LG | RC8066AS2Z | Owner's Manual | LG RC8066AS2Z Owner's Manual

LG RC8066AS2Z Owner's Manual
PRIRUâNIK ZA VLASNIKA
LG SU·ILICA
Molimo paÏljivo proãitajte priruãnik prije upotrebe su‰ilice i
saãuvajte ga za sluãaj potrebe.
RC8066****
MFL67708664
www.lg.com
Karakteristike
Bubanj velikog kapaciteta
Bubanj velikog kapaciteta na ovoj LG su‰ilici omoguçuje vam su‰enje veçe
koliãine rublja odjednom, ãime se ‰tedi vrijeme!
U‰teda
Manja potro‰nja energije
LG su‰ilice koriste manje energije nego konvencionalne su‰ilice zahvaljujuçi
najsuvremenijoj tehnologiji koju smo primjenili na sustav su‰enja i na
mehanizam kontrole grijanja. Ova LG su‰ilica je napravljena kako bi vam
u‰tedjela novac.
Skraçeno vrijeme su‰enja
energije
Vrijeme su‰enja je sada kraçe zbog uãinkovitog mehanizma protoka zraka i
optimiziranog grijaãa na ovoj LG su‰ilici.
Smanjena razina buke
Smanjili smo razinu buke pri radu ove LG su‰ilice primjenom inovativnih
tehnologija za apsorbiranje i praçenje zvuka, zahvaljujuçi ãemu je ona
mnogo ti‰a od konvencionalnih su‰ilica.
OsvjeÏavanje parom
Parna tehnologija LG omoguçuje ubacivanje u tkaninu vrtloÏnog mlaza
vruçe pare, ãime se odjeça osvjeÏava, smanjuje se statiãki elektricitet i
olak‰ava glaãanje. Jednostavno odaberite program OsvjeÏavanje parom ili
dodajte opciju parnog djelovanja u odabrane programe.
Lakoça uporabe
·irokim elektroniãkim LED zaslonom na ovoj perilici vrlo je lako rukovati.
Jednostavno odaberite program koji Ïelite, a LG su‰ilica odradit çe ostalo.
Dostupna je funkcija Smart Diagnosis™.
SadrÏaj
Upute o sigurnosti .................3
Tehniãki podaci....................33
Upute za montaÏu ..................6
Jamstvo ................................34
Izgled i konstrukcija.............12
Rukovanje su‰ilicom............13
Dodatne funkcije ..................19
OdrÏavanje su‰ilice .............21
Dodatni praktiãni savjeti za
pametno kori‰tenje ..............25
Vodiã za uklanjanje
smetnji ..................................30
2
Upute o sigurnosti
Radi svoje sigurnosti morate se pridrÏavati uputa u ovom priruãniku kako biste u najveçoj mjeri umanjili
opasnost od poÏara ili eksplozije, strujnog udara, ili kako biste sprijeãili o‰teçenje imovine, ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
• NepridrÏavanje ovih pravila moÏe prouzroãiti ozbiljne ozljede ili smrtne posljedice.
• Strogo je zabranjeno koristiti ure√aj u svrhe koje nije predvidio proizvo√aã. LG ne
preuzima potpunu odgovornost za ‰tetu prouzroãenu nepravilnim ili nenamjenskim
kori‰tenjem.
• Ne obavljajte popravke i ne zamjenjujte dijelove perilice ili ne poku‰avajte obavljati
servisiranje, osim u sluãajevima kada se to izriãito preporuãuje u uputama za korisniãko
odrÏavanje ili u objavljenim uputama za popravak od strane samog korisnika, a koje ste
razumjeli i za koje imate potrebna znanja.
Opasnosti
• Prije ukljuãivanja kabela
za napajanje u struju
provjerite je li uzemljen i
spojen na prekidaã.
• Ne koristite o‰teçen
strujni kabel i ne
stavljajte na njega te‰ke
predmete.
Ako ne postoji
uzemljenje moÏe doçi do
kvarova ili strujnog
udara.
O‰teçen strujni kabel
moÏe izazvati poÏar ili
strujni udar.
• Ne ukljuãujte u adapter.
Ne koristite s produÏnim
kabelom.
• Ne dodirujte utikaã ili
prekidaã mokrim
rukama.
Pregrijavanje utiãnice
moÏe izazvati poÏar.
MoÏe doçi do strujnog
udara.
• Prilikom instaliranja
su‰ilice nemojte skidati
gornju ploãu.
• Nemojte izvoditi
preinake na ure√aju.
• Prilikom odspajanja
pridrÏavajte za utikaã, ne
za kabel.
MoÏe doçi do kvara,
poÏara ili strujnog udara.
• Su‰ilica ne smije biti u
blizini kuhala, otvorenog
plamena ili drugih
zapaljivih predmeta.
MoÏe doçi do poÏara ili
taljenja dijelova.
MoÏe doçi do o‰teçenja
kabla koje moÏe izazvati
poÏar ili strujni udar.
• Oãistite kabel od
neãistoça i mrlja i ãvrsto
ga utaknite u utiãnicu.
Neãistoça i lo‰i spojevi
mogi izazvati poÏar.
3
Upute o sigurnosti
• Ne koristite su‰ilicu ako su
kabel, utikaã ili utiãnica
o‰teçeni.
• DrÏite kuçne ljubimce dalje
od su‰ilice.
MoÏe doçi do kvara, poÏara
ili strujnog udara.
Kuçni ljubimci mogu o‰tetiti
su‰ilicu ili pretrpjeti strujni
udar.
• Ne postavljajte i ne
spremajte perilicu na mjesta
izloÏena vremenskim
nepogodama.
• Ne priti‰çite gumbe koristeçi
o‰tre predmete poput
noÏeva i odvijaãa.
MoÏe doçi do poÏara,
strujnog udara ili smetnji u
radu.
• Za prikljuãivanje u struju ne
koristite produÏne kabele ili
adaptere.
MoÏe doçi do o‰teçenja
su‰ilice ili do strujnog
udara.
• Ne prskajte su‰ilicu vodom.
• Ne su‰ite predmete koji su
bili ãi‰çeni, prani, namakani
ili zaprljani zapaljivim ili
eksplozivnim sredstvima
(npr. vosak, nafta, boja,
benzin, odma‰çivaãi,
otapala za kemijsko
ãi‰çenje, kerozin i sl.).
MoÏe doçi do poÏara ili
strujnog udara.
MoÏe doçi do poÏara ili
eksplozije.
MoÏe doçi do poÏara ili
strujnog udara.
• Ne stavljajte zapaljive
predmete u blizinu su‰ilice.
• Prilikom ãi‰çenje perilice ili
kad je izvan uporabe
izvucite strujni kabel.
Voda ili neãistoça mogu
izazvati strujni udar.
• Nemojte djeci ili kuçnim
ljubimcima dopu‰tati igru na
su‰ilici ili u njoj.
• Mala djeca ili nesamostalne
osobe ne smiju koristiti
ure√aj bez nadzora.
• Malu djecu treba nadzirati
kako bi se osiguralo da se
ne igraju s ure√ajem.
Djeca i kuçni ljubimci mogu
se ozlijediti ili ugu‰iti.
MoÏe doçi do stvaranja
otrovnih plinova, o‰teçenja
dijelova, poÏara ili
eksplozije.
• Prije nego ‰to ure√aj
stavljate izvan uporabe ili
odbacujete iskljuãite ga iz
struje, a nakon toga skinite
vrata i odsijecite kabel za
napajanje kako biste
sprijeãili zlouporabu.
MoÏe doçi do nesreçe i
ozlje√ivanja.
• AmbalaÏna vreça nije
igraãka. Po otvaranju
potrebno ju je uni‰titi.
Kako bi se izbjegla
moguçnost gu‰enja, drÏite
ambalaÏnu vreçu podalje
od beba i djece.
4
Upute o sigurnosti
• Ako se ure√aj napaja strujom pomoçu produÏnog kabela ili elektriãnog
prikljuãka, prijenosni prikljuãni ure√aj mora biti postavljen tako da nije
izloÏen prskanju ili ulasku vlage.
U suprotnom moÏe doçi do strujnog udara, poÏara, kvara ili
deformacije.
• Predmeti koji su poprskani ili natopljeni biljnim ili jestivim uljem
predstavljaju opasnost od poÏara i ne smiju se stavljati u su‰ilicu.
• Predmete zaprljane tvarima kao ‰to su jestivo ulje, aceton, alkohol,
benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i
odstranjivaãi voska, prije su‰enja u su‰ilici potrebno je oprati u vruçoj
vodi s dodatnom koliãinom deterdÏenta.
MoÏe doçi do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i poÏara.
• Predmeti koji su prethodno bili oãi‰çeni, oprani, namakani ili poprskani
naftom/benzinom, otapalima za kemijsko ãi‰çenje ili dugim zapaljivim
ili eksplozivnim tvarima ne smiju se upotrebljavati u su‰ilici.
MoÏe doçi do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i poÏara.
• Predmeti izra√eni od pjene, gume, plastike ili drugih tkanina osjetljivih
na toplinu (kao ‰to su kupaonski tepisi, protuklizne prostirke ili
kabanice) ne smiju se su‰iti u su‰ilici na postavci topline.
• Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tu‰iranje,
vodootpornih tkanina, predmeti s gumenom podlogom i odjeça ili
jastuci s umetcima od pjenaste gume ne smiju se su‰iti u su‰ilici.
MoÏe doçi do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i poÏara.
• Plastiãni predmeti poput kapa za tu‰iranje ili nepromoãivih gaçica za
pelene ne smiju se stavljati u su‰ilicu.
MoÏe doçi do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i poÏara.
• Ako se su‰ilica postavlja na tepih, ventilirani zrak moÏe ga o‰tetiti.
MoÏe doçi do spontanog zapaljenja, a time do eksplozije i poÏara.
• Omek‰ivaãe tkanina ili sliãna sredstva treba koristiti kako je navedeno
u uputama proizvo√aãa.
• Radi smanjenja opasnosti od ozlje√ivanja, pridrÏavajte se svih
preporuãenih sigurnosnih postupaka ukljuãujuçi kori‰tenje dugaãkih
za‰titnih rukavica i sigurnosnih naoãala.
NepridrÏavanje svih sigurnosnih upozorenja iz ovog priruãnika moÏe
imati za posljedicu o‰teçenje imovine, ozljede ili smrt.
5
Upute za montaÏu
Sljedeçe upute vodit çe vas kroz poãetne korake za postavljanje su‰ilice. Imajte na umu
da svaki dio ovog priruãnika daje vaÏne informacije o pripremi i uporabi su‰ilice, stoga je
vaÏno da prije nego ‰to nastavite s ugradnjom ili uporabom prouãite kompletan priruãnik.
Osigurajte pridrÏavanje svih navedenih upozorenja i mjera opreza. Ove upute za montaÏu
namijenjene su struãno osposobljenim instalaterima. Proãitajte ove upute za montaÏu u
cijelosti i pozorno.
Informacije o sigurnosti
Opasnost od ozlje√ivanja
Su‰ilica je vrlo te‰ka, stoga ju ne
poku‰avajte podiçi sami.
Ne podiÏite su‰ilicu pridrÏavanjem za
dijelove koji str‰e, npr. gumbe za
pode‰avanje ili vrata, jer mogu puknuti.
Opasnost od pada ili spoticanja
Vodite raãuna da nema olabavljenih crijeva
ili kabela.
Provjerite su‰ilicu na eventualna
o‰teçenja nastala tijekom transporta.
Ne spajajte su‰ilicu ako ima vidljivih
znakova o‰teçenja.
Ako niste sigurni obratite se lokalnom
zastupniku LG-a. Uvijek potpuno ispraznite
su‰ilicu prije transporta.
Su‰ilica ne smije biti smje‰tena u neposrednoj
blizini plinskih plamenika, ‰tednjaka, grijalica
ili ro‰tilja jer ju plamen iz plamenika moÏe
o‰tetiti. Kad se su‰ilica ugra√uje ispod radne
povr‰ine osigurajte po 30-50 cm prostora s
obje boãne i sa straÏnje strane su‰ilice kako bi
se omoguçio izlaz zraka na straÏnjoj re‰etki.
To strujanje zraka od kritiãne je vaÏnosti za
kondenzaciju vode tijekom procesa su‰enja.
Ako su‰ilicu koristite u blizini perilice rublja ili
postavljenu na perilici, za svaki ure√aj
potrebni su zasebni utikaã i utiãnica. Nemojte
koristiti dvostruki adapter ili produÏni kabel.
MoÏete postaviti su‰ilicu na perilicu rublja radi
u‰tede prostora. Pribor za takvo postavljanje
moÏete dobiti kod lokalnog specijaliziranog
trgovca.
■ Upute za montaÏu postavljanjem na perilicu rublja
LG su‰ilicu moÏete postaviti na perilicu rublja s prednjim punjenjem priãvrstiv‰i je
posebnim priborom za takvu montaÏu (vidjeti upute na sljedeçoj stranici). Ovu montaÏu
mora izvesti iskusna struãna osoba kako bi se osigurala njena ispravnost.
Instalater çe osigurati da imate ispravan pribor za svoj model perilice i da bude ãvrsto
fiksirana. Iz tih je razloga vaÏno da montaÏu obavi struãnjak.
OPREZ
OPREZ u vezi s kabelom za napajanje
Za veçinu ure√aja preporuãuje se prikljuãivanje na zasebni strujni krug, to jest
jednostruku utiãnicu koja napaja samo taj ure√aj i nema dodatnih izvoda ili strujnih
krugova. Radi sigurnosti provjerite na stranici specifikacija u ovom priruãniku.
Nemojte preopteretiti zidne utiãnice. Preoptereçene zidne utiãnice, labave ili o‰teçene
zidne utiãnice, produÏni kabeli, izlizane naponske Ïice ili o‰teçenja izolacije Ïice
opasni su. Sve to moÏe dovesti do strujnog udara ili poÏara. Povremeno provjerite
kabel ure√aja i ako se na njemu vide o‰teçenja ili znakovi dotrajalosti iskljuãite ga,
prestanite koristiti ure√aj i kabel povjerite na zamjenu identiãnim zamjenskim dijelom
ovla‰tenom servisu.
Za‰titite kabel za napajanje od fiziãkih ili mehaniãkih pritisaka, poput savijanja,
zapetljavanja, prignjeãivanja u vratima ili hoda po njemu. Obratite posebnu pozornost
na utikaãe, zidne utiãnice i na mjesto gdje kabel izlazi iz ure√aja.
6
Upute za montaÏu
Komplet za montiranje na perilicu
rublja
Za ovakav naãin montaÏe potreban je
odgovarajuçi LG komplet pribora.
Su‰ilica
Perilica
Ova se su‰ilica moÏe postaviti samo na LG
perilicu. NEMOJTE poku‰avati ovu su‰ilicu
postavljati na bilo koju drugu perilicu jer
moÏe doçi do kvara, ozljede ili o‰teçenja na
stvarima.
UPOZORENJE
• Neispravna montaÏa moÏe izazvati
ozbiljne nesreçe.
• TeÏina su‰ilice i visina instaliranja ãine
postupak postavljanja preopasnim za
jednu osobu. Ovaj postupak trebaju
obaviti dvoje ili vi‰e iskusnih servisera.
• Su‰ilica nije prikladna za ugradbenu
montaÏu. Nemojte je montirati
ugradbenim naãinom.
• Nemojte upotrebljavati su‰ilicu ako je
rastavljena.
3. Poravnajte rupe na kompletu za
postavljanje s rupama na straÏnjem
poklopcu.
3-1) 23,6 inãa (600 mm)
Veliãina gornje ploãe perilice
21,7 inãa
(550 mm)
23,6 inãa
(600 mm)
Upute za
oblik i
montaÏu
Postupak montaÏe
1. Postavite LG su‰ilicu na LG perilicu
rublja.
2. Skinite dva vijka s donjeg dijela straÏnjeg
poklopca na svakoj strani prema prikazu
na donjoj slici.
3-2) 21,7 inãa (550 mm)
• Priãvrstite dva vijka koja ste prethodno
skinuli sa su‰ilice na komplet za slaganje.
• Upotrijebite 4 vijka iz kutije za pribor [0,6
inãa (16 mm)] za spajanje straÏnjeg
poklopca perilice i kompleta za
postavljanje na perilicu.
• Postupak za suprotnu stranu bit çe isti.
7
Upute za montaÏu
Upute za uzemljenje
Ovaj ure√aj mora biti uzemljen. U sluãaju
neispravnosti ili kvara, uzemljenje çe
smanjiti opasnost od strujnog udara
stvarajuçi put najmanjeg otpora za
elektriãnu struju.
Ure√aj je opremljen uzemljenim kabelom i
utikaãem za uzemljenje. Utikaã se mora
ukopãati u odgovarajuçu utiãnicu koja je
pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa
lokalnim propisima.
Postupak dodatnog uzemljivanja
NAPOMENA
- Za bolje rezultate su‰enja straÏnji dio
ure√aja mora biti udaljen od zida.
- Nemojte instalirati su‰ilicu tamo gdje
postoji opasnost od mraza ili
pra‰ine.
• Uslijed smrzavanja kondenzirane
vode u pumpi i odvodnom crijevu
moÏe doçi do neispravnog rada
su‰ilice ili do njenog o‰teçivanja.
Zid
U nekim zemljama moÏe biti propisano
zasebno uzemljenje. U takvim sluãajevima
potrebna pomoçna Ïica za uzemljenje,
stezaljke i vijak moraju se kupiti zasebno.
Odvod kondenzata
Ovaj se ure√aj moÏe spojiti izravno u zidni
odvod pomoçu isporuãenog adaptera.
Kondenzirana voda çe oteçi. Bit çe
potreban vodoinstalater.
UPOZORENJE
Perilicu ne bi trebalo instalirati u blizini
rashladnog ure√aja.
Nemojte instalirati su‰ilicu u blizini
ure√aja koji razvijaju visoku
temperaturu poput hladnjaka,
‰tednjaka, peçi i sl., jer to moÏe
utjecati na rezultate i trajanje su‰enja.
Su‰ilica najbolje radi na sobnoj
temperaturi od 23°C.
8
30 cm - 50 cm
UPOZORENJE
Izbjegavajte postavljanje ure√aja oko
izvora topline.
Topao zrak koji izlazi sa straÏnje strane
su‰ilice mora se dobro ventilirati.
U suprotnom mogu se pojaviti problemi.
Upute za montaÏu
■ Niveliranje su‰ilice
1. Niveliranje su‰ilice sprjeãava nepotrebnu
buku i vibracije. Postavite su‰ilicu na
ãvrstu, ravnu podlogu.
Postavite su‰ilicu u prostor u kojem
nema zapaljivih materijala, kondenzacije i
opasnosti od smrzavanja.
2. Ako su‰ilica nije ispravno nivelirana, po
potrebi izravnajte pomoçu prednjih
podesivih noÏica.
Okreçite ih u smjeru kretanja kazaljki sata
za podizanje i u suprotnom smjeru za
spu‰tanje, sve dok se su‰ilica ne
stabilizira i u smjeru naprijed-nazad,
lijevo-desno i dijagonalno.
Podesive noÏice
Su‰ilica je podignuta
Podesive
noÏice
Su‰ilica je spu‰tena
Podesive
noÏice
Dijagonalna provjera
Kad pritisnete rubove stroja, stroj se
ne bi smio ni najmanje pomicati gore
dolje (svakako provjerite oba smjera).
Ako se stroj nji‰e pri dijagonalnom
pritisku na gornju ploãu, ponovno
namjestite noÏice.
9
Upute za montaÏu
■ Prikljuãivanje crijeva za dovod vode
Su‰ilica se mora prikljuãiti na slavinu za hladnu vodu pomoçu novog dovodnog crijeva.
Ne koristite stara crijeva.
NAPOMENA
• Tlak vode mora biti izme√u 100 kPa i 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf/ cm2).
• Kad prikljuãujete ulazno crijevo na ventil pazite da ne o‰tetite navoj i da ga ne
iskrivite.
• Ako je tlak vode iznad 1000 kPa potrebno je instalirati regulator tlaka.
• Povremeno provjeravajte stanje crijeva i po potrebi ga zamijenite.
Povremeno provjeravajte i zamijenite crijeva ako ima znakova ispupãenja, zapetljanja,
prereza, habanja ili propu‰tanja.
Korak 1 : Provjerite gumenu brtvu u
ulaznom crijevu.
U ulaznim crijevima za vodu nalaze se
dvije gumene brtve.
One spreãavaju propu‰tanje vode.
Provjerite je li spoj sa slavinom dovoljno
ãvrst.
Prikljuãak
za crijevo
Gumena brtva
Y prikljuãak
Korak 2 : Provjerite okolinu instalacije.
Tip A
-. Kad se na jednoj slavini koriste i perilica
i su‰ilica rublja.
Spojite Y prikljuãak i kratko crijevo.
Spojite Ïenski dio kratkog crijeva na
slavinu.
Spojite mu‰ki dio Y prikljuãka na Ïenski
dio dugog crijeva.
Spojite drugi mu‰ki dio Y prikljuãka na
Ïenski dio ulaznog crijeva perilice.
Tip B
-. Kad se na jednoj slavini koristi samo
su‰ilica.
Spojite Ïenski dio dugog crijeva na
slavinu.
Dugo
crijevo
Kratko
crijevo
Y prikljuãak
A
10
B
NAPOMENA
• Nakon spajanja ulaznog crijeva na
slavinu za vodu otvorite slavinu kako
biste isprali strana tijela (neãistoçu,
pijesak ili piljevinu) iz vodovodnih
cijevi. Ispustite vodu u vjedro i
provjerite temperaturu vode.
Upute za montaÏu
Korak 3: Spojite crijevo na su‰ilicu.
• Rukom ãvrsto pritegnite crijeva za dovod
vode na slavinu za HLADNU vodu, a
nakon toga dotegnite klije‰tima za jo‰ 2/3
okreta.
Pazite da crijeva nisu zapetljana i
prignjeãena.
Korak 4 : Otvorite slavinu za hladnu
vodu. Provjerite ima li
propu‰tanja.
Provjerite jesu li slavine za vodu
otvorene.
Provjerite ima li propu‰tanja na “Y”
prikljuãku, slavini i crijevima.
NAPOMENA
• Ako po zavr‰etku spajanja crijevo
propu‰ta vodu ponovite iste korake.
11
Izgled i konstrukcija
■ Prikaz ure√aja
- RC8066****
Kontrolna
ploãa
Posuda za
vodu
Vrata
Poklopac
kondenzatora
Re‰etka za
ventiliranje
■ Kontrolna ploãa
Funkcija Smart Diagnosis™
dostupna je samo na ure√ajima
s oznakom Smart Diagnosis™.
Gumb za
ukljuãivanje/
iskljuãivanje
Start/stanka
Gumb
programatora
12
Opcije
• Vremenska
odgoda
• Opcija protiv
guÏvanja
(Anti Crease)
• Favorit
• Zujalica
Dodatni
program
(Vi‰e)
•
• Para
• Brzina
centrifuge
(*Osvjetljenje
bubnja)
• Razina
su‰enja
(*Brava za
djeãju za‰titu)
•
(Manje)
Rukovanje su‰ilicom
■ Tablica odabira programa
Senzor programa su‰enja
Program
Pamuk
Tkanine
od
mije‰anih
vlakna
Lako
odrÏavanje
Vrsta rublja
Detalj
Razina
su‰enja
Ruãnici, kuçni ogrtaãi i
posteljina
Za debele i pro‰ivene tkanine
Ekstra
Frotirni ruãnici, salvete,
ruãnici i posteljina
Za debele i pro‰ivene tkanine
koje ne zahtijevaju glaãanje
Jako
Kupaonski ruãnici, salvete,
donje rublje i pamuãne
ãarape
Za tkanine koje ne zahtijevaju
glaãanje
Ormar
Plahte, jastuãnice i ruãnici
Za tkanine koje ne zahtijevaju
glaãanje
Lagano
Posteljina, stolno rublje,
majice i polo majice
Za tkanine koje zahtijevaju
glaãanje
Posteljina, stolno rublje,
trenirke, anoraci i prekrivaãi
Za debele i pro‰ivene tkanine
koje ne zahtijevaju glaãanje
Jako
Ko‰ulje i bluze
Za tkanine koje ne zahtijevaju
glaãanje
Ormar
Hlaãe, haljine, suknje i bluze
Za tkanine koje zahtijevaju
glaãanje
Ko‰ulje, majice, hlaãe, donje
rublje i ãarape
Za poliamid, akril i poliester koji
ne zahtijevaju glaãanje
Ormar
Ko‰ulje, majice, donje rublje i
ãarape
Za poliamid, akril i poliester koji
zahtijevaju glaãanje
Glaãanje
Glaãanje
Glaãanje
13
Rukovanje su‰ilicom
Senzor programa su‰enja
Program
Vrsta rublja
Detalj
Razina
su‰enja
Glomazni
komadi
Posteljina, plahte
Za glomazne komade
-
Traper
Traper i odjeça koja blijedi
Za traper koji ne zahtijeva
glaãanje
-
Parna
higijena
Djeãji prekrivaãi i djeãja
odjeça
Brza i laka dezinfekcija neperivih
komada kori‰tenjem samo pare.
Ovaj se program preporuãuje za
pamuãne i poliesterske materijale.
-
OsvjeÏava Ko‰ulje i bluze
nje parom
Izravnavanje nabora odjeçe
Tkanina nije potpuno suha.
Objesite tkaninu!
-
Sportska
odjeça
Nogometni dresovi i trenirke
Za poliesterske materijale
-
Vremena
brzog
su‰enja
Posteljina i ruãnici, osim tkanina
za programe za osjetljivo rublje,
sportsku odjeçu, program za
glomazne komade.
Za mala punjenja prikladnih
tkanina s kratkim vremenima
su‰enja
-
Osjetljivo
Svila, fine tkanine i fino donje
rublje
Za tkanine osjetljive na toplinu,
poput sintetike
-
Vuna
Vuna
Za vunene tkanine
-
Tempirani program su‰enja
Su‰enje
na re‰etki
Svila, vuna, osjetljivo fino
donje rublje
OsvjeÏavanje rublja bez su‰enja
-
Hladan
zrak
Sve tkanine kojima je
potrebno osvjeÏavanje
Okretanje bez topline
-
Topao
zrak
Kupaonski ruãnici, ogrtaãi za
kupanje, kuhinjske krpe i
pro‰ivene tkanine od akrila
Mali komadi i vlaÏna odjeça
Svakodnevni komadi prikladni za
su‰enje toplinom
-
OPREZ
Ako punite manje od 1kg, koristite program “Topao zrak” u tempiranom Programu su‰enja.
Vunene komade treba su‰iti na programu “Vuna”, a komade osjetljive na toplinu ukljuãujuçi
svilu, donje rublje i fino donje rublje na programu “Osjetljivo”. Pri odabiru Ïeljenog
programa na stranici 25, 26, vodite raãuna o preporuãenoj teÏini punjenja, jer u suprotnom
rublje se moÏe o‰tetiti.
14
Rukovanje su‰ilicom
■ Proãitajte prije prvog kori‰tenja svoje LG su‰ilice
Nakon uklanjanja ambalaÏe obavite sljedeçe provjere kako biste osigurali ispravnost
montaÏe LG su‰ilice i njenu spremnost za rad. (Vidjeti upute za montaÏu)
1. Provjerite pomoçu libele je li su‰ilica nivelirana. Ako to nije sluãaj pode‰avajte noÏice
perilice sve dok ne do√e u ravninu.
2. Provjerite posudu za vodu, filtar, kontrolnu ploãu i bubanj i uvjerite se da je sve na
svom mjestu.
3. Postavite stroj na su‰enje na 5 minuta kako biste zagrijali bubanj.
4. Pri nekoliko prvih uporaba ure√aja otvorite vrata izme√u punjenja kako bi izi‰li
eventualni mirisi iz unutra‰njosti LG su‰ilice.
NAPOMENA
Zavr‰ni dio programa su‰enja odvija se bez topline (ciklus hla√enja), kako bi se
osiguralo da komadi rublja ostanu na temperaturi koja ih neçe o‰tetiti.
Ukljuãite
struju.
1. Ukljuãite struju.
Prvo pritisnite gumb za
ukljuãivanje/iskljuãivanje. Zasvijetlit çe
indikator iznad gumba u znak da je stroj
spreman za poãetak rada.
2. Otvorite vrata.
3. Provjerite jesu li filtar i posuda za vodu
ãisti.
Filtar se nalazi u rubu vrata ili na
straÏnjem dijelu vrata. Potrebno ga je
ãistiti prije i nakon su‰enja.
Otvorite vrata i provjerite je li filtar ãist.
Ako nije, oãistite ga prema uputama na
str. 21. Tako√er provjerite je li potrebno
isprazniti posudu za vodu radi boljih
rezultata su‰enja.
4. Nakon razvrstavanja stavite rublje u
bubanj.
Rublje treba razvrstati po vrsti tkanine i
razini suhoçe; prije stavljanja u bubanj
sve vrpce i remenje na odjeçi trebaju biti
dobro zavezani i uãvr‰çeni.
Rublje gurnite u unutra‰njost bubnja
kako ne bi bilo u blizini brtve vrata.
U suprotnom moÏe doçi do o‰teçenja
rublja ili brtve.
Povucite
Otvorite vrata.
Provjerite
filtar.
OPREZ
U su‰ilici nemojte su‰iti neoprano rublje.
15
Rukovanje su‰ilicom
5. Zatvorite vrata.
Prije zatvaranja vrata provjerite je li rublje
dobro smje‰teno u unutra‰njost bubnja i
nisu li uz vrata zakvaãeni strani premeti,
osobito oni zapaljivi.
Odaberite
Ïeljeni
program.
OPREZ
Pazite da ne prignjeãite rublje izme√u
vrata i gumene brtve.
6. Odaberite program su‰enja koji Ïelite.
Program moÏete odabrati okretanjem
gumba za odabir programa dok se ne
prikaÏe Ïeljeni program.
Ako pritisnete gumb Start/stanka bez
odabira programa, su‰ilica çe nastaviti
rad na programu Ormar. Za detaljnije
informacije pogledajte tablicu Odabir
programa (stranica 13, 14).
Izvadite
rublje.
7. Pritisnite gumb za
ukljuãivanje/iskljuãivanje.
âut çete okretanje bubnja.
Oãistite filtar.
(Zamijenite
filtar ako je
o‰teçen.)
8. Po zavr‰etku programa otvorite vrata i
izvadite rublje.
OPREZ
Budite oprezni! Unutra‰njost bubnja jo‰
uvijek moÏe biti vruça.
(Trajanje su‰enja moÏe varirati ovisno o
odabiru programa ili opcija.)
16
Rukovanje su‰ilicom
NAPOMENA
Zavr‰ni dio programa su‰enja odvija
se bez topline (ciklus hla√enja), kako
bi se osiguralo da komadi rublja
ostanu na temperaturi koja ih neçe
o‰tetiti.
Odaberite
Ïeljeni
program.
9. Oãistite filtar i ispraznite posudu za
vodu.
Filtar je potrebno oãistiti nakon svakog
punjenja.
10. Iskljuãite su‰ilicu.
Prvo pritisnite gumb za
ukljuãivanje/iskljuãivanje.
Izvadite
rublje.
OPREZ
- Budite paÏljivi ako filtar ãistite pomoçu
usisivaãa jer se lako o‰teti i pokida.
Ako su se na filtru nataloÏile naslage
uklonite ih ãetkicom.
- Ako Ïelite otvoriti vrata tijekom rada
su‰ilice prvo pritisnite gumb
Start/stanka, priãekajte da se bubanj
potpuno zaustavi i tek tada otvorite
vrata.
UPOZORENJE
Oãistite filtar.
(Zamijenite
filtar ako je
o‰teçen.)
Nikad ne zaustavljajte su‰ilicu prije
zavr‰etka programa su‰enja, osim ako
se komadi mogu brzo izvuçi i
rasprostrijeti kako bi se toplina raspr‰ila.
OPREZ
Su‰ilica se ne smije koristiti za namjene
za koje nije predvi√ena.
17
Rukovanje su‰ilicom
■ Su‰enje na re‰etki
Re‰etka za su‰enje nalazi se u
unutra‰njosti su‰ilice kako je prikazano na
donjoj slici. Prije kori‰tenja uklonite i
odbacite ambalaÏu.
Re‰etka za su‰enje koristi se za komade za
koje ne Ïelite da se okreçu pri su‰enju,
ukljuãujuçi pulovere i osjetljivo rublje.
Za kori‰tenje re‰etke:
1. Otvorite vrata.
NAPOMENA
Provjerite filtar za vlakna i uklonite
zaostala vlakna nakupljen s re‰etke.
1. Umetnite
Ïiãani rub u
sredi‰te
bubnja.
2. Ne vadite filtar.
3. Postavite re‰etku preko dna otvora
vrata su‰ilice.
Umetnite ju u leÏi‰te na straÏnjem
dijelu su‰ilice.
Gurnite prednji dio okvira kako biste ga
2. Postavite
uãvrstili iznad filtra.
osjetljive
tkanine ili
4. Mokre komade stavite na gornju
tenisice.
povr‰inu re‰etke.
Ostavite dovoljno prostora izme√u
komada za kruÏenje zraka.
Re‰etka se ne kreçe, ali bubanj se
okreçe.
5. Zatvorite vrata.
6. Ukljuãite su‰ilicu i odaberite Su‰enje
na re‰etki.
18
Dodatne funkcije
Opcijski gumbi
Gumb za
Gumb
ukljuãivanje/isk programatora
ljuãivanje
Start/stanka
Gumb za ukljuãivanje/iskljuãivanje
• Pritisnite gumb za
ukljuãivanje/iskljuãivanje za ukljuãivanje i
iskljuãivanje struje.
• Za poni‰tavanje funkcije Vremenska
odgoda potrebno je pritisnuti gumb za
ukljuãivanje/iskljuãivanje.
Gumb programatora
• Dostupni programi ovise o modelu
su‰ilice.
• Upalit çe se lampica za prikaz odabranog
programa.
Dodatni programski
gumbi
Dodatni program
• Koristite ove gumbe za odabir Ïeljenih
opcija za odabrani program.
Opcije
• Omoguçuje vam odabir dodatnih opcija i
po odabiru çe zasvijetliti.
Start/stanka
• Ovaj gumb Start/stanka koristi se za
pokretanje ili privremeni prekid programa
su‰enja.
• Pritisnite gumb Start/stanka za
privremeno zaustavljanje programa.
• U stanju Stanka struja se automatski
iskljuãuje nakon 4 minute.
19
Dodatne funkcije
■ Vremenska odgoda
Opciju Vremenska odgoda moÏete koristiti
za odgodu zavr‰etka programa su‰enja.
Maksimalno vrijeme odgode je 19 sati.
Minimalno vrijeme odgode je 3 sata.
1. Ukljuãite su‰ilicu.
2. Odaberite program.
3. Namjestite sat odgode pritiskom na
gumb “ ”, “ ”.
4. Pritisnite gumb Start/Stanka.
■ Anti Crease
Opcija Anti Crease spreãava stvaranje
nabora koji nastaju ako se rublje ne izvadi
odmah po zavr‰etku programa su‰enja.
Kod odabira funkcije Anti Crease su‰ilica se
neprekidno ukljuãuje i iskljuãuje i daje vam
2 sata vremena za va√enje rublja. Ako se
tijekom zadane funkcije Anti Crease otvore
vrata, opcija se poni‰tava.
■ Favorit
Opcija Favorit omoguçuje vam pohranu
postavki prilago√enog programa su‰enja za
buduçu uporabu.
1. Ukljuãite su‰ilicu.
2. Odaberite program.
3. Odaberite opciju ili dodatni program.
(Protiv guÏvanja, brzina centrifuge itd.)
4. Pritisnite i drÏite pritisnutim gumb Favorit
3 sekunde.
Opcija Favorit sada je zapamçena za
buduçu uporabu. Za ponovno kori‰tenje
pohranjenog programa odaberite opciju
Favorit i pritisnite gumb Start/stanka.
■ Osvjetljenje bubnja
Ako odaberete funkciju Osvjetljenje bubnja
moÏete tijekom rada su‰ilice vidjeti
unutra‰njost bubnja.
- Svjetlo upaljeno: vrata su otvorena.
- Svjetlo uga‰eno: vrata su zatvorena. Gasi
se automatski.
■ Brzina centrifugiranja
Ovaj dodatni program upravlja vremenom
su‰enja, a moÏete odabrati jako ili
normalno. (Zadana opcija je normalno)
- Jako: kad se centrifugiranje obavlja uz
vi‰e od 1.200 o/min.
- Normalno: kad se centrifugiranje obavlja
uz manje od 1.000 o/min.
Broj o/min centrifuge temelji se na
perilici LG.
20
■ Para
UPOZORENJE
Za vrijeme programa Para ne otvarajte vrata
su‰ilice. Za vrijeme programa s parom ne
dodirujte mlaznicu za paru u bubnju.
Kori‰tenje programa Para
Program OsvjeÏavanje parom koristi snagu pare
za brzo smanjenje nabora na tkaninama.
1. Ukljuãite su‰ilicu.
2. Odaberite program s parom.
3. Pritisnite gumb “ ”, “ ”.
4. Pritisnite gumb Start/stanka.
Kod ovih postavki su‰ilica se okreçe dok se voda
u generatoru pare zagrijava.
Parna higijena
Program
Para
OsvjeÏavanje parom
Pamuk, lako
Lako glaãanje
odrÏavanje,
Program /za‰tita od statiãkog
mje‰avine vlakana
elektriciteta
s opcijom
pare
Za‰tita od statiãkog Jeans, glomazni
komadi
elektriciteta
NAPOMENA
Ne koristite program Para za osjetljive tkanine
poput vune, svile i odjeçe koja lako pu‰ta boju.
■ Brava za djeãju za‰titu (
&
)
Za sigurnost djece pritisnite gumb Razina
su‰enja na otprilike 3 sekunde.
Na LED indikatoru prikazat çe se “
”.
Na LED prozorãiçu moÏete vidjeti znak “
”.
- Bit çe onemoguçene sve funkcije osim
funkcija Brava za djeãju za‰titu i gumba za
ukljuãivanje/iskljuãivanje.
- Funkcija Brava za djeãju za‰titu traje nakon
zavr‰etka programa.
NAPOMENA
Za iskljuãivanje Brave za djeãju za‰titu pritisnite
gumb Razina su‰enja na oko 3 sekunde.
■ Zujalica
Ova opcija omoguçava pode‰avanje
glasnoçe zvuãnog signala.
OdrÏavanje su‰ilice
OdrÏavanje i ãi‰çenje vrlo je vaÏno
Su‰ilicu nije te‰ko odrÏavati, no vaÏno ju je
odrÏavati. Slijedite upute u nastavku.
âi‰çenje filtra
Oãistite filtar nakon svakog kori‰tenja i
provjerite ga prije svakog kori‰tenja.
Potrebno ga je oãistiti i ako zasvijetli
lampica Oãisti filtar i ako se tijekom rada
su‰ilice oglasi zvuãni signal.
âi‰çenje ili praÏnjenje filtra smanjit çe
vrijeme su‰enja i utro‰ak energije te
produÏiti vijek trajanja su‰ilice.
OPREZ
- Hvataã vlakana potrebno je ãesto
ãistiti, ako je primjenjivo.
- Ne smije se dopustiti nakupljanje
vlakana oko bubnja.
- Filtar se mora oãistiti po zavr‰etku
svakog programa.
1. Otvorite vrata.
Ispraznite posudu za vodu
U posudi za vodu skuplja se kondenzirana
voda.
Ispraznite posudu za vodu nakon svake
uporabe.
U suprotnom to çe utjecati na rezultate
su‰enja.
Ako je posuda za vodu puna zasvijetlit çe
lampica Ispraznite vodu i tijekom rada
su‰ilice oglasit çe se zujalica. U tom sluãaju
posudu je potrebno isprazniti u roku od
sljedeçih sat vremena.
1. Izvucite posudu za
vodu.
2. Ispraznite posudu
za vodu u slivnik.
3. Gurnite ju natrag.
2. Izvucite filtar.
3. Oãistite filtar
pomoçu usisivaãa
ili ispiranjem pod
slavinom.
4. Zamijenite filtar.
- Gurnite filtar sasvim
dolje kako ne bi
zapinjao za vrata.
5. Zatvorite vrata
4. Pritisnite gumb
Start/stanka.
NAPOMENA
Visoka okolna temperatura i mali
prostor mogu produljiti vrijeme
su‰enja i poveçati potro‰nju
elektriãne energije.
UPOZORENJE
Nemojte piti kondenziranu vodu.
OPREZ
- Nakon pranja filtra temeljito ga osu‰ite.
- Ne smije se dopustiti nakupljanje
vlakana u su‰ilici.
NAPOMENA
Ako se tijekom rada pojavi oznaka
Oãistite filtar, odmah ga oãistite.
OPREZ
Ako se prilikom pranja rublje ne
centrifugira visokom brzinom porast çe
potro‰nja energije i vrijeme su‰enja.
U nekim sluãajevima na LED prozorãiçu
moÏe se pojaviti znak “
” (Ispraznite
vodu) i su‰ilica se moÏe zaustaviti zbog
pune posude za vodu.
1. Ohladite su‰ilicu i obavite gornje korake.
2. Pritisnite gumb Start/stanka.
21
OdrÏavanje su‰ilice
Kondenzator
Kondenzator je tako√er dio vrlo vaÏan za rezultate su‰enja, stoga mu je potrebno obratiti
posebnu pozornost. Preporuãuje se kondenzator oãistiti tri ili ãetiri puta godi‰nje ili kad
treperi lampica kondenzatora.
1. Gurnite kapicu i otvorite poklopac za
kondenziranje.
4. Temeljito oãistite kondenzator pod
slavinom propu‰tajuçi vodu kroz njega
< Prednji dio >
Poklopac kondenzatora
2. Otvorite brtvu okretanjem zaporne
poluge
< Boãni dio >
Brtveni
poklopac
5. Obrnutim redoslijedom ponovno
sastavite sve dijelove
OPREZ
3. Izvucite kondenzator umetanjem prsta u
otvor za izvlaãenje na prednjem dijelu
kondenzatora. (Nemojte na kondenzator
djelovati silom)
Zapornu Polugu potrebno je nakon
ãi‰çenja kondenzatora zatvoriti prema
donjem prikazu.
Vrh
Dno
OPREZ
NAPOMENA
Ako se pojavi znak “Oãisti
kondenzator” odmah oãistite
kondenzator.
22
- Rad s kondenzatorom koji je zaãepljen
vlaknima moÏe o‰tetiti su‰ilicu. To
poveçava i potro‰nju energije.
- Za ãi‰çenje izmjenjivaãa topline ne
koristite o‰tre predmete. MoÏe doçi do
o‰teçenja i propu‰tanja.
- Nikad ne stavljajte su‰ilicu u rad bez
izmjenjivaãa topline.
OdrÏavanje su‰ilice
■ Ventilacijska re‰etka i re‰etka
za ulaz hladnog zraka
Prednju ventilacijsku re‰etku oãistite
usisivaãem 3-4 puta godi‰nje kako se ne bi
nakupila vlakna ili neãistoçe koje bi mogle
naru‰iti strujanje zraka.
3. Spojite
ispusno
crijevo u
sklop.
■ Senzor vlaÏnosti
NAPOMENA
- Topao zrak ispu‰ta se kroz
ventilacijsku re‰etku
- Potrebno je osigurati odgovarajuçe
provjetravanje kako bi se sprijeãio
povrat u prostoriju plinova s ure√aja
na kojima izgaraju druga goriva,
ukljuãivo otvoren plamen.
Ure√aj detektira razinu vlaÏnosti rublja
tijekom rada, ‰to znaãi da ga je potrebno
redovito ãistiti kako bi se uklonile
eventualne naslage kamenca na povr‰ini
senzora. Obri‰ite senzore u unutra‰njosti
bubnja (prema slici).
■ Ispu‰tanje kondenzirane vode
U pravilu se kondenzirana voda crpi u
posudu za vodu u kojoj se skuplja do
ruãnog praÏnjenja.
Voda se moÏe ispu‰tati i izravno u glavni
odvod, pogotovo ako je su‰ilica montirana
na perilicu rublja. Kompletom za crijevo za
glavni odvod jednostavno promijenite
putanju vode i usmjerite je u odvod prema
donjem prikazu:
1. Izvucite
spojni
komplet.
2. Odvojite
crijevo
posude za
vodu od
sklopa.
23
OdrÏavanje su‰ilice
Prije ãi‰çenja unutra‰njosti su‰ilice izvucite kabel iz utiãnice kako biste izbjegli opasnost
od strujnog udara.
• Zatvorite slavinu ako stroj ostavljate na iole duÏe vrijeme (npr. godi‰nji odmor), posebno
ako se u neposrednoj blizini ne nalazi podni odvod.
Filtar dovoda vode
• Ako voda ne ulazi u su‰ilicu na kontrolnoj ploãi poavit çe se ikona "
".
• Ako je voda jako tvrda ili sadrÏi ostatke naslaga vapnenca filtar dovoda vode moÏe se
zaãepiti. Stoga ga povremeno treba oãistiti.
1. Zatvorite slavinu.
2. Odvijte crijevo za dovod vode.
3. PaÏljivo izvadite filtar iz ulaznog ventila i
oãistite ga o‰trom ãetkicom.
4. Promijenite filtar i ponovno zategnite
dovodno crijevo.
24
Dodatni praktiãni savjeti za pametno kori‰tenje
■ Vodiã za su‰enje
PROGRAM
Lako
odrÏavanje
Normalno
Jako
Ekstra
8 kg
125 min
115 min
Jako
8 kg
120 min
110 min
Ormar
Lagano
8 kg
8 kg
115 min
103 min
105 min
93 min
Glaãanje
8 kg
97 min
87 min
Pamuk
Tkanine od
mje‰avine
vlakna
Kapacitet
su‰ilice
Prikaz Vremena su‰enja
(ukljuãujuçi Vrijeme hla√enja)
Jako
4 kg
53 min
43 min
Ormar
4 kg
48 min
38 min
Glaãanje
4 kg
41 min
31 min
Ormar
4 kg
58 min
38 min
Glaãanje
4 kg
51 min
31 min
Glomazni komadi
2 kg
60 min
-
Traper
3 kg
36 min
-
Parna higijena
3 kg
56 min
-
OsvjeÏavanje parom
Haljina Ko‰ulje
Maks. 5 kom
25 min
-
Odjeça za sport
2 kg
24 min
-
Brzo su‰enje
3 kg
50 min
-
Osjetljivo
1.5 kg
45 min
-
Vuna
1 kg
21 min
-
25
Dodatni praktiãni savjeti za pametno kori‰tenje
Pletenine
Su‰ite pletenine na programu „vuna”.
Svakako prvenstveno slijedite upute za
odrÏavanje na naljepnici odjeçe. Vuna se
tijekom programa moÏda neçe potpuno
osu‰iti, no ne ponavljajte su‰enje zbog
toga. Oblikujte pletenine u njihov prvotni
oblik i ostavite da se osu‰e na ravnom.
Pleteni i kukiãani materijali
Neki pleteni i kukiãani materijali mogu se
stisnuti, ovisno o kvaliteti.
NeguÏvajuçi materijali (permanent press)
i sintetika
Nemojte preopteretiti su‰ilicu. Komade od
neguÏvajuçeg materijala izvadite ãim se
su‰ilica zaustavi, kako biste smanjili
stvaranje nabora.
Odjeça za bebe i odjeça za spavanje
Uvijek provjerite upute proizvo√aãa.
Guma i plastika
Ne su‰ite komade napravljene od gume ili
plastike ili koji sadrÏe gumu ili plastiku,
poput:
a) pregaãa, podbradaka i prekrivaãa za
stolice
b) zavjesa i stolnjaka
c) kupaonskih prostirki
Fiberglas
Ne su‰ite u su‰ilici predmete od fiberglasa.
Kad sljedeçi put su‰ite rublje ono moÏe
privuçi zaostale ãestice staklenih vlakna i
nadraÏiti koÏu.
Naljepnice s uputama za odrÏavanje
tkanine
Odjeça ima svoje naljepnice s uputama za
odrÏavanje, stoga se preporuãuje su‰enje u
skladu s uputama.
Ne samo to, odjeçu je potrebno razvrstati
prema veliãini komada i vrsti tkanine.
Za najbolje rezultate su‰enja i
najekonomiãniji utro‰ak energije nemojte
pretrpavati su‰ilicu.
26
U nastavku su prikazani simboli za
odrÏavanje tkanina.
Simboli
Upute
Su‰iti
Su‰iti u su‰ilici
NeguÏvajuçe / Otporno na
stvaranje nabora
NjeÏno / Osjetljivo
Ne su‰iti u su‰ilici
Ne su‰iti
Visoka toplina
Srednja toplina
Niska toplina
Bez topline / zrak
Su‰iti na konopcu /
objesiti za su‰enje
Ocijediti do suhog
Su‰iti na ravnom
U sjeni
Dodatni praktiãni savjeti za pametno kori‰tenje
■ Specifikacija ure√aja
LG AUTOMATSKA SU·ILICA RUBLJA
Proizvo√aã
Model
Nazivni kapacitet
kg
Tip su‰ilice
Razred energetske uãinkovitosti
Godi‰nja potro‰nja energije (AEc)
kWh/yr
Automatska su‰ilica rublja
Priznanje EU Ecolabel - europska oznaka za za‰titu okoli‰a
kWh
Edry
kWh
Edry1/2
Potro‰nja energije pri punom optereçenju
W
-. Stanje iskljuãenosti (Po)
-. Stanje mirovanja (PI)
W
min
Trajanje stanja mirovanja
Standardni program za pamuk
min
Vrijeme su‰enja (Tt)
min
-. Tdry
-. Tdry1/2
min
Razred kondenzacijske uãinkovitosti
%
-. Ct
%
-. Cdry
%
-. Cdry1/2
dB
Razina jaãine zvuka
LG Electronics
RC8066****
8kg
Su‰ilica za kuçanstvo s kondenzatorom
B
561
Da
Ne
4.75
2.55
0.4
0.4
10
Pamuk Lagano Normalno
102
134
79
A
91
91
91
66
27
Dodatni praktiãni savjeti za pametno kori‰tenje
Procijenjena uãinkovitost
Program/
Razina
su‰enja
Brzina
centrifug
iranja
SadrÏaj
punjenja
Pamuk /
Lagano
Normalno
Pamuk 100%
Pamuk 100%
Stanje
Kapacitet Energetska Vrijeme Stanje
uãinkovitost su‰enja mirovanja iskljuãenosti
(kWh)
(min)
(PI)(W)
(Po)(W)
8kg
4kg
4.75
2.55
134
79
0.4
0.4
NAPOMENA
• Ispitano u skladu s normom EN61121 i Direktivom 932/2012
• Za ispitivanje u skladu s normom EN61121 i Direktivom 932/2012 program postavljen
na „Pamuk Lagano Normalno (puno punjenje i pola punjenja)"
- Standardni program za pamuk: Pamuk Lagano + Normalno (zadano)
(To je najuãinkovitiji program u smislu testnih uvjeta propisanih normom EN61121 i
Direktivom 932/2012)
• Informacija o „standardnom programu za pamuk“ navodi da je prikladan za su‰enje
normalno mokrog pamuãnog rublja i da je najuãinkovitiji program s obzirom na
utro‰ak energije za su‰enje mokrog pamuãnog rublja;
• Rezultati ispitivanja ovise o sobnoj temperaturi, vrsti i koliãini punjenja, tvrdoçi vode i
temperaturi ulazne vode.
• Ako se ure√aj montira kao ugradbeni to moÏe naru‰iti uãinkovitost.
28
Dodatni praktiãni savjeti za pametno kori‰tenje
■ Rezervni dijelovi
■ Pomoçni pribor
Rezervni dijelovi potrebni prema uvjetima
jamstva isporuãuju se besplatno. Ako je
jamstvo isteklo rezervni dijelovi moraju se
kupiti u servisnom centru.
• Dostupan pomoçni pribor:
1. Re‰etka za su‰enje (ukljuãena)
■ Zbrinjavanje su‰ilice
NuÏno je su‰ilicu zbrinuti sigurnim naãinom
radi za‰tite djece i ostalih od ozljeda.
Prije sigurnog zbrinjavanja potrebno je
skinuti vrata, poklopac i druge izboãene
dijelove i odrezati kabel.
2. Y prikljuãak i crijevo (ukljuãeni)
■ Kontaktiranje servisa
3. Crijevo za ispust kondenzata i drÏaã
crijeva (kupnja zasebno)
Ako se pojavi problem sa su‰ilicom prvo
pogledajte u vodiã za otklanjanje smetnji.
Ako ne moÏete pronaçi gre‰ku i ne moÏete
rije‰iti problem obratite se Servisnom
centru.
Djelatnik korisniãke podr‰ke zatraÏit çe
sljedeçe podatke:
■ Komplet za montiranje na
perilicu rublja
1. Ime, adresu i po‰tanski broj
2. Broj telefona
3. Opis problema
4. Broj modela i serijski broj perilice
5. Datum kupnje
DrÏaã: 2 kom, vijak: 4 kom
Kupuje se zasebno
• Komplet za montiranje na perilicu rublja
moÏe se koristiti za gornju ploãu perilice
veliãine 550 i 600 mm za obje.
Ako je potrebno montiranje na perilicu rublja,
su‰ilicu morate postaviti na LG perilicu.
Pribor za takvo postavljanje prodaje se zasebno.
29
Vodiã za otklanjanje smetnji
■ Savjeti za otklanjanje smetnji
Radi u‰tede vremena i novca, na sljedeçoj stranici kao pomoç daju se odgovori na pitanja
prije pozivanja servisa.
Problem
·to uãiniti
Su‰ilica ne radi
1. Provjerite je li ukljuãena u struju.
2. Provjerite je li pritisnut gumb „Start“.
3. Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
4. Provjerite nije li sobna temperatura ispod 5°C.
5. Provjerite nije li pregorio osiguraã ili se iskljuãila
sklopka i zamijenite ih.
(Oprez: elektriãne su‰ilice obiãno koriste dva
osiguraãa ili sklopke) Nakon praÏnjenja posude za
vodu i ãi‰çenja filtra tijekom rada, morate pritisnuti
gumb Start da bi su‰ilica ponovno proradila.
Su‰enje traje dugo
1. Filtar je potrebno oãistiti nakon svakog punjenja.
2. Provjerite je li posuda za vodu ispraÏnjena.
3. Provjerite ãistoçu kondenzatora.
4. Odaberite ispravan program za vrstu tkanine
5. Provjerite nisu li zaãepljeni ventilacijska re‰etka ili
straÏnji ventilacijski otvori
6. Provjerite nije li rublje premokro
7. Provjerite nije li su‰ilica prenatrpana
1. Provjerite je li filtar ãist
2. Provjerite nije li kondenzatorska jedinica zaãepljena
Rublje je prekriveno
dlaãicama
1. Provjerite je li filtar za vlakna prazan.
2. Provjerite jesu li svi komadi u perilici ãisti.
3. Provjerite je li svo rublje ispravno razvrstano po vrsti
tkanine.
4. Provjerite nije li su‰ilica prenatrpana.
5. Provjerite nema li me√u rubljem papira, salveta ili
drugih razgradivih materijala i uklonite ih.
Vrijeme su‰enja nije
ujednaãeno
Vrijeme su‰enja punjenja varira zavisno o namje‰tenoj
toplini, veliãini punjenja, vrsti tkanine, vlaÏnosti rublja i
stanju filtra za vlakna.
Su‰ilica pu‰ta vodu
Provjerite nisu li vrata ili poklopac brtve prljavi ili
o‰teçeni.
Rublje je izguÏvano
Provjerite nije li su‰ilica prenatrpana. Poku‰ajte s kraçim
vremenom su‰enja i izvadite komade dok jo‰ sadrÏe
malu koliãinu vlage. Koristite opciju protiv guÏvanja
(Anti-Crease).
Odjeça se skupila u
su‰enju
Radi izbjegavanja ove pojave pridrÏavajte se uputa za
njegu i kori‰tenje odjeçe, buduçi da se neke tkanine
prirodno skupljaju pri pranju i ne smiju se stavljati u
su‰ilicu.
30
Vodiã za otklanjanje smetnji
■ Poruka o Gre‰ci
•
: Za ponovno pokretanje vrata moraju biti zatvorena i gumb Start/stanka
pritisnut. Ako se poruka o Gre‰ci nastavi pojavljivati, iskljuãite kabel za
napajanje iz struje i obratite se za savjet servisnom centru.
•
,
,
: Ako se poruka o Gre‰ci nastavi pojavljivati, iskljuãite kabel za napajanje iz struje i
obratite se za savjet servisnom centru.
■ Osvjetljenje bubnja ne radi
• Obratite se servisnom centru za korisnike.
31
Vodiã za otklanjanje smetnji
NAPOMENA
Funkcija SmartDiagnosis™ dostupna
je samo na ure√ajima s oznakom
SmartDiagnosis™.
U sluãaju mobilnog telefona sa
statiãkom opcijom funkcija
inteligentne dijagnostike moÏda neçe
raditi.
■ Kori‰tenje funkcije Smart
Diagnosis™.
• Ovu funkciju koristite samo kad vas na to
uputi servisni centar. Prijenos zvuãi sliãno
telefaks ure√aju i nema znaãenja osim za
servisni centar.
• Funkcija Smart Diagnosis™ ne moÏe se
aktivirati ako se su‰ilica ne da ukljuãiti. U
tom sluãaju rje‰avanje problema mora se
obaviti bez funkcije Smart Diagnosis™.
Ako imate problema sa svojom su‰ilicom
nazovite korisniãki informacijski centar LG.
Slijedite upute djelatnika pozivnog centra i
na zahtjev uãinite sljedeçe korake:
1. Pritisnite gumb za ukljuãivanje/
iskljuãivanje za ukljuãivanje su‰ilice.
Nemojte pritiskati bilo koji drugi gumb ili
okretati gumb programatora.
Maks. 10 mm
3. Pritisnite i drÏite tri sekunde pritisnutim
gumb “ (Vi‰e)” drÏeçi mikrofon
telefona u blizini ikone "Smart
Diagnosis™“ i gumba za
ukljuãivanje/iskljuãivanje.
4. DrÏite telefon na mjestu dok ne prestane
ton prijenosa.
Za to je potrebno oko 6 sekundi, a
vrijeme se odbrojava na zaslonu.
• Za najbolji rezultat nemojte pomicati
telefon za vrijeme prijenosa tonova.
• Ako djelatnik pozivnog centra ne moÏe
toãno zabiljeÏiti podatke, moÏe vas
zamoliti da poku‰ate ponovno.
• Pritisak na gumb za
ukljuãivanje/iskljuãivanje tijekom
prijenosa iskljuãit çe Smart
Diagnosis™.
5. Nakon ‰to se zavr‰i odbrojavanje i
prekinu tonovi nastavite razgovor s
djelatnikom pozivnog centra, koji çe vam
tada biti u moguçnosti pomoçi
kori‰tenjem prenesenih informacija za
analizu u korisniãkom informacijskom
centru.
NAPOMENA
2. Kad vas na to uputi pozivni centar
postavite mikrofon telefona u blizinu
ikone "Smart Diagnosis™“ i gumba za
ukljuãivanje/
iskljuãivanje.
32
Smart Diagnosis je funkcija za
utvr√ivanje problema ãija je svrha
pomoç, a ne zamjena za uobiãajene
naãine otklanjanja kvarova putem
servisa. Uãinkovitost ove funkcije ovisi
o razliãitim ãimbenicima, ukljuãujuçi
izme√u ostalog prijem mobilnog
telefona koji se koristi za prijenos,
eventualnu vanjsku buku prisutnu
tijekom prijenosa te akustiãnost
prostorije u kojoj je stroj smje‰ten.
Sukladno tome LG ne jamãi da çe
funkcija Smart Diagnosis ispravno
detektirati odre√eni problem.
Tehniãki podaci
3”
(8cm)
850 mm
60 in.2
(387 cm2)
60 in.2
(387 cm2)
24”
640 mm 1”
1”
(61.0 cm)
(2.5 cm)
(2.5 cm)
600 mm
3”
(8cm)
Zahtjevi za ventiliranje
vrata ormara
TeÏina: 46.8kg, Vrata s crnim
46.5kg, staklom (Cr) vrata
■ Zahtjevi za elektriãno spajanje
Volti
Herca
Watta
230 V
50 Hz
2450
Vodite raãuna da prikljuãite su‰ilicu na
ispravan napon struje. Na nazivnoj ploãici
su‰ilice oznaãen je ispravan napon.
■ Zahtjevi za ventiliranje
Ni‰a ili ispod
radne ploãe
Osigurajte
protok zraka
kroz su‰ilicu od
112 kubiãnih
stopa/min
Ormar
Vrata ormara moraju
imati 2 (re‰etkasta)
otvora minimalne
povr‰ine 60 ãetvornih
inãa svaki (387 cm2),
udaljena 3 inãa (8 cm)
od dna i vrha vrata.
33
Jamstvo
Zbrinjavanje starog ure√aja
1. Ako se na ure√aju nalazi ovaj simbol precrtane kante za smeçe
na kotaãima to znaãi da je ure√aj obuhvaçen europskom
Direktivom 2002/96/EC.
2. Svi elektriãni ili elektroniãki proizvodi moraju se zbrinjavati
odvojeno od tokova komunalnog otpada, putem sabirnih mjesta
koja utvrde tijela sredi‰nje drÏavne ili lokalne uprave.
3. Ispravnim zbrinjavanjem svog starog ure√aja pomaÏete sprijeãiti
moguçe negativne posljedice po okoli‰ i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju svog starog ure√aja
obratite se nadleÏnom gradskom uredu, sluÏbi za zbrinjavanje
otpada ili trgovcu kod kojeg ste kupili ure√aj.
NAPOMENA
• Kad zbrinjavate ure√aj odreÏite kabel za napajanje, uni‰tite utikaã i skinite vrata
kako biste sprijeãili da i‰ta ostane zaglavljeno u unutra‰njosti.
■ ·to nije pokriveno jamstvom.
Dolazak servisera u va‰ dom radi upuçivanja u rad s ure√ajem.
Situacija kad se ure√aj prikljuãi na napon drukãiji od onog iskazanog na nazivnoj
ploãici.
Kvarovi uzrokovani sluãajnim o‰teçivanjem, nemarom, pogre‰nom uporabom ili vi‰om
silom.
Kvarovi uzrokovani razlozima koji izlaze iz okvira normalne uporabe u kuçanstvu ili
kori‰tenja u skladu s korisniãkim priruãnikom.
Kvarovi koje uzrokuju ‰tetoãine, npr. ‰takori, mi‰evi i sl.
Buka ili vibracije koji se smatraju normalnima, na primjer zvuk ispu‰tanja vode, zvuk
okretanja bubnja ili zvukovi upozorenja.
Popravak montaÏe, npr. niveliranje ure√aja, prilagodba ispusta.
Normalno odrÏavanje prema preporukama iz korisniãkog priruãnika.
Uklanjanje stranih predmeta/tvari iz stroja ukljuãujuçi pumpu i filtar ulaznog crijeva, npr.
kamenãiça, noktiju, Ïica grudnjaka, gumba i sl.
Zamjena osiguraãa, ispravljanje oÏiãenja ili vodovodnih instalacija.
Ispravak neovla‰tenih popravaka.
Popratna ili posljediãna ‰teta na osobnoj imovini uzrokovana moguçim nedostacima
ure√aja.
Ako se ovaj ure√aj koristi u komercijalne svrhe jamstvo postaje ni‰tavno.
(Primjer: javna mjesta poput javnih kupatila, prenoçi‰ta, obrazovnih centara, domova)
Ako se stroj postavi izvan redovnog podruãja servisiranja, sve tro‰kove prijevoza u vezi
s njegovim popravkom ili zamjenom neispravnog dijela snosi vlasnik.
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising