LG DP932H Owner's Manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
DVD uređaj
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije rukovanja vašim
uređajem i zadržite ga za buduće korištenje.
DP930H / DP932H
1
2
Početak rada
Početak rada
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak rada
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJTE
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG ŠOKA NE UKLANJAJTE POKROV (ILI
STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA
KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE
SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.
Simbol munje sa strelicom u
istostraničnom trokutu namijenjen
je upozoravanju korisnika na
prisutnost opasnih neizoliranih
naponskih vodova u kućištu
proizvoda koji mogu predstavljati rizik električnog
šoka osobama koje ih dodiruju.
Uskličnik u istostraničnom trokutu
namijenjen je upozoravanju
korisnika na prisutnost važnih uputa
za održavanje i rad (servisiranje)
u pisanim materijalima koji se
dobivaju uz proizvod.
UPOZORENJE: KAKO BISTE IZBJEGLI IZBIJANJE
POŽARA ILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG ŠOKA, NE
IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj uređaj u
zatvorenom prostoru kao npr. polica za knjige ili
slično.
OPREZ: Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kutiji služe za ventilaciju i kako
bi osigurali pouzdan rad proizvoda, te ga zaštitili
od pregrijavanja. Otvori ne smiju biti blokirani
ako proizvod stavljate na krevet, kauč, prostirku i
ostale slične podloge. Proizvod se ne smije stavljati
u gotove instalacije kao što su police za knjige
ili stalak osim ako je osigurana odgovarajuća
ventilacija ili se pridržavate uputa proizvođača.
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Kako
biste osigurali ispravnu uporabu ovog proizvoda,
molimo Vas da pročitate ovaj korisnički priručnik
pažljivo i zadržite ga za buduću referencu. Za
detalje molimo obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Ako jedinica zahtijeva održavanje, obratite se
ovlaštenom servisnom centru. Korištenje kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka, osim onih
ovdje navedenih može dovesti do izlaganju
opasnom zračenju. Kako biste spriječili izravnu
izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte kućište.
OPREZ pri rukovanju kabelom za napajanje
Za većinu uređaja preporučuje se da su postavljeni
na namjenski vod;
To jest, strujni krug jedne utičnice koji napaja samo
aparat i nema dodatnih priključaka ili strujnih
krugova. Provjerite specifikacijsku stranicu ovog
korisničkog priručnika da biste bili sigurni. Nemojte
preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene
zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice,
produžni kabeli, izlizane naponske žice ili žice
oštećene ili s oštećenom izolacijom su opasni.
Bilo koji od ovih uvjeta može uzrokovati strujni
udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel
vašeg aparata, a ukoliko izgleda oštećen ili izlizan,
isključite ga, prestanite koristiti aparat, te dajte da
se kabel zamijeni ispravnim zamjenskim kabelom
u ovlaštenom servisu. Zaštitite kabel za napajanje
od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je
uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima
ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače,
zidne utičnice, te mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.
Da biste se odspojili napajanje iz utičnice, povucite
utikač iz priključka za napajanje. Kada instalirate
proizvod, osigurajte da je priključak za napajanje
lako dostupan.
Početak rada
Ovaj je uređaj opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
3
Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad
1. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s
kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd)
ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
OPREZ: Aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje
ili prskanje) niti bi se predmeti ispunjeni tekućinom
kao što su vaze smjeli stavljati se na aparat.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora
doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica
po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
Napomene o autorskim pravima
yy Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava koja je zaštićena SAD patentima
i drugim pravima intelektualnog vlasništva.
Upotreba ove tehnologije za zaštitu autorskih
prava mora biti odobrena od Rovi Corporation
i namijenjena je za kućno i ostalo ograničeno
gledanje osim ako to odobri drukčije Rovi
Corporation. Reverzni inženjering ili rastavljanje
je zabranjeno.
yy Pod SAD zakonima o autorskim pravima i
zakonima o autorskim pravima u drugim
zemljama, neovlašteno snimanje, korištenje,
prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskog
programa, video trake, DVD, CD i drugih
materijala može biti predmet građanske i / ili
kaznene odgovornosti.
Uklanjanje starog aparata
1. Električni i elektronski proizvodi
ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već u posebna
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
2. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
3. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Pb
2. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno
od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti
odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna
uprava.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/
akumulatora zatražite od gradske uprave, službe
za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste
proizvod kupili.
Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi
proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ,
2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.
Za usklađenost proizvoda kontaktirajte ured:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o
Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se
obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
1
Početak rada
Sigurnosni način za uklanjanje baterije ili
baterija iz uređaja: Izvadite staru bateriju ili
baterije, te slijedite korake u obrnutom redoslijedu
od montaže. Kako bi se spriječilo onečišćenje
okoliša i moguće prijetnje za zdravlje ljudi
i životinja, stare baterije ili bateriju stavite u
odgovarajuću posudu na određenim mjestima
prikupljanja. Ne bacajte baterije ili bateriju zajedno
s drugim otpadom. Preporučuje se da koristite
lokalne sustave zamjene baterija i akumulatora bez
naknade. Baterija se ne smije izlagati pretjeranoj
toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
4
Početak rada
Napomene o diskovima
1
yy Ne dodirujte reprodukcijsku stranu diska.
Držite disk za rubove, tako da prsti ne dodiruju
površinu. Nikad ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Početak rada
yy Nakon reprodukcije pohranite disk u njegovu
kutiju. Ne izlažite disk izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i nikada ga ne ostavite
u parkiranom automobilu izloženom izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Napomene o uređaju
yy Molimo spremite izvornu kutiju i materijale
pakiranja. Ako trebate poslati uređaj, za
maksimalnu zaštitu ponovno ga zapakirajte kao
što je izvorno bio pakiran u tvornici.
yy Za čišćenje uređaja koristite meku, suhu krpu.
Ako su površine vrlo prljave, upotrijebite meku
krpu lagano navlaženu otopinom blagog
deterdženta. Ne služite se jakim otapalima kao
što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer to može
oštetiti površinu uređaja.
yy Jedinica je high-tech, precizni uređaj. Ako
su optička pick-up leća i dijelovi diskovnog
pogona prljavi ili istrošeni, kvaliteta slike može
biti smanjena. Za detalje molimo obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
Početak rada
4
Rukovanje
2
6
6
6
6
6
6
7
8
9
9
Sigurnosne informacije
Uvod
– O prikazu znaka "7"
– Simboli korišteni u ovom priručniku
– Isporučeni pribor
– Diskovi koji se mogu reproducirati
– Regionalni kôd
– Kompatibilnost datoteka
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Stražnja ploča
15
15
15
15
16
16
16
17
18
Općenito o reproduciranju
– Reproduciranje diska
– Reproduciranje datoteke
– On-Screen prikaz
– Općeniti rad
Napredna reprodukcija
– Film
– Glazba
– Fotografije
5
Rješavanje problema
2
Priključivanje
19
Rješavanje problema
10
10
10
11
11
12
12
12
6
Dodatak
20
21
22
22
Popis kôdova mjesta
Popis kôdova jezika
Specifikacije
Zaštitni znakovi i licencije
12
Spajanje TV-a
– Spajanje Video / Audio kabela
– Spajanje SCART kabela
– Spajanje HDMI kabela
– Postavka razlučivosti
Spajanje na pojačalo
– Spajanje audio kabela
– Spajanje optičkog (digitalni audio)
kabela
– Spajanje HDMI kabela
3
Postavke sustava
13
13
13
13
14
14
14
Postavke
– Podešavanje Setup postavki
– Izbornik [LANGUAGE]
– Izbornik [DISPLAY]
– Izbornik [AUDIO]
– Izbornik [LOCK]
– Izbornik [OTHERS]
1
2
3
4
5
6
6
Početak rada
Uvod
1
Diskovi koji se mogu
reproducirati
O prikazu znaka "7"
Početak rada
Tijekom rada može se pojaviti "7" na vašem TV
ekranu i to ukazuje da funkcija objašnjena u ovom
korisničkom priručniku nije dostupna na tom
specifičnom mediju.
Simboli korišteni u ovom
priručniku
Dio čiji naslov sadrži jedan od sljedećih simbola
primjenjuje se samo na disk ili datoteke koju
predstavlja simbol.
r
t
DVD-Video, DVD±R/RW
Audio CD-ovi
y
Video datoteke sadržane u USB
/ disku (USB: samo DP932H)
u
Audio datoteke sadržane u USB
/ disku (USB: samo DP932H)
i
Foto datoteke sadržane u USB
/ disku (USB: samo DP932H)
Isporučeni pribor
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Diskovi kao što su filmovi koji se
mogu kupiti ili iznajmiti.
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
-- Video način i samo finalizirani
-- Također podržava dual layer disk
-- DVD±R diskovi koje sadrže video,
audio ili foto datoteke.
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
-- VR način, Video način i samo
finalizirani
-- DVD-RW diskovi koje sadrže video,
audio ili foto datoteke.
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
-- Video način i samo finalizirani
-- DVD+RW diskovi koje sadrže
video, audio ili foto datoteke.
Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk)
-- CD-R/RW diskovi koje sadrže
video, audio ili foto datoteke.
,,Napomena
RCA Video/Audio kabel
(1)
Daljinski upravljač (1)
Morate postaviti opciju formata diska na
[Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni
s uređajima kod formatiranja diskova za
ponovno pisanje. Prilikom postavljanja opcije
na Live System, ne možete ga koristiti na
uređaju. (Mastered/Live File System: sustav
formata diska za windows Vista)
Regionalni kôd
Baterija (1)
Ovaj uređaj ima otisnut regionalni kôd na stražnjem
dijelu. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD
diskove s oznakom istom kao i na stražnjem dijelu
uređaja ili “ALL”.
Početak rada
Kompatibilnost datoteka
7
Foto datoteke
Veličina fotografije: Preporučeno manje od 2M.
Sve
yy Naziv datoteke je ograničen na 35 znakova.
yy Ovisno o veličini i broju datoteka, može potrajati
nekoliko minuta da se pročita sadržaj medija.
Maksimalni broj datoteka / mapa: Manje od 600
(ukupni broj datoteka i mapa)
CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
Video datoteke
Raspoloživa rezolucija: 720 x 576 (W x H) piksela
Podnaslovi koji se mogu reproducirati: SubRip
(.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Kodek format koji se može reproducirati:
“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, ”XviD”,
”3IVX”
Audio format koji se može reproducirati:
“Dolby Digital”, ”DTS” “PCM”, “MP3”, “WMA”
Frekvencija uzorkovanja: u rasponu od 8 do 48
kHz (MP3), u rasponu od 32 do 48 kHz (WMA)
Bit rate (MP3/WMA/DivX): u rasponu od 8 do 320
Kbps (MP3), u rasponu od 32 do 192 kbps (WMA),
manje od 4 Mbs (DivX)
,,Napomena
Ovaj uređaj ne podržava datoteke koje su
snimljene s GMC *1 ili Qpel *2. To su video
tehnike kodiranja u MPEG4 standardu, kao što
je DivX.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Audio datoteke
Frekvencija uzorkovanja: u rasponu od 8 do
48 kHz (MP3), u rasponu od 32 do 48 kHz (WMA)
Bit rate: u rasponu od 8 do 320 kbps (MP3), u
rasponu od 32 do 192 kbps (WMA)
yy Progresivne i foto slikovne datoteke sa
sažimanjem bez gubitka nisu podržane.
Napomena o USB uređaju
(samo DP932H)
yy Ovaj uređaj podržava USB uređaje u formatu
FAT16 ili FAT32.
yy Nemojte izvaditi USB uređaj tijekom rada
(reprodukcija, itd.)
yy USB uređaj koji zahtijeva dodatni instalacijski
program kada je spojen na računalo nije
podržan.
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB1.1 i 2.0.
yy Film, glazba i foto datoteka može se reproducirati.
Za detalje rada sa svakom datotekom, pogledajte
relevantne stranice.
yy Preporuča se redovni back-up kako bi se spriječio
gubitak podataka.
yy Ako upotrebljavate produžni USB kabel, USB
čvorište, USB čitač više kartica ili vanjski tvrdi disk,
USB uređaj možda neće biti prepoznat.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom
uređaju.
yy Digitalni fotoaparat i mobitel nisu podržani.
yy USB priključak jedinice ne može biti spojen na
PC. Jedinica ne može se koristiti kao uređaj za
pohranu.
1
Početak rada
Raspoložive ekstenzije datoteka: “.avi”, “.mpg”,
”.mpeg”, “.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.jpeg”
8
Početak rada
Daljinski upravljač
DISPLAY: Pristupanje ili izlaz iz zaslonskog prikaza.
1
RETURN (x): Pomicanje unazad ili izlaz iz izbornika.
Početak rada
AUDIO ([): Odabir audio jezika ili audio kanala.
SUBTITLE (]): Odabir jezika podnaslova.
ANGLE (}): Odabir kuta kamere DVD-a, ako je
dostupan.
SETUP: Pristupanje ili izlaz iz izbornika postavki.
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • • •
MARKER: Označava bilo koje mjesto tijekom
reprodukcije.
SEARCH: Prikazuje MARKER SEARCH izbornik.
PROGRAM: Ulazi u način uređivanja programa.
ZOOM: Povećava video prikaz.
REPEAT: Ponavlja poglavlje, naslov ili sve.
A-B: Ponavlja odjeljak.
RESOLUTION: Postavlja izlaznu razlučivost za izlazni
HDMI OUTPUT.
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • • •
POWER (1): Uključuje i isključuje uređaj.
OPEN/CLOSE (B): Otvara i zatvara ladicu za disk.
Tipke s brojevima: Odabir brojčanih stavki na
izborniku.
CLEAR: Uklanja broj zapisa na popisu programa ili na
izborniku Marker Search.
Tipke TV upravljača: Upravljanje glasnoćom zvuka,
kanalima, izvorom i uključivanjem / isključivanjem na
TV-u.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • • •
SCAN (c/v): Pretraživanje nazad i naprijed.
SKIP (C/V): Ide na sljedeće ili prethodno
poglavlje / snimku / datoteku.
?: Tipka nije omogućena.
Ugradnja baterije
Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog
upravljača i umetnite R03 baterije (veličina AAA) tako
da se 4 i 5 ispravno podudaraju.
Kôdni broj za upravljanje TV-om
Dok držite pritisnutu tipku TV POWER, pritisnite
brojčane tipke za odabir kôda proizvođača za vaš TV
(pogledajte tablicu u nastavku). Tipka za otpuštanje
TV POWER.
Proizvođač
Broj kôda
LG
1(zadano), 2
Zenith
1, 3, 4
PLAY (z): Započinje reproduciranje.
GoldStar
1, 2
STOP (Z): Zaustavlja reproduciranje.
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
PAUSE/STEP (M): Pauzira reproduciranje.
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • • •
DVD MENU: Pristupanje ili izlaz iz DVD izbornika.
TITLE: Pristupanje naslovnom izborniku diska, ako je
raspoloživ.
w/s/a/d: Navigacija po izbornicima.
ENTER (b): Potvrđuje odabir na izborniku.
Početak rada
9
Prednja ploča
1
a Ladica diska
e T (Reprodukcija/Stanka)
b Prozor zaslona
f 1/! (Napajanje)
c Udaljeni senzor
g USB priključak (samo DP932H)
ͧ
d R (Otvaranje/Zatvaranje)
Stražnja ploča
a kabel AC napajanja
d VIDEO OUTPUT
b HDMI OUTPUT
e DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL)
c AUDIO OUTPUT (Lijevo/Desno)
f SCART (TO TV)
ͨ
Početak rada
ͦ
10
2
Priključivanje
Spajanje TV-a
Spajanje SCART kabela
Spajanje Video / Audio kabela
Za SCART veze, razlučivost mora biti postavljena na
576i (480i) pritiskom na gumb RESOLUTION.
Spojite TO TV priključak na jedinici i vaš TV pomoću
SCART kabela.
Spojite VIDEO/AUDIO OUTPUT na jedinicu VIDEO/
AUDIO IN na TV-u s Video/Audio kabelom, kao što
su VIDEO sa žutim, AUDIO lijevo/desno s bijelim/
crvenim.
Priključivanje
Stražnji dio jedinice
SCART kabel
Stražnji dio jedinice
VIDEO IN
Y
Video/Audio kabel
TV
L
PB
COMPONENT VIDE
TV
Priključivanje
Spajanje HDMI kabela
Postavka razlučivosti
Spojite HDMI OUTPUT na jedinici na HDMI IN na
kompatibilnom TV-u koristeći HDMI kabel. (Vrsta A,
Brzi HDMI™ kabel)
Razlučivost možete promijeniti pomoću tipke
RESOLUTION.
Stražnji dio jedinice
TV
COAXIAL
Dodatne informacije za HDMI
yy Kada spojite HDMI ili DVI kompatibilan uređaj,
pobrinite se da je učinjeno sljedeće:
-- Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovu
jedinicu. Zatim uključite HDMI/DVI uređaj i
ostavite ga oko 30 sekundi, a onda uključite ovu
jedinicu.
-- Video ulaz spojenog uređaja postavljen je
ispravno za ovu jedinicu.
-- Priključeni uređaj kompatibilan je sa 720x576i
(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i
ili 1920x1080p video ulazom.
-- 1080p, 720p i 576p(480p) razlučivosti su
progresivni scan primijenjene razlučivosti.
yy Svi HDCP kompatibilni DVI uređaji neće raditi s
ovim uređajem.
-- Slika neće biti ispravno prikazana na ne-HDCP
uređaju.
yy Jedinica je u mogućnosti pružiti punu 1080p
HD sliku na većini 1080p-sposobnih TV-a na
tržištu danas. Međutim, postoje neki 1080p
TV-i na raspolaganju od pojedinih tvrtki koji su
ograničeni u vrstama 1080p slike koja može biti
prihvaćena. Naime, 1080p-sposobni TV-i koji ne
prihvaćaju slike na 60Hz ne mogu prikazati sliku
s ove jedinice.
yy Ovisno o vašem TV-u, neke postavke razlučivosti
mogu rezultirati u slici koja nestaje ili pojavi
abnormalne slike. U tom slučaju pritisnite
RESOLUTION nekoliko puta, sve dok se slika
ponovno pojavi.
2
Priključivanje
HDMI kabel
11
12
Priključivanje
Spajanje na pojačalo
Spajanje audio kabela
Spojite AUDIO OUTPUT na jedinici na 2CH AUDIO
IN na pojačalu s audio kabelom, kao što je AUDIO
Lijevo/Desno s bijelim/crvenim.
2
yy Ako vaš TV nije sposoban za rukovanje s 96 kHz
učestalosti uzorkovanja, postavite [Sample Freq.]
opciju na [48 kHz] na izborniku za podešavanje.
yy Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG
dekoderom, postavite [Dolby Digital] i [MPEG]
opcije na [PCM] na izborniku za podešavanje.
yy Promjena razlučivosti kada je uređaj spojen s
HDMI priključkom može rezultirati kvarovima.
Kako bi se riješio taj problem, isključite jedinicu, a
zatim ju ponovno uključite.
Priključivanje
,,Napomena
Stražnji dio jedinice
Audio
kabel
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne
odgovara mogućnostima vašeg pojačala,
pojačalo će proizvesti snažan, izobličeni
zvuk ili zvuka uopće nema.
yy Da biste vidjeli audio format diska na
zaslonu, pritisnite AUDIO.
Prijamnik /
Pojačalo
Spajanje optičkog (digitalni
audio) kabela
Spojite jedan od priključaka digitalnih audio
izlaza (optički) jedinice na odgovarajući priključak
pojačala.
yy Ova jedinica ne obavlja unutarnje
dekodiranje (2 kanala) DTS zvučnog zapisa.
Za uživanje u DTS višekanalnom surround
zvuku morate spojiti ovu jedinicu na DTS
kompatibilno pojačalo preko jednog od
digitalnih audio izlaza.
Spajanje HDMI kabela
Spojite HDMI OUTPUT na jedinici na HDMI ulaz na
pojačalu pomoću HDMI kabela.
Spojite priključak HDMI izlaza na pojačalu na HDMI
priključak na televizoru pomoću HDMI kabela, ako
pojačalo ima priključak HDMI izlaza.
Stražnji dio jedinice
Optički
kabel
Prijamnik /
Pojačalo
OPTICAL
Stražnji dio jedinice
HDMI kabel
TV
COAXIAL
HDMI
kabel
Prijamnik /
Pojačalo
3
Postavke sustava
Postavke sustava
Postavke
Kada je uređaj uključen prvi put, morate odabrati
željeni jezik. (opcionalno)
Podešavanje Setup postavki
Postavke jedinice možete promijeniti u [Setup]
izborniku.
1. Pritisnite SETUP.
2. Koristite w/s kako biste odabrali opciju
postavljanja prvi put, a zatim pritisnite d za
prelazak na drugu razinu.
4. Koristite w/s kako biste odabrali željenu
postavku, a zatim pritisnite ENTER (b) da biste
potvrdili svoj odabir.
Izbornik [LANGUAGE]
Menu Language
Odaberite jezik za izbornik Setup i na zaslonu.
Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu
Odaberite jezik za Disc Audio/Disc Subtitle/Disc
Menu.
[Original]: Odnosi se na izvorni jezik na kojem
je disk snimljen.
[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite
tipke brojeva, a zatim ENTER (b) za unos
odgovarajućeg 4-znamenkastog broja prema
popisu kôdova jezika. (Pogledajte stranicu 21)
Ako pogriješite tijekom unosa broja, pritisnite
CLEAR za brisanje brojeva, a zatim ga ispravite.
[Off] (za podnaslov diska): Isključite
podnaslove.
Izbornik [DISPLAY]
TV Aspect
Odaberite aspekt zaslona za korištenje na temelju
oblika vašeg TV ekrana.
[4:3]: Odaberite kada je spojen standardni 4:3
TV.
[16:9]: Odaberite kada je spojen široki 16:9 TV.
Display Mode
Ako ste odabrali 4:3, morat ćete odrediti kako želite
da budu prikazani widescreen programi i filmovi na
zaslonu vašeg televizora.
[Letterbox]: Prikazuje widescreen sliku s crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
[Panscan]: Ispunjava cijeli ekran 4:3,
obrezivanje slike po potrebi.
3
Postavke sustava
3. Koristite w/s kako biste odabrali opciju
postavljanja drugi put, a zatim pritisnite d za
prelazak na treću razinu.
13
14
Postavke sustava
Izbornik [AUDIO]
Password
Postavite audio opcije playera prema snazi diska
koji koristite.
Postavlja ili mijenja lozinku za postavke
zaključavanja.
Dolby Digital / DTS / MPEG
Area Code
Postavlja opcije zvuka uređaja prema različitim
vrstama izlaza diska kojeg koristite.
Za unos standardiziranog kôda mjesta prema
Popisu kôdova mjesta na stranici 20.
[Bitstream]: Odaberite da biste spojili
KOAKSIJALNI priključak na pojačalo pomoću
Dolby Digital, DTS ili MPEG dekodera.
3
[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite
za spajanje KOAKSIJALNOG priključka na
pojačalo bez Dolby Digital ili MPEG dekodera.
Postavke sustava
[Off] (za DTS): Odaberite za spajanje
KOAKSIJALNOG priključka na pojačalo bez DTS
dekodera.
Sample Freq. (Frekvencija)
Odabir učestalosti uzorkovanja za audio signal
između [48kHz] i [96 kHz].
DRC (Dinamička kontrola raspona)
Provjerite je li zvuk jasan kad je glasnoća smanjena
(samo Dolby Digital). Postavite na [On] za ovaj efekt.
Vocal
Postavite na [On] samo kada svira multi-kanalni
DVD karaoke. Karaoke kanali na disku miješaju se u
normalni stereo zvuk.
Izbornik [LOCK]
Prvo, morate stvoriti 4-znamenkastu lozinku na
[Area code] za korištenje LOCK izbornika.
Ako ste zaboravili lozinku
Prvo izvadite disk iz jedinice. Otvorite izbornik
postavki, a zatim unesite 6-znamenkasti broj
“210499”. Lozinka je izbrisana.
Rating
Odaberite razinu rejtinga. Što je niža razina, to
je striktniji rejting. Odaberite [Unlock] kako biste
deaktivirali rejting.
Izbornik [OTHERS]
B.L.E (Ekspanzija crne razine)
Postavite On (uključeno) ili Off (isključeno) kako
biste pojačali jačinu crne boje ili ne. Radi samo kada
je TV sustav postavljen na NTSC.
DivX(R) VOD
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format koji je
kreirao DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo
je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira
DivX video. Za više informacija i softverskih alata za
prebacivanje vaših datoteka u DivX video, posjetite
divx.com.
O USLUZI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX
Certified® uređaj mora biti registriran kako bi se
reproducirali kupljeni DivX Video-on-Demand
(VOD) filmovi. Da biste dobili svoj registracijski kôd,
pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku uređaja
za postavljanje. Otiđite na vod.divx.com za više
informacija o tome kako popuniti vašu registraciju.
[Register]: Prikazuje registracijski kôd vaše
jedinice.
[Deregister]: Deregistrira vašu jedinicu i
prikazuje kôd za deregistraciju.
4
Rukovanje
Rukovanje
Općenito o
reproduciranju
Reproduciranje diska rt
15
On-Screen prikaz ry
Možete prikazati i prilagoditi različite informacije i
postavke o sadržaju.
1. Prilikom reproduciranja, pritisnite DISPLAY kako
biste prikazali različite podatke o reprodukciji.
2. Odaberite opciju pomoću w/s.
1. Pritisnite OPEN / CLOSE (B) i stavite disk na
ladicu diska.
3. Koristite a/d i numeričke tipke za
podešavanje odabranih vrijednosti opcije.
2. Pritisnite OPEN / CLOSE (B) kako biste zatvorili
ladicu diska
4. Pritisnite DISPLAY za izlaz iz On-Screen zaslona.
Za većinu DVD-ROM diskova, reprodukcija
počinje automatski.
Broj tekućeg naslova/ukupni
broj naslova
Za audio CD, odaberite pjesmu koristeći w/s/
a/d, i pritisnite PLAY (z) ili ENTER (b) kako
biste reproducirali zapis.
Broj tekućeg poglavlja/ukupni
broj poglavlja
Reproduciranje datoteke
yui
2. Odaberite datoteku koristeći w/s/a/d, i
pritisnite PLAY (z) ili ENTER (b) kako biste
reproducirali zapis.
RETURN (x)
Promjena između diska i USB
uređaja.
TITLE
Mijenja način rada. (Glazba :
Foto : Film)
Odabrani audio jezik ili kanal
Odabrani podnaslov
Odabrani kut/ukupni broj
kutova
4
Rukovanje
1. Pritisnite OPEN / CLOSE (B) i stavite disk na
ladicu diska, ili spojite USB uređaj.
(USB: samo DP932H)
Reproduciranje datoteke yui
Proteklo vrijeme
reproduciranjaOdabrano
ukupno vrijeme tekućeg
naslova/datoteka
16
Rukovanje
Općeniti rad
Za
Učinite ovo
Reprodukcija
Pritisnite PLAY (z)
Film ry
Stanka
Pritisnite PAUSE/STEP (M)
Za
Zaustavi
Pritisnite STOP (Z)
Pomicanje
na sljedeće ili
prethodno
Pritisnite C ili V tijekom
reproduciranja.
Prikaz
Pritisnite DVD MENU. (samo
izbornika diska DVD)
Brzo naprijed ili Pritisnite c ili v tijekom
brzo nazad
reproduciranja.
Ponovno
Pritisnite STOP (Z) tijekom
pokretanje
reproduciranja kako biste
reproduciranja spremili točku zaustavljanja.
yy Pritisnite STOP (Z) jednom:
Prikazani MZ na zaslonu
(Ponovno zaustavljanje)
4
Napredna reprodukcija
Rukovanje
yy Pritisnite STOP (Z) dvaput:
Prikazani Z na zaslonu
(Potpuno zaustavljanje)
Odabir sustava Morate odabrati odgovarajući
sustav rada za vaš TV sustav.
Uklonite sve diskove koji bi
mogli biti u jedinici, pritisnite i
držite tipku PAUSE / STEP (M) za
više od pet sekundi da bi mogli
odabrati sustav (PAL, NTSC).
Čuvar zaslona Ostavite uređaj u načinu rada
Stop za oko pet minuta, a zatim
se pojavi čuvar zaslona.
Ako je Čuvar zaslona je prikazan
pet minuta, uređaj se automatski
isključuje.
Pamćenje
Isključite jedinicu, zatim jedinica
zadnje scene
pamti kraj prikaza scene, čak i
ako je disk umetnut opet nakon
uklanjanja ili uređaj ponovno
uključen nakon isključivanja s
istog diska. (DVD/ samo Audio
CD)
Učinite ovo
Ponovljeno
Pritisnite REPEAT tijekom
reproduciranje reproduciranja. Da biste odabrali
opciju da se ponavlja, Pritisnite
REPEAT nekoliko puta.
• DVD: Chapter/ Title/ Off
• Film: Track/ All/ Off
Reproduciranje Pritisnite tipku PAUSE/STEP (M),
okvir-po-okvir dok se video datoteka reproducira
i pritisnite tipku PAUSE/STEP
(M) kako biste pokrenuli
reproduciranje okvir-po-okvir.
Ponavljanje
određenog
dijela
Pritisnite A-B na početku dijela
koji želite ponoviti i opet na kraju
dijela.
Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite A-B i
odaberite [Off ].
Postavite
Traži polazište unesenog
željeno vrijeme vremenskog kôda. Pritisnite
početka
DISPLAY a zatim odaberite ikonu
reprodukcije sata. Unesite vrijeme a zatim
pritisnite tipku ENTER (b).
Na primjer, da biste pronašli
scenu na 1 sat, 10 minuta i
20 sekundi, upišite "11020" i
pritisnite ENTER (b).
Ako unesete pogrešan broj,
pritisnite CLEAR za ponovni
ulazak u izbornik.
Oznaka
Pritisnite MARKER na željenu
omiljene scene poziciju do devet markera.
Pritisnite SEARCH za opoziv
ili brisanje pozicije. Koristite
a ili d kako biste odabrali
željeni marker, a zatim pritisnite
tipku ENTER (b) kako biste ga
opozvali ili CLEAR kako biste ga
obrisali.
Rukovanje
Promjena
kodne stranice
podnaslova
(samo za video
datoteke)
Pritisnite i držite SUBTITLE 3
sekunde tijekom reprodukcije.
Pojaviti će se kôd jezika. Držite
pritisnuto a ili d za odabir
drugog kôda jezika sve dok se
podnaslov ne prikazuje ispravno,
a zatim pritisnite tipku ENTER (b).
Usporite brzinu
reproduciranja
(samo
Naprijed)
Dok je reprodukcija zaustavljena,
pritisnite uzastopno nekoliko
puta v kako biste reproducirali
različitim brzinama u načinu
slow motion usporeno gibanje.
Pritisnite PLAY (z) kako
biste nastavili reproduciranje
normalnom brzinom.
17
Glazba tu
Za
Učinite ovo
Ponovljeno
Pritisnite REPEAT tijekom
reproduciranje reproduciranja. Da biste odabrali
opciju da se stavka ponavlja,
pritisnite REPEAT nekoliko puta.
• TRACK / ALL / (PONOVI
isključeno)
Stvorite
ili obrišite
svoj vlastiti
program
Gledajte
Tijekom reprodukcije ili načina
povećani video stanke, pritisnite ZOOM za odabir
zoom načina.
Pritisnite PROGRAM za odabir
željene datoteke, a zatim se
pojavljuje znak { na zaslonu.
Koristeći w/s i ENTER (b)
dodajte glazbenu datoteku (e) na
popis programa,
Ako dodate željene glazbene
datoteke (e), pritisnite PROGRAM
kako biste do kraja uredili popis
programa.
Za brisanje glazbenih datoteka
iz popisa programa, odaberite
glazbenu datoteku koju želite
izbrisati i pritisnite CLEAR u
načinu uređivanja programa.
Za brisanje svih glazbenih
datoteka iz popisa programa,
odaberite [Clear All], a zatim
pritisnite tipku ENTER (b) u
načinu uređivanja programa.
Prikaz
informacija o
datoteci
(ID3 TAG)
Tijekom reprodukcije MP3
datoteke koja sadrži informacije
o datoteci, možete prikazati
podatke pritiskom na tipku
DISPLAY.
yy Ovisno o MP3 datotekama,
informacije možda neće biti
prikazane na zaslonu.
4
Rukovanje
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Kretanje kroz
zumiranu sliku.
18
Rukovanje
Fotografije i
Za
Učinite ovo
Pogledajte foto Koristite w/s/a/d za
datoteke kao označavanje (`) ikone, a zatim
dijaprojekciju pritisnite tipku ENTER (b) da
biste započeli dijaprojekciju.
Podešavanje
brzine
dijaprojekcije
Možete promijeniti brzinu
dijaprojekcije pomoću a/d
kada je (J) ikona istaknuta.
Zakretanje
fotografije
Koristite w/s kako biste rotirali
sliku suprotno smjeru kazaljke
na satu dok gledate fotografije
preko cijelog zaslona.
Gledajte
Dok gledate fotografiju na
povećanu sliku cijelom zaslonu, pritisnite ZOOM
za odabir načina zumiranja.
4
ZOOM: 100% : 200% : 300%
400% : 100%
w/s/a/d: Kretanje kroz
zumiranu sliku.
Rukovanje
Slušanje glazbe Možete slušati glazbu za vrijeme
za vrijeme
dijaprojekcije, ako disk sadrži
dijaprojekcije glazbu i foto datoteke zajedno.
Koristite w/s/a/d za
označavanje (~) ikone, a zatim
pritisnite tipku ENTER (b) da
biste započeli dijaprojekciju.
5
Rješavanje problema
Rješavanje problema
19
Rješavanje problema
Simptom
Uzrok
Rješenje
Kabel napajanja nije spojen.
Priključite kabel napajanja na zidni priključak
na ispravan način.
Napajanje je uključeno,
ali uređaj ne radi.
Nije umetnut disk.
Umetnite disk.
Jedinica ne započinje s
reproduciranjem.
Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
Umetnite disk koji se može reproducirati.
(Provjerite vrstu diska i regionalni kôd.)
Postavljena je razina rejtinga.
Promijenite razinu rejtinga.
Daljinski upravljač nije uperen
na daljinski senzor na uređaju.
Uperite daljinski upravljač na daljinski senzor
na uređaju.
Daljinski upravljač je predaleko
od jedinice.
Koristite daljinski upravljač bliže jedinici.
Loša kvaliteta slike i
izobličenje zvuka.
Na disku su otisci prstiju i
prašina.
Obrišite disk od središta prema van sa čistom
krpom. Ne koristite jaka otapala. (alkohol,
benzin, razrjeđivač, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje)
Nema slike.
TV nije postavljen za primanje
signala iz uređaja.
Odaberite odgovarajući način video ulaza na
TV-u.
Video kabel nije sigurno
priključen.
Priključite sigurno video kabel.
TV ne prihvaća razlučivost koja
je postavljena na jedinici.
Pritišćite na RESOLUTION da odaberete
odgovarajuću rezoluciju.
Oprema povezana s audio
kabelom nije postavljena za
primanje signala iz uređaja.
Odaberite odgovarajući način ulaza na audio
pojačalo.
AUDIO opcije su postavljene na
pogrešan položaj.
Postavite AUDIO postavke u ispravan položaj.
Daljinski upravljač ne
radi ispravno.
Nema zvuka.
5
Rješavanje problema
Nema napajanja.
6
Dodatak
20 Dodatak
Popis kôdova mjesta
Odaberite kôd mjesta na ovom popisu.
Mjesta
Afganistan
Kôd Mjesta
AF Fidži
Kôd Mjesta
Kôd Mjesta
Kôd
FJ Monako
MC Singapur
SG
SK
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka Republika
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
Austrija
AT Njemačka
DE Nepal
NP Južna Afrika
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Nizozemska
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Antili
AN Španjolska
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
SI
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Madžarska
HU Norveška
NO Švicarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL Sjedinjene Države
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugal
PT Urugvaj
UY
Češka Republika
CZ Kuvajt
KW Rumunija
RO Uzbekistan
UZ
Danska
DK Libija
LY Ruska federacija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
SN
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
6
El Salvador
SV Maldivi
MV
Dodatak
Brazil
Etiopija
ET Meksiko
MX
TH
Dodatak
21
Popis kôdova jezika
Koristite ovaj popis za unos željenog jezika za sljedeće početne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc
Menu].
Kôd
Jezika
Kôd
Jezika
Kôd
Jezika
Kôd
Afarski
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindhi
8368
Afrikānski
6570
Frizijski
7089
Makedonski
7775
Singhaleški
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagaški
7771
Slovački
8375
Ameharski
6577
Gruzijski
7565
Malajski
7783
Slovenski
8376
Arapski
6582
Njemački
6869
Malajamski
7776
Španjolski
6983
Armenski
7289
Grčki
6976
Maorski
7773
Sudanski
8385
Asamski
6583
Grenlandski
7576
Marati
7782
Svahili
8387
Ajmarski
6588
Guarani
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gudžerati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Baškirski
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tadžikski
8471
Baskijski
6985
Hebrejski
7387
Nepalski
7869
Tamilski
8465
Bengalski; Bangladeški
6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Telugu
8469
Madžarski
7285
Orija
7982
Tajlandski
8472
Butanski
6890
Islandski
7383
Pandžabski
8065
Tonga
8479
Biharski
6672
Indonezijski
7378
Pašto, Pušto
8083
Tuski
8482
Bretonski
6682
Interlingua
7365
Perzijski
7065
Turkmenski
8475
Bugarski
6671
Irski
7165
Poljski
8076
Tvi
8487
Burmanski
7789
Talijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Bjeloruski
6669
Japanski
7465
Kečua
8185
Urdu
8582
Kineski
9072
Kanāda
7578
Reto-Romanski
8277
Uzbečki
8590
Hrvatski
7282
Kašmirski
7583
Rumunjski
8279
Vijetnamski
8673
Češki
6783
Kazački
7575
Ruski
8285
Volapük
8679
Danski
6865
Kirgiški
7589
Samoanski
8377
Velški
6789
Holandski
7876
Korejski
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Engleski
6978
Kurdski
7585
Škotsko Galski
7168
Xhosa
8872
Esperanto
6979
Laoški
7679
Srpski
8382
Jidiš
7473
Estonski
6984
Latinski
7665
Srpsko-Hrvatski
8372
Joruba
8979
Faroanski
7079
Latvijski, Letonski 7686
Šona
8378
Zulu
9085
Fidžijanski
7074
Lingala
Finski
7073
7678
6
Dodatak
Jezika
22 Dodatak
Specifikacije
6
Dodatak
Električni zahtjevi
AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Potrošnja energije
9W
Dimenzije
(Š x V x D)
(430 x 40 x 207) mm
Neto težina
(približno)
1.4 kg
Radna
temperatura
5 °C do 35 °C
Dozvoljena
vlažnost zraka
5 % do 90 %
Laser
Poluvodički laser
Sustav signala
PAL / NTSC
Napajanje
sabirnice (USB)
DC 5 V 0 200 mA
(samo DP932H)
VIDEO OUTPUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sink.
negativna, RCA priključak
x 1 / SCART (TO TV)
HDMI OUTPUT
(video/audio)
19 pinski (Vrsta A, HDMI™
Connector)
ANALOG AUDIO
OUTPUT
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600
Ω, RCA priključak (L, R) x 1
/ SCART (TO TV)
DIGITAL AUDIO
OUTPUT
(OPTICAL)
3 V (p-p), Optički priključak
x1
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Zaštitni znakovi i
licencije
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby
Laboratories.
Pojmovi HDMI i HDMI Multimedijsko sučelje
visoke definicije, kao i HDMI zaštitni znak i robni
znakovi te registrirani zaštitni znakovi HDMI
licenciranja LCC u Sjedinjenim Američkim
državama i ostalim državama.
"DVD Logo" je zaštitni znak DVD Format / Logo
Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su
robne marke u vlasništvo Rovi Corporation
ili njenih podružnica, te je njihova upotreba
obuhvaćena licencom.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising