LG DP381B Owner's Manual
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 1
HRVATSKI
DP381B
P/NO : MFL56732829
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 2
Mjere predostrožnosti
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ
OPREZ : NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREŒAJA KAKO BISTE
SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREŒAJ NE SADRŽI DIJELOVE
KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE OSOBLJU
KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.
Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti
korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može
imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.
Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na
prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje
prate proizvod.
UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU
SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za
knjige ili slično.
OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite ureœaj u skladu s uputama
proizvoœača. Otvori na kućištu ureœaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali
pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju
začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu.
Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije
osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvoœača.
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.
Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo
pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe.
Ukoliko ureœaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvoœenje procedura koje nisu navedene u
ovom priručniku može dovesti do opasanog izlaganje zračenju.
Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci.
U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.
OPREZ: Ureœaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na ureœaj se ne smiju
stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.
OPREZ
• Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem otvora za ventilaciju raznim stvarima
kao što su novinski papiri, stolnjaci, zavjese i sl.
• Na ureœaj se ne smije stavljati svijeće i druge stvari s otvorenim plamenom.
• Iskorištene baterije je potrebno sigurno odložiti. Kod odlaganja baterija potrebno je
voditi računa o utjecaju na životnu sredinu.
• Ureœaj upotrebljavajte samo u tropskim i umjerenim klimama.
• Preveliki zvučni pritisak koji stvaraju slušalice može dovesti do gubitka sluha.
• Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora
topline.
OPREZ po pitanju električnog kabela
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti
drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama
proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice,
slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi,
oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva
može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel
na ureœaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite
korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog
servisnog centra.
Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja,
uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem
kabel izlazi iz ureœaja.
Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz ureœaja.
Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.
Odlaganje starog ureœaja
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je
proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog
otpada preko za to odreœenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili
lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog ureœaja pomoći će spriječiti potencijalno
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog ureœaja, molimo kontaktirajte
vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Ovaj proizvod proizveden je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o
niskom naponu 2006/95/EC.
Europski predstavnik:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
2
T
Sadržaj
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
,
a
Tr
8/21/08
10:26 AM
Page 3
Vrste diskova za reprodukciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Punjiva baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Glavna jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Priključivanje električnog napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Priključivanje ureœaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Okretanje LCD monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Odabir modusa rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Podešavanje postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Prikazivanje informacija o disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Reprodukcija DivX filmske datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Slušanje glazbenog diska ili datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Gledanje foto datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Upotreba USB flash pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Gledanje AV ulaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kodovi jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kodovi područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Vrste diskova za reprodukciju
m
Vrsta
Logo
DVD-VIDEO: Diskovi kao filmovi koji se mogu
kupiti ili iznajmiti.
DVD-R: Samo Video modus i finalizirani
DVD-RW: Samo VR modus, Video modus i finalizirani
g
DVD+R: Samo Video modus
DVD+RW: Samo Video modus
Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom
CD formatu koji se mogu kupiti.
Ovaj ureœaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove,
DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R
diskovi se ne mogu reproducirati na ovom ureœaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog
stanja diska, ili karakteristika ureœaja za snimanje i softvera.
O prikazivanju
simbola
Tijekom rada se na TV-u može prikazati “
” simbol koji pokazuje da funkcija
objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.
Regionalni kodovi
Ovaj ureœaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani ureœaja. Ureœaj može
reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.
• Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar
globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu ureœaja ili se disk ne će moći
reproducirati.
• Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod
playar-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri
regionalni kod).
Zaštita autorskih prava
Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje,
reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni
autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštitite od kopiranja koju je razvila
Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja.
Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Ovaj proizvod
sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja koja je zaštićena odreœenim SAD patentima i
drugim pravima na intelektualno vlasništvo u posjedu Macrovision Corporation i
drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora
odobriti Macrovision Corporation, i služi samo za svrhe kućnog i drugog ograničenog
prikazivanja osim ako to nije drugačije odobreno od strane Macrovision Corporation.
Rastavljanje ureœaja je zabranjeno.
Punjiva baterija
• Unutarnja punjiva baterija ureœaja vam pruža slobodu prenošenja ureœaja i
reprodukciju datoteka bez kabela za električno napajanje.
• Unutarnja punjiva baterija će se početi puniti samo kada je ureœaj isključen i
priključen preko AC adaptera na električnu utičnicu.
• Punjenje se prekida kada uključite ureœaj.
• Potrebno vrijeme punjenja iznosi približno 3 sata i 30 minuta.
• Vrijeme trajanja baterije: približno 3 sata i 30 minuta.
Vrijeme trajanja baterije ovisi o stanju baterije, uvjetima rada i okruženja.
• Tijekom punjenja indikator baterije će svijetliti u crvenoj boji. Kada je baterija
napunjena indikator će svijetliti u zelenoj boji.
• Kada je preostalo nekoliko minuta rada pomoću baterije, na ekranu će se prikazati
poruka “Check Battery Status”.
3
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 4
Glavna jedinica
D
a LCD ekran
b Upravljačke tipke za reprodukciju
• N (Play): Pokreće reprodukciju.
• x (Stop): Zaustavlja reprodukciju.
• X (PAUSE/STEP): Privremeno pauzira reprodukciju/ pritisnite više puta za reprodukciju
okvir-po-okvir.
• . (Skip): Traženje unazad * ili povratak na početak trenutnog poglavlja ili snimke ili
prelazak na prethodno poglavlje ili snimku.
• > (Skip): Traženje naprijed * ili prelazak na sljedeće poglavlje ili snimku.
* Pritisnite i držite tipku otprilike 2 sekunde.
c ZvuŤnici
d Funkcijske tipke
• POWER (1): Uključuje i isključuje ureœaj.
• SETUP: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.
• MENU: Otvara DVD izbornik.
• DISPLAY: Otvara displej na ekranu.
• LCD MODE: Odabire LCD modus. (16:9, 4:3 ili Off)
• COLOR/BRIGHT*: Otvara izbornik za osvjetljenje ili boju (Brightness ili Color) za
LCD displej.
• MODE: Odabire modus rada: [DISC], [USB] ili [AV IN].
* Za podešavanje boje ili osvjetljenja LCD displeja, pritisnite više puta COLOR/BRIGHT
na glavnoj jedinici ureœaja za otvaranje izbornika Brightness ili Color, a zatim koristite
b / B za podešavanje vrijednosti. Pritisnite ENTER za potvrdu podešavanja.
e Joystick: Pomoću joystick-a odaberite stavku u izborniku. Pritisnite joystick za potvrdu
odabira u izborniku.
f Indikator punjenja baterije i električnog napajanja
• Tijekom punjenja indikator ima crvenu boju, a kada je baterija napunjena ima zelenu boju.
(Pogledajte stranicu 3 za pojedinosti.)
• Indikator postaje zelen nekoliko sekundi nakon što se uključi ureœaj.
P
g Poklopac diska
A
h OPEN (Z): Otvara poklopac diska.
S
i USB priključak: Priključite USB Flash pogon.
Glasnoća: Glasnoću možete podešavati pomoću upravljača za glasnoću na
desnoj strani ureœaja.
Slušalice: Priključite slušalice na priključak za slušalice na desnoj strani
ureœaja za slušanje zvuka pomoću slušalica.
4
j Daljinski senzor: Ovdje usmjerite daljinski upravljač. Ne zaklapajte LCD monitor kako bi
mogli upravljati ureœajem pomoću daljinskog upravljača.
A
om
S
na
*
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 5
Daljinski upravljač
SLOW (Usporeno)(t / T): Usporena reprodukcija
nazad/ naprijed.
a
u
b
SETUP: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.
MENU: Otvara DVD izbornik.
vV b B: Kreće se kroz izbornike.
): PotvrœĘuje odabir u izborniku.
ENTER (
RETURN (O): Pritisnite za kretanje unazad u
izborniku ili za izlaz iz izbornika..
b
Baterija u obliku gumba (Litijska baterija)
Poklopac odjeljka za bateriju zahvatite kako biste ga
mogli povući i skinuti ga. Umetnite bateriju tako da +
bude okrenut u istom smjeru kao i + na odjeljku. Pazite
da je nova baterija u odjeljku za bateriju daljinskog
upravljača ispravno umetnuta.
• Staru bateriju daljinskog upravljača zamijenite novom
3V mikro litijskom ćelijom kao na primjer CR. 2025
ili tome slično.
• Staru bateriju odložite prema lokalnom zakonu o
sigurnom odlaganju starih baterija. Ne bacajte bateriju
u vatru.
DISPLAY: Otvara displej na ekranu.
c
PAUSE/STEP (X): Privremeno pauzira reprodukciju/
pritisnite više puta za reprodukciju okvir-po-okvir.
c
PLAY (N): Pokreće reprodukciju.
STOP (x): Zaustavlja reprodukciju
Brojčane tipke: Odabire brojčane opcije u izborniku.
PROG. : Otvara modus ureœenja programa.
CLEAR : Briše broj snimke s popisa programa ili
oznaku u izborniku za traženje oznaka (Marker Search).
d
d
TITLE: Otvara izbornik naslova na disku.
REPEAT: Ponavlja poglavlje, snimku, naslov ili sve.
u.
a
POWER (1): Uključuje i isključuje ureœaj.
AUDIO (
SUBTITLE (
): Odabire audio jezik ili audio kanal.
): Odabire jezik za titl.
ANGLE (
): Odabire kut DVD kamere, ako je to
omogućeno.
SKIP/SEARCH (. / >): Traženje * nazad/
naprijed. Prelaženje na prethodno poglavlje/snimku.
* Pritisnite i držite tipku otprilike 2 sekunde.
A-B: Ponavlja odsjek.
ZOOM: Povećava video sliku.
MARKER (Oznaka): Označava mjesto tijekom
reprodukcije.
SEARCH (Traži): Otvara izbornik za traženje oznake
[Marker Search].
RANDOM: Reprodukcija snimki se vrši nasumičnim
odabirom.
Upozorenje u vezi sa zamjenom litij baterije
• opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno
zamijeni.
• baterija za zamjenu treba biti istog tipa kao i stara
baterija.
• na bateriji se nalaze dodatne upozorenja za korisnika
koje treba pogledati kod zamjene baterija.
Upozorenje: Ukoliko s baterijama u ovom ureœaju
postupate na nedogovarajući način, riskirate
prouzorkovanje požara ili opeklina od kemijskih
reakcija. Ne punite, ne rastavljajte, ne bušite niti ne
zagrijavajte iznad 100 °C (212 °F).
Zamijenite samo s baterijom Matsushita Elec. Ind.
Co., Ltd. (Panasonic), broj CR. 2025. Upotrebom
druge baterije riskirate prouzorkovanje požara ili
eksplozije. Stare baterije odložite na odgovarajući
način. Baterije držite podalje od dohvata djece.
Baterije ne rastavljajte i ne bacajte u vatru.
5
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 6
Desna strana ureœaja
Priključivanje električnog napajanja
A
Priključivanje električnog
P
pr
pr
Priključite isporučeni električni kabel na ure?aj i ukopčajte ga u utičnicu.
Desna strana ureœaja
Ukopčajte u priključak
za automobilski upaljač
za cigarete.
Ukopčajte u
“DC 9V IN” priključak.
Ukopčajte u
električnu
utičnicu.
Ukopčajte u “DC 9V IN” priključak.
Automobilski adapter
• Ovaj automobilski adapter radi na DC 8,5-16V.
• Za odabir odgovarajućeg automobilskog adaptera kontaktirajte trgovinu s
električnim dijelovima.
• Proizvoœač GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,
LTD.
* Stvarni komplet se može razlikovati od prikazanog na slici.
Oprez
• Da biste spriječili strujni udar ili moguće oštećenje vozila ili ureœaja, svaki put prije
nego što izvadite kabelski konektor iz ureœaje, izvadite utikač iz priključka za
upaljač u automobilu.
AC adapter
• Ovaj AC adapter radi na 100-240V~ 0,5A 50/60Hz.
• Za odabir odgovarajućeg adaptera za AC utikač ili komplet AC kabela kontaktirajte
trgovinu s električnim dijelovima.
• Proizvoœač I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD
Priključivanja automobilskog adaptera
Ureœaj u njegov automobilski adapter su proizvedeni za vozila koja imaju električni
sustav 8,5-16 V, negativno uzemljenje. To je standard za većinu vozila. Ako vaše
vozilo ima drugačiju električni sustav, DC sustav električnog napajanja se neće moći
koristiti.
6
P
• U automobilskom adapteru je instaliran zaštitni osigurač 1.5 A 250V.
• Za vrijeme paljenja motora, iskopčajte automobilski adapter iz priključka za upaljač.
• Ne koristite ureœaj kada je akumulator automobila istrošen. Vršni napon
automobilskog generatora može dovesti do pregaranja DC osigurača.
• Ako napon u automobilu podane ispod 10 V vaš ureœaj možda neće pravilno raditi.
• Ne ostavljajte ureœaj na mjestima na kojima temperatura prelazi 70°C jer bi u
protivnom moglo doći do oštećenja ureœaja.
Primjeri uključuju:
- Unutar automobila sa zatvorenim prozorima, izloženom suncu.
- U blizini grijaćeg tijela.
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 7
Priključivanje ureœaja
Okretanje LCD monitora
Audio i Video priključivanje za AV IN ili AV OUT
LCD monitor na ureœaju možete okretati u smjeru kretanja sata maksimalno
180 stupnjeva. Ureœaj isto tako može raditi ako se okrene za 180 stupnjeva i zaklopi
prema dolje.
Priključite AV IN/OUT priključak na ureœaju na na odgovarajuće ulazne ili izlazne
priključke na vašem TV ili vanjskom ureœaju pomoću isporučenog AV kabela na dolje
prikazani način.
Desna strana ureœaja
,
TV ili vanjski ureœaj
.
Ukopčajte u
“AV IN/OUT”
priključak.
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. “Dolby” i simbol dvostruki-D su
robne marke Dolby Laboratories-a.
Da biste okrenuli LCD monitor, postavite ureœaj na čvrstu i ravnu površinu kao što je
stol. Gurnite LCD monitor prema gore u okomiti položaj. Okrenite polako
LCD monitor u smjeru kretanja sata za 180 stupnjeva. Ako je potrebno, preklopite LCD
monitor nakon njegovog okretanja. Za okretanje LCD monitora nazad u njegov prvotni
položaj.
Otvorite LCD monitor i postavite ga u okomiti polo žaj. Okrenite polako LCD monitor
u smjeru suprotnom od kretanja sata za 180 stupnjeva.
• Kada završite koristiti ureœaj, vratite LCD monitor u početni položaj.
• Ne ostavljajte LCD monitor u otvorenom položaju, jer bis se uslijed kakvog udara
monitor mogao oštetiti.
Odabir modusa rada
Prije korištenja ureœaj potrebno je odabrati modus
rada. Pritisnite MODE na ureœaju i pojavit će se
izbornik za odabir modusa rada. Koristite b / Bza
odabir modusa rada, a zatim pritisnite ENTER.
• Odaberite [DISC] za reprodukciju umetnutog diska.
• Ukopčajte u “AV IN/OUT” priključak.
• Odaberite [USB] za reprodukciju datoteke(a) s priključenog USB Flash pogona.
7
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 8
Podešavanje postavki
TIPKA
1 Prikažite izbornik za podešavanje:
SETUP
2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:
vV
3 Prijeœite na drugu razinu:
B
4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:
vV
5 Prijeœite na treću razinu:
B
6 Promijenite postavke:
v V / ENTER
Podešavanje postavki za displej
Po
TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg
TV-a.
D
za
us
Pr
ko
ov
[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV .
[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.
Displej modus - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite
prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.
[LetterBox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i
dnu ekrana.
[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.
Podešavanje audio postavki
Podešavanje postavki - što još možete učiniti
Kada prvi put uključujete ureœaj
Kada prvi put uključite ureœaj pojavit će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje
ureœaja morate odabrati jezik. Upotrijebite vV b B kako biste odabrali jezik, a zatim
pritisnite ENTER i pojavit će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite b B za odabir
[Enter], a zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje postavki za jezik
Menu Language (Jezik izbornika) - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja
na ekranu.
Disc Audio/Subtitle/Menu – Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.
[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.
[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite ENTER
za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika.
(Pogledajte stranicu 14). Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste obrisali brojeve, a zatim unesite ispravan broj.
[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.
8
DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega)) - Učinite da zvuk
bude jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite
[On].
Glas (Vocal) – Postavite na On (uključeno) samo kada se reproducira više-kanalni
karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miješaju u normalni stereo zvuk.
Podešavanje postavki zaključavanja
Morate postaviti opciju [Area Code] (Kod područja) kako biste mogli koristiti opcije
zaključavanja. Odaberite [Area Code] opciju, a zatim pritisnite B Unesite 4-znamenkastu
lozinku i zatim pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite ENTER za
potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite CLEAR, a zatim unesite ispravne
brojeve.
Lozinku možete resetirati ako je zaboravite. Prvo, izvadite disk iz ureœaja. Otvorite
izbornik za podešavanje i unesite 6-znamenkasti broj “210499” i lozinka će biti
obrisana.
Ocjenjivanje (Rating)- Odaberite razinu ocjenjivanja. Što je niža razina, to će biti
strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocjenjivanje.
Lozinka (Password) - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.
[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim
pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.
[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.
Kod područja (Area Code) - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu
ocjenjivanja reprodukcije. Ovo odreœuje koje se područje uzima kao referentno kod
ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 14)
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 9
Podešavanje drugih postavki
DivX(R) VOD - Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na
zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD
uslugu. Za više informacija posjetite www.divx.com/vod.
Pritisnite ENTER kada je ikona [Select] jače osvijetljena i vidjet ćete registracijski
kod ureœaja. Svi video sadržaji preuzeti s DivX® VOD mogu se reproducirati samo na
ovom ureœaju.
i
Prikazivanje informacija o disku
TIPKA
1 Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije:
DISPLAY
2 Odaberite stavku:
vV
3 Podesite postavke u izborniku za displej:
4 Za izlazak:
b B / ENTER
DISPLAY
Prikazivanje informacija o disku - što još možete
učiniti
Stavku možete odabrati pritiskom na v V, a promijeniti ili odabrati postavku pritiskom
na b B.
Broj trenutnog naslova (ili snimke)/ ukupni broj naslova (ili snimki)
Broj trenutnog poglavlja/ukupan broj poglavlja
Proteklo vrijeme reprodukcije
Odabrani audio jezik ili kanal
Odabrani titl
Odabrani kut/ ukupan broj kutova
Stanje punjenja baterije možete provjeriti pritiskom na DISPLAY tijekom reprodukcije
kada nije priključen DC 9V IN konektor.
Baterija
puna
Baterija nedovoljno Ponovo
puna
napuniti
Simboli korišteni u ovom priručniku
Odsječak čiji naslov ima jedan od sljedećih simbola se primjenjuje samo za disk ili
datoteku koji su tim simbolom predstavljeni.
)
ALL
Svi diskovi i datoteke
ACD
Audio CD-i
DVD
DVD i finalizirani DVD±R/RW
DivX datoteke
MP3
MP3 datoteke
WMA
WMA datoteke
DivX
9
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 10
Pauziranje reprodukcije
Reprodukcija diska
TIPKA
ALL
Pritisnite PAUSE/STEP (X) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite PLAY ( N) za
nastavak reprodukcije.
1 Otvorite poklopac diska:
2 Umetnite disk:
OPEN (Z)
-
Reprodukcija okvir-po-okvir
3 Zatvorite poklopac diska:
-
Ponavljanje reprodukcije
4 Pokrenite reprodukciju:
5 Prilagodite željenu glasnoću:
N PLAY
VOLUME
Pritisnite više puta REPEAT za odabir stavke za ponavljanje. Ponavljati se može
reprodukcija trenutnog naslova, poglavlja ili snimke. Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite više puta REPEAT kako bi odabrali [Off] (isključeno).
6 Za zaustavljanje reprodukcije:
x
Brzo naprijed ili brzo nazad
STOP
DVD
Reprodukcija diska - što još možete učiniti
Zaustavljanje reprodukcije
x) za zaustavljanje reprodukcije, ovisno o disku ureœaj će snimiti
Pritisnite STOP (x
x ”. Pritisnite PLAY ( N) za nastavak reprodukcije (od točke
točku zaustavljanja. “ Xx
x) ili ako izvadite disk
scene). Ako ponovo pritisnete STOP (x
(“ x ” se pojavljuje na ekranu), ureœaj će obrisati točku zaustavljanja.
Xx =Nastavi stop, x =Potpuni stop) Točka nastavljanja se može obrisati kada se
(X
pritisne tipka (na primjer: POWER, OPEN, i sl.).
Reprodukcija DVD-a s izbornikom
DVD
Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma.
Kroz izbornik se možete kretati pomoću vV b B ili brojčanih tipki kako biste jače
osvijetlili opciju. Za odabir pritisnite ENTER.
Reprodukcija DVD VR diska
Ureœaj će reproducirati DVD-RW disk koji je snimljen pomoću Video Recording (VR)
formata. Kada umetnete DVD VR disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite
vV za odabir naslova, a zatim pritisnite PLAY ( N). Za prikaz DVD-VR izbornika
pritisnite MENU ili TITLE.
Neki DVD-VR diskovi su napravljeni pomoću DVD REKORDERA s CPRM
podacima. Ureœaj ne podržava tu vrstu diskova.
Skakanje na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku/datoteke ALL
Pritisnite SKIP (>) za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku/datoteke.
Pritisnite SKIP (.) za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke/datoteke.
Pritisnite dvaput kratko SKIP (.) za povrataka na prethodno
poglavlje/snimku/datoteke.
10
DVD
DivX
Pritisnite više puta PAUSE/STEP (X) za reprodukciju okvir-po-okvir.
DivX
ACD
ALL
WMA
MP3
Tijekom reprodukcije pritisnite i držite SKIP (.ili >) reprodukciju brzo naprijed
ili brzo nazad. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete i držite
SKIP (. ili >). Pritisnite PLAY (N) za nastavak reprodukcije normalnom
brzinom.
Ponavljanje odreœenog odsjeka (A-B) DVD
DivX
ACD
Pritisnite A-B na početku odsjeka koji želite ponavljati i ponovo na kraju tog odsjeka.
Odabrani odsjek će se neprestano ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite A-B za odabir [Off] (isključeno).
Odabir jezika za titl DVD
DivX
Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta SUBTITLE (
titl.
Gledanje iz različitih kutova
) kako biste odabrali jezik za
DVD
Ako se na ekranu na trenutaka prikaže indikator za kut, moći ćete odabrati različiti kut
kamere ako više puta pritisnete ANGLE ( ).
Slušanje različitog audio-a
DVD
DivX
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite AUDIO (
audio jezike, kanale ili načine kodiranja.
Usporavanje brzine reprodukcije
DVD
) kako biste mijenjali moguće
( DivX : samo naprijed)
Tijekom reprodukcije, pritisnite SLOW (t ili T) da reprodukciju usporite nazad ili
naprijed. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete
SLOW (t ili T). Pritisnite PLAY ( N) za nastavak reprodukcije normalnom
brzinom.
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
Gledanje uvećane video slike
DVD
8/21/08
10:26 AM
Page 11
DivX
Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite ZOOM za odabir modusa
povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću vVb B tipki. Pritisnite
CLEAR za izlazak.
1 Otvorite poklopac diska:
2 Umetnite disk:
Z)
OPEN(Z
-
Prikaz DVD izbornika
DVD
DVD
3 Zatvorite poklopac diska:
-
Pritisnite MENU za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.
4 Odaberite filmsku datoteku u izborniku:
v V, MENU
Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu
5 Pokrenite reprodukciju:
N
PLAY
6 Za zaustavljanje reprodukcije:
x
STOP
DVD
DivX
Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite DISPLAY, a zatim odaberite
ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite ENTER. Na primjer, da naœete scenu u 1
sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite ENTER. Ako ste unijeli
pogrešan broj, pritisnite CLEAR za ponovni unos.
Reprodukcija nasumičnim odabirom
ACD
WMA
MP3
Tijekom reprodukcije ili u stop modusu, pritisnite RANDOM za reprodukciju
nasumičnim odabirom. Pritisnite ponovo RANDOM za povratak na normalnu
reprodukciju.
Označavanje omiljene scene DVD
a
TIPKA
Pritisnite TITLE za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.
Prikaz izbornika za naslov
d
Reprodukcija DivX filmske datoteke
DivX
Na disku možete označiti mjesto na koje se potom možete vratiti. Na željenom mjestu
jednostavno pritisnite MARKER. Na ekranu će se kratko pojaviti ikona znaka
(markera). Ponovite postupak za postavljanje novog znaka, može se postaviti najviše
devet oznaka.
Položaje isto tako možete pozivati ili brisati. Pritisnite SEARCH i pojavit će se [Marker
Search] izbornik. Koristite b ili B za odabir željene oznake u izborniku, a zatim
pritisnite ENTER za pozivanje položaja ili CLEAR za brisanje položaja.
Memoriranje zadnje scene
DVD
ACD
Ovaj ureœaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u
memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite ureœaj. Ako umetnete disk
koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.
Zaštita ekrana
Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada ureœaj ostavite u stop načinu rada
otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta ureœaj će se
automatski isključiti.
Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG
Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i
JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na
Reprodukcija DivX filmske datoteke - što još
možete učiniti
Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla
Pritisnite i držite SUBTITLE 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za
jezik. Pritisnite b B za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl, a
zatim pritisnite ENTER.
Zahtjevi u odnosu na DivX datoteke
Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:
• Moguća veličina rezolucije: 720x576 (Š x V) piksela.
• Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 56 znakova.
• Ekstenzije DivX datoteka: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub(.sub)
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System (.txt).
• Kodek format koji se može reproducirati: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“MP43”, “3IVX”
• U ureœaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
• Audio format koji se može reproducirati: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kHz (WMA)
• Bit brzina: unutar 8 - 320 kbps (MP3), unutar 32 - 192 kbps (WMA),
manje od 4Mbps (DivX file)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 650 (ukupan broj datoteka i foldera)
tipku TITLE.
11
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 12
Gledanje foto datoteka
Slušanje glazbenog diska ili datoteke
TIPKA
TIPKA
1 Otvorite poklopac diska:
2 Umetnite disk:
Z)
OPEN(Z
-
1 Otvorite poklopac diska:
2 Umetnite disk:
3 Zatvorite poklopac diska:
-
3 Zatvorite poklopac diska:
-
4 Odaberite glazbu u izborniku:
v V, MENU
4 Odaberite foto datoteku u izborniku:
v V, MENU
5 Pokrenite reprodukciju:
N PLAY
5 Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu:
N PLAY
x
6 Za povratak u izbornik:
x
6 Zaustavite reprodukciju:
STOP
Slušanje glazbenog diska ili datoteke - što još
možete učiniti
Kreiranje vašeg vlastitog programa
Sadržaj diska možete reproducirati prema redoslijedu koji vi želite tako da uredite
redoslijed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnite
PROG. da otvorite modus za ureœivanje programa ( E znak se pojavljuje u izborniku).
Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite ENTER da dodate glazbu na
popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite ENTER za
početak programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite
glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR u modusu ureœenja programa. Za
brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All] (Obriši sve), a zatim pritisnite ENTER u modusu ureœenja programa. Program je obrisan kada se disk izvadi iz
ureœaja ili se ureœaj isključi.
Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)
Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju
možete prikazati ako više puta pritisnete DISPLAY.
Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke
Kompatibilnost MP3/WMA s ovim ureœajem je ograničena prema sljedećem:
• Ekstenzija datoteka: “.mp3”, “.wma”
• Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
• Bit brzina: unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 650 (ukupan broj datoteka i foldera)
12
OPEN (Z)
-
STOP
Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti
Gledanje foto datoteka kao slide prikaz
Upotrijebite vV b B da jače osvijetlite (
) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za
pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću b B kada je
jače osvijetljena (
) ikona.
N
Preskakanje na sljedeći/prethodni foto
•
Pritisnite SKIP (. ili >) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.
Okretanje fotografije
Upotrijebite vV za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili
obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.
•
•
Pauziranje slide prikaza
•
Pritisnite PAUSE/STEP (X) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY (N) za
nastavak slide prikaza.
•
Slušanje glazbe tijekom slide prikaza
Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu, ako disk sadrži na sebi zajedno glazbene i
foto datoteke. Upotrijebite vV b B da jače osvijetlite (
) ikonu, a zatim pritisnite
ENTER da pokrenete slide prikaz.
Gledanje uvećane fotografije
Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste
odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću vVb B
tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.
Zahtjevi u odnosu na foto datoteku
Kompatibilnost JPEG datoteke s ovim ureœajem je ograničena prema sljedećem:
• Ekstenzije datoteke: “.jpg”
• Veličina fotografije: Preporučuje se manja od 2MB
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 650 (ukupan broj datoteka i foldera)
•
•
•
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 13
Upotreba USB flash pogona
Gledanje AV ulaza
Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke na USB flash pogonima
verzije 1.1.
Na ovom ureœaju možete gledati video/audio signale s vanjskog ureœaja.
TIPKA
TIPKA
1 Priključite USB flash pogon na USB
priključak na ureœaju:
-
1 Priključite vanjski ure_aj na ovaj ureœaj
pomoću isporučenog AV kabela. (Stranica 7)
-
2 Otvorite izbornik i odaberite USB
modus rada:
MODE
2 Otvorite izbornik za odabir [AV IN] modusa
rada:
MODE
3 Odaberite [USB]:
b B, ENTER
4 Odaberite datoteku:
v V, MENU
3 Odaberite [AV IN]:
4 Gledajte video s vanjskog ureœaja:
b B, ENTER
-
5 Reproducirajte datoteku:
6 Izvadite USB flash pogon:
N
-
5 Za izlaz iz [AV IN] modusa, odaberite [DISC]
ili [USB]:
MODE, b B, ENTER
PLAY
Napomene za USB flash pogon
• Načine rada možete mijenjati izmeœu [DISC], [USB] i [AV IN] modusa pomoću
MODE tipke.
• Ne vadite USB ureœaj kada je u radu.
• Preporučujemo kreiranje sigurnosnih kopija (back up) važnih datoteka na USB Flash
pogonu kako bi se zaštitili od gubitka podataka.
• Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB ureœaj se možda neće moći
prepoznati.
• Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX
datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
• Maksimalan broj datoteka/USB Flash pogon: Manje od 650 (ukupan broj datoteka i
foldera)
• USB funkcija ovog ureœaja ne podržava sve vrste USB ureœaja.
• Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
B
13
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 14
Kodovi jezika
Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.
Jezik
Afarski
Afrikaanski
Albanski
Ameharski
Arapski
Armenski
Asameški
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Baski
Bengalski, Bangla
Butanski
Biharski
Bretonski
Bugarski
Burmski
Bjeloruski
Kineski
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Jezik
Hrvatski
Češki
Danski
Nizozemski
Engleski
Esperanto
Estonski
Faroaski
Fidžijski
Finski
Francuski
Frizijski
Galicijski
Gruzijski
Njemački
Grčki
Grenlandski
Guaranski
Gudžaratski
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Jezik
Hauski
Hebrejski
Hindi
Maœarski
Islandski
Indonezijski
Interlingua
Irski
Talijanski
Javanski
Kanadski
Kašmirski
Kazački
Kirgijski
Korejski
Kurdski
Laotski
Latinski
Latvijski, Letonski
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Jezik
Lingalski
Litvanski
Makedonski
Malagaški
Malajski
Malajalaski
Maorski
Maratski
Moldavski
Mongolski
Naurski
Nepalski
Norveški
Orijski
Pandžabi
Paštu, Pušto
Perzijski
Poljski
Portugalski
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Jezik
Kečuanski
Reto-romanski
Rumunjski
Ruski
Samoanski
Sanskrit
Škotsko galski
Srpski
Srpsko-hrvatski
Šonski
Sindi
Singaleski
Slovački
Slovenski
Španjolski
Sudanski
Svahili
Švedski
Tagaloski
Kod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Jezik
Tadžikijski
Tamilski
Teluški
Tajski
Tonga
Turski
Turkmenski
Tviski
Ukrajinski
Urdski
Uzbeški
Vijetnamski
Volapski
Velški
Volofski
Ksosaški
Jidiš
Jorupski
Zulu
Kod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
N
N
u
u
N
N
U
r
Kodovi područja
Odaberite kod područja s popisa.
Područje
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Butan
Bolivija
Brazil
Kambodža
Kanada
Čile
Kina
Kolumbija
Kongo
14
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Područje
Kostarika
Hrvatska
Češka Republika
Danska
Ekvador
Egipat
El Salvador
Etiopija
Fidži
Finska
Francuska
Njemačka
Velika Britanija
Grčka
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Područje
Grenland
Hong Kong
Maœarska
Indija
Indonezija
Izrael
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
Malezija
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Područje
Maldivi
Meksiko
Monako
Mongolija
Maroko
Nepal
Nizozemska
Nizozemski Antili
Novi Zeland
Nigerija
Norveška
Oman
Pakistan
Panama
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Područje
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slovačka Republika
Slovenija
Južna Afrika
Južna Koreja
Španjolska
Kod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Područje
Sri Lanka
Švedska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Turska
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene Države
Urugvaj
Uzbekistan
Vijetnam
Zimbabve
Kod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
D
n
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
10:26 AM
Page 15
Specifikacije
Otklanjanje poteškoća
Simptom
Nema el. napajanja.
Napajanje je
uključeno, ali
ureœaj ne radi.
Nema slike.
Nema zvuka.
Ureœaj ne počinje s
reprodukcijom.
Daljinski upravljač
ne radi pravilno.
Uzrok
Električni kabel je iskopčan.
Baterija je ispražnjena.
Nema umetnutog diska.
Modus rada nije pravilno odabran.
TV nije postavljen da prima signal s
ureœaja.
Video kabel nije dobro priključen.
LCD modus je postavljen na [Off]
(Isključeno).
Priključena oprema preko audio
kabela nije postavljena da prima
signal s ureœaja.
Glasnoća je postavljena na najmanju
razinu.
AUDIO opcije su postavljene na
pogrešan položaj.
Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
Postavljen je prag ocjene za
reprodukciju.
Daljinski upravljač nije usmjeren
prema senzoru za daljinski na
ureœaju.
Daljinski upravljač je predaleko u
odnosu na ureœaj.
Ispravljanje
Ukopčajte dobro utikač električnog
kabela u zidnu utičnicu.
Napunite bateriju.
Umetnite disk.
Koristite MODE tipku za odabir
modusa rada. (Stranica 7)
Odaberite odgovarajući modus video
ulaza na TV-u.
Dobro priključite video kabel.
Odaberite LCD modus koji nije
[Off].
Odaberite pravilan modus ulaza za
audio pojačalo.
Podesite glasnoću pomoću upravljača
za glasnoću.
Postavite AUDIO postavke na
pravilne položaje.
Umetnite disk koji se može
reproducirati. (Provjerite vrstu diska i
regionalni kod.)
Promijenite visinu ocjene za
reprodukciju.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na ureœaju.
Daljinski upravljač koristite na
manjoj udaljenosti u odnosu na ureœaj.
Općenito
Potrebno električno napajanje
Potrošnja električne snage
Dimenzije (Približno)
Neto težina (Približno)
Radna temperatura
Radna vlažnost
Laser
Sustav signal
DC 9V
13,5W
225 x 40 x 175 mm
(Š x V x D)
1.06kg
5 °C do 40 °C
5 % do 90 %
Poluvodički laser
PAL
Priključci
Audio/Video izlaz/ulaz
ø 3,5mm mini priključak x 1
- Video: 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno
- Audio (Analog): 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Priključak za slušalice
ø 3,5 mm stereo mini priključak x 2
LCD (Displej od tekućeg kristala)
Veličina ploče
Sustav projekcije
Sustav pogona
Rezolucija
Širina 8.5 inča (dijagonala)
R.G.B. pruga
TFT aktivni matrix
480 x 234 (WQVGA)
Dodaci
•
•
•
•
•
RCA Video/Audio kabel
AC adapter (IM090WU-150B)
Automobilski adapter (G1000233)
Daljinski upravljač
Baterija za daljinski upravljač (Litij baterija)
Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne
obavijesti.
15
DP382B-P_AHUNLLK_CRO_MFL5#78407
8/21/08
Gledanje videa u automobilu
pomoću nosača montiranog na
naslon za glavu
10:26 AM
Page 16
Nosač za montiranje na naslon za glavu
a Skinite naslon za glavu.
(Pogledajte vodič za
automobil.)
Na zdanjem sjedalu možete gledati video ako ureœaj
postavite na zadnju stranu prednjeg sjedala
Upozorenja :
• Vozač ne smije koristiti ovaj ureœaj tijekom vožnje.
Ne koristite ureœaj na mjestu na kojem bi ga vozač
mogao gledati.
Upotreba i gledanje ureœaja od strane vozača tijekom
vožnje dovest će do odvraćanja pažnje vozača što
može prouzročiti ozbiljne nesreće, ozljede osoba i
oštećenja imovine.
• Ne postavljajte i ne skidajte ureœaj tijekom vožnje, a
takoœer ne postavljajte ureœaj na sljedećim mjestima,
jer bi u protivnom moglo doći do prometnih nesreća i
ozljeda:
– ne postavljajte ureœaj ni na jedno drugo mjesto
izuzev na zadnju stranu sjedala.
– ne postavljajte ureœaj na mjestima koja vozaču
remete preglednost ili ometaju rad automobila.
– ne postavljajte ureœaj na mjestima koja ometaju rad
zračnih jastuka.
– ne postavljajte ureœaj na mjestima koja ometaju
pregled instrumenata za vožnju.
• Ovisno o vrsti naslona za glavu, možda nećete
moći postaviti nosač.
19 cm
ili
manje
Postavljanje
b Postavite montažno
postolje na način
prikazan na slici.
a Vijak za učvršćivanje
Učvršćuje ureœaj na nosač.
b Vijak za učvršćivanje nagiba
Učvršćuje kut nagiba nosača.
c Vijak za vodoravno učvršćenje
Učvršćuje vodoravni kut nosača.
c Postavite tijelo nosača
na postolje.
d Poluga za otpuštanje
Pritisnite obje poluge da otpustite tijelo nosača iz
postolja.
e Postolje za montiranje na naslon za glavu
d Stavite ureœaj u nosač i
učvrstite ga vijkom.
e Podesite vodoravni kut i
kut nagiba nosača.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising