LG LH-RH760TF Owner's Manual
LH-RH7693TF_NA5HLLD_CRO_MFL30582440
HDD/DVD
Rekorder receiver sistem
PRIRU?NIK
ZA KORISNIKE
MODEL:LH-RH760TF
(Glavni ureœaj: LH-RH760
Zvu?nici: LHS-76TF5S,
LHS-76TF5C, LHS-76TF5A))
USB
Prije spajanja, upotrebe ili pode?avanja ovog proizvoda,
molimo pa?ljivo i temeljito pro?itajte ovu knji?icu s uputama.
UPOZORENJE
UPOZORENJE
u
vezi
s
elektri?nim
kabelom
Za ve?inu
UPOZORENJE: OVE UPUTE ZA
SERVISIRANJE SU NAMIJENJENE SAMO
ZA KVALIFICIRANO OSOBLJE
OBU?ENO
ZA SERVISIRANJE. KAKO BISTE SMANJILI
RIZIK OD
MOGU?EG
STRUJNOG UDARA
NE IZVODITE NIKAKVE DRUGE RADOVE
NA SERVISIRANJU OSIM ONIH KOJI SU
SADR?ANI
U UPUTAMA ZA RAD OSIM AKO
NISTE ZA TO KVALIFICIRANI.
Upozorenje: Ne izla?ite ureœaj vodi koja kaplje
ili pljuska, ki?i niti vlazi. Ne odla?ite na ureœaj
predmete ispunjene vodom kao ?to su na primjer
vaze.
ureœaja se preporu?uje da imaju svoj zasebni
strujni krug napajanja;
Drugim rije?ima, zidna uti?nica s koje se napaja ovaj ureœaj
treba biti jedina uti?nica na jednom osigura?u i na tom
osigura?u ne smije biti drugih uti?nica. Kako biste bili sigurni
provjerite specifikacijsku stranicu ovog priru?nika.
Uti?nice
nemojte preoptere?ivati. Preoptere?ene zidne uti?nice,
pri?vr??ene ili o?te?ene uti?nice, produ?ni kablovi,
izlizani elektri?ni kablovi ili kablovi s o?te?enom
ili napuklom
izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja mo?e dovesti do
opasnosti od strujnog udara ili do po?ara. S vremena na vrijeme
pregledajte elektri?ni kabel va?eg ureœaja, a ako pregledom
utvrdite o?te?enja ili izlizanost, iskop?ajte kabel, prestanite
upotrebljavati ureœaj i zamijenite kabel s to?no odreœenim
zamjenskim kabelom kod va?eg ovla?tenog servisera.
slabo
Za?titite elektri?ni kabel od fizi?kih ili mehani?kih
o?te?ivanja,
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklje?tenja
vratima ili ga?enje preko kabla. Posebnu pa?nju posvetite
utika?ima, zidnim uti?nicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz
ureœaja.
kao ?to
su
Kako biste
utika?
utika?
odspojili napajanje iz ut?nice, povucite prema van
napojnog kabela. Kada postavljate ureœaj pazite da je
lako dostupan.
SERIJSKI BROJ:
UPOZORENJE: Ovaj proizvod upotrebljava
laserski sistem.
Kako biste
osigurali pravilnu upotrebu ovog
proizvoda molimo pa?ljivo i u cijelosti
pro?itajte ovaj priru?nik za korisnika i
sa?uvajte ga kao budu?u referencu. U slu?aju
potrebe servisiranja ureœaja, molimo
potra?ite ovla?teni servisni centar.
Upotreba upravlja?kih kontrola, ili rad na
na?in koji nije naveden u ovom priru?niku
mo?e dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.
Serijski broj mo?ete na?i na zadnjem dijelu ovog ureœaja. Ovaj
broj jedinstven je za ovu jedinicu ureœaja i nije ga mogu?e na?i
na drugim ureœajima. Tra?ene
informacije trebate zabilje?iti
ovdje i ovaj priru?nik trebate zadr?ati kao potvrdu Va?e
kupovine.
Broj
modela:
Serijski broj:
Uklanjanje starog aparata
1. Ako
sprije?ili izlaganje laserskoj zraci,
poku?avajte otvarati ku?i?te. U slu?aju
otvaranja dolazi do vidljivog laserskog
zra?enja. NE GLEDAJ U ZRAKU.
se na
kante
Kako biste
ne
______________________________
______________________________
za
proizvodu
sme?e,
nalazi simbol
to zna?i
da
prekri?ene
je proizvod pokriven
europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Elektri?ni i elektronski
proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, ve?
posebna odlagali?ta koja je odredila vlada ili
u
lokalne vlasti.
3. Pravilno
odlaganje starog proizvoda spre?it
potencijalne negativne posljedice po okoli?
zdravlje ljudi.
OPREZ: Ne
uklju?ujte ovaj ureœaj u ograni?eno
zatvorenim prostorima, kao ?to su na primjer
police za knjige i sli?no.
Ovaj ureœaj proizveden je na na?in koji
ispunjava zahtjeve radijske interferencije
prema
UPUTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i
73/23/EEC.
2
4.
?e
i
Podrobnije informacije o odlaganju starog
proizvoda potra?ite u gradskom uredu, slu?bi za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka
Programirana reprodukcija Audio CD-a i
Sadr?aj
UVOD.....................................4-9
.4
Simboli upotrebljeni u ovom priru?niku
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Napomeneodiskovima........................4
.5
Diskovizasnimanjeireprodukciju.
.6
Diskovikojisemogureproducirati.
Kodpodru?ja...............................6
.6
Mogu?nostkopiranjailipremje?tanja
Ounutarnjemtvrdomdisku....................7
Reprodukcija medijskih datoteka pomo?u USB
pogodnosti.................................7
Prednjaploœa...............................8
Radsdaljinskimupravlja?em...................8
Daljinskiupravlja?...........................9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Spajanjeipode?avanje......................10-27
Zadnjaplo?a...............................10
Priklju?ivanjenaantenu......................10
Priklju?ivanjenava?TV......................11
HDMIpriklju?ivanje.........................12
.13-14
Dodatna Audio / Video (A/V) priklju?ivanja
Priklju?ivanjeradioantene....................14
.15
Sastavljanje i priklju?ivanje zvu?nika
Postavljanjezvu?nikanazid...................15
Povezivanjezvu?nesisteme...................16
Poziciranjezvu?nika.........................17
Pode?avanjevremenaodgode................18-19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Razinazvuka..............................19
Testton...................................19
XTS/XTSpro..............................19
Upotrebapo?etnogizbornika..................20
Po?etnapode?avanja.........................20
Op?apode?avanja........................20-23
Autoprogramiranje.......................20
Ureœivanjeprograma(Edit).................21
AV1dekoder............................21
Pode?avanjesata.........................22
TVaspekt..............................22
Displaymodus..........................22
AV2priklju?ivanje.......................22
.22
Modus ?tednje el. energije (Power Save)
Inicijaliziranje...........................23
Pode?avanjejezika..........................23
Audiopode?avanja..........................23
DolbyDigital...........................23
.
DRC
( Dinami?na kontrola
opsega
.
.
.
.
.
-
DynamicRangeControl)..................23
.24
Pode?avanje zaklju?avanja (Roditeljska kontrola)
Ocjenjivanje / Postavite lozinku (password) /
Kodpodru?ja...........................24
DivXkodzaregistraciju...................24
Pode?avanjesnimanja........................25
.25
Postavljanjemodusasnimanja.
Aspektsnimanja.........................25
DVaudiosnimanje.......................25
TVaudiosnimanje.......................25
.25
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MPEG4................................25
AV2Snimanje...........................25
Pode?avanjazadisk.......................25-26
Formatiranjediska.......................25
.26
Finaliziranje / Naziv diska (Disc Label)
.26
Za?titadiska(DiscProtect)/PBC.
Op?enitoodisplay-unaekranu.................27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reprodukcija..............................28-38
.28-31
Op?enite karakteristike reprodukcije
.32
ReprodukcijaDivXfilmskedatoteke.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.33
MP3/WMAdatoteka.........................34
GledanjeJPEGdatoteke....................35-36
Ureœivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka .37-38
.
Snimanje..................................39-45
Vi?eoDVDsnimanju........................39
Vi?eoHDDsnimanju........................39
Timeshift.................................40
OsnovnosnimanjeTVprograma................41
Brzo snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer) .41
.42
Snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer)
Provjera detalja za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a(TimerRecording)....................43
Snimanjesvanjskogulaza....................43
SnimanjesDVulaza.........................44
.45
Istovremenosnimanjeireprodukcija.
MPEG4snimanje...........................45
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ureœivanje................................46-53
Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja
(TitleListiChapterList).....................46
HDD disk, VR modus: Ureœivanje originala i
.47
popisazareprodukciju(Playlist).
Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers) .47
.47
Mijenjanje sli?ica za naslove (Thumbnail)
Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist) .48
Dodavanje dodatnog naslova /
.48
poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist)
.49
Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja
Brisanjedijela..............................49
Upisivanjenazivazanaslov...................50
Pretragavremena...........................50
Sortiranje.................................51
.51
Poni?tavanje/vra?anje posljednjeg brisanja
.51
Kombiniranjedvanaslovaujedan
Podjelajednognaslovaudva..................52
.52
Kombiniranjedvapoglavljaujedno
Premje?tanje poglavlja na popisu za reprodukciju
(PlaylistChapter)...........................53
Sakrivanjepoglavlja/naslova...................53
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Za?titanaslova.............................53
Presnimavanje.............................54-56
Prijepresnimavanja(Dubbing).................54
.55
PresnimavanjesHDDdiskanaDVD.
.55
PresnimavanjesDVD-anaHDDdisk.
.56
Kopiranje jednim dodirom (HDD na DVD)
.56
Kopiranje jednim dodirom (DVD na HDD)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reference.................................57-64
Dodatneinformacije.........................57
.57
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa
Gledanje izbornika za popis naslova (Title List)
koji je prikazan na drugim DVD rekorderima ili
player-ima..............................57
Reproduciranje va?eg snimljenog materijala na
.57
drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)
Kodovijezika..............................58
Kodovizemalja.............................58
Pode?avanjeradiopostaja.....................59
Slu?anjeradija.............................59
OperacijeRDS-a............................60
Pretra?ivanjeprograma(PTY).................60
Rje?avanjeproblema......................61-62
Specifikacija............................63-64
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
UVOD
Molimo
About the
da
zbog pravilne uporabe ovog ureœaja
pa?ljivo pro?itate ovaj priru?nik i da ga sa?uvate kao
referencu za budu?e potrebe.
vas
Ovaj priru?nik sadr?i informacije o operacijama i
odr?avanju va?eg rekordera. Ukoliko ureœaj bude trebao
servis obratite se ovla?tenom servisnom mjestu.
Simboli
upotrebljeni
priru?niku
Simbol
u ovom
munje
upozorava
napona unutar ku?i?ta ureœaja
strujni udar.
vas
Ozna?ava
ureœaj
ili
postojanje opasnog
koji mo?e izazvati
na
upozorava
operacije i odr?avanje
za
"
se mo?e
pojaviti na va?em TV ekranu tijekom
koji pokazuje da funkcija obja?njena u ovom
priru?niku za vlasnika nije mogu?a za odreœeni medij.
Napomene
o
diskovima
Rukovanje diskovima
dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk dr?ite
rubovima tako da na njegovoj povr?ini ne ostaju otisci
prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir ili trake.
na
prisutnost va?nih uputa
servisiranje.
na
/
postojanje opasnosti o?te?ivanja samog
nastajanja neke druge materijalne ?tete.
Napomena:
Ozna?ava poseba uputstva i operacijske pogodnosti.
Spremanje diskova
reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije.
Ne izla?ite diskove izravnoj sun?evoj svjetlosti niti
izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom automobilu
izlo?enom izravnoj sun?evoj svjetlosti.
Nakon
?i??enje
diskova
prstiju i pra?ina na disku mogu prouzrokovati lo?u
izobli?enje zvuka. Prije reprodukcije disk
o?istite ?istom krpom. Disk bri?ite od sredine prema van.
Otisci
Savjet:
Ozna?ava
savjete
Odjeljak ?iji
odnosi
"
rada
Ne
vas
Uskli?nik
Simbol
Symbol Display
za
Naslovi
DVD ALL
postizanje ?eljenog cilja.
naslov sadr?i
disk
se samo na
HDD
lak?e
kvalitetu slike i
jedan od slijede?ih simbola
koji je predstavljen tim simbolom.
snimljeni
na
HDD disku
Svi DVD diskovi
na
donjem popisu.
RAM DVD-RAM disk
-RWVR
-RWVideo
+RW
DVD-RW
DVD-R disk
+R
DVD+R
s
snimanja
Video modusom
snimanja
Ne koristite
jaka otapala poput alkohola, benzina,
reklamiranih sredstava za ?i??enje
ili antispray namijenjen starim plo?ama od vinila.
razrjeœiva?a,
stati?ni
(DL) disk
DVD-Video disk
VCD
Video CD-i
ACD
Audio CD-i
DivX
DivX datoteke
Kondenziranje vlage
MP3 datoteke
Nikada
MP3
WMA WMA datoteke
JPEG JPEG datoteke
4
VR modusom
DVD+RW disk
-R
DVD
s
DVD-RW
upotrebljavajte ovaj proizvod odmah nakon
njegovog premje?tanja iz hladne u toplu prostoriju.
Ostavite ureœaj da stoji dva do tri sata prije njegovog
uklju?ivanja. Ako ovaj proizvod upotrijebite u ovakvoj
situaciji, mo?e do?i do uni?tenja diskova i unutra?njih
dijelova.
ne
Diskovi
snimanje i reprodukciju
za
DVD-RW
Video Disc
(Digital
DVD-RW diskovi
za VR modus snimanja ili Video modus snimanja.
mogu?e ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se mo?e pobrisati,
mogu formatirati
se
Na ovim diskovima je
disku mo?ete
ReWritable):
-
a
zatim
se na
istom
ponovno snimati.
[VR modus]
Mogu?e je u velikoj mjeri ureœivati snimljeni materijal.
Mo?e se reproducirati na player-ima koji su kompatibilni s VR modusom (nakon finaliziranja)
[Video modus]
Mo?e se reproducirati na obi?nim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja
DVD-R
Video Disc
(Digital
-
Recordable)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD-R disk,
snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
DVD-R diskovi
se
mogu formatirati
na
tom disku vi?e
ne
mo?ete
Video modusu.
samo u
reproducirati na obi?nim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja
Mo?e
se
DVD-RAM (DVD Random Access Memory)
DVD-RAM diskovi mogu se formatirati za VR modus
-
snimanja.
ponavljati snimanje. Snimljeni materijali
Na ovim
se
disk mo?e
ponovo snimati.
reproducirati na DVD-RAM
Mogu se
Snimanja
diskovima mo?e
se
mogu
se na
isti
se
ureœaju
ovom
DVD+RW
zatim
a
kompatibilnim player-ima.
mogu dobro ureœivati.
Samo DVD-RAM diskovi standardne
Na
pobrisati,
(Digital
se ne
mogu
verzije 2.0, 2.1 i 2.2 se mogu upotrebljavati
upotrebljavati DVD-RAM diskovi cartridge vrste.
na ovom
ureœaju.
Video Disc
Na ovim diskovima je
+ ReWritable)
mogu?e ponavljati snimanje. Snimljeni materijal
se
mo?e
pobrisati,
a
zatim
istom
na
disku mo?ete
Mo?e
ponovno snimati.
reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim player-ima (automatsko finaliziranje)
sadr?aji se mogu reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima samo nakon finaliziranja diska
Snimljeni materijal se mo?e ureœivati pomo?u naslova / poglavlja
se
Ureœivani
DVD+R
(Digital
Video Disc
+
Recordable)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD+R disk,
mo?ete snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
na
tom disku vi?e
ne
reproducirati na DVD+R kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
sadr?aj nije kompatibilan sa DVD+R kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje,
dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja naslova / poglavlja
Mo?e
se
Svaki ureœeni
DVD+R DL
(Digital
Video Disc
+
Recordable; Double Layer)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD+R DL disk,
mo?ete snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
na
tom disku vi?e
ne
memoriju je gotovo udvostru?en kod dvoslojnih DVD+R diskova i tako omogu?uje korisnicima
materijala na jednom DVD+R disk.
Mo?e se reproducirati na DVD+R DL kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
Svaki ureœeni sadr?aj nije kompatibilan sa DVD+R DL kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj
poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja naslova / poglavlja
Prostor
za
snimanje
DVD diskovi
koji
do 8.5GB video
se
DVD-R
Mitsubishi
That's
za
DVD+R
(8x, 16x)
Mitsubishi
Verbatim
(8x)
DVD-RW
Verbatim
16x)
JVC
(8x)
--
--
Napomena:
ne?ete mo?i
formatirati
Ako
su
DVD-RW/DVD+RW diskovi
formatirati disk
pomo?u ovog
pomo?u originalnog rekordera.
snimanje
Mitsubishi
(8x, 16x)
Ricoh (8x,
(8x, 16x)
Verbatim
preporu?uju
(4x)
(4x)
(4x)
Victor
(4x)
Maxell
(4x)
DVD+RW
Mitsubishi
SONY
(4x)
(4x)
Imation (4x)
Maxell
(4x)
Ricoh (4x)
DVD+R(DL)
Mitsubishi
Maxell
-
(2.4x, 8x)
(2.4x)
DVD-RAM
Fujifilm (2x)
Mitsubishi (3x)
Maxell
-
-
-
-
(5x)
snimljeni na osobnom ra?unalu ili na nekon drugom HDD/DVD receiver rekorderu,
Stoga, budete li htjeli uporabiti takav disk na ovom rekorderu, morat ?ete ga
rekordera.
5
Diskovi
koji
se
mogu
reproducirati
DVD(8cm/12cmdisk)
Diskovi kao ?to
su
filmovi
koji
se
mogu
kupiti
Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
VIDEO CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u VIDEO
ili
iznajmiti
CD/Super
VIDEO CD formatu
AudioCD(8cm/12cmdisk)
Glazbeni CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i
u
glazbenom
CD formatu
koji
se
mogu
kupiti
CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/CD-RW diskovi koji sadr?i audio naslove, DivX, MP3, WMA, ili JPEG datoteke.
Napomene:
za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW)
reproducirati na ureœaju.
Ne stavljajte nikakav pe?at ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova mo?e
dovesti do nepravilnosti.
Ovisno o software-u za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se mo?da ne?e mo?i
reproducirati.
DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW diskovi koji su snimljeni pomo?u osobnog ra?unala ili pomo?u DVD ili CD
rekordera mo?da se ne?e reproducirati ako je disk o?te?en ili prljav, ili ako na le?ama rekordera ima ne?isto?e ili
kondenzacije.
Ako disk snimate pomo?u osobnog ra?unala, ?ak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slu?ajevi u
kojima mo?da ne?e do?i do reprodukcije zbog postavki u software-u programa s kojim je snimljen disk. (Provjerite s
proizvoœa?em software-a za detaljnije informacije.)
Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i snimanja da ispune odreœene tehni?ke standarde kako bi se postigla optimalna
kvaliteta reprodukcije. Prije-snimljeni DVD-i su automatski pode?eni na ove standarde. Postoji mnogo razli?itih vrsta
formata diskova za snimanje (uklju?uju?i CD-R koji sadr?i MP3 ili WMA datoteke), a oni zahtijevaju neke postoje?e
uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali kompatibilnu reprodukciju.
Korisnici moraju znati da je potrebno dopu?tenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta. Na?a
kompanija nema nikavih prava da garantira ovo dopu?tenje. Dopu?tenje je potrebno tra?iti od vlasnika autorskih prava.
Ovisno
uvjetima
o
diskovi ne?e
Kod
se
opreme
mo?i
podru?ja
Ovaj ureœaj
ima kod
istim kodom
na
podru?ja otisnut na zadnjoj strani. Ovaj ureœaj
pozadini ureœaja ili nose oznaku "ALL --Sve"
mo?e
reproducirati
samo
DVD diskove
koji
su
kodovima
podru?ja
globus s jednim ili vi?e brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora
koda
odgovarati broju
podru?ja na ureœaju ili se disk ne?e mo?i reproducirati.
Ako poku?ate reproducirati DVD s nekim drugim kodom podru?ja, pojavit ?e se poruka "Incorrect region code.
play back" na TV ekranu.
Napomene
o
ozna?eni
Ve?ina DVD diskova ima
Mogu?nost kopiranja
ili
SN a
HDD
DISK
HDD
USB
DISK
HDD
DISK
USB
USB
*1 Naslov
6
ureœaj
USB
ureœaj
Can't
premje?tanja
MP3/WMA
JPEG
DivX
Audio CD
Video CD
Naslov*
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
ureœaj
DISK
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
ureœaj
HDD
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
je snimljen
s
ovog
ureœaja.
1
O
unutarnjem
tvrdom disku
tvrdi disk
(hard disk drive (HDD) je osjetljivi dio
upotrebljavajte rekorder tako da se
pridr?avate uputa dalje iznesenih kako biste se za?titili od
mogu?ih nepravilnosti na HDD disku. Preporu?ujemo da
napravite kopiju (back up) vama va?nog snimljenog
materijala na DVD diskovima kako bi se za?titili od
mogu?eg gubitka u slu?aju gre?ke.
Unutarnji
opreme. Molimo
Ne mi?ite rekorder kad
je uklju?en (on).
Instalirajte i upotrebljavajte
povr?ini.
rekorder
na
stabilnoj i ravnoj
Reprodukcija medijskih datoteka
pomo?u USB pogodnosti
Vi mo?ete
u?ivati
datotekama kako ?to
medijskim
su
(JPEG), filmovi (DivX) i glazba (MP3/WMA) koji
slike
su
spremljeni u MP3 player-u ili USB memoriji tako da ureœaj
pohranu podataka spojite na USB priklju?ak ovog
ureœaja.
za
1.
Priklju?ite
2.
Pritisnite
3.
Odaberite opciju [MUSIC -Glazba, [PHOTO
Fotografija] ili [MOVIE Film].
Detalji o opcijama nalaze se na stranici 20.
USB
tipku
ureœaj
na
USB
HOME
na
daljinskom upravlja?u.
priklju?ak
ovog
ureœaj.
-
-
Ne
blokirajte zadnji
ventilator
za
hlaœenje.
ili
upotrebljavajte
mjestima, ili na mjestima gdje ?e rekorder biti
izlo?en naglim promjenama temperature. Nagle promjene
temperature mogu prouzro?iti kondenzaciju koja se mo?e
rekorder
Ne
na
izuzetno vru?im
vla?nim
stvoriti unutar rekordera. To mo?e
nepravilnosti
Kada
je
HDD diska.
2.
pomi?ite rekorder odmah nakon ?to ste ga isklju?ili
(off). Ako ve? trebate pomaknuti rekorder, molimo
slijedite korake navedene dolje:
se
2.
utika?
poruka POWER OFF (El. napajanje
isklju?eno) pojavi na display-u, pri?ekajte najmanje
dvije minute.
Premjestite
Ako
je
je
iz zidne uti?nice.
rekorder.
do?lo do nestanka elektri?ne
rekorder bio
neki
ureœaja
podaci
na
struje
uklju?en postoji mogu?nost
za
vrijeme dok
se izgube
da
HDD disku.
HDD disk
je jako osjetljiv. Ako se upotrebljava na
nepravilan na?in ili u neprikladnoj sredini, postoji
mogu?nost da doœe do gre?ke na HDD disku nakon
nekoliko godina rada. Znakovi problema uklju?uju
neo?ekivano zamrzavanje reprodukcije i primjetne
kvadratne smetnje na slici (mozaik).
Meœutim, ponekad ne?e biti nikakvih znakova
upozorenja
na
gre?ku
na
MP3
iz
Ne
1. Nakon ?to
Ureœaji koji zahtijevaju instalaciju dodatnog
spojeni na ra?unalo, nisu podr?ani.
programa
kada ste
rekorder
Iskop?ajte
1.
biti uzrok
uklju?en (on), ne iskop?avajte ga
zidne uti?nice i ne prekidajte elektri?no napajanje
prekida?em za strujni krug (osigura?).
3.
Kompatibilni ureœaji
HDD disku.
?
3.
Player:
MP3
Flash vrsta MP3
player-a.
player koji zatijeva instaliranje
USB Flash Drive:
pogona
Ureœaji koji podr?avaju
nije podr?an.
USB2.0 ili
USB1.1.
Napomene:
Ne vadite USB
ureœaj za vrijeme dok radi
(reprodukcija, kopiranje, premje?tanje, i sl.).
Zahtjeva se back up kako bi se sprije?ilo o?te?enje
podataka.
Ovaj ureœaj ne mo?e reproducirati DivX datoteku s USB
ureœaja. (Ovaj ureœaj mo?e kopirati ili spremati DivX
datoteku s USB ureœaja na HDD disk.)
Ako upotrebljavate produ?ni kabel za USB ili USB hub,
mo?e se desiti da se ne prepozna USB ureœaj.
Ovaj ureœaj mo?e prepoznavati samo USB 1.1.
Ureœaj koji upotrebljava sustav za datoteke NTFS nije
podr?an. (Podr?an je samo FAT (16/32) sustav za
datoteke.)
USB funkcija ovog ureœaja ne podr?ava sve USB
ureœaje.
Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podr?ani.
Ovaj ureœaj se ne podr?ava kada je broj datoteka 1000 ili
vi?e.
disku, ne?e biti mogu?e
postoji gre?ka
reprodukcija snimljenog materijala. U tom slu?aju je
neophodna zamjena neispravnog HDD diska.
Ako
na
HDD
7
Prednja ploœa
a
b
c d efgh
i
a
ili
isklju?uje (OFF) ureœaj.
display-a
Prikazuje trenutno stanje
REC: Rekorder vr?i
rekordera.
g
snimanje.
HDD: Rekorder je
u
HDD modusu.
DVD: Rekorder
u
DVD modusu.
je
DVD bBHDD: Rekorder vr?i
MUTE: Zvuk
PLII :
na
Zvuk
Pokazuje
zvu?niku
h
presnimavanje
zvu?niku
da
je
modus zvuka DOLBY PRO
LOGIC ili DOLBY PRO LOGIC II.
: Ukazuje na to da rekorder snima pomo?u
vremenskog broja?a ili je snimanje s vremenskim
broja?em programirano.
pokazuje sat, ukupno vrijeme
reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, broj
naslova, radio frekvenciju, ja?inu zvuka, surround, broj
poglavlja/snimke, kanal i sl.
:
c
OPEN/CLOSE
d
e
za
k
Senzor
za
multimediju.(USB
Tray (Ladica za disk)
Ovdje umetnite disk.
daljinskog upravlja?a
Ovdje usmjerite daljinski upravlja?
rekordera.
lDVIN
Priklju?ite
m
DV izlaz
digitalne
videokamere.
AV IN 4 (VIDEO IN / AUDIO IN (Lijevo / Desno))
Priklju?ite audio / video izlaz vanjskog izvora (Audio
UPRAVLJANJE
modus rekordera
na
HDD ili DVD.
u
JA?INOM
ZVUKA
smjeru kretanja
sata kako biste
poja?ali ja?inu zvuka, a u suprotnom smjeru
smanjili ja?inu zvuka.
kako biste
x (STOP)
Rad
s
ili
snimanje.
daljinskim upravlja?em
Usmjerite daljinski upravlja?
upravlja? i pritisnite tipke.
prema
senzoru za
daljinski
Upozorenje
mije?ajte stare i nove baterije. Nikada ne mije?ajte
razli?ite vrste baterija (standardne, alkalne, i sl.).
8
Disc
n
disk.
HDD/DVD
Zaustavlja reprodukciju
Ne
j
Okrenite kota?
Postavlja
pode?avanja (gore/dolje).
USB host
sistem, TV / Monitor, VCR, Video kamera, itd.).
(Z)
Otvara ili zatvara ladicu
za
Priklju?ite na USB priklju?ak
memorija itd.)
je isklju?en.
vi?e puta kako biste
ADJUST
Otvara ili zatvara izbornik
i
je isklju?en.
na
z (REC)
Zapo?inje snimanje. Pritisnite tipku
postavili vrijeme snimanja.
(dubbing).
,
n
Zapo?inje reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju ili snimanje, ponovno
pritisnite tipku kako biste iza?li iz pauza modusa.
Prozor
D :
m
fB/X(PLAY/PAUSE)
POWER
Uklu?uje (ON)
b
kl
j
Umetanje baterija
na
daljinskom upravlja?u
Skinite
poklopac za baterije na
zadnjoj strani daljinskog upravlja?a
i umetnite dvije R03 (veli?ina AAA)
i
baterije s pravilno postavljenim
polovima.
Daljinski upravlja?
Uklju?uje (ON)
ili
isklju?uje (OFF)
POWER
rekorder.
OPEN/CLOSE
Otvara i zatvara ladicu
FM/AM Tuner select
Odabire FM ili AM frekventno podru?je za
slu?anje. (FM i AM frekventna podru?ja).
Mijenja ulaz koji
HOME
Uklju?uje (on)
naslove
za
je
to
obzirom
oznaku
-
-
u
prirodnijem
i
stvarnijem
Postavlja ja?inu zvuka za ?eljeni kanal.
Postavlja vrijeme ka?njenja za svaki zvucnik u
Dolby Digital i Dolby Pro Logic II modusu
za pode?avanja
(Setup).
bBvVlijevo/desno/gore/dolje)
Slu?e za izbor sadr?aja u izborniku.
PR/PRESET(+/-)(v/V):
Odabire program na TV-u ili radiju.
SKIP(-/+) (. / >)
sljede?e poglavlje ili snimku. Vra?a
se na po?etak
trenutnog poglavlja ili snimke
ili prelazi na prethodno poglavlje ili snimku.
SCAN(-/+) (m/M)
Vr?i tra?enje naprijed ili natrag.
PAUSE/STEP (X)
Privremeno pauzira reprodukciju ili
snimanje.
B (PLAY)
Zapo?inje reprodukciju.
STOP (x)
Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
MEMORY/ENTER
Potvrœuje izbor u izborniku.
Posprema radio frekvenciju u memoriju
prijemnika.
RETURN (O)
-
-
Zatvara izbornik.
VOLUME
Pode?ava
z REC
(+/-)
ja?inu zvu?nika.
THUMBNAIL
Odabire thumbnail sliku.
Zapo?inje snimanje. Pritisnite tipku vi?e puta
kako biste postavili vrijeme za snimanje.
TIMESHIFT
REC MODE
Aktivira pauzu za ?ivi TV / reprodukciju
(timeshift) za ?ivi TV program.
RESOLUTION
XP, SP, LP ili EP.
INSTANT SKIP
Preska?e 15 sekundi prema
TIMER REC
Prikazuje izbornik za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Record).
naprijed tijekom
reprodukcije.
CLEAR
MUTE
zvuk.
Uklanja broj snimke (track) u izborniku
tra?enje oznaka (Marker Search).
uklju?uje
DUBBING
Presnimava DVD na HDD disk
TV/DVD
Slu?i za gledanje kanala
DVD).
Postavlja oznaku za poglavlje (chapter)
tijekom reprodukcije / snimanja.
u?ivanje
Otvara ili zatvara izbornik
na
CHP ADD
jezik.
SETUP
programa.
na
titl.
rada.
DISPLAY
display na ekranu.
Prikazuje informacije tijekom gledanja TV
HDD
za
LEVEL/DELAY
Otvara
(ili
jezika
zvuku.
--
i
s
XTS pro
Za
-
isklju?uje
zvuka zvu?nik
Odabire modus zvuka.
MENU/LIST
Otvara izbornik na DVD disku. Prelazi iz
izbornika za listu naslova original u izbornik
za listu naslova
lista za reprodukciju (Title
List-Original i Title List-Playlist ).
Privremeno
funkciju.
SOUND
ZOOM
DVD video sliku.
snimanja:
PIP
Odabire STEREO ili MONO.
-
tra?enje oznake
(Marker Search).
Vr?i izbor modusa
snimanje
polo?aj slu?atelja.
-
SEARCH
Prelazi
isklju?uje (off)
AUDIO/MO.ST.
Odabire audio
za
Pove?ava
na
Vr?i izbor
na bilo kojem mjestu
tijekom reprodukcije.
izbornik
Prikazuje
za
SUBTITLE
mogu?e.
MARKER
Postavlja
ili
Pode?ava ravnote?u
disku, ako
na
upotrebljava
TEST TONE
TITLE
izbornik
se
PIP
po?etni (HOME) izbornik.
0-9 broj?ane tipke
za izbor broj?anog
sadr?aja u
izborniku.
Prikazuje
disk.
(Tuner, AV1, AV2, OPT, AV 3, AV4 ili DV).
Otvara ili zatvara
Slu?e
za
AV
pomo?u
PTY
Po?inje
tra?iti
posebnu
koji
su
za
odabrani
receiver tuner-a ili tuner-a TV-a.
PTY vrstu.
REPEAT
Ponavlja poglavlje, snimku, naslov,
sve.
REPEAT A-B
Ponavlja
sekvencu izmeœu
dvije
to?ke (A i B).
RDS/RESOLUTION
Omogu?uje gledanje raznih display-a za RDS
mogu?nosti. Postavlja izlaznu rezoluciju za
HDMI.
9
Spajanje i pode?avanje
Zadnja plo?a
ab
cd e
f
gh
i
ANT.IN
SCART
jk
a
ANT.IN
Priklju?ite
b
lmn
antenu
na
HDMI Connector
HDMI izlaz
i
AC Power Cord (El. kabel za istosmjernu
Ukop?ajte u izvor za el. napajanje.
j
RF. OUT
ovaj priklju?ak.
(Type A)
pru?a visokokvalitetno su?elje
za
digitalni
Prosljeœuje signal
audio i video.
c
d
e
k
vanjskog
Top Box, VCR, i sl).
izvora
l
video/audio ulazima.
m
g
ZVU?NIK
na
aktivni zvu?nik.
Priklju?ite opti?ki
h Cooling
izlaz
s
fan (Ventilator
Priklju?ivanje
na
na
TV.
na
TV
sa
SCART konektorom.
za ODABIR VIDEO IZLAZA
Odaberite COMPONENT ili RGB signal s Ako va? TV
Prekida?
se
KOMPONENTNI/PROGRESIVNO SKENIRANJE
VIDEO IZLAZ (Y Pb Pr)
Priklju?i
OPTICAL IN konektor
S-Video ulaz
ne
n
SISTEM
SISTEM
va? TV /
prihva?a format za progresivno skeniranje, slika ?e
prikazati u izobli?enom obliku ako poku?ate na svom
rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.
AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Left/Right))
Priklju?ite audio/video izlaz s vanjskog izvora
Spojite
na
EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
Priklju?ite
(Audio sistem, TV/Monitor, VCR, Video kamera).
f
( AERIAL)
S-VIDEO IZLAZ
Priklju?ite
AV IZLAZ (VIDEO / AUDIO IZLAZ
(Lijevo/Desno))
Priklju?i na TV s
antene
monitor.
EURO AV 2 DECODER
Priklju?ite audio / video izlaz
(TV dekoder, Set
s
struju)
na
TV
s
Y Pb Pr ulazima.
digitalnog ureœaja.
za
hlaœenje)
antenu
AERIAL
Zadnja
(Antena)
strana TV-a
SCART INPUT
ANTENNA
INPUT
Izvadite utika?
antenskog kabla s va?eg TV ureœaja i stavite
ga u antenski priklju?ak na zadnjoj strani rekordera. Jedan
kraj antenskog kabela umetnite u TV priklju?ak na rekorderu
a drugi kraj u ulazni antenski priklju?ak na va?em
TV
ureœaju.
RF
koaksijalno priklju?ivanje
L
R
R
ANT.IN
Priklju?ite RF. OUT konektor na rekorderu ulazni antenski
priklju?ak na va?em TV ureœaju pomo?u isporu?enog 75ohm-skog koaksijalnog kabla (R). RF. OUT konektor
prosljeœuje signal s antenskog (AERIAL) konektora.
SCART
Prednji
10
AUDIO INPUT
dio HDD/DVD rekorder receiver-a
VIDEO
INPUT
Priklju?ivanje
na
Video
va? TV
Napravite jedno od sljede?ih priklju?ivanja, ovisno o
mogu?nostima va?e postoje?e opreme.
Kada upotrebljavate COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT konektore, podesite prekida? za
VIDEO OUT SELECT
upotrebljavate
na
COMPONENT. Kada
SCART konektor,
VIDEO OUT SELECT
na
podesite prekida?
za
o va?em TV-u i drugoj opremi koju ?elite
priklju?iti, postoje razni na?ini na koje mo?ete priklju?iti
va? rekorder. Upotrijebite samo jedan od dolje opisanih
na?ina za priklju?ivanje.
Molimo pogledajte priru?nike za va? TV, VCR, stereo
sistem ili dugu opremu ako je potrebno kako biste
napravili najbolje priklju?ivanje.
--
Upozorenje
je rekorder priklju?en izravno na TV. Podesite
TV na ispravan video ulazni kanal.
Ne priklju?ujte konektor za AUDIO OUT na rekorderu
na konektor za ulaz za slu?alice
(record deck) na va?em
Pazite da
audio sistemu.
--
va? rekorder
Ne
za
priklju?ujte
kopiranja bi
za?titu od
Zadnja
S-VIDEO
INPUT
TV-u
preko va?eg
VCR-a. Sistem
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT
rekorderu
kabla
na
video
(V).
left
rekorderu
AUDIO OUT
na
rekorderu
(record deck)
Komponentni
video
na
na
va?em
konektor
za
ulaz
za
audio sistemu.
priklju?ivanje
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO
Priklju?ite
OUT priklju?ke na rekorderu na odgovaraju?e ulazne
priklju?ke na TV-u pomo?u Y Pb Pr kabla (C).
Ako je va? televizor ureœaj visoke definicije ili je "digital
ready" televizor, tada mo?ete iskoristiti prednost izlaza za
progresivno skeniranje na rekorderu za najve?u mogu?u
video rezoluciju. Ako va? TV ne prihva?a format za
progresivno skeniranje, slika ?e se prikazati u izobli?enom
obliku ako poku?ate na svom rekorderu postaviti opciju za
progresivno skeniranje.
Podesite
za
rezoluciju na 576p pomo?u tipke
progresivni signal.
AUDIO INPUT
REZOLUCIJA
radi
s
analognim
VIDEO
video
priklju?ivanjima
IZLAZ) ili S-VIDEO priklju?ak.
Pr
Pb
SCART
priklju?ivanje
EURO AV1 AUDIO/VIDEO scart konektor
Priklju?ite
T
na
pomo?u video
(lijevo) i right (desno) konektore za AUDIO
na audio left i right IN konektore na
pomo?u audio kablova (A). Ne priklju?ujte konektor
na
Napomena:
Progresivno ne
(?uti priklju?ak
SCART INPUT
S
TV-u
mogao izobli?iti DVD sliku.
strana TV-a
Y
na
(Left/Right) priklju?ivanje
Priklju?ite
slu?alice
Ovisno
--
Audio
za
Savjeti:
VIDEO OUT konektor
ulazni konektor
OUT
SCART.
priklju?ivanje
Priklju?ite
C
V
rekorderu
A
na
scart kabla
odgovaraju?e
konektore
na
TV-u
na
pomo?u
(T).
Opti?ki digitalni priklju?ak
ANT.IN
Priklju?ite opti?ki izlaz DVD Playera (ili Digitalnog
ureœaja, itd.) na OPTICAL IN (opti?ki ulazni) konektor
rekorderu pomo?u opti?kog kabela (O).
na
SCART
Prednji
dio HDD/DVD
Napomena:
rekorder receiver-a
o
Kad
sa
zvu?nika
mo?e
se
priklju?ite Opti?ki utika?, zvuk ?e se ?uti samo
poja?ala glavne jedinice, ali audio izlaz ne
dobiti preko HDMI i AV utika?a.
OPTICAL
OUT
digitalne video
DVD (ili cifrov ured itd.).
Prijemnik
diskove
S-Video
Priklju?ite
za
Oprez
je rezolucija postavljena
na 720p ili 1080i, VIDEO
IZLAZ, S-VIDEO IZLAZ i KOMPONENTNI VIDEO
Ako
IZLAZ
priklju?ivanja
nisu
mogu?a.
priklju?ivanje
S-VIDEO OUT konektor
ulazni konektor
na
TV-u
na
rekorderu
pomo?u s-video
kabla
na
video
(S).
11
HDMI
Ako
priklju?ivanje
HDMI
kompatibilan
TV
HDMI
posjedujete HDMI TV ili monitor, tada TV ili monitor
priklju?iti na rekorder pomo?u HDMI kabla.
mo?ete
1.
Priklju?ite
konektor
konektor
na
HDMI
HDMI
za
na
rekorderu
kompatibilniom
na
HDMI
TV-u ili monitoru
H
(H).
2. Podesite TV izvor
na
HDMI
(pogledajte priru?nik
za
korisnika TV-a).
Napomene:
Strelica
na tijelu konektora treba gledati prema gore
ispravno poravnanje s konektorom na rekorderu.
za
SCART
Prednji
Vi?e
o
HDMI
(Tip A)
Ako dolazi do ?uma
molimo
provjerite
ili
se
linije pojavljuju
na
ekranu,
Odabir Audio kanala
Dolby Digital i DTS zvuk nije mogu?e dobiti preko HDMI
spajanja. Podesite Dolby Digital na PCM modus u
izborniku za pode?avanja (Setup) (pogledajte Audio
pode?avanja na stranici 23).
Savjet:
Kada upotrebljavate HDMI priklju?ivanje,
rezoluciju (576i, 576p, 720p, ili 1080i) za
upotrebom tipke RESOLUTION.
HDMI-u
(High
video i audio
HDMI kabel.
mo?ete
mijenjati
dio HDD/DVD rekorder receiver-a
Definition Multimedia
Interface) podr?ava i
jednom digitalnom priklju?ivanju koje se
DVD player-e, Set-Top Boxes, i druge AV
na
upotrebljava za
ureœaje.
HDMI je razvijen s ciljem da pru?i tehnologije HDCP-a
(High Definition Contents Protection). HDCP je razvijen s
ciljem da za?titi sadr?aj koji se prima i ?alje.
HDMI ima mogu?nost da podr?ava standardni, pobolj?ani
ili video plus standard visoke rezolucije na vi?e kanalnom
audio surround zvuku, HDMI karakteristike uklju?uju
nekomprimirani digitalni video, ?irina kanala do 5 gigabyt-a
po sekundi, jedan konektor (umjesto nekoliko konektora i
kablova) i komunikaciju izmeœu AV izvora i AV ureœaja
kao ?to
su
DTV-i.
HDMI izlaz
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface
su
robne marke ili za?ti?ene
robne marke HDMI-a
koji
licencira LLC.
Oprez
Mijenjanje rezolucije
konektorom mo?e
biste
kada
je
dovesti do
rije?ili problem isklju?ite
uklju?ite.
rekorder
priklju?en s HDMI
nepravilnosti u radu. Kako
rekorder i ponovo ga
informacije za HDMI
priklju?ite HDMI ili DVI kompatibilni ureœaj
obratite pa?nju na sljede?e:
Poku?ajte isklju?iti HDMI/DVI ureœaj i ovaj rekorder.
Sljede?e, uklju?ite HDMI/DVI ureœaj i ostavite ga
uklju?enog otprilike 30 sekundi, a zatim uklju?ite ovaj
Dodatne
Kada
-
rekorder.
Video ulaz
za priklju?eni ureœaj je postavljen na
ispravan na?in.
Priklju?eni ureœaj je kompatibilan s 720(1440)x576i,
720x576p, 1280x720p, ili 1920x1080i video ulazom.
Svi HDCP-kompatibilni DVI ureœaji ne?e raditi s ovim
-
-
rekorderom.
-
Slika ne?e
podr?ava
12
ispravno
HDCP.
biti
prikazana
s
ureœajem koji
ne
Dodatna Audio / Video
(A/V)
TV
VCR, Cable Box, ili
priklju?ivanja
satelitski tuner, i sl.
Priklju?ivanje pla?anog (PAY)
--TV / Kanal
Plus Dekodera
Vi mo?ete
gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe
priklju?ite dekoder (nije isporu?en) na rekorder. Kada
priklju?ujete dekoder iskop?ajte napojni elektri?ni kabel
ako
rekordera.
gledanje ili snimanje PAY-TV/Kanal Plus programa,
postavite [AV2 Connection] opciju na [Decoder]
(pogledajte stranicu 22) i postavite [Decoder On/Off] opciju
programa na [On -Uklju?eno] u izborniku za pode?avanja
(Setup) (stranica 21).
Za
Savjet
:
Nije potrebno da uklju?ite va?
signale s priklju?enog tuner-a
Napomena
rekorder kako biste
na
va?em
vidjeli
SCART
TV-u.
Prednji
:
iskop?ate elektri?ni kabel va?eg rekordera, ne?ete
stanju vidjeti signale s priklju?enog dekodera.
Ako
u
ANT.IN
biti
Savjet
:
va? rekorder kako biste
tuner-a
TV
na
va?em
Napomene
PAY-TV/Canal Plus
Dekorder
dio HDD/DVD rekorder receiver-a
vidjeli signale
s
priklju?enog
TV-u.
:
Slike
koje sadr?e signale za za?titu od kopiranja koji
onemogu?uju svako kopiranje se ne mogu snimati.
prosljedite signal s rekordera preko VCR, mo?da
dobiti jasnu sliku na ekranu va?eg TV-a. Provjerite
jeste li priklju?ili va? VCR na rekorder kao i va? TV na
dolje prikazani na?in. Kako biste gledali video trake,
gledajte trake preko drugog linijskog ulaza na va?em
Ako
SCART AV
ne?ete
TV-u.
Linijski
VCR
RECORDER
ulaz 1
TV
Linijski ulaz
ANT.IN
2
Kada s ovog rekordera snimate na VCR, ne uklju?ujte
ulazni izvor na TV pritiskom na tipku TV/DVD na
daljinskom upravlja?u.
SCART
Ako
Prednji
dio HDD/DVD rekorder receiver-a
upotrebljavate
B
Sky
VCR SCART konektor
na
B tuner,
pazite
da
priklju?ite
EURO AV2 DECODER
konektor.
Priklju?ivanje
na
EURO AV2 DECODER
konektor
Priklju?ite
VCR ili sli?an
DECODER konektor
Ako
biti
ureœaj
na ovom
za
snimanje
na
EURO AV2
iskop?ate elektri?ni kabel va?eg rekordera, ne?ete
stanju vidjeti signale s priklju?enog VCR-a ili
u
tuner-a.
rekorderu.
gledanje ili snimanje izvora s EURO AV2 DECODER
priklju?ka, postavite [AV2 Connection] opciju na [Others]
(pogledajte stranicu 22) i postavite [AV2 Record] opciju na
[Auto], [CVBS] ili [RGB] prema potrebi (pogledajte
stranicu 25).
Za
13
Priklju?ivanje
na
AV IN 3 ili AV IN 4
Priklju?ivanje digitalne video
konektore
ulazne konektore
Priklju?ite
rekorderu
na
(AV
IN
3, AV IN 4)
audio/video izlazne konektore
na
na
va?oj
audio/video kablova.
dodatnoj opremi pomo?u
kamere
Upotrebom konektora DV IN na prednjoj plo?i mo?e se
priklju?iti DV digitalna video kamera i digitalno se mogu
prenijeti DV trake na DVD. to DVD.
Upotrijebite
DV kabel
(nije isporu?en) kako biste priklju?ili
na va?oj
DV video kameri na
prednjoj plo?i na rekorderu.
DV ulaz/izlaz konektor
Plo?a
s
konektorom dodatne
(VCR,
video
komponente
kamera, i sl.)
AUDIO
OUTPUT
R
konektor DV IN
na
Napomena:
Ovaj konektor slu?i isklju?ivo za priklju?ivanje na DV
digital video kameru. On nije kompatibilan s digitalnim
satelitskim tuner-ima ili D-VHS video deck-ima.
L
DV
dio HDD/DVD
Zadnja
strana HDD/DVD
rekordera receiver-a
rekorder receiver-a
Zadnja
Priklju?ivanje
radio antene
Pove?ite
dostavljene antene za frekventno / modularno
moduliran signal FM/AM za slu?anje radija.
Pove?ite kru?nu antenu za amplitudno (AM) moduliran
signal ka konektoru za AM-antenu.
Spojite
FM ?icu
video kamera
DV
IN/OUT
VIDEO
OUTPUT
Prednji
digitalna
antene
na
konektor
za
strana HDD/DVD rekordera receiver-a
Kru?na
FM antenu.
Napomene:
?i?na
Da bi
izbegli ?umni rezonans, postavite kru?nu AM antenu dalje
od prijemnika za digitalne video HDD/DVD receiver
rekorderu i drugih komponenti.
Ne
antena
moduliran
zaboravljajte da u celini raztegnete ?i?nu FM antenu.
povezivanja ?i?ne FM antene, odr?avajte koliko je mogu?e
Posle
horizontalno.
AM
GND
ANTENNA
FM
14
za amplitudno
signal (dostavljena)
antena
moduliran
za
frekventno
signal (dostavljena)
Sastavljanje i priklju?ivanje
Zvu?nici
su
kablove
za
zvu?nike
Kako
na
se
skinuti
postolja
s
zvu?nike
postolja
za
zvu?nika
zvu?nike.
Priklju?ite
prednje i zadnje
prikazani na?in.
Postavljanje zvu?nika
1.
i sastavite i sastavite
za
zvu?nike
na
na
zid
prednje i zadnje zvu?nike:
poklopac dr?a?a na zvu?niku.
1-2. Izvadite 2 vijka u rupama na zvu?niku.
1-3. Skinite zvu?nik s postolja.
Za srednji zvu?nik : Izvadite 4 vijka iz postolja.
Za
1-1. Otvorite
priklju?uju zvu?nici
2.
Za
prednje
zvu?nika
3.
Za
s
prednje
zvu?nike
4.
Za
5.
Za
6.
Za
na
zvu?nike:
na
dnu
Odspojite kabel
okrugle plo?e.
ili
na
prednje
(C)
ili zadnje
priklju?ka
zadnje zvu?nike: Priklju?ite kabel
odgovaraju?e priklju?ke na dnu zvu?nika.
ili
zadnje
zvu?nike:
Zatvorite
Spajnei pode?avnje
donji poklopac
zvu?niku.
prednje ili zadnje zvu?nike: U?vrstite pomo?u
vijka (B) donji poklopac na zvu?niku.
prednje
ili
zadnje
zvu?nike:
Zatvorite mali
2
poklopac
(E).
kablove
1.
Priklju?ite
priklju?ke
2.
Postavite zvu?nik
3.
U?vrstite zvu?nik i
(A)
4.
u
na
rupe
Zatvorite
dnu
na
za
zvu?nike
na
7.
U?vrstite nosa?
8.
Postavite
u
(D)
zidu
za
na
zvu?niku
zvu?nik 2
pomo?u
vijka,
a
2
zatim
vijka (B).
o
vijke
oka?ite zvu?nik.
odgovaraju?e
okrugle plo?e.
na
postolje.
postolje
tako da umetnete 2
vijka
zvu?niku.
poklopac (F)
dr?a?a
na
zvu?niku.
D
B
C
E
B
AF
15
Povezivanje zvu?ne
Spojite SISTEM na
sistemskog kabla.
Priklju?ite
zvu?nike
Da bi dobili
sisteme
SISTEM CONNECTOR
na
zadnjoj
pomo?u isporu?enih kablova
najbolje mogu?e
zvu?no
za
strani
aktivnog
subwoofer zvu?nika
pomo?u isporu?enog
zvu?nike.
okru?enje, reguli?ite parametre
na
zvu?nicima
( rastojanje, nivo, itd.).
Centralni zvu?nik
Prednji zvu?nik
(desni)
Prednji zvu?nik
(levi)
Aktivni subwoofer zvu?nik
Prednji
dio HDD/DVD
rekorder receiver-a
Zadnji zvu?nik
(desni surround)
Zadnji zvu?nik
(levi surround)
AM
Sistemski kabel
GND
ANTENNA
Napomene
Ne zaboravite da uskladite kabl zvu?nika
sa odgovaraju?om
ka
?abicom na komponentama: + ka + i
iskrivljeno i fali ?e bas.
Ako koristite prednje zvu?nike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pa?ljivo regulirajte glasno?u
prekoerno razvijanje snage nad zvu?nicima.
--
--.
Ako obrnete kable,
biti
16
zvuka da bi
izbegli
ozvu?avanje
?e
Poziciranje zvu?nika
U
(2 prednja zvu?nika centralni zvu?nik, 2 zadnja zvu?nika
reproducirate dominantni basov zvuk, DTS digitalno okru?enje ili Dolby
da pove?ete subwoofer zvu?nik.
slu?aj normalnog polo?aja,
subbasov
treba
Digital okru?enje,
?P
r
ednji
koristite 6 zvu?nika
i
Ako ?elite da
zvu?nik).
zvu?nici
Skladno Va?oj slu?ajo?oj
interval izmeœu zvu?nika
poziciji podesite
na 45 stupnja.
?
Centralni zvu?nik
Idealno je da centralni zvu?nik i
?
Stra?nji zvu?nici
Postavite levi i desni iza
prednji
zvu?nike
na
zvu?nici budu
jednaku
na
istoj
distancu.ini. I
visini. Ali
preko pozicije slu?anja koja postavlja
uobi?ajeno
mesto
je
iznad ili
ispod
televizora.
Spajnei pode?avnje
zone za slu?anje.Ovi zvu?nici kreiraju zvu?ni i atmosverski utisak zahtijevan od okru?uju?eg
(surround) reproduciranja. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stra?nje zvu?nike mnogo daleko iza zone
slu?anja a instalirajte ih na ili nad nivoa u?iju slu?atelja. Isto tako je efikasno da se upere stra?nji zvu?nici u pravcu zida
ili plafona za dopunsko raspskivanje zvuka.
U slu?aju sobe malih razmera, ako je slu?alac blizu stra?njeg zida podesite stra?nje zvu?nike jedan nasuprot drugom, i
podesite stranje zvu?nike u rastojanju od 60 90 cm iznad slu?ao?evih u?iju.
-
?
Subwoofer zvu?nik
Ovo mo?e
da
se
postavi
u
bilo
koju prednju poziciju.
Subbasov zvu?nik
Centralni zvu?nik
Prednji
zvu?nik
Prednji
(levi)
Okru?uju?i
zvu?nik
(desni)
(surround)
(levi)
Okru?uju?i
zvu?nik
(surround) zvu?nik (desni)
Primer
za
poziciranje
zvu?nika
17
Pode?avanje
odgode
vremena
Dolby Digital ili Dolby Pro Logic, pretpostavlja
je udaljenost od slu?a?a do svakog zvu?nika jednaka.
Ukoliko nje jednaka, podesite vrijeme odgode srednjeg i
stra?njeg zvu?nika, kako bi zvuk s njih slu?a? ?uo
U modusu
se
da
istovremeno.
Interval od zvul?nika do slu?a?a.
slu?a?a
Ako je udaljenost od
svakog zvu?nika ista, u modusu Dolby Digital
Logic vrijeme odgode svakog zvu?nika jest
do
Dolby Pro
sljede?e:
ili
Pode?avanje vremena odgode za srednji
zvu?nik (Samo Dolby Digital modus)
je udaljenost DF-a jednaka ili ve?a od DC-a na lijevom
prikazu, Vrijeme odgode za srednji zvu?nik podesite na
0ms. U druga?ijem slu?aju pode?avanje promijenite prema
dolje navedenima. Na primjer, ako je udaljenost od slu?a?a
do prednjeg zvu?nika 3m, a od slu?a?a do stra?njeg
zvu?nika 2.4m, rijeme odgode za srednji zvu?nik je 2msek.
Ako
3m
(DF) 2.4 (DC) 60cm (A)
(A) / 30cm 2msek.
=
-
60cm
=
In
Dolby Digital mode
Vrijeme odgode srednjeg zvu?nika: 0 5ms
Vrijeme odgode stra?njeg zvu?nika: 0 15ms
U modusu Dolby Pro Logic
Vrijeme odgode srednjeg zvu?nika: ne mo?e se podesiti
Ako je vrijeme odgode za stra?nji zvu?nik pode?eno u Dolby
Digital modusu, u Dolby pro Logic modusu vrijeme odgode
bit ?e automatski pode?eno.
Vrijeme odgode je 1msek na 30 cm.
Ako su srednji i stra?nji zvu?nici udaljeniji od slu?a?a nego
prednji zvu?nici, vrijeme odgode bit ?e postavljeno na
-
-
Pode?avanje vremena odgode u
modusu Dolby Digital i Dolby Pro
Logic (II)
1.
Pritisnite
Na
tipku
displayu
?e
LEVEL/DELAY dva puta.
se
prikazati
trenutno
vrijeme odgode
za
surround.
2.
Pritisnite
3.
Kad
minimum.
/
tipke
mijenjanje
za
odgode.
vremena
je pode?avanje gotovo, pritisnite tipku
LEVEL/DELAY.
Napomena:
(A)
L
R
Vrijeme odgode za srednji zvu?nik mo?ete pode?avati samo u
Dolby Digital modusu, u kojemu se i pojavljuje vrijeme odgode.
C
DC
DF
Pode?avanje zvu?nih efekata
za Dolby Pro Logic (II)
SW
DS
SL
SR
u
modusu Music
(B)
1.
Pritisnite
tipke SOUND nekoliko puta
odabiranje modusa Music.
za
redom
za
pritisnete ove tipke, modus
mijenja prema slijede?em rasporedu:
zvuka
se
Svaki put kad
Pode?avanje
vremena
odgode
za
opciju
PRO LOGIC
PLII MOVIE
→
→
PLII MUSIC
PLII MATRIX→ HALL 1→ HALL 2
Surround
BYPASS
je udaljenost Ds-a jednaka ili ve?a od Df-a na lijevom
prikazu, Vrijeme odgode za Surround podesite na 0ms. U
druga?ijem slu?aju pode?avanje promijenite prema dolje
navedenima. Na primjer, ako je udaljenost od slu?a?a do
prednjeg zvu?nika 3m, a od slu?a?a do stra?njeg zvu?nika
1.5m, u modusu Dolby Digital vrijeme odgode je 5msek.
3m (Df)
1.5m (Ds)
1.5m (B)
→
→
THEATER
→
...
Ako
U
(B)
=
150cm / 30cm
=
3.
Glazba: 0
Matrica: 0
-
-
Pritisnite
prikazati
tipke
Svaki put kad
za
LEVEL/DELAY dva puta.
se
trenutno
vrijeme odgode
/
za
odabir
?eljenog
mijenja
surround):
PANO
y
modus
pritisnete tipke /
slijede?em rasporedu:
,
prema
C WIDT
y
zvuka
DIMEN...
4.
Pritisnite
tipke
/
I
za
mijenjanje
koraka.
15msek
CWITH:0~+7
DIMENSE:-3~+3
PANOR
5.
Kad
:
ON/OFF
(Uklju?eno/Isklju?eno)
je pode?avanje gotovo, pritisnite tipku
LEVEL/DELAY.
18
za
modusa zvuka
25msek
15msek
-
?e
(Sound).
-
Filmovi: 10
tipku
displayu
surround.
5msek
Dolby Pro Llogic II (vrijeme odgode
Logic: 15 30msek
Pro
Pritisnite
Na
=
-
1.5m
2.
se
PANOR
Test ton
(PANORAMA)
Ova kontrolna
funkcija omogu?uje pro?irivanje prikaza
prednjeg sterea kako bi se uklju?ili i surround zvu?nici za
uzbidljiv "wraparound" (omataju?i) efekt s prikazima na
postrani?nim stijenkama. Osobito je djelotvorna za
nasnimavanja koja imaju sna?ne lijevo- ili desno-kanalne
elemente u miksu, jer se oni detektiraju i nagla?avaju pomo?u
Ova kontrolna
ravnote?e
1.
funkcija omogu?uje lako pode?avanje
s polo?aja
slu?a?a.
Odaberite modus Test ton
svakog zvu?nika
sljede?im redom;
Sa
FL
(Center Width
(prednji lijevi)
(Surround desni)
FL (prednji lijevi)...
Sredi?nja ?irina)
-
Ova kontrolna
2.
(DIMENSION
-
tipku
TEST
?e
C
se na
2 sekunde ?uti zvuk
FR (prednji desni)
SR
(srednji)
SW (Subwoofer)
(Surround lijevi)
→
SL
→
→
Razinu zvuka mo?ete
pode?avati tijekom rada funkcije
Najprije pritisnikte tipku LEVEL/DELAY, a
zatim pritisnite tipke
/
kako bi se razina zvuka
na
istu
sa
svih
zvu?nika
s polo?aja
slu?a?a.
podesila
→
za
,
ijekom test tona, podesite li razinu zvuka,
zaustavljena u trenutnom kanalu zvu?nika.
?T
Kad
Dimenzija)
funkcija omogu?uje korisniku da postupno
prilagodi
polje prema prednjem ili stra?njem
zvu?niku. To mo?e biti korisno prilikom poku?avanja
postizanja ?eljene ravnote?e sa svih zvu?nika kod nekih
nasnimavanja koja sadr?e ili previ?e ili premalo prostornih
efekata. Korak "0" se preporu?a, jer nema utjecaja na zvuk.
na
test ton.
3.
DIMENSE
→
→
funkcija omogu?uje zvukovima sa sredi?njeg
kanala da budu postavljeni na srednji zvu?nik te na
lijevi/desni zvu?nik pomo?u osam koraka. Korak "3" koristi
oslikavanje vokala i nevjerojatnu zvu?nu prezentaciju, te se
preporu?a za ve?inu snimanja. Korak "0" postavlja sve
srednje zvukove na srednji zvu?nik. Korak "7" postavlja sve
srednje zvukove jednakomjerno na lijevi/desni zvuknik, kao
kod konvencionalnog sterea.
pritiskom
TONE.
Panorama procesa.
C WIDTH
zvu?ne
zvu?nika
bit ?e
je pode?avanje gotovo, pritisnite tipku
TEST TONE.
Ova kontrolna
zvu?no
XTS/XTS pro
Svaki put kada
mijenjaju
pritisnite tipku XTS
slijede?em redu:
pro
postavke
se
prema
Koraci1,2i3
postupno pomi?u zvuk prema naprijed,
a
koraci -1, -2 i -3
XTS-PRO ON
→
XTS ON
→
NORMAL
zvuk prema okolini.
pomi?u
XTS-PRO ON
Jedinstvena kvaliteta zvuka LG
tehnologije stvara za vas
najbolji mogu?i zvuk kako bi ste imali savr?enu
reprodukciju originalnog zvuka i kako biste osjetili ?ivi
Razina zvuka
Na
?eljenom
1.
Pritisnite
tipke
upravlja?u.
Na
2.
kanalu mo?ete
displayu
?e
podesiti
LEVEL/DELAY
se
razinu zvuka.
izvor zvuka.
daljinskom
na
XTS ON
prikazati
indikator razine.
Kada
reproducirate film sa slabim bas zvukom u odnosu
op?u glazbu, ovaj modus poja?ava osje?aj zvuka u
woofer-u na za vas zadovoljavaju?i na?in.
U modusu 2 CH BYPASS, stvara efekt visokog
prikazivanja tako ?to izvor zvuka reproducira prek
ozadnjih zvu?nika jednako kao i preko prednjih zvu?nika.
na
Pritisnite
tipke / za odabir ?eljenog zvu?nika za
pode?avanje.
Svaki put kad pritisnete tipke
/
modus se mijenja
prema slijede?em rasporedu:
,
FL
(prednji lijevi)
(Surround desni)
FL (prednji lijevi)...
→
→
3.
C
SL
FR (prednji desni)
SR
(srednji)
SW (Subwoofer)
(Surround lijevi)
→
→
→
Pritisnite
tipke / za pode?avanje
odabranog kanala (-6dB +6dB).
razine zvuka
→
Napomena:
XTS- 2 modus
je privremeno onemogu?en u slu?aju
prelaska s 2.1 CH na 5.1 CH i ponovno je omogu?en
prelaskom na 2.1 CH.
~
4.
Ponovite korake 2-3 i
podesite
razinu zvuka ostalih
kanala.
5.
Kad
NORMAL
XTS-P i XTS modus
pode?avanja je isklju?en (off)
je pode?avanje gotovo, pritisnite tipku
LEVEL/DELAY.
19
Upotreba po?etnog izbornika
Op?e operacije
S ekrana
po?etnog izbornika (Home Menu) mo?ete
pristupiti u sve medije za reprodukciju i snimanje na
1.
Pritisnite
rekorderu.
2.
Upotrijebite tipke
mogu?nost.
3.
Za
Upotrijebite b / B tipke kako biste odabrali glavnu
opciju koju ?elite. Pojavit ?e se pod-opcije.
4.
Upotrijebite v / V i ENTER tipke
pod opciju koju ?elite.
Upotrijebite tipke v
?eljenu mogu?nost.
5.
Pritisnite
6.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali ?eljenu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
Pritisnite
1.
HOME kako biste
tipku
po?etnog izbornika (Home).
2.
3.
prikazali
ekran
kako biste odabrali
7.
Za izlazak iz
4.
tipku
po?etnog izbornika (HOME), pritisnite
HOME.
TV HDD: Vra?a
se na
?ivi TV
prijenos
za
HDD
se na
?ivi TV
prijenos
za
DVD
snimanje.
TV DVD: Vra?a
za
?eljenu
tipku
B
za
/ V kako biste odabrali
prelazak
zahtijevaju
Pritisnite
SETUP
tipku
pode?avanj (Setup).
b
za
za
prelazak
na
sljede?u
drugu
razinu.
dodatne korake.
izlazak iz izbornika
na
prethodnu
za
razinu.
programiranje
Ovaj rekorder je opremljen tuner-om koji sintetizara
frekvencije koji mo?e primiti najvi?e TV kanala.
HDD:
HDD.
DISC:
-
izbornik
Op?a pode?avanja
FILM
-
se
v / V kako biste odabrali
svog izbora.
Neke postavke
Auto
snimanje.
Prikazuje izbornik za listu naslova za HDD.
(stranica 46)
HDD DivX: Prikazuje izbornik za [Movie List] za
(stranica 32)
?e
vrijeme dok ?eljena stavka odabrana, pritisnite
tipku B za prelazak na sljede?u razinu.
Napomena:
Pritisnite tipku
TV
-
tipku SETUP i pojavit
pode?avanje (Setup).
Priprema:
Priklju?ite rekorder na ?eljenu vrstu
prikazan u poglavlju "Priklju?ivanje
antene
na
na
na?in
antenu"
na
strani 10.
Prikazuje izbornik za listu naslova za disk za snimanje
(stranica 46)
Prikazuje izbornik za [Movie List] za DivX disk.
(stranica 32)
Reproducira Video CD ili DVD-Video disk (stranica
28-31).
USB Divx:
USB
Prikazuje [Movie
ureœaj (stranica 32)
List
--
Popis filmova]
(Pogledajte stranicu 35)
Prikazuje izbornik za [Photo List] za HDD.
DISC: Prikazuje izbornik za [Photo List] za disk.
USB: Prikazuje [Photo List
Popis fotografija] za
ureœaj.
za
FOTO
HDD:
--
USB
(Pogledajte stranicu 33)
HDD: Prikazuje izbornik za [Music list] za HDD.
DISC: Prikazuje izbornik za [Music list] (ili Audio CD)
Glazba
za
disk.
Prikazuje [Music
ureœaj.
List
--
Popis glazbe]
PODE?AVANJE (SETUP) (Pogledajte
Prikazuje
Po?etna
izbornik
za
za
USB
stranicu
20)
pode?avanje (Setup).
20
Pritisnite
Ja?e
3.
mogu?nost [Auto Programming].
tipku B za prelazak
je osvijetljena mogu?nost
Pritisnite
kanale
tipku
u
na
tre?u razinu.
za
po?etak [Start].
ENTER kako biste
podru?ju
i
po?eli
ciklus kroz
prije?i
pohranit
?e ih
u
tra?iti kanale.
dostupne
svoju memoriju.
sve
Napomena:
Nakon ?to ste po prvi put priklju?ili svoj rekorder, ako
pritisnite tipku SETUP za po?etna pode?avanja, tada
mo?ete
pode?avanja
ovom sistemu izbornika postoji nekoliko na?ina da se
podese mogu?e postavke. Ve?ina izbornika se satoji od tri
razine za pode?avanje mogu?nosti (opcija), dok neki
zahtjevaju vi?e razina za raznovrsna pode?avanja.
U
Odaberite
Tuner ?e automatski
USB:
Start:
1.
2.
izabrati
Poslije toga
jedino mogu?nost [Auto Programming].
pode?avati druge mogu?nosti.
mo?ete
Ureœivanje
Kanal mo?ete
urediti ru?no
premje?tanje,
i sl.
1.
Odaberite
tipku
2.
Ureœivanje
(Edit)
programa
(dodavanje, brisanje, nazivanje,
).
mogu?nost [Program Edit],
a
zatim
pritisnite
B.
tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano
[Edit].Pojavljuje se izbornik za listu programa.
(Edit)
Vi mo?ete
pokrenuti tra?enje
pospremili
TV kanale.
kako biste ru?no
Kada ste odabrali
pojavljuje
1.
Pritisnite
programa
se
[Program Edit] u koraku 4
display za pode?avanje kanala.
odabrali i
gore,
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali postavku i
pritisnite tipku v / V kako biste promijenili postavku.
[PR] Ukazuje
na
polo?aj odabranog
Spajnei pode?avnje
programa.
[Seek] Automatski pretra?uje kanale. Tra?enje
prestaje
kada
se
rekorder
ugodi
na
kanal.
[Ch.] Mijenja broj kanala.
3.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
zatim pritisnite tipku ENTER.
4.
Upotrijebite tipke
programa,
v / V kako biste odabrali
zatim
a
odabrali PR
pritisnite tipku
broj,
[MFT] Fino ugaœa kanal kako bi
a
2. Odaberite
mogu?nost
biste
ENTER.
za
[Program Edit] Ru?no pode?avanje kanala.
Pogledajte "Program Edit" na desnoj strani.
se
postigla jasnija
slika.
OK,
potvrdili
a
zatim
pritisnite tipku ENTER kako
postavku i vratili se u izbornik
odabranu
listu programa.
-
[Station Rename]
se
display
-
za unos
Mijenja
slova. Za
naziv stanice.
unos
slova
Pojavljuje
pogledajte
stranu 50.
Nazivi mogu imati
najvi?e
program
tipke
na
na
listi programa.
premjestili ?eljini
polo?aj.
[Delete] Bri?e polo?aj koji
vam
nije potreban.
[Decoder On/Off] Postavlja kanale
za
dekoder. Ovo
pode?avanje vam je potrebno kako biste mogli gledati
ili snimati pla?ene TV/Canal Plus programe.
Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio
na display-u. Pritisnite tipku ENTER ponovno kako
biste isklju?ili pode?avanje.
[NICAM Auto/off] Pode?ava kanale za NICAM
prijenose. Obi?no je [NICAM] osvijetljen na displayu.
Ako zvuk
tipku
5.
NICAM
prijenosa nije jasan, pritisnite
[NICAM] izgubio.
tipku RETURN (O) vi?e puta za redom za
s
ENTER kako bi
Pritisnite
izlazak iz izbornika
za
uno?enje
2.
za
kodiranih video
signala.
tipku AV za vrijeme dok je
programa (Program List).
Pritisnite
za
v / V kako biste
novi
Pode?ava EURO AV1 AUDIO/VIDEO konektor
1.
5 znaka.
[Move] Sortira polo?aje programa
Pritisnite
AV1 dekoder
listu
na
ekranu izbornik
Pritisnite
tipku ENTER kako bi se [Canal+] pojavio
display-u.
Pritisnite tipku ENTER ponovo kako biste isklju?ili
pode?avanje.
Off: Unosi signale s EURO AV1AUDIO/VIDEO
konektora. Ovo obi?no
na
odaberite.
On: Kodirani ulaz video
signala s EURO AV1
se prebacuje na izlaz za
EURO AV2 DECODER konektor za dekodiranje.
Dekodirani signal se zatim vra?a natrag na ulaz kroz
AUDIO/VIDEO konektora
EURO AV2 DECODER konektor tako da mo?ete
gledati ili snimati programe
(PAY)-TV/Canal Plus.
za
pla?enu
se
listu programa.
21
Pode?avanje
1.
Odaberite
tipku
2.
AV2
sata
mogu?nost [Clock set],
zatim
a
pritisnite
AV2 DECODER
B.
potrebne podatke za vrijeme i datum.
b / B (lijevo / desno): Premje?taju kursor na prethodni
ili sljede?i stupac.
v / V (gore/dolje): Mijenjaju postavke trenutnog
polo?aja kursora.
Unesite
Pritisnite
ENTER kako biste
tipku
potvrdili
va?u
drugi ureœaj mo?ete priklju?iti na EURO
priklju?ak na zadnjoj strani ureœaja.
[Decoder] Odaberite [Decoder] ako priklju?ujete EURO
AV2 DECODER
priklju?ak
rekordera
na
PAY-TV ili
Kanal Plus dekoder.
[Others] Odaberite [Others] ako priklju?ujete EURO AV2
DECODER
za
3.
priklju?ivanje
Dekoder ili neki
priklju?ak
rekordera
na
VCR ili sli?an
ureœaj
snimanje.
postavku.
Modus
TV
aspekt
Odaberite
ili
omjer aspekta
za
priklju?eni
TV
(4:3 standardni
?iroki).
Ureœaj mo?ete podesiti tako da radi u modusu
?tednje el. energije. Kada je ureœaj isklju?en u
display-a se ni?ta ne prikazuje.
[16:9] Odabrite ovaj omjer kada
?irokim ekranom ili TV
[ON
s
priklju?ujete na TV
funkcijom ?irokog modusa.
se
sa
-
Uklju?eno]
nisu dekodirani
modus
Odabire na?in kako
aspekt
za
prikazati
TV
[4:3]
u
?iroku sliku
na
ekranu kada
[Letter Box] Prikazuje ?iroku sliku
gornjem i donjem dijelu ekrana.
sa
rubovima
[Pan Scan] Automatiski prikazuje ?iroku sliku
22
je
[TV aspect].
odsjeca dijelove koji
u
nju
ne
ulaze.
na
na
cijelom
Modus
Napomene:
Kodirani televizijski
Modus
ekranu i
ekonomi?ne
prozoru
aktivan.
s
modus] dolje.
odabran
energije (Power Save)
[OFF -Isklju?eno] Modus ?tednje el. energije nije
[4:3] Odabrite ovaj omjer kada se priklju?ujete an TV
ekranom 4:3. Kada odabirete [4:3], podesite [Display
Display
el.
?tednje
u
el.
?tednje
kanali
modusu
el.
energije je
aktivan.
(CANAL+ ili PREMIERE)
?tednje
el.
energije.
?tednje
energije nije mogu? u stanju
pripravnosti za snimanje vremenskim broja?em i kada je
ureœaj isklju?en nakon primanja kodiranih televizijskih
signala (CANAL+ ili PREMIERE).
Inicijaliziranje
Audio
Rekorder mo?ete resetirati
pode?avanja
njegovo osnovno tvorni?ko
inicijalizirati HDD disk ili USB
na
pode?avanje i tako
memorijsku.
[Factory Set] Ako imate porebu, mo?ete resetirati
rekorder tako da je pode?en na sve tvorni?ke postavke.
Neke postavke nije mogu?e resetirati. (Ocjenjivanje,
lozinka, i reginalni kod).
[HDD format] Inicijalizira HDD disk (Hard Disk Drive):
svi
podaci koji
pobrisani.
su
snimljeni
na
HDD disku ?e biti
[USB format] Inicijalizira USB ureœaj
spremljeno
1.
Odaberite
3.
Sve ?to
mogu?nost [Initialization],
Spajnei pode?avnje
je
Dolby Digital
a
zatim
pritisnite
B.
tipku
2.
:
bit ?e obrisano.
memoriji
u
tipku v / V kako biste odabrali ?eljenu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
Pritisnite
Bitstream]: Odaberite "Bitstream" kada u?ivate u
originalnom Dolby Digital Audio (Obi?no podesite
postavku).
ovu
[PCM]: DVD-i kodirani
u Dolby Digital-u ?e se
prebacivati na dvo-kanalni PCM audio
(pogledajte vi?e u Odabiranje audio kanala na strani 12).
automatski
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes]
[No], a zatim pritisnite tipku ENTER.
ili
DRC ( Dinami?na
kontrola opsega
-Dynamic
Range Control)
Pode?avanje jezika
S DVD-e
formatom, mo?ete slu?ati zvu?nu snimku
na
najto?niji i najstvarniji mogu?i na?in prezentacije,
zahvaljuju?i digitalnoj audio tehnologiji. Meœutim, mo?da
?ete po?eljeti komprimirati dinami?ko podru?je audio izlaza
(razlika izmeœu najglasnijeg i najti?eg zvuka). Nakon toga
mo?ete slu?ati film na ni?oj glasno?i a da ne izgubite
jasno?u zvuka. Podesite DRC na [ON uklju?eno] za
dobijanje ovog efekta.
-
Izbornik
za
display
Odaberite
ekranski
izbornik
jezik za
display.
Izbornik
za
[Original]
snimljen.
za
pode?avanje (Setup)
i
za
disk / Audio / Titl
Odnosi
[Other] Slu?i
se na
original jezik
na
kojem je
disk
odabir
drugog jezika, pritisnite broj?ane
tipke,
tipku ENTER za unos odgovaruju?eg 4znamenkastog broja prema popisu kodova za jezike u
poglavlju s referencama (pogledajte sranu 58). Ako
unesete pogre?ni kod za jezik, pritisnite tipku CLEAR.
a
za
zatim
[Off] (za titl
na
disku)
:
Isklju?uje
titl.
23
Postavite lozinku
Pode?avanje zaklju?avanja
(Roditeljska kontrola)
1.
Odaberite
tipku
2.
(password)
mogu?nost [Set Password],
a
zatim
pritisnite
B.
na na?in prikazan u "Rating".
promijenili lozinku odaberite [Change],
zatim pritisnite tipku ENTER i unesite 4-znamenkasti
kod, a zatim pritisnite tipku ENTER. Za potvrdu
ponovite unos.
Kako biste pobrisali (delete) lozinku, odaberite [Delete],
a zatim pritisnite tipku ENTER.
korak 2
Slijedite
Kako biste
U
da zaboravite va?u lozinku
slu?aju
Ako zaboravite
svoju lozinku, za brisanje
slijedite dolje opisani postupak.
Ocjenjivanje
Onemogu?uje reproduciranje ocijenjenih DVD-a
njihovog sadr?aja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.
na osnovu
1. Prika?i
2.
1.
Odaberite
2.
Za
mogu?nost [Rating],
a
zatim
izbornik
za
odaberite ikonu
pritisnite tipku
B.
pristup u funkcije: Rating (Ocjenjivanje), Password
(Lozinka) i Country Code (Kod zemlje) morate unijeti
4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami odredili.
Ako jo? niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah
3.
za
lozinke
trenutne
pode?avanje (Setup),
a
zatim
razinu 1.
Upotrijebite broj?ane tipke kako bi unijeli 6-znamenkasti
broj "210499".
Odaberite [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. 4znamenkasta lozinka je pobrisana. Unesite novi kod.
Kod
podru?ja
sada u?initi.
Unesite 4-znamenkasti kod i
pritisnite tipku
ENTER.
Unesite ga ponovno i pritisnite tipku ENTER za
potvrdu. Ako pogrije?ite prije pritiskanja tipke ENTER,
pritisnite tipku
3.
Odaberite
CLEAR.
ocjenu
od 1 do 8 korite?i
tipke
v / V
.
[8]: Ocjena (1) postavlja najve?a ograni?enja,
ocjena osam (8) postavlja najmanja ograni?enja.
[1]
-
se
reproducirati
4.
Pritisnite
tipku
ocjenjivanja.
ENTER kako biste
potvrdili
Odaberite
4.
Pokre?ite kursor koriste?i
Pritisnite
istom ili ni?om
osim ako
tipku
podru?ju.
DivX kod
rekorder, prikaziva?e
za
se sve
disk
na
ocjenom.
disku
za
prvi
na
za
pokazan
karakter koriste?i
karakter koriste?i
5.
va? odabir
Vi?e ocjenjene scene se ne?e
njih ne postoji alternativa.
Alternativa mora imati istu ili ni?u ocjenu. Ako ne postoji
prikladna alternativa, reprodukcija se zaustavlja. Morate
unijeti 4-znamenkastu lozinku ili morate promijeniti razinu
ocjenjivanja kako biste nastavili s reprodukcijom diska.
scene s
3.
koda
Napomena:
Ako postavite ocjenu
prikazivati
Slijedite
u
cijelosti.
korak 2
na?in
2.
a
[No Limit]: Ako odaberete [No Limit], roditeljska
kontrola ne?e biti aktivna i disk ?e
podru?ja ?iji su standardi upotrebljeni za
ocjenjivanje DVD diska, pogledajte popis na strani 58,
"Kod podru?ja".
1. Odaberite mogu?nost [Area Code], a zatim pritisnite
tipku B.
Unesite kod
tipke
tipku
u
"Rating".
tipke
v / V
B i izaberite
.
drugi
v / V.
ENTER kako biste
potvrdili
odabir
va?
DivX
registraciju
(Video On Demand
Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogu?uje
iznajmljivanje i kupovinu video filmova pomo?u usluge
DivX VOD. Za vi?e informacija, molimo posjetite
Dodijelit
?emo
vam
DivX VOD
-
www.divx.com/vod.
1.
Odaberite
tipku
2.
3.
opciju [DivX Reg. Code]m
a
zatim
pritisnite
B.
Pritisnite
tipku ENTER tijekom odabiranja opcije
pregleda[View], zatim ?e se pojaviti registracijski
kod
Registracijski
kupovinu video
kod.
ili
uporabite
iznajmljivanje
pomo?u usluge DivX VOD
na www.divx.com/vod. Slijedite upute na stranici i
preuzmite video film na disk za reprodukciju na ovom
ureœaju.
za
filmova
Napomena:
Svi video filmovi preuzeti s DivX VOD namijenjeni
reprodukciji isklju?ivo na ovom ureœaju.
24
su
MPEG4
Pode?avanje snimanja
Kod
snimanja na HDD disk, format za video snimanje
postaviti kao MPEG2 ili MPEG4.Ako video ?elite
snimiti u MPEG4 formatu, odaberite [ON uklju?eno].
Kada ste napravili ovaj izbor, ureœaj ?e snimiti video na
mo?ete
-
HDD disk
[OFF
-
u
MPEG4 formatu.
Za
isklju?eno]
snimanje
u
MPEG2 formatu
u
HDD
modusu.
[ON
-
uklju?eno]
Za
snimanje
MPEG4 formatu
u
HDD
u
modusu.
Postavljanje
modusa
AV2
snimanja
Vi mo?ete
postaviti kvalitetu slike za snimanje;
XP (High Quality
Visoka kvaliteta), SP (Standard Quality),
LP (Low Quality
Niska kvaliteta),
EP (Extend Quality
Pro?irena kvaliteta).
Spajnei pode?avnje
Snimanje
Kada snimate video ulazni
EURO AV2 DECODER
--
signal s ureœaja priklju?enog na
priklju?ak mo?ete odabrati vrstu
signala.
--
[Auto] Video ulazni signal ?e automatski slijediti primljeni
--
se
vr?i DVD
aspekt kako bi
(16:9 ili 4:3).
DV audio
snimanje, vi mo?ete postaviti omjer za
prilagodili materijalu kojeg snimate.
se
TV audio
Kad
snimanje
za
disk
Ako ste umetnuli potpuno
inicijalizirati disk.
prazni disk,
rekorder ?e
inicijalizira disk u Video
uvijek biti u Video modusu.
DVD-R: Rekorder
Snimanje
?e
modus.
DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)/DVD-RAM: Pojavit
?e se Izbornik za inicijaliziranje. Odaberite [OK], a zatim
pritisnite tipku
ENTER. DVD-RW disk
je inicijaliziran
Video modus.
za
Isto tako, vi mo?ete reformatirati DVD-RW/DVD+RW/
DVD-RAM iz izbornika za pode?avanja (Setup) na dolje
prikazani
na?in.
snimanje
snimanje dvo-jezi?no, vi mo?ete
snimanje.
[Main+Sub] Glavni jezik i Pod jezik.
[Main] Samo glavni jezik
[Sub] Samo pod-jezik
je
Pode?avanja
Formatiranje diska
Potrebno je postaviti ovu postavku ako imate video kameru
koja upotrebljava zvuk od 32kHz/12-bit-a, a koja je
priklju?ena na DV IN konektor na prednjoj plo?i. Neke
video kamere imaju dva stereo snimka za audio snimanje.
Jedan se snima u vrijeme snimanja; drugi se presnimava
nakon snimanja.
Kada je postavljena postavka Audio 1, upotrebljava se zvuk
koji je snimljen tijekom snimanja.
Kada je postavljena postavka Audio 2, upotrebljava se zvuk
koji je presnimljen naknadno.
kanal
signal.
[CVBS] Samo za snimanje CVBS ulaznog signala.
[RGB] Samo za snimanje RGB ulaznog signala.
Aspekt snimanja
Kada
video
TV
odabrati audio
za
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)
Kod
snimanja u Video modusu, oznake za poglavlja se
postavljaju u posebnom pode?avanju. Ovaj interval mo?ete
promijeniti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta. Ako
odaberete [None Ni?ta], isklju?it ?ete automatsko
ozna?avanje poglavlja zajedno s [None] pode?avanjima.
1.
Odaberite
tipku
2.
Pritisnite
3.
Pritisnite
-
a
zatim
pritisnite
tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Start].
Pojavljuje se izbornik za formatiranje diska (Format Disc).
tipku b / B kako biste odabrali ?eljenu mogu?nost
(VR Mode ili Video Mode), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
U
4.
mogu?nost [Disc Format],
B.
slu?aju DVD+RW-a, prijeœite
Pritisnite
na
korak 4.
b / B kako biste odabrali
tipku
pritisnite tipku ENTER.
Potrebno je nekoliko minuta
da
se
disk
[OK],
a
zatim
inicijalizira.
Upozorenje
Ako ?elite
promijeniti format diska, sav snimljeni
materijal pohranjen na disku biti ?e pobrisan.
25
Naziv diska
Finaliziranje
'fiksira-
Finaliziranje
u?vr??uje' snimljeni materijal
njegovom mjestu, tako da se disk mo?e reproducirati na
obi?nom DVD player-u ili ra?unalu koje je opremljeno s
odgovaraju?im DVD-ROM pogonom. Finaliziranje diska u
Video modusu stvara ekran za izbornik za navigaciju kroz
disk. U ovaj izbornik pristupate tako da pritisnete tipku
na
MENU/LIST ili TITLE.
Kada ste
jednom
disk vi?e
taj
ne
Upotrijebite
mogu?nost kako biste unijeli naziv za disk.
Ovaj ?e se naziv pojaviti kad umetnete disk i kada prika?ete
informacije o disku na ekranu.
Naziv za disk mo?e imati najvi?e 32 znaka.
Za diskove koji su formatirani na druga?ijem rekorderu,
vidjet ?ete smo ograni?eni broj znakova.
1. Odaberite mogu?nost [Disc Label], a zatim pritisnite
tipku B.
2.
Upozorenje
(Disc Label)
ovu
Pritisnite
tipku
ENTER
za
vrijeme
dok je odabrano
[Edit].
finalizirali DVD-R i DVD+R disk,
ureœivati niti na njega vi?e mo?ete
Pojavit
mo?ete
snimati osim DVD+RW. Meœutim, mo?ete
snimati i
ureœivati DVD-RW disk tako da izaberete
mogu?nost
Za
[Unfinalize].
?e
unos
se
izbornik
znakova
za tipkovnicu (Keyboard).
pogledajte stranu 50.
Za?tita diska
(Disc Protect)
Kod
DVD-RAM / DVD+RW / +R disk ili VR
snimanja
na
mode formatirani DVD-RW disk, postavite postavku
[ON uklju?eno] kako biste sprije?ili slu?ajno snimanje,
-
ureœivanje ili brisanje umetnutog diska. Ako je potrebno
otklju?ate disk kako biste ga mogli ureœivati, odaberite
postavku [OFF- isklju?eno].
da
PBC
PBC je kratica za Play Back Control (Upravljanje
reprodukcijom) i odnosi se na posebne izbornike i
mogu?nosti navigacije koji su mogu?i na nekim Video
1.
Odaberite
2.
Pritisnite
mogu?nost [Finalize],
tipku
ENTER
a
zatim
vrijeme
za
B.
pritisnite tipku
[ON ] Video CD-i
dok je odabrano
ako
[Finalize].
Pojavljuje
3.
se
izbornik
Odaberite [OK],
Rekorder
za
zatim
a
zapo?inje
finaliziranje.
pritisnite tipku
vremena
vrsti diska,
o
ENTER.
naslova
disku.
na
biti
koli?ini
potrebno za finaliziranje ovisi
snimljenog materijala i broju
Za DVD+R DL disk mo?e
biti
potrebno
do 30 minuta
o
za
finaliziranje.
Savjeti
Ako ste umetnili DVD-RW disk
koji je
ve? bio
finaliziran, vi mo?ete poni?titi njegovu finalizaciju tako
da odaberete 'Unfinalize'
u
Nako ?te ste to u?inili, vi
taj
njemu
mo?ete
Finaliziranje
izborniku
za
disk mo?ete
finaliziranje.
ureœivati i
na
snimati.
ne
mo?ete
poni?titi
na
DVD-R i DVD+R
diskovima.
je postavljena mogu?nost [Disc Protect --za?tita
na [ON
uklju?eno], tada finaliziranje nije mogu?e.
Kako biste mogli napraviti finaliziranje diska postavite
mogu?nost [Disc Protect] na [OFF isklju?eno].
Ako
diska]
-
-
26
to
skladu
se
reproduciraju
u
se
reproduciraju
na
s
PBC-om,
mogu?e.
[OFF] Video CD-i
Napomena:
Koliko ?e
je
Audio CD-i.
finalizirati disk.
CD-
ima.
isti na?in kao i
Op?enito
o
display-u
na
ekranu
Prikazivanje informacije
Vi mo?ete
Ovaj priru?nik sadr?i osnovne upute za rad s rekorderom.
Neki DVD-i zahtjevaju posebne operacije ili ili dopu?taju
samo ograni?ene operacije tijekom reprodukcije. Kada se to
dogodi, Na TV ekranu se pojavljuje simbol
koji ukazuje
na to da ta operacija nije dopu?tena
od strane rekordera ili
nije mogu?a na tom disku.
na
1.
prikazati
razne
o
disku
informacije
o
na
ekranu
umetnutom disku
ekranu.
Pritisnite
tipku
DISPLAY
jedanput
kako biste
prikazali
stanje.
Prikazivanje informacije tijekom gledanja TV-a
2.
Tijekom gledanja
DISPLAY kako biste
prikazanu
na
pritisnite tipku ENTER ili
prikazali/uklonili informaciju
TV-a
Pokazuje
modus
slobodan prostor
tipku DISPLAY jedanput kako biste
informacije o reprodukciji.
Prikazani sadr?aj ?e se razlikovati ovisno o vrsti diska
ili stanju reprodukcije.
prikazali
ekranu.
Pokazuje broj kanala, naziv stanice i
signal (STEREO, MONO) koje prima
Pritisnite ponovno
Spajnei pode?avnje
razne
audio
tuner.
snimanja,
na
disku, i
proteklo vrijeme naliniji
napredovanja.
Pokazuje
3.
naziv diska
Postavku mo?ete
a
i format.
izabrati tako da
postavku mijenjate
pritisnete tipke v / V,
pritisnete
ili odabirete tako da
tipkub/B.
Detalje o svakoj postavci potra?ite
zagradama.
na
stranama
u
[Title]: Broj trenutnog naslova (ili snimak) / ukupan
broj naslova (ili snimki) (strana 28, 30)
[Chapter]: Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj
poglavlja (strana 28)
[Time]: Proteklo vrijeme reprodukcije (strana 30)
[Audio]: Odabrani audio jezik ( samo za DVD
VIDEO) ili audio kanal (strana 29)
[Subtitle]: Odabrani titl (strana 29)
[Angle]: Odabrani kut / ukupan broj kutova
(strana 30)
Pokazuje
trenutni datum i
vrijeme.
Napomene:
Ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom
display na ekranu ?e nestati.
10
sekundi,
27
Reprodukcija
karakteristike
Op?enite
1.
Odabrani disk umetnite
2.
Pokrenite
3.
Za
4.
Pritisnite
u
reprodukcije
ladicu, tako da
strana
za
reprodukciju gleda dolje.
izbornika (HOME)
reprodukciju pomo?u po?etnog
(pogledajte
stranicu
20).
zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku STOP (x).
Ureœaj snima zaustavljenu to?ku, ovisno o disku. Na ekranu se kratko pojavljuje "Xx".
Pritisnite tipku PLAY (N) kako biste nastavili reprodukciju (od to?ke zadnje scene). Ako ponovo pritisnete tipku
STOP (x) ili izvadite disk ("x" se pojavljuje na ekranu), ureœaj ?e pobrisati to?ku zaustavljanja.
OPEN/CLOSE
Pritisnite
tipku
tipku
ladica
disk ?e
za
OPEN/CLOSE
se
(Z) (Otvori/Zatvori)
(Z) (Otvori/Zatvori)
automatski zatvoriti,
a
ureœaj
kako bi izvadili disk.
kako bi zatvorili ladicu
?e
se
za
disk ili
pritisnite tipku
Napomena:
Ako je postavljena roditeljska kontrola, a disk nije unutar ocijenjenih postavki (nije ovla?ten),
znamenkasti broj i/ili disk mora biti autoriziran ("Ocjenjivanje", na stranici 24).
Tipke
Operacije
OPEN / CLOSE
PAUSE/STEP
(Z)
PAUSE/STEP
tipku
(X)
(X)
PAUSE/STEP
vi?e puta kakko
kako bi
reprodukciju
vr?ili okvir po okvir.
Savjet:
Sliku mo?ete
na
tipke
SKIP
(.
/
pomicati naprijed ili nazad okvir po okvir pritiskom
puta tijekom modusa PAUZA.
CD nije mogu?e pomicati sliku okvir po okvir.
b / B vi?e
Za Video
>)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (. ili >) za
odlazak na sljede?e poglavlje/ snimku ili kako bi se vratili na
po?etak trenutnog poglavlja /snimke.
Pritisnite tipku SKIP . dvaput kratko kako bi se vratili na
prthodno poglavlje/snimku.
Savjeti:
Za izravan odlazak
na bilo koje poglavlje tijekom DVD
reprodukcije, pritisnite tipku DISPLAY dvaput i i pritisnite
tipku v / V kako biste odabrali ikonu za poglavlje. Zatim
unesite broj poglavlja ili upotrijebite tipke b / B.
Na Audio CD-u, za izravan odlazak na snimku, unesite broj
snimke pomo?u broj?anih tipki (0-9) tijekom reprodukcije.
SCAN
(m
/
M)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (m
puta kako biste odabrali ?eljenu brzinu skeniranja.
ili
M)
vi?e
HDD, DVD; 5 koraka
DivX; 4 koraka
Video CD, Audio CD; 3 koraka
Kada
je reprodukcija pauzirana, pritisnite tipku
(m ili M) vi?e puta kako bi reproducirali
SCAN
usporeno.
HDD, DVD; 4 koraka
Video CD; 3 koraka (samo naprijed)
ZOOM
Tijekom reprodukcije
ili modusa pauza,
pritisnite tipku
ZOOM
kako bi uve?ali video sliku.
x2 veli?ina
(x1 veli?ina
(normalna veli?ina)
→
Kroz uve?anu
28
se mora
Svi diskovi
disk.
za
(X)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku
pauzirali reprodukciju.
Pritisnite
tada
Diskovi
Otvara ili zatvara ladicu
sliku
se
→
mo?ete
POWER
(1),
isklju?iti.
x4 veli?ina
kretati
→
x1 veli?ina
pomo?u tipki bBvV
Svi diskovi
unijeti 4-
Op?enite
karakteristike
Tipke
reprodukcije (Nastavak)
Operacije
Diskovi
Tijekom reprodukcije, pritisnite vi?e puta tipku REPEAT kako
?eljeni na?in ponavljanja.
HDD (Title (Naslov)/Off (Isklju?eno)), DVD (Chapter
(Poglavlje)/Title (Naslov)/Off (Isklju?eno))
VR modus DVD-RW (Chapter/Title/All (Sve)/Off)
Video CD, Audio CD (Track/All/Off)
MP3/WMA (Track/Folder/Off)
Napomene:
Na Video CD-u s PBC morate PBC postaviti na [OFF -Isklju?eno]
u izborniku za pode?avanja kako bi mogli koristiti funkciju za
ponavljanje. Pogledajte stranicu 26.
Ako pritisnete tipku SKIP (>) tijekom ponavljanja
reprodukcije poglavlja (snimke), tada se poni?tava ponavljana
reprodukcija.
REPEAT
biste odabrali
REPEAT A-B
Tijekom reprodukcije,
svaki
pritisak tipke REPEAT A-B, kako
ponovili isje?ak od to?ke A
(Krajnja to?ka).
biste odabrali to?ku A i to?ku B i
(Po?etna to?ka) do to?ke B
Napomena:
Tijekom HDD reprodukcije,
ne
mo?ete
odabrati
isje?ak manji
od
5 sekundi.
Ako trenutni DVD naslov ima izbornik,
TITLE
izbornik
Ne ekranu
MENU/LIST
SUBTITLE
(
za
)
naslov. U
se
protivnom
pojavljuje
izbornik
se
za
na
mo?e
ekranu ?e
pojaviti
se
pojaviti
izbornik
za
disk.
disk.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE, a zatim
pritisnite tipku b / B vi?e puta kako biste odabrali ?eljeni jezik
za
titl.
AUDIO
Pritisnite
tipku AUDIO,
a
pritisnite tipku b / B
jezik ili audio snimku.
zatim
kako biste ?uli razli?iti audio
vi?e puta
tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku b / B vi?e puta
tijekom reprodukcije kako biste ?uli razli?ite audio kanale
(STEREO, LEFT (Lijevo) ili RIGHT (Desno)).
Pritisnite
snimljenim u VR modusu i HDD-om koji
imaju glavni i dvojezi?ni audio kanal, mo?ete birati izmeœu
Main (Glavni) (L), Sub (Pod) (R), ili Main+sub (L+R).
S DVD-RW diskovima
oba
Pritisnite
tipku AUDIO
vi?e puta
?uli razli?ite audio kanale
INSTANT SKIP
Pritisnite
tijekom reprodukcije
(STEREO,
LEFT ili
kako biste
RIGHT).
tipku INSTANT SKIPP vi?e puta tijekom reprodukcije
presko?ili razli?ite audio kanale prema naprijed za 15
kako biste
sekundi.
reprodukciji ili Timeshift modusu, svaki pritisak
preska?e naprijed ili natrag 5 minuta.
U HDD
b / B
na
tipku
29
Ako je
prikazan izbornik
Izbornik
za
ekran
se
za
ekran DVD
mo?e
DVD-a ili Video CD-a
prikazati najprije
koji sadr?e izbornik.
VCD
nakon
umetanja
Upotrijebite tipke b / B / v / V kako biste odabrali naslov
/ poglavlje koje ?elite gledati, a zatim pritisnite tipku
ENTER da zapo?nete reprodukciju.
Pritisnite tipku TITLE ili MENU/LIST kako biste se vratili
izbornik
ekran.
za
VCD
Upotrijebite broj?ane tipke kako biste odabrali snimku
koju ?elite gledati. Pritisnite tipku RETURN (O) kako
biste
se
vratili
izbornik
u
za
Prelazak
HDD
+R
u
na
sljede?i
1.
ekran.
drugi
VCD
DVD
oznake
a
Marked Scene
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku
se pojaviti izbornik za tra?nje
SEARCH.
oznaka
(marker search).
2.
3.
Upotrijebite tipke
pobrisali ozna?ene
Pritisnite
tipku
ozna?ene
scene.
scena
-R
+RW
-R
+RW
Na ekranu ?e
(TITLE)
RAM
RAM
-RWVideo
?e
se
b / B / v / V kako biste
pozvali
ili
scene.
ENTER i
reprodukcija
?e
od
zapo?eti
Ili, pritisnite tipku CLEAR i ozna?ena
pobrisati u
izborniku
za
tra?nje
oznaka
(marker search).
DivX
Ako disk sadr?i vi?e od
naslov
naslov
-RWVideo
(Marker)
Reprodukciju mo?ete zapo?eti s memorirane oznake, mo?e
se unijeti do ?est oznaka. Za uno?enje
oznaka (mark),
pritisnite tipku MARKER na ?eljenoj to?ki na disku.
Ikona Marker pojavit ?e se na kratko na TV ekranu.
Ponovite isto za uno?enje do ?est oznaka.
izborniku i to?ni
-RW VR
DVD
Uno?enje
-RW VR
To Recall ili Clear
postupci rada se mogu
razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute koje su date u
svakom izborniku za ekran. Takoœer mo?ete postaviti
PBC na OFF- isklju?eno u izborniku za pode?avanja
(Setup). Pogledajte stranu 26).
Pode?avanja
HDD
+R
DVD
u
oznake
Tra?enje
jednog
naslova mo?ete
prije?i
na
na?in:
sljede?i
tipku DISPLAY davput tijekom reprodukcije, a
zatim upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali ikonu
za naslov. Zatim, pritisnite odgovaraju?u
broj?anu tipku
(0-9) ili b / B kako biste odabrali broj naslova.
na
Pritisnite
Tra?enje
HDD
+R
vremena
-RW VR
DVD
(Time Search)
-RWVideo
RAM
+RW
-R
DivX
Kut kamere DVD
Kako biste
po?eli
odabranom
1.
s
reprodukcijom
vremenu na
na
bilo
kojem
Ako disk sadr?i
disku:
Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom
reprodukcije. Kvadrat za tra?enje vremena prikazuje
proteklo vrijeme reprodukcije.
tipku v / V kako biste odabrali
vrijeme sata i pojavit ?e se "0:00:00".
2.
Pritisnite
3.
potrebno po?etno vrijeme u satima, minutama
sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogre?no
vrijeme, pritisnite tipke b / B za kretanje unutar
prozora, da doœete do pogre?nog broja.
Zatim unesite ispravno vrijeme.
4.
ikonu
Pritisnite
po?eti
od
tipku ENTER za potvrdu. Reprodukcija
postavljenog vremena.
1.
Pritisnite
tipku DISPLAY dva puta tijekom
reprodukcije. Display na ekranu se pojavljuje
i
na
TV
Upotrijebite tipke v / V kako
u display-u na ekranu
biste odabrali ikonu
za
kut
3.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali ?eljeni
Broj trenutnog kuta se pojavljuje naTV ekranu.
kut.
Savjet:
Indikator
za kut (ANGLE) ?e treptati na TV ekranu na
koje su snimljene pod rali?itim kutovima kako
pokazao da je mogu?e mijenjanje kuteva kamere.
scenama
vam
30
snimljene pod razli?itim
promijeniti kut kamere tijekom
su
ekranu.
2.
?e
koje
reprodukcije.
za
Unesite
scene
kutovima kamere, vi mo?ete
bi
Memoriranje zadnjeg stanja
Ovaj
DVD
rekorder memorira
odabrao
disk
pode?avanja koja je korisnik
koji je gledao. Pode?avanja ostaju
u
zadnji
memoriji ?ak i onda kada disk izvadite iz rekordera ili kada
isklju?ite rekorder. Ako umetnete u rekorder disk koj ije
imao memorirana svoja pode?avanja, pozvat ?e se
automatski zadnje mjesto zaustavljanja.
za
Napomene:
Pode?avanja su pospremljena u memoriju kako bi se
mogla upotrebljavati u bilo koje vrijeme.
Ovaj rekorder ne ?e memorirati pode?avanja za disk ako
rekorder isklju?ite prije nego ?to ste po?eli s
reprodukcijom diska.
Slika
slici PIP
u
HDD
+R
-RWVR
DVD
(Picture
-RW Video
Picture)
RAM
+RW
-R
VCD
Ova
u
in
funkcija vam omogu?uje gledanje
pod-slici tijekom reprodukcije.
Reprodukcija
memoriranih stanica
i
isklju?eno (On i off)
tipku PIP kako biste uklju?ili (on) pod-sliku,
pritisnite ovu tipku tipku ponovo kako biste isklju?ili
(off) pod-sliku.
Uklju?eno
Pritisnite
Odabiranje ulaznog modusa za pod-sliku
Pritisnite tipku AV kako biste odabrali ulazni modus za
pod-sliku. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, prikazuje
se svaki ulazni modus za pod-sliku na dolje prikazani
na?in.
Tuner→AV1→AV2 →AV3OPT→AV3
→AV4
Odabiranje programa za pod-sliku
Upotrijebite tipke v / V kako biste promijenili program
kada je za tuner postavljen ulaz za pod-sliku. Broj
odabranog programa se prikazuje na TV ekranu. Odabrani
program mo?ete gledati tako da pritisnete tipku STOP (x).
Promjena polo?aja
pod-sliku
tipku b / B dok ne doœete do
?eljenog polo?aja. Pod-slika se pomjera u smjeru kretanja
za
Pritisnite vi?e puta
sata ili
suprotno.
Pove?avanje pod-slike
Pritisnite tipku ZOOM vi?e puta kako biste pove?ali
pod-sliku, stupanj pove?avanja raste u tri koraka.
31
Reprodukcija
izbornika
Mogu?nosti
DivX filmske
datoteke
1.
Pritisnite
Napomene:
Ovaj ureœaj ne
USB ureœaju.
1.
Pritisnite
2.
Odaberite
mo?e
reproducirati
tipku HOME,
a
DivX
datoteku(e)
zatim odaberite
izborniku
u
2.
na
DivX
Izbornik
pojavljuje
za
[Movie List]
se
datoteku(e),
na
a
zatim
[Delete] Bri?e datoteku(e) ili folder(e) s medija.
[Rename] Ureœuje naziv za datoteku. (strana 37)
[Move] Premje?ta datoteku(e) u drugi folder ili
medij. (strana 38)
[Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij.
(strana 38)
TV ekranu.
tipke v / V kako biste odabrali folder, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite
na strani s popisom datoteka a ?elite se vratiti u popis
foldera, upotrijebite tipke v / V na daljinskom
i
upravlja?u kako biste ja?e osvijetlili odabrani
pritisnite tipku ENTER.
Ako ?elite
pogledati odreœenu datoteku, pritisnite tipke
v / V kako biste ja?e osvijetlili odabranu datoteku i
pritisnite tipku PLAY (N).
Vi mo?ete upotrijebiti razli?ite funkcije za reprodukciju.
Pogledajte vi?e na stranama 28-31.
Pritisnite
tipku STOP kako biste zaustavili
reprodukciju. Pojavit ?e se izbornik za [Movie List].
titlovi
prikazivanje DivX titla
za
ne
prika?u pravilno,
molimo
slijedite
korake
dolje.
1.
Pritisnite
2.
Pritisnite i dr?ite
Pojavit
3.
4.
?e
tipku
se
Pritisnite
tipku
dok
Pritisnite
PAUSE/STEP kada
kod
jezik
sve
veli?ina
zahtjevi
rezolucije:
titl
titl
PLAY
drugi
kod
za
(N)
za
nastavak
reprodukcije.
x
v) pixel
koji
se
mo?e
reproducirati: "DIV3",
"MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"
Audio format
koji
se
mo?e
reproducirati: "AC3",
"PCM", "MP2", "MP3", "WMA"
Frekvencija uzorka (Sampling frequency):
unutar 8
-
48 kHz
(MP3),
unutar 32
-
48kHz
(WMA)
Bit rate:
unutar 8
-
320kbps (MP3),
32
-
192kbps (WMA)
CD-R format: ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF
Maksimum datoteka/disk:
datoteka i
Manje
Bridge format)
(ukupan broj
od 1999
foldera)
Napomene o DivX formatu
Ako je broj okvira manji od 29.97 okvira po sekundi,
ovaj ureœaj mo?da ne?e pravilno raditi.
Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije
je
samo
*
pravilno prika?e.
ne
Codec format
Ako
3 sekunde.
(?
".avi", ".divx"
interleaved, vrati
pojavljuje.
tipku SUBTITLE otprilike
jezika.
b / B kako biste odabrali
se
tipku
se
720x576
ekstenzije:
DivX titl koji se mo?e reproducirati: ".smi", ".srt",
".sub (Samo Micro DVD format)",
".txt (Samo Micro DVD format)"
se na
ekran
s
izbornikom.
datoteka
1-to?ku
snimljena s GMC-om, ureœaj podr?ava
razine snimanja.
GMC?
skra?enica
za Global Motion Compensation.
kodiranje koji specificiran u MPEG4.Neki
MPEG4 koderi, poput DivX ili Xvid imaju ovu
mogu?nost. Postoje razli?ite razine GMC kodiranja,
obi?no se nazivaju GMC s 1-to?kom, 2-to?ke, ili
GMC
je
To
alat
je
3-to?ke.
32
o
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog titla.
[Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u
opciju
Pritisnite
se
ovisno
tipku v / V / b / B kako biste odabrali
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
DivX datoteka
Ako
zatim
folder.
medij koji sadr?i
pritisnite tipku ENTER.
Napomena
a
Pritisnite
Mogu?a
5.
[Movie List],
pritisnite tipku
Pojavit ?e se izbornik za [Movie List].
Prikazane opcije izbornika se razlikuju
odabranom mediju.
DivX datoteka
4.
za
ENTER.
[MOVIE].
3.
Movie List
v / V kako biste odabrali
tipke
folder/datoteku
Ovaj rekorder mo?e reproducirati DivX datoteke. Prije
reprodukcije DivX datoteka, pro?itajte na desnoj strani
"DivX datoteka zahtjevi".
za
za
Reprodukcija Audio
MP3/WMA datoteka
Rekorder mo?e
reproducirati
1.
1.
Pritisnite
Pojavit
?e
Odaberite
3.
Odaberite
a
zatim
2.
pojavljuje
a
glazbu,
na
TV ekranu.
a
ovisno
o
tipku v / V / b / B kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite
prema nasumi?nom
ENTER.
se
odabrali,
audio CD ili
ENTER.
Start ili
[Random -Nasumi?no]
sadr?i MP3/WMA ili audio naslov,
Izbornik [Music List]
za
glazbu
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog
opciju [MUSIC].
medij koji
pritisnite tipku
v / V kako biste
pritisnite tipku
Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
Prikazane opcije za izbornik se razlikuju
odabranom mediju.
pro?itajte
zahtjevi" na desnoj strani.
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
tipku
zatim
MP3/WMA datoteka,
"MP3/WMA audio datoteka
Pritisnite
audio CD i
za
folder/datoteka izborniku
audio CD-e i MP3/WMA
datoteke.
Prije reprodukcije
izbornika
Mogu?nosti
CD ili
naslova.
reprodukciju
odabiru
Otvara folder i
[Open]
Stop
za
pojavljuje
se
datoteka
popis
u
folderu.
[Delete] Bri?e datoteku(e)
[Rename] Ureœuje naziv
s
za
medija.
datoteku. (strana 37)
[Move] Premje?ta datoteku(e)
medij. (strana 38)
4.
[Copy] Kopira datoteku(e)
medij. (strana 38)
v/V kako biste odabrali snimak i
Upotrijebite tipke
zatim pritisnite tipku PLAY (N).
Zapo?inje reprodukcija.
Mo?ete vidjeti razne funkcije za reprodukciju.
Pogledajte stranice 28-31.
tipku DISPLAY kako biste vidjeli ID3-Tag
informaciju za MP3 datoteku. Ako ID3-Tag
informacija nije prisutna, [ID3-Tag: None] ?e se
pojaviti. Ako vi odaberete folder, broj pod-foldera i
broj MP3/WMA datoteka u folderu ?e se prikazati
na display-u. Pritisnite tipku DISPLAY ponovno
kako biste uklonili informaciju na ekranu.
Ako ?elite prije?i u vi?i direktorij, upotrijebite tipke
v / V kako biste ga ja?e osvijetlili, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Takoœer mo?ete prikazati HOME izbornik kako biste
odabrali drugi medij pritiskom na tipku HOME.
pritisnite tipku
reprodukciju
u
bilo
neki
koje vrijeme,
STOP.
1.
tipku v / V kako biste
pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuju se opcije izbornika.
Pritisnite
kreirati novi folder. Odaberite
opciju [New Album
Novi Album] na Music-HDD ili Music-USB izborniku,
zatim pritisnite tipku ENTER. "NONAME##" folder je
napravljen.
drugi
na
Reprodukcija
folder ili
folder ili
listu programa.
a
-
odabrali datoteku,
a
zatim
2.
Pritisnite
tipku
v / V kako biste odabrali
[Random]
zatim
pritisnite tipku ENTER.
automatski zapo?inje reprodukciju,
izbornika se pokazuje "RANDOM".
opciju,
Ureœaj
3.
a
a na
ekranu
povratak u normalnu reprodukciju, odaberite ponovo
[Random] opciju, a zatim ponovo pritisnite tipku
Za
ENTER.
Savjet:
Pritiskom na tipku SKIP > tijekom Random
reprodukcije, ureœaj ?e odabrati drugu snimku i
reprodukciju prema nasumi?nom odabiru.
MP3/WMA audio datoteka
Savjet:
Mo?ete
drugi
Random
Pritisnite
Kako biste zaustavili
neki
[Program Add] Dodaje snimak(e)
(strana 34)
Savjeti:
5.
u
u
nastaviti ?e
zahtjevi
datoteke:
Ekstenzija
".mp3", ".wma".
Sampling frequency:
unutar 8
-
48 kHz
(MP3),
unutar 32
-
48kHz
(WMA)
Bit rate:
unutar 8
-
320kbps (MP3),
unutar 32
-
192kbps (WMA)
CD-R format:
ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format:
ISO 9660
(UDF Bridge format)
Maksimum datoteka /Diskova:
Manje
od 1999
(ukupan broj foldera i datoteka)
33
Programirana reprodukcija Audio
Mogu?nosti
CD-a i MP3/WMA datoteka
1.
Programirana reprodukcija vam omogu?uje prilagoœavanje
prema svojim ?eljama popisa za reprodukciju Audio CD ili
MP3/WMA snimaka. Program mo?e sadr?avati najvi?e 99
izbornika
za
popis
programa
Pritisnite tipke v / V kako biste odabrali
snimku/datoteku na poisu programa (Program
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
List),
a
Audio CD snimki ili 256 MP3/WMA datoteka.
1.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali
snimku/datoteku (ili folder) u izborniku za Audio
glazbu.
MP3/WMA datoteke i foldere mo?ete
izborniku
odabrati
CD ili
u
glazbu pritiskom na tipku CLEAR. Za
poni?tavanje odabira, pritisnite ponovo tipku CLEAR.
za
Odabiranje vi?estrukih datoteka/snimki
(foldera)
1.
Pritisnite
Oznaka ?e
Pritisnite
tipku MARKER.
se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
ponovo tipku MARKER kako biste
ozna?enu
poni?tili
2.
3.
4.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
va?eg odabira.
[Play] Reprodukcija ?e zapo?eti prema redosljedu po
kojem su snimke poredane na popisu.
[Random -Nasumi?no] Start ili Stop za reprodukciju
datoteku/snimku ili folder.
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
datoteku/snimku
2.
2.
Pritisnite
tipku
Mogu?nosti ?e
prema nasumi?nom
(foldere).
[Delete] Bri?e snimak(e) s izbornika
(Program List).
ENTER.
se
pojaviti
odabiru
na
lijevoj
strani izbornika.
[Move] Premje?ta snimak(e)
redosljed programa.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Program
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
kako biste
Ponovljanje programiranih snimki
snimke.
Pritisnite
Napomena:
snimke/datoteke
u
za
popis
programiranu reprodukciju, sve
se postaviti na popis programa
folderu ?e
(Program List).
promijenili
[Save] Memorira popis programa. (samo
Ponovite korake 1-3 kako biste ozna?ili dodatne
Ako odaberete folder
za
programa
za
HDD)
tipku REPEAT kako biste odabrali ?eljeni modus
ponavljanja.
[TRACK] Ponavlja trenutnu snimku.
[ALL] Ponavlja sve snimke na popisu programa
(Program List).
[OFF] Poni?tava modus ponavljanja (nema display-a).
Brisanje snimke
popisa
s
programa
1.
Odaberite snimku
2.
programa
kako biste odabrali vi?e snimki.
Pritisnite tipku ENTER. Pojavit ?e
3.
Odaberite [Delete]
(Program List)
koju ?elite pobrisati s popisa
(Program List). Upotrijebite tipku MARKER
mogu?nost,
mogu?nosti izbornika
pritisnite tipku
se
zatim
a
ENTER.
Mijenjanje redosljeda snimki
(Program List)
5.
6.
7.
8.
Upotrijebite tipku B Kako biste pre?li na popis
programa (Program list).
Programirana snimka koju zadnju odaberete bit
osvijetljena na popisu programa.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
koju ?elite po?eti reproducirati.
1.
?e
ja?e
odabrali the snimka
?elite
premjestiti
tipku
MARKER kako biste
Pritisnite
Odaberite [Move]
tipku ENTER. Pojavit ?e
mogu?nost, a
Za izlazak iz
Ovaj
rekorder memorira odabrani
sami
programirali.
tako da
otvoriti ili zatvoriti ekran
pritisnete tipku
s
MENU/LIST.
popisom
1.
mogu?nosti izbornika.
pritisnite tipku
zatim
programa
popis
(Program List)
programa
koji
Odaberite snimku
Pojavit
2.
programa
popisu
Upotrijebite tipke v / V kako biste premjetili ?utu prugu
na ?eljeno
mjesto, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Memorirajte svoj popis
(samo za HDD)
Vi mo?ete
se
na
ENTER.
tipku PLAY (N) za po?etak.
Reprodukcija se zaustavlja nakon ?to je reproducirana
zadnja snimka s popisa programa.
Savjet:
programa
koju
3.
Pritisnite
programirane reprodukcija i za
nastavljanje normalnom reprodukcijom, odaberite
snimku na popisu i pritisnite tipku tipku PLAY (N).
popisu
programa. Upotrijebite
odabrali vi?e snimki.
2.
4.
s
34
Odaberite snimku
na
?e
Odaberite
na popisu programa (Program List).
mogu?nosti izbornika.
[Save] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
se
ENTER.
progrma (Program List) ?e se memorirati
PROGRAM folderu na HDD disku.
popis
ste
u
Photo List
datoteke
Gledanje JPEG
Rekorder mo?e
reproducirati JPEG datoteke. Prije
reproduciranja JPEG snimanja, pro?itajte "Foto datoteka
zahtjevir" na desnoj strani.
1.
Pritisnite
Pojavit
?e
1.
Select [PHOTO]
3.
Odaberite
tipke
mogu?nosti
v / V kako biste odabrali datoteku
u
zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
Ovisno o odabranom mediju razlikovat ?e se prikazane
opcije odabranog medija.
[Photo List],
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
Pritisnite
menu
Vi mo?ete
a
odabrati
sve
datoteke i foldere
u
izborniku
pritisnete tipku CLEAR. Kako biste
poni?tili odabreno, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
menu
opciju.
medij koji sadr?i JPEG datoteka, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za [Photo List] na TV ekranu.
tako da
Odabiranje vi?estrukih
(foldera)
Pritisnite
2.
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
tipku MARKER.
Oznaka ?e se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste
poni?tili ozna?enu datoteku/snimku ili folder.
datoteku/snimku
2.
datoteka
1.
(foldere).
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
Reprodukcija
svog izbora.
4.
Upotrijebite tipke
datoteku,
b / B / v / V kako biste odabrali
zatim
a
izbornika ?e
se
pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti
pojaviti na lijevoj strani izbornika.
Savjeti:
Ako ?elite
prije?i
v / V kako biste
pritisnite tipku
Vi mo?ete
na
vi?i
direktorij, upotrijebite tipke
ja?e osvijetlili direktorij,
a
zatim
kako biste odabrali
prikazati po?etni izbornik (HOME)
drugi medij tako da pritisnite tipku
HOME.
5.
v / V kako biste odabrali
Upotrijebite tipke
Screen] mogu?nost,
[Full
zatim
pritisnite tipku ENTER.
Odabrana slika ?e se potpuno prikazati na ekranu.
Ovisno o veli?ini i broju JPEG datoteka, rekorderu
mo?e trebati puno vremena za ?itanje datoteka.
a
pojavljuje
se
popis
datoteka
u
[Full Screen] Prikazuje odabranu datoteku
na
punom
ekranu.
[Delete] Bri?e odabranu datoteku
[Slide Show] Prikazuje izbornik
[Rename] Ureœuje naziv
ENTER.
takoœer
Otvara folder i
[Open]
folderu.
za
s
za
medija.
Slide Show.
datoteku. (strana 37)
[Move] Premje?ta datoteku(e)
medij. (strana 38).
u
drugi
folder
(album)
ili
[Copy] Kopira datoteku(e)
(strana 38)
u
drugi
folder ili
medij.
Savjet:
Na HDD disku ili USB
ureœaju mo?ete
mogu?nost, a
Odaberite [New Album]
kreirati novi folder.
zatim
pritisnite tipku
ENTER.
"NONAME##" folder
Foto datoteka
Ekstenzija
".jpg"
je napravljen.
zahtjevi
datoteke
Veli?ina foto:
Preporu?uje
se
manje
od 4MB
CD-R format:
Pritisnite
ili
ENTER
kako bi
tipku
izgubio tijekom gledanja
,
se
ovaj
izbornik
pojavio
punog ekrana.
ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format:
ISO 9660
6.
Kako biste
u bilo koje vrijeme zaustavili gledanje,
pritisnite tipku STOP.
Pojavit ?e se izbornik za [Photo List].
(UDF Bridge format)
Maksimum datoteka /Diskova:
Manje
od 1999
(ukupan broj datoteka i foldera)
Napomene o JPEG datoteci
Progresivna i bez gubitaka kompresija
datoteka nisu podr?ane.
JPEG slikovnih
35
Preskaknje slika (Skip Images)
Za
show-a
vrijeme gledanja slika, pritisnite tipku
SKIP
ili
(.
datoteku ili
se
>) jedanput
vratili
na
kako biste
prethodnu
slu?anje glazbe i gledanje slide
Istovremeno
pre?li
na
sljede?u
datoteku.
Vi mo?ete
prikazivati foto datoteke tijekom slu?anja
glazbenih datoteka koje su snimljene na
MP3/WMA
HDD disk.
Okretanje slika (Rotate Images)
Upotrijebite tipke v / V tijekom gledanja slike kako
okrenuli sliku u smjeru kretanja sata ili suprotno.
biste
1. Odaberite
[Slide Show] mogu?nost
[Photo List].
2. Pritisnite
Pojavit
tipku
?e
se
[Slide Show] mogu?nost u izborniku za
[Photo List]. (Pogledajte "Mogu?nosti izbornika za
Photo List" na strani 35).
2. Pritisnite
Gledanje Slide Show-a
izbornika
(Pogledajte "Mogu?nosti
strani 35).
1. Odaberite
u
izborniku
za
3. Odaberite
za
izborniku
Photo List"na
Upotrijebite
mogu?nosti.
se
ENTER.
izbornik
za
[Simultaneous
za
Slide Show.
Music
play] mogu?nost
u
Slide Show.
ENTER.
izbornik
za
Slide Show.
4.
3.
tipku
?e
Pojavit
b / B / v / V kako biste
5.
postavili
Pritisnite
tipku
ENTER.
izbornik
Pojavit
?e
MP3-a
(Simultaneous
Pritisnite
se
tipku
za
istovremenu
Music
reprodukciju
play).
MARKER kako biste odabrali
vi?estruke datoteke.
Odaberite [Select All] mogu?nost kako biste odabrali
sve snimke, a zatim pritisnite tipku ENTER.
[Object] mogu?nost:
[Selected] Gleda
na
odabrane datoteke.
na?in
slide show-a
Upotrijebite tipku
samo
Odaberite [Deselect All] mogu?nost kako biste
opozvali odabir svih odabranih snimki, a zatim
MARKER
kako biste odabrali vi?estruke datoteke.
[All] Gleda
na
na?in
slide show-a
sve
pritisnite tipku
datoteke.
[Speed] mogu?nost:
Postavlja brzinu prikazivanja Slide Show-a
polako], [Normal], ili [Fast brzo].
na
[Slow
ENTER.
Odaberite [Cancel] mogu?nost za izlazak iz ovog
izbornika, a zatim pritisnite tipku ENTER.
-
-
4. Odaberite
ENTER
za
5. Pritisnite
vratili
[Starts] mogu?nost,
tipku
se u
Pauziranje
1. Pritisnite
po?etak
a
zatim
6.
pritisnite tipku
Slide Show-a.
Upotrijebite tipke b / B / v /
osvijetlili [Starts] mogu?nost,
V kako biste
a
zatim
ja?e
pritisnite tipku
ENTER.
STOP kako biste zaustavili Slide Show i
izbornik
za
[Photo List].
Slide Show-a
tipku
PAUSE/STEP
(X)
kako biste
pauzirali
show.
2. Kada ?elite nastaviti
tipku
PLAY
sa
slide show-om,
pritisnite tipku
(N).
7.
Pritisnite
vratili
36
tipku
se u
STOP kako biste zaustavili Slide Show i
izbornik
za
[Photo List].
Ureœivanje MP3/WMA, JPEG
Davanje naziva
USB ureœaju
i
DivX datoteka
Vi mo?ete
Ovi
sa
opisi
rada
datotekama
s
MP3 datotekama slu?e
drugih
vrsta
se
radi
na
samo
kao
primjer,
na
isti na?in.
ne
mogu
kopirati
ili
disku ili HDD disku
na
premje?tati
na
USB
1.
se
Brisanje datoteke(a)/foldera
USB ureœaja
Vi mo?ete
ureœaj
folder(e)
1.
s
HDD diska ili USB
Odaberite
Vi mo?ete
da
HDD diska ili
3.
obrisati MP3/WMA, JPEG ili DivX
u
pritisnete tipku
sve
koju
?elite
ureœaju.
za
MP3/WMA datoteke
Nazivi mogu imati
najvi?e
Odaberite
u
izborniku datoteku
kojoj
?elite
promijeniti
Pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
Odaberite [Edit]
se
mogu?nost,
pojaviti
a
zatim
u
izborniku.
pritisnite tipku
ENTER.
datoteku(e)
/
Pojavit
ureœaja.
izborniku datoteku
odabrati
nezavisno davati nazive
HDD disku ili USB
HDD disku ili
na
naziv.
2.
s
datoteku
32 znaka.
Napomene:
MP3/WMA, i DivX datoteke
za
?e
se
mogu?nosti
za
ureœivanje (Edit).
pobrisati.
datoteke i foldere izborniku tako
CLEAR. Kako biste
poni?tili prije
odabrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
Odabiranje
vi?estrukih
3.
Reprodukcija
(foldera)
Pritisnite
2.
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
tipku MARKER.
Oznaka ?e se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste
poni?tili ozna?enu datoteku/snimku ili folder.
datoteku/snimku
2.
datoteka
1.
Pojavit
Pritisnite
Odaberite [Delete]
Odaberite [Rename]
Za
se
pojaviti u
mogu?nost
mogu?nost,
a
zatim
pritisnite tipku
ENTER.
(foldere).
tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
4.
a
zatim
?e
unos
se
izbornik
znakova
tipkovnicu.
pogledajte stranu 50.
za
izborniku.
pritisnite tipku
ENTER.
Odabrana
datoteka(e) je pobrisana.
37
Kopiranje datoteke(a)
ili
drugi medij
na
Premje?tanje datoteke(a)
folder
Vi mo?ete
Vi mo?ete
kopirati datoteku(e)/folder(e)
na
drugi medij
ili
folder.
1.
Odaberite
izborniku datoteku
u
Vi mo?ete
odaberati
sve
koju
?elite
datoteke i foldere
kopirati.
u
izborniku
tako da
pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poni?tili
odbrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
Odabiranje vi?estrukih
1.
Pritisnite
Oznaka ?e
Pritisnite
2.
1.
Slijedite
2.
Pritisnite tipku
Mogu?nosti ?e
3.
(foldera)
korake 1-3
na
na?in
prikazan
na
lijevoj
strani.
ENTER.
se
pojaviti
Odaberite [Move]
na
lijevoj
mogu?nost,
a
strani izbornika.
zatim
pritisnite tipku
ENTER.
tipku MARKER.
se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
ponovo tipku MARKER kako biste
Pojavit
?e
se
izbornik
za
premje?tanje (Move).
datoteku/snimku ili folder.
ozna?enu
poni?tili
datoteka
premjestiti datoteku(e)/folder(e) na drugi medij
premje?tanja, datoteka(e)/folder(i) su
pobrisani na trenutnoj lokaciji.
ili folder. Nakon
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
datoteku/snimku
Pritisnite
(foldere).
2.
ENTER.
tipku
Mogu?nosti izbornika
3.
Odaberite [Edit]
?e
pojaviti u
se
mogu?nost
a
zatim
izborniku.
pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit
4.
?e
Odaberite
se
mogu?nost
za
ureœivanje (Edit).
[Copy] mogu?nost,
a
zatim
pritisnite tipku
4.
ENTER.
Pojavit
?e
Vi mo?ete
1.
se
mogu?nost
za
kopiranje (Copy).
odabrati album
Prvo odaberite
medij,
(folder)
a
zatim
za
premje?tanje.
pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit
2.
?e
se
popis
albuma
(foldera).
Odaberite folder.
Takoœer, mo?ete napraviti novi album (folder).
Odaberite [New Album] mogu?nost u izborniku
za
kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
5.
5.
Vi mo?ete
1.
odabrati album
Nakon izbora
medija
a
(folder)
zatim
za
kopiranje.
pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit
2.
?e
se
popis
albuma
(foldera).
Odaberite folder.
Takoœer, mo?ete napraviti novi album (folder).
Odaberite [New Album] mogu?nost u izborniku
za
kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
6.
Odaberite
[Copy] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
zapo?nete kopiranje.
ENTER da
Napomena:
Ako je dubina foldera
kopiranje.
38
ve?a od 5
razina, tada nije mogu?e
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
zapo?nete premje?tanje.
Odaberite [Move]
ENTER da
Napomena:
Snimanje
Vi?e
o
DVD
Napomene:
Ovaj rekorder
ne
Maksimalan
broj naslova koje mo?ete snimiti na HDD
je 255.
Upotreba HDD diska vam omogu?uje neprestano
snimanje od maksimalno 12 sati.
disk
snimanju
mo?e
snimati
na
CD-R ili CD-RW
Napomene
diskove.
kompanija ne preuzima nikavu odgovornost za
gre?ke kod snimanja koje nastaju zbog nestanka el.
struje, neispravnih diskova ili o?te?enja na rekorderu.
Otisci prstiju i male ogrebotine na disku mogu utjecati
kvalitetu reprodukcije i/ili snimanja. Molimo ?uvajte
svoje diskove na pravilan na?in.
formati, modusi i postavke
na
za
:
DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW i DVD+R diskovi Disk
format za DVD-R, DVD+R, DVD+RW diskove je uvijek
.
"Video format"
---
isti kao i kod
prije-snimljenih
DVD-Video
diskova.
To zna?i da mo?ete, jednom kad su finalizirani, reproducirati
DVD-R, DVD+R, ili DVD+RW diskove na obi?nom DVD
player-u.
DVD-RAM disk format
je Video Recording (VR) format.
postavka (default), format DVD-RW diska je
Video format, iako vi to mo?ete promijeniti u Video
Recording (VR) format, ako je potrebno. (Ponovno
inicijaliziranje diska ?e pobrisati sadr?aj diska.)
Modus snimanja je usko vezan s formatom diska. Ako je
disk format Video Recording format, tada je modus
snimanja VR modus; ako je format disk Video modus, tada
je modus snimanja Video modus (osim za DVD-Video, koji
nije za snimanje, i zato nema modus za snimanje).
Unutar modusa snimanja (koj isu postavljeni za cijeli disk i
ne mijenjaju se) nalaze se postavke za snimanje. Ove se
postavke mogu prema potrebi promijeniti za svako
snimanje i mogu odrediti kvalitetu slike i koli?inu prostora
potrebnog da se snimljeni materijal pohrani na disk.
Kao zadana
Vi?e
o
HDD
snimanju
unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD)) je u
snimanju na DVD-RW disk VR modusa. Imate
mogu?nost izbora razli?itih kvaliteta snimanja, uklju?uju?i i
Snimanje
na
osnovi sli?no
ru?ni modus, i
naravno
vi mo?ete
snimati, brisati,
presnimavati kolikogod puta ?elite. Kapacitet tvrdog diska
zna?i da na njega mo?ete pospremiti mnogo sati videa, ?ak i u
najvi?oj kvaliteti modusa za snimanje. Kako bi vam pomogao
organizirati sadr?aj, HDD disk je podijeljen na deset ?anrova.
Ove ?anrove mo?ete nazivati i upotrebljavati kako god vi to
?elite
na primjer, mo?ete
imati jedan ?anr za filmove, drugi
za TV show-e, a jedan za snimanja s video kamerom.
---
biti kra?e.
mo?e
Ako snimate
samo
?e mo?da
Prikazana
reproducirati pet razuli?itih vrsta DVD
prije-snimljeni DVD-Video diskovi, DVD-RW,
rekorder mo?e
diskova
vrijeme za snimanje nije to?no zato ?to rekorder
upotrebljava razli?iti bit-rate za kompresiju podataka. To
zna?i da ?e to?no vrijeme za snimanje ovisiti o materijalu
koji se snima.
Kada se snima TV prijenos, ako je prijemni signal slabe
kvalitete ili slika ima interferenciju, vrijeme za snimanje
snimanje
snimanje
Ovaj
snimanje
Potrebno
Na?a
Vrste diskova i
za
mirne slike ili audio,
vrijeme
za
biti du?e.
snimanje i preostalo vrijeme
uvijek to?no odgovarati du?ini na disku.
Preostalo vrijeme za snimanje mo?e se smanjiti ako
pove?avate ureœenje diska.
Ako upotrebljavate DVD-RW disk, pazite da prmijenite
format za snimanje (Video modus ili VR modus) prije
nego li bilo ?to snimite na disk. Pogledajte stranu 25
(Disc Format) da vidite kako to u?initi.
Kada upotrebljavate DVD-R ili DVD+R disk, mo?ete
nastaviti snimanje sve dok disk nije pun, ili dok disk ne
finalizirate. Prije nego ?to zapo?nete sa snimanjem,
provjerite koli?inu vremena za snimanje preostalo na
mo?da
vremena za
ne?e
disku.
Kada
upotrebljavate DVD-RW disk u Video modusu,
preostalo vrijeme za snimanje ?e se pove?ati samo ako
pobri?ete zadnji naslov koji je snimljen na disk.
Mogu?nost brisnja naslova (Delete Title) u izborniku za
popis naslova (original) samo skriva naslov, naslov u
stvari nije pobrisan s diska i pove?ava preostalo vrijeme
za snimanje na disku (osim za zadnji snimljeni naslov na
DVD-RW disku u Video modusu).
Presnimavanje preko ve? snimljenog materijala je
mogu?e upotrebom DVD+RW diskova.
Kada se upotrebljava DVD+R/RW, rekorder ?e izvr?avati
operaciju izrade izbornika kako bi a?urirao novi naslov i
ureœivanje kada se disk izvadi iz rekordera ili kada se
rekorder isklju?i. Zato morate izvaditi disk nakon ?to se
odabrali DVD modus kao operacijski modus rekordera.
Vrijeme snimanja i kvaliteta slike
prije postavljena modusa kvalitete za snimanje:
najvi?e kvalitete, daje otprilike
1 sat vremena za snimanja na DVD disku (4.7GB).
Default kvaliteta, dovoljna za ve?inu potreba, daje
SP
otprilike 2 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
LP
Ne?to ni?a video kvaliteta, daje otprilike 4 sata
snimanja na DVD disku (4.7GB).
EP
Najni?a video kvaliteta, daje otprilike 6 sati
snimanja na DVD disku (4.7GB).
Tijekom reprodukcije sadr?aja koji je snimljen u EP
modusu mo?ete vidjeti fragmentiranu sliku.
Postoje
XP
--
?etiri
Postavka
--
--
--
39
Timeshift
telefon zazvoni
Snimanje isje?ka (Clip Record)
HDD
Nemojte propustiti
scenu u
?ivom TV
prijenosu. Ako
gledete va? omiljeni TV
vrijeme dok
prijenos, samo pritisnite "TIMESHIFT" i "PAUSE".
prije nego ?to odgovorite na telefonski poziv. Timeshift
funkcija ?e se aktivirati, a ?ivi prijenos ?e se snimati kako
bi se mogao kasnije pogledati.
Nakon telefonskog poziva ili gledanja prekida, pritisnite
tipku "PLAY" ili "SCAN" kako biste gledali program.
Pritisnite tipku "STOP" za povratak na ?ivi TV prijenos.
Timeshift
operacija
Vi mo?ete
za
(Pauza, TV
u
Vi mo?ete
program
tijekom
Timeshift-a kako biste
HDD disk
na
(Hard
Disk
Drive).
1.
Tijekom Timeshift-a, upotrijebite korak pauze, tra?enje i
usporeno prikazivanje kako biste prona?li po?etnu to?ku.
2.
Pritisnite
tipku
REC
na
to?ci
po?etnoj
i
?elite
isje?ka koji
snimiti.
Napredovanje ureœivanja je
liniji za napredovanje.
nazna?eno
crvenoj boji
u
na
?ivo/reprodukcija)
HDD
privremeno pospremiti
program
HDD disk
na
3.
Upotrijebite korak pauze, tra?enje i i usporeno
prikazivanje kako biste prona?li krajnju to?ku.
4.
Pritisnite
memoriju.
Pritisnite
ureœivati
pospremili
HDD
tipku
TIMESHIFT
tijekom gledanja
tipku
REC
na
to?ci
krajnjoj
isje?ka koji
?elite
snimiti.
TV
Normalna
programa.
Linija za napredovanje ?e se pojaviti na ekranu na dolje
prikazani na?in. Linija za napredovanje ?e se promijeniti
5.
se
reprodukcija nastavlja.
Ponovite korake 1 i 4 kako biste
snimanja isje?aka
u
programa
napravili nekoliko
(Clip Record)
timeshift ikonu nakon 5 sekundi.
12
6.
Pritisnite
Pojavit
5
34
1.
Ukazuje
na
modus
2.
Ukazuje
na
trenutni
3.
Ukazuje
na
po?etno vrijeme
4.
Ukazuje
na
proteklo vrijeme
5.
Ukazuje
na
vrijeme koje je jedan
vremena za
7.
Upotrijebite b
pritisnite tipku
za
/ B kako biste odabrali [Yes],
ENTER.
a
zatim
Ili, ponovo pritisnite tipku
prijenos
?e
se
prikazati
na
ekranu.
za
Napomene:
Timeshift.
snimljeni na HDD disk.
snimanje isje?aka, pritisnite tipku
STOP. Ako pritisnite tipku POWER kako biste zaustavili
snimanje isje?aka, program se mo?da ne?e snimiti na
Odabrani
Timeshift.
sat
isje?ci
su
Ako ?elite zaustaviti
poslije po?etnog
Timeshift.
HDD disk.
Snimanja isje?aka
upotrijebiti funkcije za trik reprodukciju
(Polako, skeniranje, i sl.) tijekom timeshift-a. Pogledajte
operacije reprodukcije na stranama 28-31.
Vi mo?ete ureœivati memorirani odsje?ak tijekom
Timeshift-a kako biste program zadr?ali
Pogledajte Clip Record na desnoj strani.
na
su
mogu
primijeniti
na
isje?ke koji
snimanje nije mogu?e s Clip snimanjem i
operacija. (Dostupno samo u MPEG2 formatu
snimanje.)
Timeshift
za
Sko?i
memorijskog prostora na HDD disku, tada ?e
se najstariji timeshift isje?ci u memoriji pobrisati.
Ako tijekom 6 sati ne pritisnite nijednu tipku, Timeshift
se ne
kra?i od 5 sekundi.
MPEG4
HDD disku.
Napomene:
se
zaustavili Timeshift.
Timeshift-a.
polo?aj
Vi mo?ete
?e
tipku STOP kako biste
se poruka za potvrdu.
STOP. Trenutni TV
reprodukcije.
Savjeti:
Ako
?e
na
tijekom
ili
po?etak
kraj (Start
ili
End)
Timeshift-a
nema
automatski zaustaviti.
1.
Pritisnite
se
2.
Pritisnite
po?etka
oznake
(Marker Search)
u
Timeshift
a
ENTER
tijekom
timeshift-a.
Pojavit
?e
tipku
b i
reprodukcija ?e zapo?eti
od samog
timeshift-a.
Pritisnite
Tra?enje
tipku
izbornik.
zatim ?e
tipku B
prije?i
i sko?it ?ete
u
na
sami
kraj timeshift-a,
modus pauze.
modusu
Vi mo?ete
tipku
Pritisnite
scene.
40
postaviti
MARKER
tipku
na
oznaku
?eljenoj
u
Timeshift modusu. Pritisnite
tijekom Timeshift-a.
biste pozvali sve ozna?ene
to?ci
SEARCH kako
Izlaz iz Timeshift-a
1.
2.
Pritisnite
tipku STOP kako biste iza?li iz Timeshift funkcije.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
Upotrijebite b / B kako biste odabrali [Yes], a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Trenutni TV prijenos ?e se prikazati na ekranu.
Osnovno
Za
snimanje
snimanja TV
programa
Napomena:
snimanje
?e
se
dok
se
disk
ne
Pritisnite
2.
Kada ?elite nastaviti
morate umetnuti disk
na
koji je mogu?e
?e
Pojavit
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
Odaberite
3.
Odaberite [TV HDD] ili [TV DVD]
2.
opciju [TV].
pritisnite tipku ENTER.
Provjerite takoœer jeli TV
ulaz
mogu?nost,
postavljen
zatim
a
ovaj
na
rekorder. Ako ste umetnuli potpuno prazan disk,
rekorder ?e trebati kratko vrijeme da inicijalizira disk.
4.
Postavite modus
da
za
pritisnete tipku
snimanje
na
?eljenu postavku
REC MODE vi?e puta
tako
Upotrijebite tipke v /
koji ?elite snimati.
Mijenjanje
Vi mo?ete
tako da
pritisnete tipku
programa. Trenutni audio kanal
Stereo ili
mono
Stereo
Left
→
prijenos:
Right
→
→
(jezik)
za
→
Za TV
Sub
→
Mono
dvojezi?nim prijenosom, postavite
u pod-izborniku za
pode?avanja (Setup) (pogledajte stranu 25).
s
audio kanal iz [TV Rec Audio]
Ako
je
zvuk slabe kvalitete kada
?esto zvuk mo?ete
(Left
ili
Ovaj
rekorder mo?e
pobolj?ati
je postavljen
na
Stereo,
tako da odaberete Mono
Right).
snimati bilo NICAM bilo obi?an
audio. Ako
je postavka za NICAM (strana 21) pode?ena
na Auto, tada ?e se, u slu?aju da je prijenos NICAM,
audio automatski prebaciti u NICAM te tako mo?ete
snimati NICAM audio. Ako prijenos nije u NICAM, tada
?e se uvijek snimati obi?an audio.Ako doœe do
izobli?enja NICAM zvuka, zbog lo?eg prijema, vi mo?ete
isklju?iti NICAM postavku za program.
6.
Pritisnite
Snimanje
uprozoru
tipku REC (z) jedanput.
?e zapo?eti. (REC indikator
display-a.)
?e
se
Pritisnite
tipku
STOP
(x)
gledate
tipku TV/DVD kako biste odabrali TV
tijekom snimanja. Pojavit ?e se TV indikator.
Pomo?u TV-a odaberite kanal koji ?elite gledati.
modus
snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer)
snimanje s vremenskim broja?em (Timer) vam
omogu?uje da lako snimate prije postavljenu du?inu bez
upotrebe vremenskog broja?a.
Brzo
1.
Slijedite korake 1-5 na na?in pokazan
(Osnovno snimanje TV programa).
2.
Pritisnite
tipku
na
(z) vi?e puta kako
snimanja.
REC
vremena
lijevoj
strani
biste odabrali
Snimanje
Snimanje ?e zapo?eti nakon ?to prvi put pritisnete tipku.
Svaki sljede?i put kada pritisnete tipku pove?avate
vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora
(maksimalno 240 minuta).
Vrijeme za snimanje se prikazuje na TV ekranu.
Na kraju snimanja, rekorder ?e zaustaviti snimanje i
isklju?it ?e se.
Provjera
vremena za
snimanje
Pritisnite
tipku REC (z) jedanpu kako biste provjerili
vrijeme za snimanje. Pozvane postavke ?e se na trenutak
odmah vratiti
na
TV ekran.
Takoœer, preostalo vrijeme
prozoru
za
snimanje je prikazano
na
display-a.
Pove?avanje
vremena za
snimanje
Vrijeme za snimanje se mo?e pove?ati u bilo kojke vrijeme
pritiskom na tipku REC (z).
Svakim sljede?im pritiskom na tipku pove?avate vrijeme za
snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).
upaliti
Snimanje se nastvalje sve dok ne pritisnite tipku
STOP (x) ili dok se disk ne napuni.
Za snimanje to?ne odreœene du?ine vremena,
pogledajte na desnoj strani Brzo snimanje timer-om
na desnoj strani.
7.
TV programa dok
tijekom gledanja TV
je prikazan na ekranu.
Main+Sub
snimanje
snimanje, pritisnite tipku
(X).
slu?anje
Dvojezi?ni prijenos:
Main
pauzirali
Pritisnite
du?inu
TV Audio kanala
AUDIO
kako biste
Brzo
V kako biste odabrali TV kanal
odabrati audio kanal
(X)
redom.
za
(XP, SP, LP, EP)
5.
PAUSE/STEP
Snimanje jednog
drugi program
1.
Pritisnite
tipku
snimanje.
PAUSE/STEP
snimati.
1.
puzirati snimanje
1.
iznesene upute.
slijedite dolje
Snimanje ?e zapo?eti odmah i nastavit
napuni ili dok ne zaustavite snimanje.
Za DVD
Kako
TV programa
Upozorenje
je rekorder iskop?an iz zidne uti?nice (ili je do?lo do
nestankla struje) za vrijeme dok rekorder snima, snimanje
?e biti izgubljeno.
Ako
kako biste zaustavili
snimanje.
41
2.
Snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer)
rekorder
se
tipku
TIMER REC.
Pojavit ?e se izbornik za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Record).
va?e(a) snimanje(a)
--
v / V
3.
Pritisnite
za
(lijevo /desno) pomi?e kursor lijevo / desno
(gore/dolje) mijenja postavke na trenutnom
polo?aju kursora
Pritisnite tipku RETURN (O) za izlazak iz
izbornika za snimanje pomo?u vremenskog broja?a
(Timer Record).
Pritisnite tipku ENTER nakon ?to ste ispunili sve
informacije o programu.
Pritisnite tipku TIMER REC kako biste prikazali
popis snimanja pomo?u vremenskog broja?a.
mo?e
Napomena:
Uporabite li potpuno prazan disk za snimanje s broja?em
vremena, prije samo snimanja disk morate formatirati.
(Za to?ne podatke pogledajte "Formatiranje diska" na
stranici 25.)
1.
potrebnu informaciju
pomo?u vremenskog broja?a.
b / B
programirati da snima najvi?e 16
programa unutar perioda od 1 mjeseca. Za snimanje
pomo?u vremenskog broja?a treba znati kanale koji ?e se
snimati, po?etno i krajnje vrijeme snimanja.
Ovaj
Unesite
--
Postavite modus
pritisnete tipku
snimanja
na
potreban na?in tako da
puta.(XP, SP, LP, EP)
REC MODE vi?e
Pritisnite
4.
tipku ENTER, rekorder ?e memorirati program.
Pojavit ?e se popis snimanja pomo?u vremenskog
broja?a.
Provjerite polja "Rec. OK" na popisu snimanja pomo?u
vremenskog broja?a ukazuje na to da je snimanje pomo?u
vremenskog broja?a pravilno programirano.
5.
Pritisnite
tipku
RETURN
(O)
za
izlazak
spopisa
Timer Record.
[Media] Odaberite
medij
za
snimanje (HDD
ili
DVD).
[PR] Odaberite memorirani broj programa ili jedan od
vanjskih
ulaza
s
kojeg
?elite snimati.
(Ne mo?ete odabrati DV ulaz.)
[Date] Odaberite datum najvi?e do
1
mjesec unaprijed.
[Start Time] Postavite po?etno vrijeme.
[Repeat] Odaberite ?eljeno ponavljanje (Jednom,
dnevno(Ponedjeljak Petak) ili tjedno).
-
[VPS/PDC] VPS/PDC sistem automatski pode?ava
snimanje time tako da ?ak i kad program ne
rasporedu vi ga ne?ete propustiti. Kako bi
ispravno radio, vi morate unijeti to?no
najavljeno vrijeme i datum za program koji ?elite
za
ide prema
VPS/PDC
snimati.
Napominjemo
da VPS/PDC mo?da
ne?e raditi
sa
svakom stanicom.
Napomene:
Stanice koje upotrebljavaju VPS/PDC obi?no
uklju?uju VPS/PDC informaciju na teletekst
stranicama za TV program. Molimo pogledajte
ove stranice kada postavljate snimanje pomo?u
vremenskog broja?a.
Kada upotrebljavate VPS/PDC, mo?e se dogoditi
da po?etak program nije snimljen.
42
Provjerite jeste li umetnuli disk na koji sem o?e snimati
za DVD snimanje i pritisnite tipku POWER kako biste
uklju?ili svoj ureœaj u stanje pripravnosti.
Napomene:
svijetli u prozoru display-a kada je
stanju pripravnosti a u isto vriojeme je timer
aktiva. (Ne prikazuje se ni?ta dok je [Power Save
Mode Modus ?tednje el. energije] ON (Uklju?en).)
Za TV snimanje s dvojezi?nom mogu?no??u.
postavite
audio kanal s Rec Audio pod-izborniku za pode?avanja
(Setup) (pogledajte strana 25).
Indikator
rekorder
[End Time] Postavite krajnje vrijeme.
vrijeme
6.
za
timer
u
-
pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili
snimanje pomo?u vremenskog broja?a.
Ako ste postavili snimanje pomo?u vremenskog broja?a
ali nema diska na koji je mogu?e snimiti program,
funkcija Recovery Recording ?e za vas automatski
Morate
snimiti program ana HDD disk.
MPEG4 snimanje nije mogu?e kod
snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer). (Dostupno samo u MPEG2
formatu za snimanje.)
Provjera detalja za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Recording)
Ako
Kada
Programiranje se mo?e provjeriti uvijek kada je rekorder
uklju?en. Pritisnite tipku TIMER REC dva puta.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali snimanje
pomo?u vremenskog broja?a.
raniji
se
program
program.
Ako su dva programa
isto
vrijeme,
prednost.
Pritisnite
tipku ENTER za ureœivanje odabranog programa.
Pojavit ?e se izbornik za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Record).
Ako
Pritisnite
OK",
tipku CLEAR za brisanje odabranog programa
popisa za snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer
Record List).
dva ili vi?e programa za timer
program ?e imati prednost.
se
preklapaju:
Raniji
je
program
zavr?i, zapo?eti ?e kasniji
postavljena da zapo?nu u to?no
koji je une?en prvi ?e imati
disk o?te?en,
snimanje se mo?da ne?e uspje?no
slu?aju ?ak i kad je polje za provjeru "Rec.
zavr?iti. U tom
biti tako.
to ne?e
s
Snimanje
Snimanje
Vi mo?ete
snimati
VCR, koj isu priklju?eni
na
s
kao ?to
vanjske komponente,
na
bilo
koji
je video
vanjskih
od
rekorderu.
1.
Pazite da
2.
Odaberite
3.
ulaza
vanjskih komponenti
kamera ili
ulaza
Poni?tavanje snimanja pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Recording)
s
vanjskog
s
komponenta s koje ?elite snimati bude pravilno
priklju?ena na rekorder. Pogledajte strane 13-14.
medij (TV HDD ili TV DVD) za snimanje
pomo?u po?etnog izbornika(HOME). (Pogledajte stranu
20).
Pritisnite
ulaz
s
tipku AV vi?e puta kako
kojeg ?elite snimati.
biste odabrali
vanjski
Vi mo?ete pobrisati postavke za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a u bilo koje vrijeme prije nego ?to snimanje zapo?ne.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali program koji
?elite pobrisati na popisu za snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Record List). Ako ?elite
pobrisati program, pritisnite tipku CLEAR.
Tuner:
AV3: AV IN 3
postavljen
Zaustavljanje snimanja pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Recording)
AV4: AV IN 4
(VIDEO, AUDIO (L/R) postavljen
Nakon ?to
je snimanje zapo?eto,
vi
jo? uvijek
AV2: EURO A/V2 DECODER
prednju plo?u
DV: DV IN postavljen
program.
Pritisnite tipku STOP.
Napomena
OPT
Rje?avanje problema
snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Recording)
je vremenski broja? postavljen, rekorder ne?e
snimati u slu?aju kada:
Disk nije umetnut i nema dovoljno slobodnog prostora na
i kad
4.
5.
HDD disku.
Umetnut disk
nije namijenjen
za
snimanje
i
na
postavljen
na
zadnju
se
ne?e
na
na
zadnju plo?u
na
prednju plo?u
:
snimiti.
za snimanje prema potrebi tako da
pritisnete tipku REC MODE vi?e puta. (XP, SP, LP,
Odaberite modus
ili
EP)
Pritisnite
tipku REC (z) jedanput.
Snimanje ?e po?eti. (REC indikator
prozoru display-a.)
?e
svijetliti u
Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku
STOP (x) ili dok se disk ne napuni.
Za snimanje to?no odreœene du?ine vremena,
pogledajte "Brzo snimanje pomo?u vremenskog
broja?a" na strani 41.
nema
HDD disku.
slobodnog prostora
[Disc Protect] mogu?nost je postavljena na [ON uklju?eno]
u izborniku za pode?avanja
(Setup) i nema dovoljno
slobodnog prostora na HDD disku. (pogledajte stranu 26).
Uklju?eno je el.napajanje.
Ve? postoji 99 naslova (DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM),
49 naslova (DVD+RW, DVD+R) koji su snimljeni na
disku i ve? postoji 255 snimljenih naslova na HDD disku.
Vi ne mo?ete unijeti program za timer kada je:
Snimanje ve? zapo?eto.
Vrijeme koje poku?avate postaviti ve? pro?lo.
Ve? memorirano 16 programa za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (timer).
na
postavljen
plo?u
mo?ete
kod
Snimanje
tuner
zadnju plo?u
poni?titi
?ak
Ugraœeni
AV1: EURO AV1 AUDIO/VIDEO
-
6.
Pritisnite
tipku
STOP
(x)
da zaustavite
snimanje.
Napomena:
Ako je va? izvor za snimanje za?ti?en protiv presnimavanja
s CopyGuard-om, tada vi ne?ete mo?i
snimati pomo?u ovog
rekordera. Za vi?e detalja pogledajte autorska prava
(Copyright) na strani 54.
43
Snimanje
Prije
DV
Vi mo?ete
1.
DV ulaza
s
na
presnimavanja (dubbing)
priklju?iti DV-opremljenu
rekorder jednog DV kabla
za
2.
video kameru
na
ovaj
ulaz i izlaz audia, videa,
podataka i signala za upravljanje.
Ovaj rekorder kompatibilan samo s video kamerama
DV-formata (DVC-SD, DV25). Digitalni satelitski i
digitalni VHS video rekorderi nisu kompatibilni.
Vi ne mo?ete priklju?iti vi?e od jedne DV video kamere u
isto vrijeme na ovaj rekorder.
Vi ne mo?ete upravljati ovim rekorderom s vanjske
opreme koja je priklju?ena preko DV IN konektora
(uklju?uju?i dva rekordera).
Mo?da ne?e uvijek biti mogu?e upravljati s priklju?enom
video kamerom preko DV IN konektora. AV2: EURO
A/V2 DECODER postavljen na zadnju plo?u AV2:
EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju plo?u
Digitalne video kamere obi?no mogu snimati audio kao
16-bit/48kHz, ili dvostruke
stereo
rekorder mo?e
Ovaj
Audio ulaz
DV IN konektoru treba biti 32 ili 48kHz
jednu
stereo audio snimku. Set [DV Rec Audio] mogu?nost na
[Audio 1] ili [Audio 2] prema potrebama (pogledajte
stranu 25).
DV ulaz
postavlja u [DV Rec Audio] u podza pode?avanje
(Setup).
"DV
Pogledajte
Snimanje audio-a" na strani 25
vi?e informacija.
4.
Pritisnite
ulaz. DV
Vi mo?ete
5.
na
o va?oj video kameri
mo?ete upotrebljavati
daljinski upravlja? ovog rekordera za upravljanje s
video kamerom upotrebljavaju?i tipke za STOP,
PLAY i PAUSE funkcije.
6.
Pritisnite
rekordera. Pomo?u
i
digitalne
izvora
s
video kamerom i rekorderom.
mora
Neke video kamere
biti
za
audio ulaz
mogu kontrolirati
ovaj
pomo?u
rekorder
pomo?u
DV
kabela,
mo?ete
DV IN konektor.
ne
mo?ete
DV kazete.
44
snimati
(z) jedanput
za
po?etak snimanja.
automatski
podatak
za
datum i
Rje?avanje problema
ne
mo?ete
dobiti sliku i/ili audio
preko
DV IN
konektora, provjerite sljede?e to?ke:
Napomena:
rekorder.
s
mo?i kontrolirati drugi DVD.
upravljati s ovim ureœajem pomo?u
daljinskog ureœaja komponente koja je priklju?ena na
Vi
se
Provjerite je li DV kabel pravilno priklju?en.
Poku?ajte s isklju?ivanjem i ponovnim uklju?ivanjem
priklju?ene opreme.
Poku?ajte uklju?iti audio ulaz.
ovog rekordera ne?ete
ne
REC
zaustavlja ako rekorder ne
signal.
Vi mo?ete pauzirati ili zaustaviti snimanje tako da
pritisnete tipku PAUSE/STEP (X) ili STOP (x).
Vi ne mo?ete upravljati s video kamerom s ovog
daljinskog upravlja?a tijekom snimanja.
U Video modusu, krajnji okvir za snimanje mo?e
ostati prikazan na ekranu kratko vrijeme nakon
zaustavljanja snimanja.
Ako
za
DVC-SD formatu.
u
se ne
daljinskog upravlja?a
Ako priklju?ite drugi
Vi
tipku
video kamere
upravljati
Prije snimanja, provjerite je li postavljen
DV IN konektor (pogledajte stranu 25).
Savjeti:
Signal
,
detektira
video kamere
DV IN konektor
mo?ete
tipku AV vi?e puta kako biste odabrali DV
se pojavljuje u prozoru display-a i na TV
mjesto na traci video kamere s kojeg ?elite
po?eti snimanje. Za najbolji rezultat, pauzirajte
reprodukciju na to?ci s kojeg ?elite po?eti snimati.
samo
koja je
postavljen na prednju plo?u
daljinskog upravlja?a za rekorder
s
za
Pronaœite
se
digitalne
snimati
priklju?ena
se
ekranu.
Nepravilnosti
tijekom snimanja
mogu pojaviti
ako komponente izvora pauziraju reprodukciju ili
reproduciraju nenasnimljeni odsje?ak na traci, ili ako
doœe do nestanka el. napajanja na strani komponente
izvora, ili DV kabel bude iskop?an.
s
20).
izboniku izbornika
Snimanje
slici
na
stranu
Provjerite je li DV audio ulaz onaj koji vam je
potreban. Vi mo?ete birati izmeœu Audio 1 (original
audio) i Audio 2 (presnimljeni audio).
(not 44.1kHz).
Snimanje
(pogledajte
Ovisno
12-bit/32kHz.
na
digitalna video kamera priklju?ena
prednjoj plo?i. Pogledajte stranu 14.
Odaberite [TV HDD] ili [TV DVD] mogu?nost u
po?etnom izborniku (HOME), a zatim pritisnite tipku
stereo snimke of
snimati
DV IN konektor
ENTER.
3.
li va?a
Provjerite je
vrijeme
s
o priklju?enoj
video kameri, mo?da ne?ete biti u
stanju upravljati s video kamerom s daljinskog upravlja?a
za ovaj rekorder.
Ovisno
Snimanje u formatu MPEG4 nije mogu?e pomo?u DV
funkcije za dubbing. (Dostupno samo u MPEG2 formatu
za snimanje.)
Istovremeno
snimanje
i
MPEG4
reprodukcija
naslova
1.
tijekom
1.
Zapo?inje snimanje.
2.
Pritisnite
2.
po?etni
na
ekranu
izbornik (Home).
v / V / b / B i ENTER da odaberete
Upotrijebite tipke
medija koji
razli?itu vrstu
4.
prikazali
?elite
Zapo?inje reprodukcija.
The snimanje ?e se nastaviti dok se u isto vrijem vr?i
reprodukcija drugog medija s nekog drugog modusa.
Napomene:
upotrijebiti istovremenu reprodukciju
snimanje tijekom kopiranja.
Vi ne mo?ete ureœivati programe tijekom
istovremenog snimanja i reprodukcije.
Ova funkcija nije mogu?a u MPEG4 modusu
snimanja.
Time
Slip
i
HDD
Trenutni naslov mo?ete
reproducirati
u
isto
vrijeme
dok
snimate.
1. Pokrenite HDD
snimanje.
tipku PLAY (N).
Zapo?inje reprodukcija i snimanje ?e se nastaviti tijekom
reprodukcije.
Mo?ete upotrijebiti tipke PAUSE (X) i
SCAN (m / M) za pauzu, skeniranje, sporu
reprodukciju tijekom reprodukcije.
Pritisnite tipku STOP (x).
Reprodukcija ?e se zaustaviti, a zatim ?e se vratiti na
trenutni polo?aj snimanja.
Napomene:
Reprodukcija ne mo?e zapo?eti prije nego ?to proœe 15
sekundi nakon po?etka snimanja.
Ova funkcija ne?e raditi u DVD modusu snimanja.
Ova funkcija nije mogu?a u MPEG4 modusu snimanja.
2. Pritisnite
3.
MPEG4 video formatu.
opciju [MPEG4]
za
na [ON
uklju?eno] u
pode?avanja (setup) (Vidi stranicu 25).
Odaberite izvor ulaza
koji
-
?elite snimiti
(TV kanal, AV
3.
Postavite modus
pritisnete tipku
Pokrenite
?e
Ureœaj
snimanja
potreban na?in tako da
puta.(XP, SP, LP, EP)
na
REC MODE vi?e
snimanje.
po?eti snimati
video
na
HDD disk
u
MPEG4
formatu.
Snimljeni sadr?aji su popisani u izborniku [Movie List].
reprodukciju MPEG4 snimanja, pogledajte vi?e na
Za
stranici 32.
reproducirati.
Vi mo?ete
u
HDD
ulaz, i sl.).
4.
HOME kako biste
Postavite
izborniku
Reprodukcija i snimanje na DVD-u i ugraœenom tvrdom disku
(HDD disk) su potpuno nezavisni. Na primjer, vi mo?ete
snimati bilo na DVD ili na HDD izvor mo?ete u isto vrijeme
reproducirati video iz nekog drugo izvaora.
3.
snimati
Video mo?ete
Reprodukcija drugog
snimanja
tipku
snimanje
Napomene:
sadr?aj ne mo?ete ureœivati s MPEG4. Ako ?elite
funkcije, postavite opciju [MPEG4] na [OFF
isklju?eno] u izborniku za pode?avanja (setup) (Vidi stranicu
25).
Ako pritisnite tipku MENU/LIST kada je opcija [MPEG4]
postavljena na [ON uklju?eno] u HDD modusu, pojavit ?e
Video
ureœivati
-
-
izbornik [Movie List].
se
MPEG4
Tijekom
snimanja nije
aktivna
tipka. (PLAY,
TIMESHIFT, MENU/LIST, HOME, i sl.)
Tijekom snimanja formata MPEG4 mo?e do?i do gubitka
video slike zbog karakteristika video kodiranja MPEG4
formata. U tom slu?aju nije rije? o kvaru.
Pritiskom na tipku AUDIO mo?ete odabrati audio kanal za
snimanje. Opcija [TV Rec Audio] u izborniku za
pode?avanja (Setup) ne utje?e na snimanja u MPEG4
Snimanje
formatu.
Specifikacije MPEG4 snimanja
Format video
kodiranja
Kodiranje: XVID format
Rezolucija: 640 x 480 (XP, SP modus),
480 x 352 (LP modus),
352 x 256 (EP modus)
Format audio
Kodiranje:
kodiranja
AC3
Kvaliteta: 128 kbit/sek, 48 kHz
Maksimalan
Manje
broj
(Sampling rate),
Stereo
naslova
od 1999 naslova
Maksimalna veli?ina naslova
2GB
Ako
je
trenutna veli?ina
2GB, snimanje ?e
nije
u
stanju
se
snimljenog
nastaviti
naslova ve?a od
u novom
snimati nekoliko sekundi
naslovu.
za
Ureœaj
vrijeme dok se
kreira novi naslov.
Vrijeme
Pribli?no
220 sata
409 sata
snimanje (160GB)
(XP modus),
(SP modus), 281 sata (LP modus),
(EP modus)
za
168 sata
45
45
123
Ureœivanje
67
Pregled izbornika za popis naslova i
poglavlja (Title List i Chapter List)
Upotrebom
izbornika
ureœivati video
u
za popis naslova (Title List) mo?ete
sadr?aj. Funkcije za ureœivanje su dostupne
popis naslova (Title List) ovisno o tome
izborniku za
li video na DVD-u, ili HDD disku, i ovisno o tome
li originalni sadr?aj ili popis za reprodukciju.
ureœujete
ureœujete
Postoje dva na?ina
za ureœivanje DVD-RW diskova u VR
modusu. Vi mo?ete izravno ureœivati originalni sadr?aj diska, ili
mo?ete napraviti i urediti popis za reprodukciju (Playlist). Popis
za reprodukciju u stvari ne mijenja nikakav sadr?aj na disku,
ve?
samo
upravlja na?inima
na
koji
se
sadr?aj reproducira.
HDD disku je sli?no
Ureœivanje snimljenog materijala
ureœivanju originalnog sadr?aja na DVD-RW-u u VR
modusu, sa sli?nim naredbama za brisanje i nazivanje
naslova, isto kao i finu kontrolu nad sadr?ajem poglavlja
na
unutar
naslova
za
1.
ovi
se
naslovi
ne
mogu
a
zatim
[Combine] Kombinira dva naslova ili poglavlja
u
se
jednu
cijelinu (strana 51, 52).
[Delete] Bri?e naslov ili poglavlje. (strana 49)
[Delete Parts] Bri?e jedan dio naslova (strana 49).
[Divide] Diijeli naslov na dva dijela (strana 52).
[Dubbing] Kopira naslov na drugi medij. (strana 54)
[Full Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog naslova
rekordera.
Pritisnite
prikazali mogu?nosti
pritisnite tipku ENTER. Prikazane mogu?nosti
razlikuju zavisno o vrsti diska.
Napomena:
Tijekom snimanja, ako ste prikazali izbornik za popis
naslova (Title List) za HDD disk, neki se naslovi mogu
pojaviti s oznakom. Ovi su naslovi snimljeni s postavkama
za linijski ulaz koji je razli?it od trenutnih postavki
1.
izbornika: Kako biste
izbornika, odaberite naslov ili poglavlje,
DVD disk.
Tijekom snimanja,
Mogu?nosti
reproducirati.
uklju?uju?i i skrivena poglavlja.
[Hide (Show)] Sakriva (ili prikazuje) odabrani naslov ili
poglavlje. (strana 53)
[Move] Premje?ta poglavlje na izbornika za popis poglavlja
popis za reprodukciju na polo?aj u izborniku. (strana 53)
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog naslova ili
poglavlja. Sakriveni naslovi i poglavlja na DVD+R/RW
disku se ne mogu reproducirati.
[Playlist Add] Dodaje naslov ili poglavlje na popis za
reprodukciju (Playlist). (strana 48)
[Protect] ?titi od slu?ajnog presnimavanja, mijenjanja ili
brisanja naslova datoteke. (vidi stranicu 53)
[Rename (Title Name)] Ureœuje naziv za naslov. (strana 50)
[Search Tra?enje]
[Chapter- Poglavlje]; Prikazuje popis poglavlja za naslov.
[Time Vrijeme]; Tra?ite vrijeme na kojem ?elite otpo?eti
naslov. (strana 50)
[Sort] Preslaguje programe na popisu izbornika za popis
naslova (Title List) prema datumu, naslovu ili kategoriji.
(strana 51)
[Title] Prikazuje popis naslova (Title List) Title List
poglavlje.
[Undo]/[Redo] Poni?tava/vra?a posljednje brisanje/akciju.
(vidi stranicu 51)
MENU/LIST kako biste
tipku
prikazali
izbornik za popis naslova (Title List).
Kada to napravite reprodukcija se treba zaustaviti.
--
pritisnite tipku MENU/LIST kada je opcija
[MPEG4] postavljena na [ON uklju?eno] u HDD
modusu, pojavit ?e se izbornik [Movie List].
Ako
-
Ovdje
takoœer mo?ete u?i
pomo?u po?etnog
izbornika (HOME), tako da odaberete opciju
[MOVIE], a zatim odaberete opciju [HDD] ili
[DISC] i pritisnite tipku ENTER.
upotrijebite tipke v / V kako
prikazali prethodnu/sljede?u stranu ako postoji
Kada odabirete naslove,
biste
-
-
vi?e od ?est naslova.
-
Ako
ureœujete
disk
u
VR
modusu, pritisnite tipku
MENU/LIST kako biste
original
i izbornika
za
prelazili izmeœu
reprodukciju.
izbornika
za
lijevoj strani ekrana date su mogu?nosti u izborniku.
Glavni dio ekrana prikazuje sli?ice naslova (ili poglavlja)
na DVD-u ili HDD disku. Vi mo?ete
promijeniti ove sli?ice
Na
THUMBNAIL
naslove na strani 47.
pomo?u tipke
sli?ica
za
Pritisnite
tipku
---
pogledajte mijenjanje
2.
DISPLAY kako biste
odabranom naslovu
u
izborniku
za
prikazali informaciju o
popis naslova (Title List).
Nakon ?to ste odabrali naslov ili poglavlje u izborniku za
popis naslova u popisu poglavlja (Title List ili Chapter
List), pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti izbornika se
pojavljuju se na lijevoj strani izbornika. Upotrijebite v / V
kako biste odabrali mogu?nost, a zatim
ENTER za potvrdu svog izbora.
2.
Za izlazak iz izbornika
pritisnite tipku
46
Trenutno odabrani naslov.
5.
Mala sli?ica
6.
(thumbnail)
Prikazuje broj odabranog
naslova i
i
ukupan broj
naslova.
7.
List),
Ukazuje na modus snimanja, slobodan prostor
proteklo vrijeme na liniji napredovanja.
Trenutni medij.
4.
pritisnite tipku
popis naslova (Title
RETURN (O) vi?e puta.
za
3.
-
Pokazuje
snimana.
naziv naslova,
snimljeni
datum i du?inu
HDD
disk, VR modus: Ureœivanje
originala i popisa za reprodukciju
(Playlist)
Dodavanje
HDD
?eljenim
u originalnom sadr?aju
diska sadr?e jedno ili vi?e
poglavlja. Kada postavite naslov diska na popis za
reprodukciju (Playlist), takoœer ?e se pojaviti sva poglavlja
unutar tog naslova. Drugim rije?ima, poglavlja na popisu za
reprodukciju (Playlist) pona?aju se na potpuno isti na?in
kao i poglavlja na DVD-Video disku. Dijelovi su sekcije
originalnih naslova ili naslova s popisa za reprodukciju
(Playlist). Iz izbornika za original i
Playlist vi mo?ete dodavati ili brisati dijelove. Dodavanje
poglavlja ili naslova na popis za reprodukciju (Playlist)
stvara novi naslov koji je napravljen od sekcija (npr.,
poglavlje) originalnog naslova. Poni?tavanje (Delete) dijela
uklanja dio naslova s izbornika za original i Playlist
Naslovi
poglavlja
za
(Chapter Markers)
-RW VR
Vi mo?ete
Naslovi, poglavlja i dijelovi
oznaka
RAM
napraviti poglavlje
unutar
to?kama umetnete oznake
Napomena:
Oznake za poglavlja
+R
+RW
automatski
naslova tako da
za
na
poglavlje (mark).
pravilnim
mijenjati
izbornika za po?etno pode?avanje (Initial Setup) (pogledajte
"Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)" na strani 25).
se
razmacima. Vi mo?ete
postavljaju
u
veli?inu razmaka iz
Tijekom snimanja ili reprodukcije, na to?ci na kojoj ?elite
po?eti novo poglavlje, pritisnite tipku CHP ADD.
Ikona za oznaku poglavlja ?e se pojaviti na TV ekranu.
Mijenjanje sli?ica
za
naslove
(Thumbnail)
Upozorenje
ureœujete sadr?aja pomo?u funkcija za brisanje,
dodavanje i premje?tanje (Delete, Add i Move) okviri za
po?etak i kraj mo?da ne?e biti postavljeni to?no na
prikazanim to?kama za po?etak i kraj.
Tijekom reprodukcije s popisa za reprodukciju (Playlist),
mo?ete primjetiti malu pauzu izmeœu ureœenih dijelova.
Ovo nije nepravilnost.
Kada
Jeli ureœivanje DVD-a isto kao i ureœivanje
HDD
-RW VR
RAM
+RW
+R
Svaki naslov
koji je prikazan u izborniku za popis naslova
(Title List) predstavljen je sli?icom (thumbnail) koja je
uzeta s po?etka tog naslova ili poglavlja. Ukoliko ?elite,
odaberite razli?itu mirnu sliku unutar tog naslova.
Pritisnite tipku THUMBNAIL kako biste trenutno
prikazanu
sliku
izborniku
za
napravili kao onu koja ?e se pojavljivati u
popis naslova (Title List).
Mirna slika koju odaberete pojavit ?e se i u izborniku za
original kao i u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist).
video trake?
Ne. Kada
ureœujete video traku vama je potreban jedan
video ureœaj kako biste reproducirali originalnu, a drugi
ureœaj vam je potreban za snimanje ureœivanja. U slu?aju
DVD-a, vi ureœujete tako da pravite popis za reprodukciju
(Playlist) onoga ?to reproducirati kada to reproducirati.
Tijekom reprodukcije, rekorder reproducira disk u skladu s
popisom za reprodukciju (Playlist).
Vi?e
o
rije?i 'Original'
i
'Playlist'
-RW VR
Savjet:
Vi mo?ete
ivanje
mijenjati sli?ice (thumbnail) za naslov u
popis poglavlja (Chapter List). Odaberite
poglavlje u izborniku za popis poglavlja (Chapter List), a
zatim pritisnite tipku THUMBNAIL. Sli?ica (thumbnail) za
naslov koji ulju?uje poglavlje je promijenjena.
izborniku
takoœer
za
œ
Ure
RAM
ovaj priru?nik ?esto ?ete vidjeti da se rije?i
Original i Playlist odnose na aktualan sadr?aj i
ureœenu verziju.
Original: sadr?aj se odnosi na ono ?to je stvarno
snimljeno na disk.
Playlist: sadr?aj se odnosi na ureœenu verziju na disku
na?in na koji ?e se originalni sadr?aj reproducirati.
Kroz
---
47
Stvaranje novog popisa za
reprodukciju (New Playlist)
RAM
-RW VR
Dodavanje dodatnog naslova /
poglavlja na popis za reprodukciju
RAM
(Playlist) -RW
VR
Upotrijebite ovu funkciju kako biste dodali originalni
naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist).
Kada ovo radite, cijeli naslov je postavljen na popis za
reprodukciju (Playlist) (dijelove koje ne trebate mo?ete
pobrisati kasnije
pogledajte brisanje originalnog ili
Playlist naslova/poglavlja na strani 49).
Vi mo?ete dodati originalni naslov ili poglavlje na popis za
reprodukciju (Playlist) ?ak i ako je taj naslov ve? postavljen
na popis.
---
Naslov
s
na
oznakama
za
1.
na
popis
za
poglavlje u izborniku za popis
original (Title List-Original) ili u izborniku za
popis poglavlja original (Chapter List-Original) koji
?ete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
--
--
izbornika.
Vi mo?ete dodati najvi?e 999 poglavlja na jedan disk. Ako
?elite dodati samo jedno poglavlje za naslov, upotrijebite
dodavanje naslova/poglavlja
(Playlist) na ovoj strani.
Odaberite naslov ili
naslova
popisu za reprodukciju (Playlist)
poglavlja koje se pojavljuju u
originalu. Meœutim, ako dodate vi?e oznaka za poglavlje u
original kasnije, ove se oznake ne?e automatski kopirati u
naslov koji je na popisu za reprodukciju (Playlist).
se
potpuno
pojavljuje
1.
reprodukciju
Odaberite naslov ili
poglavlje u izborniku za popis
original (Title List-Original) ili u izborniku za
popis poglavlja original (Chapter List-Original) koji
?ete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a
zatim pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti izbornika ?e
se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
naslova
--
--
2.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Playlist
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
3.
Odaberite
popis naslova popis za reprodukciju (Title
List-Playlist) koji ve? postoji kako biste umetnuli
naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4.
Ponovite korake 1-3 kako biste dodali dodatni naslov ili
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Playlist
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
poglavlje
--
popis za reprodukciju (Playlist).
poglavlja mo?ete vidjeti u u izborniku
popis poglavlja -playlist (Chapter List --Playlist).
na
Pridodana
3.
zatim pritisnite tipku
pojaviti u obnovljenom
popisu za reprodukciju (Playlist). Sva poglavlja tog
naslova su pridodana na popis za reprodukciju (Playlist).
Odaberite [New
Playlist],
ENTER. Novi naslov ?e
a
se
5.
Pritisnite
tipku
RETURN
(O)
za
izlazak, ili
povratak u izborniku
original (Title List-Original).
MENU/LIST
48
za
za
za
popis
naslova
-
Brisanje originalnog
naslova/poglavlja
ili
playlist
Brisanje dijela
Vi mo?ete
Kada naslov ili
poglavlje pobri?ete u izborniku popisa
reprodukciju (Playlist), vi ga bri?ete samo s Playlist-e;
naslov/poglavlje ostaju u izborniku za original.
1.
pobrisati naslov ili poglavlje na izborniku za
original (naslov/poglavlje), naslov ili poglavlje je stvarno
pobrisano s diska i time pove?avate preostalo stvarno
vrijeme snimanja. Naslovi/poglavlja koji su pobrisani u
izborniku za original istovremeno su i pobrisani s Playlist-e.
mo?i brisati
poglavlja koja
su
koji
ne
?elite imati
u
naslovu.
Upotrijebite tipke b / B / v / V za odabir poglavlja ili
naslova koji ?elite brisati u izborniku za popis naslova
(Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
2.
Odaberite [Delete Part] mogu?nost u mogu?nostima
izbornika. Na TV ekranu ?e se pojaviti izbornik za
naslova --brisanje dijela (Edit (Delete Part)).
[Start Point] ikona je ja?e osvijetljena (po?etna to?ka).
ureœivanje
Napomena:
ne?ete
dio
RAM
-RW VR
za
Ako odaberete
Mo?da
pobrisati
HDD
kra?a od 5
Primjer:
Edit
(Delete Part) (HDD)
sekundi.
1.
Upotrijebite tipke b / B / v / V za odabir poglavlja ili
naslova koji ?elite brisati u izborniku za popis naslova
ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
2.
Odaberite [Delete] mogu?nost
Primjer: Title List (HDD)
u
mogu?nostima
izbornika.
3.
Zapo?nite reprodukciju i upotrijebite pauzu, korak,
tra?enje i usporeno prikazivanja kako biste prona?li
po?etnu to?ku.
4.
Pritisnite
tipku ENTER na po?etnoj to?ci sekcije koju
pobrisati.
'End Point' ikona je ja?e osvijetljena (krajnja to?ka).
Dio je ozna?en na liniji napredovanja.
?elite
3.
Pritisnite
Pojavit
4.
?e
5.
Upotrijebite pauzu, korak, tar?enje i usporeno
prikazivanje daa naœete krajnju to?ku.
6.
Na
tipku ENTER za potvrdu.
se poruka za potvrdu.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes],
zatim pritisnite tipku ENTER.
Odabrano poglavlje ili naslov je pobrisano.
Nakon pritiska na tipku ENTER, novi, obnovljeni
izbornik ?e se prikazati na display-u.
5.
Ponovite korake 1
6.
Pritisnite
tipku
-
4
za
nastavak
RETURN
(O)
brisanja u
vi?e puta
za
a
Napomene:
naziv
pobrisanog naslova je
(Pobrisani naslov).
Ako su vi?e od dva naslova vi?e puta poni?teni, naslovi
se kombiniraju u jedan naslov.
Kada bri?ete naslov ili poglavlje, samo zadnji naslov na
DVD+RW-u pove?ava preostalo vrijeme za snimanje.
promijenjen
u
snimanja,
'Deleted Title'
ivanje
œ
Ure
Savjet:
Kod HDD
snimanja,
vi mo?ete
pobrisati
dodatni dio.
Odaberite [Next Part] ikonu u izborniku,
ENTER, a zatim ponovite korake 3-6.
pritisnite tipku
izborniku.
izlazak iz
izbornika.
Kod DVD+RW
krajnjoj to?ci odsje?ka koji ?elite pobrisati pritisnite
tipku ENTER.
Vi mo?ete poni?titi odabranu to?ku, upotrijebite tipke
v / V da odaberete [Cancel] ikonu, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
7.
Ako ste zavr?ili
ureœivanjem, odaberite [Done] ikonu,
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Odabrani dio je pobrisan iz naslova i pojavljuje se
izborniku za popis naslova (Title List).
a
s
zatim
Napomena:
Mo?da
ne?ete
mo?i brisati
poglavlja koja
su
kra?a od 3
sekunde.
49
naziva
Upisivanje
Vi mo?ete
nezavisno imenovati
Nazivi mogu imati
1.
najvi?e
naslov
za
Pretraga
original i playlist
naslove.
32 znaka.
izabrati
-R
+RW
-RWVR
+R
po?etno mjesto naslova.
1.
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Rename (Title
Name)] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za tipkovnicu.
Upotrijebite tipke
u
izborniku
2. Odaberite
tipku
mogu?nost [Time -Vrijeme],
za
naslov.
a
zatim
pritisnite
ENTER.
[Search] izbornik
Unesite naziv
b / B / v / V kako biste odabrali
za popis naslova (Title List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti se pojavljuju na lijevoj strani izbornika.
naslov
Primjer: Popis
3.
HDD
Odaberite naslov
izbornika.
2.
RAM
-RWVideo
Mo?ete
kojem ?elite dati naziv u izborniku za
naslova
(Title
List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
popis
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
vremena
se
pojavljuje na TV ekranu.
(Title List) (HDD)
naslova
Upotrijebite tipke
b/B/v/Vkakobisteodabraliznak,azatim
pritisnite tipku ENTER za potvrdu va?eg izbora.
Pomo?u
tipke
tipkovnice.
MENU/LIST
OK: Odaberite
za
Cancel: Poni?tava
Ume?e
Space:
Delete: Bri?e
b / B: Pomi?e
mijenjajte
vrstu
kraj.
une?ene
sve
prazan
prostor
znakove.
prethodni znak na
kursor lijevo ili desno.
kursora.
Vrijeme
Savjet:
Tipke na daljinskom upravlja?u za upisivanje imena
PLAY (N): Na polo?aju kursora ume?e razmak.
X (PAUSE/STEP): Bri?e znak iza
x (STOP), CLEAR: Bri?e
polo?aju kursora.
. / >:
Pomjeraju
na
prethodni
kursor
polo?aju
znak
ili desno.
na
ekranu.
tipku
RETURN
(O)
vi?e puta
za
izlazak iz
izbornika.
Napomene:
Nazivi mogu imati najvi?e 32 znaka.
Za diskove koji su formatirani na razli?itom
r
rekorderu,
vi ?ete
vidjeti samo ograni?en broj znakova.
Kod snimanja na DVD-R, DVD+R ili DVD+RW
diskovima, upisani naziv je prikazan na DVD playersamo nakon finaliziranja.
50
Odabrano
vrijeme
Odabrana to?ka
3.
lijevo
Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER da
potvrdite ime i vratite se na prethodni izbornik na
Pritisnite
Vrijeme po?etka
kursora.
HDD disku.
5.
zavr?etka
na na
Brojevi (0-9): Ume?u odgovaraju?e znakove na
polo?aju kursora.
Savjet:
Vi mo?ete postaviti ?anr samo za naziv u naslovu
4.
Trenutna slika
kursora.
polo?aju
polo?aju
na
u
Upotrijebite tipke b / B kako biste prona?li to?ku
kojoj ?elite po?eti.
To?ka se pove?ava korakom od 1-ne minute.
Ako pritisnete i dr?ite tipke b / B tada se to?ka
pove?ava korakom od 5 minuta.
4. Pritisnite
tipku
ENTER
za
po?etak odabrane
to?ke.
na
Sortiranje
Kombiniranje
HDD
Ova
funkcija vam omogu?uje pristup u popis show-a koji je
organiziran po datumu, naslovu ili kategoriji u izborniku za
popis naslova (Title List-HDD) za HDD. Tako da ?eljeni
naslov mo?ete
1.
s
lako?om
na?i.
Odaberite bilo koji naslov u izborniku za popis naslova
(Title List- HDD) za HDD, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
jedan
Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali
susjedna originalna-HDD naslova u jedan.
Napomene:
Ova funkcija nije dostupna
ako
postoji
samo
dva
jedan
naslov
unutar HDD diska.
Ako ima vi?e od 60 naslova
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Sort]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se mogu?nost sortiranja.
u
HDD
izbornika.
2.
dva naslova
ne?ete
1.
na
HDD
disku, naslove
mo?i kombinirati.
U izborniku
za
popis
naslova
(Title List-HDD)
za
HDD, odaberite prvi od dva naslova koje ?elite
kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
izbornika ?e
Mogu?nosti
se
pojaviti
na
lijevoj
strani
izbornika.
2.
Odaberite [Combine]
tipku
3.
mogu?nost,
a
zatim
pritisnite
ENTER.
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Date],
[Title] ili [Category] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
Nakon
pritiska na tipku ENTER,
pojaviti izbornik za sortiranje.
Poni?tavanje/vra?anje
RAM
brisanja -RW
na
display-u
?e
se
posljednjeg
3.
VR
Odaberite
drugi
kombinirati,
pogrije?ite prilikom brisanja, tu akciju mo?ete
poni?titi. Postoji jedna razina poni?tavanja (drugim
rije?ima, poni?titi mo?ete posljednje brisanje).
Pojavit
Ako
Upotrijebite tipke v / V ako biste odabrali opciju
poni?tavanja [Undo] a zatim pritisnite tipku ENTER. Nije
bitno jeste li trenutno na zaslonu izbornika; bit ?e poni?tena
posljednja akcija brisanja.
4.
?e
se
naslov od dva naslova
zatim
pritisnite tipku
poruka za potvrdu.
a
koje
?elite
ENTER.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u ?e se
pojaviti obnovljeni izbornik.
ivanje
œ
Ure
Napomene:
Ne mo?ete
poni?titi snimanje.
poni?titi ni?ta nakon ?to izvadite disk iz rekordera
ili nakon postavljanja rekordera u modus ?ekanja standby.
?ak i nakon izlaska iz zaslona izbornika, mo?ete poni?ti
posljednju akciju brisanja.
Ne mo?ete
Savjet:
Posljednju akciju poni?tavanja
opcije za vra?anje [Redo].
mo?ete
vratiti
pomo?u
51
Podjela jednog
HDD
naslova
u
dva
Kombiniranje
HDD
+RW
Upotrijebite
naredbu da
podijelite jedan
naslov
u
dva
nova
naslova.
1.
U izborniku
naslov
koji
za
popis naslova (Title List), odaberite
podijeliti, a zatim pritisnite tipku
?elite
ENTER.
Mogu?nosti
izbornika ?e
pojaviti
se
na
lijevoj
strani
izbornika.
2.
-RW VR
dva
+RW
poglavlja
+R
u
jedno
RAM
Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali dva
susjedna playlist ili originalna -HDD poglavlja u jedno.
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna ako postoji
poglavlje unutar HDD diska.
1.
Odaberite [Divide] mogu?nost.
Primjer : Title List (HDD)
samo
jedno
U izborniku
za popis poglavlja (Chapter List), odaberite
drugo poglavlje od dva koje ?elite kombinirati, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
3.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Combine]
mogu?nost.
Indikator za kombiniranje ?e se pojaviti izmeœu dva
poglavlja koje ?elite kombinirati.
3.
Pritisnite
Pritisnite
tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za ureœivanje naslova (Dijeljenje)
(Edit (Divide). [Divide] mogu?nost je ja?e osvijetljena.
Trenutna slika
Sli?ica prvog
naslova
Sli?ica
drugog
naslova
4.
Upotrijebite play, pauzu, korak, tra?enje i usporeno
prikazivanje da naœete to?ku na kojoj ?elite podijeliti
naslov.
5.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
odabranoj to?ci. Za brisanje to?ke (reset),
[Cancel] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
Odaberite [Divide]
ENTER
na
odaberite
ENTER. Ponovite isto od koraka 3.
6.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
potvrdite to?ku podjele.
Naslov je podijeljen u dva nova naslova. Potrebno je do
4 minute da se napravi podjela naslova.
Odaberite [Done]
ENTER da
Napomena:
Vi
ne
kra?e
52
mo?ete
odaberati to?ku
od 3 sekunde.
za
dijeljenje
na
mjestu koje je
tipku
ENTER.
Premje?tanje poglavlja na popisu za
reprodukciju (Playlist Chapter)
RAM
-RW VR
Upotrijebite ovu funkciju kako biste preuredili redosljed
reproduciranja na popisu poglavlja u izborniku za popis
naslova --playlist (Title List-Playlist).
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna
ako
1.
Odaberite
2.
Pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
postoji
poglavlje u izborniku
playlist (Chapter Listt-Playlist).
samo
za
jedno poglavlje.
popis poglavlja
-
Savjet
poglavlje ili naslov u izborniku
poglavlja (Title List ili Chapter List),
mo?ete ih prikazati odabirom [Show] mogu?nosti u
izborniku. Nakon ?to ste to u?inili mo?i ?ete vidjeti
poglavlje ili naslov.
Ako odaberete sakriveno
popis
Za?tita naslova
+RW
pojaviti
na
lijevoj
strani
4.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Move]
mogu?nost u Playlist mogu?nostima, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Upotrijebite tipke b / B / v / V kako biste odabrali
mjesto na koje ?elite premjestiti poglavlje, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u ?e se
pojaviti obnovljeni izbornik.
Sakrivanje poglavlja/naslova
+RW
Pritisnite
popis
izbornika.
3.
+R
-RWVR
RAM
Upotrijebite ovu funkciju da naslov
snimanja, ureœivanja ili brisanja.
1.
se
za
naslova ili
2.
tipku MENU/LIST
(Title List).
da
za?titite od
prika?ete
slu?ajnog
izbornik
za
naslova
Upotrijebite tipke vVbBkako biste odabrali naslov
?elite za?tititi, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
3.
Odaberite [Protect -Za?titi]
4.
Pritisnite
mogu?nost.
tipku ENTER za potvrdu.
zaklju?avanja ?e se pojaviti
(thumbnail).
Oznaka
na
sli?ici naslova
Savjet
+R
ivanje
koji je ve? za?ti?en u izborniku za
(Title List), vi mo?ete 'skinuti' za?titu s
naslova tako da odaberete [Protect] mogu?nost u u
izborniku za popis naslova (Title List). Nakon ?to ste to
u?inili, naslov mo?ete ureœivati i pobrisati.
Ako odaberete naslov
Vi mo?ete
presko?iti reprodukciju poglavlja
njihovog brisanja na disku.
1.
ili naslova bez
Upotrijebite tipke vVbBza odabir poglavlja ili
naslova koje ?elite sakriti u izborniku za popis naslova
ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
popis
naslova
œ
Ure
izbornika.
2.
Odaberite [Hide]
Primjer:
3.
mogu?nost.
Title List
(DVD+RW)
Pritisnite
Sli?ica
tipku ENTER za potvrdu.
(thumbnail) za poglavlje ili naslov
?e
se
prigu?iti.
53
vlasni?tvo
Presnimavanje
Prije presnimavanja (Dubbing)
Ovu
funkciju kopiranja
"back
Pravljenje
je pohranjen
na
na
rekorderu
upotrijebite
za:
up-a" va?nog snimljenog materijala koji
HDD disku
na
Pravljenje
kopije snimljenog materijala koji je
pohranjen na HDD disku za reprodukciju na drugom player-u.
videa
s
DVD-a
Prijenos ureœenog
videa
na
s
HDD disk
HDD diska
Macrovision
i
Corporation
Corporation, i namijenjena je samo za ku?nu upotrebu i
ograni?eno gledanje, osim ako to nije druga?ije ovla?teno
od strane Macrovision korporocaje. Zabranjeno je
rastavljanje i ponovno sastavljanje
KORISNICI MORAJU ZNATI DA NISU SVI TV
DVD.
DVD
Prijenos
koje posjeduje
vlasnici prava. Upotreba ove tehnologije za za?titu
autorskih prava (copyright) mora ovlastiti Macrovision
drugi
zbog ureœivanja.
na
DVD.
Najjednostavniji na?in kopiranja je da upotrijebite funkciju
kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy). Pomo?u ove
funkcije, naslov koji se trenutno reproducira, vi mo?ete
jednostavno kopirati s HDD diska na DVD, ili obrnuto.
Napomena:
UREŒAJI VISOKE REZOLUCIJE KOMPATIBILNI S
OVIM PROIZVODOM
SA SLIKOM KOD 625 PROGRESIVNOG
SKENIRANJA, PREPORU?UJE
PREBACIVANJE
SE KORISNIKU
PRIKLJU?IVANJA
NA IZLAZ ZA
"STANDARDNU DEFINICIJU". AKO POSTOJE
PITANJA U VEZI S TIM JELI
NA?
TV UREŒAJ
KOMPATIBILAN S OVIM MODELOM
625p
HDD/DVD REKORDERA, MOLIMO OBRATITE SE
NA?EM
je du?ina naslova naslov kra?a od 5 sekundi,
presnimavanje (dubbing) nije mogu?e. (s HDD-a na DVD)
?TO MO?E DOVESTI DO
u SLU?AJU
PROBLEMA
NEKVALITETNE SLIKE.
KORISNI?KOM
SERVISNOM CENTRU.
Ako
Ograni?enja
kod
kopiranja
se
materijali su za?ti?eni sistemom jednog-kopiranja:
materijali ne mogu kopirati na HDD ili DVD.
Materijale koji su za?ti?eni sistemom jednom-kopiraj mogu
se prepoznati tijekom reprodukcije tako da se informacija o
disku prika?e na ekranu.
Signali NTSC formata s analognog ili DV uklaza ne
snimaju se ispravno ovim rekorderom.
Video signali u SECAM formatu (s ugraœenog TV tunera
ili s analognih ulaza) bit ?e nasnimljeni u PAL formatu.
?to je
'CPRM'?
je sistem za?tite protiv kopiranja (koristi "scramble"
sistem) koji dopu?ta samo snimanje materijala koji su za?ti?eni
sistemom jednog kopiranja 'copy once' a koji se emitiraju sa
stanica. CPRM je kratica za Content Protection for Recordable
Media (Za?tita sadr?aja na medijima za snimanje).
CPRM
snimanja
koji
formatirani
CPRM
koji
su
se
digitalni
presnimavati materijale bez straha da ?ete
izgubiti kvalitetu zapisa sa svakim daljnjim kopiranjem
materijala. To isto tako zna?i da se kopiranje mo?e izvesti
najve?om mogu?om brzinom. Kod kopiranja s HDD diska
na DVD, brzina kopiranja ovisi o modusu snimanja i o vrsti
DVD diska koji upotrebljavate.
bezbri?no
Vremena minimalno
brzog kopiranja
dolje prikazuje minimum vremena za kopiranje
HDD-a na DVD-e za 2 sata video-a snimljenog u SP
mogu napraviti na DVD-RW diskovima
VR modusu ili DVD-RAM diskovi, a
snimanja se mogu reproducirati samo
posebno kompatibilni s CPRM-om.
na
player-ima
(Copyright)
Oprema za snimanje se treba upotrijebiti samo za
kopiranja koja su u skladu sa zakonom, molimo vas da
pa?ljivo provjerite ?to je to zakonito kopiranje u podru?ju
u kojem obavljate kopiranje. Kopiranje materijala koji su
za?ti?eni autorskim pravom (copyright) kao ?to su
filmovi ili glazba je nezakonito osim ako nije dopu?teno
zakonskim izuze?em ili pristankom vlasnika prava.
Ovaj proizvod uklju?uje tehnologiju za za?titu autorskih
prava (copyright) koja se ?tite na?inom koji je za?ti??en
nekim U.S. patentima i drugim pravima na intelektualno
s
modusu.
Vrsta
Brzina
diska
diska
Vrijeme kopiranja
(Brzina snimanja)
DVD-R / DVD+R
16x
DVD-R / DVD+R / DVD+RW
8x
6.5 min.
8 min.
DVD+R DL
8x
13 min.
(4x)
DVD-RW
6x
12 min.
(6x)
DVD-RAM
5x
11.5 min.
DVD-R / DVD+R
4x
13 min.
(4x)
17 min
(3x)
(12x)
(8x)
u
Za?tita autorskih prava
54
izmeœu DVD-a i HDD diska je potpuno
proces i zato ne?e do?i ni do kakvog gubljenja kvalitete
audio ili video zapisa. To zna?i da mo?ete da mo?ete
Tablica
CPRM
su
kopiranje (Maksimum 12x)
Kopiranje
Neki video
Takvi
Brzo
(5x)
DVD-RW / DVD+RW
3x
DVD-RAM
DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL
DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM
2.4x
21 min.
2x
(2.4x)
25 min.
(2x)
Napomene:
Sva
vremena u
Stvarna brzina
gornjoj tablici su pribli?na.
kopiranja se razlikuje ovisno
o dijelu
koji se snima.
Postoje slu?ajevi kada se ?ak i 4x/6x/8x/16x kompatibilni
diskovi ne kopiraju punom brzinom.
Brzo kopiranje mo?da ne?e biti mogu?e kada se
upotrebljava disk koji koji je inicijaliziran na nekom
drugom rekorderu.
diska
na
Presnimavanje
1.
U izborniku
za
s
popis
koji
odaberite naslov
HDD diska
na
DVD
naslova --HDD
?elite
tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika
?e
se
(Title List-HDD),
presnimiti, a zatim pritisnite
pojaviti
na
lijevoj
Presnimavanje
1.
strani
s
DVD-a
na
HDD disk
U izborniku
za popis naslova (Title List), odaberite naslov
koji ?elite presnimiti, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
ekrana.
ekrana.
2.
3.
4.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Dubbing]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za presnimavanje (Dubbing)
3.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali modus
snimanja (XP, SP, LP, EP ili Fast -brzo), a zatim
pritisnite tipku V.
Ikona 'Start' je ja?e osvijetljena.
Fas Brzo: Funkcija je dostupna samo za kopiranje s
diska VR modusa na HDD disk. (Za vi?e informacija
pogledajte Brzo kopiranje na strani 54.)
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Dubbing]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za presnimavanje (Dubbing)
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali modus
snimanja (XP, SP, LP, EP ili Fast -brzo), a zatim
pritisnite tipku V.
Ikona 'Start' je ja?e osvijetljena.
Fast-Brzo: Za vi?e informacija pogledajte Brzo
kopiranje na strani 54.
Kada
je
ikona [Start]
ja?e osvijetljena, pritisnite tipku
-
4.
ENTER.
Presnimavanje
5.
?e
Kako biste
presnimavanje zaustavili
vrijeme, pritisnite tipku STOP (x).
u
bilo
koje
se
mo?e
razlikovati
Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je
djelomi?no obavljeno ?e poni?titi snimanje i svi ?e
snimljeni podaci biti izgubljeni.
preostali prostor
[Fast] modus ne?e biti
disk
nije dovoljan
dostupan.
na
5.
?e
zapo?eti.
Kako biste
presnimavanje zaustavili
vrijeme, pritisnite tipku STOP (x).
u
bilo
koje
Napomene:
Napomene:
Ako
je [Start] ja?e osvijetljena, pritisnite tipku
Presnimavanje
zapo?eti.
Vrijeme snimanja u [Fast] modusu
ovisno o veli?ini podataka izvora.
Kada
ENTER.
za
snimanje,
Modus [Fast] nije mogu? za ureœivani HDD naslov i
naslov za snimanje isje?ka (Clip Recording).
Ovisno
o uvjetima opreme
presnimavanje mo?da ne?e
za
snimanje
mogu?e.
ili samog diska,
biti
Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je
djelomi?no obavljeno ?e poni?titi snimanje i svi ?e
snimljeni podaci biti izgubljeni.
Vrijeme presnimavanja za [Fast]
modus mo?e
trajati
Presnimavje
i do
19 minuta.
Modus [Fast] nije mogu? za ureœivane naslove
DVD -RW s modusom VR snimanje.
na
55
Kopiranje jednim
(HDD na DVD)
dodirom
Funkcija kopiranja jednim dodirom kopira (One Touch
Copy) trenutno reproducirani naslov s HDD diska na DVD.
Kopira se cijeli naslov, bez obzira na kojem ste mjestu
zapo?eli s kopiranjem. Rekorder obavlja kopiranje u
najve?oj mogu?oj brzini.
Kako bi
jeste
funkcija kopiranja jednim dodirom radila provjerite
na kojem je mogu?e
snimanje.
li umetnuli DVD disk
s HDD diska, pritisnite tipku
prekopirali trenutni naslov na DVD.
Ekran na display-u ?e pokazati da je otpo?eto kopiranje
naslova. Reprodukcija se nastavlja tijekom procesa kopiranja.
Tijekom reprodukcije
DUBBING kako biste
Vi
ne
mo?ete
dodirom
za?ti?en
upotrijebiti funkciju kopiranja jednim
kopiranje naslova ako je bilo koji dio naslova
sistemom za jedno kopiranje.
za
Kopiranje jednim
na HDD)
dodirom
(DVD
Funkcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy) s
DVD-a na HDD kopira jedan naslov na HDD ustvarnom
vremenu. Kada po?nete kopiranje, reprodukcija se vra?a na
po?etak naslova, a zatim se nastavlja sve do kraja naslova,
kada se snimanje automatski nastavlja. Kopiranje ?e se
napraviti u trenutno postavljenom modusu za snimanje (XP,
SP, LP, EP).
DVD diska
Tijekom reprodukcije
s
DUBBING kako biste
prekopirali
pritisnite tipku
trenutni naslov
na
HDD.
Reprodukcija
kopiranje
zapo?eti od po?etka trenutnog
display-u ?e pokazati da je otpo?eto
?e ponovo
naslova. Ekran
na
naslova.
Napomene:
Video CD
se ne
mo?e
kopirati
na
HDD disk.
Kopiranje ?e se zaustaviti ako rekorder otkrije
ogrebani ili protiv kopiranja za?ti?eni dio.
te?ko
Ako je neki dio naslova za?ti?en autorskim pravom,
kopiranje ?e po?eti ali se za?ti?eni dijelovi ne?e snimiti.
Tijekom reprodukcije naslova s popisa naslova za
reprodukciju, ne?e biti dostupna opcija kopiranja jednim
dodirom (One Touch Copy).
Savjet:
Kako biste zaustavili
pritisnite tipku
56
STOP
kopiranje
(x).
u
bilo
kojem trenutku,
Dodatne
Pritisnite
tipku TITLE u modusu reprodukcija ili stop.
popis naslova (Title List) ?e se prikazati na
dolje prikazani na?in.
2.
Reference
Izbornik
informacije
za
Savjet
Vi mo?ete
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa
Kako biste novi video nasnimili
na
+RW
Odaberite ulaz
koji
za
popis naslova (Title
(x).
STOP
pritisnete tipku
prethodno snimljeni
naslov, slijedite ove korake. Ova funkcija nije dostupna
DVD+R diskove, koji snimaju uvijek na kraj diska.
1.
List)
ukloniti izbornik
tako da
?elite snimati
za
(TV kanal, AV1-4,
DV).
2.
Pritisnite
popis
tipku MENU/LIST
(Title List).
da
prika?ete
izborni
za
naslova
reproduciranje naslova, odaberite naslov koji ?elite
gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY (N).
3.
Za
Reproduciranje va?eg snimljenog materijala
na drugim DVD player-ima (Finaliziranje
diska)
Ve?ina obi?nih DVD
3.
Upotrijebite tipke vVbBza odabir naslova
kojeg ?elite snimati.
4.
Pritisnite
preko
za
ve?
5.
Pritisnite
tipku STOP (x) kako biste zaustavili
snimanje preko ve? postoje?eg zapisa.
Napravljen je novi naslov, a obnovljeni izbornik je
prikazan na diyplay-u.
Napomene:
Ova funkcija nije dostupna u slu?aju za?ti?enog naslova.
Ako presnimavanje traje du?e od du?ine snimanja
trenutnog naslov, sljede?i ?e naslov biti presnimljen.
Ali ako je sljede?i naslov za?ti?en, u tom slu?aju se
presnimavanje zaustavlja na mjestu po?etka drugog
naslova.
Ako
je
du?ina
snimanja odabranog
naslova
manja
Video modusu. Mali
reproducirati
DVD-RW diskove
Finaliziranje 'fiksira' snimljeni materijal i ureœivanja na
mjestu tako da se disk mo?e reproducirati na obi?nom DVD
player-u ili ra?unalu koje je opremljeno s odgovaraju?im
DVDROM-om.
Finaliziranje
izbornikom
se
mo?e
diska
Video modusu stvara ekran
u
kroz
navigaciju
sadr?aj
pristupiti tako da pritisnete tipku
za
na
s
disku. U izbornik
MENU/LIST ili
TITLE.
Za
finaliziranje diska, pogledajte "Finaliziranje"
na
od 10
Gledanje izbornika za popis naslova (Title
List) koji je prikazan na drugim DVD
+R
rekorderima ili player-ima +RW
Vi mo?ete gledati izbornik za popis naslova (Title List) koji
je prikazan na drugom DVD player-u koji mo?e
reproducirati DVD+RW ili DVD+R diskove.
Umetnite ve?
reproducirati
koji su snimljeni
strani 26.
sekundi, sljede?i ?e naslov biti presnimljen. Ali ako je
sljede?i naslov za?ti?en, snimanje ?e se zaustaviti.
1.
mo?e
broj player-a mo?e isto tako
koj isu snimljeni u VR
modusu, bez obzira jesu li finalizirani ili ne. Provjerite
priru?nik koji dolazi sa svakim player-om kako biste
provjerili koje formate diskova taj player mo?e
reproducirati.
u
(z)
tipku
po?etak snaimanja preko
postoje?eg zapisa.
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa ?e zapo?eti od
po?etne to?ke naslova.
REC
player-a
finalizirane DVD+R ili DVD+RW diskove
snimljeni
DVD+R ili DVD+RW disk.
Napomene:
Nefinalizirani DVD+RW disk
obi?nim
DVD
Ureœeni
sadr?aj
obi?nim
DVD
je mogu?e reproducirati
na
player-ima.
DVD+RW disku
je kompatibilan s
player-ima
poslije finaliziranja.
Svaki ureœeni sadr?aj na DVD+R disku nije kompatibilan
s obi?nim
DVD player-ima. (Sakrivanje, poglavlje,
kombiniranje, oznaka za dodavanje poglavlja, i sl.)
Koliko je vremena potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti
diska, o koli?ini snimljenog materijala na disku i broju
naslova
na
na
Refrnce
disku.
Za DVD+R DL disk mo?e
se
samo
trebati i do 30 minuta kako bi
disk finalizirao.
57
Kodovi
jezika
Upotrijebite ovaj popis
kako biste
Disk audio, disk titl i izbornik
unijeli jezik koji
?elite
za
sljede?a po?etna pode?avanja:
disk.
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Abkazian
6566
Fid?ijski
7074
Lingalski
7678
Singaleski
8373
Afar
6565
Finski
7073
Litvanski
7684
Slova?ki
8375
Afrikaanski
6570
Francuski
7082
Makedonski
7775
Slovenski
8376
Albanski
8381
7089
Somalijski
8379
6577
7783
?panjolski
6983
Arapski
6582
7565
Malagasijski
Malajski
Malajalamski
7771
Amehari?ki
7776
Sudanski
8385
Armenski
7289
Frizijski
Galicijski
Gruzijski
Njema?ki
6869
Malte?ki
7784
Svahili
8387
Asameski
6583
Gr?ki
6976
Maorski
7773
?vedski
8386
Ajmarski
Azerbejd?anski
6588
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Tagalo?ki
8476
6590
Guaranski
7178
7779
Taœiski
8471
Ba?kirski
6665
Guœaratski
7185
Moldavijski
Mongolski
7778
Tamilski
8465
Baskijski
Bengalski; Bangla
6985
Hauski
7265
Naurski
7865
Tatarski
8484
6678
?idovski
7387
Nepalski
7869
Telu?ki
8469
Bhutanski
6890
Hinduski
7273
Norve?ki
7879
Thai
8472
Biharski
6672
Maœarski
7285
7982
Tibetanski
6679
Bretonski
6682
Islandski
7383
Orijski
Panœapski
8065
6671
7378
Pa?tanski, Pu?to
8083
Burmanski
7789
Indonezijski
Interlingva
Tigrinijski
Tongoanski
8373
Bugarski
7365
7065
Turski
8482
Bjeloruski
6669
Irski
7165
8076
Turkmenski
8475
Kambod?anski
7577
7384
8084
Tvi
8487
Katalanski
6765
Talijanski
Japanski
Perzijski
Poljski
Portugalski
7465
Ke?uanski
8185
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Javanski
7487
Reto-romanski
8277
Urdski
8582
Korzikanski
6779
Kanadski
7578
Rumunjski
8279
Uzbekistanski
8590
Hrvatski
7282
Ka?mirski
7583
Ruski
8285
8673
Hrvatski
6783
Koza?ki
7575
Samoanski
8377
Vijetnamski
Volapski
Danski
6865
7589
Sanskrtski
8365
Vel?ki
6789
Nizozemski
7876
Kirgijski
Korejski
7579
Volofski
8779
6978
Kurdski
7585
8382
Xhosa
8872
6979
Laotski
7679
8372
Jidi?
7473
Estonski
6984
Latinski
7665
?kotsko
Srpski
Srpsko
?onanski
7168
Engleski
Esperanto
8378
Yorupski
8979
Faroeski
7079
Latvijski,
7686
Sindski
8368
Zulu
9085
Kod
Zemlja
Malezija
Kod
ET
Kodovi
Odaberite
7176
Letski
Galski
--
Hrvatski
8479
8679
zemalja
odgovaraju?i
kod
Zemlja
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Bolivija
Kod
za
zemlje
s
popisa.
Kod
AF
Zemlja
Etiopija
AR
Fiœi
FJ
Maldivi
MV
AU
Finska
FI
Meksiko
MX
AT
Francuska
FR
Monako
MC
BE
DE
Mongolija
MN
BO
Njema?ka
Velika Britanija
Zemlja
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slova?ka Republika
Slovenija
GB
Maroko
MC
Ju?na Afrika
ZA
Brazil
BR
Gr?ka
GR
Nepal
NP
Ju?na
KR
Butan
BT
Grendland
GL
Nizozemska
NL
?panjolska
ES
Kambod?a
KH
Heard i McDonald
HM
Nizo. Antili
AN
LK
Kanada
CA
Hong Kong
HK
Novi Zeland
NZ
Kongo
CG
Maœarska
HU
Nigerija
NE
?ri Lanka
?vedska
?vicarska
CL
Indija
Indonezija
IN
Norve?ka
NO
ID
Oman
OM
Tajvan
Tajland
TW
CN
Kolumbija
CO
Izrael
IL
Pakistan
PK
Turska
TR
Kostarika
CR
IT
Panama
PA
HR
CZ
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
PY
?e?ka
PL
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene
Urugvaj
UG
Hrvatska
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
?ile
Kina
Republika
Danska
58
za
DK
Ekvador
EC
Egipat
EG
Salvador
SV
Oto?je
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
PH
Koreja
SA
SN
SG
SK
SI
SE
CH
TH
UA
Dr?ave
US
UY
PT
Uzbekistan
UZ
RO
Vijetnam
VN
RU
Zimbabve
ZW
radio
Pode?avanje
Mo?ete
uverite
podesiti 50 stanica za FM i AM. Prije pode?avanja,
da je nivo glasno?e sni?en do minimuma.
se
Pritisnite FM/AM
na
AM
u
1.
(MW) pojavi
I onda svaki
2.
Slu?anje radija
postaja
(MW)
put kad
pojavljuju
se
prednjem panelu sve
pokaznom prozorcu.
pritisnite FM/AM,
dok
FM ili
se
Skeniranje prestaje
na
stanicu. "ST"
DVD rekorder receiver-a
se
stereo
program)
se
pojavljuje
u
podesi
2.
rekorder DVD
AM
(MW) ili
Poslednje prijemana postaja
?e
podesiti.
Pritisnite PR/PRESET
ili PR/PRESET
se
Pritisnite
tipku
prozor?i?u
broj.
+
programiranu
se
radio
Ja?ina zvuka
u
-
vi?e puta da
?elite.
se
pode?ava okretanjem kota?i?a
prednjoj strani ureœaja ili uzastopnim
pritiskanjem tipke VOLUME + ili na daljinskom
upravlja?u.
3.
VOLUME
se
na
ENTER
na
daljinskom upravlja?u.
display-a zasvijetlit
?e
prethodno postavljeni
Za
isklju?ivanje radija
Pritisnite
tipku
POWER kako biste
isklju?ili
receiver-a ili odaberite novi modus rada
Pritisnite
Da bi slu?ali
-
tipku
ENTER
na
daljinskom upravlja?u
(DVD, AV 1, AV
2
ne
umemorisana.
Ponovite korake 3 do 6 da
--
pode?ene
radio
ostale
postaje.
postaje
pode?avanje
pode?avanje stanica pritisnite tipku
na daljinskom upravlja?u.
Za ru?no
podesite
DVD rekorder
...).
Koristite ru?no ili ili automatsko
ponovno.
Postaja je
prika?e
postaju koju
tipku PR/PRESET + ili PR/PRESET na
daljinskom upravlja?u kako biste odabrali prethodno
postavljeni broj po ?elji.
7.
ne
displeja.
Svakim pritiskom na ovu tipku, DVD rekorder receiver-a
pode?ava na jednu prije memoriranu stanicu.
prozoru
Pritisnite
6.
FM
radio
--
Na
5.
na
bi odabrali
display-a.
4.
"
prozorcu
alternativno.
kada
(za
u
memoriji (vidite "Pode?avanje
levoj strani).
Pritisnite FM/AM dok
1.
tipku TUN.- b ili TUN.+ B na
daljinskom upravlja?u otprilike tri sekunde dok se
indikacija frekvencije ne po?ne mijenjati, a zatim
otpustite tipku.
memorirane radio stanice
prije
postaja
FM ili AM
Pritisnite i dr?ite
3.
Prvo
rekorder receiver-a
u
koraku 2
TUN.- b ili
TUN.+ B
pode?avanje stanica pritisnite i dr?ite
tipku TUN.- b ili TUN.+ B otprilike dvije sekunde
daljinskom upravlja?u.
Za automatsko
Da
podesite upostaju
sa
slabim
signalom
Pritisnite TUN.- b ili TUN.+ B nekoliko puta kao
3 da bi podesili postaju ru?no.
u
koraku
Za va?u
Brisanje
svih
Pritisnite i dr?ite
biste obrisali
pospremljenih
tipku ENTER otprilike
sve pospremljene stanice.
na
stanica
5 sekundi kako
informaciju
Ako
jedan frekfentno moduliciran FM program ?umi
tipku MO./ST. na prednjem panelu ureda, tako
da se sa displeja izgubi nadpis "ST".
Ne?e biti stereo prijema, ali ?e se prijem pobolj?ati.
Ponovo pritisnite tipku MO./ST. da bi ste vratili
Pritisnite
stereo efekt.
Da bi
pobolj?ali prijem
Podesite
nanovo
antenu.
59
Operacije RDS-a
Pretra?ivanje
Va?
Najbolja
strana RDS
stanice
navodima
je ureœaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data
Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na va? radio
ureœaj dostavlja ?irok spektar informacija. RDS sistem se
ve? koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala
radio stanica ili informacija o mre?i, te za opis programa
stanice tekstualnim porukama o stanici, specifi?nom
glazbenom izboru i za to?no vrijeme.
Ugaœanje
RDS sistema
Kada
pronaœete FM stanicu a ona sadr?i podatke za RDS,
na ureœaju ?e se automatski pojaviti pozivni znak te stanice
i na display-u ?e se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i
indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio
Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS)
ako je omogu?ena i ako se prenosi.
Opcije display-a
RDS-a
RDS sistem mo?e
prenositi ?iroki spektar podataka uz
osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na po?etku kad
uklju?ite odreœenu stanicu. Prilikom uobi?ajenih RDS
operacija na display-u ?e se pojaviti ime stanice, prijenosna
mre?a ili pozivna slova. Pritiskom na tipku RDS na
prednjoj plo?i dobivate mogu?nost da kru?ite raznim
podacima u odjeljku:
(PS
PTY
FREQUENCY (FREKVENCIJA )
CT)
RT
PS
(Programska usluga)
-
na
display-u
?e
se
prikazati
naziv programa
PTY
?e
se
(Prepoznavanje vrste programa)
prikazati naziv vrste programa
RT
(Prepoznavanje
prikazati naziv radio
Radio teksta)
-
na
--
na
display-u
display-u
?e
se
teksta
CT
(Vrijeme koje kontrolira kanal) omogu?uje
ureœaju da prima to?no vrijeme i prikazuje ga na
display-u.
--
Napomena:
Neke RDS stanice mo?da
mogu?nosti.
display-u ?e
ne?e
uklju?iti
neke od dodatnih
Ako ne?to od toga ne?e biti dostupno, na
se prikazati natpisi PTY NONE, RT NONE
CT NONE, PS NONE.
programa
(PTY)
funkcije je mogu?nost da se pronaœu
kojoj se vrsti programa radi. Slijedi
popis kratica koje se koriste za vrste programa i njihova
poja?njenja.
s
o
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Trenutne novosti
INFO
Informacije
SPORT
Sport
EDUCATE
Obrazovni program
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultura
SCIENCE
Znanost
VARIED
Razni
POP M
Pop glazba
ROCK M
Rock
EASY M
Lake note
LIGHT M
govorni programi
glazba
Klasi?na
glazba
CLASSICS
Ozbiljna
klasi?na
OTHER M
Ostala
WEATHER
Informacije
FINANCE
Programi
CHILDREN
Dje?ji programi
SOCIAL
Programi
RELIGION
Religija u
PHONE IN
Programi
TRAVEL
Putovanja i proputovanja
o vremenu
financijama
o
socijalnim problemima
o
eteru
s
telefonskim kontaktima
LEISURE
Odmor i hobi
JAZZ
Jazz
COUNTRY
County glazba
NATION M
Nacionalna
OLDIES
Stara
FOLK M
Narodna
DOCUMENT
Dokumentarni
TEST
Test
ALARM 1
Hitne
glazba
glazba
glazba
glazba
poruka
programi
alarma stanice
informacije
koracima mo?ete
Slijede?im
glazba
glazba
u
eteru
tra?iti odreœenu vrstu
(PTY):
programa
1.
Pritisnite
2.
Pritiskom
tipku FM/AM kako biste odabrali FM modus.
na tipku PTY na daljinskom upravlja?u
na
?ete
kada
PTY
dobiti
display-u
sipis
je
opcija zadnji put
kori?tena.
3.
Pritisnite
4.
Kada
tipku
PTY nekoliko
puta kako biste odabrali
PTY.
?eljeni
je
odabrana
funkcija PTY, pritisnite
i dr?ite
tipku
PTY.
Ureœaj
?e
se
automatski
Kad stanica bude
60
prebaciti u modus pretra?ivanja.
pronaœena, pretra?ivanje ?e se zaustaviti.
Rje?avanje problema
vodi? kako biste na?li
Provjerite sljede?i
problema prije
nego ?to
Ispravljanje
Napojni kabel nije priklju?en.
napajanja.
pozovete servis.
uzrok
Mogu?i
Simptom
Nema
uzrok
mogu?i
TV
Nema slike.
da
nije pode?en
izlazni
prima
signal
s
Na TV-u izaberite
na
TV el.
nije sigurno priklju?en.
napajanje je isklju?eno.
s
signal
s
rekordera.
Audio kablovi nisu
slike
Reprodukcija
Disk
je
nije
video ulazni
rekordera
s
pojavi
Priklju?i sigurno
video kabel.
TV.
Izaberite
ispravan ulazni modus
prijemnika kako bi mogli slu?ati
audio
zvuk
s
rekordera.
sigurno ukop?ani.
Nije uklju?eno napajanje opreme koja je
priklju?ena na audio kabel.
audio kabel
Priklju?ni
pravi
ekranu TV-a.
Uklju?ite (on)
Oprema koja je priklju?ena audio
kabelom nije pode?ena da prima izlazni
Nema zvuka
uti?nicu
u
zidu.
modus tako dasse slika
rekordera.
TV video kabel
kabel
Sigurno priklju?i napojni
u
o?te?en.
je
Uklju?ite
spojenu
opremu
Zamijenite
?ist.
audio kabel.
Ukop?ajte sigurno
o?te?eni
na
audio kabel.
kabel novim kablom.
O?istite disk.
slabe kvalitete.
DVD player ne po?inje
reprodukcijom.
s
Nema
umetnutog diska.
Stavljen je disk koji
reproducirati.
Disk
je naopa?ke
Umetnite disk (Provjerite je li indikator
disk upaljen na display-u).
se ne
Umetni disk
koji se mo?e reproducirati
(provjerite vrstu diska, sistem za boju i
regionalni kod).
mo?e
Umetnite disk tako da strana
umetnut.
reprodukciju gleda
Disk
nije
umetnut unutar
Postavite disk
vodilice.
unutar
Disk
nije
?ist.
Postavljena je
Slika
s
vanjskog
ulaza
je
izobli?ena.
razina
za
ocjenjivanje.
Video signal s vanjske komponente
za?ti?en protiv kopiranja.
kanali preska?u
upotrebljavaju
tipkev/V.
rekordera.
Slika ili zvuk
Antane ili kablovi nisu dobro
kad
se
se
emitiranog
kanala
su
Slika
video kamere
s
slabi ili ih
Ti kanali nisu
je
pospremljeni u memoriju
se ne
s
preko
A/V ulaza ili DV IN
video kamere
rekorderu
Radio
na
Poni?ti
funkciju Ocjenjivanja (Rating)
promijeni razinu ocjene.
Vi
prozoru
se ne
pri?vr??eni.
ili
mo?ete
priklju?iti preko
Priklju?ite komponentu
rekordera.
izravno
va? TV.
Obnovite kanale.
U?vrstite
-
Pogledajte "Ureœivanje
Program Edit" na strani 21.
priklju?ke
ili
zamijenite
kabel.
Video kamera je
isklju?ena..
Izvor
s
rekordera
nije pravilan.
i
Uklju?ite video
upotrebljavajte.
kameru
Upotrijebite AV
kako biste odabrali ulazni
kanal
na
pravilno je
(AV1, AV2, DV, i sl.)
nije
se ne
CHECK CABLE
mogu
(Provjeri
pojavljuje na
display-a.
se
disk
TV ekranu.
postaje
podesiti.
kabel)
za
nema.
Slika
prikazana
ladicu
u
vodilice.
programa
prikazuje.
na
ispravno
za
dolje.
prema
O?istite disk.
na
Neki
za
Antena
je pozicionirana
ili povezana lo?e.
Pove?ite antenu korektno
Podesite antenu i
ako je potrebno
Sistemski kabel
nije pravilno spojen.
pove?ite spoljnu
Provjerite stanje priklju?ka
spojite sistemski kabel.
i
antenu
sigurno
61
Disk
Ne mo?e
reproducirati na
nekom drugom rekorderu,
disk koji je snimljen na
ovom
uzrok
Mogu?i
Simptom
Neki
je snimljen
ne?e
player-i
je on
?ak i kad
rekorderu.
Disk
u
u
Finalizirajte
neki disk
reproducirati
finaliziran
je snimljen
Ispravljanje
Video modusu.
u
Nema
disk.
(strana 26)
rje?enja.
Video modusu.
Drugi player mora biti RW kompatibilan
reproducirali.
VR modusu.
kako biste ga
Diskovi koji su snimljeni s materijalom
jedno-kopiraj ne mogu se reproducirati na
drugim rekorderima.
Ne mo?e
snimati ili
uspje?no
Preostali prazan prostor
nije
snimio.
disku
na
snimiti
Izvor
koji poku?avate
protiv kopiranja.
Nema
je nedovoljan.
Upotrijebite drugi
za?ti?en
je
Izvor
Kada
postavljate kanal za snimanje, kanal je
pode?en na kanal TV prijemnika.
Kad snimate
na
disk
u
Odaberite kanal
Video modusu, ne?e
rekorderu
prijemniku koji je
TV-u.
Postavite
nije pravilno postavljen.
ispravno vrijeme na satu.
Poglledajte "pode?avanje sata" na strani
22.
Timer je
nepravilno programiran.
Reprogramirajte timer. Pogledajte "Snimanje
pomo?u vremenskog broja?a" na strani 42.
?aruljica
inikatora
Reprogramirajte
ne
Nije prisutan Stereo Audio
zapis i/ili reprodukcija.
na
na
va?em
Upotrijebite disk koji je formatiran u VR
modusu za kopiranje materijala koji je
za?ti?en sistemom "jednog-kopiranja".
mogu?e kopirati progra,mem koji su
za?ti?eni sistemom "jednog-kopiranja".
Sat
u
disk.
snimati.
mo?ete
ne
ugraœen
biti
Snimanje s vremenskim
broja?em (Timer) nije
mogu?e.
rje?enja.
pojavljuje
TV
snimanje timer-om se
programiranja timer-a.
za
nakon
nije Stereo-kompatibilan.
Emitirani program
nije
u
stereo formatu.
A/V izlazni konektori nisu
priklju?eni
Nema
rje?enja.
Nema
rje?enja.
timer.
Napravite A/V priklju?ivanje. Stereo je
dostupan samo preko A/V izlaza s
na
TV A/V ulazne konektore.
rekordera.
Audio/Video izlaz
za
gledanje
na
na
rekorderu
nije
Odaberite AUX ili A/V izvor kao
odabran
TV audio kanal
na
rekorderu
Postavite TV kanal modus
je postavljen
Pogledajte "Mijenjanje
na mono.
na
Daljinski upravlja?
ispravno.
ne
Daljinski upravlja? je previ?e udaljen
izmeœu
Baterije u daljinskom upravlja?u
ispra?njene.
neki od
Rekorder
62
ne
radi normalno...
s
prema
na
daljinskim upravlja?em
daljinskog
Uklonite
su
Zamjenite
Pritisnite
sljede?ih simptoma...
Ureœaj je iskop?an, ali se el. napajanje
ne uklju?uje.
Prednja plo?a display-a ne radi.
strani 41.
Radite
od
rekorder mo?ete
rekordera
primjetite
Stereo.
unutar 7
m.
Postoji prepreka na putu
upravlja?a i rekordera.
Ako
na
rekorderu.
rekordera.
Resetiranje
TV
TV audio kanala"
Usmjerite daljinski upravlja?
senzoru za daljinski upravlja?
Daljinski upravlja? nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravlja?a na rekorderu.
radi
na
ulazu.
TV-u.
ne
isklu?uje
tipku
prepreku.
stare
resetirati
na
baterije
sljede?i
POWER i dr?ite
baterijama.
na?in:
je pritisnutom otprilike
prisiliti ureœaj da se isklju?i, a
zatim ponovo uklju?ite ureœaj
Iskop?ajte elektri?ni kabel, pri?ekajte najmanje pet
sekundi, a zatim ponovno ukop?ajte kabel.
5 sekundi. Ovo ?e
ili
novim
.
Specifikacija
Op?enito
Elektri?no
napajanje
Potro?nja el. snage
Dimenzije (pribli?no)
Masa (pribli?no)
AC 200-240V, 50/60 Hz
35W
440 X 55 X 280
4.6
mm
(?
x v x
d)
bez nogu
kg
Radna temperatura
5˚C to 35˚C
Radnavlaga
Televizijski sistem
Format za snimanje
5%to90%
Format
za
DVD Video
Medij
za
Vrijeme
za
PAL
I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 kolor sistem
PAL
Snimanje
snimanje
snimanje
snimanje, DVD-VIDEO
(160GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable,
DVD+Recordable, DVD+Recordable (Double Layer -Dvostruki nosa?),
HDD
DVD-RAM
snimanje
(4.7GB): Pribli?no 1 sat (XP modus), 2 sata (SP modus),
(LP modus), 6 sati (EP modus)
DVD+R DL (8.5GB): Pribli?no 3 sata (XP modus),
3 sata 40 minuta (SP modus), 7 sati 10 minutes (LP modus),
10 sati 30 minutes (EP modus)
HDD (160GB, MPEG2 snimanje): Pribli?no 43 sati (XP modus),
84 sata (SP modus), 164 sata (LP modus), 233 sata (EP modus)
DVD
4 sata
Format
Format
za video snimanja
Frekvencija uzorka
Format kompresije
za audio snimanja
Frekvencija uzorka
Format kompresije
27MHz
MPEG2 ili MPEG4
(samo
HDD disk
)
48kHz
Dolby Digital
Reprodukcija
Frekvencijski odgovor
Omjer signal-?um
Izobli?enje harmonika
Dinami?ki
opseg
DVD(PCM48kHz):8Hzto20kHz,CD:8Hzto20kHz
DVD(PCM96kHz):8Hzto44kHz
Vi?e od 100 dB (AUDIO OUT konektor)
Manje od 0.008% (AUDIO OUT konektor)
Vi?e od 95 dB (AUDIO OUT konektor)
Ulazi
Audio ulazi
(opti?ki audio)
AERIAL IN
VIDEO IN
AUDIO IN
DV IN
3 V
(p-p),
75 Ω,
Opti?ki
konektor
x
1
Antenski ulaz, 75 ohma
1.0 Vp-p 75 ohma, sync negativna, RCA konektor x 2 / SCART
0dBmvi?eod47kohms,RCAkonektor(L,R)x2/SCARTx2
4 pin (IEEE 1394 standard)
x
2
Izlazi
VIDEO OUT
S-VIDEO IZLAZ
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI video/audio izlaz
Audio izlaz
(analogni audio)
Vp-p 75 Ω,sync negativna, RCA konektor x 1 / SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, Mini DIN 4-pin x 1
(C)0.3V(p-p)75Ω
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sync, RCA konektor x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
19 pin (HDMI standard, Tip A)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R) x 1 /
SCART
x
2
63
Poja?alo
Stereo mod
100W
Surround mod
o
100W
+
(Nazivna izlazna snaga 100W, 6Ω nat
100W (Nazivna izlazna snaga 100W,
1
kHz, THD 10 %)
THD 10
%)
Centar*: 100W
zvu?nom
pode?avanju i
isto?nika, mo?da nema zvu?nog
izlaza.)
(* Ovisi
100W
+
Ispred:
Surround*: 100W
+
(Nazivna izlazna snaga100W,
%)
(Nazivna izlazna snaga 150W, 3Ω nat
100W
6Ω na1 kHz, THD 10
Subwoofer*: 200W
30
Hz, THD 10 %)
Specifikacije prijemnika
87.5
Opseg tjunera (FM)
Srednja frekvencija(FM)
Signal ?uma koficijen
Opseg tjunera (AM)
Srednja frekvencija (AM)
-
108 MHz
10.7 MHz
60 dB
522
-
(Mono)
1,611 kHz
450 kHz
Antena
?i?ana
antena
Antena
petlja (AM)
(FM)
Zvu?nic
Centar (LHS-76TF5C)
Ispred (LHS-76TF5S)
Typ:
Otpor:
Raspon frekvencije:
Nivo zvu?nog pritiska:
Maksimalni koficijent ulazne mo?:
Neto dimenzije (?XVXD):
Neto te?ina:
3 dvosmerna 6 zvu?nika
6 Ω
180
-
20,000 Hz
83 dB/W
(1m)
200W
280
5.2
1298
x
x
280
mm
Neto te?ina:
kg
Zadnji (LHS-76TF5S)
Typ:
Otpor:
Raspon frekvencije:
Nivo zvu?nog pritiska:
Maksimalni koficijent ulazne mo?:
Neto dimenzije (?XVXD):
Neto te?ina:
3 dvosmerna 6 zvu?nika
6 Ω
180
Typ:
Otpor:
Raspon frekvencije:
Nivo zvu?nog pritiska:
Maksimalni koficijent ulazne mo?:
Neto dimenzije (?XVXD):
-
20,000 Hz
83 dB/W
(1m)
200W
280
x
5.2
kg
1298
x
280
mm
2 dvosmerna 5 zvu?nika
6 Ω
180
20,000 Hz
-
83 dB/W
(1m)
200W
500 x170
1.8
x
70
kg
Aktivni subwoofer (LHS-76TF5A)
90W
Konzumacija elektri?ne energije:
Typ:
Otpor:
Raspon frekvencije:
Nivo zvu?nog pritiska:
Maksimalni koficijent ulazne mo?:
Neto dimenzije (?XVXD):
Neto te?ina:
1 dvosmerna 1 zvu?nika
3 Ω
50
-
1,500 Hz
82 dB/W
(1m)
400W
236
14
x
435
x
391
kg
Dodatna oprema:
Video kabel
x
1, Audio kabel x 1, Scart kabel x 1, RF 75-omski koaksijalni kabel x 1, kabel za zvu?nik x 5,
x 1, FM antenski kabel x 1, AM antenski kabel x 1, Daljinski upravlja?
x 1, Baterije (AAA)
Sistemski kabel
Dizajn i specifikacije podlo?ne
64
su
mm
promjenama bez prethodne najave.
x
2,
mm
P/NO
:
MFL30582440
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising