LG | KM900 | User guide | LG KM900 User guide

LG KM900 User guide
HRVATSKI
Korisnički priručnik
LG KM900
© Vodafone Group 2009. Vodafone, the Vodafone logos,
Vodafone live!, Vodafone Music, Vodafone Travel Kit,
Vodafone Email Plus and Vodafone Messenger are
trade marks of the Vodafone Group. Any product or
company names mentioned herein may be the trade
marks of their respective owners.
P/N : MMBB0333322 (1.0) G
WiFi (WLAN)
FM odašiljač
Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i
namijenjen je za upotrebu u svim europskim
zemljama.
WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti
bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti
na otvorenom.
FM odašiljač namijenjen je upotrebi u svim europskim
zemljama osim u Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji,
Latviji, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i
Turskoj jer je u tim zemljama upotreba ograničena.
Bluetooth QD ID B014945
Dio sadržaja ovih uputa može se
razlikovati od vašeg telefona, ovisno o
softveru telefona ili davatelju usluga.
KM900 Korisnički priručnik
Čestitamo vam na kupnji naprednog i
kompaktnog telefona KM900 tvrtke LG,
dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom
tehnologijom za mobilnu komunikaciju.
Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće,
to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom
2002/96/EC.
2 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno
s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne
negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u
gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Postavljanje
01
Vaš početni zaslon
02
Osnove
03
Budite kreativni
04
Internet
05
Budite organizirani
06
Podešavanja
07
Dodatna oprema
08
Sadržaj
Smjernice
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje ..................................................... 9
Postavljanje
Osnovne informacije o telefonu .......18
Pregled na otvoreni telefon ................20
Umetanje SIM kartice i baterije .........21
Memorijska kartica ................................24
Karta izbornika ........................................26
Vaš početni zaslon
Savjeti o dodirnom zaslonu .................27
Brze tipke....................................................29
Dodirni zaslon...........................................30
Upotreba funkcije za izvršavanje više
zadataka......................................................34
Osnove
Pozivi ...........................................................35
Upućivanje poziva ili video poziva....35
Pozivanje kontakti iz kontakti .............35
Odgovaranje ili odbijanje poziva.......36
Opcije tijekom poziva ............................37
Podešavanje glasnoće poziva .............38
Brzo biranje ...............................................38
Upućivanje drugog poziva...................38
Isključivanje DTMF-a ..............................39
4
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pregledavanje popisa poziva ..............39
Korištenje preusmjeravanja poziva...40
Korištenje zabrane poziva ....................40
Promjena postavki običnog poziva ..41
Promjena postavki videopoziva.........42
Kontakti......................................................43
Traženje kontakta ....................................43
Dodavanje novog kontakta .................43
Stvaranje grupe........................................44
Promjena postavki imenika .................45
Prikaz informacija ....................................46
Poruke.........................................................47
Poruke..........................................................47
Slanje poruke ............................................47
Unos teksta ................................................48
T9 prediktivni unos .................................48
Abc ručni unos..........................................48
Postavljanje e-pošte ...............................49
Slanje e-pošte pomoću novog računa
........................................................................50
Promjena postavki e-pošte ..................50
Mape poruka .............................................51
Korištenje predložaka ............................52
Korištenje ikona raspoloženja.............52
Promjena postavki tekstualnih poruka
........................................................................52
Promjena postavki multimedijalnih
poruka .........................................................53
Promjena ostalih postavki....................54
Budite kreativni
Fotoaparat.................................................55
Brzo snimanje fotografije ....................55
Nakon snimanja fotografije .................56
Osnovne informacije o tražilu.............57
Korištenje bljeskalice .............................58
Podešavanje izloženosti ........................58
Kontinuirano snimanje ..........................59
Korištenje naprednih postavki ...........59
Promjena veličine fotografije ..............61
Odabir efekta boje ..................................61
Korištenje unutarnje kamere ..............62
Pregled spremljenih fotografija .........62
Video kamera ...........................................63
Brzo snimanje videozapisa ..................63
Nakon snimanja videozapisa ..............64
Osnovne informacije o tražilu.............65
Podešavanje izloženosti ........................66
Korištenje naprednih postavki ...........66
Promjena veličine slike videozapisa .68
Odabir tona boje .....................................69
Korištenje unutarnje videokamere ...69
Pregledavanje spremljenih
videozapisa ................................................70
Pregledavanje videozapisa na
televizoru....................................................70
Vaše fotografije i videozapisi..............71
Pregledavanje fotografija i
videozapisa ................................................71
Korištenje zumiranja tijekom
pregledavanja videozapisa ili
fotografije...................................................71
Podešavanje jačine zvuka tijekom
gledanja videozapisa .............................71
Postavljanje fotografije kao pozadine
........................................................................72
Uređivanje fotografija ............................72
Dodavanje teksta fotografiji ................73
Dodavanje efekta fotografiji................74
Obrezivanje fotografije ........................74
Dodavanje naglaska boje fotografiji 74
Zamjena boja na fotografiji .................75
Uređivanje videozapisa .........................75
Skraćivanje duljine videozapisa .........75
Spajanje dva videozapisa .....................76
Spajanje fotografije s videozapisom 76
Dodavanje teksta videozapisu............77
Prekrivanje fotografije ...........................78
5
Sadržaj
Dodavanje glazbene podloge
videozapisu ...............................................78
Dodavanje sinkronizacije uživo
videozapisu ...............................................79
Promjena brzine videozapisa ..............79
Dodavanje efekta zatamnjivanja .......79
Multimedija ..............................................80
Slike .............................................................80
Izbornici opcija za Moje slike ..............80
Slanje fotografije .....................................80
Korištenje slike .........................................81
Ispis slike .....................................................81
Premještanje ili kopiranje slike ...........82
Stvaranje prikaza slajdova....................82
Geo-označavanje ....................................82
Provjera statusa memorije ...................82
Zvukovi........................................................83
Korištenje zvuka ......................................83
Video zapisi ...............................................83
Slanje video zapisa..................................84
Igre i aplikacije .........................................84
Igranje..........................................................84
Korištenje dodatnog izbornika ..........84
Instalacija Java igre i aplikacije ..........85
Izbornik M-Toy ..........................................85
Flash sadržaj ..............................................85
6
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pregledavanje SWF/SVG datoteke ....85
Dokumenti .................................................85
Pregledavanje datoteke ........................85
Prijenos datoteke na telefon ...............86
Ostali ............................................................86
Stvaranje filma..........................................86
Glazba ..........................................................87
Prijenos glazbe na telefon ....................87
Reprodukcija pjesme .............................88
Stvaranje popisa za reprodukciju ......88
Brisanje popisa za reprodukciju .........89
Korištenje radiouređaja .........................89
Traženje stanica........................................89
Ponovno postavljanje kanala ..............90
Slušanje radija...........................................90
Korištenje FM odašiljača za
reprodukciju glazbe ...............................90
Budite organizirani
Organizator...............................................91
Dodavanje događaja u kalendar .......91
Promjena zadanog izgleda kalendara
........................................................................92
Dodavanje stavke na popis zadataka
........................................................................92
Korištenje traženja datuma..................92
Postavljanje alarma.................................93
Dodavanje bilješki...................................94
Snimanje glasa .........................................94
Snimanje zvuka ili glasa ........................94
Slanje glasovnog zapisa ........................95
Korištenje kalkulatora ............................95
Pretvaranje jedinica ................................95
Korištenje štoperice ................................96
Dodavanje grada u vremenske zone96
Sinkroniziranje s računalom ...............97
Instaliranje softvera LG PC Suite na
računalo ......................................................97
Povezivanje telefona i računala..........98
Sigurnosno kopiranje i vraćanje
informacija telefona ...............................98
Pregled datoteka s telefona na
računalu ......................................................98
Sinkroniziranje kontakti ........................99
Sinkroniziranje poruka ..........................99
Sinkronizacija glazbe .............................99
Prijenos glazbe pomoću programa
Windows Media Player ....................... 100
Korištenje funkcije iSync .................... 100
DivX pretvarač ....................................... 101
Internet
Web .......................................................... 102
Vodafone live! ........................................ 102
Pristup Internetu................................... 102
Dodavanje oznaka i pristup .............. 102
Korištenje RSS čitača ........................... 103
Pristup spremljenoj stranici .............. 103
Pregled prethodnih akcija preglednika
..................................................................... 103
Promjena postavki web-preglednika
..................................................................... 104
Korištenje telefona kao modema ... 104
Podešavanja
Promjena postavki zaslona ............... 106
Prilagodba profila ................................. 106
Promjena postavki telefona.............. 107
Promjena postavki dodirnog zaslona
..................................................................... 108
Promjena postavki povezivanja ...... 108
Korištenje upravitelja memorije...... 110
Korištenje načina rada u zrakoplovu
..................................................................... 111
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth-a............................................. 111
Promjena postavki za Bluetooth ..... 112
7
Sadržaj
Usklađivanje s drugim Bluetooth
uređajem ................................................. 113
Korištenje Bluetooth slušalica.......... 113
Wi-Fi ......................................................... 114
Nadogradnja softvera ........................ 116
Dodatna oprema ..................... 117
Mrežna usluga .......................... 118
Tehnički podaci ........................ 118
Rješavanje problema.......................... 121
Postavljanje
8
LG KM900 | Korisnički priručnik
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne
smjernice. Nepridržavanje nekih od
ovih smjernica je ilegalno, a može
biti i opasno.
Izloženost energiji
radiofrekventnog zračenja
Smjernice
OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA
MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O
IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA
Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač
i radioprijamnik. Dizajniran je i
proizveden tako da ne prijeđe razinu
emitirane energije radiofrekventnog
(RF) zračenja koja vrijedi kao
međunarodna preporuka (ICNIRP).
Ta su ograničenja dio opsežnih
smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu
populaciju. Smjernice su pripremile
neovisne znanstvene organizacije
kroz višestruke i iscrpne analize
rezultata znanstvenih istraživanja.
Smjernice sadrže dovoljno veliku
sigurnosnu granicu radi zaštite svih
ljudi, neovisno o njihovoj dobi i
zdravstvenom stanju.
Standard o izloženosti zračenju
za mobilne uređaje koristi mjernu
jedinicu poznatu pod nazivom
specifična brzina apsorpcije ili SAR.
Granica SAR vrijednosti prema
međunarodnim smjernicama je
2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične
brzine apsorpcije provedena su
za uobičajene radne položaje pri
čemu uređaj emitira s najvećom
dopuštenom snagom na svim
ispitivanim frekvencijama. Iako
je specifična brzina apsorpcije
utvrđena uz najvišu razinu
potvrđene snage, stvarna specifična
brzina apsorpcije pri korištenju
uređaja može biti znatno ispod
najveće vrijednosti. To je zato što je
uređaj dizajniran tako da radi s više
razina snage i da za pristup mreži
koristi samo onu snagu koja mu je
potrebna.
9
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Smjernice
Drugim riječima, što ste bliži baznoj
stanici, uređaju će biti potrebna
manja izlazna snaga. Prije no što
model uređaj postane dostupan na
tržištu mora se pokazati sukladnost
s europskom R&TTE direktivom.
Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva
je zaštita zdravlja i sigurnost
korisnika i svih drugih osoba.
Najveća specifična brzina apsorpcije
za ovaj uređaj ispitan u položaju uz
uho iznosi 0.602 W/kg.
Ovaj uređaj udovoljava smjernicama
o izloženosti RF zračenju kada se
koristi u uobičajenom položaju uz
uho ili kada se nalazi minimalno 1,5
cm od tijela. Dodatna oprema koja
se koristi za nošenje uređaja uz tijelo
- torbica, kopča za remen ili držač
telefona - ne bi smjela sadržavati
metalne dijelove i trebala bi držati
uređaj na minimalnoj udaljenosti od
1,5 cm od tijela.
10
LG KM900 | Korisnički priručnik
Kako bi slao podatkovne datoteke ili
poruke, ovom je uređaju potrebna
kvalitetna veza s mrežom. U nekim
slučajevima slanje podatkovnih
datoteka ili poruka može kasniti sve
dok takva veza ne bude dostupna.
Do dovršetka slanja obavezno
poštujte gore navedenu udaljenost.
Najveća specifična brzina apsorpcije
za ovaj uređaj ispitan u položaju uz
tijelo iznosi 0.646 W/kg.
* Ograničenje specifične brzine
apsorpcije za mobilne uređaje u
općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na
prosječno deset grama tjelesnog
tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno
veliku sigurnosnu granicu radi
dodatne zaštite ljudi, a uzimaju
u obzir i moguće varijacije u
mjerenjima. Specifična brzina
apsorpcije može odstupati zbog
različitih nacionalnih propisa o
sastavljanju izvješća, kao i zbog
frekvencije mreže.
Pojedinosti o specifičnoj brzini
apsorpcije u ostalim regijama
potražite u informacijama o
proizvodu na www. lgmobile.com.
Federalna komisija za
komunikacije: Pojedinosti o
specifičnoj brzini apsorpcije
Smjernice
Vaš je mobitel dizajniran kako bi
udovoljio zahtjevima za dozvoljenu
izloženost radio valovima koje
su ustanovili Federalna komisija
za komunikacije (SAD) i Industry
Canada.
Prema tim zahtjevima ograničenje
za specifičnu brzinu apsorpcije
iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram
tjelesnog tkiva. Najviša vrijednost
specifične brzine apsorpcije
pod ovim standardom tijekom
certifikacije proizvoda u položaju uz
uho iznosi 0.671 W/kg, a za nošenje
na tijelu 0.791 W/kg.
Usto, ovaj je uređaj testiran za
tipične uvjete nošenja u kojima je
pozadina telefona udaljena 2 cm od
tijela korisnika.
Za udovoljavanje RF zahtjevima
izloženosti Federalne komisije za
komunikacije, potrebno je održavati
minimalnu udaljenost od 2 cm
između tijela korisnika i stražnjeg
dijela telefona.
* Obavijest i upozorenje
Federalne komisije za
komunikacije
Obavijest!
Ovaj uređaj sukladan je s člankom
15 pravila Federalne komisije za
komunikacije. Rad je podložan
sljedećim dvama uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati
štetne smetnje i
(2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje
kojima bude izložen, uključujući
i one koje bi mogle uzrokovati
neželjene posljedice.
Upozorenje!
Promjene ili izmjene koje
proizvođač nije izričito odobrio
mogu poništiti ovlaštenje korisnika
za upravljanje opremom.
11
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
• Isključite telefon tamo gdje to
nalažu posebne odredbe. Na
UPOZORENJE
primjer, nemojte koristiti telefon u
Koristite samo baterije, punjače
bolnicama jer bi mogao utjecati na
i dodatnu opremu odobrene
osjetljivu medicinsku opremu.
za korištenje s ovim modelom
• Ne uzimajte telefon mokrim
telefona. Korištenje bilo koje
rukama za vrijeme punjenja. To
druge opreme može dovesti do
može uzrokovati strujni udar ili
prestanka dopuštenja i jamstva
ozbiljno oštetiti telefon.
telefona te može biti opasno.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako materijala jer se mobitel može
zagrijati i stvoriti opasnost od
je potreban popravak, prepustite
vatre.
ga stručnom servisnom osoblju.
• Za čišćenje vanjskih površina
• Držite ga podalje od električnih
jedinice koristite suhu krpu
uređaja poput televizora,
(nemojte koristiti otapala poput
radiouređaja i osobnih računala.
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Uređaj držite podalje od izvora
• Ne punite mobitel na mekanom
topline poput radijatora ili kuhala.
pokućstvu.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
•
Mobitel
se treba puniti na
• Nemojte izlagati uređaj
prozračnom mjestu.
mehaničkim vibracijama ili
• Nemojte izlagati ovaj uređaj
udarcima.
prekomjernoj količini dima ili
prašine.
Njega i održavanje proizvoda
Smjernice
12
LG KM900 | Korisnički priručnik
• Telefon nemojte držati pokraj
kreditnih kartica ili putnih karata
jer bi mogao utjecati na informacije
na magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim
predmetom jer tako možete
oštetiti telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini
ili vlazi.
• Oprezno koristite dodatnu opremu
poput slušalica. Nemojte dodirivati
antenu bez potrebe.
• Telefon i dodatnu opremu
nemojte koristiti na mjestima s
visokom vlažnošću, poput bazena,
staklenika, solarija ili tropskih
okoliša, jer to može uzrokovati
oštećivanje telefona i dovesti do
prekida valjanosti jamstva.
Učinkovit rad telefona
Elektronički i medicinski uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se
pojaviti smetnje koje mogu utjecati
na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti
u blizini medicinske opreme bez
dopuštenja. Posavjetujte se s
liječnikom kako biste saznali utječe
li rad telefona na rad medicinskih
uređaja koje koristite.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati
smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod
televizora, radiouređaja, računala
itd.
Smjernice
13
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pacemakeri
Sigurnost u vožnji
Proizvođači pacemakera
preporučuju da se između telefona
i pacemakera održava razmak od 15
cm kako bi se izbjegle potencijalne
smetnje pacemakera. Kako biste
to postigli, telefon držite na uhu
suprotnom od strane na kojoj je
pacemaker i nemojte ga nositi u
džepu na prsima.
Provjerite zakone i propise o
upotrebi mobilnog telefona na
područjima u kojima vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci
tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Ako je dostupan, koristite
handsfree komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije
upućivanja ili odgovaranje na
poziv ako to zahtijevaju uvjeti
vožnje.
• Radiofrekventna energija može
utjecati na neke sustave u vozilu,
poput stereouređaja i sigurnosne
opreme.
• Ako je vaše vozilo opremljeno
zračnim jastukom, ne zaklanjajte
ga instaliranom ili prijenosnom
bežičnom opremom. To može
uzrokovati kvar zračnog jastuka ili
ozbiljne povrede zbog nepravilne
aktivacije.
Bolnice
U bolnicama, klinikama i drugim
zdravstvenim ustanovama isključite
telefon ako se to od vas traži. To
je potrebno kako bi se spriječile
moguće smetnje koje telefon može
izazvati na osjetljivoj medicinskoj
opremi.
Smjernice
14
LG KM900 | Korisnički priručnik
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u
pokretu, glasnoću postavite tako
da čujete i zvukove iz okoline. To je
osobito važno kada ste blizu ceste.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako
ste dulje vrijeme izloženi jakom
zvuku. Zbog toga preporučujemo
da slušalice ne uključujete i ne
isključujete dok su u blizini ušiju.
Također, preporučujemo da
glasnoću glazbe i poziva postavite
na umjerenu razinu.
Stakleni dijelovi
Ne koristite telefon na područjima
gdje postoji mogućnost eksplozije.
Poštujte ograničenja i slijedite sve
propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne
atmosfere
• Nemojte koristiti telefon na
benzinskoj stanici.
• Ne koristite u blizini goriva ili
kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati
zapaljivi plin, tekućinu ni
eksplozive u odjeljak vozila u
kojem se nalazi mobilni telefon i
dodatna oprema.
Smjernice
Neki dijelovi vašeg mobitela su od
stakla. Staklo se može slomiti ako
mobitel padne na tvrdu površinu
ili primi jači udarac. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti pokušati
ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok
staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.
Područje eksplozija
15
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati
smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite
mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u
prizemljenom zrakoplovu bez
dopuštenja posade.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu,
izvan dohvata male djece. Telefon
sadrži i male dijelove koji mogu, ako
se odvoje, uzrokovati gušenje.
Hitni pozivi
Smjernice
Neke mobilne mreže možda ne
omogućuju hitne pozive. Stoga
se za hitne pozive ne biste trebali
osloniti isključivo na svoj mobilni
telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
16
LG KM900 | Korisnički priručnik
Informacije o bateriji i
održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija
se ne treba isprazniti u potpunosti.
Za razliku od drugih sustava
baterija, ne postoji efekt memorije
koji bi mogao negativno utjecati
na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače
tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su
dizajnirani kako bi maksimizirali
trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je
izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih
kontakti baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad
više ne zadovoljava. Prije potrebe
za zamjenom baterija se može
ponovo puniti više stotina ili više
tisuća puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu
korisnost, napunite bateriju ako se
nije koristila duže vrijeme.
Smjernice
• Punjač baterije nemojte izlagati
izravnom sunčevom zračenju niti
ga koristiti kod visoke vlažnosti
zraka, na primjer u kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na
vrućim ili hladnim mjestima jer to
može smanjiti njezinu učinkovitost.
• Ako umetnete neodgovarajuću
zamjensku bateriju, može doći do
opasnosti od eksplozije.
• Iskorištene baterije odlažite
sukladno uputama proizvođača.
Reciklirajte baterije kad god je to
moguće. Ne bacajte ih u kućni
otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju,
za pomoć se obratite najbližem
servisnom centru ili distributeru
tvrtke LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač
uvijek isključite iz utičnice kako ne
bi dodatno trošio struju.
17
Osnovne informacije o telefonu
Handsfree ili stereo slušalice
Tipka za isključivanje
Pritisnite i zadržite 3 s za uključenje /
isključenje.
Slušalica
Unutarnja kamera
Senzor blizine
Tipka Kraj
• Prekida poziv.
• Pritisnite jednom za povratak
na početni zaslon.
Tipka za izvršavanje više
zadataka istovremeno
Tipka za pozivanje
Bira broj telefona i odgovara
na dolazne pozive.
Postavljanje
UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete
na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona.
Ne prekrivajte senzor blizine zaštitnom folijom, jer bi moglo doći do
nepravilnosti u radu senzora.
18
LG KM900 | Korisnički priručnik
01
Punjač / Podatkovni
USB kabel
SAVJET: za
priključivanje USB
kabela pričekajte
da se telefon
uključi i registrira
na mreži.
Tipke za ugađanje
glasnoće
• Kada je zaslon
neaktivan: jakost zvuka
tipki.
• Tijekom poziva:
glasnoća u slušalici.
• Tijekom reprodukcije
pozadinske glazbe:
neprestana kontrola
glasnoće.
02
03
04
05
06
07
08
Tipka fotoaparata
• Prijeđite izravno na
izbornik kamere čvrstim
pritiskom na tipku.
Postavljanje
19
Pregled na otvoreni telefon
Poklopac
baterije
Gumb za
otvaranje
poklopca
baterije
Utor za SIM
karticu
Baterija
Svjetlo
bljeskalice
Postavljanje
Objektiv
fotoaparata
Utor za
memorijsku
karticu
20
LG KM900 | Korisnički priručnik
Umetanje SIM kartice i baterije
1 Uklonite poklopac baterije
Pritisnite i držite gumb za
oslobađanje baterije na vrhu
telefona i podignite poklopac
baterije.
UPOZORENJE: Bateriju
nemojte vaditi dok je telefon
uključen jer može doći do
oštećenja telefona.
UPOZORENJE: Nemojte
skidati poklopac baterije
prilikom korištenja GPS, Wi-Fi
ili Bluetooth veze. Antena
je pričvršćena na poklopac
baterije.
01
02
03
04
05
06
07
08
2 Izvadite bateriju
Bateriju uhvatite za gornji dio i
podignite je iz odjeljka za bateriju.
Postavljanje
21
Umetanje SIM kartice i baterije
3 Umetnite SIM karticu
SIM karticu umetnite u držač
SIM kartice. Kontaktna površina
na kartici zlatne boje mora biti
okrenuta prema dolje. Kako biste
izvadili SIM karticu, lagano je
povucite prema van.
Postavljanje
22
LG KM900 | Korisnički priručnik
4 Umetnite bateriju
Najprije gornji dio baterije
umetnite u gornji dio odjeljka za
bateriju. Provjerite jesu li kontakti
baterije u ravnini s kontaktima
na telefonu. Pritisnite donji dio
baterije dok ne sjedne na svoje
mjesto.
5 Punjenje telefona
Poklopac utičnice punjača na
bočnoj strani telefona KM900
gurnite unatrag. Umetnite
punjač i uključite ga u utičnicu
električnog napajanja. KM900
punite dok se na zaslonu ne
prikaže poruka “Baterija je puna”.
NAPOMENA: Kako biste produžili
trajanje baterije, bateriju je na
početku potrebno napuniti do
kraja. Zanemarite početnu poruku
“Baterija je puna“ i ostavite da
se telefon puni preko noći (ili
ukupno 14 sati).
01
02
03
04
05
06
07
08
Postavljanje
23
Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice
Pomoću memorijske kartice možete
proširiti dostupni memorijski
prostor telefona.
NAPOMENA: Memorijska kartica je
neobavezna dodatna oprema.
1 Memorijsku karticu umetnite u
utor na vrhu dok ne sjedne na
svoje mjesto. Zlatna kontaktna
površina mora biti okrenuta
prema dolje.
UPOZORENJE: Umetnite
memorijsku karticu u utor, u
suprotnome kartica može biti
oštećena.
Postavljanje
24
LG KM900 | Korisnički priručnik
Formatiranje memorijske
kartice
01
02
03
04
Prijenos kontakti
05
Prenošenje kontakti s SIM kartice na
telefon:
1 Na kartici Komunikacija prijeđite
na Imenik i odaberite
Promijeni lokaciju.
2 Dodirnite Kopiraj na telefon.
3 Odaberite Odaberi sve ili
odaberite jedno po jedno ime i
dodirnite Kopiraj na telefon.
06
07
08
Postavljanje
Memorijska kartica je možda već
formatirana. Ako nije, trebat ćete
je formatirati prije mogućnosti
korištenja.
NAPOMENA: Prilikom formatiranja
brišu se sve datoteke.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i u kartici Podešavanja
odaberite Postavke telefona.
2 Prijeđite na i dodirnite
Upravljanje memorijom i
prijeđite te odaberite Vanjska
memorija.
3 Dodirnite Format i potvrdite svoj
odabir.
4 Unesite lozinku, ako je
postavljena. Kartica će se
formatirati i biti spremna za
korištenje.
NAPOMENA: Ako na vašoj
memorijskoj kartici postoji sadržaj,
struktura mapa koja obuhvaća taj
sadržaj mogla bi se promijeniti
nakon formatiranja jer će sve
datoteke biti izbrisane.
25
Karta izbornika
Dodirnite
na početnom zaslonu kako biste otvorili glavni izbornik. S
ovog mjesta možete pristupiti dodatnim izbornicima krećući se po ikonama:
Komunikacija, Multimedija, Uslužne značajke i Podešavanja.
Komunikacija
Kontakti
Popis poziva
Vodafone live!
Poruke
Napiši poruku
E-mail
Biranje
Video poziv
Uslužne značajke
Postavljanje
Alati
Alarmi
Organizator
Aplikacije
Štoperica
Snimanje glasa
Kalkulator
Bilješke
26
LG KM900 | Korisnički priručnik
Multimedija
Glazba
Kamera
Galerija
Igre
M-Toy igre
Datoteke
FM radio
Izrada filma
Podešavanja
Profili
Postavke telefona
Povezivanje
Bluetooth
Wi-Fi
Postavke poziva
Postavke zaslona
Postavke poruka
Vaš početni zaslon
S ovog zaslona možete pristupiti
opcijama izbornika, uputiti poziv,
pregledati status telefona te izvršiti
mnoge druge akcije.
Savjeti o dodirnom zaslonu
Početni zaslon je izvrsna polazna
točka na kojoj se možete navikavati
na dodirni zaslon.
Kako biste odabrali stavku, dodirnite
središte ikone.
• Ne pritišćite prejako; zaslon
je dovoljno osjetljiv za
prepoznavanje laganih,
odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom
prsta. Pazite da ne dodirnete
okolne tipke.
• Kada je svjetlo zaslona isključeno,
pritisnite tipku za napajanje
ili držite pritisnutu tipku za
otključavanje/zaključavanje na
dodirnom zaslonu za vraćanje na
početni zaslon.
• Kada se ne koristi, KM900 će se
vratiti na zaključani zaslon.
01
02
03
04
05
06
07
08
Vaš početni zaslon
27
Vaš početni zaslon
Prilagodba početnog zaslona
1 Zaslon za
prečace
2 Zaslon za
widgete
• Budite u dodiru sa Vašim KM900
Vaš početni zaslon
- Korisničko sučelje je bazirano
na četiri vrste početnih zaslona
kako je prikazano gore. Kako biste
promijenili početni zaslon samo
lagano povucite prst s lijeva na
desno ili s desna na lijevo.
• Podešenja početnih zaslona Za svaku vrstu početnih zaslona
možete dodavati i uklanjati
objekte dodirom prsta na
zaslonu ili ako ste već dodali
tada dodirnite i zadržite jedan od
objekata.
28
LG KM900 | Korisnički priručnik
3 Zaslon za
kontakte
4 Zaslon za
multimediju
Brze tipke
Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup
funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirom.
Dodirnite za aktiviranje
tipkovnice biranja za pozive
kako biste uputili poziv.
Unesite broj pomoću
uobičajene tipkovnice i
dodirnite Glasovni poziv ili
.
dodirnite
Za pokretanje video poziva
na taj broj, nakon unošenja
broja dodirnite Video poziv.
Dodirnite za otvaranje
kontakti. Za traženje broja
koji želite nazvati unesite ime
kontakta pomoću tipkovnice.
Također, možete stvarati nove
kontakte i uređivati postojeće.
Dodirnite za pristup
izborniku s opcijama Poruke.
Ovdje možete izraditi novu
tekstualnu poruku.
Dodirnite za Glavni izbornik
koji je podijeljen u četiri
podizbornika.
01
02
03
04
05
06
07
08
Vaš početni zaslon
29
Vaš početni zaslon
Dodirni zaslon
Kontrole dodirnog zaslona KM900
mijenjaju se dinamički, ovisno o
zadatku koji vršite.
Otvaranje aplikacija
Želite li otvoriti aplikaciju,
jednostavno dodirnite njenu ikonu.
Vaš početni zaslon
30
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pomicanje
Za pomicanje je povucite od
jedne do druge strane. Na nekim
zaslonima, primjerice webstranicama, možete se pomicati i
gore-dolje.
Povećavanje ili smanjivanje
Tijekom pregledavanja fotografija,
web-stranica, poruka e-pošte ili
karata možete koristiti povećavanje
i smanjivanje. Privucite prste ili ih
razdvojite.
01
02
03
04
05
06
07
08
Vaš početni zaslon
31
Vaš početni zaslon
Prikaz statusne trake
Na statusnoj traci nalaze se razne
ikone kojima se prikazuju stanja
poput jačine signala, novih poruka
i trajanja baterije, kao i o tome je li
aktivirana Bluetooth ili GPRS veza.
U tablici u nastavku navedena su
značenja ikona koje se mogu vidjeti
u statusnoj traci.
Ikona Opis
Nema usluge
Ikona Opis
Bluetooth Mono slušalica
Bluetooth je uključen
Pisač putem Bluetooth-a
Bluetooth prijenos
Bluetooth vidljiv
Bluetooth glazba
Preuzimanje
Preuzimanje dovršeno
Preuzimanje poništeno
Vaš početni zaslon
2G
Poziv je aktivan
3G
Internet
EDGE
Pretraživanje
HSDPA
Preusmjeravanje poziva
Wi-fi je uključen
Odbijanje poziva
Bluetooth poruka
Bluetooth Mono hansfree
slušalica
Bluetooth Mono Stereo
slušalice
Bluetooth Stereo slušalice
Sigurnost
32
LG KM900 | Korisnički priručnik
Uključena je slušalica
HomeZone
Roaming
Alarm
Ikona Opis
Raspored (kalendar)
Ikona Opis
Zrakoplovni mod
Više zadataka
Reprodukcija pauzirana
Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbe uz
FM emitiranje
Reprodukcija FM radija
-
01
Na otvorenom
02
Tiho
03
Prilagođeno 1-10
04
Zvono nakon vibracije
05
Zvono uz vibraciju
Vanjska memorija
FM emitiranje
Stanje baterije
Slanje e-pošte
Projektor/TV izlaz
06
07
08
Primanje e-pošte
MMS
Slanje MMS-a
Primanje MMS-a
Slanje poruke nije uspjelo
Nova poruka e-pošte
Push poruka
Vaš početni zaslon
Slanje SMS-a
Nova poruka govorne
pošte
Nova poruka
33
Vaš početni zaslon
Upotreba funkcije za
izvršavanje više zadataka
Dodirnite tipku za izvršavanje više
za otvaranje izbornika
zadataka
Izvršavanje više zadataka. Ovdje
možete pregledati sve aplikacije
koje se izvode i pristupiti im jednim
dodirom.
Vaš početni zaslon
34
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pozivi
Upućivanje poziva ili video
poziva
1 Dodirnite
za otvaranje
tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
Za brisanje znamenke pritisnite
tipku za brisanje.
3 Za upućivanje poziva dodirnite
.
tipku
4 Za prekid poziva dodirnite tipku
.
SAVJET! Želite li unijeti znak +
za uspostavljanje međunarodnih
poziva, dvaput dodirnite ili
pritisnite i držite
.
SAVJET! Pritisnite tipku za
napajanje kako biste zaključali
dodirni zaslon i spriječili
slučajno pozivanje.
SAVJET! Možete Poslati
poruku, Spremiti broj ili
Pretražiti kontakte dodirnuvši
.
03
Pozivanje kontakti iz kontakti
04
1 Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje Kontakti.
2 Prijeđite na popis kontakti
ili unesite prvo slovo (slova)
kontakta kojeg želite pozvati tako
.
da dodirnete
3 Na filtriranom popisu dodirnite
kontakt kojeg želite nazvati i
odaberite broj koji želite koristiti
ako je za kontakt spremljeno više
brojeva
4 Dodirnite Glasovni poziv ili
Video poziv.
05
01
02
06
07
08
Osnove
35
Pozivi
Odgovaranje ili odbijanje
poziva
Kada telefon zazvoni, za javljanje
.
pritisnite tipku
za odbijanje
Pritisnite tipku
dolaznog poziva.
Osnove
36
LG KM900 | Korisnički priručnik
Opcije tijekom poziva
01
Zvučnik - dodirnite
za uključivanje zvučnika.
Isključi mikrofon - dodirnite
za isključivanje
mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate
ne bi čula.
02
03
04
05
Zadrži - dodirnite
čekanje.
za stavljanje poziva na
06
07
Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih
opcija tijekom poziva, uključujući Stvori novi
podsjetnik i Idi na poruke kako biste mogli
provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom
poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom
opcije Završi poziv.
08
- dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu
za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama,
prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih
telefonskih usluga.
- dodavanje bilješke tijekom poziva.
Osnove
- pretraživanje kontakti tijekom poziva.
37
Pozivi
Podešavanje glasnoće poziva
Za podešavanje glasnoće tijekom
poziva koristite gumb gore/dolje na
desnom boku telefona.
Brzo biranje
Osnove
Kontaktu kojeg često nazivate
možete dodijeliti broj za brzo
biranje.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje Kontakti.
2 Dodirnite
i odaberite Brzo
biranje.
3 Govorna pošta je već postavljena
kao broj brzog biranja 1. To ne
možete promijeniti. Dodirnite
bilo koji drugi broj kako biste mu
dodijelili kontakt brzog biranja.
4 Otvorit će se popis kontakti.
Jednim dodirom telefonskog
broja odaberite kontakt koji želite
dodijeliti tom broju.
38
LG KM900 | Korisnički priručnik
Kako biste nazvali broj za brzo
na početnom
biranje, dodirnite
zaslonu, a zatim pritisnite i držite
dodijeljeni broj sve dok se kontakt
ne pojavi na zaslonu. Poziv će se
uspostaviti automatski, ne morate
dodirnuti Glasovni poziv.
Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom početnog poziva
i odaberite broj
dodirnite
koji želite nazvati.
2 Birajte broj ili pretražite kontakte
(odjeljak Upućivanje poziva na
stranici 35 sadrži pojedinosti).
za spajanje
3 Dodirnite
poziva.
4 Oba poziva će se prikazati na
zaslonu poziva. Početni poziv
će biti zaključan i stavljen na
čekanje.
5 Za prekidanje jednog ili oba
poziva pritisnite Kraj .
Pregledavanje popisa poziva
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki
poziv koji ste uspostavili.
Isključivanje DTMF-a
SAVJET! U bilo kojem
dnevniku poziva dodirnite
i Izbriši sve kako biste izbrisali
sve stavke s popisa.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
DTMF omogućava korištenje
numeričkih naredbi za kretanje po
izbornicima unutar automatskih
poziva. DTMF je uključen prema
zadanoj postavci.
Kako biste isključili DTMF
tijekom poziva (radi zapisivanja
i odaberite
broja), dodirnite
Onemogući DTMF.
Na početnom zaslonu dodirnite
, a zatim u kartici Komunikacija
dodirnite Popis poziva.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
Sve prethodno - pregled cjelovitog
popisa svih odlaznih, primljenih i
propuštenih poziva, samo glasovnih
poziva, video poziva i poruka.
Propušteni - pregled popisa svih
poziva koje ste propustili.
Samo pozivi - pregled popisa svih
poziva koje ste uputili.
Samo poruke - pregled popisa svih
brojeva na koji su primljene ili s
kojih su poslane SMS i MMS poruke.
Samo VT- pregled popisa svih video
poziva.
39
Pozivi
SAVJET! Dodirnite bilo koji
unos u dnevniku poziva kako
biste vidjeli datum, vrijeme i
trajanje poziva.
Korištenje preusmjeravanja
poziva
Osnove
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke poziva u kartici
Postavke.
2 Dodirnite Preusmjeravanje
poziva i odaberite Glasovni
poziv i/ili Video poziv.
3 Odaberite želite li preusmjeriti
sve pozive kada je linija zauzeta,
kada ne odgovarate ili kada niste
dostupni.
4 Unesite broj za preusmjeravanje.
5 Za aktivaciju dodirnite Aktiviraj.
NAPOMENA: Preusmjeravanje
poziva se dodatno naplaćuje.
Dodatne pojedinosti zatražite od
svog mrežnog operatera.
40
LG KM900 | Korisnički priručnik
SAVJET! Za isključivanje
svih preusmjeravanja poziva
odaberite Deaktiviraj sve u
izborniku Preusmjeravanje
poziva.
Korištenje zabrane poziva
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke poziva u kartici
Postavke.
2 Dodirnite Zabrana poziva i
odaberite Glasovni poziv i/ili
Video poziv.
3 Odaberite neke ili sve od pet
ponuđenih opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi
osim u vlastitu državu
Svi dolazni
Dolazni u inozemstvu
4 Unesite lozinku zabrane poziva.
Od mrežnog operatera zatražite
informacije o ovoj usluzi.
SAVJET! Odaberite Fiksni
broj za biranje kako biste
uključili i sastavili popis brojeva
koji se mogu pozivati s vašeg
telefona. Bit će vam potrebna
PIN2 šifra od operatera. S vašeg
telefona mogu se pozivati samo
brojevi s fiksnog popisa za
biranje.
Promjena postavki običnog
poziva
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke poziva u kartici
Podešavanja.
2 Dodirnite Uobičajene postavke.
Na ovaj način možete izmijeniti
sljedeće postavke:
Odbijanje poziva - prekidač
pomaknite ulijevo kako biste
istaknuli Popis za odbijanje.
Možete dodirnuti tekstni okvir i
odabrati sve pozive, određene
kontakte ili grupe ili pozive od
neregistriranih brojeva (npr.
onih koji se ne nalaze u vašem
imeniku). Za promjenu ove
postavke dodirnite Spremi.
Pošalji moj broj - odaberite želite
li prikazati svoj broj kao odlazni
poziv.
Aut. ponovno biranje prekidač pomaknite ulijevo
za Uključeno ili udesno za
Isključeno.
Podsjetnik minute razgovora prekidač pomaknute ulijevo, na
Uključeno, kako biste tijekom
poziva svake minute čuli zvuk.
BT način odgovaranja odaberite Handsfree kako
biste mogli odgovoriti na poziv
pomoću Bluetooth slušalica ili
odaberite Telefon kako biste na
pozive odgovarali pritiskom na
bilo koju tipku na telefonu.
Spremi novi broj - za spremanje
novog broja odaberite Da.
41
Pozivi
Promjena postavki
videopoziva
1 Na početnom zaslonu dodirnite
i prijeđite na Postavke video
poziva u kartici Podešavanja.
2 Odaberite postavke za svoje
video pozive. Odaberite želite
li koristiti privatnu sliku, zatim
je odaberite i/ili uključite opciju
zrcaljenja kako biste se vidjeli
na zaslonu prilikom upućivanja
video poziva.
Osnove
42
LG KM900 | Korisnički priručnik
Kontakti
Dodavanje novog kontakta
Dva su načina traženja kontakta:
Na početnom zaslonu
1 Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje Kontakti.
Dodirnite
i unesite ime
kontakta pomoću tipkovnice.
2 Za upućivanje poziva dodirnite
Video poziv ili Glasovni poziv ili
.
tipku
1 Na početnom zaslonu dodirnite
tipku Novi kontakt.
2 Odaberite želite sli spremiti
kontakt u Telefon ili na SIM
karticu.
3 Ako želite dodati sliku svakom
kontaktu, dodirnite Dodaj sliku.
4 Unesite ime i prezime novog
kontakta. Ne morate unijeti
oboje, ali morate unijeti najmanje
jedno.
5 Unesite do pet različitih brojeva
i svakome od njih dodijelite
vrstu; odaberite između Mobitel,
Kuća, Ured, Pager, Faks, VT i
Standardno.
6 Dodajte adresu e-pošte.
7 Dodijelite kontakt jednoj ili
više grupa; odaberite između
Nema grupe, Obitelj, Prijatelji,
Suradnici, Škola ili VIP.
SAVJET! Grupu možete
pretražiti tako da dodirnete
karticu Kontakti pri vrhu zaslona
i odaberete Grupe. Na taj način
će se prikazati popis svih vaših
grupa.
U glavnom izborniku
1 Dodirnite
, dodirnite Kontakti
u kartici Komunikacije.
2 Dodirnite
i Traži.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Traženje kontakta
43
Kontakti
8 Možete dodati i Melodija zvona,
Početna stranica, Kućna adresa,
Naziv tvrtke, Naziv posla, Adr.
tvrtke, Godišnjica i Podsjetnik.
za spremanje
9 Dodirnite
kontakta.
SAVJET! Za svoje kontakte
možete izrađivati prilagođene
grupe; pogledajte Stvaranje
grupe.
Stvaranje grupe
1 Na početnom zaslonu dodirnite
, a zatim dodirnite Kontakti u
kartici Komunikacija.
2 Dodirnite Grupe i odaberite novu
grupu.
3 Unesite naziv za novu grupu.
.
4 Dodirnite
NAPOMENA: Ako izbrišete grupu,
kontakti dodijeljeni toj grupi neće se
izgubiti. Ostat će u imeniku.
SAVJET! Postojeću grupu
možete urediti tako da jednom
dodirnete odabranu grupu.
Odaberite želite li Prikazati
članove, Urediti grupu, Poslati
poruku, Poslati posjetnicu ili
Izbrisati grupu.
Osnove
44
LG KM900 | Korisnički priručnik
Promjena postavki imenika
Brisanje kontakti - izbrišite sve
svoje kontakte. Dodirnite Da ako
ste sigurni da želite izbrisati sve
svoje kontakte.
Info o memoriji - prikaz
informacija o kapacitetu
memorije.
Sigurnosno kopiranje kontakti vidi Sigurnosno kopiranje i
vraćanje informacija telefona na
stranici 98.
Vrati kontakte - vidi Sigurnosno
kopiranje i vraćanje informacija
telefona na stranici 98.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Postavke imenika možete prilagoditi
sebi.
1 Dodirnite Kontakti u kartici
i
Komunikacija, odaberite
prođite na Postavke kontakta.
2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće
postavke:
Način prikaza - odaberite želite li
da se prvo prikaže ime ili prezime
kontakta.
Kopiraj sve - kopirajte imenik s
SIM kartice na telefon ili obrnuto.
Možete kopirati kontakt po
kontakt ili sve odjednom.
Premjesti sve - funkcionira na
isti način kao i kopiranje, s tim
da će kontakt ostati samo na
novoj lokaciji. Stoga, nakon što
kontakt premjestite s SIM kartice
na telefon, izbrisat će se iz SIM
memorije.
45
Kontakti
Prikaz informacija
1 Dodirnite Kontakti u kartici
i
Komunikacija, odaberite
dodirnite Informacije.
2 Ovdje možete pregledati Brojevi
usluga, Vlastiti brojevi, Info o
memoriji (preostali memorijski
kapacitet) i Moja posjetnica.
SAVJET! Ako tek morate
dodati posjetnicu za sebe,
odaberite Moja posjetnica i
unesite svoje podatke na način
kako biste to učinili za bilo koji
drugi kontakt. Dodirnite Spremi
za dovršenje.
Osnove
46
LG KM900 | Korisnički priručnik
Poruke
Poruke
KM900 kombinira SMS, MMS u
jedan intuitivan, jednostavan
izbornik.
Dva su načina za ulazak u centar za
poruke:
1 Na početnom zaslonu dodirnite
ili dodirnite
, a zatim
prijeđite na Poruke u kartici
Komunikacija.
Slanje poruke
SAVJET! Naplatit će se
svaka poruka od 160 znakova
za svaku osobu kojoj se poruka
šalje.
01
02
03
04
05
06
07
UPOZORENJE: Ograničenje
od 160 znakova moglo bi se
razlikovati od države do države,
ovisno o načinu kodiranja
SMS-a.
UPOZORENJE: dodajete li
tekstualnoj poruci sliku, video
ili zvuk, ona će se automatski
pretvoriti u multimedijsku
poruku i kao takva će biti
naplaćena.
08
Osnove
1 Dodirnite , a zatim dodirnite
Napiši poruku kako biste otvorili
praznu poruku.
2 Dodirnite Za kako biste unijeli
broj primatelja ili dodirnite
ikonu za pretraživanje kako biste
otvorili imenik ili favorite. Možete
dodati više kontakti. Po završetku
dodirnite Pošalji SMS.
3 Nakon unosa teksta možete
poslati SMS ili MMS ili odaberite
E-mail za slanje poruke e-pošte.
4 Dodirnite
Umetni kako
biste dodali tekstualni predložak,
multimedijski predložak,
emotikon, ime i broj, novi slajd,
predmet ili potpis.
47
Poruke
Unos teksta
T9 prediktivni unos
Dodirnite za uključivanje T9
prediktivnog unosa teksta.
Možete promijeniti jezik za
pisanje.
Dodirnite za kretanje između
tipkovnica za unos brojeva, simbola
i teksta.
U načinu rada T9 vidjet ćete
.
Način rada T9 koristi ugrađeni
rječnik za prepoznavanje riječi
temeljem nizova tipki koje
dodirujete. Jednostavno dodirnite
numeričku tipku povezanu sa
slovom koje želite unijeti i rječnik će
predvidjeti riječ koju želite koristiti.
Npr., pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako
biste napisali ‘telefon’.
Pomoću Shift krećite se između
različitih tipkovnica u svakom od
načina za unos teksta (npr., velika ili
mala slova).
.
Za unos razmaka dodirnite
Osnove
48
LG KM900 | Korisnički priručnik
Abc ručni unos
U načinu rada Abc morate više
puta pritisnuti tipku za unos slova.
Primjerice, kako biste napisali ‘hello’,
dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput
5, ponovo triput 5 i zatim triput 6.
Postavljanje e-pošte
Možete ostati dostupni i na putu,
koristeći KM900 za e-poštu. Lako
je i jednostavno postaviti POP3 ili
IMAP4 račun e-pošte.
na početnom
1 Dodirnite
zaslonu i prijeđite na E-mail u
kartici Komunikacije.
2 Dodirnite Napiši e-poruku. Ako
vam nije postavljen račun
e-pošte, pokrenite čarobnjak za
postavljanje e-pošte.
SAVJET! Ako je račun e-pošte
već postavljen, čarobnjak se
neće automatski aktivirati.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
3 Sada možete odabrati kako želite
postaviti svoj račun:
Naslov - unesite naziv za ovaj
račun.
Korisničko ime - unesite
korisničko ime za račun.
Šifra - unesite lozinku za račun.
Adresa e-pošte - unesite adresu
e-pošte za račun.
Adr.e-poš. za odg. - unesite
adresu e-pošte za ‘odgovor’.
Posluž. odl. poš. - unesite adresu
poslužitelja odlazne e-pošte
Posluž. dol. poš. - unesite adresu
poslužitelja dolazne e-pošte
Maks.vel.prim. - odaberite
ograničenje veličine za svoje
poruke e-pošte (gornje
ograničenje iznosi 1 MB).
Vrsta spremnika - unesite vrstu
spremnika, POP3 ili IMAP4.
Spr.na poslužitelj - odaberite
želite li spremiti svoje poruke
e-pošte na poslužitelj. Za IMAP4
račune uvijek se spremaju kopije.
Spr. posl. poštu u - odaberite
gdje želite spremati poslane
poruke e-pošte (ako je vrsta
spremnika IMAP4). Ako je vrsta
spremnika POP3, poslane poruke
uvijek se spremaju na telefon.
49
Poruke
Preuzmi opciju - odaberite način
preuzimanja poruka e-pošte.
Odaberite Samo zaglavlje ili Sve
uključujući tijelo za POP3, samo
zaglavlje, zaglavlje + tijelo ili sve
za IMAP4.
Pristupna točka - odaberite svoju
točku pristupa Internetu.
Napredne postavke - odaberite
želite li koristiti napredne
postavke.
Nakon postavljanja, račun će se
prikazati na popisu računa u vašoj
mapi e-pošte.
3 Za slanje poruke e-pošte
dodirnite Pošalji e-mail.
Promjena postavki e-pošte
Osnove
Postavke e-pošte možete promijeniti
prema vlastitim preferencama.
na početnom
1 Dodirnite
zaslonu, a zatim prijeđite na
Postavke poruka u kartici
Postavke.
2 Odaberite E-mail.
3 Možete izmijeniti sljedeće
postavke:
Vodafone e-mail - postavljanje
Vodafone računa e-pošte.
Slanje e-pošte pomoću novog
E-mail računi - upravljanje
računa
računima e-pošte.
1 Dodirnite E-mail - Napiši
Dopusti odgovor putem e-maila
e-poruku. u kartici Komunikacija
- omogućava slanje poruka s
kako biste otvorili novu praznu
‘potvrdom pročitanosti’.
poruku.
Zatraži odgovor na e-mail 2 Unesite adresu primatelja i
odaberite hoće li se tražiti poruke
napišite poruku. Također, možete
s ‘potvrdom pročitanosti’.
priložiti slike, videozapise, audio
datoteke i ostale vrste datoteka.
50
LG KM900 | Korisnički priručnik
Interval prihvata - odaberite
koliko će često vaš KM900
provjeravati ima li novih poruka
e-pošte.
Uključivanje poruke u
Prosljeđivanje i Odgovor odaberite hoće li se u odgovor
uključiti izvorna poruka.
Uključi privitak - odaberite hoće
li odgovori sadržavati izvorni
privitak.
Auto prihvat prilikom roaminga
- odaberite hoće li se poruke
automatski dohvaćati kada se
nalazite u inozemstvu (roaming).
Inf. o obav. putem e-pošte odaberite želite li biti upozoreni
o dolasku novih poruka e-pošte
putem skočne poruke.
Potpis - stvorite potpis za e-poštu
i uključite ovu značajku.
Mape poruka
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Prepoznat ćete strukturu mapa
koja se koristi na KM900, vrlo je
jednostavna. Ako postavite račun
e-pošte, možete imati mape za svaki
račun.
Ulazni spremnik - sve poruke koje
primate spremaju se u vaš ulazni
spremnik. Ovdje ih, između ostalog,
možete pregledavati i brisati.
Poslano - poruke koje šaljete
spremaju se u ovu mapu.
Izlazni spremnik - ovo je mapa
za privremeno spremanje tijekom
slanja poruka.
Skice - ako niste dovršili pisanje
poruke, djelomično dovršenu
poruku možete spremiti u ovu
mapu.
Okvir s nitima - poruke (SMS) koje
izmjenjujete sa sugovornikom
putem messengera. Možete
istovremeno spremiti sliku i poruku
(SMS).
51
Poruke
Moje mape - Stvorite mape za
spremanje svojih poruka.
Korištenje predložaka
Stvorite predloške za tekstualne ili
multimedijske poruke koje najčešće
šaljete. U telefonu se već nalazi
nekoliko predložaka koje možete
urediti.
1 Za vrijeme pisanja nove poruke
možete unijeti Predloške iz
izbornika opcija Umetni.
2 Odaberite Predlošci teksta
ili MMS predlošci. Predloške
možete dodavati, uređivati, brisati
ili pak izbrisati sve predloške.
Želite li urediti poruku, odaberite
je, izmijenite i dodirnite Spremi
predložak.
Osnove
52
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje ikona raspoloženja
Unesite živost u svoje poruke
pomoću ikona raspoloženja. U
telefonu možete pronaći neke često
korištene ikone raspoloženja.
1 Za vrijeme pisanja nove poruke
možete unijeti Emotikone iz
izbornika opcija Umetni.
2 Možete dodati novu ikonu
ili izbrisati jednu ili sve ikone
raspoloženja.
Promjena postavki
tekstualnih poruka
Postavke poruka telefona KM900 su
unaprijed definirane tako da možete
odmah slati poruke. Te se postavke
mogu promijeniti prema vašim
preferencama.
Prijeđite na Postavke poruka
u kartici Postavke i dodirnite
Tekstualna poruka. Možete
promijeniti sljedeće:
SMS centar poruka - unesite
pojedinosti centra za poruke.
Izvješće o isporuci - pomaknite
prekidač ulijevo kako biste primali
potvrdu da su vaše poruke
dostavljene.
Razdoblje valjanosti - odaberite
koliko će se dugo poruke čuvati u
centru za poruke.
Vrste poruka - tekst možete
promijeniti u Glas, Faks, X.400 ili
E-mail.
Podrška za znakove - odaberite
način kodiranja znakova. To će
utjecati na veličinu vaših poruka,
samim time i na naknade za prijenos
podataka.
Šalji dugi tekst kao - možete
odabrati slanje dugih poruka kao
Višestruki SMS ili MMS.
Promjena postavki
multimedijalnih poruka
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Postavke poruka telefona KM900 su
unaprijed definirane tako da možete
odmah slati poruke. Te se postavke
mogu promijeniti prema vašim
preferencama.
Dodirnite Postavke, a zatim
odaberite Postavke poruka i
Multimedijska poruka. Možete
promijeniti sljedeće:
Način prihvaćanja - odaberite
Matična mreža ili Mreža za
roaming. Ako zatim odaberete
Ručno, primat ćete obavijesti samo
o MMS porukama. Zatim možete
odlučiti želite li ih preuzeti u
cijelosti.
Izvješće o isporuci - odaberite
želite li omogućiti i/ili zatražiti
izvješće o isporuci.
Izvješće o čitanju - odaberite želite
li omogućiti i/ili poslati ‘odgovor o
pročitanosti’.
01
53
Poruke
Prioritet - odaberite razinu
prioriteta svoje multimedijske
poruke.
Rok valjanosti - Odaberite koliko će
dugo vaša poruka biti spremljena u
centru za poruke.
Trajanje prikaza stranice odaberite koliko dugo će se slajdovi
prikazivati na zaslonu.
Vrijeme isporuke - odaberite koliko
dugo treba čekati prije isporuke
poruke.
MMS centar poruka - unesite
pojedinosti centra za poruke.
Osnove
54
LG KM900 | Korisnički priručnik
Promjena ostalih postavki
Prijeđite na Postavke poruka u
kartici postavke, a zatim na:
Govorna pošta - dodirnite Novi
kako biste dodali
profil ili
novu uslugu govorne pošte. Više
informacija o dostupnih uslugama
zatražite od mrežnog operatera.
Servisna poruka - odaberite
želite li primati ili blokirati servisne
poruke. Možete odrediti i razinu
sigurnosti poruka stvaranjem
popisa pouzdanih i nepouzdanih
pošiljatelja.
Info usluge - odaberite status
primanja, jezik i druge postavke.
Fotoaparat
Brzo snimanje fotografije
1 Pritisnite i držite tipku kamere na
desnoj strani telefona.
2 Telefon držite u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv
prema objektu koji želite
fotografirati.
3 Lagano pritisnite tipku za
snimanje i u sredini tražila će se
prikazati okvir za fokusiranje.
4 Telefon smjestite tako da objekt
fotografiranja bude u okviru za
fokusiranje.
5 Kad okvir za fokusiranje postane
zelene boje, kamera je fokusirala
predmet fotografiranja.
6 Pritisnite gumb za snimanje i
držite ga.
SAVJET! Prepoznavanje
lica
Automatski prepoznaje i
fokusira ljudska lica kako biste
mogli snimiti oštrije fotografije.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
55
Fotoaparat
Nakon snimanja fotografije
Snimljena fotografija će se prikazati
na zaslonu. Naziv slike prikazat će se
uz četiri ikone na desnoj strani.
Dodirnite za povratak na
prethodni izbornik.
Dodirnite za brisanje slike.
Dodirnite kako biste odmah
snimili još jednu fotografiju.
Trenutna fotografija će se spremiti.
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih fotografija.
Pošalji Dodirnite za slanje
fotografije putem Poruke, E-mail
ili Bluetooth-a. Na stranici 47
pročitajte o slanju poruka, a na
stranici 111 o slanju i primanju
datoteka pomoću Bluetooth veze.
Budite kreativni
Koristi Dodirnite želite li sliku
koristiti kao pozadinu.
Preimenuj Dodirnite kako biste
uredili naziv odabrane slike.
Urediti Dodirnite kako biste uredili
sliku pomoću raznih alata.
56
LG KM900 | Korisnički priručnik
Osnovne informacije o tražilu
01
Natrag - dodirnite za povratak na
početni zaslon.
Način rada kamere - prikazuje je li
kamera u video ili foto načinu rada,
može se koristiti i za snimanje.
02
03
04
05
Galerija - dodirnite ovu ikonu za
prikaz galerije.
06
07
Izloženost - pogledajte Podešavanje ekspozicije na stranici 58.
08
Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.
Status bljeskalice - aktivacija ili deaktivacija bljeskalice.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Dodatne
pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki na stranici 59.
Budite kreativni
SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako
bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom
dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje
opcija dodirnite zaslon još jednom.
57
Fotoaparat
Korištenje bljeskalice
Budite kreativni
Bljeskalica je prema zadanim
postavkama postavljena na
automatsku aktivaciju, ali postoje i
druge opcije.
1 Odaberite
na lijevoj strani
tražilice kako biste otvorili
podizbornik bljeskalice.
2 Postoje tri opcije bljeskalice:
Automatski - kamera će
procijeniti svjetlost potrebnu
za snimanje dobre fotografije i
koristiti bljeskalicu prema potrebi.
Uvijek isključeno - kamera nikad
neće uključivati bljeskalicu. To je
korisno želite li produžiti trajanje
baterije.
Uvijek uključeno - kamera će
uvijek uključivati bljeskalicu.
3 Dodirom na željenu opciju,
izbornik bljeskalice će se
automatski zatvoriti i omogućiti
vam snimanje fotografije.
58
LG KM900 | Korisnički priručnik
4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu
promijenit će se sukladno novom
načinu rada bljeskalice.
Podešavanje izloženosti
Ekspozicijom se definira razlika
između svijetlih i tamnih područja
na slici. Slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika
s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije.
1 Dodirnite .
2 Pokazivač kontrasta pomičite
za nižu
uz traku, prema
izloženost i sliku s manje oštrine
za veću izloženost i
ili prema
oštriju sliku.
Kontinuirano snimanje
1 U tražilu dodirnite
kako biste
otvorili sve opcije naprednih
postavki i odabrali Kontinuirano
snimanje.
2 Smjestite objekt unutar tražila
i pritisnite gumb za snimanje
kao i kod snimanja uobičajene
fotografije.
3 Kamera će snimiti sedam
fotografija u brzom slijedu.
Korištenje naprednih
postavki
Efekt boje - odaberite ton boje
koji želite koristiti na svojoj novoj
fotografiji. Pogledajte Odabir
efekta boje na stranici 61.
Nivo bijele boje - odaberite između
Automatski, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno i Oblačno.
Mjerač vremena - automatski
mjerač vremena omogućava
postavljanje odgode nakon pritiska
na okidač. Odaberite Isključeno, 3
sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi.
To je idealno ako se i sami želite naći
na fotografiji.
Način okidanja - odaberite jednu
od šest opcija za način okidanja.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
U tražilu dodirnite
kako biste
otvorili opcije naprednih postavki.
Postavku kamere možete
promijeniti pomicanjem kotačića.
Nakon što odaberete opciju,
dodirnite gumb OK.
Prijeđi na - za snimanje
autoportreta prijeđite na unutarnju
kameru LG KM900. Možete
izmjenjivati funkciju fotoaparata i
kamere.
Veličina slike - promijenite veličinu
slike kako biste uštedjeli prostor
u memoriji ili snimili fotografiju
odgovarajuće veličine za kontakt.
Pogledajte Promjena veličine
fotografije na stranici 61.
59
Fotoaparat
Budite kreativni
ISO - ISO vrijednost određuje
osjetljivost svjetlosnog senzora
kamere. Što je ISO vrijednost veća,
kamera će biti osjetljivija. To je korisno
u uvjetima slabijeg osvjetljenja
kada se ne može koristiti bljeskalica.
Odaberite jednu od ISO vrijednosti;
Automatski, 100, 200, 400 ili 800.
Kvaliteta slike - odaberite Super
fino, Fino ili Uobičajeno. Što je
kvaliteta veća, fotografija će biti
oštrija. Međutim, zbog toga će
porasti veličina datoteke, što znači
da ćete u memoriju moći pohraniti
manje fotografija.
Memorija u upotrebi - odaberite
hoće li se fotografije spremati u
memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Sakrij ikone - odaberite ikone
za postavke fotoaparata ručno ili
automatski.
Stabilizacija slike - omogućava
snimanje fotografije bez
nestabilnosti ili trešnje kamere.
60
LG KM900 | Korisnički priručnik
Automatsko fokusiranje odaberite na koji će način kamera
fokusirati. Odaberite Automatski,
Ručno i Prepoznavanje lica.
Zvuk okidača - odaberite jedan od
tri zvuka okidača.
Mrežni pregled - odaberite
Isključeno, Obični križić ili Na tri dijela
Geo-označavanje - uključeno/
isključeno
Poništi - ponovno postavljanje svih
postavki kamere.
SAVJET! Kada napustite kameru,
sve postavke osim veličine i
kvalitete slike će se vratiti na
zadane vrijednosti. Morat ćete
ponovo postaviti sve potrebne
postavke koje nisu zadane,
na primjer nijansu boje i ISO.
Provjerite ih prije snimanja
sljedeće fotografije.
SAVJET! Izbornik postavki nalazi
se iznad tražila, pa prilikom
promjene elemenata boje ili
kvalitete slike rezultat promjene
možete vidjeti iza izbornika
postavki.
Promjena veličine fotografije
S brojem piksela raste i veličina
datoteke, što znači da će zauzeti
više prostora u memoriji. Želite li u
svoj telefon smjestiti više fotografija,
možete promijeniti broj piksela i
time smanjiti veličinu datoteka.
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 Na izborniku Pregled odaberite
Efekt boje.
3 Postoji pet opcija tona boje:
Isključeno, Sepia, Mono,
Negativ i Izbočeno.
4 Nakon odabira možete zatvoriti
izbornik za ton boje odabravši
gumb OK. Spremni ste za
fotografiranje.
01
02
03
04
05
06
07
08
SAVJET! Fotografiju
koju ste snimili u boji možete
promijeniti u crno-bijeli ili sepia
format, ali fotografiji snimljenoj
u crno-bijelom ili sepia formatu
ne možete dodati boju.
Budite kreativni
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 U izborniku Pregled dodirnite
Veličina slike.
3 Odaberite jednu od šest
opcija vrijednosti piksela (5M:
2560x1920, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) ili odaberite
prethodnu postavku: Pozadina
Odabir efekta boje
61
Fotoaparat
Korištenje unutarnje kamere
Vaš LG KM900 ima unutarnju
kameru rezolucije 640x480 za video
pozive i snimanje fotografija.
1 Za prelazak na unutarnju kameru
i odaberite Prijeđi
dodirnite
na- Unutarnja kamera u
izborniku Pregled.
2 Nakon nekoliko sekundi vidjet
ćete sami sebe u tražilu. Za
snimanje fotografije pritisnite
bočnu tipku kao i obično.
Budite kreativni
SAVJET! Unutarnja kamera
ima manje postavki budući da
nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje
možete mijenjati veličinu
slike, efekt boje, kvalitetu slike,
nivo bijele boje i postaviti
samookidač, dodirom opcije
na isti način kao i kod glavne
kamere.
62
LG KM900 | Korisnički priručnik
3 Nakon snimanja fotografije moći
ćete koristiti iste opcije kao i kod
fotografija snimljenih glavnom
kamerom.
4 Za povratak na glavnu kameru
i zatim iz izbornika
dodirnite
Pregled odaberite Vanjska
kamera.
Pregled spremljenih
fotografija
1 Spremljenim fotografijama
možete pristupiti u načinu rada
kamere. Jednostavno dodirnite
i na zaslonu će se prikazati
galerija.
Video kamera
Brzo snimanje videozapisa
1 Pritisnite i držite tipku kamere na
desnoj strani telefona.
2 Za prelazak u video način rada,
u tražilu u načinu rada kamere
i odaberite Prijeđi
dodirnite
na.
3 Na zaslonu će se prikazati tražilo
kamere.
4 Telefon držite u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv
prema objektu snimanja.
5 Za početak snimanja jednom
pritisnite gumb za snimanje
6 Snimi će se prikazati pri dnu uz
mjerač vremena koji pokazuje
duljinu videozapisa.
7 Za pauziranje videozapisa
a za ponovno
dodirnite,
pokretanje snimanja .
8 Za zaustavljanje snimanja
dodirnite na zaslonu ili
ponovno pritisnite gumb za
snimanje.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
63
Video kamera
Nakon snimanja videozapisa
Na zaslonu će se prikazati slika koja
predstavlja snimljeni videozapis.
Naziv videozapisa će se prikazati pri
dnu zaslona, a uz desni rub četiri
ikone.
Preimenuj Dodirnite kako biste
uredili naziv odabrane slike.
Urediti Dodirnite kako biste uredili
sliku pomoću raznih alata.
Dodirnite za povratak na
prethodni izbornik.
Dodirnite za brisanje
videozapisa koji ste upravo snimili
i potvrdite dodirom opcije Da.
Ponovo će se pojaviti tražilo.
Reprodukcija Dodirnite za
reprodukciju videozapisa.
Budite kreativni
Pošalji Dodirnite za slanje
fotografije putem Poruke, Email
ili Bluetooth veze. Na stranici 47
pročitajte o slanju poruka, a na
stranici 111 o slanju i primanju
datoteka pomoću Bluetooth veze.
Koristi Dodirnite želite li sliku
koristiti kao pozadinu.
64
LG KM900 | Korisnički priručnik
Dodirnite kako biste odmah
snimili sljedeći videozapis. Trenutni
videozapis će se spremiti.
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih videozapisa i slika.
Osnovne informacije o tražilu
01
Natrag - dodirnite za povratak na
početni zaslon.
Započni snimanje
02
03
04
Galerija - dodirnite ovu ikonu za
prikaz galerije.
05
06
07
Izloženost - pogledajte Podešavanje ekspozicije na stranici 66.
Brzina snimanja
08
Status bljeskalice - aktivacija ili deaktivacija bljeskalice.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Dodatne
pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki na stranici 66.
Budite kreativni
SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako
bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom
dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje
opcija dodirnite zaslon još jednom.
65
Video kamera
Podešavanje izloženosti
Ekspozicijom se definira razlika
između svijetlih i tamnih područja
na slici. Slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika s
visokim kontrastom izgledati mnogo
oštrije.
1 Dodirnite .
2 Pokazivač izloženosti pomičite
uz traku, prema
za manju
ekspoziciju i sliku s manje oštrine
za veći kontrast i
ili prema
oštriju sliku.
Korištenje naprednih
postavki
Budite kreativni
U tražilu dodirnite Postavke kako
biste otvorili opcije naprednih
postavki.
Postavku kamere možete podesiti
pomicanjem kotačića. Nakon
odabira opcije dodirnite gumb OK.
66
LG KM900 | Korisnički priručnik
Prijeđi na - prelazak na unutarnju
kameru telefona LG KM900 kako
biste se snimili na videozapis.
Pojedinosti potražite pod
Korištenje unutarnje video
kamere na stranici 69.
Veličina videozapisa - promijenite
veličinu videozapisa kako biste
uštedjeli prostor u memoriji.
Pogledajte Promjena veličine slike
videozapisa na stranici 68.
Tip scene - odaberite Automatski
ili Noćno snimanje.
Efekt boje - odaberite ton boje
koji želite koristiti u svojem novom
prikazu. Pogledajte Odabir tona
boje na stranici 69.
SAVJET! Odabirete li
trajanje multimedijske poruke,
odaberite nižu kvalitetu slike,
što će vam omogućiti snimanje
duljeg videozapisa.
01
02
03
04
Memorija u upotrebi - odaberite
hoće li se fotografije spremati u
memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Zvuk - odaberite Bez zvuka za
snimanje video zapisa bez zvuka.
Primarni mikrofon - odaberite
primarni mikrofon: Isključeno/
Vanjski mikrofon/ Unutarnji
mikrofon
Sakrij ikone - odaberite želite li
sakriti ikone iz izbornika kamere
automatski ili ručno.
Poništi - ponovno postavljanje svih
postavki kamere.
05
06
07
08
Budite kreativni
Usklađivanje bijele boje usklađivanje bijele boje osigurava
realističan prikaz bijelih nijansi u
videozapisu. Kako biste omogućili
da kamera pravilo uskladi bijelu
boju, možda ćete morati odrediti
uvjete osvjetljenja. Odaberite
Automatski, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.
Kvaliteta videozapisa - odaberite
između opcija Super fino, Fino i
Uobičajeno. Što je veća kvaliteta,
videozapis će biti oštriji. Zbog toga
će porasti veličina datoteke, što
znači da ćete u memoriju moći
pohraniti manje videozapisa.
Trajanje - postavite ograničenje
trajanja za svoje videozapise.
Odaberite Uobičajeno ili MMS kako
biste ograničili maksimalnu veličinu
za slanje putem MMS-a.
67
Video kamera
Promjena veličine slike
videozapisa
Budite kreativni
S brojem piksela raste i veličina
datoteke, što znači da će zauzeti više
prostora u memoriji. Želite li u svoj
telefon smjestiti više videozapisa,
možete promijeniti broj piksela i
time smanjiti veličinu datoteka.
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 Odaberite Veličina videozapisa
iz izbornika Pregled.
3 Odaberite neku od četiri
vrijednosti piksela:
720X480 (D1) - opcija
širokokutnog prikaza najviše
kvalitete.
640x480 - VGA rezolucija
standardne veličine.
320x240 - manja veličina slike
i time manja veličina datoteke.
Idealno za uštedu memorijskog
prostora.
68
LG KM900 | Korisnički priručnik
176x144 - najmanja veličina slike i
time najmanja veličina datoteke.
4 Za povratak na tražilo dodirnite
gumb OK.
UPOZORENJE: Sjajan
softver za uređivanje koji sadrži
LG KM900 kompatibilan je sa
svim vrstama videozapisa osim
720X480 (D1) i 640x480. Želite
li uređivati svoj videozapis,
nemojte ga snimati u tom
formatu.
SAVJET! Softver za konverziju
formata videozapisa potražite
na CD mediju isporučenom uz
KM900.
Odabir tona boje
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 Odaberite Efekt boje iz izbornika
Pregled.
3 Postoji pet opcija tona boje:
Isključeno, Sepia, Mono,
Negativ i Izbočeno.
4 Dodirnite ton boje koji želite
koristiti.
SAVJET! Videozapis koji ste
snimili u boji možete promijeniti
u crno-bijeli ili sepia format,
ali videozapisu snimljenom u
crno-bijelom ili sepia formatu ne
možete dodati boju.
Korištenje unutarnje
videokamere
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
Vaš LG KM900 ima unutarnju
kameru rezolucije 320x240 za video
pozive i snimanje videozapisa.
1 Za prelazak na unutarnju kameru
i zatim odaberite
dodirnite
Unutarnja kamera iz izbornika
Pregled.
2 Nakon nekoliko sekundi vidjet
ćete sami sebe u tražilu. Za
pokretanje snimanja pritisnite
gumb za snimanje na uobičajeni
način, a za zaustavljanje snimanja
pritisnite ga još jednom.
3 Nakon snimanja videozapisa
moći ćete koristiti sve one opcije
koje su dostupne kod snimanja
videozapisa pomoću glavne
kamere.
4 Za povratak na glavnu kameru
i zatim Vanjska
dodirnite
kamera.
01
69
Video kamera
SAVJET! I nadalje možete
mijenjati veličinu slike, tip
scene, efekt boje, nivo bijele
boje i kvalitetu dodirom opcije
Postavke, na isti način kao i kod
glavne kamere.
Pregledavanje spremljenih
videozapisa
1 U tražilu dodirnite .
2 Na zaslonu će se prikazati vaša
galerija.
3 Jednom dodirnite fotografiju koju
želite pregledati kako biste je
povećali u galeriji. Reprodukcija
će započeti automatski.
Budite kreativni
70
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pregledavanje videozapisa na
televizoru
Povežite svoj KM900 s televizorom
pomoću izlaznog kabela televizora.
NAPOMENA: Izlazni kabel televizora
može se kupiti odvojeno.
UPOZORENJE: Svi
formati osim 320x240 i 176x144
kompatibilni su za prikaz na
televizoru.
Vaše fotografije i videozapisi
Pregledavanje fotografija i
videozapisa
1 Dodirnite
na zaslonu kamere
za pregled.
2 Na zaslonu će se pojaviti vaša
galerija.
3 Dodirnite videozapis ili fotografiju
kako biste je otvorili u cijelosti.
SAVJET! Lagano udarite
lijevo ili desno za pregled ostalih
fotografija ili videozapisa.
01
02
Tijekom pregledavanja fotografija ili
videozapisa možete ih povećavati
i smanjivati približavanjem ili
razdvajanjem prstiju.
03
Podešavanje jačine zvuka
tijekom gledanja videozapisa
06
Kako biste prilagodili glasnoću
zvuka u videozapisu tijekom
njegove reprodukcije, dodirnite
traku glasnoće na lijevoj strani
zaslona. Možete koristiti i tipke za
podešavanje glasnoće na bočnoj
strani telefona.
08
04
05
07
Budite kreativni
SAVJET! Kako biste
izbrisali fotografiju ili videozapis,
otvorite ga i odaberite . Za
potvrdu dodirnite Da.
Korištenje zumiranja tijekom
pregledavanja videozapisa ili
fotografije
71
Vaše fotografije i videozapisi
Postavljanje fotografije kao
pozadine
1 Dodirnite fotografiju koju želite
postaviti kao pozadinu kako biste
je otvorili.
2 Dodirnite zaslon kako biste
otvorili izbornik opcija.
3 Dodirnite Koristi .
4 Zaslon će prijeći u okomiti
prikaz. Sliku možete povećavati
i smanjivati te pomicati izrezano
područje pomoću sličice na dnu
zaslona.
Uređivanje fotografija
Budite kreativni
Mnogo je sjajnih načina na koje
možete mijenjati svoje fotografije,
dodavati im sadržaje ili im dodavati
dojam životnosti.
1 Otvorite fotografiju koju želite
urediti i dodirnite Uređivanje za
aktiviranje opcija.
2 Dodirnite ikone za prilagođavanje
fotografije:
72
LG KM900 | Korisnički priručnik
Obrezivanje fotografije.
Odaberite pravokutno ili kružno
područje izrezivanja i pomaknite
prst po zaslonu kako biste
odabrali područje.
Prostoručno crtanje po
fotografiji. Odaberite jednu od
četiri opcije debljine crte i boju
koju želite koristiti.
Postavljanje rukopisa na
sliku. Pogledajte Dodavanje
teksta fotografiji na stranici 73.
Ukrašavanje fotografije
pečatom. Odaberite neki od
različitih dostupnih pečata i
dodirnite mjesto na fotografije na
koje ga želite smjestiti.
Brisanje uređivanja koje
ste dodali slici. Možete odabrati
veličinu gumice koju koristite.
Dodirnite za povratak na
galeriju.
Spremi Spremanje promjena
koje ste načinili na fotografiji.
Odaberite želite li da se promjene
spreme kao Ažuriranje ili kao
Nova datoteka. Ako ste odabrali
Nova datoteka, unesite naziv
datoteke.
Poništi Poništavanje
posljednjeg Efekta ili uređivanja
koje ste izvršili na fotografiji.
Slika Dodirnite za otvaranje
dodatnih opcija efekata,
uključujući Rotiraj. Postoje i
naprednije opcije uređivanja.
Pogledajte Dodavanje naglaska
boje i Zamjena boja na
fotografiji na stranici 75.
Prilago
đavanje
Jednostavnije
prilagođavanje fotografije
snimljene pomoću automatskog
određivanja boja, osvjetljenja itd.
02
03
04
05
Dodavanje teksta fotografiji
06
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite Tekst za dodavanje
teksta bez okvira ili odaberite
jedan od oblika okvira za tekst.
3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i
dodirnite Spremi.
4 Pomaknite tekst dodirivanjem i
povlačenjem na željeno mjesto.
07
08
Budite kreativni
Filtar Pogledajte Dodavanje
efekta fotografiji na stranici 74.
01
73
Vaše fotografije i videozapisi
Dodavanje naglaska boje
fotografiji
Dodavanje efekta fotografiji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
Filtar .
2 Odaberite primjenu neke od
osamnaest opcija na fotografiju
3 Za poništavanje efekta
jednostavno dodirnite Poništi .
Obrezivanje fotografije
Budite kreativni
74
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite oblik koji želite koristiti
za kod obrezivanja slike.
3 Povucite okvir preko područja
koje želite obrezati.
4 Kada ste zadovoljni odabirom,
dodirnite Spremi .
LG KM900 | Korisnički priručnik
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
Slika .
2 Odaberite Detalj u boji.
3 Odaberite dio fotografije. Svi
objekti u tom području iste ili
slične boje povezat će se crtom.
Na primjer, nečija kosa ili vesta.
4 Intenzitet naglaska možete
promijeniti dodirom opcije
Intensity i zatim pomicanjem
označivača prema gore ili prema
dolje po traci intenziteta.
5 Dodirnite OK.
6 S fotografije će se ukloniti sve
boje osim dijela koji je označen
za naglašavanje boje.
7 Odaberite Spremi za spremanje
promjena.
Zamjena boja na fotografiji
Uređivanje videozapisa
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
Slika .
2 Odaberite Zamjena boja.
3 Odaberite dio fotografije. Svi
objekti u tom području iste ili
slične boje povezat će se crtom.
Na primjer, nečija kosa ili vesta.
4 Odaberite boju.
5 Pritisnite U redu.
6 Dio fotografije označen za
naglašavanje boje promijenit će
se u boju određenu zamjenom
boja.
7 Odaberite Spremi za spremanje
promjena.
Značajke uređivanja dostupne su
za sve vrste MPEG4 zapisa osim
720X480 (D1).
Planirate li uređivati svoj videozapis,
nemojte ga snimati u tim formatima.
Skraćivanje duljine
videozapisa
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i odaberite
Skratiti.
3 Dodirnite te označite novu
početnu i završnu točku koristeći
Skratiti .
4 Dodirnite Pregled kako biste
ustanovili jeste li zadovoljni
novim duljinom.
5 Dodirnite Spremi ili
za
povratak na galeriju i odbacivanje
promjena.
01
75
Vaše fotografije i videozapisi
Spajanje dva videozapisa
Budite kreativni
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Objedinjavanje video zapisa.
3 Otvorit će se mapa Moji
videozapisi. Odaberite videozapis
koji želite spojiti.
4 Dodirnite i pomaknite fotografiju
kako biste je smjestili na početak
ili na kraj videozapisa.
5 Dodirnite Pregled za odabir
načina spajanja videozapisa.
76
LG KM900 | Korisnički priručnik
6 Pritisnite Spremi i nakon toga Da
kako biste spremili novi spojeni
videozapis. Odaberite spremanje
preko izvornih datoteka ili u
obliku novih datoteka.
7 Ponovite ove korake za spajanje
više videozapisa.
Spajanje fotografije s
videozapisom
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Objedinjavanje slika.
3 Otvorit će se mapa Moje slike.
Odaberite fotografiju koju želite
spojiti s videozapisom i dodirnite
Odaberi.
4 Dodirnite i pomaknite fotografiju
kako biste je smjestili na početak
ili na kraj videozapisa.
5 Dodirnite Pregled za odabir
načina spajanja fotografije i
videozapisa.
6 Pritisnite Spremi i nakon toga
Da. Odaberite spremanje preko
izvornih datoteka ili u obliku
novih datoteka.
7 Ponovite ove korake za spajanje
više fotografija.
Dodavanje teksta videozapisu
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Prekrivanje teksta.
3 Unesite tekst pomoću tipkovnice
i odaberite OK.
4 Dodirnite i označite željeno
mjesto pojavljivanja teksta.
5 Na zaslonu dodirnite željeno
područje pojavljivanja teksta.
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
6 Dodirnite Sakrij
tekst kako biste označili
vrijeme nestajanja teksta.
01
77
Vaše fotografije i videozapisi
7 Pritisnite Spremi i nakon toga
Da. Odaberite spremanje preko
izvornih datoteka ili u obliku
novih datoteka.
8 Ponovite ove korake za
dodavanje još teksta.
6 Dodirnite Spremi i nakon toga
Da. Odaberite spremanje preko
izvornih datoteka ili u obliku
novih datoteka.
7 Ponovite ove korake za
dodavanje još fotografija.
Prekrivanje fotografije
Dodavanje glazbene podloge
videozapisu
Budite kreativni
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Prekrivanje slike.
3 Otvorit će se mapa Moje slike.
Odaberite fotografiju kojom želite
prekriti videozapis.
4 Dodirnite i označite željeno
mjesto pojavljivanja fotografije
koristeći Neprozirnost.
5 Na zaslonu dodirnite željeno
područje pojavljivanja fotografije.
Ako je fotografija prevelika,
prekrit će čitav zaslon, a ne samo
odabrano područje.
78
LG KM900 | Korisnički priručnik
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Audio sinkronizacija.
3 Otvorit će se mapa Moji zvukovi.
Odaberite pjesmu koju želite
dodati videozapisu.
4 Izvorni zvuk videozapisa će
se izbrisati. Dodirnite Da za
nastavak.
5 Ako je trajanje zvuka kraće od
trajanja videozapisa, odaberite
hoće li se zvuk reproducirati
Jednom ili odaberite Ponovi.
6 Odaberite spremanje preko
izvornih datoteka ili u obliku
novih datoteka.
Dodavanje sinkronizacije
uživo videozapisu
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Sinkronizacija uživo.
3 Postavite vrijednost za izvorni
zvuk ili zvuk snimke.
Promjena brzine videozapisa
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Vremensko skaliranje.
3 Odaberite jednu od četiri opcija
brzine. Ova opcija mogla bi se
razlikovati ovisno o broju sličica.
4 Odaberite spremanje preko
izvornih datoteka ili u obliku
novih datoteka.
01
02
03
04
05
06
07
08
Dodavanje efekta
zatamnjivanja
Budite kreativni
1 Otvorite videozapis koji želite
tipku
uređivati, dodirnite
izbornika.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Efekt zatamnjenja.
3 Odaberite spremanje preko
izvornih datoteka ili u obliku
novih datoteka.
4 Sada će se videozapis na početku
pojaviti, a na kraju zatamniti.
79
Multimedija
U memoriju telefona možete
pohraniti multimedijske datoteke
kako biste mogli jednostavno
pristupati svojim slikama,
zvukovima, videozapisima i igrama.
Svoje datoteke možete spremiti i
na memorijsku karticu. Prednost
korištenja memorijske kartice je
mogućnost oslobađanja prostora u
memoriji telefona.
Za pristupanje izborniku
i
Multimedija dodirnite
odaberite Moje datoteke iz kartice
Multimedija. Možete otvoriti popis
mapa u kojima su pohranjene vaše
multimedijske datoteke.
Slike
Budite kreativni
U mapi Moje slike nalazi se popis
slika koje su unaprijed učitane
na vaš telefon, slika koje ste sami
preuzeli i slika koje su snimljene
pomoću fotoaparata na telefonu.
80
LG KM900 | Korisnički priručnik
Izbornici opcija za Moje slike
Opcije slika koje su vam dostupne
u opciji Moje slike ovise o vrsti
odabrane slike. Za fotografije koje
ste snimili kamerom telefona bit će
dostupne sve opcije, ali za zadane
slike bit će dostupne samo opcije
Koristi kao, Ispiši, Poredaj po i
Upravitelj memorije.
Slanje fotografije
1 Za slanje fotografije jednostavno
odaberite željenu sliku.
2 Dodirnite Pošalji. Odaberite
Poruka, E-mail, Bluetooth ili
URL.
3 Odaberete li Poruka ili Email,
fotografija će se priložiti poruci
koju možete napisati i poslati na
uobičajeni način. Ako odaberete
Bluetooth, telefon će potražiti
uređaj na koji će poslati sliku.
Korištenje slike
Slika kod isključenja postavljanje slike koja će se
prikazivati prilikom isključivanja
telefona.
Slika za odlazni poziv postavljanje slike koja će se
prikazivati tijekom odlaznih
poziva.
Slika za dolazni poziv postavljanje slike koja će se
prikazivati tijekom dolaznih
poziva.
01
02
03
04
05
06
07
08
Ispis slike
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
.
4 Dodirnite Ispiši, zatim odaberite
između Bluetooth i PictBridge.
Budite kreativni
Možete odabrati slike koje ćete
koristiti kao pozadine i čuvare
zaslona, pa čak i za identifikaciju
pozivatelja.
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
.
4 Dodirnite Koristi kao i odaberite
nešto od sljedećeg:
Pozadina - postavite pozadinu
zaslona za zaključavanje
tipkovnice.
Imenik - dodijelite sliku
određenoj osobi iz svog imenika
i slika će se prikazati kad vas ta
osoba nazove.
Start kod uključenja postavljanje slike koja će se
prikazivati prilikom uključivanja
telefona.
81
Multimedija
Premještanje ili kopiranje
slike
Sliku možete premještati ili kopirati
između memorije telefona i
memorijske kartice. To je dobro
napraviti radi oslobađanja prostora
u bilo kojoj od memorija ili za
sprečavanje gubitka slika.
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Dodirnite
.
4 Odaberite Premjesti ili Kopiraj.
Stvaranje prikaza slajdova
Budite kreativni
Ako želite pregledati sve slike na
telefonu, možete stvoriti prikaz
slajdova kako ne biste morali
otvarati i zatvarati svaku sliku
pojedinačno.
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
82
LG KM900 | Korisnički priručnik
2 Dodirnite Moje slike.
i zatim Prikaz
3 Dodirnite
slajdova.
Geo-označavanje
Uključite kameru i uživajte u
uslugama lokacijskih mogućnosti
koje ima vaš telefon. Snimajte
fotografije gdjegod da se nalazite i
označite ih pomoću lokacije.
Ako prenesete označene fotografije
na blog koji podržava geooznačavanje, moći ćete ih vidjeti
na karti.
Provjera statusa memorije
Možete provjeriti koliko prostora
memorije ste iskoristili i koliko
prostora je ostalo za korištenje.
i
1 Dodirnite tipku izbornika
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
, a zatim
3 Dodirnite
Upravljanje memorijom.
Zvukovi
Video zapisi
Mapa Moji zvukovi sadrži mape
Preuzeti zvukovi, Zadani zvukovi i
Glasovni zapisi. Iz te mape možete
upravljati zvukovima, slati ih ili ih
postavljati kao zvukove zvona.
Mapa Moji video zapisi sadrži
preuzete video zapise i one koje ste
snimili svojim telefonom.
Gledanje video zapisa
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moji video zapisi.
3 Odaberite videozapis za
reprodukciju.
Korištenje zvuka
02
03
04
05
06
07
08
SAVJET! KM900 podržava i DivX
i Xvid format za reprodukciju
video zapisa, što omogućava
dostupnost većeg broja
sadržaja. Pojedinosti potražite
na stranici 101.
Budite kreativni
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moji zvukovi.
3 Odaberite Zadani zvukovi ili
Preuzmi zvuk.
4 Odaberite zvuk i započet će
njegova reprodukcija.
5 Zvuk možete koristiti kao različite
tonove odabirom izbornika
Koristi kao.
6 Odaberite Glasovni ton zvona,
Video ton poziva ili Ton poruke.
01
83
Multimedija
Slanje video zapisa
Igranje
1 Odaberite videozapis i dodirnite
.
2 Dodirnite Pošalji i odaberite
Poruka, E-mail ili Bluetooth.
3 Odaberete li opciju Poruka ili
E-mail, videozapis će biti dodan
poruci koju možete napisati i
poslati na uobičajen način. Ako
odaberete Bluetooth, telefon će
potražiti uređaj na koji će poslati
video.
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Igre ili Aplikacije u
glavnom izborniku.
3 Dodirnite Pokreni tipku za
pokretanje igre ili aplikacije.
Igre i aplikacije
Na svoj telefon možete preuzeti
nove igre i aplikacije koje će vas
zabaviti u slobodno vrijeme.
Budite kreativni
84
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje dodatnog
izbornika
Unutar mape Igre i Aplikacije,
dostupne su sljedeće opcije:
Nova mapa: Izradite novu mapu
unutar Igra ili Aplikacija.
Posloži prema: Posloži igre ili
aplikacije prema Datumu, Imenu,
Veličini ili Memoriji.
Upravitelj memorije: Pogledajte
status memorije telefona ili vanjske
memorije.
Instalacija Java igre i
aplikacije
Pregledavanje SWF/SVG
datoteke
1 Dodirnite tipku izbornika
tada dodirnite Moje datoteke u
kartici Multimedija.
2 Ako ste umetnuli memorijsku
karticu, dodirnite izbornik vanjske
memorije.
3 Odaberite datoteku (*.jad ili *.jar)
koju želite instalirati i dodirnite
Instaliraj.
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Flash sadržaj.
3 Odaberite datoteku koju želite
pregledati.
04
Dokumenti
07
Ovdje možete pregledati datoteke
programa Excel, Powerpoint, Word
kao i tekstualne i PDF datoteke.
08
Izbornik M-Toy
M-Toy sastoji se od unaprijed
učitanih flash igara koje koriste
ugrađeni senzor za pokret.
Flash sadržaj
02
03
05
06
Pregledavanje datoteke
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Moje datoteke
iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Dokumenti.
3 Odaberite dokument i dodirnite
Prikaz.
Budite kreativni
U mapi Flash sadržaj nalaze se sve
zadane i preuzete SWF datoteke.
01
85
Multimedija
Budite kreativni
Prijenos datoteke na telefon
Ostali
Bluetooth je vjerojatno
najjednostavniji način prijenosa
datoteke iz računala u telefon.
Možete koristiti i LG PC Suite
putem kabela za sinkronizaciju, a
pojedinosti o tome potražite na
stranici 97.
Prijenos preko Bluetooth veze:
1 Provjerite je li funkcija za
Bluetooth uključena na vašem
telefonu i računalu i mogu li
međusobno komunicirati.
2 Koristite računalo za slanje
datoteka putem Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke na
telefonu ćete morati potvrditi
njezin primitak dodirom opcije
Da.
4 Datoteka bi se trebala pojaviti u
vašoj mapi Dokumenti ili Ostalo.
Mapa Ostalo koristi se za
pohranjivanje datoteka koje nisu
slike, zvukovi, videozapisi, igre ili
aplikacije. Koristi se na isti način kao
mapa Dokumenti. Pri prijenosu
s računala na telefon datoteke se
mogu pojaviti u mapi Ostalo, a ne u
mapi Dokumenti.
Dogodi li se to, možete ih
premjestiti.
86
LG KM900 | Korisnički priručnik
Stvaranje filma
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Izrada filma iz
kartice Multimedija.
2 Za dodavanje slike dodirnite
Umetni.
3 Za odabir stila filma dodirnite
karticu Stil pri vrhu zaslona.
4 Za promjenu zvuka, npr.
glasovnog zapisa, na zaslonu
dodirnite karticu Zvuk.
5 Za prikaz rezultata dodirnite
gumb Pregled.
6 Za promjenu redoslijeda
dodirnite karticu Redoslijed
reprodukcije na zaslonu.
7 Dodirnite karticu Spremi na
zaslonu kako biste odabrali
mjesto na koje ćete spremiti film i
dodirnite karticu Korištenje kako
biste odabrali između spremanja
i MMS-a.
8 Za spremanje filma odaberite
reprodukciju i dodirnite Spremi
video zapis.
Glazba
01
02
03
04
Prijenos glazbe na telefon
05
Najjednostavniji način prijenosa
glazbe na telefon je preko Bluetooth
veze ili kabela za sinkronizaciju.
Možete koristiti i LG PC Suite, a
pojedinosti o tome potražite na
stranici 97. Prijenos preko Bluetooth
veze:
1 Provjerite je li Bluetooth prijenos
uključen na oba uređaja te jesu li
uređaji jedan drugom vidljivi.
2 Odaberite glazbenu datoteku
na drugom uređaju i odaberite
slanje preko Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke, na
telefonu potvrdite njezin primitak
odabirom opcije Da.
06
07
08
Budite kreativni
LG KM900 ima ugrađen glazbeni
player kako biste mogli slušati
svoje omiljene pjesme. Za pristup
glazbenom playeru dodirnite
i odaberite Glazba iz kartice
Multimedija. Ovdje možete
pristupiti većem broju mapa:
Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje
se nalaze na vašem telefonu.
Favoriti - pjesme koje ste spremili
kao favorite.
Izvođači - pregled kolekcije glazbe
prema izvođačima.
Albumi - pregled kolekcije glazbe
prema albumima.
Žanrovi - pregled kolekcije glazbe
prema žanrovima.
87
Multimedija
4 Datoteka bi se trebala naći pod
Glazba > Sve pjesme.
Stvaranje popisa za
reprodukciju
Reprodukcija pjesme
Vlastite popise pjesama možete
stvoriti biranjem pjesama iz mape
Sve pjesme.
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Glazba iz kartice
Multimedija.
.
2 Dodirnite ikonu opcije
3 Dodirnite Novi popis pjesama,
unesite naziv popisa pjesama i
dodirnite
.
4 Prikazat će se mapa Sve pjesme.
Dodirnite sve pjesme koje želite
uključiti u popis pjesama; kraj
naziva pjesama pojavit će se
kvačice.
5 Dodirnite Dodaj pjesme.
Kako biste reproducirali popis
pjesama, odaberite ga i dodirnite
Reproduciraj.
NAPOMENA: za dodavanje drugog
,a
popisa pjesama dodirnite
zatim Novi popis pjesama.
i
1 Dodirnite tipku izbornika
zatim odaberite Glazba iz kartice
Multimedija.
2 Dodirnite Sve pjesme.
3 Odaberite pjesmu koju želite
reproducirati i dodirnite
.
za pauziranje
4 Dodirnite
reprodukcije pjesme.
za prelazak na
5 Dodirnite
sljedeću pjesmu.
za prelazak na
6 Dodirnite
prethodnu pjesmu.
za povratak na
7 Dodirnite
izbornik Glazba.
Budite kreativni
SAVJET! Za promjenu
jačine zvuka tijekom slušanja
glazbe dodirnite
.
88
LG KM900 | Korisnički priručnik
Brisanje popisa za
reprodukciju
1 Dodirnite tipku izbornika
i
zatim odaberite Glazba iz kartice
Multimedija.
.
2 Dodirnite ikonu opcije
3 Dodirnite Izbriši ili Izbriši sve
kako biste izbrisali sve popise
pjesama.
01
FM radio
02
Informacije o stranici
Vrsta programa
Radiotekst
03
04
Postavi
kao kanal
Slušaj
putem
Glasnoća
05
06
07
Korištenje radiouređaja
Vaš LG KM900 sadrži FM radio pa
svoje omiljene stanice možete
slušati i u pokretu.
NAPOMENA: za slušanje radija
morat ćete umetnuti slušalice.
Umetnite ih u utičnicu za slušalice.
08
Traženje stanica
Budite kreativni
Radio stanice na telefonu možete
pronaći ručno ili automatski. One
se zatim spremaju na određene
brojeve kanala te ih ne morate
ponovo tražiti. Na telefonu možete
spremiti do 30 kanala.
Automatsko podešavanje:
1 Dodirnite tipku izbornika
i zatim odaberite FM radio iz
kartice Multimedija.
2 Dodirnite
.
89
Multimedija
3 Dodirnite Automatsko
skeniranje, a zatim Da.
Pronađene stanice dodijelit će
se brojevima kanala na telefonu
odabirom opcija Postavi,
Preskoči i Zaustavi.
NAPOMENA: stanice možete
podesiti i ručno, pomoću kotačića
pokraj radio frekvencije.
Slušanje radija
1 Dodirnite
, a zatim
Multimedija.
2 Dodirnite FM radio, a zatim broj
kanala stanice koju želite slušati.
SAVJET! Za poboljšanje
radijskog prijema produljite
kabel slušalica koji služi kao
antena za radio.
Ponovno postavljanje kanala
Budite kreativni
1 Dodirnite tipku izbornika
i zatim odaberite FM radio iz
kartice Multimedija.
2 Dodirnite
.
3 Odaberite Poništi za
poništavanje trenutnog kanala
ili Resetirati sve za poništavanje
svih kanala. Ako poništite sve
kanale, svaki kanal će se vratiti na
početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.
90
LG KM900 | Korisnički priručnik
UPOZORENJE: Ako ste
priključili slušalice koje nisu
dizajnirane specifično za tu
svrhu te za telefon, radio prijem
može biti loš.
Korištenje FM odašiljača za
reprodukciju glazbe
KM900 prilikom reprodukcije glazbe
može prenijeti frekvenciju na FM
radio s modula glazbenog playera.
Na taj način umjesto s glazbenog
playera možete slušati glazbu
putem FM frekvencije.
Organizator
Dodavanje događaja u
kalendar
SAVJET! U kalendaru možete
postaviti razdoblje praznika.
Dodirnite svaki dan praznika
pojedinačno i zatim dodirnite
te odaberite Postavi
praznik. Ti će datumi bili
označeni zelenom bojom.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Organizator u kartici Uslužne
značajke.
2 Odaberite datum za koji želite
dodati događaj.
i zatim Novi
3 Dodirnite
raspored.
4 Dodirnite Kategorija, a zatim
odaberite Sastanak, Godišnjica
ili Rođendan. Provjerite datum i
unesite željeno vrijeme početka
događaja.
5 Za sastanke i godišnjice unesite
datum i vrijeme završetka
događaja u donje okvire za
vrijeme i datum.
6 Želite li događaju dodati predmet
ili napomenu, dodirnite Predmet
i upišite svoju napomenu.
7 Odaberite Postavi alarm i
postavite upozorenje za događaj.
Želite li postaviti ponavljanje
alarma, odaberite Postavi
ponavljanje.
kako biste spremili
8 Dodirnite
događaj u kalendar. Svi datumi
sa spremljenim događajima
bit će označeni kvadratnim
pokazivačima u boji, a na
početku svakog događaja oglasit
će se alarm kako biste ostali
organizirani.
91
Organizator
Promjena zadanog izgleda
kalendara
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Organiz.
u kartici Uslužne značajke.
.
Odaberite Postavke pod
2 Dodirnite Zadani prikaz i
odaberite kalendar, tjedan,
raspored zadataka, popis ili sve
zadatke.
Dodavanje stavke na popis
zadataka
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Organiz.
u kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite Novi zadatak pod
i dodirnite Napomena.
3 Postavite datum zadatka, dodajte
napomene i odaberite razinu
prioriteta: Jako važno, Srednje
ili Nizak.
4 Zadatak spremite tako što ćete
.
odabrati
92
LG KM900 | Korisnički priručnik
SAVJET! Svoj kalendar
možete sigurnosno kopirati
i sinkronizirati pomoću
računala. Pogledajte odjeljak
Sinkronizacija s računalom na
stranici 97.
Korištenje traženja datuma
Traženje datuma je praktičan alat
koji izračunava koji će datum biti
nakon proteka određenog broja
dana. Npr., 60 dana nakon 10. 10.
2009. bit će 09. 12. 2009.
Pomoću ovog alata možete pratiti
rokove.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Organiz.
u kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite Traženje datuma.
3 U kartici Od postavite željeni
datum.
4 Na kartici Nakon postavite broj
dana.
5 Ispod će se prikazati Ciljani
datum.
Postavljanje alarma
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Alarmi u
kartici Uslužne značajke.
2 Želite li dodati novi alarm,
dodirnite Novi alarm. Ako želite
postaviti ponovno oglašavanje
alarma u roku od jednog sata,
dodirnite Brzi alarm.
3 Postavite željeno vrijeme
oglašavanja alarma i dodirnite
.
4 Odaberite želite li da se alarm
ponavlja i postavite vrstu
ponavljanja.
Ikone pokazuju odabrani dan u
tjednu.
5 Odaberite Zvuk/Vibracija kako
biste odabrali željenu vrstu
alarma.
6 Dodirnite Zvono alarma i zatim
odaberite zvono. Kako biste
preslušali zvuk, dodirnite ga i
.
zatim dodirnite
7 Dodajte podsjetnik alarmu.
8 Konačno, interval za odgodu
možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30
minuta, na 1 sat ili ga isključiti.
9 Alarm možete isključiti odabirom
odgode ili zaustavljanja.
93
Organizator
Dodavanje bilješki
Snimanje zvuka ili glasa
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Bilješke u
kartici Uslužne značajke.
2 Dodirnite Nova bilješka.
3 Upišite svoju bilješku, a nakon
.
toga dodirnite
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Snimanje
glasa u kartici Uslužne značajke.
2 Dodirnite Reprodukcija za
pokretanje snimanja.
3 Dodirnite Zaustavi za
zaustavljanje snimanja.
SAVJET! Možete urediti
postojeću bilješku. Odaberite
bilješku koji želite urediti i
upišite svoje promjene.
Snimanje glasa
Snimanje glasa
Koristite snimač glasa za snimanje
glasovnih podsjetnika ili drugih
zvukova.
Pauza
Zaustavi
Budite organizirani
4 Ako ponovno želite snimiti glas,
dodirnite Novo .
94
LG KM900 | Korisnički priručnik
Slanje glasovnog zapisa
Pretvaranje jedinica
1 Nakon dovršenja snimanja
dodirnite Pošalji.
2 Odaberite Poruka, E-mail ili
Bluetooth. Odaberete li Poruka
ili, snimka će se pridodati poruci
koju možete nastaviti pisati i
poslati na uobičajeni način. Ako
odaberete Bluetooth, telefon će
potražiti uređaj na koji će poslati
glasovni zapis.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Alati u
kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite Pretvarač jedinica.
3 Odaberite želite li da vrijednost
pretvaranje bude Valuta,
Površina, Duljina, Masa,
Temperatura, Zapremina ili
Brzina.
4 Nakon toga odaberite jedinicu i
unesite vrijednost iz koje želite
pretvarati.
5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se
odgovarajuća vrijednost.
Korištenje kalkulatora
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Kalkulator u kartici Uslužne
značajke.
2 Za unos brojeva dodirnite
numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune
dodirnite potrebnu funkciju (+, –,
x, ÷), i nakon toga =.
4 Za složenije izračune dodirnite
i odaberite sin, cos, tan, deg,
log etc..
01
95
Organizator
Korištenje štoperice
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke.
2 Odaberite Štoperica.
3 Za početak mjerenja dodirnite
Pokreni.
4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa,
dodirnite Ciklus.
5 Za zaustavljanje mjerača vremena
dodirnite Zaustavi.
6 Dodirnite Nastavi kako biste
ponovo pokrenuli štopericu od
vremena u kojem ste je zaustavili
ili dodirnite Poništi kako biste
krenuli ispočetka.
Budite organizirani
96
LG KM900 | Korisnički priručnik
Dodavanje grada u
vremenske zone
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Alati u
kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite Sat s vremenskim
zonama.
, a nakon
3 Dodirnite ikonu
toga Dodaj grad. Započnite s
upisom naziva željenog grada
i on će se prikazati na vrhu
zaslona.
4 Dodirnite grad kako biste ga
odabrali, nakon čega će se dodati
na popis Vremenske zone.
Sinkroniziranje s računalom
Možete sinkronizirati računalo s
telefonom. Time ćete omogućiti
usklađivanje važnih pojedinosti i
datuma, a funkciju možete koristiti
i radi sigurnosnog kopiranja
podataka.
SAVJET! Za ovo trebate
instalirati aplikaciju PC Suite s
CD-ROM medija ili je možete
preuzeti s adrese http://update.
lgmobile.com (www.lgmobile.
com PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual & S/W
Download Section).
Instaliranje softvera LG PC
Suite na računalo
Upozorenje! Ako se poruka
vodiča za instalaciju ne prikaže
na vašem računalu, provjerite
postavke za CD-ROM u sustavu
Windows.
5 Umetnite CD koji ste dobili u
paketu ili pritisnite gumb za
preuzimanje kako biste program
LG PC Suite preuzeli izravno s
web-stranice.
6 Pritisnite na LG PC Suite Installer
koji će se prikazati na zaslonu.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu dodirnite
i zatim prijeđite na
Povezivanje u kartici Postavke.
2 Odaberite USB povezivanje i
pritisnite OK.
3 Povežite telefon i računalo USB
kabelom i malo pričekajte.
4 Prikazat će se poruka vodiča za
instalaciju.
97
Sinkroniziranje s računalom
Povezivanje telefona i
računala
1 Priključite USB kabel na telefon i
računalo.
2 Dvostruko pritisnite ikonu
softvera LG PC Suite na radnoj
površini.
Upozorenje! Ako se program LG
PC Suite na računalu ne aktivira
automatski, provjerite postavke
za CD-ROM na računalu.
3 Telefon i računalo su sada
povezani.
Sigurnosno kopiranje i
vraćanje informacija telefona
Budite organizirani
1 Povežite telefon i računalo na
gore opisan način.
2 Pritisnite ikonu Podrška i
odaberite Podrška ili Vrati.
3 Odaberite želite li izvršiti
sigurnosno kopiranje podataka
za Sadržaj i/ili za Kontakti/
98
LG KM900 | Korisnički priručnik
Raspored/Zadatak/Bilješka.
Odaberite lokaciju koja će biti
odredište ili polazna točka
sigurnosnog kopiranja. Pritisnite
OK.
4 Stvorit će se sigurnosna kopija
informacija.
Pregled datoteka s telefona
na računalu
1 Povežite telefon i računalo na
gore opisan način.
2 Pritisnite ikonu Manage Files.
3 Svi dokumenti, flash sadržaji,
slike, zvukovi i videozapisi
spremljeni u telefonu prikazat će
se na zaslonu, u mapi LG telefon.
SAVJET! Pregledavanje
sadržaja telefona na računalu
pomaže u uređivanju datoteka,
organiziranju dokumenata i
uklanjanju sadržaja koji vam više
nisu potrebni.
Sinkroniziranje poruka
1 Povežite telefon s računalom.
2 Pritisnite ikonu Kontakti.
3 Računalo će uvesti i prikazati
sve kontakte spremljene na SIM
kartici i u telefonu.
4 Pritisnite na Datoteka i odaberite
Spremi. Sada možete odabrati
mjesto spremanja kontakti.
NAPOMENA: Za sigurnosno
kopiranje kontakti spremljenih
na SIM kartici pritisnite na mapu
SIM kartice s lijeve strane zaslona
računala. Desnom tipkom miša
pritisnite na neki od kontakti i
odaberite Odaberi sve, a zatim
Kopiraj ili Premjesti u memoriju
telefona.
Desnom tipkom miša pritisnite
kontakt i odaberite Kopiraj u
kontakt. Sada pritisnite mapu
Telefon s lijeve strane zaslona i
prikazat će se svi vaši brojevi.
1 Povežite telefon s računalom.
2 Pritisnite ikonu Poruke.
3 Sve poruke s računala i telefona
prikazat će se u mapama na
zaslonu.
4 Za uređivanje i preraspodjelu
poruka koristite traku s alatima
pri vrhu zaslona.
Sinkronizacija glazbe
Putem ovog izbornika možete
prenijeti glazbu u telefon KM900.
Prije nego što počnete prenositi
glazbu s računala na svoj uređaj,
provjerite imate li sljedeće:
• Microsoft Windows XP ili Vista
• Windows Media Player 10 ili
novija verzija
• USB kabel
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
Sinkroniziranje kontakti
99
Sinkroniziranje s računalom
Prijenos glazbe pomoću
programa Windows Media
Player
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Povezivanje u kartici Postavke.
2 Odaberite USB povezivanje i
odaberite Sinkronizacija glazbe.
3 Telefon priključite na računalo
pomoću kompatibilnog USB
kabela.
4 Kad pokušate povezati telefon
s računalom, na telefonu će se
prikazati: Sinkronizacija glazbe... i
zatim Spojeno.
5 Na računalu će se prikazati
odzivnik za pokretanje željenog
softvera za upravljanje glazbom.
6 Odaberite Window Media Player.
7 Prijeđite na karticu Sinkronizacija
i zatim glazbu koju želite prenijeti
povucite i ispustite u okno Popis
za sinkronizaciju.
100
LG KM900 | Korisnički priručnik
8 Pritisnite gumb Pokreni
sinkronizaciju. Time ćete
pokrenuti postupak prijenosa.
UPOZORENJE
Nemojte isključivati telefon
tijekom prijenosa.
NAPOMENA: sinkronizacija glazbe
je dostupna samo za glazbene
sadržaje.
Korištenje funkcije iSync
Instalirajte dodatnu instalacijsku
datoteku iSync koju podržavaju
Macintosh, osobna računala i
telefon putem Bluetooth ili USB
veze.
Za sinkronizaciju putem Bluetooth
veze postavite par između
Macintosh ili osobnog računala i
telefona. Ako postavljanje želite
izvršiti preko USB-a, u načinu USB
povezivanja odaberite izbornik
iSync.
NAPOMENA: koristite li Bluetooth
veze, odaberite iSync uklj. u
izborniku opcija.
DivX pretvarač
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
Instalirajte DivX pretvarač koji
se nalazi na istom CD mediju
kao i softver PC Sync. DivX će
multimedijske datoteke s računala
pretvoriti u format koji omogućava
njihov prijenos i pregledavanje na
telefonu.
Nakon instalacije, u mapi
Programske datoteke na računalu
odaberite DivX, zatim DivX
pretvarač, a zatim Pretvarač.
Strelice u aplikaciji koristite za
promjenu formata konverzije u
Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom
miša na okvir aplikacije i odaberete
Prednost, moći ćete promijeniti
lokaciju spremanja pretvorenih
datoteka.
Povucite i ispustite datoteke u
aplikaciju radi početne analize.
Zatim odaberite Pretvori kako
biste pokrenuli postupak. Nakon
dovršetka postupka prikazat će
se skočna poruka Pretvaranje
dovršeno.
101
Web
Vodafone live!
Dodavanje oznaka i pristup
Vodafone live! vam donosi brz i
bojom dojmljiv svijet igara, glazbe,
novosti, sporta, zabave i još mnogo
toga izravno na mobitel. Gdje god
se nalazili, što god vas zanimalo.
Za brz i lak pristup omiljenim webstranicama možete dodati zabilješke
i spremiti web-stranice.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Vodafone
live! u kartici Komunikacija.
2 Odaberite Oznake. Na zaslonu će
se prikazati popis vaših oznaka.
3 Za dodavanje nove oznake
odaberite
i dodirnite Dodaj
novo. Unesite naziv oznake i
zatim URL.
. Oznaka će se
4 Dodirnite
pojaviti na popisu oznaka.
5 Za pristup oznaci jednostavno
je dodirnite, a zatim dodirnite
Poveži. Uređaj će se povezati na
vašu oznaku.
Pristup Internetu
Internet
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Vodafone
live! u kartici Komunikacija.
2 Za izravan pristup početnoj
stranici preglednika odaberite
Početna. Možete i odabrati Unos
adrese i upisati željenu URL
adresu te nakon toga odabrati
Poveži.
NAPOMENA: za povezivanje s
ovom uslugom i preuzimanje
podataka naplaćuje se dodatna
naknada. Provjerite naknade za
prijenos podataka svog davatelja
usluga mobilne mreže.
102
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje RSS čitača
Pristup spremljenoj stranici
RSS (Really Simple Syndication)
je obitelj formata temeljenih na
Webu koji se koriste za objavljivanje
sadržaja koji se često ažurira,
poput blogova, naslova vijesti ili
podcastova. RSS dokument, koji se
naziva feed, web feed ili kanal, sadrži
ili sažetak sadržaja s povezanog web
mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima
omogućuje praćenje omiljenih
web-mjesta na automatizirani
način, jednostavniji od ručnog
provjeravanja.
Korisnik se na feed pretplaćuje
unosom veze prema feedu u čitač ili
pritiskom RSS ikone u pregledniku
koji pokreće postupak pretplate.
Čitač provjerava korisničke
pretplaćene sadržaje za preglednik i
pojavljuje li se novi sadržaj te pritom
preuzima sav ažurirani sadržaj koji
pronađe.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Vodafone
live! u kartici Komunikacija.
2 Odaberite Spremljene stranice.
3 Odaberite željenu stranicu i ona
će se otvoriti.
01
Pregled prethodnih akcija
preglednika
06
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Vodafone
live! u kartici Komunikacija.
Odaberite Prethodno.
2 Prikazat će se web-stranica kojoj
ste nedavno pristupili. Želite li
pristupiti nekoj od ovih stranica,
jednostavno je odaberite.
08
02
03
04
05
07
Internet
103
Web
Promjena postavki webpreglednika
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Povezivanje u kartici Postavke.
2 Odaberite Postavke
pretraživača.
3 Možete urediti Profil, Postavke
izgleda, Cache, Cookies,
Sigurnost ili Poništi postavke.
4 Te opcije možete jednostavno
uključiti ili isključiti dodirivanjem
ikone za prebacivanje.
Korištenje telefona kao
modema
Internet
KM900 može preuzeti ulogu
modema vašeg računala,
omogućujući pristup e-pošti i
Internetu čak i kada na raspolaganju
nemate žični pristup. To možete
ostvariti pomoću USB kabela ili
Bluetooth veze.
104
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje USB kabela:
1 Na računalu mora biti instaliran
softver LG PC Suite.
2 Povežite KM900 s računalom
pomoću USB kabela i pokrenite
softver LG PC Suite.
3 Na računalu pritisnite
Komunikacija. Nakon toga
pritisnite Postavke i odaberite
Modem.
4 Odaberite LG mobilni USB
modem i odaberite U redu.
Modem će se prikazati na
zaslonu.
5 Pritisnite Spajanje i računalo će
se povezati pomoću telefona
KM900.
NAPOMENA: više informacija o
sinkronizaciji pomoću softvera LG
PC Suite pronađite na stranici 97.
NAPOMENA: više informacija o
Bluetooth tehnologiji potražite na
stranici 111.
01
02
03
04
05
06
07
08
Internet
Korištenje Bluetooth-a:
1 Bluetooth mora biti postavljen na
Uključeno i Vidljivo za računalo
i za KM900.
2 Uskladite računalo i KM900 kako
bi za povezivanje bila potrebna
lozinka.
3 Za stvaranje aktivne Bluetooth
veze u softveru LG PC Suite
koristite Čarobnjak za
povezivanje.
4 Na računalu pritisnite
Komunikacija. Zatim pritisnite
Postavka.
5 Pritisnite Modem.
6 Odaberite Standardni modem
preko Bluetooth veze i pritisnite
U redu. Modem će se prikazati
na zaslonu.
7 Pritisnite Spajanje i računalo će
se povezati pomoću telefona
KM900.
105
Podešavanja
U ovoj mapi možete prilagoditi
postavke kako biste svoj KM900
prilagodili vlastitim željama.
NAPOMENA: informacije o
postavkama poziva potražite na
stranici 41.
Promjena postavki zaslona
Podešavanja
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
zaslona u kartici Postavke.
2 Možete odabrati izbornik opcija:
Slike zaslona - Odaberite sliku
za zaključanog zaslona, kod
uključivanja/isključivanja telefona,
upućivanje ili primanje poziva.
Početni zasloni - Widget/
Kontakti/ Multimedia/ Prečac
Slika zaključanog zaslona odaberite vrstu sata za zaključani
zaslon.
Font - podesite stil i veličinu
fonta.
Pozadinsko svjetlo - odaberite
koliko dugo će pozadinsko svjetlo
106
LG KM900 | Korisnički priručnik
ostati uključeno.
NAPOMENA: Što je dulje
uključeno pozadinsko svjetlo,
raste i potrošnja baterije, pa ćete
možda češće morati puniti svoj
telefon.
Autom. osvjetljenje automatsko podešavanje
osvjetljenja zaslona.
Prilagodba profila
Svoj profil možete brzo izmijeniti
na početnom zaslonu. Jednostavno
dodirnite ikonu sažetka statusa na
vrhu i dodirnite karticu profila.
Pomoću izbornika postavki možete
prilagoditi svaku postavku profila.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Profili u
kartici Postavke.
2 Odaberite profil koji želite urediti:
Uobičajeno, Tiho, Vani, Način rada
u zrakoplovu.
3 Nakon toga moći ćete promijeniti
sve zvukove i opcije upozorenja
dostupne na popisu, uključujući
Glasovni/Video ton poziva,
Glasnoća, Obavijest o poruci i
drugo.
Promjena postavki telefona
01
02
03
04
05
06
07
08
Podešavanja
Uživajte u slobodi koju pruža
KM900 prilagođavajući se vašim
preferencama.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
telefona u kartici Postavke.
2 Možete odabrati izbornik s popisa
u nastavku.
Datum i vrijeme - namjestite
datum i vrijeme ili odaberite
automatsko ažuriranje vremena
kada ste na putu ili prilikom
promjene zimskog i ljetnog
vremena.
Ušteda energije - odaberite za
postavljanje tvornički podešenih
postavki uštede energije na
Uključeno, Isključeno.
Jezici - promijenite jezik na
zaslonu telefona KM900.
Automatsko zaključavanje
tipki - automatsko zaključavanje
tipkovnice na početnom zaslonu.
Sigurnost - prilagodite
postavke zaštite, uključujući
PIN šifre, zaključavanje telefona,
automatsko zaključavanje
telefona i protuprovalno praćenje.
Postavke dodirnog zaslona promijenite postavke vrijednosti
dodirnog zaslona.
Upravljanje memorijom više informacija potražite pod
Korištenje upravitelja memorije
na stranici 110.
Reset postavke - vratite sve
postavke na njihove tvorničke
definicije.
Informacije o telefonu pregledajte tehničke informacije o
svom telefonu KM900.
107
Podešavanja
Promjena postavki
povezivanja
Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
dodirnog zaslona u kartici
Postavke.
Vibracija dodirne tipke - promjena
vrste vibracije.
Vrsta vibracije - Vibration 1/2/3
Jačina vibracije - kontrolira jačinu
vibracije.
Zvuk dodirne tipke - promjena
zvuka prilikom dodirivanja zaslona.
Zvuk - Zvuk 1/2/3
Glasnoća zvuka - kontrolira jačinu
zvuka.
Vaše je postavke povezivanja već
postavio mrežni operater pa možete
odmah koristiti svoj telefon. Ovaj
izbornik možete koristiti ako želite
promijeniti neku od postavki.
Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Povezivanje
u kartici Postavke.
Odabir mreže - telefon KM900
automatski se povezuje s
prioritetnom mrežom.
Internetski profil - postavite profile
za povezivanje na Internet.
Pristupne točke - vaš je mrežni
operater već spremio ove
informacije. Pomoću ovog izbornika
možete dodati novu pristupnu
točku.
GPS vrsta - odaberite GPS s
podrškom ili Samostalno.
Podešavanja
Promjena postavki dodirnog
zaslona
108
LG KM900 | Korisnički priručnik
GPS
– Tehnologija GPS za pronalaženje
lokacija koristi informacije sa
satelita u Zemljinoj orbiti.
– Prijemnik procjenjuje udaljenost
do GPS satelita temeljem
vremena koje je potrebno da
signal stigne do njih, a zatim tu
informaciju koristi za utvrđivanje
svoje lokacije.
– To može potrajati između
nekoliko sekundi i nekoliko
minuta.
– GPS s podrškom (A-GPS) na
ovom mobilnom telefonu koristi
se za dohvaćanje podataka za
pomoć u određivanju lokacije
primljenih putem veze za
paketni prijenos podataka.
Napomena: usluga GPS ima
toleranciju na pogrešku i ne može
raditi u zgradama ili pod zemljom.
01
02
03
04
05
06
07
08
Podešavanja
– Podaci za pomoć dohvaćaju
se s poslužitelja usluge samo
kada su potrebni.
USB povezivanje - sinkronizirajte
svoj KM900 pomoću softvera LG
PC Suite za kopiranje datoteka
s telefona. Više informacija o
sinkronizaciji potražite na stranici
97.
TV izlaz - odaberite PAL ili NTSC
kako biste svoj KM900 povezali s
televizorom.
Registracija DivX video zapisa na
zahtjev - ovaj izbornik namijenjen
je za generiranje šifre za registraciju
DivX video zapisa na zahtjev. Radi
registracije i tehničke podrške
posjetite http://vod.divx.com.
Paketna podatkovna veza postavite paketnu podatkovnu vezu.
Postavke pretraživača - odaberite
za postavljanje vrijednosti vezanih
uz preglednik.
109
Podešavanja
Postavke za streaming - vaš je
mrežni operater već spremio ove
informacije. Želite li, možete ih
urediti.
Java postavke - omogućuje
postavljanje Profila.
Korištenje upravitelja
memorije
Podešavanja
Vaš KM900 sadrži tri dostupne
memorije: sam telefon, SIM karticu
i vanjsku memorijsku karticu (koju
ćete možda trebati kupiti zasebno).
Upravitelj memorije možete koristiti
za određivanje količine zauzetog
i dostupnog prostora svake
memorije.
Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
telefona u kartici Postavke.
Odaberite Upravljanje memorijom.
110
LG KM900 | Korisnički priručnik
Zajednička memorija telefona
1/2 - pregledajte memoriju telefona
KM900 raspoloživu za MMS, e-poštu,
Java aplikacije i drugo.
Multimedijska memorija
telefona - pregledajte memoriju
za multimedijske sadržaje poput
streaming datoteka, filmova, glazbe
slike, zvukove, video i flash.
Rezervirana memorija telefona
- pregledajte memoriju telefona
dostupnu za tekstualne poruke,
kontakte, kalendar, popis zadataka,
podsjetnike, alarm, podatke o
prethodnim pozivima, oznake i
stavke u mapi Razno.
SIM memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na SIM kartici.
Vanjska memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na vanjskoj
memorijskoj kartici (koju ćete
možda trebati kupiti zasebno).
Korištenje načina rada u
zrakoplovu
Način rada u zrakoplovu uključite
i zatim
odabirom opcije
dodirom na Postavke. Dodirnite
Profili i odaberite Zrakoplovni
mod.
Način rada u zrakoplovu ne dopušta
upućivanje poziva, povezivanje na
Internet, slanje poruka ni korištenje
Bluetooth veze.
Slanje i primanje datoteka
putem Bluetooth-a
SAVJET! Pratite traku napretka
kako biste bili sigurni da je vaša
datoteka poslana.
01
02
03
04
05
06
07
08
Podešavanja
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze je izvrstan način
bežičnog slanja i primanja, a veza
se uspostavlja brzo i jednostavno.
Možete se povezati i s Bluetooth
slušalicama za upućivanje i primanje
poziva.
Za slanje datoteke:
1 Otvorite datoteku koju želite
poslati; to će obično biti
fotografija, video zapis ili
glazbena datoteka.
i odaberite Pošalji.
2 Dodirnite
Odaberite Bluetooth.
3 Ako ste već uskladili Bluetooth
uređaj, KM900 neće automatski
tražiti druge Bluetooth uređaje.
Ako to niste učinili, KM900 će
tražiti ostale uređaje omogućene
za korištenje Bluetooth veze
unutar dometa.
4 Odaberite uređaj na koji želite
poslati datoteku i dodirnite
Odaberi.
5 Vaša datoteka će se poslati.
111
Podešavanja
Za primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka Bluetooth
veza mora biti Uključena.
Više informacija o Promjeni
postavki za Bluetooth nalazi se
u nastavku.
2 Poruka će zahtijevati da potvrdite
prihvat datoteke od pošiljatelja.
Za primanje datoteke dodirnite
Da.
3 Vidjet ćete gdje je datoteka
spremljena i moći ćete
odabrati Pregled datoteke ili
opciju Koristi kao pozadinu.
Datoteke se obično spremaju
u odgovarajuću mapu u Moji
sadržaji.
Podešavanja
112
LG KM900 | Korisnički priručnik
Promjena postavki za
Bluetooth
1 Na početnom zaslonu
i zatim prijeđite
odaberite
na Bluetooth veza u kartici
Postavke.
.
2 Dodirnite
Prilagodite sljedeće opcije:
Informacije o mom uređaju unesite naziv svog telefona
KM900.
Vidljivost mog telefona odaberite Vidljivo, Skriveno ili
Vidljivo 1 minutu.
Uključen način udaljenog SIMa - aktivacija načina udaljenog
SIM-a.
iSync uklj. - odaberite za iSync
aktivaciju.
Podržane usluge - odaberite
kako će se Bluetooth veza
koristiti u kombinaciji s različitim
uslugama.
Izbriši - odaberite za brisanje
odabranog profila.
Usklađivanje s drugim
Bluetooth uređajem
01
Korištenje Bluetooth slušalica
02
1 Provjerite je li Bluetooth veza
Uključena.
2 Za postavljanje slušalice u način
usklađivanja i usklađivanje
uređaja slijedite upute koje ste
dobili sa slušalicom.
3 Slušalica će automatski prijeći na
profil Slušalica.
4 Dodirnite Uvijek pitaj ili Dopusti
bez pitanja.
03
04
05
06
07
08
SAVJET! Na stranici 41 potražite
pojedinosti o BT načinu
odgovaranja kako biste mogli
kontrolirati način odgovaranja
na pozive kada je priključena
Bluetooth slušalica.
Podešavanja
Uskladite li KM900 s drugim
uređajem, možete postaviti vezu
zaštićenu lozinkom. Tako će vaše
usklađivanje biti sigurnije.
1 Provjerite je li Bluetooth veza
Uključena.
Vidljivost možete promijeniti u
izborniku Postavke.
2 Dodirnite Traži.
3 KM900 će potražiti Bluetooth
uređaje. Nakon dovršetka
pretraživanja, na zaslonu će se
prikazati Osvježi.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite
uskladiti i unesite lozinku, a zatim
dodirnite OK.
5 Vaš telefon će se tada povezati
s drugim uređajem, na kojem
trebate unijeti istu lozinku.
6 Lozinkom zaštićena Bluetooth
veza sada je spremna.
113
Wi-Fi
Wireless Manager (Upravitelj
bežičnih mreža) vam omogućuje
upravljanje Wi-Fi Internetom na
uređaju. Omogućuje povezivanja
telefona na lokalnu bežičnu mrežu
ili bežični pristup Internetu. WiFi tehnologija je brža i ima veći
domet nego Bluetooth bežična
tehnologija.
NAPOMENA: KM900 podržava
šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne
šifriranje EAP, WPS. Postavlja
li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili
administrator mreže šifriranje radi
zaštite mreže, u skočni prozor
trebate upisati ključ. Ako šifriranje
nije postavljeno, taj se skočni
prozor je prikazuje. Šifru možete
zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge
ili administratora mreže.
Podešavanja
114
LG KM900 | Korisnički priručnik
1. Kako postaviti Wi-Fi
1 Wi-Fi uključen
2 Traženje pristupne točke
– Traži postoji li pristupna točka
na koju se može spojiti.
3 Spajanje na pristupnu točku
– Spajanje na željenu pristupnu
točku s popisa.
– Ako je vrsta zaštite za
pristupnu točku WEP ili WPAPSK/2, unesite sigurnosnu
šifru.
2. Podrška za Wi-Fi mrežni
profil
1 Podrška za Wi-Fi profil (kako
se spojiti na često korištenu ili
skrivenu pristupnu točku)
1) Ako se pristupna točka ne
prikazuje na popisu, možete
se na nju spojiti spremivši je u
obliku profila.
adrese i DNS poslužitelja za
statičku IP adresu prilikom
povezivanja.
3 Kako spremiti Wi-Fi profil
1) Iz izbornika Opcije odaberite
Spremljene mreže, a zatim
odaberite Nova mreža i unesite
vrijednosti u svako od polja.
2) Možete odabrati i spremiti
popis pristupnih točaka
odabirom opcije Wi-Fi
uključen, a zatim Osvježi
(Traženje pristupnih točaka).
3) Nakon što se spojite na
zaštićenu pristupnu točku,
profil će se automatski
spremiti.
01
02
03
04
05
06
07
08
Podešavanja
2) Spremite li često korištenu
pristupnu točku u obliku
profila, jednostavnije je
unijeti sigurnosnu šifru
prilikom spajanja na zaštićenu
pristupnu točku.
3) Ako pristupna točka ne
podržava DHCP, na nju se
možete spojiti koristeći statički
IP.
2 Opis svakog od polja u Wi-Fi
profilu.
1) Naziv mreže: SSID (ID)
2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2
podrška.
3) Sigurnosna šifra: sprema
sigurnosnu šifru.
4) IP/DNS postavka: omogućava
postavljanje automatske ili
statičke vrijednosti, ovisno o
tome podržava li pristupna
točka DHCP.
U slučaju statičke vrijednosti,
unesite vrijednost u polje IP
115
Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera
Podešavanja
Program za nadogradnju softvera
mobilnog telefona LG
Više informacija o instaliranju
ovog programa potražite na adresi
http://update.lgmobile.com.
Ova značajka omogućava vam brzu
i praktičnu nadogradnju softvera na
najnoviju verziju putem Interneta,
bez potrebe da posjećujete naš
servisni centar.
Pošto program za softversku
nadogradnju mobitela zahtijeva
vašu punu pozornost tijekom
postupka nadogradnje,
svakako imajte na umu sve
upute i napomene koje se
prikazuju za svaki korak prije
prelaska na onaj sljedeći.
Imajte na umu da uklanjanje
USB komunikacijskog kabela i
baterija tijekom nadogradnje
može ozbiljno naškoditi vašem
telefonu. Proizvođač ne preuzima
116
LG KM900 | Korisnički priručnik
odgovornost za gubitak podataka
tijekom postupka nadogradnje,
te vam savjetujemo da radi
vlastite sigurnosti unaprijed
izradite sigurnosnu kopiju važnih
informacija.
Dodatna oprema
Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje
zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za
informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku. (Stavke
opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema. )
Punjač
Baterija
01
02
03
Podatkovni
kabel i CD
Priključivanje i
sinkroniziranje
telefona KM900
i računala.
04
05
06
07
08
Stereo
slušalice
Korisnički
priručnik
Saznajte više
o telefonu
KM900.
KM900 Korisnički priručnik
Dodatna oprema
NAPOMENA:
• Uvijek koristite originalnu LG
dodatnu opremu.
• Ako to ne učinite, garancija može
prestati biti valjana.
• Dodatna oprema se može
razlikovati u pojedinim regijama.
117
Mrežna usluga
Tehnički podaci
Mobilni telefon opisan u ovim
uputama odobren je za korištenje
na E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850,
PCS 1900 i WCDMA mrežama.
Neke značajke opisane u ovim
uputama nazivaju se uslugama
mreže. Riječ je o posebnim
uslugama koje dogovarate sa svojim
davateljem usluga. Kako biste mogli
koristiti usluge mreže, morate se
pretplatiti na njih kod svog davatelja
usluga i zatražiti upute za njihovo
korištenje.
Općenito
Naziv proizvoda: KM900
Sustav: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA
Registracija DivX video zapisa
na zahtjev
Usluga mreže
Generirajte kod za registraciju DivX
video zapisa na zahtjev.
Registracija i tehnička podrška
dostupne su na <http://vod.divx.
com/>.
118
LG KM900 | Korisnički priručnik
Temperature okoline
Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)
Min.: -10°C
IZJAVA O SUKLADNOSTI
U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)
LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
ADRESA:
Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):
3407800421601
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema
OPIS OPREME:
Pokretni radiotelefon u GSM850/E-GSM900/
DCS1800/PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:
KM900
MARKETINŠKO IME OPREME:
LG KM900
PROIZVOĐAČ OPREME:
LG Electronics
sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o
telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-01 V 1.6.1, EN 301 489-07 V 1.3.1
EN 301 489-17 V 1.2.1, EN 301 489-24 V 1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
Zagreb, 30.01.2009.
Mario Medved
Mjesto i datum
Žig i potpis odgovorne osobe
Obrazac AG02002
E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
KM900
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Seung Hyoun, Ji / Director
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
8, January, 2009
Rješavanje problema
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići
prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti
svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.
Mogući uzroci
Moguća rješenja
Pogreška SIM
kartice
U telefonu nema SIM kartice
ili nije ispravno umetnuta.
Provjerite je li SIM kartica ispravno
umetnuta.
Nema mrežne
veze
Signal je slab
Izvan GSM mreže
Pomaknite se do prozora ili na
otvoreno područje. Provjerite kartu
pokrivenosti davatelja usluga.
Kodovi se ne
podudaraju
Želite li promijeniti
sigurnosni kod, ponovnim
unosom morate potvrditi
novi kod.
Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne
može postaviti
Davatelj ne podržava tu
uslugu ili je potrebna
registracija
Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu
dostupni
Pogreška u biranju
Umetnuta je nova SIM
kartica Dosegnuto je
ograničenje troškova
Nova mreža nije autorizirana.
Provjerite nova ograničenja. Obratite
se davatelju usluga ili ponovo
postavite ograničenje pomoću PIN
2 šifre.
Telefon se ne
može uključiti
Tipka za uključivanje/
isključivanje nije pritisnuta
dovoljno dugo
Baterija je prazna
Kontakti baterije su prljavi
Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje i držite je najmanje dvije
sekunde.
Napunite bateriju.
Očistite kontakte.
Rješavanje problema
Poruka
121
Rješavanje problema
Poruka
Mogući uzroci
Baterija je potpuno prazna
Temperatura je izvan
raspona
Problemi s kontaktom
Pogreška
punjenja
Nema napajanja
Punjač u kvaru
Pogrešan punjač
Baterija je u kvaru
Moguća rješenja
Napunite bateriju.
Provjerite je li ambijentalna
temperatura ispravna, pričekajte na
kratko, a zatim ponovite punjenje.
Provjerite napajanje i vezu s
telefonom. Provjerite kontakte
baterije i po potrebi ih očistite.
Uključite punjač u drugu utičnicu ili
provjerite napon.
Ako se punjač ne zagrije, zamijenite
ga.
Koristite samo originalnu LG dodatnu
opremu.
Zamijenite bateriju.
Rješavanje problema
Telefon gubi
signal mreže
Signal je preslab
Povezivanje s drugim davateljem
usluga je automatsko.
Broj nije
dopušten
Funkcija fiksnog broja za
biranje je uključena.
Provjerite postavke.
122
LG KM900 | Korisnički priručnik
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising