LG ND5521 Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Zvučnik s priključnom stanicom
HRVATSKI
GLAZBA U STILU
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga
sačuvajte za buduću upotrebu.
ND5521
http://www.lg.com
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 1
13. 2. 12. �� 2:39
2
Početak rada
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak rada
OPASNOST STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG ŠOKA NE UKLANJAJTE POKROV (ILI
STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA
KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE
SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.
Simbol munje sa strelicom u
istostraničnom trokutu namijenjen
je upozoravanju korisnika na
prisutnost opasnih neizoliranih
naponskih vodova u kućištu
proizvoda koji mogu predstavljati rizik električnog
šoka osobama koje ih dodiruju.
Uskličnik u istostraničnom trokutu
namijenjen je upozoravanju
korisnika na prisutnost važnih uputa
za održavanje i rad (servisiranje)
u pisanim materijalima koji se
dobivaju uz proizvod.
UPOZORENJE: KAKO BISTE IZBJEGLI IZBIJANJE
POŽARA ILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG ŠOKA, NE
IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj uređaj u
zatvorenom prostoru kao npr. polica za knjige ili
slično.
OBAVIJEST: Informacije o sigurnosnim oznakama,
identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane
za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu
aparata.
OPREZ pri rukovanju kabelom za napajanje
Za većinu uređaja preporučuje se da su postavljeni
na namjenski vod;
To jest, strujni krug jedne utičnice koji napaja samo
aparat i nema dodatnih priključaka ili strujnih
krugova. Provjerite specifikacijsku stranicu ovog
korisničkog priručnika da biste bili sigurni. Nemojte
preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene
zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice,
produžni kabeli, izlizane naponske žice ili žice
oštećene ili s oštećenom izolacijom su opasni.
Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog
udara ili do požara. Povremeno pregledajte kabel
vašeg aparata, a ukoliko izgleda oštećen ili izlizan,
isključite ga, prestanite koristiti aparat, te dajte da
se kabel zamijeni ispravnim zamjenskim kabelom
u ovlaštenom servisu. Zaštitite električni kabel
od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja
vratima ili gaženje preko kabla. Obratite posebnu
pozornost na utikače, zidne utičnice, te mjesto
gdje kabel izlazi iz uređaja. Da biste se odspojili
napajanje iz utičnice, povucite utikač iz priključka za
napajanje. Kada instalirate proizvod, osigurajte da je
priključak za napajanje lako dostupan.
Ovaj je uređaj opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
Sigurnosni način za uklanjanje baterije ili
baterija iz uređaja: Izvadite staru bateriju, slijedite
korake obrnutim redoslijedom u odnosu na
stavljanje. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša
i moguće prijetnje za zdravlje ljudi i životinja,
stare baterije ili bateriju stavite u odgovarajuću
posudu na određenim mjestima prikupljanja.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih
sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora.
Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi
poput sunca, vatre i drugih izvora topline.
OPREZ: Aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje
ili prskanje) niti bi se predmeti ispunjeni tekućinom
kao što su vaze smjeli stavljati se na aparat.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 2
13. 2. 12. �� 2:39
Početak rada
3
Odlaganje starog aparata
2.Svi električni i elektronski proizvodi
moraju se odlagati odvojeno
od komunalnog otpada putem
određenih zbirnih objekata koje
imenuje vlada ili lokalne vlasti.
3.Pravilan način odlaganja starog
uređaja pomoći će u sprečavanju
potencijalnih negativnih utjecaja
okoliš i ljudsko zdravlje.
4.Više pojedinosti o zbrinjavanju
starog uređaja, molimo obratite se
vašem gradskom uredu, službi za
zbrinjavanje otpada ili trgovini u
kojoj ste kupili vaš uređaj.
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1. Kada su baterije/akumulatori za
vaš uređaj označene prekriženom
kantom za smeće, to znači da se
na njih odnosi Europska direktiva
2006/66/EC.
Napomena Europske zajednice za bežični
proizvod
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i)
udovoljava(ju) osnovnim zahtijevima i drugim
mjerodavnim odredbama Direktiva 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.
Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za
dobivanje kopije DoC-a (Deklaracija o
usklađenosti).
1
Početak rada
1.Kada je na proizvodu nacrtan
simbol precrtane kante za smeće,
to znači da je proizvod pokriven
europskom smjernicom 2002/96/
EC.
Centar za europske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije
o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list
ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili
proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Izjava o izloženosti RF radijaciji
Ovu je opremu potrebno postaviti i s njom raditi
s minimalnom udaljenošću od 20cm između
radijatora i vašeg tijela.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima
za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb)
ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive, 0,002% kadmija ili 0,004%
olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti zasebno od kućanskog
otpada te pri tome treba koristiti
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalna uprava.
4. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
5. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u
gradskom uredu, službi za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 3
13. 2. 12. �� 2:39
4
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak rada
2
5
5
Sigurnosne informacije
Glavne značajke
– Izrađeno za iPod/iPhone/iPad ili
Android uređaj
– Ulaz za prijenosni uređaj
– Napajanje putem USB-a
– Alarm
– Radio (FM)
– Sinkr vremena
– LG Bluetooth Remote
Dodaci
Uvod
– Simboli koji se koriste u ovom
priručniku
Daljinski upravljač
Prednja strana
Stražnja ploča
Gornja strana
Upravljačka ploča
Spajanje AC adaptera
– AUTOMATSKO NAPAJANJE
ISKLJUČENO
Podešavanje sata
– Automatsko podešavanje sata
– Ručno podešavanje sata
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
9
9
9
9
10
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 4
2
Rad
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
16
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
Osnovne operacije
– iPod/iPhone/iPad Operacije
– Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
– Rukovanje Android uređajem
– Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
– Način stavljanja feritne jezgre
Radio operacije
– Priključivanje antene
– Slušanje radija
– Memoriranje radio stanica
– Brisanje svih spremljenih stanica
– Poboljšanje slabog FM prijema
Korištenje Bluetooth bežične tehnologije
– Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
– Korištenje Bluetooth aplikacije
Druge operacije
– Korištenje jedinice kao budilice
– Aktivirajte i deaktivirajte alarm
– Zaustaviti alarm
– Podsjetnik buđenja
– Nastavljanje reprodukcije
– Regulator osvjetljenja
– Podešavanje samo-isključivanja
– Postavljanje načina rada zvuka
– Privremeno isključivanje zvuka
3
Rješavanje problema
20
Rješavanje problema
4
Dodatak
21
21
22
Zaštitni znakovi i licence
Rukovanje uređajem
Specifikacije
13. 2. 12. �� 2:39
Početak rada
Glavne značajke
Dodaci
Molimo provjerite i identificirajte isporučenu
dodatnu opremu.
1
Početak rada
Izrađeno za iPod/iPhone/iPad
ili Android uređaj
5
Uživajte u glazbi s iPod/iPhone/iPad ili Android
uređaja putem jednostavne veze.
Ulaz za prijenosni uređaj
Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.
Daljinski upravljač (1)
Baterija (1)
Adapter za struju (1)
Električni kabel (1)
FM antena (1)
Nosač za iPad (1)
Feritna jezgra (1)
Gumeni podložak (1)
Napajanje putem USB-a
•
•
•
Ova
jedinica može puniti baterije iPoda/iPhonea
povezivanjem istih na USB priključak dok je
jedinica uključena.
Ova jedinica ne može puniti baterije iPada
povezivanjem istog na USB priključak čak i kada
je jedinica uključena.
Ako povežete vaš smart telefon koristeći USB
priključak, isti možete puniti samo kada je
jedinica uključena. (Određeni smart telefoni ipak
neće biti punjeni.)
Alarm
Postavljanje alarma za određeno vrijeme.
Radio (FM)
Slušanje radija.
Sinkr vremena
Automatsko podešavanje sata povezivanjem iPod/
iPhone/iPad ili aktiviranjem Bluetooth veze preko
“LG Bluetooth Remote” aplikacije.
LG Bluetooth Remote
Ovim uređajem možete upravljati preko vašeg iPod
touch/iPhone/iPad ili Android telefona koristeći
Bluetooth vezu. Ova jedinica i vaš uređaj moraju
biti upareni preko Bluetooth. Posjetite “Apple App
Store” ili “Google Android Market (Google Play
Store)” ili koristite QR kod ispod za pretraživanje “LG
Bluetooth Remote” aplikacije. Daljnje informacije
naći ćete na stranicama 16 i 17.
Uvod
Simboli koji se koriste u ovom
priručniku
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.
>>Oprez
Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta
uslijed nepravilne upotrebe.
(Apple iOS)
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 5
(Android OS)
13. 2. 12. �� 2:39
6
Početak rada
Daljinski upravljač
1
Stavljanje baterija
1. Pomoću kovanice okrenite odjeljak za baterije
u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.
Nakon toga odstranite poklopac odjeljka za
baterije.
Početak rada
2. Umetnite i smjestite bateriju sa znakom plus
(+) u istom smjeru u kojem je i znak plus (+) na
poklopcu odjeljka.
1 (POWER) : Uključuje i isključuje uređaj.
SLEEP : Postavlja samo-isključivanje.
PFUNCTION : Za odabir funkcije i ulaznog izvora.
+/- (Volume) : Podešava glasnoću zvučnika.
SOUND EFFECT : Odabire zvučne impresije.
/ (Skoči/traži) :
-- Preskače brzo nazad ili naprijed.
-- Traženje sekcije u sklopu datoteke.
(Reprodukcija/Pauza) : Pokreće ili pauzira
reprodukciju.
@ : Za isključivanje tona.
3. Stavite poklopac odjeljka u predviđeno mjesto i
okrenite ga u smjeru kretanja kazaljke na satu.
: Ova tipka nije raspoloživa.
PRESET W/S : Odabire prije memorirani preset
broj radio stanice.
MEMORY :
-- Sprema spremljene stanice.
-- Briše memorirane stanice.
>>Oprez
>>Oprez
Nemojte noktom otvarati poklopac odjeljka za
baterije. Inače biste mogli slomiti nokat.
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može
zbog nestručne upotrebe prouzročiti požar ili
kemijsku opekotinu Bateriju nemojte puniti,
rastavljati, sagorijevati ili grijati iznad 100
°C (212 °F). Samo zamijenite dio baterije s
brojem CR2025. Upotreba druge baterije može
prouzročiti požar ili eksploziju. Odlaganje
uporabljene baterije. Bateriju ne smijete držati
na dohvatu djece. Bateriju ne smijete rastavljati
ili bacati u vatru.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 6
13. 2. 12. �� 2:39
Početak rada
7
Prednja strana
1
Početak rada
a Udaljeni senzor
c Upravljačka ploča
b 1
Uključuje i isključuje uređaj.
d Zvučnici
Stražnja ploča
a Alarm On/Off
- Postavlja alarm.
- Isključuje alarm.
- Prikaz postavki za alarm.
d PORT.IN (3.5 mm)
Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.
b Clock
Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.
f DC IN 18 V 02.67 A (ulaz AC adaptera)
e USB priključak
Napajanje putem povezivanja na USB uređaj.
c FM ANT.
Gornja strana
a iPod/iPhone/iPad Priključna stanica
Povezuje iPod/iPhone/iPad.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 7
b Držač Android uređaja (mikro USB)
Povezuje Android uređaj.
13. 2. 12. �� 2:39
8
Početak rada
Upravljačka ploča
1
Početak rada
yy Funkcije za upravljanje :
Dodirom P ili pokretom prsta u lijevom ili
desnom smjeru. Za odabir funkcije i ulaznog
izvora.
(IPOD/ANDROID/BT(Bluetooth)/PORT/FM)
yy Reprodukcija/Pauza :
Dodirom središnjeg mjesta za reprodukciju ili
pauzu.
yy Preskoči/traži :
-- Preskače brzo nazad ili naprijed.
-- Traženje sekcije u sklopu datoteke.
yy -/+ (Volume) :
Podešava glasnoću zvučnika.
yy Gore/Dolje :
Odabire prije memorirani preset broj radio stanice.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 8
13. 2. 12. �� 2:39
Početak rada
Spajanje AC adaptera
1. Povežite isporučeni kabel za napajanje strujom
s AC adapterom.
3. Priključite kabel za napajanje strujom s izlazom
AC. Potom uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
Podešavanje sata
,,Napomena
1
Postavke sata se brišu ako dođe do prekida
napajanja strujom.
Automatsko podešavanje sata
,,Napomena
Početak rada
2. Povežite kabel AC adaptera s ulazom DC IN
adaptera.
9
yy Provjerite jeli sat na vašem iPod/iPhone/iPad
ili Android uređaju ispravno postavljen.
yy U stanju pripravnosti sat neće biti
sinkroniziran s vašim iPod/iPhone/iPad ili
Android uređajem.
yy Tijekom automatske sinkronizacije prioritet
ima “LG Bluetooth Remote” aplikacije ispred
sustava s priključnom stanicom.
yy Format sata 24 može biti postavljen samo
na operativnom sustavu Android.
Postavljanje sata sinkronizacijom s
vašim iPod/iPhone/iPad
>>Oprez
Koristite samo AC adapter koji je isporučen s
ovim uređajem. Ne koristite kabel za napajanje
strujom od drugog uređaja ili proizvođača.
Korištenje drugog kabela za napajanje strujom
može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.
AUTOMATSKO NAPAJANJE
ISKLJUČENO
Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede
energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i ne
upotrijebi u roku od oko 25 minuta.
Isto radi i ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna
jedinica priključena na drugi uređaj pomoću
analognog ulaza.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 9
Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad . Postavke sata
na upravljačkoj ploči bit će sinkronizirane s vašim
iPod/iPhone/iPad.
,,Napomena
Sinkronizirano vrijeme može se nešto
razlikovati od vremena na vašem iPod/iPhone/
iPad uređaju.
Postavljanje sata pomoću “LG
Bluetooth Remote” aplikacije
Instalirajte “LG Bluetooth Remote” aplikaciju na
vašem iPod touch/iPhone/iPad uređaju ili Android
uređaju. (Pogledajte stranice 16-17)
Aktiviranjem Bluetooth veze pomoću “LG Bluetooth
Remote” aplikacije dolazi do automatskog
sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.
13. 2. 12. �� 2:39
10
Početak rada
Ručno podešavanje sata
Po potrebi sat možete i ručno podesiti.
1
Početak rada
1. Pritisnite i držite Clock na stražnjoj ploči dvije
sekunde.
-- Brojevi na satu počinju treperiti.
2. Pritisnite
/
za odabir formata sata 12/24.
-- 12:00 (za PM zaslon) ili 0:00 (za 24-ni zaslon)
3. Pritisnite
.
-- Znamenke sata počinju treperiti.
4. Pritisnite
/
za postavljanje sata.
5. Pritisnite
.
-- Brojke za minute počinju treperiti.
6. Pritisnite
7. Pritisnite
/
.
za postavljanje minuta.
,,Napomena
Ako želite ponovno postaviti sat, ponovite
korake od 1 do 7.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 10
13. 2. 12. �� 2:39
Rad
Osnovne operacije
iPod/iPhone/iPad Operacije
S ovim uređajem uživate u glazbi s vašim iPod/
iPhone/iPad. Daljnje informacije o iPod/iPhone/iPad,
uređaju dobit ćete u odgovarajućem korisničkom
priručniku za iPod/iPhone/iPad.
yy Preporučujemo vam da odstranite kutiju/
pakovanje prije priključivanja iPod/iPhone/
iPad.
yy Instalirajte isporučeni nosač za iPad kako bi
iPad ostavo stabilan befor ju se stavi iPad.
1. Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad. Kada je
ovaj uređaj napajan strujom, iPod/iPhone/
iPad se automatski uključuje i puni, čak i stanju
pripravnosti.
2. Pritisnite PFUNCTION ili P za odabir IPOD
funkcije.
Za
Reprodukcija
Pauza
Preskakanje
Učinite
Pritisnite
Tijekom reprodukcije pritisnite
Tijekom reprodukcije, pritisnite
/
za odlazak na sljedeću
datoteku ili za povratak na
početak trenutne datoteke.
Tijekom reprodukcije dva puta
kratko pritisnite
kako biste se
vratili na prethodnu datoteku.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 11
Za
Učinite
Pretraživanje
Pritisnite i držite
/
tijekom
reprodukcije i otpustite na dijelu
koji želite poslušati.
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
Uređaj podržava sljedeće modele ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
2
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
Rad
,,Napomena
11
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Napomena
yy Kad tijekom reprodukcije odspojite svoj
iPod/iPhone/iPad, reprodukcija se prekida.
yy Kad svoj iPod/iPhone/iPad stavite u držač,
ne možete upravljati gumbom glasnoće
svog iPod/iPhone/iPad.
yy Poruka pogreške “ERROR” pojavljuje se ukoliko :
-- Vaš iPod/iPhone/iPad nije čvrsto priključen.
-- Oaj uređaj prepoznaje vaš iPod/iPhone/iPad
kao nepoznat uređaj.
-- Napajanje vašeg iPod/iPhone/iPad je izrazito
slabo.
/ Baterija se mora napuniti.
/ Ako bateriju punite kad je iPod/iPhone/
iPad jako ispražnjen, punjenje može
dulje trajati.
yy Zbog kvara iPod/iPhone/iPad uređaja
možda nećete moći upravljati vašim iPod/
iPhone/iPad uređajem.
yy Ovisno o verziji softvera iPod/iPhone/
iPad možda neće biti moguće upravljati
vašim iPod/iPhone/iPad s ovoga uređaja.
Preporučujemo instaliranje zadnje verzije
softvera.
yy Ako na iPod touch/iPhone/iPad-uređaju
koristite aplikaciju, pozivate ili šaljete i
primate SMS poruku i sl., prvo ih iskopčajte
s iPod/iPhone/iPad priključka na ovom
uređaju, a zatim ih koristite.
yy Ako imate problema s vašim iPod/iPhone/
iPad, molimo posjetite www.apple.com/
support.
yy Rad iPod touch, iPhone i iPad uređaja
razlikuju se od rada iPod uređaja. Možda će
vam trebati dodatni upravljački elementi za
njihovu upotrebu s glavnim uređajem. (npr.
„slide to unlock“)
13. 2. 12. �� 2:39
12
Rad
Rukovanje Android uređajem
U zvuku svoj Android uređaja možete uživati putem
držača ove jedinice za Android uređaje. Za više
informacija o Android uređaju pogledajte korisnički
vodič Android uređaja.
Za prijenos zvuka s Android uređaja putem ove
jedinice trebate :
2
yy S Android operativnim sustavom (Verzija 4.1 ili
novija)
yy S mikro USB konektorom
Rad
S Android operativnim sustavom (Verzija 4.0 ili
starija),ova jedinica može ga samo napuniti, a u
glazbi možete uživati putem Bluetootha.
Nakratko se pojavljuje poruka “CHARGING”.
,,Napomena
Preporuka je ukloniti navlaku za Android
uređaj prije nego što postavite Android uređaj
u držač.
1. Provjerite smjer priključka mikro USB-a na
vašem Android uređaju.
2. Čvrsto spojite Android uređaj.
,,Napomena
Ako je veličina vašeg Android uređaja prevelika
ili ako zaslon vašeg Android uređaja nije
okrenut prema vama, umetnite isporučeni
gumeni podložak koji će stabilizirati Android
uređaj prije nego postavite Android uređaj, kao
što je prikazano na slici.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 12
3. Pritisnite PFUNCTION ili P za odabir
ANDROID funkcije.
Za
Reprodukcija
Pauza
Preskakanje
Učinite
Pritisnite
Tijekom reprodukcije pritisnite
Tijekom reprodukcije, pritisnite
/
za odlazak na sljedeću
datoteku ili za povratak na
početak trenutne datoteke.
Tijekom reprodukcije dva puta
kratko pritisnite
kako biste se
vratili na prethodnu datoteku.
,,Napomena
yy Poruka o grešci “NO ANDROID” pojavit će se
kad :
-- vaš Android uređaj nije čvrsto spojen.
-- ova jedinica prepoznaje vaš Android uređaj
kao nepoznati uređaj.
-- vaš Android uređaj nije ponovo pokrenut.
yy Funkcija pretraživanja nije dostupna.
yy Kad odspojite svoj Android uređaj s držača
tijekom reprodukcije, reprodukcija se
nastavlja.
yy Ako spojite svoj Android uređaj na držač dok
je glasnoća Android uređaja jako niska, ova
jendinica neće emitirati zvuk. U tom slučaju,
glasnoću trebate podesiti na Android
uređaju.
yy Kad spojite svoj iPod touch/iPhone/iPad
stavljanjem u držač ili spajate na Bluetooth
vezu tijekom reprodukcije na Android
uređaju, zvuk će privremeno biti prigušen.
yy Vrijeme punjenja može biti različito što ovisi
o Android uređaju.
yy Kod nekih Android uređaja baterija se ne
može puniti.
yy Ovisno o položaju i smjeru priključka mikro
USB-a na vašem Android uređaju, povežite
ga u uspravnom ili vodoravnom prikazu.
Zaslon vašeg Android uređaja možda vam
se neće svidjeti.
13. 2. 12. �� 2:39
Rad
,,Napomena
Način stavljanja feritne jezgre
Jezgru (isporučena je s kupljenim modelom)
morate staviti kako bi umanjili ili eliminirali
električne interferencije.
1. Povucite osigurač [a] feritne jezgre kako biste je
otvoriti.
2. Omotajte jednom prijenosni kabel i FM antenu
oko feritne jezgre.
3. Zatvorite feritnu jezgru tako da čujno usjedne.
2
Rad
yy Možda nećete moći upravljati svojim
Android uređajem putem ove jedinice zbog
kvara Android uređaja.
yy Ovisno o verziji softvera Andorid uređaja
možda neće biti moguće upravljati vašim
Andorid uređajme putem ove jedinice.
Preporučujemo instaliranje najnovije verzije
softvera.
yy Ako upotrebljavate neku aplikaicju,
upućujete poziv ili šaljete i primate SMS
poruku i slično na Android uređaju, prvo
ga odspojite s držača Android uređaja ove
jedinice, pa ga tek potom koristite.
13
Slušanje glazbe s vanjskog
uređaja
Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s
brojnih tipova vanjskih uređaja. (Prijenosni kabel
nije sastavni dio isporuke ove jedinice.)
MP3 ili PMP itd.
1. Vanjski uređaj priključite na PORT.IN priključak
na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na 1.
3. Odaberite funkciju PORT (PORTABLE) pritiskom
na PFUNCTION ili P.
4. Uključite vanjski uređaj i započnite reprodukciju.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 13
13. 2. 12. �� 2:39
14
Rad
Radio operacije
Memoriranje radio stanica
Memorirati možete do 10 FM stanica.
Prije biranja stanica, provjerite jeste li smanjili
glasnoću.
Priključivanje antene
Priključite FM žičanu antenu na priključak FM
antene.
1. Pritisnite PFUNCTION ili P uzastopno sve
dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči.
2. Odaberite željenu frekvenciju koristeći
/
.
2
3. Pritisnite MEMORY. Memorirani (preset) broj će
treptati na prozoru zaslona.
Rad
4. Pritisnite PRESET W/S za odabir memoriranog
broja.
5. Pritisnite MEMORY. Radijska stanica je
pohranjena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih
stanica.
Pritisnite PRESET W/S za odabir memorirane
stanice.
Brisanje svih spremljenih
stanica
Pritisnite i držite MEMORY dvije sekunde. Pojavit će
se “CLR”. Ponovno pritisnite MEMORY. Nakon toga
će se obrisati sve spremljene stanice.
,,Napomena
Slušanje radija
1. Pritisnite PFUNCTION ili P uzastopno sve
dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči. Bira se
zadnja primana stanica.
2. Automatski prijem : Pritisnite
/
oko 2
sekunde sve dok se ne počne mijenjati
indikacija frekvencije, a potom otpustite tipku.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj pronađe
stanicu.
Ručno podešavanje : Pritisni
/
uzastopno.
3. Prilagodite glasnoću pritišćući tipku -/+
(Volume).
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 14
•• Ako su sve stanice već memorirane, za
kratko vrijeme će se na kontrolnoj ploči
prikazati "FULL" a memorirani broj će
zatreperiti.
•• Iako su sve stanice memorirane, postojeću
stanicu možete zamijeniti novom.
•• Memorirane stanice ne možete izbrisati
jednu po jednu.
Poboljšanje slabog FM prijema
Pritisnite
. Tako će se način rada prijemnika iz
sterea promijeniti u mono što obično poboljšava
prijem.
13. 2. 12. �� 2:39
Rad
Korištenje Bluetooth
bežične tehnologije
O Bluetoothu
Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija
kratkog dometa.
Raspoloživi domet je u radijusu od 10 metara.
Bluetooth profili
Kako bi mogli koristiti Bluetooth bežičnu
tehnologiju, uređaji moraju biti sposobni prepoznati
određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa
sljedećim profilima.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Napredni audio distribucijski profil)
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 15
Slušanje glazbe s Bluetooth
uređaja
Prije početka postupka uparivanja provjerite je li
na Bluetooth uređaju uključeno Bluetooth sučelje.
Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj. Kada
se postupak uparivanja završi, ne treba ga više
ponavljati.
1. Odaberite Bluetooth funkciju pomoću
PFUNCTION ili P.
Na kontrolnoj ploči pojavljuje se “BT” i “BT
READY”.
2
2. Upravljajte Bluetooth uređajem i obavite
postupak uparivanja. Prilikom traženja glavnog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja, na zaslonu
Bluetooth uređaja može se, ovisno o njegovoj
vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš
uređaj pojavljuje se kao „LG AUDIO ND5521“.
Rad
(Zvuk mogu ometati smetnje veze povezane s
drugim elektroničkim valom ili ako ste priključili
Bluetooth u drugim prostorijama.)
Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih
Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje
se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth®
bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću
kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću
Bluetooth® bežične tehnologije.
Raspoloživi uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop,
PDA.
15
3. Unesite PIN kod.
PIN kod : 0000
4. Kada se glavni uređaj uspješno upari s Bluetooth
uređajem, zasvijetlit će LED svjetlo za Bluetooth
glavnog uređaja, a u prozoru zaslona pojavit će
se poruka “PAIR”.
,,Napomena
Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji
imaju različiti način uparivanja.
5. Slušanje glazbe.
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte priručnik za
Bluetooth uređaj.
13. 2. 12. �� 2:39
16
Rad
,,Napomena
yy Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa
drugi elektronički val.
yy Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati
pomoću ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na jedan
Bluetooth uređaj po jedinici, a višestruko
uparivanje nije podržano.
2
Rad
yy Ako je udaljenost između Bluetooth uređaja
i glavnog uređaja manja od 10 m, a postoje
prepreke između njih, Bluetooth uređaj
možda se neće moći spojiti.
yy Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete
moći služiti Bluetooth funkcijom.
yy Kad nije povezan Bluetooth, na kontrolnoj
ploči će se pojaviti "BT" i "BT READY".
Korištenje Bluetooth aplikacije
O “LG Bluetooth Remote”aplikaciji
“LG Bluetooth Remote” aplikacija ovom uređaju
pruža jedan niz novih značajki.
Da biste u njima uživali, preporučamo vam da
preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju “LG
Bluetooth Remote”.
Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” na vaš Bluetooth uređaj
1. Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth Remote”
pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda
koristite softver za skeniranje.
yy Nepravilnosti u strujnom napajanju
zbog uređaja poput medicinske opreme,
mikrovalnih pećnica ili bežičnih LAN uređaja,
koji rade na istim frekvencijama izazvat će
prekidanje veze.
yy Ako netko stoji između Bluetooth uređaja
i uređaja za reprodukciju te na taj način
ometa vezu, veza će se prekinuti.
yy S povećanjem udaljenosti između
Bluetootha i jedinica smanjuje se i kvaliteta
zvuka. Do prekida veze između Bluetootha
i jedinice doći će kada premaši radni domet
Bluetooth sučelja.
yy Uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom
će se isključiti ako isključite glavnu jedinicu
ili ako je uređaj udaljen više od 10 m od
glavne jedinice.
yy Nakon prekida veze s Bluetooth uređajem
trebali biste uspostaviti vezu između
Bluetooth uređaja i vaše jedinice.
(Apple iOS)
(Android OS)
2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.
,,Napomena
yy Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s
internetom.
yy Provjerite dali vaš Bluetooth uređaj ima
aplikaciju softvera za skeniranje. Ako nema,
preuzmite istu preko “Apple App Store”
ili “Google Android Market (Google Play
Store)”.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 16
13. 2. 12. �� 2:39
Rad
Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” priključivanjem vašeg iPod
touch/iPhone/iPad uređaja na ovu
jedinicu
1. Priključite vaš iPod touch/iPhone/iPad s iPod/
iPhone/iPad priključnom stanicom. Prikaz za
preuzimanje aplikacije “LG Bluetooth Remote”
automatski će biti povezan (samo za Apple iOS).
2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.
1. Dodirnite ikonu “Apple App Store” ili ikonu
“Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte “LG Bluetooth
Remote” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata traženja pronađite i dodirnite
“LG Bluetooth Remote” za preuzimanje aplikacije
Bluetooth.
4. Za instalaciju dodirnite ikonu.
5. Za preuzimanje dodirnite ikonu.
,,Napomena
yy Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s
internetom.
yy Provjerite jeli Bluetooth uređaj opremljen s
“Apple App Store” ili “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Aktivirajte Bluetooth pomoću
aplikacije “LG Bluetooth Remote”
Aplikacija “LG Bluetooth Remote” pomaže pri
povezivanje vašeg Bluetooth uređaja s ovom jedinicom.
1. Dodirnite ikonu aplikacije “LG Bluetooth Remote”
na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije “LG
Bluetooth Remote”, potom prijeđite na glavni
izbornik.
2. Dodirnite [Setting] i odaberite željenu jedinicu.
3. Ukoliko su vam potrebne daljnje informacije o
načinu rada, dodirnite [Setting] i [Help].
,,Napomena
yy Bluetooth veza će biti prekinuta ukoliko
postavite vaš iPod touch/iPhone/iPad na
priključak ove jedinice dok je iPod touch/
iPhone/iPad povezan s ovom jedinicom
Bluetoothom.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 17
,,Napomena
yy Ako stavite svoj Android uređaj (Verzija
4.1 ili novija) u držač ove jedinice dok je
Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) spojen
na ovu jedinucu putem Bluetooth veze ,
a vi prebacite jedinicu na ANDROID mod,
Bluetooth veza će se deaktivirati. Ako je vaš
Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) spojen
putem “LG Bluetooth Remote” aplikacije pod
istim uvjetima, Bluetooth veza je još uvijek
aktivna.
yy Ako se jedinica nalazi u BT modu, a vi
povežete vaš iPod touch/iPhone/iPad s
ovom jedinicom nakon povezivanja istih
s ovom jedinocom preko Bluetooth veze,
funkcija se automatski prebacuju na IPOD
mod. Ako nakon toga prekinete vezu
između vašeg iPod touch/iPhone/iPad
uređaja i ove jedinice, isti se automatski
povezuju pomoću Bluetooth veze.
yy Ako je ova jedinica u BT modu, a vi spojite
svoj Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija)
na ovu jedinicu nako što ste svoj Android
uređaj (Verzija 4.1 ili novija) spojili na ovu
jedinicu putem “LG Bluetooth Remote”
aplikacije, funkcija se automatski prebacuje
u ANDROID mod. Isto tako, ako odspojite
svoj Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) s
ove jedinice, automatski će se prebaciti u BT
mod.
yy Bluetooth veza za iPod touch/iPhone/iPad nije
aktivirana sve dok se iPod/iPhone/iPad nalazi
na priključku ove jedinice.
yy Ova jedinica ne podržava multi uparivanje.
Ako je ova jedinica već povezana s drugim
Bluetooth uređajima, iste uređaju isključite i
pokušajte ponovno.
yy Ako za rad koristite aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” može postojati razlike između
aplikacije “LG Bluetooth Remote” i isporučenog
daljinskog upravljača. Po potrebi koristite
isporučeni daljinski upravljač.
yy Ovisno o Bluetooth uređaju moguće je da “LG
Bluetooth Remote” neće raditi.
yy Aplikacija “LG Bluetooth Remote” za Apple iOS
malo se razlikuje od aplikacije za Androis OS.
yy Uspostavljena veza može se prekinuti ukoliko
odaberete drugu aplikaciju ili promijenite
postavke povezanog uređaja preko aplikacije
“LG Bluetooth Remote”. U tom slučaju provjerite
vezu.
yy Za sprječavanje kvara, preporuka je spojiti
samo jedan uređaj na ovu jedinicu.
2
Rad
Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” preko “Apple App Store”
ili “Google Android Market (Google
Play Store)”
17
13. 2. 12. �� 2:39
18
Rad
Druge operacije
Zaustaviti alarm
Korištenje jedinice kao budilice
1. Provjerite jeli sat ispravno postavljen. (Pogledajte
“Postavke za sat” na stranici 10 i 11.)
2
2. Pritisnite i držite Alarm On/Off na stražnjoj
ploči.
Rad
3. Izvor zvuka alarma treperi. (FM (Tuner)/IPOD)
Tijekom treperenja izvora zvuka, odaberite onaj
koji želite koristiti pritiskom na
. Ako
odaberete mod FM (Tuner), možete odabrati
stanicu pritiskanjem na
/
a potom
pritiskanjem
za pohranu.
4. Prikazat će se “ON (Time)”.
Postavka sata treperi. Pritisnite
/
za
odabir sata i pritisnite
za pohranu.
/
za
za
,,Napomena
•• Funkcija alarma radi samo ako je jedinica
isključena.
•• Možete provjeriti stanje postavki pritiskom
dva puta na Alarm On/Off na stražnjoj
ploči.
•• Ako želite ponovno postaviti budilicu
ponovite korake od 2-6.
Aktivirajte i deaktivirajte alarm
Uzastopno pritisnite Alarm On/Off na stražnjoj
ploči za aktiviranje ili deaktiviranje alarma.
,,Napomena
•• Ako na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju
ne postavite sat, jedinica neće izvršiti
sinkronizaciju sata na vašem iPod/iPhone/
iPad.
•• Ako iskopčate električni kabel iz neke
utičnice, postavke alarma neće ostati
pohranjene.
•• Nakon podešavanja funkcije sata možete
podesiti i funkciju alarma.
•• Alarm se automatski isključuje ukoliko za 30
minuta ne pritisnite ni jednu tipku.
5. Postavka minuta treperi. Pritisnite
/
za
odabir minute i pritisnite
za pohranu.
6. Postavka glasnoće treperi. Pritisnite
promjenu glasnoće, zatim pritisnite
pohranu.
-- Dok alarm zvoni, pritisnite Alarm On/Off na
stražnjoj ploči ili pritisnite 1.
-- Alarm će prestati, a postavke buđenja ostaju
nepromijenjene.
•• Nakon
podešavanja sata i alarma možete
provjeriti ikonu vremena i alarma “ “
pritiskanjem na Alarm On/Off iako se
jedinica nalazi u stanju pripravnosti.
•• Nakon isteka podešenog vremena, jedinica
se automatski uključuje.
Podsjetnik buđenja
Podsjetnik buđenja vas budi svakih 10 minuta
ukoliko tijekom alarma dodirnite bilo koju površinu
da kontrolnoj ploči.
Pojavljuje se “ZZZ” i “ ” treperi. Za prekid funkcije
buđenja pritisnite na Alarm On/Off ili 1.
Nastavljanje reprodukcije
Jedinica pamti točku gdje ste pritisnuli
. Pritisnite
za nastavak reprodukcije.
-- Ako je alarm aktiviran, pojavljuje se “ ”.
-- Ako je alarm deaktiviran pojavljuje se “ ”.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 18
13. 2. 12. �� 2:39
Rad
19
Regulator osvjetljenja
Privremeno isključivanje zvuka
Jednom pritisnite tipku SLEEP. Prozor zaslona će
se zatamniti za polovicu. Za prekid pritisnite SLEEP
uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne osvijetli.
Pritisnite @ za isključivanje zvuka Zvuk možete
prekinuti da biste, na primjer, odgovorili telefonski
poziv. “MUTE” će se pojaviti na kontrolnoj ploči.
Za poništenje ponovno pritisnite @ ili podesite
razinu zvuka pritiskanjem na +/-(Volume).
Podešavanje samoisključivanja
2
Rad
Tijekom slušanja glazbe ili radija, pritisnite SLEEP
uzastopno da biste odabrali vrijeme između 10 i
180 minuta. Nakon odgode vremena, uređaj će se
isključiti. (Vidjet ćete sljedeći redoslijed: 180 -> 150
->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 ->
20 -> 10)
Za prekid funkcije samo-isključivanja, pritisnite
SLEEP uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne
osvijetli.
,,Napomena
•• Možete provjeriti preostalo vrijeme prije
nego što se uređaj isključi pritiskanjem na
SLEEP.
•• Funkcija spavanja će raditi nakon prigušenja
osvjetljenja (dimmer).
Postavljanje načina rada zvuka
Sustav ima broj unaprijed postavljenih zvučnih
polja. Željeni zvučni mod možete odabrati pomoću
SOUND EFFECT.
Prikazani znak za ujednačivač može biti različit što
ovisi o izvoru zvuka i efektima.
Prikazano
Opis
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ovaj program daje entuzijastičku
atmosferu zvuku, kao i osjećaj
prisutnosti stvarnom rock, pop
ili klasičnom koncertu.
BYPASS
Možete uživati u zvuku
bez ekvilizator efekta
,,Napomena
Možda ćete trebati resetirati način rada zvuka
nakon mijenjanja ulaza, ponekad čak i nakon
promjene glazbene datoteke.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 19
13. 2. 12. �� 2:39
3
Rješavanje problema
20 Rješavanje problema
Rješavanje problema
Problem
Nema struje.
Razlog & rješenje
yy Ukopčajte električni kabel.
yy Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.
yy Pritisnite PFUNCTION ili P i provjerite odabranu funkciju.
Nema zvuka.
yy Podesite glasnoću.
yy Provjerite jeli zvuk na jedinici isključen.
yy Podesite položaj.
3
Rješavanje problema
Radio stanice se ne
mogu pravilno ugoditi.
yy Ručno podesite stanicu.
iPod/ iPhone/iPad ne
radi.
Ispravno spojite iPod/iPhone/iPad.
Zvuk se ne emitira iz
pričvršćenog Android
uređaja.
yy Provjerite koristite li verziju Android sustava 4.1 ili noviju.
Sat nije prikazan
Kontrolna ploča nije
svijetla.
yy Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici page 14.
yy Ispravno spojite Android uređaj na jedinicu.
yy Došlo je do prekida struje ili je utikač kabela iskopčan.
yy Ponovno postavite sat (vidi stranice 9 do 10).
Provjerite jeli regulator osvjetljenja aktiviran.
yy Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.
Daljinski upravljač ne
radi ispravno.
yy Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera.
yy Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.
yy Baterija daljinskog upravljača se istrošila.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 20
13. 2. 12. �� 2:39
4
Dodatak
Dodatak
Zaštitni znakovi i
licence
21
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
Molimo spremite izvornu kutiju i materijale
pakiranja. Ako trebate poslati uređaj, za maksimalnu
zaštitu ponovno ga zapakirajte kao što je izvorno
bio pakiran u tvornici.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i “Made for
iPad” znače da je elektronički pribor dizajniran za
spajanje isključivo s iPod, iPhone i iPad uređajima
te da proizvođač jamči kako uređaj zadovoljava
izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije
odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu
sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima Napominjemo da uporaba ove
opreme s iPod, iPhone i iPad uređajem može
utjecati na rad bežične veze.
Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih
Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje
se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth®
bežičnom tehnologijom možete rukovati
pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan
pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.
Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u
blizini uređaja.
Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže
vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
su površine vrlo prljave, upotrijebite meku krpu
lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta.
Ne služite se jakim otapalima kao što su alkohol,
benzin ili razrjeđivač, jer to može oštetiti površinu
uređaja.
4
Dodatak
Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji
omogućava radio vezu između elektroničkih
uređaja na najvećoj udaljenosti od 10 metara.
Čišćenje vanjskih površina
Bluetooth riječ znak i logotipi su vlasništvo
Bluetooth® SIG, Inc., a svako korištenje tih
znakova od strane LG Electronicsa je obuhvaćeno
licencom.
Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim
vlasnicima.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 21
13. 2. 12. �� 2:39
22 Dodatak
Specifikacije
Općenito
Karakteristike AC adaptera
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Električna potrošnja
48 W
Dimenzije (Š x V x D)
(436 x 152 x 115) mm
Neto težina (Približno)
2.3 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Dozvoljena vlažnost zraka
5 % do 90 %
USB/Micro USB
5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5 V 0 2.1 A
Ulazi
PORT. IN
4
Prijemnik
Dodatak
FM opseg biranja
0.5 Vrms ( 3.5 mm stereo utičnicu)
87.5 MHz to 108.0 MHz or 87.50 MHz to 108.00 MHz
Pojačalo
Output Power
15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D
10 %
Zvučnici
Tip
ugrađeno
Nominalna impedancija
8Ω
Nazivna ulazna snaga
15 W
Maksimalna ulazna snaga
30 W
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 22
13. 2. 12. �� 2:39
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 23
13. 2. 12. �� 2:39
ND5521-FC.BHUNLLK_CRO.indd 24
13. 2. 12. �� 2:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement