LG | PH30JG | Owner's Manual | LG PH30JG Owner's Manual

LG PH30JG Owner's Manual
Korisnički priručnik
LG CineBeam
DLP Projektor
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.
PH30JG
www.lg.com
Autorska prava © 2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
LICENCE
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o
licencama potražite na www.lg.com.
HRVATSKI
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, i duplo-D
simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
This DivX Certified® device has passed rigorous
testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register
your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD
1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos
are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673;
7,515,710; RE45,052; and others available at
[www.divx.com/patents]
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.

NAPOMENA
• Prikazana slika može se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg projektora.
• Prikaz na zaslonu vašeg projektora može se malo razlikovati od onog
prikazanog u ovom priručniku.
3
SIGURNOSNE MJERE
UPOZORENJE/OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE OTVARAJTE
Simbol munje sa strelicom
unutar jednakostraničnog
trokuta upozorenje je
korisniku na prisutnost neizoliranog
opasnog napona u kućištu proizvoda
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja rizik od strujnog udara za
ljude.
Uskličnik unutar
jednakostraničnog trokuta
upozorenje je korisniku na
prisutnost važnih uputa za rukovanje i
održavanje (servis) u dokumentaciji
koja je priložena uz uređaj.
UPOZORENJE/OPREZ
-- KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD
POŽARA I STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD
KIŠI ILI VLAZI.
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Slijedite sve upute.
Postavljanje u zatvorenom
prostoru
UPOZORENJE
• Projektor nemojte koristiti na
otvorenom i ne izlažite ga vlazi
i vodi.
-- Budući da projektor nije
vodootporan, to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
• Projektor nemojte postavljati
na izravnu sunčevu svjetlost ili u
blizinu izvora topline kao što su
radijatori, otvoreni plamen, pećnice
itd.
-- To može uzrokovati požar.
• U blizinu projektora nemojte
stavljati zapaljive tvari kao što su
aerosoli.
-- To može uzrokovati požar.
HRVATSKI
Oštujte sigurnosne upute kako biste izbjegli potencijalne nezgode ili pogrešno
korištenje projektora.
• Mjere opreza iskazuju se u dva oblika, kao UPOZORENJE i OPREZ, što je
objašnjeno u nastavku.
UPOZORENJE Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda,
pa čak i smrti.
OPREZ Nepoštivanje ovih uputa može prouzročiti ozljede ili oštetiti
proizvod.
• Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i spremite ga na lako dostupno mjesto.
4
HRVATSKI
• Nemojte dopuštati djeci da se drže
za projektor ili penju do njega.
-- Projektor bi uslijed toga mogao
pasti i uzrokovati ozljedu ili
smrtne posljedice.
• Projektor nemojte postavljati na
mjesto bez ventilacije (npr. na
policu za knjige ili u ormar) ili na
tepih ili jastuk.
-- To može uzrokovati požar
zbog povećanja unutarnje
temperature.
• Proizvod ne postavljajte u blizinu
izvora pare, ulja ili isparavanja ulja
(npr. ovlaživača ili kuhinjske radne
ploče).
-- Ako to ne učinite, moglo bi doći
do požara, strujnog udara ili
korozije.
• Proizvod ne postavljajte na zid
ili strop u blizini izvora ulja ili
isparavanja ulja.
-- Time se može prouzročiti
oštećenje uređaja i njegovo
ispadanje iz postolja, a
posljedično i ozbiljne ozljede.
• Projektor nemojte postavljati tamo
gdje bi mogao biti izložen prašini.
-- To može uzrokovati požar.
• Projektor nemojte koristiti na
vlažnim mjestima kao što je
kupaonica, u kojima postoji velika
mogućnost od ovlaživanja.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Pazite da stolnjak ili zavjesa ne
blokiraju ventilacijski otvor.
-- To može uzrokovati požar
zbog povećanja unutarnje
temperature.
• Prostor oko projektora treba biti
prozračan. Udaljenost između
projektora i zida treba biti
najmanje 30 cm.
-- Time ćete spriječiti požar
zbog povećanja unutarnje
temperature.
• Proizvod bi na strop trebao
ugraditi profesionalni tehničar
pomoću odobrenih alata. Ako
nije ispravno ugrađen, proizvod bi
mogao pasti.
-- To bi moglo dovesti do tjelesne
ozljede ili oštećenja imovine.
Obratite se centru za korisničku
podršku za ugradnju proizvoda.
• Ako upotrijebite uređaj za
montiranje na strop, ljepilo da
biste spriječili otpuštanje vijaka
ili ako na proizvod nanesete ulje
ili mazivo, to bi moglo dovesti do
pucanja kućišta i pada proizvoda.
To također može uzrokovati teške
tjelesne ozljede osobe koja se u
trenutku pada nalazi ispod uređaja
(ako se tamo nalazi) te može
oštetiti proizvod.
OPREZ
• Postavljate li projektor na stol ili
policu, nemojte ga postaviti blizu
ruba.
-- Projektor zbog neravnoteže
može pasti i oštetiti se ili
uzrokovati ozljede. Koristite
ormarić i postolje koji
odgovaraju projektoru.
5
Izvori napajanja
UPOZORENJE
• ISKOPČAVANJE UREĐAJA S
GLAVNOG NAPAJANJA
-- Strujni utikač služi za
iskopčavanje uređaja. Ako dođe
do hitnog slučaja, strujni utikač
mora biti lako dostupan.
• Trebali biste spojiti uzemljenje.
(Osim za uređaje koji nisu
uzemljeni.)
-- Provjerite je li uzemljenje
spojeno kako biste spriječili
mogući strujni udar. Ako
uzemljenje uređaja nije moguće,
od kvalificiranog električara
zatražite da postavi zaseban
prekidač strujnog kruga. Ne
pokušavajte uzemljiti projektor
tako što ćete ga priključiti na
telefonske žice, gromobrane ili
plinske cijevi.
• Utikač gurnite u strujnu utičnicu
do kraja.
-- Nestabilna veza može dovesti
do požara.
• Nemojte postavljati teške
predmete na kabel napajanja.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Nikad ne dodirujte strujne
priključke mokrim rukama.
-- To može uzrokovati strujni udar.
• Nemojte priključivati previše
uređaja u jednu višestruku zidnu
utičnicu.
-- To može uzrokovati požar zbog
pregrijavanja zidne utičnice.
• Čistite AC adapter, kabel za
napajanje i zidnu utičnicu koja se
koristi od prašine ili drugih čestica.
-- To može uzrokovati požar.
• Ako se na projektoru ili AC
adapteru pojavi dim ili osjetite
miris paleži, odmah prestanite
koristiti uređaj. Iskopčajte kabel za
napajanje iz zidne utičnice, a zatim
se obratite se centru za podršku
korisnicima.
-- To može uzrokovati požar.
• Kako biste isključili glavno
napajanje, iskopčajte kabel za
napajanje koji treba biti postavljen
tako da mu se može lako pristupiti.
HRVATSKI
• Kad ga premještate, projektor
obavezno isključite i iskopčajte
kabel za napajanje i ostale kabele.
-- Kabel za napajanje mogao bi
se oštetiti i uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Projektor nemojte postavljati na
nestabilne ili pomične površine, kao
što je nedovoljno učvršćena polica
ili nagnuta površina.
-- Mogao bi pasti i ozlijediti
nekoga.
• Prilikom priključivanja vanjskih
uređaja na projektor pazite da ga
ne prevrnete.
-- Projektor bi mogao ozlijediti
nekoga i oštetiti se.
6
OPREZ
HRVATSKI
• Uvijek uhvatite utikač kad
uklanjate AC adapter ili kabel za
napajanje.
-- U suprotnom možete
uzrokovati požar ili oštetiti
proizvod.
• Nemojte stalno savijati kabel za
napajanje AC adaptera.
-- Ako je kabel za napajanje dulje
vrijeme previše savijen, može
se oštetiti s unutarnje strane.
To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Kabel napajanja ili utikač ne
smiju biti oštećeni, izmijenjeni,
jako savijeni, uvijeni, izvučeni,
priklješteni ili pregrijani. Nemojte
koristiti uređaj ako je zidna utičnica
labavo pričvršćena.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Kabel za napajanje držite dalje od
grijalica.
-- Zaštitni omotač na žicama
mogao bi se otopiti i uzrokovati
požar ili strujni udar.
• Projektor postavite tako da se
ljudi ne spotiču i ne staju na kabel
napajanja i priključite ga tako da
zaštitite kabel napajanja i utikač od
oštećenja.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Projektor nemojte uključivati/
isključivati ukopčavanjem ili
iskopčavanjem kabela za napajanje
iz utičnice. (Kabel za napajanje
nemojte koristiti kao prekidač
napajanja.)
-- To može uzrokovati strujni udar
ili oštetiti uređaj.
• Nemojte umetati vodič s druge
strane zidne utičnice u koju je
ukopčan utikač. Osim toga, ne
dodirujte utikač neposredno nakon
što ga iskopčate iz zidne utičnice.
-- To može uzrokovati strujni udar.
• Koristite isključivo originalni kabel
za napajanje tvrtke LG Electronics.
Nemojte koristiti druge kabele za
napajanje.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Ako u AC adapter, kabel za
napajanje ili unutrašnjost
projektora uđu voda ili druge
čestice, pritiskom na gumb za
napajanje isključite projektor.
Uklonite kabele, a zatim se
obratite centru za podršku
korisnicima.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Površina AC adaptera je vruća.
Držite AC adapter izvan dosega
djece i nemojte ga dodirivati
tijekom uporabe.
• Nikad nemojte rastavljati uređaje
za napajanje (AC adapter/kabel za
napajanje itd.).
-- To može oštetiti kabel za
napajanje i uzrokovati požar ili
strujni udar.
7
Tijekom upotrebe
UPOZORENJE
• Na projektor nemojte stavljati
nikakve predmete s tekućinom,
kao što su vaze, posude s cvijećem,
šalice, kozmetički preparati, lijekovi
ili ukrasi, svijeće itd.
-- To može uzrokovati požar
ili strujni udar te uzrokovati
ozljedu zbog pada.
• U slučaju snažnog udarca ili
oštećenja ormarića, isključite
ga, iskopčajte iz zidne utičnice i
obratite se ovlaštenom servisnom
centru.
-- To može uzrokovati strujni udar.
• U projektor nemojte umetati
metalne predmete kao što su
novčići, ukosnice ili komadići
metala niti zapaljive materijale, npr.
papir ili šibice.
-- Time ćete spriječiti strujni udar
ili požar.
• Prilikom zamjene starih baterija za
daljinski upravljač novima pazite da
dijete ne proguta baterije. Baterije
držite izvan dohvata djece.
-- Ako dijete proguta bateriju,
odmah se obratite liječniku.
• Nikada ne otvarajte nijedan
poklopac projektora.
-- Postoji velika opasnost od
strujnog udara.
• Nemojte gledati izravno u leću dok
projektor radi.
-- Jarka svjetlost može oštetiti
vaše oči.
• Ako je lampa uključena ili ste je
upravo isključili, ne dodirujte otvor
za ventilaciju ili lampu jer su vreli.
• Ako dođe do curenja plina u
prostoriji s projektorom, ne
dodirujte projektor ili zidnu
utičnicu. Otvorite prozore kako
biste prozračili prostor.
-- Iskre mogu uzrokovati požar ili
opekline.
• Iskopčajte kabel za napajanje iz
utičnice tijekom grmljavinske oluje.
-- To će spriječiti strujni udar ili
oštećenje projektora.
HRVATSKI
• Čvrsto povežite AC adapter i kabel
za napajanje.
-- Ako to ne učinite, može doći do
kvara uređaja ili požara.
• Na kabel za napajanje i AC adapter
nemojte stavljati teške predmete
ili ih pritiskati i izbjegavajte njihovo
oštećivanje.
-- To može uzrokovati požar ili
oštetiti proizvod.
• Uvijek koristite AC adapter tvrtke
LG Electronics ili drugi AC adapter
koji je ta tvrtka odobrila.
-- Ako priključite bilo koji drugi
AC adapter, to može uzrokovati
treperenje zaslona.
8
HRVATSKI
• Projektor nemojte koristiti u blizini
elektroničkih uređaja koji stvaraju
snažno magnetsko polje.
• Plastičnu foliju pakiranja projektora
spremite izvan dosega djece.
-- Ako se njome ne rukuje na
siguran način, može izazvati
gušenje.
• Nemojte dugo držati ruku na
projektoru tijekom rada.
• Ako ste povezali igraću konzolu
i projektor, preporučuje se da
se za vrijeme igranja nalazite
na udaljenosti većoj od četiri
dijagonale zaslona.
-- Provjerite je li priključni kabel
dovoljno dug. U suprotnom
proizvod može pasti i oštetiti se
ili uzrokovati ozljede.
• Nemojte ostavljati projektor
ili njegov daljinski upravljač s
baterijama u okruženju s vrlo
visokom temperaturom.
-- To može uzrokovati požar.
OPREZ
• Nemojte stavljati teške predmete
na projektor.
-- Mogao bi pasti i ozlijediti
nekoga.
• Pazite da tijekom prijevoza ne
oštetite leću.
• Nemojte dodirivati leću projektora.
-- Leća je možda oštećena.
• Nemojte koristiti oštre predmete
na projektoru, kao što su nož ili
čekić, jer tako biste mogli oštetiti
kućište.
• U slučaju da se na zaslonu ne
prikazuje slika ili nema zvuka,
prestanite koristiti projektor.
Isključite projektor, iskopčajte ga
iz utičnice i obratite se našem
servisnom centru.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Nemojte ispuštati predmete na
projektor i pazite da nešto ne lupa
u projektor.
-- To može uzrokovati oštećenje
projektora ili ozlijediti nekoga.
• Preporučuje se da sadržaj na
zaslonu gledate na udaljenosti od
5 do 7 puta većoj od dijagonale
zaslona.
-- Ako zaslon dugo vremena
gledate izbliza, vid bi vam
mogao oslabjeti.
9
Čišćenje
UPOZORENJE
• Za vrijeme čišćenja projektor
nemojte prskati vodom. Voda ne
smije ući u projektor.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Ako se iz projektora počne dimiti ili
širiti neobičan miris ili pak u njega
upadne strano tijelo, isključite
ga, iskopčajte iz zidne utičnice
i obratite se našem servisnom
centru.
-- U suprotnom bi moglo doći do
požara ili strujnog udara.
OPREZ
• Jednom godišnje obratite se
našem servisnom centru ili
prodavaču projektora radi čišćenja
unutarnjih dijelova projektora.
-- Ako projektor ne čistite dugo
vremena, nakupit će se prašina,
što bi moglo dovesti do požara
ili oštećenja projektora.
• Prilikom čišćenja plastičnih dijelova
kao što je kućište projektora
iskopčajte napajanje i obrišite
dio mekom krpicom. Nemojte
prskati dijelove vodom ili ih brisati
mokrom krpicom. Nikada nemojte
koristiti sredstva za čišćenje stakla,
sredstva za poliranje automobila ili
industrijska sredstva za poliranje,
abrazivna sredstva, vosak, benzen
ili alkohol jer mogu oštetiti
projektor.
-- To može uzrokovati požar,
električni udar ili oštećenje
uređaja (izobličenje ili korozija).
HRVATSKI
• Svjetlosnu zraku iz projektora
nemojte blokirati knjigom ili drugim
predmetima.
-- Dulja izloženost zraci projektora
može uzrokovati požar. Osim
toga, leća se može pregrijati i
oštetiti zbog odbijene topline.
Onemogućite funkciju AV kako
biste privremeno zaustavili
projekciju ili isključite napajanje.
• Nemojte uključivati projektor s
postavljenom velikom glasnoćom.
-- Velika glasnoća može oštetiti
sluh.
• U blizini projektora nemojte
koristiti visokonaponsku električnu
opremu (npr. uređaj za ubijanje
kukaca). Tako ga možete oštetiti.
10
HRVATSKI
• Nemojte brisati optički sustav
(objektiv, zrcalo) neposredno
nakon isključivanja proizvoda ili
dok je proizvod uključen. Prilikom
čišćenja svih dijelova proizvoda
iskopčajte kabel napajanja i dijelove
nježno prebrišite mekom krpom.
Nemojte prskati dijelove vodom
niti ih brisati mokrom krpom.
Nemojte koristiti deterdžente,
sredstva za poliranje automobila ili
industrijska sredstva za poliranje,
abrazivne tvari, vosak, benzen,
alkohol, vodu itd. na glavnoj jedinici
proizvoda niti na optičkom sustavu
(objektiv, zrcalo) jer to može
prouzročiti oštećenje proizvoda.
-- To može uzrokovati požar,
električni udar ili oštećenje
uređaja (izobličenje ili korozija).
• Projektor prije čišćenja iskopčajte
iz zidne utičnice.
-- U suprotnom biste mogli
uzrokovati požar ili strujni udar.
Ostalo
UPOZORENJE
• Kada napuštate prostoriju,
projektor postavite izvan dosega
životinja i isključite kabel za
napajanje iz zidne utičnice.
-- Korištenje oštećenog kabela za
napajanje može izazvati kratki
spoj ili požar.
• Projektor nemojte koristiti u blizini
elektroničkih uređaja s iznimno
preciznom tehnologijom i uređaja
koji emitiraju slab radijski signal.
-- To može utjecati na rad
projektora i uzrokovati
nezgodu.
• Samo kvalificirani tehničar smije
rastavljati i modificirati projektor.
Ako je potrebno dijagnosticirati
kvar, prilagoditi ili popraviti
projektor, obratite se prodavaču ili
našem servisnom centru.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Potrebna je dostatna ventilacija,
nemojte blokirati protok zraka oko
uređaja. To može uzrokovati ozljede
i pregrijavanje unutrašnjosti
uređaja.
11
OPREZ
• Nemojte koristiti i skladištiti
projektor na otvorenom na dulje
razdoblje.
• Nemojte kombinirati nove i stare
baterije.
-- Napukle baterije ili baterije koje
cure mogu izazvati oštećenje
projektora ili ozljede.
• Svakako iskopčajte projektor iz
napajanja ako ga nećete koristiti
duže vrijeme.
-- Nakupljena prašina može
izazvati požar ili strujni udar
zbog pregrijavanja, iskrenja ili
propadanja izolacije.
• Koristite samo navedenu vrstu
baterije.
-- Napukle baterije ili baterije koje
cure mogu izazvati oštećenje
projektora ili ozljede.
• Za zamjenu obavezno koristite istu
vrstu baterije.
-- Ako baterija nije ispravno
postavljena, brzo će se
isprazniti ili daljinski upravljač
neće ispravno raditi.
• Iskorištene baterije odložite na
odgovarajući način.
-- U suprotnom može doći do
eksplozije ili požara. Pravilan
način odlaganja može se
razlikovati ovisno o državi ili
regiji. Baterije odložite prema
uputama.
HRVATSKI
• Nemojte dodirivati leću, možete se
opeći ili oštetiti leću. Leća i uređaj
mogu biti VRUĆI tijekom upotrebe
i odmah nakon nje. Uređajem
pažljivo rukujte i omogućite
dostatno hlađenje.
• Koristite samo uzemljene strujne
utičnice. (Osim za uređaje koji nisu
uzemljeni.)
• Nemojte ništa umetati u
ventilacijske otvore i nemojte ih
prekrivati.
-- To može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Za optimalan rad uređaja pratite
sve smjernice za održavanje i
uređaj servisirajte isključivo kod
ovlaštenog servisera.
• Baterije i daljinski upravljač držite
izvan dohvata djece.
-- To će spriječiti ozljede ili
oštećenje proizvoda.
12
HRVATSKI
• Bateriju nemojte bacati niti
rastavljati.
-- To može uzrokovati požar
ili eksploziju zbog oštećenja
baterije.
• Baterije uskladištite podalje od
metalnih predmeta kao što su
ključevi i spajalice.
-- Višak struje može dovesti do
naglog podizanja temperature,
što može uzrokovati požar ili
eksploziju.
• Baterije nemojte pohranjivati u
blizini bilo kakvog izvora topline
poput grijača.
-- To može uzrokovati požar ili
oštetiti uređaj.
• Nemojte pohranjivati baterije pri
temperaturama višim od 60 °C niti
na mjestima s visokom vlagom.
-- U suprotnom može doći do
eksplozije ili požara.
• Provjerite je li baterija pravilno
postavljena.
-- Time ćete spriječiti eksploziju
ili požar.
• Neodgovarajuća zamjenska
baterija može uzrokovati požar.
• Baterije: Dodatnu opremu (baterije
itd.) pospremite na sigurno mjesto
izvan dohvata djece.
Rizična skupina 2
OPREZ Uređaj emitira potencijalno
opasno optičko zračenje. Nemojte
gledati u projektorsku lampu. To bi
moglo oštetiti vaš vid.
Naljepnica se nalazi s donje strane
proizvoda, a tekst na naljepnici može
biti na drugom jeziku.
13
SADRŽAJ
2
SIGURNOSNE MJERE
3
PRIPREMA
14
Dodatna oprema
14
Opcijski dodaci
15
Dijelovi i komponente
-- Glavna jedinica
-- Strana 1
-- Strana 2
-- Stražnja strana
16
16
17
18
19
Upotreba gumba
-- Osnovne funkcije
-- Prilagodba izbornika
20
20
20
Indikatori statusa projektora
21
Postavljanje
22
-- Mjere opreza prilikom
postavljanja
22
-- Udaljenost projekcije prema
veličini zaslona
23
-- Kako postaviti projektor na
stalak
24
-- Sigurnosni sustav Kensington 25
DALJINSKI UPRAVLJAČ
26
KORIŠTENJE PROJEKTORA 29
Korištenje baterije
29
Informacije o vremenu za korištenje
baterije
30
Gledanje slike s projektora
-- Uključivanje projektora
-- Fokus slike na zaslonu
31
31
32
POVEZIVANJE UREĐAJA
33
HDMI priključak
34
-- Priključivanje HD prijemnika,
DVD uređaja ili vanjskih uređaja
34
-- Priključivanje računala
34
-- Priključivanje prijenosnog
računala
35
Priključivanje USB-C kabelom 36
-- Priključivanje računala /
prijenosnog računala i telefona
36
Priključivanje slušalica
-- Priključivanje slušalica
37
37
ODRŽAVANJE
38
Čišćenje
-- Čišćenje leće
-- Čišćenje kućišta projektora
38
38
38
SPECIFIKACIJE
39
SIMBOLI
42
HRVATSKI
LICENCE
14
PRIPREMA
Proizvod na slici može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
HRVATSKI
Dodatna oprema
Dodatna oprema isporučena s projektorom prikazana je u nastavku.
Dodatna oprema podložna je promjenama bez prethodne najave.
Nova se dodatna oprema može dodati, a stara ukloniti.
Daljinski upravljač
Dvije AAA baterije
Korisnički
priručnik
* Ovisno o zemlji
ili
AC-DC adapter
Kabel za napajanje
AC-DC adapter
• Prilikom ukopčavanja HDMI kabela na
HDMI priključak ili USB kabela i USB
flash memorije u USB priključak koristite
proizvode širine 18 mm ili manje te
visine 10 mm ili manje. Ako USB kabel
ili USB flash memorija ne odgovaraju
USB priključcima na projektoru, koristite
produžni kabel koji podržava USB .
• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
• Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati
slika ili može doći do pogreške u povezivanju. (Preporučene vrste HDMI
kabela)
-- High-Speed HDMI®/™ kabel
-- High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet
15
Opcijski dodaci
Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkim proizvodima ili
internetsku stranicu za kupnju ili posjetite trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Opcijska dodatna oprema podložna je promjenama bez prethodne najave.
HRVATSKI
Projekcijski zaslon
Stalak
MHL kabel
USB-C kabel
HDMI kabel
16
Dijelovi i komponente
HRVATSKI
Projektor je proizveden pomoću iznimno precizne tehnologije. Međutim, mogli
biste uočiti crne i/ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točkice koje se stalno
prikazuju na zaslonu za projiciranje. One su uobičajen rezultat proizvodnog
procesa i ne ukazuju na kvar.
Glavna jedinica
Gumbi
Ispušni ventilacijski
otvor1)
HDMI / USB 2.0
Zvučnik
Usisni ventilacijski otvor
Prsten za fokusiranje
Leća2)
Podesiva nožica3)
Kada sklapate podesivu nožicu, čvrsto
pritisnite dijelove označene s
.
1) Budući da je temperatura u području ventilacijskih otvora visoka, nemojte im se
približavati.
2) Ne dodirujte leće i zrcalo prilikom upotrebe projektora. Leća i zrcalo možda su oštećeni.
3) Kako biste podesili kut, okrenite podesivu nožicu prema gore ili dolje.
17
Strana 1
1
2
3
4
HRVATSKI
Opis
1
2
3
4
Indikator napunjenosti baterije
-- Crveno: Punjenje
-- Zeleno: Napunjeno
Priključak
(USB-C priključak)
(Priključak za slušalice)
18
Strana 2
1
HRVATSKI
Opis
1
2
Priključak
(USB 2.0 priključak)
2
19
Stražnja strana
Opis
1
IC prijemnik
2
Prekidač
-- : uključivanje projektora i prelazak u stanje mirovanja.
-: potpuno isključivanje projektora.
Ako premještate projektor ili ga ne namjeravate koristiti duže
vrijeme, postavite prekidač na
.
HRVATSKI
2
1
20
Upotreba gumba
Projektorom možete upravljati tako da pritisnete gumb.
HRVATSKI
Osnovne funkcije
,
,
,
Uključivanje
napajanja
Pritisnite gumb za napajanje jednom
dok je projektor isključen.
Isključivanje
napajanja
(pritisnite i
držite)
Pritisnite i držite gumb za napajanje
nekoliko sekundi dok je projektor
uključen.
(Međutim, ako se na zaslonu nalazi
gumb izbornika, pritiskom i držanjem
gumba za napajanje zatvorit će se
izbornik.)
Gore/dolje/
lijevo/desno
Postavljanje funkcija ili pomicanje
pokazivača.
Prilagodba izbornika
Pritisnite gumb za napajanje jednom dok je projektor uključen.
Pritisnite gumbe za gore, dolje, lijevo i desno za pomicanje na stavku izbornika
( ,
, , ). Nakon što ste se pomaknuli na željenu stavku izbornika,
pritisnite gumb za napajanje jednom kako biste odabrali tu stavku.
Isključivanje projektora.
Promjena izvora ulaznog signala.
Brisanje zaslonskih prikaza i povratak na gledanje slike s projektora.
Prikaz izbornika Postavke.
21
Indikatori statusa projektora
HRVATSKI
LED indikator
rada
LED indikator rada
Crveno
Isključeno
Stanje mirovanja
Projektor je uključen i radi.
22
Postavljanje
HRVATSKI
Mjere opreza prilikom
postavljanja
• Projektor postavite u prostoriju
koja se dobro prozračuje.
-- Kako biste spriječili unutarnje
zagrijavanje, projektor postavite u
prostoriju koja se dobro prozračuje.
Nemojte ništa postavljati blizu
projektora. To može blokirati otvore
za ventilaciju. Ako se ventilacijski
otvori blokiraju, povećat će se
unutarnja temperatura.
-- Projektor nemojte postavljati
na tepih ili sag. Ako se usisni
ventilacijski otvori nalaze s donje
strane projektora, pripazite da ih
ne blokirate, a projektor uvijek
postavite na čvrstu, ravnu površinu.
-- Pazite da u projektor ne uđu
strana tijela, npr. komadići papira.
-- Oko projektora mora postojati
odgovarajući razmak (30 cm
ili više).
• Projektor nemojte postavljati u
prostorije u kojima je zrak vruć,
hladan ili vlažan.
• Projektor nemojte postavljati na
mjesto na kojemu će privlačiti
prašinu.
-- To može uzrokovati požar.
• Nikada ne otvarajte nijedan
poklopac projektora. Postoji velika
opasnost od strujnog udara.
• Projektor je proizveden pomoću
iznimno precizne tehnologije.
Međutim, mogli biste uočiti crne i/
ili svijetle (crvene, plave ili zelene)
točkice koje se stalno prikazuju
na zaslonu za projiciranje. One su
uobičajen rezultat proizvodnog
procesa i ne ukazuju na kvar.
• Daljinski upravljač možda neće
funkcionirati ako se nalazi u
prostoru koji je osvijetljen žaruljama
s elektroničkom predspojnom
napravom ili fluorescentnim
žaruljama koje emitiraju tri valne
duljine. Žarulje zamijenite modelom
koji udovoljava međunarodnim
standardima kako bi daljinski
upravljač nastavio normalno raditi.
• Ako ga ugrađujete kao stropni
projektor, upotrijebite vijke kako biste
pričvrstili stropni nosač na projektor
(1/4-20 UNC, dubina 5,5 mm).
23
Udaljenost projekcije prema veličini zaslona
Projektor postavite na čvrstu vodoravnu površinu zajedno s računalom ili
izvorom audiosignala ili videosignala.
2
Projektor postavite na odgovarajuću udaljenost od zaslona. Udaljenost
između projektora i zaslona određuje stvarnu veličinu slike.
3
Projektor postavite tako da leća bude postavljena pod pravim kutom u
odnosu na zaslon. Ako projektor ne postavite pod pravim kutom, projicirana
slika bit će izobličena. Kako biste ispravili izobličenje, koristite funkciju
Keystone (Korigiranje kuta).
4
Ukopčajte kabele napajanja projektora i povezanog uređaja u zidnu utičnicu.
Omjer uspravne projekcije: 100 %
Zaslon
Y/2
X/2
Udaljenost projekcije (D)
Y/2
Širina zaslona (Y)
X/2
Visina zaslona (X)
Zaslon
Udaljenost projekcije (D)
Format slike 16:9
Veličina zaslona Širina zaslona (Y) Visina zaslona (X)
(mm)
(mm)
(mm)
Udaljenost
projekcije (D)
(mm)
508
443
249
762
664
374
585
881
1016
885
499
1176
1270
1106
623
1471
1524
1328
748
1768
1778
1549
873
2063
2032
1770
998
2358
2286
1992
1123
2655
2540
2213
1247
2950
HRVATSKI
1
24
Kako postaviti projektor na stalak
HRVATSKI
• Ovaj projektor možete postaviti pomoću stalka za kameru.
• Kao što je prikazano u nastavku, projektor možete postaviti na stalak za
kameru.
• Za stabilizaciju stalka preporučamo korištenje vijka za učvršćivanje standardne
dužine od 4,5 mm ili kraći. Maksimalna dopuštena dužina vijka za učvršćivanje
iznosi 5,5 mm. (Duži vijci mogu oštetiti projektor.)
Vijak za
pričvršćivanje
projektora na
stalak
Donji dio projektora
⇒
+
Projektor se pričvršćuje
na ovome dijelu.
Stalak

OPREZ
• Ako koristite stalak, pripazite da na njega ne primjenjujete dodatnu silu. To
može oštetiti projektor.
• Stalak nemojte stavljati na nestabilnu površinu.
• Svakako koristite stalak najmanje nosivosti od 3 kg.
• Da biste projektor sigurno koristili, postavite noge stalka što je šire i
stabilnije moguće i sigurno pričvrstite projektor na stalak.
25
Sigurnosni sustav Kensington
HRVATSKI
• Ovaj projektor ima priključak za sigurnosni standard Kensington, kao
mehanizam protiv krađe. Priključite kabel za sigurnosni sustav tvrtke
Kensington kao što je prikazano ispod.
• Detaljne upute za instalaciju i korištenje sigurnosnog sustava tvrtke
Kensington potražite u korisničkom vodiču koji se isporučuje sa sigurnosnim
sustavom tvrtke Kensington.
• Sigurnosni sustav tvrtke Kensington dodatna je oprema.
• Što je Kensington?
Kensington je tvrtka koja nudi sigurnosne sustave za prijenosna računala i
druge elektroničke uređaje. Web-mjesto: http://www.kensington.com
26
DALJINSKI UPRAVLJAČ
HRVATSKI
Otvorite poklopac odjeljka za baterije na
stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite
baterije (vrsta baterija naznačena je u odjeljku
za baterije) tako da polovi
budu okrenuti u
odgovarajućem smjeru. Morate umetnuti nove i
istovrsne baterije (1,5 V AAA).
②
①
OPREZ
• Nemojte kombinirati nove i stare baterije.
(NAPAJANJE)
Uključivanje/isključivanje projektora.
/
Pristup USB načinu rada.
Promjena izvora ulaznog signala.
Gumbi za upravljanje reprodukcijom
Upravljanje reprodukcijom sadržaja izbornika
MOJI MEDIJI.
Ovom funkcijom projicirana je slika okrenuta
naopako ili se zrcali po okomitoj osi.
Podešavanje funkcije Korigiranje kuta.
Postavljanje vremenskog razdoblja nakon
kojeg će se projektor isključiti.
Promjena načina slike.
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem
vršne svjetline zaslona.
Promjene načina rada zvuka.
27
Prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.
Promjena veličine slike.
Privremeni prikaz praznog zaslona.
Isključivanje zvuka projektora.
Otvaranje ili zatvaranje izbornika Postavke.
Zamrzavanje pokretnih slika.
(Dostupno u svim načinima rada osim USB.)
Pristup brzom izborniku.
Gumbi za gore / dolje / lijevo / desno
Postavljanje funkcije ili pomicanje
pokazivača.
Provjera trenutnog načina rada i spremanje
promjena funkcije.
(NATRAG)
Povratak na prethodnu razinu.
Omogućavanje automatske dijagnoze.
Izlaz iz izbornika.
Gumbi u bojama
Postavljanje detaljnih postavki ili pokreta za
svaki izbornik.
HRVATSKI
Podešavanje glasnoće.
28
NAPOMENA
HRVATSKI
• Optimalno područje korištenja daljinskog
upravljača je do 6 metara (lijevo/desno)
te unutar 30 stupnjeva u odnosu na IC
prijemnik daljinskog upravljača.
• Ako je u stražnji priključak priključen
30° 30°
kabel, optimalno područje korištenja
daljinskog upravljača je do 3 metra
(lijevo/desno) te unutar 30 stupnjeva
u odnosu na IC prijemnik daljinskog
upravljača.
• Za neometan rad nemojte blokirati IC
prijemnik.
• Kada nosite daljinski upravljač u torbi za prenošenje, pripazite da
projektor, kabeli, dokumenti ili drugi predmeti u torbi ne pritišću gumbe
na daljinskom upravljaču. U suprotnom biste mogli značajno smanjiti vijek
trajanja baterije.
29
KORIŠTENJE PROJEKTORA
Baterija je slaba. Za punjenje povežite
na izvor napajanja.

• Prikazuje se kad je baterija skoro prazna (ušteda energije će se promijeniti u
način rada s maksimalnom uštedom energije i onemogućiti).
• Ako se na zaslonu prikaže poruka da je baterija pri kraju, napunite je.
Uređaj se isključuje zbog slabe baterije.

• Prikazuje se prije no što će se baterija isprazniti.
• Kako se baterija prazni, projektor će se odmah isključiti.
• Ako se baterija istroši, projektor se može uključiti tek nakon priključivanja na
izvor napajanja.
• Ako se napajanje odvija putem USB-C priključka, proizvod je moguće ponovno
uključiti tek nakon što se baterija punila barem nekoliko minuta.
HRVATSKI
Korištenje baterije
30
Informacije o vremenu za korištenje baterije
HRVATSKI
Status
Vrijeme i zaslon
Punjenje
Oko 3 sata (U stanju mirovanja i dok se puni)
Broj sati
korištenja
Do 4 sata
(Baterija traje do 4 sata ako je način rada za štednju energije
postavljen na maksimalnu razinu.)
Indikator
napunjenosti
baterije
Korak 11
Step
Korak
Step22
Korak
Step 33
Korak 44
Step
Korak55
Step
Napunjena
Full
• Ako projektor ne koristite dulje vremensko razdoblje, preporučeno je napuniti
ju na 40 % do 50 % kapaciteta.
• Nakon što projektor priključite u strujnu mrežu, baterija će se automatski
početi puniti.
• Prilikom prvog korištenja projektora bateriju napunite do kraja.
• Standardno vrijeme trajanja baterije u radu navedeno u priručniku temelji se
na mjerenjima tvrtke LG; stvarno vrijeme može se razlikovati ovisno o načinu
korištenja.
• Vrijeme trajanja baterije u radu ovisi o vrsti reproduciranog sadržaja, radnoj
temperaturi, duljini vremena korištenja i korisničkim postavkama.
• Budući da je baterija potrošna, njen se kapacitet vremenom smanjuje. Kad se
kapacitet baterije smanji na pola, zamijenite je novom baterijom iz prodajnog
centra tvrtke LG Electronics.
• Bateriju punite isključivo pomoću opreme koja je isporučena uz proizvod. U
protivnom, moglo bi doći do oštećenja baterije ili požara.
• Obavezno koristite bateriju koju je odobrila i certificirala tvrtka LG Electronics,
Inc. Ako to ne učinite, moglo bi doći do eksplozije ili požara.
• Ako baterija curi ili iz nje dopire neugodan miris, odmah je prestanite koristiti i
obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG Electronics.
• Baterija je litij-ionska pa s njom rukujte pažljivo. Ako to ne učinite, moglo bi
doći do eksplozije ili požara.
31
Gledanje slike s projektora
Uključivanje projektora
1
2
Ispravno ukopčajte kabel za napajanje.
Prekidač
na stražnjem dijelu s utorima postavite na vrijednost
i
pritisnite gumb (Napajanje) na projektoru ili daljinskom upravljaču. (Ako
je prekidač postavljen na
, projektor se neće uključiti.)
3
4
Na zaslonu Odabir jezika odaberite željeni jezik.
5
6
Ulazni signal odaberite pomoću gumba
Na zaslonu Postavke načina rada odaberite željeni način rada.
*R
ad u trgovini koristi se za izložbene proizvode u trgovini. Način slike nakon
određenog se vremena automatski ponovno postavlja. Za korištenje uređaja
kod kuće možete odabrati Standardni način.
na daljinskom upravljaču.
Tijekom gledanja projektorom možete upravljati pomoću sljedećih gumba.
Gumb
Opis
Podešavanje glasnoće.
Isključivanje svih zvukova.
Pristup brzom izborniku.
Promjena veličine slike.
Korekcija kuta.
7
Kako biste isključili projektor, pritisnite gumb
(Napajanje).
HRVATSKI
Prikaz izbornika na zaslonu u ovom korisničkom priručniku služi kao primjer koji
korisnicima pomaže u razumijevanju rukovanja proizvodom i može se razlikovati
od stvarnog zaslona.
32
Fokus slike na zaslonu
HRVATSKI
Nakon što se na zaslonu prikaže slika, provjerite je li fokusirana i je li prilagođena
zaslonu.
Podesite fokus slike zakretanjem prstena za fokusiranje prema gore ili dolje.
Uređaj se ne smije pomicati prilikom podešavanja fokusa.
Prsten za
fokusiranje
33
POVEZIVANJE UREĐAJA
Na priključke projektora mogu se priključivati različiti vanjski uređaji.
DVD
Digitalni
uređaj
Slušalice
USB
USB-C
Igraća konzola

HDMI - stranici 34
USB-C - stranici 36
Slušalice - stranici 37
Mobilni
telefon
HRVATSKI
Računalo /
prijenosno računalo
34
HRVATSKI
HDMI priključak
Priključivanje računala
Priključite HD prijemnik, DVD uređaj
ili vanjske uređaje na projektor i
odaberite odgovarajući ulaz.
•
→ HDMI
Projektor podržava značajku Plug
and Play. Vaše računalo automatski
prepoznaje projektor, a upravljački
program ne mora se instalirati.
Priključivanje HD prijemnika,
DVD uređaja ili vanjskih
uređaja
Pomoću HDMI kabela povežite
priključak na projektoru s
izlaznim HDMI priključkom računala.
Video signal i audio signal izlaze
istovremeno.
Putem HDMI kabela možete uživati u
slici i zvuku visoke kvalitete.
Pomoću HDMI kabela povežite
priključak na projektoru s
izlaznim HDMI priključkom uređaja.
Video signal i audio signal izlaze
istovremeno.
* Opcijski dodaci
* Opcijski dodaci
35
Priključivanje prijenosnog
računala
Pomoću HDMI kabela povežite
priključak na projektoru s
izlaznim HDMI priključkom vašeg
prijenosnog računala. Video signal i
audio signal izlaze istovremeno.
* Opcijski dodaci
Proizvođač
Promjena izlaza
NEC
[Fn]+[F3]
Panasonic
[Fn]+[F3]
Toshiba
[Fn]+[F5]
IBM
[Fn]+[F7]
Sony
[Fn]+[F7]
Fujitsu
[Fn]+[F10]
LG
[Fn]+[F7]
Samsung
[Fn]+[F4]
Macintosh
Podešavanje
upravljačke ploče
radi omogućivanja
zrcaljenja nakon
pokretanja.
HRVATSKI
Projektor možete priključiti na
prijenosno računalo za korištenje
raznih funkcija.
U tablici su prikazani primjeri
promjene izlaza. Dodatne informacije
potražite u dokumentima Vanjski
izlaz, Povezivanje s vanjskim
monitorom ili sličnim odjeljcima u
korisničkom priručniku svog računala.
36
Priključivanje USB-C
kabelom
•
→ USB-C
HRVATSKI
Priključivanje računala
/ prijenosnog računala i
telefona
Upotrijebite USB-C kabel za
povezivanje na USB-C priključak
projektora i izlazni USB-C priključak
na računalu / prijenosnom računalu
ili telefonu. Video signal i audio signal
izlaze istovremeno.
Kako biste provjerili je li vaš uređaj
ima USB-C certifikat, obratite se
proizvođaču uređaja. To se odnosi
samo na mobilne telefone koji
podržavaju USB-C.
* Opcijski dodaci
NAPOMENA
• Podržani su PD (prijenos
napajanja) i alternativni način
rada DP.
-- Možda će vam biti
potreban USB-C adapter
za promjenu roda ovisno o
kabelu koji se upotrebljava
ako upotrebljavate PD
(prijenos napajanja).
• Funkcija možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama
povezanog uređaja, statusu
USB-C kabela ili okolini.
• PD funkcije mogu puniti/
prazniti projektor ili ne raditi
ovisno o specifikacijama
povezanih uređaja.
• Značajka punjenja može
drugačije raditi s određenim
povezanim uređajima
(MacBook Pro računala itd.).
• Provjerite razlučivost
povezanih uređaja
prije upotrebe funkcije
alternativnog načina rada DP.
37
Priključivanje slušalica
Priključivanje slušalica
* Nije u
kompletu
HRVATSKI
Zvuk možete slušati preko slušalica.
38
ODRŽAVANJE
Projektor održavajte čistim i u optimalnom stanju.
HRVATSKI
Čišćenje
Čišćenje leće
Ako na površini leće ima prašine ili mrlja, očistite je.
Leću očistite pomoću zračnog spreja ili krpice.
Prašinu ili mrlje s leće projektora uklonite pomoću komprimiranog zračnog
spreja, pamučnog štapića ili meke krpice kojom leću možete nježno obrisati.
Leću nemojte brisati dok je proizvod uključen niti neposredno nakon što ga
isključite.
Prilikom čišćenja leće nemojte koristiti sredstva za čišćenje, sredstva za poliranje
automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazivna sredstva, vosak,
benzen, alkohol, vodu itd., jer njima biste mogli oštetiti proizvod.
Čišćenje kućišta projektora
Prije čišćenja kućišta projektora iskopčajte kabel za napajanje.
Za uklanjanje prašine ili mrlja koristite isključivo suhu, glatku krpicu koja ne
ostavlja dlačice te njome ulaštite leću.
Nemojte koristiti alkohol, benzen, razrjeđivače ili druge kemikalije kojima biste
mogli oštetiti kućište.
39
SPECIFIKACIJE
MODELI
AC-DC adapter
Audioizlaz
Visina
Širina
Dubina
Masa
USB uređaj
Radno okruženje
PH30JG (PH30JG-GL)
1280 (vodoravna) × 720 (okomita)
16:9 (vodoravno:okomito)
7,93 mm
585 mm do 2950 mm (508 mm do 2540 mm)
100%
6m
40 W
Ovisno o zemlji
Proizvođač : Lien Chang
Proizvođač : Lien Chang
MODELI : LCAP21C
MODELI : LCAP26B-E
19 V
2,1 A
(Ulaz adaptera 100 – 240 V pri 50/60 Hz)
1W
36,5 mm (bez podnožja), 37,8 mm (s podnožjem)
85,5 mm
149,9 mm (bez objektiva), 150,7 mm (s objektivom)
490 g
USB 2.0
Izlaz: 5 V, 0,5 A (maks.)
Standard-A
Izlaz: 5 V, 1 A (maks.)
USB Type-C Ulaz: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A,
20 V/2 A (maks.)
Temperatura
Rad
0 °C do 40 °C
Skladištenje -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost
Rad
0 % do 80 %
Skladištenje 0 % do 85 %
• Koristite samo kablove za napajanje navedene u ovim korisničkim uputama.
• Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati bez prethodne najave zbog
nadograđivanja funkcija uređaja.
HRVATSKI
Razlučivost
(u pikselima)
Format slike
Veličina zaslona
Udaljenost
projekcije
(veličina zaslona)
Omjer uspravne
projekcije
Najveća udaljenost
daljinskog upravljača
Potrošnja energije
40
Podržani HDMI (PC) / USB-C (PC) načini rada
HRVATSKI
Razlučivost
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
640 x 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
60,31
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
60,00
1152 x 864
54,348
60,053
1280 x 720
45,00
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1440 x 900
55,935
59,888
1400 x 1050
65,317
59,979
1600 x 900
60
60
1680 x 1050
65,29
59,954
1920 x 1080
67,5
60
• Ako na projektor pošaljete neodgovarajući ulazni signal, slika se neće prikazati
na zaslonu ili će se prikazati poruka Nema signala ili Krivi format.
• Projektor podržava DDC1/2B u obliku funkcije Plug and Play (automatsko
prepoznavanje monitora računala).
• Za najbolju kvalitetu slike u načinu rada za računalo preporučuje se razlučivost
od 1280 x 720.
41
Podržani HDMI (DTV) / USB-C (DTV) način rada
Razlučivost
720p
1080i
1080p
Okomita frekvencija
(Hz)
31,47
60
31,47
59,94
31,50
60
45,00
60,00
44,96
59,94
33,75
60,00
33,72
59,94
67,500
60
67,432
59,939
27,000
24,000
26,97
23,976
33,75
30,000
33,71
29,97
• Za najbolju kvalitetu slike preporučuje se razlučivost 720p.
Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama
za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://
opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o
odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz
određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na
opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda
vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
HRVATSKI
480p
Horizontalna
frekvencija (kHz)
42
SIMBOLI
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
HRVATSKI
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Odnosi se na uređaje klase II.
Odnosi se na stanje pripravnosti.
Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
KORIŠTENJE
PROJEKTORA
Prikazana slika može se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg projektora.
Prikaz na zaslonu vašeg projektora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom
priručniku.
Zeleno: gumbi i tekst koji se prikazuju na zaslonu televizora.
Autorska prava © 2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
SADRŽAJ
HRVATSKI
KORIŠTENJE PROJEKTORA
3
MOJI MEDIJI
14
Gledanje slike s projektora
-- Uključivanje projektora
3
3
Dodatne opcije
-- Podešavanje formata slike
-- Korištenje funkcije Korigiranje
kuta
-- Promjena ulaznog uređaja
-- Funkcija ispune
4
4
Prije korištenja
-- Povezivanje USB uređaja
-- Isključivanje USB uređaja
14
14
14
Korištenje opcije Moji mediji
-- Gledanje videozapisa
-- Gledanje fotografija
-- Slušanje glazbe
-- Pregled datoteka
16
19
25
28
31
Korištenje brzog izbornika
8
ZABAVA
9
Korištenje funkcije SCREEN
SHARE
9
5
6
7
Postavljanje Bluetooth veze na
projektoru
10
-- Pronalaženje Bluetooth uređaja i
povezivanje
11
-- Povezivanje, prekidanje veze
ili brisanje Bluetooth uređaja s
Popis registriranih uređaja
12
-- Podešavanje AV Sync. Podeš. 13
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
35
POSTAVKE
35
Postavke SLIKA
36
Postavke ZVUK
42
Postavke VRIJEME
43
Postavke BEŽIČNA VEZA
44
Postavke OPCIJA 1
46
Postavke OPCIJA 2
47
3
KORIŠTENJE PROJEKTORA
Uključivanje projektora
Prikaz izbornika na zaslonu u ovom korisničkom priručniku služi kao primjer koji
korisnicima pomaže u razumijevanju rukovanja proizvodom i može se razlikovati
od stvarnog zaslona.
1
2
3
4
Ispravno ukopčajte kabel za napajanje.
Pričekajte trenutak, a zatim pritisnite gumb
upravljački gumb.
na daljinskom upravljaču ili
Na zaslonu Odabir jezika odaberite željeni jezik.
Na zaslonu Postavke načina rada odaberite željeni način rada.
Postavke načina rada
Odabir okružja.
Odaberite željeni način postavljanja.
Odaberite [Standard] (Standardno) za upotrebu ovog
projektora kod kuće. Za upotrebu ovog projektora u trgovini
odaberite [Store Demo] (Demonstracija u trgovini).
Standardni
Rad u trgovini
Demo način
Isključeno
Preth.
Potvrdi
*R
ad u trgovini koristi se za izložbene proizvode u trgovini. Način slike nakon
određenog se vremena automatski ponovno postavlja. Za korištenje uređaja
kod kuće možete odabrati Standardni način.
5
Ulazni signal odaberite pomoću gumba
na daljinskom upravljaču.
HRVATSKI
Gledanje slike s projektora
4
Dodatne opcije
Podešavanje formata slike
HRVATSKI
Promijenite veličinu slike u optimalnu pritiskom gumba
korištenja projektora.
za vrijeme
NAPOMENA
• Dostupna veličina slike može se razlikovati ovisno o ulaznom signalu.
• Možete koristiti i gumbe
ili
.
• 16:9
Prikaz formata slike 16:9.
• Automatski
Videozapis se prikazuje u izvornoj veličini, bez uklanjanja rubnih dijelova slike.
-- Ako odaberete funkciju Automatski, možda ćete uočiti šum slike na rubu ili
rubovima zaslona.
• Original
Prikaz slike u istom formatu kao izvorna slika.
• 4:3
Vraćanje slike na raniji format 4:3.
• Zumiranje
Prilagodba veličine slike širini zaslona. Vrh i dno slike možda će biti odrezani.
-- Pritisnite
ili
za povećanje ili smanjenje slike.
-- Pritisnite
ili
za pomicanje slike.
• Kino zumiranje 1
Formatiranje slike na kinematografski omjer
.
Kreće se od 1 do 16.
-- Pritisnite
ili
za povećanje ili smanjenje slike.
-- Pritisnite
ili
za pomicanje slike.
-- Ako sliku povećate ili smanjite, možda će se izobličiti.
5
Korištenje funkcije Korigiranje kuta
• Keystone
0 ◀
-
+ ▶
U redu
1
2
Pritisnite
ili
za podešavanje slike.
•• Funkciju Keystone možete postaviti od -40 do 40.
Nakon dovršetka pritisnite gumb
.
HRVATSKI
Kako biste spriječili trapezoidni oblik slike na zaslonu, opcija Keystone
omogućava prilagodbu širine gornjeg i donjeg dijela slike ako projektor nije
postavljen pod pravim kutom u odnosu na zaslon.
Budući da funkcija Keystone može dovesti do lošije kvalitete zaslonskog prikaza,
koristite je isključivo u slučajevima kada projektor ne možete postaviti pod
optimalnim kutom.
6
Promjena ulaznog uređaja
Odabir vanjskog ulaza
HRVATSKI
Odabir vanjskog ulaza.
Grafički prikaz izbornika može se razlikovati od stvarnog zaslona proizvoda.
• Pritisnite gumb
na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao
zaslon s opcijama za odabir.
-- Najprije se prikazuju povezani ulazi. Međutim, funkcija SCREEN SHARE
uvijek je aktivna.
• Odaberite ulazni signal pomoću gumba
na daljinskom upravljaču
kako biste povezali projektor sa željenim ulazom.
Možete koristiti gumb
,
, , ili
za odabir izvora ulaznog signala.
Ulazna lista
SCREEN SHARE
USB
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
USB(USB-C)
HDMI
USB-C
Oznaka unosa
Izlaz
7
Odabir oznake ulaza
Prikaz koji su uređaji priključeni na koji ulazni priključak.
Oznaka unosa
HRVATSKI
HDMI1
Zatvori
1
2
3
Pritisnite gumb
na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao
zaslon s opcijama za odabir.
Pritisnite crveni gumb.
Pomoću gumba
ili
prijeđite na jedan od izvora ulaznog signala.
Funkcija ispune
Korištenje funkcije ispune
Ova funkcija može biti učinkovita ako želite privući pažnju tijekom sastanka ili
predavanja.
1
2
Pritisnite gumb
i zaslon će ispuniti boja pozadine. Boju pozadine
možete promijeniti prateći upute u odjeljku Odabir prazne slike.
Pritisnite bilo koji gumb kako biste poništili funkciju ispune. Za privremenu
ispunu zaslona pritisnite gumb
na daljinskom upravljaču. Dok
projektor radi, nemojte blokirati leću nekim predmetom. Mogla bi se
pregrijati, izobličiti, čak i zapaliti.
8
Odabir prazne slike
1
2
HRVATSKI
3
4
Pritisnite gumb
.
ili
odaberite funkciju OPCIJA 2 i pritisnite
Pomoću gumba
gumb
.
,
,
Pomoću gumba
.
,
odaberite funkciju Prazna slika i pritisnite gumb
Pomoću gumba
gumb
.
ili
prijeđite na željenu postavku ili opciju i pritisnite
Korištenje brzog izbornika
Možete prilagoditi često korištene izbornike.
1
2
3
Pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
ili
odaberite izbornik i pritisnite gumb
.
•• Format slike
Promjena veličine slike.
•• Način rada PJT
Ovom funkcijom projicirana je slika okrenuta naopako ili se zrcali po
okomitoj osi.
•• Način slike
Promjena načina slike.
•• Način zvuka
Postavljanje načina rada zvuka.
•• Vrijeme gašenja
Postavljanje projektora na isključivanje u određeno vrijeme.
•• Clear Voice II
Za oštriji i jasniji zvuk iz projektora.
•• Ušteda energije
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.
•• USB uređaj
Omogućuje isključivanje povezanog USB uređaja na siguran način.
(Izbornik se prikazuje samo ako je USB uređaj priključen.)
Pomoću gumba
ili
pomičite se kroz sljedeće izbornike.
9
ZABAVA
4
projektor povezujete s prijenosnim računalom, unesite PIN kôd prikazan na
zaslonu. Zahtjev za unosom PIN koda prikazat će se samo prilikom prvog
povezivanja.)
Ako željeni uređaj prihvaća zahtjev, pokrenut će se funkcija SCREEN SHARE.
OPREZ
• Sustavi Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 kompatibilni su s funkcijom SCREEN
SHARE. Međutim, druge verzije sustava Windows i neki drugi operacijski
sustavi možda nisu kompatibilni s funkcijom SCREEN SHARE.
• LG Android uređaji s verzijama operacijskog sustava Ice Cream Sandwich,
Jellybean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow i Nougat provjereno su kompatibilni.
• Prilikom povezivanja pomoću funkcije SCREEN SHARE uređaj postavite u
blizinu projektora.
• Brzina odziva i kvaliteta slike može se razlikovati ovisno o okruženju
korisnika.
• Više informacija o uređaju koji želite povezati potražite u korisničkom
priručniku.
• Kod određenih prijenosnih računala sa sustavom Windows 8.1 mogu se
pojaviti poteškoće prilikom ponovnog povezivanja putem bežične mreže.
Ako se to dogodi, preporučujemo da izbrišete registrirani uređaj i ponovno
ga povežete s projektorom.
HRVATSKI
Korištenje funkcije SCREEN SHARE
1 Postavite vanjski ulaz projektora na SCREEN SHARE.
2 Omogućite funkciju SCREEN SHARE na uređaju koji želite povezati.
3 Povežite projektor s popisa rezultata na uređaju koji želite povezati. (Ako
10
Postavljanje Bluetooth veze na projektoru
HRVATSKI
Ova se opcija koristi kad se za izlaz zvuka iz projektora koriste Bluetooth
audiouređaji.
• Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
i postavite Bluetooth na
vrijednost Uključeno u izborniku BEŽIČNA VEZA.
NAPOMENA
• Sljedeći se uređaji mogu povezati: LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS- 730,
LG HBS-800 (modeli dostupni za kupnju mogu se razlikovati ovisno o
regiji.)
• Proizvodi drugih proizvođača možda nisu kompatibilni.
• Glasnoću priključenog uređaja možete podesiti pomoću daljinskog
upravljača.
• Ako uređaj neuspješno pokušate povezati bežičnom vezom, provjerite je li
uređaj priključen na napajanje i radi li Bluetooth audiouređaj ispravno.
• Ako je Bluetooth veza uključena, projektor će se nakon uključivanja
automatski povezati s posljednjim povezanim Bluetooth uređajem.
(Provjerite i je li posljednji povezani Bluetooth uređaj uključen.)
• Ovaj projektor ne podržava funkciju LG TV Sound Sync (LG sinkronizacija
zvuka s televizorom). Kako biste mogli koristiti uređaje koji podržavaju
značajku LG TV Sound Sync (LG sinkronizacija zvuka s televizorom),
upotrijebite općeniti Bluetooth način rada umjesto načina LG TV.
• Pomoću funkcije Bluetooth uređaj se povezuje s Bluetooth zvučnicima
ili Bluetooth slušalicama. Uređaj pomoću funkcije Bluetooth ne možete
povezati s mobilnim telefonom.
11
Pronalaženje Bluetooth uređaja i povezivanje
1
Postavite Bluetooth uređaj u način za uparivanje i odaberite Traži uređaj.
• Odaberite Prekid traženja kako biste vidjeli uređaje pronađene do tog
trenutka.
• Ako uređaj nije pronađen, provjerite je li uređaj uključen i u načinu za
uparivanje.
• Vrijeme potrebno za pronalazak uređaja može ovisiti o jačini signala i broju
uređaja.
BEŽIČNA VEZA
•• SCREEN SHARE
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
:
•• Grupa
•• Kanal
•• Bluetooth
: Uključeno
•• Traži uređaj
•• Popis registriranih uređaja
•• AV Sync. Podeš.
2
Kad je pretraživanje dovršeno, možete odabrati Bluetooth uređaj i s njim se
povezati.
• Postupak povezivanja možete odmah zaustaviti odabirom gumba Prekid
traženja.
• Vrijeme potrebno za povezivanje s uređajem može ovisiti o jačini signala i broju
uređaja.
Traži uređaj
Popis
Traži uređaj
Traženje...
Popis
Traženje završeno
Pričekajte.
Pritisnite U redu(ꔉ) za povezivanje uređaja.
Prekid traženja
Zatvori
Istraži
Zatvori
HRVATSKI
Prijeđite na
BEŽIČNA VEZA Traži uređaj kako biste pronašli
Bluetooth audiouređaje u blizini i povezali projektor s pronađenim uređajem.
(Ako naziv uređaja sadrži više od 20 znakova, prikazat će se samo prvih 20
znakova.)
12
3
HRVATSKI
Kad je Bluetooth uređaj povezan, putem njega ćete čuti zvuk iz projektora.
• Povezani Bluetooth uređaj automatski će se dodati na Popis registriranih
uređaja. Kad je uređaj registriran, povezivanje s Bluetooth uređajem može se
jednostavno uspostaviti odabirom tog uređaja u prozoru Popis registriranih
uređaja, bez potrebe za ponovnim pretraživanjem.
• Povezani uređaji mogu se odspojiti jedino odabirom izbornika
BEŽIČNA VEZA Popis registriranih uređaja.
Povezivanje, prekidanje veze ili brisanje Bluetooth uređaja s
Popis registriranih uređaja
Ako odaberete
BEŽIČNA VEZA Popis registriranih uređaja
u prozoru će biti prikazani Bluetooth uređaji i to onim redoslijedom kojim su
bili povezani s projektorom. Te uređaje jednostavno možete opet povezati s
projektorom tako da ih odaberete, bez potrebe za ponovnim pretraživanjem.
Popis registriranih uređaja
Popis
Izbriši
Pritisnite U redu(ꔉ) za povezivanje uređaja.
Izbriši sve
Zatvori
Povezivanje
U prozoru Popis registriranih uređaja a odaberite Bluetooth uređaj s kojim se
želite povezati.
• Registrirani Bluetooth uređaj automatski će se pokušati povezati ovisno
o karakteristikama uređaja. (Dodatne informacije potražite u priručniku
pojedinog Bluetooth uređaja.)
• Postupak povezivanja odmah možete zaustaviti odabirom gumba Prekid.
• Vrijeme potrebno za povezivanje s uređajem može ovisiti o jačini signala i broju
uređaja.
13
Prekidanje veze
Brisanje
Odaberite Izbriši označeno ili Izbriši sve kako biste izbrisali registrirane uređaje.
• Izbriši označeno: Pritisnite crveni gumb u prozoru Popis registriranih
uređaja kako biste izbrisali odabrane uređaje.
• Izbriši sve: Odaberite Izbriši sve u prozoru Popis registriranih uređaja kako
biste izbrisali sve registrirane uređaje.
Podešavanje AV Sync. Podeš.
Kad je Bluetooth uređaj povezan, odaberite
BEŽIČNA VEZA AV
Sync. Podeš. kako biste podesili sinkronizaciju između videozapisa i zvuka na
Bluetooth slušalicama.
• AV Sync. Podeš.
◀
▶
U redu
• Ova je značajka dostupna samo za povezane Bluetooth uređaje.
• Sinkronizacija zvuka može ovisiti o proizvođaču.
• Kad se prikazuje videozapis s priključenog USB pogona, opcija AV Sync.
Podeš. također se može podesiti putem izbornika Postavke zvuka..
HRVATSKI
Odaberite Isključi kako biste prekinuli vezu s uređajem.
• Možete prekinuti vezu samo s uređajem koji se nalazi u prozoru Popis
registriranih uređaja.
14
MOJI MEDIJI
HRVATSKI
Prije korištenja
Povezivanje USB uređaja
Priključite USB uređaj (vanjski tvrdi
disk, USB memorija) u USB priključak
na projektoru kako biste pomoću
projektora uživali u datotekama sadržaja
pohranjenim na USB uređaju. Na USB
uređaj ne možete zapisivati podatke niti
ih brisati. USB flash memoriju povežite
kao što je prikazano u nastavku.
USB/USB-C
flash memorija
Isključivanje USB uređaja
1
2
3
Pritisnite gumb
Pomoću gumba
.
ili
prijeđite na USB uređaj i pritisnite gumb
.
Odaberite USB uređaj koji želite isključiti. Prije isključivanja USB uređaja
pričekajte potvrdu da je USB uređaj prestao s radom.

NAPOMENA
• Ako ga prerano izvadite, može doći do pogreške na projektoru ili USB
uređaju za pohranu.
• Nakon što se USB uređaj odabrane za uklanjanje, više ga nije moguće
pročitati. Izvadite USB uređaj za pohranu, a zatim ga ponovno priključite.
• Prije upotrebe USB-C memorije provjerite je li USB 2.0 podržan.
• Neke funkcije možda neće raditi kako treba ovisno o vrsti priključka i tome
koristi li se USB-C ili USB-A kabel.
15
Savjeti za korištenje USB uređaja
HRVATSKI
• Ako USB memorija ima ugrađen program za automatsko prepoznavanje ili
koristi vlastiti upravljački program, možda neće funkcionirati.
• Neke USB memorije možda neće funkcionirati ili neće ispravno funkcionirati.
• Ako koristite produžni USB kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili
neće ispravno funkcionirati.
• Koristite samo USB memorije koje su formatirane pomoću Windows FAT32 ili
NTFS sustava datoteka.
• Za vanjske USB tvrde diskove preporučuje se korištenje uređaja s nominalnim
naponom manjim od 5 V i nominalnom jačinom struje manjom od 500 mA.
• Preporučuje se da koristite tvrdi disk s vlastitim napajanjem. (Ako napajanje
nije dostatno, USB uređaj za pohranu možda se neće ispravno prepoznati.)
Imajte na umu da USB čvorište nije podržano.
• Preporučuje se korištenje USB flash memorija od 32 GB ili manje i USB tvrdih
diskova od 2 TB ili manje.
• Ako USB tvrdi disk s funkcijom uštede energije ne funkcionira pravilno,
isključite i ponovno uključite napajanje. Dodatne informacije potražite u
korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
• Podaci na USB uređaju za pohranu mogu se oštetiti, stoga obavezno izradite
sigurnosne kopije važnih datoteka na drugim uređajima. Korisnik je odgovoran
za održavanje podataka; proizvođač ne snosi odgovornost u slučaju gubitka
podataka.
16
Korištenje opcije Moji mediji
1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
2 Odaberite MOJI MEDIJI.
.
HRVATSKI
Odaberite željenu datoteku s popisa. Gledajte odabranu datoteku.
Određivanje postavki vezanih uz reprodukciju označavanjem ove opcije tijekom
reprodukcije.
Podržana datoteka za opciju Moji mediji
• Maksimalna brzina prijenosa podataka: 20 Mb/s (megabita u sekundi)
• Podržani formati vanjskih titlova: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer
1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
• Podržani formati internih titlova: SRT/ASS/SSA (podržava interne titlove koje
generira DivX6)
Podržani kodek za videozapise
Maksimum: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480 pri 30p)
Nastavak
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
Kodek
Videozapis
Zvuk
VC-1 napredni profil, VC-1 jednostavni i glavni
profili
WMA Standard, WMA 9 Professional
Videozapis
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/
AVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital
Videozapis
Zvuk
Videozapis
Zvuk
Videozapis
Zvuk
H.264 / AVC, MPEG-4 Part 2
AAC
H.264 / AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264 / AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
17
Nastavak
Kodek
Videozapis
.vob
Videozapis
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
MPEG-1
MPEG-1 Layer I, II
Podržane zvučne datoteke
Vrsta
datoteke
mp3
AC3
MPEG
AAC,
HEAAC
CDDA
Stavka
Brzina prijenosa
podataka
Brzina
uzorkovanja
Brzina prijenosa
podataka
Brzina
uzorkovanja
Brzina prijenosa
podataka
Brzina
uzorkovanja
Brzina prijenosa
podataka
Brzina
uzorkovanja
32 kb/s do 320 kb/s
32 kHz do 48 kHz
32 kb/s do 640 kb/s
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
32 kb/s do 448 kb/s
32 kHz do 48 kHz
24 kb/s do 3844 kb/s
8 kHz do 96 kHz
Brzina prijenosa
podataka
1,44 kb/s
Brzina
uzorkovanja
44,1 kHz
Brzina prijenosa
podataka
LPCM
Informacije
Brzina
uzorkovanja
1,41 Mb/s do 9,6 Mb/s
Više kanala: 4
4,1 kHz, 88,2 kHz / 48 kHz,
96 kHz
Stereo: 176,4 kHz, 192 kHz
HRVATSKI
.mpg
.mpeg
Zvuk
MPEG-1, MPEG-2
18
Dostupna datoteka fotografije
Vrsta
datoteke
HRVATSKI
jpeg, jpg,
jpe
BMP
PNG
Stavka
Informacije
Podržane
vrste
datoteka
SOF0: Osnovno, SOF1: Proširen slijed, SOF2:
Progresivno
Veličina
slike
Minimum: 64 x 64
Maksimum: U
običajeno: 15360 (Š) x 8640 (V)
Progresivno: 1920 (Š) x 1440 (V)
Veličina
slike
Minimum: 64 x 64
Maksimum: 9600 (Š) x 6400 (V)
Podržane
vrste
datoteka
Prepleteno, neprepleteno
Veličina
slike
Minimum: 64 x 64
Maksimum: P
repleteno: 1200 (Š) x 800 (V)
neprepleteno: 9600 (Š) x 6400 (V)
* Prikaz datoteka u formatu BMP i PNG mogao bi biti sporiji od onih u formatu
JPEG.
19
Gledanje videozapisa
U prozoru Popis filmova prikazuje se popis filmova koji se nalaze na USB uređaju
i koje možete gledati.
Upravljanje reprodukcijom i postavljanje opcija prilikom pregleda videozapisa.
HRVATSKI
Savjeti za reprodukciju videozapisa
• Neki korisnički titlovi možda neće ispravno funkcionirati.
• Datoteka videozapisa treba biti u istoj mapi kao datoteka titlova. Kako bi
se titlovi prikazali ispravno, datoteka videozapisa mora imati isti naziv kao
datoteka titlova.
• Ne podržavamo usmjeravanja koja sadrže GMC (Global Motion
Compensation) ili Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
• Podržan je samo H.264/AVC profil razine 4.1 i niže.
• Nije podržana reprodukcija videodatoteka većih od 50 GB (gigabajta).
Ograničenje veličine datoteke ovisi o okruženju kodiranja.
• DTS audiokodek nije podržan.
Pregled popisa filmova
Možete reproducirati videozapis spremljen na povezanom uređaju.
1
2
3
Priključite USB uređaj za pohranu.
Pritisnite gumb
/
Pomoću gumba
ili
.
odaberite Popis filmova i pritisnite gumb
.
20
4
Pomoću gumba
gumb
.
,
,
2
1
, ili
odaberite željenu datoteku i pritisnite
4
3
HRVATSKI
Stranica 1/1
Popis filmova
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Promjena stranice
Drive5
Stranica 1/1
Butterfly_...
01:34:33
Promijenite uređaj
7
Idi u izvornu mapu
8
Idi u višu mapu
Izlaz
10
9
Br.
Opis
Sličice
1
Neispravna datoteka
Datoteka nije
podržana
2
Popis datoteka
3
Prelazak na mapu više razine.
4
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s mapama
5
Prikaz preostalog trajanja baterije.
6
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s datotekama
7
Mijenja uređaj.
8
Prelazak na mapu najviše razine.
9
Prelazak na mapu više razine.
10
Izlaz iz prikaza popisa filmova.
6
21
5
Upravljajte reprodukcijom pomoću jednog od sljedećih gumba.
Stavka
Opcija
Sakrij
HRVATSKI

Izlaz
Opis
Prikaz trenutnog položaja reprodukcije. Pomoću gumba
možete se pomicati naprijed ili natrag.
Prekid reprodukcije i povratak na popis filmova.
ili
Povratak na običnu reprodukciju.
Pauziranje multimedijskog reproduktora.
Ako ne pritisnete nijedan gumb na daljinskom upravljaču 10
minuta nakon pauziranja, reprodukcija će se ponovo pokrenuti.
Usporena reprodukcija videozapisa.
Opcija
Sakrij
Izlaz
Pritiskom na ovaj gumb promijenit ćete brzinu reprodukcije: x2,
x4, x8, x16, x32
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline
zaslona.
(Ako se na zaslonu prikazuje poruka da je baterija gotovo
prazna, ušteda energije će se promijeniti u način rada s
maksimalnom uštedom energije i onemogućiti)
Prikazat će se skočni prozor.
Skrivanje trake za reprodukciju. Pritisnite gumb
ponovno prikaže.
Povratak na zaslon s popisom filmova.
da se
22
Opcije za popis filmova
HRVATSKI
1
2
3
Pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
ili
Pomoću gumba
,
prijeđite na željenu opciju i pritisnite gumb
,
, ili
.
podesite svaku opciju.
Postavke reprodukcije videozapisa.
• Veličina slike
Odabir veličine zaslona za reprodukciju.
-- Puni ekran: Datoteke se reproduciraju u načinu rada za prikaz preko cijelog
zaslona u skladu s formatom slike videozapisa.
-- Poč. veličina: Prikaz videozapisa u originalnom formatu.
• Audio jezik
Omogućava odabir željenog jezika kod datoteka s audiozapisima više jezika.
Opcija neće biti dostupna ako datoteka sadrži audiozapis samo jednog jezika.
• Jezik podnaslova
Podnaslovi se mogu uključiti ili isključiti.
-- Jezik: Možete odabrati neki od dostupnih jezika.
-- Kodna stranica: Možete odabrati skup znakova kojima se ispisuju
podnaslovi. Prema zadanim postavkama podnaslovi se prikazuju na jeziku
koji je konfiguriran u izborniku OPCIJA 1 Jezik(Language).
•• Sinkronizacija: Ako podnaslov nije sinkroniziran s pripadajućim
videozapisom, možete prilagoditi brzinu kojom se pojavljuje u koracima
od 0,5 sekundi.
•• Položaj: Premještanje položaja podnaslova.
•• Veličina: Promjena veličine fonta podnaslova.
• Ponoviti
Postavljanje funkcije ponavljanja na Uključeno ili Isključeno.
Kada je isključena, sljedeća datoteka reproducirat će se automatski, ako je
naziv datoteke sličan.
Postavke videozapisa.
Možete promijeniti postavke videozapisa. (Pogledajte Postavke SLIKA na stranici
36.)
Postavke zvuka.
Možete promijeniti postavke zvuka. (Pogledajte Postavke ZVUK na stranici
42.)
BLUETOOTH
Možete promijeniti postavke Bluetooth. (Pogledajte Postavljanje Bluetooth veze
na projektoru na stranici 10.)
23
Registracija DivX koda
1
Na izborniku Postavke prijeđite na izbornik OPCIJA 1 i pritisnite DivX(R)
VOD.
Registracija
Poništavanje registracije

2
Pomoću gumba
ili
Zatvori
prijeđite na Registracija i pritisnite gumb
.
Morate registrirati uređaj kako biste
reproducirali zaštićene DivX video zapise.
Registracijski kod:
Registrirajte se na http://vod.divx.com

3
Da
Provjerite Registracijski kod za DivX.

NAPOMENA
• Posuđene/kupljene DivX datoteke ne mogu se reproducirati ako se
upotrijebi DivX registracijski kôd drugog uređaja. Koristite samo onaj DivX
registracijski kod koji je dodijeljen vašem uređaju.
• Konvertirane datoteke koje nisu u skladu s DivX Codec standardom možda
se neće reproducirati ili se njihov zvuk neće ispravno reproducirati.
HRVATSKI
Provjera registracijskog kôda za DivX radi reprodukcije videozapisa zaštićenih
DivX kôdom. Registrirajte se na http://vod.divx.com.
Pomoću registracijskog kôda možete posuditi ili kupiti filmove na stranici www.
divx.com/vod.
24
Poništavanje registracije DivX koda
Pomoću DivX koda za poništavanje registracije deaktivirajte funkciju DivX DRM.
1
HRVATSKI
2
3
Na izborniku Postavke prijeđite na izbornik OPCIJA 1 i pritisnite DivX(R)
VOD.
Pomoću gumba
gumb
.
prijeđite na Poništavanje registracije i pritisnite
ili
Odaberite Da.
Registracija
Poništavanje registracije
Zatvori
Uređaj već je registriran.
Jeste li sigurni da želite poništiti
registraciju?
Da
Ne
Kod za poništavanje registracije :
Poništite registraciju na http://vod.divx.com
Želite li nastaviti s registracijom?


Da
Ne
NAPOMENA
• Što je to DRM [Upravljanje digitalnim pravima]?
Tehnologije i usluge DRM štite interese i prava vlasnika autorskih prava
tako da sprječavaju nezakonito korištenje ilegalnog sadržaja. Datoteke
možete reproducirati nakon potvrđivanja valjanosti licence na mreži ili
drugim putem.
25
Gledanje fotografija
Možete pregledavati fotografije spremljene na priključenom uređaju.
Podržane slikovne datoteke
Pregled popisa fotografija
1
2
3
4
Priključite USB uređaj za pohranu.
Pritisnite gumb
/
Pomoću gumba
ili
Pomoću gumba
gumb
.
,
.
odaberite Popis slika i pritisnite gumb
,
, ili
4
3
2
1
Stranica 1/1
Popis slika
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
7
Idi u izvornu mapu
8
Promjena stranice
Stranica 1/1
Butterfly_...
06/09/2014
Promijenite uređaj
.
odaberite željenu datoteku i pritisnite
Idi u višu mapu
Izlaz
9
10
6
HRVATSKI
FOTOGRAFIJA (*.JPEG)
Osnovno: 64 piksela (širina) x 64 piksela (visina) do 15360 piksela (širina) x
8640 piksela (visina)
Progresivno: 64 piksela (širina) x 64 piksela (visina) do 1920 piksela (širina) x
1440 piksela (visina)
• Podržane su samo JPEG datoteke.
• Datoteke koje nisu podržane prikazuju se u obliku ikone.
• U slučaju neispravnih datoteka ili formata koji se ne mogu reproducirati
prikazuje se poruka o pogrešci.
• Neispravne datoteke možda se neće ispravno prikazati.
• Za prikaz slika velike razlučivosti preko cijelog zaslona možda će biti potrebno
neko vrijeme.
26
Br.
Opis
Sličice
HRVATSKI
1
Neispravna datoteka
Datoteka nije
podržana
5
2
Popis datoteka
3
Prelazak na mapu više razine.
4
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s mapama
5
Prikaz preostalog trajanja baterije.
6
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s datotekama
7
Mijenja uređaj.
8
Prelazak na mapu najviše razine.
9
Prelazak na mapu više razine.
10
Izlaz iz prikaza popisa filmova.
Upravljajte reprodukcijom pomoću jednog od sljedećih gumba.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/4]
Dijaprojekcija
Stavka
BGM
Opcija
Sakrij
Izlaz
Opis
Odabir prethodne ili sljedeće fotografije.
Dijaprojekcija
Tijekom prezentacijskog prikaza prikazivat će se sve
fotografije.
• Postavite Brz. slajda u izborniku Opcija Postavke
pregleda slika..
27
Opis
BGM
Tijekom pregledavanja fotografija u punoj veličini možete
slušati glazbu.
• Opciju BGM postavite u izborniku Opcija Postavke
pregleda slika..
HRVATSKI
Stavka
Zakretanje fotografija.
• Zakretanje fotografija za 90°, 180°, 270° ili 360° u
smjeru kazaljke na satu.
• Fotografije ne možete zakretati ako im je širina veća od
visine maksimalne podržane razlučivosti.
Prikaz fotografije u punoj ili originalnoj veličini.
Za povećavanje slike pritisnite plavi gumb.
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline
zaslona.
(Ako se na zaslonu prikazuje poruka da je baterija gotovo
prazna, ušteda energije će se promijeniti u način rada s
maksimalnom uštedom energije i onemogućiti)
Opcija
Prikazat će se skočni prozor.
Sakrij
Skrivanje izbornika na zaslonu u punoj veličini.
• Za prikaz izbornika pritisnite gumb
na
daljinskom upravljaču.
Izlaz
Zatvaranje pregleda slika preko cijelog zaslona.
Opcije izbornika popisa slika
1
2
3
Pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
ili
Pomoću gumba
,
prijeđite na željenu opciju i pritisnite gumb
,
, ili
podesite svaku opciju.
Postavke pregleda slika.
• Brz. slajda
Odabir brzine dijaprojekcije.
• BGM
Odabir mape s glazbom za pozadinsku glazbu.
-- Mapu s glazbom ne možete promijeniti dok svira pozadinska glazba.
-- Za pozadinsku glazbu možete odabrati samo mapu s istog uređaja.
•• Ponoviti: Odabir ponavljanja reprodukcije.
•• Nasumično: Odabir nasumične reprodukcije.
.
28
Postavke videozapisa.
Možete promijeniti postavke videozapisa. (Pogledajte Postavke SLIKA na stranici
36.)
HRVATSKI
Postavke zvuka.
Možete promijeniti postavke zvuka. (Pogledajte Postavke ZVUK na stranici
42.)
BLUETOOTH
Možete promijeniti postavke Bluetooth. (Pogledajte Postavljanje Bluetooth veze
na projektoru na stranici 10.)
Slušanje glazbe
Možete reproducirati zvučne datoteke koje su spremljene na povezanom
uređaju.
Podržane zvučne datoteke
*.MP3
Brzina prijenosa podataka 32 Kb/s do 320 Kb/s
• Brzina uzorkovanja za MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Brzina uzorkovanja za MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Pregled popisa glazbe
1
2
3
4
Priključite USB uređaj za pohranu.
Pritisnite gumb
/
Pomoću gumba
ili
Pomoću gumba
gumb
.
,
.
odaberite Popis glazbe i pritisnite gumb
,
, ili
4
3
2
1
Stranica 1/1
Popis glazbe
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
7
Idi u izvornu mapu
8
Promjena stranice
Stranica 1/1
Butterfly_...
3:25
Promijenite uređaj
.
odaberite željenu datoteku i pritisnite
Idi u višu mapu
Izlaz
9
10
6
29
Br.
Opis
Sličice
HRVATSKI
Neispravna datoteka
1
Datoteka nije
podržana
5
2
Popis datoteka
3
Prelazak na mapu više razine.
4
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s mapama
5
Prikaz preostalog trajanja baterije.
6
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s datotekama
7
Mijenja uređaj.
8
Prelazak na mapu najviše razine.
9
Prelazak na mapu više razine.
10
Izlaz iz prikaza popisa filmova.
Upravljajte reprodukcijom pomoću jednog od sljedećih gumba.
Stranica 1/1
Popis glazbe
USB STORAGE DEVICE
Drive1
PAGE
Promjena stranice
Stranica 1/1
002. - B02.mp3
Q.MENU
Stavka
Opcija
Opis
Promjena položaja reprodukcije.
Prekid reprodukcije.
Sakrij
Izlaz
30
Stavka
Opis
Povratak na običnu reprodukciju.
Pauziranje multimedijskog reproduktora.
HRVATSKI
Reprodukcija prethodne/sljedeće datoteke.
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline
zaslona.
(Ako se na zaslonu prikazuje poruka da je baterija gotovo
prazna, ušteda energije će se promijeniti u način rada s
maksimalnom uštedom energije i onemogućiti)
Opcija
Postavljanje opcija za popis glazbe.
Sakrij
Skrivanje trake za reprodukciju.
• Pritisnite gumb
za prikaz trake za reprodukciju.
Izlaz
Povratak na zaslon s popisom glazbe.
Opcije za popis glazbe
1
2
3
Pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
ili
Pomoću gumba
,
prijeđite na željenu opciju i pritisnite gumb
,
, ili
.
podesite svaku opciju.
Postavke reprodukcije zvuka.
• Ponoviti
Odabir ponavljanja reprodukcije.
• Nasumično
Odabir nasumične reprodukcije.
Postavke zvuka.
Možete promijeniti postavke zvuka. (Pogledajte Postavke ZVUK na stranici
42.)
BLUETOOTH
Možete promijeniti postavke Bluetooth. (Pogledajte Postavljanje Bluetooth veze
na projektoru na stranici 10.)
31
Pregled datoteka
Možete pregledati dokumente spremljene na povezanom uređaju.
Podržani formati datoteka
HRVATSKI
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP
Microsoft Office: verzije 97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF: verzije 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul: verzije 97/2000/2002/2005/2007
• Preglednik datoteka presložit će dokument pa bi mogao izgledati drugačije od
prikaza na računalu.
• Kod dokumenata koji sadrže slike, razlučivost tijekom postupka preslagivanja
može djelovati nižom.
• Ako je dokument velik ili se sastoji od mnogo stranica, učitavanje bi moglo
potrajati.
• Fontovi koji nisu podržani možda će biti zamijenjeni drugim fontovima.
• Preglednik datoteka možda se neće otvoriti za dokumente sustava Office
koji sadrže mnogo slika visoke razlučivosti. U tom slučaju smanjite veličinu
slikovne datoteke, spremite je na USB uređaj za pohranu i ponovno pokrenite
preglednik datoteka ili povežite računalo s projektorom i otvorite datoteku na
računalu.
32
Pretraživanje popisa datoteka
HRVATSKI
1
2
3
4
Priključite USB uređaj za pohranu.
Pritisnite gumb
/
Pomoću gumba
ili
Pomoću gumba
gumb
.
,
.
odaberite Popis datoteka i pritisnite gumb
,
, ili
odaberite željenu datoteku i pritisnite
2
1
Stranica 1/1
Popis datoteka
USB STORAGE DEVICE
3
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
4
PAGE
Drive5
Promjena stranice
Stranica 1/1
DOC
Promijenite uređaj
6
Idi u izvornu mapu
7
Idi u višu mapu
Izlaz
8
Br.
9
Opis
1
Popis datoteka
2
Prelazak na mapu više razine.
3
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s mapama
4
Prikaz preostalog trajanja baterije.
5
Trenutna stranica / ukupni broj stranica s datotekama
6
Mijenja uređaj.
7
Prelazak na mapu najviše razine.
8
Prelazak na mapu više razine.
9
Izlaz iz prikaza popisa datoteka.
5
.
33
5

Početna stranica
ꔦ Zumiranje
Q.MENU
Opcija
Stavka
Sakrij
Izlaz
Opis
Početna
stranica
Prelazak na željenu stranicu.
Pomoću gumba za gore/dolje/lijevo/desno odaberite stranicu i
pritisnite gumb
.
Zumiranje
Povećavanje ili smanjenje dokumenta.
Opcija
Postavljanje opcija preglednika datoteka.
Sakrij
Skrivanje izbornika.
• Pritisnite gumb
Izlaz
Povratak na zaslon preglednika datoteka.
da se ponovno prikaže.
HRVATSKI
Upravljajte reprodukcijom pomoću jednog od sljedećih gumba.
• Pritisnite Početna stranica i prikazat će se skočni prozor za odabir broja
stranice. Unesite broj stranice kako biste prešli na željenu stranicu.
• Pritisnite gumb
kako biste povećali ili smanjili prikaz.
Pritisnite gumb
, a zatim pomoću gumba za gore/dolje/lijevo/desno
prijeđite na opciju Početna stranica ili Zumiranje.
34
Opcije za popis datoteka
1
2
Pritisnite gumb
Pomoću gumba
.
,
,
, ili
podesite svaku opciju.
HRVATSKI
Postavljanje opcije Preglednika datoteka
• Učitavanje jedne stranice
-- Uključeno: Učitavanje i prikaz stranica jedne za drugom. Početno
učitavanje traje kratko, ali prikazivanje stranica s velikom količinom
sadržaja može biti usporeno.
-- Isključeno: Učitavanje svih stranica datoteke u memoriju prije početka
njihovog prikazivanja. Početno učitavanje je dugotrajno, ali je kretanje
između stranica brzo nakon što se učitavanje dovrši.
Ako je datoteka prevelika, učitavanje svih stranica možda neće uspjeti.
• Kvaliteta slike
Možete postaviti kvalitetu slika uključenih u dokument. Za kvalitetu slike
dostupne su ove tri postavke: Visoka, Srednja, Niska. Što je kvaliteta slike veća,
to je vrijeme potrebno za prikaz duže.
• Poravnavanje dokumenata
Odabir početne metode poravnavanja dokumenta.
Postavke prikaza datoteka su zadane pa zatvorite dokument koji je trenutno
otvoren kako bi se promjene, ako ih ima, primijenile na novi dokument.
35
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
,
,
, ili
odaberite željenu stavku i pritisnite
3
,
,
, ili
postavite željenu stavku i pritisnite
4
gumb
.
Pomoću gumba
gumb
.
.
Nakon dovršetka pritisnite gumb
Izbornik
.
Opis
SLIKA
Prilagodba kvalitete slike za optimalni prikaz.
ZVUK
Prilagodba kvalitete zvuka i glasnoće.
VRIJEME
Postavljanje postavki vremena.
BEŽIČNA VEZA
Značajke povezane s bežičnim povezivanjem.
OPCIJA 1
Prilagodba općih postavki.
OPCIJA 2
Prilagodba postavki projektora.
ULAZ
Odabir željenog izvora ulaznog signala.
MOJI MEDIJI
Pristup fotografijama, glazbi, filmovima i dokumentima.
HRVATSKI
POSTAVKE
1 Pritisnite gumb
2 Pomoću gumba
36
Postavke SLIKA
1 Pritisnite gumb
2 Pomoću gumba ,
HRVATSKI
3
4
.
,
, ili
odaberite izbornik SLIKA i
pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
,
,
,
ili
postavite željenu stavku i
pritisnite gumb
.
-- Za povratak na prethodni
izbornik pritisnite gumb
.
SLIKA
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
•• ꕊ Ušteda energije : Minimum
•• Način slike
: Standardni
•• Kontrast
•• Svjetlina
•• Oštrina
•• Boja
•• Sjena
Nakon dovršetka pritisnite
gumb
.
Slijedi opis dostupnih postavki slike.
• Ušteda energije
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.
-- Minimum/Srednja/Maksimum
Primjenjuje prethodno postavljeni način Ušteda energije.
R
G
37
HRVATSKI
• Način slike
Odabir načina slike optimiziran za prostor u kojem se nalazi gledanje okoline ili
program. Za svaki način rada možete prilagoditi i napredne opcije.
-- Jasni
Maksimalno povećanje vizualnog efekta videozapisa.
Pojačavanje kontrasta, svjetline i oštrine za dobivanje jasnih slika.
-- Standardni
Prikaz slika uz standardnu razinu kontrasta, svjetline i oštrine.
-- Kino
Optimizacija prikaza za film.
-- Sport
Optimizacija prikaza za sport naglašavanjem osnovnih boja i dinamičke
dinamike akcijskih radnji.
-- Igra
Optimizacija prikaza za igranje igara na zaslonima s brzim pokretima.
-- Stručna1/Stručna2
Izbornik za podešavanje kvalitete slike koji omogućuje stručnjacima i
amaterima gledanje najbolje slike na projektoru.
•• Stručna način rada namijenjen je stručnjacima za precizno podešavanje
pomoću posebne slike. Za uobičajene slike učinak možda neće biti tako
jasan.
• Kontrast
Podešavanje razlike između svijetlih i tamnih dijelova zaslona.
• Svjetlina
Podešava ukupnu svjetlinu zaslona.
• Oštrina
Podešavanje oštrine granica između svijetlih i tamnih dijelova slike. Vodoravna
i okomita oštrina dostupne su isključivo u načinima rada Stručna1 / Stručna2.
• Boja
Prilagodba jakosti svih boja.
38
HRVATSKI
• Sjena
Prilagodba ravnoteže između crvene i zelene.
• Napredno upravljanje
Prilagodba naprednih postavki.
• Opcija slike
Postavljanje dodatnih postavki.
• Vrać. post. slike
Vraćanje vrijednosti koje je mijenjao korisnik na početne vrijednosti.
Svi načini slike vraćaju se na početne postavke. Odaberite način slike koji želite
vratiti.
• Format slike
Promjena veličine slike.
39
Napredno upravljanje
HRVATSKI
• Dinamički Kontrast
Podešavanje kontrasta i boje na optimalnu razinu s obzirom na svjetlinu
zaslona.
• Dinamička Boja
Podešavanje boja na boje koje izgledaju prirodnije.
• Skala boja
Odabir raspona boja koji se može prikazati.
-- Standardni: Prikaz izvornih boja ulaznog signala, bez obzira na značajke
zaslona.
-- Široko: Prikaz bogatijih boja.
• Boja kože
Spektar boje kože može se zasebno postaviti kako bi korisnik sam definirao
boju kože.
• Boja neba
Boju neba moguće je odvojeno namjestiti.
• Boja trave
Spektar prirodne zelene boje (livade, brda, itd.) moguće je odvojeno namjestiti.
• Gama
Postavljanje krivulje gradacije prema odnosu izlaznog i ulaznog signala slike.
* Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki
za podešavanje može se razlikovati.
40
Stručna kontrola
HRVATSKI
• Dinamički Kontrast
Podešavanje kontrasta i boje na optimalnu razinu s obzirom na svjetlinu
zaslona.
• Skala boja
Odabir raspona boja koji se može prikazati.
-- Standardni: Prikaz izvornih boja ulaznog signala, bez obzira na značajke
zaslona.
-- Široko: Prikaz bogatijih boja.
• Naglašavanje rubova
Rubove videozapisa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način.
• Filter boja
Filtriranje određenog spektra u RGB bojama kako bi se detaljno prilagodila
zasićenost boja i nijanse.
• Top. boje
U načinu rada Stručna možete podesiti opcije svakog od načina rada.
Gama: Odaberite 1.9, 2.2, ili 2.4.
-- a. Metoda: 2 točke
•• Uzorak: Unutarnje, Vanjsko
•• Točke: Niska, Visoka
•• Crvena/Zelena/Plava: Raspon podešavanja za svaku boju kreće se od
-50 do +50.
•• Primijeni na sve ulaze: Vrijednosti opcije Top. boje primjenjuju se na sve
načine ulaza.
-- b. Metoda: 20 točaka IRE
•• Uzorak: Unutarnje, Vanjsko
•• IRE (Institute of Radio Engineers) jedinica je za prikaz veličine
videosignala i može se postaviti na vrijednosti 5,10,15, ... 100. Svaku
postavku možete precizno postaviti kao što je prikazano u nastavku.
•• Osvjetljenje: Raspon podešavanja iznosi od 50 do 500.
•• Crvena/Zelena/Plava: Raspon podešavanja iznosi od -50 do +50.
•• Primijeni na sve ulaze: Vrijednosti opcije Top. boje primjenjuju se na sve
načine ulaza.
41
Opcija slike
• Smanjenje buke
Smanjenje šuma u videosignalu.
• Smanjenje MPEG šuma
Smanjuje šum koja se generira prilikom stvaranja digitalnih signala slike.
• Zacrnjenost
Podešavanje osvjetljenja/zatamnjenja zaslona kako bi se razina crne boje iz
ulaznog signala prikazala u skladu s odabranim zatamnjenjem zaslona.
• Pravo kino
Optimiziranje zaslona za gledanje filma.
• Top. boje
Prilagodba boje na zaslonu vašim željama.
Odaberite opciju Topla, Stvarno, Hladna ili Srednja.
HRVATSKI
• Sustav upravljanja bojom
Podešavanje boja: crvena/zelena/plava/cijan/magenta/žuta. Omogućava
stručno podešavanje nijanse pomoću testnog uzorka. Možete selektivno
podesiti šest boja (crvena/zelena/plava/cijan/magenta/žuta) bez utjecaja na
druge boje. Možda nećete uočiti promjene boja na slici normalne kvalitete, čak
niti nakon podešavanja.
-- Zasićenost Crvena/Zelena/Plava/Svijetlo plava/Ružičasta/Žuta, Sjena
Crvena/Zelena/Plava/Svijetlo plava/Ružičasta/Žuta, Osvjetljenje
Crvena/Zelena/Plava/Svijetlo plava/Ružičasta/Žuta: Raspon
podešavanja iznosi od -30 do +30.
* Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki
za podešavanje može se razlikovati.
42
Postavke ZVUK
1 Pritisnite gumb
2 Pomoću gumba ,
HRVATSKI
3
4
.
,
,
ili
odaberite izbornik ZVUK i
pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
,
,
,
ili
postavite željenu stavku i
pritisnite gumb
.
-- Za povratak na prethodni
izbornik pritisnite gumb
.
ZVUK
•• Način zvuka
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
: Standardni
•• Clear Voice II
•• Autom. glasnoća
Nakon dovršetka pritisnite
gumb
.
Slijedi opis dostupnih postavki zvuka.
• Način zvuka
Postavljanje načina rada zvuka.
-- Standardni
Prikladan za sve vrste videozapisa.
-- Vijesti / Glazba / Kino / Sport / Igra
Postavljanje zvuka optimiziranog za pojedini žanr.
• Clear Voice II
Za oštriji i jasniji zvuk iz projektora.
• Autom. glasnoća
Automatska prilagodba glasnoće.
: Isključeno
43
Postavke VRIJEME
1 Pritisnite gumb
.
2 Pomoću gumba , ,
4
Pomoću gumba
,
,
,
ili
postavite željenu stavku i
pritisnite gumb
.
-- Za povratak na prethodni
izbornik pritisnite gumb
.
VRIJEME
•• Vrijeme gašenja
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
: Isključeno
•• Automatsko isključivanje : 60 Min.
•• Aut. st. mirovanja
: 4 sati
Nakon dovršetka pritisnite
gumb
.
Slijedi opis dostupnih vremenskih postavki.
• Vrijeme gašenja
Isključuje projektor nakon postavljenog broja minuta.
Za isključivanje opcije Vrijeme gašenja odaberite Isključeno.
• Automatsko isključivanje
Ako nema signala ni pritiska tipke, projektor će se automatski isključiti nakon
isteka određenog vremena.
• Aut. st. mirovanja
Automatsko isključivanje projektora nakon određenog vremenskog razdoblja
ako se za to vrijeme ne pritišću gumbi na projektoru.
HRVATSKI
3
, ili
odaberite izbornik VRIJEME
i pritisnite gumb
.
44
Postavke BEŽIČNA VEZA
1 Pritisnite gumb
.
2 Pomoću gumba , ,
HRVATSKI
3
4
, ili
odaberite izbornik
BEŽIČNA VEZA i pritisnite
gumb
.
Pomoću gumba
,
,
,
ili
postavite željenu stavku i
pritisnite gumb
.
-- Za povratak na prethodni
izbornik pritisnite gumb
.
BEŽIČNA VEZA
•• SCREEN SHARE
ꔂ Premj.
ꔉ U redu
: [PJTR][LG]PH30JG[0000]
•• Grupa
•• Kanal
•• Bluetooth
: Isključeno
•• Traži uređaj
•• Popis registriranih uređaja
•• AV Sync. Podeš.
Nakon dovršetka pritisnite
gumb
.
Slijedi opis dostupnih postavki za bežično povezivanje.
• SCREEN SHARE
Funkcija SCREEN SHARE prikazuje zaslon povezanog uređaja. Možete vidjeti
ID funkcije SCREEN SHARE.
-- Grupa Postavka Grupa odnosi se na svaki uređaj koji podržava funkciju
SCREEN SHARE. Ako je bežična veza slaba ili nestabilna, podesite
postavku Grupa kako biste otklonili takve poteškoće.
-- Kanal Možete promijeniti program koji se koristi za bežično povezivanje.
•• Pretraživanje programa: Odabir načina pretraživanja programa.
Automatski: Projektor pretražuje dostupne programe i automatski
odabire program koji se najmanje koristi.
Ručno: Omogućuje ručni odabir programa.
•• Kanal: Ova se opcija prikazuje kada je opcija Pretraživanje programa
postavljena na vrijednost Ručno. Omogućuje određivanje broja programa
koji će se koristiti.
45
HRVATSKI
• Bluetooth
Zvuk iz projektora izlazi putem Bluetooth slušalica. Najprije Uključeno
Bluetooth.
-- Traži uređaj
Traženje uređaja s kojim je moguće povezivanje.
-- Popis registriranih uređaja
Povezani uređaji spremaju se na Popis registriranih uređaja. Popis
registriranih uređaja može se prikazati.
-- AV Sync. Podeš.
Ako videozapis i zvuk nisu ispravno sinkronizirani, možete ručno podesiti
sinkronizaciju.
46
Postavke OPCIJA 1
1 Pritisnite gumb
.
2 Pomoću gumba , ,
HRVATSKI
3
4
, ili
odaberite izbornik OPCIJA 1
i pritisnite gumb
.
Pomoću gumba
,
,
,
ili
postavite željenu stavku i
pritisnite gumb
.
-- Za povratak na prethodni
izbornik pritisnite gumb
.
OPCIJA 1
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
•• Jezik(Language)
•• DivX(R) VOD
•• Vraćanje tvorničkih postavki
•• Postavke načina rada
: Standardni
Nakon dovršetka pritisnite
gumb
.
Slijedi opis dostupnih postavki za opciju Opcija 1.
• Jezik(Language)
Odabir željenog jezika izbornika.
• DivX(R) VOD
Postavljanje DivX postavki.
• Vraćanje tvorničkih postavki
Ponovno postavljanje svih postavki projektora na tvornički zadane postavke.
Nemojte isključivati napajanje tijekom pokretanja.
• Postavke načina rada
Odabir načina Standardni ili Rad u trgovini. Prilikom korištenja projektora kod
kuće odaberite funkciju Standardni. Funkcija Rad u trgovini služi za prikaz u
trgovini.
47
Postavke OPCIJA 2
1 Pritisnite gumb
.
2 Pomoću gumba , ,
4
Pomoću gumba
,
,
,
ili
postavite željenu stavku i
pritisnite gumb
-- Za povratak na prethodni
izbornik pritisnite gumb .
OPCIJA 2
ꔂ Premjesti ꔉ U redu
•• Keystone
-
•• Auto Keystone
: Uključeno
•• Način rada PJT
: Prednja strana
•• Velika visina
: Isključeno
•• Prazna slika
: Plava
+
•• Automatsko uključivanje : Isključeno
•• Samodijagnoza
Nakon dovršetka pritisnite
gumb
.
Slijede postavke za OPCIJU 2.
• Keystone
Kako biste spriječili trapezoidni oblik slike na zaslonu, opcija Korigiranje kuta
omogućava prilagodbu širine gornjeg i donjeg dijela slike ako projektor nije
postavljen pod pravim kutom u odnosu na zaslon.
• Auto Keystone
Opcija Auto Keystone osigurava pravokutnu zaslonsku sliku automatskim
podešavanjem broja za korigiranje kuta ako uslijed naginjanja projektora slika
poprimi trapezoidni oblik.
-- Uključeno: Automatsko podešavanje broja za korigiranje kuta.
-- Isključeno: Ručno podešavanje broja za korigiranje kuta.
HRVATSKI
3
, ili
odaberite izbornik OPCIJA
2 i pritisnite gumb
.
48
HRVATSKI
• Način rada PJT
Ovom funkcijom projicirana se slika okreće po okomitoj ili vodoravnoj osi.
-- Prilikom projekcije sa stražnje strane prozirnog zaslona koji ste dokupili
zasebno, odaberite opciju Stražnja strana.
-- Prilikom postavljanja projektora na strop odaberite funkciju Prednja strana
na stropu.
-- Ako je za opciju Način rada PJT postavljeno Stražnja strana na stropu/
Prednja strana na stropu, zvučnici će automatski zamijeniti strane.
• Velika visina
Ovu opciju uključite ako projektor koristite na nadmorskoj visini iznad 1200
metara. U suprotnom bi se projektor mogao pregrijati ili bi se mogla aktivirati
njegova funkcija za zaštitu. Ako se to dogodi, isključite projektor i zatim ga
ponovo uključite nakon nekoliko minuta.
• Prazna slika
Odabir pozadine za praznu sliku.
• Automatsko uključivanje
Kada u projektor priključite kabel za napajanje, projektor će se automatski
uključiti. Međutim, modeli opremljeni baterijom uključit će se čim je prekidač
za napajanje postavljen na .
-- Uključeno: Kada je prekidač za napajanje postavljen na , projektor se
uključi.
-- Isključeno: Kada je prekidač za napajanje postavljen na , projektor
prelazi u stanje mirovanja.
• Samodijagnoza
Rješavanje tehničkih problema do kojih bi moglo doći tijekom korištenja
uređaja.
* Kad je ulazni signal postavljen na funkciju SCREEN SHARE, ove su funkcije
onemogućene i ne mogu se koristiti: Keystone, Način rada PJT i Auto
Keystone.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising