LG | ARUN040LSR0.EWGBLEU | Owner's Manual | LG ARUN040LSR0.EWGBLEU Owner's Manual

LG ARUN040LSR0.EWGBLEU Owner's Manual
PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE
HRVATSKI
KLIMA-UREĐAJ
Pročitajte cijeli priručnik za postavljanje prije postavljanja samog uređaja.
Postavljanje trebaju vršiti samo kvalificirane osobe, sukladno nacionalnim
standardima za električne instalacije.
Nakon što pročitate ovaj priručnik za postavljanje, sačuvajte ga za buduću
upotrebu.
Prijevod originalnih uputa
www.lg.com
2
SAVJETI ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
Pročitajte nekoliko savjeta koji će vam pomoći da smanjite potrošnju
električne energije pri upotrebi klimatizacijskog uređaja. Klimatizacijskim se uređajem možete učinkovitije koristiti ako se budete pridržavali
uputa u nastavku:
• Ne hladite prostorije više no što je potrebno. To može štetiti
vašem zdravlju i trošiti više električne energije.
• Zatvorite grilje i navucite zavjese dok se koristite klimatizacijskim
uređajem.
• Vrata i prozore držite dobro zatvorenima dok se koristite klimatizacijskim uređajem.
• Podesite smjer puhanja zraka vodoravno ili okomito za bolje kruženje zraka u prostoriji.
• Povećajte brzinu ventilatora kako bi se brže ohladio ili zagrijao
zrak u prostoriji u kraće vrijeme.
• Redovito otvarajte prozore radi prozračivanja prostorije, jer može
doći do pogoršanja kvalitete zraka ako klimatizacijski uređaj radi
puno sati.
• Očistite filtar za zrak jednom svaka dva tjedna. Prašina i nečistoće
nakupljene u filtru za zrak mogu začepiti protok zraka ili umanjiti
funkciju hlađenja/odvlaživanja.
HRVATSKI
Za buduću uporabu
Spajalicom spojite račun na ovu stranicu u slučaju potrebe dokazivanja datuma kupnje ili radi ostvarivanja jamstvenih prava. Ovdje upišite broj modela i serijski broj:
Broj modela:
Serijski broj:
Brojeve ćete pronaći na oznaci na bočnoj strani svake jedinice.
Naziv prodavatelja:
Datum kupnje:
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE
UPOTREBE UREĐAJA.
Obvezno se pridržavajte sljedećih mjera opreza
kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali
najbolje performanse uređaja.
! UPOZORENJE
Nepridržavanje uputa može prouzročiti teške
ozljede ili smrt.
! OPREZ
Nepridržavanje uputa može prouzročiti lakše
ozljede ili oštećenje uređaja.
! UPOZORENJE
• Postavljanje ili popravak koji izvode nekvalificirane osobe mogu prouzročiti opasnosti za
vas i druge osobe.
• Informacije koje se nalaze u priručniku namijenjene su kvalificiranim servisnim tehničarima koji su upoznati sa sigurnosnim
postupcima i opremljeni odgovarajućim alatima i ispitivačkim instrumentima.
• Ako se sve upute u ovom priručniku pažljivo
ne pročitaju i ne pridržava se uputa,može
doći do kvara opreme, oštećenja imovine,
osobnih ozljede i/ili smrti.
Postavljanje
• Rad na priključivanju električnih vodova
treba izvesti kvalificirani električar u skladu
sa „Standardom za električna postrojenja”,
„Odredbama za unutarnje električne vodove”
i uputama u ovom priručniku te uvijek upotrebljavajte zasebni strujni krug.
- Ako električno napajanje nije odgovarajuće
ili su neispravno izvedeni električni radovi,
posljedica može biti strujni udar ili požar.
• Uslugu postavljanja klimatizacijskog uređaja
potražite kod prodavatelja ili ovlaštenog tehničara.
- Nepravilna ugradnja koju izvrši korisnik
može prouzročiti curenje vode, strujni udar
ili požar.
• Proizvod uvijek uzemljite.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Uvijek postavite zasebni strujni krug i osigurač.
- Nepravilno priključivanje vodova ili postavljanje može prouzročiti požar ili strujni udar.
• Za ponovno postavljanje već postavljenog
proizvoda, uvijek se obratite prodavatelju ili
ovlaštenom servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara,
eksplozije ili ozljeđivanja.
• Nemojte sami (kupac) postavljati, uklanjati ili
iznova postavljati uređaj.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara,
eksplozije ili ozljeđivanja.
• Ne pohranjujte ili se ne koristite zapaljivim
plinovima ili materijalima u blizini klimatizacijskog uređaja.
3
- Postoji opasnost od požara ili kvara uređaja.
• Upotrijebite osigurač ili prekidač potrebne
nazivne vrijednosti.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Pri postavljanju uzmite u obzir jak vjetar ili
potres te postavite uređaj na određeno mjesto.
- Nepravilno postavljanje može prouzročiti
pad uređaja i ozljedu.
• Ne postavljajte proizvod na neispravno postolje za postavljanje.
- Time možete prouzročiti ozljeđivanje, nezgodu ili oštećenje proizvoda.
• Ako se klimatizacijski uređaj postavlja u malu
prostoriju, moraju se poduzeti mjere kako bi
spriječilo stvaranje koncentracije rashladnog
sredstva koja bi premašivala sigurnosnu granicu u slučaju istjecanja rashladnog sredstva.
- Potražite savjet prodavatelja u vezi s odgovarajućim mjerama kako bi se spriječilo
prekoračenje sigurnosne granice. Ako dođe
do istjecanja rashladnog sredstva i premašivanja sigurnosne granice, to može prouzročiti opasnosti zbog nedostatka kisika u
prostoriji.
Rad uređaja
• Ne oštećujte i ne koristite se nepropisnim
električnim kabelom.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara,
eksplozije ili ozljeđivanja.
• Pri postavljanju i premještanju klimatizacijskog uređaja na drugo mjesto, ne punite uređaj drugim rashladnim sredstvom od onog
koje je navedeno na uređaju.
- Ako se neko drugo rashladno sredstvo ili
zrak pomiješaju s izvornim rashladnim
sredstvom, može doći do neispravnosti u
krugu rashladnog sredstva i do oštećenja
uređaja.
• Pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara
ili oštećenja proizvoda.
• Ne prepravljajte i ne mijenjajte postavke zaštitnih uređaja.
- Ako se prekidaču za pritisak, toplinskom
prekidaču ili drugim zaštitnim dijelovima napravi kratki spoj ili se nasilno upotrebljavaju, ili se upotrebljavaju dijelovi koji LGE
ne navodi u popisu dijelova, posljedice
mogu biti požar ili eksplozija.
• U slučaju istjecanja plina, prozračite prostoriju prije nego li uključite uređaj.
- To može prouzročiti eksploziju, požar i opekline.
• Pravilno postavite poklopac upravljačke kutije i ploču.
- Ako poklopac i ploča nisu pravilno postavljeni, prašina i voda mogu ući u vanjsku jedinicu te mogu prouzročiti požar ili strujni
udar.
• Koristite se zasebnom utičnicom za ovaj uređaj.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Ne dirajte prekidač za uključivanje vlažnim
rukama.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara,
eksplozije ili ozljeđivanja.
• Kada je proizvod natopljen vodom (poplavljen ili potopljen) obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Pazite da pri postavljanju uređaja ne dirate
rukama oštre rubove.
- To može prouzročiti ozljedu.
• Pobrinite se da nitko ne može stati ili pasti
na vanjsku jedinicu.
- To može prouzročiti ozljeđivanje osoba i
oštećenje proizvoda.
• Ne otvarajte ulaznu rešetku tijekom rada uređaja. (Ne dirajte elektrostatički filtar, ako je
uređaj opremljen na taj način.)
- Postoji opasnost od ozljeđivanja, strujnog
udara ili kvara proizvoda.
HRVATSKI
• Tijekom provjere propusnosti ili pražnjenja
zraka upotrijebite vakuumsku pumpu ili inertni plin (dušik). Ne upotrebljavajte komprimirani zrak ni kisik ni zapaljive plinove. U
suprotnom bi moglo doći do požara ili
eksplozije.
- Postoji opasnost od smrti, ozljede, požara
ili eksplozije.
4
! OPREZ
Postavljanje
• Uvijek nakon postavljanja ili popravljanja uređaja, provjerite istječe li plin (rashladno sredstvo).
- Mala količina rashladnog sredstva može
prouzročiti kvar proizvoda.
• Ne postavljajte proizvod na mjesta gdje buka
ili vrući zrak iz vanjske jedinice mogu nanijeti
štetu u susjedstvu.
- Tako možete izazvati probleme sa susjedima.
• Pri postavljanju uređaja pazite da bude u ravnini.
- Kako bi izbjegli vibraciju i curenje vode.
• Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje može
doći do istjecanja zapaljivog plina.
- Ako dođe do istjecanja i koncentracije plina
oko uređaja, može doći do eksplozije.
HRVATSKI
• Koristite se električnim kabelima s dostatnim
kapacitetom i naponom.
- Kabeli nedostatne veličine mogu prouzročiti
propuštanje, stvarati toplinu ili prouzročiti
požar.
• Ne koristite se uređajem za posebne namjene, kao što su čuvanje hrane, umjetničkih
djela itd. Ovo je potrošački klimatizacijski
uređaj, a ne precizni rashladni sustav.
- Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka
imovine.
• Uređaj držite dalje od djece. Izmjenjivač topline je jako oštar.
- Može prouzročiti ozljeđivanje, kao što su
posjekotine prstiju. Također, oštećene
stjenke izmjenjivača topline mogu smanjiti
učinkovitost rada.
• Kada uređaj postavljate u bolnici, na komunikacijsku stanicu ili na slično mjesto, provedite odgovarajuću zaštitu od buke.
- Oprema invertera, privatni električni generator, medicinska oprema s visokim frekvencijama ili oprema za radio
komunikaciju može prouzročiti nepravilan
rad klimatizacijskog uređaja ili nemogućnost rada uređaja. S druge strane, klimatizacijski uređaj može negativno utjecati na
rad takve opreme stvarajući buku koja će
ometati medicinsko liječenje ili prijenos
slike.
• Ne postavljajte proizvod na mjesta gdje bi
mogao biti izravno izložen morskom vjetru
(slanom vjetru).
- To može izazvati koroziju na uređaju. Korozija, pogotovo na kondenzatoru i rešetkama
isparivača, može prouzročiti kvar ili neučinkovit rad uređaja.
Rad uređaja
• Ne koristite se klimatizacijskim uređajem u
posebnim okruženjima.
- Ulje, para, dim itd. mogu znatno smanjiti
učinkovitost rada klimatizacijskog uređaja ili
mogu oštetiti njegove dijelove.
• Ne zatvarajte otvore za ulaz i izlaz zraka.
- To može prouzročiti neispravnost uređaja ili
nesreću.
• Sigurno izvedite priključivanja tako da se
vanjska sila s kabla ne prenese na priključna
mjesta na uređaju.
- Neodgovarajuće priključivanje i stezanje vijaka može stvarati toplinu i prouzročiti
požar.
• Pazite da područje postavljanja ne propadne
starenjem.
- Ako dođe do urušavanja postolja, klimatizacijski uređaj može pasti zajedno s postoljem, prouzročujući oštećenje imovine, kvar
uređaja ili ozljeđivanje osoba.
• Postavite i izolirajte odvodno crijevo kako
biste osigurali pravilnu odvodnju vode u
skladu s uputama u priručniku za postavljanje.
- Loše izvedeno priključivanje može prouzročiti istjecanje vode.
• Budite pažljivi prilikom transporta proizvoda.
- Jedna osoba ne bi smjela nositi uređaj ako
je teži od 20 kg.
- Neki proizvodi koriste se PP trakama za
pakiranje. Ne upotrebljavajte PP trake kao
sredstvo za prenošenje. To je opasno.
- Ne dirajte stjenke izmjenjivača topline. U
tom slučaju možete porezati prste.
- Pri transportiranju uređaja, učvrstite uređaj
na određenim mjestima na postolju uređaja. Jednako tako, poduprite vanjsku jedinicu u četiri točke kako ne bi došlo do
klizanja u stranu.
• Sigurno odložite cjelokupni materijal za pakiranje.
- Materijali za pakiranje, kao što su čavli i
5
drugi metalni ili drveni dijelovi, mogu prouzročiti nabadanje ili druge ozljede.
- Plastične vreće za pakiranje raskidajte i bacite ih, kako se djeca ne mogu igrati s
njima. Ako se djeca igraju s plastičnom vrećom koja nije raskidana, prijeti im opasnost
od gušenja.
• Uključite napajanje najmanje 6 sati prije početka rada.
- Pokretanje rada uređaja odmah nakon
uključivanja glavnog prekidača za napajanje može imati kao posljedicu ozbiljna oštećenja unutarnjih dijelova uređaja. Tijekom
sezone rada držite uključenim prekidač za
napajanje.
• Ne dirajte nijednu cijev za rashladno sredstvo tijekom rada.
- To može prouzročiti opekline ili promrzline.
• Ne isključujte glavni prekidač za napajanje
odmah nakon prekidanja rada.
- Pričekajte najmanje 5 minuta prije isključenja glavnog prekidača za napajanje. U protivnom to može prouzročiti curenje vode ili
druge probleme.
• Auto-adresiranje se treba izvršiti u stanju priključivanja napajanja na sve unutarnje i vanjske jedinice. Auto-adresiranje treba izvršiti u
slučaju mijenjanja tiskane pločice na unutarnjoj jedinici.
• Upotrijebite čvrsti stolac ili ljestve kada čistite
ili održavate klimatizacijski uređaj.
- Budite pažljivi i pazite da se ne ozlijedite.
• Ne umećite ruke ili druge predmete u ulaz ili
izlaz zraka dok je klimatizacijski uređaj priključen.
- U njemu se nalaze oštri i pokretni dijelovi
koji mogu izazvati tjelesne ozljede.
2
2
4
4
4
5
5
SAVJETI ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
POSTUPAK POSTAVLJANJA
PODATCI O VANJSKIM JEDINICAMA
ZAMJENSKO RASHLADNO SREDSTVO
R410A
ODABIR NAJBOLJE LOKACIJE
PROSTOR ZA POSTAVLJANJE
7
Rad vodilice zraka
7
8
METODA PODIZANJA
POSTAVLJANJE
8
8
8
9
Lokacija sidrenih svornjaka
Postolje za postavljanje
Priprema cjevovoda
Vodoinstalacijski materijal i metode skladištenja
10 POSTAVLJANJE CIJEVI ZA RASHLADNO SREDSTVO
10
Oprez pri spajanju cijevi / radu ventila
11 SPAJANJE CIJEVI IZMEĐU UNUTARNJE
I VANJSKE JEDINICE
11
11
12
12
14
15
15
16
17
18
18
Pripremni radovi
Izvlačenje cijevi tijekom jednostrukih/serijskih spojeva
Odabir cjevovoda za rashladno sredstvo
Sustav cijevi za rashladno sredstvo
Punjenje rashladnog sredstva
Metoda distribucije
Spojni nastavak za grananje
Provjera istjecanja i vakumskog sušenja
Vakuumski način rada
Toplinska izolacija cijevi za rashladno sredstvo
Probijanja
18 ELEKTRIČNO OŽIČENJE
18
19
20
20
20
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
25
Oprez
Upravljačka kutija i položaj spajanja ožičenja
Komunikacijski i naponski kabeli
Priključivanje glavnog električnog napajanja i kapacitet opreme
Terensko ožičenje
Instalacija IO modula (opcija)
Provjera postavki vanjskih jedinica
Automatsko adresiranje
Podešavanje grupnog broja
Selektor za toplo i hladno
Način kompenzacije statičkog tlaka
Funkcija tihog noćnog rada
Postavljanje adrese vanjske jedinice
Uklanjanje snijega i brzo odmrzavanje
Podešavanje ciljnog tlaka
Funkcija samodijagnoze
27 OPREZ U VEZI S ISTJECANJEM RASHLADNOG SREDSTVA
27
27
Uvod
Postupak provjere granične koncentracije
28 VODIČ ZA POSTAVLJANJE NA MORU
28
28
Oznaka modela
Emisija buke prenošene zrakom
HRVATSKI
• Ne pokrećite rad klimatizacijskog uređaja
ako su uklonjene ploče i zaštita.
- Dijelovi koji se rotiraju, vrući su ili su pod visokim naponom mogu prouzročiti ozljede.
SADRŽAJ
6
POSTUPAK POSTAVLJANJA
Određivanje podjele rada
Priprema ugovorenih nacrta
Rad na rukavcima i umetanju
Jasno odredite tko je odgovoran za podešavanje prekidača
Jasno postavite veze između vanjske jedinice, unutarnje jedinice,
daljinskog upravljača i opcije
Uzmite u obzir nagib
odvodne cijevi
Rad na postolju vanjske jedinice
Postolje mora biti ravno.
Postavljanje unutarnje jedinice
Rad na cijevima rashladnog sredstva
Rad na odvodnoj cijevi
Rad na vodu
Provjerite naziv modela kako
Postavljanje vanjske jedinice
biste bili sigurni da se ugradnja
pravilno izvede
Izbjegnite kratke spojeve i osigurajte
dovoljno prostora potrebnog za servisiranje
Posebna pozornost potrebna je
zbog suhoće, čistoće i čvrstoće
Podešavanje nagiba pada
Pazite da protok zraka bude dostatan
Rad na toplinskoj izolaciji
Pazite da na mjestima spajanja
izolacijskog materijala ne bude pukotina
Električni radovi
(priključni sklopovi i pogonskih sklopovi)
Ne smije upotrebljavati kabel s više jezgri
(potrebno je odabrati odgovarajući kabel)
Provjera hermetičnosti
HRVATSKI
Vakuumsko sušenje
Dodatno punjenje rashladnog sredstva
Podešavanje površinskih ploča
Automatsko adresiranje unutarnje jedinice
Napajanje : 3 Ø, 380-415 V3N, 50 Hz / 3 Ø, 380
V3N, 60Hz
U posljednjoj provjeri koja traje 24 sata na 3.8 MPa (38.7 kgf/cm2)
ne smije doći do padanja pritiska.
Vakuumska crpka mora imati snagu postizanja najmanje 5 tora,
duže od 1 sata
Pravilno dopunite rashladno sredstvo u skladu s izračunom u ovom
priručniku i zabilježite količinu dodanog rashladnog sredstva
Pazite da ne bude razmaka među površinskim pločama koje se
upotrebljavaju na stropu.
Pogledajte dijagram za automatsko adresiranje
Prethodno električnim grijačem grijte koljenasto vratilo, više od 6 sati.
Podešavanje testnog rada
Pojedinačno pokrenite rad svake unutarnje jedinice kako biste bili sigurni
da je cjevovod pravilno ugrađen.
Prenesite korisniku s objašnjenjem
Objasnite korisniku što je moguće jasnije upotrebu sustava i pazite da sva
odgovarajuća dokumentacija bude ispravna.
Sustav (KS)
Model
kg
lbs
Broj maksimalno spojivih unutarnjih jedinica
kg
Neto težina
lbs
mm
Dimenzije (Š×V×D)
inča
Cijev za tekućinu mm(inča)
Priključci
cjevovoda
Cijev za plin mm(inča)
Količina prethodno napunjenog rashladnog sredstva
4
ARUN040LSR0
3
6.6
6
96
212
950×1380×330
37.4 × 54.3 × 13.0
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
Sustav (KS)
Model
8
ARUN080LSR0
kg
3.5
Količina prethodno napunjenog rashladnog sredstva
lbs
7.7
Broj maksimalno spojivih unutarnjih jedinica
13
kg
115
Neto težina
lbs
253
mm
950 x 1,380 x330
Dimenzije (Š×V×D)
inča
37.4 x 54.3 x 13.0
Cijev za tekućinu mm(inča)
Ø9.52(3/8)
Priključci
cjevovoda
Cijev za plin mm(inča)
Ø19.05(3/4)
5
ARUN050LSR0
3
6.6
8
96
212
950×1380×330
37.4 × 54.3 × 13.0
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
6
ARUN060LSR0
3
6.6
9
96
212
950×1380×330
37.4 × 54.3 × 13.0
Ø9.52(3/8)
Ø19.05(3/4)
10
12
ARUN100LSR0
ARUN120LSR0
4.5
6
9.9
13.2
16
20
144
157
317
346
1,090 x 1,625 x 380 1,090 x 1,625 x 380
42.9 x 64.0 x 15.0 42.9 x 64.0 x 15.0
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)
Ø22.2(7/8)
Ø28.58(11/8)
Napajanje : 1 Ø, 220-240 V~, 50Hz / 1 Ø,
220V, 60Hz
Sustav (KS)
Model
kg
lbs
Broj maksimalno spojivih unutarnjih jedinica
kg
Neto težina
lbs
mm
Dimenzije (Š×V×D)
inča
Cijev za tekućinu mm(inča)
Priključci
cjevovoda
Cijev za plin mm(inča)
Količina prethodno napunjenog rashladnog sredstva
4
ARUN040GSR0
1.8
4
6
70
154
950×834×330
37.4 × 32.8 × 13.0
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
5
ARUN050GSR0
3
6.6
8
96
212
950×1380×330
37.4 × 54.3 × 13.0
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
6
ARUN060GSR0
3
6.6
9
96
212
950×1380×330
37.4 × 54.3 × 13.0
Ø9.52(3/8)
Ø19.05(3/4)
! OPREZ
• Prethodni popis ukazuje na redoslijed uobičajenog izvođenja pojedinačnih radova, ali taj se redoslijed može promijeniti ako to
zahtijevaju okolnosti lokacije.
• Debljina zida cijevi treba biti u skladu s odgovarajućim lokalnim i
nacionalnim odredbama za predviđeni pritisak od 3.8 MPa.
• Budući da je R410A miješano rashladno sredstvo, potrebna dodatna rashladno sredstvo treba se puniti u tekućem stanju. (Ako
se rashladno sredstvo puni u plinovitom stanju, njezin će se sastav promijeniti i sustav neće ispravno raditi.)
PODATCI O VANJSKIM JEDINICAMA
! OPREZ
• Omjer unutarnjih jedinica koje se mogu povezati prema vanjskoj
jedinici: Unutar 50 - 130%
• Omjer unutarnjih jedinica koje rade prema vanjskoj jedinici: Unutar 10 - 100%
• Kombinirani rad iznad 100% uzrokuje smanjenje kapaciteta
svake unutarnje jedinice.
ZAMJENSKO RASHLADNO SREDSTVO R410A
Rashladno sredstvo R410A ima svojstvo rada pod višim pritiskom u
usporedbi s rashladnim sredstvom R22.
Stoga, svi materijali imaju značajke većeg otpora pritiska nego li materijali s R22 i ovu značajku treba uzeti u obzir tijekom postavljanja uređaja. R410A je azeotrop sastavljen od R32 i R125 u odnosu 50 : 50,
tako da je potencijal otpuštanja ozona (ODP – ozone depletion potential) u R410A jednak 0.
! OPREZ
• Debljina stijenki cijevi treba biti u skladu s odgovarajućim lokalnim i nacionalnim odredbama za predviđeni pritisak od 3.8 MPa.
• Budući da je R410A miješano rashladno sredstvo, potrebno dodatno rashladno sredstvo se treba puniti u tekućem stanju.
Ako se rashladno sredstvo puni u plinovitom stanju, njezin će se
sastav promijeniti, a sustav neće ispravno raditi.
• Spremnik s rashladnim sredstvom ne izlažite izravnim sunčevim
zrakama, kako ne bi došlo do eksplozije.
• Za rashladno sredstvo s visokim pritiskom se ne smiju upotrebljavati cijevi koje nisu odobrene.
• Ne zagrijavajte cijevi prekomjerno, kako ne bi došlo do njihovog
smekšavanja.
• Pazite da ne postavite pogrešno kako biste smanjili ekonomski
gubitak, jer su cijevi za ovo rashladno sredstvo skuplje nego li za
R22.
7
ODABIR NAJBOLJE LOKACIJE
PROSTOR ZA POSTAVLJANJE
Odaberite mjesto za postavljanje vanjske jedinice, koje će zadovoljiti
sljedeće uvjete:
• Sljedeće vrijednosti su najmanji prostor za postavljanje. Ako je bilo
koje servisno područje potrebno za servisiranje u skladu s uvjetima na
terenu, ostavite dovoljno prostora za servisiranje.
• Mjerna jedinica vrijednosti je mm.
100
viš ili
e
a
b
100
viš ili
e
e
anj
e
50
50
1,000 ili
više
li
0i
li m
0i
nj
ma
150
viš ili
e
c
150
viš ili
e
c
[Jedinica: mm]
2. Skupno postavljanje
e
anj
li m
i
00
5
1,0
0
viš 0 ili
e
100
viš ili
e
20
0
viš ili
e
c
1,0
0
viš 0 ili
100
e
viš ili
e
1,000 ili
više
Kod postavljanja vanjske jedinice na mjesto koje je stalno izloženo snažnom vjetru, kao u priobalju ili na jako visokim zgradama, normalan rad
ventilatora osigurajte korištenjem kanala ili zaštite protiv vjetra.
• Uređaj ugradite tako da njegov priključak za odvod gleda prema zidu
zgrade.
Udaljenost između uređaja i zida treba biti 500 mm ili veća.
• Uzmite u obzir smjer puhanja vjetra tijekom sezone rada klimatizacijskog uređaja, uređaj ugradite tako da kanal odvoda bude postavljen
pod pravim kutom u odnosu na smjer vjetra.
1. Samostalno postavljanje
c
20
0
viš ili
e
[Jedinica: mm]
a
b
c
700
[Jedinica: mm]
Rešetka ulaza zraka
Stranu izlaza zraka okrenite prema zidu građevine,
ogradi ili zaštiti od vjetra.
! UPOZORENJE
Vanjsku jedinicu dobro učvrstite sidrenim vijcima jer u suprotnom
može pasti i ozlijediti ljude. (Pogledajte ‘Temelj za postavljanje’)
ARUN040*SR0, ARUN050*SR0
ARUN060*SR0, ARUN080*SR0
ARUN100LSR0
ARUN120LSR0
100 ili više
100 ili više
300 ili više
200 ili više
300 ili više
350 ili više
HRVATSKI
Odaberite mjesto postavljanja uzimajući u obzir sljedeće uvjete kako
biste izbjegli loše stanje kada dodatno provodite radnju odmrzavanja.
• Vanjsku jedinicu ugradite na dobro prozračeno mjesto, koje ima dosta
sunca ako uređaj postavljate na mjesto s visokom vlažnosti tijekom
zime (blizu plaže, na obali, jezeru i sl.).
(Npr.) Na vrh krova gdje je uvijek sunčano.
• Učinkovitost grijanja će biti smanjena i vrijeme predzagrijavanja unutarnje jedinice može biti produženo u slučaju postavljanja vanjske jedinice tijekom zime na sljedeća mjesta:
- Sjenovito mjesto s uskim prostorom
- Mjesto s puno vlage na susjednom podu.
- Mjesto s velikom vlažnosti u okolini.
- Mjesto s dobrim prozračivanjem. Preporučuje se ugraditi vanjsku jedinicu na mjesto sa što je više moguće sunčevog svjetla.
- Mjesto na kojem se sakuplja voda, jer pod nije ravan.
U slučaju prepreka na usisnoj strani
1,000 ili
više
• Nema izravnog toplinskog zračenja drugih izvora topline
• Ne postoji mogućnost uznemiravanja susjeda bukom uređaja
• Nije izloženo jakom vjetru
• Mjesto je dovoljno čvrsto da može nositi težinu uređaja
• Ne zaboravite da tijekom grijanja iz uređaja istječe voda
• S prostorom za prolaz zraka i radove servisiranja
• Zbog mogućnosti požara, ne postavljajte uređaj na mjesto gdje se
očekuje stvaranje, strujanje, zadržavanje i istjecanje zapaljivog plina.
• Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjestu gdje se često koriste kisele otopine i sprejevi (sumpor).
• Ne koristite uređaj u specijalnim okolinama gdje postoje ulja, pare i
sumporni plin.
• Preporučuje se ograđivanje vanjske jedinice kako bi se drugim osobama i životinjama spriječio pristup vanjskoj jedinici.
• Ako se mjesto postavljanja nalazi u području s obilnim snježnim padalinama, tada se trebate pridržavati sljedećih uputa.
- Neka temelj bude što je moguće viši.
- Ugradite zaštitu za snijeg.
8
2. Skupno postavljanje
U slučaju prepreka na odvodnoj strani
L>H
1. Samostalno postavljanje
L>H
e
anj
ili m
0
50
e
anj
ili v
iše
ili
00
1,0 više
ili
0
35više
100
ili v
iše
H
100
L
L
1,000 ili
više
H
50
1,000 ili
više
li m
0i
a
iše
50
li
0i
35više
ili v
1,2
[Jedinica: mm]
a
[Jedinica: mm]
2. Skupno postavljanje
ARUN040*SR0, ARUN050*SR0
ARUN060*SR0, ARUN080*SR0
ARUN100LSR0
ARUN120LSR0
500 ili više
700 ili više
a
e
anj
li m
0i
1,000 ili više
50
HRVATSKI
100
viš ili
e
Visina prepreke na odvodnoj strani je manja od jedinice
1. Samostalno postavljanje
L≤H
L≤H
e
anj
ili m
0
50
iše
H
100
viš ili
e
1,000 ili
više
li v
0i
0
1,0
iše
H
ili v
1
li
0i
35 iše
v
ili
00
1,0 više
[Jedinica: mm]
ARUN040*SR0, ARUN050*SR0
ARUN060*SR0, ARUN080*SR0
ARUN100LSR0
ARUN120LSR0
500 ili više
700 ili više
a
L
L
0
,00
ili
00
1,0 iše
v
li
0i
35 iše
v
[Jedinica: mm]
2. Skupno postavljanje
U slučaju prepreka na usisnoj i odvodnoj strani
L≤H
L≤H
Visina prepreke na odvodnoj strani je veća od jedinice
e
anj
1,000 ili
više
li m
1. Samostalno postavljanje
i
00
L>H
100
1,000 ili
više
H
L
i
0 il
1,50iše
v
li
0i
35više
100
ili v
iše
ili
00
1,5 više
li
0i
35 više
[Jedinica: mm]
H
L
a
ili v
iše
5
li
0i
35više
H
e
anj
li m
i
00
L
L>H
L
L>H
H
5
ili
00
1,0 više
ili
0
35više
[Jedinica: mm]
9
Sezonski vjetar i oprez zimi
• Potrebne su posebne mjere u snježnom području ili području s oštrim
vremenom zimi, kako bi proizvod ispravno radio.
• Budite spremni za sezonski vjetar ili snijeg čak i u drugim područjima.
• Postavite vod usisa i ispuha kao zaštitu od kiše i snijega.
• Postavite vanjsku jedinicu tako da ne može doći u izravan doticaj sa snijegom. Ako se snijeg nakupi i smrzne na otvoru usisa zraka, sustav se
može pokvariti. Ako je uređaj postavljen u snježnom području, postavite
pokrov iznad sustava.
• Postavite vanjsku jedinicu na viši nosač koji ćete postaviti 50 cm
iznad prosječne visine napadanog snijega (godišnji prosjek količine
snijega) ako uređaj postavljate u području s puno snježnih padalina.
• Kada se na gornjem dijelu vanjske jedinice nakupi više od 10 cm snijega, uvijek prije rada uređaja očistite snijeg.
METODA PODIZANJA
• Kada prenosite pričvršćeni uređaj, provucite konopce ispod uređaja i
koristite se dvjema točkama za učvršćivanje na prednjoj i stražnjoj
strani.
• Uređaj obvezno podignite konopcima postavljenima u četiri točke,
tako da se sila ne prenosi na uređaj.
• Konopce postavite na uređaj pod kutom od 40° ili manje.
Rešetka izlaza zraka
Ulazni otvor
Kut
Ručka
- Visina V okvira mora biti više nego dvostruko viša od količine snijega i njegova širina neće premašiti širinu proizvoda. (Ako je širina
okvira šira od toga, može doći do nakupljanja snijega.)
- Ne postavljajte otvor usisa i ispuha zraka na unutarnjoj jedinici tako
da je okrenut prema sezonskom vjetru.
Jedinicu uvijek držite za kutove, jer držanje za
ulazne otvore na bočnoj stranici može
uzrokovati njihovo deformiranje.
Rad vodilice zraka
150mm
ili više
300mm ili više
350mm
ili više
Manje od
20 stupnjeva
Razmak između
ventilacijskih rebara
100 mm ili više
Područje
dovoda zraka
Cijev vodilice zraka
Vodilica zraka
Brzina vjetra: Vs ≤ 1,5 m/s
Osiguravanje minimalnog područja dovoda zraka
Kada područje dovoda zraka nije osigurano, učinkovitost se može smanjiti, a uređaji možda neće raditi
• Minimalno područje dovoda zraka (za referencu)
Model
Minimalno područje
dovoda zraka (m2)
ARUN080LSR0
ARUN060LSR0
ARUN050LSR0 ARUN120LSR0
ARUN040GSR0
ARUN040LSR0 ARUN100LSR0
ARUN060GSR0
ARUN050GSR0
0.7
1.2
1.5
HRVATSKI
U slučaju da se vanjska jedinica nalazi na balkonu stana, učinkovitost
se može smanjiti, a tlak sustava povećati i tako naposljetku oštetiti
kompresor ili druge komponente u sustavu zbog kratkog spoja uzrokovanog toplinom.
• Ne upotrebljavajte iskrivljena ventilacijska rebra. Ona ometaju strujanje zraka.
• Omjer otvorenosti iznosi barem 80 %
• Nagib ventilacijskih rebara iznosi 0 – 20 stupnjeva
• Razmak između ventilacijskih rebara iznosi više od 100 mm
• Ako imate mrežicu za zaštitu od kukaca, pripazite na zaštićeno područje i gubitak statičkog tlaka
• Provjerite raspon statičkog tlaka ventilatora vanjske jedinice. Zatim
postavite vodilicu zraka u rasponu statičkog tlaka.
Pomoćno uže
A 40° ili manje
UPOZORENJE
! OPREZ
Budite pažljivi tijekom prenošenja uređaja.
• Ako je proizvod teži od 20 kg, za prenošenje je potrebno više od
jedne osobe.
• Za pakiranje nekih proizvoda se koriste PP trake. Ne upotrebljavajte te trake kao sredstvo za prenošenje, jer je to opasno.
• Ne dirajte golim rukama stjenke izmjenjivača topline. U tom slučaju možete porezati ruke.
• Raskidajte plastičnu vreću za pakiranje kako se djeca ne bi
mogla igrati s vrećom. U protivnom, plastična vreća za pakiranje
može prouzročiti smrtno gušenje djece.
• Pri prenošenja vanjske jedinice, pazite da teret poduprete na četiri točke. Prenošenje i podizanje s potpornjem u tri točke, može
vanjsku jedinicu učiniti nestabilnom i rezultirati padom.
• Upotrijebite dva remena od najmanje 8 m dužine.
• Postavite dodatnu tkaninu ili daske na mjesta na kojima kućište
dolazi u kontakt s povezom radi sprječavanja oštećenja.
• Podignite uređaj kako biste se uvjerili da ga podižete u sredini njegova težišta.
10
POSTAVLJANJE
200
m
00 m
nje 1
a
jm
Na
Za vanjske jedinice
ne bi trebalo
poduprijeti samo
kutnim potpornjima.
mm m
100
m
anje je 100
jm
a
an
N
Najm
HRVATSKI
m
0m
je 10 00 mm
n
a
Najm jmanje 1
Na
Središte jedinice
m
100 m
anje
Najm
Središte jedinice
Lokacija sidrenih svornjaka
a
e
200
100
75
75
• Postavite na mjestima gdje može podnijeti težinu i vibracije/zvuk vanjske jedinice.
• Potpornji vanjske jedinice na dnu bit će širine najmanje 100 mm ispod
nogu jedinice prije nego što je fiksiranja.
• Potpornji vanjske jedinice trebali bi imati minimalnu visinu od 200 mm.
• Sidreni svornjaci moraju biti umetnuti na najmanje 75 mm.
Ⓐ Kut mora biti čvrsto fiksiran. U protivnom, potporanj za postavljanje
može se saviti.
Ⓑ Dobijte i upotrijebite sidreni svornjak M10.
Ⓒ Stavite jastuk između vanjske jedinice i potpornja na tlu za zaštitu vibracije na širem području.
Ⓓ Prostor za cijevi i žice (cijevi i žice za donju stranu)
Ⓔ H nosač
Ⓕ Betonski potpornji
Jedinica: mm
b
! UPOZORENJE
• Postavite tamo gdje može dostatno održati težinu vanjske jedinice.
Ako čvrstoća podrške nije dovoljna, vanjska jedinica može pasti
i povrijediti ljude.
• Postavite tamo gdje vanjska jedinice ne može pasti pod jakim
vjetrom ili potresom.
Ako postoji pogreška u izvedbi potpornja, vanjska jedinica može
pasti i povrijediti ljude.
• Poduzmite dodatne mjere opreza u vezi s čvrstoćom potpornja
na zemlji, obradom odvoda vode (obrada vode koja istječe iz
vanjske jedinice tijekom rada) i prolazom cijevi i žica, kada izrađujete potpornje na tlu.
• Nemojte upotrebljavati tubu ili cijev za odvod vode u posudu postolja. Umjesto toga, upotrebljavajte kanalizaciju za odvod vode.
Tuba ili cijev mogu se zamrznuti i voda se možda neće moći
ispustiti.
e
! OPREZ
c
d
[Jedinica: mm]
a
b
c
d
e
ARUN040*SR0 / ARUN050*SR0
ARUN060*SR0 /ARUN080*SR0
ARUN100LSR0
ARUN120LSR0
920
618
330
360
151
1,090
700
380
401
195
• Uklonite paletu (drevni potporanj) s donje strane posude postolja
vanjske jedinice prije učvršćivanja svornjaka. To može prouzročiti nestabilnost vanjske postave i može prouzročiti leđenje izmjenjivača topline što će izazvati nepravilan rad.
• Uklonite paletu (drveni potporanj) s donje strane vanjske jedinice
prije varenja. U slučaju ne uklanjanja palete (drveni potporanj),
može doći do opasnosti od požara tijekom varenja.
Paleta (drveni potporanj)
- Uklonite prije postavljanja
Postolje za postavljanje
• Snažno pričvrstite uređaj svornjacima kako je prikazano u nastavku
da uređaj ne bi pao uslijed potresa ili naleta vjetra.
• Upotrijebite H nosač kao potporanj baze
• Buka i vibracije mogu doći od poda ili zida zato što se vibracije prenose kroz instalacijski element ovisno o stanju postavljanja. Stoga, u
cijelosti upotrijebite materijale otporne (jastuk) na vibracije (podložak
potpornja mora biti veći od 200 mm).
Priprema cjevovoda
Glavni uzrok istjecanja plina je nedostatak nastao tijekom podešavanja
cijevi. Pravilno podesite cijevi u skladu sa sljedećim postupkom.
Prerežite cijevi i kabele
- Upotrijebite dodatni cijevni komplet ili lokalno kupljene cijevi.
- Izmjerite udaljenost između unutarnje i vanjske jedinice.
- Cijevi odrežite malo duže od izmjerene udaljenosti.
- Odrežite kabel tako da bude 1.5 m duži od dužine cijevi.
Najmanje
200 mm
Cijev
Bakrena
cijev
Obrub
90°
Nakošeno Neravno Grubo
Usmjeri
prema dolje
11
Uklanjanje srha
- Potpuno uklonite sav srh s presjeka cijevi/tube.
- Kada uklanjate srh, kraj bakrene cijevi/tube okrenite prema dolje,
kako ne bi došlo da padanja srha u samu cijev.
Držač
"A"
Stezač
Konus
Bakrena cijev
Ručka stezaljke
Zatvaranje ventila za zatvaranje
Oznaka crvene strelice
1 Skinite čep i okrenite ventil u desnu stranu s pomoću imbus-ključa.
2 Čvrsto zategnite ventil sve dok vratilo ne dođe u kontakt s glavnim tije-
Radovi proširivanja cijevi
- Za izvođenje radova na proširivanju cijevi koristite se za to namijenjenim alatom prikazanim u nastavku.
Unutarnja jedinica
[kW (Btu/h]
<5.6(19,100)
<16.0(54,600)
<22.4(76,400)
Plin
1/2"
5/8"
3/4"
1 Skinite čep i okrenite ventil u lijevu stranu s pomoću imbus-ključa.
2 Okrećite dok se vratilo ne zaustavi.
Ne primjenjujte preveliku silu na ventilu za zatvaranje. Tako bi mogli
oštetiti tijelo ventila, jer ventil nije ventil s ravnim sjedištem. Uvijek
se koristite posebnim alatom.
3 Dobro zategnite čep.
Ručka
Držač
Otvaranje ventila za zatvaranje
Cijev
Tekućina
1/4"
3/8"
3/8"
"A"
Plin
0.5~0.8
0.8~1.0
1.0~1.3
Tekućina
0~0.5
0.5~0.8
0.5~0.8
Čvrsto držite bakrenu tubu u držaču (ili kalupu) u skladu s naznačenom dimenzijom u prethodnoj tablici.
lom brtve.
3 Čvrsto zategnite čep.
* Potražite jačinu zateznog momenta u tablici u nastavku.
Zatezni moment
Zatezni moment N·m (okrenite udesno za zatvaranje)
Veličina
Vratilo (tijelo ventila)
Čep (po- Servisni Spojn Priključivanje plinventila
klopac priklju- a ma- skog cjevovoda
za zatčak
tica
na uređaj
varanje Zatvoreno Otvoreno Imbus-ključ ventila)
Ø6.35
Glatki obrub
Ø12.7
10.0±1.0
Ø15.88
12.0±1.2
Ø19.05
14.0±1.4
Ø22.2
Unutrašnjost je sjajna i bez ogrebotina.
6.0±0.6
Ø25.4
4mm
16±2
17.6±2.0
38±4
20.0±2.0
5.0±0.0
30.0±3.0
55±6
12.7±2
5mm
-
75±7
110±10
25.0±2.5
8mm
-
25±3
= Nepravilno proširivanje cijevi =
Postavljanje ventila za zatvaranje
Jednaka
dužina obruba
Nakošeno Oštećena Napuknuto Neravnomjerna
površina
debljina
Oblik proširivanja cijevi i zatezni moment spojne matice
Mjere opreza prilikom priključivanja cijevi
- Pogledajte sljedeću tablicu za odgovarajuće dimenzije za prošireni
dio.
- Kada spajate spojnu maticu za proširenu cijev, stavite rashladno ulje
na unutarnji i vanjski dio proširene cijevi, a zatim prošireni dio najprije
okrenite tri ili četiri puta (upotrijebite esterno ulje ili eterno ulje).
- Pogledajte sljedeću tablicu za zateznu silu. (Primjena prevelikog zateznog
momenta može prouzročiti pucanje proširenog dijela cijevi.)
- Nakon što se priključili sve cijevi, upotrijebite dušik za provođenje provjere istjecanja plina.
Veličina cijevi
Zatezni moment (N·m)
A(mm)
Ø9.52
38±4
12.8-13.2
55±6
16.2-16.6
Ø15.88
75±7
19.3-19.7
Za cijev s rashladnim sredstvom upotrijebite materijal za toplinsku
izolaciju koji ima izvrsnu otpornost na toplinu (više od 120°C).
2
Mjere opreza u slučaju visoke vlažnosti:
ovaj klimatizacijski uređaj testiran je u skladu s „ISO standardni
uvjeti s maglom” i potvrđeno je nepostojanje grešaka. Međutim, ako
uređaj radi dugo vremena u izrazito vlažnoj atmosferi (temperatura
rosišta: više od 23°C), postoji vjerojatnost padanja vodenih kapljica.
U tom slučaju, dodajte materijal za toplinsku izolaciju prema sljedećem postupku:
- Materijal za toplinsku izolaciju koji treba pripremiti... EPDM (etilenpropilen-dien monomer) više od 120°C od otpornosti na toplinu.
- U okruženju s visokim postotkom vlage stavite izolaciju debljine
više od 10 mm.
Traka za učvršćenje
(dodatna oprema)
Oblik proširivanja
90° ±2
45
Ø12.7
1
A
°
±2
R=0.4~0.8
! OPREZ
• Crijevo za punjenje obvezno upotrijebite na priključku za servisiranje.
• Nakon stezanja čepa, provjerite dolazi li do istjecanja rashladnog sredstva.
• Kada otpuštate spojnu maticu, uvijek upotrijebite dva ključa u kombinaciji. Kada priključujete cijevi, uvijek se koristite ključem i momentključem u kombinaciji kako biste pravilno
zategnuli spojnu maticu.
• Kada zatežete spojnu maticu za proširenu
Spoj
cijev, namažite prošireni dio (unutarnji i
vanjski rub) uljem za R410A (PVE) i
rukom zategnite spojnu maticu 3 do 4
okreta kao početno zatezanje.
Unutarnja
jedinica
Cijevi za rashladno
sredstvo
Toplinska izolacija
(dodatna oprema)
Vodoinstalacijski materijal i metode skladištenja
Cijev mora imati mogućnost ostvarivanja navedene debljine te se treba
upotrebljavati s malom količinom nečistoća. I prilikom skladištenja cijevi
treba paziti da ne dođe do lomova, deformacija i uvijanja. Ne bi trebalo doći
do miješanja sa zagađivačima kao što su prašina ili vlaga.
HRVATSKI
Provjerite
- Usporedite rad na rezanju cijevi s prikazom u nastavku.
- Ako ste uočili neispravnost na proširenoj cijevi, odrežite prošireni dio i
ponovite postupak proširenja.
Ø9.52
12
Cjevovod rashladnog sredstva koji se temelji na tri
načela
Sušenje
Čistoća
U unutrašnjosti ne bi
smjelo biti vlage
Stavke
Nepropusnost zraka
U unutrašnjosti nema Nema istjecanja rashprašine.
ladnog sredstva
Prašina
Vlaga
Istjecanje
- Slabljenje kvalitete
rashladnog ulja
- Loša izolacija kompresora
- Ne hladi i ne grije
- Začepljenje EEV-a
(elektronički
ekspanzijski ventil),
kapilarno
- Manjak plina
- Slabljenje kvalitete
rashladnog ulja
- Loša izolacija kompresora
- Ne hladi i ne grije
- Nema vlage u cijevi
- Dok se priključivanje ne dovrši, ulaz
u vodovodnu cijev
treba se strogo nadzirati.
- Kišnim danima ne
obavljajte vodoinstalacijske radove.
Protu- - Ulaz u cijev trebao
mjera bi biti postrance ili
odozdo.
- Prilikom uklanjanja
srha nakon rezanja cijevi, ulaz u cijev trebao bi biti odozdo.
- Prilikom prolaska
kroz zidove ulaz u
cijev trebalo bi pokriti čepom.
- Nema prašine u cijevi.
- Dok se priključivanje ne dovrši, ulaz
u vodovodnu cijev
treba se strogo nadzirati.
- Ulaz u cijev trebao
bi biti postrance ili
odozdo.
- Prilikom uklanjanja
srha nakon rezanja
cijevi, ulaz u cijev
trebao bi biti odozdo.
- Prilikom prolaska
kroz zidove ulaz u
cijev trebalo bi pokriti čepom.
- Trebalo bi uraditi
test nepropusnosti
zraka.
- Lemljenje treba
obaviti u skladu sa
standardima.
- Širenje krajeva cijevi treba obaviti u
skladu sa standardima.
- Prirubne spojeve
treba izvesti u
skladu sa standardima.
1 Uvijek se koristite dušikom (ne upotrebljujte kisik, ugljikov dioksid i plin Chevron): koristite se sljedećim pritiskom dušika od
0.02 MPa. Kisik – potiče oksidacijsku degradaciju rashladnog
ulja. Zbog toga što je zapaljiv, strogo je zabranjena upotreba
ugljikova dioksida – degradira značajku sušenja plina. Plin
Chevron – stvara se toksičan plin u slučaju izlaganja otvorenom plamenu.
2 Uvijek upotrebljavajte redukcijski ventil tlaka.
3 Ne upotrebljavajte komercijalno dostupne antioksidanse. Primjećuje se preostali materijal, naslaga oksida. Zapravo, zbog
organskih kiselina koje nastaju oksidacijom alkohola sadržanog u antioksidansima, dolazi do nastanka korozije u obliku
mravinjaka. (uzroci organske kiseline → alkohol + bakar +
voda + temperatura)
POSTAVLJANJE CIJEVI ZA RASHLADNO SREDSTVO
Oprez pri spajanju cijevi / radu ventila
Spajanje cijevi izvodi se spajanjem kraja cijevi sa razgranatim cijevima,
a cijev rashladnog sredstva koja dolazi iz vanjske jedinice podijeljena je
na kraju da bi se spojila sa svakom unutrašnjom jedinicom. Spoj proširenja za unutrašnju jedinicu te vareni spoj za vanjsku cijev i dijelove koji
se granaju.
- Koristite se imbus-ključem da biste otvorili/zatvorili ventil.
Priključak za punjenje
rashladnog sredstva
Zamjenska metoda dušikom
Kod varenja, kao kod grijanja, ako se zrak ne zamijeni dušikom, s unutrašnje strane cjevovoda stvara se debeli sloj oksida.
Sloj oksida nastaje zbog začepljenja EEV-a, kapilarno, otvora za ulje
na akumulatoru i otvora usisa uljne pumpe u kompresoru.
To sprječava normalan rad kompresora.
Da biste izbjegli ovaj problem, zavarivanje bi trebalo obaviti nakon zamjene zraka dušikovim plinom.
Prilikom zavarivanja vodovodne cijevi treba obaviti određene radnje.
• Uvijek budite pažljivi da ne propuštate rashladno sredstvo tijekom
varenja.
• Rashladno sredstvo propušta otrovni plin koji je opasan za ljude
ako se zapali.
• Nemojte variti u zatvorenom prostoru.
• Zatvorite čep da biste spriječili propuštanje plina nakon rada.
Točka zavarivanja
Dušikov plin tlak
0.02 MPa manje
Naslaga oksida
Spajanje trakom
(ne bi smjelo
sadržavati zrak)
Pomoćni ventil
Cijev za plin
! UPOZORENJE
Regulator
Napomena: strana odvoda ne smije se blokirati.
Kada je unutarnji tlak u cijevi viši od
atmosferskog, nastaju mala napuknuća zbog
kojih dolazi do istjecanja.
Cijev za tekućinu
Dušik
HRVATSKI
- Znatna hidroliza
rashladnog ulja
- Slabljenje kvalitete
rashladnog ulja
Uzrok - Loša izolacija komkvara presora
- Ne hladi i ne grije
- Začepljenje EEV-a
(elektronički ekspanzijski ventil), kapilarno
! OPREZ
! OPREZ
Blokirajte izbijače cijevi na prednjoj i bočnoj ploči nakon postavljanja cijevi.
(Životinje ili strane stvari mogu biti uneseni i oštetiti kabele.)
13
SPAJANJE CIJEVI IZMEĐU UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE
Servisni priključak
Priključak za punjenje
rashladnog sredstva
- Cijevi se mogu spojiti sprijeda ili bočno, ovisno o okruženju postavljanja.
- Tijekom varenja, kroz cijev obvezno pustite dušik pod tlakom od 0.2
kgf/cm2.
- Ne pustite li dušik tijekom varenja, unutar cijevi mogu nastati brojne
oksidirane membrane koje mogu ometati normalan rad ventila i kondenzatora.
Cijev za rashladno
sredstvo
Cijev za tekućinu
Cijev za plin
Regulator
Kapica za zaštitu od ispuštanja
Smjer
strujanja
dušika
Ljepljiva traka
Ventil
Dušik
Otvor za izlaz
cijevi na
stražnjoj strani
Izvlačenje
cijevi s prednje
strane
Izvlačenje cijevi tijekom jednostrukih/serijskih
spojeva
Metoda izvlačenja cijevi na prednjoj i desnoj strani
- Nastavite s radom na cijevima kao što je prikazano na slici ispod za
izvlačenje cijevi na prednjoj i desnoj strani.
Izvlačenje cijevi
s desne strane
Otvor za izlaz cijevi
na donjoj strani
HRVATSKI
Pripremni radovi
- Za izvlačenje cijevi na lijevoj/desnoj ili donjoj strani vanjske jedinice
upotrijebite izbijače posude postolja.
Izbijači cijevi za
tekućinu/plin
Način izvlačenja cijevi s donje strane
- Izvlačenje zajedničke cijevi kroz temeljnu ploču
Cijev za tekućinu
Cijev za plin
Vlažni
ručnik
<Cijev za tekućinu> <Cijev za plin>
Područje uklanjanja spojeve cijevi s
donje strane za tekućinu/plin.
! OPREZ
• Nemojte oštetiti cijev/postolje tijekom rada s izbijačima.
• Počnite rad na cijevima poslije otklanjanja srha poslije rada s izbijačima.
• Izvršite rad na rukavcima da biste spriječili štetu na žici kad spajate žice koristeći se izbijačima.
Skidanje kapice za zaštitu od ispuštanja
• Prije spajanja cijevi skinite kapicu za zaštitu od ispuštanja pričvršćenu
uz servisni ventil vanjske jedinice.
• Kapicu za zaštitu od ispuštanja uklonite na sljedeći način:
- Provjerite jesu li cijevi za tekućinu/ plin cijevi pričvršćene.
- Istisnite preostalo rashladno sredstvo ili zrak iz servisnog priključka.
- Skinite kapicu za zaštitu od ispuštanja
Uklonite samo izbijače cijevi za tekućinu/plin
Metoda izvlačenja cijevi na stražnjoj strani
- Nastavite s radom na cijevima kao što je prikazano na slici ispod za
izvlačenje cijevi na stražnjoj strani.
Izbijači cijevi za tekućinu/plin
※Slike se mogu razlikovati ovisno o modelu.
14
Odabir cjevovoda za rashladno sredstvo
Sustav cijevi za rashladno sredstvo
Metoda Y grananja
Primjer: Priključeno je 5
unutarnjih jedinica
Ⓐ : vanjska jedinica
Ⓑ : prvo grananje
(Y grananje)
Ⓒ : unutarnja jedinice
Cijev
za plin
Glavna cijev
Cijev za tekućinu
Razdjelna
cijev
Razdjelna
cijev
Unutarnja jedinica
l
Dijelovi
cjevovoda
H
h
HRVATSKI
Name
① Glavna cijev
② Razdjelna cijev
③ Priključna cijev unutarnje jedinice
l 40m
Ukupna duljina cijevi = A+B+C+D+a+b+c+d+e ≤ 300 m
L
① Vanjska jedinica → 1. ogranak
② Ogranak → Ogranak
③ Ogranak → Unutarnja jedinica
L150m
H 50m
Vanjska jedinica
Duljina najduže cijevi
Ekvivalentna dužina cijevi (*)
A+B+C+D+e ≤ 150m
A+B+C+D+e ≤ 175m
Duljina najduže cijevi nakon 1. ogranka
B+C+D+e ≤ 40m
Visinska razlika (Vanjska jedinica ↔ Unutarnja jedinica)
H ≤ 50 m (40 m: vanjska jedinica je niža od unutarnjih jedinica)
Visinska razlika (Unutarnja jedinica ↔ Unutarnja jedinica)
h ≤ 15m
• * : Pretpostavimo da je ekvivalentna dužina cijevi Y ogranka jednaka 0,5 m, za razdjelnik 1 m, u svrhu izračuna
① Veličina glavne cijevi
Kapacitet vanjske Cijev za tekućinu
jedinice [KS]
[mm (inča)]
4
Ø9.52(3/8)
5
Ø9.52(3/8)
6
Ø9.52(3/8)
8
Ø9.52(3/8)
10
Ø9.52(3/8)
12HP
Ø12.7(1/2)
Cijev za plin
[mm (inča)]
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø19.05(7/8)
Ø22.2(7/8)
Ø28.58(11/8)
② Veličina cijevi između ogranaka
Selection
of
pipe size
Kapacitet unutarnje Cijev za tekućinu Cijev za plin
jedinice [kW (Btu/h] [mm (inča)]
[mm (inča)]
≤ 5.6(19,100)
Ø6.35(1/4)
Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
< 22.4(76,400)
Ø9.52(3/8)
Ø19.05(3/4)
< 36.4(124,200)
Ø9.52(3/8)
Ø22.2(7/8)
③ Veličina priključne cijevi unutarnje jedinice
Kapacitet unutarnje Cijev za tekućinu Cijev za plin
jedinice [kW (Btu/h] [mm (inča)]
[mm (inča)]
≤ 5.6(19,100)
Ø6.35(1/4)
Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
≤ 22.4(76,400)
Ø9.52(3/8)
Ø19.05(3/4)
≤ 28.0(95,900)
Ø9.52(3/8)
Ø22.2(7/8)
Promjer cijevi za rashladno sredstvo od vanjske jedinice do prvog grananja.(A)
Ukupni kapacitet
vanjske jedinice (KS)
4
5
6
8
10
12
Cijev za tekućinu
[mm (inča)]
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)
Cijev za plin
[mm (inča)]
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
Ø28.58(11/8)
Promjer cijevi rashladnog sredstva od ogranka do ogranka (B, C, D)
Ukupni kapacitet unutarnje jedinice okrenute
prema dolje [kW (Btu/h)]
≤ 5.6(19,100)
< 16.0(54,600)
≤ 22.4(76,400)
< 36.4(124,200)
Cijev za tekućinu
[mm (inča)]
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Cijev za plin
[mm (inča)]
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
! UPOZORENJE
Kada je bilo koji (ili oba) od dolje navedenih uvjeta zadovoljen, promjer glavne cijevi (A) mora se povećati u skladu s tablicom ispod.
- Ekvivalentna duljina između vanjske jedinice i najdalje unutarnje
jedinice je 90 m ili veća
(Cijevi za tekućinu i plin su povećane)
- Visinska razlika (Vanjska jedinica ↔ Unutarnja jedinica) je 50 m
ili veća
(Povećana je samo cijev za tekućinu)
15
Metoda s razdjelnikom
! UPOZORENJE
L 150m
H 50m
Primjer: Priključeno je 6
unutarnjih jedinica
Ⓐ : Vanjska jedinica
Ⓑ : prvo grananje
Ⓒ : unutarnja jedinice
Ⓓ : zabrtvljena cijev
40m
Ukupna duljina cijevi = A+a+b+c+d+e+f ≤ 300 m
L
l
H
h
• Preporuča se da razlika duljine cjevovoda za cijevi priključene na
unutarnju jedinicu bude minimalna. Može doći do razlike u performansama unutarnjih jedinica.
• Kada je bilo koji (ili oba) od dolje navedenih uvjeta zadovoljen, promjer glavne cijevi (A) mora se povećati u skladu s tablicom ispod.
- Ekvivalentna duljina između vanjske jedinice i najdalje unutarnje jedinice je 90 m ili veća (cijevi za tekućinu i plin su povećane)
Promjer cijevi za rashladno sredstvo od vanjske jedinice do prvog grananja.(A)
Duljina najduže cijevi
Ekvivalentna dužina cijevi (*)
A+f ≤ 150m
A+f ≤ 175m
Duljina najduže cijevi nakon 1. ogranka
f ≤ 40m
Visinska razlika (Vanjska jedinica ↔ Unutarnja jedinica)
H ≤ 50 m (40 m: vanjska jedinica je niža od unutarnjih jedinica)
Visinska razlika (Unutarnja jedinica ↔ Unutarnja jedinica)
Ukupni kapacitet vanjske jedinice (KS)
4
5
6
8
10
12
Cijev za tekućinu
[mm (inča)]
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)
Cijev za plin
[mm (inča)]
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
Ø28.58(11/8)
h ≤ 15m
Promjer cijevi rashladnog sredstva od ogranka do ogranka (B, C)
! UPOZORENJE
• * : Pretpostavimo da je ekvivalentna dužina cjevovoda Y ogranka
jednaka 0,5 m, za razdjelnik 1 m, u svrhu izračuna
• Unutarnja jedinica se treba ugraditi na niži položaj od razdjelnika.
Ukupni kapacitet unutarnje jedinice okrenute
prema dolje [kW (Btu/h)]
≤ 5.6(19,100)
< 16.0(54,600)
≤ 22.4(76,400)
< 36.4(124,200)
Cijev za tekućinu
[mm (inča)]
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Cijev za plin
[mm (inča)]
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
Priključivanje vanjske jedinice
! UPOZORENJE
• U slučaju da je promjer cijevi B priključene nakon prvog grananja veći od promjera glavne cijevi A, promjer B mora biti jednak
promjeru A.
Primjer: Priključeno je 5
unutarnjih jedinica
Ⓐ : Vanjska jedinica
Ⓑ : prvo grananje
(Y grananje)
Ⓒ : Y grananje
Ⓓ : Unutarnja jedinica
Ⓔ : razdjelnik
Ⓕ : zabrtvljena cijev
H 50m
Metoda kombiniranja Y
grananja / razdjelnika
L 150m
40m
Ogranak se ne može koristiti nakon razdjelnika
Ukupna duljina cijevi = A+B+C+a+b+c+d+e ≤ 300 m
L
l
H
h
Duljina najduže cijevi
Ekvivalentna dužina cijevi (*)
A+B+b ≤ 150m
A+B+b ≤ 175m
Duljina najduže cijevi nakon 1. ogranka
B+b ≤ 40m
Visinska razlika (Vanjska jedinica ↔ Unutarnja jedinica)
H ≤ 50 m (40 m: vanjska jedinica je niža od unutarnjih jedinica)
Visinska razlika (Unutarnja jedinica ↔ Unutarnja jedinica)
h ≤ 15m
• * : Pretpostavimo da je ekvivalentna dužina cijevi Y ogranka jednaka 0,5 m, za razdjelnik 1 m, u svrhu izračuna
• Unutarnja jedinica se treba ugraditi na niži položaj od razdjelnika.
Npr.) U slučaju omjera kombinacije unutarnjih jedinica 120%, spojeno s vanjskom jedinicom od 24 KS (67.2 kW).
1) Promjer A glavne cijevi vanjske jedinice: Ø34.9 (cijev za
plin), Ø15.88 (cijev za tekućinu)
2) Promjer cijevi B nakon prvog grananja u skladu s kombinacijom unutarnje jedinice (80.6kW) od 120%: Ø34.9 (cijev za
plin), Ø19.05 (cijev za tekućinu)
Prema tome, promjer cijevi B koja je priključena nakon
prvog grananja treba biti Ø34.9 (cijev za plin)/ Ø15.88 (cijev
za tekućinu) što je jednako promjeru glavne cijevi.
[Primjer ]
Promjer glavne cijevi ne birajte po ukupnom kapacitetu unutarnje
jedinice okrenute prema dolje, već po nazivu modela vanjske jedinice. Ne dopustite da spojna cijev od grananja do grananja premaši promjer glavne cijevi koji je odabran po nazivu modela
vanjske jedinice.
Npr.) Kada se unutarnje jedinice priključuju na vanjsku jedinicu od
22 KS (61,6 kW) na 130% kapaciteta sustava (80.1 kW) i grananje od 7 k (2.2 kW) unutarnje jedinice na prvom grananju.
1) Promjer glavne cijevi (vanjska jedinica od 22 KS): Ø28.58
(cijev za plin), Ø15.88 (cijev za tekućinu)
2) Promjer cijevi između prvog i drugog grananja (unutarnje jedinice od 77.9 kW):
Ø34.9 (cijev za plin), Ø19.05 (cijev za tekućinu) u skladu sa
unutarnjim jedinicama okrenutima prema dolje.
Budući da je promjer glavne cijevi za vanjsku jedinicu od 22
KS, Ø28.58 (cijev za plin), Ø15.88 (cijev za tekućinu) upotrebljava se kao glavna cijev i spojna cijev između prvog i
drugog grananja.
HRVATSKI
Dužina cijevi nakon grananja razdjelnika (a~f)
Preporučuje se da razlika dužine između cijevi koje se priključuju
na unutarnje jedinice bude minimalna. Može doći do razlika u performansama unutarnjih jedinica.
16
Priključivanje unutarnje jedinice
! UPOZORENJE
Priključivanje cijevi na unutarnju jedinicu s grananja (a,b,c,d,e,f)
Kapacitet unutarnje
jedinice [kW (Btu/h]
≤ 5.6(19,100)
< 16.0(54,600)
< 22.4(76,400)
< 28.0(95,900)
Cijev za tekućinu
[mm (inča)]
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Cijev za plin
[mm (inča)]
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
! OPREZ
• Polumjer svijanja treba biti
najmanje dvaput veći od
promjera cijevi.
• Savijte cijev nakon 500 mm i
više od grananja (ili razdjelnika).
Ne svijajte tip U. Može prouzročiti nezadovoljavajuću izvedbu ili buku.
• Ako želite upotrijebiti tip U, R
svijanja je veći od 200 mm.
500 mm ili više
500 mm ili više
Količina rashladnog sredstva
HRVATSKI
Pri izračunu količine dodatnog punjenja treba uzeti u obzir duljinu cijevi
i vrijednost FK (faktor korekcije) unutarnje jedinice.
Količina dodatnog punjenja (kg) =
Ukupno cijev za tekućinu : Ø25.4 mm x 0.480(kg/m)
+
Ukupno cijev za tekućinu : Ø22.2 mm x 0.354(kg/m)
• Regulacija istjecanja rashladnog sredstva: količina istjecanja
rashladnog sredstva treba ispuniti sljedeću jednadžbu radi sigurnosti ljudi.
Ukupna količina rashladnog sredstva tvari u sustavu
Obujam prostorije u koju je postavljena unutarnja
jedinica s najmanjim kapacitetom
≤0.44 (kg / m3)
Ako se ne može ispuniti prethodna jednadžba, slijedite sljedeće korake.
• Odabir klimatizacijskog sustava: odaberite jedno od sljedećeg
- Postavljanje učinkovitog dijela za otvaranje
- Ponovno potvrđivanje kapaciteta vanjske jedinice i dužine cjevovoda
- Smanjenje količine rashladnog sredstva
- Ugradnja dvaju ili više sigurnosnih uređaja (alarm za istjecanje
plina)
• Izmjena tipa unutarnje jedinice: položaj postavljanja treba biti
više od 2 m iznad poda (zidno montirani tip → kasetni tip)
• Prisvajanje ventilacijskog sustava: odaberite obični ventilacijski
sustav ili ventilacijski sustav za zgrade
• Ograničenja u postavljanju cijevi: pripremite za potres i toplinski
zamor
Punjenje rashladnog sredstva
Ⓐ Manometar
Ⓑ Ručica niskotlačnog dijela
Ⓒ Ručica visokotlačnog dijela
+ Ukupno cijev za tekućinu : Ø19.05 mm x 0.266(kg/m)
+ Ukupno cijev za tekućinu : Ø15.88 mm x 0.173(kg/m)
+
Ukupno cijev za tekućinu : Ø12.7 mm x 0.118(kg/m)
+
Ukupno cijev za tekućinu : Ø9.52 mm x 0.061(kg/m)
+
Ukupno cijev za tekućinu : Ø6.35 mm x 0.022(kg/m)
CF vrijednost unutarnje jedinice
Cijev za tekućinu
Količina rashladnog sredstva unutarnjih jedinica
Primjer) četverosmjerni stropni kasetni uređaj: 14.5 kW – 1 kom.,
stropni uređaj skriven
Vod 7.3 kW – 2 kom., postavljeno na zid 2.3 kW – 4 kom.
CF = 0.64 × 1 + 0.26 × 2 + 0.24 × 4 = 2.12 kg
Cijev za plin
Pričvrstite tablicu s dodatnim rashladnim sredstvom unutarnje jedinice.
! UPOZORENJE
• Cijev koju treba vakuumirati: cijev za plin, cijev za tekućinu
• Ako količina rashladnog sredstva nije točna, uređaj možda neće
ispravno raditi.
• Ako je količina rashladnog sredstva viša od 10 %, može doći do
pregaranja kondenzatora ili nedovoljnog kapaciteta rada unutarnje jedinice.
! OPREZ
Upotrijebite samo unutarnju jedinicu serije 2. Npr.) ARNU***2
Ne priključujte Hydrokit s modelima Multi V S.
17
Metoda distribucije
Spojni nastavak za grananje
Vodoravna distribucija
Y grananje
B
A
Drugi
Prvi
Treća glavna cijev za distribuciju
Ⓐ Prema razgranatoj cijevi ili unutarnjoj jedinici
Ⓑ Prema vanjskoj jedinici
• Osigurajte vodoravno ili okomito spajanje grananja. (vidi dijagram u
nastavku.)
Okrenuto
prema dolje
Vodoravni
položaj
Prvi
Drugi
Okrenuto
prema gore
U rasponu +/- 10°
Treći
A
Pogled od točke
A u smjeru strelice
Prvi
Drugi
Treći
Prva glavna cijev
za distribuciju
Unutar ± 3°
Treća glavna
cijev za distribuciju
Okomita distribucija
Unutar ± 3°
• Ne postoji ograničenje za konfiguraciju postavljanja spojeva.
• Ako se promjer cijevi za rashladno sredstvo odabrano u skladu s opisanim razlikuje od veličine spoja, priključni odsjek treba odrezati rezačem za cijev.
• Grananje cijevi treba izolirati izolacijom koja se nalazi u kompletu.
- Osigurajte okomito spajanje grananja.
Traka
(lokalna nabava)
Terenska izolacija
za cijevi
Razdjelnik
A
B
C
Ⓐ Prema vanjskoj jedinici
Ⓑ Prema unutarnjoj jedinici
• Unutarnju jedinicu većeg kapaciteta treba ugraditi bliže točki Ⓐ
od jedinice manjeg kapaciteta.
• Ako se promjer cijevi za rashladno sredstvo odabrano u skladu
s opisanim razlikuje od veličine
spoja, priključni odsjek treba
odrezati rezačem za cijev.
ⓒ Rezač za cijevi
• Kada je broj cijevi koje se priključuju manji od broja grananja na
razdjelniku, postavite čepove na
neiskorištena grananja.
Ostali
• Kada je broj unutarnjih jedinica koje se priključuju na grananja manji
od broja grananja dostupnih za priključivanje, tada na višak grananja
treba postaviti čepove za cijevi.
B
Stisnuta cijev
• Podesite grananje da bude postavljeno u vodoravni položaj.
Razdjelnik
Vodoravni položaj
Gledano s točke B u smjeru strelice
HRVATSKI
Spojni nastavci za cijevi
za tekućinu i plin
Izolacija
(uključena u komplet)
18
• Razdjelnik treba izolirati izolacijom koja se nalazi u svakom kompletu.
Razdjelnik
[jedinica: mm]
Modeli
Izolirajte razdjelnik koristeći se
izolacijskim materijalom koji se
nalazi u kompletu za grananje,
kao što je prikazano na prikazu.
Cijev za plin
Cijev za tekućinu
360
360
120
120
ID12.7
ID12.7
4 grananja
ARBL054
ID6.35
ID6.35
ID15.88
120
ID15.88
ID9.52
150
ID9.52
ID15.88
ID19.05
ID15.88
ID19.05
120
• Spojevi između grananja i cijevi treba zabrtviti trakom koja se nalazi u
svakom kompletu.
ID12.7
ID9.52
ID12.7
ID9.52
540
540
7 grananja
ARBL057
150
120
120
ID12.7
ID6.35
ID12.7
ID15.88
ID15.88
120
ID9.52
150
ID15.88
ID19.05
120 150
ID9.52
ID12.7
Traka
400
360
160
ID12.7
4 grananja
ARBL104
Izolacija
120
ID15.88
ID6.35
ID19.05
120
ID15.88
Terenska izolacija za cijevi
Izolacija za cijev s čepom
7 grananja
ARBL107
ID19.05
ID15.88
120
ID25.4
150
ID9.52
ID9.52
760
160
ID15.88
ID15.88
ID12.7
ID19.05
ID15.88
ID25.4
120
150
ID19.05
ID15.88
ID22.2
ID28.58
I.D6.35
I.D.6.35 I.D9.52
I.D15.88
I.D9.52
1
I.D15.88
I.D12.7
281
292
1
O.D15.88
70
I.D12.7
I.D25.4
I.D19.05
I.D19.05
I.D31.8
ARBLN
07121
I.D19.05
I.D15.88
I.D12.7
376
404
I.D28.58 I.D31.8
O.D19.05 I.D22.2
1
120
I.D15.88
I.D38.1
I.D28.58
O.D12.7
I.D9.52
I.D6.35
O.D12.7
3
I.D34.9
I.D28.58
I.D9.52
2
110
I.D15.88
2
70
I.D19.05
I.D19.05
I.D15.88
2
I.D22.2
1
I.D28.58
I.D34.9
I.D22.2
I.D38.1
ARBLN
14521
471
517
3
2
3
I.D41.3
130
I.D22.2
90
O.D28.58
I.D12.7
I.D.44.48
I.D41.3
I.D38.1
I.D.53.98
I.D12.7
I.D9.52
I.D9.52
O.D12.7
I.D6.35
O.D19.05
I.D22.2
3
I.D41.3
110
I.D.25.4
I.D22.2
I.D.22.2
I.D.19.05
I.D.53.98
I.D.34.9 I.D31.8
I.D.28.58
O.D.44.48
O.D.38.1
2 3
X2
X2
2 3
175
70
3
O.D.22.2
346
379
I.D.25.4
I.D.22.2
O.D.28.58
3
100
I.D12.7
I.D.25.4
I.D.22.2
I.D.19.05 96
3
I.D.19.05
115
I.D.15.88
O.D.19.05
Zatvoreno
X2
110
120
Cilindar za
plin dušik
Zatvoreno
Zatvoreno
Zatvoreno
Strana s tekućinom
Unutarnja
jedinica
3
I.D.15.88
I.D.12.7
2 3
Nadređena vanjska jedinica
110
80
I.D.44.48
I.D38.1 134
420
490
ID19.05
3
2
I.D.44.48
3
O.D15.88
O.D15.88
I.D25.4
2
1
Podređena 1 vanjska jedinica
3
416
444
2
I.D19.05
2
O.D15.88
ID15.88
96
I.D38.1
O.D34.9
3
O.D22.2
120
I.D15.88
I.D19.05
I.D12.7
I.D22.2
125
3
I.D19.05 I.D15.88 O.D38.1 I.D41.3
83
3
371
394
120
I.D41.3
I.D12.7
2
I.D12.7
I.D15.88 I.D19.05
I.D19.05
96
3
90
I.D34.9
ARBLN
23220
I.D15.88
3
I.D34.9 O.D31.8
2
O.D22.2
I.D12.7
I.D15.88
2
1
ID9.52
ID28.58
150
Provjera istjecanja
Provjeru istjecanja treba izvršiti stlačivanjem plina dušika na 3.8 MPa
(38.7 kgf/cm2). Ako tijekom 24 sata ne dođe do pada pritiska, sustav je
prošao testiranje. Ako dođe da pada pritiska, provjerite mjesto na
kojem plin istječe. Metodu provjere pogledajte na sljedećoj slici. (Servisni ventili moraju biti zatvoreni tijekom provjere. Također, pritisak treba
podignuti u cijevi za tekućinu, cijevi za plin i običnoj cijevi za visoki/niski
pritisak.)
Rezultat provjere smatra se dobrim ako se pritisak nije smanjio nakon
stajanja od jednog dana nakon podizanja pritiska plinom dušikom.
321
332
I.D22.2
I.D22.2
120
74
110
I.D28.58
ID9.52
Provjera istjecanja i vakumskog sušenja
I.D12.7
I.D6.35
I.D9.52
2
80
ID34.9
120
150
Cijev za plin
O.D19.05
I.D6.35
83
3
1
ID19.05
ID15.88
Cijev za tekućinu
I.D12.7
390
413
I.D28.58 O.D25.4
ID6.35
ID6.35
I.D12.7
I.D9.52
I.D9.52
O.D19.05 I.D22.2
ID12.7
107
60*9=540
ID15.88
ID31.8
2
I.D15.88
3
182
I.D12.7
I.D19.05
ARBLN
03321
10 grananja
ARBL2010
Cijev za plin
I.D19.05
1
I.D25.4
ID22.2
70
70
I.D15.88
ID25.4
150
O.D9.52
I.D12.7
I.D19.05
74
I.D.6.35
I.D.9.52
74
281
292
I.D22.2
120
700
775
I.D19.05
ID9.52
Cijev za tekućinu
I.D12.7
ARBLN
01621
150
120
ID12.7
ID22.2
160
ID12.7
ID28.58
I.D12.7
I.D15.88
ID6.35
ID6.35
Cijev za tekućinu
HRVATSKI
[jedinica: mm]
Cijev za plin
120
ID15.88
760
Cijev za Y grananje
ID9.52
ID12.7
ID12.7
10 grananja
ARBL1010
150
700
160
Traka
Modeli
120
ID9.52
580
ID28.58
Cijev s čepom
ID9.52
150
ID22.2
ID28.58 ID25.4
• Svaku cijev s čepom treba izolirati koristeći se izolacijom koja se nalazi u svakom kompletu, a zatim je treba učvrstiti trakom na prethodno
opisan način.
ID6.35
Strana s plinom
I.D9.52
O.D12.7
I.D6.35
3
110
19
! UPOZORENJE
! UPOZORENJE
Pri provjeri istjecanja ili pročišćavanja zrakom, upotrijebite vakuumsku pumpu ili inertni plin (dušik). Ne upotrebljavajte komprimirani zrak ni kisik, kao ni zapaljive plinove. U suprotnom bi
moglo doći do požara ili eksplozije.
- Postoji opasnost od smrti, ozljeda, požara ili eksplozije.
!
Pri provjeri istjecanja ili čišćenja zrakom, upotrijebite vakuumsku pumpu ili inertni plin (dušik). Ne upotrebljavajte komprimirani zrak ni kisik, kao ni zapaljive plinove. U suprotnom bi moglo
doći do požara ili eksplozije.
- Postoji opasnost od smrti, ozljeda, požara ili eksplozije.
!
NAPOMENA
Ako se temperatura okoline razlikuje od trenutka stlačivanja i trenutka
provjere stanja pritiska, primijenite sljedeći faktor korekcije.
Tlak se mijenja za približno 0.1 kg/cm2 (0.01 MPa) na svakih 1 °C razlike u
temperaturi.
Korekcija= (temperatura tijekom punjenja cijevi pod pritiskom – temperatura tijekom provjere) X 0.1.
Na primjer: temperatura tijekom punjenja cijevi pod pritiskom (3.8 MPa) je 27°C .
24 sata kasnije: 3.73 MPa, 20°C
U slučaju da tlak padne ispod 0.07 uslijed pada temperature a nema curenja u cijevi.
! OPREZ
Kako bi spriječili ulazak dušika u rashladni sustav u tekućem stanju, vrh cilindra mora biti iznad donjeg dijela kada podižete pritisak u sustavu.
Cilindar se obično upotrebljava u okomitom uspravnom položaju.
NAPOMENA
Uvijek dodajte odgovarajuću količinu rashladnog sredstva. (Za dodatno punjenje rashladnog sredstva)
Previše ili premalo rashladnog sredstva stvarat će probleme.
Upotrijebite vakuumski način rada.
(Ako je postavljen vakuumski način rada, svi ventili na unutarnjim i
vanjskim jedinicama bit će otvoreni.)
! UPOZORENJE
Kada postavljate i premještate klimatizacijski uređaj na drugo
mjesto, ponovo napunite sustav nakon potpunog pražnjenja.
- Ako se neko drugo rashladno sredstvo ili zrak pomiješaju s izvornim rashladnim sredstvom, može doći do neispravnosti u krugu
rashladnog sredstva i do oštećenja uređaja.
Vakuumski način rada
Vakuumiranje
Vakuumsko sušenje treba izvršiti na servisnom priključku, koji se nalazi na servisnom ventilu vanjske jedinice prema vakuumskoj pumpi koja se inače rabi za
cijev za tekućinu, cijev za plin i običnu cijev za visoki/niski tlak. (Napravite vakumsko usisavanje za cijev za tekućinu, cijev za plin i običnu cijev za
visoki/niski pritisak sa zatvorenim servisnim ventilom.)
* Nikada ne izvodite čišćenje cijevi koristeći se rashladnim sredstvom.
• Vakuumsko sušenje: koristite se vakuumskom pumpom koja može
isprazniti do –100.7 kPa (5 tora, –755 mmHg).
- Praznite sustav iz smjera cijevi za tekućinu i plin s pomoću vakuumske pumpe duže od 2 sata i dovedite sustav na –100.7 kPa. Nakon
održavanja sustava u tom stanju više od jednog sata, potvrdite da vrijednost na vakuummetru raste. Sustav možda sadrži vlagu ili propušta.
- Ako postoji mogućnost zadržavanja vlage unutar cijevi, potrebno je
učiniti sljedeće.
(Kišnica može prodrijeti u cijev tijekom rada u vrijeme kiše ili tijekom
rada tijekom dužeg vremenskog razdoblja.)
Nakon pražnjenja sustava u trajanju od 2 sata, podignite pritisak u sustavu na 0.05 Mpa (vakuumski prekid) s pomoću dušika, a zatim ponovo ispraznite sustav s pomoću vakumske pumpe na 1 sat
do –100.7 kPa (vakuumsko sušenje). Ako se sustav ne može isprazniti na tlak od –100.7 kPa tijekom 2 sata, ponavljajte korake prekida
vakuuma i vakuumskog sušenja. Na kraju, provjerite je li došlo do podizanja vakuumske vrijednosti ili nije, nakon održavanja sustava u vakuumu 1 sat.
Podređena 1 vanjska jedinica
Vakuumska
pumpa
SW04C ( X : poništi)
SW03C (ȯ: naprijed)
SW02C (ȭ: natrag)
SW01C (Ɨ : potvrdi)
SW01D (ponovno postavi)
Tiskana pločica nadređene jedinice prekidač DIP uključen: br. 5
Odaberite način s pomoću gumba ‘▶’, ‘◀’: „SVC” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću gumba ‘▶’, ‘◀’: „Se3” Pritisnite gumb ‘●’
Metoda s ugašenim vakuumskim načinom rada
Cijev za plin
Cijev za tekućinu
Zatvoreno
Cijev za plin
Cijev za tekućinu
7-dijelni
Pokreni vakuumski način rada: „VACC”
V/V vanjske jedinice otvoren
EEV vanjske jedinice otvoren
EEV unutarnje jedinice otvoren
Zatvoreno
Ljestvica
Upotrijebite gravimetar. (Onaj
koji može mjeriti do 0.1 kg).
Ako niste u stanju pripremiti
takav visoko-precizni gravimetar,
možete se koristiti cilindrom za
punjenje.
PREKIDAČ DIP
Nadređena vanjska jedinica
Zatvoreno
Zatvoreno
Metoda postavljanja vakuumskog načina rada
Strana s tekućinom
Unutarnja
jedinica
Strana s plinom
Isključite prekidač DIP i pritisnite gumb za resetiranje na tiskanoj
pločici nadređene jedinice
! OPREZ
Rad vanjske jedinice zaustavlja se tijekom vakuumskog načina
rada. Kompresor ne može raditi.
HRVATSKI
Ova funkcija služi stvaranju vakuuma u sustavu nakon zamjene kompresora, zamjene dijelova vanjske jedinice ili dodavanja/zamjene unutarnje jedinice.
20
Toplinska izolacija cijevi za rashladno sredstvo
Izvedite rad na izoliranju cijevi za rashladno sredstvo, zasebno oblažući
cijev za tekućinu i cijev za plin s dovoljno debelim polietilenom otpornim
na toplinu, tako da nema razmaka između spojeva unutarnje jedinice i
izolacijskog materijala te samog izolacijskog materijala. Kada izolacija
nije dovoljna, postoji mogućnost curenje kondenzacije itd. Obratite posebnu pozornost na izolaciju u području stropa.
Materijal toplin- Ljepilo + polietilenska pjena otske izolacije
porna na toplinu + ljepljiva traka
Unutra
Vinilna traka
Izloženo Vodo-otporna krpa od koVanjski omotač na podu noplje + brončani asfalt
Probijanja
Unutarnji zid (skriven)
C
A
!
NAPOMENA
Kada kao pokrov upotrebljavate polietilenski pokrivač, asfaltni pokrov nije potreban.
Loš primjer
HRVATSKI
• Ne izolirajte zajedno cijev za plin i cijev za niski pritisak, kao ni
cijev za tekućinu i cijev za visoki pritisak.
Ⓐ Cijev za tekućinu
Ⓑ Cijev za plin
ⓒ Naponski kabeli
ⓓ Završna traka
ⓔ Materijal za izolaciju
ⓕ Kabeli za prijenos podataka
B
F
A
C
D
E
Vanjski zid (izložen)
E
B
A
B
B
I
Pod (vatrozaštita)
Dio za probijanje na vatrenoj granici i graničnom zidu
D
F
Osovina krovne cijevi
I
J
G
D
B
Otvoreni Vodo-otporna krpa od kudelja +
prostor pocinčana ploča + uljana boja
Ⓐ Toplinsko-izolacijski materijal
Ⓑ Cijev
Ⓒ Vanjski pokrov (omotajte spojni dio i rezani dio materijala za toplinsku izolaciju sa završnom trakom)
Vanjski zid
D
G
H
B
A
1m
1m
Ⓐ Rukavac
Ⓑ Materijal za toplinsku izolaciju
Ⓒ Toplinska izolacija
Ⓓ Materijal za brtvljenje
Ⓔ Traka
Ⓕ Vodootporni sloj
Ⓖ Rukavac s rubom
Ⓗ Materijal toplinske izolacije
Ⓘ Žbuka ili drugi nesagorivi materijal za brtvljenje
Ⓙ Materijal za nesagorivu toplinsku izolaciju
Kada se pukotina puni žbukom, prekrijte dio za probijanje čeličnom pločom
tako da se očuva izolacijski materijal. Za ovaj dio koristite se nesagorivim materijalima i za izolaciju i za pokrivanje. (Ne smije se koristi vinilnim prekrivačem.)
ELEKTRIČNO OŽIČENJE
Oprez
- Pridržavajte se važećih državnih odredbi za tehničke standarde koji
se odnose na električnu opremu, odredbi za električne vodove i uputa
kompanija za električnu energiju.
• Pazite da potpuno izolirate spojni dio.
A
! UPOZORENJE
Električne radove izvode ovlašteni električari koristeći se posebnim
strujnim krugovima u skladu s odredbama i uputama u ovom priručniku za postavljanje.
Ako naponski strujni krug nema potrebnu snagu ili neispravan rad
električnih instalacija, posljedice mogu biti strujni udar ili požar.
Ⓐ Ovi dijelovi nisu izolirani.
Dobar primjer
C
Naponski kabeli Kabeli za prijenos podataka
D
D
A
B
E
Odvajanje
Ⓐ Cijev za tekućinu
Ⓑ Cijev za plin
ⓒ Naponski kabeli
ⓓ materijal za izolaciju
ⓔ Kabeli za prijenos podataka
- Postavite kabel za prijenos podataka vanjske jedinice dalje od ožičenja
izvora napajanja kako na njega ne bi utjecao električni šum iz izvora napajanja. (Ne povlačite ga kroz istu vodilicu.)
- Obvezno izvedite propisano uzemljenje vanjske jedinice.
! OPREZ
Pazite da uzemljite vanjsku jedinicu. Ne priključujte kabel za uzemljenje
na cijev za plin, cijev za vodu, gromobran ili telefonski kabel za uzemljenje. Ako je uzemljenje nepotpuno, posljedica može biti strujni udar.
- Osigurajte prostor za ožičenje kutije s električnim dijelovima unutarnjih i vanjskih jedinica, jer se kutija ponekad uklanja tijekom servisnih
radova.
- Nikada ne priključujte glavno električno napajanje s terminalom komunikacijskog kabela. Ako to napravite, doći će do pregaranja električnih
dijelova.
- Upotrijebite 2-žilni zaštitni kabel za komunikacijski kabel (oznaka
na slici u nastavku). Ako su komunikacijski kabeli različitih sustava
spojeni istim višežilnim kabelom, nastali slabi prijenos i primanje prouzročit će rad s pogreškama (oznaka
u prikazu u nastavku).
- Samo propisani komunikacijski kabel smije se spojiti na terminal za
komunikaciju vanjske jedinice.
21
! OPREZ
Vanjska jedinica
Unutarnja
jedinica
Unutarnja
jedinica
Daljinsko
upravljanje
Daljinsko
upravljanje
Vanjska jedinica
Unutarnja
jedinica
Unutarnja
jedinica
Daljinsko
upravljanje
Daljinsko
upravljanje
2-žilni zaštitni kabel
Ako se napajanje od 400 volti pogreškom primijeni na fazu „N”, provjerite oštećene dijelove u upravljačkoj kutiji i zamijenite ih.
Upravljačka kutija i položaj spajanja ožičenja
- Uklonite sve vijke na bočnoj ploči i uklonite ploču povlačenjem naprijed.
- Priključite komunikacijske kablove između vanjske jedinice i unutarnjih jedinica putem nosača stezaljki.
- Kada je centralni upravljački sustav priključen na vanjsku jedinicu, između njih mora biti priključena namjenska tiskana pločica.
- Kada komunikacijski kabel priključujete između vanjske jedinice i unutarnjih jedinica s oklopljenim kabelom, zaštitno uzemljenje priključite
na vijak uzemljenja.
Vanjska jedinica
Unutarnja
jedinica
Unutarnja
jedinica
Daljinsko
upravljanje
Daljinsko
upravljanje
Vanjska jedinica
Bočna ploča
Unutarnja
jedinica
Unutarnja
jedinica
Daljinsko
upravljanje
! UPOZORENJE
Višežilni kabel
! OPREZ
• Za komunikacijske kabele upotrebljavajte 2-žilne zaštitne kabele.
Komunikacijske kabele nikada ne upotrebljavajte zajedno s naponskim kabelima.
• Provodni zaštitni sloj kabela treba uzemljiti na metalne dijelove obiju
jedinica.
• Nikada se ne koristite višežilnim kabelima.
• Budući da je ovaj uređaj opremljen inverterom, postavljanje faznog
kondenzatora neće samo umanjiti učinak poboljšanja iskoristivosti
električne energije, već može prouzročiti veliko zagrijavanje kondenzatora. Stoga, nikada ne postavljajte fazni kondenzator.
• Omjer neravnoteže električnog napona ne smije biti veći od 2 %.
Ako je omjer veći, smanjit će se radni vijek uređaja.
Senzor temperature vanjskog zraka ne smije biti izložen izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
- Postavite odgovarajući pokrov za zaštitu od izravne sunčeve
svjetlosti.
PI485 PCB
(Unutarnja upravljačka kutija)
(Unutarnja upravljačka kutija)
Unutarnja tiskana pločica
komunikacije
Glavna tiskana pločica
Nosač stezaljki
(Pazite na redoslijed faza u slučaju 3-faznog električnog sustava s 4 kabela.)
Oprez pri postavljanja električnog ožičenja
Koristite se okruglim tlačnim terminalima za priključivanje na naponski
terminal.
Okrugli tlačni terminal
Strujni kabel
10HP/12HP
Kada nijedno nije dostupno, slijedite upute u nastavku.
- Ne priključujte žicu različitog presjeka na naponski terminal. (Pogreška u priključivanju električnih žica može prouzročiti abnormalno grijanje.)
- Kada priključujete kabele jednake debljine, postupite kao što je prikazano na slici u nastavku.
- Za rad na ožičenju, koristite se naznačenim kabelima i čvrsto ih priključite, zatim učvrstite da se spriječi vanjski pritisak na terminal.
- Koristite se odgovarajućim odvijačem za stezanje vijaka terminala.
Odvijač s malenim vrhom oštetit će glavu vijka i onemogućit će pravilno stezanje vijaka.
- Prejako stezanje vijaka terminala može slomiti vijke.
※Slike se mogu razlikovati ovisno o modelu.
4HP/5HP/6HP/8HP
HRVATSKI
Daljinsko
upravljanje
22
Komunikacijski i naponski kabeli
Priključivanje glavnog električnog napajanja
i kapacitet opreme
Komunikacijski kabel
- Tipovi: zaštitni kabel
- Presjek: 1,0~1,5 mm2
- Najveća dopuštena temperatura: 60°C
- Maksimalna dopuštena dužina kabela: manje od 300 m
Kabel daljinskog upravljanja
- Tipovi: 3-žilni kabel
Kabel središnjeg upravljanja
Vrsta proizvoda
ACP
AC pametni
AC Ez
Tip kabela
2-žilni kabel (zaštitni kabel)
2-žilni kabel (zaštitni kabel)
4-žilni kabel (zaštitni kabel)
Promjer
1.0~1.5mm2
1.0~1.5mm2
1.0~1.5mm2
Odvajanje komunikacijskih i naponskih kabela
- Ako se komunikacijski i naponski kabeli provlače jedni uz druge, postoji velika vjerojatnost grešaka u radu koje nastaju uslijed interferencija u signalnim kabelima prouzročenih elektrostatičkim i
elektromagnetskim uparivanjem.
Tablica u nastavku pokazuje naše preporuke za odgovarajuću udaljenost razdvajanja komunikacijskih i naponskih kabela, na mjestima
gdje se ti kabeli povlače jedan do drugoga.
HRVATSKI
Strujni kapacitet naponskog kabela
10A
50A
100 V ili više
100A
Premašuje 100 A
!
Razmak
300mm
500mm
1000mm
1500mm
NAPOMENA
• Vrijednosti su zasnovane na pretpostavljenoj dužini paralelnog
povlačenja kabela do 100 m. Za dužine koje premašuju 100 m
potrebno je preračunati vrijednosti u izravnom razmjeru s dodatnom dužinom dodanog kabela.
• Ukoliko naponski elektromagnetski valovi i dalje stvaraju smetnje,
potrebno je povećati preporučenu vrijednost razmaka u tablici.
- Ako su kabeli postavljeni unutar cijevi za kabele, u obzir je potrebno uzeti sljedeće pri grupiranju različitih kabela u jednake
cijevi za kabele.
- Naponski kabel (uključujući električno napajanje za klimatizacijski uređaj) i komunikacijski kabeli ne smiju se polagati unutar
istog
- Isto tako, pri grupiranju, naponske žice i komunikacijski kabeli
nikada se ne smiju postavljati zajedno.
- Upotrijebite zaseban izvor napajanja za vanjsku i unutarnju jedinicu.
- Imajte na umu uvjete okruženja (temperatura okruženja, izravno
sunce, kiša itd.) kada vršite rad na priključivanju.
- Veličina žice je minimalna vrijednost za postavljanje kabela u metalne
kanale. Veličina naponskog kabela treba biti veća za jedan razred,
ako se uzme u obzir pad napona. Pad električnog napona ne smije
biti veći od 10 %.
- Potrebno je pridržavati se posebnih odredbi za naponske kabele u
skladu s regionalnim odredbama.
- Kabeli napajanja dijelova uređaja za vanjsku upotrebu ne bi smjeli biti
lakši od savitljivog kabela obloženog polikloroprenom.
- Ne postavljajte pojedinačni prekidač ili električnu utičnicu za zasebno
iskapčanje električnog napajanja za svaku unutarnju jedinicu.
! UPOZORENJE
• Pridržavajte se važećih državnih odredbi za tehničke standarde
koji se odnose na električnu opremu, odredbi za električne vodove i uputa kompanija za električnu energiju.
• Upotrijebite naznačene žice za priključivanje, tako da se vanjska
sila ne može prenijeti na priključnu točku. Ukoliko priključci nisu
dobro zategnuti, to može prouzročiti zagrijavanje i požar.
• Upotrebljavajte odgovarajuću vrstu zaštitne sklopke za preveliku
struju. Uzmite u obzir da stvorena prevelika struja može sadržavati neku količinu istosmjerne struje.
! OPREZ
• Neka mjesta za postavljanje mogu zahtijevati postavljanje zaštitne
strujne sklopke s uzemljenjem. Ako nije postavljena zaštitna strujna
sklopka s uzemljenjem, posljedica može biti strujni udar.
• Rabite samo prekidače i osigurače s pravilnom snagom. Upotreba
osigurača i žice ili bakrene žice za preveliku jačinu struje može prouzročiti nepravilnost uređaja ili požar.
Terensko ožičenje
Jednostruka vanjska jedinica
[Nadređeni]
(glavni prekidač)
60Hz
50Hz
Raspon napona (V)
Otvoreni prostor Unutra
380V
220V
380-415V 220-240V
R S T N
Prekidač
Unutarnje
napajanje
(1Ø 2-žično)
! OPREZ
Frekvencija
Napajanje
vanjsko
(3Ø 4-žično)
L
Osigurač
N
Naponski kabel
(4-žični kabel)
Naponski kabel
(2-žični kabel)
Ako uređaji nisu pravilno uzemljeni, uvijek postoji opasnost od strujnog udara, uzemljenje uređaja mora izvršiti kvalificirana osoba.
Komunikacijski kabel
(2 -žični kabel)
Razvodna kutija
(opcija instalatera)
Naponski kabel
(2-žični kabel)
Razvodna kutija
(opcija instalatera)
Naponski kabel
(2-žični kabel)
Razvodna kutija
(opcija instalatera)
Naponski kabel
(2-žični kabel)
Komunikacijski kabel
(3 -žični kabel)
[Unutarnje jedinica]
Razvodna kutija
(opcija instalatera)
Naponski kabel
(2-žični kabel)
23
4HP / 5HP / 6HP / 8HP
[Toplinska crpka]
Između unutarnje jedinice i glavne vanjske jedinice
Desna strana
SODU. B SODU. A
3
IDU. B
4
IDU. A
CEN. B
3
CEN. A
DRY1
DRY2
4
GND
12V
3
4
Priključak uzemljenja na
glavnoj tiskanoj pločici je
‚-’ priključak za dnevni
kontakt, a ne mjesto za
spajanje uzemljenja.
Glavno
napajanje
Nosač
stezaljki
Držač
komunikacijskog kabela
Žica
uzemljenja
Dobro učvrstite
da se ne
pomakne
Priključak
izolacijskih
košuljica
Kabel
napajanja/
uzemljenja
! UPOZORENJE
• Kabeli za uzemljenje unutarnje jedinice potrebni su radi sprečavanja
strujnog udara tijekom curenja struje, poremećaja u komunikaciji
prouzročenih utjecajem šuma i curenja struje motora (bez spajanja
na cijev).
• Ne postavljajte pojedinačni prekidač ili električnu utičnicu za zasebno iskapčanje električnog napajanja za svaku unutarnju jedinicu.
• Postavite glavni prekidač koji može isključiti sveukupne izvore električnog napajanja na jedinstven način, zato što se ovaj sustav sastoji
od opreme koja koristi višestruke izvore električnog napajanja.
• Ako postoji mogućnost zamjenjivanja faze ili gubitka faze, trenutačnog prestanaka električnog napajanja, ili ukapčanja i iskapčanja
električnog napona tijekom rada proizvoda, lokalno postavite zaštitnu sklopku protiv zamjenjivanja faze. Pokretanje proizvoda kada su
zamijenjene faze može oštetiti kompresor i druge dijelove.
ODU-IDU
komunikacijski kabel
Držač kabela
napajanja
A
Kabel
napajanja
/uzemljenja
Komunikacijski
kabel
Razmak
veći od
50 mm
Komunikacijski
kabel
[STAR tip]
- Uzrok nenormalnog rada može biti
komunikacijska pogreška, kada je
komunikacijski kabel postavljen
kao na prikazu (STAR tip).
Kabel
napajanja
/uzemljenja
Razmak veći
od 50 mm
Dobro
učvrstite
da se ne
pomakne
Pogled A
Komunikacijski
kabel
4HP
Pogled sprijeda
Desni pogled
Primjer) Priključivanje napojnog i komunikacijskog kabela
10HP/12HP
Desna strana
Prednja strana
Priključak
izolacijskih
košuljica
Glavno
napajanje
Nosač stezaljki
Žica uzemljenja
Kabel
napajanja/
uzemljenja
Dobro učvrstite
da se ne
pomakne
Glavno
napajanje
Nosač
stezaljki
Priključci
izolacijskih
košuljica
Kabel
napajanja
/uzemlje
nja
ODU-IDU
komunikacijski
kabel
Žica
uzemljenja
ODU-IDU
komunikacijski
kabel
Držač kabela
napajanja
Držač
komunikacijskog kabela
Kabel
napajanja Razmak
/uzemljenja veći od
50 mm
Kabel
napajanja/uze
mljenja
Komunikacijski
kabel
Razmak
veći od
50 mm
Komunikacijski
kabel
Kabel
napajanja/uze
mljenja
Razmak veći
od 50 mm
※Slike se mogu razlikovati ovisno o modelu.
Komunikacijski
kabel
HRVATSKI
Primjer) priključivanja komunikacijskog kabela
[BUS tip]
- Spajanje komunikacijskog kabela mora se postaviti između
unutarnje i vanjske jedinice kao
na donjoj slici.
Prednja strana
Nadređeni
Vanjska jedinica
24
Instalacija IO modula (opcija)
Automatsko adresiranje
① Sastavite IO modul i nosač.
② Nosač učvrstite na označenom mjestu s dvije štipaljke (105 mm).
③ Spojne žice priključite u skladu s uputama.
(Molimo pogledajte Metoda postavljanja i upotrebe)
Traka za
(dodatna
Unutarnja
jedinica
+
Cijevi
sreds
Toplins
(dodat
Traka za uč
(dodatna op
Unutarnja
jedinica
+
Adrese unutarnjih jedinica postaviti će se automatskim adresiranjem.
- Pričekajte 3 minute nakon dovoda napajanja.
(Nadređene i podređene vanjske jedinice, unutrašnje jedinice)
- Pritisnite na 5 sekundi CRVENI prekidač na vanjskoj jedinici. (SW01C)
- Na 7-dijelnom LED-u na tiskanoj pločici na vanjskoj jedinici prikazuje se
„88“.
- Za dovršetak adresiranja potrebno je 2~7 minuta, ovisno o broju priključenih unutarnjih jedinica.
- Brojevi priključenih unutarnjih jedinica čije je adresiranje dovršeno prikazuju
se tijekom 30 sekundi na 7-dijelnom LED-u na tiskanoj pločici na vanjskoj jedinici.
- Nakon dovršetka adresiranja, adresa unutarnje jedinice prikazana je na
zaslonu kabelskog daljinskog upravljača. (CH01, CH02, CH03, ……,
CH06 : naznačeno kao brojevi spojenih unutarnjih jedinica)
[Toplinska pumpa (GLAVNA TISKANA PLOČICA)]
DIP-PREKIDAČ 7-dijelni
Cijevi za
sredstvo
Toplinska
(dodatna
SW04C (x: poništi)
※Slike se mogu razlikovati ovisno o modelu.
SW03C (ȯ: naprijed)
SW02C (ȭ: unatrag)
SW01C (Ɨ: potvrdi)
- Za više informacija o IO modulu, molimo pogledajte Priručnik IO modula.
SW01D (ponovno postavi)
! OPREZ
HRVATSKI
! OPREZ
Prije instalacije obavezno isključite napajanje vanjske jedinice.
Provjera postavki vanjskih jedinica
Postupak automatskog adresiranja
Provjera u skladu s postavkama dip prekidača
- Vrijednosti postavki glavne vanjske jedinice možete provjeriti na 7-dijelnom LED-u. Postavka dip prekidača se može promijeniti kada je
napajanje isključeno.
Provjera inicijalnog zaslona
Broj se uzastopno pojavljuje na 7-dijelnom LED-u unutar 5 sekundi
nakon dovođenja napajanja. Ovaj broj predstavlja stanje postavke.
(Na primjer, predstavlja R410A 10HP)
②
③
④
Br
4~12
1
2
38
46
22
1
5
6
Napomena
Kapacitet modela
Samo hlađenje
Toplinska pumpa
380V
460V
220V
Standardno
Područje hladne temperature
Tropsko
• Primjer) ARUN100LSR0
①
10
②
2
Uključite uređaj
Pričekajte 3 minute
Pritisnite CRVENI gumb
na 5 sekundi. (SW01C)
Pokretanje automatskog adresiranja
7-dijelni LED
= 88
Nemojte pritisnuti
CRVENI gumb (SW01C)
• Redoslijed inicijalnog zaslona
Redoslijed
①
• Prilikom zamjene tiskane pločice na unutarnjoj jedinici, uvijek ponovo pokrenite automatsko adresiranje (tada obvezno provjerite je li
dopuštena upotreba modula s nezavisnim napajanjem u bilo kojoj
unutarnjoj jedinici).
• Ako na unutarnju jedinicu nije priključeno električno napajanje, pojavljuje se pogreška u postupku.
• Automatsko adresiranje moguće je samo na nadređenoj jedinici.
• Automatsko adresiranje mora se izvesti nakon 3 minute kako bi se
poboljšala komunikacija.
③
38
④
1
Pričekajte otprilike 2~7 minuta
7-dijelni LED
= 88
YES (da)
OK
• Završetak postavljanja automatskog adresiranja postavka za
auto-adresiranje i brojevi priključenih unutarnjih jedinica čije je
adresiranje dovršeno prikazuju se tijekom 30 sekundi na
7-dijelnom LED-u nakon dovršetka podešavanja.
NO (ne)
Provjerite spojeve
komunikacijskog kabela
Broj adrese unutarnje jedinice prikazuje se na kabelskom
daljinskom upravljaču ili na zaslonu na unutarnjoj jedinici. Nije riječ
o poruci koja prikazuje pogrešku, prikaz će nestati kada se na
daljinskom upravljaču pritisne tipka uklj./isklj. pr.) Prikaz 01, 02, ...,
15 znači da je priključeno 15 unutarnjih jedinica i da je postupak
auto-adresiranja normalno dovršen.
Postavljanje funkcije
Odaberite način / funkciju / opciju / vrijednost s pomoću gumba ‘▶’, ‘◀’
i potvrdite s pomoću gumba ‘●’ nakon uključivanja prekidača DIP br. 5.
DIP-SW01 7-dijelni
SW04C (x: poništi)
SW03C (ȯ: naprijed)
SW02C (ȭ: unatrag)
SW01C (Ɨ: potvrdi)
SW01D (ponovno postavi)
25
Način rada
Postavljanje
Sadržaj Prikaz1
Funkcija
Sadržaj
Opcija
Prikaz2
Sadržaj
Vrijednost
Prikaz3
Sadržaj Prikaz4
Postupak
Selektor za toplo i hladno
Alat
Metoda postavljanja načina rada
Selektor za
toplo i hladno
Opcija je
oFF op1~
op2 odabrana
-
-
Izmijeni
postavljenu
vrijednost
Kompenzacija statičkog tlaka
Opcija je
oFF op1~
op3 odabrana
-
-
Izmijeni
postavljenu
vrijednost
Tihi noćni
rad
Opcija je
oFF op1~o
p12 odabrana
-
-
Izmijeni
postavljenu
vrijednost
Adresa vanjske jedinice
-
Postavi Izmijeni
0~255 vrijed- postavljenu
nost vrijednost
-
Uklanjanje
snijega i brzo
odmrzavanje
Opcija je
oFF op1~
op3 odabrana
-
-
Izmijeni
postavljenu
vrijednost
Podešavanje ciljnog
tlaka
Opcija je
oFF op1~
op3 odabrana
-
-
Izmijeni
postavljenu
vrijednost
PriPrikaz5 mjedbe
Pohrani u
PraEEzno
PROM-u
Pohrani u
PraEEzno
PROM-u
Pohrani u
PraEEzno
PROM-u
Pohrani u
PraEEzno
PROM-u
Pohrani u
PraEEzno
PROM-u
Pohrani u
PraEEzno
PROM-u
* Funkcije pohranjene u EEPROM-u će se stalno čuvati, iako je napajanje sustava bilo resetirano.
* Dip prekidač 3 može biti isključen osim prilikom postavljanja samo
unutarnjih jedinica serije 4 (imenovane ARNU***4).
Podešavanje grupnog broja
Vanjske jedinice (vanjska tiskana pločica)
SODU.B SODU.A
IDU.B
IDU.A
CEN.B
B(D)
CEN.A
DRY1
DRY2
Odaberite način s pomoću gumba ‘▶’, ‘◀’ „Func” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Fn1” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „oFF”, „op1” , „op2” Pritisnite gumb ‘●’
Način rada selektora za toplo i hladno je postavljen
Postavljanje funkcije
Upravljanje prekidačem
Prekidač (faza) Prekidač (dolje) OFF (isklj.)
Desno
Lijevo
Ne upravljaj
Desno
Desno
Ne upravljaj
Lijevo
Ne upravljaj
Lijeva strana
Funkcija
op1 (način)
Hlađenje
Grijanje
Ventilacija
op2 (način)
Hlađenje
Grijanje
Isklj.
Desna strana
HRVATSKI
Broj Grupa postavka unutarnjih jedinica
- Provjerite je li električno napajanje za cjelokupni sustav (unutarnja jedinica, vanjska jedinica) isključeno, ako nije, isključite električno napajanje.
- Komunikacijski kabeli spojeni na terminal CEN.A i CEN.B trebaju biti spojeni na središnje upravljanje vanjskom jedinicom s pažnjom na njihov polaritet (A-A, B-B ).
- Uključite cijeli sustav.
- Žičanim daljinskim upravljačem postavite broj grupe i broj unutarnje jedinice.
- Želite li upravljati s nekoliko kompleta unutarnjih jedinica kao s jednom
grupom, postavite identifikacijsku oznaku grupe od 0 do F.
Tiskana pločica nadređeno uređaja prekidač DIP uključen: br. 5
Prekidač (faza)
Prekidač (dolje)
! OPREZ
GND
12V
• Ovlaštenog tehničara zamolite za pomoć pri postavljanju funkcije.
• Ako se ne koristite funkcijom, postavite isklj.-način.
• Ako se koristite funkcijom, najprije postavite selektor za toplo i hladno.
A(C)
Način kompenzacije statičkog tlaka
Primjer) Podešavanje grupnog broja
1 F
Skupina Unutarnja jedinica uređaja
Ova funkcija osigurava brzinu strujanja zraka vanjske jedinice u slučaju
primjene statičkog tlaka, npr. kod upotrebe kanala na ventilatorskoj
vanjskoj jedinici.
Način postavljanja načina kompenzacije statičkog tlaka
1. broj označuje broj grupe
2. broj označuje broj unutarnje jedinice
Grupno prepoznavanje jednostavnog središnjeg upravljača
Br. 0 grupa (00~0F)
Br. 1 grupa (10~1F)
Br. 2 grupa (20~2F)
Br. 3 grupa (30~3F)
Br. 4 grupa (40~4F)
Br. 5 grupa (50~5F)
Br. 6 grupa (60~6F)
Br. 7 grupa (70~7F)
Br. 8 grupa (80~8F)
Br. 9 grupa (90~9F)
Br. A grupa (A0~AF)
Br. B grupa (B0~BF)
Br. C grupa (C0~CF)
Br. D grupa (D0~DF)
Br. E grupa (E0~EF)
Br. F grupa (F0~FF)
Uključen prekidač DIP nadređene jedinice: br. 5
Odaberite način s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Func” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Fn2” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „op1~op3” Pritisnite
gumb ‘●’
Pokrenite način kompenzacije statičkog tlaka: pohranite odabranu opciju u
EEPROM-u
Maksimalan RPM (broj okretaja) VENTILATORA za svaki korak
ARUN04/05/060GSR0
ARUN080LSR0 ARUN10/120LSR0
ARUN04/05/060LSR0
Model
Maks.
RPM
Standard
650
800
650
OP1
800
850
700
OP2
850
850
750
26
Funkcija tihog noćnog rada
Uklanjanje snijega i brzo odmrzavanje
Tijekom hlađenja ova funkcija čini da se ventilator vanjske jedinice
okreće pri malom broju okretaja u minuti kako bi se smanjila buka ventilatora vanjske jedinice noću, kada je potrebni učinak hlađenja nizak.
Metoda postavljanja načina rada
Uključen prekidač DIP nadređene jedinice: br. 5
Metoda postavljanja funkcije tihog noćnog rada
Uključen prekidač DIP nadređene jedinice: br. 5
Odaberite način s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Func” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite način s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Func” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Fn6” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Fn3” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „oFF“, „op1“ ~ „op3” Pritisnite gumb‚ ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „op1~op15” Pritisnite
gumb ‘●’
Način rada je postavljen
Postavke načina rada
Pokrenite funkciju tihog noćnog rada: pohranite odabranu opciju u EEPROM-u
Postavka
oFF (isklj.)
op1
op2
op3
Postavke vremena
HRVATSKI
Korak
op1
op2
op3
op4
op5
op6
op7
op8
op9
op10
op11
op12
op13
op14
op15
Vrijeme procjene (sati)
Vrijeme rada (sati)
8
9
6.5
10.5
5
12
8
9
6.5
10.5
5
12
8
9
6.5
10.5
5
12
Neprestan rad
Neprestan rad
Neprestan rad
6.5
10.5
6.5
10.5
6.5
10.5
Način rada
Nije postavljeno
Način rada za uklanjanje snijega
Način rada za brzo odmrzavanje
Način rada za uklanjanje snijega + način rada za brzo odmrzavanje
! OPREZ
• Postavljanje funkcije povjerite ovlaštenom tehničaru.
• Ako se ne koristite funkcijom, postavite isklj-način.
Podešavanje ciljnog tlaka
Metoda postavljanja načina rada
Uključen prekidač DIP nadređene jedinice: br. 5
Odaberite način s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Func” Pritisnite gumb ‘●’
! OPREZ
• Zatražite od instalatera da tijekom postavljanja postavi ovu funkciju.
• Ako se promijeni RPM vanjske jedinice, može oslabiti učinak hlađenja.
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Fn8” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „HEAT“, „COOL” Pritisnite
gumb ‘●’
Postavljanje adrese vanjske jedinice
Metoda postavljanja načina rada
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „op1“ ~ „op4” Pritisnite
gumb ‘●’
Uključen prekidač DIP nadređene jedinice: br. 5
Postavljen je ciljni tlak
Odaberite način s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Func” Pritisnite gumb ‘●’
Postavka
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „Fn5” Pritisnite gumb ‘●’
Odaberite funkciju s pomoću ‘▶’, ‘◀’ Gumb: „0“ ~ „255” Pritisnite gumb
‘●’
Postavljena je adresa vanjske jedinice
! OPREZ
• Postavljanje funkcije povjerite ovlaštenom tehničaru.
• Ako se koristite funkcijom, najprije postavite središnji upravljač
Varijacija tem- Varijacija
perature kon- temperature
Hlađenje
denziranja isparavanja
Povećaj kapacitet
+2 °C
-3 °C
Namjena
Način
rada
Grijanje
op1 Povećaj kapacitet
potrošnju
op2 Smanji
energije
Povećaj kapacitet
-2 °C
-1.5 °C
op3
Smanji potrošnju
energije
Smanji potrošnju
energije
-4 °C
+2.5 °C
op4
Smanji potrošnju
energije
Smanji potrošnju
energije
-6 °C
-4.5 °C
! OPREZ
• Postavljanje funkcije povjerite ovlaštenom tehničaru.
• Ako se ne koristite funkcijom, postavite isklj.-način.
• Promijenite potrošnju energije ili kapacitet
27
Funkcija samodijagnoze
Indikator pogreške
- Ova funkcija pokazuje vrste pogrešaka u samodijagnozi i pojavu pogreške na klimatizacijskom uređaju.
- Oznaka pogreške prikazuje se u prozoru zaslona unutarnjih jedinica i na žičanom daljinskom upravljaču, kao i na 7-dijelnom LED zaslonu upravljačke ploče vanjske jedinice kako je prikazano u tablici.
- Ako se istodobno pojave više od dvije pogreške, prvi se prikazuje niži broj koda pogreške.
- Nakon pojave greške, ako je pogreška nestala, istodobno se gasi i LED za pogrešku.
Prikaz pogreške
prvi, drugi, treći LED od 7-dijelnog naznačuje broj pogreške, četvrti LED naznačuje broj jedinice.(* = 1: nadređeni, 2: podređeni 1, 3: podređeni 2, 4:
podređeni 3)
Pr.)
Ponovi
Br. pogreške
Br. Pogreškejedinice
Br. Pogreške kompresora
* Pogledajte priručnik unutarnje jedinice za neke kodove greške unutarnje jedinice.
Pogreška povezana s vanjskom jedinicom
Naziv
Uzrok pogreške
0
1
-
Senzor temperature zraka unutarnje jedinice
0
2
-
Senzor temperature ulazne cijevi unutarnje jedinice
0
3
-
Komunikacijska greška: žicom povezan daljinski upravljač ↔ unutarnja jedinica
Senzor temperature zraka unutarnje jedinice ima prekinut strujni krug
ili kratki spoj
Senzor temperature ulazne cijevi unutarnje jedinice ima prekinut
strujni krug ili kratki spoj
Greška u prijemu signala od žicom spojenog daljinskog upravljača na
tiskanoj pločici unutarnje jedinice
0
4
-
Odvodna pumpa
Greška odvodne pumpe
0
5
-
Komunikacijska greška: vanjska jedinica ↔ unutarnja
jedinica
0
6
-
Senzor temperature izlazne cijevi unutarnje jedinice
0
9
-
Greška unutarnjeg EEPROM-a
1
0
-
Slab rad motora ventilatora
Greška u prijemu signala vanjske jedinice na tiskanoj pločici unutarnje jedinice
Senzor temperature izlazne cijevi unutarnje jedinice ima prekinut
strujni krug ili kratki spoj
U slučaju kada je serijski broj označen na EEPROM-u unutarnje jedinice 0 ili FFFFFF
Odspajanje konektora motora ventilatora/Greška blokade motora unutarnjeg ventilatora
2
1
1
Vanjska jedinica Greška kompresora invertera IPM
2
2
1
2
3
1
2
4
1
Vanjska jedinica Visokotlačni prekidač
Sustav je isključen visokotlačnim prekidačem vanjske jedinice.
2
5
1
Vanjska jedinica Ulazni napon visoki/niski napon
Ulazni napon vanjske jedinice je iznad 487 V ili ispod 270 V
2
6
1
Greška prvog pokretanja zbog abnormalnosti kompresora invertera
vanjske jedinice
2
9
1
3
2
1
Vanjska jedinica Greška pokretanja kompresora invertera
Vanjska jedinica Struja preopterećenja kompresora invertera
Vanjska jedinica Kompresor invertera 1 Visoka temperatura odvoda
3
4
1
Visoki tlak vanjske jedinice
Visoki tlak vanjske jedinice
3
5
1
Niski tlak vanjske jedinice
Niski tlak vanjske jedinice
3
6
1
Vanjska jedinica Niski omjer kompresije ograničen
Vanjska jedinica Niski omjer kompresije ograničen
4
0
1
4
1
1
Vanjska jedinica Greška CT senzora kompresora invertera
Vanjska jedinica Kompresor invertera 1 Greška senzora temperature odvoda
4
2
1
Vanjska jedinica Greška senzora niskog tlaka
4
3
1
Vanjska jedinica Greška senzora visokog tlaka
4
4
1
Vanjska jedinica Greška senzora temperature zraka
4
5
1
Vanjska jedinica Greška senzora temperature izmjenjivača topline (prednja strana)
4
6
1
Vanjska jedinica Greška senzora temperature usisa
Vanjska jedinica CT senzor kompresora invertera ima prekinut strujni
krug ili kratki spoj
Vanjska jedinica Senzor temperature odvoda kompresora invertera
ima prekinut strujni krug ili kratki spoj
Vanjska jedinica Niskotlačni senzor ima prekinut strujni krug ili kratki
spoj
Vanjska jedinica Visokotlačni senzor ima prekinut strujni krug ili kratki
spoj
Vanjska jedinica Senzor temperature zraka ima prekinut strujni krug ili
kratki spoj
Vanjska jedinica Senzor temperature izmjenjivača topline (prednja
strana) ima prekinut strujni krug ili kratki spoj
Vanjska jedinica Senzor temperature usisa ima prekinut strujni krug ili
kratki spoj
Ploča pretvarača Prevelika struja ulaza (RMS) vanjske
jedinice
Vanjska jedinica Niski napon DC veze kompresora invertera
Vanjska jedinica Greška pogona kompresora invertera IPM
Vanjska jedinica Prevelika struja ulaza ploče (RMS)
DC punjenje nije izvršeno na vanjskoj jedinici nakon uključivanja releja pokretanja.
Vanjska jedinica Greška kompresora invertera ili greška pogona
Vanjska jedinica Kompresor invertera 1 Visoka temperatura odvoda
HRVATSKI
Pogreška povezana s unutarnjom jedinicom
Prikaz
28
HRVATSKI
Pogreška povezana s vanjskom jedinicom
Prikaz
Naziv
5
0
1
Izostavljanje veze R, S, T napajanja vanjske jedinice
5
1
1
Prekomjerni kapacitet unutarnjih jedinica
5
2
1
5
3
1
5
7
1
6
0
1
6
2
1
6
5
1
6
7
1
Vanjska jedinica Blokada ventilatora
7
1
1
Greška CT senzora pretvarača vanjske jedinice
8
6
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
0
4
*
1
0
5
*
1
0
6
*
1
0
7
*
1
1
3
*
1
1
4
*
1
1
5
*
1
1
6
*
1
4
5
*
1
5
1
*
1
5
3
*
1
5
4
*
1
8
2
*
1
9
3
*
1
9
4
*
Komunikacijska greška. tiskana pločica invertera → glavna tiskana pločica
Komunikacijska greška: unutarnja jedinica → glavna tiskana pločica vanjske jedinice
Komunikacijska greška: Glavna tiskana pločica → tiskana pločica invertera
Greška EEPROM-a tiskane pločice invertera glavne
vanjske jedinice
Vanjska jedinica Visoka temperatura hladnjaka invertera
Vanjska jedinica Greška senzora temperature hladnjaka invertera
Vanjska jedinica Greška EEPROM-a glavne tiskane
pločice
Vanjska jedinica Greška senzora temperature cijevi za
tekućinu
Vanjska jedinica Greška senzora temperature izlaza
pothlađivanja
Uzrok pogreške
Izostanak priključka vanjske jedinice
Previše priključenih unutarnjih jedinica u usporedbi s kapacitetom
vanjske jedinice
Neuspješan prijem signala invertera na glavnoj tiskanoj pločici vanjske jedinice
Neuspješan prijem signala unutarnje jedinice na glavnoj tiskanoj pločici vanjske jedinice.
Neuspješan prijem signala glavne tiskane pločice na tiskanoj pločici
invertera vanjske jedinice
Greška pristupa tiskanoj pločici invertera vanjske jedinice
Sustav je isključen zbog visoke temperature hladnjaka invertera vanjske jedinice
Vanjska jedinica Senzor temperature hladnjaka invertera ima prekinut
strujni krug ili kratki spoj
Ograničenje vanjske jedinice
CT senzor pretvarača vanjske jedinice ima prekinut strujni krug ili
kratki spoj
Komunikacijska greška između glavnog MICOM-a vanjske jedinice i
EEPROM-a ili izostanak EEPROM-a
Senzor temperature cijevi za tekućinu vanjske jedinice ima prekinut
strujni krug ili kratki spoj
Vanjska jedinica Greška senzora temperature izlaza pothlađivanja
Greška konverzije režima rada na vanjskoj jedinici
Greška konverzije režima rada na vanjskoj jedinici
Komunikacijska greška između glavne vanjske jedinice
i druge vanjske jedinice
Glavna vanjska jedinica Komunikacijska greška tiskane
pločice ventilatora
Neuspješan prijem signala pomoćne jedinice na glavnoj tiskanoj pločici glavne vanjske jedinice
Neuspješan prijem signala ventilatora na glavnoj tiskanoj pločici glavne jedinice.
Trenutna struja preopterećenja na IPM ventilatora glavne vanjske jedinice
Glavna vanjska jedinica Ulazni napon DC veze ventilatora je ispod
380 V
Senzor temperature cijevi za tekućinu glavne vanjske jedinice ima
prekinut strujni krug ili kratki spoj
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature ulaza pothlađivanja
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature izlaza pothlađivanja
Senzor razine ulja glavne vanjske jedinice ima prekinut strujni krug ili
kratki spoj
Glavna vanjska jedinica Komunikacijska greška glavna ploča - vanjska ploča
Glavna vanjska jedinica Greška ventilatora IPM
Glavna vanjska jedinica Greška niskog napona DC
veze ventilatora
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature
cijevi za tekućinu
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature
ulaza pothlađivanja
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature
izlaza pothlađivanja
Glavna vanjska jedinica Greška senzora razine ulja
Glavna vanjska jedinica Komunikacijska greška glavna
ploča - vanjska ploča
Greška konverzije režima rada na glavnoj vanjskoj jedinici
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature
izmjenjivača topline (gornji dio)
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature
izmjenjivača topline (donji dio)
Glavna vanjska jedinica Komunikacijska greška glavna
vanjska ploča - pomoćni Micom
Glavna vanjska jedinica Visoka temperatura ventilatora
hladnjaka
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature
ventilatora hladnjaka
Greška konverzije režima rada na glavnoj vanjskoj jedinici
Glavna vanjska jedinica Greška senzora temperature izmjenjivača topline (gornji dio)
Glavna vanjska jedinica Senzor temperature izmjenjivača topline
(donji dio) ima prekinut strujni krug ili kratki spoj
Glavna vanjska jedinica Neuspješna komunikacija glavna vanjska
ploča - pomoćni Micom
Sustav je isključen visokom temperaturom hladnjaka glavne vanjske
jedinice
Glavna vanjska jedinica Senzor temperature hladnjaka ventilatora ima
prekinut strujni krug ili kratki spoj
29
OPREZ U VEZI S ISTJECANJEM
RASHLADNOG SREDSTVA
- S dijeljenjem i bez otvora koji služi kao prolaz zraka do susjedne prostorije
Vanjska jedinica
Instalater i specijalist za sustav trebaju osigurati sigurnost od opasnosti
istjecanja rashladnog sredstva u skladu s lokalnim odredbama i pravilima. Ako lokalne odredbe nisu dostupne, mogu se primijeniti sljedeći
standardi.
Unutarnja
jedinica
Smallest
room
Uvod
Iako rashladno sredstvo R410A samo po sebi nije štetno ni zapaljivo,
prostorija u koju se postavlja klimatizacijski uređaj mora biti dovoljno
velika kako rashladni plin ne bi prekoračio graničnu koncentraciju čak i
kada bi došlo do istjecanja plina u prostoriji.
Izračunajte koncentraciju rashlada
Ukupna količina napunjenog rashladnog sredstva u postrojenju za rashladno sredstvo (kg).
Granična koncentracija
Granična koncentracija je granica za koncentraciju freonskog plina,
gdje je odmah potrebno poduzeti mjere bez ozljeđivanja ljudskog
tijela kada nastupi istjecanja rashladnog sredstva u zrak. Granična
koncentracija je opisana na uređaju u kg/m3 (težina freonskog plina
po jedinici volumena zraka) za izračune pri postavljanju.
Kapacitet najmanje prostorije u kojoj je
postavljena unutarnja jedinica (m3)
= Koncentracija rashladnog sredstva (kg/m3)
(R410A)
- U slučaju kada rezultat izračuna premaši graničnu koncentraciju, izvršite jednak izračun uzimajući drugu najmanju i treću najmanju prostoriju sve dok na
kraju rezultat ne bude ispod vrijednosti granične koncentracije.
Granična koncentracija: 0.44 kg/m3 (R410A)
Vanjska jedinica
(Sustav br.1)
Tok rashladnog
sredstva
Postupak provjere granične koncentracije
Provjerite graničnu koncentraciju u skladu sa sljedećim koracima i poduzmite odgovarajuće mjere ovisno o situaciji.
Protumjera 2
Alarm istjecanja plina
Mehanički ventilator
Izračunajte količinu dopunjenog rashladnog sredstva (kg) za svaki
sustav rashladnog sredstva.
Unutarnja
jedinica
Količina dopunjenog rashladnog Količina dodatno
= Ukupna količina napunjenog
sredstva po sustavu s jednom + napunjenog rashladnog
rashladnog sredstva u postrojenju
vanjskom jedinicom.
sredstva
za rashladno sredstvo (kg).
Količina napunjenog rashladnog
sredstva pri tvorničkoj isporuci.
Količina dodatno napunjenog
rashladnog sredstva ovisno
o dužini cijevi i promjeru cijevi
kod samog korisnika.
Napomena: u slučaju da je postrojenje za
rashladno sredstvo podijeljeno
na dva ili više sustava, a svaki je
sustav nezavisan, treba uvažiti
količinu napunjenog rashladnog
sredstva za svaki sustav.
Izračunajte kapacitet najmanje prostorije.
Izračunajte kapacitet prostorije uzimajući u obzir dio kao jednu prostoriju ili manju prostoriju.
- Bez dijeljenja
- S dijeljenjem i s otvorom koji služi
kao prolaz zraka do susjedne prostorije.
Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica
Unutarnja
jedinica
Otvor
Dijeljenje
U slučaju otvora bez vrata,
ili 0.15 % ili više otvora
(do podnog prostora)
iznad i ispod vrata.
Protumjera 1
Otvori učinkoviti za ventilaciju
Posebnu pažnju posvetite mjestu, kao što je podrum itd. gdje bi
rashladno sredstvo moglo ostati, jer je rashladno sredstvo teže od
zraka.
HRVATSKI
Prostorija u kojoj istječe
rashladno sredstvo
(Rashladno sredstvo cjelokupnog
sustava br.1 je iscurilo.)
Unutarnja
jedinica
U slučaju kada koncentracija premašuje ograničenje
Kada je koncentracija veća od ograničenja, promijenite prvotni plan ili
poduzmite jednu od protumjera na način prikazan u nastavku:
• Protumjera 1.
Osigurajte otvore za prozračivanje.
Osigurajte 0.15 % ili više otvora za podni prostor iznad i ispod vrata,
ili napravite otvore bez vrata.
• Protumjera 2.
Osigurajte vezu alarma za istjecanje plina s mehaničkim ventilatorom.
Smanjite količinu rashladnog sredstva u vanjskoj jedinici.
30
VODIČ ZA POSTAVLJANJE NA
MORU
2. Usporedba standardnih i antikorozivnih specifikacija
Dijelovi otporni na koroziju
Antikorozivna zaštita
Epoksidna smola + hidrofilni
film (Ocean Black Fin)
Epoksidna smola + poliester:
Pregrada
120 µ ± 20 µ
Prednja/bočna/gornja/straž Epoksidna smola + poliester:
nja ploča i stražnja rešetka
120 µ ± 20 µ
Dio koji prolazi kroz
Epoksidna smola + poliester:
Podna posuda
korozivni zrak
120 µ ± 20 µ
Dio koji je u kontaktu s korozivnim
zrakom
! OPREZ
• Klimatizacijski uređaji se ne bi trebali postavljati u područjima na
kojima se stvaraju korozivni plinovi, kao što su plinovi kiselina ili
alkalni plinovi.
• Ne postavljajte proizvod gdje bi mogao biti izravno izložen
morskom zraku (slanom vjetru). To može prouzročiti koroziju
uređaja. Korozija, posebno na kondenzatoru i pločama isparivača,
može prouzročiti kvar uređaja ili neučinkovit rad.
• Ako je vanjska jedinica postavljena bliže moru, treba izbjegavati
izravnu izloženost uređaja vjetru s mora. U protivnom je potreban
poseban anti-korozivni zahvat na izmjenjivaču topline.
1. Područje postavljanja
Ako se vanjska jedinica treba postaviti blizu morske obale, treba izbjegavati izravnu izloženost vjetru s mora. Postavite vanjsku jedinicu na
stranu suprotnu od smjera vjetra.
Dijelovi otporni na koroziju
Ocean Black Fin izmjenjivač topline
Vijci
Nehrđajući čelik
Postojeći kriteriji za odabir modela s antikorozivnom zaštitom:
Preporučuje se da se vanjska jedinica nalazi na udaljenosti više od 300
m od mora.
3. Naziv modela s antikorozivnom zaštitom
Serija za vanjsku upotrebu
1Ø 220-240V 50Hz
Napomena
ARUN040GSR0
1 jedinica
ARUN050GSR0
ARUN060GSR0
Morski vjetar
Serija za vanjsku upotrebu
3Ø 380-415V 50Hz
Napomena
HRVATSKI
ARUN040LSR0
1 jedinica
ARUN050LSR0
ARUN060LSR0
• Proizvod s antikorozivnom zaštitom posebnih je specifikacija i iz tvornice se otprema 45 dana nakon predane narudžbe.
*Za model s antikorozivnom zaštitom potrebne su LG Posebne upute.
4. Postavljanje i održavanje
Morski vjetar
U slučaju da postavljate vanjsku jedinicu na morsku stranu, postavite
zaštitu od vjetra kako uređaj ne bi bio izložen vjetru s mora.
Zaštita od vjetra
Morski vjetar
- Zaštita mora biti dovoljno jaka kao beton, kako bi spriječio vjetar s
mora.
- Visina i širina zaštite treba biti veća od 150 % od vanjske jedinice.
- Treba postojati najmanje 70 cm slobodnog prostora između vanjske
jedinice i zaštitnog zida, kako bi se osigurao dobar protok zraka.
3) Osigurajte da udaljenost između vanjske jedinice i morske obale
iznosi više od 300 m i manje od 1 km.
Unatoč tome što model s antikorozivnom zaštitom sadrži ojačani materijal ili premaz, još uvijek nije potpuno otporan na koroziju.
Iz tog razloga morate povećati učinak sprječavanja korozije planiranim
postavljanjem i održavanjem/popravcima.
(1) Postavite proizvod na mjesto gdje će biti izložen što manjem
prskanju morske vode i pijesku s plaže.
– Postavite uređaj u suprotnom smjeru puhanja vjetra prema zgradi.
– Ako ne postoji mogućnost da izbjegnete postavljanje uređaja blizu
obale, postavite ogradu koja će zaustavljati vjetar te tako spriječiti
kontakt s vjetrom s mora.
– Vodite računa o smjeru postavljanja. (Razina korozije razlikuje se
kada je uređaj postavljen paralelno ili okomito u odnosu na obalu.)
(2) Pokušajte postaviti jedinicu tako da čestice s mora koje se nalaze
na vanjskoj ploči može isprati kiša.
(3) Budući da nakupljena voda na dnu vanjske jedinice značajno
ubrzava proces korozije, uređaj postavite tako da njegov položaj
(nagib) omogućava istjecanje vode.
(4) Vanjske jedinice koje su postavljene u blizini morske obale redovito
čistite čistom vodom kako biste uklonili sol koja se nakupila na jedinici.
(5) Postavite jedinicu na mjesto gdje je omogućeno nesmetano istjecanje. Vodite računa da je nesmetano istjecanje osigurano kod donjeg dijela uređaja.
(6) Vodite računa da su udubljenja nastala prilikom postavljanja, održavanja i sl. popravljena.
(7) Redovito provjeravajte stanje uređaja (namjestite zaštitu protiv vode
ili prema potrebi zamijenite dijelove).
(8) Vanjsku jedinicu prekrijte zaštitnom navlakom kad je ne namjeravate koristiti duže vremena, primjerice izvan sezone.
(9) Vodite računa o redovitom održavanju. (Kod nanošenja antikorozivnog premaza, kao što je vodootporno mazivo ili vosak,
nanosite sloj premaza svaka tri mjeseca). Kod postavljanja uređaja
u posebnom okruženju morate okruženje uzeti u poseban obzir.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising