LG LH-D6235D Owner's Manual
LH-D6235D JA5HLLS_Croatia
DVD/CD PRIJEMNIK
NAVODILO VLASNIKA
MODEL:LH-D6235
(Glavni ureœaj: LH-D6235D,
Zvu?nici: LHS-D6235T, LHS-D6235W)
CD-R/RW
Prije povezivanja, rukovanja ili pode?avanja ovog ureda,
pro?itajte ovo navodilo za uporabu pa?ljivo i kompletno.
molimo
P/N: 3828R-D030J
Predpazne
mere
UPOZORENJE
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NEMOJTE OTVARATI
UPOZORENJE: DA BI SMANJILI OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA NEMOJTE SKIDATI PREDNJI
DIO
(ILI STRA?NJI)
UNUTAR URE-DAJA NEMA
DIJELOVA KOJE BI KORISNIK UPOTRIJEBIO ZA
OPRAVAK OBRACAJTE SE NA STRUCNO
OSOBLJE.
Strijela munje
prelomljenim u jednako
namijenjena je upozoriti korisnika da unutar ureœaja postoji neizolirani opasni
napon koji mo?e biti dovoljne ja?ine da bi predstavljao opasnost od strujnog udara za osobe.
sa
strani?nom trokutu
Uskli?nik u jednako strani?nom trokutu namijenjen
je upozoriti korisnika da postoje va?ne radne upute
(upute za kori?tenje) u propratnoj literaturi ureœaja.
PA?NJA: DA BI SMANJILI OPASNOST OD PO?ARA ILI OD
STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ URE-DAJ
KI?I ILI VLAZI.
PA?NJA: Nemojte instalirati ovaj ured
kao ?to
je
vitrina
za
knjige
ili
na
na
neudobnim
mjestima
sli?nom uredu.
CLASS 1
KLASSE 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT
Napomena
LASER
UPOZORENJE:
Ovaj Digitalni
Da bi
Video Disk
Prijemnik
koristi Laserski Sistem.
ovaj proizvod, molimo da ?itate ovo vlaspa?ljivo i podse?ati se njime u budu?oj upotrebi, ako ured zahteva intervenciju, kontaktirajte autorizovani
servis po lokaciji vidi servisnu proceduru.
pravilno
koristili
nikovo navodilo
-
Upotreba komandi, pode?avanja ili izvoœenje druga?ijih
koji su specifi?ni po sebi mogu dovesti do
opasnog izlaganja radio aktivnim valima.
proce-
dura od onih
Da bi se za?titili od direktnog izlaganja zrea?enju, nemojte
poku?avati da otvorite ured. Kada je otvoren vidljivo je lasersko zra?enje. NE ZAGLEDAJTE SE U LASERKI ZRAK.
UPOZORENJE: Ured
se ne sme
prskanju i ne treba predmete
vaze, postavljati na ured.
izlagati vodi, kapanju ili
sa vodom, kao na primer
pune
Ovaj proizvod je proizved u skladu sa pravilima
radiointerferenciji, direktive EEC 89/336/EEC,
93/68/EEC, 73/23/EEC.
2
o
o
autorskim
pravima:
Zabranjeno je zakonom da si kopira, emituje, prikazuje, emituje
preko kablvske mre?e, javno izvodi, ili iznajmljuje, autorski
materijal bez dozvole
Ovaj proizvod je opremljen razradjenom Macrovision za?titom
od presnimavanja. Za?titni signali za kopiranje su snimljeni na
nekim diskovima. Kod presnimavanja takvih diskova na VCR,
pri reprodukciji kopije pojavi?e se ?um u slici.
Ovaj proizvod uklju?uje tehnologiju za za?titu autorskih prava
koji su za?ti?eni opredeljenim patentim zakonima SAD i
drugim pravima za za?titu intelektualnog vlasni?tva, od
Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotreba ove
registrovane za?titne tehnologije mora biti ovla??eno od
Macrovision Corporation, i je predviœena za ku?no i drugo
ograni?eno kori??enje gledanja osim ako je druga?ije doyvoljeno od Macrovision Corporation. Suprotni in?enjering ili
demontiranje je zabranjeno.
SERIJSKI BROJ:
Serijski broj nalazi se na stra?njoj strani
Ovaj broj je unikalan za ovaj ured i ne va?i za druge.
Ovde mo?ete zapisati tra?ene podatke i ?uvati ovo navodilo kao
stalnu informaciju oVa?oj kupovini.
ureda.
Model Br.
Serijski
____________________________________
Br.
___________________________________
Tabla
Sadrzaja
UVOD
Predpaznemere...........................2
TablaSadrzaja.............................3
PreUpotrebe............................4-5
Reproducivnidiskovi......................4
Upotreba audio kompakt diska i MP3 diska
Reproduciranje sa Audio komakt diska i
NapomeneoMP3-diskovima...............22
Pauza(Pause)......................23
.23
Preme?tanjekadrugojstaz.
Ponavljanje Staze / Sve / Isklju?eno
(Track/All/Off).....................23
Tra?enje............................23
Preventive..............................5
.
OSimbolima............................5
PrednjiPaneliProzordispleja...............6
Daljinskonavodilo..........................7
Stra?njipanel..............................8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Surround..............................14
Zvu?nire?imSound......................14
Up?eobja?njenje.......................15
Informacijanadispleju...................15
Osnovnapode?avanja.................16-18
Osovna pode?avanja
16
Op?e operacije
--
.
.
.
Jezik..............................16
Slika(Picture).......................16
Postavljanjezvu?nika.................17
Ostalo.............................17
Roditeljska
kontrola
(Parental Control)
.
.
.
.
.
18
UPOTREBA
Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog
.19-21
VideoKompaktDiskaVideoCD.
Reprodukcija digitalnog Video diska DVD i video
kompaktdiskaVideoCD..................19
Op?tekarakteristike.....................19
19
Preme?tanje ka drugom naslovu (TITLE)
Preme?tanje ka drugom Kadru/Stazi
(CHAPTER/TRACK)..................19
Tra?enje(Search)....................19
Pauza slike i kadar po
kadar reproduciranje
20
20
Usporeno reproduciranje (Slow Motion)
Ponavljanje(Repeat).................20
PonavljanjeA-B.....................20
20
Tra?enje po vremenu (Time Search)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--
.
22-23
.
MP3diska.............................22
Napomeneodiskovima....................5
PRIPREMA
Povezivanje............................9-13
Antenskipriklju?ci........................9
PovezivanjesaTV.......................10
.11
Priklju?ivanjenavanjskuopremu.
Povezivanjezvu?nesisteme...............12
Poziciranjezvu?nika.....................13
PreUpotrebe..........................14-18
Mali rje?nik za modus rada Audio Stream i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PonoviteA-B........................23
Funkcija3DSurround.................23
Promenaaudiokanala................23
RadsJPEGdiskom.......................24
GledanjeJPEGdiskaJPEG................24
Prela?enjenadrugifile.................24
Mirnaslika..........................24
Zaokretanjeslike....................24
Zarotiranjeslike.....................24
.24
NapomeneoJPEGsnimkama.
Programiranoreproduciranje...............25
Programirano reproduciranje sa audio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
komaktdiskaiMP3-diska..................25
Programirano reproduciranje sa video
kompaktdiskom........................25
Postavljanjezvu?nika......................26
Dopunskainformacija......................26
Memorijazadnjegstanja..................26
Sistemskoodabiranje.....................26
UpotrebaRadija........................27-29
Pode?avanjeradiopostaja................27
Slu?anjeradija.........................27
28
Pode?avanje "spavanje" (Sleep) tajmera
Utamljenje(Dimmer).....................28
MUK(MUTE)..........................28
Upotreba?akazaslu?alice................28
OperacijeRDS-a........................28
.29
Pretra?ivanjeprograma(PTY).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
INFORMACIJA
Listasakodovimajezika....................30
ListasakodovimaZemalja..................31
Re?avanjeproblema....................32-33
Specifikacije.............................34
--
.
.
.
.
.
.
.
.
.
O Instrukcionim Simbolima
.
Ukazuje
povrede
Ukazuje
.
3DSurround........................20
Objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem
(Zoom)............................21
21
Tra?enje markerom (Marker Search)
Specijalne mogu?nosti za digitalne video
.
.
.
.
.
.21
Naslovnimeni(TitleMenu).
Menidiska(DiscMenu)................21
.21
Ugaokamere(CameraAngle).
Promenaaudiojezika.................21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
do
na
ureda.
Ukazuje na savete
jednostavnijom.
i cake
koje
?ine
upotrebu
.
diskoveDVD...........................21
.
opasnosti koje mogu dovesti
druge materijalne ?tete.
specijalne radne karakteristike ovog
na
ureda ili
Promenaaudiokanala................21
Nadpisi(Subtitles)...................21
Sdelano pod licencom od Dolby Laboratory. Dolby, Pro
Logic, i dupli D simbol su regisrirana marka Dolby
Laboratorie. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo
1992-1997 Dolby Laboratories. Sva prava uva?ena.
Sdelano
pod licencom
od
Digital
Theater
Systems,
Inc. US
Pat. No. 5,451,942 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 i drugih
izdatih patenta i predstoje?ih. DTS i DTS Digital Surround
su
trgova?ke
marke
Digital
Autorsko pravo 1996, 2000
Sva prava uva?ena.
Theater
Digital
Systems, Inc.
Systems,
Theater
Inc.
3
.
UVOD
Pre
Upotrebe
Reproducivni diskovi
Termini
Naslov
DVD
Osnovni
(8cm/12cmdisk)
unske
povezani
(Title) (samo
sadr?aj filma
karakteristike,
Svaki naslov ima
Video CD
(VCD)
(8cm/12cmdisk)
Audio diskovi
(8cm/12cmdisc)
Kao dodatak, na ovom ureœaju mo?ete pokrenuti
SVCD, DVD-RW, DVD+RW, CD s Kodak slikom, te
CD-R ili CD-RW na kojima se nalaze audio snimci,
s
omogu?uje
Kadar
diskovima
DVD)
prate?e
za
ili
karakteristike ili
dop-
ili muzi?ki album.
svoj informativni broj koji Vam
opredelite njegovo mesto nala?enja.
lako da
(Chapter) (samo
DVD)
koji su manji od naslova.
Jedan naslov je sastavljen od jednog ili nekoliko kadra.
Svaki deo ima svoj broj koji Vam omogu?uje da opredelite deo koji ?elite. U zavisnosti od diska, mogu biti ne
snimljeni nikakvi kadri.
za
Delovi od slike ili muzi?ki deo
zatim MP3 ili JPEG file-ove.
Staza
Napomene
--
--
--
U zavisnosti od na?ina
(Track) (samo
za
Video CD i Audio CD
Delovi slike ili muzi?ki deo
koji je napravljen snimak ili
vida CD-R/RW (ili DVD-RW, DVD+RW) diska, neki
CD-R/RW (ili DVD-RW, DVD+RW) diskovi ne mogu
se reproducirati na ovom uredu.
Ne prikrepljujte bilo kakvu nalepnicu ili oznaku na obe
strane (strani sa oznakom i strani na kojoj je snimak) diska.
Ne koristite nereguralno izrezane CD diskove (na pr., u
formi srca ili osmougaone). To mo?e dovesti do kvara.
na
Napomene na DVD i Video CD diskovima
operacije pri reproduciranju DVD i Video CD
diskova mogu biti prethodno fiksirane od softvernog
proizvodioca. Tako da ured reproducira DVD i Video CD
diskove prema dizajnu softvernog proizvodioca, i neke
reproducivne karakteristike ureda mogu biti nedostupne,
ili mogu biti dodate druge. Pogledajte takoœe instrukcije
koje idu uz DVD i Video diskovima. Neki DVD napravljeni u komercijalne svrhe ne mogu biti reproducirani na
na
Svaka staza ima
delite
svoj broj, koji Vam dozvoljava
mestonala?enja staze koju ?elite.
Scena
)
Video CD ili Audio CD.
da opre-
(Scene)
Na Video CD
s funkcijama za upravljanje reproduciranja
(Kontrola reproduciranja), pokretne slike i kino
kadri su podeljeni na delove nazvane "Scene" Cvaka
scena se pokazuje u meniju ekrana i ima svoj broj, koji
Vam dozvoljava da opredelite mestonala?enja scene
koju ?elite.
Jedna scena je sastavljena od jedne ili vi?e staza.
PBC
.
Neke
uredu.
Regionalni DVD/CD prijemnik za DVD diskove
Ovaj DVD/CD prijemnik je proektiran i proizveden
za reproduciranje u regionu "2" kodiranog DVD
2
softvera. Regionalni kod koji je ozna?en na
nekim DVD diskovima ozna?ava koji tip risivera mo?e
reproducirati taj disk. Ovaj ured mo?e reproducirati samo
DVD diskove sa oznakom "2" ili "ALL". Ako poku?ate
reproducirati neki sa drugom oznakom saob?tenje
"Proverite broj regiona" se pojavljuje na TV ekranu. Neki
diskovi nemaju oznaku regionalnog koda iako je njihovo
reproduciranje zabranjeno zonalnim limitima.
4
Tipovi
Ima dva
Video CD-a
tipa
Video CD-a:
Video CD diskovi
opremljeni sa funkcijom za upravljanje reproduciranja PBC (Verzija 2.0)
Funkcije za upravljanje reproduciranja PBC dozvoljavaju upotrebu sistema preko menija, fukcija za pretra?ivanje, ili drugih spesifi?nih operacija sli?nim sa onim pri
radu na kompjuteru. Osim toga mogu biti reproducirani
kino kadri s visokom mogu?no??u rezolcije slike ako
su oni dostupni na disku.
Video CD diskovi
ne opremljeni sa funkcijom za
upravljanje reproduciranja PBC (Verzija 1.1)
Upotrbljavani na isti na?in kao i Audio CD, ovi diskovi
omugo?avaju reproduciranje video slike isto kao audio,
ali nisu opremljeni funkcijom PBC.
Pre
Upotrebe (Nastavak)
Preventive
Skladiranje
Posle
uredom
Rukovanje
slu?anja,
transportiranja ureda
Originalna transportna kartonska kutija i materijal za
pakovanje idu zajedno. Za maksimalnu za?titu otpakujte ured kao ?to je originalno upakovan u fabrici.
ureda
postavljanja
Slika i zvuk obli?njeg TV, VCR, ili radija mogu biti
ometani za vreme reproduciranja. U ovom slu?aju,
postavite ured dalje od TV, VCR, ili radija ili isklju?ite
u
ga visoka temperatura o?tetiti.
?i??enje
Kod
stavite disk
u njegovu kutiju.
neposrednoj blizini sun?evih zraka ili
blizu do izvora toplote. Ne ostavljajte ga u parkiranom
automobilu izlo?enim direktnim sun?evim zracima, jer ?e
Ne dr?ite disk
Kod
diska
UVOD
diska
Otisci
i
prstiju prah prouzrokuju izkrivljenje
upotrebe po?istite disk ?istom krpom
kru?no od centra ka periferiji.
Pre
.
slike i zvuka.
Po?istite disk
ured nakon ?to izvadite disk.
Da bi odr?avali
povr?inu ?istu
upotrebljavajte te?nosti u gasovitom stanju kao ?to
insekcidni
je
sprej blizu ureda. Ne ostavljajte gumene ili
plasti?ne predmete u kontakt sa uredom za du?e vreme.
Oni mogu ostaviti tragove na povr?ini ureda.
Ne
?i??enje
Da bi
jake
benzin, rastvara?,
ureda
po?istili
Koristite
koristiti
Nemojte
razreœiva?e kao ?to
komercionalno
?i??enje, ili anti-stati?ni sprej
fonske plo?e.
ured
za
je aceton,
dostupna sredtva za
stare vinil gramo-
meku, suhu krpu.Ako je povr?ina mnogo isprl-
jana, koristite meku krpu ovla?enu blagim deterœentom.
Nemojte koristiti jake razreœiva?e kao ?to je aceton,
benzin, rastvara?, jer bi oni mogli o?tetiti povr?inu
O Simbolima
Ako
simbol
se
pojavi
ureda.
"
Da bi odr?avali
jasnu sliku
prijemnik je visoko-tehnolo?ki, precizni ured. Ako
se opti?ko prijemno so?ivo i dijelovi diskovog pokretanja
isprljaju ili iznose, kvaliteta slike bi ?e lo?a.
Na svakih 1,000 sata upotrebe preporu?uje se regularna inspekcija za detalje i odr?avanje (Ovisi o uslovima
eksploatacije)
Za detalje molimo pove?ite se sa Va?im najbli?im trgovDVD
"
se mo?e pojaviti za vreme rada. Ova ikona ozna?ava
je funkcija obja?njena u ovom vlasnikovom navodilu
nedostupna na specifi?nom DVD video disku.
da
O Simbolima diska
Sekcija ?iji
samo za
DVD
VCD2.0
cem.
Napomene
o
diskovima
disk
sa
jedan od slede?ih
predstavljen simbolom.
simbola va?i
DVD
Video CD
sa
PBC
(Kontrola reproduciranja)
MP3
diskom
Rukovanje
JPEG
disk
Uhvatite disk
sa
na
strani
gde je
strane tako da
Video CD bez PBC
(Kontrola reproduciranja)
funkcijom
CD
dodirujte
instukcije
naslov ima
funkcijom
VCD1.1
Ne
za
Audio CD
MP3 diskovi
JPEG diskovi
rekordiran.
ne
dodirujete povr?inu
diska.
Ne
zaka?injite hartiju
za
disk.
5
Prednji
Panel i Prozor
displeja
STANDBY/ON
OTVORI/ZATV
ORI
STANDBY indikator
REPRODUCIRANJE
tipka
Prozor
tipka
displeja
GLASNO?A
kontrolor
Disk konzolu
VOLUME
OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP
PLAY
STANDBY/ON
STOP/CLEAR
PHONES
MONO/STEREO
MEMORY
DOWN
-
TUNING
-
UP
PAUSE/STEP/MONO/
STEREO
Njegovom
tipka
STOP/CLEAR/MEMORY
tipka
Pokazuje
SLU?ALICE izvod
TUNING
(DOWN/UP)/
SKIP/SCAN tipka
trenutni
senzoru
Pokazuje trenutno poglavlje
broj snimke
surround modus rada
ili
trenutni
Pokazuje
audio stream
Indikator moda
Pokazuje trenutne
funkcije player-a:
Pu?tanje (Playback),
Pauzu (Pause), itd.
MEMORY
indikator
PODE?ENO indikator
STEREO indikator
Aktivirano
rano
programipu?tanje
Pokazuje
trenutni
ponovljenog
reproduciranja
broj
naslova
MUK indikator
Ugao
kamere
SPAVANJE indikator
Pokazatelji
DVD DVD
je
podataka
umetnut
VCD Video CD
MP3 MP3 disk
6
RDS
je umetnut
je umetnut
Ukupno vrijeme pu?tanja/Pro?lo
vrijeme Frekvencija/Vrijeme
zaustavljanja/Surround modus
rada/Pokazatelji glasno?e, itd.
Daljinsko
navodilo
OPEN/CLOSE
tipka
POWER
BAND
tipka
AUX
CD/DVD
tipka
MUTE
DIMMER
tipka
SLEEP
BROJEVI
tipka
tipka
tipka
tipka
UVOD
tipka
RDS
tipka
PTY
tipka
PTY SEARCH
REPEAT A-B
REPEAT
tipka
PROGRAM
tipka
SOUND MODE
tipka
AUDIO
CLEAR
(+/-) tipke
SUBTITLE
ZOOM
RETURN
tipka
ENTER
STRELE tipke
podvla?enje selekcije disk na
glavnom korisni?kom informacijskom (GUI)
meni
tipka
tipka
VOLUME
PRESET(+/-) tipke
Koriste
tipka
tipka
tipka
tipka
tipka
se za
DISPLAY
ekranu, NASLOVNOM i MENI ekranu
MENI
Koristite MENU
prikazao
meni
STOP
tipka
tipku da bi
ekran uklju?en
prikazao
PLAY
se
tipka
tipka
na
SETUP
tipka
NASLOV
tipka
da
se
ekran uklu?en
na
tiplu
tipka
PAUSE/STEP
SKIP/SCAN
DVD video.
Koristite NASLOV
tipka
(
) tipke
tipku za oko
funkciju tra?enja.
/
Pritisnite i zadr?ite
dve sekunde
ANGLE
tipka
DVD video disku.
SLOW SCAN
(Q
/
MARKER
Specifikacije
rada
SEARCH
R) tipke
tipka
daljinskog
navodila
Instalacija baterija
Uperite daljinsko navodilo ka njegovom senzoru i pritisnite tipke.
Daljina: Oko 23 ft (7 m) ispred senzora za daljinsko
svakom pravcu
ispred
na
daljinskom
navodilu
Uklonite
poklopac baterija na stra?njem
daljinskog navodila, i postavite
dve R03 (veli?ine AAA) baterije sa
i
ta?no kao ?to je ozna?eno.
delu
AAA AAA
navodilo.
Ugao: Oko 30° u
daljinsko navodilo
tipka
senzora za
Pa?nja
kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte razli?ite tipove baterija (standartne, alkaline, itd.).
Ne
7
Stra?nji panel
AM Antenski konektori
FM 75Ω antenski konektor
AUXILIARY Ulazni konektori
ZVU?NIK Konektori
RR
LL
S-VIDEO IZLAZ
Konektor
KABL NAPAJANJA
Povezan
samo na
AC
230V, 50Hz
izlaz.
Upozorenje
dodirujte unutra?njost ?aka na stra?njem panelu.
Elektrosta?ko oslobaœanje mo?e prouzrokovati stalni
Ne
kvar
8
na
uredu.
MONITOR IZLAZ
Konektor
Povezivanje
Antenski
Pove?ite
priklju?ci
dostavljene
antene
Pove?ite kru?nu antenu
Spojite
FM ?icu antene
za
za
na
frekventno / modularno moduliran
amplitudno (AM)
konektor
za
moduliran
signal
signal
FM/AM
ka konektoru
za
za
slu?anje radija.
AM-antenu.
FM antenu.
Kru?na antena za amplitudno
moduliran signal (dostavljena)
?i?na
antena
za
PRI EMA
frekventno moduliran
signal (dostavljena)
RR
LL
Napomene
izbegli ?umni rezonans, postavite kru?nu AM antenu dalje
komponenti.
Ne zaboravljajte da u celini raztegnete ?i?nu FM antenu.
Posle povezivanja ?i?ne FM antene, odr?avajte koliko je mogu?e
Da bi
od
prijemnika
za
digitalne
video diskove DVD/CD i
drugih
horizontalno.
9
Povezivanja (nastavak)
Povezivanje
sa
TV
Stra?nji panel
TV
S-VIDEO
SCART INPUT
VIDEO
INPUT
AUDIO INPUT
INPUT
L
R
VIDEO kabl
L
V
(dostavljen)
S
T
Stra?nji panel
DVD/CD
prijemnik
SCART-RCA
Adapter
TV/MONITOR
RR
(SCART tip)
LL
Napravite jedno od slede?ih povezivanja u
kapacitetnih sposobnosti Va?eg postoje?e
zavisnosti od
Video
opreme,
Pove?ite MONITOR IZLAZNI ?ak
povezivanje
niksa video ulaznim ?akom
TV
i
ureda
UPOZORENJE
se
da
je
DVD/CD
ka TV. Odaberite
--
Ne
povezujte
DVD/CD
prijem-
?elite
Va?eg
aparata drugih
koje
povezati, postoje razli?itina?ini da pove?ete plejer.
Kristite jedan od opisnih na?ina ispod.
Molimo pogledajte u navodilo Va?eg TV, VCR,
Stereo sisteme ili druge opreme, koju ?elite da
pove?ete da napravili najbolje povezivanje.
Uverite
na
TV koriste?i video kabl
koji je dostavljen. (V).
Korisni saveti
Ovisi od
--
na
pravilni
povezan direktno
œV ulaz na Va?em TV.
prijemnik
Va? DVD/CD
ka TV
prijemnik
VCR. slika sa DVD/CD prijemnika se mo?e
sisteme za za?titu od kopiranja.
preko
iskriviti od
S-Video
povezivanje
Pove?ite S-VIDEO IZLAZNI ?ak
S-Video ulaznim ?akom
S-video kabl.
na
na
DVD/CD
TV koriste?i
prijemnik
opcionalni
sa
(S).
Prakti?ni savet
Ako ?elite da
pove?ete DVD/CD prijemnik ka TV sa
priklju?nicom, koristite dostavljeni SCART
adapter (T).
SCART
RCA
-
Napomena
Signal sa S-VIDEO IZLAZNOG ?aka ?e raditi samo
ako je odabrana funkcija moda CD/DVD.
Kada povezujete DVD/CD prijemnik sa Va?im TV,
uverite se da ste isklju?ili iz napajanja i zida uti?nice
oba ureda prije nego po?nete bilo kakvo povezivanje.
10
Povezivanja (nastavak)
Priklju?ivanje
na
vanjsku opremu
Stra?nji
dio video rekordera
AUDIO OUTPUT
L
RR
(ili
LD
playera, itd.)
PRI EMA
VIDEO
OUTPUT
R
LL
Priklju?ivanje
Priklju?ite ulaz AUX IN (L/R) utika? na DVD/CD
prijemniku na izlaz AUDIO OUT (L/R) utika?e na video
rekorderu, LD player-u. itd. pomo?u audio kablova.
Napomena
Kako biste odabrali
uno?enje ovih priklju?aka, na
daljinskom upravlja?u pritisnite tipku AUX.Na display-u
?e se pojaviti natpis AUX.
11
Povezivanja (nastavak)
Povezivanje zvu?ne
sisteme
Pove?ite zvu?nike koriste?i
Da bi dobili
dostavljene kable za njih uz pomo? napasvanja boja na ?abicama i onih na kabelima.
najbolje mogu?e zvu?no okru?enje, reguli?ite parametre na zvu?nicima ( rastojanje, nivo, itd.).
Centralni zvu?nik
Prednji zvu?nik
(levi)
Prednji zvu?nik
(desni)
RR
LL
Subbasov zvu?nik
Zadnji zvu?nik
(desni surround)
Zadnji zvu?nik
(levi surround)
Napomene
Ne zaboravite da uskladite kabl zvu?nika
ozvu?avanje
?e biti
sa
odgovaraju?om
?abicom
iskrivljeno
Ako koristite prednje zvu?nike sa niskom maksimalnom ulaznom
prekoerno razvijanje snage nad zvu?nicima.
Ne razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog zvu?nika.
12
na
komponentama:
+
ka
+
i
--
ka
--.
Ako obrnete
kable,
i fali ?e bas.
snagom,
pa?ljivo regulirajte glasno?u
zvuka da bi
izbegli
Povezivanja (nastavak)
Poziciranje zvu?nika
U
slu?aj normalnog polo?aja, koristite 6 zvu?nika (2 prednja zvu?nika centralni zvu?nik, 2 zadnja zvu?nika i subbasov
zvu?nik). Ako ?elite da reproducirate dominantni basov zvuk, DTS digitalno okru?enje ili Dolby Digital okru?enje, treba da
pove?ete subwoofer zvu?nik.
?
Prednji zvu?nici
Va?oj slu?ajo?oj poziciji podesite
izmeœu zvu?nika na 45 stupnja.
Skladno
?
na
jednaku
distancu.ini. I
interval
preko pozicije slu?anja koja postavlja
Centralni zvu?nik
Idealno
?
zvu?nike
Stra?nji
je
da centralni zvu?nik i
prednji
zvu?nici budu
na
istoj
visini. Ali
uobi?ajeno
mesto
je
iznad ili
ispod
televizora.
zvu?nici
Postavite levi i desni iza zone za slu?anje.Ovi zvu?nici kreiraju zvu?ni i atmosverski utisak zahtijevan od okru?uju?eg (surround)
reproduciranja. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stra?nje zvu?nike mnogo daleko iza zone slu?anja a instalirajte ih na
nad nivoa u?iju slu?atelja. Isto tako je efikasno da se upere stra?nji zvu?nici u pravcu zida ili plafona za dopunsko raspskivanje
ili
zvuka.
U slu?aju sobe malih razmera, ako je
stranje zvu?nike u rastojanju od 60
?
slu?alac blizu
-
90
cm
zida
stra?njeg
iznad slu?ao?evih
podesite stra?nje
u?iju.
zvu?nike
jedan nasuprot drugom,
i
podesite
Subwoofer zvu?nik
Ovo mo?e da
se
postavi
u
bilo
koju prednju poziciju.
Subbasov
zvu?nik
Centralni
zvu?nik
Prednji
Prednji
zvu?nik
zvu?nik
(levi)
(desni)
Okru?uju?i
(surround)
zvu?nik (levi)
Okru?uju?i
(surround)
zvu?nik
(desni)
Primer
za
poziciranje
zvu?nika
13
PRI EMA
Pre
Mali
Upotrebe
rje?nik
za
modus rada Audio
ozvu?avanje iz prednjeg levog i desnog kanala i od subbvafernog zvu?nika. Standartni (stereo) izto?nici odasvuda bajpasuju obradu zvu?nog polja. To Vam dozvoljava da reproducirate sa
svakog isto?nika koriste?i samo prednji levi i desni zvu?nik i sub-
se sladite zvuku od 5.1 (ili 6) digitalnih kanala,
digitalnih audio izto?nika u DTS-sistemi trgova?ke
marke, kao ?to su na primer diskovi, digitalin video diskovi DVD, kompakt diskovi, itd. DTS Digital Surround osigurava do 6 kanala autenti?ni audio (?to ozna?ava identi?no originalnim masters-snimcima) i
zavr?ava sa krajnje ?istim otpo?etka do kraja istinitim 360-stupnjevim
zvu?nim poljem. Termin DTS je trgova?ka marka DTS Technology,
LLC. Fabriciran po licenci od DTS Technology, LLC.
omogu?uje
(2CH STEREO)
Izvodi
Stream i Surround
Vam
BYPASS
da
basov zvu?nik.
visokokvalitetnih
Zvu?ni re?im Sound
Vi mo?ete u?ivati
polja ozvu?avanja saglasno
Nekoliko
dok
Okru?uju?i (surround) Dolby Digital format Vam omogu?uje da u?ivate
do 5.1 digitalnih kanala od okru?uju?eg ozvu?enog isto?nika Dolbi
Digital programa. Ako reproducirate digitalne diskove ozna?ene sa
", mo?ete da u?ivate u boljoj kvaliteti zvuka, u ve?oj pros-
u
"
Ovaj
ta?nosti i
na
pobolj?anoj dinami?koj dijapazoni.
modus rada koristite
prilikom pu?tanja
"
Digital 2 kanala koji nosi oznaku
pru?a ugoœaj poput gledanja filma u kino
koncertnoj dvorani intenzitetom koji se
"
.
filmova ili
Ovaj
Dolby
modus rada
dvorani ili koncerta
II
sazdaje
pritisnite tipku SOUND MODE
ne pojavi na display-u kako
modus zvuka
navedeno.
displeja prika?e
PRO LOGIC
→
PL2 MOVIE
3D SURROUND
→
→
PL2 MUSIC
kakvih zvukova ili tonskih ukrasa.
Kada
filmove MOVIE:
film
(Movie) je
za
upotrebu
PL2 MATRIX
→
kod stereo
video disk DVD.
je postavljen digitalni
promeniti re?im ozvu?avanja na digitalnom video disku
(Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, itd.) pritiskanjem u vreme
reproduciranja tipke za audio AUDIO na daljinskom navodilu.
na
to da
se
video diskova
sadr?aj digitalnih
razlikuje
od diska do
diska, slede?e obja?njava bazi?ni rad kada se
koristi ta karakteristi?na osobina. Svaki put, kada pritisnete
tipku za audio AUDIO, re?im ozvu?avanja na digitalnom video
disku
se
menja
slede?im redosledom:
→→
za
za
→
BYPASS
Mo?ete
Bez obzira
Re?im
samo
u
od dvo --kanalnih isto?nika
Re?im
?elite slu?ati.
mo?e
pet izlaznih
kanala sa punom ?irinom frekventne skale. To nastaje uz pomo?
avangradnog matri?nog surround detektora visoke ?isto?e koji
izvla?i prostorne osobine originalnog snimka bez dobavljanja bilo
Logic
redom
koji
put kad pritisnete tipku za re?im ozvu?avanja SOUND
MODE, re?im ozvu?avanja se menja slede?im redosledom:
(II)
Pro
je dolje
za
programom
Svaki
posti?i samo
DOLBY PRO LOGIC SURROUND sistemom. Ugoœaj kretanja
zvuka naprijed/nazad/lijevo/desno kao i osje?aj fiksnog polo?aja
zvuka jasniji je i dinami?niji nego prije.
Dolby
puta
?eljeni
se
Kada se na prozorcu
indikator PCM:
-
transtvenoj
okru?uju?em (surround) ozvu?avanju
u
prosto odabiranjem jednog od prethodno programiranih
→
televizijskim
i kod svih programa kodiranih u Dolby Surround sistemi.
Rezultat je promene pravca zvu?nog polja koje dosti?e kvalitet
emisija
diskretnog 5.1-kanalnog
zvuka.
Na Va?u
?
Re?im
Re?im
za
muziku MUSIC:
(Music) je za upotrebu kod svih snimaka stereo
muzike, i osigurava ?iroko i duboko zvu?no prostranstvo. Ovaj
re?im uklju?uje komande za upravljanje koje dozvoljavaju da
ozvu?avanje bude usklaœeno sa individualnim ukusima slu?atelja.
za
DVD
za
muziku
?
je
promenu pravca
isti kao muzi?ki re?im Music, sa tim da je logika za
isklju?ena. Mo?e biti koristan da poja?ava mono
upotrebu isto i
gde kolebanja od lo?eg prijema FMstereo neki put mo?e dovesti do smu?tavanja okru?uju?ih signala
kod logi?nog dekodera. Krajnji "lek" za lo? prijem FM-stereo recepcije mo?e biti prosto prebacivanje zvuka na mono.
signale, prave?i
3D SURROUND
Ovaj ureœaj ima mogu?nost proizvoœenja 3D surround efekta,
pomo?u tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira multikanalno audio pu?tanje iz dva uobi?ajena stereo zvu?nika,
umjesto pet ili vi?e zvu?nika ina?e potrebnih za slu?anje
multi-kanalnog audio zvuka iz ku?nog kina. Ova mogu?nost
Dolby
14
Pro
s
mod
pode?avanja
Mo?ete ideficirati format
kodiranja na programnom
razgledanjem njegovog pakovanja.
Dolby Digital-diskovi su markirani ovim
logom.
Kodirani sa Dolby Surround programi su markirani
logom.
DTS Digital Surround-diskovi su markirani sa DTS.
-
-
-
ih "ve?im". Matri?ni re?im mo?e na?i
kod automobilnih sistema,
funkcionira
prijemnik pamti poslednji
svaki izvor individualno.
softeru
Matri?ni re?im MATRIX:
Matri?ni re?im
informaciju
DVD diskovima kodiranim
Logic i Dolby Digital.
s
audio snimkama
Napomena
Kada
96
reproducirate
zvu?ne staze
sa
frekvencom
kHz, izlazni kanali ?e biti transformirani
pling frekvenci).
Funkcija modusa zvuka
kori?tenja slu?alica.
ne
mo?e
se
u
semplinga
(sem-
48 kHz
primijeniti prilikom
Pre
Upotrebe (nastavak)
Ikone
Up?e obja?njenje
Ova uputa daje osnovne instrukcije upotrebe prijemnika za
digitalni video disk DVD. Odreœeni digitalni video diskovi
iziskuju specijalno eksploatiranje, ili u vrijeme reproduciranja dozvoljavaju samo ograni?eno operiranje. Kada se to
dogodi, na ekranu televizora se pojavljuje simbol
koji
ukazuje da operacija nije dozvoljena za digitalne video
diskove DVD, ili da nije dostupna na disku.
TITLE
CHAPT
Status
Za
ili
bez
bez
A-B
Obnavlja reproduciranje
Mogu?nost zabranjena,
ili
od
tog
mesta
nemogu?a (nedostupna)
ekranu
vrijeme reproduciranja pritisnite tipku
1
2 Pritiskajte tipke
tipke
3 Pritiskajte
Tipke
kadar
Ponavljanje isklju?eno
OFF
op?eg reproduciranja mo?e biti prikazan na ekranu
aplikacije na meniju mogu biti promenljive.
na
Ponavlja
Ponavlja
televizora. Neke
Operiranje aplikacijama
naslov
Ponavlja sve staze (samo za video kompakt diskove
funkcije za upravljanje reproduciranja PBC)
ALL
displeju
Ponavlja
vezu
Ponavlja
(samo za video kompakt diskove
za
funkcije
upravljanje reproduciranja PBC)
AB
na
povratnu
za vremenu
stazu
TRACK
,
Informacija
polju
u
Napomene
DISPLAY.
Neki diskovi
ne
primera displeja
da bi odabrali artikl.
Ako
Odabrani artikl bi?e
podvu?en (osvetljen).
ili
da promenite izbor atikla.
sa ciframa isto mogu biti upotrebljene za
uvoœenje brojeva (na pr. broj naslova). Za neke funkcije, da bi ih podesili pritisnite tipku uvoœenje ENTER.
ja
za
sa
mogu
10 sekundi
osiguravati
mogu?nosti sa
pokazani ispod.
pritisnete nikakvu tipku, aplikaci-
ekranu, koji
na
ne
sve
su
ekrana ?e nestati.
DVD
ItemsAplikacije
Broj
Funkcija
naslova
1/3
Broj
kadra
Tra?enje
Audio
1 /12
po
vremenu
0:20:09
jezik i digitalni
1 ENG
audio izlaz Subtitle
D
/
da bi odabrali
nadpisa
Pokazuje teku?i broj naslova i ukupni broj naslova,
preska?e ka ?eljenom broju naslova.
Pokazuje teku?i broj kadra i ukupni broj kadra,
preska?e ka ?eljenom broju kadra.
Pokazaju
direktno
isteklo
uz
vreme reproduciranja,
pomo? isteklog vremena.
ABC
OFF
Pokazuje teku?i jezik naslova,
i
Na?in
odabiranja
/
,ili
Numerirane, ENTER
/
,ili
Numerirane, ENTER, SKIP
i tra?i mesto
Numerirane, ENTER
kodi-
/
,ili
AUDIO
menja pode?avanje.
1
/2,ili
SUBTITLE
1/1
Pokazuje teku?i broj ugla
broj ugla.
i
Zvuk
BYPASS
Prikazuje trenutni modus
mijenja pode?avanja
zvuka i
ukupni broj uglova,
i
menja
1
/2,ili
ANGLE
1
/2,ili
SOUND MODE
VCD1.1
Aplikacije
Broj
i
i
Pokazuje teku?i audio jezi?ki saundtrak i na?in
ranja i broj kanala, i menja pode?avanje.
Ugao
VCD2.0
?eljenu aplikaciju)
5.1 CH
language
Jezik
(Pritiskajte tipke
Funkcija
staze
1/4
Vreme
0:20:09
/
da bi odabrali
?eljenu aplikaciju)
Pokazuje teku?i broj staze, i ukupni broj staza i uklju?ene funkcije u re?imu reproduciranja PBC On, i ka ?eljenom broju staza.
Pokayuje
isteklo
vreme
reproduciranja (samo
na
Na?in
odabiranja
/
,ili
Numerirane, ENTER
displeju)
--
Pokazuje
Audio kanal
(Pritiskajte tipke
audio
kanal,
i
menja
audio kanal.
/
STER.
,ili
AUDIO
Zvuk
BYPASS
Prikazuje trenutni modus
mijenja pode?avanja
zvuka i
1
/2,ili
SOUND MODE
15
PRI EMA
Pre
Upotrebe (nastavak)
Osnovna
Jezik
pode?avanja
Mo?ete zadati Va?e li?ne
preferencije
ka uredu
za
reproduciranje.
Osovna
1
pode?avanja
Pritisnite
tipku
Pojavljuje
se
za
meni
--
Op?e operacije
Jezik diska DVD
Odaberite
jezik
(Subtitle)
diska.
pode?avanje SETUP.
pode?avanje.
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
:
Odabran
DVD
meni
(Menu),
Audio
French
Disc Audio
Original
German
Disc Subtitle
English
Spanish
Disc Menu
French
Italian
Rating
German
TV
Aspect
Menu
5.1
Language
Chinese
Country
Polish
TV
Hungarian
Menu
Spanish
Code
Italian
Aspect
Chinese
Language
Other------------
Speaker Setup
nadpise
zadati
je
Rating
Code
i
Da bi odabrali
:
Disc Menu
Country
(Audio)
na disku originalni jezik.
drugi jezik, pritisnite numerirane tipke da
bi uveli ?etvoro-cifren broj skladno listi sa kodovima jezika na
strani 30. Ako uvedete pogre?an kod jezika prtisnite tipku za
brisanje, CLEAR.
Original
Other
za
za
Polish
Hungarian
Others
5.1
Other------------
Speaker Setup
Others
Pritiskajte tipke / da bi odabrali ?eljeni artikl.
Ekran ?e pokazati teku?e pode?avanje odabranog
artikla, isto kao i njegovo alternativo pode?anje (a).
2
Dok
odabran
3 poslejetoga tipke?eljeni
/
Jezik
menija
Odaberite
koje
jezik menija za pode?avanje. To je meni
pritisnete tipku za pode?avanje SETUP.
vidite kad
artikl, pritisnite tipku
da bi odabrali
?eljeno
pode?avanje.
Pritisnite
tipku
4 potvrdite Va?
Neki artikli
5
za
reproduciranje
ENTER da
izbor.
uslovljavaju dopunske
Disc Audio
English
Disc Subtitle
German
Disc Menu
Polish
Rating
Hungarian
Country
korake.
TV
Aspect
Menu
Da bi
napustili meni pode?avanja pritisnite
tipku za pode?avanje SETUP, za povratak
RETURN, ili za reproduciranje PLAY.
5.1
Code
Language
Speaker Setup
Others
Slika
(Picture)
Vrsta televizora
(TV Aspect)
DVD
4:3 Letterbox: Odaberite kad
televizor 4:3.
cama
nad i
Prikazuje
ispod slike.
je povezan standartni
teatralnu sliku sa maskirnim ivi-
4:3 Panscan: Odaberite kad
vizor 4:3.
Va?eg
Pokazuje
je povezan standartni teleslike odrezane da bi popunile ekran
televizora. Obe strane slike
16:9 Wide: Odaberite kad
je
izrezuju.
Disc Audio
4:3
Letterbox
Disc Subtitle
4:3
Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
Country
Code
TV
Aspect
Menu Language
5.1
Speaker Setup
Others
16
se
povezan ?iroki televizor 16:9.
Pre
Upotrebe (nastavak)
Postavljanje zvu?nika
Audio
pu?tanje (Audio Play)
DVD
DVD/CD
5.1
Postavljanje
zvu?nika
DVD
Odaberite
postavljanje zvu?nika, uklju?uju?i i uravnote?enje
odgoœeno vrijeme, ili ispitajte postave zvu?nika.
Postave zvu?nika aktivne su samo na analognom multikanalnom izlazu. (Vidi "Postavljanje zvu?nika", stranica 26.)
glasno?e
te
prijemnik mo?ete postaviti tako da DVD disk
odmah po?inje s radom ?im ga umetnete.
Ukoliko je opcija Auto Play uklju?ena na On, ovaj
DVD/CD prijemnik pretra?it ?e naslov ?ije je vrijeme
pu?tanja najdu?e ni zapo?et ?e s pu?tanjem
automatski.
On: Auto
Off: Auto
Disc Audio
Play funkcija je aktivirana.
Play funkcija nije aktivirana.
Disc Subtitle
R
Disc Menu
Country
R
Napomena
Auto Play funkcija
Front L
Rating
Code
Volume
0 dB
Size
TV
Aspect
Menu Language
mo?da ne?e raditi
na
nekim DVD-ima.
Small
Distance
1 ft
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
Ostalo
Postavljanja DRC, Vokala, PBC i Audio pu?tanja mogu
mijenjati.
Kako biste odabrali ?eljeno, pritisnite 3/4 a zatim pritisnite tipku ENTER. Postavljanje ?eljene funcije
mijenja se izmeœu On (uklju?eno) i Off (isklju?eno).
se
Disc Audio
DRC
On
Disc Subtitle
Vocal
On
Disc Menu
PBC
Rating
Auto
Country
TV
On
Play
Off
Code
Aspect
Menu
5.1
Language
Speaker Setup
Others
Funkcija Kontrole dinami?kog spektra
Range Control (DRC)
-
Dynamic
Koriste?i DVD format, mo?ete ?uti zvuk programa u najto?nijoj i najvjernijoj mogu?oj prezentaciji, zahvaljuju?i
digitalnoj audio tehnologiji. Ipak, dinami?ki spektar (razliku izmeœu najglasnijih i najti?ih zvukova) audio izlaza
mo?ete smanjiti. Tada film mo?ete slu?ati manjom glasno?om bez gubljenja jasno?e zvuka. Za postizanje ovog
efekta DRC tfunkciju postavite na On.
Vokal
Funkciju Vokala postavite na poziciju On prilikom
pu?tanja multi-kanalnog karaoke DVD-a. Karaoke
kanali na disku pomije?at ?e se u normalni stereo
zvuk.
PBC
Funkciju za kontrolu pu?tanja Playback Control (PBC)
postavite na On (uklju?eno) ili Off (isklju?eno).
On: Video CD-i
s
PBC-om
Off: Video CD-i
s
PBC-om
pu?tat ?e
pu?tat ?e
se
prema funkciji PBC-a.
isti na?in kao i
se na
Audio CD-i.
17
PRI EMA
Pre
Upotrebe (nastavak)
Roditeljska kontrola (Parental Control)
Klasifikacija
Filmovi
Kod
Informi?u?i
DVD
digitalnim video diskovima mogu sadr?ati nepodijecu scene. Pa prema tome, diskovi mogu sadr?ati
informaciju o roditeljsskoj kontroli koja se prila?e za cijeli disk,
hodne
zemlje (Country Code)
na
za
kodova
iz tabele
se
zemalja.",
?e standarte
?ije
alternativne
scene za
izbor.
TV
se
Menu
5.1
7
Others
Disc Menu
6
TV
5
3
menija za pode?avanje odaberite
(Country Code) koriste?i tipke /
2
Unlock
Speaker Setup
1
pode?avanje Setup, koriste?i tipke
odaberite Klasificiranje "Rating".
i
2
Dok
3
Kada
nite
za
je klasificiranje "Rating" odabrano, pritistipku
Koriste?i numerisane
parolu;
tipke uvedite
?etvorocifrenu
da bi sazdali li?nu ?etvorocifrenu za?titnu
nakon
toga pritisnite tipku
za
uvoœenje
parolu,
parolu,
i
parolu,
zemlje (Country Code) odabrano, pritipku
.
4
Odaberite
6
prvi
levo.
"Klasifikacija"
znak koriste?i
Pomerite kursor koriste?i
tipke
znak koriste?i
/
tipke
/
tipke
.
i odaberite
.
Pritisnite
tipku za uvoœenje ENTER da potvrdili
zemlje, nakon toga pritisnite tipku za
pode?avanje SETUP da bi napustili meni.
Va? izbor
slu?aju kad ste ve? uveli parolu;
pomo? numerisanih tipki uvedite ?etvorocifrenu
za?titnu parolu da bi potvrdili ?etvorocifrenu za?titnu
parolu, nakon toga pritisite tipku za uvoœenje ENTER.
Napomena
se kod zemlje menja, nu?na je potvrda ?etvorocifrenom
parolom (vid. "Promena ?etvorocifrene parole" ispod).
Ako
1
Odaberite rang klasifikacije œd 1 dœ 8 koriste?i tipke (*).
Jedinica (1) ima naj manje ograni?enja pri reproduciranju.
2
Uvedite stari
3
Odaberite promenu Change koriste?i tipke
/
nakon toga pritisnite tipku uvoœenja ENTER.
Uz
napravite gre?ku pre pritiskanja tipke za uvoœenje ENTER, pritisnite
tipku za brisanje CLEAR i ponovo uvedite ?etvorocifrenu za?titnu parolu.
(8) ima naj vi?e ograni?enja pri reproduciranju.
Unlock: I): Ako odaberete otklju?avanje Unlock, opcija roditeljske kontrole
ne?e biti ativna. Disk ?e se reproducirati potpuno bez ograni?enja.
Klasifikacije od 1 do 8: Neki diskovi sadr?e nepohodne za dijecu scene. Ako zadate klasifikaciju za reproduciraju?i ured, bi?e reproducirane sve scene na disku sa istom ili ni?om klasifikacijom. Vi ? e
klasificirane scene ne?e biti reproducirane, osim ako na disku ima
alternativnih scena za njih. Alternativne scene trebaju imati istu ili ni?u
klasifikaciju. Ako se ne naœe odgovaraju?a alternativa reproduciranje
?e prestati. Da bi se disk reproducirao treba da uvedete ?etvoro
cifrenu parolu, ili da promenite nivo klasifikacije.
Osmica
Pritisnite
-
uvoœenje ENTER da potvrdili Va? izbor
toga pritisnite tipku za pode?avanje
napustili meni.
tipku
5 klasifikacije,
SETUP da bi
za
Kada
Promena
4
5
6
u
gore,
levo
Uvedite novi ?etvorocifreni
,
kod, nakon toga pritisnite
ENTER.
ta?nost
Uvedite ta?no isti kod
drugi put, i potvrdite njegovu
pritiskanjem tipke za uvoœenje ENTER.
Pritisnite
tipku
za
pode?avanje
SETUP da bi
napustili
meni.
Ako zaboravite Va? ?etvorocifren kod
Ako zaboravite Va?u
parolu,
sledite
ceduru da bi izbrisali teku?u
parolu.
1
nakon
mo?da ne?e raditi
je pokazano
kod, nakon toga pritisnite tipku uvoœenja ENTER.
tipku uvoœenja
2
Pritisnite
tipku
prikazao
meni
pode?avanje
pode?avanja.
za
Koristite numerisane
broj
funkcija
koda
?etvorocifrenog
Sledite korake 1-2, kako
(Klasificiranje).
tipke
opisanu
dole pro-
SETUP da bi
se
da bi uveli ?estocifrefren
"210499."
?etvorocifrena parola je izbrisana.
Napomena
18
kod
Sledi korak 3 iz
i
U
Ova
je
5 drugi
ENTER. Da bi
uvedite ponovo ?etvorocifrenu za?titnu
nakon toga pritisnite tipku za uvoœenje ENTER.
potvrdili
4
Dok
tisnite
3
.
niste uveli
jo?
zemlje
Change
Others
menija
kod
.
2
Language
1
5.1
Speaker Setup
Iz
1
4
Aspect
Menu
Iz
Language
8
Code
Code
Aspect
Disc Subtitle
Country
HU
Rating
Country
Disc Audio
Rating
Code Set
Disc Menu
Klasifikacija zavisi od zemalja.
omogu?ava da spre?ite reprodiskovi da
za
Disc Subtitle
kontrole Vam
Opcija roditeljske
duciranje diskova od Va?e dece, ili odreœeni
reproduciraju sa alternativnim scenama.
kodovima zemalja (vid. "Lista
31.), uvedite kod za zemlju/zonu,
klasifikaciju koristiti digitalni video disk.
sa
str
na
Disc Audio
ili prema odreœenim scenama na disku. Te scene se klasificiraju od 1 do 8, i alternativno, na nekim diskovima su nali?ne i
DVD
na
nekim DVD-ima.
3
Uvedite novi kod kako
je prikazano
sa
leve strane
(Klasifikacija).).
Upotreba Digitalnog
Video Diska DVD i
Digitalnog
Reprodukcija digitalnog Video diska
DVD i video kompakt diska Video CD
Priprema
VCD2.0
na
TV i odaberite AV ulazni izvor povezan
audio
se
sladite zvukom
3
Pritisnite
tipku
za
prijemniku
za
digi-
Otvaranje/Zatvaranje
OPEN/CLOSE da bi otvorili disk konzolu.
Postavite odabrani od Vas disk
sa
oznakom
u
le?i?te diska
na
gore.
Kada postavljate dvostrani digitalni video disk DVD, uverite se
da ste postavili stranu koju ?elite reproducirati, licem na gore.
Pritisnite
tipku
za
Napomena
je nagla?eno, sve opisane operacije se baziraju
na kori??enje od daljinskog navodila. Neke operacije
mogu se ispuniti kori??enjem menija za pode?avan
Osim kad
Otvaranje/Zatvaranje
pojavljuje indikacija za ?itanje
READING, i automatski po?inje reproduciranje. Ako
ne po?ne reproduciranje, pritisnite tipku za reproduciranje PLAY. U nekom slu?aju umesto toga mo?e
se pojaviti disk meni.
drugom
naslovu
1/3
Kada disk ima vi?e od
jednog naslova, mo?ete se premestite na slede?i naslov kao ?to je dalje opisano:
Kada je reproduciranje prekinuto pritisnite tipku za
pokazivanje DISPLAY, nakon toga pritisnite odgovaraju?u numerisanu tipku (0-9) da bi odabrali broj naslova.
Za odabiranje naslova pritisnite tipku 1 2, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Preme?tanje ka drugom
(CHAPTER/TRACK)
Kada
se
DVD
se
prika?e
Kadru/Stazi
tipke
gledati,
nakon
da bi odabrali naslov/kadar
toga pritisnite tipku
da bi startirali
reproduciranje.
pritisnite tipku
za
za
Da bi
naslove TITLE ili
reproduciranje
se
za
koji
Koristite numerisane
tipke
?elite
ENTER
vratili ka meni ekranu
meni MENU.
da bi odabrali stazu
gledate.
Pritisnite
da bi
vratili
meni ekran.
se
na
tipku
za
povratak
jednog dela, ili
se premestiti
jedne staze, mo?ete
koju
RETURN
Pode?avanja menija i odreœenih operativnih procedura za
upotrebu menija mogu se razlikovati u zavisnosti od diska.
Sledite instrukcije na svakom meni ekranu. Mo?ete isto
posle pode?avanja narediti da funkcija za upravljanje PBC
bude na poziciji isklju?eno (Off). Vidi stranu 17.
Napomena
brojeve pritiskajte
Za dvocifrene
Napomene
je zadata Roditeljska kontrola (Parental Control) i disk
ne spada u okvire pode?avanja za klasificiranje (Rating)
(nije prijet), treba uvesti ?etvoro cifreni kod, i/ili disk treba
biti odobren (vidi "Roditeljska kontrola", na strani 18).
Digitalni video diskovi DVD mogu imati regionalni kod.
Va? ured ne?e reproducirati diskove, ?iji se regionalni kod razlikuje od regionalnog koda Vaœeg ureda.
Regionalni kod ovog ureda za reproduciranje je 2
(dva).
numerisane
tipke
uza-
stopno i brzo.
Tra?enje (Search)
1 U
vreme
sekunde
Ako
disku ima ima vi?e od
drugi kadr/stazu kao ?to sledi:
Tijekom pu?tanja na kratko pritisnite tipku SKIP/SCAN
.or > kako biste se vratili na po?etak trenutnog
poglavlja/snimke ili za odabiranje sljede?eg
poglavlja/snimke.
Pritisnite dva puta za kratko tipku SKIP/SCAN . da
bi napravili korak nazad ka prednjem kadru/stazi.
Za izravno prela?enje na bilo koje poglavlje tijekom
pu?tanja DVD-a, pritisnite tipku DISPLAY. Zatim za
odabiranje ikonice poglavlja/snimke pritisnite tipku
3/4. Zatim unesite broj poglavlja/snimke pomo?u
tipaka na broj?aniku (0-9) ili za odabiranje
poglavlja/snimke pritisnite tipku 1 2, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
VCD2.0
?elite da
1/3
na
DVD
Koristite
na
1 /12
kad disk ima vi?e od
menija
prozorac
VCD1.1
Kada naslov
Meni prozorac se mo?e prvo pokazati nakon postavljanja digitalnog video diska DVD ili video kompakt diska koji sadr?i meni.
--
ka
OPEN/CLOSE da bi zatvorili disk konzolu.
Na TV ekranu
--
karakteristike
Preme?tanje
(TITLE) DVD
diskova ili od
sisteme, uklju?ite audio sistem i odaberite
ulazni audio isto?nik povezan ka
talne video diskove DVD.
2
sa
Op?te
Diska Video CD
Kompakt
sa
prijemnikom.
Kada ?elite da
1
DVD
VCD1.1
Prebacite
DVD
po?etak reproduciranja
za
Video
DVD
VCD2.0
VCD1.1
reproduciranja pritisnite i zadr?ite
tipku za preskakanje SKIP/SCAN
oko dve
. ili
>:.
Sada ?e
2
3
reproduciraju?i
ured oti?i
u
re?im
za
tra?enje
SEARCH.
Ponovljeno pritiskajte i zadr?avajte tipku za preskakanje
SKIP/SCAN . ili > da bi odabrali ?eljenu brzinu:
mX2, mX4, mX16, mX100 (pravac unatrag) ili
MX2, MX4, MX16, MX100 (napred).
Kod video kompakt diska brzina se menja: mX2, mX4,
mX8 (pravac unatrag) ili MX2, MX4, MX8 (napred).
Za vra?anje na normalno pu?tanje, pritisnite tipku
PLAY.
19
UPOTREBA
Vidieo Diska DVD i Video
Upotreba Digitalnog
karakteristike
Op?e
Pauza slike i kadar
VCD2.0
DVD
1 U
vreme
po
--
--
(nastavak)
kadar
Ponavljanje
reproduciranje
A*
reproduciranja pritisnite tipku
reproduciraju?i
za
pauzu
ured u?i u re?im
Da bi
Ponavjaju?im pritiskanjem tipke pauze PAUSE/STEP na
daljinskom navodilu mo?ete pomerati sliku kadar po kadr.
Za vra?anje na normalno pu?tanje, pritisnite tipku PLAY.
Usporeno reproduciranje (Slow
Motion) DVD VCD2.0 VCD1.1
1 U
reproduciranja pritisnite tipku
skaniranje SLOW SCAN m ili M.
vreme
Reproduciraju?i
2 Koristite
ured ?e uvesti
spori
re?im
za
vra?anje
usporeno
na
normalno
pu?tanje, pritisnite tipku
Napomena
kompakt disk nije mogu?a opcija
reproduciranja unatrag.
Za video
2 Ponovo
od Vas
TRACK
ALL
tipku
ponovili
ponavljanje
za
3
se
"
*
pojavljuje A ".
ponavljnje REPEAT A-B
se
u
to?ci.
pojavljuje A B, i ponavljanje sekvence zapo?inpojavljuje se
ponavljanje).
ureda
otkazali od sekvence
,
pritisnite tipku
za
REPEAT A-B.
po vremenu
(Time Search)
-:--:--
DISPLAY. Na ekranu
Pretinac
VCD1.1
OFF
3
reproducirani kadar, pritisnite
REPEAT.
--
Napomena
kompakt disku sa funkcijama za upravljanje
reproduciranja PBC, na meniju za pode?avanje morate
zadati PBC-funkcija isklju?ena (Off), da bi koristili funkciju
za ponavljanje Repeat. Vidi stranu 17.
20
odabra-
reproduciranja pritisnite tipku za reproducise pojavljuje pokazni pro-
vreme
tra?enja po vremenu (Time Search) pokazuje
reproduciranja teku?eg diska.
U okviru 10 sekundi, pritiskajte tipke
/
da bi odabrali
aplikaciju vremena tra?enja u displeju pokaznog prozorca
tra?enja po vremenu (Time Search).
U pretincu za tra?enje po vremenu Time Search se
pojavljuje "-:--:--".
Unutra u okviru 10 sekundi koristite numerisane tipke
da uvedete ?eljeno od Vas vreme po?etka. Od levo na
desno u pretincu uvedite sate, minute i sekunde.
Ako uvedete pogre?ne cifre, pritisnite tipku za
brisanje CLEAR da bi obrisali uvedene od Vas cifre.
Nakon toga uvedite pravilne cifre.
Za potvrœivanje vremena po?etka unutar 10 sekundi
pritisnite tipku ENTER ili tipku PLAY.
Reproduciranje po?inje od odabranog vremena na
disku. Ako uvedete ne va?e?e vreme, reproduciranje
?e produ?iti od teku?eg mesta.
proteklo
kompakt diskovi Ponavljanje Staze / Sve /
Isklju?eno Track / All / Off
1 1 Da ponovite teku?e reproduciranu stazu, pritisnite
tipku za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora sœ pojavljuje aplikacija za ponavljanje staze Repeat Track.
2 Da bi ponovili teku?e reproduciranje diska, pritisnite
drugi put tipku za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje svega Repeat All.
3 Da bi napustili re?im za ponavljanje, pritisnite tre?i put
tipku za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za
isklju?eno Repeat Off.
Na video
u
zorac.
se pojavljuje aplikacija za ponavljanje kadra Repeat Chapter.
Da bi ponovili teku?e reproducirani naslov, pritisnite
drugi put tipku ponavljanja REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje naslova Repeat Title.
Da napustite re?im ponavljanja pritisnite tre?i put tipku
za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za
isklju?eno ponavljanje Repeat Off.
Videdeo
REPEAT A-B
Funkcija tra?enje po vremenu Vam dozvoljava da startirate
reproduciranje u svako od Vas odabrano vreme na disku.
Na ekranu televizora
2
se
0:20:09
DVD
--
teku?e
ekranu televizora
na
Tra?enje
usporenog
Digitalni video diskovi DVD
Ponavljanje
Kadar/Naslov/Isklju?ivanje (Chapter/Title/Off)
1 Da bi
naslovu:
pritisnite tipku za
odabranoj krajnjoj
ponavljanje
ranje
VCD2.0
DVD
u
ekranu televizora
na
3 Da bi ste
2
Ponavljanje (Repeat)
sekvencu
tipku za ponavljanje
po?etnoj to?ci.
Za kratko
1 U
TITLE
VCD1.1
SLOW.
reproduciranja
za
PLAY.
CHAPT
VCD2.0
od Vas
noj
Za kratko
1/8, t 1/4 ili t 1/2 (pravac unatrag), ili T 1/16, T
1/8, T 1/4 ili T 1/2 (unapred).
3 Za
DVD
OFF
je (Na displeju reproduciraju?eg
usporeno skaniranje SLOW SCAN
m ili M da odaberete ?eljenu brzinu: t 1/16, t
tipku
ponovili
1 Pritisnite
pauze PAUSE.
3
A-B
AB
(nastavak)
VCD1.1
PAUSE/STEP. Sada ?e
2
Diska
Kompakt
4
vreme
3D Surround
BYPASS
DVD
VCD2.0
VCD1.1
3D SUR
Ovaj ureœaj ima mogu?nost proizvoœenja 3D surround
efekta, pomo?u tehnologije 3D Surround zvuka, koja
simulira multi-kanalno audio pu?tanje iz dva uobi?ajena stereo zvu?nika, umjesto pet ili vi?e zvu?nika ina?e
potrebnih za slu?anje multi-kanalnog audio zvuka iz
ku?nog kina.
1 Za
odabiranje opcije "3D SUR" tijekom pu?tanja pritipku SOUND MODE (modus zvuka).
tisnite
2 Kako biste
nite
tipku
isklju?ili
3D Surround
efekt, ponovno pritis-
SOUND MODE i odaberite
"BYPASS".
opciju
Vidieo Diska DVD i Video
Upotreba Digitalnog
karakteristike
Op?e
Objektiv sa promenljivim fokusnim
tojanjem (Zoom) DVD VCD2.0 VCD1.1
funkcija objektiva sa promenljivim fokusnim
janjem Zoom Vam omogu?ava da uve?ate video
da se pomerate po uve?anoj slici.
1 U
ili
tipku
ras-
ZOOM da bi aktivirali
sliku i
u
Zoom-funkciju.
Ako ponovo pritisnete tipku objektiva sa promenljivim rastojanjem ZOOM stepen uveli?avanja se pove?ava do ?est puta.
2 Koristite
da
tipke
se
video diskove DVD
Provera
rasto-
re?imu pauze pritisnite
reproduciranja
objektiva sa promenljivim fokusnim rastojanjem
vreme
pomerate po uveli?anoj slici.
tipku za brisanje CLEAR da bi se vratili na norreproduciranje, ili da se vratite u re?im pauze.
sadr?aja
Napomena
Funkcija objektiva sa promenljivim fokusnim rastojanjem mo?e
biti nedostupna na nekim digitalnim video diskovima DVD.
Tra?enje
VCD2.0
DVD
Mo?ete
markerom
VCD1.1
to?ki mogu biti memorisane. Da bi
1 U
vreme
ER kada
Za kratko
(marker).
Digitalni video diskovi mogu sadr?ati menie, koji Vam
omogu?avaju dostup do specijalnih mogu?nosti. Da bi
koristili meni diska, pritisnite tipku za meni MENU. Nakon
toga pritisnite osvetlite (podvu?ete) Va? izbor, nakon toga
za uvoœenje ENTER.
pritisnite tipku
Naslovni meni
na
ekranu televizora ?e
se
Do devet
pojaviti aplikacija
1 U
markiranu
(Recall)
reproduciranja
vreme
Na ekranu ?e
se
meni
pojaviti
2 Unutar 10 sekundi
scenu
disku
tra?enje
pozivati.
tipku za uvoœenje
Reproduciranje
?e
po?eti
4 Da otka?ete meni
za
markirati.
1
U
na
za
markera MARKER SEARCH.
se
/
Pritisnite
Markirani
4
5
Pokazuje
disku
pritisnite tipku
za
tra?enje
broj
tipku
za
tipku
se
DVD
(Disc Menu)
za
meni MENU.
meni diska.
pritisnite
Ugao
kamere
ponovo
tipku
za
DVD
(Camera Angle)
Ako disk sadr?i sekvence
meni
snimljene
1/1
iz razli?itih
uglova
kamere, na displeju trepti aplikacija za ugao. Tada, ako
?elite, mo?ete promeniti ugao kamere.
U
vreme
da bi odabrali
reproduciranja,
uzastopno pritiskajte tipku
Na TV ekranu
pojavit
?e
za
?eljeni
ugao,
ugao ANGLE.
broj trenutnog ugla.
se
vreme
D
DVD
jezika
5.1 CH
reproduciranja uzastopno pritiskajte tipku
jezik ili audio
za
Promena audio kanala
U
markera
za
markera
brojeve
LEFT
markera.
tra?enje markera MARKER
za tra?enje SEARCH.
VCD1.1
reproduciranja pritiskajte tipku AUDIO uzastop{STEREO (stereo),
(levi) ili RIGHT (desni)}.
da bi ?uli razli?it audio kanal
koji
U
VCD2.0
vreme
no
DVD
Nadpisi (Subtitles)
Ponovite korake 2 i 3 da bi obrisali dodatne
za
ponovo
MENU.
U
tipku za brisanje CLEAR.
broj ?e biti obrisan iz spiska.
Da otka?ete meni
pritisnite
stazu.
da bi odabrali
SEARCH, pritisnite tipku
govorni
audio AUDIO da bi ?uli razli?iti audio
?elite da obri?ete.
3
za
1 ENG
scenu
pojaviti aplikacija
Pritiskajte tipke
Meni diska
Promena audio
scene.
MARKER SEARCH.
2
uglova kamera, opcija
ENTER.
SEARCH.
Na ekranu ?e
ekranu. U
na
disku.
tra?enje markera MARKER
za tra?enje SEARCH.
na
pojaviti
se
i kadrove naslova.
2 Da otka?ete meni diska
(Marked Scene)
pritisnite tipku
od markirane
reproduciranja
vreme
tra?enje
jezik i naslove,
marker Marker.
za
SEARCH, pritisnite tipku
Da obri?ete markiranu
naslov TITLE.
2 Meni mo?e dati listu
pritisnite tipku 1/2 ili tipke na broodabrali broj Markera kojeg ?elite
kako biste
ponovno
3 Pritisnite
za
za
meni, on ?e
suprotnom, meni diska ?e nestati.
1 Pritisnite
SEARCH.
tra?enje
j?aniku
na
tipku
Ako teku?i naslov ima
marker MARK-
za
2 Ponovite korak 1 da bi uveli do devet markirnih to?ki
Da otka?ete
1 Pritisnite
DVD
(Title Menu)
naslov TITLE.
markirali, sledite slede?e korake.
disku
reproduciranja
pritisnite tipku
reproduciranje dostigne mesto, koje ?elite
na
video
MARKER SEARCH
1/9
od memorisane to?ke
po?eti reproduciranje
digitalne
DVD
digitalnim
na
3 Da otka?ete naslovni meni
(Marker Search)
za
diskovima: Menii
3 Pritisnite
malno
(nastavak)
Specijalne mogu?nosti
(nastavak)
Ova
Diska
Kompakt
vreme
1 ENG
reproduciranja uzastopno pritiskajte tipke za
nadpise na razli?itim jezicima.
pise
S-TITLE dœ vidite
Ako
Napomena
se pojavi aplikacija
na
ABC
,
ta
nad-
mogu?nost nije dostupna
disku.
21
UPOTREBA
Upotreba
audio
Reproduciranje
Audio komakt
sa
diska i MP3 diska
DVD/CD
CD
Napomene
MP3
mo?e svirati snimke
prijemnik
diska i MP3 diska
kompakt
CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.
Prije sviranja MP3 snimaka, pro?itajte napomene
Jedan MP3
strani
na
MP3 snimkama.
o
Umetnite disk i zatvorite vrata.
1
Audio CD: Audio CD izbornik
ekranu, prijeœite
na
MP3 disk: MP3-JPEG izbornik
ekranu.
Prijeœite
na
?e
pojavit
se na
TV
korak 4.
pojavit
?e
se na
TV
MP3-disk, kompatibilan
ju?im
JPEG
1.
Za odabir
opcije MP3 pritisnite tipke 3/4 a zatim
pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
MP3 izbornik pojavit ?e se na TV ekranu. Pritisnite
tipku RETURN kako biste se prebacili na izbornik
2.
3.
4.
Program
MP3
TRACK 1.mp3
TRACK 2.mp3
TRACK 3.mp3
TRACK 5.mp3
5.
TRACK 6.mp3
TRACK 7.mp3
TRACK 8.mp3
OFF
1
Za odabir foldera
se
popis
3/4
file-ova
u
a
zatim
6.
folderu.
Za odabir snimke
pritisnite tipke
pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
Zapo?inje pu?tanje.
4
3/4
a
zatim
7.
MP3
menu
Program
CD
jœ, ograni?en
reproducira-
kao ?to sledi:
Frekvencija semplinga / samo na 44.1kHz
emitovanja informacije / u okviru 32
--
320
Fizi?ki format CD-R treba da
je "ISO 9660"
MP3-fajlove korista?i softer, koji ne
mo?e kreirati fajlovu sistemu (FILE SYSTEM), na
primer "Direct-CD" itd., nemogu?e je reproducirati
MP3-fajlove. Zato Vam preporu?ujemo da koristite
produkt "Easy-CD Creator", koji kreira fajlovu siste-
Ako snimate
po standartu ISO 9660.
Disk sa jedini?nom sekcijom zahteva
MP3-fajlove u
prvoj stazi nema MP3-fajla, ne
mogu se reproducirati MP3-fajlovi. Ako ?elite reproducirati MP3-fajlove, formatirajte svu informaciju na
disku ili upotrebite drugi takav disk.
Imena fajlova treba da budu imenovana uz pomo? 8
ili manje slova, i trebaju imati ekstenziju ".mp3" na
primer: "********.MP3"
Ne upotrebljavajte specijalne simbole kao na primer
stazi. Ako
u
"/:*?"<>"itd.
Tijekom pu?tanja, na display-u i izborniku prikazat
?e se pro?lo vrijeme trenutne snimke
Na kraju diska prestat ?e i pu?tanje.
Kako biste pre?li na sljede?u stranicu, pritisnite
tipku TITLE.
Kako biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite
tipku MENU.
Audio CD
ovim
Brzina
prvoj
Clear All
pritisnite tipke
3 pritisnite tipku ENTER
ili PLAY.
?e
sa
mu
TRACK 4.mp3
00:00
uredom
kilobita/sec
MP3-JPEG.
Pojavit
sa
MPEG1, shema
korak 2.
MP3
2
formatu
fajl
audio
informacijom kompresovanom
za 3-plastno kodiranje fajlova
sa audio informacijom. Mi zovemo fajlove, ?ije ime ima
ekstenziju ".mp3", "MP3-fajlovi".
Reproduciraju?i ured ne mo?e ?itati MP3-fajl koji ima
fajlovu ekstenziju razli?itu od ".mp3".
Reproduciraju?i ured ne mo?e pro?itati falsificirani MP3fajl ?ije ime ima ekstenziju ".mp3".
u
na
desnoj
MP3-diskovima
O MP3
MP3 formatu
u
o
menu
Program
MP3
8.
Ukupni broj fajlova
na
disku treba biti
manji
od 650.
Ovaj prijemnik digitalnih video diskova DVD zahteva od
diskova / snimaka da zadovoljavaju odreœene opredeljene tehni?ke standarte da bi se postigla optimalna
kvaliteta reproduciranja. Prethodno snimljeni digitalni
diskovi automatski se pridr?avaju tih standarta. Ima
mnogo razli?itih tipova standarta snimaju?ih diskovih
formata (uklju?uju?i CD-R disk koji sadr?i MP3-fajlove).
TRACK01
TRACK02
TRACK 1.mp3
TRACK03
TRACK 2.mp3
TRACK 4.mp3
TRACK05
TRACK 6.mp3
TRACK07
STER.
BYPASS
Clear All
TRACK 8.mp3
00:00
za
trebaju imati u vidu da se tra?i
MP3-fajlova i muzike sa
kompanija nema pravo da daje
downloud
Interneta. Na?a
TRACK 7.mp3
Clear All
TRACK08
isto tako
dozvola
TRACK 5.mp3
TRACK06
0: 56: 18
Klijenti
TRACK 3.mp3
TRACK04
takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da
1
OFF
vlasnika autorskih prava.
Napomena
Ukoliko
popisu file-ova i ?elite se vratiti na
i pritispopis foldera, pomo?u tipaka 3/4 odaberite
nite tipku ENTER kako biste se vratili na prethodni
se
nalazite
na
ekran izbornika.
Kako biste zaustavili
pu?tanje
5 trenutku, pritisnite tipku
STOP.
22
u
bilo
kojem
se
tra?i od
audio
Upotreba
Pauza
CD
(Pause)
1 Pritisnite
tipku
2 Kako biste
tipku PLAY,
kompakt
diska i MP3 diska
Funkcija 3D Surround
MP3
pauze PAUSE
u vreme
reproduciranja.
pritisnite
vratili na pu?tanje, ponovno
PAUSE ili ENTER.
se
ka
Preme?tanje
drugoj
staz
CD
MP3
na kratko pritisnite tipku
SKIP/SCAN . ili > kako biste se vratili na po?etak trenutne snimke ili za odabiranje sljede?e snimke.
Tijekom pu?tanja
Pritisnite dva
puta
za
kratko
SKIP/SCAN . da bi
prethodnoj
U
(nastavak)
tipku za preskakanje
napravili korak unatrag ka
stazi.
Ovaj ureœaj
mogu?nost proizvoœenja 3D surround
efekta, pomo?u tehnologije 3D Surround zvuka, koja
simulira multi-kanalno audio pu?tanje iz dva uobi?ajena stereo zvu?nika, umjesto pet ili vi?e zvu?nika
ina?e potrebnih za slu?anje multi-kanalnog audio
zvuka iz ku?nog kina.
1 Za odabiranje opcije "3D SUR" tijekom pu?tanja pritisnite tipku SOUND MODE (modus zvuka).
2 Kako biste isklju?ili 3D Surround efekt, ponovno pritisnite tipku SOUND MODE i odaberite opciju
"BYPASS".
Promena audio kanala
da bi oti?li direktno
audio
slu?aju
kompakt diska,
koju i da je stazu, u vreme reproduciranja
numerisane tipke (0-9) uvedite broj staze.
na
koriste?i
CD
ima
U
CD
reproduciranja pritiskajte tipku AUDIO uzastop{STEREO (stereo),
(levi) ili RIGHT (desni)}.
vreme
no
da bi ?uli razli?it audio kanal
LEFT
Ponavljanje Staze / Sve / Isklju?eno
MP3
(Track / All / Off) CD
1 Da bi
tipku
ponovili teku?e reproduciranje
ponavljanje REPEAT.
staze
pritisnite
za
Na
meniju ekrana
Repeat Track.
se
pojavljuje aplikacija
za
ponavljanje
staze
2 Da bi
3
ponovili sve staze na disku, pritisnite drugi put
tipku ponavljanja REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija ponovi sve Repeat All.
Da bi napustili re?im ponavljanja pritisnite tre?i put
tipku za ponavljanje REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za
isklju?eno ponavljanje Repeat Off.
Tra?enje
1 U
vreme
sekunde
Sada ?e
CD
MP3
reproduciranja pritisnite i zadr?ite za oko dve
tipku za preskakanje SKIP/SCAN . ili >.
reproduciraju?i ured oti?i u re?im za tra?enje
SEARCH.
2
Uzastopno pritiskajte i zadr?avajte tipku za preskakanje SKIP/SCAN . ili > da bi odabrali ?eljenu brzinu: mX2, mX4, mX8 (pravac unatrag) or
MX2, MX4, MX8 (pravac napred).
Brzina i pravac tra?enja se pokazuju u meni ekranu.
Kako biste se vratili na pu?tanje, ponovno pritisnite
tipku PLAY.
-
3
Ponovite A-B
CD
Da
ponovite sekvencu.
vreme reproduciranja diska pritisnite tipku ponavljanja REPEAT A-B u odabranoj od Vas po?etnoj to?ci.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
Repeat i "A* ".
Pritisnite ponovo tipku za ponavljanje REPEAT A-B u
odabranoj od Vas krajnjoj to?ci.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
Repeat i "A B", i sekvenca po?inje da se reproducira
ponavljaju?i.
Da bi napustili sekvencu i vratili se normalnom reproduciranju, pritisnite ponovo tipku za ponavljanje
1 U
2
3
REPEAT A-B.
Na meni ekranu
Repeat,
i "OFF"
pojavljuje aplikacija
(isklju?eno).
se
za
ponavljanje
23
UPOTREBA
Rad
JPEG diskom
s
Gledanje JPEG
Na
diska JPEG
Za
zaustavljanje gledanja
5 pritisnite
tipku STOP.
JPEG
DVD/CD
prijemniku mo?ete gledati JPEG filePrije pu?tanja JPEG snimaka, pro?itajte napomene na desnoj strani o JPEG
ovom
i CD
ove
Prela?enje
MP3/JPEG izbornik
pojavit
?e
se na
file ili
TV ekranu.
trenutku
drugi
slike
file
jednom
na
kratko
odabiranje sljede?eg
za
se
pritisnite tipku
prethodni
vratili
file-a.
Mirna slika
1 Pritisnite
JPEG
PAUSE/STEP
tipku
tijekom pu?tanja
slide-
ova.
Za odabir
JPEG
na
SKIP/SCAN . ili > kako biste
Umetnite disk i zatvorite vrata.
zatim
kojem
izbornik JPEG.
se
Tijekom gledanja
MP3
2
?e
bilo
Kodak slikom.
s
snimkama.
1
Pojavit
u
opcije JPEG pritisnite tipke 3/4
pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
izbornik pojavit ?e se na TV ekranu.
DVD/CD
a
2
JPEG
prijemnik prije?i ?e u modus rada pauza
(PAUSE).
Za povratak na prikazivanje slide-ova pritisnite tipku
PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.
Za
Folder1
Folder2
okretanje slike
Tijekom prikazivanja slike za okretanje
ili okomito pritisnite tipku 3/4.
Folder3
Folder4
Folder5
slike vodoravno
Folder6
Folder7
Folder8
Slide
3
Speed
Za
Off
Za odabir foldera pritisnite tipke 3/4 a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
Pojavit ?e se popis file-ova u folderu.
Pritisnite tipku RETURN kako biste se prebacili na
izbornik MP3-JPEG.
rotiranje slike
Tijekom prikazivanja slike za rotiranje slike u smjeru
kazaljke na satu ili obrnutom smjeru, pritisnite tipku 1/2
1/2.
Napomene
Ovisno
Napomena
Ukoliko
popisu file-ova i ?elite se vratiti na
popis foldera, pomo?u tipaka 34 odaberite
"ipritisnite tipku ENTER kako biste se vratili na prethodni
se
nalazite
na
"
ekran izbornika.
4
o
DVD/CD
Ukoliko ?elite
odreœeni
file, pritisnite
tipku 3/4 kako biste nazna?ili file, a zatim pritis-
pogledati
nite
tipku ENTER ili PLAY.
Zapo?inje proces gledanja file-a.
Tijekom gledanja file-a, pritisnite tipku RETURN kako
biste se vratili na prethodni izbornik (JPEG izbornik).
Pritisnite tipku TITLE kako biste se pre?li na sljede?u
stranicu.
o
JPEG snimkama
veli?ini i broju JPEG file-ova, mo?da ?e
prijemniku trebati du?e vrijeme da u?ita
sadr?aj
diska. Ukoliko nakon nekoliko minuta
ekranu
ne
ni?ta, mo?da su neki file-ovi preveliki
smanjite rezoluciju JPEG file-ova na manje od 2
mega piksela i spr?ite novi CD.
--
file-ova i foldera
Ukupni broj
na
disku
Folder1
Neki diskovi bi
mogli
biti
nekompatibilni zbog
Ukoliko ste koristili software
za
pr?enje
JPEG file-ova
odabrani file-ovi
ranja
na
na
poput "Easy CD Creator"
CD-R, pazite da svi
imaju ".jpg" ekstenziju prilikom kopi-
Nazivi file-ova
biti u?itani
1024X768
Slide
Speed
Off
Pritisnite tipku izbornika
prethodnu stranicu.
5/32
1024X768
Picture5.jpg
MENU kako biste
se
vratili
na
Napomena
Postoje tri opcije brzine gledanja slide-ova: Brzo (Fast),
Normalno (Normal), Polako (Slow) te Isklju?eno (Off).
Pritisnite tipku 1/2 kako biste nazna?ili funkciju brzine
slide-ova a zatim za odabiranje ?eljene brzine pritisnite
tipku 3/4 te pritisnite tipku ENTER.
24
ili
".jpeg",
koji nemaju ".jpg" ekstenziju ne?e
DVD/CD prijemniku, iako ?e
na ovom
prikazani kao
Explorer-u.
Picture7.jpg
5/32
imaju ekstenzije ".jpe"
promijenite u ".jpg".
Picture3.jpg
Picture6.jpg
razli?i-
CD.
Picture1.jpg
Picture2.jpg
Picture5.jpg
bi smio biti
tog formata snimanja ili zbog stanja diska.
svakako ih
Picture4.jpg
ne
ve?i od 650.
Ukoliko file-ovi
JPEG
na
vidite
JPEG slikovni file-ovi
u
Windows
mo?i
biti
Programirano reproduciranje
Programirano reproduciranje
CD
audio
sa
komakt diska i MP3-diska
VCD2.0
Napomena
Na video diskovima
reproduciranja, ili u stop re?imu, pritisnite
tipku
programiranje PROGRAM da bi u?li u re?im
redaktiranja programa Program Edit.
vreme
za
Desno od re?i
strani meni
za
program
Program, koja
ekrana, pojavi ?e
se
se
nalazi
obele?avaju?i
na
desnoj
E
znak
funkcujom upravljanja reproduciranja PBC,
Postavite video
kompakt
.
disk i zatvorite disk konzolu.
1
tipku
programiranje
2 je reproduciranje
zaustavljeno.
Pritisnite
E
znak
sa
da bi koristili programnu funkciju, na meniju za pode?avanje
treba zadati PBC-funkciju na isklju?eno (Off). Vidi stranu 17.
Pojavi
Napomena
Pritisnite tipku za programiranje PROGRAM da bi
napustili re?im redaktiranja programa Program Edit;
obele?avaju?i
video
sa
kompakt diskom
sadr?ati 30 staze.
U
MP3
Programirano reproduciranje
Program Vam omogu?uje da sa?uvate Va?e omiljene staze na opredeljenom disku u memoriji reproduciraju?eg ureda. Program mo?e
1
VCD1.1
?e
se
PROGRAM dok
za
meni
programiranje
za
na
video
Program
VCD
disku VCD
kompakt
Program.
E
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
?e nestati.
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
Pritiskajte tipke / da bi odabrali stazu, nakon toga
pritisnite tipku za uvoœenje ENTER da bi postavili
odabranu stazu u programni spisak (Program list).
2
Ponovite korak 2 da
postavite
3 programni spisak.
TRACK 2
TRACK 8
TRACK 1.mp3
TRACK 2.mp3
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 2.mp3
TRACK 4.mp3
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 3.mp3
TRACK 6
TRACK 6.mp3
TRACK 7
TRACK 7.mp3
Clear All
STER.
0: 56: 18
audio
za
Pritisnite
tipku
Pritisnite
tipku
6
7
na
Meni
za
vratite od
na
normalno
staza
Ponavljanje programiranih
Da
ponovite teku?e reproduciranje
tipku za ponavljanje REPEAT.
MP3-disk
da bi odabrali stazu
da
koju
Na meni ekranu
se
pojavljuje aplikacija
za
staze
ponavljanje
pritisnite
Repeat Track.
staza
tipku
premestili
na
meni MENU da bi
se
se
PLAY ili ENTER
za
pre-
po?etak.
programirana
staza
vra?anje na normalno pu?tanje nakon programiranog pu?tanja, odaberite snimku s
popisa CD-a (ili MP3), a zatim pritisnite tipke
Brisanje
1 U
vreme
za
ponavljanje
staze iz programnog
reproduciranja,
je PROGRAM,
Za
ENTER ili PLAY.
pojavljuje aplikacija
svega
Repeat All.
napustili re?im ponavljanja pritisnite tre?i put
tipku za ponavljanje REPEAT.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za isklju?eno
ponavljanje Repeat Off.
stranu.
U programnom spisku se osvetljava
koju ste odabrali posledju.
se
Da bi
reproducirate.
naslova TITLE da bi
tipku
audio
ponovite sve staze iz programnog spiska pritisnite
drugi put tipku za ponavljanje REPEAT.
prethodnu
Pritisnite
OFF
3
se
Na meni ekranu
slede?u stranu. Pritisnite
mestili
sa
leve strane.
Da
tipke /
zapo?nete
da
sa
PROGRAM.
.
Pritisnite
5 ?elite
"Programirano reproduciranje
diskovima i œœ3-diskovima"
programiranog
4 reproduciranje, Pritiskajte
Clear All
00:00
disk
Sledite korake 2-6 iz
3 kompakt
Da
TRACK 8.mp3
BYPASS
kompakt
Programa pritisnite tipku RETURN,
TRACK 3.mp3
TRACK 4.mp3
TRACK 5.mp3
TRACK 8
Napomena
Za izlaz iz izbornika
E
TRACK 8.mp3
TRACK 12
TRACK 5
4
Program
MP3
E
TRACK 1
Meni
u
PROGRAM ili PLAY.
Program
CD
odabrane staze
Clear All
TRACK 8
Pojavi
2
?e
se
ili
u
u
re?im
da bi u?li
stop re?imu, pritisnite tipku
obele?avaju?i
da
Pritiskajte tipku
tipke
3 Koristite
/
spiska
redaktiranja Program
znak
E
programiran-
za
Edit.
.
premestite ka programnom spisku.
da bi odabrali stazu, koju ?elite da
se
izbri?ete iz programnog
4 Pritisnite
Staza ?e
tipku
se
za
spiska.
?i??enje CLEAR.
izbrisati iz programnog
Brisanje celog
programnog
spiska.
spiska
1 Sledite korake 1-2 iz
spiska"
2 Koristite
kao ?to
tipke
"Brisanje staza
je gore prikazano.
/
iz programnog
da odaberete izbri?i
All", nakon toga pritisnite tipku
za
sve
uvoœenje
"Clear
ENTER.
Celi program odisku bi?e izbrisan.
Programi se bri?u isto i kad se izvadi disk.
25
UPOTREBA
Postavljanje zvu?nika
Za
ugraœeni 5.1 kanalni
sljede?e postavljanje.
Dopunska informacija
surround dekoder
napravite
Memorija zadnjeg stanja
DVD
Disc Audio
R
TV
Code
Volume
0 dB
Size
Aspect
Menu
R
Front L
Rating
Country
Small
Distance
Language
VCD1.1
Ovaj DVD/CD prijemnik memorira korisnikova postavljanja za zadnji odgledani disk. Postavljanja ostaju u
memoriji i nakon vaœenja diska s player-a ili nakon
isklju?ivanja player-a. Ukoliko ponovno stavite disk ?ija
su postavljanja memorirana, zadnje mjesto zaustavljanja automatski ?e se vratiti.
Disc Subtitle
Disc Menu
CD
1 ft
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
--
1
Odaberite
tipki
3/4
"5.1
opciju
na
izborniku
Speaker Setup" pomo?u
za postavljanje.
odabiranja opcije
2 Tijekom
pritisnite tipku
"5.1
--
Speaker Setup"
2.
zvu?nika
Za
3 odabiranje ?eljenog
4 Opcije pode?avajte tipkama
Odabiranje
pritisnite tipku
2.
341 2.
Napomene
Postavljanja spremljena u memoriji spremna su za
kori?tenje u svakom trenutku.
Ovaj player ne memorira postavljanja diska ukoliko
prije po?etka pu?tanja diska isklju?ite DVD/CD prijemnik.
Sistemsko
odabiranje
Za va? TV sistem morate odabrati
odgovaraju?i sisdisplay-u pojavi natpis NO
tipku PAUSE/STEP na prednjoj
temski modus. Ukoliko
DISC, pritinite i dr?ite
plo?i vi?e od 5 sekundi
(PAL, NTSC ili AUTO).
zvu?nika
Odaberite zvu?nik
koji ?elite pode?avati. (Prednji
zvu?nici (Lijevi), Prednji zvu?nici (Desni), Centralni
zvu?nik, Stra?nji zvu?nici (Lijevi), Stra?nji zvu?nici
(Desni), Subwoofer)
Kad
neka
kako biste odabrali sistem
odabrani sistem
va?eg TV-a,
prikazana.
AUTO:
Napomena
Prema Dolby Digital licencnom dogovoru
pode?avanja zvu?nika zabranjena.
se
se na
ne
poklapa sa sistemom
u boji ne?e biti
normalna slika
Odaberite kada
je
DVD/CD
prijemnik
na
je
DVD/CD
prijemnik
na
je
DVD/CD
prijemnik
na
multi-
sistemski TV.
su
NTSC:
Odaberite kada
NTSC- TV.
Glasno?a
PAL:
Za
prilagoœavanje izlazne razine odabranog
6dB +6dB) pritisnite tipku 1 / 2.
zvu?nika
(-
-
Veli?ina
Po?to
su
postavljanja
zvu?nika
fiksna,
ne
mo?ete ih
mijenjati.
Udaljenost
Ukoliko ste zvu?nike spojili na DVD/CD prijemnik,
postavljanje udaljenosti pru?a informaciju zvu?nicima
koliko daleko zvuk treba putovati kako bi do?ao do
va?e postavljene to?ke slu?anja. Ovo omogu?uje da
zvuk sa svakog zvu?nika doœe do slu?a?a u isto vrijeme (1 stopa 30.48cm)
=
Napomene
postaviti udaljenost
Ne mo?ete
subwoofer zvu?nika.
Test
Pritisnite tipku ENTER kako biste isprobali signal
svakog zvu?nika. Prilagodite glasno?u da odgovara
glasno?i probnih signala memoriranih u sistemu.
Centralni
Prednji lijevi (L)
Prednji desni (R)
Subwoofer
Stra?nji lijevi (L)
Stra?nji desni (R)
→
→
→
→
→
Povratak
Za
povratak
ENTER.
26
na
prethodni
izbornik
pritisnite tipku
Odaberite kada
TV.
PAL-
Upotreba Radija
radio
Pode?avanje
Mo?ete podesiti 30 stanica za
pode?avanja, uverite se da je
Slu?anje radija
postaja
FM i AM.
Prije
glasno?e
nivo
sni?en do
Prvo podesite
"Pode?avanje
minimuma.
1
2
Pritisnite BAND
na
FM ili AM
u
pojavi
I onda svaki
se
prednjem panelu
pokaznom prozorcu.
sve
dok
se
alternativno.
Pritisnite i zadr?ite TUNING
3 prednjem panelu
za
ili
:na
po?ne menjati frekveciju,
tad
Skaniranje se stopira kada se DVD/CD prijemnik podesi
na postaju. "TUNED" ili "STEREO" (za stereo program) se
pojavljuje u prozorcu displeja.
4
?e
broj
samo
kada
trepkati
3
radio
put kad pritisnete
pode?avati
na
ne
prika?e
u
pro-
?e
se
slede?u
podesiti.
puta da bi odabrali
postaju koju
tu
tipku,
postaju.
?elite.
DVD/CD
prijemnik
?e
je signal
FM i stereo.
prozorcu
displeja.
ili
da odaberete
se pode?ava okretanjem kota?i?a
prednjoj strani ureœaja ili uzastopnim pritiskanjem tipke VOLUME + ili
na daljinskom upravlja?u.
na
--
Da
radio
isklju?ite
odabrali
pred-
Vi ?elite.
Za ru?no
postaje.
Da
podesite upostaju
pode?ene
--
pode?avanje, pritisni
podesite
radio
ili
postaje
pode?avanje
u
pode?avanje pritisni
ili
ostale
TUNING
ili
prednjem panelu.
Za automatsko
Ponovite korake 3 do 6 da
ne
isklju?ili DVD/CD prijemnik
(CD/DVD, AUX).
koraku 2
: na
umemorisana.
7
drugi
re?im
Koristite ru?no ili ili automatsko
: na
broj koji
se
Ja?ina zvuka
VOLUME
Pritisnite MEMORY ponovo.
6 Postaja je
FM ili AM
displeja.
Da bi slu?ali
u
Pritisnite TUNING
5 njem panelu
se
Pritisnite POWER da bi
Pritisnite MEMORY.
Izabrani
"
Pritisnite PRESET +/- vi?e
Svaki
otpustite.
Napomena
"TUNED" se pojavljuje
postaje u memoriji ureda (vidite
postaja na levoj strani).
Pritisnite BAND dok
zorcu
2 programiranu
oko dve sekunde dok
frekvencioni indikator
radio
Poslednje prijemana postaja
put kad pritisnite BAND, FM ili AM
pojavljuju
1
radio
,
:
i zadr?i TUNING
oko dve sekunde
na
prednjem panelu.
Za va?u
Pritisnite TUNING
u
koraku 3 da bi
Da izbri?ete
sa
ili
se
sve
puta kao
ru?no.
memorisane
za
signalom
nekoliko
postaje
oko tri
sekune, "CLEAR
displejnom prozorcu, i onda pritisponovo, postaje su se izbrisale.
pojaviti
nite MEMORY
:
podesili postaju
Pritisnite I zadr?ite MEMROY
ALL" ?e
slabim
u
informaciju
jedan frekfentno moduliciran FM program ?umi
Pritisnite tipku MONO/STEREO na prednjem panelu
ureda, tako da se sa displeja izgubi nadpis
"STEREO". Ne?e biti stereo prijema, ali ?e se prijem
pobolj?ati. Ponovo pritisnite tipku MONO/STEREO
Ako
da bi ste vratili stereo efekt.
Da bi
pobolj?ali prijem
Podesite
nanovo
antenu.
Ukoliko ste slu?ajno u?li u modus rada "CLEAR ALL" ("IZBRI?I
SVE"), a ne ?elite izbrisati memoriju, ne priti??ite ni jednu
tipku. Nakon nekoliko sekundi natpis "CLEAR ALL" ?e se sam
ugasiti i prebacit ?e se u normalni modus rada.
Napomena
Ako
su sve stanice ve? memorisane, pojavit ?e se,
saop?tenje FULL u displeju za nekoliko trena, i onda
?e pode?eni brojevi po?eti da migaju. Da promenite
odabrane brojeve sledite korake 5-6 kao ?to su.
27
UPOTREBA
Upotreba radija (Nastavak)
Pode?avanje "spavanje" (Sleep) tajmera
1
Pritisnite SLEEP da
Indikator SLEEP i
se
pojaviti
u
Svaki
podesite ?eljeno
vreme
do
koje preostaje
vreme
spavanja.
"spavanja"
?e
displeju.
kada
put
2 pode?avanje
pritisnite tipku SLEEP
menja u po slede?em
se
redu.
SLEEP 90→80→70→60→50→40→30→20→10→
OFF
Napomene
Mo?ete proveriti preostalo vreme do isklju?enja
ureda prije nego se DVD/CD prijemnik ugasi.
Pritisnite SLEEP. Preostalo vreme do isklju?ivanja
ureda pojavit ?e se u pokaznom prozorcu.
Utamljenje (Dimmer)
Ova
funkcija ?e se pojaviti
oupali?e se lampica za
u
prozorcu i
Pritisnete UTAMLJENJE
(DIMMER) tipku
pokaznom
vi?e puta.
Operacije RDS-a
Va?
je ureœaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data
Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na va? radio
ureœaj dostavlja ?irok spektar informacija. RDS sistem
se ve? koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih
signala radio stanica ili informacija o mre?i, te za opis
programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifi?nom glazbenom izboru i za to?no vrijeme.
Ugaœanje
RDS sistema
Kada
pronaœete FM stanicu a ona sadr?i podatke za
na ureœaju ?e se automatski pojaviti pozivni znak
te stanice i na display-u ?e se pojaviti svjetlo RDS
indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogu?ena i ako se
prenosi.
RDS,
Opcije display-a
RDS-a
prenositi ?iroki spektar podataka uz
pozivne signale koji se pojavljuju na po?etku
kad uklju?ite odreœenu stanicu. Prilikom uobi?ajenih
RDS operacija na display-u ?e se pojaviti ime stanice,
prijenosna mre?a ili pozivna slova. Pritiskom na tipku
RDS na prednjoj plo?i dobivate mogu?nost da kru?ite
raznim podacima u odjeljku:
RDS sistem mo?e
osnovne
MUK
(MUTE)
Pritisnite MUTE da bi umukli Va? ured.
Mo?ete umuknuti Va? ured
odgovorite
displejnom
na
na
primer,
telefon Simbol MUTE ?e
u
slu?aju, da
pojaviti na
se
prozorcu.
Upotreba ?aka
za
(PS
slu?alice
Pove?ite stereo ?ak slu?alica
u
( 3.5mm) )
PHONES
konektor.
Zvu?nici ?e
se automatski isklju?iti
slu?alice.(nisu dostavljene)
kada
pove?ete
↔
FREQUENCY
(FREKVENCIJA )
PS (Programska usluga)
prikazati naziv programa
-
na
↔
PTY
↔
display-u
PTY
RT
?e
↔
se
dis-
(Prepoznavanje vrste programa) na
play-u ?e se prikazati naziv vrste programa
RT
se
--
(Prepoznavanje Radio teksta)
prikazati naziv radio teksta
CT
-
na
CT)
display-u
?e
(Vrijeme koje kontrolira kanal) omogu?uje
ureœaju da prima to?no vrijeme i prikazuje ga na display-u.
--
Napomena
Neke RDS stanice mo?da ne?e
dodatnih
uklju?iti
Ako ne?to od
mogu?nosti.
dostupno, na display-u
?e
se
neke od
toga ne?e biti
prikazati natpisi
NONE, RT NONE CT NONE, PS NONE.
28
PTY
Upotreba radija (Nastavak)
Pretra?ivanje programa (PTY)
Najbolja strana RDS funkcije je mogu?nost da se
pronaœu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa
radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa i njihova poja?njenja.
Slijede?im koracima
grama (PTY):
1
Pritisnite
tipku
mo?ete tra?iti odreœenu vrstu pro-
BAND kako biste odabrali FM
modus.
Pritiskom
na tipku PTY na daljinskom upravldisplay-u ?ete dobiti sipis kada je PTY
opcija zadnji put kori?tena.
2 ja?u
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Trenutne novosti
INFO
Informacije
SPORT
Sport
EDUCATE
Obrazovni program
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultura
SCIENCE
Znanost
na
3
Pritisnite
PTY nekoliko
odabrali
PTY.
4
PTY SEARCH
Kad odaberete
Ureœaj
VARIED
Razni
POP M
Pop glazba
govorni programi
ROCK M
Rock
EASY M
Lake note
tipku
?eljeni
?e
se
puta
kako biste
funkciju PTY, pritisnite tipku
pretra?ivanje.
za
automatski
Kad stanica bude
prebaciti u modus pretra?ivanja.
pronaœena, pretra?ivanje ?e se zaus-
taviti.
glazba
LIGHT M
Klasi?na
glazba
CLASSICS
Ozbiljna
klasi?na
OTHER M
Ostala
WEATHER
Informacije
o vremenu
financijama
glazba
glazba
FINANCE
Programi
CHILDREN
Dje?ji programi
SOCIAL
Programi
o
RELIGION
Religija
eteru
PHONE IN
Programi
TRAVEL
Putovanja i proputovanja
u
o
s
socijalnim problemima
telefonskim kontaktima
LEISURE
Odmor i hobi
JAZZ
Jazz
COUNTRY
County glazba
glazba
NATION M
Nacionalna
OLDIES
Stara
FOLK M
Narodna
DOCUMENT
Dokumentarni
TEST
Test
ALARM 1
Hitne
glazba
glazba
glazba
poruka
programi
alarma stanice
informacije
u
eteru
29
UPOTREBA
Lista
Uvedite
Kod
sa
kodovima
odgovaraju?i
kod
Jezik
broj
jezika
pode?avanje
za osnovno
Kod
Jezik
"Disk
Audio", "Disc Subtitle" ili "Disc Menu" ( vidi str.16)
Kod
Jezik
Kod
Jezik
6565
Afar
7079
farovski
7678
ligala
8386
?vedski
6566
abhazianski
7082
francuski
7679
laoski
8387
suahili
6570
afri?ki
7089
frizijski
7684
litvanski
8465
tamilski
6577
ameharik
7165
irski
7686
latviski, leti?
8469
telugu
6582
arapski
7168
?kotski, galski
7771
malijski
8471
taœitski
6583
asames
7176
galicijski
7773
maorski
8472
tai
6588
ajmara
7178
guarani
7775
makedonski
8473
tingrinia
6590
azerbeœanski
7185
gujarati
7776
malajlam
8475
turkmenski
6665
ba?kirski
7265
hausa
7778
mongolski
8476
tagalski
6669
beloruski
7273
hindu
7779
moldovski
8479
tonga
6671
bugarski
7282
kroatski
7782
marati
8482
turski
6672
bihari
7285
maœarski
7783
malajski
8484
tatarski
6678
bengalski,bangla
7289
armenski
7784
maltijski
8487
tui
6679
tibetski
7365
interlingua
7789
birmanski
8575
ukrainski
6682
bretonski
7378
indonezijski
7865
nauru
8582
urdu
6765
katalonski
7383
islandski
7869
nepalski
8590
uzbegski
6779
koszikanski
7384
italijanski
7876
holandski
8673
vijetnamski
6783
?e?ki
7387
ivrit
7879
norve?ki
8679
volapik
6789
uelski
7465
japanski
7982
orija
8779
volf
6865
danski
7473
idi?
8065
panjabi
8872
khosa
6869
nema?ki
7487
javanski
8076
poljski
8979
jouba
6890
butani
7565
gruzinski
8083
pa?to, pu?to
9072
kineski
6976
gr?ki
7575
kaza?ki
8084
portugalski
9085
zulu
6978
engleski
7576
grelandski
8185
kue?u
6979
esperanto
7577
kamboœanski
8277
retoromanski
6983
?panski
7578
kanadski
8279
rumunski
6984
estonski
7579
korejski
8285
ruski
6985
baski
7583
ka?mirski
8365
sanskritski
7065
persijski
7585
kjurdski
8368
sidhi
7073
finski
7589
kirgijski
8372
spskohrvatski
7074
fiœi
7665
latinski
8373
singalski
30
Lista
Uvedite
sa
kodovima
odgovaraju?i
kod
broj
Zemalja
za osnovno
pode?avanje
"Kod
zemlje(Country Code)" (vidi str.18).
kod
Zemlje
kod
Zemlje
kod
Zemlje
kod
AD
Andora
ER
Eritrea
LC
Sveti Luka
SC
Zemlje
Sej?eli
AE
ES
?panija
LI
Sudan
Etiopija
LK
Lihen?tajn
?ri Lanka
SD
ET
SE
?vedska
AG
Ujedinjeni Arabski
Afghanistan
Antigua I Barbuda
FI
Finska
LR
Liberia
SG
Singapur
AI
Anguilla
FJ
Fidji
LS
Lesoto
SH
Sveta Helena
AL
Albania
FK
Foklandska ostrva
LT
Litvania
SI
Slovenia
AM
Armenia
FM
Mikronezija
LU
Luksemburg
SJ
Svalbard i
AN
Ninozemski Antili
FO
Farska ostrva
LV
Latvia
SK
Slova?ka
AO
Angola
FR
Francuska
LY
Libija
SL
Siera Leone
AQ
Antarctika
FX
Francuska
MA
Maroko
SM
San Marino
AR
Argentina
(EuropskaTeritorija)
MC
Monako
SN
Senegal
MD
Moldavija
Madagaskar
SO
Somalija
MG
SR
Suriname
AF
Emirati
?an Majenova Ostrva
Republika
AS
Ameri?ka Samoa
GA
Gabun
AT
Austria
GB
Velika
AU
Australia
GD
Grenada
MH
Mar?alova Ostrva
ST
SvetiToma i
AW
Aruba
GE
Djordjia
MK
Makedonia
SU
Biv?i SSSR
AZ
Azerbejœan
GF
Francuska
ML
Mali
SV
El Salvador
BA
Bosna-Hercegovina
GH
Gana
MM
SY
BB
Barbados
GI
Gibraltar
MN
Mjanmar
Mongolija
SZ
Sirija
?vaziland
BD
GL
Grenada
MO
Makao
TC
Turksi and Caicos Ostrvi
BE
Banglade?
Belgija
GM
Gambia
MP
Severnia Mariana Ostrva
TD
?ad
BF
Burkina Faso
GN
MQ
Martinika
Francuske Ju?ne
Bugarska
GP
MR
(Francuska)
Mauritanija
TF
BG
TG
BH
Bahrein
GQ
Gvieja
Gvadelupa (Francuska)
Ekvtorska Gvineja
MS
Montserat
TH
Togo
Tajiland
BI
Burundi
GR
Gr?ka
MT
Malta
TJ
Tadjikistan
BJ
Benin
GS
S.
MU
Mauritius
TK
Tokelau
BM
Bermuda
ostrva.
MV
Maldives
TM
Turkmenistan
BN
GT
Gvatemala
MW
Malavi
TN
Tunisia
BO
Brunej Darussalam
Bolivija
GU
Guam
MX
Meksiko
TO
Tonga
BR
Brazil
GW
MY
Malezija
TP
Isto?ni Timor
BS
Bahami
GY
Gvineja Bisau
Gvajana
MZ
Mozambik
TR
Turska
BT
Butan
HK
Hong Kong
NA
Namibija
TT
Trinidad i
BV
Bouvetsko Ostrvo
HM
Heard i McDonaldOstrva
NC
Nova Kaledonia
TV
Tuvalu
BW
Bocvana
HN
Honduras
NE
Niger
TW
Tajvan
BY
Belarus
HR
Hrvatska
NF
Norfolk Ostrva
TZ
Tanzania
BZ
Belize
HT
Haiti
NG
Nigeria
UA
Ukrajina
CA
Kanada
HU
Maœarska
NI
Nikaragva
UG
CC
Cocos
Ostrvi
ID
Indonezija
NL
Nizozemska
UK
Uganda
UjedinjenoKraljestvo
CF
Centralna Afri?ka
Republika
IE
Irska
NO
Norve?ka
UM
USA Mala ostrva
CG
IL
Izrael
NP
Nepal
US
CH
Kongo
?vicarska
IN
India
NR
Nauru
UY
Sjedinjene
Urugvaj
CI
Obala slonova?e
IO
Niue
UZ
Uzbekistan
Kukova Ostrva
Britanski Indijsko
OkeanskaTeritorija
NU
CK
NZ
Novi Zeland
VA
Vatikan Grad Dr?ava
CL
?ile
IQ
Irak
OM
Oman
VC
Sveti Vincent &
CM
Kamerun
IR
Iran
PA
Panama
CN
Kina
IS
Island
PE
Peru
VE
Venecuela
CO
Kolumbija
IT
PF
Devi?anska Ostrva
Kosta Rika
JM
PG
Polinesija (Francuska)
Papua Nova Gvineja
VG
CR
Italija
Jamajka
CS
Biv?a
JO
Jordan
PH
Filipini
VI
Devi?anska Ostrva
CU
Kuba
JP
Japan
PK
Pakistan
VN
Vijetnam
CV
Kape
KE
Kri??anska ostrva
KG
PM
Poljska
SvetiPjie
CY
KH
PN
CZ
Kipar
?e?ka Republika
Kenija
Kirgizstan
Kambodja
PL
CX
KI
Kiribati
PR
DE
Njema?ka
KM
Comoros
DJ
Djibuti
KN
Sveti Kitts & Nevis
DK
Danska
DM
Dominika
DO
Dominikanska
DZ
(Keeling)
?ehoslova?ka
Verde
Britanija
Georgia
Gvajana
& S. Sandwich
(USA)
(Francuska)
Dr?ave
Grenadines
(Engleska)
VU
Vanuatu
Wallis i Futuna Ostrva
Pitcairn Ostrva
WS
Samoa
Puerto Riko
YE
Yemen
PT
Portugalija
YT
Mayote
PW
Palau
YU
Jugoslavija
Miguelon
Paragvaj
ZA
Ju?na Afrika
Qatar
ZM
Zambija
Ju?na Korea
RE
Reunion
ZR
Zair
KW
Kuvajt
RO
(Francuska)
Rumunija
ZW
Zimbabwe
Ekvador
KY
Kajmanska
RU
Ruska
EE
Estonia
KZ
Kazahstan
RW
Ruanda
EG
Egipat
Zapadna
LA
Laos
SA
Sauditska
LB
Liban
SB
Solomonova Ostrva
KR
Algeria
EC
EH
Republika
Sahara
Koreja
Ostrva
(USA)
WF
i
PY
Severna
Teritorije
Tobago
QA
Anguilla
KP
Principe
Federacija
Arabija
31
INFORMACJ
Re?avanje problema
Proverite slede?u tablu
sa
uputama
mogu?im slu?ajevima
o
problem
pre nego pozovete servis.
Slu?aj
Simptom
struje.
?
Kabl el.
je uklu?en, ali
DVD/CD prijemnik ne
?
Disk
Nema
dati
za
Ured
Korekcija
napajanja je isklj.
nije
?
?
uba?en.
?
Televizor
signal
Ubacitedisk.
Nema zvuka ili
samo
da
nije pode?en
prima
izlazni
?
iz DVD
se
?uje
?
Video kabl
?
Nema
tih zvuk
Izaberite
na
nije pravilno
povezan.
odgovaraju?i
televizoru tako da
elektri?nog napajanja
televizora
Uredi povezani sa audio kablom nisu
pode?eni da primaju izlazni signal iz
Ured
ne
DVD/CD
slike
je
po?inje sa
prijemnik.
lo?e.
?
Audio kabli nisu dobro
?
Napajanje ureda koji napaja
je isklju?en.
?
Audiokabl
?
Disk
?
Disk
?
?
za
audio kabl
povezivanje je
o?te?en
je isprljan.
pravilno
?
Uklju?ite
televizor
?
Odaberite
jemnika
disk
je postavljen
Disk
kabl
u
slika iz DVD/CD
TV ekranu.
video.
za
elektri?no
napajanjem
ulazni re?im audio
tako da mo?ete ?uti zvuk
DVD/CD
pri-
sa
prijemnika.
Pove?ite dobro audio kable
?
Uklju?ite
?
Zamenite ga novim.
?
Po?istite disk.
ured
terminale
audio kabl.
koji napaja
Postavite disk.
u
(Proverite da li DVD
u displeju svetli)
ili
audio CD indikator
koji
ne
mo?e biti
?
Postavite disk
koji
mo?e biti
reproduciran. (Proverite
oznaku, boju sistema i regionalni kod diska)
obrnuto.
?
Postavite disk
ranje
?
pravilni
re?im video ulaza
se
?
?
nije postavljen
Postavljen je
reproduciran
Disk
povezani.
na
Pove?ite
?
DVD
Reproduciranje
struju
(Proverite da li DVD ili
u displeju svetli)
prijemnika pojavi
?
u
audio CD indikator
radi.
Nema slike.
Utiknite dobro kabl
nije postavljen pravilno
u
le?i?te.
?
na
sa
stranom
za
reproduci-
dole.
Postavite disk
pravilno
u
le?i?te konzole
diska.
?
Disk
?
Na ekranu televizora ima meni ikona.
je isprljan.
?
?
Po?istite disk
Pritisnite
sa
?
?uje
se
silan ?um
Nivo
klasiranja je pode?eno
?
tipku
SETUP da
isklju?ite
Otka?ite
nivo
funkciju klasiranja
klasiranja
ili
promenite
?
Obri?ite ih sa krpom prethodno
umo?enom u alkohol.
?
Po?istite disk
povezani
?
Pove?ite dobro zvu?nike i
Digitalni video disk DVD prijemnik je
lociran preblizu do TV aparata.
?
?
Uti?nice ili terminali
?
Disk
?
Zvu?nici ili
su
prljavi
je isprljan
komponente
su
meni
ekrana
komponente.
nepravilno.
?
32
Premestite va? televizor
komponenti.
dalje
od audio
Re?avanje problema (nastavak)
Slu?aj
Simptom
Radio
mogu
postaje se
podesiti.
ne
?
Antena
je pozicionirana
Korekcija
ili povezana
lo?e.
?
?
Pove?ite antenu korektno
Podesite antenu i
antenu ako
?
Signal
radio
postaja je mnogo
pode?avanju).
slab
(pri
pove?ite spoljnu
je potrebno
?
Podesite
?
Memori?ite
?
Uperite daljinsko navodilo ka senzoru za
daljinsko navodilo na DVD/CD prijemnik.
postaju
ru?no.
automatskom
?
Nema odabrane
izbrisane
?
Daljinsko navodilo
radi pravilno.
postaje ili su su
(pode?avanjem stanica)
Daljinsko navodilo nije upereno ka senzoru
daljinsko navodilona DVD/CD prijemnik.
za
ne
?
Daljinsko
navodilo
je
mnogo daleko.
?
Koristite
stanice(str. 27).
daljinsko
navodilo
na
manjeot
7m.
?
Ima
prepreka
na
putu izmeœu daljinskog
?
Uklonite
?
Zamenite
prepreku.
navodila i ureda
?
Baterije
u
daljinskom
istro?ene.
navodilu
su
baterije
novim.
33
INFORMACJ
Specifikacije
Napajanje
Konzumacija
[Genral]
AC
elektri?ne
energije
Te?ina
5.9
Spoljnedimenzije(?XVXD)
360x82x344mm
Uslovi
Temperatura:
upotrebe
[Tuer]
AM
[MW]
Laser
laserski val zraka 650nm
PAL
o
Vi?e od 75
dB(1kHz, NOP,
20kHz
LPF/A-Filter)
Vi?e od 65 dB
(1 kHz na 12 W pozicije) (20 kHz LPF/A-Filter)
(p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., Mini DIN 4-pin x
(C) 0.3 V (p-p), 75 Ω
1.0 %
-
1
108 MHz
10.7 MHz
55 dB
150
522
-
-
10,000 Hz
1,611 kHz
450 kHz
Stereo mod
Ovisi
625/50, NTSC 525/60
100Hzdo18kHz
87.5
Opseg tjunera
Srednja frekvencija
Signal ?uma koficijen
Raspon frekvencije
Opseg tjunera
Srednja frekfencija
(*
status: Horizontalan
1.0 V
20W+20W(4Ωat1kHz,THD10%)
Ispred: 20W + 20W (THD 10 %)
Surround mod
[Amplifer]
35°C, Radni
Sistem
S-video izlaz
[FM]
5°C do
5% do 85%
Video izlaz
[Video]
kg
Radna vla?nost
signala
Raspon frekvencije (audio)
Signal ?uma koficijent (audio)
Dinami?ki raspon (audio)
Harmonska distorzija(audio)
[CD/VD]
230V, 50Hz
100 W
zvu?nom
isto?nika, mo?da
izlaza.)
pode?avanju i
zvu?nog
nema
Centar*: 20W
Surround*: 20W
+
Subwoofer*: 40W
Izlazi
20W
(8
Ω
(4
na
Ω
1 kHz, THD 10%)
Hz, THD 10%)
na
30
S-VIDEO
MONITOR
PHONES:
(32 Ω, 22mW)
(LHS-D6235T)
Satelitski zvu?nik
Tip
Otpor
Raspon frekvencije
Nivo zvu?nog pritiska
Koficijent ulazne mo?i
Maksimalni koficijent ulazne
Neto dimenzije (? X V X D)
[Speakrs]
1
puta
1 zvu?nik.
Pasivni sabvaferi
1
4Ω
130
-
8Ω
20,000 Hz
83 dB/W
(1m)
20W
mo?
Neto te?ina
( LHS-D6235W)
1 zvu?nik
put
50
-
1,500 Hz
82 dB/W
(1m)
40W
40W
80W
88x100x95mm
160x350x325mm
0.54
kg
4.12
kg
?Zvu?nici............................6?Kablzazvu?nike.....................5
[Suplied Acesori ]
Dizajn
34
?Daljinskonavodilo....................1?BaterijeAAA)........................2
?AMklup?astaantena..................1?FMAntena..........................1
?RCA-SCARTAdapter..................1?Kablzavid..........................1
i
specifikacije
su
predmet podlo?an
promenama bez
upozorenja.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising