LG BH9520T Owner's Manual
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
Sustav Blu-ray™ kućnog kina s
kinematografskim 3D zvukom
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga
kao referencu za slučaj potrebe.
BH9520T (BH9520T, S92T1-S/C/W)
P/NO : SAC35376105
2
Početak
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak
OPASNOST STRUJNOG
UDARA
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK
MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Znak munje sa simbolom strelice
unutar jednakostraničnog
trokuta upozorava na postojanje
neizoliranog opasnog napona
unutar kućišta uređaja koji je
dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od
strujnog udara.
Znak uskličnika unutar
jednakostraničnog trokuta
upozorava korisnika na prisutnost
važnih informacija za rad i
održavanje (servisiranje) uređaja u
pisanim materijalima koji prate uređaje.
UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI
OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE
PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police
za knjige i slično.
OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj
instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju
i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od
pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti
stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku
drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati
u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili
ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna
ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u
priručniku proizvođača.
OPREZ: NAKON OTVARANJA VIDLJIVO I NEVIDLJIVO
LASERSKO ZRAČENJE KLASE 1M. NE GLEDAJTE
IZRAVNO S OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili
postupaka rada koji nisu istovjetni s ovdje opisanim
postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja
zračenju.
OPREZ u vezi s električnim kabelom
Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj
zasebni strujni krug napajanja;
Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja
ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom
osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti
drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite
specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne
preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne
utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice,
neispravni produžni kablovi, izlizani električni
kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom
izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja
može dovesti do opasnosti od strujnog udara
ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte
električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom
utvrdite oštećenja ili izlizanost, iskopčajte kabel,
prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel
s točno određenim zamjenskim kabelom kod
vašeg ovlaštenog servisera. Zaštitite električni kabel
od fizičkih ili mehaničkih oštećivanja, kao što su
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja
vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju
posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na
kojem kabel izlazi iz uređaja. Kod iskapčanja kabela
iz utičnice, uhvatite utikač kabela i iskopčajte ga
iz utičnice. Kod instaliranja proizvoda, pazite da je
utikač lako pristupačan.
Početak
Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.
OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili
pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete
ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi
ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već u posebna
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad
1. Kada su baterije/akumulatori za vaš
uređaj označene prekriženom kantom
za smeće, to znači da se na njih odnosi
Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima za
živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti
zasebno od kućanskog otpada te pri
tome treba koristiti odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/
akumulatora doprinijet će sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš,
zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite od
gradske uprave, službe za zbrinjavanje
otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod
kupili.
1
Početak
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju
sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja
moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja,
staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili
na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih
sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora.
Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi
sunca, vatre i drugih izvora topline.
3
4
Početak
Napomena Europske zajednice za bežični
proizvod
1
Početak
LG Electronics izjavljuje
da ovaj/ovi uređaj(i)
udovoljava(ju)
osnovnim zahtijevima i drugim mjerodavnim
odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC i 2009/125/EC.
Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje
kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).
Centar za europske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o
Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se
obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Izjava o izloženosti RF zračenju
Ova oprema treba biti instalirana i raditi uz
minimalnu udaljenost od 20 cm između radijatora i
vašeg tijela.
Napomena o autorskim pravima
yy Budući da je AACS (Advanced Access Content
System (Sustav za napredni pristup sadržaju))
odobren kao sustav za zaštitu sadržaja za Blu-ray
disk format, koji se koristi slično kao CSS (Content
Scramble System (Sustav za kodiranje sadržaja))
za DVD format, postavljena su određena
ograničenja za reprodukciju, izlaz analognog
signala i sl., za AACS zaštićene sadržaje. Rad
ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda se
mogu razlikovati ovisno o vremenu kupnje jer ta
ograničenja AACS može usvojiti i/ili promijeniti
nakon proizvodnje proizvoda.
yy Osim toga, BD-ROM Mark i BD+ se dodatno
koriste kao sustavi za zaštitu sadržaja za Bluray disk formata, koji postavljaju određena
ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije
za BD-ROM Mark i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Za
dodatne informacije o AACS-u, BD-ROM znaku,
BD+, ili o ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
LG servisni centar za korisnike.
yy Brojni HD DVD/BD-ROM/DVD diskovi su kodirani
sa zaštitom protiv kopiranja. Zbog toga, player
možete priključiti samo na vaš TV, ne i na vaš
video rekorder. Priključivanje na video rekorder
imat će za posljedicu prikaz izobličene slike s
diskova koji imaju zaštitu protiv kopiranja.
yy Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite
autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a
i drugim pravima na intelektualno vlasništvo.
Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite
autorskih prava koja je zaštićena patentima
SAD-a i drugim pravima na intelektualno
vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu
autorskih prava mora odobriti Macrovision
Corporation, i može se koristiti samo za kućnu
upotrebu i druge ograničene načine gledanja,
osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije
drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje
uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda
proizvodnje.
yy Prema zakonima o zaštiti autorskih prava
SAD-a i drugih zemalja, neovlašteno snimanje,
upotreba, prikazivanje, distribucija ili revizija
televizijskih programa, video traka, HD DVD-a,
BD-ROM diskova, DVD-a, CD-a i drugih materijala
može podlijegati građanskoj i /ili krivičnoj
odgovornosti.
Početak
5
Važna napomena za sustav TV boja
Sustav boja ovog playera se razlikuje prema vrsti
trenutno reproduciranih diskova.
Samo TV s višestrukim sustavom boja može primati
sve signale s ovog playera.
yy Ako imate TV s PAL sustavom boja, kada koristite
diskove ili video sadržaje snimljene u NTSC
sustavu, vidjet ćete samo izobličene slike.
yy TV s višestrukim sustavom boja automatski
mijenja sustav boja prema ulaznim signalima. U
slučaju da se sutav boja ne mijenja automatski,
isključite i uključite TV kako bi na zaslonu gledali
normalnu sliku.
yy Čak i kada se TV zaslonu pravilno prikazuje slika
diska snimljenog u NTSC sustavu boja, snimljeni
zapis sadržaja na rekorderu neće biti pravilan.
>>Oprez
yy Dugotrajno gledanje 3D sadržaja može
izazvati omamljenost i umor.
yy Gledanje filma u 3D modusu se ne
preporučuje nestabilnim osobama, djeci i
ženama u drugom stanju.
yy Ako tijekom gledanja 3D sadržaja osjetite
glavobolju, umor ili omamljenost izrazito
preporučujemo da prekinete reprodukciju i
odmorite se sve dok se ne osjetite dobro.
1
Početak
Na primjer, kada player reproducira disk snimljen
pomoću NTSC sustava boja, slika se prosljeđuje kao
NTSC signal.
6
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak
2
8
8
12
12
12
12
13
14
15
Sigurnosne informacije
Uvod
– Diskovi za reprodukciju i simboli
korišteni u ovom priručniku
– O “7” simbolu na zaslonu
– Napomene o kompatibilnosti
– Zahtjevi za datoteke
– AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition (Napredni video kodek
visoke rezolucije)
– O DLNA
– Određeni sistemski zahtjevi
– Regionalni kod
– Odabir sustava
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Zadnja ploča
2
Spajanje
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
22
22
22
23
23
24
24
25
26
26
29
Postavljanje sustava.
Priključivanje zvučnika
– Priključivanje zvučnika na svirač
Priključivanje na TV
– HDMI priključivanje
– Što je SIMPLINK?
– ARC (Audio Return Channel) funkcija
– Video priključivanje
– Podešavanje rezolucije
Priključivanje antene
Priključivanje vanjskog uređaja
– AUX priključivanje
– PORT. IN priključivanje
– OPTICAL IN priključak
– HDMI IN 1/2 priključivanje
Priključivanje na vašu kućnu mrežu
– Kabelsko priključivanje na mrežu
– Podešavanje kabelske mreže
– Bežično priključivanje na mrežu
– Podešavanje bežične mreže
Priključivanje USB uređaja
9
9
10
11
29
– Reprodukcija sadržaja na USB
uređaju
3
Postavke sustava
30
30
31
32
33
34
36
37
37
39
39
Postavke
– Početne postavke
– Podešavanje postavki
– [ZASLON] izbornik
– [JEZIK] izbornik
– [AUDIO] izbornik
– [ZAKLJUČAJ] izbornik
– [MREŽA] izbornik
– [DRUGO] izbornik
Efekt zvuka
Efekt Sound Zoom
(4.1 CH ili 2.1 CH)
4
Rad
40
40
40
40
Općenita reprodukcija
– Uporaba izbornika [HOME]
– Reprodukcija diskova
– Reprodukcija datoteke na disku/USB
uređaju
– Reprodukcija Blu-ray 3D diska
– Uživanje u BD-LIVE funkciji
– Reprodukcija datoteke na mrežnom
poslužitelju
– Veza Wi-Fi Direct™
– Osnovne operacije za video i audio
sadržaj
– Osnovne operacije za foto sadržaj
– Upotreba izbornika diska
– Nastavljanje reprodukcije
– Memoriranje zadnje scene
Napredna reprodukcija
– Ponavljana reprodukcija
– Ponavljanje određenog dijela
– Prikaz informacije o sadržaju
– Mijenjanje prikaza popisa sadržaja
– Odabir titl datoteke
– Opcije tijekom prikazivanja fotografije
– Slušanje glazbe tijekom prezentacije
Prikaz na zaslonu
– Prikaz informacija o sadržaju nazaslonu
41
41
42
42
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
48
48
49
49
Sadržaj
50
50
50
50
51
51
51
52
53
54
54
54
56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58
59
59
– Reprodukcija od odabranog vremena
– Odabir titl jezika
– Slušanje različitog audia
– Gledanje iz drugog kuta
– Promjena omjera TV aspekta
– Mijenjanje stranice za titl kod
– Promjena modusa slike
Snimanje Audio CD-a
Prikazivanje informacija u Gracenote
Media Database bazi podataka
Reprodukcija iPoda
– Uživanje u iPodu na zaslonu
– Uživanje u iPod IN načinu rada
Rad s radijem
– Slušanje radija
– Pohranjivanje radio-postaja
– Brisanje spremljene postaje.
– Brisanje svih spremljenih postaja
– Poboljšanje lošeg FM prijema.
– Vidi informacije o radio postaji
Korištenje značajke Premium
Korištenje LG Apps
– Prijava
– Upravljanje mojim aplikacijama
Upotreba Bluetooth tehnologije
– Slušanje glazbe pohranjene na
Bluetooth uređajima
5
Rješavanje problema
61
61
62
63
63
63
63
Rješavanje problema
– Općenito
– Mreža
– Slika
– Zvuk
– Podrška korisnicima
– Napomena o softveru otvorenog koda
7
6
Dodatak
64
64
Upravljanje TV-om pomoću
– Podešavanje daljinskog za upravljanje
s TV-om
Ažuriranje mrežnog softvera
– Obavijest o mrežnom ažuriranju
– Ažuriranje softver
O Nero MediaHome 4 Essentials
– Zahtjevi za sustav
– Instaliranje Nero MediaHome 4
Essentials
– Dijeljenje datoteka i mapa
Popis kodova zemalja
Popis kodova jezika
Robne marke i licence
Specifikacije Audio izlaza
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene o diskovima
Važne informacije vezane za mrežne
usluge
65
65
65
67
67
68
68
69
70
71
74
75
77
77
77
78
1
2
3
4
5
6
8
Početak
Uvod
1
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u ovom priručniku
Početak
Mediji/izraz
Logo
Simbol
e
Opis
yy Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Blu-ray 3D” diskovi i “Blu-ray 3D ONLY” diskovi
yy BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV
formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili
foto datoteke.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Samo u video modusu i finalizirani.
yy Također podržava dvoslojni disk.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Finalizirani AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R/RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene
ili foto datoteke.
r
Samo u video modusu i finalizirani.
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
Napomena
–
Oprez
–
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
,
>
yy CD-R/RW diskovi koji sadrže audio naslove,
filmske, glazbene ili foto datoteke.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Označava posebne upute i radne značajke.
Ukazuje na opreze za sprečavanje mogućih šteta
od nepravilne upotrebe.
Početak
,,Napomena
yy Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili
samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki
CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće se
moći reproducirati na uređaju.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW diskovi koji
su snimljeni pomoću osobnog računala ili
DVD ili CD Rekordera se možda neće moći
reproducirati ako je disk oštećen ili prljav, ili
ako na lećama rekordera ima nečistoća ili
kondenzacije.
yy Ako disk snimate pomoću osobnog
računala, čak i ako je disk snimljen u
kompatibilnom formatu, postoje slučajevi
u kojima možda neće doći do reprodukcije
zbog postavki u softveru programa s kojim
je snimljen disk. (Provjerite s proizvođačem
softvera za detaljnije informacije.)
yy Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i
snimanja ispunjavanje određenih tehničkih
standarda kako bi se postigla optimalna
kvaliteta reprodukcije.
yy Prije-snimljeni DVD-i su automatski
podešeni na ove standarde. Postoji
mnogo različitih vrsta formata diskova za
snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3
datoteke), a oni zahtijevaju neke postojeće
uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali
kompatibilnu reprodukciju.
yy Korisnici moraju znati da je potrebno
dopuštenje za preuzimanje MP3 / WMA
datoteka i glazbe s interneta. Naša
kompanija nema nikakvih prava garantirati
takvo dopuštenje. Dopuštenje je potrebno
tražiti od vlasnika autorskih prava.
yy Kod formatiranja diskova s višestrukim
zapisivanjem, opciju za formatiranje diska
je potrebno postaviti na [Mastered] kako bi
disk bio kompatibilan s LG playerima. Kada
opciju postavite na Live System, disk nećete
moći koristiti na LG playeru. (Mastered/Live
File System : Sustav formatiranja diska za
Windows Vistu.
O “7” simbolu na zaslonu
Tijekom rada se na vašem TV zaslonu može prikazati
simbol “7” koji pokazuje da funkcija objašnjena
u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za
određeni medij.
Napomene o kompatibilnosti
yy Budući da je BD-ROM novi format, mogući su
problemi s kompatibilnošću za neke diskove,
digitalna priključivanja i sl. Ako primijetite
problem kompatibilnosti, molimo kontaktirajte
LG servisni centar za korisnike.
yy Uređaj vam omogućuje korištenje funkcija kao
što su slika-u-slici, sekundarni audio, virtualni
paketi i sl., s BD-ROM-om koji podržava
BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 profil 1 verzija
1.1). Sekundarni video i audio se mogu
reproducirati s diska koji je kompatibilan s
funkcijom slika-u-slici. Za način reprodukcije
pogledajte upute na disku.
yy Prikazivanje sadržaja visoke razlučivosti i više
konverzije standardnog DVD sadržaja može na
vašem displej uređaju zahtijevati HDMI ulaz ili
HDCP DVI ulaz.
yy Neki BD-ROM, HD DVD i DVD diskovi mogu
ograničavati upotrebu nekih operacijskih naredbi
ili mogućnosti.
yy Za spremanje nekih informacija povezanih s
diskom, kao i za preuzimanje sadržaja s interneta,
možete koristiti USB uređaj. Disk koji koristite će
odrediti koliko dugo će se te informacije čuvati.
1
Početak
yy Ovisno o softveru za snimanje i finaliziranje,
neki snimljeni diskovi (CD-R/RW, DVD±R/
RW ili BD-R/RE) se možda neće moći
reproducirati.
9
10
Početak
Zahtjevi za datoteke
Filmske datoteke
1
Početak
File
Lokacija
Disk,
USB
DLNA
File
Ekstenzija
Format kodeka
Format zvuka
Podnaslov
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free), “.vob”,
“.3gp”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Samo standardna
reprodukcija), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Samo standardna
reprodukcija), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Glazbene datoteke
File
Location
File
Extension
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
unutar 32 - 48 kHz (WMA),
unutar 16 - 48 kHz (MP3)
unutar 32 - 192 kbps (WMA), Neke wav datoteke
unutar 32 - 320 kbps (MP3) se ne podržavaju
na ovom uređaju za
reprodukciju.
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
unutar 32 - 48 kHz (WMA),
unutar 16 - 48 kHz (MP3)
unutar 32 - 192 kbps (WMA), Neke wav datoteke
unutar 32 - 320 kbps (MP3) se ne podržavaju
na ovom uređaju za
reprodukciju.
DLNA
Frekvencija uzorka
Brzina
Napomena
Foto datoteke
File
Location
Disk,
USB,
DLNA
File
Extension
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Preporučeno
Veličina
Manje od 4.000 x 3,000 x 24 bit/piksel
Manje od 3.000 * 3,000 * 32 bit/piksel
Napomena
Ne podržavaju se progresivne i
lossless komprimirane JPEG slikovne
datoteke.
yy Priloženo izdanje paketa DLNA poslužitelja za Macintosh pruža ograničenu podršku za formate datoteka,
kao što su ASF, WMA i WMV.
Početak
,,Napomena
yy Naziv datoteke je ograničen na 180 znakova.
yy Najviše datoteka/mapa: Manje od 2000
(ukupan broj datoteka i mapa.)
yy Kompatibilnost datoteke se može razlikovati
ovisno o poslužitelju.
yy Kako je kompatibilnost na DLNA poslužitelju
testirana na paketnom okruženju DLNA
poslužitelja (Nero MediaHome 4 Essentials,
izdanje za OS Windows), zahtjevi za datoteke
i funkcije reprodukcije se mogu razlikovati
ovisno o medijskim poslužiteljima.
yy Zahtjevi u odnosu na datoteke na stranici
10 nisu uvijek kompatibilni. Može biti nekih
ograničenja u vezi s funkcijama datoteke i
mogućnostima medijskog servera.
yy Reprodukcija datoteka s video
podnaslovima dostupna je samo na
poslužitelju DLNA Media Server softvera
Nero MediaHome 4 Essentials na ovom
paketu za reprodukciiju.
yy Datoteke s prijenosnih medija kao što su
USB pogon, DVD-pogon i sl., se možda neće
moći kvalitetno dijeliti na vašem medijskom
serveru.
yy Uređaj ne podržava ID3 Tag sadržan u MP3
datoteci.
yy Ukupno vrijeme reprodukcije prikazano
na zaslonu možda neće biti točno za VBR
datoteke.
yy HD filmske datoteke sadržane na CD/DVD-u
ili USB-u 1.0/1.1 se možda neće pravilno
reproducirati. Za reprodukciju HD filmskih
datoteka se preporučuju Blu-ray Disc ili USB
2.0.
yy Uređaj za reprodukciju podržava H.264/
MPEG-4 AVC profile Main, High na razini 4.1.
Za datoteku više razine, na zaslonu će se
prikazati poruka upozorenja.
yy Player ne podržava datoteke snimljene
pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Napomena
yy Datoteka avi formata kodirana WMV 9
kodekom nije podržana.
yy Player podržava UTF-8 datoteke čak i ako
sadrže Unicode podnaslove. Player ne
podržava čiste Unicode podnaslove.
yy Ovisno o tipu dokumenata ili načinu
snimanja, reprodukcija možda neće biti
moguća.
yy Player ne podržava diskove snimljene u više
sesija na uobičajenom PC-u.
yy Za reprodukciju filmova naziv datoteke filma
i naziv datoteke podnaslova moraju biti isti.
yy Ako je videokodec MPEG2 TS ili MPEG2 PS
podnaslov se neće reproducirati.
yy Ukupno vrijeme reprodukcije glazbene
datoteke prikazano na zaslonu možda neće
biti točno za VBR datoteke.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition
(Napredni video kodek visoke
rezolucije)
yy Player može reproducirati diskove u AVCHD
formatu. Ovi se diskovi normalno snimanju i
koriste u video kamerama.
yy AVCHD je format visoke rezolucije digitalne video
kamere.
yy MPEG-4 AVC/H.264 format može komprimirati
slike s većom učinkovitošću od klasičnog formata
komprimiranja slike.
yy Player može reproducirati AVCHD diskove
pomoću “x.v.Color“ formata.
yy Neki diskovi u AVCHD formatu se možda neće
reproducirati ovisno o uvjetima snimanja.
yy Diskovi u AVCHD formatu se trebaju finalizirati.
yy “x.v.Color” nudi širi opseg boja u odnosu na
normalni disk DVD video kamere.
1
Početak
yy Za učitavanje sadržaja medija može trebati
nekoliko minuta, što ovisi o veličini i broju
datoteka.
11
12
1
Početak
Početak
O DLNA
Regionalni kod
Player je DLNA Certified digitalni medijski player koji
može prikazivati i reproducirati filmski, fotografski
i glazbeni sadržaj s vašeg DLNA-kompatibilnog
digitalnog medijskog servera (Računalo i potrošačka
elektronika).
Regionalni kod za ovaj uređaj otisnut je na dnu
proizvoda. Uređaj može reproducirati samo BDROM ili DVD diskove s oznakom kao i na zadnjoj
strani uređaja ili s oznakom “ALL(Svi)”.
Digital Living Network Alliance (DLNA) je međuindustrijska organizacija potrošačke elektronike,
računalne industrije i kompanija za mobilne uređaje.
Digital Living omogućuje korisnicima jednostavno
dijeljenje digitalnih medija preko kabelske i bežične
kućne mreže.
Odabir sustava
DLNA potvrdni logotip, omogućuje jednostavno
pronalaženje proizvoda koji su u skladu s DLNA
uputama o međudjelovanju. Uređaj je usklađen s
DLNA Uputama o međudjelovanju v1.5.
Kada je na player priključeno računalo na kojem
radi softver s DLNA serverom ili drugi DLNA
kompatibilni uređaj, možda će trebati promijeniti
neke postavke za softver ili drugih uređaja. Molimo
za više informacija pogledajte upute za rad softvera
ili uređaja.
Određeni sistemski zahtjevi
Za reprodukciju videa visoke razlučivosti:
yy Zaslon visoke razlučivosti koji ima HDMI ulazni
priključak.
yy BD-ROM disk sa sadržajem visoke rezolucije.
yy Za neke je sadržaje potreban HDMI ili HDCP
DVI ulaz na uređaju sa zaslonom (kako to već
naznačuje izdavač diska).
Pritisnite B (OPEN/CLOSE) kada je disk umetnut in
ne vadite disk. Pritisnite i držite M (PAUSE) duže od
pet sekundi dok se u prozoru na zaslonu prikazuje
[OPEN].
Početak
13
Daljinski upravljač
• • • • • • a • • • • • • B (OPEN/CLOSE): Služi za
izbacivanje i umetanje diska.
FUNCTION: Mijenja način ulaza.
0-9 brojčane tipke: Odabire
brojčane opcije u izborniku.
CLEAR: Briše oznaku u izborniku
za traženje pomoću markera
(oznake) ili briše broj kada se
postavlja lozinka.
REPEAT (h): Ponavlja željeni
dio ili sekvencu.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Traži unazad ili
naprijed.
C/V (SKIP): Ide na sljedeće
ili prethodno poglavlje / snimku /
datoteku.
Z (STOP): Zaustavlja
reprodukciju.
d (PLAY): Započinje reprodukciju.
M (PAUSE): Pauzira reprodukciju.
SPEAKER LEVEL: Postavlja
glasnoću za željeni zvučnik.
Instaliranje baterije
SOUND EFFECT: Postavlja način
rada zvučnog efekta.
VOL +/-: Podešava glasnoću
zvučnika.
OPTICAL: Mijenja način ulaza u
optički izravno.
MUTE: Isključuje zvuk uređaja.
Skinite poklopac za baterije na
zadnjoj strani daljinskog upravljača
i umetnite dvije R03 (veličina AAA)
baterije s pravilno postavljenim 4
i 5 polovima.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Otvara ili zatvara
početni izbornik [Početni izbornik].
SOUND ZOOM : Odabire način
rada s efektom Sound Zoom.
INFO/MENU (m): Otvara ili
zatvara prikaz na zaslonu (OSD).
Tipke smjerova: Odabiru opciju u
izborniku.
PRESET +/-: Odabir radio
programa.
TUNING +/-: Podešavanje željenih
radio postaja.
ENTER (b): Potvrđuje odabir
izbornika.
BACK (1): Izlazak iz izbornika ili
povratak na prethodni zaslon.
TITLE/POP-UP: Prikazuje izbornik
DVD naslova ili BD-ROM popup
izbornik, ako je to moguće.
DISC MENU: Otvara izbornik na
disku.
• • • • • • d • • • • • •
Tipke u boji (R, G, Y, B):
- Koristi se za navigaciju kroz
BD-ROM izbornike. Također se
koriste za [Film], [Foto], [Glazba],
[Premium] i [LG Apps] izbornike.
- B tipka: Odabire mono/stereo u
FM načinu rada.
RDS: Podatkovni radio sustav.
PTY: Pregled vrste RDS programa.
PTY SEARCH:
Pretražuje vrste programa.
SUBTITLE: Odabir jezika
podnaslova.
AUDIO: Odabir jezika zvučnih
zapisa ili audiokanala.
SLEEP: Postavlja određeno
vrijeme nakon kojeg će se uređaj
automatski isključiti.
MUSIC ID: Kada je priključen
na mrežu, može prikazivati
informacije o trenutnoj pjesmi
tijekom reprodukcije filma.
? : Ova tipka nije omogućena.
X (REC): Snima audio CD.
Tipke za upravljanje TV-om:
Pogledajte stranicu 64.
1
Početak
1 (POWER): Uključuje ili
isključuje uređaj.
14
Početak
Prednja ploča
1
Početak
a Utor za disk
>>Oprez
b Prozor zaslona
Predostrožnost kod upotrebe dodirnih tipki
c Senzor daljinskog upravljača
yy Koristite tipke na dodir s čistim i suhim
rukama.
- U vlažnoj okolini obrišite vlagu s tipki za
dodir prije uporabe.
d PORT. IN
e iPod/iPhone/iPad/USB priključak
f Tipke za rukovanje
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
(Function)
Mijenja izvor ulaza ili funkciju.
VOL. -/+
1 (POWER)
yy Ne pritišćite tipke na dodir prejako da biste
ih natjerali da rade.
- Ako ih pritisnete prejako, to može oštetiti
osjetilo tipki na dodir.
yy Pritisnite tipku koju želite kako biste ispravno
pokrenuli odgovarajuću funkciju.
yy Pazite da na tipke na dodir ne prislonite
neki vodljivi materijal kao npr. predmet od
metala. To može dovesti do nepravilnog
rada.
Početak
15
Zadnja ploča
1
Početak
a Električni kabel za izmjenični napon
f AUX (L/R) INPUT
b Konektori zvučnika
g LAN priključak
c Ventilator za hlađenje
h HDMI IN 1/2
d OPTICAL IN
i HDMI OUT TO TV
e Antenski priključak
j VIDEO OUT
C
A
G
F
Spajanje
16
A
A
A
Postavljanje sustava.
Spajanje
B
C
A
yy Prije upotrebe subwoofera uklonite vinilnu
zaštitu.
G
F
C
A
A
GB
A
A
A
E
E
A
E
A
A
D
A
E
A ABCD E F G
lijevi zvučnik (L)/
A A Prednji
BCD
EE F G
AD E
desni
zvučnik (R):
C
F G
A A B Prednji
E
A
Prednje zvučnike postavite sa strane monitora ili
zaslona i što je više moguće u ravnini s površinom
zaslona.
E
zvučnik:
A AA
B C Srednji
D E F
G
Srednji zvučnik postavite iznad ili ispod monitora ili
zaslona.
A A B C D Surround
E F G lijevi zvučnik (L)/
desni zvučnik (R):
F G
A B C D E Surround
A
>>Oprez
yy Pazite da djeca ne guraju svoje ruke ili
predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika: Otvor na kućištu zvučnika
za bogat zvuk basa (prilog).
yy Zvučnici sadrže magnetske dijelove što
može uzrokovati nepravilnosti u prikazu boja
na CRT-u TV zaslonu ili zaslonu PC monitora.
Molimo koristite zvučnike na udaljenosti od
TV zaslona ili zaslona PC monitora.
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
A
E
Sljedeća slika prikazuje primjer raspoređivanja
sustava. Napominjemo
A da se slike u ovom
D
priručniku razlikuju
od stvarnog uređaja i služe
yy Stavite srednji zvučnik na sigurnu udaljenost
samo kao primjer.
od dosega djece.
Za najbolji mogući surround zvuk, svi zvučnici
U protivnom bi posljedice mogle biti pad
izuzev subwoofera trebaju se postaviti na istu
zvučnika, osobne ozljede i/ili oštećenja
udaljenost od mjesta slušanja (A). A B C D E F G
imovine.
2
B
A
A
Ove zvučnike postavite iza vašeg mjesta slušanja i
E
lagano ih okrenite prema unutra.
B C D E F Subwoofer:
G
Položaj subwoofera nije kritičan, jer duboki bas
tonovi nisu jako usmjerivi. Bolje je staviti subwoofer
u blizinu prednjih zvučnika. Zvučnik malo okrenite
prema sredini sobe kako biste smanjili odbijanja
zvuka od zidova.
C D E F G Uređaj
yy Ovaj proizvod je posebno razvijen kako bi
proizvodio efekt 3D zvuka. Drugi zvučnici
možda neće normalno raditi kada se
priključe.
Spajanje
17
Priključivanje zvučnika
Priključivanje zvučnika na
svirač
Boja
konektora
Zvučnik
Položaj
Sivo
Straga-desno
Straga-desno
Plavo
Straga-lijevo
Straga-lijevo
Zelena
Sredina
Sredina
Narančasta
Subwoofer
Bilo koji prednji
položaj
Crvena
Naprijed desno
Naprijed desno
Bijela
Naprijed lijevo
Naprijed lijevo
2. Priključite kabel zvučnika na priključak na
zvučniku.
2
Spajanje
1. Priključite kablove zvučnika na player.
Priključak svakog zvučnika je označena bojom.
Koristite priključak koji bojom odgovara boji na
zvučniku. Kada kabel zvučnika priključujete na
player, gurnite konektor sve dok ne začujete klik.
18
Spajanje
Priključivanje na TV
Napravite jedno od sljedećih priključivanja, ovisno
o mogućnostima vaše postojeće opreme.
yy HDMI priključivanje (stranica 18)
yy Video priključivanje (stranica 20)
,,Napomena
2
Spajanje
yy Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju
želite priključiti, postoje razni načini na koje
možete priključiti vaš player. Koristite samo
jedno od priključivanja opisanih u ovom
priručniku.
HDMI priključivanje
Ako koristite HDMI TV ili monitor, možete ga
priključiti na ovaj player koristeći HDMI kabel (tip A,
High Speed HDMI™ kabel s Ethernetom). Priključite
HDMI priključak na playeru na HDMI priključak na
HDMI kompatibilnom TV-u ili monitoru.
Zadnja strana uređaja
yy Molimo pogledajte priručnike za vaš TV,
stereo sustav ili drugu opremu, ako je
potrebno, kako biste napravili najbolje
priključivanje.
yy Pazite da svirač bude izravno priključen na
TV. Podesite TV na pravilan kanal za video
ulaz.
TV
HDMI
kabel
yy Ne priključujte vaš player preko vašeg video
rekordera. Sistem za zaštitu od kopiranja bi
mogao izobličiti DVD sliku.
Postavite TV izvor za HDMI (pogledajte TV priručnik
za vlasnika).
Dodatne informacije za HDMI
yy Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj
obratite pažnju na sljedeće:
-- Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj
player. Sljedeće, uključite HDMI/DVI uređaj i
ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a
zatim uključite ovaj player.
-- Video ulaz za priključeni uređaj je ispravno
postavljen za ovaj uređaj.
-- Priključeni uređaj je kompatibilan s 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video
ulazom.
yy Svi HDCP kompatibilni DVI uređaji neće raditi s
ovim player-om.
-- Slika se neće ispravno prikazati s ne-HDCP
uređajem.
Spajanje
,,Napomena
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća
playerov audio izlaz, audio zvuk na HDMI
uređaju može biti izobličen ili možda neće
biti zvuka.
yy Kada upotrebljavate HDMI priključivanje,
možete mijenjati rezoluciju za HDMI izlaz.
(Pogledajte “Podešavanje rezolucije” na
stranici 20.)
yy Mijenjanje rezolucije kada je priključivanje
već napravljeno može dovesti do
nepravilnosti u radu. Kako biste riješili
problem isključite player i ponovo ga
uključite.
yy Kada HDMI priključivanje s HDCP nije
verificirano, TV zaslon će se zacrniti. U tom
slučaju, provjerite HDMI priključivanje ili
iskopčajte HDMI kabel.
yy Ako se na ekranu vide smetnje ili linije,
molimo provjerite HDMI kabel (dužina je
općenito ograničena na 4,5 m).
Što je SIMPLINK?
Nekim funkcijama ovog uređaja može se upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV-a, kada su uređaj i
LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI
priključivanja.
Funkcije kojima može upravljati daljinski upravljač
LG TV-a; reprodukcija, pauza, skeniranje, preskakanje,
stop, isključivanje i sl..
Pogledajte TV priručnik za vlasnika za detalje o
SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima dolje prikazani
logotip.
,,Napomena
Ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije, neke
se SIMPLINK operacije mogu razlikovati od
onog što biste željeli ili možda neće raditi.
ARC (Audio Return Channel)
funkcija
ARC funkcija omogućuje da TV koji podržava HDMI
šalje audio signal na HDMI OUT ovog uređaja.
Za korištenje ove funkcije:
-- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju
i HDMI-CEC i ARC mora biti Uključeno.
-- Načini postavljanja HDMI-CEC i ARC mogu
se razlikovati ovisno o TV-u. Za detalje o ARC
funkciji, pogledajte TV priručnik.
-- Morate koristiti HDMI kabel (tip A, High Speed
HDMI™ kabel s Ethernetom).
-- Morate se povezati s HDMI IN koji podržava ARC
funkciju koristeći HDMI OUT na tom uređaju.
-- Možete povezati samo jedno kućno kino na TV
kompatibilan s ARC-om.
2
Spajanje
yy Odaberite vrstu video izlaza s HDMI OUT
priključka koristeći [HDMI postavke boje]
opciju u [Postavke] izborniku (pogledajte
stranicu 33).
19
20 Spajanje
2
Video priključivanje
Podešavanje rezolucije
Priključite VIDEO OUT priključak na playeru na
odgovarajući video ulazni priključak na TV-u
pomoću video kabela. Preko zvučnika sustava
možete čuti zvuk.
Player omogućuje biranje nekoliko izlaznih
rezolucija za HDMI priključke. Rezoluciju možete
promijeniti pomoću [Postavke] izbornika.
Zadnja strana
uređaja
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Koristite A/D za odabir [Postavke], a zatim
pritisnite ENTER (b).
Pojavit će se [Postavke] izbornik.
Spajanje
3. Koristite W/S kako biste odabrali [ZASLON]
opciju, a zatim pritisnite D kako biste prešli na
drugu razinu.
4. Koristite W/S kako biste odabrali [Rezolucija]
opciju, a zatim pritisnite ENTER (b) kako biste
prešli na treću razinu.
Video kabel
TV
5. Koristite W/S kako biste odabrali željenu
rezoluciju, a zatim pritisnite ENTER (b) kako
biste potvrdili odabir.
Spajanje
,,Napomena
yy Ako vaš TV ne prihvaća rezoluciju koju ste
postavili na playeru, rezoluciju možete
postaviti na 576p na sljedeći način:
21
Priključivanje antene
Priključite isporučenu antenu za slušanje radija.
1. Pritisnite HOME ( ) za prelazak na
izbornik HOME.
2 Pritisnite Z (STOP) dulje od 5 sekundi.
yy Kada postavite rezlučivost na 576i sa HDMI
priključkom, prava razlučivost je postavljena
na 576p.
2
yy Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne
prihvaća, prikazat će se poruka upozorenja.
Ako nakon mijenjanja rezolucije ne vidite
zaslon, molimo pričekajte 20 sekundi
i rezolucija će se automatski vratiti na
prethodno postavljenu rezoluciju.
yy Brzina okvira za 1080p video izlaz se može
automatski postaviti na 24 Hz ili 50 Hz
ovisno o mogućnostima i preferencama
priključenog TV-a, a na osnovu izvorne
brzine okvira sadržaja na BD-ROM disku.
yy Rezolucija VIDEO OUT priključka je uvijek
576i rezolucija.
Spajanje
yy Ako ručno odredite rezoluciju, a zatim na TV
priključite HDMI priključak, a vaš ga TV ne
prihvaća, postavka za rezoluciju se postavlja
na [Auto].
Zadnja strana uređaja
,,Napomena
Nakon priključivanja FM žičane antene, držite
antenu što je više moguće u vodoravnom
položaju. Pazite da potpuno razvučete FM
žičanu antenu.
22 Spajanje
Priključivanje vanjskog
uređaja
AUX priključivanje
Možete uživati u zvuku iz vanjske komponente kroz
zvučnike ovog sustava.
2
Spajanje
Analogne audio izlazne priključke na vašoj
komponenti spojite na AUX L/R (INPUT) priključke
na uređaju. A zatim odaberite [AUX] opciju
pritiskom na tipku FUNCTION i ENTER (b).
PORT. IN priključivanje
Možete uživati u zvuku s prijenosnog svirača preko
zvučnika ovog sustava.
Spojite slušalice (ili line out) priključak na prijenosni
audio svirač u PORT.IN utičnicu ovoga uređaja. A
zatim odaberite [PORTABLE] opciju pritiskom na
tipku FUNCTION i ENTER (b).
Također možete koristiti F (Function) tipku na
prednjoj ploči za odabir ulaza.
Također možete koristiti F (Function) tipku na
prednjoj ploči za odabir ulaza.
Zadnja strana uređaja
MP3 svirač, itd...
Crvena
Bijela
Na priključke audio izlaza
svoje komponente (TV, VCR,
itd.)
Spajanje 23
OPTICAL IN priključak
HDMI IN 1/2 priključivanje
Možete uživati u zvuku iz vaše komponente s
digitalnom optičkom vezom kroz zvučnike ovog
sustava.
Možete uživati u slikama i zvuku iz vaše
komponente kroz ovu vezu.
Spojite priključak optičkog izlaza svoje komponente
na OPTICAL IN priključak na uređaju. A zatim
odaberite [OPTICAL] opciju pritiskom na tipku
FUNCTION i ENTER (b). Ili pritisnite OPTICAL za
izravan odabir.
Priključite HDMI OUT priključak na vašoj
komponenti na HDMI IN 1 ili 2 priključak na ovome
uređaju. A zatim odaberite [HDMI IN 1/2] opciju
pritiskom na tipku FUNCTION i ENTER (b).
Također možete koristiti F (Function) tipku na
prednjoj ploči za odabir ulaza.
Zadnja strana
uređaja
Zadnja strana
uređaja
Na priključak za digitalni
optički izlaz na vašoj
komponenti
Na HDMI OUT
priključak na vašoj
komponenti (settop kutija, digitalni
satelitski prijemnik,
uređaj za video
igrice i sl.)
,,Napomena
yy Ne možete promijeniti razlučivost videa u
HDMI IN 1/2 načinu rada. Promijenite video
rezoluciju priključene komponente.
yy Ako izlazni video signal nije normalan kada
se vaše računalo priključi na HDMI IN 1/2
priključak, promijenite razlučivost na vašem
računalu na 576p, 720p, 1080i ili 1080p.
yy Video signal s HDMI ulaza ne može se
prosljeđivati s komponentnih ili kompozitnih
video izlaza.
yy Svirač prosljeđuje audio s HDMI ulaza prema
oba HDMI izlaza i prema zvučnicima uređaja.
2
Spajanje
Također možete koristiti F (Function) tipku na
prednjoj ploči za odabir ulaza.
24 Spajanje
Priključivanje na vašu
kućnu mrežu
2
Spajanje
Uređaj za reprodukciju se može priključiti na lokalnu
mrežu (LAN) preko LAN priključka na zadnjoj ploči
ili unutarnjeg bežičnog modula.
Priključivanjem uređaja na širokopojasnu kućnu
mrežu dobit ćete pristup uslugama kao što je
ažuriranje softvera, BD-Live interakcija i on-line
uslugama.
Kabelsko priključivanje na
mrežu
Širokopojasna
usluga
Ruter
Korištenje kabelske mreže pruža najbolje
performanse, zato što su uređaji izravno priključeni
na mrežu i nisu izloženi smetnjama uslijed
interferencija frekvencija.
Molimo pogledajte dokumentaciju za vaš mrežni
uređaj za daljnje upute.
Priključite LAN priključak na playeru na odgovarajući
priključak na vašem modemu ili ruteru pomoću
komercijalno dostupnog LAN ili Ethernet kabla.
Poslužitelji s certifikatom
organizacije DLNA
,,Napomena
yy Kod ukapčanja ili iskapčanja LAN kabla,
držite kabel za konektor. Kod iskapčanja, ne
potežite LAN kabel već iskopčajte konektor
pritiskom na plastičnu polugicu.
yy Ne priključujte telefonski kabel na LAN
priključak.
yy S obzirom da postoje brojne konfiguracije
priljučivanja, molimo slijedite specifikacije
pružatelja vaše internet usluge.
yy Ako želite pristupiti sadržaju na računalu ili
na DLNA serverima, player se mora priključiti
preko rutera na istu lokalnu mrežu kao i
računalo i serveri.
yy Da biste računalo postavili kao DLNA
poslužitelj, na njega instalirajte priloženi
softver Nero MediaHome 4. (pogledajte
stranicu 67)
Zadnja strana uređaja
Spajanje 25
Podešavanje kabelske mreže
Napredne postavke
Ako na lokalnoj mreži (LAN), preko kabelskog
priključivanja postoji DHCP server, player će
automatski dobiti IP adresu. Nakon ostvarenja
fizičkog priključivanja, mali broj kućnih mreža može
zahtijevati podešavanje mrežnih postavki playera.
Podesite mrežne postavke [MREŽA] na sljedeći
način.
Želite li ručno postaviti postavke mreže, upotrijebite
tipke W/S za odabir stavke [Napredne postavke]
u izborniku [Mrežne postavke i pritisnite tipku
ENTER (b).
1. Upotrijebite W/S za odabir stavke [Kabelsko] i
pritisnite tipku ENTER (b).
2
Priprema
Spajanje
Prije postavljanja kabelske mreže, potrebno
je priključivanje na širokopojasni internet na
vašoj kućnoj mreži.
1. Odaberite [Postavke priključivanja] opciju u
[Postavke] izborniku, a zatim pritisnite ENTER
(b).
2. Pročitajte pripreme za postavljanje mreže pa
pritisnite tipku ENTER (b) dok je označena
stavka [Start].
Mreža će se automatski povezati s jedinicom.
2. Koristite W/S/A/D za odabir IP modusa,
[Dinamik] ili [Statik].
Normalno odaberite [Dinamik] za automtsko
dodijeljivanje IP adrese.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera, a vi želite
ručno postaviti IP adresu, odaberite [Statik],
a zatim postavite [IP adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] koristeći
W/S/A/D i brojčane tipke. Ako tijekom
unošenja brojeva pogriješite, pritisnite CLEAR
za brisanje jače osvijetljenih dijelova.
3. Odaberite [Sljedeće] i pritisnite ENTER (b) za
primjenu mrežnih postavki.
Na zaslonu se prikazuje status mrežne veze.
4. Za dovršetak postavki žičane mreže pritisnite
tipku ENTER (b) dok je označena stavka
[Zatvori].
26 Spajanje
Bežično priključivanje na
mrežu
Druga mogućnost priključivanja je korištenje točke
pristupa ili bežičnog usmjernika. Konfiguracija
mreže i način priključivanja se mogu razlikovati
ovisno o korištenoj opremi i mrežnom okruženju.
Podešavanje bežične mreže
Za bežično priključivanje na mrežu, player je
potrebno podesiti za mrežnu komunikaciju. To
se podešavanje može urediti preko [Postavke]
izbornika. Podesite mrežne postavke [MREŽA] na
sljedeći način. Prije priključivanja playera na mrežu
potrebno je podesiti točku pristupa ili bežični ruter.
Priprema
2
Spajanje
Prije postavljanje bežične mreže, potrebno je
učiniti sljedeće:
-- P
­ riključite širokopojasni internet na bežičnu
kućnu mrežu.
Bežična
komunikacija
-- Postavite točku pristupa ili bežični ruter.
-- Pazite na SSID i sigurnosni kod mreže.
Poslužitelji s certifikatom
organizacije DLNA
Pristupna točka ili
Bežični usmjernik
1. Odaberite [Postavke priključivanja] opciju u
[Postavke] izborniku i pritisnite ENTER (b).
2. Pročitajte pripreme za postavljanje mreže pa
pritisnite tipku ENTER (b) dok je označena
stavka [Start].
Širokopojasna
usluga
Pogledajte upute za podešavanje koje idu uz točku
pristupa ili bežični usmjernik za detaljne korake
priključivanja i mrežne postavke.
Za ostvarenje najboljih performansi, uvijek je
najbolje izravno kabelsko priključivanje uređaja za
reprodukciju na usmjernik ili kabelski/DSL modem
vaše kućne mreže
Ako se odlučite za bežičnu opciju, ne zaboravite
da na rad uređaj ponekad mogu utjecati drugi
elektronički uređaji u kući.
Ako žičana mreža nije povezana s jedinicom, na
zaslonu se prikazuju sve dostupne mreže.
3. Tipkama W/S odaberite željeni SSID bežične
mreže i pritisnite tipku ENTER (b).
Ako je vaša pristupna točka zaštićena, po
potrebi morate unijeti sigurnosni kod.
Spajanje 27
Napredne postavke
Želite li ručno postaviti postavke mreže, upotrijebite
tipke W/S za odabir stavke [Napredne postavke]
u izborniku [Mrežne postavke] i pritisnite tipku
ENTER (b).
,,Hinweis
1. Upotrijebite W/S za odabir stavke [Bežično], a
zatim pritisnite ENTER (b).
yy WEP sigurnosni modus obično ima 4
moguća ključa na točci pristupa ili bežičnom
internetu. Ako vaša točka pristupa ili
bežični ruter koriste WEP sigurnost, unesite
sigurnosni kod ključa “No.1” za priključivanje
na kućnu mrežu.
4. Koristite W/S/A/D za odabir IP modusa,
[Dinamik] ili [Statik].
Normalno odaberite [Dinamik] za automtsko
dodijeljivanje IP adrese.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera, a vi želite
ručno postaviti IP adresu, odaberite [Statik],
a zatim postavite [IP adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] koristeći
W/S/A/D i brojčane tipke. Ako tijekom
unošenja brojeva pogriješite, pritisnite CLEAR
za brisanje jače osvijetljenih dijelova.
5. Odaberite [Sljedeće] i pritisnite ENTER (b) za
primjenu mrežnih postavki.
Spajanje
yy Točka pristupa je uređaj koji omogućuje
bežično priključivanje na kućnu mrežu.
2
[Popis pristupnih točaka] - Player pretražuje
sve dostupne pristupne točke i bežične
usmjerivače i prikazuje ih kao popis.
[Naziv mreže (SSID)] – Vaša pristupna točka
možda neće emitirati naziv svoj mrežni naziv
(SSID). Putem računala provjerite postavke
pristupne točke pa ili postavite odašiljanje
SSID-a s pristupne točke ili ručno unesite naziv
mreže u stavci [Naziv mreže (SSID)].
[PBC] – Ako vaša pristupna točka ili bežični
usmjerivač podržavaju konfiguriranje pritiskom
tipke (eng. Push Button Configuration),
odaberite ovu opciju i pritisnite Push Button
na pristupnoj točki unutar 120 sekundi. Nije
potrebno znati naziv mreže (SSID) i sigurnosni
kod vaše pristupne točke.
[PIN] – Ako pristupna točka podržava metodu
konfiguriranja PIN kodom koja se zasniva na
WPS-u (zaštićenim postavkama bežične mreže),
odaberite ovu mogućnost i zapišite broj koda
sa zaslona. Zatim za spajanje unesite PIN broj na
izborniku postavki pristupne točke. Pogledajte
dokumentaciju za vaš mrežni uređaj.
2. Na zaslonu pratite upute za svaku metodu
povezivanja.
Na zaslonu se prikazuje status mrežne veze.
6. Odaberite [Zatvori] i pritisnite ENTER (b)
završetak priključivanja na mrežu.
,,Napomena
Za upotrebu mrežne veze s opcijama PBC i PIN,
sigurnost pristupne točke mora biti postavljena
na OPEN ili AES.
28 Spajanje
Napomene o priključivanju na mrežu:
yy Brojni problemi kod podešavanja priključivanja
na mrežu se često rješavaju resetiranjem rutera
ili modema. Nakon priključivanja playera na
kućnu mrežu, ruter ili modem brzo isključite
ili iskopčajte utikač uređaja iz utičnice. Zatim
uključite uređaj i /ili ukopčajte utikač uređaj
nazad u utičnicu.
2
Spajanje
yy Ovisno o pružatelju internet usluge (ISP), neki
uređaji koji mogu primati internet usluge mogu
biti ograničeni uslijed uvjeta same usluge. Za
detalje, kontaktirajte svoj ISP.
yy Naša kompanija ne snosi odgovornost za
nepravilnosti u radu playera i/ili funkcijama
internet priključivanja nastalim zbog
komunikacijskih grešaka/nepravilnosti povezanih
s vašim širokopojasnim internet priključkom, ili
drugom priključenom opremom.
yy Funkcije BD-ROM diskova, omogućene preko
funkcije Internet priključivanja nisu stvorene ili
omogućene od strane naše kompanije i naša
kompanija ne snosi odgovornost za njihovu
funkcionalnost i neprestanu dostupnost. Neki
materijali povezani s diskom koji su dostupni
preko internet priključka možda neće biti
kompatibilni s ovim playerom. Ako imate
pitanja o takvo sadržaju, molimo kontaktirajte
proizvođača diska.
yy Neki internet sadržaji mogu zahtijevati veću
brzinu širokopojasnog priključivanja.
yy Čak i ako je player pravilno konfiguriran, neki
internet sadržaji možda neće pravilno raditi
uslijed zagušenja prometa na mreži, ili kvalitete
vaše internet usluge, ili problema na strani
pružatelja sadržaja.
yy Neke operacije internet priključivanja možda
neće biti moguće uslijed određenih ograničenja
koje je postavio pružatelj internet usluge (ISP)
koji vam isporučuje uslugu vašeg širokopojasnog
internet priključivanja.
yy Odgovorni ste za sve račune koje obračunava ISP,
uključujući, bez ograničenja, naplatu priključka.
yy Potreban je 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN
priključak za kabelsko priključivanje na player.
Ako vam vaša internet usluga ne dopušta takvo
priključivanje, player nećete moći priključiti.
yy Za korištenje xDSL usluge potrebno je koristiti
ruter.
yy Za korištenje DSL usluge potrebno je koristiti
DSL modem, a za korištenje usluge kabelskog
modema potrebno je koristiti kabelski modem.
Ovisno o načinu pristupa i pretplatničkom
ugovoru s vašim poslužiteljem internet usluge
(ISP), možda nećete moći koristiti funkcije
priključivanja na internet u ovom playeru ili
ćete možda biti ograničeni na broj uređaja koje
istovremeno možete priključiti na mrežu. (Ako
vaš poslužitelj (ISP) ograničava pretplatu na
jedan uređaj, player se neće moći priključiti kada
je na mrežu već priključeno računalo.)
yy Korištenje “Router” možda neće biti dopušteno ili
njegova upotreba može biti ograničena ovisno
o uvjetima i ograničenjima koje postavlja vaš ISP
poslužitelj. Za pojedinosti izravno kontaktirajte
poslužitelja internet usluge.
yy Bežična mreža radi na radio frekvencijama 2.4
GHz, koje isto tako koriste kućni uređaji kao što
su bežični telefon, Bluetooth® uređaji, mikrovalna
pećica i među njima može doći do smetnji
interferencije signala.
yy Isključite svu nekorištenu mrežnu opremu na
svojoj kućnoj mreži. Neki uređaji mogu stvarati
zagušenje na mreži.
yy U svrhu boljeg prijenosa podataka, postavite
player što je moguće bliže točci pristupa.
yy U nekim slučajevima, postavljanje točke pristupa
ili bežičnog rutera najmanje 0,45 m iznad poda
može poboljšati prijem.
yy Ako je moguće, player postavite bliže točci
pristupa ili ga okrenite tako da između playera i
točke pristupa nema prepreka.
yy Kvaliteta prijema bežične mreže ovisi o brojnim
čimbenicima kao što su vrsta točke pristupa,
udaljenost između playera i točke pristupa i
položaju playera.
yy Točku pristupa i bežični ruter postavite u
Infrastructure modus. Ad-hoc modus nije
podržan.
Spajanje 29
Priključivanje USB
uređaja
Player može reproducirati filmske, glazbene i foto
datoteke spremljene na USB uređaju.
Reprodukcija sadržaja na USB
uređaju
yy USB uređaj se može koristiti za lokalno
spremanje kod gledanja BD-Live diskova s
internetom.
yy Uređaj može podržavati najviše 4 particije
na USB uređaju.
yy Ne vadite USB uređaj tijekom njegova rada
(reprodukcija i sl.).
yy USB Flash pogon koji zahtjeva instaliranje
dodatnog programa kad se priključi na
računalo se ne podržava.
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB1.1
i USB2.0.
Kada priključite USB uređaj, u HOME izborniku,
player automatski reproducira glazbene datoteke
koje se nalaze u memoriji USB uređaja. Ako USB
uređaj sadrži datoteke različitih vrsta, prikazat će se
izbornik za odabir vrste datoteke.
Vrijeme učitavanja datoteke može ovisiti broju
i sadržaju datoteka spremljenih na USB uređaj.
Pritisnite ENTER (b) kada je odabrano [Poništi] za
zaustavljanje učitavanja.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
A/D, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite [USB] opciju koristeći W/S, a zatim
pritisnite ENTER (b).
5. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/D,
a zatim pritisnite PLAY ili ENTER (b) za
reprodukciju datoteke.
6. Pažljivo izvadite USB uređaj.
yy Reproducirati se mogu filmske, glazbene i
foto datoteke. Pojedinosti za reprodukciju
pojedine vrste datoteka potražite na
odgovarajućim stranicama.
yy Preporučuje se redovita izrada sigurnosnih
kopija kako bi se spriječio gubitak podataka.
yy Ako koristite USB produžni kabel, USB HUB
ili USB čitač za kartice, USB uređaj se možda
neće prepoznati.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom
uređaju.
yy Digitalna kamera i mobilni telefon nisu
podržani.
yy USB priključak uređaja se ne može
priključiti na računalo. Uređaj se ne može
upotrebljavati kao uređaj za pohranu
podataka.
2
Spajanje
1. Gurnite USB uređaj u USB priključak dok ne
sjedne na svoje mjesto.
,,Napomena
yy Player podržava USB flash memoriju/vanjski
HDD formatirane u FAT16, FAT32 i NTFS kod
pristupa datotekama (glazba, foto, film).
Međutim, za BD-Live i snimanje Audio CDa, podržavaju se samo FAT16 i FAT32 formati.
Kada koristite BD-Live i snimanje Audio
CD-a koristite USB flash memoriju/vanjski
HDD formata FAT16 ili FAT32.
30 Postavke sustava
Postavke
Početne postavke
5. Koristite W/S/A/D za odabir IP modusa,
[Dinamik] ili [Statik].
Normalno odaberite [Dinamik] za automtsko
dodijeljivanje IP adrese.
Pri prvom uključivanju jedinice na zaslonu se
pojavljuje čarobnjak za početno postavljanje. U
čarobnjaku za početno postavljanje namjestite jezik
prikaza, postavke mreže i postavke zvučnika.
1. Pritisnite tipku 1 (POWER).
Na zaslonu se pojavljuje čarobnjak za početno
postavljanje.
3
2. Tipkama W/S/A/D odaberite jezik prikaza i
pritisnite tipku ENTER (b).
6. Odaberite [Sljedeće] i pritisnite ENTER (b) za
primjenu mrežnih postavki.
Postavke sustava
Na zaslonu se prikazuje status mrežne veze.
3. Pročitajte i provedite pripreme za postavljanje
mreže pa pritisnite tipku ENTER (b) dok je
označena stavka [Start].
Pojedinosti o postavljanju mreže potražite pod
naslovom „Spajanje na kućnu mrežu“ na 24.
stranici.
7. Odaberite [Sljedeće], zatim pritisnite ENTER (b).
8. Pritisnite ENTER (b) za potvrdu signala testnog
tona zvučnika.
Ako je spojena žičana mreža, postavljanje
mrežne veze dovršit će se automatski.
4. Na zaslonu se prikazuju sve dostupne mreže.
Tipkama W/S odaberite stavku [Kabelska
mreža] ili željeni SSID bežične mreže i pritisnite
tipku ENTER (b).
Ako je vaša pristupna točka zaštićena, po
potrebi morate unijeti sigurnosni kod.
Nakon provjere signala testnog tona, pritisnite
ENTER (b) dok je označen [Stop].
Odaberite [Sljedeće], zatim pritisnite ENTER (b).
Postavke sustava
9. Provjerite sve postavke koje ste podesili u
prethodnim koracima.
31
Podešavanje postavki
U [Postavke] izborniku možete mijenjati postavke
playera.
1. Pritisnite HOME ( ).
Za dovršetak početnog postavljanja pritisnite
tipku ENTER (b) dok je označena stavka [Završi].
Trebate li promijeniti neke postavke, tipkama
A/D odaberite stavku [Prethodno] i pritisnite
tipku ENTER (b).
2. Koristite A/D za odabir [Postavke], a zatim
pritisnite ENTER (b). Pojavit će se izbornik za
početna podešavanja [Postavke].
3
4. Koristite W/S za odabir druge opcije, a zatim
pritisnite ENTER (b) za prelaz na treću razinu.
5. Koristite W/S za odabir željene postavke, i
pritisnite ENTER (b) za potvrdu svog odabira.
Postavke sustava
3. Koristite W/S za odabir prve opcije, a zatim
pritisnite D za prijelaz na drugu razinu.
32 Postavke sustava
[ZASLON] izbornik
Rezolucija
Omjer TV slike
Postavlja rezoluciju izlaza za HDMI video signal.
Pogledajte stranice 20 za detalje o postavkama za
rezoluciju.
Odaberite omjer TV izgleda u skladu s vašim TV-om.
[4:3 Kvadrat]
Odaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.
Prikazuje kazališne slike s maskiranim prugama
iznad i ispod slike.
[4:3 Pan sken]
Odaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.
Prikazuje obrezanu sliku kako bi se uklopila u
TV zaslon. Obje strane slike su odrezane.
[Auto]
Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV
koji pruža informaciju o zaslonu (EDID), tada
se automatski odabire rezolucija koja najviše
odgovara priključenom TV-u.
[1080p]
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog
videa.
3
[16:9 Original]
[1080i]
Postavke sustava
Odaberite kada je priključen 16:9 široki TV. Slika
4:3 se prikazuje u izvornom 4:3 omjeru prikaza,
tako da se na lijevoj i desno strani prikazuju crni
rubovi.
[720p]
[16:9 Puni]
Odaberite kada je priključen 16:9 široki TV.
4:3 slika se podešava vodoravno (linearno
proporcionalno) kako bi slika popunila cijeli
zaslon.
,,Napomena
[4:3 Kvadrat] i [4:3 Pan sken] opcije ne možete
odabrati kada je rezolucija postavljena na više
od 720p.
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija interlaced videa.
Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog
videa.
[576p]
Prosljeđuje na izlaz 576 linija progresivnog
videa.
[576i]
Prosljeđuje na izlaz 576 linija interlaced videa.
1080p tip zaslona
Kada je rezolucija postavljena na 1080p, odaberite
[24 Hz] za dobru prezentaciju filmskog materijala
(1080p/24 Hz) s HDMI-opremljenim zaslonom
kompatibilnim s 1080p/24 Hz ulazom.
,,Napomena
yy Kada odaberete [24 Hz], kod prebacivanja
između videa i filmskog materijala može
doći do nekih smetnji na slici. U tom slučaju
odaberite [50 Hz].
yy Čak i kad je [1080p tip zaslona] postavljen
na [24Hz], ako vaš TV nije kompatibilan s
1080/24p, stvarna frekvencija video izlaza bit
će 50 Hz kako bi odgovarala formatu video
izvora.
Postavke sustava 33
HDMI postavke boje
[JEZIK] izbornik
Odaberite vrstu izlaza s HDMI OUT priključka. Za
ovu postavku, molimo pogledajte priručnik za vaš
zaslonski uređaj.
Izbornik zaslona
[YCbCr]
Odaberite kada se priključujete zaslon s HDMI
priključkom.
[RGB]
Odaberite kada se priključujete zaslon s DVI
priključkom.
3D modus
[Isključeno]
Reprodukcija Blu-ray 3D diska će imati izlaz za
2D modus kao normalna reprodukcija BD-ROM
diska.
[Uključeno]
Reprodukcija Blu-ray 3D diska će imati izlaz kao
3D modus.
Pozadinska slika
Mijenja pozadinu početnog zaslona.
Vodič kroz glavni izbornik
Ova funkcija vam omogućava da prikazujete ili
brišete balončiće vodiča u glavnom izborniku.
Za prikazivanje vodiča, postavite ovu opciju na
[Uključeno].
Izbornik diska/Audio diska/Titl diska
Odaberite svoj jezik za audio snimke (disk audio),
titlove i disk izbornik.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik na kojem je
snimljen disk.
[Drugo]
Pritisnite ENTER (b) za odabir drugog jezika.
Koristite brojčane tipke, a zatim pritisnite ENTER
(b) za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog
broja prema popisu kodova jezika na stranici
70.
[Isključeno] (Samo disk titl)
Isključite titl.
,,Napomena
Ovisno o disku, vaše postavke za jezik možda
neće raditi.
3
Postavke sustava
Odaberite vrstu modusa za izlaz za reprodukciju
Blu-ray 3D diska.
Odaberite jezik za [Postavke] izbornik i prikaz nazaslonu.
34 Postavke sustava
[AUDIO] izbornik
Speaker Setup
Svaki disk ima brojne opcije za audio izlaz. Postavite
Audio opcije na playeru u skladu s vrstom audio
sustava koji koristite.
Za postizanje najboljega mogućeg zvuka, koristite
zaslon za podešavanje zvučnika kako biste odredili
glasnoću priključenih zvučnika i njihovu udaljenost
od mjesta slušanja. Koristite test za podešavanje
glasnoće zvučnika na istu jačinu.
,,Napomena
S obzirom da brojni čimbenici utječu na vrstu
audio izlaza, za detalje pogledajte „Specifikacije
Audio izlaza“ na stranicama 74.
Digitalni izlaz
[PCM Stereo] (Samo HDMI)
3
Postavke sustava
Odaberite kada priključak HDMI OUT uređaja
priključite na uređaj s dvokanalnim digitalnim
stereodekoderom.
[Speaker]
[PCM Multi-Ch] (Samo HDMI)
Odaberite zvučnik koji želite podešavati.
Odaberite kada HDMI OUT priključak uređaja
priključite na uređaj s više-kanalnim digitalnim
dekoderom.
[Volume]
[DTS Re-Encode] (Samo HDMI)
Odaberite kada priključak HDMI OUT uređaja
priključite na uređaj s DTS dekoderom.
[BitStream] (Samo HDMI)
Odaberite kada priključak HDMI OUT uređaja
priključite na uređaj s LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS i DTS-HD
dekoderom.
,,Napomena
yy Kada je [Digitalni izlaz] opcija postavljena na
[PCM Multi-Ch], audio na izlazu može biti
PCM Stereo ako HDMI uređaj s EDID-om nije
detektirao PCM Multi-Ch informaciju.
yy Ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena
na [DTS re-encode], DTS Re-encode audio
se šalje na izlaz za BD-ROM diskove sa
sekundarnim audiom, a originalni audio
se šalje na izlaz za druge diskove (kao
[BitStream]).
yy Ova postavka nije dostupna za ulazni signal
s vanjskog uređaja.
Podesite glasnoću svakog zvučnika.
[Distance]
Podesite udaljenost između svakog zvučnika i
mjesta slušanja.
[Test/ Stop test tone]
Zvučnici će emitirati testni ton.
[OK]
Potvrđuje postavke.
[Cancel]
Poništava postavku.
Postavke sustava 35
HD AV Sync
Digitalni TV ponekad može imati kašnjenja između
slike i zvuka. Ukoliko se to dogodi, kašnjenje možete
kompenzirati određujući postavku kašnjenja zvuka
tako da zvuk ‘čeka’ dolazak slike: to se zove HD AV
Sync. Koristite W S za pomicanje gore i dolje kroz
trajanje odgode koju možete postaviti na vrijednost
između 0 i 300 ms.
3
Pomoću ove funkcije možete slušati zvuk filma na
manjoj glasnoći, a da ne gubite jasnoću zvuka.
[Isključeno]
Isključuje tu funkciju.
[Uključeno]
Komprimira dinamični opseg za Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaz.
[Auto]
Dinamični opseg za Dolby TrueHD audio izlaz
se određuje sam po sebi.
Dinamični opseg za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus radi isto kao u [Uključeno] modusu.
,,Napomena
DRC postavka se može promijeniti samo
kada disk nije umetnut ili se uređaj nalazi u
potpunom stop modusu.
Postavke sustava
DRC (Kontrola dinamičnog opsega
-Dynamic Range Control)
36 Postavke sustava
[ZAKLJUČAJ] izbornik
DVD ocjena
[ZAKLJUČAJ] postavke utječu samo na BD-ROM i
DVD reprodukciju.
Blokira reprodukciju ocijenjenog DVD-a na osnovu
sadržaja. (Svi diskovi nisu ocijenjeni.)
Za pristup u [ZAKLJUČAJ] postavke, morate unijeti
4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami postavili.
Ako još niste unijeli lozinku, poruka će vas
obavjestiti da to učinite. Unesite dvaput
4-znamenkastu lozinku i pritisnite ENTER (b) za
kreiranje nove lozinke.
Lozinka
Možete kreirati ili promijeniti lozinku.
3
[Nijedno]
Postavke sustava
Unesite dva puta 4-znamenkastu lozinku i
pritisnite ENTER (b) za kreiranje nove lozinke.
[Promjeni]
Unesite trenutnu lozinku i pritisnite ENTER
(b). Unesite dva puta 4-znamenkastu lozinku i
pritisnite ENTER (b) za kreiranje nove lozinke.
Ako zaboravite lozinku
Ako zaboravite lozinku, možete je obrisati na
sljedeći način:
1. Izvadite disk koji bi mogao biti u playeru.
2. Odaberite [Lozinka] opciju u [Postavke]
izborniku.
3. Koristite brojčane tipke za unos „210499“.
Lozinka je obrisana.
,,Napomena
Ako pogriješite prije nego pritisnete ENTER
(b), pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu
lozinku.
[Ocjena 1-8]
Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja, a
ocjena (8) je najmanje ograničavajuća.
[Otključaj]
Ako odaberete [Otključaj], roditeljska kontrola
neće biti aktivna, i disk će se reproducirati u
cijelosti.
Blu-ray Disc ocjena
Postavlja starosno ograničenje za BD-ROM
reprodukciju. Koristite brojčane tipke za unos
starosne granice za BD-ROM gledanje.
[255]
Gledati se mogu svi BD-ROM.
[0-254]
Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a s
odgovarajućim ocjenama koje su na njima
snimljene.
,,Nota
[Blu-ray Disc ocjena] primjenjivat će se samo za
Blu-ray diskove koji sadrže Kontrolu naprednog
ocjenjivanja.
Kod zemlje
Unesite kod područja čiji se standardi koriste za
ocjenjivanje DVD video diska, prema popisu na
stranici 69.
Postavke sustava 37
[MREŽA] izbornik
[MREŽA] postavke se trebaju koristiti za ažuriranje
softvera, BD-Live i on-line usluge.
Postavke priključivanja
Ako je okruženje vaše kućne mreže pripremljeno za
priključivanje playera, player je potrebno podesiti
za kabelsko ili bežično priključivanje na mrežu.
(Pogledajte “Priključivanje na vašu kućnu mrežu” na
stranicama 24-28.)
Stanje priključivanja
BD-LIVE priključak
Internet pristup možete ograničiti kada se koristi
BD-Live funkcije.
[Dopušteno]
Internet pristup je dopušten za sve BD-Live
sadržaje.
[Dijelom dopušteno]
Internet pristup je dopušten samo za BD-Live
sadržaje koji imaju potvrde vlasnika sadržaja.
Internet pristup i AACS Online funkcije su
zabranjene za sve BD-Live sadržaje bez potvrde.
[Zabranjeno]
Internet pristup je zabranjen za sve BD-Live
sadržaje.
[Postavke države]
Odaberite svoje područje za prikazivanje
odgovarajućih usluga i sadržaja na značajkama
[Premium] i [LG Apps].
Naziv uređaja
Mrežni naziv možete unijeti pomoću virtualne
tipkovnice. Player će biti prepoznat prema nazivu
koji unesete na kućnoj mreži.
Izravni Wi-Fi
Ovaj uređaj ima certifikat kao Wi-Fi Direct™ uređaj.
Wi-Fi Direct™ je tehnologija za spajanje uređaja
jedan na drugi bez spajanja na pristupnu točku
ili usmjernik. Postavite ovu opciju na [Uključeno]
za uključivanje Wi-Fi Direct™ režima. Za spajanje
uređaja, pogledajte stranicu 42.
[DRUGO] izbornik
DivX® VOD
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format koji je
kreirao DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo
je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira
DivX video. Posjetite www. divx.com za više
informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših
datoteka u DivX video.
O DIVX VIDEU NA ZATHJEV: Ovaj DivX® ovlašteni
uređaj se mora registrirati kako bi mogao
reproducirati sadržaj DivX video na zahtjev (Video
on Demand (VOD)). Za dobivanje registracijskog
koda, potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za
podešavanje uređaja. Posjetite vod.divx.com za više
informacija kako dovršiti proces registriranja.
[Registriranje]
Prikazuje registracijski kod vašeg playera.
[Deregistriranje]
Deaktivira vaš player i prikazuje kod za
deaktiviranje.
,,Napomena
Sve videodatoteke preuzete s usluge DivX(R)
VOD pomoću registracijskog koda ovog
uređaja za reprodukciju se mogu reproducirati
samo na ovom uređaju
3
Postavke sustava
Ako želite provjeriti stanje mreže playera, odaberite
[Stanje priključivanja] opciju i pritisnite ENTER (b)
za provjeru da li je uspjelo priključivanje na mrežu i
internet.
Premium/LG Apps
38 Postavke sustava
Reprodukcija preko mreže
Ova funkcija vam omogućuje upravljanje
reprodukcijom sadržaja koji se učitava s DLNA
medijskog poslužitelja pomoću DLNA ovjerenog
pametnog telefona. Većina DLNA ovjerenih
pametnih telefona ima funkciju upravljanja
reproduciranim sadržajem na vašoj kućnoj mreži.
Postavite ovu opciju na [Uključeno] za dopuštenje
pametnom telefonu da upravlja s ovim uređajem.
Pogledajte upute za vaš DLNA ovjereni pametni
telefon ili program za detaljnije informacije.
,,Napomena
yy Uređaj i DLNA ovjereni pametni telefon
moraju biti priključeni na istu mrežu.
3
Postavke sustava
yy Za korištenje [Reprodukcija preko mreže]
funkcije koristeći DLNA ovjereni pametni
telefon, prije priključivanja na ovaj uređaj,
pritisnite HOME ( ) za prikaz izbornika.
Inicijalizacija
[Tvornički set]
Player možete resetirati na njegove izvorne
tvorničke postavke.
[Blu-ray obriši memor.]
Inicijalizira BD-Live sadržaje s priključene USB
memorije.
,,Napomena
Ako uređaj za reprodukciju resetirate na
njegove izvorne tvorničke postavke pomoću
opcije [Tvornički set], ponovno ćete morati
postaviti postavke za aktiviranje on-line usluga
i postavke za mrežu.
Softver
yy Tijekom upravljanja uređajem koristeći
[Reprodukcija preko mreže] funkciju,
daljinski upravljač možda neće raditi.
[Informacije]
yy Formati za datoteke koji su navedeni kao
omogućeni, na stranici 10, nisu uvijek podržani
u [Reprodukcija preko mreže] funkciji.
[Ažuriranje]
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Sofver možete ažurirati izravnim priključivanjem
uređaja na server za ažuriranje softvera
(pogledajte stranice 65-66).
Auto isključenje
Nota o odbijanju
Kada player ostavite u Stop stanju pet minuta,
aktivirat će se zaštita zaslona. Ako postavite ovu
mogućnost na [Uključeno], uređaj se automatski
isključuje u roku od 20 minuta od prikazivanja
čuvara zaslona. Postavite ovu opciju na [Isključeno]
kako bi se ostavila zaštita zaslona sve dok korisnik
ne bude koristio uređaj.
Pritisnite ENTER (b) da biste vidjeli obavijest o
odricanju od odgovornosti za mrežne usluge.
,,Napomena
Ovisno o funkciji, ova funkcija možda nije
dostupna.
Postavke sustava 39
Efekt zvuka
Postavljanje [Koris. EQ]
Možete odabrati odgovarajući način rada zvuka.
Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta dok se ne
pojavi željeni način rada na prednjoj ploči zaslona
ili TV zaslonu. Prikazane stavke ekvilizatora mogu se
razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.
[Prirod pl.]: Možete slušati prirodni zvučni efekt isti
kao i kod sustava 5,1 kanala.
[Prirodno]: Uživajte u prirodnom i ugodnom
zvuku.
1. Koristite W/S da biste odabrali željenu
frekvenciju.
[Zaobiđi]: Softver s više-kanalnim surround audio
signalima reproducira se onako kako je snimljen.
2. Koristite A/D da biste odabrali željenu razinu.
[Čisti glas]: Ovaj način rada čini jasnim zvuk glasa,
poboljšavajući kvalitetu zvuka glasa.
[Igre]: Možete uživati u dinamičnijem virtualnom
zvuku dok igrate video igrice.
[Noć]: Ova postavka vam pomaže kada gledate
filmove na maloj glasnoći, kasno noću.
[Up Scaler]: Kada slušate MP3 datoteke ili drugu
komprimiranu glazbu, možete poboljšati zvuk. Ovaj
način rada je samo za 2-kanalne izvore.
Odaberite [CANCEL] opciju, a zatim pritisnite tipku
ENTER (b) za poništavanje postavke.
Odaberite [RESET] opciju, a zatim pritisnite tipku
ENTER (b) za poništavanje svih podešavanja.
Efekt Sound Zoom
(4.1 CH ili 2.1 CH)
1. Pritisnite SOUND ZOOM.
[Glasnoća]: Poboljšava niske i visoke tonove.
[Koris. EQ]: Možete prilagoditi zvuk podizanjem ili
spuštanjem razine određene frekvencije.
3D zvučni efekt
Funkcija 3D Sound (zvuk) prosljeđuje zvuk ne samo
prema naprijed i prema nazad već i prema gore,
tako kreirajući širu zvučnu sliku kako bi mogli uživati
u snažnijem zvuku, kao što je surround zvuk u kinu.
[3D Glazba]: Ovaj modus proizvodi istaknuti
surround zvuk, pružajući vam, u vašem domu,
iskustvo slušanja glazbe kao u koncertnoj dvorani.
[3D Film]: Ovaj modus proizvodi istaknuti surround
zvuk, pružajući vam, u vašem domu, iskustvo
gledanja filma kao u kinu.
2. Za odabir željenog načina rada više puta
pritisnite tipku SOUND ZOOM.
[Auto] : Automatski prebacuje na optimalnu
razinu pojačanja zvuka za gledanje 3D sadržaja.
[Manual] : Prilikom gledanja 3D ili 2D sadržaja
možete prilagoditi razinu pojačanja zvuka
pomoću tipki W/S.
3
Postavke sustava
[Bas blast]: Pojačava zvučni efekt basa na
prednjem lijevom i desnom zvučniku i subwooferu.
40 Rad
Općenita reprodukcija
Reprodukcija diskova
erot
Uporaba izbornika [HOME]
1. Umetnite disk u utor za disk.
Glavni izbornik se pojavljuje kad pritisnete HOME
( ). Pomoću W/S/A/D odaberite kategoriju i
pritisnite ENTER (b).
Za većinu Audio CD-a, BD-ROM-a i DVD-ROM
diskova, reprodukcija započinje automatski.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
A/D, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite [Blu-ray Disc], [DVD], [VR] ili [Audio]
opciju pomoću W/S i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Funkcije za reprodukciju opisane u ovom
priručniku nisu uvijek moguće za sve
datoteke i medije. Neke funkcije mogu biti
onemogućene uslijed brojnih čimbenika.
k
4
Rad
,,Napomena
Ovisno o regiji, usluga [LG Apps] i funkcija
[Traži] možda neće biti dostupne u danom
trenutku. Usluga će možda postati dostupna
u tim regijama u nekom kasnijem trenutku
putem softverskog ažuriranja.
a [Glazba] - Reproducira audio sadržaj.
b [Film] - Reproducira video sadržaj.
c [Foto] - Reproducira foto sadržaj.
d
[Premium] - Prikazuje Premium Home
zaslon.
e [LG Apps] - Prikazuje zaslon [LG Apps].
f [Input] - Mijenja način ulaza.
yy Ovisno o BD-ROM naslovima, za pravilnu
reprodukciju će se možda zahtijevati
priključivanje USB uređaja.
yy Nefinalizirani diskovi DVD VR formata se
možda neće moći reproducirati na ovom
uređaju za reprodukciju.
yy Neki DVD-VR diskovi su napravljeni s CPRM
podacima pomoću DVD RECORDER. Ovaj
uređaj ne podržava tu vrstu diskova.
Reprodukcija datoteke na
disku/USB uređaju
yui
Player može reproducirati video, audio i foto
datoteke spremljene na disku ili USB uređaju.
g [Postavke] - Podešava postavke sustava.
1. Umetnite podatkovni disk u utor za disk ili
spojite USB uređaj.
[Traži] - Traženje internetskog sadržaja
h unosom ključne riječi u izbornik za
pretraživanje.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
A/D, a zatim pritisnite ENTER (b).
i [LG Apps] - Prikazuje zaslon [LG Apps].
4. Odaberite [Podaci] ili [USB] opciju koristeći
W/S, a zatim pritisnite ENTER (b).
[Favourite Apps] - Prečac prema
j
korisnikovim najdražim aplikacijama.
k
[Moje aplikacije] - Prikazuje zaslon [Moje
aplikacije].
5. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/D,
a zatim pritisnite d (PLAY) ili ENTER (b) za
reprodukciju datoteke.
Rad
41
Reprodukcija Blu-ray 3D diska
e
Uživanje u BD-LIVE funkciji
e
Player može reproducirati Blu-ray 3D diskove koji
sadrže različite prikaze za lijevo i desno oko.
Priprema
BD-ROM koji podržava BD-Live koji ima funkciju
proširenja mreže, vam omogućuje uživanje u više
funkcija kao što su preuzimanje novih filmskih
predstavljanja priključivanjem uređaja na internet.
Kako bi mogli reproducirati Blu-ray 3D naslov u
stereoskopskom 3D modusu, trebate:
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 24-28).
yy Provjerite ima li vaš TV 3D funkciju i HDMI
ulaz.
2. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB
priključak na prednjoj ploči.
yy Ako je potrebno koristite 3D naočale kako
biste gledali 3D realizam.
yy Provjerite je li BD-ROM naslov Blu-ray 3D
disk ili nije.
yy Spojite HDMI kabel (tipa A, Brzi HDMI™
kabel) između HDMI izlaza čitača i HDMI
ulaza TV-a.
2. Umetnite disk u utor za disk.
Automatski se pokreće reprodukcija.
3. Pogledajte priručnik za vlasnika za vaš 3D TV za
daljnje upute.
Za poboljšani 3D efekt možda ćete trebati
podesiti postavke za zaslon i fokus na TV
postavkama.
>>Oprez
yy Dugotrajno gledanje 3D sadržaja može
izazvati omamljenost i umor.
yy Gledanje filma u 3D modusu se ne
preporučuje nestabilnim osobama, djeci i
ženama u drugom stanju.
yy Ako tijekom gledanja 3D sadržaja osjetite
glavobolju, umor ili omamljenost izrazito
preporučujemo da prekinete reprodukciju i
odmorite se sve dok se ne osjetite dobro.
3. Pritisnite HOME ( ), i postavite [BD-LIVE
priključak] opciju na [Postavke] izbornik (stranica
37).
Ovisno o disku, BD-Live funkcija možda
neće raditi ako je [BD-LIVE priključak] opcija
postavljena na [Dijelom dopušteno].
4. Umetnite BD-ROM s BD-Live sadržajem.
Operacije se razlikuju ovisno o disku. Pogledajte
priručnik isporučen s diskom.
>>Oprez
Ne vadite priključeni USB uređaj dok se
preuzima sadržaj ili dok se Blu-ray disk nalazi
u utoru za disk. Takva radnja može oštetiti
priključeni USB uređaj i BD-Live funkcija možda
neće više pravilno raditi s oštećenim USB
uređajem. Ako je uslijed takve radnje došlo do
oštećenja USB uređaj, priključeni USB uređaj
možete formatirati na računalu i zatim ga
možete ponovo koristiti na playeru.
,,Napomena
yy Neki BD-Live sadržaji mogu na nekim
područjima imati ograničeni pristup, veće
prema odluci samog pružatelja internet
usluge.
yy Za učitavanje i uživanje u BD-Live sadržaju
može trebati nekoliko minuta.
4
Rad
1. Pritisnite HOME ( ) i postavite [3D modus]
opciju u [Postavke] izborniku na [Uključeno]
(stranica 33).
Za preuzimanje bonus sadržaja potreban je USB
uređaj za pohranu.
42 Rad
Reprodukcija datoteke na
mrežnom poslužitelju
yui
Veza Wi-Fi Direct™
Player putem kućne mreže može reproducirati
videozapise, audiozapise i fotografije koje se nalaze
na DLNA poslužitelju.
yui
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 24-28).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
A/D, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite DLNA medijski poslužitelj s popisa
pomoću W/S i pritisnite ENTER (b).
Povezivanje s Wi-Fi Direct™
certificiranim uređajem
Ovaj uređaj može reproducirati film, glazbu i
datoteke fotografije koje se nalaze na Wi-Fi Direct™
certificiranom uređaju. Tehnologija Wi-Fi Direct™
omogućuje izravno povezivanje s Wi-Fi Direct™
certificiranim uređajem bez povezivanja s mrežnim
uređajem kao što je pristupna točka.
1. Postavite [Izravni Wi-Fi] opciju na [Postavke]
izborniku na [Uključeno] (str. 37).
2. Pritisni HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] pomoću
A/D i pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite [Izravni Wi-Fi] pomoću W/S i
pritisnite ENTER (b).
4
Rad
Ako želite ponoviti pretraživanje medijskih
servera, pritisnite zelenu (G) tipku.
5. Odaberite datoteku pomoću W/S/A/D i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju datoteke.
,,Napomena
yy Zahtjevi u odnosu na datoteku su opisani na
stranici 10.
yy Mala sličica datoteka koje nije moguće
reproducirati može biti prikazana, ali se te
datoteke ne mogu reproducirati na ovom
uređaju.
5. Odaberite Wi-Fi Direct™ uređaj na popisu
pomoću W/S i pritisnite ENTER (b).
Doći će do automatskog povezivanja s Wi-Fi
Direct™.
yy Naziv datoteke podnaslova i filmske
datoteke trebaju biti istovjetni i moraju se
nalaziti u istoj mapi.
yy Na kvalitetu reprodukcije i rada može
utjecati stanje vaše kućne mreže.
yy Ovisno o okruženju svog računala možete
imati probleme s priključivanjem.
yy Da biste računalo postavili kao DLNA
poslužitelj, na njega instalirajte priloženi
softver Nero MediaHome 4. (pogledajte
stranicu 67)
Ako Wi-Fi Direct™ uređaj podržava PIN kod
metodu konfiguracije koja se temelji na WPS
(Wi-Fi Protected Setup), odaberite uređaj s
popisa i pritisnite žuti gumb (Y). Pribilježite PIN
broj koji gledate na zaslonu. Nakon toga unesite
PIN broj u izborniku za postavke uređaja koji
treba povezati.
Ako želite ponovno skenirati dostupni Wi-Fi
Direct™ uređaj, pritisnite zeleni gumb (G).
Rad 43
,,Napomena
Kada ovaj uređaj spajate s drugim uređajima
sa sučeljem Wi-Fi Direct™, metoda povezivanja
pomoću PIN-a nije dostupna.
6. Odaberite poslužitelja koji je zajednički koristio
povezani Wi-Fi Direct™ uređaj koristeći W/S
i pritisnite ENTER (b) za upravljanje
poslužiteljem.
Povezivanje s dostupnim Wi-Fi
Direct™ uređajima
yui
Pomoću Wi-Fi Direct™ funkcije, ovaj uređaj može
uspostaviti vezu s bilo kojim Wi-Fi uređajem.
1. Postavite [Izravni Wi-Fi] opciju na [Postavke]
izborniku na [Uključeno] (str. 37).
2. Pritisni HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] pomoću
A/D i pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite [Izravni Wi-Fi] pomoću W/S i
pritisnite ENTER (b).
Da biste odabrali poslužitelja s popisa uređaja,
datoteke ili mape moraju biti zajednički
korištene od DLNA poslužitelja od povezanog
Wi-Fi Direct™ uređaja.
,,Napomena
yy U svrhu boljeg prijenosa, stavite uređaj
u blizinu Wi-Fi Direct™ certificiranog
poslužitelja što je više moguće.
5. Pritisnite crveni gumb (R) za prikaz [SSID],
[Sigurnosne opcije] i [Kodiranje] uređaja za
reproduciranje.
yy Ovaj uređaj može istovremeno povezati
samo 1 uređaj. Višestruka veza nije moguća.
yy Ako pokušate povezati bežičnu mrežu dok
je uređaj povezan funkcijom Wi-Fi Direct™,
Wi-Fi Direct™ veza će biti prisilno prekinuta.
yy Ako su ovaj uređaj i Wi-Fi Direct™ uređaj
povezani s različitom lokalnom mrežom
(LAN), Wi-Fi Direct™ veza možda neće biti
dostupna.
yy Ako uređaj s certifikatom za Wi-Fi Direct™
nije u stanju pripravnosti za Wi-Fi Direct,
ovaj ga player ne može pronaći.
yy Ovaj proizvod ne može se spojiti na WiFi direct™ uređaj koji je načinu rada Group
Owner.
6. Kao što je prikazano na točki 5 iznad, pomoću
[Naziv mreže (SSID)], [Sigurnosne opcije] i
[Kodiranje] uspostavite na Vašem Wi-Fi uređaju
mrežnu vezu s ovim uređajem za reproduciranje.
7. Dvaut pritisnite BACK (1) za prikaz popisa
uređaja.
Rad
7. Odaberite datoteku pomoću W/S/A/D i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju datoteke.
4
44 Rad
8. Odaberite poslužitelja koji je zajednički koristio
povezani Wi-Fi uređaj koristeći W/S i pritisnite
ENTER (b) za upravljanje poslužiteljem.
Osnovne operacije za video i
audio sadržaj
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite Z (STOP) tijekom reprodukcije.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite M (PAUSE) tijekom reprodukcije.
Pritisnite d (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Da biste odabrali poslužitelja s popisa uređaja,
datoteke ili mape moraju biti zajednički
korištene od DLNA poslužitelja od povezanog
uređaja.
9. Odaberite datoteku pomoću W/S/A/D i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju datoteke.
,,Napomena
4
Pri povezivanju s uređajem koji ima WI-Fi
sučelje, povezivanje pomoću PIN-a ne radi.
Reprodukcija kadar-po-kadar.
Pritisnite M (PAUSE) tijekom reprodukcije filma.
Pritisnite više puta M (PAUSE) za reprodukciju okvirpo-okvir (Frame-by-Frame).
Pretraživanje naprijed ili nazad
Pritisnite c ili v za reprodukciju brzo naprijed
ili nazad tijekom reprodukcije.
Rad
Razne brzine reprodukcije možete mijenjati ako više
puta pritisnete c ili v.
Usporavanje brzine reprodukcije
Kada je reprodukcija pauzirana, pritisnite više puta
v za odabir raznih brzina usporene reprodukcije.
Preskakanje na sljedeće / prethodno
poglavlje / snimku / datoteku
Tijekom reprodukcije, pritisnite C ili V za
odlazak na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku ili za
povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke/
datoteke.
Pritisnite C kratko dva puta kako biste se vratili
na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
U izborniku popisa datoteka na poslužitelju, u
mapi može zajedno biti puno vrsta sadržaja. U
ovom slučaju, pritisnite C ili V za odlazak na
prethodni ili sljedeći sadržaj iste vrste.
Rad 45
Osnovne operacije za foto
sadržaj
Reprodukcija prikaza prezentacije
Pritisnite d (PLAY) za pokretanje prikaza
prezentacije.
Zaustavljanje prikaza prezentacije
Pritisnite Z (STOP) tijekom prikaza prezentacije.
Pauziranje prikaza prezentacije
Pritisnite M (PAUSE) tijekom prikaza prezentacije.
Pritisnite d (PLAY) za ponovno pokretanje prikaza
prezentacije.
Preskakanje na sljedeću/prethodnu
fotografiju
Upotreba izbornika diska
ero
Prikazivanje izbornika diska
Zaslon izbornika se može prikazati najprije nakon
umetanja diska koji sadrži izbornik. Ako tijekom
reprodukcije želite prikazati izbornik diska, pritisnite
DISC MENU.
Pomoću tipki W/S/A/D krećite se kroz stavke
izbornika.
Uređaj memorira mjesto na kojem ste pritisnuli
Z (STOP) ovisno o disku.
Ako se na zaslonu kratko prikaže “MZ (Resume
Stop)”, pritisnite d (PLAY) za nastavak reprodukcije
(od točke scene).
Ako dva puta pritisnete Z (STOP) ili izvadite disk, na
zaslonu se prikazuje“Z (Complete Stop)”. Uređaj će
obrisati točku zaustavljanja.
,,Napomena
yy Točka nastavljanja reprodukcije će se obrisati
kada se pritisne tipka (na primjer:
1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) i sl.).
yy Na BD-ROM diskovima s BD-J, funkcija za
nastavak reprodukcije ne radi.
yy Ako jedanput pritisnete Z (STOP) tijekom
BD-ROM interaktivne reprodukcije naslova,
uređaj će biti u potpunom Stop modusu.
Memoriranje zadnje scene
er
Uređaj memorira zadnju scenu zadnje gledanog
diska. Zadnja scena ostaje memorirana čak i izvadite
disk iz uređaja ili isključite uređaj. Ako umetnete disk
čije je scena memorirana, ta će se scena automatski
pozvati.
,,Napomena
Prikazivanje skočnog izbornika
yy Funkcija memoriranja zadnje scene za
prethodni disk se briše kada se reproducira
drugačiji disk.
Neki BD-ROM diskovi sadrže skočni izbornik koji se
prikazuje tijekom reprodukcije.
yy Ova funkcija možda neće raditi ovisno o vrsti
diska.
Pritisnite TITLE/POPUP tijekom reprodukcije i
koristite W/S/A/D tipke za navigaciju kroz
stavke izbornika.
yy Na BD-ROM diskovima s BD-J, funkcija
memoriranja zadnje scene ne radi.
yy Uređaj ne memorira postavke diska ukoliko
uređaj isključite prije nego pokrenete
reprodukciju.
4
Rad
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu,
pritisnite A ili D za prelazak na prethodnu ili
sljedeću fotografiju.
Nastavljanje reprodukcije
eroyt
u
46 Rad
Napredna reprodukcija
Ponavljanje određenog dijela
eroty
Ponavljana reprodukcija
erotu
y
Uređaj za reprodukciju može ponavljati dio koji
sami odaberete.
Tijekom reprodukcije pritisnite više puta REPEAT
(h) za odabir željenog načina ponavljanja.
2. Pritisnite ENTER (b) na kraju odabranog
dijela. Dio koji ste odabrali će se neprestano
ponavljano reproducirati.
Blu-ray Disk / DVD / Filmske datoteke
jA- – Odabrani odsjek će se ponavljano
reproducirati.
jKapitola – Trenutno poglavlje će se ponavljano
reproducirati.
4
1. Tijekom reprodukcije pritisnite REPEAT (h)
za odabir [A-] na početku dijela koji želite
ponavljati.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
više puta REPEAT (h) za odabir [Isključeno]
opcije.
,,Napomena
jTitul – Trenutni naslov će se ponavljano
reproducirati.
yy Ne možete odabrati isječak kraći od 3
sekunde.
jSve – Sve snimke ili datoteke će se ponavljano
reproducirati.
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima.
Rad
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
više puta REPEAT (h) za odabir [Isključeno].
Audio CD-i/glazbene datoteke
;Track– Trenutna snimka ili datoteka će se
ponavljano reproducirati.
:All – Sve snimke ili datoteke će se ponavljano
reproducirati.
l – Snimke ili datoteke će se reproducirati
nasumičnim redoslijedom.
l:All – Sve snimke ili datoteke će se
reproducirati nasumičnim redoslijedom.
kA-B – Odabrani odsjek će se ponavljano
reproducirati. (Samo Audio CD)
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
CLEAR.
,,Napomena
yy Ako jednom pritisnete V tijekom
ponavljanja reprodukcije poglavlja/snimke,
poništit će se ponavljanje reprodukcije.
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima.
Prikaz informacije o sadržaju
y
Player može prikazati informaciju o sadržaju.
1. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/D.
2. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz opcija
izbornika.
3. Odaberite [Informacije] opciju koristeći W/S, a
zatim pritisnite ENTER (b).
Informacija o datoteci će se prikazati na zaslonu.
Tijekom reprodukcije filma, informaciju o datoteci
možete prikazati pritiskom na TITLE/POPUP.
,,Napomena
Informacija prikazana na zaslonu možda
neće biti točna u usporedbi s stvarnom
informacijom o sadržaju.
Rad 47
Mijenjanje prikaza popisa
sadržaja
yui
U [Film], [Glazba] ili [Foto] izborniku, možete
promijeniti prikaz popisa sadržaja.
Način 1
Pritisnite više puta crvenu (R) tipku.
Odabir titl datoteke
y
Ako se nazivi filmske i titl datoteke razlikuju, prije
reprodukcije filma, morat ćete odabrati titl datoteku
u [Film] izborniku.
1. Koristite W/S/A/D za odabir titl datoteke
koju želite reproducirati u [Film] izborniku.
2. Pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Ako tijekom reprodukcije pritisnete
Z (STOP), odabir datoteke podnaslova će
se poništiti.
yy Ova funkcija nije dostupna za reprodukciju
datoteke na poslužitelju preko kućne mreže.
Način 2
1. Na popisu sadržaja pritisnite INFO/MENU (m) za
prikaz opcija izbornika.
2. Koristite W/S za odabir [Promjeni prikaz]
opcije.
3. Pritisnite ENTER (b) za promjenu prikaza popisa
sadržaja.
4
Rad
Ponovo pritisnite ENTER (b) kako bi poništili
oznaku za titl datoteku. Odabrana titl datoteka
će se prikazivati kod reprodukcije filmske
datoteke.
48 Rad
Opcije tijekom prikazivanja
fotografije
i
Slušanje glazbe tijekom
prezentacije
i
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu
možete koristiti razne opcije.
Tijekom prikazivanja foto datoteka možete slušati
glazbene datoteke.
1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom
zaslonu, pritisnite INFO/MENU (m) prikaz
izbornika s opcijama.
1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom
zaslonu, pritisnite INFO/MENU (m) prikaz
izbornika s opcijama.
2. Odaberite opciju koristeći W/S.
2. Koristite W/S za odabir [Odabir glazbe] opcije,
a zatim pritisnite ENTER (b) za prikaz [Odabir
glazbe] izbornika.
3. Pomoću W/S odaberite uređaj i pritisnite
ENTER (b).
Uređaj koji možete odabrati se razlikuje ovisno
o lokaciji foto datoteke koju prikazujete na
punom ekranu.
Lokacija fotografije
4
Rad
a Trenutna fotografija/ukupan broj
fotografija – Koristite A/D za prikaz
prethodne/sljedeće fotografije.
Mogući uređaj
Disk, USB
Disk, USB
DLNA poslužitelj
DLNA poslužitelj
4. Koristite W/S za datoteke ili mape za
reprodukciju.
b Slide prikaz – Pritisnite ENTER (b) za
pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
c Odabir glazbe – Odaberite glazbu za slide
prikaz (stranice 48).
d Glazba – Pritisnite ENTER (b) za
pokretanje ili pauziranje glazbe.
e Okreni – Pritisnite ENTER (b) za okretanje
fotografije u desno.
f Zum – Pritisnite ENTER (b) za prikaz
[Zum] izbornika.
g Efekt – Koristite A/D za odabir efekta
prijelaza između fotografija u slide prikazu.
h Brzina – Koristite A/D za odabir brzine
kašnjenja između fotografija u slide
prikazu.
3. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje izbornika s
opcijama.
Odaberite g i pritisnite ENTER (b) za prikaz
višeg direktorija.
,,Napomena
Kad odabirete glazbu s poslužitelja, odabir
mape nije dostupan. Dostupan je jedino odabir
datoteke.
5. Koristite D za odabir [OK], a zatim pritisnite
ENTER (b) za završetak odabira glazbe.
Rad 49
Prikaz na zaslonu
Možete prikazivati i podešavati razne informacije i
postavke o sadržaju.
Prikaz informacija o sadržaju
na-zaslonu
eroy
1. Tijekom reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (m)
za prikaz raznih informacija o reprodukciji.
2. Odaberite opciju koristeći W/S.
3. Koristite A/D za podešavanje odabrane
vrijednosti opcije.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
,,Napomena
yy Ako se nakon nekoliku sekundi ne pritisne
nijedna tipka, prikaz na-zaslonu će nestati.
yy Na nekim diskovima nije moguće odabrati
broj naslova.
yy Moguće stavke se mogu razlikovati ovisno o
vrsti diska ili naslova.
yy Ako se reproducira interaktivni Blu-ray disk,
neke se informacije o postavkama prikazuju
na zaslonu, ali se ne mogu mijenjati.
yy Za korištenje [Info o filmu] opcije, player
mora biti priključen na širokopojasni
internet da bi pristupio u Gracenote Media
Database.
a Naslov – broj trenutnog naslova / ukupan
broj naslova.
b Poglavlje – broj trenutnog poglavlja / ukupan
broj poglavlja.
c Vrijeme – proteklo vrijeme reprodukcije/
ukupno vrijeme reprodukcije
d Audio – odabrani audio jezik ili kanal.
e Podnaslov – odabrani titl
f Kut – odabrani kut/ukupan broj kutova.
g Omjer TV slike – odabrani omjer TV aspekta
h Modus slike – odabrani modus slike
i Info o filmu – Odaberite ovu opciju i pritisnite
ENTER (b) za prikaz informacije o disku iz
Gracenote Media Database (BD-ROM/DVD
samo).
4
Rad
yy LG ima licencu za Gracenote tehnologiju
i ne odgovara za informacije koje pruža
Gracenote Media Database.
50 Rad
Reprodukcija od odabranog
vremena
eroy
1. Pritisnite INFO/MENU (m) tijekom reprodukcije.
Kvadrat za traženje vremena prikazuje proteklo
vrijeme reprodukcije.
2. Odaberite [Vrijeme] opciju, a zatim unesite
potrebno vrijeme za početak u satima,
minutama i sekundama s lijeva na desno.
Na primjer, za pronalaženje scene u 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite “21020”.
Pritisnite A/D za preskakanje reprodukcije 60
sekundi naprijed ili nazad.
3. Pritisnite ENTER (b) za pokretanje reprodukcije
od odabranog vremena.
,,Napomena
4
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima.
Rad
yy Ova funkcija možda neće raditi ovisno o vrsti
datoteke i mogućnosti DLNA poslužitelja.
Odabir titl jezika
eroy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite W/S za odabir [Podnaslov] opcije.
3. Koristite A/D za odabir željenog titl jezika.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam omogućuju mijenjanje titl
odabira preko disk izbornika. U tom slučaju
pritisnite TITLE/POP-UP ili DISC MENU tipku
i odaberite odgovarajući titl s izbora disk
izbornika.
yy Opciju [Podnaslov] na zaslonskom izborniku
možete odabrati izravno pritiskom tipke
SUBTITLE.
Slušanje različitog audia
eroy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite W/S za odabir [Audio] opcije.
3. Koristite A/D za odabir željenog jezika, audio
snimke ili audio kanala.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam omogućuju mijenjanje
audio odabira preko disk izbornika. U tom
slučaju pritisnite TITLE/POP-UP ili DISC
MENU tipku i odaberite odgovarajući audio
s izbora disk izbornika.
yy Odmah nakon što ste promijenili zvuk, neke
će vrijeme, možda, doći do privremenog
nesklada između slike i stvarnog zvuka.
yy Na BD-ROM disku, višestruki audio format
(5.1CH ili 7.1CH) se prikazuje s [MultiCH] u
prikazu na-zaslonu.
yy Opciju [Audio] na zaslonskom izborniku
možete odabrati izravno pritiskom tipke
AUDIO.
Gledanje iz drugog kuta
er
Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod
različitim kutovima kamere, vi možete promijeniti
kut kamere tijekom reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite W/S za odabir [Kut] opcije.
3. Koristite A/D za odabir željenog kuta.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
Rad
51
Promjena omjera TV aspekta
eoy
Promjena modusa slike
eroy
Postavku omjera TV aspekta možete mijenjati
tijekom reprodukcije.
Tiejkom reprodukcije možete mijenjati [Modus
slike] opciju.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite W/S za odabir [Omjer TV slike] opcije.
2. Koristite W/S za odabir [Modus slike] opcije.
3. Koristite A/D za odabir željene opcije.
3. Koristite A/D za odabir željene opcije.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
,,Napomena
Ako u prikazu na-zaslonu promijenite
vrijednost [Omjer TV slike] opcije, [Omjer TV
slike] opcija u [Postavke] izborniku se neće
promijeniti.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite W/S za odabir [Modus slike] opcije.
3. Koristite A/D za odabir [Korisn. post.] opcije, a
zatim pritisnite ENTER (b).
4
Rad
Mijenjanje stranice za titl kod
y
Podešavanje [Korisn. post.] opcije
Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete promijeniti
stranicu za titl kod kako bi se titl pravilno prikazivao.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite W/S za odabir [Stranica koda] opcije.
3. Koristite A/D za odabir željene kod opcije.
4. Koristite W/S/A/D za podešavanje [Modus
slike] opcija.
Odaberite [Default] opciju, a zatim pritisnite
ENTER (b) za resetiranje svih video
podešavanja.
5. Koristite W/S/A/D za odabir [Zatvori]
opcije, a zatim pritisnite ENTER (b) za završetak
podešavanja.
4. Pritisnite BACK(1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
52 Rad
Snimanje Audio CD-a
Jednu odabranu snimku ili sve snimke na Audio
CD-u možete presnimiti na USB uređaj za pohranu.
1. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB
priključak na prednjoj ploči.
2. Umetnite glazbeni CD u utor za disk.
Automatski se pokreće reprodukcija.
3. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz opcija
izbornika.
Ili
Pritisnite X REC tipku na daljinskom upravljaču.
Možete snimati sve vrste glazbe na audio CD.
4. Pomoću W/S odaberite opciju [CD snima] i
pritisnite ENTER (b).
5. Koristite W/S za odabir snimke u izborniku
koju želite presnimiti i pritisnite ENTER (b).
4
Ponovite ovaj korak za odabir drugih, koliko već
želite, snimki.
Rad
Odaberite sve snimke na Audio
CD-u.
Odabire opciju kodiranja u popup izborniku (128 kbps, 192
kbps ili 320 kbps).
Poništava snimanje i vraća na
prethodni zaslon.
6. Koristite W/S/A/D za odabir [Start], a zatim
pritisnite ENTER (b).
7. Koristite W/S/A/D za odabir mape
odredišta za kopiranje.
Unesite naziv mape pomoću virtualne
tipkovnice i pritisnite ENTER (b) kada je
odabrano [OK].
8. Koristite W/S/A/D za odabir [OK], a zatim
pritisnite ENTER (b) za pokretanje snimanja
Audio CD-a.
Ako zaustavljate proces snimanja Audio CD-a,
press ENTER (b) kada je osvijetljeno [Poništi].
9. Kada se završi snimanje Audio CD-a prikazat će
se poruka. Pritisnite ENTER (b) kako bi provjerili
datoteku kreiranu u odredišnoj mapi.
,,Napomena
yy Tablica dolje prikazuje, kao primjer,
prosječno vrijeme snimanja audio snimke
trajanja 4 minute u glazbenu datoteku od
192 kbps.
Stop modus
Tijekom
reprodukcije
1 min
4 min.
yy Vremena snimanja u gore navedenoj tablici
su približna.
yy Stvarno vrijeme presnimavanja za USB
uređaj se razlikuje ovisno o mogućnostima
USB uređaja.
yy Pazite da USB uređaj ima minimalno 50 MB
slobodne memorije za izvršavanje snimanja.
yy Za pravilno snimanje duljina glazbe treba
biti veća od 20 sekundi.
yy Ne isključujte uređaj za reprodukciju i
ne vadite priključeni USB uređaj tijekom
snimanja Audio CD-a.
>>Oprez
Želite li kreirati novu mapu, koristite
W/S/A/D za odabir [Nova mapa] i pritisnite
ENTER (b).
Snimanje ili kopiranje značajki na ovom
uređaju za reprodukciju je dano za vašu
osobnu i nekomercijalnu uporabu. Stvaranje
neovlaštenih kopija materijala zaštićenih protiv
kopiranja, uključujući računalne programe,
datoteke, emitirane i zvučne snimke, mogu
biti kršenje autorskih prava i predstavljaju
kazneno djelo. Ova se oprema ne smije
koristiti u takve namjene. LG se izričito odriče
svake odgovornosti za ilegalnu distribuciju
ili uporabu nedopuštenog sadržaja u
komercijalnu svrhu.
Budite odgovorni
Poštujte autorska prava
Rad 53
Prikazivanje
informacija u
Gracenote Media
Database bazi
podataka
Player može pristupati Gracenote Media Database
i može učitavati glazbene informacije kako bi se na
popisu prikazivali naziv pjesme, ime izvođača, žanr i
druge tekstualne informacije.
Audio CD
Kada umetnete Audio CD, player automatski
pokreće reprodukciju i učitava glazbeni naslov iz
Gracenote Media Database.
,,Napomena
yy Za pristup u Gracenote Media Database,
player mora biti priključen na širokopojasni
internet.
yy Ako se glazbena informacija ne nalazi u
Gracenote Media Database, na zaslonu će
se prikazati poruka.
yy Ovisno o određenom slučaju, za učitavanje
glazbene informacije iz Gracenote Media
Database može trebati nekoliko minuta.
yy Informacija se može prikazati nepravilnim
slovima ako odabrani jezik nije moguć u
Gracenote Media Database.
yy Ova funkcija nije dostupna za on-line sadržaj
i sadržaj na DLNA serverima.
yy LG ima licencu za Gracenote tehnologiju
i ne odgovara za informacije koje pruža
Gracenote Media Database.
yy Ova funkcija ne podržava audio CD-e koje
korisnici kreiraju za svoje privatne potrebe,
zato jer nisu u Gracenote Media Database.
Glazbena datoteka
yy Podržani nastavci glazbenih datoteka: mp3,
wma, m4a
1. Odaberite glazbenu datoteku ili zvučni zapis
pomoću W/S/A/D.
2. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz opcija
izbornika.
3. Odaberite opciju [Informacije] pomoću W/S i
pritisnite ENTER (b).
Uređaj za reprodukciju pristupa bazi Gracenote
Media Database kako bi došao do glazbenih
informacija.
Blu-ray Disk/DVD/filmska datoteka
Tijekom slušanja glazbe kada se reproducira film,
pritisnite MUSIC ID za pokretanje učitavanja glazbene
informacije iz Gracenote Media Database.
4
Rad
Ako u bazi podataka nema glazbene informacije,
glazbeni naslov se neće prikazati na zaslonu.
54 Rad
Reprodukcija iPoda
Možete uživati u zvuku sa svog iPoda.
Za pojedinosti o iPodu, pogledajte korisnički vodič
za iPod.
Priprema
Prije priključivanja iPoda, isključite ovaj uređaj i
smanjite njegovu glasnoću na minimum.
,,Napomena
Upotrijebite kabel za iPod koji ste dobili uz
iPod.
1. Spojite iPod na USB priključak.
Kada uključite ovaj uređaj, vaš iPod će se
automatski uključiti i pokrenut će se njegovo
punjenje.
4
Kada spojite iPod na HOME izbornik, svirač
reproducira glazbu automatski.
Rad
2. Odaberite datoteku pomoću W/S/A/D i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju datoteke.
Uživanje u iPodu na zaslonu
1. Spojite iPod na USB priključak.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Music] tipkama A/D, zatim
pritisnite ENTER (b).
Ako ste spojeni na drugi uređaj (CD ili USB),
odaberite iPod na izborniku.
4. Odaberite sadržaj pomoću W/S/A/D i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju.
Pomicanje
Možete jednostavno pretraživati sadržaj
pomicanjem na zaslonu.
Odaberite snažno listanje pomoću D i
odaberite početak željenog sadržaja.
Pritišćite REPEAT (h) za odabir željenog
načina ponavljanja.: Track (Zapis) (;), All (Sve)
(:), Shuffle All (Izmiješaj sve) (l :), Shuffle
(Izmiješaj) (l), Off (No display) (Isključeno (Bez
prikaza)).
,,Napomena
Ako je jezik iPod-OSD-a izabran na jednostavni
kineski, funkcija pomicanja ne djeluje pravilno.
Uživanje u iPod IN načinu rada
Možete koristiti svoj iPod pomoću isporučenog
daljinskog upravljača i kontrolama na svom iPodu.
1. Spojite iPod na USB priključak.
Kada uključite ovaj uređaj, vaš iPod će se
automatski uključiti i pokrenut će se njegovo
punjenje.
2. Pritisnite FUNCTION da biste odabrali iPod IN
način.
W/S/A/D
Odabire opciju u izborniku.
ENTER (b)
Započinje reprodukciju glazbe.
M ili d (PLAY)
Za zaustavljanje tijekom
reproduciranja. Za nastavak
reprodukcije ponovno
pritisnite M ili d (PLAY).
(Pritisnite i
držite )
c/v
Brzo pomicanje naprijed ili
natrag u pjesmi
C/V
Preskače reprodukciju naprijed
ili natrag.
Rad 55
,,Napomena
yy Poruka pogreške “CHECK” ili “Priključeni iPod
model nije podržan.” prikazuje se kada:
-- vaš iPod nije dostupan za rad u toj funkciji.
yy Poruka pogreške “CHECK” ili “Molimo,
ažurirajte softver svog iPoda.” prikazuje se
kada:
-- vaš iPod ima staru verziju softvera.
/ Ažurirajte iPodov softver novijom
verzijom.
yy Kompatibilnost s vašim iPodom može se
razlikovati ovisno o vrsti iPoda.
yy Rad iPod touch, iPhone i iPad uređaja
razlikuju se od rada iPod uređaja. Možda će
vam trebati dodatni upravljački elementi za
njihovu upotrebu s glavnim uređajem. (npr.
„povucite za otključavanje“)
yy Ako upotrebljavate neki program, pozivate
ili šaljete i primate SMS poruku i slično na
iPod touch, iPhone ili iPad uređaju, prvo ih
iskopčajte s USB priključka glavnog uređaja,
a zatim upotrijebite.
yy Ovisno o iPodovoj verziji softvera možda
neće biti moguće upravljati vašim iPodom
s ovoga uređaja. Preporučujemo instaliranje
zadnje verzije softvera.
yy Ovaj uređaj podržava sljedeće modele:
- iPad nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPod classic
- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- iPad, Ipad2
yy Ako imate problema s vašim iPodom,
molimo posjetite www.apple.com/support/
ipod.
4
Rad
yy Ako ovaj uređaj prikaže poruku pogreške,
slijedite poruku. Poruka pogreške “CHECK”
ili “Molimo provjeri svoj iPod.” prikazuje se
kada:
-- komunikacija između ove jedinice i vašeg
iPoda nije uspjela.
/ Odspojite i ponovo spojite iPod u uređaj.
-- vaš iPod nije čvrsto priključen.
-- ovaj uređaj prepoznaje vaš iPod kao
nepoznati uređaj.
yy Napajanje vašega iPoda je izrazito slabo.
/ Baterija se mora napuniti.
/ Ako bateriju punite kad je iPod prilično
ispražnjen, punjenje može dulje trajati.
56 Rad
Rad s radijem
Provjerite da su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 21)
Slušanje radija
1. Pritisnite FUNCTION sve dok se TUNER (FM)
ne pojavi na zaslonu. Bira se zadnja primljena
postaja.
2. Pritisnite i zadržite tipku TUNING (-/+) za oko
dvije sekunde sve dok se indikator učestalosti
ne počne mijenjati. Skaniranje prestaje kad
uređaj naiđe na postaju. Ili pritisnite više puta
TUNING (-/+).
Brisanje spremljene postaje.
1. Pritisnite PRESET (-/+) kako biste odabrali
pohranjeni broj koji želite obrisati.
2. Pritisnite CLEAR i unaprijed postavljeni broj
treptat će na zaslonu.
3. Pritisnite ponovno CLEAR kako biste obrisali
pohranjeni broj.
Brisanje svih spremljenih
postaja
Pritisnite i držite CLEAR dvije sekunde. Pojavit će se
poruka “ERASE ALL”. Pritisnite ponovno CLEAR. Tada
se brišu sve pohranjene postaje.
Poboljšanje lošeg FM prijema.
Pohranjivanje radio-postaja
Pritisnite B (plavu) (MONO/STEREO) obojenu tipku
na daljinskom upravljaču. To će promijeniti način
rada prijemnika iz mono u stereo i obično poboljšati
prijem.
4
Možete pohraniti 50 postaja za FM.
Prije ugađanja provjerite da ste smanjili glasnoću.
Rad
3. Prilagodite glasnoću pritišćući tipku VOL (+/-).
1. Pritisnite FUNCTION sve dok se TUNER (FM) ne
pojavi na zaslonu.
2. Odaberite željenu frekvenciju koristeći TUNING
(-/+).
3. Pritisnite ENTER (b) i unaprijed postavljeni broj
će se pojaviti na zaslonu.
4. Pritisnite PRESET (-/+) kako biste odabrali
pohranjeni broj koji želite.
5. Pritisnite ENTER (b). Postaja se pohranjuje.
Vidi informacije o radio postaji
FM prijemnik opremljen je s RDS (Radio Data
System) mogućnošću. Prikazuju se informacije o
radio postaji koja se sluša. Pritiskajte opetovano RDS
kako biste kružili kroz različite vrste podataka.
PS
(Programme Service Name)
(Naziv programske usluge):
Na zaslonu će se pojaviti naziv kanala.
PTY
(Programme Type Recognition)
(Raspoznavanje vrste programa):
Vrsta programa (npr. Jazz (džez) ili News
(vijesti)) će se pojaviti na zaslonu.
RT
(Radio Text) (Radio tekst)
Je posebna tekstualna poruka radio
postaje. Ovaj tekst može klizati zaslonom.
CT
(Time controlled by the channel)
(Kanalom kontrolirano vrijeme)
Prikazuje se vrijeme i datum koje emitira
postaja.
6. Ponovite korake 2 do 5 kako biste pohranili
druge postaje.
Rad 57
Korištenje značajke
Premium
S Premium značajkom možete koristiti različite
usluge sadržaja putem interneta.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 24-28).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Premium] pomoću A/D i pritisnite
ENTER (b).
Korištenje LG Apps
Možete koristiti usluge LG aplikacije na ovom
uređaju za reprodukciju preko interneta. Možete
lako pronaći i preuzeti različite aplikacije iz trgovine
LG App store.
Ovisno o lokaciji, usluga LG Apps možda
trenutno nije dostupna. Usluga LG Apps za iste
će lokacije pomoću ažuriranja softvera biti na
raspolaganju kasnije.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 24-28).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [LG Apps] pomoću A/D i pritisnite
ENTER (b).
4. Odaberite on-line uslugu pomoću
W/S/A/D i pritisnite ENTER (b).
4
yy Detaljne informacije o svakoj usluzi,
kontaktirajte davatelja usluga ili posjetite
poveznicu usluge.
yy Sadržaj Premium usluga i obavijesti
vezanih uz uslugu, uključujući korisničko
sučelje, podložan je promjenama. Molimo
pogledajte mrežne stranice svake usluge za
ažurne informacije.
yy Korištenje Premium značajki s vezom na
bežičnu mrežu može rezultirati nepravilnom
brzinom strujanja uslijed smetnji iz uređaja
za domaćinstvo koji koriste radio frekvencije.
yy Kada ste prvi put pristupili značajki [Premium]
ili [LG Apps], pojavljuje se postavka trenutne
zemlje. Ako želite promijeniti postavku zemlje,
odaberite [Uredi] i pritisnite ENTER (b).
Rad
,,Napomena
4. Odaberite kategoriju pomoću A/D i pritisnite
ENTER (b).
5. Pomoću W/S/A/D odaberite aplikaciju i
pritisnite ENTER (b) za prikaz informacija.
6. Pritisnite ENTER (b) dok je označena ikona
[instaliraj]. Aplikacija će biti instalirana na uređaj
za reprodukciju.
Da biste instalirao aplikaciju na uređaj za
reprodukciju, korisnik se mora prijaviti.
Pogledajte stranicu 58 za više informacija o
prijavi.
7. Pritisnite žutu tipku (Y) da biste prikazali zaslon
[Moje aplikacije].
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite ENTER
(b) da ju izvršite.
,,Napomena
Da biste instalirali plaćenu aplikaciju, morate
biti član koji plaća članarinu. Za više informacija,
posjetite www.lgappstv.com.
58 Rad
Prijava
Za uporabu značajke [LG Apps], morate se prijaviti
na svoj račun.
1. Na zaslonu [LG Apps] ili [Moje aplikacije],
pritisnite crvenu tipku (R).
2. Popunite polja [ID] i [Lozinka] pomoću virtualne
tipkovnice.
Ako nemate račun, pritisnite crvenu tipku (R) da
biste se registrirali.
3. Pomoću W/S/A/D odaberite [OK] i
pritisnite ENTER (b) da biste se prijavili na svoj
račun.
Ako odaberete potvrdnu kućicu [Autom.
prijava], vaši ID i zaporka će biti spremljeni i bit
ćete automatski prijavljeni bez njihovog unosa.
,,Napomena
4
Rad
yy Ako se želite prijaviti na drugi račun,
protisnite crvenu tipku (R) na zaslonu
[LG Apps] ili [Moje aplikacije] i odaberite
mogućnost [Promjena korisnika].
yy Da biste vidjeli informacije o vašem računu
i apliakcijama, pritisnite crvenu tipku (R)
na zaslonu [LG Apps] ili [Moje aplikacije] i
odaberite opciju [Postavljanje računa].
Upravljanje mojim
aplikacijama
Možete pomaknuti ili obrisati instaliranu aplikaciju
u izborniku [Moje aplikacije].
Pomaknite aplikaciju
1. Odaberite aplikaciju i pritisnite zelenu tipku (G)
da biste prikazali opcije.
2. Pomoću W/S odaberite [Premjesti] i pritisnite
ENTER(b).
3. Pomoću W/S/A/D odaberite položaj na
koji se želite prebaciti i pritisnite ENTER (b).
Obrišite aplikaciju
1. Odaberite aplikaciju i pritisnite zelenu tipku (G)
da biste prikazali opcije.
2. Pomoću W/S odaberite [Izbriši] i pritisnite
ENTER(b).
3. Pomoću A/D odaberite [Da] i pritisnite ENTER
(b) za potvrdu.
Rad 59
Upotreba Bluetooth
tehnologije
O Bluetooth tehnologiji
Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija
kratkog dometa.
Raspoloživi domet iznosi 10 metara.
(Zvuk mogu ometati smetnje veze povezane s
drugim elektroničkim valom ili ako ste priključili
Bluetooth u drugim prostorijama.)
Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih
Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se.
Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth®
bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću
kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću
Bluetooth® bežične tehnologije.
Raspoloživi uređaji : mobiteli, MP3 reproduktori,
prijenosna računala, PDA
Za upotrebu Bluetooth bežične tehnologije uređaji
moraju biti u stanju interpretirati određene profile.
Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilom.
Napredni profil raspodjele zvuka (eng. Advanced
Audio Distribution Profile, A2DP)
Uparivanje glavnog uređaja i
Bluetooth uređaja
Prije početka postupka uparivanja provjerite je li
na Bluetooth uređaju uključeno Bluetooth sučelje.
Pogledajte korisnički priručnik za Bluetooth uređaj.
Kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više
ponavljati.
1. Odaberite funkciju Bluetooth pomoću tipke
FUNCTION.
U prozoru zaslona pojavljuje se “BT READY”.
2. Upravljajte Bluetooth uređajem i obavite
postupak uparivanja. Prilikom traženja glavnog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja, na zaslonu
Bluetooth uređaja može se, ovisno o njegovoj
vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš
uređaj pojavljuje se kao „LG Audio“.
3. Kada se glavni uređaj uspješno upari s Bluetooth
uređajem, zasvijetlit će LED svjetlo za Bluetooth
glavnog uređaja, a u prozoru zaslona pojavit će
se poruka “BTPAIRED”.
,,Napomena
Način uparivanja može se razlikovati ovisno o
vrsti Bluetooth uređaja.
4. Slušajte glazbu.
Za reprodukciju glazbe pohranjene na Bluetooth
uređaju pogledajte korisnički priručnik za
Bluetooth uređaj.
,,Napomena
Ako izmijenite funkciju jedinice, funkcija
Bluetooth se isključuje pa ponovno morate
izvršiti uparivanje.
4
Rad
Bluetooth profili
Slušanje glazbe pohranjene na
Bluetooth uređajima
60 Rad
,,Napomena
yy Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa
drugi elektronički val.
yy Bluetooth uređajem ne možete upravljati
pomoću glavnog uređaja.
yy Uparivanje je ograničeno na jedan
Bluetooth uređaj po glavnom uređaju, a
višestruko uparivanje nije podržano.
yy Ako je udaljenost između Bluetooth uređaja
i glavnog uređaja manja od 10 m, a postoje
prepreke između njih, Bluetooth uređaj
možda se neće moći spojiti.
yy Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete
moći služiti Bluetooth vezom.
yy Kad spojite Bluetooth, na prozoru zaslona
pojavit će se “BT READY”.
4
Rad
yy Nepravilnosti u radu električnog sustava
zbog uređaja poput medicinske opreme,
mikrovalnih pećnica ili bežičnih LAN uređaja
koji rade na istim frekvencijama izazvat će
prekid veze.
yy Ako netko stoji između Bluetooth uređaja
i uređaja za reprodukciju te na taj način
ometa vezu, veza će se prekinuti.
yy Ako se udaljenost između Bluetooth uređaja
i glavnog uređaja povećava, kvaliteta zvuka
je sve slabija i slabija, a veza će se prekinuti
ako udaljenost između Bluetootha i uređaja
premaši radni domet Bluetooth sučelja.
yy Uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom
će se isključiti ako isključite glavni uređaj
ili ako je uređaj udaljen više od 10 m od
glavnog uređaja.
Rješavanje problema
61
Rješavanje problema
Općenito
Simptom
Uzrok i rješenje
Uređaj se ne uključuje.
yy Sigurno priključi napojni kabel u utičnicu u zidu.
Uređaj ne pokreće
reprodukciju.
yy Umetnite disk za reprodukciju. (Provjerite vrstu diska, sustav boja i
regionalni kod.)
yy Stavite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom dolje.
yy Očistite disk.
yy Poništi funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijeni razinu ocjene.
Kut nije moguće promijeniti.
yy Na DVD Videu koji reproducirate nisu snimljeni drugi kutovi scena.
Ne mogu se reproducirati
filmske, foto i glazbene
datoteke.
yy Datoteke nisu snimljene u formatu koji se može reproducirati.
Daljinski upravljač ne radi
ispravno.
yy Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača
na rekorderu.
yy Uređaj ne podržava kodek filmske datoteke.
yy Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera.
yy Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.
yy Baterije u daljinskom upravljaču su prazne.
Uređaj ne radi kako treba.
Uređaj možete resetirati na sljedeći način.
yy Iskopčajte utikač električnog kabela, pričekajte pet sekundi, a zatim
ponovo ukopčajte kabel.
5
Rješavanje problema
Električni kabel uređaja je
ukopčan, ali se uređaj ne može
uključiti ili isključiti.
62 Rješavanje problema
Mreža
Simptom
Uzrok i rješenje
BD-Live funkcija ne radi.
yy Priključeni USB uređaj nema dovoljno memorije. Priključite USB uređaj
s najmanje 1GB slobodne memorije.
yy Osigurajte dobro priključivanje uređaja na lokalnu mrežu i pristup
uređaja na internet (pogledajte stranice 24-28.)
yy Brzina vašeg širokopojasnog interneta možda nije dovoljno velika za
korištenje BD-Live funkcija. Kontaktirajte svog internet poslužitelja
(ISP) i povećajte brzinu internet priključka na preporučenu vrijednost.
yy [BD-LIVE priključak] opcija u [Postavke] izborniku je postavljena na
[Zabranjeno]. Postavite opciju na [Dopušteno].
5
Rješavanje problema
Usluge internet videa (kao
što je YouTube™ i sl.) se često
zaustavljaju ili „pune“ tijekom
reprodukcije.
yy Brzina vaše usluge širokopojasnog interneta možda nije dovoljno
velika za internet video usluge. Kontaktirajte svog internet poslužitelja
(ISP) i povećajte brzinu internet priključka na preporučenu vrijednost.
Dijeljene mape ili datoteke s
vašeg računala ili medijskog
servera, se ne prikazuju na
popisu uređaja.
yy Na vašem medijskom serveru podignut je firewall ili antivirusni
softver. Isključite firewall ili antivirusni softver pokrenut na računalu ili
medijskom poslužitelju.
Player se ne može priključiti na
točku pristupa ili bežični LAN
ruter.
yy Bežičnu komunikaciju mogu ometati kućanski uređaji koji koriste
radio frekvencije. Stavite player dalje od tih uređaja.
Točka pristupa se ne prikazuje
na popisu “Naziv toče pristupa”.
yy Točka pristupa ili bežični LAN ruter možda ne emitiraju svoj SSID.
Preko svog računala, postavite vašu točku pristupa da emitira svoj
SSID.
yy Player nije priključen na lokalnu mrežu na koju je priključen medijski
poslužitelj.
yy Vaš mrežni uređaj kao što je pristupna točka možda nisu podešeni na
dostupni raspon frekvencije i kanal koje ovaj uređaj za reprodukciju
može podržati.
Pokušajte postaviti raspon frekvencije i kanal na postavci mrežnog
uređaja.
Rješavanje problema 63
Slika
Simptom
Uzrok i rješenje
Nema slike
yy Na TV-u izaberite pravi video ulazni modus tako da se slika s rekordera
pojavi na ekranu TV-a.
yy Sigurno priključite video priključak.
yy Provjerite je li [HDMI postavke boje] u [Postavke] izborniku postavljena
na odgovarajuću stavku koja odgovara vašem video priključivanju.
yy Vaš TV možda ne podržava rezoluciju koju ste postavili na playeru.
Postavite rezoluciju koju vaš TV prihvaća.
yy HDMI OUT priključak na playeru je priključen na DVI uređaj koji ne
podržava zaštitu autorskih prava.
Na slici se pojavljuju smetnje
yy Reproducirate disk koji je snimljen u sustavu boja koji se razlikuje od
sustava boja vašeg TV-a.
yy Postavite rezoluciju koju vaš TV prihvaća.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska
nema izlaz kao 3D prikaz.
yy Spojite uređaj za reprodukciju na vaš TV pomoću HDMI kabela (tip A,
Brzi HDMI™ kabel).
yy Vaš TV možda ne podržava “HDMI 3D mandatory format”.
yy [3D modus] opcija u [Postavke] izborniku je postavljena na
[Isključeno]. Postavite opciju na [Uključeno].
Zvuk
5
Uzrok i rješenje
Nema zvuka ili je zvuk
izobličen.
yy Uređaj je u načinu rada skaniranja, usporene reprodukcije ili pauze.
yy Glasnoća je slaba.
yy Provjerite kako je priključen kabel zvučnika. (stranica 17)
Podrška korisnicima
Player možete ažurirati najnovijim softverom kako bi poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove mogućnosti
rada. Za preuzimanje najnovijeg softvera za player (ukoliko su napravljena nova ažuriranja) molimo, posjetite
http://www.lg.com/global/support ili kontaktirajte LG Electronics centar za brigu o korisnicima.
Napomena o softveru otvorenog koda
Da biste dobili odgovarajući izvorni kod pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog koda, molimo
posjetite http://opensource.lge.com. Svi spomenuti uvjeti licence, odricanje od odgovornosti iz jamstva i
obavijesti o autorskim pravima su dostupni za preuzimanje s izvornim kodom.
Rješavanje problema
Simptom
64 Dodatak
Upravljanje TV-om
pomoću
TV možete kontrolirati pomoću dolje navedenih
tipki.
Podešavanje daljinskog za
upravljanje s TV-om
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete
upravljati s vašim TV-om.
Ako je vaš TV na donjem popisu, postavite
odgovarajući kod proizvođača.
1. Kada držite pritisnutu tipku 1 (TV POWER),
i kada unesete proizvođački kod za vaš TV
pomoću brojčanih tipki (pogledajte tablicu
dolje).
Kodni broj
LG
1(Zadano), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Pritiskom na
tipku
Vi možete
Samsung
6, 7
1 (TV POWER)
Uključuje i isključuje TV.
Sony
8, 9
AV/INPUT
Mijenja ulazni izvor za
TV između TV-a i drugih
ulaznih izvora.
Hitachi
4
PR/CH W/S
Prelazi gore ili dolje kroz
memorirane kanale.
VOL +/–
Podešava glasnoću na TV-u.
,,Napomena
6
Proizvođač
Ovisno o priključenom uređaju, možda
pomoću nekih tipki nećete moći upravljati s
TV-om.
2. Otpustite 1 (TV POWER) tipku za dovršetak
podešavanja.
Ovisno o vašem TV-u, neke ili sve tipke neće
raditi na TV-u, čak i kada unesete ispravan kod
proizvođača. Kada mijenjate baterije na daljinskom
upravljaču, kodni broj koji ste postavili se može
resetirati na default postavku. Ponovno postavite
odgovarajući kodni broj.
Dodatak
Dodatak 65
Ažuriranje mrežnog
softvera
Obavijest o mrežnom
ažuriranju
S vremena na vrijeme, za uređaje koji su priključeni
na širokopojasnu kućnu mrežu, bit će omogućena
usluga poboljšanja performansi i/ili dodatnih
funkcija za rad. Ako postoji novi softver, a uređaj je
priključen na širokopojasni kućni internet, player će
vas obavijestiti o ažuriranju na sljedeći način.
Ažuriranje softver
Player možete ažurirati najnovijim softverom
kako bi poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove
mogućnosti rada. Softver možete ažurirati izravnim
priključenjem uređaja na server za ažuriranje
softvera.
,,Napomena
yy Prije ažuriranja softvera na svom playeru,
izvadite disk i USB uređaj iz playera.
yy Prije ažuriranja softvera na svom playeru,
isključite player i ponovo ga uključite.
Opcija 1:
yy Tijekom postupka ažuriranja softvera,
ne isključujte player, ne iskapčajte
električno napajanje i ne pritišćite ni
jednu tipku.
1. Kada isključite player, na zaslonu će se prikazati
izbornik za ažuriranje.
yy Ako odustajete od ažuriranja, isključite
uređaj i ponovo ga uključite za stabilan rad.
2. Koristite A/D za odabir željene opcije, a zatim
pritisnite ENTER (b).
yy Uređaj nije moguće ažurirati s prethodnom
verzijom softvera.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 24-28).
2. Odaberite [Softver] opciju u [Postavke] izborniku
i zatim pritisnite ENTER (b).
3. Odaberite [Ažuriranje] opciju, a zatim pritisnite
ENTER (b).
Pokreće ažuriranje softvera.
[Poništi]
Služi za izlazak iz izbornika
ažuriranja i isključivanje
napajanja.
6
Opcija 2:
Ako na serveru za ažuriranje postoji softver za
ažuriranje, u dnu početnog izbornika se prikazuje
“Ažuriranje“ ikona. Pritisnite plavu tipku (B) za
pokretanje postupka ažuriranja.
Player će provjeravati najnovija ažuriranja.
,,Napomena
yy Pritisak na tipku ENTER (b) tijekom
provjeravanja ažuriranja će prekinuti
postupak.
yy Ako nema novog ažuriranja, prikazat će se
poruka „Nije pronađeno ažuriranje.“. Pritisnite
ENTER (b) za povratak u [Početni izbornik].
Dodatak
[OK]
66 Dodatak
4. Ako postoji novija verzija, prikazat će se poruka
„Želite li ažuriranje?“.
5. (Želite li ažurirati?)“. Odaberite [OK] za pokretanje
ažuriranja. (Odabir [Poništi] prekida ažuriranje.)
6. Player pokreće preuzimanje najnovijeg softvera
za ažuriranje sa servera. (Preuzimanje će
potrajati nekoliko minuta ovisno o uvjetima
vaše kućne mreže.)
7. Kad je preuzimanje završeno, prikazat će se
poruka „Preuzimanje je dovršeno. Želite li
ažuriranje?“.
8. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabir [Poništi] će prekinuti ažuriranje i
preuzata datoteka neće više biti iskoristiva.
Za ponovno ažuriranje softvera, postupak
ažuriranja softvera je potrebno ponovo
pokrenuti od samog početka.)
>>Oprez
Ne isključujte uređaj tijekom ažuriranja
softvera.
9. Kada je ažuriranje završeno, napajanje će se
automatski isključiti nakon par sekundi.
10. Ponovo uključite uređaj. Sustav sada radi s
novom verzijom softvera.
,,Napomena
6
Dodatak
Funkcija ažuriranja softvera možda neće
pravilno raditi ovisno o internet okruženju.
U tom slučaju, najnoviju verziju softvera
možete nabaviti u ovlaštenom LG Electronics
servisno centru, a zatim ažurirajte svoj softver.
Pogledajte “Podrška korisniku” na stranici 63.
Dodatak 67
O Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je softver za
dijeljenje filmskih, glazbenih i foto datoteka
koje su spremljene na računalu koje služi kao
DLNA-kompatibilni digitalni medijski server, za
reprodukciju na ovom playeru.
,,Napomena
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je
proizveden za računala, a ne za korištenje
u playeru ili nekom drugom uređaj koji nije
računalo.
yy Isporučeni Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera
samo za dijeljenje datoteka i mapa na ovom
playeru.
yy Isporučeni Nero MediaHome 4 Essentials
softver ne podržava sljedeće funkcije:
transkodiranje, daljinski UI, TV kontrolu,
internet usluge i Apple iTunes.
yy Priloženi softver Nero MediaHome 4
Essentials može se preuzeti na adresi
http://www.lg.com/global/support. Vezu
za preuzimanje potražite na internetskoj
stranici ovog proizvoda.
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili viši),
Windows Vista® (Service Pack nije potreban),
Windows® 7 (ne zahtijeva servisne pakete),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 ili viši), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit izdanje (programi rade u
32-bit modusu)
yy Windows® 7 64-bitno izdanje (aplikacija radi u
32-bitnom modu)
yy Tvrdi disk prostor: 200 MB prostora na tvrdom
disku za tipičnu instalaciju samostalnog Nero
MediaHome
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™
2200+ procesori
yy Memorija: 256 MB RAM
yy Grafička kartica s najmanje 32 MB video
memorije, minimalna rezolucija 800 x 600 piksela
i 16-bitna postavka za boju.
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 ili viši
yy DirectX® 9.0c revizija 30 (August 2006) ili viša
yy Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) ili 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh računalo s procesorom Intel x86
yy Tvrdi disk prostor: 200 MB prostora na tvrdom
disku za tipičnu instalaciju samostalnog Nero
MediaHome
yy Memorija: 256 MB RAM
6
Dodatak
yy Ovaj priručnik objašnjava operacije s
primjerima iz engleske verzije Nero
MediaHome 4 Essentials. Slijedite
objašnjenja koja se odnose na stvarne
operacije za verziju na vašem jeziku.
Zahtjevi za sustav
68 Dodatak
Instaliranje Nero MediaHome
4 Essentials
Mac OS X
Windows
2. Pretražite CD-ROM pogon i otvorite mapu
„MediaHome_4_Essentials_MAC”.
Uključite svoje računalo i umetnite priloženi
CD-ROM disk u CD-ROM pogon na računalu.
Čarobnjak za instaliranje će vas provesti kroz
jednostavni i brzi postupak instaliranja. Za
instaliranje programa Nero MediaHome 4 Essentials,
postupite na sljedeći način:
1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe i
zatvorite svaki anti-virusni softver koji bi mogao
raditi.
2. Umetnite dostavljeni CD-ROM disk u CD-ROM
pogon vašeg računala.
3. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknite na [Run] za biste pokrenuli instalaciju.
5. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instaliranje je spremno i pojavljuje se čarobnjak
za instaliranje.
6. Kliknite na [Next] tipku za prikaz zaslona za unos
serijskog broja. Kliknite [Next] na prelazak na
sljedeći korak.
7. Ako prihvaćate sve uvjete kliknite na
[I accept the License Conditions], zatim označite
kvadrat i kliknite na [Next]. Instaliranje nije
moguće bez ovog ugovora.
6
8. Kliknite na [Typical] i kliknite na [Next]. Pokrenut
je proces instaliranja.
Dodatak
9. Ako želite sudjelovati u anonimnom sakupljanju
podataka, odaberite kvadrat za označavanje i
kliknite na [Next] tipku.
10. Kliknite na [Exit] tipku za završetak instaliranja.
1. Uključite računalo i umetnite priloženi CD-ROM
disk u CD-ROM pogon na računalu.
3. Dvaput kliknite slikovnu datoteku „Nero
MediaHome.dmg”. Otvara se prozor Nero
MediaHome.
4. U prozoru Nero MediaHome odvucite ikonu
Nero MediaHome ili u mapu Applications
(Aplikacije) unutar prozora ili na bilo koje drugo
željeno mjesto.
5. Sada možete pokrenuti aplikaciju tako da
dvaput kliknete ikonu Nero MediaHome na
mjestu na koje ste je odvukli.
Dijeljenje datoteka i mapa
Na svom računalu morate postaviti dijeljenje za
mapu koja sadrži filmski, foto i glazbeni sadržaj za
reprodukciju tog sadržaja na ovom uređaju.
Ovdje se objašnjava postupak odabira dijeljenih
mapa na vašem računalu.
1. Dvaput kliknite ikonu „Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Kliknite na [Network] ikonu na lijevoj strani i
definirajte naziv vaše mreže u [Network name]
polju. Vaš player će prepoznati naziv mreže koji
unesete.
3. Kliknite na [Shares] ikonu na lijevoj strani.
4. Kliknite na [Local Folders] oznaku na [Shares]
zaslon.
5. Kliknite na [Add] ikonu za otvaranje [Browse
Folder] prozora.
6. Odaberite mapu koja sadrži datoteke koje želite
dijeliti. Odabrana mapa je dodana na popis
dijeljenih mapa.
7. Kliknite na [Start Server] ikonu za pokretanje
servera.
,,Napomena
yy Ako se dijeljene datoteke ili mape ne
prikazuju na playeru, kliknite na mapu u
[Local Folders] oznaci i kliknite u [Rescan
Folder] na [More] tipku.
yy Posjetite www.nero.com za više informacija
o softverskim alatima
Dodatak 69
Popis kodova zemalja
Odaberite odgovarajući kod za zemlju s popisa.
Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod
Afganistan
AF Fidži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka Republika
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
SI
Austrija
AT Njemačka
DE Nepal
NP Južna Afrika
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Nizozemska
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Niz. Antili
AN Španjolska
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mađarska
HU Norveška
NO Švicarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL Sjedinjene Države
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugal
PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
Češka Republika
CZ Kuvajt
Danska
DK Libija
LY Ruska Federacija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
Salvador
SV Maldivi
MV
6
Etiopija
ET Meksiko
MX
Dodatak
KW Rumunjska
TH
70 Dodatak
Popis kodova jezika
Koristite popis za unos koda željenog jezika za sljedeće početne postavke: [Audio diska], [Titl diska] i [Izbornik
diska].
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afarski
6565
Afrikaanski
6570
Francuski
7082
Frizijski
7089
Litvanski
7684
Sindski
8368
Makedonski
7775
Singaleski
Albanski
8381
Galicijski
8373
7176
Malagasijski
7771
Slovački
8375
Ameharski
6577
Arapski
6582
Gruzijski
7565
Malajski
7783
Slovenski
8376
Njemački
6869
Malajalamski
7776
Španjolski
Armenski
6983
7289
Grčki
6976
Maorski
7773
Sudanski
8385
Asameski
6583
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Svahili
8387
Ajmarski
6588
Guaranski
7178
Moldavijski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Guđaratski
7185
Mongolski
7778
Tagaloški
8476
Baškirski
6665
Hauski
7265
Naurski
7865
Tađiski
8471
Baskijski
6985
Hebrejski
7387
Nepalski
7869
Tamilski
8465
Bengalski; Bangla 6678
Hinduski
7273
Norveški
7879
Teluški
8469
Bhutanski
6890
Mađarski
7285
Orijski
7982
Thai
8472
Biharski
6672
Islandski
7383
Panđapski
8065
Tongoanski
8479
Bretonski
6682
Indonezijski
7378
Paštanski, Pušto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingva
7365
Perzijski
7065
Turkmenski
8475
Burmanski
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Tvi
8487
Bjeloruski
6669
Talijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Japanski
7465
Kečuanski
8185
Urdski
8582
6
Hrvatski
7282
Kanadski
7578
Reto-romanski
8277
Uzbekistanski
8590
Dodatak
Češki
6783
Kašmirski
7583
Rumunjski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kozački
7575
Ruski
8285
Volapski
8679
Nizozemski
7876
Kirgijski
7589
Samoanski
8377
Velški
6789
Engleski
6978
Korejski
7579
Sanskrtski
8365
Volofski
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotsko Galski
7168
Xhosa
8872
Estonski
6984
Laotski
7679
Srpski
8382
Jidiš
7473
Faroski
7079
Latinski
7665
Srpsko – Hrvatski 8372
Yorupski
8979
Fidžijski
7074
Latvijski, Letski
7686
Šonanski
Zulu
9085
Finski
7073
Lingalski
7678
8378
Dodatak
71
Robne marke i licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ i logotipovi su zaštićeni znakovi
Blu-ray Disc Udruženja.
Proizvedeno pod licencom pod brojevima
američkih patenata: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 i drugih američkih i svjetskih
patenata izdanih i u postupku izdavanja. DTS-HD,
simbol te DTS-HD i simbol zajedno registrirani
su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio |
Essential zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod
sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
“DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Wi-Fi CERTIFIED Logotip je oznaka za ovjeru od
strane Wi-Fi Alliance.
Java je robna marka Oraclea i/ili njegovih
partnera.
Oznaka Wi-Fi Protected Setup je zaštićena robna
marka Wi-Fi Alliance.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su robne marke ili registrirane robne
marke u vlasništvu HDMI licencirajućeg LLC-a u
SAD-u i drugim zemljama.
“AVCHD” i “AVCHD” logotipi su robne marke
u vlasništvu Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
DLNA® i DLNA CERTIFIED® su robna marke i/
ili uslužne marke u vlasništvu Digital Living
Network Alliance.
Dodatak
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, i dvostruki-D simbol su robne
marke Dolby Laboratories.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i “Made for
iPad” znače da je elektronički pribor dizajniran za
spajanje isključivo s iPod, iPhone i iPad uređajima
te da proizvođač jamči kako uređaj zadovoljava
izvedbene standarde tvrtke Apple.
Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja
i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i
regulatornim standardima Napominjemo da
uporaba ove opreme s iPod, iPhone i iPad
uređajem može utjecati na rad bežične veze.
6
72 Dodatak
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su
robne marke u vlasništvo Rovi Corporation
ili njenih podružnica, te je njihova upotreba
obuhvaćena licencom.
Gracenote®, Gracenote logo i logotip, te logo
“Powered by Gracenote“ su ili registrirani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi poduzeća Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Tehnologiju prepoznavanja glazbe i pripadajuće
sadržaje omogućuje Gracenote®.
Licencni ugovor za krajnjeg korisnika poduzeća
Gracenote
6
Dodatak
Ova aplikacija ili uređaj sadrži programsku opremu
poduzeća Gracenote, Inc. iz Emmeryville-a u
Californiji (“Gracenote“). Programska oprema
poduzeća Gracenote (“Gracenote Programska
Oprema“) omogućuje ovoj aplikaciji identifikaciju
diska i/ili datoteke i pronalazak informacija koje
se tiču glazbe, uključujući informacije koje se
odnose na ime, izvođača, zapis glazbene točke, i
naslov (“Gracenote Podaci“) na on-line poslužitelju
ili ugrađenim datotekama (skupno, “Gracenote
Poslužitelji“) te izvršavanje drugih funkcija.
Vi pristajete koristiti Gracenote Podatke, Gracenote
Programsku Opremu i Gracenote Poslužitelje
samo za svoju osobnu nekomercijalnu upotrebu.
Slažete se da nećete podijeliti, kopirati, prenijeti ili
odašiljati Gracenote Programsku Opremu niti bilo
koje Gracenote Podatke bilo kojoj trećoj stranci.
SLAŽETE SE DA NEĆETE KORISTITI ILI ISKORIŠTAVTI
GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE PROGRAMSKU
OPREMU ILI GRACENOTE POSLUŽITELJE OSIM
PREMA OVDJE IZRIČITO DEFINIRANIM DOZVOLAMA.
Slažete se da se vaša neisključiva dozvola za
korištenje Gracenote Podataka, Gracenote
Programske Opreme i Gracenote Poslužitelja
raskine ako prekršite ova ograničenja. Ako se vaša
licenca raskine, pristajete prekinuti svaku upotrebu
Gracenote Podataka, Gracenote Programske
Opreme i Gracenote Poslužitelja, Gracenote
pridržava sva prava vezana za Gracenote Podatke,
Gracenote Programsku opremu i Gracenote
Poslužitelje, uključujući i sva prava vlasništva. Ni pod
kojim uvjetima neće Gracenote postati odgovoran
za bilo kakvo plaćanje vama na račun informacija
koje pružite. Slažete se da Gracenote, Inc. u svoje
vlastito ime može ishoditi svoja prava iz ovog
ugovora direktno protiv vas.
Usluge poduzeća Gracenote koriste se jedinstvenim
identifikatorom za praćenje upita u statističke
svrhe. Namjena nasumce dodijeljenog brojčanog
identifikatora je da omogući uslugama poduzeća
Gracenote prebrojavanje upita bez ikakvih saznanja
o vama. Za više informacija pogledajte Web stranicu
o Pravilniku o tajnosti poduzeća Gracenote za
usluge poduzeća Gracenote.
Gracenote Programska Oprema i svaki predmet
Gracenote Podataka su vam licencirani “bez
garancije“. Gracenote ne izdaje nikakve prikaze
niti garancije, izričite ili natuknute, vezane za
točnost bilo kojih Gracenote Podataka s Gracenote
Poslužitelja. Gracenote zadržava pravo brisanja
podataka s Gracenote Poslužitelja ili mijenjanja
kategorija podataka iz bilo kog razloga koji
Gracenote smatra opravdanim. Nema garancije
da su Gracenote Programska Oprema i Gracenote
Poslužitelji bez greške niti da će Gracenote
Programske Oprema ili Gracenote Poslužitelji
neometano raditi. Gracenote nije obavezan pružiti
vam nove bolje ili dodatne vrste ili kategorije
podataka koje Gracenote može nuditi u budućnosti
te je slobodan obustaviti svoje usluge bilo kada.
GRACENOTE NE PRIZNAJE NIKAKVE GARANCIJE,
IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ
OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE
TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA
ODREĐENU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA
PRAVA. GRACENOTE NE JAMČI ZA REZULTATE
KOJE ĆETE DOBITI SLUŽEĆI SE GRACENOTE
PROGRAMSKOM OPREMOM ILI BILO KOJIM
GRACENOTE POSLUŽITELJEM. GRACENOTE NEĆE
NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORAN ZA BILO
KAKVU POSLJEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU ILI ZA
BILO KAKVE IZGUBLJENE ZARADE ILI IZGUBLJENE
PRIHODE.
© Gracenote, Inc. 2009
Dodatak 73
Napomena od Cinavia
Ovaj proizvod u uporabi ima Cinavia tehnologiju
za sprječavanje neovlaštenog kopiranja određenih
komercijalnih filmova i pripadajućih skladbi. Nakon
što se otkrije nedozvoljena uporaba ovlaštene
kopije, prikazuje se poruka i reproduciranje se
zaustavlja.
Daljnje informacije o tehnologiji Cinavia naći ćete
u Cinavia Informatičkom Informativnom Centru
za Kupce(Online Consumer Information Center)
na http://www.cinavia.com. Ako želite daljnje
informacije o Cinavia putem pošte, molimo
vas pošaljite nam pismo s vašom poštanskom
adresom na: Cinavia Informativnom Centru za
Kupce(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod sadrži zaštićenu tehnologiju vlasnika
pod licencom od Verance Corporation i zaštićen
je patentom 7.369.677 SAD-a, kao i drugim
američkim i svjetskim patentima i zaštićeni su
autorskim pravima i poslovnim tajnama u odnosu
na određene aspekte iste tehnologije. Cinavia je
zaštićeni znak tvrtke Verance Corporation Copyright
2004-2010 Verance Corporation
Sva prava pridržana Verance. Reverzno sastavljanje i
rastavljanje nije dozvoljeno.
6
Dodatak
74 Dodatak
Specifikacije Audio izlaza
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Sekundarni i interaktivni audio možda neće
biti uključeni u izlazni signal ako je [Digitalni
izlaz] opcija postavljena na [BitStream]. (Izuzev
LPCM kodeka : izlaz uvijek uključuje interaktivni i
sekundarni audio.)
*2 Player automatski odabire HDMI audio u skladu
s mogućnostima dekodiranja priključenog
HDMI uređaja, čak i kada je [Digitalni izlaz] opcija
postavljena na [BitStream].
6
Dodatak
*3 Ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena na [DTS
Re-Encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i
5.1Ch. Ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena
na [DTS re-encode], DTS Re-encode audio
se prosljeđuje na izlaz za BD-ROM diskove, a
originalni audio se prosljeđuje za druge diskove
(kao [BitStream]).
yy Audio se prosljeđuje na izlaz kao PCM 48 kHz/16
bit za MP3/WMA datoteku i PCM 44.1kHz/16 bit
za Audio CD tijekom reprodukcije.
yy Kod digitalnog audio priključivanja (HDMI OUT),
možda se neće čuti zvuk tipki disk izbornika za
BD-ROM ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena
na [BitStream].
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara
mogućnostima vašeg receivera, receiver će
proizvoditi jaki, izobličeni zvuk ili neće proizvoditi
nikakav zvuk.
yy Više-kanalni digitalni surround zvuk preko
digitalnog priključivanja može se postići samo
ako je vaš receiver opremljen s digitalnim višekanalnim dekoderom.
yy Ova postavka nije dostupna za ulazni signal s
vanjskog uređaja.
Dodatak 75
Specifikacije
Općenito
Električno napajanje
Pogledajte glavnu naljepnicu na stražnjoj ploči.
Električna potrošnja
Pogledajte glavnu naljepnicu na stražnjoj ploči.
Dimenzije (Š x V x D)
Cca. 440 X 65 X 297 mm
Net Weight (Approx.)
3,3 kg
Temperatura za rad
5 °C do 35 °C
Vlažnost za rad
5 % do 90 %
Ulazi/Izlazi
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pin (tipa A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optički priključak x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)
Prijemnik
Raspon FM prijema
87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz
Pojačalo
Izlazna snaga (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
1160 W
Naprijed
140 W x 2
Sredina
140 W
Natrag
140 W x 2
Sub-Woofer
180 W (Pasivno)
3D efekt – lijevi
140 W
3D efekt - desni
140 W
6
Dodatak
Ukupno
76 Dodatak
Sustav
Laser
Sustav signala
Valna duljina
405 nm / 650 nm
Sustav signala
Standard PAL/NTSC sustav TV boja
Frekventni odziv
20 Hz do 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Izobličenje harmonika
Manje od 0,05 %
Dinamični opseg
Viši od 80 dB
LAN priključak
Ethernet priključak x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični LAN (unutarnja antena)
Integrirani IEEE 802,11n (opsezi od 2,4 GHz) bežični mrežni pristup,
kompatibilan s 802,11b/g Wi-Fi mrežama.
Električno napajanje za Bus (USB)
DC 5 V 0 2,1 A
Zvučnici
Prednji zvučnik (lijevi/desni)
Tip
2 kanal 3 zvučnik
Najviša ulazna snaga
280 W
Nazivna impedancija
4Ω
Dimenzije (Š x V x D)
280 x 1330 x 280 mm
Ulazna snaga
140 W
Neto težina
5,5 kg
Zadnji zvučnik (lijevi/desni)
Tip
2 kanal 3 zvučnik
Najviša ulazna snaga
280 W
Nazivna impedancija
4Ω
Dimenzije (Š x V x D)
280 x 1330 x 280 mm
Ulazna snaga
140 W
Neto težina
5,5 kg
Tip
2 kanal 3 zvučnik
Najviša ulazna snaga
280 W
Nazivna impedancija
4Ω
Dimenzije (Š x V x D)
412 x 82 x 73 mm
Ulazna snaga
140 W
Neto težina
1,4 kg
Tip
1 kanal 1 zvučnik
Najviša ulazna snaga
360 W
Nazivna impedancija
3Ω
Dimenzije (Š x V x D)
251 x 336 x 347 mm
Ulazna snaga
180 W
Neto težina
6,3 kg
Srednji zvučnik
6
Dodatak
Sub-Woofer
Gornji zvučnik (Prednji + stražnji lijevi / prednji + stražnji desni)
Tip
1 kanal 2 zvučnik
Najviša ulazna snaga
280 W
Nazivna impedancija
4Ω
Dimenzije (Š x V x D)
Ulazna snaga
140 W
Neto težina
Ugrađeni prednji i stražnji
zvučnici
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.
Dodatak 77
Održavanje
Napomene o diskovima
Rukovanje diskovima
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja
i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate
transportirati, za najbolju zaštitu upakirajte uređaj
na način kako je bio originalno tvornički upakiran.
Čišćenje vanjskih površina
yy Ne koristite opasne tekućine kao što je insekticid
sprej blizu uređaja.
yy Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti
površinu.
yy Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode
duže vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
je površina izrazito prljava, koristite meku krpu
lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta.
Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin,
razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu
uređaja.
Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju.
Držite disk za rubove kako na površini diska ne bi
ostavili otiske prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir
ili trake.
Spremanje diskova
Nakon reprodukcije, diskove spremite u njihove
kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom
automobilu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati
lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije
reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite
od sredine prema vanjskom rubu.
Ne koristite jaka otapala poput alkohola, benzina,
razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili
anti-statični sprej namijenjen starim pločama od
vinila.
Održavanje uređaja
6
Dodatak
Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije.
Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk
pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje
molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni
centar.
78 Dodatak
Važne informacije
vezane za mrežne
usluge
Sve informacije, podaci, dokumenti, komunikacije,
preuzimanja, datoteke, tekst, slike, fotografije,
grafike, video, internetske vijestim publikacije,
alati, izvori, softver, kod, programi, apleti, widget
programčići, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaj
(“Sadržaj”) i sve usluge i ponude (“Usluge”) koje
pruža ili omogućava bilo koja treća strana (svaki
“Davatelj usluga”) je jedina odgovornost davatelja
usluge odakle su potekli.
Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje nudi
Davatelj usluga preko LGE uređaja su podložni
promjeni bilo kada, bez prethodne napomene,
uključujući, bez ograničenja, prekidu, uklanjanju ili
prestanku svih ili bilo kojeg dijela sadržaja ili usluga.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema
vezanih za sadržaj ili usluge, možete pogledati
internetsku stranicu davatelja usluga za najažurnije
informacije. LGE nije odgovoran niti jamči za
korisničku uslugu vezano za sadržaj i usluge. Bilo
kakvo pitanje ili zahtjev za uslugu vezano za sadržaj
ili usluge se trebaju uputiti izravno odgovarajućim
davateljima sadržaja i usluga.
6
Dodatak
Imajte na umu da LGE nije odgovoran za bilo kakav
sadržaj ili usluge koje pruža davatelj usluga ili bilo
kakve promjene, uklanjanje ili prestanak takvog
sadržaja ili usluga i ne jamči za dostupnost ili
pristup takvom sadržaju ili uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising