LG | F1480QDS | Owner's Manual | LG F1480QDS Owner's Manual

LG F1480QDS Owner's Manual
PRIRUâNIK ZA KORISNIKA
PERILICA ZA PRANJE RUBLJA
Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja perilice rublja i
sačuvajte priručnik za slučaj buduće potrebe.
F1480QDS(1~9)
F1280QDS(1~9)
F1080QDS(1~9)
P/No.: MFL63288656
www.lg.com
S
adrÏaj
Sadræaj .........................................2
Odlike proizvoda .......................3
Upozorenja
VaÏne upute za sigurnost .........................4
Saãuvajte ove upute..................................4
Specifikacija ...............................5
Instaliranje
Skidanje ambalaæe ....................................6
Uklanjanje transportnih vijaka ...................6
·to se traÏi od mjesta za instaliranje.........7
Prikljuãivanje dovodnog crijeva .................9
Instaliranje odvodnog crijeva...................11
Pode‰avanje visine .................................12
Hvala vam ‰to ste kupili LG potpuno
automatsku perilicu za pranje rublja.
Molimo vas da paÏljivo proãitate svoj
priruãnik za korisnika, on u sebi sadrÏi
vaÏne informacije o sigurnom
instaliranju, kori‰tenju i odrÏavanju.
Ovaj priruãnik saãuvajte kao buduçu
referencu.
Zapi‰ite tip modela i serijski broj va‰e
perilice za pranje rublja.
Model br.
Serijski br.
Datum kupnje
Kako koristiti perilicu rublja
Rad perilice za rublje...............................14
Briga prije pranja .....................................15
Tablica programa za pranje.....................16
Dodatne moguÊnosti ...............................17
Podaci o radu ..........................................18
UpravljaËka ploËa ....................................19
Dodatni program......................................20
- Odgoda pranja ......................................20
- Parno pranje..........................................20
- Omiljeni .................................................20
- Pretpranje..............................................20
Opcija ......................................................21
- Opcija ....................................................21
- Ispiranje.................................................21
- Temp. ...................................................21
Druge funkcije .........................................21
- Ispiranje+Centrifuga ..............................21
- Samo centrifugiranje .............................21
- Osvjeæavanje ciklus...............................21
ZakljuËavanje za djecu ............................22
Ukljuãivanje/ iskljuãivanje zvuãnog
signala ....................................................22
âi‰çenje bubnja.......................................23
ZakljuËavanje vrata i Otkrivanje ..............23
2
Dodavanje deterdÏenta
Dodavanje deterdÏenta i omek‰ivaãa
rublja........................................................24
OdrÏavanje
Ulazni filter za vodu.................................26
Filter pumpe za odvod.............................27
Ladica spremnika ....................................28
Bubanj za pranje .....................................29
âi‰çenje va‰e perilice..............................29
Hladno stanje ..........................................29
Vodiã za otklanjanje gre‰aka
Otkrivanje problema ...............................30
Poruke o greπci .......................................32
Uvjeti garancije ........................33
O dlike proizvoda
Za‰tita protiv guÏvanja
S promjenama smjera vrtnje bubnja, smanjeno je guÏvanje rublja.
Ugra√eni grijaã
Ugra√eni grijaã automatski zagrijava vodu na najbolju temperaturu za
odabrani ciklus pranja.
Inteligentni sustav pranja pruÏa veçu ekonomiãnost
Inteligentni sustav pranja detektira koliãinu rublja i temperaturu vode, i
onda odre√uje optimalnu koliãinu vode i vrijeme pranja kako bi smanjio
potro‰nju energije i vode na najmanju moguçu mjeru.
추가선택
예약
Za‰tita za djecu
Sistem za‰tite za djecu koristi se da bi se djecu onemoguçilo da
pritiskanjem tipki promjene program za vrijeme rada.
Sustav kontrole brzine smanjene buke.
Detektiranjem koliãine rublja i ravnoteÏe. Stroj ravnomjerno
raspore√uje rublje kako bi na najmanju moguçu mjeru smanjio razinu
buke vrtnje.
Izravni pogonski sustav
Unaprje√eni istosmjerni motor bez ãetkica izravno vrti bubanj bez remena
i kotaãa.
6 okretanja
Perilica rublja moæe izvoditi razliËite radnje bubnja ili kombinaciju razliËitih
radnji ovisno o odabranom programu pranja. U kombinaciji s
kontroliranom brzinom okretanja i moguÊnosti da se bubanj okreÊe u lijevo
i desno, znatno je poboljπana uËinkovitost pranja perilice, πto vam pruæa
savrπene rezultate kod svakog pranja.
3
U pozorenja
Prije upotrebe proãitajte sve upute
UPOZORENJE !
!
Za va‰u sigurnost, informacije koje sadrÏi ovaj priruãnik moraju se slijediti kako
bi se na najmanju moguçu mjeru smanjili rizici poÏara ili eksplozije, strujnog
udara, ili da bi se sprijeãila o‰teçenja imovine, osobne ozljede ili gubitak Ïivota.
VAÎNE UPUTE ZA SIGURNOST
UPOZORENJE : Da bi se umanjio rizik poÏara, strujnog udara ili ozlje√ivanja osoba kod upotrebe
perilice, slijedite osnovne mjere opreza, ukljuãujuçi sljedeçe:
• Prije postavljanja provjerite ima li vanjskih o‰teçenja.
Ako ih ima, ne postavljajte perilicu.
• Perilicu nemojte instalirati na mjestu gdje çe biti
izloÏena vremenskim promjenama.
• Nemojte prepravljati upravljaãke funkcije.
• Nemojte popravljati ili mijenjati nijedan dio perilice i
nemojte poku‰avati nikakvo servisiranje ako to nije
posebno navedeno u korisniãkim uputama za odrÏavanje
ili ako to nije objavljeno u korisniãkim uputama za
popravljanje koje ste razumjeli i za ‰to imate vje‰tinu
da to izvedete.
• Podruãje ispod i okolo ure√aja drÏite slobodnim od
zapaljivih materijala kao ‰to su platno, papir, tepisi,
kemikalije, itd.
• Mala djeca i nesamostalne osobe ne mogu koristiti ureaj
bez nadzora. Ne dopuπtajte djeci da se igraju s ureajem,
na ureaju ili unutar ovog ili nekog drugog ureaja.
• Perilicu za rublje drÏite dalje od vatre.
• Ne ostavljajte vrata perilice otvorenim.
Otvorena vrata mogu djecu potaknuti da se na njih vje‰aju
ili da ulaze u perilicu.
• Nikada ne poseÏite u perilicu dok se vrti. Priãekajte dok
se bubanj potpuno ne zaustavi.
• Proces pranja rublja moÏe umanjiti osobine proizvoda
koje onemoguçuju vatru.
• Nemojte prati ni su‰iti ono ‰to je bilo ãi‰çeno, prano,
natapano, prskano sa zapaljivim ili eksplozivnim
supstancama (kao ‰to su vosak, ulje, boja, benzin,
odma‰çivaãi, itd.) ‰to moÏe uzrokovati poÏar ili eksploziju.
Ulje moÏe ostati u kadi nakon cijelog ciklusa ‰to moÏe
izazvati poÏar tijekom procesa su‰enja. Zato ne stavljajte
u perilicu rublje s nauljenom odjeçom
• Da bi se izbjegle takve posljedice, paÏljivo slijedite upute
o pranju i ãuvanju proizvo√aãa odjeçe.
• Ne udarajte vrata da biste ih zatvorili i ne otvarajte vrata na
silu kada su zakljuãana. Time moÏete uzrokovati
o‰teçenja na perilici.
• Kada perilica radi na vi‰oj temperaturi, prednja vrata
mogu biti vrlo vruça. Ne dirajte ih.
• Da bi ste smanjili na najmanju moguçu mjeru moguçnost
strujnog udara, iskljuãite ovaj ure√aj iz elektriãnog
napajanja ili prekinite napajanje perilice na kuçnom
razvodnom ormaru uklanjanjem osiguraãa ili iskljuãujuçi
prekidaã strujnog kruga prije nego li poãnete s
odrÏavanjem ili ãi‰çenjem.
• Kada izvlaãite kabel za napajanje, ne vucite kabel.
U suprotnom, kabel za napajanje se moÏe o‰tetiti.
• Nikada nemojte poku‰avati upotrebljavati ovaj ure√aj ako
je o‰teçen, ako nepravilno radi, ako je djelomiãno
rastavljen, ili ako mu neki dijelovi nedostaju ili su
polomljeni, ukljuãujuçi o‰teçeni kabel ili utikaã.
• Prije nego ‰to izbacite staru perilicu, iskljuãite je iz strujne
mreÏe. Onesposobite utikaã. Odsjecite kabel iza ure√aja
da biste spreãili zloupotrebu.
• Kada je proizvod pod vodom, molimo nazovite servisni
centar. Opasnost od strujnog udara i poÏara.
• Ureaj spajajte na prikljuËak za vodu koristeÊi novi
komplet crijeva, ne koristite stari komplet crijeva.
• Kako bi smanjili opasnost od ozljeivanja, pridræavajte se
svih preporuËenih sigurnosnih mjera i postupaka
ukljuËujuÊi koriπtenje zaπtitnih rukavica s dugim rukavima i
sigurnosnih naoËala.
• Nepridræavanje cjelokupnih sigurnosnih upozorenja u
ovom priruËniku moæe imati za posljedicu oπteÊenje
imovine, ozljede i smrt.
• Ne pritiπÊite vrata dolje s prejakom silom, kada su vrata
perilice otvorena. Tako moæete prevrnuti perilicu.
❋ Ne gurajte vrata perilice za rublje na dolje kada su otvorena. Perilica bi se mogla prekrenuti.
SAâUVAJTE OVE UPUTE
UPUTE O UZEMLJENJU
Ovaj ure√aj mora biti uzemljen. U sluãaju nepravilnosti ili kvara, uzemljenje çe smanjiti rizik strujnog udara
osiguravajuçi put najmanjeg otpora za elektriãnu struju. Ovaj je ure√aj opremljen s kabelom koji ima vodiã
za uzemljenje opreme i uzemljeni utikaã. Utikaã mora biti prikljuãen na odgovarajuçu utiãnicu koja je
pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa lokalnim pravilima i odredbama.
• Nemojte koristiti adapter ili da na neki drugi naãin vi‰estruko koristite utiãnicu.
• Ako nemate odgovarajuçu utiãnicu posavjetujte se s elektriãarom.
POZORENJE : Nepravilno spajanje vodiãa za uzemljenje opreme moÏe dovesti do rizika strujnog udara.
Ako sumnjate da je ure√aj pravilno uzemljen provjerite to s kvalificiranim elektriãarom ili serviserom.
Nemojte prepravljati utikaã koji je dostavljen s ure√ajem – ako on ne odgovara utiãnici, neka kvalificirani
elektriãar instalira odgovarajuçu utiãnicu.aj pravilno uzemljen provjerite to s kvalificiranim elektriãarom ili
serviserom. Nemojte prepravljati utikaã koji je dostavljen s ure√ajem – ako on ne odgovara utiãnici, neka
kvalificirani elektriãar instalira odgovarajuçu utiãnicu.
4
S
pecifikacija
Prijenosni vijci
Elektriãni utikaã
Ladica
• Ako je napojni kabel
o‰teçen, njega mora
zamjeniti proizvo√aã, ili
njegov servisni predstavnik
ili sliãna kvalificirana osoba
kako bi se izbjegla opasnost.
(Za deterdÏent
i omek‰ivaã)
Kontrolna ploãa
Odvodne
cijevi
Bubanj
Filter pumpe za odvod
Vrata
Odvodni prikljuãak
Podesiva noga
Poklopac donje ploãe
■ Naziv
: Perilica za pranje rublja s prednjim vratima
■ Napajanje
: 220 – 240V~, 50Hz
■ Veliãina
: 600mm (·) X 590mm (D) X 850mm (V)
■ TeÏina
: 66 kg
■ Maksimalna snaga
: 2100 W (Pranja) / 1100 W (Ispu‰tanje pare)
■ Kapacitet pranja
: 7 kg
■ Potro‰nja vode
: 49 l (7 l / kg)
■ Dozvoljeni pritisak vode
: 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm2)
■ Razina buke
: 56 dB(A) (Pranje) / 71 dB(A) (Centrifuga)
Izgled i specifikacije mogu se mijenjati bez napomene kako bi podigli kvalitetu ure√aja.
■ Dodaci
Dovodno crijevo (1EA)
Zatezni kljuã
5
I
nstaliranje
Skidanje ambalaæe
1. Skinite kartonsku kutiju i ambalaæu od
stiropora.
2. Podignite perilicu rublja i izvadite donju
ambalaæu postolja.
Perilica
3. Skinite traku koja osigurava elektriËni
kabel i crijevo za odvod.
4. Izvadite napojno crijevo iz bubnja.
osnova
pakiranje
Zatezni kljuã
SaËuvajte kljuË za poravnavanje
perilice koji se nalazi u ambalaæi
postolja.
Upozorenje
AmbalaÏa (npr. plastika, stiropor) moÏe biti opasna za djecu.
Postoji opasnost od gu‰enja !
âuvajte svu ambalaÏu izvan dohvata djece.
Uklanjanje transportnih vijaka
Da bi se sprijeãila unutra‰nja o‰teçenja, zategnuta su 4 posebna vijka.
Prije pu‰tanja u rad perilice, uklonite vijke zajedno s gumenim omotaãima.
Ako nisu uklonjeni, oni mogu uzrokovati te‰ke vibracije, buku i nepravilan rad.
1. Odvrnite 4 vijka sa zateznim kljuãem koji
vam je dostavljen.
2. Izvadite 4 vijka zajedno s gumenim
omotaãima lagano okreÊuÊi omotaã.
SaËuvajte vijke za transport za
sluËaj buduÊe potrebe.
3. Rupe zatvorite dostavljenim kapicama.
Prijenosni vijci
6
I
nstaliranje
·to se traÏi od mjesta za instaliranje
Perilica
Odvodne
cijevi
Kada za rublje
pribliæno 2cm.
❿Mjesto postavljanja
• Ravan pod:
Dopu‰teni pad ispod cijele perilice je 1°.
• Elektriãna utiãnica:
Mora biti unutar 1.5 m od svake strane poloÏaja perilice.
Utiãnicu nemojte opteretiti s vi‰e od jednog ure√aja.
• Dodatni prostor:
Za zid, vrata i pod potreban je prostor.
(10cm: zadnji dio / 2cm : desna i lijeva strana)
Nikada ne stavljajte i ne odlaÏite rublje na vrh perilice.
Ono moÏe o‰teti kraj ili upravljaãki sustav.
❿Postavljanje
• Instalirajte perilicu na ravan i ãvrsti pod. Pazite da kruÏenje zraka oko perilice nije zaprijeãeno
tepisima i sl.
• Nikada ne poku‰avajte neravnine poda ispraviti komadima drveta, kartona ili drugim sliãnim
materijalima, stavljajuçi ih ispod perilice.
• Ako nije moguçe izbjeçi instaliranje perilice pored plinskog kuhala ili peçi na ugalj, izme√u dva
ure√aja je potrebno postaviti izolacijsku ploãu (85x60 cm) s aluminijskom stranom prema
kuhalu ili peçi.
• Perilica se ne smije instalirati u sobi u kojoj temperatura moÏe pasti ispod 0°C.
• Molimo osigurajte da nakon instaliranja perilice, u sluãaju kvara, toj perilici moÏe priçi ovla‰teni
serviser.
• Kada se perilica instalira, podesite i uãvrstite sve ãetiri noÏice pomoçu isporuãenog kljuãa za
transportne vijke, tako da je stroj stabilan i da ima najmanje 20mm slobodnog prostora od vrha
perilice do radne plohe iznad nje.
• Ovaj aparat nije predvi√en za rad na moru ili u pokretnim vozilima kao ‰to su prikolice, avioni i
sl.
❿Elektriãni prikljuãak
• Nemojte koristiti produÏni kabel ili dvojni adapter.
• Ako je napojni kabel o‰teçen, njega mora zamijeniti proizvo√aã, ili njegov servisni
predstavnik ili sliãna kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
• Poslije upotrebe uvijek iskopãajte utikaã perilice i zatvorite dovod vode.
• Prikljuãite perilicu na uzemljenu utiãnicu u skladu sa vaÏeçim pravilima o oÏiãenju.
• Ure√aj mora biti postavljen tako da je utiãnica lako dostupna.
• Perilicu smije popravljati samo struãna osoba. Ako popravke izvodi nestruãna osoba moÏe
doçi do ozljeda i velikih gre‰aka u radu. Nazovite najbliÏi servis.
• Perilica ne smije biti u prostorijama u kojima temperatura moÏe pasti ispod nule.
Smrznute cijevi mogu puknuti pod pritiskom.
Na temperaturama ispod nule elektroniãka kontrola se moÏe poremetiti.
• Ako perilicu dopremite po zimi i na temperaturi ispod nule: Neka perilica ostane nekoliko sati
u prostoriji na sobnoj temperaturi prije nego je ukljuãite.
7
I
nstaliranje
OPREZ
OPREZ u vezi s elektriãnim kabelom
Preporuãuje se da se veçina ure√aja ukljuãi u zasebni strujni krug; ‰to znaãi, ure√aj se
ukljuãuje u jednu utiãnicu koja napaja samo taj ure√aj, a na tom strujnom krugu vi‰e
nema nijedne druge utiãnice. Kako bi bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu u ovom
priruãniku za vlasnika. Ne preoptereçujte zidne utiãnice. Preoptereçene zidne utiãnice,
slabo spojene ili o‰teçene zidne utiãnice, produÏni kablovi, o‰teçeni elektriãni kablovi,
o‰teçena ili ispucana izolacija na kabelu predstavljaju opasnost. Svako od ovih stanja
moÏe dovesti do strujnog udara ili poÏara. S vremena na vrijeme provjerite elektriãni
kabel va‰eg ure√aja, a ako pregledom ustanovite o‰teçenja ili pohabanost, iskopãajte
utikaã, prestanite upotrebljavati ure√aj i neka ovla‰teni serviser zamjeni elektriãni kabel
ispravnim zamjenskim kabelom.
Za‰titite elektriãni kabel od fiziãkih ili mehaniãkih o‰teçenja, kao ‰to su presavijanje,
lomljenje, probadanje, uklje‰tenja vratima ili gaÏenje kabela. Posebnu paÏnju obratite na
utikaã, zidne utiãnice, i na toãku na kojoj kabel izlazi iz ure√aja.
OPREZ
Ure√ajem se ne bi smjela koristiti djeca kao ni nemoçne osobe bez nadzora.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da ure√aj ne koriste u igri.
8
I
nstaliranje
Prikljuãivanje dovodnog crijeva
• Pritisak vode mora biti izme√u 100 kPa i 1000 kPa (1.0 -10 kg / cm2)
• Kada prikljuãite dovodno crijevo na slavinu nemojte ga vuçi ni presavijati.
• Ako je pritisak vode veçi od 1000 kPa, tada treba instalirati ure√aj za smanjenje pritiska.
• Periodiãno provjerite stanje crijeva i ako je potrebno zamijenite crijevo.
❿Korak 1: Provjera gumenih brtvi na dovodnom crijevu
• Sa dovodnim crijevom isporuãene su dvije
gumene brtve ãija je svrha sprjeãavanje
curenja vode. Provjerite vodonepropusnost prikljuãka perilice potpunim
odvrtanjem slavine za vodu.
Prikljuãak za
crijevo
Gumena
brtva
❿Korak 2: PrikljuËivanje crijeva na slavinu za vodu
Tip A: PrikljuËivanje crijeva s navojem na slavinu s navojem
• Zavrnite prikljuËak s navojem na crijevu na
slavinu za vodu.
Tip B: PrikljuËivanje crijeva s navojem na slavinu bez navoja
Gornji prikljuËak
Gumeno
pakiranje
Vijci za uËvrπÊivanje
PloËa
Crijevo za
napajanje vodom
1. Odvrnite prsten adaptera i 4 vijka za
priËvrπÊivanje adaptera.
2. Gurnite adapter na kraj slavine tako da
gumena brtva na adapteru bude
nepropusna za vodu iz slavine. UËvrstite
prsten adaptera i 4 vijka za priËvrπÊivanje
adaptera.
3. Gurnite napojno crijevo za vodu okomito
prema gore tako da gumeni dio unutar
crijeva potpuno nasjedne na slavinu i
zatim uËvrstite crijevo zavrtanjem na
desnu stranu.
9
I
nstaliranje
Tip C: PrikljuËivanje crijeva s nasadnim spojem na slavinu bez navoja
1. Odvrnite prsten adaptera i 4 vijka za
priËvrπÊivanje adaptera.
2. Skinite vodeÊi prsten ako je slavina
prevelika za adapter.
Prstenasta ploËa
Vodilica
3. Gurnite adapter na kraj slavine tako da
gumena brtva na adapteru bude
nepropusna za vodu iz slavine. UËvrstite
prsten adaptera i 4 vijka za priËvrπÊivanje
adaptera.
4. Povucite dolje prsten za zakljuËavanje
konektora, gurnite napojno crijevo na
adapter i otpustite prsten za
zakljuËavanje. Pazite da se adapter
zakljuËa na svom poloæaju.
Nakon spajanja dovodnog crijeva
na slavinu za vodu, otvorite slavinu
za vodu kako bi isprali strane
materijale (neËistoÊe, pijesak ili
piljevinu) u crijevu za vodu. Pustite
vodu da curi u kantu i provjerite
temperaturu vode.
PloËa za kaËenje
❿Korak 3: PrikljuËivanje crijeva na perilicu
• Provjerite da na crijevu nema lomova i
da nije stisnuto.
Po zavr‰etku povezivanja, ako voda curi iz crijeva ponovite iste korake upotrijebite najobiãniju
vrstu slavine za napajanje vodom. U sluãaju da je slavina ãetvrtasta ili prevelika, skinite razdjelni
prsten prije nego ‰to ubacite slavinu u adapter.
Koriπtenje vodoravne slavine
Vodoravna slavina
10
Slavina s nastavkom
Kvadratna slavina
I
nstaliranje
Instaliranje odvodnog crijeva
• Odvodno se crijevo ne smije postaviti vi‰e
od 100 cm iznad poda.
Voda ne otjeËe iz perilice ili otjeËe sporo.
otprilike 100 cm
• Pravilno osiguranje odvodnog crijeva
saãuvati çe pod od o‰teçenja uzrokovanih
curenjem vode.
min. 60 cm
max. 100 cm
otprilike 145 cm
• Kada je odvodno crijevo predugo, ne
gurajte ga silom natrag u perilicu. To çe
prouzroãiti neuobiãajenu buku.
otprilike 105 cm
• Kod instaliranja odvodnog crijeva u
sudoper, ãvrsto ga osigurajte vezanjem.
• Pravilno osiguranje odvodnog crijeva
saãuvati çe pod od o‰teçenja uzrokovanih
curenjem vode.
Korito za rublje
DrÏaã
crijeva
Plastiãna
vezica
max.100cm
min.60cm
max.100cm
min.60cm
11
nstaliranje
I
Pode‰avanje visine
1. Pravilno pode‰avanje visine perilice
sprijeãava pretjeranu buku i vibracije.
Instalirajte ure√aj na ãvrstoj i ravnoj povr‰ini
poda, po moguçnosti u kutu prostorije.
Drveni pod ili vrste podignutih podova
mogu dovesti do prevelikih vibracija i
gre‰aka uslijed neravnoteÏe.
2. Ako je pod neravan, podesite noge koliko je
potrebno, ne podmeÊite komade drveta i sl.
pod noge. Provjerite stoje li sve Ëetiri noge
stabilno i oslanjaju li se na pod. Zatim uz
pomoÊ vodene vage provjerite stoji li ureaj
potpuno ravno.
Dizanje
Spuπtanje
Matica za
osiguranje
Dobro priËvrstite sve
4 matice za
osiguranje.
• Kada je perilica u ravnom poloæaju, zategnite
matice za osiguranje prema gore u odnosu na
postolje perilice. Sve matice za osiguranje
moraju biti dobro zategnute.
• Dijagonalna provjera
Kod dijagonalnog pritiskanja rubova gornje
ploãe perilice prema dolje, perilica se ne
smije niti malo pomaknuti ni gore ni dolje.
(Molimo vas da provjerite oba pravca) Ako se
kod dijagonalnog pritiskanja perilica ljulja,
ponovno podesite noge.
Ako se perilica postavlja na podignuto postolje, mora se dobro uËvrstiti, kako bi se
iskljuËila opasnost od padanja perilice.
12
I
nstaliranje
❿Betonski podovi
• Povr‰ina za instaliranje mora biti ãista, suha i ravna.
• Instalirajte perilicu na ãvrsti ravan pod.
❿Podovi s keramiãkim ploãicama (Skliski podovi)
• Postavite svaku noÏicu na podloæak (Tread Mate) i podesite perilicu u ravan poloÏaj. (Isjecite
podloæak (Tread Mate) u kvadrate veliãine 70x70 mm i zaljepite komade na suhe ploãice na
mjestu gdje çe stajati perilica.)
• Tread Mate je samoljepivi materijal koji se upotrebljava da sprijeãi klizanje na ljestvama i
stepenicama.
❿Drveni podovi (Podignuti podovi)
• Drveni podovi su posebno osjetljivi na vibracije.
• Kako biste sprijeãili vibraciju preporuãujemo vam da ispod svake
noÏice postavite gumenu kapicu, debljine najmanje 15 mm, najmanje
dvije kapice je potrebno uãvrstiti vijcima.
Gumena kapica
• Ako je to moguçe, perilicu instalirajte u kut sobe, jer je na tom mjestu
pod ãvr‰çi.
• Umetnite gumene kapice da smanjite vibracije.
• Gumene kapice moÏete nabaviti (p/no.4620ER4002B) kod LG odjela za rezervne dijelove.
• Pravilno postavljanje i niveliranje perilice osigurava dug, redovan i pouzdan radni
vijek stroja.
• Perilica mora apsolutno stajati u okomitom poloÏaju i mora stajati ãvrsto na svom
mjestu.
• Kada je puna rublja perilica se ne smije ljuljati.
• Povr‰ina za instaliranje mora biti ãista, bez la‰tila i drugih premaza za podove.
• Ne dozvolite da se noÏice perilice namoãe vodom. Ako se noÏice navlaÏe vodom,
tada moÏe doçi do klizanja.
13
K ako koristiti perilicu rublja
Rad perilice za rublje
1. Razvrstajte rublje.
(Pogledajte stranicu 15.)
2. Otvorite vrata i stavite rublje u perilicu.
3. Pritisnite tipku za ukljuËivanje.
4. Odaberite program.
(Pogledajte stranice 16 - 18.)
Odaberite potrebne opcije.
(Pogledajte stranice 20 - 23.)
■
■
■
■
Dodatni program
Temperatura
Brzina centrifuge
Druge funkcije
5. Dodajte deterdæent.
(Pogledajte stranice 24 - 25.)
6. Pritisnite tipku za Start/Pauzu.
14
K ako koristiti perilicu rublja
Briga prije pranja
Temperatura pranja
Normalno pranje
Materijal koji se
ne guæva
Ruãno pranje
Osjetljivo rublje
Pranje nije
dozvoljeno
Razvrstavanje rublja prema...
Uprljanosti
Temperatura
pranja
Boja
Vrsta robe
1. Etiketa na rublju
Pogledajte etiketu na svom rublju. Ovdje çete saznati o
tvorniãkom sastavu va‰e odjeçe i o naãinu na koji se treba prati.
2. Sortiranje
Kako biste postigli najbolji rezultat, sortirajte odjeçu u koliãine
za pranje koje se mogu prati istim ciklusom pranja.
Temperatura vode i brzina okretanja i razliãiti odjevni predmeti
moraju se prati na razliãite naãine. Moæe doÊi do prijenosa
boje i pamuËnih mrvica koji moæe uzrokovati gubitak bjeline i
sl. Ako je to moguçe, ne perite te‰ko uprljane komade s malo
uprljanim komadima.
• Uprljanost ( Jako, normalno, malo)
Odvojite odjeçu prema jaãini uprljanosti.
• Boja ( Bijela, Svijetla, Tamna)
Odvojite bijelu odjeçu od ‰arene odjeçe.
• Pahuljice (odjeça koja skuplja ili pu‰ta pahuljice)
Odvojeno perite odjeçu koja skuplja pahuljice od one koja
pu‰ta pahuljice
3. PaÏnja prije stavljanja rublja u perilicu
Kombinirajte velike i male komade. Velike komade stavljajte
prije, njihova koliËina ne smije biti veÊa od polovice ukupnog
optereÊenja. Nemojte prati pojedinaËne komade. To moæe
izazvati neuravnoteæeno optereÊenje. Umetnite joπ jedan ili
viπe komada.
• Provjerite sve dÏepove da se uvjerite jesu li prazni. Predmeti
kao ‰to su pribadaãe, ukosnice, ‰ibice, olovke, kovanice i
kljuãevi mogu o‰teti jednako va‰u perilicu i va‰e rublje.
• Zatvorite zatvaraãe, kuke i vezice kako bi bili sigurni da se ovi
predmeti neçe zakaãiti za drugo rublje.
• Mrlje i neãistoçu obradite prije pranja utrljavajuÊi malo
deterdÏenta rastopljenog u vodi na mrlje ovratnika i sliãnih
mjesta da se lak‰e odstrani neãistoça.
• Da biste sprijeãili o‰teçivanje gume vrata i odjeçe, uvjerite se
da nijedan komad odjeçe nije zaglavio izme√u vrata bubnja i
gume.
• Provjerite da li se u naborima gume vrata nalaze mali
predmeti koji su se tu moÏda zaglavili.
• Provjerite da li je u bubnju ostao neki komad rublja
nepaÏnjom zaglavljen u perilici, jer tokom sljedeçeg
programa pranja moÏe se o‰tetiti. (npr. smanji ili izgubi boju)
Prije prvog pranja, Odaberite ciklus Pamuk 60°C, dodajte polovicu deterdÏenta i pustite perilicu da pere
bez odjeçe. Time çe se ukloniti ostaci iz bubnja koji su moÏda ostali poslije procesa proizvodnje.
15
K ako koristiti perilicu rublja
Tablica programa za pranje
• Preporuãeni postupci prema vrsti rublja
Pravilna
Najviπa
temp.
teæina
40°C
Pamuk
Pruæa bolje performanse kombinirajuÊi
( )
razliËita okretanja bubnja.
OdjeÊa u boji (majice, pidæame i sl.) (Hladno na 95°C)
i slabo uprljani bijeli pamuk (donje
Procjena
Ekoloπki
60°C
Pruæa optimalne performanse pranja s rublje).
program za
(Hladno na 60°C)
manjom potroπnjom energije.
pamuk ( )
Ovaj ciklus je prikladan za
40°C
Easy Care
svakodnevne majice koje ne
Poliamid, akril, poliester.
(Hladno na 60°C)
( )
zahtijevaju glaËanje poslije pranja.
Program
Opis
Vrsta robe
Mijeπano
rublje
( )
OmoguÊuje istovremeno pranje
raznovrsnih tkanina.
Razne vrste tkanina izuzev
posebne odjeÊe. (Svila/osjetljivi
materijali, sportska odjeÊa, tamna
odjeÊa, vuna, prekrivaËi/zavjese).
Alergija
program
( )
Uklanja izvore alergije kao πto su
grinje, pelud i maËje dlake.
Pamuk, donje rublje, jastuËnice,
posteljina, odjeÊa za djecu.
OmoguÊuje manje buke i treπnje i
Tiho pranje
πtedi nova koristeÊi noÊnu elektriËnu
( )
energiju.
OdjeÊa u boji (majice, pidæame i
sl.) i slabo uprljani bijeli pamuk
(donje rublje).
Osvjeæivanje PomoÊu pare uklanja nabore do
20 min.
( )
Mijeπani pamuk, mijeπani poliester,
koπulje, majice, bluze.
Ovaj ciklus je namijenjen za velike
predmete kao πto su pokrivaËi za
krevete, jastuci, pokrivaËi
namjeπtaja i sl.
Poplun
( )
Sportska Ovaj ciklus je namijenjen za sportsku
odjeÊa ( ) odjeÊu kao πto je odjeÊa za trËanje.
Osjetljivo
rublje
( )
Vuna (
Brzo 30
( )
)
40°C
4,5 kg
(Hladno na 60°C)
Nema izbora
3 komada
Coolmax, Gore-tex, flis i Sympatex.
30°C
(Hladno na 40°C)
Ovaj ciklus je namijenjen za
osjetljivo rublje kao πto je donje
rublje, bluze i sl.
Osjetljivo rublje, koje se lako
oπteÊuje.
OmoguÊuje pranje vunenih tkanina.
(Molimo koristite deterdæent za
vunene tkanine perive u perilici.)
Vuneni materijali perivi u perilici
samo s Ëistom novom vunom.
40°C
(Hladno na 40°C)
Ovaj ciklus omoguÊuje brzo pranje
malih koliËina slabo uprljane odjeÊe.
Obojano slabo uprljano rublje.
30°C
(Hladno na 40°C)
Intenzivni Do 60 minuta omoguÊuje bolje
program 60 performanse pranja i manju
potroπnju energije.
( )
16
60°C
PamuËni prekrivaËi izuzev posebnih
tkanina (osjetljivi materijali, vuna,
1 Jedna
svila i sl.) sa ispunama. prekrivaËi,
veliãina
40°C
jastuci, prekrivaËi za fotelje s
(Hladno na 40°C)
laganim ispunama.
Ukoliko postoji moguÊnost gubljenja
boje, molimo koristite ovaj ciklus.
Tamna odjeÊa napravljena od
Ciklus spreËava gubitak boje. (Molimo pamuka i mijeπanih materijala.
koristite deterdæent za tkanine u boji.)
Tamno
rublje
( )
40°C
4,0 kg
(Hladno na 40°C)
2,0 kg
Pamuk i mijeπana tkanina.
60°C
(Posebni PROGRAM do 60 minuta
(Hladno na 60°C)
za normalno uprljano rublje.)
4,0 kg
K ako koristiti perilicu rublja
• Temperatura vode: Odaberite temperaturu vode koja odgovara ciklusu pranja.
Uvijek se pridræavajte naljepnice proizvoaËa odjeÊe ili uputa tijekom pranja.
• Postavite program na “Ekoloπki program za pamuk 60°C + Intenzivno” opciju za test u skladu
s prilagoenoπÊu normama EN60456 i IEC60456.
• Rezultati testa ovise o pritisku vode, tvrdoÊi vode, temperaturi vode kojom se napaja perilica,
sobnoj temperaturi, vrsti i koliËini tereta, stupnju prilagoenosti deterdæenta i uprljanosti,
oscilacijama u napajanju elektriËnom energijom i odabranim dodatnim opcijama.
Program za pranje vune ovog aparata vlasnik za‰titnog znaka Woolmark
preporuãuje za pranje Woolmark proizvoda koji se mogu prati u stroju, u
sluãaju da se pranje vr‰i prema uputama koje je proizvo√aã dao za perilicu za
rublje tipa M1009, odnosno uputu koja je data na etiketi proizvoda.
Preporuãuje se kori‰tenje neutralnog deterdÏenta. U programu za pranje vune blago
okretanje i centrifuga male brzine ãuvaju stanje odjeçe/materijala.
Dodatne moguÊnosti
Odgoda
pranja
Program
Pamuk (
Easy Care (
)
)
Mijeπano rublje (
)
Alergija program (
)
Tiho pranje (
Poplun (
*
)
Osvjeæivanje (
)
*
)
Sportska odjeÊa (
Tamno rublje (
)
)
Osjetljivo rublje (
Brzo 30 (
Omiljeni Pretpranje Medicinsko Ispiranje+ Uπteda Intenzivno
ispiranje Centrifuga vremena
)
Ekoloπki program za pamuk (
Vuna (
Parno
pranje
)
)
)
Intenzivni program 60 (
)
*
* : Ova opcija je automatski ukljuËena u ciklus i ne moæe se iskljuËiti.
17
K ako koristiti perilicu rublja
Podaci o radu
Maks. okr/min
Program
Pamuk (
)
Ekoloπki program za pamuk (
F12**
F10**
1400
1200
1000
1400
1200
1000
Easy Care (
)
1000
1000
1000
Tiho pranje (
)
1000
1000
1000
1400
1200
1000
1000
1000
1000
1400
1200
1000
X
X
X
Mijeπano rublje (
Poplun (
)
)
Alergija program (
Osvjeæivanje (
)
)
Sportska odjeÊa (
Tamno rublje (
Vuna (
Brzo 30 (
)
)
Osjetljivo rublje (
)
)
)
Intenzivni program 60 (
18
)
F14**
)
800
800
800
1400
1200
1000
800
800
800
800
800
800
1400
1200
1000
1400
1200
1000
K ako koristiti perilicu rublja
UpravljaËka ploËa
Biranje programa
Tipka
Ukljuãi/Iskljuãi
Tipke za dodatni
program
Tipka
ZakljuËavanje Tipka
Poãetak/Pauza
Opcija
za djecu
Ukljuãi/Iskljuãi
• Pritisni tipku Ukljuãi/Iskljuãi da biste ukljuãili
i iskljuãili elektriãno napajanje.
LED zaslon
Biranje brzine
Ukljuãivanje/
iskljuãivanje
zvuãnog signala
Tipka
Ispiranje,
Temp.
âi‰çenje
bubnja
Dodatni program
• Koristite ove tipke za odabir æeljenih opcija
za odabrani ciklus.
• Za poni‰tenje funkcije odgode pranja treba
pritisnuti tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
Biranje programa
• Na raspolaganju vam je 14 programa
prema vrsti rublja.
• Za indikaciju odabranog programa Êe se
upaliti æaruljica.
Poãetak/Pauza
• Ova Poãetak/Pauza tipka koristi se za
zapoãinjanje ciklusa pranja ili za pauziranje
ciklusa pranja.
LED zaslon
• Zaslon prikazuje postavke, procijenjeno
preostalo vrijeme, opcije i poruke za stanje
za vaπu perilicu. Zaslon Êe ostati aktivan
tijekom cijelog ciklusa.
Opcije
• Ovo vam omoguÊuje odabir dodatnog
ciklusa, a kod odabira Êe se upaliti
indikacija.
• Ako je potrebno privremeno zaustaviti
ciklus pranja, pritisnite tipku
Poãetak/Pauza.
• Kada je u perilica stanju Pauze, nakon 4
minute çe se automatski iskljuãiti elektriãno
napajanje.
19
K ako koristiti perilicu rublja
Dodatni program
Odgoda pranja (Time Delay)
Omiljeni (Favorite)
Moæete postaviti vrijeme kaπnjenja tako da se
perilica automatski ukljuËi i zaustavi nakon
odreenog vremenskog intervala.
Omiljeni program vam omoguÊuje spremanje
prilagoenog ciklusa pranja za buduÊu
upotrebu.
Vrijeme kaπnjenja je vrijeme do
kraja programa, a ne do poËetka
rada. Stvarno vrijeme rada se moæe
razlikovati ovisno o temperaturi
vode, koliËini rublja i drugim
faktorima.
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
2. Odaberite ciklus.
3. Odaberite naËin. (NaËin pranja, broj
ispiranja, brzinu okretanja, temperaturu
vode i sl.)
4. Pritisnite i drÏite tipku Omiljeni program 3
sekunde.
2. Odaberite ciklus.
Favorite program je sada spremljen za
buduÊu upotrebu.
3. Pritisnite tipku za Odgoda pranja i
podesite Ïeljeno vrijeme.
Za ponovno koriπtenje programa, odaberite
Favorite program i pritisnite tipku start/pauza.
4. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
Parno pranje (Steam Wash)
Pretpranje (Pre Wash)
Parno pranje funkcija poboljπava performanse
pranja s niskom potroπnjom energije.
Osvjeæenje ciklus smanjuje guævanje odjeÊe.
Ako je rublje jako uprljano uãinkovit je
program "Pretpranje".
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
2. Odaberite ciklus.
2. Odaberite parni naËin.
3. Pritisnite Pretpranje tipku.
3. Pritisnite Parno pranje tipku.
4. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
4. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
❿Parno pranje
• Za jako uprljanu odjeÊu, donje rublje ili odjeÊu
za djecu.
• Moæe se koristiti kod programa Pamuk,
Ekoloπki program za pamuk, Mijeπano rublje,
Easy Care, Poplun, Alergija program,
Osvjeæivanje.
• Osvjeæivanje ciklus je uvijek Parno pranje.
• Ne koristite Parno pranje za osjetljive tkanine
kao πto je vuna, svila i tkanine s osjetljivim
bojama.
20
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
K ako koristiti perilicu rublja
Opcije
Druge funkcije
Opcija (Option)
Ispiranje+Centrifuga (Rinse+Spin)
• Medicinsko ispiranje : Za bolje rezultate ili
ËiπÊe ispiranje.
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
• Ispiranje + Centrifuga : Time moæete
sprijeËiti nastajanje svjeæih mrlja na tkanini.
Ovo je odvojeni ciklus.
3. Pritisnite tipku Opcija.
(Ispiranje+Centrifuga svijetli).
• Uπteda vremena : Ova opcija se moæe
koristiti za smanjenje vremena ciklusa
pranja.
• Intenzivno : Ako je rublje normalno ili jako
uprljano, “Intenzivno” opcija je uËinkovita.
Ispiranje (Rinse)
• Ispiranje + Zadræavanje : Dodajte jedno
ispiranje, a zatim je, nakon procesa
ispiranja, ciklus zaustavljen sve dok se ne
pritisne start tipka.
2. Odaberite ciklus.
4. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
Samo centrifugiranje
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
2. Odaberite brzinu centrifugiranja.
3. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
Kada odaberete “Bez centrifuge”,
bubanj Êe se neko vrijeme polako
okretati kako bi se ubrzao odvod
vode.
• Normal + Zadræavanje : Ciklus se
zaustavlja nakon ispiranja sve dok se
ponovo ne pritisne start tipka.
• Ispiranje++ : Dodaje dvaput ispiranje.
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
• Ispiranje+ : Dodaje dvaput ispiranje.
2. Odaberite Refresh program.
Temp. (Temp.)
• Pritiskanjem tipke za Temp. moÏe se
izabrati temperatura vode.
- Hladno
- 30°C / 40°C /60°C /95°C
• Temperatura vode se moÏe izabrati kao
dolje u skladu sa programom.
Osvjeæavanje ciklus
3. Pritisnite viπe puta Parno pranje tipku sve
dok se prikaæe pravilno vrijeme.
4. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
Za bolje performanse stavite u
perilicu 3 komada ili manje.
Kada se zavrπi Refresh ciklus, rublje
Êe se nastaviti polako okretati joπ 30
minuta kako bi se sprijeËilo
guævanje. U tom razdoblju moæete
otvoriti vrata tako da pritisnete bilo
koju tipku.
21
K ako koristiti perilicu rublja
ZakljuËavanje za djecu
Odaberite ovu funkciju za zakljuËavanje tipki na upravljaËkoj ploËi kako bi sprijeËili sluËajno
aktiviranje. “ZakljuËavanje za djecu” se moæe postaviti samo tijekom ciklusa pranja.
ZakljuËavanje upravljaËke ploËe
1. Pritisnite 3 sekunde istovremeno tipke Opcija.
2. »ut Êe se bip ton i ‘
‘ Êe se privremeno
prikazati na LED zaslonu. Kada se postavi
zakljuËavanje za djecu, bit Êe zakljuËane sve
tipke izuzev tipke za ukljuËivanje.
IskljuËivanje perilice neÊe resetirati
funkciju zakljuËavanja za djecu. Prije
pristupa u druge funkcije morate
deaktivirati zakljuËavanje za djecu.
OtkljuËavanje upravljaËke ploËe
1. Pritisnite 3 sekunde istovremeno tipke Opcija.
2. »ut Êe se bip ton, a na LED zaslonu Êe se
ponovo prikazati preostalo vrijeme trenutnog
programa.
Ukljuãivanje/ iskljuãivanje zvuãnog signala
Beep ukljuãeno/iskljuãeno funkcija moÏe se postaviti samo tijekom ciklusa pranja.
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
2. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
3. Pritisnite i drÏite tipku Opcija i Ispiranje
istodobno tri sekunde kako biste postavili
ukljuãivanje/iskljuãivanje beep funkcije.
Nakon ‰to je postavljena funkcija zvuãnog
signala ukljuãeno / iskljuãeno postavke su
memorirane ãak i ako je ure√aj iskljuãen.
Ako æelite iskljuËiti bip ton,
jednostavno ponovite postupak.
22
K ako koristiti perilicu rublja
âi‰çenje bubnja
âi‰çenje bubnja predstavlja jedan poseban program.
U ovom programu stroj funkcionira s veçom koliãinom vode i veçim brojem okretaja centrifuge.
Redovno koristite ovaj program.
1. Izvadite rublje iz perilice i zatvorite vrata.
2. Otvorite vrata spremnika i dodajte sredstvo
protiv kamenca (npr. Calgon) u odjeljak za
Glavno pranje.
3. Polako zatvorite ladicu spremnika.
4. UkljuËite perilicu, a zatim pritisnite i dræite
Ispiranje i Temp. tipku na 3 sekunde. zatim
Êe se prikazati “
” na LED zaslonu.
5. Pritisnite tipku za start/pauzu za poËetak rada.
6. Kada se ciklus zavrπi, ostavite vrata otvorena
kako bi se osuπio otvor vrata, brtva vrata i
staklo na vratima.
Ne stavljajte nikakve deterdæente u odjeljke za deterdæente.
Moglo bi doÊi do stvaranje prevelike pjene i curenja iz perilice.
OPREZ
Ukoliko imate djece, pazite da ne ostavljate predugo otvorena vrata.
ZakljuËavanje vrata i Otkrivanje
B
A
•
“ZakljuËana vrata” ‡ Iz sigurnosnih
razloga, vrata Êe biti zakljuËana kada perilica
radi i svijetlit Êe ikona za “ZakljuËana vrata”.
vrat Êe se moÊi otvoriti kada nestane ikona
“ZakljuËana vrata”.
•
“Otkrivanje” ikona Êe se upaliti kada se
perilica bude polako okretala i kada bude
detektirala koliËinu rublja u bubnju. To Êe
kratko trajati.
23
D odavanje deterdÏenta
Dodavanje deterdÏenta i omek‰ivaãa rublja
❿Ladica spremnika
• Samo glavno pranje ➔
• Pretpranje + Glavno pranje ➔
Omek‰ivaã
rublja
DeterdÏent za DeterdÏent za
glavno pranje
pretpranje
Upozorenje
Dræite deterdæente dalje od dosega djece jer
postoji opasnost od trovanja.
Previπe deterdæenta, izbjeljivaËa ili omekπivaËa
moæe uzrokovati poplavu.
Uvijek koristite pravilnu koliËinu deterdæenta.
❿Dodavanje omek‰ivaãa rublja
• Nemojte prijeçi preko crte za maksimalno sipanje.
Polako zatvorite razdjelnu ladicu. Presipavanje
moÏe uzrokovati prijevremeno pu‰tanje
omek‰ivaãa za rublje koje moÏe ostaviti mrlje na
rublju.
• Ne ostavljajte omek‰ivaã za rublje duÏe od dva
dana u ladici deterdÏenta. (omek‰ivaã za rublje se
moÏe stvrdnuti)
• Omek‰ivaã za rublje çe se automatski dodati za
vrijeme zadnjeg ciklusa ispiranja.
• Ne otvarajte ladicu za vrijeme uzimanja vode.
• Otapala (benzin i sl.) nisu dozvoljena.
Ne sipajte omekπivaËe rublja izravno na odjeÊu.
24
D odavanje deterdÏenta
❿Doziranje deterdÏenta
• DeterdÏent treba koristiti prema uputama proizvoaËa deterdÏenta.
• Ako upotrijebite previ‰e detergenta, moÏe se stvoriti mnogo sapunice i to çe smanjiti
uËinkovitost pranja ili çe preopteretiti motor.
• U sluËaju nastanka prevelike koliËine pjene, molimo smanjite koliËinu deterdæenta.
• Upotreba deterdÏenta çe se moÏda trebati pode‰avati prema temperaturi vode, tvrdoçi vode,
koliãini i jaãini prljavosti rublja u perilici. Za najbolje rezultate, izbjegavajte stvaranje prevelikih
koliãina pjene.
• Puna koliãina rublja: prema preporukama proizvo√aãa.
• Djelomiãna koliãina rublja: 3/4 normalne koliãine.
• Minimalna koliãina rublja: 1/2 pune koliãine.
• DeterdÏent se uzima iz spremnika na poãetku ciklusa.
❿Dodavanje omekπivaËa za vodu
• Kako biste smanjili potro‰nju deterdÏenta za rublje
u sluãaju vode visoke tvrdoçe, moÏete upotrijebiti
sredstvo za omek‰avanje vode, na primjer
Sredstvo protiv kamenca (Calgon). Upotrijebite
koliãinu koja je preporuãena na pakiranju. Najprije
dodajte deterdÏent za rublje, a zatim dodajte
sredstvo za omek‰avanje vode.
• DeterdÏent dozirajte kao za meku vodu.
❿Upotreba tableta
1. Otvorite vrata i ubacite tablete u bubanj.
2. Napunite bubanj rubljem.
25
O drÏavanje
• Prije ãi‰çenja unutra‰njosti perilice, iskljuãite iz utiãnice elektriãni kabel kako bi izbjegli
opasnost strujnog udara.
• Zatvorite dovod vode ako ostavljate perilicu na duÏe vrijeme (npr. godi‰nji odmor), naroãito
ako u blizini ne postoji odvod u podu.
• Kad odlaÏete perilicu odsijecite glavni kabel i onesposobite utikaã.
• Onesposobite zakljuãavanje brave kako se djeca ne bi mogla unutra zakljuãati.
Ulazni filter za vodu
•“
” poruka za gre‰ku çe treptati na kontrolnoj ploãi kada voda ne ulazi u ladicu za
deterdÏent.
• Ako je voda koju koristite jako tvrda ili sadrÏi tragove kamenca moÏda se je zaãepio ulazni filter
za vodu. Zato je dobra ideja oãistiti ga s vremena na vrijeme.
1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Odvijte dovodno crijevo.
3. Oãistite filter koristeçi o‰tru ãetku.
4. Priãvrstite dovodno crijevo.
26
O drÏavanje
Filter pumpe za odvod
• Filter pumpe za odvod sakuplja niti i male predmete ostavljene u rublju.
Redovite provjeravajte ãistoçu filtera kako bi ste osigurali dobar rad svoga stroja.
OPREZ
Najprije pustite da voda isteãe kroz odvodno crijevo i tada otvorite filter pumpe za odvod
kako bi uklonili sve niti ili predmete u njemu.
• Kad ãistite filter ostavite da se voda ohladi, ako praznite perilicu u hitnom sluãaju ili otvarate
vrata zbog nekog hitnog sluãaja.
1. Otvorite vrata na prednjoj oplati stroja i
odvijte ãep odvodne cijevi.
2
Spremnik za
sakupljanje
odvodne vode.
2. Izvucite ãep. Za va√enje filtra, odvijte na lijevu
stranu.
1
3. Odstranite sva strana tijela iz filtra pumpe (3).
4. Nakon ãi‰çenja stavite na mjesto filtar i vratite
odlivni ãep.
5. Zatvorite vrata na prednjoj oplati stroja.
27
O drÏavanje
Ladica spremnika
• Nakon nekog vremena deterdÏenti i omek‰ivaãi rublja ostavljaju talog u ladici.
• Spremnik se treba s vremena na vrijeme ãistiti mlazom tekuçe vode.
• Ako je to potrebno on se moÏe potpuno izvaditi iz stroja pritiskanjem ruãke prema dolje i
izvlaãenjem van.
• Da pobolj‰ate ãi‰çenje, moÏe se ukloniti gornji dio dijela omek‰ivaãa za rublje.
1. Izvucite odjeljak za doziranje.
2. Oãistite je tekuçom vodom.
3. Mjesto dozirne posude oãistite s jednom starom
ãetkicom za zube.
4. Vratite na mjesto odjeljak za doziranje.
28
O drÏavanje
Bubanj za pranje
• Ako Ïivite u podruãju s tvrdom vodom, povremeno se, na mjestima na kojima je to te‰ko vidjeti i stoga
te‰ko otkloniti, moÏe nakupiti kamenac. Nakon nekog vremena nataloÏeni kamenac zarobljava ure√aje i
ako ga se ne ãisti to moÏe dovesti do toga da se mora izvr‰iti zamjena.
• Iako je bubanj za pranje napravljen od nehr√ajuçeg ãelika, toãkice hr√e mogu biti prouzroãene malenim
metalnim predmetima (pribadaãama, spajalicama ) koji su ostavljeni u bubnju.
• Bubanj za pranje treba s vremena na vrijeme oãistiti.
• Ako upotrebljavate sredstva za izbjeljivanje ili bojanje, provjerite da li su podesna za upotrebu u perilici za
pranje rublja.
• Odstranjivaã naslaga kamenca moÏe sadrÏavati kemikalije koje mogu o‰teti dio va‰e perilice za pranje
rublja.
• Svaku mrlju oãistite sredstvom za ãi‰çenje ner√ajuçeg ãelika
• Nikada nemojte koristiti ãeliãnu vunu.
âi‰çenje va‰e perilice
❿ Izvana
• Pravilna briga za va‰u perilicu moÏe produÏiti njezin vijek trajanja.
• Vajski dio perilice moÏe se ãistiti toplom vodom i neutralnim nenagrizajuçim kuçnim deterdÏentom.
• Odmah pobri‰ite svako proljevanje. Obri‰ite vlaÏnom krpom.
• Poku‰ajte povr‰inu ne udarati o‰trim predmetima.
• Ne koristite metilni alkohol, razrje√ivaãe ili sliãne proizvode.
❿ Iznutra
• Osu‰ite dio oko otvora vrata perilice, savitljivu gumu i staklo vrata.
• Pustite perilicu da odradi cjelokupni ciklus koristeçi vruçu vodu.
• Ponovite postupak ako je potrebno.
Za uklanjanje naslaga nastalih od tvrde vode, koristite samo sredstva za ËiπÊenje sigurna za
perilice rublja.
Hladno stanje
Ako je perilica postavljena u podruãju u kojem se moÏe desiti smrzavanje ili ako je preno‰ena po
smrzavajuçim temperaturama, slijedite sljedeçe upute kako biste sprijeãili o‰teçenja perilice:
• Zatvorite slavinu za dovod vode.
• Odspojite crijevo na prikljuËku dovoda i na samom ureaju.
• Ukljuãite elektriãni kabel u pravilno uzemljenu elektriãnu utiãnicu.
• Dodajte 3.8 L netoksiãnog antifriza za rekreaciona vozila (RV) u prazan bubanj za pranje. Zatvorite vrata.
• Postavite ciklus centrifugiranja i pustite perilicu da centrifugira 1 minutu da ispumpa svu vodu. Sav RV
antifriz neçe se izbaciti.
• Iskljuãite elektriãni napojni kabel, isu‰ite unutra‰njost bubnja, zatvorite vrata.
• Skinite ladicu spremnika, ocjedite i osu‰ite vi‰ak vode s odjeljaka ladice.
• Postavite perilicu u uspravan poloÏaj.
• Za uklanjanje antifriza iz perilice nakon spremanja, pokrenite praznu perilicu kroz cjelokupni ciklus
koristeçi deterdÏent. Nemojte dodavati rublje za pranje.
29
V
odiã za otklanjanje gre‰aka
• Ova perilica za pranje rublja opremljena je automatskim sigurnosnim funkcijama koje otkrivaju i
dijagnosticiraju pogre‰ke u ranoj fazi i reagiraju na odgovarajuçi naãin. Ukoliko perilica ne radi
ispravno ili ne radi uopçe, provjerite sljedeçe napomene prije nego kontaktirate va‰eg
servisera.
Otkrivanje problema
Simptom
Moguçi uzrok
Zvuk klopotanja i
zveketanja
• U bubanj ili pumpu su moÏda
za‰li predmeti poput novãiça ili
sigurnosnih kopãi.
Zvuk bubnjanja
• Te‰ki predmeti koji se peru mogu
uzrokovati zvuk bubnjanja. To je
inaãe normalno.
Vibracijski zvuk
• Jesu li svi povezi i dijelovi
pakiranja uklonjeni s perilice?
• Jesu li noge perilice postavljene
ãvrsto na pod?
Voda curi.
• Odvodno ili dovodno crijevo nije
dobro priãvr‰çeno na slavinu ili
perilicu.
Prekomjerno
stvaranje sapunice
• Zaãepljene su slavine kuçnog
dovoda vode.
Voda ne ulazi u
perilicu ili ulazi
polako.
• Nedovoljna opskrba vodom na
va‰em podruãju.
• Slavina za dovod vode nije
dovoljno otvorena.
• Dovodno crijevo je zaãepljeno.
• Filteri dovodnog crijeva su
zaãepljeni.
• Odvodno crijevo je zaãepljeno.
• Filteri odvodnog crijeva su
zaãepljeni.
Voda u perilici se
ne cijedi, ili se
cijedi polako.
30
Rje‰enje
Zaustaviti perilicu i provjerite bubanj i
odvodni filter. Ukoliko se buka nastavi
nakon ‰to ponovno ukljuãite perilicu,
pozovite ovla‰tenog servisera.
Ukoliko se zvuk nastavlja, perilica
vjerojatno nije uravnoteÏena.
Zaustavite je i prerasporedite teret
rublja.
Ukoliko dijelovi pakiranja nisu
uklonjeni tijekom instalacije, za
njihovo uklanjanje posavjetujte se s
vodiãem za instalaciju.
Rublje je moÏda nejednako
raspore√eno u bubnju. Zaustavite
perilicu i prerasporedite teret rublja.
Provjerite i priãvrstite prikljuãke
crijeva.
Odãepite slavine. Ako je potrebno,
pozovite vodoinstalatera.
Previ‰e deterdÏenta ili neodgovarajuçeg deterdÏenta koji stvara
previ‰e pjene moÏe dovesti do
curenja vode.
Provjerite druge slavine u kuçi.
Potpuno otvorite slavinu.
Priãvrstite i odãepite crijevo.
Provjerite filtere dovodnog crijeva.
Priãvrstite i odãepite odvodno crijevo.
Provjerite filtere odvodnog crijeva.
V
odiã za otklanjanje gre‰aka
Simptom
Perilica ne poãinje s
radom.
Perilica ne
centrifugira.
Moguçi uzrok
Rje‰enje
• Napojni kabel nije ukljuãen ili
nije ãvrsto prikljuãen.
Pazite pristaje li utikaã u zidnu
utiãnicu.
• Kuçni osiguraã je pregorio,
dogodio se kvar u strujnom
krugu ili nestanak struje.
Uspostavite ponovno strujni krug ili
zamijenite osiguraã. Ne
poveçavajte kapacitet osiguraãa.
Ukoliko je strujni krug
preoptereçen, neka kvar ispravi
kvalificirani elektriãar.
• Slavina za dovod vode nije
otvorena.
Otvorite slavinu za dovod vode.
• Provjerite jesu li vrata ãvrsto
zatvorena.
Zatvorite vrata i pritisnite tipku
Start/Pause. Nakon toga trebat çe
nekoliko trenutaka da se perilica
poãne vrtjeti. Prije centrifuge vrata
moraju biti dobro zatvorena.
Dodajte 1 ili 2 sliãna predmeta
kako biste uravnoteÏili teret.
PresloÏite teret kako biste
omoguçili pravilnu centrifugu.
Vrata se ne
otvaraju.
Kada perilica poËne raditi, vrata se
neÊe moÊi otvoriti iz sigurnosnih
razloga. Provjerite svijetli li “Door
Lock” ikona za zakljuËana vrata.
Vrata Êe se moÊi otvoriti kada
nestane ikona zakljuËanih vrata.
Vrijeme ciklusa
pranja je odgo√eno.
Vrijeme pranja moÏe odstupati
ovisno o koliãini rublja, pritisku
vode, temperaturi vode i ostalim
uvjetima prilikom uporabe. Ukoliko
se otkrije neka neravnoteÏa, ili
ukoliko radi program uklanjanja
pjene, vrijeme pranja çe se
poveçati.
Prevelika koliËina
omekπivaËa za
tkanine.
OmekπivaË
potroπen prerano.
• Prevelika koliËina omekπivaËa
moæe uzrokovati poplavu.
Pratite upute za omekπivaË kako bi
sigurno koristili pravilnu koliËinu.
Nemojte staviti viπe od linije
maksimuma.
Polagano zatvorite ladicu za
deterdæent.
Nemojte otvarati ladicu tijekom
ciklusa pranja.
31
V
odiã za otklanjanje gre‰aka
Poruke o greπci
Simptom
Moguçi uzrok
Rje‰enje
• Nedovoljni dovod vode na podruãju.
• Dovodne slavine nisu dovoljno otvorene.
• Dovodno crijevo je uvijeno.
• Filter dovodnog crijeva je zaãepljen.
Provjerite druge slavine u kuçi.
Potpuno otvorite slavinu.
Ispravite dovodno crijevo.
Provjerite filtere dovodnog crijeva.
• Odvodno crijevo je uvijeno.
• Filter odvodnog crijeva je zaãepljen.
Oãistite i ispravite odvodno crijevo.
Oãistite filtere odvodnog crijeva.
• Premalo tereta.
• Teret nije uravnoteÏen.
• Ure√aj ima sistem za otkrivanje i
ispravljanje neravnoteÏe. Ako se stave
te‰ki predmeti (npr. veliki ruãnici ili frotir
ogrtaãi, itd), ovaj bi sistem mogao
zaustaviti centrifugu ili prekinuti cijeli
ciklus centrifugiranja.
• Ukoliko je na kraju ciklusa jo‰ uvijek
mokro, dodajte male predmete za
ravnoteÏu i ponovite ciklus centrifuge.
Dodajte 1 ili 2 sliãna predmeta kako
biste uravnoteÏili teret.
PresloÏite teret kako biste omoguçili
pravilnu centrifugu.
• Jesu li vrata otvorena?
Zatvorite vrata.
✥ Ukoliko natpis "
" ne nestane,
pozovite ovla‰tenog servisera.
Iskopãajte iz utiãnice i pozovite
ovla‰tenog servisera.
• Voda se prepunjava zbog lo‰eg dotoka.
Zatvorite slavinu.
Iskopãajte iz utiãnice.
Pozovite ovla‰tenog servisera.
• Senzor za otkrivanje razine vode lo‰e radi.
32
• Preoptereçen motor.
Ostavite perilicu da miruje 30 minuta
kako bi se motor ohladio, a zatim
ponovo pokrenite ciklus.
• Nestalo je struje.
Ponovo pokrenite program.
• Voda teãe iz stroja.
Pozovite ovla‰tenog servisera.
U vjeti garancije
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to
znaãi da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, veç u posebna odlagali‰ta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprijeãit çe potencijalne
negativne posljedice po okoli‰ i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potraÏite u
gradskom uredu, sluÏbi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Kod odlaganja ureaja, odreæite elektriËni kabel i uniπtite utikaË, onesposobite
zakljuËavanje vrata kako bi sprijeËili potencijalno zakljuËavanje djece u perilici.
·to nije obuhvaçeno:
• Putovanja servisera da vas nauãe kako upotrebljavati proizvod.
• Ako je proizvod prikljuãen na bilo koji drugi napon osim onog naznaãenog na specifikacijskoj
ploãici.
• Ako je gre‰ka pruzroãena sluãajno, nemarom, nepravilnom upotrebom ili vi‰om silom.
• Ako je gre‰ka pruzroãena pomoçu faktora koji se razlikuju od onih tijekom normalne upotrebe u
kuçanstvu ili upotrebom koja je u skladu s priruãnikom za vlasnika.
• PruÏa upute o upotrebi proizvoda ili mijenja postavke za proizvod.
• Ako je gre‰ka pruzroãena nametnicima, ‰takorima ili Ïoharima npr.
• Buka ili vibracija koja se smatraju normalnim, na primjer zvuk izbacivanja vode, zvuk.
• Ispravljanje instalacije na primjer, niveliranje proizvoda, pode‰avanje odvoda.
• Normalno odrÏavanje koje je preporuãeno priruãnikom za korisnika.
• Uklanjanje stranih predmeta / materija iz perilice, ukljuãujuçi pumpu i filter za ulazno crijevo,
kamenãiçe, ãavle, Ïice, dugmad itd.
• Zamijenite osiguraãe ili ispravite kuçnu elektriãnu ili vodovodnu instalaciju.
• Ispravljanje neovla‰tenih popravaka.
• Sluãajno ili posljediãno o‰teçenje osobne imovine uzrokovano moguçim neispravnostima ovog
ure√aja.
• Ako se ovaj proizvod uporebljava za komercijalne svrhe, garancija je iskljuãena.
(Primjer : Javna mjesta kao ‰to su javne kupaonice, kuçe za pranje, sredi‰ta za vjeÏbanje,
spavaonice)
Ako je proizvod instaliran izvan normalnog servisnog podruãja, sve tro‰kove prijevoza vezane uz
popravak proizvoda ili zamjene neispravnog dijela, snosit çe vlasnik.
33
M emo
34
M emo
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising