LG CM2030 Owner's Manual
HRVATSKI
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA
Mikro Hi-Fi sustav
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga
kao referencu za slučaj potrebe.
CM2030 (CM2030, CMS2030F)
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 1
2013-06-19
9:36:06
1
Početak
2
Početak
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA! NE OTVARAJ
OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO
SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.
Simbol munje sa strelicom na vrhu
unutar jednakostraničnog trokuta
ima za cilj upozoriti korisnika na
prisutnost opasnog neizoliranog
napona unutar kućišta proizvoda
koji može imati dovoljnu jakost da za osobe
predstavlja opasnost od strujnog udara.
Uskličnik unutar jednako-straničnog
trokuta ima za cilj upozoriti korisnika
na prisutnost važnih uputa za rad i
održavanje (servisiranje) proizvoda
u knjižicama koje prate proizvod.
UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA
KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili
slično.
OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju.
Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.
Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog
ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i
kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se
nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi
na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu
površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena
tijela kao što su police za knjige, osim ako nije
osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to
navodi u uputama proizvođača.
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.
Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda,
molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i
sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko ured-aj
zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja
ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom
priručniku može dovesti do opasanog izlaganje
zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste
spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci.
OPREZ u odnosu na električni kabel
Za većinu se ured-aja preporučuje da imaju zaseban
strujni krug za napajanje;
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa
zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih
utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite
stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom
priručniku.
Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene
zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene
zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni
električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija
na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od
ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara
ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte
električni kabel na ured-aju, ako ustanovite
njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel,
prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel
zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog
servisnog centra Električni kabel zaštitite od
fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja,
lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu
pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na
kojem kabel izlazi iz ured-aja.
Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač
iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite
da utikač bude pristupačan.
OBAVIJEST : Informacije o sigurnosnim oznakama,
identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane
za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu
aparata.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 2
2013-06-19
9:36:08
Početak
Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili
pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti
ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 3
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi
ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već u
posebna odlagališta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
1
Početak
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju
odložite u odgovarajući spremnik u određenim
odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša
i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životonja.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba
lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija
se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca,
vatre i drugih izvora topline.
3
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite
u gradskom uredu, službi za
odlaganje otpada ili u trgovini u
kojoj ste kupili proizvod.
2013-06-19
9:36:08
4
Početak
Odlaganje starih baterija/akumulatora na
otpad
1
Početak
1. Kada su baterije/akumulatori za
vaš uređaj označene prekriženom
kantom za smeće, to znači da se
na njih odnosi Europska direktiva
2006/66/EC.
Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi
proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ,
2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima
za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od
0,0005% žive, 0,002% kadmija ili
0,004% olova.
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti zasebno od kućanskog
otpada te pri tome treba koristiti
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalna uprava.
Za usklađenost proizvoda kontaktirajte ured:
Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt
s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj
službi pogledajte jamstveni list ili se obratite
trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/
akumulatora doprinijet će
sprječavanju negativnih posljedica
po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite
od gradske uprave, službe za
zbrinjavanje otpada ili trgovine u
kojoj ste proizvod kupili.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 4
2013-06-19
9:36:08
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak
2
6
6
6
7
7
8
10
11
Sigurnosne informacije
Jedinstvene funkcije
Dodatna oprema
Zahtjevi u odnosu na datoteke za
reprodukciju
– Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA
glazbene datoteke
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Zadnja ploča
2
Spajanje
12
12
12
13
13
13
Priključivanje zvučnika
– Priključivanje zvučnika na uređaj
Priključivanje antene
Priključivanje dodatne opreme
– Priključivanje USB-a
– Priključivanje PORT. IN
6
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 5
5
3
Rad
14
14
14
15
15
15
Osnovne operacije
– CD/ USB Operacije
– Odabir mape
Druge operacije
– Programirana reprodukcija
– Prikazivanje informacije o datoteci
(ID3 TAG)
– Privremeno isključivanje zvuka
– Namještanje niskih(BASS) i
visokih(TREBLE) tonova
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memoriranje radio stanica
– Poboljšanje lošeg FM prijema
– Deleting all the saved stations
– Gledanje informacija o radio stanici
– Upotreba automatskog memoriranja
stanica s programom (eng. Auto
Station Programme Memory, ASPM)
– Brisanje svih spremljenih RDS stanica
Podešavanje sata
– Postavljanje alarma.
– Podešavanje samo-isključivanja
– ZATAMNJENJE
Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
AUTOMATSKO NAPAJANJE
ISKLJUČENO
15
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
4
Otklanjanje teškoća
21
Otklanjanje teškoća
5
Dodatak
22
23
23
23
Specifikacija
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene o diskovima
2013-06-19
1
2
3
4
5
9:36:09
6
Početak
Jedinstvene funkcije
1
Ulaz za prijenosni uređaj
Početak
Sluša glazbu s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3,
prijenosnik, i sl.)
Zahtjevi u odnosu na MP3/
WMA glazbene datoteke
Radio
Služi za slušanje radija
Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom
je ograničena na dolje prikazani način :
USB
Služi za slušanje glazbe s USB uređaja.
Efekt niskih (BASS) i visokih
(TREBLE) tonova
Slušajte glazbu s efektom niskih i visokih tonova.
yy Frekvencija uzorka : unutar 8 kHz do 48 kHz
(MP3), unutar 8 kHz do 48kHz (WMA)
yy Bit brzina : unutar 32 kbps do 384 kbps (MP3),
32 kbps do 384 kbps (WMA)
yy Najviše datoteka: Manje od 999.
yy Ekstenzija datoteka : “.mp3”/ “.wma”
yy Format CD-ROM datoteka: ISO 9660/ JOLIET
Alarm
Služi za postavljanje alarma koji će se uključiti u
željeno vrijeme.
Dodatna oprema
Molimo provjerite isporučenu opremu.
Daljinski upravljač (1)
Zahtjevi u odnosu
na datoteke za
reprodukciju
yy Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji
kreira ISO 9660 sustav datoteka.
yy Kada formatirate diskova na kojima se može
ponovo snimati (rewritable), opciju za format
diska morate postaviti na [Mastered] kako bi
disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada
postavljate opciju na Live File System, disk ne
možete koristiti na LG player-ima. (Mastered/ Live
File System : Disk format sustav za Windows Vista)
baterija (1)
FM antena (1)
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 6
2013-06-19
9:36:09
Početak
7
Kompatibilni USB uređaji
yy MP3 player: Flash vrsta MP3 playera.
yy USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju
USB 2,0 ili USB 1,1.
1
Početak
yy USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB
uređaje.
Zahtjevi u odnosu na USB
uređaj
e podržavaju se uređaji koji zahtijevaju
yy N
instaliranje dodatnog programa kada se priključe
na računalo.
yy Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
yy Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će
potrebno više od nekoliko minuta za njihovo
pretraživanje.
yy Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi
izgubili podatke.
yy Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub,
USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
yy Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka.
(Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
yy Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj
datoteka 1 000 ili više.
yy Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji
ili vrsta tvrdih USB uređaja.
yy USB priključak na uređaju se ne može koristiti za
priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može
koristiti za spremanje podataka.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
uređajem.
.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 7
2013-06-19
9:36:10
8
Početak
Daljinski
upravljač
1
• • • • • • a • • • • • • 1STANDBY/ON : Uključuje i
isključuje uređaj.
CD : Služi za odabir rada s CD-om.
Početak
USB : Služi za odabir rada s USBom.
TUNER/ST./MO. :
- Služi za odabir funkcija birača
kanala (TUNER).
- Služi za odabir Mono/Stereo rada
BOPEN/CLOSE : Služi za
otvaranje i zatvaranje ladice za
disk.
? : Ova tipka nije dostupna za
nikakve funkcije.
REPEAT/MENU : Služi za
uzastopno ili nasumično
preslušavanje zapisa/datoteka.
PROGRAM :
-Služi za pohranu radiopostaja.
-Služi za izradu popisa za
reprodukciju koji želite slušati.
PORT.IN : Služi za odabir funkcije
prijenosnog uređaja.
SLEEP : Služi za namještanje
automatskog isključivanja sustava
u određenom trenutku.
TIMER : S pomoću funkcije
TIMER možete uključiti ili isključiti
reprodukciju s diska i USB-a te
prijem birača kanala(TUNER) u
željeno vrijeme.
• • • • • • b • • • • • • ENTER : Potvrđuje postavke.
/
:
c/v(Traži) : Služi za
pretraživanje prema naprijed ili
natrag.
TUN. -/+ : Služi za odabir
radiopostaje.
• • • • • • c • • • • • • d/M (Reprodukcija / Pauza) :
Pokreće ili pauzira reprodukciju.
Z : Zaustavlja reprodukciju.
BASS/TREBLE : Služi za
namještanje efekta niskih i visokih
tonova.
DISPLAY : Uvid u informacije u
vašoj glazbi. MP3 datoteka često je
s ID3 tagom. Tag sadrži informacije
o nazivu, izvođaču, albumu i
vremenu.
@MUTE : Isključivanje zvuka.
VOL +/- : Podešava glasnoću
zvučnika.
• • • • • • d • • • • • • Brojčane tipke od 0 do 9 : Služe
za izravan odabir željenog zapisa/
datoteke.
DIMMER : Zatamni prozor zaslona.
CLOCK : Služi za postavljanje sata i
provjeru vremena.
RDS : RDS (Radio Data System).
(Pogledajte stranicu 17)
PTY/ASPM :
- Traži radio stanice prema vrsti
programa.
- ASPM (Automatsko memoriranje
stanica s programom) (Pogledajte
stranicu 17)
- Služi za traženje mape s MP3/
WMA datotekama. Prilikom
reprodukcije s CD-a ili USB uređaja
koji sadrži MP3/WMA datoteke u
nekoliko mapa, pritisnite tipku
/ za odabir mape koju želite
reproducirati.
- Odaberite zadani broj
radiopostaje.
C/V (Preskoči) : Služi za
prelazak na sljedeći ili prethodni
zapis/datoteku.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 8
2013-06-19
9:36:11
Početak
9
>>OPREZ
Umetanje baterija
Prilikom prve upotrebe daljinskog upravljača
uklonite zaštitni umetak.
1
Početak
1. Otvorite pretinac za bateriju.
Baterija koja se rabi u ovom uređaju može u
slučaju nepravilnog rukovanja predstavljati
opasnost od požara ili kemijskih opeklina.
Nemojte je puniti, rastavljati, paliti ili zagrijavati
na temperaturu višu od 100 °C (212 °F).
Zamijenite samo baterijom s brojem dijela
CR2025. Upotreba druge baterije može
prouzročiti požar ili eksploziju. Iskorištenu
bateriju odložite na otpad. Držite bateriju
podalje od djece. Ne rastavljajte je i ne bacajte
u vatru.
,,Napomena
Nemojte povlačiti bateriju u smjeru
prikazanom na donjoj ilustraciji.
2. Pritisnite kraj baterije (točkasti dio na donjoj
ilustraciji) i uklonite bateriju.
3. Okrenite kućište za bateriju naopako, a zatim
umetnite novu bateriju tako da pol (+) bude
okrenut u smjeru oznake (+) na pretincu. Nježno
pritisnite kako je prikazano.
2
4. Zatvorite pretinac za bateriju.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 9
2013-06-19
9:36:13
10
Početak
Prednja ploča
1
Početak
wyl
a 1/!(Uključi/isključi)
Uključuje i isključuje uređaj.
LED indikator
LED žaruljica svijetli u stanju čekanja.
b Prozor displeja
c Ladica za disk
Služi za prihvat diska.
d Y/U (Preskoči/ Traži)
- Pretražuje prema naprijed ili natrag.
- Preskače na prethodno/sljedeće poglavlje/
zapis/datoteku.
- Služi za postavljanje željene radiopostaje.
e USB priključak
Možete reproducirati ili snimati zvučne
datoteke spajanjem USB uređaja.
O
P
O
P
h VOLUME-/+
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
i T
Pokreće ili pauzira reprodukciju.
I
Zaustavlja reprodukciju.
PRE(+)/PRE(-)
Služi za odabir memoriranih brojeva.
j FUNC.
Odabir funkcije i ulaznog izvora.
k R (Otvori/zatvori)
Otvara ili zatvara ladicu za disk.
R
Senzor za daljinski
f PORT. IN
Sluša glazbu s vašeg prijenosnog uređaja.
g TREBLE/BASS
Služi za slušanje glazbe sa željenim zvučnim
efektom tako da se prilagode visoki i niski
tonovi.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 10
2013-06-19
9:36:13
Početak
11
Zadnja ploča
1
Početak
a SPEAKERS priključak (R/L
b ANTENNA FM
c Električni kabel
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 11
2013-06-19
9:36:14
12
Spajanje
Priključivanje zvučnika
Priključivanje zvučnika na
uređaj
Priključivanje antene
Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.
Priključite kabel zvučnika u priključak za zvučnike.
2
Utaknite desni utikač u priključak R (desno) i lijevi
utikač u priključak L (lijevo).
Spajanje
>>OPREZ
Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da
se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu
pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike
postavite dalje od TV zaslona il računala.
Priključak
Zvučnik
Položaj
R
Naprijed
Naprijed desno
L
Naprijed
Naprijed lijevo
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 12
,,Napomena
Pazite da potpuno razvučete FM žičanu
antenu.
2013-06-19
9:36:14
Spajanje
Priključivanje dodatne
opreme
13
Priključivanje PORT. IN
Priključite izlaz (slušalice ili izlaznu liniju) prijenosnog
uređaja (MP3 ili PMP i sl.) na PORT.IN priključak.
Priključivanje USB-a
Priključite USB memoriju (ili MP3 uređaj, i sl.) na USB
priključak na prednjem dijelu uređaja.
2
Spajanje
,,Napomena
Vađenje USB uređaja iz playera :
1. Odaberite drukčiju funkciju/način rada ili
dvaput za redom pritisnite Z ENTER na
daljinskom upravljaču ili(I na uređaju.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 13
2013-06-19
9:36:15
3
Rad
14
Rad
Osnovne operacije
CD/ USB Operacije
1. Željenu frekvenciju odaberite pritiskanjem
BOPEN/CLOSE na daljinskom upravljaču ili R
na uređaju.
Ili spojite USB uređaj na USB ulaz.
2. Odaberite funkciju CD ili USB pritiskom na
CD ili USB na daljinskom upravljaču ili FUNC. na
uređaju.
3
3. Pjesmu/datoteku koju želite reproducirati
odaberite pritiskom na C/V na
daljinskom upravljaču ili Y/U na uređaju.
Rad
Za
Učinite
Pritisnite Z na daljinskom
Stop
upravljaču ili I na uređaju.
Pritisnite d/M na daljinskom
Reprodukcija
upravljaču ili T na uređaju.
Tijekom reprodukcije, pritisnite
Pauza
d/M na daljinskom upravljaču ili
T na uređaju.
Za prelazak na sljedeći zapis/
datoteku tijekom reprodukcije
pritisnite V na daljinskom
upravljaču ili U na uređaju.
Preskakanje
na sljedeću
/ prethodnu
snimku /
datoteku
Za prelazak na prethodni zapis/
datoteku pritisnite C na
daljinskom upravljaču ili Y na
uređaju dok reprodukcija traje
kraće od 2 sekunde.
Za prelazak na početak zapisa/
datoteke pritisnite C na
daljinskom upravljaču ili Y na
uređaju dok reprodukcija traje dulje
od 3 sekunde.
Pritisnite i zadržite tipku c/
Traženje
v na daljinskom upravljaču ili
odsječka
Y/U na uređaju tijekom
unutar
reprodukcije te je pustite u točki od
snimke
koje želite početi slušati.
Pritisnite više puta REPEAT/MENU
na daljinskom upravljaču, prikaza
Ponavljana ili
na zaslonu se mijenja sljedećim
nasumična
redoslijedom, REPEAT1 -> REPEAT
reprodukcija
GROUP (samo MP3) -> REPEAT ->
RAND.(RANDOM) -> OFF
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 14
,,Napomena
yy Ako reproducirate vrlo izgreban disk,
vjerojatno ćete čuti šum, a player možda
neće svaki put prepoznati disk.
yy DTS nije podržan.
Odabir mape
1. Pritisnite više puta / na daljinskom
upravljaču sve dok se ne pojavi željena mapa.
2. Pritisnite d/M na daljinskom upravljaču ili T
na uređaju za reprodukciju. Reproducirat će se
prva datoteka u mapi.
,,Napomena
yy Mape/datoteke na USB uređaju i CD-u
prepoznaju se kako je navedeno u nastavku.
Direktorij
*ROOT
Datoteka
Datoteka_03
Datoteka_04
Datoteka_05
Datoteka_06
Datoteka_07
Datoteka_08
Datoteka_09
Datoteka_10
Datoteka_01
Datoteka_02
yy Datoteke i mape bit će prikazane redoslijedom
kojim su snimljene, a mogu biti prikazane i na
drugi način ovisno o uvjetima snimanja.
yy Mape će biti prikazane sljedećim
redoslijedom:
FAT(USB) : DATOTEKA_01 -> DATOTEKA_02
-> DATOTEKA_03 -> DATOTEKA_04 ->
DATOTEKA_05 -> DATOTEKA_06 ->
DATOTEKA_07 -> DATOTEKA_08 ->
DATOTEKA_09 -> DATOTEKA_10
CD : DATOTEKA_01 -> DATOTEKA_02
-> DATOTEKA_03 -> DATOTEKA_04 ->
DATOTEKA_05 -> DATOTEKA_08 ->
DATOTEKA_09 -> DATOTEKA_06 ->
DATOTEKA_07 -> DATOTEKA_10
yy *ROOT : prvi zaslon koji ćete ugledati kada
računalo prepozna USB uređaj je „ROOT
(KORIJEN)“
2013-06-19
9:36:16
Rad
Druge operacije
Programirana reprodukcija
Funkcija programa vam omogućuje spremanje
omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaja.
Program može sadržavati 20 snimki/datoteka.
1. Umetnite CD ili USB i pričekajte njegovo
otvaranje.
2. Pritisnite PROGRAM na daljinskom upravljaču u
stop stanju rada.
3. Pritisnite C/V na daljinskom upravljaču ili
Y/U na uređaju da biste odabrali snimku/
datoteku.
5. Za reprodukciju programiranih glazbenih
datoteka pritisnite d/M na daljinskom
upravljaču ili T na uređaju.
6. Za brisanje odabira pritisnite dvaput Z na
daljinskom upravljaču ili I na uređaju.
,,Napomena
Programi se isto tako brišu kada se izvad idisk
ili USB uređaj, kada se uređaj isključi ili se
promijeni funkcija rada uređaja.
Prikazivanje informacije o
datoteci (ID3 TAG)
Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži
informaciju o datoteci, tu informnaciju možete
prikazati pritiskom na DISPLAY.
Privremeno isključivanje zvuka
Na daljinskom upravljaču pritisnite @MUTE za
isključivanje zvuka.
Zvuk s uređaja možete isključiti da biste, primjerice,
odgovorili na telefonski poziv; u prozoru na zaslonu
pojavit će se i treperiti simbol „MUTE“.
Za poništavanje ove naredbe ponovo pritisnite @
MUTE ili povećajte glasnoću zvuka.
Namještanje niskih(BASS) i
visokih(TREBLE) tonova
Glazbu s efektom niskih i visokih tonova možete
slušati s pomoću tipki BASS i BASS
Daljinski upravljač : Pritisnite tipku BASS/TREBLE.
Prikazuje se natpis “BASS/TREB”(niski/visoki tonovi).
Pritišćite tipke VOL+/- za odabir željene razine
zvuka.
Uređaj : Okrenite tipku BASS/TREBLE lijevo i desno.
Prikazuje se natpis “BASS/TREB” (niski/visoki tonovi).
Na zaslonu
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 15
3
Rad
4. Ponovno pritisnite PROGRAM za pohranu i
odabir sljedeće snimke/datoteke.
15
Opis
BASS
Pojačava zvučni efekt niskih
tonova.
TREB(TREBLE)
Pojačava zvučni efekt visokih
tonova.
2013-06-19
9:36:16
16
Rad
Radio operacije
Slušanje radija
1. Pritisnite TUNER/ST./MO. na daljinskom
upravljaču ili FUNC. na uređaju sve dok se u
prozoru zaslona ne pojavi FM.
2. Automatsko traženje stanica : Držite TUN -/+
na daljinskom upravljaču ili Y/U na
uređaju pritisnute najmanje dvije sekunde dok
se prikaz frekvencije ne počne mijenjati, a zatim
ih pustite. Skeniranje se zaustavlja kada uređaj
pronađe stanicu.
3
Rad
Ručno traženje stanica : Uzastopno pritišćite
TUN -/+ na daljinskom upravljaču ili Y/U
na uređaju.
3. Glasnoću prilagodite uzastopnim pritiskanjem
tipke VOL+/- na daljinskom upravljaču ili tipke
VOLUME-/+ na uređaju.
Memoriranje radio stanica
Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.
Prije traženja programa, pazite da smanjite
glasnoću.
1. Pritisnite TUNER/ST./MO. na daljinskom
upravljaču ili FUNC. na uređaju sve dok se u
prozoru zaslona ne pojavi FM Bira se zadnja
primana stanica.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom tipke
TUN. -/+ na daljinskom upravljaču ili Y/U
na uređaju.
3. Pritisnite PROGRAM. Prethodno memorirani
broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Za odabir željenog unaprijed postavljenog broja
pritisnite tipku / na daljinskom upravljaču
ili PRE(+)/PRE(-) na uređaju.
5. Pritisnite PROGRAM. Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih
stanica.
7. Za slušanje prethodno postavljene postaje
pritisnite tipku / na daljinskom upravljaču
ili PRE(+)/PRE(-) na uređaju.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite TUNER/ST./MO. na daljinskom upravljaču.
Ovim će se birač kanala prebaciti iz postavke stereo
u postavku mono.Nakon toga će prijem biti bolji no
prije.
Deleting all the saved stations
1. Pritisnite i držite PROGRAM dvije sekunde. U
prozoru zaslona treperit će „ERASE“.
2. Pritisnite PROGRAM za brisanje svih spremljenih
stanica.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 16
2013-06-19
9:36:16
Rad
Gledanje informacija o radio
stanici
FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System
(Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. RDS
prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno
slušate. Pritisnite nekoliko puta RDS da pogledate
informaciju.:
Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa
pritiskom na RDS. Na displeju će se prikazati zadnje
korišteni PTY. Pritisnite PTY/ASPM jednom ili više
puta kako biste odabrali željenu vrstu programa.
Pritisnite TUN. -/+. Prijemnik će automatski tražiti
stanice. Kada se stanica pronađe traženje se
zaustavlja.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 17
Upotreba automatskog
memoriranja stanica s
programom (eng. Auto Station
Programme Memory, ASPM)
S pomoću ove funkcije možete automatski pretražiti
i pohraniti 50 radiostanica.
1. Pritisnite TUNER/ST./MO. na daljinskom
upravljaču ili FUNC. na uređaju sve dok se na
zaslonu ne pojavi FM.
2. Pritisnite tipku PTY/ASPM i držite je pritisnutom
najmanje 3 sekunde. Skeniranje će započeti nakon
što „ASPM“ zatreperi na zaslonu. (87,50 – 108,00
MHz) Za zaustavljanje skeniranja ponovo pritisnite
PTY/ASPM.
3. Nakon što se pronađe, RDS stanica bit će
pohranjena u memoriju.
3
Rad
PS (Programme Service Name (Naziv
usluge programa))
Na displeju se prikazuje naziv kanala.
PTY (Programme Type Recognition
(Prepoznavanje vrste programa))
Na displeju se prikazuje vrsta programa
(na pr. Jazz ili Vijesti) .
RT (Radio Text (Radio tekst))
Tekstualna poruka koja sadrži posebne
informacije emitirane radio stanice. Tekst
može prelaziti preko ekrana.
CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)
Prikazuje datum i vrijeme emitirane
radio stanice.
17
4. Nakon skeniranja prikazat će se broj stanica
spremljenih u memoriju, a potom natpis „END“.
5. Iako ste ručno memorirali FM stanice,
memorirana RDS stanica bit će spremljena pod
sljedećim slobodnim brojem.
6. Za slušanje pohranjene stanice pritisnite
/
.
2013-06-19
9:36:16
18
Rad
Brisanje svih spremljenih RDS
stanica
Podešavanje sata
1. Pritisnite i držite PROGRAM dvije sekunde. U
prozoru zaslona treperit će „ERASE“.
1. Uključite ili isključite uređaj.
2. Pritisnite PROGRAM za brisanje svih spremljenih
stanica.
,,Napomena
yy Ako se jedna stanica odašilje na više
frekvencija, u memoriju će se pohraniti
frekvencija s najboljim prijemom.
yy Ako je u memoriju već spremljeno 50
stanica, skeniranje će se prekinuti.
3
yy Ako u memoriju nije spremljena nijedna
stanica, tijekom otprilike 4 sekunde
prikazivat će se “0 MEM” i “END”.
Rad
yy Ako su RDS signali vrlo slabi, stanica neće
biti spremljena u memoriju.
2. Pritisnite tipku CLOCK i držite je pritisnutu
najmanje 2 sekunde.
3. Odaberite alarm pritiskom na
C/V.
- 12 HOUR (za AM i PM zaslon) ili 24 HOUR (za
24-ni zaslon)
4. Pritisnite CLOCK da biste potvrdili svoj odabir.
5. Odaberite sate pritiskom na C/V.
6. Pritisnite CLOCK.
7. Minute odaberite pritiskom na
C/V.
8. Pritisnite CLOCK.
9. Ako želite resetirati sat, ponovite korake 2-8.
yy Ako je već spremljeno 50 stanica, ASPM
neće raditi. Stoga obrišite sve te stanice
kako biste pretražili i u memoriju pohranili
nove RDS stanice.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 18
2013-06-19
9:36:16
Rad
19
Postavljanje alarma.
Podešavanje samo-isključivanja
Uređaj možete koristiti kao budilicu.
Prije podešavanja alarma, morate podesiti sat.
Uzastopce pritišćite tipku SLEEP i ENTER za odabir
vremena odgode između 15 i 90 minuta. Uređaj
će se isključiti po isteku vremena odgode. Možete
vidjeti sljedeći niz, 15 ->30 -> 45 -> 60 -> 90->OFF
(ISKLJ.)
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite tipku TIMER. Zatreperit će
izvori zvuka alarma.
3. Odaberite željenu postavku i pritisnite TIMER za
spremanje.
(TUNER/CD/USB)
4. Prikazat će se “ON TIME (Vrijeme uključivanja)”.
To je vrijeme kada želite da se uređaj uključi. Za
promjenu sati i minuta, pritisnite
C/V a zatim pritisnite TIMER za potvrdu.
6. Za promjenu glasnoće pritisnite
C/V a zatim pritisnite TIMER za potvrdu.
7. Stanje postavki može se provjeriti.
8. Ako želite resetirati alarm, ponovite korake 2-6.
,,Napomena
,,Napomena
yy Preostalo vrijeme možete provjeriti prije
nego se uređaj isključi.
yy Pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme se
prikazuje u prozoru zaslona.
3
Rad
5. Prikazat će se “OFF TIME (Vrijeme isključivanja)”.
To je vrijeme kada želite da se uređaj isključi.
Za promjenu sati i minuta, pritisnite
C/V a zatim pritisnite TIMER za potvrdu.
Za otkazivanje funkcije automatskog isključivanja
uzastopce pritišćite tipku SLEEP dok se ne pojavi
natpis “SLEEPOFF” (AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE
ISKLJ.).
ZATAMNJENJE
Pritisnite jednom DIMMER. LED (svijetleće diode)
na prednjoj ploči će se isključiti i prozor zaslona
će biti za pola manje osvijetljen. Za otkazivanje
funkcije, još jednom pritisnite tipku DIMMER.
yy Ako ste već aktivirali alarm, podatke o
alarmu možete provjeriti pritiskom tipke
TIMER u stanju čekanja.
yy Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku
TIMER za deaktiviranje alarma.
yy Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku
TIMER za aktiviranje alarma. Tada možete
vidjeti podatke o alarmu i ikonu alarma
.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 19
2013-06-19
9:36:17
20 Rad
Slušanje glazbe s
vanjskog uređaja
Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s
brojnih tipova vanjskih uređaja.
(Pogledajte stranicu 13)
1. Vanjski uređaj priključite na PORT. IN priključak
na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na tipku 1 (Uključi/
isključi).
AUTOMATSKO
NAPAJANJE
ISKLJUČENO
Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede
energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i
ne upotrijebi u roku od oko 25 minuta. Isto radi i
ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica
priključena na drugi uređaj pomoću analognog
ulaza.
3. Odaberite funkciju PORTABLE pritiskom na
FUNC. na uređaju.
3
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.
Rad
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 20
2013-06-19
9:36:17
4
Otklanjanje teškoća
Otklanjanje teškoća
21
Otklanjanje teškoća
PROBLEM
Nema električnog
napajanja.
UZROK & ISPRAVAK
yy Nije ukopčan električni kabel. Ukopčajte električni kabel.
yy Provjerite ispravnost električnog kabela.
Provjerite stanja tako da uključite druge uređaje.
yy Provjerite jeste li odabrali pravilnu funkciju.
Pritisnite FUNC. i provjerite odabir.
Nema zvuka.
yy Kablovi zvučnika nisu pravilno priključeni.
Pravilno priključite kablove zvučnika.
yy Glasnoća je postavljena na minimum.
Za namještanje glasnoće upotrijebite tipku VOLUME -/+.
yy Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.
Umetnite disk koji se može reproducirati.
Uređaj ne pokreće
reprodukciju.
yy Disk nije umetnut. Umetnite disk.
yy Disk nije čist. Očistite disk. (Pogledajte stranicu 23)
4
yy Antena nije dobro postavljena ili priključena. Podesite njegov položaj.
Radio stanica se ne
može pravilno ugoditi.
yy Signal radio stanice nije dovoljno snažan. Ručno podesite stanicu.
yy Nijedna stanica nije memorirana ili su memorirane stanice obrisane (kod
biranja stanica pretraživanjem memoriranih kanala).
Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici 16.
Otklanjanje teškoća
yy Disk je umetnut na krivu stranu.
Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore.
yy Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.
Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski na uređaju.
Daljinski upravljač ne
radi pravilno.
yy Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.
Daljinski upravljač koristite na udaljenostima do približno 5 m.
yy Izmed-u daljinskog i uređaja postoji prepreka. Uklonite prepreku.
yy Baterija u daljinskom upravljaču je prazna. Zamijenite baterije novima.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 21
2013-06-19
9:36:17
5
Dodatak
22 Dodatak
Specifikacija
Općenito
Električno napajanje
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina
1,4 kg
Vanjske dimenzije (Š x V x D)
160 x 107 x 250 mm
Radni uvjeti: Temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
5 % do 85 %
Električno napajanje za BUS
DC 5 V
500 mA
Prijemnik
FM područje prijema
87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz
Pojačalo
Izlazna snaga
20 W + 20 W
CD
Frekventni odziv
40 Hz do 20 kHz
5
Omjer signal-šum
70 dB
Dodatak
Dinamični opseg
55 dB
Zvučnici
Vrsta
1 kanal 1 zvučnik
Impedancija
6Ω
Ulazna snaga
20 W
Najveća ulazna snaga
40 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
136 x 180 x 210 mm
Neto težina (1EA)
1,3 kg
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 22
2013-06-19
9:36:17
Dodatak 23
Održavanje
Rukovanje uređajem
Napomene o diskovima
Rukovanje diskovima
Nikada ne lijepite papir ili traku na disk.
Transportiranje uređaja
Spremanje diskova
Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja
i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate
transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj
na način kako je bio originalno tvornički upakiran.
Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu
kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama
ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u
automobilu koji je izložen izravnim sunčevim
zrakama.
Čišćenje vanjskih površina
Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u
blizini uređaja.
Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže
vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje diskova
Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin,
razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje
ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od
vinila.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
je površina izrazito prljava, koristite meku krpu
lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta.
Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin,
razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu
uređaja.
5
Dodatak
Održavanje uređaja
Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije.
Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk
pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje
molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni
centar.
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 23
2013-06-19
9:36:17
CM2030_DU_AHUNLLK_CRO_0972.indd 24
2013-06-19
9:36:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising