LG | V-KC902HTM | User guide | LG V-KC902HTM Mode d'emploi

LG V-KC902HTM Mode d'emploi
Model
Language
Page
Material
Date
Part No.
V-KC902HT*
English / Hungarian/ Bulgaria/ Romanian/ Czech / Polish
44
Color(cover/body) 2/1
Size(W*H)
Weight 100g
150 x 220(mm)
2008.11.21
MFL56999625
Designer
Description
Zhang Xianli
Owner's manual
Chage Record
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Change content
ECO No.
Date Designer Confirm
OWNER'S MANUAL
V-KC902H****
New Type Cyclone Vacuum Cleaner
This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all
of the information on page 4,5 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.
Az útmutató fontos, a készülék biztonságos használatára és karbantartására vonatkozó utasításokat tartalmaz! Biztonsága érdekében ajánljuk,
hogy a 6. és 7. oldalt nagyon alaposan olvassa el! Az útmutatót tartsa könnyen elérhetò helyen: késòbb is szüksége lehet rá.
Ove informacije sadr¥e va¥ne upute za sigurnu upotrebu i odr¥avanje usisavaïa. Za va•u sigurnost, posebno molimo proïitajte informacije
na stranici 8 i 9. Molimo ïuvajte priruïnik na lako dostupnom mjestu i koristite ga kao referencu za sluïaj potrebe.
í‡ÁË ËÌÙÓχˆËfl Ò˙‰˙ʇ ‚‡ÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡. åÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ˆfl·ڇ ËÌÙÓχˆËfl
̇ ÒÚ. 10 Ë 11 Á‡ ‚‡¯‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. åÓÎfl Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ Ë Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ÌÂ„Ó ‚ÒÂÍË Ô˙Ú ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ.
Ove informacije sadr¥e va¥ne instrukcije za bezbednu upotrebu i odr¥avanje usisivaïa. Naroïito vam skreçemo pa¥nju da proïitate sve informacije
na stranama 12 i 13 zbog sigurnosti rukovanja usisivaïem. Ïuvajte ovo uputstvo na lako dostupnom mestu da mo¥ete da proïitate kad vam ne•to zatreba.
Ky informacion përmban udhëzime të rëndësishme për përdorimin e sigurt dhe mirëmbajtjen e fshesës me korrent. Ju lutemi lexoni veçanërisht të gjithë
informacionin në faqet 14 dhe 15 për sigurinë tuaj. Ju lutemi mbajeni këtë udhëzues në një vend lehtësisht të arritshëm dhe këshillohuni me të në çdo kohë.
U ovoj informaciji se nalaze va¥ne instrukcije za bezbjedno kori•tenje i odr¥avanje usisavaïa. Posebno je va¥no da, zbog sopstvene bezbjednosti,
proïitate sve informacije na stranama 16 i 17. Saïuvajte ovo uputstvo na dostupnom mjestu kako biste ga mogli jednostavno pronaçi i koristiti u svako vrijeme.
ÇÓ ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÒÓ‰ʇÌË ‚‡ÊÌË Ì‡Ô‡ÚÒÚ‚Ë¿‡ Á‡ ·ÂÁ·Â‰ÌÓ ÍÓËÒÚÂøÂ Ë Ó‰ÊÛ‚‡ø ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ. éÒÓ·ÂÌÓ Ó·ÌÂÚ ‚ÌËχÌË ̇ ̇ԇÚÒÚ‚Ë¿‡Ú‡
̇ ÒÚ‡ÌˈËÚ 18 Ë 19 - Á‡ ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÚ‡. óÛ‚‡¿Ú „Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÎÂÒÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÔÌÓ ÏÂÒÚÓ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡¿Ú Ò ÒÓ ÌÂ„Ó ÔÓ ÔÓÚ·‡.
MFL37414309
Table of contents
Tartalomjegyzék
Sadr¥aj
ë˙‰˙ʇÌËÂ
영
헝
크
불
Important safety instructions .............................................................................................4~5
Fontos biztonsági elòírások ...............................................................................................6~7
Va¥ne upute za va¥u sigurnost...........................................................................................8~9
LJÊÌË Û͇Á‡ÌËfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ..................................................................................10~11
How to use ..............................................................................................................................20
A készülék használata
Naïin upotrebe
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Assembling vacuum cleaner .........................................................................................................................................20
A porszívó összeszerelése
Sastavljanje usisavaïa
ë„ÎÓ·fl‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
Operating vacuum cleaner............................................................................................................................................24
A porszívó használata
Rad usisavaïa
ꇷÓÚ‡ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
Using carpet and floor nozzle .......................................................................................................................................25
A szònyeg- és padlótisztító fej használata
Upotreba nastavka za tepih i pod
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ Á‡ ÍËÎËÏË Ë ÔÓ‰
Using All Floor and mini turbine nozzle ........................................................................................................................28
A padlótisztító és miniturbinás fej használata
Upotreba nastavka s turbinom za sve podove
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËfl ̇Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÔÓ‰ Ë Ì‡Í‡ÈÌË͇ Ò ÏËÌËÚÛ·Ë̇
Using accessory nozzles ..............................................................................................................................................29
A kiegészítò szívófejek használata
Upotreba dodatnih nastavaka
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇Í‡ÈÌˈËÚ ÓÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚËÚÂ
Emptying dust tank .......................................................................................................................................................32
A portartály ürítése
Pra¥njenje posude za pra•inu
àÁÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Cleaning dust tank ........................................................................................................................................................33
A portartály tisztítása
Ïi•çenje posude za pra•inu
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Cleaning air filter and motor safety filter .......................................................................................................................36
A levegòszûrò és a motorszûrò tisztítása
Ïi•çenje filtera za zrak i sigurnosnog filtera za motor
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë Ì‡ Ô‰ԇÁÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡
Cleaning exhaust filter ..................................................................................................................................................37
A kimeneti szûrò tisztítása
Ïi•çenje ispu•nog filtera
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
What to do if your vacuum cleaner does not work .............................................................40
Mi a teendò, ha a porszívó nem mûködik?
‡to uïiniti ako va• usisavaï ne radi
ä‡Í ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ, ‡ÍÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‚Ë Ì ‡·ÓÚË
What to do when suction performance decreases .............................................................40
Mi a teendò, ha a szívóerò csökken?
‡to uïiniti kada se smanji uïinkovitost usisavanja
ä‡Í ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ, ‡ÍÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇χÎÂÂ
2
MFL37414309
Sadr¥aj
Tabela e përmbajtjes
Sadr¥aj
ëÓ‰ÊË̇
세르
알바
보스
마케
Va¥ne sigurnosne mere...................................................................................................12~13
Udhëzime të rëndësishme sigurie..................................................................................14~15
Va¥na uputstva za sigurnost ..........................................................................................16~17
LJÊÌË ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ÏÂÍË ...........................................................................................18~19
Uputstvo za upotrebu ............................................................................................................22
Si ta përdorësh
Kako koristiti
äÓËÒÚÂøÂ
Sklapanje usisivaïa ......................................................................................................................................................22
Montimi i fshesës me korrent
Sastavljanje usisivaïa
ëÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
Rukovanje usisivaïem ..................................................................................................................................................26
Funksionimi i fshesës me korrent
Rad usisivaïa
ê‡ÍÛ‚‡ø ÒÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
Kori•çenje papuïe za tvrde i meke podne obloge ........................................................................................................27
Përdorimi i pipëzës së tapetit dhe dyshemes
Kori•tenje nastavka za tepih i pod
äÓËÒÚÂø ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Á‡ ÚÂÔËÒË Ë Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë
Kori•çenje svih vrsta papuïa i mini turbo papuïe ........................................................................................................30
Përdorimi i të gjitha pipëzave të dyshemes dhe mini turbinave
Kori•tenje nastavka za sve povr•ine i mini turbinskog nastavka
äÓËÒÚÂø ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë Ë ÏËÌË-ÚÛ·ËÌÒÍËÓÚ ˜ËÒÚ‡˜
Kori•çenje dodatnih nastavaka .....................................................................................................................................31
Përdorimi i pipëzave aksesore
Kori•tenje dodatnih nastavaka
äÓËÒÚÂø ̇ ÔËÍÎÛ˜ÓˆËÚÂ
Pra¥njenje rezervoara za pra•inu .................................................................................................................................34
Boshatisja e kovës së pluhurit
Pra¥njenje spremnika za pra•inu
è‡ÁÌÂø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
Ïi•çenje rezervoara za pra•inu ....................................................................................................................................35
Pastrimi i kovës së pluhurit
Ïi•çenje spremnika za pra•inu
óËÒÚÂø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
Ïi•çenje vazdu•nog filtera i filtera za za•titu motora ....................................................................................................38
Pastrimi i filtrit të ajrit dhe filtrit të sigurisë së motorit
Ïi•çenje zraïnog filtera i za•titnog filtera motora
óËÒÚÂø ̇ ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Á‡ ÏÓÚÓÓÚ
Ïi•çenje izduvnog filtera ...............................................................................................................................................39
Pastrimi i filtrit të tubit të shkarkimit
Ïi•çenje ispu•nog filtera
óËÒÚÂø ̇ ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ
‡ta da uradite ako va• usisivaï ne radi ...............................................................................42
Çfarë të bësh nëse fshesa juaj me korrent nuk punon
‡to napraviti ako va• usisivaï ne radi
èÓÒÚ‡ÔÍË ÍÓ„‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì ‡·ÓÚË
‡ta da uradite ako je svojstvo usisavanja smanjeno .........................................................42
Çfarë të bësh kur rendimenti thithës bie
‡to napraviti ako se smanji uïinkovitost usisavanja
èÓÒÚ‡ÔÍË ÍÓ„‡ ÒÏÛ͇øÂÚÓ ŒÂ ÓÒ··Ë
3
MFL37414309
영
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or
damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your
service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC
Directives :-73/23/EEC,93/68/EEC-Low Voltage Directive–89/336EEC –EMC Directive.
This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.”
These words mean:
WARNING
This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious
bodily harm or death.
CAUTION
This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could
cause bodily injury or property damage.
WARNING
• Do not plug in if control knob is not in OFF position.
Personal injury or product damage could result.
• Keep children away and beware of obstructions when
rewinding the cord to prevent personal injury
The cord moves rapidly when rewinding.
• Disconnect electrical supply before servicing or cleaning
the unit or when cleaner is not in use.
Failure to do so could result in electrical shock or personal
injury.
• Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is
burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.
Doing so could result in death, fire or electrical shock.
• Do not vacuum flammable or explosive substances such
as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or
gases).
The fumes from these substances can create a fire hazard or
explosion. Doing so could result in death or personal injury.
• Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
Doing so could result in death or electrical shock.
• Do not unplug by pulling on cord.
Doing so could result in product damage or electrical shock.
To unplug, grasp the plug, not the cord.
• Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the
body away from openings and moving parts.
Failure to do so could result in electrical shock or personal
injury.
• Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close
a door on cord, or pull cord around sharp edges or
corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep
cord away from heated surfaces.
Failure to do so could result in electrical shock or personal
injury or fire or product damage.
• The hose contains electrical wires. Do not use it if it is
damaged, cut or punctured.
Failure to do so could result in death,or electrical shock.
• Do not allow to be used as toy. Close attention is
necessary when used by or near children.
Personal injury or product damage could result.
4
MFL37414309
• Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug
is damaged or faulty.
Personal injury or product damage could result. In these
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
• Do not use vacuum cleaner if it has been under water.
Personal injury or product damage could result. In these
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
• Do not continue to vacuum if any parts appear missing
or damaged.
Personal injury or product damage could result. In these
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
• Do not use an extension cord with this vacuum cleaner
Fire hazard or product damage could result.
• Using proper voltage.
Using improper voltage may result in damage to the motor
and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the
bottom of vacuum cleaner.
• Turn off all controls before unplugging.
Failure to do so could result in electrical shock or personal
injury.
• Do not change the plug in any way.
Failure to do so could result in electrical shock or personal
injury or product damage. Doing so result in death. If plug
does not fit, contact a qualified electrician to install the proper
outlet.
• Repairs to electrical appliances may only be performed
by qualified service engineers.
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
• Do not put fingers near the gear.
Failure to do so could result in personal injury.
gear
영
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
• Do not put any objects into openings.
Failure to do so could result in product damage.
• Do not use with any opening blocked: keep free of dust,
lint, hair, and anything that may reduce air flow.
Failure to do so could result in product damage.
• Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or
filters in place.
Failure to do so could result in product damage.
• Always clean the dust bin after vacuuming carpet
cleaners or fresheners, powders and fine dust.
These products clog the filters,reduce airflow and can cause
damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could
cause permanent damage to the cleaner.
• Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard
objects, small toys, pins, paper clips, etc.
They may damage the cleaner or dust bin.
• Store the vacuum cleaner indoors.
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping
over it.
• The vacuum cleaner is not intended to use by young
children or infirm people without supervision.
Failure to do so could result in personal injury or product
damage.
• Only use parts produced or recommended by LG
Electronics Service Agents.
Failure to do so could result in product damage.
• Use only as described in this manual. Use only with LG
recommended or approved attachments and
accessories.
Failure to do so could result in personal injury or product
damage.
• Don ’t grasp the tank handle when you are moving the
vacuum cleaner.
The vacuum cleaner’s body may fall when separating tank
and body. Personal injury or product damage could result.
You should grasp the carrier handle when you are moving
the vacuum cleaner.
• If after emptying the dust tank the indicator light is
on(red), clean the dust tank.
Failure to do so could result in product damage.
• Make sure the filters (exhaust filter and motor safety
filter) are completely dry before replacing in the
machine.
Failure to do so could result in product damage.
• Do not dry the filter in an oven or microwave.
Failure to do so could result in fire hazard.
• Do not dry the filter in a clothes dryer.
Failure to do so could result in fire hazard.
• Do not dry near an open flame.
Failure to do so could result in fire hazard.
• Do not push or pull the lever on the vacuum cleaner
If the lever is damaged, the vacuum cleaner may not work
properly and indicator light may flash red and alarm may
sound although dust tank is not full. In this case, contact LG
Electronics Service Agent
<Do not push or pull the lever>
lever
• To avoid personal injury and to prevent the machine
from falling when cleaning stairs, always place it at the
bottom of stairs.
Failure to do so could result in personal injury or product
damage.
• Use accessory nozzles in sofa mode.
Failure to do so could result in product damage.
Thermal protector :
This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating.
If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner.
Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter.
If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner.
After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.
If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.
5
MFL37414309
헝
FONTOS BIZTONSÁGI ELÒÍRÁSOK
A tûz, áramütés, személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülése érdekében a készülék használatba vétele elòtt gondosan olvassa el
ezeket az elòírásokat és a használat során tartsa be òket! Ez az útmutató nem tartalmazza az összes lehetséges esetet. Az Ön által
nem értett problémák esetén mindig értesítse a hivatalos szervizt vagy a gyártót. A készülék a következò EU-irányelveknek felel meg:
73/23/EEC, 93/68/EEC - Kisfeszültségû irányelv - 89/336EEC - Elektromágneses kompatibilitási (EMC) irányelv.
Ez a jelzés a biztonsági kockázatra figyelmeztet.
Ez a jelzés személyi sérülést vagy halált okozó veszély lehetòségére figyelmeztet.
Minden biztonsági elòírás mellett a figyelmeztetò jelzés és a "FIGYELEM!" vagy "VIGYÁZAT!" felhívás látható.
A szavak jelentése:
FIGYELEM!
Ez a jel olyan veszélyekre vagy nem biztonságos mûveletekre hívja fel a figyelmet,
amelyek súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Ez a jel olyan veszélyekre vagy nem biztonságos mûveletekre hívja fel a figyelmet,
amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
FIGYELEM!
• A készüléket ne csatlakoztassa a hálózati feszültségre,
ha a vezérlò kapcsolója nem OFF állásban van!
Ez személyi sérülést okozhat, vagy a készülék
megrongálódhat.
• A gyerekeket tartsa távol a készüléktòl és a személyi
sérülés elkerülése érdekében a hálózati kábel
visszatekercselésekor ügyeljen az akadályokra!
A visszatekercselés során a kábel gyorsan mozog.
• A készüléket javítás, tisztítás vagy üzemen kívül
helyezés elòtt csatlakoztassa le a hálózati feszültségròl!
Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést
okozhat.
• A készülékkel ne szívjon fel égò vagy füstölò anyagot,
pl. cigarettát vagy forró hamut!
Ez halált, tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne szívjon fel gyúlékony vagy robbanékony anyagokat,
pl. gázolajat, benzint, higítót, propánt (folyadékot vagy
gázt).
Ezeknek az anyagoknak a gòzei tûz- és
robbanásveszélyesek, halált vagy személyi sérülést
okozhatnak.
• Nedves kézzel ne csatlakoztassa a hálózatra és ne
használja a készüléket!
Ez halált vagy áramütést okozhat.
• A hálózati kábelt ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati
csatlakozóból.
Ennek következménye a készülék megrongálódása vagy
áramütés lehet.
• A hajat, laza ruházatot, az ujját és minden testrészét
tartsa távol a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektòl!
Ennek be nem tartása áramütést vagy személyi sérülést
okozhat.
• A hálózati kábellel ne húzza a készüléket, ne használja
fogantyúként, ne csukja rá az ajtót, ne húzza éles
tárgyak vagy sarkok körül! A készüléket ne vontassa át a
kábel felett! A hálózati kábelt tartsa távol a fûtött
felületektòl!
Ezek be nem tartása áramütést, személyi sérülést vagy tüzet
okozhat, illetve a készülék károsodhat.
• A kábelben elektromos vezetékek vannak. Ne használja a
kábelt, ha megsérült, elszakadt vagy a köpenye lyukas!
Ez halált vagy áramütést okozhat.
6
MFL37414309
• Ne engedje, hogy a készüléket játékszerként használják!
Ha a készüléket gyerekek használják, vagy gyerekek
vannak a közelben, szigorú felügyeletre van szükség!
Személyi sérülés következhet be, vagy a készülék
megrongálódhat.
• Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült
vagy hibás!
Ez személyi sérülést okozhat, vagy a készülék megrongálódhat.
Ilyen esetben értesítse a hivatalos szakszervizt.
• Ne használja a készüléket, ha az víz alá került!
Ez személyi sérülést okozhat, vagy a készülék megrongálódhat.
Ilyen esetben értesítse a hivatalos szakszervizt.
• Ne folytassa a készülék használatát, ha bármilyen
alkatrésze hiányzik vagy sérült!
Ez személyi sérülést okozhat, vagy a készülék megrongálódhat.
Ilyen esetben értesítse a hivatalos szakszervizt.
• Ne használjon hosszabbító kábelt!
Ez tüzet okozhat, vagy a készülék megsérülhet.
• Használjon megfelelò hálózati feszültséget!
A nem megfelelò hálózati feszültség megrongálhatja a motort
és személyi sérülést okozhat. A hálózati feszültség a
készülék alján található.
• A hálózati kábel lecsatlakoztatása elòtt kapcsolja ki a
készüléket!
Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
• Ne cserélje ki a hálózati csatlakozót!
Ennek elmulasztása halált, áramütést vagy személyi sérülést
okozhat, vagy a készülék megrongálódhat. Ha a csatlakozó
nem megfelelò, képzett elektromos szakemberrel
szereltessen fel megfelelò csatlakozót.
• Az elektromos készülékek javítását csak képzett szervizszakember végezheti!
A szakszerûtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a
felhasználó számára.
• Az ujjával ne nyúljon a fogaskerék közelébe!
Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
fogaskerék
헝
FONTOS BIZTONSÁGI ELÒÍRÁSOK
VIGYÁZAT!
• Semmilyen tárgyat ne dugjon a nyílásokba!
Ilyen esetben a készülék megrongálódhat.
• Ne használja a készüléket, ha valamelyik nyílása el van
takarva: távolítson el minden port, szöszt, hajat, szòrt
stb., ami akadályozhatja a levegò áramlását!
Ennek elmulasztása a készülék megrongálódását okozhatja.
• A készüléket ne használja portartály és/vagy szûròk
nélkül.
Ennek elmulasztása a készülék megrongálódását okozhatja.
• Szònyegtisztító vagy - frissítò és finom por porszívózása
után mindig ürítse ki a portartályt!
Ezek az anyagok eltömítik a szûròket és a készülék
megrongálódhat. A portartály ürítésének elmulasztása a
készüléket végleg tönkreteheti.
• A készülékkel ne szívjon fel kemény, éles és hegyes
tárgyakat, kis méretû játékokat, tût, tûzòkapcsot stb.!
Ezek károsíthatják a készüléket vagy a portartályt.
• A készüléket zárt ajtó mögött tárolja!
Az elszabadult készülék által okozott balesetek elkerülése
érdekében a készüléket zárt helyen tárolja.
• Kisgyerekek és eròtlen felnòttek felügyelet nélkül ne
használják a készüléket!
Ez személyi sérülést okozhat, vagy a készülék
megrongálódhat.
• A készüléket ne a portartály fogantyújánál fogva
szállítsa!
A tartály elválhat a készüléktòl és a készülék leeshet, ami
személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.
A porszívó szállításakor a hordozó fogantyút használja!
• Ha a portartály ürítése után a jelzòlámpa világít (piros),
tisztítsa meg a portartályt!
Ennek elmulasztása a készülék megrongálódását okozhatja.
• A visszahelyezés elòtt minden szûròt (kimeneti szûrò és
motorszûrò) teljesen szárítson ki!
Ellenkezò esetben a készülék megrongálódhat.
• A szûròket ne szárítsa kályhában vagy mikrohullámú
sütòben!
Ez tüzet okozhat.
• A szûròket ne szárítsa ruhaszárítóban!
Ez tüzet okozhat.
• A szûròket ne szárítsa nyílt lángnál!
Ez tüzet okozhat.
• Ne nyomja vagy húzza meg a készüléken található kart.
Ha a kar megsérül, a porszívó hibásan mûködhet, a
jelzòlámpa pirosan villoghat és jelzòhang szólalhat meg
akkor is, ha a portartály nincs tele. Ilyen esetben értesítse az
LG Electronics hivatalis szervizét!
<Ne nyomja vagy húzza meg a kart>
• Csak az LG Electronics hivatalos szervize által javasolt
alkatrészeket használja!
Ellenkezò esetben a készülék megrongálódhat.
• A készüléket csak a használati útmutatónak megfelelòen
használja! Csak az LG által javasolt vagy jóváhagyott
kiegészítòket vagy tartozékokat használja!
Ellenkezò esetben személyi sérülés történhet vagy a
készülék megrongálódhat.
Kar
• A személyi sérülés és a készülék leesésének
megakadályozása érdekében a készüléket mindig a
lépcsò alján helyezze el!
Ellenkezò esetben személyi sérülés történhet vagy a
készülék megrongálódhat.
• A kiegészítò szívófejeket "sofa" (bútor) üzemmódban
használja!
Ellenkezò esetben a készülék megrongálódhat.
Túlmelegedés-védelem:
A porszívóban speciális termosztát van, amely a készüléket védi a motor túlmelegedése esetén.
Ha a készülék hirtelen leáll, kapcsolja ki és csatlakoztassa le a hálózati kábelt.
Ellenòrizze a túlmelegedés lehetséges okait, pl. megtelt portartály, eldugult tömlò vagy eltömòdött szûrò.
Ha megtalálta a hibát, javítsa ki, és a készülék bekapcsolása elòtt várjon 30 percig.
Ezután csatlakoztassa a hálózati kábelt és kapcsolja be a készüléket.
Ha a porszívó továbbra sem mûködik, hívjon szakképzett elektromos szerelòt.
7
MFL37414309
크
VAÆNE UPUTE ZA SIGURNOST
Prije upotrebe usisavaïa proïitajte i slijedite sve upute kako bi sprijeïili opasnost od po¥ara, strujnog udara, osobne ozljede i
o•teçenja tijekom upotrebe usisavaïa. Vodiï ne obuhvaça sve moguçe sluïajeve koji se mogu pojaviti tijekom upotrebe
ureœaja. Uvijek kada ste suoïeni s problemima koje ne razumijete kontaktirajte svog servisnog zastupnika ili proizvoœaïa. Ovaj
ureœaj je u skladu s EC odredbama:- 73/23/EEC, 93/68/EEC - Odredba o niskom naponu-89/336EEC - EMC odredba.
Ovo je sigurnosni simbol upozorenja.
Ovaj simbol vas upozorava o moguçim opasnostima koje bi mogle ubiti ili ozlijediti vas ili druge osobe.
Sve sigurnosne poruke pratit çe sigurnosni simbol upozorenja s rijeïima “UPOZORENJE” ili “OPREZ”.
Te rijeïi znaïe:
UPOZORENJE
Ovaj simbol vas upozorava na opasnosti i nesigurne postupke koji mogu prouzroïiti
ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
Ovaj simbol vas upozorava na opasnosti i nesigurne postupke koji mogu prouzroïiti
tjelesne ozljede ili o•teçenja imovine.
UPOZORENJE
• Utikaï usisavaïa ne ukapïajte u utiïnicu ako
upravljaïka tipka nije u OFF (Iskljuïeno) polo¥aju.
Rezultat toga mo¥e biti osobna ozljeda ili o•teçenje ureœaja.
• Kada namatate elektriïni kabel dr¥ite djecu dalje od
ureœaja i osigurajte slobodni prostor kako bi sprijeïili
ozljeœivanja.
Kabel se brzo kreçe kod namatanja.
• Iskopïajte utikaï iz utiïnice prije servisiranja ili ïi•çenja
ureœaja ili kada je ureœaj izvan upotrebe.
U sluïaju da to ne uïinite postoji opasnost od izazivanja
osobnih ozljeda ili strujnog udara.
• Ne koristite usisavaï za usisavanje predmate koji gore ili
se dime kao •to su cigarete ili vruçi pepeo.
U tom sluïaju mo¥ete izazvati smrt, po¥ar ili strujni udar.
• Ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne materije kao •to su
gorivo, benzin, razrjeœivaïi, propan (tekuçi ili plinoviti).
Pare ovih materija mogu izazvati po ¥ar ili eksploziju. Ako to
napravite mo¥ete izazvati smrt ili osobne ozljede.
• Ne dodirujte utikaï i ne upotrebljavajte usisavaï mokrim
rukama.
Ako to napravite mo¥ete izazvati smrt ili strujni udar.
• Ne iskapïajte utikaï potezanjem kabela.
U tom sluïaju mo¥ete izazvati o•teçenje proizvoda i strujni
udar. Kod iskapïanja utikaïa, uhvatite rukom utikaï, a ne
elektriïni kabel.
• Pazite da kosa, slobodna odjeça, prsti i svi drugi dijelovi
tijela budu dalje od otvora i pokretnih dijelova usisavaïa.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati strujni udar ili
osobne ozljede.
• Ne pote¥ite kabel i ne nosite usisavaï dr¥eçi ga za kabel,
ne zatvarajte vrata preko kabela, i ne pote¥ite kabel
preko o•trih rubova ili uglova. Ne vucite usisavaï preko
kabela. Kabel dr¥ite dalje od grijanih povr•ina.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati strujni udar,
osobne ozljede, po¥ar ili o•teçenje proizvoda.
• Crijevo u sebi ima elektriïno o¥iïenje. Ne upotrebljavajte
ga ako je o•teçeno, zarezano ili probu•eno.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati smrt ili strujni udar.
• Ne dopustite upotrebu usisavaïa kao igraïke. Potrebna
je posebna pa¥nja kada usisavaï koriste djeca ili se
nalazi u njihovoj blizini.
Tako se mogu izazvati osobne ozljede ili o•teçenja proizvoda.
8
MFL37414309
• Ne upotrebljavajte usisavaï ako je elektriïni kabel
o•teçen ili neispravan.
Tako se mogu izazvati osobne ozljede ili o•teçenja
proizvoda. U takvim sluïajevima kontaktirajte servisnog
zastupnika LG Electronics-a kako bi izbjegli opasnosti.
• Ne upotrebljavajte usisavaï ako je bio u vodi.
Tako se mogu izazvati osobne ozljede ili o•teçenja
proizvoda. U takvim sluïajevima kontaktirajte servisnog
zastupnika LG Electronics-a kako bi izbjegli opasnosti.
• U sluïaju nedostatka ili o•teçenja bilo kojeg dijela
ureœaja prestanite usisavati.
Tako se mogu izazvati osobne ozljede ili o•teçenja
proizvoda. U takvim sluïajevima kontaktirajte servisnog
zastupnika LG Electronics-a kako bi izbjegli opasnosti.
• Ne upotrebljavajte produ¥ne kablove kod upotrebe
usisavaïa.
Tako mo¥ete izazvati po¥ar ili o•teçenja proizvoda.
• Koristite pravilan napon.
Upotreba nepravilnog napona mo¥e dovesti do o•teçenja
motora i do moguçih ozljeda korisnika. Vrijednost pravilnog
napona nalazi se na donjoj strani usisavaïa.
• Prije iskapïanja utikaïa iskljuïite sve upravljaïke funkcije.
Ako to ne uïinite mo¥ete izazvati strujni udar ili osobne ozljede.
• Ni u kojem sluïaju ne mijenjajte utikaï.
Ako to uïinite mo¥ete izazvati strujni udar ili osobne ozljede i
o•teçenje proizvoda. Tako mo¥ete izazvati ïak i smrt. Ako
utikaï nije odgovarajuçi, pozovite kvalificiranog elektriïara
neka instalira odgovarajuçu utiïnicu.
• Popravak elektriïnog ureœaja mogu izvoditi samo
kvalificirani serviseri tehniïari.
Nepravilni popravci mogu imati za posljedicu ozbiljne
opasnosti za korisnika.
• Ne gurajte prste u prijenosni mehanizam.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati ozljede i
o•teçenja proizvoda.
prijenosni
mehanizam
크
VAÆNE UPUTE ZA SIGURNOST
OPREZ
• Ne stavljajte nikakve predmete u otvore.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati o•teçenja
proizvoda.
• Dodatne nastavke u sofa modusu.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati o•teçenja
proizvoda.
• Ne upotrebljavajte usisavaï kada je bilo koji od otvora
zaïepljen: neka usisavaï bude ïist od pra•ine, vlakana,
kose i bilo ïega •to bi moglo smanjiti protok zraka.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati o•teçenja
proizvoda.
• Ne hvatajte posudu spremnika kada pomjerate usisavaï.
Tijelo usisavaïa mo¥e opasti na pod u sluïaju da se odvoji
od spremnika. Tako mo¥ete izazvati osobne ozljede i
o•teçenja proizvoda. Uviijek kada nosite usisavaï, usisavaï
trebate dr¥ati za njegovu ruïku za no•enje.
• Ne upotrebljavajte usisavaï bez posude za pra•inu i/ili
postavljanih filtera.
Tako mo¥ete izazvati o•teçenja proizvoda.
• Ako se nakon punjenja posude za pra•inu upali ili
zatrepçe indikator(crveno svjetlo), oïistite posudu za
pra•inu.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati o•teçenja
proizvoda.
• Uvijek poslije usisavanja sredstava za ïi•çenje tepiha,
osvje¥ivaïa, pra•aka i fine pra•ine oïistite posudu za
pra•inu.
Ovi proizvodi zaïepljuju filtere, smanjuju protok zraka i mogu
o•tetiti usisavaï. Propust da se ïisti posuda za pra•inu mo¥e
dovesti do trajnog o•teçenja usisavaïa.
• Ne upotrebljavajte usisavaï za usisavanje o•trih, tvrdih
predmeta, malih igraïaka, pribadaïa, spajalica i sl.
Ti predmeti mogu o•tetiti usisavaï ili posudu za pra•inu.
• Usisavaï spremajte u zatvorene prostorije.
Nakon upotrebe spremite usisavaï kako bi izbjegli moguça
o•teçenja.
• Mala djeca i nesamostalne osobe ne smiju upotrebljavati
usisavaï bez nadzora
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati osobne ozljede ili
o•teçenja proizvoda.
• Upotrebljavajte samo dijelove koje je proizveo ili
preporuïio LG Electronics servisni zastupnik.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati o•teçenja
proizvoda.
• Upotrebljavajte sve samo na naïin opisan u ovom
priruïniku. Upotrebljavajte samo s LG preporuïenim ili
odobrenim dodacima ili nastavcima.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati osobne ozljede ili
o•teçenja proizvoda.
• Pazite da su filteri(ispu•ni filter i sigurnosni filter za
motor) potpuno suhi prije nego ih stavite nazad u
usisavaï.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati o•teçenja
proizvoda.
• Ne su•ite filter u peçici ili mikrovalnoj peçici.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati po¥ar.
• Ne su•ite filter u su•ilici za rublje.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati po¥ar.
• Ne su•ite filter u blizini otvorenog plamena.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati po¥ar.
• Ne gurajte i ne pote¥ite polugu na usisavaïu.
Ako se poluga o•teti, usisavaï mo¥da neçe ispravno raditi, a
mo¥e se upaliti crveno svjetlo indikatora i mo¥e se ïuti zvuk
alarma iako posuda za pra•inu nije puna. U tom sluïaju
kontaktirajte LG Electronics servisnog zastupnika.
<Ne gurajte i ne pote¥ite polugu>
poluga
• Kako bi izbjegli osobne ozljede i padanje ureœaja kod
ïi•çenja stepenica, usisavaï dr¥ite uvijek na dnu
stepenica.
Ako se toga ne pridr¥avate mo¥ete izazvati osobne ozljede ili
o•teçenja proizvoda.
Toplinska za•tita:
Ovaj usisavaï ima posebni termostat koji •titi usisavaï u sluïaju pregrijavanja motora.
Ako se usisavaï iznenada iskljuïi, iskljuïite prekidaï i iskopïajte utikaï usisavaïa iz utiïnice. Provjerite moguçi uzrok
pregrijavanja usisavaïa, kao •to to mo¥e biti puna posuda za pra•inu, zaïepljeno crijevo ili zaïepljeni filter.
Ako ste na•li ne•to od toga, rije•ite problem i saïekajte najmanje 30 minuta prije nego •to poku•ate ponovo ukljuïiti
usisavaï. Nakon perioda od 30 minuta, ponovno ukopïajte utikaï u utiïnicu i ukljuïite usisavaï.
Ako usisavaï i dalje neçe raditi, kontaktirajte kvalificiranog elektriïara
9
MFL37414309
불
ÇÄÜçà ìäÄáÄçàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚Ò˘ÍË Û͇Á‡ÌËfl, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚‡¯‡Ú‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡, Ë „Ë ÒÔ‡Á‚‡ÈÚ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
ËÒ͇ ÓÚ ÔÓʇ, ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡, ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡. íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì ‚Íβ˜‚‡ ‚Ò˘ÍË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË Ó·ÒÚÓflÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡
‚˙ÁÌËÍ̇Ú. ÇË̇„Ë Ò ӷ‡Ê‰‡ÈÚ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÂ‚ËÁÂÌ ‡„ÂÌÚ ËÎË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Á‡ ÔÓ·ÎÂÏË, ÍÓËÚÓ Ì ‡Á·Ë‡ÚÂ. íÓÁË Û‰ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
ÒΉÌËÚ ‰ËÂÍÚË‚Ë Ì‡ Öé: 73/23/EEC, 93/68/EEC – ÑËÂÍÚË‚‡ Á‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë 89/336EEC – ÑËÂÍÚË‚‡ Á‡ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚ̇ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ.
íÓ‚‡  Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
íÓÁË ÒËÏ‚ÓÎ ‚Ë Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ Á‡ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌËÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û·ËflÚ ËÎË Ì‡‡ÌflÚ ‚‡Ò Ë
‰Û„Ë ıÓ‡. ÇÒ˘ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ò Ô‰ıÓʉ‡Ú ÓÚ Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌËfl ÒËÏ‚ÓÎ Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë
‰Ûχڇ "ÇçàåÄçàÖ" ËÎË "èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ" íÂÁË ‰ÛÏË ÓÁ̇˜‡‚‡Ú:
ÇçàåÄçàÖ
íÓÁË ÒËÏ‚ÓÎ ˘Â ‚Ë Ô‰ÛÔÂ‰Ë Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ËÎË ÓÔ‡ÒÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ô˘ËÌflÚ ÒÂËÓÁ̇ ÚÂÎÂÒ̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË ÒÏ˙Ú.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
íÓÁË ÒËÏ‚ÓÎ ˘Â ‚Ë Ô‰ÛÔÂ‰Ë Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ËÎË ÓÔ‡ÒÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ô˘ËÌflÚ ÚÂÎÂÒ̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â̇ ˘ÂÚ‡.
ÇçàåÄçàÖ
• ç ‚Íβ˜‚‡ÈÚÂ, ‡ÍÓ ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì  ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
OFF (ËÁÍÎ.).
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
• ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Âˆ‡ Ë ‚ÌËχ‚‡ÈÚ Á‡ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ëfl,
ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡‚Ë‚‡Ú ͇·Â·, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
èË Ì‡‚Ë‚‡Ì ͇·ÂÎ˙Ú Ò ‰‚ËÊË ·˙ÁÓ.
• àÁÍβ˜ÂÚ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÔÂ‰Ë ÒÂ‚ËÁÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ËÎË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Û‰‡ ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Á‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡
·ËÎÓ, ÍÓÂÚÓ „ÓË ËÎË ‰ËÏË, ͇ÚÓ Ì‡Ô. ˆË„‡Ë ËÎË „Ó¢‡ ÔÂÔÂÎ.
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÏ˙Ú,
ÔÓʇ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
• ç Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÈÚ Á‡Ô‡ÎËÏË ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ͇ÚÓ
̇Ô. ·ÂÌÁËÌ, ·ÂÌÁÓÎ, ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, ÔÓÔ‡Ì (Ú˜ÌÓÒÚË ËÎË
„‡ÁÓ‚Â).
àÁÔ‡ÂÌËflÚ‡ ̇ ÚÂÁË ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔÓʇ̇
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ËÎË ‰‡ Ô˘ËÌflÚ ÂÍÒÔÎÓÁËfl. íÓ‚‡ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÒÏ˙Ú ËÎË ÚÂÎÂÒ̇ ÔÓ‚‰‡.
• ç ı‚‡˘‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ËÎË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ.
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÏ˙Ú
ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
• ç ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ˘ÂÔÒ·, ͇ÚÓ ‰˙Ô‡Ú ͇·Â·.
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡. ᇠËÁÍβ˜‚‡Ì ı‚‡˘‡ÈÚÂ
˘ÂÔÒ·, Ì ͇·Â·.
• ç ÔË·ÎËʇ‚‡ÈÚ ÍÓÒ‡, ¯ËÓÍË ‰ÂıË, Ô˙ÒÚË Ë ‚Ò˘ÍË ˜‡ÒÚË
̇ ÚflÎÓÚÓ ÒË ‰Ó ÓÚ‚ÓË Ë ‰‚ËÊÂ˘Ë Ò ˜‡ÒÚË.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
• ç ‰˙Ô‡ÈÚÂ Ë Ì ÌÓÒÂÚ Á‡ ͇·Â·, Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ͇·Â· ͇ÚÓ
‰˙Ê͇, Ì Á‡Ú‚‡flÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ‚˙ıÛ Í‡·Â· Ë Ì ‰˙Ô‡ÈÚÂ
͇·Â· ÔÂÁ ÓÒÚË ˙·Ó‚ ËÎË ˙„ÎË. ç ÔÂ͇‚‡ÈÚÂ
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÔÂÁ ͇·Â·. è‡ÁÂÚ ͇·Â· ‰‡Î˜ ÓÚ Ì‡„ÂÚË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ, ËÎË ‰Ó ÔÓʇ ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
• å‡ÍÛ˜˙Ú Ò˙‰˙ʇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‚Ó‰ÌˈË. ç „Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ, ‡ÍÓ Â ÔÓ‚‰ÂÌ, ÒflÁ‡Ì ËÎË ÔÓ·ËÚ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÏ˙Ú ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
• ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ Ë„‡˜Í‡. äÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ËÎË ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ‰Âˆ‡,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÒÚÓ„ ÍÓÌÚÓÎ.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
10
MFL37414309
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ‡ÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ËÎË
˘ÂÔÒÂÎ˙Ú Â ÔÓ‚‰ÂÌ ËÎË ‰ÂÙÂÍÚÂÌ.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡. Ç Ú‡ÍË‚‡
ÒÎÛ˜‡Ë Ò ӷ‡‰ÂÚ ̇ ÒÂ‚ËÁÌËfl ‡„ÂÌÚ Ì‡ LG Electronics, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„Ì ‚Òfl͇͂‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ‡ÍÓ Â ·Ë· ÔÓ‰ ‚Ó‰‡.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡. Ç Ú‡ÍË‚‡
ÒÎÛ˜‡Ë Ò ӷ‡‰ÂÚ ̇ ÒÂ‚ËÁÌËfl ‡„ÂÌÚ Ì‡ LG Electronics, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„Ì ‚Òfl͇͂‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÈÚ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ‡ÍÓ ÒÂ
Ó͇ÊÂ, ˜Â ÌflÍÓfl ˜‡ÒÚ ÎËÔÒ‚‡ ËÎË Â ÔÓ‚‰Â̇.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡. Ç Ú‡ÍË‚‡
ÒÎÛ˜‡Ë Ò ӷ‡‰ÂÚ ̇ ÒÂ‚ËÁÌËfl ‡„ÂÌÚ Ì‡ LG Electronics, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„Ì ‚Òfl͇͂‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ۉ˙ÎÊËÚÂÎ Ò Ú‡ÁË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓʇ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ËÎË ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ̇ÔÂÊÂÌËÂ.
çÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ̇ÔÂÊÂÌË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÔÓ‚‰‡ ̇ ÏÓÚÓ‡ Ë ‰Ó ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
èÓ‰ıÓ‰fl˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË  ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ Ì‡ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
• àÁÍβ˜ÂÚ ‚Ò˘ÍË ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÔÂ‰Ë ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
̇ ˘ÂÔÒ·.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
• ç ÒÏÂÌflÈÚ ˘ÂÔÒ· ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡ ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ, ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡. àÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÏ˙Ú. ÄÍÓ ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú Ì  ÔÓ‰ıÓ‰fl˘,
Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ, Á‡ ‰‡ ÏÓÌÚË‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
• êÂÏÓÌÚ˙Ú Ì‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÛÂ‰Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ
Í‚‡ÎËÙˈË‡ÌË ÒÂ‚ËÁÌË ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌˈË.
çÂÔ‡‚ËÎÌËÚ ÔÓÔ‡‚ÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ÒÂËÓÁ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
• ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ô˙ÒÚ‡ ÒË ·ÎËÁÓ ‰Ó Á˙·ÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇
Û‰‡.
Á˙·ÌÓ
ÍÓÎÂÎÓ
불
ÇÄÜçà ìäÄáÄçàü áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
• ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ͇͂ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ Ô‰ÏÂÚË ‚ ÓÚ‚ÓËÚÂ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ, ‡ÍÓ ÌflÍÓÈ ÓÚ ÓÚ‚ÓËÚ  Á‡ÔÛ¯ÂÌ:
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ÓÚ Ô‡ı, Ï˙ı, ÍÓÒÏË Ë ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡
̇χÎË ‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÔÓÚÓÍ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ‡ÍÓ ÍÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı
Ë/ËÎË ÙËÎÚËÚ Ì ҇ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡ ÒË.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• ÇË̇„Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı ÒΉ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË Á‡ ÍËÎËÏË ËÎË ÓÒ‚ÂÊËÚÂÎË, ÔÛ‰‡ Ë
ÙËÌ Ô‡ı.
íÂÁË ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡‰˙ÒÚ‚‡Ú ÙËÎÚËÚÂ, ̇χÎfl‚‡Ú ‚˙Á‰Û¯ÌËfl
ÔÓÚÓÍ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌflÚ ÔÓ‚‰‡ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
çÂÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
Ú‡È̇ ÔÓ‚‰‡ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Á‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇ Ú‚˙‰Ë
ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË, χÎÍË Ë„‡˜ÍË, ͇ÙˈË, Í·ÏÂË Ë Ú. Ì.
í ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ËÎË ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
• ë˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ̇ Á‡ÍËÚÓ.
èË·Ë‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÒΉ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÒÔ˙‚‡Ì ‚ ÌÂfl.
• è‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ì  Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ
χÎÍË ‰Âˆ‡ ËÎË ıÓ‡ Ò Û‚Âʉ‡ÌËfl ·ÂÁ ̇‰ÁÓ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ˜‡ÒÚË, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ËÎË ÔÂÔÓ˙˜‡ÌË ÓÚ
ÒÂ‚ËÁÌËÚ ‡„ÂÌÚË Ì‡ LG Electronics.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ Í‡ÍÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌË ËÎË
Ó‰Ó·ÂÌË ÓÚ LG ÔËÒÚ‡‚ÍË Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ̇‡Ìfl‚‡ÌÂ Ë Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ԇ‰‡ÌÂ
̇ χ¯Ë̇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ÒÚ˙ηˢÂ, ‚Ë̇„Ë fl
ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÒÚ˙ηˢÂÚÓ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ̇Í‡ÈÌËˆË ÓÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚËÚ ‚ ÂÊËÏ
‰Ë‚‡Ì.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰˙Ê͇ڇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı Á‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
äÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰Ì ÔË ÓÚ‰ÂÎflÌ ̇
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË
ÔÓ‚‰‡ ̇ Û‰‡. ífl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰˙Ê͇ڇ Á‡ ÌÓÒÂÌÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
• ÄÍÓ ÒΉ ËÁÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú
Ò‚ÂÚË (‚ ˜Â‚ÂÌÓ), ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÙËÎÚËÚ (ËÁıÓ‰ÌËflÚ ÙËÎÚ˙ Ë
Ô‰ԇÁÌËflÚ ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡) Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÒÛıË, ÔÂ‰Ë ‰‡
„Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ӷ‡ÚÌÓ ‚ χ¯Ë̇ڇ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡
̇ Û‰‡.
• ç ÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÈÚ ÙËÎÚ˙‡ ‚ Ó·ËÍÌÓ‚Â̇ ËÎË ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡
ÙÛ̇.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓʇ̇
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÈÚ ÙËÎÚ˙‡ ‚ ÒÛ¯ËÎÌfl Á‡ ‰ÂıË.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓʇ̇
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÈÚ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÓÚÍËÚ Ó„˙Ì.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓʇ̇
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ·ÛÚ‡ÈÚÂ Ë Ì ‰˙Ô‡ÈÚ ÎÓÒÚ‡ ‚˙ıÛ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
ÄÍÓ ÎÓÒÚ˙Ú Â ÔÓ‚‰ÂÌ, Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË
Ô‡‚ËÎÌÓ Ë Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ÏË„‡ ‚ ˜Â‚ÂÌÓ Ë ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
˜Û‚‡ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÍÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı Ì  Ô˙ÎÂÌ.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ‡„ÂÌÚ Ì‡ LG
Electronics.
<ç ·ÛÚ‡ÈÚÂ Ë Ì ‰˙Ô‡ÈÚ ÎÓÒÚ‡>
ÎÓÒÚ
íÂÏ˘̇ Á‡˘ËÚ‡:
í‡ÁË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡ Ëχ ÒÔˆˇÎÌÓ ÚÂÏÓÂÎÂ, ÍÓÂÚÓ Ô‰ԇÁ‚‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ Ô„fl‚‡Ì ̇
ÏÓÚÓ‡. ÄÍÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ËÁÍβ˜Ë, ËÁÍβ˜ÂÚ fl ÓÚ ·ÛÚÓ̇ Ë ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. èÓ‚ÂÂÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Ô„fl‚‡ÌÂ, ͇ÚÓ Ì‡Ô. Ô˙ÎÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ Á‡ Ô‡ı, Á‡ÔÛ¯ÂÌ Ï‡ÍÛ˜ ËÎË Á‡‰˙ÒÚÂÌ ÙËÎÚ˙.
ÄÍÓ ÌflÍÓ ÓÚ ÚÂÁË ÛÒÎÓ‚Ëfl  ̇ÎˈÂ, ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ „Ë Ë ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ÔÓÌ 30 ÏËÌÛÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡. ëΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇ 30-ÏËÌÛÚÌËfl ÔÂËÓ‰ ÓÚÌÓ‚Ó ‚Íβ˜ÂÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë ÓÚ ·ÛÚÓ̇.
ÄÍÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‚Ò Ӣ Ì ‡·ÓÚË, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ.
11
MFL37414309
세
VAÆNE SIGURNOSNE MERE
Proïitajte i pratite sve ove instrukcije pre kori•çenja usisivaïa da biste spreïili pojavu rizika od po¥ara, strujnog udara,
povreœivanja ili o•teçenja proizvoda. Ovo uputstvo ne pokriva sve moguçe uslove koji se mogu javiti. Uvek kontaktirajte
servisera ili proizvoœaïa o problemima koje ne razumete. Ovaj ureœaj podle¥e sledeçim EC direktivama: -73/23/EEC,
93/68/EEC direktivi niskog napona-89/336EEC-EMC direktivi.
Ovo je simbol upozorenja.
Ovaj simbol vas upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu povrediti vas i druge.
Sve poruke bezbednosti slede simbol upozorenja i reï ‘‘UPOZORENJE’’ ili ‘‘OPREZ’’.
Znaïenje ovih reïi:
UPOZORENJE
Ovaj simbol vas upozorava na moguçe opasnosti ili postupke koje vas mogu izlo¥iti
ozbiljnim povredama ili koje mogu dovesti do materijalne •tete.
OPREZ
Ovaj simbol vas upozorava na moguçe opasnosti ili postupke koje vas mogu izlo¥iti
ozbiljnim povredama ili koje mogu dovesti do materijalne •tete.
UPOZORENJE
• Nemojte da ukljuïujete u struju ako kontrolno dugme
nije iskljuïeno (OFF).
Mo¥e doçi do povreœivanja ili o•teçenja proizvoda.
• Sklonite decu i pazite na prepreke oko kabla kada ga
uvlaïite u usisivaï da biste spreïili bilo kakvo povreœivanje.
Kabli se kreçe veoma brzo prilikom uvlaïenja.
• Iskljuïite usisivaï iz struje kada treba da se popravlja,
ïisti ili ako se ne koristi.
Ako ne postupite na taj naïin mo¥e doçi do strujnog udara ili
povreœivanja.
• Nemojte da koristite usisivaï za stvari koje gore ili se
dime, kao •to su na primer cigarete, ili vruç pepeo.
Postupajuçi tako mo¥e doçi do rizika od smrti, po¥ara ili
strujnog udara.
• Nemojte da usisavate zapaljive ili ekplozivne supstance
kao •to su benzin, benzol, razreœivaïi, propan (teïni ili
gasoviti).
Isparenja ovih supstanci mogu da dovedu do opasnosti od
paljenja ili eksplozije. Na taj naïin mo¥e biti ugro¥en neïiji
¥ivot ili mo¥e doçi do povreœivanja.
• Nemojte da hvatate utikaï ili usisivaï mokrim rukama.
Mo¥ete tako da ugrozite ¥ivot ili mo¥e doçi do strujnog udara.
• Nemojte da iskljuïujete iz struje povlaïenjem za kabli.
Na taj naïin mo¥ete o•tetiti proizvod ili mo¥e da vas udari
struja.
• Ïuvajte kosu, lepr•avu odeçu, prste i ostale delove tela
od otvora i pokretnih delova.
Ako ne pazite mo¥e da vas udari struja ili da se povredite.
• Nemojte da vuïete kabli, da podi¥ete usisivaï hvatanjem za
kabli, da zatvarate vrata preko kabla, ili da ga vuïete preko
o•trih ivica ili ço•ki. Nemojte da vuïete usisivaï preko
kabla. Dr¥ite kabli dalje od povr•ina koje se zagrevaju.
Ako ne postupate po ovome mo¥e doçi do strujnog udara,
povreœivanja, po¥ara ili o•teçenja proizvoda.
• Crevo sadr¥i elektriïne ¥ice. Nemojte da ga koristite ako
je o•teçeno, iseïeno ili probu•eno.
Ako ne postupate prema ovome, to vam mo¥e ugroziti ¥ivot
ili mo¥e doçi do strujnog udara.
• Nemojte da dopu•tate da se usisivaï koristi kao igraïka.
Obratite pa¥nju ako ga koriste deca ili ako se ïisti blizu dece.
Mo¥e doçi do povreœivanja ili o•teçenja proizvoda.
12
MFL37414309
• Nemojte da koristite usisivaï ako su kabli ili utikaï
o•teçeni ili neispravni.
Mo¥e doçi do povreœivanja ili o•teçenja proizvoda. U takvim
sluïajevima, kontaktirajte servisera LG Electronics da biste
izbegli nesreçne sluïajeve.
• Nemojte da koristite usisivaï dok ga ne popravite ako je
bio pod vodom.
Mo¥e doçi do povreœivanja ili o•teçenja proizvoda. U takvim
sluïajevima, kontaktirajte servisera LG Electronics da biste
izbegli nesreçne sluïajeve.
• Nemojte da nastavljate sa usisavanjem ako bilo koji deo
nedostaje ili ako je o•teçen.
Mo¥e doçi do povreœivanja ili o•teçenja proizvoda. U takvim
sluïajevima, kontaktirajte servisera LG Electronics da biste
izbegli nesreçne sluïajeve
• Nemojte da koristite produ¥ni kabli kod ovog usisivaïa.
Mo¥e doçi do povreœivanja ili o•teçenja proizvoda.
• Kori•çenje odgovarajuçeg napona.
Ako je napon neodgovarajuçi to mo¥e dovesti do kvara
motora i mo¥e povrediti korisnika. Odgovarajuçi napon je
oznaïen sa donje strane usisivaïa.
• Iskljuïite sve kontrole pre nego •to iskljuïite usisivaï iz
utiïnice.
Ako ne postupate po ovome mo¥e doçi do strujnog udara ili
povreœivanja.
• Nemojte da menjate utikaï.
Ako se ne pridr¥avate toga mo¥e doçi do strujnog udara,
povreœivanja, ili o•teçenja proizvoda. Ili mo¥e da vam ugrozi
¥ivot. Ako utikaï ne odgovara, kontaktirajte kvalifikovanog
elektriïara da vam namesti odgovarajuçu utiïnicu.
• Popravke elektriïnih ureœaja mogu da vr•e samo
kvalifikovani serviseri.
Neadekvatne popravke mogu ozbiljno da dovedu korisnika u
opasnost.
• Nemojte da dr¥ite prste blizu zupïanika.
Ako se ne pridr¥avate toga mo¥ete se povrediti.
zupïanik
세
VAÆNE SIGURNOSNE MERE
OPREZ
• Nemojte da stavljate nikakve predmete u otvore.
To mo¥e dovesti do o•teçenja proizvoda.
• Nemojte da koristite usisivaï ako je bilo koji otvor
blokiran: pazite da pra•ina, vlakna, dlake ili bilo •ta
drugo ne smanji protok vazduha.
To mo¥e dovesti do o•teçenja proizvoda
• Nemojte da koristite usisivaï bez posude za pra•inu i/ili
filtera na svom mestu.
To mo¥e dovesti do o•teçenja proizvoda.
• Uvek oïistite posudu za pra•inu nakon usisavanja
sredstava za ïi•çenje ili osve¥ivaïa, pra•kastih materija i
fine pra•ine.
Takve stvari mogu da zapu•e filtere, da smanje protok
vazduha i da pokvare usisivaï. Ako ne oïistite posudu za
pra•inu to mo¥e da dovede do trajnog o•teçenja usisivaïa.
• Nemojte da koristite usisivaï za tvrde i o•tre predmete,
male igraïke, eksere, spajalice, itd.
Takve stvari mogu da o•tete usisivaï ili posudu za pra•inu.
• Ïuvajte usisivaï u kuçi.
Sklonite usisivaï sa prolaznih mesta da se ne bi sapleli od
njega.
• Usisivaï nije namenjen da njime rukuju deca ili nejake
osobe bez nadgledanja.
Ako ne postupate u skladu sa ovim mo¥e doçi do
povreœivanja ili o•teçenja proizvoda.
• Koristite samo delove koji su proizvedeni ili preporuïeni
od strane LG Electronics.
Ako ne postupate u skladu sa ovim to mo¥e dovesti do
o•teçenja proizvoda.
• Koristite usisivaï samo onako kako je opisano u ovom
uputstvu. Koristite samo one nastavke i pribor koji
preporuïuje ili odobrava kompanija LG.
Ako ne postupate u skladu sa ovim mo¥e doçi do
povreœivanja ili o•teçenja proizvoda.
• Koristite dodatne nastavke u sofa modu.
Ako ne postupate u skladu sa ovim to mo¥e dovesti do
o•teçenja proizvoda.
• Nemojte da hvatate dr•ku rezervoara kada ¥elite da
prenesete usisivaï.
Mo¥e da vam ispadne usisivaï odvajanjem rezervoara i tela
usisivaïa. Kao rezultat toga mo¥e da se desi da se povredite
ili da se o•teti proizvod. Kada prenosite usisivaï treba da
uhvatite dr•ku usisivaïa.
• Ako je i posle pra¥njenja rezervoara za pra•inu indikator
ukljuïen (svetli crveno), onda oïistite rezervoar.
Ako ne postupite u skladu sa ovim to mo¥e dovesti do
o•teçenja proizvoda.
• Obavezno dobro osu•ite filtere (izduvni filter i filter za
za•titu motora) pre nego •to ih vratite u usisivaï.
Ako ne postupite u skladu sa ovim to mo¥e dovesti do
o•teçenja proizvoda.
• Nemojte da su•ite filter u rerni ili mikrotalasnoj peçnici.
To mo¥e dovesti do po¥ara.
• Nemojte da su•ite filter u ma•ini za su•enje ve•a.
To mo¥e dovesti do po¥ara.
• Nemojte ni da ga su•ite blizu otvorenog plamena.
To mo¥e dovesti do po¥ara.
• Nemojte da gurate ili vuïete polugu na usisivaïu
Ako je poluga o•teçena, mo¥e se desiti da usisivaï ne radi
ispravno i da indikator svetli crveno uz zvuïni alarm iako
rezervoar za pra•inu nije pun. U ovom sluïaju, kontaktirajte
servisera LG Electronics.
<Nemojte da gurate ili vuïete polugu>
ruïica
• Da biste izbegli povreœivanje i spreïili da usisivaï padne
dok ïistite stepenice, uvek usisivaï dr¥ite na dnu
stepenica.
Ako ne postupate u skladu sa ovim mo¥e doçi do
povreœivanja ili o•teçenja proizvoda.
Termiïka za•tita:
Ovaj usisivaï ima specijalan termostat koji ga •titi u sluïaju pregrevanja motora.
Ako se usisivaï iznenada iskljuïi, iskljuïite ga i na dugme i iz utiïnice.
Proverite koji je moguçi uzrok pregrevanja, da li je to zbog pune posude za pra•inu, blokiranog creva ili zapu•enog
filtera. Ako naœete neki od ovih problema, re•ite to na odgovarajuçi naïin i saïekajte najmanje 30 minuta pre ponovnog
kori•çenja usisivaïa. Posle 30 minuta, ponovo ukljuïite usisivaï. Ako usisivaï i dalje ne radi, kontaktirajte
kvalifikovanog elektriïara.
13
MFL37414309
알바
UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE
Lexoni dhe ndiqni të gjitha udhëzimet para përdorimit të fshesës suaj me korrent për të parandaluar rrezikun e zjarrit, goditje
elektrike, dëmtime vetiake, ose dëmtime kur përdorni fshesën me korrent. Kjo guidë nuk mbulon të gjitha kushtet e mundshme
që mund të ndeshen. Gjithmonë kontaktoni agjentin tuaj të servisit ose prodhuesin për problemet që nuk i kuptoni. Ky aplikim
pajtohet me Direktivat e mëposhtme të KE: -73/23/EEC,93/68/EEC-Direktiva e Tensionit të Ulët-89/336EEC–Direktiva EMC.
Ky është simboli i alarmit të sigurisë.
Ky simbol ju njofton për rreziqe potenciale që mund të ju vrasin ose dëmtojnë ju dhe të tjerët.
Të gjithë mesazhet e sigurisë do të ndjekin simbolin e alarmit të sigurise dhe për më tepër fjalën
”PARALAJMËRIM” ose “KUJDES”. Këto fjalë do të thonë:
PARALAJMËRIM
Ky simbol do tju lajmëroj për rreziqet ose praktikat e pasigurta të cilat mund të
shkaktojnë plagë serioze trupore ose vdekjen.
KUJDES
Ky simbol do tju lajmëroj për rreziqe ose praktika të pasigurta të cilat mund të
shkaktojnë dëmtime trupore ose dëme të pronës.
PARALAJMËRIM
• Mos e vini në prizë nëse çelsi i kontrollit nuk është në
pozicionin OFF.
Mund të shkaktohen dëmtime trupore ose dëme produkti.
• Mbajini fëmijët larg dhe ruhini nga pengimi kur mblidhni
kabllin për të parandaluar dëmtimet trupore.
Kablli lëviz shpejt kur mblidhet.
• Ndërprisni furnizimin me energji para se të merreni ose
pastroni njësinë ose kur paisja pastruese nuk është në
përdorim.
Avaria mund të shkaktoj goditje elektrike ose dëmtime trupore.
• Mos përdorni fshesën me korrent për të kapur ndonjë gjë
që është duke u djegur ose pjesë cigare, ose hira të nxehtë.
Të bësh një gjë të tillë shkakton vdekjen, zjarr ose goditje
elektrike.
• Mos fshihni me fshesë substanca të ndezshme ose
eksplozive si benzinë, benzol, tretësa, porpan (lëngje
ose gaze).
Gazrat prej këtyre substancave mund të krijojnë rrezik zjarri
ose shpërthime. Të bësh një gjë të tillë shkaton vdekjen ose
dëmtime trupore.
• Mos e përdorni fshesën me korrent nëse kablli i
energjisë ose priza është e dëmtuar ose e gabuar.
Të bësh një gjë të tillë shkakton dëmtime trupore ose
dëmtime të produktit. Në këto raste kontaktoni Agjentin e
Servisit të Aparaturave Elektronike për të shmangur rrezikun.
• Mos e përdorni fshesën me korrent nëse ka qënë nën ujë.
Të bësh një gjë të tillë shkakton dëmtime trupore ose dëmtime
të produktit. Në këto raste kontaktoni Agjentin e Servisit të
Apapraturave Elektronike LG për të shmangur rrezikun.
• Mos vazhdoni të fshihni nëse ndonjë pjesë duke se ka
humbur ose është dëmtuar.
Të bësh një gjë të tillë shkakton dëmtime trupore ose dëmtime
të produktit. Në këto raste kontaktoni Agjentin e Servisit të
Aparaturave Elektronike LG për të shmangur rrezikun.
• Mos e përdorni një kabëll zgjatues me këtë fshesë me
korrent.
Të bësh një gjë të tillë shkakton rrezik zjarri ose dëmtime të
produktit.
• Mos prek prizën ose fshesën me korrent me duar të lagura.
Të bësh një gjë të tillë shkakton vdekjen ose goditje elektrike.
• Përdorni voltazhin e duhur.
Përdorimi i një voltazhi jo të duhur mund ti shkaktoj dëmtime
motorit dhe dëmtime të mundshme tek përdoruesi. Voltazhi i duhur
është pasqyruar në pjesën e poshtme të fshesës me korrent.
• Mos e hiq nga priza duke e tërhequr kabllin.
Të bësh një gjë të tillë i shkakton dëme produktit ose goditje
elektrike. Për ta hequr nga priza, kape spinën, por jo kabllin.
• Fikni të gjitha komandat para heqjes nga priza.
Të bësh një gjë të tillë shkakton goditje elektrike ose
dëmtime trupore.
• Mbani larg flokët, veshjet e lëshuara, gishtat, dhe gjithë
pjesët e tjera të trupit prej pjesëve që hapen ose lëvizin.
Mos zbatimi shkakton goditje elektrike ose dëmtime trupore.
• Mos e ndryshoni spinën në asnjë mënyrë.
Mos zbatimi shkakton goditje elektrike ose dëmtime trupore
ose dëmtime të produktit. Të bësh një gjë të tillë sjell
vdekjen. Nëse spina nuk përshtatet, kontaktoni një elektriçist
të kualifikuar për të instaluar prizën e duhur.
• Mos e shtyni ose ngrini kabllin, përdorni kabllin me dorë,
rrotullojeni kabllin rreth dorës, ose shtyjeni kabllin rreth
një sendi të fortë ose drejt cepave. Mos e kalo fshesën
me korrent mbi kabëll. Mbajeni kabllin larg sipërfaqeve
të nxehta.
Mos zbatimi shkakton goditje elektrike ose dëmtime trupore
ose zjarr ose dëmtime të produktit.
• Tubi i gomës përmban fije elektrike. Mos e përdorni atë
nëse është i dëmtuar, prerë ose i shpuar.
Mos zbatimi shkakton vdekje ose goditje elektrike.
• Mos e lejoni të përdoret si një lodër. Nevojitet kujdesje e
veçantë kur përdoret nga ose afër fëmijëve.
Të bësh një gjë të tillë shkakton dëmtime trupore ose
dëmtime të produktit.
14
MFL37414309
• Riparimet tek aplikimet elektrike mund të realizohen
vetëm nga inxhiniera të një servisi të kualifikuar.
Riparime të papërshtatshme mund të çojnë në reziqe serioze
për përdoruesin.
• Mos vendosni gishtat afër mekanizmit.
Mos zbatimi sjell dëmtime trupore.
Mekanizmi
알바
UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE
KUJDES
• Mos përdorni me çdo hyrje të bllokuar: duke e mbajtur të
pastër nga pluhuri, garzë, flokë dhe çdo gjë që mund të
reduktoj lëvizjen e ajrit.
Mos zbatimi shkakton dëme produktit.
• Mos shtrëngoni kovën me dorë kur jeni duke lëvizur
fshesën me korrent.
Trupi i fshesës me korrent mund të bierë kur ndani kovën
nga trupi. Të bësh një gjë të tillë sjell dëmtime trupore ose
dëmtime të produktit. Ju duhet të shtrëngoni mjetin me
dorë kur jeni duke e lëvizur fshesën me korrent.
• Mos e përdorni fshesën me korrent pa kovën e pluhurit
dhe/ose filtrat në vend.
Mos zbatimi sjell dëme produktit.
• Nëse mbas zbrazjes së kovës së pluhurit drita treguese
është ndezur (kuqe), pastroni mbajtësen e pluhurit.
Të bësh një gjë të tillë sjell dëme produktit
• Gjithmonë pastroni mbajtësen e pluhurit mbas fshirjes
së pastruesve të tapetit ose përtëritësve, pudrave dhe
pluhuri të imët.
Këto produkte bllokojnë mbajtësen e pluhurit, reduktojnë
qarkullimin e ajrit dhe mund të shkaktojnë dëmtime tek
fshesa. Mos plastrimi i mbajtëses së pluhurit sjell dëmtime të
përhershme te fshesa.
• Sigurohuni që filtrat (filtri i shkarkimit dhe filtri i sigurisë
së motorit) janë plotësisht të thatë para vendosjes në
mekanizëm.
Moszbatimi sjell dëmtimin e produktit.
• Mos vendosni asnjë objekt brenda vrimave.
Mos zbatimi shkakton dëme produktit.
• Mos e përdorni fshesën me korrent për të kapur objekte
të fortë e të mprehtë, lodra të vogla, gjilpëra, kapëse
letre, etj.
Ato mund të dëmtojnë fshesën ose mbajtësen e pluhurit.
• Mbaheni brenda në shtëpi fshesën me korrent.
Mbas përdorimit vendoseni fshesen me korrent mënjanë për
të parandaluar pengimin në të.
• Fshesa me korrent nuk është menduar të përdoret nga
fëmijë ose njerëz të paqëndrueshëm pa mbikqyrje.
Mos zbatimi sjell dëmtime trupore ose dëmtime të produktit.
• Mos e thani filtrin në një furrë ose mikrovalë.
Moszbatimi sjell rrezik zjarri.
• Mos e thani filtrin në një tharës rrobash.
Moszbatimi sjell rrezik zjarri.
• Mos e thani afër një zjarri të ndezur.
Të bësh një gjë të tillë sjell rrezik zjarri.
• Mos e shtyni ose tërhiqni levën mbi fshesën me korrent.
Nëse leva dëmtohet, fshesa me korrent mund të mos punoj
siç duhet dhe drita treguese mund të ndizet e kuqe dhe
alarmi mund të bierë megjithëse kova e pluhurit nuk është
plotë.
<Mos e shty ose tërhiq levën>
• Përdorni vetëm pjesët e prodhuara ose të rekomanduara
nga Agjentët e Servisit të Aparaturave Elektronike LG.
Të bësh një gjë të tillë i sjell dëme produktit.
• Përdoreni vetëm si përshkruhet në këtë udhëzim.
Përdorni vetëm paisje dhe pjesë të rekomanduara ose të
aprovuara nga LG.
Mos zbatimi sjell dëmtimin e produktit.
Leva
• Për të shmangur dëmtime dhe për të parandaluar
makinën prej rënies kur pastron shkallë, gjithmonë
vendoseni atë në fund të shkallëve.
Moszbatimi shkakton dëmtime trupore ose dëmtime të
produktit.
• Përdorni pipëzat aksesore në divan.
Moszbatimi shkakton dëmtime të produktit.
Mbrojtësi termik:
Kjo fshesë me korrent ka një termostat të veçantë që mbron fshesën me korren në rast të mbinxehjes së motorit.
Nëse fshesa me korrent fiket papritur, fikni butonin dhe hiqni nga priza fshesën me korrent.
Kontrolloni fshesën me korrent për burimin e mundshëm të mbinxehjes si kova e pluhurit e mbushur plotë, një zorrë
ose filtër i bllokuar. Nëse vërtetohen këto kushte, rregullojini ato dhe prisni të paktën 30 minuta para se të përpiqeni të
përdorni fshesën me korrent. Mbas kalimit të 30 minutave, vëreni fshesën me korrent në prizë dhe ndizni butonin.
Nëse fshesa me korrent përsëri nuk punon, kontaktoni një elektriçist të kualifikuar.
15
MFL37414309
보스
VAÆNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST
Proïitajte i pridr¥avajte se uputstava prije kori•tenja usisavaïa kako biste sprijeïili opasnost od po¥ara, elektriïnog udara,
ozljeda ili o•teçenja prilikom kori•tenja usisivaïa. Ova uputstva ne obuhvaçaju sve moguçe situacije koje se mogu dogoditi.
Uvijek se obratite svom serviseru ili proizvoœaïu u vezi problema koje ne razumijete. Ovaj ureœaj udovoljava sljedeçim EC
direktivama: 73/23/EEC,93/68/EEC-Direktiva o niskonaponskoj opremi-89/336EEC-EMC direktiva.
Ovo je znak opasnosti.
Ovaj znak upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili ozlijediti vas i druge osobe.
Sve sigurnosne poruke slijede iza znaka opasnosti i rijeïi “UPOZORENJE” ili "OPREZ".
Te rijeïi znaïe:
UPOZORENJE
Ovaj simbol upozorit çe vas na opasnosti ili nesigurne radnje koje bi mogle uzrokovati
ozbiljne ozlijede ili smrt.
OPREZ
Ovaj simbol upozorit çe vas na opasnosti ili nesigurne radnje koje bi mogle uzrokovati
tjelesne ozlijede ili o•teçenje imovine.
UPOZORENJE
• Ne ukljuïujte usisivaï ako kontrolno dugme nije u
polo¥aju OFF.
To mo¥e rezultirati ozljedom ili o•teçenjem proizvoda.
• Dr¥ite djecu podalje od ureœaja i pazite na prepreke kad
premotavate kabel kako biste izbjegli ozljede
Kabel se brzo kreçe kad se uvlaïi.
• Iskljuïite elektriïno napajanje prije servisiranja ili
ïi•çenja jedinice ili kad se usisivaï ne koristi.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati elektriïnim udarom ili
ozljeœivanjem.
• Ne koristite usisivaï za usisavanje bilo ïega •to gori ili
dimi kao •to su cigarete ili vruçi pepeo.
Takvo postupanje moglo bi rezultirati smrçu ili elektriïnim udarom
• Ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tvari kao •to su
benzin, benzen, razrjeœivaïi, propan (tekuçine ili plinovi)
Pare ovih tvari mogu stvoriti opasnost od po¥ara ili eksplozije.
Takav postupak rezultirao bi smrçu ili ozljeœivanjem.
• Ne dirajte utikaï ili usisivaï mokrim rukama.
Takvo postupanje moglo bi rezultirati smrçu ili elektriïnim
udarom.
• Ne iskljuïujte iz utiïnice povlaïenjem kabela.
Takvo postupanje moglo bi rezultirati o•teçenjem proizvoda
ili elektriïnim udarom. Da biste iskljuïili, povucite utikaï, a ne
kabel.
• Kosu, •iroku odjeçu, prste i sve dijelove tijela dr¥ite
podalje od otvora i pokretnih dijelova
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati elektriïnim udarom ili
ozljeœivanjem.
• Ne vucite ili nosite dr¥eçi za kabel, ne koristite kabel kao
dr¥aï, na zatvarajte vrata preko kabela i ne vucite ga oko
o•trih rubova ili uglova. Ne prelazite usisivaïem preko
kabela. Kabel dr¥ite podalje od grijanih povr•ina.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati elektriïnim udarom,
ozljeœivanjem, po¥arom ili o•teçenjem proizvoda.
• Crijevo sadr¥i elektriïne ¥ice. Ne koristite ga ako je
o•teçeno, zarezano ili probu•eno.
Suprotno postupanje moglo bi rezultirati smrçu ili elektriïnim
udarom.
• Ne dopustite da se koristi kao igraïka. Budite pa¥ljivi
kad ga koriste djeca ili kad se koristi blizu djece.
To mo¥e rezultirati ozljedom ili o•teçivanjem proizvoda.
16
MFL37414309
• Usisivaï ne koristite ako je elektriïni kabel ili utikaï
o•teçen ili neispravan.
To mo¥e rezultirati ozljedom ili o•teçenjem proizvoda. U tim
sluïajevima, obratite se ovla•tenom serviseru LG
elektronike kako biste izbjegli opasnost.
• Ne koristite usisivaï ako je bio pod vodom.
To mo¥e rezultirati ozljedom ili o•teçivanjem proizvoda. U
tom sluïaju, obratite se ovla•tenom serviseru LG elektronike
kako biste izbjegli opasnost.
• Ne usisavajte ako neki dio nedostaje ili je o•teçen.
To mo¥e rezultirati ozljedom ili o•teçivanjem proizvoda. U tim
sluïajevima, obratite se ovla•tenom serviseru LG elektronike
kako biste izbjegli opasnost.
• S ovim usisivaïem ne koristite produ¥ni kabel
To mo¥e rezultirati po¥arom ili o•teçivanjem proizvoda.
• Kori•tenje pravog napona
Kori•tenje neprikladne volta¥e mo¥e rezultirati o•teçenjem
motora i ozljeœivanjem korisnika. Prava volta¥a navedena je
s donje strane usisivaïa.
• Iskljuïite sve komande prije iskljuïivanja iz elektriïne
utiïnice.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati elektriïnim udarom ili
ozljeœivanjem.
• Ni na koji naïin ne mijenjajte utikaï.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati elektriïnim udarom,
ozljeœivanjem ili o•teçivanjem proizvoda. To mo¥e rezultirati
smrçu. Ako utikaï ne odgovara, obratite se kvalificiranom
elektriïaru da vam instalira odgovarajuçu utiïnicu.
• Popravke elektriïnih ureœaja smiju izvoditi samo
kvalificirani serviseri.
Neodgovarajuçi popravci mogu dovesti do ozbiljnih opasnosti
za korisnika.
• Ne stavljajte prste blizu zupïanika.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati ozljeœivanjem.
zupïanik
보스
VAÆNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST
OPREZ
• Ne stavljajte nikakve predmete u otvore.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Koristite posebne nastavke za usisavanje kauïa.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Ne koristite ureœaj ako je bilo koji otvor blokiran:
uklonite pra•inu, tkaninu, kosu, sve •to mo¥e smanjiti
protok zraka.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Ne hvatajte ruïku spremnika kad premje•tate usisivaï.
Tijelo usisivaïa mo¥e pasti uslijed odvajanja spremnika i
tijela usisivaïa. To mo¥e rezultirati ozljedom ili o•teçivanjem
proizvoda. Kad premje•tate usisivaï trebate uhvatiti ruïku
nosaïa.
• Usisivaï ne koristite ako spremnik za pra•inu i/ili filteri
nisu na mjestu.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Ako je nakon pra¥njenja spremnika pra•ine svjetlosni
indikator upaljen (crveno), oïistite spremnik pra•ine.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Uvijek oïistite spremnik za pra•inu nakon usisavanja
sredstava za ïi•çenje tepiha ili osvje¥ivaïa, pra•aka i
fine pra•ine.
Ti proizvodi mogu zaïepiti filtere, smanjiti protok zraka i
uzrokovati o•teçenja usisivaïa. Ako ne ïistite spremnik za
pra•inu to mo¥e uzrokovati trajno o•teçivanje usisivaïa.
• Provjerite jesu li filteri (ispu•ni filter i za•titni filter
motora) posve suhi prije njihova vraçanja u ureœaj.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Ne koristite usisivaï za usisavanje tvrdih o•trih
predmeta, malih igraïaka, igala, spojnica, itd.
Oni mogu o•tetiti usisivaï i spremnik za pra•inu.
• Ne su•ite filter u su•ilici rublja.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati po¥arom.
• Spremite usisivaï u zatvoreni prostor.
Uklonite ga nakon kori•tenja kako biste izbjegli spoticanje
preko njega.
• Usisivaï ne smiju koristiti djeca ili nemoçni ljudi bez
nadzora.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati ozljeœivanjem ili
o•teçivanjem proizvoda.
• Koristite samo dijelove koje proizvode i preporuïuju
ovla•teni zastupnici LG elektronike.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati o•teçivanjem
proizvoda.
• Koristite samo na naïin opisan u ovom priruïniku.
Koristite samo s dodacima i priborom koji preporuïuje i
odobrava LG.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati ozljeœivanjem ili
o•teçivanjem proizvoda.
• Ne su•ite filter u peçnici ili mikrovalnoj peçnici.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati po¥arom.
• Ne su•ite ga nad otvorenim plamenom.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati po¥arom.
• Ne gurajte ili povlaïite polugu na usisivaïu
Ako je poluga o•teçena, usisivaï mo¥da neçe ispravno raditi,
a bljeskat çe crveni svjetlosni indikator i mo¥e se oglasiti
zvuïni alarm iako spremnik pra•ine nije pun. U tom sluïaju,
obratite se ovla•tenom serviseru LG elektronike.
<Ne gurajte ili povlaïite polugu>
Poluga
• Da biste izbjegli ozljeœivanje i sprijeïili kvarenje ureœaja
dok ïistite stepenice, uvijek ga stavite na dno stepenica.
Suprotno postupanje mo¥e rezultirati ozljeœivanjem ili
o•teçivanjem proizvoda.
Toplinska za•tita:
Ovaj usisivaï ima poseban termostat koji •titi usisivaï u sluïaju pregrijavanja motora.
Ako se usisivaï iznenada iskljuïi, iskljuïite prekidaï i iskljuïite napajanje usisivaïa.
Provjerite eventualne izvore pregrijavanja usisivaïa kao •to je pun spremnik pra•ine, blokirano crijevo ili zaïepljen
filter. Ako ste nai•li na ne•to od toga, rije•ite problem i priïekajte najmanje 30 minuta prije kori•tenja usisivaïa.
Nakon 30 minuta, ponovno prikljuïite u utiïnicu i ukljuïite usisivaï.
Ako usisivaï i dalje ne radi, obratite se kvalificiranom elektriïaru.
17
MFL37414309
마케
ÇÄÜçà ÅÖáÅÖÑçéëçà åÖêäà
èÓ˜ËÚ‡¿Ú „Ë Ë ÔÓ˜ËÚÛ‚‡¿Ú „Ë Ì‡Ô‡ÚÒÚ‚Ë¿‡Ú‡ Ô‰ ‰‡ ¿‡ ÍÓËÒÚËÚ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ‰‡ „Ó Ì‡Ï‡ÎËÚ ËÁËÍÓÚ Ó‰ ÔÓʇ, ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ
Û‰‡, ÔÓ‚‰‡ ËÎË ¯ÚÂÚ‡ Ó‰ Ì¿ÁËÌÓÚÓ ÍÓËÒÚÂøÂ. ìÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ì „Ë ÔÓÍË‚‡ ÒËÚ ÏÓÊÌË ÒÎÛ˜‡Ë. ëÂÍÓ„‡¯ ÍÓÌÚ‡ÍÚË‡¿Ú ÒÓ ÒÂ‚ËÒÂÓÚ
ËÎË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÓÚ ÍÓ„‡ ŒÂ Ò ¿‡‚Ë ÔÓ·ÎÂÏ ¯ÚÓ Ì „Ó ‡Á·Ë‡ÚÂ. ÄÔ‡‡ÚÓÚ Â ÛÒӄ·ÒÂÌ ÒÓ ÒΉÌË‚Â ‰ËÂÍÚË‚Ë Ì‡ Ö‚ÓÔÒ͇ڇ äÓÏËÒË¿‡:
73/23/EEC,93/68/EEC - ÑËÂÍÚË‚‡ Á‡ ÌËÁÓÍ Ì‡ÔÓÌ; 89/336EEC – ÑËÂÍÚË‚‡ Á‡ ÂÎÂÍÚ˘̇ ÒÚÛ¿‡.
邇  ÒËÏ·ÓÎ ¯ÚÓ ÓÁ̇˜Û‚‡ ‚ÌËχ‚‡ø ̇ ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÚ‡.
éÁ̇˜Û‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÛ‚‡ø Á‡ ÔÓÚÂ̈˿‡ÎÌËÚ ËÁËˆË ¯ÚÓ ÏÓÊ‡Ú ‰‡ Û·Ë¿‡Ú ËÎË ÔÓ‚‰‡Ú ÌÂÍÓ„Ó. ëËÚÂ
·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌË ÔÓ‡ÍË „Ó Ëχ‡Ú ÒËÏ·ÓÎÓÚ Á‡ ‚ÌËχ‚‡ø ̇ ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÚ‡ Ë Á·ÓÓÚ "èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ" ËÎË
"ÇçàåÄçàÖ". íË Á·ÓÓ‚Ë Á̇˜‡Ú:
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
ëËÏ·ÓÎÓÚ Û͇ÊÛ‚‡ ̇ ËÁËˆË ËÎË ÎÂÍÓÏËÒÎÂÌË ÔÓÒÚ‡ÔÍË ¯ÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇‡Ú ÒÂËÓÁ̇ ÚÂÎÂÒ̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË ÒÏÚ.
ÇçàåÄçàÖ
ëËÏ·ÓÎÓÚ Û͇ÊÛ‚‡ ̇ ËÁËˆË ËÎË ÎÂÍÓÏËÒÎÂÌË ÔÓÒÚ‡ÔÍË ¯ÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇‡Ú ÒÂËÓÁ̇ ÚÂÎÂÒ̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ËÏÓÚÓÚ.
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
• ç ÔËÍÎÛ˜Û‚‡¿Ú „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ ‚Ó ÒÚÛ¿‡ ‡ÍÓ
ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ ÍÓԘ Ì  ‚Ó ÔÓÎÓÊ·‡Ú‡ OFF (àÒÍÎÛ˜ÂÌÓ).
åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ÑÊÂÚ „Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ë ‚ÌËχ‚‡¿Ú ̇ Ô˜ÍË ÍÓ„‡
„Ó ‚Ó‚ÎÂÍÛ‚‡Ú ͇·ÂÎÓÚ Á‡ ‰‡ ÒÔ˜Ëڠ΢ÌË ÔÓ‚‰Ë
䇷ÂÎÓÚ Ò ‰‚ËÊË ·ÁÓ ÔË ‚Ó‚ÎÂÍÛ‚‡øÂÚÓ.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‡ÍÓ Í‡·ÂÎÓÚ Á‡ ÒÚÛ¿‡
ËÎË ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ò ӯÚÂÚÂÌË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌË.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇
‡Ô‡‡ÚÓÚ. ÇÓ Ú‡Í‚Ë ÒÎÛ˜‡Ë ¿‡‚ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÒÂ ̇ LG
Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• àÒÍÎÛ˜ÂÚ „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ Ó‰ ÒÚÛ¿‡ Ô‰ ‰‡ „Ó
ÒÂ‚ËÒË‡Ú ËÎË ˜ËÒÚËÚ ËÎË ÍÓ„‡ Ì „Ó ÍÓËÒÚËÚÂ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡ ËÎË Î˘̇ ÔÓ‚‰‡.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‡ÍÓ ·Ë· ÔÓÚÓÔÂ̇ ‚Ó ‚Ó‰‡.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇
‡Ô‡‡ÚÓÚ. ÇÓ Ú‡Í‚Ë ÒÎÛ˜‡Ë ¿‡‚ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÒÂ ̇ LG
Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ÒÏÛ͇ø Ô‰ÏÂÚË
¯ÚÓ „Ó‡Ú ËÎË ˜‡‰‡Ú, ̇ ÔËÏÂ ˆË„‡Ë ËÎË ÚÓÔÓÎ ÔÂÔÂÎ.
í‡Í‚‡Ú‡ ÔÓÒÚ‡Ô͇ ÏÓÊ ‰‡ Á‡‚¯Ë ÒÓ ÒÏÚ, ÔÓʇ ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡.
• ç ÒÏÛ͇¿Ú ‡ÍÓ ÌÂÍÓ¿ ‰ÂΠ̉ÓÒÚË„‡ ËÎË Â Ó¯ÚÂÚÂÌ.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇
‡Ô‡‡ÚÓÚ. ÇÓ Ú‡Í‚Ë ÒÎÛ˜‡Ë ¿‡‚ÂÚ Ò ̇ ÒÂ‚ËÒÂ ̇ LG
Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
• ç ÒÏÛ͇¿Ú Á‡Ô‡ÎË‚Ë ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË Ï‡ÚÂË, ̇ ÔËÏÂ
·ÂÌÁËÌ, ̇ÙÚ‡, ‡Á‰ۂ‡˜Ë ËÎË ÔÓÔ‡Ì (Ú˜ÌÓÒÚË ËÎË „‡ÒÓ‚Ë).
àÒÔ‡Û‚‡ø‡Ú‡ Ó‰ ÚË χÚÂËË ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇‡Ú
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ó‰ ÔÓʇ ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË¿‡. í‡Í‚‡Ú‡ ÔÓÒÚ‡Ô͇
ÏÓÊ ‰‡ Á‡‚¯Ë ÒÓ ÒÏÚ ËÎË Î˘̇ ÔÓ‚‰‡.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ Í‡·ÂÎ ÒÓ Ó‚‡‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇
åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÔÓʇ ËÎË Î˘̇ ÔÓ‚‰‡.
• ç ‡ÍÛ‚‡¿Ú ÒÓ ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Á‡ ÒÚÛ¿‡ ËÎË
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÒÓ ÏÓÍË ‡ˆÂ.
í‡Í‚‡Ú‡ ÔÓÒÚ‡Ô͇ ÏÓÊ ‰‡ Á‡‚¯Ë ÒÓ ÒÏÚ ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡.
• ç ËÒÍÎÛ˜Û‚‡¿Ú „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ Ó‰ ÒÚÛ¿‡ ‚Θ¿ŒË „Ó Í‡·ÂÎÓÚ.
í‡Í‚‡Ú‡ ÔÓÒÚ‡Ô͇ ÏÓÊ ‰‡ Á‡‚¯Ë ÒÓ Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇
‡Ô‡‡ÚÓÚ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡. äÓ„‡ ÓÚ͇˜Û‚‡Ú Ӊ
ÒÚÛ¿‡, Ù‡ÚÂÚ „Ó ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ, Ì ͇·ÂÎÓÚ.
• äÓÒ‡Ú‡, Ó·ÎÂ͇ڇ, ÔÒÚËÚÂ Ë ÒËÚ ‰ÂÎÓ‚Ë Ì‡ ÚÂÎÓÚÓ Ú·‡
‰‡ ·Ë‰‡Ú ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ó‰ ÓÚ‚ÓËÚÂ Ë ÔÓ‰‚ËÊÌËÚ ‰ÂÎÓ‚Ë.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡ ËÎË Î˘̇ ÔÓ‚‰‡.
• 砂ΘÂÚ „Ó Ë Ì ÌÓÒÂÚ „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ ‰Ê¿ŒË „Ó Í‡·ÂÎÓÚ,
ÍÓËÒÚ¿ŒË „Ó Í‡·ÂÎÓÚ Í‡ÍÓ ‰ʇ˜, Ì ÔËÍίÚÛ‚‡¿Ú „Ó
͇·ÂÎÓÚ ‚Ó ‚‡Ú‡ Ë Ì ‚ΘÂÚ „Ó Í‡·ÂÎÓÚ ÔÂÍÛ ÓÒÚË
‡·Ó‚Ë ËÎË ‡„ÎË. ÄÔ‡‡ÚÓÚ Ì ÒÏ ‰‡ „Ó „‡ÁË Í‡·ÂÎÓÚ.
ÑÊÂÚ „Ó Í‡·ÂÎÓÚ ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ó‰ ÚÓÔÎË ÔÓ‚¯ËÌË.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡, ΢̇
ÔÓ‚‰‡, ÔÓʇ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ÇÓ ˆ‚ÓÚÓ Ëχ ÊËˆË Á‡ ÒÚÛ¿‡. ç ÍÓËÒÚÂÚ „Ó ‡ÍÓ Â
Ó¯ÚÂÚÂÌÓ, ËÒ˜ÂÌÓ ËÎË ËÁ‰ÛÔ˜ÂÌÓ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÒÏÚ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡.
• ç ‰ÓÁ‚ÓÎÛ‚‡¿Ú ‡Ô‡‡ÚÓÚ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË Í‡ÍÓ Ë„‡˜Í‡.
åÓ‡ ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ ÍÓ„‡ „Ó ÍÓËÒÚ‡Ú ‰Âˆ‡ ËÎË ÍÓ„‡
ÒÂ ÍÓËÒÚË ·ÎËÁÛ ‰Ó ÌË‚.
åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
18
MFL37414309
• äÓËÒÚÂø Ô‡‚ËÎÂÌ Ì‡ÔÓÌ.
äÓËÒÚÂøÂÚÓ ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ Ì‡ÔÓÌ ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇
Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ÏÓÚÓÓÚ Ë ÔÓ‚‰‡ ̇ ÍÓËÒÌËÍÓÚ. è‡‚ËÎÌËÓÚ
̇ÔÓÌ Â Ì‡‚‰ÂÌ Ó‰ ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
• àÒÍÎÛ˜ÂÚ „Ë ÒËÚ ÍÓÌÚÓÎË Ô‰ ‰‡ „Ó ÓÚ͇˜ËÚÂ
‡Ô‡‡ÚÓÚ Ó‰ ÒÚÛ¿‡.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡ ËÎË Î˘̇
ÔÓ‚‰‡.
• çËÍÓ„‡¯ Ì ‚¯ÂÚ ËÁÏÂÌË Ì‡ ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÌ Û‰‡, ΢̇ ÔÓ‚‰‡
ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ. í‡Í‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó
ÒÏÚ. ÄÍÓ ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ì Ӊ„Ó‚‡‡ ̇ ‚‡¯ËÓÚ ¯ÚÂÍÂ,
¿‡‚ÂÚ Ò ̇ Í‚‡ÎËÙËÍÛ‚‡Ì ÂÎÂÍÚ˘‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡
ÒÓÓ‰‚ÂÚÂÌ ¯ÚÂÍÂ.
• ÖÎÂÍÚ˘ÌËÚ ‡Ô‡‡ÚË ÒÏ ‰‡ „Ë ÔÓÔ‡‚‡ Ò‡ÏÓ
Í‚‡ÎËÙËÍÛ‚‡Ì ÒÂ‚ËÒÂÌ ÚÂıÌ˘‡.
çÂÔ‡‚ËÎÌËÚ ÔÓÔ‡‚ÍË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó „ÓÎÂÏË
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Á‡ ÍÓËÒÌËÍÓÚ.
• ç ÒÚ‡‚‡¿Ú ÔÒÚË ·ÎËÒÍÛ ‰Ó Á‡Ô˜‡ÌˈËÚÂ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡.
Á‡Ô˜‡ÌˈË
마케
ÇÄÜçà ÅÖáÅÖÑçéëçà åÖêäà
ÇçàåÄçàÖ
• ç ÔË͇¿Ú Ô‰ÏÂÚË ‚Ó ÓÚ‚ÓËÚÂ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ ÍÓ„‡ ÌÂÍÓ¿ ÓÚ‚Ó Â
·ÎÓÍË‡Ì: Ì ÒÏ ‰‡ Ëχ Ô‡‚, ÔÂ‰Û‚Ë, ‚·Í̇ ËÎË
Ì ¯ÚÓ ‰Û„Ó ¯ÚÓ „Ó ÔÓÔ˜ۂ‡ ÔÓÚÂÍÓÚ Ì‡ ‚ÓÁ‰ÛıÓÚ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ·ÂÁ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡
Ô‡‚ ËÎË ÙËÎÚÂËÚ ̇ Ò‚ÓËÚ ÏÂÒÚ‡.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ëÂÍÓ„‡¯ Ô‡ÁÌÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ ÔÓ ÒÏÛ͇øÂ
Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ˜ËÒÚÂø ÚÂÔËÒË ËÎË ÓÒ‚ÂÊÛ‚‡˜Ë,
Ô‡¯ÓˆË Ë ÒËÚÂÌ Ô‡‚.
íË ÔÓËÁ‚Ó‰Ë „Ë Á‡ÚÌÛ‚‡‡Ú ÙËÎÚÂËÚÂ, „Ó Ì‡Ï‡ÎÛ‚‡‡Ú
ÔÓÚÂÍÓÚ Ì‡ ‚ÓÁ‰ÛıÓÚ Ë ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇‡Ú
Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ÒÏÛ͇Î͇ڇ. çÂÔ‡ÁÌÂøÂÚÓ Ì‡
͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ Ú‡¿ÌÓ
Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ÒÏÛ͇Î͇ڇ.
• ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ÒÓ·Ë‡ø ÓÒÚË
Ú‚‰Ë Ô‰ÏÂÚË, χÎË Ë„‡˜ÍË, ˄΢ÍË, ÒÔÓ¿Û‚‡ÎÍË Ë ÒÎ.
íË ÏÓÊ ‰‡ ¿‡ Ó¯ÚÂÚ‡Ú ÒÏÛ͇Î͇ڇ ËÎË Í‡ÌÚ˘͇ڇ Á‡
Ô‡‚.
• óÛ‚‡¿Ú ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‚Ó Á‡Ú‚ÓÂÌ ÔÓÒÚÓ.
ëÚ‡‚ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ̇ÒÚ‡Ì‡ Á‡ ‰‡ Ì ÒÂ
ÒÓÔÌÂÚ Ӊ ̇.
• è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì ÒÏÂ‡Ú ‰‡ ¿‡ ÍÓËÒÚ‡Ú Ï‡ÎË ‰Âˆ‡
ËÎË ÌÂÒÚ‡·ËÎÌË Îˈ‡ ·ÂÁ ̇‰ÁÓ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡øÂ
̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• äÓËÒÚÂÚ ҇ÏÓ ‰ÂÎÓ‚Ë ÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ë ÔÂÔÓ‡˜‡ÌË
Ó‰ ÒÂ‚ËÒÂËÚ ̇ LG Electronics.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• äÓËÒÚÂÚ „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ Ò‡ÏÓ Í‡ÍÓ ¯ÚÓ Â ÔÂÔ˯‡ÌÓ ‚Ó
ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ. äÓËÒÚÂÚ „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ Ò‡ÏÓ ÒÓ ÔË·Ó Ë
ÓÔÂχ ¯ÚÓ „Ë ÔÂÔÓ‡˜Û‚‡ LG.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡øÂ
̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂڠ΢ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‰‡ ÒÔ˜ËÚÂ
‡Ô‡‡ÚÓÚ ‰‡ Ô‡‰Ì ‡ÍÓ ˜ËÒÚËÚ Ò͇ÎË, ÒÂÍÓ„‡¯
ÒÏÂÒÚÛ‚‡¿Ú „Ó ‚Ó ÔÓ‰ÌÓÊ¿ÂÚÓ Ì‡ Ò͇ÎËÚÂ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡øÂ
̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• äÓËÒÚÂÚ „Ë ÔËÍÎÛ˜ÓˆËÚ ‚Ó ÂÊËÏÓÚ Á‡ ͇ۘË
(sofa).
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• 砂ΘÂÚ „Ó ‡Ô‡‡ÚÓÚ ‰Ê¿ŒË „Ó Á‡ ‰¯Í‡Ú‡ ̇
͇ÌÚ˘͇ڇ.
äی˯ÚÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ԇ‰Ì ÍÓ„‡
ŒÂ Ò Ӊ‚Ó¿‡Ú ͇ÌÚ˘͇ڇ Ë Íی˯ÚÂÚÓ. åÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó
΢̇ ÔÓ‚‰‡ ËÎË Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ. î‡ÚÂÚ ¿‡
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ‰¯Í‡Ú‡ Á‡ ÌÓÒÂø ÍÓ„‡ ¿‡
ÔÂÌÂÒÛ‚‡ÚÂ.
• ÄÍÓ ÔÓ Ô‡ÁÌÂøÂÚÓ Ì‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ ÒË¿‡Î˘͇ڇ
Ò‚ÂÚË (ˆ‚ÂÌÓ), ËÒ˜ËÒÚÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ÇÌËχ‚‡¿Ú ÙËÎÚËÚ (ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Ë ÙËÎÚÂÓÚ
Á‡ Ó·ÂÁ·Â‰Û‚‡ø ̇ ÏÓÚÓÓÚ) ‰‡ Ò ÒÓÒÂχ ÒÛ‚Ë Ô‰
‰‡ „Ë ÒÚ‡‚ËÚ ‚Ó Ï‡¯Ë̇ڇ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó Ó¯ÚÂÚÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
• ç ÒÛ¯ÂÚ „Ë ÙËÎÚËÚ ‚Ó Â̇ ËÎË ÏËÍÓ·‡ÌÓ‚‡
Ô˜͇.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ó‰ ÔÓʇ.
• ç ÒÛ¯ÂÚ „Ë ÙËÎÚËÚ ‚Ó Ï‡¯Ë̇ Á‡ ÒÛ¯Âø ‡Î˯ڇ.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ó‰ ÔÓʇ.
• ç ÒÛ¯ÂÚ „Ó ·ÎËÁÛ ÓÚ‚ÓÂÌ Ó„‡Ì.
à̇ÍÛ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó¿‰Â ‰Ó ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ó‰ ÔÓʇ.
• ç ÚÛ͇¿Ú „Ó Ë Ì ‚ΘÂÚ „Ó ÎÓÒÚÓÚ Ì‡
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
ÄÍÓ ÎÓÒÚÓÚ Ò ӯÚÂÚË, Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ÌÂ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ÒË¿‡Î˘͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò‚ÂÚ͇
ˆ‚ÂÌÓ Ë ‰‡ Ò ÒÎÛ¯‡ Ú‚ÓÊÂÌ Ò˄̇ΠˇÍÓ Í‡ÌÚ˘͇ڇ
Á‡ Ô‡‚ Ì  ÔÓÎ̇. ÇÓ Ú‡ÍÓ‚ ÒÎÛ˜‡¿, ÍÓÌÚ‡ÍÚË‡¿Ú ÒÓ
ÒÂ‚ËÒÂ ̇ LG Electronics
<ç ÚÛ͇¿Ú „Ó Ë Ì ‚ΘÂÚ „Ó ÎÓÒÚÓÚ>
ÎÓÒÚ
íÓÔÎËÌÒ͇ Á‡¯ÚËÚ‡:
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ëχ ÔÓÒ·ÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ¯ÚÓ ¿‡ ¯ÚËÚË Ó‰ Ô„‚‡ø ̇ ÏÓÚÓÓÚ. ÄÍÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
ÌÂ̇‰Â¿ÌÓ Ò ËÒÍÎÛ˜Ë, ËÒÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ ÒÓ ÔÂÍËÌÛ‚‡˜ÓÚ Ë ËÁ‚‡‰ÂÚ „Ó ÔËÍÎÛ˜ÌËÍÓÚ Ó‰ ¯ÚÂÍÂÓÚ. èÓ‚ÂÂÚ ¯ÚÓ
·Ë· Ô˘Ë̇ڇ Á‡ Ô„‚‡øÂÚÓ, ̇ ÔËÏÂ ÔÓÎ̇ ͇ÌÚ˘͇ Á‡ Ô‡‚, Á‡Ú̇ÚÓ ˆÂ‚Ó ËÎË Á‡ÚÌ‡Ú ÙËÎÚÂ. ÄÍÓ
ÛÚ‚‰ËÚÂ Ú‡Í‚Ó Ì¯ÚÓ, ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ¿‡ Ô˘Ë̇ڇ Á‡ Ô„‚‡øÂÚÓ Ë ÔÓ˜Â͇¿Ú ̇¿Ï‡ÎÍÛ 30 ÏËÌÛÚË Ô‰
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‰‡ ¿‡ ÍÓËÒÚËÚ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ. èÓ 30 ÏËÌÛÚË, ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔËÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‚Ó ÒÚÛ¿‡
Ë ‚ÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡. ÄÍÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì ‡·ÓÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚË‡¿Ú ÒÓ Í‚‡ÎËÙËÍÛ‚‡Ì ÂÎÂÍÚ˘‡.
19
MFL37414309
영
헝
크
불
How to use Assembling vacuum cleaner
A készülék használata: a porszívó összeszerelése
Naïin upotrebe Sastavljanje usisavaïa
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ë„ÎÓ·fl‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
Hose Handle
Fogantyú
Ruïka crijeva
Ñ˙Ê͇ ̇ χÍÛ˜‡
2
Spring latch
Rugós zár
Opru¥ni dr¥aï
á‡ÒÚÓÔÓfl‚‡˘ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ò ÔÛÊË̇
Telescopic pipe
Kihúzható csò
Teleskopska cijev
íÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ Ú˙·‡
1
(depend on model)
(Típustól függòen)
(ovisno o modelu)
(‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
(depend on model)
(Típustól függòen)
(ovisno o modelu)
(‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
(depend on model)
(Típustól függòen)
(ovisno o modelu)
(‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
(Optional) (opcionális)
(Dodatna moguçnost) (éÔˆËfl)
Carpet and floor nozzle (depend on model)
Szònyeg- és padlótisztító fej (Típustól függòen)
Nastavak za tepih i pod (ovisno o modelu)
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÍËÎËÏË Ë ÔÓ‰ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
Telescopic pipe
Kihúzható csò
Teleskopska cijev
íÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ Ú˙·‡
Push the nozzle into the telescopic pipe.
• Push telescopic pipe firmly into hose handle.
• Grasp the spring latch to expand.
• Pull out the pipe to desired length.
Tolja a fejet a kihúzható csòbe.
• A csövet határozottan tolja a fogantyúba.
• Markolja meg a rugós zárat.
• A kívánt hosszig húzza ki a csövet.
Gurnite nastavak u teleskopsku cijev.
• Ïvrsto gurnite teleskopsku cijev u ruïku crijeva.
• Uhvatite opru¥ni dr¥aï za istezanje cijevi.
• Izvucite cijev do ¥eljene du¥ine.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ̇Í‡ÈÌË͇ ̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ڇ Ú˙·‡.
• Ç͇‡ÈÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ڇ Ú˙·‡ ‚ ‰˙Ê͇ڇ ̇ χÍÛ˜‡ ‰Ó
Í‡ÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ Á‡ÒÚÓÔÓfl‚‡˘Ëfl ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, Á‡ ‰‡ fl ‡ÁÚ„ÌÂÚÂ.
• àÁ‰˙Ô‡ÈÚ Ú˙·‡Ú‡ ‰Ó Ê·̇ڇ ‰˙ÎÊË̇.
20
MFL37414309
Click!
Kattanás!
Klik!
ô‡Í!
Fitting pipe
Csatlakoztató csò
Prikljuïna cijev
åÓÌÚ‡Ê̇ Ú˙·‡
Flexible Hose
Hajlékony tömlò
Savitljivo crijevo
É˙‚͇‚ χÍÛ˜
Button
Gomb
Tipka
ÅÛÚÓÌ
3
Attachment Point
Csatlakoztatási pont
Toïka spajanja
åflÒÚÓ Á‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ
Connecting the hose to the vacuum cleaner
A tömlò csatlakoztatása a porszívóhoz
Spajanje crijeva na usisavaï
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ „˙‚͇‚Ëfl χÍÛ˜ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment
point on the vacuum cleaner. To remove the flexible hose from
the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe,
then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.
A hajlékony tömlò csatlakoztató csövét tolja a porszívó
csatlakoztató nyílásába. A csò eltávolításához nyomja meg a
csatlakoztató csövön található gombot, majd a csövet húzza ki
a készülékbòl.
Gurnite prikljuïnu cijev na savitljivo crijevo na toïci spajanja
na usisavaïu. Za vaœenje savitljivog crijeva iz usisavaïa,
pritisnite tipku na prikljuïnoj cijevi, a zatim prikljuïnu cijev
izvucite iz usisavaïa.
Ç͇‡ÈÚ ÏÓÌÚ‡Ê̇ڇ Ú˙·‡ ̇ „˙‚͇‚Ëfl χÍÛ˜ ‚ ÏflÒÚÓÚÓ
Á‡ Á‡ÍÂÔ‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡. ᇠ‰‡ Ò‚‡ÎËÚ „˙‚͇‚Ëfl
χÍÛ˜ ÓÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
̇ÏË‡ ‚˙ıÛ ÏÓÌÚ‡Ê̇ڇ Ú˙·‡, ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁ‰˙Ô‡ÈÚÂ
ÏÓÌÚ‡Ê̇ڇ Ú˙·‡ ÓÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
21
MFL37414309
Uputstvo za upotrebu Sklapanje usisivaïa
Si ta përdorim Montimi i fshesës me korrent
Kako koristiti Sklapanje usisivaïa
äÓËÒÚÂø ëÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
Ruïka na kraju creva
Zorra e dorezës
Dr•ka crijeva
ꇘ͇ ̇ ˆ‚ÓÚÓ
2
Opruga
Shulin e burimit
Spojka s oprugom
éÔÛÊ̇ ·‡‚‡
Teleskopska cev
Tubi largpamës
Teleskopska cijev
íÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ ˆÂ‚͇
1
(zavisno od modela)
(në varësi të modelit)
(zavisno od modela)
(zavisno od modela)
(në varësi të modelit)
(zavisno od modela)
(zavisno od modela)
(në varësi të modelit)
(zavisno od modela)
(Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
(Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
(Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
Papuïa za tvrde i meke podne obloge (zavisno od modela)
Teleskopska cev
Pipëzat e tapetit dhe dyshemes (në varësi të modelit)
Tubi largpamës
Nastavak za tepihe i podove (zavisno od modela)
Teleskopska cijev
óËÒÚ‡˜ Á‡ ÚÂÔËÒË Ë Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë (Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
íÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ ˆÂ‚͇
(Opciono) (Fakultativ)
(Opcija) (ÓÔˆËÓ̇ÎÌÓ)
Gurnite papuïu u teleskopsku cev.
• Ïvrsto gurnite teleskopsku cev u ruïku na kraju creva.
• Uhvatite oprugu da biste je razvukli.
• Izvucite cev do ¥eljene du¥ine.
Vendosni pipëzën në tubin largpamës.
• Shtyni tubin largpamës vendosmërisht në zorrën e dorezës.
• Mbërtheni shulin e burimit për zgjatje.
• Nxirrni pipëzën për gjatësinë e kërkuar.
Gurnite nastavak u teleskopsku cijev.
• Gurnite ïvrsto teleskopsku cijev u dr¥aï crijeva.
• Ïvrsto uhvatite oprugu spojke da se rastegne.
• Izvucite cijev do ¥eljene duljine.
íÛÌÂÚ „Ó ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ ‚Ó ÚÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ڇ ˆÂ‚͇.
• íÛÌÂÚ ¿‡ ÚÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ڇ ˆÂ‚͇ ˆ‚ÒÚÓ ‚Ó ‡˜Í‡Ú‡ ̇
ˆ‚ÓÚÓ.
• èËÚËÒÌÂÚ ¿‡ ÓÔÛÊ̇ڇ ·‡‚‡ Á‡ ‰‡ ¿‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂ.
• àÁ‚ΘÂÚ ¿‡ ˆÂ‚͇ڇ ‰Ó ͇҇̇ڇ ‰ÓÎÊË̇.
22
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Klik!
Shtypni
Klik!
äÎËÍ!
Prikljuïak cevi
Përshtatni pipëzën
Podesiva cijev
èËÍÎۘ̇ ˆÂ‚͇
Savitljivo crevo
Zorrë elastike
Fleksibilno crijevo
Ö·ÒÚ˘ÌÓ ˆ‚Ó
Dugme
Butoni
Dugme
äÓÔ˜Â
3
Otvor u usisivaïu
Pika e kapjes
Mjesto prikljuïivanja
åÂÒÚÓ Á‡ Á‡Í‡˜Û‚‡øÂ
Postavljanje savitljivog creva u usisivaï
Lidhni zorrën me fshesën me korrent
Spajanje crijeva na usisivaï
èÓ‚ÁÛ‚‡ø ̇ ˆ‚ÓÚÓ ÒÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
Gurnite prikljuïak cevi savitljivog creva u otvor na usisivaïu.
Da biste izvadili savitljivo crevo iz usisivaïa, pritisnite dugme
koje se nalazi na kraju prikljuïka cevi, i izvadite prikljuïak iz
usisivaïa.
Shtyjeni pipëzën e përshtatur në zorrën fleksibël brenda
pikës së kapjes me fshesën me korrent. Për të hequr zorrën
elstike prej fshesës me korrent, shtypni butonin e vendosur
mbi pipëzen e përshtatur, më pas shtyjeni pipëzën e
përshtatur jashtë fshesës me korrent.
Gurnite podesivu cijev na fleksibilom crijevu u mjesto
prikljuïivanja na usisivaïu. Za izvlaïenje fleksibilnog crijeva iz
usisivaïa, pritisnite dugme koje se nalazi na podesivoj cijevi,
zatim izvucite podesivu cijev iz usisivaïa.
íÛÌÂÚ ¿‡ ÔËÍÎۘ̇ڇ ˆÂ‚͇ ̇ ·ÒÚ˘ÌÓÚÓ ˆÂ‚Ó ‚Ó
ÏÂÒÚÓÚÓ Á‡ Á‡Í‡˜Û‚‡ø ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ. ᇠ‰‡ „Ó
ËÁ‚‡‰Ëڠ·ÒÚ˘ÌÓÚÓ ˆÂ‚Ó Ó‰ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ,
ÔËÚËÒÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Ì‡ ˆ‚ÓÚÓ, Ô‡ ËÁ‚ΘÂÚ ¿‡
ÔËÍÎۘ̇ڇ ˆÂ‚͇ Ó‰ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
23
MFL37414309
How to use Operating vacuum cleaner
A készülék használata: porszívózás
Naïin upotrebe Rad usisavaïa
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ꇷÓÚ‡ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
영
헝
크로
불가
1
2
Indicator
Jelzòlámpa
Indikator
à̉Ë͇ÚÓ
3
4
Plug, Csatlakozó
Utikaï, ôÂÔÒÂÎ
Cord reel button
Kábel-visszacsévélò gomb
Tipka za namatanje kabela
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇‚Ë‚‡Ì ̇ ͇·Â·
Control knob
Szabályozó gomb
Upravljaïke tipke
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
POWER
CONTROL
FLOOR
CARPET
SOFA
MAX
CURTAIN
OFF
MIN
How to operate
A készülék használata
Naïin rada
燘ËÌ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Indicator and alarm sound
Jelzòlámpa és jelzòhang
Indikator i zvuk alarma
à̉Ë͇ÚÓ Ë Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î
Park mode
Ideiglenes leállítás
Modus parkiranja
êÂÊËÏ Ì‡ Ô‡ÍË‡ÌÂ
Storage
Tárolás
Spremanje
ë˙ı‡ÌÂÌËÂ
• Pull out the power cord to the desired length and plug into
the socket.
• Place the control knob of the hose handle to the required
position.
• To turn off, slide control knob to OFF position.
• Press the cord reel button to rewind the power cord after use.
• The indicator light of the hose handle is on and
alarm will sound when dust tank is full.
After about 2 minutes, vacuum cleaner will turn
itself off and alarm will sound.
Empty the dust tank and reuse the vacuum
cleaner
• To store during vacuuming, for example to move a
small piece of furniture or a rug, use park mode to
support the flexible hose and nozzle.
- Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of
vacuum cleaner.
• A kívánt hosszúságig húzza ki a hálózati kábelt és a
csatlakozót csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
• A szabályozó gombot tolja a szükséges állásba.
• A készülék leállításához a vezérlò gombot tolja az OFF állásba.
• Használat után a hálózati kábelt a visszacsévélò gomb
megnyomásával lehet visszahúzni.
• A fogantyúba épített jelzòlámpa akkor világít és a
hangjelzés akkor szólal meg, ha a portartály
megtelt. Ezután kb. 2 perc múlva a készülék leáll
és hangjelzést ad. Ürítse ki a portartályt és a
készüléket tovább lehet használni.
• When you have switched off and
unplugged the vacuum cleaner,
press the cord reel button to
automatically rewind the cord.
• You can store your vacuum
cleaner in a vertical position by
sliding the hook on the nozzle into
the slot on the underside of the
vacuum cleaner.
• Izvucite elektriïni kabel do potrebne du¥ine i ukopïajte
utikaï u utiïnicu.
• Postavite upravljaïke tipke na ruïki crijeva u ¥aljeni polo¥aj.
• Za iskljuïenje usisavaïa, gurnite upravljaïku tipku u OFF
(iskljuïeno) polo¥aj.
• àÁ‰˙Ô‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ‰Ó Ê·̇ڇ ‰˙ÎÊË̇
Ë „Ó ‚Íβ˜ÂÚ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‚˙ıÛ ‰˙Ê͇ڇ ̇
χÍÛ˜‡ ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
• ᇠ‰‡ fl ÒÔÂÚÂ, ÔÎ˙ÁÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ OFF (ËÁÍÎ.).
• Kada se napuni posuda za pra•inu upalit çe se
indikator na ruïki i oglasit çe se zvuk alarma.
Nakon otprilike 2 minute, usisavaï çe se iskljuïiti
i zaïut çe se zvuïni alarm. Ispraznite posudu za
pra•inu i ponovo koristite usisavaï.
• à̉Ë͇ÚÓ̇ڇ ·ÏÔ‡ ‚˙ıÛ ‰˙Ê͇ڇ ̇
χÍÛ˜‡ Ò‚ÂÚ‚‡ Ë Ò ˜Û‚‡ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î,
ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı Ò ̇Ô˙ÎÌË. ëΉ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ËÁÍβ˜Ë Ë ˘Â Ò ˜Û Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î.
àÁÔ‡ÁÌÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı Ë ÓÚÌÓ‚Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
• Ha a munkát ideiglenesen meg kell szakítani (pl. kis
bútort vagy szònyeget odébb kell mozdítani), a
hajlékony tömlòt és a szívófejet a tartóba lehet helyezni.
- A szívófejen található sínt csúsztassa a porszívó
oldalán található horonyba.
• Za spremanje nakon usisavanja, na primjer za
pomicanje malog komada namje•taja ili tepiha, koristite
modus parkiranja kako bi poduprli savitljivo crijevo i
nastavak
- Sa strane usisavaïa nalazi se utor u koji gurnite kuku
na nastavku.
• ᇠÔË·Ë‡Ì ÒΉ ˜ËÒÚÂÌÂ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ËÎË
‡ÍÓ Ì‡ÔËÏÂ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚ ÎÂ͇ Ï·ÂÎ
ËÎË ÍËÎËÏ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÂÊËχ ̇ Ô‡ÍË‡ÌÂ, Á‡
‰‡ ÔÓ‰ÔÂÚ „˙‚͇‚Ëfl χÍÛ˜ Ë Ì‡Í‡ÈÌË͇.
- Ç͇‡ÈÚÂ Ò ÔÎ˙Á„‡Ì ÍÛ͇ڇ ‚˙ıÛ Ì‡Í‡ÈÌË͇ ‚
ÔÓÂÁ‡ ÓÚÒÚ‡ÌË Ì‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
NOTICE, MEGJEGYZÉS
When indicator light flashes and alarm sounds :
1. Dust tank is full
slide handle knob to OFF position and empty dust tank
2. Power is on without dust tank
slide handle knob to OFF position and reattach dust tank
3. Rotating plate in the dust tank is restricted because of obstruction
slide handle knob to OFF position and remove obstruction
NAPOMENA, áÄÅÖãÖÜäÄ
Kada trepçe svjetlo indikatora i ïuje se zvuk alarma:
1. Posuda za pra•inu je puna.
gurnite prekidaï na ruïki u OFF (iskljuïeno) polo¥aj i ispraznite posudu za pra•inu.
2. Usisavï je ukljuïen bez posude za pra•inu.
s gurnite prekidaï na ruïki u OFF (iskljuïeno) polo¥aj i vratite posudu za pra•inu na njeno mjesto.
3. Okretanje ploïe u posudi za pra•inu je ograniïeno zbog prepreke.
gurnite prekidaï na ruïki u OFF (iskljuïeno) polo¥aj i uklonite prepreku.
Ha a jelzòlámpa világít és hangjelzés hallható:
1. A portartály megtelt.
a vezérlò kapcsolót tolja OFF állásba és ürítse ki a portartályt
2. A készüléket portartály nélkül kapcsolta be.
a vezérlò kapcsolót tolja OFF állásba és helyezze vissza a portartályt
3. Valami akadályozza a portartály forgólapjának mozgását.
a vezérlò kapcsolót tolja OFF állásba és távolítsa el az akadályt
äÓ„‡ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡ Ë Ò ËÁ‰‡‚‡ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î:
1. äÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı  Ô˙ÎÂÌ
ÔÎ˙ÁÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ‚˙ıÛ ˙˜Í‡Ú‡ ‰Ó ÔÓÎÓÊÂÌË OFF (ËÁÍÎ.) Ë ËÁÔ‡ÁÌÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡Ô‡ı.
2. á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌÓ ·ÂÁ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
ÔÎ˙ÁÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ‚˙ıÛ ˙˜Í‡Ú‡ ‰Ó ÔÓÎÓÊÂÌË OFF (ËÁÍÎ.) Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
3. ᇂ˙Ú‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô·ÒÚË̇ڇ ‚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı  ӄ‡Ì˘ÂÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂ.
ÔÎ˙ÁÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ‚˙ıÛ ˙˜Í‡Ú‡ ‰Ó ÔÓÎÓÊÂÌË OFF (ËÁÍÎ.) Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂÚÓ.
24
MFL37414309
• Ha kikapcsolta a készüléket és a
hálózati kábelt lecsatlakoztatta a
hálózati feszültségròl, a
visszacsévélò gombot
megnyomva húzza vissza a kábelt
a készülékbe.
• A porszívót függòleges helyzetben
lehet tárolni, a szívófejen található
sínt a porszívó alsó részén
található horonyba lehet
csúsztatni.
• Kada ste iskljuïili usisavaï i kada
ste utikaï izvadili iz utiïnice,
pritisnite tipku za namatanje
kabela kako bi automatski
namotali kabel.
• Usisavaï mo¥ete spremiti u
okomiti polo¥aj tako da gurnete
kuku na nastavku u utor na
donjem dijelu usisavaïa.
• äÓ„‡ÚÓ ÒÚ ËÁÍβ˜ËÎË
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÓÚ ·ÛÚÓ̇ Ë ÓÚ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇‚Ë‚‡Ì ̇ ͇·Â·, Á‡ ‰‡ ÒÂ
̇‚Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Í‡·ÂÎ˙Ú.
• åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÚÂ
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÒË ‚˙‚
‚ÂÚË͇ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ͇ÚÓ
‚͇‡ÚÂ Ò ÔÎ˙Á„‡Ì ÍÛ͇ڇ
‚˙ıÛ Ì‡Í‡ÈÌË͇ ‚ ÔÓÂÁ‡ ‚
‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
How to use Using carpet and floor nozzle
A készülék használata: a szònyeg- és padlótisztító fej használata
Naïin upotrebe Upotreba nastavka za tepih i pod
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ Á‡ ÍËÎËÏË Ë ÔÓ‰
1
Carpet
Szònyeg
Tepih
äËÎËÏ
Pedal
Pedál
Papuïica
艇Î
영
헝
크로
불가
2
• Cleaning carpet and floor nozzle
• A szònyeg- és padlótisztító fej tisztítása
• Nastavak za ïi•çenje tepiha i poda
• èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ Á‡ ÍËÎËÏË Ë ÔÓ‰
Floor
Padló
Pod
èÓ‰
Carpet and floor nozzle (depend on model)
Szònyeg- és padlótisztító fej (Típustól függòen)
Nastavak za tepih i pod (ovisno o modelu)
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÍËÎËÏË Ë ÔÓ‰ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
Hard Floor Nozzle (depend on model)
Keménypadló-tisztítófej (típustól függòen)
Nastavak za tvrdi pod (ovisno o modelu)
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‚˙‰ ÔÓ‰ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
• Efficient cleaning of hard floors
(wood, linoleum, etc)
• The 2 position nozzle
This is equipped with a pedal which allows you to alter its
position according to the type of floor to be cleaned.
• Carpet or rug position
press the pedal (
) to lower brush.
• Hard floor position (tiles, parquets floor)
Both pedal position are suitable.
• Open the cover by pulling the hook.
• A 2 helyzetbe állítható szívófej:
a pedállal a fejet a padló típusához lehet beállítani.
• Szònyeg-állás:
a pedált (
) lenyomva engedje le a kefét.
• Keménypadló-állás: (csempe, parketta),
mindkét állás használható.
• A kart meghúzva nyissa fel a fedelet.
• Nastavak s 2 polo¥aja
Opremljen je papuïicom koja vam omoguçuje mijenjanje
polo¥aja ïetke nastavka ovisno o vrsti podloge koju ïistite.
• Polo¥aj za tepih
Pritisnite papuïicu (
) kako bi smanjili ïetku.
• Polo¥aj za tvrdi pod (ploïice, parket)
Prikladna su oba polo¥aja papuïice.
• Potezanjem kuke otvorite poklopac.
• ç‡Í‡ÈÌËÍ˙Ú Ò 2 ÔÓÎÓÊÂÌËfl
íÓÈ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò Ô‰‡Î, ÍÓÈÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡
ÒÏÂÌflÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÏÛ ÒÔÓ‰ ‚ˉ‡ ̇ ÔÓ‰‡,
ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì.
• èÓÎÓÊÂÌËÂ “åÓÍÂÚ ËÎË ÍËÎËÏ”
ç‡ÚËÒÌÂÚ Ô‰‡Î‡ (
), Á‡ ‰‡ ÒÔÛÒÌÂÚ ˜ÂÚ͇ڇ.
• èÓÎÓÊÂÌË “í‚˙‰ ÔÓ‰” (ÔÎÓ˜ÍË, Ô‡ÍÂÚ)
à ‰‚ÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ̇ Ô‰‡Î‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë.
• éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇, ͇ÚÓ ËÁ‰˙Ô‡Ú ÍÛ͇ڇ.
• Separate the nozzle into two parts
• Clean the hole of the nozzle.
• Kemény padló hatékony tisztítása
(fa, linóleum stb.).
• Válassza szét a fej két részét.
• Tisztítsa ki a fej nyílását.
• Uïinkovito ïisti tvrde podove
(drvo, linoleum i sl.)
• Razdvojite nastavak na dva dijela.
• Oïistite otvore nastavka.
• ÖÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ú‚˙‰Ë ÔÓ‰Ó‚Â
(‰˙‚Ó, ÎËÌÓÎÂÛÏ Ë Ú. Ì.)
• ê‡Á‰ÂÎÂÚ ̇Í‡ÈÌË͇ ̇ ‰‚ ˜‡ÒÚË.
• èÓ˜ËÒÚÂÚ ÓÚ‚Ó‡ ̇ ̇Í‡ÈÌË͇.
25
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Uputstvo za upotrebu Rukovanje usisivaïem
Si ta përdorim Funksionimi i fshesës me korrent
Kako koristiti Rad usisivaïa
äÓËÒÚÂø ê‡ÍÛ‚‡ø ÒÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
1
2
Indikator
Treguesi
Indikator
ëË¿‡Î˘͇
3
4
Prikljuïak, Priza
Prikljuïak, èËÍÎÛ˜ÌËÍ
Dugme za namotavanje kabla
Butoni i mbështjelljes së kabllit
Dugme za uvlaïenje kabela
äÓԘ Á‡ ‚Ó‚ÎÂÍÛ‚‡ø ̇ ͇·ÂÎÓÚ
Prekidaï
Doreza e kontrollit
Kontrolno dugme
äÓÌÚÓÎÌÓ ÍÓÔ˜Â
POWER
CONTROL
FLOOR
CARPET
SOFA
MAX
CURTAIN
OFF
MIN
Princip rada
Si funksionon
Kako rukovati
ê‡ÍÛ‚‡øÂ
Indikator i zvuïni alarm
Treguesi dhe toni i alarmit
Indikator i zvuïni alarm
ëË¿‡Î˘͇ Ë Ú‚ÓÊÂÌ Ò˄̇Î
Mod parkiranja
Mënyra e qëndrimit
Naïin «parkiranja»
è‡ÍËÂÌ ÂÊËÏ
Ïuvanje usisivaïa
Ruajtja
Spremanje
óÛ‚‡øÂ
• Izvucite kabl do ¥eljene du¥ine i utaknite utikaï u utiïnicu.
• Gurnite prekidaï ruïke na kraju creva do ¥eljene pozicije.
• Da biste iskljuïili usisivaï, gurnite prekidaï u polo¥aj OFF (iskljuïeno).
• Indikator na dr•ki za hvatanje svetli i ïuje se
alarm kada je rezervoar za pra•inu skoro pun.
Nakon otprilike 2 minuta usisivaï çe se sam
iskljuïiti i ïuçe se alarm. Ispraznite rezervoar za
pra•inu pa ponovo koristite usisivaï.
• Za odlaganje nakon usisavanja, na primer da biste
pomerili manji komad name•taja ili prostirku za vreme
ïi•çenja, koristite mod parkiranja (park mode) koji çe
pridr¥ati savitljivo crevo i papuïu.
- Pomerite kopïu na papuïi u otvor sa strane usisivaïa.
• Drita treguese e zorrës së dorezës është e
ndezur dhe alarmi do të bierë kur kova e pluhurit
është plot. Mbas 2 minutash, fshesa me korrent
do të fiket dhe alarmi do të bjerë. Boshatisni
kovën e pluhurit dhe ripërdorni fshesën me
korrent.
• Për ta manovruar gjatë pastrimit, për shembull të lëvizësh
një copë të vogël të aparaturave ose një qilim, përdorni
mënyrën e qëndrimit për të mbështetur pipëzën dhe
zorrën elastike.
- Rrëshqisni çengelin mbi pipëzën brenda vrimës në anën
e fshesës me korrent.
• Kada je usisivaï iskljuïen i na
dugme i iz utiïnice, onda pritisnite
dugme za namotavanje kabla da
biste automatski namotali kabl.
• Usisivaï mo¥ete da ostavite u
uspravnom polo¥aju pomeranjem
kopïe na papuïi u klip sa donje
strane usisivaïa.
• Svjetlosni indikator dr¥aïa crijeva svijetli i oglasit
çe se zvuïni alarm kad je spremnik pra•ine pun.
Nakon otprilike 2 minute, usisivaï çe se sam
iskljuïiti i oglasit çe se zvuïni alarm. Ispraznite
spremnik pra•ine i ponovno koristite usisivaï.
• Za trenutno odlaganje tokom usisavanja, na primjer ako
trebate pomaknuti manje komade namje•taja ili çilime,
koristite naïin «parkiranja» kako biste priïvrstili fleksibilno
crijevo i nastavak.
- Namjestite kukicu na nastavku u otvor sa strane
usisivaïa.
• Nxirrni kabllin e energjisë në gjatësinë e dëshiruar dhe vëreni në
prizë.
• Vendosni dorezën e kontrollit te zorra e dorezës në pozicionin e
duhur.
• Për ta fikur, vendosni dorezën e kontrollit te pozicioni OFF.
• Shtypni butonin e mbështjelljes për të mbledhur kabllin e energjisë
mbas përdorimit.
• Izvucite elektriïni kabel do ¥eljene duljine i ukljuïite u utiïnicu
• Postavite kontrolno dugme dr¥aïa crijeva na ¥eljeni polo¥aj
• Za iskljuïivanje, okrenite kontrolno dugme do polo¥aja OFF.
• Pritisnite dugme za namotavanje kabela za uvlaïenje elektriïnog
kabela nakon kori•tenja.
• àÁ‚ΘÂÚ „Ó Í‡·ÂÎÓÚ Á‡ ÒÚÛ¿‡ ‰Ó ͇҇̇ڇ ‰ÓÎÊË̇ Ë
ÔËÍÎÛ˜ÂÚ „Ó ‚Ó ¯ÚÂÍÂ.
• ëÚ‡‚ÂÚ „Ó ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ ÍÓԘ ̇ ‡˜Í‡Ú‡ ̇ ˆ‚ÓÚÓ ‚Ó
ÔÓÚ·̇ڇ ÔÓÎÓÊ·‡.
• ᇠ‰‡ „Ó ËÒÍÎÛ˜ËÚ ‡Ô‡‡ÚÓÚ, ÒÎËÁÌÂÚ „Ó ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ ÍÓԘ ‚Ó
ÔÓÎÓÊ·‡ OFF (ËÒÍÎÛ˜ÂÌÓ).
• èËÚËÒÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ‚Ó‚ÎÂÍÛ‚‡ø ̇ ͇·ÂÎÓÚ Á‡ ‰‡ „Ó
̇ÏÓÚ‡Ú ͇·ÂÎÓÚ Á‡ ÒÚÛ¿‡ ÔÓ ÛÔÓÚ·‡Ú‡.
• ëË¿‡Î˘͇ڇ ̇ ‡˜Í‡Ú‡ ̇ ˆ‚ÓÚÓ Ò‚ÂÚÌÛ‚‡
Ë Ò ӄ·ÒÛ‚‡ Ò˄̇ΠÍÓ„‡  ÔÓÎ̇
͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚. èÓ ÓÍÓÎÛ 2 ÏËÌÛÚË,
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ŒÂ Ò ËÒÍÎÛ˜Ë Ë ŒÂ ÒÂ
ÒÎۯ̠Ò˄̇Î. àÒÔ‡ÁÌÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡
Ô‡‚ Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
• ᇠ‰‡ ¿‡ Ó‰ÎÓÊËÚ Á‡ ‚ÂÏ ̇ ÒÏÛ͇øÂÚÓ, ̇ ÔËÏÂ,
Á‡ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚ ԇ˜Â Ó‰ Ï·ÂÎÓÚ ËÎË ÚÂÔËı,
ÍÓËÒÚÂÚ „Ó Ô‡ÍËÌËÓÚ ÂÊËÏ Á‡ ‰‡ „Ë ÔÓÚÔÂÚÂ
·ÒÚ˘ÌÓÚÓ ˆÂ‚Ó Ë ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ.
- á‡Í‡˜ÂÚ ¿‡ ÍÛ͇ڇ ̇ ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ ‚Ó ÓÚ‚ÓÓÚ ¯ÚÓ
Ò ̇Ó؇ ÒÚ‡Ì˘ÌÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
NAPOMENA, VINI RE
Kada svetli indikator i kada se ïuje alarm:
1. Rezervoar je pun
gurnite klizaï u polo¥aj OFF i ispraznite rezervoar
2. Usisicaï radi bez rezervoara za pra•inu
gurnite klizaï u polo¥aj OFF i vratite rezervoar na svoje mesto
3. Rotirajuça ploïica u rezevoaru ne mo¥e da se okreçe zbog neke prepreke
gurnite klizaï u polo¥aj OFF i sklonite prepreku
NAPOMENA, áÄÅÖãÖòäÄ
Kad svjetlosni indikator bljeska i oglasi se zvuïni alarm:
1. Spremnik pra•ine je pun
okrenite dugme na ruïki do OFF polo¥aja i ispraznite spremnik pra•ine
2. Ukljuïeno je napajanje bez spremnika pra•ine
okrenite dugme na ruïki do OFF polo¥aja i ponovno namjestite spremnik pra•ine
3. Rotirajuça ploïica u spremniku pra•ine je zaprijeïena
okrenite dugme ruïice na polo¥aj OFF i uklonite prepreku
Kur drita treguese ndizet dhe bie alarmi :
1. Kova e pluhurit është plot.
rrëshqisni zorrën e dorezës te pozicioni OFF dhe zbrazni kovën e pluhurit.
2. Punon pa kovën e pluhurit
rrëshqisni zorrën e dorezës te pozicioni OFF dhe rivendosni kovën e pluhurit
3. Rrotullimi i pllakëzës në kovën e pluhurit është kufizuar sepse pengohet
rrëshqisni zorrën e dorezës te pozicioni OFF dhe lëvizni pengesën
äÓ„‡ ÚÂÔ͇ ÒË¿‡Î˘͇ڇ Ë Ò ӄ·ÒÛ‚‡ Ò˄̇Î
1. ä‡ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚  ÔÓÎ̇
ÒÎËÁÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Ì‡ ‡˜Í‡Ú‡ ‚Ó ÔÓÎÓÊ·‡ OFF (ËÒÍÎÛ˜ÂÌÓ) Ë ËÒÔ‡ÁÌÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ
2. è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ  ‚ÍÎÛ˜Â̇ ·ÂÁ ͇ÌÚ˘͇ Á‡ Ô‡‚
ÒÎËÁÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Ì‡ ‡˜Í‡Ú‡ ‚Ó ÔÓÎÓÊ·‡ OFF (ËÒÍÎÛ˜ÂÌÓ) Ë ‚‡ÚÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ ̇ ÏÂÒÚÓ
3. ÇÚÎË‚‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡ ‚Ó Í‡ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚  ·ÎÓÍË‡Ì‡ ÔÓ‡‰Ë Ô˜͇
ÒÎËÁÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Ì‡ ‡˜Í‡Ú‡ ‚Ó ÔÓÎÓÊ·‡ OFF (ËÒÍÎÛ˜ÂÌÓ) Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ ¿‡ Ô˜͇ڇ
26
MFL37414309
• Kur keni fikur dhe hequr nga
priza fshesën me korrent, shtypni
butonin e mbështjelljes së kabllit
për të mbledhur auotmatikisht
kabllin.
• Ju mund ta vendosni fshesën
tuaj të korrentit në pozicionin
vertikal nga rrëshqitja e çengelit
mbi pipëz brenda vrimës në
krahun e poshtëm të fshesës me
korrent.
• Kad usisivaï iskljuïite i izvuïete
iz utiïnice, pritisnite dugme za
uvlaïenje kabela za automatsko
namotavanje kabela.
• Usisivaï mo¥ete ïuvati u
okomitom polo¥aju povlaïenjem
kukice na nastavku u otvor na
donjoj strani usisivaïa.
• éÚ͇ÍÓ ÒÚ ¿‡ ËÒÍÎÛ˜ËΠË
ÓÚ͇˜ËΠӉ ÒÚÛ¿‡
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ, ÔËÚËÒÌÂÚÂ
„Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ‚Ó‚ÎÂÍÛ‚‡ø ̇
͇·ÂÎÓÚ Á‡ ‡‚ÚÓχÚÒÍÓ
̇ÏÓÚÛ‚‡ø ̇ ͇·ÂÎÓÚ.
• è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ¿‡
˜Û‚‡Ú ‚Ó ‚ÂÚË͇Î̇ ÔÓÎÓÊ·‡
ÒÚ‡‚‡¿ŒË ¿‡ ÍÛ͇ڇ ̇
ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ ‚Ó ÓÚ‚ÓÓÚ Ó‰
‰ÓÎ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡.
Uputstvo za upotrebu Kori•çenje papuïe za tvrde i meke podne obloge
Si ta përdorim Përdorimi i pipëzave të tapetit dhe dyshemes
Kako koristiti Kori•tenje nastavka za tepih i pod
äÓËÒÚÂø äÓËÒÚÂø ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Á‡ ÚÂÔËÒË Ë Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë
1
Tepih
Tapeti
Tepih
íÂÔËı
Pedala
Këmbëz
Papuïica
艇·
세르
알바
보스
마케
2
• Ïi•çenje papuïe za tepihe i podove
• Duke pastruar pipëzat e tapetit dhe dyshemes
• Nastavak za ïi•çenje tepiha i poda
• óËÒÚÂø ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Á‡ ÚÂÔËÒË Ë Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë
Pod
Dyshemeja
Pod
èÓ‰
Papuïa za tepihe i podove (zavisno od modela)
Pipëzat e tapetit dhe dyshemesë (në varësi të modelit)
Nastavak za tepihe i podove (zavisno od modela)
óËÒÚ‡˜ Á‡ ÚÂÔËÒË Ë Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë (Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
• Dvopolo¥ajna papuïa
Ona je opremljena pedalom koja vam omoguçava da promenite
polo¥aj zavisno od vrste poda koji ïistite.
• Polo¥aj za meke podne obloge (tepih, çilim...)
Pritisnite pedalu (
) da spustite ïetku.
• Polo¥aj za tvrde podne obloge (ploïice, parket...)
Obe vrste su pogodne.
Papuïa za tvrde podne podloge (zavisno od modela)
Kokë për Dysheme të Fortë (në varësi të modelit)
Papuïica za tvrde podove (zavisno od modela)
óËÒÚ‡˜ Á‡ Ú‚‰Ë ÔÓ‰Ó‚Ë (Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
• Otvorite poklopac povlaïenjem kopïe.
• Efikasno ïi•çenje tvrdih podnih obloga
(drvo, linoleum itd.)
• Razdvojite papuïu na dva dela.
• Oïistite otvor papuïe.
• Pipëza e pozicioni 2
Kjo është e paisur me këmbëz e cila lejon të alternojë pozicionin e
tij duke u mbështetur te tipi i dyshemes që pastrohet.
• Pozicioni i tapetit ose qilimit
Shtypni këmbëzën (
) për të pakësuar furçën.
• Pozicioni i dyshemes së vështirë (pllaka, parket)
Të dy pozicionet e këmbëzës janë të pranueshme.
• Hapeni mbulesën duke shtypur çengelin.
• Nastavak s dva polo¥aja
Opremljena papuïicom koja vam omoguçava mijenjanje njegova
polo¥aja ovisno o vrsti podloge za ïi•çenje
• Polo¥aj za tepihe ili çilime
pritisnite papu¥icu (
) za slabije ïetkanje.
• Polo¥aj za ïvrstu podlogu (ploïice, parketi)
Odgovaraju oba polo¥aja papuïice.
• Otvorite pokrov povlaïenjem kukice
• èËÍÎÛ˜ÓÍ ÒÓ 2 ÔÓÎÓÊ·Ë
óËÒÚ‡˜ÓÚ Ëχ Ô‰‡Î‡ ¯ÚÓ ‚Ë Ó‚ÓÁÏÓÊÛ‚‡ ‰‡ ¿‡ ÏÂÌÛ‚‡ÚÂ
ÔÓÎÓÊ·‡Ú‡ ÒÔÓ‰ ‚ˉÓÚ ÔÓ‰ Á‡ ˜ËÒÚÂøÂ.
• èÓÎÓÊ·‡ Á‡ ÚÂÔËı ËÎË ÚÂÔËÒÓÌ
ÔËÚËÒÌÂÚ ¿‡ Ô‰‡Î‡Ú‡ (
) Á‡ ‰‡ ¿‡ ÒÔÛ¯ÚËÚ ˜ÂÚ͇ڇ.
• èÓÎÓÊ·‡ Á‡ Ú‚‰Ë ÔÓ‰Ó‚Ë (ÔÎÓ˜ÍË ËÎË Ô‡ÍÂÚË)
é·ÂÚ ÔÓÎÓÊ·Ë Ì‡ Ô‰‡Î‡Ú‡ Ó‰„Ó‚‡‡‡Ú.
• éÚ‚ÓÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ ÔÓ‚ÎÂÍÛ‚‡¿ŒË ¿‡ ÍÛ͇ڇ.
• Pastrim efektiv i dyshemeve të forta
(druri, linoleum, etj.)
• Ndani pipëzat në dy pjesë
• Pastroni vrimën e pipëzës.
• Uïinkovito ïi•çenje tvrdih podova
(drvo, linoleum, itd.)
• Rastavite nastavak na dva dijela
• Oïistite otvor nastavka.
• ÖÙË͇ÒÌÓ ˜ËÒÚÂø ڂ‰Ë ÔÓ‰Ó‚Ë
(‰‚Ó, ÎËÌÓÎÂÛÏ ËÚÌ.)
• ê‡ÒÍÎÓÔÂÚ „Ó ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Ì‡ ‰‚‡ ‰Â·
• àÒ˜ËÒÚÂÚ ¿‡ ‰ÛÔ͇ڇ ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ.
27
MFL37414309
영
헝
크로
불가
How to use Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle
A készülék használata: az univerzális fej és a miniturbinás fej használata
Naïin upotrebe Upotreba nastavka za sve podove i nastavka s mini turbinom
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËfl ̇Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÔÓ‰ Ë Ì‡Í‡ÈÌË͇ Ò ÏËÌËÚÛ·Ë̇
Carpet
Szònyeg
Tepih
äËÎËÏ
3
4
Pedal
Pedál
Papuïica
艇Î
Floor
Padló
Pod
èÓ‰
Press
Megnyomni
Pritisni
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
All Floor nozzle (depend on model)
Az univerzális szívófej (Típustól függòen)
Nastavak za sve podove (ovisno o modelu)
ìÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ Ì‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÔÓ‰ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·)
Mini turbine nozzle (optional)
A miniturbinás fej (opcionális)
Nastavak s mini turbinom (dodatna moguçnost)
ç‡Í‡ÈÌËÍ Ò ÏËÌËÚÛ·Ë̇ (ÓÔˆËfl)
• The 2 position nozzle
This is equipped with a pedal which allows you to alter its position
according to the type of floor to be cleaned.
• Carpet or rug position
Press the pedal ( ), then brush will rotate
• Hard floor position
Press the pedal ( ), then brush will stop rotating
• Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
• To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover :
Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
• Frequently clean and remove hair, string, and lint
build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.
• A 2 helyzetbe állítható szívófejen
található pedállal a fejet a padló típusához lehet beállítani.
• Szònyeg-állás:
a pedált ( ), lenyomva a kefe forog.
• Keménypadló-állás:
a pedált ( ),lenyomva a kefe nem forog.
• Nastavak s 2 polo¥aja
opremljen je papuïicom koja vam omoguçuje mijenjanje
polo¥aja ïetke nastavka ovisno o vrsti podloge koju ïistite.
• Polo¥aj za tepih
Pritisnite papuïicu ( ) i ïetka çe se okretati.
• Polo¥aj za tvrdi pod
Pritisnite papuïicu ( ), i ïetka se neçe okretati.
• ç‡Í‡ÈÌËÍ˙Ú Ò 2 ÔÓÎÓÊÂÌËfl
 ӷÓÛ‰‚‡Ì Ò Ô‰‡Î, ÍÓÈÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÒÏÂÌflÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÏÛ ÒÔÓ‰ ‚ˉ‡ ̇ ÔÓ‰‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì.
• èÓÎÓÊÂÌËÂ “åÓÍÂÚ ËÎË ÍËÎËÏ”
ç‡ÚËÒÌÂÚ Ô‰‡Î‡ ( ), ˜ÂÚ͇ڇ Ò Á‡‚˙Ú‡
• èÓÎÓÊÂÌË “í‚˙‰ ÔÓ‰”
ç‡ÚËÒÌÂÚ Ô‰‡Î‡ ( ), ˜ÂÚ͇ڇ Ì Ò ‚˙ÚË
• A szívófejet lépcsò és más nehezen elérhetò helyek tisztítására lehet használni.
• A miniturbinás fej tisztításához vegye le a fej fedelét: csavarja ki az alsó két csavart és az ábra szerint
vegye le a fej fedelét.
• Rendszeresen távolítsa el a kefe körül felgyûlt hajat, szòrt, szöszt és egyéb szálakat. Ennek
elmulasztása esetén a fej megrongálódhat.
• Mini turbina se koristi za stepenice i druga te•ko dostupna mjesta.
• Kako bi oïistili nastavak mini turbine, skinite poklopac nastavka : Izvadite 2 vijaka na dnu i na prikazani
naïin skinite poklopac mini turbine.
• Redovito ïistite nastavak kako bi izvadili kosu, niti i druge neïistoçe koje se sakupljaju oko ïetke. U
protivnom se nastavka mini turbine mo¥e o•tetiti.
• åËÌËÚÛ·Ë̇ڇ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÒÚ˙ηˢ‡ Ë ‰Û„Ë ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÏÂÒÚ‡.
• ᇠÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ Ò ÏËÌËÚÛ·Ë̇ Ò‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ̇Í‡ÈÌË͇:
éÚ‚ËÈÚ ‰‚‡Ú‡ ‚ËÌÚ‡ ̇ ‰˙ÌÓÚÓ Ë Ò‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ Ò ÏËÌËÚÛ·Ë̇,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
• óÂÒÚÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ÍÓÒÏËÚÂ, ÍÓ̈ËÚÂ Ë Ï˙ı‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ̇ÚÛÔ‡ÎË ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ˜ÂÚ͇ڇ.
ÄÍÓ Ì „Ó Ô‡‚ËÚÂ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇ ̇Í‡ÈÌË͇ Ò ÏËÌËÚÛ·Ë̇.
• Cleaning All Floor nozzle
• Az univerzális szívófej tisztítása
• Ïi•çenje nastavka za sve podove • èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËfl ̇Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÔÓ‰
• Open the cover by pulling the hook.
• A kart meghúzva nyissa fel a fedelet.
• Potezanjem kuke otvorite poklopac.
• éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇, ͇ÚÓ ËÁ‰˙Ô‡Ú ÍÛ͇ڇ.
• Clean the hole and brush of the nozzle.
• Tisztítsa ki a fej nyílását és a kefét.
• Oïistite otvore i ïetku nastavka.
• èÓ˜ËÒÚÂÚ ÓÚ‚Ó‡ Ë ˜ÂÚ͇ڇ ̇ ̇Í‡ÈÌË͇.
28
MFL37414309
How to use Using accessory nozzles
A készülék használata: a kiegészítò szívófejek használata
Naïin upotrebe Upotreba dodatnih nastavaka
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇Í‡ÈÌˈËÚ ÓÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚËÚÂ
Dusting brush
Porolófej
Ïetka za pra•inu
óÂÚ͇ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ı
Upholstery nozzle
Kárpittisztító fej
Nastavak za tapecirung
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‡ÔˈÂËfl
5
6
영
헝
크로
불가
Crevice tool
Résszívó fej
Kutni nastavak
àÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓˆÂÔË
7
Upholstery nozzle
Kárpittisztító fej
Nastavak za tapecirung
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‡ÔˈÂËfl
Dusting brush
Porolófej
Ïetka za pra•inu
óÂÚ͇ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ı
Crevice tool
Résszívó fej
Kutni nastavak
àÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓˆÂÔË
Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery,
mattresses etc.
A fej kárpit, matrac stb. tisztítására szolgál.
Dusting brush is for vacuuming picture frames,
furniture frames, books and other irregular
surfaces.
Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-toreach places such as reaching cobwebs or between the
cushions of a sofa.
Nastavak za tapecirung slu¥i za usisavanje
tapecirunga, madraca i sl.
A porolófejjel képkeretet, bútorkeretet, könyvet és
más egyenetlen felületeket lehet tisztítani.
A fej általában nehezen elérhetò helyek tisztítására
használható, pl. pókhálózás, bútorok és párnák közötti rések.
ç‡Í‡ÈÌËÍ˙Ú Á‡ Ú‡ÔˈÂËfl ÒÎÛÊË Á‡
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ú‡ÔˈÂËfl, χÚ‡ˆË Ë Ú. Ì.
Ïetka za pra•inu slu¥i za usisavanje okvira slika,
okvira namje•taja, knjiga i drugih nepravilnih
povr•ina.
Kutni nastavak slu¥i za usisavanje inaïe te•ko dostupnih
mjesta kao •to je pauïina, ili te•ko dostupna mjesta na
namje•taju.
óÂÚ͇ڇ Á‡ Ô‡ı ÒÎÛÊË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì Ò
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡ ̇ ‡ÏÍË Ì‡ ͇ÚËÌË, ˙·Ó‚ ̇
Ï·ÂÎË, ÍÌË„Ë Ë ‰Û„Ë ÌÂ‡‚ÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
àÌÒÚÛÏÂÌÚ˙Ú Á‡ ÔÓˆÂÔË ÒÎÛÊË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì Ò
Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡ ̇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÏÂÒÚ‡,
̇ÔËÏÂ Á‡ Ó·Ë‡Ì ̇ Ô‡flÊË̇ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
ÏÂÊ‰Û ‚˙Á„·‚ÌˈËÚ ̇ ‰Ë‚‡Ì‡.
Push the button, Nyomja meg a gombot.
Pritisnite tipku, ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
NOTICE
Use accessory in the sofa mode
MEGJEGYZÉS
A kiegészítò fejeket "sofa" (kanapé) állásban kell használni!
NAPOMENA!
Nastavak koristite u naïinu rada za kauïe(sofa mode)
áÄÅÖãÖÜäÄ
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚËÚ ‚ ÂÊËÏ Á‡ ‰Ë‚‡Ì
< Upholstery nozzle mode> <Kárpittisztítás üzemmód>
<Modus nastavak za tapecirung> <êÂÊËÏ "ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‡ÔˈÂËfl">
Pull the cover, Tolja elòre a felsò részt
Povucite poklopac, àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ͇ԇ͇
<Dusting brush mode> <Porolókefe üzemmód>
<Ïetka za pra•inu> <óÂÚ͇ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ı>
• BOX • • DOBOZ •
• KUTIJA • • äìíàü •
POWER
CONTROL
FLOOR
• Accessory nozzles included in the "PE BAG" with
owner's manual.
• A kiegészítò szívófejek a készülék dobozában egy
mûanyagzacskóban találhatók, a használati
útmutatóval együtt.
• Dodatni nastavci nalaze se u "PE BAG" vreçici
zajedno s priruïnikom za vlasnika.
• èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌÓ‚‡
ÚÓ·Ë˜Í‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
CARPET
SOFA
CURTAIN
OFF
29
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Uputstvo za upotrebu Kori•çenje svih vrsta papuïa i mini turbo papuïe
Si ta përdorim Përdorimi i të gjitha pipëzave të dyshemes dhe pipëzave mini turbinë
Kako koristiti Kori•tenje nastavka za sve povr•ine i mini turbinskog nastavka
äÓËÒÚÂø äÓËÒÚÂø ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë Ë ÏËÌË-ÚÛ·ËÌÒÍËÓÚ ˜ËÒÚ‡˜
Tepih
Tapeti
Tepih
íÂÔËı
íÂÔËı
3
4
Pedala
Këmbëza
Papuïica
艇·
Pod
Dyshemeja
Pod
èÓ‰
Pritisnite
Shtypni
Pritisak
èËÚËÒÌÂÚÂ
Sve vrste papuïa (zavisno od modela)
Të gjitha pipëzat e dyshemes (në varësi të modelit)
Nastavak za sve povr•ine (zavisno od modela)
óËÒÚ‡˜ Á‡ ÚÂÔËÒË (Á‡‚ËÒÌÓ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ)
Mini turbo papuïa (opciono)
Pipëzat e mini turbinës (fakultative)
Mini turbinski nastavak (opcija)
åËÌË-ÚÛ·ËÌÒÍË ˜ËÒÚ‡˜Í (ÓÔˆËÓ̇ÎÌÓ)
• Dvopolo¥ajna papuïa
opremljena je pedalom koja vam omoguçava da promenite polo¥aj
zavisno od vrste poda koji ïistite.
• Polo¥aj za meke podne obloge (tepih, çilim...)
Pritisnite pedalu ( ), ïetka se obrçe.
• Polo¥aj za tvrde podne obloge (ploïice, parket...)
Pritisnite pedalu ( ), ïetka se ne obrçe.
• Mini turbo papuïa se koristi za stepenice i druga te•ko dostupna mesta.
• Da biste oïistili mini turbo papuïu, skinite poklopac:
Skinite 2 •rafa sa donje strane i skinite poklopac mini turbo papuïe kao •to je prikazano.
• Redovno ïistite i izbacite dlake, konïiçe, i ostala vlakna koja se hvataju za ïetku. Ako to ne radite,
to mo¥e da o•teti mini turbo ïetku.
• Pozicioni 2 i pipëzës
Kjo është e paisur me këmbëz e cila lejon të alternojë pozicionin e tij
sipas llojit të dyshemes që pastrohet.
• Pozicioni i tapetit ose qilimit
Shtypni këmbëzën ( ), më pas furçën do të rrotullohet.
• Pozicioni i dyshemes së vështirë
Shtypni këmbëzën ( ), më pas furça do të ndalojë të rrotullohet.
• Nastavak s dva polo¥aja
Opremljen papuïicom koja vam omoguçava mijenjanje njegova polo¥aja
ovisno o vrsti podloge za ïi•çenje
• Polo¥aj za tepih ili çilim
Pritisnite papuïicu ( ), zatim çe se ïetka zarotirati
• Polo¥aj za tvrdu povr•inu
Pritisnite papuïicu ( ), zatim çe ïetka prestati rotirati
• èËÍÎÛ˜ÓÍ ÒÓ 2 ÔÓÎÓÊ·Ë
óËÒÚ‡˜ÓÚ Ëχ Ô‰‡Î‡ ¯ÚÓ ‚Ë Ó‚ÓÁÏÓÊÛ‚‡ ‰‡ ¿‡ ÏÂÌÛ‚‡Ú ÔÓÎÓÊ·‡Ú‡
ÒÔÓ‰ ‚ˉÓÚ ÔÓ‰ Á‡ ˜ËÒÚÂøÂ.
• èÓÎÓÊ·‡ Á‡ ÚÂÔËı ËÎË ÚÂÔËÒÓÌ
èËÚËÒÌÂÚ ¿‡ Ô‰‡Î‡Ú‡ ( ) Ë ˜ÂÚ͇ڇ ŒÂ ÔӘ̠‰‡ Ò ‚ÚË
• èÓÎÓÊ·‡ Á‡ Ú‚‰Ë ÔÓ‰Ó‚Ë
èËÚËÒÌÂÚ ¿‡ Ô‰‡Î‡Ú‡ ( ) Ë ˜ÂÚ͇ڇ ŒÂ ÔÂÒڇ̠‰‡ Ò ‚ÚË
• Një mini turbinë është përdorur për shkallët dhe vende të tjera të vështira.
• Për të pastruar pipëzën e mini turbinës, lëvizni mbulesën e pipëzës :
Lëvizni 2 vidhat në fund dhe merrni mbulesën e pipëzës së mini turbinës siç tregohet.
• Shpesh pastroni dhe lëvizni flokë, fije, dhe garzë të vendosura në zonën e furçës. Moszbatimi dëmton
pipëzën e mini turbinës.
• Mini turbina koristi se za stepenice i druga te•ko dostupna mjesta
• Za ïi•çenje mini turbinskog nastavka, skinite pokrov nastavka:
Skinite 2 vijka na dnu i skinite pokrov mini turbinskog nastavka kako je prikazano.
• Redovito ïistite i uklanjajte vlasi, niti i tkaninu nakupljenu u podruïju ïetke.
U protivnom mo¥e se o•tetiti mini turbinski nastavak.
• åËÌË-ÚÛ·Ë̇ڇ Ò ÍÓËÒÚË Á‡ Ò͇ÎË Ë Á‡ ‰Û„Ë Ú¯ÍÓ ‰ÓÒÚ‡ÔÌË ÏÂÒÚ‡.
• ᇠ‰‡ „Ó ÍÓËÒÚËÚ ÏËÌË-ÚÛ·ËÌÒÍËÓÚ ˜ËÒÚ‡˜, ËÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Ì‡ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ: éÚ¯‡ÙÂÚ „Ë
‰‚‡Ú‡ ¯‡Ù‡ Ó‰ÓÁ‰Ó· Ë ËÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Ì‡ ÏËÌË-ÚÛ·ËÌÒÍËÓÚ ˜ËÒÚ‡˜ ͇ÍÓ ¯ÚÓ Â
ÔË͇ʇÌÓ.
• óÂÒÚÓ ˜ËÒÚÂÚÂ Ë ‚‡‰ÂÚ „Ë ‚·Í̇ڇ, Ì˯ÍËÚÂ Ë ÔÂ‰Û‚ËÚ ¯ÚÓ Ò ÒÓ·Ë‡‡Ú ͇¿ ˜ÂÚ͇ڇ. à̇ÍÛ
ÏÓÊ ‰‡ Ò ӯÚÂÚË ÏËÌË-ÚÛ·ËÌÒÍËÓÚ ˜ËÒÚ‡˜.
• Ïi•çenje svih vrsta papuïa
• Ïi•çenje nastavka za sve povr•ine
• Pastrimi i pipëzës së të gjitha Dyshemeve
• óËÒÚÂø ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ë
• Otvorite poklopac povlaïenjem kopïe.
• Hapni kapakun duke shtypur çengelin.
• Otvorite pokrov povlaïenjem kukice.
• éÚ‚ÓÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ ÔÓ‚ÎÂÍÛ‚‡¿ŒË ¿‡ ÍÛ͇ڇ.
• Oïistite otvor papuïe.
• Pastroni vrimën dhe fshini pipëzën
• Oïistite otvor i ïetku nastavka.
• àÒ˜ËÒÚÂÚ „Ë ‰ÛÔ͇ڇ Ë ˜ÂÚ͇ڇ ̇ ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ.
30
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Uputstvo za upotrebu Kori•çenje dodatnih nastavaka
Si ta përdorim Përdorimi i pipëzave aksesore
Kako koristiti Kori•tenje dodatnih nastavaka
äÓËÒÚÂø äÓËÒÚÂø ̇ ÔËÍÎÛ˜ÓˆËÚÂ
Ïetka za pra•inu
Furça e pluhurave
Ïetka za pra•inu
óÂÚ͇ Á‡ ˜ËÒÚÂø Ô‡¯Ë̇
Dodatak za tapacirane povr•ine
Pipëzat tapiceri
Nastavak za presvlake
èËÍÎÛ˜ÓÍ Á‡ Ï·ÂÎ
5
6
Su¥eni nastavak
Vegla e ngushtë
Dio za pukotine
èËÍÎÛ˜ÓÍ Á‡ ‚‰Î‡·Ì‡ÚËÌË
7
Dodatak za tapacirane povr•ine
Pipëza tapiceri
Nastavak za presvlake
èËÍÎÛ˜ÓÍ Á‡ Ï·ÂÎ
Ïetka za pra•inu
Furça e fshirjes së pluhurave
Ïetka za pra•inu
óÂÚ͇ Á‡ ˜ËÒÚÂø Ô‡¯Ë̇
Su¥eni nastavak
Vegla e ngushtë
Dio za pukotine
èËÍÎÛ˜ÓÍ Á‡ ‚‰Î‡·Ì‡ÚËÌË
Dodatak za tapacirane povr•ine slu¥i za
usisavanje tapaciranog name•taja, du•eka, itd.
Ïetka za pra•inu je namenjena za usisavanje
ramova slika, okvira name•taja, knjiga i drugih
predmeta nepravilnog oblika.
Su¥eni nastavak slu¥i za ïi•çenje onih mesta koja su
nedostupna prilikom uobiïajenog naïina ïi•çenja, kao •to
je napr. skidanje pauïine ili ïi•çenje izmeœu jastuka na sofi.
Furça e fshirjes së pluhurave është për pastrimin e
skeleteve të pikturës, skeletet e mobiljeve, librave
dhe sipërfaqeve të tjera jo të rregullta.
Vegla e ngushtë është për pastrimin në vende të
zakonshme vështirë për t’u arritur si pëlhurat e
merimangës ose midis jastëkëve të një divani.
èËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ Á‡ Ï·ÂÎ Â Á‡ ÒÏÛ͇ø ڇԇˆË,
‰Û¯ÂˆË Ë ÒÎ.
Ïetka za pra•inu slu¥i za usisavanje okvira slika,
okvira namje•taja, knjiga i drugih nepravilnih
povr•ina.
Dio za pukotine slu¥i za ona obiïno te•ko dostupna mjesta
kao •to su dosezanje pauïine ili izmeœu jastuka na kauïu.
Gurnite dugme, Shtypni butonin
Pritisnite dugme, èËÚËÒÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ
óÂÚ͇ڇ Á‡ ˜ËÒÚÂø Ô‡¯Ë̇  Á‡ ÒÏÛ͇øÂ
‡ÏÍË Ì‡ ÒÎËÍË, ‡ÏÍË Ì‡ Ï·ÂÎÓÚ, ÍÌË„Ë Ë
‰Û„Ë ÌÂÔ‡‚ËÎÌË ÔÓ‚¯ËÌË.
Pipëza tapiceri është fshirjen e tapicerive,
dyshekëve etj.
Nastavak za presvlake slu¥i za usisavanje
presvlaka, madraca itd.
NAPOMENA
Ove nastavke morate da koristite u sofa modu.
VINI RE
Përdorni aksesorët në divan
NAPOMENA
Pribor koristite u naïinu rada za ïi•çenje kauïa
áÄÅÖãÖòäÄ
äÓËÒÚÂÚ „Ë ÔËÍÎÛ˜ÓˆËÚ ‚Ó ÂÊËÏÓÚ Á‡ Í‡Û˜Ë (sofa).
< Mod za tapacirane povr•ine> <Mënyra e pipëzës tapiceri>
<Naïin rada s nastavkom za presvlake> <êÂÊËÏ Á‡ ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ Á‡ Ï·ÂÎ>
Povucite zatvaraï, Tërhiqni mbulesën
Povucite pokrov, àÁ‚ΘÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ
èËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ Á‡ ‚‰Î‡·Ì‡ÚËÌË Â Á‡ ÒÏÛ͇øÂ
‚Óӷ˘‡ÂÌÓ Ú¯ÍÓ ‰ÓÒÚ‡ÔÌË ÏÂÒÚ‡ ͇ÍÓ ¯ÚÓ ÒÂ
Ô‡¿‡ÊËÌË ËÎË ÏÂØÛ ÔÂÌ˘Ëø‡Ú‡ ̇ ͇ۘÓÚ.
• KUTIJA • • KUTIA •
• KUTIJA • • äìíà∑Ä•
• Dodatni nastavci za usisivaï se nalaze u kesi ''PE
BAG'' zajedno sa uputstvom za rukovanje.
• Pipëzat aksesore të përfshira në "ÇANTËN PE" me
manualin e përdoruesit.
• Dodatni nastavci dolaze u "PE KUTIJI" s priruïnikom
za korisnike.
• èËÍÎÛ˜ÓˆË ‚Ó ŒÂÒ˘͇ڇ "PE BAG" ÒÓ ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ
<Ïetka za pra•inu> < Mënyra e furçës së fshirjes së pluhurave>
Á‡ ÛÔÓÚ·‡.
<Naïin rada s ïetkom za pra•inu> <êÂÊËÏ Á‡ ˜ËÒÚÂø Ô‡¯Ë̇>
POWER
CONTROL
FLOOR
CARPET
SOFA
CURTAIN
OFF
31
MFL37414309
영
헝
크로
불가
How to use Emptying dust tank
A készülék használata: a portartály ürítése
Naïin upotrebe Pra¥njenje posude za pra•inu
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì àÁÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Tank separation lever
A tartály leválasztó gombja
Poluga za odvajanje posude
ãÓÒÚ Á‡ ÓÚ‰ÂÎflÌ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡
Pull out
Húzza ki
Povuci
àÁ‰˙Ô‡ÈÚÂ
Indicator
Jelzòlámpa
Indikator
à̉Ë͇ÚÓ
Tank handle
A tartály fogantyúja
Ruïka posude
Ñ˙Ê͇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡
Dust tank cap
A portartály fedele
Poklopac posude za pra•inu
ä‡Ô‡Í ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Plate opening lever
Lemezfelnyitó kar
Poluga za otvaranje ploïe
ãÓÒÚ Á‡ ÓÚ‚‡flÌ ̇ Ô·ÒÚË̇ڇ
NOTICE, MEGJEGYZÉS, NAPOMENA, áÄÅÖãÖÜäÄ
• If suction power decreases after empting dust tank, clean dust tank
next page
• Since dust tank is full, indicator continues to flash for 2~3 minutes and suction power will
decrease for a while, then vacuum cleaner will turn itself off.
The dust tank needs emptying when indicator light is on.
• Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
• Grasp the handle of the tank and then press the tank separation lever.
• Pull out the dust tank.
• Empty the tank and then assemble the dust tank as below
Ha a jelzòlámpa világít, akkor a portartályt ki kell üríteni.
• Kapcsolja ki a porszívót és a hálózati kábelt csatlakoztassa le a hálózati feszültségròl.
• Fogja meg a tartály fogantyúját és nyomja meg a tartály leválasztó gombját.
• Húzza ki a portartályt.
• Ürítse ki a tartályt, majd az alábbiak szerint helyezze vissza a porszívóba.
Posudu za pra•inu je potrebno oïistiti kada se upali indikator.
• Iskljuïite usisavaï i iskopïajte utikaï iz utiïnice.
• Uhvatite ruïku posude, a zatim pritisnite polugu za odvajanje posude.
• Povucite posudu za pra•inu.
• Ispraznite posudu, a zatim na dolje prikazani naïin ponovo vratite posudu na njeno mjesto.
äÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ̇ڇ ·ÏÔ‡ Ò‚ÂÚÌÂ.
• àÁÍβ˜ÂÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÓÚ ·ÛÚÓ̇ Ë ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• ÌÂÚ ‰˙Ê͇ڇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÎÓÒÚ‡ Á‡ ÓÚ‰ÂÎflÌ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡.
• àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
• àÁÔ‡ÁÌÂÚ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ „Ó ÏÓÌÚË‡ÈÚÂ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
Assembling dust tank
First, place the bottom of dust tank on the
vacuum cleaner and tilt.
A portartály visszahelyezése
Elòször a tartály alját illessze a porszívóba,
majd döntse elòre.
Sastavljanje posude za pra•inu
Najprije, nakosite i postavite dno posude za
pra•inu u usisavaï.
åÓÌÚË‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
è˙‚Ó, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÍÓÎÂÍÚÓ‡
Á‡ Ô‡ı ‚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ë Ì‡ÍÎÓÌÂÚÂ.
32
MFL37414309
• Ha a portartály ürítése után a szívóerò csökken, akkor tisztítsa meg a portartályt
ld. a következò oldalon
• Ha a portartály megtelt, a jelzòlámpa 2~3 percig villog, a szívóerò csökken, majd a készülék leáll.
• Ako se snaga usisavanja smanji nakon pra¥njenja posude za pra•inu, oïistite posudu za pra•inu,
pogledajte sljedeçu stranicu.
Sljedeça stranica
• Ako je posuda za pra•inu puna, indikator çe nastaviti treptati 2~3 minute, a uskoro çe se i
snaga usisavanja smanjiti, a zatim çe se usisavaï iskljuïiti.
• ÄÍÓ ÒË·ڇ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ÓÚÒ··Ì ÒΉ ËÁÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı, ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
ÒΉ‚‡˘‡ ÒÚ‡Ìˈ‡
• í˙È Í‡ÚÓ ÍÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı  Ô˙ÎÂÌ, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ÏË„‡ 2-3 ÏËÌÛÚË Ë ÒË·ڇ
̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ÓÚÒ··‚‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡.
Moving the vacuum cleaner
• Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body.
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.
A porszívó szállítása
• A készüléket ne a portartály fogantyúját fogva szállítsa!
A porszívótest leválhat és leeshet.
A porszívót a hordozó fogantyúnál fogva szállítsa!
Premje•tanje usisavaïa
• Kada premje•tate usisavaï ne hvatajte ga za ruïku posude za pra•inu.
Tijelo usisavaï mo¥e pasti na pod ako se posuda odvoji od tijela usisavaïa.
Kada premje•tate usisavaï trebate ga dr¥ati za ruïku za no•enje.
èÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰˙Ê͇ڇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
äÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰Ì ÔË ÓÚ‰ÂÎflÌ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡.
ífl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰˙Ê͇ڇ Á‡ ÌÓÒÂÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡
Tank handle
A portartály fogantyúja
Ruïka posude
Ñ˙Ê͇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Carrier handle
A hordozó fogantyú
Ruïka za no•enje
Ñ˙Ê͇ Á‡ ÌÓÒÂÌÂ
How to use Cleaning dust tank
A készülék használata: a portartály tisztítása
Naïin upotrebe Ïi•çenje posude za pra•inu
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
Dust tank cap
A portartály fedele
Poklopac posude za pra•inu
ä‡Ô‡Í ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı
영
헝
크로
불가
Plate opening lever
le er
Lemezfelnyitó kar
Poluga
Poluga
oluga za otvaranje
otv
otvar
aranje
anje ploïe
plo
ploïe
ãÓÒÚ
Entriegelung
Entr
Á‡iegelung
ÓÚ‚‡flÌÂ
Beh
Behälter
̇lterklappe
Ô·ÒÚË̇ڇ
klappe
Tank separation lever
A tartály leválasztó gombja
Poluga za odvajanje posude
ãÓÒÚ Á‡ ÓÚ‰ÂÎflÌ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡
Pull out
Húzza ki
Povuci
àÁ‰˙Ô‡ÈÚÂ
Tank handle
A tartály fogantyúja
Ruïka posude
Ñ˙Ê͇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡
• Press tank separation lever and pull out dust tank.
• Raise dust tank cap
• Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
• Pritisnite polugu za odvajanje posude i povucite posudu za pra•inu.
• Podignite poklopac posude za pra•inu
• Dobro ih i potpuno osu•ite na sjenovitom mjestu.
• Nyomja meg a tartály leválasztó gombját és húzza ki a portartályt.
• Emelje fel a portartály fedelét.
• Árnyékos helyen teljesen szárítsa meg òket úgy, hogy nedvesség ne
maradjon rajtuk.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ÎÓÒÚ‡ Á‡ ÓÚ‰ÂÎflÌ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Ë ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ̇‚˙Ì
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
• lj˄ÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡ Ô‡ı.
• èÓ‰ÒÛ¯ÂÚ „Ë ‰Ó· ̇ ÒflÌ͇ ‰Ó Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÁ˜ÂÁ‚‡Ì ̇ ‚·„‡Ú‡.
NOTICE
NAPOMENA
If suction power decreases after cleaning dust tank, clean air filter and
motor safety filter.
Next page
Ako je i nakon ïi•çenja posude za pra•inu snaga usisavanja slaba,
oïistite filter za zrak i sigurnosni filter za motor.
Sljedeça stranica
MEGJEGYZÉS
áÄÅÖãÖÜäÄ
Ha a portartály tisztítása után a szívóerò csökken, tisztítsa meg a
levegòszûròt és a motorszûròt.
Következò oldal
ÄÍÓ ÒË·ڇ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇χÎ ÒΉ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Á‡
Ô‡ı, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë Ô‰ԇÁÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇
ÏÓÚÓ‡.
ëΉ‚‡˘‡ ÒÚ‡Ìˈ‡
33
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Uputstvo za upotrebu Pra¥njenje rezervoara za pra•inu
Si ta përdorim Zbrazja e kovës së pluhurit
Kako koristiti Pra¥njenje spremnika pra•ine
äÓËÒÚÂø è‡ÁÌÂø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ Poluga za odvajanje rezervoara
Leva e ndarjes së kovës
Poluga za odvajanje spremnika
ãÓÒÚ Á‡ Ó‰‚Ó¿Û‚‡ø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ
Izvuïite
Tërhiqeni
Izvlaïenje
èӂΘÂÚÂ
Indikator
Treguesi
Indikator
ëË¿‡Î˘͇
Dr•ka rezervoara za pra•inu
Doreza e kovës
Dr¥aï spremnika
ꇘ͇ ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ
Poklopac rezervoara za pra•inu
Kapaku i kovës së pluhurit
Poklopac spremnika pra•ine
ä‡Ô‡˜Â ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
Poluga za otvaranje ploïice
Leva e hapjes së pllakëzës
Poluga za otvaranje ploïice
ãÓÒÚ Á‡ ÓÚ‚Ó‡ø ̇ ÔÎӘ͇ڇ
NAPOMENA, VINI RE, NAPOMENA, áÄÅÖãÖòäÄ
• Ako se usisna snaga smanji posle pra¥njenja rezevoara, onda treba oïistiti rezervoar za pra•inu. sledeça strana
• Po•to je rezervoar za pra•inu pun, indikator nastavlja da treperi oko 2~3 minuta, i usisna
snaga çe se smanjiti, pa çe se usisivaï sam iskljuïiti.
Posuda za pra•inu treba da se isprazni kada indikator svetli.
• Iskljuïite usisivaï i na prekidaïu i iz utiïnice.
• Uhvatite dr•ku rezervoara i gurnite polugu za njegovo odvajanje.
• Izvuïite rezervoar.
• Ispraznite ga i vratite u usisivaï kao •to je prikazano na slici dole.
Kova e pluhurit është e mbushur kur drita treguese është e ndezur.
• Fikni fshesën me korrent dhe hiqeni nga priza.
• Shtrëngoni dorezën e kovës dhe shtypni levën e ndarjes së kovës.
• Nxirrni kovën e pluhurave
• Zbrasni kovën dhe vendosni kovën e pluhurave brenda si më poshtë
Kad je upaljen svjetlosni indikator spremnik pra•ine mora se isprazniti.
• Iskljuïite usisivaï i izvucite utikaï.
• Uhvatite ruïku spremnika i pritisnite polugu za odvajanje spremnika
• Izvucite spremnik pra•ine.
• Ispraznite spremnik i ponovno namjestite spremnik pra•ine kako je dolje opisano
äÓ„‡ ŒÂ Ò Á‡Ô‡ÎË ÒË¿‡Î˘͇ڇ, ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ Ú·‡ ‰‡ Ò ËÒÔ‡ÁÌË.
• àÒÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ë ÓÚ͇˜ÂÚ ¿‡ Ó‰ ÒÚÛ¿‡.
• î‡ÚÂÚ ¿‡ ‡˜Í‡Ú‡ ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ, Ô‡ ÔËÚËÒÌÂÚ „Ó ÎÓÒÚÓÚ Á‡ ÓÒÎÓ·Ó‰Û‚‡ø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ.
• àÁ‚ΘÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ.
• àÒÔ‡ÁÌÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ, Ô‡ ‚‡ÚÂÚ ¿‡ ̇ ÏÂÒÚÓ Í‡ÍÓ ¯ÚÓ Â ÔË͇ʇÌÓ ÔÓ‰ÓÎÛ
Name•tanje rezervoara za pra•inu
Najpre namestite dno rezervoara na
usisivaï i nagnite.
Funksionimi i kovës së pluhurit
Si fillim, vendosni fundin e kovës së pluhurit
në fshesën e korrentit dhe anojeni.
Sklapanje spremnika pra•ine
Prvo stavite dno spremnika pra•ine u
usisivaï i gurnite dok ne •kljocne.
Ç‡Œ‡ø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ ̇ ÏÂÒÚÓs
è‚ËÌ, ÔÓÎÓÊÂÚ „Ó ‰ÓÎÌËÓÚ ‰ÂΠ̇
͇ÌÚ˘͇ڇ ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ë
̇‚‡ÎÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ.
34
MFL37414309
• Nëse fuqia bie mbas zbrazjes së kovës së pluhurit, pastroni kovën e pluhurit
faqia tjetër
• Meqë kova e pluhurit është plotë treguesi vazhdon të ndizet 2~3 minuta dhe fuqia do të
bierë për pak kohë, pastaj fshesa me korrent do të fiket vetë.
• Ako se smanjuje snaga usisavanja nakon pra¥njenja spremnika pra•ine, oïistite spremnik pra•ine
sljedeça stranica
• Buduçi da je spremnik pra•ine pun, indikator nastavlja bljeskati jo• 2-3 minute i snaga
usisavanja çe se neko vrijeme smanjivati, zatim çe se usisivaï sam iskljuïiti
• ÄÍÓ ÒÏÛ͇øÂÚÓ ÓÒ··Ë ÔÓ Ô‡ÁÌÂøÂÚÓ Ì‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ, ËÒ˜ËÒÚÂÚ ¿‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ
̇
ÒΉ̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
• äÓ„‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚  ÔÓÎ̇, ÒË¿‡Î˘͇ڇ ÚÂÔ͇ 2 ‰Ó 3 ÏËÌÛÚË Ë ÒÏÛ͇øÂÚÓ ŒÂ ÓÒ··Ë
ÌÂÍÓ ‚ÂÏÂ, ‡ ÔÓÚÓ‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ҇χ ŒÂ Ò ËÒÍÎÛ˜Ë.
No•enje usisivaïa
• Nemojte da hvatate dr•ku rezervoara za pra•inu kada nosite usisivaï.
Mo¥e se desiti da usisivaï padne ako se odvoji rezervoar od tela usisivaïa.
Uvek treba da uhvatite dr•ku predviœenu za no•enje.
Lëvizni fshesën me korrent
• Mos e shtrëngoni dorezën e kovës kur jeni duke e lëvizur fshesën me korrent
Trupi i fshesës me korrent mund të bierë kur ndani mbajtësen nga trupi.
Ju duhet të shtrëngoni dorezën e transportuesit kur lëvizni fshesën me korrent.
Premje•tanje usisivaïa
• Ne hvatajte ruïku spremnika kad premje•tate usisivaï.
Tijelo usisivaïa mo¥e pasti uslijed odvajanja spremnika i tijela usisivaïa.
Trebate uhvatiti ruïku nosaïa kad premje•tate usisivaï.
èÂÏÂÒÚÛ‚‡ø ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
• ç ÌÓÒÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‰Ê¿ŒË ¿‡ Á‡ ‰¯Í‡Ú‡ ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ. äی˯ÚÂÚÓ Ì‡
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ԇ‰Ì ÍÓ„‡ ŒÂ Ò Ӊ‚Ó¿‡Ú ͇ÌÚ˘͇ڇ Ë Íی˯ÚÂÚÓ.
î‡ÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ‰¯Í‡Ú‡ Á‡ ÌÓÒÂø ÍÓ„‡ ¿‡ ÔÂÌÂÒÛ‚‡ÚÂ.
Dr•ka rezervoara za pra•inu
Doreza e kovës
Ruïka spremnika
ꇘ͇ ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ
Dr•ka za no•enje
Doreza e transportuesit
Ruïka nosaïa
ꇘ͇ Á‡ ÌÓÒÂøÂ
세르
알바
보스
마케
Uputstvo za upotrebu Ïi•çenje rezervoara za pra•inu
Si ta përdorim Pastrimi i kovës së pluhurit
Kako koristiti Ïi•çenje spremnika pra•ine
äÓËÒÚÂø óËÒÚÂø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
Poklopac rezervoara za pra•inu
Kapaku i kovës së pluhurit
Poklopac spremnika pra•ine
ä‡Ô‡˜Â ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
Poluga za otvaranje ploïice
plo ice
Le
Leva
a e hapjes së
s pllakëzës
pllak
Poluga
otv
Poluga
oluga za otvaranje
otvar
aranje
anje ploïice
plo
ploïice
ice
ãÓÒÚ Á‡ ÓÚ‚Ó‡ø ̇ ÔÎӘ͇ڇ
Ruïica za odvajanje rezervoara
Leva e ndarjes së kovës
Poluga za odvajanje spremnika
ãÓÒÚ Á‡ Ó‰‚Ó¿Û‚‡ø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ
Izvucite
Nxirreni
Izvlaïenje
èӂΘÂÚÂ
Dr•ka rezervoara za pra•inu
Doreza e kovës
Ruïka spremnika
ꇘ͇ ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ
• Pritisnite ruïku za odvajanje rezervoara i izvucite rezervoar.
• Podignite poklopac rezervoara.
• Dobro ih osu•ite, ali ne na direktnoj sunïevoj svetlosti, veç negde u senci.
• Pritisnite polugu za odvajanje spremnika i izvucite spremnik pra•ine
• Podignite poklopac spremnika pra•ine.
• Potpuno osu•ite kako biste potpuno uklonili vlagu.
• Shtypni levën e ndarjes së kovës dhe nxirrni kovën e pluhurit jashtë.
• Ngrini kapakun e kovë së pluhurit
• Thaheni mirë në mënyrë që lagështia të jetë larguar plotësisht.
• èËÚËÒÌÂÚ „Ó ÎÓÒÚÓÚ Á‡ Ó‰‚Ó¿Û‚‡ø ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Ë ËÁ‚ΘÂÚ ¿‡.
• éÚ‚ÓÂÚ „Ó Í‡Ô‡˜ÂÚÓ Ì‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚
• àÒÛ¯ÂÚ ¿‡ ˆÂÎÓÒÌÓ ‚Ó ÒÂÌ͇ ‰Ó‰Â͇ Ì ·Ë‰Â ÒÓÒÂχ ÒÛ‚‡.
NAPOMENA
NAPOMENA
Ako usisna snaga usisivaïa oslabi posle ïiïçenja rezervoara, oïistite i
vazdu•ni filter i filter za za•titu motora.
Na sledeçoj strani
Ako se smanjuje snaga usisavanja nakon ïi•çenja spremnika pra•ine,
oïistite zraïni filter i za•titni filter motora.
Sljedeça stranica
VINI RE
áÄÅÖãÖòäÄ
Nëse fuqia bie mbas pastrimit të kovës së pluhurit, pastroni filtrin e ajrit
dhe filtrin e sigurisë së motorit.
Faqja tjetër
ÑÓÍÓÎÍÛ ÒÏÛ͇øÂÚÓ ÓÒ··Ë ÔÓ ˜ËÒÚÂøÂÚÓ Ì‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ,
ËÒ˜ËÒÚÂÚ „Ë ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Á‡
ÏÓÚÓÓÚ.
ç‡ ÒΉ̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
35
MFL37414309
영
헝
크로
불가
How to use Cleaning air filter and motor safety filter
A készülék használata: a levegòszûrò és a motorszûrò tisztítása
Naïin upotrebe Ïi•çenje filtera za zrak i sigurnosnog filtera za motor
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë Ì‡ Ô‰ԇÁÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡
Pre-filter cover lever
Az elòszûrò fedelének karja
Poluga pred-poklopca filtera
ãÓÒÚ Ì‡ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌËfl ÙËÎÚ˙
Filter cap
A szûrò kupakja
Kapa filtera
ä‡Ô‡Í ̇ ÙËÎÚ˙‡
Pre-filter assembly
Az elòszûrò-szerelvény
Pred-sklop filtera
è‰‚‡ËÚÂÎÂÌ ÙËÎÚ˙
Pre-filter cover
Az elòszûrò fedele
Pred-poklopac filtera
ä‡Ô‡Í ̇ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌËfl ÙËÎÚ˙
Motor safety filter
Motorszûrò
Sigurnosni filter za motor
è‰ԇÁÂÌ ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡
Air filter
Levegòszûrò
Filter za zrak
Ç˙Á‰Û¯ÂÌ ÙËÎÚ˙
Two "UP" marks must meet
A két "UP" jelzésnek egymással szemben kell lennie
Moraju se podudarati dvije "UP" oznake.
Ñ‚‡Ú‡ Á͇̇ ◊UP“ (◊çÄÉéêÖ“) Úfl·‚‡ ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰‡Ú
If suction power is decreased after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety
filter. Air filter and motor safety filter are located at the back of vacuum cleaner in the
above figure.
• Open the pre filter cover by pulling the pre filter cover lever and take out pre filter
assembly
• Separate the parts
• Wash air filter and motor safety filter with water
• Do not wash filters with hot water.
• Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
• Air filter and motor safety filter should be cleaned in the above case.
Ha a portartály tisztítása után a szívóerò csökken, akkor tisztítsa meg a levegòszûròt
és a motorszûròt. A szûròk a készülék hátulján találhatók (lásd a fenti ábrát).
• Az elòszûrò fedelén található fedél karját meghúzva nyissa fel az elòszûrò fedelét és
vegye ki az elòszûrò-szerelvényt.
• Szedje szét a szerelvényt.
• Vízzel mossa ki a levegòszûròt és a motorszûròt.
• A szûròket ne forró vízzel mossa ki.
• Árnyékos helyen mindkettòt teljesen szárítsa meg a szûròket.
• A szûròket a fenti esetben kell tisztítani.
NOTICE
If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.
MEGJEGYZÉS
Ha a szûròk megsérültek, ne használja òket!
Ilyen esetben hívja az LG Electronics hivatalos szervizét!
36
MFL37414309
Ako je, nakon ïi•çenje spremnika za pra•inu, snaga usisavanja smanjena, oïistite filter
za zrak i sigurnosni filter motora. Filter za zrak i sigurnosni filter motora nalaze se na
zadnjoj strani usisavaïa u gornjem prikazu.
• Otvorite pred poklopac filtera tako da povuïete polugu pred poklopca filtera i izvadite
pred filter sklop.
• Rastavite dijelove.
• Operite vodom za zrak i sigurnosni filter motora.
• Ne perite filtere vruçom vodom.
• Potpuno osu•ite filtere na sjenovitom mjestu tako da je vlaga potpuno uklonjena.
• Filter za zrak i sigurnosni filter motora je potrebno ïistiti u gornjem sluïaju.
ÄÍÓ ÒË·ڇ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì  ̇χÎfl· ÒΉ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ Ô‡ı, ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ
‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë Ô‰ԇÁÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡. Ç˙Á‰Û¯ÌËflÚ ÙËÎÚ˙ Ë Ô‰ԇÁÌËflÚ
ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡ Ò ̇ÏË‡Ú ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ̇ „Ó̇ڇ ÙË„Û‡.
• éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰ÙËÎÚ˙‡, ͇ÚÓ ËÁ‰˙Ô‡Ú ÎÓÒÚ˜ÂÚÓ Ì‡ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰ÙËÎÚ˙‡,
Ë ËÁ‚‡‰ÂÚ ·ÎÓ͇ ̇ Ô‰ÙËÎÚ˙‡.
• ê‡Á„ÎÓ·ÂÚ ˜‡ÒÚËÚÂ.
• àÁÏËÈÚ ‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÙËÎÚ˙ Ë Ô‰ԇÁÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡ Ò ‚Ó‰‡.
• ç ÏËÈÚ ÙËÎÚËÚÂ Ò „Ó¢‡ ‚Ó‰‡.
• àÁÒÛ¯ÂÚ „Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ì‡ ÒflÌ͇, ڇ͇ ˜Â ‚·„‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÒÚ‡ÌÂ̇ ËÁˆflÎÓ.
• Ç˙Á‰Û¯ÌËflÚ ÙËÎÚ˙ Ë Ô‰ԇÁÌËflÚ ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ‚ „ÓÌËfl
ÒÎÛ˜‡È.
NAPOMENA
Ako su filteri o•teçeni, ne upotrebljavjte ih.
U tim sluïajevima kontaktirajte servisnog zastupnika LG Electronics-a.
áÄÅÖãÖÜäÄ
ÄÍÓ ÙËÎÚËÚ ҇ ÔÓ‚‰ÂÌË, Ì „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ‡„ÂÌÚ Ì‡ LG Electronics.
How to use Cleaning exhaust filter
A készülék használata: a kimeneti szûrò tisztítása
Naïin upotrebe Ïi•çenje ispu•nog filtera
燘ËÌ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
Exhaust filter cover
A kimeneti szûrò fedele
Poklopac ispu•nog filtera
ä‡Ô‡Í ̇ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
영
헝
크로
불가
White side up
Fehér oldallal felfelé
Bijela strana gore
Åfl·ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇„ÓÂ
• The exhaust filter is a washable and reusable HEPA filter.
• To clean the exhaust filter, remove the exhaust filter cover on the body by
rotating it counterclockwise.
• Separate the exhaust filter.
• Wash the filter cleanly in flowing water.
• Remove moisture.
• When filter is washed, make sure not to wash green side of filter
• Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
• The exhaust filter should be cleaned at least once a year.
• Ispu•ni filter je perivi i vi•ekratno upotrebljivi HEPA filter.
• Kako bi oïistili ispu•ni filter, skinite poklopac ispu•nog filtera tako da ga okrenete
suprotno od kretanja sata.
• Odvojite ispu•ni filter.
• Operite filter u tekuçoj vodi dok voda ne bude ïista.
• Uklonite vlagu.
• Kod pranja filtera pazite da ne perete zelenu stranu filtera.
• Dobro i potpuno osu•ite filter na sjenovitom mjestu.
• Ispu•ni filter je potrebno ïistiti najmanje jednom godi•nje.
Exhaust filter cover assembling
• Fit exhaust filter cover lugs to the grooves of vacuum cleaner body
• Join it to the body by rotating it clockwise.
Sastavljanje poklopca ispu•nog filtera
• Namjestite rebra poklopca ispu•nog filtera u utore na tijelu usisavaïa.
• Spojite filter s tijelom tako da ga okrenete u smjeru kretanja sata.
• A kimeneti szûrò egy mosható és újra felhasználható HEPA szûrò.
• A szûrò tisztításához óramutató járásával ellenkezò irányban elfordítva
vegye le a készüléktesten található szûròfedelet.
• Vegye ki a kimeneti szûròt.
• Folyóvízben mossa tisztára a szûròt.
• Szárítsa ki a szûròt.
• A szûrò kimosása során ügyeljen arra, hogy a szûrò zöld oldalát ne
mossa meg!
• Árnyékos helyen teljesen szárítsa meg úgy, hogy nedvesség ne maradjon rajta.
• A kimeneti szûròt legalább évente egyszer tisztítani kell.
• àÁıÓ‰ÌËflÚ ÙËÎÚ˙  ÏË¢ Ò ÙËÎÚ˙ ÓÚ ÚËÔ‡ HEPA, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
• ᇠ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙, Ò‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
‚˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ ˜ÂÁ Á‡‚˙ڇ̠ӷ‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
• àÁ‚‡‰ÂÚ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙.
• àÁÏËÈÚ ÙËÎÚ˙‡ ÔÓ‰ Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡.
• èÓ‰ÒÛ¯ÂÚ „Ó.
• äÓ„‡ÚÓ ÏËÂÚ ÙËÎÚ˙‡, ‚ÌËχ‚‡ÈÚ ‰‡ Ì ̇ÏÓÍËÚ ÁÂÎÂ̇ڇ ÏÛ ÒÚ‡Ì‡.
• èÓ‰ÒÛ¯ÂÚ „Ó ‰Ó· ̇ ÒflÌ͇ ‰Ó Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÁ˜ÂÁ‚‡Ì ̇ ‚·„‡Ú‡.
• àÁıÓ‰ÌËflÚ ÙËÎÚ˙ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ÔÓÌ ‚‰Ì˙Ê „Ӊ˯ÌÓ.
A kimeneti szûrò fedelének visszaszerelése
• A kimeneti szûrò fedelének pozicionáló füleit illessze a készüléktestbe.
• Az óramutató járásával megegyezò irányba forgatva rögzítse a fedelet.
åÓÌÚË‡Ì ̇ ͇ԇ͇ ̇ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ËÁ‰‡ÚËÌËÚ ̇ ͇ԇ͇ ̇ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙ ‚ ÊηӂÂÚ ̇
ÍÓÔÛÒ‡ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
• á‡ÍÂÔÂÚ „Ó Í˙Ï ÍÓÔÛÒ‡ ˜ÂÁ Á‡‚˙ڇ̠ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇.
37
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Uputstvo za upotrebu Ïi•çenje vazdu•nog filtera i filtera za za•titu motora
Si ta përdorim Pastrimi i filtrave te ajrit dhe filtave të sigurisë së motorit
Kako koristiti Ïi•çenje zraïnog filtera i za•titnog filtera motora
äÓËÒÚÂø óËÒÚÂø ̇ ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Á‡ ÏÓÚÓÓÚ
Poluga poklopca pre-filtra
Leva e mbulesës para- filtër
Poluga pokrova predfiltera
ãÓÒÚ Á‡ Ô‰ÙËÎÚÂÒÍËÓÚ Í‡Ô‡Í
Poklopac filtera
Kapaku i filtrit
Ïep na filteru
ä‡Ô‡˜Â ̇ ÙËÎÚÂÓÚ
Sklop pre-filtra
Funksioni i para-filtrit
Sklapanje predfiltera
è‰ÙËÎÚÂÒÍË ÍÓÏÔÎÂÚ
Poklopac pre-filtra
Mbulesa e para–filtrave
Pokrov predfiltera
è‰ÙËÎÚÂÒÍË Í‡Ô‡Í
Filter za za•titu motora
Filtri i sigurisë së motorit
Za•titni filter motora
ÅÂÁ·Â‰ÌÓÒÂÌ ÙËÎÚÂ ̇ ÏÓÚÓÓÚ
Vazdu•ni filter
Filtri i ajrit
Zraïni filter
îËÎÚÂ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı
Oznake ''UP'' sa obe strane treba da se poklope
Mund të ndeshen dy shenja “lart”
Dvije oznake «GORE» se moraju spojiti
Ñ‚ÂÚ ÓÁ̇ÍË ◊UP“ („ÓÂ) ÏÓ‡ ‰‡ Ò ÔÓ‡Ï̇Ú
Ako je usisna snaga i dalje oslabljena posle ïi•çenja rezervoara za pra•inu, oïistite i
filter za vazduh i filter za za•titu motora. Ovi filteri se nalaze sa zadnje strane usisivaïa
kao •to je prikazano gore na slici.
• Otvorite poklopac pre-filtra povlaïenjem njegove ruïke i izvadite pre-filter
• Rastavite ga na delove
• Operite vodom filter za vazduh i filter za za•titu motora
• Nemojte da perete filtere vruçom vodom
• Potpuno ih osu•ite negde u senci dok vlaga potpuno ne i•ïezne
• Ovi filteri treba da se operu u sluïaju kao •to je to gore navedeno
Ako, nakon ïi•çenja spremnika za pra•inu, doœe do smanjivanja ususne snage, oïistite
zraïni filter i filter za bezbjednost motora. Zraïni filter i filter za bezbjednost motora se
nalaze u stra¥njem dijelu usisavaïa, kao •to je to pokazano na slici.
• Otvorite poklopac komore sa filterom, tako •to çete povuçi polugu poklopca i izvaditi
elemente koji se nalaze ispred filtera
• Odvojite dijelove
• Isperite zraïni filter i filter za bezbjednost motora vodom
• Ne ispirite filtere vruçom vodom
• U potpunosti ih osu•ite na mjestu koje nije direktno izlo¥eno sunïevim zrakama, dok
sva vlaga ne ispari iz njih.
• Zraïni filter i filter za bezbjednost motora trebaju biti oïi•çeni samo na navedeni naïin
Nëse fuqia e thithjes bie pas pastrimit të depozitës së pluhurave, pastroni filtrin e ajrit
dhe filtrin e sigurisë së motorit. Filtri i ajrit dhe filtri i sigurisë së motorit ndodhen në
pjesën e pasme të fshesës me korrent në figurën e mësipërme.
• Hapni kapakun e parafiltrit duke tërhequr levën e kapakut të parafiltrit dhe nxirrni
grupin e parafiltrit.
• Çmontoni pjesët.
• Lani me ujë filtrin e ajrit dhe filtrin e sigurisë së motorit.
• Mos i lani filtrat me ujë të nxehtë.
• Thajini plotësisht në hije për të hequr plotësisht lagështinë.
• Filtri i ajrit dhe filtri i sigurisë së motorit duhet të pastrohen në rastin e mësipërm.
ÑÓÍÓÎÍÛ ÓÒ··Ë ÒÏÛ͇øÂÚÓ ÔÓ ˜ËÒÚÂøÂÚÓ Ì‡ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚, ËÒ˜ËÒÚÂÚ „Ë
ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ ̇ ÏÓÚÓÓÚ. îËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë
·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Á‡ ÏÓÚÓÓÚ Ò ̇Ó؇‡Ú Ó‰ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇
Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ̇ „Ó̇ڇ ÒÎË͇.
• éÚ‚ÓÂÚ „Ó Ô‰ÙËÎÚÂÒÍËÓÚ Í‡Ô‡Í ÔÓ‚ÎÂÍÛ‚‡¿ŒË „Ó ÎÓÒÚÓÚ Á‡ ͇ԇÍÓÚ Ë
ËÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Ô‰ÙËÎÚÂÒÍËÓÚ ÍÓÏÔÎÂÚ.
• ê‡ÒÍÎÓÔÂÚ „Ë ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ.
• àÁÏË¿Ú „Ë ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Á‡ ÏÓÚÓÓÚ ÒÓ ‚Ó‰‡.
• ç ÏË¿Ú „Ë ÙËÎÚËÚ ÒÓ Ê¯͇ ‚Ó‰‡.
• àÒÛ¯ÂÚ „Ë ˆÂÎÓÒÌÓ ‚Ó ÒÂÌ͇ ‰Ó‰Â͇ Ì ·Ë‰‡Ú ÒÓÒÂχ ÒÛ‚Ë.
• îËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ·ÂÁ·Â‰ÌÓÒÌËÓÚ ÙËÎÚÂ ̇ ÏÓÚÓÓÚ Ú·‡ ‰‡ Ò ËÒ˜ËÒÚ‡Ú ‚Ó „ÓÌËÓÚ ÒÎÛ˜‡¿.
NAPOMENA
NAPOMENA
Ako su filteri o•teçeni, nemojte da ih koristite.
U takvom sluïaju kontaktirajte servisera LG Electronics.
Ako su filteri o•teçeni, ne koristite ih
U tim sluïajevima, obratite se ovla•tenom serviseru LG elektronike.
VINI RE
áÄÅÖãÖòäÄ
Nëse filtrat janë dëmtuar, mos i përdorni ato.
Në rastet të tilla, kontaktoni Agjentin e Servisit të Paisjeve Elektronike LG.
ÄÍÓ ÙËÎÚÂËÚ Ò ӯÚÂÚÂÌË, Ì ÍÓËÒÚÂÚ „Ë.
ÇÓ Ú‡ÍÓ‚ ÒÎÛ˜‡¿, ÍÓÌÚ‡ÍÚË‡¿Ú ÒÓ ÒÂ‚ËÒÂ ̇ LG Electronics
38
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
Upustvo za upotrebu Ïi•çenje izduvnog filtera
Si ta përdorim Pastrimi i filtrit të shkarkimit
Kako koristiti Ïi•çenje ispu•nog filtera
äÓËÒÚÂø óËÒÚÂø ̇ ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ
Poklopac izduvnog filtra
Mbulesa e filtrit të shkarkimit
Pokrov ispu•nog filtera
ä‡Ô‡Í ̇ ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ
Bela strana gore
Pjesa e bardhë
Bijela strana gore
Å·ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇„ÓÂ
• Izduvni filter je HEPA filter koji se mo¥e prati i ponovo koristiti.
• Da biste oïistili izduvni filter, sklonite poklopac izduvnog filtera obrtanjem
poklopca u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
• Izvucite izduvni filter.
• Operite filter pod mlazom hladne vode.
• Otresite ga od vode.
• Kada perete filter, nikako nemojte da perete zelenu stranu.
• Dozvolite da se filter potpuno osu•i negde u senci.
• Izduvni filter treba da se ïisti bar jednom godi•nje.
Name•tanje poklopca izduvnog filtra
• Uglavite proreze na poklopcu izduvnog filtra sa ¥lebovima na telu usisivaïa.
• Priïvrstite na usisivaï okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu.
• Ispu•ni filter je HEPA filter koji se mo¥e prati i ponovno koristiti
• Za ïi•çenje ispu•nog filtera, uklonite pokrov ispu•nog filtera na tijelu
okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
• Izvadite ispu•ni filter.
• Temeljito operite filter u tekuçoj vodi.
• Uklonite vlagu.
• Kad perete filter, pazite da ne operete zelenu stranu filtera
• Potpuno osu•ite na tamnom mjestu kako bi potpuno uklonili vlagu
• Ispu•ni filter treba se ïistiti barem jednom godi•nje.
Namje•tanje pokrova ispu•nog filtera
• Namjestite nosaïe pokrova ispu•nog filtera u utore na tijelu usisivaïa
• Spojite na tijelo okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu
• Filtri i shkarkimit mund të lahet dhe ripërdoret filtri HEPA.
• Për pastrimin e filtrit të shkarkimit, lëvizni filtrin e shkarkimit në trupin nga
rrotullimi kundër akrepave të sahatit.
• Ndani filtrin e shkarkimit.
• Lani filtrin në ujë të rrjedhshëm.
• Hiqni lagështinë.
• Kur lani filtrin, sigurohuni që të mos lani anën jeshile të filtrit.
• Thaheni mirë në mënyrë që lagështia të jetë larguar plotësisht.
• Filtri i shkarkimit duhet të pastrohet të paktën një herë në vit.
Funksionimi i mbulesës së filtrit të shkarkimit
• Përshtatja e mbulesës së filtrit të shkarkimit zvarritet te ulluku i trupit të
fshesës së korrentit
• Bashkoheni me trupin duke e rrotulluar në të kundërt të akrepave të orës.
• àÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÏËÂ Ë Â ÙËÎÚÂ HEPA Á‡ ÔÓ‚ÂŒÂ
ÛÔÓÚ·Ë.
• ᇠ‰‡ „Ó ËÒ˜ËÒÚËÚ ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ, ËÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Í‡Ô‡ÍÓÚ Ì‡
ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ ̇ Íی˯ÚÂÚÓ ‚Ú¿ŒË „Ó Ì‡Î‚Ó.
• àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ.
• àÁÏË¿Ú „Ó ÙËÎÚÂÓÚ ÔÓ‰ ˜Â¯Ï‡.
• àÒÛ¯ÂÚ „Ó.
• äÓ„‡ „Ó ÏËÂÚÂ, ‚ÌËχ‚‡¿Ú ‰‡ Ì ¿‡ ÏËÂÚ ÁÂÎÂ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇
ÙËÎÚÂÓÚ
• àÒÛ¯ÂÚ „Ó ˆÂÎÓÒÌÓ ‚Ó ÒÂÌ͇ ‰Ó‰Â͇ Ì ·Ë‰Â ÒÓÒÂχ ÒÛ‚.
• àÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ Ú·‡ ‰‡ Ò ˜ËÒÚË ·‡ÂÏ Â‰Ì‡¯ „Ӊ˯ÌÓ.
ëÓÒÚ‡‚Û‚‡ø ̇ ͇ԇÍÓÚ Ì‡ ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ
• ÇÏÂÚÌÂÚ „Ë ËÒÔ‡Í̇ÚËÌËÚ ̇ ͇ԇÍÓÚ Ì‡ ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ ‚Ó
ÊηӂËÚ ̇ Íی˯ÚÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ
• èˈ‚ÒÚÂÚ „Ó ‚Ú¿ŒË „Ó Ì‡‰ÂÒÌÓ.
39
MFL37414309
What to do if your vacuum cleaner does not work
Mi a teendò, ha a porszívó nem mûködik?
‡to uïiniti ako va• usisavaï ne radi
ä‡Í ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ, ‡ÍÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ‚Ë Ì ‡·ÓÚË
영
헝
크로
불가
Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
Ellenòrizze, hogy a hálózati kábel megfelelòen csatlakoztatva van-e és a hálózati csatlakozóban van-e hálózati feszültség.
Provjerite je li utikaï dobro ukopïan u utiïnicu i je li utiïnica pod naponom.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡  ‚Íβ˜Â̇ Ô‡‚ËÎÌÓ ‚ ÂÎ. ÏÂʇڇ Ë ‰‡ÎË ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Â ‚ ËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ.
What to do when suction performance decreases
Mi a teendò, ha a szívóerò csökken?
‡to uïiniti kada se smanji uïinkovitost usisavanja
ä‡Í ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ, ‡ÍÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ̇χÎÂÂ
• Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
• Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
• Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
• Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
• Check that the air filter is not clogged. Clean the air filter if necessary.
• Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségròl.
• Ellenòrizze, hogy nem dugult-e el a kihúzható csò, a hajlítható tömlò és a tisztítófej.
• Ellenòrizze, hogy nem telt-e meg a portartály.
• Ellenòrizze, hogy a kimeneti szûrò nem dugult-e el. Szükség esetén tisztítsa ki.
• Ellenòrizze, hogy a levegòszûrò nem dugult-e el. Szükség esetén tisztítsa ki.
• Iskljuïite usisavaï i iskopïajte utikaï iz utiïnice.
• Provjerite teleskopsku cijev, savitljivo crijevo o nastavak za ïi•çenje jesu li mo¥da zaïepijeni.
• Provjerite je li posuda za pra•inu napunjena. Ako je potrebno ispraznite posudu.
• Provjerite je li ispu•ni filter zaïepljen. Ako je potrebno, oïistite ispu•ni filter.
• Provjerite je li filter za zrak zaïepljen. Ako je potrebno, oïistite filter za zrak.
• ëÔÂÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ë fl ËÁÍβ˜ÂÚ ÓÚ ÂÎ. ÏÂʇڇ.
• èÓ‚ÂÂÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘̇ڇ Ú˙·‡, „˙‚͇‚Ëfl χÍÛ˜ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ëfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÔÛ¯‚‡Ì ËÎË Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÌÂ.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÍÓÎÂÍÚÓ˙Ú Á‡ Ô‡ı Ì  Ô˙ÎÂÌ. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, „Ó ËÁÔ‡ÁÌÂÚÂ.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì  Á‡‰˙ÒÚÂÌ ËÁıÓ‰ÌËflÚ ÙËÎÚ˙. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ËÁıÓ‰ÌËfl ÙËÎÚ˙.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì  Á‡‰˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Û¯ÌËflÚ ÙËÎÚ˙. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ‚˙Á‰Û¯ÌËfl ÙËÎÚ˙.
40
MFL37414309
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3.The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
A régi készülék hulladékkezelése
1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá
esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyûjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt begyûjtò eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelò ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások
megelòzésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Odlaganje va•eg starog ureœaja
1. Kada se na proizvodu nalazi simbol prekri¥ene kante na kotaïima to znaïi da je proizvod obuhvaçen Europskom
odredbom 2002/96/EC.
2. Sve elektriïne i elektroniïke ureœaje potrebno je odlagati odvojeno od kuçnog otpada preko za to odreœenih odlagali•ta
koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje va•eg starog ureœaja pomoçi çe sprijeïiti potencijalne negativne posljedice za okoli• i zdravlje ljudi.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju va•eg starog ureœaja molimo kontaktirajte va• nadle¥ni gradski ured, slu¥bu za
odlaganje otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰
1. äÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË ÒËÏ‚ÓÎ, ËÁÓ·‡Áfl‚‡˘ Á‡˜ÂÍÌ‡Ú ÍÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÒÏÂÚ Ì‡ ÍÓη,  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ,
ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Á‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ‚‡ÊË Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/EC.
2. ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËfl Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁı‚˙ÎflÌË ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ̇
Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÚÓ‚‡ ÏÂÒÚ‡, ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËÚ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚ Ó„‡ÌË.
3. àÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰ ̇ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ ˘Â Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ
Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ë ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â.
4. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰ Ò ӷ˙˘‡ÈÚ Í˙Ï Ó·˘ËÌÒÍËÚ Ó„‡ÌË, ÒÎÛÊ·‡Ú‡ Á‡
Ò˙·Ë‡Ì ̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË Ï‡„‡ÁË̇, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ.
41
MFL37414309
영
헝
크로
불가
세르
알바
보스
마케
‡ta da uradite ako va• usisivaï ne radi
Çfarë të bëni n.q.s fshesa juaj e korrentit nuk punon
‡to napraviti ako va• usisivaï ne radi
èÓÒÚ‡ÔÍË ÍÓ„‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì ‡·ÓÚË
Proverite da li je usisivaï pravilno ukljuïen i da li elektriïna utiïnica radi.
Kontrolloni nëse është vënë në punë korrektësisht dhe që priza elektrike punon.
Provjerite je li usisivaï pravilno ukljuïen i radi li elektriïna utiïnica.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ  ÔËÍÎÛ˜Â̇ ‚Ó ÒÚÛ¿‡ Ë ‰‡ÎË ‡·ÓÚË ¯ÚÂÍÂÓÚ.
‡ta da uradite ako je svojstvo usisavanja umanjeno
Çfarë të bësh kur rendimenti thithës bie
‡to napraviti ako se smanji uïinkovitost usisavanja
èÓÒÚ‡ÔÍË ÍÓ„‡ ÒÏÛ͇øÂÚÓ ŒÂ ÓÒ··Ë
• Iskljuïite usisivaï na prekidaïu, a zatim i iz utiïnice.
• Proverite teleskopsku cev, savitljivo crevo i alat za ïi•çenje zapu•enja ili nekih drugih prepreka.
• Proverite da li je posuda za pra•inu puna. Ispraznite je ako je to potrebno.
• Proverite da izduvni filter nije zapu•en. Oïistite izduvni filter ako je to potrebno.
• Proverite da li je vazdu•ni filter zapu•en. Oïistite ga ako treba.
• Fikni fshesën e korrentit dhe hiqeni nga priza.
• Kontrolloni pipëzën largëpamëse, tubin elstik dhe veglën e pastrimit për bllokime ose pengesa.
• Kontrolloni nëse kova e pluhrit nuk është e plotë. Zbrazeni nëse është e nevojshme.
• Kontrolloni nëse filtri i shkarkimit nuk është penguar. Pastroni filtrin e shkarkimit nëse është e nevojshme.
• Kontrolloni nëse filtri i ajrit nuk është penguar. Pastroni filtrin e ajrit nëse është e nevojshme.
• Iskljuïite usisivaï i izvucite utikaï
• Provjerite teleskopsku cijev, fleksibilno crijevo i pribor za ïi•çenje radi blokada ili prepreka
• Provjerite je li pun spremnik pra•ine. Ispraznite ga ako treba.
• Provjerite je li zaïepljen ispu•ni filter. Oïistite ispu•ni filter ako je potrebno.
• Provjerite je li zaïepljen zraïni filter. Oïistite zraïni filter ako je potrebno.
• àÒÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ë ÓÚ͇˜ÂÚ ¿‡ Ó‰ ÒÚÛ¿‡.
• èÓ‚ÂÂÚ „Ë ÚÂÎÂÒÍÓÔÒ͇ڇ ˆÂ‚͇, ·ÒÚ˘ÌÓÚÓ ˆÂ‚Ó Ë ˜ËÒÚ‡˜ÓÚ ‰‡ Ì Ò Á‡Ú̇ÚË ËÎË ·ÎÓÍË‡ÌË.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ Ì  ÔÓÎ̇ ͇ÌÚ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚. àÒÔ‡ÁÌÂÚ ¿‡ ‡ÍÓ Ú·‡.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ Ì  Á‡ÚÌ‡Ú ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ. àÒ˜ËÒÚÂÚ „Ó ËÁ‰Û‚ÌËÓÚ ÙËÎÚÂ ‡ÍÓ Ú·‡.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ Ì  Á‡ÚÌ‡Ú ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÓÁ‰Ûı. àÒ˜ËÒÚÂÚ „Ó ‡ÍÓ Ú·‡.
42
MFL37414309
ODLAGANJE VA‡EG STAROG UREŒAJA
1. Kada je na ureœaj zalepljen ovaj precrtani simbol kante za œubre, to onda znaïi da proizvod podle¥e direktivi European
Directive 2002/96/EC.
2. Svi elektriïni i elektronski proizvodi treba da se odla¥u posebno od gradskog smeça, na mestima koja su oznaïena od
strane dr¥ave ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje va•ih starih ureœaja çe pomoçi spreïavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko
zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih ureœaja, molimo vas da kontaktirate va•e gradske vlasti, slu¥bu za
odlaganje smeça ili prodavnicu gde ste kupili svoj ureœaj.
Rregullimi i aplikimit tuaj të vjetër
1. Kur ky kosh me simbolin e kryqit është i bashkangjitur me një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktivat
Europiane 2002/96/EC.
2. Të gjitha produktet elektrike dhe elektronike duhet të rregullohen në mënyrë të veçantë prej këshillit bashkiak duke
projektuar lehtësira të hartuara nga qeveria ose autoritet lokale.
3. Rregullimi korrekt i aplikimit tuaj të vjetër do te ndihmojë në parandalimin e pasojave negative për zhvillimin dhe
shëndetin human.
4. Për informacion më të detajuar rreth rregullimit të aplikimit tuaj të vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit tuaj,
shërbimin e rregullimit ose dyqanin ku ju bletë produktin.
Odlaganje va•eg starog ureœaja
1. Kad je ovaj simbol prekri¥enog kontejnera s kotaïima zalijepljen na proizvodu to znaïi da proizvod pokriva Europska
direktiva 2002/96/EC.
2. Elektriïni i elektroniïki proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od gradskog otpada na mjesta odlaganja koja odrede
nadle¥ni organi javne ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje va•eg starog ureœaja pomoçi çe u sprjeïavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoli• I
ljudsko zdravlje.
4. Za podrobnije informacije o odlaganju va•eg starog ureœaja, molimo vas da se obratite va•em gradskom uredu,
komunalnoj slu¥bi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
î·ø ̇ ÒÚ‡ËÚ ‡Ô‡‡ÚË
1. äÓ„‡ ̇ ÌÂÍÓ¿ ÔÓËÁ‚Ó‰  Á‡ÎÂÔÂÌ Ó‚Ó¿ ÒËÏ·ÓΠ̇ Ô˜Íڇ̇ ͇ÌÚ‡ Á‡ ØÛ·Â, ÚÓ‡ Á̇˜Ë ‰Â͇ Á‡ ÌÂ„Ó ‚‡ÊË
‚ÓÔÒ͇ڇ ÑËÂÍÚË‚‡ 2002/96/EC.
2. ëËÚ ÂÎÂÍÚ˘ÌË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰Ë Ú·‡ ‰‡ Ò Ù·‡Ú ÔÓÒ·ÌÓ Ó‰ „·‚ÌËÚ ÍÓÌÚ¿ÌÂË Ì‡ ÓÔ¯ÚËÌÒ͇ڇ
ÍÓÏÛ̇Î̇ ÒÎÛÊ·‡, ̇ ÔÓÒ·ÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ÒÓ·Ë‡ø ÓÚÔ‡‰ ¯ÚÓ „Ë Ó‰‰ۂ‡ Ç·‰‡Ú‡ ËÎË ÎÓ͇ÎÌËÚ ‚·ÒÚË.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ Ù·ø ̇ ÒÚ‡ËÚ ‡Ô‡‡ÚË ŒÂ ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ Ò ÒÔ˜‡Ú ÏÓÊÌËÚ Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡
ÊË‚ÓÚ̇ڇ Ò‰Ë̇ Ë ˜Ó‚ÂÍÓ‚ÓÚÓ Á‰‡‚¿Â.
4. ᇠÔӂŒ ËÌÙÓχˆËË ‚Ó ‚Ò͇ ÒÓ Ù·øÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ËÚ ‡Ô‡‡ÚË, ÔÓ‚ÂÂÚ ‚Ó Ç‡¯‡Ú‡ „‡‰Ò͇ ÒÎÛÊ·‡,
ÍÓÏÛ̇Î̇ڇ ÒÎÛÊ·‡ ËÎË ÔÓ‰‡‚Ìˈ‡Ú‡ ͇‰Â ¯ÚÓ ÒÚ „Ó ÍÛÔËΠÔÓËÁ‚Ó‰ÓÚ.
43
MFL37414309
세르
알바
보스
마케
P/No.: MFL56999625
MFL37414309
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising