LG DP581B Owner's Manual
HRVATSKI
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA
Prijenosni DVD Player
Molimo prije korištenja uređaj pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte priručnik za
slučaj buduće potrebe.
MODEL
DP581B
P/NO : MFL63727816
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Mjere sigurnosti
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ
OPREZ : NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
STRANU) UREŒAJA KAKO BISTE SMANJILI
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREŒAJ NE
SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO
POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
OSOBLJU KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.
Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar
jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti
korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog
napona unutar kućišta proizvoda koji može imati
dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost
od strujnog udara.
Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima
za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih
uputa za rad i održavanje (servisiranje)
proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.
UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD
UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU
SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili
slično.
OPREZ : Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite
ureœaj u skladu s uputama proizvoœača. Otvori na kućištu
ureœaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali
pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od
pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da
se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku
drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u
ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako
nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to
navodi u uputama proizvoœača.
2
Page 2
OPREZ : Ovaj proizvod koristi
laserski sustav. Kako biste
osigurali pravilnu upotrebu
proizvoda, molimo pažljivo
pročitajte priručnik za korisnika
i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko ureœaj
zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili
izvoœenje procedura koje nisu navedene u ovom
priručniku može dovesti do opasanog izlaganje zračenju.
Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili
izravno izlaganje laserskoj zraci. U slučaju otvaranja
prisutno je vidljivo lasersko zračenje.
NE GLEDAJTE U ZRAKU.
OPREZ : Ureœaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili
pljuskanju) i na ureœaj se ne smiju stavljati predmeti
ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.
OPREZ
• Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem otvora za
ventilaciju raznim stvarima kao što su novinski papiri,
stolnjaci, zavjese i sl.
• Na ureœaj se ne smije stavljati svijeće i druge stvari s
otvorenim plamenom.
• Iskorištene baterije je potrebno sigurno odložiti. Kod
odlaganja baterija potrebno je voditi računa o utjecaju
na životnu sredinu.
• Preveliki zvučni pritisak koji stvaraju slušalice može
dovesti do gubitka sluha.
• Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi
sunca, vatre i drugih izvora topline.
• Zbog svoje sigurnosti ne vadite bateriju koja je
ugraœena u proizvod. Ukoliko trebate zamijeniti
bateriju, odnesite ureœaj u najbliži ovlašteni LG
Electronics servis ili kod prodajnog zastupnika.
OPREZ po pitanju električnog kabela
Za većinu se ureœaja preporučuje da imaju zaseban
strujni krug ili osigurač;
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa
zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica
ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa
specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne
preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne
utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice,
produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena
ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost.
Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog
udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte
električni kabel na ureœaju, a ako ustanovite njegovo
oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite
korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni
odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra.
Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih
oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja,
gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače,
utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz ureœaja.
Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto
na kojem kabel izlazi iz ureœaja.
Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude
pristupačan.
Ureœaj je opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
Siguran način vaœenja baterije iz ureœaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje.
Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u
odreœenim odlagalištima, kako bi spriječili zagaœenje
okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba
lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Upozorenje u vezi sa zamjenom litij baterije
• opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno
zamijeni.
• baterija za zamjenu treba biti istog tipa kao i stara
baterija.
• na bateriji se nalaze dodatne upozorenja za korisnika
koje treba pogledati kod zamjene baterija.
Odlaganje starog ureœaja
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači da je
proizvod pokriven europskom direktivom
2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju
se odlagati odvojeno od komunalnog otpada
preko za to odreœenih odlagališta koja je za
te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog ureœaja
pomoći će spriječiti potencijalno negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg
starog ureœaja, molimo kontaktirajte vaš
gradski ured, službu za odlaganje otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi ureœaj(i)
udovoljava(ju) osnovnim zahtijevima i drugim
mjerodavnim odredbama Direktiva
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.
Europski predstavnik:
LG Electronics Serve Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31–(0)36–547–8888)
Page 3
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a.
Dolby i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby
Laboratories-a.
“DVD Logo” je robna marka vlasništvo DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
DivX je robna marka u vlasništvu DivX, Inc., a
korištenje te marke je odreœeno licencom.
Uvod
O prikazivanju
simbola
Tijekom rada se na TV-u može prikazati “ ” simbol
koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku
za vlasnika nije moguća na tom disku.
Regionalni kod
Ovaj ureœaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani
ureœaja. Ureœaj može reproducirati samo DVD diskove
koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.
• Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus
s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora
odgovarati regionalnom kodu ureœaja ili se disk ne će
moći reproducirati.
• Ako pokušate reproducirati DVD s različitim
regionalnim kodom u odnosu na kod playar-a, na TV
ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code”
(Provjeri regionalni kod).
Zaštita autorskih prava
Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje,
prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u
javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala
koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod
sadrži funkciju zaštitite od kopiranja koju je razvila
Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni
signali za zaštitu od kopiranja. Kod snimanja ili
reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje.
Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja
je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na
intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za
zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a
namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena
gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način
odobrio. Zabranjeno je rastavljanje ureœaja.
Simboli korišteni u ovom priručniku
Odsječak čiji naslov ima jedan od sljedećih simbola se
primjenjuje samo za disk ili datoteku koji su tim
simbolom predstavljeni.
ALL
Svi diskovi i datoteke
DVD
DVD-Video, DVD±R/RW u Video modusu ili
VR modusu finalizirani
MOVIE Filmske datoteke na USB-u/memorijskoj
kartici/disku
ACD
Audio CD-i
MP3
MP3 datoteke
WMA
WMA datoteke
3
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 4
Sadržaj
Mjere sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Vrste diskova za reprodukciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Glavna jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tipke osjetljive na dodir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Priključivanje električnog napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Umetanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Vrste diskova za reprodukciju
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Diskovi kao filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
- Samo u video modusu i finalizirani.
- Takoœer podržava dvoslojni disk.
- DVD±R diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
- Samo finalizirani diskovi VR modusa i Video modusa.
- DVD-RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.
Okretanje LCD monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
- Samo Video modus
- DVD+RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.
Priključivanje ureœaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
Punjiva baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Korištenje početnog izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Podešavanje postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-12
Prikaz informacija brzog izbornika (Quick Menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Reprodukcija filmske datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Slušanje glazbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Gledanje foto datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Upotreba vanjske memorijske kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Upotreba USB flash pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Izravno USB snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Kodovi jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kodovi područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Gledanje videa u automobilu preko ureœaja montiranog na
naslon za glavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
4
CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/RW diskovi koji sadrže audio naslove, filmske, glazbene ili foto
datoteke.
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 5
Glavna jedinica
a Dodirne tipke (Pogledajte stranicu 7 za pojedinosti.)
• b B v V (lijevo/desno/gore/dolje): Koristi se za odabir stavke u izborniku.
• OK: Potvrda odabira u izborniku.
• . / > (Skip): Ide na sljedeće ili prethodno poglavlje / snimku / datoteku.
• N (Play): Započinje reprodukciju.
• X (Pause): Pauzira reprodukciju.
• x (Stop): Zaustavlja reprodukciju.
b Daljinski senzor: Usmjerite daljinski upravljač. Ne zaklapajte LCD monitor kako
bi mogli upravljati ureœajem pomoću daljinskog upravljača.
c Indikator punjenja baterije i električnog napajanja
• Tijekom punjenja indikator će imati crvenu boju, a kad se punjenje završi imat
će zelenu boju. (Pogledajte stranicu 9 za pojedinosti.)
• Kada je ureœaj uključen indikator ima zelenu boju.
d LCD ekran
e Poklopac diska
f CD OPEN .: Koristi klizni ključ za otvaranje poklopca diska.
g Zvučnici
h USB priključak: Priključivanje USB Flash pogona.
i Utor za memorijsku karticu: Umetnite memorijsku karticu. (SD / MMC / MS)
j 1/[ (Power): Pritisnite za uključivanje i isključivanje ureœaja.
k w VOL (Volume): Koristite za podešavanje glasnoće ugraœenih zvučnika i
slušalica.
l i (Priključak za slušalice): Ovdje priključite slušalice.
m AV OUT: Priključite na TV s video i audio ulazima.
n DC 12V IN: Priključite AC adapter ili automobilski adapter.
Predostrožnost kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir:
• Dodirnu podlogu dirajte čistim i suhim rukama.
• Ne koristite preveliku silu na tipkama na dodirnoj podlozi.
• Ne dodirujte tipku na dodirnoj podlozi s materijalima koji su vodiči, kao što su
metalni predmeti. Tako možete izazvati kvar ureœaja.
5
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 6
Daljinski upravljač
Napomena: Priručnik objašnjava rad ureœaja na
prema korištenju daljinskog upravljača.
b
): Otvara ili zatvara početni izbornik [Home
HOME (
Menu].
Q. MENU: Otvara ili zatvara brzi izbornik [Quick Menu].
vV b B: Kreće se kroz izbornike.
): Potvrœuje odabir u izborniku.
ENTER (
a
RETURN (O): Pritisnite tipku za kretanje unazad u
izborniku ili za zatvaranje izbornika.
DISC MENU: Otvara izbornik na disku.
b
c
Baterija u obliku gumba (Litijska baterija)
Poklopac odjeljka za bateriju zahvatite kako biste ga
mogli povući i skinuti ga. Umetnite bateriju tako da +
bude okrenut u istom smjeru kao i + na odjeljku. Pazite
da je nova baterija u odjeljku za bateriju daljinskog
upravljača ispravno umetnuta.
• Bateriju u daljinskom upravljaču zamijenite s 3 V
baterijom s mikro litij ćelijama kao što je CR. 2025 ili
ekvivalentna baterija.
• Staru bateriju odložite prema lokalnom zakonu o
sigurnom odlaganju starih baterija. Ne bacajte bateriju
u vatru.
PAUSE/STEP (X): Privremeno pauzira reprodukciju/
pritisnite više puta za reprodukciju okvir-po-okvir.
PLAY (N): Pokreće reprodukciju.
STOP (x): Zaustavlja reprodukciju.
Brojčane tipke: Odabire brojčane opcije u izborniku.
PLAY MODE: Ponavlja željeni odsjek ili sekvencu.
c
CLEAR: Briše oznaku u izborniku za traženje pomoću
markera (oznake) ili briše broj kada se postavlja lozinka.
d
TITLE: Otvara izbornik naslova na disku.
MARKER (Oznaka): Označava mjesto tijekom
reprodukcije.
d
SEARCH (Traži): Otvara izbornik za traženje oznake
[Marker Search].
ZOOM: Povećava video sliku.
a
POWER (1): Uključuje i isključuje ureœaj.
AUDIO (
SUBTITLE (
): Odabire audio jezik ili audio kanal.
): Odabire jezik za titl.
ANGLE (
): Odabire kut kamere na DVD-u, ako je
to omogućeno.
SKIP (. / >): Prelaženje na prethodno
poglavlje/snimku.
m / M): Traženje nazad ili naprijed.
SCAN (m
6
A - B: Ponavlja odsjek.
VIRTUAL SURROUND ( ): Pritisnite više puta
kako bi primijenili razne zvučne efekte. (Pogledajte 14
stranicu)
Upozorenje: Ukoliko s baterijama u ovom ureœaju
postupate na neodgovarajući način, riskirate
prouzorkovanje požara ili opeklina od kemijskih
reakcija. Ne punite, ne rastavljajte, ne bušite niti ne
zagrijavajte iznad 100 °C (212 °F).
Zamijenite samo s baterijom Matsushita Elec. Ind.
Co., Ltd. (Panasonic), broj CR. 2025. Upotrebom
druge baterije riskirate prouzorkovanje požara ili
eksplozije. Stare baterije odložite na odgovarajući
način. Baterije držite podalje od dohvata djece.
Baterije ne rastavljajte i ne bacajte u vatru.
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 7
Tipke osjetljive na dodir
Reprodukcija glazbe
Korištenje tipki osjetljivih na dodir
Tijekom reprodukcije glazbe, tipke osjetljive na dodir na LCD senzoru rade
sljedeće:
Ikona
Dodirnite
ikonu
Prikazuje senzor osjetljiv
na dodir ili tipke
Kada se tipka osjetljiva na dodir ne koristi pet sekundi nakon uključenja, ona će
automatski nestati.
Želite li koristiti tipku osjetljivu na dodir, dodirnite
ikonu.
Identitet
Operacija
Početak
Otvara ili zatvara početni izbornik [Home Menu]
Jedna pjesma
Odabire ili zatvara željenu snimku/datoteku
Sve pjesme
Odabire ili zatvara sve snimke/datoteke
Povratak
Vraća natrag u izborniku ili zatvara izbornik
Ponavljanje
Ponavlja snimke/datoteke ili sve
Snimanje
Snima pjesme (samo Audio CD)
Virtualni
surround
Primjenjuje razne zvučne efekte
(CONCERT t HALL t ARENA)
Reprodukcija filma
Tijekom reprodukcije filma, tipke osjetljive na dodir na LCD senzoru rade
sljedeće:
Ikona
Identitet
Operacija
Početak
Otvara ili zatvara početni izbornik [Home Menu]
Mapa gore
Ide u višu mapu ili izlazi iz izbornika
Brzi izbornik
Otvara ili zatvara brzi izbornik
Izbornik diska
Otvara izbornik na disku
Ponavljanje
Ponavlja poglavlje/naslov/datoteku
LCD boja/
Otvara izbornik za osvjetljenje ili boju za
LCD zaslon
osvjetljenje
Reprodukcija fotografije
Tijekom reprodukcije fotografije, tipke osjetljive na dodir na LCD senzoru rade
sljedeće:
Ikona
Identitet
Operacija
Početak
Otvara ili zatvara početni izbornik [Home Menu]
Mapa gore
Ide u višu mapu ili izlazi iz izbornika
Slide prikaz
Prikazuje sve fotografije u neprestanom nizu
7
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 8
Priključivanje električnog napajanja
Priključivanja automobilskog adaptera
Priključivanje AC adaptera
Ureœaj u njegov automobilski adapter su proizvedeni za vozila koja imaju električni
sustav 8,5 - 15 V, negativno uzemljenje. To je standard za većinu vozila. Ako vaše
vozilo ima drugačiju električni sustav, DC sustav električnog napajanja se neće moći
koristiti.
Priključite isporučeni AC adapter na ureœaj i ukopčajte ga u električnu utičnicu.
Ukopčajte u automobilski izvor
električnog napajanja (upaljač).
Automobilski adapter
• Ovaj automobilski adapter radi na DC 8,5 - 15 V.
• Za odabir odgovarajućeg automobilskog adaptera kontaktirajte trgovinu s
električnim dijelovima.
• Proizveo GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,
LTD.
Ukopčajte u električnu
utičnicu.
Ukopčajte u “DC 12 V IN” priključak
* Stvarni komplet se može razlikovati od prikazanog na slici.
AC adapter
• Ovaj AC adapter radi na 100 - 240 V - 1.0 A 50 / 60 Hz.
• Za odabir odgovarajućeg adaptera za AC utikač ili komplet AC kabela kontaktirajte
trgovinu s električnim dijelovima.
• Proizveo I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD.
8
Oprez
• Da biste spriječili strujni udar ili moguće oštećenje vozila ili ureœaja, svaki put prije
nego što izvadite kabelski konektor iz ureœaje, izvadite utikač iz priključka za
upaljač u automobilu.
• U automobilskom adapteru je instaliran zaštitni osigurač 3 A 250 V.
• Za vrijeme paljenja motora, iskopčajte automobilski adapter iz priključka za upaljač.
• Ne koristite ureœaj kada je akumulator automobila istrošen.
Vršni napon automobilskog generatora može dovesti do pregaranja DC osigurača.
• Ako napon u automobilu podane ispod 10 V vaš ureœaj možda neće pravilno raditi.
• Ne ostavljajte ureœaj na mjestima na kojima temperatura prelazi 45 °C (113 °F) jer
bi u protivnom moglo doći do oštećenja ureœaja.
Primjeri uključuju:
- Unutar automobila sa zatvorenim prozorima, izloženom suncu.
- Ureœaj za grijanje koji se nalazi dovoljno blizu.
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 9
Umetanje baterije
Sljedeća slika prikazuje kako umetnuti ili izvaditi bateriju. Bateriju možete umetnuti ili
izvaditi na sljedeći način:
• Indikator baterije ima crvenu boju tijekom punjenja. Kada se punjenje završi indikator
ima zelenu boju.
• Kada je preostalo vrijeme korištenja baterije palo na svega nekoliko sekundi, na zaslonu
će se prikazati "
Check Battery" (Provjeri bateriju).
Umetanje / vaœenje
Okretanje LCD monitora
LCD monitor na ureœaju možete okretati u smjeru kretanja sata maksimalno
180 stupnjeva. Ureœaj isto tako može raditi ako se okrene za 180 stupnjeva i zaklopi
prema dolje.
Da biste okrenuli LCD monitor, postavite ureœaj na čvrstu i ravnu površinu kao što je
stol. Gurnite LCD monitor prema gore u okomiti položaj. Okrenite polako
LCD monitor u smjeru kretanja sata za 180 stupnjeva. Ako je potrebno, preklopite
LCD monitor nakon njegovog okretanja. Za okretanje LCD monitora nazad u njegov
prvotni položaj.
Punjiva baterija
• Unutarnja punjiva baterija ureœaja vam pruža slobodu prenošenja ureœaja i
reprodukciju datoteka bez kabela za električno napajanje.
• Unutarnja punjiva baterija će se početi puniti samo kada je ureœaj isključen i
priključen preko AC adaptera na električnu utičnicu.
• Vrijeme trajanja baterije: približno 5 sata i 30 minuta
• Maksimalno vrijeme reprodukcije: približno 6 sati
• Vrijeme punjenja baterije: približno 3 sata i 30 minuta
• Vrijeme trajanja baterije se može razlikovati ovisno o stanju baterije, načinu rada i
uvjetima okruženja.
Otvorite LCD monitor i postavite ga u okomiti položaj. Okrenite polako LCD monitor
u smjeru suprotnom od kretanja sata za 180 stupnjeva.
• Kada završite koristiti ureœaj, vratite LCD monitor u početni položaj.
• Ne ostavljajte LCD monitor u otvorenom položaju, jer bis se uslijed kakvog udara
monitor mogao oštetiti.
9
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 10
Priključivanje ureœaja
Korištenje početnog izbornika
Audio i Video priključivanja na vaš TV
DALJINSKI
Priključite AV OUT priključak na ureœaju na odgovarajuće ulazne priključke na svom
TV-u na dolje prikazani način.
Audio/Video kabel
(nije isporučen)
LCD
1 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
HOME
2 Odaberite opciju:
bB
bB
3 Prikažite odabranu opciju u izborniku:
ENTER
OK
[MOVIE]
– Otvara [MOVIE] izbornik. Prikazuje DivX filmske datoteke na disku.
– Reproducira DVD-Video disk.
[MUSIC] – Otvara [MUSIC] izbornik.
[PHOTO] – Otvara [PHOTO] izbornik.
[SETUP] – Otvara [SETUP] izbornik.
Podešavanje postavki
redeče
DALJINSKI
Audio/Video Adapter
Ukopčajte u “AV
OUT” priključak.
10
LCD
1 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
-
2 Odaberite [Setup] opciju:
b B / ENTER b B / OK
3 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:
vV
4 Prijeœite na drugu razinu:
B
B
5 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:
v V / ENTER
v V / OK
6 Prijeœite na treću razinu:
B
B
7 Podešava ili potvrœuje postavku:
v V / ENTER
v V / OK
8 Vratite se na prethodnu razinu:
b
b
9 Zatvorite [Setup] izbornik.
HOME
vV
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 11
Kada prvi put uključujete ureœaj (dodatna mogućnost)
Podešavanje audio postavki
Kada prvi put uključite ureœaj prikazat će se izbornik za odabir jezika. Morate odabrati
jezik za korištenje ureœaja. Koristite vV b B za odabir jezika, a zatim pritisnite
ENTER i prikazat će se izbornik za potvrdu. Koristite b B za odabir [Enter], a zatim
pritisnite ENTER.
DRC (Dinamična kontrola opsega) - Učinite da zvuk bude jasan kad je glasnoća
smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On].
Podešavanje postavki za jezik
Menu Language (Jezik izbornika) - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja
na ekranu.
Disc Audio/Subtitle/Menu – Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.
[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.
[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite ENTER
za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika.
(Pogledajte stranicu 20). Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste obrisali brojeve, a zatim unesite ispravan broj.
[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.
Podešavanje postavki za displej
TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg
TV-a.
[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV .
[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.
Display Mode (Displej modus) - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način
na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.
[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i
dnu ekrana.
[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.
Vocal (Glas) – Postavite na On (uključeno) samo kada se reproducira više-kanalni
karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miješaju u normalni stereo zvuk.
Podešavanje postavki zaključavanja
Morate postaviti opciju [Area Code] (Kod područja) kako biste mogli koristiti opcije
zaključavanja. Odaberite [Area Code] opciju, a zatim pritisnite B Unesite 4-znamenkastu
lozinku i zatim pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite ENTER za
potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite CLEAR, a zatim unesite ispravne
brojeve.
Lozinku možete resetirati ako je zaboravite. Prvo, izvadite disk iz ureœaja. Odaberite
Lock (Zaključaj) ikonu u izborniku za podešavanje. Unesite 6-znamenkasti broj
“210499” i lozinka će biti obrisana.
Rating (Ocjenjivanje) – Odaberite vrijednost ocjene. Ocjena jedan (1) ima najveća
ograničenja, a ocjena (8) je najmanje ograničavajuća. Odaberite [Unlock] za
deaktiviranje ocjene.
Password (Lozinka) - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.
[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim
pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.
[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.
Area Code (Kod područja) - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu
ocjenjivanja reprodukcije. Ovo odreœuje koje se područje uzima kao referentno kod
ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 20)
LCD Color – Odaberite za podešavanje LCD boje.
LCD Brightness – Odaberite za podešavanje LCD osvjetljenja.
11
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 12
Podešavanje drugih postavki
REC Bitrate – Za izravno snimanje na USB možete odabrati bit brzinu. Viša bit brzina
će pružati bolju kvalitetu zvuka, ali će zahtijevati više prostora na USB Flash pogonu.
Za izravno snimanje na USB, pogledajte stranicu 19.
DivX VOD
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX,Inc.
Ovo je službeni DivX ovjereni ureœaj koji reproducira DivX video.
Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših
datoteka u DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video-na-zahtjev): Ovaj DivX Certified® ureœaj je
potrebno registrirati kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD)
sadržaj. Za stvaranje registracijskog koda potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za
podešavanje ureœaja. Posjetite vod.divx.com s ovim kodom kako bi dovršili process
registriranja ureœaja i kako bi saznali više o DivX VOD-u.
[Register]: Prikazuje registracijski kod vašeg playera.
[Deregister]: Poništava registraciju vašeg playera i prikazuje kod za poništavanje
registracije.
Prikaz informacija brzog izbornika (Quick Menu)
DALJINSKI
1 Reprodukcija diska umetnutog u ureœaj:
N PLAY
2 Pritisnite Q. MENU tijekom reprodukcije:
Q. MENU
3 Odaberite stavku:
v V / ENTER
4 Podesite vrijednost stavke:
b B / ENTER b B / OK
5 Zatvorite izbornik:
Q. MENU
OK
/
v V / OK
Stavku možete odabrati pritiskom na vV, a odabir ili mijenjanje postavke pritiskom na
b B ili pomoću brojčanih tipki (0-9).
a
b
c
d
e
f
a Naslov/snimak - Broj trenutnog naslova / ukupni broj naslova
b Poglavlje - Broj trenutnog poglavlja/ukupan broj poglavlja
c Vrijeme - Proteklo vrijeme reprodukcije
d Audio - Odabrani audio jezik ili kanal
e Titl - Odabrani titl
f Kut - Odabrani kut/ ukupan broj kutova
12
LCD
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 13
Skakanje na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku/datoteke ALL
Reprodukcija diska
DALJINSKI
LCD
-
Pritisnite SKIP (>) za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku/datoteke.
Pritisnite SKIP (>) za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke/datoteke.
Pritisnite dvaput kratko SKIP (.) za povrataka na prethodno
poglavlje/snimku/datoteke.
1 Umetnite disk:
-
2 Podesite postavke u disk izborniku:
Ovisno o vrsti diska, disk izbornik se
možda neće prikazati.
b B / ENTER b B / OK
3 Pokrenite reprodukciju:
N PLAY
N
Reprodukcija okvir-po-okvir DVD
4 Zaustavite reprodukciju:
x STOP
x
Pritisnite više puta PAUSE/STEP (X) za reprodukciju okvir-po-okvir.
Pauziranje reprodukcije ALL
Pritisnite PAUSE/STEP (X) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite PLAY ( N) za
nastavak reprodukcije.
Brzo naprijed ili brzo nazad
Nastavite reprodukciju: DVD
MOVIE
x) za zaustavljanje reprodukcije, ovisno o disku ureœaj će snimiti
Pritisnite STOP (x
točku zaustavljanja. “ Xx ”. Pritisnite PLAY ( N) za nastavak reprodukcije (od točke
x) ili ako izvadite disk (“ x ” se pojavljuje na
scene). Ako ponovo pritisnete STOP (x
Xx =Nastavi stop, x =Potpuni stop)
ekranu), ureœaj će obrisati točku zaustavljanja. (X
Točka nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer: POWER, OPEN,
i sl.).
Reprodukcija DVD-a s izbornikom DVD
Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma.
Kroz izbornik se možete kretati pomoću vV b B ili brojčanih tipki kako biste jače
osvijetlili opciju. Za odabir pritisnite ENTER.
Reprodukcija DVD VR diska
Ureœaj će reproducirati DVD-RW disk koji je snimljen pomoću Video Recording (VR)
formata. Kada umetnete DVD VR disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite
vV za odabir naslova, a zatim pritisnite PLAY ( N). Za prikaz DVD-VR izbornika
pritisnite DISC MENU ili TITLE. Neki DVD-VR diskovi su napravljeni pomoću
DVD REKORDERA s CPRM podacima. Ureœaj ne podržava tu vrstu diskova.
MOVIE
DVD
ACD
WMA
MP3
MOVIE
m ili M) reprodukciju brzo naprijed
Tijekom reprodukcije pritisnite i držite SCAN (m
ili brzo nazad. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete i držite
m ili M). Pritisnite PLAY (N) za nastavak reprodukcije normalnom
SCAN (m
brzinom.
- DVD, Movie: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mm P mb P m / M p MB p MM
Ponavljanje odreœenog odsjeka (A-B)
DVD
ACD
MOVIE
Pritisnite A-B na početku odsjeka koji želite ponavljati i ponovo na kraju tog odsjeka.
Odabrani odsjek će se neprestano ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite ponovo A-B.
Odabir jezika za titl DVD
MOVIE
Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta SUBTITLE (
za titl.
Gledanje iz različitih kutova
) kako biste odabrali jezik
DVD
Ako se na ekranu na trenutaka prikaže indikator za kut, moći ćete odabrati različiti kut
kamere ako više puta pritisnete ANGLE ( ).
Slušanje različitog audio-a DVD
MOVIE
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite AUDIO (
audio jezike, kanale ili načine kodiranja.
Usporavanje brzine reprodukcije DVD
) kako biste mijenjali moguće
MOVIE
(4 koraka, samo naprijed)
Tijekom reprodukcije, pritisnite SCAN (M) da reprodukciju usporite nazad ili
naprijed. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete SCAN (M).
Pritisnite PLAY (N) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.
13
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
Gledanje uvećane video slike DVD
8:38 PM
Page 14
Ponavljanje reprodukcije
MOVIE
Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite ZOOM za odabir modusa
povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću vVb B tipki. Pritisnite
CLEAR za izlazak. (100 % c 200 % c 300 % c 400 % c 100 %)
Prikaz izbornika za naslov DVD
Prikaz DVD izbornika DVD
MP3
DVD
Audio CD-i / glazbene datoteke
- Sve snimke ili datoteke će se ponavljano reproducirati.
- Snimke ili datoteke će se reproducirati nasumičnim redoslijedom.
Pritisnite DISC MENU za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.
Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu
DVD
MOVIE
Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite Q.MENU, a zatim odaberite
ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite ENTER. Na primjer, da naœete scenu u 1
sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite ENTER. Ako ste unijeli
pogrešan broj, pritisnite CLEAR za ponovni unos.
Označavanje omiljene scene DVD
MOVIE
Na disku možete označiti mjesto na koje se potom možete vratiti. Na željenom mjestu
jednostavno pritisnite MARKER. Na ekranu će se kratko pojaviti ikona znaka
(markera). Ponovite postupak za postavljanje novog znaka, može se postaviti najviše
devet oznaka.
Položaje isto tako možete pozivati ili brisati. Pritisnite SEARCH i prikazat śe se
[Marker Search] izbornik. Koristite b ili B za odabir željene oznake u izborniku, a
zatim pritisnite ENTER za pozivanje položaja ili CLEAR za brisanje položaja.
Prikaz vremena reprodukcije
DVD
MOVIE
Tijekom reprodukcije pritisnite ENTER kako bi prikazali prugu prolaska vremena.
Možete vidjeti trenutno vrijeme reprodukcije.
DVD
ACD
Ovaj ureœaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u
memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite ureœaj. Ako umetnete disk
koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.
Zaštita ekrana
Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada ureœaj ostavite u stop načinu rada
otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta ureœaj će se
automatski isključiti.
Virtualni surround
Surround zvuk možete jednostavno slušati ako odaberete jedno od prethodno
programiranih polja zvuka u skladu s programom koji želite slušati. Svaki put kada
pritisnete VIRTUAL SURROUND, modus zvuka se mijenja sljedećim redoslijedom.
(CONCERT t HALL t ARENA t Normal (default))
14
WMA
- Trenutna snimka ili datoteka će se ponavljano reproducirati.
Pritisnite TITLE za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.
Memoriranje zadnje scene
ACD
Tijekom reprodukcije pritisnite više puta PLAY MODE za odabir željenog načina
ponavljanja.
- Sve snimke ili datoteke će se reproducirati nasumičnim redoslijedom.
Za poništenje ponavljane ili nasumične reprodukcije pritisnite CLEAR.
DVD-i
Chapter Repeat - Jedno poglavlje će se ponavljano reproducirati.
Title Repeat - Sva poglavlja će se ponavljano reproducirati.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite više puta PLAY MODE za odabir
[Off].
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 15
Reprodukcija filmske datoteke
Player može reproducirati filmske datoteke na disku/USB ureœaju/memorijskoj kartici
i video sadržaje koji su snimljeni na DVD-RW (VR modus) diskovima.
Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte stranicu 13-14
DALJINSKI
LCD
• Player ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, poput DivX-a.
*1 GMC- Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel
Napomena za prikaz DivX titl datoteka
1 Umetnite disk/USB ureœaj/memorijsku
karticu koji sadrže filmski sadržaj:
-
-
Pritisnite i držite SUBTITLE 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za
jezik. Pritisnite b B za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl,
a zatim pritisnite ENTER.
2 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
-
Savjet:
Tijekom reprodukcije pritisnite ENTER kako bi prikazali prugu prolaska vremena.
3 Odaberite [MOVIE] opciju:
b B / ENTER b B / OK
4 Odaberite film u [MOVIE] izborniku:
v V / ENTER
v V / OK
5 Reproducirajte odabrani film:
N PLAY
OK
6 Zaustavite reprodukciju:
x STOP
x
Zahtjevi u odnosu na filmsku datoteku
Kompatibilnost filmske datoteke s ovim playerom je ograničena prema sljedećem:
• Moguća veličina rezolucije: 720x576 (Š x V) piksela.
• Naziv datoteke filma i titla je ograničen na 20 znakova.
• Ekstenzije filmskih datoteka: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Filmski titli koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Kodek format koji se može reproducirati: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“MP43”, “3IVX”
• Audio format koji se može reproducirati: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Frekvencija uzorka: 8 do 48 kHz (MP3), 32 do 48 kHz (WMA)
• Bit brzina: 8 do 320 kbps (MP3), 32 do 192 kbps (WMA),
manje od 4 Mbps (DivX file)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• U ureœaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
• Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
15
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 16
Slušanje glazbe
Ureœaj može reproducirati Audio CD-e i MP3/WMA datoteke.
Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte stranicu 13-14.
DALJINSKI
LCD
1 Umetnite Audio CD ili disk/USB
Flash pogon/memorijsku karticu s
MP3/WMA datotekama:
-
-
2 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
-
3 Odaberite [MUSIC] opciju:
b B / ENTER b B / OK
4 Odaberite glazbu u [MUSIC] izborniku:
b B / ENTER b B / OK
5 Reproducirajte odabranu glazbu:
N PLAY
OK
6 Zaustavite reprodukciju:
x STOP
x
Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke
Kompatibilnost MP3/WMA s ovim ureœajem je ograničena prema sljedećem:
• Ekstenzija datoteka: “.mp3”, “.wma”
• Frekvencija uzorka: 8 do 48 kHz (MP3), 32 do 48 kHz (WMA)
• Bit brzina: 8 do 320 kbps (MP3), 32 do 192kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
16
Savjeti:
• Prikazuje informaciju tijekom reprodukcije MP3 datoteke. [Song, Album, Artist, Time
progress bar]
• Pritisnite i držite b B za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.
• Za izravan odlazak na bilo koju snimku ili datoteku i njihovu reprodukciju unesite broj
snimke/datoteke koristeći brojčane tipke (0-9).
• Tijekom reprodukcije, može se kretati izmeœu popisa glazbe i modusa reprodukcije
pomoću tipke RETURN ( O).
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 17
a Koristite b B za jače osvjetljenje (b B) ikone,a zatim pritisnite ENTER za
prethodnu ili sljedeću datoteku.
Gledanje foto datoteka
DALJINSKI
LCD
1 Umetnite disk/USB ureœaj/memorijsku
karticu s foto datotekama:
-
-
2 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
-
3 Odaberite [PHOTO] opciju:
b B / ENTER b B / OK
4 Odaberite fotografiju u [PHOTO]
izborniku:
vVbB
vVbB
5 Prikažite odabranu fotografiju na punom
zaslonu:
ENTER
OK
6 Vratite se na zaslon [PHOTO] izbornika.
x STOP
x
b Pritisnite ENTER za pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
c Pritisnite ENTER za promjenu brzine slide prikaza.
(Fast (Brzo) p Slow (Polagano) p Normal)
d Pritisnite ENTER za okretanje slike u smjeru kretanja sata ili obrnuto.
e Pritisnite ENTER za pokretanje ili pauziranje prateće glazbe.
f Pritisnite ENTER za zatvaranje izbornika s opcijama.
Pritisnite Q.MENU za ponovno otvaranje izbornika.
Preskakanje na sljedeći/prethodni foto
Pritisnite SKIP (. ili >) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.
Gledanje uvećane fotografije
Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste
odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću
vV b B tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.
Zahtjevi u odnosu na foto datoteke
Prikaz fotografije na punom zaslonu
Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu možete koristiti razne opcije.
Koristite vVb B za odabir opcije, a opcije koristite na dolje opisani način.
a
• Ekstenzije datoteka: “.jpg”, “.jpeg”
• Veličina fotografije: Preporučujemo, manja od 2 MB.
• CD-R/RW, DVDĪR/RW format: ISO 9660
• Najviše datoteka/mapa: Manje od 600 (ukupan broj datoteka i mapa).
• Tijekom gledanja slide prikaza može se reproducirati MP3 datoteka.
Savjet:
Za datoteke koje se nalaze na disku ili USB ureœaju/memorijskoj kartici, ako unesete
broj datoteke koristeći brojčane tipke (0-9), ureœaj će vam prikazati tu odreœenu
datoteku.
b
c
d
e
f
17
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 18
Upotreba USB flash pogona
Upotreba vanjske memorijske kartice
Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/filmske datoteke na memorijskoj kartici.
Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte stranicu 13-14.
D ALJINSKI
1 Umetnite vanjsku memorijsku karticu u
ureœaj:
-
Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije
2.0 / 1.1.
Možete koristiti razne funkcije za reprodukciju. Pogledajte stranicu 13-14.
LCD
-
DALJINSKI
LCD
1 Umetnite USB ureœaj u USB priključak:
-
-
2 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
-
2 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
3 Odaberite datoteku:
[MOVIE], [MUSIC] ili [PHOTO] opcija
b B / ENTER b B / OK
3 Odaberite datoteku:
[MOVIE], [MUSIC] ili [PHOTO] opcija
b B / ENTER b B / OK
4 Odaberite [MEMORY CARD] opciju:
bB
bB
4 Odaberite [USB] opciju:
bB
bB
5 Prikažite popis odgovarajućeg izbornika:
Prikazuje se [MOVIE], [MUSIC] ili
[PHOTO] izbornik.
ENTER
OK
5 Prikažite popis odgovarajućeg izbornika:
Prikazuje se [MOVIE], [MUSIC] ili
[PHOTO] izbornik.
ENTER
OK
Kartice koje se mogu koristiti na ureœaju
Napomene za USB flash pogon
• Secure Digital Card (SD)
• Multi Media Card (MMC)
• Memory Stick (MS)
• Ovaj ureœaj podržava samo memorijske kartice formata FAT12, FAT16 ili FAT32.
• Koristite samo gore preporučene kartice.
• Kartica će se ispravno umetnuti u desnom smjeru i ne gurajte karticu na silu. Kartica
će dobro nasjesti na svoje mjesto samo kad se pravilno umetnete.
• Sve memorijske kartice neće biti omogućene na ureœaju.
• Ne vadite memorijsku karticu tijekom njenog rada (reprodukcija i sl.).
• Ne vadite USB ureœaj kada je u radu.
• Preporučujemo kreiranje sigurnosnih kopija (back up) važnih datoteka na USB Flash
pogonu kako bi se zaštitili od gubitka podataka.
• Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB ureœaj se možda neće moći
prepoznati.
• Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX
datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
• Najviše datoteka/USB flash pogon: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
• USB funkcija ovog ureœaja ne podržava sve vrste USB ureœaja.
• Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
• USB priključak na ureœaju se ne može priključiti na računalo. Ureœaj se ne može koristiti
kao ureœaj za pohranu podataka.
18
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 19
Napomene o izravnom USB snimanju
Izravno USB snimanje
Priključite USB Flash pogon na ureœaj prije snimanja. Prema potrebi postavite [REC
Bitrate] opciju. (Pogledajte stranicu 12)
DALJINSKI
LCD
1 Umetnite Audio CD:
-
-
2 Otvorite početni [Home Menu] izbornik:
-
-
3 Odaberite [MUSIC] opciju:
b B / ENTER b B / OK
4 Odaberite glazbu u [MUSIC] izborniku:
b B / ENTER b B / OK
5 Odaberite opciju snimanja:
• [All song (Sve pjesme)], [Selected songs
(Odabrane pjesme)] ili [A playing song
(Jedna pjesma)] opcija
AUDIO
• [X1] ili [X4] opcija
- X1: Snimanje se obavlja normalnom
brzinom, istovremeno možete slušati glazbu.
- X4: Snimanje se obavlja 4x brzinom, ali ne
možete istovremeno slušati glazbu.
6 Pokrenite snimanje:
v V / ENTER v V / OK
7 Zaustavite snimanje:
x STOP
• Snimanje je moguće samo za Audio CD snimke.
• Koristite li ovu funkciju, folder “CD_REC” će se automatski kreirati na USB Flash
pogonu i glazbene datoteke će se tamo spremati.
• Ako tijekom snimanja izvadite ili isključite USB Flash pogon ili otvorite ureœaj,
može doći do kvara.
• Ako preostali prostor na USB Flash pogonu nije dovoljan, snimanje neće biti
moguće. Za povećanje slobodnog prostora, obrišite datoteke s njega pomoću svog
računala.
• CD-G disk i Audio CD-i kodirani u DTS-u ne mogu se snimati.
• Vanjski HDD, višestruki čitač kartica, USB s više particija. memorijska kartica,
zaključani ureœaji i MP3 player se ne podržavaju.
• Format snimanja: MP3 datoteka
• Bit brzina kodiranja: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
• Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
• Za izravan odlazak na snimku i njihovu reprodukciju, unesite broj snimke koristeći
brojčane tipke (0-9).
Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravima, uključujući
računalne programe, datoteke, emisije i snimke, može predstavljati kršenje autorskih
prava i zakonski prekršaj.
Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.
Budite odgovorni
Poštujte autorska prava
x
19
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 20
Kodovi jezika
Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.
Jezik
Afarski
Afrikaanski
Albanski
Ameharski
Arapski
Armenski
Asameški
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Baski
Bengalski, Bangla
Butanski
Biharski
Bretonski
Bugarski
Burmski
Bjeloruski
Kineski
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Jezik
Hrvatski
Češki
Danski
Nizozemski
Engleski
Esperanto
Estonski
Faroaski
Fidžijski
Finski
Francuski
Frizijski
Galicijski
Gruzijski
Njemački
Grčki
Grenlandski
Guaranski
Gudžaratski
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Jezik
Hauski
Hebrejski
Hindi
Maœarski
Islandski
Indonezijski
Interlingua
Irski
Talijanski
Japanski
Kanadski
Kašmirski
Kazački
Kirgijski
Korejski
Kurdski
Laotski
Latinski
Latvijski, Letonski
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Jezik
Lingalski
Litvanski
Makedonski
Malagaški
Malajski
Malajalaski
Maorski
Maratski
Moldavski
Mongolski
Naurski
Nepalski
Norveški
Orijski
Pandžabi
Paštu, Pušto
Perzijski
Poljski
Portugalski
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Jezik
Kečuanski
Reto-romanski
Rumunjski
Ruski
Samoanski
Sanskrit
Škotsko galski
Srpski
Srpsko-hrvatski
Šonski
Sindi
Singaleski
Slovački
Slovenski
Španjolski
Sudanski
Svahili
Švedski
Tagaloski
Kod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Jezik
Tadžikijski
Tamilski
Teluški
Tajski
Tonga
Turski
Turkmenski
Tviski
Ukrajinski
Urdski
Uzbeški
Vijetnamski
Volapski
Velški
Volofski
Ksosaški
Jidiš
Jorupski
Zulu
Kod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Kodovi područja
Odaberite kod područja s popisa.
Područje
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Butan
Bolivija
Brazil
Kambodža
Kanada
Čile
Kina
Kolumbija
Kongo
20
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Područje
Kostarika
Hrvatska
Češka Republika
Danska
Ekvador
Egipat
El Salvador
Etiopija
Fidži
Finska
Francuska
Njemačka
Velika Britanija
Grčka
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Područje
Grenland
Hong Kong
Maœarska
Indija
Indonezija
Izrael
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
Malezija
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Područje
Maldivi
Meksiko
Monako
Mongolija
Maroko
Nepal
Nizozemska
Nizozemski Antili
Novi Zeland
Nigerija
Norveška
Oman
Pakistan
Panama
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Područje
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slovačka Republika
Slovenija
Južna Afrika
Južna Koreja
Španjolska
Kod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Područje
Sri Lanka
Švedska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Turska
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene Države
Urugvaj
Uzbekistan
Vijetnam
Zimbabve
Kod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 21
Specifikacije
Otklanjanje poteškoća
Simptom
Uzrok
Nema el. napajanja. Električni kabel je iskopčan.
Napajanje je
uključeno, ali
ureœaj ne radi.
Nema slike.
Nema zvuka.
Ureœaj ne počinje s
reprodukcijom.
Daljinski upravljač
ne radi pravilno.
Baterija je ispražnjena.
Nema umetnutog diska.
TV nije postavljen da prima signal s
ureœaja.
Video kabel nije dobro priključen.
Priključena oprema preko audio
kabela nije postavljena da prima
signal s ureœaja.
Glasnoća je postavljena na najmanju
razinu.
AUDIO opcije su postavljene na
pogrešan položaj.
Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
Postavljen je prag ocjene za
reprodukciju.
Daljinski upravljač nije usmjeren
prema senzoru za daljinski na
ureœaju.
Daljinski upravljač je predaleko u
odnosu na ureœaj.
Ispravljanje
Ukopčajte dobro utikač električnog
kabela u zidnu utičnicu.
Napunite bateriju.
Umetnite disk.
Odaberite odgovarajući modus video
ulaza na TV-u.
Dobro priključite video kabel.
Odaberite pravilan modus ulaza za
audio pojačalo.
Podesite glasnoću pomoću upravljača
za glasnoću.
Postavite AUDIO postavke na
pravilne položaje.
Umetnite disk koji se može
reproducirati. (Provjerite vrstu diska i
regionalni kod.)
Promijenite visinu ocjene za
reprodukciju.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na ureœaju.
Daljinski upravljač koristite na
manjoj udaljenosti u odnosu na ureœaj.
Općenito
Potrebno električno napajanje
Dimenzije (Približno)
Neto težina (Približno)
Radna temperatura
Radna vlažnost
Laser
Sustav signal
12 V
2.0 A
(230 x 46 x 158) mm (W x H x D)
1,4 kg (S baterijom)
0 °C do 40 °C
5 % do 90 %
Poluvodički laser
PAL
Priključci
Audio/Video izlaz
ø 3,5 mm mini priključak x 1
- Video: 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative
- Audio: 1.5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Priključak za slušalice
ø 3,5 mm stereo mini priključak x 2
Ulazi
USB IN
4 iglice (USB 2.0 / 1.1 standard)
Napajanje za bus
5V
500 mA
LCD (Displej od tekućeg kristala)
Veličina ploče
Sustav projekcije
Sustav pogona
Rezolucija
20,3 cm (dijagonala)
R.G.B. pruga
TFT aktivni matrix
480 x 234 (WQVGA)
Dodaci
•
•
•
•
•
•
•
•
Audio/Video Adapter
AC Adapter (IM120W-200B)
Automobilski adapter
Daljinski upravljač
Baterija za daljinski upravljač (Litij baterija)
Baterija
Vrećica za nošenje
Nosač za automobil
Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne
obavijesti.
21
DP582B-P.AHUNLLK_CRO_7816
3/29/10
8:38 PM
Page 22
Gledanje videa u
automobilu preko ureœaja
montiranog na naslon za
glavu
Skinite naslon za glavu.
(Pogledajte priručnik za
automobil.)
Na zdanjem sjedalu možete gledati video ako
ureœaj postavite na zadnju stranu prednjeg
sjedala
Upozorenja
• Vozač ne smije koristiti ovaj ureœaj tijekom
vožnje. Ne koristite ureœaj na mjestu na
kojem bi ga vozač mogao gledati. Upotreba
i gledanje ureœaja od strane vozača tijekom
vožnje dovest će do odvraćanja pažnje
vozača što može prouzročiti ozbiljne
nesreće, ozljede osoba i oštećenja imovine.
• Ne postavljajte i ne skidajte ureœaj tijekom
vožnje, a takoœer ne postavljajte ureœaj na
sljedećim mjestima, jer bi u protivnom
moglo doći do prometnih nesreća i ozljeda:
– ne postavljajte ureœaj ni na jedno drugo
mjesto izuzev na zadnju stranu sjedala.
– ne postavljajte ureœaj na mjestima koja
vozaču remete preglednost ili ometaju
rad automobila.
– ne postavljajte ureœaj na mjestima koja
ometaju rad zračnih jastuka.
– ne postavljajte ureœaj na mjestima koja
ometaju pregled instrumenata za vožnju.
• Ovisno o vrsti naslona za glavu, možda
nećete moći postaviti nosač.
Umetnite kolijevku na način
prikazan na slici.
Napomena: Ukoliko ne
možete postaviti kolijevku za
naslon za glavu, zbog debljine
cijevi naslona za glavu,
produžite kolijevku
otpuštanjem vijaka i ponovo
postavite kolijevku.
Otpustite
kotače
22
a
c
b
d
Zatezanje vijaka
Vijak za okomito
podešavanje
Prema želji za gledanje
filmova podesite
okomiti i vodoravni
kut.
Vijak za vodoravno
podešavanje
Na stražnju stranu
ureœaja postavite nosač
za naslon za glavu i
učvrstite ga pomoću
vijaka za učvršćivanje.
22 cm
ili
manje
Postavite ureœaj učvršćen na nosač za naslon za glavu
na kolijevku.
Napomena: Prije
učvršćivanja nosača,
umetnite bateriju.
Napomena: Kada podešavate nagib, otpustite vijek za
podešavanje. Nasilno podešavanje može izazvati oštećenja
unutar nosača za naslon za glavu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising