LG RH200MHS Owner's Manual
RH1878P2S/RH1888P2S/RH1979P2S/RH1989P2S/RH1F99P2S-NA5HLL-CRO
HDD/DVD
REKORDER
PRIRU?NIK
ZA
KORISNIKE
MODEL: RH188S/RH188HS/
RH199S/RH199HS/
RH200MHS
Prije spajanja, upotrebe ili pode?avanja ovog proizvoda,
molimo pa?ljivo i temeljito pro?itajte ovu knji?icu s uputama.
OPREZ: Ne izla?ite
UPOZORENJE
vlazi. Ne odla?ite
na
(ILI ZADNJU
SERVISIRATI, PREPUSTITE SERVISIRANJE
Znak munje sa simbolom strelice unutar
jednakostrani?nog trokuta ima za cilj da upozori na
prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar ku?i?ta
ureœaja koji je dovoljno velik da predstavlja opasnost
od strujnog udara za osobe.
jednakostrani?nog trokuta ima
cilj da upozori korisnika na prisutnost va?nih
informacija za rad i odr?avanje (servisiranje) ureœaja u
pisanim materijalima koji dolaze zajedno s ureœajem.
PO?AR
vezi
s
elektri?nim kabelom
nemojte preoptere?ivati. Preoptere?ene zidne uti?nice,
pri?vr??ene ili o?te?ene uti?nice, produ?ni kablovi, izlizani
elektri?ni kablovi ili kablovi s o?te?enom
ili napuklom izolacijom
su opasni. Bilo koje od ovih stanja mo?e
dovesti do opasnosti od
strujnog udara ili do po?ara. S vremena na vrijeme pregledajte
elektri?ni kabel va?eg ureœaja, a ako pregledom utvrdite o?te?enja
ili izlizanost, iskop?ajte kabel, prestanite upotrebljavati ureœaj i
zamijenite kabel s to?no odreœenim zamjenskim kabelom kod va?eg
ovla?tenog servisera.
slabo
za
OVAJ PROIZVOD
u
se
Uti?nice
Znak uskli?nika unutar
IZLA?ITE
su
ureœaja
preporu?uje da imaju svoj zasebni strujni
krug napajanja;
Drugim rije?ima, zidna uti?nica s koje se napaja ovaj ureœaj treba
biti jedina uti?nica na jednom osigura?u i na tom osigura?u ne
smije biti drugih uti?nica. Kako biste bili sigurni provjerite
specifikacijsku stranicu ovog priru?nika.
PLO?U).
KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.
STRUJNI UDAR NE
niti
?to
vaze.
Za ve?inu
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO
UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJE?ILI
ureœaj vodi koja kaplje ili pljuska, ki?i
ureœaj predmete ispunjene vodom kao
UPOZORENJE
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC
primjer
na
ILI
Za?titite elektri?ni
kabel od fizi?kih ili mehani?kih o?te?ivanja, kao
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklje?tenja vratima ili
ga?enje preko kabla. Posebnu pa?nju posvetite utika?ima, zidnim
uti?nicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz ureœaja.
KI?I
?to
NITI VLAZI.
su
Kako biste
OPREZ:
Ne
smijete za?epljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje
skladu s preporukama proizvoœa?a.
izvedite
u
lako
Priklju?ci i otvori u ormaru namijenjini su za ventiranje i da
osiguraju pouzdan rad ureœaja i da za?titi ureœaj od pregrijavanja.
Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem ureœaja na krevet, le?aj,
tepih ili neku drugu sli?nu povr?inu. Ovaj se proizvod ne treba
stavljati u ugraœene instalacije kao ?to su police za knjigu ili ormar
osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje
odspojili napajanje iz ut?nice, povucite prema van
napojnog kabela. Kada postavljate ureœaj pazite da je utika?
dostupan.
utika?
Uklanjanje starog aparata
1. Ako
za
se na
sme?e,
proizvodu
to zna?i
europskom
2. Elektri?ni
nalazi simbol
da je
prekri?ene
proizvod pokriven
kante
direktivom 2002/96/EC.
i elektronski
proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, ve? u
posebna odlagali?ta koja je odredila vlada ili lokalne
proizvoœa?.
vlasti.
3. Pravilno
odlaganje starog proizvoda spre?it
potencijalne negativne posljedice po okoli?
zdravlje ljudi.
4.
OPREZ:
KLASA 2M VIDLJIVO I NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRA?ENJE
?e
i
Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda
potra?ite u gradskom uredu, slu?bi za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
KOD OTVARANJA. NE GLEDAJTE IZRAVNO U ZRAKU I NE
GLEDAJTE ZRAKU IZRAVNO
POMO?U OPTI?KIH
Ovaj ureœaj proizveden je na na?in koji ispunjava
zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA
EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.
INSTRUMENATA.
UPOZORENJE:
Ovaj proizvod upotrebljava
laserski sistem.
Kako biste
osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda molimo
pa?ljivo i u cijelosti pro?itajte ovaj priru?nik za korisnika i
sa?uvajte ga kao budu?u referencu. U slu?aju potrebe servisiranja
ureœaja, molimo potra?ite ovla?teni servisni centar.
Upotreba upravlja?kih kontrola, ili rad na na?in koji nije naveden
ovom priru?niku mo?e
dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.
Kako biste
sprije?ili izlaganje laserskoj zraci, ne poku?avajte
U slu?aju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog
otvarati ku?i?te.
zra?enja.
2
NE GLEDAJ U ZRAKU.
u
Ureœivanje MP3/WMA,
Sadr?aj
UVOD.....................................4-9
.4
Simboli upotrebljeni u ovom priru?niku
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Napomeneodiskovima........................4
.5
Diskovizasnimanjeireprodukciju.
.6
Diskovikojisemogureproducirati.
Kodpodru?ja...............................6
.6
Mogu?nostkopiranjailipremje?tanja
Ounutarnjemtvrdomdisku....................7
Kartice koje se mogu upotrebljavati na ovom ureœaju
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(samoRH200MHS)............................7
Prednjaploœa...............................8
Daljinskiupravlja?...........................9
Radsdaljinskimupravlja?em...................9
Spajanjeipode?avanje......................10-23
Zadnjaplo?a...............................10
Priklju?ivanjenaantenu......................10
Priklju?ivanjenava?TV......................11
HDMI connection (Samo RH188HS/RH199HS/
RH200MHS)...............................12
JPEG i DivX datoteka
Snimanje..................................35-41
Vi?eoDVDsnimanju........................35
Vi?eoHDDsnimanju........................35
Timeshift.................................36
OsnovnosnimanjeTVprograma................37
Brzo snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer) .37
.38
Snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer)
Provjera detalja za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a(TimerRecording)....................39
Snimanjesvanjskogulaza....................39
SnimanjesDVulaza.........................40
.41
Istovremenosnimanjeireprodukcija.
Reprodukcija drugog naslova tijekom snimanja .41
TimeSlip..............................41
MPEG4snimanje...........................41
.
.
.
.
Vokal.................................19
.20
Pode?avanje zaklju?avanja (Roditeljska kontrola)
Ocjenjivanje / Postavite lozinku (password) /
Kodpodru?ja...........................20
DivXkodzaregistraciju...................20
Pode?avanjesnimanja........................21
Postavljanje modusa snimanja / Aspekt snimanja .21
DV audio snimanje / TV audio snimanje
.21
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter) /
AV2Snimanje/MPEG4...................21
Pode?avanjazadisk.......................21-22
Formatiranjediska.......................21
.22
Finaliziranje / Naziv diska (Disc Label)
.22
Za?titadiska(DiscProtect)/PBC.
Op?enitoodisplay-unaekranu.................23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reprodukcija..............................24-34
.24-27
Op?enite karakteristike reprodukcije
.28
ReprodukcijaDivXfilmskedatoteke.
.29
Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka
Programirana reprodukcija Audio CD-a i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MP3/WMAdatoteka.........................30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ureœivanje................................42-49
Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja
(TitleListiChapterList).....................42
HDD disk, VR modus: Ureœivanje originala i
.43
popisazareprodukciju(Playlist).
Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers) .43
.43
Mijenjanje sli?ica za naslove (Thumbnail)
Stvaranje novog popisa za reprodukciju
(NewPlaylist)..............................44
Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za
reprodukciju(Playlist)........................44
.45
Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja
Brisanjedijela.............................45
Upisivanjenazivazanaslov...................46
Pretragavremena...........................46
Sortiranje.................................47
.47
Poni?tavanje/vra?anje posljednjeg brisanja
.47
Kombiniranjedvanaslovaujedan
Podjelajednognaslovaudva..................48
.48
Kombiniranjedvapoglavljaujedno
Premje?tanje poglavlja na popisu za reprodukciju
(PlaylistChapter)...........................49
Sakrivanjepoglavlja/naslova..................49
.
Priklju?ivanjenapoja?alo.....................13
.14-15
Dodatna Audio / Video (A/V) priklju?ivanja
Upotrebapo?etnogizbornika..................16
Po?etnapode?avanja.........................16
Op?eoperacije..........................16
Op?apode?avanja........................16-18
Autoprogramiranje.......................16
Ureœivanjeprograma(Edit).................17
Pode?avanjesata.........................18
TVaspekt/Displaymodus.................18
Progresivno skeniranje (Samo RH188S/RH199S) 18
AV2 priklju?ivanje / Modus ?tednje el.
energije(PowerSave).....................18
Inicijaliziranje...........................18
Pode?avanjejezika..........................19
Audiopode?avanja..........................19
DolbyDigital/DTS/MPEG...............19
Frekvencijauzorka.......................19
DRC ( Dinami?na kontrola opsega -Dynamic
RangeControl)..........................19
.33-34
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Za?titanaslova.............................49
Presnimavanje.............................50-52
Prijepresnimavanja(Dubbing).................50
.51
PresnimavanjesHDDdiskanaDVD.
.51
PresnimavanjesDVD-anaHDDdisk.
.52
Kopiranje jednim dodirom (HDD na DVD)
.52
Kopiranje jednim dodirom (DVD na HDD)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reference.................................53-58
Dodatneinformacije.........................53
.53
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa
Gledanje izbornika za popis naslova (Title List)
koji je prikazan na drugim DVD rekorderima ili
player-ima..............................53
Reproduciranje va?eg snimljenog materijala na
.53
drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)
Kodovijezika..............................54
Kodovizemalja.............................54
Kodovi zemaljaUpravljanje s va?im TV-om pomo?u
.55
isporu?engdaljinskogupravlja?a.
Rje?avanjeproblema......................56-57
Specifikacija...............................58
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GledanjeJPEGdatoteke....................31-32
3
Napomene
UVOD
vas da zbog pravilne uporabe ovog ureœaja
pa?ljivo pro?itate ovaj priru?nik i da ga sa?uvate kao
referencu za budu?e potrebe.
Molimo
Ovaj priru?nik sadr?i informacije o operacijama i
odr?avanju va?eg rekordera. Ukoliko ureœaj bude trebao
servis obratite se ovla?tenom servisnom mjestu.
O
simbolu
"
Simbol
o
diskovima
Rukovanje diskovima
dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk dr?ite
rubovima tako da na njegovoj povr?ini ne ostaju otisci
prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir ili trake.
Ne
na
display-u
na
"
se mo?e
pojaviti na va?em TV ekranu tijekom
koji pokazuje da funkcija obja?njena u ovom
priru?niku za vlasnika nije mogu?a za odreœeni medij.
rada
Spremanje diskova
reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije.
Ne izla?ite diskove izravnoj sun?evoj svjetlosti niti
izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom automobilu
izlo?enom izravnoj sun?evoj svjetlosti.
Nakon
Simboli
upotrebljeni
priru?niku
u ovom
Napomena:
Ozna?ava poseba uputstva i operacijske pogodnosti.
diskova
prstiju i pra?ina na disku mogu prouzrokovati lo?u
izobli?enje zvuka. Prije reprodukcije disk
o?istite ?istom krpom. Disk bri?ite od sredine prema van.
Otisci
kvalitetu slike i
Savjet:
Ozna?ava
savjete
Odjeljak ?iji
odnosi
?i??enje
za
Naslovi
DVD ALL
postizanje ?eljenog cilja.
naslov sadr?i
se samo na
HDD
lak?e
disk
jedan od slijede?ih simbola
koji je predstavljen tim simbolom.
snimljeni
na
HDD disku
Svi DVD diskovi
na
donjem popisu.
RAM DVD-RAM disk
-RWVR
-RWVideo
+RW
DVD-RW
VR modusom
s
snimanja
Video modusom
snimanja
DVD+RW disk
Ne koristite
-R
DVD-R disk
razrjeœiva?a,
+R
DVD+R
DVD
(DL) disk
stati?ni
jaka otapala poput alkohola, benzina,
reklamiranih sredstava za ?i??enje
ili antistarim
vinila.
od
spray namijenjen
plo?ama
DVD-Video disk
VCD
Video CD-i
ACD
Audio CD-i
Kondenziranje vlage
DivX
DivX datoteke
Nikada
MP3
MP3 datoteke
WMA WMA datoteke
JPEG JPEG datoteke
4
s
DVD-RW
ne upotrebljavajte ovaj proizvod odmah nakon
njegovog premje?tanja iz hladne u toplu prostoriju.
Ostavite ureœaj da stoji dva do tri sata prije njegovog
uklju?ivanja. Ako ovaj proizvod upotrijebite u ovakvoj
situaciji, mo?e do?i do uni?tenja diskova i unutra?njih
dijelova.
Diskovi
snimanje i reprodukciju
za
DVD-RW
Video Disc
(Digital
DVD-RW diskovi
disku mo?ete
za VR modus snimanja ili Video modus snimanja.
je mogu?e ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se mo?e pobrisati,
mogu formatirati
se
Na ovim diskovima
ReWritable):
-
zatim
a
se na
istom
ponovno snimati.
[VR modus]
Mogu?e je u velikoj mjeri ureœivati snimljeni materijal.
Mo?e se reproducirati na player-ima koji su kompatibilni s VR modusom (nakon finaliziranja)
[Video modus]
Mo?e se reproducirati na obi?nim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja
DVD-R
Video Disc
(Digital
-
Recordable)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD-R disk,
snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
DVD-R diskovi
se
mogu formatirati
na
tom disku vi?e
ne
mo?ete
Video modusu.
samo u
reproducirati na obi?nim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja
Mo?e
se
DVD-RAM (DVD Random Access Memory)
DVD-RAM diskovi mogu se formatirati za VR modus
-
snimanja.
ponavljati snimanje. Snimljeni materijali
Na ovim
se
disk mo?e
ponovo snimati.
reproducirati na DVD-RAM
Mogu se
Snimanja
diskovima mo?e
se
mogu
se na
isti
se
ureœaju
ovom
DVD+RW
zatim
a
kompatibilnim player-ima.
mogu dobro ureœivati.
Samo DVD-RAM diskovi standardne
Na
pobrisati,
(Digital
se ne
mogu
Video Disc
Na ovim diskovima
verzije 2.0, 2.1 i 2.2 se mogu upotrebljavati
upotrebljavati DVD-RAM diskovi cartridge vrste.
ureœaju.
na ovom
ReWritable)
+
je mogu?e ponavljati snimanje. Snimljeni materijal
se
mo?e
pobrisati,
a
zatim
istom
na
disku mo?ete
Mo?e
ponovno snimati.
reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim player-ima (automatsko finaliziranje)
sadr?aji se mogu reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima samo nakon finaliziranja diska
Snimljeni materijal se mo?e ureœivati pomo?u naslova / poglavlja
se
Ureœivani
DVD+R
(Digital
Video Disc
+
Recordable)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD+R disk,
mo?ete snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
na
tom disku vi?e
ne
reproducirati na DVD+R kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
sadr?aj nije kompatibilan sa DVD+R kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje,
dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja naslova / poglavlja
Mo?e
se
Svaki ureœeni
DVD+R DL
(Digital
Video Disc
+
Recordable; Double Layer)
diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon ?to ste finalizirali DVD+R DL disk,
mo?ete snimati i ne mo?ete ga vi?e ureœivati.
Ovi
se
na
tom disku vi?e
ne
memoriju je gotovo udvostru?en kod dvoslojnih DVD+R diskova i tako omogu?uje korisnicima
materijala na jednom DVD+R disk.
Mo?e se reproducirati na DVD+R DL kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
Svaki ureœeni sadr?aj nije kompatibilan sa DVD+R DL kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj
poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
Ograni?ene mogu?nosti ureœivanja naslova / poglavlja
Prostor
za
snimanje
DVD diskovi
koji
DVD-R
Mitsubishi
That's
se
preporu?uju
za
snimanje
DVD+R
Mitsubishi
(8x, 16x)
Verbatim
(8x)
DVD-RW
Mitsubishi
(8x, 16x)
Ricoh (8x,
(8x, 16x)
Verbatim
do 8.5GB video
Verbatim
16x)
JVC
(8x)
--
--
Napomena:
Ako
formatirati disk
originalnog
su
DVD-RW/DVD+RW diskovi
pomo?u
ovog rekordera.
Stoga,
(4x)
(4x)
(4x)
Victor
(4x)
Maxell
(4x)
DVD+RW
Mitsubishi
SONY
(4x)
(4x)
Imation (4x)
Maxell
(4x)
Ricoh (4x)
DVD+R(DL)
Mitsubishi
Maxell
-
(2.4x, 8x)
(2.4x)
DVD-RAM
Fujifilm (2x)
Mitsubishi (3x)
Maxell
-
-
-
-
(5x)
snimljeni na osobnom ra?unalu ili na nekon drugom DVD rekorderu, ne?ete mo?i
htjeli uporabiti takav disk na ovom rekorderu, morat ?ete ga formatirati pomo?u
budete li
rekordera..
5
Diskovi
koji
se
mogu
reproducirati
DVD(8cm/12cmdisk)
Diskovi kao ?to
su
filmovi
koji
se
mogu
kupiti
Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
VIDEO CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u VIDEO
ili
iznajmiti
CD/Super
VIDEO CD formatu
AudioCD(8cm/12cmdisk)
Glazbeni CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i
u
glazbenom
CD formatu
koji
se
mogu
kupiti
CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)
CD-R/CD-RW diskovi koji sadr?i audio naslove, DivX, MP3, WMA, ili JPEG datoteke.
Napomene:
za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW)
reproducirati na ureœaju.
Ne stavljajte nikakav pe?at ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova mo?e
dovesti do nepravilnosti.
Ovisno o software-u za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se mo?da ne?e mo?i
reproducirati.
DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW diskovi koji su snimljeni pomo?u osobnog ra?unala ili pomo?u DVD ili CD
rekordera mo?da se ne?e reproducirati ako je disk o?te?en ili prljav, ili ako na le?ama rekordera ima ne?isto?e ili
kondenzacije.
Ako disk snimate pomo?u osobnog ra?unala, ?ak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slu?ajevi u
kojima mo?da ne?e do?i do reprodukcije zbog postavki u software-u programa s kojim je snimljen disk. (Provjerite s
proizvoœa?em software-a za detaljnije informacije.)
Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i snimanja da ispune odreœene tehni?ke standarde kako bi se postigla optimalna
kvaliteta reprodukcije. Prije-snimljeni DVD-i su automatski pode?eni na ove standarde. Postoji mnogo razli?itih vrsta
formata diskova za snimanje (uklju?uju?i CD-R koji sadr?i MP3 ili WMA datoteke), a oni zahtijevaju neke postoje?e
uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali kompatibilnu reprodukciju.
Korisnici moraju znati da je potrebno dopu?tenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta. Na?a
kompanija nema nikavih prava da garantira ovo dopu?tenje. Dopu?tenje je potrebno tra?iti od vlasnika autorskih prava.
Ovisno
uvjetima
o
diskovi ne?e
Kod
se
opreme
mo?i
podru?ja
Ovaj ureœaj
ima kod
istim kodom
na
podru?ja otisnut na zadnjoj strani. Ovaj ureœaj
pozadini ureœaja ili nose oznaku "ALL --Sve"
mo?e
reproducirati
samo
DVD diskove
koji
su
kodovima
podru?ja
globus s jednim ili vi?e brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora
koda
odgovarati broju
podru?ja na ureœaju ili se disk ne?e mo?i reproducirati.
Ako poku?ate reproducirati DVD s nekim drugim kodom podru?ja, pojavit ?e se poruka "Incorrect region code.
play back" na TV ekranu.
Napomene
o
ozna?eni
Ve?ina DVD diskova ima
ili
Mogu?nost kopiranja
premje?tanja
SN a
HDD
MP3/WMA
JPEG
DivX
Audio CD
Video CD
Naslov*
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
DISK
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
HDD
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
DISK
HDD
Memorijska
kartica* 2
DISK
HDD
DISK
Memorijska kartica*
2
Memorijska kartica*
Memorijska
*1 Naslov
kartica* 2
je snimljen
s
ovog
2
ureœaja.
*2 RH188S/RH188HS/RH199S/RH199HS
6
Can't
nema
priklju?ak
za
memorijske
kartice.
1
O
unutarnjem
tvrdom disku
Kartice
tvrdi disk
(hard disk drive (HDD) je osjetljivi dio
upotrebljavajte rekorder tako da se
pridr?avate uputa dalje iznesenih kako biste se za?titili od
mogu?ih nepravilnosti na HDD disku. Preporu?ujemo da
napravite kopiju (back up) vama va?nog snimljenog
materijala na DVD diskovima kako bi se za?titili od
mogu?eg gubitka u slu?aju gre?ke.
Unutarnji
na
opreme. Molimo
Ne mi?ite rekorder kad
Ne
blokirajte zadnji
rekorder
ventilator
za
na
hlaœenje.
upotrebljavajte rekorder na izuzetno vru?im ili
vla?nim mjestima, ili na mjestima gdje ?e rekorder biti
izlo?en naglim promjenama temperature. Nagle promjene
temperature mogu prouzro?iti kondenzaciju koja se mo?e
stvoriti unutar rekordera. To mo?e biti uzrok
Kada
je
rekorder
uklju?en (on), ne iskop?avajte ga
prekidajte elektri?no napajanje
strujni krug (osigura?).
prekida?em
za
(CF)
(MMC), MMC Plus,
RS
MMC,
MMC Mobile
xD-Picture Card (xD)
Memory Stick (MS), MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo
Kartice kompatibilne s: FAT 12, FAT 16, ili FAT 32
Upotrebljavajte samo gore preporu?ene memorijske kartice.
O za?titi
snimljenog materijala
Za kartice
koje imaju prekida? za za?titu snimljenog
materijala, ako je prekida? uklju?en (on) tada ne?e biti
mogu?e snimanje na karticu, brisanje ili formatiranje kartice.
Umetanje/vaœenje memorijske kartice
HDD diska.
zidne uti?nice i
Flash Card
Multi Media Card
stabilnoj i ravnoj
Ne
nepravilnosti
Compact
Micro Drive (MD), ST1 MD
Secure Digital Card (SD), Mini SD
je uklju?en (on).
Instalirajte i upotrebljavajte
povr?ini.
koje se mogu upotrebljavati
ovom ureœaju (samo RH200MHS)
iz
Priklju?ak
1
2
Priklju?ak
ne
pomi?ite rekorder odmah nakon ?to ste ga isklju?ili
(off). Ako ve? trebate pomaknuti rekorder, molimo
slijedite korake navedene dolje:
Ne
1. Nakon ?to
Umetni SD, Mini SD,
MMC, MMC Plus,
RS MMC, MMC Mobile,
xD, MS, MS Duo, MS-Pro,
Umetni CF, MD, ili
ST1 MD
poruka POWER OFF (El. napajanje
isklju?eno) pojavi na display-u, pri?ekajte najmanje
dvije minute.
se
utika?
2.
Iskop?ajte
3.
Premjestite
Ako
je
je
iz zidne uti?nice.
podaci
na
Umetanje
rekorder.
struje
uklju?en postoji mogu?nost
vrijeme dok
da se izgube
HDD disku.
je jako osjetljiv. Ako se upotrebljava na
nepravilan na?in ili u neprikladnoj sredini, postoji
mogu?nost da doœe do gre?ke na HDD disku nakon
nekoliko godina rada. Znakovi problema uklju?uju
neo?ekivano zamrzavanje reprodukcije i primjetne
kvadratne smetnje na slici (mozaik).
Meœutim, ponekad ne?e biti nikakvih znakova
upozorenja
gre?ku
na
ravno
unutra
dok
ne
sjedne
na
svoje mjesto.
za
HDD disk
na
kartice
Umetni karticu
do?lo do nestanka elektri?ne
rekorder bio
neki
ureœaja
ili MS Pro Duo karticu
Va œenje kartice
Priklju?ak
Priklju?ak
Pa?ljivo
izvuci karticu.
kartice,
a
zatim
je pa?ljivo
izvuci.
Napomene:
Dr?ite memorijsku karticu dalje od dosega djece. U
slu?aju gutanja odmah potra?ite lije?ni?ki savjet.
Memorijska kartica se mo?da ne?e mo?i upotrebljavati
ovom
HDD disku.
postoji gre?ka na HDD disku, ne?e biti mogu?e
reprodukcija snimljenog materijala. U tom slu?aju je
neophodna zamjena neispravnog HDD diska.
1:
2: Pritisni sredinu
na
rekorderu.
Nemojte vaditi memorijsku karticu za vrijeme rada
ureœaja (reprodukcija, kopiranje, premje?tanje, u sl.).
Ako
Upotreba memorijske kartice
karticu.
1.
Umetnite
2.
Pritisnite
3.
Odaberite [MUSIC], ili [PHOTO]
4.
Odaberite
memorijsku
tipku
HOME
na
daljinskom upravlja?u.
Card 1] ili
mogu?nost.
[Memory
[Memory Card 2],
pritisnite tipku ENTER.
Detalji o mogu?nostima nalaze se na strani 16.
a
zatim
7
Prednja ploœa
f
ab
c
x (STOP)
Zaustavlja reprodukciju
defghijk
ili
snimanje.
gN/X(PLAY/PAUSE)
Zapo?inje reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju ili snimanje, ponovno
pritisnite tipku kako biste iza?li iz pauza modusa.
RH188S/RH188HS
nop
h
ab
c
d e f ghijk
i
j
RH199S/RH199HS
nop
c
PROG. (V/v)
Prelazi gore ili
dolje
vi?e puta kako
kroz memorirane kanale.
TIMESHIFT (RH188S/RH199S)
Aktivira pauzu za ?ivi TV / reprodukciju
(timeshift)
za
?ivi TV program.
j
ab
z (REC)
Zapo?inje snimanje. Pritisnite tipku
biste postavili vrijeme snimanja.
d ef gh j k
RESOLUTION (RH188HS/RH199HS/RH200MHS)
Postavlja izlaznu rezoluciju za HDMI i video izlazne
priklju?ke
za
komponente/progresivno skeniranje
(COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT)
HDMI: 1080i, 720p, 576p, 576i
-
-
lm
a
POWER
c
ili
m
MEMORY CARD Slot 2 (samo RH200MHS)
Umetnite memorijsku karticu (SD/Mini SD/MMC/
MMC Plus/RS MMC/MMC Mobile/xD/MS/MS Duo/
na
Priklju?ite
timeshift modus.
snimanje.
HDD: Rekorder
je
u
HDD modusu.
DVD: Rekorder
je
u
DVD modusu.
na
o
rekordera.
REC: Rekorder vr?i
Ukazuje
to da
je
p
u
TV tuner modusu.
: Ukazuje na sat, ukopno vrijeme
reprodukcije, proteklo vrijeme, broj naslova, broj
poglavlja/snimka, kanal, itd.
OPEN/CLOSE (Z)
Otvara ili zatvara ladicu
za
disk.
HDD/DVD
modus rekordera
na
digitalne
AV IN 4 (S-VIDEO IN)
Priklju?ite S-Video izlaz
videokamere.
vanjskog
izvora
AV IN 4 (VIDEO IN/AUDIO IN (Lijevo / Desno))
Priklju?ite audio / video izlaz vanjskog izvora (Audio
sistem, TV / Monitor, VCR, Video kamera, itd.).
presnimavanje (dubbing).
rekorder
DV izlaz
(TV / Monitor, VCR, Videokamera, i sl.).
: Ukazuje na to da rekorder snima pomo?u
vremenskog broja?a ili je snimanje s vremenskim
broja?em programirano.
Postavlja
).
nDVIN
disk.
display-a
Prikazuje trenutno stanje
Ukazuje
rekordera.
MEMORY CARD Slot 1 (samo RH200MHS)
Umetnite memorijsku karticu (CF/MD/ST1 MD).
Prozor
TV:
8
daljinskog upravlja?a
Ovdje usmjerite daljinski upravlja?
MS-Pro/MS Pro Duo
Tray
Ovdje umetnite
576i
l
isklju?uje (OFF) ureœaj.
HDD bBDVD: Rekorder vr?i
e
576p,
Disc
T/S:
d
k
tipka
Uklu?uje (ON)
b
i n op
RH200MHS
KOMPONENTE:
Senzor
HDD ili DVD.
0-9 broj?ane tipke: Slu?e za izbor
broj?anog sadr?aja u izborniku.
Daljinski upravlja?
DUBBING: Presnimava DVD
HDD disk
TV
tipke
HDD
(ili
za
na
ENTER
na
-
DVD).
upravljanje: Pogledajte
stranicu 55.
b
AUDIO
jezik
ili
audio kanal.
a
SUBTITLE
() :
Vr?i izbor
jezika
za
Uklanja broj
snimke
(track)
Listi programa ili oznaku na
izborniku za tra?enje oznaka (Marker
na
b
pode?avanja (Setup).
PIP: Uklju?uje (on) ili isklju?uje (off)
PIP funkciju.
c
ZOOM: Pove?ava video sliku.
Vr?i
tra?enje
TITLE:
na
PAUSE/STEP
(X) :
pauzira reprodukciju
PLAY
I.SKIP: Preska?e
naprijed tijekom reprodukcije.
REPEAT: Ponavlja poglavlje,
snimanje.
ili
d
HOME: Otvara ili zatvara
rekorder.
disku. Prelazi iz izbornika
OPEN/CLOSE
ladicu za disk.
(Z):
naslova
ureœaja
za
ureœaja
za
funkcije
DVD.
HDD: Odabire modus
lista
za
izbornik
na
DVD
listu
za
b/B/v/Vtipke
(lijevo/desno/gore/dolje): Slu?e
izbor sadr?aja u izborniku.
funkcije
HDD.
15 sekundi prema
sve.
sliku.
koji
su
odabrani
za gledanje kanala
pomo?u tuner-a
rekordera ili tuner-a TV-a.
listu
za
reprodukciju (Title
List-Original i Title List-Playlist ).
--
Ponavlja
za
sekvencu.
TV/DVD: Slu?i
isklju?uje (OFF)
DVD: Odabire modus
po?etni
MENU/LIST: Otvara izbornik
naslova
snimku, naslov,
A-B:
naslove
THUMBNAIL: Odabire thumbnail
(HOME) izbornik.
u
za
Postavlja oznaku
poglavlje (chapter) tijekom
reprodukcije / snimanja.
(N): Zapo?inje reprodukciju.
original
izbornik
za
mogu?e.
Privremeno
(x): Zaustavlja reprodukciju
snimanje.
-
to
ili
STOP
Otvara i zatvara
Prikazuje
disku, ako je
CHP. ADD:
ili
snimku.
ili
TV program.
SETUP: Otvara ili zatvara izbornik
(. / >): Prelazi na
sljede?e ili prethodno poglavlje
Uklju?uje (ON)
e
TIMESHIFT: Aktivira pauzu za ?ivi
TV / reprodukciju (timeshift) za ?ivi
Prikazuje izbornik za
snimanje pomo?u vremenskog broja?a
(Timer Record).
SKIP
POWER:
(O)
snimanja.
(m / M):
naprijed ili natrag.
a
ekranu.
TIMER REC:
(z): Zapo?inje snimanje.
SCAN
e
na
REC MODE: Vr?i izbor modusa
REC
d
display
MARKER: Postavlja oznaku na bilo
kojem mjestu tijekom reprodukcije.
SEARCH: Prikazuje izbornik za
tra?enje oznake (Marker Search).
Search).
c
RETURN
Zatvara izbornik.
titl.
CLEAR:
PR/CH (+/-): Slu?e za prelazak gore
ili dolje kroz memorirane kanale.
DISPLAY: Otvara
Odabire audio
() :
()
Potvrœuje izbor izbornika.
Prikazuje informaciju tijekom
gledanja TV programa.
-
RESOLUTION (Samo RH188HS,
RH199HS, RH200MHS): Postavlja
izlaznu
rezoluciju
za
HDMI.
za
Mijenja ulaz koji se
upotrebljava za snimanje (Tuner, AV1AV/INPUT:
4 ili DV
Rad
IN).
s
daljinskim upravlja?em
Usmjerite daljinski upravlja?
upravlja? i pritisnite tipke.
Upozorenje
mije?ajte
Ne
razli?ite vrste
prema
senzoru za
daljinski
stare i nove baterije. Nikada ne mije?ajte
baterija (standardne, alkalne, i sl.).
Umetanje baterija
na
daljinskom upravlja?u
Skinite
poklopac za baterije na
strani daljinskog upravlja?a
i umetnite dvije R03 (veli?ina AAA)
i
baterije s pravilno postavljenim
polovima.
zadnjoj
9
Spajanje i pode?avanje
Zadnja plo?a
a
ab
cd ef
jk
lmn
AERIAL
Priklju?ite
b
antenu
na
HDMI Connector
(Type A)
(Samo RH188HS/RH199HS/RH200MHS)
HDMI izlaz pru?a visokokvalitetno su?elje za digitalni
Priklju?ite
(TV dekoder,
d
g
RF. OUT
Prosljeœuje signal
Set
vanjskog
Top Box, VCR, i sl).
AV IZLAZ 3 (VIDEO / AUDIO IZLAZ
l
m
video/audio ulazima.
(Digitalni audio izlazni konektor)
Priklju?ite na digitalnu (koaksijalnu) audio opremu.
h Cooling
( AERIAL)
na
va? TV /
na
S-Video ulaz
na
TV-u.
EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
TV
na
sa
SCART konektorom.
za ODABIR VIDEO IZLAZA
Odaberite COMPONENT ili RGB signal s Ako va? TV
Prekida?
prihva?a format za progresivno skeniranje, slika ?e
prikazati u izobli?enom obliku ako poku?ate na svom
rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.
ne
COAXIAL
Priklju?ite
antene
S-VIDEO IZLAZ
Priklju?ite
AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Left/Right))
Priklju?ite audio/video izlaz s vanjskog izvora
OPTICAL
s
struju)
monitor.
Priklju?i
izvora
(Audio sistem, TV/Monitor, VCR, Video kamera).
f
j
k
(Lijevo/Desno))
Priklju?i na TV s
e
AC Power Cord (El. kabel za istosmjernu
Ukop?ajte u izvor za el. napajanje.
EURO AV 2 DECODER
audio / video izlaz
i
i
ovaj priklju?ak.
audio i video.
c
gh
se
n
KOMPONENTNI/PROGRESIVNO SKENIRANJE
VIDEO IZLAZ (Y Pb Pr)
Priklju?i
na
TV
s
Y Pb Pr ulazima.
(Digitalni audio izlazni konektor)
digitalnu (opti?ku) audio opremu.
na
fan (Ventilator
Priklju?ivanje
na
za
hlaœenje)
antenu
Zadnja
AERIAL
strana TV-a
(Antena)
SCART INPUT
Izvadite utika?
antenskog kabla s va?eg TV ureœaja i stavite
ga u antenski priklju?ak na zadnjoj strani rekordera. Jedan
kraj antenskog kabela umetnite u TV priklju?ak na
rekorderu a drugi kraj u ulazni antenski priklju?ak na
va?em TV ureœaju.
RF
ANTENNA
INPUT
AUDIO INPUT
L
VIDEO
INPUT
R
R
koaksijalno priklju?ivanje
Priklju?ite RF. OUT konektor na rekorderu ulazni antenski
priklju?ak na va?em TV ureœaju pomo?u isporu?enog
75-ohm-skog koaksijalnog kabla (R). RF. OUT konektor
prosljeœuje signal s antenskog (AERIAL) konektora.
Zadnja
10
strana rekordera
Priklju?ivanje
na
SCART
va? TV
Napravite jedno od sljede?ih priklju?ivanja,
mogu?nostima va?e postoje?e opreme.
Kada
upotrebljavate
ovisno
o
rekorderu
kabla
SCART konektor,
VIDEO OUT SELECT na RGB.
upotrebljavate
podesite prekida?
za
Video
na
TV-u
pomo?u
na
scart
priklju?ivanje
za
TV-u i
drugoj opremi koju ?elite
priklju?iti, postoje razni na?ini na koje mo?ete priklju?iti
va? rekorder. Upotrijebite samo jedan od dolje opisanih
na?ina za priklju?ivanje.
Molimo pogledajte priru?nike za va? TV, VCR, stereo
sistem ili dugu opremu ako je potrebno kako biste
napravili najbolje priklju?ivanje.
Upozorenje
Pazite da je rekorder priklju?en izravno na TV. Podesite
TV na ispravan video ulazni kanal.
Ne priklju?ujte konektor za AUDIO OUT na rekorderu
na konektor za ulaz za slu?alice
(record deck) na va?em
VIDEO OUT konektor
ulazni konektor
Audio
va?em
konektore
odgovaraju?e
(T).
Priklju?ite
Savjeti:
o
EURO AV1 AUDIO/VIDEO scart konektor
na
COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT konektore, podesite prekida?
VIDEO OUT SELECT na COMPONENT. Kada
Ovisno
priklju?ivanje
Priklju?ite
TV-u
za
TV-u
na
rekorderu
kabla
pomo?u video
na
video
(V).
(Left/Right) priklju?ivanje
(lijevo) i right (desno) konektore za AUDIO
na audio left i right IN konektore na
audio
kablova (A). Ne priklju?ujte konektor
pomo?u
Priklju?ite
OUT
na
na
left
rekorderu
AUDIO OUT
slu?alice
na
rekorderu
(record deck)
S-Video
Priklju?ite
na
na
va?em
konektor
za
ulaz
za
audio sistemu.
priklju?ivanje
S-VIDEO OUT
Video ulazni
priklju?ak
Komponentni
video
na
priklju?ak na rekorderu na Spomo?u S-Video kabla (S).
TV-u
priklju?ivanje
--
--
audio sistemu.
--
Ne
za
priklju?ujte va? rekorder preko va?eg VCR-a. Sistem
za?titu od kopiranja bi mogao izobli?iti DVD sliku.
Zadnja
strana TV-a
S-VIDEO
SCART INPUT
INPUT
Y
S
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT
T
Pb
C
AUDIO INPUT
Pr
V
A
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO
Priklju?ite
OUT priklju?ke na rekorderu na odgovaraju?e ulazne
priklju?ke na TV-u pomo?u Y Pb Pr kabla (C).
Ako je va? televizor ureœaj visoke definicije ili je "digital
ready" televizor, tada mo?ete iskoristiti prednost izlaza za
progresivno skeniranje na rekorderu za najve?u mogu?u
video rezoluciju. Ako va? TV ne prihva?a format za
progresivno skeniranje, slika ?e se prikazati u izobli?enom
obliku ako poku?ate na svom rekorderu postaviti opciju za
progresivno skeniranje.
RH188S/RH199S: Podesite opciju [Progressive Scan] na
[ON Uklju?eno] u izborniku za pode?avanja (Setup) za
progresivni signal, pogledajte stranicu 18.
RH188HS/RH199HS/RH200MHS: Podesite rezoluciju
na 576p pomo?u
tipke REZOLUCIJA za progresivni
signal.
-
Napomena:
Progresivno ne
(?uti priklju?ak
radi
s
analognim
VIDEO
video
priklju?ivanjima
IZLAZ) ili S-VIDEO priklju?ak.
Upozorenje Oprez (Samo RH188S/RH199S)
pode?avanje za izlaz za progresivno
skeniranje, slika ?e se mo?i vidjeti samo na TV ili monitoru
koji su kompatibilni s formatom signala za progresivno
skeniranje. Ako gre?kom postavite Progressive Scan na
[ON] (uklju?eno), tada morate resetirati rekorder. Najprije,
izvadite disk iz rekordera. Zatim pritisnite tipku STOP (x)
i dr?ite tipku pritisnutu otprilike pet sekundi prije nego
tipku otpustite. Video izlaz ?e se ponovno vratiti na
standardno pode?avanje, a slika ?e se ponovno mo?i vidjeti
na konvencionalnom analognom TV-u ili monitoru.
Jednom kada je
Zadnja
strana rekordera
Oprez (Samo RH188HS/RH199HS/RH200MHS)
Ako je rezolucija postavljena na 720p ili 1080i, VIDEO
IZLAZ, S-VIDEO IZLAZ i KOMPONENTNI VIDEO
IZLAZ
priklju?ivanja
nisu
mogu?a.
11
HDMI
HDMI
priklju?ivanje (Samo
RH188HS/RH199HS/RH200MHS)
Ako
kompatibilan
TV
HDMI
posjedujete HDMI TV ili monitor, tada TV ili monitor
priklju?iti na rekorder pomo?u HDMI kabla.
mo?ete
1.
Priklju?ite
konektor
konektor
na
HDMI
HDMI
za
na
rekorderu
kompatibilniom
na
H
HDMI
TV-u ili monitoru
(H).
2. Podesite TV izvor
na
HDMI
(pogledajte priru?nik
za
korisnika TV-a).
Napomene
:
nije u stanju upravljati s 96 kHz
frekvencijom uzorka, podesite [Sampling Freq.] opciju na
[48 kHz] u izborniku za pode?avanja (Pogledajte stranicu
19). Kada je napravljen ovaj izbor, ovaj ureœaj ?e
automatski konvertirati sve 96 kHz signale u 48 kHz
Ako va? TV
Zadnja
Vi?e
o
strana rekordera
HDMI-u
kako bi ih va? sistem mogao dekodirati.
HDMI
nije opremljen s Dolby Digital i MPEG
dekoderom, postavite [Dolby Digital] i [MPEG] opcije
[PCM] u izborniku za pode?avanja (Setup) (Pogledajte
Ako va? TV
stranicu
na
19).
Ako va? TV
nije opremljen s DTS dekoderom, postavite
[DTS] opcije na [OFF Isklju?eno] u izborniku za
pode?avanja (Setup) (Pogledajte stranicu 19). Kako biste
u?ivali u DTS vi?e-kanalnom surround-u, ovaj rekorder
morate priklju?iti na rekorder DTS kompatibilni
prijemnik preko jednog od digitalnih audio izlaza na
-
rekorderu.
Strelica
na tijelu konektora treba gledati prema gore
ispravno poravnanje s konektorom na rekorderu.
(High
video i audio
za
Definition Multimedia
Interface) podr?ava i
jednom digitalnom priklju?ivanju koje se
DVD player-e, Set-Top Boxes, i druge AV
na
upotrebljava za
ureœaje.
HDMI je razvijen s ciljem da pru?i tehnologije HDCP-a
(High Definition Contents Protection). HDCP je razvijen s
ciljem da za?titi sadr?aj koji se prima i ?alje.
HDMI ima mogu?nost da podr?ava standardni, pobolj?ani
ili video plus standard visoke rezolucije na vi?e kanalnom
audio surround zvuku, HDMI karakteristike uklju?uju
nekomprimirani digitalni video, ?irina kanala do 5 gigabyt-a
po sekundi, jedan konektor (umjesto nekoliko konektora i
kablova) i komunikaciju izmeœu AV izvora i AV ureœaja
kao ?to
su
DTV-i.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface
su
robne marke ili za?ti?ene
robne marke HDMI-a
koji
licencira LLC.
informacije za HDMI
priklju?ite HDMI ili DVI kompatibilni ureœaj
obratite pa?nju na sljede?e:
Poku?ajte isklju?iti HDMI/DVI ureœaj i ovaj rekorder.
Sljede?e, uklju?ite HDMI/DVI ureœaj i ostavite ga
uklju?enog otprilike 30 sekundi, a zatim uklju?ite ovaj
Dodatne
Kada
(Tip A)
Ako dolazi do ?uma
molimo
provjerite
ili
se
linije pojavljuju
na
ekranu,
HDMI kabel.
-
rekorder.
Savjet:
Kada
upotrebljavate HDMI priklju?ivanje,
rezoluciju (576i, 576p, 720p, ili 1080i) za
upotrebom tipke RESOLUTION.
mo?ete
mijenjati
HDMI izlaz
Oprez
biste
kada
je
dovesti do
rije?ili problem isklju?ite
uklju?ite.
12
-
rekorderom.
Mijenjanje rezolucije
konektorom mo?e
Video ulaz
za priklju?eni ureœaj je postavljen na
ispravan na?in.
Priklju?eni ureœaj je kompatibilan s 720(1440)x576i,
720x576p, 1280x720p, ili 1920x1080i video ulazom.
Svi HDCP-kompatibilni DVI ureœaji ne?e raditi s ovim
-
rekorder
priklju?en s HDMI
nepravilnosti u radu. Kako
rekorder i ponovo ga
-
Slika ne?e
podr?ava
ispravno
HDCP.
biti
prikazana
s
ureœajem koji
ne
Priklju?ivanje
poja?alo
na
Zadnja
strana rekordera
Priklju?ivanje na poja?alo opremljeno s dvokanalnim analognim stereom ili Dolby Pro Logic
ll/ Pro Logic
Left i
Priklju?ite
rekorderu
na
Right
konektore
audio left i
poja?alu, receiver-u,
right
za
AUDIO OUT
ulazne konektore
ili stereo sistemu,
na
na
va?em
pomo?u audio
kablova (A).
Priklju?ivanje na poja?alo opremljeno s dvokanalnim digitalnim stereom (PCM) ili na
Audio/Video receiver opremljenim s vi?e-kanalnim
dekoderom (Dolby DigitalTM, MPEG 2, ili DTS)
1.
A
X
O
od DIGITAL AUDIO OUT konektora
rekorderu (OPTICAL O ili COAXIAL X) na
odgovaraju?i konektor na va?em poja?alu. Upotrijebite
Priklju?ite jedan
na
dodatni
digitalni (opti?ki
O ili
koaksijalni X)
audio
kabel.
AUDIO INPUT
2.
je da aktivirate digitalni izlaz na rekorderu.
(Pogledajte "Audio pode?avanja" na strani 19).
COAXIAL
OPTICAL
DIGITAL INPUT
DIGITAL INPUT
Potrebno
Digitalni
Digitalno
Poja?alo (Receiver)
vi?e-kanalni zvuk
vi?e-kanalno
priklju?ivanje pru?a najbolju
je potreban vi?e-kanalni
Audio/Video receiver koji podr?ava jedan ili vi?e audio
formata koje podr?ava va? rekorder (MPEG 2, Dolby
Digital i DTS). Provjerite priru?nik za receiver i oznake
logo-a na prednjoj plo?i receiver-a.
kvalitetu zvuka. Za
ovo vam
Upozorenje:
Zbog ugovora o DTS licenci, digitalni izlaz ?e biti u DTS
digitalnom formatu u slu?aju kada je odabran DTS audio
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby",
"Pro Logic", i dvostruki D simbol su robne marke Dolby
Laboratories.
"DTS" i "DTS
Theater
Digital
Systems, Inc.
Out"
su
robne marke
Digital
stream.
Napomene:
--
--
--
--
digitalnog izlaza ne odgovara
mogu?nostima va?eg receiver-a, receiver ?e proizvoditi
jaki, izobli?eni zvuk ili ne?e proizvoditi nikakav zvuk.
Digitalni surround ?estero-kanalni zvuk (Six Channel
Digital Surround Sound) preko digitalnog priklju?ivanja
mo?e se posti?i samo ako je va? receiver opremljen s
digitalnim vi?e-kanalnim dekoderom.
Kako biste vidjeli audio format trenutnog DVD-a na
ekranskom display-u, pritisnite tipku AUDIO.
Ovaj rekorder ne obavlja unutarnje (2 kanalno)
dekodiranje DTS zvu?nih snimki. Kako biste u?ivali u
DTS vi?e-kanalnom surround-u, ovaj rekorder morate
priklju?iti na DTS kompatibilni receiver preko jednog od
digitalnih audio izlaza na samom rekorderu.
Ako audio format
13
Dodatna Audio / Video
TV
(A/V)
VCR, Cable Box, ili
priklju?ivanja
satelitski tuner, i sl.
Priklju?ivanje pla?anog (PAY)
--TV / Kanal
Plus Dekodera
Vi mo?ete
gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe
priklju?ite dekoder (nije isporu?en) na rekorder. Kada
priklju?ujete dekoder iskop?ajte napojni elektri?ni kabel
ako
rekordera.
gledanje ili snimanje PAY-TV/Kanal Plus programa,
postavite [AV2 Connection] opciju na [Decoder]
(pogledajte stranicu 18) i postavite [Decoder On/Off] opciju
programa na [On -Uklju?eno] u izborniku za pode?avanja
(Setup) (stranica 17).
Za
Savjet
:
Nije potrebno da uklju?ite va?
signale s priklju?enog tuner-a
Napomena
rekorder kako biste
na
va?em
vidjeli
TV-u.
Zadnja
:
iskop?ate elektri?ni kabel va?eg rekordera, ne?ete
stanju vidjeti signale s priklju?enog dekodera.
Ako
u
biti
Savjet
:
va? rekorder kako biste
a na
strana rekordera
va?em
vidjeli signale
s
priklju?enog
tuner-
TV-u.
TV
Napomene
:
Slike
PAY-TV/Canal Plus
Dekorder
koje sadr?e signale za za?titu od kopiranja koji
onemogu?uju svako kopiranje se ne mogu snimati.
prosljedite signal s rekordera preko VCR, mo?da
dobiti jasnu sliku na ekranu va?eg TV-a. Provjerite
li
jeste priklju?ili va? VCR na rekorder kao i va? TV na
dolje prikazani na?in. Kako biste gledali video trake,
gledajte trake preko drugog linijskog ulaza na va?em
Ako
SCART AV
ne?ete
TV-u.
Linijski
VCR
RECORDER
ulaz 1
TV
Linijski
ulaz 2
Kada s ovog rekordera snimate na VCR, ne uklju?ujte
ulazni izvor na TV pritiskom na tipku TV/DVD na
daljinskom upravlja?u.
Ako
Zadnja
strana rekordera
Priklju?ivanje
EURO AV2 DECODER
Priklju?ite
VCR ili sli?an
DECODER konektor
ureœaj
na ovom
za
snimanje
na
EURO AV2
rekorderu.
gledanje ili snimanje izvora s EURO AV2 DECODER
priklju?ka, postavite [AV2 Connection] opciju na [Others]
(pogledajte stranicu 18) i postavite [AV2 Record] opciju na
[Auto], [CVBS] ili [RGB] prema potrebi (pogledajte
Za
stranicu
14
21).
biti
Sky
na
B tuner,
pazite
da
priklju?ite
EURO AV2 DECODER
iskop?ate elektri?ni kabel va?eg rekordera, ne?ete
stanju vidjeti signale s priklju?enog VCR-a ili
u
tuner-a.
konektor
B
konektor.
Ako
na
upotrebljavate
VCR SCART konektor
Priklju?ivanje
na
AV IN 3 ili AV IN 4
Priklju?ivanje digitalne video
konektore
Priklju?ite
rekorderu
ulazne konektore
na
(AV
IN
3, AV IN 4)
audio/video izlazne konektore
dodatnoj opremi pomo?u
na
Upotrebom konektora DV IN na prednjoj plo?i mo?e se
priklju?iti DV digitalna video kamera i digitalno se mogu
prenijeti DV trake na DVD. to DVD.
na
va?oj
audio/video kablova.
Napomena:
Ako upotrebljavate S-VIDEO IN konektor na prednjoj
plo?i, VIDEO IN konektor na prednjoj plo?i ne?e biti
vidljiv.
Plo?a
s
kamere
konektorom dodatne
komponente
(VCR, video kamera, i sl.)
Upotrijebite
DV kabel
(nije isporu?en) kako biste priklju?ili
na va?oj
DV video kameri na
prednjoj plo?i na rekorderu.
DV ulaz/izlaz konektor
konektor DV IN
na
Napomena:
Ovaj konektor slu?i isklju?ivo za priklju?ivanje na DV
digital video kameru. On nije kompatibilan s digitalnim
Spajnei pode?avnje
satelitskim tuner-ima ili D-VHS video deck-ima.
AUDIO
OUTPUT
DV
digitalna
video kamera
R
DV
IN/OUT
L
VIDEO
OUTPUT
S-VIDEO
ILI
OUTPUT
Zadnja
strana
rekordera
Prednja
strana
Prednja
strana rekordera
rekordera
15
Upotreba po?etnog izbornika
Op?e operacije
S ekrana
po?etnog izbornika (Home Menu) mo?ete
pristupiti u sve medije za reprodukciju i snimanje na
1.
Pritisnite
rekorderu.
2.
Upotrijebite tipke
mogu?nost.
3.
Za
Upotrijebite b / B tipke kako biste odabrali glavnu
opciju koju ?elite. Pojavit ?e se pod-opcije.
4.
Upotrijebite v / V i ENTER tipke
pod opciju koju ?elite.
Upotrijebite tipke v
?eljenu mogu?nost.
5.
Pritisnite
6.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali ?eljenu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
Pritisnite
1.
HOME kako biste
tipku
po?etnog izbornika (Home).
2.
3.
prikazali
ekran
kako biste odabrali
7.
Za izlazak iz
4.
tipku
po?etnog izbornika (HOME), pritisnite
HOME.
tipku SETUP i pojavit
pode?avanje (Setup).
TV HDD: Vra?a
se na
?ivi TV
prijenos
za
HDD
se na
?ivi TV
prijenos
za
DVD
izbornik
v / V kako biste odabrali
za
?eljenu
tipku
B
za
/ V kako biste odabrali
prelazak
na
sljede?u
drugu
razinu.
svog izbora.
Neke postavke
zahtijevaju
dodatne korake.
Pritisnite
SETUP
izlazak iz izbornika
tipku
pode?avanj (Setup).
b
za
za
prelazak
na
prethodnu
za
razinu.
Op?a pode?avanja
snimanje.
TV DVD: Vra?a
se
vrijeme dok ?eljena stavka odabrana, pritisnite
tipku B za prelazak na sljede?u razinu.
Napomena:
Pritisnite tipku
TV
?e
Auto
snimanje.
Ovaj rekorder je opremljen tuner-om koji sintetizara
frekvencije koji mo?e primiti najvi?e TV kanala.
FILM
Prikazuje izbornik za listu naslova za HDD.
(stranica 42)
HDD DivX: Prikazuje izbornik za [Movie List] za
(stranica 28)
programiranje
HDD:
HDD.
Priprema:
Priklju?ite rekorder na ?eljenu vrstu
prikazan u poglavlju "Priklju?ivanje
antene
na
na
na?in
antenu"
na
strani 10.
DISC:
-
-
-
Prikazuje izbornik za listu naslova za disk za snimanje
(stranica 42)
Prikazuje izbornik za [Movie List] za DivX disk.
(stranica 28)
Reproducira Video CD ili DVD-Video disk (stranica
24-27).
(Pogledajte stranicu 31)
Prikazuje izbornik za [Photo List] za HDD.
DISC: Prikazuje izbornik za [Photo List] za disk.
Memorijska kartica 1/2 (Samo RH200MHS):
Prikazuje izbornik za [Photo List] za memorijsku karticu.
FOTO
HDD:
29)
(Pogledajte
Prikazuje izbornik za [Music list] za HDD.
DISC: Prikazuje izbornik za [Music list] (ili Audio CD)
HDD:
disk.
Pritisnite
Ja?e
3.
karticu.
PODE?AVANJE (SETUP) (Pogledajte
Prikazuje
izbornik
za
stranicu 16)
pode?avanje (Setup).
Pritisnite
pode?avanja
postoji nekoliko na?ina da se
podese mogu?e postavke. Ve?ina izbornika se satoji od tri
razine za pode?avanje mogu?nosti (opcija), dok neki
zahtjevaju vi?e razina za raznovrsna pode?avanja.
U
16
ovom
sistemu izbornika
tipku
u
na
tre?u razinu.
za
po?etak [Start].
ENTER kako biste
Tuner ?e automatski
podru?ju
i
po?eli
ciklus kroz
prije?i
pohranit
?e ih
u
tra?iti kanale.
dostupne
svoju memoriju.
sve
Napomena:
Nakon ?to ste po prvi put priklju?ili svoj rekorder, ako
pritisnite tipku SETUP za po?etna pode?avanja, tada
mo?ete
izabrati
Poslije toga
Po?etna
mogu?nost [Auto Programming].
tipku B za prelazak
je osvijetljena mogu?nost
kanale
Memorijska kartica 1/2 (Samo RH200MHS):
Prikazuje izbornik za [Music list] za memorijsku
Start:
Odaberite
stranicu
Glazba
za
1.
2.
jedino mogu?nost [Auto Programming].
pode?avati druge mogu?nosti.
mo?ete
Ureœivanje
Op?e pode?avanje (Nastavak)
Ureœivanje
Kanal mo?ete urediti ru?no
i sl.
premje?tanje,
1.
Odaberite
tipku
2.
(Edit)
programa
(dodavanje, brisanje, nazivanje,
).
mogu?nost [Program Edit],
a
zatim
pritisnite
programa
(Edit)
Vi mo?ete
pokrenuti tra?enje
pospremili
TV kanale.
kako biste ru?no odabrali i
Kada ste odabrali
pojavljuje
1.
B.
se
[Program Edit] u koraku 4
display za pode?avanje kanala.
gore,
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali postavku i
pritisnite tipku v / V kako biste promijenili postavku.
Pritisnite
tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano
[Edit].Pojavljuje se izbornik za listu programa.
[PR] Ukazuje
na
polo?aj odabranog
Spajnei pode?avnje
programa.
[Seek] Automatski pretra?uje kanale. Tra?enje
prestaje
kada
se
rekorder
ugodi
na
kanal.
[Ch.] Mijenja broj kanala.
[MFT] Fino ugaœa kanal kako bi
se
postigla jasnija
slika.
2. Odaberite
3.
4.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
zatim pritisnite tipku ENTER.
v / V kako biste odabrali
Upotrijebite tipke
programa,
zatim
a
odabrali PR
pritisnite tipku
broj,
biste
a
mogu?nost
za
OK,
potvrdili
a
zatim
pritisnite tipku ENTER kako
postavku i vratili se u izbornik
odabranu
listu programa.
AV1 dekoder
ENTER.
Pode?ava EURO AV1 AUDIO/VIDEO konektor
[Program Edit] Ru?no pode?avanje kanala.
Pogledajte "Program Edit" na desnoj strani.
za
-
[Station Rename]
se
display
-
za unos
Mijenja
slova. Za
najvi?e
unos
slova
Pojavljuje
pogledajte
5 znaka.
[Move] Sortira polo?aje programa
Pritisnite
program
tipke
na
v / V kako biste
novi
na
listi programa.
premjestili ?eljini
polo?aj.
[Delete] Bri?e polo?aj koji
1.
naziv stanice.
stranu 46.
Nazivi mogu imati
uno?enje
kodiranih video
Pritisnite
izbornik
2.
signala.
tipku AV/INPUT za vrijeme dok je
za listu programa (Program List).
nije potreban.
[Decoder On/Off] Postavlja kanale za dekoder. Ovo
pode?avanje vam je potrebno kako biste mogli gledati
ili snimati pla?ene TV/Canal Plus programe.
Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio
na display-u. Pritisnite tipku ENTER ponovno kako
biste isklju?ili pode?avanje.
ekranu
Pritisnite
tipku ENTER kako bi se [Canal+] pojavio
display-u.
Pritisnite tipku ENTER ponovo kako biste isklju?ili
pode?avanje.
Off: Unosi signale s EURO AV1AUDIO/VIDEO
konektora. Ovo obi?no
vam
na
na
odaberite.
On: Kodirani ulaz video
signala s EURO AV1
se prebacuje na izlaz za
konektor za dekodiranje.
AUDIO/VIDEO konektora
EURO AV2 DECODER
Dekodirani
signal
se
zatim vra?a natrag
na
ulaz kroz
EURO AV2 DECODER konektor tako da mo?ete
gledati ili snimati programe
(PAY)-TV/Canal Plus.
za
pla?enu
[NICAM Auto/off] Pode?ava kanale za NICAM
Obi?no je [NICAM] osvijetljen na display-
prijenose.
u.
Ako zvuk
tipku
5.
NICAM
prijenosa nije jasan, pritisnite
[NICAM] izgubio.
vi?e puta za redom za
RETURN
(O)
tipku
s
ENTER kako bi
Pritisnite
izlazak iz izbornika
za
se
listu programa.
17
Upozorenje
Op?a pode?avanja (Nastavak)
Pode?avanje
1.
Odaberite
tipku
2.
Jednom kada je
sata
mogu?nost [Clock set],
zatim
a
pritisnite
B.
potrebne podatke za vrijeme i datum.
(lijevo / desno): Premje?taju kursor na prethodni
ili sljede?i stupac.
v / V (gore/dolje): Mijenjaju postavke trenutnog
polo?aja kursora.
Unesite
b / B
3.
Pritisnite
ENTER kako biste
tipku
potvrdili
va?u
pode?avanje za izlaz za progresivno
skeniranje, slika ?e se mo?i vidjeti samo na TV ili monitoru
koji su kompatibilni s formatom signala za progresivno
skeniranje. Ako gre?kom postavite Progressive Scan na
[ON] (uklju?eno), tada morate resetirati rekorder. Najprije,
izvadite disk iz rekordera. Zatim pritisnite tipku STOP (x)
i dr?ite tipku pritisnutu otprilike pet sekundi prije nego
tipku otpustite. Video izlaz ?e se ponovno vratiti na
standardno pode?avanje, a slika ?e se ponovno mo?i vidjeti
na konvencionalnom analognom TV-u ili monitoru.
AV2
postavku.
priklju?ivanje
Dekoder ili neki
AV2 DECODER
TV
aspekt
Odaberite
ili
drugi ureœaj mo?ete priklju?iti na EURO
priklju?ak na zadnjoj strani ureœaja.
[Decoder] Odaberite [Decoder] ako priklju?ujete EURO
omjer aspekta
za
priklju?eni
TV
AV2 DECODER
(4:3 standardni
priklju?ak
rekordera
na
?iroki).
[Others] Odaberite [Others] ako priklju?ujete EURO AV2
[4:3] Odabrite ovaj omjer kada se priklju?ujete an TV
ekranom 4:3. Kada odabirete [4:3], podesite [Display
modus] dolje.
[16:9] Odabrite ovaj omjer kada
?irokim ekranom ili TV
s
DECODER
s
priklju?ujete na TV
funkcijom ?irokog modusa.
se
za
sa
priklju?ak
rekordera
na
VCR ili sli?an
Modus
el.
?tednje
energije (Power Save)
Ureœaj
podesiti tako da radi u modusu
?tednje el. energije. Kada je ureœaj isklju?en u
display-a se ni?ta ne prikazuje.
modus
Odabire na?in kako
odabran
aspekt
za
prikazati
TV
[4:3]
u
?iroku sliku
ekranu kada
sa
rubovima
u
nju
ne
prozoru
[OFF -Isklju?eno] Modus ?tednje el. energije nije
[ON
na
ekrana.
odsjeca dijelove koji
ekonomi?ne
aktivan.
[Pan Scan] Automatiski prikazuje ?iroku sliku
ekranu i
je
[TV aspect].
[Letter Box] Prikazuje ?iroku sliku
gornjem i donjem dijelu
na
ureœaj
snimanje.
mo?ete
Display
PAY-TV ili
Kanal Plus dekoder.
na
cijelom
-
Uklju?eno]
Modus
Napomene:
Kodirani televizijski
nisu dekodirani
ulaze.
u
?tednje
kanali
modusu
el.
energije je
aktivan.
(CANAL+ ili PREMIERE)
?tednje
el.
energije.
?tednje el. energije nije mogu? u stanju
pripravnosti za snimanje vremenskim broja?em i kada je
ureœaj isklju?en nakon primanja kodiranih televizijskih
signala (CANAL+ ili PREMIERE).
Modus
Progresivno skeniranje
(Samo RH188S/RH199S)
Video
progresivnim skeniranjem omogu?uje najvi?u
s manje treptanja.
Ako upotrebljavate COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT konektore ali rekorder priklju?ujete na
standardni (analogni)
televizor, podesite Progressive Scan na [OFF isklju?eno].
Ako upotrebljavate COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT konektore za priklju?ivanje na TV ili monitor
koji je kompatibilan sa signalom za progresivno skeniranje,
podesite Progressive Scan na [ON uklju?eno].
s
kvalitetu slike
Inicijaliziranje
Rekorder mo?ete resetirati na njegovo osnovno tvorni?ko
pode?avanje i tako inicijalizirati HDD disk ili memorijsku
karticu.
[Factory Set] Ako imate porebu, mo?ete resetirati
rekorder tako da je pode?en na sve tvorni?ke postavke.
Neke postavke nije mogu?e resetirati. (Ocjenjivanje,
-
lozinka, i reginalni kod).
[HDD format] Inicijalizira HDD disk (Hard Disk Drive):
-
Napomena:
Progresivno skeniranje ne?e biti onemogu?eno u izborniku
za pode?avanja
(Setup) kada je prekida? za VIDEO OUT
SELECT na zadnjoj plo?i postavljen na polo?aj za RGB.
18
svi
podaci koji
pobrisani.
su
snimljeni
na
HDD disku ?e biti
[M/C format] (Samo RH200MHS) Inicijalizira M/C
(Memorijsku karticu):
memorijsku karticu ?e
svi
biti
podaci koji
pobrisani.
su
snimljeni
zatim
na
1.
Odaberite
tipku B.
2.
Pritisnite
3.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes]
[No], a zatim pritisnite tipku ENTER.
mogu?nost [Initialization],
a
pritisnite
tipku v / V kako biste odabrali ?eljenu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
ili
Audio
Pode?avanje jezika
pode?avanja
Svaki DVD disk ima
raznovrsne
Podesite Audio
Izbornik
za
izbornik
jezik za
display.
Izbornik
za
[Original]
snimljen.
skladu
u
s
vrstom
Spajnei pode?avnje
display
Odaberite
ekranski
audio izlaza.
mogu?nosti
rekorderu
Output
koji upotrebljavate.
audio sistema
na
za
pode?avanje (Setup)
i
za
Dolby Digital / DTS / MPEG
[Bitstream]: Odaberite "Bitstream" ako priklju?ujete
disk / Audio / Titl
Odnosi
[Other] Slu?i
se na
konektor
original jezik
odabir
na
kojem je
disk
drugog jezika, pritisnite broj?ane
tipke, a zatim tipku ENTER za unos odgovaruju?eg 4znamenkastog broja prema popisu kodova za jezike u
poglavlju s referencama (pogledajte sranu 54). Ako
unesete pogre?ni kod za jezik, pritisnite tipku CLEAR.
[Off] (za titl
za
na
disku)
:
Isklju?uje
titl.
DIGITAL AUDIO OUT
za
ili
poja?alo
na
drugu
opremu
s
na
rekorderu
Dolby Digital,
na
DTS ili
MPEG dekoder.
[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite
slu?aju
priklju?ujete
digitalno
stereo poja?alo.
DVD-i koji su kodirani u Dolby Digital-u ili MPEG-u ?e
biti automatski prilagoœeni na dvo-kanalni PCM audio.
kada rekorder
na
[Off] (za DTS): Ako odaberete "Off
signal
se
ne?e
prosljeœivati
u
dvo-kanalno
-
DTS
isklju?eno",
kroz konektor
za
DIGITAL
AUDIO OUT.
Frekvencija
uzorka
Ako va? receiver ili
poja?alo NIJE u stanju raditi s
signalima od 96 kHz, odaberite [48 kHz]. Kada napravite
ovaj izbor, ovaj ?e ureœaj automatski pretvarati sve signale
od 96 kHz u signale od 48 kHz tako da ih va? sistem mo?e
dekodirati.
je va? receiver ili poja?alo u stanju raditi s
signalima od 96 kHz, odaberite [96 kHz]. Kada napravite
ovaj izbor, ovaj ?e ureœaj prosljeœivati svaki signal bez
ikakvog daljnjeg obraœivanja.
Ako
DRC ( Dinami?na
kontrola opsega
-Dynamic
Range Control)
S DVD-e
formatom, mo?ete slu?ati zvu?nu snimku
na
najto?niji i najstvarniji mogu?i na?in prezentacije,
zahvaljuju?i digitalnoj audio tehnologiji. Meœutim, mo?da
?ete po?eljeti komprimirati dinami?ko podru?je audio izlaza
(razlika izmeœu najglasnijeg i najti?eg zvuka). Nakon toga
mo?ete slu?ati film na ni?oj glasno?i a da ne izgubite
jasno?u zvuka. Podesite DRC na [ON uklju?eno] za
dobijanje ovog efekta.
-
Vokal
Podesite Vokal
reproducirate
na
[ON
DVD
Karaoke kanali
na
s
--
uklju?eno]
vi?e-kanalnim
disku ?e
se
samo
kada
karaokama.
preraditi u
normalni stereo
zvuk.
19
Postavite lozinku
Pode?avanje zaklju?avanja
(Roditeljska kontrola)
1.
Odaberite
tipku
2.
(password)
mogu?nost [Set Password],
a
zatim
pritisnite
B.
na na?in prikazan u "Rating".
promijenili lozinku odaberite [Change],
zatim pritisnite tipku ENTER i unesite 4-znamenkasti
kod, a zatim pritisnite tipku ENTER. Za potvrdu
ponovite unos.
Kako biste pobrisali (delete) lozinku, odaberite [Delete],
a zatim pritisnite tipku ENTER.
Slijedite
korak 2
Kako biste
U
slu?aju
da zaboravite va?u lozinku
Ako zaboravite
svoju lozinku, za brisanje
slijedite dolje opisani postupak.
Ocjenjivanje
Onemogu?uje reproduciranje ocijenjenih DVD-a
njihovog sadr?aja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.
na osnovu
1. Prika?i izbornik
2.
1.
Odaberite
2.
Za
mogu?nost [Rating],
a
zatim
za
odaberite ikonu
pritisnite tipku
B.
pristup u funkcije: Rating (Ocjenjivanje), Password
(Lozinka) i Country Code (Kod zemlje) morate unijeti
4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami odredili.
Ako jo? niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah
3.
za
lozinke
trenutne
pode?avanje (Setup),
a
zatim
razinu 1.
Upotrijebite broj?ane tipke kako bi unijeli 6-znamenkasti
broj "210499".
Odaberite [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. 4znamenkasta lozinka je pobrisana. Unesite novi kod.
Kod
podru?ja
sada u?initi.
Unesite 4-znamenkasti kod i
pritisnite tipku
ENTER.
Unesite ga ponovno i pritisnite tipku ENTER za
potvrdu. Ako pogrije?ite prije pritiskanja tipke ENTER,
pritisnite tipku
3.
Odaberite
CLEAR.
od 1 do 8 korite?i
ocjenu
tipke
v / V
.
[8]: Ocjena (1) postavlja najve?a ograni?enja,
ocjena osam (8) postavlja najmanja ograni?enja.
[1]
-
se
reproducirati
4.
Pritisnite
tipku
ocjenjivanja.
ENTER kako biste
potvrdili
Odaberite
4.
Pokre?ite kursor koriste?i
Pritisnite
istom ili ni?om
osim ako
tipku
podru?ju.
DivX kod
za
rekorder, prikaziva?e
se sve
disk
na
ocjenom.
disku
za
prvi
na
za
pokazan
karakter koriste?i
karakter koriste?i
5.
va? odabir
Vi?e ocjenjene scene se ne?e
njih ne postoji alternativa.
Alternativa mora imati istu ili ni?u ocjenu. Ako ne postoji
prikladna alternativa, reprodukcija se zaustavlja. Morate
unijeti 4-znamenkastu lozinku ili morate promijeniti razinu
ocjenjivanja kako biste nastavili s reprodukcijom diska.
scene s
3.
koda
Napomena:
Ako postavite ocjenu
prikazivati
Slijedite
u
cijelosti.
korak 2
na?in
2.
a
[No Limit]: Ako odaberete [No Limit], roditeljska
kontrola ne?e biti aktivna i disk ?e
podru?ja ?iji su standardi upotrebljeni za
ocjenjivanje DVD diska, pogledajte popis na strani 54,
"Kod podru?ja".
1. Odaberite mogu?nost [Area Code], a zatim pritisnite
tipku B.
Unesite kod
tipke
tipku
u
"Rating".
tipke
v / V
B i izaberite
.
drugi
v / V.
ENTER kako biste
potvrdili
va?
odabir
DivX
registraciju
(Video On Demand
Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogu?uje
iznajmljivanje i kupovinu video filmova pomo?u usluge
DivX VOD. Za vi?e informacija, molimo posjetite
Dodijelit
?emo
vam
DivX VOD
-
www.divx.com/vod.
1.
Odaberite
tipku
2.
3.
opciju [DivX Reg. Code]m
a
zatim
pritisnite
B.
Pritisnite
tipku ENTER tijekom odabiranja opcije
pregleda[View], zatim ?e se pojaviti registracijski
kod
Registracijski
kupovinu video
kod.
ili
uporabite
iznajmljivanje
pomo?u usluge DivX VOD
na www.divx.com/vod. Slijedite upute na stranici i
preuzmite video film na disk za reprodukciju na ovom
ureœaju.
za
filmova
Napomena:
Svi video filmovi preuzeti s DivX VOD namijenjeni
reprodukciji isklju?ivo na ovom ureœaju.
20
su
MPEG4
Pode?avanje snimanja
Kod
snimanja na HDD disk, format za video snimanje
postaviti kao MPEG2 ili MPEG4.Ako video ?elite
snimiti u MPEG4 formatu, odaberite [ON uklju?eno].
Kada ste napravili ovaj izbor, ureœaj ?e snimiti video na
mo?ete
-
HDD disk
[OFF
-
u
MPEG4 formatu.
Za
isklju?eno]
snimanje
u
MPEG2 formatu
u
HDD
modusu.
[ON
-
uklju?eno]
Za
snimanje
MPEG4 formatu
u
HDD
u
modusu.
Postavljanje
modusa
AV2
snimanja
Vi mo?ete
postaviti kvalitetu slike za snimanje;
XP (High Quality
Visoka kvaliteta), SP (Standard Quality),
LP (Low Quality
Niska kvaliteta),
EP (Extend Quality
Pro?irena kvaliteta).
Spajnei pode?avnje
Snimanje
Kada snimate video ulazni
EURO AV2 DECODER
--
signal s ureœaja priklju?enog na
priklju?ak mo?ete odabrati vrstu
signala.
--
[Auto] Video ulazni signal ?e automatski slijediti primljeni
--
se
vr?i DVD
aspekt kako bi
(16:9 ili 4:3).
DV audio
snimanje, vi mo?ete postaviti omjer
prilagodili materijalu kojeg snimate.
se
za
Kad
snimanje
za
disk
Ako ste umetnuli potpuno
inicijalizirati disk.
prazni disk, rekorder
inicijalizira disk u Video
uvijek biti u Video modusu.
DVD-R: Rekorder
Snimanje
?e
?e
modus.
DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)/DVD-RAM: Pojavit
?e se Izbornik za inicijaliziranje. Odaberite [OK], a zatim
pritisnite tipku
za
ENTER. DVD-RW disk
je inicijaliziran
Video modus.
Isto tako, vi mo?ete reformatirati DVD-RW/DVD+RW/
DVD-RAM iz izbornika za pode?avanja (Setup) na dolje
prikazani
na?in.
snimanje
snimanje dvo-jezi?no, vi mo?ete
snimanje.
[Main+Sub] Glavni jezik i Pod jezik.
[Main] Samo glavni jezik
[Sub] Samo pod-jezik
je
kanal
Pode?avanja
Formatiranje diska
Potrebno je postaviti ovu postavku ako imate video kameru
koja upotrebljava zvuk od 32kHz/12-bit-a, a koja je
priklju?ena na DV IN konektor na prednjoj plo?i. Neke
video kamere imaju dva stereo snimka za audio snimanje.
Jedan se snima u vrijeme snimanja; drugi se presnimava
nakon snimanja.
Kada je postavljena postavka Audio 1, upotrebljava se zvuk
koji je snimljen tijekom snimanja.
Kada je postavljena postavka Audio 2, upotrebljava se zvuk
koji je presnimljen naknadno.
TV audio
signal.
[CVBS] Samo za snimanje CVBS ulaznog signala.
[RGB] Samo za snimanje RGB ulaznog signala.
Aspekt snimanja
Kada
video
TV
odabrati audio
za
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)
Kod
snimanja u Video modusu, oznake za poglavlja se
postavljaju u posebnom pode?avanju. Ovaj interval mo?ete
promijeniti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta. Ako
odaberete [None Ni?ta], isklju?it ?ete automatsko
ozna?avanje poglavlja zajedno s [None] pode?avanjima.
1.
Odaberite
tipku
2.
Pritisnite
3.
Pritisnite
-
a
zatim
pritisnite
tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Start].
Pojavljuje se izbornik za formatiranje diska (Format Disc).
tipku b / B kako biste odabrali ?eljenu mogu?nost
(VR Mode ili Video Mode), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
U
4.
mogu?nost [Disc Format],
B.
slu?aju DVD+RW-a, prijeœite
Pritisnite
na
korak 4.
b / B kako biste odabrali
tipku
pritisnite tipku ENTER.
Potrebno je nekoliko minuta
da
se
disk
[OK],
a
zatim
inicijalizira.
Upozorenje
Ako ?elite promijeniti format diska, sav snimljeni
materijal pohranjen na disku biti ?e pobrisan.
21
diska
Pode?avanja
Naziv diska
(Nastavak)
Finaliziranje
Finaliziranje 'fiksira- u?vr??uje' snimljeni materijal na
njegovom mjestu, tako da se disk mo?e reproducirati na
obi?nom DVD player-u ili ra?unalu koje je opremljeno s
odgovaraju?im DVD-ROM pogonom. Finaliziranje diska u
Video modusu stvara ekran za izbornik za navigaciju kroz
disk. U ovaj izbornik pristupate tako da pritisnete tipku
MENU/LIST ili TITLE.
Pritisnite
tipku
ENTER
za
vrijeme
dok je odabrano
[Edit].
Pojavit
finalizirali DVD-R i DVD+R disk,
mo?ete ureœivati niti na njega vi?e mo?ete
jednom
disk vi?e
taj
Upotrijebite
mogu?nost kako biste unijeli naziv za disk.
Ovaj ?e se naziv pojaviti kad umetnete disk i kada prika?ete
informacije o disku na ekranu.
Naziv za disk mo?e imati najvi?e 32 znaka.
Za diskove koji su formatirani na druga?ijem rekorderu,
vidjet ?ete smo ograni?eni broj znakova.
1. Odaberite mogu?nost [Disc Label], a zatim pritisnite
tipku B.
2.
Upozorenje
Kada ste
(Disc Label)
ovu
ne
snimati osim DVD+RW. Meœutim, mo?ete
ureœivati DVD-RW disk tako da izaberete
Za
snimati i
mogu?nost
[Unfinalize].
?e
unos
se
izbornik
znakova
za tipkovnicu (Keyboard).
pogledajte stranu 46.
Za?tita diska
(Disc Protect)
Kod
DVD-RAM / DVD+RW / +R disk ili VR
snimanja
na
mode formatirani DVD-RW disk, postavite postavku
[ON uklju?eno] kako biste sprije?ili slu?ajno snimanje,
-
ureœivanje ili brisanje umetnutog diska. Ako je potrebno
otklju?ate disk kako biste ga mogli ureœivati, odaberite
postavku [OFF- isklju?eno].
da
PBC
PBC je kratica za Play Back Control (Upravljanje
reprodukcijom) i odnosi se na posebne izbornike i
mogu?nosti navigacije koji su mogu?i na nekim Video
CD-
ima.
1.
2.
3.
Odaberite
Pritisnite
mogu?nost [Finalize],
tipku
ENTER
a
zatim
vrijeme
za
B.
pritisnite tipku
dok je odabrano
je
to
[OFF] Video CD-i
Pojavljuje
Audio CD-i.
se
izbornik
za
finaliziranje.
Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Rekorder zapo?inje finalizirati disk.
Koliko ?e
vremena
vrsti diska,
o
naslova
disku.
na
biti
koli?ini
potrebno za finaliziranje ovisi
snimljenog materijala i broju
Za DVD+R DL disk mo?e
biti
potrebno
do 30 minuta
o
za
finaliziranje.
Savjeti
Ako ste umetnili DVD-RW disk
koji je
ve? bio
finaliziran, vi mo?ete poni?titi njegovu finalizaciju tako
da odaberete 'Unfinalize'
u
Nako ?te ste to u?inili, vi
taj
njemu
mo?ete
Finaliziranje
izborniku
za
disk mo?ete
finaliziranje.
ureœivati i
na
snimati.
ne
mo?ete
poni?titi
na
DVD-R i DVD+R
diskovima.
je postavljena mogu?nost [Disc Protect --za?tita
na [ON
uklju?eno], tada finaliziranje nije mogu?e.
Kako biste mogli napraviti finaliziranje diska postavite
mogu?nost [Disc Protect] na [OFF isklju?eno].
Ako
diska]
-
-
skladu
se
reproduciraju
u
se
reproduciraju
na
s
PBC-om,
mogu?e.
[Finalize].
Napomena:
22
[ON ] Video CD-i
ako
isti na?in kao i
Op?enito
o
display-u
na
ekranu
Prikazivanje informacije
Vi mo?ete
Ovaj priru?nik sadr?i osnovne upute za rad s rekorderom.
Neki DVD-i zahtjevaju posebne operacije ili ili dopu?taju
samo ograni?ene operacije tijekom reprodukcije. Kada se to
dogodi, Na TV ekranu se pojavljuje simbol
koji ukazuje
na to da ta operacija nije dopu?tena
od strane rekordera ili
nije mogu?a na tom disku.
na
1.
prikazati
razne
o
disku
informacije
o
na
ekranu
umetnutom disku
ekranu.
Pritisnite
tipku
DISPLAY
jedanput
kako biste
prikazali
stanje.
Prikazivanje informacije tijekom gledanja TV-a
2.
Tijekom gledanja
pritisnite tipku ENTER ili
prikazali/uklonili informaciju
TV-a
DISPLAY kako biste
prikazanu
na
Pokazuje
modus
slobodan prostor
tipku DISPLAY jedanput kako biste
informacije o reprodukciji.
Prikazani sadr?aj ?e se razlikovati ovisno o vrsti diska
ili stanju reprodukcije.
prikazali
ekranu.
Pokazuje broj kanala, naziv stanice i
signal (STEREO, MONO) koje prima
Pritisnite ponovno
Spajnei pode?avnje
razne
audio
tuner.
snimanja,
na
disku, i
proteklo vrijeme naliniji
napredovanja.
Pokazuje
3.
naziv diska
Postavku mo?ete
a
i format.
izabrati tako da
postavku mijenjate
pritisnete tipke v / V,
pritisnete
ili odabirete tako da
tipkub/B.
Detalje o svakoj postavci potra?ite
zagradama.
na
stranama
u
[Title]: Broj trenutnog naslova (ili snimak) / ukupan
broj naslova (ili snimki) (strana 24, 26)
[Chapter]: Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj
poglavlja (strana 24)
[Time]: Proteklo vrijeme reprodukcije (strana 26)
[Audio]: Odabrani audio jezik ( samo za DVD
VIDEO) ili audio kanal (strana 25)
[Subtitle]: Odabrani titl (strana 25)
[Angle]: Odabrani kut / ukupan broj kutova
(strana 26)
[Sound]: Odabrani modus
Pokazuje
trenutni datum i
vrijeme.
za
zvuk
Napomene:
Ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom
display na ekranu ?e nestati.
(strana 27)
10
sekundi,
23
Reprodukcija
karakteristike
Op?enite
1.
Odabrani disk umetnite
2.
Pokrenite
3.
Za
4.
Pritisnite
u
reprodukcije
ladicu, tako da
strana
za
reprodukciju gleda dolje.
izbornika (HOME)
reprodukciju pomo?u po?etnog
(pogledajte
stranicu
16).
zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku STOP (x).
Ureœaj snima zaustavljenu to?ku, ovisno o disku. Na ekranu se kratko pojavljuje "Xx".
Pritisnite tipku PLAY (N) kako biste nastavili reprodukciju (od to?ke zadnje scene). Ako ponovo pritisnete tipku
STOP (x) ili izvadite disk ("x" se pojavljuje na ekranu), ureœaj ?e pobrisati to?ku zaustavljanja.
OPEN/CLOSE
Pritisnite
tipku
tipku
ladica
disk ?e
za
OPEN/CLOSE
se
(Z) (Otvori/Zatvori)
(Z) (Otvori/Zatvori)
automatski zatvoriti,
a
ureœaj
kako bi izvadili disk.
kako bi zatvorili ladicu
?e
se
za
disk ili
pritisnite tipku
Napomena:
Ako je postavljena roditeljska kontrola, a disk nije unutar ocijenjenih postavki (nije ovla?ten),
znamenkasti broj i/ili disk mora biti autoriziran ("Ocjenjivanje", na stranici 20).
Tipke
Operacije
OPEN / CLOSE
PAUSE/STEP
(Z)
PAUSE/STEP
tipku
(X)
PAUSE/STEP
vi?e puta kakko
(X)
kako bi
reprodukciju
vr?ili okvir po okvir.
Savjet:
Sliku mo?ete
na
tipke
SKIP
(.
/
pomicati naprijed ili nazad okvir po okvir pritiskom
puta tijekom modusa PAUZA.
CD nije mogu?e pomicati sliku okvir po okvir.
b / B vi?e
Za Video
>)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (. ili >) za
odlazak na sljede?e poglavlje/ snimku ili kako bi se vratili na
po?etak trenutnog poglavlja /snimke.
Pritisnite tipku SKIP . dvaput kratko kako bi se vratili na
prthodno poglavlje/snimku.
Savjeti:
Za izravan odlazak
na bilo koje poglavlje tijekom DVD
reprodukcije, pritisnite tipku DISPLAY dvaput i i pritisnite
tipku v / V kako biste odabrali ikonu za poglavlje. Zatim
unesite broj poglavlja ili upotrijebite tipke b / B.
Na Audio CD-u, za izravan odlazak na snimku, unesite broj
snimke pomo?u broj?anih tipki (0-9) tijekom reprodukcije.
SCAN
(m
/
M)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (m
puta kako biste odabrali ?eljenu brzinu skeniranja.
ili
M)
vi?e
HDD, DVD; 5 koraka
DivX; 4 koraka
Video CD, Audio CD; 3 koraka
Kada
je reprodukcija pauzirana, pritisnite tipku
(m ili M) vi?e puta kako bi reproducirali usporeno.
SCAN
HDD, DVD; 4 koraka
Video CD; 3 koraka (samo naprijed)
ZOOM
Tijekom reprodukcije
ili modusa pauza,
pritisnite tipku
ZOOM
kako bi uve?ali video sliku.
x2 veli?ina
(x1 veli?ina
(normalna veli?ina)
→
Kroz uve?anu
24
se mora
Svi diskovi
disk.
za
(X)Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku
pauzirali reprodukciju.
Pritisnite
tada
Diskovi
Otvara ili zatvara ladicu
sliku
se
→
mo?ete
POWER
(1),
isklju?iti.
x4 veli?ina
kretati
→
x1 veli?ina
pomo?u tipki bBvV
Svi diskovi
unijeti 4-
karakteristike
Op?enite
Tipke
reprodukcije (Nastavak)
Operacije
Diskovi
Tijekom reprodukcije, pritisnite vi?e puta tipku REPEAT kako
?eljeni na?in ponavljanja.
HDD (Title (Naslov)/Off (Isklju?eno)), DVD (Chapter
(Poglavlje)/Title (Naslov)/Off (Isklju?eno))
VR modus DVD-RW (Chapter/Title/All (Sve)/Off)
Video CD, Audio CD (Track/All/Off)
MP3/WMA (Track/Folder/Off)
Napomene:
Na Video CD-u s PBC morate PBC postaviti na [OFF -Isklju?eno]
u izborniku za pode?avanja kako bi mogli koristiti funkciju za
ponavljanje. Pogledajte stranicu 22.
Ako pritisnete tipku SKIP (>) tijekom ponavljanja
reprodukcije poglavlja (snimke), tada se poni?tava ponavljana
reprodukcija.
REPEAT
biste odabrali
A-B
Tijekom reprodukcije,
svaki
odabrali to?ku A i to?ku B i
to?ka) do to?ke
Napomena:
HDD
Tijekom
B
pritisak tipke A-B, kako
ponovili isje?ak od to?ke
biste
A
(Po?etna
(Krajnja to?ka).
reprodukcije,
ne
mo?ete
odabrati
isje?ak manji
od
5 sekundi.
Ako trenutni DVD naslov ima izbornik,
TITLE
izbornik
Ne ekranu
MENU/LIST
SUBTITLE
za
(
)
naslov. U
se
protivnom
pojavljuje
izbornik
se
za
na
mo?e
ekranu ?e
pojaviti
se
pojaviti
izbornik
za
disk.
disk.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE, a zatim
pritisnite tipku b / B vi?e puta kako biste odabrali ?eljeni jezik
za
titl.
AUDIO
(
)
Pritisnite
tipku AUDIO,
a
pritisnite tipku b / B
jezik ili audio snimku.
zatim
kako biste ?uli razli?iti audio
vi?e puta
Napomena:
Neki diskovi
snimljene kao Dolby Digital i DTS.
analognog audio izlaza. Za slu?anje
DTS snimke, spojite ovaj rekorder na DTS dekoder preko jednog
od digitalnih izlaza.
Pogledajte stranicu 13 za detalje o priklju?ivanju.
Kada
je
imaju
snimke
odabran DTS
nema
tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku b / B vi?e puta
tijekom reprodukcije kako biste ?uli razli?ite audio kanale
(STEREO, LEFT (Lijevo) ili RIGHT (Desno)).
Pritisnite
snimljenim u VR modusu i HDD-om koji
imaju glavni i dvojezi?ni audio kanal, mo?ete birati izmeœu
Main (Glavni) (L), Sub (Pod) (R), ili Main+sub (L+R).
S DVD-RW diskovima
oba
Pritisnite
tipku AUDIO
vi?e puta
?uli razli?ite audio kanale
I.SKIP
tijekom reprodukcije kako
(STEREO,
LEFT ili
biste
RIGHT).
Pritisnite
tipku I.SKIP vi?e puta tijekom reprodukcije kako biste
presko?ili razli?ite audio kanale prema naprijed za 15 sekundi.
U HDD reprodukciji ili Timeshift modusu, svaki pritisak na tipku
b / B preska?e naprijed ili natrag 5 minuta.
25
Ako je
prikazan izbornik za
Izbornik
za
ekran
se
ekran DVD
mo?e
DVD-a ili Video CD-a
prikazati najprije
koji sadr?e izbornik.
VCD
nakon
umetanja
Upotrijebite tipke b / B / v / V kako biste odabrali naslov
/ poglavlje koje ?elite gledati, a zatim pritisnite tipku
ENTER da zapo?nete reprodukciju.
Pritisnite tipku TITLE ili MENU/LIST kako biste se vratili
izbornik
ekran.
za
VCD
Upotrijebite broj?ane tipke kako biste odabrali snimku
koju ?elite gledati. Pritisnite tipku RETURN (O) kako
biste
se
vratili
izbornik
u
za
Prelazak
HDD
+R
u
na
sljede?i
1.
ekran.
DVD
+RW
oznake
a
Marked Scene
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku
se pojaviti izbornik za tra?nje
SEARCH.
oznaka
(marker search).
2.
3.
Upotrijebite tipke
pobrisali ozna?ene
Pritisnite
tipku
ozna?ene
scene.
scena
-R
+RW
-R
VCD
DVD
Na ekranu ?e
(TITLE)
RAM
RAM
-RW Video
?e
se
b / B / v / V kako biste
pozvali
ili
scene.
ENTER i
reprodukcija
?e
zapo?eti
od
Ili, pritisnite tipku CLEAR i ozna?ena
pobrisati
u
izborniku
za
tra?nje
oznaka
(marker search).
DivX
Ako disk sadr?i vi?e od
drugi
naslov
-RWVideo
(Marker)
Reprodukciju mo?ete zapo?eti s memorirane oznake, mo?e
se unijeti do ?est oznaka. Za uno?enje
oznaka (mark),
pritisnite tipku MARKER na ?eljenoj to?ki na disku.
Ikona Marker pojavit ?e se na kratko na TV ekranu.
Ponovite isto za uno?enje do ?est oznaka.
izborniku i to?ni
-RW VR
naslov
Uno?enje
-RWVR
To Recall ili Clear
postupci rada se mogu
razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute koje su date u
svakom izborniku za ekran. Takoœer mo?ete postaviti
PBC na OFF- isklju?eno u izborniku za pode?avanja
(Setup). Pogledajte stranu 22).
Pode?avanja
HDD
+R
DVD
u
oznake
Tra?enje
jednog
naslova mo?ete
prije?i
na
na?in:
sljede?i
tipku DISPLAY davput tijekom reprodukcije, a
zatim upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali ikonu
za naslov. Zatim, pritisnite odgovaraju?u
broj?anu tipku
(0-9) ili b / B kako biste odabrali broj naslova.
na
Pritisnite
Tra?enje
HDD
+R
vremena
-RW VR
DVD
(Time Search)
-RWVideo
RAM
+RW
-R
DivX
Kut kamere DVD
Kako biste
odabranom
1.
2.
s
reprodukcijom
vremenu na
na
bilo
kojem
Ako disk sadr?i
disku:
Pritisnite
tipku v / V kako biste odabrali
pojavit ?e se "0:00:00".
ikonu
1.
2.
tipku
na
DISPLAY
ekranu
se
tijekom reprodukcije.
pojavljuje na TV ekranu.
Upotrijebite tipke v / V kako
u display-u na ekranu
?e
i
3.
biste odabrali ikonu
za
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali ?eljeni
Broj trenutnog kuta se pojavljuje naTV ekranu.
kut.
Savjet:
Indikator
za kut (ANGLE) ?e treptati na TV ekranu na
koje su snimljene pod rali?itim kutovima kako
pokazao da je mogu?e mijenjanje kuteva kamere.
scenama
vam
26
snimljene pod razli?itim
promijeniti kut kamere tijekom
su
kut
potrebno po?etno vrijeme u satima, minutama
s lijeva na desno. Ako unesete pogre?no
vrijeme, pritisnite tipke b / B za kretanje unutar
prozora, da doœete do pogre?nog broja.
Zatim unesite ispravno vrijeme.
tipku ENTER za potvrdu. Reprodukcija
po?eti od postavljenog vremena.
Pritisnite
Display
za
Unesite
Pritisnite
koje
reprodukcije.
sata i
sekundama
4.
scene
kutovima kamere, vi mo?ete
Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom
reprodukcije. Kvadrat za tra?enje vremena prikazuje
proteklo vrijeme reprodukcije.
vrijeme
3.
po?eli
bi
3D Surround
-R
+R
mo?e
-RWVR
DVD
RAM
-RW Video
VCD
Slika
+RW
HDD
DivX
proizvesti
simulira vi?e-kanalnu
+R
3D Surround
u?inak, koji
reprodukciju na dva
konvencionalna stereo zvu?nika, umjesto da imate pet ili
vi?e zvu?nika koji su normalno potrebni za slu?anje vi?ekanalnog audia na sistemu ku?nog kina.
1. Pritisnite tipku DISPLAY tijekom reprodukcije. Display
na ekranu (On-Screen Display) se pojavljuje na TV
Ovaj ureœaj
audio
slici PIP
u
-RWVR
DVD
(Picture
-RW Video
Picture)
RAM
+RW
-R
VCD
Ova
u
in
funkcija vam omogu?uje gledanje
pod-slici tijekom reprodukcije.
memoriranih stanica
ekranu.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
na Display-u na ekranu.
odabrali ikonu
za
Zvuk
3.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali "3D
isklju?ivanje 3D Surround efekta, odaberite
SUR".
Za
"NORMAL".
Memoriranje zadnjeg stanja
Ovaj
DVD
odabrao
za
memoriji
isklju?ite
pode?avanja koja je korisnik
zadnji disk koji je gledao. Pode?avanja ostaju
rekorder. Ako umetnete
automatski
u
rekorder disk
svoja pode?avanja, pozvat
zadnje mjesto zaustavljanja.
?e
u
koj ije
se
Napomene:
--
--
Reprodukcija
isklju?eno (On i off)
tipku PIP kako biste uklju?ili (on) pod-sliku,
pritisnite ovu tipku tipku ponovo kako biste isklju?ili
(off) pod-sliku.
Pritisnite
?ak i onda kada disk izvadite iz rekordera ili kada
imao memorirana
i
Uklju?eno
rekorder memorira
Pode?avanja su pospremljena u memoriju kako bi se
mogla upotrebljavati u bilo koje vrijeme.
Ovaj rekorder ne ?e memorirati pode?avanja za disk ako
rekorder isklju?ite prije nego ?to ste po?eli s
reprodukcijom diska.
Odabiranje ulaznog modusa za pod-sliku
Pritisnite tipku AV/INPUT kako biste odabrali ulazni
modus za pod-sliku. Svaki put kada pritisnete ovu tipku,
prikazuje se svaki ulazni modus za pod-sliku na dolje
prikazani na?in.
Tuner→AV1→AV2→AV3→AV4
Odabiranje programa za pod-sliku
Upotrijebite tipke PR/CH (+/-) kako biste promijenili
program kada je za tuner postavljen ulaz za pod-sliku. Broj
odabranog programa se prikazuje na TV ekranu. Odabrani
program mo?ete gledati tako da pritisnete tipku STOP (x).
Promjena polo?aja
pod-sliku
tipku b / B dok ne doœete do
?eljenog polo?aja. Pod-slika se pomjera u smjeru kretanja
za
Pritisnite vi?e puta
sata ili
suprotno.
Pove?avanje pod-slike
Pritisnite tipku ZOOM vi?e puta kako biste pove?ali podsliku, stupanj pove?avanja raste u tri koraka.
27
Reprodukcija
izbornika
Mogu?nosti
DivX filmske
datoteke
1.
Pritisnite
tipke
Napomena za model RH200MHS:
Ovaj rekorder ne mo?e reproducirati
memorijskoj kartici.
1.
Pritisnite
2.
Odaberite
tipku HOME,
a
DivX
datoteku(e)
zatim odaberite
na
2.
DivX
Izbornik
pojavljuje
za
[Movie List]
se
datoteku(e),
na
a
zatim
[Delete] Bri?e datoteku(e) ili folder(e) s medija.
[Rename] Ureœuje naziv za datoteku. (strana 33)
[Move] Premje?ta datoteku(e) u drugi folder ili
medij. (strana 34)
[Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij.
(strana 34)
TV ekranu.
tipke v / V kako biste odabrali folder, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite
na strani s popisom datoteka a ?elite se vratiti u popis
foldera, upotrijebite tipke v / V na daljinskom
i
upravlja?u kako biste ja?e osvijetlili odabrani
pritisnite tipku ENTER.
Ako ?elite
pogledati odreœenu datoteku, pritisnite tipke
v / V kako biste ja?e osvijetlili odabranu datoteku i
pritisnite tipku PLAY (N).
Vi mo?ete upotrijebiti razli?ite funkcije za reprodukciju.
Pogledajte vi?e na stranama 24-27.
Pritisnite
tipku STOP kako biste zaustavili
reprodukciju. Pojavit ?e se izbornik za [Movie List].
se
titlovi
prikazivanje DivX titla
za
ne
prika?u pravilno,
molimo
slijedite
korake
dolje.
1.
Pritisnite
2.
Pritisnite i dr?ite
Pojavit
3.
4.
?e
tipku
se
Pritisnite
tipku
dok
Pritisnite
PAUSE/STEP kada
kod
jezik
sve
titl
titl
ne
PLAY
za
pravilno prika?e.
(N)
za
nastavak
Audio format
reprodukcije.
se
mo?e
reproducirati: "DIV3",
koji
se
mo?e
reproducirati: "AC3",
"PCM", "MP2", "MP3", "WMA"
Frekvencija uzorka (Sampling frequency):
unutar 8
-
48 kHz
(MP3),
unutar 32
-
48kHz
(WMA)
Bit rate:
unutar 8
-
320kbps (MP3),
32
-
192kbps (WMA)
CD-R format: ISO 9660 i JOLIET.
DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF
Maksimum datoteka/disk:
datoteka i
Manje
Bridge format)
(ukupan broj
od 1999
foldera)
Napomene o DivX formatu
Ako je broj okvira manji od 29.97 okvira po sekundi,
ovaj ureœaj mo?da ne?e pravilno raditi.
Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije
je
samo
*
kod
koji
"MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"
Ako
3 sekunde.
drugi
Codec format
interleaved, vrati
pojavljuje.
tipku SUBTITLE otprilike
jezika.
b / B kako biste odabrali
se
tipku
se
zahtjevi
rezolucije: 720x576 (? x v) pixel
DivX datoteka ekstenzije: ".avi", ".divx"
DivX titl koji se mo?e reproducirati: ".smi", ".srt",
".sub (Samo Micro DVD format)",
".txt (Samo Micro DVD format)"
veli?ina
se na
ekran
s
izbornikom.
datoteka
1-to?ku
snimljena s GMC-om, ureœaj podr?ava
razine snimanja.
GMC?
skra?enica
za Global Motion Compensation.
kodiranje koji specificiran u MPEG4.Neki
MPEG4 koderi, poput DivX ili Xvid imaju ovu
mogu?nost. Postoje razli?ite razine GMC kodiranja,
obi?no se nazivaju GMC s 1-to?kom, 2-to?ke, ili
GMC
je
To
alat
je
3-to?ke.
28
o
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog titla.
[Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u
opciju
Pritisnite
Ako
ovisno
zatim
folder.
medij koji sadr?i
pritisnite tipku ENTER.
Napomena
a
tipku v / V / b / B kako biste odabrali
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?a
5.
[Movie List],
za
Pritisnite
DivX datoteka
4.
izborniku
u
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za [Movie List].
Prikazane opcije izbornika se razlikuju
odabranom mediju.
[MOVIE].
3.
Movie List
v / V kako biste odabrali
folder/datoteku
Ovaj rekorder mo?e reproducirati DivX datoteke. Prije
reprodukcije DivX datoteka, pro?itajte na desnoj strani
"DivX datoteka zahtjevi".
za
za
Reprodukcija Audio
MP3/WMA datoteka
Rekorder mo?e
reproducirati
1.
1.
Pritisnite
Pojavit
?e
Odaberite
3.
Odaberite
a
zatim
2.
pojavljuje
odabrali,
audio CD ili
a
glazbu,
na
TV ekranu.
a
ovisno
o
tipku v / V / b / B kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite
prema nasumi?nom
ENTER.
se
za
ENTER.
[Random -Nasumi?no]
sadr?i MP3/WMA ili audio naslov,
Izbornik [Music List]
v / V kako biste
glazbu
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog
opciju [MUSIC].
medij koji
pritisnite tipku
audio CD i
za
pritisnite tipku
Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
Prikazane opcije za izbornik se razlikuju
odabranom mediju.
pro?itajte
zahtjevi" na desnoj strani.
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
tipku
zatim
MP3/WMA datoteka,
"MP3/WMA audio datoteka
Pritisnite
folder/datoteka izborniku
audio CD-e i MP3/WMA
datoteke.
Prije reprodukcije
izbornika
Mogu?nosti
CD ili
Stop
za
naslova.
reprodukciju
odabiru
Otvara folder i
[Open]
Start ili
pojavljuje
datoteka
popis
se
u
folderu.
[Delete] Bri?e datoteku(e)
[Rename] Ureœuje naziv
s
za
medija.
datoteku. (strana 33)
[Move] Premje?ta datoteku(e)
medij. (strana 34)
4.
[Copy] Kopira datoteku(e)
medij. (strana 34)
v/V kako biste odabrali snimak i
Upotrijebite tipke
zatim pritisnite tipku PLAY (N).
Zapo?inje reprodukcija.
Mo?ete vidjeti razne funkcije za reprodukciju.
Pogledajte stranice 24-27.
tipku DISPLAY kako biste vidjeli ID3-Tag
informaciju za MP3 datoteku. Ako ID3-Tag
informacija nije prisutna, [ID3-Tag: None] ?e se
pojaviti. Ako vi odaberete folder, broj pod-foldera i
broj MP3/WMA datoteka u folderu ?e se prikazati
na display-u. Pritisnite tipku DISPLAY ponovno
kako biste uklonili informaciju na ekranu.
Ako ?elite prije?i u vi?i direktorij, upotrijebite tipke
v / V kako biste ga ja?e osvijetlili, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Takoœer mo?ete prikazati HOME izbornik kako biste
odabrali drugi medij pritiskom na tipku HOME.
pritisnite tipku
reprodukciju
u
bilo
neki
koje vrijeme,
STOP.
1.
tipku v / V kako biste
pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuju se opcije izbornika.
Pritisnite
kreirati novi folder. Odaberite
opciju [New Album
Novi Album] na Music-HDD ili Music-Memorijska
kartica*1 izborniku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
"NONAME##" folder
2.
Pritisnite
na
Reprodukcija
folder ili
listu programa.
-
odabrali datoteku,
a
tipku
v / V kako biste odabrali
[Random]
zatim
pritisnite tipku ENTER.
automatski zapo?inje reprodukciju,
izbornika se pokazuje "RANDOM".
opciju,
Ureœaj
3.
a
a na
ekranu
povratak u normalnu reprodukciju, odaberite ponovo
[Random] opciju, a zatim ponovo pritisnite tipku
Za
ENTER.
Savjet:
Pritiskom na tipku SKIP > tijekom Random
reprodukcije, ureœaj ?e odabrati drugu snimku i
reprodukciju prema nasumi?nom odabiru.
nastaviti ?e
zahtjevi
datoteke:
Ekstenzija
".mp3", ".wma".
Sampling frequency:
unutar 8
je napravljen.
drugi
folder ili
zatim
MP3/WMA audio datoteka
Savjet:
Mo?ete
drugi
Random
Pritisnite
Kako biste zaustavili
neki
[Program Add] Dodaje snimak(e)
(strana 30)
Savjeti:
5.
u
u
-
48 kHz
(MP3),
unutar 32
-
48kHz
(WMA)
Bit rate:
unutar 8
-
320kbps (MP3), unutar
32
-
192kbps (WMA)
CD-R format:
*1
RH188S/RH188HS/RH199S/RH199HS
priklju?ak
za
memorijsku
karticu.
ISO 9660 i JOLIET.
nema
DVD±R/RW format:
ISO 9660
(UDF Bridge format)
Maksimum datoteka /Diskova:
Manje
od 1999
(ukupan broj foldera i datoteka)
29
Programirana reprodukcija Audio
Mogu?nosti
CD-a i MP3/WMA datoteka
1.
Programirana reprodukcija vam omogu?uje prilagoœavanje
prema svojim ?eljama popisa za reprodukciju Audio CD ili
MP3/WMA snimaka. Program mo?e sadr?avati najvi?e 99
izbornika
za
popis
programa
Pritisnite tipke v / V kako biste odabrali
snimku/datoteku na poisu programa (Program
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
List),
a
Audio CD snimki ili 256 MP3/WMA datoteka.
1.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali
snimku/datoteku (ili folder) u izborniku za Audio
glazbu.
MP3/WMA datoteke i foldere mo?ete
izborniku
odabrati
CD ili
u
glazbu pritiskom na tipku CLEAR. Za
poni?tavanje odabira, pritisnite ponovo tipku CLEAR.
za
Odabiranje vi?estrukih datoteka/snimki
(foldera)
1.
Pritisnite
2.
tipku MARKER.
se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
ponovo tipku MARKER kako biste
Oznaka ?e
Pritisnite
poni?tili
2.
ozna?enu
3.
4.
[Play] Reprodukcija ?e zapo?eti prema redosljedu po
kojem su snimke poredane na popisu.
[Random -Nasumi?no] Start ili Stop za reprodukciju
datoteku/snimku ili folder.
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
datoteku/snimku
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
va?eg odabira.
Pritisnite
tipku
Mogu?nosti ?e
prema nasumi?nom
(foldere).
[Delete] Bri?e snimak(e) s izbornika
(Program List).
ENTER.
se
pojaviti
odabiru
na
lijevoj
strani izbornika.
[Move] Premje?ta snimak(e)
redosljed programa.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Program
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
kako biste
Ponovljanje programiranih snimki
snimke.
Pritisnite
Napomena:
snimke/datoteke
u
za
popis
programiranu reprodukciju, sve
se postaviti na popis programa
folderu ?e
(Program List).
promijenili
[Save] Memorira popis programa. (samo
Ponovite korake 1-3 kako biste ozna?ili dodatne
Ako odaberete folder
za
programa
za
HDD)
tipku REPEAT kako biste odabrali ?eljeni modus
ponavljanja.
[TRACK] Ponavlja trenutnu snimku.
[ALL] Ponavlja sve snimke na popisu programa
(Program List).
[OFF] Poni?tava modus ponavljanja (nema display-a).
Brisanje snimke
popisa
s
programa
1.
Odaberite snimku
2.
programa
kako biste odabrali vi?e snimki.
Pritisnite tipku ENTER. Pojavit ?e
3.
Odaberite [Delete]
(Program List)
koju ?elite pobrisati s popisa
(Program List). Upotrijebite tipku MARKER
mogu?nost,
a
mogu?nosti izbornika
pritisnite tipku
se
zatim
ENTER.
Mijenjanje redosljeda snimki
(Program List)
5.
6.
7.
8.
Upotrijebite tipku B Kako biste pre?li na popis
programa (Program list).
Programirana snimka koju zadnju odaberete bit
osvijetljena na popisu programa.
Upotrijebite tipke v / V kako biste
koju ?elite po?eti reproducirati.
1.
?e
ja?e
odabrali the snimka
?elite
premjestiti
tipku
MARKER kako biste
Pritisnite
Odaberite [Move]
Upotrijebite tipke v / V kako biste premjetili ?utu prugu
na ?eljeno
mjesto, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Za izlazak iz
Ovaj
rekorder memorira odabrani
sami
programirali.
tako da
otvoriti ili zatvoriti ekran
pritisnete tipku
s
MENU/LIST.
popisom
1.
programa
popis
(Program List)
programa
koji
Odaberite snimku
Pojavit
2.
programa
popisu
ENTER.
Memorirajte svoj popis
(samo za HDD)
Vi mo?ete
na
tipku ENTER. Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
tipku PLAY (N) za po?etak.
Reprodukcija se zaustavlja nakon ?to je reproducirana
zadnja snimka s popisa programa.
Savjet:
programa
koju
3.
Pritisnite
programirane reprodukcija i za
nastavljanje normalnom reprodukcijom, odaberite
snimku na popisu i pritisnite tipku tipku PLAY (N).
popisu
programa. Upotrijebite
odabrali vi?e snimki.
2.
4.
s
30
Odaberite snimku
na
?e
Odaberite
na popisu programa (Program List).
mogu?nosti izbornika.
[Save] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
se
ENTER.
progrma (Program List) ?e se memorirati
PROGRAM folderu na HDD disku.
popis
ste
u
Photo List
datoteke
Gledanje JPEG
Rekorder mo?e
reproducirati JPEG datoteke. Prije
reproduciranja JPEG snimanja, pro?itajte "Foto datoteka
zahtjevir" na desnoj strani.
1.
Pritisnite
Pojavit
?e
1.
Select [PHOTO]
3.
Odaberite
mogu?nosti
v / V kako biste odabrali datoteku
tipke
u
zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se mogu?nosti izbornika.
Ovisno o odabranom mediju razlikovat ?e se prikazane
opcije odabranog medija.
[Photo List],
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
Pritisnite
menu
Vi mo?ete
a
odabrati
sve
datoteke i foldere
u
izborniku
pritisnete tipku CLEAR. Kako biste
poni?tili odabreno, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
menu
opciju.
medij koji sadr?i JPEG datoteka, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za [Photo List] na TV ekranu.
tako da
Odabiranje vi?estrukih
(foldera)
Pritisnite
2.
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
tipku MARKER.
Oznaka ?e se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste
poni?tili ozna?enu datoteku/snimku ili folder.
datoteku/snimku
2.
datoteka
1.
(foldere).
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali jednu
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu
Reprodukcija
svog izbora.
4.
Upotrijebite tipke
datoteku,
se
pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti
pojaviti na lijevoj strani izbornika.
prije?i
v / V kako biste
pritisnite tipku
Vi mo?ete
na
vi?i
a
[Delete] Bri?e odabranu datoteku
[Slide Show] Prikazuje izbornik
zatim
[Rename] Ureœuje naziv
ENTER.
takoœer
kako biste odabrali
prikazati po?etni izbornik (HOME)
drugi medij tako da pritisnite tipku
v / V kako biste odabrali
Upotrijebite tipke
Screen] mogu?nost,
[Full
zatim
pritisnite tipku ENTER.
Odabrana slika ?e se potpuno prikazati na ekranu.
Ovisno o veli?ini i broju JPEG datoteka, rekorderu
mo?e trebati puno vremena za ?itanje datoteka.
a
datoteka
u
na
punom
za
s
za
medija.
Slide Show.
datoteku. (strana 33)
[Move] Premje?ta datoteku(e)
medij. (strana 34).
u
drugi
folder
(album)
ili
HOME.
5.
popis
[Full Screen] Prikazuje odabranu datoteku
direktorij, upotrijebite tipke
ja?e osvijetlili direktorij,
se
ekranu.
Savjeti:
Ako ?elite
pojavljuje
folderu.
zatim
a
izbornika ?e
Otvara folder i
[Open]
b / B / v / V kako biste odabrali
[Copy] Kopira datoteku(e)
(strana 34)
u
drugi
folder ili
medij.
Savjet:
Vi
m o ?ete napraviti novi folder na HDD disku ili
memorijskoj kartici. Odaberite [New Album] mogu?nost,
zatim pritisnite tipku ENTER.
"NONAME##" folder je napravljen.
*1
RH188S/RH188HS/RH199S/RH199HS
priklju?ak
za
memorijsku
Foto datoteka
Ekstenzija
".jpg"
a
nemaju
karticu.
zahtjevi
datoteke
Veli?ina foto:
Pritisnite
ili
tipku ENTER kako bi se ovaj izbornik pojavio
izgubio tijekom gledanja punog ekrana.
,
Preporu?uje
se
manje
od 4MB
CD-R format:
ISO 9660 i JOLIET.
6.
Kako biste
u
bilo
koje vrijeme
pritisnite tipku STOP.
Pojavit ?e se izbornik
zaustavili
gledanje,
DVD±R/RW format:
ISO 9660
za
[Photo List].
(UDF Bridge format)
Maksimum datoteka /Diskova:
Manje
od 1999
(ukupan broj datoteka i foldera)
Napomene o JPEG datoteci
Progresivna i bez gubitaka kompresija
datoteka nisu podr?ane.
JPEG slikovnih
31
Preskaknje slika (Skip Images)
Za
Istovremeno
ili
(.
datoteku ili
se
>) jedanput
vratili
na
kako biste
prethodnu
i
gledanje
slide
show-a
vrijeme gledanja slika, pritisnite tipku
SKIP
slu?anje glazbe
pre?li
na
sljede?u
datoteku.
Vi mo?ete
prikazivati foto datoteke tijekom slu?anja
glazbenih datoteka koje su snimljene na
MP3/WMA
HDD disk.
Okretanje slika (Rotate Images)
Upotrijebite tipke v / V tijekom gledanja slike kako
okrenuli sliku u smjeru kretanja sata ili suprotno.
biste
1. Odaberite
[Slide Show] mogu?nost
[Photo List].
strani
[Slide Show] mogu?nost u izborniku za
[Photo List]. (Pogledajte "Mogu?nosti izbornika za
Photo List" na strani 31).
2. Pritisnite
Gledanje Slide Show-a
izbornika
(Pogledajte "Mogu?nosti
1. Odaberite
u
izborniku
za
3. Odaberite
za
izborniku
Photo List"na
se
ENTER.
izbornik
za
[Simultaneous
za
Slide Show.
Music
play] mogu?nost
u
Slide Show.
31).
2. Pritisnite
Pojavit
tipku
?e
se
ENTER.
izbornik
za
Slide Show.
4.
3.
tipku
?e
Pojavit
Upotrijebite
mogu?nosti.
b / B / v / V kako biste
5.
postavili
Pritisnite
tipku
ENTER.
izbornik
Pojavit
?e
MP3-a
(Simultaneous
Pritisnite
se
tipku
za
istovremenu
Music
reprodukciju
play).
MARKER kako biste odabrali
vi?estruke datoteke.
Odaberite [Select All] mogu?nost kako biste odabrali
sve snimke, a zatim pritisnite tipku ENTER.
[Object] mogu?nost:
[Selected] Gleda
na
odabrane datoteke.
na?in
slide show-a
Upotrijebite tipku
samo
Odaberite [Deselect All] mogu?nost kako biste
opozvali odabir svih odabranih snimki, a zatim
MARKER
kako biste odabrali vi?estruke datoteke.
[All] Gleda
na
na?in
slide show-a
sve
pritisnite tipku
datoteke.
[Speed] mogu?nost:
Postavlja brzinu prikazivanja Slide Show-a
polako], [Normal], ili [Fast brzo].
na
[Slow
ENTER.
Odaberite [Cancel] mogu?nost za izlazak iz ovog
izbornika, a zatim pritisnite tipku ENTER.
-
-
4. Odaberite
ENTER
za
5. Pritisnite
vratili
[Starts] mogu?nost,
tipku
se u
Pauziranje
1. Pritisnite
po?etak
a
zatim
6.
pritisnite tipku
Slide Show-a.
Upotrijebite tipke b / B / v /
osvijetlili [Starts] mogu?nost,
V kako biste
a
zatim
ja?e
pritisnite tipku
ENTER.
STOP kako biste zaustavili Slide Show i
izbornik
za
[Photo List].
Slide Show-a
tipku
PAUSE/STEP
(X)
kako biste
pauzirali
show.
2. Kada ?elite nastaviti
tipku
PLAY
sa
slide show-om,
pritisnite tipku
(N).
7.
Pritisnite
vratili
32
tipku
se u
STOP kako biste zaustavili Slide Show i
izbornik
za
[Photo List].
Ureœivanje MP3/WMA, JPEG
Postavljanje naziva za datoteku
disku ili memorijskoj kartici*
i
DivX datoteka
MP3/WMA nazive datoteka mo?ete
Ovi
sa
opisi
rada
datotekama
s
Napomene
MP3 datotekama slu?e
drugih
vrsta
se
radi
na
samo
kao
primjer,
isti na?in.
MP3/WMA i DivX datoteke
mogu kopirati
DivX datoteka(e)
ne
i
na
na
HDD disku. ili
najvi?e
model RH200MHS:
za
disku ili HDD disku
se
1.
prenijeti
memorijsku
memorijskoj kartici nije dostupna.
na
Brisanje datoteke(a)/foldera(a)
ili Memorijske kartice*
HDD diska
s
2.
3.
pobrisati
1.
Odaberite
Vi mo?ete
da
u
na
Memorijskoj
izborniku datoteku
odabrati
pritisnete tipku
sve
32 znaka.
Odaberite
u
izborniku datoteku
Pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
Odaberite [Edit]
Pojavit
MP3/WMA, JPEG ili DivX datoteku(e)/folder(e) mo?ete
HDD disku ili
nezavisno
kojoj
?elite
promijeniti
pojaviti
se
mogu?nost,
a
zatim
u
izborniku.
pritisnite tipku
ENTER.
1
na
postavljati
kartici* 1. Nazivi mogu imati
Memorijskoj
naziv.
karticu.
na
HDD
na
1
koju
kartici* 1
?elite
?e
se
mogu?nosti
za
ureœivanje (Edit).
.
pobrisati.
datoteke i foldere izborniku tako
CLEAR. Kako biste
poni?tili prije
Reprodukcija
odabrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
Odabiranje
1.
2.
vi?estrukih
Pritisnite
3.
(foldera)
tipku
Oznaka ?e se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste
poni?tili ozna?enu datoteku/snimku ili folder.
4.
Odaberite [Rename]
mogu?nost,
a
zatim
pritisnite tipku
ENTER.
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
datoteku/snimku
2.
datoteka
MARKER.
Pojavit
(foldere).
Za
?e
unos
se
izbornik
znakova
za tipkovnicu.
pogledajte stranu 46.
Pritisnite
tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
Odaberite [Delete]
se
pojaviti
mogu?nost
a
zatim
izborniku.
pritisnite tipku
*1
RH188S/RH188HS/RH199S/RH199HS
priklju?ak
ENTER.
Odabrana
u
za
memorijsku
nema
karticu.
datoteka(e) je pobrisana.
33
Kopiranje datoteke(a)
ili
drugi medij
na
Premje?tanje datoteke(a)
folder
Vi mo?ete
Vi mo?ete
kopirati datoteku(e)/folder(e)
na
drugi medij
ili
folder.
1.
Odaberite
izborniku datoteku
u
Vi mo?ete
odaberati
sve
koju
?elite
datoteke i foldere
kopirati.
u
izborniku
tako da
pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poni?tili
odbrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.
Odabiranje vi?estrukih
1.
Pritisnite
datoteka
premjestiti datoteku(e)/folder(e) na drugi medij
premje?tanja, datoteka(e)/folder(i) su
pobrisani na trenutnoj lokaciji.
ili folder. Nakon
1.
Slijedite
2.
Pritisnite tipku
Mogu?nosti ?e
3.
(foldera)
tipku MARKER.
se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu.
ponovo tipku MARKER kako biste
2.
na?in
prikazan
na
lijevoj
strani.
ENTER.
se
pojaviti
Odaberite [Move]
na
lijevoj
mogu?nost,
a
strani izbornika.
zatim
pritisnite tipku
Pojavit
?e
se
izbornik
za
premje?tanje (Move).
datoteku/snimku ili folder.
ozna?enu
poni?tili
na
ENTER.
Oznaka ?e
Pritisnite
korake 1-3
Ponovite korak 1 kako biste ozna?ili dodatnu
datoteku/snimku
Pritisnite
(foldere).
2.
ENTER.
tipku
Mogu?nosti izbornika ?e
3.
Odaberite [Edit]
pojaviti
se
mogu?nost
a
zatim
u
izborniku.
pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit
4.
?e
Odaberite
se
mogu?nost
za
ureœivanje (Edit).
[Copy] mogu?nost,
a
zatim
pritisnite tipku
4.
ENTER.
Pojavit
?e
Vi mo?ete
1.
se
mogu?nost
za
kopiranje (Copy).
odabrati album
Prvo odaberite
medij,
(folder)
a
zatim
za
premje?tanje.
pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit
2.
?e
se
popis
albuma
(foldera).
Odaberite folder.
Takoœer, mo?ete napraviti novi album (folder).
Odaberite [New Album] mogu?nost u izborniku
za
kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
5.
5.
Vi mo?ete
1.
odabrati album
Nakon izbora
medija
(folder)
a
zatim
za
kopiranje.
pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit
2.
?e
se
popis
albuma
(foldera).
Odaberite folder.
Takoœer, mo?ete napraviti novi album (folder).
Odaberite [New Album] mogu?nost u izborniku
za
kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
6.
Odaberite
[Copy] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
zapo?nete kopiranje.
ENTER da
Napomena:
Ako je dubina foldera
kopiranje.
34
ve?a od 5
razina, tada nije mogu?e
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
zapo?nete premje?tanje.
Odaberite [Move]
ENTER da
Napomena:
Snimanje
Vi?e
o
DVD
Napomene:
Ovaj rekorder
ne
Maksimalan
broj naslova koje mo?ete snimiti na HDD
je 255.
Upotreba HDD diska vam omogu?uje neprestano
snimanje od maksimalno 12 sati.
disk
snimanju
mo?e
snimati
na
CD-R ili CD-RW
Napomene
diskove.
kompanija ne preuzima nikavu odgovornost za
gre?ke kod snimanja koje nastaju zbog nestanka el.
struje, neispravnih diskova ili o?te?enja na rekorderu.
Otisci prstiju i male ogrebotine na disku mogu utjecati
kvalitetu reprodukcije i/ili snimanja. Molimo ?uvajte
svoje diskove na pravilan na?in.
formati, modusi i postavke
na
za
:
DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW i DVD+R diskovi Disk
format za DVD-R, DVD+R, DVD+RW diskove je uvijek
.
"Video format"
---
isti kao i kod
prije-snimljenih
DVD-Video
diskova.
To zna?i da mo?ete, jednom kad su finalizirani, reproducirati
DVD-R, DVD+R, ili DVD+RW diskove na obi?nom DVD
player-u.
DVD-RAM disk format
je Video Recording (VR) format.
postavka (default), format DVD-RW diska je
Video format, iako vi to mo?ete promijeniti u Video
Recording (VR) format, ako je potrebno. (Ponovno
inicijaliziranje diska ?e pobrisati sadr?aj diska.)
Modus snimanja je usko vezan s formatom diska. Ako je
disk format Video Recording format, tada je modus
snimanja VR modus; ako je format disk Video modus, tada
je modus snimanja Video modus (osim za DVD-Video, koji
nije za snimanje, i zato nema modus za snimanje).
Unutar modusa snimanja (koj isu postavljeni za cijeli disk i
ne mijenjaju se) nalaze se postavke za snimanje. Ove se
postavke mogu prema potrebi promijeniti za svako
snimanje i mogu odrediti kvalitetu slike i koli?inu prostora
potrebnog da se snimljeni materijal pohrani na disk.
Kao zadana
Vi?e
o
HDD
snimanju
unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD)) je u
osnovi sli?no snimanju na DVD-RW disk VR modusa. Imate
mogu?nost izbora razli?itih kvaliteta snimanja, uklju?uju?i i
Snimanje
na
ru?ni modus, i
naravno
vi mo?ete
snimati, brisati,
presnimavati kolikogod puta ?elite. Kapacitet tvrdog diska
zna?i da na njega mo?ete pospremiti mnogo sati videa, ?ak i u
najvi?oj kvaliteti modusa za snimanje. Kako bi vam pomogao
organizirati sadr?aj, HDD disk je podijeljen na deset ?anrova.
Ove ?anrove mo?ete nazivati i upotrebljavati kako god vi to
?elite
na primjer, mo?ete
imati jedan ?anr za filmove, drugi
za TV show-e, a jedan za snimanja s video kamerom.
---
biti kra?e.
mo?e
Ako snimate
samo
?e mo?da
Prikazana
reproducirati pet razuli?itih vrsta DVD
prije-snimljeni DVD-Video diskovi, DVD-RW,
rekorder mo?e
diskova
vrijeme za snimanje nije to?no zato ?to rekorder
upotrebljava razli?iti bit-rate za kompresiju podataka. To
zna?i da ?e to?no vrijeme za snimanje ovisiti o materijalu
koji se snima.
Kada se snima TV prijenos, ako je prijemni signal slabe
kvalitete ili slika ima interferenciju, vrijeme za snimanje
snimanje
snimanje
Ovaj
snimanje
Potrebno
Na?a
Vrste diskova i
za
mirne slike ili audio,
vrijeme
za
biti du?e.
snimanje i preostalo vrijeme
uvijek to?no odgovarati du?ini na disku.
Preostalo vrijeme za snimanje mo?e se smanjiti ako
pove?avate ureœenje diska.
Ako upotrebljavate DVD-RW disk, pazite da prmijenite
format za snimanje (Video modus ili VR modus) prije
nego li bilo ?to snimite na disk. Pogledajte stranu 21
(Disc Format) da vidite kako to u?initi.
Kada upotrebljavate DVD-R ili DVD+R disk, mo?ete
nastaviti snimanje sve dok disk nije pun, ili dok disk ne
finalizirate. Prije nego ?to zapo?nete sa snimanjem,
provjerite koli?inu vremena za snimanje preostalo na
mo?da
vremena za
ne?e
disku.
Kada
upotrebljavate DVD-RW disk u Video modusu,
preostalo vrijeme za snimanje ?e se pove?ati samo ako
pobri?ete zadnji naslov koji je snimljen na disk.
Mogu?nost brisnja naslova (Delete Title) u izborniku za
popis naslova (original) samo skriva naslov, naslov u
stvari nije pobrisan s diska i pove?ava preostalo vrijeme
za snimanje na disku (osim za zadnji snimljeni naslov na
DVD-RW disku u Video modusu).
Presnimavanje preko ve? snimljenog materijala je
mogu?e upotrebom DVD+RW diskova.
Kada se upotrebljava DVD+R/RW, rekorder ?e izvr?avati
operaciju izrade izbornika kako bi a?urirao novi naslov i
ureœivanje kada se disk izvadi iz rekordera ili kada se
rekorder isklju?i. Zato morate izvaditi disk nakon ?to se
odabrali DVD modus kao operacijski modus rekordera.
Vrijeme snimanja i kvaliteta slike
prije postavljena modusa kvalitete za snimanje:
najvi?e kvalitete, daje otprilike
1 sat vremena za snimanja na DVD disku (4.7GB).
Default kvaliteta, dovoljna za ve?inu potreba, daje
SP
otprilike 2 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
LP
Ne?to ni?a video kvaliteta, daje otprilike 4 sata
snimanja na DVD disku (4.7GB).
EP
Najni?a video kvaliteta, daje otprilike 6 sati
snimanja na DVD disku (4.7GB).
Tijekom reprodukcije sadr?aja koji je snimljen u EP
modusu mo?ete vidjeti fragmentiranu sliku.
Postoje
XP
--
?etiri
Postavka
--
--
--
35
Timeshift
telefon zazvoni
Snimanje isje?ka (Clip Record)
HDD
Nemojte propustiti
scenu u
?ivom TV
prijenosu. Ako
gledete va? omiljeni TV
vrijeme dok
prijenos, samo pritisnite "TIMESHIFT" i "PAUSE".
prije nego ?to odgovorite na telefonski poziv. Timeshift
funkcija ?e se aktivirati, a ?ivi prijenos ?e se snimati kako
bi se mogao kasnije pogledati.
Nakon telefonskog poziva ili gledanja prekida, pritisnite
tipku "PLAY" ili "SCAN" kako biste gledali program.
Pritisnite tipku "STOP" za povratak na ?ivi TV prijenos.
Timeshift
operacija
Vi mo?ete
za
(Pauza, TV
u
Vi mo?ete
program
tijekom
Timeshift-a kako biste
HDD disk
na
(Hard
Disk
Drive).
1.
Tijekom Timeshift-a, upotrijebite korak pauze, tra?enje i
usporeno prikazivanje kako biste prona?li po?etnu to?ku.
2.
Pritisnite
tipku
REC
na
to?ci
po?etnoj
i
?elite
isje?ka koji
snimiti.
Napredovanje ureœivanja je
liniji za napredovanje.
nazna?eno
u
crvenoj boji
na
?ivo/reprodukcija)
HDD
privremeno pospremiti
program
HDD disk
na
3.
Upotrijebite korak pauze, tra?enje i i usporeno
prikazivanje kako biste prona?li krajnju to?ku.
4.
Pritisnite
memoriju.
Pritisnite
ureœivati
pospremili
HDD
tipku
TIMESHIFT
tijekom gledanja
tipku
REC
na
krajnjoj
to?ci
isje?ka koji
?elite
snimiti.
TV
Normalna
programa.
Linija za napredovanje ?e se pojaviti na ekranu na dolje
prikazani na?in. Linija za napredovanje ?e se promijeniti
5.
se
reprodukcija nastavlja.
Ponovite korake 1 i 4 kako biste
snimanja isje?aka
u
programa
napravili nekoliko
(Clip Record)
timeshift ikonu nakon 5 sekundi.
12
6.
Pritisnite
Pojavit
5
34
1.
Ukazuje
na
modus
2.
Ukazuje
na
trenutni
3.
Ukazuje
na
po?etno vrijeme
4.
Ukazuje
na
proteklo vrijeme
5.
Ukazuje
na
vrijeme koje je jedan
vremena za
7.
za
Upotrijebite b
pritisnite tipku
Trenutni TV
Timeshift-a.
za
Timeshift.
sat
a
zatim
Ili, ponovo pritisnite tipku
poslije po?etnog
Timeshift.
Timeshift-a kako biste program zadr?ali
Pogledajte Clip Record na desnoj strani.
na
prijenos
?e
se
prikazati
ekranu.
na
Snimanja isje?aka
su
se ne
mogu
primijeniti
na
isje?ke koji
kra?i od 5 sekundi.
MPEG4
snimanje nije mogu?e s Clip snimanjem.
(Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)
Sko?i
memorijskog prostora na HDD disku, tada ?e
se najstariji timeshift isje?ci u memoriji pobrisati.
Ako tijekom 6 sati ne pritisnite nijednu tipku, Timeshift
su
HDD disk.
HDD disku.
Napomene:
isje?ci
Ako ?elite zaustaviti
upotrijebiti funkcije za trik reprodukciju
(Polako, skeniranje, i sl.) tijekom timeshift-a. Pogledajte
operacije reprodukcije na stranama 24-27.
Vi mo?ete ureœivati memorirani odsje?ak tijekom
se
/ B kako biste odabrali [Yes],
ENTER.
snimljeni na HDD disk.
snimanje isje?aka, pritisnite tipku
STOP. Ako pritisnite tipku POWER kako biste zaustavili
snimanje isje?aka, program se mo?da ne?e snimiti na
Odabrani
Vi mo?ete
?e
zaustavili Timeshift.
Napomene:
Timeshift.
Savjeti:
Ako
tipku STOP kako biste
se poruka za potvrdu.
STOP.
reprodukcije.
polo?aj
?e
na
tijekom
ili
po?etak
kraj (Start
ili
End)
Timeshift-a
nema
automatski zaustaviti.
1.
Pritisnite
se
2.
Pritisnite
po?etka
oznake
(Marker Search)
u
Timeshift
a
ENTER
tijekom
timeshift-a.
Pojavit
?e
od samog
?e
tipku
b i
reprodukcija
zapo?eti
timeshift-a.
Pritisnite
Tra?enje
tipku
izbornik.
zatim ?e
tipku B
prije?i
i sko?it ?ete
u
na
sami
kraj timeshift-a,
modus pauze.
modusu
Vi mo?ete
tipku
Pritisnite
scene.
36
postaviti
MARKER
tipku
na
oznaku
?eljenoj
u
Timeshift modusu. Pritisnite
tijekom Timeshift-a.
biste pozvali sve ozna?ene
to?ci
SEARCH kako
Izlaz iz Timeshift-a
1.
2.
Pritisnite
tipku STOP kako biste iza?li iz Timeshift funkcije.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
Upotrijebite b / B kako biste odabrali [Yes], a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Trenutni TV prijenos ?e se prikazati na ekranu.
Osnovno
Za
snimanje
snimanja TV
Snimanje ?e zapo?eti odmah i nastavit
napuni ili dok ne zaustavite snimanje.
Napomena:
snimanje
Za DVD
?e
se
dok
se
disk
ne
Pritisnite
2.
Kada ?elite nastaviti
morate umetnuti disk
na
koji je mogu?e
?e
Pojavit
tipku HOME.
se po?etni izbornik (Home).
2.
Odaberite
3.
Odaberite [TV HDD] ili [TV DVD]
2.
opciju [TV].
pritisnite tipku ENTER.
Provjerite takoœer jeli TV
ulaz
mogu?nost,
postavljen
zatim
a
ovaj
na
rekorder. Ako ste umetnuli potpuno prazan disk,
rekorder ?e trebati kratko vrijeme da inicijalizira disk.
4.
Postavite modus
da
za
pritisnete tipku
snimanje
na
?eljenu postavku
REC MODE vi?e puta
tako
Upotrijebite tipke PR/CH (+/-)
koji ?elite snimati.
Vi mo?ete
tako da
pritisnete tipku
AUDIO
programa. Trenutni audio kanal
Stereo ili
mono
Stereo
Left
→
prijenos:
Right
→
→
→
Za TV
Sub
→
Mono
dvojezi?nim prijenosom, postavite
u pod-izborniku za
pode?avanja (Setup) (pogledajte stranu 21).
s
audio kanal iz [TV Rec Audio]
Ako
je
zvuk slabe kvalitete kada
?esto zvuk mo?ete
(Left
ili
Ovaj
rekorder mo?e
pobolj?ati
je postavljen
na
Stereo,
tako da odaberete Mono
Right).
snimati bilo NICAM bilo obi?an
audio. Ako
je postavka za NICAM (strana 17) pode?ena
na Auto, tada ?e se, u slu?aju da je prijenos NICAM,
audio automatski prebaciti u NICAM te tako mo?ete
snimati NICAM audio. Ako prijenos nije u NICAM, tada
?e se uvijek snimati obi?an audio.Ako doœe do
izobli?enja NICAM zvuka, zbog lo?eg prijema, vi mo?ete
isklju?iti NICAM postavku za program.
6.
Pritisnite
Snimanje
uprozoru
tipku REC (z) jedanput.
?e zapo?eti. (REC indikator
display-a.)
?e
se
Pritisnite
tipku
STOP
(x)
modus
snimanje s vremenskim broja?em (Timer) vam
omogu?uje da lako snimate prije postavljenu du?inu bez
upotrebe vremenskog broja?a.
korake 1-5
Slijedite
(Osnovno snimanje
Pritisnite
tipku
na
TV
na?in
pokazan
programa).
na
(z) vi?e puta kako
snimanja.
REC
vremena
lijevoj
strani
biste odabrali
Snimanje
Snimanje ?e zapo?eti nakon ?to prvi put pritisnete tipku.
Svaki sljede?i put kada pritisnete tipku pove?avate
vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora
(maksimalno 240 minuta).
Vrijeme za snimanje se prikazuje na TV ekranu.
Na kraju snimanja, rekorder ?e zaustaviti snimanje i
isklju?it ?e se.
Provjera
vremena za
snimanje
Pritisnite
tipku REC (z) jedanpu kako biste provjerili
vrijeme za snimanje. Pozvane postavke ?e se na trenutak
odmah vratiti
na
TV ekran.
Takoœer, preostalo vrijeme
prozoru
za
snimanje je prikazano
na
display-a.
Pove?avanje
vremena za
snimanje
Vrijeme za snimanje se mo?e pove?ati u bilo kojke vrijeme
pritiskom na tipku REC (z).
Svakim sljede?im pritiskom na tipku pove?avate vrijeme za
snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).
upaliti
Snimanje se nastvalje sve dok ne pritisnite tipku
STOP (x) ili dok se disk ne napuni.
Za snimanje to?ne odreœene du?ine vremena,
pogledajte na desnoj strani Brzo snimanje timer-om
na desnoj strani.
7.
tipku TV/DVD kako biste odabrali TV
tijekom snimanja. Pojavit ?e se TV indikator.
Pomo?u TV-a odaberite kanal koji ?elite gledati.
tijekom gledanja TV
je prikazan na ekranu.
Main+Sub
snimanje
gledate
slu?anje
Dvojezi?ni prijenos:
Main
TV programa dok
Pritisnite
du?inu
za
snimanje, pritisnite tipku
(X).
Brzo
2.
(jezik)
pauzirali
snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer)
kako biste odabrali TV
TV Audio kanala
odabrati audio kanal
kako biste
Brzo
1.
kanal
Mijenjanje
(X)
redom.
za
(XP, SP, LP, EP)
5.
PAUSE/STEP
Snimanje jednog
drugi program
1.
Pritisnite
tipku
snimanje.
PAUSE/STEP
snimati.
1.
puzirati snimanje
1.
iznesene upute.
slijedite dolje
programa
Kako
TV programa
Upozorenje
Ako je rekorder iskop?an iz zidne uti?nice (ili je do?lo do
nestankla struje) za vrijeme dok rekorder snima, snimanje
?e biti izgubljeno.
kako biste zaustavili
snimanje.
37
2.
Snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer)
rekorder
se
tipku
TIMER REC.
Pojavit ?e se izbornik za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Record).
va?e(a) snimanje(a)
--
v / V
3.
Pritisnite
za
(lijevo /desno) pomi?e kursor lijevo / desno
(gore/dolje) mijenja postavke na trenutnom
polo?aju kursora
Pritisnite tipku RETURN (O) za izlazak iz
izbornika za snimanje pomo?u vremenskog broja?a
(Timer Record).
Pritisnite tipku ENTER nakon ?to ste ispunili sve
informacije o programu.
Pritisnite tipku TIMER REC kako biste prikazali
popis snimanja pomo?u vremenskog broja?a.
mo?e
Napomena:
Uporabite li potpuno prazan disk za snimanje s broja?em
vremena, prije samo snimanja disk morate formatirati.
(Za to?ne podatke pogledajte "Formatiranje diska" na
stranici 21.)
1.
potrebnu informaciju
pomo?u vremenskog broja?a.
b / B
programirati da snima najvi?e 16
programa unutar perioda od 1 mjeseca. Za snimanje
pomo?u vremenskog broja?a treba znati kanale koji ?e se
snimati, po?etno i krajnje vrijeme snimanja.
Ovaj
Unesite
--
Postavite modus
pritisnete tipku
snimanja
na
potreban na?in tako da
puta.(XP, SP, LP, EP)
REC MODE vi?e
Pritisnite
4.
tipku ENTER, rekorder ?e memorirati program.
Pojavit ?e se popis snimanja pomo?u vremenskog
broja?a.
Provjerite polja "Rec. OK" na popisu snimanja pomo?u
vremenskog broja?a ukazuje na to da je snimanje pomo?u
vremenskog broja?a pravilno programirano.
5.
Pritisnite
tipku
RETURN
(O)
za
izlazak
spopisa
Timer Record.
[Media] Odaberite
medij
za
snimanje (HDD
ili
DVD).
[PR] Odaberite memorirani broj programa ili jedan od
vanjskih
ulaza
s
kojeg
?elite snimati.
(Ne mo?ete odabrati DV ulaz.)
[Date] Odaberite datum najvi?e do
1
mjesec unaprijed.
[Start Time] Postavite po?etno vrijeme.
[Repeat] Odaberite ?eljeno ponavljanje (Jednom,
dnevno(Ponedjeljak Petak) ili tjedno).
-
[VPS/PDC] VPS/PDC sistem automatski pode?ava
snimanje time tako da ?ak i kad program ne
rasporedu vi ga ne?ete propustiti. Kako bi
ispravno radio, vi morate unijeti to?no
najavljeno vrijeme i datum za program koji ?elite
za
ide prema
VPS/PDC
snimati.
Napominjemo
da VPS/PDC mo?da
ne?e raditi
sa
svakom stanicom.
Napomene:
Stanice koje upotrebljavaju VPS/PDC obi?no
uklju?uju VPS/PDC informaciju na teletekst
stranicama za TV program. Molimo pogledajte
ove stranice kada postavljate snimanje pomo?u
vremenskog broja?a.
Kada upotrebljavate VPS/PDC, mo?e se dogoditi
da po?etak program nije snimljen.
38
Provjerite jeste li umetnuli disk na koji sem o?e snimati
za DVD snimanje i pritisnite tipku POWER kako biste
uklju?ili svoj ureœaj u stanje pripravnosti.
Napomene:
svijetli u prozoru display-a kada je
stanju pripravnosti a u isto vriojeme je timer
aktiva. (Ne prikazuje se ni?ta dok je [Power Save
Mode Modus ?tednje el. energije] ON (Uklju?en).)
Za TV snimanje s dvojezi?nom mogu?no??u.
postavite
audio kanal s Rec Audio pod-izborniku za pode?avanja
(Setup) (pogledajte strana 21).
Indikator
rekorder
[End Time] Postavite krajnje vrijeme.
vrijeme
6.
za
timer
u
-
pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili
snimanje pomo?u vremenskog broja?a.
Ako ste postavili snimanje pomo?u vremenskog broja?a
ali nema diska na koji je mogu?e snimiti program,
funkcija Recovery Recording ?e za vas automatski
Morate
snimiti program ana HDD disk.
MPEG4 snimanje nije mogu?e kod
snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer). (Dostupno samo u MPEG2
formatu za snimanje.)
Provjera detalja za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Recording)
Ako
Kada
Programiranje se mo?e provjeriti uvijek kada je rekorder
uklju?en. Pritisnite tipku TIMER REC dva puta.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali snimanje
pomo?u vremenskog broja?a.
raniji
se
program
program.
Ako su dva programa
isto
vrijeme,
prednost.
Pritisnite
tipku ENTER za ureœivanje odabranog programa.
Pojavit ?e se izbornik za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Record).
Ako
Pritisnite
OK",
tipku CLEAR za brisanje odabranog programa
popisa za snimanje pomo?u vremenskog broja?a (Timer
Record List).
dva ili vi?e programa za timer
program ?e imati prednost.
se
preklapaju:
Raniji
je
program
zavr?i, zapo?eti ?e kasniji
postavljena da zapo?nu u to?no
koji je une?en prvi ?e imati
disk o?te?en,
snimanje se mo?da ne?e uspje?no
slu?aju ?ak i kad je polje za provjeru "Rec.
zavr?iti. U tom
biti tako.
to ne?e
s
Snimanje
Snimanje
Vi mo?ete
snimati
VCR, koj isu priklju?eni
na
ulaza
vanjskih komponenti
kamera ili
ulaza
Poni?tavanje snimanja pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Recording)
s
vanjskog
s
s
kao ?to
vanjske komponente,
na
bilo
koji
je video
vanjskih
od
rekorderu.
1.
Pazite da
komponenta s koje ?elite snimati bude pravilno
priklju?ena na rekorder. Pogledajte strane 14-15.
2.
Odaberite
3.
Pritisnite
medij (TV HDD ili TV DVD) za snimanje
pomo?u po?etnog izbornika(HOME). (Pogledajte stranu
16).
vanjski
tipku AV/INPUT vi?e puta kako
s kojeg ?elite snimati.
biste odabrali
ulaz
Vi mo?ete pobrisati postavke za snimanje pomo?u vremenskog
broja?a u bilo koje vrijeme prije nego ?to snimanje zapo?ne.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali program koji
?elite pobrisati na popisu za snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Record List). Ako ?elite
pobrisati program, pritisnite tipku CLEAR.
Tuner:
AV3: AV IN 3
postavljen
Zaustavljanje snimanja pomo?u vremenskog
broja?a (Timer Recording)
AV4: AV IN 4
(VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO
Nakon ?to
je snimanje zapo?eto,
vi
jo? uvijek
program.
Pritisnite tipku STOP.
?ak
AV2: EURO A/V2 DECODER
na
postavljen
na
zadnju
na
zadnju plo?u
IN) postavljen
na prednju plo?u
postavljen na prednju plo?u
DV: DV IN
je vremenski broja? postavljen, rekorder ne?e
snimati u slu?aju kada:
Disk nije umetnut i nema dovoljno slobodnog prostora na
za snimanje prema potrebi tako da
REC MODE vi?e puta. (XP, SP, LP, ili
Odaberite modus
pritisnete tipku
5.
i kad
EP)
Pritisnite
tipku REC (z) jedanput.
Snimanje ?e po?eti. (REC indikator
prozoru display-a.)
?e
svijetliti
u
Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku
STOP (x) ili dok se disk ne napuni.
Za snimanje to?no odreœene du?ine vremena,
pogledajte "Brzo snimanje pomo?u vremenskog
broja?a" na strani 37.
HDD disku.
nije namijenjen za snimanje i nema
slobodnog prostora na HDD disku.
[Disc Protect] mogu?nost je postavljena na [ON uklju?eno]
u izborniku za pode?avanja
(Setup) i nema dovoljno
slobodnog prostora na HDD disku. (pogledajte stranu 22).
Uklju?eno je el.napajanje.
Ve? postoji 99 naslova (DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM),
49 naslova (DVD+RW, DVD+R) koji su snimljeni na
disku i ve? postoji 255 snimljenih naslova na HDD disku.
Vi ne mo?ete unijeti program za timer kada je:
Snimanje ve? zapo?eto.
Vrijeme koje poku?avate postaviti ve? pro?lo.
Ve? memorirano 16 programa za snimanje pomo?u
vremenskog broja?a (timer).
postavljen
plo?u
4.
Rje?avanje problema kod snimanja pomo?u
vremenskog broja?a (Timer Recording)
Snimanje
tuner
zadnju plo?u
mo?ete
poni?titi
Ugraœeni
AV1: EURO AV1 AUDIO/VIDEO
Umetnut disk
-
6.
Pritisnite
tipku
STOP
(x)
da zaustavite
snimanje.
Napomena:
Ako je va? izvor za snimanje za?ti?en protiv presnimavanja
s CopyGuard-om, tada vi ne?ete
mo?i snimati pomo?u ovog
rekordera. Za vi?e detalja pogledajte autorska prava
(Copyright) na strani 50.
39
Snimanje
Prije
DV
Vi mo?ete
1.
DV ulaza
s
na
presnimavanja (dubbing)
priklju?iti DV-opremljenu
rekorder jednog DV kabla
za
2.
video kameru
na
ovaj
ulaz i izlaz audia, videa,
podataka i signala za upravljanje.
Ovaj rekorder kompatibilan samo s video kamerama
DV-formata (DVC-SD, DV25). Digitalni satelitski i
digitalni VHS video rekorderi nisu kompatibilni.
Vi ne mo?ete priklju?iti vi?e od jedne DV video kamere u
isto vrijeme na ovaj rekorder.
Vi ne mo?ete upravljati ovim rekorderom s vanjske
opreme koja je priklju?ena preko DV IN konektora
(uklju?uju?i dva rekordera).
Mo?da ne?e uvijek biti mogu?e upravljati s priklju?enom
video kamerom preko DV IN konektora. AV2: EURO
A/V2 DECODER postavljen na zadnju plo?u AV2:
EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju plo?u
Digitalne video kamere obi?no mogu snimati audio kao
16-bit/48kHz, ili dvostruke
stereo
12-bit/32kHz.
Ovaj
rekorder mo?e
DV ulaz
postavlja u [DV Rec Audio] u podza pode?avanje
(Setup).
"DV
Pogledajte
Snimanje audio-a" na strani 21
vi?e informacija.
4.
Pritisnite
Vi mo?ete
s
5.
slici
mjesto na traci video kamere s kojeg ?elite
po?eti snimanje. Za najbolji rezultat, pauzirajte
reprodukciju na to?ci s kojeg ?elite po?eti snimati.
o va?oj video kameri
mo?ete upotrebljavati
daljinski upravlja? ovog rekordera za upravljanje s
video kamerom upotrebljavaju?i tipke za STOP,
PLAY i PAUSE funkcije.
6.
Pritisnite
na
digitalne
i
video kamerom i rekorderom.
upravljati
Prije snimanja, provjerite je li postavljen
DV IN konektor (pogledajte stranu 21).
izvora
s
mora
Neke video kamere
biti
u
se ne
audio ulaz
mogu kontrolirati
DV
pomo?u
kabela,
mo?ete
DV IN konektor.
ne
mo?ete
DV kazete.
40
snimati
za
po?etak snimanja.
podatak
za
datum i
ne
mo?ete
dobiti sliku i/ili audio
preko
DV IN
konektora, provjerite sljede?e to?ke:
Napomena:
s
mo?i kontrolirati drugi DVD.
upravljati s ovim ureœajem pomo?u
daljinskog ureœaja komponente koja je priklju?ena na
Vi
(z) jedanput
automatski
Provjerite je li DV kabel pravilno priklju?en.
Poku?ajte s isklju?ivanjem i ponovnim uklju?ivanjem
priklju?ene opreme.
Poku?ajte uklju?iti audio ulaz.
ovog rekordera ne?ete
ne
REC
Rje?avanje problema
Ako
za
DVC-SD formatu.
daljinskog upravlja?a za ovaj rekorder.
Ako priklju?ite drugi rekorder pomo?u
Vi
se
video kamere
koja je
postavljen na prednju plo?u
daljinskog upravlja?a za rekorder
s
rekordera. Pomo?u
Savjeti:
Signal
tipku
zaustavlja ako rekorder ne
signal.
Vi mo?ete pauzirati ili zaustaviti snimanje tako da
pritisnete tipku PAUSE/STEP (X) ili STOP (x).
Vi ne mo?ete upravljati s video kamerom s ovog
daljinskog upravlja?a tijekom snimanja.
U Video modusu, krajnji okvir za snimanje mo?e
ostati prikazan na ekranu kratko vrijeme nakon
zaustavljanja snimanja.
video kamere
DV IN konektor
mo?ete
,
detektira
se
digitalne
vi?e puta kako biste odabrali
u prozoru display-a i na TV
Pronaœite
Snimanje
snimati
priklju?ena
tipku AV/INPUT
se pojavljuje
za
ekranu.
Nepravilnosti
tijekom snimanja
mogu pojaviti
ako komponente izvora pauziraju reprodukciju ili
reproduciraju nenasnimljeni odsje?ak na traci, ili ako
doœe do nestanka el. napajanja na strani komponente
izvora, ili DV kabel bude iskop?an.
Snimanje
se
DV ulaz. DV
(not 44.1kHz).
na
16).
Ovisno
DV IN konektoru treba biti 32 ili 48kHz
na
stranu
izboniku izbornika
samo
21).
stranu
(pogledajte
Provjerite je li DV audio ulaz onaj koji vam je
potreban. Vi mo?ete birati izmeœu Audio 1 (original
audio) i Audio 2 (presnimljeni audio).
jednu
stereo audio snimku. Set [DV Rec Audio] mogu?nost na
[Audio 1] ili [Audio 2] prema potrebama (pogledajte
Audio ulaz
digitalna video kamera priklju?ena
prednjoj plo?i. Pogledajte stranu 15.
Odaberite [TV HDD] ili [TV DVD] mogu?nost u
po?etnom izborniku (HOME), a zatim pritisnite tipku
stereo snimke of
snimati
DV IN konektor
ENTER.
3.
li va?a
Provjerite je
vrijeme
s
o priklju?enoj
video kameri, mo?da ne?ete biti u
stanju upravljati s video kamerom s daljinskog upravlja?a
za ovaj rekorder.
Ovisno
Snimanje u formatu MPEG4 nije mogu?e pomo?u DV
funkcije za dubbing. (Dostupno samo u MPEG2 formatu
za snimanje.)
Istovremeno
snimanje
i
MPEG4
reprodukcija
naslova
reproducirati
DVD ili
video iz
na
2.
Zapo?inje snimanje.
2.
Pritisnite
po?etni
3.
u
tvrdom disku
mo?ete
isto
vrijeme
prikazali
na
ekranu
izbornik (Home).
v / V / b / B i ENTER da odaberete
Upotrijebite tipke
medija koji
?elite
Zapo?inje reprodukcija.
The snimanje ?e se nastaviti dok se u isto vrijem vr?i
reprodukcija drugog medija s nekog drugog modusa.
Napomene:
upotrijebiti istovremenu reprodukciju
snimanje tijekom kopiranja.
Vi ne mo?ete ureœivati programe tijekom
istovremenog snimanja i reprodukcije.
Ova funkcija nije mogu?a u MPEG4 modusu
snimanja.
Time
Slip
i
HDD
Trenutni naslov mo?ete
reproducirati
u
isto
vrijeme
dok
snimate.
1. Pokrenite HDD
snimanje.
tipku PLAY (N).
Zapo?inje reprodukcija i snimanje ?e se nastaviti tijekom
reprodukcije.
Mo?ete upotrijebiti tipke PAUSE (X) i
SCAN (m / M) za pauzu, skeniranje, sporu
reprodukciju tijekom reprodukcije.
Pritisnite tipku STOP (x).
Reprodukcija ?e se zaustaviti, a zatim ?e se vratiti na
trenutni polo?aj snimanja.
Napomene:
Reprodukcija ne mo?e zapo?eti prije nego ?to proœe 15
sekundi nakon po?etka snimanja.
Ova funkcija ne?e raditi u DVD modusu snimanja.
Ova funkcija nije mogu?a u MPEG4 modusu snimanja.
2. Pritisnite
3.
MPEG4 video formatu.
opciju [MPEG4]
za
na [ON
uklju?eno] u
pode?avanja (setup) (Vidi stranicu 21).
Odaberite izvor ulaza
koji
-
?elite snimiti
(TV kanal, AV
3.
Postavite modus
pritisnete tipku
Pokrenite
?e
Ureœaj
snimanja
potreban na?in tako da
puta.(XP, SP, LP, EP)
na
REC MODE vi?e
snimanje.
po?eti snimati
video
na
HDD disk
u
MPEG4
formatu.
Snimljeni sadr?aji su popisani u izborniku [Movie List].
reprodukciju MPEG4 snimanja, pogledajte vi?e na
Za
stranici 28.
reproducirati.
Vi mo?ete
u
HDD
ulaz, i sl.).
4.
HOME kako biste
razli?itu vrstu
4.
HDD izvor mo?ete
Postavite
izborniku
nekog drugo izvaora.
1.
tipku
1.
tijekom
Reprodukcija i snimanje na DVD-u i ugraœenom
(HDD disk) su potpuno nezavisni. Na primjer, vi
na
snimati
Video mo?ete
Reprodukcija drugog
snimanja
snimati bilo
snimanje
Napomene:
sadr?aj ne mo?ete ureœivati s MPEG4. Ako ?elite
funkcije, postavite opciju [MPEG4] na [OFF
isklju?eno] u izborniku za pode?avanja (setup) (Vidi stranicu
Video
ureœivati
-
21).
pritisnite tipku MENU/LIST kada je opcija [MPEG4]
postavljena na [ON uklju?eno] u HDD modusu, pojavit ?e
Ako
-
se
izbornik [Movie List].
MPEG4
Tijekom
snimanja nije
aktivna
tipka. (PLAY,
TIMESHIFT, MENU/LIST, HOME, DVD, HDD, i sl.)
Tijekom snimanja formata MPEG4 mo?e do?i do gubitka
video slike zbog karakteristika video kodiranja MPEG4
formata. U tom slu?aju nije rije? o kvaru.
Pritiskom na tipku AUDIO mo?ete odabrati audio kanal za
snimanje. Opcija [TV Rec Audio] u izborniku za
pode?avanja (Setup) ne utje?e na snimanja u MPEG4
Snimanje
formatu.
Specifikacije MPEG4 snimanja
Format video
kodiranja
Kodiranje: XVID format
Rezolucija: 640 x 480 (XP, SP modus),
480 x 352 (LP modus),
352 x 256 (EP modus)
Format audio
Kodiranje:
kodiranja
AC3
Kvaliteta: 128 kbit/sek, 48 kHz
Maksimalan
Manje
broj
(Sampling rate),
Stereo
naslova
od 1999 naslova
Maksimalna veli?ina naslova
2GB
Ako
je
trenutna veli?ina
2GB, snimanje ?e
nije
u
stanju
se
snimljenog
nastaviti
naslova ve?a od
u novom
snimati nekoliko sekundi
naslovu.
za
Ureœaj
vrijeme dok se
kreira novi naslov.
Vrijeme
za
snimanje (160GB/250GB)
Pribli?no
168/258 sata (XP modus),
220/337 sata (SP modus), 281/429 sata (LP
409/625 sata (EP modus)
modus),
41
45
123
Ureœivanje
67
Pregled izbornika za popis naslova i
poglavlja (Title List i Chapter List)
izbornika
Upotrebom
ureœivati video
u
za popis naslova (Title List) mo?ete
sadr?aj. Funkcije za ureœivanje su dostupne
popis naslova (Title List) ovisno o tome
izborniku za
li video na DVD-u, ili HDD disku, i ovisno o tome
li originalni sadr?aj ili popis za reprodukciju.
ureœujete
ureœujete
Postoje dva na?ina
za ureœivanje DVD-RW diskova u VR
modusu. Vi mo?ete izravno ureœivati originalni sadr?aj diska, ili
mo?ete napraviti i urediti popis za reprodukciju (Playlist). Popis
za reprodukciju u stvari ne mijenja nikakav sadr?aj na disku,
ve?
samo
upravlja na?inima
na
koji se sadr?aj reproducira.
Ureœivanje snimljenog materijala na HDD disku je sli?no
ureœivanju originalnog sadr?aja na DVD-RW-u u VR
modusu, sa sli?nim naredbama za brisanje i nazivanje
naslova, isto kao i finu kontrolu nad sadr?ajem poglavlja
unutar
naslova
za
1.
ovi
se
naslovi
ne
mogu
a
zatim
[Combine] Kombinira dva naslova ili poglavlja
u
se
jednu
cijelinu (strana 47, 48).
[Delete] Bri?e naslov ili poglavlje. (strana 45)
[Delete Parts] Bri?e jedan dio naslova (strana 45).
[Divide] Diijeli naslov na dva dijela (strana 48).
[Dubbing] Kopira naslov na drugi medij. (strana 51)
[Full Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog naslova
rekordera.
Pritisnite
prikazali mogu?nosti
pritisnite tipku ENTER. Prikazane mogu?nosti
razlikuju zavisno o vrsti diska.
Napomena:
Tijekom snimanja, ako ste prikazali izbornik za popis
naslova (Title List) za HDD disk, neki se naslovi mogu
pojaviti s oznakom. Ovi su naslovi snimljeni s postavkama
za linijski ulaz koji je razli?it od trenutnih postavki
1.
izbornika: Kako biste
izbornika, odaberite naslov ili poglavlje,
DVD disk.
Tijekom snimanja,
Mogu?nosti
reproducirati.
uklju?uju?i i skrivena poglavlja.
[Hide (Show)] Sakriva (ili prikazuje) odabrani naslov ili
poglavlje. (strana 49)
[Move] Premje?ta poglavlje na izbornika za popis poglavlja
popis za reprodukciju na polo?aj u izborniku. (strana 49)
[Play] Zapo?inje reprodukciju odabranog naslova ili
poglavlja. Sakriveni naslovi i poglavlja na DVD+R/RW
disku se ne mogu reproducirati.
[Playlist Add] Dodaje naslov ili poglavlje na popis za
reprodukciju (Playlist). (strana 44)
[Protect] ?titi od slu?ajnog presnimavanja, mijenjanja ili
brisanja naslova datoteke. (vidi stranicu 49)
[Rename (Title Name)] Ureœuje naziv za naslov. (strana 46)
[Search Tra?enje]
[Chapter- Poglavlje]; Prikazuje popis poglavlja za naslov.
[Time Vrijeme]; Tra?ite vrijeme na kojem ?elite otpo?eti
naslov. (strana 46)
[Sort] Preslaguje programe na popisu izbornika za popis
naslova (Title List) prema datumu, naslovu ili kategoriji.
MENU/LIST kako biste
tipku
prikazali
izbornik za popis naslova (Title List).
Kada to napravite reprodukcija se treba zaustaviti.
--
pritisnite tipku MENU/LIST kada je opcija
[MPEG4] postavljena na [ON uklju?eno] u HDD
modusu, pojavit ?e se izbornik [Movie List].
Ako
-
Ovdje
takoœer mo?ete u?i
pomo?u po?etnog
izbornika (HOME), tako da odaberete opciju
[MOVIE], a zatim odaberete opciju [HDD] ili [DVD]
i pritisnite tipku ENTER.
upotrijebite tipke v / V kako
prikazali prethodnu/sljede?u stranu ako postoji
Kada odabirete naslove,
biste
-
-
vi?e od ?est naslova.
-
Ako
ureœujete
disk
u
VR
modusu, pritisnite tipku
MENU/LIST kako biste
original
i izbornika
za
prelazili izmeœu
reprodukciju.
izbornika
za
(strana 47)
[Title] Prikazuje popis naslova (Title List) Title List
lijevoj strani ekrana date su mogu?nosti u izborniku.
Glavni dio ekrana prikazuje sli?ice naslova (ili poglavlja)
na DVD-u ili HDD disku. Vi mo?ete
promijeniti ove sli?ice
Na
pomo?u tipke THUMBNAIL
sli?ica za naslove na strani 43.
---
Pritisnite
tipku
odabranom naslovu
u
izborniku
kako biste odabrali mogu?nost, a zatim
ENTER za potvrdu svog izbora.
Za izlazak iz izbornika
pritisnite tipku
42
3.
Trenutno odabrani naslov.
5.
Mala sli?ica
6.
(thumbnail)
Prikazuje broj odabranog
naslova i
i
ukupan broj
naslova.
7.
List),
posljednje brisanje/akciju.
Ukazuje na modus snimanja, slobodan prostor
proteklo vrijeme na liniji napredovanja.
Trenutni medij.
4.
pritisnite tipku
popis naslova (Title
RETURN (O) vi?e puta.
za
[Undo]/[Redo] Poni?tava/vra?a
(vidi stranicu 47)
2.
prikazali informaciju o
za popis naslova (Title List).
Nakon ?to ste odabrali naslov ili poglavlje u izborniku za
popis naslova u popisu poglavlja (Title List ili Chapter
List), pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti izbornika se
pojavljuju se na lijevoj strani izbornika. Upotrijebite v / V
2.
poglavlje.
pogledajte mijenjanje
DISPLAY kako biste
-
Pokazuje
snimana.
naziv naslova,
snimljeni
datum i du?inu
HDD
disk, VR modus: Ureœivanje
originala i popisa za reprodukciju
(Playlist)
Dodavanje
HDD
?eljenim
u originalnom sadr?aju
diska sadr?e jedno ili vi?e
poglavlja. Kada postavite naslov diska na popis za
reprodukciju (Playlist), takoœer ?e se pojaviti sva poglavlja
unutar tog naslova. Drugim rije?ima, poglavlja na popisu za
reprodukciju (Playlist) pona?aju se na potpuno isti na?in
kao i poglavlja na DVD-Video disku. Dijelovi su sekcije
originalnih naslova ili naslova s popisa za reprodukciju
(Playlist). Iz izbornika za original i
Playlist vi mo?ete dodavati ili brisati dijelove. Dodavanje
poglavlja ili naslova na popis za reprodukciju (Playlist)
stvara novi naslov koji je napravljen od sekcija (npr.,
poglavlje) originalnog naslova. Poni?tavanje (Delete) dijela
uklanja dio naslova s izbornika za original i Playlist
Naslovi
Upozorenje
Kada ureœujete sadr?aja pomo?u funkcija za brisanje,
dodavanje i premje?tanje (Delete, Add i Move) okviri za
po?etak i kraj mo?da ne?e biti postavljeni to?no na
prikazanim to?kama za po?etak i kraj.
Tijekom reprodukcije s popisa za reprodukciju (Playlist),
mo?ete primjetiti malu pauzu izmeœu ureœenih dijelova.
Ovo nije nepravilnost.
Jeli ureœivanje DVD-a isto kao i ureœivanje
video trake?
Ne. Kada
ureœujete video traku vama je potreban jedan
ureœaj kako biste reproducirali originalnu, a drugi
ureœaj vam je potreban za snimanje ureœivanja. U slu?aju
DVD-a, vi ureœujete tako da pravite popis za reprodukciju
(Playlist) onoga ?to reproducirati kada to reproducirati.
Tijekom reprodukcije, rekorder reproducira disk u skladu s
popisom za reprodukciju (Playlist).
video
Vi?e
o
rije?i 'Original'
i
'Playlist'
-RWVR
poglavlja
za
(Chapter Markers)
-RWVR
Vi mo?ete
Naslovi, poglavlja i dijelovi
oznaka
RAM
napraviti poglavlje
unutar
to?kama umetnete oznake
Napomena:
Oznake za poglavlja
+R
+RW
automatski
naslova tako da
za
na
poglavlje (mark).
pravilnim
mijenjati
izbornika za po?etno pode?avanje (Initial Setup) (pogledajte
"Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)" na strani 21).
se
razmacima. Vi mo?ete
postavljaju
u
veli?inu razmaka iz
Tijekom snimanja ili reprodukcije, na to?ci na kojoj ?elite
po?eti novo poglavlje, pritisnite tipku CHP ADD.
Ikona za oznaku poglavlja ?e se pojaviti na TV ekranu.
Mijenjanje sli?ica
za
naslove
(Thumbnail)
HDD
-RWVR
RAM
+RW
+R
Svaki naslov
koji je prikazan u izborniku za popis naslova
(Title List) predstavljen je sli?icom (thumbnail) koja je
uzeta s po?etka tog naslova ili poglavlja. Ukoliko ?elite,
odaberite razli?itu mirnu sliku unutar tog naslova.
Pritisnite tipku THUMBNAIL kako biste trenutno
prikazanu
sliku
izborniku
za
napravili kao onu koja ?e se pojavljivati u
popis naslova (Title List).
Mirna slika koju odaberete pojavit ?e se i u izborniku za
original kao i u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist).
Savjet:
Vi mo?ete
ivanje
mijenjati sli?ice (thumbnail) za naslov u
popis poglavlja (Chapter List). Odaberite
poglavlje u izborniku za popis poglavlja (Chapter List), a
zatim pritisnite tipku THUMBNAIL. Sli?ica (thumbnail) za
naslov koji ulju?uje poglavlje je promijenjena.
izborniku
takoœer
za
œ
Ure
RAM
ovaj priru?nik ?esto ?ete vidjeti da se rije?i
Original i Playlist odnose na aktualan sadr?aj i
ureœenu verziju.
Original: sadr?aj se odnosi na ono ?to je stvarno
snimljeno na disk.
Playlist: sadr?aj se odnosi na ureœenu verziju na disku
na?in na koji ?e se originalni sadr?aj reproducirati.
Kroz
---
43
Stvaranje novog popisa za
reprodukciju (New Playlist)
RAM
-RW VR
Dodavanje dodatnog naslova /
poglavlja na popis za reprodukciju
RAM
(Playlist) -RW
VR
Upotrijebite ovu funkciju kako biste dodali originalni
naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist).
Kada ovo radite, cijeli naslov je postavljen na popis za
reprodukciju (Playlist) (dijelove koje ne trebate mo?ete
pobrisati kasnije
pogledajte brisanje originalnog ili
Playlist naslova/poglavlja na strani 45).
Vi mo?ete dodati originalni naslov ili poglavlje na popis za
reprodukciju (Playlist) ?ak i ako je taj naslov ve? postavljen
na popis.
---
Naslov
s
na
oznakama
za
1.
na
popis
za
poglavlje u izborniku za popis
original (Title List-Original) ili u izborniku za
popis poglavlja original (Chapter List-Original) koji
?ete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
--
--
izbornika.
Vi mo?ete dodati najvi?e 999 poglavlja na jedan disk. Ako
?elite dodati samo jedno poglavlje za naslov, upotrijebite
dodavanje naslova/poglavlja
(Playlist) na ovoj strani.
Odaberite naslov ili
naslova
popisu za reprodukciju (Playlist)
poglavlja koje se pojavljuju u
originalu. Meœutim, ako dodate vi?e oznaka za poglavlje u
original kasnije, ove se oznake ne?e automatski kopirati u
naslov koji je na popisu za reprodukciju (Playlist).
se
potpuno
pojavljuje
1.
reprodukciju
Odaberite naslov ili
poglavlje u izborniku za popis
original (Title List-Original) ili u izborniku za
popis poglavlja original (Chapter List-Original) koji
?ete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a
zatim pritisnite tipku ENTER. Mogu?nosti izbornika ?e
se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
naslova
--
--
2.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Playlist
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
3.
Odaberite
popis naslova popis za reprodukciju (Title
List-Playlist) koji ve? postoji kako biste umetnuli
naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4.
Ponovite korake 1-3 kako biste dodali dodatni naslov ili
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Playlist
Add] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
poglavlje
--
popis za reprodukciju (Playlist).
poglavlja mo?ete vidjeti u u izborniku
popis poglavlja -playlist (Chapter List --Playlist).
na
Pridodana
3.
zatim pritisnite tipku
pojaviti u obnovljenom
popisu za reprodukciju (Playlist). Sva poglavlja tog
naslova su pridodana na popis za reprodukciju (Playlist).
Odaberite [New
Playlist],
ENTER. Novi naslov ?e
a
se
5.
Pritisnite
tipku
RETURN
(O)
za
izlazak, ili
povratak u izborniku
original (Title List-Original).
MENU/LIST
44
za
za
za
popis
naslova
-
Brisanje originalnog
naslova/poglavlja
ili
playlist
Brisanje dijela
Vi mo?ete
pobrisati
dio
HDD
koji
ne
RAM
-RW VR
?elite imati
u
naslovu.
Kada naslov ili
poglavlje pobri?ete u izborniku popisa za
reprodukciju (Playlist), vi ga bri?ete samo s Playlist-e;
naslov/poglavlje ostaju u izborniku za original.
pobrisati naslov ili poglavlje na izborniku za
original (naslov/poglavlje), naslov ili poglavlje je stvarno
pobrisano s diska i time pove?avate preostalo stvarno
vrijeme snimanja. Naslovi/poglavlja koji su pobrisani u
izborniku za original istovremeno su i pobrisani s Playlist-e.
1.
Ako odaberete
izbornika.
2.
mo?i brisati
ne?ete
poglavlja koja
su
Odaberite [Delete Part] mogu?nost u mogu?nostima
izbornika. Na TV ekranu ?e se pojaviti izbornik za
naslova --brisanje dijela (Edit (Delete Part)).
[Start Point] ikona je ja?e osvijetljena (po?etna to?ka).
ureœivanje
Napomena:
Mo?da
Upotrijebite tipke b / B / v / V za odabir poglavlja ili
naslova koji ?elite brisati u izborniku za popis naslova
(Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
kra?a od 5
Primjer:
Edit
(Delete Part) (HDD)
sekundi.
1.
Upotrijebite tipke b / B / v / V za odabir poglavlja ili
naslova koji ?elite brisati u izborniku za popis naslova
ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
2.
Odaberite [Delete] mogu?nost
Primjer: Title List (HDD)
u
mogu?nostima
izbornika.
3.
Zapo?nite reprodukciju i upotrijebite pauzu, korak,
tra?enje i usporeno prikazivanja kako biste prona?li
po?etnu to?ku.
4.
Pritisnite
tipku ENTER na po?etnoj to?ci sekcije koju
pobrisati.
'End Point' ikona je ja?e osvijetljena (krajnja to?ka).
Dio je ozna?en na liniji napredovanja.
?elite
3.
Pritisnite
Pojavit
4.
?e
5.
Upotrijebite pauzu, korak, tar?enje i usporeno
prikazivanje daa naœete krajnju to?ku.
6.
Na
tipku ENTER za potvrdu.
se poruka za potvrdu.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes],
zatim pritisnite tipku ENTER.
Odabrano poglavlje ili naslov je pobrisano.
Nakon pritiska na tipku ENTER, novi, obnovljeni
izbornik ?e se prikazati na display-u.
5.
Ponovite korake 1
6.
Pritisnite
tipku
-
4
za
nastavak
RETURN
(O)
brisanja u
vi?e puta
za
a
Napomene:
naziv
pobrisanog naslova je
(Pobrisani naslov).
Ako su vi?e od dva naslova vi?e puta poni?teni, naslovi
se kombiniraju u jedan naslov.
Kada bri?ete naslov ili poglavlje, samo zadnji naslov na
DVD+RW-u pove?ava preostalo vrijeme za snimanje.
promijenjen
u
snimanja,
'Deleted Title'
ivanje
œ
Ure
Savjet:
Kod HDD
snimanja,
vi mo?ete
pobrisati
dodatni dio.
Odaberite [Next Part] ikonu u izborniku,
ENTER, a zatim ponovite korake 3-6.
pritisnite tipku
izborniku.
izlazak iz
izbornika.
Kod DVD+RW
krajnjoj to?ci odsje?ka koji ?elite pobrisati pritisnite
tipku ENTER.
Vi mo?ete poni?titi odabranu to?ku, upotrijebite tipke
v / V da odaberete [Cancel] ikonu, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
7.
Ako ste zavr?ili
ureœivanjem, odaberite [Done] ikonu,
pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se poruka za potvrdu.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Odabrani dio je pobrisan iz naslova i pojavljuje se
izborniku za popis naslova (Title List).
a
s
zatim
Napomena:
Mo?da
ne?ete
mo?i brisati
poglavlja koja
su
kra?a od 3
sekunde.
45
naziva
Upisivanje
Vi mo?ete
nezavisno imenovati
Nazivi mogu imati
1.
najvi?e
naslov
za
Pretraga
original i playlist
naslove.
32 znaka.
izabrati
-R
+RW
-RWVR
+R
po?etno mjesto naslova.
1.
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Rename (Title
Name)] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za tipkovnicu.
Upotrijebite tipke
u
izborniku
2. Odaberite
tipku
mogu?nost [Time -Vrijeme],
za
naslov.
a
zatim
pritisnite
ENTER.
[Search] izbornik
Unesite naziv
b / B / v / V kako biste odabrali
za popis naslova (Title List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti se pojavljuju na lijevoj strani izbornika.
naslov
Primjer: Popis
3.
HDD
Odaberite naslov
izbornika.
2.
RAM
-RWVideo
Mo?ete
kojem ?elite dati naziv u izborniku za
naslova
(Title
List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
popis
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
vremena
se
pojavljuje na TV ekranu.
(Title List) (HDD)
naslova
Upotrijebite tipke
b/B/v/Vkakobisteodabraliznak,azatim
pritisnite tipku ENTER za potvrdu va?eg izbora.
Pomo?u
tipke
tipkovnice.
MENU/LIST
OK: Odaberite
za
Cancel: Poni?tava
Ume?e
Space:
Delete: Bri?e
b / B: Pomi?e
mijenjajte
vrstu
kraj.
une?ene
sve
prazan
prostor
znakove.
prethodni znak na
kursor lijevo ili desno.
kursora.
Vrijeme
Savjet:
Tipke na daljinskom upravlja?u za upisivanje imena
PLAY (N): Na polo?aju kursora ume?e razmak.
X (PAUSE/STEP): Bri?e znak iza
x (STOP), CLEAR: Bri?e
polo?aju kursora.
. / >:
Pomjeraju
na
prethodni
kursor
polo?aju
znak
ili desno.
na
ekranu.
tipku
RETURN
(O)
vi?e puta
za
izlazak iz
izbornika.
Napomene:
Nazivi mogu imati najvi?e 32 znaka.
Za diskove koji su formatirani na razli?itom
r
rekorderu,
vi ?ete
vidjeti samo ograni?en broj znakova.
Kod snimanja na DVD-R, DVD+R ili DVD+RW
diskovima, upisani naziv je prikazan na DVD playersamo nakon finaliziranja.
46
Odabrano
vrijeme
Odabrana to?ka
3.
lijevo
Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER da
potvrdite ime i vratite se na prethodni izbornik na
Pritisnite
Vrijeme po?etka
kursora.
HDD disku.
5.
zavr?etka
na na
Brojevi (0-9): Ume?u odgovaraju?e znakove na
polo?aju kursora.
Savjet:
Vi mo?ete postaviti ?anr samo za naziv u naslovu
4.
Trenutna slika
kursora.
polo?aju
polo?aju
na
u
Upotrijebite tipke b / B kako biste prona?li to?ku
kojoj ?elite po?eti.
To?ka se pove?ava korakom od 1-ne minute.
Ako pritisnete i dr?ite tipke b / B tada se to?ka
pove?ava korakom od 5 minuta.
4. Pritisnite
tipku
ENTER
za
po?etak odabrane
to?ke.
na
Sortiranje
Kombiniranje
HDD
Ova
funkcija vam omogu?uje pristup u popis show-a koji je
organiziran po datumu, naslovu ili kategoriji u izborniku za
popis naslova (Title List-HDD) za HDD. Tako da ?eljeni
naslov mo?ete
1.
s
lako?om
na?i.
Odaberite bilo koji naslov u izborniku za popis naslova
(Title List- HDD) za HDD, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
jedan
Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali
susjedna originalna-HDD naslova u jedan.
Napomene:
Ova funkcija nije dostupna
ako
postoji
samo
dva
jedan
naslov
unutar HDD diska.
Ako ima vi?e od 60 naslova
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Sort]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se mogu?nost sortiranja.
u
HDD
izbornika.
2.
dva naslova
ne?ete
1.
na
HDD
disku, naslove
mo?i kombinirati.
U izborniku
za
popis
naslova
(Title List-HDD)
za
HDD, odaberite prvi od dva naslova koje ?elite
kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
izbornika ?e
Mogu?nosti
se
pojaviti
na
lijevoj
strani
izbornika.
2.
Odaberite [Combine]
tipku
3.
mogu?nost,
a
zatim
pritisnite
ENTER.
Upotrijebite tipke v/V kako biste odabrali [Date],
[Title] ili [Category] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
Nakon
pritiska na tipku ENTER,
pojaviti izbornik za sortiranje.
Poni?tavanje/vra?anje
RAM
brisanja -RW
na
display-u
?e
se
posljednjeg
3.
VR
Odaberite
drugi
kombinirati,
pogrije?ite prilikom brisanja, tu akciju mo?ete
poni?titi. Postoji jedna razina poni?tavanja (drugim
rije?ima, poni?titi mo?ete posljednje brisanje).
Pojavit
Ako
Upotrijebite tipke v / V ako biste odabrali opciju
poni?tavanja [Undo] a zatim pritisnite tipku ENTER. Nije
bitno jeste li trenutno na zaslonu izbornika; bit ?e poni?tena
posljednja akcija brisanja.
4.
?e
se
naslov od dva naslova
zatim
pritisnite tipku
poruka za potvrdu.
a
koje
?elite
ENTER.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali [Yes], a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u ?e se
pojaviti obnovljeni izbornik.
ivanje
œ
Ure
Napomene:
Ne mo?ete
poni?titi snimanje.
poni?titi ni?ta nakon ?to izvadite disk iz rekordera
ili nakon postavljanja rekordera u modus ?ekanja standby.
?ak i nakon izlaska iz zaslona izbornika, mo?ete poni?ti
posljednju akciju brisanja.
Ne mo?ete
Savjet:
Posljednju akciju poni?tavanja
opcije za vra?anje [Redo].
mo?ete
vratiti
pomo?u
47
Podjela jednog
HDD
naslova
u
dva
Kombiniranje
HDD
+RW
Upotrijebite
naredbu da
podijelite jedan
naslov
u
dva
nova
naslova.
1.
U izborniku
naslov
koji
za
popis naslova (Title List), odaberite
podijeliti, a zatim pritisnite tipku
?elite
ENTER.
Mogu?nosti
izbornika ?e
se
pojaviti
na
lijevoj
strani
izbornika.
2.
-RW VR
dva
+RW
poglavlja
+R
u
jedno
RAM
Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali dva
susjedna playlist ili originalna -HDD poglavlja u jedno.
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna ako postoji
poglavlje unutar HDD diska.
1.
Odaberite [Divide] mogu?nost.
Primjer : Title List (HDD)
samo
jedno
U izborniku
za popis poglavlja (Chapter List), odaberite
drugo poglavlje od dva koje ?elite kombinirati, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
3.
2.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Combine]
mogu?nost.
Indikator za kombiniranje ?e se pojaviti izmeœu dva
poglavlja koje ?elite kombinirati.
3.
Pritisnite
Pritisnite
tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za ureœivanje naslova (Dijeljenje)
(Edit (Divide). [Divide] mogu?nost je ja?e osvijetljena.
Trenutna slika
Sli?ica prvog
naslova
Sli?ica
drugog
naslova
4.
Upotrijebite play, pauzu, korak, tra?enje i usporeno
prikazivanje da naœete to?ku na kojoj ?elite podijeliti
naslov.
5.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
odabranoj to?ci. Za brisanje to?ke (reset),
[Cancel] mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
Odaberite [Divide]
ENTER
na
odaberite
ENTER. Ponovite isto od koraka 3.
6.
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku
potvrdite to?ku podjele.
Naslov je podijeljen u dva nova naslova. Potrebno je do
4 minute da se napravi podjela naslova.
Odaberite [Done]
ENTER da
Napomena:
Vi
ne
kra?e
48
mo?ete
odaberati to?ku
od 3 sekunde.
za
dijeljenje
na
mjestu koje je
tipku
ENTER.
Premje?tanje poglavlja na popisu za
reprodukciju (Playlist Chapter)
RAM
-RW VR
Upotrijebite ovu funkciju kako biste preuredili redosljed
reproduciranja na popisu poglavlja u izborniku za popis
naslova --playlist (Title List-Playlist).
Napomena:
Ova funkcija nije dostupna
ako
1.
Odaberite
2.
Pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
postoji
poglavlje u izborniku
playlist (Chapter Listt-Playlist).
samo
za
jedno poglavlje.
popis poglavlja
-
Savjet
poglavlje ili naslov u izborniku
poglavlja (Title List ili Chapter List),
mo?ete ih prikazati odabirom [Show] mogu?nosti u
izborniku. Nakon ?to ste to u?inili mo?i ?ete vidjeti
poglavlje ili naslov.
Ako odaberete sakriveno
popis
Za?tita naslova
+RW
pojaviti
na
lijevoj
strani
4.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Move]
mogu?nost u Playlist mogu?nostima, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Upotrijebite tipke b / B / v / V kako biste odabrali
mjesto na koje ?elite premjestiti poglavlje, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u ?e se
pojaviti obnovljeni izbornik.
Sakrivanje poglavlja/naslova
+RW
Pritisnite
popis
izbornika.
3.
+R
-RWVR
RAM
Upotrijebite ovu funkciju da naslov
snimanja, ureœivanja ili brisanja.
1.
se
za
naslova ili
2.
tipku MENU/LIST
(Title List).
da
za?titite od
prika?ete
slu?ajnog
izbornik
za
naslova
Upotrijebite tipke vVbBkako biste odabrali naslov
?elite za?tititi, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
izbornika.
3.
Odaberite [Protect -Za?titi]
4.
Pritisnite
mogu?nost.
tipku ENTER za potvrdu.
zaklju?avanja ?e se pojaviti
(thumbnail).
Oznaka
na
sli?ici naslova
Savjet
+R
ivanje
koji je ve? za?ti?en u izborniku za
(Title List), vi mo?ete 'skinuti' za?titu s
naslova tako da odaberete [Protect] mogu?nost u u
izborniku za popis naslova (Title List). Nakon ?to ste to
u?inili, naslov mo?ete ureœivati i pobrisati.
Ako odaberete naslov
Vi mo?ete
presko?iti reprodukciju poglavlja
njihovog brisanja na disku.
1.
ili naslova bez
Upotrijebite tipke vVbBza odabir poglavlja ili
naslova koje ?elite sakriti u izborniku za popis naslova
ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim
pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
popis
naslova
œ
Ure
izbornika.
2.
Odaberite [Hide]
Primjer:
3.
mogu?nost.
Title List
(DVD+RW)
Pritisnite
Sli?ica
tipku ENTER za potvrdu.
(thumbnail) za poglavlje ili naslov
?e
se
prigu?iti.
49
vlasni?tvo
Presnimavanje
Before
Dubbing
Prije presnimavanja (Dubbing)
Ovu
funkciju kopiranja
rekorderu
na
upotrijebite
za:
Pravljenje "back up-a" va?nog snimljenog materijala koji
je pohranjen na HDD disku na DVD.
Pravljenje DVD kopije snimljenog materijala koji je
pohranjen na HDD disku za reprodukciju na drugom player-u.
Prijenos
videa
s
DVD-a
Prijenos ureœenog
na
videa
s
HDD disk
HDD diska
zbog ureœivanja.
na
DVD.
Najjednostavniji na?in kopiranja je da upotrijebite funkciju
kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy). Pomo?u ove
funkcije, naslov koji se trenutno reproducira, vi mo?ete
jednostavno kopirati s HDD diska na DVD, ili obrnuto.
Napomena:
je du?ina naslova naslov kra?a od 5 sekundi,
presnimavanje (dubbing) nije mogu?e. (s HDD-a na DVD)
Ako
Ograni?enja
kod
se
kopiranja
materijali su za?ti?eni sistemom jednog-kopiranja:
materijali ne mogu kopirati na HDD ili DVD.
Materijale koji su za?ti?eni sistemom jednom-kopiraj mogu
se prepoznati tijekom reprodukcije tako da se informacija o
disku prika?e na ekranu.
Signali NTSC formata s analognog ili DV uklaza ne
snimaju se ispravno ovim rekorderom.
Video signali u SECAM formatu (s ugraœenog TV tunera
ili s analognih ulaza) bit ?e nasnimljeni u PAL formatu.
?to je
su
CPRM
koji
su
Corporation, i namijenjena je samo za ku?nu upotrebu i
ograni?eno gledanje, osim ako to nije druga?ije ovla?teno
od strane Macrovision korporocaje. Zabranjeno je
rastavljanje i ponovno sastavljanje
KORISNICI MORAJU ZNATI DA NISU SVI TV
UREŒAJI VISOKE REZOLUCIJE KOMPATIBILNI S
OVIM PROIZVODOM
?TO MO?E DOVESTI DO
u SLU?AJU
PROBLEMA
NEKVALITETNE SLIKE.
SA SLIKOM KOD 625 PROGRESIVNOG
SKENIRANJA, PREPORU?UJE
PREBACIVANJE
NA IZLAZ ZA
"STANDARDNU DEFINICIJU". AKO POSTOJE
PITANJA U VEZI S TIM JELI
NA?
TV UREŒAJ
KOMPATIBILAN S OVIM MODELOM
625p
HDD/DVD REKORDERA, MOLIMO OBRATITE SE
NA?EM
Brzo
KORISNI?KOM
SERVISNOM CENTRU.
kopiranje (Maksimum 12x)
Kopiranje
izmeœu DVD-a i HDD diska
je potpuno digitalni
presnimavati materijale bez straha da ?ete
izgubiti kvalitetu zapisa sa svakim daljnjim kopiranjem
materijala. To isto tako zna?i da se kopiranje mo?e izvesti
najve?om mogu?om brzinom. Kod kopiranja s HDD diska
na DVD, brzina kopiranja ovisi o modusu snimanja i o vrsti
DVD diska koji upotrebljavate.
bezbri?no
Vr emena minimalno
brzog kopiranja
dolje prikazuje minimum vremena za kopiranje
HDD-a na DVD-e za 2 sata video-a snimljenog u SP
Tablica
mogu napraviti na DVD-RW diskovima
formatirani u VR modusu ili DVD-RAM diskovi, a
snimanja
Vrsta
Brzina
diska
diska
s
16x
DVD-R / DVD+R / DVD+RW
8x
6.5 min.
8 min.
DVD+R DL
8x
13 min.
(4x)
DVD-RW
6x
12 min.
(6x)
DVD-RAM
5x
11.5 min.
DVD-R / DVD+R
4x
13 min.
(4x)
17 min
(3x)
(12x)
(8x)
se
snimanja se mogu reproducirati samo
posebno kompatibilni s CPRM-om.
Za?tita autorskih prava
na
player-ima
(Copyright)
treba
Oprema
snimanje
upotrijebiti samo za
kopiranja koja su u skladu sa zakonom, molimo vas da
pa?ljivo provjerite ?to je to zakonito kopiranje u podru?ju
u kojem obavljate kopiranje. Kopiranje materijala koji su
za?ti?eni autorskim pravom (copyright) kao ?to su
filmovi ili glazba je nezakonito osim ako nije dopu?teno
zakonskim izuze?em ili pristankom vlasnika prava.
za
Vrijeme kopiranja
(Brzina snimanja)
DVD-R / DVD+R
se
Ovaj proizvod uklju?uje tehnologiju za za?titu autorskih
prava (copyright) koja se ?tite na?inom koji je za?ti??en
nekim U.S. patentima i drugim pravima na intelektualno
(5x)
DVD-RW / DVD+RW
3x
DVD-RAM
50
SE KORISNIKU
PRIKLJU?IVANJA
modusu.
je sistem za?tite protiv kopiranja (koristi "scramble"
sistem) koji dopu?ta samo snimanje materijala koji su za?ti?eni
sistemom jednog kopiranja 'copy once' a koji se emitiraju sa
stanica. CPRM je kratica za Content Protection for Recordable
Media (Za?tita sadr?aja na medijima za snimanje).
koji
i
Corporation
'CPRM'?
CPRM
CPRM
Macrovision
proces i zato ne?e do?i ni do kakvog gubljenja kvalitete
audio ili video zapisa. To zna?i da mo?ete da mo?ete
Neki video
Takvi
koje posjeduje
vlasnici prava. Upotreba ove tehnologije za za?titu
autorskih prava (copyright) mora ovlastiti Macrovision
drugi
DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL
DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM
2.4x
21 min.
2x
(2.4x)
25 min.
(2x)
Napomene:
Sva
vremena u
Stvarna brzina
gornjoj tablici su pribli?na.
kopiranja se razlikuje ovisno
o dijelu
koji se snima.
Postoje slu?ajevi kada se ?ak i 4x/6x/8x/16x kompatibilni
diskovi ne kopiraju punom brzinom.
Brzo kopiranje mo?da ne?e biti mogu?e kada se
upotrebljava disk koji koji je inicijaliziran na nekom
drugom rekorderu.
diska
na
Presnimavanje
1.
U izborniku
za
popis
koji
odaberite naslov
s
HDD diska
na
DVD
naslova --HDD
?elite
tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e
se
(Title List-HDD),
presnimiti, a zatim pritisnite
pojaviti
na
lijevoj
Presnimavanje
1.
strani
DVD-a
s
na
HDD disk
U izborniku
za popis naslova (Title List), odaberite naslov
koji ?elite presnimiti, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogu?nosti izbornika ?e se pojaviti na lijevoj strani
ekrana.
ekrana.
2.
3.
4.
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Dubbing]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za presnimavanje (Dubbing)
3.
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali modus
snimanja (XP, SP, LP, EP ili Fast -brzo), a zatim
pritisnite tipku V.
Ikona 'Start' je ja?e osvijetljena.
Fas Brzo: Funkcija je dostupna samo za kopiranje s
diska VR modusa na HDD disk. (Za vi?e informacija
pogledajte Brzo kopiranje na strani 50.)
Upotrijebite tipke v / V kako biste odabrali [Dubbing]
mogu?nost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit ?e se izbornik za presnimavanje (Dubbing)
Upotrijebite tipke b / B kako biste odabrali modus
snimanja (XP, SP, LP, EP ili Fast -brzo), a zatim
pritisnite tipku V.
Ikona 'Start' je ja?e osvijetljena.
Fast-Brzo: Za vi?e informacija pogledajte Brzo
kopiranje na strani 50.
Kada je ikona [Start]
ENTER.
Presnimavanje
5.
2.
?e
ja?e osvijetljena, pritisnite tipku
Kako biste
presnimavanje zaustavili
vrijeme, pritisnite tipku STOP (x).
u
bilo
koje
Kada
je [Start] ja?e osvijetljena, pritisnite tipku
ENTER.
se
5.
?e
zapo?eti.
Kako biste
presnimavanje zaustavili
vrijeme, pritisnite tipku STOP (x).
u
bilo
koje
Napomene:
Napomene:
mo?e
razlikovati
Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je
djelomi?no obavljeno ?e poni?titi snimanje i svi ?e
snimljeni podaci biti izgubljeni.
preostali prostor na disk nije dovoljan
[Fast] modus ne?e biti dostupan.
Ako
4.
Presnimavanje
zapo?eti.
Vrijeme snimanja u [Fast] modusu
ovisno o veli?ini podataka izvora.
-
za
snimanje,
Modus [Fast] nije mogu? za ureœivani HDD naslov i
naslov za snimanje isje?ka (Clip Recording).
Ovisno
o uvjetima opreme
presnimavanje mo?da ne?e
za
snimanje
mogu?e.
ili samog diska,
biti
Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je
djelomi?no obavljeno ?e poni?titi snimanje i svi ?e
snimljeni podaci biti izgubljeni.
Vrijeme presnimavanja
Presnimavje
[Fast] modus mo?e trajati i do
za
19 minuta.
Modus [Fast]
DVD -RW
s
nije mogu?
za
modusom VR
ureœivane naslove
na
snimanje.
51
Kopiranje jednim
(HDD na DVD)
dodirom
Funkcija kopiranja jednim dodirom kopira (One Touch
Copy) trenutno reproducirani naslov s HDD diska na DVD.
Kopira se cijeli naslov, bez obzira na kojem ste mjestu
zapo?eli s kopiranjem. Rekorder obavlja kopiranje u
najve?oj mogu?oj brzini.
Kako bi
jeste
funkcija kopiranja jednim dodirom radila provjerite
na kojem je mogu?e
snimanje.
li umetnuli DVD disk
s HDD diska, pritisnite tipku
prekopirali trenutni naslov na DVD.
Ekran na display-u ?e pokazati da je otpo?eto kopiranje
naslova. Reprodukcija se nastavlja tijekom procesa kopiranja.
Tijekom reprodukcije
DUBBING kako biste
Vi
ne
mo?ete
dodirom
za?ti?en
upotrijebiti funkciju kopiranja jednim
kopiranje naslova ako je bilo koji dio naslova
sistemom za jedno kopiranje.
za
Kopiranje jednim
na HDD)
dodirom
(DVD
Funkcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy) s
DVD-a na HDD kopira jedan naslov na HDD ustvarnom
vremenu. Kada po?nete kopiranje, reprodukcija se vra?a na
po?etak naslova, a zatim se nastavlja sve do kraja naslova,
kada se snimanje automatski nastavlja. Kopiranje ?e se
napraviti u trenutno postavljenom modusu za snimanje (XP,
SP, LP, EP).
DVD diska
Tijekom reprodukcije
s
DUBBING kako biste
prekopirali
pritisnite tipku
trenutni naslov
na
HDD.
Reprodukcija
kopiranje
zapo?eti od po?etka trenutnog
display-u ?e pokazati da je otpo?eto
?e ponovo
naslova. Ekran
na
naslova.
Napomene:
Video CD
se ne
mo?e
kopirati
na
HDD disk.
Kopiranje ?e se zaustaviti ako rekorder otkrije
ogrebani ili protiv kopiranja za?ti?eni dio.
te?ko
Ako je neki dio naslova za?ti?en autorskim pravom,
kopiranje ?e po?eti ali se za?ti?eni dijelovi ne?e snimiti.
Tijekom reprodukcije naslova s popisa naslova za
reprodukciju, ne?e biti dostupna opcija kopiranja jednim
dodirom (One Touch Copy).
Savjet:
Kako biste zaustavili
pritisnite tipku
52
STOP
kopiranje
(x).
u
bilo
kojem trenutku,
Dodatne
Pritisnite
tipku TITLE u modusu reprodukcija ili stop.
popis naslova (Title List) ?e se prikazati na
dolje prikazani na?in.
2.
Reference
Izbornik
informacije
za
Savjet
Vi mo?ete
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa
Kako biste novi video nasnimili
na
+RW
Odaberite ulaz
koji
za
pritisnete tipku
popis naslova (Title
(x).
STOP
prethodno snimljeni
naslov, slijedite ove korake. Ova funkcija nije dostupna
DVD+R diskove, koji snimaju uvijek na kraj diska.
1.
List)
ukloniti izbornik
tako da
?elite snimati
za
(TV kanal, AV1-4,
DV).
2.
Pritisnite
popis
tipku MENU/LIST
(Title List).
da
prika?ete
izborni
za
naslova
reproduciranje naslova, odaberite naslov koji ?elite
gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY (N).
3.
Za
Reproduciranje va?eg snimljenog materijala
na drugim DVD player-ima (Finaliziranje
diska)
Ve?ina obi?nih DVD
3.
Upotrijebite tipke vVbBza odabir naslova
kojeg ?elite snimati.
4.
Pritisnite
preko
za
ve?
5.
Pritisnite
tipku STOP (x) kako biste zaustavili
snimanje preko ve? postoje?eg zapisa.
Napravljen je novi naslov, a obnovljeni izbornik je
prikazan na diyplay-u.
Napomene:
Ova funkcija nije dostupna u slu?aju za?ti?enog naslova.
Ako presnimavanje traje du?e od du?ine snimanja
trenutnog naslov, sljede?i ?e naslov biti presnimljen.
Ali ako je sljede?i naslov za?ti?en, u tom slu?aju se
presnimavanje zaustavlja na mjestu po?etka drugog
naslova.
Ako
je
du?ina
snimanja odabranog
naslova
manja
Video modusu. Mali
reproducirati
DVD-RW diskove
Finaliziranje 'fiksira' snimljeni materijal i ureœivanja na
mjestu tako da se disk mo?e reproducirati na obi?nom DVD
player-u ili ra?unalu koje je opremljeno s odgovaraju?im
DVDROM-om.
Finaliziranje
izbornikom
mo?e
se
diska
Video modusu stvara ekran
u
kroz
navigaciju
sadr?aj
pristupiti tako da pritisnete tipku
za
na
s
disku. U izbornik
MENU/LIST ili
TITLE.
Za
finaliziranje diska, pogledajte "Finaliziranje"
na
od 10
Gledanje izbornika za popis naslova (Title
List) koji je prikazan na drugim DVD
+R
rekorderima ili player-ima +RW
Vi mo?ete gledati izbornik za popis naslova (Title List) koji
je prikazan na drugom DVD player-u koji mo?e
reproducirati DVD+RW ili DVD+R diskove.
Umetnite ve?
reproducirati
koji su snimljeni
strani 22.
sekundi, sljede?i ?e naslov biti presnimljen. Ali ako je
sljede?i naslov za?ti?en, snimanje ?e se zaustaviti.
1.
mo?e
broj player-a mo?e isto tako
koj isu snimljeni u VR
modusu, bez obzira jesu li finalizirani ili ne. Provjerite
priru?nik koji dolazi sa svakim player-om kako biste
provjerili koje formate diskova taj player mo?e
reproducirati.
u
(z)
tipku
po?etak snaimanja preko
postoje?eg zapisa.
Snimanje preko ve? postoje?eg zapisa ?e zapo?eti od
po?etne to?ke naslova.
REC
player-a
finalizirane DVD+R ili DVD+RW diskove
snimljeni
DVD+R ili DVD+RW disk.
Napomene:
Nefinalizirani DVD+RW disk
obi?nim
DVD
Ureœeni
sadr?aj
obi?nim
DVD
je mogu?e reproducirati
na
player-ima.
DVD+RW disku
je kompatibilan s
player-ima
poslije finaliziranja.
Svaki ureœeni sadr?aj na DVD+R disku nije kompatibilan
s obi?nim
DVD player-ima. (Sakrivanje, poglavlje,
kombiniranje, oznaka za dodavanje poglavlja, i sl.)
Koliko je vremena potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti
diska, o koli?ini snimljenog materijala na disku i broju
naslova
na
na
Refrnce
disku.
Za DVD+R DL disk mo?e
se
samo
trebati i do 30 minuta kako bi
disk finalizirao.
53
Kodovi
jezika
Upotrijebite ovaj popis
kako biste
Disk audio, disk titl i izbornik
unijeli jezik koji
?elite
za
sljede?a po?etna pode?avanja:
disk.
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Abkazian
6566
Fid?ijski
7074
Lingalski
7678
Singaleski
8373
Afar
6565
Finski
7073
Litvanski
7684
Slova?ki
8375
Afrikaanski
6570
Francuski
7082
Makedonski
7775
Slovenski
8376
Albanski
8381
7089
Somalijski
8379
6577
7783
?panjolski
6983
Arapski
6582
7565
Malagasijski
Malajski
Malajalamski
7771
Amehari?ki
7776
Sudanski
8385
Armenski
7289
Frizijski
Galicijski
Gruzijski
Njema?ki
6869
Malte?ki
7784
Svahili
8387
Asameski
6583
Gr?ki
6976
Maorski
7773
?vedski
8386
Ajmarski
Azerbejd?anski
6588
Grenlandski
7576
Maratski
7782
Tagalo?ki
8476
6590
Guaranski
7178
7779
Ta œiski
8471
Ba?kirski
6665
Guœaratski
7185
Moldavijski
Mongolski
7778
Tamilski
8465
Baskijski
Bengalski; Bangla
6985
Hauski
7265
Naurski
7865
Tatarski
8484
6678
?idovski
7387
Nepalski
7869
Telu?ki
8469
Bhutanski
6890
Hinduski
7273
Norve?ki
7879
Thai
8472
Biharski
6672
Maœarski
7285
7982
Tibetanski
6679
Bretonski
6682
Islandski
7383
Orijski
Panœapski
8065
6671
7378
Pa?tanski, Pu?to
8083
Burmanski
7789
Indonezijski
Interlingva
Tigrinijski
Tongoanski
8373
Bugarski
7365
7065
Turski
8482
Bjeloruski
6669
Irski
7165
8076
Turkmenski
8475
Kambod?anski
7577
7384
8084
Tvi
8487
Katalanski
6765
Talijanski
Japanski
Perzijski
Poljski
Portugalski
7465
Ke?uanski
8185
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Javanski
7487
Reto-romanski
8277
Urdski
8582
Korzikanski
6779
Kanadski
7578
Rumunjski
8279
Uzbekistanski
8590
Hrvatski
7282
Ka?mirski
7583
Ruski
8285
8673
Hrvatski
6783
Koza?ki
7575
Samoanski
8377
Vijetnamski
Volapski
Danski
6865
7589
Sanskrtski
8365
Vel?ki
6789
Nizozemski
7876
Kirgijski
Korejski
7579
Volofski
8779
6978
Kurdski
7585
8382
Xhosa
8872
6979
Laotski
7679
8372
Jidi?
7473
Estonski
6984
Latinski
7665
?kotsko
Srpski
Srpsko
?onanski
7168
Engleski
Esperanto
8378
Yorupski
8979
Faroeski
7079
Latvijski,
7686
Sindski
8368
Zulu
9085
Zemlja
Malezija
Kod
ET
Kodovi
Odaberite
7176
Letski
Galski
--
Hrvatski
8479
8679
zemalja
odgovaraju?i
kod
Zemlja
Afganistan
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Bolivija
Kod
za
zemlje
s
popisa.
Kod
Kod
AF
Zemlja
Etiopija
AR
Fiœi
FJ
Maldivi
MV
AU
Finska
FI
Meksiko
MX
AT
Francuska
FR
Monako
MC
BE
DE
Mongolija
MN
BO
Njema?ka
Velika Britanija
Zemlja
Saudijska Arabija
Senegal
Singapur
Slova?ka Republika
Slovenija
GB
Maroko
MC
Ju?na Afrika
ZA
Brazil
BR
Gr?ka
GR
Nepal
NP
Ju?na
KR
Butan
BT
Grendland
GL
Nizozemska
NL
?panjolska
ES
Kambod?a
KH
Heard i McDonald
HM
Nizo. Antili
AN
LK
Kanada
CA
Hong Kong
HK
Novi Zeland
NZ
Kongo
CG
Maœarska
HU
Nigerija
NE
?ri Lanka
?vedska
?vicarska
CL
Indija
Indonezija
IN
Norve?ka
NO
ID
Oman
OM
Tajvan
Tajland
TW
CN
Kolumbija
CO
Izrael
IL
Pakistan
PK
Turska
TR
Kostarika
CR
IT
Panama
PA
HR
CZ
Paragvaj
Filipini
Poljska
Portugal
Rumunjska
Ruska Federacija
PY
?e?ka
PL
Uganda
Ukrajina
Sjedinjene
Urugvaj
UG
Hrvatska
Italija
Jamajka
Japan
Kenija
Kuvajt
Libija
Luksemburg
?ile
Kina
Republika
Danska
54
za
DK
Ekvador
EC
Egipat
EG
Salvador
SV
Oto?je
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
PH
Koreja
SA
SN
SG
SK
SI
SE
CH
TH
UA
Dr?ave
US
UY
PT
Uzbekistan
RO
Vijetnam
VN
RU
Zimbabve
ZW
UZ
Upravljanje s va?im TV-om pomo?u
isporu?eng daljinskog upravlja?a
Upravljanje s drugim
daljinskog upravlja?a
Vi mo?ete
Isto tako vi mo?ete
ja?inu zvuka, ulazni izvor i prekida?
uklju?ivanje/isklju?ivanje na va?em LG TV-u pomo?u
isporu?enog daljinskog upravlja?a.
kontrolirati
za
TV mo?ete
kontrolirati
pomo?u dolje
navedenih
tipki.
TV-om
pomo?u
kontrolirati ja?inu zvuka, ulazni izvor i
prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje na drugom TV-u koji
nije LG TV.
Ako je va? TV na donjem popisu, postavite odgovaraju?i
kod proizvoœa?a.
1.
Dok dr?ite pritisnutom tipku TV POWER, pritisnite
broj?ane tipke kako biste odabrali kod proizvoœa?a
va?eg TV-a (pogledajte tabelu dolje).
2.
Otpustitte tipku
Brojevi
kodova
TV POWER.
za
TV-e
koje je mogu?e
kontrolirati
TV
tipke za
upravljanje
se na popisu nalazi vi?e od jednog kodnog broja,
poku?ajte unijeti jedan po jedan dok ne naœete onaj koji
Ako
radi
va? TV-u.
za
Proizvoœa?
Kodni
LG / GoldStar
1
Zenith
1,3,4
Samsung
6,7
broj
(Default),
Sony
8,9
Hitachi
4
2
Napomene:
Pritiskom
na
tipku
Ovisno
Vi mo?ete
POWER
Uklju?iti (on) i isklju?iti (off)
AV/INPUT
Prebacivati ulazni izvor
izmeœu TV-a i
drugih
PR/CH +/--
Prelaziti gore i dolje
memoriranih kanala.
VOL +/--
Pode?aviti
MUTE
Privremeno
ponovno
zvuka.
o
va?em
TV-u, neke ili
sve tipke ne?e raditi na
ispravan kod proizvoœa?a.
broj, prethodno une?eni kodni
TV -u, ?ak i kada unesete
ja?inu
za
TV.
TV
ulaznih izvora.
preko
zvuka
na
zvuk
isklju?iti
pritisnite tipku
za
Ako unesete novi kodni
broj
?e
pobrisati.
mijenjate baterije na daljinskom upravlja?u, kodni
broj koji ste postavili se mo?e resetirati na default
postavku. Ponovno postavite odgovaraju?i kodni broj.
se
Kada
TV-u.
na
TV-u,
povratk
55
Rje?avanje problema
Provjerite sljede?i
vodi? kako biste na?li
Napojni
napajanja.
kabel
problema prije
nego ?to
pozovete servis.
uzrok
Mogu?i
Simptom
Nema
uzrok
mogu?i
Ispravljanje
nije priklju?en.
TV/DVD modus
Nema slike.
na
rekorder je
za
da
nije pode?en
izlazni
prima
signal
s
Na TV-u izaberite
TV el.
nije sigurno priklju?en.
napajanje je isklju?eno.
kabelom
Audio kablovi nisu
izlazni
sigurno ukop?ani.
Nije uklju?eno napajanje opreme koja je
priklju?ena na audio kabel.
audio kabel
Disk
je
nije
je
o?te?en.
?ist.
video ulazni
s
rekordera
pojavi
ekranu TV-a.
Priklju?i sigurno
Uklju?ite (on)
audio
Oprema koja je priklju?ena
nije pode?ena da prima
signal s rekordera.
s
Priklju?ni
pravi
modus tako dasse slika
TV video kabel
slike
daljinskom
na
vi?e puta i odaberite DVD
modus. TV indikator ?e nestati s display-a.
na
Reprodukcija
TV/DVD
tipku
upravlja?u
rekordera.
Nema zvuka
uti?nicu
u
zidu.
Pritisnite
pode?en
TV.
TV
kabel
Sigurno priklju?i napojni
u
video kabel.
TV.
Izaberite
ispravan ulazni modus
prijemnika kako bi mogli slu?ati
audio
zvuk
s
rekordera.
Ukop?ajte sigurno
Uklju?ite
opremu
spojenu
o?te?eni
Zamijenite
audio kabel.
na
audio kabel.
kabel novim kablom.
O?istite disk.
slabe kvalitete.
DVD player ne po?inje
reprodukcijom.
s
umetnutog diska.
Nema
Umetnite disk
disk
Stavljen je disk koji
reproducirati.
Disk
je naopa?ke
se ne
mo?e
upaljen
(Provjerite je
display-u).
koji se mo?e reproducirati
(provjerite vrstu diska, sistem za boju i
regionalni kod).
Umetnite disk tako da strana
umetnut.
nije
umetnut unutar
vodilice.
Postavite disk
unutar
Disk
nije
?ist.
Postavljena je
Slika
s
vanjskog
ulaza
je
Video
za?ti?en
izobli?ena.
kad
kanali preska?u
upotrebljavaju
se
se
razina
za
ocjenjivanje.
signal s vanjske komponente je
protiv kopiranja.
tipke
PR/CH
Slika ili zvuk
emitiranog
su
slabi ili ih
Slika
video kamere
preko
na
s
se ne
video kamere
A/V ulaza ili DV IN
rekorderu
prikazana
56
na
u
ladicu
za
disk
Poni?ti
funkciju Ocjenjivanja (Rating)
promijeni razinu ocjene.
Vi
pospremljeni
u
memoriju
rekordera.
se ne
mo?ete
pri?vr??eni.
priklju?iti preko
Priklju?ite komponentu
rekordera.
izravno
va? TV.
Obnovite kanale.
programa
Antane ili kablovi nisu dobro
ili
U?vrstite
-
Pogledajte "Ureœivanje
Program Edit" na strani 17.
priklju?ke
ili
zamijenite
kabel.
nema.
prikazuje.
Slika
ispravno
za
dolje.
vodilice.
(+/-).
kanala
s
Ti kanali nisu
prema
O?istite disk.
na
Neki
nije
TV ekranu.
Video kamera je
Izvor
s
za
Umetni disk
reprodukciju gleda
Disk
li indikator
na
rekordera
isklju?ena..
nije pravilan.
Uklju?ite video
upotrebljavajte.
kameru
Upotrijebite AV/INPUT
na
i
pravilno je
kako biste
odabrali ulazni kanal (AV1, AV2, DV, i
sl.)
Ne mo?e
reproducirati na
drugom rekorderu,
disk koji je snimljen na
nekom
ovom
uzrok
Mogu?i
Simptom
rekorderu.
Disk je
Neki
snimljen u
ne?e
player-i
je on
?ak i kad
Disk je
Video modusu.
u
Finalizirajte
neki disk
reproducirati
finaliziran
snimljen u
Ispravljanje
Nema
disk.
rje?enja.
Video modusu.
VR modusu.
Drugi player
kako biste ga
Diskovi koji su snimljeni s materijalom
jedno-kopiraj ne mogu se reproducirati na
drugim rekorderima.
Ne mo?e
snimati ili
uspje?no
snimio.
Preostali prazan prostor
nije
na
disku
snimiti
Izvor
koji poku?avate
protiv kopiranja.
Nema
je nedovoljan.
je
Izvor
postavljate kanal za snimanje, kanal je
pode?en na kanal TV prijemnika.
na
disk
u
na
rekorderu
prijemniku koji je
TV-u.
Upotrijebite disk koji je formatiran u VR
modusu za kopiranje materijala koji je
za?ti?en sistemom "jednog-kopiranja".
mogu?e kopirati progra,mem koji su
za?ti?eni sistemom "jednog-kopiranja".
Sat
na
va?em
u
disk.
snimati.
mo?ete
ne
Odaberite kanal
biti
Snimanje s vremenskim
broja?em (Timer) nije
mogu?e.
kompatibilan
reproducirali.
rje?enja.
ugraœen
Video modusu, ne?e
biti RW
mora
Upotrijebite drugi
za?ti?en
Kada
Kad snimate
(strana 22)
Postavite
nije pravilno postavljen.
ispravno vrijeme na satu.
Poglledajte "Pode?avanje sata" na strani
18.
Timer
?aruljica
ne
Nije prisutan Stereo Audio
zapis i/ili reprodukcija.
inikatora
pojavljuje
TV
Reprogramirajte timer. Pogledajte "Snimanje
pomo?u vremenskog broja?a" na strani 38.
je nepravilno programiran.
Reprogramirajte
snimanje timer-om se
programiranja timer-a.
za
nakon
nije Stereo-kompatibilan.
Emitirani program
nije
u
stereo formatu.
A/V izlazni konektori nisu
priklju?eni
Nema
rje?enja.
Nema
rje?enja.
timer.
Napravite A/V priklju?ivanje. Stereo je
dostupan samo preko A/V izlaza s
na
TV A/V ulazne konektore.
rekordera.
Audio/Video izlaz
za
gledanje
na
na
rekorderu
nije
Odaberite AUX ili A/V izvor kao
odabran
TV audio kanal
na
rekorderu
Postavite TV kanal modus
je postavljen
na
ne
radi
Daljinski upravlja? je previ?e udaljen
izmeœu
Baterije u daljinskom upravlja?u
ispra?njene.
neki od
Radite
od
Rekorder
ne
radi normalno...
s
prema
na
daljinskim upravlja?em
daljinskog
Uklonite
su
Zamjenite
Pritisnite
sljede?ih simptoma...
Ureœaj je iskop?an, ali se el. napajanje
ne uklju?uje.
Prednja plo?a display-a ne radi.
strani 37.
rekorderu.
rekorder mo?ete
rekordera
primjetite
Stereo.
unutar 7
m.
Postoji prepreka na putu
upravlja?a i rekordera.
Ako
na
Usmjerite daljinski upravlja?
senzoru za daljinski upravlja?
Daljinski upravlja? nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravlja?a na rekorderu.
rekordera.
Resetiranje
TV
TV audio kanala"
Pogledajte "Mijenjanje
na mono.
Daljinski upravlja?
ispravno.
na
ulazu.
TV-u.
ne
isklu?uje
tipku
prepreku.
resetirati
stare
na
baterije
sljede?i
novim
baterijama.
na?in:
Refrnce
POWER i dr?ite
je pritisnutom otprilike
prisiliti ureœaj da se isklju?i, a zatim
ponovo uklju?ite ureœaj
Iskop?ajte elektri?ni kabel, pri?ekajte najmanje pet
sekundi, a zatim ponovno ukop?ajte kabel.
5 sekundi. Ovo ?e
ili
.
57
Specifikacija
Op?enito
Elektri?no
napajanje
Potro?nja el. snage
Dimenzije (pribli?no)
Masa (pribli?no)
AC 200-240V, 50/60 Hz
35W
430 X 54 X 275
4.1
mm
(?
x v x
d)
bez nogu
kg
Radna temperatura
5˚C to 35˚C
Radnavlaga
Televizijski sistem
Format za snimanje
5%to90%
Format
za
DVD Video
Medij
za
Vrijeme
za
PAL
I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 kolor sistem
PAL
Snimanje
Format
Format
snimanje
snimanje
snimanje
za video snimanja
Frekvencija uzorka
Format kompresije
za audio snimanja
Frekvencija uzorka
Format kompresije
snimanje,
DVD-VIDEO
HDD
(RH188S/RH188HS: 160GB, RH199S/RH199HS/RH200MHS: 250GB),
DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable,
DVD+Recordable (Double Layer -Dvostruki nosa?), DVD-RAM
DVD (4.7GB): Pribli?no 1 sat (XP modus), 2 sata (SP modus),
4 sata (LP modus), 6 sati (EP modus)
DVD+R DL (8.5GB): Pribli?no 3 sata (XP modus),
3 sata 40 minuta (SP modus), 7 sati 10 minutes (LP modus),
10 sati 30 minutes (EP modus)
HDD (160GB/250GB, MPEG2 snimanje): Pribli?no 43/66.5 sati (XP modus),
84/129 sata (SP modus), 164/251 sata (LP modus), 233/356 sata (EP modus)
27MHz
MPEG2 ili MPEG4
(samo
HDD disk
)
48kHz
Dolby Digital
Reprodukcija
Frekvencijski odgovor
Omjer signal-?um
Izobli?enje harmonika
Dinami?ki
opseg
DVD(PCM48kHz):8Hzto22kHz,CD:8Hzto20kHz
DVD(PCM96kHz):8Hzto44kHz
Vi?e od 100 dB (AUDIO OUT konektor)
Manje od 0.008% (AUDIO OUT konektor)
Vi?e od 95 dB (AUDIO OUT konektor)
Ulazi
VIDEO IN
Antenski ulaz, 75 ohma
1.0 Vp-p 75 ohma, sync
AUDIO IN
2.0 Vrms vi?e od 47
AERIAL IN
S-VIDEO ULAZ
DV IN
negativna,
RCA konektor
x
2 / SCART
x
2
kohms, RCA konektor (L, R) x 2 / SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p) 75 Ω
4
pin (IEEE
1394
standard)
Izlazi
VIDEO OUT
S-VIDEO IZLAZ
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI video/audio izlaz (Samo
RH188HS/RH199HS/RH200MHS)
Audio izlaz (digitalni audio)
Audio izlaz (opti?ki audio)
Audio izlaz (analogni audio)
Vp-p 75 Ω, sync negativna, RCA konektor x 1 / SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, Mini DIN 4-pin x 1 (C)
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sync, RCA konektor
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
19 pin (HDMI standard, Tip A)
1
2.0
x
1 / SCART
Dodatna oprema:
Scartkabel.................................1
Videokabel.......................1
Audiokabel................................1
RFkoaksijalnikabel.................1
Baterije...........................2
Daljinskiupravlja?...........................1
Izvedba i
58
specifikacije
su
(p-p)
0.5 V
3 V
(p-p), 75 Ω, RCA konektor x 1
(p-p), Opti?ki konektor x 1
Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
x
0.3 V
podlo?ni promjenama bez posebnog najavljivanja.
x
2
75 Ω
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising