LG LX-U551D Owner's Manual
LGEMK_LX-W551/W251/U551/U251_CRO_108C
MIKRO HI-FI SISTEM
KORISNI?KI PRIRU?NIK
MODELI: LX-U551 (LX-U551A/D/X, LXS-U551)
LX-U251 (LX-U251A/D/X, LXS-U251)
LX-W551 (LX-W551A/D/X, LXS-W551)
LX-W251 (LX-W251A/D/X, LXS-W251)
Molimo
vas
da
prije po?etka kori?tenja ureœaja pa?ljivo prou?ite ovaj
priru?nik.
Zadr?ite ga i
za
budu?e potrebe.
Dizajn i neke posebnosti podlo?ni su promjenama bez obavijesti o
pobolj?anju.
CD-R/RW
PA?NJA u
Upozorenja
Za ve?inu
vezi
s
napojnim
kabelom
ku?anskih parata
NOM SERVISNOM OSOBLJU.
preporu?a da budu
uklju?eni u posebni strujni krug;
To zna?i da bi strujni krug jedne uti?nice trebao napajati samo jedan ku?anski aparat, te se u njega ne bi
trebali uklju?iti dodatni strujni krugovi i dodatne
uti?nice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priru?nika za
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK STRU-
korisnike.
JNOG UDARA, NE IZVODITE
preoptere?ujte zidne strujne uti?nice.
Preoptere?ene zidne strujne uti?nice, labavo
pri?vr??ene ili o?te?ene zidne strujne uti?nice,
o?te?eni produ?ni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili
o?te?ena ili napuknuta izolacija ?ica mogu biti opasni.
Bilo koja od navedenih situacija mo?e dovesti do strujnog udara ili izbijanja po?ara. Povremeno provjeravajte kabel Va?eg ku?anskog aparata, i ukoliko se na
njemu vidi ikakvo o?te?enje ili tragovi propadanja,
isklju?ite kabel iz uti?nice, ku?anski aparat vi?e
nemojte koristiti, te kabel zamijenitie novim istog
proizvoœa?a kod va?eg servisera.
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NEMOJTE OTVARATI !
OPREZ: OVO UPUTE ZA SERVISIR-
ANJE
SLU?E
SAMO KVALIFICIRA-
Ne
NIKAKVE DRUGE SERVISNE
RADOVE NA
UREŒAJU, OSIM
OPISANIH U UPUTAMA ZA
IZUZEV
SLU?AJA DA STE
ONIH
RAD,
ZA
SERVISNE RADOVE KVALIFICIRANI.
Oprez: Ureœaj ne smije biti izlo?en vodi
(kapanje ili plju?tanje) niti bi predmeti
ispunjeni teku?inom, kao na primjer,
vaze, smjele blizu ureœaja ili postavljene na ureœaj.
OPREZ: U
ovom
Za?titite
napojni kabel ku?anskog aparata od fizi?ke ili
mehani?ke zlouporabe, kao na primjer od frkanja,
natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.
Ppsebice pazite na utika?, zidne uti?nice i na mjesto
gdje napojni kabel izlazi iz ku?anskog aparata.
Ovaj ureœaj je proizveden
ureœaju primijenjen je
vama
laserski sustav.
osigurali ispravnu uporabu
ovog ureœaja, molimo vas da pa?ljivo
pro?itate ovaj priru?nik za korisnike
i sa?uvate ga za budu?e potrebe. Bude li
ureœaju potrebna intervencija za
odr?avanje, kontaktirajte ovla?teni
na
1. Ako
sprije?ili
izravni izlo?enost
zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.
UPOZORENJE: Ovaj ureœaj nemojte
police
za
zatvorene
knjige
se
odnose
radijske interferencije.
za
za
proizvodu
sme?e,
nalazi simbol
to zna?i
prekri?ene
da je proizvod
direktivom 2002/96/EC.
2. Elektri?ni i elektronski
proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, ve?
u posebna odlagali?ta koja je odredila vlada
ili lokalne vlasti.
3. Pravilno
laserskim
su
se na
kante
navedenih mo?e dovesti do opasne
izlo?enosti radijaciji.
u
propise
pokriven europskom
Upotreba kontrolnih tipki, pode?avanja,
ili pokretanje postupaka osim onih ovdje
89/336/EEC,
Uklanjanje starog aparata
servisni centar.
instalirati
EEC DIRECTIVE
prema direkti-
93/68/EEC i 73/23/EEC, koji
Kako biste
Kako biste
se
4.
odlaganje starog proizvoda spre?it
?e potencijalne negativne posljedice po okoli?
i zdravlje ljudi.
Podrobnije informacije o odlaganju starog
proizvoda potra?ite u gradskom uredu, slu?bi
za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
prostore kao ?to
ili sli?na
mjesta.
Ovaj logo
se
odnosi
samo na
modele LX-U551/U251.
2
Sadr?aj
1UVOD..........................4-6
Reprodukcijakaseta...................13
Osnovnareprodukcija...............13
Zaustavljanje.....................13
.13
Poni?tavanjebroja?akasete
Za premotavanje naprijed ili nazad
.13
Nasnimavanjekasete...................13
Osnovnopode?avanje...............13
Op?esnimanje.....................13
Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu .13
ReprodukcijaCD-a..................14-15
Osnovnareprodukcija...............14
Zaustavljanjepu?tanja...............14
Prekidanjepu?tanja.................14
Preskakanjesnimke................14
Pretra?ivanjesnimke................14
Ponavljanje......................14
.14
Provjeravanje informacija MP3 datoteke
Programskopu?tanje................15
.4
Simbolikori?teniupriru?niku
Napomeneokasetama...................4
Obavijestiodiskovima...................4
Rukovanjediskovima................4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?uvanjediskova....................4
?i??enjediskova....................4
.5
Prednjastrana/Stra?njastrana.
Daljinskoupravljanje....................6
.6
Umetanje baterija u daljinski upravlja?
Raspon funkcioniranja daljinskog upravlja .6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2Instalacija.........................7
.7
Priklju?enjesustavazvu?nika.
Priklju?enjevanjskeantene...............7
Dodatniureœaji........................7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3UPORABA.....................8-16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uti?nicazaslu?alic..................8
.8
Isklju?ivanje zvuka (funkcija "MUTE")
Ugaœanjekvalitetezvuka..............8
.
SURROUND......................8
XDSS
(Extreme Dynamic Sound System)
8
(Orjentacijski Akusti?ni Optimizer)
.8
uklju?eno/isklju?eno (ON/OFF)
.8
MP3ugaœanje(Optimizer).
Zatamnjenje(DIMMER)..............8
Automatsko odabiranje funkcija
.9
Pode?avanjesata.......................9
.9
Kori?tenje funkcije zaustavljanja SLEEP
Broja?vremena.......................10
RDSFunkcija-OPCIJSKI...............11
OfunkcijiRDS....................11
UgaœanjeRDSsistema..............11
Opcijedisplay-aRDS-a..............11
.11
Pretra?ivanje programa (PTY)
Ugaœanjeradio-postaja..................12
Slu?anjeradija........................12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OMP3/WMA........................15
.8
Ugaœanjevolta?e(OPCIJSKI).
Ugaœanjazvuka........................8
Ugaœanjeglasno?ezvuka..............8
.
.
USB
4
funkcija (samo
modeli
LX-U551/U251)
Odr?avanje i servisiranje
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
.17-18
Dostavljanjeureœaja...................17
?i??enjeureœaja......................17
Servisiranje..........................17
Rje?avanjeproblema...................18
OAO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5PREPORUKE....................19
Posebnosti...........................19
.
3
1.UVOD
Kako biste
pravilno koristili ovaj ureœaj, molimo Vas
da pa?ljivo pro?itate ovaj priru?nik za korisnike i
zadr?ite ga za budu?e potrebe.
Ovaj priru?nik daje Vam informacije no radu i
odr?avanju Va?eg CD playera. Ako ureœaj bude zahtijevao servisiranje, kontaktirajte ovla?tenog lokalnog
servisera (pogledajte poglavlje 4, Odr?avanje i
servisiranje).
Simboli kori?teni
Obavijesti
Obavijesti
o
o
diskovima
diskovima
Rukovanje diskovima
Ne dirajte stranu diska koja
slu?i
reprodukciju.
Dr?ite disk za rubove tako da na povr?ini ne ostanu
otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu
traku. Nikada ne lijepite papir ili naljepnice na disk.
za
priru?niku
u
u
Ozna?ava opasnost koja bi mogla prouzro?iti
?tetu na ured-aju ili drugu materijalnu ?tetu.
?uvanje diskova
pu?tanja, disk spremite u kutiju. Ne izla?ite
disk izravnoj sun?evoj svjetlosti ili izvorima topline,
te bga nikada ne ostavljajte u automobilu izlo?enog
izravnoj sun?evoj svjetlosti.
Nakon
Ozna?ava
Napomene
posebne funkcije
ovog
ureœaja
kasetama
kasetama
o
o
?i??enje diskova
Otisci
Sprje?avanje presnimavanja
Slu?ajno brisanje
snimke i
presnimavanje
sprije?iti pomicanjem plo?ice
mo?e
se
disku mogu
lo?u kvalitetu slike i zvuka.
Prije reprodukcije
kaseti.
na
pristiju i pra?ina
na
disk o?istite ?istom
bri?ite od sredine prema
Strana A
Plo?ica
prouzro?iti
krpom.
vanjskom dijelu.
Disk
za
stranu A
Plo?ica
za stranu
B
snimanje i presnimavanje,
plo?ice zalijepite ljepljivom trakom.
Za ponovno
Ljepljiva
Vi?e
na
mjestu
Ne
upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola,
benzina, razrjeœiva?a, komercijalnih sredstava za
?i??enje ili antistati?kog raspr?iva?a namijenjenog
?i??enju starih vinilnih plo?a.
traka.
za?titnoj traci
Prije nego uklju?ite ureœaj, skinite
tima za kazetu na prednjoj plo?i.
o
Za?titna traka
4
rupu
za?titnu traku
na vra-
Pr ednja strana/Stra?nja
Prednja
strana
1
UVOD
15
2
34
20
5
14
6
AUX
13
7
16
19
12
8
18
11
RR
9
10
1.
VRATA ZA KAZETU
2.
ZA?TITNA TRAKA
(Prije nego
traku.)
3.
Zaslon
4.
Tipka
5.
LL
Tipka
?to
uklju?ite ureœaj,
17
8.
?
skinite za?tinu
?
?
POWER ZA
UKLJU?IVANJE (
)
?
ZA ODABIR FUNKCIJA
?
[TUNER, CD/MP3, AUX (samo modeli LX-W551
i LX-W251), USB (samo modeli LX-U551 i LXU251) TAPE]
6.
?
Tipka
vra?anje na prethodno postavljanje
[PRESET (-/+)](TUNER)
?
za
Tipka za pu?tanje unatrag (b) (kaseta):OPCIJSKI
Tipka za pu?tanje PLAY (B) (kaseta,CD)
?Tipkazaugadanje [TUNING (-/+)]
Tipka za preskakanje/pretra?ivanje (CD
SKIP/SEARCH)((. bb/BB >)
Tipka za brzo premotavanje naprijed /nazad
((. bb/BB >)
Kota?i? za kontrolu glasno?e
9.
?
10.
?
?
?
Tipka
TIMER ZA FUNKCIJU TIMERA
?
Tipka
CLOCK ZA SAT
?
Tipka
MP3 OPT.
?
Tipka RDS :OPCIJSKI
Tipka ZA POSTAVLJANJE(SET)
(SATA /TIMERA)
Tipka ZA PAUZIRANJE REPRODUKCIJE CD-a (CD[])
Tipka ZA PONI?TAVANJE BROJA?A
KASETE (COUNT.RESET)
Tipka MODE/RIF
Tipka ZA ODABIR NA?INA REPRODUKCIJE
(PLAY MODE)
Tipka ZA SINKRONIZIRANO
CD-a (CD SYNC.)
USB
prilju?ak (samo modeli
LX-U251)
UTI?NI?A ZA SLU?ALICE (
11.Tipka
SNIMANJE S
LX-U551 i
):
3.5mm
STOP(x)/CLEAR
12. VRATA PRETINCA CD-a
13.
?
?
?
7.
?
?
Tipka XDSS
Tipka OAO (Orjentacijski Akusti?ni Optimizer)
Tipka
14. Senzor
Z OPEN/CLOSE
za
daljinski upravlja?
15. Z MJESTO ZA OTVARANJE PRETINCA
KASETE PRITISKOM
(Z
PUSH
EJECT)
16. PREKIDA? ZA ODABIR VOLTA?E :OPCIJSKI
17. KABEL ZA NAPAJANJE
ELEKTRI?NOM
ENERGIJOM
ZVU?NIKE
POMO?NE ULAZNE UTI?NICE
18. TERMINAL ZA
19.
20. TERMINAL ZAANTENU
5
Daljinsko upravljanje
upravljanje
(samo modeli
Tipka za USB
LX-U551 i LX-U251)
Tipka
DIMMER
DIMMER
Tipka ZA UKLJU?IVANJE I
ISKLJU?IVANJE (POWER)
Tipka MUTE
?
Tipka VOLUME (
FUNCTION
TUN.-
Tipka
CD
UKLJU?IVANJE PAUZE
STOP(x)ZAZAUSTAVL-
D.SKIP
SLEEP
Tipka
PROGRAM/MEMO
Tipke ZA UPRAVLJANJE KASETOFONOM
Tipka RECORD/RECORD PAUSE (z/[])
JANJE REPRODUKCIJE
?
Tipka za PRESKAKANJE /
PRETRA?IVANJE (CD-a CD
?
ZA SNIMANJE I PAUZU SNIMANJA
?
SKIP/SEARCH) (.bb /BB >)
Tipka TUN.(-/+)
Tipka REPEAT ZA PONAVLJANJE
?
Tipka D.SKIP
(samo modeli LX-U551 i LX-U251)
Tipka EQUILAZER PATTERN (EQ PATT.)
Tipka ZA XDSS
Tipka SURROUND ZA ZVU?NO OKRU?JE
Tipka OAO (Orjentacijski Akusti?ni
Optimizer)
)
Tipka
?
?
/
TUN.+
REPRODUKCIJU I
?
ISKLJU?IVANJE ZVUKA
USB
/
)
Tipka PRESET(
Tipke FUNCTION
Tipke ZA UPRAVLJANJE CD-om
Tipka PLAY/PAUSE (B/[])ZA
ZA
?
?
?
INFO
?
Tipka ZA REPRODUKCIJU
UNAZAD
(b) :OPCIJSKI
Tipka ZA REPRODUKCIJU(B)
Tipka STOP (x)ZA ZAUSTAVLJANJE
Tipka za BRZO PREMOTAVANJE NAPRIJED
(FAST FORWARD) (BB)
Tipka za BRZO PREMOTAVANJE
NAZAD (REWIND) (bb)
?
?
?
Tipke
Umetanje baterija
s
u
daljinski upravlja?
strane
i
poklopac sa stra?nje
daljinskog upravlja?a,u
umetnite
dvije R03
(veli?ina AAA) baterije u
ispravnom smjeru.
Oprez: Nemojte mije?ati stare i nove
baterije.Nikad ne koristite razli?ite vrste baterija
(standardne,alkalne itd.).
6
infor-
BROJEVIMA
Skinite
AAA AAA
Tipka za display MP3
macija (MP3 INFO)
Raspon funkcioniranja daljinskog upravlja?a
Daljinski upravlja? usmjerite prema senzoru i priti??ite
tipke.
Udaljenost: Oko 7 m od prednjeg dijela senzora
daljinskog upravlja?a.
Kut: Oko 30 u svakom smjeru od prednjeg dijela
senzora daljinskog upravlja?a..
2.Instalacija
Priklju?enje
Prilju?ite
sustava zvu?nika
kablove zvu?nika
na
priklju?ke
za
Priklju?enje vanjske
vanjske
zvu?nike.
Pove?ite
dostavljene
FM/AM
antene
antene
antene
da bi slu?ali
radio.
LL
Kruzna
AM(MW)
(dostavljen)
crvena
RR
crna
Instalcija
FM ziena
?
Napomena
Uverite seu pravilno povezivanje + sa + i
slu?aju da je polaritet nepravilno povezan
AUX
--
sa
-.
U
zvuk ?e
Napomena
biti lo? I niske kvalitete.
?
Ne
skidatejte predjnu
?
stranu
zvu?nika.
Da bi za?titili kru?nu
dr?ite
?
?
od
interferencije
komponenti.
am antenu
je dalje od ureda I
Budite sigurni da je FM ?i?ana antena potpuno
ipravljena.
Posle priklju?ivanja, antenu odr?avajte je horizontalno.
Dodatni
Spojite
œ aji
ure
ur eœ
dodatne
aji
ureœaje poput TV
ili video rekordera
preko stra?njih AUX priklju?aka i pritisnite tipku AUX.
Napomena
?Takoœer mo?ete snimati
?
Isklju?ite ureœaj, a zatim
moglo do?i do buke.
dodatnog ulaznog izvora (vidi odjeljak za snimanje).
priklju?ite pomo?ni ureœaj prije nego ?to priklju?ite pomo?ni ureœaj
s
Pomo?ni
IN
Zato
jer
bi
ureœaj
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
Na Audio OUT
AUX
Na Audio IN
7
3.UPORABA
volta?e (OPCIJSKI))
Ugaœ
(OPCIJSKI
Uga œ anje volta?e
Ako
va?
ureœaj opremljen prekida?em za odabir
volta?e na stra?njoj strani, pazite da prije priklju?enja
kabela za napajanje elektri?nom energijom odaberete
volta?u koja vam je na raspolaganju na mjestu kori?tenja.
je
?
?
Vi mo?ete odabrati
upotrijebite tipku
?eljeni
SURR.
Kada surround modus
SURR..
SURR OFF
CINEMA
t
t
THEATER
surround modus tako da
daljinskom upravlja?u.
prijeœe s lijeve na desnu stranu
pritisnite tipku
HALL
Ugaœ
Uga œ anja zvuka
Ugaœanje glasno?e
SURROUND
t
na
t
EALA
VOCAL
t
t
TUNNEL
t
CHURCH
t
SURR OFF...
zvuka
poja?avanje razine zvuka gumb Kota?i? za kontrolu
glasno?e okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu, a
za smanjivanje razine zvuka u suprotnom smjeru.
Pomo?u daljinskog upravlja?a pritisnite tipku za kon-
Za
trolu
glasno?e
VOLUME
razinu
glasno?e,
glasno?e.
Uti?nica
za
ili
) kako biste pove?ali
(
Pritisnite
tipku
Dynamic
Sound
XDSS kako biste
System)
poja?ali
efekte
treble,
bass i surround.
Uklju?it ?e se indikatori "XDSS ON"
ili "XDSS OFF". Za poni?tavanje naredbe, ponovno
pritisnite tipku XDSS.
) kako biste smanjili razinu
(
OAO
(Orjentacijski Akusti?ni Optimizer)
uklju?eno/isklju?eno (ON/OFF)
slu?alic
kabel slu?alica
3.5mm)
priklju?ak
za slu?alice kako biste zvuk slu?ali preko slu?alica.
Zvu?nici se automatski iskop?aju kad spojite slu?alice
(nisu u paketu).
Spojite napojni
XDSS (Extreme
(
na
Pritisnite
tipku
OAO da
oja?ate
bas zvuk.
Indikator "OAO ON" ili "OAO OFF"
prozoru
svijetli
u
display-a.
Kada "OAO ON" ili "OAO OFF" indikator
desnu stranu
lijeve
na
pritisnite tipku
MP3
ugaœanje (Optimizer)
prijeœe
s
OAO.
Ova
je funkcija ugoœena za komprimiranu MP3
datoteku. Ova funkcija pobolj?ava bas zvuk kako
bi
se
pritisnete tipku MP3 OPT. postavke
mijenjaju prema sljede?em redosljedu.
se
dobio mek?i zvuk.
Svaki put kada
OPTIM ON
t
OPTIM OFF
Zatamnjenje (DIMMER)
Isklju?ivanje
Pritisnite
zvuka
(funkcija "MUTE")
MUTE kako biste
tipku
privremeno isklju?ili
ton, na primjer dok razgovarate na telefon. Indikator
MUTE zatreperit ?e na displayu.
Kako biste poni?tili ovaj modus, pritisnite ponovo
tipku MUTE.
Ugaœanje
kvalitete zvuka
Vi mo?ete odabrati
oblik zvuka tako da
upotrijebite tipku EQ PATT. na daljinskom upravlja?u. Kada
modus zvuka prijeœe s lijeve na desnu stranu pritisnite
tipku EQ PATT.
FLAT
t
DRAMA
POP
t
t
JAZZ
?eljeni
CLASSIC
t
MUSICALtSAMBA
8
t
SALSA
t
ROCK
t
FLAT
...
t
Pomo?u
funkcije se isklju?uje LED diodu (Lightemitting diode Svjetle?a dioda ) kota?a za ja?inu
zvuka (VOLUME CONTROL KNOB) i zamra?uje
prozor display-a za pola u stanju uklju?eno.
ove
--
Pritisnite
jedanput tipku DIMMER. LED dioda kota?a
za ja?inu zvuka (VOLUME CONTROL KNOB) ?e se
isklju?iti.
Ako jo? jedanput pritisnete tipku, prozor display-a ?e
se upola zatamniti. Kako biste poni?tili ovu postavku
pritisnite tipku jo? jedanput.
Automatsko
odabiranje
odabiranje funkcija
Kori?tenje funkcije zaustavljanja
SLEEP
?
?
pritisnete tipku PLAY/PAUSE (B/[]) na daljinskom upravlja?u tijekom prijema radio stanice ili
tijekom reprodukcije kazete, CD ?e se automatski
uklju?iti.
Ako pritisnete tipku TUNER na prednjoj plo?i tijekom
reprodukcije CD-a ili kazete (CASSETTE), pokrenut
?e se radio funkcija.
Ako
Pode?avanje
Pri
kori??enju funkcije "Spavanja (sleep)" ured se
automatski iskljuˇauje posle odbrojavanja zadatog vremena reproduciranja.
1.
odreœivanje vremena nakon kojeg ?e se ureœaj
isklju?iti, pritisnite tipku SLEEP.
Na pokaziva?u se u oko 5 sekunda pojavljuje
Za
sata
.
Ovo zna?i da ?e
1.
2.
dr?ite
tipku
pode?avanja unaprijed
ili
za
tipku SLEEP dok se na displayu ne
prika?e ?eljeno vrijeme.
Napomena: Svaki put kad pritisnete tipku, vremenski interval smanjuje se za 10 minuta, na
primjer 80... 70..., itd.
PRESET
(-)/(+).
2.
(12-satni ciklus)
automatski
Pritisnite
Izaberite 24-satni odnosno 12-satni ciklus koriste?i
dudmad
ureœaj isklju?iti
90 minuta.
Pritisnite
tipku CLOCK za sat.
(Ako sat nije ugoœen, pritisnite i
CLOCK dulje od 2 sekunde.)
se
(24-satni ciklus)
Kako biste
provjerili preostalo vrijeme do
isklju?enja napajanja, pritisnite tipku SLEEP dok
je funkcija sleep (zaustavljanje) aktivna.
Preostalo vrijeme bit ?e prikazano na displayu
oko 5 sekundi.
3.
Pritisnite
dugme pode?avanja
SET da bi
potvrdili
izabrani ciklus.
4.
Koristite dudmad
(-)/(+)
da bi
pode?avanja unaprijed
to?no podesili sat.
5.
Pritisnite
6.
Koristite dudmad
(-)/(+)
dugme pode?avanja
da bi
SET
PRESET
bri?e
.
pode?avanja unaprijed
to?no podesili minute.
Napomena
Ako pritisnete dugme spavanja (Sleep) dok se na
pokaziva?u vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se
3.
PRESET
7.
dugme pode?avanja SET i to?no vrijeme
pojavljuje se na digitalnom pokaziva?u.
8.
Svaki put kad
poni?tavanje naredbe modusa broja?a zaustavljanja, pritisnite tipku SLEEP nekoliko puta za
redom dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim
tipku SLEEP pritisnite jo? jednom dok se na displayu ne pojavi indikator "SLEEP 10".
Za
Pritisnite
se
pritisnete dugme sata CLOCK, vrijeme
pojavljuje na pokaziva?u za oko 5 sekunde.
9
Broja?
Broja?
7.
vremena
vr emena
Podesite minute
PRESET
Funkcija broja?a vremena TIMER omogu?uje vam
uklju?ivanje i isklju?ivanje radio prijema i snimanja,
pu?tanja CD-a, pu?tanja kasete, pu?tanja dodatnih
ureœaja i snimanja u ?eljeno vrijeme.
1.
Pritisnite CLOCK da bi
(Ako
2.
ne
podesite
proverili teku?e vrijeme.
tajmer funkcija ne?e raditi.)
sat,
Pritisnite TIMER da uœete
mod
pode?avanja
tajmera. (Ako ?elite da popravite prethodno
upam?eno pode?avanje TIMER, pritisnite i
zadr?ite TIMER tipku du?e od sekunde.
Prethodno upam?eno vreme uklju?ivanja tajmera
i TIMER indikacije se pojavljuju u displeju.
u
8.
(-)/(+).
Pritisnite SET da
-
9.
uklju?enja pritiskanjem
minute
uklju?enja.
"OFF TIME" indicator se pojavljuje za oko 0,5
sekundi u pokaznom prozorcu i onda nestaje.
Podesite
potvrdite
isklju?enja pritiskanjem
(-)/(+).
sat
PRESET
10. Pritisnite SET da potvrdite
sat
isklju?enja.
11. Podesite minute isklju?enja pritiskanjem
PRESET
(-)/(+).
-
3.
4.
Svaka
funkcija [TUNERtCDtTAPEtUSB
(samo modeli LX-U551 i LX-U251)] zasvijetlit
?e na displayu po redoslijedu. Pritisnite tipki SET
kad zasvijetli ?eljena funkcija.
1.
a.
Kada odaberete
i "REC"
zorcu
"PLAY"
funkciju RADIJA,
indikacije trepte u pokaznom
uzastopno
'PLAY' indikator
za
pro-
oko 3 sekunde.
RADIO
reproducira.
'REC' indikator : RADIO se reproducira i snima
b. Pritisnite tipku SET kad zasvijetli ?eljena
funkcija.
c. Pomo?u tipki PRESET (-)/(+) odaberite
prethodno pode?eni i memorirani broj, te
pritisnite tipku SET.
"ON TIME" indikator se pojavljuje za
oko 0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i
onda nestaje.
:
se samo
-
2. Kad odaberete
funkciju CD, TAPE ili USB
(samo modeli LX-U551 i LX-U251),
"ON TIME" indikator se pojavljuje za oko
0,5 sekundi u pokaznom prozorcu i onda
nestaje.
-
5.
Podesite
sat
uklju?enja pritiskanjem
PRESET
(-)/(+).
6.
10
Pritisnite SET da
potvrdite
sat
uklju?enja.
12. Pritisnite SET.
13. Podesite nivo glasno?e pritiskanjem
PRESET
(-)/(+).
14. Pritisnite SET.
"TIMER"
pojavljuje u pokaznom
pode?avanje tajmera je zavr?eno.
se
prozorcu i
15. Isklju?ite ured.
Odabrana
funkcija se automatski uklju?uje
isklju?uje u pode?eno vrijeme.
Da otka?ete ili
i
proverite tajmer
Svaki put kad je TIMER tipka pritisnuta Vi mo?ete
odabrati pode?avanje tajmera ili otkazati se.
Takoœe Vi mo?ete proveriti status pode?avanja
tajmera. Da aktivirate ili proverite tajmer, pritisnite
TIMER tipku pa ?e se onda "TIMER" pojaviti na
prozor?etu displeja.
Da otka?ete tajmer, pritisnite TIMER tipku pa ?e se
onda "TIMER" izgubiti iz prozor?eta displeja.
RDS
O
Funkcija
funkciji
-
OPCIJSKI
OPCIJSKI
Pretra?ivanje
RDS
Va?
je ureœaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data
Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na va? radio
ureœaj dostavlja ?irok spektar informacija. RDS sistem
se ve? koristi u mnogim zemljama za prijenos
pozivnih signala radio stanica ili informacija o mre?i,
te za opis programa stanice tekstualnim porukama o
stanici, specifi?nom glazbenom izboru i za to?no vrijeme.
Ugaœanje
RDS sistema
pronaœete FM stanicu a ona sadr?i podatke za
RDS, na ureœaju ?e se automatski pojaviti pozivni
znak te stanice i na display-u ?e se pojaviti svjetlo
RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se
prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te
RDS programska usluga (PS) ako je omogu?ena i ako
se prenosi.
programa.
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Trenutne novosti
INFO
SPORT
Informacije
Sport
EDUCATE
Obrazovni
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultura
SCIENCE
Znanost
VA RIED
Razni
govorni programi
Pop glazba
Rock glazba
ROCK M
EASY M
Lake note
LIGHT M
Klasi?na
CLASSICS
Ozbiljna klasi?na glazba
Ostala glazba
Informacije o vremenu
Programi o financijama
Dje?ji programi
Programi o socijalnim problemima
Religija u eteru
Programi s telefonskim kontaktima
Putovanja i proputovanja
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
Opcije display-a
PHONE IN
RDS-a
TRAVEL
RDS sistem mo?e
prenositi ?iroki spektar podataka uz
osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na po?etku
kad uklju?ite odreœenu stanicu. Prilikom uobi?ajenih
RDS operacija na display-u ?e se pojaviti ime stanice,
prijenosna mre?a ili pozivna slova. Pritiskom na tipku
RDS na prednjoj plo?i dobivate mogu?nost da kru?ite
raznim podacima u odjeljku:
RT
(PTY
?
?
?
?
PTY
CT
PS
FREQUENCY)
programa) Na display-u
(Prepoznavanje
?e se prikazati naziv vrste programa
RT (Prepoznavanje Radio teksta)
Na display-u ?e
se prikazati naziv radio teksta
CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)
Omogu?uje
ureœaju da prima to?no vrijeme i prikazuje ga na
display-u.
PS (Programska usluga)
Na display-u ?e se
prikazati naziv programa
vrste
--
(PTY)
Najbolja strana RDS funkcije je mogu?nost da se
pronaœu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa
radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste
POP M
Kada
programa
glazba
LEISURE
Odmor i hobi
JAZZ
Jazz
glazba
COUNTRY
County glazba
NATION M
Nacionalna glazba
OLDIES
Stara glazba
FOLK M
Narodna glazba
DOCUMENT Dokumentarni
programi
TEST
test poruka alarma stanice
ALARM 1
Hitne informacije u eteru
Slijede?im
programa
1.
koracima mo?ete tra?iti odreœenu
vrstu
(PTY).
Pritisnite
tipku TUNER (ili FUNCTION)
kako
--
biste odabrali FM modus.
2.
Pritiskom
na
--
Neke RDS stanice mo?da ne?e
uklju?iti
3.
tipku RDS
kako biste odabrali PTY
potra?ili neku drugu vrstu programa,
pritisnite tipku PRESET (-)/(+) tijekom display-a
zadnje odabranog programa kako biste pretra?ili
popis omogu?enig vrsta programa.
5.
Kad odaberete program,
neke od
NONE, CT NONE, PS NONE.
Pritisnite
?e
4.
mogu?nosti. Ako ne?to od toga ne?e biti
dostupno, na display-u ?e se prikazati natpisi PTY
RT
(-)/(+) odaberite
modus.
dodatnih
NONE,
TUNING
?eljenu radio stanicu.
Tijekom primanja RDS prijenosa, na display-u
se prikazati ime programske usluge.
--
Napomena
tipku
Kako biste
pritisnite tipku TUNING
(-)/(+) u 5 sekundi.
Ureœaj ?e automatski pretra?iti sljede?u stanicu
dovoljne ja?ine koja odgovara zatra?enoj vrsti
programa.
11
Ugaœ
Uga œ anje radio-postaja
Slu?anje radija
podesiti 50 stanica za FM i AM.Pre
pode?avanja uverite se da je nivo glasno?e sni?en
1.
Mo?ete
tipku TUNER na prednjoj plo?i ili tipku
FUNCTION na na daljinskom upravlja?u kako
biste odabrali frekvenciju koju ?elite
do
Pritisnite
minimuma.
(AM ili FM).
1.
Pritisnite
prednjoj plo?i ili tipku
FUNCTION na na daljinskom upravlja?u kako
biste odabrali frekvenciju koju ?elite
tipku
TUNER
Pohranjena je postaja koju je ureœaj posljednju
primio.
na
(AM ili FM).
2.
PRESET
2.
-
/
(-)/(+) (ili
daljinskom upravlja?u) kako
biste odabrali pohranjenu postaju koju ?elite.
Svaki puta kad pritisnete tipku, ureœaj uklju?uje
jednu po jednu pohranjenu postaju.
Pritisnite
tipke za ugaœanje TUNING (-)/(+) na
prednjoj plo?i dok se indikacija prekvencije ne
po?ne mijenjati.
Za automatsko pohranjivanje postaja
Dulje od 0,5 sekundi dr?ite pritisnutom tipku
TUNING(-)/(+). Skeniranje prestaje kad ureœaj
pohrani neku postaja.
Za ru?no pohranjivanje postaja
Kratko i s ponavljanjem priti??ite tipku TUNING
(-)/(+).
PRESET
Uzastopce priti??ite tipku
(
)
na
-
3.
Glasno?u zvuka
za
kontrolu
ugodite okretanjem gumba Kota?i?
glasno?e (ili uzastopnim pritiskanjem na
/
tipku VOLUME ()
na
daljinskom upravlja?u).
-
3.
Pritisnite
tipku PROGRAM/MEMO na
daljinskom upravlja?u.
Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
Da bi slu?ali
?
?
prethodno nememorirane radio stanice
U koraku 2 na lijevoj strani koristite ru?no ili
automatsko ugaœanje.
Za automatsko pode?avanje pritisnite za oko 2.sek.
tipku. TUNING (-)/(+) na prednjem delu ureda.
Da bi
4.
na
tipku
/
()
na
daljinskom upravlja?u)
broj
5.
PRESET
Pritiskom
uz
?elite
koji
pohraniti
Ponovno
pritisnite tipku
Postaja je pohranjena.
(-)/(+) (ili
PRESET
Pritisnite
Za
pohranjivanje
1(ili2)do5.
Da ibri?ete
sve
ostalih
postaju.
PROGRAM/MEMO
Za va?u
postaja ponovite
korake
memorirane stanic
Pritisnite i dr?ite
tipku PROGRAM/MEMO na
prednjoj plo?i oko dvije sekunde. Na display-u
pojaviti natpis "CLEAR", zatim pritisnite
PROGRAM/MEMO i stanice ?e
Za Va?u
Ako
se
?e
se
obrisati.
stanice ve? memorisane
,pojavit
?e
se,saop?tenje FULL u displeju za nekoliko trena i
onda ?e tipke za odabir po?eti da migaju Za promjenu
broja uz pohranjenu postaju ponovite korake 4 i 5.
Da
opozovete presets
Pritisnite izadr?ite PRESET
/
()
izabrani
12
?
informaciju
su sve
(-)/(+) (ili
PRESET
daljinskom navodilu) sve dok ?eljeni
Brojevi pojave ili pritisni nekoliko puta.
na
ili
napajanje POWER ( ) da bi
izaberitedrug re?im funkcioniranja
za
[CD/MP3, AUX, USB (samo modeli LX-U551 i
LX-U251), TAPE].
?
6.
radio
dugme
iskljulili ured,
odaberite
odabranu
isklju?ili
?
?
informaciju
Ako jedan frekfrentno moduliciran program ?umi
Pritisnite tipku re?im/filtra (RIF) radio frekfrentna
ometanja MODE/RIF na prednjem panelu ureda,
takoda se sa displeja izgubi nadpis "STEREO".
Ne?e biti stereo prijema ali ?e se prijem pobolj?ati.
Ponovo pritisnite tipku re?im/filter zaradio frekfrentna ometanja MODE/RIF da bi se stero efkt vratio.
Da bi
pobolj?ali prijem
Podesite dostavljene antene.
Napomena
Ako ?elite uklju?iti mono na?in prijama (ukoliko
stereo na?in prijama uzrokuje smetnje zvuka), koristite tipku MODE/RIF (Radio Interference Filter).
Pri snimanju prijama s valnog podru?ja MW(AM)
mogu se pojaviti zvukovi koji podsje?aju na
udarce. Ako se to dogodi, jednom pritisnite tipku
MODE/RIF.
Reprodukcija
Reprodukcija
Koristite
1.
2.
obi?ne kasete.
samo
Osnovna
kaseta
tipku TAPE (ili FUNCTION) kako biste
odabrali funkciju za kazetu.
(Na zaslonu se pojavljuje poruka "NO TAPE".)
Pritiskom
na vrata
vrata
kasete.
Umetnite kasetu tako ?to ?ete stranu
Pritisnite
tipku
dolje,
PLAY
(B
te
na
zatvorite
ili b:
kojoj je
pretinac.
kojega
?ete
zapo?eti
"TP
--
se
1.
pretinac
kasete i umetnite praznu kasetu.
2.
Pritisnite
PLAY
automatski
pretinac
ureœaj se
AUTO REVERSE DECK
tipku
?eljeni smjer reprodukcije
:
kasetu zavr?i repro-
zaustavlja.
OPCIJSKI
kasete.
se
odvrte
prednja
strana, automatski
Nakon ?to
na
se
snimanje z/[]
prednjoj plo?i
ili
ili
pu?tanje
daljinskom
pauzirate snimanje
Tijekom snimanja pritisnite tipku z/[].
Na zaslonu treperi "REC".
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku STOP (x).
-
i
se zaus-
snimanje
s
CD-a
na
kasetu
Funkcija sinkroniziranog snimanja s CD-a automatski
na kasetu snima ?itav CD i programirane zapise.
1.
Dok kaseta
Na zaslonu
2.
Funkcija
Nakon ?to se odvrti prednja ili
stra?nja strana (funkcija backwards
play) kasete, automatski se zaustavlja.
stra?nja
tavlja.
(B)
za
upravlja?u.
Snimanje po?inje.
PLAY MODE mo?ete odabrati
Nakon ?to
tipku
Sinkronizirano
dukciju prednje
strane,
tipku z/[] na daljinskom upravlja?u.
Na zaslonu treperi "REC", a kaseta je zadr?ana
u stanju pauze.
Da
ili nazad
za
zaslonu
Otvorite
-
pojavljuje vrijeme trajanja reprodukci-
Nakon ?to AUTO STOP
na
za
Pritisnite
kasete
AUTO STOP DECK
Znak
kazetu.
funkciju
Op?e snimanje
premotavanje naprijed
na
?elite snimiti izuzev?i
postavljanje smjera snimanja : OPCIJSKI
Pritisnite tipku PLAY MODE vi?e puta kako biste
odabrali smjer snimanja.
0000".
Pritiskom
funkciju koju
Za
OPCIJSKI).
Tijekom pi?tanja ili nakon zaustavljanja pritisnite
tipke . bb/BB > na prednjoj plo?i ili
bb/BB na daljinskom upravlja?u, pritisnite tipku
PLAY (B) na mjestu koje ?elite.
-
od
pode?avanje
Odaberite
vrijeme reprodukcije pritisnite tipku STOP(x).
Na zaslonu
-
1.
2.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ZA PONI?TAVANJE BROJA?A KASETE (COUNT.RESET)
Za
na
obi?ne kasete.
samo
Osnovno
kasete
Poni?tavanje broja?a
je:
mjesto
Koristite
Zaustavljanje
Za
Kasetu
Pritisnite
traka okrenuti prema
4.
kasete
premotajte
snimanje.
reprodukcija
Z PUSH EJECT otvorite
3.
Nasnimavanje
stoji, pritinite tipku CD SYNC.
treperi poruka "REC" te "CD SYNC".
Sinkronizirano
za
snimanje
?e automatski
zapo?eti
oko 8 sekundi.
Napomena
?
Ako ?elite snimiti
samo
odreœeni
zapis,
odaberite
taj zapis pomo?u tipke CD SKIP/SEARCH
(. bb/BB >) prije uklju?ivanja
sinkroniziranog snimanja.
?Tijekom snimanja ne mo?ete koristiti funkciju
"change" (promjena).
prednja i stra?nja
odvrte ?est puta uzastopce, automatski se zaustavlja.
strana kasete
13
Reprodukcija
Reprodukcija
Preskakanje
CD-a
CD-a
?
Osnovna
reprodukcija
Pritisnite
?
1.
(ili FUNCTION) kako
biste odabrali CD/MP3 funkciju.
Ako u pretincu CD-a nema diska, na zaslonu ?e
se pojaviti poruka "NO DISC".
2.
Pritisnite
na
tipku
CD/MP3
tipku Z OPEN/
mjesto u pretinac.
CLOSE i umetnite disk
3.
Pritisnite
tipku
Audio CD: Na
MP3 CD:
4.
Z OPEN/CLOSE
za
stavite ga
zatvaranje
CD-a.
pretinca
display-u
?e
pojaviti natpis
READING, a zatim ?e se pojaviti
ukupni broj snimki i vrijeme pu?tanja.
Na display-u ?e se pojaviti natpis
READING, a zatim ?e se pojaviti ukupni broj datoteka.
tipku
Pretra?ivanje
snimke
pritisnuli i zadr?ali . bb/BB >
tipku na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja, onda otpusnite na ?eljenoj od Vas to?ci.
ste
Napomene
Ovom funkcijom
ne
mo?e
se
pu?tati
nbiti slu?ali MP3
datoteka.
se
(B) na prednjoj plo?i ili
PLAY/PAUSE (B/[]) na daljinskom upravlja?u.
Uz to, Audio CD i MP3 CD mo?ete pu?tati
pomo?u tipki s BROJEVIMA.
Pritisnite
tipku . bb/BB > za prijelaz na
sljede?i zapis.
Ako tipku . bb/BB > pritisnete tijekom
reprodukcije nekog zapisa, ureœaj se vra?a na
po?etak tog zapisa. Ako tipku pritisnete jo? jednom,
svakim pritiskom se preska?e jedan zapis.
Pritisnite
Nakon ?to
Napomena
Ako ?elite pokrenuti disk od 8 cm (3 inch),
na unutarnji obru? u pretincu diska.
snimke
PLAY
Ponavljanje
Za
ponavljanje reprodukcije jednog zapisa
Jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT 1".
-
Za
ponavljanje reprodukcije svih zapisa
Ponovno pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "REPEAT".
-
Za
poni?tavanje funkcije ponavljanja zapisa
Jo? jednom pritisnite tipku REPEAT tijekom reprodukcije.
Indikator ponavljanja nestaje sa zaslona.
-
Zaustavljanje pu?tanja
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku CD PAUSE (CD[])
ili PLAY/PAUSE (B/[]) na daljinskom upravlja?u.
Ako ?elite nastaviti reprodukciju, ponovno pritisnite tu
tipku.
Prekidanje pu?tanja
Pritisnite
tipku STOP(x) na prednjoj plo?i
STO(x) na daljinskom upravlja?u tijekom
reprodukcije.
Provjeravanje informacija
Pritisnite
Info
tijekom pu?tanja
-
Informacije (Naslov, Izvoœa? ili Album) MP3
datoteke pojavit ?e se na display-u.
Ako na MP3 datoteci nema informacija, na
display-u ?e se pojaviti indikator "NO ID3 TAG".
Napomena
Ovaj ureœaj mo?e
svirati CD-R ili CD-RW
sadr?ava audio naslove ili MP3 datoteke.
14
MP3
datoteke.
-
ili CD
tipku MP3
MP3 datoteke
koji
Programsko pu?tanje
O
O MP3/WMA
redoslijed zapisa za reprodukciju i
tako stvoriti vlastiti program reprodukcije. Taj program mo?e sadr?avati do 20 zapisa.
MP3
Mo?ete odabrati
1.
Pritisnite
skom
tipku PROGRAM/MEMO
upravlja?u na modusu stop.
na
?M P3 datoteka
je kompresija audio podataka
pomo?u MPEG1 layer-3 cheme za kodiranje
datoteka. Datoteke koje imaju ekstenziju ".mp3"
daljin-
zovemo
2.
Pritisnite
tipku
. bb/BB >
za
odabir
?U re œaj
zapisa.
EX)
"04 P-01"
Broj
prikazat
se na
mo?e ?itati MP3 datoteku
koja
nema
WMA
WMA datoteka
?
snimke
tipku PROGRAM/MEMO
upravlja?u.
5.
Pritisnite
PLAY
PLAY/PAUSE
(B/[])
displayu
se
(B)
na
na
daljin-
prednjoj plo?i
ili
daljinskom upravlja?u.
pojavljuje natpis "PROG."
pregled sadr?aja
Microsoft
tehnologija
audio
na
(Windows Media Audio) nudi dvostruku
kompresiju od MP3 formata.
WMA
?
tipku
je
komprimiranja.
Ponovite korake 1 do 3.
Na
displayu.
programa
4.
Za
?e
Pritisnite
skom
ne
ekstenzijz ".mp3".
Broj
3.
"MP3 datoteke".
ve?u
Kompatibilnost MP3 diska s ovim ureœajem
ograni?ena je prema slijede?em:
1.
Frekvencija uzorka / 8-48kHz
2.
Bit / 8-320kbps
3.
CD-R fizi?ki format trebao bi biti "ISO 9660"
4.
Ako snimite MP3 datoteku
programa
koji
Pritisnite
ne
mo?e na?initi sistem
"Direct CD",
tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom
upravlja?u na modusu stop.
Na zaslonu ?e se ispisati broj zapisa i programa.
pomo?u
software-a
datoteke,
itd, MP3 datoteku bit ?e
primjer
nemogu?e
na
pu?tati. Preporu?ujemo da koristite program
"Easy-CD Creator", koji stvara distem datoteka
-
ISO9660.
Za
brisanje sadr?aja programa
Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom
upravlja?u na modusu stop. Nakon toga pritisnite
tipku CLEAR na prednjoj strani ureœaja ili STOP(x)
na daljinskom upravlja?u.
5.
Za
O
1.
2.
dodavanje novog sadr?aja u program
Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravlja?u nekoliko puta za redom na programskom modusu stop dok ne zasvijetli broj
snimke Broj Snimke.
Ponovite korake 2 do 4.
6.
-
Imena datoteka
1.
2.
mijenjanje sadr?aja programa
Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravlja?u kako biste vidjeli na displayu
broj programa kojeg ?elite mijenjati.
sadr?avati 30 slova ili
manje i moraju u sebi sadr?avati ".mp3" ekstenziju. na primjer "******.MP3"
?ak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad
1000, bit ?e prikazano samo do 999 datoteka.
funkciji MULTI SESSION
Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema
tipku CD-ROM-a diska.
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka
MP3, pu?ta se samo MP3 datoteka prvog
session-a.
Ako
Za
trbaju
cijelom
MP3, pu?ta se
u
session-u
MP3
postoji datoteka
datoteka svakog ses-
sion-a.
Ako
u
pu?ta
prvom session-u
se samo
postoji Audio CD,
Audio CD prvog session-a.
Ponovite korake 2 do 4.
15
USB
model
funkcija (samo
(samo modelii
LX-U551/U251)
?
?
Napomene
Ne uklanjajte MP3 player ili memorijsku karticu
tijekom reprodukcije USB-a.
Ne dodavajte ili ne uklanjajte memorijsku karticu
tijekom reprodukcije USB-a upotrebljavaju?i
vi?e-karti?ni ?ita?.
datoteka je maksimalno 999 EA.
?
Brojevi dostupnih
?
Pazite da memorirate datoteku
?
?
?
na
memorijsku
karticu
poslije formatiranja.
Ne podr?ava se cladding hard disk.
MP3 player koji zahtjeva instaliranje pogona se
podr?ava.
Ovaj ureœaj mo?e reproducirati USB ureœaj koji
ne
sadr?i MP3/WMA datoteke.
?
?
Basic
1.
?
Playback
Umetnite USB
ureœaj
u
USB
priklju?ak
na
va?em
ureœaju.
2.
3.
Pritisnite
tipku USB kako biste u?li u USB modus.
"CHECKING" se pojavljuje u prozoru display-a, a
zatim je prikazan ukupan broj datoteka.
Pritisnite
tipku
PLAY
(B)
na
prednjoj plo?i
ili
(B/[]) na daljinskom upravlja?u.
Dodatno, reprodukciju mo?ete po?injati i pomo?u
broj?anih (NUMBER) tipki.
PLAY/ PAUSE
Napomena:
Osim osnovne reprodukcije, ako ?elite raditi s drugim
funkcijama, pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.
Prelazak
Kada
na
druge kartice
upotrebljavate MP3 player ili memorijsku
karticu, pritisnite tipku D.SKIP na daljinskom
upravlja?u tijekom reprodukcije ili mirovanja (stop).
16
?
Naziv
trebaju biti
postavljeni upotrebom engleskog jezika.
Ovaj player ne mo?e formatirati memorijsku karticu.
Ovaj player ne mo?e upotrebljavati USB HUB.
Preporu?ene memorijske kartice
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart
Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital
Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick
Pro (MS-Pro)
Kompatibilno s: FAT12,16,32
Upotrebljavajte samo preporu?ene memorijske
za
-
-
kartice.
MP3 datoteku i ID3 TAG
i
4.Odr?avanje servisiranje
Dostavljanje
œ aja
ure
ur eœ
aja
Prevo?enje i dostavljanje ureœaja trebalo bi se obaviti
u njegovoj originalnoj kartonskoj kutiji. Za najbolju
za?titu prilikom bilo kojeg prijevoza ureœaja, ureœaj
ponovno zapakirajte kako je bio tvorni?ki zapakiran u
originalu.
?i??enje
?i??enje
Servisiranje
Prije nazivanja servisera, problem poku?ajte rije?iti
pomo?u opisa u tablici na slijede?oj stranici.
œ aja
ure
ureœ
aja
?i??enja playera koristite meku, suhu krpu.
Ako je povr?ina pretjerano prljava, prebri?ite je
mekom vla?nom krpom malo namo?enom u otopinu
blagog deterd?enta.
Prilikom
Ne
upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola,
benzina i razrjeœiva?a. Oni mogu o?tetiti povr?inu
ureœaja. Ne ostavljajte gumene ili plasti?ne predmete
u kontaktu s ureœajem na du?e vrijeme. Mogu ostaviti
tragove na ureœaju.
17
Rje?avanje problema
pr oblema
Simptomi
Nema
Razlog
struje
Nema zvuka.
Ured
po?inje
reprodukcijom.
ne
sa
?
Kabl
?
Oprema
?
Disk
?
?
el.napajanja je isklj.
za
vanjski
izvor
nije postavljen
je postavljen
nije uklju?ena.
?
Utiknite dobro kabl
?
Uklju?ite
?
Postavite disk.
?
Postavite disk
.
Postavljen je disk koji
reproduciran.
Disk
Korekcija
mo?e da bude
ne
vanjski
za
opremu
struju.
u
izvor.
mo?e da bude repro-
koji
duciran.
obrnuto.
?
Postavite disk
u
ramci
za
disk
pravilno
prema ?ita?u.
?
Disk
nije postavljen pravilno
?
Postavitedisk
pravilno
u
stila?
za
disk
pravcu ?ita?a.
Daljinsko navodilo
ne radi pravilno.
?
Disk
?
Daljinski nije
na
je isprljan
uperen ka
daljinskom
senzoru
?
Po?istite disk.
?
Uperite daljinski
?
Koristite
daljinski
?
Uklonite
prepreku.
?
Zamenite
baterije.
ka
Daljinski je
?
Ima
mnogo daleko.
prepreka
na
putu izmeœu daljinskog I
ureda.
18
uredu.
uredu.
?
?
senzoru na
Baterije
u
daljinskom
su
istro?ene.
na
manjeot
7m.
u
5.PREPORUKE
Posebnosti
LX-U551A/D/X
LX-U251A/D/X
LX-W551A/D/X
LX-W251A/D/X
Modeli
Sekcija
Nalazi
Napajanje
Konzumacija
[Op?te]
elektri?ne
energije
Te?ina
[CD]
[Tuner]
5.5kg
4.4kg
40
?uma
18000 Hz
-
70 dB
koficijen
Dinami?ki raspon
70 dB
Opseg tjunera
87.5
frekfrenca
Srednja
Signal
?uma
Signal
?uma
60
-
522
1620 kHz ili 520
-
100
T.H.D
0.2%
Raspon frekfrencije
40
?uma koficien
-
1720 kHz
50W
+
Nestabilnost tona i
0.25%
iskrivljavanja
F. F/REW Vreme
120sec
Raspon frekfrencije
250
-
(MTT-111. NORMALNA BRZINA)
(MTT -111, JIS-WTD)
(C-60)
8000Hz
50dB(P/B)/45dB(R/P)
55dB
(MTT-5511)
LXS-U551/LXS-W551
Tie2 puta 2zvu?
frekfrence
85
ulazne mo?i
Maksimalni
koficijent
ulazne mo?i
dimenzije(?xVxD)
Neto te?ina
Dizajn i specifikacije
su
predmet podlo?an
-
2 puta 2zvu?
6Ω
20000 Hz
88 dB/W
zvu?nog pritiska
Koficijent
Neto
LXS-U251/LXS-W251
6Ω
Otpor
[Zvu?nic]
20W
43dB(P/B)/43dB(R/P)
koficijen
Koficijent presnimavanja
Raspon
+
80 dB
3000 ± 3%
Nivo
20W
25000 Hz
Kazetofon Brzina trake
odvajanja
-
1800 Hz
-
50W
Kanal
108.0 MHz
35 dB
frekfrence
?uma
-
450 kHz
koficijen
Signal
MHz, 87.5
10000 Hz
Izlazna mo?
Signal
74
-
60/55 dB
koficijent
frekfrenca
Srednja
108.0 MHz ili 65
-
10.7 MHz
frekfrence
Raspon
[TAPE]
60W
Raspon frekfrencije
Opseg tjunera
[Poja?lo]
100W
170 X 195 X 323mm
Raspon
(MW)
zadnjem panelu.
Spoljne dimenzije(?xVxD)
Signal
FM
AM
se na
(1m)
90
-
20000 Hz
87 dB/W
(1m)
50W
20W
100 W
40W
160x250x186mm
160x250x186mm
2.2kg
2.1kg
promenama bez
upozorenja.
19
P/NO
:
3834RH0108C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising