da su metalni kontakti na bateriji ãisti.
• Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruÏa
optimalan rad.
• Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo
kako bi se poveçala iskoristivost.
12
• Ne izlaÏite punjaã baterije na direktno svjetlo,
i nemojte ga koristite u podruãjima velike vlage,
poput kupaonice.
• Ne drÏite bateriju u hladnim ili vruçim
prostorima, jer postoji moguçnost smanjenja
uãinkovitosti baterije.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 13
Znaãajke F2400
1. Ulaz za slu‰alice
Dijelovi telefona
• Ovdje ukljuãite slu‰alice
Pogled sprijeda
2. Boãne tipke gore/dolje
• Pritisnite ovu tipku za prikaz toãnog vremena
na vanjskom zaslonu.
1. Ulaz za slu‰alice
3. Vanjski zaslon
2. Boãne tipke
gore/dolje
4. Leçe kamere
• Kontrolira jakost zvuka tonova tipkovnice u
naãinu mirovanja kada je telefon otvoren.
• Kontrolira jakost zvuka u slu‰alici tijekom
razgovora.
3. Vanjski zaaslon
5. Fle‰
(bljeskalica)
4. Leçe kamere
n Napomena Prljave leçe kamere mogu utjecati na
kvalitetu slike.
5. Fle‰ (bljeskalica)
13
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 14
Znaãajke F2400
Pogled s desne strane
Pogled odostraga
Zaporka baterije
Pritisnite ovu tipku da
skinete poklopac baterije.
Tipka kamere
Pritisnite i drÏite ovu tipku za ukljuãenje
kamere. Ova tipka se koristi i za slikanje.
Poklopac
baterije
Rupice za
traku za
no‰enje
Utor za SIM
karticu
Baterijski sklop
Konektori SIM kartice
Konektori za
bateriju
Konektor punjaãa
/konektor kabela
14
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 15
Znaãajke F2400
1. Zvuãnik slu‰alice
Pogled na otvoreni telefon
2, 10. Lijeva soft tipka / Desna soft tipka: Za
funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.
3. Tipka za Rokovnik: Tipka za izravan ulazak
u izbornik rokovnika.
1. Zvuãnik
slu‰alice
7. Glavni zaslon
8. Navigacijske
tipke
Izbornik
Kontakti
9. Tipka za
potvrdu
2. Lijeva soft tipka
10. Desna soft
tipka
3. Tipka za
Rokovnik
11. Tipka za
uçitavanje
4. Tipka ‰alji
12. Kraj / Tipka za
iskljuãivanje
telefona
5. Tipkovnica
13. Tipka za
brisanje
6. Mikrofon
14. Tipke za
specijalne
funkcije
4. Tipka ‰alji: Zove birani telefonski broj
i odgovara na dolazne pozive. Takoìer,
pritiskom na nju u stanju ãekanja moÏete brzo
pristupiti najnovijim dolaznim, odlaznim i
propu‰tenim pozivima.
5. Tipkovnica: Unos brojeva, slova i nekih
specijalnih znakova.
6. Mikrofon: MoÏe se postaviti na neãujno
tijekom poziva radi privatnosti.
7. Glavni zaslon: U boji prikazuje simbole
statusa telefona, stavke izbornika, Web
informacije, slike i ostalo.
8. Navigacijske tipke: Koriste se za
pregledavanje izbornika i pomicanje kursora.
15
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 16
Znaãajke F2400
9. Tipka za potvrdu: Biranje opcija izbornika i
potvrda odabira.
11. Tipka za uãitavanje: Tipka za izravan
pristup Izborniku uãitavanja.
12. Kraj / Tipka za iskljuãivanje telefona:
Koristi se za zavr‰avanje ili odbijanje poziva
te, takoìer, za povratak na stanje ãekanja.
DrÏite duÏe ovu tipku kad Ïelite ukljuãiti ili
iskljuãiti telefon.
13. Tipka za brisanje: Svakim stiskom bri‰e
jedan znak. DrÏite duÏe tipku za brisanje svih
znakova odjednom. Takoìer se koristi za
povrat na prija‰nji prikaz.
14. Tipke za specijalne funkcije:
•
: Dugim pritiskom na ovu tipku unosi
se znak za meìunarodni poziv “+”.
•
: Kad tipkate tel. broj dugim pritiskom
na ovu tipku unosite pauzu.
Informacije na zaslonu
NiÏe navedena tablica prikazuje razne indikatore
ili simbole koje se mogu pojaviti na zaslonu
telefona.
Simboli na zaslonu
Symbol
Obja‰njenje
Prikazuje jaãinu mreÏnog signala.
Prikazuje da je poziv aktivan.
Prikazuje da ste u roamingu na drugoj
mreÏi.
Prikazuje da je GPRS usluga
dostupna.
Prikazuje da je postavljen alarm.
Prikazuje status jaãine baterije.
Prikazuje da ste primili SMS poruku.
Prikazuje da ste dobili glasovnu
poruku.
16
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 17
Znaãajke F2400
Symbol
Obja‰njenje
Prikazuje da je vibriranje ukljuãeno.
Prikazuje da ste dobili e-mail poruku.
Prikazuje da je ukljuãen profil glasno.
Prikazuje da je ukljuãen profil neãujno.
Prikazuje da je ukljuãen profil
slu‰alica.
Prikazuje da je postavljen Profil
Opçenito.
Prikazuje da moÏete koristiti uslugu
push poruke.
Prikazuje da telefon pristupa WAP
usluzi.
Prikazuje da koristite GPRS.
Prikazuje da ste do‰li na osiguranu
stranicu.
Oznaãava da je Bluetooth ukljuãen.
17
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 18
Poãetak
Instalacija SIM kartice i baterije
Provjerite je li telefon iskljuãen prije vaìenja
baterije.
1. Uklonite poklopac baterije.
Pritisnite poklopac baterije prema dolje
i uklonite ga sa telefona.
n Napomena Ukoliko uklonite bateriju sa telefona, a
da je telefon jo‰ ukljuãen, moÏe
prouzroãiti pogre‰ke u radu telefona.
18
2. Izvadite bateriju.
Uhvatite gornji dio baterije i izvadite ju iz
kuãi‰ta.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 19
Poãetak
3. Instalacije SIM kartice.
4. Instalacija baterije.
Ubacite SIM karticu u utor, pritom pripazite da
karticu pravilno stavite na kontakte na
telefonu. Povucite drÏaã kartice preko nje,
nakon ‰to ste ju stavili u utor. Za vaìenje
kartice koristite obrnuti postupak.
Najprije ubacite donji dio baterije u kuãi‰te
telefona. Zatim, pritisnite gornji dio baterije,
sve dok ne zaãujete da je baterija u‰la u
kuãi‰te do kraja.
5. Vraçanje poklopca baterije.
Umetanje SIM kartice
Uklanjanje SIM kartice
n Oprez Metalni kontakti na kartici se mogu lako
o‰tetiti grebanjem. Obratite paÏnju na SIM
karticu kada ju koristite i instalirate.
Slijedite uputstva dobijena sa SIM
karticom.
PoloÏite poklopac baterije na straÏnju stranu
telefona i povucite ga do kraja.
19
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 20
Poãetak
Punjenje baterije
Prije nego prikljuãite punjaã na telefon, morate
imati umetnutu bateriju u telefon.
n Upozorenje
• Ne gurajte konektor punjaãa ‘’na
silu’’, jer to moÏe o‰tetiti telefon ili
punjaã.
• Punjaã mobitela ukljuãite
vertikalno na utiãnicu u zidu!
• Ukoliko koristite punjaã izvan
va‰e drÏave, koristite
odgovarajuãe adaptere kako bi
izvr‰ili punjenje mobitela na
pravilan naãin.
• Za vrijeme punjenja ne vadite
bateriju ili SIM karticu.
n Oprez! • Iskljuãite punjaã iz izvora napajanja za
vrijeme grmljavine kako bi izbjegli
elektriãki ‰ok ili poÏar.
1. Okrenite konektor punjaãa kao ‰to je
prikazano na slici i prikljuãite ga na telefon.
2. Drugi kraj punjaãa ukljuãite u utiãnicu – izvor
napajanja (220V). Koristite samo originalni
punjaã.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije çe se
zaustaviti nakon ‰to punjenje zavr‰i.
20
• Osigurajte da nikakvi o‰tri predmeti kao
‰to su: Ïivotinjski zubi, nokti, itd. ne
doìu u kontakt sa baterijom, jer u
protivnom moÏe doçi do poÏara.
• Ne uspostavljajte ili ne odgovarajte na
poziv za vrijeme punjenja telefona, jer
moÏe uzrokovati kratki spoj na telefonu
i/ili elektriãki ‰ok i poÏar
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 21
Poãetak
Iskopãavanje punjaãa
Ukljuãivanje i iskljuãivanje telefona
1. Kad je punjenje zavr‰eno, crtice na simbolu za
bateriju prestaju se micati i na zaslonu je
prikazano “Puna”.
Ukljuãivanje telefona
2. Iskljuãite punjaã iz elektriãne utiãnice.
Iskopãajte prikljuãak iz telefona pritisnuv‰i sive
gumbe s obje strane prikljuãka i izvadite ga.
1. Umetnite bateriju u ureìaj i spojite telefon na
vanjski izvor struje poput putnog punjaãa,
adaptera za upaljaã ili handsfreeja za auto. Ili,
umetnite punu bateriju u ureìaj.
2. Stisnite i drÏite
nekoliko trenutaka dok se
LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtjeva,
trebate unijeti PIN kod.
Iskljuãivanje telefona
n Napomena • Prije prvog kori‰tenja telefona,
u potpunosti napunite bateriju.
1. Stisnite i drÏite
na nekoliko trenutaka dok
se LCD zaslon ne ugasi.
• Za vrijeme punjenja ne vadite
bateriju ili SIM karticu.
• U sluãaju da baterija nije ispravno
punjena, molimo, iskljuãite telefon,
zatim ga ukljuãite i potom napunite
bateriju. Nakon vaìenja i umetanja,
molimo, ponovo je napunite.
21
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 22
Poãetak
Pristupni kodovi
PIN2 kod (4 do 8 znamenki)
Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju
moÏete koristiti kao za‰titu od neovla‰tene
uporabe va‰eg telefona. Pristupni kodovi se
(osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti
pomoçu funkcije Promjena kodova
[Izbornik 7-5-5]. Pogledajte stranicu 70.
PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i
potreban je za pristup funkcijama poput Detalji
poziva i Fiksno biranje. Te funkcije su dostupne
samo ako ih podrÏava va‰a SIM kartica. Za
daljnje informacije nazovite svoju mreÏu.
PIN kod (4 do 6 znamenki)
PIN kod (Osobni identifikacijski broj) ‰titi va‰u
SIM karticu od neovla‰tene uporabe. PIN kod
dolazi zajedno sa SIM karticom.
Kad je funkcija PIN kod zahtjev ukljuãena, va‰
çe telefon traÏiti unos PIN koda svaki put kad ga
ukljuãujete. Kad je funkcija PIN kod zahtjev
iskljuãena, va‰ se telefon spaja odmah na mreÏu
bez unosa PIN koda.
22
PUK kod (4 do 6 znamenki)
PUK kod (Osobni kljuã deblokiranja) potreban je
za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod
dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite
se svome mreÏnom operateru i zatraÏite kod.
U sluãaju da izgubite PUK kod, takoìer se
obratite svome mreÏnom operateru.
PUK2 kod (4 do 8 znamenki)
PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama,
potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda.
Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome
mreÏnom operateru.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 23
Poãetak
Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)
Sigurnosni kod ‰titi va‰ telefon od neovla‰tene
uporabe. Tvorniãki postavljen sigurnosni kod je
‘0000’. Sigurnosni kod potreban je za brisanje
svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika
Reset postavki. Takoìer je potreban za
ukljuãivanje i iskljuãivanje zakljuãavanja telefona
kako bi se sprijeãila neovla‰tena uporaba.
Tvorniãki postavljen sigurnosni kod moÏe se
promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.
Zaporka zabrane
Zaporka zabrane potrebna je kad koristite
funkciju Zabrane poziva. Tu çete zaporku dobiti
kod svog mreÏnog operatera kad se pretplatite
na tu funkciju. Pogledajte stranicu 69 za
detaljnije informacije.
23
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 24
Osnovne funkcije
Pozivanje i odgovaranje na pozive
Meìunarodno pozivanje
Pozivanje
1. Stisnite i drÏite
tipku za meìunarodni
prefiks. Znak ‘+’ automatski odabire
meìunarodni pristupni kod.
1. Telefon mora biti ukljuãen.
2. Unesite broj telefona, ukljuãujuçi i predbroj.
] Pritisnite i drÏite tipku
cijelog broja.
3. Stisnite tipku ‰alji (
za brisanje
3. Stisnite
) za poziv broja.
4. Za zavr‰avanje poziva, stisnite tipku kraj
(
) ili desnu soft tipku.
Pozivanje pomoçu tipke ‰alji
1. U stanju ãekanja, stisnite tipku ‰alji (
)i
prikazat çe se posljednji dolazni, odlazni i
propu‰teni pozivi.
2. Odaberite Ïeljeni broj pomoçu navigacijskih
tipki gore/dolje.
3. Stisnite
24
.
2. Unesite pozivni broj drÏave, grada i telefonski
broj.
.
Zavr‰avanje poziva
Kad ste zavr‰ili razgovor, stisnite tipku kraj
(
).
Pozivanje iz Kontakata
MoÏete spremiti imena i telefonske brojeve koje
ãesto zovete na SIM karticu i/ili telefonsku
memoriju,tj. Kontakte. MoÏete nazvati odreìeni
broj tako da jednostavno pronaìete ime
u imeniku.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 25
Osnovne funkcije
Prilagoìavanje glasnoçe
Ako Ïelite prilagoditi zvuãnik slu‰alice tijekom
razgovora, upotrijebite tipke sa strane (
).
Pritisnite gornju boãnu tipku za pojaãanje
glasnoçe i donju boãnu tipku za smanjenje.
n Napomena Stiskanje tipki sa strane u stanju
ãekanja prilagoìava glasnoçu tona tipki.
] Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i
drÏite tipke sa boãne strane telefona.
] MoÏete odgovoriti na poziv, ãak i ako
koristite razne usluge telefona.
2. Za zavr‰avanje poziva, zatvorite poklopac ili
stisnite tipku
.
Naãin (Brzo)
Odgovaranje na poziv
Kada primate poziv, telefon zvoni. Ako je
pozivatelja moguçe identificirati, njegov je broj (ili
ime, ako je pohranjeno u Kontaktima) prikazan
na zaslonu.
1. Za odgovaranje na dolazni poziv, otvorite
poklopac (Ako je Otvaranjem poklopca
postaljeno kao naãin odgovaranja. Vidi str. 67
[Izbornik 7-4-2].)
MoÏete ukljuãiti Naçin pritiskom i drÏanjem
tipke
nakon ‰to ste otklopili telefon.
Jaãina signala
MoÏete provjeriti jaãinu signala pomoçu
pokazatelja signala (
) na LCD zaslonu
va‰eg telefona. Jaãina signala moÏe varirati,
osobito u zgradama. Kretanje bliÏe prozoru moÏe
popraviti prijem.
n Napomena Ako je Odgovara bilo koja tipka
postavljeno kao naãin odgovaranja
pogledajte stranicu 67), onda çe
stisak na bilo koju tipku
odgovoriti na poziv osim tipke ili
desne soft tipke.
25
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 26
Osnovne funkcije
Unos teksta
ABC naãin
Slova i brojeve moÏete unijeti pomoçu tipkovnice.
Na primjer, spremanje imena u kontakte, pisanje
poruka, pisanje pozdravne poruke.
Ovim naãinom unosite slova sti‰çuçi jednom,
dvaput, triput ili ãetiri puta tipku s oznaãenim
Ïeljenim slovom dok se to slovo ne pojavi.
Na telefonu su moguçi sljedeçi naãini unosa
teksta.
123 naãin
T9 naãin
Ovaj naãin omoguçava da unosite rijeãi samo
jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka
tipka na tipkovnici sadrÏi vi‰e od jednog slova.
T9 naãin automatski usporeìuje va‰e stiske
po tipkama s ugraìenim rjeãnikom kako bi
odredio toãnu rijeã, time vam omoguçava
manje stisaka po tipkama od tradicionalnog
ABC naãina unosa. T9 se katkad naziva
i predvidivim tekstom.
26
Unosite brojeve jednim stiskom na tipku po
broju. Za promjenu u 123 naãin iz
tekstualnoga, pritisnite
tipku dok se 123
naãin ne prikaÏe.
Mijenjanje naãina unosa teksta
1. Kad ste u polju koje dopu‰ta
uno‰enje teksta, primijetit
çete indikator naãina unosa
teksta u gornjem desnom
kutu LCD zaslona.
2. Promijenite naãin unosa
teksta pritiskom na
.
MoÏete provjeriti trenutni
naãin unosa teksta u gornjem
desnom kutu LCD zaslona.
naãin unosa teksta
Opcije
Umetni
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 27
Osnovne funkcije
] Kori‰tenje T9 naãina
Primjer:
T9 predvidivi tekst naãin omoguçava vam da
jednostavno unosite rijeãi s minimalnim brojem
stisaka po tipkama. Kako priti‰çete svaku tipku,
telefon prikazuje znakove koje misli da vi
upisujete osnovano na ugraìenom rjeãniku.
Takoìer moÏete dodavati nove rijeãi u rjeãnik.
Kako su nove rijeãi dodavane, rijeã se mijenja
u najvjerojatnijeg kandidata iz rjeãnika.
1. Kad ste u T9 naãinu unosa teksta, poãnite
unositi rijeã pritiskom na tipke
od do
Stisnite samo jednom tipku za jedno slovo.
- Rijeãi se mijenjaju kako vi upisujete slova.
Ignorirajte ono ‰to je na zaslonu dok ne
ispi‰ete rijeã do kraja.
- Ako je rijeã i dalje netoãna nakon ‰to ste je
upisali do kraja, stisnite navigacijsku tipku
gore/dolje jednom ili vi‰e puta kako biste
vidjeli izbor ostalih moguçih rijeãi.
Stisnite
za unos rijeãi Good
Stisnite
[Navigacijska tipka
dolje] za unos rijeãi Home
- Ako Ïeljene rijeãi nema u danom izboru rijeãi,
dodajte je koristeçi ABC naãin.
.
- MoÏete birati T9 jezik za unos teksta.
Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim
odaberite T9 jezici. Odaberite Ïeljeni jezik T9
naãina. MoÏete i iskljuãiti T9 naãin unosa ako
odabereteT9 isklj. Poãetna postavka telefona
je da je T9 naãin ukljuãen.
2. Unesite cijelu rijeã prije ureìenja ili brisanja.
3. Zavr‰ite ispisivanje rijeãi razmakom i pritiskom
tipke
. Za brisanje slova, stisnite tipku
. Stisnite i drÏite tipku
za brisanje
cijele rijeãi odjednom.
n Napomena Za izlaz iz naãina unosa teksta bez
spremanja va‰eg unosa stisnite tipku
. Telefon se vraça na stanje
ãekanja.
27
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 28
Osnovne funkcije
] Kori‰tenje ABC naãina
Koristite tipke od
do
a unos teksta.
n Napomena Pogledajte tablicu za vi‰e informacija o
moguçim znakovima na tipkovnici
(slovni i brojãani).
1. Stisnite tipku na kojoj je oznaãeno Ïeljeno
slovo.
- Jednom za prvo slovo
- Dvaput za drugo slovo
- I tako dalje
2. Za umetanje razmaka, stisnite jednom tipku
. Za brisanje slova, stisnite tipku
.
Pritisnite i drÏite tipku
za brisanje cijelog
teksta na zaslonu.
28
Znakovi po redu prikaza
Tipka
Velika slova
Mala slova
. , / ? ! - : ' '' 1
. , / ? ! - : ' '' 1
ˇ Â2
ABCâåÇÁÄA
a b c ã ç ç á ä aˇ â 2
DEFDËÉ3
defìëé3
GHIÍÎ4
ghiíî4
JKL5
jkl5
MNOÓÖÃÔ6
mnoóöŒô6
PQRS·Í7
pqrs䧧7
T U V Ú Ü Ù T¸ 8
t u v ú ü ı t¸ 8
WXYZÎ9
wxyzÎ9
Razmak, 0
Razmak, 0
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 29
Osnovne funkcije
] Kori‰tenje 123 (brojãanog) naãina
Tijekom poziva
123 naãin omoguçava vam da unosite brojeve
u tekstualnu poruku (primjerice, telefonski broj).
Prikaz na zaslonu telefona tijekom poziva je
drugaãiji od glavnog prikaza u stanju ãekanja. Te
su opcije prikazane niÏe.
Stisnite tipke na kojima su Ïeljeni brojevi prije
ruãnog prebacivanja na Ïeljeni naãin unosa
teksta.
Kontakti
MoÏete spremati telefonske brojeve i imena
u memoriju va‰e SIM kartice.
Upuçivanje drugog poziva
Iz izbornika Kontakti moÏete odabrati broj koji
Ïelite nazvati kao drugi poziv. Stisnite desnu soft
tipku i odaberite Naçi. Za spremanje biranog
broja u Kontakte tijekom poziva, stisnite desnu
soft tipku, a zatim odaberite Dodati novi.
Uz to, moÏete spremiti do 200 brojeva i imena
u memoriju va‰eg telefona.
Prebacivanje izmeìu dva poziva
SIM kartica i telefon koriste se na isti naãin
u izborniku Kontakti.
Za prebacivanje izmeìu dva poziva, pritisnite
lijevu soft tipku, zatim odaberite Prebaci.
Moguçnosti tijekom poziva
Odgovaranje na dolazni poziv
Telefon vam omoguçava nekoliko funkcija koje
moÏete koristiti tijekom trajanja poziva. Za pristup
tim funkcijama tijekom poziva, stisnite lijevu soft
tipku [Opcije].
Za odgovaranje na dolazni poziv kad telefon
zazvoni, jednostavno pritisnite tipku
.
Telefon vas takoìer moÏe upozoriti na dolazni
poziv iako veç razgovarate. âut çete zvuk
upozorenja u zvuãniku slu‰alice, a na zaslonu çe
biti prikazano da je taj drugi poziv na ãekanju.
29
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 30
Osnovne funkcije
Ova je funkcija, takoìer poznata kao Poziv na
ãekanju, dostupna samo ako je podrÏava va‰a
mreÏa. Za detalje o ukljuãivanju i iskljuãivanju te
funkcije, pogledajte Poziv na ãekanju na stranici
84.
Ako je Poziv na ãekanju ukljuãeno, moÏete
zadrÏati prvi poziv, a odgovoriti na drugi,
pritiskom na tipku
ili odabirom lijeve soft
tipke, a zatim ZadrÏati i odgovoriti. MoÏete
zavr‰iti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na
ãekanju odabirom lijeve soft tipke, a zatim
Zavr‰iti i odgovoriti.
Odbijanje dolaznog poziva
MoÏete odbiti dolazni poziv pritiskom na tipku
.
Tijekom poziva, moÏete odbiti dolazni poziv
pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabirom
Vi‰e poziva/Odbiti ili pritiskom na tipku
.
30
Iskljuãivanje mikrofona
Za vrijeme poziva moÏete iskljuãiti mikrofon
pritiskom na tipku [Izbornik] i biranjem Uti‰anje
uklj. Ton moÏete vratiti ako odaberete Uti‰anje
isklj. Kad je telefon bez tona, osoba koja zove
ne moÏe ãuti Vas, ali Vi moÏete ãuti nju.
Ukljuãivanje DTMF tonova tijekom poziva
Za ukljuãivanje DTMF tonova tijekom poziva
stisnite lijevu soft tipku, a zatim odaberite DTMF
uklj. DTMF tonovi mogu se na isti naãin iskljuãiti.
DTMF tonovi omoguçavaju va‰em telefonu da
koristi automatsko prebacivanje.
Konferencijski poziv
Konferencijska vam usluga pruÏa moguçnost
simultanog razgovora s vi‰e od jednog
pozivatelja, ako va‰ davatelj usluga podrÏava tu
funkciju. Konferencijski poziv moÏe se postaviti
kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadrÏan,
na oba ste poziva odgovorili. Kad je konferencija
postavljena, pozive moÏe dodavati, iskljuãivati ili
odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 31
Osnovne funkcije
i dalje u vezi) ona osoba koja je postavila
konferencijski poziv. Ove su opcije dostupne iz
izbornika Tijekom poziva. U konferencijskom
pozivu moÏe sudjelovati najvi‰e pet sugovornika.
Kad postavite konferenciju, vi je kontrolirate
i samo vi moÏete dodavati sugovornike na
konferenciju.
Stavljanje konferencijskog poziva na
ãekanje
Upuçivanje drugog poziva
Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.
MoÏete uputiti drugi poziv iako veç razgovarate
na jedan. Unesite broj telefona i stisnite tipku
. Kad je drugi poziv na vezi, prvi se
automatski stavlja na ãekanje. MoÏete se
prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom
lijeve soft tipke, a zatim odabirom Prebaciti.
Uspostavljanje konferencijskog poziva
Postavite jedan poziv na ãekanje dok je drugi
aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.
Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZadrÏati.
Aktiviranje konferencijskog poziva
s ãekanja
Dodavanje poziva konferencijskom
pozivu
Za dodavanje poziva postojeçoj konferenciji,
stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.
Prikazivanje sudionika konferencijskog
poziva
Za pregledavanje ãlanova konferencijskog poziva
na zaslonu aparata, koristite navigacijske tipke
gore/dolje.
31
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Osnovne funkcije
Preuzimanje privatnog poziva za
vrijeme konferencijskog poziva
Za privatan poziv s jednim od sudionika
konferencijskog poziva, prikaÏite broj tog
sudionika s kojim Ïelite razgovarati na zaslon,
zatim stisnite lijevu soft tipku. Odaberite
Konferencija/Privatno da biste stavili sve ostale
sudionike konferencijskog poziva na ãekanje.
Zavr‰avanje konferencijskog poziva
Trenutno prikazani sudionik konferencijskog
poziva moÏe biti otpu‰ten pritiskom na tipku
.
Za zavr‰avanje konferencijskog poziva, stisnite
lijevu soft tipku, zatim odaberite Konferencija/
Zavr‰iti. Nakon pritiska lijeve soft tipke, odabirom
Konferencija/Zavr‰iti sve prekinut çe se svi
aktivni i zadrÏani pozivi.
32
Page 32
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 33
Izbornik
1. Profili (pogledajte str. 37)
3. Zabava & alati (pogledajte str. 42)
1 Samo vibriracija
1 Bluetooth
2 Tiho
2 Kalkulator
3 Standardno
3 Pretvaraã jedinica
4 Glasno
4 Vremenske zone
5 Slu‰alica
5 Diktafon
6 Status memorije
2. Popis poziva (pogledajte str. 39)
4. Rokovnik (pogledajte str. 45)
1 Neodgovoneni pozivi
1 Kontakti
2 Primljeni pozivi
2 Rokovnik
3 Birani brojevi
3 Bilje‰ka
4 Bri‰i zadnje pozive
5 Tarife poziva
6 GPRS info
33
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 34
Izbornik
5. Poruke (pogledajte str. 51)
1 Sat za alarm
2 Ulazni spremnik
2 Datum&vrijeme
3 Radne skice
3 Postavke telefona
4 Izlazni spremnik
4 Postavke poziva
5 Preslu‰aj glas.poruku
5 Sigurnosne postavke
6 Informacije
6 Postavke mreÏe
7 Obrasci
7 Poni‰ti postavke
8 Postavke
8 GPRS postavke
6. Kamera (pogledajte str. 61)
1 Snimanje slike
2 Snimanje sa okvirom
3 Neprekinuto snimanje
4 Moj album
5 Postavke
34
7. Postavke (pogledajte str. 65)
1 Nova poruka
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 35
Izbornik
8. Servisi (pogledajte str. 72)
9. Preuzeti materijali (pogledajte str. 77)
1 Internet
1 Igre i vi‰e
2 SIM servis
2 Slike
3 Zvukovi
35
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 36
Odabir funkcija i opcija
Va‰ telefon nudi niz funkcija, koje vam omoguçuju
personalizaciju telefona. Te su funkcije dostupne
u izbornicima i pod-izbornicima, kojima moÏete
pristupiti s dvije soft tipke [
]i[
]. Svaki
izbornik i pod-izbornik omoguçuje vam pregled
i promjenu postavki odreìene funkcije.
Izbornik
Kontakti
Uloga soft tipki moÏe varirati ovisno o trenutnoj
funkciji; oznaka na donjem dijelu zaslona telefona,
odmah iznad tipki, prikazuje trenutnu funkciju soft
tipki.
Pritisnite lijevu soft
tipku za pristup
trenutnom Izborniku.
36
Pritisnite desnu soft
tipku za pristup
dostupnom Imeniku.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 37
Profili
Izbornik 1
U izborniku Profili moÏete promijeniti
i prilagoìavati tonove telefona za razne
dogaìaje, okruÏenja ili grupe pozivatelja.
] Naãin dojave poziva: Postav vrste
upozorenja za dolazne pozive.
Postoji ‰est postojeçih profila: Samo vibriracija,
Tiho, Standardno, Glasno i Slu‰alica. Svaki se
profil moÏe personalizirati.
Pritisnite lijevu soft tipku [Izbornik] i odaberite
Naãin koristeçi navigacijsku tipku.
] Glasnoça zvona: Pode‰avanje glasnoçe
zvona.
Ukljuãi
Izbornik 1-x-1
] Naãin dojave poruke: Postav vrste
upozorenja za poruke.
] Zvuk poruke: Odabir tona poruke.
] Zvuk tipke: Odaberite Ïeljeni ton tipkovnice.
1. Prikazana je lista profila.
2. Na listi profila, odaberite profil koji Ïelite i za
aktivaciju pritisnite lijevu soft tipku
[Odabir] ili pritisnite tipku OK.
3. Zatim, odaberite Ukljuãi.
Pode‰avanje
] Ton zvona: Odabir Ïeljenog zvona.
Izbornik 1-x-2
Pronaìite Ïeljeni profil u listi profila. Nakon
pritiska na lijevu soft tipku
ili na tipku OK,
pritisnite Postavi. Pojaviti çe se opcije za
postavljanje. Postavite Ïeljene opcije.
] Glasnoça tipki: Pode‰avanje glasnoçe
tipkovnice.
] Zvuk otvaranja poklopca: Postav tona kod
otvaranja telefona.
] Glasnoça zvuka: Pode‰avanje glasnoçe.
] Glasnoça uk./isk.: Pode‰avanje glasnoçe pri
ukljuãenju i iskljuãenju telefona.
] Autom. odgovor: Ova funkcija çe biti aktivna
samo kada je va‰ telefon spojen slu‰alicama.
37
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Profili
• Iskljuãeno: Telefon neçe sam odgovoriti na
poziv.
• Nakon 5 sek: Telefon çe se sam javiti na
poziv poslije 5 sekundi.
• Nakon 10 sek: Telefon çe se sam javiti na
poziv poslije 10 sekundi.
Preimenuj
Izbornik 1-x-3
MoÏete preimenovati Ïeljeni profil i odabrati mu
novo ime.
n Napomena Profili Samo vibracija, Tiho i Slu‰alice
ne mogu promijeniti ime.
1. Za promjenu imena profila , odaberite Ïeljeni
profil u listi profila i nakon pritiska na lijevu soft
tipku
ili na tipku OK, odaberite Preimenuj.
2. Upi‰ite Ïeljeno ime i pritisnite tipku OK ili lijevu
soft tipku
[OK].
38
Page 38
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 39
Popis poziva
Izbornik 2
MoÏete provijeriti listu propu‰tenih, primljenih
i biranih poziva samo ako mreÏa podrÏava
uslugu CLI (Calling Line Identification).
Primljeni pozivi
Izbornik 2-2
Ove opcije vam dopu‰taju pregled 10 zadnjih
primljenih poziva. MoÏete takoìer:
Zajedno sa datumom i vremenom, biti çe
prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kada
se poziv odrÏao. MoÏete vidjeti i broj poziva.
• Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili
snimiti u Imenik.
Neodgovoneni pozivi
• Upisati novo ime uz novi broj i oboje snimiti
u Imenik.
Izbornik 2-1
Ove opcije vam dopu‰taju pregled 10 zadnjih
neodgovorenih
poziva. MoÏete takoìer:
• Poslati poruku na ovaj broj.
• Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili
snimiti u Imenik
Birani brojevi
• Upisati novo ime uz novi broj i oboje snimiti
u Imenik.
• Poslati poruku na ovaj broj.
• Izbrisati poziv sa liste.
• Izbrisati poziv sa liste.
Izbornik 2-3
Ove opcije vam dopu‰taju pregled 20 zadnjih
primljenih poziva (poziva ili poku‰aja). MoÏete
takoìer:
• Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili
snimiti u Imenik.
• Upisati novo ime uz novi broj i oboje snimiti
u Imenik.
• Poslati poruku na ovaj broj.
• Izbrisati poziv sa liste.
39
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 40
Popis poziva
Bri‰i zadnje pozive
Izbornik 2-4
Omoguçuje brisanje liste Neodgovoreni pozivi
i Primljenih pozivi.
U isto vrijeme moÏete izbrisati liste Birani
pozivi, kao i Svi pozivi.
Tro‰kovi poziva
Izbornik 2-5-2
MoÏete provijeriti tro‰kove va‰ih zadnjih poziva,
svih poziva, preostalo i resetirati tro‰kove. Za
reset tro‰kova potreban vam je PIN2 kod.
Postavke
Tarife poziva
Izbornik 2-5
Trajanje poziva
Izbornik 2-5-1
Omoguçuje vam pregled trajanja va‰ih dolaznih
i odlaznih poziva. Taj pregled (brojaã) moÏete
resetirati. Dostupni su sljedeçi timeri (brojaãi):
] Zadnji poziv: Trajanje zadnjeg poziva.
] Svi pozivi: Ukupno trajanje svih poziva od
zadnjeg resetiranja (ukoliko ga je bilo).
] Primljeni pozivi: Trajanje dolaznih poziva.
] Birani brojevi: Trajanje biranih poziva.
] Poni‰ti sve: Omoguçuje vam brisanje
ukupne koliãine trajanja svih poziva. Sa
tipkom [Da] resetirate sva trajanja.
40
(ovisno o SIM kartici)
Izbornik 2-5-3
] Odredi tarifu: MoÏete odrediti valutu
i jediniãnu cijenu. Kontaktirajte va‰eg opratera
kako bi saznali cijenu obraãunske jedinice.
Z odabir valute ili jedinice potreban vam je
PIN2 kod.
] Odredi kredit: MreÏa vam dopu‰ta
odreìivanje limita va‰ih tro‰kova poziva, sa
odabranim obraãunskim jedinicama. Ako
odaberete âitaj, broj preostalih jedinica çe biti
prikazan. Ako odaberete Promjeni, tada
moÏete promijeniti va‰ limit.
] Autom. prikaz: Ova mreÏna usluga
omoguçuje vam da vidite automatski tro‰ak
va‰eg zadnjeg poziva. Ako postavite na
Ukljuãeno nakon zavr‰anog poziva, moÏete
vidjeti zadnji tro‰ak.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 41
Popis poziva
GPRS info
Izbornik 2-6
Putem opcije GPRS informacija moÏete provjeriti
koliãinu podataka prenesenu preko mreÏe. Uz to,
takoìer moÏete vidjeti koliko ste vremena bili na
vezi.
Trajanje poziva
Izbornik 2-6-1
MoÏete provijeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih
poziva. Takoìer moÏete resetirati timere
(brojaãe) poziva.
Koliãina podataka
Izbornik 2-6-2
MoÏete provjeriti Poslati, Primljeni ili Svi
koliãine podataka i Resetiraj sve.
41
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Zabava & alati
Bluetooth
Izbornik 3
Izbornik 3-1
Bluetooth omoguçuje da kompatibilni mobilni
ureìaji, dodatna oprema i kompjutori koji se
nalaze u blizini jedan drugoga, mogu
komunicirati bez Ïica. podrÏava ugraìenu
Bluetooth komunikaciju, ‰to znaãi da se moÏe
spojiti s kompatibilnim Bluetooth aparatima,
kompjuterskim aplikacijama i tako dalje.
Takoìer moÏete ispisivati fotografije preko
Bluetooth-a, ukoliko je va‰ printer kompatibilan
sa Bluetooth-om.
n Napomena PodrÏani Bluetooth software for DUN:
WINCOOM Bluetooth for Windows 1.4
and 3.0
Moji ureìaji
Izbornik 3-1-1
MoÏete vidjeti sve ureìaje koji su kompatibilni
s Bluetooth telefonom.
Handsfree ureìaji
Izbornik 3-1-2
MoÏete pregledati popis handsfree ureìaja koji
su kompatibilni s Bluetooth telefonom.
42
Page 42
Ako pristupite izborniku Moji ureìaji ili Handsfree
ureìaji, dostupne su vam sljedeçe opcije.
• Spoji/ Odspoji: Omoguçuje spajanje sa drugim
Bluetooth ureìajima.
• Dodaj novi: Omoguçuje pretraÏivanje novih
Bluetooth ureìaja.
• Dodijeli naziv: Omoguçuje promjenu imena
Bluetooth ureìaja.
• Postavi kao ovla‰teno/Postavi kao
neovla‰teno: OmoguÊuje postavljanje
ovla‰tene veze izmeìu svakog Bluetooth
ureìaja.
• Sve usluge: Omoguçuje pregled svih usluga
koje su podrÏane od Bluetooth ureìaja.
• Izbri‰i: Brisanje Bluetooth ureìaja sa liste.
• Bri‰i sve: Brisanje svih Bluetooth ureìaja sa
liste.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 43
Zabava & alati
Izbornik 3-1-3
3. Zatim, unesite brojeve.
MoÏete registrirati novi ureìaj koji je kompatibilan
sa Bluetooth-om. Ako je ureìaj veç na listi,
moÏete mu pristupiti nakon unosa ‰ifre (obiãno
0000).
4. Pritisnite lijev. soft tipku
prikaz rezultata.
Postavi Bluetooth
6. Za izlaz iz Kalkulatora, pritisnite desnu soft
tipku [Natrag].
Postavke
MoÏete ukljuãiti ili iskljuãiti Bluetooth.
Vidljivost mog telefona
Omoguçuje postavljanje vidljivosti va‰eg telefona
za ostale Bluetooth ureìaje.
[Rezultat] za
5. Pritisnite lijev. soft tipku
[Poni‰ti] ili
unesite brojeve za ponavljanje procedure.
n Napomena Koristite tipke za brisanje brojeva ili
zbakova.
, tipka sluÏi za brisanje.
Ako pritisnete tipku
, tada moÏete
unesti negativan broj. Dodatnim
pritiskom moÏete unesti decimalni broj.
Naziv mog telefona
MoÏete postaviti ime Bluetooth ureìaja.
Pretpostavljeno ime je F2400.
Kalkulator
Izbornik 3-2
SadrÏi standardne funkcije kao +, –, x, ÷ :
Zbrajanje, Oduzimanje, MnoÏenje i Dijeljenje.
Pretvaraã jedinica
Izbornik 3-3
Ova opcija pretvara svaku mjeru iz jedne jedinice
u drugu. Postoji ãetiri vrste koje se mogu
pretvoriti u jedinice: DuÏina, Povr‰ina, Masa i
Volumen.
1. Unesite brojeve, koristeçi tipkovnicu.
1. MoÏete odabrati jednu od ãetri jedinice,
pritiskom
tipke.
2. Koristite navigacijsku tipku za odabir funkcije.
2. Odaberite standardne vrijednosti sa
,
.
43
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 44
Zabava & alati
3. Odaberite Ïeljenu jedinicu za pretvaranje
s tipkom
i
tipkama.
1. Kada snimanje zapoãne, na zaslonu je
prikazano preostalo vrijeme i natpis Snimanje.
4. MoÏete provijeriti pretvorenu vrijednostz
Ïeljenu jedinicu. Takoìer, moÏete unesti
decimalni broj, sa
tipkom.
2. Ako Ïelite zavr‰iti snimanje, pritisnite lijevu soft
tipku
[Spremi].
Vremenske zone
Izbornik 3-4
MoÏete provijeriti vrijeme u veçim svjetskim
gradovima:
1. Odaberite grad koji pripada odr. vrem. zoni sa
tipkama
i
.
2. MoÏete postaviti trenutno vrijeme, prema
vremenu grada koji odaberete sa tipkom
[Postavi].
Diktafon
Izbornik 3-5
MoÏete snimiti do 10 glasovnih poruka, a svaka
od njih moÏe trajati maksimalno 20 sekundi.
Snimaj
Izbornik 3-5-1
MoÏete snimiti glasovnu bilje‰ku u izborniku
Snimanje glasa.
44
3. Za pristup naslovu glasovne bilje‰ke, pritisnite
tipku [OK].
Vidi popis
Izbornik 3-5-2
Telefon prikazuje listu glasovnih bilje‰ki. MoÏete
reproducirati i brisati snimljene bilje‰ke.
Status memorije
Izbornik 3-6
MoÏete provijeriti stanje memorije (upotrebljene
i preostale) telefona kao i stanje memorije na
SIM kartici.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 45
Rokovnik
Izbornik 4
Kontakti
Izbornik 4-1
n Napomena U stanju pripravnosti, pritisnite
tipku[Kontakti] za direktni pristup.
TraÏi
(Pozivanje iz Imenika)
Izbornik 4-1-1
] Sastavi SMS poruku/MMS poruku: Nakon
‰to pronaìete Ïeljeni broj, moÏete poslati
SMS/MMS poruku na odabrani broj.
] Po‰alji putem Bluetootha: MoÏete poslati
podatke iz imenika preko Bluetooth-a na ureìaj
koji je kompatibilan sa va‰im Bluetooth-om.
1. Odaberite TraÏi sa lijevom soft tipkom
[Odabir] ili [OK].
] Kopiraj: MoÏete kopirati unos sa SIM na
telefon i obratno.
2. Unesite ime koje Ïelite potraÏiti ili odaberite
lijevu soft tipku
[Lista] za pregled liste
Imena.
] Glavni broj: MoÏete odabrati jedan glavni broj,
koji najvi‰e pozivate, izmeìu broja mobitela,
kuçnog ili poslovnog broja. Nakon ‰to postavite
ovo, prvi çe biti prikazan glavni broj.
n Napomena Instant traÏenje je dostupno, samo ako
unesete poãetno slovom imena koje
Ïelite traÏiti.
] Izbri‰i: MoÏete obrisati unos.
Dodaj novi
3. Ako Ïelite urediti, brisati ili kopirati unos, ili
dodati glas Imenu, pritisnite lijevu s. tipku
[Opcije]. Pojavit çe se sljedeçi izbornik:
] Uredi:MoÏete urediti ime, broj, grupu, karakter
i sliku.
Izbornik 4-1-2
MoÏete dodati novi broj u Imenik, koristeçu ovu
funkciju.
Memorija telefona iznosi 200 brojeva. Memorija
SIM kartice ovisi o va‰em davatelju usluga;
operateru.
MoÏete snimiti do 20 znakova-slova jednog
imena u memoriju telefona, kao i na SIM karticu.
45
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 46
Rokovnik
1. Odaberite Dodaj novi pritiskom na
soft tipku[Odabir] ili [OK].
lijevu
2. Odaberite memoriju za pohranu unosa: SIM ili
Telefon. Ako postavite Telefon, tada trebate
odabrati Glavni broj.
] Ikona grupe: MoÏete odabrati ikonu grupe.
] Dodaj ãlana: Grupi moÏete dodati do 20
ãlanova.
a. Pritisni
[OK] za unos imena.
] Ukloni ãlana: Ukllanjanje ãlana sa liste, ali ime
i broj telefona çe se i dalje nalaziti
u Imeniku.
b. Pritisni
[OK], zatim moÏete unesti broj.
] Preimenuj: MoÏete preimenovati ime grupe.
c. Pritisni
[OK].
Brzo biranje
d. MoÏete postaviti grupu za unos pritiskom
na
,
.
e. MoÏete postaviti karakter i sliku za unos
pritiskom na:
,
,
,
.
Grupe
Izbornik 4-1-3
MoÏete postaviti do 20 kontakata u jednu grupu.
Postoji 7 unaprijed definiranih grupa u koje
moÏete stavljati kontakte.
] Popis ãlanova: Prikazuje ãlanove grupe.
] Zvono grupe: MoÏete odrediti posebno zvono
sa svaku grupu.
46
Izbornik 4-1-4
Brzom bir.moÏete dodijeliti broj od
do
i pridodati mu odreìeno ime iz Imenika. DuÏim
pritiskom na tipku, zovete toãno odreìeni broj.
1. Najprije otvorite Imenik, pritiskom na desnu
soft tipku
, [Kontakti] u stanju pripravnosti.
2. Pronaìite Brzo biranje, a zatim pritisnite lijevu
soft tipku [Odabir].
3. Ako Ïelite dodati Brzo biranje, odaberite
(prazno), azatim potraÏite ime u imeniku.
4. Odaberite ime za Brzo biranje i odaberite
Promijeni ili Bri‰i za ureìivanje imena.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 47
Rokovnik
Postavke
1. Pritisnite soft tipku
pripravnosti.
Izbornik 4-1-5
[Kontakti] u stanju
] Opcije pregleda
Odaberite Vidi opcije, a zatim pritisnite lijevu
soft tipku
[Odabir].
2. Pronaìite Postavke, te pritisnite lij. soft tipku
[Odabir].
- Samo naziv: Prikazivati çe se samo lista
imena Imenika.
] Postavi memoriju
- Sa slikama: Prikazivati çe se lista imena sa
informacijama i slikom.
Odaberite oznaãeno Postavi memoriju,
a zatim pritisnite tipku
[Odabir].
- Ako odaberete Promijenjivo, za svakog
unosa imena, telefon çe vas upitati, gdje da
pohrani unos.
- Ako odaberete SIM ili Telefon, unos çe biti
toãno pohranjen ovisno o va‰em odabiru.
] TraÏi po
Odaberite TraÏi po, a zatim pritisnite lijevu
soft tipku
[Odabir].
- Ime i broj: Prikazivati çe se Ime i Broj.
Kopiraj sve
Izbornik 4-1-6
MoÏete kopirati/preseliti unose sa SIM kartice na
telefon i obratno.
1. Najprije otvorite Imenik, pritiskom na desnu
soft tipku
[Kontakti] u stanju pripravnosti.
2. Odaberite Kopiraj sve, a zatim pritisnite tipku
Odaberi] za ulaz u ovaj izbornik.
- Ako odaberete Promijenjivo, telefon çe pitati
kako traÏiti.
• Sa SIM na TEL: Kopiranje sa SIM kartice na
telefon.
- Ako odaberete Ime ili Broj, telefon traÏoti po
imenu ili broju.
• Sa TEL na SIM: Kopiranje sa Telefona na
SIM karticu.
47
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 48
Rokovnik
3. MoÏete vidjeti sljedeçe pod-izbornike:
• ZadrÏi izvornik: Za kopiranja, originalni
brojevi su zadrÏani.
• Izbri‰i original: Za kopiranja, originalni
brojevi su izbrisani.
Izbri‰i sve
Izbornik 4-1-7
MoÏete izbrisati sve brojeve sa SIM katice i
telefona. Ova funkcija zahtjeva sigurnosni kod.
1. Pritisnite d. soft tipku
[Kontakti] u stanju
pripravnosti i
[Odabir].
2. Zatim odaberite memoriju za brisanje.
3. Unesite sigurnosni kod i pritisnite lijevu soft
tipku
[OK] ili desnu soft
tipku
[Natrag].
Informacije
Izbornik 4-1-8
] Servisni broj operatera
Ovu funkciju koristite za pristup listi servisa,
omoguçenim od strane operatera (ako SIM
kartica podrÏava).
1. Najprije otvorite Imenik pritiskom na desnu
soft tipku
[Kontakti] u stanju
pripravnosti i odaberite Informacije.
2. Pronaìite Servisni broj operatera, a zatim
pritisnite lijevu soft tipku
[Odabir] za
ulaz.
3. Nazivi dostupnih servisa çe biti prikazani.
4. Sa
i
tipkama odaberite servis.
tipkom[·alji] pristupate servisu.
] Stanje memorije
MoÏete vidjeti koliko imate slobodne, odnosno
iskori‰tene memorije u Imeniku.
1. Prvo otvorite imenik s desnom soft tipkom
[Kontakti] u stanju pripravnosti.
Odaberite Informacije pritiskom na lijevu
48
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 49
Rokovnik
soft tipku
[Odabir].
Tipka
2. Pronadite Stanje memorije, a zatim
pritisnite lijevu soft tipku
za ulaz.
Obja‰njenje
Tipka
Obja‰njenje
Godi‰nje
Tjedno
Mjeseãno
Dnevno
] Vlastiti broj
MoÏete snimiti i provjeriti vlastiti broj sa SIM
kartice.
Rokovnik
Izbornik 4-2
Kada odaberete ovaj izbornik pojavit çe se
kalendar. Na vrhu ekrana pojavit çe se raspored
sa datumima, a na dnu ikone za planer i bilje‰ke.
Kada promijenite datum , kalendar çe datumu.
MoÏete odabrati odreìen datum za planer.Ako
vidite crticu ispod datuma, to znaãi da je za taj
dan veç ubiljeÏena bilje‰ka ili planer. Ova
funkcija podsjetit çe vas na va‰e planove
i bilje‰ke. Telefon vas moÏe obavijestiti na planer
ako aktivirate njegov alarm Promijena dana,
mjeseca i godiine.
U izborniku Planer, pritisnite soft tipku
[Opcije] za sljedeçe;
Dodaj novo
Izbornik 4-2-1
Omoguçuje dodavanje novog planera za
odabrani dan. MoÏete pohraniti do 20
poruka/planera. Unesite temu, a zatim pritisnite
lijevu soft tipku
[OK]. Unosite i druge
informacije kao: Vrijeme, Ponavljenje i Alarm.
Vidi
Izbornik 4-2-2
Pogledajte rasporede i bilje‰ke za odabrani dan.
Koristite
,
za pretraÏivanje liste
bilje‰ki. Ako ste podesili alarm za poruku, sat za
alarm çe biti na zaslonu.
Ako Ïelite detaljno pogledati bilje‰ku, pritisnite
lijevu soft
[tipku [Odabir]. Pritisnite lijevu soft
tipku
[Opcije] za brisanje, uredite odabranu
bilje‰ku.
49
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Rokovnik
Vidi sve
Izbornik 4-2-3
Prikazuje sve poruke. S
,
proìite
preko popisa bilje‰ki. Ako Ïelite vidjeti detalje
bilje‰ke, pritisnite lijevu soft tipku
[Odabir].
Bri‰i pro‰le
Izbornik 4-2-4
MoÏete izbrisati zadnji planer.
Izbri‰i sve
Izbornik 4-2-5
Brisanje svih planera.
Bilje‰ka
Izbornik 4-3
1. Odaberite Bilje‰ka pritiskom na lijevu soft tipku
[Odabir].
2. Ako nema bilje‰ki, dodajte novu pritiskom na
tipku
[Dodaj].
3. Unesite bilje‰ku i pritisnite lijevu soft tipku
[Ok].
n Napomena Ako Ïelite promijeniti unos, pritisnite
tipku.
50
Page 50
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 51
Poruke
Izbornik 5
Stisnite tipku izbornika (
) i odaberite
Poruke koristeçi navigacijske tipke.
Nova poruka
Sastavi SMS poruke
Izbornik 5-1
Izbornik 5-1-1
Va‰ telefon prima obavijesti o porukama
glasovne po‰te i SMS porukama.
Glasovna po‰ta i SMS su mreÏne usluge.
Molimo, obratite se svom davatelju usluga za
detaljnije informacije.
Kad se pojavi simbol
, primili ste glasovnu
po‰tu. Kad se pojavi simbol
, primili ste novu
tekstualnu poruku. Ako je memorija za poruke
puna, poruka je prikazana, a simbol
treperi,
te ne moÏete primati vi‰e poruka. Koristite opciju
Izbrisati u izborniku Dolazni spremnik brisanje
nevaÏnih poruka. Kad oslobodite mjesto u
memoriji za poruke, svaka nedostavljena SMS
poruka bit çe primljena (ukoliko ima dovoljno
mjesta).
1. Unesite svoju poruku. Za detalje o tome kako
se unosi tekst, pogledajte stranice 26 do 28
(Uno‰enje teksta).
2. Po zavr‰etku poruke, odaberite Ïeljenu opciju,
stisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Sljedeçe su
opcije moguçe:
] Po‰alji: Unesite broj ili odaberite broj iz
Kontakata ili iz popisa posljednje kori‰tenih
telefonskih brojeva. MoÏete unijeti 5
telefonskih brojeva odjednom. Pritisnite lijevu
soft tipku [Opcije]. Prikazat çe se sljedeçe
moguçnosti.
① ·alji (Pokazuje se tek nakon unosa broja)
➁ Posljednji brojevi
➂ TraÏi
] Spremi: Omoguçuje spremanje poruke da ju
moÏete kasnije poslati.
] Font: Odabir veliãine i vrste fonta.
] Boja: MoÏete odabrati boju slova i pozadine.
51
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 52
Poruke
] Poravnavanje: MoÏete odrediti poloÏaj poruke
- Desno, Sredina ili Lijevo.
] Dodaj rjeãnik T9: MoÏete dodati svoje rijeãi.
Ovaj izbornik je vidljiv samo kada ureìujete
tekst u T9.
] T9 jezici: Odaberite jezik za T9 naãin unosa
teksta. Takoìer moÏete iskljuãiti T9 naãin
unosa odabirom T9 iskljuãiti.
] Izlaz: Ako to odaberete za vrijeme pisanja
poruke, moÏete izaçi iz pisanja poruke i vratiti
se na prethosni zaslon. Poruka koju ste pisali
neçe biti spremljena.
3. Takoìer, uz poruku moÏete poslati privitak,
pritiskom na desnu soft tipku [Insert] dok
unosite poruku.
] Simbol: MoÏete dodati posebne znakove.
] Slika: Slanje i primanje tekstualnih poruka koje
sadrÏavaju slike, znane kao “MMS poruke”.
Dostupno je nekoliko slika u telefonu i mogu se
zamijeniti s novim, primljenima iz drugih izvora.
] Zvuk: Ako je raspoloÏivo, moÏete dodati zvuk
52
poruci.
] PredloÏak teksta: MoÏete odabrati unaprijed
definirane tekstualne predlo‰ke.
] Kontakti: Poruci moÏete dodati telefonske
brojeve.
] Potpis: MoÏete dodati svoju posjetnicu.
Sastavi MMS poruku
Izbornik 5-1-2
Slikovna poruka moÏe sadrÏavati tekst, slike, i/ili
zvuãne isjeãke. Ova se opcija moÏe koristiti
samo ako je podrÏava va‰ davatelj usluga ili
mreÏni operater. Samo ureìaji koji imaju
kompatibilne slikovne poruke ili opciju e-po‰te
mogu primati i slati slikovne poruke.
1. Utipkajte tekst poruke. Pomoçu desne soft
tipke moÏete unijeti znakove, brojeve i
animacije, ili koristiti T9 naãin unosa. Kad je
poruka napisana, pritisnit elijevu soft tipku
[Izvr‰eno].
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 53
Poruke
2. Dodajte sliku/ili zvuk. MoÏete se pomaknuti u
sljedeçe polje pomoçu tipki za gore/dolje.
3. MoÏete dodati sliku pomicanjem kursora na
, zatim pritisnete tipku OK ili lijevu soft tipku
[Odabir]. MoÏete dodati sliku pomoçu desne
soft tipke [Izbornik].
4. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Moguçe su
sljedeçe opcije.
] Po‰alji: PodrÏava vi‰estruke brojeve i e-mail
adrese.
] Pregled: Prikazuje MMS poruke koje Ïelite
poslati.
] Spremi: Sprema MMS poruke u Radni
spremnik ili kao obrazac.
] Dodaj snimku: Dodavanje slike prije ili nakon
trenutne slike.
] Idi na snimku: Miãe prethodnu ili sljedeçu
sliku.
] Izbri‰i snimku: Bri‰e odabranu sliku.
] Format prikaza
- Postavi budilicu: MoÏete postaviti brojaã
za snimku, tekst, slike i zvuk.
- Zamijeni teksti sliku: MoÏete zamijeniti
poziciju slike i teksta u poruci.
] Ukloni medij: MoÏete ukloniti sliku ili zvuk.
Ova opcija çe biti prikazana samo ako postoji
neki media dokument.
] Dodaj rjeãnik T9: Odaberite jezik za T9 naãin
unosa teksta. Takoìer moÏete iskljuãiti T9
naãin unosa odabirom T9 iskljuãiti.
] T9 jezici: Odaberite jezik za T9 unos teksta.
MoÏete i otkazati funkciju T9 unosa ako
odaberete ‘T9 isklj.’.
] Izlaz: Akoodaberete ovu funkciju dok pi‰ete
poruku, moÏete izaçi iz pisanja poruke i vratiti
se na prethodni zaslon. U tom sluãaju poruka
neçe biti spremljena.
5. Pritisnite desnu soft tipku [Umetni]. MoÏete
umetnuti znak, fotografiju. Uzmite sliku, zvuk i
glasovnu bilje‰ku. MoÏete napisati poruku i
pretraÏivanjem imenika.
53
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 54
Poruke
Ulazni spremnik
Izbornik 5-2
Primljene poruke se mogu pretraÏiti i pregledati
njihov sadrÏaj.
Primljene poruke sloÏene su po datumima.
Ikona
Znaãenje
âitaj SIM poruku
Neproãitana SIM poruka
âitaj poruku
Neproãitana poruka
] Odgovor: Odgovor na primljenu poruku.
Kada pristigne poruka, biti çete obavije‰teni o
tome. Poruke çe biti pohranjene u Dolazni
spremnik. MoÏete odrediti vrstu poruke po
ikonama. Za detalje vidi opis ikona niÏe dolje.
Ako telefon prikaÏe ‘Nema mjesta za poruke’,
tada morate osloboditi memoriju, tako da
izbri‰ete neke poruke, media sadrÏaje ili
aplikacije.
âitaj izvje‰çe
] Proslijedi: Proslijeìuje primljenu poruku
drugim osobama.
Neproãitano izvje‰çe
] Vrati poziv: Zove broj po‰iljaoca.
n Napomena SIM poruka se odnosi na poruku u SIM
memoriji. A mreÏa razlikuje dolaznu
poruku u SIM poruku ili samo poruku.
54
Svaka primljena poruka ima sljedeçe moguçe
opcije. Stisnite lijevu navigacijsku tipku [Opcije].
] Izvadak: Izdvaja sliku, zvuk, tekst web
stranice ili email adrese iz poruke.To çe biti
spremljeno u Moja mapa, Imenik ili bilje‰ke.
] Izbri‰i: Brisanje odabrane poruke u dolaznom
spremniku.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 55
Poruke
] Pregled informacija: Prikazuje podatke o
primljenoj poruci.
Ikona
Znaãenje
Proãitana MMS poruka
• Pregled informacija: Prikazuje podatke
o primljenim porukama; adresi po‰iljaoca,
predmetu, (samo za Multimedijalnu poruku),
vremenu i datumu poruke, vrsti poruke, veliãini
poruke.
Neproãitane multimedijske poruke
Radne skice
Proãitane obavje‰tajne
multimedijske poruke
U ovom izborniku moÏete vidjeti popis poruka
spremljenih u radni spremnik. Pomoçu strelica
gore/dolje moÏete ih pregledati.
Neproãitane obavje‰tajne
multimedijske poruke
Svaki radni spremnik ima ove moguçnosti.
Izbornik 5-3
] Vidi: Pregled spremljenih poruka.
• Odgovor: MoÏete odgovoriti po‰iljaocu.
] Uredi: Ureìuje poruku prije slanja.
• Proslijedi: MoÏete proslijediti odabranu poruku.
] Izbri‰i: MoÏete izbrisati trenutnu poruku.
• Vrati poziv: MoÏete pozvati po‰iljaoca.
] Pregled informacija: Provjeri datum, vrijeme,
vrstu veliãinu poruke.
• Izbri‰i: Bri‰e sve postojeçe poruke.
• Izvadak: Izdvaja slike i zvukove. Oni çe biti
spremljeni u Moju mapu ili Imenik.
] Izbri‰i sve: Bri‰e sve poruke u spremniku.
55
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 56
Poruke
Izlazni spremnik
Izbornik 5-4
U ovom izborniku moÏete vidjeti popis i sadrÏaj
poslanih poruka, a moÏete i provjeriti da li je
prijenos bio uspje‰an.
Moguçe su slijedeçe opcije.
Ikona
Znaãenje
SIM poruka poslana
Poruka poslana
] Proslijedi: MoÏete proslijediti odabranu
poruku.
] Izbri‰i: Brisanje odabrane poruke u dolaznom
spremniku.
Pomoçu ovog vidite da li je poruka poslana. Za
svaku poruku vidite stanje isporuke.
Ikona
Znaãenje
Poslano
56
• Izbri‰i: MoÏete izbrisati trenutnu poruku.
• Proslijedi: MoÏete proslijediti odabranu poruku.
• Vidi: Prikazuje podatke o odlaznim porukama:
Predmet (samo Multimedijalne poruke), datum
i vrijeme poruke, Vrsta poruke, Veliãina poruke.
Preslu‰aj glas.poruku
Izbornik 5-5
Ovaj izbornik omoguçava vam brz naãin pristupa
va‰oj glasovnoj po‰ti (ako va‰a mreÏa podrÏava
tu opciju).
Prije kori‰tenja ove funkcije, morate unijeti broj
glasovnog centra koji ste dobili od va‰eg
mreÏnog operatera.
Kad primite glasovnu poruku, simbol
çe se
prikazati na zaslonu. Molimo, obratite se va‰em
mreÏnom operateru za detalje o njihovoj usluzi
kako biste pravilno postavili telefon.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 57
Poruke
Informacije
Izbornik 5-6
Info usluÏne poruke su tekstualne poruke
poslane od strane mreÏe korisnicima mobilnih
telefona. One pruÏaju osnovne informacije poput
vremenske prognoze ili stanja u prometu. Svaka
vrsta informacije ima broj; stoga, moÏete
kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese
ispravan broj za odreìenu informaciju. Kad
primite info poruku, simbol çe prikazati primljenu
novu poruku ili çe info poruka odmah biti
prikazana na zaslonu. Sljedeçe su opcije
raspoloÏive kod gledanja info poruke.
âitaj
Izbornik 5-6-1
Nakon ‰to ste primili Info poruku i odabrali âitaj,
poruka çe se prikazati na zaslonu.
Teme
Izbornik 5-6-2
Za stvaranje novih tema, pritisnit elijevu soft tipku
[Odabir], zatim odaberite Dodaj novo. Ako veç
imate teme, moÏete ih iskljuãiti, urediti ili izbrisati
pomoçu lijeve soft tipke [Odabir].
Obrasci
Izbornik 5-7
Na popisu postoje unaprijed definirane poruke.
Poruku predloÏak moÏete pogledati i urediti ili
moÏete napisati novu poruku. Moguçe su dvije
vrste predloÏak poruka: tekstualna i slikovna.
PredloÏak Teksta
Izbornik 5-7-1
• Nazovi me.
• Kasnim. Dolazim u
• Gdje si?
• Na putu sam.
• Hitno. Javi se.
• Volim te.
Sljedeçe su opcije moguçe.
] Vidi: Predgled odabrane poruke.
] Uredi: Za pisanje nove poruke ili ureìenje
odabranog predlo‰ka s popisa tekstualnih
predloÏaka.
57
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 58
Poruke
] Pi‰i poruku
- Sastavi SMS poruku: Odaberite ovu opciju
za slanje odabranog predlo‰ka putem
SMS-a.
- Sastavi MMS poruku: Odaberite ovu opciju
za slanje odabranog predlo‰ka putem
MMS-a.
] Novo: Odaberite ovu opciju za
stvaranje novog predlo‰ka.
] Izbri‰i: Brisanje odabranog predlo‰ka.
] Izbri‰i sve: Brisanje svih tekstualnih
predloÏaka.
Multimedijski obrazac
Izbornik 5-7-2
] Idi na snimku: Pomiãe se na sljedeçu ili
prethodnu sliku.
] Izbri‰i snimku: Bri‰e oznaãenu sliku.
] Format prikaza: Odreìuje timer za sliku, tekst,
poravnanje poruke, lijevo, uz gornji ili donji rub.
] Ukloni medij: MoÏete ukloniti sliku ili zvuk.
Ova opcija çe biti prikazana samo ako postoji
neki media dokument.
] Dodaj rjeãnik T9: Odaberite jezik za T9 naãin
unosa teksta. Takoìer moÏete iskljuãiti T9
naãin unosa odabirom T9 iskljuãiti.
] T9 jezici: Odabir T9 jezika.
] Izlaz: Izlaz iz izbornika.
Izbornik 5-7-3
] Pregled: Prikazuje trenutni izgled poruke.
Potpis
] Spremi: Sprema MMS poruke u radni
spremnik ili kao predloÏak.
Ova vam opcija pomaÏe u stvaranju vlastite
posjetnice. Unesite ime, broj mobilnog telefona,
kuçni broj, broj ureda, faksa i adresu e-po‰te.
] Dodaj snimku: Dodaje sliku ispred ili iza
trenutne slike.
58
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 59
Poruke
Postavke
Tekstualna poruka
Izbornik 5-8
Izbornik 5-8-1
] Vrste poruka:
Tekst, Glas, Fax, Domaçi paging, X.400,
E-mail, ERMES
Obiãno je pretpostavljena Tekstualna poruka.
MoÏete prebaciti tekst u druge formate.
] Razdoblje valjanosti: MreÏni servis
dozvoljava da odredite koliko dugo va‰a
poruka moÏe ãekati u cantru za poruke.
] Izvje‰ãe o isporuci: Biti ãete obavije‰teni
o svakoj isporuãenoj isporuci.
] Odogovori preko istog serv. centra: Kada je
poruka poslana, omoguçava se primatelju da
odgovori i i prebaci tro‰ak odgovora na va‰ tel.
raãun.
] SMS centar: Ukoliko Ïelite poslati poruku
morate imati upisan broj SMS centra.
Multimedijska poruka
Izbornik 5-8-2
] VaÏnost: MoÏete odrediti prioritet poruke.
] Razdoblje valjanosti: MreÏni servis
dozvoljava da odredite koliko dugo va‰a
poruka moÏe ãekati u cantru za poruke.
] Izvje‰ãe o isporuci: Biti ãete obavije‰teni o
svakoj isporuãenoj isporuci.
] Automatsko preuzimanje: Iako ukljuãite ovu
opciju poruka çe pristizati sama automatski.
Ako iskljuãite ovu opciju, prvo ãete dobiti
obavije‰tajnu poruku, nakon koje moÏete
preuzeti multimedijsku poruku.
] Postavke mreÏe: Ako odaberete server MMS
poruka, tada moÏete podesiti URL za MMS
server.
] Dopu‰tene vrste
Osobno: Osobne poruke.
Reklame: Komercijalne poruke.
Informacije: Potrebne informacije.
59
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 60
Poruke
Centar gov. po‰te
Izbornik 5-8-3
MoÏete primiti glasovnu po‰tu ako je ta usluga
omoguçena od strane va‰eg operatera.Nakon
‰to nova glasovna po‰ta pristigne, na zaslonu çe
se pojaviti simbol. Detalje provjerite sa va‰im
operaterom.
] Pristup: MoÏete slu‰ati glasovnu po‰tu
odabirom na Doma
] Roaming: I ako ste u inozemstvu moÏete
poslu‰ati glasovnu po‰tu, ako je usluga
roaminga ukljuãena.
Informacije
Izbornik 5-8-4
] Primi
Da: Telefon çe primati Info poruke, ako
odaberete DA.
Ne: Telefon neçe primati Info poruke, ako
odaberete NE.
60
] Dojavi poziv
Da: Va‰ çe se telefon oglasiti kada primi Info
poruke.
Ne: Va‰ telefon se neçe oglasiti kada primi
Info poruke.
] Jezici
MoÏete odabrati jezike pritiskom na
[Uklj./Isklj.]. Nakon toga, poruka Info servis çe
biti prikazana u u odabranom jeziku.
Push poruke
Izbornik 5-8-5
MoÏete postaviti opciju, da li Ïelite primati poruku
ili ne.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 61
Kamera
Izbornik 6
Sa kamerom moÏete slikati ljude i sve ostalo ‰to
Ïelite.
Snimanje slike
Izbornik 6-1
• Snimanje slike kada je telefon otvoren
1. Odaberite Snimanje slike i pritisnite
MoÏete pristupiti ovom izborniku sa
duÏim pritiskom na tipku.
.
tipkom,
] Osvjetljenje [
]: Sa navigacijskim tipkama
podesite osvjetljenje. Dostupna su 5 nivoa: -2,
-1, 0, +1, +2.
] Auto snimanje [
]: MoÏete odrediti
vrijeme za odgodu snimanja (isklj., 3 Sekunde i
5 sekundi).
] Status memorije [
memorije.
]: Provjera slobodne
2. Fokusirajte predmet snimanja, a zatim
pritisnite tipku
.
] Fle‰/bljeskalica [
]: Za snimanje u
mraãnom okruÏenju, moÏete postaviti fle‰.
3. Ako ju Ïelite spremiti, pritisnite lijevu soft tip.
ili
.
] Rezolucija [
]: Pode‰avanje veliãine slike.
Dostupne su: (640x480), (320x240), (128x160)
i (48x48) za imenik.
n Napomena MoÏete podesiti veliãinu slike,
osvjetljenje, boju i zoom pritiskom na
tipke. (
ili
).
] Zoom [
]: MoÏete podesiti vrijednost
zooma od x1 do x5, ovisno o rezoluciji.
] Kvaliteta slike [
]: MoÏete podesiti 3 tipa:
Osnovno, Normalno, Fino.
] Boja [
]: 3 su postava dostupna: Boja,
Sepia, Crno/Bijelo.
61
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 62
Kamera
• Snimanje slike kada je telefon zatvoren
Snimanje sa okvirom
Kada snimate vlastiti portret, moÏete se vidjeti na
vanjskom LCD zaslonu.
MoÏete snimiti sliku sa razliãitim pozadinama.
Nadalje, moÏete odabrati okvir pritiskom na
navigacijsku tipku (
ili
).
1. Pritisni [ ] duÏe vrijeme.
2. Odabir Snimanje slike sa boãnom vanjskom
tipkom [ ], zatim pritisni [ ].
3. Najprije fokusirajte predmet snimanja, a zatim
pritisnite tipku [ ]. Ovaj put slika çe biti
snimljena automatski.
• Snimanje slike: Ukljuãi opciju Snimanje slike.
• Prikaz slajdova: Pogledajte sve slike iz
albuma u nizu.
• Svjetlo: Ukljuãi fle‰ svjetlo.
Izbornik 6-2
n Napomena U ovom mode ne moÏete promijeniti
pozadinu.
Neprekinuto snimanje
Izbornik 6-3
MoÏete snimiti maksimalno 9 u nizu u isto
vrijeme. Nakon slikanja, moÏete ih pogledati
pritiskom na lijevu soft tipku
. Takoìer ih
moÏete spremiti pritiskom na lijevu soft
tipku.
n Napomena Kod rezolucije 320x240, moÏete snimiti
samo 6 slika, kod rezolucije 128x160,
dostupno je svih 9 slika.
• Nazad: Povratak u prija‰nji izbornik.
Moj album
Izbornik 6-4
MoÏete pogledati i poslati sliku. Dodatno, moÏete
ju postaviti kao pozadinu.
62
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 63
Kamera
Sve slike
Izbornik 6-4-1
] Pregled informacija: Prikaz informacija:
Naslov, Veliãina, Datum i Vrijeme.
Pregled svih slika.
Opçe slike
Izbornik 6-4-2
Pregled svih slika, osim slika iz okvira i za
imenik.
Veseli okviri
] Uredi naslov: MoÏete urediti naslov slike.
Izbornik 6-4-3
Pregled svih slika iz okvira.
• Opcije
] Multi pogled: Pregled do maksimalno 9 slika
na zaslonu.
] Sastavi MMS poruku: MoÏete poslati sliku sa
MMS porukom.
] Po‰alji putem Bluetootha: MoÏete poslati
sliku preko Bluetooth-a.
] Uklj. pozadinu: MoÏete postaviti sliku za
pozadinu.
] Za‰tita: MoÏete zakljuãati sliku od sluãajnog
brisanja.
Slike za imenik
Izbornik 6-4-4
MoÏete pogledati sve slike za imenik.
] Uklj. pozadinu: MoÏete postaviti sliku za
pozadinu.
] Prikaz slajdova: Automatski prikaz slajdova.
] Izbri‰i: MoÏete izbrisati sliku.
] Uredi naslov: MoÏete urediti naslov slike.
] Pregled informacija: Prikaz informacija:
Naslov, Veliãina, Datum i Vrijeme.
] Za‰tita: MoÏete zakljuãati sliku od sluãajnog
brisanja.
] Prikaz slajdova: Automatski prikaz slajdova.
] Izbri‰i: MoÏete izbrisati sliku.
63
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Kamera
Postavke
Status memorije
Izbornik 6-5
Izbornik 6-5-1
MoÏete provijeriti kapacitet slobodne memorije.
Oãisti album
Izbornik 6-5-2
MoÏete izbrisati sve slike iz memorije.
Automatsko spremanje
Izbornik 6-5-3
Automatko snimanje svih slika snimljenih
kamerom.
64
Page 64
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 65
Postavke
Izbornik 7
MoÏete postaviti sljedeçe izbornike:
Oblik datuma
1. Pritisni
[Izbornik] u stanju pripravnosti.
2. Pritisni
za dirktni pristup u Postavke.
Format datuma moÏete postaviti na sljedeçi
naãin. DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG,
GGGG/MM/DD.(D: DaN / M: MJESEC /
G: Godina)
Sat za alarm
Izbornik 7-1
MoÏete postaviti do 5 alarma u isto vrijeme.
Postav vremena
1. Odaberite Uklj. i unesite Ïeljeno vrijeme
alarma.
MoÏete unesti trenutni vrijeme.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: Jednom,
Pon~Pet, Pon~Sub, Svakodnevno.
12h-24h
3. Odaberite ton alarma koji Ïelite i pritisnite
[OK].
4. Uredite ime alarma i pritisnite
Datum&vrijeme
[OK].
Izbornik 7-2
MoÏete postaviti funkcije vezane uz datum
i vrijeme.
Datum
Izbornik 7-2-1
Izbornik 7-2-2
Izbornik 7-2-3
Izbornik 7-2-4
MoÏete postaviti 12-satni ili 24-satni format.
Postavke telefona
Izbornik 7-3
MoÏete podesiti sljedeçe funkcije:
Postav zaslona
Izbornik 7-3-1
] Pozadina: MoÏete odabrati pozadinsku sliku
za stanje pripravnosti.
- Glavni zaslon
- Vanjski zaslon
MoÏete unesti trenutni datum.
65
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 66
Postavke
Zadano
Postavke poziva
MoÏete odabrati sliku ili animaciju kao
pozadinu pomoçu tipke
ili
.
MoÏete postaviti izbornik , vezan uz pozive,
pritiskom tipke [Odabir] u izborniku Postavke.
Moja mapa
Preusmjeravanje poziva
MoÏete odabrati sliku ili animaciju za
pozadinu.
] Shema telefona: MoÏete odabrati 4 tipa
shema boja. âisto, Obrisano, Papir i Metalik.
] Pozdravna poruka: Ako odaberete Uklj., tada
moÏete urediti tekst koji se pojavljuje u stanju
pripravnosti.
] Pozadinsko svijetlo: MoÏete odrediti vrijeme
trajanja osvjetljenja unutra‰njeg zaslona.
] Info. prozor: MoÏete vidjeti trenutno odabranu
funkciju.
] Ime mreÏe: Ako postavite Uklj., Ime mreÏe çe
se pojaviti na unutra‰njem zaslonu.
Jezici
Izbornik 7-3-2
Odabir jezika za prikaz teksta u va‰em telefonu.
66
Izbornik 7-4
Izbornik 7-4-1
Servis preusmjeravanja poziva dozvoljava vam
preusmjeravanja dolaznih glasovnih poziva, faks
i data poziva na drugi broj. Za detalje
kontaktirajte va‰eg operatera.
] Svi glas. poz.: Preusmjeravanje glasovnih
poziva.
] Ako zauzeto: Preusmjeravanje glasovnih
poziva kada je telefon zauzet.
] Ako nema odgovora: Preusmjeravanje
glasovnih poziva, ako nema odgovora.
] Ako nedostupno: Preusmjeravanje glasovnih
poziva kada je telefon isljuãen ili je
nedostupan.
] Svi data pozivi: Preusmjeravanje svih poziva
sa PC konekcijom.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 67
Postavke
] Svi fax pozivi: Preusmjeravanje svih poziva
sa faks konekcijom.
] OtkaÏi sve: Otkazivanje svih
preusmjeravanja.
Pod-izbornici
Izbornik Preusmjeravanje poziva sadrÏi sljedeçe
podizbornike.
• Ukljuãi
Aktivacija servisa.
U centar glas.po‰t
Proslijeìuje u centar poruka. Ova funkcije nije
prikazana u Svi data pozivi i Svi faks pozivi
izborniku.
• Odustani
Deaktiviranje vaÏeçe usluge.
• Provjeri status
Vidi status usluge.
Naãin odgovora
Izbornik 7-4-2
] Otvaranjem telefona: Ako odaberete ovu
opciju, na pozive se moÏete javiti otvaranjem
telefona.
] Bilo kojom tipkom: Ako odaberete ovu
opciju, na pozive se moÏete javiti pritiskom na
bilo koju tipku.
] Tipkom ·alji: Ako odaberete ovu opciju, na
pozive se moÏete javiti pritiskom na tipku ·alji.
Na drugi broj
Uno‰enje brojeva za prusmjeravanje.
Na primar. broj (favoritu)
MoÏete vidjeti prija‰njih pet preusmjeravanja.
67
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 68
Postavke
Postav mreÏe
(ovisno o mreÏi i pretplati)
Auto. pon. pozivanje
Izbornik 7-4-3
] Ukljuãeno: Va‰ sugovornik çe uvijek imati
informaciju o va‰em broju telefona.
] Iskljuãeno: Va‰ broj telefona neçe biti vidljiv.
] Postavi po mreÏi: Ovim odabirom, ‰aljete va‰
broj telefona ovisno o usluzi sa dvije linije.
(ovisno o mreÏi)
Izbornik 7-4-4
] Aktiviraj: Ukljuãivanje opcije Poziv na
ãekanju.
] Poni‰ti: Iskljuãivanje opcije Poziv na ãekanju.
] Provijeri status: Prikazuje status Poziva na
ãekanju.
Minutni podsjetnik
Izbornik 7-4-5
Ako odaberete Uklj., svake çete minute tijekom
razgovora, ãuti zvuãni signal koji oznaãava istek
svake minute.
68
] Ukljuãeno: Ukoliko je ova opcija ukljuãena,
telefon çe sam poku‰ati uspostaviti poziv,
nakon neuspjelog poku‰aja.
] Iskljuãeno: Ukoliko je ova opcija iskljuãena,
telefon neçe sam poku‰ati uspostaviti poziv,
nakon neuspjelog poku‰aja.
Sigurnosne postavke
Poziv na ãekanju
Izbornik 7-4-6
Zahtjev PIN koda
Izbornik 7-5
Izbornik 7-5-1
MoÏete odabrati da vas telefon traÏi PIN kod
va‰e SIM kartice, nakon ‰to ukljuãite telefon.
Nakon aktivacije telefon çe vas uvijek traÏiti PIN
kod ukljuãenja.
1. Odaberite Zahtjev PIN koda u sigurnosnim
postavkama, a zatim pritisnite [Odabir].
2. Postavi Ukljuãeno/Iskljuãeno.
3. Ukoliko Ïelite promijeniti postavke, najprije
trebate unesti PIN kod prilikom ukljuãenja.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 69
Postavke
4. Ako ste upisali krivi PIN kod vi‰e od tri puta,
telefon çe se zakljuãati. Za otkljuãavanje vam
je potreban PUK kod.
] Svi izlazni: Zabrana svih izlaznih poziva.
5. MoÏete unositi PUK kod do 10 puta, a ako to
uãinite vi‰e od 10 puta, tada çe se kartica
potpuno zakljuãati. U tom sluãaju kontaktirajte
va‰eg operatera.
] Meìunarodni - roaming: Zabrana svih
izlaznih meìunarodnih poziva u roamingu,
osim vlastite mreÏe.
Izbornik 7-5-2
] Dolazni - roaming: Zabrana svih dolaznih
poziva u roamingu.
Zakljuãavanje
MoÏete koristiti sigurnosni kod kako bi izbjegli
neovla‰teno kori‰tenje va‰im telefonom. Svaki
put prilikom ukljuãenja telefona, telefon çe
zahtjevati sigurnosni kod ako ste ukljuãili ovu
uslugu. Ako ste postavili telefon na Automatsko,
tada çe vas zatraÏiti kod samo prilikom
promijene SIM kartice.
Zabrana poziva
Izbornik 7-5-3
Usluga zabrane poziva sprijeãava odreìene
dolazne ili odlazne pozive sa va‰eg telefona.
Ova funkcija zahtjeva ‰ifru Zabrane poziva.
Vidjet çete ove pod-izbornike:
] Meìunarodni: Zabrana svih izlaznih
meìunarodnih poziva.
] Svi dolazni: Zabrana svih dolaznih poziva.
] OtkaÏi sve: Otkazivanje svih zabrana.
] Promjena ‰ifre: MoÏete promijeniti ‰ifru
usluge Zabrana poziva.
Pod-izbornici:
• Ukljuãi
Ukljuãenje zabrane.
• Odustani
Otkazivanje odabrane zabrane.
• Provijeri status
Provjera trenutnog statusa.
69
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 70
Postavke
Postavke mreÏe
Fiksni broj
(ovisno o SIM kartici)
Izbornik 7-5-4
MoÏete zabraniti izlazne pozive sa va‰eg
telefona na odreìene brojeve telefona. Brojevi su
za‰tiçeni sa va‰im PIN2 kodom.
] Aktiviraj: Ukljuãenjem zabranjujete izlazne
pozive na odreìene brojeve.
] Poni‰ti: Otkazivanje zabrane poziva na
odreìene brojeve.
] Popis brojeva: MoÏete vidjeti listu brojeva
snimljenu kao Fiksni broj biranja.
Promjeni kod
Izbornik 7-5-5
PIN je va‰ osobni identifikacijski broj, koji sluÏi
kao prevencija kori‰tenja kartice
MoÏete promijeniti: PIN2 kod, Sigurnosni kod.
1. Ako Ïelite promijeniti Sigurnosni/PIN2 kod,
unesite originalni kod i pritisnite
[OK].
2. Unesite novi Sigurnosni/PIN2 kod i potvrdite
ga.
70
Izbornik 7-6
MoÏete odabrati mreÏu koja çe biti registrirana
automatski ili ruãno. Obiãno je odreìen postav
na Automatski.
Automatski
Izbornik 7-6-1
Telefon çe sam odabrati mreÏu ako odaberete
Automatski. Jednom kada odaberete
“Automatski”, telefon çe biti postavljen na
Automatski, neovisno o tome da li gasite ili palite
telefon.
Ruãno
Izbornik 7-6-2
Telefon çe naçi listu dostupnih mreÏa i prikazati
ih. Zatim moÏete odabrati mreÏu koju Ïelite
koristiti, ako ta mreÏa ima roaming ugovor sa
va‰om mreÏom. Telefon vam omoguçuje odabir
druge mreÏe, ako telefon ne uspije uspostaviti
vezu sa odabranom mreÏom.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 71
Postavke
Prioritetno
Izbornik 7-6-3
MoÏete odrediti popis Ïeljenih mreÏa na koje se
ureìaj prvo treba poku‰ati spojiti, prije
registriranja na neke druge mreÏe. Popis se
stvara iz liste veç upisanih poznatih mreÏa.
Poni‰ti postavke
Izbornik 7-7
MoÏete poni‰titi sve postave i postaviti ih na
tvorniãke. Potreban vam je Sigurnosni kod za
aktivaciju ove funkcije.
GPRS postavke
Izbornik 7-8
MoÏete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.
71
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 72
Servisi
MoÏete pristupiti raznim WAP (Wireless
Application Protocol) uslugama poput: bankinga,
vijesti, vremenske prognoze i obavijesti o letu. Te
su usluge posebno osmi‰ljene za mobilne
telefone i odrÏavaju ih WAP davatelji usluga.
Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife
kod va‰eg mreÏnog operatera i/ili davatelja
usluga ãiju uslugu Ïelite koristiti. Davatelji usluga
çe vam takoìer dati upute kako koristiti njihove
usluge.
Kada se uspostavi veza prikazat çe se Poãetna
stranica. SadrÏaj ovisi o operateru. Unosom URL
adrese moÏete pristupiti bilo kojoj stranici. Za
kraj pretraÏivanja pritisnite tipku Kraj.
Telefon çe se vratiti u stanje pripravnosti.
Upravljanje WAP pretraÏivaãem
MoÏete pretraÏivati Internet koristeçi tipke
telefona ili On-line izbornik.
72
Izbornik 8
Kori‰tenje tipki telefona
When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
Tipka
Obja‰njenje
PretraÏuje linije po sadrÏaju
Povratak na prethodnu stranicu
Odabir opcije ili potvrda
Kori‰tenje izbornika WAP pretraÏivaãa
Dostupne su razliãite opcije izbornka za vrijeme
pretraÏivanja mobilnog WEB-a.
n Napomena Izbornik WAP pretraÏivanja se moÏe
mijenjati, ovisno o va‰oj verziji
pretraÏivaãa.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 73
Servisi
Internet
Home
Izbornik 8-1
Izbornik 8-1-1
Spaja vas sa Poãetnom stranicom. Poãetna
stranica je ona koju ste odredili u aktiviranom
profilu ili je veç odreìena od strane operatora,
ako ju vi niste izmjenili.
Zabilje‰ke
Izbornik 8-1-2
MoÏete dodavati ili mijenjati va‰e omiljene WEB
stranice, kako bi im uvijek lako pristupili.
Kreiranje zabilje‰ke
1. Pritisnite lijevu soft tipku
[Opcije].
2. Odaberite Dodaj novo i pritisnite tipku OK.
3. Nakon unosa Ïeljene URL stranice i naslova,
pritisnite tipku OK .
”
* Savjet: Za unos simbola koristite tipku “
i tipku
. a unos “.”, pritisnite tipku
“
”.
] Spoji: Spaja se na Ïeljenu web zabilje‰ku.
] Novo: Odabir za stvaranje nove web
zabilje‰ke.
] Uredi: MoÏete urediti URL adresu i naslov
odabrane web zabilje‰ke.
] Izbri‰i: Bri‰e odabranu web zabilje‰ku.
Izbri‰i sve: Bri‰e sve web zabilje‰ke.
Profili
Izbornik 8-1-3
Svaki profil sadrÏi postavke bitne za spajanje na
Internet.
Svaki Profil sadrÏi sljedeçe pod-izbornike:
] Ukljuãi: Ukljuãenje odabranog profila.
] Postavke: Koristite ovo za ureìivanje
i promjenu WAP postavki za odabrani profil.
- Poãetna stranica: Poãetna stranica je
web-stranica koja je postavljena u aktivnom
profilu. Odredio ju je davatelj usluga ako je vi
sami niste definirali u aktivnom profilu.
Nakon odabira Ïeljene zabilje‰ke, dostupne su
sljedeçe opcije:
73
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 74
Servisi
- Nositelj: MoÏete postaviti nositelja
podataka.
1 Data
2 GPRS
- Postavke podataka: Pojavljuje se samo,
ako odaberete Data za nositelja.
IP adresa: Unesite Ïeljenu WAP adresu.
Pozivanje broja: Unesite telefonski broj za
pozivanje WAP-gateway-a.
Korisniãki ID: Identifikacija za dial-up
server.
·ifra: Ovo je zahtijevana ‰ifra od va‰eg
dial-up servera za va‰u identifikaciju.
Vrsta poziva: Odaberite tip data poziva:
Analogni ili Digitalni (ISDN)
Brzina poziva: Odabir brzine poziva; 9600 ili
14400
Vrijeme ãekanja: Trebate unesti vrijeme za
istek. Nakon tog unosa, WAP servis çe biti
74
nedostupan, ako neki podatak nije une‰en ili
prene‰en.
- GPRS postavke: Postavke su dostupne, ako
je GPRS odabran kao nositelj.
IP adresa: Unesite Ïeljenu WAP adresu
servera.
APN: Unesite APN od GPRS-a.
ID korisnika: Korisniãka identifikacija za
APN server.
·ifra: Zaporka potrebna za pristup va‰em
APN posluÏitelju.
- Vrsta veze: Opcije za vrste veze su
Privremena ili Stalna i ovise o serveru kojeg
koristite.
Kontinuirano
Potvrìeni mehanizam dostave, ali proizvodi
veçi promet mreÏe.
Privremeno
Nepotvrìena (bez povezivanja) usluga.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 75
Servisi
HTTP
Idi na URL
Spajanje korisnika izravno s posluÏiteljem
u HTTP-u.
MoÏete se povezati izravno sa stranicom koju
Ïelite. Kako biste to uãinili, morate unijeti
odreìenu URL adresu.
- Proxy postavke
Izbornik 8-1-4
IP adresa: Unos IP adrese Proxy servera.
Postavi memorije
Ulaz: Unesite Proxy Port.
Informacije servisa kojima ste pristupili su
snimljene u cache memoriju telefona.
- DNS postvke
Izbornik 8-1-5
Primarni posluÏitelj: Unos IP adrese
primarnog DNS servera.
] âi‰çenje cache mem.: MoÏete postaviti opciju
provjeravali li cache memoriju ili ne.
Sekundarni posluÏitelj: Unos IP adrese
sekundardnog DNS servera.
] Provjera cache mem.: Brisanje svih sadrÏaja,
snimljenih u cache.
- Postavke za‰tite: Prema kori‰tenju gateway
porta, moÏete izabrati ovu opciju kao Ukljuãiti
ili Iskljuãiti.
- PrikaÏi sliku: MoÏete odabrati Ïelite li da su
slike na WAP stranicama prikazane ili ne.
n Napomena Cache memorija snima podatke
privremeno u telefon.
Cookies postavke
Izbornik 8-1-6
Informacije servisa kojima ste pristupili su
snimljene u cache memoriju telefona.
] Preimenuj: Promjena imena Profila.
] Obri‰i cookies: Brisanje svih cookie sadrÏaja.
] Izbri‰i: Brisanje odabranog profila sa liste.
] Provjeri cookies: Provijerite dali je i‰ta
kori‰teno.
] Novo: Dodavanje novog profila.
75
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 76
Servisi
Certifikat za‰tite
Izbornik 8-1-7
Lista dostupnih certifikata:
] Ovla‰tenje: MoÏete vidjeti listu ovla‰tenih
certifikata koji su bili pohranjeni u va‰em
telefonu.
] Osobno: MoÏete vidjeti listu osobnih
certifikata koji su bili pohranjeni u va‰em
telefonu.
Profili - reset
Izbornik 8-1-8
MoÏete poni‰titi profile i vratiti se na poãetne
postavke.
Verzija pretraÏivaãa
Izbornik 8-1-9
Prikazuje verziju WAP pretraÏivaãa.
76
SIM servis
Izbornik 8-2
Va‰ operater moÏe ponuditi posebne usluge kroz
SIM karticu, kao kuçno bankarstvo, burza, itd.
Ako ste registrirani za jedan od tih servisa, ime
servisa çe biti prikazano na kraju glavnog
izbornika. Za vi‰e informacija kontaktirajte va‰eg
operatera.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Preuzeti materijali
Izbornik 9
Igre i vi‰e
Moje igre i vi‰e
Page 77
Izbornik 9-1
Izbornik 9-1-1
U ovom izborniku moÏete upravljati Java
aplikacijama ugraìenima u va‰em telefonu.
MoÏete igrati ili brisati preuzete aplikacije, ili
postaviti opcije povezivanja.
Preuzete aplikacije su organizirane u mape.
Pritisnite lijevu soft tipku
za otvaranje
odabrane mape ili pokrenite odabranu aplikaciju.
Sljedeçi izbornici su dostupni:
n Napomena Nakon preuzimanja Java igre, pritisnite
tipku"Ok" (
) i spremite ju u
spremnik.
] Pokreni: Pokretanje odabrane aplikacije.
] Informacije: Informacije o aplikaciji.
] Opcije: Neke JAVA aplikacije mogu zahtjevati
Data konekciju. Odaberite ovo za postavljanje
opcija konekcije.
- Odzivnik: Prije no aplikacija uspostavi
konekciju, biti çe te obavije‰teni o konekciji.
- Nikad: Konekcija nije dozvoljena.
n Napomena Ne moÏete izbrisati ili preimenovati
predinstalirani folder ili igru.
JavaTM je tehnologija koju je osmislila tvrtka
Sun Mircosystems. Na isti naãin kako biste
preuzeli Java Applet koristeçi standardni
Netscape ili MS Internet Explorer pretraÏivaãe,
Java Midlet moÏe se preuzeti putem
omoguçene WAP opcije na telefonu. Ovisno o
davatelju usluga, svi Java programi, poput
Java igara, mogu se preuzeti i igrati na
telefonu. Jednom preuzet, Java program moÏe
se pogledati u izborniku Moje igre & ostalo
gdje ga moÏete odabrati, pokrenuti ili izbrisati.
Datoteke Java programa spremljene su u
telefon u JAD ili JAR formatima.
- Uvijek: The connection is created
immediately without a notification.
77
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 78
Preuzeti materijali
n Napomena • JAR datoteka je kompresirani
format Java programa, a JAD je
opisna datoteka koja ukljuãuje
sve detaljne informacije. S mreÏe,
prije samog preuzimanja, moÏete
pogledati sve detaljne opise iz JAD
datoteke.
• Po‰to se bazira na osnovnom
jeziku (J2ME), sve java aplikacije
nisu moguüe na svim telefonima
koji su u prodaji. MoÏete koristiti
specijalne kataloge za moguünosti
modela. Softver moÏe biti blokiran
ili se ukljuãiti ako se uãitavaju Java
aplikacije koje nisu specijalno
namijenjene za telefon na koji se
odnosi ovaj priruãnik, stoga morate
“restartati” telefon. Îelimo istaknuti
da ovi problemi nastaju zbog
inkompatibilnih aplikacija, a ne
gre‰ke na proizvodu.
n Oprez Samo J2ME (Java 2 Micro Edition)
bazirani programi mogu raditi na telefonu.
J2SE (Java 2 Standard Edition) bazirani
programi radit çe samo na raãunalu.
78
Profili
Izbornik 9-1-2
Ovaj izbornik sadrÏi iste postavke kao i Internet
izbornik. U stvari, da biste uãitavali nove
aplikacije, potreban je WAP prikljuãak.
Slike
Izbornik 9-2
Koristeçi uslugu mreÏe, moÏete preuzeti sliku na
va‰ telefon. Preuzetu sliku moÏete poslati preko
Bluetooth-a. Nakon preuzimanja, moÏete
sastaviti i poslati poruku sa slikom i postaviti ju
kao pozadinu zaslona.
Zvukovi
Izbornik 9-3
Koristeçi uslugu mreÏe, moÏete preuzeti zvuk na
va‰ telefon. Preuzetu zvuk moÏete poslati preko
Bluetooth-a. Nakon preuzimanja, moÏete
sastaviti i poslati poruku sa zvukom i postaviti ga
za zvono.
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 79
Dodatni pribor
Postoji razliãita oprema za va‰ mobilni telefon.
Tu opremu moÏete odabrati, prema va‰im
osobnim komunikacijskim zahtjevima.
Data kabel/CD
MoÏete spojiti va‰ telefon sa
PC-om i meìusobno
izmjeniti podatke i sadrÏaje.
Standarda baterija
n Napomena • Uvijek koristite originalnu LG opremu.
• Ne pridrÏavanje toga moÏe poni‰titi
va‰a prava na garanci ju.
Slu‰alica
• Oprema moÏe biti razliãita u razliãitim
regijama!
Omoguçava razgovaranje
bez ruku.SadrÏi mikrofon
i slu‰alicu za jedno uho.
Kuçni punjaã
Ovaj punjaã vam omoguçuje
punjenje baterije, dok ste vi
van kuçe ili ureda.
79
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Tehniãki podaci
Opçenito
Naziv proizvoda: F2400
Sistem (sustav) : GSM 900 / DCS 1800
Temperatura okoline
(Radna temperatura)
Max: +55°C
Min: -10°C
80
Page 80
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 81
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 82
F2400 Croatia_0102_113
2006.2.13
12:54 PM
Page 83
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising