LG DVC5931 Owner's Manual
DVD PLAYER/
VIDEO REKORDER
PRIRU?NIK
ZA
KORISNIKE
MODEL
:
DVC5931
PAL
CROATIAN
Prije priklju?ivanja, upotrebe ili prilagodbe ovog proizvoda,
pa?ljivo i potpuno pro?itate ovu knji?icu.
molimo Vas da
Mjere opreza / Va?ne obavijesti
o
OPREZ
Napomene
RIZIK OD ELEKTRI?NOG
?OKA NE OTVARAJ
?OKA
NE OTKLANJAJTE POKLOPAC
(PREDNJI
ILI
STRA?NJI)
U
o
ured-ajem
autorskim
pravima:
Prema zakonu
OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD
ELEKTRI?NOG
ovim
upravljanju
UNUTRA?NJOSTI URE -DJA NEMA DIJELOVA
KOJE MO?E POPRAVLJATI SAM KORISNIK
POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM
OSOBLJU.
Ovaj svijetle?i simbol munje unutar istostrani?nog
namijenjen je kako bi upozorio korisnika na
prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar
ured-aja, a koji mo?e biti dovoljne magnitude da za
ljude stvori rizik od elektri?nog ?oka.
trokuta
zabranjeno je umna?anje, emitiranje, prikazivanje, emitiranje kabelskom mre?om, pu?tanje u javnosti ili iznajmljivanje materijala s autorskim pravima bez dopu?tenja.
Ovaj ured-aj sadr?i funkciju za?tite autorskih prava koju donosi
Macrovision. Na nekim diskovima snimljeni su signali za?tite
autorskih prava.
Ovaj ured-aj udru?uje tehnologiju za za?titu autorskih prava
koja je za?ti?ena metodama nekih patenata Sjedinjenih
Ameri?kih
Dr?ava
i ostalih prava
intelektualno vlasni?tvo
na
kojih su vlasnici Korporacija Macrovision i ostali vlasnici prava.
Kori?tenje ove tehnologije za za?titu autorskih prava mora
biti ovla?teno od strane Kompanije Macrovision i namijenjeno
je samo za uporabu pri ku?nom i ostalom ograni?enom gledanju, osim u slu?aju druga?ijeg ovla?tenja od strane Korporacije
Macrovision. Raskapanje i rastavljanje je zabranjeno.
SERIJSKI BROJ:
Simbol uskli?nika
istostrani?nog trokuta
namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost va?nih uputa za operacije i odr?avanje (servisiranje) u knji?icama koje dolaze uz ure d-aj.
unutar
Ovaj serijski broj pronad-en je na zadnjem
dijelu ovog ured-aja. Ovaj broj jedinstven je za ovu jedinicu
ured-aja i nije ga mogu?e na?i na drugima. Tra?ene informacije
trebate zabilje?iti ovdje ii ovaj priru?nik trebate zadr?ati kao
potvrdu Va?e kupovine.
Broj
UPOZORENJE: ZA SMANJENJE RIZIKA OD VATRE ILI
ELEKTRI?NOG
?OKA,
NE
IZLA?ITE OVAJ URE
modela:
Serijski broj:
-DJ KI?I ILI
Pogodnosti:
VLAZI.
?
Potpuna spremnost
na mnogostranost
CD-a, Audio CD-a ili VHS vrpce.
Video
OPREZ:
Ovaj digitalni
Video-disk
player
radi
na
laserskom sistemu.
Kako bi
se osiguralo pravilno kori?tenje
ovog ured-aja, molimo
pa?ljivo pro?itate priru?nik za korisnike i da ga zadr?ite
kao pomo? za ubudu?e ukoliko ured-aj bude zahtijevao servisiranje- kontaktirajte tada ovla?teni servis i prou?ite proceduru
popravka.
Vas da
Uporabe kontrola, pode?avanja ili nekih procedura koje su
druga?ije od onih ovdje opisanih mogu rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
Kako biste sprije?ili izravno izlaganje laserskom snopu, ne
poku?avajte otvoriti ured-aj. Radijacija lasera vidljiva je pri
otvaranju. NE GLEDAJTE U LASERSKI SNOP.
OPREZ:
Ured-aj ne smije biti
polijevanjima bilo koje vrste i
vodom, kao na primjer vaze,
izlo?en
ne
EEC-a
DVD dok snimate
?
Gledajte
?
Daljinski upravlja?
?
s DVD-a na VHS vrpcu
autorska prava DVD-a za?ti?ena
?
Hi-Fi Stereo video rekorder.
s
televizijski
komandama
Snimanje
Va?ne
napomene
za
u
show
za
pu?tanju DVD-a,
na
Video rekorderu.
DVD i video rekorder.
(osim u slu?aju ako su
funkcijom Macrovision).
upravljanje
ovim
ured-ajem
Za
upravljanje
Vam
1
ovim
ured-ajem
koristi
jedan
Slijede?e tipke mogu
pomo?i pri uspje?nom upravljanju svakog dijela.
sistem
se samo
DVD i video rekorder.
za
Tipka POWER (Uklju?ivanje)
Za uklju?ivanje ured-aja pritisnite tipku POWER
daljinskom upravlja?u ili prednjoj plo?i ured-aja.
na
DVD
2 Tipka
upravljanje
Za
DVD-om
pritisnite tipku
DVD
na
daljinskom upravlja?u.
Na display-u na prednjoj plo?i zasvijetlit ?e DVD
indikator koji pokazuje da je odabrana opcija DVD.
vodi, kapljicama vode niti
nikakvi
predmeti napunjeni
smiju se stavljati na ured-aj.
Ovaj ured-aj proizveden je na na?in koji ispunjava
zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA
VCR
3 Tipka
upravljanje
Za
Video rekorderom pritisnite tipku
daljinskom upravlja?u.
Na display-u na prednjoj plo?i zasvijetlit ?e VCR
indikator koji pokazuje da je odabrana opcija
upravljanja Video rekorderom.
89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.
VCR
4
na
Tipka
DVD/Video rekorder
(VCR)
tipku DVD/VCR na prednjoj plo?i
bacivanje kontrole izmed-u DVD-a i Video
Pritisnite
rdera.
2
___________________________________
___________________________________
za prereko-
Sadr?aj
Uvod
Mjereopreza..............................2
Va?ne obavijesti o upravljanju ovim ured-ajem
2
Sadr?aj...................................3
Prijeupotrebe............................4-5
Diskovizapu?tanje......................4
Mjereopreza............................5
Napomeneodiskovima....................5
.
.
.
.
Osimbolima............................5
Prednjaplo?aidisplay......................6
Daljinskiupravlja?..........................7
Stra?njaplo?a.............................8
Pripreme
Operacije s Audio CD-om i MP3/WMA diskovima
Pu?tanje Audio CD-a i MP3/WMA diskova
Napomene o snimanju MP3/WMA diskova
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jezik..............................17
Slika..............................17
Zvuk..............................18
Ostalo............................18
Roditeljskakontrola...................19
Operacije
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
Premje?tanjenadrugusnimku.
27
Ponavljanje snimke/Sve/Isklju?ivanje
Tra?enje............................27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Odabirnasumce.....................27
PonavljanjeA-B......................27
Opcija3DSurround...................27
MijenjanjeAudiokanala................27
OperacijesJPEGdiskom...................28
Pu?tanjeJPEGdiska....................28
.28
Prela?enjenadrugudatoteku.
Zazaustavljanjeslike..................28
Zaokretanjeslike....................28
Zarotiranjeslike.....................28
.28
NapomeneoJPEGsnimkama.
Programiranopu?tanje....................29
Programirano Pu?tanje Audio CD-a i MP3/WMA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
diskova..................................29
.29
Programiranopu?tanjeVideoCD-a.
29
Ponavljanje programiranih snimaka
29
Brisanje snimke s programirane liste
29
Potpuno brisanje programirane liste
Dodatne operacije
Video rekorder
30-31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--
.
.
.
.
.
.
.
.
Displaynaekranu.......................30
30
Zaustavljanje memorije broja?em vrpce
Zaklju?avanjeprograma...................30
Video lije?nik (Samo-dijagnostika)
30
ez(easy-lako)ponavljanje.................30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hi-FiStereozvu?nisistem.................31
31
Kompatibilnost ?irokog ekrana 16:9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dodatneoperacije--DVD...................32
Memorijazadnjegstanja..................32
ScreenSaver...........................32
Posebnosnimanje.........................33
.33
KopiranjesDVD-anaVideorekorder.
.33
Snimanjesdrugogvideorekordera.
.
Operacijesvrpcom.....................20-23
Pu?tanjevrpce.........................20
20
Preskakanje CM-a (reklamne poruke)
.20
OPR(Optimalniodgovorslike).
.21
Trenutnibroja?snimanja(ITR).
22
Broja? snimanja s display-om na ekranu
.23-25
OperacijesDVD-omiVideoCD-om
Pu?tanjeDVD-aiVideoCD-a..............23
Op?epogodnosti........................23
.23
Pomicanjenadruginaslov(TITLE).
Pomicanje na drugo poglavlje/snimku
(CHAPTER/TRACK)..................23
Usporenasnimka.....................23
24
Zaustavljanje slike i pu?tanje okvir po okvir
Tra?enje............................24
26-27
.
26
26
Pauza.............................27
.
.
Priklju?ivanje...........................9-10
9
Priklju?ivanje na TV i satelitski prijemnik
.10
Priklju?ivanjedodatneopreme.
.11-15
Prijeupotrebe-Videorekorder.
.11
Biranje videokanala naVa?emTV-u.
11
Kori?tenje Video rekordera po prvi put
Ru?nopode?avanjesata.................12
Pode?avanjesistemaboja................12
Kakokoristitiglavniizbornik................13
.13
AutomatskobiranjeTVprograma.
Ru?nobiranjeTVprograma................14
15
Mijenjanje redoslijeda TV programa
BrisanjeTVprograma....................15
Prijeupotrebe--DVD....................16-19
Op?aobja?njenja.......................16
Displaynaekranu.......................16
Po?etnapode?avanja.................17-19
17
Op?e operacije po?etnih pode?avanja
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reference
Otklanjanjepote?ko?a.....................34
Popiskodovajezika.......................35
Popiskodovazemalja......................36
Specifikacije.............................37
O simbolima uputa
opasnosti koje mogu nanijeti ?tetu
ured-aju ili neku drugu materijalnu ?tetu.
Ozna?ava
samom
.
Odabirnasumce.....................24
Ponavljanje.........................24
PonavljanjeA-B......................24
Tra?enjevremena.....................24
Opcija3DSurround...................24
Ozna?ava
posebne pogodnosti operacija
ovog
ured-aja.
Ozna?ava
savjete
za
lak?e
upravljanje.
Zoom..............................25
Tra?enjemarkera....................25
PosebneDVDpogodnosti.................25
Izborniknaslova......................25
Izbornikdiskova......................25
Kutkamere.........................25
Mijenjanjeaudiojezika.................25
Mijenjanjeaudiokanala................25
Titlovi..............................25
3
UVOD
Prije upotrebe
Diskovi
za
Termini
pu?tanje
povezani
s
diskovima
Naslov
(samo DVD)
sadr?aj filma, sadr?aj popratnih pogodnosti,
sadr?aj posebnih ponuda ili muzi?ki album. Svaki naslov
ima i svoj broj kako bi Vam se omogu?ilo lak?e
pronala?enje.
Glavni
DVD
(disk8cm/12cm)
Video CD
(VCD)
(disk8cm/12cm)
Poglavlje (Samo DVD)
Odjeljci slike ili glazbenog
Audio CD
(disk8cm/12cm)
Kao
Naslov
R ili
dodatak, na ovom se ured-aju mogu pu?tati DVDDVD±RW, CD s Kodak fotografijama, te CD-R ili
CD- RW koji sadr?e audio naslove, MP3, WMA ili JPEG
Svako
datoteke i SVCD.
datoteke i SVCD.
--
--
--
Ovisno
komada
koji
su
od
manji
naslova.
je sastavljen od jednog ili nekoliko poglavlja.
poglavlje ima svoj broj kako bi Vam se omogu?ilo
lak?e pronala?enje ?eljenog poglavlja. Ovisno od disku,
niti jedno poglavlje ne mo?e se snimiti.
Snimka
Napomene
uvjetima opreme za snimanje ili samog
diska CD-R/RW (ili DVD-R±RW), neki se diskovi CDR/RW (ili DVD-R±RW), ne mogu pu?tati na ovom
ured-aju.
Ne lijepite nikakve pe?ate niti naljepnice ni na jednu
stranu (ozna?enu stranu ili snimljenu stranu) diska.
Ne koristite CD nepravilnog oblika (na primjer, u
obliku srca ili osmerokuta.) Uporaba takvih CD-a mo?e
o
dovesti do kvarova.
Odjeljci
video CD ili audio
(samo
slike ili
glazbenog
komada
CD)
na
video CD-u ili
audio CD-u. Svaka snimka ima
lak?e
omogu?ilo
svoj broj kako bi
pronala?enje ?eljene snimke.
Vam
se
Scena
Na video CD-u
s funkcijama PBC (Playback controlUpravljanje pu?tanjem), premje?tanje slika i zaustavljenih slika podijeljeno je u odjeljke koji se zovu "Scene".
Svaka scena nalazi se u ekranu izbornika i ima svoj broj
kako bi Vam se omogu?ilo lak?e pronala?enje ?eljene
scene.
Napomene o DVD-ima i Video CD-ima
Neke operacije pu?tanja DVD-a i Video CD-a mogu biti
namjerno odred-ene od strane proizvod-a?a software-a.
Obzirom da ovaj ured-aj pu?ta DVD i Video CD prema
sadr?aju na disku odred-enom od strane proizvod-a?a
software-a, mo?da ?e neke od pogodnosti ured-aja za
pu?tanje biti nedostupne, ili ?e neke funkcije biti
dodane.
Kao referencu koristite
Video CD. Neki
svrhe mo?da
se
ne?e
upute koje dolaze
uz
DVD i
DVD-i
mo?i
na?injeni samo u poslovne
pu?tati na ured-aju.
Scena
je sastavljena
4
jednog
ili nekoliko snimaka.
Vrsta Video CD-a
Postoje dvije
vrste video CD-a:
Video CD-i
opremljeni funkcijom PBC (Verzija 2.0)
(Upravljanje pu?tanjem) omogu?uje Vam
da kontaktirate sa sistemom pomo?u izbornika, funkcija
tra?enja ili ostalih kompjuterskih operacija. ?tovi?e,
mogu se pu?tati ?ak i zaustavljene slike s visokim
rezolucijama, ukoliko se nalaze na disku.
Funkcija
PBC
Video CD-i bez
Regionalni kod DVD player-a i DVD-a
2
Ovaj DVD player osmi?ljen je i proizveden za
pu?tanje DVD software-a s kodiranom regijom
"2". Regionalni kod na naljepnicama nekih DVD diskova
odred-uje na kojim se vrstama player-a mogu pu?tati ti
diskovi. Na ovom se ured-aju mogu pu?tati samo DVD
diskovi ozna?eni naljepnicom "2" ili "ALL" ("SVI"). Ukoliko
poku?ate pu?tati neki drugi disk, na TV ekranu dobit
?ete natpis "Check Regional Code" ("Provjeri regionalni
kod"). Neki DVD diskovi mo?da ne?e imati naljepnicu s
regionalnim kodom, iako je njihovo pu?tanje zabranjeno
podru?nim ograni?enjima.
od
S
njima
diskovi
se
radi
funkcije
na
PBC
isti na?in
(Verzija 1.1)
kao i
s
audio
CD-ima, ovi
omogu?uju pu?tanje video slike i tona,
nemaju funkciju PBC (Upravljanje pu?tanjem).
ali
Prije upotrebe (Nastavak)
diskova
Spremanje
Mjere opreza
Nakon
Rukovanje ured-ajem
Pri slanju ured-aja
Originalni karton za slanje i materijal za pakiranje
dolaze uz ured-aj. Za maksimalnu za?titu, pre-pakirajte
ured-aj na isti na?in kako je originalno bio zapakiran u
tvornici.
pode?avanju ured-aja
Tijekom pu?tanja ured-aja mogli bi se kvariti slika i ton
TV-a ili radio ured-aja u blizini. U tom slu?aju, udaljite
ured-aj od TV-a ili radija, ili isklju?ite ured-aj nakon ?to
diskove
spremite u njihove kutije.
izravnoj sun?evoj svjetlosti niti
izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom automobilu izlo?enom izravnoj sun?evoj svjetlosti, jer temperatura u automobilu mo?e prili?no narasti.
diskove
?i??enje
diskova
Otisci
Pri
pu?tanja,
Ne izla?ite
lo?u
i
prstiju
na disku mogu prouzrokovati
iskrivljenje tona. Prije pu?tanja
krpom. Disk bri?ite od sredi?ta
pra?ina
kvalitetu slike i
disk o?istite
prema
?istom
van.
izvadite disk.
Odr?avanje ?isto?e
U blizini ured-aja ne
povr?ini
na
koristite teku?ine
koje ishlapljuju,
ostavljajte gumene
ili plasti?ne predmete u kontaktu s ured-ajem na du?e
vrijeme. Ostavit ?e mrlje na povr?ini ured-aja.
kao ?to
su
insekticidi
?i??enje
u
spreju.
Ne
ured-aja
Ne koristite
?i??enje
jake otopine poput alkohola, benzina,
ili
razrjed-iva?a, reklamiranih sredstava za ?i??enje
anti-stati?ni spray namijenjen starim plo?ama od vinila.
kutije
Upotrebljavajte meku, suhu krpu. Ukoliko je povr?ina
iznimno prljava, upotrijebite meku krpu malo natopljenu
otopinom blagog deterd?enta. Ne upotrebljavajte jake
otopine, kao ?to su alkohol, benzin ili razrjed-iva?, jer
oni mogu o?tetiti povr?inu ured-aja.
Ako
Zadr?avanje jasne slike
DVD player je visoko tehnolo?ki, precizni ured-aj.
Ukoliko su opti?ke le?e i dijelovi disk drive-a prljavi
".
Tijekom rada na ured-aju se mo?e pojaviti simbol
simbol
ozna?ava
da
u
Ovaj
funkcija obja?njena
priru?niku za korisnike nije omogu?ena na tom odred-enom
O simbolima
se
simbol
pojavi
"
ili
istro?eni, kvaliteta slike bit ?e lo?a.
Preporu?uje se redovita kontrola i odr?avanje nakon
svakih 1 000 sati kori?tenja. (To ovisi o okoli?u u
kojem ured-aj radi.)
Za vi?e detalja, molimo Vas da kontaktirate svog
najbli?eg distributera.
DVD video disku.
O simbolima diska
za
nosi naslov
Odjeljak koji
mo?e se primijeniti
upute
jednog
samo na
od
disk
slijede?ih simbola
kojeg predstavlja taj
simbol.
Napomene
o
diskovima
DVD
VCD2.0
Ne
dirajte
Disk dr?ite
stranu diska
na
otisci
ostaju
Ne lijepite
rubovima tako
prstiju.
disk papir
na
koja
s
funkcijom PBC (Playback
pu?tanja)
control- Kontrola
diskovima
Rukovanje
DVD
Video CD-i
pu?ta.
da na njegovoj povr?ini
VCD1.1
se
niti vrpce.
ne
CD
Video CD-i bez
funkcije
PBC
Audio CD-i
MP3
MP3 diskovi
WMA
WMA diskovi
JPEG
JPEG diskovi
5
PRI EM
i
Prednja plo?a
display
Tape Eject
Privremena pauza
/
pu?tanja
nekoliko
pritisnite
puta
za
PAUZA( /
)
pu?tanje okvir-po-okvir.
STOP(A)
Zaustavlja pu?tanje.
Brzo
Premotaj naprijed- presko?i/scan-iraj,
premotaj naprijed (
)
SLIJEDE?E poglavlje/snimku.
tra?enje opcijom premotaj naprijed pritisni i dr?i dvije sekunde.
Idi
Za brzo
DVD OPEN/CLOSE
Otvara ili zatvara disk
( )
pladanj.
Obrnuto
disk
disk.
Za
POWER
Za uklju?ivanje i
isklju?ivanje ured-aja.
Ulaz
za
video
Ulaz
za
kopiranje
DVD
na
umetanje
Pokazuje
trenutni
status
ureœaja.
DVD/Video rekorder selektor
za
za
Pokazuje broj trenutnog
PROG. Aktivno
Snimanje
Odabiranje
naslova
CAM
kanala programa
za daljinski upravlja?
Daljinski upravlja? usmjerite ovdje.
Pokazuje broj trenutnog poglavlja ili snimke
biranje kanala video rekordera
TIMER
Broja? snimanja programiran je
REC Aktivirano
Kanal programa
je
snimanje
ili
je
u
procesu
video rekorderu
na
Pokazuje ukupno vrijeme pu?tanja (koje je
pro?lo) / Nreme zaka?njenja
disk MP3
KUT aktivan
U
BIL
Dvojezi?ni (bilingualni) modus
Pokazuje modus ponavljanja
tijeku je zakij?avanje
Aktivirana
opcija kopiranja
DVD
na
video rekorder
Pu?tena
CD Audio umetnut
DVD umetnut
DVD
je
Hi-Fi snimka
VCR vrpce
VCD Video CD umetnut
Indikator da
je
kaseta
umetnuta
Trenutni TV show
ili video kaseta
emitira se u stereo
modusu
Brzina video vrpce
postavljena je
SP ili LP
AB
PROG. TITLE
CHP/TRK
VCR
TIMER
REC
CDREC
HI-FI
ALL MP3
VCD
DVD
ST
6
video rekorderu
VCR- interno
programirano pu?tanje
MP3 Umetnut
na
Senzor
Video rekorder.
CHP/TRK
TITLE
natrag.
video vrpce.
Display
indikator
(Lijevi/Desni)
Tipka
na
Premata vrpcu
Dio
DVD/VCR
audio
PLAY ( G)
Zapo?inje s pu?tanjem.
presko?i/scann-iraj, Premotaj
natrag (
)
po?etak poglavlja/snimke koji se
trenutno pu?taju
ili na PRETHODNO poglavlje/snimku.
brzo tra?enje opcijom premotaj natrag pritisni i dr?i dvije sekunde.
Idi
Pladanj za
Ovdje umetni
na
BIL
PR
SP
LP
na
Daljinski upravlja?
Tipka
za
odabir DVD/Video
OPEN/CLOSE
EJECT
Otvaranje ili
za disk.
rekorder
Odabire
opcije
operacijsku opciju daljinskog upravlja?a.
-
POWER
i
Uklju?uje
isklju?uje ovaj ured-aj.
Mijenjanje opcija s biranja na
TV-u na unutra?nje biranje
TV/VCR
DVD
VCR
DISPLAY
Odabire program kanala video
rekordera.
DISC MENU
Pristup
-
OK
SETUP
/ i
ENTER
BACKWARD
PLAY
REC/ITR
RETURN
Snimanje Va?eg
izvora
na
Premotaj natrag- presko?i/
scann-iraj, Brzo premotaj
naprijed (
)
Tra?i naprijed*/ idi na slijede?e
poglavlje/snimku.
Premata vrpcu naprijed.
Pritisni i dr?i oko dvije sekunde.
PLAY (G)
Zapo?inje pu?tanje.
Obrnuto presko?i/scann-iraj,
premotaj natrag (
)
Tra?i natrag*/ idi na po?etak
trenutnog poglavlja/ snimke ili na
prethodno poglavlje ili snimku.
?
FORWARD
-
za
TITLE
ulaznog
vrpcu.
REC/ITR
TITLE PAUSE/STEP STOP
pode?avanje
brisanje izbornika.
ili
sni-
Uklanjanje izbornila postavljanja.
Prikazuje izbornik video CD-a s PBC.
-
SELECT
SETUP/ i
izborniku
za
RETURN
CLK/CNT
-
-
izvora
DISC MENU
Pristup izborniku DVD diska.
SELECT/ENTER/OK
Potvrd-ivanje odabira u izborniku.
AV
DISPLAY
Pristup display-u na ekranu.
Pokazuje Vam trenutno vrijeme ili broja?.
FGDE(lijevo/ desno/ gore/ dolje)
Odabire ?eljeno u izborniku
vrpce.
Odabiranje ulaznog
manje na vrpcu.
OPEN/CLOSE
EJECT
POWER
video rekordera.
CLK/CNT
zatvaranje pladnja
AV
TV/VCR
Va?em
Izvla?enje
-
PROGRAM
-
*
CLEAR
?
?
Prikazuje
izbornik naslova
diska,
s
ukoliko
je dostupno.
( )
pu?tanja / pritis-
PAUSE/STEP
Privremena pauza
nite nekoliko
?
?
puta
pu?tanje okvir-po-okvir.
STOP(A)?
Zaustavlja pu?tanje.
Brojevi 0-9 na broj?aniku
Odabiranje po brojevima u izborniku.
AUDIO SUBTITLE MARKER
-
SEARCH
-
C.LOCK ANGLE
ZOOM
REPEAT RANDOM
A-B
za
AUDIO
Odabiranje
audio
Premata vrpcu natrag.
Pritisni i dr?i oko dvije sekunde.
PROGRAM
Pristup ili brisanje izbornika programa.
CLEAR
Brisanje broja snimke u izborniku
programa ili oznake u izborniku
tra?enja markera (MARKER
-
ez
REPEAT CM SKIP
*
LP
-
?
ili
jezika (DVD)
(CD).
audio kanala
SUBTITLE
Odabire
jezik
za
vrpce
REPEAT/ez REPEAT
?
titlove.
-
MARKER
Ozna?ava
SEARCH).
Resetiranje broja?a
-
?
?
nulu.
Ponavljanje poglavlja, snimke,
naslova, svega.
(markira) bilo koji dio
tijekom pu?tanja.
SEARCH
na
Lako ponavljanje (ez REPEAT)
A-B/LP
Ponavljanje sekvence.
Odabiranje brzine nasnimavanja
-
?
-
?
-
Prikazuje
izbornik
tra?enja
markera.
ANGLE
vrpce.
RANDOM/CM SKIP
Pu?tanje snimaka nasumce.
CM SKIP (Presko?i)
?
ZOOM
Pove?avanje video slike.
?
?
Odabire kut DVD kamere ukoliko
je
opcija omogu?ena.
-
-
CHILD LOCK
Uklju?uje i isklju?uje opciju
zaklju?avanja programa.
Opseg operacija daljinskog upravlja?a
Stavljanje baterija
Daljinski upravlja? usmjerite prema senzoru za daljinsko
upravljanje i pritisnite tipke.
Udaljenost: Oko 7 m ispred senzora za daljinsko
upravljanje.
Kut: Oko 30 stupnjeva u svakom smjeru ispred senzora za daljinsko upravljanje.
AAA AAA
u
daljinski upravlja?
Odvojite poklopac na ulazu za baterije
na stra?njem
dijelu daljinskog upravlja?a i stavite unutra dvije baterije tipa
R03 (veli?ine AAA), te pravilno
i
postavite
.
Ne
Oprez
mije?ajte
razli?ite
vrste
stare i
baterije. Nikada ne mije?ajte
baterija (na primjer, standardne, alkalne,
nove
itd.).
7
PRI EM
Stra?nja plo?a
AERIAL
Spajanje
(ANTENA)
antene pomo?u
ove
uti?nice.
EURO AV2
Spajanje
satelitski
prijemnik
ili
na
video rekorder.
drugi
DVD/VCR AUDIO OUT
Spajanje
na
AUDIO OUT
Spajanje
VCR IN+OUT/DVD OUT
DVD/VCR
AUDIO OUT
AERIAL
IZLAZ VIDEO REKORDERA-
(AUDIO
lijevi/desni)
receiver ili stereo sistem.
poja?alo,
na
(AUDIO
poja?alo,
IZLAZ-
lijevi/desni)
receiver ili stereo sistem.
DVD
EXCLUSIVE
OUT
AUDIO
OUT
EURO AV2
DECODER
R
R
RF OUT
EURO AV1
AUDIO/
VIDEO
L
L
COAXIAL
COAXIAL
Spajanje
EUROP AV1 AUDIO/VIDEO
Spajanje
na
Va?
(VCR
televizor ili
RF OUT(RF. IZLAZ)
Spajanje na Va ? TV pomo?u
ove
(Digitalni audio izlaz) (DVD IZLAZ)
digitalnu (koaksialnu) audio opremu.
na
IN+OUT/DVD
na
drugi
OUT)
video rekorder.
uti?nice.
AC Power
Cord(Kabel za napajanje AC)
Spajanje na izvor elektri?ne energije.
Ne dirajte unutra?nje iglice uti?nica na stra?njoj
plo?i. Elektrostati?ki naboj mo?e prouzrokovati
trajno o?te?enje ured-aja.
8
Priklju?ivanje
Savjeti
Ured-aj mo?ete priklju?ivati na razli?ite na?ine, ovisno
o Va?em
TV-u i ostaloj opremi koju ?elite priklju?iti.
Kako biste ?to kvalitetnije priklju?ili ured-aje, molimo
Vas da se posavjetujete s priru?nicima Va?eg TV-a,
Stereo sistema ili drugih ured-aja.
Za bolju reprodukciju zvuka, Audio izlaze ovog ured-aja
spojite s audio ulazima Va?eg poja?ala, receiver-a,
stereo ili audio/ video opreme. Vidi "Priklju?ivanje
dodatne opreme" na stranici 10.
PRI EM
Oprez
--
Pazite da
ovaj ured-aj bude priklju?en izravno na TV.
podesite na ispravni video ulazni kanal.
Ne priklju?ujte Audio izlaz ovog ured-aja na Phono
ulaz (plo?a za snimanje) Va?eg audio sistema.
TV
--
Priklju?ivanje
prijemnik
na
TV i satelitski
Stra?nji
dio TV-a
o mogu?nostima
Va?e postoje?e opreme,
priklju?ite ured-aj na jedan od slijede?ih na?ina.
Ovisno
Osnovni
1
priklju?ak (AV)
Priklju?ite EURO AV1
plo?u ovog ured-aja u
AUDIO/VIDEO
SCART ulaz
na
Satelitski
stra?nju
TV-u pomo?u
na
prijemnik
SCART kabla.
Osnovni
1
priklju?ak (RF)
Priklju?ite
antene
ovog
u
RF antenski kabel Va?e
antenski
(AERIAL)
izlaz
sobne/
na
vanjske
stra?njoj plo?i
ured-aja.
RF antenski kabel iz RF.OUT izlaza
Priklju?ite
2 stra?njoj
plo?i
Va?em
ovog
televizoru.
ured-aja
u
antenski ulaz
na
na
VC
AERIAL
DVD/VCR
AUDIO OUT
DVD
EXCLUSIVE
OUT
AUDIO
OUT
EURO AV2
DECODER
R
R
RF OUT
EURO AV1
AUDIO/
VIDEO
L
L
COAXIAL
Stra?nji
dio DVD+VCR
(Osnovni priklju?ak)
9
Priklju?ivanje (Nastavak)
Priklju?ivanje
dodatne opreme
Napomene
--
Priklju?ivanje poja?ala opremljenog s dva
kanala analogno stereo i Dolby Pro Logic II/
Pro Logic opcije
Priklju?ite lijevi i desni Audio izlaz ovog ured-aja na lijevi
i desni audio ulaz Va?eg poja?ala, receiver-a ili stereo
sistema
pomo?u
audio kablova.
Priklju?ivanje poja?ala opremljenog s dva kanala
digitalni stereo (PCM) ili na Audio/ Video receiver
opremljen vi?e-kanalnim decoder-om (Dolby
DigitalTM, MPEG 2 ili DTS)
1
Priklju?ite Digitalni audio izlaz ovog ured-aja
(OPTI?KI ili KOAKSIALNI) u odgovaraju?i ulaz
Va?em poja?alu. Upotrijebite dodatni digitalni
(opti?ki ili koaksialni) audio kabel.
Trebat ?ete
aktivirati
2 (Vidi "Digitalni
Digitalni
Digitalni
digitalni
Audio izlaz"
vi?e-kanalni
vi?e-kanalni
na
na
izlaz ovog ured-aja.
stranici 18).
zvuk
priklju?ak omogu?uje
najbolju
kvalitetu zvuka. U tu svrhu trebate vi?e-kanalni
ili vi?e
Video receiver
Audio/
audio forma-
koji podr?ava jedan
podr?avanih od strane Va?eg ured-aja (MPEG 2,
Dolby Digital i DTS). Provjerite priru?nik receiver-a i
znakove na prednjoj strani receiver-a.
ta
Upozorenje:
Zbog ugovora o dopu?tenju DTS-a, digitalni izlaz bit ?e
u DTS digitalnom izlazu kad odaberete DTS audio liniju.
Stra?nji
dio DVD+VCR
VCR IN+OUT/DVD OUT
DVD
EXCLUSIVE
OUT
DVD/VCR
AUDIO OUT
AERIAL
AUDIO
OUT
EURO AV2
DECODER
R
R
RF OUT
EURO AV1
AUDIO/
VIDEO
L
L
DVD/VCR
OUT
COAXIAL
2 kanalni
analogni
stereo ili
DVD /VCR izlaz
Dolby
Pro
DVD ekskluzivni
izlaz
Logic
II/ Pro
Logic priklju ?
ak
Digitalni vi?e-kanalpriklju ? ak (DVD
ni
ekskluzivni izlazni
priklju ? ak)
Poja?alo (Receiver)
10
Ako audio format
digitalnog izlaza ne odgovara
mogu?nostima Va?eg receiver-a, receiver ?e se oglasiti
sna?nim, iskrivljenim zvukom ili ne?e uop?e biti nikakvog
zvuka.
--
Kako biste
na
display-u
ekrana
vidjeli
trenutnog DVD-a, pritisnite AUDIO.
audio format
Prije upotrebe
-
Video rekorder
PODESˇAVANJE VIDEOKANALA NA
7
TELEVIZORU
Napomene
Izlazna frekvencija ured-aja je podesˇ ena na
kanal 60 na UKV podrucˇju. Ako je ve´c ovaj
kanal zauzet ili je slika losˇ ijeg kvaliteta, izmjenite frekvenciju videorekordera. U cilju modifikacije
frekvencije izvrsˇ ite korake 5-8.
Pritisnite PROG. D i E tipku i izaberite jedan novi
kanal.
Vi takod-er mozˇete ga podesiti na 'OFF' u slucˇaju
smetnji, kada je vasˇ televizor prikljucˇen na VCR
pomo´cu SCART prikljucˇnice.
Izaberite jedan kanal izme|u 22 i 68.
Izaberite kanal
8 gledate.
na
kojem zˇelite videoprogram
da
I tipku na ured-aju.
Nakon ovog pritisnite
Usˇ timavajte kanal dok ne dobijete plavi ekran.
Memorirajte ovaj kanal na televizoru.
Va sˇ televizor
prima istovjetne signale kod prijema televizijskih postaja i kod prijema sa videorekordera. U cilju gedanja filmova izaberite
jedan kanal za videorekorder na vasˇem televizoru. Ako ste za prikljucˇivanje koristili SCART ili
AUDIO i VIDEO kablove, video moz
ˇete primiti
na AV kanalu (u ve ´cini slucˇajeva).
1
Kontrolisˇite ispravnost prikljucˇivanja videorekordera.
U cilju ukljucˇivanja ured-aja pritisnite POWER tipku.
Ukljucˇite televizor.
Stavite
jednu
2 tipku PLAY
kasetu
videorekorder i
pritisnite
daljinskom upravljacˇu.
kanal na kojem zˇelite filmove da gleu
na
Izaberite TV
date.
U ovom trenutku
josˇ nije problem ako nemate kasetu sa programom. Nastavite podesˇavanje sa koracima 3-4. Usˇ timavajte plavi ekran umjesto filma.
3
Usˇtimavajte
boju tona.
kanal dok
ne
dobijete
Ako ste izabrali losˇ kanal, ne´cete
reproducirati
sa
Kod prvog
videorekordera i
mo ´ci
snimati i
ured-ajem.
ukljucˇivanja
´
Nakon
na
prikljucˇ ivanja ce
se
pojaviti slijede ´ca
slika
ekranu.
U
cilju podesˇ avanja kanala slijedite upute
uputstva" dok je "ACMS" prikaz
van.(vidi 13)
"tehnicˇ kog
akti-
kvalitetnu sliku i
Ako ste videorekorder prikljucˇili pomo´cu SCART ili
VIDEO i AUDIO kablova, nema potrebe za usˇtimavanje kanala. U ovom slucˇaju izaberite jednostavno
AV kanal na televizoru.
4
Napomene
Provjerite ispravnost prikljucˇivanja
usˇ timavanje kanala na televizoru.
izabrani kanal na televizoru.
Kod ovog koraka koristite tehnicˇko uputstvo
ACMS
Pr-12
ACMS
OKi
Memorirajte
za
TV
prijemnik.
5
Korake 5~8izvrsˇite samo u onom slucˇ aju, ako
koracima 1~4niste dobili osˇ tru sliku.
sa
SIzaberite kanal na televizoru na kojem biste zˇeleli
da gledate videoprogram.
Sa pritiskom na POWER tipku na daljinskom
upravljacˇu kontrolisˇite da li je ured-aj u stanju
pripremljenosti.
Drzˇ ite PROG. D i E
(obadvje)
sprijednoj
6 plocˇi ure|aja visˇe od tipke
sekundi pritisnuto.
na
4
Na displayu se pojavljuje RF60 natpis.
Na ekranu televizora se pojavljuje slijede´ca slika.
RF
PSET
R
CHANNEL
60
i
11
PRI EM
Prije upotrebe
-
Video rekorder
PODESˇ AVANJE CˇASOVNIKA
PODESˇAVANJE KODNOG
Rucˇ no
SUSTAVA ZA FARBU
podesˇavanje
U videorekorderu
nalazi cˇasovnik, koji upravlja
vrijemenom i datumom u vide-
se
podesˇ avanom
sa
orkorderu.
Pritisnite
1
tipku
2
i.
Izaberite TIME DATE
Pritisnite
ili G
sa F
tipkom.
Pritisnite
tipku
i.
Na ekranu televizora ´ce
Izaberite SYSTEM
3 tipku
OK.
tipku
1
4
sa
F ili G
tipkom.
meni.
Pritisnite
OK.
Izaberite
E
pojaviti glavni
se
odgovaraju´ci
tipkom.
kodni sustav
za
farbu
HHMMDDMMYY
--
:.
-
-
--
--
--
---
.
12
TIME
DATE
2
i
Koristite numerirane
tipke za modifikaciju cˇasova,
minuta, dana, mjeseca i godina.
Nemojte zaboraviti da ovaj videorekorder koristi 24
1 popodne.
cˇasovni sustav. Npr.: 13:00
Pri podes
ˇavanju godine dani tjedna ´ce se automatski pojaviti.
AUTO
PAL
MESECAM
REC
fOSD
ON
OFF
AB
C
SYSTEM
VCR
OSD
Dr.
SYSTEM
i
OPR
4:3
=
Izaberite RF AUDIO
5 Pritisnite tipku
sa F
ili G
tipkom.
D ili E.
HHMMDDMMYY
8
:.
0010103WED
.
12
REC
TIME
DATE
i
fOS
ON
OFF
Ako ste pogrešili
3 toEno
4
vrijeme.
Pritisnite
12
tipku
pritisnite
F ili G
tipku
i
4:3
OPR
SYSE
TEM
AB
C
OSD
VCR
Dr.
SYSTEM
i
upiš ite
6
i.
RF I/I
RF B/G
RF D/K
16:9
Pritisnite
tipku
i. Meni ´ce nestati sa ekrana.
sa
D ili
Prije upotrebe
-
Video rekorder
GLAVNI MENI
AUTOMATSKO PODESˇ AVANJE
TUprogramiranje videorekordera pomo´cu meni
sustava je prava djecˇja igra.
Meni sustav moz
ˇete pozivati sa daljinskim
upravljacˇem.
TV POSTAJA
1
Ukljucˇite
tipkom.
2
Pritisnite
Na
televizor i videorekorder
sa
Ako
cije
POWER
signal preslab, Va? vide o
otkriti sve potrebne informaih
ispravno
spremiti. Za rje?enje ovog probmolimo Vas pro?itajte odjeljak RU?NO
i
lema
ne?e
BIRANJE PROGRAMA
tipku i.
displayu se pojavljuje glavni
1
meni.
2
Pritisnite POWER
Pritisnite
Pr-12
PSET
R
ACMS
16:9
4:3
OPR
TIME
DATE
SYSTEM
NIC
fOSD
ON
OFF
OSD
stranici 14.
na
tipku
cilju ukljucˇivanja ured-aja.
u
i.
tipku
Na ekranu televizora
se
Na ekranu televizora
se
ACMS tocˇku
AB
C
12
REC
REC
TV
je prijemni
rekorder mo?da
pojavljuje glavni meni.
pojavljuje glavni meni.Izaberite
meniu sa F i G tipkama.
u
VCR
Pritisnite
Dr.
REC
tipku
OK.
OKi
podesˇavanje vrijemena snimanja (vidi 22)
Rucˇ no podesˇavanje (vidi 14)
ACMS Sustav za automatsko memoriranje
postaja (vidi 13)
TIME DATE Podesˇavanje datuma i tocˇ nog vrijemena (vidi 12)
O SYSTEM
Podesˇavanje standarda televizora
(vidi 12)
O ABC OSD
Izbor jezika za meni.
Imate mogu´cnost za izbor jezika:
engleski, ruski, francuski, njemacˇ ki,
polski, Hungarian i Czech.
O Dr.
Rijesˇavanje problema (vidi 30)
O F.OSD ON/OFF
Prikazivanje funkcije (vidi 30)
O 16:9/4:3
Podesˇ avanje moda slike (vidi 31)
O OPR
Poboljsˇanje kvaliteta slike (vidi 20)
O NIC
ukljucˇivanje/iskljucˇivanje NICAM digitalnog
stereo zvuka (vidi 31)
Pritisnite F ili G tipku za biranje odgovaraju´cih meni
-
PR SET
-
12
-
REC
PSET
R
Pr-12
ACMS
ON
OFF
TIME
DATE
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
Dr.
Pr-12
NIC
fOSD
16:9
4:3
ACMS
OPR
OKi
-
-
-
ACMS
Pr-12
OKi
ACMS
-
-
3
tipku josˇ jednom, ure|aj ´ce pocˇeti
podesˇ avanjem postaja.
Pritisnite li OK
automatskim
sa
-
-
-
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C04
00
PR-03
3 tocˇkova.
S
Pritisnite OK
tipku
U
za
tipku,
biranje.
cilju iskljucˇivanja
4 ponovo.
a
meni
prikaza pritisnite tipku
i
E
Pr-12
nakon ovog koristite D ili E
i
ACMS
Nakon
operacije televizijske postaje
jednoj tabeli.
cilju memoriranja pritisnite tipku i.
4 javljuju
U
ove
se
pol-
u
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C04
00
PR-03
04
C05
00
PR-04
05
C06
00
PR-05
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
08
C09
00
PSET
R
PR-07
PR-08
MOVE
:
DELETE
:
,
OKi
13
PRI EM
Prije upotrebe
Video rekorder
-
RUCˇ NO PODESˇ AVANJE
Pretrazˇivanje
4 postaje.
TV
se
zaustavlja prigodom pronalaska
Izaberite MFT tocˇ ku
POSTAJA
Usˇ timavajte
u
postaje
meniu
sa
G
tipkom.
tipkama.
sa
D i E
U odreœenim
podru?jima zemlje signali oda?ilja?a
mogli bi biti preslabi za automatski proces biranja i
pravilnog ugaœanja kanala Va?eg video rekordera.
Programe slabijeg signala morate birati i ugaœati
ru?no, kako bi ih Va? video rekorder spremio.
PR
CH
MFT
09
C10
00
STATION
CHANNEL/CABLE
:
AV
i
PSET
R
1
Pritisnite
tipku
i.
Na ekranu televizora
se
Izaberite PR tacˇ ku
meniu
Pritisnite
tipku
u
pojavljuje glavni meni.
sa F i G tipkama.
OK.
PSET
R
Pr-12
ACMS
TIME
DATE
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
Dr.
16:9
4:3
PR
CH
MFT
STATION
C02
00
PR-01
CHANNEL/CABLE
PR
CH
MFT
09
C10
00
Pritisnite D i E
tipke
Izaberite slova
sa F
Pritisnite
OK.
tipku
PR
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C04
00
PR-03
04
C05
00
PR-04
05
C06
00
PR-05
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
PR-07
08
C09
00
PR-08
PSET
R
C09
za
biranje
izme|u
brojeva
ili
i G
tipkama. Upisˇite
ime
postaje.
MOVE
:
DELETE
:
7
U
1-7.
10
OKi
Pritisnite OK.
15
16
jedan od C (kablovskih) ili od S (uobicˇ ajenih)
kanala sa AV tipkom. C02-C70, S01-S41.
Unesite broj kanala postaje koju zˇelite da podesite,
a pomo´cu brojcˇ anih tipki, odnosno D ili E, da bi
pronasˇ li zˇeljenu postaju.
Izaberite
CH
OK i
pritiskom na tipku i mozˇete memorirati postaju.
tipku i ponovno.
cilju podesˇavanja ostalih postaja ponovite korake
14
C--
FR2
Pritisnite
13
PR
STATION
00
Sa
12
09
MFT
PSET
R
09
,
CH
C10
za
11
MFT
STATION
--
----
CHANNEL/CABLE
14
OK i
slova.
tabela
PSET
R
-
i
televizijskih postaja.
Pritisnite D ili E da bi odabrali broj programa
podesˇ avanje (primjerice PR 09).
3
STATION
PSET
R
Pritisnite i.
se
meniu, da
AV
:
PSET
R
2 Pojavit ´ce
u
OK.
tipku
OKi
OPR
6
01
izaberite STATION tocˇ ku
PSET
R
NIC
fOSD
ON
OFF
tipkom
ste dali ime kanalu.
Pritisnite
12
REC
Sa G
5 bi
:
AV
i
PSET
R
C10
FR2
00
--
--
-----
--
--
-----
--
--
-----
--
--
-----
--
--
-----
--
--
--
--
-----
-----
MOVE
:
DELETE
:
,
OKi
Prije upotrebe
-
Video rekorder
IZMJENA RIJEDOSLEDA TV
BRISANJE TV POSTAJA
POSTAJA
Nakon
Nakon
Upute na ovoj stranici pokazuju Vam kako
programe mo?ete jednostavno izbrisati.
podesˇavanja postaja imate mogu´cnost za
izmjenu rijedosleda bez ponovnog usˇtimavanja
postaja. Sa izvrsˇ enjem dole navedenih koraka
mozˇete uprogramirati zˇeljeni rijedosled.
1
biranja
TV programa
1
Pritisnite tipku i.
Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni.
Izaberite PR tacˇ ku u meniu sa F i G tipkama.
Pritisnite tipku OK.
AB
C
12
PSET
R
REC
12
Pr-12
PSET
R
ACMS
16:9
4:3
OPR
TIME
DATE
SYS-
Pr-12
ACMS
TEM
VCR
OSD
Dr.
ON
OFF
16:9
4:3
PR
01
SYS-
VCR
Dr.
OSD
TEM
CH
MFT
STATION
C02
00
PR-01
PSET
R
OKi
OPR
CH
MFT
STATION
C02
00
PR-01
CHANNEL/CABLE
:
AV
PSET
R
CHANNEL/CABLE
:
i
Pritisnite tipku i.
Pritisnite D i E tipke za izbor novih mjesta u memoriji,
gdje ´cete zˇeljeni kanal da premjestite (npr.: PR03).
Pritisnite G tipku.
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C04
00
PR-03
04
C05
00
PR-04
05
C06
00
PR-05
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
PR-07
08
C09
00
PSET
R
2
02
Pritisnite tipku i.
Sa D i E tipkama izaberite kanal,
izbrisati.
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C05
00
PR-03
04
C06
00
PR-04
05
C04
00
PR-05
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
08
C09
00
PSET
R
:
DELETE
:
OKi
,
OKi
,
00
00
PR-01
PR-02
00
PR-03
01
C02
00
PR-01
C05
00
PR-04
02
C03
00
05
00
PR-05
03
00
PR-06
04
C05
C06
00
06
C06
C07
00
PR-02
PR-03
PR-04
07
C08
00
PR-07
08
C09
00
PR-08
05
06
C04
C07
00
00
PR-05
PR-06
07
C08
00
08
C09
00
PR-08
MOVE
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C05
C06
00
PR-04
00
PR-05
05
C04
00
PR-03
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
PR-07
08
C09
00
PR-08
PSET
R
4
DELETE
01
OKi
Pritisnite tipku OK.
S time je zavrsˇeno premjesˇtanje kanala.
U cilju premjesˇtanja ostalih kanala ponovite korake
1~4.
i.
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
03
00
04
C05
C06
00
PR-02
PR-03
PR-04
05
C04
00
PR-05
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
08
C09
00
:
:
,
OKi
U cilju izlaska iz menija pritisnite tipku i.
Zˇelite li i druge kanale izbrisati, ponovite korake
C02
00
PR-01
02
C03
00
03
C06
00
PR-02
PR-03
04
C04
00
PR-04
05
C07
00
PR-05
06
C08
00
PR-06
07
C09
C10
00
00
PR-07
PR-08
08
PSET
R
PR-07
OKi
01
04
tipku
:
C02
Pritisnite D i E tipke za izbor novih mjesta u memoriji,
gdje ´cete zˇeljeni kanal da premjestite (npr.: PR05).
Pritisnite
DELETE
Pritisnite F tipku.
Nakon kratkog vrijemena kanal ´ce biti izbrisan.
P SET
R
4
PR-08
:
C03
C04
PSET
R
3
PR-07
MOVE
04
03
kojeg ´cete
PR-08
MOVE
3
01
i
AV
PSET
R
2
PRI EM
OKi
01
PR
ne?eljene
PSET
R
NIC
fOSD
TIME
DATE
NIC
ON
OFF
AB
C
video reko-
Pritisnite tipku i.
Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni.
Izaberite PR tocˇku u meniu sa F i G tipkama.
Pritisnite tipku OK.
fOSD
REC
Va?em
na
rderu, mo?da ?ete htjeti obrisati neki program.
1
3.
~
MOVE:
PSET
R
Izbor memoriranih
DELETE
:
,
OKi
postaja:
Izaberite kanale sa PROG. D i E tipkama.
Sa numeriranim tipkama kanale mozˇete i na direktan da
nacˇin izaberete.
Nakon podesˇavanja TV postaja imate mogu´cnost za
brisanje nezˇeljenih televizijskih postaja. Slijedite dole
navedene korake u cilju brisanja televizijskih postaja.
PR-07
PR-08
MOVE
:
DELETE
:
,
OKi
15
Prije upotrebe
DVD
--
Ikonice
Op?a obja?njenja
Ovaj priru?nika daje Vam osnovne upute za rad s ovim
ured-ajem. Neki DVD-i zahtijevaju specifi?ne operacije ili
dopu?taju samo ograni?ene operacije tijekom
pu?tanja. Kad to bude slu?aj, na TV ekranu pojavit ?e
se simbol
?to ?e ozna?avati da ovaj ured-aj ne
dopu?ta odred-enu operaciju ili da ta operacija nije
omogu?ena na disku.
CHAPT
Ponovi
TRACK
Ponovi snimku
PBC
PBC
Na TV ekranu
Izborniku
se
ekranu
na
se
mogu
prikazati op?i status pu?tanja.
mijenjati neke postave.
Operacije display-a
U
1
na
Za odabir
2
Za
pode?avanja
3 tipkupromjenu
1 ili 2.
na
video CD-ima bez
(samo
na
video CD-ima bez
funkcije)
Ponavljanje isklju?eno
od
pu?tanje
ili
Akcija zabranjena
ove
to?ke
nije omogu?ena
Napomene
Neki diskovi mo?da
DISPLAY.
postave pritisnite tipku 3 ili
Odabrana postava bit ?e nagla?ena.
snimke
sve
Nastavi
u
ekranu
tijeku pu?tanja pritisnite tipku
(samo
Ponovi A-B
OFF
mo?e
poglavlje
funkcije)
Ponovi
ALL
AB
Display
privremenih povratnih informacija
Ponovi naslov
TITLE
ne?e
omogu?avati display
ekranu svega dolje navedenog.
Ukoliko u 10 sekundi ne pritisnete niti
4.
display
na
ekranu ?e
na
jednu tipku,
nestati.
postave pritisnite
Za pode?avanje brojeva (na primjer, broj naslova),
takod-er se mogu koristiti i tipke na broj?aniku. Za
Izvr?enje pode?avanja
tipku SELECT/ENTER.
nekih
funkcija pritisnite
DVD
Postave
Broj
Funkcija (za
naslova
1/3
Broj poglavlja
Vremensko
1 /12
tra?enje
0:20:09
Audio
jezik i modus
digitalnog audio
1 ENG
izlaza
5.1 CH
D
Jezik titlova
ABC
OFF
Kut
1/1
Zvuk
NORM.
VCD2.0
Vrijeme
Audio kanal
16
Prikazuje broj trenutnog naslova
preska?e na ?eljeni broj naslova.
i
Metoda
odabiranja
1
ukupni broj naslova,
/2,ili
i
brojevi,
SELECT/ENTER
Prikazuje broj trenutnog poglavlja i ukupni broj
poglavlja, i preska?e na ?eljeni broj poglavlja.
brojevi,
SELECT/ENTER
brojevi,
SELECT/ENTER
1
Prikazuje vrijeme pu?tanja koje je pro?lo,
pro?log vremena.
i tra?i izravno to?ku
Prikazuje trenutni jezik
kodiranja, broj kanala
i mijenja pode?avanja.
audio
Prikazuje trenutni jezik
mijenja pode?avanja.
titlova
snimke,
metodu
/2,ili
1/2,il
AUDIO
1/2,il
SUBTITLE
i
Prikazuje broj trenutnog
mijenja broj kuta.
kuta i
ukupni broj kutova,
i
1/2,il
ANGLE
Prikazuje trenutni modus zvuka,
i mijenja pode?avanja.
Funkcija (za
snimke
Zvuk
?eljene postave pritisnite 3/4)
1/2
VCD1.1
Postave
Broj
odabir
1/4
0:20:09
STER.
NORM.
odabir
?eljene postave pritisnite 3/4)
Prikazuje broj trenutne snimke, ukupni broj snimaka i
uklju?eni modus funkcije PBC, i preska?e na ?eljeni broj
Metoda
odabiranja
1
snimke.
brojevi,
Prikazuje pro?lo vrijeme pu?tanja (samo display)
Prikazuje audio kanal
mijenja audio kanal
i
Prikazuje trenutni modus
mijenja pode?avanja
/2,ili
SELECT/ENTER
--
1
/2,ili
AUDIO
zvuka i
1/2
Prije upotrebe (Nastavak)
Po?etna
Na
ovom
--
DVD
Izbornik
pode?avanja
ured-aju
mo?ete
podesiti
Va?e
osobne
preference.
jezika
Odaberite
izbornik
jezik iz izbornika pode?avanja. Ovaj ?ete
vidjeti nakon ?to pritisnete tipku SETUP.
Op?e operacije po?etnih pode?avanja
1
Pritisnite
Pojavit
SETUP.
tipku
?e
izbornik
se
pode?avanja.
Disc Subtitle
Hungarian
PRI EM
Code
Aspect
Menu
Language
Digital
Audio
Output
Spanish
Code
Italian
Aspect
Menu
Polish
Rating
TV
German
Rating
Country
German
Disc Menu
French
Disc Menu
TV
English
Disc Subtitle
Country
Original
English
Disc Audio
Disc Audio
Others
Chinese
Language
Polish
Audio
Digital
Hungarian
Output
Other-----------Others
2
Pritisnite
tipke
Na ekranu ?e
za
odabranu
Slika
3/4
za
odabir
prikazati
se
?eljene postave.
pode?avanja
trenutna
postavu, kao i alternativna
pode?avanja.
Dok
odabire
?eljena postava, pritisnite 2,
3 zatim 3/4 odabir
?eljenog pode?avanja.
Za potvrd-ivanje Va?eg izbora pritisnite tipku
4 SELECT/ENTER.
se
a
za
Neke
postave zahtijevaju dodatne korake.
Za izlaz iz izbornika
5 tipku SETUP, RETURNpode?avanja
ili PLAY.
pritisnite
Jezik
Jezik diska DVD
Odaberite
jezik
4:3 Letterbox
(po?tanski sandu?i?): Odaberite ovu
opciju kad je priklju?en standardni TV 4:3. Prikazuje
prizore s maskirnim ?tapi?ima iznad i ispod slike.
4:3 Panscan: Odaberite ovu opciju kad je priklju?en
standardni TV. Video materijal formatiran u stilu Pan i
Scan pu?ta se u toj opciji (Obje strane slike su
odrezane).
16:9 ?irina: Odaberite ovu opciju kad je priklju?en TV
?irine
ekrana 16:9.
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Country
Izbornik, Audio i Titlove diska.
je odabrano pode?avanje originalnog jezika.
Original: Za disk
Drugi: Za odabiranje nekog drugog jezika, pritisnite tipke na
broj?aniku i njima upi?ite odgovaraju?i 4-znamenkasti broj
prema popisu kodova jezika na stranici 35. Ako unesete
pogre?an kod jezika, pritisnite tipku CLEAR.
TV
Code
Aspect
Menu
Language
Digital
Audio
Output
Others
Original
English
Disc Audio
Disc Subtitle
French
Disc Menu
German
Rating
Country
Code
Spanish
Italian
Aspect
Menu
DVD
Rating
DVD
za
TV
Ekran TV-a DVD
Language
Chinese
Polish
Digital
Audio
Output
Hungarian
Other------------
Others
17
Prije upotrebe (Nastavak)
--
DVD
Zvuk
Digital
Others(Ostalo)
Audio
Output(Digitalni
Svaki DVD disk ima razli?ite
Digitalni
audio izlaz
sistema
kojeg
audio
izlaz)
audio izlaza.
opcije
player-a podesite
tipu
audio
DOLBY DIGITAL/PCM: "DOLBY DIGITAL/PCM"
opciju
prema
koristite.
odaberite ako ste
DIGITALNI IZLAZ ovog ured-aja
digitalni decoder (ili poja?alo ili neku
na
priklju?ili Dolby
drugu opremu s Dolby digitalnim decoder-om).
Stream/PCM: "Stream/PCM" opciju odaberite ako ste
DIGITALNI IZLAZ ovog ured-aja priklju?ili na poja?alo
neku drugu opremu s DTS decoder-om, Dolby digital-
Pode?avanja DRC, Vocal, PBC i Auto Play mogu se
mijenjati.
Pritisnite tipke 3/4 za odabir ?eljene postave, zatim
pritisnite tipku SELECT/ENTER. Pode?avanja odred-ene
postave mogu se mijenjati na Uklju?eno i Isklju?eno
(On i Off).
DRC
Disc Audio
On
Vocal
Disc Subtitle
On
PBC
Disc Menu
Auto
On
Play
Off
Rating
ili
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Language
nim decoder-om ili MPEG decoder-om.
PCM: Ovu
odaberite kad ste
priklju?eni na 2kanalno
stereo poja?alo.
Ovaj ured-aj emitira
zvukove u formatu PCM 2ch ako pu?tate DVD video
disk snimljen na Dolby digitalnom, MPEG1 ili MPEG2
sistemu snimanja.
opciju
digitalno
Digital
DOLBY
DIGITAL
Disc Subtitle
Stream/PCM
Disc Menu
PCM
/PCM
Rating
Country
TV
Code
Aspect
Menu
Digital
Audio
Sample Freq.
48 KHz
Language
96KHz
Output
Output
Others
DRC
-Dynamic Range
dinami?kog dometa
Control- Kontrola
tehnologiji, pomo?u DVD
najto?nijoj i
najrealnijoj
po?eljeti kompresirati dinami?ki domet audio izlaza (razliku izmed-u
najglasnijeg i najti?eg zvuka). U tom slu?aju mo?i ?ete
slu?ati film manjom glasno?om brz gubitka jasno?e
zvuka. Za ovaj efekt opciju DRC postavite na poziciju
Zahvaljuju?i digitalnoj
Disc Audio
Audio
audio
slu?ati zvuk programa u
prezentaciji. Ipak, mo?da ?ete
formata mo?ete
On.
Others
Sample Frequency(Frekvencija)
Vocal
Za
Opciju Vocal postavite na poziciju On samo onda kad
pu?tate vi?e-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na
disku pomije?at ?e se u normalni stereo zvuk.
promjenu pode?avanja frekvencije, najprije
?eljeni digitalni audio izlaz kako je gore navedeno. Ako Va? receiver ili Va?e poja?alo NE MOGU
primati signale 96KHz, odaberite 48KHz. Kad u?inite taj
izbor, ovaj ?e ured-aj automatski prebaciti signale 96KHz
u signale 48KHz, kako bi ih Va?
sistem mogao dekodirati. Ako Va? receiver ili Va?e poja?alo MOGU primati
signale 96KHz, odaberite 96KHz. Kad u?inite taj izbor,
ovaj ?e ured-aj propu?tati svaku vrstu signala bez daljnjeg procesa.
odaberite
PBC
Funkciju kontrole pu?tanja (Playback
postavljajte na pozicije On i Off.
On: Video CD-i
Control
--
PBC)
s funkcijom PBC pu?taju
se prema PBC.
funkcijom PBC pu?taju se na isti na?in kao
Off: Video CD-i
Audio CD-i.
Auto
Play
DVD
DVD
Player mo?ete podesiti tako da DVD disk
zapo?inje s radom kad se umetne DVD.
Ukoliko je opcija Auto Play postavljena na On poziciju,
ovaj ?e DVD player potra?iti naslov najdu?eg trajanja i
automatski ?e ga pustiti.
automatski
On: Auto
Off: Auto
Play funkcija je aktivirana.
Play funkcija nije aktivirana.
Napomena
Play funkcija
Auto
diskove.
18
mo?da
ne?e
raditi
za
neke DVD
i
Prije upotrebe (Nastavak)
--
DVD
Roditeljska kontrola
DVD-a
Rating(Ocjenjivanje)
Filmovi
Kod
DVD
DVD-u mogu sadr?avati prizore neprikladne
Zbog toga disk mo?e sadr?avati informacije o
na
djecu.
roditeljskoj kontroli koje su primjenjive ili na cijeli disk ili
na neke prizore na disku. Ti se prizori mogu ocijeniti od
1
8, a na nekim diskovima omogu?en je izbor prikladnijih prizora. Ocjenjivanje ovisi o zemlji. Opcija
Roditeljske kontrole omogu?uje Vam da sprije?ite Va ? u
djecu da pu?taju diskove ili Vam omogu?uje izbor prikladnijih scena za Va?u djecu.
za
zemlje
DVD
Upi?ite kod zemlje/ podru?ja ?iji
ocjenjivanje DVD video diska,
"Popis kodova zemalja", str. 36.).
8
Disc Subtitle
7
Disc Menu
6
Rating
Menu
1
Unlock
Change
Others
1
2
U izborniku
pode?avanja odaberite opciju
"Rating" (Ocjenjivanje) pomo?u tipaka 3/4.
Dok
se
odabire
pritisnite tipku
Dok
"Rating" opcija ocjenjivanja,
2.
niste
Audio
Output
Odaberite kod
3/4
u
Dok
se
zemlje ("Country Code") tipkama
pode?avanja.
izborniku
odabire kod
2.
Ponovite korak 3 iz
vidi
zemlje, pritisnite tipku
2
Rating(Ocjenjivanja),
3 lijevo.
prvi
pomo?u tipaka
4
Podignite
pomo?u tipaka
5 drugi
pomo?u tipaka
tipku
potvrdu
6
zemlje,
pritisnite tipku
Odaberite
karakter
3/4.
kursor
1/2 i odaberite
karakter
lozinku.
jo?
unijeli
3 Unesite
4-znamenkastu lozinku tipkama
na
bro-
kako biste stvorili osobnu 4-znamenkastu
j?aniku
sigurnosnu lozinku,
Language
Digital
2
Output
Code
Aspect
Menu
Others
1
Audio
Digital
PRI EM
Rating
Country
TV
3
Language
popisu (Vidi
Disc Menu
4
Aspect
standardi kori?teni
prema
HU
Disc Subtitle
5
Code
Country
TV
a
Code Set
Disc Audio
--
Disc Audio
su
za
Pritisnite
ra
pritisnite tipku
upi?ite 4-znamenkastu
lozinku i pritisnite tipku SELECT/ENTER za potvrdu.
Kad ste ve? unijeli lozinku:
Upi?ite 4-znamenkastu lozinku pomo?u tipaka na
broj?aniku za potvrdu osobne 4-znamenkaste sigurnosne lozinke, zatim pritisnite tipku
SELECT/ENTER
koda Va?e
SETUP
zatim
3/4.
za
izbo-
za
zatim
izlaz iz izbornika.
SELECT/ENTER. Ponovno
Napomena
Potvrda 4-znamenkaste lozinke
mijenjate
dolje).
kod
neophodna je kad
(vidi "Mijenjanje 4-znamenkastog koda
SELECT/ENTER.
Ukoliko
pogrije?ite
u
lozinki, prije pritiska
SELECT/ENTER
4-znamenkastu
4
pritisnite tipku CLEAR
sigurnosnu lozinku.
na
Mijenjanje 4-znamenkastog
tipku
i ponovno
upi?ite
Odaberite
ocjenu od 1 do 8 pomo?u tipaka 3/4
Ocjena Jedan (1) ima najmanje ograni?enja u
pu?tanju. Ocjena osam (8) ima najvi?e
ograni?enja u pu?tanju.
Nezaklju?ano: Odaberete li opciju "Unlock" (nezaklju?ano), funkcija roditeljske kontrole ne?e biti
aktivna. Disk ?e biti pu?ten u potpunosti.
Ocjene od 1 do 8: Neki diskovi sadr?e prizore koji
nisu prikladni za djecu. Ukoliko podesite ocjenjivanje na player-u, svi prizori na disku s istom ocjenom i
oni s ni?om ocjenom bit ?e pu?teni. Visoko ocijenjeni prizori ne?e biti pu?teni, osim ako za njih postoje alternativni prikladniji prizori na disku.
Alternativni prizori moraju imati situ ocjenu ili ni?u
ocjenu. Ukoliko se ne pronad-e prikladniji prizor,
pu?tanje ?e se zaustaviti. Kako biste mogli pustiti
disk, morate unijeti 4-znamenkastu lozinku ili promijeniti ocjenu.
Slijedite korake 1 2
(Rating-Ocjenjivanje)
2
kod, zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.
opciju "Change" (Mijenjaj) pomo?u tipaka
3/4, a zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.
Upi?ite novu 4-znamenkastu lozinku, zatim pritisnite
tipku SELECT/ENTER.
Unesite po drugi put potpuno istu lozinku i potvrdite
je pritiskom na tipku SELECT/ENTER.
Za izlaz iz izbornika pritisnite tipku SETUP.
3
4
5
6
kako
koda
1
--
je prikazano
gore
lijevo
Unesite stari
Odaberite
Ako ste zaboravili
svoju
4-znamenkastu
lozinku
Ako ste zaboravili
svoju lozinku,
proceduru:
za
brisanje sada?nje
Pritisnite tipku SETUP kako bi
pode?avanja.
Tipkama na broj?aniku upi?ite
se
pojavio
lozinke
1
2
slijedite
ovu
izbornik
6-znamenkasti
broj
"210499".
Za
potvrdu Va?eg
izbora
5 tipku SELECT/ENTER,
SETUP
za
a
4-znamenkasta lozinka
ocjenjivanja, pritisnite
zatim
izlaz iz izbornika.
pritisnite tipku
3
Unesite
novu
je
izbrisana.
lozinku kako
je prikazano
gore
lijevo
(Rating-Ocjenjivanje).
19
Operacije
s
vrpcom
REPRODUKCIJA TRAKE
5
Usporeno prikazivanje, shuttle :
vrijeme prikazivanja ili mirovanja pritisnite tipku
Za
Umetanje i va|enje kasete je mogu´c samo u onom
slucˇaju, ako je ure|aj prikljucˇen na elektricˇnu mrezˇu.
Imate mogu´cnost i za reprodukciju kasete u NTSC
sustavu na televizijskom prijemniku u PAL sustavu.
FiliG.
U
?eljenu funkciju.
Za vrijeme usporenog prikaza i shuttle-a, na slici se
mogu pojaviti stupci za ?um prema statusu trake.
Ako se na slici vide izobli?enja, smanjite ih tipkama
cilju boljeg kvaliteta slike
umetanja kasete i pocˇetka reprodukcije ´ce
se regulator valne pozicije automatski ukljucˇiti u
cilju usˇtimavanja najboljeg kvaliteta slike. Ako je
kvalitet snimka slab, pritisnite D i E tipke na
daljinskom upravljacˇ u ponovno. Na ovaj nacˇin
mozˇete rucˇno izabrati najbolju valnu poziciju.
Pritisnite li 0 tipku na daljinskom upravljacˇu,
automatsko podesˇavanje valne pozicije ´ce se
ponovo ukljucˇiti (tracking).
Mo?ete
Nakon
1
Ukljucˇite
Ukljucˇite
televizor.
Umetnite
jednu
6
Pritisnite STOP
2
tipku u cilju prekidanja reprodukcije.
tipku.
Pritisnite EJECT
´
Pri
kraju
traku
na
ure|aj ce automatski premotavati
po ˇcetak. Ure|aj se iskljuˇci.
(Pauza reklame):
ove
preskocˇiti
trake
funkcije
u
tren oka mozˇete mozˇete
reklame i nastaviti
sa reprodukcijom.
presko cite, pritisnite CM SKIP
daljinskom upravlja ˇcu u toku reprodukcije.
ˇ
Ako zˇelite reklame da
videorekorder
Prozor kasete
videorekordera.
kasetu
mora
sa
u
POWER
tipku
tipkom.
videorekorder.
Ako
biti okrenut prema vani.
cilju reprodukcije pritisnite tipku PLAY.
Ako ste prije umetanja kasete odstranili zasˇtitni djeo
protiv brisanja, reprodukcija pocˇinje automatski.
U
prikazivanja.
DiliE.
Pomo´cu
ispravnost prikljucˇivanja
brzine
sljede?e
-7x
CM SKIP
Kontrolisˇite
dobiti
normal, -3x normal, -normal, mirovanje, 1/19
usporeno, normal, 2x normal, 7x normal)
Da bi ste isklju?ili usporeni na?in i shuttle, pritisnite
(
na
pritisnite
tipku visˇe puta:
ovu
1
x
30 sekundi
2
x
60 sekundi
3
x
90 sekundi
4
x
120 sekundi
5
x
150 sekundi
6
x
180 sekundi
OPR
(Poboljs anje
ˇ
Automatsko
timavanje slike
Ure|aj automatski podesˇava najbolji mogu´ci
us
kvalitet
slike.
3
ˇ
Pritisnite PAUSE/STEP
tipku
u
cilju zaustavljanja
slike.
ponovnim pritiskom na PAUSE/STEP tipku
slijede´cu filmsku kocku da pogledate.
Ukoliko dr?ite stisnutom tipkom FORWARD slika ?e
se usporiti za otprilike 1/19 vremena normalnog
prikazivanja.
Reprodukcija najvisˇe 5 sekundi mozˇe ostati u
pauza stop funkciji. Nakon ovog vrijemena (u cilju
izbegavanja osˇte´cenja kasete) reprodukcija se nastavlja.
Najbolji kvalitet slike mo`ete podesˇavati sa D i E
tipkama.
mozˇete
Pritisnite PLAY
4 Trazˇenje:
tipku
u
Ubrzana
sa
7x brzinom u toku
tipki trazˇenje
reprodukcije.
reprodukcija:
reprodukcije drzˇite FORWARD ili
BACKWARD tipku pritisnuto u toku premotavanja
trake.
Pomo´cu ove funkcije ure|aj ´ce automatski usˇ timavati
kvalitet slike prema tipu trake.
ubrzane
1
Pritisnite
2
Izaberite OPR meni
3
Pritisnite OK
R
f
ON
OFF
Sa
pritiskom
sa
F i G
tipkama.
tipku.
OFF
SOFT
SHARP
16:9
4:3
12
12
MS
TIME
DATE
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
Dr.
NIC
OPR
i
OPR
D i E
Zˇ elite
za
tipke
toku
reprodukcije
(iskljuˇcene), SOFT
(meke) i SHARP (oˇstre) funkcije.
Nemojte zaboraviti da OPR funkciju mo`ete
koristiti samo u toku reprodukcije.
na
4 imate mogu´cnost
u
izbor OFF
li ponovo normalne programe da
i.
5 pritisnite tipku
20
i.
tipku
cilju nastavljanja reprodukcije.
Pomo´cu FORWARD i BACKWARD
mozˇete izvoditi
cilju
slike)
najbolji
Sa
U
kvaliteta
gledate,
Operacije
Trenutni
Va ?
s
vrpcom
broja? snimanja (
ITR
Pritisnite
)
SP ?e
Video rekorder
omogu?uje vam snimanje
kori?tenjem
jednostavnih metoda:
Trenutni broja? snimanja (ITR) pokre?e odmah
snimanje za odred-eni vremenski period ili dok
video kazeta ne dod-e do svog kraja.
mno?tva
Va ?
Video rekorder sadr?i
koja
?e
180 minuta
te?i LP vi ?ete
1
manjih
Long Play opciju (LP)
7
LP,
nedostataka
uzmete
u
obzir da mo?e
do?i
kvaliteti slike i tona.
u
Provjerite jeste li ispravno priklju?ili svoj Video rekoje to ranije bilo opisano u ovoj knjizi.
Pritisnite tipku POWER kako biste uklju?ili svoj
sliku i ton, med-utim LP ?e
vrijeme snimanja nego SP.
dvostruko ve?e
Pritisnite
tipku
RECORD ?e
REC/ITR
za
po?etak
pojaviti
na
ekranu TV-a.
se
snimanja.
sve
dok
ne
dod-ete do maksimalno 9 sati.
Video rekorder.
Pritisnite
tipku PAUSE/STEP kako biste izbjegli snimanja ne?eljenih scena.
Pritisnite tipku PAUSE/STEP kako biste nastavili
snimanje.
Vrpce se mogu zaustaviti najdu?e 5 minuta; RECP
?e se prikazati kada je vrpca zaustavljena. Nakon 5
minuta va? ?e Video rekorder zaustaviti snimanje
kako bi sprije?io o?te?enja
Video rekordera ili
vrpce.
rder kao
8
Pritisnite
Pritisnite
tipku
tipku
EJECT ?e
Umetnite video kazetu
2 svoj
pobolj?anu
dati
osigurati
uta
primjer, E-180 snimit
koriste?i Standard Play (SP); korisbiti u stanju snimiti ?ak 360 minuta.
Molimo da koriste?i
do
modusu
Play.
Pritisnite tipku REC/ITR vi?e puta. Svako sljede?e
pritiskanje pove?ati ?e vrijeme snimanja za 30 min-
video kazeti. Na
vremena na
u
ili Standard
da snimate dvostruko vi?e
omogu?uje
vam
6
LP ako ?elite snimati
tipku
5 Long Play
sa
za?titnom
naljepnicom
u
se
STOP da zaustavite
snimanje.
EJECT.
pojaviti
na
TV ekranu
na
nekoliko
sekundi.
Video rekorder.
Video kazeta
mora
biti
prema gore, strelica
pravilno umetnuta,
dalje od vas.
prozor
Napomene
Ako
?elite snimati na traku ( ovo se sasvim lako
dogoditi nenamjerno) skinite za?titnu naljepnicu
na zadnjem rubu video kazete.
Ne zaboravite da pokretanjem neposrednog snimanja
mo?ete snimati na jednom programu da istovremeno
gledate neki drugi program, pritisnite tipku TV/VCR da
se pojavi TV indikator, a tada na svom TV-u izaberite
kanal koji ?elite.
Ne zaboravite da pokretanjem neposrednog snimanja
mo?ete snimati na jednom programu da istovremeno
gledate neki drugi program, pritisnite tipku TV/VCR da
isklju?ite VCR indikator, a tada na svom TV-u izaberite
kanal koji ?elite.
ne
mo?e
Pritisnite
3 koji
tipku
3
ili
4
da izaberete
broj
programa
?elite snimati.
Mo?ete, takod-er, izabrati broj programa koriste?i
tipke
na
broj?aniku
Ako ?elite
4 priklju?ka,
priklju?ak
play-u.
AV 1
na
daljinskom upravlja?u.
direktno snimati
vi?e
s
sa
SCART ili RCA
puta pritisniteAV
kojeg
?elite snimati
ne
sve
dok
poka?e
se
na
dis-
snimanja s EURO AV1 SCART ili RCA
na zadnjoj strani ured-aja.
AV 2 za snimanja s EURO AV2 SCART ili RCA
priklju?ka na zadnjoj strani ured-aja.
AV 3 za snimanja s VIDEO ulaznog i AUDIO
ulaznog (lijevog i desnog) priklju?ka na zadnjoj
strani ured-aja.
za
priklju?ka
21
OPERACIJ
Operacije
s
vrpcom
TUPROGRAMIRANO SNIMANJE
Koriˇs ´cenje
prikaza
6
snimanje.
Nemojte zaboraviti da ured-aj radi sa 24 cˇasovnim
1 popodne
sustavom. Npr.: 13:00
Vrijemena pocˇetka i zavrsˇetka snimanja mozˇete i sa
D ili E tipkama uneti.
ekranu
na
Koristite numerirane tipke za podesˇavanje vrijemepocˇetka i zavrsˇetka programa predvi|enog za
na
=
Da prije korisˇ´cenja timera, cˇasovnik videorekordera mora biti tocˇ no podesˇ avan.
Napomene
PR
ˇ
Kontrolis ite isto i kanal videorekordera,
na
koju
ste
PR-01
podesili prijem televizijskih postaja.
1
Umetnite jednu kasetu (kod koje josˇ niste odstranili
zasˇtitni djeo protiv snimanja) u videorekorder.
Videokaseta mora biti okrenuta sa providnom stranom prema gore, a strelica treba da bude u smjeru
ured-aja.
2
3
Pritisnite tipku i.
Koristite F ili G tipku za izbor REC.
Pritisnite tipku OK.
Pritisnite tipku OK u cilju podesˇavanja
DATE
7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
::
--
-~
--
-~
--
-~
--
-~
--
-~
uprogramira-
dovr?avanje
--
-~
--
SP
--
::
-~
SP
--
i
Koristite numerirane tipke za izbor kanala.
Prije biranja kanala izmed-u 1 i 9 pritisnite prvo tipku
0, a nakon toga broj kanala: npr.: za 3 kanal
03. Kanale mozˇete izabrati i sa D ili E tipkama.
Nakon izbora kanala pritisnite G tipku.
Ako zˇelite snimiti sa AUDIO IN i VIDEO IN (na sprijednoj plocˇi ured-aja) ili sa EURO SCART uticˇnice
(na poled-ini ured-aja), pritisnite "AV" tipku za izbor
izvora signala (AV1,AV2 ili AV3).
PR
FR3
DATE
TIME
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
5
Koristite numerirane tipke za unosˇ enje datuma.
Pritisnite li OK tipku prije upisivanja datuma, mozˇete
izabrati jednu od slijede´cih automatskih funkcija.
Koristite F ili G tipku za izbor, a nakon ovog OK
tipku za potvrdivanje izbora.
DLY svakog dana (osim subote i nedelje) u isto vri-
jeme.
SU
SA
~
Svakog tjedna
PR
DATE
u
isto
vrijeme.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
SP
::
SP
DLYSUMOTUWETHFRSA
--
--
--
--
-~
--
OK i
22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
snimanja.
programa
DATE
TIME
16
19002000
::
SP
::
SP
~
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
i
8
Kontrolisˇite ispravnost podesˇavanja timera.
Pritisnite tipku i dva puta.
Ako
pojavi PLEASE CHECK natpis, to upozorato da ste losˇu informaciju uneli i podaci mora-
se
biti ponovo upisani
Pritisnite POWER tipku u cilju iskljuEenja ured-aja.
Timer ´ce se pojaviti na displayu videorekordera.
Kako biste mogli gledati DVD tijekom standby
modusa broja?a snimanja, pritisnite tipku POWER,
te DVD tipku prebacite na DVD modus.
ju
.
Napomene
Zˇelite li kasnije podesˇene vrijednosti da izmjenite
(brisati ili korigirati), to mozˇete izvoditi i bez ponovnog
unosˇenja vrijemenskih podataka. Pozovite jednostavno
uprogramirano snimanje sa podesˇenim
doga|ajima. Koristite D ili E tipku za izbor brisanja ili
modifikacije.
Pritisnite F tipku za brisanje doga|aja ili OK tipku za
modifikaciju. Nakon ovog koristite F ili G tipku za izbor:
postaja, vrijeme pocˇetka, vrijeme zavrsˇetka i LP. Sa D
ili E tipkama mozˇete uneti tocˇne informacije.
Ako se podesˇeni doga|aji podudaraju...
Kontrolisˇite da li se podesˇeni doga|aji
(vrijemena) podudaraju. Ako je to slucˇaj, prvi doga|aj ce
biti u prijednosti.
Npr.:
1. program pocˇinje u 16:00 i zavrsˇava u 17:00.
2. program pocˇinje u 16:30 i zavrsˇava u 17:30.
(U ovom slucˇaju 1 program ce biti u cjelini snimljen, a
od drugog programa samo poslijednjih 30 minuta.)
´
´
TIME
--
PR-0116--
--
--
PR
va na
4
--
PR-01
SP
--
::
--
SP
--
::
--
SP
--
::
SP
~
--
SP
--
::
SP
::
--
SP
--
::
19002000
::
--
Pritisnite G da bi odabrali brzinu snimanja.
Pritisnite D ili E da bi odabrali zˇeljenu brzinu trake
(SP, IP, ili LP).
IP modus odreœuje koliko je vrpce ostalo i mijenja
brzinu sa SP na LP, ukoliko je potrebno, za
TIME
--
--
TIME
16
i
nog snimanja.
Ako ste ve´c svaki doga|aj uprogramirali, koristite D
ili E tipku za izbor onih doga|aja, koje zˇelite korigirati ili izbrisati.
Za brisanje jednog doga|aja pritisnite F tipku.
PR
DATE
--
OPERACIJE S DVD-om I VIDEO CD-om
DVD-a i Video CD-a
Pu?tanje
Pode?avanje prikazivanja
Op?e pogodnosti
VCD2.0
DVD
VCD1.1
TV i izaberite video ulazni
Uklju?ite
spojen na
priklju?ak koji je
player.
Audio sistem: Uklju?ite audio sistem i izaberite ulazni
izvor koji je spojen na DVD player.
Pritisnite
1
2
DVD
OPEN/CLOSE
tipku
Napomena
druga?ije nije navedeno, sve opisane operacije
koriste daljinski upravlja?. Neke pogodnosti mogu biti
dostupne na Izborniku pode?avanja (Setup menu).
Ako
Pomicanje
(otvori/zatvori)
Stavite izabrani disk
prema gore.
Kod stavljanja
strana
ladicu,
s
Kada disk ima vi?e
naljepnicom
na
dvostrukog DVD-a provjerite
gleda prema dolje.
da
ste izabrali
koju
Pritisnite
3
u
OPEN/CLOSE
tipku
(otvori/zatvori)
kako bi zatvorili ladicu diska.
Natpis
READING
(?ITANJE) pojavljuje
se na
TV
ekranu, i prikazivanje po?inje automatski. Ako
dod-e do
U nekim
prikazivanja, pritisnite PLAY.
slu?ajevima mo?e se pojaviti
Ako
se
pojavi
nut DVD ili Video CD
koji
pojaviti
sadr?i
naslov
DVD
disk izbornik.
Kada naslov
je
umet-
VCD2.0
izaberete snimku
na
ekran
Za dvoznamenkaste
(0-9)
ili
na?in:
za
jedan
za
stisnite
brojeve
drugim.
tipke broj?anika
operacijske procedure
Usporena snimka
screen.
1 Pritisnite
Slijedite upute na ekranu svakog izbornika. Jednako
tako mo?ete postaviti PBC da isklju?ite pod-postavljanje. Vidi stranu 18.
Player
Napomene
Ako je postavljena Roditeljska kontrola a disk nije unutar
dopu?tene postavke (nije dopu?ten) mora biti upisana
4-znamenkasta ?ifra i/ili disk mora biti dopu?ten
(pogledaj "Roditeljska kontrola", na strani 19.)
DVD-i mogu imati regionalni kod.
Va? player ne?e pokretati diskove koji imaju regionalni kod razli?it od onog na va?em playeru.
Regionalni kod za ovaj player je 2 (dva).
Kako biste mogli gledati DVD tijekom standby
modusa broja?a snimanja, pritisnite tipku POWER, te
DVD tipku prebacite na DVD modus.
?e
tipku
po?eti
DVD
. ili >
s
usporenim
za
VCD2.0
vrijeme
na?inom
2 Koristite . ili > da izaberete
3
--
brzo
za
izbornika mogu se razlikovati od diska
do diska.Follow the instructions on the each menu
--
jednog poglavlja
prije?i na
mo?ete
Napomena
vratite
izbornika.
--
od
koji
?elite
--
disku ima vi?e
od
vrijeme prikazivanja
kako biste izabrali drugo poglavlje/snimku ili da bi se
vratili na po?etak trenutnog poglavlja/snimke.
Pritisnite dva puta kratko tipku . kako biste se
vratili na prethodno poglavlje/snimku.
Da bi ste izravno do?li do bilo kojeg poglavlja, za vrijeme dok DVD prikazuje, pritisnite tipku DISPLAY.
Tada pritisnite tipku 3/4 da izaberete ikonicu za
poglavlje ili snimku. Tada unesite broj
poglavlja/snimke koriste?i tipke na broj?aniku (0-9).
3 4 tipke da izaberete naslov / poglavlje
koji ?elite pogledati, tada pritisnite tipku SELECT/ENTER
(IZABERI/KRENI) da po?ne prikazivanje.
Pritisnite tipku TITLE (NASLOV) ili DISC MENU (DISK
IZBORNIK) da se vratite na ekran izbornika.
izbornika i to?ne
na
1/3
Pritisnite kratko . ili >
DVD
Postavljanja
kori?tenje
1 /12
VCD1.1
jedne snimke, vi
drugo poglavlje/snimku na sljede?i
prvo nakon ?to
izbornik.
tipke na broj?aniku da
gledati.
Pritisnite tipku RETURN da se
na
Pomicanje na drugo poglavlje/snimku
(CHAPTER/TRACK)
Koristite 1 2
Koristite
mo?ete
ne
ekran izbornika
se
od
jednog naslova,
prije?i
sljede?i na?in:
Pritisnite DISPLAY, zatim pritisnite odgovaraju?u broj?anu tipku (0-9) da izaberete broj naslova.
drugi
disk ima vi?e
Ekran izbornika mo?e
(TITLE)
1/3
DVD
kako bi otvorili ladicu diska.
naslov
drugi
na
VCD1.1
pauze.
rada.
?eljenu
brzinu: t
1/16, t 1/8, t 1/4 or t 1/2 (unatrag), ilir T 1/16,
T 1/8, T 1/4 ili T 1/2 (naprijed).
Da izad-ete iz usporenog na?ina rada, pritisnite tipku
PLAY.
Napomena
Usporeno prikazivanje unatrag nije mogu?e
za
Video
CD.
23
OPERACIJ
OPERACIJE S DVD-om I VIDEO CD-om
Video CD-i
Op?e pogodnosti (nastavak)
Zaustavljanje slike i pu?tanje okvir po
okvir
VCD2.0
DVD
VCD1.1
1 Pritisnite
2
tipku PAUSE/STEP za vrijeme prikazivanja.
Sada ?e player prije?i u PAUSE na?in rada.
Mo?ete pu?tati sliku okvir po okvir ponavljanjem pritiskanja tipke PAUSE/STEP na daljinskom upravlja?u.
Repeat
VCD2.0
DVD
za
?e
Player
pre?i
u
na?in
rada
TRA?ENJE
(SEARCH)
tipku . ili > vi?e puta da
izaberete potrebnu brzinu: mX2, mX4, mX16,
mX100 (unatrag) ili MX2, MX4, MX16,
MX100 (naprijed).
S Video CD-om mjenjaju se brzine: mX2, mX4,
mX8 (unatrag) ili MX2, MX4, MX8 (naprijed).
Za izlaz iz na?ina rada TRA?ENJE (SEARCH) pritisnite tipku PLAY.
2 Pritisnite i dr?ite
3
Odabir
Repeat
Karaoke DVD
VCD2.0
1 Pritisnite RANDOM
na?inu
rada.
Ured-aj
automatski
vrijeme prikazivanja
2 Da bi
vratili
se
RANDOM
na
sve
ili
stop
u
i
po?inje
se
prikazivanje slu?ajnim
pojavljuje na TV ekranu.
normalno
na
dok
se
natpis
prikazivanje, pritisnite
«NORMAL» ne pojavi
TV ekranu.
Savjeti
Pritiskanjem tipke > za vrijeme Random prikazivanja,
ured-aj bira drugi naslov (snimak) i nastavlja sa Random
prikazivanjem.
Napomena
funkcija radi jedino
Ova
sa
DVD Karaoke diskovima i
video CD-ima bez PBC.
Na Video CD-u
na
s PBC opcijom, PBC morate postaviti
(isklju?eno) na izborniku pode?avanja kako
mogli koristiti opciju Random. Vidi stranicu 18.
Off
biste
Ponavljanje
DVD
VCD2.0
VCD1.1
TRACK
ALL
OFF
TITLE
CHAPT
DVD Video diskovi
poglavlja
--
/ naslova /
1 Da bi ste
ponovili
za
2 Da bi ste
isklju?enje (Off)
za
prikazivano poglavlje, pri-
ponavljanje poglavlja pojavit
?e
ponovili trenutno prikazivani
drugi put.
ponavljanje poglavlja pojavit
3 Da bi ste iza?li
REPEAT tre?i
Repeat
24
A*
iz
Repeat
na?ina
se na
TV ekranu.
naslov
?e
rada
se na
,
pritis-
se
pojaviti
na
TV ekranu.
pritisnite
put.
Off ikona ?e
pojaviti
iz
Repeat
na
disk
,
pritisnite
TV ekranu.
na?ina
pojaviti
se
TV ekranu.
A-B
AB
Da bi ste
na
rada
pritisnite
TV ekranu.
A*
se
kratko
VCD2.0
DVD
sekvencu
to?ci
na
pojavljuje
na
u
naslovu:
ste izabrali
TV ekranu.
koju
na
2 Pritisnite A-B ponovno
krajnju to?ku.
na
kratko
na
to?ci
vremena
za
po?etnu.
ste izabrali kao
koju
TV ekranu i
poni?tite sekvencu, pritisnite
Tra?enje
VCD1.1
OFF
ponovili
1 Pritisnite A-B
po?inje ponavljanje
A-B.
(Time Search)
DVD
-:--:--
Funkcija Tra?enja vremena omogu?ava vam da
zapo?nete prikazivanje u bilo kome odabranom
vremenu na
disku.
1 Pritisnite DISPLAY za vrijeme prikazivanja. Na ekranu
?e se pojaviti ekranski display.
Kutija Tra?enja vremena (Time
prikazivanja trenutnog diska.
search
box) proteklo vrijeme
2 Unutar 10 sekundi pritisnite tipku 3/4 da izaberete
ikonu Tra?enje vremena na ekranskom display-u.
"-:--:--"
se
pojavljuje
u
kutiji Tra?enja
vremena.
3 Unutar 10 sekundi upotrijebite tipke na broj?aniku
unesete potrebno po?etno vrijeme. Unesite sate,
minute i sekunde s lijeva na desno u kutiji.
da
Ukoliko unesete pogre?ne brojeve, pritisnite CLEAR da
uklonite brojeve koje ste unijeli. Tada unesite ispravne brojeve.
4 Unutar 10 sekundi, pritisnite tipku SELECT/ENTER
da potvrdite po?etno vrijeme.
Prikazivanje zapo?inje od izabranog vremena na disku.
pogre?no vrijeme, prikazivanje ?e se nastaviti
trenutnoj to?ci.
unesete
3D Surround
VCD2.0
DVD
Ukoliko
na
VCD1.1
3D SUR
Ovaj ured-aj
nite REPEAT
Iikonica
se
Off ikona ?e
NORM.
Ponavljanje (REPEAT)
trenutno
TV ekranu.
put.
Ponavljanje
Opcija
tisnite REPEAT.
Iikonica
svega ?e
0:20:09
odabirom i «RANDOM»
na
Na Video CD-u sa PBC-om, morate PCB postaviti na Off
na izborniku (Setup menu) kako biste koristili Repeat
funkciju. Vidi stranu 18.
3 Da
VCD1.1
za
pojaviti
se
A B se pojavljuje
sekvence.
(RANDOM)
nasumce
Svega / Off
prikazivani snimak, pritis-
Napomena
tipku . ili > otprilike dvije
vrijeme prikazivanja.
sada
Snimke /
ponovili trenutno prikazivani
drugi put.
3 Da bi ste iza?li
REPEAT tre?i
VCD1.1
1 Pritisnite i dr?ite
sekunde
ikona ?e
2 Da bi ste
REPEAT
Repeat
Tra?enje
--Ponavljanje
1 Da bi ste ponovili trenutno
nite REPEAT.
mo?e
proizvesti
efekt 3D
surround, koji
stvara utisak vi?e-kanalnog audio sviranja na dva
klasi?na stereo zvu?nika, umjesto da ima pet ili vi?e
zvu?nika koji su normalno
ni audio slu?ao sa ku?nog
1 Pritisnite DISPLAY
2 Pritisnite
SUR».
tipku
za
potrebni da
kazali?nog
bi se vi?e-kanalsistema.
vrijeme prikazivanja.
3/4 da izaberete «NORM» ili
3 Pritisnite tipku 1/2 vi?e
nije izabran.
puta
sve
dok
?eljeni
«
3D
zvuk
OPERACIJE S DVD-om I VIDEO CD-om
Posebne DVD
Op?e pogodnosti (nastavak)
Zoom
VCD2.0
DVD
VCD1.1
Zoom
funkcija
vam
da
kre?ete
kroz uve?anu
se
1 Pritisnite ZOOM
da
prikazivanje
video sliku i
vrijeme prikazivanja ili
aktivirate Zoom funkciju.
za
umirite
puta pritisnete ZOOM stupanj pove?anja ?e
porasti do ?est puta.
Upotrijebite tipke
uve?anu
1 2 3 4 da bi ste se kretali kroz
sliku.
3 Pritisnite CLEAR da bi
ili
vanje
na
pauziranu
Izbornici
sliku.
Ako vi?e
2
vratili
se
normalno
na
prikazi-
sliku.
DVD-i mogu sadr?avati izbornike koji
dod-ete do posebnih pogodnosti. Za
vam omogu?uju
kori?tenje disk
izbornika pritisnite DISC MENU. Tada pritisnite odgovaraju?u broj?anu tipku da izaberete mogu?nost. Ili
koristite tipke 1/2/3/4 kako biste osvijetlili svoj izbor,
tada pritisnite SELECT/ENTER.
ne?e
ne?e
raditi kod nekih DVD-a.
raditi kod vi?e
kutnih
DVD
markera
VCD2.0
mo?ete
do devet to?aka
Da biste
2 Izbornik mo?e
se
mo?e
se
pojavitina
2 Ponovite korak 1 da biste
to?aka
unijeli
markirane
2 Unutar 10
3 Pritisnite
pojaviti
?e
ekranu.
Za
od markirane
uklanjanje izbornika
tipku SEARCH.
Marker
2
3
4
(ozna?ene)
tra?enja (Search)
tipku
pobrisati.
Pritisnite
tipku
Markirani
broj
Za
?e
tra?enja (Search) pri-
DVD
1/1
koje su snimane iz vi?e kutova,
tijekom prikazivanja promijeniti kut snimanja
scene
Pritisnite ANGLE
vi?e
da biste izabrali
kut.
Broj
(kut)
?eljeni
trenutnih kutova
pojavljuje
puta tijekom prikazivanja
se na
display-u.
Mijenjanje audio jezika
diska
pritisnite tipku
izbornik ?e
se
pojaviti
1/2 da izaberete Marker
SEARCH.
na
ekranu.
broj koji
CLEAR.
biti zbrisan
sa
tipku
razli?ite
D
DVD
5.1 CH
AUDIO vi?e
puta tijekom prikazivanja da
audio
ili audio snimke.
jezike
scene
liste.
brojeve.
uklanjanje
izbornik, pritisnite ponovno tipku
1 ENG
scene.
Ponovite korak 2 i 3 da biste zbrisali dodatne markirane
5
markirane
Pritisnite
?elite
Disk izbornik.
se
DISC MENU.
Pritisnite
vrijeme prikazivanja
Marker
naslova, pritisnite ponovno
DISC MENU.
tipku
2 Da bi ste uklonili disk
?ujete
1
jezike,
SELECT/ENTER.
zapo?eti
tisnite
Brisanje
govorne
kamerom.
na
pozvati.
tipku
Prikazivanje
Pokazat ?e
mo?ete
sekundi, pritisnite 1/2 da izaberete Marker
?elite
na
DVD
Disk izbornik
Ako disk sadr?i
SEARCH.
se
pojaviti
do devet Marker
scene
izbornik ?e
se
disk izbornik.
TITLE.
Kut kamere
(ozna?ene)
tra?enja (Search)
broj koji
memorirati.
se
TV ekranu.
sve
vrijeme prikazivanja pritisnite
Marker
na
MARKER kada
disku.
na
Pozivanje
kratko
?e
izlistati uglove kamera,
poglavlja za naslov.
titlova i
1 Pritisnite
(Mark) napravite sljede?e.
vrijeme prikazivanja diska, pritisnite
prikazivanje dod-e do to?ke koju ho?ete
Marker ikona ?e
Sve
memorirati.
oznaku
postavili
od memorirane to?ke.
po?eti
izbornik, izbornik ?e
pojaviti
3 Da bi ste uklonili izbornik
tipku
1 Za
4 Za
VCD1.1
MARKER SEARCH
Prikazivanje
1 Za
ekranu. Ako nema,
opcije
1/9
(naslov).
Ako trenutni naslov ima
scena.
Tra?enje
TITLE
tipku
da
DVD
Izbornik naslova
1 Pritisnite
Napomena
Zoom funkcija mo?da
Zoom funkcija mo?da
DVD
DVD Video diskova:
Provjera sadr?aja
da uve?ate
omogu?ava
pogodnosti
Mijenjanje Audio kanala
Pritisnite
?ujete
tipku
razli?ite
TITLOVI
DVD
jezike
(STER.,
LEFT ili
RIGHT)
1 ENG
ABC
na
VCD1.1
puta tijekom prikazivanja da
audio kanale
Pritisnite SUBTITLE vi?e
vidite razli?ite
izbornika Marker
AUDIO vi?e
VCD2.0
puta tijekom prikazivanja da
titlovima.
tra?enja (Search)
Napomena
se pojavi oznaka
mogu?a.
Ako
,
ova
pogodnost
na
disku
nije
25
OPERACIJ
Operacije
diskova
Player
Audio CD-om i MP3/WMA diskovima
Audio CD-a i MP3/WMA
Pu?tanje
DVD
s
CD
mo?e
MP3
Napomene
o
MP3/WMA diskovima
O MP3-u
WMA
svirati snimke MP3/WMA formata
CD-ROM, CD-R, ili CD- RW diskovima.
Prije sviranja MP3/WMA snimaka, pro?itajte upute
MP3 file
je komprimirani audio data pomo?u MPEG1,
layer-3 file-coding shema. Datoteke koje imaju
".mp3" file ekstenzije zovemo "MP3 datoteke".
Player ne mo?e ?itati MP3 datoteku koja ima file
ekstenziju razli?itu od ".mp3".
na
audio
o
MP3/WMA snimkama desno.
Umetnite disk i zatvori ladicu.
1
Audio
CD; Na TV ekranu se pojavljuje izbornik
CD, prijed-ite na korak 4.
MP3/WMA disc; Na TV ekranu se pojavljuje
O WMA
Audio
izbornik MP3/WMA-JPEG.
Prijed-ite
na
(Windows
WMA datoteka
Media
Audio)
tehnologija audio
kompresije.
WMA (Windows Media Audio) nudi dvostruko ve?u
audio kompresiju od MP3 formata.
korak 2.
MP3 WMA
je
Microsoftova
JPEG
tipku 3/4 da izaberete MP3/WMA,
zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.
Na TV ekranu se pojavljuje izbornik MP3/WMA.
Pritisnite tipku RETURN kako biste se premjestili
Kompatibilnost MP3/WMA diska
je ograni?ena po sljede?em:
Pritisnite
2
1.
2.
Program
Folder2
Folder3
OFF
4
Pritisnite
3/4 da izaberete
slijede?u stranicu pritisnite tipku TITLE.
prethodnu stranicu pritisnite tipku DISC
MENU.
TRACK02
TRACK 1.mp3
TRACK03
TRACK 2.mp3
TRACK04
TRACK 3.mp3
TRACK 5.mp3
TRACK 6.mp3
TRACK 7.mp3
Clear All
0: 56: 18
STER.
NORM.
Audio cd izbornik
00:00
1
OFF
MP3 izbornik
Savjet
se nalazite na popisu file-ova, a ?elite se vratiti na
i pritisnite
popis datoteka, pomo?u tipki 34 ozna?ite
tipku SELECT/ENTER za vra?anje na prethodni izbornik
ekrana.
Za
26
na
software
primjer
koji
«Direct-
MP3/WMA file-ove
MP3 fila
MP3/WMA file-ove
prvom snimku
?itati MP3/WMA file. Ako ?elite svirati
nema
u
formatirajte
sve
podatke
ne
na
disku ili uzmite novi disk.
6.
Imena file-ova
manje
i
moraju
trebaju
imati naslove od 8 slova ili
sadr?avati
«.mp3» ekstenziju. Npr
"********.MP3" ili "********.WMA".
7.
8.
Ne koristite
posebne
Ukupni broj
file-ova
Ovaj
DVD
znakove kao "/
na
disku
mora
:
biti
*
standarda
"
< >
manji
player zahtjeva diskove/snimanja
do odred-enih tehni?kih
"
?
itd.
od 650.
u
kako bi
svrhu
kvalitete
Clear All
TRACK 8.mp3
Ukoliko
5
,
jednom sesijom zahtjeva
s
zanja optimalne
TRACK 4.mp3
TRACK08
kbps
postisviranja. Prethodno snimljeni
DVD-i su automatski postavljeni na ove standarde.
Postoji mnogo drugih tipova "recordable disc" formata
(uklju?uju?i CD-R koji sadr?e MP3 ili WMA file-ove).
Program
MP3 WMA
TRACK01
TRACK07
kreirati FILE SYSTEM
snimku. Ako
mo?e
do?ao
TRACK06
mo?e
Disk
u
snimku, zatim
tipku
pritisnite tipku SELECT/ENTER.
Sviranje po?inje.
Za vrijeme sviranja isteklo vrijeme trenutne snimke
pojaviti ?e se na display-u i izborniku.
Sviranje ?e prestati kada dod-e na kraj diska.
TRACK05
32-128
kreira ISO9660 file sistem.
3
Program
kbps (MP3),
itd., nije mogu?e ?itati MP3/WMA file-ove. Zato
preporu?ujemo da koristite «Easy-CD Creator» koji
tipku 3/4 da izaberete DATOTEKU,
zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.
Pojavit ?e se popis datoteka.
CD
22.05-
CD»
Clear All
Pritisnite
na
Bit rate / unutar 32-320
ne
5.
na
(MP3),
Ukoliko snimite MP3/WMA file koriste?i
Folder7
prelazak
prelazak
44.1 kHz
CD-R fizi?ki format treba biti "ISO 9660"
Folder6
Za
samo
4.
Folder5
Za
/
3.
Folder4
00:00
Sampling Frequency
(WMA).
(WMA).
Folder1
Folder8
player-
44.1 kHz
na
izbornik MP3/WMA-JPEG.
MP3 WMA
ovim
s
om
zaustavljanje sviranja pritisnite tipku
STOP.
Korisnici jednako tako moraju znati da je potrebno
dopu?tenje da bi se presnimio MP3/WMA file i
muzika sa interneta. Na?a kompanija nema pravo
da daje takvo dopu?tenje. Dopu?tenje uvijek treba
tra?iti od vlasnika autorskog prava.
Operacije
CD
Pauza
Audio CD-om i MP3 diskovima
s
MP3
WMA
Ponavljanje
1 Pritisnite
tipku
2 Da
sviranje pritisnite tipku
pritisnite tipku PAUSE/STEP.
vratite
se
ponovno
PAUSE/STEP
tijekom sviranja.
na
MP3
1
ponavljanje sekvence.
Tijekom sviranja diska, pritisnite
odabranoj po?etnoj to?ci.
Repeat
WMA
snimak ili da
drugi
na
. ili >
tipku
da
tijekom sviranja
vratite na po?etak
se
Pritisnite
na
U
Repeat
tipku . dva puta
prethodnu snimku.
audio
da bi
kratko da bi ste
se
direktno i?lo
CD-a,
slu?aju
snimku, unesite broj snimke koriste?i tipke
na
na
1 Da bi ste
tipku
snimku
trenutno
koja
svira, pritisnite
?e
se
2 Da bi ste
ikona
?e
ikona
se
Track
na
snimke
na
Repeat
ponovili sve
drugi put.
REPEAT
Pojaviti
Repeat All
REPEAT tre?i
?e
disku, pritisnite tipku
rada, pritisnite tipku
Repeat
Off
(Ponavljanje isklju?eno)
na
ekranu izbornika.
1 Pritisnite
dvije
Player
?e
MP3
ekranu
to?ci.
izbornika, i
neprestano svira.
povratak
na
normalno sviran-
se
pojaviti
na
ekranu izbornika.
3D Surround
CD
mo?e
1 Pritisnite
tipku
2 Pritisnite
tipku
DISPLAY ili AUDIO
tijekom sviranja.
1/2 da izaberete «NORM» ili «3D
3 Pritisnite tipku 3/4 vi?e
nije izabran.
puta
sve
Mjenjanje Audio kanala
razli?ite
audio kanale
dok
?eljeni
zvuk
CD
puta tijekom sviranja da ?ujete
( STEREO; LEFT (lijevi); ili
(desni).
ih stisnutim oko
tijekom sviranja.
prije?i
u
modus
Tra?enje (SEARCH).
. ili > vi?e
2 Pritisnite i dr?ite
izaberete
tipku
potrebnu brzinu
(unatrag)
ili
Potra?ite
na
WMA
. ili > i dr?ite
tipku
sekunde
va?oj izabranoj
pojaviti
proizvesti efekt 3D surround, koji
vi?e-kanalnog audio sviranja na dva
klasi?na stereo zvu?nika, umjesto da ima pet ili vi?e
zvu?nika koji su normalno potrebni da bi se vi?e-kanlni
audio slu?ao sa sistema ku?nog kina.
RIGHT
CD
Tra?enje
ekranu izbornika.
A-B ponovno.
Pritisnite AUDIO vi?e
put.
ikona
se
ekranu izbornika.
ekranu izbornika.
na
na?ina
poni?tenje Repeat
Pojaviti
va?oj
SUR».
REPEAT.
Pojavit
3 Za
WMA
ponovili
na
na
stvara utisak
Ponavljanje snimke / Sve / Isklju?ivanje
MP3
da
na
se
ikona i "OFF" ?e
Ovaj ured-aj
bro-
j?aniku (0-9) tijekom sviranja.
CD
po?eti
pojaviti
A-B
vratili
Opcija
se
se
3 Za izlazak iz sekvence i
je pritisnite
trenutne snimke.
nazad
?e
ikona i "A B" ?e
sekvenca ?e
Pritisnite kratko
odete
ikona i "A*
"
2 Pritisnite A-B ponovno
CD
snimku
drugu
na
CD
Za
PLAY ili
Repeat
Premje?tanje
A-B
puta da
mX2, mX4, mX8
:
MX2, MX4, MX8 (naprijed).
brzinu i
smjer
kako
je
to
pokazano
na
ekranu
izbornika.
3 Za izlaz iz modusa
tipku
TRA?ENJE
(SEARCH) pritisnite
PLAY 2.
Odabir
nasumce
(Random)
CD
MP3
WMA
1 Pritisnite
tipku RANDOM tijekom sviranja ili kada je
sviranje zaustavljeno.
Ured-aj automatski po?inje s Random (nasumi?nim)
sviranjem i «RAND» ?e se pojaviti na ekranu izbornika.
2 Da
se
vratite
na
RANDOM vi?e
tane
sa
normalno
puta
sve
sviranje pritisnite tipku
natpis "RAND" ne
dok
nes-
ekrana izbornika.
27
OPERACIJ
Rad
JPEG diskom
s
JPEG disk
Pu?tanje
Na
Prela?enje
JPEG
prijemniku mo?ete gledati JPEG file-ove i
CD s Kodak slikom. Prije pu?tanja JPEG snimaka,
pro?itajte napomene na desnoj strani o JPEG snimkama.
1
ovom
DVD
Umetnite disk i zatvorite vrata.
MP3/WMA-JPEG izbornik
pojavit
?e
slike
. ili > kako biste
odabiranje sljede?eg
Za
TV
se na
drugu
na
Tijekom gledanja
datoteku
jednom
se
kratko pritisnite tipku
prethodni file ili za
na
vratili
file-a.
zaustavljanje slike
1 Pritisnite
ekranu.
tipku PAUSE/STEP tijekom pu?tanja slide-ova.
prijemnik prije?i ?e u modus rada pauza
(PAUSE).
Za povratak na prikazivanje slide-ova pritisnite tipku
PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.
DVD/CD
MP3 WMA
2
JPEG
2
Za odabir
zatim
JPEG
opcije JPEG pritisnite tipke 3/4
pritisnite tipku SELECT/ENTER.
izbornik pojavit ?e se na TV ekranu.
a
Za
okretanje slike
Tijekom prikazivanja slike za okretanje
ili okomito pritisnite tipku 3/4.
JPEG
Folder1
Folder2
slike vodoravno
Folder3
Folder4
Folder5
Za
Folder6
Folder7
Folder8
Slide
Speed
Tijekom prikazivanja slike za rotiranje slike u smjeru
kazaljke na satu ili obrnutom smjeru, pritisnite tipku 1/2.
Off
Za odabir foldera
3/4
pritisnite tipke
3 tisnite tipku SELECT/ENTER.
?e
Pojavit
Pritisnite
a
zatim
se popis file-ova u folderu.
tipku RETURN kako biste se prebacili
pri-
na
nalazite
popisu file-ova i ?elite se vratiti na
popis datoteka, pomo?u tipaka 34 odaberite
"ipritisnite tipku SELECT/ENTER kako biste se vratili na
prethodni ekran izbornika.
na
"
4
Ukoliko ?elite
odred-eni
file, pritisnite
tipku 3/4 kako biste nazna?ili file, a zatim pritis-
pogledati
nite
tipku SELECT/ENTER ili PLAY.
Zapo?inje proces gledanja file-a.
Tijekom gledanja file-a, pritisnite tipku RETURN
kako biste se vratili na prethodni izbornik (JPEG
izbornik).
Pritisnite
tipku TITLE
Pritisnite tipku DISC
prethodnu stranicu.
JPEG
kako biste
pre?li
sljede?u
na
MENU kako biste
se
vratili
stranicu.
na
Picture4.jpg
Picture5.jpg
Picture6.jpg
Picture7.jpg
1024X768
Slide
Speed
Off
5/32
1024X768
Picture5.jpg
Napomena
Postoje tri opcije brzine gledanja slide-ova: Brzo (Fast),
Normalno (Normal), Polako (Slow) te Isklju?eno (Off).
Pritisnite tipku 1/2 kako biste nazna?ili funkciju brzine
slide-ova a zatim za odabiranje ?eljene brzine pritisnite
tipku 3/4 te pritisnite tipku SELECT/ENTER.
Za
zaustavljanje gledanja
5 pritisnite
tipku
u
STOP.
28
?e
se
izbornik JPEG.
bilo
kojem
trenutku
na
vidite
ni?ta, mo?da su neki file-ovi preveliki
smanjite rezoluciju JPEG file-ova na manje od 2
mega piksela i spr?ite novi CD.
--
file-ova i foldera
Ukupni broj
ve?i
na
disku
ne
bi smio biti
od 650.
Neki diskovi bi
mogli
biti
nekompatibilni zbog
razli?i-
tog formata snimanja ili zbog stanja diska.
Ukoliko ste koristili software
za
pr?enje
JPEG file-ova
odabrani file-ovi
ranja
na
na
poput "Easy CD Creator"
CD-R, pazite da svi
imaju ".jpg" ekstenziju prilikom kopi-
CD.
Ukoliko file-ovi
imaju ekstenzije ".jpe"
promijenite u ".jpg".
ili
".jpeg",
koji nemaju ".jpg" ekstenziju ne?e
DVD/CD prijemniku, iako ?e
na ovom
prikazani kao
Explorer-u.
Picture3.jpg
Pojavit
ne
Nazivi file-ova
Picture2.jpg
5/32
diska. Ukoliko nakon nekoliko minuta
ekranu
biti u?itani
Picture1.jpg
snimanju JPEG
sadr?aj
svakako ih
Folder1
o
veli?ini i broju JPEG file-ova, mo?da ?e
prijemniku trebati du?e vrijeme da u?ita
o
DVD/CD
Napomena
se
Napomene
Ovisno
izbornik MP3/WMA-JPEG.
Ukoliko
rotiranje slike
JPEG slikovni file-ovi
u
Windows
mo?i
biti
Programirano pu?tanje
CD
VCD2.0
Audio CD-a i
Programirano pu?tanje
VCD1.1
1
sadr?avati
na?in
E
snimke
Na Video CD-u
s
tijekom sviranja ili za vriu Program Edit
da ud-ete
rada.
znak ?e
desnoj
se
pojaviti
PBC-om,
sa
glavnom izborniku kako
programiranja. Vidi stranu
u
morate PBC
bi ste
postaviti na Off
funkciju
koristiti
mogli
18.
30 snimaka.
Pritisnite PROGRAM
jeme zaustavljanja
Video CD-a
Napomena
Program vam omogu?uje da svoje omiljene
diska pohranite u memoriji player-a.
mo?e
WMA
Programirano pu?tanje
MP3/WMA diskova
Program
MP3
desno od
na
rije?i Program
OPERACIJ
Umetni Video CD i zatvori ladicu.
1
2
Pritisnite PROGRAM kada
?e
Pojaviti
na
je sviranje
zaustavljeno.
se
strani ekrana izbornika.
VCD izbornik.
Program
VCD
E
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
Napomena
TRACK 4
TRACK 5
Pritisnite PROGRAM da izid-ete iz
E
rada;
oznaka ?e
Pritisnite
2
Program
Edit na?ina
TRACK 7
nestati.
na
smjestite
listu.
Program
Program
Program
MP3 WMA
E
TRACK 2
TRACK 8
TRACK 1.mp3
TRACK 2.mp3
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 2.mp3
TRACK 4.mp3
TRACK 4
TRACK 3
TRACK 3.mp3
MP3/WMA diska".
TRACK 5.mp3
TRACK 6
Za
TRACK 7.mp3
Clear All
TRACK 8
STER.
0: 56: 18
00:00
NORM.
audio cd izbornik
Pritisnite
ste
zadnji
odabrali
snimaka
Pritisnite PLAY
za
koju
svirati.
se
za
?e
i odaberite snimku
popisa CD-a (ili MP3/WMA),
tipku SELECT/ENTER.
a
natpis
zatim
pritisnite
trenutno
koji
svira, pritisnite
REPEAT
?e
se
ikona
?e
natpis
sve
TRACK
snimke
ekranu izbornika.
programirane liste,
drugi puta.
Repeat i natpis
poni?tili Repeat
se
na
sa
"All"
na?in
na
ekranu izbornika.
rada, pritisnite
puta.
ikona
snimke
Repeat i natpis
s
"Off"
programirane
na
ekranu izbornika.
liste
1 Pritisnite PROGRAM
tijekom sviranja ili u stop na?inu
Program Edit na?in rada (Samo zaa
MP3/WMA diskove).
rada da ud-ete
Audio CD i
povratak na normalno pu?tanje s programiranog pu?tanja, pritisnite tipku PROGRAM
S izbornika ekrana nestat ?e
pritisnite
Brisanje
Za
E
ikona i
REPEAT tre?i
po?etak sviranja.
kako bi nestala oznaka
se
ponovili
Pojaviti
prema redu
snimak
Da bi ste
Da bi ste
prebacite na sljede?u stranicu.
da se prebacite na prethodnu stranicu.
se
ponovio
se
Pojaviti
kojim ste programirali
pojavljuje na prozoru display-a.
Sviranje se zaustavlja nakon ?to su sve snimke s
programirane liste jednom odsvirane.
zapo?eti
snimke i «PROG»
se
REPEAT.
je osvijetljen
3/4 da izaberete snimku
tipku
po?ne
Pritisnite DISC MENU
7
Ponavljanje programiranih
Pojaviti
Pritisnite TITLE da
?e
"NORMAL".
listi.
Pritisnite
6 Sviranje
pojaviti natpis
Da bi
koji
pu?tanje s programipritisnite tipku PROGRAM.
na
Na ekranu ?e
MP3/WMA izbornik
snimak
da
OFF
3
2.
4 Programiranitipku
Program
Clear All
TRACK 8.mp3
normalno
povratak
4 ranog
pu?tanja,
TRACK 6.mp3
TRACK 7
5 ?elite
korake 2-6na
TRACK 3.mp3
TRACK 4.mp3
TRACK 5
ili PROGRAM da izid-ete iz
lijevoj strani, podnaslov
3 Slijedite
"Programirano pu?tanje Audio CD-a i
E
TRACK 8.mp3
TRACK 12
na
na
listu.
TRACK 1
Napomena
tipku RETURN
Programa izbornika.
Pritisnite
Ponovite korak 2 da dodatne snimke stavite
CD
Clear All
TRACK 8
SELECT/ENTER da
tipku
izabranu snimku
3 Program
TRACK 6
s
E
znak ?e
se
u
pojaviti.
2 Pritisnite 2 da
se
prebacite
u
Program
koju
3 Koristite 3/4 da izaberete snimku
Program
liste.
4 Pritisnite
tipku
Snimka ?e
"PROG".
CLEAR.
automatski bit izbrisana
sa
Program
Potpuno brisanje programirane
1
2
listu.
?elite zbrisati
liste.
liste
Slijedite korake 1-2 kod "Brisanje snimke s
Programirane liste" kao gore.
Koristite tipku 3/4 da izaberete opciju "Clear ALL",
zatim pritisnite tipku SELECT/ENTER.
Cijeli Program za disk ?e biti izbrisan.
Programi su jednako tako izbrisani kada
se
disk izvadi.
29
s
Dodatne
operacije
--
Video rekorder
ekranu
Display
na
Bez te?ko?a
mo?ete
Video
pokazati trenutno vrijeme ili broja?
vrpce, koli?inu preostale vrpce, dan mjesec, godinu,
dan u tjednu, programirani kanal, brzinu vrpce i na?in
rada va?eg Video rekordera ?to ?e se sve pojaviti na
TV ekranu. Ukoliko se vr?i snimanje ovi Display-i na
ekranu ne?e biti snimljeni na traku.
lije?nik (Samo-dijagnostika)
mogu?nost vas informira da na va?em Video
rekorderu postoji problem. Poruke o gre?kama pojaviti
Ova
?e
se na
1
TV ekranu.
Pritisnite i.
Pritisnite
tipku
1/2 da izaberete Dr.
Pritisnite OK.
1
Pritisnite CLK/CNT
za
display.
Pritisnite CLK/CNT vi?e
puta da bi
se
kretali kroz
opcije displaya. Broja? vrpce i koli?ina preostale
vrpce ?e se pojaviti ako je kazeta umetnuta.
12
REC
2
Nakon 3 sekunde
nestati
glavnina Display-a na ekranu
ostati samo broja? vrpce
ekranu ?e
a na
Pr-12
PSET
R
ACMS
TIME
DATE
?e
ON
OFF
SYS-
AB
C
TEM
OSD
VCR
VCR
Dr.
Dr.
NIC
fOSD
16:9
4:3
OKi
OPR
i
koli?ina
preostale vrpce.
Pritisnite ponovno CLK/CNT da uklonite
play-e s TV ekrana.
VCR
sve
dis-
VIDEO DOCTOR
Dr.
HEAD STATUS
TAPE STATUS
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME
OK
Zaustavljanje memorije broja?em
i
2
vrpce
Digitalni broja? vrpce mo?e biti prikazan na prozoru display-a umjesto vremena ako pritisnete CLK/CNT na
daljinskom upravlja?u. Digitalni broja? vrpce pokazuje relativnu poziciju snimanja na vrpci.
1
Pritisnite
Pritisnite
tipku
tipku
CLK/CNT.
tipku
PLAY ili
CLEAR
O
Broja?
vanja
postavite broja?
O
tipku
Pritisnite
tipku
2 je zavr?eno.
Vrpca
broja?
?e
STOP
dod-e
(O?ISTITE):
Video rekorderu.
(STANJE VRPCE)
(NE MO?E SE SNIMATI):
vrpcu sa za?titnom naljepnicom na
NOT RECORDABLE
kada
je prikazivanje
(BROJ
PROGRAMA
BROJA?A)
O2
Pokazuje broj broja?a snimanja.
NEXT TIMER PROGRAMME
ili sniman-
O
0:00:00.
(SLJEDE?I BROJA?
PROGRAMA)
BACKWARD.
na
na
NO. OF TIMER PROGRAMME
PR-01 26 10:00~11:00SP
trenutno
Pokazuje
namotati i automatski zaustaviti kada
se
glavu
mjestu.
na
satima, minutama i sekundama.
Pritisnite
provjerite problem.
(STANJE GLAVE)
PLEASE CLEAN
Umetnite
da
3/4 da
TAPE STATUS
zapo?nite snimanje.
pokazati trenutno vrijeme prikazi-
vrpce ?e
u
tipku
O?istite
0:00:00.
Pritisnite
Pritisnite
HEAD STATUS
stanje broja?a snimanja.
3
Pritisnite
Zaklju?avanje programa
ez
(easy
Kontrolne
Pritiskanjem i dr?anjem tipke ez REPEAT tijekom
prikazivanja va?e?a sekcija ?e se automatski ponoviti
tipke na prednjoj strani DVD+Video rekordera
mogu se isklju?iti tako da se va? DVD+Video rekorder
mo?e koristiti samo uz pomo? daljinskog upravlja?a.
1
2
Pritisnite
tipku
Natpis
jedna tipka
?e
C.LOCK.
Ni
pojaviti
prozoru display-a.
prednjoj strani DVD-a i Video rekordera ne?e se mo?i koristiti (osim A i
).
Ako se pritisne koja od tipki na prednjoj strani
DVD-a i Video rekordera, natpis
?e treperiti na
prozoru display-a na nekoliko sekundi.
Pritisnite
se
na
na
tipku C.LOCK ponovno da isklju?ite
zaklju?avanje programa.
Natpis
pojavit ?e se u prozoru display-a.
30
dva
1
tipku
--
i.
lako) ponavljanje
puta.
Tijekom prikazivanja pritisnite i dr?ite tipku ez
REPEAT na to?ci gdje se ponavljanje treba zavr?iti.
Tada ?e va? Video rekorder krenuti u tra?enje u
suprotnom smjeru.
Oslobodite
ez
2 je prikazivanja
Dr?e?a
sekcija
REPEAT
treba da
?e
se
na
to?ci
na
kojoj ponavljan-
po?ne.
automatski
ponoviti
dva
puta.
Napomena
pritiskanjem tipke ez REPEAT tijekom
avljanja vratit ?ete se na normalno prikazivanje.
Ponovnim
pon-
Dodatne
operacije
Hi-Fi Stereo
Video rekorder
--
ZVUCˇ NI SUSTAV
Pritisnite D ili E
2 funkcije.
za
izbor AUTO, 4:3 ili 16:9
AUTO:
reproducira i snima Hi-Fi
signale. Ured-aj je snabdjeven sa ugradenim digitalnim NICAM stereo dekoderom, sˇto
omogu cava reprodukciju i snimanje zvuka na visˇe
nacina. Snimci koji su napravljeni sa videorekorderom imaju jedno mono i jedno VHS Hi-Fi stereo
zvucˇ no podrucˇje. Ovo stereo podrucˇje omogu cava
napravljenje Hi-Fi stereo snimka sa jednog
visˇejezicˇnog programa, sa stereo audio sustsava
ili sa jednog drugog Hi-Fi ured-aja.
Ovaj
tipku
videorekorder
Automatski izbor
stereo
odgovaraju´ce funkcije.
4:3
Samo
´
za
normalnu
Samo
matu
´
za reprodukciju
sˇirokog ekrana.
i
za
12
REC
1
NICAM
digitalni
prijem stereo,
dekoder stereo zvuka
PSET
R
Pr-12
ACMS
fOSD
omogu´cava
i visˇ ejezicˇnog NICAM prograili snimanog zvuka se vidi na
i
(4:3) reprodukciju
snimanje.
16:9:
ON
OFF
16:9
4:3
OPR
AUTO
snimanje
AB
C
VCR
OSD
Dr.
4:3
16:9
u
(16:9)
for-
16:9
4:3
i
mono
Tip emitiranog
ekranu za kratko vrijeme.:
ma.
3
Pritisnite
rekorder
STEREO NICAM
Zvuk ´ce biti automatski
snimljen
Hi-Fi stereo i
na
tipku
i. Meni ´ce nestati sa
16:9 mod mozˇete uzˇivati
sa
samo
SCART kablom
displaya.
onda, ako ste video-
prikljucˇili
na
televizor.
mono
podrucˇju trake.
DVOJEZICˇ NI NICAM
Obadva zvucˇna
podrucˇja ´ce biti snimljena na Hi-Fi
podrucˇju. Prvi jezicˇni kanal (lijevi) ´ce biti
snimljen na mono podrucˇju trake.
stereo
MONO
Zvuk ´ce biti
2
Pritisnite
snimljen
Hi-Fi i
AUDIO vi?e
tipku
audio modus
na
ne
Imate
na mono
puta
sve
dok
podrucˇju.
se
?eljeni
pojavi.
mogu´cnost
biranje slijede´cih funkcija:
3 STEREO,
(lijevi kanal),
(desni kanal)
za
L-CH
R-CH
i
NICAM
MONO. Kod
visˇejezicˇne
reprodukcije prvi
jezicˇni kanal (lijevi) ´ce biti reproduciran na mono
podrucˇju trake, a drugi jezik istovrijemeno na
desnom kanalu, ako je izlaz na STEREO
podesˇavan. Ako ste izabrali MONO funkciju na
obadva kanala ´ce biti prvi jezik reproduciran.
FUNKCIJA
16:9
Sˇ IROKOG
EKRANA
kompatibilnost
Sa ovim videorekorderom mozˇete snimati i reproducirati
u 16:9 formatu slike. Da bi snimanje u 16:9 formatu bio
uspjesˇan, potrebno je da televizor emituje odgovraju´ce
signale u formatu sˇirokog ekrana.
1
Ukljucˇite
videorekorder.
Pritisnite
tipku
i.
Koristite F ili G
Pritisnite
tipku
12
REC
P SET
R
Pr-12
ACMS
ON
OFF
TIME
DATE
NIC
fOSD
16:9
4:3
OPR
SYSTEM
tipku
za
izbor 16:9/4:3 formata.
OK.
AB
C
VCR
OSD
Dr.
AB
C
12
REC
16:9
4:3
fOSD
OKi
ON
OFF
P SET
R
16:9
4:3
Pr-12
ACMS
AUTO
OPR
4:3
16:9
OSD
VCR
Dr.
16:9
4:3
i
31
OPERACIJ
Dodatne
operacije
--
DVD
Memorija zadnjeg stanja
DVD
CD
VCD1.1
Ovaj player memorira zadnje stanje za zadnji disk koji
gledali. Pode?avanja ostaju u memoriji ?ak i kada
izvadite disk iz player-a ili kada player isklju?ite. Ako
umetnete disk koji ima memorirana svoje pode?avanja
poziva se automatski zadnja stop pozicija.
ste
--
--
Napomena
Pode?avanja su pohranjene u memoriji da se koriste
u bilo koje vrijeme.
Ovaj player ne memorira pode?avanja postavljena
na disku ako isklju?ite player prije nego li ga pustite u
rad.
Screen Saver
Slika
screen saver-a
player
32
u
stop modu
pojaviti ?e
otprilike
za
se
kada ostavite DVD
5 minuta.
Posebno
Kopiranje
Ovaj ured-aj
na
snimanje
s
DVD-a
na
Video rekorder
omogu?ava da kopirate sadr?aj
pritiskom na COPY tipku.
vam
VHS vrpcu
DVD-a
Snimanje
Napomena
je DVD s kojeg namjeravate kopirati
mo?da ne?ete mo?i kopirati disk.
1
izvora, kao ?to je kopiranje
za?ti?en
koji
?elite
kopirati
u
DVD
video rekordera
s
snimati
drugog
s
vanjskih
video rekordera ili
video kamere.
Napomena
sljede?em opisu, ovaj ?e video rekorder jednom biti
kori?ten za snimanje i biti ?e uzet kao Video rekorder
B. Drugi put ?e se koristiti za prikazivanje i tada ?e biti
U
Umetnite disk
Umetnite disk
drugog
S ovim Video rekorderom mo?ete
s
Ako
s
jedinicu
i
uzet kao Video rekorder A.
zatvorite disk ladicu.
2
Umetnite VHS vrpcu
Umetnite praznu VHS vrpcu
rdera.
3
Kopiranje
DVD
na
u
jedinicu
Video reko-
VHS vrpcu
Pritisnite COPY
DVD ?e
tipku na prednjoj plo?i ured-aja.
prije?i u Play modus a Video rekorder
u
Record modus.
Ako
se
ru?no
pojavi
trebati
DVD disk izbornik mo?da
pritisnuti tipku Play
?e te
da biste
zapo?eli
kopiranje.
1
Video rekorder A treba
priklju?ak
priklju?ak
Umetnite
4
procesa kopiranja
Kada je DVD zavr?io s radom,
pritisnite STOP
kopiranje.
Morate zaustaviti proces kopiranja ru?no kada je
DVD film zavr?io, ili se mo?e desiti da ured-aj
krene iz po?etka i da snima bez prestanka.
tipku
na
priklju?iti na SCART
zadnjoj strani va?eg ured-aja ili
prednjoj plo?i ured-aja.
vrpcu u Video rekorder A i
Video rekorder B.
praznu vrpcu
3
Video rekorderu B i PLAY
4
STOP
Da
u
zapo?nete snimanje pritisnite tipku
Kada za?elite
na
ovom
AV
na
snimljenu
2
Pritisnite
Stop
na
zavr?iti
na
REC/ITR
na
Video rekorderu A.
kopiranje pritisnite tipku
oba video rekordera.
tipku STOP
ured-aju.
dva
puta
unutar 5 sekundi
na
unutar 5 sekundi da zaustavite
33
OPERACIJ
Otklanjanje pote?ko?a
vodi?
Provjerite sljede?i
uzroka
zbog mogu?eg
DVD ili VCR
radi
ne
kontaktirate servis.
Uzrok
Simptom
DVD ili VCR
nego ?to
problema prije
Kako treba.
na.
Nema
Napojni
napajanja.
Ispravljanje
tipka nije pravilno uklju?e-
kabel
Vidi stranicu 2.
Sigurno priklju?i napojni
nije priklju?en.
u
Napajanje je uklju?eno
player ne radi.
Disk
Umetni disk.
umetnut.
nije
kabel
u
uti?nicu
zidu.
(Provjeri da je DVD ili
upaljen u prozoru
audio CD indikator
ali DVD
display-a.
TV
da
nije pode?en
signal.
Nema slike.
prima
izlazni DVD
Na TV-u izaberi
modus da
pravi
video ulazni
DVD slika mo?e
se
pojaviti
na
TV ekranu.
Video kabel
Nema zvuka.
Izaberi ispravan ulazni
jemnika kako bi mogli
Audio kabeli nisu
Priklju?i sigurno
ne
po?inje
sigurno priklju?eni.
modus audio prislu?ati zvuk sa
DVD-a.
audio kabel.
Uklju?i
Digitalni audio izlaz je pode?en
pogre?nu poziciju.
Podesi Digitalni audio izlaz na pravu
poziciju, ponovno uklju?i DVD pritiskanjem tipke POWER.
na
O?isti
je prljav.
pravilno
disk
Stavljen je
opremu
koji
ne
disk.
prikazivati.
Umetni disk
diska i
Disk
nije stavljen
u
koji prikazuje (provjeri tip
regionalni kod)
Stavi disk
je stavljen naopa?ke.
prema
Disk
na
Provjeri biranje, ponovi biranje.
birani..
mo?e
spojenu
audio kabel.
Nije uklju?eno napajanje opreme koja je
priklju?ena na audio kabel.
TV kanali nisu
DVD player
prikazivati.
video kabel.
Priklju?i sigurno
Oprema koja je priklju?ena s audio
kabelom nije pode?ena da prima DVD
izlazni signal.
Disk
Slaba slika.
nije sigurno priklju?en.
Stavi
vodi?.
stranom
sa
prikazivanja
dolje.
pravilno
disk
na
disk ladicu unutar
vodi?a.
Disk
Postavljen je
Daljinski upravlja?
O?isti
je prljav.
razredni nivo.
Izmed-u
daljinskog upravlja?a
prepreka.
ne
radi dobro.
Baterije
u
disk.
Poni?ti funkciju Ocjenjivanja
ili promijeni nivo ocjene.
i
ured-aja je
daljinskom upravlja?u
su
Uklonite
(Rating)
prepreku.
Zamijenite
stare
baterije
novima.
prazne.
Video vrpca
umetnuti.
se ne
mo?e
Nema Hi-Fi zvuka
Da li
je
kazetna
Audio modus
jedinica prazna?
nije pravilno pode?en.
Izbacite kazetu
ˇ
snimanje
video
Ne?isto?a
koja
video
AUDIO
na
Kontrolisˇ ite da li je AUTO funkcija
u NICAM meni.
podesˇ avan
glave
tijekom
puno vremena nakupi na
Video kazete visoke kvalitete normalno ne?e
O?istite
34
nije pravilno pode?en
zvuka
?i??enje
jena.
NICAM modus
priti??u?i vi?e puta
daljinskom upravlja?u.
Izaberite «STEREO»
tipku
Ne funkcionis e NICAM
van.
se
glave
s
tr?i?no
dostupnim
vrpcama
glavi mo?e uzrokovati da prikazivana
ostavljati ne?isto?u na glavi, ali stare
za ?i??enje
video glava.
slika bude
nejasna
i o?te?ene
vrpce mogu.
ili izloml-
Popis
Unesite
(Vidi
kodova
odgovaraju?i
stranu
jezika
kodni
broj
za
po?etno pode?avanje
"Disc Audio", "Disc Subtitle", i/ili "Disc Menu"
17).
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
6566
Abkazian
7074
Fid?ijski
7678
Lingalski
8373
Singaleski
6565
Afar
7073
Finski
7684
Litvanski
8375
Slova?ki
6570
Afrikaanski
7082
Francuski
7775
Makedonski
8376
Slovenski
8381
Albanski
7089
Frizijski
7771
Malagasijski
8379
Somalijski
6577
Amehari?ki
7176
Galicijski
7783
Malajski
6983
?panjolski
6582
Arapski
7565
Gruzijski
7776
Malajalamski
8385
Sudanski
7289
Armenski
6869
Njema?ki
7784
Malte?ki
8387
Svahili
6583
Asameski
6976
Gr?ki
7773
Maorski
8386
?vedski
6588
Ajmarski
7576
Grenlandski
7782
Maratski
8476
Tagalo?ki
6590
Azerbejd?anski
7178
Guaranski
7779
Moldavijski
8471
Taœiski
6665
Ba?kirski
7185
Guœaratski
7778
Mongolski
8465
Tamilski
6985
Baskijski
7265
Hauski
7865
Naurski
8484
Tatarski
6678
Bengalski; Bangla
7387
?idovski
7869
Nepalski
8469
Telu?ki
6890
Bhutanski
7273
Hinduski
7879
Norve?ki
8472
Thai
6672
Biharski
7285
Maœarski
7982
Orijski
6679
Tibetanski
6682
Bretonski
7383
Islandski
8065
Panœapski
8373
Tigrinijski
6671
Bugarski
7378
Indonezijski
8083
Pa?tanski, Pu?to
8479
Tongoanski
7789
Burmanski
7365
Interlingva
7065
Perzijski
8482
Turski
6669
Bjeloruski
7165
Irski
8076
Poljski
8475
Turkmenski
7577
Kambod?anski
7384
Talijanski
8084
Portugalski
8487
Tvi
6765
Katalanski
7465
Japanski
8185
Ke?uanski
8575
Ukrajinski
9072
Kineski
7487
Javanski
8277
Reto-romanski
8582
Urdski
6779
Korzikanski
7578
Kanadski
8279
Rumunjski
8590
Uzbekistanski
7282
Hrvatski
7583
Ka?mirski
8285
Ruski
8673
Vijetnamski
6783
?e?ki
7575
Koza?ki
8377
Samoanski
8679
Volapski
6865
Danski
7589
Kirgijski
8365
Sanskrtski
6789
Vel?ki
7876
Nizozemski
7579
Korejski
7168
?kotsko
8779
Volofski
6978
Engleski
7585
Kurdski
8382
Srpski
8872
Xhosa
6979
Esperanto
7679
Laotski
8372
Srpsko
7473
Jidi?
6984
Estonski
7665
Latinski
8378
?onanski
8979
Yorupski
7079
Faroeski
7686
Latvijski,
8368
Sindski
9085
Zulu
Letski
Galski
--
Hrvatski
REF NC
35
Popis
Unesite
kodova
odgovaraju?i
zemalja
kod
zemlje
za
po?etno pode?avanje "Country Code" (Vidi
stranu
19).
Kod
Country
Kod
Country
Kod
Country
Kod
Country
AD
Andora
ET
Etiopija
LV
Latvija
SK
Slova?ka
AE
Ujedinj. arap.
FI
Finska
LY
Libija
SL
Sijera
AF
Afganistan
FJ
Fiœi
MA
Maroko
SM
San Marino
AG
Antigva
FK
Falklandsko oto.
MC
Monako
SN
Senegal
AI
Angila
FM
Mikronezija
MD
Moldavija
SO
Somalija
AL
Albanija
FO
Farski Otoci
MG
Madagaskar
SR
Suriname
AM
Armenija
FR
Francuska
MH
Mar?alski
ST
Saint Tome i
AN
Nizozemski Antili
FX
Francuska
MK
Makedonija
SU
Biv?i
AO
Angola
GA
Gabon
ML
Mali
SV
Salvador
AQ
Antarktik
GB
Velika
MM
Mianar
SY
Sirija
AR
Argentina
GD
Grenada
MN
Mongolija
SZ
Swaziland
AS
Ameri?ka
GE
Gruzija
MO
Makau
TC
Turk i Kaiko Otoci
AT
Austrija
GF
Francuska
MP
Sjeverni Marijanski Otoci
TD
?ad
AU
Australija
GH
Gana
MQ
Martinik
TF
Francuski Ju?ni
AW
Aruba
GI
Gibraltar
MR
Mauritanija
TG
Togo
AZ
Azerbejd?an
GL
Grendland
MS
Montserat
TH
Tajland
BA
Bosna i
GM
Gambija
MT
Malta
TJ
Tad?ikistan
BB
Barbados
GN
Gvineja
MU
Mauricijus
TK
Tokelau
BF
Burkina Faso
GP
MV
Maldivi
TM
Turkmenistan
BG
Bugarska
GQ
Gvadalupe (Franc.)
Ekvator Gvineja
MW
Malavi
TN
Tunis
BH
Bahrain
GR
Gr?ka
MX
Meksiko
TO
Tonga
BI
Burundi
GS
Sv.
BJ
Benin
GT
BM
Bermuda
BN
Brunei Darusalam
BO
Bolivija
BR
Brazil
BS
Bahamas
BT
Butan
BV
Bouvet
BW
emirati
i Barbuda
Samoa
Hercegovina
(europski terirorij)
Britanija
Gvajana
i Sandvi?
Principe
Sovjetski
Savez
Teritorij
MY
Malezija
TP
Isto?ni Timor
Gvatemala
MZ
Mozambik
TR
Turska
GU
Guam
NA
Namibija
TT
Trinidad
GW
Gvineja Bisao
NC
Nova
TV
Tuvalu
GY
Gvajana
NE
Nigerija
TW
Tajvan
HK
Hong Kong
NF
Nortfolk Otok
TZ
Tanzanija
HR
Hrvatska
NG
Nigerija
UA
Ukrajina
HT
Haiti
NI
Nikaragva
UG
Uganda
HU
Maœarska
NL
Nizozemska
UK
Velika
Bocvana
ID
Indonezija
NO
Norve?ka
UM
USA Minor
BY
Bjelarusija
IE
Irska
NP
Nepal
US
Sjedinjene
BZ
Belize
IL
Izrael
NR
Nauru
UY
Urugvaj
CA
Kanada
IN
Indija
NU
Niue
UZ
Uzbekistan
CC
Kokosovo
IO
Britanski
NZ
Novi Zeland
VA
Vatikan
CF
Central Afri?ka
Terit.
OM
Oman
VC
Saint Vincent i Grenadini
CG
IQ
Irak
PA
Panama
VE
Venecuela
CH
Kongo
?vicarska
IR
Iran
PE
Peru
VG
Djevi?anski Otoci
CI
Obala
IS
Island
PF
Polinezija (Fran)
CK
Kukovo
IT
Italija
PG
Papua
VI
(Britanski)
Djevi?anski Otoci (SAD)
CL
?ile
JM
Jamajka
PH
Filipini
VN
Vijetnam
CM
Kamerun
JO
Jordan
PK
Pakistan
VU
Vanuatu
CN
Kina
JP
Japan
PL
Poljska
WF
Wallis i Futuna Otoci
CO
Kolumbija
KE
Kenija
PM
St, Pierre i Miquelon
WS
Samoa
CR
Kostarika
KG
Kirgistan
PN
Pitkejm Otok
YE
Jemen
CS
Biv?a
KH
Kambod?a
PR
Portoriko
YT
Mayote
CU
Kuba
KI
Kiribati
PT
Portugal
YU
Jugoslavija
CV
Kapa Verde
KM
Komori
PW
Palau
ZA
Ju?na Afrika
CX
Bo?o?ni
KN
Sv.Kit i Nevis
PY
Paragvaj
ZM
Zambija
CY
KP
Sjeverna Koreja
QA
Katar
ZR
Zair
CZ
Cipar
?e?ka
KR
Ju?na
RE
Reunion (Fra.)
ZW
Zimbabve
DE
Njema?ka
KW
Kuvajt
RO
Rumunjska
DJ
Dibuti
KY
Kajmanski Otoci
RU
Ruska
DK
Danska
KZ
Kazahstan
RW
Ruanda
DM
Domenika
LA
Laos
SA
Saudijska Arabija
DO
Dominikanska
LB
Libanon
SB
Solomonski Otoci
DZ
Al?ir
LC
Sveta
SC
Sej?eli
EC
Ekvador
LI
Lihten?tajn
SD
Sudan
EE
Estonija
LK
Sri Lanka
SE
?vedska
EG
Egipat
Zapadna
Eritreja
LR
Liberija
SG
Singapur
LS
Lesoto
SH
Sveta Helena
LT
Litva
SI
Slovenija
LU
Luksemburg
SJ
Svalbard i Jan
EH
ER
ES
36
Oto?je
Oto?je
Rep
Bjelokosti
Oto?je
?ehoslova?ka
Otoci
Rep
Sahara
?panjolska
Georg
Otoci
Otoci
Republika
Leone
(SAD)
Indijsko
Angila
Koreja
Lucija
Oceanski
Kaledonija
Nova
Gvineja
Federacija
Mayen Otoci
Tobago
Britanija
Outlying otoci
Dr?ave
Specifikacije
Op?e
Zahtjevano napajanje
AC110--240V, 50/60Hz
Potro?nja struje
23W
Dimenzije (approx)
430 X 97.5 X 293
Masa
4.8
(approx)
Temperatura
Vla?nost
za
rad
5° C do 35°C
rad
za
(?/v/d)
mm
kg
(41°F
--
REF NC
95°F)
5% do 90%
Broja?
24 satna
RF Modulator
UHF 22
display
68
--
vrpca
(Podesiv)
Sistem
Laser
Sistem Video
Signal
glava
sistem
Poluvodi?ki
laser, valna ?irina
Dvostrukog
azimuta 4
glave,
650
nm
helikalno
skeniranje.
PAL
Frekvencijski odgovor
DVD(PCM96kHz):8Hzdo44kHz
DVD (PCM 48 kHz). 8 Hz do 22kHz
CD:8Hzdo20kHz
Omjer signal
--
?um
Vi?e
od 100dB
Manje
Dinami?no
Vi?e
od 100dB
Vi?e
od 95dB
Ulazi
(DVD)
(CD)
-6.0dBm, vi?e od
-6.0dBm, vi?e od
Video
10 kohms
47 kohms
(SCART)
(RCA)
Vp-p,
1.0
Vp-p,
75 oma, nebalansirani
1.0
(SCART/RCA)
(DVD)
Video
Audio izlaz
Audio izlaz
Izlazi
konektori)
(VCR)
Audio
Izlazi
ANALOG OUT
od 0.008%
Harmonijska izobli?enja
podru?je
(samo
(digital audio)
0.5 V
(analog audio)
2.0 Vrms
75 oma, nebalansirani
(p-p),
(
1
(SCART)
75 oma, RCA konektor
KHz, 0dB),
600
x
1
ohma, RCA konektor (L; R)
x
2/SCART
(NA TV)
(VCR)
Audio
-6.0dBm, manje od
Video
1.0
Dizajn i specifikacije
Proizvedeno po licenci
«DTS» i «DTS
Digital
su
Dolby
Out»
su
Laboratories.
robne marke
"Dolby",
Digital
bez
"Pro
Theater
(SCART)
75 oma, nebalansirani
Vp-p,
podlo?ne promjenama
1 kohms
(SCART)
napominjanja.
Logic"
i dvostruko --D
Systems,
su
robne marke
Dolby
Laboratories.
Inc.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising