LG | WD-12360NDK | Owner's Manual | LG WD-10360NDK Manuale utente

LG WD-10360NDK Manuale utente
P/No.: MFL38868759
WD-1036(0~9)SDK
WD-1236(0~9)SDK
WD-1036(0~9)NDK
WD-1236(0~9)NDK
Perilica za pranje rublja
PRIRUâNIK ZA KORISNIKA (2P~28P)
Hvala vam ‰to ste kupili
LG potpuno automatsku perilicu za pranje rublja.
Molimo vas da paÏljivo proãitate svoj priruãnik za korisnika,
on u sebi sadrÏi vaÏne informacije o sigurnom instaliranju,
kori‰tenju i odrÏavanju.
Ovaj priruãnik saãuvajte kao buduçu referencu.
Zapi‰ite tip modela i serijski broj va‰e perilice za pranje rublja.
èÖêÄãçÄ åÄòàçÄ
êöäéÇéÑëíÇé áÄ ÖëäèãéÄíÄñàü (29P~55P)
Å·„Ó‰‡ËÏ ÇË ,˜Â Á‡ÍÛÔËıÚ ̇Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘̇ڇ ÔÂ‡ÎÌfl
̇ LG Electronics. åÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ.
íÓ Ò˙‰˙ʇ ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ë ÛÔÓÚ·‡ ̇ Û‰‡.
á‡Ô‡ÁÂÚ „Ó Á‡ ·˙‰Â˘Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË. á‡Ô˯ÂÚ ÒË ÏӉ· Ë
ÒÂËÈÌËfl ÌÓÏÂ ̇ LJ¯‡Ú‡ ÔÂ‡ÎÌfl.
O dlike proizvoda
Za‰tita protiv guÏvanja
S promjenama smjera vrtnje bubnja, smanjeno je guÏvanje rublja.
Inteligentni sustav pranja pruÏa veçu ekonomiãnost
Inteligentni sustav pranja detektira koliãinu rublja i temperaturu
vode, i onda odre√uje optimalnu koliãinu vode i vrijeme pranja
kako bi smanjio potro‰nju energije i vode na najmanju moguçu
mjeru.
Za‰tita za djecu
추가선택, 예약,
Sistem za‰tite za djecu koristi se da bi se djecu onemoguçilo da
pritiskanjem tipki promjene program za vrijeme rada.
Sustav kontrole brzine smanjene buke.
Detektiranjem koliãine rublja i ravnoteÏe. Stroj ravnomjerno
raspore√uje rublje kako bi na najmanju moguçu mjeru smanjio
razinu buke vrtnje.
Ugra√eni grijaã
Ugra√eni grijaã automatski zagrijava vodu na najbolju temperaturu za
odabrani ciklus pranja.
Izravni pogonski sustav
Unaprje√eni istosmjerni motor bez ãetkica izravno vrti bubanj bez
remena i kotaãa.
S
2
adrÏaj
Upozorenja ......................................................................................3
Specifikacija.....................................................................................4
Instaliranje .......................................................................................5
Briga prije pranja ...........................................................................10
Dodavanje deterdÏenta .................................................................11
Funkcija .........................................................................................13
Kako koristiti perilicu .....................................................................14
OdrÏavanje ....................................................................................21
Vodiã za otklanjanje gre‰ak...........................................................25
Uvjeti garancije..............................................................................28
U pozorenja
Prije upotrebe proãitajte sve upute
!
V˘straha !
Za va‰u sigurnost, informacije koje sadrÏi ovaj priruãnik moraju se slijediti kako bi
se na najmanju moguçu mjeru smanjili rizici poÏara ili eksplozije, strujnog udara,
ili da bi se sprijeãila o‰teçenja imovine, osobne ozljede ili gubitak Ïivota.
VAÎNE UPUTE ZA SIGURNOST
UPOZORENJE : Da bi se umanjio rizik poÏara, strujnog udara ili ozlje√ivanja osoba kod upotrebe
perilice, slijedite osnovne mjere opreza, ukljuãujuçi sljedeçe:
• Prije postavljanja provjerite ima li vanjskih o‰teçenja.
Ako ih ima, ne postavljajte perilicu.
• Perilicu nemojte instalirati na mjestu gdje çe biti
izloÏena vremenu.
• Nemojte prepravljati upravljaãke funkcije.
• Nemojte popravljati ili mijenjati nijedan dio perilice i
nemojte poku‰avati nikakvo servisiranje ako to nije
posebno navedeno u korisniãkim uputama za
odrÏavanje ili ako to nije objavljeno u korisniãkim
uputama za popravljanje koje ste razumjeli i za ‰to
imate vje‰tinu da to izvedete.
• Podruãje ispod i okolo ure√aja drÏite slobodnim od
zapaljivih materijala kao ‰to su platno, papir, tepisi,
kemikalije, itd.
• Potreban je pomni nadzor nad ure√ajem ako se on
upotrebljava u blizini djece. Ne dopustite djeci da se
igraju na ovom ili na bilo kojem drugom ure√aju, s njime
ili unutar njega.
• Perilicu za rublje drÏite dalje od vatre.
• Ne ostavljajte vrat perilice otvorenim. Otvorena vrata
mogu djecu potaknuti da se na njih vje‰aju ili da ulaze u
perilicu.
• Nikada ne poseÏite u perilicu dok se vrti. Priãekajte dok
se bubanj potpuno ne zaustavi.
• Proces pranja rublja moÏe umanjiti osobine proizvoda
koje onemoguçuju vatru.
• Nemojte prati ni su‰iti ono ‰to je bilo ãi‰çeno, prano,
natapano, prskano sa zapaljivim ili eksplozivnim
supstancama (kao ‰to su vosak, ulje, boja, benzin,
odma‰çivaãi, itd.) ‰to moÏe uzrokovati poÏar ili
eksploziju. Ulje moÏe ostati u kadi nakon cijelog ciklusa
‰to moÏe izazvati poÏar tijekom procesa su‰enja. Zato
ne stavljajte u perilicu rublje s nauljenom odjeçom
• Da bi se izbjegle takve posljedice, paÏljivo slijedite
upute o pranju i ãuvanju proizvo√aãa odjeçe.
• Ne udarajte vrata da bi ste ih zatvorili i ne otvarajte vrata
na silu kada su zakljuãana. Time moÏete uzrokovati
o‰teçenja na perilici.
• Kada perilica radi na vi‰oj temperaturi, prednja vrata
mogu biti vrlo vruça. Ne dirajte ih.
• Da bi ste smanjili na najmanju moguçu mjeru
moguçnost strujnog udara, iskljuãite ovaj ure√aj iz
elektriãnog napajanja ili prekinite napajanje perilice na
kuçnom razvodnom ormaru uklanjanjem osiguraãa ili
iskljuãujuçi prekidaã strujnog kruga prije nego li poãnete
s odrÏavanjem ili ãi‰çenjem.
• Kada izvlaãite kabel za napajanje, ne vucite kabel. U
suprotnom, kabel za napajanje se moÏe o‰tetiti.
• Nikada nemojte poku‰avati upotrebljavati ovaj ure√aj
ako je o‰teçen, ako nepravilno radi, ako je djelomiãno
rastavljen, ili ako mu neki dijelovi nedostaju ili su
polomljeni, ukljuãujuçi o‰teçeni kabel ili utikaã.
• Prije nego ‰to izbacite staru perilicu, iskljuãite je iz
strujne mreÏe. Onesposobite utikaã. Odsjecite kabel iza
ure√aja da biste spreãili zloupotrebu.
• Kada je proizvod pod vodom, molimo nazovite servisni
centar. Opasnost od strujnog udara i poÏara.
❋ Ne gurajte vrata perilice za rublje na dolje kada su otvorena. Perilica bi se mogla prekrenuti.
SAâUVAJTE OVE UPUTE
UPUTE O UZEMLJENJU
Ovaj ure√aj mora biti uzemljen. U sluãaju nepravilnosti ili kvara, uzemljenje çe smanjiti rizik strujnog udara
osiguravajuçi put najmanjeg otpora za elektriãnu struju. Ovaj je ure√aj opremljen s kabelom koji ima vodiã
za uzemljenje opreme i uzemljeni utikaã. Utikaã mora biti prikljuãen na odgovarajuçu utiãnicu koja je
pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa lokalnim pravilima i odredbama.
• Nemojte koristiti adapter ili da na neki drugi naãin vi‰estruko koristite utiãnicu.
• Ako nemate odgovarajuçu utiãnicu posavjetujte se s elektriãarom.
POZORENJE : Nepravilno spajanje vodiãa za uzemljenje opreme moÏe dovesti do rizika strujnog udara.
Ako sumnjate da je ure√aj pravilno uzemljen provjerite to s kvalificiranim elektriãarom ili serviserom.
Nemojte prepravljati utikaã koji je dostavljen s ure√ajem – ako on ne odgovara utiãnici, neka kvalificirani
elektriãar instalira odgovarajuçu utiãnicu.aj pravilno uzemljen provjerite to s kvalificiranim elektriãarom ili
serviserom. Nemojte prepravljati utikaã koji je dostavljen s ure√ajem – ako on ne odgovara utiãnici, neka
kvalificirani elektriãar instalira odgovarajuçu utiãnicu.
3
pecifikacija
S
Elektriãni utikaã
• Ako je napojni kabel o‰teçen, njega
mora zamjeniti proizvo√aã, ili
njegov servisni predstavnik ili sliãna
kvalificirana osoba kako bi se
izbjegla opasnost.
Ladica
(Za deterdÏent i
omek‰ivaã)
ash
Wash
Rinse
Spin
Detecting
Kontrolna ploãa
Bubanj
Vrata
Filter pumpe za odvod
Donja ploãa
Odvodni prikljuãak
Podesiva noga
Poklopac donje ploãe
WD-1236(0~9)NDK
WD-1236(0~9)SDK
WD-1036(0~9)NDK
WD-1036(0~9)SDK
Perilica za pranje rublja s prednjim vratima
Naziv
Napajanje
220-240V~, 50Hz
Veliãina
600mm (·) X 360mm (D) X 850mm (V)
600mm (·) X 440mm (D) X 850mm (V)
56kg / 2000W
3.5kg
59kg / 2000W
Kapacitet pranja
Potro‰ja vode
42 l (12 l/ kg)
60 l (12 l / kg)
TeÏna / Maksimalna snaga
Dozvoljeni pritisak
vode
0.3-10 kgf/㎠ (30-1000 kPa)
[WD-1036(0~9)SDK/1036(0~9)NDK]
[WD-1236(0~9)SDK/1236(0~9)NDK]
Brzina vrtnje
5kg
Model
Pranje
Centrifuga
WD-1036(0~9)SDK/NDK
55dB(A)
73dB(A)
WD-1236(0~9)SDK/NDK
55dB(A)
75dB(A)
/400/600/800/900/1000
/400/600/800/1000/1200
Izgled i specifikacije mogu se mijenjati bez napomene kako bi podigli kvalitetu ure√aja.
Dodaci
Dovodno crijevo (1EA)
4
Zatezni kljuã
I
nstaliranje
Postavite ju tamo gdje neçe biti izloÏena temperaturama ispod nule niti vanjskim
vremenskim prilikama.
Perilica mora biti uzemljena prema vaÏeçim propisima i standardima.
Otvori na postolju perilice ne smiju biti zaprijeãeni tepihom, ako je perilica postavljena
na tepih.
U zemljama u kojima postoji opasnost od Ïohara i sliãnih ‰tetoãina, treba naroãito paziti
da perilica i prostor oko nje budu uvijek ãisti. Bilo kakva ‰teta nastala zbog Ïohara i
drugih ‰tetoãina neçe biti pokrivena garancijom.
Prijenosni vijci
Ure√aj je priãvr‰çen transportnim vijcima kako bi se onemoguçilo unutra‰nje o‰teçenje tokom transporta.
• Materijal za pakiranje i transportni
vijci moraju se skinuti s perilice prije
njene upotrebe.
Kod raspakiravanja osnove, pazite
da skinete dodatni oslonac za
pakiranje u sredini pakiranja za
osnovu.
Washer
Perilica
osnova
Base
Packing
pakiranje
·titnik za pakiranje
(·titnik
za pakiranje
Packing Support
(Packing
may no
se moÏesupport
i ne mora
be used depending on
upotrijebiti,
ovisno o
models.)
modelu.)
Uklanjanje transportnih vijaka
1. Da bi se sprijeãila unutra‰nja o‰teçenja,
zategnuta su 4 posebna vijka. Prije pu‰tanja
u rad perilice, uklonite vijke zajedno s
gumenim omotaãima.
3. Izvadite 4 vijka zajedno s gumenim
omotaãima lagano okreãuçi omotaã.
Saãuvajte 4 vijka i zatezni kljuã za buduçu
potrebu.
• Ako nisu uklonjeni, oni mogu uzrokovati te‰ke
vibracije, buku i nepravilan rad.
• Uvijek kada se ure√aj transportira, moraju se
uãvrstiti prijenosni vijci.
\2. Odvrnite 4 vijka sa zateznim kljuãem koji vam
4. Rupe zatvorite dostavljenim kapicama.
je dostavljan.
5
I
nstaliranje
·to se traÏi od mjesta za instaliranje
Ravan pod:
Dopu‰teni pad ispod cijele perilice je 1°
Odvodno
crijevo
Perilica
Kada za rublje
pribliÏno 2cm.)
Elektriãna utiãnica:
Mora biti unutar 1.5 m od svake strane poloÏaja
perilice. Utiãnicu nemojte opteretiti s vi‰e od
jednog ure√aja.
Dodatni prostor:
Za zid, vrata i pod potreban je prostor.
(10cm: zadnji dio / 2cm : desna i lijeva strana)
Nikada ne stavljajte i ne odlaÏite rublje na vrh
perilice. Ono moÏe o‰teti kraj ili upravljaãki
sustav.
650
850
600
Postavljanje
Instalirajte perilicu na ravan i ãvrsti pod. Pazite da kruÏenje zraka oko perilice nije
zaprijeãeno tepisima i sl.
• Nikada ne poku‰avajte neravnine poda ispraviti komadima drveta, kartona ili drugim
sliãnim materijalima, stavljajuçi ih ispod perilice.
• Ako nije moguçe izbjeçi instaliranje perilice pored plinskog kuhala ili peçi na ugalj, izme√u
dva ure√aja je potrebno postaviti izolacijsku ploãu (85x60 cm) s aluminijskom stranom
prema kuhalu ili peçi.
• Perilica se ne smije instalirati u sobi u kojoj temperatura moÏe pasti ispod 0°C.
• Molimo osigurajte da nakon instaliranja perilice, u sluãaju kvara, toj perilici moÏe priçi
ovla‰teni serviser.
• Kada se perilica instalira, podesite i uãvrstite sve ãetiri noÏice pomoçu isporuãenog kljuãa
za transportne vijke, tako da je stroj stabilan i da ima najmanje 20mm slobodnog prostora
od vrha perilice do radne plohe iznad nje.
6
I
nstaliranje
Elektriãni prikljuãak
1. Nemojte koristiti produÏni kabel ili dvojni adapter.
2. Ako je napojni kabel o‰teçen, njega mora zamijeniti proizvo√aã, ili njegov servisni predstavnik ili sliãna
kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
3. Poslije upotrebe uvijek iskopãajte utikaã perilice i zatvorite dovod vode.
4. Prikljuãite perilicu na uzemljenu utiãnicu u skladu sa vaÏeçim pravilima o oÏiãenju.
5. Ure√aj mora bit i postavljen tako da je utiãnica lako dostupna.
• Perilicu smije popravljati samo struãna osoba. Ako popravke izvodi nestruãna osoba moÏe doçi do ozljeda i
velikih gre‰aka u radu. Nazovite najbliÏi servis.
• Perilica ne smije biti u prostorijama u kojima temperatura moÏe pasti ispod nule.
Smrznute cijevi mogu puknuti pod pritiskom.
Na temperaturama ispod nule elektroniãka kontrola se moÏe poremetiti.
• Ako perilicu dopremite po zimi i na temperaturi ispod nule: Neka perilica ostane nekoliko sati u prostoriji na
sobnoj temperaturi prije nego ju ukljuãite.
OPREZ
OPREZ u vezi s elektriãnim kabelom
Preporuãuje se da se veçina ure√aja ukljuãi u zasebni strujni krug; ‰to znaãi, ure√aj se ukljuãuje u jednu utiãnicu koja napaja
samo taj ure√aj, a na tom strujnom krugu vi‰e nema nijedne druge utiãnice. Kako bi bili sigurni provjerite specifikacijsku
stranicu u ovom priruãniku za vlasnika. Ne preoptereçujte zidne utiãnice. Preoptereçene zidne utiãnice, slabo spojene ili
o‰teçene zidne utiãnice, produÏni kablovi, o‰teçeni elektriãni kablovi, o‰teçena ili ispucana izolacija na kabelu predstavljaju
opasnost. Svako od ovih stanja moÏe dovesti do strujnog udara ili poÏara. S vremena na vrijeme provjerite elektriãni kabel
va‰eg ure√aja, a ako pregledom ustanovite o‰teçenja ili pohabanost, iskopãajte utikaã, prestanite upotrebljavati ure√aj i neka
ovla‰teni serviser zamjeni elektriãni kabel ispravnim zamjenskim kabelom.
Za‰titite elektriãni kabel od fiziãkih ili mehaniãkih o‰teçenja, kao ‰to su presavijanje, lomljenje, probadanje, uklje‰tenja vratima
ili gaÏenje kabela. Posebnu paÏnju obratite na utikaã, zidne utiãnice, i na toãku na kojoj kabel izlazi iz ure√aja.
Perilica za pranje rublja treba biti prikljuãena na dovod vode koristeçi novi
komplet crijeva a stari komplet crijeva ne treba koristiti.
Prikljuãivanje dovodnog crijeva
Prikljuãak
za crijevo
Gumena
brtva
▶Pritisak vode mora biti izme√u 30kPa i 1000kPa (0.3 -10kg/cm2)
▶Kada prikljuãite dovodno crijevo na slavinu nemojte ga vuçi ni presavijati.
▶Ako je pritisak vode veçi od 1000kPa, tada treba instalirati ure√aj za smanjenje
pritiska.
• Sa dovodnim crijevom isporuãene su dvije gumene brtve ãija je svrha
sprjeãavanje curenja vode.
• Provjerite vodo-nepropusnost prikljuãka perilice potpunim odvrtanjem
slavine za vodu.
• Periodiãno provjerite stanje crijeva i ako je potrebno zamijenite crijevo.
• Provjerite da na crijevu nema lomova i da nije stisnuto.
NAPOMENA Po zavr‰etku povezivanja, ako voda curi iz crijeva ponovite iste korake. Upotrebite najobiãniju
vrstu slavine za napajanje vodom. U sluãaju da je slavina ãetvrtasta ili prevelika, skinite razdjelni
prsten prije nego ‰to ubacite slavinu u adapter.
7
nstaliranje
I
Ovaj aparat nije predvi√en za rad na moru ili u pokretnim vozilima kao ‰to su prikolice , avioni i sl.
Zatvorite dovod vode ako ostavljate perilicu na duÏe vrijeme (npr. godi‰nji odmor), naroãito ako u
blizini ne postoji odvod u podu. Kad odlaÏete perilicu odsijecite glavni kabel i onesposobite utikaã.
Onesposobite zakljuãavanje brave kako se djeca ne bi mogla unutra zakljuãati. AmbalaÏa (npr.
plastika, stiropor) moÏe biti opasna za djecu. Postoji opasnost od gu‰enja !
âuvajte svu ambalaÏu izvan dohvata djece.
Instaliranje odvodnog crijeva
ca. 100 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
ca. 145 cm
• Kod instaliranja odvodnog crijeva u
sudoper, ãvrsto ga osigurajte vezanjem.
• Pravilno osiguranje odvodnog crijeva
saãuvati çe pod od o‰teçenja uzrokovanih
curenjem vode.
ca. 105 cm
Koritotub
za rublje
Laundry
ca. 100 cm
DrÏaã
crijeva
max. 100 cm
ca. 105 cm
min. 60 cm
ca. 145 cm
• Odvodno se crijevo ne smije postaviti vi‰e
od 100 cm iznad poda.
Voda se ne otice iz perilice ili otice sporo.
• Pravilno osiguranje odvodnog crijeva
saãuvati çe pod od o‰teçenja uzrokovanih
curenjem vode.
• Kada je odvodno crijevo predugo, ne
gurajte ga silom natrag u perilicu. To çe
prouzroãiti neuobiãajenu buku.
8
max. 100cm
min. 60cm
Plastiãna
Tie
vezica
strap
max. 100cm
min. 60cm
I
nstaliranje
Pode‰avanje visine
1. Pravilno pode‰avanje visine perilice sprijeãava pretjeranu buku i
vibracije. Instalirajte ure√aj na ãvrstoj i ravnoj povr‰ini poda, po
moguçnosti u kutu prostorije.
NAPOMENA
Drveni pod ili vrste podignutih podova mogu dovesti do
prevelikih vibracija i gre‰aka uslijed neravnoteÏe. .
2. Ako je pod neravan, podesite koliko je potrebno podesive noge. ( Ne
podmeçite komade drveta i sl. pod noge)Provjerite da li sve ãetiri noge
stabilno stoje i Oslanjaju se na pod i onda provjerite da li ure√aj stoji
potpuno ravno. ( koristite vodenu vagu)
Podesiva noga
Viäe
Podesiva noga
niìe
Podesiva noga
❊ Nakon ‰to je perilica za rublje poravnata, zategnite matice gore prema
osnovi perilici. Sve matice moraju biti zategnute.
NAPOMENA
U sluãaju da je perilica instalirana na podignuto postolje, perilicu
je potrebno sigurno uãvrstiti kako bi se sprijeãio rizik padanja
perilice.
❊ Dijagonalna provjera
Kod dijagonalnog pritiskanja rubova gornje ploãe perilice prema dolje,
perilica se ne smije niti malo pomaknuti ni gore ni dolje. (Molimo vas da
provjerite oba pravca) Ako se kod dijagonalnog pritiskanja perilica
ljulja, ponovno podesite noge.
Betonski podovi
• Povr‰ina za instaliranje mora biti ãista, suha i ravna.
• Instalirajte perilicu na ãvrsti ravan pod.
Podovi s keramiãkim ploãicama (Skliski podovi)
• Postavite svaku noÏicu na podlo‰ku (Tread Mate) i podesite perilicu u ravan poloÏaj. (Isjecite podlo‰ku
(Tread Mate) u kvadrate veliãine 70x70 mm i zaljepite komade na suhe ploãice na mjestu gdje çe stajati
perilica.)
※ Tread Mate je samoljepivi materijal koji se upotrebljava da sprijeãi klizanje na ljestvama i
stepenicama.
Drveni podovi (Podignuti podovi)
• Drveni podovi su posebno osjetljivi na vibracije.
Rubberkapica
Cup
• Kako biste sprijeãili vibraciju preporuãujemo vam da ispod svake noÏice postavite Gumena
gumenu kapicu, debljine najmanje 15 mm, najmanje dvije kapice je potrebno
uãvrstiti vijcima.
• Ako je to moguçe, perilicu instalirajte u kut sobe, jer je na tom mjestu pod ãvr‰çi.
※ Umetnite gumene kapice da smanjite vibracije.
※ Gumene kapice moÏete nabaviti (p/no.4620ER4002B) kod LG odjela za rezervne dijelove.
VaÏno!
• Pravilno postavljanje i niveliranje perilice osigurava dug, redovan i pouzdan radni vijek stroja.
• Perilica mora apsolutno stajati u okomitom poloÏaju i mora stajati ãvrsto na svom mjestu.
• Kada je puna rublja perilica se ne smije ljuljati.
• Povr‰ina za instaliranje mora biti ãista, bez la‰tila i drugih premaza za podove.
• Ne dozvolite da se noÏice perilice namoãe vodom. Ako se noÏice navlaÏe vodom, tada moÏe doçi do
klizanja.
9
B riga prije pranja
Prije prvog pranja
Odaberite ciklus Pamuk 60°C, dodajte polovicu deterdÏenta i pustite perilicu da pere bez odjeçe. Time çe se ukloniti
ostaci iz bubnja koji su moÏda ostali poslije procesa proizvodnje.
Briga prije pranja
1. Etiketa na rublju
Pogledajte etiketu na svom rublju. Ovdje çete saznati o tvorniãkom sastavu va‰e odjeçe i o naãinu na koji
se treba prati.
2. Sortiranje
Kako bi ste postigli najbolji rezultat, sortirajte odjeçu u koliãine za pranje koje se mogu prati istim ciklusom
pranja. Temperatura vode i brzina okretanja i razliãiti odjevni predmeti moraju se prati na razliãite naãine. Perite
odvojeno moÏe desiti prijenos boje i pamuãnih ãvoriça koji moÏe uzrokovati gubitak bijeline i sl. Ako je to
moguçe, ne perite te‰ko uprljane komade s malo uprljanim komadima.
Uprljanost ( Jako, normalno, malo)
Odvojite odjeçu prema jaãini uprljanosti.
Boja ( Bijela, Svijetla, Tamna)
Odvojite bijelu odjeçu od ‰arene odjeçe.
Pahuljice (odjeça koja skuplja ili
Odvojeno perite odjeçu koja skuplja pahuljice od
pu‰ta pahuljice)
one koja pu‰ta pahuljice
3. PaÏnja prije stavljanja rublja u perilicu
jedné náplni kombinujte velké a malé kousky prádla. Nejdfiíve vloÏte velké kusy. Velk˘ch kusÛ by
nemûlo b˘t více neÏ polovina náplnû. Neperte jednotlivé kusy prádla. MÛÏe to zpÛsobit nevyváÏenost
náplnû. Pfiidejte jeden nebo dva podobné kusy prádla.
• Provjerite sve dÏepove da se uvjerite da su
prazni. Predmeti kao ‰to su pribadaãe, ukosnice,
‰ibice, olovke, kovanice i kljuãevi mogu o‰teti
jednako va‰u perilicu i va‰e rublje.
• Zatvorite zatvaraãe, kuke i vezice kako bi bili
sigurni da se ovi predmeti neçe zakaãiti za drugo
rublje.
• Mrlje i neãistoçu obradite prije pranja utrljajuvajuçi
malo deterdÏenta rastopljenog u vodi na mrlje
ovratnika i sliãnih mjesta da se lak‰e odstrani
neãistoça.
• Da biste sprijeãili o‰teçivanje zaptivaãa vrata i
odjeçe, uvjerite se da nijedan komad odjeçe nije
zaglavio izme√u vrata bubnja i zaptivaãa.
• Provjerite da li se u naborima zaptivaãa vrata
nalaze mali predmeti koji su se tu moÏda zaglavili.
• Provjerite da li je u bubnju ostao neki komad
rublja nepaÏnjom zaglavljen u perilici, jer tokom
sljedeçeg programa pranja moÏe se o‰tetiti.
(npr. smanji ili izgubi boju)
10
D odavanje deterdÏenta
Dodavanje deterdÏenta i omek‰ivaãa rublja
1. Ladica spremnika
• Samo glavno pranje ➔
MAX
• Pretpranje + Glavno pranje ➔
max
DeterdÏent za
glavno pranje
Omek‰ivaã
rublja
DeterdÏent za
pretpranje
2. Dodavanje omek‰ivaãa rublja
• Nemojte prijeçi preko crte za
maksimalno sipanje. Polako zatvorite
razdjelnu ladicu. Presipavanje moÏe
uzrokovati prijevremeno pu‰tanje
omek‰ivaãa za rublje koje moÏe ostaviti
mrlje na rublju.
• Ne ostavljajte omek‰ivaã za rublje duÏe
od dva dana u ladici deterdÏenta.
(omek‰ivaã za rublje se moÏe stvrdnuti)
• Omek‰ivaã za rublje çe se automatski
dodati za vrijeme zadnjeg ciklusa
ispiranja.
• Ne otvarajte ladicu za vrijeme uzimanja
vode.
• Otapala (benzin i sl.) nisu dozvoljena.
NAPOMENA
Ne sipajte omek‰ivaã za
rublje izravno na odjeçu
11
D odavanje deterdÏenta
3. Doziranje deterdÏenta
• DeterdÏent treba koristiti prema uputama
proizvoãaãa deterdÏenta.
• Ako upotrebite previ‰e detergenta, moÏe se
stvoriti mnogo sapunice i to çe smanjiti
efikasnost pranja ili çe preopteretiti motor.
• DeterdÏent u pra‰ku koristite samo za
perilice s prednjim vratima.
❋ Podsjetnik
Puna koliãina rublja: prema
preporukama proizvo√aãa.
Djelomiãna koliãina rublja: 3/4
normalne koliãine.
Minimalna koliãina rublja: 1/2 pune
koliãine.
❋ Ako se stvori previ‰e sapunice, molimo smanjite
koliãinu detergenta.
• DeterdÏent se uzima iz spremnika na
poãetku ciklusa.
• Upotreba deterdÏenta çe se moÏda trebati
pode‰avati prema temperaturi vode, tvrdoçi
vode, koliãini i jaãini prljavosti rublja u perilici.
Za najbolje rezultate, izbjegavajte stvaranje
prevelikih koliãina pjene.
5. Upotreba tableta
1) Otvorite vrata i ubacite tablete u bubanj.
MAX
4. Sredstvo za omek‰avanje vode
max
2) Napunite bubanj rubljem.
• Kako biste smanjili potro‰nju
deterdÏenta za rublje u sluãaju vode
visoke tvrdoçe, moÏete upotrijebiti
sredstvo za omek‰avanje vode, na
primjer Sredstvo protiv kamenca
(Calgon). Upotrijebite koliãinu koja je
preporuãena na pakiranju. Najprije
dodajte deterdÏent za rublje, a zatim
dodajte sredstvo za omek‰avanje vode.
• DeterdÏent dozirajte kao za meku vodu.
12
3) Zatvorite vrata.
F
unkcija
Preporuãeni postupci prema vrsti rublja
Program
Vrsta robe
Prvo provjerite da li se
rublje smije prati u perilici.
(bijelo pamuãno, laneni
ruãnici i plahte...)
Pamuk
(
)
Sintetika
(
)
Brzo 30
(
)
Pogodna
Temp.
(Dodatno)
Vrsta rublja ista kao kod
Pamuka i Sintetike
Pokrivaãi
(
)
Biolo‰ke mrlje
(
)
Njega beba
(
)
Samo za pokrivaãe za
krevet.
WD-1036(0~9)SDK WD-1036(0~9)NDK
- Zdravstveno ispiranje (
- Intenzivno (
)
- Ispiranje+ (
)
- Pred ( )
- Proiv guÏvanja ( )
)
40˚C
[30˚C, 60°C]
30°C
Ruãno pranje/
30˚C
Vuneno i osjetljivo rublje s
Vuna
oznakom«Ruãno pranje»
[Hladno(
(
)
Osjetljivo rublje Osjetljivo rublje koje se
lako o‰teçuje. (svila,
(
)
zavjese)
WD-1236(0~9)SDK WD-1236(0~9)NDK
95˚C
Odjeça postojanih boja
60˚C
(ko‰ulje, kuçni ogrtaãi,
[30°C, 40°C,
pidÏame...) i malo prljavo
60°C bijelo pamuãno rublje(donje Eko(
)]
rublje...)
Poliamid, Akril,
Poliester.
Masa
Pranje
(Dodatno)
Za uklanjanje proteinskih
mrlja
60˚C
Rublje za djecu
95˚C
)
- Intenzivno (
- Ispiranje+ (
)
)
)]
30˚C
[40°C,
Hladno(
)]
60˚C
[95°C]
- Ispiranje+ (
- Zdravstveno ispiranje (
- Intenzivno (
)
- Ispiranje+ (
)
- Proiv guÏvanja ( )
)
- Zdravstveno ispiranje (
- Intenzivno (
)
- Ispiranje+ (
)
- Pred ( )
- Proiv guÏvanja ( )
)
3.5 kg
5.0 kg
1.5 kg
2.0 kg
1.0 kg
1.5 kg
1.0 kg
1.5 kg
1.0 kg
1.5 kg
3.5 kg
5 kg
3.0 kg
4.0 kg
❋ Pred : Ako je rublje jako uprljano, preporuãuje se kori‰tenje programa «Pred-pranje». Pred-pranje je moguçe u
Biolo‰ke mrlje, Njega beba, Pamuk, Sintetika programu.
❋ Eko : Odabiranjem funkcije Eko, temperatura vode se smanjuje a vrijeme pranja se produÏuje.
Tako moÏete ‰tedjeti potroÏnju energije potrebne za zagrijavanje.
❋ Intenzivno : Ako je rublje jako uprljano, uãinkovita çe biti opcija "Intenzivno".
❋ Programske postavke kod "Intenzivno" opcije za test su u skladu ili prema EN60456 i IEC60456.
❋ Zdravstveno ispiranje : Za visoku uãinkovitost ili vi‰e ãistoçe u operaciji ispiranja moÏete odabrati opciju zdravstvenog
ispiranja. Ova se opcija moÏe izabrati u svim operacijama osim za Ruãno pranje/vuna, Osjetljivo
rublje, Brzo 30.
❋ Ispiranje+ : Za dodatno ispiranje, koje moÏe pripomoçi uklanjanju tragova deterdÏenta.
Odabiranjem funkcije Ispiranje+ poveçavaju se vrijeme ispiranja i potro‰nja vode za ispiranje.
❋ Proiv guÏvanja : Ako Ïelite sprijeãiti masnoçu, odaberite tipku Proiv guÏvanja.
13
K ako koristiti perilicu
Detecting
1. Nakon ukljuãivanja
automatski se izabire Pamuk.
• Za start pritisni tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
• Pritisni tipku Poãetak/Pauza.
• Poãetno stanje
- Pranje(
) : Glavno pranje
- Ispiranje(
- Centrifuga(
) : 3 puta
):
• 1000 okr/min
[WD-1036(0~9)SDK/WD-1036(0~9)NDK]
• 1200 okr/min
[WD-1236(0~9)SDK/WD-1236(0~9)NDK]
- Temperatura vode : 60°C
- Program : Pamuk (
14
)
Wash
Rinse
Spin
2. Ruãno biranje
• Za start pritisni tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
• Odaberite funkcije koje Ïelite okretanjem
regulatora za programe i pritiskom na tipke
pojedinih funkcija.
Za izbor svakog stanja, molimo vas pogledajte
stranice 15 – 20.
• Pritisni tipku Poãetak/Pauza.
K ako koristiti perilicu
Detecting
(1) Biraã : Program
(2) Tipka : Poãetak/Pauza
(3) Tipka : Centrifuga
(4) Tipka : Zdravstveno ispiranje
(5) Tipka : Intenzivno
(6) Tipka : Ispiranje+
(7) Tipka : Pred
(8) Tipka : Proiv guÏvanja
Wash
ash
Rinse
Spin
(9) Za‰tita za djecu
(10) Tipka : Ukljuãi/Iskljuãi
(11) Tipka : Vremensko odlaganje
Moguãnost
• Pritiskom na tipku
Moguçnost, moÏe se
odabrati bilo koja dodatna
funkcija
3. Ispiranje+ (
)
• Za dodatno ispiranje, koje moÏe pripomoçi
uklanjanju tragova deterdÏenta.
• Odabiranjem funkcije Ispiranje+, poveçavaju
se vrijeme ispiranja i potro‰nja vode za
ispiranje.
1. Zdravstveno ispiranje (
)
• Za visoku uãinkovitost ili vi‰e ãistoçe u
operaciji ispiranja moÏete odabrati opciju
zdravstvenog ispiranja.
• Ova se opcija moÏe izabrati u svim
operacijama osim za Brzo 30, Ruãno
pranje/Vuna, Osjetljivo rublje.
2. Intenzivno (
)
• Ako je rublje jako uprljano, uãinkovita çe biti
opcija "Intenzivno ".
• Odabirom opcije za “Intenzivno” se moÏe
produÏiti vrijeme pranja, ovisno o odabranom
programu.
4. Pred (
)
• Ako je rublje jako uprljano uãinkovit je
program "Pred-pranje (Pre Wash)".
• Pred-pranje je moguçe u Pamuk, Sintetika,
Biolo‰ke mrlje, Njega beba, programu.
5. Proiv guÏvanja (
)
• Ako ne Ïelite da se odjeça izguÏva, pritisnite
ovu tipku kod centrifuge.
Kao znak upaliti çe se potrebna lampica.
15
K ako koristiti perilicu
Centrifuga (
)
• Pritiskanjem Biraã Centrifuga moÏe se izabrati
brzina centrifugiranja.
[WD-1036(0~9)SDK/
WD-1036(0~9)NDK]
[WD-1236(0~9)SDK/
WD-1236(0~9)NDK]
Centrifuga samo:
1. Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
2. Podesite Ïeljenu brzinu centrifugiranja
pritiskom na Centrifuga tipku.
3. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
1. Biranje centrifuge
• Brzina centrifugiranja je moguça za odre√eni
program prema sljedeçem.
2. Bez centrifuge(
)
• Ako je izabrano Bez centrifuge perilica çe se
zaustaviti nakon cije√enja vode.
WD-1036(0~9)SDK/WD-1036(0~9)NDK
- Pamuk, Ispiranje+Centrifuga, Brzo 30,
Biolo‰ke mrlje, Sintetika, Ruãno pranje/Vuna
- - 400 - 600 - 800 - 900 - 1000
- Osjetljivo rublje, Pokrivaãi, Njega beba
- - 400 - 600 - 800
WD-1236(0~9)SDK/WD-1236(0~9)NDK
- Pamuk, Ispiranje+Centrifuga, Brzo 30,
Biolo‰ke mrlje
- 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
- Sintetika, Ruãno pranje/Vuna
- 400 - 600 - 800 - 1000
- Osjetljivo rublje, Pokrivaãi, Njega beba
- - 400 - 600 - 800
16
3. Hidrostop(
)
• MoÏete ga odabrati ako vi‰e puta za redom
pritisnete tipku za centrifugu. S ovom
funkcijom rublje ostaje u vodi nakon ispiranja
i bez centrifuge.
• Ako ipak Ïelite centrifugu ili ispustiti vodu,
moÏete pritisnuti tipku za centrifugu ili
odabrati neki program.
Kao znak upaliti çe se potrebna lampica.
K ako koristiti perilicu
Temperatura vode
Za‰tita za djecu (
)
Ako se odluãite zakljuãati
tipke na kontrolnoj ploãi
da bi ste onemoguçili
igranje s njima, tada
moÏete izabrati ovu
funkciju.
• Za‰tita za djecu moÏe se postaviti
istovremenim pritiskanjem i drÏanjem tipki
Ispiranje+(
) i Pred(
).
• Pritiskanjem tipke za Temp. moÏe se izabrati
temperatura vode.
- Hladno (
)
- 30°C / 40°C /60°C /95°C
• Temperatura vode se moÏe izabrati kao
dolje u skladu sa programom.
• Kada se postavi Za‰tita za djecu sve su tipke
izvan funkcije.
• Da bi ste deaktivirali sistem Za‰tite za djecu
ponovno istovremeno pritisnite i drÏite tipke
Ispiranje+(
) i Pred(
).
Kao znak upaliti çe se lampica
odgovarajuçe temperature.
Za deteljnije informacije pogledajte stranu
13.
1. Ponovno istovremeno pritisinte i drÏite tipke
Ispiranje+(
) i Pred(
).
2. Pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
3. Izaberite Ïeljeni program i ponovno
pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
• Za‰tita za djecu se moÏe postaviti u bilo
koje vrijeme i automatski se poni‰tava kada
do√e do gre‰aka u operacijama. Tako√er
Za‰tita za djecu radi i kad je perilica
iskljuãena.
17
K ako koristiti perilicu
Vremensko odlaganje (
)
Program
Priprema pranja prije poãinjanja programa
"Vremensko odlaganje".
- Otvorite slavinu.
- Stavite rublje i zatvorite vrata.
- Stavite deterdÏent i omek‰ivaã rublja u ladicu.
• Kako postaviti "Vremensko odlaganje".
- Pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
- Okrenite biraã Program za izbor traÏenog
programa.
- Pritisnite tipku Odga√anje vremensko i
postavite Ïeljeno vrijeme.
- Pritisnite tipku Poãetak/Pauza
":" treperi.
• Ako je pritisnuta tipka Vremensko odlaganje,
prikazuje se "3:00". Maksimalno vrijeme
odga√anja je 19:00 sati a minimalno vrijeme
je 3:00 sata.
• Svako pritiskanje tipke poveçava vrijeme
odga√anja za jedan sat.
• Za poni‰tenje vremenskog odga√anja
pritisnite tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
• Vremensko odlaganje "oãekivano" vrijeme
od trenutnog sve do zavr‰etka ciklusa pranja
ili izabranih procesa.
(Pranje, Ispiranje, Centrifuga)
• U skladu s uvjetom napajanja vodom i
njenom temperaturom mogu se razlikovati
vrijeme odga√anja i pravo vrijeme pranja.
18
• Na raspolaganju vam je 10 programa prema
vrsti rublja.
• Upaliti çe se lampica koja çe pokazati izabrani
program.
• Kada je pritisnuta tipka Poãetak/Pauza
automatski je izabran program za Pamuk.
- Okretanjem biraãa programa bira se program
redom
“ Pamuk - Eko - Sintetika - Brzo 30 Ispiranje+Centrifuga - Ruãno pranje/Vuna Osjetljivo rublje - Pokrivaãi - Biolo‰ke mrlje Njega beba”.
Sve u vezi vrste rublja i svakog program
molimo vas da potraÏite na stranici 13.
K ako koristiti perilicu
Poãetak/Pauza
Ukljuãi/Iskljuãi
1. Poãetak
1. Ukljuãi/Iskljuãi
• Ova Poãetak/Pauza tipka koristi se za
zapoãinjanje ciklusa pranja ili za pauziranje
ciklusa pranja.
• Pritisni tipku Ukljuãi/Iskljuãi da bi ste
ukljuãili i iskljuãili elektriãno napajanje.
2. Pauza
• Za poni‰tenje vremensko odlaganje
funkcije treba pritisnuti tipku Ukljuãi/Iskljuãi.
• Ako je potrebno privremeno zaustaviti ciklus
pranja, pritisnite tipku Poãetak/Pauza.
2. Poãetni program
• Kada je u perilica stanju Pauze, nakon 4
minute çe se automatski iskljuãiti elektriãno
napajanje.
• Kada je pritisnuta tipka Ukljuãi/Iskljuãi perilica je
spremna za Pamuk program.
I za druga sljedeça stanja.
NAPOMENA: Vrata se neçe otvoriti jo‰ 1 do 2
minute nakon ‰to ste pritisnuli tipku za
zaustavljanje, ili ako je ciklus pranja zavr‰en.
• Tako da, ako Ïelite nastaviti s ciklusom pranja
bez promjene programa, samo stisnite tipku
Poãetak/Pauza i perilica çe nastaviti s radom.
■ Poãetni program
Detektiranje
Detecting
Wash
ash
Rinse
Spin
• Kada se na display-u perilice pojavljuje
"Detektiranje" , perilica se vrti sporo i detektira
koliko je rublje umetnuto u bubanj. Za to je
potrebno nekoliko sekundi.
• Moguçe je koristiti uz programe za pranje
Pamuk, Eko i Sintetika.
• [WD-1036(0~9)SDK/WD-1036(0~9)NDK]
- Pamuk program / Glavno pranje / Normalno
ispiranje /1000 okr/min /60°C
• [WD-1236(0~9)SDK/WD-1236(0~9)NDK]
- Pamuk program / Glavno pranje / Normalno
ispiranje /1200 okr/min /60°C
Zakljuãavanje vrata
• Svijetli uvijek kada su vrata perilice
zakljuãana.
• Vrata se mogu otkljuãati pritiskanjem tipke
Poãetak/Pauza kako bi se perilica zaustavila.
19
K ako koristiti perilicu
Display
3. Zavr‰etak pranja
Detecting
Wash
ash
Rinse
Spin
1. Display posebnih funkcija
• Kada je izabrana Za‰tita za djecu display
pokazuje “
”.
• Kada je izabrano vremensko odlaganje
display prikazuje preostalo vrijeme za
zavr‰etak izabranog programa.
• Kada je ciklus pranja zavr‰io na «Multi
display-u» se prikazuje “
”.
4. Preostalo vrijeme
• Za vrijeme ciklusa pranja prikazuje se
preostalo vrijeme pranja.
• Preporuãeno vrijeme od strane proizvo√aãa.
❋(
) : WD-1236(0~9)NDK
- Pamuk(95°C) : oko 1 sata i 43minuta
2. Display za samo dijagnozu
• Ako do√e do gre‰aka za vrijeme rada
perilice, sljedeçe se gre‰ke prikazati.
- Pamuk(60°C) : oko 1 sata i 39 minuta
- Sintetika : oko 1 sata i 17 minuta
- Brzo 30 : oko 30 minuta
“
” : Gre‰ka na detektiranju pritiska vode
- Ispiranje+Centrifuga : oko 17 minuta
“
” : Problem prepunjenosti vodom
- Ruãno pranje/Vuna : oko 52(51) minuta
“
” : Vrata nisu zatvorena
- Osjetljivo rublje : oko 51 minuta
“
” : Problem s dovodom vode
- Pokrivaãi : oko 1 sata i 28 minuta
“
” : Problemi s odvodom
“
” : NeuravnoteÏenost tereta u bubnju
“
” : Problemi s temperaturom vode
“
” : Preoptereçenje motora
“
” : Preoptereçenje motora
“
” : Nestalo je struje.
Ako se na displayu pojave ova slova za gre‰ku
molimo vas da pogledate stranicu 25 vodiãa
za otklanjanje gre‰aka i da sljedite uputstva.
20
- Biolo‰ke mrlje : oko 2 sata i 21 minuta
- Njega beba : oko 2 sata i 24 minuta
• Vrijeme pranja moÏe se razlikovati prema
koliãini rublja, pritisku vode, temperaturi vode
i drugim uvjetima pranja.
• Ako je detektirana neuravnoteÏeni teret u
bubnju ili ako se uklanja vi‰ak pjene, vrijeme
pranja se moÏe produÏiti.
(Maksimalno poveçanje vremena je 45
minuta.)
O drÏavanje
❋ Prije ãi‰çenja unutra‰njosti perilice, iskljuãite iz utiãnice elektriãni kabel kako bi izbjegli opasnost
strujnog udara.
❋ Kad odlaÏete perilicu odsijecite glavni kabel i onesposobite utikaã. Onesposobite zakljuãavanje brave
kao se djeca ne bi mogla unutra zakljuãati.
Ulazni filter za vodu
-”
”poruka za gre‰ku çe treptati na kontrolnoj ploãi kada voda ne ulazi u ladicu za
deterdÏent.
- Ako je voda koju koristite jako tvrda ili sadrÏi tragove kamenca moÏda se je zaãepio ulazni filter
za vodu. Zato je dobra ideja oãistiti ga s vremena na vrijeme.
1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Odvijte dovodno crijevo.
3. Oãistite filter koristeçi o‰tru ãetku.
4. Priãvrstite dovodno Crijevo
21
O drÏavanje
Filter pumpe za odvod
❋ Filter pumpe za odvod sakuplja niti i male predmete ostavljene u rublju.
Redovite provjeravajte ãistoçu filtera kako bi ste osigurali dobar rad svoga stroja.
! ! UPOZORENJE
Najprije pustite da voda isteãe kroz odvodno crijevo i tada otvorite
filter pumpe za odvod kako bi uklonili sve niti ili predmete u njemu.
❋ Kad ãistite filter ostavite da se voda ohladi, ako praznite perilicu u hitnom sluãaju ili
otvarate vrata zbog nekog hitnog sluãaja.
1. Otvorite donji poklopac ( ) koristeçi kovanicu.
Okrenite odvodni prikljuãak ( ) za izvlaãenje
crijeva.
001
1
2. Otkopãajte prikljuãak za odvod ( ) da ispustite
vodu. Koristite posudu kako bi ste sprijeãili
proljevanje vode po podu. Kada voda vi‰e ne
bude istjecala, okrenite na lijevo filter za odvod
vode i otvorite ga.
3
2
3. Izvadite svako strano tijelo iz filtera pumpe za
odvod ( ).
4. Nako ãi‰çenja okrenite filter ( ) u smjeru
kazaljki na satu i umetnite odvodni prikljuãak
( ) na njegovo mjesto. Zatvorite donji
poklopac.
3
2
22
O drÏavanje
Ladica spremnika
❋ Nakon nekog vremena deterdÏenti i omek‰ivaãi rublja ostavljaju talog u ladici.
• Spremnik se treba s vremena na vrijeme ãistiti mlazom tekuçe vode.
• Ako je to potrebno on se moÏe potpuno izvaditi iz stroja pritiskanjem ruãke prema dolje i
izvlaãenjem van.
max
MAX
MAX
• Da pobolj‰ate ãi‰çenje, moÏe se ukloniti gornji dio dijela omek‰ivaãa za rublje.
max
Nakupine u ladici
❋ DeterdÏent se tako√er moÏe akumulirati u nakupinama
unutar ladice ‰to treba povremeno oãistiti starom ãetkicom za
zube.
• Kada ste jednom zavr‰ili s ãi‰çenjem, vratiti ladicu na mjesto i
pokrenite ciklus ispiranja bez rublja.
Bubanj za pranje
• Ako Ïivite u podruãju s tvrdom vodom, povremeno se, na mjestima na kojima je to te‰ko vidjeti i
stoga te‰ko otkloniti, moÏe nakupiti kamenac. Nakon nekog vremena nataloÏeni kamenac
zarobljava ure√aje i ako ga se ne ãisti to moÏe dovesti do toga da se mora izvr‰iti zamjena.
• Iako je bubanj za pranje napravljen od nehr√ajuçeg ãelika, toãkice hr√e mogu biti prouzroãene
malenim metalnim predmetima (pribadaãama, spajalicama ) koji su ostavljeni u bubnju.
• Bubanj za pranje treba s vremena na vrijeme oãistiti.
• Ako upotrebljavate sredstva za izbjeljivanje ili bojanje, provjerite da li su podesna za upotrebu u
perilici za pranje rublja.
❋ Odstranjivaã naslaga kamenca moÏe sadrÏavati kemikalije koje mogu o‰teti dio va‰e perilice za
pranje rublja.
❋ Svaku mrlju oãistite sredstvom za ãi‰çenje ner√ajuçeg ãelika
❋ Nikada nemojte koristiti ãeliãnu vunu.
23
O drÏavanje
âi‰çenje va‰e perilice1. Vnûj‰í plá‰È
1. Pravilna briga za va‰u perilicu moÏe produÏiti njezin vijek trajanja.
Vajski dio perilice moÏe se ãistiti toplom vodom i neutralnim nenagrizajuçim kuçnim
deterdÏentom.
Odmah pobri‰ite svako proljevanje. Obri‰ite vlaÏnom krpom.
Poku‰ajte povr‰inu ne udarati o‰trim predmetima.
❋ VAÎNO : Ne koristite metilni alkohol, razrje√ivaãe ili sliãne proizvode.
2. Unutra‰nji dio
Osu‰ite dio oko otvora vrata perilice, savitljivu gumu i staklo vratiju.
Pustite perilicu da odradi cjelokupni ciklus koristeçi vruçu vodu.
Ponovite postupak ako je potrebno.
NAPOMENA
Uklonite taloge tvrde vode koristeçi samo ona sredstva za ãi‰çenje koja su sigurna za
perilice.
Hladno stanje
Ako je perilica postavljena u podruãju u kojem se moÏe desiti smrzavanje ili ako je preno‰ena po
smrzavajuçim temperaturama, slijedite sljedeçe upute kako bi ste sprijeãili o‰teçenja perilice:
1. Zatvorite slavinu za dovod vode.
2. Odspojite crijeva s napajanja vodom i odvoda sa crijeva.
3. Ukljuãite elektriãni kabel u pravilno uzemljenu elektriãnu utiãnicu.
4. Dodajte 3.8 L netoksiãnog antifriza za rekreaciona vozila (RV) u prazan bubanj za pranje.
Zatvorite vrata.
5. Postavite ciklus centrifugiranja i pustite perilicu da centrifugira 1 minutu da ispumpa svu vodu.
Sav RV antifriz neçe se izbaciti.
6. Iskljuãite elektriãni napojni kabel, isu‰ite unutra‰njost bubnja, zatvorite vrata.
7. Skinite ladicu spremnika, ocjedite i osu‰ite vi‰ak vode s odjeljaka ladice.
8. Postavite perilicu u uspravan poloÏaj.
9. Za uklanjanje antifriza iz perilice nakon spremanja, pokrenite praznu perilicu kroz cjelokupni
ciklus koristeçi deterdÏent. Nemojte dodavati rublje za pranje.
24
V
odiã za otklanjanje gre‰ak
❋ Ova perilica za pranje rublja opremljena je automatskim sigurnosnim funkcijama koje otkrivaju i
dijagnosticiraju pogre‰ke u ranoj fazi i reagiraju na odgovarajuçi naãin. Ukoliko perilica ne radi
ispravno ili ne radi uopçe, provjerite sljedeçe napomene prije nego kontaktirate va‰eg servisera.
Simptom
Moguçi uzrok
Rje‰enje
Zvuk klopotanja i
zveketanja
• U bubanj ili pumpu su moÏda za‰li
predmeti poput novãiça ili
sigurnosnih kopãi.
Zaustaviti perilicu i provjerite bubanj i
odvodni filter. Ukoliko se buka nastavi
nakon ‰to ponovno ukljuãite perilicu,
pozovite ovla‰tenog servisera.
Zvuk bubnjanja
• Te‰ki predmeti koji se peru mogu
uzrokovati zvuk bubnjanja. To je
inaãe normalno.
Ukoliko se zvuk nastavlja, perilica
vjerojatno nije uravnoteÏena. Zaustavite
je i prerasporedite teret rublja.
Vibracijski zvuk
• Jesu li svi povezi i dijelovi pakiranja
uklonjeni s perilice?
Ukoliko dijelovi pakiranja nisu uklonjeni
tijekom instalacije, za njihovo uklanjanje
posavjetujte se s vodiãem za instalaciju.
• Jesu li noge perilice postavljene
ãvrsto na pod?
Rublje je moÏda nejednako
raspore√eno u bubnju. Zaustavite
perilicu i prerasporedite teret rublja.
• Odvodno ili dovodno crijevo nije
dobro priãvr‰çeno na slavinu ili
perilicu.
Provjerite i priãvrstite prikljuãke crijeva.
Prekomjerno
stvaranje sapunice
• Zaãepljene su slavine kuçnog
dovoda vode.
Previ‰e deterdÏenta ili neodgovarajuçeg deterdÏenta koji stvara
previ‰e pjene moÏe dovesti do curenja
vode.
Voda ne ulazi u
perilicu ili ulazi
polako.
• Nedovoljna opskrba vodom na
va‰em podruãju.
• Slavina za dovod vode nije dovoljno
otvorena.
• Dovodno crijevo je zaãepljeno.
• Filteri dovodnog crijeva su
zaãepljeni.
• Odvodno crijevo je zaãepljeno.
• Filteri odvodnog crijeva su
zaãepljeni.
Provjerite druge slavine u kuçi.
Voda curi.
Voda u perilici se ne
cijedi, ili se cijedi
polako.
Odãepite slavine. Ako je potrebno,
pozovite vodoinstalatera.
Potpuno otvorite slavinu.
Priãvrstite i odãepite crijevo.
Provjerite filtere dovodnog crijeva.
Priãvrstite i odãepite odvodno crijevo.
Provjerite filtere odvodnog crijeva.
25
V
odiã za otklanjanje gre‰ak
Simptom
Perilica ne poãinje s
radom.
Moguçi uzrok
• Napojni kabel nije ukljuãen ili
nije ãvrsto prikljuãen.
• Kuçni osiguraã je pregorio,
dogodio se kvar u strujnom
krugu ili nestanak struje.
• Slavina za dovod vode nije
otvorena.
Perilica ne
centrifugira.
Vrata se ne otvaraju.
Vrijeme ciklusa pranja
je odgo√eno.
26
❋ Provjerite jesu li vrata ãvrsto
zatvorena.
Rje‰enje
Pazite pristaje li utikaã u zidnu
utiãnicu.
Uspostavite ponovno strujni krug ili
zamijenite osiguraã. Ne poveçavajte
kapacitet osiguraãa. Ukoliko je strujni
krug preoptereçen, neka kvar ispravi
kvalificirani elektriãar.
Otvorite slavinu za dovod vode.
Zatvorite vrata i pritisnite tipku
Start/Pause. Nakon toga trebat çe
nekoliko trenutaka da se perilica
poãne vrtjeti. Prije centrifuge vrata
moraju biti dobro zatvorena.
Kad perilica poãne s radom, vrata se
iz sigurnosnih razloga ne mogu
otvarati. Prije otvaranja vrata
priãekajte minutu – dvije kako biste
elektronskom mehanizmu za
zatvaranje dali vremena da otpusti.
Vrijeme pranja moÏe odstupati ovisno
o koliãini rublja, pritisku vode,
temperaturi vode i ostalim uvjetima
prilikom uporabe. Ukoliko se otkrije
neka neravnoteÏa, ili ukoliko radi
program uklanjanja pjene, vrijeme
pranja çe se poveçati.
V
odiã za otklanjanje gre‰ak
Simptom
Moguçi uzrok
•
•
•
•
Nedovoljni dovod vode na podruãju.
Dovodne slavine nisu dovoljno otvorene.
Dovodno crijevo je uvijeno.
Filter dovodnog crijeva je zaãepljen.
Rje‰enje
Provjerite druge slavine u kuçi.
Potpuno otvorite slavinu.
Ispravite dovodno crijevo.
Provjerite filtere dovodnog crijeva.
• Odvodno crijevo je uvijeno.
Oãistite i ispravite odvodno crijevo.
• Filter odvodnog crijeva je zaãepljen.
Oãistite filtere odvodnog crijeva.
• Premalo tereta.
• Teret nije uravnoteÏen.
• Ure√aj ima sistem za otkrivanje i
ispravljanje neravnoteÏe. Ako se stave
te‰ki predmeti (npr. veliki ruãnici ili frotir
ogrtaãi, itd), ovaj bi sistem mogao
zaustaviti centrifugu ili prekinuti cijeli ciklus
centrifugiranja.
• Ukoliko je na kraju ciklusa jo‰ uvijek
mokro, dodajte male predmete za
ravnoteÏu i ponovite ciklus centrifuge.
Dodajte 1 ili 2 sliãna predmeta kako biste
uravnoteÏili teret.
PresloÏite teret kako biste omoguçili
pravilnu centrifugu.
• Jesu li vrata
otvorena?
Zatvorite vrata.
✥ Ukoliko natpis "
" ne nestane, pozovite
ovla‰tenog servisera.
Iskopãajte iz utiãnice i pozovite
ovla‰tenog servisera.
• Voda se prepunjava zbog lo‰eg dotoka.
Zatvorite slavinu.
Iskopãajte iz utiãnice.
• Senzor za otkrivanje razine vode lo‰e radi. Pozovite ovla‰tenog servisera.
• Preoptereçen motor.
• Preoptereçen motor.
• Nestalo je struje.
Ponovo pokrenite program.
27
U vjeti garancije
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to
znaãi da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, veç u posebna odlagali‰ta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreãit çe potencijalne
negativne posljedice po okoli‰ i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potraÏite u
gradskom uredu, sluÏbi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
·to nije obuhvaçeno:
• Putovanja servisera da vas nauãe kako upotrebljavati proizvod.
• Ako je proizvod prikljuãen na bilo koji drugi napon osim onog naznaãenog na specifikacijskoj
ploãici.
• Ako je gre‰ka pruzroãena sluãajno, nemarom, nepravilnom upotrebom ili vi‰om silom.
• Ako je gre‰ka pruzroãena pomoçu faktora koji se razlikuju od onih tijekom normalne upotrebe u
kuçanstvu ili upotrebom koja je u skladu s priruãnikom za vlasnika.
• PruÏa upute o upotrebi proizvoda ili mijenja postavke za proizvod.
• Ako je gre‰ka pruzroãena nametnicima, ‰takorima ili Ïoharima npr.
• Buka ili vibracija koja se smatraju normalnim, na primjer zvuk izbacivanja vode, zvuk.
• Ispravljanje instalacije na primjer, niveliranje proizvoda, pode‰avanje odvoda.
• Normalno odrÏavanje koje je preporuãeno priruãnikom za korisnika.
• Uklanjanje stranih predmeta / materija iz perilice, ukljuãujuçi pumpu i filter za ulazno crijevo,
kamenãiçe, ãavle, Ïice, dugmad itd.
• Zamijenite osiguraãe ili ispravite kuçnu elektriãnu ili vodovodnu instalaciju.
• Ispravljanje neovla‰tenih popravaka.
• Sluãajno ili posljediãno o‰teçenje osobne imovine uzrokovano moguçim neispravnostima ovog
ure√aja.
• Ako se ovaj proizvod uporebljava za komercijalne svrhe, garancija je iskljuãena.
(Primjer : Javna mjesta kao ‰to su javne kupaonice, kuçe za pranje, sredi‰ta za vjeÏbanje,
spavaonice)
Ako je proizvod instaliran izvan normalnog servisnog podruãja, sve tro‰kove prijevoza vezane
uz popravak proizvoda ili zamjene neispravnog dijela, snosit çe vlasnik.
28
è êÖÑëíÄÇüçÖ çÄ èêéÑìäíÄ
è‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ ËÁχ˜Í‚‡ÌÂ
ë ÔÓÏÂÌfl˘ÓÚÓ Ò ‚˙ÚÂÌ ̇ ·‡‡·‡Ì‡ χ˜Í‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÌÂÚÓ
Ò ̇χÎfl‚‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ.
àçíÖãàÉÖçíçÄ à àäéçéåàóçÄ ëàëíÖåÄ áÄ èêÄçÖ.
"àÌÚÂÎË„ÂÌÚ̇ڇ" ÒËÒÚÂχ Á‡ Ô‡Ì ËÁ·Ë‡ ÓÔÚËχÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl
Á‡ ËÁÔË‡ÌÂ/ÓÔÚËÏËÁË‡ ÔË ‚ÒflÍÓ Ô‡Ì ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë
ÌÂÈ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ͇ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÂÒÚË ÂÌÂ„Ëfl/.
추가선택, 예약,
ÑÖíëäé áÄäãûóÇÄçÖ
í‡ÁË Á‡˘ËÚ‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ ̇ÚËÒ͇Ú
‡Á΢ÌË ·ÛÚÓÌË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ Ô‡ÌÂ, Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„Ì ÔÓÏfl̇ ̇ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï
ëàëíÖåÄ áÄ äéçíêéã çÄ òìåÄ
í˙È Í‡ÚÓ Ç‡¯‡Ú‡ ÔÂ‡ÎÌfl ‡ÁÔÓ·„‡ Ò˙Ò ÒËÒÚÂχ Á‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÏÂ‚‡Ì ̇ Ú„ÎÓÚÓ Ë ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ Ô‡ÌÂÚÓ, Úfl
Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ‡ÁÔ‰ÂÎfl Ú„ÎÓÚÓ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ̇χÎË
χÍÒËχÎÌÓ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯Ûχ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
Ç„‡‰ÂÌ Ì‡„‚‡ÚÂÎ
Ç˙Ú¯ÌËfl ̇„‡ÚÂÎ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡„fl‚‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰Ó ̇È-‰Ó·‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ˆËÍ˙Î
ÑËÂÍÚ̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
åÓÚÓ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ̇ Ä ÒËÌıÌÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ‚˙ÚË ·‡‡·‡Ì‡
·ÂÁ ÒÏÛ˘ÂÌËÂ.
ë öÑöêÜÄçàÖ:
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ....................................................................30
ëèÖñàîàäÄñàü ........................................................................31
àçëíÄãàêÄçÖ ............................................................................32
3Ä äÄäÇé ÑÄ ëÖ èéÉêàÜàå èêÖÑà èêÄçÖ ...........................37
èéëíÄÇüçÖ çÄ èêÖèÄêÄí ........................................................38
îìçäñàà ....................................................................................40
äÄä ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ..........................................41
èéÑÑêöÜäÄ ..............................................................................48
ëèàëöä çÄ ÇöáåÜçà èéÇêÖÑà.............................................52
ÉÄêÄçñàéççà ìëãéÇàü .........................................................55
29
è êÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ÇÄÜçà àçëíêìäñàà áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
!
ÇçàåÄçàÖ!
ᇠ‰‡ ̇χÎËÚ ËÒ͇ ÓÚ ÔÓʇ, ÚÓÍÓ‚ Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ̇ ıÓ‡ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ÒΉ‚‡ÈÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl
Ë ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÒΉ‚‡˘ËÚ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl.
• è‡ÁÂÚ Û‰‡ ‰‡Î˜ ÓÚ Ó„˙Ì
• ч Ì Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡ ËÎË ‚˙‚Âʉ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl
ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ÓÚÍËÚÓ.
• ч Ì Ò ˄‡Â Ò ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ Ú‡·ÎÓ.
• ч Ì Ò ÔÓÔ‡‚fl, ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ ÌËÍÓfl ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ‰‡ Ì Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÔÓÔ‡‚ÍË ÓÚ ıÓ‡,
ÍÓËÚÓ ÌflÏ‡Ú ÒÔˆËÙ˘̇ ÒÂ‚ËÁ̇
Í‚‡ÎËÙË͇ˆËfl Ë Á̇ÌËfl.
• èÓ‰‰˙ʇÈÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÍÓÎÓ Ë ÔÓ‰
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÓÚ ÎÂÒÌÓ Á‡Ô‡ÎËÏË
χÚÂˇÎË Í‡ÚÓ ı‡ÚËfl, Ô‡ˆ‡ÎË, ıËÏË͇ÎË Ë ‰..
• ᇉ˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ì‡‰ÁË‡‚‡ÈÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ Û‰‡ ‚
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡.
• äÓ„‡ÚÓ Ï‡ÔË̇ڇ ‡·ÓÚË Ò ‚ËÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡,
β͇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó „Ó¢. ç „Ó ÔËÔ‡ÈÚÂ.
• çËÍÓ„‡ Ì ÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ÓÚ‚ÓÂ̇ Ò ˆÂÎ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡
‚ ·‡‡·‡Ì‡ ËÎË Û‚ËÒ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡.
• çËÍÓ„‡ Ì ·˙͇ÈÚ ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ‰Ó͇ÚÓ
·‡‡·‡Ì‡ Ò ‚˙ÚË. àÁ˜‡Í‚‡ÈÚ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÏÛ
ÒÔË‡ÌÂ.
• ч Ì Ò ÔÂ‡Ú ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‡ÚËÍÛÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡
·ËÎË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌË, Ô‡ÌË, ÔÓÚÓÔÂÌË ËÎË Ò‡ ËχÎË
͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡  ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÓÎËÓ, ·Ófl, ·ÂÌÁËÌ,
‡Á‰ËÚÂÎ, ÒÛıÓ-ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ‡Á‰ËÚÂÎË,
ÍÂÓÒËÌ Ë ‰. χÚÂˇÎË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔ·ÏÂÌflÚ ËÎË ËÁ·Ûı̇Ú.
å‡ÁÌË̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ÓÒڇ̠‚ ·‡‡·‡Ì‡ ÒΉ
ˆÂÎËfl ˆËÍ˙Î, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓʇ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ÒÛ¯ÂÌÂ. èÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰ÂıË, ̇ÔÓÂÌË Ò
χÁÌË̇.
• ÇË̇„Ë ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÒΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ,
‰‡‰ÂÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
• äÓ„‡ÚÓ ËÁÍβ˜‚‡Ú Û‰‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÌÂ
ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ˜ÂÁ ‰˙Ô‡ÌÂ. íÓ‚‡ ÏÓÊÂ
‰‡ Ô˜ËÌË ÒÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ͇·Â·.
• ç ·Î˙Ò͇ÈÚ ‚‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ë Ì ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡ fl ÓÚ‚ÓËÚ , ‰Ó͇ÚÓ Â ‚ Á‡Íβ˜ÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡.
• ᇠ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ËÒ͇ ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡, ‚Ë̇„Ë
ÔÂ‰Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Û‰‡ „Ó ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÓÚ
ÏÂʇڇ.
• èÂ‰Ë ‰‡ χıÌÂÚ ÒÚ‡Ëfl Û‰ fl ËÁͲ˜ÂÚÂ.
ç‡Ô‡‚ÂÚ ˘ÂÔÒ· ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏ, ͇ÚÓ „Ó
ÓÚÂÊÂÚ ·ÎËÁÓ ‰Ó Û‰‡.
• çËÍÓ„‡ Ì ÓÔËÚ‚‡ÈÚ Ì Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡
ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú Û‰‡, ‡ÍÓ ÚÓÈ Â ÔÓ‚‰ÂÌ, ‡Á„ÎÓ·ÂÌ
ËÎË Ëχ Ò˜ÛÔÂÌË ˜‡ÒÚË, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚‰ÂÌ
͇·ÂÎ ËÎË ˘ÂÔÒÂÎ.
• äÓ„‡ÚÓ Û‰‡  ·ËÎ ‚˙‚ ‚Ó‰‡, Ó·‡‰ÂÚ Ò ̇
ÒÂ‚ËÁ‡. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÒÍ ÓÚ ÂÎ. ¯ÓÍ Ë
• äÓ„‡ÚÓ Û‰˙Ú Â ·ËÎ ÔÓ‰ ‚Ó‰‡, ÏÓÎfl Ó·‡‰ÂÚ Ò ‚
ÒÂ‚ËÁÌËfl ˆÂÌÚ˙.
éÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ Ë ÔÓʇ.
❋ ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Úfl  ÓÚ‚ÓÂ̇. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ̇ÍÎÓÌË Û‰‡ Ë ‰‡ „Ó Ó·˙ÌÂ.
á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂ!
áÄèÄáÖíÖ íÖáà àçëíêìäñàà!
íÓÁË Û‰ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÁÂÏÂÌ. èË ÒÎÛ˜‡È̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ,
Á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ̇χÎË ËÒ͇ ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡, ͇ÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ Ô˙ÚÂ͇, ÔÓ‚Ó‰fl˘‡
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë „Ó Ì‡Ï‡Îfl‚‡. íÓÁË Û‰  Ò̇·‰ÂÌ Ò Í‡·ÂÎ, ÍÓÈÚÓ Â Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡
Á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂ, ÍÓÈÚÓ ÓÚ Ò‚Ófl ÒÚ‡Ì‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, Ô‡‚ËÎÌÓ Á‡ÁÂÏÂÌ.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡‰‡ÔÚÓ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ‚ ÏÂʇڇ Ë Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡
ÔÂχıÌÂÚ Á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡.
ÄÍÓ Ò Ò˙ÏÌfl‚‡ÚÂ, ˜Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú ‚Íβ˜‚‡˘ Û‰‡ ‚ ÏÂʇڇ  ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ËÎË ÌÂËÁÔ‡‚ÂÌ,
Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ Û‰‡, ÔÂ‰Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËfl Ò˙Ò ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ.
30
ë èÖñàîàäÄñàü
ôÂÔÒÂÎ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ
‚ ÂÎ. åÂʇ.
óÂÍωʠÁ‡ Ô‡ı
Ë ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ.
ash
Wash
Rinse
Spin
Detecting
äÓÌÚÓÎÌÓ Ú‡·ÎÓ.
Ň‡·‡Ì
Ç‡Ú‡.
îËÎÚ˙ ÔÓÏÔ‡ Á‡
ÓÚÚӘ̇ڇ Ú˙·‡.
ÑÓÎÂÌ Ô‡ÌÂÎ.
ÇıÓ‰ Á‡ ÓÚÚӘ̇ڇ ‚Ó‰‡
ê„ÛÎË‡˘Ë Í‡Í‡.
ÑÓÎÂÌ Á‡˘ËÚÂÌ Í‡Ô‡Í.
WD-1236(0~9)NDK
WD-1036(0~9)NDK
WD-1236(0~9)SDK
WD-1036(0~9)SDK
àÏÂ
èÂ‡ÎÌfl Ò Ô‰ÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ
220-240V~, 50Hz
á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
ê‡ÁÏÂË
600 X 360 X 850ÏÏ
600 X 440 X 850ÏÏ
í„ÎÓ / å‡ÍÒËχÎ̇
ÏÓ˘ÌÓÒÚ
56Í„ / 2000W
59Í„ / 2000W
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ·‡‡·‡Ì‡
3.5Í„
5Í„
äÓÌÒÛχˆËfl ÌÓ ‚Ó‰‡
ê‡Á¯ÂÌÓ Ì‡Îfl„‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡
42ÎËÚ‡ (12ÎËÚ‡ / Í„)
ëÍÓÓÒÚ Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
çË‚Ó Ì‡ ¯Ûχ
60ÎËÚ‡ (12ÎËÚ‡ / Í„)
2
0,3-10 kgf/cm (30-1000kPa)
[WD-1036(0~9)SDK/1036(0~9)NDK]
[WD-1236(0~9)SDK/1236(0~9)NDK]
MÓ‰ÂÎ
è‡ÌÂ
/400/600/800/900/1000
/400/600/800/1000/1200
ñÂÌÚÓÙÛ„‡
WD-1036(0~9)SDK/NDK
55dB(A)
73dB(A)
WD-1236(0~9)SDK/NDK
55dB(A)
75dB(A)
31
à çëíÄãàêÄçÖ
àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚÂ Ë ÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ̇ ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ìflχ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÎÓÊÂ̇ ̇ ÌËÒÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ËÎË ‚˙̯ÌË ‡ÚÏÓÒÙÂÌË fl‚ÎÂÌËfl.
äÓ„‡ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ì ÔÓÍËÚ‡ Ò‡ ‰Â·Â· ÔÓÒÚÂÎ͇ ÓÒÌÓ‚‡, ‚Ë̇„Ë ËχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ È Úfl·‚‡ ‰‡  ҂ӷӉ̇.
ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Û‰‡ ̇ ÓÚÍËÚÓ, ËÎË ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, Í˙‰ÂÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡  ÔÓ‰ ÌÛ·ڇ.
ëÔ‡Á‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË ÓÒÌÓ‚ÌË Ô‡‚Ë· Á‡ Á‡ÁÂÏfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡.
ÄÍÓ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ‚˙ıÛ ÍËÎËÏ, ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ. ÄÍÓ ÔÂ‡Î̇ڇ  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ̇ ÏflÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Â ËÁÎÓÊÂ̇ ̇ Ô‡ı, ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ fl
ÔÂËӉ˘ÌÓ.
í‡ÌÒÔÓÚÌË ·ÓÎÚÓ‚Â
íÓÁË Û‰  ‚˙Ú¯ÌÓ Á‡ÍÂÔÂÌ, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì Ú‡ÌÒÔÓÚÂÌ ‰ÂÙÂÍÚ.
• éÔ‡Íӂ͇ڇ Ë ‚Ò˘ÍË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ·ÓÎÚÓ‚Â Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË, Ô‰Ë
‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
☞ äÓ„‡ÚÓ ‡ÁÓÔ‡ÍÓ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚‡Ú‡,
Washer
èÂ‡ÎÌfl
Úfl·‚‡ ‰‡ ÓÚÒÚ‡ÌËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ڇ ÔÓ‰ÔÓ‡ Á‡
Packing
Support
èÓ‰ÔÓ‡
Á‡
éÔ‡Íӂ͇
̇
(Packing
support may not
ÓÔ‡Íӂ͇ڇ
Base Packing
ÓÔ‡Íӂ͇ڇ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
beÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ
used depending
(Ç
ÓÚ on
models.) ÏÓÊ ‰‡ ÌÂ
ÓÔ‡Íӂ͇ڇ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡.
ÏÓ‰ÂÎËÚÂ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‰ÔÓ‡ Á‡
ÓÔ‡Íӂ͇ڇ.)
ÑÂÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚ ·ÓÎÚÓ‚Â.
1. ᇠ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì‡Ú ÌÂÊ·ÌË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË
ÔÓ‚Â‰Ë , ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ëχ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË 4
Á‡Íβ˜‚‡˘Ë ·ÓÎÚ‡. èÂ‰Ë ‰‡ ÔÛÒÌÂÚÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl, Úfl·‚‡ ‰‡ „Ë
ÓÚÒÚ‡ÌËÚÂ. ÄÍÓ Ì „Ë Ò‚‡ÎËÚÂ, ÏÓÊÂÚÂ
ÒÂËÓÁÌÓ ‰‡ ÔÓ‚‰ËÚ Û‰‡.
2. éÚ‚ËÌÚÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ̇ÏË‡Ú
̇ Á‡‰ÌËfl Í‡Ô‡Í Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÔÓ‰ „ÛÏÂÌË
͇ԇ˜ÂÚ‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ÒÔˆˇÎÌÓ
ÔËÎÂʇ˘Ëfl Íβ˜.the spanner supplied.
32
3. àÁ‚‡‰ÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ, Á‡Â‰ÌÓ Ò „ÛÏÂÌËÚÂ
͇ԇ˜ÍË. á‡Ô‡ÁÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ë
ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ÔË ÌÛʉ‡ ÓÚ ÌÓ‚Ó
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì ̇ Û‰‡.
4. á‡Ú‚ÓÂÚ ‰ÛÔÍËÚÂ Ò ÔÓÏÓ Ú‡ ÌÂ
ÔËÎÓÊÂÌËÚ ͇ԇ˜ÍË.
à çëíÄãàêÄçÖ
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ.
2 cm
ç˂·ˆËfl ̇ ÔÓ‰‡:
ÑÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌË  1 ÔÓˆÂÌÚ.
ÇÍβ˜‚‡Ì ‚ ÂÎ. åÂʇ:
ôÂÔÒ˙Î˙Ú Úfl·‚‡ ‰Â Ò ̇ÏË‡ χÍÒËχÎÌÓ Ì‡ 1,5 Ï ÓÚ
Û‰‡. çËÍÓ„‡ Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚ ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎ.
åÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ:
éÚÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ ÓÚ ‰Û„Ë Ô‰ÏÂÚË Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â, ͇ÍÚÓ
ÒΉ‚‡: /10 ÒÏ-ÓÚÁ‡‰:2 ÒÏ ÓÚÒÚ‡ÌË/
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ „ÓÌËfl Í‡Ô‡Í Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ , Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ÔÂËÎÌË Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË, Á‡˘ÓÚÓ
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ÔÓÚ˘‡ÌÂ, ÏÓÊ ‰‡ Û‚Â‰Ë Í‡Ô‡Í‡ Ë
ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ Ú‡·ÎÓ.
650
850
600
àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚˙ıÛ ‡‚ÂÌ Ú‚˙‰ ÔÓ‰. ñËÍÛ·ˆËflÚ‡ ̇ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡Ì‡ ÓÚ ÍËÎËÏË, ÏÓÍÂÚË Ë ‰.
• Ç ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÍÓË„Ë‡Ú ÌÂ‡‚ÌÓÒÚËÚ ̇ ÔÓ‰‡, ͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
ÔÓ‰ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ô‡˜ÂÚ‡ ÓÚ ‰˙‚Ó, ͇ÚÓÌ ËÎË ÔÓ‰Ó·ÌË Ï‡ÚÂˇÎË.
• ÄÍÓ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰Ó „‡ÁÓ‚‡ „ÓÚ‚‡Ò͇ Ô˜͇ ËÎË
ÓÚÓÔÎËÚÂÎ̇ Ô˜͇ ̇ ‰˙‚‡ Ë ‚˙„Îˢ‡, ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ Û‰‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë
ËÁÓÎË‡˘‡ Ô„‡‰‡ (85 x 60 ÒÏ), ÔÓÍËÚ‡ Ò ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ó ÙÓÎËÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ̇
„ÓÚ‚‡Ò͇ڇ ËÎË ÓÚÓÔÎËÚÂÎ̇ڇ Ô˜͇.
• èÂ‡ÎÌflÚ‡ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚fl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, Í˙‰ÂÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ
ÔÓ‰ 0°C.
• åÓÎfl ÔË ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÓÒË„ÛÂÚ ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô Á‡ ÒÂ‚ËÁÌËÚ ÚÂıÌËˆË ‰Ó
ÌÂfl ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ‚‰‡.
• ëΉ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ „ÛÎË‡ÈÚÂ Ë ˜ÂÚËËÚÂ È Í‡Í‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËfl „‡Â˜ÂÌ Íβ˜ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚ ·ÓÎÚÓ‚Â, Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛËÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Û‰‡,
͇ÚÓ ÏÂÊ‰Û „Ó̇ڇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ë ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ‡·ÓÚÌËfl ÔÎÓÚ Úfl·‚‡ ‰‡
Ëχ ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 20 ÏÏ.
33
à çëíÄãàêÄçÖ
ÇÍβ˜‚‡Ì ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
1. çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ ۉ˙ÎÊËÚÂÎ ËÎË ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎ.
2. ÄÍÓ Í‡·ÂÎ˙Ú Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓ‚‰ÂÌ, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÒÏÂÌÂÌ ‚ ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ËÎË ÓÚ
ÒÔˆˇÎËÒÚ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ.
3. ÇË̇„Ë ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÓÚ ÏÂʇڇ Ë ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì fl ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÚÂ.
4. ì‚ÂÂÚ Ò Û‰˙Ú Â Á‡ÁÂÏÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ.
5. äÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡  ÎÂÒÂÌ Á‡ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ.
• èÓÔ‡‚ÍË Ì‡ Û‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÓÚ Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÚÂıÌËÍ.
• ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, Í˙‰ÂÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰Ì ÔÓ‰ ÌÛ·ڇ.
á‡Ï˙Á̇·ڇ ‚ χÍÛ˜ËÚ ‚Ó‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÒÔÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. ë˙˘Ó ڇ͇ ̇‰ÂʉÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÌËÊÂ̇.
• èÂ‰Ë ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ Û‰‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÓÒÚ‡‚ÂÚ „Ó Ì‡ ÒÚ‡È̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡.
ÇçàåÄçàÖ
ÇçàåÄçàÖ ÓÚÌÓÒÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â Ôӂ˜ÂÚÓ ÛÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚Íβ˜ÂÌË Í˙Ï ÓÚ‰ÂÎ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡ ‚ÂË„‡, Ú.Â.
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡ ‚ÂË„‡ Ò Â‰ËÌ˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ò Á‡ı‡Ì‚‡ Ò‡ÏÓ ÚÓÁË Û‰ Ë ÍÓflÚÓ Â ·ÂÁ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÁÍÎÓÌÂÌËfl Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚË. ÇËÊÚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚
̇ÒÚÓfl˘ÂÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl, Á‡ ‰‡ ÒÚ ÒË„ÛÌË.
ç ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÈÚ ÏÂÊÓ‚ËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË. èÂÚÓ‚‡ÂÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ‡Áı··ÂÌËÚ ËÎË
ÔÓ‚‰ÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË, Û‰˙ÎÊËÚÂÎËÚÂ, ÔÓÚËÚËÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë ͇·ÂÎË ËÎË ÔÓ‚‰Â̇ڇ ËÎË
̇ÔÛ͇̇ ËÁÓ·ˆËfl ̇ ÔÓ‚Ó‰ÌˈËÚ ҇ ÓÔ‡ÒÌË. ÇÒflÍÓ ÓÚ ÚÂÁË Ó·ÒÚÓflÚÂÎÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ. èÂËӉ˘ÌÓ ÔÓ‚Âfl‚‡ÈÚ ͇·Â· ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰ Ë
‡ÍÓ ‚˙̯ÌËflÚ ÏÛ ‚ˉ ÔÓ͇Á‚‡ ÔÓ‚‰‡ ËÎË ËÁı‡·fl‚‡ÌÂ, ËÁÍβ˜ÂÚ „Ó, ÔÂÍ‡ÚÂÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡ Ë Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁ, Á‡ ‰‡ Á‡ÏÂÌflÚ Í‡·Â· ÚÓ˜ÌÓ Ò˙Ò
Ò˙˘Ëfl. è‰ԇÁ‚‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ë ÏÂı‡Ì˘ÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ͇ÚÓ
̇ÔËÏÂ ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ, Ô„˙‚‡ÌÂ, ÔËÚËÒ͇ÌÂ, ÔˢËÔ‚‡Ì ÓÚ ‚‡Ú‡ ËÎË ÒÚ˙Ô‚‡Ì ‚˙ıÛ Ì„Ó.
é·˙˘‡ÈÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ˘ÂÔÒÂÎËÚÂ, ÒÚÂÌÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ÏflÒÚÓÚÓ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Í‡·ÂÎ˙Ú
ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Û‰‡.
ÇÍβ˜‚‡Ì ‚˙‚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ò ‚Ó‰‡.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ë Ï‡ÍÛ˜Ë, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡.
▶ê‡Á¯ÂÌÓ Ì‡Îfl„‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡:0,3-10 kgf/cm2(30-1000kPa)
▶ç ӄÓ΂‡ÈÚÂ Ë Òχ˜Í‚‡ÈÚ χÍÛ˜‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ‚Íβ˜ËÚ ‚
ËÁıÓ‰ÌËfl Í·ԇÌ.
▶ÄÍÓ Ì‡Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡  ÔÓ-„ÓÎflÏÓ ÓÚ „·ÏÂÌÚË‡ÌÂÚÓ,
ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ Û‰ Á‡ ‰ÂÍÓÏÔÂÒËfl.
• ä˙Ï ‚Òfl͇ Ú˙·‡ Ëχ ÔËÎÓÊÂÌË „ÛÏÂÌË Ô˙ÒÚÂÌË, ÍÓËÚÓ
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ú ËÁÎË‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡.
• èÓ‚ÂÂÚ ‚Ó‰ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË ͇ÚÓ Á‡‚˙ÚËÚ ‚ıÓ‰fl˘Ëfl
ÍÎ‡Ô‡Ì ‰Ó Í‡ÈÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
• èÂËӉ˘ÌÓ ÒΉÂÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ χÍÛ˜ËÚÂ Ë ÒÏÂÌflÈÚÂ
ÔË ÌÛʉ‡.
• ÇÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ìflχ Ó„˙‚‡Ì ËÎË Ì‡Û¯ÂÌË ‚
ˆÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ χÍÛ˜ËÚÂ.
NOTE
34
ëΉ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ú˜ ‚Ó‰‡ ÓÚ Ï‡ÍÛ˜‡, ÔÓ‚ÚÓÂÚ Ò˙˘ËÚ ÒÚ˙ÔÍË.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ÓË„Ë̇ÎÌË Í‡ÌÓ‚Â Á‡ ‚Ó‰‡. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í‡ÌÓ‚ÂÚ ҇
ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ËÎË ÔÂ͇ÎÂÌÓ „ÓÎÂÏË, χıÌÂÚ ¯‡È·‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ Í‡Ì‡ Ò
‡‰‡ÔÚÓ‡.
à çëíÄãàêÄçÖ
íÓÁË Û‰ Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ‚ ͇‡‚‡ÌË Ë ÏÓ·ËÎÌË Ô·ÚÙÓÏË.
ᇂ˙ÚÂÚ ÒÔË‡ÚÂÎÌËfl Í‡Ì, ‡ÍÓ Û‰˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
ÄÍÓ Û‰˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ôӂ˜Â, ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ͇·ÂÎË Ë ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚÂ
ÏÂı‡ÌËÁχ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
ÇÒ˘ÍË ÓÔ‡ÍÓ‚‡˜ÌË Ï‡ÚÂˇÎË Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË; è‰ÓÚ‚‡ÚÂÚ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ̇ ‰Âˆ‡
‰Ó ÓÔ‡ÍÓ‚‡˜ÌËÚ χÚÂˇÎË.
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÓÚÚÓ˜ÌËfl χÍÛ˜.
• äÓ„‡ÚÓ Ì ÒÚ ҂˙Á‡ÎË ÓÚ‚Ó‰ÌËfl
χÍÛ˜ ‚ ͇̇ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ Úfl·‚‡ ‰‡
ÓÒË„ÛËÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Á‡ı‚‡˘‡Ì ̇
Ò‚Ó·Ó‰ÌËfl ÏÛ Í‡È.
• çÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚÚ‡ ˘Â Ô‰ÓÚ‚‡ÚË
̇‚Ó‰ÌÂÌËfl.
max. 100cm
min. 60cm
max. 100cm
min. 60cm
• éÚ‚Ó‰ÌËflÚ Ï‡ÍÛ˜ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡ Ò Í‡Ì‡Î‡ ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ ÔÓ-„ÓÎflχ
ÓÚ 100 ÒÏ ÓÚ ÔÓ‰‡. ÇÓ‰‡Ú‡ ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÌÂ
Ò ËÁÔÓÏÔ‚‡ ËÎË Ò ËÁÔÓÏÔ‚‡ ·‡‚ÌÓ.
• á‰‡‚ÓÚÓ Á‡ı‚‡˘‡Ì ̇ χÍÛ˜‡ ˘Â
Ô‰ÓÚ‚‡ÚË Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂ.
• ÄÍÓ ÓÚ‚Ó‰ÌËflÚ Ï‡ÍÛ˜  ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‰˙Î˙„
Ì ̇Ô˙ı‚‡ÈÚ ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡
˘Â Û‚ÂÎË˜Ë ÏÌÓ„Ó ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯Ûχ.
35
à çëíÄãàêÄçÖ
ç˂·ˆËfl
1. è‡‚ËÎ̇ڇ Ì˂·ˆËfl ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ Ôӂ˯‡‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯Ûχ, ͇ÍÚÓ Ë ‚Ë·‡ˆËËÚÂ. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Û‰‡ ̇
‡‚̇ Ë ÒÓÎˉ̇ ÓÒÌÓ‚‡, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‚ ˙„˙· ̇ ÒÚ‡flÚ‡.
NOTE
èÓ‰ ÓÚ ‰˛¯ÂÏ ËÎË Ô·‚‡˘ ÔÓ‰ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡Ú Á‡
ÔÓfl‚fl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÒËÎÌË ‚Ë·‡ˆËË Ë ‰Â·‡Î‡ÌÒ.
2. ÄÍÓ ÔÓ‰˙Ú Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ „·‰˙Í, ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ Í‡˜ÂÚ‡Ú‡ Á‡
Ì˂·ˆËfl, Á‡ ‰‡ ËÁ‡‚ÌËÚ Û‰‡. ç Ô˙ı‡ÈÚ ÌËÍ‡Í‚Ë Ô‰ÏÂÚË
ÔÓ‰ Í‡˜ÂÚ‡Ú‡, Ò ˆÂÎ ‰‡ ÌË‚ÂÎË‡Ú ÔÓ-‰Ó·Â. ì·Â‰ÂÚ ÒÂ, ˜Â
Í‡˜ÂÚ‡Ú‡ Ò‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌË Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡.
❊ ëΉ ͇ÚÓ ÌË‚ÂÎË‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, Á‡Ú„ÌÂÚ Á‡ÒÚÓÔÓfl‚‡˘ËÚÂ
„‡ÈÍË Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡. ÇÒ˘ÍË „‡ÈÍË Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
Á‡Ú„̇ÚË.
NOTE
Ç ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇  ÏÓÌÚË‡Ì‡ ̇
ÔÓ‚‰Ë„̇ڇ Ô·ÚÙÓχ, Úfl Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÍÂÔÂ̇
Á‰‡‚Ó, Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô‡‰‡ÌÂ.
❊ ᇠ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË ÒÚ ÌË‚ÂÎË‡ÎË ‰Ó·Ë Û‰‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚ
„Ó̇ڇ ÒÚ‡Ì‡, ‰Ë‡„Ó̇ÎÌÓ.
ÄÍÓ Û‰˙Ú Ì Ò Í·ÚË, Á̇˜Ë ÒÚ ÌË‚ÂÎË‡ÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰Ó·Â.
ÅÂÚÓÌÌË ÔÓ‰Ó‚Â
• åÓÌÚ‡Ê̇ڇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ˜ËÒÚ‡, ÒÛı‡ Ë ‡‚̇.
• åÓÌÚË‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚˙ıÛ ‡‚ÂÌ Ú‚˙‰ ÔÓ‰.
èÓ‰Ó‚Â Ò ÔÎÓ˜ÍË (ıÎ˙Á„‡‚Ë ÔÓ‰Ó‚Â)
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ÒÂÍË Í‡Í ‚˙ıÛ ÔÓ‰ÎÓÊÍËÚ ÔÓÚË‚ ıÎ˙Á„‡ÌÂ Ë ÌË‚ÂÎË‡ÈÚ χ¯Ë̇ڇ. (àÁÂÊÂÚÂ
ÔÓ‰ÎÓÊÍË ÔÓÚË‚ ıÎ˙Á„‡ÌÂ Ò ‡ÁÏÂË 70 x 70 ÏÏ Ë Á‡ÎÂÔÂÚ ԇ˜ÂÚ‡Ú‡ ‚˙ıÛ ÒÛıËÚ ÔÎÓ˜ÍË,
Í˙‰ÂÚÓ ˘Â Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Ï‡¯Ë̇ڇ).
❊ èÓ‰ÎÓÊÍËÚ ÔÓÚË‚ ıÎ˙Á„‡Ì ҇ ÓÚ Ò‡ÏÓÁ‡ÎÂÔ‚‡˘ Ò χÚÂˇÎ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔË
ÒÚ˙Î·Ë Ë ÒÚ˙ԇ· Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ıÎ˙Á„‡ÌÂÚÓ.
Ñ˙‚ÂÌË ÔÓ‰Ó‚Â (Ô·‚‡˘Ë ÔÓ‰Ó‚Â)
• Ñ˙‚ÂÌËÚ ÔÓ‰Ó‚Â Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰‡ÚÎË‚Ë Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË.
ÉÛÏÂÌÓ
͇ԇ˜Â
ubber
Cup
• ᇠÔ‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ‚Ë·‡ˆËËÚ ‚Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ „ÛÏÂÌË
˜‡¯ÍË Ò ‰Â·ÂÎË̇ ÔÓÌ 15 ÏÏ ÔÓ‰ ‚ÒÂÍË Í‡Í ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, Á‡ÍÂÔÂ̇ Ò
·ÓÎÚÓ‚Â ÔÓÌ Í˙Ï 2 „Â‰Ë Ì‡ ÔÓ‰‡.
• ÄÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ˙„ÎËÚ ̇ ÒÚ‡flÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ‰˙Ú Â ÔÓÒÚ‡·ËÎÂÌ.
❊ èÓÒÚ‡‚ÂÚ „ÛÏÂÌË ˜‡¯ÍË, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ.
❊ åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ „ÛÏÂÌË ˜‡¯ÍË (͇Ú. ‹ 4620ER4002B) ÓÚ Óډ· Á‡ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ LG.
LJÊÌÓ!
• è‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚flÌÂ Ë ÌË‚ÂÎË‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ ‰˙΄‡, ÌÓχÎ̇ Ë Ì‡‰Âʉ̇ ‡·ÓÚ‡.
• èÂ‡ÎÌflÚ‡ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚ ‡·ÒÓβÚÌÓ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‰‡ ÒÚÓË ÒÚ‡·ËÎÌÓ Ì‡ ÏflÒÚÓÚÓ ÒË.
• ífl Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Í·ÚË Ì‡Ô‰-̇Á‡‰ ÔÓ ‰Ë‡„Ó̇ÎËÚ ̇ Í‡Í‡Ú‡ ÒË ÔË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
• åÓÌÚ‡Ê̇ڇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ˜ËÒÚ‡, ·ÂÁ Ô‡ÍÂÚËÌ ËÎË ‰Û„‡ ÒχÁ͇.
• ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ Í‡Í‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰‡ Ò ̇ÏÓÍflÚ. ÄÍÓ Í‡Í‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ò ̇ÏÓÍflÚ, Úfl
ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò ıÎ˙Á„‡.
36
3
Ä äÄäÇé ÑÄ ëÖ èéÉêàÜàå èêÖÑà èêÄçÖ
èÂ‰Ë Ô˙‚ÓÚÓ Ô‡ÌÂ
àÁ·ÂÂÚ ˆËÍ˙Î (è‡ÏÛÍ 60°C Ë Á‡Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú),
ÓÒÚ‡‚ÂÚ Û‰‡ ‰‡ ÔÂ ·ÂÁ Á‡‰ÂÌÓ Ô‡ÌÂ. íÓ‚‡ ˘Â ÓÚÒÚ‡ÌË Ì‡ÒÎÓÂÌËflÚ‡ ‚˙ıÛ ·‡‡·‡Ì‡,
ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ ÓÒڇ̇ÎË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
äÄä ÑÄ èéÑÉéíÇàå ÑêÖïàíÖ áÄ èêÄçÖ.
1. ÖÚËÍÂÚË
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ ‰ÂıËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ. íÓ‚‡ ˘Â ÇË Ì‡ÒÓ˜Ë Á‡ χÚÂËflÚ‡,
͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡, ÔË ÍÓËÚÓ ‰ÂıËÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂ‡Ú.
2. ëÓÚË‡ÌÂ
ᇠ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ÓÔÚËχÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÒÓÚË‡ÈÚÂ/‡ÁÔ‰ÂÎflÈÚ ‰ÂıËÚ ÒÔÓ‰ ÚÓ‚‡,
ÍÓË ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ò ÔÂ‡Ú ̇ ‰̇ Ë Ò˙˘‡ ÔÓ„‡Ï‡. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë
Ó·ÓÓÚËÚ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ҇ ‡Á΢ÌË ÔË ‡Á΢ÌËÚ ÔÓ„‡ÏË, ÔÓ Ô˘Ë̇ ̇
ÚÓ‚‡, ˜Â ‡Á΢ÌËÚ χÚÂËË, Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂ‡Ú ÔÓ ‡Á΢ÂÌ Ì‡˜ËÌ. ÇË̇„Ë ÓÚ‰ÂÎflÈÚÂ
̇ÒËÚÂÌËÚ Ú˙ÏÌË ÓÚ ÔÓ-Ò‚ÂÚÎËÚÂ Ë ·ÂÎË ‰ÂıË.èÂÂÚ „Ë ÓÚ‰ÂÎÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú˙ÏÌËÚÂ
ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‡Ú Óˆ‚ÂÚfl‚‡Ì ̇ Ò‚ÂÚÎËÚ ‰ÂıË. ÄÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÂÂÚÂ
ÓÚ‰ÂÎÌÓ Ò··Ó Ë ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌËÚ ‰ÂıË.
á‡Ï˙Òfl‚‡ÌÂ/ÒËÎÌÓ, Ò‰ÌÓ, Ò··Ó/
ñ‚flÚ/·flÎÓ, Ò‚ÂÚÎÓ, Ú˙ÏÌÓ/
å˙ı/ ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú Ï˙ı Ë Ú‡ÍË‚‡,
ÔÓ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÎÂÔflÚ Ï˙ıÓ‚Â/
ê‡Á‰ÂÎflÈÚ ÒËÎÌÓ Ë Ò··Ó Á‡Ï˙ÒÂÌËÚ ‰ÂıË.
ê‡Á‰ÂÎflÈÚ ·ÂÎËÚ ÓÚ ˆ‚ÂÚÌËÚ ‰ÂıË.
ê‡Á‰ÂÎflÈÚÂ.
3. èÂ‰Ë ‰‡ Á‡‰ËÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
äÓÏ·ËÌË‡ÈÚ ÔË Á‡Âʉ‡Ì „ÓÎÂÏË Ë ÔÓ-χÎÍË Ì¢‡. ç‡Âʉ‡ÈÚ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ
Ô˙‚Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚ Í˙ÒÓ‚Â. í Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ôӂ˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ Ô‡ÌÂÚÓ.
àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ ÔÂÂÚ ҇ÏÓ Â‰ËÌ Í˙Ò. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒË‡ χ¯Ë̇ڇ Ë ‰‡
ÔÓ‚Ë¯Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯Ûχ Ë ‚Ë·‡ˆËËÚÂ.
• èÓ‚ÂÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‚Ò˘ÍË ‰ÊÓ·Ó‚Â Á‡ ‰‡ ÒÚÂ
ÒË„ÛÌË, ˜Â Ò‡ Ô‡ÁÌË. éÒÚË Ë ÏÂÚ‡ÎÌË Ô‰ÏÂÚË,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌflÚ Ì ҇ÏÓ ÔÓ‚‰‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ÌÓ
Ë ‰‡ ‡Á‚‡ÎflÚ ‰ÂıËÚ ÇË.
• á‡Ú‚ÓÂÚ ˆËÔÓ‚ÂÚÂ, Á‡ÍÓÔ˜‡ÈÚ ÍÓÔ˜ÂÚ‡Ú‡ Ë ÒÂ
۷‰ÂÚÂ, ˜Â Ìflχ ‰‡ Ò Á‡ı‚‡Ì‡Ú Á‡ ‰Û„Ë ‰ÂıË.
• è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·‡·ÓÚÂÚ ̇È-Á‡Ï˙ÒÂÌËÚ ۘ‡ÒÚ˙ˆË
̇ ‰ÂıËÚÂ/χ̯ÂÚË Ë flÍË/ Ò ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÍÓ̈ÂÌÚË‡Ì
ÔÂÔ‡‡Ú.
• ᇠ‰‡ Ô‰ԇÁËÚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËflÚ‡ ÓÚ ÔÓ‚‰‡, ÔÓ‚ÂÂÚÂ
Á‡ ÓÒڇ̇ÎÓ Ô‡Ì ÏÂÊ‰Û ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËflÚ‡.
• èÓ‚ÂÂÚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËflÚ‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Á‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË
χÎÍË Ô‰ÏÂÚË.
• èÓ‚ÂÂÚ ·‡‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÒڇ̇ÎÓ Ô‡ÌÂ. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
„Ó Ì‡Ï‡˜Í‡ ËÎË ÔÓ‚Â‰Ë ÔË ÒΉ‚‡˘Ëfl ˆËÍ˙Î.
37
è éëíÄÇüçÖ çÄ èêÖèÄêÄí
1. äÛÚËfl Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
MAX
• Ç Ì‡È.Îfl‚ÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Ô‡ı
ÔË ÔÓ„‡Ï‡ ·ÂÁ Ô‰Ô‡ÌÂ. ➔
max
• Ç Îfl‚ÓÚÓ Ë ‰flÒÌÓÚÓ ˜ÂÍωʠÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
ÔÂÔ‡‡Ú, ‡ÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË ˆËÍ˙Î Ò
Ô‰Ô‡ÌÂ. ➔
2. ÑÓ·‡‚flÌ ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ.
• çËÍÓ„‡ Ì ÒËÔ‚‡ÈÚ Ôӂ˜Â
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ ÓÚ ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓÚÓ ÌË‚Ó.
á‡Ú‚ÓÂÚ ·‡‚ÌÓ ˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú.
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓ-‡ÌÌÓ
ÔÓÔ‡‰‡Ì ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ ‚˙ıÛ
‰ÂıËÚÂ Ë ‰‡ „Ë ÔÓ‚‰Ë.
• ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ÌÂËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÌËfl
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ ‚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ ‰‡ ÒÓÍ ÔÓ‰˙Î˙„ ÓÚ 2 ‰ÌË.
• éÏÂÍÓÚËÚÂÎflÚ Ò ‰Ó·‡‚fl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ô‡ÌÂÚÓ.
• ç ÓÚ‚‡flÈÚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Á‡Âʉ‡ Ò ‚Ó‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ ӷÂÁˆ‚ÂÚfl‚‡˘Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÒËÔ‚‡ÈÚ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
‰ËÂÍÚÌÓ ‚˙ıÛ ‰ÂıËÚÂ.
38
è éëíÄÇüçÖ çÄ èêÖèÄêÄí
3. ÑÓÁË‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡.
5. àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ú‡·ÎÂÚÍË
• ÇË̇„Ë ÒΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ,
ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌË Ì‡ ÍÛÚËflÚ‡ ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÓÚ
Á‡‚Ó‰‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
1) éÚÓ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÒÎÓÊÂÚÂ
Ú‡·ÎÂÚÍËÚ ‚ ·‡‡·‡Ì‡
• ÄÍÓ Ô‰ÓÁË‡Ú Ô‡ı‡, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ÌÂ
Ò‡ÏÓ ‰‡ Û‚Â‰Ë Ô‡ÌÂÚÓ, ÌÓ Ë ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â
ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÏÓÚÓ‡.
• àÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ Ú‡ÍË‚‡ Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌË
ÔÂËÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ̇ ÍÓËÚÓ Â ËÁ˘ÌÓ
ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ, ˜Â Ò ÛÔÓÚ·fl‚‡Ú Á‡ Ô‡Ì ‚
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂ‡ÎÌË.
• äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡, Úfl·‚‡ ‰‡ Â
Ò˙Ó·‡ÁÂÌÓ Ë Ò ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Á‡‰ÂÌÓÚÓ ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ô‡ÌÂ.
2) ëÎÓÊÂÚ Ô‡ÌÂÚÓ ‚ ·‡‡·‡Ì‡
• èÂÔ‡‡Ú˙Ú Ò ËÁÏË‚‡ ÓÚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ ‚
̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÂËÎÌËfl ˆËÍ˙Î.
MAX
4. éåÖäéíàíÖã áÄ ÇéÑÄ
max
3) á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
• éåÖäéíàíÖã áÄ ÇéÑÄ åéÜÖ ÑÄ ëÖ
àáèéãáÇÄ, äÄíé çÄèêàåÖê è‰ԇÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÍÓÚÎÂÌ Í‡Ï˙Í (ä‡Î„ÓÌ), áÄ ÑÄ ëÖ
ëèÖëíà ìèéíêÖÅÄíÄ çÄ èÖêàãçà
èêÖèÄêÄíà Ç áéçà ë àáäãûóàíÖãçé
íÇöêÑÄ ÇéÑÄ.
ÑÄ ëÖ ÑéáàêÄ ëèéêÖÑ ìäÄáÄçéíé çÄ
éèÄäéÇäÄíÄ äéãàóÖëíÇé.
çÄâ-çÄèêÖÑ ÑéÅÄÇÖíÖ èÖêàãÖç
èêÖèÄêÄí, Ä ëãÖÑ íéÇÄ éåÖäéíàíÖã.
• àáèéãáÇÄâíÖ äéãàóÖëíÇé éí
èÖêàãçàü èêÖèÄêÄí äÄíé áÄ åÖäÄ
ÇéÑÄ.
39
î ìçäñàà
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ Ô‡Ì ̇ ‡Á΢ÌËÚ χÚÂËË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Â.
ä-‚Ó
èÓ„‡Ï‡
è‡ÏÛÍ
(
)
å‡ÚÂËfl
íÂÏÔ.
éÔˆËË
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ô‡ÌÂÚÓ
 ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó Á‡
ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ (·ÂÎË
Ô‡ÏÛ˜ÌË ‰ÂıË, ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË Ë ÒÔ‡ÎÌÓ ·ÂθÓ...)
95˚C
- àÁÔ·͂‡Ì Ò
ωˈËÌÒ͇ „Ëʇ
( )
- àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ (
)
- ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(
)
- è‰Ô‡Ì ( )
- ÅÂÁ χ˜Í‚‡Ì ( )
ãÂÒÌÓ ·Ófl‰ËÒ‚‡˘Ó ÒÂ
60˚C
Ô‡Ì (ËÁË, ÒÔ‡ÎÌÓ
[30°C, 40°C,
·ÂθÓ, ÌÓ˘ÌˈË...) Ë ·ÂÎË
60°C]
Ô‡ÏÛ˜ÌË Ú˙͇ÌË (·ÂθÓ...)
ëËÌÚÂÚËÍa
(
)
èÓΡÏˉ,ÄÍËÎ,
ÔÓÎËÂÒÚÂ
Å˙ÁÓ 30
(
)
ñ‚ÂÚÌÓ Ô‡ÌÂ, ÎÂÒÌÓ
ËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÓ‚
P˙˜Ìo Ô‡ÌÂ/ "ê˙˜ÌÓ Ô‡ÌÂ" ÒÂ
Ç˙Î̇
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌÓ Ë
(
) ‚˙ÎÌÂÌÓ Ô‡ÌÂ.
ÑÂÎË͇ÚÌo
(
)
äÓÔË̇, ÔÂ‰ÂÚ‡
èÓÍ˂͇ Á‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÔÓÍË‚ÍË Á‡
΄ÎÓ
΄ÎÓ
(
)
WD-1236(0~9)SDWD-1236(0~9)SDK
WD-1236(0~9)ND WD-1236(0~9)NDK
WD-1036(0~9)SDWD-1036(0~9)SDK
WD-1036(0~9)ND WD-1036(0~9)NDK
40˚C
[30˚C, 60°C]
30°C
- ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(
)
30˚C
[ëÚÛ‰Â̇
‚Ó‰‡ (
)]
- àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ (
)
30˚C [40°C, - ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(
)
ëÚÛ‰Â̇
‚Ó‰‡ (
)]
- àÁÔ·͂‡Ì Ò
ωˈËÌÒ͇ „Ëʇ
( )
60˚C
- àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ (
)
[95°C]
- ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(
)
- ÅÂÁ χ˜Í‚‡Ì ( )
ÅËÓ„Ëʇ
(
)
Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇
ÔÂÚ̇ ÓÚ ·ÂÎÚ˙˜ËÌË
60˚C
ÉËʇÁ‡
·Â·ÂÚÓ
(
)
·Â·Â¯ÍÓ Ô‡ÌÂ
95˚C
- àÁÔ·͂‡Ì Ò
ωˈËÌÒ͇ „Ëʇ
( )
- àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ (
)
- ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(
)
- è‰Ô‡Ì ( )
- ÅÂÁ χ˜Í‚‡Ì ( )
3,5 kg
5,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
3,5 kg
5 kg
3,0 kg
4,0 kg
❋ è‰Ô‡Ì : äÓ„‡ÚÓ Ô‡ÌÂÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌÓ. íÓÁË ˆËÍ˙Î Â Ô‰‚ˉÂÌ ‚ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡Ì ̇
ÅËÓ„Ëʇ, ÉËʇ Á‡ ·Â·ÂÚÓ, è‡ÏÛÍ, CËÌÚÂÚËÍa Ô‡ÌÂ.
❋ àÍÓÌÓÏ˘ÂÌ ÂÊËÏ : ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·Ë‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl, ÇË ̇χÎfl‚‡Ú ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËÍÓÌÓÏËÒ‚‡Ú ÂÌÂ„Ëfl.
❋ àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ : ÄÍÓ Ô‡ÌÂÚÓ Â ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌÓ, ÂÙË͇ÒÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔˆËfl "àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ".
❋ ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÓÔˆËfl "àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ" ÚÂÒÚ‚‡Ì Ò˙„·ÒÌÓ ËÎË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò EN60456 Ë IEC60456.
❋ àÁÔ·͂‡ÌÂ Ò Ï‰ˈËÌÒ͇ „Ëʇ : Á‡ ‚ËÒÓ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ËÎË ÔÓ-„ÓÎflχ ˜ËÒÚÓÚ‡ ÔË ÓÔÂ‡ˆËflÚ‡ ÔÓ
ËÁÔ·͂‡Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ àÁÔ·͂‡ÌÂ Ò Ï‰ˈËÌÒ͇ „Ëʇ. ífl ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ Á‡
‚Ò˘ÍË ˆËÍÎË, Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ê˙˜ÌÓ Ô‡ÌÂ/Ç˙Î̇, ÑÂÎË͇ÚÌo, Å˙ÁÓ 30.
❋ ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌ : äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Úfl ‰Ó·‡‚fl Ô·ÍÌÂÌ Ôӂ˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Â
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ ˆËÍ˙·, Ò ˆÂÎ ÔÓ-Ô˙ÎÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡/ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚÂ
ÔË Ô‡Ì ̇ ·Â·Â¯ÍË ‰ÂıË/
❋ ÅÂÁ χ˜Í‚‡Ì : ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ χ˜Í‡ÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ÅÂÁ χ˜Í‚‡ÌÂ.
40
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
Detecting
1. ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ÌflÍÓfl
Ê·̇ ÓÚ Ç‡Ò ÔÓ„‡Ï‡/̇Ô.
ñ‚ÂÚÌÓ Ô‡ÌÂ/:
Wash
Rinse
Spin
2. ê˙˜ÌÓ ËÁ·Ë‡Ì ̇
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ Á‡ Ô‡ÌÂ:
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÇÍβ˜‚‡ÌÂ.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÇÍβ˜‚‡ÌÂ.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
• àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËÚ ÓÚ Ç‡Ò ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡
Ô‡ÌÂ.
• éÔ‰ÂÎflÚ Ò ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÚÂÁË ÛÒÎÓ‚Ëfl:
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
- è‡Ì (
- è·ÍÌÂÌ (
) : Ò‡ÏÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ô‡ÌÂ
) : 3 Ô˙ÚË
- ñÂÌÚÓÙÛ„‡ (
):
• 1000 Ó·ÓÓÚ‡.
[WD-1036(0~9)SDK/WD-1036(0~9)NDK]
• 1200 Ó·ÓÓÚ‡.
[WD-1236(0~9)SDK/WD-1236(0~9)NDK]
- íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌÓ ‚Ó‰‡Ú‡ : 60 °C
- èÓ„‡Ï‡-è‡ÏÛÍ (
)
41
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
Detecting
(1) èÓ„‡Ï‡ÚÓ
(2) ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡
(3) ñÂÌÚÓÙÛ„‡
(4) àÁÔ·͂‡ÌÂ Ò Ï‰ˈËÌÒ͇ „Ëʇ
(5) àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ
(6) ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(7) è‰Ô‡ÌÂ
(8) ÅÂÁ χ˜Í‚‡ÌÂ
Wash
Rinse
Spin
(9) ÑÂÚÒÍÓ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ
(10) ÇÍβ˜‚‡ÌÂ
(11) éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú
éÔˆËË
• ç‡ÚËÒ͇ÈÍË éÔˆËË
·ÛÚÓ̇, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÓÚ ‚Ò˘ÍË
̇΢ÌË ÙÛÌ͈ËË.
1. àÁÔ·͂‡ÌÂ Ò Ï‰ˈËÌÒ͇ „Ëʇ
(
)
• Á‡ ‚ËÒÓ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ËÎË ÔÓ-„ÓÎflχ
˜ËÒÚÓÚ‡ ÔË ÓÔÂ‡ˆËflÚ‡ ÔÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ Medic Care
Rinse.
• ífl ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ˆËÍÎË,
Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ Å˙ÁÓ 30, P˙˜Ìo
Ô‡ÌÂ/Ç˙Î̇, ÑÂÎË͇ÚÌo.
3. ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ
(
)
• äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Úfl ‰Ó·‡‚fl
Ô·ÍÌÂÌ Ôӂ˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Â
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ ˆËÍ˙·, Ò ˆÂÎ ÔÓ-Ô˙ÎÌÓ
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÂÔ‡‡Ú‡/ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚÂ
ÔË Ô‡Ì ̇ ·Â·Â¯ÍË ‰ÂıË
4. è‰Ô‡Ì (
• äÓ„‡ÚÓ Ô‡ÌÂÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌÓ.
• íÓÁË ˆËÍ˙Î Â Ô‰‚ˉÂÌ ‚ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡
Ô‡Ì ̇ ÅËÓ„Ëʇ, ÉËʇÁ‡ ·Â·ÂÚÓ,
è‡ÏÛÍ, CËÌÚÂÚËÍa.
5. ÅÂÁ χ˜Í‚‡Ì (
2. àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ (
)
• ÄÍÓ Ô‡ÌÂÚÓ Â ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌÓ, ÂÙË͇ÒÌÓ
 ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔˆËfl "àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ".
• óÂÁ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÓÔˆËfl àÌÚÂÌÁË‚ÌÓ
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ۉ˙ÎÊË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
42
)
)
• ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
̇χ˜Í‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂıËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË
·ÛÚÓÌ.
îÛÌ͈ËflÚ‡  ËÁ·‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‚ÂÚÌÂ
Ò‚ÂÚÎÓ‰ËÓ‰‡.
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
ñÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì (
)
• äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
[WD-1036(0~9)SDK/
WD-1036(0~9)NDK]
[WD-1236(0~9)SDK/
WD-1236(0~9)NDK]
ë‡ÏÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ:
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
• ç‡ÒÚÓÈÚ ̇ Ê·̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌ
ñÂÌÚÓÙÛ„‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
1. àÁ·Ó ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
• ëÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ, ÍÓflÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÏӉ· ̇
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·, ÒÂ
ÔÓÏÂÌfl,͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
WD-1036(0~9)SDK/WD-1036(0~9)NDK
- è‡ÏÛÍ, è·ÍÌÂÌÂ+ñÂÌÚÓÙÛ„‡, Å˙ÁÓ 30,
ÅËÓ„Ëʇ, ëËÌÚÂÚËÍa, P˙˜Ìo Ô‡ÌÂ/Ç˙Î̇
- 400 - 600 - 800 - 900 - 1000
- ÑÂÎË͇ÚÌo, èÓÍ˂͇ Á‡ ΄ÎÓ,
ÉËʇÁ‡ ·Â·ÂÚÓ
- 400 - 600 - 800
WD-1236(0~9)SDK/WD-1236(0~9)NDK
- è‡ÏÛÍ, è·ÍÌÂÌÂ+ñÂÌÚÓÙÛ„‡, Å˙ÁÓ 30,
ÅËÓ„Ëʇ
- 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
- ëËÌÚÂÚËÍa, P˙˜Ìo Ô‡ÌÂ/Ç˙Î̇
- 400 - 600 - 800 - 1000
2. ÅÂÁ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡ (
)
• äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl, Úfl ÌÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ Ô‡ÌÂÚÓ ÒΉ ͇ÚÓ ËÁÔ‡ÁÌË
‚Ó‰‡Ú‡.
3. ÅÂÁ ËÁÔ·͂‡Ì (
)
• àÁ·Ë‡ Ò ˜ÂÁ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡; ‰ÂıËÚÂ
ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ χ¯Ë̇ڇ ·ÂÁ ‰‡ Ò ÔÛÒÍ‡Ú Ì‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
• ᇠ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÒÛ¯ÂÌÂ, ËÎË ˆÂÌÚÓÙÛ„‡,
ÒΉ ͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ·ÂÁ ËÁÔ·͂‡Ì Â
Á‡‚˙¯Â̇, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡ ̇ Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡.
(ˆÂÌÚÓÙÛ„‡)
îÛÌ͈ËflÚ‡  ËÁ·‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‚ÂÚÌÂ
Ò‚ÂÚÎÓ‰ËÓ‰‡.
- ÑÂÎË͇ÚÌo, èÓÍ˂͇ Á‡ ΄ÎÓ,
ÉËʇÁ‡ ·Â·ÂÚÓ
- 400 - 600 - 800
43
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡
ÑÂÚÒÍÓ Á‡Íβ˜‚‡Ì (
)
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡Íβ˜ËÚÂ
ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ Ú‡·ÎÓ Ò ˆÂÎ
‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ÒÎÛ˜‡È̇
ÔÓÏfl̇ ‚ ˆËÍ˙·,
̇ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ÔËÔÌÂ
‰ÂÚÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ڇÁË
ÙÛÌ͈Ëfl.
• ÇÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡, ˜ÂÁ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
Ô·ÍÌÂÌÂ(
) Ë è‰Ô‡ÌÂ( ).
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁ·‡Ì‡, Á‡‚˙Ú‡ÈÍË ÔÓ„‡ÏÌËfl ·ÛÚÓÌ.
- ëÚÛ‰ÂÌÓ (
).
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ËÁ·Ë‡ Á‡
‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
èË ËÁ·Ë‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ò‚ÂÚ‚‡ Ò‚ÂÚÎÓ‰ËÓ‰‡.
• äÓ„‡ÚÓ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
"êÓ‰ËÚÂÎÒÍË ÍÓÌÚÓÎ", ‚Ò˘ÍË ·ÛÚÓÌË Ò‡
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÌË, ·ÂÁ ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡
‚Íβ˜‚‡ÌÂ.
• ÑÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚ fl ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ô·ÍÌÂÌÂ(
)Ë
è‰Ô‡ÌÂ( ).
• ÄÍÓ ÔÓÊ·ÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ìfl͇͂‡
ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓ„‡ÚÓ "ÑÂÚÒÍÓÚÓ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ" Â
‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ, ̇Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ:
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
Ô·ÍÌÂÌÂ(
) Ë è‰Ô‡ÌÂ( )
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÓÚ Ç‡Ò ÔÓ„‡Ï‡ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
• åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ڇÁË ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ
‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ, ‰ÓË Ë ‡ÍÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Â
ËÁÍβ˜Â̇.
44
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú (
)
èÓ„‡Ï‡ÚÓ
ᇠ‰‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚ ÚÓÁË ˆËÍ˙Π̇ Ô‡ÌÂ,
ÒΉ‚‡ÈÚ ÒΉÌËÚ ËÌÒÚÛ͈ËË:
- èÛÒÌÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡.
- è˙ıÌÂÚ Ô‡ÌÂÚÓ Ë Á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡.
- èÓÒÚ‡‚ÂÚ Ô‡ı Á‡ Ô‡ÌÂ Ë ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ.
• ä‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ï "éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú".
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ËÒ͇̇ڇ ÓÚ Ç‡Ò ÔÓ„‡Ï‡.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú" Ë
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÓÚ Ç‡Ò ‚ÂÏ ̇
Á‡·‡‚flÌÂ.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ CÚapÚ/èaÛÁa(“:”).
• ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓ̇ ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
"éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú" ‚‰Ì˙Ê, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
ËÁ·Ë‡ Á‡·‡‚flÌ ÓÚ 3 ˜‡Ò‡. å‡ÍÒËχÎÌÓÚÓ
‚ÂÏ Á‡ Á‡·‡‚flÌ  19 ˜‡Ò‡. èË ‚ÒflÍÓ
ÒΉ‚‡˘Ó ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇, ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡ Á‡·‡‚flÌ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ò 1 ˜‡Ò.
• LJ¯‡Ú‡ ÔÂ‡ÎÌfl ‡ÁÔÓ·„‡ Ò 10 ‡Á΢ÌË
ÔÓ„‡ÏË, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ËÁÔË‡Ú ‡Á΢ÌË
‚ˉӂ Ô‡ÌÂ.
• LJ¯‡Ú‡ ÔÂ‡ÎÌfl  ÍÓÌÒÚÛË‡Ì‡ ڇ͇, ˜Â
ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁ·Ë‡ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡ÌÂ
"è‡ÏÛÍ".
• èÓ„‡ÏËÚ Ò ÒÏÂÌflÚ ÔË Á‡‚˙ڇ̠̇
ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡, ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
“ è‡ÏÛÍ – àÍÓÌÓÏ˘ÂÌ ÂÊËÏ – ëËÌÚÂÚËÍa –
Å˙ÁÓ 30 – è·ÍÌÂÌÂ+ñÂÌÚÓÙÛ„‡ – P˙˜Ìo
Ô‡ÌÂ/Ç˙Î̇ – ÑÂÎË͇ÚÌo – èÓÍ˂͇ Á‡
΄ÎÓ – ÅËÓ„Ëʇ – ÉËʇÁ‡ ·Â·ÂÚÓ”.
• àχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏ Â
ÓËÂÌÚËÓ‚˙˜ÌÓ. ÇÒ˘ÍÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ
̇Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÌÂÈ̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
45
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ
1. ëÚ‡Ú
1. ÇÍβ˜‚‡ÌÂ
• íÓÁË ·ÛÚÓÌ Ò ËÁÔÓÎÁÛ‚‡
Á‡ Á‡ÔÓ˜‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì ÔÂËÎÂÌ ˆËÍ˙Î.
• óÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ‚Íβ˜‚‡Ú Ë
ËÁÍβ˜‚‡Ú ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
2. è‡ÛÁ‡
• íÓÁË ·ÛÚÓÌ Ò˙˘Ë ÏÓÊ ‰Â Ò ËÁÔÓÎÁÛ‚‡, Á‡
‰‡ ͇̈ÂÎË‡Ú ËÁ·‡Ì‡ ÓÚ Ç‡Ò ÙÛÌ͈Ëfl.
• ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ÒÚÓÔË‡Ú Á‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
‚ÂÏ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ‰Ó͇ÚÓ Úfl ÔÂÂ, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ÚÓ‚‡ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ÚÓÁË
·ÛÚÓÌ.
• ÄÍÓ Ì ̇Ô‡‚ËÚ ‰Û„Ó, ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÒÂ
Ò‡ÏÓËÁÍβ˜‚‡ 4 ÏËÌÛÚË ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ fl
ÒÚÓÔË‡ÎË.
• NB. Ç‡Ú‡Ú‡ Ìflχ ‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË ‰Ó 1-2 ÏËÌ.,
‡ÍÓ Â ËÁ·‡Ì‡ Pause, ËÎË ‚ Í‡fl ̇
ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ.
ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡ÌÂ
Detecting
Wash
Rinse
Spin
• ÑÓ͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓ͇Á‚‡
"ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡ÌÂ", χ¯Ë̇ڇ Ò ‚˙ÚË
·‡‚ÌÓ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡ ÍÓÎÍÓ Ô‡Ì  ÒÎÓÊÂÌÓ
‚ ·‡‡·‡Ì‡. íÓ‚‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÌflÍÓÎÍÓ
ÒÂÍÛ̉Ë.
• íÓÁË ˆËÍ˙Î Â ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ‚ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ Ô‡Ì ̇ è‡ÏÛÍ, àÍÓÌÓÏ˘ÂÌ ÂÊËÏ,
CËÌÚÂÚËÍa Ô‡ÌÂ.
äβ˜‡Î͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
• ë‚ÂÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Â
Á‡Íβ˜Â̇.
• Ç‡Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÍβ˜Ë ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓÌ ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡, Á‡ ‰‡ Ò ÒÔÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
• Ç‡Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË ÒΉ Í‡ÚÍÓ
ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ.
46
2. ÇÒÚ˙ÔËÚÂÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ‚Íβ˜‚‡Ì Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ
Ë ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
• èÂ‡ÎÌflÚ‡  „ÓÚÓ‚‡ Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ è‡ÏÛÍ Ë
‰Û„ËÚ ‚ÒÚ˙ÔËÚÂÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl, ͇ÍÚÓ
ÒΉ‚‡.
• ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Ô‡ÌÂÚÓ ·ÂÁ ‰‡
ÒÏÂÌflÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡.
■ ÇÒÚ˙ÔËÚÂÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡
• [WD-1036(0~9)SDK/WD-1036(0~9)NDK]
- èÓ„‡Ï‡ Á‡ è‡ÏÛÍ / éÒÌÓ‚ÌÓ Ô‡ÌÂ,
çÓχÎÌÓ ËÁÔ·͂‡Ì / 1000 o·opoÚa / 60°ë
• [WD-1236(0~9)SDK/WD-1236(0~9)NDK]
- èÓ„‡Ï‡ Á‡ è‡ÏÛÍ / éÒÌÓ‚ÌÓ Ô‡ÌÂ,
çÓχÎÌÓ ËÁÔ·͂‡Ì / 1200 o·opoÚa / 60°ë
ä Ää ÑÄ àáèéãáìÇÄåÖ èÖêÄãçüíÄ
ÑàëèãÖâ
Detecting
Wash
ash
3. èËÍβ˜‚‡Ì ̇ ÔÂËÎÌËfl
ˆËÍ˙Î.
Rinse
Spin
1. ëÔˆˇÎÌË ÙÛÌ͈ËË Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl.
• äÓ„‡ÚÓ ÔÂËÎÌËflÚ ˆËÍ˙Î Â ÔËÍβ˜ËÎ, ̇
‰ËÒÔÎÂfl Ò ËÁÔËÒ‚‡ “
”.
4.éÒÚ‡‚‡˘Ó ‚ÂÏÂ
• äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ “ÑÂÚÒÍÓ Á‡Íβ˜‚‡Ì”
̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ËÁÔËÒ‚‡ “
”.
• èÓ ‚ÂÏ ̇ Ô‡ÌÂÚÓ, ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ò‡
ËÁÔËÒ‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó Í‡fl ̇
ˆËÍ˙·.
• äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÙÛÌ͈Ëfl “éÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú” ÔÓ͇Á‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó
Í‡fl ̇ ÔÂËÎÌËfl ˆËÍ˙Î.
• ëÔÓ‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, ÔË·ÎËÁËÚÂÎ̇ڇ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂËÎÌËfl ˆËÍ˙Î Â
͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
2. ë‡ÏӉˇ„ÌÓÒÚË͇.
• èÂ‡ÎÌflÚ‡  ‚ Ò˙ÒÚÓflÌË ‰‡ ‡ÁÔÓÁ̇Â
ÌflÍÓË ÔÓ·ÎÂÏË, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ‰‡ ËÁÔ˯Â
̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÍÓ‰, ÍÓËÚÓ
ÓÁ̇˜‡‚‡, ‚ÂÓflÚÌËflÚ ‚ˉ ̇ ÔÓ·ÎÂχ.
ÖÚÓ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÚÂÁË ÍÓ‰Ó‚Â:
“
” : ç‡Û¯ÂÌËfl ‚˙‚ ‚Ó‰ÌÓÚÓ
̇Îfl„‡ÌÂ.
“
” : èÂÔ˙΂‡ÌÂ Ò ‚Ó‰‡.
“
” : Ç‡Ú‡Ú‡ Ì  Á‡Ú‚ÓÂ̇.
“
” : èÓ·ÎÂÏ Ò ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
“
” : èÓ·ÎÂÏ Ò ËÁıÓ‰fl˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
“
” : èÓ·ÎÂÏ Ò ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ.
“
” : èÓ·ÎÂÏ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
‚Ó‰‡Ú‡.
“
” : èÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
“
” : èÂÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÏÓÚÓ‡.
“
” : èÂ‡ÎÌflÚ‡  ·Ë· ·ÂÁ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
❋(
) : WD-1236(0~9)NDK
- è‡ÏÛÍ(95°C) : 1,43 ˜‡Ò‡
- è‡ÏÛÍ(60°C) : 1,39 ˜‡Ò‡
- ëËÌÚÂÚË͇ : 1,17 ˜‡Ò‡
- Å˙ÁÓ 30 : 30 ÏËÌÛÚË.
- è·ÍÌÂÌÂ+ñÂÌÚÓÙÛ„‡ : 17 ÏËÌÛÚË.
- ê˙˜ÌÓ Ô‡ÌÂ/Ç˙Î̇ : 52(51) ÏËÌÛÚË.
- ÑÂÎË͇ÚÌÓ : 51 ÏËÌÛÚË.
- èÓÍ˂͇ Á‡ ΄ÎÓ : 1,28 ˜‡Ò‡
- ÅËÓ„Ëʇ : 2,21 ˜‡Ò‡
- ÉËʇÁ‡ ·Â·ÂÚÓ : 2,24 ˜‡Ò‡
• àχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏ Â
ÓËÂÌÚËÓ‚˙˜ÌÓ. ÇÒ˘ÍÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ
̇Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÌÂÈ̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• ÄÍÓ Ô‡ÌÂÚÓ Â ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ, ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó
ÏÓÊ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ.
47
è éÑÑêöÜäÄ
❋ ÇàçÄÉà äéÉÄíé èéóàëíÇÄíÖ èÖêÄãçüíÄ ÇàçÄÉà ü àáäãûóÇÄíÖ éí
ÖãÖäíêàóÖëäÄíÄ åêÖÜÄ áÄ ÑÄ àáÅÖÉçÖíÖ ÇöáåéÜçéëííÄ éí íéäéÇ ìÑÄê.
❋ ÄÍÓ Û‰˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ôӂ˜ ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ͇·ÂÎË Ë ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚÂ
ÏÂı‡ÌËÁχ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ Á‡ ‚Ó‰‡.
- “ ” íÓ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ËÁÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ‚Ó‰‡Ú‡ Ì ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó
˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú.
- ÄÍÓ ‚Ó‰‡Ú‡  ÔÂ͇ÎÂÌÓ "Ú‚˙‰‡" ,ÚÓ ˜‡ÒÚËˆË ‚‡Ó‚ËÍ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡ÔÛ¯‡Ú ÙËÎÚ˙‡.
á‡ÚÓ‚‡  ‰Ó· ÔË Ú‡ÍË‚‡ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ÓÚ ‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏ ÙËÎÚ˙‡.
1. àÁÍβ˜ÂÚ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰‡ ÓÚ Í‡Ì‡.
2. éÚ‚ËÈÚ ‚ıÓ‰fl˘Ëfl χÍÛ˜ ÓÚ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
3. èÓ˜ËÒÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Ú‚˙‰‡ ˜ÂÚ͇.
4. Ç˙ÌÂÚ χÍÛ˜‡.
48
è éÑÑêöÜäÄ
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡ ̇ ÙËÎÚ˙‡ ̇ ËÁıÓ‰fl˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
❋ íÓÁË ÙËÎÚ˙ Á‡‰˙ʇ Ï˙ıÓ‚Â, χÎÍË Ô‰ÏÂÚË Ë ‰Û„Ë ·ÓÍÎÛˆË, ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ
‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡. èÓ‚Âfl‚‡ÈÚ „ÛÎflÌÓ Ì„ӂÓÚÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ.
! ÇçàåÄçàÖ Å˙‰ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË Ë ‚ÁÂÏÂÚ ÏÂÍË ÔÂ‰Ë ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ÙËÎÚ˙‡,
Á‡˘ÓÚÓ ‚ ÌÂ„Ó Ò Á‡‰˙ʇ ‚Ó‰‡, ÍÓflÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ̇‚Ó‰ÌË ÔÓ‰‡.
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÚ˙‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ڇ͇:
❋ ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÓÚ‚Ó‰Ìfl‚‡˘‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡, ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ Ô‰Ë
‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÔÂ‡Î̇ڇ.
001
1
3
2
1. éÚ‚ÓÂÚ ‰ÓÎÌËfl Í‡Ô‡Í ( ) ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ÏÓÌÂÚ‡.ᇂ˙ÚÂÚÂ
Í‡Ì‡ ̇ ÙËÎÚ˙‡ ( ), Á‡ ‰‡ „Ó
ËÁ‚‡‰ËÚÂ.
2. àÁÍβ˜ÂÚ χÍÛ˜‡, Á‡ ‰‡ ËÁÚ˜Â
‚Ó‰‡Ú‡. èÓÒÚ‡‚ÂÚ Ò˙‰, Á‡ ‰‡
ËÁ·Â„ÌÂÚ ̇‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡.
äÓ„‡ÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÒڇ̠‰‡ ËÁÚ˘‡,
Á‡‚˙ÚÂÚ ( ) Ë ÓÚ‚ÓÂÚÂ.
3. àÁ‚‡‰ÂÚ ÙËÎÚ˙‡ ̇‚˙Ì Ë
ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ.( ).
3
4. ëΉ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ‚˙ÌÂÚ ÙËÎÚ˙‡
̇ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ, ͇ÚÓ „Ó ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇,‚˙ÌÂÚ ( )
̇ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ Á‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇/1/.
2
49
è éÑÑêöÜäÄ
èéóàëíÇÄçÖ çÄ óÖäåÖÑÜÖíé áÄ èêÖèÄêÄí
❋ ó‡ÒÚËˆË ÓÚ ÔÂÔ‡‡Ú‡ Ë ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ ÒΉ ‚ÒflÍÓ Ô‡ÌÂ. èÓ Ú‡ÁË
Ô˘Ë̇ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ˜ÂÍωÊÂÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú Á‡ ˆÂÎÚ‡ Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡.
• ᇠ‰‡ ÛÎÂÒÌËÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ χıÌÂÚ ͇ԇ˜ÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎ.
• èË ËÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ ˜ÂÍωÊÂÚÓ ˘Â Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ, ˜Â ‚ Ì„ӂÓÚÓ „ÌÂÁ‰Ó Ò˙˘Ó Ò Ò˙·Ë‡
ÔÂÔ‡‡Ú. åÓÊÂÚ ‰ „Ó ÓÚÒÚ‡ÌËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ˜ÂÚ͇.
max
MAX
MAX
• ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ ÔËÍβ˜ËÎË Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÔÛÒÌÂÚ ‰ËÌ ÔÂËÎÂÌ
ˆËÍ˙Î ·ÂÁ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ô‡Ì ‚ ·‡‡·‡Ì‡.
max
èéóàëíÇÄçÖ çÄ ÅÄêÄÅÄçÄ.
❋ íÓ‚‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì  Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ, ‡ÍÓ ÊË‚ÂÂÚ ‚ ‡ÈÓÌ Ò
"Ú‚˙‰‡" ‚Ó‰‡. àÁÔÓÎÁÛ‚‡ÈÚ ‡ÌÚË‚‡Ó‚ËÍÓ‚ ÔÂÔ‡‡Ú, Á‡ ‰‡
ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ.
• Ç˙ÔÂÍË, ˜Â ·‡‡·‡Ì‡  ̇Ô‡‚ÂÌ ÓÚ ÌÂ˙ʉ‡Âχ ÒÚÓχ̇,
ÔÓ ÌÂ„Ó ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÂÔÌ ˙ʉ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È ‚ ‚˙Ú Â
ÔÓÔ‡‰Ì‡Î‡ ÏÓÌÂÚ‡, Íβ˜ ËÎË ‰Û„ ÏÂÚ‡ÎÂÌ Ô‰ÏÂÚ.
• ÇË̇„Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ·ÂÎË̇ ËÎË ‰Û„Ë ÔÂÔ‡‡ÚË, Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ò ۂÂÂÚÂ, ˜Â
Ú ҇ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔÂ‡ÎÌfl χ¯Ë̇.
• çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ÓχÍËÌÒ͇ ÚÂÎ, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
• ÄÍÓ ÊË‚ÂÂÚ ‚ ‡ÈÓÌ Ò Ú‚˙‰‡ ‚Ó‰‡, ÏÓÊ ‰‡ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡Ú ̇Ò·„‚‡ÌËfl ÓÚ ‚‡Ó‚ËÍ, ̇ ÏÂÒÚ‡,
Í˙‰ÂÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Á‡·ÂÎflÁflÌ Ë ÚÛ‰ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂχı̇Ú.
ë Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡Ú ̇Ò·„‚‡ÌËfl Ë ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ÒÏfl̇ ̇ ·‡‡·‡Ì‡.
• Ç˙ÔÂÍË ˜Â ·‡‡·‡Ì˙Ú Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÓÚ ÌÂ˙ʉ‡Âχ ÒÚÓχ̇, ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡Ú ÔÂÚ̇
ÓÚ ˙ʉ‡, Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ Ï‡ÎÍË ÏÂÚ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË (Í·ÏÂË, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË Ë„ÎË), ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË ‚
·‡‡·‡Ì‡.
• Ň‡·‡Ì˙Ú Úfl·‚‡ ÔÂËӉ˘ÌÓ ‰‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡.
• ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ӈ‚ÂÚfl‚‡˘Ë ËÎË ËÁ·Â΂‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË, Û‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡
ÛÔÓÚ·‡ ‚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
èÂχı‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË Ó·‡ÁÛ‚‡ÎË Ò ÔÂÚ̇ Ò ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÌÂ˙ʉ‡Âχ ÒÚÓχ̇.
50
è éÑÑêöÜäÄ
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÓÚ‚˙Ì
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë ÌÂÈÌËfl ÊË‚ÓÚ.
éÚ‚˙Ì Ï‡¯Ë̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ˜ËÒÚÂ̇ Ò ÌÂÛÚ‡ÎÂÌ ‰ÂÁËÌÙÂ͈ËÓÌÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú,
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚·ÊÂÌ Ô‡ˆ‡Î Ë Ô‡ÁÂÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ì‡‰‡ÒÍ‚‡ÌÂ Ò ÓÒÚ˙ Ô‰ÏÂÚ.
LJÊÌÓ: ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÚËÎÓ‚ ÒÔËÚ, ‡Á‰ËÚÂÎË ËÎË ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.
àÌÚÂËÓ
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë ÌÂÈÌËfl ÊË‚ÓÚ.
éÚ‚˙Ì Ï‡¯Ë̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ˜ËÒÚÂ̇ Ò ÌÂÛÚ‡ÎÂÌ ‰ÂÁËÌÙÂ͈ËÓÌÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú,
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚·ÊÂÌ Ô‡ˆ‡Î Ë Ô‡ÁÂÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ì‡‰‡ÒÍ‚‡ÌÂ Ò ÓÒÚ˙ Ô‰ÏÂÚ.
LJÊÌÓ: ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÚËÎÓ‚ ÒÔËÚ, ‡Á‰ËÚÂÎË ËÎË ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.
èË ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË
ÄÍÓ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëfl, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÏËÌÛÒÓ‚Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË,
ÒΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÔÓ‚‰Ë:
• ëÔÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ Ò̇·‰fl‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰‡.
• å‡ıÌÂÚ χÍÛ˜ËÚ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ‚Ó‰‡ Ë ÓÚ‚Ó‰ÌÂÚ χÍÛ˜ËÚÂ.
• èË·ÂÂÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ¯ÌÛ ‚ Ó·ÓÒÓ·ÂÌËfl ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ËÁıÓ‰.
• ÑÓ·‡‚ÂÚ 1 „‡ÎÓÌ (3,8Î) ÌÂÚÓÍÒ˘ÂÌ ‡ÌÚËÙËÁ RV ‚ Ô‡ÁÌËfl ·‡‡·‡Ì. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
• 燄·ÒÂÚ ˆÂÌÚÛÙÛ„‡Ú‡ Ë ÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰‡ ËÁı‚˙ÎË ˆfl·ڇ ‚Ó‰‡. ç ˆflÎÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó RV ˘Â ·˙‰Â ËÁı‚˙ÎÂÌÓ.
• àÁÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·, ÔÓ‰ÒÛ¯ÂÚ ·‡‡·‡Ì‡ ÓÚ‚˙ÚÂ Ë Á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡… Ë ÔÓ‰ÒÛ¯ÂÚÂ
ËÁÎ˯̇ڇ ‚Ó‰‡
51
ë èàëöä çÄ ÇöáåÜçà èéÇêÖÑà
ëàåèíéå
Ñ˙Ì͇˘ Á‚ÛÍ
ëËÎÂÌ Á‚ÛÍ
ÇöáåÜçÄ èêàóàçÄ
• Ç ·‡‡·‡Ì‡ Ò‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË
‰·ÌË ÏÂÚ‡ÎÌË Ô‰ÏÂÚË
• èÓ-ÚÂÊÓ Ô‡Ì ÏÓÊ ‰‡
ÔÓËÁ‚‰ ڇÍ˙‚ ¯ÛÏ. íÓ‚‡ Â
ÌÓχÎÌÓ.
ÇË·‡ˆËÓÌÂÌ ¯ÛÏ
• å‡ı̇ıÚ ÎË Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ
·ÓÎÚÓ‚Â?
• çË‚ÂÎË‡ıÚ ÎË ‰Ó·Â?
àχ ËÁÚ˘‡Ì ̇
‚Ó‰‡
èÂÎË‚‡ÌÂ
• å‡ÍÛ˜‡ Ò  ÓÚ͇˜ËÎ ÓÚ Í‡Ì‡
ËÎË ÓÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
• å‡ÍÛ˜˙Ú Â Á‡ÔÛ¯ÂÌ.
ÇÓ‰‡Ú‡ Ì ‚ÎËÁ‡ ‚
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ËÎË
‚ÎËÁ‡ ·‡‚ÌÓ.
• ÇÓ‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Â ÒÔflÌÓ.
• ä·ԇÌ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÌÂ
ÓÚ‚ÓÂÌ ‰ÓÍ‡È.
ÇÓ‰‡Ú‡ Ì ÒÂ
ÓÚÚ˘‡ ËÎË ÒÂ
ÓÚÚ˘‡ ·‡‚ÌÓ.
• å‡ÍÛ˜˙Ú Â Ô„˙̇Ú.
• îËÎÚ˙˙Ú Â Á‡ÔÛ¯ÂÌ
• å‡ÍÛ˜˙Ú Â Á‡ÔÛ¯ÂÌ.
52
êÖòÖçàÖ
ëÔÂÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ ·‡‡·‡Ì‡ Ë ÙËÎÚ˙‡.
ÄÍÓ ¯ÛÏ˙Ú ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ë ÒΉ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÏÓÎfl Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï
ÒÂ‚ËÁ‡.
ÄÍÓ ¯ÛÏ˙Ú Â ÒËÎÂÌ,  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
 ̇Û¯ÂÌ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ Ô‡ÌÂÚÓ.
èË ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÚÓ˜ÂÚÂ
‚Ó‰‡Ú‡ ÒÔÂÚ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡, ÓÚ‚ÓÂÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÔÂ̇‰ÂÚ Ô‡ÌÂÚÓ.
èÓ‚ÂÂÚ ‚˙ÁÍËÚ ̇ χÍÛ˜ËÚÂ.
éÚÒÚ‡ÌÂÚ χÍÛ˜‡ Ë Ò ҂˙ÊÂÚÂ
Ò ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˜ËÍ.
èÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÚ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ Ô‡ı
ËÎË ÒÚ Ô‰ÓÁË‡ÎË.
èÓ‚ÂÂÚ ˜Â¯Ï‡Ú‡.
éÚ‚ÓÂÚ Í·ԇ̇ ‰ÓÍ‡È.
àÁÔ‡‚ÂÚ χÍÛ˜‡.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÙËÎÚËÚÂ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ χÍÛ˜‡ ̇ Ú˜‡˘‡
‚Ó‰‡.
ë èàëöä çÄ ÇöáåÜçà èéÇêÖÑà
ëàåèíéå
è‡ÌÂÚÓ Ì Á‡ÔÓ˜‚‡
ÇöáåÜçÄ èêàóàçÄ
• ç ÒÚ ‚Íβ˜ËÎË Í‡·Â· ‚
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË Ëχ
ÔÂÍ˙Ò̇ڇ ‚˙Á͇
• ÅÛ¯ÓÌ˙Ú Â ËÁ„ÓflÎ ËÎË Ëχ
ÒÔ‡‰ ̇ ̇ÔÂÊÂÌËÂÚÓ.
• ç ÒÚ ÔÛÒ̇ÎË ‚Ó‰‡Ú‡.
❋ ç ÒÚ Á‡Ú‚ÓËÎË ‚‡Ú‡Ú‡.
êÖòÖçàÖ
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ˘ÂÔÒ˙Î˙Ú Â ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
èÓ‚ÂÂÚ Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ
̇ ÏÂʇڇ
èÛÒÌÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡..
á‡Ú‚ÓÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‚‡Ú‡Ú‡.
Ç‡Ú‡Ú‡ Ì ÒÂ
ÓÚ‚‡fl.
íÓ‚‡  ̇Ô‡‚ÂÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ô‰ÓÚ‚‡ÚflÚ Ì¢‡ÒÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë. ífl
Ò Á‡Íβ˜‚‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡.
åÂı‡ÌËÁÏ˙Ú Ò ÓÚ‚‡fl 1-2 ÏËÌÛÚË
ÒΉ Í‡fl ̇ Ô‡ÌÂÚÓ.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔÂ ÔÓ‰˙Î„Ó ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚
ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ.
• àχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ
‚ÂÏ  ÓËÂÌÚËÓ‚˙˜ÌÓ. ÇÒ˘ÍÓ
Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë
ÌÂÈ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• ÄÍÓ Ô‡ÌÂÚÓ Â ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ,
ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ Û‚Â΢Ë
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ô‡ÌÂ.
53
ë èàëöä çÄ ÇöáåÜçà èéÇêÖÑà
ëàåèíéå
ÇöáåÜçÄ èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
• çflχ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂ.
• ç ÒÚ ÓÚ‚ÓËÎË Í·ԇ̇
‰ÓÍ‡È.
• å‡ÍÛ˜˙Ú Â Ò„˙̇Ú.
èÓ‚ÂÂÚ ˜Â¯Ï‡Ú‡.
éÚ‚ÓÂÚ Í·ԇ̇ ‰ÓÍ‡È.
àÁÔ‡‚ÂÚ χÍÛ˜‡.
èÓ‚ÂÂÚ ÙËÎÚ˙‡.
• å‡ÍÛ˜˙Ú Â Ô„˙̇Ú.
• îËÎÚ˙˙Ú Â Á‡ÔÛ¯ÂÌ
àÁÔ‡‚ÂÚ χÍÛ˜‡.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ÙËÎÚËÚÂ
• è‡ÌÂÚÓ Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ Ï‡ÎÍÓ.
• è‡ÌÂÚÓ Â ‡Á·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ.
• ÄÍÓ ÒÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÂ͇ÎÂÌÓ
„ÓÎÂÏË ‰ÂıË/ı‡Î‡ÚË/, Ú ÏÓ„‡Ú
‰‡ ̇Û¯‡Ú ·‡Î‡ÌÒ‡.
• Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ì Ò ËÁˆÂ‰Ë
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰Ó· ÔË
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡. èÓÒÚÓ ÔÓ‚ÚÓÂÚÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
èË·‡‚ÂÚ Ӣ Ô‡ÌÂ.
á‡ÚÓ‚ÓÂÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡.
èÂ̇‰ÂÚ Ô‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‚ÚÓÂÚÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡.
á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡, ‡ÍÓ ‰ËÒÔÎÂflÚ
ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ÔÓ͇Á‚‡ ÚÓ‚‡
Ò˙·˘ÂÌËÂ, ËÁ‚Ë͇ÈÚ ÒÂ‚ËÁÂÌ
ÚÂıÌËÍ.
àÁÍβ˜ÂÚ ÓÚ ÂÎ.ÏÂʇڇ Ë
ËÁ‚Ë͇ÈÚ ÚÂıÌËÍ.
54
èÂÎË‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡.
àÁÍβ˜ÂÚ ÓÚ ÂÎ.ÏÂʇڇ Ë
ËÁ‚Ë͇ÈÚ ÚÂıÌËÍ.
ëÂÌÁÓ˙Ú Á‡ ÌË‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ Â
ÔÓ‚‰ÂÌ.
àÁÍβ˜ÂÚ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ËÁ‚Ë͇ÈÚÂ
ÚÂıÌËÍ.
èÂÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÏÓÚÓ‡.
àÁÍβ˜ÂÚ ÓÚ ÂÎ.ÏÂʇڇ Ë
ËÁ‚Ë͇ÈÚ ÚÂıÌËÍ.
èÂÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÏÓÚÓ‡.
àÁÍβ˜ÂÚ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ËÁ‚Ë͇ÈÚÂ
ÚÂıÌËÍ.
èÂ‡ÎÌflÚ‡  ·Ë· ·ÂÁ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
êÂÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ˆËÍ˙·.
É
‡‡ÌˆËÓÌÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰
1. äÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË ÒËÏ‚ÓΠ̇ Á‡‰‡Ò͇̇ ÍÓÙ‡ Á‡ ·ÓÍÎÛÍ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ÔÓ‰
‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/Öé.
2. ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËfl Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁı‚˙ÎflÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ ˆÂÎÚ‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËfl, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÓÚ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚ Ó„‡ÌË.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰ ˘Â ÔÓÏÓ„Ì Á‡
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò‰‡ Ë ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â.
4. ᇠÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡
Û‰ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ Ó·˘Ë̇, ÒÎÛÊ·ËÚ Á‡ Ò˙·Ë‡Ì ̇
ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË Ï‡„‡ÁË̇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÒÚ ÍÛÔËÎË Ò‚Ófl Û‰.
ɇ‡ÌˆËflÚ‡ Ì ‚Íβ˜‚‡:
• àÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÒÂ‚ËÁÂÌ ÒÔˆˇÎËÒÚ ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl ‰ÓÏ, Á‡ ‰‡ ‚Ë Ì‡Û˜Ë Í‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û‰‡.
• ÄÍÓ Û‰˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ‡Á΢ÌÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ‚˙ıÛ Ú‡·ÂÎ͇ڇ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
• ÄÍÓ ÔÓ‚‰‡Ú‡  Ô˘ËÌÂ̇ ÓÚ ÁÎÓÔÓÎÛ͇, Ì·ÂÊÌÓÒÚ, ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ ÛÔÓÚ·‡ ËÎË ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËχ
ÒË·.
• ÄÍÓ ÔÓ‚‰‡Ú‡  Ô˘ËÌÂ̇ ÓÚ Ù‡ÍÚÓË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ÌÓχÎ̇ڇ ·ËÚÓ‚‡ ÛÔÓÚ·‡ ËÎË ÓÚ
ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
• ч‚‡Ì ̇ Û͇Á‡ÌËfl Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Û‰‡ ËÎË ÔÓÏfl̇ ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ Û‰‡.
• ÄÍÓ ÔÓ‚‰‡Ú‡  Ô˘ËÌÂ̇ ÓÚ ‚‰ËÚÂÎË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÔÎ˙ıÓ‚Â ËÎË ıη‡ÍË Ë ‰.
• òÛÏ ËÎË ‚Ë·‡ˆËË, ÍÓËÚÓ Ò ÒÏflÚ‡Ú Á‡ ÌÓχÎÌË, ̇Ô. Á‚ÛÍ ÓÚ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡, ÓÚ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì ËÎË Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌË Ò˄̇ÎË.
• äÓË„Ë‡Ì ̇ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ, ̇ÔËÏÂ ÌË‚ÂÎË‡Ì ̇ Û‰‡, „ÛÎË‡Ì ̇ ËÁÚÓ˜‚‡ÌÂÚÓ.
• çÓχÎ̇ ÔÓ‰‰˙Ê͇, ÍÓflÚÓ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
• éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ‚˙̯ÌË Ô‰ÏÂÚË / ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË ‚ χ¯Ë̇ڇ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë
ÙËÎÚ˙‡ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl χÍÛ˜, ̇ÔËÏÂ ÒËÚÌË Í‡Ï˙˜ÂÚ‡, „‚ÓÁ‰ÂË, ·‡ÌÂÎË ÓÚ ÒÛÚËÂÌË, ÍÓÔ˜ÂÚ‡
Ë ‰.
• ëÏfl̇ ̇ Ô‰ԇÁËÚÂÎË, ̇„‡Ê‰‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ËÎË ‚Ó‰ÓÔӂӉ̇ڇ ÏÂʇ ‚ ‰Óχ.
• èÓÔ‡‚͇ ÒΉ ÌÂ‡Á¯ÂÌ ÂÏÓÌÚ.
• ä‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ΢̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ‰ÂÙÂÍÚË Ì‡ ÚÓÁË
Û‰.
• ÄÍÓ ÚÓÁË Û‰ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÎË, „‡‡ÌˆËfl Á‡ ÌÂ„Ó Ì Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl.
(èËÏÂ: é·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÒÚ‡, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ·‡ÌË, Ô‡ÌÒËÓÌË, ÒÔÓÚÌË ˆÂÌÚÓ‚Â, Ó·˘ÂÊËÚËfl)
ÄÍÓ Û‰˙Ú Â ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ËÁ‚˙Ì Ó·Ë˜‡ÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ ‡ÈÓÌ, ‚Ò˘ÍË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÂÏÓÌÚ‡ ̇ Û‰‡ ËÎË Á‡Ïfl̇ڇ ̇ ‰ÂÙÂÍÚÌË ˜‡ÒÚË, Ò ÔÓÂÏ‡Ú ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË͇.
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising