LG | LZ-H200GBA5.ENWALEU | Owner's Manual | LG LZ-H150GBA5.ENWALEU Owner's Manual

LG LZ-H150GBA5.ENWALEU Owner's Manual
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 1
BRZI PRIRUČNIK
HRVATSKI
KLIMATIZACIJSKI
UREĐAJ
Molimo, u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za postavljanje prije postavljanja uređaja.
Postavljanje moraju obavljati samo kvalificirane osobe, u skladu s vrijedećim standardima
za električno priključivanje.
Molimo, nakon što u cijelosti pročitate ovaj priručnik za postavljanje, sačuvajte ga radi upotrebe u budućnosti.
VENTILATOR
Prijevod originalnih uputa
Ovaj je priručnik pojednostavljena verzija izvornog priručnika.
Na stranici www.lg.com možete preuzeti izvorni priručnik.
www.lg.com
Autorsko pravo © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 2
2
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA PROČITAJTE SVE UPUTE.
Uvijek se pridržavajte mjera opreza navedenih u nastavku da biste izbjegli opasne situacije i omogućili
najbolji rad uređaja
! UPOZORENJE
Ovaj simbol ukazuje na mogućnost uzrokovanja smrti i ozbiljnih ozljeda.
! OPREZ
Ovaj simbol označava mogućnost ozljeda ili štete.
HRVATSKI
! UPOZORENJE
Postavljanje
• Ne upotrebljavajte neispravan ili nedovoljno jak prekidač strujnog kruga. Ovaj uređaj priključite
na zaseban strujni krug.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Za električne radove obratite se trgovcu, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom
servisnom centru.
- Ne rastavljajte i ne popravljajte uređaj. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Obvezatno uzemljite uređaj.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Čvrsto postavite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Obvezatno postavite zasebni strujni krug i prekidač.
- Nepravilno priključivanje ožičenja ili postavljanje može prouzročiti požar ili strujni udar.
• Upotrebljavajte prekidač potrebne nazivne vrijednosti.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte mijenjati niti produljivati električni kabel.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nikada nemojte sami ugrađivati, uklanjati ili ponovno ugrađivati uređaj (kupac).
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.
• Budite pažljivi prilikom raspakiravanja i postavljanja uređaja.
- Oštri rubovi mogu ozlijediti.
• Za postavljanje uređaja uvijek se obratite dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.
• Nemojte postavljati uređaj na neispravno montažno postolje.
- Time možete uzrokovati ozljeđivanje, nesreću ili oštećenje uređaja.
• Nemojte ostavljati klimatizacijski uređaj uključen duže vrijeme kada je vlažnost zraka vrlo
visoka, a vrata ili prozori su otvoreni.
- Može doći do kondenzacije vlage koja može navlažiti ili oštetiti namještaj.
• Za ponovnu ugradnju (premještanje) već postavljenog proizvoda uvijek se obratite dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeda.
• Tijekom rada ne skidajte poklopac za održavanje glavnog kućišta.
- U protivnom može doći do strujnog udara.
• Vanjski otvor za usis zraka prekrijte mrežom kako ptice ne bi ulazile u njega.
- Uklonite strane objekte poput ptičjih gnijezda. U protivnom može doći do nedostatka kisika u
zatvorenim prostorijama.
• Postavite usisnik zraka u područjima gdje se onečišćeni zrak ne može izravno usisati.
- To može izazvati različite nezgode, uključujući gušenje zbog udisanja štetnih plinova (CO itd.).
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 3
3
• Nemojte postavljati uređaj u rashladnim prostorima, bazenima za plivanje koji se griju ili na
drugim mjestima na kojima se temperatura i vlažnost znatno razlikuju.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili kvara.
• Postavite uređaj u okruženje s temperaturnim rasponom od –10 °C do +45 °C te s relativnom
vlažnošću manjom od 80 %. Ako se očekuje pojava kondenzacije, zagrijte svježi vanjski zrak s
pomoću grijača cijevi i sl.
• Osigurajte da tijekom rada uređaja ne može doći do izvlačenja ili oštećivanja kabela za
napajanje.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Priključivanje izvršite na siguran način tako da se sila izvan kabela ne može primijeniti na
terminale.
- Neodgovarajuća veza i nedovoljno stezanje vijaka mogu uzrokovati nastanak topline i požara.
• Za spajanje priključaka priključnog sklopa upotrebljavajte za to namijenjene električne kabele i
dobro ih spojite kako se ne bi iskopčali. (Neispravno spajanje može izazvati požar.)
• Prilikom provlačenja metalnih cijevi kroz drvene zgrade s metalnim oblogama, žičanim
oblogama ili metalom, cijevi se moraju postaviti tako da ne stvaraju električni kontakt s metalnim
oblogama, žičanim oblogama ili metalnim pločama. (Istjecanje električne energije može izazvati
iskrenje.)
! OPREZ
Postavljanje
• Žicu za uzemljenje ne spajajte na okvir prozora ili slavinu.
- Postoji opasnost od strujnog udara.
• Nemojte postavljati uređaj u zadimljenim ili masnoćama prekrivenim prostorima poput kuhinje ili
tvornice.
- U protivnom se ulje može zalijepiti na filtar ili izmjenjivač topline te izazvati probleme.
• Postavite uređaj na mjestu izoliranom od vanjskog zraka.
- Ako uređaj postavite izvan izolacijskog sloja, tijekom zime glavno se kućište može orositi. To
izaziva strujni udar ili istjecanje kondenzirane vode.
• Kod postavljanja uređaja pazite da bude ravno postavljen.
- Na taj način ćete izbjeći trešnju i istjecanje vode.
HRVATSKI
Rukovanje
• Kada je uređaj natopljen vodom (poplavljen ili potopljen u vodi), obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte doticati zasebni strujni krug ili sklopku mokrim rukama.
- Postoji opasnost od strujnog udara.
• Nemojte čuvati niti upotrebljavati zapaljivi plin ili zapaljive predmete u blizini uređaja.
- Postoji opasnost od požara ili kvara uređaja.
• U slučaju istjecanja zapaljivog plina, isključite plin i otvorite prozor kako biste prozračili
prostoriju prije nego što uključite uređaj.
- Nemojte upotrebljavati telefon niti uključivati ili isključivati prekidače. Postoji opasnost od
eksplozije ili požara.
• Pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda.
• Isključite električnu sklopku tijekom čišćenja ili održavanja uređaja.
- Postoji opasnost od strujnog udara.
• Vanjske cijevi moraju biti nagnute prema dolje pod nagibom (1/30 ili više) prema vanjskom
prostoru u odnosu na ventilator i ispravno izolirane. (Ako uđe kiša, to može izazvati istjecanje
električne energije, požar ili štetu na imovini.)
• Tijekom postavljanja moraju se nositi zaštitne rukavice. (Postoji opasnost od ozljeda.)
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 4
4
• Za podizanje i nošenje uređaja potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Izbjegnite ozljede.
• Nemojte postavljati uređaj tamo gdje će biti izravno izložen vjetru s mora (čestice soli).
- To može izazvati koroziju na uređaju. Korozija, pogotovo na kondenzatoru i rebrima
isparivača, može prouzročiti kvar ili neučinkovit rad uređaja.
Rukovanje
• Za čišćenje upotrebljavajte mekanu krpu. Nemojte upotrebljavati jake deterdžente, vosak ili
razrjeđivače i sl.
- U protivnom se može oštetiti boja na površini uređaja.
• Redovito čistite filtar i izmjenjivač topline te prilikom čišćenja upotrebljavajte rukavice za
čišćenje.
- Nakupljanje velike količine prašine može izazvati smanjenje volumena zraka.
• Nemojte upotrebljavati uređaj za posebne namjene, poput čuvanja hrane, umjetničkih djela itd.
Ovo je ventilacijski uređaj široke potrošnje, a ne precizni rashladni sustav.
- Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
• Nemojte blokirati ulazne i izlazne otvore za protok zraka.
- To može prouzročiti kvar uređaja.
• Ne gazite po uređaju i ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Postoji opasnost od tjelesnih ozljeda i kvara uređaja.
HRVATSKI
U skladu s normom IEC 60335-1
Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod
nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju
biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
U skladu s normom EN 60335-1
Ovim uređajem smiju rukovati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako se nalaze pod nadzorom ili im se
daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i ako shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
PRIJE POKRETANJA UREĐAJA
Priprema za pokretanje uređaja
1
2
3
4
5
6
Za postavljanje se obratite stručnjaku za postavljanje.
Pravilno ukopčajte električni utikač u utičnicu.
Upotrebljavajte zasebni strujni krug.
Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
Ne pokrećite i ne prekidajte rad uređaja ukapčanjem ili iskapčanjem utikača električnog kabela.
Ako je kabl za napajanje oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, ovlašteni servis ili slične
kvalifikovane osobe, kako bi se izbjegla neka od opasnosti.
Upotreba
1 Izloženost izravnom strujanju zraka dulje vrijeme može biti opasna za vaše zdravlje. Nemojte izlagati ukućane, kućne ljubimce ili biljke izravnoj
zračnoj struji duže vrijeme.
2 Zbog mogućnosti nedostatka kisika, prozračite sobu kada uređaj upotrebljavate zajedno s pećima ili drugim uređajima za grijanje.
3 Nemojte upotrebljavati ovaj ventilator za posebne namjene koje nisu navedene (npr. čuvanje preciznih uređaja, hrane, kućnih ljubimaca, biljaka i
umjetnina). Takva upotreba uređaja može oštetiti predmete.
Čišćenje i održavanje
1 Nemojte doticati metalne dijelove uređaja kada skidate filtar. Pri diranju oštrih predmeta može doći do ozljede.
2 Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje unutrašnjosti ventilatora. Izlaganje vodi može oštetiti izolaciju i za posljedicu može imati strujni udar.
3 Kod čišćenja uređaja prvo se uvjerite da ste iskopčali električni kabel i isključili prekidač električnog napajanja. Tijekom rada uređaja ventilator se vrti
vrlo velikom brzinom. Ako se tijekom čišćenja unutrašnjih dijelova uređaja slučajno uključi električno napajanje, postoji mogućnost ozljede.
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 5
5
Servisiranje
1 Za popravak i održavanje obratite se ovlaštenom servisu.
2 Uređaj treba odspojiti iz svog izvora napajanja tijekom servisiranja i zamjene dijelova.
Emisija buke
Ponderirani zvučni tlak koji emitira ovaj proizvod manji je od 70 dB.
** Razina buke može se razlikovati ovisno o lokaciji.
Navedene su vrijednosti razine emisije i ne predstavljaju nužno sigurne razine za rad.
Iako postoji povezanost između razina emisije i izloženosti, ne može se pouzdano utvrditi jesu li potrebne dodatne mjere opreza ili ne.
Čimbenik koji utječe na stvarnu izloženost radne snage uključuje karakteristike prostorije u kojoj se radi i druge izvore buke, npr. količinu opreme i
druge procese u blizini, kao i vremenski period tijekom kojega će rukovatelj biti izložen buci. Također, dozvoljena razina izlaganja različita je od
države do države.
Ove će informacije ipak omogućiti korisniku opreme da provede bolje vrednovanje opasnosti i rizika.
HRVATSKI
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 6
PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE
POSTAVLJANJE
STANDARDI ZA MODEL
L Z - H 0 5 0 G B A 4
Slijed razvoja
Funkcija
A: Osnovni, temeljni
Br. modela : LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 / LZ-H050GBA4
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
Vrsta modela
B: Kanal uređaja postavljen u stropu
Kapacitet
ex) 080 → 800 CMH
100 → 1,000 CMH
EA
(otvor za ispušni zrak)
Rešetka
povratnog zraka
(korisnik je mora
nabaviti)
OA
(otvor za svježi zrak)
Min.600
Električni standard
(V, Hz, Ø)
220-240 V, 50 Hz, 1 ph /
220 V, 60 Hz, 1 ph
Položaj stropnih
nosivih vijaka
150~250
6
Dio za provjeru
450(600)
Vrsta izmjene topline
H: Ukupni oporavak topline
Označava da je to LG ventilacioni
sustav
Prozračivanje putem izmjenjivača ukupne topline
Nagib cijevi: Više od 1/30 (strana zida)
Osiguravanje ispravne udaljenosti
(Sprječavanje ulaska vode kada pada kiša)
Cijev
Novi tip difuzora
(sprječavanje ulaska
vode kada pada kiša)
Ventilator
EA
OA
Odvod unutarnjeg zraka putem izmjenjivača ukupne topline.
- Vanjski se zrak dovodi u zatvoreni prostor s pomoću izmjenjivača
topline. Upotrebljavajte ventilator za prozračivanje putem izmjenjivača
ukupne topline ljeti/zimi kada se upotrebljava za hlađenje/grijanje.
Vijci za stropno pričvršćivanje
(osigurava instalater)
1m ili više
1m ili više
Otvor za provjeru
SA
RA
Rešetka povratnog zraka
Rešetka usisnog zraka
Prigušivač
Ispušni zrak
Povratni zrak
Vanjski zrak
Usisni zrak
Br. modela : LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
Rešetka povratnog zraka
(korisnik je mora nabaviti)
Izmjenjivač ukupne topline
Rešetka dovoda zraka
(korisnik je mora nabaviti)
Položaj stropnih
nosivih vijaka
Rešetka povratnog zraka
(korisnik je mora nabaviti)
A
Rešetka dovoda zraka
(korisnik je mora nabaviti)
Izravno isisavanje onečišćenog unutrašnjeg zraka bez pomoći izmjenjivača ukupne topline.
- Upotrebljavajte ventilator za normalno prozračivanje u proljeće/jesen
kada izmjenjivač ukupne topline nije potreban.
OA
(otvor za svježi zrak)
D
C
Normalno prozračivanje
B
D
EA
(otvor za ispušni zrak)
Min.600
150~250
HRVATSKI
KARAKTERISTIKE
Rešetka
dovoda zraka
(korisnik je
mora nabaviti)
Prostor koji se upotrebljava
prilikom radova održavanja
(Zračni filtar izmjenjivača ukupne topline)
Y spoj cijevi
(korisnik ga mora nabaviti)
Dio za
provjeru
450(600)
Rešetka dovoda zraka
(korisnik je mora nabaviti)
Rešetka dovoda zraka
(korisnik je mora nabaviti)
Prostor koji se upotrebljava
prilikom radova održavanja
(Zračni filtar izmjenjivača ukupne topline)
Prigušivač
Ispušni zrak
Vanjski zrak
Povratni zrak
Nagib cijevi: Više od 1/30 (strana zida)
Osiguravanje ispravne udaljenosti
(Sprječavanje ulaska vode kada pada kiša)
Usisni zrak
Novi tip difuzora
(sprječavanje ulaska
vode kada pada kiša)
Vijci za stropno pričvršćivanje (osigurava instalater)
Izmjenjivač ukupne topline
! OPREZ
EA
OA
u slučaju jakoga vanjskog onečišćenja, poput žutog (pustinjskog)
pijeska, prekinite rad ventilatora.
Otvor za
provjeru
1m ili više
RA
RA
1m ili više
Rešetka povratnog zraka
SA
SA
Rešetka
usisnog
zraka
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 7
PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE
Način spajanja strujnog kabela
7
! UPOZORENJE
Sastavljanje brtvenog prstena, matice
Stegnite obični brtveni prsten i maticu (više od 21 mm vanjskog promjera za M10, za komercijalni stropni pričvrsni vijak (M10) kao što je
prikazano na slici desno.
- Za stropni pričvrsni vijak, izvršite pričvršćivanja manje od 50mm ispod
stropnog pričvrsnog nosača.
Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.
! OPREZ
Električni kabel koji priključujete na jedinicu potrebno je odabrati u
skladu sa sljedećim specifikacijama.
Vijak za stropno
pričvršćivanje (M10)
Matica
Elastični opružni prsten
Brtveni prsten
Matica
LZ-H050GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4
LZ-H050GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
250V / 5A
250V / 8A
1 Odvijte dva vijka i zatim dignite poklopac upravljačke kutije.
- Služeći se shemom ožičavanja u nastavku kao referencom, ispravno
spojite glavne strujne kabele na električni priključni sklop.
Skupno upravljanje
Poklopac upravljačke kutije
1 Kada postavljate više od dviju jedinica klimatizacijskog uređaja na jedan žičani
Vijak
daljinski upravljač, priključite ih kako je prikazano na slici na desnoj strani.
- Ako to nije komunikacijska unutarnja jedinica, postavite jedinicu kao pomoćnu.
- Provjerite komunikaciju u priručniku uređaja.
umetnite u električni priključni sklop radi spajanja.
- Stezaljkom pričvrstite strujne kabele.
- Provjerite mogu li se strujni kabeli izvući povlačenjem.
HRVATSKI
2 Nakon umetanja strujnog kabela u izolacijsku cijev, potpuno ga
GND
Signalna žica
12 V
GND
LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 / LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
GND
Napajanje M.D
M.D.
3(L) 4(N)
1(L) 2(N)
Stezaljka za kabel
Nije
dostupno
GN/YL
BR BL
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 /
LZ-H050GBA4 / LZ-H080GBA4 /
LZ-H100GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H050GBA5 / LZ-H080GBA5 / LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
LZ-H100GBA5
GND
GND
Napajanje M.D
1(L) 2(N)
M.D.
3(L) 4(N)
Napajanje M.D
1(L) 2(N)
BR BL
GND
Nije
dostupno
Nije
dostupno
GN/YL
M.D.
3(L) 4(N)
GND
BR BL
GN/YL
Stezaljka za kabel
Signalna žica
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 8
8
PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE
Kod upravljanja s više unutarnjih jedinica s funkcijom za komunikaciju s
pomoću jednog daljinskog upravljača, morate promijeniti postavku za
glavnu/pomoćnu jedinicu na unutarnjoj jedinici.
- Prebacite prekidač glavna/sporedna dok je napajanje na „ISKLJUČI“,
a zatim, jednu minutu nakon prebacivanja, podesite napajanje na
„UKLJUČI“.
- Za stropni tip za kasetu i grupu uređaja za zračne kanale promijenite
postavke prekidača na tiskanoj pločici unutarnje jedinice.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
Kombinirani sustav s Multi-V sustavom
(spojen s uređajima za prozračivanje i standardnom unutrašnjom jedinicom u jednom rashladnom sklopu)
LGAP mrežni sustav
8
PI485
1 prekidač ISKLJUČI: glavna
(tvorničke postavke)
1 prekidač UKLJUČI: pomoćna
12 V
GND
SIGNAL
Kombinirani sustav
- Za zidni i stojeći tip uređaja promijenite postavku za glavni/pomoćni
uređaj s pomoću bežičnog daljinskog upravljača. (Pojedinosti potražite
u priručniku za bežični daljinski upravljač.)
h Kada postavljate dva daljinska upravljača na unutarnju jedinicu s
funkcijom za komunikaciju, postavite glavni/pomoćni za daljinski upravljač. (Pogledajte segment za glavni/pomoćni za daljinski upravljač.)
Komunikacijska linija
Nezavisni sustav
(spojen samo s jedinicom za prozračivanje u jednom rashladnom
sklopu)
LGAP mrežni sustav
Kod skupnog upravljanja mogu se ograničiti neke funkcije, osim
postavki za osnovni rad, brzine ventilatora min./sred./maks., postavki
zaključavanja daljinskog upravljača i namještanja vremena.
2 Kada postavljate više od dvaju žičanih daljinskih upravljača na jedan
HRVATSKI
klimatizacijski uređaj, priključite ih kao što je prikazano na slici na
desnoj strani.
- Kada na jedan klimatizacijski uređaj postavljate više od dvaju žičanih
daljinskih upravljača, postavite jedan daljinski upravljač kao glavni, a
druge postavite kao pomoćne, na način prikazan na slici na desnoj strani.
- Nekim uređajima nije moguće skupno upravljati na način prikazan
na slici.
- Više pojedinosti potražite u priručniku uređaja.
GND
Signalna žica
12 V
B Y R
B Y R
GLAVNI
POMOĆNI
GND
Signalna žica
12 V
<Kada istodobno priključujete dva
seta žičanog daljinskog upravljača>
Kod skupnog upravljanja postavite glavni/pomoćni za daljinski upravljač. Za više pojedinosti o postavljanju glavnog/pomoćnog uređaja pogledajte poglavlje Postavke.
Ovaj se uređaj može upotrebljavati kao dio kombiniranog sustava zajedno s unutrašnjom jedinicom (Multi-V sustav klimatizacijskih uređaja)
ili kao nezavisni uređaj za obradu vanjskog zraka.
PI485
Nezavisni sustav
Komunikacijska linija
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 9
KORISNIČKI PRIRUČNIK
9
UPUTE ZA RUKOVANJE
(DODATNA OPREMA)
LCD daljinski upravljač
Prozor za prekid
rada
1
10
9
8
2
3
7
11
12
13
4
Tipka
Uključi/Isključi
5
Tipka U REDU
6
14
15
tipka za natrag
Model : PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
Molimo, postavite informacijsku naljepnicu s
unutarnje strane vrata.
Molimo, odaberite odgovarajući jezik, ovisno o svojoj zemlji.
1 ZASLON ZA PRIKAZ RADA
UREĐAJA
3
4
5
6
7
8
TEMPERATURE
TIPKA ZA BRZINU
VENTILATORA
TIPKA UKLJUČI/ISKLJUČI
TIPKA ODABIRA NAČINA RADA
PRIJAMNIK ZA BEŽIČNI
DALJINSKI UPRAVLJAČ
- Neki uređaji ne primaju
bežične signale.
TIPKA ZA PROTOK ZRAKA
TIPKA ZA POTFUNKCIJU
Model: PREMTB100
Prozor za prekid rada
Prikaz statusa U radu i Postavke
tipka za natrag
Kada prijeđete na sljedeći korak u
postavkama izbornika.
tipka za gore/dolje/lijevo/desno
Kada promijenite postavke izbornika
Tipka U REDU
Kada spremite postavke izbornika
Tipka Uključi/Isključi
Kada UKLJUČITE/ISKLJUČITE klima-uređaj
FUNKCIJE
10 TIPKA ZA PROZRAČIVANJE
11 ZADRŽAVANJE
12
13
14
15
(REZERVACIJA)
TIPKA GORE, DOLJE,
LIJEVO, DESNO
- Za provjeru unutarnje
temperature pritisnite tipku .
TIPKA ZA SOBNU
TEMPERATURU
TIPKA ZA
POSTAVLJANJE/PONIŠTAVANJE
TIPKA ZA IZLAZ
h Neke funkcije možda neće raditi i neće se prikazivati, ovisno o tipu
uređaja.
h Neke funkcije možda neće raditi i neće se prikazivati, ovisno o tipu
proizvoda. Pogledajte daljinski upravljač radi detaljnijeg uvida u
funkcije.
Metoda čišćenja i zamjene svakog pojedinog dijela
1 Čišćenje filtra zraka
Očistite ga jednom svakih 6 mjeseci.
- Nečistoće s filtra uklonite usisavačem ili filtar operite vodom.
(Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filtar u toploj vodi s
blagim deterdžentom.)
- Nakon pranja filtar dobro osušite na sjenovitom mjestu.
(Ne izlažite filtar zraka izravnoj Sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre za
vrijeme sušenja.)
- Ako je filtar oštećen, kupite novi u servisnom centru ili od
ovlaštenog zastupnika.
Filtar zraka
Mlaznica
HRVATSKI
2 TIPKA ZA POSTAVLJANJE
9 TIPKA ZA POSTAVLJANJE
tipka za gore/dolje/
lijevo/desno
15,MFL69268903,크크크크크 2018. 6. 25. 크크 3:53 Page 10
10 KORISNIČKI PRIRUČNIK
2 Čišćenje izmjenjivača ukupne topline
Usisavačem usišite nakupljenu prašinu s površine izmjenjivača
ukupne topline.
- Upotrebljavajte usisavač kod kojeg na cijev možete pričvrstiti četku
te za čišćenje upotrijebite mekanu četku.
- Razmislite o troškovima i kad kontaktirate servisni centar unutar 2
godine od dana kupovine.
- Nemojte upotrebljavati tvrde produžetke usisavača.
(U protivnom se može oštetiti površina izmjenjivača ukupne topline.)
Filtar zraka
Izmjenjivač ukupne topline
HRVATSKI
- Izmjenjivač ukupne topline nikad ne perite vodom.
- Razmislite o zamjeni nakon dvije godine od dana kupovine.
- Molimo, obratite se servisnom centru u vezi s troškovima zamjene
unutar dvije godine od dana kupovine.
- Za servisiranje se uvijek obratite dobavljaču ili ovlaštenom
servisnom centru.
Izolacijski materijal linije napajanja treba barem biti obložen gumom
uobičajene čvrstoće. (oznaka koda 60245 IEC 53)
Minimalna površina presjeka vodiča
Nazivna struja uređaja A
>0,2
>3
>6
i
i
i
≤0,2
≤3
≤6
≤10
Nazivna površina presjeka u mm2
Žica omotana metalnom vrpcom a
0,5 a
0,75
1,0
* a Ti se kabeli smiju upotrebljavati samo ako na području od točke
na kojoj kabel ili zaštita kabela ulazi u uređaj do ulaza u utikač ne
premašuju duljinu od 2 m.
NAPOMENA: U slučaju kabela za napajanje koji se isporučuju s
višefaznim uređajima nazivna površina presjeka
vodiča temelji se na maksimalnoj površini presjeka
vodiča po fazi na priključku kabela za napajanje u terminale uređaja.
1,MFL69268903,영영 2018. 6. 25. 영영 1:19 Page 100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising