LG DVS450H Owner's Manual
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 1
HRVATSKI
DVS450H
Kao partner ENERGY STAR® -a, LG
potvrœuje usklaœenost ovog proizvoda i
njegovih modela s ENERGY STAR®
uputama za ekonomičnu potrošnju
energije.
ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.
P/No. : MFL58825907
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 2
Mjere predostrožnosti
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ
OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREŒAJA KAKO BISTE
SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREŒAJ NE SADRŽI DIJELOVE
KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE OSOBLJU
KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.
Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti
korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može
imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.
Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na
prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje
prate proizvod.
UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU
SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA .
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za
knjige ili slično.
OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite ureœaj u skladu s uputama
proizvoœača. Otvori na kućištu ureœaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali
pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju
začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu.
Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije
osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvoœača.
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.
Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo
pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe.
Ukoliko ureœaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvoœenje
procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasanog izlaganje
zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno
izlaganje laserskoj zraci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE
GLEDAJTE U ZRAKU.
OPREZ: Ureœaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na ureœaj se ne smiju
stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.
2
OPREZ po pitanju električnog kabela
MZa većinu se ureœaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug ili osigurač;
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti
drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama
proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice,
slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi,
oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva
može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel
na ureœaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite
korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog
servisnog centra.
Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja,
uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem
kabel izlazi iz ureœaja.
Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz ureœaja.
Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.
Odlaganje starog ureœaja
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je
proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog
otpada preko za to odreœenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili
lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog ureœaja pomoći će spriječiti potencijalno
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog ureœaja, molimo kontaktirajte
vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Ovaj proizvod proizveden je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o
niskom naponu 2006/95/EC.
Europski predstavnik:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. “Dolby” i simbol dvostruki-D su
robne marke Dolby Laboratories-a.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke
registriranih robnih marki HDMl licenciranog LLC-a.
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 3
Sadržaj
O prikazivanju
Mjere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Vrste diskova za reprodukciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Priključivanje ureœaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Glavna jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Podešavanje postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Prikazivanje informacija o disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Reprodukcija DivX filmske datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Slušanje glazbenog diska ili datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Gledanje foto datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Upotreba USB flash pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kodovi jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kodovi područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Vrste diskova za reprodukciju
Vrsta
Logo
DVD-VIDEO: Diskovi kao filmovi koji se mogu
kupiti ili iznajmiti
DVD-R: Samo Video modus i finalizirani
DVD-RW: Samo VR modus, Video modus i finalizirani
DVD+R: Samo Video modus
DVD+RW: Samo Video modus
Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom
CD formatu koji se mogu kupiti
simbola
Tijekom rada se na TV-u može prikazati “ ” simbol koji pokazuje da funkcija
objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.
Regionalni kodovi
Ovaj ureœaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani ureœaja. Ureœaj može
reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.
• Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar
globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu ureœaja ili se disk ne će moći
reproducirati.
• Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod
playar-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri
regionalni kod).
Zaštita autorskih prava
Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje,
reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni
autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštitite od kopiranja koju je razvila
Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja.
Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Proizvod sadrži
tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim
na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora
odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja
osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje
ureœaja.
KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE
POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO
PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625
PROGRESSIVE SCAN SLIKOM, KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI
PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA ‘STANDARD DEFINITION’ (STANDARDNA
REZOLUCIJA) . U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG
TV UREŒAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREŒAJEM, MOLIMO
KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.
“DVD Logo” je robna marka vlasništvo DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Ovaj ureœaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio
naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili
CD-RW/CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom ureœaju zbog kvalitete
snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika ureœaja za snimanje i softvera.
3
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 4
Priključivanje ureœaja
Priključivanje ureœaja - što još možete učiniti
Audio i Video priključivanja
A Priključivanje komponentnog videa
Audio/Video priključci na ureœaju su označeni bojama (žuta za video, crvena za
desni audio i bijela za lijevi audio). Pomoću RCA na SCART kabela, priključite RCA
(VIDEO OUT/AUDIO OUT (L/R)) kraj kabela na odgovarajuće VIDEO OUT i AUDIO
OUT (L/R) priključke na ureœaju, a zatim priključite scart kabel na scart priključak na
TV-u.
TV
Priključite COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUT priključak na ureœaju na
ulazne priključke na vašem TV-u pomoću YPBPR kabela.
• Još ćete trebati priključiti kablove za lijevi i desni audio na TV, ili digitalni audio
kabel na vaš stereo ureœaj.
Podešavanje rezolucije
• Za Komponentni video izlaz možete mijenjati rezoluciju. Pritisnite više puta
RESOLUTION za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p,
1080i, 1080p.
• Za rezolucije 720p, 1080p i 1080i na izlazu za komponentni video, reproducirati
se mogu samo diskovi koji nemaju zaštitu protiv kopiranja. Ako je disk zaštićen
protiv kopiranja, prikaz će biti u rezoluciji 576p(480p) ili 576i(480i).
• Ovisno o Vašem TV ureœaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka
slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom
pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.
B Priključivanje izlaza za digitalni audio
Glavna
B
4
A
Uključite AC električni kabel u zidnu
utičnicu.
Priključite jedan od DIGITAL AUDIO OUT priključaka (COAXIAL) na
ureœaju na odgovarajući priključak na vašem pojačalu.
• Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg pojačala,
pojačalo će proizvesti snažni, izobličeni zvuk ili neće uopće biti zvuka.
• Kako bi vidjeli audio format trenutnog diska na displeju na ekranu, pritisnite
AUDIO.
• Ovaj ureœaj ne vrši unutarnje dekodiranje (2 kanala) DTS zvučnih snimki. Za
uživanje u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj ureœaj morate priključiti na DTS
kompatibilno pojačalo preko jednog od digitalnih audio izlaza na ureœaju.
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 5
HDMI priključivanje
Napomena za HDMI priključivanje
Priključite HDMI OUT (Izlaz) priključak na ureœaju na HDMI ulazni priključak na
HDMI kompatibilnom TV-u pomoću HDMI kabla.
• Ako vaš TV nije u stanju primati frekvenciju uzorka od 96 kHz, postavite opciju
[Sampling Freq.] na [48 kHz] u izborniku za podešavanja (Pogledajte stranicu 9).
• Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG dekoderom, postavite opcije
[Dolby Digital] i [MPEG] na [PCM] u izborniku za podešavanja
(Pogledajte stranicu 9).
• Ovisno o Vašem TV ureœaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka
slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom
pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.
• Mijenjanje rezolucije kada je ureœaj priključen preko HDMI konektora može dovesti
do teškoća u radu. Za rješenje problema, isključite i ponovo uključite ureœaj.
• Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni ureœaj pazite na sljedeće:
- Pokušajte isključiti HDMI/DVI ureœaj i ovaj ureœaj. Zatim uključite HDMI/DVI
ureœaj i pričekajte otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj ureœaj.
- Video ulaz na priključenom ureœaju treba biti pravilno postavljen za ovaj ureœaj.
- Priključeni ureœaj treba biti kompatibilan s 720X576i(480i), 720X576p(480p),
1280X720p, 1920X1080i ili 1920X1080p video ulazom.
- 1080p, 720p i 576p(480p) rezolucije su rezolucije koje se primjenjuju kod
progresivnog skeniranja.
• Svi HDCP-kompatibilni DVI ureœaji neće raditi s ovim ureœajem.
- Slike se neće pravilno prikazivati na ne-HDCP ureœaju.
Glavna
TV
Postavljanje rezolucije
Za HDMI izlaz možete promijeniti rezoluciju. Pritisnite više puta RESOLUTION za
odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Ovisno o vrsti
priključivanja ili TV-a neke se rezolucije ne će moći odabrati.
Napomena za 1080p rezoluciju
Ureœaj može pružati 1080p punu HD sliku za većinu TV-a na tržištu koji imaju
mogućnost 1080p rezolucije. Meœutim, neki TV-i odreœenih proizvoœača koji imaju
rezoluciju 1080p su ograničeni na vrste 1080p slika koje mogu prihvaćati. Posebno,
1080p TV-i koji ne mogu prihvatiti slike u 60Hz ne mogu prikazati sliku s ovog
ureœaja.
Više o HDMI-u
HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimedijsko sučelje visoke
rezolucije)) podržava video i audio na jednom digitalnom priključku za upotrebu na
DVD Player-ima, konvertorima signala i drugim AV ureœajima. HDMI je razvijen kako
bi pružio tehnologije HDCP-a (High-bandwidth Digital Content Protection
(Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja)). HDCP se koristi za zaštitu emitiranog i
primanog digitalnog sadržaja.
HDMI ima sposobnost podržavanja standardnog, poboljšanog ili visoko-razlučivog
videa plus standardnog do više-kanalnog surround-zvuka audia, HDMI značajke
uključuju nekomprimirani digitalni video, širine pojasa do 5 Gbp/s, jedan konektor
(umjesto nekoliko kablova i konektora ), i komunikaciju izmeœu AV izvora i AV ureœaja
kao što su DTV-i.
5
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 6
Kako spojiti poklopac kabela
Postavljanje na zid
Ako želite, poklopac postavite na dolje prikazani način.
Ako želite, ureœaj možete postaviti na zid.
Potrebno je imati odgovarajuće kuke koje su prikladne za vješanje ureœaja na rupe za
vješanje na zadnjoj strani ureœaja. Učvrstite kuke uvrtanjem u zid.
Zid
Poklopac
kabela
manje od 3 mm
manje od 8 mm
76 mm
Kuke
Upotreba okruglog nosača
Za postavljanje ureœaja na stol ili na neku drugu ravnu površinu, okrenite okrugli nosač
na zadnjoj strani ureœaja u smjeru strelice na dolje prikazani način.
6
Pazite da ureœaj dobro nasjedne na kuke i da kuke budu dovoljno jake da nose težinu
prije nego što ureœaj pustite iz ruku.
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
Daljinski upravljač
6:13 PM
a
Page 7
a
POWER (1): Uključuje i isključuje ureœaj.
OPEN/CLOSE (Z): Otvara i zatvara pladanj za disk.
AUDIO ( ): Odabire audio jezik ili audio kanal.
SUBTITLE ( ): Odabire jezik za titl.
ANGLE ( ): Odabire kut DVD kamere, ako je to
omogućeno.
SETUP: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.
b
b
c
SCAN (m / M): Pretražuje unatrag ili prema naprijed.
SKIP (. / >): Prelazi na sljedeću ili prethodnu
snimku.
PAUSE/STEP (X): Privremeno pauzira reprodukciju/
pritisnite više puta za reprodukciju okvir-po-okvir.
PLAY (N): Počinje reprodukciju.
STOP (x): Zaustavlja reprodukciju.
d
DVD MENU: Otvara DVD izbornik.
TITLE: Otvara izbornik naslova na disku.
l r o b : Kreće se kroz izbornike.
ENTER ( ): Potvrœuje odabir izbornika.
DISPLAY: Otvara displej na ekranu.
RETURN (O): Pritisnite za kretanje unazad u
izborniku ili za izlaz iz izbornika. Mijenja USB modus.
c
d
Baterija u obliku gumba (Litijska baterija)
Stisnite osigurač nosača baterije, a zatim povucite držač
kako bi izvukli nosač baterije. Umetnite bateriju na način
da + gleda u istom smjeru kao + na nosaču
baterije. Vratite nosač baterije s baterijom na njegovo
mjesto u daljinskom upravljaču, pazeći pritom da nosač
gurnete do kraja na njegovo mjesto.
• Staru bateriju daljinskog upravljača zamijenite novom
3V mikro litijskom ćelijom kao na primjer CR. 2025
ili tome slično.
• Staru bateriju odložite prema lokalnom zakonu o
sigurnom odlaganju starih baterija. Ne bacajte bateriju
u vatru.
Brojčane tipke: Odabire brojčane opcije u izborniku.
CLEAR: Briše broj snimke s popisa programa.
PROGRAM: Otvara modus ureœenja programa.
A-B: Ponavlja odsjek.
REPEAT: Ponavlja poglavlje, snimku, naslov ili sve.
ZOOM: Povećava video sliku.
RESOLUTION: Rezoluciju možete mijenjati u
ovisnosti prema vašem TV-u.
Upozorenje u vezi sa zamjenom litij baterije
• opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni.
• baterija za zamjenu treba biti istog tipa kao i stara
baterija.
• na bateriji se nalaze dodatne upozorenja za korisnika
koje treba pogledati kod zamjene baterija.
Upozorenje: Ukoliko s baterijama u ovom ureœaju
postupate na nedogovarajući način, riskirate
prouzorkovanje požara ili opeklina od kemijskih
reakcija. Ne punite, ne rastavljajte, ne bušite niti ne
zagrijavajte iznad 100 °C (212 °F).
Zamijenite samo s baterijom Matsushita Elec. Ind. Co.,
Ltd. (Panasonic), broj CR. 2025. Upotrebom druge
baterije riskirate prouzorkovanje požara ili eksplozije.
Stare baterije odložite na odgovarajući način. Baterije
držite podalje od dohvata djece. Baterije ne rastavljajte
i ne bacajte u vatru.
7
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 8
USB
Glavna jedinica
a
b
c d e f g hi
a 1/I (Power)
Uključuje i isključuje ureœaj.
f x (Stop)
Zaustavlja reprodukciju.
b Pladanj za disk
Ovdje umetnite disk.
g . (Skip)
Vraća na početak trenutnog poglavlja ili snimke ili
prelazi na prethodno poglavlje, snimku ili datoteke.
c Daljinski senzor
Ovdje usmjerite daljinski upravljač.
d Z (Open / Close)
Otvara ili zatvara pladanj za disk.
e N (Play)
Pokreće reprodukciju.
8
h > (Skip)
Prelazi na sljedeće poglavlje, snimku ili datoteke.
i Prozor displeja
Prikazuje trenutno stanje ureœaja.
j USB priključak
Priključite USB flash pogon.
j
Mjere opreza kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir
• Dodirnu površinu dodirujte čistim i suhim rukama.
• Ne koristite preveliku silu kod dodirivanja tipki na
dodirnoj površini.
• Ne dodirujte tipku na dodirnoj površini materijalima
vodičima kao što su metalni predmeti. Time možete
prouzročiti nepravilnosti u radu ureœaja.
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 9
Podešavanje postavki za displej
Podešavanje postavki
NA DALJINSKOM
1 Prikažite izbornik za podešavanje:
SETUP
2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:
vV
3 Prijeœite na drugu razinu:
B
4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:
vV
5 Prijeœite na treću razinu:
B
6 Promijenite postavke:
v V / ENTER
TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg
TV-a.
[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV .
[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.
Displej modus - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite
prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.
[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i
dnu ekrana.
[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.
Podešavanje audio postavki
Podešavanje postavki - što još možete učiniti
Kada prvi put uključujete ureœaj (dodatna mogućnost)
Kada prvi put uključite ureœaj pojavit će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje
ureœaja morate odabrati jezik. Upotrijebite vV b B kako biste odabrali jezik, a zatim
pritisnite ENTER i pojavit će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite b B za odabir
[Enter], a zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje postavki za jezik
Menu Language (Jezik izbornika) - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja
na ekranu.
Disc Audio/Subtitle/Menu – Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.
[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.
[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite ENTER
za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika.
(Pogledajte stranicu 15). Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite CLEAR
kako biste obrisali brojeve, a zatim unesite ispravan broj.
[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.
Dolby Digital / DTS / MPEG - Odabir vrste digitalnog audio signala kada se koristi
DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak.
[Bitstream]: Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na ureœaju
priključujete na pojačalo s ugraœenim Dolby Digital, DTS ili MPEG dekoderom.
[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO
OUTPUT priključak na ureœaju priključujete na pojačalo bez ugraœenog Dolby
Digital ili MPEG dekodera.
[Off] (za DTS): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na
ureœaju priključujete na pojačalo bez ugraœenog DTS dekodera.
Sample Freq. (Frekvencija) – Odabir frekvencije uzorka (sampling) audio signala.
[48 KHz]: Audio signali se uvijek konvertiraju u 48 kHz.
[96 KHz]: Audio signali imaju izlaz u njihovom originalnom formatu.
DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega)) - Učinite da zvuk bude
jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On].
Vocal (Glas) – Postavite na [On] (uključeno) samo kada se reproducira više-kanalni
karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miješaju u normalni stereo zvuk.
9
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 10
Podešavanje postavki zaključavanja
Morate postaviti opciju [Area Code] (Kod područja) kako biste mogli koristiti opcije
zaključavanja. Odaberite [Area Code] opciju, a zatim pritisnite B Unesite 4znamenkastu lozinku i zatim pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku, a zatim
pritisnite ENTER za potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite
CLEAR, a zatim unesite ispravne brojeve.
Ako ste zaboravili svoju lozinku možete je resetirati. Prvo, izvadite disk iz ureœaja.
Prikažite izbornik za podešavanja, zatim unesite 6-znamenkasti broj “210499”. Na
prozoru displeja se prikazuje “P CLR” i lozinka je obrisana.
Ocjenjivanje (Rating)- Odaberite razinu ocjenjivanja. Što je niža razina, to će biti
strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocjenjivanje.
Lozinka (Password) - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.
[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim
pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.
[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.
Prikazivanje informacija o disku
NA DALJINSKOM
1 Pritisnite DISPLAY:
DISPLAY
2 Odaberite stavku:
vV
3 Podesite postavke u izborniku za displej:
4 Za izlazak:
b B / ENTER
DISPLAY
Prikazivanje informacija o disku - što još možete
učiniti
Stavku možete odabrati pritiskom na v V, a promijeniti ili odabrati postavku pritiskom
na b B.
Kod područja (Area Code) - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu
ocjenjivanja reprodukcije. Ovo odreœuje koje se područje uzima kao referentno kod
ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 15)
Broj trenutnog naslova (ili snimke)/ ukupni broj naslova (ili snimki)
Broj trenutnog poglavlja/ukupan broj poglavlja
Proteklo vrijeme reprodukcije
Podešavanje drugih postavki
Odabrani audio jezik ili kanal
B.L.E. (Black Level Expansion (Širenje razine crne boje)) - Odabir razine crne boje
kod reproducirane slike. Postavite vašu preferencu i mogućnosti monitora.
DivX(R) VOD - Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na
zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD
uslugu. Za više informacija posjetite www.divx.com/vod.
Pritisnite ENTER kada je ikona [Select] jače osvijetljena i vidjet ćete registracijski kod
ureœaja. Svi video sadržaji preuzeti s DivX® VOD mogu se reproducirati samo na
ovom ureœaju.
Odabrani titl
Odabrani kut/ ukupan broj kutova
Simboli korišteni u ovom priručniku
ALL
DVD
MP3
WMA
10
Svi diskovi i datoteke na donjem popisu
DVD i finalizirani DVD±R/RW
MP3 datoteke
WMA datoteke
ACD
CD-G
DivX
Audio CD-i
CD-G diskovi
DivX datoteke
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 11
Pauziranje reprodukcije
Reprodukcija diska
NA DALJINSKOM
ALL
Pritisnite PAUSE/STEP (X) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite PLAY ( N) za
nastavak reprodukcije.
Reprodukcija okvir-po-okvir
DVD
DivX
1 Otvorite pladanj za disk:
2 Umetnite disk:
Z
-
OPEN/CLOSE
3 Zatvorite pladanj za disk:
Z
OPEN/CLOSE
Ponavljanje reprodukcije
Pritisnite više puta REPEAT za odabir stavke za ponavljanje. Ponavljati se može
reprodukcija trenutnog naslova, poglavlja ili snimke. Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite više puta REPEAT kako bi odabrali [Off] (isključeno).
Pritisnite više puta PAUSE/STEP (X) za reprodukciju okvir-po-okvir.
4 Pokrenite reprodukciju:
N
PLAY
5 Za zaustavljanje reprodukcije:
x
STOP
ALL
Brzo naprijed ili brzo nazad
Reprodukcija diska - što još možete učiniti
Zaustavlja reprodukciju
Ureœaj snima zaustavljenu točku ovisno o disku. Na ekranu se kratko prikazuje
x ”. Pritisnite PLAY ( N) za nastavak reprodukcije (od točke scene). Ako ponovo
“ Xx
x ) ili ako izvadite disk (“ x ” se pojavljuje na ekranu), ureœaj će
pritisnete STOP (x
obrisati točku zaustavljanja.
Xx =Nastavi stop, x =Potpuni stop)
(X
Točka nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer: POWER,
OPEN/CLOSE, i sl.).
Reprodukcija DVD-a s izbornikom
DVD
DivX
ACD
MP3
Ponavljanje odreœenog odsjeka (A-B)
DVD
DivX
ACD
Pritisnite A-B na početku odsjeka koji želite ponavljati i ponovo na kraju tog odsjeka.
Odabrani odsjek će se neprestano ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite A-B za odabir [Off] (isključeno).
Odabir jezika za titl
DVD
WMA
Tijekom reprodukcije pritisnite SCAN (m ili M) za reprodukciju brzo naprijed ili
brzo nazad. brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete na
SCAN (m ili M). Pritisnite PLAY ( N) za nastavljanje reprodukcije normalnom
brzinom.
DVD
DivX
Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma.
Kroz izbornik se možete kretati pomoću vV b B ili brojčanih tipki kako biste jače
osvijetlili opciju. Za odabir pritisnite ENTER.
Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta SUBTITLE (
titl.
Reprodukcija DVD VR diska
Ako se na ekranu na trenutaka prikaže indikator za kut, moći ćete odabrati različiti kut
kamere ako više puta pritisnete ANGLE ( ).
Ureœaj će reproducirati DVD-RW disk koji je snimljen pomoću Video Recording (VR)
formata. Kada umetnete DVD VR disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite
vV za odabir naslova, a zatim pritisnite PLAY ( N). Za prikaz DVD-VR izbornika
pritisnite DVD MENU ili TITLE.
Neki DVD-VR diskovi su napravljeni pomoću DVD REKORDERA s CPRM podacima. Player ne podržava ovu vrstu diskova.
Skakanje na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku
ALL
Pritisnite SKIP (>) za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku.
Pritisnite SKIP (.) za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke.
Pritisnite dvaput kratko SKIP (.) za povrataka na prethodno poglavlje/snimku.
Gledanje iz različitih kutova
Slušanje različitog audio-a
) kako biste odabrali jezik za
DVD
DVD
DivX
CD-G
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite AUDIO (
audio jezike, kanale ili načine kodiranja.
Usporavanje brzine reprodukcije
DivX
DVD
) kako biste mijenjali moguće
(Samo naprijed)
Kad je reprodukcija pauzirana, pritisnite SCAN (M) za usporavanje reprodukcije
unatrag ili naprijed. Pritiskom više puta na SCAN (M) možete mijenjati razne brzine
reprodukcije. Pritisnite PLAY ( N) za nastavljanje reprodukcije
normalnom brzinom.
11
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
Gledanje uvećane video slike
DVD
6:13 PM
Page 12
DivX
Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite ZOOM za odabir modusa
povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću vVb B tipki. Pritisnite
CLEAR za izlazak.
Prikaz izbornika za naslov
NA DALJINSKOM
DVD
Pritisnite TITLE za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.
Prikaz DVD izbornika
DVD
Pritisnite DVD MENU za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.
Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu
DVD
DivX
Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite DISPLAY, a zatim odaberite
ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite ENTER. Na primjer, da naœete scenu u 1
sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite ENTER. Ako ste unijeli
pogrešan broj, pritisnite CLEAR za ponovni unos.
Memoriranje zadnje scene
DVD
ACD
Ovaj ureœaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u
memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite ureœaj. Ako umetnete disk
koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.
Zaštita ekrana
Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada ureœaj ostavite u stop načinu rada
otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta ureœaj će se
automatski isključiti.
Odabir sustava
Za vaš TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Izvadite disk koji bi
mogao biti u ureœaju, pritisnite i držite PAUSE/STEP (X) duže od pet sekundi kako bi
mogli odabrati sustav (PAL, NTSC).
Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG
Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i
JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na
tipku TITLE.
12
Reprodukcija DivX filmske datoteke
Na ovom ureœaju možete gledati slike visoke kvalitete kao što su HD DivX
datoteke (720p).
1
2
3
4
5
6
Otvorite pladanj za disk:
Umetnite disk:
Zatvorite pladanj za disk:
Odaberite filmsku datoteku u izborniku:
Pokrenite reprodukciju:
Za zaustavljanje reprodukcije:
Z
Z
v V,
N
x
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
DVD MENU
PLAY
STOP
Reprodukcija DivX filmske datoteke - što još
možete učiniti
Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla
Pritisnite i držite SUBTITLE 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za
jezik. Pritisnite b B za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl,
a zatim pritisnite ENTER.
Zahtjevi u odnosu na DivX datoteke
Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:
• Moguća veličina rezolucije: 1280x720 (Š x V) piksela
• Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 45 znakova
• Ekstenzije DivX datoteka: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Kodek format koji se može reproducirati: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“MP43”, “3IVX”
• U ureœaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
• Audio format koji se može reproducirati: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kHz (WMA)
• Bit brzina (MP3/WMA): unutar 8 - 320 kbps (MP3), unutar 32 - 192 kbps (WMA)
Bit brzina (DivX datoteka): manje od 7,2 Mbps (CD-R/RW)
manje od 9,7 Mbps (USB Flash pogon, DVD±R/RW )
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 600 (ukupan broj datoteka i foldera)
• Ureœaj podržava DivX datoteke veličine do najviše 4GB.
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 13
Slušanje glazbenog diska ili datoteke
NA DALJINSKOM
1 Otvorite pladanj za disk:
2 Umetnite disk:
Z
-
OPEN/CLOSE
3 Zatvorite pladanj za disk:
Z
OPEN/CLOSE
4 Odaberite glazbu u izborniku:
v V, DVD MENU
5 Pokrenite reprodukciju:
N PLAY
6 Zaustavite reprodukciju:
x
Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke
Kompatibilnost MP3/WMA s ovim ureœajem je ograničena prema sljedećem:
• Ekstenzija datoteka: “.mp3”, “.wma”
• Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
• Bit brzina: unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 600 (ukupan broj datoteka i foldera)
Gledanje foto datoteka
STOP
Slušanje glazbenog diska ili datoteke - što još
možete učiniti
Kreiranje vašeg vlastitog programa
NA DALJINSKOM
1 Otvorite pladanj za disk:
2 Umetnite disk:
Z
-
OPEN/CLOSE
3 Zatvorite pladanj za disk:
Z
OPEN/CLOSE
4 Odaberite foto datoteku u izborniku:
v V, DVD MENU
5 Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu:
N PLAY
6 Za povratak u izbornik:
x
Sadržaj diska možete reproducirati prema redoslijedu koji vi želite tako da uredite
redoslijed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnite
PROGRAM da otvorite modus za ureœivanje programa ( E znak se pojavljuje u
izborniku). Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite ENTER da
dodate glazbu na popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim
pritisnite ENTER za početak programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa
programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR u modusu
ureœenja programa. Za brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All]
(Obriši sve), a zatim pritisnite ENTER u modusu ureœenja programa. Program je obrisan
kada se disk izvadi iz ureœaja ili se ureœaj isključi.
Upotrijebite vV b B da jače osvijetlite ( ) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za
pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću b B kada je
jače osvijetljena ( ) ikona.
Reprodukcija CD-G diska
Preskakanje na sljedeći/prethodni foto
Kada umetnete CD-G disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite vV za odabir
snimke, a zatim pritisnite PLAY ( N). Za prikaz CD-G izbornika tijekom reprodukcije,
x ).
pritisnite dvaput STOP (x
Izbornik za podešavanje možete prikazati ako pritisnete SETUP samo kada se CD-G
izbornik pojavi na TV ekranu.
Pritisnite SKIP (. ili >) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.
Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)
Pauziranje slide prikaza
Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju
možete prikazati ako više puta pritisnete DISPLAY.
Pritisnite PAUSE/STEP (X) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY (N) za
nastavak slide prikaza.
STOP
Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti
Gledanje foto datoteka kao slide prikaz
Okretanje fotografije
Upotrijebite vV za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili
obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.
13
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 14
Slušanje glazbe tijekom slide prikaza
Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu ako disk sadrži zajedno glazbene i foto
datoteke. Koristite vV b B da jače osvijetlite (
) ikonu, a zatim pritisnite ENTER
za pokretanje slide prikaza.
Upotreba USB flash pogona
Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije
2.0 / 1.1.
Gledanje uvećane fotografije
Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste
odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću vVb B
tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.
Zahtjevi u odnosu na foto datoteku
Kompatibilnost JPEG datoteke s ovim ureœajem je ograničena prema sljedećem:
• Ekstenzije datoteke: “.jpg”
• Veličina fotografije: Preporučuje se manja od 2MB
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 600 (ukupan broj datoteka i foldera)
NA DALJINSKOM
1 Priključite USB flash pogon na USB
priključak na ureœaju:
-
2 Prikažite ekran izbornika u stop modusu:
O
3 Odaberite datoteku:
v V, DVD MENU
4 Reproducirajte datoteku:
5 Izvadite USB flash pogon:
N
-
RETURN
PLAY
Napomene za USB flash pogon
• Možete mijenjati USB i DISC modus ako pritisnete RETURN (O) samo u stop
modusu.
• Ne vadite USB ureœaj kada je u radu.
• Preporučujemo redovitu izradu zaštitne kopije (backup) kako bi spriječili gubitak
podataka.
• Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB ureœaj se možda neće moći
prepoznati.
• Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX
datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
• Ureœaj se ne podržava kada je ukupan broj datoteka veći 600.
• USB funkcija ovog ureœaja ne podržava sve vrste USB ureœaja.
• Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
• USB priključak na ureœaju se ne može priključiti na računalo. Ureœaj se ne može
koristiti kao ureœaj za pohranu podataka.
14
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 15
Kodovi jezika
Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.
Jezik
Afarski
Afrikaanski
Albanski
Ameharski
Arapski
Armenski
Asameški
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Baski
Bengalski, Bangla
Butanski
Biharski
Bretonski
Bugarski
Burmski
Bjeloruski
Kineski
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Jezik
Hrvatski
Češki
Danski
Nizozemski
Engleski
Esperanto
Estonski
Faroaski
Fidžijski
Finski
Francuski
Frizijski
Galicijski
Gruzijski
Njemački
Grčki
Grenlandski
Guaranski
Gudžaratski
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Jezik
Hauski
Hebrejski
Hindi
Maœarski
Islandski
Indonezijski
Interlingua
Irski
Talijanski
Japanski
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian, Lettish
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Language
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persian
Polish
Portuguese
Code
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Language
Quechua
Rhaeto-Romance
Rumanian
Russian
Samoan
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
Serbo-Croatian
Shona
Sindhi
Singhalese
Slovak
Slovenian
Spanish
Sudanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Code
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Language
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Tonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Code
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Kodovi područja
Odaberite kod područja s popisa.
Područje
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Butan
Bolivija
Brazil
Kambodža
Kanada
Čile
Kina
Kolumbija
Kongo
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Područje
Kostarika
Hrvatska
Češka Republika
Danska
Ekvador
Egipat
El Salvador
Etiopija
Fidži
Finska
Francuska
Njemačka
Velika Britanija
Grčka
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Područje
Grenland
Hong Kong
Maœarska
Indija
Indonezija
Izrael
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
Malezija
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Područje
Maldivi
Meksiko
Monako
Mongolija
Maroko
Nepal
Nizozemska
Nizozemski Antili
Novi Zeland
Nigerija
Norveška
Oman
Pakistan
Panama
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Područje
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slovačka Republika
Slovenija
Južna Afrika
Južna Koreja
Španjolska
Kod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Područje
Sri Lanka
Švedska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Turska
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene Države
Urugvaj
Uzbekistan
Vijetnam
Zimbabve
Kod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
15
DV4S2H-P.BHUNLLK_5907_CRO
9/18/08
6:13 PM
Page 16
Otklanjanje poteškoća
Simptom
Uzrok
Specifikacije
Ispravljanje
Nema el. napajanja.
Električni kabel je iskopčan.
Ukopčajte dobro utikač električnog
kabela u zidnu utičnicu.
Napajanje je
uključeno, ali
ureœaj ne radi.
Nema umetnutog diska.
Umetnite disk.
Nema slike.
TV nije postavljen da prima signal s
ureœaja.
Odaberite odgovarajući modus video
ulaza na TV-u.
Video kabel nije dobro priključen.
Dobro priključite video kabel.
Priključena oprema preko audio
kabela nije postavljena da prima
signal s ureœaja.
Odaberite pravilan modus ulaza za
audio pojačalo.
AUDIO opcije su postavljene na
pogrešan položaj.
Postavite AUDIO postavke na
pravilne položaje.
Umetnut je disk koji se ne može
reproducirati.
Umetnite disk koji se može
reproducirati. (Provjerite vrstu diska i
regionalni kod.)
Postavljen je prag ocjene za
reprodukciju.
Promijenite visinu ocjene za
reprodukciju.
Daljinski upravljač nije usmjeren
prema senzoru za daljinski na
ureœaju.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na ureœaju.
Daljinski upravljač je predaleko u
odnosu na ureœaj.
Daljinski upravljač koristite na
manjoj udaljenosti u odnosu na ureœaj.
Općenito
Potrebno električno napajanje
Potrošnja električne snage
Dimenzije (Približno)
Neto težina (Približno)
Radna temperatura
Radna vlažnost
Laser
Sustav signal
AC 200-240 V, 50/60 Hz
8W
430 x 52 x 212 (Š x V x D)
1.4 kg
5 °C do 35 °C
5 % do 90 %
Poluvodički laser
PAL / NTSC
Ulazi
Nema zvuka.
Ureœaj ne počinje s
reprodukcijom.
USB IN
4 iglice (USB 2.0/ 1.1 standard)
Izlazi
Video izlaz
Komponentni Video izlaz
HDMI video/audio izlaz
Audio izlaz
Digitalni izlaz (Koaksijalni)
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno,
RCA priključak x 1
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno,
RCA priključak x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,
RCA priključak x 2
19 pin (HDMI standard, Tip A)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA priključak (L, R) x 1
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1
Dodaci
Daljinski upravljač
ne radi pravilno.
16
RCA na SCART kabel, daljinski upravljač, Litijeva baterija
Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne
obavijesti.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising