LG LHD427 Owner's Manual
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA
DVD
kućno kino
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte
priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.
MODEL
LHD427 (LHD427, S47S3-S, S47S3-W)
www.lg.com
Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava pridržana
2
Početak
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak
OPASNOST STRUJNOG
UDARA
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK
MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Znak munje sa simbolom strelice
unutar jednakostraničnog
trokuta upozorava na postojanje
neizoliranog opasnog napona
unutar kućišta uređaja koji
je dovoljno velik da za osobe
predstavlja opasnost od strujnog
udara.
Znak uskličnika unutar
jednakostraničnog trokuta
upozorava korisnika na prisutnost
važnih informacija za rad i
održavanje (servisiranje) uređaja
u pisanim materijalima koji prate
uređaje.
UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI
OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE
PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.
OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska,
kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene
vodom kao što su na primjer vaze.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za
knjige i slično.
OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode
u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica
za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog
električnog udara.
OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj
instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju
i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od
pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti
stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku
drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati
u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili
ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna
ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku
proizvođača.
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Kako
biste osigurali ispravnu uporabu ovog proizvoda,
molimo Vas da pročitate ovaj korisnički priručnik
pažljivo i zadržite ga za buduću referencu. Za detalje
molimo obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Ako jedinica zahtijeva održavanje, obratite se
ovlaštenom servisnom centru. Korištenje kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka, osim onih ovdje
navedenih može dovesti do izlaganju opasnom
zračenju. Kako biste spriječili izravnu izloženost
laserskim zrakama, ne otvarajte kućište.
OPREZ u vezi s električnim kabelom
Za većinu se ured-aja preporučuje da imaju zaseban
strujni krug za napajanje;
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa
zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih
utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite
stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom
priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu.
Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili
oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni
električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija
na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih
slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara.
S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel
na ured-aju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili
propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje
proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim
kabelom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni
kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i
drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice
i na mjesto na kojem kabel izlazi iz ured-aja. Utikač
energetskog trošila je uređaj odspajanja. U slučaju
nužde, utikač energetskog trošila mora biti lako
dostupan.
Početak
3
Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.
NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući
identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na
donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.
OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni
druge stvari s otvorenim plamenom.
Simboli
~
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
0
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Odnosi se na opremu klase II.
1
Odnosi se na stanje pripravnosti.
!
Odnosi se na uključivanje (napajanje).
Odnosi se na opasni napon.
1
Početak
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju
sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće
opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju
stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto
određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne
odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo
korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje
baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati
prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora
topline.
4
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak
2
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
10
11
Sigurnosne informacije
Jedinstvene funkcije
– Ulaz za prijenosni uređaj
– Skaliranje za puni HD
– BLUETOOTH®
Uvod
– Diskovi za reprodukciju
– O 7 simbolu na displeju
– Simboli korišteni u ovom priručniku
– Regionalni kodovi
Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Zadnja ploča
2
Spajanje
12
13
14
14
14
15
16
16
16
17
17
17
17
Priključivanje zvučnika na uređaj
Postavljanje sustava
Način stavljanja feritne jezgre
– Pričvrstite feritnu jezgru za HDMI kabel
Priključivanje na vaš TV
– HDMI izlaz priključivanje
– Priključivanje videa
– Podešavanje rezolucije
Rezolucija Video izlaza
Priključivanje dodatne opreme
– Spajanje [AUX (L/R) INPUT]
– Spajanje [PORT. IN (Portable Input)]
– Slušanje glazbe s prijenosnog playera ili
vanjskog uređaja
– Priključivanje USB-a
Priključivanje antene
18
18
3
Postavke sustava
19
19
Podešavanje postavki za podešavanje
– OSD podešavanje početnog jezika - dodatna
mogućnost
– Otvaranje i zatvaranje izbornika za
podešavanje (Setup)
– Language (JEZIK)
– Display (ZASLON)
– Audio
– Lock (ZAKLJUČAVANJE) (Roditeljska
kontrola)
19
20
20
21
22
4
Rad
23
23
24
24
24
24
24
24
24
Korištenje [Home Menu] izbornika
Osnovne operacije
Druge operacije
– Prikaz disk informacija na zaslonu
– Prikaz DVD izbornika
– Prikaz DVD naslova
– 1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a
– Zaštita ekrana
– Pokretanje reprodukciji od odabranog
vremena
– Nastavljanje reprodukcije
– Mijenjanje stranice za titl kod
– Označena reprodukcija
– Prikaz PHOTO JPG datoteke
– Podešavanje samo-isključivanja
– ZATAMNJENJE
– Privremeno isključivanje zvuka
– Memoriranje zadnje scene
– Nastavak reprodukcije pri nestanku struje –
opcionalna postavka
– Odabir sustava - dodatna mogućnost
– Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika
– Automatsko isključivanje
– Kako isključiti spajanje s bežičnom mrežom
ili bežičnim uređajem
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memoriranje radio stanica
– Brisanje svih spremljenih stanica
– Brisanje spremljene stanice
– Poboljšanje lošeg FM prijema
Podešavanje zvuka
24
25
25
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
Sadržaj
29
29
30
30
32
32
– Postavljanje surround modusa
– Podešavanje USER EQ
Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®
– Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH
uređaju
Automatsko isključivanje napajanja
AUTO POWER Uklj/Isklj
5
Otklanjanje teškoća
33
Otklanjanje teškoća
6
Dodatak
34
34
34
35
36
37
38
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene o diskovima
Kodovi područja
Kodovi jezika
Robne marke i licence
Specifikacija
5
1
2
3
4
5
6
6
Početak
Jedinstvene funkcije
1
Ulaz za prijenosni uređaj
Početak
Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3,
prijenosno računalo i sl.)
Skaliranje za puni HD
Prikaz slike pune HD kvalitete uz jednostavno
podešavanje.
BLUETOOTH®
Reproducira glazbu pohranjenu na vašem Bluetooth
uređaju.
Početak
Uvod
7
Simboli korišteni u ovom
priručniku
Diskovi za reprodukciju
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)
Diskovi kao što su filmovi koji se mogu
kupiti ili iznajmiti.
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus i finalizirani.
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus i finalizirani.
DVD+R: Samo Video modus. Takod-er
podržava diskove s dva sloja.
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus.
Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/ CDRW u glazbenom CD formatu koji se
mogu kupiti.
O 7 simbolu na displeju
Tijekom rada se na TV-u može prikazati “7” simbol
koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku
za vlasnika nije moguća na tom disku.
DVD-Video, DVD±R/RW u
Video modusu ili VR modusu i
finalizirani
t
Audio CDs
y
Filmske datoteke na USB-u/
disku
u
Glazbene datoteke na USB-u/
disku
i
Datoteke fotografija sadržane na
USB uređaju/disku
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.
,,SAVJET
Ukazuje na savjete i napomene za lakše izvršavanje
zadaće.
>>OPREZ
Ukazuje na oprez u cilju sprečavanja mogućeg
ozljeđivanja i oštećivanja.
Regionalni kodovi
Kod regije je otisnut na uređaju. Ovaj uređaj može
reproducirati samo DVD diskove s istom oznakom
kao na uređaju ili s oznakom “ALL” (SVE).
yy Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus
s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj
mora odgovarati regionalnom kodu ured-aja ili se
disk ne će moći reproducirati.
yy Ako pokušate reproducirati DVD s različitim
regionalnim kodom u odnosu na kod playar-a, na
TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional
Code” (Provjeri regionalni kod).
1
Početak
Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW
formate koji sadrže zvučne zapise (“audio title”), MP3,
WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili
CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na
ovom ured-aju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog
stanja diska, ili karakteristika ured-aja za snimanje i
softvera.
r
8
1
Početak
Zahtjevi u odnosu
na datoteke za
reprodukciju
Početak
Zahtjev glazbene datoteke
Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom je
ograničena na dolje prikazani način :
yy Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz
(MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
Zahtjevi videodatoteke
Videodatoteka kompatibilna je s ovim uređajem pod
sljedećim uvjetima:
yy Moguća veličina rezolucije : within 720x576 (Š x
V) piksela
yy Naziv datoteke video titla mora sadržavati do 45
znakova.
yy Ako naziv videodatoteke sadrži znakove koji se
ne mogu prikazati na zaslonu, bit će prikazani kao
znak “ _ “ na zaslonu.
yy Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3),
40 kbps do 192kbps (WMA)
yy Brzina okvira: manje od 30 fps
yy Ako video i audio struktura snimljenih datoteka
nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio
signal.
yy Podržane verzije : v2, v7, v8, v9
yy Najviše datoteka: Manje od 999.
yy Videodatoteka koja se može reproducirati : “.avi”,
“.mpg”, “.mpeg”
yy Ekstenzija datoteka : “.mp3”/ “.wma”
yy Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
yy Titl format koji se može reproducirati : SubRip(*.
srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.
txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.
txt), Vobsub (*.sub)
yy Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji
kreira ISO 9660 sustav datoteka.
yy Kada formatirate diskova na kojima se može
ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska
morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili
kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate
opciju na Live File System, disk ne možete koristiti
na LG player-ima. (Mastered/ Live File System :
Disk format sustav za Windows Vista)
DTS nije podržan. U slučaju DTS audioformata, zvuk
se ne proizvodi.
Zahtjevi u odnosu na foto datoteku
yy Kodek formati koji se mogu reproducirati :
“Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
yy Audio formati koji se mogu reproducirati : “AC3”,
“PCM”, “MP3”, “WMA”.
yy Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz
(MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
yy Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3),
40 kbps do 192kbps (WMA)
yy Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu
reproducirati na ovom player-u.
Kompatibilnost foto datoteka s ovim uređajem je
ograničene prema sljedećem:
yy Ako je naziv videodatoteke različit od naziva
datoteke titla, titlovi se možda neće prikazivati
prilikom reprodukcije.
yy Maksimalni broj piksela po dužini: 2760 x 2048
piksela
yy Ako reproducirate Xvid datoteku koja se razlikuje
od Xvid specifikacije, možda neće funkcionirati.
yy Najviše datoteka: Manje od 999.
yy Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog
formata snimanja ili stanja samog diska.
yy Ako reproducirate GMC videodatoteku s
vrijednošću više od jednog warp pointa,
reprodukcija videa neće teći glatko.
yy Ekstenzije datoteke : “.jpg”
yy Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
Početak
9
Daljinski upravljač
MARKER: Označava popis za
reprodukciju.
n (Početna stranica) : Prikazuje
[Home Menu].
DISC MENU: Otvara izbornik na
DVD disku.
CLEAR: Uklanja oznaku s
označenog popisa ili broj kod
postavljanja lozinke.
x RETURN: Kretanje unazad u
izborniku ili zatvaranje izbornika za
podešavanje.
TITLE: Ako trenutni DVD naslov ima
izbornik, na ekranu će se pojaviti
izbornik naslova. U protivnom se
može pojaviti disk izbornik.
B (Otvori/Zatvori) : Otvara i
zatvara ladicu za disk.
P FUNCTION : Služi za odabir
funkcije i ulaznog izvora.
(Prigušeno) : Isključivanje zvuka.
h REPEAT: Odabir načina
reprodukcije. (Ponavljanje/ Slučajan)
b ENTER: Potvrd-uje odabir u
izborniku.
Memoriranje radio stanica.
1 (Stanje pripravnosti/uključeno):
Odabir funkcije i ulaznog izvora.
VOL -/+ (Glasnoća): Podešava
glasnoću zvučnika.
m INFO/DISPLAY: Otvara displej
na ekranu.
TUNING +/- : Bira željenu radio
stanicu.
• • • • • • • • • a• • • • • • • •
SOUND EFFECT: Postavlja modus
zvučnog efekta.
• • • • • • • • • b• • • • • • • •
PRESET (W/S) : Odabire
program radija.
Uklonite pokrov baterijskog pretinca
na stražnjoj strani daljinskog
upravljača te umetnite bateriju u
ispravnom smjeru pozitivnog 4 i
negativnog 5 polariteta.
SPEAKER LEVEL: Postavlja
glasnoću za željeni zvučnik.
0 do 9 brojčane tipke : Odabiru
brojčane opcije u izborniku.
W/S/A/D (gore/ dolje/ lijevo/
desno): Koristi se za navigaciju kroz
displej na ekranu.
Zamjena baterije
• • • • • • • • • d• • • • • • • •
• • • • • • • • • c• • • • • • • •
Z (Zaustavljanje) : Zaustavlja
reprodukciju ili snimanje.
d (Reproduciraj) MONO/STEREO:
Pokreće reprodukciju. Odabire
Mono/Stereo.
M (Pauza/Step) : Pauziranje
reprodukcije.
C/V (Preskoči) : Prijeœi na
sljedeće ili prethodno poglavlje/
snimku/ datoteku.
c/v (Skeniranje) : Traženje
nazad ili naprijed.
• • • • • • • • • e• • • • • • • •
Upravljačke tipke za TV :
Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)
-- Možete upravljati s glasnoćom,
izvorom ulaza, uključivanjem
ured-aja LG TV-a. Držite POWER
(TV) i pritisnite više puta PR/
CH (W/S) tipku dok se TV ne
uključi ili isključi.
?: Ova tipka nije omogućena.
RDS : Sustav radio podataka (Radio
Data System)
PTY : Prikazuje različite RDS
displeje
1
Početak
SLEEP: Podešava sistem da
se automatski isključi nakon
odred-enog vremena. (Dimmer
(Prigušenje) : Prozor zaslona će se
zatamniti za polovicu.)
10 Početak
Prednja ploča
1
Početak
1
3
4
a Pladanj za disk
b Prozor zaslona
Prikazuje trenutno stanje uređaja.
c PORT. IN
Priključite na prijenosni player s audio izlazom.
d USB priključak
Priključite USB uređaj.
e R (OTVORI/ZATVORI)
Otvara ili zatvara pladanj za disk.
2
5 6 7 8
9
10
f T (REPRODUKCIJA/PAUZA)
Pokreće reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo
pritisnite za izlazak iz stanja pauze.
g I (STOP)
Zaustavlja reprodukciju.
h F (FUNKCIJA)
Mijenja izvor ulaza ili funkciju.
i VOL. (Volume)
Podešava glasnoću zvučnika.
j 1 (Uključivanje/isključivanje)
Uključuje ili isključuje uređaj.
Početak 11
Zadnja ploča
1
Početak
a Električni kabel
b Konektori zvučnika
Priključite kablove za zvučnike.
c HDMI OUT
Priključite na TV s HDMI ulazima.
(Sučelje za digitalni audio i video)
d VIDEO OUT
Priključite na TV s video ulazima.
e AUX (L/R) INPUT
Priključite na vanjski izvor s 2 kanalnim izlazom.
f ANTENNA
FM – Priključite FM žičanu antenu.
12 Spajanje
Priključivanje zvučnika
na uređaj
2
1. Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku
plastičnu tipku kako bi se otvorio priključak za
zvučnik na uređaju. Umetnite žicu i otpustite
tipku.
Spajanje
Boja
Zvučnik
Položaj
Siva (R.R/L)
Nazad
Nazad desno
Plava (R.R/L)
Nazad
Nazad desno
Zelena (C)
Sredina
Sredina
Narančasta
Subwoofer
Bilo koji položaj
naprijed
Crvena (F.R/L)
Naprijed
Naprijed desno
Bijela (F.R/L)
Naprijed
Naprijed lijevo
>>OPREZ
Spojite crni dio svake žice na kleme označene s –
(minus), a njezin drugi kraj na kleme označene s
+ (plus).
Povežite kabel woofera s playerom. Pri
povezivanju kabela woofera s playerom, umetnite
priključak tako da klikne.
yy Pripazite da djeca ne guraju ruke ni predmete
u *odvod zvučnika.
*Odvod zvučnik : Rupa za bogatiju bas zvuk
na sanduku zvučnika (u prilogu).
yy Postavite središnji zvučnik na sigurnu
udaljenost od dohvata djece. U suprotnom
zvučnik može pasti i prouzrokovati tjelesnu
ozljedu ili štetu na imovini.
yy Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da
se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu
pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike
postavite dalje od TV zaslona il računala.
yy Prije upotrebe subwoofera uklonite vinilnu
zaštitu.
Spajanje 13
Postavljanje sustava
Sljedeća slika prikazuje primjer postavljanja sustava.
Napominjemo da se slike u ovim uputama razlikuju
od stvarnog uređaja u svrhu objašnjavanja. Za najbolji
mogući surround zvuk, svi zvučnici izuzev subwoofera
trebaju se postaviti na istu udaljenost u odnosu na
mjesto slušanja ( ).
Prednji lijevi zvučnik (L)/ Prednji desni zvučnik
(R): Prednje zvučnike postavite sa strane monitora
ili ekrana i u što je više moguće u ravnini s
površinom ekrana.
Srednji zvučnik: Srednji zvučnik postavite iznda ili
ispod monitora ili ekrana.
Surround lijevi zvučnik (L)/ Surround desni
zvučnik (R): Ove zvučnike postavite iza mjesta
slušanja, okrenute malo prema unutra.
Uređaj
2
Spajanje
Subwoofer: Položaj subwoofera nije toliko kritičan,
zato jer niski bas tonovi nisu visoko usmjereni.
Međutim, subwoofer je polje postaviti blizu
prednjih zvučnika. Zvučnik zakrenite malo prema
sredini sobe kako biste smanjili odbijanja od zidova.
14 Spajanje
Način stavljanja feritne
jezgre
Postoji mogućnost da zbog propisa nekih država
feritna jezgra ne bude dostupna u svakoj državi.
2
Pričvrstite feritnu jezgru za
HDMI kabel
Spajanje
Morate pričvrstiti feritnu jezgru da biste smanjili ili
eliminirali električne smetnje.
1. Povucite osigurač [a] feritne jezgre da biste je
otvorili.
2. Obavijte jednom HDMI kabel oko feritne jezgre.
3. Zatvorite feritnu jezgru tako da čujete zvuk kad
sjedne na mjesto.
Priključivanje na vaš TV
Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o
mogućnostima vaše postojeće opreme.
,,Napomena
yy Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju
želite priključiti, player možete priključiti na
više načina. Koristite samo jedan od načina
priključivanja koji su opisani u ovom priručniku.
yy Molimo pogledajte priručnike za vaš TV,
stereo sustav ili druge uređaje kako bi izvršili
najbolja priključivanja.
>>OPREZ
yy Pazite da player bude izravno priključen na TV.
Podesite TV na pravilni kanal za video ulaz.
yy Ne priključujte svoj player preko vašeg VCR.
Slika se može izobličiti uslijed zaštite protiv
kopiranja.
Spajanje 15
HDMI izlaz priključivanje
Imate li HDMI TV ili monitor, možete ga priključiti na
ovaj uređaj koristeći HDMI kabel(Tip A, Brzi HDMI™
kabel).
Priključite HDMI OUT priključak na uređaju na
HDMI IN priključak na HDMI kompatibilnom TV-u ili
monitoru.
Postavite TV izvor na HDMI (Pogledajte TV priručnik
za vlasnika)
yy Mijenjanje rezolucije nakon što je već
izvedeno priključivanja može imati za
posljedicu nepravilnosti u radu. Problem ćete
riješiti isključivanjem i ponovnim uključivanjem
uređaja.
yy Kada HDMI priključivanje s HDCP-om nije
ovjereno, TV zaslon može potamniti ili
pozeleniti, ili se na zaslonu mogu pojaviti
smetnje. U tom slučaju, provjerite HDMI
priključivanje ili iskopčajte HDMI kabel.
,,Napomena
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća audio
izlaz uređaja, audio zvuk s HDMI uređaja može
biti izobličen ili ga možda neće biti.
yy Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni
uređaj pazite na sljedeće:
TV
- Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj
uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj,
pustite da prođe 30 sekundi, a zatim
uključite ovaj uređaj.
- Je li video ulaz priključenog uređaja pravilno
postavljen za ovaj uređaj.
- Priključeni uređaj je kompatibilan s
720x480i (ili 576i), 720x480p (ili 576p),
1280x720p,1920x1080i ili 1920x1080p
video ulazom.
,,SAVJET
yy Pomoću HDMI priključivanja možete u
potpunosti zajedno reproducirati signale za
digitalni video i audio.
yy Kada koristite HDMI priključivanje, možete
promijeniti rezoluciju za HDMI izlaz.
(Pogledajte “Podešavanje rezolucije” na
stranici 16.)
yy Svi HDCP-kompatibilni HDMI ili DVI uređaji
neće raditi s ovim uređajem.
- Slika se neće pravilno prikazati s ne-HDCP
uređajem.
- Uređaj neće vršiti reprodukciju i TV zaslon
će se zatamniti ili pozeleniti, ili se na zaslonu
mogu pojaviti smetnje.
yy Ako se na zaslonu pojavljuju smetnje ili linije,
molimo provjerite HDMI kabel (Brzi HDMI™
kabel).
yy Ako koristite Bluetooth funkciju jedinice,
zvuk se ne će emitirati na HDMI.
2
Spajanje
Uređaj
>>OPREZ
16 Spajanje
Priključivanje videa
Podešavanje rezolucije
Priključite VIDEO OUT priključak na uređaju na
priključak za video ulaz na TV-u pomoću video kabla.
Uređaj raspolaže s nekoliko izlaznih razlučivosti za
HDMI OUT. Rezoluciju možete promijeniti pomoću
[Setup] izbornika.
Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.
1. Pritisnite n.
2. Koristite A/D za odabir [Setup], a zatim
pritisnite b ENTER. Prikazuje se [Setup] izbornik.
2
Uređaj
Spajanje
3. Koristite W/S za odabir [DISPLAY] opcije, a
zatim pritisnite D za prijelaz na drugu razinu.
4. Koristite W/S za odabir [Resolution] opcije, a
zatim pritisnite D za prijelaz na treću razinu.
TV
5. Koristite W/S za odabir željene rezolucije,
a zatim pritisnite b ENTER za potvrdu svog
odabira.
,,Napomena
Ako vaš TV ne prihvaća rezoluciju koju ste
postavili na playeru, rezoluciju možete postaviti
na 480p (ili 576p) na sljedeći način:
Žuta
Pritisnite Z dulje od 5 sekundi.
Rezolucija Video izlaza
Rezolucija prikazana na prozoru zaslona i rezolucija
koja se prosljeđuje na izlaz se mogu razlikovati ovisno
o vrsti priključivanja.
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i
480i (ili 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (ili 576i)
Spajanje 17
Priključivanje dodatne
opreme
Spajanje [PORT. IN (Portable
Input)]
Spojite izlaz prijenosnog uređaja (MP3, PMP itd.) s
[PORT. IN] konektorom.
Spajanje [AUX (L/R) INPUT]
Priključite izlaz dodatnog uređaja na konektor za AUX
AUDIO ulaz (L/R).
2
Spajanje
Uređaj
MP3 playera i sl.
Slušanje glazbe s prijenosnog
playera ili vanjskog uređaja
Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s
brojnih vrsta prijenosnih playera ili vanjskih uređaj.
Na priključke za audio izlaz
na vašoj komponenti
(TV, video rekorder i sl.)
1. Priključite prijenosni player na P. IN
(PORTABLE IN) priključak na uređaju.
Ili
Crvena
Bijela
,,Napomena
Ako vaš TV ima samo jedan izlaz za audio
(mono), priključite ga na lijevi (bijela boja) audio
priključak na uređaju.
Spojite vanjski uređaj na spoj uređaja AUX (L/R)
INPUT.
2. Uključite uređaj pritiskom na 1 (POWER).
3. Odaberite PORTABLE ili AUX funkciju pritiskom
na P FUNCTION.
4.Uključite prijenosni player ili vanjski uređaj i
pokrenite reprodukciju.
18 Spajanje
Priključivanje USB-a
Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3
playera i sl.) na USB priključak na prednjoj ploči
uređaja.
SB priključak na uređaju se ne može koristiti za
yy U
priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može
koristiti za spremanje podataka.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
uređajem.
Priključivanje antene
2
Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.
Spajanje
Priključite FM žičanu antenu na FM antenski
priključak.
,,Napomena
Vađenje USB uređaja iz playera
1. Odaberite neku drugu funkciju za rad uređaja
ili pritisnite dva puta za redom Z.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.
Kompatibilni USB uređaji
yy MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
ređaji koji podržavaju USB 2.0
yy USB Flash pogon: U
ili USB 1.1
yy USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB
uređaje.
Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
yy Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje
dodatnog programa kada se priključe na računalo.
yy Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
yy Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno
više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
yy Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi
izgubili podatke.
ko koristite produžni kabel za USB ili USB hub,
yy A
USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
e podržava se upotreba NTFS sustava datoteka.
yy N
(Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
yy Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka
1 000 ili više.
e podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili
yy N
vrsta tvrdih USB uređaja.
,,Napomena
Pazite da FM žičanu antenu raširite do kraja.
Postavke sustava 19
Podešavanje postavki za
podešavanje
Pomoću izbornika za podešavanje (Setup), možete
izvršiti razna podešavanja stavki kao što su slika i
zvuk.
Isto tako, između brojnih drugih stvari, možete
postaviti jezik za titlove i izbornik za podešavanje. Za
pojedinosti o svakoj stavci u izborniku za podešavanje,
pogledajte stranice 19 to 22.
OSD podešavanje početnog
jezika - dodatna mogućnost
1. Pritisnite n.
Prikazuje [Home Menu].
2. Odaberite [Setup] koristeći AD.
3. Pritisnite b ENTER.
Prikazuje [Setup]
4. Pritisnite n ili x RETURN za izlaz iz [Setup]
izbornika.
O izborniku za pomoć za podešavanje
Izbornik
ws
Move
Tipke
Operacija
WS
Prijelaz u drugi
izbornik.
1. Pritisnite 1 (POWER) za uključivanje uređaja.
Na zaslonu će se pojaviti izbornik za podešavanje
jezika.
a
Move
A
Prijelaz na
prethodnu razinu.
2. Koristite WSAD za odabir jezika, a zatim
pritisnite b ENTER.
Otvara se izbornik za potvrdu.
d
Move
D
Prijelaz na sljedeću
razinu ili odabir
izbornika.
x
Close
3. Koristite AD za odabir [Enter], a zatim pritisnite
b ENTER za završetak podešavanja jezika.
b
Select
x RETURN
b ENTER
Zatvara [Setup]
izbornika ili [5.1
Speaker Setup].
Otvara izbornik za
potvrdu.
3
Postavke sustava
Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se
pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije
upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog
jezika. U protivnom će se odabrati engleski kao
početni jezik.
Otvaranje i zatvaranje izbornika
za podešavanje (Setup)
20 Postavke sustava
Language (JEZIK)
Display Mode
Menu Language
Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način
na koji želite prikazivati programe i filmove širokog
ekrana na vašem TV-u.
Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.
Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu
Odaberite svoj jezik za audio snimku (disk audio),
titlovi i izbornik diska.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk
snimljen.
3
[Letterbox]
Prikazuje široku sliku s pojasima na gornjem i
donjem dijelu zaslona.
[Panscan]
Automatski prikazuje široku sliku na cijelom
zaslonu i odsijeca dijelove slike koji se ne uklapaju.
(Ako disk/datoteka nije kompatibilan s Pan Scanom slika će se prikazivati u omjeru omotnice.)
[Other]
Postavke sustava
Za odabir drugog jezika pritisnite numeričke
tipke, a zatim unesite b ENTER za unos
odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu
s popisom kodova jezika na stranici 36. Ako
unesete pogrešan kod za jezik, pritisnite CLEAR.
[Off (Za disk titl)]
Isključuje titl.
Display (ZASLON)
TV Aspect
Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu
oblika ekrana vašeg TV-a.
Resolution (Rezolucija)
Postavlja izlaznu razlučivost HDMI videosignala.
Pogledajte „Podešavanje rezolucije“ za pojedinosti o
rezoluciji (stranica 16).
[Auto]
Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV
koji pruža informaciju o zaslonu (EDID), tada
se automatski odabire rezolucija koja najviše
odgovara priključenom TV-u. Ako se priključi
samo VIDEO OUT, razlučivosti se mijenjaju u 480i
(ili 576i) kao zadane razlučivosti.
[1080p]
[4:3]
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog
videa.
Odaberite u slučaju kada je priključen standardni
4 : 3 TV.
[1080i]
[16:9]
Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki
TV.
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija interlaced videa.
[720p]
Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog videa.
[480p (ili 576p)]
Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija
progresivnog videa.
[480i (ili 576i)]
Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija interlaced
videa.
Postavke sustava 21
Audio
5.1 Speaker Setup (Podešavanje 5.1
zvučnika)
Izvršite sljedeće podešavanje za ugrađeni 5.1 kanalni
surround dekoder.
1. Odaberite [5.1 Speaker Setup] u [Audio]
izborniku.
2. Pritisnite b ENTER.
Prikazuje se [5.1 SPEAKER].
DRC (Dynamic Range Control)
Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital
samo). Postavite [On] za ovaj efekt.
Vocal
Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u
normalni stereo.
Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke
DVD-e.
HD AV Sync
3. Koristite AD za odabir željenog zvučnika.
4. Opcije podesite koristeći WSAD tipke.
5. Na prethodni izbornik se vraćate kada pritisnete
x RETURN.
[Speaker]
Odaberite zvučnik koji želite podešavati.
,,Napomena
Određene postavke za zvučnik je zabranila
kompanija Dolby Digital u licenčnom ugovoru.
[Size]
Budući da je postavka za zvučnik fiksirana,
postavku ne možete mijenjati.
[Volume]
Podesite glasnoću svakog zvučnika.
[Distance]
Podesite udaljenost između svakog zvučnika i
mjesta slušanja.
[Speaker Test Start]
Odaberite [Speaker Test Start] koristeći WS,
a zatim pritisnite b ENTER. Za stop ponovo
pritisnite b ENTER. Podesite glasnoću
i uskladite je s glasnoćom test signala
memoriranih u sustavu.
3
Postavke sustava
Digitalni TV ponekad može imati kašnjenja između
slike i zvuka. Ukoliko se to dogodi, kašnjenje možete
kompenzirati određujući postavku kašnjenja zvuka
tako da zvuk ‘čeka’ dolazak slike: to se zove HD AV
Sync. Koristite WS (na daljinskom upravljaču) za
kretanje gore i dolje i odabir vrijednosti kašnjenja, koje
možete postaviti od 0 do 300 ms.
22 Postavke sustava
Lock (ZAKLJUČAVANJE)
(Roditeljska kontrola)
Početno podešavanje koda zemlje
Kada uređaj koristite po prvi put, potrebno je podesiti
kod područja (Area Code).
1. Odaberite [Lock] izbornik, a zatim pritisnite D.
3
2. Pritisnite D.
Za pristup do [Lock] opcija, morate unijeti lozinku
koju ste sami kreirali. Unesite lozinku i pritisnite
b ENTER. Unesite ponovo lozinku, a zatim
pritisnite b ENTER za potvrdu. Ako pogriješite
prije pritiska b ENTER, pritisnite CLEAR.
3. Odaberite prvi znak pomoću WS tipki.
Postavke sustava
4. Pritisnite b ENTER, a zatim odaberite drugi znak
pomoću WS tipki.
5. Pritisnite b ENTER za potvrdu odabira koda
područja.
Rating (Ocjenjivanje)
Blokira reprodukciju ocijenjenih DVD-a na osnovu
njihovih sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.
1. Odaberite [Rating] u [Lock] izborniku, a zatim
pritisnite D.
2. Unesite lozinku i pritisnite b ENTER.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći WS tipke.
[Rating 1-8]
Ocjena (1) ima najveća ograničenja, a ocjena (8)
ima najmanja ograničenja.
[Unlock]
Ako odaberete otključano, roditeljska kontrola
neće biti aktivna, a disk će se reproducirati u
cijelosti.
4. Pritisnite b ENTER za potvrdu odabrane ocjene.
Password (Lozinka)
Možete unijeti ili promijeniti lozinku.
1. Odaberite [Password] u [Lock] izborniku, a zatim
pritisnite D.
2. Unesite lozinku i pritisnite b ENTER.
Za promjenu lozinke, pritisnite b ENTER kada je
jače osvijetljena opcija [Change]. Unesite lozinku i
pritisnite b ENTER. Ponovite unos i pritisnite b
ENTER za potvrdu.
3. Pritisnite n za zatvaranje izbornika.
,,Napomena
Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete
obrisati na sljedeći način:
1. Odaberite izbornik [Setup] na izborniku
[Home Menu].
2. Unesite 6-znamenkasti broj “210499” i
pritisnite b ENTER . Lozinka je obrisana.
Area Code
Unesite kod područja čije se standardi koriste za
ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu popisa na
stranici 35.
1. Odaberite [Area Code] u [Lock] izborniku, a zatim
pritisnite D.
2. Unesite lozinku i pritisnite b ENTER.
3. Odaberite prvi znaka pomoću WS tipki.
4. Pritisnite b ENTER i odaberite drugi znak
pomoću WS tipki.
5. Pritisnite b ENTER za potvrdu odabira koda
područja.
Rad 23
Korištenje [Home Menu]
izbornika
1. Pritisnite n.
Prikazuje [Home Menu].
Za
Stop
Reprodukcija
Pauza
Reprodukcija
okvir-po-okvir
2. Odaberite opciju koristeći AD.
3. Pritisnite b ENTER, a zatim odabrani izbornik s
opcijama.
[Music]: Prikazuje [MUSIC] izbornik.
[Movie]: Pokreće reprodukciju vide s medija ili
prikazuje [MOVIE] izbornik.
[Photo]: Prikazuje [PHOTO] izbornik.
[Setup]: Prikazuje [Setup] izbornik.
Kada USB nije priključen ili kad nije umetnut disk
ne možete odabrati [Music], [Movie] ili [Photo]
opciju.
Brzo odredite
točku
reprodukcijom
datoteke
ubrzano naprijed
ili ubrzano
nazad.
Osnovne operacije
1. Umetnite disk koristeći B ili priključite USB
uređaj na USB priključak.
Ponavljana ili
nasumična
reprodukcija
2. Pritisnite n.
Prikazuje [Home Menu].
3. Odaberite opciju koristeći AD.
Ako odaberete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju
kada je priključen USB uređaj, a istovremeno je
umetnut i disk, prikazat će se izbornik za odabir
medija. daberite medij, a zatim pritisnite b
ENTER.
4. Pritisnite b ENTER, a zatim odabrani izbornik s
opcijama.
,,Napomena
yy Za većinu Audio CD-a i DVD-ROM diskova,
reprodukcija započinje automatski.
yy Uređaj automatski reproducira samo glazbene
datoteke na USB uređaju za pohranu ili disku.
Pritisnite Z.
Pritisnite d MONO/STEREO.
Pritisnite M.
Pritisnite više puta M. za
reprodukciju naslova okvir-pookvir. (DVD, samo filmovi)
Tijekom reprodukcije pritisnite
c/v za prelazak na
sljedeće poglavlje/snimku ili za
povratak na početak trenutnog
poglavlja/snimke.
Pritisnite dvaput kratko C
za povratak na prethodno
poglavlje/snimku.
Tijekom reprodukcije pritisnite
više puta c/v za odabir
potrebne brzine traženja. Za
povratak na normalnu brzinu,
pritisnite d MONO/STEREO.
Pritisnite više puta h
REPEAT i trenutno poglavlje
ili snimka će se reproducirati
ponavljano ili nasumično.
- DVD : Chapter/ Title/ Off
- Video (MOVIE): Naslov/Svi/
Isključi
- Audio CD/ MP3/ WMA : Track/
All/ Random/ Off
Usporavanje
brzine
reprodukcije
U modusu pauze, pritisnite
c/v za odabir potrebne
brzine. (samo DVD)
U zaustavljenom načinu
odaberite v kako biste
odabrali željenu brzinu (samo
filmovi).
4
Rad
,,Napomena
Preskakanje
na sljedeće/
prethodno
poglavlje/
snimku/
datoteku.
Učinite
24 Rad
Druge operacije
Prikaz disk informacija na
zaslonu
Na zaslonu možete prikazati razne informacije o
umetnutom disku.
1. Pritisnite m INFO/DISPLAY za prikaz raznih
informacija o reprodukciji.
Prikazane stavke se razlikuju ovisno o vrsti diska
ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na WS
promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na
AD.
Naslov – broj trenutnog naslova / ukupan broj naslova.
Poglavlje – B
roj trenutnog poglavlja/ ukupan broj
poglavlja.
4
Vrijeme – Proteklo vrijeme reprodukcije.
1,5 puta brzina reprodukcije
DVD-a
r
Brzina 1,5 vam omogućuje gledanje slike i slušanje
zvuka brže nego kod normalne reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite d MONO/
STEREO za reprodukciju 1,5 puta većom brzinom.
Na zaslonu se prikazuje “dx1.5”.
2. Ponovo pritisnite d MONO/STEREO za
zatvaranje.
Zaštita ekrana
Zaštita ekrana se pojavljuje kada ured-aj ostavite u
Stop modusu duže od pet minuta.
Pokretanje reprodukciji od
odabranog vremena
Rad
Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.
ry
Titl – Odabrani titl.
Pokretanje reprodukcije u bilo kom odabranom
vremenu na datoteci ili naslovu.
Kut – O
dabrani kut/ ukupan broj kutova.
,,Napomena
Ako se tijekom nekoliko sekundi ne pritisne
tipka, prikaz na zaslonu će se zatvoriti.
Prikaz DVD izbornika
r
Kada reproducirate DVD koji sadrži više izbornika,
željeni izbornik možete otvoriti koristeći Menu.
1. Pritisnite DISC MENU.
Prikazuje se informacija o disku.
2. Odaberite izbornik koristeći WSAD.
3. Pritisnite d MONO/STEREO za potvrdu.
Prikaz DVD naslova
r
Kada reproducirate DVD koji sadrži više naslova,
željeni naslov možete odabrati koristeći Menu.
1. Pritisnite TITLE.
Prikazuje se naslov diska.
2. Odaberite izbornik koristeći WSAD.
3. Pritisnite d MONO/STEREO za potvrdu.
1. Pritisnite m INFO/DISPLAY tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite WS za odabir ikone sata i prikazat će
se “--:--:--”.
3. Unesite potrebno vrijeme početka u satima,
minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako
unesete pogrešne brojke, pritisnite CLEAR za
brisanje unesenih brojki. Zatim unesite točne
brojke. Na primjer, za pronalaženje scene u 1
sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite “11020”
koristeći brojčane tipke.
4. Pritisnite b ENTER za potvrdu. Reprodukcija
kreće od postavljenog vremena.
Nastavljanje reprodukcije
ryut
Uređaj memorira mjesto na kojem ste pritisnuli Z
ovisno o disku. Ako se na zaslonu kratko prikaže
”MZ (Resume Stop)”, pritisnite d MONO/STEREO
za nastavak reprodukcije (od mjesta scene).
Ako pritisnete dva puta Z ili izvadite disk, na zaslonu
se prikazuje Z (Complete Stop). Uređaj će obrisati
mjesto zaustavljanja.
Rad 25
,,Napomena
yy Mjesto nastavljanja se može obrisati kada se
pritisne tipka (na primjer; 1 (POWER), B i
sl.).
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima/zapisima.
Mijenjanje stranice za titl kod
y
Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete promijeniti
stranicu za titl kod kako bi se titl pravilno prikazivao.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
m INFO/DISPLAY za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite WS za odabir [Code Page] opcije.
3. Koristite AD za odabir željene kod opcije.
Označena reprodukcija
ut
3. Pritisnite b ENTER ili d MONO/STEREO.
Prikazuje modus reprodukcije.
4. Odaberite modus reprodukcije koristeći
WS i pritisnite b ENTER.
[Mark Play]
Označena reprodukcija.
[Current Play]
Normalna reprodukcija.
,,Napomena
Ako želite odabrati sve datoteke na popisu,
odaberite [Select All], a zatim pritisnite b
ENTER.
Brisanje oznake
4
1. Koristite WS za odabir snimke koju želite obrisati s
označene datoteke.
Rad
4. Pritisnite x RETURN za zatvaranje prikaza nazaslonu..
2. Odaberite željenu glazbu u [List] koristeći WS, a
zatim pritisnite MARKER kako bi se oznaka pojavila
na popisu.
Funkcija označavanja vam omogućuje spremanje
omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaj u
memoriju uređaja.
2. Pritisnite MARKER.
1. Odaberite [Music] na izborniku [Home Menu].
Koristite WSAD za odabir [Deselect All], a zatim
pritisnite b ENTER u modusu uređivanja programa.
Povratak u prethodnu mapu.
(samo MP3/ WMA)
Informacija o datoteci će se prikazati
prema ID3TAG informaciji na
odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
(samo MP3)
Odabiranje svih snimki/datoteka.
Poništenje odabiranja svih snimki/datoteka.
Prelazak na prethodni ili
sljedeći popis datoteka.
Brisanje svih oznaka
,,Napomena
Oznake se isto tako brišu kada se disk ili USB
uređaj izvade iz uređaja, kada se uređaj isključi ili
kada se promijeni funkcija rada uređaja.
26 Rad
Prikaz PHOTO JPG datoteke
i
O izbornik za pomoć na punom zaslonu
Izbornik
Tipke
Menu
m
INFO/
DISPLAY
a/d
Prev./ Next
A/D
Prelazak na drugu
datoteku.
x
RETURN
Povratak u [Photo]
izbornik.
Uređaj može reproducirati diskove s foto datotekama.
1. Odaberite [Photo] na izborniku [Home Menu] i
pritisnite b ENTER.
Prelazak na prethodni ili
sljedeći popis datoteka.
x
List
Operacija
Prikaz izbornika s
opcijama.
Opcije tijekom prikazivanja fotografije
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu
možete koristiti razne opcije.
1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom
zaslonu, pritisnite m INFO/DISPLAY prikaz
izbornika s opcijama.
Povratak u prethodnu mapu.
2. Odaberite opciju koristeći WSAD.
4
Rad
2. Pritisnite WS za odabir mape, a zatim pritisnite
b ENTER.
3. Želite li gledati slide prikaz, pritisnite WS za
osvjetljenje datoteke i pritisnite d MONO/
STEREO.
O izbornik za pomoć u [Photo] izborniku
Izbornik
Tipke
Operacija
Prikazivanje slide
prikaza.
a
b
c
d
e
d Slide
Show
d
MONO/
STEREO
wsad
Move
WSAD
Prelazak na drugu
datoteku ili sadržaj.
b Slide Show z/M– Pritisnite b ENTER za
pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
b
Select
b ENTER
Prikazivanje
određene datoteke.
c Speed x3/ x2/ x1 – Koristite b ENTER za
odabir brzine kašnjenja između fotografija u
slide prikazu.
x
Close
x RETURN
Vraćanje na [Home
Menu].
d Rotate – Pritisnite b ENTER za okretanje
fotografije.
a Trenutna slika/ukupan broj slika. – Koristite
AD za prikaz prethodne/sljedeće fotografije.
e Go to list – Pritisnite b ENTER za povratak u
[Photo] izbornik.
Rad 27
Podešavanje samo-isključivanja
Pritisnite jednom ili više puta SLEEP za odabir
vremena čekanja od 10 do 180 minuta, nakon kojeg
će se uređaj sam isključiti.
Za provjeru preostalog vremena, pritisnite SLEEP.
Za poništenje funkcije samo-isključivanja, funkcije,
pritisnite više puta SLEEP sve dok se ne pojavi
“SLEEP 10”, a zatim pritisnite još jednom SLEEP kada
je prikazano “SLEEP 10”.
,,Napomena
yy Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego
se uređaj isključi.
yy Pritisnite SLEEP, i u prozoru zaslona će se
prikazati preostalo vrijeme.
Odabir sustava - dodatna
mogućnost
Morate odabrati odgovarajući režim sustava za vaš
TV sustav. Pritisnite i držite M dulje od pet sekundi
da biste mogli odabrati sustav na izborniku [Home
Menu].
,,Napomena
Funkcija neće raditi ako je priključen USB uređaj
ili je umetnut disk.
Podešavanje postavki za
glasnoću zvučnika
Podešavati možete glasnoću svakog zvučnika.
1. Pritisnite više puta SPEAKER LEVEL za odabir
zvučnika koji želite podešavati.
Pritisnite jedanput SLEEP. Prozor zaslona će se
zatamniti za polovicu. Za poništenje te funkcije,
više puta pritisnite SLEEP, sve dok se prigušenje ne
isključi.
2. Pritisnite VOL -/+ za podešavanje glasnoće
odabranog zvučnika, kada je izbornik za
podešavanje glasnoće prikazan na prozoru
zaslona.
Privremeno isključivanje zvuka
3. Ponovite i podesite glasnoću drugih zvučnika.
Pritisnite
Automatsko isključivanje
za isključenje zvuka.
Na uređaju možete isključiti ton (mute) kako bi, na
primjer, odgovorili na telefonski poziv, na prozoru
zaslona će se prikazati „MUTE“.
Za poništavanje ove naredbe ponovno pritisnite tipku
ili povećajte glasnoću zvuka.
Memoriranje zadnje scene
r
Ured-aj memorira zadnju scenu na zadnjem
gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i
kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Standby mode) ured-aj. Ako umetnete disk čija je zadnja
scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati
iz memorije.
Nastavak reprodukcije pri
nestanku struje – opcionalna
postavka
r
Čak i ako iznenada nestane struje, uključite uređaj i on
će nastaviti reproducirati od onog mjesta u sadržaju
na kojem je stao. Sustav će povremeno spremati
trenutačni status reprodukcije.
Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede
energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i
ne upotrijebi u roku od oko 20 minuta. Isto radi i
ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica
priključena na drugi uređaj pomoću analognog ulaza.
Kako isključiti spajanje s
bežičnom mrežom ili bežičnim
uređajem
Isključite uređaj pritiskom na tipku napajanja i držanjem
dužim od pet sekundi.
4
Rad
ZATAMNJENJE
28 Rad
Radio operacije
Uvjerite se da su FM antene priključene. (Pogledajte
stranicu 18)
Slušanje radija
1. Pritisnite P FUNCTION sve dok se FM ne
prikažu na prozoru zaslona.
Bira se zadnja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite TUNING (-/+) otprilike dvije
sekunde, sve dok se ne počne mijenjati pokazatelj
frekvencije, zatim otpustite tipku. Pretraživanje
se zaustavlja kada uređaj pronađe stanice.
Brisanje svih spremljenih stanica
1. Pritisnite i držite CLEAR dvije sekunde.
U prozoru displeja trepti “ERASEALL”.
2. Pritisnite CLEAR za brisanje svih spremljenih
stanica.
Brisanje spremljene stanice
1. Pritisnite PRESET -/+ za odabir željenog broja
memorije (preset) za brisanje.
2. Pritisnite CLEAR, u prozoru zaslona će treptati
broj memorije (preset).
3. Pritisnite ponovo CLEAR za brisanje odabranog
broja memorije.
Ili
Pritisnite više puta TUNING (-/+).
3. Prilagodite glasnoću uzastopno okrećući tipku
VOL (-/+).
4
Rad
Memoriranje radio stanica
Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.
Prije biranja stanica, pazite da smanjite glasnoću.
1. Pritisnite P FUNCTION sve dok se FM ne
prikažu na prozoru zaslona.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na
TUNING (-/+).
3. Pritisnite b ENTER i memorirani (preset) broj će
treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite PRESET (-/+) za odabir željenog broja
memorije.
5. Pritisnite b ENTER
Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih
stanica.
7. Želite li slušati memoriranu postaju pritisnite tipku
PRESET W/S ili brojčane tipke od 0 do 9 na
daljinskom upravljaču.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite d MONO/STEREO na daljinskom
upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema
u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.
Rad 29
Podešavanje zvuka
Postavljanje surround modusa
Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna
polja. Pomoću SOUND EFFECT možete odabrati
željeni modus zvuka.
SOUND EFFECT možete promijeniti pomoću AD
tipke strelice kada je prikazana SOUND EFFECT
informacija.
Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati
ovisno o izvorima zvuka i efektima.
NA DISPLEJU
Opis
,,Napomena
U nekim surround modusima, neki zvučnici
neće imati zvuka ili će zvuk biti slab, što ovisi o
modusu surrounda i audio izvora, to nije greška.
Podešavanje USER EQ
Možete podesiti razinu dubokih [Bass(BASS)] i visokih
tonova [Treble(TRE)] prema svojim preferencijama.
1. Odaberite [SOUND EFFECT], zatim [USER EQ]
te pritisnite tipku [b ENTER].
2. Odaberite WS da biste odabrali duboke [Bass
(BASS)] ili visoke tonove [Treble(TRE)].
STANDARD
(STD)
Možete uživati u zvuku bez
efekta ujednačivača.
BASS BLAST
(BASS)
Tijekom reprodukcije pojačava
visoke tonove, bas i surround
zvučni efekt.
4
USER EQ
Možete podesiti zvučni efekt.
Rad
3. Odaberite AD da biste podesili razinu dubokih
[Bass(BASS)] i visokih tonova [Treble(TRE)] a
zatim pritisnite tipku [b ENTER] kako biste
spremili postavku.
FOOTBALL
Možete uživati u zvuku
dinamičnom poput onog
prilikom gledanju utakmice na
stadionu.
POWER FRONT
(P-FRONT)
Uživajte u uravnoteženom
zvuku. Ovaj način rada pogodan
je za prednje zvučnike koji su
složeni u jedan red.
30 Rad
Upotreba bežične
tehnologije
BLUETOOTH®
Info o BLUETOOTH
Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija
kratkog dometa.
Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od
strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu
frekvenciju ili ukoliko spojite Bluetooth uređaje u
obližnjim sobama.
4
Rad
Spajanje pojedinačnih uređaja Bluetooth bežičnom
tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonoms
Bluetooth bežičnom tehnologijom možete rukovati
spomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan
putem Bluetooth bežične tehnologije.
Podržani uređaji: mobilni telefon, MP3 svirač,
prijenosno računalo, PDA (ove uređaje podržavaju
stereo slušalice).
BLUETOOTH profili
Za korištenje Bluetooth bežične tehnologije uređaji
moraju biti sposobni prepoznati određene profile.
Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Napredni audio distribucijski profil)
Slušanje glazbe pohranjene na
BLUETOOTH uređaju
Uparivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja
Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li
Bluetooth funkcije uključena na vašem Bluetooth
uređaju. Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj.
Kada je postupak uparivanja završen, ne treba ga više
ponavljati.
1. Odaberite Bluetooth funkciju odabirom
P FUNCTION.
Na zaslonu će se prikazati poruka “BT READY”.
2. Rukovanje Bluetooth uređajem i postupak
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću
Bluetooth uređaja, popis pronađenih uređaja
može se pojaviti na zaslonu Bluetooth uređaja,
što ovisi o vrsti Bluetooth uređaja. Vaš uređaj
pojavit će se kao “LG HTS(XX:XX)”.
,,Napomena
XX:XX označava četiri zadnje brojke BT
adrese. Primjerice, ako je adresa vašeg uređaja
9C:02:98:4A:F7:08, na vašem će Bluetooth
uređaju pisati “LG HTS(F7:08)”.
3. Kada je ovaj uređaj uspješno povezan s vašim
Bluetooth uređajem, na zaslonu će se pojaviti
tekst „PAIRED“ i ubrzo se promijeniti u naziv
Bluetooth uređaja.
,,Napomena
Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji
imaju različiti način uparivanja.
4. Slušanje glazbe
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte priručnik za
Bluetooth uređaj.
,,Napomena
yy Ako promijenite funkciju uređaja, Bluetooth
funkcija se isključuje, ponovno pokrenite
povezivanje.
(Bluetooth
funkcija osim Bluetootha)
yy Ovisno o tipu Bluetooth uređaja, prilikom
spajanja ćete možda morati upisati PIN kod. U
tom slučaju upišite 0000.
Rad 31
,,Napomena
yy Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa
drugi elektronički val.
yy Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati
pomoću ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na jedan Bluetooth
uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije
podržano.
yy Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći
koristiti Bluetooth funkciju.
yy Uživajte u bežičnom sustavu koristeći telefon,
MP3, prijenosno računalo, itd.
yy Kad spojite Bluetooth, na zaslonu će se
pojaviti “BT READY”.
yy U slučaju električnog kvara kada se uređaj
koristi istom frekvencijom kao medicinski
uređaji, mikrovalne pećnice ili bežični LAN
uređaji, uređaj će se isključiti.
yy Ako se udaljenost između Bluetooth uređaja
i uređaja poveća, kvaliteta zvuka opada. Kada
udaljenost između Bluetooth uređaja i ovog
uređaja preraste domašaj Bluetootha, veza
će se prekinuti.
yy Ukoliko se s neke druge funkcije odabir
prebaci na Bluetooth funkciju, Bluetooth
uređaj automatski će se spojiti.
yy Ako naziv Bluetooth uređaja sadrži
posebne znakove, oni se prikazuju kao “_” na
pokazivaču.
4
Rad
yy U slučaju da netko svojim tijelom blokira
komunikaciju između Bluetootha i uređaja,
veza se prekida.
32 Rad
Automatsko
isključivanje napajanja
Ova jedinica prepoznaje ulazne signale kao što su
Bluetooth, i zatim automatski mijenja prikladnu
funkciju.
Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj
Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj za ovaj
uređaj, funkcija Bluetooth će biti označena. Pustite
glazbu na Bluetooth uređaju.
,,Napomena
yy Bluetooth jedinica koji nije uparena s ovom
jedinicom ne može koristiti automatsku
promjenu funkcije.
4
Rad
yy Ako mijenjate funkciju ovog uređaja, neki se
Bluetooth uređaji mogu nastaviti pokušavati
spojiti. Prekinite vezu s Bluetooth uređajem
prije nego što promijenite funkciju ovog
uređaja.
AUTO POWER Uklj/Isklj
Ovu jedinica automatski uključuje izvor ulaznog
signala: Bluetooth
Ako pokušate spojiti svoj Bluetooth uređaj, ovaj se
uređaj automatski uključuje i spaja s njim te možete
odmah reproducirati glazbu.
,,Napomena
yy Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije
AUTO POWER, automatski će se isključiti ako
ne prima signal, u određenom vremenskom
razdoblju, od vanjskog uređaja.
yy Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija
možda neće raditi.
yy Ako isključite Bluetooth vezu na ovom
uređaju, neki Bluetooth uređaji će sve vrijeme
pokušavat spojit se sa uređajem. Preporučljivo
je isključiti vezu prije gašenja uređaja.
yy Ako ste već automatski upareni s ovom
jedinicom, ova jedinica može se uključiti
odmah po spajanju.
yy Ako isključite jedinicu pritiskom na gumb za
napajanje dulje od 5 sekundi, automatsko
uključivanje funkcije bit će onemogućeno.
Kako bi aktivirali, uključite jedinicu.
Otklanjanje teškoća 33
Otklanjanje teškoća
PROBLEM
Ovaj uređaj ne radi kako treba
Nema električnog napajanja.
Nema slike.
ISPRAVAK
yy Isključite napajanje ovog uređaja i spojenoga vanjskog uređaja (TV,
woofer, DVD uređaj, pojačalo i dr.) i ponovno uključite.
yy Isključite kabel napajanja ovog uređaja i spojenoga vanjskog uređaja
(TV,woofer, DVD uređaj, pojačalo i dr.) te zatim ponovno spojite.
yy Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.
yy Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u kako bi se slika s
DVD Receiver-a prikazala na TV ekranu.
yy Dobro priključite video kablove na TV i DVD Receiver.
yy Odaberite pravilan modus za ulaz audio receiver-a kako biste mogli
čuti zvuk s DVD receiver-a.
Zvuk je slab ili ga nema.
DVD slika je loše kvalitete.
DVD/ CD se neće reproducirati.
yy Dobro priključite audio kablove u priključke.
yy Zamijenite stari kabel novim audio kabelom.
yy Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
yy Umetnite disk.
yy Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska,
sustav boja i regionalni kod).
yy Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore.
yy Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.
Radio se ne može pravilno ugoditi.
yy Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene.
yy Postavite vanjsku antenu ako je potrebno.
yy Ručno podesite stanicu.
yy Memorirajte (preset) neke stanice, pogledajte stranicu 28 za
detalje.
yy Daljinski nije usmjeren izravno prema uređaju.
Usmjerite daljinski prema ured-aju.
Daljinski upravljač ne radi dobro/
nikako.
yy Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.
Koristite daljinski najviše 7m od DVD receiver-a.
yy Izmed-u daljinskog i ured-aja postoji prepreka.
Uklonite prepreku.
yy U daljinskom upravljaču se koristi plosnata baterija.
Zamijenite stare baterije novim baterijama.
yy Provjerite spoj vanjskog uređaja kao na primjer TV, DVD/Blu-Ray
player ili Bluetooth uređaj.
Funkcija AUTO POWER ne radi.
yy Provjerite stanje SIMPLINK i isključite SIMPLINK.
yy Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
5
Otklanjanje teškoća
Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se yy Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
yy Stavite DVD receiver i audio komponente dalje od TV-a.
čuju smetnje.
34 Dodatak
Održavanje
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja
i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate
transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj na
način kako je bio originalno tvornički upakiran.
Čišćenje vanjskih površina
yy Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej
u blizini uređaja.
yy Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti
površinu.
yy Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže
vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je
površina izrazito prljava, koristite meku krpu lagano
navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite
jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer
bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.
Održavanje uređaja
6
Dodatak
Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije. Ako
dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk pogona,
može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje molimo,
kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.
Napomene o diskovima
Rukovanje diskovima
Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju.
Držite disk za rubove kako na površini diska ne bi
ostavili otiske prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir ili
trake.
Spremanje diskova
Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu kutiju.
Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama ili izvorima
topline i nikada ne ostavljate disk u automobilu koji je
izložen izravnim sunčevim zrakama.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati
lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije
reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite
od sredine prema vanjskom rubu.
Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin,
razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili
anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od
vinila.
Dodatak 35
Kodovi područja
Odaberite kod područja s popisa.
Područje
Kod Područje
Kod Područje
Kod
Afganistan
Kod Područje
AF Fidži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka Republika
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
Austrija
AT Njemačka
DE Nepal
NP Južna Afrika
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Nizozemska
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Nizozemski Antili
AN Španjolska
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Sri Lanka
LK
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mad-arska
HU Norveška
Kanada
CA Indija
IN Oman
Čile
CL Indonezija
Kina
CN Izrael
Kolumbija
CO Italija
Kongo
CG Jamajka
Kostarika
CR Japan
Hrvatska
SI
NO Švicarska
CH
OM Tajvan
TW
ID Pakistan
PK Tajland
TH
IL Panama
PA Turska
TR
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
JP Poljska
PL Sjedinjene Države
US
HR Kenija
KE Portugal
PT Urugvaj
UY
Češka Republika
CZ Kuvajt
KW Rumunjska
Danska
DK Libija
LY Ruska Federacija
UZ
RU Vijetnam
VN
ZW
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Maldivi
MV
6
Etiopija
ET Meksiko
MX
Dodatak
RO Uzbekistan
36 Dodatak
Kodovi jezika
Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk
izbornik.
Jezik
6
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afarski
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindi
8368
Afrikaanski
6570
Frizijski
7089
Makedonski
7775
Singaleski
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagaški
7771
Slovački
8375
Ameharski
6577
Gruzijski
7565
Malajski
7783
Slovenski
8376
Arapski
6582
Njemački
6869
Malajalaski
7776
Španjolski
6983
Armenski
7289
Grčki
6976
Maorski
7773
Sudanski
8385
Asameški
6583
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Svahili
8387
Ajmarski
6588
Guaranski
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gudžaratski
7185
Mongolski
7778
Tagaloski
8476
Baškirski
6665
Hauski
7265
Naurski
7865
Tadžikijski
8471
Baski
6985
Dodatak
Hebrejski
7387
Nepalski
7869
Tamilski
8465
Bengalski, Bangla 6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Teluški
8469
Butanski
6890
Mad-arski
7285
Orijski
7982
Tajski
8472
Biharski
6672
Islandski
7383
Pandžabi
8065
Tonga
8479
Bretonski
6682
Indonezijski
7378
Paštu, Pušto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingua
7365
Perzijski
7065
Turkmenski
8475
Burmski
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Tviski
8487
Bjeloruski
6669
Talijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Japanski
7465
Kečuanski
8185
Urdski
8582
Hrvatski
7282
Kanadski
7578
Reto-romanski
8277
Uzbeški
8590
Češki
6783
Kašmirski
7583
Rumunjski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kazački
7575
Ruski
8285
Volapski
8679
Nizozemski
7876
Kirgijski
7589
Samoanski
8377
Velški
6789
Engleski
6978
Korejski
7579
Sanskrit
8365
Volofski
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotsko galski
7168
Ksosaški
8872
Estonski
6984
Laotski
7679
Srpski
8382
Jidiš
7473
Faroaski
7079
Latinski
7665
Srpsko-hrvatski
8372
Jorupski
8979
Fidžijski
7074
Latvijski, Letonski 7686
Šonski
8378
Zulu
9085
Finski
7073
Lingalski
7678
Dodatak 37
Robne marke i licence
Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki-D simbol su robne marke
vlasništvo Dolby Laboratories.
Pojmovi HDMI i HDMI Multimedijsko sučelje visoke
definicije, kao i HDMI zaštitni znak i robni znakovi
te registrirani zaštitni znakovi HDMI licenciranja
LCC u Sjedinjenim Američkim državama i ostalim
državama.
Napomena o autorskim pravima
yy Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite
autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a
i drugim pravima na intelektualno vlasništvo.
Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite
autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a
i drugim pravima na intelektualno vlasništvo.
Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih
prava mora odobriti Macrovision Corporation, i
može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge
ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka
Macrovision Corporation nije drugačije odobrila.
Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje
obrnutog redoslijeda proizvodnje.
yy Prema zakonima o zaštiti autorskih prava SAD-a
i drugih zemalja, neovlašteno snimanje, upotreba,
prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih
programa, video traka, HD DVD-a, BD-ROM
diskova, DVD-a, CD-a i drugih materijala može
podlijegati građanskoj i /ili krivičnoj odgovornosti.
“DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Riječ i logo Bluetooth® vlasništvo su Bluetooth®
SIG, Inc.. a svako korištenje od strane LG
Electronicsa dobiveno je pod licencijom.
6
Dodatak
Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim
vlasnicima.
38 Dodatak
Specifikacija
Općenito
Potrebno električno napajanje
Potrošnja električne energije
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Pasivna potrošnja 0,5 W (ako su svi ulazi u mreži aktivirani).
Dimenzije (Š x V x D)
Približno. 360 mm x 58 mm x 293 mm bez nožica
Neto težina (Približno)
Približno. 2,3 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost
5 % do 90 %
Napajanje za bus (USB)
5 V 0 500 mA
Ulazi/Izlazi
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1
HDMI OUT (video/audio):
19 iglica (Tip A, HDMI™ Connector ) x 1
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak) x 1
Pojačalo
Stereo mode
Surround mode
6
42 W + 42 W (3 Ω na 1kHz)
Front
Center
42 W + 42 W (3 Ω na 1 kHz)
Surround
42 W + 42 W (3 Ω na 1 kHz))
Subwoofer
120 W (4 Ω na 60 Hz)
42 W (3 Ω na 1 kHz)
Dodatak
Prijemnik
FM područje prijema
87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz
Dodatak 39
Prednji zvučnik
Vrsta
1 kanala 1 zvučnika
Impedancija
3Ω
Ulazna snaga
42 W
Najveća ulazna snaga
84 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
Približno. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina
Približno. 0,39 kg
Zadnji zvučnik
Vrsta
1 kanala 1 zvučnika
Impedancija
3Ω
Ulazna snaga
42 W
Najveća ulazna snaga
84 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
Približno. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina
Približno. 0,39 kg
Srednji zvučnik
Vrsta
1 kanala 1 zvučnika
Impedancija
3Ω
Ulazna snaga
42 W
Najveća ulazna snaga
84 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
Približno. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina
Približno. 0,39 kg
6
Pasivni subwoofer
1 kanala 1 zvučnika
Impedancija
3Ω
Ulazna snaga
120 W
Najveća ulazna snaga
240 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
Približno. 156 mm x 325 mm x 320 mm
Neto težina
Približno. 5,2 kg
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.
Dodatak
Vrsta
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising