LG DR175 Owner's Manual
DR175P2_HA5HLL_CRO
DVD REKORDER
PRIRU?NIK
ZA
KORISNIKE
MODEL: DR175
Prije spajanja, upotrebe ili pode?avanja ovog proizvoda,
molimo pa?ljivo i temeljito pro?itajte ovu knji?icu s uputama.
OPREZ: Ne izla?ite
UPOZORENJE
vlazi. Ne odla?ite
na
primjer
na
ureœaj vodi koja kaplje ili pljuska, ki?i
ureœaj predmete ispunjene vodom kao
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC
(ILI ZADNJU
su
vaze.
UPOZORENJE
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
niti
?to
Za ve?inu
u
vezi
s
elektri?nim kabelom
ureœaja
preporu?uje da imaju svoj zasebni strujni
krug napajanja;
Drugim rije?ima, zidna uti?nica s koje se napaja ovaj ureœaj treba
biti jedina uti?nica na jednom osigura?u i na tom osigura?u ne
smije biti drugih uti?nica. Kako biste bili sigurni provjerite
specifikacijsku stranicu ovog priru?nika.
PLO?U).
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO
SERVISIRATI, PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.
Znak munje sa simbolom strelice unutar
jednakostrani?nog trokuta ima za cilj da upozori na
prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar ku?i?ta
ureœaja koji je dovoljno velik da predstavlja opasnost
od strujnog udara za osobe.
se
Uti?nice
nemojte preoptere?ivati. Preoptere?ene zidne uti?nice,
pri?vr??ene ili o?te?ene uti?nice, produ?ni kablovi, izlizani
elektri?ni kablovi ili kablovi s o?te?enom
ili napuklom izolacijom
su opasni. Bilo koje od ovih stanja mo?e
dovesti do opasnosti od
strujnog udara ili do po?ara. S vremena na vrijeme pregledajte
elektri?ni kabel va?eg ureœaja, a ako pregledom utvrdite o?te?enja
ili izlizanost, iskop?ajte kabel, prestanite upotrebljavati ureœaj i
zamijenite kabel s to?no odreœenim zamjenskim kabelom kod va?eg
ovla?tenog servisera.
slabo
Znak uskli?nika unutar
jednakostrani?nog trokuta ima
cilj da upozori korisnika na prisutnost va?nih
informacija za rad i odr?avanje (servisiranje) ureœaja u
pisanim materijalima koji dolaze zajedno s ureœajem.
za
Za?titite elektri?ni
UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJE?ILI
STRUJNI UDAR NE
IZLA?ITE
PO?AR
OVAJ PROIZVOD
kabel od fizi?kih ili mehani?kih o?te?ivanja, kao
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklje?tenja vratima ili
ga?enje preko kabla. Posebnu pa?nju posvetite utika?ima, zidnim
uti?nicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz ureœaja.
ILI
?to
KI?I
NITI VLAZI.
Kako biste
OPREZ:
Ne
su
odspojili napajanje iz ut?nice, povucite prema van
napojnog kabela. Kada postavljate ureœaj pazite da je utika?
dostupan.
utika?
smijete za?epljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje
s preporukama proizvoœa?a.
izvedite
u
lako
skladu
Priklju?ci i otvori u ormaru namijenjini su za ventiranje i da
osiguraju pouzdan rad ureœaja i da za?titi ureœaj od pregrijavanja.
Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem ureœaja na krevet, le?aj,
tepih ili neku drugu sli?nu povr?inu. Ovaj se proizvod ne treba
stavljati u ugraœene instalacije kao ?to su police za knjigu ili ormar
osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje
Uklanjanje starog aparata
1. Ako
za
se na
sme?e,
proizvodu
to zna?i
europskom
2. Elektri?ni
da
nalazi simbol
kante
prekri?ene
je proizvod pokriven
direktivom 2002/96/EC.
i elektronski
proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, ve? u
posebna odlagali?ta koja je odredila vlada ili lokalne
proizvoœa?.
vlasti.
3. Pravilno
odlaganje starog proizvoda spre?it
potencijalne negativne posljedice po okoli?
ljudi.
4.
OPREZ:
KLASA 2M VIDLJIVO I NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRA?ENJE
?e
i
zdravlje
Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda
potra?ite u gradskom uredu, slu?bi za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
KOD OTVARANJA. NE GLEDAJTE IZRAVNO U ZRAKU I NE
GLEDAJTE ZRAKU IZRAVNO
Ovaj ureœaj proizveden je na na?in koji ispunjava
zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA
POMO?U OPTI?KIH
INSTRUMENATA.
EEC-a
UPOZORENJE:
Ovaj proizvod upotrebljava
laserski sistem.
Kako biste
osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda molimo
pa?ljivo i u cijelosti pro?itajte ovaj priru?nik za korisnika i
sa?uvajte ga kao budu?u referencu. U slu?aju potrebe servisiranja
ureœaja, molimo potra?ite ovla?teni servisni centar.
Upotreba upravlja?kih kontrola, ili rad na na?in koji nije naveden
ovom priru?niku mo?e
dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.
Kako biste
sprije?ili izlaganje laserskoj zraci, ne poku?avajte
U slu?aju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog
otvarati ku?i?te.
zra?enja.
2
NE GLEDAJ U ZRAKU.
u
89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.
Sadr?aj
Reprodukcija..............................23-30
.23-26
Op?enite karakteristike reprodukcije
.27
ReprodukcijaDivXfilmskedatoteke.
ili
.28
Audio
CD
MP3/WMA
datoteka
Reprodukcija
GledanjeJPEGdatoteke....................29-30
.
.
.
UVOD.....................................4-8
Simboli
.4
upotrebljeni u ovom priru?niku
Napomeneodiskovima........................4
.5
Diskovizasnimanjeireprodukciju.
.6
Diskovikojisemogureproducirati.
Kodpodru?ja...............................6
Prednjaploœa...............................7
Daljinskiupravlja?...........................8
Radsdaljinskimupravlja?em...................8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Spajanjeipode?avanje.......................9-22
Zadnjaplo?a................................9
Priklju?ivanjenaantenu.......................9
Priklju?ivanjenava?TV......................10
Priklju?ivanjenapoja?alo.....................11
.12-13
Dodatna Audio / Video (A/V) priklju?ivanja
Automatskopode?avanje......................14
.14
Upotrebapo?etnogizbornika(Home).
Po?etnapode?avanja.........................15
Op?eoperacije..........................15
Op?apode?avanja........................15-17
Autoprogramiranje.......................15
Ureœivanjeprograma(Edit).................16
Ru?nopode?avanjesata...................16
TVaspekt.............................17
AV2priklju?ivanje.......................17
Progresivno skeniranje (Samo DR197S) /
.17
Modus ?tednje el. energije (Power Save)
Tvorni?kopode?avanje....................17
Pode?avanjejezika..........................17
Audiopode?avanja..........................18
DolbyDigital/DTS/MPEG...............18
Frekvencijauzorka.......................18
DRC (Dinami?na kontrola opsega
-DynamicRangeControl).................18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vokal.................................18
.18-19
Lock(ParentalControl)Settings
Ocjenjivanje............................18
Postavite lozinku (password) / Kod podru?ja
.19
Pode?avanjesnimanja........................19
Modussnimanjadiska.....................19
DVaudiosnimanje.......................19
AV2 Snimanje / Samo-postavljanje poglavlja
(Chapter)..............................19
Pode?avanjazadisk.......................20-21
Inicijalizacija/Finaliziranje................20
Naziv diska (Disc Label) /
Za?titadiska(DiscProtect).................21
.21
PBC / Automatska reprodukcija (Auto Play)
DivXkodzaregistraciju..................21
Op?enitoodisplay-unaekranu.................22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Snimanje..................................31-36
Vi?eoDVDsnimanju.....................31-32
OsnovnosnimanjeTVprograma................33
Brzo snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer) .33
.34
Snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer)
Provjera detalja za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a(TimerRecording)....................35
.35
RecordingfromanExternalInput.
Snimanjesvanjskogulaza....................36
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ureœivanje................................37-43
Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja
(TitleListiChapterList).....................37
VR modus: Ureœivanje originala i popisa
zareprodukciju(Playlist).....................38
Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers) .38
.38
Mijenjanje sli?ica za naslove (Thumbnail)
za
Stvaranje novog popisa
reprodukciju
(NewPlaylist)..............................39
Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis
zareprodukciju(Playlist).....................39
.40
Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja
Brisanjedijela..............................40
Upisivanjenazivazanaslov...................41
Pretragavremena...........................41
Podjelajednognaslovaudva..................42
.42
Kombiniranjedvapoglavljaujedno
na
za
.43
Premje?tanje poglavlja
popisu
rep
Sakrivanjepoglavlja/naslova..................43
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Za?titanaslova.............................43
Reference.................................44-49
Dodatneinformacije.........................44
.44
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa
Gledanje izbornika za popis naslova (Title List)
koji je prikazan na drugim DVD rekorderima
iliplayer-ima...........................44
Reproduciranje va?eg snimljenog materijala
na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska) .44
Kodovijezika..............................45
Kodovizemalja.............................45
Upravljanje s va?im TV-om pomo?u isporu?eng
daljinskogupravlja?a........................46
Rje?avanjeproblema......................47-48
Specifikacija...............................49
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
Napomene
UVOD
vas da zbog pravilne uporabe ovog ureœaja
pa?ljivo pro?itate ovaj priru?nik i da ga sa?uvate kao
referencu za budu?e potrebe.
Molimo
Ovaj priru?nik sadr?i informacije o operacijama i
odr?avanju va?eg rekordera. Ukoliko ureœaj bude trebao
servis obratite se ovla?tenom servisnom mjestu.
O
simbolu
"
Simbol
na
o
diskovima
Rukovanje diskovima
dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk dr?ite
rubovima tako da na njegovoj povr?ini ne ostaju otisci
prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir ili trake.
Ne
na
display-u
"
se mo?e
pojaviti na va?em TV ekranu tijekom
koji pokazuje da funkcija obja?njena u ovom
priru?niku za vlasnika nije mogu?a za odreœeni medij.
rada
Spremanje diskova
reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije.
Ne izla?ite diskove izravnoj sun?evoj svjetlosti niti
izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom automobilu
izlo?enom izravnoj sun?evoj svjetlosti.
Nakon
Simboli
upotrebljeni
priru?niku
u ovom
Napomena:
Ozna?ava poseba uputstva i operacijske pogodnosti.
Ozna?ava
savjete
Odjeljak ?iji
za
prstiju i pra?ina na disku mogu prouzrokovati lo?u
izobli?enje zvuka. Prije reprodukcije disk
o?istite ?istom krpom. Disk bri?ite od sredine prema van.
-RWVR
-RWVideo
+RW
lak?e
postizanje ?eljenog cilja.
naslov sadr?i
se samo na
DVD ALL
disk
jedan od slijede?ih simbola
koji je predstavljen tim simbolom.
Svi DVD diskovi
DVD-RW
s
DVD-RW
na
donjem popisu.
VR modusom
s
snimanja
Video modusom
snimanja
DVD+RW disk
-R
DVD-R disk
+R
DVD+R disk
Ne koristite
DVD-Video disk
razrjeœiva?a,
DVD
VCD
Video CD-i
ACD
Audio CD-i
DivX
DivX datoteke
MP3
MP3 datoteke
WMA WMA datoteke
JPEG JPEG datoteke
4
diskova
Otisci
kvalitetu slike i
Savjet:
odnosi
?i??enje
stati?ni
jaka otapala poput alkohola, benzina,
reklamiranih sredstava za ?i??enje
ili antistarim
vinila.
od
spray namijenjen
plo?ama
Kondenziranje vlage
Nikada
upotrebljavajte ovaj proizvod odmah nakon
njegovog premje?tanja iz hladne u toplu prostoriju.
Ostavite ureœaj da stoji dva do tri sata prije njegovog
uklju?ivanja. Ako ovaj proizvod upotrijebite u ovakvoj
situaciji, mo?e do?i do uni?tenja diskova i unutra?njih
dijelova.
ne
Diskovi
snimanje i reprodukciju
za
DVD-RW
Video Disc
(Digital
DVD-RW diskovi
disku mo?ete
ReWritable):
mogu formatirati
se
Na ovim diskovima
-
za
VR modus
snimanja
ili Video modus
je mogu?e ponavljati snimanje. Snimljeni materijal
se
mo?e
snimanja.
pobrisati,
a
zatim
se na
istom
ponovno snimati.
[VR modus]
Mogu?e je u velikoj mjeri ureœivati snimljeni materijal.
Mo?e se reproducirati na player-ima koji su kompatibilni s VR modusom (nakon finaliziranja)
[Video modus]
Mo?e se reproducirati na obi?nim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja
DVD-R
Video Disc
(Digital
-
Recordable)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD-R disk,
snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
DVD-R diskovi
se
mogu formatirati
na
tom disku vi?e
ne
mo?ete
Video modusu.
samo u
reproducirati na obi?nim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja
Mo?e
se
DVD+RW
(Digital
Video Disc
Na ovim diskovima
+
ReWritable)
je mogu?e ponavljati snimanje. Snimljeni materijal
se
mo?e
pobrisati,
a
zatim
na
istom
disku mo?ete
Mo?e
ponovno snimati.
reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim player-ima (automatsko finaliziranje)
sadr?aji se mogu reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima samo nakon finaliziranja diska
Snimljeni materijal se mo?e ureœivati pomo?u naslova / poglavlja
se
Ureœivani
DVD+R
(Digital
Video Disc
+
Recordable)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD+R disk,
mo?ete snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
na
tom disku vi?e
ne
reproducirati na DVD+R kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
sadr?aj nije kompatibilan sa DVD+R kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje,
dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja naslova / poglavlja
Mo?e
se
Svaki ureœeni
DVD diskovi
koji
se
preporu?uju
DVD-R
Mitsubishi
That's
snimanje
DVD+R
(8x, 16x)
Mitsubishi
(8x, 16x)
Ricoh (8x,
(8x, 16x)
Verbatim
za
Verbatim
(8x)
16x)
(8x)
--
--
?ete ga
Verbatim
JVC
(4x)
(4x)
(4x)
Victor
(4x)
Maxell
(4x)
DVD+RW
Mitsubishi
SONY
(4x)
(4x)
Imation (4x)
Maxell
(4x)
Ricoh (4x)
snimljeni na osobnom ra?unalu ili na nekon drugom DVD rekorderu,
pomo?u ovog rekordera. Stoga, budete li htjeli uporabiti takav disk na ovom rekorderu, morat
formatirati pomo?u originalnog rekordera.
Napomena: Ako
ne?ete
DVD-RW
Mitsubishi
su
DVD-RW/DVD+RW diskovi
mo?i formatirati disk
5
Diskovi
koji
se
mogu
reproducirati
DVD(8cm/12cmdisk)
Diskovi kao ?to
su
filmovi
koji
se
mogu
kupiti
Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
VIDEO CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u VIDEO
ili
iznajmiti
CD/Super
VIDEO CD formatu
AudioCD(8cm/12cmdisk)
Glazbeni CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i
u
glazbenom
CD formatu
koji
se
mogu
kupiti
CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/CD-RW diskovi koji sadr?i audio naslove, DivX, MP3, WMA, ili JPEG datoteke.
Napomene:
snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW)
reproducirati na ureœaju.
Ne stavljajte nikakav pe?at ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova mo?e
dovesti do nepravilnosti.
Ovisno o software-u za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se mo?da ne?e mo?i
reproducirati.
DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW diskovi koji su snimljeni pomo?u osobnog ra?unala ili pomo?u DVD ili CD
rekordera mo?da se ne?e reproducirati ako je disk o?te?en ili prljav, ili ako na le?ama rekordera ima ne?isto?e ili
kondenzacije.
Ako disk snimate pomo?u osobnog ra?unala, ?ak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slu?ajevi u
kojima mo?da ne?e do?i do reprodukcije zbog postavki u software-u programa s kojim je snimljen disk. (Provjerite s
proizvoœa?em software-a za detaljnije informacije.)
Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i snimanja da ispune odreœene tehni?ke standarde kako bi se postigla optimalna
kvaliteta reprodukcije. Prije-snimljeni DVD-i su automatski pode?eni na ove standarde. Postoji mnogo razli?itih vrsta
formata diskova za snimanje (uklju?uju?i CD-R koji sadr?i MP3 ili WMA datoteke), a oni zahtijevaju neke postoje?e
uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali kompatibilnu reprodukciju.
Korisnici moraju znati da je potrebno dopu?tenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta. Na?a
kompanija nema nikavih prava da garantira ovo dopu?tenje. Dopu?tenje je potrebno tra?iti od vlasnika autorskih prava.
Ovisno
uvjetima
o
diskovi ne?e
Kod
se
opreme
za
mo?i
podru?ja
Ovaj ureœaj
ima kod
istim kodom
na
podru?ja otisnut na zadnjoj strani. Ovaj ureœaj
pozadini ureœaja ili nose oznaku "ALL --Sve"
mo?e
reproducirati
samo
DVD diskove
koji
su
kodovima
podru?ja
globus s jednim ili vi?e brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora
odgovarati broju koda podru?ja na ureœaju ili se disk ne?e mo?i reproducirati.
Ako poku?ate reproducirati DVD s nekim drugim kodom podru?ja, pojavit ?e se poruka "Incorrect region code.
play back" na TV ekranu.
Napomene
o
ozna?eni
Ve?ina DVD diskova ima
6
Can't
Prednja ploœa
ab
c
d e f g h
i
j
klm
a
b
c
tipka
Uklu?uje (ON) ili isklju?uje (OFF) ureœaj.
j
Disc
Tray (Ladica za disk)
Ovdje umetnite disk.
kDVIN
Prozor
l
POWER
display-a
Prikazuje trenutno stanje
REC: Rekorder vr?i
TV:
Ukazuje
na
je
rekordera.
rekorder
Prikazuje
sl.)
trenutno
DV izlaz
digitalne
AV IN 4 (S-VIDEO IN)
Priklju?ite S-Video izlaz
rekordera.
videokamere.
vanjskog
izvora
(TV / Monitor, VCR, Videokamera, i sl.).
u
TV tuner modusu.
: Ukazuje na to da rekorder snima pomo?u
vremenskog broja?a ili je snimanje s vremenskim
broja?em programirano.
:
daljinskog upravlja?a
Ovdje usmjerite daljinski upravlja?
Priklju?ite
snimanje.
to da
Senzor
stanje
rekordera (sat,
m
AV IN 4 (VIDEO IN/AUDIO IN (Lijevo / Desno))
Priklju?ite audio / video izlaz vanjskog izvora (Audio
sistem, TV / Monitor, VCR, Video kamera, itd.).
broj
programa i
d
e
OPEN/CLOSE (Z)
Otvara ili zatvara ladicu
za
disk.
PROGRESSIVE SCAN
Uklju?uje i isklju?uje modus
progresivnog skeniranja
(ON ili OFF).
fN/X(PLAY/PAUSE)
Zapo?inje reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju ili snimanje, ponovno
pritisnite tipku kako biste iza?li iz pauza modusa.
g
x (STOP)
Zaustavlja reprodukciju
h
ili
snimanje.
z (REC)
Zapo?inje snimanje. Pritisnite tipku
postavili vrijeme snimanja.
i
PROG. (V/v)
Prelazi gore ili
dolje
vi?e puta kako biste
kroz memorirane kanale.
7
AV/INPUT:
Daljinski upravlja?
upotrebljava
Mijenja ulaz koji se
za snimanje (Tuner,
AV1-4 ili DV
AUDIO
IN).
SUBTITLE
broj?ane tipke: Slu?e za izbor
broj?anog sadr?aja u izborniku.
0-9
tipke
za
b
snimanja.
na
ili
(X) : Privremeno
pauzira reprodukciju ili snimanje.
(N): Zapo?inje reprodukciju.
(x): Zaustavlja reprodukciju
snimanje.
ili
za
naslove
po?etni
(HOME) izbornik.
disku. Prelazi iz izbornika
original
lista
u
za
izbornik
na
Prikazuje
oznake
CLEAR:
tra?enje
za
MENU/LIST: Otvara izbornik
-
MARKER: Postavlja oznaku na bilo
kojem mjestu tijekom reprodukcije.
tra?enje
HOME: Otvara ili zatvara
za
reprodukciju (play).
SEARCH:
c
naslova
izbornik
mogu?e.
PLAY MODE: Odabire modus
STOP
naslova
to
sliku.
PAUSE/STEP
d
Prikazuje
disku, ako je
THUMBNAIL: Odabire thumbnail
snimku.
PLAY
za
(z): Zapo?inje snimanje.
TITLE:
SKIP
c
jezika za
REC MODE: Vr?i izbor modusa
tra?enje
(. / >): Prelazi na
sljede?e ili prethodno poglavlje
ili
d
REC
b
Vr?i
Vr?i izbor
Postavlja oznaku
poglavlje (chapter) tijekom
reprodukcije / snimanja.
upravljanje: Pogledajte
(m / M):
naprijed ili natrag.
() :
CHP. ADD:
stranicu 46.
SCAN
jezik
ZOOM: Pove?ava DVD video sliku.
reprodukcije.
TV
Odabire audio
titl.
I.SKIP (INSTANT SKIP): Preska?e
30 sekundi prema naprijed tijekom
a
() :
audio kanal.
izbornik
za
(Marker Search).
Uklanja
oznake
oznaku
u
izborniku
(Marker Search).
DVD
listu
za
tipka(e) nije mogu?a.
listu
reprodukciju (Title
List-Original i Title List-Playlist).
Uklju?uje (ON)
isklju?uje (OFF)
rekorder.
OPEN/CLOSE
ladicu za disk.
(Z):
TV/DVD: Slu?i
za
koji
su
odabrani
s
()
Potvrœuje izbor izbornika.
Otvara i zatvara
gledanje kanala
pomo?u tuner-a
Upozorenje
mije?ajte
Ne
razli?ite vrste
8
PR/CH (+/-): Slu?e za prelazak gore
ili dolje kroz memorirane kanale.
DISPLAY: Otvara
RETURN
display
na
ekranu.
(O)
Zatvara izbornik.
daljinskim upravlja?em
Usmjerite daljinski upravlja?
upravlja? i pritisnite tipke.
za
ENTER
ili
rekordera ili tuner-a TV-a.
Rad
za
b/B/v/Vtipke
(lijevo/desno/gore/dolje): Slu?e
izbor sadr?aja u izborniku.
a
POWER:
--
prema
senzoru za
daljinski
stare i nove baterije. Nikada ne mije?ajte
baterija (standardne, alkalne, i sl.).
Umetanje baterija
na
daljinskom upravlja?u
Skinite
poklopac za baterije na
strani daljinskog upravlja?a
i umetnite dvije R03 (veli?ina AAA)
i
baterije s pravilno postavljenim
polovima.
zadnjoj
Spajanje i pode?avanje
Zadnja plo?a
ab
ij
a
Spajnei pode?avnje
i
antenu
na
ovaj priklju?ak.
Prosljeœuje signal
audio / video izlaz
Set
vanjskog izvora
Top Box, VCR, i sl).
j
k
AV IZLAZ 3 (VIDEO / AUDIO IZLAZ
COAXIAL
l
Priklju?ite
g Cooling
(Digitalni audio izlazni konektor)
digitalnu (koaksijalnu) audio opremu.
na
OPTICAL
na
antene
(AERIAL)
na
va? TV /
(Digitalni audio izlazni konektor)
digitalnu (opti?ku) audio opremu.
na
fan (Ventilator
za
na
na
TV-u.
na
TV
sa
SCART konektorom.
za ODABIR VIDEO IZLAZA
Odaberite COMPONENT ili RGB signal s Ako va? TV
Prekida?
prihva?a format za progresivno skeniranje, slika ?e
prikazati u izobli?enom obliku ako poku?ate na svom
rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.
ne
se
m
KOMPONENTNI/PROGRESIVNO SKENIRANJE
VIDEO IZLAZ (Y Pb Pr)
Priklju?i
na
TV
s
Y Pb Pr ulazima.
hlaœenje)
AC Power Cord (El. kabel za istosmjernu
Ukop?ajte u izvor za el. napajanje.
Priklju?ivanje
S-Video ulaz
EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
Priklju?ite
video/audio ulazima.
AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Left/Right))
Priklju?ite audio/video izlaz s vanjskog izvora
Priklju?ite
h
s
S-VIDEO IZLAZ
Priklju?i
(Audio sistem, TV/Monitor, VCR, Video kamera).
f
RF. OUT
EURO AV 2 DECODER
(Lijevo/Desno))
Priklju?i na TV s
e
gh
klm
(TV dekoder,
d
f
monitor.
Priklju?ite
c
e
AERIAL
Priklju?ite
b
c d
struju)
antenu
Zadnja
AERIAL
strana TV-a
(Antena)
SCART INPUT
Izvadite utika?
antenskog kabla s va?eg TV ureœaja i stavite
ga u antenski priklju?ak na zadnjoj strani rekordera. Jedan
kraj antenskog kabela umetnite u TV priklju?ak na
rekorderu a drugi kraj u ulazni antenski priklju?ak na
va?em TV ureœaju.
RF
ANTENNA
INPUT
AUDIO INPUT
L
VIDEO
INPUT
R
R
koaksijalno priklju?ivanje
Priklju?ite RF. OUT konektor na rekorderu ulazni antenski
priklju?ak na va?em TV ureœaju pomo?u isporu?enog 75ohm-skog koaksijalnog kabla (R). RF. OUT konektor
prosljeœuje signal s antenskog (AERIAL) konektora.
Zadnja
strana rekordera
9
Priklju?ivanje
na
SCART
va? TV
Napravite jedno od sljede?ih priklju?ivanja,
mogu?nostima va?e postoje?e opreme.
Kada
upotrebljavate
ovisno
o
rekorderu
kabla
SCART konektor,
VIDEO OUT SELECT na RGB.
upotrebljavate
podesite prekida?
za
Video
na
TV-u
pomo?u
na
scart
priklju?ivanje
za
TV-u i
drugoj opremi koju ?elite
priklju?iti, postoje razni na?ini na koje mo?ete priklju?iti
va? rekorder. Upotrijebite samo jedan od dolje opisanih
na?ina za priklju?ivanje.
Molimo pogledajte priru?nike za va? TV, VCR, stereo
sistem ili dugu opremu ako je potrebno kako biste
napravili najbolje priklju?ivanje.
Upozorenje
Pazite da je rekorder priklju?en izravno na TV. Podesite
TV na ispravan video ulazni kanal.
Ne priklju?ujte konektor za AUDIO OUT na rekorderu
na konektor za ulaz za slu?alice
(record deck) na va?em
VIDEO OUT konektor
ulazni konektor
Audio
va?em
konektore
odgovaraju?e
(T).
Priklju?ite
Savjeti:
o
EURO AV1 AUDIO/VIDEO scart konektor
na
COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT konektore, podesite prekida?
VIDEO OUT SELECT na COMPONENT. Kada
Ovisno
priklju?ivanje
Priklju?ite
TV-u
za
TV-u
na
rekorderu
kabla
pomo?u video
na
video
(V).
(Left/Right) priklju?ivanje
(lijevo) i right (desno) konektore za AUDIO
na audio left i right IN konektore na
audio
kablova (A). Ne priklju?ujte konektor
pomo?u
Priklju?ite
OUT
na
na
left
rekorderu
AUDIO OUT
slu?alice
na
rekorderu
(record deck)
S-Video
Priklju?ite
na
na
va?em
konektor
za
ulaz
za
audio sistemu.
priklju?ivanje
S-VIDEO IZLAZ
Video ulazni
priklju?ak
Komponentni
video
na
priklju?ak na rekorderu na Spomo?u S-Video kabla (S).
TV-u
priklju?ivanje
--
--
audio sistemu.
--
Ne
za
priklju?ujte va? rekorder preko va?eg VCR-a. Sistem
kopiranja bi mogao izobli?iti DVD sliku.
za?titu od
Zadnja
strana TV-a
S-VIDEO
SCART INPUT
INPUT
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT
Y
Pb
rekorderu na odgovaraju?e
Priklju?ite priklju?ke
na
TV-u
priklju?ke
pomo?u Y Pb Pr kabla (C).
na
Ako je va? televizor ureœaj visoke definicije ili je "digital
ready" televizor, tada mo?ete iskoristiti prednost izlaza za
progresivno skeniranje na rekorderu za najve?u mogu?u
video rezoluciju. Ako va? TV ne prihva?a format za
progresivno skeniranje, slika ?e se prikazati u izobli?enom
obliku ako poku?ate na svom rekorderu postaviti opciju za
progresivno skeniranje.
Postavite Progressive Scan na "ON" na setup izborniku
za progresivni signal, vidite stranu 17.
AUDIO INPUT
Napomena:
Progresivno ne
(?uti priklju?ak
Pr
Zadnja
10
T
strana rekordera
C
V
A
radi
s
analognim
VIDEO
video
priklju?ivanjima
IZLAZ) ili S-VIDEO priklju?ak.
Upozorenje Oprez
pode?avanje za izlaz za progresivno
skeniranje, slika ?e se mo?i vidjeti samo na TV ili monitoru
koji su kompatibilni s formatom signala za progresivno
skeniranje. Ako gre?kom postavite Progressive Scan na
[ON] (uklju?eno), tada morate resetirati rekorder. Najprije,
izvadite disk iz rekordera. Zatim pritisnite tipku STOP (x)
i dr?ite tipku pritisnutu otprilike pet sekundi prije nego
tipku otpustite. Video izlaz ?e se ponovno vratiti na
standardno pode?avanje, a slika ?e se ponovno mo?i vidjeti
na konvencionalnom analognom TV-u ili monitoru.
Jednom kada je
S
ulazne
Priklju?ivanje
poja?alo
na
Zadnja
strana rekordera
Priklju?ivanje na poja?alo opremljeno s dvokanalnim analognim stereom ili Dolby Pro Logic
ll/ Pro Logic
Left i
Priklju?ite
rekorderu
na
Right
konektore
audio left i
poja?alu, receiver-u,
right
za
AUDIO OUT
ulazne konektore
ili stereo sistemu,
na
na
va?em
pomo?u audio
kablova (A).
Priklju?ivanje na poja?alo opremljeno s dvokanalnim digitalnim stereom (PCM) ili na
Audio/Video receiver opremljenim s vi?e-kanalnim
dekoderom (Dolby DigitalTM, MPEG 2, ili DTS)
1.
A
X
O
od DIGITAL AUDIO OUT konektora
rekorderu (OPTICAL O ili COAXIAL X) na
odgovaraju?i konektor na va?em poja?alu. Upotrijebite
Priklju?ite jedan
na
dodatni
digitalni (opti?ki
O ili
koaksijalni X)
audio
kabel.
AUDIO INPUT
2.
je da aktivirate digitalni izlaz na rekorderu.
(Pogledajte "Audio pode?avanja" na strani 18).
COAXIAL
OPTICAL
DIGITAL INPUT
DIGITAL INPUT
Potrebno
Digitalni
Digitalno
Poja?alo (Receiver)
vi?e-kanalni zvuk
vi?e-kanalno
priklju?ivanje pru?a najbolju
je potreban vi?e-kanalni
Audio/Video receiver koji podr?ava jedan ili vi?e audio
formata koje podr?ava va? rekorder (MPEG 2, Dolby
Digital i DTS). Provjerite priru?nik za receiver i oznake
logo-a na prednjoj plo?i receiver-a.
kvalitetu zvuka. Za
ovo vam
Upozorenje:
Zbog ugovora o DTS licenci, digitalni izlaz ?e biti u DTS
digitalnom formatu u slu?aju kada je odabran DTS audio
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby",
"Pro Logic", i dvostruki D simbol su robne marke Dolby
Laboratories.
"DTS" i "DTS
Theater
Digital
Systems, Inc.
Out"
su
robne marke
Digital
stream.
Napomene:
--
--
--
--
digitalnog izlaza ne odgovara
mogu?nostima va?eg receiver-a, receiver ?e proizvoditi
jaki, izobli?eni zvuk ili ne?e proizvoditi nikakav zvuk.
Digitalni surround ?estero-kanalni zvuk (Six Channel
Digital Surround Sound) preko digitalnog priklju?ivanja
mo?e se posti?i samo ako je va? receiver opremljen s
digitalnim vi?e-kanalnim dekoderom.
Kako biste vidjeli audio format trenutnog DVD-a na
ekranskom display-u, pritisnite tipku AUDIO.
Ovaj rekorder ne obavlja unutarnje (2 kanalno)
dekodiranje DTS zvu?nih snimki. Kako biste u?ivali u
DTS vi?e-kanalnom surround-u, ovaj rekorder morate
priklju?iti na DTS kompatibilni receiver preko jednog od
digitalnih audio izlaza na samom rekorderu.
Ako audio format
11
Dodatna Audio / Video
TV
(A/V)
VCR, Cable Box, ili
priklju?ivanja
satelitski tuner, i sl.
Priklju?ivanje pla?anog (PAY)
--TV / Kanal
Plus Dekodera
Vi mo?ete
gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe
priklju?ite dekoder (nije isporu?en) na rekorder. Kada
priklju?ujete dekoder iskop?ajte napojni elektri?ni kabel
ako
rekordera.
gledanje ili snimanje PAY-TV/Kanal Plus programa,
postavite [AV2 Connection] opciju na [Decoder]
(pogledajte stranicu 17) i postavite [Decoder On/Off] opciju
programa na [On -Uklju?eno] u izborniku za pode?avanja
(Setup) (stranica 16).
Za
Savjet
:
Nije potrebno da uklju?ite va?
signale s priklju?enog tuner-a
Napomena
rekorder kako biste
na
va?em
vidjeli
TV-u.
Zadnja
:
iskop?ate elektri?ni kabel va?eg rekordera, ne?ete
stanju vidjeti signale s priklju?enog dekodera.
Ako
u
biti
Savjet
TV
:
va? rekorder kako biste
a na
strana rekordera
va?em
Napomene
vidjeli signale
s
priklju?enog
tuner-
TV-u.
:
Slike
PAY-TV/Canal Plus
Dekorder
koje sadr?e signale za za?titu od kopiranja koji
onemogu?uju svako kopiranje se ne mogu snimati.
prosljedite signal s rekordera preko VCR, mo?da
dobiti jasnu sliku na ekranu va?eg TV-a. Provjerite
li
jeste priklju?ili va? VCR na rekorder kao i va? TV na
dolje prikazani na?in. Kako biste gledali video trake,
gledajte trake preko drugog linijskog ulaza na va?em
Ako
SCART AV
ne?ete
TV-u.
Line
VCR
RECORDER
input
1
TV
Line
input
2
Kada s ovog rekordera snimate na VCR, ne uklju?ujte
ulazni izvor na TV pritiskom na tipku TV/DVD na
daljinskom upravlja?u.
Ako
upotrebljavate
B
Sky
VCR SCART konektor
Zadnja
strana rekordera
Ako
na
EURO AV2 DECODER
konektor
Priklju?ite
VCR ili sli?an
DECODER konektor
ureœaj
na ovom
za
snimanje
na
EURO AV2
rekorderu.
gledanje ili snimanje izvora s EURO AV2 DECODER
priklju?ka, postavite [AV2 Connection] opciju na [Other
Device] (pogledajte stranicu 17) i postavite [AV2 Record]
opciju na [Auto], [CVBS] ili [RGB] prema potrebi
(pogledajte stranicu 19).
Za
12
B tuner,
pazite
da
priklju?ite
EURO AV2 DECODER
konektor.
biti
Priklju?ivanje
na
iskop?ate elektri?ni kabel va?eg rekordera, ne?ete
stanju vidjeti signale s priklju?enog VCR-a ili
u
tuner-a.
Priklju?ivanje
na
AV IN 3 ili AV IN 4
Priklju?ivanje digitalne video
konektore
Priklju?ite
rekorderu
ulazne konektore
na
(AV
IN
3, AV IN 4)
audio/video izlazne konektore
dodatnoj opremi pomo?u
na
Upotrebom konektora DV IN na prednjoj plo?i mo?e se
priklju?iti DV digitalna video kamera i digitalno se mogu
prenijeti DV trake na DVD.
na
va?oj
audio/video kablova.
Napomena:
Ako upotrebljavate S-VIDEO IN konektor na prednjoj
plo?i, VIDEO IN konektor na prednjoj plo?i ne?e biti
vidljiv.
Plo?a
s
kamere
konektorom dodatne
komponente
(VCR, video kamera, i sl.)
Upotrijebite
DV kabel
(nije isporu?en) kako biste priklju?ili
na va?oj
DV video kameri na
prednjoj plo?i na rekorderu.
DV ulaz/izlaz konektor
konektor DV IN
na
Napomena:
Ovaj konektor slu?i isklju?ivo za priklju?ivanje na DV
digital video kameru. On nije kompatibilan s digitalnim
Spajnei pode?avnje
satelitskim tuner-ima ili D-VHS video deck-ima.
AUDIO
OUTPUT
R
DV
L
digitalna
video kamera
DV
IN/OUT
VIDEO
OUTPUT
S-VIDEO
ILI
OUTPUT
Zadnja
strana
rekordera
Prednja
strana
rekordera
Prednja
strana rekordera
13
Automatsko
pode?avanje
je tipka POWER pritisnuta prvi put kako bi se
uklju?io ureœaj, ili nakon resetiranja ureœaja, funkcija
?arobnjak za po?etno pode?avanje (Initial Setup Wizard)
postavlja automatski jezik, sat i kanale prijemnika.
Nakon ?to
1.
Odaberite
display
na
jezik
Pritisnite
Pritisnite
izbornik
S ekrana
medijima
a
provjeri antena priklju?ak.
tipku ENTER kako biste pre?li
na
sljede?i
Pritisnite
tipku HOME kako bi se pojavio ekran
po?etnog izbornika.
Uvijek kada se pojavi po?etni izbornik (Home), ureœaj
?e biti u modusu gledanja TV-a.
2.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali glavnu
opciju koju ?elite. Pojavljuju se pod-opcije.
3.
Upotrijebite tipke v / V
pod-opciju koju ?elite.
4.
Za izlazak iz
i ENTER kako biste odabrali
korak.
tipku
3.
po?etnog izbornika mo?ete pristupiti svim
za reprodukciju i snimanje na rekorderu.
1.
ekranu.
odabrali jezik,
2.
za pode?avanja
(Setup) i
Upotrijebite tipke v / V kako biste
zatim pritisnite tipku ENTER.
za
Upotreba po?etnog izbornika
(Home)
tipku ENTER za po?etak pretra?ivanja kanala.
Prijemnik ?e automatski pretra?ivati sve dostupne
kanale unutar podru?ja te ?e ih pospremati u memeriju
prijemnika.
po?etnog izbornika (HOME), pritisnite
HOME.
Pritisnite
Setup
Start:
izbornik
Prikazuje
pode?avanja (Setup).
za
TV
Auto Ch. Scan:
PR Edit:
Pogledajte
Timer Record:
4.
Ru?no
pode?avanje
sata
Pogledajte
stranu 15.
stranu 16.
Pogledajte
stranicu 34.
Movie (Film)
DISC:
-
Prikazuje
diskove
-
izbornik
za
Prikazuje
potrebne informacije za sat i vrijeme.
(lijevo/desno): Premje?ta kursor na prethodni
ili sljede?i stupac.
v / V (gore/dolje): Mijenja postavke na trenutnom
polo?aju kursora.
Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili va?e
postavke.
Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je ja?e
osvijetljeno [Close] kako bi zavr?ili pode?avanje.
-
b / B
5.
List)
Music
Prikazuje
za
za
Easy
CD ili DVD-Video disk
stranu
izbornik
za
29-30)
popis fotografija (Photo
Prikazuje
stranu
28)
izbornik
za
popis glazbe (Music List)
disk.
Menu
Disc
Manager: Prikazuje
(Pogledajte stranu 20-21)
izbornik
Prikazuje izbornik za
snimanja. (Pogledajte stranu 19)
Rec. Mode:
DV
14
za
disk.
(Pogledajte
DISK:
za
(strana 27)
(Foto) (Pogledajte
DISC:
(Title List)
snimanje (strana 37)
za popis filmova (Movie List)
Reproducira Video
(strana 23-26).
Photo
naslova
popis
izbornik
DivX disk.
Unesite
za
Input: Postavlja rekorder
u
za
postavke
za
odabir modusa
modus DV ulaz.
disk.
Po?etna
U
ovom
Op?a pode?avanja
pode?avanja
sistemu izbornika
postoji
nekoliko na?ina da
se
podese mogu?e postavke. Ve?ina izbornika se satoji od
razine za pode?avanje mogu?nosti (opcija), dok neki
zahtjevaju vi?e razina za raznovrsna pode?avanja.
tri
Op?e operacije
1.
2.
Pritisnite
tipku
HOME i odaberite
Odaberite [Start]
opciju,
zatim
a
[Setup] opciju.
Auto
programiranje
Ovaj
opremljen tuner-om koji sintetizara
frekvencije koji mo?e primiti najvi?e TV kanala.
rekorder je
Priprema:
Priklju?ite rekorder na ?eljenu vrstu
prikazan u poglavlju "Priklju?ivanje
antene
na
na
na?in
antenu"
na
strani 9.
pritisnite tipku
Spajnei pode?avnje
ENTER.
Pojavljuje
se
izbornik
za
pode?avanje (Setup).
1.
Odaberite
2.
Pritisnite
Ozna?it ?e
3.
Upotrijebite tipke
mogu?nost.
4.
Za
B
v / V kako biste odabrali
?eljenu
vrijeme dok ?eljena stavka odabrana, pritisnite tipku
prelazak na sljede?u razinu.
tipku
se
B
za
pomicanje
na
tre?u razinu.
ikonica [Start].
Pritisnite
tipku ENTER za po?etak pretra?ivanja kanala.
Prijemnik ?e automatski pretra?ivati sve dostupne
kanale unutar podru?ja te ?e ih pospremati u memeriju
prijemnika.
za
/ V kako biste odabrali
5.
Upotrijebite tipke v
?eljenu mogu?nost.
6.
Pritisnite
7.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali ?eljenu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
8.
3.
mogu?nost [Auto Programming].
tipku
B
za
prelazak
svog izbora.
Neke postavke
zahtijevaju
Pritisnite
RETURN
tipku
iza?li iz izbornika
Napomena:
Pritisnite tipku
b
za
za
na
sljede?u
drugu
razinu.
dodatne korake.
(O) vi?e puta kako
pode?avanja.
prelazak
na
prethodnu
biste
razinu.
15
Ureœivanje
Kanal mo?ete urediti ru?no
i
premje?tanje,
1.
Odaberite
(dodavanje, brisanje, nazivanje,
sl.).
mogu?nost [Program Edit],
a
zatim
na
polo?aj odabranog
programa.
[Seek] Automatski pretra?uje kanale. Tra?enje
prestaje kada se rekorder ugodi na kanal.
[Ch.] Mijenja broj kanala.
pritisnite
[MFT] Fino ugaœa kanal kako bi
B.
tipku
2.
[PR] Ukazuje
(Edit)
programa
se
postigla jasnija
slika.
Pritisnite
tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano
[Edit].Pojavljuje se izbornik za listu programa.
2. Odaberite
biste
za
OK,
potvrdili
a
zatim
pritisnite tipku ENTER kako
postavku i vratili se u izbornik
odabranu
listu programa.
AV1 dekoder
Pode?ava EURO AV1 AUDIO/VIDEO konektor
uno?enje
1.
kodiranih video
Pritisnite
za
signala.
tipku AV/INPUT
za
vrijeme
dok je [Decoder
On/Off] opcija ja?e osvijetljena.
2.
3.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
zatim pritisnite tipku ENTER.
4.
Upotrijebite tipke
programa,
v / V kako biste odabrali
zatim
a
odabrali PR
pritisnite tipku
broj,
a
[Station Rename]
display
-
za unos
Mijenja
slova. Za
signala s EURO AV1
se prebacuje na izlaz za
EURO AV2 DECODER konektor za dekodiranje.
Dekodirani signal se zatim vra?a natrag na ulaz kroz
AUDIO/VIDEO konektora
naziv stanice.
unos
najvi?e
slova
Pojavljuje
pogledajte
EURO AV2 DECODER konektor tako da mo?ete
polo?aje
Pritisnite
v / V kako biste
tipke
novi
programa
na
premjestili ?eljini
nije potreban.
za
dekoder. Ovo
pode?avanje
je potrebno
mogli gledati
ili snimati pla?ene TV/Canal Plus programe.
Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio
na display-u. Pritisnite tipku ENTER ponovno kako
biste isklju?ili pode?avanje.
[NICAM Auto/off] Pode?ava kanale za NICAM
prijenose. Obi?no je [NICAM] osvijetljen na display-
5.
NICAM
prijenosa nije jasan, pritisnite
[NICAM] izgubio.
tipku RETURN (O) vi?e puta za redom za
ENTER kako bi
Pritisnite
izlazak iz izbornika
Ureœivanje
programa
listu programa.
(Edit)
Vi mo?ete
pokrenuti tra?enje
pospremili
TV kanale.
Kada ste odabrali
pojavljuje
1.
16
za
se
se
kako biste ru?no odabrali i
[Program Edit] u koraku 4
display za pode?avanje kanala.
gore,
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali postavku i
pritisnite tipku v / V kako biste promijenili postavku.
pode?avanje
Odaberite
tipku
2.
kako biste
vam
s
Ru?no
1.
vam
[Decoder On/Off] Postavlja kanale
Ako zvuk
pla?enu (PAY)-
za
listi programa.
polo?aj.
[Delete] Bri?e polo?aj koji
tipku
ili snimati programe
gledati
5 znaka.
[Move] Sortira
u.
odaberite.
TV/Canal Plus.
Nazivi mogu imati
na
na
On: Kodirani ulaz video
stranu 41.
program
tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio
display-u. Pritisnite tipku ENTER ponovo kako biste
isklju?ili pode?avanje.
Off: Unosi signale s EURO AV1AUDIO/VIDEO
konektora. Ovo obi?no
mogu?nost
ENTER.
[Program Edit --Ureœivanje programa] Ru?no
postavlja kanale. Vidi "Ureœivanje programa" dolje.
se
Pritisnite
sata
mogu?nost [Clock set],
a
zatim
pritisnite
B.
potrebne podatke za vrijeme i datum.
(lijevo / desno): Premje?taju kursor na prethodni
ili sljede?i stupac.
v / V (gore/dolje): Mijenjaju postavke trenutnog
polo?aja kursora.
Unesite
b / B
3.
Pritisnite
postavku.
tipku
ENTER kako biste
potvrdili
va?u
Modus
Op?a pode?avanja (Nastavak)
TV
aspekt
Odaberite
ili
omjer aspekta
za
priklju?eni
TV
(4:3 standardni
?iroki).
priklju?ujete
rubovima
an
Ureœaj mo?ete podesiti tako da radi u modusu
?tednje el. energije. Kada je ureœaj isklju?en u
display-a se ni?ta ne prikazuje.
na
s
ekranom 4:3.
sliku
priklju?ujete
an TV s ekranom 4:3. Automatiski prikazuje ?iroku
sliku
na cijelom ekranu i odsjeca dijelove koji u nju ne ulaze.
se
[16:9] Odabrite ovaj omjer kada
?irokim ekranom ili TV
s
se priklju?ujete na TV
funkcijom ?irokog modusa.
sa
priklju?ivanje
[ON
-
Uklju?eno]
nisu dekodirani
[Decoder] Odaberite [Decoder] ako priklju?ujete EURO
AV2 DECODER priklju?ak rekordera na PAY-TV ili
Kanal Plus dekoder.
[Other Device] Odaberite [Other Device] ako
priklju?ujete
EURO AV2 DECODER
rekordera
VCR ili sli?an
na
ureœaj
za
priklju?ak
snimanje.
u
el.
?tednje
kanali
modusu
energije je
aktivan.
(CANAL+ ili PREMIERE)
?tednje
el.
Spajnei pode?avnje
energije.
?tednje el. energije nije mogu? u stanju
pripravnosti za snimanje vremenskim broja?em i kada je
ureœaj isklju?en nakon primanja kodiranih televizijskih
signala (CANAL+ ili PREMIERE).
pode?avanje
se poka?e
potreba, mo?ete resetirati rekorder na sve
njegove tvorni?ke postavke. Odaberite ikonu ''Set'', a zatim
pritisnite tipku ENTER i pojavit ?e se izbornik za
automatsko pode?avanje, vidi stranu 14.
Ako
Napomena:
opcije se
kod podru?ja.)
Neke
ne
mogu resetirati.
(Ocjenjivanje, Lozinka i
Pode?avanje jezika
Progresivno skeniranje
Video
prozoru
Modus
Tvorni?ko
drugi ureœaj mo?ete priklju?iti na EURO
DECODER priklju?ak na zadnjoj strani ureœaja.
Modus
Napomene:
Kodirani televizijski
Dekoder ili neki
AV2
ekonomi?ne
aktivan.
se
Prikazuje ?iroku
gornjem i donjem dijelu ekrana.
TV
[4:3 Pan Scan] Odabrite ovaj omjer kada
AV2
energije (Power Save)
[OFF -Isklju?eno] Modus ?tednje el. energije nije
[4:3 Letter Box] Odabrite ovaj omjer kada
sa
el.
?tednje
progresivnim skeniranjem omogu?uje najvi?u
s manje treptanja.
Ako upotrebljavate COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT konektore ali rekorder priklju?ujete na
standardni (analogni)
televizor, podesite Progressive Scan na [OFF isklju?eno].
Ako upotrebljavate COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT konektore za priklju?ivanje na TV ili monitor
koji je kompatibilan sa signalom za progresivno skeniranje,
podesite Progressive Scan na [ON uklju?eno].
s
kvalitetu slike
-
-
Napomena:
Progresivno skeniranje ne?e biti onemogu?eno u izborniku
za pode?avanja
(Setup) kada je prekida? za VIDEO OUT
SELECT na zadnjoj plo?i postavljen na polo?aj za RGB.
Upozorenje
Jednom kada je
pode?avanje
za
izlaz
za
progresivno
skeniranje, slika ?e se mo?i vidjeti samo na TV ili monitoru
koji su kompatibilni s formatom signala za progresivno
skeniranje. Ako gre?kom postavite Progressive Scan na
[ON] (uklju?eno), tada morate resetirati rekorder. Najprije,
izvadite disk iz rekordera. Zatim pritisnite tipku STOP (x)
i dr?ite tipku pritisnutu otprilike pet sekundi prije nego
tipku otpustite. Video izlaz ?e se ponovno vratiti na
standardno pode?avanje, a slika ?e se ponovno mo?i vidjeti
na konvencionalnom analognom TV-u ili monitoru.
Izbornik
za
display
Odaberite
ekranski
jezik za
display.
Izbornik
za
[Original]
snimljen.
izbornik
za
pode?avanje (Setup)
i
za
disk / Audio / Titl
Odnosi
se na
original jezik
na
kojem je
disk
[Others] Slu?i za odabir drugog jezika, pritisnite broj?ane
tipke, a zatim tipku ENTER za unos odgovaruju?eg 4znamenkastog broja prema popisu kodova za jezike u
poglavlju s referencama (pogledajte sranu 45). Ako
pogrije?ite kod unosa brojeva, pritisnite tipku CLEAR
vi?e puta kako biste pobrisali brojeve jedan po jedan, a
zatim ih ispravite.
[Off] (za titl
na
disku)
:
Isklju?uje
titl.
17
Audio
pode?avanja
Svaki DVD disk ima
raznovrsne
Podesite Audio
audio sistema
audio izlaza.
mogu?nosti
rekorderu
Output
koji upotrebljavate.
na
skladu
u
s
Pode?avanje zaklju?avanja
(Roditeljska kontrola)
vrstom
Ocjenjivanje
Dolby Digital / DTS / MPEG
[Bitstream]: Odaberite "Bitstream" ako priklju?ujete
konektor
poja?alo
DIGITAL AUDIO OUT
za
ili
na
drugu
opremu
s
na
rekorderu
Dolby Digital,
na
DTS ili
Onemogu?uje reproduciranje ocijenjenih DVD-a
njihovog sadr?aja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.
[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite
Odaberite
2.
pristup u funkcije: Rating (Ocjenjivanje), Password
(Lozinka) i Country Code (Kod zemlje) morate unijeti
4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami odredili.
Ako jo? niste unijeli sigurnosni kod, vas se upozorava
da to u?inite. Unesite 4-znamenkasti kod. Unesite ga jo?
jednom za potvrdu. Ako pogrije?ite, pritisnite tipku
CLEAR vi?e puta kako biste pobrisali brojeve jedan po
jedan
3.
Odaberite
slu?aju
priklju?ujete
digitalno
stereo poja?alo.
DVD-i koji su kodirani u Dolby Digital-u ili MPEG-u ?e
biti automatski prilagoœeni na dvo-kanalni PCM audio.
na
signal
se
ne?e
prosljeœivati
u
dvo-kanalno
[Off] (za DTS): Ako odaberete "Off
-
DTS
isklju?eno",
kroz konektor
za
DIGITAL
AUDIO OUT.
Frekvencija
uzorka
NIJE
u
stanju
raditi
je va? receiver ili poja?alo u stanju raditi s
signalima od 96 kHz, odaberite [96 kHz]. Kada napravite
ovaj izbor, ovaj ?e ureœaj prosljeœivati svaki signal bez
ikakvog daljnjeg obraœivanja.
DRC (Dinami?na
kontrola opsega
-Dynamic
Range Control)
formatom, mo?ete slu?ati zvu?nu snimku
na
najto?niji i najstvarniji mogu?i na?in prezentacije,
zahvaljuju?i digitalnoj audio tehnologiji. Meœutim, mo?da
?ete po?eljeti komprimirati dinami?ko podru?je audio izlaza
(razlika izmeœu najglasnijeg i najti?eg zvuka). Nakon toga
mo?ete slu?ati film na ni?oj glasno?i a da ne izgubite
jasno?u zvuka. Podesite DRC na [ON uklju?eno] za
dobijanje ovog efekta.
-
Vokal
na
[ON
--
uklju?eno]
samo
kada
DVD s vi?e-kanalnim karaokama.
Karaoke kanali na disku ?e se preraditi u normalni stereo
zvuk.
18
od 1 do 8 korite?i
ocjenu
tipke
v / V.
-
kontrola ne?e biti aktivna i disk ?e
s
Ako
Podesite Vokal
pritisnite tipku
a
[No Limit]: Ako odaberete [No Limit], roditeljska
poja?alo
dekodirati.
reproducirate
a
[8]: Ocjena (1) postavlja najve?a ograni?enja,
ocjena osam (8) postavlja najmanja ograni?enja.
signalima od 96 kHz, odaberite [48 kHz]. Kada napravite
ovaj izbor, ovaj ?e ureœaj automatski pretvarati sve signale
od 96 kHz u signale od 48 kHz tako da ih va? sistem mo?e
S DVD-e
mogu?nost [Rating],
Za
[1]
Ako va? receiver ili
B.
1.
MPEG dekoder.
kada rekorder
zatim
na osnovu
se
reproducirati u
cijelosti.
4.
Pritisnite
tipku
ocjenjivanje.
ENTER kako biste
Napomena:
Ako postavite ocjenu
za
rekorder, prikaziva?e
ocjenom.
Vi?e
va?
se sve
izbor
za
disk
ocjenjene scene se ne?e
prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa.
Alternativa mora imati istu ili ni?u ocjenu. Ako ne postoji
prikladna alternativa, reprodukcija se zaustavlja. Morate
unijeti 4-znamenkastu lozinku ili morate promijeniti razinu
ocjenjivanja kako biste nastavili s reprodukcijom diska.
scene s
istom ili ni?om
potvrdili
Pode?avanje zaklju?avanja
(Roditeljska kontrola) (Nastavak)
Postavite lozinku
1.
Odaberite
tipku
2.
Pode?avanje snimanja
(password)
mogu?nost [Set Password],
a
zatim
pritisnite
B.
Slijedite
korak 2
na?in
pokazan u "Ocjenjivanje" na
promijenili lozinku, odaberite
[Change], pritisnite tipku ENTER i unesite 4znamenkasti kod. Unesite broj jo? jednom za potvrdu.
Za brisanje lozinke odaberite opciju [Delete], a zatim
pritisnite tipku ENTER.
na
stranici 18. Kako biste
U
Ako zaboravite
svoju lozinku, za brisanje
slijedite dolje opisani postupak.
1. Prika?i
izbornik
odaberite ikonu
2.
3.
za
za
a
lozinke
podru?ja
podru?ja ?iji su standardi upotrebljeni za
ocjenjivanje DVD diska, pogledajte popis na strani 45,
"Kod podru?ja".
1. Odaberite mogu?nost [Area Code], a zatim pritisnite
tipku B.
Slijedite
korak 2
na
na?in
pokazan
u
"Ocjenjivanje"
na
stranici 18.
3.
4.
Odaberite
prvi
Pokre?ite kursor koriste?i
Pritisnite
koda
tipku
podru?ja.
--
snimanje
Potrebno je postaviti ovu postavku ako imate video kameru
koja upotrebljava zvuk od 32kHz/12-bit-a, a koja je
priklju?ena na DV IN konektor na prednjoj plo?i. Neke
video kamere imaju dva stereo snimka za audio snimanje.
Jedan se snima u vrijeme snimanja; drugi se presnimava
nakon snimanja.
Kada je postavljena postavka Audio 1, upotrebljava se zvuk
koji je snimljen tijekom snimanja.
Kada je postavljena postavka Audio 2, upotrebljava se zvuk
koji je presnimljen naknadno.
AV2
Snimanje
Kada snimate video ulazni
karakter koriste?i
karakter koriste?i
5.
--
DV audio
Unesite kod
2.
--
zatim
razinu 1.
Upotrijebite broj?ane tipke kako bi unijeli 6-znamenkasti
broj "210499".
Odaberite [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. 4znamenkasta lozinka je pobrisana. Unesite novi kod.
Kod
postaviti kvalitetu slike za snimanje;
(High Quality Visoka kvaliteta), SP (Standard Quality),
LP (Low Quality
Niska kvaliteta), EP (Extend Quality
Pro?irena kvaliteta).
XP
trenutne
pode?avanje (Setup),
Spajnei pode?avnje
snimanja diska
Vi mo?ete
da zaboravite va?u lozinku
slu?aju
Modus
tipke
tipku
tipke
v / V.
B i izaberite
EURO AV2 DECODER
drugi
signala.
[Auto] Video ulazni signal ?e automatski slijediti primljeni
v / V.
ENTER kako biste
signal s ureœaja priklju?enog na
priklju?ak mo?ete odabrati vrstu
potvrdili
va? odabir
video
signal.
[CVBS] Samo za snimanje CVBS ulaznog signala.
[RGB] Samo za snimanje RGB ulaznog signala.
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)
Kod
snimanja u Video modusu, oznake za poglavlja se
postavljaju u posebnom pode?avanju. Ovaj interval mo?ete
promijeniti na 5 minuta ili 10 minuta. Ako odaberete [None
Ni?ta], isklju?it ?ete automatsko ozna?avanje poglavlja
zajedno s [None] pode?avanjima.
-
19
Pode?avanja
za
disk
Finaliziranje
prazni disk,
Finaliziranje 'fiksira- u?vr??uje' snimljeni materijal na
njegovom mjestu, tako da se disk mo?e reproducirati na
obi?nom DVD player-u ili ra?unalu koje je opremljeno s
odgovaraju?im DVD-ROM pogonom. Finaliziranje diska u
Video modusu stvara ekran za izbornik za navigaciju kroz
disk. U ovaj izbornik pristupate tako da pritisnete tipku
Inicijalizacija
Ako ste umetnuli potpuno
inicijalizirati disk.
rekorder ?e
inicijalizira disk u Video modus.
uvijek biti u Video modusu.
DVD-RW/DVD+RW/DVD+R: Pojavit ?e se Izbornik za
inicijaliziranje. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku
ENTER. DVD-RW disk je inicijaliziran za Video modus.
DVD-R: Rekorder
Snimanje
?e
Isto tako, vi mo?ete
izbornika
za
reformatirati DVD-RW/DVD+RW iz
pode?avanja (Setup)
na
dolje prikazani
na?in.
MENU/LIST ili TITLE.
Upozorenje
Kada ste
taj
jednom
disk vi?e
ne
finalizirali DVD-R i DVD+R disk,
ureœivati niti na njega vi?e mo?ete
mo?ete
snimati osim DVD+RW. Meœutim, mo?ete
snimati i
ureœivati DVD-RW disk tako da izaberete
mogu?nost
[Unfinalize].
1.
Odaberite
tipku
2.
mogu?nost [Initialize],
a
zatim
pritisnite
B.
Pritisnite
tipku
ENTER
za
vrijeme
dok je odabrano
[Start].
Pojavljuje
Disc).
3.
4.
se
izbornik
za
formatiranje
diska
(Format
Odaberite
mogu?nost [Finalize],
2.
Pritisnite
tipku
ENTER
a
zatim
vrijeme
za
pritisnite tipku
B.
dok je odabrano
[Finalize].
Pojavljuje
tipku b / B kako biste odabrali ?eljenu
mogu?nost (VR Mode ili Video Mode), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
U slu?aju DVD+RW-a, prijeœite na korak 4.
Pritisnite
Pritisnite
1.
b / B kako biste odabrali
tipku
pritisnite tipku ENTER.
Potrebno je nekoliko minuta
da
se
disk
[OK],
3.
se
izbornik
za
finaliziranje.
Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Rekorder zapo?inje finalizirati disk.
Napomena:
Koliko ?e
a
zatim
inicijalizira.
Upozorenje
Ako ?elite promijeniti format diska, sav snimljeni
materijal pohranjen na disku biti ?e pobrisan.
vremena
vrsti diska,
naslova
na
o
biti
koli?ini
potrebno za finaliziranje ovisi
snimljenog materijala i broju
o
disku.
Savjeti
Ako ste umetnili DVD-RW disk
koji je
ve? bio
finaliziran, vi mo?ete poni?titi njegovu finalizaciju tako
da odaberete 'Unfinalize'
Nako ?te ste to u?inili, vi
njemu
mo?ete
Finaliziranje
u
izborniku
taj
za
disk mo?ete
finaliziranje.
ureœivati i
na
snimati.
ne
mo?ete
poni?titi
na
DVD-R i DVD+R
diskovima.
je postavljena mogu?nost [Disc Protect --za?tita
diska] na [ON uuklju?eno], tada finaliziranje nije
mogu?e. Kako biste mogli napraviti finaliziranje diska
postavite mogu?nost [Disc Protect] na [OFF isklju?eno].
Ako
-
-
20
diska
Pode?avanja
Naziv diska
(Nastavak)
DivX kod
(Disc Label)
2.
Pritisnite
tipku
ENTER
za
dok je odabrano
vrijeme
Pojavit
Za
?e
unos
izbornik
se
znakova
tipkovnicu (Keyboard).
pogledajte stranu 41.
za
Za?tita diska
(Disc Protect)
Kod
DVD+RW / +R disk ili VR mode
snimanja
na
?emo
vam
DivX VOD
-
www.divx.com/vod.
1.
Odaberite
tipku
2.
3.
[Edit].
registraciju
(Video On Demand
Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogu?uje
iznajmljivanje i kupovinu video filmova pomo?u usluge
DivX VOD. Za vi?e informacija, molimo posjetite
Dodijelit
Upotrijebite ovu mogu?nost kako biste unijeli naziv za disk.
Ovaj ?e se naziv pojaviti kad umetnete disk i kada prika?ete
informacije o disku na ekranu.
Naziv za disk mo?e imati najvi?e 32 znaka.
Za diskove koji su formatirani na druga?ijem rekorderu,
vidjet ?ete smo ograni?eni broj znakova.
1. Odaberite mogu?nost [Disc Label], a zatim pritisnite
tipku B.
za
opciju [About
DivX
(R)]m
a
zatim
pritisnite
B.
Pritisnite
tipku ENTER tijekom odabiranja opcije
pregleda[View], zatim ?e se pojaviti registracijski
kod
Registracijski
kupovinu video
kod.
ili
uporabite
iznajmljivanje
pomo?u usluge DivX VOD
na www.divx.com/vod. Slijedite upute na stranici i
preuzmite video film na disk za reprodukciju na ovom
ureœaju.
za
filmova
Napomena:
formatirani DVD-RW disk, postavite
[ON uklju?eno] kako biste sprije?ili
postavku
slu?ajno snimanje,
ureœivanje ili brisanje umetnutog diska. Ako je potrebno da
otklju?ate disk kako biste ga mogli ureœivati, odaberite
postavku [OFF- isklju?eno].
-
Svi video filmovi preuzeti s DivX VOD namijenjeni
reprodukciji isklju?ivo na ovom ureœaju.
su
PBC
PBC je kratica za Play Back Control (Upravljanje
reprodukcijom) i odnosi se na posebne izbornike i
mogu?nosti navigacije koji su mogu?i na nekim Video
CD-
ima.
[ON ] Video CD-i
ako
je
to
se
reproduciraju
se
reproduciraju
u
skladu
s
PBC-om,
mogu?e.
[OFF] Video CD-i
na
isti na?in kao i
Audio CD-i.
Automatska
reprodukcija (Auto Play)
Ureœaj mo?ete podesiti tako da DVD disk automatski
zapo?inje s reprodukcijom svaki put kada se DVD umetne
u
rekorder.
je modus za automatsku reprodukciju (Auto Play)
uklju?en (On), ureœaj ?e tra?iti naslov koji ima najdu?e
vrijeme reproduciranja i automatski ?e po?eti s
reprodukcijom naslova.
Ako
Napomena:
Funkcija Auto Play
mo?da
ne?e raditi
za
neke
DVD-e.
21
Op?enito
display-u
o
na
Prikazivanje informacije
ekranu
Vi mo?ete
Ovaj priru?nik sadr?i osnovne upute za rad s rekorderom.
Neki DVD-i zahtjevaju posebne operacije ili ili dopu?taju
samo ograni?ene operacije tijekom reprodukcije. Kada se to
dogodi, Na TV ekranu se pojavljuje simbol
koji ukazuje
na to da ta operacija nije dopu?tena
od strane rekordera ili
nije mogu?a na tom disku.
Prikazivanje informacije tijekom gledanja TV-a
Tijekom gledanja TV-a pritisnite tipku DISPLAY
biste prikazali/uklonili informaciju prikazanu na
na
1.
Pokazuje
modus
slobodan prostor
o
disku
informacije
o
na
ekranu
umetnutom disku
ekranu.
Pritisnite
tipku
DISPLAY
jedanput
kako biste
prikazali
stanje.
2.
Pritisnite ponovno
tipku DISPLAY jedanput kako biste
informacije o reprodukciji.
Prikazani sadr?aj ?e se razlikovati ovisno o vrsti diska
ili stanju reprodukcije.
prikazali
kako
ekranu.
Pokazuje broj kanala, naziv stanice i
signal (STEREO, MONO) koje prima
prikazati
razne
razne
audio
tuner.
snimanja,
na
disku, i
proteklo vrijeme naliniji
napredovanja.
Pokazuje
naziv diska
i format.
3.
Postavku mo?ete
a
izabrati tako da
postavku mijenjate
pritisnete tipke v / V,
pritisnete
ili odabirete tako da
tipkub/B.
Detalje o svakoj postavci potra?ite
zagradama.
na
stranama
u
[Title]: Broj trenutnog naslova (ili snimak) / ukupan
broj naslova (ili snimki) (strana 25)
[Chapter]: Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj
poglavlja (strana 23)
[Time]: Proteklo vrijeme reprodukcije (strana 25)
[Audio]: Odabrani audio jezik (samo za DVD
VIDEO) ili audio kanal (strana 24)
[Subtitle]: Odabrani titl (strana 24)
[Angle]: Odabrani kut / ukupan broj kutova
(strana 25)
[Sound]: Odabrani modus za zvuk (strana 26)
Pokazuje
trenutni audio
kanal.
Pokazuje
22
trenutni datum i
vrijeme.
Napomene:
Ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom
display na ekranu ?e nestati.
10
sekundi,
Reprodukcija
karakteristike
Op?enite
1.
Odabrani disk umetnite
2.
Pokrenite
3.
Za
4.
Pritisnite
u
reprodukcije
ladicu, tako da
strana
za
reprodukciju gleda dolje.
izbornika (HOME)
reprodukciju pomo?u po?etnog
(pogledajte
stranicu
14).
zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku STOP (x).
Ureœaj snima zaustavljenu to?ku, ovisno o disku. Na ekranu se kratko pojavljuje "Xx".
Pritisnite tipku PLAY (N) kako biste nastavili reprodukciju (od to?ke zadnje scene). Ako ponovo pritisnete tipku
STOP (x) ili izvadite disk ("x" se pojavljuje na ekranu), ureœaj ?e pobrisati to?ku zaustavljanja.
OPEN/CLOSE
Pritisnite
tipku
tipku
ladica
disk ?e
za
OPEN/CLOSE
se
(Z) (Otvori/Zatvori)
(Z) (Otvori/Zatvori)
automatski zatvoriti,
a
ureœaj
?e
kako bi izvadili disk.
kako bi zatvorili ladicu
se
za
disk ili
pritisnite tipku
Napomena:
Ako je postavljena roditeljska kontrola, a disk nije unutar ocijenjenih postavki (nije ovla?ten),
znamenkasti broj i/ili disk mora biti autoriziran ("Ocjenjivanje", na stranici 18).
Tipke
PAUSE/STEP
(Z)
Otvara ili zatvara ladicu
tada
se mora
unijeti 4-
Svi diskovi
disk.
za
(X)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku
pauzirali reprodukciju.
Pritisnite
(1),
Diskovi
Operacije
OPEN / CLOSE
POWER
isklju?iti.
PAUSE/STEP
tipku
(X)
PAUSE/STEP
vi?e puta kakko
(X)
kako bi
Svi diskovi
reprodukciju
vr?ili okvir po okvir.
Savjet:
Sliku mo?ete
na
tipke
Za Video
SKIP
(.
/
pomicati naprijed ili nazad okvir po okvir pritiskom
puta tijekom modusa PAUZA.
CD nije mogu?e pomicati sliku okvir po okvir.
b / B vi?e
>)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (. ili >) za
odlazak na sljede?e poglavlje/ snimku ili kako bi se vratili na
po?etak trenutnog poglavlja /snimke.
Pritisnite tipku SKIP . dvaput kratko kako bi se vratili na
prthodno poglavlje/snimku.
Savjeti:
Za izravan odlazak
na bilo koje poglavlje tijekom DVD
reprodukcije, pritisnite tipku DISPLAY dvaput i i pritisnite
tipku v / V kako biste odabrali ikonu za poglavlje. Zatim
unesite broj poglavlja ili upotrijebite tipke b / B.
Na Audio CD-u, za izravan odlazak na snimku, unesite broj
snimke pomo?u broj?anih tipki (0-9) tijekom reprodukcije.
SCAN
(m
/
M)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (m
puta kako biste odabrali ?eljenu brzinu skeniranja.
ili
M)
vi?e
DVD; 5 koraka
Video CD, DivX, Audio CD; 3 koraka
Kada
je reprodukcija pauzirana, pritisnite tipku
(m ili M) vi?e puta kako bi reproducirali usporeno.
SCAN
DVD; 4 koraka
Video CD; 3 koraka (samo naprijed (Forward))
ZOOM
Tijekom reprodukcije
ili modusa pauza,
pritisnite tipku
ZOOM
kako bi uve?ali video sliku.
x2 veli?ina
(x1 veli?ina
(normalna veli?ina)
→
Kroz uve?anu
sliku
se
→
mo?ete
x4 veli?ina
kretati
→
x1 veli?ina
pomo?u tipki bBvV
23
karakteristike
Op?enite
Tipke
Operacije
PLAY MODE
Za
reprodukcije (Nastavak)
Diskovi
ponavljanje reprodukcije
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PLAY MODE vi?e puta
kako biste odabrali ?eljeni modus ponavljanja
DVD (Chapter (Poglavlje)/Title (Naslov)/Off (Isklju?eno))
VR modus DVD-RW (Chapter (Poglavlje)/Title (Naslov)/ALL
(Sve)/Off (Isklju?eno))
Video CD, Audio CD (Track (Snimka)/ALL (Sve)/Off (Isklju?eno))
MP3/WMA(Track (Snimka)/Folder/Off (Isklju?eno))
Napomene:
Na Video CD-u s PBC-om, PBC morate postaviti na [OFFIsklju?eno] u izborniku za pode?avanja (Setup)kako biste mogli
upotrebljavati funkciju za ponavljanje. Pogledajte stranu 21.
Ako pritisnite jedanput tipku SKIP (>) tijekom ponavljanja
poglavlja (snimke), tada se poni?tava ponavljana reprodukcija.
ponavljanje A-B
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PLAY MODE vi?e puta
kako biste odabrali to?ku A, a zatim pritisnite tipku ENTER kako
Za
biste odabrali to?ku B.
Ponavlja se sekvenca
(Krajnja to?ka).
od to?ke A (Po?etna to?ka) do to?ke B
Za nasumi?nu
reprodukciju (Random)
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PLAY MODE vi?e puta
kako bi se prikazalo "RANDOM". Ureœaj automatski po?inje s
reprodukcijom prema nasumi?nom odabiru. Za povratak u
normalnu reprodukciju, pritisnite tipku PLAY MODE vi?e puta
sve dok se na TV ekranu ne pojavi "NORMAL".
Savjet:
Pritiskom na tipku SKIP (>) tijekom nasumi?ne reprodukcije,
ureœaj ?e odabrati drugi naslov (snimku) i nastavit ?e s
nasumi?nom reprodukcijom.
Ako trenutni DVD naslov ima izbornik,
izbornik za naslov. U protivnom se mo?e
TITLE
Ne ekranu
MENU/LIST
SUBTITLE
AUDIO
(
(
)
)
se
pojavljuje
izbornik
za
na
ekranu ?e
pojaviti
se
pojaviti
izbornik
za
disk.
disk.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE, a zatim pritisnite
tipku b / B vi?e puta kako biste odabrali ?eljeni jezik za titl.
Pritisnite
tipku AUDIO,
a
pritisnite tipku b / B
jezik ili audio snimku.
zatim
kako biste ?uli razli?iti audio
vi?e puta
Napomena:
Neki diskovi
snimljene kao Dolby Digital i DTS.
analognog audio izlaza. Za slu?anje
DTS snimke, spojite ovaj rekorder na DTS dekoder preko jednog
od digitalnih izlaza.
Pogledajte stranicu 11 za detalje o priklju?ivanju.
Kada
je
imaju
snimke
odabran DTS
nema
tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku b / B vi?e puta
tijekom reprodukcije kako biste ?uli razli?ite audio kanale
(STEREO, LEFT (Lijevo) ili RIGHT (Desno)).
Pritisnite
S DVD-RW diskovima
snimljenim u VR modusu-om koji oba
imaju glavni i dvojezi?ni audio kanal, mo?ete birati izmeœu Main
(Glavni) (L), Sub (Pod) (R), ili Main+sub (L+R).
I.SKIP
Pritisnite
presko?ili
24
tipku
I.SKIP vi?e
puta tijekom reprodukcije kako biste
razli?ite audio kanale prema
naprijed
za
30 sekundi.
Ako je
prikazan izbornik za
Izbornik
za
ekran
se
ekran DVD
mo?e
DVD-a ili Video CD-a
prikazati najprije
koji sadr?e izbornik.
nakon
VCD
Tra?enje
oznake
umetanja
-RWVR
-RW Video
DVD
izbornik
ekran.
za
VCD
Upotrijebite broj?ane tipke kako biste odabrali snimku
koju ?elite gledati. Pritisnite tipku RETURN (O) kako
biste
se
vratili
izbornik
u
za
Prelazak
-RW VR
sljede?i
-RWVideo
naslov
+RW
+R
DVD
oznake
Reprodukciju mo?ete zapo?eti s memorirane oznake, mo?e
se unijeti do ?est oznaka. Za uno?enje
oznaka (mark),
pritisnite tipku MARKER na ?eljenoj to?ki na disku.
Ikona Marker pojavit ?e se na kratko na TV ekranu.
Ponovite isto za uno?enje do ?est oznaka.
To Recall ili Clear
1.
a
Marked Scene
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku
se pojaviti izbornik za tra?nje
Na ekranu ?e
izborniku i to?ni
u
na
Uno?enje
ekran.
postupci rada se mogu
razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute koje su date u
svakom izborniku za ekran. Takoœer mo?ete postaviti
PBC na OFF- isklju?eno u izborniku za pode?avanja
(Setup). Pogledajte stranu 21).
Pode?avanja
-R
+RW
VCD
Upotrijebite tipke b / B / v / V kako biste odabrali naslov
/ poglavlje koje ?elite gledati, a zatim pritisnite tipku
ENTER da zapo?nete reprodukciju.
Pritisnite tipku TITLE ili MENU/LIST kako biste se vratili
u
(Marker)
+R
oznaka
(marker search).
2.
3.
Upotrijebite tipke
pobrisali ozna?ene
Pritisnite
tipku
ozna?ene
scene.
scena
(TITLE)
-R
SEARCH.
?e
se
b / B / v / V kako biste
pozvali
ili
scene.
ENTER i
reprodukcija
?e
zapo?eti
Reprodukcija
od
Ili, pritisnite tipku CLEAR i ozna?ena
pobrisati
u
izborniku
za
tra?nje
oznaka
(marker search).
DVD
DivX
Ako disk sadr?i vi?e od
jednog naslova mo?ete prije?i na
sljede?i na?in:
Pritisnite tipku DISPLAY davput tijekom reprodukcije, a
zatim upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali ikonu
za naslov. Zatim, pritisnite odgovaraju?u
broj?anu tipku
(0-9) ili b / B kako biste odabrali broj naslova.
drugi
naslov
Tra?enje
na
vremena
-RW VR
-RWVideo
(Time Search)
+RW
-R
+R
Kut kamere DVD
DVD
DivX
Ako disk sadr?i
Kako biste
po?eli
odabranom
1.
2.
reprodukcijom
vremenu na
Pritisnite
na
bilo
Pritisnite
kojem
DISPLAY dva
ikonu
satima, minutama i
Pritisnite
Display
2.
snimljene pod razli?itim
promijeniti kut kamere tijekom
su
tipku
na
DISPLAY
ekranu
se
tijekom reprodukcije.
pojavljuje na TV ekranu.
Upotrijebite tipke v / V kako
u display-u na ekranu
biste odabrali ikonu
za
kut
3.
potrebno po?etno vrijeme
s lijeva na desno. Ako unesete pogre?no
vrijeme, pritisnite tipke b / B za kretanje unutar
prozora, da doœete do pogre?nog broja. Zatim unesite
ispravno vrijeme.
u
1.
za
sata i
Unesite
koje
reprodukcije.
disku:
tipku v / V kako biste odabrali
pojavit ?e se "-:--:--".
scene
kutovima kamere, vi mo?ete
tipku
puta tijekom
reprodukcije. Kvadrat za tra?enje vremena prikazuje
proteklo vrijeme reprodukcije.
vrijeme
3.
s
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali ?eljeni
Broj trenutnog kuta se pojavljuje naTV ekranu.
kut.
sekundama
4.
Pritisnite
po?eti
od
tipku ENTER za potvrdu. Reprodukcija
postavljenog vremena.
?e
Savjet:
Indikator
za kut (ANGLE) ?e treptati na TV ekranu na
koje su snimljene pod rali?itim kutovima kako
pokazao da je mogu?e mijenjanje kuteva kamere.
scenama
vam
bi
25
3D Surround
mo?e
3D Surround
u?inak, koji
reprodukciju na dva
konvencionalna stereo zvu?nika, umjesto da imate pet ili
vi?e zvu?nika koji su normalno potrebni za slu?anje vi?ekanalnog audia na sistemu ku?nog kina.
1. Pritisnite tipku DISPLAY tijekom reprodukcije. Display
na ekranu (On-Screen Display) se pojavljuje na TV
Ovaj ureœaj
proizvesti
simulira vi?e-kanalnu
audio
ekranu.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
na Display-u na ekranu.
odabrali ikonu
za
Zvuk
3.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali "3D
isklju?ivanje 3D Surround efekta, odaberite
SUR".
Za
"NORMAL".
Pronala?enje lokacije
Vi mo?ete
na
disku
izravno
pristupiti svakoj to?ci (mjestu) na video
CD-u pomo?u ove funkcije. Upotrijebite ovu funkciju samo
kada se reproducira video CD. Reprodukcija ?e presko?iti
na posebno nazna?eno
mjesto.
1.
Pritisnite tipku SEARCH tijekom reprodukcije.
Linija napredovanja ?e se pojaviti na the TV ekranu.
2.
Upotrijebite tipke b / B
polo?aj za reprodukciju.
3.
Pritisnite
tipku
polo?aj.
Reprodukcija
Napomena:
Ova funkcija
radi
kako biste na?li
ENTER kako biste
?e
zapo?eti
samo
kada
od
po?etan
potvrdili
odabrani
odabranog polo?aja.
nijedna
oznaka
(marker) nije
memorirana.
Memoriranje zadnjeg stanja
Ovaj
rekorder memorira
odabrao
za
memoriji
isklju?ite
zadnji
disk
pode?avanja koja je korisnik
koji je gledao. Pode?avanja ostaju
u
?ak i onda kada disk izvadite iz rekordera ili kada
rekorder. Ako umetnete
imao memorirana
automatski
u
rekorder disk
svoja pode?avanja, pozvat
zadnje mjesto zaustavljanja.
?e
koj ije
se
Napomene:
--
--
26
Pode?avanja su pospremljena u memoriju kako bi se
mogla upotrebljavati u bilo koje vrijeme.
Ovaj rekorder ne ?e memorirati pode?avanja za disk ako
rekorder isklju?ite prije nego ?to ste po?eli s
reprodukcijom diska.
Reprodukcija
izbornika Movie List
Mogu?nosti
DivX filmske
datoteke
1.
Pritisnite
v / V kako biste odabrali
tipke
folder/datoteku
Ovaj rekorder mo?e reproducirati DivX datoteke. Prije
reprodukcije DivX datoteka, pro?itajte na desnoj strani
"DivX datoteka zahtjevi".
1.
Pritisnite
2.
Select
3.
Odaberite
tipku
izborniku [Movie List],
u
a
zatim
ENTER.
pritisnite tipku
Pojavit ?e se izbornik [Movie List].
Prikazane opcije izbornika se razlikuju
odabranom mediju.
HOME.
2.
[Movie] opciju.
medij koji sadr?i DivX datoteku(e), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Izbornik [Movie List] se pojavljuje na TV ekranu.
ovisno
o
tipku v / V / b / B kako biste odabrali
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog titla.
[Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u
folder.
DivX datoteka
zahtjevi
rezolucije: 720x576 (? x v) pixel
DivX datoteka ekstenzije: ".avi", ".divx
DivX titl koji se mo?e reproducirati: ".smi", ".srt",
".sub (Samo Micro DVD format)",
".txt (Samo Micro DVD format)"
veli?ina
Mogu?a
4.
5.
6.
tipke v / V kako biste odabrali folder, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite
na strani s popisom datoteka a ?elite se vratiti u popis
foldera, upotrijebite tipke v / V na daljinskom
i
upravlja?u kako biste ja?e osvijetlili odabrani
pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite
Ako ?elite
pogledati odreœenu datoteku, pritisnite tipke
v / V kako biste ja?e osvijetlili odabranu datoteku i
pritisnite tipku PLAY (N).
Vi mo?ete upotrijebiti razli?ite funkcije za reprodukciju.
Pogledajte vi?e na stranama 23-26.
Pritisnite
tipku STOP kako biste zaustavili
reprodukciju. Pojavit ?e se izbornik [Movie List].
Napomena
Ako
se
titlovi
prika?u pravilno,
molimo
slijedite
korake
2.
Pritisnite
4.
PAUSE/STEP kada
Pritisnite i dr?ite
Pojavit
3.
tipku
?e
se
kod
Pritisnite
tipku
jezik
dok
sve
Pritisnite
titl
titl
ne
PLAY
kod
za
pravilno prika?e.
(N)
za
nastavak
mo?e
Reprodukcija
reproducirati: "DIV3",
koji
se
mo?e
reproducirati: "AC3",
Frekvencija uzorka (Sampling frequency):
unutar 8
-
48 kHz
(MP3),
unutar 32
48kHz
-
(WMA)
Bit rate:
unutar 8
-
320kbps (MP3),
32
-
192kbps (WMA)
CD-R format: ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF
Maksimum datoteka/disk:
datoteka i
Manje
Bridge format)
(ukupan broj
od 1999
foldera)
interleaved, vrati
*
3 sekunde.
drugi
se
"PCM", "MP2", "MP3", "WMA"
je
samo
pojavljuje.
tipku SUBTITLE otprilike
jezika.
b / B kako biste odabrali
se
tipku
se
Audio format
Ako
dolje.
1.
koji
"MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"
Napomene o DivX formatu
Ako je broj okvira manji od 29.97 okvira po sekundi,
ovaj ureœaj mo?da ne?e pravilno raditi.
Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije
prikazivanje DivX titla
za
ne
Codec format
reprodukcije.
se na
ekran
s
izbornikom.
datoteka
1-to?ku
snimljena s GMC-om, ureœaj podr?ava
razine snimanja.
GMC?
skra?enica
GMC
je
To
alat
Global Motion
Compensation.
kodiranje koji specificiran u MPEG4.Neki
MPEG4 koderi, poput DivX ili Xvid imaju ovu
mogu?nost. Postoje razli?ite razine GMC kodiranja,
obi?no se nazivaju GMC s 1-to?kom, 2-to?ke, ili 3je
za
za
to?ke.
27
Reprodukcija Audio
MP3/WMA datoteka
Rekorder mo?e
reproducirati
1.
List],
MP3/WMA datoteka,
"MP3/WMA audio datoteka
1.
Pritisnite
Pojavit
?e
zahtjevi"
Odaberite
3.
Odaberite
a
tipke
zatim
za
audio CD i
u
izborniku
za
pritisnite tipku
popis glazbe [Music
ENTER.
?e
Prikazane
2.
opciju [Music].
glazbu
v / V kako biste odabrali
se mogu?nosti
izbornika.
opcije za izbornik se razlikuju
odabranom mediju.
Pojavit
pro?itajte
desnoj strani.
na
tipku HOME.
se po?etni
izbornik (Home).
2.
Pritisnite
folder/datoteku
audio CD-e i MP3/WMA
datoteke.
Prije reprodukcije
izbornika
Mogu?nosti
CD ili
ovisno
tipku v / V / b / B kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog
medij koji sadr?i MP3/WMA ili audio naslov,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik [Music List] se pojavljuje na TV ekranu.
o
[Random]
Start ili
nasumi?nom
Stop
reprodukciju
naslova.
prema
odabiru
Otvara folder i
[Open]
za
pojavljuje
se
datoteka
popis
u
folderu.
Random
1.
tipku v / V kako biste
pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuju se opcije izbornika.
Pritisnite
odabrali datoteku,
a
zatim
4.
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali snimak
zatim pritisnite tipku PLAY (N).
Zapo?inje reprodukcija.
Mo?ete vidjeti razne funkcije za reprodukciju.
Pogledajte stranice 23-26.
i
Savjeti:
Pritisnite
tipku DISPLAY kako biste vidjeli ID3-Tag
informaciju za MP3 datoteku. Ako ID3-Tag
informacija nije prisutna, [ID3-Tag: None] ?e se
pojaviti. Ako vi odaberete folder, broj pod-foldera i
broj MP3/WMA datoteka u folderu ?e se prikazati
na display-u. Pritisnite tipku DISPLAY ponovno
kako biste uklonili informaciju na ekranu.
Ako ?elite prije?i u vi?i direktorij, upotrijebite tipke
v / V kako biste ga ja?e osvijetlili, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
5.
Kako biste zaustavili
pritisnite tipku
STOP.
reprodukciju
u
bilo
koje vrijeme,
2.
Pritisnite
tipku
v / V kako biste odabrali
[Random]
zatim
pritisnite tipku ENTER.
automatski zapo?inje reprodukciju,
izbornika se pokazuje "RANDOM".
opciju,
Ureœaj
3.
a
a na
povratak u normalnu reprodukciju, odaberite ponovo
[Random] opciju, a zatim ponovo pritisnite tipku
Za
ENTER.
Savjet:
Pritiskom na tipku SKIP > tijekom Random
reprodukcije, ureœaj ?e odabrati drugu snimku i
reprodukciju prema nasumi?nom odabiru.
MP3/WMA audio datoteka
nastaviti ?e
zahtjevi
datoteke:
Ekstenzija
".mp3", ".wma".
Sampling frequency:
unutar 8
-
48 kHz
(MP3),
unutar 32
-
48kHz
(WMA)
Bit rate:
unutar 8
-
320kbps (MP3),
32
-
192kbps (WMA)
CD-R format:
ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format:
ISO 9660
(UDF Bridge format)
Maksimum datoteka /Diskova:
Manje
28
ekranu
od 1999
(ukupan broj foldera i datoteka)
Photo List
datoteke
Gledanje JPEG
Rekorder mo?e
reproducirati JPEG datoteke. Prije
reproduciranja
snimanja, pro?itajte "Foto datoteka
zahtjevir" na desnoj strani.
1.
Pritisnite
Pojavit
?e
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
Select [Photo]
3.
Odaberite
tipke
v / V kako biste odabrali datoteku
u
zatim
pritisnite tipku ENTER.
?e
se
Pojavit
mogu?nosti izbornika.
Ovisno o odabranom mediju razlikovat ?e se prikazane
opcije odabranog medija.
[Photo List],
JPEG
1.
Pritisnite
mogu?nosti
menu
2.
opciju.
a
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
svog izbora.
medij koji sadr?i JPEG datoteka, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Izbornik [Photo List] se pojavljuje na TV ekranu.
Otvara folder i
[Open]
pojavljuje
se
datoteka
popis
u
folderu.
[Full Screen] Prikazuje odabranu datoteku
na
punom
ekranu.
[Slide Show] Prikazuje izbornik
za
Slide Show.
Preskaknje slika (Skip Images)
Za
vrijeme gledanja slika, pritisnite tipku
>) jedanput
vratili
4.
zatim
a
izbornika ?e
se
pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti
pojaviti na lijevoj strani izbornika.
Savjeti:
Ako ?elite
prije?i
v / V kako biste
pritisnite tipku
Vi mo?ete
da
na
vi?i
ja?e osvijetlili direktorij,
a
odabrati
sve
datoteke
u
izborniku
CLEAR. Kako biste
menu
tako
poni?tili
2.
datoteku.
Reprodukcija
se
datoteku.
Okretanje slika (Rotate Images)
Upotrijebite tipke v / V tijekom gledanja slike kako
okrenuli sliku u smjeru kretanja sata ili suprotno.
biste
Foto datoteka
Ekstenzija
".jpg"
zahtjevi
datoteke
Preporu?uje
se
manje
od 4MB
CD-R format:
ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format:
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
datoteku.
5.
ili
Veli?ina foto:
tipku MARKER.
Oznaka za ozna?avanje se pojavljuje na datoteci.
Pritisnite tipku MARKER ponovo kako bi poni?tili
Pritisnite
ozna?enu
sljede?u
(.
datoteku ili
zatim
odabreno, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
Odabir vi?estrukih datoteka
1.
SKIP
direktorij, upotrijebite tipke
ENTER.
pritisnete tipku
prethodnu
pre?li
na
b / B / v / V kako biste odabrali
Upotrijebite tipke
datoteku,
na
kako biste
ISO 9660
(UDF Bridge format)
Maksimum datoteka /Diskova:
Upotrijebite tipke v /
Screen] mogu?nost, a
V kako biste odabrali
[Full
zatim
pritisnite tipku ENTER.
Odabrana slika ?e se potpuno prikazati na ekranu.
Ovisno o veli?ini i broju JPEG datoteka, rekorderu
mo?e trebati puno vremena za ?itanje datoteka.
Manje
od 1999
(ukupan broj datoteka i foldera)
Napomene o JPEG datoteci
Progresivna i bez gubitaka kompresija
datoteka nisu podr?ane.
JPEG slikovnih
Pritisnite
ili
6.
tipku ENTER, kako bi se ovaj izbornik pojavio
izgubio tijekom gledanja punog ekrana.
Kako biste
u
bilo
koje vrijeme
zaustavili
gledanje,
STOP.
pritisnite tipku
Pojavit ?e se izbornik [Photo List].
Savjet:
Ako
pritisnete tipku
izbornika, ekran ?e
ulaz.
RETURN
se
(O)
promijeniti
u
dok je
TV
prikazan ekran
gledanje ili AV
29
Gledanje Slide Show-a
1. Odaberite
[Slide Show] mogu?nost
2. Pritisnite
Pojavit
3.
tipku
?e
se
Upotrijebite
mogu?nosti.
u
izborniku Photo List.
izbornika Photo List"
(Pogledajte "Mogu?nosti
na
strani
29).
ENTER.
izbornik
za
Slide Show.
b / B / v / V kako biste
postavili
[Object] mogu?nost:
[Selected] Gleda
na
odabrane datoteke.
na?in
slide show-a
Upotrijebite tipku
samo
MARKER
kako biste odabrali vi?estruke datoteke.
[All] Gleda
na
na?in
slide show-a
sve
datoteke.
[Speed] mogu?nost:
Postavlja brzinu prikazivanja Slide Show-a
polako], [Normal], ili [Fast brzo].
na
[Slow
-
-
4. Odaberite
ENTER
a zatim pritisnite tipku
po?etak Slide Show-a.
se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku
[Start] mogu?nost,
za
Slide show
STOP.
5. Pritisnite
vratili
tipku
se u
Pauziranje
1. Pritisnite
STOP kako biste zaustavili Slide Show i
izbornik Photo List.
Slide Show-a
tipku
PAUSE/STEP
(X)
kako biste
pauzirali
show.
2. Kada ?elite nastaviti
tipku
30
PLAY
(N).
sa
slide show-om,
pritisnite tipku
Napomene
Snimanje
Vi?e
o
DVD
Napomene:
Ovaj rekorder
ne
snimati
vrijeme za snimanje nije to?no zato ?to rekorder
upotrebljava razli?iti bit-rate za kompresiju podataka. To
zna?i da ?e to?no vrijeme za snimanje ovisiti o materijalu
koji se snima.
Kada se snima TV prijenos, ako je prijemni signal slabe
kvalitete ili slika ima interferenciju, vrijeme za snimanje
na
CD-R ili CD-RW
diskove.
mo?e
kompanija ne preuzima nikavu odgovornost za
gre?ke kod snimanja koje nastaju zbog nestanka el.
struje, neispravnih diskova ili o?te?enja na rekorderu.
Otisci prstiju i male ogrebotine na disku mogu utjecati
kvalitetu reprodukcije i/ili snimanja. Molimo ?uvajte
svoje diskove na pravilan na?in.
Ako snimate
Na?a
Vrste diskova i
formati, modusi i postavke
za
:
reproducirati pet razuli?itih vrsta DVD
prije-snimljeni DVD-Video diskovi, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW i DVD+R diskovi. Disk format za DVDR, DVD+R, DVD+RW diskove je uvijek "Video format"
---
isti kao i kod
prije-snimljenih DVD-Video diskova.
jednom kad su finalizirani, reproducirati
To zna?i da mo?ete,
DVD-R, DVD+R, ili DVD+RW diskove
na
obi?nom DVD
player-u. Kao zadana postavka (default), format DVD-RW
diska je Video format, iako vi to mo?ete promijeniti u Video
Recording (VR) format, ako je potrebno. (Ponovno
inicijaliziranje diska ?e pobrisati sadr?aj diska.)
Modus snimanja je usko vezan s formatom diska. Ako je
disk format Video Recording format, tada je modus
snimanja VR modus; ako je format disk Video modus, tada
je modus snimanja Video modus (osim za DVD-Video, koji
nije za snimanje, i zato nema modus za snimanje).
Unutar modusa snimanja (koj isu postavljeni za cijeli disk i
ne mijenjaju se) nalaze se postavke za snimanje. Ove se
postavke mogu prema potrebi promijeniti za svako
snimanje i mogu odrediti kvalitetu slike i koli?inu prostora
potrebnog da se snimljeni materijal pohrani na disk.
samo
?e mo?da
Prikazana
na
rekorder mo?e
diskova
biti kra?e.
snimanje
snimanje
Ovaj
snimanje
Potrebno
snimanju
mo?e
za
mirne slike ili audio,
vrijeme
za
biti du?e.
snimanje i preostalo vrijeme
uvijek to?no odgovarati du?ini na disku.
Preostalo vrijeme za snimanje mo?e se smanjiti ako
pove?avate ureœenje diska.
Ako upotrebljavate DVD-RW disk, pazite da prmijenite
format za snimanje (Video modus ili VR modus) prije
nego li bilo ?to snimite na disk. Pogledajte stranu 20
(Initialize) da vidite kako to u?initi.
Kada upotrebljavate DVD-R ili DVD+R disk, mo?ete
nastaviti snimanje sve dok disk nije pun, ili dok disk ne
finalizirate. Prije nego ?to zapo?nete sa snimanjem,
provjerite koli?inu vremena za snimanje preostalo na
mo?da
vremena za
ne?e
disku.
Kada
upotrebljavate DVD-RW disk u Video modusu,
preostalo vrijeme za snimanje ?e se pove?ati samo ako
pobri?ete zadnji naslov koji je snimljen na disk.
Mogu?nost brisnja naslova (Delete Title) u izborniku za
popis naslova (original) samo skriva naslov, naslov u
stvari nije pobrisan s diska i pove?ava preostalo vrijeme
za snimanje na disku (osim za zadnji snimljeni naslov na
DVD-RW disku u Video modusu).
Presnimavanje preko ve? snimljenog materijala je
mogu?e upotrebom DVD+RW diskova.
Kada se upotrebljava DVD+R/RW, rekorder ?e izvr?avati
operaciju izrade izbornika kako bi a?urirao novi naslov i
ureœivanje kada se disk izvadi iz rekordera ili kada se
rekorder isklju?i.
Vrijeme snimanja i kvaliteta slike
Postoje
XP
--
?etiri
prije postavljena modusa kvalitete za snimanje:
najvi?e kvalitete, daje otprilike
minuta vremena za snimanja na DVD disku
Postavka
1 sat 20
(4.7GB).
SP
--
Default kvaliteta,
otprilike
LP
--
dovoljna za ve?inu potreba, daje
snimanja na DVD disku (4.7GB).
ni?a video kvaliteta, daje otprilike 4 sata
2 sata
Ne?to
snimanja na DVD disku (4.7GB).
EP
Najni?a video kvaliteta, daje otprilike 6 sati
snimanja na DVD disku (4.7GB).
Tijekom reprodukcije sadr?aja koji je snimljen u EP
modusu mo?ete vidjeti fragmentiranu sliku.
--
31
Ograni?enja
kod
Neki video
kopiranja
za?ti?eni
za?titom
materijali
jednog
kopiranja: Ako ?elite takve materijale snimati na DVD,
morate upotrijebiti VR modus DVD-RW disk kompatibilan
s
su
CPRM Ver. 1.1.
Materijale koji su za?ti?eni sistemom jednom-kopiraj mogu
se prepoznati tijekom reprodukcije tako da se informacija o
disku prika?e na ekranu.
Signali NTSC formata s analognog ili DV uklaza ne
snimaju se ispravno ovim rekorderom.
Video signali u SECAM formatu (s ugraœenog TV tunera
ili s analognih ulaza) bit ?e nasnimljeni u PAL formatu
Video koji je 'samo jednom-kopiraj' se mo?e snimati
samo upotrebom DVD-RW diska u VR modusu s
CPRM-om (vidi dolje).
?to je
'CPRM'?
je sistem za?tite protiv kopiranja (koristi "scramble"
sistem) koji dopu?ta samo snimanje materijala koji su
za?ti?eni sistemom jednog kopiranja 'copy once' a koji se
emitiraju sa stanica. CPRM je kratica za Content Protection
for Recordable Media (Za?tita sadr?aja na medijima za
snimanje).
Ovaj rekorder je CPRM kompatibilan, ?to zna?i da mo?ete
snimati za?ti?ene emitirane programe koje je dopu?teno
snimiti samo jednom, ali ne mo?ete ponovno kopirati i
umna?ati te snimke. CPRM snimanja se mogu napraviti na
DVD-RW diskovima koji su formatirani u VR modusu a
CPRM snimanja se mogu reproducirati samo na player-ima
koji su posebno kompatibilni s CPRM-om.
CPRM
32
Za?tita autorskih prava
(Copyright)
Oprema za snimanje se treba upotrijebiti samo za
kopiranja koja su u skladu sa zakonom, molimo vas da
pa?ljivo provjerite ?to je to zakonito kopiranje u podru?ju
u kojem obavljate kopiranje. Kopiranje materijala koji su
za?ti?eni autorskim pravom (copyright) kao ?to su
filmovi ili glazba je nezakonito osim ako nije dopu?teno
zakonskim izuze?em ili pristankom vlasnika prava.
Ovaj proizvod uklju?uje tehnologiju za za?titu autorskih
prava (copyright) koja se ?tite na?inom koji je za?ti??en
nekim U.S. patentima i drugim pravima na intelektualno
vlasni?tvo koje posjeduje Macrovision Corporation i
drugi vlasnici prava. Upotreba ove tehnologije za za?titu
autorskih prava (copyright) mora ovlastiti Macrovision
Corporation, i namijenjena je samo za ku?nu upotrebu i
ograni?eno gledanje, osim ako to nije druga?ije ovla?teno
od strane Macrovision korporocaje. Zabranjeno je
rastavljanje i ponovno sastavljanje
KORISNICI MORAJU ZNATI DA NISU SVI TV
UREŒAJI VISOKE REZOLUCIJE KOMPATIBILNI S
OVIM PROIZVODOM
?TO MO?E DOVESTI DO
u SLU?AJU
PROBLEMA
NEKVALITETNE SLIKE.
SA SLIKOM KOD 625 PROGRESIVNOG
SKENIRANJA, PREPORU?UJE
PREBACIVANJE
SE KORISNIKU
PRIKLJU?IVANJA
NA IZLAZ ZA
"STANDARDNU DEFINICIJU". AKO POSTOJE
PITANJA U VEZI S TIM JELI
NA?
TV UREŒAJ
KOMPATIBILAN S OVIM MODELOM
625p
DVD
REKORDERA, MOLIMO OBRATITE SE NA?EM
KORISNI?KOM
SERVISNOM CENTRU.
Osnovno
snimanje
TV programa
Za
snimanja TV programa slijedite dolje
Snimanje ?e zapo?eti odmah i nastavit ?e
napuni ili dok ne zaustavite snimanje.
Napomena:
snimanje
Za DVD
morate umetnuti disk
iznesene upute.
se dok se disk ne
na
koji je mogu?e
snimati.
Brzo
snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer)
snimanje s vremenskim broja?em (Timer) vam
omogu?uje da lako snimate prije postavljenu du?inu bez
upotrebe vremenskog broja?a.
Brzo
1.
korake 1-2
Slijedite
na
TV
(Osnovno snimanje
1.
Postavite modus
da
za
pritisnete tipku
snimanje
na
?eljenu postavku
REC MODE vi?e puta
tako
redom.
za
2.
Pritisnite
du?inu
tipku
na?in
pokazan
programa).
na
(z) vi?e puta kako
snimanja.
REC
vremena
lijevoj
strani
biste odabrali
(XP, SP, LP, EP)
2.
Upotrijebite tipke PR/CH (+/-)
kanal koji ?elite snimati.
Mijenjanje
Vi mo?ete
kako biste odabrali TV
TV Audio kanala
odabrati audio kanal
(jezik) za slu?anje tako da
pritisnete tipku AUDIO tijekom gledanja TV programa.
Trenutni audio kanal je prikazan na ekranu.
Stereo
prijenos:
Stereo
→
Left
→
Right
Dvojezi?ni prijenos:
Main
→
Ako
je
Sub
→
Main+Sub
zvuk slabe kvalitete kada
?esto zvuk mo?ete
(Left
ili
Ovaj
rekorder mo?e
pobolj?ati
je postavljen
na
Stereo,
tako da odaberete Mono
Right).
je postavka za NICAM (strana 16) pode?ena
na Auto, tada ?e se, u slu?aju da je prijenos NICAM,
audio automatski prebaciti u NICAM te tako mo?ete
snimati NICAM audio. Ako prijenos nije u NICAM, tada
?e se uvijek snimati obi?an audio. Ako doœe do
izobli?enja NICAM zvuka, zbog lo?eg prijema, vi mo?ete
isklju?iti NICAM postavku za program.
Pritisnite
Snimanje
uprozoru
tipku REC (z) jedanput.
?e zapo?eti. (REC indikator
display-a.)
?e
se
upaliti
Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnite tipku
STOP (x) ili se disk ne napuni.
Za snimanje to?ne odreœene du?ine vremena,
pogledajte na desnoj strani Brzo snimanje timer-om
na desnoj strani.
4.
Pritisnite
Kako
tipku
STOP
Pritisnite
2.
Kada ?elite nastaviti
tipku
snimanje.
PAUSE/STEP
(x)
kako biste zaustavili
PAUSE/STEP
snimanje
tipku REC (z) jedanpu kako biste provjerili
vrijeme za snimanje. Pozvane postavke ?e se na trenutak
na
TV ekran.
Takoœer, preostalo vrijeme
prozoru
za
snimanje je prikazano
na
Snimanje
display-a.
Pove?avanje
vremena za
mo?e
snimanje
bilo
Vrijeme
snimanje
pove?ati
kojke vrijeme
pritiskom na tipku REC (z).
Svakim sljede?im pritiskom na tipku pove?avate vrijeme za
snimanje unutar slobodnog prostora.
za
se
u
Upozorenje
Ako je rekorder iskop?an iz zidne uti?nice (ili je do?lo do
nestankla struje) za vrijeme dok rekorder snima, snimanje
?e biti izgubljeno.
snimanje.
Pritisnite
(X)
kako biste
pauzirali
snimanje, pritisnite tipku
(X).
Snimanje jednog
drugi program
2.
vremena za
Pritisnite
puzirati snimanje
1.
1.
Provjera
odmah vratiti
snimati bilo NICAM bilo obi?an
audio. Ako
3.
Snimanje ?e zapo?eti nakon ?to prvi put pritisnete tipku.
Svaki sljede?i put kada pritisnete tipku pove?avate
vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora.
Vrijeme za snimanje se prikazuje na TV ekranu.
Na kraju snimanja, rekorder ?e zaustaviti snimanje i
isklju?it ?e se.
TV programa dok
gledate
tipku TV/DVD kako biste odabrali TV
tijekom snimanja. Pojavit ?e se TV indikator.
Pomo?u TV-a odaberite kanal koji ?elite gledati.
modus
33
Napomene:
Stanice koje upotrebljavaju VPS/PDC obi?no
uklju?uju VPS/PDC informaciju na teletekst
stranicama za TV program. Molimo pogledajte
ove stranice kada postavljate snimanje pomo?u
vremenskog broja?a.
Kada upotrebljavate VPS/PDC, mo?e se dogoditi
da po?etak program nije snimljen.
Snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer)
programirati da snima najvi?e 16
perioda od 1 mjeseca. Za snimanje
pomo?u vremenskog broja?a treba znati kanale koji ?e se
snimati, po?etno i krajnje vrijeme snimanja.
Ovaj
rekorder
se
mo?e
programa unutar
Napomena:
Uporabite li potpuno prazan disk za snimanje s broja?em
vremena, prije samo snimanja disk morate formatirati.
(Za to?ne podatke pogledajte "Initialize" na stranici 22.)
HOME i odaberite [TV]
Unesite
potrebnu informaciju
pomo?u vremenskog broja?a.
b / B
Pritisnite
2.
tipku v / V kako biste odabrali [Timer
Record] opciju, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis [Timer Record].
3.
Pritisnite
opciju.
Pritisnite
tipku
v / V kako biste odabrali
[New -Novo]
za
va?e(a) snimanje(a)
(lijevo /desno) pomi?e kursor lijevo / desno
(gore/dolje) mijenja postavke na trenutnom
polo?aju kursora
Pritisnite tipku RETURN (O) kako bi se vratili na
popis snimanja vremenskim broja?em [Timer
--
v / V
1.
tipku
4.
--
Record].
5.
opciju, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za snimanje vremenskim
broja?em [Timer Record].
Pritisnite
tipku ENTER,
rekorder ?e memorirati
program.
Za provjeru
programiranja, pojavit ?e se popis snimanja
broja?em [Timer Record].
[Check -Ozna?eno] polje [Rec. OK] na popisu snimanja
vremenskim broja?em [Timer Record] pokazuje da je
snimanje vremenskim broja?em pravilno programirano.
vremenskim
6.
Pritisnite
izbornika
tipku RETURN (O) kako biste iza?li iz
za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a
[Timer Record].
[PR] Odaberite memorirani broj programa ili jedan od
vanjskih
ulaza
s
kojeg
(Ne mo?ete odabrati
[Date
-
?elite snimati.
DV
ulaz.)
Datum] Odaberite datum najvi?e 1 mjesec
unaprijed ili ?eljeno ponavljanje (Monday
(Ponedjeljak) Friday (Petak), ili Every Sun~Sat
(Svake Ned Sub)).
--
--
[Start Time] Postavite
po?etno vrijeme.
[End Time] Postavite krajnje vrijeme.
[Mode] Odaberite modus snimanja
(XP, SP, LP, EP ili AT).
AT (Auto) modus odreœuje koliko je vremena
--
na
disku
dostupno i ako je potrebno uklju?uje odnosno
isklju?uje modus snimanja kako bi se zavr?ilo
snimanje programa.
Napomena:
Kada opciju VPS/PDC postavite
nije mogu? AT modus.
na
On(uklju?eno),
[VPS/PDC] VPS/PDC sistem automatski pode?ava
snimanje time tako da ?ak i kad program ne
rasporedu vi ga ne?ete propustiti. Kako bi
ispravno radio, vi morate unijeti to?no
najavljeno vrijeme i datum za program koji ?elite
vrijeme
za
ide prema
VPS/PDC
snimati.
Napominjemo
da VPS/PDC mo?da
svakom stanicom.
34
ne?e raditi
sa
7.
Provjerite jeste li umetnuli disk na koji sem o?e snimati
za DVD snimanje i pritisnite tipku POWER kako biste
uklju?ili svoj ureœaj u stanje pripravnosti.
Notes:
timer svijetli u prozoru display-a kada je
stanju pripravnosti a u isto vriojeme je timer
aktiva. (Ne prikazuje se ni?ta dok je [Power Save Mode
Modus ?tednje el. energije] ON (Uklju?en).)
Morate pritisnite tipku POWER kako biste zaustavili
snimanje pomo?u vremenskog broja?a.
Indikator
rekorder
za
u
-
Provjera detalja za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Recording)
Programiranje se mo?e provjeriti uvijek kada je rekorder
uklju?en.
1. Pritisnite tipku HOME i odaberite [TV] opciju.
2. Pritisnite tipku v / V kako biste odabrali [Timer
Record] opciju, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis [Timer Record].
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali snimanje
pomo?u vremenskog broja?a.
Pritisnite tipku ENTER za ureœivanje odabranog programa.
Pojavit ?e se izbornik za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Record).
Pritisnite tipku CLEAR za brisanje odabranog programa
s popisa za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (Timer
Record List).
Ako
dva ili vi?e programa za timer
program ?e imati prednost.
se
preklapaju:
Raniji
Kada
raniji
se
program
program.
Ako su dva programa
isto
vrijeme,
prednost.
Ako
program
postavljena da zapo?nu u to?no
koji je une?en prvi ?e imati
disk o?te?en,
je
snimanje se mo?da ne?e uspje?no
slu?aju ?ak i kad je polje za provjeru "Rec.
zavr?iti. U tom
OK",
zavr?i, zapo?eti ?e kasniji
to ne?e
biti tako.
Snimanje
Snimanje
s
vanjskog
s
vanjskih komponenti
Vi mo?ete
snimati
kamera ili
VCR, koj isu priklju?eni
ulaza
na
ulaza
s
kao ?to
vanjske komponente,
na
bilo
koji
je video
vanjskih
od
rekorderu.
1.
Pazite da
komponenta s koje ?elite snimati bude pravilno
priklju?ena na rekorder. Pogledajte strane 12-13.
2.
Pritisnite
vanjski
tipku AV/INPUT vi?e puta kako
s kojeg ?elite snimati.
biste odabrali
ulaz
Tuner:
Ugraœeni
tuner
AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO
postavljen
na
zadnju plo?u
AV2: EURO A/V2 DECODER
Poni?tavanje snimanja pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Recording)
Vi mo?ete
pobrisati postavke za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a u bilo koje vrijeme prije nego ?to snimanje zapo?ne.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali program koji
?elite pobrisati na popisu za snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Record List). Ako ?elite
pobrisati program, pritisnite tipku CLEAR.
Zaustavljanje snimanja pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Recording)
Nakon ?to
je snimanje zapo?eto,
vi
jo? uvijek
3.
(VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO
na
zadnju plo?u
na prednju plo?u
postavljen na prednju plo?u
za snimanje prema potrebi tako da
REC MODE vi?e puta. (XP, SP, LP, ili
Odaberite modus
EP)
4.
Pritisnite
tipku REC (z) jedanput.
Snimanje ?e po?eti. (REC indikator
prozoru display-a.)
?e
svijetliti
u
Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku
STOP (x) ili dok se disk ne napuni.
Za snimanje to?no odreœene du?ine vremena,
pogledajte "Brzo snimanje pomo?u vremenskog
broja?a" na strani 33.
Rje?avanje problema kod snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Recording)
je vremenski broja? postavljen, rekorder ne?e
slu?aju kada:
Disk nije umetnut.
Umetnut je disk koji se ne mo?e snimati.
Za?tita diska je postavljena na Uklju?eno (ON) u
izborniku pode?avanja (Setup) (vidi stranicu 21).
Uklju?eno je el.napajanje.
Na disku je ve? snimljeno 99 naslova (DVD-RW,
postavljen
AV4: AV IN 4
pritisnete tipku
mo?ete
i kad
u
Snimanje
zadnju
AV3: AV IN 3
DV: DV IN
program.
Pritisnite tipku POWER.
snimati
na
IN) postavljen
poni?titi
?ak
postavljen
plo?u
5.
Pritisnite
tipku
STOP
(x)
da zaustavite
snimanje.
Napomena:
Ako je va? izvor za snimanje za?ti?en protiv presnimavanja
s CopyGuard-om, tada vi ne?ete
mo?i snimati pomo?u ovog
rekordera. Za vi?e detalja pogledajte autorska prava
(Copyright) na strani 32.
DVD-R), 49 naslova (DVD+R, DVD+RW).
ne mo?ete unijeti program za timer kada je:
Snimanje ve? zapo?eto.
Vrijeme koje poku?avate postaviti ve? pro?lo.
Ve? memorirano 16 programa za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (timer).
Vi
35
Snimanje
Prije
DV
Vi mo?ete
s
1.
DV ulaza
na
presnimavanja (dubbing)
priklju?iti DV-opremljenu
rekorder jednog DV kabla
za
2.
video kameru
ovaj
na
ulaz i izlaz audia, videa,
podataka i signala za upravljanje.
Ovaj rekorder kompatibilan samo s video kamerama DVformata (DVC-SD, DV25). Digitalni satelitski i digitalni
VHS video rekorderi nisu kompatibilni.
Vi ne mo?ete priklju?iti vi?e od jedne DV video kamere u
isto vrijeme na ovaj rekorder.
Vi ne mo?ete upravljati ovim rekorderom s vanjske
opreme koja je priklju?ena preko DV IN konektora
(uklju?uju?i dva rekordera).
Mo?da ne?e uvijek biti mogu?e upravljati s priklju?enom
video kamerom preko DV IN konektora. AV2: EURO
A/V2 DECODER postavljen na zadnju plo?u AV2:
EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju plo?u
Digitalne video kamere obi?no mogu snimati audio kao
16-bit/48kHz, ili dvostruke
stereo
bit/32kHz.
Ovaj
rekorder mo?e
samo
jednu
stereo
DV ulaz
na
postavlja u [DV Rec Audio] u podza pode?avanje
(Setup).
Pogledajte "DV Snimanje audio-a" na strani 19
vi?e informacija.
3.
Pritisnite
4.
Vi mo?ete
snimati
priklju?ena
na
video kamere
mjesto na traci video kamere s kojeg ?elite
po?eti snimanje. Za najbolji rezultat, pauzirajte
reprodukciju na to?ci s kojeg ?elite po?eti snimati.
Ovisno
o va?oj video kameri, mo?ete upotrebljavati
daljinski upravlja? ovog rekordera za upravljanje s
video kamerom upotrebljavaju?i tipke za STOP,
PLAY i PAUSE funkcije.
5.
Pritisnite
digitalne
video kamere
DV IN konektor
rekordera. Pomo?u
upravljati i s video kamerom i rekorderom.
Prije snimanja, provjerite je li postavljen audio ulaz
IN konektor (pogledajte stranu 19).
mo?ete
Savjeti:
Signal
izvora
mora
Neke video kamere
biti
u
se ne
ovog rekordera ne?ete
za
DV
Snimanje
mogu kontrolirati
DV
pomo?u
kabela,
s
mo?i kontrolirati
drugi DVD.
Vi ne mo?ete upravljati s ovim ureœajem pomo?u
daljinskog ureœaja komponente koja je priklju?ena na
DV
IN konektor.
Vi
ne
mo?ete
kazete.
36
snimati
podatak
za
datum i
se
REC
(z) jedanput
automatski
za
zaustavlja
po?etak snimanja.
ako rekorder
ne
detektira
signal.
pauzirati ili zaustaviti snimanje tako da
pritisnete tipku PAUSE/STEP (X) ili STOP (x).
Vi ne mo?ete upravljati s video kamerom s ovog
daljinskog upravlja?a tijekom snimanja.
U Video modusu, krajnji okvir za snimanje mo?e
ostati prikazan na ekranu kratko vrijeme nakon
zaustavljanja snimanja.
Vi mo?ete
vrijeme
s
Ako
ne
mo?ete
dobiti sliku i/ili audio
preko
DV IN
konektora, provjerite sljede?e to?ke:
Provjerite je li DV kabel pravilno priklju?en.
Poku?ajte s isklju?ivanjem i ponovnim uklju?ivanjem
priklju?ene opreme.
Poku?ajte uklju?iti audio ulaz.
Napomena:
Ovisno o priklju?enoj video kameri, mo?da ne?ete biti u
stanju upravljati s video kamerom s daljinskog upravlja?a
za ovaj rekorder.
DVC-SD formatu.
daljinskog upravlja?a za ovaj rekorder.
Ako priklju?ite drugi rekorder pomo?u
tipku
Rje?avanje problema
koja je
postavljen na prednju plo?u
daljinskog upravlja?a za rekorder
s
vi?e puta kako biste odabrali
u prozoru display-a i na TV
Pronaœite
DV IN konektoru treba biti 32 ili 48kHz
digitalne
tipku AV/INPUT
se pojavljuje
za
ekranu.
Nepravilnosti na slici tijekom snimanja se mogu pojaviti
ako komponente izvora pauziraju reprodukciju ili
reproduciraju nenasnimljeni odsje?ak na traci, ili ako
doœe do nestanka el. napajanja na strani komponente
izvora, ili DV kabel bude iskop?an.
s
se
DV ulaz. DV
(not 44.1kHz).
Snimanje
digitalna video kamera priklju?ena
prednjoj plo?i. Pogledajte stranu 13.
izboniku izbornika
audio snimku. Set [DV Rec Audio] mogu?nost na [Audio
1] ili [Audio 2] prema potrebama (pogledajte stranu 19).
Audio ulaz
DV IN konektor
Provjerite je li DV audio ulaz onaj koji vam je
potreban. Vi mo?ete birati izmeœu Audio 1 (original
audio) i Audio 2 (presnimljeni audio).
stereo snimke of 12-
snimati
li va?a
Provjerite je
DV
12
Ureœivanje
56
34
Pregled izbornika za popis naslova i
poglavlja (Title List i Chapter List)
popis naslova (Title List) mo?ete
sadr?aj. Funkcije za ureœivanje su dostupne
u izborniku za popis naslova (Title List) ovisno o tome
ureœujete li video na DVD-u, i ovisno o tome ureœujete li
originalni sadr?aj ili popis za reprodukciju.
Upotrebom
izbornika
za
ureœivati video
Postoje
dva na?ina
modusu. Vi mo?ete
za
ureœivanje
DVD-RW diskova
u
VR
izravno ureœivati
originalni sadr?aj
za reprodukciju
(Playlist). Popis za reprodukciju u stvari ne mijenja nikakav
sadr?aj na disku, ve? samo upravlja na?inima na koji se
sadr?aj reproducira.
diska, ili mo?ete napraviti i urediti popis
1.
1.
[Delete Parts] Bri?e jedan dio naslova (strana 40).
upotrijebite tipke v / V kako
prikazali prethodnu/sljede?u stranu ako postoji
[Divide] Diijeli naslov
naslova
VR
modusu, pritisnite tipku
MENU/LIST kako biste
original
i izbornika
strani ekrana
prelazili izmeœu
za reprodukciju.
izbornika
lijevoj
tipku
u
izborniku
--
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog naslova
poglavlja. Sakriveni naslovi i poglavlja na
DVD+R/RW disku se ne mogu reproducirati.
[Playlist Add] Dodaje naslov ili poglavlje
reprodukciju (Playlist). (strana 39)
prikazali informaciju o
za popis naslova (Title List).
pritisnite tipku
za
RETURN
naslova
na
ili
popis
Ureœivanje
za
[Protect] ?titi od slu?ajnog presnimavanja, mijenjanja
brisanja naslova datoteke. (vidi stranicu 43)
poglavlje u izborniku za
u
naslova
popis
popisu poglavlja (Title List ili Chapter
List), pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti izbornika se
pojavljuju se na lijevoj strani izbornika. Upotrijebite v / V
kako biste odabrali mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
ENTER za potvrdu svog izbora.
Za izlazak iz izbornika
poglavlja.
izborniku. (strana 43)
Nakon ?to ste odabrali naslov ili
2.
i skrivena
[Move] Premje?ta poglavlje na izbornika za popis
poglavlja popis za reprodukciju na polo?aj u
su
DISPLAY kako biste
odabranom naslovu
uklju?uju?i
ili
strani 38.
Pritisnite
dijela (strana 42).
[Hide (Show)]
(ili prikazuje) odabrani naslov
poglavlje. (strana 43)
za
---
na
dva
Sakriva
opcije izbornika.
Glavni dio ekrana prikazuje male sli?ice (thumbnail) za
naslove (ili poglavlje) na DVD-u.
Vi mo?ete promijeniti ove sli?ice pomo?u tipke
THUMBNAIL
pogledajte mijenjanje sli?ica za naslove
Na
na
[Full Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog
vi?e od ?est naslova.
u
zatim
[Delete] Bri?e naslov ili poglavlje. (strana 40)
Kada odabirete naslove,
disk
a
-
Ovdje pristupiti pomo?u po?etnog izbornika
(HOME), odaberite [Movie] opciju, a zatim [DISC]
opciju i pritisnite tipku ENTER.
ureœujete
prikazali mogu?nosti
pritisnite tipku ENTER. Prikazane mogu?nosti se
razlikuju zavisno o vrsti diska.
[Combine Kombiniraj] Kombinira dva poglavlja u
jedno (strana 42).
tipku MENU/LIST kako biste prikazali
izbornik za popis naslova (Title List).
Kada to napravite reprodukcija se treba zaustaviti.
Ako
izbornika: Kako biste
izbornika, odaberite naslov ili poglavlje,
Pritisnite
biste
Mogu?nosti
ili
[Title Name] Ureœuje naziv
naslov. (strana 41)
Tra?enje]
[Chapter- Poglavlje]; Prikazuje popis poglavlja
[Search
-
za
-
za
naslov.
-
[Time
-
otpo?eti
(Title List),
popis
(O) vi?e puta.
Vrijeme];
Tra?ite
naslova
[Title] Prikazuje popis
poglavlje.
2.
na
kojem
?elite
(Title List)
Title List
Pokazuje naziv diska, modus snimanja, slobodni prostor
i proteklo vrijeme na liniji napredovanja.
3.
Trenutno odabrani naslov.
4.
Mala sli?ica
5.
vrijeme
naslov. (strana 41)
(thumbnail)
Prikazuje broj odabranog
naslova i
ukupan broj
naslova.
6.
Pokazuje
naziv naslova,
snimljeni
datum i du?inu
snimana.
37
VR modus:
popisa
za
Ureœivanje originala
reprodukciju (Playlist)
i
Dodavanje
u
kao i
poglavlja na DVD-Video disku. Dijelovi su sekcije
originalnih naslova ili naslova s popisa za reprodukciju
(Playlist). Iz izbornika za original i
Playlist vi mo?ete dodavati ili brisati dijelove. Dodavanje
poglavlja ili naslova na popis za reprodukciju (Playlist)
stvara novi naslov koji je napravljen od sekcija (npr.,
poglavlje) originalnog naslova. Poni?tavanje (Delete) dijela
uklanja dio naslova s izbornika za original i Playlist
poglavlja
?eljenim
+R
+RW
Vi mo?ete
originalnom sadr?aju diska sadr?e jedno ili vi?e
poglavlja. Kada postavite naslov diska na popis za
reprodukciju (Playlist), takoœer ?e se pojaviti sva poglavlja
unutar tog naslova. Drugim rije?ima, poglavlja na popisu za
reprodukciju (Playlist) pona?aju se na potpuno isti na?in
Naslovi
za
(Chapter Markers)
-RWVR
Naslovi, poglavlja i dijelovi
oznaka
napraviti poglavlje
unutar
to?kama umetnete oznake
Napomena:
Oznake za poglavlja
automatski
naslova tako da
za
na
poglavlje (mark).
pravilnim
mijenjati
izbornika za po?etno pode?avanje (Initial Setup) (pogledajte
"Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)" na strani 19).
se
razmacima. Vi mo?ete
postavljaju
u
veli?inu razmaka iz
Tijekom snimanja ili reprodukcije, na to?ci na kojoj ?elite
po?eti novo poglavlje, pritisnite tipku CHP ADD.
Ikona za oznaku poglavlja ?e se pojaviti na TV ekranu.
Mijenjanje sli?ica
za
naslove
(Thumbnail)
Upozorenje
Kada ureœujete sadr?aja pomo?u funkcija za brisanje,
dodavanje i premje?tanje (Delete, Add i Move) okviri za
po?etak i kraj mo?da ne?e biti postavljeni to?no na
prikazanim to?kama za po?etak i kraj.
Tijekom reprodukcije s popisa za reprodukciju (Playlist),
mo?ete primjetiti malu pauzu izmeœu ureœenih dijelova.
Ovo nije nepravilnost.
koji je prikazan u izborniku za popis naslova
(Title List) predstavljen je sli?icom (thumbnail) koja je
uzeta s po?etka tog naslova ili poglavlja. Ukoliko ?elite,
Jeli ureœivanje DVD-a isto kao i ureœivanje
napravili kao onu koja ?e se pojavljivati u
popis naslova (Title List).
Mirna slika koju odaberete pojavit ?e se i u izborniku za
original kao i u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist).
video trake?
-RWVR
+RW
+R
Svaki naslov
odaberite razli?itu mirnu sliku unutar tog naslova.
Pritisnite tipku THUMBNAIL kako biste trenutno
prikazanu
sliku
izborniku
za
Ne. Kada
ureœujete video traku vama je potreban jedan
ureœaj kako biste reproducirali originalnu, a drugi
ureœaj vam je potreban za snimanje ureœivanja. U slu?aju
DVD-a, vi ureœujete tako da pravite popis za reprodukciju
(Playlist) onoga ?to reproducirati kada to reproducirati.
Tijekom reprodukcije, rekorder reproducira disk u skladu s
popisom za reprodukciju (Playlist).
video
Vi?e
Kroz
o
rije?i 'Original'
ovaj priru?nik ?esto
Original i Playlist odnose
ureœenu verziju.
i
'Playlist'
?ete
na
vidjeti
aktualan
da
-RWVR
rije?i
sadr?aj i
se
Original: sadr?aj se odnosi na ono ?to je stvarno
snimljeno na disk.
Playlist: sadr?aj se odnosi na ureœenu verziju na disku
na?in na koji ?e se originalni sadr?aj reproducirati.
---
38
Savjet:
Vi mo?ete
mijenjati sli?ice (thumbnail) za naslov u
popis poglavlja (Chapter List). Odaberite
poglavlje u izborniku za popis poglavlja (Chapter List), a
zatim pritisnite tipku THUMBNAIL. Sli?ica (thumbnail) za
naslov koji ulju?uje poglavlje je promijenjena.
izborniku
takoœer
za
Stvaranje novog popisa za
reprodukciju (New Playlist)
-RW VR
Dodavanje dodatnog naslova /
poglavlja na popis za reprodukciju
(Playlist) -RW
VR
Upotrijebite ovu funkciju kako biste dodali originalni
naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist).
Kada ovo radite, cijeli naslov je postavljen na popis za
reprodukciju (Playlist) (dijelove koje ne trebate mo?ete
pobrisati kasnije
pogledajte brisanje originalnog ili
Playlist naslova/poglavlja na strani 40).
Vi mo?ete dodati originalni naslov ili poglavlje na popis za
reprodukciju (Playlist) ?ak i ako je taj naslov ve? postavljen
na popis.
---
Naslov
s
na
oznakama
za
1.
na
popis
za
poglavlje u izborniku za popis
original (Title List-Original) ili u izborniku za
popis poglavlja original (Chapter List-Original) koji
?ete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
--
--
izbornika.
Vi mo?ete dodati najvi?e 999 poglavlja na jedan disk. Ako
?elite dodati samo jedno poglavlje za naslov, upotrijebite
dodavanje naslova/poglavlja
(Playlist) na ovoj strani.
Odaberite naslov ili
naslova
popisu za reprodukciju (Playlist)
poglavlja koje se pojavljuju u
originalu. Meœutim, ako dodate vi?e oznaka za poglavlje u
original kasnije, ove se oznake ne?e automatski kopirati u
naslov koji je na popisu za reprodukciju (Playlist).
se
potpuno
pojavljuje
1.
reprodukciju
Odaberite naslov ili
poglavlje u izborniku za popis
original (Title List-Original) ili u izborniku za
popis poglavlja original (Chapter List-Original) koji
?ete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a
zatim pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti izbornika ?e
se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
naslova
--
--
2.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Playlist
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
3.
Odaberite
popis naslova popis za reprodukciju (Title
List-Playlist) koji ve? postoji kako biste umetnuli
naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4.
Ponovite korake 1-3 kako biste dodali dodatni naslov ili
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Playlist
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
poglavlje
popis za reprodukciju (Playlist).
poglavlja mo?ete vidjeti u u izborniku
popis poglavlja -playlist (Chapter List --Playlist).
na
Pridodana
3.
Odaberite [New Playlist], a zatim pritisnite tipku
ENTER. Novi naslov ?e se pojaviti u obnovljenom
popisu
za
naslova
Ureœivanje
--
za
reprodukciju (Playlist). Sva poglavlja tog
pridodana na popis za reprodukciju (Playlist).
su
5.
Pritisnite
tipku
RETURN
(O)
za
izlazak, ili
povratak u izborniku
original (Title List-Original).
MENU/LIST
za
za
popis
naslova
-
39
Brisanje originalnog
naslova/poglavlja
ili
playlist
Brisanje dijela
Vi mo?ete
pobrisati
dio
-RWVR
koji
ne
?elite imati
u
naslovu.
Kada naslov ili
poglavlje pobri?ete u izborniku popisa za
reprodukciju (Playlist), vi ga bri?ete samo s Playlist-e;
naslov/poglavlje ostaju u izborniku za original.
pobrisati naslov ili poglavlje na izborniku za
original (naslov/poglavlje), naslov ili poglavlje je stvarno
pobrisano s diska i time pove?avate preostalo stvarno
vrijeme snimanja. Naslovi/poglavlja koji su pobrisani u
izborniku za original istovremeno su i pobrisani s Playlist-e.
1.
Ako odaberete
izbornika.
2.
mo?i brisati
ne?ete
poglavlja koja
su
Odaberite [Delete Part] mogu?nost u mogu?nostima
izbornika. Na TV ekranu ?e se pojaviti izbornik za
naslova --brisanje dijela (Edit (Delete Part)).
[Start Point] ikona je ja?e osvijetljena (po?etna to?ka).
ureœivanje
Napomena:
Mo?da
Upotrijebite tipke b / B / v / V za odabir poglavlja ili
naslova koji ?elite brisati u izborniku za popis naslova
(Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
kra?a od 5
sekundi.
1.
Upotrijebite tipke b / B / v / V za odabir poglavlja ili
naslova koji ?elite brisati u izborniku za popis naslova
ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
2.
Odaberite [Delete]
mogu?nost
u
mogu?nostima
izbornika.
3.
Zapo?nite reprodukciju i upotrijebite pauzu, korak,
tra?enje i usporeno prikazivanja kako biste prona?li
po?etnu to?ku.
4.
Pritisnite
tipku ENTER na po?etnoj to?ci sekcije koju
pobrisati.
'End Point' ikona je ja?e osvijetljena (krajnja to?ka).
Dio je ozna?en na liniji napredovanja.
?elite
3.
Pritisnite
Pojavit
4.
?e
5.
Upotrijebite pauzu, korak, tar?enje i usporeno
prikazivanje daa naœete krajnju to?ku.
6.
Na
7.
Ako ste zavr?ili
tipku ENTER za potvrdu.
se poruka za potvrdu.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes],
zatim pritisnite tipku ENTER.
Odabrano poglavlje ili naslov je pobrisano.
Nakon pritiska na tipku ENTER, novi, obnovljeni
izbornik ?e se prikazati na display-u.
5.
Ponovite korake 1
6.
Pritisnite
tipku
-
4
za
nastavak
RETURN
(O)
brisanja u
vi?e puta
za
krajnjoj to?ci odsje?ka koji ?elite pobrisati pritisnite
tipku ENTER.
Vi mo?ete poni?titi odabranu to?ku, upotrijebite tipke
v / V da odaberete [Cancel] ikonu, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
a
izborniku.
izlazak iz
s ureœivanjem, odaberite [Done] ikonu,
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Odabrani dio je pobrisan iz naslova i pojavljuje se
izborniku za popis naslova (Title List).
a
zatim
izbornika.
Napomene:
Kod DVD+RW
Napomena:
naziv
pobrisanog naslova je
u
'Deleted
Title'
(Pobrisani naslov).
promijenjen
Ako su vi?e od dva naslova vi?e puta poni?teni, naslovi
se kombiniraju u jedan naslov.
Kada bri?ete naslov ili poglavlje, samo zadnji naslov na
DVD+RW-u pove?ava preostalo vrijeme za snimanje.
40
snimanja,
Mo?da
ne?ete
sekunde.
mo?i brisati
poglavlja koja
su
kra?a od 3
naziva
Upisivanje
Vi mo?ete
nezavisno imenovati
Nazivi mogu imati
1.
najvi?e
naslov
za
Pretraga
original i playlist
naslove.
32 znaka.
-RWVR
Mo?ete
kojem ?elite dati naziv u izborniku za
naslova
(Title
List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
popis
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
-RW Video
izabrati
-R
+RW
po?etno mjesto naslova.
1.
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Title Name]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za tipkovnicu.
Upotrijebite tipke
b / B / v / V kako biste odabrali
za popis naslova (Title List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti se pojavljuju na lijevoj strani izbornika.
naslov
u
izborniku
2. Odaberite
tipku
mogu?nost [Time -Vrijeme],
Unesite naziv
za
naslov.
a
zatim
pritisnite
ENTER.
[Search -Tra?enje] izbornik
3.
+R
Odaberite naslov
izbornika.
2.
vremena
se
pojavljuje
na
TV ekranu.
Upotrijebite tipke
b/B/v/Vkakobisteodabraliznak,azatim
pritisnite tipku ENTER za potvrdu va?eg izbora.
Pomo?u
tipke
tipkovnice.
MENU/LIST
OK: Odaberite
za
Cancel: Poni?tava
mijenjajte
kraj.
sve
une?ene
Ume?e
Space:
vrstu
Trenutna slika
znakove.
kursora.
prazan prostor
polo?aju
prethodni znak na polo?aju
B: Pomi?e kursor lijevo ili desno.
na
Delete: Bri?e
b /
kursora.
Vrijeme
zavr?etka
Savjet:
Tipke na daljinskom upravlja?u za upisivanje imena
PLAY (N): Na polo?aju kursora ume?e razmak.
X (PAUSE/STEP): Bri?e znak iza
x (STOP), CLEAR: Bri?e
polo?aju kursora.
. / >:
4.
Pomjeraju
na
prethodni
kursor
lijevo
polo?aju
znak
Vrijeme po?etka
Odabrano
vrijeme
Odabrana to?ka
kursora.
na na
3.
ili desno.
Brojevi (0-9): Ume?u odgovaraju?e znakove na
polo?aju kursora.
Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER da
potvrdite ime i vratite se na prethodni izbornik na
Upotrijebite tipke b / B kako biste prona?li to?ku
kojoj ?elite po?eti.
To?ka se pove?ava korakom od 1-ne minute.
Ako pritisnete i dr?ite tipke b / B tada se to?ka
pove?ava korakom od 5 minuta.
4. Pritisnite
tipku
ENTER
za
po?etak odabrane
Ureœivanje
na
to?ke.
ekranu.
5.
Pritisnite
tipku
RETURN
(O)
vi?e puta
za
izlazak iz
izbornika.
Napomene:
Nazivi mogu imati najvi?e 32 znaka.
Za diskove koji su formatirani na razli?itom
r
rekorderu,
vi ?ete
vidjeti samo ograni?en broj znakova.
Kod snimanja na DVD-R, DVD+R ili DVD+RW
diskovima, upisani naziv je prikazan na DVD playersamo nakon finaliziranja.
u
41
Podjela jednog
Upotrijebite
naredbu da
naslova
u
podijelite jedan
dva
naslov
u
+RW
dva
nova
naslova.
1.
U izborniku
naslov
popis naslova (Title List), odaberite
koji ?elite podijeliti, a zatim pritisnite tipku
za
ENTER.
Mogu?nosti
izbornika ?e
se
pojaviti
na
lijevoj
strani
izbornika.
2.
Odaberite [Divide]
mogu?nost.
Kombiniranje
-RWVR
+RW
dva
poglavlja
u
jedno
+R
Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali dva
susjedna playlist ili originalna poglavlja u jedno.
-
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna
poglavlje unutar diska.
1.
ako
postoji
samo
jedno
U izborniku
za popis poglavlja (Chapter List), odaberite
drugo poglavlje od dva koje ?elite kombinirati, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
3.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Combine]
mogu?nost.
Indikator za kombiniranje ?e se pojaviti izmeœu dva
poglavlja koje ?elite kombinirati.
3.
Pritisnite
Pritisnite
tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za ureœivanje naslova (Dijeljenje)
(Edit (Divide)). [Divide] mogu?nost je ja?e osvijetljena.
Trenutna slika
Sli?ica prvog
naslova
Sli?ica
drugog
naslova
4.
Upotrijebite play, pauzu, korak, tra?enje i usporeno
prikazivanje da naœete to?ku na kojoj ?elite podijeliti
naslov.
5.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
odabranoj to?ci. Za brisanje to?ke (reset),
[Cancel] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
Odaberite [Divide]
ENTER
na
odaberite
ENTER. Ponovite isto od koraka 3.
6.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
potvrdite to?ku podjele.
Naslov je podijeljen u dva nova naslova. Potrebno je do
4 minute da se napravi podjela naslova.
Odaberite [Done]
ENTER da
Napomena:
Vi
ne
kra?e
42
mo?ete
odaberati to?ku
od 3 sekunde.
za
dijeljenje
na
mjestu koje je
tipku
ENTER.
Premje?tanje poglavlja na popisu za
reprodukciju (Playlist Chapter)
-RW VR
Upotrijebite ovu funkciju kako biste preuredili redosljed
reproduciranja na popisu poglavlja u izborniku za popis
naslova --playlist (Title List-Playlist).
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna
ako
1.
Odaberite
2.
Pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
postoji
poglavlje u izborniku
playlist (Chapter Listt-Playlist).
samo
za
jedno poglavlje.
popis poglavlja
-
Savjet
poglavlje ili naslov u izborniku
poglavlja (Title List ili Chapter List),
mo?ete ih prikazati odabirom [Show] mogu?nosti u
izborniku. Nakon ?to ste to u?inili mo?i ?ete vidjeti
poglavlje ili naslov.
Ako odaberete sakriveno
popis
Za?tita naslova
+RW
pojaviti
na
lijevoj
strani
4.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Move]
mogu?nost u Playlist mogu?nostima, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Upotrijebite tipke b / B / v / V kako biste odabrali
mjesto na koje ?elite premjestiti poglavlje, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u ?e se
pojaviti obnovljeni izbornik.
Sakrivanje poglavlja/naslova
+RW
-RWVR
2.
tipku MENU/LIST
(Title List).
da
za?titite od
prika?ete
slu?ajnog
izbornik
za
naslova
Upotrijebite tipke vVbBkako biste odabrali naslov
?elite za?tititi, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
3.
Odaberite [Protect -Za?titi]
4.
Pritisnite
mogu?nost.
tipku ENTER za potvrdu.
zaklju?avanja ?e se pojaviti
(thumbnail).
Oznaka
na
sli?ici naslova
Savjet
+R
Ureœivanje
koji je ve? za?ti?en u izborniku za
(Title List), vi mo?ete 'skinuti' za?titu s
naslova tako da odaberete [Protect] mogu?nost u u
izborniku za popis naslova (Title List). Nakon ?to ste to
u?inili, naslov mo?ete ureœivati i pobrisati.
Ako odaberete naslov
Vi mo?ete
presko?iti reprodukciju poglavlja
njihovog brisanja na disku.
1.
Pritisnite
popis
izbornika.
3.
+R
Upotrijebite ovu funkciju da naslov
snimanja, ureœivanja ili brisanja.
1.
se
za
naslova ili
ili naslova bez
Upotrijebite tipke vVbBza odabir poglavlja ili
naslova koje ?elite sakriti u izborniku za popis naslova
ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
popis
naslova
izbornika.
2.
Odaberite [Hide]
Primjer:
3.
mogu?nost.
Title List
(DVD+RW)
Pritisnite
Sli?ica
tipku ENTER za potvrdu.
(thumbnail) za poglavlje ili naslov
?e
se
prigu?iti.
43
Dodatne
Pritisnite
tipku TITLE u modusu reprodukcija ili stop.
popis naslova (Title List) ?e se prikazati na
dolje prikazani na?in.
2.
Reference
Izbornik
informacije
za
Savjet
Vi mo?ete
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa
Kako biste novi video nasnimili
na
+RW
Odaberite ulaz
koji
za
popis naslova (Title
(x).
STOP
pritisnete tipku
prethodno snimljeni
naslov, slijedite ove korake. Ova funkcija nije dostupna
DVD+R diskove, koji snimaju uvijek na kraj diska.
1.
List)
ukloniti izbornik
tako da
?elite snimati
za
(TV kanal, AV1-4,
DV).
2.
Pritisnite
popis
tipku MENU/LIST
(Title List).
da
prika?ete
izborni
za
naslova
reproduciranje naslova, odaberite naslov koji ?elite
gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY (N).
3.
Za
Reproduciranje va?eg snimljenog materijala
na drugim DVD player-ima (Finaliziranje
diska)
Ve?ina obi?nih DVD
3.
Upotrijebite tipke vVbBza odabir naslova
kojeg ?elite snimati.
4.
Pritisnite
preko
za
ve?
5.
Pritisnite
tipku STOP (x) kako biste zaustavili
snimanje preko ve? postoje?eg zapisa.
Napravljen je novi naslov, a obnovljeni izbornik je
prikazan na diyplay-u.
Napomene:
Ova funkcija nije dostupna u slu?aju za?ti?enog naslova.
Ako presnimavanje traje du?e od du?ine snimanja
trenutnog naslov, sljede?i ?e naslov biti presnimljen.
Ali ako je sljede?i naslov za?ti?en, u tom slu?aju se
presnimavanje zaustavlja na mjestu po?etka drugog
naslova.
Ako
je
du?ina
snimanja odabranog
naslova
manja
+R
Vi mo?ete
gledati izbornik za popis naslova (Title List) koji
je prikazan na drugom DVD player-u koji mo?e
reproducirati DVD+RW ili DVD+R diskove.
44
Umetnite ve?
Video modusu. Mali
reproducirati
DVD-RW diskove
Finaliziranje 'fiksira' snimljeni materijal i ureœivanja na
mjestu tako da se disk mo?e reproducirati na obi?nom DVD
player-u ili ra?unalu koje je opremljeno s odgovaraju?im
DVDROM-om.
Finaliziranje
izbornikom
se
mo?e
diska
Video modusu stvara ekran
u
kroz
navigaciju
sadr?aj
pristupiti tako da pritisnete tipku
za
na
s
disku. U izbornik
MENU/LIST ili
TITLE.
Za
finaliziranje diska, pogledajte "Finaliziranje"
na
od 10
Gledanje izbornika za popis naslova (Title
List) koji je prikazan na drugim DVD
rekorderima ili player-ima
1.
reproducirati
koji su snimljeni
strani 20.
sekundi, sljede?i ?e naslov biti presnimljen. Ali ako je
sljede?i naslov za?ti?en, snimanje ?e se zaustaviti.
+RW
mo?e
broj player-a mo?e isto tako
koj isu snimljeni u VR
modusu, bez obzira jesu li finalizirani ili ne. Provjerite
priru?nik koji dolazi sa svakim player-om kako biste
provjerili koje formate diskova taj player mo?e
reproducirati.
u
(z)
tipku
po?etak snaimanja preko
postoje?eg zapisa.
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa ?e zapo?eti od
po?etne to?ke naslova.
REC
player-a
finalizirane DVD+R ili DVD+RW diskove
snimljeni
DVD+R ili DVD+RW disk.
Napomene:
Nefinalizirani DVD+RW disk
obi?nim
DVD
Ureœeni
sadr?aj
obi?nim
DVD
je mogu?e reproducirati
na
player-ima.
DVD+RW disku
je kompatibilan s
player-ima
poslije finaliziranja.
Svaki ureœeni sadr?aj na DVD+R disku nije kompatibilan
s obi?nim
DVD player-ima. (Sakrivanje, poglavlje,
kombiniranje, oznaka za dodavanje poglavlja, i sl.)
Koliko je vremena potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti
diska, o koli?ini snimljenog materijala na disku i broju
naslova
na
na
disku.
samo
Kodovi
jezika
Upotrijebite ovaj popis
kako biste
Disk audio, disk titl i izbornik
za
unijeli jezik koji
?elite
za
sljede?a po?etna pode?avanja:
disk.
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Abkazian
6566
Fid?ijski
7074
Lingalski
7678
Singaleski
8373
Afar
6565
Finski
7073
Litvanski
7684
Slova?ki
8375
Afrikaanski
6570
Francuski
7082
Makedonski
7775
Slovenski
8376
Albanski
8381
7089
Somalijski
8379
6577
7783
?panjolski
6983
Arapski
6582
7565
Malagasijski
Malajski
Malajalamski
7771
Amehari?ki
7776
Sudanski
8385
Armenski
7289
Frizijski
Galicijski
Gruzijski
Njema?ki
6869
Malte?ki
7784
Svahili
8387
Asameski
6583
Gr?ki
6976
Maorski
7773
?vedski
8386
Ajmarski
Azerbejd?anski
6588
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Tagalo?ki
8476
6590
Guaranski
7178
7779
Ta œiski
8471
Ba?kirski
6665
Guœaratski
7185
Moldavijski
Mongolski
7778
Tamilski
8465
Baskijski
Bengalski; Bangla
6985
Hauski
7265
Naurski
7865
Tatarski
8484
6678
?idovski
7387
Nepalski
7869
Telu?ki
8469
Bhutanski
6890
Hinduski
7273
Norve?ki
7879
Thai
8472
Biharski
6672
Maœarski
7285
7982
Tibetanski
6679
Bretonski
6682
Islandski
7383
Orijski
Panœapski
8065
6671
7378
Pa?tanski, Pu?to
8083
Burmanski
7789
Indonezijski
Interlingva
Tigrinijski
Tongoanski
8373
Bugarski
7365
7065
Turski
8482
Bjeloruski
6669
Irski
7165
8076
Turkmenski
8475
Kambod?anski
7577
7384
8084
Tvi
8487
Katalanski
6765
Talijanski
Japanski
Perzijski
Poljski
Portugalski
7465
Ke?uanski
8185
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Javanski
7487
Reto-romanski
8277
Urdski
8582
Korzikanski
6779
Kanadski
7578
Rumunjski
8279
Uzbekistanski
8590
Hrvatski
7282
Ka?mirski
7583
Ruski
8285
8673
Hrvatski
6783
Koza?ki
7575
Samoanski
8377
Vijetnamski
Volapski
Danski
6865
7589
Sanskrtski
8365
Vel?ki
6789
Nizozemski
7876
Kirgijski
Korejski
7579
Volofski
8779
6978
Kurdski
7585
8382
Xhosa
8872
6979
Laotski
7679
8372
Jidi?
7473
Estonski
6984
Latinski
7665
?kotsko
Srpski
Srpsko
?onanski
7168
Engleski
Esperanto
8378
Yorupski
8979
Faroeski
7079
Latvijski,
7686
Sindski
8368
Zulu
9085
Kod
Zemlja
Malezija
Kod
ET
Kodovi
Odaberite
7176
Letski
Galski
--
Hrvatski
8479
8679
zemalja
odgovaraju?i
kod
Zemlja
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Bolivija
Kod
za
zemlje
s
popisa.
Kod
AF
Zemlja
Etiopija
AR
Fiœi
FJ
Maldivi
MV
AU
Finska
FI
Meksiko
MX
AT
Francuska
FR
Monako
MC
BE
DE
Mongolija
MN
BO
Njema?ka
Velika Britanija
Zemlja
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slova?ka Republika
Slovenija
GB
Maroko
MC
Ju?na Afrika
ZA
Brazil
BR
Gr?ka
GR
Nepal
NP
Ju?na
KR
Butan
BT
Grendland
GL
Nizozemska
NL
?panjolska
ES
Kambod?a
KH
Heard i McDonald
HM
Nizo. Antili
AN
LK
Kanada
CA
Hong Kong
HK
Novi Zeland
NZ
Kongo
CG
Maœarska
HU
Nigerija
NE
?ri Lanka
?vedska
?vicarska
CL
Indija
Indonezija
IN
Norve?ka
NO
ID
Oman
OM
Tajvan
Tajland
TW
CN
Kolumbija
CO
Izrael
IL
Pakistan
PK
Turska
TR
Kostarika
CR
IT
Panama
PA
HR
CZ
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
PY
?e?ka
PL
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene
Urugvaj
UG
Hrvatska
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
?ile
Kina
Republika
Danska
DK
Ekvador
EC
Egipat
EG
Salvador
SV
Oto?je
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
PH
Koreja
SA
SN
SG
SK
SI
SE
CH
TH
UA
Dr?ave
US
UY
PT
Uzbekistan
RO
Vijetnam
VN
RU
Zimbabve
ZW
UZ
45
Upravljanje s va?im TV-om pomo?u
isporu?eng daljinskog upravlja?a
Upravljanje s drugim
daljinskog upravlja?a
Vi mo?ete
Isto tako vi mo?ete
kontrolirati ja?inu zvuka, ulazni izvor i
va?em
LG TV-u
pomo?u dolje
navedenih
uklju?ivanje/isklju?ivanje
isporu?enog daljinskog upravlja?a.
za
TV mo?ete
na
kontrolirati
prekida?
pomo?u
tipki.
TV-om
pomo?u
kontrolirati ja?inu zvuka, ulazni izvor i
prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje na drugom TV-u koji
nije LG TV.
Ako je va? TV na donjem popisu, postavite odgovaraju?i
kod proizvoœa?a.
1.
Dok dr?ite pritisnutom tipku TV POWER, pritisnite
broj?ane tipke kako biste odabrali kod proizvoœa?a
va?eg TV-a (pogledajte tabelu dolje).
2.
Otpustitte tipku
Brojevi
kodova
TV POWER.
za
TV-e
koje je mogu?e
kontrolirati
TV
tipke za
upravljanje
se na popisu nalazi vi?e od jednog kodnog broja,
poku?ajte unijeti jedan po jedan dok ne naœete onaj koji
Ako
radi
va? TV-u.
za
Proizvoœa?
Kodni
LG / GoldStar
1
Zenith
1,3,4
Samsung
6,7
broj
(Default),
Sony
8,9
Hitachi
4
2
Napomene:
Pritiskom
na
tipku
Ovisno
Vi mo?ete
POWER
Uklju?iti (on) i isklju?iti (off)
AV/INPUT
Prebacivati ulazni izvor
izmeœu TV-a i
46
drugih
PR/CH +/--
Prelaziti gore i dolje
memoriranih kanala.
VOL +/--
Pode?aviti
MUTE
Privremeno
ponovno
zvuka.
o
va?em
TV-u, neke ili
sve tipke ne?e raditi na
ispravan kod proizvoœa?a.
broj, prethodno une?eni kodni
TV -u, ?ak i kada unesete
ja?inu
za
TV.
TV
ulaznih izvora.
preko
zvuka
na
zvuk
isklju?iti
pritisnite tipku
za
TV-u.
na
TV-u,
povratk
Ako unesete novi kodni
broj
?e
pobrisati.
mijenjate baterije na daljinskom upravlja?u, kodni
broj koji ste postavili se mo?e resetirati na default
postavku. Ponovno postavite odgovaraju?i kodni broj.
Kada
se
Rje?avanje problema
Provjerite sljede?i
vodi? kako biste na?li
problema prije
nego ?to
Ispravljanje
Napojni kabel nije priklju?en.
napajanja.
pozovete servis.
uzrok
Mogu?i
Simptom
Nema
uzrok
mogu?i
TV/DVD modus
Nema slike.
na
za
rekorder je
da
nije pode?en
izlazni
prima
signal
s
Na TV-u izaberite
TV el.
nije sigurno priklju?en.
napajanje je isklju?eno.
kabelom
Audio kablovi nisu
izlazni
sigurno ukop?ani.
Nije uklju?eno napajanje opreme koja je
priklju?ena na audio kabel.
audio kabel
Disk
je
nije
je
o?te?en.
?ist.
video ulazni
s
rekordera
pojavi
ekranu TV-a.
Priklju?i sigurno
Uklju?ite (on)
audio
Oprema koja je priklju?ena
nije pode?ena da prima
signal s rekordera.
s
Priklju?ni
pravi
modus tako dasse slika
TV video kabel
slike
daljinskom
na
vi?e puta i odaberite DVD
modus. TV indikator ?e nestati s display-a.
na
Reprodukcija
TV/DVD
tipku
upravlja?u
rekordera.
Nema zvuka
uti?nicu
u
zidu.
Pritisnite
pode?en
TV.
TV
kabel
Sigurno priklju?i napojni
u
video kabel.
TV.
Izaberite
ispravan ulazni modus
prijemnika kako bi mogli slu?ati
audio
zvuk
s
rekordera.
Ukop?ajte sigurno
Uklju?ite
opremu
Zamijenite
audio kabel.
spojenu
o?te?eni
na
audio kabel.
kabel novim kablom.
O?istite disk.
slabe kvalitete.
DVD player ne po?inje
reprodukcijom.
s
umetnutog diska.
Nema
Umetnite disk
disk
Stavljen je disk koji
reproducirati.
Disk
je naopa?ke
se ne
mo?e
upaljen
(Provjerite je
display-u).
koji se mo?e reproducirati
(provjerite vrstu diska, sistem za boju i
regionalni kod).
Umetnite disk tako da strana
umetnut.
nije
umetnut unutar
vodilice.
Postavite disk
unutar
Disk
nije
?ist.
Postavljena je
Slika
s
vanjskog
ulaza
je
Video
za?ti?en
izobli?ena.
kad
kanali preska?u
upotrebljavaju
se
se
razina
za
ocjenjivanje.
signal s vanjske komponente je
protiv kopiranja.
tipke
PR/CH
Slika ili zvuk
emitiranog
su
slabi ili ih
Slika
video kamere
preko
na
s
se ne
video kamere
A/V ulaza ili DV IN
rekorderu
prikazana
na
u
ladicu
za
disk
Poni?ti
funkciju Ocjenjivanja (Rating)
promijeni razinu ocjene.
Vi
pospremljeni
u
memoriju
rekordera.
se ne
mo?ete
pri?vr??eni.
priklju?iti preko
Priklju?ite komponentu
rekordera.
izravno
va? TV.
Obnovite kanale.
programa
Antane ili kablovi nisu dobro
ili
U?vrstite
-
Pogledajte "Ureœivanje
Program Edit" na strani 16.
priklju?ke
ili
zamijenite
kabel.
nema.
prikazuje.
Slika
ispravno
za
dolje.
vodilice.
(+/-).
kanala
s
Ti kanali nisu
prema
O?istite disk.
na
Neki
za
Umetni disk
reprodukciju gleda
Disk
li indikator
na
nije
TV ekranu.
Video kamera je
Izvor
s
isklju?ena..
rekordera
nije pravilan.
Uklju?ite video
upotrebljavajte.
kameru
Upotrijebite AV/INPUT
na
i
pravilno je
kako biste
odabrali ulazni kanal (AV1, AV2, DV, i
sl.)
47
Ne mo?e
reproducirati na
nekom drugom rekorderu,
disk koji je snimljen na
ovom
uzrok
Mogu?i
Simptom
rekorderu.
Disk je
Neki
snimljen u
ne?e
player-i
je on
?ak i kad
Disk je
u
Finalizirajte
neki disk
reproducirati
finaliziran
snimljen u
Ispravljanje
Video modusu.
Nema
disk.
rje?enja.
Video modusu.
VR modusu.
Drugi player
kako biste ga
Diskovi koji su snimljeni s materijalom
jedno-kopiraj ne mogu se reproducirati na
drugim rekorderima.
Ne mo?e
snimati ili
uspje?no
snimio.
Preostali prazan prostor
nije
na
disku
snimiti
Izvor
koji poku?avate
protiv kopiranja.
Nema
je nedovoljan.
za?ti?en
je
Izvor
postavljate kanal za snimanje, kanal je
pode?en na kanal TV prijemnika.
na
disk
u
na
rekorderu
snimati.
mo?ete
u
disk.
na
va?em
prijemniku koji je
TV-u.
Upotrijebite disk koji je formatiran u VR
modusu za kopiranje materijala koji je
za?ti?en sistemom "jednog-kopiranja".
mogu?e kopirati progra,mem koji su
za?ti?eni sistemom "jednog-kopiranja".
Sat
ne
Odaberite kanal
biti
Snimanje s vremenskim
broja?em (Timer) nije
mogu?e.
kompatibilan
reproducirali.
rje?enja.
ugraœen
Video modusu, ne?e
biti RW
mora
Upotrijebite drugi
Kada
Kad snimate
(strana 20)
Postavite
nije pravilno postavljen.
ispravno vrijeme na satu.
Poglledajte "Ru?no pode?avanje sata"
na
strani 16.
Timer
?aruljica
ne
Nije prisutan Stereo Audio
zapis i/ili reprodukcija.
inikatora
pojavljuje
TV
Reprogramirajte timer. Pogledajte "Snimanje
pomo?u vremenskog broja?a" na strani 34.
je nepravilno programiran.
Reprogramirajte
snimanje timer-om se
programiranja timer-a.
za
nakon
nije Stereo-kompatibilan.
Emitirani program
nije u
stereo formatu.
A/V izlazni konektori nisu
priklju?eni
Nema
rje?enja.
Nema
rje?enja.
timer.
Napravite A/V priklju?ivanje. Stereo je
dostupan samo preko A/V izlaza s
na
TV A/V ulazne konektore.
rekordera.
Audio/Video izlaz
za
gledanje
na
na
rekorderu
nije
Odaberite AUX ili A/V izvor kao
odabran
TV audio kanal
na
rekorderu je
Postavite TV kanal modus
postavljen
na
ne
radi
Daljinski upravlja? je previ?e udaljen
Baterije u daljinskom upravlja?u
ispra?njene.
Ako
primjetite
neki od
Ureœaj je iskop?an, ali se el. napajanje
ne uklju?uje.
Prednja plo?a display-a ne radi.
Rekorder
48
ne
radi normalno...
ne
isklu?uje
s
na
daljinskim upravlja?em
Uklonite
su
Zamjenite
unutar
tipku
prepreku.
resetirati
stare
na
baterije
sljede?i
POWER i dr?ite
novim
baterijama.
na?in:
je pritisnutom otprilike
prisiliti ureœaj da se isklju?i, a zatim
ponovo uklju?ite ureœaj.
Iskop?ajte elektri?ni kabel, pri?ekajte najmanje pet
sekundi, a zatim ponovno ukop?ajte kabel.
5 sekundi. Ovo ?e
ili
prema
7m.
daljinskog
Pritisnite
sljede?ih simptoma...
strani 33.
Radite
od
rekorder mo?ete
rekordera
Resetiranje
Stereo.
rekorderu.
rekordera.
izmeœu
na
Usmjerite daljinski upravlja?
senzoru za daljinski upravlja?
Daljinski upravlja? nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravlja?a na rekorderu.
Postoji prepreka na putu
upravlja?a i rekordera.
TV
TV audio kanala"
Pogledajte "Mijenjanje
na mono.
Daljinski upravlja?
ispravno.
na
ulazu.
TV-u.
Specifikacija
Op?enito
Elektri?no
napajanje
Potro?nja el. snage
Dimenzije (pribli?no)
Masa (pribli?no)
AC 200-240V, 50/60 Hz
25W
430 X 54 X 275
4.1
mm
(?
x v x
d)
bez nogu
kg
Radna temperatura
5˚C to 35˚C
Radnavlaga
Televizijski sistem
Format za snimanje
5%to90%
Format
za
DVD Video
Medij
Vrijeme
za
PAL
I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 kolor sistem
PAL
Snimanje
za
snimanje
snimanje
snimanje
snimanje,
DVD-VIDEO
DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable
DVD
(4.7GB): Pribli?no 1 sat 20 minuta (XP modus),
(LP modus), 6 sati (EP modus)
2 sata
(SP modus),
4 sata
Format
Format
video
snimanja
Frekvencija uzorka
Format kompresije
za audio snimanja
Frekvencija uzorka
Format kompresije
za
27MHz
MPEG 2
(podr?ava VBR)
48kHz
Dolby Digital
Reprodukcija
Frekvencijski odgovor
Omjer signal-?um
Izobli?enje harmonika
Dinami?ki
opseg
DVD(PCM48kHz):8Hzto22kHz,CD:8Hzto20kHz
DVD(PCM96kHz):8Hzto44kHz
Vi?e od 100 dB (AUDIO OUT konektor)
Manje od 0.008% (AUDIO OUT konektor)
Vi?e od 95 dB (AUDIO OUT konektor)
Ulazi
AERIAL IN
VIDEO IN
AUDIO IN
S-VIDEO IN
DV IN
Antenski ulaz, 75 Ω
1.0
75 Ω, sync
negativna, RCA konektor x 2 / SCART x 2
vi?eod47kΩ,RCAkonektor(L,R)x2/SCARTx2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, Mini DIN 4-pin x 1
(C)0.3V(p-p)75Ω
Vp-p
2.0Vrms
4
pin (IEEE
1394
standard)
Izlazi
VIDEO OUT
S-VIDEO IZLAZ
COMPONENT VIDEO OUT
Audio izlaz
(digitalni audio)
(opti?ki audio)
(analogni audio)
Audio izlaz
Audio izlaz
Vp-p 75 Ω, sync negativna, RCA konektor x 1 / SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, Mini DIN 4-pin x 1 (C)
0.3 V
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sync, RCA konektor x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 1
3 V (p-p), Opti?ki konektor x 1
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R) x 1 / SCART
(p-p)
x
75 Ω
2
Dodatna oprema:
Scartkabel.................................1
Daljinskiupravlja?...........................1
Izvedba i
specifikacije
su
RFkoaksijalnikabel.................1
Baterije...........................2
podlo?ni promjenama bez posebnog najavljivanja.
49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising