LG BP220 Owner's Manual
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
Mrežni Blu-ray Disc™ /
DVD PLAYER
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga
kao referencu za slučaj potrebe.
BP220/BP220N
P/NO : SAC35454308
2
Početak
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak
OPASNOST STRUJNOG
UDARA
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK
MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Znak munje sa simbolom strelice
unutar jednakostraničnog
trokuta upozorava na postojanje
neizoliranog opasnog napona
unutar kućišta uređaja koji je
dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od
strujnog udara.
Znak uskličnika unutar
jednakostraničnog trokuta
upozorava korisnika na prisutnost
važnih informacija za rad i
održavanje (servisiranje) uređaja u
pisanim materijalima koji prate uređaje.
UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI
OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE
PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police
za knjige i slično.
OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj
instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju
i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od
pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti
stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku
drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati
u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili
ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna
ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u
priručniku proizvođača.
OPREZ: NAKON OTVARANJA VIDLJIVO I NEVIDLJIVO
LASERSKO ZRAČENJE KLASE 1M. NE GLEDAJTE
IZRAVNO S OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili
postupaka rada koji nisu istovjetni s ovdje opisanim
postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja
zračenju.
OPREZ u vezi s električnim kabelom
Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj
zasebni strujni krug napajanja;
Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja
ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom
osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti
drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite
specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne
preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne
utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice,
neispravni produžni kablovi, izlizani električni
kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom
izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja
može dovesti do opasnosti od strujnog udara
ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte
električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom
utvrdite oštećenja ili izlizanost, iskopčajte kabel,
prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel
s točno određenim zamjenskim kabelom kod
vašeg ovlaštenog servisera. Zaštitite električni kabel
od fizičkih ili mehaničkih oštećivanja, kao što su
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja
vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju
posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na
kojem kabel izlazi iz uređaja. Kod iskapčanja kabela
iz utičnice, uhvatite utikač kabela i iskopčajte ga
iz utičnice. Kod instaliranja proizvoda, pazite da je
utikač lako pristupačan.
Početak
Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.
OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili
pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete
ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi
ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već u posebna
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad
1. Kada su baterije/akumulatori za vaš
uređaj označene prekriženom kantom
za smeće, to znači da se na njih odnosi
Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima za
živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti
zasebno od kućanskog otpada te pri
tome treba koristiti odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/
akumulatora doprinijet će sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš,
zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite od
gradske uprave, službe za zbrinjavanje
otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod
kupili.
1
Početak
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju
sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja
moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja,
staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili
na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih
sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora.
Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi
sunca, vatre i drugih izvora topline.
3
4
1
Početak
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi
uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim
zahtijevima i drugim mjerodavnim
odredbama Direktiva Directive 2004/108/EC,
2006/95/EC and 2009/125/EC.
Početak
Centar za europske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o
Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se
obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
Napomena o autorskim pravima
yy Budući da je AACS (Advanced Access Content
System (Sustav za napredni pristup sadržaju))
odobren kao sustav za zaštitu sadržaja za Blu-ray
disk format, koji se koristi slično kao CSS (Content
Scramble System (Sustav za kodiranje sadržaja))
za DVD format, postavljena su određena
ograničenja za reprodukciju, izlaz analognog
signala i sl., za AACS zaštićene sadržaje. Rad
ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda se
mogu razlikovati ovisno o vremenu kupnje jer ta
ograničenja AACS može usvojiti i/ili promijeniti
nakon proizvodnje proizvoda.
yy Osim toga, BD-ROM Mark i BD+ se dodatno
koriste kao sustavi za zaštitu sadržaja za Bluray disk formata, koji postavljaju određena
ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije
za BD-ROM Mark i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Za
dodatne informacije o AACS-u, BD-ROM znaku,
BD+, ili o ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
LG servisni centar za korisnike.
yy Brojni HD DVD/BD-ROM/DVD diskovi su kodirani
sa zaštitom protiv kopiranja. Zbog toga, player
možete priključiti samo na vaš TV, ne i na vaš
video rekorder. Priključivanje na video rekorder
imat će za posljedicu prikaz izobličene slike s
diskova koji imaju zaštitu protiv kopiranja.
yy Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite
autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a
i drugim pravima na intelektualno vlasništvo.
Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite
autorskih prava koja je zaštićena patentima
SAD-a i drugim pravima na intelektualno
vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu
autorskih prava mora odobriti Rovi Corporation,
i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i
druge ograničene načine gledanja, osim ako to
tvrtka Rovi Corporation nije drugačije odobrila.
Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje
obrnutog redoslijeda proizvodnje.
yy Prema zakonima o zaštiti autorskih prava
SAD-a i drugih zemalja, neovlašteno snimanje,
upotreba, prikazivanje, distribucija ili revizija
televizijskih programa, video traka, HD DVD-a,
BD-ROM diskova, DVD-a, CD-a i drugih materijala
može podlijegati građanskoj i /ili krivičnoj
odgovornosti.
Početak
5
Važna napomena za sustav TV boja
Sustav boja ovog playera se razlikuje prema vrsti
trenutno reproduciranih diskova.
Samo TV s višestrukim sustavom boja može primati
sve signale s ovog playera.
yy Ako imate TV s PAL sustavom boja, kada koristite
diskove ili video sadržaje snimljene u NTSC
sustavu, vidjet ćete samo izobličene slike.
yy TV s višestrukim sustavom boja automatski
mijenja sustav boja prema ulaznim signalima. U
slučaju da se sutav boja ne mijenja automatski,
isključite i uključite TV kako bi na zaslonu gledali
normalnu sliku.
yy Čak i kada se TV zaslonu pravilno prikazuje slika
diska snimljenog u NTSC sustavu boja, snimljeni
zapis sadržaja na rekorderu neće biti pravilan.
1
Početak
Na primjer, kada player reproducira disk snimljen
pomoću NTSC sustava boja, slika se prosljeđuje kao
NTSC signal.
6
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak
2
8
8
12
12
12
12
13
14
14
Sigurnosne informacije
Uvod
– Diskovi za reprodukciju i simboli
korišteni u ovom priručniku
– O “7” simbolu na zaslonu
– Napomene o kompatibilnosti
– Zahtjevi za datoteke
– AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition (Napredni video kodek
visoke rezolucije)
– O DLNA
– Određeni sistemski zahtjevi
– Regionalni kod
– Odabir sustava
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Zadnja ploča
2
Spajanje
15
15
16
16
17
18
18
Priključivanje na TV
– HDMI priključivanje
– Što je SIMPLINK?
– Priključivanje audia (Lijevi/Desni)
– Podešavanje rezolucije
Priključivanje na pojačalo
– Priključivanje na pojačalo preko HDMI
izlaza
– Priključivanje na pojačalo preko
digitalnog Audio izlaza
– Priključivanje na pojačalo preko 2
kanalnog Audio izlaza
Priključivanje na vašu kućnu mrežu
– Kabelsko priključivanje na mrežu
– Podešavanje kabelske mreže
Priključivanje USB uređaja
– Reprodukcija sadržaja na USB
uređaju
9
9
10
11
19
19
20
20
20
23
23
3
Postavke sustava
24
24
25
25
27
27
29
30
30
Postavke
– Početne postavke
– Podešavanje postavki
– [ZASLON] izbornik
– [JEZIK] izbornik
– [AUDIO] izbornik
– [ZAKLJUČAJ] izbornik
– [MREŽA] izbornik
– [DRUGO] izbornik
4
Rad
32
32
32
32
Općenita reprodukcija
– Uporaba izbornika [HOME]
– Reprodukcija diskova
– Reprodukcija datoteke na disku/USB
uređaju
– Uživanje u BD-LIVE funkciji
– Reprodukcija datoteke na mrežnom
poslužitelju
– Osnovne operacije za video i audio
sadržaj
– Osnovne operacije za foto sadržaj
– Upotreba izbornika diska
– Nastavljanje reprodukcije
– Memoriranje zadnje scene
Napredna reprodukcija
– Ponavljana reprodukcija
– Ponavljanje određenog dijela
– Prikaz informacije o sadržaju
– Mijenjanje prikaza popisa sadržaja
– Odabir titl datoteke
– Opcije tijekom prikazivanja fotografije
– Slušanje glazbe tijekom prezentacije
Prikaz na zaslonu
– Prikaz informacija o sadržaju nazaslonu
– Reprodukcija od odabranog vremena
– Odabir titl jezika
– Slušanje različitog audia
– Gledanje iz drugog kuta
– Promjena omjera TV aspekta
– Mijenjanje stranice za titl kod
– Promjena modusa slike
Korištenje značajke Premium
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
42
Sadržaj
42
43
43
Korištenje LG Apps
– Prijava
– Upravljanje mojim aplikacijama
5
Rješavanje problema
44
44
45
46
46
46
Rješavanje problema
– Općenito
– Mreža
– Slika
– Podrška korisnicima
– Napomena o softveru otvorenog koda
6
Dodatak
47
47
Upravljanje TV-om pomoću
– Podešavanje daljinskog za upravljanje
s TV-om
Ažuriranje mrežnog softvera
– Obavijest o mrežnom ažuriranju
– Ažuriranje softver
O Nero MediaHome 4 Essentials
– Zahtjevi za sustav
– Instaliranje Nero MediaHome 4
Essentials
– Dijeljenje datoteka i mapa
Popis kodova zemalja
Popis kodova jezika
Robne marke i licence
Specifikacije Audio izlaza
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene o diskovima
Važne informacije vezane za mrežne
usluge
48
48
48
50
50
50
51
52
53
54
56
58
59
59
59
60
7
1
2
3
4
5
6
8
Početak
Uvod
1
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u ovom priručniku
Početak
Mediji/izraz
Logo
Simbol
e
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
Opis
yy Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV
formatu.
yy BD-R/RE diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili
foto datoteke.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Samo u video modusu i finalizirani.
yy Također podržava dvoslojni disk.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Finalizirani AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R/RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene
ili foto datoteke.
r
Samo u VR modusu i finalizirani.
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Napomena
–
Oprez
–
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
,
>
yy CD-R/RW diskovi koji sadrže audio naslove,
filmske, glazbene ili foto datoteke.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Označava posebne upute i radne značajke.
Ukazuje na opreze za sprečavanje mogućih šteta
od nepravilne upotrebe.
Početak
,,Napomena
yy Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili
samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki
CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće se
moći reproducirati na uređaju.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW diskovi koji
su snimljeni pomoću osobnog računala ili
DVD ili CD Rekordera se možda neće moći
reproducirati ako je disk oštećen ili prljav, ili
ako na lećama rekordera ima nečistoća ili
kondenzacije.
yy Ako disk snimate pomoću osobnog
računala, čak i ako je disk snimljen u
kompatibilnom formatu, postoje slučajevi
u kojima možda neće doći do reprodukcije
zbog postavki u softveru programa s kojim
je snimljen disk. (Provjerite s proizvođačem
softvera za detaljnije informacije.)
yy Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i
snimanja ispunjavanje određenih tehničkih
standarda kako bi se postigla optimalna
kvaliteta reprodukcije.
yy Prije-snimljeni DVD-i su automatski
podešeni na ove standarde. Postoji
mnogo različitih vrsta formata diskova za
snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3
datoteke), a oni zahtijevaju neke postojeće
uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali
kompatibilnu reprodukciju.
yy Korisnici moraju znati da je potrebno
dopuštenje za preuzimanje MP3 / WMA
datoteka i glazbe s interneta. Naša
kompanija nema nikakvih prava garantirati
takvo dopuštenje. Dopuštenje je potrebno
tražiti od vlasnika autorskih prava.
yy Kod formatiranja diskova s višestrukim
zapisivanjem, opciju za formatiranje diska
je potrebno postaviti na [Mastered] kako bi
disk bio kompatibilan s LG playerima. Kada
opciju postavite na Live System, disk nećete
moći koristiti na LG playeru. (Mastered/Live
File System: Sustav formatiranja diska za
Windows Vistu.
O “7” simbolu na zaslonu
Tijekom rada se na vašem TV zaslonu može prikazati
simbol “7” koji pokazuje da funkcija objašnjena
u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za
određeni medij.
Napomene o kompatibilnosti
yy Budući da je BD-ROM novi format, mogući su
problemi s kompatibilnošću za neke diskove,
digitalna priključivanja i sl. Ako primijetite
problem kompatibilnosti, molimo kontaktirajte
LG servisni centar za korisnike.
yy Uređaj vam omogućuje korištenje funkcija kao
što su slika-u-slici, sekundarni audio, virtualni
paketi i sl., s BD-ROM-om koji podržava
BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 profil 1 verzija
1.1). Sekundarni video i audio se mogu
reproducirati s diska koji je kompatibilan s
funkcijom slika-u-slici. Za način reprodukcije
pogledajte upute na disku.
yy Prikazivanje sadržaja visoke razlučivosti i više
konverzije standardnog DVD sadržaja može na
vašem displej uređaju zahtijevati HDMI ulaz ili
HDCP DVI ulaz.
yy Neki BD-ROM, HD DVD i DVD diskovi mogu
ograničavati upotrebu nekih operacijskih naredbi
ili mogućnosti.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD se
podržavaju s najviše 7.1 kanala ako koristite
HDMI priključivanje za audio izlaz uređaja.
yy Za spremanje nekih informacija povezanih s
diskom, kao i za preuzimanje sadržaja s interneta,
možete koristiti USB uređaj. Disk koji koristite će
odrediti koliko dugo će se te informacije čuvati.
1
Početak
yy Ovisno o softveru za snimanje i finaliziranje,
neki snimljeni diskovi (CD-R/RW, DVD±R/
RW ili BD-R/RE) se možda neće moći
reproducirati.
9
10
Početak
Zahtjevi za datoteke
Filmske datoteke
1
Početak
File
Lokacija
Disk,
USB
DLNA
File
Ekstenzija
Format kodeka
Format zvuka
Podnaslov
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free), “.vob”,
“.3gp”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Samo standardna
reprodukcija), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Samo standardna
reprodukcija), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Glazbene datoteke
File
Lokacija
Disk,
USB
DLNA
File
Ekstenzija
Frekvencija uzorka
Brzina
Napomena
“.mp3”, “.wma”, unutar 32 - 48 kHz (WMA),
“.wav”, “.m4a” unutar 16 - 48 kHz (MP3)
(DRM free),
“.flac”
unutar 32 - 320 kbps (WMA), Neke wav datoteke
unutar 32 - 320 kbps (MP3) se ne podržavaju
na ovom uređaju za
reprodukciju.
“.mp3”, “.wma”, unutar 32 - 48 kHz (WMA),
“.wav”, “.m4a” unutar 16 - 48 kHz (MP3)
(DRM free)
unutar 32 - 320 kbps (WMA), Neke wav datoteke
unutar 32 - 320 kbps (MP3) se ne podržavaju
na ovom uređaju za
reprodukciju.
Foto datoteke
File
Lokacija
Disk,
USB,
DLNA
File
Ekstenzija
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Preporučeno
Veličina
Manje od 4.000 x 3,000 x 24 bit/piksel
Manje od 3.000 x 3,000 x 32 bit/piksel
Napomena
Ne podržavaju se progresivne i
lossless komprimirane JPEG slikovne
datoteke.
yy Priloženo izdanje paketa DLNA poslužitelja za Macintosh pruža ograničenu podršku za formate datoteka,
kao što su ASF, WMA i WMV.
Početak
,,Napomena
,,Napomena
yy Datoteka avi formata kodirana WMV 9
kodekom nije podržana.
yy Player podržava UTF-8 datoteke čak i ako
sadrže Unicode podnaslove. Player ne
podržava čiste Unicode podnaslove.
yy Ovisno o tipu dokumenata ili načinu
snimanja, reprodukcija možda neće biti
moguća.
yy Player ne podržava diskove snimljene u više
sesija na uobičajenom PC-u.
yy Za reprodukciju filmova naziv datoteke filma
i naziv datoteke podnaslova moraju biti isti.
yy Ako je videokodec MPEG2 TS ili MPEG2 PS
podnaslov se neće reproducirati.
yy Ukupno vrijeme reprodukcije glazbene
datoteke prikazano na zaslonu možda neće
biti točno za VBR datoteke.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition
(Napredni video kodek visoke
rezolucije)
yy Player može reproducirati diskove u AVCHD
formatu. Ovi se diskovi normalno snimanju i
koriste u video kamerama.
yy AVCHD je format visoke rezolucije digitalne video
kamere.
yy MPEG-4 AVC/H.264 format može komprimirati
slike s većom učinkovitošću od klasičnog formata
komprimiranja slike.
yy Player može reproducirati AVCHD diskove
pomoću “x.v.Colour“ formata.
yy Neki diskovi u AVCHD formatu se možda neće
reproducirati ovisno o uvjetima snimanja.
yy Diskovi u AVCHD formatu se trebaju finalizirati.
yy “x.v.Colour” nudi širi opseg boja u odnosu na
normalni disk DVD video kamere.
1
Početak
yy Naziv datoteke je ograničen na 180 znakova.
yy Najviše datoteka/mapa: Manje od 2000
(ukupan broj datoteka i mapa.)
yy Za učitavanje sadržaja medija može trebati
nekoliko minuta, što ovisi o veličini i broju
datoteka.
yy Kompatibilnost datoteke se može razlikovati
ovisno o poslužitelju.
yy Kako je kompatibilnost na DLNA poslužitelju
testirana na paketnom okruženju DLNA
poslužitelja (Nero MediaHome 4 Essentials,
izdanje za OS Windows), zahtjevi za datoteke
i funkcije reprodukcije se mogu razlikovati
ovisno o medijskim poslužiteljima.
yy Zahtjevi u odnosu na datoteke na stranici
10 nisu uvijek kompatibilni. Može biti nekih
ograničenja u vezi s funkcijama datoteke i
mogućnostima medijskog servera.
yy Reprodukcije filmskih titl datoteka su
moguće samo na DLNA medijskom
poslužitelju koji je kreiran pomoći Nero
MediaHome 4 Essentials softvera koji se
nalazi u paketu uređaja za reprodukciju.
yy Datoteke s prijenosnih medija kao što su
USB pogon, DVD-pogon i sl., se možda neće
moći kvalitetno dijeliti na vašem medijskom
serveru.
yy Uređaj ne podržava ID3 Tag sadržan u MP3
datoteci.
yy Ukupno vrijeme reprodukcije prikazano
na zaslonu možda neće biti točno za VBR
datoteke.
yy HD filmske datoteke sadržane na CD/DVD-u
ili USB-u 1.0/1.1 se možda neće pravilno
reproducirati. Za reprodukciju HD filmskih
datoteka se preporučuju Blu-ray Disc ili USB
2.0.
yy Uređaj za reprodukciju podržava H.264/
MPEG-4 AVC profile Main, High na razini 4.1.
Za datoteku više razine, na zaslonu će se
prikazati poruka upozorenja.
yy Player ne podržava datoteke snimljene
pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
11
12
1
Početak
Početak
O DLNA
Regionalni kod
Player je DLNA Certified digitalni medijski player koji
može prikazivati i reproducirati filmski, fotografski
i glazbeni sadržaj s vašeg DLNA-kompatibilnog
digitalnog medijskog servera (Računalo i potrošačka
elektronika).
Regionalni kod za ovaj uređaj otisnut je na dnu
proizvoda. Uređaj može reproducirati samo BDROM ili DVD diskove s oznakom kao i na zadnjoj
strani uređaja ili s oznakom “ALL(Svi)”.
Digital Living Network Alliance (DLNA) je međuindustrijska organizacija potrošačke elektronike,
računalne industrije i kompanija za mobilne uređaje.
Digital Living omogućuje korisnicima jednostavno
dijeljenje digitalnih medija preko kabelske i bežične
kućne mreže.
Odabir sustava
DLNA potvrdni logotip, omogućuje jednostavno
pronalaženje proizvoda koji su u skladu s DLNA
uputama o međudjelovanju. Uređaj je usklađen s
DLNA Uputama o međudjelovanju v1.5.
Kada je na player priključeno računalo na kojem
radi softver s DLNA serverom ili drugi DLNA
kompatibilni uređaj, možda će trebati promijeniti
neke postavke za softver ili drugih uređaja. Molimo
za više informacija pogledajte upute za rad softvera
ili uređaja.
Određeni sistemski zahtjevi
Za reprodukciju videa visoke razlučivosti:
yy Zaslon visoke razlučivosti koji ima HDMI ulazni
priključak.
yy BD-ROM disk sa sadržajem visoke rezolucije.
yy Za neke je sadržaje potreban HDMI ili HDCP
DVI ulaz na uređaju sa zaslonom (kako to već
naznačuje izdavač diska).
Za Dolby® Digital Plus i DTS-HD više-kanalnu audio
reprodukciju:
yy Pojačalo/receiver s ugrađenim (Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ili DTS-HD)
dekoderom.
yy Glavni, centralni, surround zvučnici i subwoofer
potrebni za određeni format.
Otvorite ladicu za disk tipkom B (OPEN/CLOSE),
zatim pritisnite i zadržite tipku M (PAUSE) duže od
pet sekundi da biste promijenili sustav boja (PAL /
NTSC /AUTO).
Početak
13
Daljinski upravljač
• • • • • • d • • • • • •
REPEAT (h): Ponavlja željeni
dio ili sekvencu.
B (OPEN/CLOSE): Otvara i
zatvara ladicu za disk.
AUDIO ([): Odabir jezika
zvučnih zapisa ili audiokanala.
0-9 brojčane tipke: Odabire
brojčane opcije u izborniku.
SUBTITLE (]): Odabir jezika
podnaslova.
CLEAR: Briše oznaku u izborniku
za traženje pomoću markera
(oznake) ili briše broj kada se
postavlja lozinka.
TITLE/POP-UP: Prikazuje izbornik
DVD naslova ili BD-ROM popup
izbornik, ako je to moguće.
Tipke za upravljanje TV-om:
Pogledajte stranicu 47.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Traži unazad ili
naprijed.
C/V (SKIP): Ide na sljedeće
ili prethodno poglavlje / snimku /
datoteku.
M (PAUSE): Pauzira reprodukciju.
z (PLAY): Započinje
reprodukciju.
Instaliranje baterije
Z (STOP): Zaustavlja
reprodukciju.
• • • • • • c • • • • • •
HOME (n): Otvara ili zatvara
početni izbornik [Početni izbornik].
Skinite poklopac baterije na
stražnjoj strani daljinskog
upravljača i umetnite jednu
bateriju R03 (veličina AAA) s
pravilno okrenutim 4 i 5
polovima.
INFO/MENU (m): Otvara ili
zatvara prikaz na zaslonu (OSD).
Tipke smjerova: Odabiru opciju u
izborniku.
ENTER (b): Potvrđuje odabir
izbornika.
BACK (1): Izlazak iz izbornika ili
povratak na prethodni zaslon.
DISC MENU: Otvara izbornik na
disku.
Tipke u boji (R, G, Y, B): Koristi
se za navigaciju kroz BD-ROM
izbornike. Također se koriste za
[Film], [Foto], [Glazba], [Premium] i
[LG Apps] izbornike.
1
Početak
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): Uključuje ili
isključuje uređaj.
14
Početak
Prednja ploča
1
Početak
a Ladica za disk
f Z (STOP)
b Prozor zaslona
g USB priključak
c Senzor daljinskog upravljača
h 1 (POWER)
d B (OPEN/CLOSE)
e N (PLAY / PAUSE)
Zadnja ploča
a Električni kabel za izmjenični napon
d VIDEO OUT
b LAN priključak
e DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
c HDMI OUT
f 2CH AUDIO OUT (Lijevi/desni)
Spajanje
Priključivanje na TV
Napravite jedno od sljedećih priključivanja, ovisno
o mogućnostima vaše postojeće opreme.
yy HDMI priključivanje (stranica 15)
yy Priključivanje audia (Lijevi/Desni) (stranica 16)
HDMI priključivanje
Ako koristite HDMI TV ili monitor, možete ga
priključiti na ovaj player koristeći HDMI kabel (tipa
A, Brzi HDMI™ kabel). Priključite HDMI priključak na
playeru na HDMI priključak na HDMI kompatibilnom
TV-u ili monitoru.
,,Napomena
Zadnja strana uređaja
2
Spajanje
yy Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju
želite priključiti, postoje razni načini na koje
možete priključiti vaš player. Koristite samo
jedno od priključivanja opisanih u ovom
priručniku.
yy Molimo pogledajte priručnike za vaš TV,
stereo sustav ili drugu opremu, ako je
potrebno, kako biste napravili najbolje
priključivanje.
yy Ne priključujte priključak za AUDIO OUT na
playeru na priključak za ulaz za slušalice na
vašem audio sistemu.
15
HDMI
kabel
TV
yy Ne priključujte vaš player preko vašeg video
rekordera. Sustav za zaštitu protiv kopiranja
bi mogao izobličiti sliku.
Postavite TV izvor za HDMI (pogledajte TV priručnik
za vlasnika).
Dodatne informacije za HDMI
yy Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj
obratite pažnju na sljedeće:
-- Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj
player. Sljedeće, uključite HDMI/DVI uređaj i
ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a
zatim uključite ovaj player.
-- Video ulaz za priključeni uređaj je ispravno
postavljen za ovaj uređaj.
-- Priključeni uređaj je kompatibilan s 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video
ulazom.
yy Svi HDCP kompatibilni DVI uređaji neće raditi s
ovim player-om.
-- Slika se neće ispravno prikazati s ne-HDCP
uređajem.
16
Spajanje
,,Napomena
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća
playerov audio izlaz, audio zvuk na HDMI
uređaju može biti izobličen ili možda neće
biti zvuka.
yy Kada upotrebljavate HDMI priključivanje,
možete mijenjati rezoluciju za HDMI izlaz.
(Pogledajte “Podešavanje rezolucije” na
stranici 17.)
2
Priključivanje audia (Lijevi/
Desni)
Priključite VIDEO OUT priključak na playeru na
odgovarajući video ulazni priključak na TV-u
pomoću video kabela. Priključite lijevi i desni
priključak za AUDIO OUT na playeru na audio lijevi i
desni IN (ulazne) priključak na TV-u pomoću audio
kablova.
Spajanje
yy Odaberite vrstu video izlaza s HDMI OUT
priključka koristeći [HDMI postavke boje]
opciju u [Postavke] izborniku (pogledajte
stranicu 26).
Zadnja strana uređaja
yy Mijenjanje rezolucije kada je priključivanje
već napravljeno može dovesti do
nepravilnosti u radu. Kako biste riješili
problem isključite player i ponovo ga
uključite.
yy Kada HDMI priključivanje s HDCP nije
verificirano, TV zaslon će se zacrniti. U tom
slučaju, provjerite HDMI priključivanje ili
iskopčajte HDMI kabel.
yy Ako se na ekranu vide smetnje ili linije,
molimo provjerite HDMI kabel (dužina je
općenito ograničena na 4,5 m).
Što je SIMPLINK?
Nekim funkcijama ovog uređaja može se upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV-a, kada su uređaj i
LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI
priključivanja.
Funkcije kojima može upravljati daljinski upravljač
LG TV-a; reprodukcija, pauza, skeniranje, preskakanje,
stop, isključivanje i sl.
Pogledajte TV priručnik za vlasnika za detalje o
SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima dolje prikazani
logotip.
,,Napomena
Ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije, neke
se SIMPLINK operacije mogu razlikovati od
onog što biste željeli ili možda neće raditi.
Video/Audio kabel
TV
Spajanje
Podešavanje rezolucije
Player omogućuje biranje nekoliko izlaznih
rezolucija za HDMI priključke. Rezoluciju možete
promijeniti pomoću [Postavke] izbornika.
1. Pritisnite HOME (n).
2. Koristite a/d za odabir [Postavke], a zatim
pritisnite ENTER (b). Pojavit će se [Postavke]
izbornik.
4. Koristite w/s kako biste odabrali [Rezolucija]
opciju, a zatim pritisnite ENTER (b) kako biste
prešli na treću razinu.
5. Koristite w/s kako biste odabrali željenu
rezoluciju, a zatim pritisnite ENTER (b) kako
biste potvrdili odabir.
,,Napomena
yy Ako vaš TV ne prihvaća rezoluciju koju ste
postavili na playeru, rezoluciju možete
postaviti na 576p na sljedeći način:
1. Pritisnite B za otvaranje pladnja diska.
2. Pritisnite Z (STOP) dulje od 5 sekundi.
yy Kada postavite rezlučivost na 576i sa HDMI
priključkom, prava razlučivost je postavljena
na 576p.
yy Ako ručno odredite rezoluciju, a zatim na TV
priključite HDMI priključak, a vaš ga TV ne
prihvaća, postavka za rezoluciju se postavlja
na [Auto].
yy Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne
prihvaća, prikazat će se poruka upozorenja.
Ako nakon mijenjanja rezolucije ne vidite
zaslon, molimo pričekajte 20 sekundi
i rezolucija će se automatski vratiti na
prethodno postavljenu rezoluciju.
yy Brzina okvira za 1080p video izlaz se može
automatski postaviti na 24 Hz ili 50 Hz
ovisno o mogućnostima i preferencama
priključenog TV-a, a na osnovu izvorne
brzine okvira sadržaja na BD-ROM disku.
yy Rezolucija VIDEO OUT priključka je uvijek
576i rezolucija.
2
Spajanje
3. Koristite w/s kako biste odabrali [ZASLON]
opciju, a zatim pritisnite d kako biste prešli na
drugu razinu.
17
18
Spajanje
Priključivanje na
pojačalo
Napravite jedno od sljedećih priključivanja, ovisno
o mogućnostima vaše postojeće opreme.
Priključivanje na pojačalo
preko HDMI izlaza
Priključite HDMI OUT priključak na playeru na
odgovarajući ulazni priključak na vašem pojačalu
pomoću HDMI kabela.
yy HDMI Audio priključivanje (stranica 18)
yy Digitalni Audio priključivanje (stranica 19)
2
Zadnja strana uređaja
yy 2CH Analogni Audio priključivanje (stranica 19)
Spajanje
S obzirom da brojni čimbenici utječu na audio izlaz,
pogledajte za detalje „Specifikacije Audio izlaza“
(stranice 56).
Digitalni više-kanalni zvuk
Digitalno više-kanalno priključivanje pruža najbolju
kvalitetu zvuka. Za ovo ćete trebati više-kanalni
Audio/Video prijemnik koji podržava jedan ili
više audio formata koje podržava vaš uređaj
za reprodukciju (MPEG 2, Dolby Digital i DTS).
Provjerite logotipove na prednjem dijelu audio/
video prijemnika i priručnika. (PCM Stereo, PCM
Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS and/or DTS-HD)
HDMI kabel
Prijemnik/Receiver
HDMI kabel
TV
Priključite HDMI izlazni priključak na pojačalu na
HDMI ulazni priključak na TV pomoću HDMI kabla,
ako vaše pojačalo ima HDMI izlazni priključak.
Potrebno je aktivirati digitalni izlaz na playeru.
(Pogledajte “[AUDIO] izbornik” na stranicama 27.)
Spajanje
19
Priključivanje na pojačalo
preko digitalnog Audio izlaza
Priključivanje na pojačalo
preko 2 kanalnog Audio izlaza
Spojite priključak uređaja za reprodukciju DIGITAL
AUDIO OUT na odgovarajući ulazni priključak
(COAXIAL) na vašem pojačalu pomoću opcionalnog
digitalnog audio kabela.
Priključite lijevi i desni 2CH AUDIO OUT priključak
na playeru na lijevi i desni priključak na vašem
pojačalu, receiveru ili stereo sustavu pomoću audio
kablova.
Zadnja strana uređaja
Zadnja strana uređaja
2
Spajanje
Koaksijalni kabel
Audio kabel
Prijemnik/Receiver
Potrebno je aktivirati digitalni izlaz na playeru.
(Pogledajte “[AUDIO] izbornik” na stranicama 27.)
Prijemnik/Receiver
20 Spajanje
Priključivanje na vašu
kućnu mrežu
2
Player se može priključiti na lokalnu mrežu (LAN)
preko priključka za LAN na stražnjoj ploči.
Priključivanjem uređaja na širokopojasnu kućnu
mrežu dobit ćete pristup uslugama kao što su
ažuriranje softvera, BD-Live interakcija i internetski
sadržaji.
Spajanje
Kabelsko priključivanje na
mrežu
Širokopojasna
usluga
Ruter
Korištenje kabelske mreže pruža najbolje
performanse, zato što su uređaji izravno priključeni
na mrežu i nisu izloženi smetnjama uslijed
interferencija frekvencija.
Molimo pogledajte dokumentaciju za vaš mrežni
uređaj za daljnje upute.
Poslužitelji s certifikatom organizacije
DLNA
Priključite LAN priključak na playeru na odgovarajući
priključak na vašem modemu ili ruteru pomoću
komercijalno dostupnog LAN ili Ethernet kabla.
,,Napomena
yy Kod ukapčanja ili iskapčanja LAN kabla,
držite kabel za konektor. Kod iskapčanja, ne
potežite LAN kabel već iskopčajte konektor
pritiskom na plastičnu polugicu.
Zadnja strana uređaja
yy Ne priključujte telefonski kabel na LAN
priključak.
yy S obzirom da postoje brojne konfiguracije
priljučivanja, molimo slijedite specifikacije
pružatelja vaše internet usluge.
yy Želite li pristupiti sadržaju na DLNA
poslužiteljima, player se putem usmjerivača
mora priključiti na njihovu lokalnu mrežu.
yy Da biste računalo postavili kao DLNA
poslužitelj, na njega instalirajte priloženi
softver Nero MediaHome 4. (pogledajte
stranicu 50)
Podešavanje kabelske mreže
Ako na lokalnoj mreži (LAN), preko kabelskog
priključivanja postoji DHCP server, player će
automatski dobiti IP adresu. Nakon ostvarenja
fizičkog priključivanja, mali broj kućnih mreža može
zahtijevati podešavanje mrežnih postavki playera.
Podesite mrežne postavke [MREŽA] na sljedeći
način.
Priprema
Prije postavljanja kabelske mreže, potrebno
je priključivanje na širokopojasni internet na
vašoj kućnoj mreži.
Spajanje
1. Odaberite [Postavke priključivanja] opciju u
[Postavke] izborniku, a zatim pritisnite ENTER
(b).
21
Napredne postavke
Želite li ručno postaviti postavke mreže, upotrijebite
tipke w/s za odabir stavke [Napredne postavke] u
izborniku [Mrežne postavke] i pritisnite tipku ENTER
(b).
1. Koristite w/s/a/d za odabir IP modusa,
[Dinamik] ili [Statik].
Normalno odaberite [Dinamik] za automtsko
dodijeljivanje IP adrese.
Spajanje
2. Pročitajte pripreme za postavljanje mreže pa
pritisnite tipku ENTER (b) dok je označena
stavka [Start].
,,Napomena
Mreža će se automatski povezati s jedinicom.
2
Ako na mreži nema DHCP servera, a vi želite
ručno postaviti IP adresu, odaberite [Statik],
a zatim postavite [IP adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] koristeći
w/s/a/d i brojčane tipke. Ako tijekom
unošenja brojeva pogriješite, pritisnite CLEAR
za brisanje jače osvijetljenih dijelova.
2. Odaberite [Sljedeće] i pritisnite ENTER (b) za
primjenu mrežnih postavki.
Na zaslonu se prikazuje status mrežne veze.
3. Za dovršetak postavki žičane mreže pritisnite
tipku ENTER (b) dok je označena stavka
[Zatvori].
22 Spajanje
Napomene o priključivanju na mrežu:
yy Brojni problemi kod podešavanja priključivanja
na mrežu se često rješavaju resetiranjem rutera
ili modema. Nakon priključivanja playera na
kućnu mrežu, ruter ili modem brzo isključite
ili iskopčajte utikač uređaja iz utičnice. Zatim
uključite uređaj i /ili ukopčajte utikač uređaj
nazad u utičnicu.
2
Spajanje
yy Ovisno o pružatelju internet usluge (ISP), neki
uređaji koji mogu primati internet usluge mogu
biti ograničeni uslijed uvjeta same usluge. Za
detalje, kontaktirajte svoj ISP.
yy Naša kompanija ne snosi odgovornost za
nepravilnosti u radu playera i/ili funkcijama
internet priključivanja nastalim zbog
komunikacijskih grešaka/nepravilnosti povezanih
s vašim širokopojasnim internet priključkom, ili
drugom priključenom opremom.
yy Funkcije BD-ROM diskova, omogućene preko
funkcije Internet priključivanja nisu stvorene ili
omogućene od strane naše kompanije i naša
kompanija ne snosi odgovornost za njihovu
funkcionalnost i neprestanu dostupnost. Neki
materijali povezani s diskom koji su dostupni
preko internet priključka možda neće biti
kompatibilni s ovim playerom. Ako imate
pitanja o takvo sadržaju, molimo kontaktirajte
proizvođača diska.
yy Neki internet sadržaji mogu zahtijevati veću
brzinu širokopojasnog priključivanja.
yy Čak i ako je player pravilno konfiguriran, neki
internet sadržaji možda neće pravilno raditi
uslijed zagušenja prometa na mreži, ili kvalitete
vaše internet usluge, ili problema na strani
pružatelja sadržaja.
yy Neke operacije internet priključivanja možda
neće biti moguće uslijed određenih ograničenja
koje je postavio pružatelj internet usluge (ISP)
koji vam isporučuje uslugu vašeg širokopojasnog
internet priključivanja.
yy Odgovorni ste za sve račune koje obračunava ISP,
uključujući, bez ograničenja, naplatu priključka.
yy Potreban je 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN
priključak za kabelsko priključivanje na player.
Ako vam vaša internet usluga ne dopušta takvo
priključivanje, player nećete moći priključiti.
yy Za korištenje xDSL usluge potrebno je koristiti
ruter.
yy Za korištenje DSL usluge potrebno je koristiti
DSL modem, a za korištenje usluge kabelskog
modema potrebno je koristiti kabelski modem.
Ovisno o načinu pristupa i pretplatničkom
ugovoru s vašim poslužiteljem internet usluge
(ISP), možda nećete moći koristiti funkcije
priključivanja na internet u ovom playeru ili
ćete možda biti ograničeni na broj uređaja koje
istovremeno možete priključiti na mrežu. (Ako
vaš poslužitelj (ISP) ograničava pretplatu na
jedan uređaj, player se neće moći priključiti kada
je na mrežu već priključeno računalo.)
yy Korištenje “Router” možda neće biti dopušteno ili
njegova upotreba može biti ograničena ovisno
o uvjetima i ograničenjima koje postavlja vaš ISP
poslužitelj. Za pojedinosti izravno kontaktirajte
poslužitelja internet usluge.
Spajanje 23
Priključivanje USB
uređaja
Player može reproducirati filmske, glazbene i foto
datoteke spremljene na USB uređaju.
Reprodukcija sadržaja na USB
uređaju
yy USB uređaj se može koristiti za lokalno
spremanje kod gledanja BD-Live diskova s
internetom.
yy Uređaj može podržavati najviše 4 particije
na USB uređaju.
yy Ne vadite USB uređaj tijekom njegova rada
(reprodukcija i sl.).
yy USB Flash pogon koji zahtjeva instaliranje
dodatnog programa kad se priključi na
računalo se ne podržava.
Kada priključite USB uređaj, u HOME izborniku,
player automatski reproducira glazbene datoteke
koje se nalaze u memoriji USB uređaja. Ako USB
uređaj sadrži datoteke različitih vrsta, prikazat će se
izbornik za odabir vrste datoteke.
Vrijeme učitavanja datoteke može ovisiti broju
i sadržaju datoteka spremljenih na USB uređaj.
Pritisnite ENTER (b) kada je odabrano [Poništi] za
zaustavljanje učitavanja.
2. Pritisnite HOME (n).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
a/d, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite [USB] opciju koristeći w/s, a zatim
pritisnite ENTER (b).
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB1.1
i USB2.0.
yy Reproducirati se mogu filmske, glazbene i
foto datoteke. Pojedinosti za reprodukciju
pojedine vrste datoteka potražite na
odgovarajućim stranicama.
yy Preporučuje se redovita izrada sigurnosnih
kopija kako bi se spriječio gubitak podataka.
yy Ako koristite USB produžni kabel, USB HUB
ili USB čitač za kartice, USB uređaj se možda
neće prepoznati.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom
uređaju.
yy Digitalna kamera i mobilni telefon nisu
podržani.
yy USB priključak uređaja se ne može
priključiti na računalo. Uređaj se ne može
upotrebljavati kao uređaj za pohranu
podataka.
5. Odaberite datoteku koristeći w/s/a/d,
a zatim pritisnite PLAY ili ENTER (b) za
reprodukciju datoteke.
6. Pažljivo izvadite USB uređaj.
2
Spajanje
1. Gurnite USB uređaj u USB priključak dok ne
sjedne na svoje mjesto.
,,Napomena
yy Player podržava USB flash memoriju/vanjski
HDD formatirane u sustavima FAT16, FAT32 i
NTFS prilikom pristupa datotekama (glazba,
fotografije, filmovi). Međutim, za BD-Live
se podržavaju samo formati FAT16 i FAT32.
Kada pokrećete BD-Live, upotrebljavajte
USB flash memoriju/vanjski HDD formata
FAT16 ili FAT32.
24 Postavke sustava
Postavke
4. Provjerite sve postavke koje ste podesili u
prethodnim koracima.
Početne postavke
Pri prvom uključivanju jedinice na zaslonu se
pojavljuje čarobnjak za početno postavljanje. U
čarobnjaku za početno postavljanje podesite jezik
prikaza i postavke mreže.
1. Pritisnite tipku 1 (POWER).
Na zaslonu se pojavljuje čarobnjak za početno
postavljanje.
3
2. Tipkama w/s/a/d odaberite jezik prikaza i
pritisnite tipku ENTER (b).
Postavke sustava
3. Pročitajte i provedite pripreme za postavljanje
mreže pa pritisnite tipku ENTER (b) dok je
označena stavka [Start].
Ako je spojena žičana mreža, postavljanje
mrežne veze dovršit će se automatski.
Pojedinosti o postavljanju mreže potražite pod
naslovom „Spajanje na kućnu mrežu“ na 20.
stranici.
Za dovršetak početnog postavljanja pritisnite
tipku ENTER (b) dok je označena stavka [Završi].
Trebate li promijeniti neke postavke, tipkama
a/d odaberite stavku [Prethodno] i pritisnite
tipku ENTER (b).
Postavke sustava 25
Podešavanje postavki
[ZASLON] izbornik
U [Postavke] izborniku možete mijenjati postavke
playera.
Omjer TV slike
1. Pritisnite HOME (n).
Odaberite omjer TV izgleda u skladu s vašim TV-om.
[4:3 Kvadrat]
Odaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.
Prikazuje kazališne slike s maskiranim prugama
iznad i ispod slike.
2. Koristite a/d za odabir [Postavke], a zatim
pritisnite ENTER (b). Pojavit će se izbornik za
početna podešavanja [Postavke].
[4:3 Pan sken]
Odaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.
Prikazuje obrezanu sliku kako bi se uklopila u
TV zaslon. Obje strane slike su odrezane.
[16:9 Original]
3. Koristite w/s za odabir prve opcije, a zatim
pritisnite d za prijelaz na drugu razinu.
[16:9 Puni]
Odaberite kada je priključen 16:9 široki TV.
4:3 slika se podešava vodoravno (linearno
proporcionalno) kako bi slika popunila cijeli
zaslon.
,,Napomena
[4:3 Kvadrat] i [4:3 Pan sken] opcije ne možete
odabrati kada je rezolucija postavljena na više
od 720p.
4. Koristite w/s za odabir druge opcije, a zatim
pritisnite ENTER (b) za prelaz na treću razinu.
5. Koristite w/s za odabir željene postavke, i
pritisnite ENTER (b) za potvrdu svog odabira.
3
Postavke sustava
Odaberite kada je priključen 16:9 široki TV. Slika
4:3 se prikazuje u izvornom 4:3 omjeru prikaza,
tako da se na lijevoj i desno strani prikazuju crni
rubovi.
26 Postavke sustava
Rezolucija
HDMI postavke boje
Služi za prilagodbu izlazne razlučivosti HDMI
videosignala. Pogledajte stranice 17 za detalje o
postavkama za rezoluciju.
Odaberite vrstu izlaza s HDMI OUT priključka. Za
ovu postavku, molimo pogledajte priručnik za vaš
zaslonski uređaj.
[Auto]
[YCbCr]
Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV
koji pruža informaciju o zaslonu (EDID), tada
se automatski odabire rezolucija koja najviše
odgovara priključenom TV-u.
Odaberite kada se priključujete zaslon s HDMI
priključkom.
[1080p]
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog
videa.
3
[1080i]
Postavke sustava
Prosljeđuje na izlaz 1080 linija interlaced videa.
[720p]
Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog
videa.
[576p]
Prosljeđuje na izlaz 576 linija progresivnog
videa.
[576i]
Prosljeđuje na izlaz 576 linija interlaced videa.
1080p tip zaslona
Kada je rezolucija postavljena na 1080p, odaberite
[24 Hz] za dobru prezentaciju filmskog materijala
(1080p/24 Hz) s HDMI-opremljenim zaslonom
kompatibilnim s 1080p/24 Hz ulazom.
,,Napomena
yy Kada odaberete [24 Hz], kod prebacivanja
između videa i filmskog materijala može
doći do nekih smetnji na slici. U tom slučaju
odaberite [50 Hz].
yy Čak i kad je [1080p tip zaslona] postavljen
na [24Hz], ako vaš TV nije kompatibilan s
1080/24p, stvarna frekvencija video izlaza bit
će 50 Hz kako bi odgovarala formatu video
izvora.
[RGB]
Odaberite kada se priključujete zaslon s DVI
priključkom.
Pozadinska slika
Mijenja pozadinu početnog zaslona.
Vodič kroz glavni izbornik
Ova funkcija vam omogućava da prikazujete ili
brišete balončiće vodiča u glavnom izborniku.
Za prikazivanje vodiča, postavite ovu opciju na
[Uključeno].
Postavke sustava 27
[JEZIK] izbornik
[AUDIO] izbornik
Izbornik zaslona
Svaki disk ima brojne opcije za audio izlaz. Postavite
Audio opcije na playeru u skladu s vrstom audio
sustava koji koristite.
Odaberite jezik za [Postavke] izbornik i prikaz nazaslonu.
Izbornik diska/Audio diska/Titl diska
Odaberite svoj jezik za audio snimke (disk audio),
titlove i disk izbornik.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik na kojem je
snimljen disk.
[Drugo]
[Isključeno] (Samo disk titl)
Digitalni izlaz
[PCM Stereo] (HDMI, COAXIAL)
Odaberite kada HDMI OUT ili DIGITAL AUDIO
OUT priključak uređaja priključite na uređaj s
dvo-kanalnim digitalnim stereo dekoderom.
[PCM Multi-Ch] (Samo HDMI)
Odaberite kada HDMI OUT priključak uređaja
priključite na uređaj s više-kanalnim digitalnim
dekoderom.
Isključite titl.
[DTS Re-Encode] (HDMI, COAXIAL)
,,Napomena
Odaberite kada HDMI OUT ili DIGITAL AUDIO
OUT priključak uređaja priključite na uređaj s
DTS dekoderom.
Ovisno o disku, vaše postavke za jezik možda
neće raditi.
[BitStream] (HDMI, COAXIAL)
Odaberite kada HDMI OUT ili DIGITAL AUDIO
OUT priključak uređaja priključite na uređaj s
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS i DTS-HD dekoderom.
,,Napomena
yy Kada je [Digitalni izlaz] opcija postavljena na
[PCM Multi-Ch], audio na izlazu može biti
PCM Stereo ako HDMI uređaj s EDID-om nije
detektirao PCM Multi-Ch informaciju.
yy Ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena
na [DTS re-encode], DTS Re-encode audio
se šalje na izlaz za BD-ROM diskove sa
sekundarnim audiom, a originalni audio
se šalje na izlaz za druge diskove (kao
[BitStream]).
3
Postavke sustava
Pritisnite ENTER (b) za odabir drugog jezika.
Koristite brojčane tipke, a zatim pritisnite ENTER
(b) za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog
broja prema popisu kodova jezika na stranici
53.
,,Napomena
S obzirom da brojni čimbenici utječu na vrstu
audio izlaza, za detalje pogledajte „Specifikacije
Audio izlaza“ na stranicama 56.
28 Postavke sustava
Frekv. uzorka
(Digitalni Audio izlaz)
[192 kHz]
Ovu opciju odaberite ako vaš A/V Receiver ili
pojačalo može upravljati s 192 kHz signalima.
3
DRC (Kontrola dinamičnog opsega
-Dynamic Range Control)
Pomoću ove funkcije možete slušati zvuk filma na
manjoj glasnoći, a da ne gubite jasnoću zvuka.
[Isključeno]
[96 kHz]
Isključuje tu funkciju.
Ovu opciju odaberite ako vaš A/V Receiver
ili pojačalo ne može upravljati s 192 kHz
signalima. Kada je napravljen ovaj izbor, ovaj
uređaj će automatski konvertirati sve signale od
192 kHz u 96 kHz kako bi ih vaš sustav mogao
dekodirati.
[Uključeno]
[48 kHz]
Postavke sustava
Ovu opciju odaberite ako vaš A/V Receiver ili
pojačalo ne može upravljati s 192 kHz i
96 kHz signalima. Kada je napravljen ovaj izbor,
ovaj uređaj će automatski konvertirati sve
signale od 192 kHz i 96 kHz u 48 kHz kako bi ih
vaš sustav mogao dekodirati.
Provjerite dokumentaciju za vaš A/V Receiver ili
pojačalo kako bi potvrdili njegove mogućnosti.
Komprimira dinamični opseg za Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaz.
[Auto]
Dinamični opseg za Dolby TrueHD audio izlaz
se određuje sam po sebi.
Dinamični opseg za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus radi isto kao u [Uključeno] modusu.
,,Napomena
DRC postavka se može promijeniti samo
kada disk nije umetnut ili se uređaj nalazi u
potpunom stop modusu.
Postavke sustava 29
[ZAKLJUČAJ] izbornik
DVD ocjena
[ZAKLJUČAJ] postavke utječu samo na BD-ROM i
DVD reprodukciju.
Blokira reprodukciju ocijenjenog DVD-a na osnovu
sadržaja. (Svi diskovi nisu ocijenjeni.)
Za pristup u [ZAKLJUČAJ] postavke, morate unijeti
4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami postavili.
Ako još niste unijeli lozinku, poruka će vas
obavjestiti da to učinite. Unesite dvaput
4-znamenkastu lozinku i pritisnite ENTER (b) za
kreiranje nove lozinke.
Lozinka
Možete kreirati ili promijeniti lozinku.
[Nijedno]
[Promjeni]
Unesite trenutnu lozinku i pritisnite ENTER
(b). Unesite dva puta 4-znamenkastu lozinku i
pritisnite ENTER (b) za kreiranje nove lozinke.
Ako zaboravite lozinku
Ako zaboravite lozinku, možete je obrisati na
sljedeći način:
1. Izvadite disk koji bi mogao biti u playeru.
2. Odaberite [Lozinka] opciju u [Postavke]
izborniku.
3. Koristite brojčane tipke za unos „210499“.
Lozinka je obrisana.
,,Napomena
Ako pogriješite prije nego pritisnete ENTER
(b), pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu
lozinku.
Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja, a
ocjena (8) je najmanje ograničavajuća.
[Otključaj]
Ako odaberete [Otključaj], roditeljska kontrola
neće biti aktivna, i disk će se reproducirati u
cijelosti.
Blu-ray Disc ocjena
Postavlja starosno ograničenje za BD-ROM
reprodukciju. Koristite brojčane tipke za unos
starosne granice za BD-ROM gledanje.
[255]
Gledati se mogu svi BD-ROM.
[0-254]
Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a s
odgovarajućim ocjenama koje su na njima
snimljene.
,,Nota
[Blu-ray Disc ocjena] primjenjivat će se samo za
Blu-ray diskove koji sadrže Kontrolu naprednog
ocjenjivanja.
Kod zemlje
Unesite kod područja čiji se standardi koriste za
ocjenjivanje DVD video diska, prema popisu na
stranici 52.
3
Postavke sustava
Unesite dva puta 4-znamenkastu lozinku i
pritisnite ENTER (b) za kreiranje nove lozinke.
[Ocjena 1-8]
30 Postavke sustava
[MREŽA] izbornik
Naziv uređaja
[MREŽA] postavke se trebaju koristiti za ažuriranje
softvera, BD-Live i on-line usluge.
Mrežni naziv možete unijeti pomoću virtualne
tipkovnice. Player će biti prepoznat prema nazivu
koji unesete na kućnoj mreži.
Postavke priključivanja
Ako je kućno mrežno okruženje spremno za
priključivanje playera, na playeru treba postaviti
mrežnu vezu za mrežnu komunikaciju. (Pogledajte
“Priključivanje na vašu kućnu mrežu” na stranicama
20.)
Stanje priključivanja
3
Postavke sustava
Ako želite provjeriti stanje mreže playera, odaberite
[Stanje priključivanja] opciju i pritisnite ENTER (b)
za provjeru da li je uspjelo priključivanje na mrežu i
internet.
BD-LIVE priključak
Internet pristup možete ograničiti kada se koristi
BD-Live funkcije.
[Dopušteno]
Internet pristup je dopušten za sve BD-Live
sadržaje.
[DRUGO] izbornik
DivX® VOD
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format koji je
kreirao DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo
je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira
DivX video. Posjetite www. divx.com za više
informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših
datoteka u DivX video.
O DIVX VIDEU NA ZATHJEV: Ovaj DivX® ovlašteni
uređaj se mora registrirati kako bi mogao
reproducirati sadržaj DivX video na zahtjev (Video
on Demand (VOD)). Za dobivanje registracijskog
koda, potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za
podešavanje uređaja. Posjetite vod.divx.com za više
informacija kako dovršiti proces registriranja.
[Registriranje]
Prikazuje registracijski kod vašeg playera.
[Dijelom dopušteno]
[Deregistriranje]
Internet pristup je dopušten samo za BD-Live
sadržaje koji imaju potvrde vlasnika sadržaja.
Internet pristup i AACS Online funkcije su
zabranjene za sve BD-Live sadržaje bez potvrde.
Deaktivira vaš player i prikazuje kod za
deaktiviranje.
[Zabranjeno]
Internet pristup je zabranjen za sve BD-Live
sadržaje.
Premium/LG Apps
[Postavke države]
Odaberite svoje područje za prikazivanje
odgovarajućih usluga i sadržaja na značajkama
[Premium] i [LG Apps].
,,Napomena
Sve videodatoteke preuzete s usluge DivX(R)
VOD pomoću registracijskog koda ovog
uređaja za reprodukciju se mogu reproducirati
samo na ovom uređaju
Postavke sustava
31
Auto isključenje
Kada player ostavite u Stop stanju pet minuta,
aktivirat će se zaštita zaslona. Ako postavite ovu
mogućnost na [Uključeno], uređaj se automatski
isključuje u roku od 20 minuta od prikazivanja
čuvara zaslona. Postavite ovu opciju na [Isključeno]
kako bi se ostavila zaštita zaslona sve dok korisnik
ne bude koristio uređaj.
Inicijalizacija
[Tvornički set]
Player možete resetirati na njegove izvorne
tvorničke postavke.
[Blu-ray obriši memor.]
,,Napomena
Ako uređaj za reprodukciju resetirate na
njegove izvorne tvorničke postavke pomoću
opcije [Tvornički set], ponovno ćete morati
postaviti postavke za aktiviranje on-line usluga
i postavke za mrežu.
Softver
[Informacije]
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
[Ažuriranje]
Sofver možete ažurirati izravnim priključivanjem
uređaja na server za ažuriranje softvera
(pogledajte stranice 48).
Nota o odbijanju
Pritisnite ENTER (b) da biste vidjeli obavijest o
odricanju od odgovornosti za mrežne usluge.
3
Postavke sustava
Inicijalizira BD-Live sadržaje s priključene USB
memorije.
32 Rad
Općenita reprodukcija
Reprodukcija diskova
erto
Uporaba izbornika [HOME]
1. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) i stavite disk u
pladanj za disk.
Glavni izbornik se pojavljuje kad pritisnete HOME
(n). Pomoću w/s/a/d odaberite kategoriju i
pritisnite ENTER (b).
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) za zatvaranje pladnja
diska.
Za većinu Audio CD-a, BD-ROM-a i DVD-ROM
diskova, reprodukcija započinje automatski.
3. Pritisnite HOME (n).
4. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
a/d, a zatim pritisnite ENTER (b).
5. Odaberite [Blu-ray Disc], [DVD], [VR] ili [Audio]
opciju pomoću w/s i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Funkcije za reprodukciju opisane u ovom
priručniku nisu uvijek moguće za sve
datoteke i medije. Neke funkcije mogu biti
onemogućene uslijed brojnih čimbenika.
4
Rad
,,Napomena
Ovisno o regiji, usluga [LG Apps] i funkcija
[Traži] možda neće biti dostupne u danom
trenutku. Usluga će možda postati dostupna
u tim regijama u nekom kasnijem trenutku
putem softverskog ažuriranja.
yy Ovisno o BD-ROM naslovima, za pravilnu
reprodukciju će se možda zahtijevati
priključivanje USB uređaja.
yy Nefinalizirani diskovi DVD-VR formata se
možda neće moći reproducirati na ovom
uređaju za reprodukciju.
yy Neki DVD-VR diskovi su napravljeni s CPRM
podacima pomoću DVD RECORDER. Ovaj
uređaj ne podržava tu vrstu diskova.
a [Film] - Reproducira video sadržaj.
b [Foto] - Reproducira foto sadržaj.
c [Glazba] - Reproducira audio sadržaj.
d
[Premium] - Prikazuje Premium Home
zaslon.
e [LG Apps] - Prikazuje zaslon [LG Apps].
f [Postavke] - Podešava postavke sustava.
[Traži] - Traženje internetskog sadržaja
g unosom ključne riječi u izbornik za
pretraživanje.
h [LG Apps] - Prikazuje zaslon [LG Apps].
i
[Favourite Apps] - Prečac prema
korisnikovim najdražim aplikacijama.
j
[Moje aplikacije] - Prikazuje zaslon [Moje
aplikacije].
Reprodukcija datoteke na
disku/USB uređaju
yui
Player može reproducirati video, audio i foto
datoteke spremljene na disku ili USB uređaju.
1. Umetnite podatkovni disk u ladicu za disk ili
spojite USB uređaj.
2. Pritisnite HOME (n).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
a/d, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite [Podaci] ili [USB] opciju koristeći
w/s, a zatim pritisnite ENTER (b).
5. Odaberite datoteku koristeći w/s/a/d,
a zatim pritisnite z (PLAY) ili ENTER (b) za
reprodukciju datoteke.
Rad 33
Uživanje u BD-LIVE funkciji
e
BD-ROM koji podržava BD-Live koji ima funkciju
proširenja mreže, vam omogućuje uživanje u više
funkcija kao što su preuzimanje novih filmskih
predstavljanja priključivanjem uređaja na internet.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 20).
2. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB
priključak na prednjoj ploči.
Za preuzimanje bonus sadržaja potreban je USB
uređaj za pohranu.
3. Pritisnite HOME (n), i postavite [BD-LIVE
priključak] opciju na [Postavke] izbornik (stranica
30).
Reprodukcija datoteke na
mrežnom poslužitelju
yui
Player putem kućne mreže može reproducirati
videozapise, audiozapise i fotografije koje se nalaze
na DLNA poslužitelju.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 20).
2. Pritisnite HOME (n).
3. Odaberite [Film], [Foto] ili [Glazba] koristeći
a/d, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite DLNA medijski poslužitelj s popisa
pomoću w/s i pritisnite ENTER (b).
Ovisno o disku, BD-Live funkcija možda
neće raditi ako je [BD-LIVE priključak] opcija
postavljena na [Dijelom dopušteno].
4
4. Umetnite BD-ROM s BD-Live sadržajem.
>>Oprez
Ne vadite priključeni USB uređaj dok se
preuzima sadržaj ili dok se Blu-ray disk nalazi
u pladnju za disk. Takva radnja može oštetiti
priključeni USB uređaj i BD-Live funkcija možda
neće više pravilno raditi s oštećenim USB
uređajem. Ako je uslijed takve radnje došlo do
oštećenja USB uređaj, priključeni USB uređaj
možete formatirati na računalu i zatim ga
možete ponovo koristiti na playeru.
,,Napomena
yy Neki BD-Live sadržaji mogu na nekim
područjima imati ograničeni pristup, veće
prema odluci samog pružatelja internet
usluge.
yy Za učitavanje i uživanje u BD-Live sadržaju
može trebati nekoliko minuta.
Rad
Operacije se razlikuju ovisno o disku. Pogledajte
priručnik isporučen s diskom.
Ako želite ponoviti pretraživanje medijskih
servera, pritisnite zelenu (G) tipku.
5. Odaberite datoteku pomoću w/s/a/d i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju datoteke.
,,Napomena
yy Zahtjevi u odnosu na datoteku su opisani na
stranici 10.
yy Mala sličica datoteka koje nije moguće
reproducirati može biti prikazana, ali se te
datoteke ne mogu reproducirati na ovom
uređaju.
yy Naziv datoteke podnaslova i filmske
datoteke trebaju biti istovjetni i moraju se
nalaziti u istoj mapi.
yy Na kvalitetu reprodukcije i rada može
utjecati stanje vaše kućne mreže.
yy Ovisno o okruženju svog računala možete
imati probleme s priključivanjem.
yy Da biste računalo postavili kao DLNA
poslužitelj, na njega instalirajte priloženi
softver Nero MediaHome 4. (pogledajte
stranicu 50)
34 Rad
Osnovne operacije za video i
audio sadržaj
Osnovne operacije za foto
sadržaj
Zaustavljanje reprodukcije
Reprodukcija prikaza prezentacije
Pritisnite Z (STOP) tijekom reprodukcije.
Pritisnite z (PLAY) za pokretanje prikaza
prezentacije.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite M (PAUSE) tijekom reprodukcije.
Pritisnite z (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Pritisnite Z (STOP) tijekom prikaza prezentacije.
Reprodukcija kadar-po-kadar
Pauziranje prikaza prezentacije
Pritisnite M (PAUSE) tijekom reprodukcije filma.
Pritisnite više puta M (PAUSE) za reprodukciju okvirpo-okvir (Frame-by-Frame).
Pritisnite M (PAUSE) tijekom prikaza prezentacije.
Pritisnite z (PLAY) za ponovno pokretanje prikaza
prezentacije.
Pretraživanje naprijed ili nazad
Preskakanje na sljedeću/prethodnu
fotografiju
Pritisnite c ili v za reprodukciju brzo naprijed
ili nazad tijekom reprodukcije.
4
Zaustavljanje prikaza prezentacije
Rad
Razne brzine reprodukcije možete mijenjati ako više
puta pritisnete c ili v.
Usporavanje brzine reprodukcije
Kada je reprodukcija pauzirana, pritisnite više puta
v za odabir raznih brzina usporene reprodukcije.
Preskakanje na sljedeće / prethodno
poglavlje / snimku / datoteku
Tijekom reprodukcije, pritisnite C ili V za
odlazak na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku ili za
povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke/
datoteke.
Pritisnite C kratko dva puta kako biste se vratili
na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
U izborniku popisa datoteka na poslužitelju, u
mapi može zajedno biti puno vrsta sadržaja. U
ovom slučaju, pritisnite C ili V za odlazak na
prethodni ili sljedeći sadržaj iste vrste.
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu,
pritisnite a ili d za prelazak na prethodnu ili
sljedeću fotografiju.
Upotreba izbornika diska
ero
Prikazivanje izbornika diska
Zaslon izbornika se može prikazati najprije nakon
umetanja diska koji sadrži izbornik. Ako tijekom
reprodukcije želite prikazati izbornik diska, pritisnite
DISC MENU.
Pomoću tipki w/s/a/d krećite se kroz stavke
izbornika.
Prikazivanje skočnog izbornika
Neki BD-ROM diskovi sadrže skočni izbornik koji se
prikazuje tijekom reprodukcije.
Pritisnite TITLE/POP-UP tijekom reprodukcije i
koristite w/s/a/d tipke za navigaciju kroz
stavke izbornika.
Rad 35
Nastavljanje reprodukcije
eroyt
u
Uređaj memorira mjesto na kojem ste pritisnuli
Z (STOP) ovisno o disku.
Ako se na zaslonu kratko prikaže “MZ (Resume
Stop)”, pritisnite z (PLAY) za nastavak reprodukcije
(od točke scene). Ako dva puta pritisnete Z
(STOP) ili izvadite disk, na zaslonu se prikazuje“Z
(Complete Stop)”. Uređaj će obrisati točku
zaustavljanja.
,,Napomena
yy Točka nastavljanja reprodukcije će se
obrisati kada se pritisne tipka (na primjer:
1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) i sl.).
yy Na BD-ROM diskovima s BD-J, funkcija za
nastavak reprodukcije ne radi.
Memoriranje zadnje scene
er
Uređaj memorira zadnju scenu zadnje gledanog
diska. Zadnja scena ostaje memorirana čak i izvadite
disk iz uređaja ili isključite uređaj. Ako umetnete disk
čije je scena memorirana, ta će se scena automatski
pozvati.
,,Napomena
yy Funkcija memoriranja zadnje scene za
prethodni disk se briše kada se reproducira
drugačiji disk.
yy Ova funkcija možda neće raditi ovisno o
vrsti diska.
yy Na BD-ROM diskovima s BD-J, funkcija
memoriranja zadnje scene ne radi.
yy Uređaj ne memorira postavke diska ukoliko
uređaj isključite prije nego pokrenete
reprodukciju.
Ponavljana reprodukcija
erotu
y
Tijekom reprodukcije pritisnite više puta REPEAT
(h) za odabir željenog načina ponavljanja.
Blu-ray Disk / DVD / Filmske datoteke
jA- – Odabrani odsjek će se ponavljano
reproducirati.
jKapitola – Trenutno poglavlje će se ponavljano
reproducirati.
jTitul – Trenutni naslov će se ponavljano
reproducirati.
jSve – Sve snimke ili datoteke će se ponavljano
reproducirati.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
više puta REPEAT (h) za odabir [Isključeno].
Audio CD-i/glazbene datoteke
;Track – Trenutna snimka ili datoteka će se
ponavljano reproducirati.
:All – Sve snimke ili datoteke će se ponavljano
reproducirati.
l – Snimke ili datoteke će se reproducirati
nasumičnim redoslijedom.
l:All – Sve snimke ili datoteke će se
reproducirati nasumičnim redoslijedom.
kA-B – Odabrani odsjek će se ponavljano
reproducirati. (Samo Audio CD)
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
CLEAR.
,,Napomena
yy Ako jednom pritisnete V tijekom
ponavljanja reprodukcije poglavlja/snimke,
poništit će se ponavljanje reprodukcije.
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima.
4
Rad
yy Ako jedanput pritisnete Z (STOP) tijekom
BD-ROM interaktivne reprodukcije naslova,
uređaj će biti u potpunom Stop modusu.
Napredna reprodukcija
36 Rad
Ponavljanje određenog dijela
erot
Uređaj za reprodukciju može ponavljati dio koji
sami odaberete.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite REPEAT (h)
za odabir [A-] na početku dijela koji želite
ponavljati.
2. Pritisnite ENTER (b) na kraju odabranog
dijela. Dio koji ste odabrali će se neprestano
ponavljano reproducirati.
Mijenjanje prikaza popisa
sadržaja
yui
U [Film], [Glazba] ili [Foto] izborniku, možete
promijeniti prikaz popisa sadržaja.
Način 1
Pritisnite više puta crvenu (R) tipku.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
više puta REPEAT (h) za odabir [Isključeno]
opcije.
,,Napomena
yy Ne možete odabrati isječak kraći od 3
sekunde.
4
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima.
Rad
Prikaz informacije o sadržaju
y
Player može prikazati informaciju o sadržaju.
1. Odaberite datoteku koristeći w/s/a/d.
2. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz opcija
izbornika.
3. Odaberite [Informacije] opciju koristeći w/s, a
zatim pritisnite ENTER (b).
Informacija o datoteci će se prikazati na zaslonu.
Tijekom reprodukcije filma, informaciju o datoteci
možete prikazati pritiskom na TITLE/POP-UP.
,,Napomena
Informacija prikazana na zaslonu možda
neće biti točna u usporedbi s stvarnom
informacijom o sadržaju.
Način 2
1. Na popisu sadržaja pritisnite INFO/MENU (m) za
prikaz opcija izbornika.
2. Koristite w/s za odabir [Promjeni prikaz]
opcije.
3. Pritisnite ENTER (b) za promjenu prikaza popisa
sadržaja.
Rad 37
Odabir titl datoteke
y
Ako se nazivi filmske i titl datoteke razlikuju, prije
reprodukcije filma, morat ćete odabrati titl datoteku
u [Film] izborniku.
1. Koristite w/s/a/d za odabir titl datoteke
koju želite reproducirati u [Film] izborniku.
2. Pritisnite ENTER (b).
Opcije tijekom prikazivanja
fotografije
i
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu
možete koristiti razne opcije.
1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom
zaslonu, pritisnite INFO/MENU (m) prikaz
izbornika s opcijama.
2. Odaberite opciju koristeći w/s.
,,Napomena
4
a Trenutna fotografija/ukupan broj
fotografija – Koristite a/d za prikaz
prethodne/sljedeće fotografije.
yy Ako tijekom reprodukcije pritisnete
Z (STOP), odabir datoteke podnaslova će
se poništiti.
b Slide prikaz – Pritisnite ENTER (b) za
pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
yy Ova funkcija nije dostupna za reprodukciju
datoteke na poslužitelju preko kućne mreže.
c Odabir glazbe – Odaberite glazbu za slide
prikaz (stranice 38).
d Glazba – Pritisnite ENTER (b) za
pokretanje ili pauziranje glazbe.
e Okreni – Pritisnite ENTER (b) za okretanje
fotografije u desno.
f Zum – Pritisnite ENTER (b) za prikaz
[Zum] izbornika.
g Efekt – Koristite a/d za odabir efekta
prijelaza između fotografija u slide prikazu.
h Brzina – Koristite a/d za odabir brzine
kašnjenja između fotografija u slide
prikazu.
3. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje izbornika s
opcijama.
Rad
Ponovo pritisnite ENTER (b) kako bi poništili
oznaku za titl datoteku. Odabrana titl datoteka
će se prikazivati kod reprodukcije filmske
datoteke.
38 Rad
Slušanje glazbe tijekom
prezentacije
i
Tijekom prikazivanja foto datoteka možete slušati
glazbene datoteke.
1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom
zaslonu, pritisnite INFO/MENU (m) prikaz
izbornika s opcijama.
2. Koristite w/s za odabir [Odabir glazbe] opcije,
a zatim pritisnite ENTER (b) za prikaz [Odabir
glazbe] izbornika.
Prikaz na zaslonu
Možete prikazivati i podešavati razne informacije i
postavke o sadržaju.
Prikaz informacija o sadržaju
na-zaslonu
eroy
1. Tijekom reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (m)
za prikaz raznih informacija o reprodukciji.
3. Pomoću w/s odaberite uređaj i pritisnite
ENTER (b).
Uređaj koji možete odabrati se razlikuje ovisno
o lokaciji foto datoteke koju prikazujete na
punom ekranu.
Lokacija fotografije
4
Mogući uređaj
Rad
Disk, USB
Disk, USB
DLNA poslužitelj
DLNA poslužitelj
4. Koristite w/s za datoteke ili mape za
reprodukciju.
a Naslov – broj trenutnog naslova / ukupan
broj naslova.
b Poglavlje – broj trenutnog poglavlja / ukupan
broj poglavlja.
Odaberite g i pritisnite ENTER (b) za prikaz
višeg direktorija.
,,Napomena
Kad odabirete glazbu s poslužitelja, odabir
mape nije dostupan. Dostupan je jedino
odabir datoteke.
5. Koristite d za odabir [OK], a zatim pritisnite
ENTER (b) za završetak odabira glazbe.
c Vrijeme – proteklo vrijeme reprodukcije/
ukupno vrijeme reprodukcije
d Audio – odabrani audio jezik ili kanal.
e Podnaslov – odabrani titl
f Kut – odabrani kut/ukupan broj kutova.
g Omjer TV slike – odabrani omjer TV aspekta
h Modus slike – odabrani modus slike
Rad 39
2. Odaberite opciju koristeći w/s.
3. Koristite a/d za podešavanje odabrane
vrijednosti opcije.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
,,Napomena
yy Ako se nakon nekoliku sekundi ne pritisne
nijedna tipka, prikaz na-zaslonu će nestati.
yy Na nekim diskovima nije moguće odabrati
broj naslova.
yy Moguće stavke se mogu razlikovati ovisno o
vrsti diska ili naslova.
yy Ako se reproducira interaktivni Blu-ray disk,
neke se informacije o postavkama prikazuju
na zaslonu, ali se ne mogu mijenjati.
Reprodukcija od odabranog
vremena
eroy
1. Pritisnite INFO/MENU (m) tijekom reprodukcije.
Kvadrat za traženje vremena prikazuje proteklo
vrijeme reprodukcije.
2. Odaberite [Vrijeme] opciju, a zatim unesite
potrebno vrijeme za početak u satima,
minutama i sekundama s lijeva na desno.
Na primjer, za pronalaženje scene u 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite “21020”.
Pritisnite a/d za preskakanje reprodukcije 60
sekundi naprijed ili nazad.
3. Pritisnite ENTER (b) za pokretanje reprodukcije
od odabranog vremena.
,,Napomena
yy Ova funkcija možda neće raditi na nekim
diskovima ili naslovima.
Odabir titl jezika
eroy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite w/s za odabir [Podnaslov] opcije.
3. Koristite a/d za odabir željenog titl jezika.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam omogućuju mijenjanje titl
odabira preko disk izbornika. U tom slučaju
pritisnite TITLE/POP-UP ili DISC MENU tipku
i odaberite odgovarajući titl s izbora disk
izbornika.
yy Opciju [Podnaslov] na zaslonskom izborniku
možete odabrati izravno pritiskom tipke
SUBTITLE (]).
4
Rad
yy Ova funkcija možda neće raditi ovisno o vrsti
datoteke i mogućnosti DLNA poslužitelja.
40 Rad
Slušanje različitog audia
eroy
Promjena omjera TV aspekta
eoy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
Postavku omjera TV aspekta možete mijenjati
tijekom reprodukcije.
2. Koristite w/s za odabir [Audio] opcije.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
3. Koristite a/d za odabir željenog jezika, audio
snimke ili audio kanala.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam omogućuju mijenjanje
audio odabira preko disk izbornika. U tom
slučaju pritisnite TITLE/POP-UP ili DISC
MENU tipku i odaberite odgovarajući audio
s izbora disk izbornika.
yy Odmah nakon što ste promijenili zvuk, neke
će vrijeme, možda, doći do privremenog
nesklada između slike i stvarnog zvuka.
4
yy Na BD-ROM disku, višestruki audio format
(5.1CH ili 7.1CH) se prikazuje s [MultiCH] u
prikazu na-zaslonu.
Rad
yy Opciju [Audio] na zaslonskom izborniku
možete odabrati izravno pritiskom tipke
AUDIO ([).
Gledanje iz drugog kuta
er
Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod
različitim kutovima kamere, vi možete promijeniti
kut kamere tijekom reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite w/s za odabir [Kut] opcije.
3. Koristite a/d za odabir željenog kuta.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
2. Koristite w/s za odabir [Omjer TV slike] opcije.
3. Koristite a/d za odabir željene opcije.
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
,,Napomena
Ako u prikazu na-zaslonu promijenite
vrijednost [Omjer TV slike] opcije, [Omjer TV
slike] opcija u [Postavke] izborniku se neće
promijeniti.
Rad
Mijenjanje stranice za titl kod
y
Promjena modusa slike
eroy
Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete promijeniti
stranicu za titl kod kako bi se titl pravilno prikazivao.
Tiejkom reprodukcije možete mijenjati [Modus
slike] opciju.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite w/s za odabir [Stranica koda] opcije.
2. Koristite w/s za odabir [Modus slike] opcije.
3. Koristite a/d za odabir željene kod opcije.
3. Koristite a/d za odabir željene opcije.
41
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
Podešavanje [Korisn. post.] opcije
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
INFO/MENU (m) za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite w/s za odabir [Modus slike] opcije.
3. Koristite a/d za odabir [Korisn. post.] opcije, a
zatim pritisnite ENTER (b).
4
Rad
4. Pritisnite BACK (1) za zatvaranje prikaza nazaslonu.
4. Koristite w/s/a/d za podešavanje [Modus
slike] opcija.
Odaberite [Default] opciju, a zatim pritisnite
ENTER (b) za resetiranje svih video
podešavanja.
5. Koristite w/s/a/d za odabir [Zatvori]
opcije, a zatim pritisnite ENTER (b) za završetak
podešavanja.
42 Rad
Korištenje značajke
Premium
S Premium značajkom možete koristiti različite
usluge sadržaja putem interneta.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 20).
2. Pritisnite HOME (n).
3. Odaberite [Premium] pomoću a/d i pritisnite
ENTER (b).
Korištenje LG Apps
Možete koristiti usluge LG aplikacije na ovom
uređaju za reprodukciju preko interneta. Možete
lako pronaći i preuzeti različite aplikacije iz trgovine
LG App store.
Ovisno o lokaciji, usluga LG Apps možda
trenutno nije dostupna. Usluga LG Apps za iste
će lokacije pomoću ažuriranja softvera biti na
raspolaganju kasnije.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 20).
2. Pritisnite HOME (n).
3. Odaberite [LG Apps] pomoću a/d i pritisnite
ENTER (b).
4
4. Odaberite on-line uslugu pomoću
w/s/a/d i pritisnite ENTER (b).
Rad
,,Napomena
yy Detaljne informacije o svakoj usluzi,
kontaktirajte davatelja usluga ili posjetite
poveznicu usluge.
yy Sadržaj Premium usluga i obavijesti
vezanih uz uslugu, uključujući korisničko
sučelje, podložan je promjenama. Molimo
pogledajte mrežne stranice svake usluge za
ažurne informacije.
yy Kada ste prvi put pristupili značajki [Premium]
ili [LG Apps], pojavljuje se postavka trenutne
zemlje. Ako želite promijeniti postavku zemlje,
odaberite [Uredi] i pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite kategoriju pomoću a/d i pritisnite
ENTER (b).
5. Pomoću w/s/a/d odaberite aplikaciju i
pritisnite ENTER (b) za prikaz informacija.
6. Pritisnite ENTER (b) dok je označena ikona
[instaliraj]. Aplikacija će biti instalirana na uređaj
za reprodukciju.
Da biste instalirao aplikaciju na uređaj za
reprodukciju, korisnik se mora prijaviti.
Pogledajte stranicu 43 za više informacija o
prijavi.
7. Pritisnite žutu tipku (Y) da biste prikazali zaslon
[Moje aplikacije].
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite ENTER
(b) da ju izvršite.
,,Napomena
Da biste instalirali plaćenu aplikaciju,
morate biti član koji plaća članarinu. Za više
informacija, posjetite www.lgappstv.com.
Rad 43
Prijava
Za uporabu značajke [LG Apps], morate se prijaviti
na svoj račun.
1. Na zaslonu [LG Apps] ili [Moje aplikacije],
pritisnite crvenu tipku (R).
2. Popunite polja [ID] i [Lozinka] pomoću virtualne
tipkovnice.
Ako nemate račun, pritisnite crvenu tipku (R) da
biste se registrirali.
3. Pomoću w/s/a/d odaberite [OK] i pritisnite
ENTER (b) da biste se prijavili na svoj račun.
Ako odaberete potvrdnu kućicu [Autom.
prijava], vaši ID i zaporka će biti spremljeni i bit
ćete automatski prijavljeni bez njihovog unosa.
,,Napomena
yy Ako se želite prijaviti na drugi račun,
protisnite crvenu tipku (R) na zaslonu
[LG Apps] ili [Moje aplikacije] i odaberite
mogućnost [Promjena korisnika].
Možete pomaknuti ili obrisati instaliranu aplikaciju
u izborniku [Moje aplikacije].
Pomaknite aplikaciju
1. Odaberite aplikaciju i pritisnite zelenu tipku (G)
da biste prikazali opcije.
2. Pomoću w/s odaberite [Premjesti] i pritisnite
ENTER(b).
3. Pomoću w/s/a/d odaberite položaj na koji
se želite prebaciti i pritisnite ENTER (b).
Obrišite aplikaciju
1. Odaberite aplikaciju i pritisnite zelenu tipku (G)
da biste prikazali opcije.
2. Pomoću w/s odaberite [Izbriši] i pritisnite
ENTER(b).
3. Pomoću a/d odaberite [Da] i pritisnite ENTER
(b) za potvrdu.
4
Rad
yy Da biste vidjeli informacije o vašem računu
i apliakcijama, pritisnite crvenu tipku (R)
na zaslonu [LG Apps] ili [Moje aplikacije] i
odaberite opciju [Postavljanje računa].
Upravljanje mojim
aplikacijama
44 Rješavanje problema
Rješavanje problema
Općenito
Simptom
Uzrok i rješenje
Uređaj se ne uključuje.
yy Sigurno priključi napojni kabel u utičnicu u zidu.
Uređaj ne pokreće
reprodukciju.
yy Umetnite disk za reprodukciju. (Provjerite vrstu diska, sustav boja i
regionalni kod.)
yy Umetnite disk tako da strana za reprodukciju gleda prema dolje.
yy Postavite disk pravilno okrenut u ladicu za disk unutar vodilice.
yy Očistite disk.
yy Poništi funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijeni razinu ocjene.
Kut nije moguće promijeniti.
yy Na DVD Videu koji reproducirate nisu snimljeni drugi kutovi scena.
Ne mogu se reproducirati
filmske, foto i glazbene
datoteke.
yy Datoteke nisu snimljene u formatu koji se može reproducirati.
Daljinski upravljač ne radi
ispravno.
yy Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača
na rekorderu.
yy Uređaj ne podržava kodek filmske datoteke.
yy Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera.
5
yy Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.
Rješavanje problema
yy Baterija daljinskog upravljača se istrošila.
Električni kabel uređaja je
ukopčan, ali se uređaj ne može
uključiti ili isključiti.
Uređaj ne radi kako treba.
Uređaj možete resetirati na sljedeći način.
yy Iskopčajte utikač električnog kabela, pričekajte pet sekundi, a zatim
ponovo ukopčajte kabel.
Rješavanje problema 45
Mreža
Simptom
Uzrok i rješenje
BD-Live funkcija ne radi.
yy Priključeni USB uređaj nema dovoljno memorije. Priključite USB uređaj
s najmanje 1GB slobodne memorije.
yy Osigurajte dobro priključivanje uređaja na lokalnu mrežu i pristup
uređaja na internet (pogledajte stranice 20.)
yy Brzina vašeg širokopojasnog interneta možda nije dovoljno velika za
korištenje BD-Live funkcija. Kontaktirajte svog internet poslužitelja
(ISP) i povećajte brzinu internet priključka na preporučenu vrijednost.
yy [BD-LIVE priključak] opcija u [Postavke] izborniku je postavljena na
[Zabranjeno]. Postavite opciju na [Dopušteno].
Usluge internet videa (kao
što je YouTube™ i sl.) se često
zaustavljaju ili „pune“ tijekom
reprodukcije.
yy Brzina vaše usluge širokopojasnog interneta možda nije dovoljno
velika za internet video usluge. Kontaktirajte svog internet poslužitelja
(ISP) i povećajte brzinu internet priključka na preporučenu vrijednost.
Medijski poslužitelji ne
prikazuju se na popisu uređaja.
yy Na vašem medijskom serveru podignut je firewall ili antivirusni
softver. Isključite firewall ili antivirusni softver pokrenut na računalu ili
medijskom poslužitelju.
yy Player nije priključen na lokalnu mrežu na koju je priključen medijski
poslužitelj.
5
Rješavanje problema
46 Rješavanje problema
Slika
Simptom
Uzrok i rješenje
Nema slike.
yy Na TV-u izaberite pravi video ulazni modus tako da se slika s rekordera
pojavi na ekranu TV-a.
yy Sigurno priključite video priključak.
yy Provjerite je li [HDMI postavke boje] u [Postavke] izborniku postavljena
na odgovarajuću stavku koja odgovara vašem video priključivanju.
yy Vaš TV možda ne podržava rezoluciju koju ste postavili na playeru.
Postavite rezoluciju koju vaš TV prihvaća.
yy HDMI OUT priključak na playeru je priključen na DVI uređaj koji ne
podržava zaštitu autorskih prava.
Na slici se pojavljuju smetnje.
yy Reproducirate disk koji je snimljen u sustavu boja koji se razlikuje od
sustava boja vašeg TV-a.
yy Postavite rezoluciju koju vaš TV prihvaća.
Podrška korisnicima
Player možete ažurirati najnovijim softverom kako bi poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove mogućnosti
rada. Za preuzimanje najnovijeg softvera za player (ukoliko su napravljena nova ažuriranja) molimo, posjetite
http://www.lg.com/global/support ili kontaktirajte LG Electronics centar za brigu o korisnicima.
5
Napomena o softveru otvorenog koda
Rješavanje problema
Da biste dobili odgovarajući izvorni kod pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog koda, molimo
posjetite http://opensource.lge.com. Svi spomenuti uvjeti licence, odricanje od odgovornosti iz jamstva i
obavijesti o autorskim pravima su dostupni za preuzimanje s izvornim kodom.
Dodatak 47
Upravljanje TV-om
pomoću
TV možete kontrolirati pomoću dolje navedenih
tipki.
Podešavanje daljinskog za
upravljanje s TV-om
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete
upravljati s vašim TV-om.
Ako je vaš TV na donjem popisu, postavite
odgovarajući kod proizvođača.
1. Kada držite pritisnutu tipku 1 (TV POWER),
i kada unesete proizvođački kod za vaš TV
pomoću brojčanih tipki (pogledajte tablicu
dolje).
Pritiskom na
tipku
Vi možete
1 (TV POWER)
Uključuje i isključuje TV.
PR/CH +/–
Prelazi gore ili dolje kroz
memorirane kanale.
VOL +/–
Podešava glasnoću na TV-u.
AV/INPUT
Mijenja ulazni izvor za
TV između TV-a i drugih
ulaznih izvora.
,,Napomena
Kodni broj
LG
1(Zadano), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Otpustite 1 (TV POWER) tipku za dovršetak
podešavanja.
Ovisno o vašem TV-u, neke ili sve tipke neće
raditi na TV-u, čak i kada unesete ispravan kod
proizvođača. Kada mijenjate baterije na daljinskom
upravljaču, kodni broj koji ste postavili se može
resetirati na default postavku. Ponovno postavite
odgovarajući kodni broj.
6
Dodatak
Ovisno o priključenom uređaju, možda
pomoću nekih tipki nećete moći upravljati s
TV-om.
Proizvođač
48 Dodatak
Ažuriranje mrežnog
softvera
Obavijest o mrežnom
ažuriranju
S vremena na vrijeme, za uređaje koji su priključeni
na širokopojasnu kućnu mrežu, bit će omogućena
usluga poboljšanja performansi i/ili dodatnih
funkcija za rad. Ako postoji novi softver, a uređaj je
priključen na širokopojasni kućni internet, player će
vas obavijestiti o ažuriranju na sljedeći način.
Ažuriranje softver
Player možete ažurirati najnovijim softverom
kako bi poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove
mogućnosti rada. Softver možete ažurirati izravnim
priključenjem uređaja na server za ažuriranje
softvera.
,,Napomena
yy Prije ažuriranja softvera na svom playeru,
izvadite disk i USB uređaj iz playera.
yy Prije ažuriranja softvera na svom playeru,
isključite player i ponovo ga uključite.
Opcija 1:
yy Tijekom postupka ažuriranja softvera,
ne isključujte player, ne iskapčajte
električno napajanje i ne pritišćite ni
jednu tipku.
1. Kada isključite player, na zaslonu će se prikazati
izbornik za ažuriranje.
yy Ako odustajete od ažuriranja, isključite
uređaj i ponovo ga uključite za stabilan rad.
2. Koristite a/d za odabir željene opcije, a zatim
pritisnite ENTER (b).
yy Uređaj nije moguće ažurirati s prethodnom
verzijom softvera.
1. Provjerite priključivanje na mrežu i postavke
(stranice 20).
2. Odaberite [Softver] opciju u [Postavke] izborniku
i zatim pritisnite ENTER (b).
3. Odaberite [Ažuriranje] opciju, a zatim pritisnite
ENTER (b).
6
Dodatak
[OK]
Pokreće ažuriranje softvera.
[Poništi]
Služi za izlazak iz izbornika
ažuriranja i isključivanje
napajanja.
Opcija 2:
Ako na serveru za ažuriranje postoji softver za
ažuriranje, u dnu početnog izbornika se prikazuje
“Ažuriranje“ ikona. Pritisnite plavu tipku (B) za
pokretanje postupka ažuriranja.
Player će provjeravati najnovija ažuriranja.
,,Napomena
yy Pritisak na tipku ENTER (b) tijekom
provjeravanja ažuriranja će prekinuti
postupak.
yy Ako nema novog ažuriranja, prikazat će se
poruka „Nije pronađeno ažuriranje.“. Pritisnite
ENTER (b) za povratak u [Početni izbornik].
Dodatak 49
4. Ako postoji novija verzija, prikazat će se poruka
„Želite li ažuriranje?“.
5. (Želite li ažurirati?)“. Odaberite OK za pokretanje
ažuriranja. (Odabir [Poništi] prekida ažuriranje.)
6. Player pokreće preuzimanje najnovijeg softvera
za ažuriranje sa servera. (Preuzimanje će
potrajati nekoliko minuta ovisno o uvjetima
vaše kućne mreže.)
7. Kad je preuzimanje završeno, prikazat će se
poruka „Preuzimanje je dovršeno. Želite li
ažuriranje?“.
8. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabir [Poništi] će prekinuti ažuriranje i
preuzata datoteka neće više biti iskoristiva.
Za ponovno ažuriranje softvera, postupak
ažuriranja softvera je potrebno ponovo
pokrenuti od samog početka.)
>>Oprez
Ne isključujte uređaj tijekom ažuriranja
softvera.
,,Napomena
Ako softver uključuje ažuriranje pogona,
tijekom postupka se može otvoriti pladanj
diska.
9. Kada je ažuriranje završeno, napajanje će se
automatski isključiti nakon par sekundi.
10. Ponovo uključite uređaj. Sustav sada radi s
novom verzijom softvera.
Funkcija ažuriranja softvera možda neće
pravilno raditi ovisno o internet okruženju.
U tom slučaju, najnoviju verziju softvera
možete nabaviti u ovlaštenom LG Electronics
servisno centru, a zatim ažurirajte svoj softver.
Pogledajte “Podrška korisniku” na stranici 46.
6
Dodatak
,,Napomena
50 Dodatak
O Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je softver za
dijeljenje filmskih, glazbenih i foto datoteka
koje su spremljene na računalu koje služi kao
DLNA-kompatibilni digitalni medijski server, za
reprodukciju na ovom playeru.
,,Napomena
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je
proizveden za računala, a ne za korištenje
u playeru ili nekom drugom uređaj koji nije
računalo.
yy Isporučeni Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera
samo za dijeljenje datoteka i mapa na ovom
playeru.
yy Isporučeni Nero MediaHome 4 Essentials
softver ne podržava sljedeće funkcije:
transkodiranje, daljinski UI, TV kontrolu,
internet usluge i Apple iTunes.
yy Priloženi softver Nero MediaHome 4
Essentials može se preuzeti na adresi
http://www.lg.com/global/support. Vezu
za preuzimanje potražite na internetskoj
stranici ovog proizvoda.
6
Dodatak
yy Ovaj priručnik objašnjava operacije s
primjerima iz engleske verzije Nero
MediaHome 4 Essentials. Slijedite
objašnjenja koja se odnose na stvarne
operacije za verziju na vašem jeziku.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™
2200+ procesori
yy Memorija: 256 MB RAM
yy Grafička kartica s najmanje 32 MB video
memorije, minimalna rezolucija 800 x 600 piksela
i 16-bitna postavka za boju.
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 ili viši
yy DirectX® 9.0c revizija 30 (August 2006) ili viša
yy Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) ili 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh računalo s procesorom Intel x86
yy Tvrdi disk prostor: 200 MB prostora na tvrdom
disku za tipičnu instalaciju samostalnog Nero
MediaHome
yy Memorija: 256 MB RAM
Instaliranje Nero MediaHome
4 Essentials
Windows
Uključite svoje računalo i umetnite priloženi
CD-ROM disk u CD-ROM pogon na računalu.
Čarobnjak za instaliranje će vas provesti kroz
jednostavni i brzi postupak instaliranja. Za
instaliranje programa Nero MediaHome 4 Essentials,
postupite na sljedeći način:
1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe i
zatvorite svaki anti-virusni softver koji bi mogao
raditi.
Zahtjevi za sustav
2. Umetnite dostavljeni CD-ROM disk u CD-ROM
pogon vašeg računala.
Windows PC
4. Kliknite na [Run] za biste pokrenuli instalaciju.
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili viši),
Windows Vista® (Service Pack nije potreban),
Windows® 7 (ne zahtijeva servisne pakete),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 ili viši), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit izdanje (programi rade u
32-bit modusu)
yy Windows® 7 64-bitno izdanje (aplikacija radi u
32-bitnom modu)
yy Tvrdi disk prostor: 200 MB prostora na tvrdom
disku za tipičnu instalaciju samostalnog Nero
MediaHome
3. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
5. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instaliranje je spremno i pojavljuje se čarobnjak
za instaliranje.
6. Kliknite na [Next] tipku za prikaz zaslona za unos
serijskog broja. Kliknite [Next] na prelazak na
sljedeći korak.
7. Ako prihvaćate sve uvjete kliknite na
[I accept the License Conditions], zatim označite
kvadrat i kliknite na [Next]. Instaliranje nije
moguće bez ovog ugovora.
8. Kliknite na [Typical] i kliknite na [Next]. Pokrenut
je proces instaliranja.
Dodatak
9. Ako želite sudjelovati u anonimnom sakupljanju
podataka, odaberite kvadrat za označavanje i
kliknite na [Next] tipku.
10. Kliknite na [Exit] tipku za završetak instaliranja.
Mac OS X
1. Uključite računalo i umetnite priloženi CD-ROM
disk u CD-ROM pogon na računalu.
2. Pretražite CD-ROM pogon i otvorite mapu
„MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Dvaput kliknite slikovnu datoteku „Nero
MediaHome.dmg”. Otvara se prozor Nero
MediaHome.
4. U prozoru Nero MediaHome odvucite ikonu
Nero MediaHome ili u mapu Applications
(Aplikacije) unutar prozora ili na bilo koje drugo
željeno mjesto.
5. Sada možete pokrenuti aplikaciju tako da
dvaput kliknete ikonu Nero MediaHome na
mjestu na koje ste je odvukli.
51
Dijeljenje datoteka i mapa
Na svom računalu morate postaviti dijeljenje za
mapu koja sadrži filmski, foto i glazbeni sadržaj za
reprodukciju tog sadržaja na ovom uređaju.
Ovdje se objašnjava postupak odabira dijeljenih
mapa na vašem računalu.
1. Dvaput kliknite ikonu „Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Kliknite na [Network] ikonu na lijevoj strani i
definirajte naziv vaše mreže u [Network name]
polju. Vaš player će prepoznati naziv mreže koji
unesete.
3. Kliknite na [Shares] ikonu na lijevoj strani.
4. Kliknite na [Local Folders] oznaku na [Shares]
zaslon.
5. Kliknite na [Add] ikonu za otvaranje [Browse
Folder] prozora.
6. Odaberite mapu koja sadrži datoteke koje želite
dijeliti. Odabrana mapa je dodana na popis
dijeljenih mapa.
7. Kliknite na [Start Server] ikonu za pokretanje
servera.
,,Napomena
yy Ako se dijeljene datoteke ili mape ne
prikazuju na playeru, kliknite na mapu u
[Local Folders] oznaci i kliknite u [Rescan
Folder] na [More] tipku.
yy Posjetite www.nero.com za više informacija
o softverskim alatima.
6
Dodatak
52 Dodatak
Popis kodova zemalja
Odaberite odgovarajući kod za zemlju s popisa.
Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod
Afganistan
AF Fidži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka Republika
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
Austrija
AT Njemačka
DE Nepal
NP Južna Afrika
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Nizozemska
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Niz. Antili
AN Španjolska
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
SI
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mađarska
HU Norveška
NO Švicarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL Sjedinjene Države
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugal
PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
KW Rumunjska
TH
CZ Kuvajt
DK Libija
LY Ruska Federacija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
SN
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
6
Salvador
SV Maldivi
MV
Dodatak
Češka Republika
Danska
Etiopija
ET Meksiko
MX
Dodatak 53
Popis kodova jezika
Koristite popis za unos koda željenog jezika za sljedeće početne postavke: [Audio diska], [Titl diska] i [Izbornik
diska].
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afarski
6565
Francuski
Afrikaanski
6570
Frizijski
7082
Litvanski
7684
Sindski
8368
7089
Makedonski
7775
Singaleski
Albanski
8381
8373
Galicijski
7176
Malagasijski
7771
Slovački
Ameharski
8375
6577
Gruzijski
7565
Malajski
7783
Slovenski
8376
Arapski
6582
Njemački
6869
Malajalamski
7776
Španjolski
6983
Armenski
7289
Grčki
6976
Maorski
7773
Sudanski
8385
Asameski
6583
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Svahili
8387
Ajmarski
6588
Guaranski
7178
Moldavijski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Guđaratski
7185
Mongolski
7778
Tagaloški
8476
Baškirski
6665
Hauski
7265
Naurski
7865
Tađiski
8471
Baskijski
6985
Hebrejski
7387
Nepalski
7869
Tamilski
8465
Bengalski; Bangla 6678
Hinduski
7273
Norveški
7879
Teluški
8469
Bhutanski
6890
Mađarski
7285
Orijski
7982
Thai
8472
Biharski
6672
Islandski
7383
Panđapski
8065
Tongoanski
8479
Bretonski
6682
Indonezijski
7378
Paštanski, Pušto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingva
7365
Perzijski
7065
Turkmenski
8475
Burmanski
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Tvi
8487
Bjeloruski
6669
Talijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
8185
Urdski
8582
9072
Japanski
7465
Hrvatski
7282
Kanadski
7578
Reto-romanski
8277
Uzbekistanski
8590
Češki
6783
Kašmirski
7583
Rumunjski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kozački
7575
Ruski
8285
Volapski
8679
Nizozemski
7876
Kirgijski
7589
Samoanski
8377
Velški
6789
Engleski
6978
Korejski
7579
Sanskrtski
8365
Volofski
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotsko Galski
7168
Xhosa
8872
Estonski
6984
Laotski
7679
Srpski
8382
Jidiš
7473
Faroski
7079
Latinski
7665
Srpsko – Hrvatski 8372
Yorupski
8979
Fidžijski
7074
Latvijski, Letski
7686
Šonanski
Zulu
9085
Finski
7073
Lingalski
7678
8378
6
Dodatak
Kineski
Kečuanski
54 Dodatak
Robne marke i licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™
i logotipovi su zaštićeni znakovi Blu-ray Disc
Udruženja.
Proizvedeno sukladno licenci U.S. Patent
broj: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugim
patentima koji su registrirani ili u postupku
registriranja u SAD-u i drugim dijelovima svijeta.
DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, su zaštićene
robne marke, a DTS 2.0+Digital Out je robna
marka vlasništvo DTS, Inc-a. Proizvod uključuje
softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
“DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
DLNA® i DLNA CERTIFIED® su robna marke i/
ili uslužne marke u vlasništvu Digital Living
Network Alliance.
Java je robna marka Oraclea i/ili njegovih
partnera.
“AVCHD” i “AVCHD” logotipi su robne marke
u vlasništvu Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
6
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su robne marke ili registrirane robne
marke u vlasništvu HDMI licencirajućeg LLC-a u
SAD-u i drugim zemljama.
Dodatak
“x.v.Colour” je robna marka u vlasništvu Sony
Corporation.
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, i dvostruki-D simbol su robne
marke Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su
robne marke u vlasništvo Rovi Corporation
ili njenih podružnica, te je njihova upotreba
obuhvaćena licencom.
Dodatak 55
Napomena od Cinavia
Ovaj proizvod u uporabi ima Cinavia tehnologiju
za sprječavanje neovlaštenog kopiranja određenih
komercijalnih filmova i pripadajućih skladbi. Nakon
što se otkrije nedozvoljena uporaba ovlaštene
kopije, prikazuje se poruka i reproduciranje se
zaustavlja.
Daljnje informacije o tehnologiji Cinavia naći ćete
u Cinavia Informatičkom Informativnom Centru
za Kupce(Online Consumer Information Center)
na http://www.cinavia.com. Ako želite daljnje
informacije o Cinavia putem pošte, molimo
vas pošaljite nam pismo s vašom poštanskom
adresom na: Cinavia Informativnom Centru za
Kupce(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod sadrži zaštićenu tehnologiju vlasnika
pod licencom od Verance Corporation i zaštićen
je patentom 7.369.677 SAD-a, kao i drugim
američkim i svjetskim patentima i zaštićeni su
autorskim pravima i poslovnim tajnama u odnosu
na određene aspekte iste tehnologije. Cinavia je
zaštićeni znak tvrtke Verance Corporation Copyright
2004-2010 Verance Corporation
Sva prava pridržana Verance. Reverzno sastavljanje i
rastavljanje nije dozvoljeno.
6
Dodatak
56 Dodatak
Specifikacije Audio izlaza
Priključak/
postavka
Izvor
Dolby Digital
PCM Stereo
DTS Re-encode *4
BitStream
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Priključak/
postavka
HDMI OUT
BitStream *1 *2
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *4
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Izvor
6
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3
Analogni
2CH izlaz
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby TrueHD
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Dodatak
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Sekundarni i interaktivni audio možda neće
biti uključeni u izlazni signal ako je [Digitalni
izlaz] opcija postavljena na [BitStream]. (Izuzev
LPCM kodeka : izlaz uvijek uključuje interaktivni i
sekundarni audio.)
*2 Player automatski odabire HDMI audio u skladu
s mogućnostima dekodiranja priključenog
HDMI uređaja, čak i kada je [Digitalni izlaz] opcija
postavljena na [BitStream].
*3 Kod PCM audio izlaza, frekvencija uzorka za
DIGITAL AUDIO OUT je ograničena na
96 kHz.
*4 Ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena na [DTS
Re-Encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i
5.1Ch. Ako je [Digitalni izlaz] opcija postavljena
na [DTS re-encode], DTS Re-encode audio
se prosljeđuje na izlaz za BD-ROM diskove, a
originalni audio se prosljeđuje za druge diskove
(kao [BitStream]).
y Ako je priključak HDMI OUT spojen na vaš TV
pomoću High Speed HDMI™ kabela a Dolby
Digital Plus/Dolby TrueHD izlazi preko HDMI
OUT priključka, priključak DIGITAL AUDIO OUT je
ograničen na “PCM 2kan” (Kad su HDMI i DIGITAL
AUDIO OUT spojeni istodobno).
Dodatak 57
yy Audio se prosljeđuje na izlaz kao PCM 48 kHz/16
bit za MP3/WMA datoteku i PCM 44.1kHz/16 bit
za Audio CD tijekom reprodukcije.
yy Morate odabrati digitalni audio izlaz i maksimalnu
frekvenciju uzorka koju vaše pojačalo (ili AV
receiver) može prihvatiti pomoću [Digitalni izlaz]
i [Frekv. uzorka] opcija u [Postavke] izborniku
(pogledajte stranicu 27).
yy Kod digitalnog audio priključivanja (DIGITAL
AUDIO OUT ili HDMI OUT), možda se neće
čuti zvuk tipki disk izbornika za BD-ROM ako je
[Digitalni izlaz] opcija postavljena na [BitStream].
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara
mogućnostima vašeg receivera, receiver će
proizvoditi jaki, izobličeni zvuk ili neće proizvoditi
nikakav zvuk.
yy Više-kanalni digitalni surround zvuk preko
digitalnog priključivanja može se postići samo
ako je vaš receiver opremljen s digitalnim višekanalnim dekoderom.
6
Dodatak
58 Dodatak
Specifikacije
Općenito
Električno napajanje
Pogledajte glavnu naljepnicu na stražnjoj ploči.
Električna potrošnja
12 W
Dimenzije (Š x V x D)
Cca. 430 x 41 x 188 mm
Net Weight (Approx.)
1,6 kg
Temperatura za rad
5 °C do 35 °C
Vlažnost za rad
5 % do 90 %
Izlazi
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1
HDMI OUT (video/audio)
19 pin (tipa A, HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1
Sustav
6
Dodatak
Laser
Sustav signala
Valna duljina
405 nm / 650 nm
Sustav signala
Standard PAL/NTSC sustav TV boja
Frekventni odziv
20 Hz do 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Omjer signal-šum
Više od 90 dB (Samo ANALOG OUT priključci)
Izobličenje harmonika
Manje od 0.02 %
Dinamični opseg
Viši od 95 dB
LAN priključak
Ethernet priključak x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Električno napajanje za Bus (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.
Dodatak 59
Održavanje
Napomene o diskovima
Rukovanje diskovima
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja
i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate
transportirati, za najbolju zaštitu upakirajte uređaj
na način kako je bio originalno tvornički upakiran.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
je površina izrazito prljava, koristite meku krpu
lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta.
Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin,
razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu
uređaja.
Čišćenje vanjskih površina
yy Ne koristite opasne tekućine kao što je insekticid
sprej blizu uređaja.
yy Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti
površinu.
Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju.
Držite disk za rubove kako na površini diska ne bi
ostavili otiske prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir
ili trake.
Spremanje diskova
Nakon reprodukcije, diskove spremite u njihove
kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom
automobilu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati
lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije
reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite
od sredine prema vanjskom rubu.
Ne koristite jaka otapala poput alkohola, benzina,
razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili
anti-statični sprej namijenjen starim pločama od
vinila.
yy Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode
duže vrijeme u dodiru s uređajem.
Održavanje uređaja
6
Dodatak
Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije.
Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk
pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje
molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni
centar.
60 Dodatak
Važne informacije
vezane za mrežne
usluge
Sve informacije, podaci, dokumenti, komunikacije,
preuzimanja, datoteke, tekst, slike, fotografije,
grafike, video, internetske vijestim publikacije,
alati, izvori, softver, kod, programi, apleti, widget
programčići, aplikacije, proizvodi i drugi sadržaj
(“Sadržaj”) i sve usluge i ponude (“Usluge”) koje
pruža ili omogućava bilo koja treća strana (svaki
“Davatelj usluga”) je jedina odgovornost davatelja
usluge odakle su potekli.
Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje nudi
Davatelj usluga preko LGE uređaja su podložni
promjeni bilo kada, bez prethodne napomene,
uključujući, bez ograničenja, prekidu, uklanjanju ili
prestanku svih ili bilo kojeg dijela sadržaja ili usluga.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema
vezanih za sadržaj ili usluge, možete pogledati
internetsku stranicu davatelja usluga za najažurnije
informacije. LGE nije odgovoran niti jamči za
korisničku uslugu vezano za sadržaj i usluge. Bilo
kakvo pitanje ili zahtjev za uslugu vezano za sadržaj
ili usluge se trebaju uputiti izravno odgovarajućim
davateljima sadržaja i usluga.
6
Dodatak
Imajte na umu da LGE nije odgovoran za bilo kakav
sadržaj ili usluge koje pruža davatelj usluga ili bilo
kakve promjene, uklanjanje ili prestanak takvog
sadržaja ili usluga i ne jamči za dostupnost ili
pristup takvom sadržaju ili uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising