LG CM1530BT Owner's Manual
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA
Mikro Hi-Fi sustav
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.
CM1530BT (CM1530BT, CMS1530F)
2
Početak
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA! NE OTVARAJ
OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO
SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.
Simbol munje sa strelicom na vrhu
unutar jednakostraničnog trokuta
ima za cilj upozoriti korisnika na
prisutnost opasnog neizoliranog
napona unutar kućišta proizvoda
koji može imati dovoljnu jakost da za osobe
predstavlja opasnost od strujnog udara.
Uskličnik unutar jednako-straničnog
trokuta ima za cilj upozoriti korisnika
na prisutnost važnih uputa za rad i
održavanje (servisiranje) proizvoda
u knjižicama koje prate proizvod.
UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA
KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u
zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili
slično.
OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju.
Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.
Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog
ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i
kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se
nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi
na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu
površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena
tijela kao što su police za knjige, osim ako nije
osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to
navodi u uputama proizvođača.
OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.
Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda,
molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i
sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko ured-aj
zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja
ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom
priručniku može dovesti do opasanog izlaganje
zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste
spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci.
OPREZ u odnosu na električni kabel
Za većinu se ured-aja preporučuje da imaju zaseban
strujni krug za napajanje;
Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa
zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih
utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite
stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom
priručniku.
Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene
zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene
zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni
električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija
na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od
ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara
ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte
električni kabel na ured-aju, ako ustanovite
njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel,
prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel
zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog
servisnog centra Električni kabel zaštitite od
fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja,
lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu
pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na
kojem kabel izlazi iz ured-aja.
Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač
iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite
da utikač bude pristupačan.
Početak
Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
3
Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad
Siguran način vađenja baterije iz uređaja:
OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili
pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti
ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.
Uklanjanje starog aparata
1
Pb
1. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji
s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij
(Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004%
olova.
2. Sve baterije/akumulatore treba odložiti
zasebno od kućanskog otpada te pri tome
treba koristiti odlagališta koja je odredila
vlada ili lokalna uprava.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/
akumulatora doprinijet će sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš, zdravlje
životinja i ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih
baterija/akumulatora zatražite od gradske
uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili
trgovine u kojoj ste proizvod kupili.
1. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom,
već u posebna odlagališta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
2. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečit
če potencijalne negativne posljedice po
okoliš i zdravlje ljudi.
3. Podrobnije informacije o odlaganju starog
proizvoda potražite u gradskom uredu, službi
za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Početak
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim
redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju
odložite u odgovarajući spremnik u određenim
odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša
i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životonja.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba
lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija
se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca,
vatre i drugih izvora topline.
4
1
Početak
Početak
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i)
udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim
mjerodavnim odredbama Direktiva 1999/5/
EZ, 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i
2011/65/EU.
Obratite se na sljedeću adresu želite li dobiti
primjerak Izjave o sukladnosti.
Za pitanja o sukladnosti proizvoda obratite
se uredu:
LG Electronics Inc.
EU predstavnik, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nizozemska
yy Imajte na umu kako ovo NIJE mjesto za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije
o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list
ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili
proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Izjava o izloženosti RF zračenju
Opremu bi trebalo ugraditi i upravljati njome s
najmanje 20 cm razmaka od grijaćeg elementa i
vašeg tijela.
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak
2
6
6
7
7
8
9
10
Sigurnosne informacije
Jedinstvene funkcije
Zahtjevi u odnosu na datoteke za
reprodukciju
– Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA
glazbene datoteke
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
Daljinski upravljač
Prednja ploča
Stražnja ploča
2
Spajanje
11
11
11
12
12
12
Priključivanje zvučnika na uređaj
– Priključivanje zvučnika na uređaj
Priključivanje antene
Priključivanje dodatne opreme
– Priključivanje USB-a
– Priključivanje PORT. IN
3
Rad
13
13
13
14
14
14
Osnovne operacije
– CD/ USB Operacije
– Odabir mape
Druge operacije
– Programirana reprodukcija
– Prikazivanje informacije o datoteci
(ID3 TAG)
– Privremeno isključivanje zvuka
Radio operacije
– Slušanje radija
– Poboljšanje lošeg FM prijema
– Memoriranje radio stanica
– Deleting all the saved stations
– Gledanje informacija o radio stanici
– Upotreba automatskog memoriranja
stanica s programom (eng. Auto
Station Programme Memory, ASPM)
– Brisanje svih spremljenih RDS stanica
6
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
Podešavanje zvuka
– Postavljanje surround modusa
Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
Automatsko isključivanje
Korištenje bežične tehnologije Bluetooth
– Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
4
Otklanjanje teškoća
20
Otklanjanje teškoća
5
Dodatak
21
22
23
23
23
Robne marke i licence
Specifikacija
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene o diskovima
5
1
2
3
4
5
6
Početak
Jedinstvene funkcije
1
Ulaz za prijenosni uređaj
Početak
Sluša glazbu s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3,
prijenosnik, i sl.)
Radio
Služi za slušanje radija
USB
Zahtjevi u odnosu
na datoteke za
reprodukciju
Zahtjevi u odnosu na MP3/
WMA glazbene datoteke
Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom
je ograničena na dolje prikazani način.
Služi za slušanje glazbe s USB uređaja.
yy Frekvencija uzorka : unutar 8 kHz do 48 kHz
(MP3), unutar 8 kHz do 48kHz (WMA)
Bluetooth
yy Bit brzina : unutar 32 kbps do 384 kbps (MP3),
32 kbps do 384 kbps (WMA)
Služi za slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth
uređaju.
yy Najviše datoteka: Manje od 999.
yy Ekstenzija datoteka : “.mp3”/ “.wma”
yy Format CD-ROM datoteka: ISO 9660/ JOLIET
reporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji
yy P
kreira ISO 9660 sustav datoteka.
yy Kada formatirate diskova na kojima se može
ponovo snimati (rewritable), opciju za format
diska morate postaviti na [Mastered] kako bi
disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada
postavljate opciju na Live File System, disk ne
možete koristiti na LG player-ima. (Mastered/
Live File System : Disk format sustav za Windows
Vista)
Početak
7
Kompatibilni USB uređaji
yy MP3 player: Flash vrsta MP3 playera.
yy USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju
USB 1,1 ili USB 2,0.
Zahtjevi u odnosu na USB
uređaj
e podržavaju se uređaji koji zahtijevaju
yy N
instaliranje dodatnog programa kada se priključe
na računalo.
yy Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
yy Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će
potrebno više od nekoliko minuta za njihovo
pretraživanje.
yy Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi
izgubili podatke.
yy Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub,
USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
yy Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka.
(Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
yy Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj
datoteka 1 000 ili više.
yy Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji
ili vrsta tvrdih USB uređaja.
yy USB priključak na uređaju se ne može koristiti za
priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može
koristiti za spremanje podataka.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
uređajem.
1
Početak
yy USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB
uređaje.
8
Početak
Daljinski
upravljač
1
• • • • • • a • • • • • • POWER : Uključuje i isključuje
uređaj.
EQ : Možete odabrati utisak zvuka.
Početak
? : Tipka nije omogućena ni za
jednu funkciju.
• • • • • • b • • • • • • PRESET/FOLDER W/S :
-- Traži mapu s MP3/WMA
datotekama. Kada se reproducira
CD/ USB koji sadrži MP3/ WMA
datoteke u nekoliko mapa,
pritisnite
PRESET/FOLDER W/S I
odaberite mapu koju želite
reproducirati.
-- Odaberite ‘preset broj’ za radio
stanicu.
FUNCTION : Odabir funkcije i
ulaznog izvora.
@MUTE : Isključivanje zvuka.
VOLUME W/S : Podešava
glasnoću zvučnika.
Zamjena baterije
AAA
(R03
)
• • • • • • c • • • • • • INFO : Uvid u informacije u vašoj
glazbi. MP3 datoteka često je s
ID3 tagom. Tag sadrži informacije
o nazivu, izvođaču, albumu i
vremenu.
PROGRAM/MEMO :
-- Sprema radio postaje.
-- Kreira popis pjesama koje želite
slušati.
Skinite poklopac baterije na
stražnjoj strani daljinskog
upravljača i umetnite jednu
bateriju (veličine AAA) s pravilno
umetnutim 4 i 5.
REPEAT(MENU) :
Služi za višekratno ili nasumično
slušanje zapisa/datoteka.
Cc/vV (Preskoči/
Traži) :
-- Preskače brzo nazad ili naprijed.
-- Traženje odsječka unutar snimke
/datoteke.
TUN. -/+ : Bira željenu radio
stanicu.
Z ENTER : Služi za zaustavljanje
reprodukcije.
d/M (Reprodukcija/Pauza) :
Pokreće ili pauzira reprodukciju.
? : Tipka nije omogućena ni za
jednu funkciju.
• • • • • • d • • • • • • RDS : RDS (Radio Data System).
(Pogledajte stranicu 16)
PTY/ASPM :
- Traži radio stanice prema vrsti
programa.
- ASPM (Automatsko memoriranje
stanica s programom)
Početak
9
Prednja ploča
1
Početak
a 1/!(Uključi/isključi)
b Senzor za daljinski
c OPEN
Upotrebljava se prilikom umetanja ili vađenja
CD-a.
d Prozor displeja
e PRESET -/+
Služi za odabir memoriranih brojeva.
TUNING -/+
Bira željenu radiostanicu.
d/M (Reprodukcija/Pauza)
Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
I (Stop)
Služi za zaustavljanje reprodukcije.
C/V (Preskoči)
- Služi za pretraživanje unatrag ili naprijed.
- Služi za prelazak na prethodni/sljedeći zapis/
datoteku.
Kotačić za glasnoću.
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.
f FUNC.
Odabir funkcije i ulaznog izvora.
EQ
Služi za odabir zvučnih impresija.
g PORT.IN
Služi za slušanje glazbe s prijenosnog uređaja.
USB priključak
Služi za reprodukciju glazbenih datoteka nakon
spajanja USB uređaja.
10
Početak
Stražnja ploča
1
Početak
a Električni kabel
b FM ANTENNA
c SPEAKERS priključak (R/L)
Spajanje
Priključivanje zvučnika
na uređaj
11
Priključivanje antene
Pazite da do kraja izvučete žičanu FM antenu.
Priključivanje zvučnika na
uređaj
Spojite crnu traku svake žice na kleme označene s
– (minus) a drugi kraj kleme na drugi kraj na kleme
označene s + (plus).
>>OPREZ
Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da
se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu
pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike
postavite dalje od TV zaslona il računala.
2
Spajanje
Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku
plastičnu tipku kako bi se otvorio priključak za
zvučnik na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.
12
Spajanje
Priključivanje dodatne
opreme
Priključivanje PORT. IN
Priključite izlaz (slušalice ili izlaznu liniju) prijenosnog
uređaja (MP3 ili PMP i sl.) na PORT.IN priključak.
Priključivanje USB-a
Priključite USB memoriju (ili MP3 uređaj, i sl.) na USB
priključak na prednjem dijelu uređaja.
2
Spajanje
MP3 player i sl.
,,Napomena
Vađenje USB uređaja iz playera
1. Odaberite drukčiju funkciju/način rada ili
dvaput za redom pritisnite Z ENTER na
daljinskom upravljaču ili(I na uređaju.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.
Rad
Osnovne operacije
CD/ USB Operacije
1. Umetnite disk pritiskom tipke OPEN ili
priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite funkciju CD ili USB pritiskom na
FUNCTION na daljinskom upravljaču ili FUNC.
na uređaju.
3. Pjesmu/datoteku koju želite reproducirati
odaberite pritiskom na Cc/vV na
daljinskom upravljaču ili C/V na uređaju.
Za
Stop
Preskakanje
na sljedeću
/ prethodnu
snimku /
datoteku
Traženje
odsječka
unutar
snimke
Ponavljana ili
nasumična
reprodukcija
,,Napomena
yy DTS nije podržan.
yy Ako reproducirate vrlo izgreban disk,
vjerojatno ćete čuti šum, a player možda
neće svaki put prepoznati disk.
Odabir mape
1. Uzastopno pritišćite tipku PRESET/FOLDER W/S na
daljinskom upravljaču dok se ne prikaže željena mapa.
2. Pritisnite d/M za reprodukciju. Reproducirat će se
prva datoteke u mapi. (Ako željenu mapu odaberete
tijekom reprodukcije, ovaj korak nije potreban.)
,,Napomena
yy Mape/datoteke na USB uređaju i CD-u
prepoznaju se kako je navedeno u nastavku.
Direktorij
*ROOT
Datoteka
Datoteka_03
Datoteka_04
Datoteka_05
Datoteka_06
Datoteka_07
Datoteka_08
Datoteka_09
Datoteka_10
Datoteka_01
Datoteka_02
yy Datoteke i mape bit će prikazane redoslijedom
kojim su snimljene, a mogu biti prikazane i na
drugi način ovisno o uvjetima snimanja.
yy *ROOT : prvi zaslon koji ćete ugledati kada
računalo prepozna USB uređaj je „ROOT
(KORIJEN)“
yy Mape će biti prikazane sljedećim
redoslijedom:
FAT(USB) : DATOTEKA_01 -> DATOTEKA_02
-> DATOTEKA_03 -> DATOTEKA_04 ->
DATOTEKA_05 -> DATOTEKA_06 ->
DATOTEKA_07 -> DATOTEKA_08 ->
DATOTEKA_09 -> DATOTEKA_10
CD : DATOTEKA_01 -> DATOTEKA_02
-> DATOTEKA_03 -> DATOTEKA_04 ->
DATOTEKA_05 -> DATOTEKA_08 ->
DATOTEKA_09 -> DATOTEKA_06 ->
DATOTEKA_07 -> DATOTEKA_10
3
Rad
Reprodukcija
Pauza
Učinite
Pritisnite Z ENTER na daljinskom
upravljaču ili I na uređaju.
Pritisnite d/M.
Tijekom reprodukcije pritisnite d/M.
Za prelazak na sljedeći zapis/
datoteku tijekom reprodukcije
pritisnite vV na daljinskom
upravljaču ili V na uređaju.
Za prelazak na prethodni zapis/
datoteku pritisnite Cc na
daljinskom upravljaču ili C na
uređaju dok reprodukcija traje
kraće od 2 sekunde.
Za prelazak na početak zapisa/
datoteke pritisnite Cc na
daljinskom upravljaču ili C na
uređaju dok reprodukcija traje dulje
od 3 sekunde.
Pritisnite i zadržite tipku Cc/
vV na daljinskom upravljaču
ili C/V na uređaju tijekom
reprodukcije te je pustite u točki od
koje želite početi slušati.
Uzastopce pritišćite tipku
REPEAT(MENU) na daljinskom
upravljaču, a zaslon će se mijenjati
sljedećim redoslijedom.
RPT1 -> RPT DIR(MP3/WMA samo)
-> RPT ALL -> RANDOM -> OFF
13
14
Rad
Druge operacije
Programirana reprodukcija
Funkcija programa vam omogućuje spremanje
omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaja.
Program može sadržavati 20 snimki/datoteka.
1. Umetnite CD ili USB i pričekajte njegovo
otvaranje.
2. Pritisnite PROGRAM/MEMO na daljinskom
upravljaču u stop stanju rada.
3
3. Pritisnite Cc/vV za odabir zapisa/
datoteke.
Rad
4. Ponovo pritisnite PROGRAM/MEMO za
spremanje.
5. Ponovite korake 3-4 za odabir sljedećeg zapisa/
datoteke.
6. Pritisnite d/M za reprodukciju programiranih
glazbenih zapisa/datoteka.
7. Za brisanje odabira dvaput pritisnite Z ENTER
na daljinskom upravljaču.
,,Napomena
Programi se isto tako brišu kada se izvad idisk
ili USB uređaj, kada se uređaj isključi ili se
promijeni funkcija rada uređaja.
Prikazivanje informacije o
datoteci (ID3 TAG)
Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži
informaciju o datoteci, tu informnaciju možete
prikazati pritiskom na INFO.
Privremeno isključivanje zvuka
Na daljinskom upravljaču pritisnite @MUTE za
isključivanje zvuka.
Zvuk s uređaja možete isključiti da biste, primjerice,
odgovorili na telefonski poziv; u prozoru na zaslonu
prikazuje se simbol „ “.
Za poništavanje ove naredbe ponovo pritisnite @
MUTE ili povećajte glasnoću zvuka.
Rad
Radio operacije
Slušanje radija
1. Pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču ili
FUNC. na uređaju sve dok se u prozoru zaslona
ne pojavi FM.
2. Automatsko traženje stanica : Držite TUN -/+
na daljinskom upravljaču ili TUNING -/+ na
uređaju pritisnute najmanje dvije sekunde dok
se prikaz frekvencije ne počne mijenjati, a zatim
ih pustite. Skeniranje se zaustavlja kada uređaj
pronađe stanicu.
3. Glasnoću prilagodite tipkom VOLUME W/S na
daljinskom upravljaču ili okretanjem kotačića za
regulaciju glasnoće na uređaju.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite d/M na daljinskom upravljaču. Ovim će se
birač kanala prebaciti iz postavke stereo u postavku
mono.Nakon toga će prijem biti bolji no prije.
Memoriranje radio stanica
Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.
Prije traženja programa, pazite da smanjite
glasnoću.
1. Pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču ili
FUNC. na uređaju sve dok se u prozoru zaslona
ne pojavi FM Bira se zadnja primana stanica.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom tipke
TUN -/+ na daljinskom upravljaču ili TUNING -/+
na uređaju.
3. Pritisnite PROGRAM/MEMO. Prethodno
memorirani broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite PRESET/FOLDER W/S za odabir
željenog broja memorije.
5. Pritisnite PROGRAM/MEMO. Stanica je
spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih
stanica.
7. Za slušanje prethodno odabrane postaje,
pritisnite PRESET/FOLDER W/S.
Deleting all the saved stations
1. Pritisnite i držite PROGRAM/MEMO dvije
sekunde. U prozoru zaslona treperit će „ERASE“.
2. Pritisnite PROGRAM/MEMO za brisanje svih
spremljenih stanica.
3
Rad
Ručno traženje stanica : Uzastopno pritišćite
TUN -/+ na daljinskom upravljaču ili TUNING
-/+ na uređaju.
15
16
Rad
Gledanje informacija o radio
stanici
FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System
(Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. RDS
prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno
slušate. Pritisnite nekoliko puta RDS da pogledate
informaciju.:
3
Rad
PS (Programme Service Name (Naziv
usluge programa))
Na displeju se prikazuje naziv kanala.
PTY (Programme Type Recognition
(Prepoznavanje vrste programa))
Na displeju se prikazuje vrsta programa
(na pr. Jazz ili Vijesti) .
RT (Radio Text (Radio tekst))
Tekstualna poruka koja sadrži posebne
informacije emitirane radio stanice. Tekst
može prelaziti preko ekrana.
CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)
Prikazuje datum i vrijeme emitirane
radio stanice.
Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa
pritiskom na RDS. Na displeju će se prikazati zadnje
korišteni PTY. Pritisnite PTY/ASPM jednom ili više
puta kako biste odabrali željenu vrstu programa.
Pritisnite TUN. -/+ Prijemnik će automatski tražiti
stanice. Kada se stanica pronađe traženje se
zaustavlja.
Upotreba automatskog
memoriranja stanica s
programom (eng. Auto Station
Programme Memory, ASPM)
S pomoću ove funkcije možete automatski pretražiti
i pohraniti 50 radiostanica.
1. Pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču ili
FUNC. na uređaju sve dok se na zaslonu ne pojavi FM.
2. Pritisnite tipku PTY/ASPM i držite je pritisnutom
najmanje 3 sekunde. Skeniranje će započeti nakon što
„ASPM“ zatreperi na zaslonu. (87,50 – 108,00 MHz) Za
zaustavljanje skeniranja ponovo pritisnite PTY/ASPM.
3. Nakon što se pronađe, RDS stanica bit će
pohranjena u memoriju.
4. Nakon skeniranja prikazat će se broj stanica
spremljenih u memoriju, a potom natpis „END“.
5. Iako ste ručno memorirali FM stanice,
memorirana RDS stanica bit će spremljena pod
sljedećim slobodnim brojem.
6. Za slušanje pohranjene stanice pritisnite
PRESET/FOLDER W/S.
Brisanje svih spremljenih RDS
stanica
1. Pritisnite i držite PROGRAM/MEMO dvije
sekunde. U prozoru zaslona treperit će „ERASE“.
2. Pritisnite PROGRAM/MEMO za brisanje svih
spremljenih stanica.
,,Napomena
yy Ako se jedna stanica odašilje na više
frekvencija, u memoriju će se pohraniti
frekvencija s najboljim prijemom.
yy Ako je u memoriju već spremljeno 50
stanica, skeniranje će se prekinuti.
yy Ako u memoriju nije spremljena nijedna
stanica, tijekom otprilike 4 sekunde
prikazivat će se “0 MEM” i “END”.
yy Ako su RDS signali vrlo slabi, stanica neće
biti spremljena u memoriju.
yy Ako je već spremljeno 50 stanica, ASPM
neće raditi. Stoga obrišite sve te stanice
kako biste pretražili i u memoriju pohranili
nove RDS stanice.
Rad
Podešavanje zvuka
17
Slušanje glazbe s
vanjskog uređaja
Postavljanje surround modusa
Preostalo vrijeme se prikazuje u prozoru zaslona.
Željeni zvučni modus možete odabrati pomoću EQ.
Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati
ovisno o izvorima zvuka i efektima.
NA DISPLEJU
Opis
AUTO EQ
Postavlja ekvolizator zvuka u
modus koji je najsličniji žanru koji
se nalazi u MP3 ID3 podacima u
datotekama pjesama.
Ovaj program zvuku daje
entuzijastičku atmosferu, zbog
čega se osjećate kao da ste na
stvarnom pop, klasičnom, jazz ili
rock koncertu.
BYPASS
Možete slušati zvuk bez efekta
evolizatora.
BASS BLAST
(BASS)
Tijekom reprodukcije pojačava
visoke tonove, bas i surround
zvučni efekt.
,,Napomena
Možda ćete morati ponovno pokrenuti stereo
način rada, nakon prebacivanja priključka,
nekad čak i kad se promijeni zvučni zapis.
1. Vanjski uređaj priključite na PORT. IN priključak
na uređaju.
2. Vanjski uređaj priključite na PORT. IN priključak
na uređaju. 1/!.
3. Odaberite funkciju PORTABLE pritiskom tipke
FUNC. na uređaju.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.
Automatsko
isključivanje
Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede
energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i
ne upotrijebi u roku od oko 20 minuta. Isto radi i
ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica
priključena na drugi uređaj pomoću analognog
ulaza.
3
Rad
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s
brojnih tipova vanjskih uređaja.
(Pogledajte stranicu 12)
18
Rad
Korištenje bežične
tehnologije Bluetooth
O Bluetoothu
Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija
za povezivanje kratkog dometa.
3
Rad
Zvuk se može prekidati ako dolazi do interferencije
drugim elektroničkim valom ili ako povezujete
bluetooth u drugim prostorijama.
Povezivanje pojedinačnih uređaja bežičnom
tehnologijom Bluetooth® ne stvara troškove.
Mobilnim telefonom s bežičnom tehnologijom
Bluetooth® moguće je upravljati putem Cascade
ako je veza uspostavljena putem bežične
tehnologije Bluetooth®.
Dostupni uređaji: mobilni telefon, MP3 player,
prijenosno računalo, dlanovnik (PDA).
Bluetooth profili
Za korištenje bežične tehnologije Bluetooth®,
uređaji moraju biti u stanju interpretirati određene
profile. Ova je jedinica kompatibilna sa sljedećim
profilom.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Slušanje glazbe s Bluetooth
uređaja
Prije početka postupka uparivanja provjerite je li
na Bluetooth uređaju uključeno Bluetooth sučelje.
Pogledajte korisnički priručnik za Bluetooth uređaj. Kada
se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.
1. Odaberite Bluetooth funkciju pritiskom tipke
FUNCTION na daljinskom upravljaču ili
pritiskom tipke FUNC. na uređaju. U prozoru
zaslona pojavit će se „BT READY“ (BT SPREMAN).
2. Uključite Bluetooth uređaj i izvršite postupak
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja s
pomoću Bluetooth uređaja, popis pronađenih
uređaja može se pojaviti na zaslonu Bluetooth
uređaja, što ovisi o njegovoj vrsti. Vaš uređaj
pojavit će se kao „LG MICRO(XX:XX)”.
,,Napomena
XX:XX predstavlja zadnje četiri brojke BT
adrese. Na primjer, ako vaš uređaj ima BT
adresu 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem Bluetooth
uređaju ćete vidjeti natpis „LG MICRO (F7:08)“.
3. Unesite PIN kôd.
PIN kôd: 0000
,,Napomena
Način uparivanja može se razlikovati ovisno o
vrsti Bluetooth uređaja.
4. Kada je ova jedinica uspješno uparena s
vašim Bluetooth uređajem, u prozoru zaslona
pojavljuje se „BT CONN“ (BT POVEZIVANJE) i „BT
PAIR“ (BT UPARIVANJE).
5. Slušanje glazbe.
Za reproduciranje glazbe koja je pohranjena na
vašem Bluetooth uređaju, pogledajte vodič za
korisnika Bluetooth uređaja. Razina glasnoće
Bluetootha uskladit će se s razinom glasnoće
Bluetooth uređaja.
Rad
19
,,Napomena
yy Kad koristite tehnologiju Bluetooth® morate
što je bliže moguće povezati jedinicu i
bluetooth uređaj i održavati tu udaljenost.
Međutim, u navedenim slučajevima možda
neće funkcionirati:
-- ako postoji prepreka između jedinice i
bluetooth uređaja.
-- ako postoji uređaj koji radi na istoj
frekvenciji kao i uređaj s tehnologijom
Bluetooth®, npr. medicinska oprema,
mikrovalna pećnica ili bežični uređaj
LAN.
yy Kod ponovnog pokretanja morate ponovno
povezati Bluetooth s ovom jedinicom.
yy Bluetooth uređajem ne možete upravljati
putem ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na jedan Bluetooth
uređaj po jedinici i višestruko uparivanje nije
podržano.
yy Zavisno od vrste uređaja možda nećete
moći koristiti funkciju Bluetooth.
yy Bežični sustav možete koristiti za telefon,
MP3, Notebook i dr.
yy Ako netko stane između i prekine
komunikaciju između Bluetooth uređaja i
jedinice, veza će se prekinuti.
yy Što je veća udaljenost između jedinice i
bluetooth uređaja, to je kvaliteta zvuka
lošija.
yy Ako se Bluetooth veza prekine, ponovno
povežite Bluetooth uređaj s jedinicom.
3
Rad
yy Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa
drugi elektronički val.
20 Otklanjanje teškoća
Otklanjanje teškoća
PROBLEM
Nema električnog
napajanja.
UZROK & ISPRAVAK
yy Nije ukopčan električni kabel. Ukopčajte električni kabel.
yy Provjerite ispravnost električnog kabela. Provjerite stanja tako da uključite
druge uređaje.
yy Provjerite jeste li odabrali pravilnu funkciju. Pritisnite FUNC. i provjerite odabir.
Nema zvuka.
yy Kablovi zvučnika nisu pravilno priključeni. Pravilno priključite kablove zvučnika.
yy Glasnoća je postavljena na minimum. Namjestite glasnoću s pomoću kotačića
za glasnoću.
yy Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. Umetnite disk koji se može
reproducirati.
4
Uređaj ne pokreće
reprodukciju.
yy Disk nije umetnut. Umetnite disk.
yy Disk nije čist. Očistite disk. (Pogledajte stranicu 23)
Otklanjanje teškoća
yy Disk je umetnut na krivu stranu. Postavite pravilno disk s naljepnicom ili
natpisom gore.
yy Antena nije dobro postavljena ili priključena. Podesite njegov položaj.
Radio stanica se ne
može pravilno ugoditi.
yy Signal radio stanice nije dovoljno snažan. Ručno podesite stanicu.
yy Nijedna stanica nije memorirana ili su memorirane stanice obrisane (kod
biranja stanica pretraživanjem memoriranih kanala). Memorirajte neke radio
stanice, pogledajte detalje na stranici 15.
yy Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.
Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski na uređaju.
Daljinski upravljač ne
radi pravilno.
yy Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. Daljinski upravljač koristite
na udaljenostima do približno 5 m.
yy Izmed-u daljinskog i uređaja postoji prepreka. Uklonite prepreku.
yy Baterija u daljinskom upravljaču je prazna. Zamijenite baterije novima.
Dodatak
21
Robne marke i licence
Bežična tehnologija Bluetooth® je sustav koji
omogućuje kontakt između elektroničkih uređaja
radijskom vezom.
Povezivanje pojedinačnih uređaja bežičnom
tehnologijom Bluetooth® ne stvara troškove.
Mobilnim telefonom s bežičnom tehnologijom
Bluetooth® moguće je upravljati putem Cascade
ako je veza uspostavljena putem bežične
tehnologije Bluetooth®.
Verbalni žig Bluetooth® i logotipi vlasništvo su
Bluetooth® SIG, Inc. i LG Electronics koristi te
znakove uz licenciju.
Ostali žigovi i trgovački nazivi žigovi su i nazivi
odnosnih vlasnika.
5
Dodatak
22 Dodatak
Specifikacija
Općenito
Električno napajanje
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije
Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina
1,6 kg
Vanjske dimenzije (Š x V x D)
(150 x 200 x 212) mm
Radni uvjeti: Temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
5 % do 85 %
USB strujno napajanje
5 V 0 500 mA
Ulazi
PRIKLJUČAK ULAZ
0.7 Vrms (3.5 mm stereo utičnica)
Prijemnik
FM područje prijema
87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz
Pojačalo
5
Izlazna snaga
5W+5W
T.H.D
10 %
Dodatak
CD
Frekventni odziv
40 Hz do 20 kHz
Omjer signal-šum
70 dB
Dinamični opseg
55 dB
Zvučnici
Vrsta
1 kanala 1 zvučnika
Impedancija
6Ω
Ulazna snaga
5W
Najveća ulazna snaga
10 W
Neto dimenzije (Š x V x D)
(132 x 200 x 141) mm
Neto težina (1EA)
0.,8 kg
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.
Dodatak 23
Održavanje
Rukovanje uređajem
Napomene o diskovima
Rukovanje diskovima
Nikada ne lijepite papir ili traku na disk.
Transportiranje uređaja
Spremanje diskova
Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja
i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate
transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj
na način kako je bio originalno tvornički upakiran.
Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu
kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama
ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u
automobilu koji je izložen izravnim sunčevim
zrakama.
Čišćenje vanjskih površina
Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u
blizini uređaja.
Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže
vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje diskova
Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin,
razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje
ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od
vinila.
Čišćenje uređaja
Održavanje uređaja
Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije.
Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk
pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje
molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni
centar.
5
Dodatak
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
je površina izrazito prljava, koristite meku krpu
lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta.
Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin,
razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu
uređaja.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising