LG 058393, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, W1941S-PF Owner's manual
Gebruikshandleiding
W1542S
W1742S
W1941S
Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product
gebruikt.
Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u
die ook later gemakkelijk kunt raadplegen.
R
aadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan
uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u
het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een
elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle
veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor
installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen.
Veiligheid
Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt
dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer
voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor
vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.
Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de
connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting.
Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze
handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke
spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.
Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken
connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem
voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.
Open de monitor niet:
De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is
uitgeschakeld.
Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.
Lichamelijk letsel voorkomen:
Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn
vastgezet.
Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi
geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen
met het product en schade aan het scherm veroorzaken.
Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:
Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de
monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten
vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn.
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
Installatie
Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het
netsnoer beschadigd kan raken.
1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen,
waskuip, vochtige kelder of zwembad.
De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens
de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte
defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:
De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt,
enzovoort te plaatsen.
De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede
ventilatie.
De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.
Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix
LCD permanent kan beschadigen.
Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan
achterlaten.
Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm
verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.
Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm
verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.
Door langere tijd een vast beeld op het scherm te laten staan, kan het scherm beschadigd
worden doordat het beeld ingebrand wordt. Gebruik een schermbeveiliging op de monitor.
Dit treedt tevens op bij andere fabrikanten, en wordt niet gedekt door de garantie.
Stel de voor- en de zijkanten van het scherm niet bloot aan slagen of bekrassen met
metalen voorwerpen. Daardoor kan het scherm beschadigd worden.
Reinigen
Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm
reinigt.
Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het
monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.
Opnieuw inpakken
Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een
ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar
een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.
Correct sorteren
De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid
kwik.
Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.
2
Monitor aansluiten
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is
uitgeschakeld.
Monitorsteun bevestigen
1. Plaats de monitor met de voorkant
2. Monteer de Steunbehuizing in de monitor
naar beneden op een zachte doek.
in de juiste richting zoals getoond in de
afbe elding.
Steun
3. Schuif de steunkolom in de juiste richting in het product (zie afbeelding).
Monitorsteun
Basisvergrendeling
4. Zet de Base Lock (Basisvergrendeling) in de loodrechte richting.
5. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het
scherm naar u toe.
BELANGRIJK
Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de
items die in de illustratie worden getoond.
Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan vallen en beschadigd
raken of letsel aan uw voeten veroorzaken.
3
Monitor aansluiten
De standaard uit elkaar nemen
2. Plaats de monitor omlaag, zoals
1. Zet het beeldscherm met de voorkant
naar beneden op het kussen of de zachte
doek.
afgebeeld.
3. Wijzig uw vergrendeling op de monitor en draai in de richting van de pijl.
Indien u de Steunbasis niet kunt vrijgeven, zelfs indien de Locking knob (Vergrendelings
knop) in de vrijgavestand staat, duwt u op de aangegeven knop en probeert u het opnieuw.
Vergrendeli
ngsknop
4. Trek aan de Steunbasis om deze te verwijderen.
4
Monitor aansluiten
5. Duw op de DUW knop en verwijder de Steunbehuizing van de monitor.
WAARSCHUWING
U kunt uw vinger bezeren.
Goede stand
Slechte stand
Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de
monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn
uitgeschakeld.
Het schem plaatsen
1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
Kantelbereik : -5˚~20˚
ERGONOMIE
Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de
monitor op maximal 5 graden in te stellen.
5
Monitor aansluiten
Computer gebruiken
1. Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Sluit signaalinvoerkabel
1
en
stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast.
A Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel van uw (pc )aan
B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel (MAC) aan
OPMERKING
Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het
achteraanzicht.
Dit achteraanzicht is een algemeen model.
Mogelijk ziet uw monitor er anders uit.
Maak gebruik van afgeschermde signaal
interfacekabels (D-sub 15 pin kabel, DVI-kabel)
met ferrietkernen om de standaard naleving voor
het product te behouden.
PUSH
Afhankelijk van model.
Mac-adapter
Netsnoer
Signaalkabel
Als u de monitor op een Apple
Macintosh wilt aansluiten, hebt u
een aparte connectoradapter
nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGAconnector van de meegeleverde
kabel te converteren naar een
15-pins connector met 2 rijen.
PC
Naar stopcontact
MAC
2. Druk op de
-knop op het schakelpaneel vóór om de
monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld,
dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function'
(de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd.
OPMERKING
Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de
monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte
ingangssignalen.
‘AUTO/SET’ functie? Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is
gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET
functieknop om de resolutie te verbeteren.
6
Functies van bedieningspaneel
Besturingselementen op voorpaneel
1
2
Knop
4 : 3 in Wide
(4 : 3 in Breed)
3
4
5
U kunt de grootte van het beeld waar u nu naar kijkt, aanpassen.
• WIDE (BREEDBEELD): Hiermee schakelt u over naar de
schermvullende modus afhankelijk van
het binnenkomende beeldsignaal.
• 4 : 3 : Wijzig de invoerbeeldsignaal verhouding naar 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
BREED modus
4 : 3 schermmodus
Knop MENU
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
OSD LOCKED / OSD UNLOCKED
(OSD VERGRENDELEN / OSD ONTGRENDELEND)
Met deze instelling kunt u de huidige instellingen
vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden
gewijzigd.
Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het
bericht "OSD LOCKED"(OSD VERGRENDELEN)zal
verschijnen.
U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde
ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden
ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED"(OSD
ONTGRENDELEND) zal verschijnen.
7
Functies van bedieningspaneel
Knop
Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen
Display selecteren of instellen.
Zie pagina 15 voor meer informatie.
Knop
AUTO/SET
Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het
schermmenu.
AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING
Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd
eerst op de knop AUTO/SET voordat u het
schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld
automatisch de optimale instellingen voor de huidige
schermresolutie (weergavestand).
De beste weergavemodi zijn als volgt
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Aan/uit-knop
/Aan/uit-lampje
Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm
normaal werkt (Aan-modus).
Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand)
staat, wordt de indicator amberkleurig.
8
Schermmenu - besturingselementen
Scherminstellingen
U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van
de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder
vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de
besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de
beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.
OPMERKING
Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast.
Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:
Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven.
Gebruik de knop
of
om naar een besturingselement te gaan.
Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SET-knop.
Stel het beeld met de
/
knoppen in op het gewenste niveau. Met de
AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en
een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het
OSD af te sluiten.
9
Schermmenu - selecteren en aanpassen
De volgende tabel bevat alle menu’s voor besturingselementen, aanpassingen
en instellingen van het schermmenu.
Hoofdmenu
PICTURE
Vervolgmenu
Functie
BRIGHTNESS
De helderheid en het contrast
van het scherm regelen
CONTRAST
GAMMA
COLOR
sRGB
6500K
9300K
PRESET
De kleur van het scherm
regelen
RED
GREEN
BLUE
TRACKING HORIZONTAL
VERTICAL
De positie van het scherm
regelen
CLOCK
De leesbaarheid en stabiliteit
van het scherm verbeteren
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
De status van het scherm aan
uw gebruiksomgeving
aanpassen
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
Gewenste beeldinstellingen
selecteren of aanpassen
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
: Regelbaar
OPMERKING
De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (10~15).
10
Schermmenu - selecteren en aanpassen
In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met
behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de
pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu.
Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.
Hoofdmenu
MENU
: Afsluiten
: Instellen (hoger/lager)
SET
: Invoeren
: Een ander submenu selecteren
: Herstarten om het submenu te selecteren
Knoptip
Naam menu
Submenu's
Pictogrammen
OPMERKING
De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.
11
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
PICTURE (BEELD)
BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het
(HELDERHEID) scherm.
CONTRAST
Hiermee regelt u het contrast van het
scherm.
GAMMA
Stel uw eigen gammawaarde in.: -50/0/50
Met hoge gammawaarden worden op het
beeldscherm witachtige afbeeldingen
weergegeven en met lage gammawaarden
afbeeldingen met een hoog contrast.
MENU: Afsluiten
: Lager
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
COLOR (KLEUR)
PRESET
Selecteer de schermkleur.
• sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat
deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties.
• 6500K: Enigszins roodachtig wit.
• 9300K: Enigszins blauwachtig wit.
RED
(ROOD)
Uw eigen kleurenniveau voor rood
instellen.
GREEN
(GROEN)
Uw eigen kleurenniveau voor groen
instellen.
MENU: Afsluiten
: Lager
BLUE
: Hoger
(BLAUW)
SET : Een ander submenu selecteren
12
Uw eigen kleurenniveau voor blauw
instellen.
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
TRACKING (TRACEREN)
HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links
(HORIZONTAAL) en naar rechts.
Hiermee verplaatst u het beeld omhoog
VERTICAL
(VERTICAAL) en omlaag.
CLOCK
(KLOK)
Hiermee beperkt u het aantal zichtbare
verticale balken of strepen op de
achtergrond van het scherm.
De horizontale schermgrootte
verandert eveneens.
PHASE
(FASE)
Hiermee regelt u scherpstelling van het
scherm.
Hiermee verwijdert u eventuele
horizontale ruis en verscherpt u het
beeld van tekens.
MENU: Afsluiten
SHARPNESS Hiermee regelt u de scherpte van het
: Lager
(SCHERPTE) scherm.
: Hoger
SET : Een ander submenu selecteren
13
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Hoofdmenu
Vervolgmenu
Beschrijving
SETUP (INSTELLINGEN)
LANGUAGE
(TAAL)
Hiermee kiest u de taal waarin u de namen
van de besturingselementen wilt
weergeven.
OSD
Hiermee regelt u de positie van het
POSITION
schermmenuvenster op het scherm.
(OSD POSITIE)
MENU : Afsluiten
: Instellen
: Instellen
SET : Een ander submenu
selecteren
Als de uitgang van de videokaart niet
WHITE
overeenkomt met de vereiste specificaties,
BALANCE
(WITBALANS) dan kan het kleurniveau verslechteren
door vervorming van het videosignaal. Met
deze functie kunt u het signaalniveau
afstemmen op het standaard
uitgangsniveau van de videokaart, om een
optimaal beeld te krijgen.
Activeer deze functie als het scherm de
kleuren wit en zwart bevat.
POWER
INDICATOR
(AAN/UITINDICATOR)
Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te
stellen op ON (AAN) of OFF(UIT).
Als u dit instelt op OFF (UIT), gaat het
scherm uit.
Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij
automatisch ingeschakeld worden.
FACTORY
RESET
(FABRIEK
RESET)
Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen
terug, behalve "LANGUAGE"(TAAL).
Druk op de
-knop om terug te keren
naar de originele instelling.
Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Eventueel
kunt u de functie voor witbalans opnieuw uitvoeren.
14
Schermmenu - selecteren en aanpassen
Het OSD-scherm zal verschijnen als u de
-knop op de monitor aanraakt.
Naam menu
Pictogrammen
Submenu's
FLATRON F-ENGINE
Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen
op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt
gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet
wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant.
Druk op de knop SET om de aanpassingen aan het
scherm te bevestigen.
Hoofdmenu
Vervolgmenu
MOVIE
(FILM)
INTERNET
MENU: Afsluiten
, : Verplaatsen
SET : Selecteren
Raak de SET knop aan om de
USER(GEBRUIKER) submenu
functie aan te passen.
Scherm wanneer
toegepast
Scherm wanneer niet
toegepast
Beschrijving
Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de
gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving
(verlichting, beeldtype enz…) instellen.
MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films.
INTERNET: Voor weergave van teksten
(tekstverwerking enz…)
USER
GEBRUIKER
(GEBRUI U kunt manueel de helderheid van het scherm
KER)
aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste
waarde bewaren of herstellen zelfs als u in
gegevens van een andere omgeving bent.
... Brightness (Helderheid)( ): Past de helderheid van het scherm aan.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): Selecteert de helderheidsmodus.
Niet toegepast
Zwakke helderheid en verlichting contrast.
Sterke helderheid en verlichting contrast.
...RCM(Real Color Management): Selecteert de kleurenmodus
Flesh tone
Niet toegepast
Color Enhance
Meer groen
MENU: Afsluiten
: Lager
Selecteer “YES”(JA) in het submenu
: Hoger
aanpassingen op te slaan.
SET : Een ander submenu selecteren
om de
NORMAL Voor normale werkomstandigheden.
(NORMAAL) * Normaal modus is indien f-ENGINE uitgeschakeld is.
DEMO
Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden op
het verkooppunt. Hierbij wordt het beeldscherm in twee
helften verdeeld: links de standaardmodus en rechts de
videomodus. Hierdoor kan de consument het verschil
na toepassing van de videomodus beoordelen.
15
Problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische
ondersteuning.
Geen beeld
● Is het netsnoer van de
monitor aangesloten?
• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in
het stopcontact zit.
● Brandt het aan/uitlampje?
• Druk op de aan/uit-knop.
● Staat de powerknop
aan en is het lichtje
blauw of groen?
• Regel de helderheid en het contrast.
● Is het aan/uit-lampje
oranje?
• Als de energiebesparende stand van de monitor
is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op
een toets van het toetsenbord om het scherm te
activeren.
• Probeer de pc in te schakelen.
● Verschijnt het bericht
"OUT OF RANGE" op
het scherm?
• Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc
(videokaart) zich buiten het horizontale of
verticale frequentiebereik van de monitor bevindt.
Zie het gedeelte ‘Specificaties’ van deze
handleiding en configureer de monitor opnieuw.
● Verschijnt het bericht
"CHECK SIGNAL
CABLE" op het
scherm?
• Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen
de pc en de monitor niet is aangesloten.
Controleer of de signaalkabel is aangesloten en
probeer het opnieuw.
Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?
● Verschijnt het bericht
“OSD LOCKED” als u
op de knop MENU
drukt?
• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat
deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.
U kunt de schermmenubesturingselementen te
allen tijde ontgrendelen door de knop MENU
enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht
"OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal
verschijnen.
16
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● Weergavepositie is
incorrect.
• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de
beeldpositie aan met de positiepictogrammen
voor de horizontale en verticale positie in het
schermmenu.
● Op de achtergrond van • Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
het scherm zijn
automatisch de optimale instelling te geven. Als
verticale balken of
de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de
strepen zichtbaar.
verticale balken of strepen met het CLOCKpictogram in het schermmenu.
● Horizontale ruis in een
beeld of tekens
worden niet duidelijk
weergegeven.
• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld
automatisch de optimale instelling te geven.
Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u
de horizontale met het PHASE-pictogram in het
schermmenu.
• Controleer via Configuratiescherm -->
Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm
de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel
de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden.
Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren).
BELANGRIJK
Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de
frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van
de videokaart wijzigen.
Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden
letters mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin
vertekend weergegeven. Zorg er dus voor dat u de aanbevolen resolutie kiest.
De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en
de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de
grafische kaart van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met
de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart.
17
Problemen oplossen
Weergegeven beeld is incorrect
● De schermkleur is
monochroom of wijkt
af.
• Controleer of de beeldschermkabel correct is
aangesloten en gebruik indien nodig een
schroevendraaier om deze vast te zetten.
• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is
geplaatst.
• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren)
via Beeldscherm in het Configuratiescherm.
● Het scherm knippert.
• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is
ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen
resolutie in.
Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd?
● Hebt u het
monitorstuurprogram
ma geïnstalleerd?
• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf
de cd (of diskette) die bij de monitor is
geleverd. U kunt het stuurprogramma ook
downloaden van onze website:
http://www.lge.com.
● Verschijnt het bericht
"Niet herkende monitor,
Plug en Play (VESA
DDC)-monitor
aangetroffen"?
• Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt.
18
Specificaties
W1542S
Monitor
15 inch (38,1 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 38,1 cm
Pixel pitch 0,2595*0,2595 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
30 - 61 kHz (Automatisch)
56 - 75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Max
VESA 1280 x 720 bij 75 Hz
Aanbevolen
VESA 1280 x 720 bij 60 Hz
Video-ingang
Resolutie
Plug en Play
DDC 2B
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen en
gewicht
: 20W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Steun is meegeleverd
Breedte
Hoogte
Diepte
36,68 cm / 15,02 inch
31,67 cm / 12,47 inch
19,84 cm / 7,81 inch
Steun is niet meegeleverd
36,68 cm / 15,02 inch
23,17 cm / 10,25 inch
5,78 cm / 2,28 inch
Gewicht (excl. verpakking)
2,3 kg (5,07 lbs)
Kantelbereik
Kantelbereik
-5˚ ~ 20˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 0,8A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-20˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
Kantelsteun
Bevestigd (
), Niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
19
Specificaties
W1742S
Monitor
17 inch (43,3 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 43,3 cm
Pixel pitch 0,255*0,255 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
30 - 83 kHz (Automatisch)
56 - 75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Max
VESA 1440 x 900 bij 75 Hz
Aanbevolen
VESA 1440 x 900 bij 60 Hz
Video-ingang
Resolutie
Plug en Play
DDC 2B
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen en
gewicht
: 21W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Steun is meegeleverd
Breedte
Hoogte
Diepte
40,49 cm / 15,94 inch
34,98 cm / 13,77 inch
19,84 cm / 7,81 inch
Steun is niet meegeleverd
40,49 cm / 15,94 inch
27,77 cm / 10,93 inch
5,93 cm / 2,33 inch
Gewicht (excl. verpakking)
3 kg (6,61 lbs)
Kantelbereik
Kantelbereik
-5˚ ~ 20˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 0,8A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-20˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
Kantelsteun
Bevestigd (
), Niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
20
Specificaties
W1941S
Monitor
18,51 inch (47,0 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD
Glanswerende laag
Zichtbare schermdoorsnede : 47,0 cm
Pixel pitch 0,30*0,30 mm
Synchronisatieingang
Horizontale freq.
Verticale freq.
30 - 61 kHz (Automatisch)
56 - 75 Hz (Automatisch)
Type ingang
Koppel Sync Los
SOG (Sync On Green)
Signaalingang
15-pins D-sub connector
Type ingang
RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm)
Max
VESA 1360 x 768 bij 60 Hz
Aanbevolen
VESA 1360 x 768 bij 60 Hz
Video-ingang
Resolutie
Plug en Play
DDC 2B
Energieverbruik
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
Afmetingen en
gewicht
: 21W(Normaal)
≤ 1W
≤ 1W
Steun is meegeleverd
Breedte
Hoogte
Diepte
44,84 cm / 17,65 inch
35,79 cm / 14,09 inch
19,84 cm / 7,81 inch
Steun is niet meegeleverd
44,84 cm / 17,65 inch
27,80 cm / 10,94 inch
5,76 cm / 2,27 inch
Gewicht (excl. verpakking)
3,3 kg (7,28 lbs)
Kantelbereik
Kantelbereik
-5˚ ~ 20˚
Voedingsingang
100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 0,8A
Omgevingsvereisten
Gebruik
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
10°C tot 35 °C
10% tot 80% zonder condensatie
Opslag
Temperatuur
Vochtigheidsgraad
-20˚C tot 60 ˚C
5 % tot 90 % zonder condensatie
Kantelsteun
Bevestigd (
), Niet bevestigd ( O )
Netsnoer
Naar stopcontact
OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
21
Specificaties
Vooraf ingestelde waarden (Resolutie)
W1542S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Horizontale freq. (kHz)
Verticale freq. (Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
W1742S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Horizontale freq. (kHz)
Verticale freq. (Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
22
Specificaties
W1941S
Weergavestanden (resolutie)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Horizontale freq. (kHz)
VGA 720 x 400
VGA 640 x 480
VESA 640 x 480
VESA 800 x 600
VESA 800 x 600
MAC 832 x 624
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
VESA 1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Verticale freq. (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
* Aanbevolen Modus
Indicator
MODUS
Aan-modus
Sleep-modus
Uit-modus
LED-kleur
Blauw
Amber
Uit
23
De muurmontageplaat monteren
Dit product voldoet aan de specificaties van de muurmontageplaat of
het uitwisselapparaat.
1. Plaats de monitor met de voorkant naar boven gericht op een kussen of een zachte
doek.
2. Duw op de DUW knop en verwijder de Steunbehuizing van de monitor.
3. De muurmontageplaat monteren.
Muurmontageplaat
(moet apart worden aangeschaft)
Dit is een voet- of muurbevestigingstype en kan
worden gemonteerd op de muurmontageplaat.
Raadpleeg voor meer informatie de installatiegids
die bij de muurmontageplaat wordt geleverd.
Kensington-beveiligingssleuf
Bevestigd aan een
beveiligingskabel (te koop in de
meeste computerwinkels)
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement