LG | GR-B652YTSK | Owner's Manual | LG GR-B652YVSK Owner's Manual

LG GR-B652YVSK Owner's Manual
ENGLISH
MAGYAR
ÅöãÉÄêëäà
SRPSKI
HRVATSKI МАКЕДОНСКИ
OWNER’S MANUAL
SHQIP
REFRIGERATORFREEZER
Please read this owner's manual thoroughly before
operating and keep it handy for reference at all times.
P/No. : MFL37893532
www.lg.com
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE ............. 91
SADRÎAJ
SMJE·TANJE ...................................................... 98
UNUTRA·NJI DIJELOVI ................................... 99
FUNKCIJE .......................................................... 100
Poãetak
Prije nego regulirate temperaturu
Alarm za vrata
Opcija Automatskog Ga‰enja Lampice "Auto Off"
Samo-testiranje
Komande prostora za hla√enje
Super Cool (Funkcija brzoga hla√enja)
Child Lock (Funkcija Zakljuãavanja Za Djecu)
Regulator temperature prostora za smrzavanje
Stvaranje ledenih kockica (Opcija)
Konvertibilni kut
Ladica za povrçe
Odle√ivanje
Naprava za dezodoriranje (Opcija)
Aparat za toãenje vode
SAVJETI ZA
POHRANJIVANJE NAMIRNICA .................... 106
âI·åENJE .......................................................... 107
OPåE INFORMACIJE ..................................... 109
ZAMJENA ÎARULJE ....................................... 109
VAÎNA UPOZORENJA .................................... 110
PRIJE NEGO SE OBRATITE SERVISU ......... 111
90
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
w Upozorenje
w DrÏite ventilacijske otvore u dodatku ure√aja ili unutar samog kuçi‰ta otvorenima i
bez prepreka.
w Ne koristite mehaniãke sprave niti neka druga sredstva za ubrzavanje procesa
odmrzavanja osim onih koje preporuãuje proizvo√aã.
w Ne o‰teçujte tok sredstva za hla√enje.
w Ne koristite elektriãne ure√aje unutar odjeljaka za hranu ovog ure√aja, osim onih
koje preporuãuje proizvo√aã.
w Tekuçina za hla√enje i insulacijski plin koji se koristi u ovom ure√aju zahtijevaju
posebnu proceduru odlaganja. Prilikom odlaganja molimo posavjetujte se s
predstavnikom servisa ili sliãnom kvalificiranom osobom.
Ovaj ure√aj sadrÏi malu koliãinu tekuçine za hla√enje (izobutana)
(R600a), prirodnog plina s visokom kompatibilno‰çu s okolinom, ali ta
je tekuçina tako√er i lako zapaljiva. Prilikom transporta i instaliranja
ure√aja, treba paziti da se ne o‰teti niti jedan dio kruga tekuçine za hla√enje.
Istjecanje tekuçine za hla√enje iz hladnjaka moglo bi dovesti do poÏara ili
povrede oãiju. Ukoliko se otkrije istjecanje tekuçine, izbjegavajte izravan plamen
ili potencijalni izvor zapaljivosti, te na nekoliko minuta prozraãite prostoriju u
kojoj se nalazi ure√aj. Kako biste izbjegli ispunjavanje zraka mje‰avinom
zapaljivog plina u sluãaju istjecanja tekuçine za hla√enje zbog o‰teçenja njenog
kruÏnog toka, veliãina prostorije u koju çete smjestiti hladnjak mora ovositi o
koliãini tekuçine za hla√enje koja se u tom hladnjaku koristi. Prostorija mora
imati 1m2 na svakih 8g tekuçine za hla√enje R600a koja se nalazi u ure√aju.
Nikada ure√aj ne ukljuãujte ukoliko pokazuje znakove bilo kakvog o‰teçenja.
Ukoliko niste sigurni, kontaktirajte s dobavljaãem.
91
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
OSNOVNE MJERE PREDOSTROÎNOSTI
Ovaj vodiã u sebi sadrÏi brojne vaÏne sigurnosne poruke. Proãitajte sve sigurnosne
poruke i uvijek se pridrÏavajte svih sigurnosnih poruka.
Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. On vas upozorava na sigurnosnu informaciju koja çe vas upoznati
s opasnostima koje mogu ubiti ili ozlijediti vas ili druge, ili koje mogu prouzroãiti materijalnu ‰tetu na proizvodu.
Sve sigurnosne poruke çe ispred sebe imati simbol sigurnosnog upozorenja i rijeã za oznaãavanje prijetnje
OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ. Te rijeãi znaãe:
OPASNOST
U sluãaju ne pridrÏavanja uputa bit çete ubijeni ili ozbiljno ozlije√eni.
UPOZORENJE
U sluãaju ne pridrÏavanja uputa moÏete biti ubijeni ili ozbiljno ozlije√eni.
OPREZ
Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, moÏe dovesti do manje ili
srednje te‰ke ozljede, ili samo do o‰teçenja proizvoda.
Sve sigurnosne poruke çe oznaãiti opasnost, objasnit çe vam kako smanjiti moguçnost ozlje√ivanja i reçi çe vam
‰to se moÏe dogoditi u sluãaju ne pridrÏavanja uputa.
UPOZORENJE
Kako bi smanjili rizik od poÏara, strujnog udara ili ozlje√ivanja osoba tijekom upotrebe
proizvoda, potrebno se je pridrÏavati osnovnih mjera predostroÏnosti, ukljuãujuçi sljedeçe:
Prije upotrebe ovog proizvoda proãitajte sve upute.
1. Kod ukapãanja u elektriãno napajanje
Potrebno je koristiti utiãnicu koja napaja
iskljuãivo taj proizvod.
Pazite da elektriãni utikaã ne gleda prema
gore, kao i da ne bude prignjeãen zadnjom
stranom hladnjaka.
• Kada nekoliko ure√aja koristi jednu utiãnicu to moÏe
dovesti do poÏara.
Voda moÏe procuriti u
utikaã ili se utikaã moÏe
o‰tetiti, ‰to moÏe izazvati
poÏar ili strujni udar.
• Za‰titna strujna sklopka
moÏe pokvariti hranu, a
aparat za vodu moÏe
procuriti.
Pazite da prilikom postavljanja i guranja
hladnjaka ne priklije‰tite i ne pritisnete
elektriãni kabel.
Pazite da elektriãni kabel ne bude presavijen
i da na njemu ne leÏe te‰ki predmeti i da se
tako ne o‰teti.
Priklije‰teni kabel moÏe prouzroãiti poÏar ili strujni
udar.
Tako se moÏe o‰tetiti
elektriãni kabel, ‰to moÏe
izazvati poÏar ili strujni udar.
92
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
1. Kod ukapãanja u elektriãno napajanje
Ne produÏujte i ne prilago√avajte duÏinu
elektriãnog kabela
utikaãa.
Iskopãajte utikaã elektriãnog kabela kod
ãi‰çenja, rukovanja ili zamjene unutra‰nje
Ïaruljice u hladnjaku.
• Utikaã u utiãnici moÏe prouzroãiti strujni udar ili
ozljedu.
• Kada mijenjate unutra‰nju
Ïaruljicu hladnjaka, pazite da
nije skinut gumeni prsten koji
spreãava nastajanje iskre
unutar grla.
Elektriãno o‰teçenje kabela i
utikaãa izaziva strujni udar ili
poÏar.
Kada iskapãate utikaã iz utiãnice, utikaã
uhvatite rukom, ne iskapãajte utikaã
potezanjem kabela.
Obri‰ite vodu i pra‰inu s elektriãnog utikaãa,
a utikaã ukopãajte u utiãnicu tako da je dobro
i sigurno ukopãan u utiãnicu.
To moÏe prouzroãiti strujni
udar, kratki spoj ili poÏar.
Pra‰ina, voda i utikaã koji ne
leÏi dobro u utiãnici mogu
prouzroãiti poÏar ili strujni
udar.
Ne poteÏite elektriãni kabel i ne dodirujte
utikaã mokrim rukama.
Kod ponovnog ukapãanja utikaãa u utiãnicu
saãekajte 5 minuta ili
duÏe.
To moÏe izazvati strujni
udar ili ozljedu.
U protivnom hladnjak moÏda
neçe raditi.
Pazite na uzemljenje.
Kada je elektriãni kabel ili utikaã o‰teçen, ili
kada spoj utiãnice nije dobar, prestanite ih
upotrebljavati.
Nepravilno uzemljenje
moÏe izazvati kvar ili
strujni udar.
To moÏe izazvati strujni udar ili
kratki spoj koji çe prouzroãiti
poÏar.
Pazite da elektriãna utiãnica u koju çe se
ukopãati ure√aj bude uzemljena i da ima
pravilan napon.
Kod kori‰tenja produÏnih kablova pazite da
koristite iskljuãivo produÏne kablove koji
imaju uzemljenje.
Neuzemljeni produÏni kablovi mogu prouzroãiti poÏar.
93
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
2. Kod upotrebe hladnjaka
Ne stavljajte na hladnjak te‰ke predmete i
opasne stvari (posude s tekuçinama).
Ne vje‰ajte se na vrata, na police na vratima,
na kuçni bar zamrzivaãa ili na hladnu
komoru.
Kada se otvaraju i zatvaraju vrata
ti predmeti mogu pasti i
prouzroãiti ozljedu, poÏar ili
strujni udar.
Tako moÏete sru‰iti
hladnjak ili moÏete ozlijediti
ruke. Posebno, ne
dopustite djeci da na ovaj
naãin postupaju s
hladnjakom.
Sprijeãite djecu da ulaze u proizvod.
Ne stavljajte na hladnjak vaze s cvijeçem,
‰alice, kozmetiku, lijekove
ili bilo koje druge posude s
vodom.
Ako dijete u√e u hladnjak, Ïivot
djeteta je u opasnosti.
U sluãaju padanja moÏe se
prouzroãiti poÏar, strujni udar ili
ozljeda.
Silovito otvaranje i zatvaranje vrata
hladnjaka moÏe izazvati padanje spremljene
hrane s polica hladnjaka i tako moÏe doçi do
ozljede stopala, zato budite paÏljivi.
Ne upotrebljavajte i ne spremajte zapaljive
materijale kao ‰to su eter, benzin, alkohol,
lijekovi, LP plin, sprej ili kozmetika u blizini
hladnjaka ili u
samom hladnjaku.
To moÏe prouzroãiti
eksploziju ili poÏar.
Hladnjak ne postavljajte na vlaÏna mjesta ili
po kojima zapljuskuje voda ili ki‰a.
Ne spremajte u hladnjak lijekove ili materijale
za prouãavanje.
O‰teçenje izolacije na
elektriãnim dijelovima moÏe
izazvati proboj elektriãnog
napona.
Kada se sprema materijal s izriãitom kontrolom
temperature, moÏe doçi
do njegovog kvarenja ili
se moÏe prouzroãiti
neoãekivana reakcija koja
moÏe biti riziãna na razne
naãine.
The Academic
Medicine
dicine
The Me
94
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
2. Kod upotrebe hladnjaka
Ne koristite fen za kosu za su‰enje
unutra‰njosti hladnjaka i
ne koristite svijeçe za
uklanjanje neugodnih
mirisa.
Hladnjak postavite na mjesto udaljeno od
vatre i mjesta gdje
dolazi do
istjecanja
zapaljivog plina.
To moÏe prouzroãiti
eksploziju ili poÏar.
To moÏe prouzroãiti
poÏar.
Ne upotrebljavajte zapaljivi sprej u blizini
hladnjaka.
Poplavljeni hladnjak koristite samo nakon
njegove provjere.
To moÏe prouzroãiti
poÏar.
To moÏe prouzroãiti
strujni udar ili poÏar.
U sluãaju grmljavine i ne kori‰tenja
proizvoda kroz duÏe
vrijeme iskopãajte utikaã
iz elektriãne utiãnice.
Ure√aj nije namijenjen za upotrebu od strane
osoba (ukljuãujuçi djecu) sa smanjenim
fiziãkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili osoba bez iskustva i
znanja, osim u sluãaju nadzora ili davanja
uputa kako koristiti ure√aj, od strane osobe
odgovorne za sigurnost tih osoba.
Postoji opasnost od strujnog
udara i poÏara.
Djecu je potrebno nadzirati kako bi bili
sigurni da se ne igraju s ure√ajem.
U sluãaju istjecanja plina, ne dirajte hladnjak
i utiãnicu i odmah prozraãite prostoriju.
Ne prskajte vodom unutra‰nje ili vanjske
dijelove hladnjaka, i ne koristite za ãi‰çenje
benzin i razrje√ivaã.
• Eksplozija od iskre moÏe izazvati poÏar ili opekline.
O‰teçenje izolacije na
elektriãnim dijelovima moÏe
izazvati strujni udar ili
poÏar.
• S obzirom da hladnjak koristi prirodni plin (izobutan,
R600a) kao sredstvo za hla√enje koje ne ‰teti
okoli‰u, zapaljiva je ãak i mala koliãina (80~90g)
plina. Kada do√e do istjecanja plina zbog o‰teçenja
tijekom isporuke,
postavljanja ili
upotrebe hladnjaka,
svaka iskra moÏe
izazvati poÏar ili
opekline.
95
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
2. Kod upotrebe hladnjaka
Ne dopustite nijednoj drugoj osobi osim
kvalificiranom elektriãaru da na hladnjaku
vr‰i radove rastavljanja, popravljanja ili
mijenjanja.
Kada kod hladnjaka osjetite bilo kakav ãudan
miris ili dim, odmah iskopãajte elektriãni
utikaã i pozovite
servisni centar.
To moÏe prouzroãiti
ozljede, strujni udar ili
poÏar.
To moÏe prouzroãiti
poÏar.
Kod odlaganja hladnjaka, uklonite s vrata
materijale za brtvljenje i
pakiranje.
Ne upotrebljavajte hladnjak za ne-kuçanske
namjene (spremanje lijekova ili testiranje
materijala, za upotrebu na brodovima, i sl.).
To moÏe prouzroãiti
zakljuãavanje djece unutar
hladnjaka.
To moÏe prouzroãiti
neoãekivane rizike od
poÏara, strujnog udara,
kvarenja spremljenog
materijala ili kemijske
reakcije.
Postavite hladnjaka na ãvrsti i ravan pod.
U sluãaju odlaganja hladnjaka, kontaktirajte
mjesni ured.
Postavljanje hladnjaka na
nestabilno mjesto moÏe
izazvati smrt u sluãaju
padanja hladnjaka kod
otvaranja ili zatvaranja
vrata.
Kada Ïelite odloÏiti veliki
kuçni otpad kao ‰to su
kuçni elektriãni ure√aji i
namje‰taj, najbolje je da
kontaktirate lokalni mjesni
ured.
Ne gurajte ruke ili metalne predmete u izlaze
za hladni zrak, poklopac, dno hladnjaka,
re‰etku koja ‰titi od topline (izlazni otvor za
zrak) na zadnjoj
strani.
To moÏe prouzroãiti
strujni udar ili ozljedu.
96
VAÎNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
OPREZ
NepridrÏavanje ove upute moÏe prouzroãiti ozljedu, o‰teçenja na kuçi ili namje‰taju.
Molimo, budite uvijek oprezni.
Ne dirajte hranu ili posude u zamrzivaãu
mokrim rukama.
Ne stavljate hranu u hladnjak tako da ne
vodite raãuna o pravilnom slaganju hrane.
To moÏe prouzroãiti
promrzline.
Tijekom otvaranja i zatvaranja vrata hrana bi mogla
pasti i tako moÏe ozlijediti ljude.
Ne stavljajte boce u zamrzivaã.
Ne gurajte ruke ispod hladnjaka.
\ adrÏaj u bocama se moÏe
S
zamrznuti, a boce mogu puçi i
tako mogu prouzroãiti ozljede.
Îeljezna ploãa dna
hladnjaka moÏe prouzroãiti
ozljede.
Hladnjak nosite tako da ga uhvatite za ruãke
na zadnjoj strani na vrhu i dnu hladnjaka.
Zato jer otvaranje ili zatvaranje vrata ili
kuçnog bara na hladnjaku moÏe ozlijediti
osobe u blizini
hladnjaka, molimo,
budite paÏljivi.
U protivnom se ruke
mogu okliznuti i ozlijediti.
Proizvod je teÏak i u
sluãaju kad ga nosi jedna
osoba moÏe doçi do
ozlijeda i nesreça.
Otvaranje ili zatvaranje
vrata moÏe priklije‰titi
stopala ili ruke, a rub
vrata moÏe ozlijediti
djecu.
Ne stavljajte u
hladnjak nikakve
Ïive Ïivotinje.
UPOZORENJE
Molimo za pranje donjih ladica ne koristite stroj za pranje posu√a, jer visoke temperature
mogu o‰tetiti ko‰are, koje se, tako o‰teçene, vi‰e neçe moçi koristiti.
97
OVAJ HLADNJAK IZRA¬EN JE VRLO BRIÎLJIVO I U NJEMU SU PRIMIJENJENE NAJNOVIJE
TEHNOLOGIJE.
VJERUJEMO DA åETE U CIJELOSTI BITI ZADOVOLJNI NJEGOVOM UâINKOVITOSTI I
POUZDANOSTI.
PRIJE NEGO PRISTUPITE KORI·TENJU SVOGA HLADNJAKA, MOLIMO VAS, PAÎLJIVO
PROâITAJTE OVU BRO·URU.
ONA VAM PRUÎA TOâNE UPUTE ZA SMJE·TANJE, FUNKCIJE I ODRÎAVANJE, A
TAKO¬ER DAJE NEKE KORISNE SAVJETE.
SMJE·TANJE
1. Odaberite dobro mjesto.
Smjestite svoj hladnjak na mjesto gdje çete ga
nesmetano koristiti.
SLIJEDEåI KORACI
1. Dobro poãistite svoj hladnjak te otklonite svu
pra‰inu nagomilanu tijekom prijevoza.
2. Izbjegavajte smje‰tanje sprave u blizini izvora
topline ili vlage, te nemojte je izlagati izravnom
sunãevom zraãenju.
2. Postavite pribor (primjerice oblik za ledene kockice
itd.) na odgovarajuça mjesta. Pribor je spakiran
skupa kako bi se sprijeãilo eventualno o‰teçenje
tijekom prijevoza.
3. Kako bi se osigurala odgovarajuça cirkulacija zraka
oko hladnjaka, zadrÏite dovoljno prostora s obje
strane, te odozgo, a najmanje 5 cm od zida sa
straÏnje strane.
3. DrÏak je Va‰ega modela hladnjaka tipa motke;
montirajte drÏak prema uputama na kartici.
4. Ukljuãite utikaã napojnoga kabela u utiãnicu.
Nemojte koristiti dvostruku utiãnicu, te nemojte u
istu utiãnicu ukljuãivati druge sprave.
4. Spravu morate nivelirati, kako bi izbjegli vibracije.
Ako treba, podesite nogice za niveliranje, kako bi
kompenzirali neravnost poda.
Prednji dio mora biti neznatno vi‰e nego straÏnji,
kako bi pomogao zatvaranje vrata.
Okretanje je nogica za niveliranje lak‰e kada se
kuçi‰te hladnjaka neznatno pridigne.
Okreçite nogice za niveliranje u smjeru kazaljke na
satu [
] kako bi podigli spravu, odnosno
suprotno od smjera kazaljke na satu [
] kako
bi je spustili.
5. Prije nego pohranite namirnice, ostavite hladnjak
da radi 2-3 sata.
Provjerite cirkulaciju rashladnog zraka u prostoru
za smrzavanje, kako bi osigurali pravilno hla√enje.
Va‰ je hladnjak veç gotov za uporabu.
5. Nemojte smje‰tati spravu u prostoriju gdje je
temperatura niÏa od 5˚C. Ovo bi izazvalo
smanjenje uãinkovitosti hladnjaka.
98
UNUTRA·NJI DIJELOVI
‘Twisting Ice
Serve’ oblik s
posudom za
ledene kockice
(Opcija)
PROSTOR ZA
SMRZAVANJE
ili
Svjetiljka
Sobni ledomat
(Opcija)
Polica
Regulator
temperature ledenice
Polica u vratima
ledenice
PROSTOR ZA
HLA¬ENJE
Naprava za
dezodoriranje (Opcija)
Spremnik za vodu
Police
Svjetiljka
Konvertibilni prostor
Ladica za
odlaganje uz vrata
hladnjaka
Ladica za povrçe
Vita svjetlost (Opcija)
ili
Vitamin komplet (Opcija)
Nogica za
niveliranje
Donji zaklopac
A
MEN
NAPO
Pregrada za
povrçe (Opcija)
• Ovaj priruËnik odnosi se na nekoliko modela. Hladnjak kojega ste kupili
moæda ima sve ili neke gore poisane znaËajke.
• NajuËinkovitija πtednja energija se postiæe ako se saËuva poloæaj
unutraπnjih dijelova kao πto su koπare, ladice i police kako ih je prvotno
postavio proizvoaË.
Prijedlozi za πtednju energije
• Molimo, ne dræite vrata predugo otvorena, vrata zatvorite πto je bræe moguÊe.
• Ne preporuËujemo stavljanje prevelike koliËine hrane. Potrebno je ostaviti dovoljno prostora za slobodno
kruæenje hladnog zraka.
• Temperaturu hladnjaka-zamrzivaËa ne postavljajte niæe nego πto je potrebno. Ne stavljajte hranu blizu
senzora za temperaturu.
• VruÊu hranu prije spremanja u hladnjak, ostavite da se ohladi. Stavljanje vruÊe hrane u hladnjakzamrzivaË moæe pokvariti drugu hranu i moæe imati za posljedicu veliki raËun za struju.
• Ne zaËepljujte otvore za zrak hranom. Nesmetano kruæenje hladnog zraka odræava ravnomjernom
temperaturu unutar hladnjaka-zamrzivaËa.
• Ne otvarajte preËesto vrata. Otvaranje vrata znaËi ulazak toplog zraka u hladnjak-zamrzivaË i uzrokuje
porast temperaure.
99
FUNKCIJE
POâETAK
Nakon instaliranja va‰eg hladnjaka, ostavite ga neka radi 2-3 sata prije nego ga popunite svjeÏom ili
zamrznutom hranom, kako bi se stabilizirao njegov rad na odre√enim temperaturama.
Ukoliko je rad prekinut, priãekajte 5 minuta prije ponovnog ukopãavanja.
PRIJE NEGO REGULIRATE TEMPERATURU
●
Temperatura odjeljka hladnjaka odrÏava se stalno, bez obzira na promjene sobne temperature.
Preporuãamo, kad jednom podesite temperature ( u odjeljku hladnjaka i odjeljku zamrzivaãa), ne
mijenjajte ih osim ako to nije nuÏno potrebno.
●
Ovaj hladnjak ima jednu tipku za pode‰avanje temperature prostora za hla√enje i jedan okretni
regulator za pode‰avanje temperature prostora za smrzavanje.
●
Podrazumijevana vrijednost tipke za pode‰avanje temperature prostora za hla√enje je '3°C'.
●
Podrazumijevana vrijednost okretnoga regulatora za pode‰avanje temperature prostora za
smrzavanje je '5'.
●
Ovaj ure√aj ima senzor za temperaturu u odjeljku hladnjaka. Automatski çe i prema potrebi pokretati
i zaustavljati kompresor.
ALARM ZA VRATA
Ako vrata odjeljka hladnjaka ili odjeljka zamrzivaãa ostanu otvorena duÏe od 1 minute, tri çe se puta oglasiti
alarm za vrata. Ako vrata i dalje ostanu otvorena, alarm çe se javljati i dalje svakih 30 sekundi.
OPCIJA AUTOMATSKOG GA·ENJA LAMPICE "AUTO OFF"
Kada su vrata otvorena duÏe od 7 minuta, unutra‰nja se svjetiljka automatski gasi kako bi u‰tedjela
energiju te sprijeãila pregrijavanje. Me√utim, signal upozorenja i dalje zvuãi, sve dok se vrata ne zatvore.
SAMO-TESTIRANJE
●
Va‰ ure√aj ima ugra√eni dio za samodijagnostiku. Ako se u bilo kojem dijelu dogodi kvar, pokazat çe se
kod kvara kako bi pomogao tehniãkom osoblju prilikom popravka. Ako se prikaÏe kod kvara, neçe raditi
drue naredbe ni funkcije ure√aja.
●
Ako se prikaÏe kod kvara, kontaktirajte servisni centar. Ne iskopãavajte napojni kabel iz uziãnice u zidu.
KOMANDE PROSTORA ZA HLA¬ENJE
●
Pritisnite tipku 'REFRIGERATOR' kako biste podesili
temperaturu hladnjaka.
●
Svaki put kada pritisnete tipku, LED dioda çe emitirati
svjetlost.
●
Broj koji se pokazuje na LED osvjetljenju pokazuje
temperaturu odjeljka hladnjaka.
●
Odabrati moÏete temperaturu u sedam koraka, od '0°C' do '6°C'.
100
FUNKCIJE
SUPER COOL
(FUNKCIJA BRZOGA HLA¬ENJA)
●
Funkcija za super hla√enje Super Cool radi prilikom
samog ukljuãivanja hladnjaka. Kompresor i ventilator za
kruÏenje zraka rade najveçim kapacitetom hla√enja kako
bi se temperatura hladnjaka brzo snizila. Funkcija se
automatski iskljuãuje.
●
Ako u odjeljak hladnjaka stavite toplu hranu, funkciju Super Cool moÏete pokrenuti tipkom na kontrolnoj
ploãi. Funkcija Super Cool iskljuãit çe se kad temperatura dostigne odre√enu razinu, ili funkciju moÏete
iskljuãiti ruãno ponovnim pritiskom na tipku Super Cool.
CHILD LOCK (FUNKCIJA ZAKLJUâAVANJA ZA DJECU)
FUNKCIJA ZAKLJUâAVANJA ZA DJECU
Pritisnite i drÏite tipku funkcije zakljuãavanja za
djecu CHILD LOCK 3 sekunde kako biste
sprijeãili pristup djece ure√aju.
Nakon zakljuãavanja, LED çe se ukljuãiti.
Druge tipke neçe raditi.
Za otkljuãavanje ponovno pritisnite i drÏite
tipku funkcije zakljuãavanja za djecu CHILD
LOCK 3 sekunde.
REGULATOR TEMPERATURE PROSTORA ZA SMRZAVANJE
●
·to veça je pode‰ena vrijednost, tim niÏa postaje
temperatura prostora za smrzavanje.
●
Kako se temperatura u prostorima za hla√enje i za
smrzavanje kontrolira fiksnom koliãinom rashladnoga zraka,
prostor za hla√enje postaje topliji ako prostor za smrzavanje
postane hladniji.
●
Ako je po zimi u prostoru za smrzavanja nedovoljno hladno,
podesite regulator ledenice na visoki stupanj (6 ~ 7).
FREEZER CONTROL
1
5
7
6
●
FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX
5
4
Pode‰enje Regulatora smrzavanja na
zadovoljava 4 (STAR)ZVJEZDICE.
Pode‰enjem Regulatora smrzavanja na NORMAL (normalni stupanj) postiÏe se zadovoljavajuçi uãinak
smrzavanja, tako da je preporuãljivo podesiti regulator na NORMAL.
101
FUNKCIJE
STVARANJE LEDENIH KOCKICA (OPCIJA)
Odredite kakav je sustav za stvaranje ledenih kockica u
va‰em hladnjaku.
Sobni ledomat
●
Za pravljenje ledenih kocki, napunite vodom spremnik
za vodu i stavite spremnik na njegovo mjesto tako da
se ãuje "klik".
Voda çe automatski kapati u posudu za led.
●
Potrebno je najmanje 5 sati da bi se napravile kocke
leda. Kroz prozirno staklo moÏete provjeriti stanje
leda.
●
Za va√enje kocki leda, uhvatite rukom polugu posude
za led i lagano je povucite prema dolje.
Nakon toga çe kocke leda pasti u kutiju za kocke leda.
'Twisting Ice Serve' oblik s posudom za ledene
kockice
●
●
Spremnik za vodu
Oblik za ledene
kockice
Napunite oblik za ledene kockice, te ga stavite
na njegovo mjesto.
Posuda za
ledene kockice
Kocke leda se vade tako da se uhvati i lagano
zakrene ruãica ladice za led.
Tako çe kocke leda pasti u kutiju za led.
NAPOMENA Ledomat moÏete rastaviti kako bi u
zamrzivaãu napravili vi‰e mjesta.
1
2
• "Tip sobnog ledomata: Izvadite 1, 2 i 3."
3
• "Tip sluÏenja twisting leda: Izvadite 2 i 3"
1. Spremnik za vodu
2. Posuda za led
3. Kutija za kocke leda
<Tip sobnog ledomata>
102
<Tip sluÏenja twisting leda>
FUNKCIJE
KONVERTIBILNI KUT
●
Kada se otvore vrata, topli zrak ne moÏe doprijeti do svjeÏe
zone. Zato ovdje moÏete drÏati hranu duÏe u svjeÏem
stanju.
●
Umetnuti konvertibilni prostor mora biti postavljen na svoje
mjesto.
Ako su vrata otvorena, ne moÏe izvr‰iti svoju namjenu.
Naãin upotrebe
• Kut za povrçe ili kut svjeÏine moÏe se koristiti pomoçu upravljaãkog prekidaãa.
• Provjerite poloÏaj prekidaãa prije spremanja hrane.
• Ne postavljajte prekidaã u srednji poloÏaj.
LADICA ZA POVRåE
Magiãni osvjeÏivaãi
Upijanje
vlage
• Magiãni osvjeÏivaãi osiguravaju svjeÏiji okus voça i povrça
omoguçujuçi vam da lak‰e ãuvate vlaÏnost unutar ladice.
• Re‰etka na donjoj strani poklopca omoguçuje uãinkovito
ãuvanje ili osloba√anje vlage.
Prekomjerno
vlaÏno
Osloba√anje
vlage
Manjak
vlaÏnosti
• Struktura za brtvljenje ãuva vlaÏnost.
Vita svjetlost (Opcija)
• LED Ïaruljica automatski radi preko cijelog
dana.
Omoguçuje fotosintezu za povrçe.
Re‰etka
• Struktura za brtvljenje ãuva vlaÏnost.
Vita svjetlost
Pregrada za povrçe (Opcija)
• Pregradu uãvrstite tako da ju postavite na zadnju stranu kutije za
povrçe na naãin prikazan na slici.
Vitaminski
odjeljak
Vitaminski odjeljak (Opcija)
• Vitaminski odjeljak ãuva svjeÏinu voça i povrça.
• Pazite da ne zamoãite odjeljak, jer bi to moglo umanjiti njegovu
djelotvornost.
103
Pregrada za
povrçe (Opcija)
FUNKCIJE
ODLE¬IVANJE
●
Odle√ivanje se vr‰i automatski.
●
Voda od odle√ivanja otjeãe se u posudu za isparivanje koja se nalazu u straÏnjem donjem dijelu
hladnjaka, te se automatski isparuje.
NAPRAVA ZA DEZODORIRANJE (OPCIJA)
●
Neugodni se zadah namirnica u odjeljku za
svjeÏe namirnice otklanja bez opasnosti za
vas i namirnice.
Kako uporabljivati
• Nije potrebno bilo kakvo rukovanje katalizatorom, jer se on nalazi u ispustu za cirkulaciju rashladnoga
zraka u odjeljku za svjeÏe namirnice.
• Nemojte ãaãkati u ispustu rashladnoga zraka, jer moÏete o‰tetiti katalizator za dezodoriranje
• Ako Ïelite pohraniti namirnice jakog mirisa, omotajte ih, odnosno stavite ih u posudu s poklopcem, jer
miris moÏe prodrijeti u ostale namirnice.
Ponovna uporaba katalizatora
• Tijekom uporabe, zadah u hladnjaku postaje
sve jaãi, te morate reaktivirati katalizator kako bi
ga ponovno uporabljivali.
• Skinite napravu za dezodoriranje sa stropa
prostora za hla√enje, osu‰ite je su‰ilicom za
kosu kako bi otklonili vlagu, odnosno zadah, te
je ostavite na suncu kako bi ultraljubiãaste zrake
izazvali raspad uzroãnika zadaha.
104
FUNKCIJE
APARAT ZA VODU
A
MEN
NAPO
●
Napunite vodom spremik za vodu kada je postavljen na svoje mjesto. Obavezno
izvadite spremnik za vodu kada ga namjeravate oãistiti ili neupotrebljavati.
●
Kada, nakon punjenja vodom, spremnik za vodu nije postavljen na svoje mjesto,
kada se pritisne ventil, voda moÏe curiti iz spremnika za vodu.
âep poklopca
●
Punjenje spremnika za vodu vodom.
1. Otvorite ãep poklopca i nalijte vodu u spremnik
za vodu.
2. Zatvorite poklopac.
3. Gornju ko‰aru moÏete koristiti nakon ‰to ste skinuli
spremnik za vodu i zatvorili rupu ãepom,.
âep je priloÏen uz posudu za jaja.
Oprez
Ne koristite ni‰ta osim vode. Vruçu je vodu
potrebno ohladiti prije nego se ulije u spremnik
za vodu.
●
Uzimanje vode
1. Pritisnite ãa‰om polugu na aparatu za vodu.
2. Voda çe poteçi kada se pritisne poluga na aparatu
za vodu.Kada se ãa‰a odmakne poluga se sama
vraça u prvotni poloÏaj i voda prestaje teçi.
105
âep
SAVJETI ZA POHRANJIVANJE NAMIRNICA
POHRANJIVANJE NAMIRNICA
●
SvjeÏe namirnice pohranjujte u prostor za hla√enje. Naãin smrzavanja i odmrzavanja namirnica vaÏan je ãinitelj
za odrÏavanje svjeÏine i okusa namirnica.
●
Nemojte pohranjivati namirnice koje se lako kvare na niskoj temperaturi kao ‰to su banane, ananasi, dinje.
●
Prije nego pohranite vruçu hranu, pustite neka se ohladi. Pohranjivanje vruçe hrane u hladnjak pokvarilo bi
ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veçu potro‰nju energije!
●
Prije nego pohranite namirnice, spakirajte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu s poklopcem.
Ovo spreãava isparivanje vlage te pomaÏe oãuvanje okusa i hranjivosti namirnica.
●
Nemojte namirnicama blokirati odu‰ke. Nesmetana cirkulacija rashladnoga zraka odrÏava ravnomjernu
temperaturu u hladnjaku.
●
Nemojte ãesto otvarati vrata. Prigodom otvaranja vrata topli zrak ulazi u hladnjak ‰to izaziva poveçanje
temperature.
PROSTOR ZA SMRZAVANJE
●
Nemojte stavljati boce u prostor za smrzavanje – one bi pukle ãim se smrznu.
●
Nemojte ponovno smrzavati hranu koju ste veç jednom odmrznuli. Ovo bi izazvalo gubitak okusa i
hranjivosti.
●
Kada na duÏe vrijeme pohranjujete smrznutu hranu kao primjerice sladoled, nemojte je postavljati na
police u vratima nego na police ledenice.
●
Postavljanje namirnica za smrzavanje – preporuãljivo je nove namirnice smjestiti za smrzavanje u slijedeçi
poloÏaj:
Tek pohranjene namirnice
ODJELJAK HLADNJAKA
●
Na police odjeljka hladnjaka izbjegavajte postavljati vlaÏne
namirnice, jer bi moglo doçi do zamrzavanja prilikom izravnog
kontakta s ohla√enim zrakom. Kako biste izbjegli takve situacije,
namirnice je najbolje spremati u posudama s poklopcima.
●
VlaÏne namirnice (posebice voçe i povrçe) poÏeljno je
spremati u odjeljak za spremanje voça i povrça. Ukoliko je te
namirnice potrebno postaviti na policu hladnjaka, tada se
preporuãa spremiti ih bliÏe vratima hladnjaka, a dalje od stijenke hladnjaka, kako bi se izbjeglo zamrzavanje
zbog hladnog zraka koji kruÏi hladnjakom.
●
Namirnice prije spremanja u hladnjak uvijek oãistite. Voçe i povrçe operite i obri‰ite, a pakirane namirnice osu‰ite
krpom, kako biste izbjegli prolijevanje hrane iz pakiranja, odnosno kutija.
●
Prilikom spremanja jaja u pretinac namijenjen za jaja, pazite da su svjeÏa, te ih uvijek spremajte u uspravnom
poloÏaju, kako bi duÏe odrÏala svjeÏinu.
106
âI·åENJE
Vrlo vaÏno je odrÏavati svoj hladnjak ãistim kako bi
sprijeãili pojavu neugodnog zadaha. Prosutu hranu
odmah obri‰ite, jer ako je ne otklonite moÏe se
zakiseliti i ostaviti mrlje na plastiãnim povr‰inama.
SOBNI LEDOMAT
Spremnik za vodu • Skinite poklopac.
• Oãistite unutra‰nju i vanjsku stranu spremnika za
vodu sredstvom za pranje posu√a i spremnik dobro
isperite pod mlazom vode.
Prigodom ãi‰çenja bilo koje povr‰ine nemojte
uporabljivati Ïicu za ribanje, ãetke, gruba abrazivna
sredstva za ãi‰çenje ili jake alkaliãne otopine.
• Oãistite poklopac spremnika sredstvom za pranje
posu√a i poklopac dobro isperite pod mlazom vode.
Me√utim, prije nego pristupite ãi‰çenju, nemojte
zaboravljati da se vlaÏni predmeti priljepljuju za
iznimno hladne povr‰ine. Nemojte dirati smrznute
povr‰ine mokrim ili vlaÏnim rukama.
• Obri‰ite ãistom, vlaÏnom krpom, a zatim osu‰ite.
VANJ·TINA – Uporabljujte mlaku otopinu blagoga
sapuna ili deterdÏenta za pranje su√a kako bi
poãistili kuçi‰te svoga hladnjaka. Obri‰ite ga ãistom
vlaÏnom krpom, a zatim osu‰ite.
Spremnik za vodu
Oprez
UNUTRA·NJOST – Preporuãljivo je redovito
ãi‰çenje unutra‰njosti i unutra‰njih dijelova.
Uporabljujte mlaku otopinu blagoga sapuna ili
deterdÏenta za pranje su√a kako bi poãistili kuçi‰te
svoga hladnjaka. Obri‰ite ga ãistom vlaÏnom
krpom, a zatim osu‰ite.
1. Za ãi‰çenje koristite mlaku vodu.
2. Ne koristite za ãi‰çenje ni‰ta drugo osim
vode. Ako se koristi za lagana piça, stavite
vodu u spremnik za vodu i ispraznite tri ili
ãetiri ãa‰e vode.
UNUTRA·NJI DIJELOVI – Operite police
hladnjaka i ledenice, police u vratima, posudu,
magnetske brtve vrata itd. Uporabljujte mlaku
otopinu blagoga sapuna ili deterdÏenta za pranje
su√a kako bi poãistili kuçi‰te svoga hladnjaka.
Obri‰ite ga ãistom vlaÏnom krpom, a zatim osu‰ite.
Pladanj za led • Kod gornje posude za led, skinite spremnik za vodu i
obri‰ite vlaÏnom krpom.
• Kod donje posude za led, izvadite kutiju za kocke
leda, a zatim obri‰ite vlaÏnom krpom tako da polugu
povuãete dolje.
• Obri‰ite ãistom, vlaÏnom krpom, a zatim osu‰ite.
POZOR
Uvijek izvucite utikaã napojnog kabela iz utiãnice prije
nego pristupite ãi‰çenju povr‰ina u blizini elektriãnih
dijelova (svjetiljke, prekidaãi, komande itd.).
SpuÏvom ili krpom obri‰ite prekomjernu vlagu kako bi
sprijeãili prodiranje vode u elektriãne dijelove i
nastanak kratkog spoja.
Nemojte uporabljivati zapaljive ili toksiãne tekuçine.
• Ne smijete uporabljivati slijedeçe: povr‰insko aktivna
tvar, vosak za automobile, antikorozivna sredstva,
sve vrste ulja, benzin, kiseline, parafin.
Oprez
• Uporabljiv deterdÏent za pranje su√a, sapunica
Ne uranjajte pladanj za led u vodu. Ako to
uãinite, pladanj za led je potrebno dobro
osu‰iti.
• Neoprezna uporaba moÏe izazvati promjenu boje.
107
âI·åENJE
APARAT ZA VODU
Re‰etka 1. Skinite re‰etku na aparatu za vodu.
2. Oãistite re‰etku sredstvom za pranje posu√a
i dobro isperite pod mlazom vode. Krpom
obri‰ite vodu.
Spremnik za vodu 1. Skinite poklopac spremnika.
2. Oãistite unutra‰nju i vanjsku stranu spremnika
sredstvom za pranje posu√a i dobro isperite
pod mlazom vode. Krpom obri‰ite vodu.
3. Oãistite unutra‰nju i vanjsku stranu poklopca
spremnika sredstvom za pranje posu√a i
dobro isperite pod mlazom vode. Krpom
obri‰ite vodu.
Oprez
1. Za ãi‰çenje koristite mlaku vodu.
2. Ne koristite za ãi‰çenje ni‰ta drugo osim
vode. Ako se koristi za lagana piça, stavite
vodu u spremnik za vodu i ispraznite tri ili
ãetiri ãa‰e vode.
108
OPåE INFORMACIJE
VRIJEME ODMORA
CIJEV PROTIV KONDENZACIJE
Tijekom odmora srednjega trajanja moÏete odluãiti
kako je bolje ostaviti hladnjak da radi. Namirnice koje
se mogu smrzavati pohranite u ledenicu kako bi
produÏili njihovu trajnost.
Ako namjeravate otiçi na odmor na duÏe vrijeme,
izvadite sve namirnice, izvucite utikaã napojnog kabela
iz utiãnice, dobro poãistite unutra‰njost, te ostavite oba
vrata OTVORENA kako bi sprijeãili pojavu zadaha.
Vanj‰tina kuçi‰ta hladnjaka ponekad moÏe postati
toplom, naroãito odmah
Cijev protiv
nakon poãetnog pu‰tanja u
kondenzacije
rad.
NESTANAK STRUJE
Ne brinite. Ovo je zbog cijevi
protiv kondenzacije kojom
cirkulira vruça rashladna
tekuçina kako bi se sprijeãilo
"znojenje" vanj‰tine kuçi‰ta.
U veçini sluãajeva nestanak struje traje ne vi‰e od sat ili
dva, te ne bi utjecao na temperaturu hladnjaka.
Me√utim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje
nestanak struje. U sluãaju duÏeg nestanka struje,
postavite blok suhoga leda na smrznute namirnice.
Oprez
Opasnost od strujnog udara
Prije zamjene pregorene Ïarulje, iskopãajte
utikaã iz utiãnice ili iskljuãite osiguraã za strujni
krug na kojem se nalazi utiãnica hladnjaka.
AKO SE SELITE
Pomiãne dijelove izvadite ili dobro priãvrstite za
unutra‰njost hladnjaka.
Kako bi izbjegli o‰teçenje nogica za niveliranje,
pritegnite ih do kraja.
NAPOMENA: Postavljanje prekidaãa u poloÏaj
iskljuãeno (OFF), ne iskljuãuje elektriãni napon
na Ïarulji.
ZAMJENA ÎARULJE
A
MEN
NAPO
●
Sve Ïarulje neçe biti prikladne za va‰ hladnjak. Pazite da Ïarulja za zamjenu
ima istu veliãinu, oblik i snagu.
ÎARALJA ZAMRZIVAâA
●
●
●
Iskopãajte utikaã iz utiãnice.
Skinite poklopac Ïarulje tako da otpustite vijak 1, a poklopac
skinite tako da ga povuãete prema naprijed s obje ruke, na naãin
prikazan na slici.
Skinite Ïarulju tako da je okrenete u smjeru suprotnom od kretanja sata.
ÎARULJA HLADNJAKA
●
●
●
●
Iskopãajte utikaã iz utiãnice.
Izvadite police iz hladnjaka.
Skinite poklopac Ïarulje tako da ga povuãete prema naprijed.
Pazite da su Ïarulje hladne na dodir. Skinite Ïarulju tako da je okrenete u smjeru
suprotnom od kretanja sata.
• Morate provjeriti gumeni prsten koji sprjeãava iskrenje.
w Oprez • Ne dodirujte Ïaruljicu ukoliko gori duÏe vrijeme. MoÏe biti vruça.
109
VAÎNA UPOZORENJA
NEMOJTE UPORABLJIVATI PRODUÎNI
KABEL
Ako je moguçe ukljuãite hladnjak u posebnu utiãnicu
kako bi izbjegli preoptereçenje kuçne mreÏe ‰to
moÏe izazvati nestanak struje.
PRISTUPAâNOST UTIKAâA
NAPOJNOGA KABELA
Hladnjak s ledenicom mora biti smje‰ten tako, kako
bi utikaã napojnog kabela bio pristupaãan za brzo
izvlaãenje u sluãaju potrebe.
ZAMJENA NAPOJNOGA KABELA
U sluãaju kvara napojnoga kabela, a kako bi izbjegli
opasnost, zamjenu mora izvesti servis proizvo√aãa
ili njegovog zastupnika, odnosno osoba
odgovarajuçe struãne spreme.
O UZEMLJENJU
U sluãaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje
opasnost od strujnoga udara pomoçu odvoda
elektriãne struje.
Ova sprava mora biti uzemljena kako bi sprijeãili
eventualan strujni udar.
Nepravilno prikljuãenje utikaãa uzemljenja moÏe
izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumijete dobro
upute za uzemljenje, obratite se kvalificiranom
elektriãaru ili struãnom osoblju servisa.
NE MIJENJAJTE NI PRODULJUJTE
DULJINU NAPOJNOG
KABELA.
To moÏe prouzroãiti elektriãni
‰ok ili poÏar.
Ova sprava mora biti uzemljena.
VRLO OPASNO PRIVLAâENJE
NEMOJTE âEKATI! UZEMLJITE JE
SADA!
Prazan hladnjak moÏe biti opasno privlaãan za
djecu. Skinite brtve, brave, poklopce ili cijela
vrata, odnosno poduzmite neke druge mjere
kako bi napravili spravu bezopasnom, prije nego
je izbacite.
Nemojte pohranjivati u hladnjak zapaljive materijale,
eksplozive ili kemikalije.
Odlaganje starog ure√aja
Ovaj ure√aj sadrÏava tekuçine (tekuçinu za hla√enje, ulja za podmazivanje), a napravljen je od dijelova i
materijala koji se mogu ponovo upotrebljavati i/ili reciklirati.
Sve vaÏne materijale je potrebno poslati u sabirni centar za odlaganje otpada kako bi se mogli ponovo
upotrebljavati nakon recikliranja. Za vraçanje materijala molimo kontaktirajte lokalnu agenciju.
110
PRIJE NEGO SE OBRATITE SERVISU
âESTO PUTA MOÎETE IZBJEåI NAZIVANJE SERVISA!
Ako smatrate da va‰ hladnjak ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:
PROBLEM
MOGUåI UZROK
HLADNJAK NE RADI
• Je li osiguraã pregorio ili iskljuãio?
• Je li utikaã napojnoga kabela izvuãen iz utiãnice, odnosno je li
dobro ukljuãen?
PREVISOKA TEMPERATURA U
PROSTORU ZA HLA¬ENJE ILI
SMRZAVANJE
• Regulator temperature nije pode‰en na odgovarajuçi stupanj.
• Sprava je smje‰tena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora topline.
• Velika vruçina – ãesto otvaranje vrata.
• Vrata otvorena duÏe vremena.
• U hladnjak je pohranjena velika koliãina namirnica.
NENORMALNA BUKA
• Hladnjak je smje‰ten na nestabilnoj ili neravnoj povr‰ini, odnosno
morate podesiti nogice za niveliranje.
• U straÏnjem dijelu hladnjaka se nalaze nepotrebni predmeti.
HLADNJAK IMA ZADAHA
• Namirnice jakoga mirisa moraju se postavljati u posudu s
poklopcem, odnosno spakirati.
• Morate poãistiti unutra‰njost.
NA POVR·INI KUåI·TA
NASTAJE KONDENZACIJA
• Nije ne‰to neobiãno kada je vlaÏnost velika.
• Vrata su moÏda ostavljena od‰krinuta.
UKLANJANJE STAROG APARATA
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to
znaãi da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, veç u posebna odlagali‰ta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreãit çe potencijalne
negativne posljedice po okoli‰ i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potraÏite u
gradskom uredu, sluÏbi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising