LG | GC-3991SL | Owner's Manual | LG GC-3991SL Owner's Manual

LG GC-3991SL Owner's Manual
60
60
62
63
63
64
64
65
65
65
65
65
66
67
67
68
69
71
71
59
60
Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili osoba bez iskustva i znanja,
osim u slučaju nadzora ili davanja uputa kako koristiti
uređaj, od strane osobe odgovorne za sigurnost tih osoba.
Djecu je potrebno nadzirati kako bi bili sigurni da se ne
igraju s uređajem.
61
62
63
COLD
WARM
COLD
WARM
WARM
64
WARM
65
66
67
Uklanjanje
starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za
smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati
zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna
odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečit će
potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje
ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda
potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
68
69
70
Mijenjanje strane otvaranja vrata
Vaπ hladnjak - zamrzivaË osmiπljen je tako da se strana otvaranja vrata moæe mijenjati,
dakle vrata se mogu otvarati i na desnu i na lijevu stranu, kako bi se ureaj lakπe uklopio u
dizajn vaπe kuhinje.
Mjere opreza
1. Prije mijenjanja strane otvaranja vrata trebate izvaditi svu hranu i dodatke, na
primjer police ili podloπke i sliËno, sve ono πto nije uËvrπÊeno za hladnjak.
2. Za priËvrπÊivanje ili skidanje zasuna
upotrijebite kriæni odvijaË.
7
6
3. Pazite da ne polegnete hladnjak tijekom rada
5
na njemu, to moæe prouzrokovati kvarove.
vrata zamrzivaËa
pri rastavljanju ili sastavljanju.
4. Pazite da vam ne ispadnu
4
21
3
8
9
1
2
Kako promijeniti stranu otvaranja vrata
1. Skinite vijak i poklopac i pomaknite
kapicu poklopca . Zatim, uklonite vijak ,
spojnicu-L , i skinite iglu . Skinite vrata
zamrzivaËa 21 i promijenite poloæaj kapice
. Promijenite poloæaj konzole vrata
i
vijka .
2. Skinite zasun
i uklonite spojnicu-C
skinite vrata hladnjaka . Promijenite
poloæaj konzole vrata i vijka .
11
12
10
13
16
17
,
14
15
3. Promijenite poloæaj igle spojnice-U , te
kapice i gornjeg poklopca . Spojite vrata
hladnjaka . Sastavite spojnicu-C
i
zasun . Spojite vrata zamrzivaËa 21 .
Sastavite spojnicu-L i zasun .
Sastavite donji poklopac i vijak .
Napomena
12
Garancija ne pokriva
mijenjanje strane vrata.
10
11
21
5
4
1
71
2
Memo
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising