LG | LV4961 | Owner's Manual | LG LV4961 Owner's Manual

LG LV4961 Owner's Manual
GC981NP2
NA5HLL-CRO
2/16/04
4:20
PM
Page
1
Vodi?
za
korisnika
Video rekorder
Model: LV4981
LV4961
LV4480
LV4260
LV4280
Croatian
PAL
Prije priklju?ivanja, pu?tanja u
Video rekordera molimo
vas
rad ili
da
pode?avanja svog novog
pa?ljivo pro?itate ovaj vodi? za korisnika.
Hvala.
Model broj GC981NP2/GC961NP2/GC481P2/GC280P2/GC260P2
Dio broj 3834RV0007N
GC981NP2
NA5HLL-CRO
2/16/04
4:21
PM
2
Page
Sadr?aj, sigurnost i ?i??enje
Molimo
vas
da
pa?ljivo pro?itate slijede?e informacije.
2
Sadr?aj
?
Predstavljanje va?eg video
daljinskog upravlja?a
rekordera i
Spajanje
prijemnik
na
ni
?
televizor i satelitski
4
Biranje
TV stanica
Rad
va?im Video rekorderom
Napredne funkcije
va?em video rekorderu.
9
Za
Ne
pu?tajte
u
rad
svoj
video rekorder
ako je o?te?en.
8
?
10-13
Ako va? video rekorder i
dalje
nepravilno radi, iskop?ajte ga i
pozovite svog isporu?itelja.
Va? video rekorder treba servisirati
isklju?ivo
osoblje.
14
Otklanjanje gre?aka
Upravljane TV-om pomo?u
daljinskog upravlja?a u paketu
tehni?ke Specifikacije
paziti da svoj video rekorder
ne izla?ete nepotrebnim vibracijama,
vlazi, pra?ini ili vru?ini.
7
?
Snimanje
Televizijski programi
Snimanje vremenskim broja?em
Trebate
6
5
pode?avanje
video rekorder
na
vrijeme elektri?nih oluja
preporu?uje se iskop?avanje
antenskog i elektri?nog kabla kako
bi se sprije?ila slu?ajna o?te?enja na
?
Ru?no
postavite tako
njega izravno ne pada ni jaka
sun?ana svjetlost.
Svoj
da
3
TV stanica
s
?i??enje
Sigurnost
?
i
Ne
kvalificirano servisno
skidajte
nikada
gornji poklopac
jer vas to mo?e
svog video rekordera
15
izlo?iti vrlo visokom naponu i
drugim opasnostima.
?
to da
va? video
Osigurajte
je
postavljen na mjestu koje
dopu?ta slobodan protok zraka
1
rekorder
smije biti izlo?en vodi
koja kaplje ili pljuska i nikakvi se
predmeti ispunjeni teku?inom, vaze
sl., ne smiju postavljati na ureœaj.
?U re œaj
Isklju?ite
video rekorder iz zidne
uti?nice.
2 O?istite
ne
i
kutiju mekom vla?nom
krpom, nemojte upotrebljavati teku?a
niti aerosolna sredstava za ?i??enje.
Nemojte
nikada
rekordera
blizini video
u
prskati
sredstvom
za
?i??enje.
Ovaj je proizvod proizveden
u
skladu
sa
radio
interferencijskim zahtjevima
EEZ-e DIREKTIVA
89/336/EEZ, 93/68/EEZ i
73/23/EEZ.
?i??enje video glave
Svaki put kad umetnete video kasetu u
video rekorder ili je izvadite iz njega,
video
glava
se
automatski ?isti. To bi
trebalo zna?iti da dodatno
?i??enje
glave nije neophodno.
Ipak, du?e nakupljanje pra?ine na video
glavi mo?e prouzrokovati zamu?enu i
lo?u sliku prilikom pu?tanja. Video
kasete visoke kvalitete ne ostavljaju
pra?inu na video glavi, ali stare ili
video
o?te?ene kasete mogu to ?initi.
GC981NP2
NA5HLL-CRO
2/16/04
4:21
Page
3
video rekordera i
Predstavljanje va?eg
Ve?ina
PM
va?em video rekorderu mo?e
daljinskog upravlja?ae
se koristiti pomo?u daljinskog upravlja?a.
funkcija
Pregled funkcija glavnih tipki prikazan je dolje (desno), druge su tipke opisane na drugim mjestima u ovom vodi?u.
Osnovnim funkcijama Va?eg video rekordera takoœer mo?ete upravljati pomo?u kontrolne plo?e na prednjoj strani Va?eg
na
Tipka
Tipka za zaustavljanje
ili izbacivanje trake
Dio
ureaja
3
snimanje
programa koji gledate
Tipka za uklju?ivanje video rekordera.
Poslije uklju?enja mo?ete upravljati video
rekorderom pomo?u daljinskog upravlja?a
za
Prematanje
Kontrolne
trake
(Upravljanje
ured-ajem pomo?u
daljinskog uptavlja?a
u paketu-Vidi stranu
TV
trake
prematanje
prema naprijed
15)
Za uklju?ivanje i
isklju?ivanje za?tite
za djecu
Za izbor
izvora
ulaznog
snimanje
za
Koristite
Za izbor brzine
tipke
3/4/1/2
snimanja trake
kretanje
za
kroz izbornike
nakon ?to ste
Za
snimanje prokoji gledate
do?li
preko
tipke.
grama
Izbor kanala
?elite
pauziranje trake ili za
gledanje okvir po okvir
Display plo?a
Senzor
daljinskog upravlja?a
LV4280/LV4260
kojeg
gledati (PR +/-).
pode?avanje
pretra?ivanja (TRK +/-).
Za
Za kontrolul
prikazivanje
izbornika
na
slike
Da izvr?ite izbor
mogu?nosti
tra?enje
naprijed 30
Za
Vidi stranu 12
--
funkcija
vam
omogu?uje da istovremeno pu?tate
koja dolazi s TV stanice.
audio izvora i sliku
zvuk
koji dolazi
gledanje jednog
TV programa dok
snimate drugi
Samo LV4981/LV4961 : Simulcast snimanje
(sa SC na?inom pritiskaju?i AV) : Hi Fi samo za snimanje zvuka
koriste?i Audio In (L/R) priklju?ak na prednjoj strani va?eg video
rekordera.
Ova
poka?ete
sat ili broja?.
*
sekundi.
Samo LV4981/LV4961/LV4480 : Video IN i Video Out priklju?ci su za
spajanje ureœaja kao ?to s video kamere, konzole za igranje ili neki drugi
video rekorderi. Na njih ?ete se trebati priklju?iti kori?tenjem Audio Visual
kabla.
u
izborniku ili da
Za brzo
Audio IN
(TRK +/-).
Pritisnite OK
postavljanje
broja?a trake na 0
slike
ver-
tikalnog tremble-a
tijekom mirovanja
ekranu
Za
Video IN
njih
?elite
Za pauzu i gledanje
okvir po okvir
Za
LV4480
LV4961
na
MENU
Izbor kanala
Za
kojeg
gledati
na
va?im
Za brzo
traku
tipke
TV-u
Pu?tanje trake (Play)
za
video rekordera.
Funkcija nije omogu?ena
s
Nemojte
zaboraviti
u
daljinski upravlja?
umetnuti
baterije tipa
AAA
.
GC981NP2
2/16/04
NA5HLL-CRO
Spajanje
na
4:21
PM
Page
4
televizor i satelitski
prijemnik
Ovdje
informacije odnose
dvije naj?e??e forme spajanja. Provjerite jesu li svi ureœaji isklju?eni
sa
biste
nego po?nete
spajanjima kako
izbjegli uzrokovanje mogu?ih o?te?enja na va?oj opremi.
kabla
za
va?ih
Upotrebom SCART
spajanje
ureœaja pru?iti ?e vam najbolju kvalitetu slike i zvuka.
iznesene
se na
iz zidnih uti?nica
prije
4
Upute
Krovni antenski kabel
(Nije
paketu)
u
Televizor
(Nije
u
paketu)
Koaksijalni
spajanje
u
kabel
Ako koristite koaksijalni kabel
spajanje se izvesti preko RF OUT
priklju?ka na va?em video rekorderu na
priklju?ak antenskog ulaza na va?em
televizoru.
Satelitski
(Nije
za
Krovna antena
Va?a vanjska antena treba se spojiti na
antenski ulaz (AERIAL) priklju?ak na
va?em video rekorderu.
prijemnik
paketu)
SCART priklju?ak
Ako imate SCART priklju?ak na va?em
televizoru tada mo?ete televizorski
SCART priklju?ak spojiti na
EURO AV 1 priklju?ak na zadnjoj
strani va?eg video rekordera.
Koaksijalni
Satelitski prijemnik
Va? satelitski prijemnik treba pomo?u
SCART kabla spojiti na EURO AV 2
priklju?ak na zadnjoj strani va?eg video
rekordera.
kabel
Video rekorder
SCART kabel
Napomena
:
LV4280/LV4260
EURO AV2
nema
priklju?ak
Samo
Audio
rekordera i televizora
priklju?ci
(za
Hi
trebate koristiti ili
--Fi)
koaksijalni priklju?ak
SCART priklju?ak.
RF izlaz
SCART
Antenski ulaz
priklju?ci
video kanal
Ako koristite koaksijalni kabel tada
trebate izabrati TV kanal na va?em
televizoru i podesiti ga na signal va?eg
video rekordera, svjetlo plavi ekran.
Molimo vas da potra?ite savjet u Vodi?u
za korisnika televizora kako to u?initi.
Ako imate te?ko?a da dobijete dobru
sliku razlog za to mo?e biti da je na
va?em televizoru izlazna frekvencija
video rekordera (UHF 36) ve?
upotrijebljena. Da bi ste to promijenili:
Pritisnite
na
tipku POWER
daljinskom upravlja?u da bi ste video
rekorder stavili u standby modus, zatim
pritisnite i dr?ite tipku PROG. 3 ili 4
na prednjoj strani svog video rekordera
vi?e od 4 sekunde. RF CHANNEL
36 ?e se pojaviti na ekranu va?eg
televizora. Pritisnite tipku PROG. 3 ili
4 na video rekorderu da izaberete drugi
frekvencijski kanal. Izaberite bilo koji
broj izmeœu 22 i 68. Birajte kao obi?no.
za
Takoœer mo?ete izabrati «OFF»
(isklju?i) ako dolazi do bilo kakve
interferencije kada je va? TV spojen
video rekorder SCART kablom.
Izmeœu svog video
LV4981/LV4961:
Birajte
Ako koristite SCART spajanje tada ?e
se video slika pokazati na AV kanalu
va?eg videa.
ili
na
GC981NP2
NA5HLL-CRO
Biranje
2/16/04
4:21
PM
Page
5
TV stanica
Kada budete koristili
svoj video rekorder po prvi put vidjet ?ete na ekranu prikazani natpis ACMS (Sistem za automatsko memoriranje
sistem automatski bira i memorira TV kanale. Ako se ?elite vratiti na ACMS nakon va?eg po?etnog postavljanja (set up),
kanala). Ovaj
mo?ete mu pristupiti preko izbornika.
Kori?tenje
ACMS
1 Pritisnite
2
da bi ste
tipku POWER
uklju?ili svoj video rekorder.
Izaberite video kanal koji ste izabrali
na va?em televizoru, ako je potrebno
potra?ite pomo? u TV priru?niku.
Pojavit ?e se ACMS izbornik na
koji bi ste vi to ?eljeli oni se mogu
pomaknuti ili obrisati. Pogledajte
Mijenjanje redoslijeda televizijskih
stanica i Brisanje televizijskih
stanica.
6 Pritisnite
da
spremite postavljeno
Mijenjanje redoslijeda
televizijskih stanica
3 Pritisnite
Tijekom ove operacije pokazat ?e se
prakti?nim imati televizijski priru?nik
pored sebe.
4
1 Pritisnite
tipke 1 ili 2 kako biste
zemlju (COUNTRY).
"A": Austrija, "B": Belgija, "CH":
?vicarsk "D": Njema?ka, "DK":
?vedska,
2 Pritisnite
toga pritisnite 2.
4 Pritisnite 3 ili 4
do
"SF":
polo?aja
na
5 Pritisnite OK.
:
Koristite 1 ili 2 da bi ste izabrali
?eljeni TV sistem u skladu s podru?-
premjestiti
6 Pritisnite
memorirani.
Provjerite da li kanali odgovaraju
polo?ajima koje biste vi ?eljeli da
imaju. Ako nisu poredani na na?in
ponovite
kojem
na
Za
premje?tanje drugih
ponovite proces gore.
programa
Brisanje televizijskih
stanica
1 Pritisnite
da
pristupite glavnom
izborniku.
2 Koristite 1 ili 2
na
nakon toga
za
pritisnite
izbor PR SET
OK.
za micanje izbornika.
pobrisati neke duge stanice
proces gore.
Uklju?ite svoj
rekorder i
televizor i video
na svom
televizoru
izaberite video kanal.
2 Pritisnite
napustite glavni
automatski
prije biranja
televizijskih kanala.
Program ?e se
novi polo?aj.
da
se
ACMS
dok ne doœete
?elite
izbornik.
?ivite
(B/G, I/I, D/K).
3 Pritisnite OK da bi ste pokrenuli
proces automatskog biranja.
4 Kada je ACMS zavr?io pokazat ?e se
ekran na kojem ?e biti svi kanali koji
su pronaœeni i polo?aji na kojima su
5
Ako ?elite
1
sve
memorirati kanal.
Finska, OSTALE.
jem gdje
ponovno.
3 Koristite 3 ili 4 za izbor broja
programa koji ?elite maknuti. Nakon
"P":
Samo LV4480/LV4280/LV4260
5 Pritisnite
,
odabrali
"S":
pristupite glavnom
nakon toga koristite 3
Preostale stanice ?e
izborniku. Koristite 1 ili 2 za izbor
PR SET nakon toga pritisnite OK.
Pritisnite
Portugal,
da
a
izbor
broja programa koji
?elite pobrisati.
Pritisnite 1, nakon kratkog vremena
izabrana stanica bit ?e pobrisana.
za
preslo?iti.
(setting).
ekranu.
Danska, "E": ?panjolska, "F":
Francuska, "I": Italija, "N":
Norve?ka, "NL": Nizozemska,
ili 4
da
pristupite glavnom
izborniku. Pritisnite 1 ili 2
za
izbor
ACMS-a, nakon toga OK.
3
Slijedite upute u Kori?tenje
na po?etku ove stranice.
ACMS-a
GC981NP2
NA5HLL-CRO
Rad
s
2/16/04
4:21
PM
7
va?im Video rekorderom
Glavne
na
Page
funkcije va?eg Video rekordera
Video rekorderu. Prije nego po?nete
mogu se pokretati koriste?i ili daljinski upravlja? ili preko prednje plo?e
trebate provjeriti jesu li va? televizor i Video rekorder ukop?ani i uklju?eni kao i to da
je
na
televizoru izabran video kanal.
Pu?tanje
video trake
Pritisnite PLAY B.
Televizijski
?e
ekran
pokazati PLAY i SP ili LP
ovisno o tome da li je traka Standard
Play ili Long Play.
Auto
5 ili FF 6 kako biste
brzo pokrenuli traku nazad ili naprijed.
Slika ?e biti prikazivana sedam puta
1
br?e od
1 ?etiri puta prikazivanje unatrag 3x
ve?om brzinom
1 pet puta prikazivanje unatrag 7x
Pritisnite REW
Tracking
normalnog prikazivanja.
naprijed / nazad
(Forward / Rewind)
Za brzo
podesiti tracking kako bi vam pru?io
sliku najbolje kvalitete. Dok se odvija
maksimalnom brzinom traka
biti u play na?inu rada.
ova
funkcija
na
ekranu ?e
se
pokazati
A.TRACKING.
kretanje naprijed
2
smije
jednom
za
sekundi) ili REW 5 ili FF 6.
Otpu?tanjem tipke FF 6 ili REW
Ako
Zaustavljanje
Usporeno prikazivanje
Jednostavno pritisnite STOP 9 da bi
ste zaustavili prikazivanje.
Video rekorder ?e prije?i na televizijski
program.
Tra?enje
slike
vrijeme dok se video kazeta
prikazuje vi mo?ete pomjerati traku
Za
naprijed
i nazad kako bi ste tra?ili
odreœeno
mjesto
na
traci.
rad
prematanja
vratiti
u
nazad ili brzo
5
normalni
naprijed.
unatrag, Shuttle
(Samo za LV4981/LV4961/
LV4480)
tipku 1 ili 2 mo?ete podesiti
brzinu prikazivanja unazad ili mo?ete
zaustaviti sliku. Dolje su iznesene
brzine koje mo?ete izabrati i na?in kako
Koriste?i
da ih izaberete.
prikazivanje naprijed
prikazivanje naprijed
7x
se
?uma
u
sporog prikazivanja i
mogu se na slici pojaviti pruge
skladu sa statusom trake.
slici vide
se na
ßsmanjite
ih
izobli?enja
pomo?u tipki TRK
+
ili
-.
Zaustavljanje trake (Pauza)
Pritiskanjem tipke P/STILL ;
zaustavit ?ete prikazivanje, na ekranu
?ete dobiti miruju?u sliku. Ova slika
mo?e pokazivati interferencije u obliku
crnih i bijelih vodoravnih linija.
Ovo je potpuno normalno i ne zna?i da
su
video traka ili video rekorder
neispravni.
Traka
se
mo?e zaustaviti
sve
do pet
minuta. Nakon toga ?e video rekorder
automatski zaustaviti prikazivanje kako
ne
bi do?lo do
o?te?ivanja
video rekordera.
trake ili
1
Pritiskanjem tipke P/STILL ; vi?e
za redom pomicati ?e sliku
naprijed okvir po okvir.
2 Mo?ete koristiti
vrijeme
shuttle,
Pomicanje slike okvir po
okvir naprijed
(Frame Advance)
(Samo za LV4981/LV4961/
LV4480)
puta
Sporo prikazivanje
isklju?uju tako da pritisnete ?eljenu
funkcije.
Za
brzo
se
2x
=
i shuttle
Pritisnite STOP 9, nakon toga
pritisnite tipku 5 za nazad ili 6
video rekorder ?e
prikazivanje unatrag
=
2 dva puta
je kvaliteta snimke slaba, vi?e puta
pritisnite tipke TRK + ili na daljinskom upravlja?u kako bi ru?no podesili
tracking sve dok se izobli?enja ne
uklone. Pritisnite brojku 0 na
daljinskom upravlja?u da ponovno
prijeœete na automatski tracking.
-
prikazivanje
mirno
=
naprijed. Dok prematate nazad ili
brzo naprijed mo?ete gledati dio koji
prolazite. Pritisnite i dr?ite (na nekoliko
Ako
sporo
=
=
ve?om brzinom
ili nazad
ne
=
=
Brzo
Va? video rekorder ?e automatski
jednom
1 dva puta
1 tri puta
tipke 3 ili 4 da
smanjili okomita kretanja koja
vide na miruju?oj slici.
biste
se
3 Pritisnite
nastavite
tipku PLAY
prikazivanje
zaustavljanja (pauze).
B da
iza
Va œenje video trake
Pritisnite
tipku EJECT
/ da bi
ste
video traku izvadili iz svog video
rekordera. Ako je traka do?la do svog
kraja, va? ?e se video rekorder
automatski zaustaviti, premotati traku
unazad, izvaditi traku i postaviti se u
Standby
modus.
GC981NP2
2/16/04
NA5HLL-CRO
4:21
PM
Snimanje televizijskih
Page
8
programa
dva ili tri na?ina
snimanja. Neposredno snimanje (Instant Time Recording ITR) i Snimanje pomo?u vremenskog broja?a
na?ine snimanja morate osigurati da su televizijski kanali pravilno pode?eni i memorirani i da je na satu
(Timer Recording ).
postavljeno ispravno vrijeme.
Postoje
Za
Snimanje preko
sve
SCART-a
zadnjoj strani va?eg video
rekordera, spojite ureœaj s kojeg ?elite
Neposredno snimanje
Instant Timer Recording
(ITR)
snimati koriste?i SCART kabel i
ITR
Ako ?elite snimati izravno
priklju?ka
pritisnite
ureœaja.
sa
SCART
na
AV da biste
Long Play
prikazali
/ Standard
sliku
s
Play
Va? video rekorder ima
mogu?nost Long
Play-a (LP). To zna?i da na svaku traku
za snimanje mo?ete snimiti dvostruku
koli?inu podataka.
Na primjer na traku od tri sata (E-180)
mo?i ?ete snimiti program
?est sati.
u
du?ini od
Long Play prikazivanja slika i zvuk
slabije kvalitete nego
kod standardnog prikazivanja.
Pritisnite LP tipku ukoliko ?elite prije?i
na Long Play, pritisnite tipku ponovno
ako ?elite prije?i na Standard Play (SP).
SP ili LP ?e se prikazati na
televizijskom ekranu da vam poka?e
koji ste na?in rada izabrali.
Kod
mogu biti ne?to
zapo?inje snimanje odmah, bilo u
du?ini vremena koje je prije postavljeno
ili dok traka ne doœe do svog kraja.
1
Uklju?ite
va? video rekorder i
televizor. Umetnite video traku
u
video rekorder. Izaberite video kanal
na svom
televizoru.
2 Koristite PR
+
ili
-
Video rekorder ?e
zapo?eti sa
snimanjem. Nastavit ?e snimati sve
do kraja trake ili dok ne bude ru?no
zaustavljen.
Da bi ste
postavili du?inu vremena
kojeg ?elite snimati pritisnite
0 REC/ITR tipku dva puta.
Televizijski ekran ?e prikazati 0H30.
Svako slijede?e pritiskanje tipke
0 REC/ITR pove?at ?e du?inu vremena
snimanja za 30 minuta sve do najvi?e
tokom
devet sati.
da bi ste izabrali
program koji ?elite snimati. Program
koji izaberete ?e se pokazati na
ekranu.
tipki
na
0H30
Vi mo?ete isto tako
da biste
prekinuti snimanje
izbjegli ne?eljene scene.
Ako
RECORD
SP
?e
je
pauzirati
do
najvi?e
se
pojaviti RECP za vrijeme dok
pauzirana. Nakon pet minuta
traka
va? ?e video rekorder automatski
poni?titi snimanje kako bi sprije?io
o?te?enja na traci ili va?em video
rekorderu.
Da biste
gledali jedan kanal dok snimate
drugi pritisnite TV/VCR da se na
display plo?i poka?e VCR. Koriste?i
televizijski daljinski upravlja? prijeœite
na kanal koji ?elite gledati.
1 Pritisnite
ste
zapo?eli sa snimanjem. Kada prvi
put pritisnete tipku na televizijskom
ekranu ?e se pojaviti RECORD SP.
mogu
tipku
STOP 9.
tipku EJECT /. Na
televizijskom ekranu ?e se pojaviti
natpis EJECT. Ako je traka do?la do
svog kraja va? ?e video rekorder
automatski zaustaviti snimanje,
2 Pritisnite
daljinskom upravlja?u.
3 Pritisnite 0 REC/ITR da bi
se
pet minuta. Na televizijskom ekranu
Rogzites befejezese
RECORD
SP
programa isto tako
mo?ete izabrati pomo?u broj?anih
Broj
Trake
P/STILL ;
pritisnete tipku
za vrijeme ITR-a video rekorder ?e u?i
modus pauze za vrijeme snimanja i
poni?tit ?e postavljenu du?inu vremena.
1 Za
pauziranje snimanja pritisnite
tipku.
P/STILL ;
2 Pritisnite P/STILL ;
jednom
da nastavite
tipku jo?
snimanjem.
sa
premotat ?e traku unazad, zaustavit
?e se, izbacit ?e video traku i
se u Standby modus.
postaviti
GC981NP2
2/16/04
NA5HLL-CRO
4:21
PM
Page
9
Snimanje kori?tenjem vremenskog broja?a (Timer Recording)
Pru?a
Ovo
vam
se
postavite vrijeme kada ?e video rekorder po?eti sa snimanjem.
do jednog mjeseca unaprijed i sve do sedam prije programiranih snimanja.
televizijski kanali pravilno birani i memorirani i je li vrijeme na satu pravilno postavljeno.
mogu?nost
mo?e u?initi
Provjerite jesu
li
da
sve
9
Snimanje vremenskim
broja?em Timer Recording
Umetnite video traku.
1 Pritisnite tipku
za glavni izbornik.
2 Koristite tipku 1 ili 2 da izaberete
REC.
3 Pritisnite OK. Pritisnite OK
ponovno da uœete u izbornik
vremenskog broja?a
PR
DATE
6
PR
PR-01
snimanje.
TIME
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
za
vrijeme svakog tjedna. Pritisnite
tipku 1 ili 2 da izaberete, tada
pritisnite OK za potvrdu.
Unesite vrijeme za po?etak i za kraj
programa koji ?elite snimati. Video
rekorder koristi 24- satno vrijeme.
isto
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
--
DATE
TIME
26
1000
::
11 00
SP
::
SP
~
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
SP
SP
uklonili izbornik.
Za?tite va?a
9 Postavite video rekorder
modus rada pritiskanjem
standby
tipke
na daljinskom
POWER
upravlja?u. Natpis TIMER ?e se
pojaviti na display-u video
rekordera da poka?e da je
postavljen za snimanje.
Video rekorder je sada postavljen za
snimanje u vrijeme koje ste vi
postavili.
10 Pritisnite
tipku
STOP da zaustavite
snimanje.
SP
SP
SP
SP
7 Pritisnite 2 da bi ste izabrali brzinu
biste
5 Pritisnite 2 i unesite datum
programa koji ?elite snimiti.
Pritisnite OK prije nego ?to unesete
datum kako bi izabrali jednu od
automatiziranih funkcija. To su DLY
(dnevno) za snimanje svakog dana u
postavljeno vrijeme osim subote i
nedjelje, ili pojedina?ni dani npr.
MO (Ponedjeljak), za snimanje u
se
Play-a, Intelligent Play-a i Long
Play-a. IP (Intelligent Play) odreœuje
koliko je jo? trake preostalo i
prebacuje brzinu sa SP na Lp ako je
potrebno, kako bi potpuno snimio
4 Da biste unijeli broj programa koji
?elite snimati mo?ete pretra?ivati
mogu?e opcije kori?tenjem tipki 3
ili 4 ili broj mo?ete unijeti izravno.
Kada birate jednu brojeve s jednom
znamenkom upamtite da najprije
utipkate 0 Ako ?elite snimati sa
SCART priklju?ka ili s RCA
priklju?ka (Samo za LV4981/LV4961/
LV4480) pritisnite AV.
Koristite tipke 3 ili 4 da
kretali izmeœu Standard
snimanja.
i
program.
8
Provjerite jesu li podaci na
vremenskom broja?u ispravni, ako
kako bi ste
jesu, pritisnite tipku
spremili svoje postavljanje. Ako se
poka?e PLEASE CHECK to zna?i
da ste unijeli neispravan podatak.
Provjerite detalje na televizijskom
ekranu i ponovno ih unesite.
Ukoliko ?elite unijeti vi?e Vremena
za snimanje (Timer Recordings)
ponovite gornji proces od to?ke 3.
Pritisnite tipku
ponovno da biste
Mijenjanje postavki
vremenskog broja?a
Ako biste
PR
PR-01
DATE
TIME
26
1000
::
11 00
SP
::
SP
~
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
::
--
-~
--
--
--
--
--
--
Da biste
sprije?ili da se ono ?to ste
presnimi otkinite za?titni jezi?ac
na zadnjoj strani video trake.
Za snimanje na traku kojoj je
postavljena za?titu poslu?ite se
ljepljivom trakom da zalijepite rupu.
snimili
Snimanje
bilo
koje vrijeme ?eljeli
promijeniti dogaœaj postavljen za
snimanje pritisnite tipku 3 ili 4 da
biste izabrali dogaœaj u vremenskom
bira?u koji ?elite promijeniti.
Pritisnite tipku 1 da poni?tite ili tipku
OK kako biste preuredili tu postavku.
u
snimanja
u
SP
SP
SP
i
trake
na
zadnje
koriste?i AV
?e
sa
va?eg video rekordera
priklju?ak na prednjoj
strane
ili
strani (Samo za LV4981/LV4961/
LV4480). Izaberite audio/video na?in
rada
na
koji snima
daljinskom
video rekorderu
koriste?i AV
tipku
na
upravlja?u.
Da biste gledali snimanje spojite video
rekorder koji snima na va? televizor
koriste?i standardni antenski
tipke 1 ili 2 da biste izabrali
odjeljak koji ?elite promijeniti i tipke 3
ili 4 da biste promijenili te odjeljke.
Koristite
traku
izvedite koriste?i SCART kabel
SP
SP
s
kopiranje s trake na traku trebat
vam drugi video rekorder. Spajanje
Za
koaksijalni
kabel.
GC981NP2
NA5HLL-CRO
2/16/04
4:21
Napredne funkcije
Va? video rekorder ima neke
PM
na
va?em video rekorderu
napredne operacije
CM
(Komercijalne poruke)
Skip preskakanje reklama
CM funkcija vam pru?a mogu?nost
preskakanja preko malih dijelova video
trake na kojima su npr. komercijalne
poruke, televizijske reklame ili
predstavljanja filmova.
Pritisnite tipku CM SKIP na daljinskom
upravlja?u za vrijeme prikazivanja.
Svako slijede?e pritiskanje tipke
pove?ati ?e du?inu trake koja se
preska?e za 30 sekundi sve do ukupno
tri minute (180 sekundi). Nakon ?to
izabrano vrijeme iste?e automatski ?e se
nastaviti normalno prikazivanje.
OPR
(Odgovor za
optimalnu sliku, Optimum
Picture Response)
OPR pobolj?ava sliku s video trake
pode?avanjem prema stanju same video
trake. Ako osje?ate da je sliku potrebno
podesiti vi mo?ete ru?no promijeniti
OPR postavljana.
OPR mo?ete izabrati samo kada je traka
u video rekorderu i kada se prikazuje.
10
Page
1 Pritisnite
sa
tipku
funkcijama koje
za
glavni
vam
mogu koristiti.
1 Pritisnite
izbornik.
za glavni izbornik.
Koristite tipke 1 ili 2 da izaberete
TIME (vrijeme) DATE (datum),
2 Koristite tipke 1 ili 2 da izaberete
OPR nakon toga pritisnite OK.
nakon toga
pritisnite OK.
broj?ane tipke na
daljinskom upravlja?u da biste
unijeli HOURS (sate), MINUTES
(minute), DAY (dan), MONTH
(mjesec) i YEAR (godinu).
2 Koristite
4 Koristite tipke 1 ili 2 da izaberete
RF AUDIO.
3 Koristite tipke 3 ili 4 da biste
izabrali OFF (isklju?i), SOFT
(meko) ili SHARP (o?tro).
4 Pritisnite
za izlazak iz glavnog
5 Koristite tipke 3 ili 4 da biste
izabrali kanal za audio izlaz koji
odgovara tipu va?eg televizora.
HHMNDDMMYY
:.
-
izbornika.
Standardi
za
boje
tipku
za
glavni
izbornik.
2 Koristite tipku 1 ili 2 da izaberete
SYSTEM i nakon toga pritisnite
OK.
3 Koristite tipke 3 ili 4 da biste
izabrali sistem za boje kod va?eg
snimanja.
--
--
--
---
.
TIME
DATE
Va? video rekorder koristi dva
standarda za boje, PAL B/G i SECAM
D/K. Za vrijeme prikazivanja va? video
rekorder automatski bira sistem za boje,
meœutim ukoliko budete osjetili
probleme vi to mo?ete u?initi ru?no.
1 Pritisnite
-
6 Pritisnite
glavnog
tipku
za
izlazak iz
izbornika.
Postavljanje
sata
Video rekorder koristi 24-satno vrijeme,
tako da ?e, na primjer, 1 sat poslije
podne biti prikazan kao 13:00.
Jednoznamenkaste brojke za sat trebale
bi se unijeti s nulom ispred, na primjer
01.
Dan u tjednu ?e se automatski
pojaviti jednom kada se unese
datum. Ako napravite pogre?ku
koristite tipke 1 ili 2 da izaberete
podatak i ponovno unesete detalje.
3 Kada
ste zadovoljni upisanim
da biste
pritisnite tipku
memorirali svoja postavljanja.
GC981NP2
NA5HLL-CRO
2/16/04
A videokeszulek
A keszulek rendelkezik
4:21
fejlett
a
a
a
szalagszamlalo, a fennmarado szalag,
a honap, az ev, a het napja, a
keszulek m?kodesi
modja kijelzesere. Ha rogzites folyik,
kijelzes nem kerul a szalagra.
ismet
nyomja meg
gombot.
nap,
a
funkcioi
is.
4 Az osszes OSD eltuntetesehez
jelenlegi id?,
csatorna, valamint
11
Page
nehany hasznos, fejlett szolgaltatassal
Keperny?kijelzes (OSD)
Ez hasznalhato
PM
a
1 Az OSD
megjelenitesehez
nyomja meg az OK gombot.
A
1
2
3
be
A
OK
f?menube
OFF allast. Mentse el
beallitast
a
a
a
szolgaltatas energiat
keszulek be
TV-m?sor
nem
2 A
megjelenitesi lehet?segek
?
kivalasztasahoz nyomogassa az OK
gombot. A szalagszamlalo es a
szalag mennyisege
jelenik meg, ha van a
masodperc
nagy resze
utan
az
elt?nik, csak
szalagszamlalo,
szalag kijelzese
az
OSD
ora,
meg
gombot.
Ekkor
a
vezerl?panelen
a
a
illetve
a
fennmarado
marad
a
keperny?n.
?
Nyomja
kijelz?panel
meg
a
taviranyito
vezerl?panel POWER
) gombjat.
(vagy
a
Ki lehet
kapcsolni a vezerl?panel
valamennyi gombjat, igy a keszulek
csak a taviranyitoval iranyithato.
1
a
vagy
Nyomja meg a taviranyito LOCK
gombjat. Ekkor a keperny?n
megjelenik a SAFE felirat.
Ekkor
Energiatakarekossag
kikapcsolasa
keszulekben kazetta.
3 Harom
m?kodik.
valamennyi jelz?je kikapcsol.
fennmarado
akkor
allitva
Nyomja
a
Gyerekzar
takarit meg. Ha
jov?beli
rogzitesere, a szolgaltatas
van
szalagszamlalo a lejatszas vagy
rogzites eltelt idejet mutatja oraban,
percben es masodpercben.
A szamlalot a CLEAR gombbal
allithatja 0:00:00-ra.
Ha megnyomja a STOP 9, majd a
REW 5 gombot, a keszulek
0:00:00-nal all meg, ahol
szamlalot lenullazta.
gombbal.
Energiatakarekossag
E
SAFE
A
gombbal.
Valassza ki a 1 es 2 gombokkal az
fOSD ON OFF menuelemet, majd
nyomja meg az OK gombot.
Valassza ki a 3 es 4 gombokkal az
a
digitalis szalagszamlalo
lenullazasa.
eltuntetese:
kijelzes teljes
Lepjen
az
a
STOP 9-on es
EJECT /-en kivul
gombja
a
sem
a
az
vezerl?panel egyik
m?kodik.
a keszulek el?lapjan talalhato
gombok kozul barmelyiket
megnyomjak, a keperny?n megjelenik a
SAFE felirat. A gyerekzar kioldasahoz
nyomja meg ismet a taviranyito LOCK
gombjat.
Ha
Szeles
keperny?
Szelesvasznu
lejatszashoz
a
keszuleket
SCART csatlakozon keresztul kell
a
TV-hez kotni.
1 Inditsa el
f?menut
a
gombbal.
gombokkal a
16:9/4:3 menuelemet, majd nyomja
meg az OK gombot.
2 Valassza
a
a
1 es 2
a
GC981NP2
2/16/04
NA5HLL-CRO
4:21
Napredne funkcije
Va? video rekorder ima neke
da
tipku
svoja postavljanja.
na
memorirate
12
Page
va?em video rekorderu
napredne operacije
3 Koristite tipke 3 ili 4. Izaberite:
AUTO: automatski bira ispravni
format za sadr?aj. 4:3: za
prikazivanja i snimanje u normalnom
formatu. 16:9: za prikazivanja i
snimanje u formatu ?irokog ekrana.
4 Pritisnite
PM
sa
Automatsko
funkcijama koje
EZ REPEAT
(power off)
Pritiskanjem tipke
vrijeme prematanja
trake
isklju?it
kraja.
za?titni
4 Za nastavak
power off
(isklju?enje)
Video rekorder ?e automatski zaustaviti
traku, premotati ju na po?etak i izvaditi
ju (eject). Video rekorder ?e nakon toga
stereo zvuk. Vi mo?ete
reprodukcije
za
ulazak
zvuka.
na
tipke
1
ili 2.
3 Pritisnite OK.
4 Koristite tipke 3 ili 4 da biste
izabrali izmeœu:l:
STEREO
LEFT (samo lijevi kanal)
RIGHT (samo desni kanal)
MONO
5 Pritisnite tipku
za izlaz iz glavnog
izbornika.
ez
glavnom izborniku kako
funkciju na va?em video
postavili da kod izbora
rekorderu
AUTO radi automatski
OFF da se isklju?i.
a
kod izbora
u
ozna?enu kao
za
standby stanje.
ponoviti
gledanjem.
na
traci
koji
?elite
i nakon toga nastaviti
1 Pritisnite i dr?ite stisnutom
tipku
ez
ponavljanja.
Video doktor ?e pokazati
aspekte video rekordera.
glavni
dok ez REPEAT
stisnutom.
tipku
dr?ite
Otpustite tipku kada ?elite da
zapo?ne ponavljanje prikazivanja.
tipku
za
stanja
ulazak
i
na
izbornik.
2 Izaberite
opciju Dr.
tipku
tipke
OK.
VIDEO DOCTOR
HEAD STATUS
TAPE STATUS
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME
OK
3 Video rekorder ?e sada dva puta
ponoviti izabrani dio na traci.
4 Koristite
jezi?ac, uklonjen je,
pogodnu za snimanje.
umetnite
NO. OF TIMER PROGRAMME
2Pokazuje
NEXT TIME PROGRAMME
FR2 26 10:00-11:00 SP
Pokazuje trenutno stanje snimanja
pomo?u vremenskog broja?a.
5 Pritisnite
koriste?i
1ili2.
3 Pritisnite
traku
u
broj snimanja
programiranih pomo?u vremenskog
broja?a.
Video doktor
REPEAT. Video rekorder ?e
automatski premotati traku unazad
sve
normalnog prikazivanja
bilo kojeg mjesta pritisnite ez
REPEAT tipku za vrijeme prvog
sa
1 Pritisnite
Repeat (ponavljanje)
dva puta
s
ez
vrijeme prikazivanja.
Mo?ete izabrati dio
2
u
tipku
POWER OFF
prije?i
glavni
izbornik.
2 Izaberite AUDIO koriste?i
Izaberite NIC
biste NICAM
NOT RECORDABLE: Kazeta
video rekorderu nema na sebi
je
Va? video rekorder mo?e snimati i
1 Pritisnite
KAZETE
?ete
video rekorder automatski nakon ?to
traka premotana do
TAPE STATUS- STATUS
za
ez
izabrati na?in
trebaju ?i??enje.
SP
POWER
Pritisnite
HEAD STATUS- STATUS GLAVE
PLEASE CLEAN: Glave za traku
isklju?ivanje
Postavljanja zvuka
(Samo za LV4891/LV4961)
reproducirati
mogu koristiti.
vam
tipke 3 ili 4 da biste
provjerili slijede?e funkcije.
izbornik
da maknete
tipku
televizijskog ekrana.
s
GC981NP2
2/16/04
NA5HLL-CRO
4:21
Napredne funkcije
Va? video rekorder ima neke
Izbor
jezika
vam
GERMAN, POLSKI, ˇCESKY´, MAGYAR
ili SVENSKA.
1 Pritisnite
tipku
za
ulazak
u
glavni
izbornik.
2 Izaberite
opciju
ABC koriste?i
tipke
1ili2.
3 Pritisnite OK da biste otkrili ekran
za
izbor jezika.
Izaberite
?eljeni jezik
koriste?i
3ili4.
4 Pritisnite
da biste
tipku
postavljanje.
memorirali
na
Page
tipke
13
va?em video rekorderu
napredne operacije
je mogu?nost da promijenite
jezik koji se pojavljuje na ekranskom display-u. Mo?ete birati izmeœu ENGLISH,
Dana
PM
sa
funkcijama koje
vam
mogu koristiti.
GC981NP2
2/16/04
NA5HLL-CRO
4:21
PM
Page
14
Otklanjanje gre?aka
Ukoliko imate
pote?ko?a
s
va?im video rekorderom
Nema slike ni zvuka
?
Provjerite je
ukop?an
uklju?en u
zidnu uti?nicu i isto tako da je i
televizor ukop?an i uklju?en.
Provjerite je li antenski kabel o?te?en i
je li sigurno spojen na priklju?ke i na
video rekorderu i
?
Provjerite jeste
kanal
?
na svom
na
li
u
?
televizoru.
podesili
?
video
televizoru.
Ako koristite SCART
spajanje
sigurno spojen
provjerite je li kabel
je li izabran ispravan AV
kanal
?
i
na
prikazivanja
?
ili
je
slaba slika
?
Poku?ajte s drugom video kazetom.
Ako je problem rije?en to zna?i da je
problem na toj video kazeti.
Poku?ajte koristiti tracking tipke
TRK + ili kako bi ste smanjili
koli?inu vidljivih interferencija.
Ako kazeta sadr?i snimku koju ste
nedavno snimili s televizije, mo?da
televizijski kanal nije bio pravilno
pode?en prema video rekorderu.
-
?
?
mogu
Provjerite zadnju stranu video kazete
da vidite da li je za?titni jezi?ac
skinut da sprije?i snimanje na
rekorderu.
?
?
mo?e
Provjerite
rekorderu.
da traka ve?
nije
u
video
radi
ukop?an i
uklju?en?
Provjerite jesu li baterije ispravno
umetnute u daljinski upravlja?.
na
?
rekorderu.
na
izborniku
opcija AUTO.
Provjerite u televizijskom priru?niku
je li emitiranje bilo u stereo modusu.
Provjerite u televizijskom priru?niku
da vidite da li imate stereo funkciju
va?em televizoru.
(Samo
?
LV4981/LV4961)
za
provjerite jeste li
opciju STEREO.
Provjerite u televizijskom priruœniku
da vidite da li imate stereo funkciju
U Audio izborniku
odabrali
video kazetu i
va?em
li
Provjerite je
na
nije
?
televizoru,
potra?ite savjet u televizijskom
priru?niku kako da to u?inite.
Provjerite je li antenski kabel o?te?en
je li sigurno spojen na pravilne
priklju?ke.
Provjerite je li televizor pravilno
pode?en prema va?em video
nije snimljen
LV4981/LV4961)
Nema Hi Fi zvuka
provjerite sliku s te kazete.
Poku?ajte podesiti vodoravnu
kontrolu
?
drugu
za
NICAM-a izabrana
?
Mo?da je o?te?ena video kazeta.
Umetnite
umetnuti
?
ne
stabilan
?
(Samo
Je li video rekorder
Vrh video slike
?
NICAM zvuk
?
Daljinski upravlja?
Provjerite je li signal koji prima
televizor odgovaraju?e kvalitete.
se ne
pravilno okrenuta?
moraju biti na vrhu a strelica
biti usmjerena prema video
Prozori
?
Video traka
nego ?to pozovete servisni centar.
Je li video kazeta
mora
Provjerite prijem na va?em
televizijskom prijamniku. Ako ne
mo?ete primati sliku s antene video
rekorder ne?e biti u stanju snimati
televizijski program.
Provjerite je li antenski kabel
o?te?en i je li sigurno spojen na
pravilne priklju?ke.
Provjerite je li video rekorder
pravilno pode?en na televizijske
kazetu.
?
?
se ne
programe.
va?em televizoru.
Nema
programi
snimati
li utika? video
rekordera
?
TV
provjerite slijede?e prije
na
vaœem televizoru.
Autoplay
i
?
ne
Ako za?titni
jezi?ac nije maknut s
ova funkcija ne?e raditi.
Ova funkcija ne?e raditi tijekom
aktivne operacije "LOCK" (Vidi
video kazete
?
radi
stranicu
11).
GC981NP2
NA5HLL-CRO
2/16/04
4:21
PM
Page
15
Upravljane TV-om pomo?u daljinskog upravlja?a
specifikacije
va?e?e
dan
i
LG radi
Specifikacije
upozorenja.
su
na
tiskanja.
Razinu
zvuka, ulazni izvor i prekida?
napajanja va?eg LG TV-a mo?ete kontrolirati daljinskim upravlja?em u paketu.
na
neprestanim inovacijama proizvodi
Brojevi kodova TV ured-aja
kojima se mo?e upravljati
je naveden vi?e od jedan kod,
poku?ajte ih upisivati jednog po jednog
dok ne pronad-ete onaj koji fukcionira
Ako
Va?im TV-om mo?ete
upravljati pomo?u
tipaka ispod.
za
Pritiskom
na
TV POWER
TV AV
TV PR +/--
Brzina trake
LG / GoldStar
Prebacivati ulazni
izvor TV-a izmed-u TVa i ostalih ulaznih
izvora.
Zenith
1,3,4
Samsung
Sony
6,7
Pretra?ivati memorikanale.
Hitachi
4
vati TV.
ili
isklju?i-
Proizvod-a?
Format trake
2
8,9
Prilagod-avati glasno?u
TV-a.
Napomene
Ovisno
sve
Upravljanje ostalim TV
ured-ajima pomo?u daljinskog upravlja?a
Razinu
zvuka, ulazni izvor i prekida?
napajanja va?eg
ne-
LG TV-a mo?ete
takod-er kontrolirati daljinskim upravlja?em u paketu. Ako je va? TV naveden
na popisu ispod, podesite ispravan
proizvod-a?ki kod.
1.
Tijekom dr?anja TV POWER
tipke, pritisnite tipke na broj?aniku za odabir proizvod-a?kog
koda
za
va? TV (vidi tablicu
ispod).
2.
Otpustite tipku
TV POWER.
mogu
mijenjati
i tehni?ke
u
bilo
koje vrijeme
bez
Maks.
vrijeme snimanja
Vrijeme prematanja
Dimenzije
Te?ina
(LV4981/LV4961/LV4480)
Rotary 2 glave, helical skeniranje (LV4280/LV4260)
23,39mm/sek (SP na?in) 11,69 mm/sek (LP na?in)
?irina trake 12,7 mm (0,5 in?a)
4 sata (SP na?in, E-240 Traka) 8 sati (LP na?in, E-240 Traka)
Pribli?no 65 (± 10)sek (E-180 traka)
360x82x230mm(?xVxD)
2.87
Temperatura
Vla?nost
Broja?
110-240V~,50/60Hz
Pribli?no 12 Wata (?tedljivi na?in rada: 3Wata)
Dvostruki azimut 4 glave, helical skeniranje
za
za
rad
rad
vremena
kg
5ºC-35ºC
Manje od 80%
24 satni tip display-a
Video
rane
TV VOL
glave
va? TV.
Broj koda
1 (Originalna postava),
Uklju?ivati
se
paketu
Specifikacije
Op?enito
El. Napajanje
Potro?nja
Sistem video
Mo?ete
u
o
tipke
va?em TV ured-aju, neke ili
mo?da ne?e raditi na TV-u,
?ak i ako unesete ispravan proizvoda?ki kod.
Unesete li novi broj koda, prethodno
uneseni broj koda ?e se obrisati.
Kad zamijenite baterije na daljinskom upravlja?u, broj koda kojeg ste
postavili mo?e se vratiti na originalno
postavljeni broj. Ponovno postavite
odgovaraju?i broj koda.
sistem
Televizijski
CCIR standard
PAL/SECAM
(625 linija, 50 polja)
signal za boju
Format
PAL/MESECAM
RF
PAL/SECAM
snimanja
prijem
RF IZLAZ
PAL G/K/I
Ulazni nivo
VIDEO IN
Izlazni nivo
VIDEO
Odnos signal ?um
RF modulator
Audio
(B/G, D/K, I/I)
(SCART, RCA) 1,0 Vp-p, 75 Ohma nebalansirani
OUT (SCART) 1,0 Vp-p, 75 Ohma nebalansirani
Vi?e od 43 dBm
UHF kanali 22-68
(podesivo)
Ulazni nivo
AUDIO IN (SCART, RCA)
Izlazni nivo
SCART; 6,0 dBm, vi?e od 10 Kohma
RCA:-6dBm, vi?eod47Kohma
AUDIO OUT (SCART, RCA)
SCART; 6,0 dBm, manje od 1 Kohma
RCA:-6dBm, manjeod1Kohma
-
-
Snimka
Frekventni
Mono snimka i Hi --Fi Snimka
odgovor
Odnos signal ?um
Dinami?ko podru?je
Normalni:100Hz-10kHz(-6/+3dBm)
Hi--Fi:20Hz--20kHz(-3/+3dBm)
Hi --Fi : Vi?e od 70 dB (JIS A filter)
Hi --Fi : Vi?e od 85 dB (JIS A filter)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising