LG LH-T6540D Owner's Manual
LH-T6540D_JA5HLLS_CRO
DVD/CD PRIJEMNIK
NAVODILO VLASNIKA
MODEL: LH-T6540
(Glavni ureœaj: LH-T6540D,
Zvu?nici: LHS-T6540T, LHS-T6540C,
LHS-T6540W)
CD-R/RW
Prije povezivanja, rukovanja ili pode?avanja ovog ureda, molimo
pro?itajte ovo navodilo za uporabu pa?ljivo i kompletno.
P/N: 3834RH0027A
Predpazne
mere
UPOZORENJE
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NEMOJTE OTVARATI
UPOZORENJE: DA BI SMANJILI OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA NEMOJTE SKIDATI PREDNJI
DIO
(ILI
STRA?NJI)
UNUTAR URE-DAJA NEMA
DIJELOVA KOJE BI KORISNIK UPOTRIJEBIO ZA
OPRAVAK OBRACAJTE SE NA STRUCNO OSOBLJE.
Strijela munje sa prelomljenim u jednako strani?nom
trokutu namijenjena je upozoriti korisnika da unutar
ureœaja postoji neizolirani opasni napon koji mo?e biti
dovoljne ja?ine da bi predstavljao opasnost od strujnog
udara
za
osobe.
Uskli?nik
u jednako strani?nom trokutu namijenjen je
upozoriti korisnika da postoje va?ne radne upute (upute
za kori?tenje) u propratnoj literaturi ureœaja.
PA?NJA:
DA BI SMANJILI OPASNOST OD
PO?ARA
ILI OD
STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ URE-DAJ
KI?I
ILI VLAZI.
PA?NJA: Nemojte
?to
je
vitrina
za
instalirati
knjige
ili
na
ovaj
ured
na
neudobnim
mjestima
kao
sli?nom uredu.
CLASS 1
KLASSE 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT
Napomena
LASER
UPOZORENJE:
Video Disk
Da bi
koristili
Prijemnik
koristi Laserski Sistem.
molimo da ?itate
vlasniko-
pravilno
ovaj proizvod,
pa?ljivo i podse?ati se njime u budu?oj upotrebi, ako
ured zahteva intervenciju, kontaktirajte autorizovani servis po lokaciji
vidi servisnu proceduru.
ovo
navodilo
-
Upotreba komandi, pode?avanja ili izvoœenje druga?ijih procedura
onih koji su specifi?ni po sebi mogu dovesti do opasnog izlaganja
od
radio aktivnim valima.
Da bi se za?titili od direktnog izlaganja zrea?enju, nemojte
poku?avati da otvorite ured. Kada je otvoren vidljivo je lasersko
zra?enje. NE ZAGLEDAJTE SE U LASERKI ZRAK.
UPOZORENJE: Ured
ne
treba
predmete
pune
se ne sme
sa
izlagati vodi, kapanju ili prskanju i
na primer vaze, postavljati na
vodom, kao
ured.
pravima:
Ovaj proizvod je opremljen razradjenom Macrovision za?titom od
presnimavanja. Za?titni signali za kopiranje su snimljeni na nekim
diskovima. Kod presnimavanja takvih diskova na VCR, pri reprodukciji kopije pojavi?e se ?um u slici.
Ovaj proizvod uklju?uje tehnologiju za za?titu autorskih prava koji su
za?ti?eni opredeljenim patentim zakonima SAD i drugim pravima za
za?titu intelektualnog vlasni?tva, od Macrovision Corporation i
drugih vlasnika prava. Upotreba ove registrovane za?titne tehnologije
mora biti ovla??eno od Macrovision Corporation, i je predviœena za
ku?no i drugo ograni?eno kori??enje gledanja osim ako je druga?ije
doyvoljeno od Macrovision Corporation. Suprotni in?enjering ili
demontiranje je zabranjeno.
SERIJSKI BROJ: Serijski broj nalazi
se na stra?njoj strani ureda.
Ovaj broj je unikalan za ovaj ured i ne va?i za druge. Ovde mo?ete
zapisati tra?ene podatke i ?uvati ovo navodilo kao stalnu informaciju
oVa?oj kupovini.
Model Br.
Ovaj proizvod je proizved
radiointerferenciji, direktive
u
93/68/EEC, 73/23/EEC.
2
autorskim
bez dozvole
Ovaj Digitalni
vo
o
Zabranjeno je zakonom da si kopira, emituje, prikazuje, emituje
preko kablvske mre?e, javno izvodi, ili iznajmljuje, autorski materijal
skladu
EEC
sa
pravilima
89/336/EEC,
o
Serijski
____________________________________
Br.
___________________________________
Tabla
Sadrzaja
UVOD
Predpaznemere................................2
TablaSadrzaja.................................3
PreUpotrebe.................................4-5
Reproducivnidiskovi..........................4
Preventive..................................5
Napomeneodiskovima........................5
OSimbolima................................5
PrednjiPaneliProzordispleja....................6
Daljinskonavodilo..............................7
Stra?njipanel..................................8
PRIPREMA
Povezivanje.................................9-13
PovezivanjesaTV............................9
Povezivanjekaopcionojopremi.................10
Antenskipriklju?ci..........................11
Povezivanjezvu?nesisteme....................12
Poziciranjezvu?nika..........................13
PreUpotrebe...............................14-19
Mali rje?nik za modus rada Audio Stream i
Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska
Reproduciranje sa Audio komakt diska i
24-25
MP3/WMAdiska............................24
NapomeneoMP3/WMA-diskovima.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.24
Pauza(Pause)..........................25
Preme?tanjekadrugojstaz.................25
Ponavljanje Staze / Sve / Isklju?eno
(Track/All/Off)........................25
Tra?enje................................25
PonoviteA-B............................25
Funkcija3DSurround.....................25
Promenaaudiokanala....................25
RadsJPEGdiskom............................26
GledanjeJPEGdiskaJPEG....................26
Prela?enjenadrugifile....................26
Mirnaslika.............................26
Zaokretanjeslike........................26
Zarotiranjeslike.........................26
NapomeneoJPEGsnimkama...............26
Programiranoreproduciranje...................27
Programirano reproduciranje sa audio
Surround..................................14
komaktdiskaiMP3/WMA-diska................27
Zvu?nire?imSound.........................14
Programirano reproduciranje sa video
kompaktdiskom............................27
Postavljanjezvu?nika...........................28
Dopunskainformacija..........................28
Memorijazadnjegstanja.......................28
Sistemskoodabiranje.........................28
UpotrebaRadija............................29-30
Pode?avanjeradiopostaja......................29
Slu?anjeradija..............................29
OperacijeRDS-a............................30
Pretra?ivanjeprograma(PTY)..................30
Ostalefunkcije................................31
31
Pode?avanje "spavanje" (Sleep) tajmera
Utamljenje(Dimmer).........................31
Up?eobja?njenje............................15
Informacijanadispleju.....................15-16
Osnovnapode?avanja......................17-19
.17
Osovnapode?avanja--Op?eoperacije
.
.
.
.
.
.
.
Jezik..................................17
Slika(Picture)...........................17
Postavljanjezvu?nika.....................18
Ostalo.................................18
19
Roditeljska kontrola (Parental Control)
.
.
.
.
.
.
.
.
UPOTREBA
Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video
KompaktDiskaVideoCD.....................20-23
Reprodukcija digitalnog Video diska DVD i video
kompaktdiskaVideoCD......................20
Op?tekarakteristike..........................20
Preme?tanje ka drugom naslovu (TITLE/GROUP) 20
Preme?tanje ka drugom Kadru/Stazi
(CHAPTER/TRACK)......................20
Tra?enje(Search)........................20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MUK(MUTE).............................31
Upotreba?akazaslu?alice.....................31
Odabiranjeulaznogizvora.....................31
.
Pauza.................................20
21
Pauza slike i kadar po kadar reproduciranje
--
--
.
.
.
.
21
Usporeno reproduciranje (Slow Motion)
Ponavljanje(Repeat).....................21
PonavljanjeA-B.........................21
.21
Tra?enjepovremenu(TimeSearch)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
INFORMACIJA
Listasakodovimajezika........................32
ListasakodovimaZemalja......................33
Re?avanjeproblema.........................34-35
Specifikacije..................................36
.
.
O Instrukcionim Simbolima
Ukazuje
3DSurround............................22
ureda ili
22
Objektiv sa promenljivim fokusnim rastojanjem (Zoom)
.22
Tra?enjemarkerom(MarkerSearch)
Specijalne mogu?nosti za digitalne video diskove DVD 22
Naslovnimeni(TitleMenu).................22
Menidiska(DiscMenu)...................22
.22
Ugaokamere(CameraAngle).
Promenaaudiojezika.....................22
Ukazuje
.
.
.
.
.
.
.
.
.
na opasnosti koje mogu
druge materijalne ?tete.
na
specijalne
dovesti do
povrede
radne karakteristike ovog ureda.
.
.
Ukazuje na savete
jednostavnijom.
i cake
koje
?ine
upotrebu
Sdelano pod licencom od Dolby
Promenaaudiokanala....................22
Laboratory. Dolby, Pro Logic, i
dupli D simbol su regisrirana marka Dolby Laboratorie.
Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo 1992-1997 Dolby
Nadpisi(Subtitles).......................22
Laboratories. Sva prava uva?ena.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DVDAudiodiskovi..........................23
Prela?enjeunovuGRUPU..................23
GledanjenoveSTRANICE..................23
Sdelano pod licencom od Digital Theater
Systems,
Inc. US Pat.
No. 5,451,942 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 i drugih izdatih
patenta i predstoje?ih. DTS i DTS Digital Surround su trgova?ke
marke Digital Theater Systems, Inc. Autorsko pravo 1996,
Digital Theater Systems, Inc. Sva prava uva?ena.
2000
.
3
UVOD
Pre
Upotrebe
Reproducivni
Termini
diskovi
povezani
diskovima
s
(Samo DVD video diskovi)
sadr?aj filma ili prate?e karakteristike ili dopunske
karakteristike, ili muzi?ki album.
Naslov
Osnovni
DVD video diskovi
(8cm/12cmdisk)
Svaki naslov ima
DVD audio diskovi
svoj informativni broj koji
opredelite njegovo mesto nala?enja.
lako da
Vam
omogu?uje
(8cm/12cmdisk)
Poglavlje (Samo
Video CD (VCD)
DVD video
diskovi)
Delovi od slike ili muzi?ki deo
koji su manji od naslova.
je sastavljen od jednog ili nekoliko kadra. Svaki
deo ima svoj broj koji Vam omogu?uje da opredelite deo koji
?elite. U zavisnosti od diska, mogu biti ne snimljeni nikakvi
(8cm/12cmdisk)
Jedan naslov
Audio diskovi
(8cm/12cmdisk)
kadri.
Kao dodatak,
DVD+RW, CD
CD+RW
koji
ureœaju mogu pu?tati DVD-RW
fotografijama, SVCD te CD-RW ili
na ovom se
s
Kodak
,
sadr?e audio naslove, MP3, WMA ili JPEG
datoteke.
Grupa (Samo
DVD audio
Osnovni audio
sadr?aj
Svaka grupa ima
je
--
na koji je napravljen snimak ili vida
(ili DVD-RW, DVD+RW) diska, neki CD(ili DVD-RW, DVD+RW) diskovi ne mogu se repro-
R/RW
ducirati
--
ili dodatni
sadr?aj
ili
svoj
referentni
broj koji
vam
omogu?uje
da
pronaœete
U zavisnosti od na?ina
CD-R/RW
--
lako
diskovi)
prate?i sadr?aj
album.
glazbeni
Napomene
ili
Ne
na ovom
Svaka staza ima
uredu.
bilo kakvu
Snimka (Samo DVD audio diskovi, Video CD i Audio CD)
Delovi slike ili muzi?ki deo na Video CD ili Audio CD.
ili oznaku
obe strane
prikrepljujte
nalepnicu
(strani sa oznakom i strani na kojoj je snimak) diska.
Ne koristite nereguralno izrezane CD diskove (na pr., u
srca ili osmougaone). To mo?e dovesti do kvara.
na
formi
svoj broj, koji Vam dozvoljava
mestonala?enja
koju ?elite.
da
opredelite
staze
Scena (Scene)
Na Video CD
s funkcijama za upravljanje reproduciranja
(Kontrola reproduciranja), pokretne slike i kino kadri su
podeljeni na delove nazvane "Scene" Cvaka scena se
pokazuje u meniju ekrana i ima svoj broj, koji Vam dozvoljava da opredelite mestonala?enja scene koju ?elite.
Jedna scena je sastavljena od jedne ili vi?e staza.
PBC
.
Napomene na DVD i Video CD diskovima
Neke operacije pri reproduciranju DVD i Video CD diskova
mogu biti prethodno fiksirane od softvernog proizvodioca.
Tako da ured reproducira DVD i Video CD diskove prema
dizajnu softvernog proizvodioca, i neke reproducivne karakteristike ureda mogu biti nedostupne, ili mogu biti dodate
druge. Pogledajte takoœe instrukcije koje idu uz DVD i Video
diskovima. Neki DVD napravljeni u komercijalne svrhe ne
mogu biti reproducirani na uredu.
Regionalni DVD/CD prijemnik za DVD diskove
Ovaj DVD/CD prijemnik je proektiran i proizveden za
reproduciranje u regionu "2" kodiranog DVD softvera.
2
Regionalni kod koji je ozna?en na nekim DVD
diskovima ozna?ava koji tip risivera mo?e reproducirati taj disk. Ovaj ured mo?e reproducirati samo DVD diskove sa
oznakom "2" ili "ALL". Ako poku?ate reproducirati neki sa drugom oznakom saob?tenje "Proverite broj regiona" se pojavljuje
na TVekranu. Neki diskovi nemaju oznaku regionalnog koda
iako je njihovo reproduciranje zabranjeno zonalnim limitima.
4
Tipovi
Ima dva
Video CD-a
tipa
Video CD-a:
Video CD diskovi
opremljeni sa funkcijom za upravljanje
reproduciranja PBC (Verzija 2.0)
Funkcije za upravljanje reproduciranja PBC dozvoljavaju
upotrebu sistema preko menija, fukcija za pretra?ivanje, ili
drugih spesifi?nih operacija sli?nim sa onim pri radu na kompjuteru. Osim toga mogu biti reproducirani kino kadri s
visokom mogu?no??u rezolcije slike ako su oni dostupni na
disku.
Video CD diskovi ne opremljeni sa funkcijom za upravljanje reproduciranja PBC (Verzija 1.1)
Upotrbljavani na isti na?in kao i Audio CD, ovi diskovi omugo?avaju reproduciranje video slike isto kao audio, ali nisu
opremljeni funkcijom PBC.
Pre
Upotrebe (Nastavak)
Skladiranje diska
Preventive
Posle
uredom
Rukovanje
slu?anja,
Kod
transportiranja ureda
Originalna transportna kartonska kutija i materijal za pakovanje idu zajedno. Za maksimalnu za?titu otpakujte ured kao
?to je originalno upakovan u fabrici.
stavite disk
u njegovu kutiju.
neposrednoj blizini sun?evih zraka ili blizu
do izvora toplote. Ne ostavljajte ga u parkiranom automobilu
izlo?enim direktnim sun?evim zracima, jer ?e ga visoka
Ne dr?ite disk
u
temperatura o?tetiti.
?i??enje diska
Kod
postavljanja ureda
Slika i zvuk obli?njeg TV, V CR, ili radija mogu biti ometani
za vreme reproduciranja. U ovom slu?aju, postavite ured dalje
od TV, V CR, ili radija ili isklju?ite ured nakon ?to izvadite
i
Otisci
slike i zvuka. Pre
prstiju prah prouzrokuju izkrivljenje
upotrebe po?istite disk ?istom krpom Po?istite
od centra ka periferiji.
.
disk kru?no
disk.
Da bi odr?avali
povr?inu ?istu
upotrebljavajte te?nosti u gasovitom stanju kao ?to je
insekcidni sprej blizu ureda. Ne ostavljajte gumene ili plasti?ne predmete u kontakt sa uredom za du?e vreme. Oni
mogu ostaviti tragove na povr?ini ureda.
Ne
po?istili
anti-stati?ni
koristiti
jer bi
krpu.Ako je povr?ina mnogo isprljana,
krpu ovla?enu blagim deterœentom. Nemojte
jake razreœiva?e kao ?to je aceton, benzin, rastvara?,
mogli o?tetiti povr?inu ureda.
jasnu sliku
prijemnik je visoko-tehnolo?ki, precizni ured. Ako se
opti?ko prijemno so?ivo i dijelovi diskovog pokretanja isprljaju ili iznose, kvaliteta slike bi ?e lo?a.
Na svakih 1,000 sata upotrebe preporu?uje se regularna
inspekcija za detalje i odr?avanje (Ovisi o uslovima eksploatacije)
Za detalje molimo pove?ite se sa Va?im najbli?im trgovcem.
DVD
Napomene
o
diskovima
je
sprej
za
stare vinil
aceton, benzin,
?i??enje,
gramofonske plo?e.
za
ili
O Simbolima
Ako
se
dodirujte
disk
Uhvatite disk
sa
na
simbol
pojavi
"
se mo?e pojaviti za vreme rada. Ova ikona ozna?ava da je
funkcija obja?njena u ovom vlasnikovom navodilu nedostupna
na specifi?nom DVD video disku.
O Simbolima diska
gde je
strane tako da
za
disk.
ne
rekordiran.
dodirujete povr?inu
diska.
za
instukcije
Sekcija ?iji naslov ima jedan od slede?ih
za disk sa predstavljen simbolom.
DVD-V
DVD Video diskovi
DVD-A
DVD Audio diskovi
VCD2.0
Video CD
VCD1.1
Video CD bez PBC
MP3
strani
zaka?injite hartiju
"
CD
Rukovanje diskom
Ne
razreœiva?e kao ?to
oni
Da bi odr?avali
Ne
jake
ured
Koristite meku, suhu
koristite meku
koristiti
rastvara?, komercionalno dostupna sredtva
?i??enje ureda
Da bi
Nemojte
sa
PBC
simbola va?i
samo
(Kontrola reproduciranja) funkcijom
(Kontrola reproduciranja) funkcijom
Audio CD
MP3 diskovi
WMA
WMA diskovi
JPEG
JPEG diskovi
5
UVOD
Prednji
Panel i Prozor
displeja
STANDBY indikator
Kada
je
receiver
OTVORI/ZATVORI
stanju mirovanja,
odnosno kada je isklju?en, upalit ?e se
crveno svjetlo.
tipka
u
FUNCTION/PLAY
tipka
MONO/STEREO/
PAUSE/STEP
STANDBY/ON
tipka
STOP/MEMO.
Disk konzolu
tipka
TUNING (-/+)/
SKIP/SCAN
tipka
Njegovom
senzoru
Prozor
GLASNO?A
displeja
kontrolor
SLU?ALICE
Pokazuje
Pokazuje
PODE?ENO
Indikator moda
trenutni
surround modus rada
ponovljenog
reproduciranja
trenutni
Aktivirano
indikator
izvod
MUTE indicator
STEREO
programirano
pu?tanje
indikator
audio stream
SPAVANJE
Pokazuje trenutne
funkcije player-a:
Pu?tanje (Playback),
Pauzu
DIGITAL
PL II
Pokazatelji RDS
podataka
(Pause), itd.
REPEAT
dts
PCM
indikator
ALL
AB
RDS
SVCD
TITLE
RT
PTY
PROGRAM
CHP/TRK
TUNED
MUTE
STEREO
SLEEP
DVD
CD
MP3
VCD
SVCD
S-Video CD
Indikatori
umetnut
zvu?nika
Ugao
DVD
Umetnut je DVD Video
ili DVD audio disk.
CD
MP3
VCD
6
Umetnut je Audio CD
Umetnut
je MP3
Pokazuje trenutno
poglavlje
ili broj snimke
disk
Umetnut je Video CD
Pokazuje trenutni
broj naslova
kamere
Ukupno vrijeme pu?tanja/Pro?lo
jeme Frekvencija/Vrijeme
zaustavljanja/Surround modus
rada/Pokazatelji glasno?e, itd.
vri-
Daljinsko
navodilo
POWER
OPEN/CLOSE
FUNCTION SELECTOR
Izvor ulaza takoœer mo?ete odabirati
pritiskom na tipku FUNCTION/PLAY
na prednjoj plo?i. Pritisnite ti dr?ite
ovu tipku oko 3 sekunde, zatim je
pritisnite nekoliko puta za redom kako
biste odabrali ?eljeni izvor ulaza.
BROJEVI
SLEEP (str. 31)
SUBTITLE (str. 22)
PRO LOGIC II (str. 14)
RETURN
AUDIO (str. 14)
(str. 24)
SOUND (str. 14)
SETUP (str. 17)
DISPLAY (str. 15)
ENTER
STRELE
TITLE
tipke
se za
prikazao
tiplu
da
ekran uklu?en
se
na
DVD
video disku.
meni ekranu, NASLOVNOM i MENI ekranu
MENU
(str. 22)
Koristite TITLE
podvla?enje selekcije disk na
glavnom korisni?kom informacijskom (GUI)
Koriste
SLOW SCAN (Q / R)
(str. 22)
(str. 21)
Koristite MENU tipku da bi se
prikazao meni ekran uklju?en na
DVD video.
VOLUME (+/-)
PRESET(+/-) (str. 29)
SKIP/SCAN (
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
PLAY
MARKER(str.
SEARCH (str.
ANGLE (str.
ZOOM (str.
/
) (str. 20)
(str. 31)
PROGRAM (str. 27)
CLEAR (str. 22)
REPEAT
22)
22)
22)
22)
(str. 21,25)
(str. 21,25)
REPEAT A-B
DIMMER
(str. 31)
RDS (str. 30)
PTY
PTY SEARCH
Specifikacije
rada
(str. 30)
(str. 30)
daljinskog
navodila
Instalacija baterija
Uperite daljinsko navodilo ka njegovom senzoru i pritisnite
tipke.
Daljina: Oko 23 ft (7 m) ispred senzora za daljinsko
Oko 30°
navodilo
u
svakom pravcu
ispred
senzora za
daljinskom navodilu
Uklonite
poklopac baterija na stra?njem
daljinskog navodila, i postavite dve
R03 (veli?ine AAA) baterije sa
i
ta?no kao ?to je ozna?eno.
delu
navodilo.
Ugao:
na
daljinsko
Pa?nja
kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte
razli?ite tipove baterija (standartne, alkaline, itd.).
Ne
7
UVOD
Stra?nji panel
KABL NAPAJANJA
ZVU?NIK
Konektori
KOAKSIJALNI DIGITALNI IN ulazni konektor
konektori AV2 AUDIO Izlazni (L/R)/VIDEO Izlazni
konektori AV1 AUDIO Izlazni (L/R)/VIDEO Izlazni
VIDEO IZLAZ
PRIKLJU?AK
Odaberite ili RGB
OUTPUT
OUT, ovisno
risiver
OPTI?KI
na
COMPONENT VIDEO OUT IZLAZ
Spojite
na
televizor
priklju?cima Y
Pb Pr.
Izlazni (za TV) EURO AV utika?
na TVsa SCART priklju?kom.
Spojiti
Upozorenje
dodirujte unutra?njost ?aka na stra?njem panelu.
Elektrosta?ko oslobaœanje mo?e prouzrokovati stalni
Ne
8
o
tome kako ste
spojili
DVD/CD
televizor.
FM antenski
MONITOR IZLAZ Konektor
uredu.
AV
ulazni konektor
S-VIDEO IZLAZ Konektor
na
signal priklju?ka EURO
(TO TV) ili COMPONENT VIDEO
kvar
konektor
AM Antenski
konektori
Povezivanja
Povezivanje
sa
TV
Napravite jedno od slede?ih povezivanja u zavisnosti od
kapacitetnih sposobnosti Va?eg postoje?e opreme.
Prilikom kori?tenja izlaznih priklju?aka COMPONENT
VIDEO, VIDEO IZLAZNI prekida? postavite na COMPONENT. Prilikom kori?tenja SCART priklju?ka, VIDEO
IZLAZNI prekida? postavite na SCART.
Priklju?ivanje progresivnog scan-iranja Progressive
Scan (ColorStream )
-
Ako
Va?eg TV aparata i drugih ureda koje ?elite
povezati, postoje razli?itina?ini da pove?ete plejer. Kristite
jedan od opisnih na?ina ispod.
Molimo pogledajte u navodilo Va?eg TV, V CR, Stereo sisteme ili druge opreme, koju ?elite da pove?ete da napravili
najbolje povezivanje.
Spojite priklju?ke
SIVE SCAN
TV-u
--
UPOZORENJE
--
va? TVvisoko definiran ili
"digitalno spreman",
progresivnog scan-iranja ovog
DVD playera za najboju mogu?u video rezoluciju.
Ako va? TVne prihva?a format progresivnog scan-iranja,
slika ?e biti puna smetnji ukoliko na DVD/CD playeru
postavite opciju Progressive Scan.
Korisni saveti
Ovisi od
je
mo?ete iskoristiti izlaz
COMPONENT VIDEO OUT/PROGRES-
DVD
playeru na odgovaraju?e priklju?ke
pomo?u dodatnog kabela Y Pb Pr (C).
na
Napomene
Progressive postavite na "On" u izborniku pode?avanja
gresivnog signala, vidi stranicu 17.
na
pro-
da je DVD/CD risiver povezan direktno ka TV.
pravilni œVulaz na Va?em TV.
povezujte Va? DVD/CD risiver ka TV preko VCR. slika
Uverite
se
Odaberite
--
Ne
sa
DVD risivera
se
mo?e iskriviti od sisteme
za
za?titu od
kopiranja.
S-Video
povezivanje
Pove?ite S-VIDEO IZLAZNI ?ak
Video ulaznim ?akom
kabl.
na
na
DVD/CD risiveru
TV koriste?i
opcionalni
sa
S-
S-video
(S).
Video
Stra?nji panel
TV
povezivanje
Pove?ite MONITOR IZLAZNI ?ak
ulaznim ?akom
na
na
DVD risiveru
TVkoriste?i video kabl
sa
video
koji je dostavljen.
VIDEO
INPUT
S-VIDEO
INPUT
(V).
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Y
Pb
SCART INPUT
Pr
L
Spajanje Component
video (ColorStream
COMPONENT video izlaz
Priklju?ite
odgovaraju?e priklju?ne
ulaze TV-a
na
)
DVD
pomo?u
playeru
na
kabela Y Pb Pr
(C).
SCART
priklju?ak
S
V
C
Spojite izlaznu (za TV) EURO AV utika? DVD/CD prijemnika na odgovaraju?e uti?nice TV-a pomo?u scart kabla (T).
Stra?nji
T
dio DVD/CD receiver-a
9
PRI EMA
Povezivanja (nastavak)
ka
Povezivanje
opcionoj opremi
Video rekorder
AV 1 konektore.
1 Spojite
dodatni Video rekorder
2 Spojite
Spojite opti?ki
3
4 Spojite koaksijalni
na
na
AV 2 konektore.
izlaz DVD/CD risiver-a
(ili digitalnog ureœaja, itd)
izlaz DVD/CD risiver-a
na
ulazni
(ili Digitalnog ureœaja, itd.)
na
opti?ki konektor.
KOAKSIJALNI DIGITALNI IN ulazni konek-
tor.
Videorikorder
Dopunski
video rikorder
OUT
IN
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
Ka audio
(L/R) /
video izlazu
Ka audio
(L/R) /
video izlazu
Ka audio / video
(L/R) ulazu
(AV2)
Ka audio / video
ulazu
(L/R)
(AV1)
OPTICAL
OUT
Prijemnik
za
digitalne
video diskove DVD
(ili cifrov
ured
itd.).
Napomene
Ako audio format
izkrivljen
10
zvuk ili
digitalnih izlaza ne odgovara kapacitetnim mogu?nostima Va?eg prijemnika, prijemnik
uop?te nikakav zvuk
?e izdavati silan i
Povezivanja (nastavak)
Antenski
Pove?ite
priklju?ci
dostavljene
antene
za
frekventno / modularno moduliran
Pove?ite kru?nu antenu
za
amplitudno (AM)
FM ?icu antene
na
konektor
Spojite
za
moduliran
signal
signal
FM/AM
ka konektoru
za
za
slu?anje radija.
AM-antenu.
FM antenu.
PRI EMA
Kru?na antena za amplitudno
moduliran signal (dostavljena)
?i?na
antena
za
frekventno moduliran
signal (dostavljena)
Napomene
Da bi
izbegli ?umni rezonans, postavite kru?nu AM antenu dalje od prijemnika
zaboravljajte da u celini raztegnete ?i?nu FM antenu.
Posle povezivanja ?i?ne FM antene, odr?avajte koliko je mogu?e horizontalno.
za
digitalne
video diskove DVD/CD i
drugih komponenti.
Ne
11
Povezivanja (nastavak)
Povezivanje zvu?ne
sisteme
Pove?ite zvu?nike koriste?i
Da bi dobili
dostavljene kable za njih uz pomo? napasvanja boja na ?abicama i onih na kabelima.
najbolje mogu?e zvu?no okru?enje, reguli?ite parametre na zvu?nicima ( rastojanje, nivo, itd.).
Prednji
Prednji
zvu?nik
zvu?nik
(levi)
(desni)
Centralni zvu?nik
Zadnji
zvu?nik
(desni surround)
Zadnji
zvu?nik
(levi surround)
Subbasov zvu?nik
Napomene
Ne zaboravite da uskladite kabl zvu?nika
sa odgovaraju?om ?abicom na komponentama: + ka + i
ka
iskrivljeno i fali ?e bas.
Ako koristite prednje zvu?nike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pa?ljivo regulirajte glasno?u
janje snage nad zvu?nicima.
Ne razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog zvu?nika.
--
--.
Ako obrnete kable,
ozvu?avanje
?e
biti
12
zvuka da bi
izbegli prekoerno
razvi-
Povezivanja (nastavak)
Poziciranje zvu?nika
slu?aj normalnog polo?aja, koristite 6 zvu?nika (2 prednja zvu?nika centralni zvu?nik, 2 zadnja zvu?nika i subbasov
zvu?nik). Ako ?elite da reproducirate dominantni basov zvuk, DTS digitalno okru?enje ili Dolby Digital okru?enje, treba
da pove?ete subwoofer zvu?nik.
U
?
Prednji
zvu?nici
Skladno
Va?oj slu?ajo?oj poziciji podesite
na 45 stupnja.
zvu?nike
na
jednaku
distancu.ini. I
preko pozicije slu?anja koja postavlja
interval
izmeœu zvu?nika
?
Centralni zvu?nik
Idealno
?
je
Stra?nji
da centralni zvu?nik i
prednji
zvu?nici budu
na
istoj
visini. Ali
uobi?ajeno
mesto
je
iznad ili
ispod
televizora.
zvu?nici
Postavite levi i desni iza
zone za slu?anje.Ovi zvu?nici kreiraju zvu?ni i atmosverski utisak zahtijevan od okru?uju?eg (surround)
reproduciranja. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stra?nje zvu?nike mnogo daleko iza zone slu?anja a instalirajte ih na
nad nivoa u?iju slu?atelja. Isto tako je efikasno da se upere stra?nji zvu?nici u pravcu zida ili plafona za dopunsko raspskivanje
ili
zvuka.
U
slu?aju sobe malih razmera, ako je slu?alac blizu stra?njeg zida podesite stra?nje
stranje zvu?nike u rastojanju od 60 90 cm iznad slu?ao?evih u?iju.
site
?
zvu?nike
jedan nasuprot drugom, i pode-
-
Subwoofer zvu?nik
Ovo mo?e da
se
postavi
u
bilo
koju prednju poziciju.
Subbasov zvu?nik
Centralni zvu?nik
Prednji
zvu?nik
Prednji
(desni)
(levi)
zvu?nik
Okru?uju?i
(surround)
zvu?nik (desni)
Okru?uju?i (surround)
zvu?nik (levi)
Primer
za
poziciranje
zvu?nika
13
PRI EMA
Pre
Upotrebe
Mali
rje?nik
Zvu?ni re?im Sound
modus rada Audio
za
Stream i Surround
Vi mo?ete u?ivati
u okru?uju?em (surround) ozvu?avanju prosto
odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvu?avanja saglasno programom koji ?elite slu?ati.
Vam
omogu?uje da se sladite zvuku od 5.1 (ili 6) digitalnih kanala, visokokdigitalnih audio izto?nika u DTS-sistemi trgova?ke marke, kao ?to
su na primer diskovi, digitalin video diskovi DVD, kompakt diskovi, itd. DTS
Digital Surround osigurava do 6 kanala autenti?ni audio (?to ozna?ava identi?no originalnim masters-snimcima) i zavr?ava sa krajnje ?istim otpo?etka do
kraja istinitim 360-stupnjevim zvu?nim poljem. Termin DTS je trgova?ka
marka DTS Technology, LLC. Fabriciran po licenci od DTS Technology,
valitetnih
LLC.
A) Pritiskom
u
-
SOUND MODE
tipku
Svaki put kad pritisnete tipku SOUND, modus zvuka
?e se prema slijede?em redoslijedu:
PRO LOGIC
→
PLII MATRIX
TECHNO
Okru?uju?i (surround) Dolby Digital format Vam omogu?uje da u?ivate
5.1 digitalnih kanala od okru?uju?eg ozvu?enog isto?nika Dolbi Digital
na
→
PLII MOVIE
→
ROCK
CLASSIC
→
→
PLII MUSIC
→
POP
→
LIVE
SOFT
→
3D SURROUND
→
→
mjenjat
DANCE
→
→
BYPASS
Savjeti
do
ROCK: Proizvodi akustiku rock
pro-
glazbe.
", mo?ete da
grama. Ako reproducirate digitalne diskove ozna?ene sa
u?ivate u boljoj kvaliteti zvuka, u ve?oj prostranstvenoj ta?nosti i na
POP: Proizvodi akustiku pop glazbe.
LIVE: Proizvodi akustiku glazbe u?ivo
pobolj?anoj dinami?koj dijapazoni.
mjesta.
"
300
za
sjede?ih
DANCE: Proizvodi akustiku dance
glazbe.
glazbe.
orkestralne glazbe.
TECHNO: Proizvodi akustiku techno
Ovaj
modus rada koristite
filmova ili
prilikom pu?tanja
"
Dolby
CLASSIC: Proizvodi akustiku
"
Digital 2 kanala koji nosi oznaku
Ovaj modus rada pru?a
ugoœaj poput gledanja filma u kino dvorani ili koncerta u koncertnoj
dvorani intenzitetom koji se mo?e posti?i samo DOLBY PRO
LOGIC SURROUND sistemom. Ugoœaj kretanja zvuka
naprijed/nazad/lijevo/desno kao i osje?aj fiksnog polo?aja zvuka jasniji je i dinami?niji nego prije.
SOFT: Idealno
.
B) Pritiskom
Pro
Logic
II
od dvo --kanalnih isto?nika pet izlaznih kanala
punom ?irinom frekventne skale. To nastaje uz pomo? avangradnog
matri?nog surround detektora visoke ?isto?e koji izvla?i prostorne osobine
snimka bez
→
PLII MATRIX
sa
originalnog
dobavljanja
akusti?ne tonove.
PL II
tipku
PL II
pritisnete tipku za re?im ozvu?avanja
ozvu?avanja se menja slede?im redosledom:
PRO LOGIC
sazdaje
blage
Svaki put kad
re?im
(II)
Dolby
na
za
bilo kakvih zvukova ili tonskih
BYPASS
(Ova funkcija mogu?a je
Kada
ukrasa.
PLII MOVIE
→
→
PLII MUSIC
,
→
...
samo za
2-kanalni modus
rada.)
je postavljen digitalni video disk
DVD.
promeniti re?im ozvu?avanja na digitalnom video disku
(Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, itd.) pritiskanjem u vreme reproduciranja tipke za audio AUDIO na daljinskom navodilu.
Mo?ete
Re?im
za
filmove MOVIE:
Re?im
za
film
upotrebu kod stereo televizijskim emisija
u
Dolby Surround sistemi. Rezultat je
zvu?nog polja koje dosti?e kvalitet diskretnog 5.1-
(Movie) je
za
i
kod svih programa kodiranih
Bez obzira
promene pravca
kanalnog zvuka.
diska do
Re?im
Re?im
za
za
osigurava
to da
se
sadr?aj digitalnih
video diskova
se
razlikuje
koristi
od
ta
karakteristi?na osobina. Svaki put, kada
AUDIO, re?im ozvu?avanja
muziku MUSIC:
muziku
na
diska, slede?e obja?njava bazi?ni rad kada
(Music) je
za
upotrebu
kod svih snimaka stereo muzike, i
na
pritisnete tipku za audio
digitalnom video disku se menja
slede?im redosledom:
?iroko i duboko zvu?no prostranstvo.
→→
→
Matri?ni re?im MATRIX:
Matri?ni re?im je isti kao muzi?ki re?im Music,
sa
tim da
je logika
za
promenu pravca isklju?ena. Mo?e biti koristan da poja?ava mono signale,
prave?i ih "ve?im". Matri?ni re?im mo?e na?i upotrebu isto i kod automobilnih sistema,
gde kolebanja od lo?eg prijema FM-stereo neki put mo?e
dovesti do smu?tavanja okru?uju?ih signala kod logi?nog dekodera. Krajnji
"lek" za lo? prijem FM-stereo recepcije mo?e biti prosto prebacivanje
zvuka
Na Va?u
?
informaciju
prijemnik pamti poslednji
kodiranja na programnom
razgledanjem njegovog pakovanja.
Dolby Digital-diskovi su markirani ovim
logom.
Kodirani sa Dolby Surround programi su markirani
logom.
DTS Digital Surround-diskovi su markirani sa DTS.
-
-
Napomena
Funkcija
slu?alica.
BYPASS
14
s
vi?ekanalnim audio
za
Mo?ete ideficirati format
-
Ovaj ureœaj ima mogu?nost proizvoœenja 3D surround efekta, pomo?u
tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira multi-kanalno audio
pu?tanje iz dva uobi?ajena stereo zvu?nika, umjesto pet ili vi?e zvu?nika
ina?e potrebnih za slu?anje multi-kanalnog audio zvuka iz ku?nog kina.
Ova mogu?nost funkcionira s DVD diskovima kodiranim s audio snimkama Dolby Pro Logic i Dolby Digital.
snimljen.
pode?avanja
softeru
3D SURROUND
Software
mod
svaki izvor individualno.
?
na mono.
DVD
signalima pu?ta
se
prema na?inu
na
koji je
modusa zvuka
ne
mo?e
se
primijeniti prilikom kori?tenja
Pre
Upotrebe (nastavak)
Ikone
Up?e obja?njenje
Ova uputa daje osnovne instrukcije upotrebe prijemnika za digitalni video disk DVD. Odreœeni digitalni video diskovi iziskuju
TITLE
specijalno eksploatiranje, ili u vrijeme reproduciranja dozvoljavaju samo ograni?eno operiranje. Kada se to dogodi, na ekranu
televizora se pojavljuje simbol
koji ukazuje da operacija nije
dozvoljena za digitalne video diskove DVD, ili da nije dostupna
na
Ponovi grupu (Samo DVD audio
displeju
op?eg reproduciranja mo?e biti prikazan na ekranu
aplikacije na meniju mogu biti promenljive.
televiOFF
Neke
zora.
Operiranje aplikacijama
Za
na
ili
za
video
Ponavlja sve staze (samo za video kompakt diskove
funkcije za upravljanje reproduciranja PBC)
Ponavlja A-B
Ponavljanje isklju?eno
Obnavlja reproduciranje
ekranu
vrijeme reproduciranja pritisnite tipku
1
tipke
2 Pritiskajte
Odabrani
Pritiskajte tipke
3 Tipke
diskovi)
(samo
Ponavlja
kompakt diskove bez
za
funkcije
upravljanje reproduciranja PBC)
stazu
bez
AB
Status
vezu
naslov
Ponavlja kadar
ALL
na
Ponavlja
CHAPT
disku.
Informacija
povratnu
za vremenu
GROUP
TRACK
,
polju
u
od tog mesta
Mogu?nost zabranjena, ili nemogu?a (nedostupna)
DISPLAY.
Napomene
da bi odabrali artikl.
Neki diskovi
artikl bi?e
podvu?en (osvetljen).
ili
da promenite izbor atikla.
sa ciframa isto mogu biti upotrebljene za uvoœenje
brojeva (na pr. broj naslova). Za neke funkcije, da bi ih
podesili pritisnite tipku uvoœenje ENTER.
ne
primera displeja
Ako
za
osiguravati sve mogu?nosti
su pokazani ispod.
nikakvu
pritisnete
tipku, aplikacija
mogu
na
10 sekundi
sa
ekranu, koji
ne
sa
ekrana ?e nestati.
DVD-V
ItemsAplikacije
Broj
Funkcija (Pritiskajte tipke
naslova
teku?i
1/3
Broj
kadra
1 /12
Tra?enje
po
vremenu
0:20:09
Audio jezik i digitalni
audio izlaz Subtitle
1 ENG
language
5.1 CH
Jezik
nadpisa
D
ABC
OFF
Ugao
1/1
Zvuk
BYPASS
/
da bi odabrali
naslova i
Pokazuje
broj
preska?e ka ?eljenom broju
Pokazuje teku?i broj
?eljenom broju kadra.
Na?in
?eljenu aplikaciju)
ukupni broj naslova,
/
naslova.
kadra i
Numerirane,
ukupni broj kadra, i preska?e
ka
i tra?i mesto direktno
Pokazuje teku?i audio jezi?ki saundtrak
broj kanala, i menja pode?avanje.
i na?in
teku?i
/
,ili
ENTER
,ili
Numerirane, ENTER, SKIP
Pokazaju isteklo vreme reproduciranja,
uz pomo? isteklog vremena.
Pokazuje
odabiranja
i
kodiranja
Numerirane,
i
jezik naslova, i menja pode?avanje.
/
ENTER
,ili
AUDIO
1
/2,ili
SUBTITLE
Pokazuje
ugla.
teku?i
broj ugla i ukupni broj uglova, i menja broj
Prikazuje trenutni modus
mijenja pode?avanja
1
/2,ili
ANGLE
zvuka i
1
/2,ili
SOUND
15
PRI EMA
Pre
Upotrebe (nastavak)
Informacija
na
displeju (nastavak)
d
DVD-A
Stavka
Broj
grupe
2/6
Broj
snimke
1 /12
Vremensko
0:10:15
pretra?ivanje
Modus DVD Audio
1PPCM
izlaza
Funkcija (Za odabir ?eljene
stavke
Prikazuje trenutni broj
broj ?eljene grupe.
grupe i
ukupni broj
Prikazuje trenutni broj
broj ?eljene snimke.
snimke i
Metoda
pritisnite tipke 3/4)
grupa, i
ukupni broj snimki,
i
prelazi
na
prelazi
na
odabiranja
1 /2,ili
Broj?anik, ENTER
1
/2,ili
Broj?anik, ENTER
Prikazuje proteklo vrijeme pu?tanja (samo
na
display-u)
_
Prikazuje
trenutnu metodu
kodiranja, i broj kanala, i mijenja
1
postave.
/2,ili
AUDIO
5CH
Jezik titlova
Stranica
(ili Kut)
ABC
1
OFF
Prikazuje trenutni jezik
mijenja postave.
titlova i
1 /12
Prikazuje broj trenutne stranice (ili kuta) i ukupan broj
(ili kuteva) i mijenja broj (ili kut) stranice.
/2,ili
SUBTITLE
stranica
1
/2,ili
ANGLE
ili
1/1
VCD2.0
VCD1.1
Aplikacije
Broj
Funkcija (Pritiskajte tipke
teku?i
staze
1/4
Vreme
0:20:09
Pokazuje
broj staze, i
re?imu reproduciranja PBC
Pokayuje
vreme
da bi odabrali
Na?in
?eljenu aplikaciju)
staza i
ukupni broj
uklju?ene funkcije
On, i ka ?eljenom broju staza.
reproduciranja (samo
na
u
odabiranja
/
,ili
Numerirane, ENTER
displeju)
--
Pokazuje
Audio kanal
isteklo
/
audio
kanal, i menja audio
kanal.
/
STER.
,ili
AUDIO
Zvuk
16
BYPASS
Prikazuje trenutni modus
mijenja pode?avanja
zvuka i
1
/2,ili
SOUND
Pre
Upotrebe (nastavak)
Osnovna
Slika (Picture)
pode?avanja
Mo?ete zadati Va?e li?ne
preferencije
ka uredu
za
reproduci-
Vrsta televizora
4:3 Letterbox: Odaberite kad
ranje.
4:3.
Osovna
1
(TV Aspect)
pode?avanja
Pritisnite
tipku
Pojavljuje
se
za
meni
--
Op?e operacije
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
TV
Progressive
Letterbox
Disc Subtitle
4:3
Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
TV
Code
Aspect
Menu
Other------------
Speaker Setup
4:3
Rating
Hungarian
5.1
izrezuju.
Disc Audio
Country
Polish
Scan
se
16:9 Wide: Odaberite kad je povezan ?iroki televizor 16:9.
Chinese
Language
povezan standartni televizor
maskirnim ivicama nad i
je
sa
je povezan standartni televizor
slike odrezane da bi popunile ekran Va?eg tele-
vizora. Obe strane slike
Italian
Aspect
Menu
Pokazuje
Spanish
Code
teatralnu sliku
DVD-A
4:3 Panscan: Odaberite kad
4:3.
pode?avanje SETUP.
za pode?avanje.
Disc Audio
Country
Prikazuje
ispod slike.
DVD-V
Language
Progressive
Scan
Others
5.1
da bi odabrali
/
2
Pritiskajte tipke
?eljeni
Ekran ?e pokazati teku?e pode?avanje odabranog artikla,
isto kao i njegovo alternativo pode?anje (a).
3
Dok
je odabran ?eljeni artikl, pritisnite tipku
posle
toga tipke / da bi odabrali ?eljeno pode?avanje.
Pritisnite
tipku
reproduciranje
za
4 potvrdite Va? izbor.
Neki artikli
Da bi
uslovljavaju dopunske
meni
napustili
5 pode?avanje SETUP,
reproduciranje
ENTER da
korake.
pode?avanja pritisnite tipku za
za povratak RETURN, ili za
PLAY.
Speaker Setup
Others
artikl.
Progresivno scan-iranje
DVD-V
DVD-A
scan-iranje omogu?uje sliku visoke
smetnji. Ako koristite priklju?ke COMPONENT VIDEO OUT a DVD/CD risiver spajate na standardni (analogni) TV, opciju progresivnog scan-iranja
isklju?ite, odnosno postavite na "Off". Ako koristite
priklju?ke component video za spajanje na TVili monitor
kompatibilan sa signalom progresivnog scan-iranja, opciju
progresivnog scan-iranja uklju?ite, odnosno postavite na
Progresivno
kvalitete
s
Video
vrlo malo
"On".
Jezik
Jezik diska DVD
Odaberite
jezik
(Subtitle)
diska.
za
DVD-V
meni
DVD-A
Other
:
:
Rating
(Menu), Audio (Audio) i nadpise
Country
Code
Odabran
Aspect
Menu Language
je
Da bi odabrali
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Country
Code
Language
Progressive
Scan
Speaker Setup
Chinese
Other------------
Others
Jezik menija
jezik menija za pode?avanje. To je
pritisnete tipku za pode?avanje SETUP.
Disc Audio
English
Disc Subtitle
German
Disc Menu
Polish
Code
meni
koje
vidite
konvencionalnom TV-u ili monitoru.
Language
Progressive
Czech
Swedish
Aspect
Menu
je pode?en izlaz progresivnog scan-iranja, slika
vidljiva samo na TV-u ili monitoru kompatibilnom s
progresivnim scan-iranjem. Ako gre?kom uklju?ite opciju
progresivnog scan-iranja, ureœaj morate resetirati.
1) Izvadite diskove iz ureœaja i zatvorite pladanj za diskove.
Pazite je li natpis "no disc" ("nema diskova") prikazan na
display-u.
2) Pritisnite tipku STOP i dr?ite pet sekundi prije nego je
pustite. Video izlaz ponovno ?e se pokrenuti na
standardnim postavkama i slika ?e opet biti vidljiva na
Hungarian
Rating
Country
Speaker Setup
Others
?e biti
Polish
Odaberite
5.1
Scan
Jednom kad
Hungarian
5.1
Progressive
Oprez
Spanish
Italian
Aspect
Menu
TV
On
TV
TV
kad
Off
Disc Subtitle
Disc Menu
zadati na disku originalni jezik.
drugi jezik, pritisnite numerirane tipke da bi uveli
?etvoro-cifren broj skladno listi sa kodovima jezika na strani 32. Ako
uvedete pogre?an kod jezika prtisnite tipku za brisanje, CLEAR.
Original
Disc Audio
Scan
17
PRI EMA
Pre
Upotrebe (nastavak)
Postavljanje
zvu?nika
Audio
pu?tanje (Audio Play)
DVD-V
DVD-A
prijemnik mo?ete postaviti tako da DVD disk
odmah po?inje s radom ?im ga umetnete.
Ukoliko je opcija Auto Play uklju?ena na On, ovaj DVD/CD
prijemnik pretra?it ?e naslov ?ije je vrijeme pu?tanja najdu?e
ni zapo?et ?e s pu?tanjem automatski.
On: Auto Play funkcija je aktivirana.
Off: Auto Play funkcija nije aktivirana.
DVD/CD
5.1
Postavljanje zvu?nika
DVD-V
DVD-A
postavljanje zvu?nika, uklju?uju?i i uravnote?enje glasodgoœeno vrijeme, ili ispitajte postave zvu?nika.
Postave zvu?nika aktivne su samo na analognom multi-kanalnom
izlazu. (Vidi "Postavljanje zvu?nika", stranica 28.)
Odaberite
no?e te
Disc Audio
Disc Subtitle
R
Disc Menu
Country
TV
R
Code
Volume
Aspect
Language
Menu
Scan
Progressive
Size
0 dB
Small
Distance
0.3m
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
Ostalo
Postavljanja DRC, Vokala, PBC i Audio pu?tanja mogu se
mijenjati.
Kako biste odabrali ?eljeno, pritisnite 3/4 a zatim pritisnite tipku ENTER. Postavljanje ?eljene funcije mijenja se
izmeœu On (uklju?eno) i Off (isklju?eno).
Disc Audio
DRC
On
Disc Subtitle
Vocal
On
Disc Menu
PBC
Rating
Auto
Country
TV
On
Play
Off
Code
Aspect
Menu
Language
Progressive Scan
5.1
Speaker Setup
Others
Funkcija Kontrole dinami?kog spektra
Range Control (DRC)
-
Dynamic
Koriste?i DVD format, mo?ete ?uti zvuk programa u najto?nijoj i najvjernijoj mogu?oj prezentaciji, zahvaljuju?i digi-
tehnologiji. Ipak, dinami?ki spektar (razliku
najglasnijih i najti?ih zvukova) audio izlaza mo?ete
smanjiti. Tada film mo?ete slu?ati manjom glasno?om bez
gubljenja jasno?e zvuka. Za postizanje ovog efekta DRC
tfunkciju postavite na On.
talnoj
audio
izmeœu
Vokal
Funkciju Vokala postavite na poziciju On prilikom pu?tanja
multi-kanalnog karaoke DVD-a. Karaoke kanali na disku
pomije?at ?e se u normalni stereo zvuk.
PBC
Funkciju za kontrolu pu?tanja Playback Control (PBC)
postavite na On (uklju?eno) ili Off (isklju?eno).
On: Video CD-i
s
PBC-om
Off: Video CD-i
s
PBC-om
CD-i.
18
Napomena
Play funkcija mo?da
Auto
Front L
Rating
pu?tat ?e se prema funkciji PBC-a.
pu?tat ?e se na isti na?in kao i Audio
ne?e raditi
na
nekim DVD-ima.
Pre
Upotrebe (nastavak)
Roditeljska
kontrola (Parental
Klasifikacija
DVD-V
Control)
Kod
na digitalnim video diskovima mogu sadr?ati nepohodne za
dijecu scene. Pa prema tome, diskovi mogu sadr?ati informaciju o
roditeljsskoj kontroli koja se prila?e za cijeli disk, ili prema odreœenim scenama na disku. Te scene se klasificiraju od 1 do 8, i alternana
nekim diskovima
se iz tabele sa kodovima zemalja (vid. "Lista kodova
zemalja.", na str 33.), uvedite kod za zemlju/zonu, ?ije ?e standarte za klasifikaciju koristiti digitalni video disk.
su
nali?ne i alternativne
scene za
Disc Audio
Code Set
Disc Subtitle
izbor.
Rating
Code
Country
TV
Aspect
Menu
Language
Progressive
Disc Audio
8
5.1
Disc Subtitle
7
Others
Disc Menu
6
5
Rating
TV
3
Aspect
Speaker Setup
menija za pode?avanje odaberite
(Country Code) koriste?i tipke /
kod
zemlje
.
2
Menu
Language
Progressive Scan
1
Unlock
5.1
Scan
Iz
1
4
Code
PRI EMA
HU
Disc Menu
Klasifikacija zavisi od zemalja. Opcija roditeljske kontrole Vam
omogu?ava da spre?ite reproduciranje diskova od Va?e dece, ili
odreœeni diskovi da se reproduciraju sa alternativnim scenama.
Country
DVD-V
Informi?u?i
Filmovi
tivno,
zemlje (Country Code)
Speaker Setup
2
Dok
3
Sledi korak 3 iz
4
Odaberite
5
Pomerite kursor koriste?i
6
Pritisnite
nite
je kod zemlje (Country Code) odabrano, pritistipku
.
Change
Others
1
Iz
pode?avanje Setup, koriste?i tipke
Klasificiranje "Rating".
menija
odaberite
2
Dok
3
Kada
i
za
je klasificiranje "Rating" odabrano, pritisnite
tipku
.
jo?
niste uveli
parolu;
Koriste?i numerisane tipke uvedite ?etvorocifrenu parolu, da bi
sazdali li?nu ?etvorocifrenu za?titnu parolu, i nakon toga pritisnite tipku za uvoœenje ENTER. Da bi potvrdili uvedite ponovo
?etvorocifrenu za?titnu parolu, i nakon toga pritisnite tipku za
uvoœenje ENTER.
U slu?aju kad ste ve? uveli parolu;
Uz pomo? numerisanih tipki uvedite ?etvorocifrenu za?titnu
parolu da bi potvrdili ?etvorocifrenu za?titnu parolu, nakon
toga pritisite tipku za uvoœenje ENTER.
znak koriste?i
klasifikacije od 1
Odaberite rang
do 8 koriste?i
tipke
/
4 Jedinica (1) ima naj manje ograni?enja pri reproduciranju. Osmica
-
Pritisnite tipku
nakon
za
.
i odaberite
drugi
.
tipku za uvoœenje ENTER da potvrdili
zemlje, nakon toga pritisnite tipku za
pode?avanje SETUP da bi napustili meni.
Va?
Napomena
se kod zemlje menja, nu?na je potvrda ?etvorocifrenom
parolom (vid. "Promena ?etvorocifrene parole" ispod).
Promena
1
?etvorocifrenog
Sledite korake 1-2, kako
koda
je pokazano
gore,
u
levo
(Klasificiranje).
2
Uvedite stari kod, nakon toga
3
Odaberite promenu
uvoœenje ENTER da potvrdili Va? izbor klasiza pode?avanje SETUP da bi
pritisnite tipku uvoœenja ENTER.
Change koriste?i tipke
/
,
nakon
toga pritisnite tipku uvoœenja ENTER.
4
Uvedite novi ?etvorocifreni kod, nakon toga
pritisnite
tipku uvoœenja ENTER.
5
Uvedite ta?no isti kod
ta?nost
6
Pritisnite
drugi put, i potvrdite njegovu
pritiskanjem tipke za uvoœenje ENTER.
tipku
za
SETUP da bi
pode?avanje
napustili meni.
Ako zaboravite Va? ?etvorocifren kod
Ako zaboravite Va?u
da bi izbrisali teku?u
1
toga pritisnite tipku
napustili meni.
tipke
/
Kada
od 1 do 8: Neki diskovi sadr?e
nepohodne za dijecu
scene. Ako zadate klasifikaciju za reproduciraju?i ured, bi?e reproducirane
sve scene na disku sa istom ili ni?om klasifikacijom. Vi?e klasificirane scene
ne?e biti reproducirane, osim ako na disku ima alternativnih scena za njih.
Alternativne scene trebaju imati istu ili ni?u klasifikaciju. Ako se ne naœe
odgovaraju?a alternativa reproduciranje ?e prestati. Da bi se disk reproducirao treba da uvedete ?etvoro cifrenu parolu, ili da promenite nivo klasifikacije.
5 fikacije,
/
tipke
tipke
.
(8) ima naj vi?e ograni?enja pri reproduciranju.
Unlock: Ako odaberete otklju?avanje Unlock, opcija roditeljske kontrole ne?e biti
ativna. Disk ?e se reproducirati potpuno bez ograni?enja.
Klasifikacije
znak koriste?i
levo.
izbor
Ako
napravite gre?ku pre pritiskanja tipke za uvoœenje ENTER, pritisnite tipku
za brisanje CLEAR i ponovo uvedite ?etvorocifrenu za?titnu parolu.
prvi
"Klasifikacija"
sledite
Pritisnite
meni
2
parolu,
parolu.
tipku za pode?avanje
pode?avanja.
Koristite numerisane
tipke
opisanu
dole
SETUP da bi
proceduru
se
prikazao
da bi uveli ?estocifrefren
broj
"210499."
Napomena
Ova
funkcija
mo?da ne?e raditi
?etvorocifrena parola je
na
nekim DVD-ima.
3
Uvedite novi kod kako je
izbrisana.
prikazano sa leve strane (Klasifikacija).).
19
Upotreba Digitalnog Video Diska DVD i Digitalnog Video Kompakt Diska Video CD
Reprodukcija digitalnog Video diska
DVD i video kompakt diska Video CD
Priprema
DVD-V
VCD2.0
Prebacite
na
DVD/CD
prijemnikom.
Kada ?elite da
se
Napomena
je nagla?eno, sve opisane operacije se baziraju na
kori??enje od daljinskog navodila. Neke operacije mogu se
ispuniti kori??enjem menija za pode?avan.
VCD1.1
TVi odaberite AVulazni izvor povezan
sladite zvukom
sa
sa
diskova ili od audio sisteme,
uklju?ite audio sistem i odaberite ulazni audio isto?nik povezan
ka prijemniku za digitalne video diskove DVD.
Pritisnite
1
tipku
za
Pomicanje na drugi naslov/grupu
(TITLE/GROUP)
DVD-V
Postavite odabrani od Vas disk
oznakom
u
le?i?te diska
digitalni video disk DVD, uverite se da ste
postavili stranu koju ?elite reproducirati, licem na gore.
Pritisnite
tipku
za
1 /12
Otvaranje/Zatvaranje
disk ima vi?e od
prika?e
se
prozorac
Koristite 1 234
?elite
se
vratite
na
3
4
pritisnite tipku
tipke
da izaberete
ENTER da
Koristite numerisane
gledate.
opciju koju ?elite,
po?ne prikazivanje.
na
Pritisnite
da bi odabrali stazu
tipke
koju
tipku za povratak RETURN da bi
se
1 U
vreme
tipku
za
Sada ?e
2
meni ekran.
Napomene
je zadata Roditeljska kontrola (Parental Control) i disk ne
spada u okvire pode?avanja za klasificiranje (Rating) (nije prijet),
treba uvesti ?etvoro cifreni kod, i/ili disk treba biti odobren (vidi
"Roditeljska kontrola", na strani 19).
Digitalni video diskovi DVD mogu imati regionalni kod.
Va? ured ne?e reproducirati diskove, ?iji se regionalni kod
razlikuje od regionalnog koda Vaœeg ureda. Regionalni kod
ovog ureda za reproduciranje je 2 (dva).
20
se
Tra?enje (Search)
?elite
Pode?avanja menija i odreœenih operativnih procedura za upotrebu menija mogu se razlikovati u zavisnosti od diska. Sledite
instrukcije na svakom meni ekranu. Mo?ete isto posle pode?avanja narediti da funkcija za upravljanje PBC bude na poziciji
isklju?eno (Off). Vidi stranu 18.
Ako
kratko
vratili
Za dvocifrene
VCD2.0
vratili
jednog dela, ili kad
premestiti na drugi
se
numerisane
tipke uzastopno
i brzo.
Koristite 1 2
da
na
Napomena
brojeve pritiskajte
(IZBORNIK)
DVD-A
tada
jedne
pritisnite tipku SKIP/SCAN
na po?etak trenutnog
poglavlja/snimke ili za odabiranje sljede?eg poglavlja/snimke.
Pritisnite dva puta za kratko tipku SKIP/SCAN . da bi
napravili korak nazad ka prednjem kadru/stazi.
Za izravno prela?enje na bilo koje poglavlje tijekom
pu?tanja DVD-a, pritisnite tipku DISPLAY. Zatim za
odabiranje ikonice poglavlja/snimke pritisnite tipku 3/4.
Zatim unesite broj poglavlja/snimke pomo?u tipaka na broj?aniku (0-9) ili za odabiranje poglavlja/snimke.
tipke da izaberete naslov / poglavlje koji
pritisnite tipku ENTER da po?ne
ili MENU
disku ima ima vi?e od
.or > kako biste
menija
ekran izbornika.
VCD1.1
DVD-A
1 /12
1/6
Tijekom pu?tanja
tada
pogledati,
prikazivanje.
Pritisnite tipku TITLE (NASLOV)
na
DVD-V
staze, mo?ete
kadr/stazu kao ?to sledi:
DVD-V
--
1/3
Kada naslov
se
drugom Kadru/Stazi
ka
(CHAPTER/TRACK)
pojavljuje indikacija za ?itanje READING, i
automatski po?inje reproduciranje. Ako ne po?ne reproduciranje, pritisnite tipku za reproduciranje PLAY. U nekom slu?aju
umesto toga mo?e se pojaviti disk meni.
Kada
--
na
Preme?tanje
Meni prozorac se mo?e prvo pokazati nakon postavljanja digitalnog
video diska DVD ili video kompakt diska koji sadr?i meni.
da
naslov
OPEN/CLOSE da bi zatvorili disk konzolu.
Na TVekranu
1/6
sa
na
gore.
Kada postavljate dvostrani
3
1/3
jednog naslova, mo?ete prije?i na
sljede?i na?in:
Pritisnite DISPLAY, zatim pritisnite odgovaraju?u broj?anu tipku (0-9) da izaberete broj naslova.
drugi
Otvaranje/Zatvaranje
DVD-A
Kada disk ima vi?e od
OPEN/CLOSE da bi otvorili disk konzolu.
2
karakteristike
Osim kad
po?etak reproduciranja
za
DVD-A
Op?te
3
reproduciranja pritisnite
preskakanje SKIP/SCAN
reproduciraju?i
VCD2.0
DVD-V
ured oti?i
u
VCD1.1
i zadr?ite oko dve sekunde
. ili >:.
re?im
za
tra?enje
Ponovljeno pritiskajte i zadr?avajte tipku
SEARCH.
preskakanje
SKIP/SCAN . ili > da bi odabrali ?eljenu brzinu:
mX2, mX4, mX16, mX100 (pravac unatrag) ili
MX2, MX4, MX16, MX100 (napred).
Kod video kompakt diska brzina se menja: mX2, mX4,
mX8 (pravac unatrag) ili MX2, MX4, MX8 (napred).
Za vra?anje na normalno pu?tanje, pritisnite tipku PLAY.
za
Napomena
kori?tenja DVD audio diska koji sadr?i slike, ova
operacije mo?e biti dopu?tena samo za neke segmente slika.
Prilikom
Pauza
1
DVD-V
VCD2.0
VCD1.1
Tijekom pu?tanja pritisnite tipku
2 Za
povratak
na
PAUSE/STEP.
pu?tanje, pritisnite tipku
PLAY.
Upotreba Digitalnog Vidieo Diska
Op?e
karakteristike
Pauza slike i kadar
VCD2.0
DVD-V
1 U
po
--
--
kadar
VCD1.1
1 Da bi ste
reproduciranje
PAUSE/STEP. Sada ?e
3
Repeat
re?im pauze
Ponavjaju?im pritiskanjem tipke pauze PAUSE/STEP na
daljinskom navodilu mo?ete pomerati sliku kadar po kadr.
Za vra?anje na normalno pu?tanje, pritisnite tipku PLAY.
Usporeno reproduciranje (Slow Motion)
VCD2.0
DVD-V
vreme
ranje
SLOW SCAN- m ili M
Reproduciraju?i
ured ?e uvesti
spori
za
usporeno skani-
+.
re?im
reproduciranja
SLOW.
skaniranje SLOW SCAN- m
ili M + da odaberete ?eljenu brzinu: t 1/16, t 1/8, t
1/4 ili t 1/2 (pravac unatrag), ili T 1/16, T 1/8, T 1/4
ili T 1/2 (unapred).
Za vra?anje na normalno pu?tanje, pritisnite tipku PLAY.
2 Koristite
3
VCD1.1
reproduciranja pritisnite tipku
tipku
za
Napomena
kompakt
duciranja unatrag.
Za video
usporeno
disk
nije mogu?a opcija usporenog
Ponavljanje A-B
A*
AB
VCD2.0
DVD-V
repro-
VCD1.1
OFF
Da bi ste
ponovili sekvencu u naslovu ili grupi:
tipku za ponavljanje REPEAT A-B u odabranoj
od Vas po?etnoj to?ci.
Za kratko na ekranu televizora se pojavljuje A ".
Ponovo pritisnite tipku za ponavljnje REPEAT A-B u od
Vas odabranoj krajnjoj to?ci.
1 Pritisnite
"
2
Za kratko
3 Da bi ste
avljanje
ekranu televizora
se
se
otkazali od sekvence
Digitalni
pritisnite tipku
za
TITLE
VCD2.0
1/6
video diskovi DVD
TRACK
Repeat
--
se
pojaviti
na
TVekranu.
group ikona ?e
se
pojaviti
Repeat
na
grupu
,
pritisnite
TVekranu.
na?ina rada
pritisnite
REPEAT
tre?i put.
Off ikona ?e
se
pojaviti
Videdeo
na
TVekranu.
kompakt diskovi Ponavljanje Staze / Sve /
Isklju?eno Track / All / Off
1 1 Da ponovite teku?e reproduciranu stazu, pritisnite tipku
za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora sœ pojavljuje aplikacija za ponavljanje
staze Repeat Track.
2 Da bi ponovili teku?e reproduciranje diska, pritisnite drugi
put tipku za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
svega Repeat All.
3 Da bi napustili re?im za ponavljanje, pritisnite tre?i put
tipku za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za isklju?eno
Repeat Off.
--
Napomena
kompakt disku sa funkcijama za upravljanje reproduciranja PBC, na meniju za pode?avanje morate zadati PBCfunkcija isklju?ena (Off), da bi koristili funkciju za ponavljanje
Repeat. Vidi stranu 18.
Na video
Tra?enje
DVD-V
po
vremenu
0:20:09
(Time Search)
-:--:--
Funkcija tra?enje po vremenu Vam dozvoljava da startirate
reproduciranje u svako od Vas odabrano vreme na disku.
1 U
OFF
Ponavljanje
Kadar/Naslov/Isklju?ivanje (Chapter/Title/Off)
1 Da bi ponovili teku?e reproducirani kadar, pritisnite tipku
za ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
kadra Repeat Chapter.
2 Da bi ponovili teku?e reproducirani naslov, pritisnite drugi
put tipku ponavljanja REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
naslova Repeat Title.
3 Da napustite re?im ponavljanja pritisnite tre?i put tipku za
ponavljanje REPEAT.
Na ekranu televizora se pojavljuje aplikacija za isklju?eno
ponavljanje Repeat Off.
reproduciranja pritisnite tipku za reproduciranje DISse pojavljuje pokazni prozorac.
Pretinac tra?enja po vremenu (Time Search) pokazuje proteklo vreme reproduciranja teku?eg diska.
da bi odabrali
U okviru 10 sekundi, pritiskajte tipke
/
aplikaciju vremena tra?enja u displeju pokaznog prozorca
tra?enja po vremenu (Time Search).
U pretincu za tra?enje po vremenu Time Search se
pojavljuje "-:--:--".
Unutra u okviru 10 sekundi koristite numerisane tipke da
uvedete ?eljeno od Vas vreme po?etka. Od levo na desno u
pretincu uvedite sate, minute i sekunde.
Ako uvedete pogre?ne cifre, pritisnite tipku za brisanje
vreme
PLAY. Na ekranu
VCD1.1
ALL
track ikona ?e
3 Da bi ste iza?li iz
2
DVD-V
/ Off
Svega
prikazivani snimak, pritisnite
ponovili trenutno prikazivanu
REPEAT drugi put.
pon-
REPEAT A-B.
Ponavljanje (Repeat)
CHAPT
,
Snimke /
*
pojavljuje "A B", i ponavljanje sekvence zapo?inje (Na displeju reproduciraju?eg ureda pojavljuje se AsB ponavljanje).
na
ponovili
trenutno
2 Da bi ste
Repeat
Napomena
Prilikom kori?tenja DVD audio diska koji sadr?i slike, ova
operacije mo?e biti dopu?tena samo za neke segmente slika.
1 U
--Ponavljanje
REPEAT.
PAUSE.
2
Kompakt Diska (nastavak)
DVD Audio disk
(nastavak)
reproduciranja pritisnite tipku za pauzu
reproduciraju?i ured u?i u
vreme
DVD i Video
3
CLEAR da bi obrisali uvedene od Vas cifre. Nakon toga
pravilne cifre.
uvedite
4 Za
potvrœivanje vremena po?etka unutar 10 sekundi pritistipku ENTER ili tipku PLAY.
Reproduciranje po?inje od odabranog vremena na disku.
Ako uvedete ne va?e?e vreme, reproduciranje ?e produ?iti
od teku?eg mesta.
nite
21
UPOTREBA
DVD i Video
Upotreba Digitalnog Vidieo Diska
Op?e
karakteristike
3D Surround
VCD2.0
DVD-V
2
(nastavak)
3D SUR
1 Za
odabiranje opcije "3D SUR" tijekom pu?tanja pritisnite
tipku SOUND.
Kako biste isklju?ili 3D Surround efekt, ponovno pritisnite
tipku SOUND i odaberite opciju "BYPASS".
Objektiv sa promenljivim
rastojanjem (Zoom) DVD-V
fokusnim
VCD2.0
fokusnim
sa
Zoom Vam
da uve?ate video sliku i da
funkcija objektiva
omogu?ava
po uve?anoj slici.
1 U
promenljivim
rastojanjem
se
pomer-
reproduciranja ili u re?imu pauze pritisnite tipku
sa promenljivim fokusnim rastojanjem ZOOM da
aktivirali Zoom-funkciju.
vreme
objektiva
bi
Ako ponovo pritisnete tipku objektiva sa promenljivim
ZOOM stepen uveli?avanja se pove?ava do ?est puta.
2 Koristite
da
tipke
rastojanjem
tipku za brisanje CLEAR da bi se vratili
reproduciranje, ili da se vratite u re?im pauze.
na
normal-
DVD-V
markerom (Marker
Mo?ete
VCD2.0
VCD1.1
biti
markirali, sledite slede?e korake.
ekranu televizora ?e
se
Da otka?ete meni
(Recall) markiranu
scenu
tra?enje
SEARCH, pritisnite tipku
za
video diskove DVD
Provera
sadr?aja
tra?enje
za
SEARCH.
digitalne
DVD-V
digitalnim
na
markera.
markera MARKER
Specijalne mogu?nosti
video
Digitalni video diskovi mogu sadr?ati menie, koji Vam
omogu?avaju dostup do specijalnih mogu?nosti. Da bi koristili
meni diska, pritisnite tipku za meni MENU. Nakon toga pritisnite osvetlite (podvu?ete) Va? izbor, nakon toga pritisnite tipku
za uvoœenje ENTER.
DVD-V
Naslovni meni (Title Menu)
1 Pritisnite
tipku
za
naslov TITLE.
Ako teku?i naslov ima meni, on ?e
suprotnom, meni diska ?e nestati.
2 Meni mo?e dati listu
pojaviti
se
na
uglova kamera, opcija
ekranu. U
za
govorni
i naslove, i kadrove naslova.
jezik
pritisnite
ponovo
tipku
za
DVD-V
Meni diska (Disc Menu)
tipku
se
za
meni MENU.
meni diska.
Ugao
kamere
pritisnite
ponovo
tipku za meni MENU.
DVD-V
(Camera Angle)
1/1
na
disku.
snimljene iz razli?itih uglova
displeju trepti aplikacija za ugao. Tada, ako ?elite,
mo?ete promeniti ugao kamere.
U vreme reproduciranja, da bi odabrali ?eljeni ugao, uzastopno pritiskajte tipku za ugao ANGLE.
kamere,
na
Na TVekranu
Da otka?ete
za
brojeve
Ako disk sadr?i sekvence
pojaviti aplikacija za marker Marker.
2 Ponovite korak 1 da bi uveli do devet markirnih to?ki
5
2 Da otka?ete meni diska
MARKER SEARCH
1/9
Ponovite korake 2 i 3 da bi obrisali dodatne
Pokazuje
na
na
tipku za brisanje CLEAR.
broj ?e biti obrisan iz spiska.
4
1 Pritisnite
Search)
reproduciranja disku pritisnite tipku za marker MARKER
kada reproduciranje dostigne mesto, koje ?elite markirati.
vreme
Za kratko
koji
naslov TITLE.
po?eti reproduciranje od memorisane to?ke (marker). Do devet to?ki
mogu biti memorisane. Da bi
1 U
Pritisnite
3 Da otka?ete naslovni meni
Napomena
Funkcija objektiva sa promenljivim fokusnim rastojanjem mo?e
nedostupna na nekim digitalnim video diskovima DVD.
Tra?enje
3
slici.
pomerate po uveli?anoj
se
3 Pritisnite
no
markera
diskovima: Menii
VCD1.1
Ova
ate
broj
Markirani
Ovaj ureœaj ima mogu?nost proizvoœenja 3D surround efekta,
pomo?u tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira multi-kanalno
audio pu?tanje iz dva uobi?ajena stereo zvu?nika, umjesto pet ili
vi?e zvu?nika ina?e potrebnih za slu?anje multi-kanalnog audio
zvuka iz ku?nog kina.
2
da bi odabrali
/
Pritiskajte tipke
?elite da obri?ete.
BYPASS
VCD1.1
Kompakt Diska (nastavak)
pojavit
?e
se
broj trenutnog ugla.
(Marked Scene)
1 ENG
1 U
vreme
reproduciranja
na
disku
pritisnite tipku
za
tra?enje
SEARCH.
Na ekranu ?e
Promena audio
U
se
pojaviti
meni
za
tra?enje
markera MARKER SEARCH.
pritisnite tipku 1/2 ili tipke na broj?aniku kako
broj Markera kojeg ?elite ponovno pozivati.
tipku za uvoœenje ENTER.
vreme
jezika
DVD-V
DVD-A
D
1PPCM
5.1 CH
5CH
reproduciranja uzastopno pritiskajte tipku za audio
jezik ili audio stazu.
AUDIO da bi ?uli razli?iti audio
2 Unutar 10 sekundi
biste odabrali
3 Pritisnite
Reproduciranje
?e
po?eti
4 Da otka?ete meni
za
od markirane
tra?enje
SEARCH, pritisnite tipku
Da obri?ete markiranu
1
U
vreme
tra?enje
za
scene.
ili
SEARCH.
na
disku
pritisnite tipku
za
SEARCH.
Na ekranu ?e
se
pojaviti aplikacija za tra?enje
reproduciranja pritiskajte tipku AUDIO uzastopno
{STEREO (stereo), LEFT (levi)
RIGHT (desni)}.
U
vreme
DVD-V
DVD-A
ABC
1 ENG
reproduciranja uzastopno pritiskajte tipke za nadpise
nadpise na razli?itim jezicima.
SUBTITLE dœ vidite
markera MARKER SEARCH.
Napomena
Ako
22
VCD1.1
vreme
Nadpisi (Subtitles)
scenu
reproduciranja
U
VCD2.0
da bi ?uli razli?it audio kanal
markera MARKER
tra?enje
Promena audio kanala
se
pojavi aplikacija
,
ta
mogu?nost nije dostupna na disku.
DVD i Video
Upotreba Digitalnog Vidieo Diska
DVD Audio diskovi
DVD Audio
proizvede
novi disk format
je
DVD-A
audio
Gledanje
koji poma?e
vi?ekanalni audio visoke kvalitete
audio kvaliteti. DVD Audio disk mo?ete
logo koji
se
nalazi
na
da DVD
za novo
prepoznati
omotnici diska ili
iskustvo
po DVD
na samom
pru?iti ve?u stereo kvalitetu od Audio
a sve do 192 kHz (u usporedbi s 44.1 kHz za CD). DVD
Audio digitalni zvuk mo?e se proizvoditi do 24 bita (u
usporedbi s 16 bita za standardni CD).
DVD Audio mo?e
CD-
Tipi?ni DVD Audio disk sadr?i i do sedam puta ve?i
kapacitet primanja podataka od CD-a. Ovaj dodatni prostor
koristi se za glazbu, bilo da se radi o vi?ekanalnoj kvaliteti
zvuka napredne rezolucije koja je bli?a umjetni?kim master
snimanjima, ili za du?a snimanja. Mnogi DVD Audio diskovi
sadr?e tekst za ekran, kao na primjer biografije izvoœa?a ili
umjetnika, popise naslova ili tekstove. Neki DVD Audio
diskovi sadr?e foto galerije ili video clipove.
u novu
GRUPU
DVD-A
nove
STRANICE
DVD-A
1 /12
Obzirom da DVD Audio diskovi mogu imati opse?an sadr?aj,
mnogo je na?ina na koje mo?ete pogledati ?to sadr?ava disk:
1 Pritisnite
2 Pritisnite
3 Pritisnite
disku.
Prela?enje
Kompakt Diska (nastavak)
tipku DISPLAY tijekom pu?tanja.
tipku 3/4 za odabir ikonice Stranice.
tipku 1/2 za odabir broja stranice.
?to ?e se pojaviti na ekranu ovisi od diska do diska jer dostupne
informacije ovise o na?inu na koji je disk na?injen.
Napomena
Obzirom da
autorska prava DVD Audio diska razlikuju,
neki izbori display-a na ekranu mo?da ne?e biti dostupni za
disk
koji
se
trenutno
pu?tate.
1/6
Neki DVD Audio diskovi
dijele svoj sadr?aj u razli?ite grupe.
da brzo pristupate razli?itim gruplayer omogu?uje
pama tijekom pu?tanja, a preko display-a na ekranu.
1 Pritisnite tipku DISPLAY tijekom pu?tanja ili u modusu
zaustavljanja.
2 Za odabir ikonice odreœene grupe pritisnite tipke 3/4.
3 Za odabiranje broja grupe (0-9) pritisnite tipke 1/2 ili tipke
na broj?aniku.
Va?
vam
Napomena
Ponekad autor diska na?ini skriveni
sadr?aj kojemu se mo?e
pristupiti samo uz upisivanje lozinke. Ukoliko se ikonica
zaklju?ano pojavi na TVekranu, upi?ite lozinku (ponekad se
ona nalazi na omotnici diska ili na web stranici). Ova kontrola lozinke nije pokrenuta od strane va?eg DVD/CD prijemnika
to je funkcija na disku.
Obzirom da se autorska prava DVD Audio diska razlikuju,
neki izbori display-a na ekranu mo?da ne?e biti dostupni za
disk koji trenutno pu?tate.
--
23
UPOTREBA
Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska
Reproduciranje
Audio komakt
sa
diska i MP3 diska
DVD/CD
CD
MP3
mo?e svirati snimke
prijemnik
u
Napomene
WMA
O MP3
Jedan MP3
informacijom kompresovanom u for3-plastno kodiranje fajlova sa audio
Mi
zovemo
informacijom.
fajlove, ?ije ime ima ekstenziju
".mp3", "MP3-fajlovi".
Reproduciraju?i ured ne mo?e ?itati MP3-fajl koji ima fajlovu
ekstenziju razli?itu od ".mp3".
Reproduciraju?i ured ne mo?e pro?itati falsificirani MP3-fajl
?ije ime ima ekstenziju ".mp3".
MP3 /WMA for-
CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.
Prije sviranja MP3/WMA snimaka, pro?itajte napomene
matu
matu
na
desnoj
strani
o
na
MP3/WMA snimkama.
Umetnite disk i zatvorite vrata.
1
Audio CD: Audio CD izbornik
ekranu, prijeœite
pojavit
?e
se na
MP3/WMA disk: MP3/WMA-JPEG izbornik
se na
TVekranu.
TV
korak 4.
na
Prijeœite
na
MP3/WMA-diskovima
o
pojavit
?e
fajl
audio
sa
MPEG1, shema
za
korak 2.
O WMA (Windows Media Audio)
MP3 WMA
WMA datoteka
JPEG
je
Microsoftova
tehnologija
audio
kompre-
sije.
2
(Windows Media Audio)
kompresiju od MP3 formata.
WMA
Za odabir
opcije MP3 pritisnite tipke 3/4 a zatim
pritisnite tipku ENTER.
MP3/WMA izbornik pojavit ?e se na TVekranu.
Pritisnite tipku RETURN kako biste se prebacili na
MP3-disk, kompatibilan sa ovim reproduciraju?im
uredom jœ, ograni?en kao ?to sledi:
izbornik MP3/WMA-JPEG.
MP3 WMA
1.
Program
Frekvencija semplinga /
32
Folder1
-
44.1kHz
Folder2
2.
Folder3
Folder4
Folder6
3.
Folder7
Clear All
OFF
00:00
3
Za odabir foldera
4
Za odabir snimke
4.
pritisnite tipke 3/4
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis file-ova u folderu.
pritisnite tipke
pritisnite tipku ENTER
Zapo?inje pu?tanje.
a
zatim
a
zatim
5.
ili PLAY.
se
vratili
se
prethodnu stranicu, pritisnite
na
6.
7.
MENU.
--
-
Disk
jedini?nom sekcijom zahteva MP3/WMA-fajlove
stazi. Ako u prvoj stazi nema MP3/WMA-fajla,
ne mogu se reproducirati MP3/WMA-fajlovi. Ako ?elite
reproducirati MP3/WMA-fajlove, formatirajte svu informaciju na disku ili upotrebite drugi takav disk.
Imena fajlova treba da budu imenovana uz pomo? 8 ili
manje slova, i trebaju imati ekstenziju ".mp3" ili ".wma"
na primer: "********.MP3" ili "********.WMA".
Ne upotrebljavajte specijalne simbole kao na primer "/ :
sa
prvoj
*
?"<>"itd.
8.
Program
MP3 WMA
Program
CD
(MP3),
emitovanja informacije / u okviru 32 320 kilobi(MP3), 32 128kbps (WMA)
Fizi?ki format CD-R treba da je "ISO 9660"
Ako snimate MP3/WMA-fajlove korista?i softer, koji ne
mo?e kreirati fajlovu sistemu (FILE SYSTEM), na primer
"Direct-CD" itd., nemogu?e je reproducirati MP3-fajlove.
Zato Vam preporu?ujemo da koristite produkt "Easy-CD
Creator", koji kreira fajlovu sistemu po standartu ISO
u
TITLE.
tipku
44.1kHz
9660.
3/4
Tijekom pu?tanja, na display-u i izborniku prikazat ?e
pro?lo vrijeme trenutne snimke
Na kraju diska prestat ?e i pu?tanje.
Kako biste pre?li na sljede?u stranicu, pritisnite tipku
Kako biste
samo na
(WMA)
Brzina
ta/sec
Folder5
Folder8
nudi dvostruko ve?u audio
Ukupni broj fajlova
na
disku treba biti
manji
od 650.
TRACK01
TRACK 1
TRACK02
TRACK 2
TRACK03
TRACK 3
TRACK04
TRACK 4
TRACK05
TRACK 5
TRACK06
TRACK 6
TRACK07
TRACK 7
Clear All
TRACK08
0: 56: 18
STER.
Audio CD
Clear All
TRACK 8
00:00
BYPASS
OFF
1
MP3/WMA
menu
menu
Ovaj prijemnik digitalnih video diskova DVD zahteva od
diskova / snimaka da zadovoljavaju odreœene opredeljene
tehni?ke standarte da bi se postigla optimalna kvaliteta reproduciranja. Prethodno snimljeni digitalni diskovi automatski se
pridr?avaju tih standarta. Ima mnogo razli?itih tipova standarta snimaju?ih diskovih formata (uklju?uju?i CD-R disk koji
sadr?i MP3/WMA-fajlove).
Napomena
Ukoliko
se
nalazite
na
popisu
file-ova i ?elite
se
tipku
ENTER kako biste
se
vratili
na
vratiti
i
popis foldera, pomo?u tipaka 3/4 odaberite
prethodni
na
pritisnite
ekran izborni-
trebaju imati u vidu da se tra?i dozvola
MP3/WMA-fajlova i muzike sa Interneta.
kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu.
Klijenti
za
Na?a
Dozvola treba uvek da
ka.
prava.
5
isto tako
downloud
Kako biste zaustavili
pritisnite tipku
24
pu?tanje
STOP.
u
bilo
kojem trenutku,
se
tra?i od vlasnika autorskih
Upotreba audio kompakt diska i MP3/WMA diska (nastavak)
Pauza
CD
(Pause)
1 Pritisnite
tipku
reproduciranja.
WMA
Ponovite A-B
u vreme
Da
ka
pu?tanje,
drugoj
ponovno
CD
staz
pritisnite tipku
MP3
WMA
2
na kratko pritisnite tipku SKIP/SCAN
. ili > kako biste se vratili na po?etak trenutne
snimke ili za odabiranje sljede?e snimke.
Tijekom pu?tanja
Pritisnite dva puta za kratko tipku za preskakanje
SKIP/SCAN . da bi napravili korak unatrag ka
prethodnoj
U slu?aju audio kompakt diska, da bi oti?li direktno
koju i da je stazu, u vreme reproduciranja koriste?i
numerisane tipke (0-9) uvedite broj staze.
1 Da bi
za
Na
ponovili
ponavljanje
meniju
3
stazi.
Ponavljanje
/All/Off)
ekrana
Staze / Sve /
CD
MP3
teku?e
na
Isklju?eno (Track
WMA
reproduciranje
staze
pritisnite tipku
REPEAT.
se
pojavljuje aplikacija
za
ponavljanje
staze
1 Za
odabiranje opcije
tipku SOUND.
2 Kako biste
ponovili sve staze na disku, pritisnite drugi put tipku
ponavljanja REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija ponovi sve Repeat All.
Da bi napustili re?im ponavljanja pritisnite tre?i put tipku
za ponavljanje REPEAT.
Na meniju ekrana se pojavljuje aplikacija za isklju?eno
ponavljanje Repeat Off.
Tra?enje
vreme
sekunde
Sada ?e
CD
MP3
3D Surround
CD
Ovaj ureœaj ima mogu?nost proizvoœenja 3D surround efekta,
pomo?u tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira
multi-kanalno audio pu?tanje iz dva uobi?ajena stereo
zvu?nika, umjesto pet ili vi?e zvu?nika ina?e potrebnih za
slu?anje multi-kanalnog audio zvuka iz ku?nog kina.
Repeat
Track.
1 U
ponovite sekvencu.
vreme reproduciranja diska pritisnite tipku ponavljanja
REPEAT A-B u odabranoj od Vas po?etnoj to?ci.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
Repeat i "A* ".
Pritisnite ponovo tipku za ponavljanje REPEAT A-B u
odabranoj od Vas krajnjoj to?ci.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
Repeat i "A B", i sekvenca po?inje da se reproducira ponavljaju?i.
Da bi napustili sekvencu i vratili se normalnom reproduciranju, pritisnite ponovo tipku za ponavljanje REPEAT A-B.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za ponavljanje
Repeat, i "OFF" (isklju?eno).
Funkcija
2 Da bi
3
CD
1 U
2 Kako biste se vratili na
PLAY, PAUSE/STEP.
Preme?tanje
MP3
pauze PAUSE/STEP
tipku
isklju?ili
"3D SUR"
3D Surround
SOUND i odaberite
opciju
Promena audio kanala
U
tijekom pu?tanja pritisnite
efekt, ponovno
"BYPASS".
pritisnite
CD
reproduciranja pritiskajte tipku AUDIO uzastopno
{STER. (stereo), LEFT (levi) ili
(desni)}.
vreme
da bi ?uli razli?it audio kanal
RIGHT
WMA
reproduciranja pritisnite i zadr?ite za oko dve
tipku za preskakanje SKIP/SCAN . ili >.
reproduciraju?i ured oti?i u re?im za tra?enje
SEARCH.
2
Uzastopno pritiskajte
i
zadr?avajte tipku
za preskakanje
?eljenu brzinu:
mX2, mX4, mX8 (pravac unatrag) or MX2,
MX4, MX8 (pravac napred).
Brzina i pravac tra?enja se pokazuju u meni ekranu.
Kako biste se vratili na pu?tanje, ponovno pritisnite tipku
SKIP/SCAN . ili > da bi odabrali
-
3
PLAY.
25
UPOTREBA
Rad
s
JPEG diskom
diska JPEG
Gledanje JPEG
Na
ovom
i CD
s
prijemniku mo?ete gledati JPEG file-ove
Prije pu?tanja JPEG snimaka, pro?itajte
DVD/CD
zaustavljanje gledanja
Pojavit
na
strani
desnoj
o
JPEG snimkama.
se
bilo
kojem
trenutku
pri-
izbornik JPEG.
Umetnite disk i zatvorite vrata.
MP3/WMA-JPEG izbornik
Prela?enje
pojavit
?e
se na
TVekranu.
drugi
na
slike
Tijekom gledanja
MP3 WMA
file
jednom
na
kratko
SKIP/SCAN . ili > kako biste
ili
odabiranje sljede?eg
za
pritisnite tipku
prethodni
vratili
se
file
file-a.
Mirna slika
1 Pritisnite
JPEG
DVD/CD
2
?e
u
Kodak slikom.
napomene
1
Za
5 tisnite tipku STOP.
JPEG
Za odabir
opcije JPEG pritisnite tipke 3/4
pritisnite tipku ENTER.
JPEG izbornik pojavit ?e se na TVekranu.
zatim
a
tipku PAUSE/STEP tijekom pu?tanja slide-ova.
prijemnik prije?i ?e u modus rada pauza
(PAUSE).
povratak
2 Za
na
prikazivanje slide-ova pritisnite tipku
pritisnite tipku PAUSE/STEP.
PLAY ili ponovno
Za
JPEG
slike
okretanje
Tijekom prikazivanja slike za okretanje
okomito pritisnite tipku 3/4.
Folder1
Folder2
Folder3
Folder4
slike vodoravno ili
Folder5
Folder6
Folder7
Za
Folder8
Slide
3
Speed
Off
Za odabir foldera pritisnite tipke 3/4
tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis file-ova u folderu.
Pritisnite tipku RETURN kako biste se
izbornik MP3/WMA-JPEG.
rotiranje
slike
Tijekom prikazivanja slike za rotiranje slike u smjeru
kazaljke na satu ili obrnutom smjeru, pritisnite tipku 1/2.
a
zatim
pritisnite
Napomene
prebacili
na
Ovisno
o
DVD/CD
o
JPEG snimkama
veli?ini i
broju JPEG file-ova, mo?da ?e
prijemniku trebati du?e vrijeme da u?ita sadr?aj
diska. Ukoliko nakon nekoliko minuta
ni?ta, mo?da
Napomena
Ukoliko
se
nalazite
na
popisu
popis foldera, pomo?u tipaka
tipku
ka.4
ENTER kako biste
se
file-ova i ?elite
34 odaberite
vratili
na
se
"
vratiti
"
prethodni
i
na
pritisnite
ekran izborni-
su
JPEG file-ova
neki file-ovi
na
manje
od
na
ekranu
ne
vidite
preveliki smanjite rezoluciju
2 mega piksela i spr?ite novi
--
CD.
Ukupni broj
file-ova i foldera
na
disku
ne
bi smio biti ve?i
od 650.
Ukoliko ?elite
pogledati
odreœeni file, pritisnite tipku
a zatim pritisnite tipku
3/4 kako biste nazna?ili file,
ENTER ili PLAY.
Zapo?inje proces gledanja file-a.
Tijekom gledanja file-a, pritisnite tipku RETURN kako
biste se vratili na prethodni izbornik (JPEG izbornik).
Pritisnite tipku TITLE kako biste se pre?li na sljede?u
stranicu.
Pritisnite
tipku izbornika MENU kako biste
prethodnu stranicu.
JPEG
se
vratili
na
Picture2
Picture3
Picture4
Picture5
Picture6
Picture7
1024X768
Slide
Speed
Off
5/32
1024X768
Picture5.jpg
Napomena
Postoje tri opcije brzine gledanja slide-ova: Brzo (Fast),
Normalno (Normal), Polako (Slow) te Isklju?eno (Off).
Pritisnite tipku 1/2 kako biste nazna?ili funkciju brzine slideova a zatim za odabiranje ?eljene brzine pritisnite tipku 3/4
te pritisnite tipku ENTER.
26
formata
mogli biti nekompatibilni zbog razli?itog
snimanja ili zbog stanja diska.
Ukoliko ste koristili software poput "Easy CD Creator" za
pr?enje JPEG file-ova na CD-R, pazite da svi odabrani fileovi
imaju ".jpg" ekstenziju prilikom kopiranja
Ukoliko file-ovi
ih
promijenite
u
Nazivi file-ova
u?itani
kao
imaju ekstenzije ".jpe"
".jpg".
ili
na
CD.
".jpeg",
svakako
koji nemaju ".jpg" ekstenziju ne?e mo?i biti
DVD/CD prijemniku, iako ?e biti
JPEG slikovni file-ovi u Windows Explorer-
na ovom
prikazani
u.
Folder1
Picture1
5/32
Neki diskovi bi
Programirano reproduciranje
Programirano reproduciranje
VCD2.0
CD
audio
sa
VCD1.1
MP3
WMA
Programirano reproduciranje
komakt diska i MP3-diska
sa
video
kompakt diskom
Program Vam omogu?uje da sa?uvate Va?e omiljene staze na opredeljenom
disku u memoriji reproduciraju?eg ureda. Program mo?e sadr?ati 30 staze.
Napomena
sa funkcujom upravljanja reproduciranja PBC, da bi
funkciju, na meniju za pode?avanje treba zadati
PBC-funkciju na isklju?eno (Off). Vidi stranu 18.
Program mo?e sadr?ati 30 staze.
Na video diskovima
reproduciranja, ili u stop re?imu, pritisnite tipku
za programiranje PROGRAM da bi u?li u re?im redaktiranja programa Program Edit.
U
1
vreme
Desno od re?i
meni
za
program
ekrana, pojavi ?e
se
Program, koja
obele?avaju?i
se
nalazi
znak
E
na
desnoj
koristili programnu
strani
disk i zatvorite disk konzolu.
Postavite video
kompakt
1
Pritisnite tipku
programiranje PROGRAM
2 reproduciranje
zaustavljeno.
.
za
Napomena
Pritisnite tipku za programiranje PROGRAM da bi napustili
re?im redaktiranja programa Program Edit; obele?avaju?i
znak
E
dok
je
Pojavi ?e se meni za programiranje na video kompakt disku VCD Program.
Program
VCD
?e nestati.
E
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
Pritiskajte tipke / da bi odabrali stazu, nakon toga
pritisnite tipku za uvoœenje ENTER da bi postavili
odabranu stazu u programni spisak (Program list).
2
Ponovite korak 2 da
3 programni spisak.
postavite
odabrane staze
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
u
Napomena
Za izlaz iz izbornika
Program
CD
TRACK 12
TRACK 2
TRACK 8
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 2
TRACK 4
TRACK 3
Sledite korake 2-6 iz
3 kompakt
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
"Programirano reproduciranje sa audio
diskovima i MP3/WMA-diskovima"
STER.
0: 56: 18
Da
audio
kompakt
Clear All
TRACK 8
BYPASS
00:00
disk
Meni
3
za
OFF
vratite od
se
na
Ponavljanje programiranih
MP3/WMA-disk
Pritisnite
ponovite teku?e reproduciranje
ponavljanje REPEAT.
tipku
Programirani snimak koji
jen na Program listi.
.
ste
zadnji
odabrali je
Pritisnite MENU da
Pritisnite
6 Sviranje
tipku
se
se
stazu
koju ?elite
Na meni ekranu
PLAY
za
za
pojavljuje aplikacija za ponavljanje staza Repeat Track.
Za
vra?anje na normalno pu?tanje nakon programiranog pu?tanja, odaberite snimku s popisa CD-a (ili
MP3/WMA), a zatim pritisnite tipke ENTER.
natpis
"PROG.".
se
pojavljuje aplikacija za ponavljanje svega Repeat All.
napustili re?im ponavljanja pritisnite tre?i put tipku
za ponavljanje REPEAT.
Na meni ekranu se pojavljuje aplikacija za isklju?eno ponavljanje Repeat Off.
po?etak.
?e
S izbornika ekrana nestat ?e
se
pritisnite tipku
Da bi
prebacite na sljede?u stranicu.
prebacite na prethodnu stranicu.
zapo?eti prema redu kojim ste programirali snimke
"PROG." se pojavljuje na prozoru display-a.
Sviranje se zaustavlja nakon ?to su sve snimke s programirane
liste jednom odsvirane.
7
Na meni ekranu
osvijetl-
staze
ponovite sve staze iz programnog spiska pritisnite
drugi put tipku za ponavljanje REPEAT.
tipke / da bi odabrali
zapo?nete da reproducirate.
Pritisnite TITLE da
normalno
Da
Pritisnite
da
leve strane.
staza
Da
5
sa
programiranog
4 reproduciranje, pritiskajte
PROGRAM.
TRACK 7
Clear All
TRACK 8
4
RETURN ili
TRACK 6
TRACK 7
za
Programa pritisnite tipku
PROGRAM.
E
TRACK 8
TRACK 5
Meni
Program
MP3 WMA
E
TRACK 1
Clear All
TRACK 8
i
staze iz programnog
Brisanje
1 U
ili
spiska
reproduciranja,
stop re?imu, pritisnite tipku za programiranje
PROGRAM, da bi u?li u re?im redaktiranja Program Edit.
vreme
Pojavi
2
?e
se
u
obele?avaju?i
Pritiskajte tipku
tipke
3 Koristite
da
se
znak
E
.
premestite
ka programnom
da bi odabrali stazu,
/
koju
spisku.
?elite da
izbri?ete iz programnog
4 Pritisnite
Staza ?e
se
tipku
za
spiska.
?i??enje CLEAR.
izbrisati iz programnog
Brisanje celog
programnog
spiska.
spiska
1 Sledite korake 1-2 iz
"Brisanje staza iz programnog spiska"
je gore prikazano.
da odaberete izbri?i sve "Clear All",
Koristite tipke
/
nakon toga pritisnite tipku za uvoœenje ENTER.
kao ?to
2
Celi program odisku bi?e izbrisan.
Programi se bri?u isto i kad se izvadi disk.
27
UPOTREBA
Postavljanje zvu?nika
ugraœeni 5.1
postavljanje.
Za
Dopunska informacija
kanalni surround dekoder
napravite sljede?e
Memorija zadnjeg stanja
DVD
Disc Subtitle
R
Disc Menu
TV
R
Front L
Rating
Code
Country
Volume
0 dB
Size
Aspect
Menu
Small
Distance
Language
Progressive Scan
VCD1.1
CD
Ovaj DVD/CD prijemnik memorira korisnikova postavljanja
za zadnji odgledani disk. Postavljanja ostaju u memoriji i
nakon vaœenja diska s player-a ili nakon isklju?ivanja playera. Ukoliko ponovno stavite disk ?ija su postavljanja memorirana, zadnje mjesto zaustavljanja automatski ?e se vratiti.
Disc Audio
0.3m
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
Odaberite
1
3/4
na
--
"5.1
opciju
izborniku
za
Speaker Setup" pomo?u tipki
postavljanje.
Tijekom odabiranja opcije
tisnite tipku 2.
2
Za
odabiranje ?eljenog
"5.1
--
Napomene
Postavljanja spremljena u memoriji spremna su za
kori?tenje u svakom trenutku.
Ovaj player ne memorira postavljanja diska ukoliko prije
po?etka pu?tanja diska isklju?ite DVD/CD prijemnik.
Speaker Setup" pri-
Sistemsko
zvu?nika
3
4 Opcije pode?avajte tipkama
pritisnite tipku
2.
odabiranje
odgovaraju?i sistem za va? TVsistem.
prozor?i?u display-a pojavi natpis NO DISC
(Nema diska), pritisnite i dr?ite tipku PAUSE/STEP na prednjoj plo?i ili na daljinskom upravlja?u vi?e od 5 sekundi kako
biste odabrali odgovaraju?i sistem (PAL, NTSC ili AUTO).
Morate odabrati
Ukoliko
341 2.
Odabiranje zvu?nika
Odaberite zvu?nik
koji ?elite pode?avati. (Prednji zvu?nici
(Lijevi), Prednji zvu?nici (Desni), Centralni zvu?nik, Stra?nji
zvu?nici (Lijevi), Stra?nji zvu?nici (Desni), Subwoofer)
Kad
a,
se na
se
odabrani sistem
normalna slika
AUTO:
u
boji
ne
poklapa sa sistemom va?eg TVprikazana.
ne?e biti
Odaberite kada je DVD/CD
prijemnik
na
multi-sis-
prijemnik
na
NTSC-
prijemnik
na
PAL- TV.
temski TV.
Napomena
Dolby Digital licencnom dogovoru
ja zvu?nika zabranjena.
Prema
NTSC:
neka
su
pode?avanPAL:
Glasno?a
prilagoœavanje izlazne razine odabranog
+6dB) pritisnite tipku 1 / 2.
Za
zvu?nika
(-6dB
-
Veli?ina
Po?to
su
postavljanja
zvu?nika fiksna,
ne
mo?ete ih
mijenjati.
Udaljenost
Ukoliko ste zvu?nike spojili na DVD/CD prijemnik, postavljanje udaljenosti pru?a informaciju zvu?nicima koliko daleko
zvuk treba putovati kako bi do?ao do va?e postavljene to?ke
slu?anja. Ovo omogu?uje da zvuk sa svakog zvu?nika doœe
do slu?a?a u isto vrijeme
Napomene
postaviti udaljenost subwoofer
Ne mo?ete
zvu?nika.
Test
Pritisnite
zvu?nika.
tipku ENTER kako biste isprobali signal svakog
Prilagodite glasno?u da odgovara glasno?i probnih
signala memoriranih u
Prednji lijevi (L)
Stra?nji desni (R)
→
sistemu.
Centralni
→
Prednji
Stra?nji lijevi (L)
→
desni
→
(R)
→
Subwoofer
Povratak
Za
povratak
28
na
prethodni
izbornik
pritisnite tipku
ENTER.
Odaberite kada je DVD/CD
TV.
Odaberite kada je DVD/CD
Upotreba Radija
Pode?avanje
Mo?ete
uverite
radio
podesiti 50 stanica za FM i AM. Prije pode?avanja,
da je nivo glasno?e sni?en do minimuma.
podesite radio postaje
"Pode?avanje radio postaja
Prvo
se
Pritisnite BAND
1
Slu?anje radija
postaja
ili AM
pojavi
I onda svaki
2 pojavljuju
u
prednjem panelu
pokaznom prozorcu.
put
na
kad
dok
sve
pritisnite BAND,
se
FM
FM ili AM
ili
:na
Svaki put kad
pode?avati
po?ne menjati frekveciju, tad
3
otpustite.
kada
DVD/CD
Skaniranje
stopira
prijemnik podesi
na postaju. "TUNED" ili "STEREO" (za stereo program)
pojavljuje u prozorcu displeja.
se
Napomena
"TUNED" se pojavljuje
se
prika?e
u
?e
se
UPOTREBA
podesiti.
kada
je signal
na
postaju koju ?elite.
radio
pritisnete tu tipku,
slede?u postaju.
DVD/CD
prijemnik
?e
se
se pode?ava okretanjem kota?i?a VOLprednjoj strani ureœaja ili uzastopnim pritiskanjem tipke VOLUME + ili na daljinskom
upravlja?u.
Ja?ina zvuka
UME
na
isklju?ivanje radija
Pritisnite
FM i stereo.
jemnik
tipku
POWER kako biste
isklju?ili
ili odaberite novi modus rada
DVD/CD
pri-
(CD/DVD, VIDEO1).
Pritisnite STOP/MEMO.
4
Izabrani
broj
?e
trepkati
u
Da bi slu?ali
displeja.
prozorcu
ne
--
pode?ene
radio
Koristite ru?no ili ili automatsko
ili
Pritisnite TUNING
5 panelu
da odaberete
: na
prednjem
Za ru?no
Vi ?elite.
broj koji
umemorisana.
Za automatsko
Ponovite korake 3 do 6 da
7
podesite
:
ostale
postaje
pode?avanje
u
pode?avanje, pritisni TUNING
: na
Pritisnite STOP/MEMO. ponovo.
6 Postaja je
koraku 2
ili
prednjem panelu.
pode?avanje pritisni i
,
oko dve sekunde
na
zadr?i TUNING
ili
prednjem panelu.
postaje.
Za izravno
Da
ne
--
se
Za
samo
FM ili AM
displeja.
2 programiranu
oko dve sekunde dok
frekvencioni indikator
prozorcu
se
Pritisnite PRESET +/- vi?e puta da bi odabrali
Pritisnite i zadr?ite TUNING
za
Pritisnite BAND dok
na
Poslednje prijemana postaja
se
alternativno.
3 prednjem panelu
1
memoriji ureda (vidite
levoj strani).
u
"
podesite upostaju
sa
Pritisnite TUNING
slabim
koraku 3 da bi
podesili postaju
Da izbri?ete
sve
:
memorisane
pritisnite
slu?ajno u?li u
a ne
postaje
za
oko tri sekune,
se u
broj?aniku daljinskog upravlja?a mo?ete
prethodno postavljenu radio stanicu.
Na primjer, kako biste slu?ali prethodno postavljenu stanicu
4, pritisnite broj 4 na daljinskom upravlja?u. Kako biste
slu?ali prethodno postavljenu stanicu 19, pritisnite broj 1 a
zatim broj 9 (unutar 3 sekunde).
modus rada "CLEAR ALL"
("IZBRI?I
memoriju, ne priti??ite ni jednu tipku.
natpis "CLEAR ALL" ?e se sam ugasiti i
normalni modus rada.
na
Za va?u
informaciju
jedan frekfentno moduliciran FM program ?umi
Pritisnite tipku MONO/ST. na prednjem panelu ureda,
tako da se sa displeja izgubi nadpis "STEREO". Ne?e biti
stereo prijema, ali ?e se prijem pobolj?ati. Ponovo
pritisnite tipku MONO/ST. da bi ste vratili stereo efekt.
Ako
Da bi
pobolj?ali prijem
Podesite
Napomena
Ako
tipki
izravno odabrati
u
?elite izbrisati
Nakon nekoliko sekundi
prebacit ?e
u
displejnom prozorcu, i onda
ponovo, postaje su se izbrisale.
pojaviti
STOP/MEMO.
Ukoliko ste
SVE"),
se
Pomo?u
nekoliko puta kao
ru?no.
Pritisnite I zadr?ite STOP/MEMO.
"CLEAR ALL" ?e
signalom
ili
odabiranje prethodno postavljene radio
stanice
stanice ve? memorisane,
nanovo
antenu.
?e se,
pojavit
saop?tenje
displeju za nekoliko trena, i onda ?e pode?eni brojevi
po?eti da migaju. Da promenite odabrane brojeve sledite
su sve
FULL
u
korake 5-6 kao ?to
su.
29
Upotreba radija (Nastavak)
Operacije
RDS-a
Pretra?ivanje
Va?
je ureœaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data
Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na va? radio ureœaj
dostavlja ?irok spektar informacija. RDS sistem se ve? koristi
u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mre?i, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifi?nom glazbenom izboru i za
to?no vrijeme.
Ugaœanje
RDS sistema
pronaœete FM stanicu a ona sadr?i podatke za RDS, na
ureœaju ?e se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na
display-u ?e se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst
(RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je
omogu?ena i ako se prenosi.
Najbolja
strana RDS
stanice
navodima
s
popis kratica koje
poja?njenja.
Opcije display-a
RDS sistem mo?e
prenositi ?iroki spektar podataka uz
pozivne signale koji se pojavljuju na po?etku kad
uklju?ite odreœenu stanicu. Prilikom uobi?ajenih RDS
operacija na display-u ?e se pojaviti ime stanice, prijenosna
mre?a ili pozivna slova. Pritiskom na tipku RDS na prednjoj
plo?i dobivate mogu?nost da kru?ite raznim podacima u
odjeljku:
osnovne
(PS
FREQUENCY (FREKVENCIJA )
CT)
↔
PTY
↔
↔
RT
(Programska usluga)
-
na
?e
display-u
se
prikazati
naziv programa
PTY
vrste
se
programa
(Prepoznavanje
prikazati naziv vrste
programa)
(Prepoznavanje Radio teksta)
prikazati naziv radio teksta
RT
CT
ju
-
na
--
na
display-u
display-u
?e
?e
se
(Vrijeme koje kontrolira kanal) omogu?uje ureœaprima to?no vrijeme i prikazuje ga na display-u.
Vijesti
Trenutne novosti
INFO
Informacije
SPORT
Sport
EDUCATE
Obrazovni program
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultura
SCIENCE
Znanost
VARIED
Razni
POP M
Pop glazba
ROCK M
Rock
EASY M
Lake note
LIGHT M
Klasi?na
CLASSICS
Ozbiljna klasi?na glazba
Napomena
uklju?iti neke od dodatnih
mogu?nosti. Ako ne?to od toga ne?e biti dostupno, na display-u ?e se prikazati natpisi PTY NONE, RT NONE CT
NONE, PS NONE.
govorni programi
glazba
glazba
OTHER M
Ostala
WEATHER
Informacije
FINANCE
Programi
CHILDREN
Dje?ji programi
glazba
o vremenu
financijama
o
SOCIAL
Programi
RELIGION
Religija
PHONE IN
Programi
TRAVEL
Putovanja i proputovanja
socijalnim problemima
o
u
eteru
s
telefonskim kontaktima
LEISURE
Odmor i hobi
JAZZ
Jazz
COUNTRY
County glazba
NATION M
Nacionalna
OLDIES
Stara
FOLK M
Narodna
DOCUMENT
Dokumentarni
TEST
Test
ALARM 1
Hitne
glazba
--
da
Neke RDS stanice mo?da ne?e
se
funkcije je mogu?nost da se pronaœu
kojoj se vrsti programa radi. Slijedi
koriste za vrste programa i njihova
AFFAIRS
↔
PS
o
NEWS
Kada
RDS-a
(PTY)
programa
glazba
glazba
glazba
poruka
programi
alarma stanice
informacije
u
eteru
mo?ete tra?iti odreœenu vrstu programa
Slijede?im koracima
(PTY):
1
Pritisnite
2
Pritiskom
3
4
Pritisnite
tipku
na tipku PTY na daljinskom upravlja?u
display-u ?ete dobiti sipis kada je PTY opcija
zadnji put kori?tena.
na
odabrali
tipku PTY nekoliko puta
?eljeni PTY.
Kad odaberete
SEARCH
Ureœaj
?e
se
za
kako biste
funkciju PTY, pritisnite tipku
pretra?ivanje.
automatski
Kad stanica bude
30
BAND kako biste odabrali FM
modus.
PTY
prebaciti u modus pretra?ivanja.
pronaœena, pretra?ivanje ?e se zaustaviti.
Ostale
funkcije
Pode?avanje "spavanje" (Sleep) tajmera
1
Pritisnite SLEEP da
Indikator SLEEP i
pojaviti
2
u
do
koje preostaje
vreme
spavanja.
"spavanja"
?e
se
displeju.
Svaki put kada
se
podesite ?eljeno
vreme
menja
u
pritisnite tipku
Odabiranje ulaznog
izvora
Video rekordere ili
SLEEP
pode?avanje
po slede?em redu.
SLEEP90→80→70→60→50→40→30→
20→10→OFF
druge ureœaje mo?ete spojiti AV1, AV2
konektorima, EURO SCART, Koaksijalnim
konektorom ili opti?kim konektorom. Za vi?e informacija o
radu s ureœajem pro?itajte prilo?eni Priru?nik za korisnike.
Pritisnite tipku AUX nekoliko puta za redom na
daljinskom upravlja?u za odabir ?eljenog ulaznog izvora.
Svaki put kad pritisnete ovu tipku, modus funkcije se mijenja
u slijede?im sekvencama:
VIDEO 1:
Napomene
Mo?ete proveriti preostalo vreme do isklju?enja ureda
prije nego se DVD/CD prijemnik ugasi.
Pritisnite SLEEP. Preostalo vreme do isklju?ivanja ureda
pojavit ?e se u pokaznom prozorcu.
odabiranje analognog signala
VIDEO IN i
s
AV1 AUDIO IN
i VIDEO 1 IN konektora.
VIDEO 1 OPT:
odabiranje opti?kog digitalnog signala
OPTI?KOG IN konektora..
za
VIDEO 1 COAX:
za
se
se
pojaviti
u
za
(Lijevi/Desni)
pokaznom
prozorcu i
Pritisnete UTAMLJENJE (DIMMER)
MUK
tipku
oupali?e
vi?e puta.
VIDEO IN i
odabiranje analognog signala
s
AV2 AUDIO IN
za odabiranje opti?kog digitalnog signala
OPTI?KOG IN konektora.
VIDEO 2 COAX:
za
s
AV2
odabiranje koaksijalnog digitalnog signala
za
odabiranje TVaudio signal
s
SCART.
Pritisnite MUTE da bi umukli Va? ured.
Mo?ete umuknuti Va? ured
orite
na
na
primer, u slu?aju, da odgovse pojaviti na displejnom
telefon Simbol MUTE ?e
prozorcu.
Upotreba ?aka
za
slu?alice
u
( 3.5mm) ) PHONES
konektor.
Zvu?nici ?e
Napomena
Funkcija opti?kog ulaza omogu?ena je samo ukoliko je
frekvencija drugog ureœaja 32 96 kHz.
Izvor ulaza takoœer mo?ete odabirati pritiskom na tipku
FUNCTION/PLAY na prednjoj plo?i. Pritisnite ti dr?ite
ovu tipku oko 3 sekunde, zatim je pritisnite nekoliko puta
za redom kako biste odabrali ?eljeni izvor ulaza.
--
Pove?ite stereo ?ak slu?alica
se automatski isklju?iti
slu?alice.(nisu dostavljene)
kada
s
i VIDEO IN konektora.
AV2 VIDEO IN & KOAKSIJALNOG IN konektora.
TV-AUDIO:
(MUTE)
AV1
odabiranje koaksijalnog digitalnog signala
VIDEO 2 OPT:
funkcija ?e
lampica za
Ova
s
AV1 VIDEO IN & KOAKSIJALNOG IN konektora.
VIDEO 2:
Utamljenje (Dimmer)
za
(Lijevi/Desni)
pove?ete
31
s
UPOTREBA
Lista
Uvedite
sa
kodovima
odgovaraju?i
kod
broj
jezika
za osnovno
pode?avanje
"Disk Audio", "Disc Subtitle" ili "Disc Menu"
( vidi str.17)
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
6565
Afar
7079
farovski
7678
ligala
8386
?vedski
6566
abhazianski
7082
francuski
7679
laoski
8387
suahili
6570
afri?ki
7089
frizijski
7684
litvanski
8465
tamilski
6577
ameharik
7165
irski
7686
latviski, leti?
8469
telugu
6582
arapski
7168
?kotski, galski
7771
malijski
8471
taœitski
6583
asames
7176
galicijski
7773
maorski
8472
tai
6588
ajmara
7178
guarani
7775
makedonski
8473
tingrinia
6590
azerbeœanski
7185
gujarati
7776
malajlam
8475
turkmenski
6665
ba?kirski
7265
hausa
7778
mongolski
8476
tagalski
6669
beloruski
7273
hindu
7779
moldovski
8479
tonga
6671
bugarski
7282
kroatski
7782
marati
8482
turski
6672
bihari
7285
maœarski
7783
malajski
8484
tatarski
6678
bengalski,bangla
7289
armenski
7784
maltijski
8487
tui
6679
tibetski
7365
interlingua
7789
birmanski
8575
ukrainski
6682
bretonski
7378
indonezijski
7865
nauru
8582
urdu
6765
katalonski
7383
islandski
7869
nepalski
8590
uzbegski
6779
koszikanski
7384
italijanski
7876
holandski
8673
vijetnamski
6783
?e?ki
7387
ivrit
7879
norve?ki
8679
volapik
6789
uelski
7465
japanski
7982
orija
8779
volf
6865
danski
7473
idi?
8065
panjabi
8872
khosa
6869
nema?ki
7487
javanski
8076
poljski
8979
jouba
6890
butani
7565
gruzinski
8083
pa?to, pu?to
9072
kineski
6976
gr?ki
7575
kaza?ki
8084
portugalski
9085
zulu
6978
engleski
7576
grelandski
8185
kue?u
6979
esperanto
7577
kamboœanski
8277
retoromanski
6983
?panski
7578
kanadski
8279
rumunski
6984
estonski
7579
korejski
8285
ruski
6985
baski
7583
ka?mirski
8365
sanskritski
7065
persijski
7585
kjurdski
8368
sidhi
7073
finski
7589
kirgijski
8372
spskohrvatski
7074
fiœi
7665
latinski
8373
singalski
32
Lista
Uvedite
kodovima
sa
odgovaraju?i
kod
broj
Zemalja
za osnovno
pode?avanje
"Kod
zemlje(Country Code)" (vidi str.19).
kod
Zemlje
kod
Zemlje
kod
Zemlje
kod
Zemlje
AD
Andora
ER
Eritrea
LC
Sveti Luka
SC
Sej?eli
AE
Ujedinjeni
ES
?panija
LI
SD
Sudan
AF
Afghanistan
ET
Etiopija
LK
Lihen?tajn
?ri Lanka
SE
?vedska
AG
Antigua
FI
Finska
LR
Liberia
SG
Singapur
AI
Anguilla
FJ
Fidji
LS
Lesoto
SH
Sveta Helena
AL
Albania
FK
Foklandska ostrva
LT
Litvania
SI
Slovenia
AM
Armenia
FM
Mikronezija
LU
Luksemburg
SJ
Svalbard i
AN
Ninozemski Antili
FOFarska ostrva
LV
Latvia
SK
Slova?ka
Arabski Emirati
I Barbuda
?an Majenova
Ostrva
Republika
FR
Francuska
LY
Libija
SL
Siera Leone
AQ
Antarctika
FX
Francuska
MA
Maroko
SM
San Marino
AR
Argentina
GA
Gabun
MC
Monako
SN
Senegal
AS
Ameri?ka Samoa
GB
Velika
MD
Moldavija
SOSomalija
AT
Austria
GD
Grenada
MG
Madagaskar
SR
AU
Australia
GE
Djordjia
MH
Mar?alova Ostrva
ST
SvetiToma i
AW
Aruba
GF
Francuska
MK
Makedonia
SU
Biv?i SSSR
AZ
Azerbejœan
GH
Gana
ML
Mali
SV
El Salvador
BA
Bosna-Hercegovina
GI
Gibraltar
MM
Mjanmar
SY
BB
Barbados
GL
Grenada
MN
Mongolija
SZ
Sirija
?vaziland
BD
Banglade?
GM
Gambia
MOMakao
TC
Turksi and Caicos Ostrvi
BE
Belgija
GN
Gvieja
MP
Severnia Mariana Ostrva
TD
?ad
BF
Burkina Faso
GP
MQ
Martinika
TF
Francuske Ju?ne
BG
Bugarska
GQ
Gvadelupa (Francuska)
Ekvtorska Gvineja
MR
Mauritanija
TG
Togo
BH
Bahrein
GR
Gr?ka
MS
Montserat
TH
Tajiland
BI
Burundi
GS
S.
MT
Malta
TJ
Tadjikistan
BJ
Benin
GT
Gvatemala
MU
Mauritius
TK
Tokelau
BM
Bermuda
GU
Guam
MV
Maldives
TM
Turkmenistan
BN
Brunej
GW
Gvineja
MW
Malavi
TN
Tunisia
GY
Gvajana
MX
Meksiko
TOTonga
AOAngola
Darussalam
BOBolivija
(EuropskaTeritorija)
Britanija
Georgia
Gvajana
& S. Sandwich ostrva.
(USA)
Bisau
(Francuska)
Suriname
Principe
Teritorije
BR
Brazil
HK
Hong Kong
MY
Malezija
TP
Isto?ni Timor
BS
Bahami
HM
Heard i McDonaldOstrva
MZ
Mozambik
TR
Turska
BT
Butan
HN
Honduras
NA
Namibija
TT
Trinidad i
BV
Bouvetsko Ostrvo
HR
Hrvatska
NC
Nova Kaledonia
TV
Tuvalu
BW
Bocvana
HT
Haiti
NE
Niger
TW
Tajvan
BY
Belarus
HU
Maœarska
NF
Norfolk Ostrva
TZ
Tanzania
BZ
Belize
ID
Indonezija
NG
Nigeria
UA
Ukrajina
CA
Kanada
IE
Irska
NI
Nikaragva
UG
Uganda
CC
Cocos
Ostrvi
IL
Izrael
NL
Nizozemska
UK
UjedinjenoKraljestvo
CF
Centralna Afri?ka
Republika
IN
India
NONorve?ka
UM
USA Mala ostrva
CG
IOBritanski
NP
Nepal
US
Sjedinjene
CH
Kongo
?vicarska
OkeanskaTeritorija
NR
Nauru
UY
Urugvaj
CI
Obala slonova?e
IQ
Irak
NU
Niue
UZ
Uzbekistan
CK
Kukova Ostrva
IR
Iran
NZ
Novi Zeland
VA
Vatikan Grad Dr?ava
CL
?ile
IS
Island
OM
Oman
VC
Sveti Vincent & Grenadines
CM
Kamerun
IT
Italija
PA
Panama
VE
Venecuela
CN
Kina
JM
Jamajka
VG
Devi?anska Ostrva
(Keeling)
Indijsko
(Francuska)
Tobago
Dr?ave
PE
Peru
COKolumbija
JOJordan
PF
Polinesija (Francuska)
CR
Kosta Rika
JP
PG
Papua Nova Gvineja
VI
Devi?anska Ostrva
CS
Biv?a
KE
Japan
Kenija
PH
Filipini
VN
Vijetnam
CU
Kuba
KG
Kirgizstan
PK
Pakistan
VU
Vanuatu
CV
Kape Verde
KH
Kambodja
PL
Poljska
WF
Wallis i Futuna Ostrva
CX
Kri??anska ostrva
KI
Kiribati
PM
SvetiPjie i Miguelon
WS
Samoa
CY
KM
Comoros
PN
Pitcairn Ostrva
YE
Yemen
CZ
Kipar
?e?ka Republika
KN
Sveti Kitts & Nevis
PR
Puerto Riko
YT
Mayote
DE
Njema?ka
KP
Severna
PT
Portugalija
YU
Jugoslavija
DJ
Djibuti
KR
Ju?na Korea
PW
Palau
ZA
Ju?na Afrika
DK
Danska
KW
Kuvajt
PY
ZM
Zambija
DM
Dominika
KY
Kajmanska
QA
Paragvaj
Qatar
ZR
Zair
KZ
Kazahstan
RE
Reunion (Francuska)
ZW
Zimbabwe
?ehoslova?ka
DODominikanska
Republika
Koreja
Ostrva
Anguilla
DZ
Algeria
LA
Laos
RORumunija
EC
Ekvador
LB
Liban
RU
Ruska
EE
Estonia
RW
Ruanda
EG
Egipat
SA
Sauditska Arabija
EH
Zapadna
SB
Solomonova Ostrva
Sahara
(Engleska)
(USA)
Federacija
33
INFORMACJ
Re?avanje problema
Proverite slede?u tablu
sa
uputama
o
mogu?im slu?ajevima
struje.
Ured je uklu?en, ali
DVD/CD prijemnik
dati
problem
pre nego
pozovete servis.
Slu?aj
Simptom
Nema
za
ne
?
Kabl el.
?
Disk
Korekcija
napajanja je isklj.
nije
uba?en.
?
Utiknite dobro kabl
?
Ubacitedisk.
CD indikator
radi.
?
Nema slike.
Televizor nije
nal iz DVD
da
pode?en
prima
izlazni
sig-
?
Izaberite
?
Video kabl
?
Nema
?
Nema zvuka ili
samo
se
?uje
?
tih zvuk
odgovaraju?i
nije pravilno
povezan.
elektri?nog napajanja televizora
Selektor VIDEO izlaza
postavljen je
modus "COMP."
stranicu
(vidi
na
pojavi
Reproduciranje slike je lo?e.
Ured
po?inje sa
DVD/CD prijemnik.
ne
Napajanje
isklju?en.
?
Audiokabl
?
Disk
?
Disk
re?im video ulaza
slika iz DVD/CD
pravilno
kabl
?
Uklju?ite
televizor
u
?
Obavezno
video.
za
elektri?no
povezani.
postavite
?
Odaberite
jemnika
pravilni
ulazni re?im audio
tako da mo?ete ?uti zvuk
?
Uklju?ite
?
Zamenite ga novim.
je isprljan.
?
Po?istite disk.
nije postavljen
?
Postavite disk.
za
audio kabl
povezivanje je
na
je
o?te?en
pri-
sa
prijemnika.
Pove?ite dobro audio kable
koji napaja
napajanjem
selektor VIDEO izlaza
?
ureda
na
prijem-
TVekranu.
Pove?ite
DVD/CD
?
ili audio
modus "SCART".
povezani sa audio kablom nisu
pode?eni da primaju izlazni signal iz DVD
Audio kabli nisu dobro
na
se
?
8).
Uredi
?
struju
(Proverite da li DVD
u displeju svetli)
televizoru tako da
nika
u
ured
koji napaja
u
terminale
audio kabl.
(Proverite da li DVD ili
u displeju svetli)
audio CD indikator
?
Postavljen je
disk
koji
ne
mo?e biti repro-
?
Postavite disk koji mo?e biti reproduciran. (Proverite
oznaku, boju sistema i regionalni kod diska)
?
Postavite disk
duciran
?
Disk
je postavljen
obrnuto.
na
Disk
nije postavljen pravilno
?
Disk
je isprljan.
?
Na ekranu televizora ima meni ikona.
?
u
le?i?te.
sa
stranom
za
reproduciranje
dole.
?
Postavite disk
diska.
?
Po?istite disk
?
Pritisnite
pravilno
tipku
u
le?i?te konzole
SETUP da
isklju?ite
meni
sa
ekrana
?
?uje
se
silan ?um
?
Nivo
?
klasiranja je pode?eno
Uti?nice ili terminali
su
Otka?ite
nivo
?
prljavi
Obri?ite ih
u
?
Disk
?
Zvu?nici ili
je isprljan
komponente
su
povezani
funkciju klasiranja
klasiranja
sa
ili
krpom prethodno
promenite
umo?enom
alkohol.
?
Po?istite disk
?
Pove?ite dobro zvu?nike i
?
Premestite va? televizor
komponente.
nepravilno.
?
Digitalni video disk DVD prijemnik je
preblizu do TVaparata.
ran
34
loci-
ponenti.
dalje
od audio kom-
Re?avanje problema (nastavak)
Slu?aj
Simptom
Radio
postaje
podesiti.
se ne
mogu
?
Antena
je pozicionirana
Korekcija
ili povezana lo?e.
?
Pove?ite antenu korektno
?
Podesite antenu i
ako
Daljinsko
pravilno.
navodilo
ne
slab
?
Signal radio postaja je mnogo
automatskom pode?avanju).
?
Nema odabrane
?
Daljinsko navodilo nije upereno ka senzoru
daljinsko navodilona DVD/CD prijemnik.
?
Daljinsko
radi
postaje
(pode?avanjem stanica)
navodilo
je
ili
su su
(pri
izbrisane
za
mnogo daleko.
pove?ite spoljnu
antenu
je potrebno
?
Podesite
?
Memori?ite
?
Uperite daljinsko navodilo ka senzoru za
daljinsko navodilo na DVD/CD prijemnik.
?
Koristite
postaju
ru?no.
stanice(str. 29).
daljinsko
navodilo
na
manjeot
7m.
?
Ima
prepreka
na
putu izmeœu daljinskog
?
Uklonite
prepreku.
?
Zamenite
baterije
?
Umetnite CD disk.
?
Na
navodila i ureda
Modus zvuka ili Pro
Logic II modus
se mijenjati.
ne
?
Baterije
?
Sistem
mogu
daljinskom
se ne
mo?e
pu?tanja MP3
?
Display na prednjoj plo?i
je previ?e mutan.
u
Ni?ta
navodilu
su
istro?ene.
mijenjati tijekom
novim.
ili WMA diskova.
nije prikazano
prednjoj plo?i.
na
display-u
na
daljinskom upravlja?u pritisnite tipku
DIMMER.
35
INFORMACJ
Specifikacije
Napajanje
Konzumacija
energije
Te?ina
[Op?te]
Spoljne dimenzije (?
Uslovi upotrebe
[CD/V]
X VX
D)
AM
[MW]
x
55
na
350
x
etiketi
etiketi
mm
5°C do 35°C, Radni status: Horizontalan
Temperatura:
5% do 85%
laserski val zraka 650nm
Sistem
PAL
625/50, NTSC 525/60
signala
Raspon frekvencije (audio)
Signal ?uma koficijent (audio)
Dinami?ki raspon (audio)
Harmonska distorzija(audio)
0,5 % (1 kHz
Video ulaz
1.0 V
150Hzdo18kHz
Vi?e od 70
dB(1kHz, NOP,
pozicije) (20 kHz LPF/A-Filter)
(p-p),
negative sync.., RCA jack x 2/ SCART (TO TV)
1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync.., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)
(Y) 1.0 V(p-p), 75 Ω, negative sync., Mini DIN 4-pin x 1
(C)0.3 V(p-p), 75 Ω
na
12 W
87.5
Srednja frekvencija
Signal ?uma koficije
Raspon frekvencije
Opseg tjunera
rednja frekfencija
10.7 MHz
450 kHz
Stereo mod
60W+60W(8Ωat1kHz,THD10%)
Surround mod
Ispred:
108.0 MHz ili 65.0
-
60 dB
150
522
-
-
74.0
MHz, 87.5
-
108.0 MHz
(Mono)
8,000 Hz
1,611 kHz ili 530
60W
+
60W
-
1,610 kHz
(THD
10
%)
pode?avanju i
isto?nika, mo?da nema zvu?nog
izlaza.)
Subwoofer*: 120W (4 Ω at 30 Hz, THD 10 %)
o
zvu?nom
Surround*: 60W
+
60W
(8
Ω at 1
kHz, THD 10 %)
Ulazi
VIDEO 1, VIDEO 2, COAXIAL AUDIO, OPTICAL AUDIO
Izlazi
PHONES:
Tip
Otpor
Raspon frekvencije
Nivo zvu?nog pritiska
Koficijent ulazne mo?i
Maksimalni koficijent ulazne mo?
Neto dimenzije (?XVXD)
1.0
(32 Ω,
V)
Srednji
zvu?nik
Pasivni Subwoofer
(LHS-T6540T)
(LHS-T6540C)
2 dvosmerna zvu?nika
2 dvosmerna zvu?nika
8Ω
150
-
8Ω
150
20,000 Hz
85 dB/W
(1m)
197.5
0.9
x
4Ω
20,000 Hz
40
(1m)
mm
kg
192.5
x
119.5
0.9
x
124.5
kg
1,500
Hz
(1m)
120 W
120 W
124.5
-
83 dB/W
60W
120 W
x
-
85 dB/W
60W
114.5
(LHS-T6540W)
1 dvosmerna zvu?nika
240 W
mm
195
x
379.5
6.6
x
418.5
mm
kg
?Zvu?nici...............................6?Kablzazvu?nike.........................6
?AMklup?astaantena......................1?FMAntena..............................1
?Daljinskonavodilo.......................1?Baterije(AAA)...........................2
Dizajn i specifikacije
36
-
Centar*: 60W
Neto te?ina
[Prate? akseorij ]
LPF/A-Filter)
75 Ω,
Satelitski zvu?nik
[Zvu?nic]
20kHz
Vi?eod70d
Opseg tjunera
(* Ovisi
[Poja?lo]
430
glavnoj
glavnoj
na
Laser
S-video izlaz
[FM]
Pogledajte
Pogledajte
4.6 kg
Radna vla?nost
Video izlaz
[Video]
[Tuer]
elektri?ne
su
predmet podlo?an
promenama bez
upozorenja.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising