LG DT733 Owner's Manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prijenosni DVD Player
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije rukovanja vašim
uređajem i zadržite ga za buduće korištenje.
DT733
2
Početak rada
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak rada
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJTE
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG ŠOKA NE UKLANJAJTE POKROV (ILI
STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA
KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE
SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.
Simbol munje sa strelicom u
istostraničnom trokutu namijenjen
je upozoravanju korisnika na
prisutnost opasnih neizoliranih
naponskih vodova u kućištu
proizvoda koji mogu predstavljati rizik električnog
šoka osobama koje ih dodiruju.
Uskličnik u istostraničnom trokutu
namijenjen je upozoravanju
korisnika na prisutnost važnih uputa
za održavanje i rad (servisiranje)
u pisanim materijalima koji se
dobivaju uz proizvod.
UPOZORENJE: KAKO BISTE IZBJEGLI IZBIJANJE
POŽARA ILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG ŠOKA, NE
IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj uređaj u
zatvorenom prostoru kao npr. polica za knjige ili
slično.
UPOZORENJE: Baterija se ne smije izlagati
pretjeranoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
OPREZ: Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kutiji služe za ventilaciju i kako
bi osigurali pouzdan rad proizvoda, te ga zaštitili
od pregrijavanja. Otvori ne smiju biti blokirani
ako proizvod stavljate na krevet, kauč, prostirku i
ostale slične podloge. Proizvod se ne smije stavljati
u gotove instalacije kao što su police za knjige
ili stalak osim ako je osigurana odgovarajuća
ventilacija ili se pridržavate uputa proizvođača.
UPOZORENJE NAKON OTVARANJA VIDLJIVO I
NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE 1M. NE
GLEDAJTE IZRAVNO S OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
Ako jedinica zahtijeva održavanje, obratite se
ovlaštenom servisnom centru. Korištenje kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka, osim onih
ovdje navedenih može dovesti do izlaganju
opasnom zračenju.
OPREZ pri rukovanju kabelom za napajanje
Za većinu uređaja preporučuje se da su postavljeni
na namjenski vod;
To jest, strujni krug jedne utičnice koji napaja samo
aparat i nema dodatnih priključaka ili strujnih
krugova. Provjerite specifikacijsku stranicu ovog
korisničkog priručnika da biste bili sigurni. Nemojte
preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene
zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice,
produžni kabeli, izlizane naponske žice ili žice
oštećene ili s oštećenom izolacijom su opasni.
Bilo koji od ovih uvjeta može uzrokovati strujni
udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel
vašeg aparata, a ukoliko izgleda oštećen ili izlizan,
isključite ga, prestanite koristiti aparat, te dajte da
se kabel zamijeni ispravnim zamjenskim kabelom
u ovlaštenom servisu. Zaštitite kabel za napajanje
od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je
uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima
ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače,
zidne utičnice, te mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.
Da biste se odspojili napajanje iz utičnice, povucite
utikač iz priključka za napajanje. Kada instalirate
proizvod, osigurajte da je priključak za napajanje
lako dostupan.
OPREZ prilikom uporabe ovog proizvoda u
uvjetima niske vlažnosti.
yy U uvjetima niske vlažnosti može se stvoriti
statički elektricitet.
yy Preporuka je koristiti ovaj proizvod nakon
dodirivanja metalnog predmeta koji provodi
struju.
Početak rada
Oprez pri rukovanju uređajem u
automobilu.
Sigurnosni način za uklanjanje baterije ili
baterija iz uređaja: Izvadite staru bateriju ili
baterije, te slijedite korake u obrnutom redoslijedu
od montaže. Kako bi se spriječilo onečišćenje
okoliša i moguće prijetnje za zdravlje ljudi
i životinja, stare baterije ili bateriju stavite u
odgovarajuću posudu na određenim mjestima
prikupljanja. Ne bacajte baterije ili bateriju zajedno
s drugim otpadom. Preporučuje se da koristite
lokalne sustave zamjene baterija i akumulatora bez
naknade. Baterija se ne smije izlagati pretjeranoj
toplini kao što je sunce, vatra ili slično.
• Da biste spriječili strujni udar ili moguće
oštećenje vozila ili uređaja, svaki put prije
nego što izvadite utikač iz uređaja, izvadite
automobilski adapter iz utičnice za upaljač u
automobilu.
OBAVIJEST: Informacije o sigurnosnim oznakama,
identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane
za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu
aparata.
OPREZ:
• Čuvajte uređaj od vode (koja kaplje ili pljuska)
te ne odlažite na uređaj predmete ispunjene
tekućinom kao što su primjerice vaze.
• Za optimalnu ventilaciju držati udaljenost oko
uređaja minimalno 5 cm.
• Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem
ventilacijskih otvora raznim stvarima kao što su
novine, stolnjaci, zavjese i sl.
• Na uređaj se ne smiju stavljati svijeće i druge
stvari s otvorenim plamenom.
• Unutarnju litijsku bateriju DVD uređaja ne smije
zamijeniti korisnik radi opasnosti od eksplozije
uslijed nepravilnog postavljanja, već je mora
zamijeniti stručna osoba i to identičnom
baterijom.
• Uređaj upotrebljavajte samo u tropskim i
umjerenim klimama.
• Prevelik zvučni tlak koji stvaraju slušalice može
dovesti do gubitka sluha.
Za sprečavanje mogućeg oštećenja
sluha ne slušajte vrlo glasne sadržaje
tijekom dužeg razdoblja.
• V automobilovém adaptéru je z důvodů ochrany
instalována pojistka 1,5 A 250 V.
• Tijekom paljenja motora, iskopčajte automobilski
adapter iz utičnice za upaljač.
• Ne koristite uređaj kada je akumulator
automobila istrošen. Vršni napon automobilskog
generatora može dovesti do pregaranja DC
osigurača.
• Ako napon u automobilu padne ispod 10 V, vaš
uređaj možda neće pravilno raditi.
• Ne ostavljajte uređaj na mjestu gdje temperatura
prelazi 45 ° C (113 ° F), jer bi se u protivnom pickup uređaj mogao oštetiti.
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne
smiju se odlagati zajedno s komunalnim
otpadom, već u posebna odlagališta
koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
1
Početak rada
Ovaj je uređaj opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
3
4
Početak rada
Odlaganje starih baterija/
akumulatora na otpad
1
Početak rada
1. Kada su baterije/akumulatori za vaš
uređaj označene prekriženom kantom
za smeće, to znači da se na njih odnosi
Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima za
živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti
zasebno od kućanskog otpada te pri
tome treba koristiti odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/
akumulatora doprinijet će sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš, zdravlje
životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite od
gradske uprave, službe za zbrinjavanje
otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod
kupili.
Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi
proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ,
2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.
Za usklađenost proizvoda kontaktirajte ured:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o
Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se
obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
Napomene o autorskim pravima
yy Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava koja je zaštićena SAD patentima
i drugim pravima intelektualnog vlasništva.
Upotreba ove tehnologije za zaštitu autorskih
prava mora biti odobrena od Rovi Corporation
i namijenjena je za kućno i ostalo ograničeno
gledanje osim ako to odobri drukčije Rovi
Corporation. Reverzni inženjering ili rastavljanje
je zabranjeno.
yy Pod SAD zakonima o autorskim pravima i
zakonima o autorskim pravima u drugim
zemljama, neovlašteno snimanje, korištenje,
prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskog
programa, video trake, DVD, CD i drugih
materijala može biti predmet građanske i / ili
kaznene odgovornosti.
Napomene o diskovima
yy Ne dodirujte reprodukcijsku stranu diska.
Držite disk za rubove, tako da prsti ne dodiruju
površinu. Nikad ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
yy Nakon reprodukcije pohranite disk u njegovu
kutiju. Ne izlažite disk izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i nikada ga ne ostavite
u parkiranom automobilu izloženom izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Napomene o uređaju
yy Molimo spremite izvornu kutiju i materijale
pakiranja. Ako trebate poslati uređaj, za
maksimalnu zaštitu ponovno ga zapakirajte kao
što je izvorno bio pakiran u tvornici.
yy Za čišćenje uređaja koristite meku, suhu krpu.
Ako su površine vrlo prljave, upotrijebite meku
krpu lagano navlaženu otopinom blagog
deterdženta. Ne služite se jakim otapalima kao
što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer to može
oštetiti površinu uređaja.
yy Jedinica je high-tech, precizni uređaj. Ako
su optička pick-up leća i dijelovi diskovnog
pogona prljavi ili istrošeni, kvaliteta slike može
biti smanjena. Za detalje molimo obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
Početak rada
4
Rukovanje
2
6
6
6
6
6
7
8
9
9
10
10
10
Sigurnosne informacije
Uvod
– O prikazu znaka "7"
– Simboli korišteni u ovom priručniku
– Regionalni kôd
– Diskovi koji se mogu reproducirati
– Kompatibilnost datoteka
Glavna jedinica uređaja
Daljinski upravljač
– Ugradnja baterije
Isporučeni pribor
Okretanje LCD monitora
Punjiva baterija
14
14
14
14
15
15
15
16
17
Općenito o reproduciranju
– Reproduciranje diska
– Reproduciranje datoteke
– On-Screen prikaz
– Općeniti rad
Napredna reprodukcija
– Film
– Glazba
– Fotografije
5
Rješavanje problema
18
Rješavanje problema
2
Priključivanje
6
Dodatak
11
11
11
Spajanje AC adaptera
Spajanje automobilskog adaptera
Spajanje audio i video kabla
3
Postavke sustava
19
20
21
21
22
Popis kôdova mjesta
Popis kôdova jezika
Specifikacije
Zaštitni znakovi i licencije
Uživajte u automobilu s nosačem za
montažu na naslon za glavu
12
12
12
12
13
13
13
Postavke
– Podešavanje Setup postavki
– Izbornik [LANGUAGE]
– Izbornik [DISPLAY]
– Izbornik [AUDIO]
– Izbornik [LOCK]
– Izbornik [OTHERS]
1
2
3
4
5
6
6
Početak rada
Uvod
1
Diskovi koji se mogu
reproducirati
O prikazu znaka "7"
Početak rada
Tijekom rada može se pojaviti "7" na vašem TV
ekranu i to ukazuje da funkcija objašnjena u ovom
korisničkom priručniku nije dostupna na tom
specifičnom mediju.
Simboli korišteni u ovom
priručniku
Dio čiji naslov sadrži jedan od sljedećih simbola
primjenjuje se samo na disk ili datoteke koju
predstavlja simbol.
r
t
DVD-Video, DVD±R/RW
Audio CD-ovi
y
Video datoteke sadržane u USB
/ disku
u
Audio datoteke sadržane u
USB / disku
i
Foto datoteke sadržane u USB
/ disku
Regionalni kôd
Regionalni kod za ovaj uređaj otisnut je na dnu
proizvoda. Ovaj uređaj može reproducirati samo
DVD disk koji ima oznaku identičnu onoj na
pozadini uređaja ili „ALL“
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Diskovi kao što su filmovi koji se
mogu kupiti ili iznajmiti.
DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
-- Video način i samo finalizirani
-- Također podržava dual layer disk
-- DVD±R diskovi koje sadrže video,
audio ili foto datoteke.
DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
-- VR način, Video način i samo
finalizirani
-- DVD-RW diskovi koje sadrže video,
audio ili foto datoteke.
DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
-- Video način i samo finalizirani
-- DVD+RW diskovi koje sadrže
video, audio ili foto datoteke.
Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk)
-- CD-R/RW diskovi koje sadrže
video, audio ili foto datoteke.
,,Napomena
Morate postaviti opciju formata diska na
[Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni
s uređajima kod formatiranja diskova za
ponovno pisanje. Prilikom postavljanja opcije
na Live System, ne možete ga koristiti na
uređaju. (Mastered/Live File System: sustav
formata diska za windows Vista)
Početak rada
Kompatibilnost datoteka
7
Foto datoteke
Veličina fotografije: Preporučeno manje od 2M.
Sve
yy Neke wav datoteke nisu podržane na ovom
uređaju.
yy Naziv datoteke je ograničen na 45 znakova.
yy Ovisno o veličini i broju datoteka, može potrajati
nekoliko minuta da se pročita sadržaj medija.
Maksimalni broj datoteka / mapa: Manje od 600
(ukupni broj datoteka i mapa)
CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660+JOLIET
Video datoteke
Raspoloživa rezolucija: 720 x 576 (W x H) piksela
Podnaslovi koji se mogu reproducirati: SubRip
(.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Kodek format koji se može reproducirati:
“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX6.xx” (Samo standardna
reprodukcija), “MP43”, “3IVX”
Audio format koji se može reproducirati:
“Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
Frekvencija uzorkovanja: u rasponu od 8 do 48
kHz (MP3), u rasponu od 32 do 48 kHz (WMA)
Bit rate: u rasponu od 8 do 320 Kbps (MP3), u
rasponu od 32 do 192 kbps (WMA)
,,Napomena
Ovaj uređaj ne podržava datoteke koje su
snimljene s GMC*1 ili Qpel*2. To su video tehnike
kodiranja u MPEG4 standardu, kao što je DivX.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Audio datoteke
Frekvencija uzorkovanja: u rasponu od 8 do
48 kHz (MP3), u rasponu od 32 do 48 kHz (WMA)
Bit rate: u rasponu od 8 do 320 kbps (MP3), u
rasponu od 32 do 192 kbps (WMA)
yy Progresivne i foto slikovne datoteke sa
sažimanjem bez gubitka nisu podržane.
Napomena o USB uređaju
yy Ovaj uređaj podržava USB uređaje u formatu
FAT16 ili FAT32.
yy Nemojte izvaditi USB uređaj tijekom rada
(reprodukcija, itd.)
yy USB uređaj koji zahtijeva dodatni instalacijski
program kada je spojen na računalo nije
podržan.
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB1.1 i 2.0.
yy Film, glazba i foto datoteka može se reproducirati.
Za detalje rada sa svakom datotekom, pogledajte
relevantne stranice.
yy Preporuča se redovni back-up kako bi se spriječio
gubitak podataka.
yy Ako upotrebljavate produžni USB kabel, USB
čvorište, USB čitač više kartica ili vanjski tvrdi disk,
USB uređaj možda neće biti prepoznat.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom
uređaju.
yy Digitalni fotoaparat i mobitel nisu podržani.
yy USB priključak jedinice ne može biti spojen na
PC. Jedinica ne može se koristiti kao uređaj za
pohranu.
1
Početak rada
Raspoložive ekstenzije datoteka: “.avi”, “.mpg”,
”.mpeg”, “.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.divx”
8
Početak rada
Glavna jedinica
uređaja
a LCD zaslon
b Zvučnici
c B (CD OPEN): Upotrijebite klizni ključ za
otvaranje poklopca diska.
1
d Poklopac diska
Početak rada
e Indikator punjenja baterije i električnog
napajanja
a
yy Tijekom punjenja indikator je crvene boje, a kada
se baterija napuni - zelene. (Pogledajte stranicu
10 za pojedinosti.)
b
yy Indikator na trenutak postaje zelen nakon što se
uključi uređaj.
f Funkcijske tipke
c
d
yy T (Reprodukcija/Pauziraj): Pritisnite za početak
i privremeno zaustavljanje reprodukcije; pritisnite
još jednom za ponovno pokretanje reprodukcije.
yy Y/U (Preskoči): Ide na sljedeće ili
prethodno poglavlje / snimku / datoteku.
e
yy I (Zaustavi): Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije.
yy SETUP: Otvara ili zatvara izbornik postavki.
yy DISPLAY: Otvara prikaz na zaslonu.
yy TITLE: Otvara izbornik za naslove na DVD-u, ako
postoje.
f
yy MENU: Pristupanje ili izlaz iz DVD izbornika.
yy W/S/A/D: Služi za odabir stavke u izborniku.
yy ENTER: Pritisnite za potvrdu odabira u izborniku.
yy OPTION (OPCIJA): prikazuje izbornik OPTION
(OPCIJA).
yy RETURN (x): Vraća unatrag ili izlazi iz izbornika.
g "1/I (Električno napajanje): Uključuje ili
isključuje uređaj.
g
h
i
jkl
h - VOL (Glasnoća): Prilagođava razinu glasnoće
ugrađenih zvučnika i slušalica.
i USB priključak: Priključite USB flash pogon
j < (Slušalice): Ovdje priključite slušalice.
k AV OUT: Priključite na TV s video i audioulazima.
l 9 V IN 0: Priključite AC adapter ili automobilski
adapter. .
ISKLJ
UKLJ.
Početak rada
Isporučeni pribor
9
Punjiva baterija
yy Unutarnja punjiva baterija punit će se samo kad
je uređaj isključen, a AC adapter uključen u struju.
RCA Video/Audio
Adapter (1)
AC Adapter (IM090WE)
(1)
Automobilski Adapter
(1)
yy Punjenje se prekida kad uključite uređaj.
• Stvarni AC Adapter
može odstupati od
onog prikazanog na
slici.
yy Vrijeme trajanja baterije: otprilike 2 sata I 30
minuta. Trajanje baterije može varirati ovisno o
statusu baterije, operativnom statusu te uvjetima
okoliša, a maksimalno trajanje reprodukcije je 3
sata.
yy Punjenje baterije trajat će približno 3 sata.
yy Kada je preostalo vrijeme trajanja baterije ispod
nekoliko minuta, na ekranu će se prikazati “
Check Battery” (Provjeri bateriju).
1
Početak rada
yy Unutrašnja punjiva baterija uređaja pruža vam
slobodu prenošenja uređaja i reprodukciju
datoteka bez kabela za električno napajanje.
10
Priključivanje
Spajanje AC adaptera
Spojite uređaj u struju priloženim AC adapterom.
Spajanje
automobilskog
adaptera
Priključite uređaj na utičnicu za paljenje
cigarete koristeći priloženi automobilski
adapter.
2
Priključivanje
yy Za odabir odgovarajućeg adaptera za AC utikač
ili komplet AC kabela kontaktirajte osoblje
trgovine s električnim dijelovima.
Ukopčajte u automobilski
priključak za upaljač za
cigarete.
yy Ovaj AC adapter proizvela je tvrtka I-MAG
ELECTRONICS (DONG GUAN) CO., LTD.
,,Napomena
Koristite samo AC adapter koji dolazi s ovim
uređajem. Ne koristite električno napajanje
s drugog uređaja ili drugog proizvođača.
Korištenje drugog električnog kabla ili
električnog napajanja može uzrokovati
oštećenje uređaja i gubitak jamstva.
• Za pomoć pri odabiru kompatibilnog auto
adaptera kontaktirajte distributera električnim
dijelovima.
• Ovaj je automo9bilski adapter proizvela tvrtka
Lianyao Electronic Technology (ShenZhen)
Co.,Ltd.
Spajanje audio i video
kabla
Spojite AV OUT na uređaju s AV kablom televizora
sa priloženim AV adapterom.
(Bijeli)
(Crveni)
(Žuti)
Audio/Video kabel (nije isporučen)
Postavke sustava
Postavke
Kada je uređaj uključen prvi put, morate odabrati
željeni jezik.
Podešavanje Setup postavki
Postavke jedinice možete promijeniti u [Setup]
izborniku.
1. Pritisnite SETUP.
2. Koristite W/S kako biste odabrali opciju
postavljanja prvi put, a zatim pritisnite D za
prelazak na drugu razinu.
4. Koristite W/S kako biste odabrali željenu
postavku, a zatim pritisnite ENTER da biste
potvrdili svoj odabir.
Izbornik [LANGUAGE]
Menu Language
Odaberite jezik za izbornik [Setup] i na zaslonu.
Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu
Odaberite jezik za Audio/Disc Subtitle/Disc Menu.
[Original]: Odnosi se na izvorni jezik na kojem
je disk snimljen.
[Other]: Za odabir drugog jezika unesite
odgovarajući 4-znamenkasti broj rabeći
W/S/A/D. Popis kodova jezika potražite
na 19.
[Off] (za podnaslov diska): Isključite
podnaslove.
Izbornik [DISPLAY]
TV Aspect
Odaberite aspekt zaslona za korištenje na temelju
oblika vašeg TV ekrana.
[4:3]: Odaberite kada je spojen standardni 4:3
TV.
[16:9]: Odaberite kada je spojen široki 16:9 TV.
Display Mode
Ako ste odabrali 4:3, morat ćete odrediti kako želite
da budu prikazani widescreen programi i filmovi na
zaslonu vašeg televizora.
[Letterbox]: Prikazuje widescreen sliku s crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
[Panscan]: Ispunjava cijeli ekran 4:3,
obrezivanje slike po potrebi.
3
Postavke sustava
3. Koristite W/S kako biste odabrali opciju
postavljanja drugi put, a zatim pritisnite D za
prelazak na treću razinu.
11
12
Postavke sustava
Izbornik [AUDIO]
Izbornik [OTHERS]
DRC (Dinamička kontrola raspona)
DivX(R) VOD
Provjerite je li zvuk jasan kad je glasnoća smanjena
(samo Dolby Digital). Postavite na [On] za ovaj efekt.
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format koji je
kreirao DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo
je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira
DivX video. Za više informacija i softverskih alata za
prebacivanje vaših datoteka u DivX video, posjetite
divx.com.
Vocal
Postavite na [On] samo kada svira multi-kanalni
DVD karaoke. Karaoke kanali na disku miješaju se u
normalni stereo zvuk.
Izbornik [LOCK]
3
Prvo, morate stvoriti 4-znamenkastu lozinku na
[Area code] za korištenje LOCK izbornika.
Postavke sustava
Ako zaboravite lozinku
Uklonite disk, pritisnite tipke SETUP i OPTION
pa nakon što unesete „2104“ pritisnite ENTER.
Lozinka će se izbrisati.
Rating
Odaberite razinu rejtinga. Što je niža razina, to
je striktniji rejting. Odaberite [Unlock] kako biste
deaktivirali rejting.
Password
Postavlja ili mijenja lozinku za postavke
zaključavanja.
Area Code
Za unos standardiziranog kôda mjesta prema
Popisu kôdova mjesta na stranici 18.
O USLUZI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX
Certified® uređaj mora biti registriran kako bi se
reproducirali kupljeni DivX Video-on-Demand
(VOD) filmovi. Da biste dobili svoj registracijski kôd,
pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku uređaja
za postavljanje. Otiđite na vod.divx.com za više
informacija o tome kako popuniti vašu registraciju.
[Register]: Prikazuje registracijski kôd vaše
jedinice.
[Deregister]: Deregistrira vašu jedinicu i
prikazuje kôd za deregistraciju.
Rukovanje
Općenito o
reproduciranju
Reproduciranje diska rt
1. Uključite prekidač za napajanje.
13
On-Screen prikaz ry
Možete prikazati i prilagoditi različite informacije i
postavke o sadržaju.
1. Prilikom reproduciranja, pritisnite DISPLAY kako
biste prikazali različite podatke o reprodukciji.
2. Odaberite opciju pomoću W/S.
2. Otvorite poklopac diska pa umetnite disk.
3. Tipkama A/D namjestite odabrane vrijednosti
opcije.
3. Zatvorite poklopac diska.
4. Pritisnite DISPLAY za izlaz iz On-Screen zaslona.
Za većinu DVD-ROM diskova, reprodukcija
počinje automatski.
Za audio CD, odaberite pjesmu koristeći
W/S, i pritisnite D/M ili ENTER kako biste
reproducirali zapis.
Reproduciranje datoteke
Broj tekućeg
naslova/ukupni broj
naslova
Broj tekućeg
poglavlja/ukupni
broj poglavlja
3. Odaberite datoteku koristeći W/S, i pritisnite
D/M ili ENTER kako biste reproducirali zapis.
Odabrani audio jezik
ili kanal
1. Uključite prekidač za napajanje.
RETURN (x)
Promjena između diska i USB
uređaja.
TITLE
Mijenja način rada. (Glazba :
Foto : Film)
Odabrani podnaslov
Odabrani kut/
ukupni broj kutova
4
Rukovanje
2. Umetnite disk ili spojite USB flash pogon.
Reproduciranje datoteke
yui Proteklo vrijeme
reproduciranjaOdabrano
ukupno vrijeme tekućeg
naslova/datoteka.
yui
14
Rukovanje
Općeniti rad
Za
Učinite ovo
Reprodukcija/
Stanka
Pritisnite D/M.
Stop
Pritisnite I.
Pomicanje
na sljedeće ili
prethodno
Pritisnite Y ili U tijekom
reproduciranja.
Brzo naprijed ili Pritisnite i držite Y ili U
brzo nazad
tijekom reprodukcije.
Ponovno
Pritisnite I tijekom
pokretanje
reproduciranja kako biste
reproduciranja spremili točku zaustavljanja.
yy Pritisnite I jednom: Prikazani
MZ na zaslonu (Ponovno
zaustavljanje)
yy Pritisnite I dvaput: Prikazani
Z na zaslonu (Potpuno
zaustavljanje)
4
Rukovanje
Reprodukcija
diska ili USB
Flash Drive-a s
nekoliko vrsti
datoteka
Odaberite odgovarajući izbornik
uzastopnim pritiskanjem TITLE
(NASLOV) za [MUSIC (GLAZBA)],
[PHOTO (FOTOGRAFIJE)], i
[MOVIE (FILM)].
Čuvar zaslona
Ostavite uređaj u načinu rada
Stop oko pet minuta, a zatim
se pojavljuje čuvar zaslona.
Ako se čuvar zaslona prikazuje
pet minuta, uređaj će se
automatski isključiti. Za ponovno
uključivanje uređaja pritisnite
D/M.
Isključite jedinicu, zatim jedinica
pamti kraj prikaza scene, čak i
ako je disk umetnut opet nakon
uklanjanja ili uređaj ponovno
uključen nakon isključivanja s
istog diska. (samo DVD/ Audio
CD)
Pritisnite OPTION i odaberite
Number Search (traženje broja),
te potom pritisnite pritisnite
ENTER. Odaberite željeni broj
korištenjem W/S i odaberite
OK koristeći D, i potom pritisnite
ENTER. (samo MOVIE (FILMSKA)
datoteka)
Pamćenje
zadnje scene
Traži broj
dokumenta
Rukovanje
Napredna reprodukcija
Glazba tu
Za
Film ry
Za
Učinite ovo
Prikaz
Pritisnite MENU. (samo DVD)
izbornika diska
Ponovljeno
Pritisnite tipku OPTION tijekom
reproduciranje reprodukcije i odaberite [Repeat].
Odaberite način ponavljanja
rabeći A/D.
• DVD: Chapter/ Title/ Off
• MOVIE: Track/ All/ Off
Postavite
željeno vrijeme
početka
reprodukcije
Usporite brzinu
reproduciranja
(samo
Naprijed)
Kada je reprodukcija pauzirana,
pritisnite i zadržite tipku U
kako bi se sadržaj reproducirao
usporeno pri raznim brzinama.
Pritisnite D/M za nastavak
reprodukcije normalnom
brzinom.
Učinite ovo
Ponovljeno
Pritisnite tipku OPTION tijekom
reproduciranje reprodukcije i odaberite [Repeat].
Odaberite način ponavljanja
rabeći A/D.
(Zapis / Sve / Isključeno)
Reprodukcija
nasumičnim
odabirom
Pritisnite tipku OPTION i
odaberite [Random], te potom
odaberite [ON] ili [OFF] rabeći
A/D.
Stvorite
ili obrišite
svoj vlastiti
program
Odaberite željenu datoteku u
stavci [List] i pritisnite D kako
biste došli do “ “, te pritisnite
ENTER za izradu glazbenih
popisa.
Odaberite datoteku koju ne želite
u stavci [Program] i pritisnite
D kako biste došli do “ ”, te
pritisnite ENTER za brisanje
programiranog glazbenog
popisa.
No, ako želite izbrisati sve s
programiranih popisa, odaberite
stavku [Clear All] pa pritisnite
ENTER.
Prikaz
informacija o
datoteci
(ID3 TAG)
Tijekom reprodukcije MP3
datoteke koja sadrži informacije
o datoteci, možete prikazati
podatke pritiskom na tipku
DISPLAY.
yy Ovisno o MP3 datotekama,
informacije možda neće biti
prikazane na zaslonu.
4
Rukovanje
Traži polazište unesenog
vremenskog koda. Pritisnite
DISPLAY, a zatim odaberite ikonu
sata.
Pritisnite OPTION pa unesite
vrijeme rabeći W/S/A/D.
Odaberite [OK], a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Na primjer, da biste pronašli
scenu na 1 sat, 10 minuta i
20 sekundi, upišite „11020“ i
pritisnite ENTER.
Promjena
Pritisnite DISPLAY , a zatim
kodne stranice odaberite ikonu kodne stranice.
podnaslova
Pritisnite A/D za odabir drugog
(samo za video kôda jezika sve dok se podnaslov
datoteke)
ne bude prikazivao ispravno, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
15
16
Rukovanje
Fotografije i
Za
Učinite ovo
Pogledajte foto Koristite W/S/A/D za
datoteke kao označavanje [`] ikone, a zatim
dijaprojekciju pritisnite tipku ENTER da biste
započeli dijaprojekciju.
4
Podešavanje
brzine
dijaprojekcije
Možete promijeniti brzinu
dijaprojekcije pomoću A/D
kada je [J] ikona istaknuta.
Zakretanje
fotografije
Koristite W/S kako biste rotirali
sliku suprotno smjeru kazaljke
na satu dok gledate fotografije
preko cijelog zaslona.
Rukovanje
Slušanje glazbe Možete slušati glazbu za vrijeme
za vrijeme
dijaprojekcije, ako disk sadrži
dijaprojekcije glazbu i foto datoteke zajedno.
Koristite W/S/A/D za
označavanje [~] ikone, a zatim
pritisnite tipku ENTER da biste
započeli dijaprojekciju. (samo
mp3)
Rješavanje problema
17
Rješavanje problema
Simptom
Nema napajanja.
Uzrok
Rješenje
Priključite uređaj na napajanje s pomoću
prilagodnika za izmjenični napon ili
prilagodnika za automobil.
Baterija je ispražnjena.
Napunite bateriju.
Napajanje je uključeno,
ali uređaj ne radi.
Nije umetnut disk.
Umetnite disk.
Jedinica ne započinje s
reproduciranjem.
Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
Umetnite disk koji se može reproducirati.
(Provjerite vrstu diska i regionalni kôd.)
Postavljena je razina rejtinga.
Promijenite razinu rejtinga.
Loša kvaliteta slike i
izobličenje zvuka.
Na disku su otisci prstiju i
prašina.
Obrišite disk od središta prema van sa čistom
krpom. Ne koristite jaka otapala. (alkohol,
benzin, razrjeđivač, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje)
Nema zvuka.
Glasnoća je postavljena na
najmanju razinu.
Podesite glasnoću pomoću upravljača za
glasnoću.
Utikač slušalice uključen je u
uređaj.
Isključite utikač slušalice iz uređaja.
TV nije postavljen za primanje
signala iz uređaja.
Odaberite odgovarajući način video ulaza na
TV-u.
Video/audiokabel nije dobro
priključen.
Čvrsto priključite video/audiokabel.
Oprema povezana s audio
kabelom nije postavljena za
primanje signala iz uređaja.
Odaberite odgovarajući način ulaza na audio
pojačalo.
Nema slike ili zvuka na
televizoru ili pojačalu.
5
Rješavanje problema
Prilagodnik za izmjenični napon
ili prilagodnik za automobil nije
spojen.
18
Dodatak
Popis kôdova mjesta
Odaberite kôd mjesta na ovom popisu.
Mjesta
Afganistan
6
Kôd Mjesta
AF Fidži
Kôd Mjesta
Kôd Mjesta
Kôd
FJ Monako
MC Singapur
SG
SK
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka Republika
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
Austrija
AT Njemačka
DE Nepal
NP Južna Afrika
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Nizozemska
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Antili
AN Španjolska
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
SI
Dodatak
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Madžarska
HU Norveška
NO Švicarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL Sjedinjene Države
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugal
PT Urugvaj
UY
Češka Republika
CZ Kuvajt
KW Rumunija
RO Uzbekistan
UZ
Danska
DK Libija
LY Ruska federacija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Maldivi
MV
Etiopija
ET Meksiko
MX
TH
Dodatak
19
Popis kôdova jezika
Koristite ovaj popis za unos željenog jezika za sljedeće početne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc
Menu].
Kôd
Jezika
Kôd
Jezika
Kôd
Jezika
Kôd
Afarski
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindhi
8368
Afrikānski
6570
Frizijski
7089
Makedonski
7775
Singhaleški
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagaški
7771
Slovački
8375
Ameharski
6577
Gruzijski
7565
Malajski
7783
Slovenski
8376
Arapski
6582
Njemački
6869
Malajamski
7776
Španjolski
6983
Armenski
7289
Grčki
6976
Maorski
7773
Sudanski
8385
Asamski
6583
Grenlandski
7576
Marati
7782
Svahili
8387
Ajmarski
6588
Guarani
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gudžerati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Baškirski
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tadžikski
8471
Baskijski
6985
Hebrejski
7387
Nepalski
7869
Tamilski
8465
Bengalski; Bangladeški
6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Telugu
8469
Madžarski
7285
Orija
7982
Tajlandski
8472
Butanski
6890
Islandski
7383
Pandžabski
8065
Tonga
8479
Biharski
6672
Indonezijski
7378
Pašto, Pušto
8083
Tuski
8482
Bretonski
6682
Interlingua
7365
Perzijski
7065
Turkmenski
8475
Bugarski
6671
Irski
7165
Poljski
8076
Tvi
8487
Burmanski
7789
Talijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Bjeloruski
6669
Japanski
7465
Kečua
8185
Urdu
8582
Kineski
9072
Kanāda
7578
Reto-Romanski
8277
Uzbečki
8590
Hrvatski
7282
Kašmirski
7583
Rumunjski
8279
Vijetnamski
8673
Češki
6783
Kazački
7575
Ruski
8285
Volapük
8679
Danski
6865
Kirgiški
7589
Samoanski
8377
Velški
6789
Holandski
7876
Korejski
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Engleski
6978
Kurdski
7585
Škotsko Galski
7168
Xhosa
8872
Esperanto
6979
Laoški
7679
Srpski
8382
Jidiš
7473
Estonski
6984
Latinski
7665
Srpsko-Hrvatski
8372
Joruba
8979
Faroanski
7079
Latvijski, Letonski 7686
Šona
8378
Zulu
9085
Fidžijanski
7074
Lingala
Finski
7073
7678
6
Dodatak
Jezika
20 Dodatak
Specifikacije
Potrebno električno
napajanje:
9V
Karakteristike AC
adaptera
100 - 240 V ~ 0,5 A,
50/60 Hz
Karakteristike
automobilskog
adaptera
Dimenzije (Š x V x D)
8.5 V -16 V DC
Neto težina (cca.):
0,67 kg
Radna temperatura
0° C - 40° C
Vlažnost za rad:
5 % - 90 %
Laser
Sekundarni konduktor
laser
Sustav signala:
PAL
Napon sabirnice (USB)
DC 5 V
Video/Audio izlaz
ø 3.5 mm mini
priključak x 1
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync
negative
1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Video izlaz
Audio izlaz
6
Zaštitni znakovi i
licencije
Priključak za slušalice
1.5 A
Cca.
(200 x 41 x 159) mm
200 mA
Dodatak
ø 3.5 mm stereo mini
priključak x 1
LCD (Zaslon od tekućeg kristala)
Veličina ploče
18 cm (dijagonalno)
Sustav projekcije
R.G.B. pruga
Sustav pogona
TFT active matrix
Rezolucija
480 x 234 (WQVGA)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Proizvedeno pod licencijom od Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su
zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
"DVD Logo" je zaštitni znak DVD Format / Logo
Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su
robne marke u vlasništvo Rovi Corporation
ili njenih podružnica, te je njihova upotreba
obuhvaćena licencom.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising