LG SP820 Owner's Manual
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA
Smart TV Upgrader
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe uređaja
i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.
SP820/SP820N
P/NO : SAC35455202
www.lg.com
2
Početak rada
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak rada
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI
ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE
KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Znak munje sa simbolom strelice
unutar jednakostraničnog
trokuta upozorava na postojanje
neizoliranog opasnog napona
unutar kućišta uređaja koji je
dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od
strujnog udara.
Znak uskličnika unutar
jednakostraničnog trokuta
upozorava korisnika na prisutnost
važnih informacija za rad i
održavanje (servisiranje) uređaja u
pisanim materijalima koji prate uređaje.
UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI
OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE
PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police
za knjige i slično.
OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj
instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju
i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od
pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti
stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku
drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati
u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili
ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna
ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u
priručniku proizvođača.
OPREZ u vezi s električnim kabelom
Kod iskapčanja kabela iz utičnice, uhvatite utikač
kabela i iskopčajte ga iz utičnice. Kod instaliranja
proizvoda, pazite da je utikač lako pristupačan.
OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili
pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete
ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.
Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju
sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja
moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja,
staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili
na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih
sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora.
Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi
sunca, vatre i drugih izvora topline.
OBAVIJEST: Informacije o sigurnosnim oznakama,
identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane
za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu
aparata.
Početak rada
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad
1. Kada su baterije/akumulatori za vaš
uređaj označene prekriženom kantom
za smeće, to znači da se na njih odnosi
Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima za
živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti
zasebno od kućanskog otpada te pri
tome treba koristiti odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/
akumulatora doprinijet će sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš,
zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite od
gradske uprave, službe za zbrinjavanje
otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod
kupili.
Napomena Europske zajednice za bežični
proizvod
LG Electronics izjavljuje
da ovaj/ovi uređaj(i)
udovoljava(ju)
osnovnim zahtijevima i drugim mjerodavnim
odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC i 2009/125/EC.
Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje
kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).
Centar za europske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
� Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o
Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se
obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Izjava o izloženosti RF zračenju
Ova oprema treba biti instalirana i raditi uz
minimalnu udaljenost od 20 cm između radijatora i
vašeg tijela.
1
Početak rada
2. Električni i elektronski proizvodi
ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već u posebna
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
3
4
Sadržaj
Sadržaj
4
Upravljanje
1
Početak rada
2
6
6
7
Sigurnosne informacije
Glavni uređaj
Daljinski upravljač
– Funkcije daljinskog upravljača Magic
17
17
18
18
18
18
20
2
Priključivanje
8
8
9
10
11
11
12
13
13
Priključivanje AC adaptera
Spajanje na TV putem HDMI priključka
Priključivanje na pojačalo
– Priključivanje na pojačalo putem
HDMI izlaza
– Priključivanje na pojačalo putem
digitalnog audioizlaza
Priključivanje na kućnu mrežu
– Žičana mrežna veza
– Postavljanje žičane veze
– Bežična mrežna veza
– Postavljanje bežične mreže
Pametna funkcija u izborniku HOME
– Uporaba izbornika [HOME]
Upotreba aplikacije SmartShare
– Što je SmartShare?
Reprodukcija s povezanih uređaja
– Reprodukcija sadržaja s USB uređaja
Spajanje na poslužitelj kućne mreže za
osobno računalo
– Instaliranje softvera Nero MediaHome
4 Essentials
– Dijeljenje datoteka i mapa
– Reprodukcija multimedijske datoteke
s mrežnog poslužitelja (DLNA)
Povezivanje s pametnim telefonom s
DLNA certifikatom
– Postavljanje postavki povezivanja za
SmartShare
3
Početno postavljanje
16
16
Početno postavljanje
– Početno postavljanje
10
20
20
21
22
22
23
23
23
24
24
25
27
28
29
30
31
31
Reprodukcija SmartShare datoteke
– Za kontrolu reprodukcije filma
– Za kontrolu prikaza fotografija
– Za kontrolu reprodukcije glazbe
– Osnovne radnje za video i
audiosadržaj
– Osnovne radnje za fotosadržaj
Upotreba značajke Premium
Upotreba usluge LG Smart World (LG
aplikacije)
Upotreba funkcije 3D Svijet
Upotreba izbornika Moje aplikacije
– Upotreba aplikacije [Pretraživanje]
– Upotreba aplikacije [Internet] Webpreglednik
Sadržaj
5
Dodatak
32
32
32
33
34
34
34
34
35
36
36
37
40
40
40
41
42
42
42
43
43
43
43
44
44
46
46
46
Namještanje postavki
– Izbornik [SLIKA]
– Izbornik [ZVUK]
– Izbornik [OPCIJA]
– Izbornik [MREŽA]
– Izbornik [PODRŠKA]
Ažuriranje mrežnog softvera
– Obavijest o mrežnom ažuriranju
– Ažuriranje softvera
O softveru Nero MediaHome 4 Essentials
– Zahtjevi za sustav
Zahtjevi za datoteke
– O organizaciji DLNA
– Određeni zahtjevi za sustav
– Napomene o kompatibilnosti
O daljinskom upravljaču Magic
Otklanjanje teškoća
– Općenito
– Slika
– Vraćanje postavki
– Mreža
– Korisnička podrška
– Napomena o softveru otvorenog koda
Specifikacije audioizlaza
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
Važne informacije o mrežnim uslugama
5
1
2
3
4
5
6
Početak rada
Glavni uređaj

1
b
g
h
c
d
e
Početak rada
a
f
a USB1, USB2 priključak
f Senzor za daljinski upravljač
b HDMI OUT (1080p)
g RESET
*Tipka RESET (VRAĆANJE POSTAVKI) nalazi
se na donjem dijelu uređaja. (Pogledajte
stranicu 43)
c LAN priključak
d OPTICAL AUDIO OUT
e DC IN 12V (ulaz AC adaptera)
h Indikator napajanja
Daljinski upravljač
h
a Indikator daljinskog
upravljača: (odašiljač za
Bluetooth i RF) treperi kada radi.
b 1 (POWER): uključuje ili
isključuje uređaj.
c BACK (1): izlazi iz izbornika
ili se vraća na prethodni
zaslon.
d HOME (n): prikazuje ili izlazi
iz početnog izbornika.
e Tipke smjera: odabiru
opciju u izborniku. Ako
pritisnete navigacijsku tipku
dok pomičete pokazivač na
zaslonu, pokazivač nestaje
i daljinski upravljač Magic
radi kao uobičajeni daljinski
upravljač. Za ponovni prikaz
pokazivača protresite daljinski
upravljač Magic.
f Kotač ( ): odabire izbornike
ili opcije i potvrđuje vaš unos;
pomiče zaslon za traženje
izbornika u web-pregledniku.
g N (Igraj/Pauza):
započinje/pauzira
reprodukciju.
Z (Stop): zaustavlja
reprodukciju.
c/v: traži unatrag ili
naprijed.
C/V: prelazi na
prethodnu/sljedeću snimku ili
datoteku.
m (INFO/MENU): otvara
ili zatvara prikaz na zaslonu
(OSD).
h Tipke u boji (C, Z, Ž,
P): upotrebljavaju se za
navigaciju kroz izbornike.
Također se upotrebljavaju za
izbornike [LG Smart World],
[3D Svijet] i [LG Apps].
Početak rada
Funkcije daljinskog upravljača
Magic
7
Način upotrebe daljinskog upravljača
Magic
Daljinski upravljač Magic radi na način da se poveže
s vašim uređajem. Kada kupite uređaj, registrirajte
daljinski upravljač Magic na sljedeći način:
1
Početak rada
Za registraciju daljinskog upravljača
Magic
Kotač
Da biste se mogli služiti daljinskim upravljačem
Magic, najprije ga morate registrirati u svom
uređaju.
1. Uključite uređaj i pričekajte otprilike 10 sekundi,
zatim pritisnite Kotač ( ) usmjeravajući
daljinski upravljač prema uređaju.
2. Daljinski upravljač automatski se registrira i
na zaslonu se pojavljuje poruka o završetku
registracije.
,,Napomena
Ako niste uspjeli registrirati daljinski upravljač
Magic, isključite uređaj i pokušajte ponovo.
Umetanje baterija
� Lagano protresite daljinski upravljač kako bi se
na zaslonu pojavio pokazivač.
� Lagano protresite daljinski upravljač Magic u
lijevu i desnu stranu kako bi se pokazivač pojavio
na sredini zaslona.
� Pokazivač nestaje kada se daljinski upravljač ne
pomakne pet sekundi.
Savjeti za upotrebu daljinskog
upravljača Magic
� Kotačić se može i pritisnuti, i tada funkcionira kao
tipka za odabir.
� Pomoću kotačića se možete kretati izbornicima.
� Za lakše pomicanje pokazivača upotrijebite ručni
zglob.
,,Napomena
Skinite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj
strani daljinskog upravljača i umetnite dvije alkalne
baterije (AA od 1,5 V) s pravilno postavljenim 4 i
5 polovima.
>>Oprez
Nemojte zajedno upotrebljavati stare i nove
baterije jer tako možete oštetiti daljinski
upravljač.
Ako je veza daljinskog upravljača Magic
nestabilna ili se javi problem, poništite
registraciju i ponovo ga registrirajte. (Vidi
stranicu 41.)
8
2
Priključivanje
Priključivanje AC
adaptera
Spajanje na TV putem
HDMI priključka
Priključite uređaj na napajanje pomoću isporučenog
AC adaptera.
Spojite kabel napajanja na adapter, a zatim
ukopčajte drugi kraj kabela u utičnicu.
Ako imate HDMI TV ili monitor, možete ga spojiti
na ovaj uređaj s pomoću HDMI kabela (tipa A, High
Speed HDMI™ kabel). Priključite HDMI priključak na
uređaju na HDMI priključak na TV-u ili monitoru koji
podržavaju HDMI.

Stražnji dio uređaja

Priključivanje
Stražnji dio uređaja
AC adapter
Ukopčajte
u izvor
napajanja.
Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
� Za odabir odgovarajućeg adaptera za AC utikač
ili komplet AC kabela za napajanje obratite se
trgovini s električnom opremom.
HDMI kabel
(nije isporučen)
TV
� Ovaj AC adapter proizvela je tvrtka Asian Power
Devices Inc.
>>Oprez
Upotrebljavajte samo AC adapter koji je
isporučen uz ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte
napajanje drugog uređaja ili proizvođača.
Upotreba bilo kojeg drugog kabela napajanja
ili samog napajanja može prouzročiti oštećenja
na uređaju i učiniti jamstvo nevažećim.
Postavite TV izvor na HDMI (pogledajte priručnik za
vlasnika TV-a).
Priključivanje
Dodatne informacije za HDMI
� Kada priključite uređaj koji podržava HDMI ili DVI
pazite na sljedeće:
Uspostavite jednu od sljedećih veza, ovisno o
mogućnostima postojeće opreme.
-- Videoulaz priključenog uređaja pravilno je
postavljen za ovaj uređaj.
� Digitalna audioveza (stranica 10)
-- Slika se neće pravilno prikazati s uređajem
koji ne podržava HDCP.
,,Napomena
� Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća
audioizlaz uređaja, zvuk s HDMI uređaja
može biti izobličen ili ga možda neće biti.
� Kada se služite HDMI vezom, možete
promijeniti razlučivost za HDMI izlaz.
(Pogledajte "Namještanje razlučivosti" na
stranici 32.)
� Mijenjanje razlučivosti nakon obavljenog
priključivanja može imati za posljedicu
nepravilnosti u radu. Kako bi se riješio
taj problem, isključite uređaj, a zatim ga
ponovno uključite.
� Kada HDMI veza s HDCP-om nije potvrđena,
TV zaslon će se zatamniti. U tom slučaju,
provjerite HDMI vezu ili iskopčajte HDMI
kabel.
� Ako se na ekranu vide smetnje ili linije,
provjerite HDMI kabel (dužina je općenito
ograničena na 4,5 m).
� HDMI audioveza (stranica 10)
S obzirom da brojni čimbenici utječu na vrstu
audioizlaza, za detalje pogledajte „Specifikacije
audioizlaza“ na stranici 44.
O digitalnom višekanalnom zvuku
Digitalna višekanalna veza pruža najbolju kvalitetu
zvuka. Za ovu vezu trebate imati višekanalni
audio/videoprijemnik koji podržava jedan ili
više audioformata koje podržava vaš uređaj.
Provjerite logotipove na prednjem dijelu audio/
videoprijemnika i u priručniku. (PCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus)
2
Priključivanje
� Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji podržavaju
HDCP raditi s ovim uređajem.

Priključivanje na
pojačalo
-- Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj
uređaj. Zatim uključite HDMI/DVI uređaj i
ostavite ga oko 30 sekundi, a onda uključite
ovaj uređaj.
-- Priključeni uređaj je kompatibilan
s videoulazom od 1280×720p ili
1920×1080p.
9
10
Priključivanje
Priključivanje na pojačalo
putem HDMI izlaza
Priključivanje na pojačalo
putem digitalnog audioizlaza
Priključite HDMI OUT priključak uređaja na
odgovarajući ulazni priključak pojačala s pomoću
HDMI kabela.
Spojite priključak za OPTIČKI AUDIOIZLAZ uređaja
na odgovarajući ulazni priključak (OPTIČKI) na
pojačalu s pomoću opcionalnog kabela za digitalni
audio.

2
Priključivanje
Stražnji dio uređaja
Stražnji dio uređaja
Optički kabel
HDMI kabel
Prijemnik/pojačalo
HDMI
kabel
TV
HDMI kabelom spojite izlazni HDMI priključak
pojačala na ulazni HDMI priključak TV-a, ako vaše
pojačalo ima izlazni HDMI priključak.
Morat ćete aktivirati digitalni izlaz uređaja.
(Pogledajte “Izbornik [ZVUK]“ na stranici 32.)
Prijemnik/pojačalo

Morat ćete aktivirati digitalni izlaz uređaja.
(Pogledajte “Izbornik [ZVUK]“ na stranici 32.)
Priključivanje
Priključivanje na kućnu
mrežu
Uređaj se može priključiti na lokalnu mrežu
(LAN) preko priključka za LAN na stražnjoj ploči ili
unutarnjeg bežičnog modula.
Priključivanjem uređaja na širokopojasnu kućnu
mrežu dobit ćete pristup uslugama kao što je
ažuriranje softvera i usluge internetskog sadržaja.

Usmjerivač
Širokopojasna
usluga
2
WAN
Priključivanje
Žičana mrežna veza
Upotreba kabelske mreže pruža najbolje
performanse, zato što su uređaji izravno priključeni
na mrežu i nisu izloženi smetnjama uslijed
interferencija frekvencija.
Daljnje upute potražite u dokumentaciji za vaš
mrežni uređaj.
Priključite LAN priključak uređaja na odgovarajući
priključak na modemu ili usmjerivaču pomoću
komercijalno dostupnog LAN ili Ethernet kabela.

,,Napomena
LAN 1
LAN 2
LAN 3
PC i/ili
poslužitelj
s DLNA
certifikatom
� Kod ukapčanja ili iskapčanja LAN kabela
rukom držite njegov utikač. Kod iskapčanja
ne potežite LAN kabel, nego iskopčajte
konektor pritiskanjem polugice za
otključavanje konektora.
� Ne priključujte kabel mobilnog telefona na
LAN priključak.
� Budući da postoje razne konfiguracije
povezivanja, slijedite specifikacije
telekomunikacijskog operatera ili davatelja
internetskih usluga.
� Želite li pristupiti sadržaju na računalima ili
DLNA poslužiteljima, uređaj se mora, preko
usmjerivača priključiti na istu lokalnu mrežu.
11
Stražnji dio uređaja
12
Priključivanje
Postavljanje žičane veze
Napredne postavke
Ako je na lokalnu mrežu (LAN) kabelom spojen
DHCP poslužitelj, uređaju će se automatski dodijeliti
IP adresa. Nakon fizičkog priključivanja.
Ako ostale mrežne postavke želite postaviti ručno,
odaberite [Popis ostalih mreža] u izborniku [Mrežna
veza] i pritisnite Kotač ( ).
Početni izbornik / [Postavke] / [MREŽA]
1. Odaberite [Napredno postavljanje] za
postavljanje ostalih mrežnih postavki.
/ [Mrežna veza]
2
2. Odaberite [žično] i pritisnite Kotač (
).
Priprema
Priključivanje
Prije postavljanja žičane mreže treba priključiti
širokopojasni internet na kućnu mrežu.
1. Odaberite opciju [Mrežna veza] u izborniku
[Postavke], zatim pritisnite Kotač ( ).
3. Odaberite [Ručni odabir ulaza] za unos IP adrese
u IP načinu rada.
U uobičajenim okolnostima odaberite
[Automatski odabir ulaza] za automatsko
dodjeljivanje IP adrese.
2. Pročitajte pripreme za postavljanje mreže, zatim
odaberite [Pokreni povezivanje] za početak
povezivanja.
,,Napomena

� Ako na mreži nema DHCP poslužitelja, a vi
želite ručno postaviti IP adresu, odaberite
[Ručni odabir ulaza], zatim postavite stavke
[IP adresa], [Maska podmreže], [Pristupnik] i
[DNS poslužitelj].
� Kada u polje unesete znamenku , na zaslonu
će se pojaviti tipkovnica.
3. Kada je na lokalnu mrežu žičanom vezom
spojen DHCP poslužitelj, mreža će se obično
automatski spojiti s uređajem.
4. Odaberite [OK] i pritisnite Kotač (
primjenu mrežnih postavki.
) za
5. Na zaslonu se prikazuje status mrežne veze.
Odaberite [Dovršeno] za dovršetak postavljanja
žičane mreže.
Priključivanje
Bežična mrežna veza
Druga opcija priključivanja na mrežu je s pomoću
pristupne točke ili bežičnog usmjerivača.
Konfiguracija mreže i način priključivanja mogu
se razlikovati ovisno o upotrijebljenoj opremi i
mrežnom okruženju.
13
Početni izbornik / [Postavke] / [MREŽA]
/ [Mrežna veza]
Priprema
Prije postavljanja bežične mreže trebate:
-- priključiti širokopojasni internet na bežičnu
kućnu mrežu

-- postaviti pristupnu točku ili bežični
usmjerivač
2
-- zabilježiti SSID i sigurnosni kod mreže.
Priključivanje
1. Odaberite opciju [Mrežna veza] u izborniku
[Postavke], zatim pritisnite Kotač ( ).
Bežična
komunikacija
2. Pročitajte pripreme za postavljanje mreže, zatim
odaberite [Pokreni povezivanje] za početak
povezivanja.
PC i/ili
poslužitelj s DLNA
certifikatom
Pristupna točka ili
bežični usmjerivač
Ako žičana mreža nije povezana s uređajem, na
zaslonu se prikazuju sve dostupne mreže.
Širokopojasna
usluga
Pogledajte upute za postavljanje koje su isporučene
s pristupnom točkom ili bežičnim usmjerivačem za
detaljnije korake povezivanja i namještanja mrežnih
postavki.
Za najbolje performanse uvijek je najbolje izravno
kabelom spojiti uređaj s usmjerivačem kućne mreže
ili kabelskim/DSL modemom.
Ako se odlučite za bežičnu opciju, ne zaboravite
da na rad uređaja ponekad mogu utjecati drugi
elektronički uređaji u kući.
Postavljanje bežične mreže
Za priključivanje na bežičnu mrežu, uređaj
treba postaviti za mrežnu komunikaciju. Ovo
namještanje može se obaviti u izborniku
[Postavke]. Postavke stavke [MREŽA] namjestite
na sljedeći način. Postavljanje pristupne točke ili
bežičnog usmjerivača potrebno je napraviti prije
priključivanja uređaja na mrežu.
3. Odaberite željeni SSID bežične mreže i pritisnite
Kotač ( ).
14
Priključivanje
Ako je pristupna točka zaštićena, po potrebi
morate unijeti sigurnosni kod.
Napredne postavke
Ako ostale mrežne postavke želite postaviti ručno,
odaberite [Popis ostalih mreža] u izborniku [Mrežna
veza] i pritisnite Kotač ( ).
1. Odaberite [Napredno postavljanje] za
postavljanje ostalih mrežnih postavki.
2. Odaberite [bežično] i pritisnite Kotač (
2

).
Priključivanje
,,Napomena
� WEP sigurnosni način rada ima općenito 4
ključa dostupna u postavkama za pristupnu
točku. Ako vaša pristupna točka ili bežični
usmjerivač rabe WEP zaštitu, unesite
sigurnosni kod ključa “Br. 1” za spajanje na
kućnu mrežu.
� Pristupna točka je uređaj koji omogućuje
bežično spajanje na kućnu mrežu.
4 Željena bežična mreža automatski će se
povezati s uređajem.
Ako želite provjeriti druge dostupne mreže,
odaberite [Popis ostalih mreža] i pritisnite Kotač
( ).
3. Kada se povezujete putem Wi-Fi sučelja,
odaberite jednu od sljedećih vrsta mreža.
Ako imate zaštitu na pristupnoj točki ili bežičnom
usmjerivaču, po potrebi potvrdite da je WEP ili
WPA ključ unesen u player istovjetan informaciji s
usmjerivača.
[Popis pristupnih točaka (AP)] – Pretražuje sve
dostupne pristupne točke i bežične usmjerivače
i prikazuje ih kao popis.
[Network name (SSID)] – Vaša pristupna točka
možda neće emitirati svoj naziv mreže (SSID).
Provjerite postavke pristupne točke na računalu
i postavite pristupnu točku tako da emitira
svoj SSID ili ručno unesite naziv mreže u stavci
[Network name (SSID)].
[WPS-PBC] – Ako pristupna točka ili bežični
usmjerivač podržavaju način konfiguracije
pritiskom tipke (eng. Push Button Configuration),
odaberite ovu opciju i pritisnite tipku na
pristupnoj točki ili unutar 120 sekundi. Nije
potrebno znati naziv mreže (SSID) i sigurnosni
kod pristupne točke.
[WPS-PIN] – Ako pristupna točka podržava
način konfiguracije PIN kodom zasnovanu na
zaštićenom postavljanju WI-Fi veze (eng. Wi-Fi
Protected Setup, WPS), odaberite ovu opciju i
zabilježite broj koda na zaslonu. Zatim unesite
PIN broj na izborniku postavki pristupne točke
za spajanje. Pogledajte dokumentaciju za vaš
mrežni uređaj.
Priključivanje
15
� Za upotrebu DSL usluge morate se služiti
usmjerivačem.

� Za upotrebu DSL usluge morate primijeniti DSL
modem, a za upotrebu kabelske usluge morate
primijeniti kabelski modem. Ovisno o načinu
pristupa i pretplatničkomu ugovoru s davateljem
internetskih usluga, možda nećete moći
upotrijebiti značajku spajanja na internet koju
ovaj uređaj sadrži ili ćete možda biti ograničeni
brojem uređaja koje istovremeno možete spojiti.
(Ako vaš davatelj internetskih usluga ograniči
pretplatu na samo jedan uređaj, ovaj uređaj neće
se moći spojiti na internet ako je računalo već
priključeno.)
,,Napomena
� Za upotrebu mrežne veze s opcijama PBC
i PIN, sigurnost pristupne točke mora biti
postavljena na OPEN ili AES.
� Kada u polje unesete znamenku , na zaslonu
će se pojaviti tipkovnica.
Napomene o mrežnoj vezi:
� Brojni problemi priključivanja na mrežu tijekom
postavljanja često se mogu riješiti resetiranjem
usmjerivača ili modema. Nakon priključivanja
uređaja na kućnu mrežu, brzo iskopčajte i/
ili ukopčajte kabel napajanja usmjerivača ili
kabelskog modema. Zatim ponovo uključite i/ili
ukopčajte kabel napajanja.
� Upotreba usmjerivača možda neće biti
dopuštena ili će njegova upotreba biti
ograničena ovisno o uvjetima i ograničenjima
vašeg davatelja internetskih usluga. Detalje
zatražite izravno od svog davatelja internetskih
usluga (ISP).
� Ovisno o davatelju internetskih usluga (ISP),
možda će uvjetima pružanja internetskih usluga
biti ograničen broj uređaja koji se mogu spajati
na internet. Detalje zatražite od svog davatelja
internetskih usluga (ISP).
� Bežične mreže rade na radijskoj frekvenciji od
2,4 GHz koju isto tako rabe drugi kućni uređaji,
kao što su bežični telefon, Bluetooth® uređaji,
mikrovalna pećnica, pa može doći do pojave
interferencije signala tih uređaja.
� Naša tvrtka nije odgovorna za neispravnosti
uređaja i/ili kvalitete internetske veze
prouzročene greškama/neispravnostima u
komunikaciji vezanim za vaš širokopojasni
internetski priključak ili drugu priključenu
opremu.
� Isključite svu mrežnu opremu koju ne
upotrebljavate u svojoj kućnoj mreži. Neki uređaji
mogu stvarati mrežni promet.
� Neki internetski sadržaji mogu zahtijevati vezu
veće brzine.
� Čak i kad je uređaj pravilno priključen i
konfiguriran, neki internetski sadržaji možda neće
pravilno raditi uslijed zagušenja internetskog
prometa, kvalitete širokopojasne internetske
veze ili problema na strani davatelja sadržaja.
� Neke radnje priključivanja na internet možda
neće biti moguće uslijed određenih ograničenja
koje je postavio davatelj internetskih usluga (ISP)
kod kojega ste zakupili širokopojasni internetski
priključak.
� Vi ste odgovorni za sve troškove koje naplaćuje
ISP uključujući, bez ograničenja, troškove
priključivanja.
� Za žičano povezivanje s uređajem potreban je 10
Base-T ili 100 Base-TX LAN priključak. Ako vaša
internetska usluga ne dopušta takvo spajanje,
uređaj nećete moći priključiti.
� U svrhu boljeg prijenosa podataka, postavite
uređaj što bliže pristupnoj točki.
� U nekim slučajevima postavljanje pristupne
točke ili bežičnog usmjerivača najmanje 0,45 m
iznad poda može poboljšati prijem.
� Primaknite uređaj bliže pristupnoj točki ako je
moguće ili ga okrenite tako da između njega i
pristupne točke nema prepreka.
� Kvaliteta bežičnog prijema ovisi o brojnim
faktorima kao što su vrsta pristupne točke,
udaljenost između uređaja i pristupne točke i
lokacija samog uređaja.
� Postavite pristupnu točku ili bežični usmjerivač u
način rada Infrastruktura. Ad-hoc način rada nije
podržan.
2
Priključivanje
4. Na zaslonu pratite upute za svaku metodu
povezivanja.
16
Početno postavljanje
Početno postavljanje
5. Pročitajte i obavite pripreme za postavljanje
mreže, zatim odaberite [Pokreni povezivanje] za
početak povezivanja.
Početno postavljanje
Pri prvom uključivanju uređaja na zaslonu se
pojavljuje vodič za početno postavljanje. Prateći
upute vodiča za početno postavljanje namjestite
jezik prikaza i postavke mreže.
1. Pritisnite 1 (POWER).
Ako je spojena žičana mreža, postavljanje
mrežne veze dovršit će se automatski.
Na zaslonu se pojavljuje vodič za početno
postavljanje.
3
Za pokretanje postavljanja u koracima, odaberite
[OK], i pritisnite Kotač ( ).
2. Odaberite jezik prikaza i pritisnite Kotač (
).
Početno postavljanje
3. Isprobajte neke značajke daljinskog upravljača
Magic slijedeći vodič na zaslonu.
4. Odaberite svoju zemlju kako biste vidjeli usluge
sadržaja koje se u njoj nude.
6. Na zaslonu se prikazuju sve dostupne mreže.
Odaberite žičanu mrežu ili željeni SSID bežične
mreže i pritisnite Kotač ( ).
Ako je pristupna točka zaštićena, po potrebi
morate unijeti sigurnosni kod.
7. Provjerite sve postavke koje ste postavili u
prethodnim koracima.
Kada dovršite postavljanje početnih postavki,
odaberite [Dovršeno], zatim pritisnite Kotač ( ).
Ako neke postavke treba promijeniti, upotrijebite
tipku BACK (1).
8. Nakon što pročitate Važnu napomenu koja
se odnosi na mrežne usluge, odaberite tipku
[Slažem se] u Uvjetima i odredbama za odlazak
na početni izbornik.
Upravljanje
17
Pametna funkcija u izborniku HOME
Uporaba izbornika [HOME]
Glavni izbornik se pojavljuje kad pritisnete HOME (n). Za sve funkcije na jednom zaslonu, korisnicima se
nudi praktičan pristup obilju sadržaja i aplikacija putem jednostavnog izbornika koji je uređen po temama.
(Kartica, Moje aplikacije)

4
Upravljanje
a [Premium] – Prikazuje razne usluge sadržaja putem interneta s premium značajkama.
b [3D Svijet] – Prikazuje naslove 3D slika i sadržaja prema raznim žanrovima.
c [LG Smart World] – Prikazuje naslove LG aplikacija koje su raspoložive uređaju.
d [Smart Share] – Reproducira datoteke stavki [Fotografija], [Glazba] i [Video] na svim uređajima koji su
povezani s ovim uređajem.
e [Moje aplikacije] – Prikazuje sve instalirane aplikacije. Prečac na omiljene aplikacije korisnika.
f Searching My Card – Odaberite željenu karticu pomoću daljinskog upravljača.
g Prijava – Prebacuje se na zaslon izbornika prijave za [Premium], [LG Smart World] i ostale značajke.
h Uredi – Prikazuje Moje kartice koje se mogu upotrijebiti i urediti.
,,Napomena
Kartice [Premium], [3D Svijet], [LG smart World] i neki od sadržaja u stavci [Moje aplikacije] možda neće
biti podržani ili će se razlikovati ovisno o uslugama koje se nude u pojedinoj zemlji.
18
Upravljanje
Upotreba aplikacije
SmartShare
Reprodukcija s
povezanih uređaja
Što je SmartShare?
Reprodukcija sadržaja s USB
uređaja
Na uređaju možete reproducirati datoteke
fotografija, glazbe i videozapisa spajanjem USB
uređaja ili kućne mreže (DLNA).

Početni izbornik / [SmartShare] /
[Povezani uređaj]
1. Utaknite USB uređaj u priključak USB1 ili USB2
tako da sjedne na svoje mjesto.
4
2. Pritisnite HOME (n).
Upravljanje
a [Tip sadržaja] – Prikazuje datoteke
fotografija, glazbe i videozapisa na svim
uređajima koji su povezani s uređajem. Razne
vrste sadržaja mogu se reproducirati u svakoj
kategoriji ovisno o tipu sadržaja.
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite Kotač (
).
4. Odaberite [USB] na kartici [Povezani uređaj] i
pritisnite Kotač ( ).
b [Nedavno pogledano] – Prikazuje nedavno
reproducirane filmske datoteke iz gornjeg
lijevog kuta kartice.
c [Novododano] – Prikazuje novododane
datoteke prema spojenom uređaju.
� Prikazuje novododane sadržaje abecednim
redom iz gornjeg lijevog kuta kartice.
� Ako dodate nove sadržaje, biti će prikazani
kao ponovni unos u [Smart Share].
5. Odaberite datoteku koju želite reproducirati i
pritisnite Kotač ( ).
� Ako nije spojen nijedan uređaj, prikazuju se
uzorci slika.
d [Povezani uređaj] – Prikazuje sve uređaje
(USB / kućna mreža (DLNA) / pametni telefon)
s kojih možete reproducirati datoteke.

,,Napomena
Datoteke ili mape svih sadržaja uređene su
abecednim redom (znamenka / engleski /
korejski), bez obzira na tipove sadržaja.
6. Pritisnite tipku BACK (1) za povratak na popis
datoteka ili mapa.

,,Napomena
Sve datoteke iz stavke [Povezani uređaj]
također se mogu reproducirati iz stavke [Tip
sadržaja].

Upravljanje
,,Napomena
3. Odaberite [Tip sadržaja] i pritisnite Kotač (
19
).
� Uređaj podržava USB flash pogon/vanjski
HDD formatiran u FAT32 i NTFS prilikom
pristupanja datotekama (zvučni zapisi,
fotografije, videozapisi).
� Uređaj može podržavati najviše 8 particija
na USB uređaju.
� Nemojte izvaditi USB uređaj tijekom rada
(reprodukcija itd.).
� Kada na računalo spajate USB uređaj, neće
biti podržan USB uređaj koji zahtijeva
dodatnu instalaciju programa.
4. Odaberite tip sadržaja u tipovima [Sve], [VIDEO],
[PHOTO] ili [MUSIC].
5. Odaberite datoteku, i pritisnite Kotač ( ) za
reprodukciju datoteke s popisa sadržaja.
� USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB1,1
i USB2,0.

� Mogu se reproducirati filmske i glazbene
datoteke te datoteke fotografija. Za
pojedinosti o radu sa svakom vrstom
datoteka pogledajte odgovarajuće stranice.
� Preporučuje se redovita izrada sigurnosnih
kopija kako bi se spriječio gubitak podataka.
4
� Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
uređajem.
� Digitalne kamere i mobilni telefoni nisu
podržani.
� USB priključak uređaja ne može se spojiti na
PC. Uređaj se ne može upotrebljavati kao
uređaj za pohranu podataka.
� U slučaju vanjskog USB tvrdog diska,
preporučuje se upotreba nazivnog napona
od 5 V i nazivne struje manje od 500 mA.
Za reprodukciju sadržaja ovisno o
tipovima sadržaja
Početni izbornik / [SmartShare] /
[Tip sadržaja]
1. Pritisnite HOME (n) .
2. Na kartici odaberite [Smart Share] i pritisnite
Kotač ( ).
a Prikazuje tipove sadržaja [Sve], [VIDEO],
[PHOTO] i [MUSIC] za reprodukciju željenog
sadržaja.
b [Reproducira se sada] – Tijekom reprodukcije
glazbene datoteke na popisu sadržaja
prikazuje se [Reproducira se sada] s
informacijama o pjesmi. Za povratak na
pjesmu koja se reproducira odaberite
[Reproducira se sada].

,,Napomena
� Na popisu sadržaja [Sve], [VIDEO] i [PHOTO]
možete promijeniti poredak datoteka
sadržaja odabirući [Po vremenu] ili
[Abecedno].
� U izborniku datoteka MUSIC možete
promijeniti redoslijed datoteka sadržaja
odabirući stavke [Pjesme], [Albumi],
[Izvođači] i [Žanrovi].
6. Za odspajanje USB uređaja najprije idite na
zaslon početnog izbornika.
Upravljanje
� Ako upotrebljavate produžni USB kabel, USB
HUB ili USB čitač više kartica, USB uređaj
možda neće biti prepoznan.
20 Upravljanje
Spajanje na poslužitelj
kućne mreže za osobno
računalo
DLNA je kratica za Digital Living Network Alliance
i omogućuje korisnicima pristup datotekama
videozapisa, glazbe i fotografija koje su pohranjene
na računalu ili poslužitelju te uživanje u njima na
televizoru putem kućne mreže.
Prije povezivanja s osobnim računalom radi
reprodukcije datoteke, na računalo trebate instalirati
program Nero MediaHome 4 Essentials.
Instaliranje softvera Nero
MediaHome 4 Essentials
4
Windows
Upravljanje
Uključite računalo i umetnite isporučeni CD-ROM
disk u CD-ROM pogon računala. Čarobnjak za
instaliranje provest će vas kroz jednostavan i brz
postupak instalacije. Za instaliranje softvera Nero
MediaHome 4 Essentials postupite na sljedeći
način:
1. Zatvorite sve programe sustava Microsoft
Windows i zatvorite sve pokrenute antivirusne
programe.
2. Umetnite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM
pogon računala.
3. Kliknite [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknite [Run] za biste pokrenuli instalaciju.
5. Kliknite [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instaliranje je spremno te se pojavljuje čarobnjak
za instaliranje.
6. Kliknite tipku [Next] za prikaz zaslona za unos
serijskog broja. Kliknite [Next] na prelazak na
sljedeći korak.
7. Ako prihvaćate sve uvjete, označite okvir [I
accept the License Conditions] i kliknite [Next].
Instaliranje nije moguće bez ovog ugovora.
8. Kliknite [Typical], zatim [Next]. Pokrenut je
proces instaliranja.
9. Ako želite sudjelovati u anonimnom prikupljanju
podataka, označite okvir i kliknite tipku [Next].
10. Kliknite tipku [Exit] za završetak instalacije.
Dijeljenje datoteka i mapa
Na računalu morate postaviti dijeljenje za mapu
koja sadrži videozapise, audiozapise i fotografije
kako biste te sadržaje mogli reproducirati na ovom
playeru.
Ovdje se objašnjava postupak odabira dijeljenih
mapa na računalu.
1. Dva puta kliknite ikonu “Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Kliknite ikonu [Network] na lijevoj strani i
definirajte naziv mreže u polju [Network name].
Vaš player će prepoznati naziv mreže koji
unesete.
3. Kliknite ikonu [Shares] na lijevoj strani.
4. Kliknite karticu [Local Folders] na zaslonu
[Shares].
5. Kliknite ikonu [Add] za otvaranje prozora
[Browse Folder].
6. Odaberite mapu koja sadrži datoteke koje želite
dijeliti. Odabrana mapa dodaje se na popis
dijeljenih mapa.
7. Kliknite ikonu [Start Server] za pokretanje
poslužitelja.

,,Napomena
� Ako se dijeljene datoteke ili mape ne
prikazuju u uređaju, kliknite mapu na kartici
[Local Folders] i kliknite [Rescan Folder] pod
tipkom [More].
� Posjetite www.nero.com za više informacija i
softverske alate.
Upravljanje
,,Napomena
Reprodukcija multimedijske
datoteke s mrežnog
poslužitelja (DLNA)
� Zahtjevi za datoteke opisani su na stranici
37.
Ovaj uređaj može reproducirati datoteke s
filmovima, glazbom i fotografijama koje se nalaze
u računalu ili na DLNA poslužitelju preko kućne
mreže.
Početni izbornik / [SmartShare] / [Nero
� Nazivi datoteke titlova i videodatoteke
trebaju biti istovjetni i moraju se nalaziti u
istoj mapi.
Priprema
� Ovisno o okruženju poslužitelja, možete
imati probleme s vezom.
-- Provjerite mrežnu vezu i postavke (vidi
stranicu 11).
� Ovaj uređaj i računalo s DLNA certifikatom
moraju biti spojeni na istu mrežu.
-- Instalirajte program Nero MediaHome 4
Essentials na računalo. (Pogledajte stranicu
20)
� Značajka DLNA ne može se upotrebljavati
s pristupnom točkom koja ne podržava
višesmjerni način rada. Više informacija
potražite u priručniku za pristupnu točku ili
se posavjetujte s proizvođačem.
-- Pokrenite program nakon što ga instalirate
na računalo.
).
3. Odaberite [Povezani uređaj] i pritisnite Kotač
( ).
4. Odaberite DLNA medijski poslužitelj ili mapu za
dijeljenje na računalu i pritisnite Kotač ( ).
) kako
4
Upravljanje
1. Pritisnite HOME (n) na daljinskom upravljaču.
2. Odaberite [Smart Share] i pritisnite Kotač (

� Mogu se prikazati minijature datoteka koje
se ne mogu reproducirati, no te se datoteke
ne mogu reproducirati na ovom uređaju.
� Na kvalitetu reprodukcije i upravljanja može
utjecati stanje kućne mreže.
MediaHome 4 Essentials]
5. Odaberite datoteku i pritisnite Kotač (
biste je reproducirali.
21
22 Upravljanje
Povezivanje s
pametnim telefonom s
DLNA certifikatom
Ova funkcija omogućuje upravljanje reprodukcijom
medijskih sadržaja emitiranih s DLNA medijskog
poslužitelja putem pametnog telefona s DLNA
certifikatom. Većina pametnih telefona s DLNA
certifikatom ima funkciju upravljanja reprodukcijom
multimedijskih sadržaja na kućnoj mreži.
3. Nakon provjere koraka za [Priručnik za spajanje
SmartShare], odaberite [Idite na SmartShare].
4. Na izborniku SmartShare odaberite [Povezani
uređaj].
Početni izbornik / [Povežite mobilni
uređaj] / [SmartShare Connection Guide]
/ [Idi na SmartShare]

4
,,Napomena
� Kako bi sve ispravno radilo, morate imati
pametni telefon s funkcijom SmartShare.
5. Prikazat će se mape ili datoteke u pametnom
telefonu. Odaberite datoteku za reprodukciju.
Upravljanje
� Pogledajte priručnik pametnog telefona za
upotrebu funkcije SmartShare na njemu.
Priprema
-- Provjerite Wi-Fi vezu na pametnom telefonu.
-- Spojite svoj pametni telefon i uređaj na
pristupnu točku na istoj mreži.
-- Provjerite postavke za SmartShare u svom
telefonu.
-- Pokrenite aplikaciju SmartShare s pomoću
koje možete dijeliti sadržaje s uređajem.
Postavljanje postavki
povezivanja za SmartShare
Za postavljanje funkcija koje se odnose na
SmartShare,
Početni izbornik / [SmartShare] /
1. Pritisnite HOME (n) za pokretanje ove funkcije.
[Postavke]
2. Odaberite [Povežite mobilni uređaj] na kartici
[Smart Share] i pritisnite Kotač ( ).
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite [Smart Share] i pritisnite Kotač (
3. Odaberite [Postavke] i pritisnite Kotač (
).
).
Upravljanje 23
Napredne postavke
Mijenja postavke koje se odnose na reprodukciju
SmartShare sadržaja.
Naziv
uređaja
Mijenja naziv koji se pojavljuje kada
tražite uređaj s drugih uređaja.
Status
mreže
Provjerava mrežnu vezu.
DivX VOD
Registrira ili pušta DivX. Provjerava
DivX registracijski kod za
reprodukciju zaštićenih DivX
videozapisa. Registrirajte na http://
vod.divx.com.
Upotrebljava registracijski kod za
unajmljivanje ili kupnju filmova na
adresi www.divx.com/vod.
� Pretvorene datoteke koje
nisu u skladu sa standardom
DivX kodeka mogu proizvesti
neuobičajene slike i zvuk.
Povijest
Za kontrolu reprodukcije filma
Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije tijekom
gledanja filmova.

a Traka napretka – Odabire željenu točku i
reproducira.
b Kontrola reprodukcije – Pogledajte osnove
rada s videozapisima.
c Opcija – Postavlja opcije za veličinu slike ili
reprodukciju videozapisa. (stranica 26)
d Popis – Zaustavlja reprodukciju i vraća se na
popis.
Za kontrolu prikaza fotografija
Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije tijekom
gledanja slika preko cijelog zaslona.

Za brisanje povijesti sadržaja pritisnite tipku u
nastavku. Upotrijebite sadržaje u izbornicima Tip
sadržaja i Povezani uređaj.
Zaštita privatnosti
Provjerite uređaj koji ne želite otvoriti na izborniku
Novododano i Nedavno pogledano.
a Dijaprojekcija – Prikazuje fotografije kao
dijaprojekciju.
b BGM – Reproducira glazbu u pozadini.
c � Zaokretanje – Zaokreće sliku.
� Povećanje – Povećava sliku.
d Opcija – Postavlja opcije za gledanje
fotografije. (stranica 25)
e Popis – Zaustavlja reprodukciju i vraća se na
popis.

4
Upravljanje
� Prilikom upotrebe DivX
registracijskog koda drugog
uređaja, unajmljena/kupljena
DivX datoteka ne može se
reproducirati. Upotrebljavajte
samo DivX registracijski kod
dodijeljen ovom uređaju.
Reprodukcija
SmartShare datoteke
24 Upravljanje
,,Napomena
U slučaju datoteke 3D fotografije, dijaprojekcija
ne radi.
Za kontrolu reprodukcije
glazbe
Za nastavak reprodukcije
(Filmske datoteke)
Uređaj snima točku na kojoj ste se tijekom
reprodukcije zaustavili. Kada ponovno reproducirate
datoteku s popisa, na datoteci će se pojaviti opcija.
Za nastavak reprodukcije odaberite [Nastavi
zaustavljenu reprodukciju.].
Kontrolira reprodukciju i postavlja opcije tijekom
slušanja glazbe.

4

Upravljanje
a Kontrola reprodukcije – Pogledajte osnove
rada sa zvučnim zapisima.
,,Napomena
Ova funkcija omogućena je za reprodukciju po
stavci [Tip sadržaja].
Pretraživanje naprijed ili natrag
b Traka napretka – Odabire željenu točku i
reproducira.
(Filmske datoteke)
c [Popis] – Zaustavlja reprodukciju i vraća se na
popis.
Tijekom reprodukcije pritisnite c ili v za
ubrzanu reprodukciju prema naprijed ili natrag.

Razne brzine reprodukcije možete mijenjati
uzastopnim pritiskanjem tipki c ili v.
,,Napomena
Kada tijekom reprodukcije pomaknete traku
napretka na željenu točku, neke datoteke
se možda neće točno pomaknuti ili će
reproducirati sljedeću datoteku.
Osnovne radnje za video i
audiosadržaj
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite Z (Stop) ili tijekom reprodukcije.
Za pauziranje reprodukcije
Pritisnite tipku N (Igraj/Pauza) na daljinskom
upravljaču ili M na zaslonu tijekom reprodukcije.
Pritisnite tipku N (Igraj/Pauza) na daljinskom
upravljaču ili M na zaslonu za nastavak reprodukcije.

,,Napomena
Za ovu funkciju skeniranja nisu dostupne
datoteke povezane s DLNA poslužiteljem.
Za prelazak na sljedeću/prethodnu
datoteku
(Glazbene datoteke)
Tijekom reprodukcije pritisnite C ili V za
prelazak na sljedeću datoteku ili za povratak na
početak trenutne snimke/datoteke.
Dvaput kratko pritisnite C za vraćanje na
prethodnu datoteku.
U izborniku popisa datoteka na poslužitelju, u
mapi može zajedno biti mnogo vrsta sadržaja. U
tom slučaju uređaj preskače na datoteke istog tipa
sadržaja.
Upravljanje 25
Ponavljanje reprodukcije
b Efekt dijaprojekcije – Postavite efekte
dijaprojekcije Postupno smanjivanje/
povećavanje, Klizanje, Isključeno.
(Glazbene datoteke)
; - Trenutna snimka ili datoteka ponavljano će se
reproducirati.
c BGM – Odaberite glazbu u pozadini
tijekom prikazivanja fotografija.
: - Sve snimke ili datoteke ponavljano će se
reproducirati.
d Ponoviti – Odaberite način ponavljanja
(Jedna pjesma/SVE) za željenu pjesmu.
l – Snimke ili datoteke reproducirat će se
nasumičnim redoslijedom.
Osnovne radnje za fotosadržaj
Za reprodukciju dijaprojekcije
e Nasumično– Datoteke fotografija
reproducirat će se nasumičnim
redoslijedom.
3. Pritisnite BACK (1) ili [Prethodni] da biste izašli
iz izbornika opcija.
Pritisnite [Dijaprojekcija d] na zaslonu prikaza
fotografija.
Slušanje glazbe tijekom
dijaprojekcije
Za zaustavljanje dijaprojekcije
Tijekom prikazivanja fotodatoteka možete slušati
glazbene datoteke.
Pritisnite [Dijaprojekcija Z] na zaslonu prikaza
fotografija.
Tijekom prikazivanja fotografije preko cijelog
zaslona pritisnite a ili d na daljinskom upravljaču
za prelazak na prethodnu ili sljedeću fotografiju.
2. Odaberite opciju [Postavke pregleda slika.] i
pritisnite Kotač ( ).
3. Odaberite opciju [BGM] i pritisnite Kotač (
Glazbena mapa koju možete odabrati odnosi se
samo za HDD ili USB uređaj u ovom uređaju.
5. Odaberite [Odabir], zatim pritisnite Kotač (
za završetak odabira glazbe.
1. Tijekom prikazivanja fotografije preko cijelog
zaslona pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz
izbornika s opcijama.
2. Odaberite opciju [Postavke pregleda slika] i
pritisnite Kotač ( ).
Odaberite g i pritisnite Kotač (
višeg direktorija.


a Brzina dijaprojekcije – Postavite brzinu
dijaprojekcije na brzu / srednju / sporu.
).
4. Odaberite mapu koju želite reproducirati.
Opcije tijekom prikazivanja
fotografije
Tijekom prikazivanja fotografije preko cijelog
zaslona možete upotrebljavati razne opcije.
4
,,Napomena
) za prikaz
Kad odabirete mapu s glazbom s poslužitelja,
odabir datoteka nije dostupan. Dopstupan je
samo odabir mapa.
)
Upravljanje
Za preskakanje na sljedeću/
prethodnu fotografiju
1. Tijekom prikazivanja fotografije preko cijelog
zaslona pritisnite m (INFO/MENU) za prikaz
izbornika s opcijama.
26 Upravljanje
Opcije tijekom gledanja videozapisa
Možete provjeriti i postaviti informacije titlova
videodatoteke prilikom reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije ili pauze pritisnite
m (INFO/MENU) za prikaz raznih opcija
reprodukcije.
2. Odaberite [Postavke reprodukcije videozapisa]
ili opciju [Postavi 3D video].
a
b
c
d
e
f
g
h
4
i
Upravljanje

a Ponoviti – Sve snimke ili datoteke ponavljano
će se reproducirati.
b Audio jezik – Odabrani zvuk ili kanal.
c Jezik titlova – Odaberite uključivanje/
isključivanje titlova.
d Jezik – Odabrani titlovi.
e Kodna stranica – Odaberite kodnu stranicu
titlova.
f Sinkronizacija – Sinkronizira titlove
videozapisa koji se ne podudaraju.
g Položaj – Namjestite položaj titlova.
h Veličina – Namjestite veličinu titlova.
i Boja – Namjestite boju titlova.
3. Za namještanje vrijednosti opcija upotrijebite
A/D na zaslonu.
4. Pritisnite BACK (1) ili [Previous] da biste izašli iz
izbornika opcija.
,,Napomena
� Ako se nekoliko sekundi ne pritisne nijedna
tipka, prikaz na zaslonu će nestati.
� Dostupne stavke mogu se razlikovati ovisno
o naslovima.
Postavljanje reprodukcije 3D
videozapisa
Player može reproducirati 3D datoteke koji sadrže
različite prikaze za lijevo i desno oko.
Priprema
Kako biste mogli reproducirati 3D datoteke
u stereoskopskom 3D načinu, trebate učiniti
sljedeće:
Provjerite podržava li vaš TV 3D reprodukciju
i ima li HDMI ulaze.
Ako je potrebno, nosite 3D naočale za
gledanje 3D slike.
Provjerite je li 3D naslov u 3D datoteci ili nije.
Spojite HDMI kabel (tipa A, High Speed
HDMI™ kabel) između HDMI izlaza playera i
HDMI ulaza TV-a.
1. Pritisnite HOME (n).
2. Reproducirajte 3D datoteku u uređaju.
3. Tijekom reprodukcije ili pauze pritisnite m
(INFO/MENU).
4. Prikazuju se opcije [Postavke reprodukcije
videozapisa], [Veličina slike] i [Postavi 3D video].
5. Odaberite A/D za postavljanje opcije [Postavi
3D video].
6. Za povratak na popis datoteka pritisnite Z (Stop).
,,Napomena
� Prilikom reprodukcije 3D datoteke nemojte
upotrebljavati tipku 3D (ON/OFF) na
daljinskom upravljaču televizora. Može doći
do izobličenja zaslona. Preporučujemo da
3D film pogledate odabirući stavku [Postavi
3D video] na uređaju.
� Ako opciju [Postavi 3D video] odaberete za
reprodukciju normalne datoteke, datoteka
se može podijeliti ili izobličiti.
� Tijekom reprodukcije 3D datoteke nestat će
pokazivač upravljača Magic.
Namještanje veličine slike
Veličinu slike možete odabrati tako da odaberete
Poč. veličina ili Puni ekran tijekom reprodukcije
videodatoteke.
1. Tijekom reprodukcije videodatoteke pritisnite
tipku m (INFO/MENU).
2. Prikazuje se opcija [Veličina slike].
3. Odaberite A/D za namještanje opcije [Veličina
slike].
Upravljanje 27
Upotreba značajke
Premium
Za upotrebu sadržaja koji se plaća
Neki premium sadržaji omogućeni su kao besplatne
usluge; upotrijebite ili zaštićeni sustav naplate tvrtke
LG Electronics ili onaj svakog pojedinog davatelja
sadržaja. Uz sustav naplate tvrtke LG, prijavite se
za članstvo i prije plaćanja registrirajte podatke za
plaćanje na adresi www.lgapps.com.
Sa značajkom Premium možete se koristiti raznim
uslugama sadržaja putem interneta.
Početni izbornik / [Premium]
1. Provjerite mrežnu vezu i postavke (stranica 11).
1. Za prijavu kliknite tipku Prijava u gornjem
desnom kutu početnog zaslona.
2. Pritisnite HOME (n).
2. Idite na željenu Premium uslugu.
3. Odaberite [Premium] i pritisnite Kotač (
3. Nakon provjere cijene sadržaja i informacija o
usluzi kliknite tipku Kupnja. (Neki sadržaji mogu
biti vremenski ograničeni ili imati ograničen broj
prikaza.)
).

4. Kada dovršite postupak kupnje, pogledajte
plaćeni sadržaj klikom tipke Kupi.

4. Odaberite internetski servis i pritisnite Kotač (
a Prijava – Prikazuje izbornik za prijavu u
[Premium] na zaslonu.
b Pretraživanje – Pretražuje ostali željeni
sadržaj. (Vidi stranicu 31.)
c Premium Content – Prikazuje [Premium]
sadržaj.
d Dodaj u moje ap. – Prikazuje Premium
aplikacije koje možete dodati u “Moje
aplikacije”.

,,Napomena
Za pokretanje značajke Premium odaberite
[Pokretanje usluge Premium] u stavci
[Postavke]. (Vidi stranicu 34.)
).
,,Napomena
� Detaljne informacije o svakoj usluzi zatražite
od davatelja usluga ili posjetite poveznicu
za podršku te usluge.
� Sadržaj Premium usluga i informacija
povezanih s uslugama, uključujući
korisničko sučelje, podložan je promjenama.
Pogledajte internetsku stranicu svake usluge
kako biste imali najnovije informacije.
� Upotreba značajke Premium s pomoću
bežične mrežne veze može rezultirati
nedovoljnom brzinom prijenosa uslijed
interferencija koje proizvode kućanski
uređaji koji rabe radijske frekvencije.
� Za najbolju kvalitetu usluge pretplatite se
na internetsku uslugu od 4,0 Mb/s (1,5 Mb/
s ili brže). Za sve probleme koji se odnose
na brzinu interneta obratite se davatelju
internetskih usluga.
� Davatelji sadržaja mogu učiniti dostupnim
sadržaj koji nije primjeren maloljetnicima.
Preporučuje se pozor roditelja.
4
Upravljanje
5. Odaberite svoj ID u gornjem izborniku
početnog zaslona i provjerite povijest kupnji
pod stavkom Moja stranica / Upit za plaćanje.
/ Povijest kupnji na internetskim stranicama
(www.lgappstv.com).
28 Upravljanje
Upotreba usluge LG
Smart World (LG
aplikacije)
Za prijavu u LG Smart World
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite [LG Smart World] i pritisnite Kotač (
4. Unesite ID i lozinku.
LG Smart World je usluga televizijskih aplikacija
koja je dostupna putem usluge Smart TV. Možete
preuzeti i uživati u mnoštvu različitih aplikacija (uz
plaćanje ili besplatno) uključujući one vezane za
obrazovanje, zabavu, životni stil i vijesti.
5. Ponovo unesite lozinku u okvir za potvrdu
lozinke.
6. Odaberite [OK] za dovršetak postupka prijave.

Početni izbornik / [LG Smart World]
,,Napomena
� Ako imate samo račun uređaja, dostupne
su vam samo besplatne aplikacije. Za
upotrebu plaćenih aplikacija, na našu
internetsku stranicu dodajte način
plaćanja. (www.lgappstv.com)
1. Provjerite mrežnu vezu i postavke (stranica 11).
2. Pritisnite HOME (n).
3. Odaberite [LG Smart World] i pritisnite Kotač (
).
3. Odaberite Prijava i prihvatite pravnu napomenu.
).
� Uz jedan ID možete prijaviti do pet
uređaja.
4
Upravljanje
Za instalaciju aplikacije na uređaj
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite [LG Smart World] i pritisnite Kotač (
).
3. Najprije se prijavite.
4. Odaberite željenu aplikaciju s popisa. Pronađite
željenu aplikaciju brzo pomoću funkcije
pretraživanja.

a Prijava – Kada se prijavite, prikazuje se ID.
Kada odaberete ID, možete odabrati stavke
Moja stranica i Odjava.
b LG APPS Content – Odaberite aplikaciju za
instalaciju.
5. Odaberite “Instaliraj” na stranici s detaljnim
informacijama kako biste instalirali aplikaciju u
[Moje aplikacije]. Za aplikacije koje se plaćaju
trebate izvršiti uplatu.

,,Napomena
� Aplikacije možete kupiti s računala ili ovog
uređaja, ali za instalaciju i rad s aplikacijama
morate upotrijebiti uređaj.
� Ako nemate dovoljno prostora u uređaju,
možete preuzeti aplikacije na USB uređaj
za pohranu koji je spojen na priključak
uređaja. Aplikacija koja je pohranjena na
USB-u dostupna je za pokretanje / brisanje /
pomicanje sa zaslona Moje aplikacije.
� USB uređaj za pohranu na kojem se nalaze
aplikacije ne može se upotrebljavati za
spremanje drugih podataka.
Upravljanje 29
Za upravljanje vlastitim podacima
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite [LG Smart World] i pritisnite Kotač (
).
Upotreba funkcije 3D
Svijet
3. Prijava.
4. Odaberite ID koji je trenutno prijavljen na vrhu
zaslona.
5. Odaberite opciju [Moja stranica].
6. Upravljajte pregledavanjem stavki Podaci o
članstvu, Moj popis kupljenih aplikacija i Popis
instaliranih aplikacija.
Moji podaci
Prikazuje osnovne
informacije o trenutno
prijavljenom ID-u. Za
promjenu informacija o
članstvu posjetite www.
lgappstv.com sa svog
računala.
Prikazuje povijest
plaćanja uz ID koji ste
prijavili.
Kupljene aplikacije
Prikazuje popis Moje
kupljene aplikacije uz ID
koji ste prijavili. Kupljene
aplikacije možete izbrisati
ili ponovno instalirati.
3D slika je tehnologija koja rabi malu razliku između
lijevog i desnog oka kako bi slike na televizoru
prikazala kao da su u stvarnom trodimenzionalnom
svijetu.
Početni izbornik / 3D Svijet
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite [3D Svijet] i pritisnite Kotač (
).
3. Odaberite željeni 3D sadržaj.
4. Daljnje upute potražite u priručniku za vlasnika
TV-a spremnog za 3D.
Za poboljšani 3D efekt možda ćete trebati prilagoditi
postavke zaslona i fokus u postavkama TV-a.
4
Upravljanje
Upit za plaćanje
Za prikaze 3D slika

a Prijava – Kada se prijavite, prikazuje se ID.
(Za prijavu pogledajte stranicu 31.)
b My Zone – Prikazuje sadržaje koje ste kupili

,,Napomena
� Ako želite provjeriti te kupljene sadržaje,
odaberite [My Zone].
� Prije odlaska u [Moje područje] potrebno je
proći postupak prijave. (Pogledajte stranicu
o prijavi br. 28.)
� Ako odaberete tipku A ili D u opciji [Postavi
3D video], pokazivač upravljača Magic će
nestati.
30 Upravljanje
Oprez prilikom gledanja 3D slika

>>Oprez
� Pilikom gledanja 3D slika preporučuje se
da se gledatelj nalazi na udaljenosti od
najmanje dvije dužine dijagonale zaslona.
� Dugotrajno gledanje 3D sadržaja može
izazvati vrtoglavicu i umor.
� Gledanje filma u 3D načinu ne preporučuje
se nestabilnim osobama, djeci i ženama u
drugom stanju.
Upotreba izbornika
Moje aplikacije
Nalazi se na donjem dijelu početnog zaslona radi
brzog i jednostavnog pristupa pretraživanjima,
internetu, značajkama LG Smart World i 3D Svijet.
Početni izbornik / [Moje aplikacije]
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite željenu aplikaciju za pokretanje.
� Ako tijekom gledanja 3D sadržaja osjetite
glavobolju, umor ili vrtoglavicu izrazito
preporučujemo da prekinete reprodukciju
i odmorite se sve dok se ne budete osjećali
dobro.
4
Upozorenje pri upotrebi 3D naočala

Upravljanje
>>Oprez
� Pilikom gledanja 3D slika preporučuje se
da se gledatelj nalazi na udaljenosti od
najmanje dvije dužine dijagonale zaslona.
Za uređivanje stavki Moje aplikacije
Mijenja raspored/briše stavke povlačenjem ikona
aplikacija u Moje aplikacije pomoću daljinskog
upravljača Magic.
1. Pritisnite HOME (n).
2. Odaberite [Moje aplikacije] i pritisnite Kotač (
).
� Ne čuvajte 3D naočale u ekstremnim
uvjetima. Izlaganje izrazito visokim ili
niskim temperaturama može dovesti
do deformacije leća. Ne upotrebljavajte
deformirane naočale.
� 3D naočale nemojte pritiskati i ne izlažite
ih udarcima. Grubim rukovanjem možete
prouzročiti kvar 3D naočala.
� Leće na 3D naočalama osjetljive su na
ogrebotine. Za čišćenje upotrijebite samo
čistu i meku krpu. Prljava krpa može
zagrepsti površinu leća.
� Grebanjem površine leća 3D naočala oštrim
predmetima ili čišćenjem kemikalijama
možete iskriviti 3D slike.
3. Ako želite izbrisati aplikaciju, povucite aplikaciju
u koš za smeće [Izbrisano.] dok držite pritisnut
Kotač ( ) i zatim odaberite [OK].
Upravljanje
31
Upotreba aplikacije
[Pretraživanje]
Upotreba aplikacije [Internet]
Web-preglednik
Ova funkcija pretraživanja omogućuje učinkovito
traženje LG aplikacija i ostalog sadržaja. Unesite
pojmove za pretraživanje pomoću uređaja za unos,
poput daljinskog upravljača, kako biste pretražili LG
aplikacije i dijelove usluge Premium.
Ručno upisuje URL na zaslon ili posjećuje webmjesta koja su dodana omiljenima.
1. Odaberite [Pretraživanje] u stavci [Moje
aplikacije] i pritisnite Kotač ( ).
1. Odaberite [Internet] u stavci [Moje aplikacije] i
pritisnite Kotač ( ).
2. U prazno polje unesite pojmove za pretraživanje.

2. U prazno polje unesite pojmove za pretraživanje.

a Upisuje internetsku adresu ili URL.
a Pretraživanje – Unesite pojmove za
pretraživanje.
c Dodaje trenutnu stranicu omiljenima.
b Tipka za pretraživanje – Odaberite ovu tipku
nakon unosa pojmova za pretraživanje ili
upotrijebite crvenu tipku na daljinskom
upravljaču.

c Natrag – Vraća na prethodni korak.
d Ide na prethodno posjećeno web-mjesto.
,,Napomena
� Za najbolju kvalitetu usluge pretplatite se
na internetsku uslugu od 4,0 Mb/s (1,5 Mb/
s ili brže). Za sve probleme koji se odnose
na brzinu interneta obratite se davatelju
internetskih usluga.
� Internet radi samo uz prethodno instalirane
dodatke.
� Internet reproducira samo sljedeće formate
multimedijskih datoteka: JPEG / PNG / GIF /
WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
� Internet se prisilno zatvara kada nema
dovoljno memorije.
� Za Internet se upotrebljavaju fontovi
instalirani na uređaj i možda se neće
pravilno prikazati prikazani, ovisno o
reproduciranom sadržaju.
� Internet ne podržava preuzimanje datoteka
i fontova.
� Internet je osmišljen samo za ovaj uređaj.
Stoga može raditi drugačije od preglednika
na osobnim računalima.
4
Upravljanje
b Odabire prilikom otvaranja nekoliko webpreglednika.
32 Dodatak
Namještanje postavki
Postavke uređaja možete promijeniti u izborniku
[Postavke].
1. Pritisnite HOME (n) .
Izbornik [SLIKA]
Razlučivost
Postavlja izlaznu razlučivost HDMI videosignala.
Početni izbornik / [Postavke] / [SLIKA]
[1080p]
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog
videozapisa.
[720p]
Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog
videozapisa.

2. Odaberite izbornik [Postavke] u stavci [Moje
aplikacije]. Prikazuje se izbornik [Postavke].
5
3. Upotrijebite s/w za odabir prve opcije
postavljanja, zatim prijeđite na drugu razinu.
,,Napomena
Ako su gornji, donji, desni i lijevi dio slike
odsječeni, promijenite opciju postavke
FORMAT TV SLIKE na AUTOMATSKI na
svom televizoru. Ovisno o marki televizora,
konfiguracija izbornika može se pomalo
razlikovati.
Izbornik [ZVUK]
Dodatak
Postavite opcije zvuka na uređaju prema vrsti
audiosustava koji rabite.
Početni izbornik / [Postavke] / [ZVUK]

4. Upotrijebite a/ d za odabir druge opcije
postavljanja, zatim pritisnite Kotač ( ) za
prijelaz na treću razinu.
,,Napomena
S obzirom da brojni čimbenici utječu na vrstu
audioizlaza, za detalje pogledajte „Specifikacije
audioizlaza“ na stranici 44.
Postavke zvuka
[PCM]
Odaberite ako priključite HDMI IZLAZ ili
DIGITALNI AUDIOIZLAZ uređaja na dvokanalni
digitalni stereodekoder.
[Automatski]
5. Upotrijebite s/w kako biste odabrali željenu
postavku, zatim pritisnite Kotač ( ) da biste
potvrdili svoj odabir.
Odaberite ako priključite HDMI IZLAZ ili
DIGITALNI AUDIOIZLAZ uređaja na uređaj s
PCM-om ili Dolby Digital kodekom.
Dodatak 33
Kontrola dinamičkog opsega (eng.
Dynamic Range Control, DRC)
Pomoću ove funkcije možete slušati zvuk filma na
manjoj glasnoći, a da ne gubite jasnoću zvuka.
[Isključeno]
Isključuje tu funkciju.
[Uključeno]
[Por. pokaz.]
Postavite ga na [Uključeno]. Ako postoji
bilo kakvo nepodudaranje u poravnanju
između pokazivača Magic i stvarnog smjera
koji pokazuje daljinski upravljač, pomaknite
daljinski upravljač Magic u lijevo i desno kako
biste ih ponovno poravnali. Pokazivač Magic
automatski će se ponovno poravnati u središtu,
omogućujući lakše upravljanje.
Komprimira dinamički opseg za Dolby Digital.
Pomoć za balončiće
Izbornik [OPCIJA]
Početni izbornik / [Postavke] /
Ova funkcija omogućuje prikaz ili brisanje balončića
vodiča u izborniku postavki. Za prikaz vodiča
postavite ovu opciju na [Uključeno].
[OPTION]
Vraćanje na tvorničke postavke
Jezik izbornika
Uređaj možete resetirati na njegove izvorne
tvorničke postavke.
Odabire jezik za izbornik [Postavke] i prikaz na
zaslonu.
Automatsko isključivanje
Pokazivač
Namješta brzinu, oblik i veličinu pokazivača
daljinskog upravljača Magic.
[Brzina]
Namješta brzinu pomicanja pokazivača Magic.
[Oblik]
Odabire između raznih oblika pokazivača
Magic.
[Veličina]
Odabire veličinu pokazivača Magic
Ako uređaj resetirate na njegove izvorne
tvorničke postavke pomoću opcije [Vraćanje
na tvorničke postavke], ponovno ćete morati
postaviti sve podatke za aktiviranje internetskih
usluga i mrežne postavke.
Postavke za Smart TV
Postavlja mnoge postavke vezane za Smart TV i
upravlja ID-ovima.
[Država Smart TV-a]
Mijenja postavke zemlje na Smart TV.
Prima Premium usluge i LG aplikacije željene
zemlje.
[Verzija Premium]
Prikazuje veziju usluge Premium.
[Popis ID-ova]
Provjerava i briše ID-ove prijavljene u uslugu LG
Smart uređaja.
[Vraćanje postavki]
Inicijalizira informacije svih registriranih
uređaja odabirom stavke [Poništi informacije o
registraciji.].
[Pravne napomene]
Prikazuje pravne napomene za Smart TV.
5
Dodatak
Zaštita zaslona prikazuje se kada se player nalazi u
stanju prekinute reprodukcije približno 5 minuta.
Ako ovu opciju postavite na [Uključeno], uređaj
će se automatski isključiti nakon 20 minuta
prikazivanja zaštite zaslona.
Postavite ovu opciju na [Isključeno] kako bi se
zaštita zaslona prikazivala sve dok korisnik ne
upotrijebi uređaj.
,,Napomena
34 Dodatak
Izbornik [MREŽA]
Postavke stavke [MREŽA] potrebne su za upotrebu
ažuriranja softvera, Web-preglednika i usluga
mrežnih sadržaja.
,,Napomena
Sve videodatoteke preuzete iz usluge DivX
VOD s registracijskim kodom ovog uređaja
mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.
Početni izbornik / [Postavke] / [MREŽA]
Mrežna veza
Ako je okruženje vaše kućne mreže pripremljeno
za priključivanje uređaja, uređaj treba postaviti
za žičanu ili bežičnu mrežnu vezu radi mrežne
komunikacije. (Vidi “Priključivanje na kućnu mrežu”
na stranici 11.)
Status mreže
Ako želite provjeriti stanje mreže uređaja, odaberite
opciju [Status mreže] i pritisnite Kotač ( ) za
provjeru je li uspjelo priključivanje na mrežu i
internet.
Postavke za SmartShare
[Naziv uređaja]
5
Mrežni naziv možete unijeti pomoću virtualne
tipkovnice. Player će biti prepoznat prema
nazivu koji unesete na kućnoj mreži.
Dodatak
[DivX® VOD]
O DIVX VIDEOZAPISU: DivX® je digitalni
videoformat koji je proizvela tvrtka DivX, LLC,
podružnica korporacije Rovi. Ovo je službeni
DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX
videozapise. Posjetite divx.com za više
informacija i softverskih alata za pretvaranje
datoteka u DivX videozapise.
O DIVX VIDEOZAPISU NA ZAHTJEV: Ovaj DivX
Certified® uređaj mora biti registriran kako bi se
reproducirali kupljeni DivX Video-on-Demand
(VOD) filmovi. Da biste dobili svoj registracijski
kod, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku
postavki uređaja. Idite na vod.divx.com za više
informacija o tome kako obaviti registraciju.
[Registracija]
Prikazuje registracijski kod vašeg uređaja.
[Poništavanje registracije]
Deaktivira uređaj i prikazuje kod za
deaktiviranje.
Izbornik [PODRŠKA]
Početni izbornik / [Postavke] /
[PODRŠKA]
Ažuriranje softvera
[Trenutna verzija]
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
[Provjera verzije ažuriranja]
Softver možete ažurirati izravnim spajanjem
uređaja na poslužitelj za ažuriranje softvera (vidi
stranicu 35).
Informacije o proizvodu/usluzi
Sadrži informacije o proizvodu, trenutnu verziju
programa i informacije uslužnog centra.
Pokretanje usluge Premium
Poništit će se informacije, postavke zemlje i podaci
o prijavi korisnika usluge Premium. Kada se na
stranici Premium pojavi greška, poništavanje će
riješiti problem.
Ažuriranje mrežnog
softvera
Obavijest o mrežnom
ažuriranju
S vremena na vrijeme, za uređaje koji su priključeni
na širokopojasnu kućnu mrežu, bit će dostupno
poboljšanje performansi i/ili dodatne značajke
ili usluge. Ako postoji novi softver, a uređaj je
priključen na širokopojasnu kućnu mrežu, uređaj će
vas obavijestiti o ažuriranju na sljedeći način.
Dodatak 35
1. Kada uključite uređaj, na zaslonu će se prikazati
izbornik za ažuriranje.
2. Upotrijebite tipku a ili dna daljinskom
upravljaču za odabir željene opcije, zatim
pritisnite Kotač ( ).
Uređaj će prikazati trenutačnu verziju. Odaberite
tipku [Provjera verzije ažuriranja].
,,Napomena
Ako nema dostupnog ažuriranja, prikazuje
se poruka „No update is found“ (Nema novih
ažuriranja).
4. Ako postoji nova verzija, prikazuju se informacije
o njoj.
[Pokreni]
Pokreće ažuriranje softvera.
[Poništi]
Zatvara izbornik za ažuriranje
i prikazuje ga kod sljedećeg
učitavanja.
Ažuriranje softvera
,,Napomena
� Prije ažuriranja softvera u svom uređaju iz
njega uklonite USB uređaj.
� Prije ažuriranja softvera u uređaju, isključite
uređaj i ponovo ga uključite.
� Tijekom postupka ažuriranja softvera ne
isključujte uređaj, ne iskapčajte AC napajanje
i ne pritišćite ni jednu tipku.
� Ako odustajete od ažuriranja, isključite
napajanje i ponovo ga uključite za stabilan
rad.
� Uređaj se ne može ažurirati s prethodnom
verzijom softvera.
1. Provjerite mrežnu vezu i postavke (stranica 11).
2. Odaberite opciju [PODRŠKA] u izborniku
[Postavke].
3. Odaberite opciju [Ažur. softvera], zatim pritisnite
Kotač ( ).
>>Oprez
Ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja
softvera.
6. Po završetku ažuriranja pojavljuje se poruka
„Ažuriranje je dovršeno. Ponovno pokretanje.”, a
potom će se uređaj ponovo pokrenuti s novom
verzijom.
,,Napomena
Funkcija ažuriranja softvera možda neće
pravilno raditi ovisno o internetskom
okruženju. U tom slučaju, najnoviju verziju
softvera možete nabaviti u ovlaštenom
servisnom centru tvrtke LG Electronics, zatim
ažurirajte svoj uređaj. Pogledajte odlomak
"Korisnička podrška" na stranici 43.
5
Dodatak
Uređaj možete ažurirati najnovijim softverom
kako biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali
nove značajke. Softver možete ažurirati izravnim
spajanjem uređaja na poslužitelj za ažuriranje
softvera.
5. Odaberite [Ažuriraj] za pokretanje. (Odabir
stavke [Zatvori] prekida ažuriranje.)
36 Dodatak
O softveru Nero
MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je softver za dijeljenje
datoteka s videozapisima, zvučnih i fotodatoteka
spremljenih na računalu s ovim uređajem, pri čemu
računalo služi kao digitalni medijski poslužitelj s
podrškom za DLNA.

,,Napomena
� CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials
proizveden je za računala i ne smije se
umetati u ovaj uređaj ili bilo koji drugi
proizvod koji nije računalo.
� Isporučeni CD-ROM Nero MediaHome 4
Essentials je prilagođeno izdanje softvera
samo za dijeljenje datoteka i mapa s ovim
uređajem.
5
� Dostavljeni softver Nero MediaHome 4
Essentials ne podržava sljedeće funkcije:
transkodiranje, korisničko sučelje za
daljinsko upravljanje, upravljanje TV-om,
internetske usluge i Apple iTunes.
Dodatak
� Priloženi softver Nero MediaHome 4
Essentials može se preuzeti na adresi
http://www.nero.com/ download.
php?id=nmhlgewin.
� Ovaj priručnik objašnjava radnje s
primjerima iz engleske verzije softvera
Nero MediaHome 4 Essentials. Slijedite
objašnjenja koja se odnose na stvarne
radnje za verziju na vašem jeziku.
Zahtjevi za sustav
Osobno računalo sa sustavom
Windows
� Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji), Windows
Vista® (Service Pack nije potreban), Windows® 7
(Service Pack nije potreban), Windows® XP Media
Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji),
Windows Server® 2003
� Windows Vista® u 64-bitnom izdanju (program
radi u 32-bitnom načinu)
� Windows® 7 u 64-bitnom izdanju (program radi
u 32-bitnom načinu)
� Prostor na tvrdom disku: 200 MB prostora na
tvrdom disku za tipičnu instalaciju samostalnog
programa Nero MediaHome
� Procesori Intel® Pentium® III na 1,2 GHz ili AMD
Sempron™ 2200+
� Memorija: 256 MB RAM
� Grafička kartica s najmanje 32 MB videomemorije,
minimalnom razlučivošću od 800×600 piksela i
16-bitnim postavkama za boju
� Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
� DirectX® 9.0c revizija 30 (kolovoz 2006.) ili novija
� Mrežno okruženje: Ethernet, WLAN od 100 Mb
Dodatak 37
Zahtjevi za datoteke
Videodatoteke
Ekstenzija
datoteke
*.asf
*.wmv
Kodek
Video
Napredni VC-1 profil, jednostavni VC-1 profil i glavni profil
Audio
WMA Standard, WMA9 Professional
Video
DIVX3,11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, XVID, MPEG1, H.264/ AVC, Motion
Jpeg
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
*.divx,
*.avi
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM
*.mp4,
*.m4v,
*.mov
*.mkv
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
Audio
AAC
Video
H.264/AVC
Audio
HE-AAC, Dolby Digital
Video
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
*.tp
*.vob
*.mpg
*.mpeg
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Video
MPEG-1, MPEG-2
Audio
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 Layer I,II
5
Dodatak
*.ts
*.trp
Video
38 Dodatak
Audiodatoteke
Vrsta
datoteke
mp3
Stavka
[Informacije]
Brzina bitova
32 kb/s ~ 320 kb/s
Frekvencija uzorkovanja
16 kHz ~ 48 kHz
Podrška
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
Fotodatoteke
Vrsta
datoteke
2D (jps, jpg,
jpe)
3D (jps)
Stavka
Profil
Dostupne
vrste datoteka
15360×8640 bit/piksel
Veličina
fotografije
Najmanje: 64×64
Progresivni tip: 1920×1440 bit/piksel
Najviše: Normalni tip: 15360 (Š) × 8640 (V)
Progresivni tip: 1920 (Š) × 1440 (V)
3D (mpo)
5
Dostupne
vrste datoteka
mpo
Veličina
fotografije
4:3 Veličina: 3648×2736, 2592×1944, 2028×1536
3:2 Veličina: 3648×2432
Dodatak
Podržane datoteke za Smart ShareTM
� Najveća brzina prijenosa podataka:
20 Mb/s (megabita u sekundi)
� Podržani formati vanjskih titlova:
*.smi, *.srt, *.sub (Micro DVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa,
*.txt (TMPlayer), *.psb (Power DivX)
� Podržani formati unutarnjih titlova:
XSUB (podržava unutarnje titlove dobivene od DivX6)
Dodatak 39

,,
Napomena
� Naziv datoteke ograničen je na 129 znakova.
� Najviše datoteka u mapi: manje od 2000 (ukupan broj datoteka i mapa)
� Za očitavanje sadržaja medija može trebati nekoliko minuta, što ovisi o veličini i broju datoteka.
� Kompatibilnost datoteka može se razlikovati ovisno o poslužitelju.
� Kako je kompatibilnost na DLNA poslužitelju testirana na paketnom okruženju DLNA poslužitelja (Nero
MediaHome 4 Essentials), zahtjevi za datoteke i funkcije reprodukcije mogu se razlikovati ovisno o
medijskim poslužiteljima.
� Zahtjevi za datoteke na stranicama 37-38 nisu uvijek kompatibilni. Može biti nekih ograničenja u vezi
sa značajkama datoteka i mogućnostima medijskog poslužitelja.
� Reprodukcija datoteka s titlovima za videozapise moguća je samo putem dijeljene mape na računalu
ili DLNA medijskog poslužitelja izrađenog s pomoću softvera Nero MediaHome 4 Essentials koji se
nalazi u paketu uređaja.
� Datoteke s prijenosnih medija kao što su USB pogon i drugi, možda se neće moći kvalitetno dijeliti na
medijskom poslužitelju.
� HD videodatoteke sadržane na uređaju sa sučeljem USB 1,0/1,1 možda se neće pravilno reproducirati.
Za USB 2,0 preporučuje se reprodukcija HD videodatoteka.
*1
*2
� Player ne podržava datoteke snimljene s pomoću značajki GMC ili Qpel .
*1 GMC – globalna kompenzacija pokreta (eng. Global Motion Compensation)
*2 Qpel ­– četvrtina piksela (eng. Quarter pixel)
� Za profil H.264/AVC podržana je samo razina 4,1 i starija.
� Neki titlovi koje su izradili korisnici možda neće pravilno raditi.
� Granica veličine datoteke ovisi o kodiranju.
� DLNA je kratica za Digital Living Network Alliance i omogućuje korisnicima pristup datotekama
videozapisa, glazbe i fotografija koje su pohranjene u računalu ili na poslužitelju te uživanje u njima
na uređaju putem kućne mreže.
� Neke videodatoteke koje je načinio enkoder možda neće raditi.
� Ako videodatoteka u USB uređaju nije podržana za visoku brzinu, možda se neće pravilno
reproducirati.
� Normalnu reprodukciju jamčimo samo za datoteke prema zahtjevima na stranici 37-38.
� Kada se datoteka titla doda naknadno, resetirajte dijeljenu mapu.
� Ako se u sadržaju zajedno nalaze unutarnji i vanjski titlovi, unutarnji titlovi nestaju.
� Prilikom reprodukcije datoteka pohranjenih u DLNA, neki se titlovi možda neće pojaviti i audio jezik
se možda neće promijeniti.
5
Dodatak
� Videodatoteke i datoteke titlova treba smjestiti u istu mapu. U tom slučaju za pravilan prikaz treba
videodatoteci i datoteci titla dati isti naziv.
40 Dodatak
O organizaciji DLNA
Ovaj uređaj je digitalni medijski uređaj s DLNA certifikatom koji može prikazivati i reproducirati filmski,
fotografski i glazbeni sadržaj s digitalnog medijskog poslužitelja koji podržava DLNA (računalo i potrošačka
elektronika).
Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizacija tvrtki iz više industrijskih grana koje se bave
potrošačkom elektronikom, računalnom industrijom i mobilnim uređajima. Digital Living potrošačima nudi
jednostavno dijeljenje digitalnih medija putem kućne mreže.
Logotip DLNA certifikata, omogućuje jednostavno pronalaženje proizvoda koji su u skladu sa smjernicama
o interoperabilnosti organizacije DLNA. Uređaj je usklađen sa smjernicama o interoperabilnosti organizacije
DLNA v1,5.
Kada se na uređaj priključi računalo na kojem je pokrenut softver s DLNA poslužitelja ili drugi uređaj koji
podržava DLNA, možda će trebati promijeniti neke postavke softvera ili drugih uređaja. Više informacija
potražite u uputama za rad softvera ili uređaja.
Određeni zahtjevi za sustav
Za reprodukciju videozapisa visoke razlučivosti:
� Zaslon visoke razlučivosti koji ima ulazne HDMI priključke.
Za reprodukciju zvučnog zapisa Dolby® Digital Plus:
� Pojačalo/prijemnik s ugrađenim (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) dekoderom.
� Glavni, središnji, surround zvučnici i subwoofer prema potrebi za odabrani format.
5
Napomene o kompatibilnosti
Dodatak
� Ako dođe do problema s kompatibilnošću, obratite se ovlaštenom servisnom centru za korisničku
podršku.
� Dolby Digital Plus je podržan s najviše 5,1 kanala ako rabite HDMI vezu za audioizlaz uređaja.
Dodatak
O daljinskom
upravljaču Magic
Za ponovnu registraciju daljinskog
upravljača Magic
41
>>Oprez
� Upotrebljavajte unutar efektivne udaljenosti
od 33 stope (10 metara). Upotreba
daljinskog upravljača s većih udaljenosti ili
kada zapreke blokiraju vidni pravac možda
neće biti pravilna.
� Elektronički uređaji koji se nalaze u blizini
mogu prouzročiti komunikacijske smetnje.
Uređaji poput mikrovalne pećnice i
bežičnog LAN-a rabe isti frekvencijski raspon
(2,4 GHz) kao i daljinski upravljač Magic, što
upravljaču može smetati.
� Daljinski upravljač Magic može se pokvariti
ako vam ispadne ili se na bilo koji drugi
način ošteti.
� Ne ispuštajte daljinski upravljač Magic i ne
izlažite ga jakim udarcima.
Istovremeno 5 sekundi držite pritisnute tipke HOME
(n) i BACK (1). Daljinski upravljač Magic prekinut
će vezu s uređajem.

� 5 sekundi držite pritisnutu tipku BACK (1)
dok daljinski upravljač držite usmjeren
prema uređaju kako biste ga poništili i
ponovo registrirali.
� Postavite brzinu i oblik pokazivača Magic
koji se pojavljuje na zaslonu. (Pogledajte
postavljanje pokazivača Magic (stranica 33).
� Pokazivač Magic će nestati ako ga određeno
vrijeme ne upotrijebite. Kada pokazivač
Magic nestane sa zaslona, protresite daljinski
upravljač Magic lijevo i desno. Zatim će se
ponovno pojaviti.
� Ako pritisnete navigacijsku tipku dok
pomičete pokazivač Magic na zaslonu,
pokazivač nestaje i daljinski upravljač Magic
radi kao uobičajeni daljinski upravljač.

5
Dodatak
,,Napomena
42 Dodatak
Otklanjanje teškoća
Općenito
Simptom.
Uzrok i rješenje
Nema električnog napajanja.
� Pravilno ukopčajte utikač kabela napajanja u utičnicu.
Filmske, fotodatoteke i
audiodatoteke ne mogu se
reproducirati.
� Datoteke nisu snimljene u formatu koji uređaj može reproducirati.
Daljinski upravljač ne radi
pravilno.
� Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski upravljač na
uređaju.
� Uređaj ne podržava kodek datoteke s videozapisom.
� Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
� Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja.
� Baterije u daljinskom upravljaču su prazne.
� Preporučujemo upotrebu alkalnih baterija.
Ne prepoznaje se spojeni
USB uređaj za pohranu.
� Pokušajte upotrijebiti drugi USB kabel; neki USB kabeli možda ne
podržavaju dovoljan napon za normalan rad USB uređaja.
� Ako upotrebljavate produžni USB kabel ili USB HUB, USB uređaji možda
neće biti prepoznani.
� USB uređaj za koji je potreban dodatni instalacijski program prilikom
spajanja na računalo nije podržan.
5
Dodatak
� Ovaj uređaj podržava samo USB Flash pogon i vanjski USB HDD s
formatom datoteka FAT32 ili NTFS.
Slika
Simptom.
Uzrok i rješenje
Nema slike.
� Odaberite odgovarajući videoulaz na TV-u, tako da se slika s uređaja
prikaže na zaslonu TV-a.
� Vaš TV možda ne podržava razlučivost koju ste postavili na uređaju.
Promijenite u razlučivost koju TV prihvaća.
� Priključak HDMI IZLAZ priključen je na DVI uređaj koji ne podržava
zaštitu autorskih prava.
Na slici se pojavljuju smetnje.
� Postavite razlučivost koju TV prihvaća.
Dodatak 43
Vraćanje postavki
Simptom.
Uzrok i rješenje
Uređaj možete resetirati na
sljedeći način.
� Pritisnite tipku RESET koja se nalazi na donjem dijelu uređaja. Time ćete
natjerati uređaj u mirovanje.
� Za ponovni rad s uređajem pritisnite tipku 1 (POWER) na daljinskom
upravljaču Magic.
Mreža
Simptom.
Uzrok i rješenje
Usluge emitiranja videozapisa
(kao što je YouTube™ i slično)
često se zaustavljaju ili učitavaju
tijekom reprodukcije.
� Brzina vašeg širokopojasnog interneta možda nije dovoljno velika
za usluge emitiranja videozapisa. Obratite se svom davatelju
internetskih usluga (ISP) i povećajte brzinu širokopojasne veze na
preporučenu vrijednost.
Dijeljene mape ili datoteke s
� Na vašem medijskom poslužitelju podignut je vatrozid ili antivirusni
računala ili medijskog poslužitelja
softver. Isključite vatrozid ili antivirusni softver pokrenut na vašem
ne prikazuju se na popisu uređaja.
ili medijskom poslužitelju.
� Uređaj nije priključen na lokalnu mrežu na koju su priključeni
računalo ili medijski poslužitelj.
Uređaj se ne može spojiti na
pristupnu točku ili bežični LAN
usmjerivač.
� Bežičnu komunikaciju mogu ometati kućanski uređaji koji rabe
radijske frekvencije. Odmaknite uređaj od njih.
Pristupna točka ne prikazuje se na
popisu "Naziv pristupne točke".
� Pristupna točka ili bežični LAN usmjerivač možda ne emitiraju svoj
SSID. S pomoću računala postavite pristupnu točku tako da emitira
svoj SSID.
5
Korisnička podrška
Uređaj možete ažurirati najnovijim softverom kako biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove značajke.
Za preuzimanje najnovijeg softvera za ovaj uređaj (ako su napravljena nova ažuriranja) posjetite http://www.
lg.com/global/support/ ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke LG Electronics.
Napomena o softveru otvorenog koda
Da biste dobili odgovarajući izvorni kod pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog koda posjetite http://
opensource.lge.com. Svi spomenuti licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti iz jamstva i obavijesti o
autorskim pravima dostupni su za preuzimanje s izvornim kodom.
Dodatak
� Vaš mrežni uređaj, kao što je pristupna točka, možda nije postavljen
na dostupni raspon frekvencija i kanal koji ovaj uređaj može
podržati.
Pokušajte postaviti raspon frekvencije i kanal u postavkama
mrežnog uređaja.
44 Dodatak
Specifikacije audioizlaza
AUTOMATSKI
Audioulaz
Digitalni audioizlaz
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
HE-AAC
Dolby Digital
Sve
PCM
PCM
Specifikacije
Općenito
El. napajanje
Potrošnja energije
Pogledajte glavnu oznaku ili glavnu oznaku na donjem dijelu.
AC adapter
DA-18B12
Dimenzije (Š×V×D)
Približno 200 × 29 × 120 mm
Neto težina (približno)
0,51 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
5
Radna vlažnost zraka
5 % do 90 %
Dodatak
Izlazi
HDMI IZLAZ (video/audio)
19-polni (tip A, HDMI™ priključak)
DIGITALNI AUDIOIZLAZ (OPTIČKI)
3 V (p-p), optički priključak × 1
Sustav
Sustav signala
Standardni TV sustav PAL boja
LAN priključak
Ethernet priključak × 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični LAN (unutarnja antena)
IEEE 802,11b/g/n (pojas 2,4 GHz)
Napajanje sabirnice (USB)
DC 5 V 0 500 mA
� Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Dodatak 45
Robne marke i licence
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi u vlasništvu LLC-a koji je licencirao HDMI.
DivX ®, DivX Certified® i pripadajući logotipovi
zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation i
upotrebljavaju se pod licencom.
Obuhvaćeno jednim ili više od sljedećih patenata
izdanih u SAD-u: 7295673; 7460668; 7515710;
7519274
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su
zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® su
zaštitni znakovi, znakovi usluga ili znakovi
certifikata u vlasništvu organizacije Digital Living
Network Alliance.
5
Dodatak
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak certifikata
organizacije Wi-Fi Alliance.
46 Dodatak
Održavanje
Rukovanje uređajem
Čišćenje uređaja
Sve informacije, podaci, dokumenti, komunikacije,
preuzimanja, datoteke, tekst, slike, fotografije,
grafike, videozapisi, internetske vijesti, publikacije,
alati, izvori, softver, kod, programi, apleti,
programčići, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaji
(“Sadržaj”) te sve usluge i ponude (“Usluge”) koje
pruži ili stavi na raspolaganje bilo koja treća strana
(svaki “Davatelj usluga”) isključiva su odgovornost
davatelja usluge od kojega su potekli.
Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku, suhu
krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite
meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom
deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao
što su alkohol, benzin ili razrjeđivač jer biste tako
mogli oštetiti površinu uređaja.
Dostupnost i pristup sadržaju i uslugama koje nudi
davatelj usluga putem LGE uređaja podložni su
promjenama u svakom trenutku, bez prethodne
napomene, uključujući, bez ograničenja, obustavu,
uklanjanje ili prestanak svih ili bilo kojeg dijela
sadržaja ili usluga.
Čišćenje vanjskih površina
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
za sadržaj ili usluge, možete pogledati internetsku
stranicu davatelja usluga za najažurnije informacije.
LGE nije odgovoran i ne jamči za korisničku
uslugu vezano za sadržaj i usluge. Bilo kakvo
pitanje ili zahtjev za uslugu vezano za sadržaj ili
usluge trebaju se uputiti izravno odgovarajućim
davateljima sadržaja i usluga.
Transportiranje uređaja
Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za
pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, najbolje
ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio
originalno tvornički zapakiran.
� Ne upotrebljavajte hlapljive tekućine, kao što je
insekticid u raspršivaču, u blizini uređaja.
� Brisanje uz jak pritisak može oštetiti površinu.
5
Važne informacije o
mrežnim uslugama
� Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode
duže vrijeme u dodiru s uređajem.
Dodatak
Imajte na umu da LGE nije odgovoran za bilo kakav
sadržaj ili usluge koje pruža davatelj usluga, kao
ni za bilo kakve promjene, uklanjanje ili prestanak
davanja takvog sadržaja ili usluga, i ne jamči za
dostupnost ili pristup takvom sadržaju ili uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising