LG LF-U850D Owner's Manual
LGEMK_LF-U850_CRO_91Q
MIKRO HI-FI SISTEM
KORISNI?KI PRIRU?NIK
MODELI:LF-U850 (LF-U850A/D/X, LFS-U850)
Molimo
vas
da
prije po?etka kori?tenja ureœaja pa?ljivo prou?ite ovaj
priru?nik.
Zadr?ite ga i
za
budu?e potrebe.
Dizajn i neke posebnosti podlo?ni
pobolj?anju.
su
promjenama bez obavijesti o
PA?NJA
Upozorenja
Za ve?inu
uklju?eni
u
vezi
se
napojnim
ku?anskih
kabelom
parata preporu?a da budu
NOM SERVISNOM OSOBLJU.
posebni strujni krug;
To zna?i da bi strujni krug jedne uti?nice trebao napajati samo jedan ku?anski aparat, te se u njega ne bi
trebali uklju?iti dodatni strujni krugovi i dodatne
uti?nice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priru?nika za
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK STRU-
korisnike.
JNOG UDARA, NE IZVODITE
preoptere?ujte zidne strujne uti?nice.
Preoptere?ene zidne strujne uti?nice, labavo
pri?vr??ene ili o?te?ene zidne strujne uti?nice,
o?te?eni produ?ni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili
o?te?ena ili napuknuta izolacija ?ica mogu biti opasni.
Bilo koja od navedenih situacija mo?e dovesti do strujnog udara ili izbijanja po?ara. Povremeno provjeravajte kabel Va?eg ku?anskog aparata, i ukoliko se na
njemu vidi ikakvo o?te?enje ili tragovi propadanja,
isklju?ite kabel iz uti?nice, ku?anski aparat vi?e
nemojte koristiti, te kabel zamijenitie novim istog
proizvoœa?a kod va?eg servisera.
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NEMOJTE OTVARATI !
OPREZ: OVO UPUTE ZA SERVISIR-
ANJE
SLU?E
SAMO KVALIFICIRA-
RADOVE NA
UREŒAJU, OSIM
OPISANIH U UPUTAMA ZA
IZUZEV
SLU?AJA
ONIH
RAD,
DA STE ZA
SERVISNE RADOVE KVALIFICIRANI.
Oprez: Ureœaj ne smije biti izlo?en vodi
(kapanje ili plju?tanje) niti bi predmeti
ispunjeni teku?inom, kao na primjer,
vaze, smjele blizu ureœaja ili postavljene na ureœaj.
OPREZ: U
ovom
u
Ne
NIKAKVE DRUGE SERVISNE
ureœaju primijenjen je
laserski sustav.
Za?titite
napojni kabel ku?anskog aparata od fizi?ke ili
mehani?ke zlouporabe, kao na primjer od frkanja,
natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.
Ppsebice pazite na utika?, zidne uti?nice i na mjesto
gdje napojni kabel izlazi iz ku?anskog aparata.
osigurali ispravnu uporabu
ovog ureœaja, molimo vas da pa?ljivo
pro?itate ovaj priru?nik za korisnike
i sa?uvate ga za budu?e potrebe. Bude li
ureœaju potrebna intervencija za
odr?avanje, kontaktirajte ovla?teni
servisni centar.
prema direkti-
Ovaj ureœaj je proizveden
vama
Kako biste
EEC DIRECTIVE
89/336/EEC,
93/68/EEC i 73/23/EEC, koji
na
propise
za
se
odnose
radijske interferencije.
Uklanjanje starog aparata
1. Ako
se na
proizvodu
nalazi simbol
Upotreba kontrolnih tipki, pode?avanja,
ili pokretanje postupaka osim onih ovdje
prekri?ene kante za sme?e, to zna?i
da je proizvod pokriven europskom
navedenih mo?e
direktivom 2002/96/EC.
dovesti do opasne
izlo?enosti
radijaciji.
Kako biste sprije?ili izravni izlo?enost
laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDA-
2. Elektri?ni
JTE U ZRAKE.
3. Pravilno
instalirati
su
police
u
za
zatvorene
knjige
prostore kao ?to
ili sli?na
mjesta.
i elektronski
proizvodi ne
smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, ve? u posebna odlagali?ta koja je odredila vlada ili
lokalne vlasti.
UPOZORENJE: Ovaj ureœaj nemojte
2
s
4.
odlaganje starog proizvoda
spre?it ?e potencijalne negativne
posljedice po okoli? i zdravlje ljudi.
Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potra?ite u gradskom uredu, slu?bi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Sadr?aj
1UVOD..........................4-6
ReprodukcijaCD-a..................13-14
Osnovnareprodukcija...............13
Zaustavljanjepu?tanja...............13
Prekidanjepu?tanja.................13
Preskakanjesnimke................13
Pretra?ivanjesnimke................13
Programskopu?tanje................13
Ponavljanje......................14
.14
Provjeravanje informacija MP3 datoteke
.4
Simbolikori?teniupriru?niku
Obavijestiodiskovima...................4
Rukovanjediskovima................4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?uvanjediskova....................4
?i??enjediskova....................4
.5
Prednjastrana/Stra?njastrana.
Daljinskoupravljanje....................6
.6
Umetanje baterija u daljinski upravlja?
Raspon funkcioniranja daljinskog upravlja .6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OMP3/WMA........................14
.
USBfunkcija.........................15
2Instalacija.........................7
.7
Priklju?enjesustavazvu?nika.
Priklju?enjevanjskeantene...............7
Dodatniureœaji........................7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3UPORABA.....................8-15
Ugaœanjazvuka........................8
Ugaœanjeglasno?ezvuka..............8
Uti?nicazaslu?alic..................8
4
Odr?avanje
i
servisiranje
.
.
.
.
.
.
.
.16-17
Dostavljanjeureœaja...................16
?i??enjeureœaja......................16
Servisiranje..........................16
Rje?avanjeproblema...................17
5PREPORUKE....................18
Posebnosti...........................18
.8
Isklju?ivanje zvuka (funkcija "MUTE")
Ugaœanjekvalitetezvuka..............8
XDSS (Extreme Dynamic Sound System) .8
.8
MP3ugaœanje(Optimizer).
XTSpro..........................8
DIMMER(Zatamnjenje)..............8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DISPLAYMODUS..................8
Automatsko
.9
odabiranje funkcija
Pode?avanjesata.......................9
.9
Kori?tenje funkcije zaustavljanja SLEEP
Broja?vremena.......................10
RDSFunkcija-OPCIJSKI...............11
OfunkcijiRDS....................11
UgaœanjeRDSsistema..............11
Opcijedisplay-aRDS-a..............11
.11
Pretra?ivanje programa (PTY)
Ugaœanjeradio-postaja..................12
Slu?anjeradija........................12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
1.UVOD
Kako biste
pravilno koristili ovaj ureœaj, molimo Vas
da pa?ljivo pro?itate ovaj priru?nik za korisnike i
zadr?ite ga za budu?e potrebe.
Ovaj priru?nik daje Vam informacije no radu i
odr?avanju Va?eg CD playera. Ako ureœaj bude zahtijevao servisiranje, kontaktirajte ovla?tenog lokalnog
servisera (pogledajte poglavlje 4, Odr?avanje i
servisiranje).
Simboli kori?teni
Ozna?ava
?tetu
na
u
u
Obavijesti
Obavijesti
o
o
diskovima
diskovima
Rukovanje diskovima
Ne dirajte stranu diska koja
slu?i
reprodukciju.
Dr?ite disk za rubove tako da na povr?ini ne ostanu
otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu
traku. Nikada ne lijepite papir ili naljepnice na disk.
za
priru?niku
opasnost koja bi mogla prouzro?iti
ured-aju
ili
drugu materijalnu
?tetu.
?uvanje
diskova
pu?tanja, disk spremite u kutiju. Ne izla?ite
disk izravnoj sun?evoj svjetlosti ili izvorima topline,
te bga nikada ne ostavljajte u automobilu izlo?enog
izravnoj sun?evoj svjetlosti.
Nakon
Ozna?ava
posebne funkcije
ovog
ureœaja
?i??enje
Otisci
diskova
pristiju i pra?ina
disku mogu
lo?u kvalitetu slike i zvuka.
Prije reprodukcije
na
disk o?istite ?istom
bri?ite od sredine prema
Ne
prouzro?iti
krpom.
vanjskom dijelu.
Disk
upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola,
benzina, razrjeœiva?a, komercijalnih sredstava za
?i??enje ili antistati?kog raspr?iva?a namijenjenog
?i??enju starih vinilnih plo?a.
4
Pr ednja strana/Stra?nja
Prednja
strana
UVOD
1
2
CLOCK
3
4
TIMER
FUNC.
TUN.
5
MP3 OPT.
MONO/ST. Z OPEN/CLOSE
SET/CD
11
XDSS
PLAY
(-)
TUN.
12
(+)
R
FM
STOP
15
U
X
AM
XTSpro
L
A
GND
R
10
EQ
L
SPEAKERS
VOLUME
67
13
8
9
14
1.
VRATA PRETINCA CD-a
6.
Tipka XTSpro
2.
Zaslon
7.
Kota?i?
3.
?
Tipka
POWER ZA
8.
UTI?NI?A
?
Tipka
CLOCK ZA SAT
?
Tipka
?
?
?
UKLJU?IVANJE (
TIMER
9.
10.
5.
MONO/STEREO
(MONO/ST.)
Tipka Z OPEN/CLOSE
Tipka FUNKCIJA (FUNC.)
(FM, AM, CD, AUX, USB)
Tipka
?
Tipka STOP(x)
Tipka TUN. (-/+) (TUNER)
?
?
pu?tanje
PLAY
?
za
ZA
glasno?e
SLU?ALICE (
PHONES):
USB
prilju?ak
Tipka VRSTA EQUALIZERA (EQ)
11.Tipka XDSS
?
4.
kontrolu
3.5mm
Tipka SET/CD[]
Tipka MP3 OPT.
Tipka
)
za
(B)
12. TERMINAL ZAANTENU
13.
POMO?NI
ULAZ
(AUX) konektor
14. KABEL ZA NAPAJANJE
ELEKTRI?NOM
ENERGIJOM
15. TERMINAL ZA
ZVU?NIKE
Tipka za preskakanje/pretra?ivanje (CD
SKIP/SEARCH) (. bb/BB >)
5
Daljinsko upravljanje
upravljanje
16
15
21
DISPLAY MODE
2.
Tipka ZA UKLJU?IVANJE
(POWER)
3.
Tipka PRESET(
4.
Tipka
SLEEP
5.
Tipke
ZA UPRAVLJANJE CD-om
DIMMER
DISP.MODE
14
USB
3
1.
13
FUNCTION
CLOCK
?
12
4
TUN.-
(DISP.MODE) tipka
/
I
ISKLJU?IVANJE
)
Tipka PLAY/PAUSE (B/[])ZAREPRODUKCIJU I UKLJU?IVANJE PAUZE
TUN.+
?
5
Tipka
CD
STOP(x)ZAZAUSTAVLJANJE
REPRODUKCIJE
6.
Tipka za PRESKAKANJE /PRETRA?IVANJE
(CD-a CD SKIP/SEARCH) (.bb /BB >)
Tipka REPEAT ZA PONAVLJANJE
Tipka D.SKIP
7.
RDS
?
D.SKIP
6
11
?
RDS
PTY
PTY SEARCH
7
XTS pro
OPCIJSKI
RDS
PTY
10
PTY SEARCH
?
?
MP3 info
?
9
8
(Radio Data System) FUNKCIJA tipka
RDS tipka : OPCIJSKI
PTY tipka : OPCIJSKI
PTY SEARCH tipka : OPCIJSKI
BROJEVIMA
8.
Tipke
s
9.
Tipka
za
10.
?
?
?
display
MP3
informacija (MP3 Info)
PATTERN
Tipka EQUILAZER
Tipka ZA XDSS
XTS pro tipka
(EQ PATT.)
11.Tipka PROGRAM/MEMO
12.
Tipka
CLOCK ZA SAT
13.
Tipka
VOLUME
14.
Tipka MUTE
15.
Tipka
16.
?
?
Umetanje baterija
u
daljinski upravlja?
Skinite
strane
i
AAA AAA
poklopac sa stra?nje
daljinskog upravlja?a,u
umetnite
dvije R03
(veli?ina AAA) baterije u
ispravnom smjeru.
Oprez: Nemojte mije?ati stare i nove
baterije.Nikad ne koristite razli?ite vrste baterija
(standardne,alkalne itd.).
6
(
/
)
ZA ISKLJU?IVANJE
ZVUKA
DIMMER
Tipka za USB
Tipka FUNCTION
Raspon funkcioniranja daljinskog upravlja?a
Daljinski upravlja? usmjerite prema senzoru i priti??ite
tipke.
Udaljenost: Oko 7 m od prednjeg dijela senzora
daljinskog upravlja?a.
Kut: Oko 30 u svakom smjeru od prednjeg dijela
senzora daljinskog upravlja?a.
2.Instalacija
sustava zvu?nika
Priklju?enje
Prilju?ite
kablove zvu?nika
priklju?ke
na
zvu?nike.
za
?
Napomena
Uverite seu pravilno povezivanje+sa+i--sa-.Uslu?aju
da je polaritet nepravilno
povezan zvuk ?e biti lo? I
niske kvalitete.
?
crvena
?
U
X
AM
R
crna
Instalcija
Levi zvua?ik
Priklju?enje vanjske
vanjske
dostavljene
Ispravno priklju?ite lijevi /
desni zvu?nik. U slu?aju zamjene mo?e do?i do izobli?enja
zvuka.
Dsni zvua?ik
Pove?ite
stranu
zvu?nika.
L
A
GND
skidatejte predjnu
L
R
FM
Ne
FM/AM
Dodatni
antene
antene
antene
antena
aji
Spojite dodatne ureœaje poput TV ili video rekordera
preko stra?njih AUX priklju?aka i pritisnite tipku AUX.
da bi slu?ali
radio.
Kruzna
œ aji
ure
ur eœ
AM(MW)
(dostavljen)
AM(MW) prijem, povezite kruznu
antenu sa
terminalom markiranim AM
R
FM
GND
A
L
L
U
R
FM
FM ziena antena
A
GND
AM
L
X
R
L
U
X
AM
R
(dostavljena)
Na Audio IN
Pomo?ni
Napomena
?
Da bi za?titili kru?nu
dr?ite
?
?
od ureda I
je dalje
Budite sigurni da je
ipravljena.
Posle priklju?ivanja,
od
interferencije
komponenti.
am antenu
FM ?i?ana
antenu
ureœaj
antena
potpuno
odr?avajte je
horizon-
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
Na Audio OUT
talno.
7
3.UPORABA
Ugaœ
Uga œ anja
XDSS (Extreme
zvuka
Pritisnite
?
?
poja?avanje razine zvuka gumb Kota?i? za kontrolu
glasno?e okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu, a
za smanjivanje razine zvuka u suprotnom smjeru.
Pomo?u daljinskog upravlja?a pritisnite tipku za kon-
Za
trolu
glasno?e
VOLUME
razinu
glasno?e,
glasno?e.
Uti?nica
za
ili
(
) kako biste smanjili razinu
kabel slu?alica
zvuka
(
(funkcija "MUTE")
Pritisnite
MUTE kako biste
ton,
dok razgovarate
na
""
tipku
primjer
privremeno isklju?ili
na
telefon. Indikator
Kako
zatreperit ?e na displayu.
biste poni?tili ovaj modus, pritisnite
tipku
MUTE.
Ugaœanje
?eljeni
ponovo
DRAMA
t
t
JAZZ
treble,
ugaœanje (Optimizer)
je funkcija ugoœena za komprimiranu MP3
datoteku. Ova funkcija pobolj?ava bas zvuk kako
bi
se
pritisnete tipku MP3 OPT. postavke
mijenjaju prema sljede?em redosljedu.
se
dobio mek?i
zvuk.
CLASSIC
t
FLAT
MP3-OPT ON
t
na
desnu stranu
ROCK
t
t
MP3-OPT OFF
XTS pro
Jedinstvena kvaliteta zvuka LG
tehnologije
optimalni zvuk kako biste mogli imati savr?enu reprodukciju originalnog zvuka i kako biste mogli osjetiti ?ivi
stvara
izvor zvuka.
Svaki put kada
pritisnete tipku XTS pro postavke
mijenjaju prema sljede?em reddoslijedu.
→
na
pri-
(Zatamnjenje)
funkcija isklju?uje LED (dioda koja emitira svjetlo) diode na prednjoj plo?i i zatamnjuje prozor displaya za pola u statusu uklju?eno.
Pritisnite jedanput tipku DIMMER. LED dioda na
prednjoj plo?i je isklju?ena.
Ako tu tipku pritisnete jo? jedanput prozor diplay-a ?e
se zatamniti za pola. Za poni?tenje
tipku pritisnite
...
ponovo.
DISPLAY MODUS
Uvijek kad apritisnete DISP.MODE, vi ?ete imati
promjenu spektra u prozoru display-a na 6 vrsta.
8
se
XTS-PRO OFF
Ova
odabrati
pomo?u EQ
pomo?u EQ PATT. tipke
POP
MP3
XTS-PRO ON
kvalitete zvuka
modus zvuka mo?ete
t
efekte
Uklju?it ?e se indikatori "XDSS ON"
ili "XDSS OFF". Za poni?tavanje naredbe, ponovno
pritisnite tipku XDSS.
DIMMER
tipke na prednjoj plo?i ili
daljinskom upravlja?u.
Kada modus zvuka prijeœe s lijeve
tisnite tipku EQ ili EQ PATT..
FLAT
poja?ali
Svaki put kada
3.5mm) na priklju?ak
za slu?alice kako biste zvuk slu?ali preko slu?alica.
Zvu?nici se automatski iskop?aju kad spojite slu?alice
(nisu u paketu).
Isklju?ivanje
XDSS kako biste
System)
Ova
) kako biste pove?ali
(
slu?alic
Spojite napojni
Sound
bass i surround.
zvuka
Ugaœanje glasno?e
tipku
Dynamic
Automatsko
odabiranje
odabiranje funkcija
Kori?tenje funkcije zaustavljanja
SLEEP
?
?
pritisnete tipku PLAY/PAUSE (B/[]) na
daljinskom upravlja?u tijekom radio prijema
automatski ?e se pokrenuti CD.
Ako
/
) na daljinpritisnete tipku PRESET (
skom upravlja?u tijekom rada CD-a, pokrenut ?e se
radio funkcija.
Ako
Pode?avanje
Pri
kori??enju funkcije "Spavanja (sleep)" ured se
automatski iskljuˇauje posle odbrojavanja zadatog vremena reproduciranja.
1.
sata
odreœivanje vremena nakon kojeg ?e se ureœaj
isklju?iti, pritisnite tipku SLEEP.
Na pokaziva?u se u oko 5 sekunda pojavljuje
Za
.
Ovo zna?i da ?e
1.
2.
Pritisnite
tipku CLOCK za sat.
(Ako sat nije ugoœen, pritisnite i
CLOCK dulje od 2 sekunde.)
pritisnete tipke
plo?i.
dr?ite
za
tipku
tipku SLEEP dok se na displayu ne
prika?e ?eljeno vrijeme.
Napomena: Svaki put kad pritisnete tipku, vremenski interval smanjuje se za 10 minuta, na
primjer 80... 70..., itd.
na
prednjoj
2.
ili
automatski
Pritisnite
. bb/BB >
(12-satni ciklus)
ureœaj isklju?iti
90 minuta.
Odaberite 24 satni ciklus ili 12 satni ciklus tako
da
se
(24-satni ciklus)
Kako biste
provjerili preostalo vrijeme do
isklju?enja napajanja, pritisnite tipku SLEEP dok
je funkcija sleep (zaustavljanje) aktivna.
Preostalo vrijeme bit ?e prikazano na displayu
oko 5 sekundi.
3.
4.
Pritisnite
dugme pode?avanja SET/CD[]
potvrdili
izabrani ciklus.
Upotrijebite tipke . bb/BB
plo?i da postavite ispravne sate.
>
5.
Pritisnite
6.
Upotrijebite tipke . bb/BB >
plo?i da postavite ispravne minute.
7.
Pritisnite
8.
Svaki put kad
da bi
na
prednjoj
Napomena
Ako pritisnete dugme spavanja (Sleep) dok se na
pokaziva?u vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se
bri?e
dugme pode?avanja SET/CD[]
3.
.
na
prednjoj
poni?tavanje naredbe modusa broja?a zaustavljanja, pritisnite tipku SLEEP nekoliko puta za
redom dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim
tipku SLEEP pritisnite jo? jednom dok se na displayu ne pojavi indikator "SLEEP 10".
Za
dugme pode?avanja SET/CD[] i to?no
vrijeme pojavljuje se na digitalnom pokaziva?u.
se
pritisnete dugme sata CLOCK, vrijeme
pojavljuje na pokaziva?u za oko 5 sekunde.
9
Broja?
Broja?
7.
vremena
vr emena
Postavite minute
. bb/BB >
tipke
funkcijom TIMER vi mo?ete uklju?ivati i isklju?ivati radio prijem, CD reprodukciju i USB reprodukciju u ?eljeno vrijeme.
uklju?enje
za
na
tako da
pritisnete
prednjoj plo?i.
S
8.
Pritisnite SET/CD[] da
Pritisnite CLOCK da bi
(Ako
ne
podesite
sat,
proverili teku?e vrijeme.
tajmer funkcija ne?e raditi.)
"OFF TIME" indicator
sekundi
9.
Postavite
Pritisnite
TIMER da uœete
u
mod
pode?avanja
tajmera.
(Ako ?elite da popravite prethodno upam?eno
pode?avanje TIMER, pritisnite i zadr?ite TIMER
tipku du?e od sekunde.
Prethodno upam?eno vreme uklju?ivanja tajmera
u
isklju?enje
tako da
isklju?enje
za
. bb/BB >
tipke
oko 0,5
nestaje.
pritisnete
prednjoj plo?i.
na
10. Pritisnite SET/CD[] da potvrdite
11. Postavite minute
za
prozorcu i onda
pokaznom
sat za
pojavljuje
se
. bb/BB >
tipke
2.
minute
uklju?enja.
-
1.
potvrdite
sat
isklju?enja.
tako da
pritisnete
prednjoj plo?i.
na
-
i""
3.
indikacije
se
pojavljuju
u
displeju.)
Svaka
funkcija (TUNERtCD tUSB) zasvijetlit ?e na displayu po redoslijedu. Pritisnite
tipki SET/CD[] kad zasvijetli ?eljena funkcija.
12. Pritisnite SET/CD[].
13. Podesite ja?inu zvuka tako da pritisnete tipke
. bb/BB >
na
prednjoj plo?i.
14. Pritisnite SET/CD[].
4.
1. Kada odaberete
funkciju TUNER,
odaberite prethodno memorirani prije postavljeni broj pomo?u tipke . bb/BB >
/
) tipkaprednjoj plo?i ili PRESET (
ma i pritisnite tipku SET/CD[].
"ON TIME" indikator se pojavljuje za oko
0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda
nestaje.
Kad odaberete funkciju CD ili USB,
"ON TIME" indikator se pojavljuje za oko
0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda
nestaje.
na
""
pojavljuje u pokaznom prozorcu
pode?avanje tajmera je zavr?eno.
se
15. Isklju?ite ured.
Odabrana
funkcija se automatski uklju?uje
isklju?uje u pode?eno vrijeme.
-
2.
-
5.
Postavite
tipke
6.
10
sat za
uklju?enje
. bb/BB >
Pritisnite SET/CD[] da
tako da
na
pritisnete
prednjoj plo?i.
potvrdite
sat
uklju?enja.
i
Da otka?ete
ili
proverite tajmer
Svaki put kad
TIMER tipka pritisnuta Vi
je
odabrati pode?avanje tajmera ili otkazati se.
Takoœe Vi mo?ete proveriti status pode?avanja
tajmera.
Da aktivirate ili
tipku pa ?e
prozor?etu displeja.
TIMER
Da otka?ete
onda
"
"
i
se
proverite tajmer, pritisnite
onda
"
tajmer, pritisnite
izgubiti
iz
mo?ete
"
pojaviti
TIMER
na
tipku
prozor?eta displeja.
pa ?e
se
RDS
O
Funkcija
funkciji
-
OPCIJSKI
OPCIJSKI
Pretra?ivanje
RDS
Va?
je ureœaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data
Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na va? radio
ureœaj dostavlja ?irok spektar informacija. RDS sistem
se ve? koristi u mnogim zemljama za prijenos
pozivnih signala radio stanica ili informacija o mre?i,
te za opis programa stanice tekstualnim porukama o
stanici, specifi?nom glazbenom izboru i za to?no vrijeme.
Ugaœanje
RDS sistema
Kada
pronaœete FM
RDS, na ureœaju ?e
stanicu
sadr?i
podatke za
se automatski pojaviti pozivni
znak te stanice i na display-u ?e se pojaviti svjetlo
RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se
prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te
RDS programska usluga (PS) ako je omogu?ena i ako
se prenosi.
a ona
RDS-a
prenositi ?iroki spektar podataka uz
osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na po?etku
kad uklju?ite odreœenu stanicu. Prilikom uobi?ajenih
RDS operacija na display-u ?e se pojaviti ime stanice,
prijenosna mre?a ili pozivna slova. Pritiskanje tipke
RDS na daljinskom upravlja?u vam omogu?uje da
kru?ite kroz razne vrste podataka prema sljede?em
redoslijedu:
(FREQUENCY
PTY
RT
PS
CT
)
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Trenutne novosti
INFO
SPORT
Informacije
Sport
EDUCATE
Obrazovni
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultura
SCIENCE
Znanost
VARIED
Razni
?
?
?
PTY
(Prepoznavanje
programa) Na display-u
?e se prikazati naziv vrste programa
RT (Prepoznavanje Radio teksta)
Na display-u ?e
se prikazati naziv radio teksta
CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)
Omogu?uje
ureœaju da prima to?no vrijeme i prikazuje ga na
display-u.
PS (Programska usluga)
Na display-u ?e se
prikazati naziv programa
vrste
--
Lake note
LIGHT M
Klasi?na
CLASSICS
TRAVEL
Ozbiljna klasi?na glazba
Ostala glazba
Informacije o vremenu
Programi o financijama
Dje?ji programi
Programi o socijalnim problemima
Religija u eteru
Programi s telefonskim kontaktima
Putovanja i proputovanja
LEISURE
Odmor i hobi
JAZZ
Jazz
OTHER M
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
NATION M
OLDIES
DOCUMENT
TEST
ALARM 1
koracima mo?ete
Slijede?im
uklju?iti
neke od
mogu?nosti. Ako ne?to od toga ne?e
dostupno, na display-u ?e se prikazati natpisi
dodatnih
Pritisnite
NONE,
RT
NONE, CT NONE, PS NONE.
tipku FUNC.
ili FUNCTION kako biste
odabrali FM modus.
2.
Pritisnite
3.
Pritisnite
biti
PTY
tra?iti odreœenu vrstu
(PTY).
programa
1.
glazba
glazba
County glazba
Nacionalna glazba
Stara glazba
Narodna glazba
Dokumentarni programi
test poruka alarma stanice
Hitne informacije u eteru
COUNTRY
Napomena
ne?e
vrste
EASY M
--
Neke RDS stanice mo?da
programa
ROCK M
POP M
--
--
se
govorni programi
Pop glazba
Rock glazba
FOLK M
?
da
programa.
FINANCE
RDS sistem mo?e
(PTY)
Najbolja strana RDS funkcije je mogu?nost
pronaœu stanice s navodima o kojoj se vrsti
radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za
WEATHER
Opcije display-a
programa
tipku PTY na daljinskom upravlja?u,
display ?e prikazati zadnji PTY u upotrebi.
Kada
PTY vi?e puta kako biste odabrali
PTY.
?eljeni
4.
tipku
je
odabran PTY,
pritisnete tipku
PTY
SEARCH.
naœe
?e
prije?i u automatsko tra?enje.
stanicu, tra?enje ?e se zaustaviti.
Ureœaj
Kada
11
Ugaœ
Uga œ anje radio-postaja
Slu?anje radija
podesiti 50 stanica za FM i AM.Pre
pode?avanja uverite se da je nivo glasno?e sni?en
1.
Mo?ete
prednjoj plo?i ili tipku
FUNCTION na na daljinskom upravlja?u kako
biste odabrali frekvenciju koju ?elite
do
Pritisnite
minimuma.
tipku
FUNC.
na
(AM ili FM).
1.
Pritisnite
prednjoj plo?i ili tipku
FUNCTION na na daljinskom upravlja?u kako
biste odabrali frekvenciju koju ?elite
tipku
FUNC.
Pohranjena je postaja koju je ureœaj posljednju
primio.
na
(AM ili FM).
2.
Pritisnite vi?e puta
/
()
2.
Pritisnite
tipke
njoj plo?i
mijenjati.
dok
Automatsko
Dulje
-
ugaœanje TUN. (-/+) na predindikacija prekvencije ne po?ne
pode?avanje
pritisnutom tipku
3.
3.
ureœaj pohrani
neku
pode?avanje stanica
Kratko i s ponavljanjem priti??ite tipku TUN. (-/+).
tipku PROGRAM/MEMO na
daljinskom upravlja?u.
Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
Pritisnite
tipku
upravlja?u
broj koji
5.
PRESET
/
(
kako biste odabrali
)
na
kontrolu
?
Za automatsko
"Automatsko
lijevoj
tra?enje stanica, pogledajte
pode?avanje stanica" u koraku
Za
pohranjivanje
1(ili2)do5.
Da ibri?ete
sve
ostalih
prije postavljeni
postaja ponovite
Da bi
isklju?ili
radio
napajanje POWER ( ) da bi
iskljulili ured, ili izaberitedrug re?im funkcioniranja
(CD/MP3, AUX, USB).
korake
?
memorirane stanic
Pritisnite i dr?ite
tipku PROGRAM/MEMO na
prednjoj plo?i oko dvije sekunde. Na display-u
pojaviti natpis "CLEAR ALL", zatim pritisnite
se
?e
se
obrisati.
?
Za Va?u
informaciju
,pojavit ?e
se,saop?tenje "MEM FULL" u displeju za nekoliko
trena i onda ?e tipke za odabir po?eti da migaju Za
promjenu broja uz pohranjenu postaju ponovite
Ako
su sve
stanice ve? memorisane
korake 4 i 5.
Da
opozovete presets
Pritisnite i dr?ite
PRESET
/
daljinskom upravlja?u sve dok se ne pojavi ?eljeni prije
postavljeni broj, ili pritisnite tipku vi?e puta za redom.
12
tipku
(
)
na
daljinskom
PROGRAM/MEMO
PROGRAM/MEMO i stanice ?e
2
strani.
dugme
za
Za va?u
6.
daljinskom upravlja?u).
prethodno nememorirane radio stanice
Za ru?no tra?enje stanica, pogledajte "Ru?no
pode?avanje stanica" u koraku 2 na lijevoj strani.
Pritisnite
pritisnite tipku
Postaja je pohranjena.
na
Da bi slu?ali
?
?elite.
Ponovno
ugodite okretanjem gumba Kota?i?
glasno?e (ili uzastopnim pritiskanjem na
/
tipku VOLUME ()
Pritisnite
4.
na
Glasno?u zvuka
za
Ru?no
-
PRESET
-
TUN.
kad
tipku
stanica
od 0,5 sekundi dr?ite
(-/+).
Skeniranje prestaje
postaja.
redom
daljinskom upravlja?u kako biste
odabrali prije postavljenu stanicu koju ?elite.
Svaki puta kad pritisnete tipku, ureœaj uklju?uje
jednu po jednu pohranjenu postaju.
za
se
za
na
informaciju
Ako jedan frekfrentno moduliciran program ?umi
Pritisnite tipku re?im/filtra (RIF) radio frekfrentna
ometanja MONO/ST. na prednjem panelu ureda,
takoda se sa displeja izgubi nadpis "STEREO".
Ne?e biti stereo prijema ali ?e se prijem pobolj?ati.
Ponovo pritisnite tipku re?im/filter zaradio frekfrentna ometanja MONO/ST. da bi se stero efkt vratio.
Da bi
pobolj?ali prijem
Podesite dostavljene antene.
Reprodukcija
Reprodukcija
Osnovna
1.
2.
pritisnuli i zadr?ali . bb/BB >
tipku na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja, onda otpusnite na ?eljenoj od Vas to?ci.
Nakon ?to
reprodukcija
Pritisnite
(ili FUNCTION) kako
biste odabrali CD/MP3 funkciju.
Ako u pretincu CD-a nema diska, na zaslonu ?e
se pojaviti poruka "NO DISC".
tipku
FUNC.
tipku Z OPEN/
mjesto u pretinac.
Pritisnite
na
Napomene
Ovom funkcijom
tipku
Audio CD: Na
MP3 CD:
4.
Z OPEN/CLOSE
display-u
stavite ga
za
zatvaranje
?e
se
2.
3.
tipku STOP(x) na prednjoj plo?i
STO(x) na daljinskom upravlja?u tijekom
reprodukcije.
?
?e
5.
Pritisnite
tipku
PLAY
PLAY/PAUSE
(B/[])
se
tipku
(B)
daljin-
prednjoj plo?i
ili
na
programa
PROGRAM/MEMO
modusu stop.
Na zaslonu ?e se ispisati broj
upravlja?u
na
na
daljinskom upravlja?u.
pojavljuje natpis "PROG."
pregled sadr?aja
Pritisnite
zapisa.
displayu.
tipku PROGRAM/MEMO
upravlja?u.
displayu
odabir
snimke
Ponovite korake 1 do 3.
-
se na
daljin-
programa
4.
Za
ili CD
snimke
BB >
prikazat
za
na
na
daljinskom
na
zapisa
i programa.
Za
Pritisnite
tipku
. bb/BB >
Pritisnite
Na
tu
tipku
"04 P-01"
skom
Prekidanje pu?tanja
Pritisnite
Pritisnite
Broj
PLAY
tipku SET/CD[] na prednjoj plo?i ili
PLAY/PAUSE (B/[]) na daljinskom upravlja?u
tijekom reprodukcije.
Ako ?elite nastaviti reprodukciju, ponovno pritisnite
tipku.
tipku PROGRAM/MEMO
upravlja?u na modusu stop.
Broj
Pritisnite
?
nbiti slu?ali MP3
Pritisnite
EX)
Zaustavljanje pu?tanja
Preskakanje
pu?tati
odabrati
skom
pojaviti natpis
READING, a zatim ?e se pojaviti
ukupni broj snimki i vrijeme pu?tanja.
Na display-u ?e se pojaviti natpis
READING, a zatim ?e se pojaviti ukupni broj datoteka.
tipku
se
redoslijed zapisa za reprodukciju i
tako stvoriti vlastiti program reprodukcije. Taj program mo?e sadr?avati do 20 zapisa.
Mo?ete
(B) na prednjoj plo?i ili
PLAY/PAUSE (B/[]) na daljinskom upravlja?u.
Uz to, Audio CD i MP3 CD mo?ete pu?tati
pomo?u tipki s BROJEVIMA.
Pritisnite
mo?e
Programsko pu?tanje
CD-a.
pretinca
ne
datoteka.
1.
Pritisnite
ste
CLOSE i umetnite disk
Napomena
Ako ?elite pokrenuti disk od 8 cm (3 inch),
na unutarnji obru? u pretincu diska.
3.
snimke
Pretra?ivanje
CD-a
CD-a
brisanje sadr?aja programa
Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom
upravlja?u na modusu stop. Nakon toga pritisnite
tipku CD STOP(x) na daljinskom upravlja?u.
Za
za
prijelaz
na
sljede?i
zapis.
Ako tipku . bb pritisnete tijekom reprodukcije
nekog zapisa, ureœaj se vra?a na po?etak tog zapisa.
Ako tipku pritisnete jo? jednom, svakim pritiskom
se preska?e jedan zapis.
1.
2.
Za
1.
2.
dodavanje novog sadr?aja u program
Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravlja?u nekoliko puta za redom na programskom modusu stop dok ne zasvijetli broj
snimke Broj Snimke.
Ponovite korake 2 do 4.
mijenjanje sadr?aja programa
Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravlja?u kako biste vidjeli na displayu
broj programa kojeg ?elite mijenjati.
Ponovite korake 2 do 4.
13
O
O MP3/WMA
Ponavljanje
Za
ponavljanje reprodukcije jednog zapisa
Jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT".
-
MP3
Za
ponavljanje reprodukcije svih zapisa
Ponovno pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT ALL".
"MP3 datoteke".
-
Za
poni?tavanje funkcije ponavljanja zapisa
Jo? jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
Indikator ponavljanja nestaje sa zaslona.
-
œaj ne mo?e ?itati
ekstenzijz ".mp3".
?U
WMA datoteka
Ponavljanje programirane reprodukcije
koja
nema
je
Microsoft
tehnologija
audio kom-
primiranja.
jedanput tipku REPEAT tijekom programirane reprodukcije.
"REPEAT" se pojavljuje na prozoru display-a.
(Ponavlja se jedna snimka)
Pritisnite ponovo
tipku REPEAT tijekom programirane reprodukcije.
"REPEAT ALL" se pojavljuje na prozoru display-a.
(Ponavljaju se svi programi)
-
Provjeravanje informacija
Pritisnite
tipku
MP3 Info
ve?u
Kompatibilnost MP3 diska s ovim ureœajem
ograni?ena je prema slijede?em:
1.
Frekvencija uzorka / 8-48kHz
2.
Bit / 8-320kbps
3.
CD-R fizi?ki format trebao bi biti "ISO 9660"
4.
Ako snimite MP3 datoteku
MP3 datoteke
tijekom pu?tanja
koji
MP3
Napomena
Ovaj ureœaj mo?e
mo?e
pomo?u
na?initi sistem
software-a
datoteke,
itd, MP3 datoteku bit ?e
primjer
nemogu?e
na
pu?tati. Preporu?ujemo da koristite program
"Easy-CD Creator", koji stvara distem datoteka
ISO9660.
5.
6.
svirati CD-R ili CD-RW
ne
"Direct CD",
datoteke.
Informacije (Naslov, Izvoœa? ili Album) MP3
datoteke pojavit ?e se na display-u.
Ako na MP3 datoteci nema informacija, na
display-u ?e se pojaviti indikator "NO ID3 TAG".
(Windows Media Audio) nudi dvostruku
kompresiju od MP3 formata.
WMA
?
-
-
MP3 datoteku
Pritisnite
?
-
re
WMA
?
?
P3 datoteka
je kompresija audio podataka
pomo?u MPEG1 layer-3 cheme za kodiranje datoteka. Datoteke koje imaju ekstenziju ".mp3" zovemo
?M
koji
Imena datoteka
trbaju
sadr?avati
30 slova ili
manje i moraju u sebi sadr?avati ".mp3" ekstenziju. na primjer "******.MP3"
?ak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad
1000, bit ?e prikazano samo do 999 datoteka.
sadr?ava audio naslove ili MP3 datoteke.
O
-
funkciji MULTI SESSION
Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema
tipku CD-ROM-a diska.
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka
MP3, pu?ta se samo MP3 datoteka prvog
session-a.
Ako
cijelom
MP3, pu?ta se
u
session-u
MP3
postoji datoteka
datoteka svakog ses-
sion-a.
Ako
pu?ta
14
u
prvom session-u
se samo
postoji Audio CD,
Audio CD prvog session-a.
USB
funkcija
FUNC.
TUN.
PLAY
(-)
XDSS
TUN.
STOP
XTSpro
(+)
EQ
?
VOLUME
?
Napomene
Ne uklanjajte MP3 player ili memorijsku karticu
tijekom reprodukcije USB-a.
Ne dodavajte ili ne uklanjajte memorijsku karticu
tijekom reprodukcije USB-a upotrebljavaju?i
vi?e-karti?ni
?ita?.
datoteka je maksimalno 999 EA.
?
Brojevi dostupnih
?
Pazite da memorirate datoteku
?
?
?
na
memorijsku
karticu
poslije formatiranja.
Ne podr?ava se cladding hard disk.
MP3 player koji zahtjeva instaliranje pogona se
podr?ava.
Ovaj ureœaj mo?e reproducirati USB ureœaj koji
ne
sadr?i MP3/WMA datoteke.
?
?
?
?
Osnovna
1.
reprodukcija
Umetnite USB
ureœaj
u
USB
priklju?ak
na
va?em
Pritisnite
3.
Pritisnite
trebaju biti
postavljeni upotrebom engleskog jezika.
Ovaj player ne mo?e formatirati memorijsku karticu.
Ovaj player ne mo?e upotrebljavati USB HUB.
Preporu?ene memorijske kartice
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart
Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital
Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick
Pro (MS-Pro)
Kompatibilno s: FAT12,16,32
Upotrebljavajte samo preporu?ene memorijske
za
MP3 datoteku i ID3 TAG
UPORAB
-
-
ureœaju.
2.
Naziv
tipku USB kako biste u?li u USB modus.
"CHECKING" se pojavljuje u prozoru display-a, a
zatim je prikazan ukupan broj datoteka.
tipku
PLAY
(B)
na
prednjoj plo?i
kartice.
ili
(B/[]) na daljinskom upravlja?u.
Dodatno, reprodukciju mo?ete po?injati i pomo?u
broj?anih (NUMBER) tipki.
PLAY/ PAUSE
Napomena:
Osim osnovne reprodukcije, ako ?elite raditi s drugim
funkcijama, pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.
Prelazak
na
druge kartice
Kada
upotrebljavate MP3 player ili memorijsku
karticu, pritisnite tipku D.SKIP na daljinskom
upravlja?u tijekom reprodukcije ili mirovanja (stop).
15
4.Odr?avanje
Dostavljanje
i
servisiranje
œ aja
ure
ur eœ
Prevo?enje i dostavljanje ureœaja trebalo bi se obaviti
u njegovoj originalnoj kartonskoj kutiji. Za najbolju
za?titu prilikom bilo kojeg prijevoza ureœaja, ureœaj
ponovno zapakirajte kako je bio tvorni?ki zapakiran u
originalu.
?i??enje
?i??enje
œ aja
ure
ur eœ
aja
?i??enja playera koristite meku, suhu krpu.
Ako je povr?ina pretjerano prljava, prebri?ite je
mekom vla?nom krpom malo namo?enom u otopinu
blagog deterd?enta.
Prilikom
Ne
upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola,
benzina i razrjeœiva?a. Oni mogu o?tetiti povr?inu
ureœaja. Ne ostavljajte gumene ili plasti?ne predmete
u kontaktu s ureœajem na du?e
vrijeme. Mogu ostaviti
tragove na ureœaju.
16
Servisiranje
Prije nazivanja servisera, problem poku?ajte rije?iti
pomo?u opisa u tablici na slijede?oj stranici.
Rje?avanje problema
pr oblema
Razlog
Simptomi
Nema
struje
?
Kabl
?
Oprema
Nema zvuka.
Ured
po?inje
reprodukcijom.
ne
el.napajanja je isklj.
za
vanjski
Nije
?
Umetnut je disk
?
Disk
umetnut
izvor
nije uklju?ena.
disk.
?
sa
Korekcija
koji
je postavljen
se ne moze
reproducirati.
obrnuto.
?
Utiknite dobro kabl
?
Uklju?ite
?
Umetnite disk.
?
Umetnite disk
?
Postavite disk
u
vanjski
za
opremu
koji
struju.
u
se
ramci
mo?e
za
izvor.
reproducirati.
disk
pravilno
prema ?ita?u.
?
Disk
nije postavljen pravilno
?
Postavitedisk
pravilno
u
stila?
za
disk
u
pravcu ?ita?a.
navodilo
Daljinsko
ne radi pravilno.
?
Disk
?
Daljinski nije
na
?
Po?istite disk.
?
Uperite daljinski
?
Koristite
daljinski
putu izmeœu daljinskog I
?
Uklonite
prepreku.
istro?ene.
?
Zamenite
baterije.
je isprljan
uperen ka
daljinskom
senzoru
ka
senzoru na
uredu.
uredu.
?
Daljinski je
?
Ima
mnogo daleko.
prepreka
na
na
manjeot
7m.
ureda.
?
Baterije
u
daljinskom
su
17
5.PREPORUKE
Posebnosti
Nalazi
Napajanje
Konzumacija
[Op?te]
elektri?ne
energije
Te?ina
dimenzije(?xVxD)
[CD]
?uma
Dinami?ki
40
FM
[Tuner]
Signal
70 dB
raspon
87.5
frekfrenca
?uma
AM
(MW)
Signal
60
[Poja?lo]
120
0.5 %
Raspon frekfrencije
42
?uma
1720 kHz
2000 Hz
T.H.D
20000 Hz
-
75 dB
koficien
Tie
Bas refleks 3 kanala 4 zvu?nika
Otpor
6Ω
Nivo
frekfrence
60
ulazne mo?i
Maksimalni
koficijent
Neto te?ina
Dizajn i specifikacije
su
predmet podlo?an
(1m)
80W
ulazne mo?i
dimenzije(?xVxD)
20000 Hz
-
82 dB/W
zvu?nog pritiska
Koficijent
Neto
18
-
80W+80W
Signal
-
34 dB
koficijent
Izlazna mo?
Raspon
[Zvu?nic]
1620 kHz ili 520
-
450 kHz
frekfrence
Raspon
MHz, 87.5
10000 Hz
-
522
frekfrenca
?uma
74
-
60/55 dB
koficijent
Opseg tjunera
Srednja
108.0 MHz ili 65
-
10.7 MHz
frekfrence
Raspon
18000 Hz
-
70 dB
koficijen
Opseg tjunera
Srednja
kg
187X255X257mm
Raspon frekfrencije
Signal
zadnjem panelu.
50 W
3.7
Spoljne
se na
160 W
162x320x258
4.0
mm
kg
promenama bez
upozorenja.
-
108.0 MHz
P/NO
:
3834RH0091Q
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising