LG | M1917A | Owner's Manual | LG M1917A Handleiding

LG M1917A Handleiding
Veiligheidsmaatregelen
Lees deze
veiligheidsmaatregelen aandachtig
Het negeren van de
hebben.
Waarschuwing
waarschuwingen
door alvorens het
kan
product te gebruiken.
ernstige verwondingen, ongelukken of de dood tot
gevolg
Opmerking
Het negeren
van
opmerkingen
kan leiden tot lichte
Voorzorgsmaatregelen tijdens
verwondingen of schade aan
het installeren
van
het
het
product.
product
Waarschuwing
uit de buurt van warmtebronnen, zoals elektrische verwarmingen.
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot elektrische schokken, defecten of vervormingen
Blijf
-
Houd het anti-vochtmateriaal
-
en
de
vinyl verpakking
uit de buurt
van
van
het
product.
kinderen.
Het anti-vochtmateriaal is
schadelijk en mag niet worden doorgeslikt. Indien het materiaal wordt doorgeslikt, dient u het
en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. De vinyl verpakking kan tot verstikking
verpakking uit de buurt van kinderen.
slachtoffer te laten braken
leiden. Houd de
zware voorwerpen op de monitor en ga niet op het product zitten.
Het breken van de behuizing of het laten vallen van het product kan verwondingen veroorzaken. Met
dienen hierop te letten.
Leg geen
-
Laat het stroom- of
-
Mensen kunnen
kan leiden.
signaalsnoer
over
het
snoer
niet onbeheerd achter op
-
Indien
u
-
Indien u het product laat vallen of de
los te koppelen.
-
aan
het
maatregelen
behuizing breekt,
van het gebruik van het product zonder
Neem contact op met het servicecentrum.
Voortzetting
dient
u
maatregelen
een
defect
product of verwondingen
product leiden.
rook, andere geuren of vreemde geluiden waarneemt, dient
contact op te nemen met het servicecentrum.
Voortzetting van het gebruik van het product zonder
kinderen
looppaden.
struikelen, hetgeen tot elektrische schokken, brand,
Installeer het product op een opgeruimde en droge plek.
Stof of vocht kan tot elektrische schokken, brand of schade
name
u
het stroomsnoer los te
koppelen
en
te treffen kan leiden tot elektrische schokken of brand.
de monitor uit te schakelen
en
het stroomsnoer
te treffen kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Laat geen metalen voorwerpen, zoals munten, haarpinnen, eetstokjes of draden, of ontvlambare voorwerpen,
zoals papier en lucifers, in het product vallen. Met name kinderen dienen hierop te letten.
-
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot elektrische schokken, brand of verwondingen. Indien
in het product laat vallen, dient u het stroomsnoer los te koppelen en contact op te nemen met het
servicecentrum.
u een
vreemd
object
Opmerking
Controleer of het
plek (meer
-
ventilatiegat
dan 10cm vanaf de
Het te dicht
bij
de
muur
van
installeren
veroorzaakt door interne
het
product
niet wordt
geblokkeerd.
Installeer het
product op
van
het
product
kan leiden tot
vervorming
van
het
product
of brand
hitte).
Blokkeer het
-
ventilatiegat van het product niet met tafelkleden of gordijnen.
Oververhitting van het binnenste van het product kan leiden tot vervorming van het product
Installeer het
-
Het vallen
-
product op een plat en stabiel vlak, waar het product niet vanaf
het product kan leiden tot verwondingen of een defecte product.
of brand.
kan vallen.
van
Installeer het
Stel het
product op
product
een
niet bloot
Hierdoor kan het
plek waarop geen sprake
aan
een
ruime
muur).
direct zonlicht.
product worden beschadigd.
N1
is
van
elektromagnetische
interferentie.
(beide
Veiligheidsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
met
tot elektrische stroom
betrekking
Waarschuwing
Sluit het stroomsnoer
-
Het negeren
Maak alleen
-
deze
van
onweer
Het negeren
of
verwondingen.
van
dient
van
op een geaarde aansluiting.
waarschuwing kan leiden tot elektrocutie
aan
het aangegeven voltage.
deze waarschuwing kan leiden tot schade
gebruik
Het negeren
Tijdens
-
van
het stroomsnoer of de
u
deze
waarschuwing
aan
signaalkabel
het
product
los te
of elektrocutie.
koppelen.
kan leiden tot elektrocutie of het uitbreken
van
brand.
verlengingssnoeren, elektrische apparatuur of elektrische verwarmingen niet op een
Maak gebruik van een geaarde stekkerdoos, die speciaal voor computers is ontworpen.
van deze waarschuwing kan leiden tot brand (veroorzaakt door oververhitting).
Sluit meerdere
stopcontact
-
aan.
Het negeren
Raak de netstekker niet
van
deze
aan met natte handen. Indien de stekkerpinnen nat of stoffig zijn, dient
drogen of het stof af te vegen.
waarschuwing kan leiden tot elektrocutie (veroorzaakt door teveel vocht).
plan
bent
om
pinnen volledig
-
Het negeren
Indien
te
-
het
Stof kan brand veroorzaken.
het netsnoer
product lange tijd
niet te
gebruiken,
dient
u
het netsnoer
de monitor los
van
uit te oefenen
Het netsnoer
Slijtage
van
de isolatie kan leiden tot lekstroom, elektrische schokken of brand.
in de
terug
originele staat.
originele staat terugbrengen van het
Het niet in de
Houd het netsnoer
-
de
koppelen.
Breng
-
u van
u
te laten
het
netsnoer kan leiden tot het uitbreken
de stekker vast.
van
brand.
het netsnoer niet door teveel kracht
tijdens
loskoppelen bij
Buig
leg geen zware voorwerpen op het netsnoer.
kan worden beschadigd, hetgeen kan leiden tot elektrische
en
Plaats geen
metalen
in het
geleiders (zoals
eetstokjes)
aangesloten op het stopcontact aan de muur. Raak
wandcontactdoos heeft aangesloten.
U kunt worden geelektrocuteerd.
ene
einde
van
het netsnoer niet
schokken of brand.
het netsnoer als het andere einde is
aan
als
het netsnoer
u
zojuist op
de
-
Het netsnoer wordt
toegankelijk
is
na
gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg
aansluiting.
dat de connector
makkelijk
Opmerking
Koppel
-
het netsnoer niet los
terwijl het product nog in gebruik
product beschadigen.
is.
Elektrische schokken kunnen het
Voorzorgsmaatregelen tijdens
het
verplaatsen
Waarschuwing
Controleer of het
-
U kunt worden
Verwijder
-
product is uitgeschakeld.
geelektrocuteerd of het product
alle kabels alvorens het
U kunt worden
geelektrocuteerd
kan worden
te
beschadigd.
product
verplaatsen.
product kan worden beschadigd.
of het
N2
van
het
product
Veiligheidsmaatregelen
Opmerking
Stel het
-
product tijdens verplaatsingen niet bloot aan schokken of trillingen.
geelektrocuteerd of het product kan worden beschadigd.
U kunt worden
Gooi de
-
niet weg. U kunt deze
productverpakking
Richt het
gebruiken
het
voor
verplaatsen
van
het
product.
product tijdens het verplaatsen met twee handen vast.
Het laten vallen van het product kan leiden tot beschadigingen aan het product, elektrische schokken of brand.
Neem contact op met het servicecentrum voor reparatie.
voorpaneel
naar voren en
houd het
Voorzorgsmaatregelen tijdens
het
gebruik
van
het
product
Waarschuwing
Haal het
-
-
product niet uit elkaar en voer zelf geen reparaties of
Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of ongelukken.
Neem
voor
aanpassingen
controle, kalibrering of reparatie contact op met het servicecentrum.
Spuit geen water op het product en reinig de monitor niet met
kan leiden tot brand, elektrische schokken of ongelukken.
Stel het
-
uit.
product
niet bloot
aan
ontvlambare stoffen
(verdunner of benzine).
Dit
water.
Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of
ongelukken.
Opmerking
Bewaar geen ontvlambare stoffen bij het product.
Het onzorgvuldig omgaan met ontvlambare stoffen kan leiden tot
explosies of
-
brand.
Bij het reinigen van het bruine oppervlak van de elektronenbuis, dient u het netsnoer los te koppelen en het
oppervlak met een zacht doekje te reinigen, om krassen te voorkomen. Reinig het product niet met een natte
doek.
-
Het water kan in het
Gun
uw
ogen
Houd het
product sijpelen, hetgeen tot elektrische
regelmatig
tijdens het werken
ontspannen.
Neem
regelmatig
een
aan
het
pauze als
product een
u
lange tijd
Bewaar afstand tot het
comfortabele
aan
Oefen geen sterke druk op het paneel uit met
pennen, en bekras het paneel niet.
-
het
uw
en
aan,
om
de
spieren
product werkt.
handen of
scherpe voorwerpen, zoals nagels, potloden
of
product.
Uw zicht kan verminderen als
Het
defecten kan leiden.
natuurlijke lichaamshouding
u
te dicht op het
product zit.
Zie de
-
ernstige
product te allen tijde schoon.
Neem
te
schokken of
rust.
Gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het instellen
negeren van deze waarschuwing kan leiden tot verminderd zicht.
van
de
juiste
resolutie
en
Maak
frequentie.
tijdens het reinigen van het product alleen gebruik van goedgekeurde reinigingsmiddelen. (Gebruik geen
benzine, verdunner of alcohol.)
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot vervorming van het product.
-
Correct sorteren
De fluorescerende
lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een
lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.
Doe de
N3
kleine hoeveelheid kwik.
Voordat
het
u
product op een PC aansluit
u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het
computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld.
Voordat
Monitorsteun
1.
2.
3.
bevestigen
Plaats de monitor met de voorkant
Plaats de
haakjes
Schuif de
haakjes
van
in de
boven
naar
de monitorsteun
gericht op
tegenover
een
kussen of
de desbetreffende
een
zachte doek.
in de onderkant van de monitor.
uitsparingen
uitsparingen.
Haakje
Uitsparing
De voet
1.
2.
verwijderen.
Plaats de monitor met het beeldscherm
Om de voet te
hand
aan
de
verwijderen,
houdt
vergrendeling onder,
u
naar voren
de onderkant
zoals in de
op
van
figuur
een
kussen of
de voet met een
een
zachte doek.
hand vast
en
trekt
u
met de andere
is aangegeven.
Vergrendeling onder
Belangrijk
Houd het
letsel
Om
een
product niet op zijn kop aan de
aan uw
monitorsteun. De monitor kan dan vallen
en
beschadigd
raken of
voeten veroorzaken.
verwondingen te voorkomen, moet u erop letten dat uw vingers niet klem
deur of bij het verwijderen/bevestigen van de bekleding van de voet.
N4
raken
bij
het verschuiven
van
Voordat
u
het
product op een PC aansluit
u het product in elkaar zet, controleert u of de voeding van het product, het
computersysteem en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld.
Voordat
Het schem
Pas de
positie van
plaatsen
het scherm
Kantelbereik
:
aan voor
maximaal comfort.
-3˚~25˚
Draaibereik
N5
:
345˚
Naam
Functie
van
en
functie
de
knoppen op
MUTE
van
de
de onderdelen
afstandsbediening
(dempen)
(aan/uit)
POWER
MUTE
TV:
POWER
TV-knop
INPUT
TV
INPUT
LIST
MENU
Q.VIEW
Elke keer dat
Invoeren
I/II
verandert de
TV
AV1
AV1
RGB-PC.
AV2
Als
RGB-DTV
seconden
RGB-PC
gemaakt, gaat
AV2
er
I/II: Keuze
PR
OK
een
tweetaligeknop
en
een
aantal
keuze wordt
het scherm
naar
geselecteerde
voor
Druk op deze
RGB-DTV
niet binnen
automatisch
MENU
op INPUT drukt,
als volgt: TV
u
knop
het
menu.
geluidsweergavemodus
[TV]
OK
Om te schakelen
VOL
VOL
van
Om te schakelen
PR
van
Nicam Stereo
Dual I+II
Stereo
naar
van
naar
Mono
Nicam Mono
Nicam Dual I
bij stereo-uitzendingen
bij digitale uitzendingen.
naar
of
Nicam Dual II of Nicam
bij Nicam-Dual-uitzendingen.
Om te kiezen tussen Dual
I, Dual II en Dual I+II bij tweetalige
uitzendingen:
bij Dual I wordt de eerste uitzendtaal naar de luidsprekers gestuurd;
bij Dual II wordt de tweede uitzendtaal naar de luidsprekers gestuurd;
en bij Dual I+II wordt elke uitzendtaal naar een van de twee
luidsprekers gestuurd.
[AV]
In de AV-stand kunt
u de geluidsweergave voor de linker- of
rechterluidspreker selecteren. Druk meerdere keren op de knop I/II
om een geluidsweergave te selecteren.
L+R : het geluidssignaal van de L-audio-ingang wordt naar de
linkerluidspreker gestuurd, het geluidssignaal van de R-audio-ingang
wordt naar de rechterluidspreker gestuurd.
L+L : het geluidssignaal van de L-audio-ingang wordt naar zowel de
linker- als de rechterluidspreker gestuurd.
R+R : het geluidsignaal van de R-audio-ingang wordt naar zowel de
linker- als de rechterluidspreker gestuurd.
OPMERKING: bij zwakke
stereosignalen tijdens stereoof Nicam-stereo-uitzendingen
kunt
u
het beste
mono-
ontvangst instellen.
Batterijen
1.
in de
Open
het
2. Plaats de
3. Sluit het
?
?
afstandsbediening plaatsen
klepje
van
batterijen
het
batterijvak.
met de
polen (+/-) op
het
de
juiste plaats.
klepje
batterijvak.
U kunt de afstandsbediening op een afstand van 7 meter en onder een hoek van 30
graden (links/rechts) gebruiken binnen het bereik van de ontvanger.
Lever gebruikte batterijen in als klein chemisch afval, zodat het milieu niet wordt belast.
van
N6
Naam
en
functie
van
LIST
de onderdelen
(lijst): programmalijst
knop geeft u de programmalijst weer (0~99).
Met deze
MUTE
0
POWER
INPUT
LIST
Q.VIEW
I/II
-----
8
-----
4
-----
7
-----
3
-----
6
-----
2
TV
5
-----
1
-----
9
-----
-----
MENU
MENU
Opmerking:
OK
de tv-kanalen die blauw
zijn weergegeven, zijn in
Programme Edit (programma
bewerken) ingesteld om te worden overgeslagen.
het
menu
Q.VIEW (snelle weergave): de knop voor snelle weergave
het vorige tv-kanaal weergeven
MENU
PR
Gebruik deze
het schermmenu te openen.
knop om
OK
VOL
VOL
PR
PR
(
)
Hiermee kunt
u
het kanaal
Knoppen
Knoppen
VOL
Hiermee kunt
(
u
wijzigen.
)
het volume
regelen.
OK
Knop
Hierop drukt u nadat
hebt doorgevoerd.
u
de
gewenste aanpassing
Nummerknoppen
Hiermee kunt
u
direct
naar
het
gewenste kanaal gaan.
Knop SSM (Sound Status Memory, geheugen
audiostatus)
Met deze knop kiest u de geluidstoon.
SSM
PSM
SLEEP
TEXT
UPDATE
TIME
Druk enkele malen om de gewenste keuze te maken: Plat,
Muziek, Film, Sport, Gebruiker.
Knop PSM (Picture
beeldstatus)
Status
Druk enkele malen
de
om
Memory, geheugen
gewenste keuze
Dynamisch, Standaard, Mild, Spel
te maken:
of Gebruiker.
X
SLEEP
(slaapstand): timer voor slaapstand
tijdsduur instellen waarna TV/AV/RGBDTV/RGB-PC in de stand-bystand moeten worden
geschakeld.Druk meerdere keren op de knop om het
U kunt
een
aantal minuten te selecteren.
---(Uit)
240
N7
10
20
30
180
120
90
60
Naam
en
functie
de onderdelen
van
de teletekstfunctie gebruiken
Afstandsbediening
Selecteer
locale teleteksttaal.
-
(boer N23)
uw
ls
u
dit niet
doet, wordt teletekst mogelijk niet juist op het scherm weergegeven.
LIST
Q.VIEW
MENU
TEXT
(tekst)
Hiermee schakelt
teletekst in of uit. De
u
hoofdpagina of de
laatst
geselecteerde pagina
wordt op het scherm weergegeven. Daarnaast ziet
u een koptekst met informatie en een regel met
PR
opties onder op
het scherm.
OK
TIME
VOL
VOL
PR
(tijd)
Druk op deze
selecteren.
Het
knop
nummer van
om een
de
subpagina te
subpagina wordt onder in
het scherm weergegeven. U kunt op de
RODE/GROENE knoppen, de knoppen
of
de
cijfertoetsen drukken om de subpagina vast te
houden of te wijzigen. Druk nogmaals op de knop
om
deze functie uit te schakelen.
MIX
(combineren)
Hiermee worden de
beeld
SSM
SLEEP
PSM
van
het
deze knop om het beeld
programma uit te schakelen.
nogmaals op
TIME
X
SIZE
MIX
HOLD
REVEAL
i
het
van
het tv-
MODE
(zichtbaar maken)
Druk op de
geven of te
knop om verborgen informatie weer te
verbergen. Dit kunnen bijvoorbeeld
oplossingen zijn voor raadsels en puzzels. Druk
nogmaals op deze knop om de informatie weer
uit beeld te laten verdwijnen.
MODE
?
INDEX
over
TEXT
REVEAL
UPDATE
teletekstpagina's
tv-programma weergegeven. Druk
(stand)
De stand in de teletekstmodus wordt
gewijzigd.
M
Knop
Geel
Favourite
N8
Program
On: favoriet kanaal rouleren
Naam
functie
en
Afstandsbediening
-
van
de onderdelen
de teletekstfunctie gebruiken
UPDATE
Druk op deze
(bijwerken)
knop om het tv-programma weer te
geven.
Aan de
SSM
SLEEP
UPDATE
PSM
SIZE
TEXT
TIME
X
SIZE
bovenzijde van het scherm wordt
aangegeven dat u nog in de teletekstmodus bent.
Voordat u teletekst onderbreekt, kunt u een
paginanummer selecteren. Wanneer de pagina is
gevonden, wordt de regel met informatie kort op
het scherm weergegeven. Druk nogmaals op de
knop om teletekst opnieuw weer te geven.
(grootte)
Druk meerdere keren op de knop om het
bovenste deel en het onderste deel te bekijken
en vervolgens terug te keren naar de normale
grootte van de pagina.
MIX
HOLD
HOLD
REVEAL
INDEX
MODE
?
i
(vasthouden)
Druk op de
knop om het automatisch rouleren
van subpagina's te stoppen. Druk nogmaals op
de knop om het automatisch rouleren te
hervatten.
M
INDEX
Hiermee wordt de
weergegeven.
N9
hoofdindexopgave
Naam
en
functie
van
de onderdelen
Achteraanzicht
ANTENNA
RGB(PC/DTV)
Audio
AV1
Video
[MONO]
Audio
Stroomaansluiting:
Scartaansluiting:
sluit het netsnoer
sluit de scartkabel
aan.
aan.
AV-ingang
Aansluiting analoog D-sub-signaal
Aansluiting
tv-tuner: sluit de antenne
Aansluiting pc-geluid:
aan.
aansluiten op de
Hoofdtelefoon/Oortelefoon
geluidskaart
Verbindingsterminal
N10
van
H/P
S-Video
AV2
de pc.
Naam
en
functie
van
de onderdelen
AV-ingangen
Video
[MONO]
Audio
AV2
S-V ideo
Video-ingang
Audio-ingang
S-Video-ingang
Aansluiten op de
?
geluidskaart
Controleer de
aansluiting van de geluidskaart in de pc voordat u het product aansluit.
Als de geluidskaart van de pc zowel Speaker Out als Line Out ondersteunt, moet u Line Out instellen met
een jumper of in de pc-toepassing (zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van de geluidskaart).
Speaker Out : aansluiting voor een speaker zonder versterker.
*Line Out : aansluiting voor een speaker met versterker.
Als de geluidskaart van de pc alleen een Speaker Out-aansluiting heeft, verlaagt u het volume op de pc. In
dit product is een versterker geintegreerd.
-
-
N11
Aansluiten op externe apparatuur
Aansluiten op
1.
Controleer
om
uitgeschakeld.
Aansluiting
met
te
een
PC
beginnen of de computer, het product en de randapparatuur zijn
vervolgens de signaalingangskabel aan.
Sluit
D-sub-signaalingangskabel
Achterzijde
van
het
product
ANTENNA
RGB(PC/DTV)
A
AV1
Video
[MONO
Audio
HP
S-Video
AV
Audiokabel
PC
Macintosh
Macintosh-adapter (niet inbegrepen)
Gebruik de
standaard-Macintosh-adapter in plaats van
incompatibele alternatieve adapter die
(ander signaalsysteem).
N12
in de winkel
de
verkrijgbaar
is
Aansluiten op externe apparatuur
2.
Sluit het netsnoer
*
3.
Aansluiting op
1
Schakel de
aan.
een
Achterzijde van
het
product
stopcontact.
product
in door op de
aan/uit-knop te drukken.
Aan/uit-knop
Schakel de pc in.
2
4.
Selecteer
ingangssignaal.
knop INPUT op de afstandsbediening
een
Druk op de
INPUT
Of druk op de
INPUT
?
om
het
ingangssignaal
te selecteren.
OK
knop INPUT aan
de
voorzijde van
het
product.
TV
INPUT
LIST
Q.VIEW
I/II
OK
Selecteer de
optie
Invoeren
RGB-PC.
MENU
TV
Elke keer dat
de
knop
op INPUT drukt, verandert
als volgt: TV
AV1
AV2
u
RGB-DTV
Als
er
niet binnen
keuze wordt
automatisch
AV1
AV2
RGB-PC.
een
aantal seconden
PR
RGB-DTV
OK
een
RGB-PC
gemaakt, gaat het scherm
naar het geselecteerde menu.
MENU
VOL
VOL
OK
PR
Opmerking
?
Zorg voor een directe aansluiting
op
een
geaard stopcontact of een verdeeldoos
N13
met aardedraad.
Aansluiten op externe apparatuur
Videorecorder/dvd-speler aansluiten
1.
Sluit de video-/audiokabel
aan
sluit vervolgens het netsnoer
A
Aansluiting
met
Sluit de stekkers
?
afbeelding wordt aangegeven
en
(zie pagina N14).
RCA-kabel.
een
op de
B
met
ingangen
(Video geel, audio (links)
wit, audio (rechts) rood).
aan
dezelfde kleur.
--
zoals in de onderstaande
aan
--
Aansluiting
?
Sluit de kabel
voor een
met
S-Video-kabel.
een
op een S-video-ingang
beeldkwaliteit.
aan
hoge
--
Achterzijde van
V ideo
[MONO]
het
product
Audio
Video
AV2
Ge l
Wit
Achterzijde van
S-Video
[MONO]
het
product
Audio
AV2
Wit
Ro d
S-Video
Ro d
S-Video-kabel
RCA-kabel
(niet inbegrepen)
G
(niet inbegrepen)
RCA-kabel
(niet inbegrepen)
WR
WR
VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO
OUT
OUT
OUT
OUT
Videorecorder/dvd-speler
Videorecorder/dvd-speler
Opmerking
?
Wanneer de RCA-kabel
en
de S-VIDEO-kabel
kabel als eerste herkend
N14
tegelijkertijd worden aangesloten,
wordt de SVIDEO-
Aansluiten op externe apparatuur
C
Aansluiting
met
een
SCART-kabel
Achterzijde van
het
product
AV1
SCART-kabel
Gebruik
een
afgeschermde
om
het
scartkabel.
Videorecorder/dvd-speler
2.
Selecteer
ingangssignaal.
knop INPUT op de afstandsbediening
een
Druk op de
INPUT
INPUT
de
voorzijde van
het
product.
OK
Aansluiting
een
RCA-kabel
TV
INPUT
LIST
Q.VIEW
I/II
met
een
AV1
S-Video-kabel.
AV2
met
een
SCART-kabel
RGB-DTV
PR
RGB-PC
OK
Selecteer AV1.
Elke keer dat
knop
als
u
op INPUT drukt, verandert
TV
AV1
AV2
volgt:
RGB-DTV
Als
er
niet binnen
keuze wordt
automatisch
RGB-PC.
een
VOL
VOL
MENU
de
MENU
TV
Selecteer AV2.
Aansluiting
?
met
Selecteer AV2.
Aansluiting
?
C
knop INPUT aan
Invoeren
?
B
te selecteren.
OK
Of druk op de
A
ingangssignaal
aantal seconden
een
gemaakt, gaat het scherm
naar het geselecteerde menu.
N15
OK
PR
Aansluiten op externe apparatuur
De D-Sub
1.
van
de
DVD/Set-top Kast
Sluit de video-/audiokabel
vervolgens
het netsnoer
aan
zoals in de
hieronder is aangegeven. Sluit
figuur
aan.
[Achterzijde
van
het
Product]
ANTENNA
RGB(PC/DTV)
Audio
RCA/PC kabel
(niet inbegrepen)
D-Sub kabel
W
R
[Set-top Kast/DVD]
2.
Selecteer
ingangssignaal.
knop INPUT op de afstandsbediening
een
Druk op de
INPUT
Of druk op de
INPUT
?
het
om
ingangssignaal
knop
INPUT
aan
de
voorzijde van
het
product.
OK
TV
Elke keer dat
knop
als
u
Als
er
niet binnen
keuze wordt
automatisch
LIST
Q.VIEW
I/II
aantal seconden
MENU
AV2
RGB-DTV
RGB-PC.
een
INPUT
AV1
op INPUT drukt, verandert
TV
AV1
AV2
volgt:
RGB-DTV
TV
Invoeren
Selecteer RGB-DTV
de
te selecteren.
OK
een
gemaakt, gaat het scherm
naar het geselecteerde menu.
PR
RGB-PC
MENU
OK
OK
VOL
VOL
PR
N16
Aansluiten op externe apparatuur
Televisie
1.
kijken
Controleer of de antennekabel is
en
sluit het netsnoer vervolgens
aangesloten
aan
de
achterzijde van
het
product
aan.
Achterzijde
van
het
product
ANTENNA
Antennekabel
(niet inbegrepen)
2.
Selecteer
INPUT
ingangssignaal.
knop INPUT op de afstandsbediening
een
Druk op de
het
ingangssignaal
te selecteren.
OK
Of druk op de
INPUT
?
om
knop
INPUT
aan
de voorzijde
van
het
product.
OK
Selecteer TV.
Invoeren
TV
INPUT
I/II
LIST
Q.VIEW
MENU
TV
Elke keer dat
de
knop
als
u
op INPUT drukt, verandert
TV
AV1
AV2
RGB-DTV
Als
er
niet binnen
keuze wordt
automatisch
AV1
volgt:
AV2
RGB-PC.
een
aantal seconden
een
PR
RGB-DTV
OK
RGB-PC
gemaakt, gaat het scherm
naar het geselecteerde menu.
VOL
VOL
MENU
N17
OK
PR
Kabels
Sluit de
signaalkabel,
netjes wegwerken
het netsnoer
en
de audiokabel
aan en voer ze
kabelhouders zoals wordt aangegeven in de onderstaande
door de
afbeelding.
Kabelhouders
N18
Scherm selecteren
Functie
van
de
en
aanpassen
scherminstellingsknoppen
INPUT
Dit
lampje is blauw wanneer de monitor normaal werkt (aan staat). Als
slaapstand (energiebesparende stand) is ingeschakeld, is dit lampje
oranje.
?
Aan/uit-lampje
Aan/uit-sensor
Knop
MENU
de
?
?
?
Selectie-/instelknop
schermmenu
Raak de aan/uit-sensor
kunt
aan.
Met deze
knop
Met deze
knop kunt u een pictogram
wijzigen.
u
het schermmenu
opvragen/verbergen.
selecteren of de
instelling
in het
schermmenu
?
?
Met deze
Hiermee
knop
regelt u
volume.
N19
kiest
het
u een
kanaal
voor
Volume
het
tv-signaal.
0
Scherm selecteren
Functie
van
de
en
aanpassen
scherminstellingsknoppen
[voor analoog pc-signaal]
Knop OK
RGB-PC Informatie
1280 X 1024 @60 Hz
Knop
INPUT
TV
Televisie
AV1
Samengestelde video
AV2
CVBS, S-Video
TV
RGB-DTV
DTV
AV1
RGB-PC
Analoog D-sub-signaal
AV2
Invoeren
RGB-DTV
Elke keer dat
de
knop
op INPUT drukt, verandert
als volgt: TV
AV1
AV2
u
RGB-DTV
Als
er
niet binnen
keuze wordt
automatisch
?
IR Receiver
Het
RGB-PC.
een
aantal seconden
RGB-PC
MENU
OK
een
gemaakt, gaat het scherm
naar het geselecteerde menu.
apparaat dat het signaal
N20
van
de
afstandsbediening ontvangt.
Scherm selecteren
en
aanpassen
Schermmenu
Pictogram
Omschrijving
Kanaal instellen/selecteren
terwijl
functie
de TV in
gebruik
is
KANAAL
Beeldfunctie aanpassen.
BEELD
Geluidsfunctie aanpassen.
GELUID
Tijdfunctie
aanpassen.
TIJD
Instelfunctie selecteren.
EXTRA
Schermfunctie aanpassen.
(alleen RGB-DTV, RGB-PC)
SCHERM
Opmerking
Schermmenu
Het schermmenu is
eenvoudige
een grafische weergave
manier kunt aanpassen.
N21
aan
de hand
waarvan u
de schermstatus op
een
Scherm selecteren
OSD-menu
en
(On Screen Display)
PR
MENU
naar
het
Ga
MENU
OK
OK
PR
Ga
trackingvolgorde
PR
OK
schermmenu.
--
aanpassen
OK
PR
het
naar
Selecteer een
menuoptie.
Pas de status
nt dat
u
Sla de
Sluit het
aanpassing op.
schermmenu.
aan.
besturingseleme
wilt
aanpassen.
?
1
Druk op de
knop
2
Ga met de
knoppen
3
Zodra het
4
Stel met de
5
Accepteer de wijzigingen
6
Sluit het schermmenu af door op de
MENU
om naar
U kunt met de
afstandsbediening
het schermmenu aanpassen.
het hoofdmenu te gaan.
naar een
besturingselement.
gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt
het
knoppen
door op de
u
op de
gewenste niveau in.
knop
knop
OK te drukken.
MENU te drukken.
N22
knop
OK.
Scherm selecteren
Schermmenu
Wanneer het toestel
emenu
(OSD): Taal/land
de eerste keer wordt
voor
en
aanpassen
selecteren
aangezet, verschijnt het installati
op het scherm.
Installation
Language
Dansk
English
Deutsch
suomi
Francais
Portugues
Pomaneste
Italiano
Espanol
Polski
Nederlands
Magyar
Chesky
--"------K»...
Svenska
Norsk
MENU
OK
1. Druk op de knop
al te selecteren.
en
vervolgens
op de
knop
OK
om
de
2. Druk op de knop
nd te selecteren.
en
vervolgens
op de
knop
OK
om
het
Language/Country (taal/land)
wilt
wijzigen
*
Als
u
de
instelling
voor
1. Druk op de knop MENU
te selecteren.
en
vervolgens
op de
knop
om
het
gewenste
ta
gewenste la
menu
SPECIAL
(Extra)
2. Druk op de
knop
en
vervolgens
op de
knop
om
Language (Taal)
te select
eren.
De menu's
verschijnen
Of, druk op de knop
nu
en
op het scherm in de geselecteerde taal.
om Country (Land) te selecte
vervolgens op de knop
ren.
3. Druk op de knop
en vervolgens op de
taal
te
selecteren.
gewenste
4. Druk op de
knop
OK.
5. Druk op de
knop
TV
om
terug
te keren
knop
naar
om
de normale
het
gewenste land
en
de
tv-weergave.
Opmerking
?
Als de installatie niet wordt voltooid door op de knop MENU te drukken of alser
out optreedt van het OSD (schermmenu), dan wordt u gevraagd de
installatie
?
Als
u
alsnog te voltooien als het toestel weer wordt aangezet.
juiste land kiest, wordt teletekst mogelijk niet correct
niet het
op het sch
erm
?
weergegeven.
Hebrew (Hebreeuws) is als land
waar
Hebreeuws wordt
toegevoegd bij
gesproken.
N23
de installatie
voor
alle landen
een
time
Scherm selecteren
Kanaal instellen/selecteren
Auto programme
en
aanpassen
terwijl de TV in gebruik is
KANAAL
Auto programme
Instellen
Handmatig programme
Programme bewerking
Favoriete programme
MENU
OK
Druk op de
werelddeel
tv-systeem te selecteren
ontvangen.
Als u 'SECAM L'-kanalen wilt ontvangen, selecteert u in het
(systeem) de optie L voordat u automatisch gaat zoeken.
Systeem
knoppen
waarvan u
om
het
het land of
van
de tv-kanalen wilt
menu
System
cijfertoetsen
invoeren
*
Ondersteuningskanaal : C(V/UHF 01~69)S(kabel 01~47)
B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I: PAL I/II (Verenigd Koninkrijk/Ierland)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L: SECAM L/L (Frankrijk)
BG: PAL
Opslag
van
Hier kunt
u
van
waaraf
Als
u
het programmanummer selecteren of met de
u naar nieuwe kanalen wilt zoeken.
de eerder
opgeslagen
kanalen 1 t/m 10 wilt
bewaren,
programmanummer 11 in. Uw tv zoekt dan vanaf 11
*
Beschikbare getallen voor opslaan: 0~99
Zoeken
Druk op OK of de knop
om de automatische
Alle beschikbare tv-kanalen worden dan gezocht
naar
voert
u
het
nieuwe kanalen.
programmering
en
te starten.
automatisch
opgeslagen. U kunt de automatische programmering stoppen door op de
knop MENU te drukken. Zodra de automatische programmering is voltooid,
wordt de programmalijst weergegeven.
Handmatig
KANAAL
programme
Hiermee wisselt
Auto programme
Handmatig
(Voer
programme
de
OK
Selecteer het programmanummer waaronder u het kanaal wilt opslaan
door met de knoppen
het programmanummer te selecteren of door
het
systeem
kanaal.
Program door en
knop MENU om
instellingen op te slaan.)
druk op de
Favoriete programme
opslag
u van
gewenste wijzigingen
in Manual
Instellen
Programme bewerking
MENU
de
nummer
Druk op de
werelddeel
BG: PAL
I: PAL I/II
DK: PAL
in te
voeren
knoppen
waarvan u
met de
om
het
cijfertoetsen.
tv-systeem te selecteren
ontvangen.
de tv-kanalen wilt
B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
(Verenigd Koninkrijk/Ierland)
D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L: SECAM L/L
(Frankrijk)
N24
van
het land of
Scherm selecteren
Kanaal instellen/selecteren
en
aanpassen
terwijl de TV in gebruik is
Druk op de knoppen
om VHF/UHF te selecteren voor antennekanalen
of kabel voor kabelkanalen. Als u het kanaalnummer weet, kunt u dit direct
invoeren met de cijfertoetsen 0 t/m 9.
Hiermee selecteert u het kanaalontvangsttype: VHF/UHF/ kabel.
Kanaal
U kunt de
Fijn
deze
fijn
ontvangst in het geval
beste beeld
en
Zoeken
Met de
Naam
Hiermee kunt
kunt het
controleren welke
u
slecht
ontvangst, verbeteren door
knoppen
fijn
om
af te stellen
voor
het
geluid.
knoppen
U kunt de
van een
af te stellen. Gebruik de
vorige
of
volgende
naam aan een
kanaal zoeken.
kanaal is
toegewezen.
wijzigen die in het geheugen is opgeslagen of een naam aan een tvkanaal toewijzen die nog niet is ingevoerd. U kunt aan de programmanummers 0 t/m
99 een naam toewijzen die uit maximaal vijf letters en/of cijfers bestaat.
naam
Druk op de
knoppen
knoppen
->
Programme
bewerking
om
om een
druk op de
knop
de
cursor
te
teken te selecteren
verplaatsen. -> druk op de
(spatie, cijfer 0~9,letter A~Z,+,-)
OK of MENU.
KANAAL
Programme bewerking
Auto programme
Handmatig programme
Programme bewerking
0
1
Instellen
2
Favoriete programme
3
4
MENU
OK
-----
-----
-----
-----
-----
5
-----
8
-----
9
-----
Wissen
Copieren
Verpl.
Overslaan
OK
Druk op de
om het tv-kanaal te selecteren dat u wilt verwijderen.
knoppen
knop op de afstandsbediening -> de achtergrondkleur van het
geselecteerde kanaal wordt rood.
Selecteer nogmaals wissen om het geselecteerde kanaal te verwijderen.
Alle volgende kanalen verschuiven dan een plaats naar boven.
->
Copieren
-----
7
MENU
Wissen
-----
6
Druk op de rode
Druk op de
knoppen
om
het tv-kanaal te selecteren dat
u
wilt
kopieren.
Druk op de groene knop op de afstandsbediening. Alle volgende kanalen
verschuiven dan een plaats naar onder.
->
Verpl.
Overslaan
Druk op de knoppen
om het tv-kanaal te selecteren dat u wilt
verplaatsen. -> druk op de gele knop op de afstandsbediening. -> druk op de knoppen
om het tv-kanaal naar het gewenste kanaalnummer te verplaatsen. ->
druk nogmaals op de gele knop om deze functie te verlaten.
Druk op de
->
knoppen
druk op de blauwe
om
het tv-kanaal te selecteren dat
knop op de afstandsbediening.
overgeslagen, wordt blauw weergegeven.
N25
u
wilt overslaan.
Het tv-kanaal dat wordt
Scherm selecteren
Kanaal instellen/selecteren
Favoriete
en
terwijl de TV in gebruik is
Favoriete programme
KANAAL
programme
aanpassen
Uit
Auto programme
Handmatig
programme
Programme bewerking
Favoriete programme
MENU
*
Knop
------
--
------
--
------
--
------
--
------
--
------
--
------
--
------
MENU
OK
Met deze functie kunt
Druk op de
Instellen
--
knoppen
u uw
favoriete
programma's
om een
direct selecteren
N26
(8 kanalen).
kanaalnummer te selecteren.
Geel (afstandsbediening): favoriete kanaal rouleren.
OK
Scherm selecteren
en
aanpassen
Beeldfunctie aanpassen (RGB-DTV, RGB-PC)
PSM
Met de functie PSM kunt
BEELD
PSM
<
CSM
Dynamic
Standard
Kontrast
Game
?
Dynamisch
?
Standaard
Selecteer deze
gebruik
is alleen
optie
om een
scherp
beeld te
krijgen.
De meest gebruikelijke en natuurlijke status van
schermweergave.
User
MENU
de beeldkwaliteit
toegestaan bij RGB-DTV input).
Mild
Helderheid
u
automatisch aanpassen.
(Instelling is beschikbaar, echter, het
?
Mild
?
Spel
Selecteer deze
OK
optie
om een
zacht beeld te
Selecteer deze
geeft aan
?
een
optie als u voor een spel
dynamisch beeld.
de
krijgen.
de voorkeur
Gebruiker
Selecteer deze
optie
als
u uw
eigen instellingen wilt
toepassen.
CSM
Hiermee selecteert
BEELD
PSM
<
CSM
Kontrast
?
Koel
?
Normaal
?
Warm
?
Gebruiker
Enigszins paarsachtig
Koel
Normaal
Helderheid
Warm
Enigszins blauwachtig
Gebruiker
Enigszins roodachtig
Selecteer deze
MENU
OK
standaardkleurenset.
u een
optie
wit.
wit.
wit.
als
u uw
eigen instellingen
toepassen.
Rood/Groen/Blauw
Stel
kleurniveaus in.
Kontrast
BEELD
Hiermee
PSM
regelt
u
het schermcontrast.
u
de helderheid
Helderheid
CSM
Hiermee
Kontrast
Helderheid
MENU
eigen
uw
OK
N27
regelt
van
het scherm.
wilt
Scherm selecteren
en
aanpassen
Beeldfunctie aanpassen (TV/Videorecorder)
Met de functie PSM kunt
PSM
de beeldkwaliteit
u
automatisch aanpassen.
BEELD
PSM
<
CSM
Standard
Kontrast
?
Dynamisch
?
Standaard
Selecteer deze
Dynamic
Game
?
Mild
?
Spel
User
Scherpte
scherp
om een
beeld te
Selecteer deze
Tint
optie
zacht beeld te
om een
Selecteer deze
MENU
krijgen.
De meest gebruikelijke en natuurlijke status van
schermweergave.
Mild
Helderheid
Kleur
optie
OK
geeft aan
?
een
optie als u voor een spel
dynamisch beeld.
de
krijgen.
de voorkeur
Gebruiker
Selecteer deze
optie
als
u uw
eigen instellingen wilt
toepassen.
CSM
Hiermee selecteert
BEELD
?
Koel
?
Normaal
?
Warm
?
Gebruiker
Enigszins paarsachtig
PSM
<
CSM
Kontrast
Koel
Enigszins blauwachtig
Normaal
Helderheid
Warm
Kleur
Enigszins roodachtig
Gebruiker
Scherpte
Selecteer deze
Tint
MENU
standaardkleurenset.
u een
optie
wit.
wit.
wit.
als
u uw
eigen instellingen
toepassen.
OK
Rood/Groen/Blauw
Stel
eigen
uw
kleurniveaus in.
Kontrast
BEELD
Hiermee
regelt
PSM
Helderheid
CSM
Hiermee
Kontrast
Kleur
Helderheid
Scherpte
Hiermee regelt
Scherpte
Hiermee regelt
Tint
Tint
Kleur
MENU
OK
Hiermee
N28
regelt
regelt
u
het schermcontrast.
u
de helderheid
u
het kleurniveau.
u
de
u
het tintniveau
scherpte
van
van
het scherm.
het scherm.
(alleen 60Hz-signaal).
wilt
Scherm selecteren
en
aanpassen
Geluidsfunctie aanpassen
GELUID
SSM
<
AVL
Plat
Muziek
Balans
Film
Sport
Gebruiker
MENU
SSM
De beste
aan
?
?
?
?
?
AVL
het
Plat:
automatisch
geselecteerd
op basis
van
het soort video dat
u
en natuurlijke audio.
optie als u van het originele geluid wilt genieten.
Film: selecteer deze optie voor een sublieme geluidskwaliteit.
Sport: selecteer deze optie als u naar een sportuitzending kijkt.
Gebruiker: selecteer deze optie als u eigen audio-instellingen wilt toepassen.
voor
de meest indrukwekkende
Muziek: selecteer deze
Hiermee kunt
niveau
Balans
geluidskwaliteit wordt
bekijken bent.
OK
u
volumeverschillen tussen kanalen of
oplossen.
signalen
automatisch op het
U schakelt deze functie in door Aan te selecteren.
Met deze functie kunt
u
de balans tussen de linker-
N29
en
rechterluidspreker regelen.
geschiktste
Scherm selecteren
en
aanpassen
Tijdsfunctie aanpassen
TIJD
Klok
--:--
Tijd uit
Tijd aan
Sleep timer
MENU
Met deze functie kunt
Klok
U moet de
1)
2)
3)
4)
tijd
Druk op de
Druk op de
Druk op de
Druk op de
u
de
OK
huidige tijd
instellen.
correct instellen voordat
knop
knop
knop
knop
u de functie Tijd aan/uit gebruikt.
om het menu TIJD te selecteren.
vervolgens op de knoppen
en vervolgens op de knoppen
om het menu Klok te selecteren.
en vervolgens op de knoppen
om de uren in te stellen (00~23).
en vervolgens op de knoppen
om de minuten in te stellen (00~59).
MENU
De standaard waarde is
en
_
_:_
_.
De functie
Tijd
Tijd
Tijd uit schakelt de tv na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit.
om het menu TIJD te selecteren.
1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen
en vervolgens op de knoppen
om Tijd uit of Tijd aan te selecteren.
2) Druk op de knop
en vervolgens op de knoppen
om de uren in te stellen (00~23).
3) Druk op de knop
en vervolgens op de knoppen
om de minuten in te stellen (00~59).
4) Druk op de knop
en vervolgens op de knoppen
om Aan of Uit te selecteren.
5) Druk op de knop
en vervolgens op de
6) (alleen bij functie Tijd aan van toepassing) Druk op de knop
om het volume en het programmanummer aan te passen.
knoppen
7) Druk op de knop OK/MENU om op te slaan.
uit/
aan
Als
timer is
ingeschakeld en er geen ingangssignaal is,
uitgeschakeld.
1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen
Sleep
wordt de tv
na
10 minuten
automatisch
Sleep
timer
(alleen
voor
2)
3)
TV/AV/RGB-
DTV-ingang)
Opmerking
om
de
optie Sleep
timer te
selecteren.
?
Druk op de
Druk op de
knop
knop
en
Als de voeding wordt onderbroken
op de knoppen
op te slaan.
vervolgens
OK/MENU
om
(verbroken verbinding of stroomstoring),
om
Aan of Uit te selecteren.
moet de functie Klok
opnieuw worden
ingesteld.
?
?
?
?
?
Twee
uur nadat het apparaat door de functie Tijd aan wordt ingeschakeld, wordt het automatisch weer uitgeschakeld,
tenzij er op een knop wordt gedrukt.
Zodra de functie Tijd aan of Tijd uit eenmaal is ingesteld, wordt deze functie elke dag op de vooraf ingestelde tijd
uitgevoerd.
De functie Tijd uit krijgt voorrang op de functie Tijd aan als beide functies op dezelfde tijd zijn ingesteld.
De functie Tijd aan werkt alleen als het apparaat uit staat.
On time (tijd aan) schakelt naar Sleep timer als er binnen 2 uur na het instellen van de Tijd aan geen activiteiten
worden waargenomen.
N30
Scherm selecteren
en
aanpassen
Instelfunctie selecteren
EXTRA
Taal
Instellen
(Language)
Land
Invoeren
Kinderslot
Macht indicator
MENU
Taal
Hiermee kiest
u
OK
de taal waarin
u
de
namen van
de
besturingselementen
wilt weergeven.
(Language)
Land
Selecteer
Als
u
locale teleteksttaal.
uw
dit niet
doet, wordt teletekst mogelijk niet juist op het scherm weergegeven.
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
Invoeren
Indien
u
de
knop
indrukt zal het
met
gewenste signaaltype
volgende Input Signaal
behulp van de
knop.
scherm
verschijnen.
Selecteer het
EXTRA
Taal
(Language)
TV
Land
AV1
Invoeren
AV2
Kinderslot
RGB-DTV
Macht indicator
MENU
Kinderslot
Gebruik de
RGB-PC
OK
knoppen
dat het alleen met de
om
Aan of Uit te selecteren. U kunt het
afstandsbediening
apparaat
zo
instellen
kan worden bediend. Met deze functie kunt
u
ongewenst gebruik voorkomen.
U kunt het schermmenu blokkeren door de functie kinderslot op Aan in te stellen.
volgt te werk om het schermmenu te deblokkeren:
Ga als
*Druk op de
knop
MENU op de
Macht
Met deze functie kunt
indicator
uitschakelen. Als
u
u voor
het
afstandsbediening
Aan/Uit-lampje
Aan
aan
en
stel de functie kinderslot in op Uit.
de
voorzijde
van
het
product
kiest, wordt het aan/uit-lampje automatisch
ingeschakeld.
N31
in- of
Scherm selecteren
en
Schermfunctie aanpassen (alleen
aanpassen
voor
RGB-DTV, RGB-PC)
SCHERM
Starten
Auto
configureren
Handmatig config.
Fabrieksinstelling
MENU
Auto
configureren
Met deze
knop
OK
kunt
u
de
aanpassen.
(Instelling is beschikbaar,
Handmatig config.
Met deze
knop
kunt
u
klok, de fase
en
de
positie
van
het scherm automatisch
echter, het gebruik is alleen toegestaan bij RGB-PC input).
de
klok, de fase
en
de
positie
van
het scherm
handmatig
aanpassen.
?
Hor-Inst.
Hiermee
verplaatst
u
het beeld
naar
verplaatst
u
het beeld
omhoog
?
Ver-Inst.
?
Kloksnelheid
Hiermee
links of
of
naar
rechts.
omlaag.
Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken
achtergrond van het scherm.
De horizontale schermgrootte verandert eveneens.
?
strepen op de
Fase
Hiermee
regelt
horizontale ruis
Fabrieksinstelling
of
u
scherpstelling van
verscherpt u het
en
Met deze functie kunt
u
de
het scherm. Hiermee
beeld
van
fabrieksinstellingen van
geinitialiseerd.
taalselectie wordt dan echter niet
N32
verwijdert
u
eventuele
tekens.
het
product
herstellen. De
Problemen
oplossen
Geen beeld
Is het netsnoer
van
het
product
?
Brandt het
aan/uit-lampje?
Het
apparaat staat aan, het aan/uitlampje is blauw, maar het scherm is
Controleer of het netsnoer correct op het
stopcontact is aangesloten.
aangesloten?
?
?
Controleer of het
product
Stel de helderheid
en
is
ingeschakeld.
het contrast
opnieuw
in.
heel donker.
Is het
aan/uit-lampje oranje?
Wordt het bericht 'Out of range
?
Als het
?
(buiten bereik)' weergegeven?
het
basis
deze
*
signal
cable (controleer signaalkabel)'
weergegeven?
?
u
in de
energiebesparende
de muis of drukt
u een
stand
toets in.
Het signaal van de pc (videokaart) bevindt zich
buiten het verticale of horizontale frequentiebereik
van
Wordt het bericht 'Check
product zich
bevindt, beweegt
product.
Pas het
frequentiebereik aan
Specificaties in
gebruikershandleiding.
van
op
de informatie onder
Maximale resolutie
17 inch
:
1280
x
1024 @60Hz
19 inch
:
1024
x
768 @60Hz
De
signaalkabel tussen de pc en het product is
aangesloten. Controleer de signaalkabel.
Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening
om het ingangssignaal te controleren.
niet
?
Het bericht 'Unknown product (onbekend product)' wordt weergegeven wanneer het product wordt aangesloten
Hebt
u
het
stuurprogramma
?
Installeer het
stuurprogramma, dat bij het product
geleverd maar ook van de website kan
worden gedownload (http://www.lge.com).
wordt
geinstalleerd?
?
Controleer in de
videokaart of
Opmerking
*
gebruikershandleiding van de
'Plug & Play' wordt ondersteund.
Verticale frequentie: u krijgt iets op uw scherm te zien doordat het beeld net als bij een fluorescentielamp elke seconden
tientallen keren wordt gewijzigd. De verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie is het aantal keren dat een beeld per
seconden wordt weergegeven. Deze waarde wordt uitgedrukt in Hz.
*
Horizontale frequentie: het horizontale interval is de tijd die nodig is om een verticale lijn weer te geven. Als 1 wordt gedeeld
door het horizontale interval, is het resulterende aantal horizontale lijnen dat elke seconde wordt weergegeven de horizontale
frequentie. Deze waarde wordt uitgedrukt in kHz.
N33
Problemen
Het beeld ziet
Is de
er
beeldpositie verkeerd?
?
?
Verschijnen er dunne lijnen
achtergrond?
op de
Er verschijnt horizontale ruis of de
tekens
Wanneer
u
er een
staan.
vreemd uit.
Kunt
het
positieschermmenu gebruiken.
en frequentie van de
videokaart door het product worden ondersteund.
Als de frequentie buiten het bereik valt, stelt u de
aanbevolen resolutie in via Configuratiescherm,
Beeldscherm, Instellingen.
u
Controleer of de resolutie
?
Kunt
u
het Kloksnelheidschermmenu
?
Kunt
u
het Faseschermmenu
gebruiken.
gebruiken.
zijn wazig.
Er
blijft
oplossen
het
blijft een
beeld op het scherm staan.
product uitschakelt,
beeld op het scherm
?
u lang een
beeld laat opstaan, kunnen
pixels snel beschadigd raken. Gebruik de
schermbeveiliging.
Als
N34
de
Problemen
De
Geen
oplossen
geluidsfunctie werkt niet
geluid.
Geluid is te zacht.
?
Controleer of de audiokabel correct is
?
Pas het volume
?
Controleer of de
?
Pas het volume
aangesloten.
aan.
geluidsinstellingen kloppen.
aan.
De tv-functie werkt niet
Het
tv-signaal wordt
niet
ontvangen.
?
Controleer of
?
Maak gebruik van de functie
?
Controleer of de antenne op de juiste wijze is aangesloten.
u
de juiste kanaalmodus hebt
geselecteerd.
automatische
voor
kanaalinstelling.
Scherm heeft vreemde kleur.
Scherm heeft slechte kleurresolutie
?
(16 kleuren).
Stel het aantal kleuren in op
-
Schermkleur is instabiel of bestaat uit
een
?
enkele kleur.
Verschijnen
scherm?
meer
(echte kleuren).
Ga naar Configuratiescherm
Instellingen Kleurkwaliteit in
er
zwarte
op het
?
Beeldscherm
-
Windows.
Controleer of de
of
plekken
-
dan 24 bits
signaalkabel goed is aangesloten
breng de videokaart van de pc opnieuw aan.
Er kunnen verschillende
pixels (rood, groen, wit of
verschijnen. Dit kan te maken
hebben met de unieke eigenschappen van het LCDscherm. Het gaat hierbij niet om een storing.
zwart) op
N35
het scherm
Specificaties
De specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd met het oog op de verbetering van het product.
[17 inch]
LCD-scherm
17 inch
(43,27 cm) TFT (Thin Film Transistor)
(Liquid Crystal Display)
Zichtbaar diagonaal beeldformaat: 43,27 cm
Schermtype
LCD-scherm
Videosignaal
Pixelafstand
0,264
Max. resolutie
1280 X 1024 @60 Hz
Aanbevolen resolutie
1280 X 1024 @60 Hz
Horizontale
30
Verticale
frequentie
frequentie
Synchronisatietype
56
-
-
mm
70 kHz
75 Hz
Afzonderlijk
Ingangsconnector
S-Video, Samengestelde Video, TV, Analoge D-sub, SCART,
Aansluiting pc-geluid, Hoofdtelefoon/Oortelefoon
Stroomvoorziening
Nominale
Kantelen
spanning
Energieverbruik
100-240 V
wisselstroom, 50/60 Hz 1,0 A
Ingeschakeld
Slaapstand
Uitgeschakeld
Kantelhoek
-3˚
Draaien
345˚
:
40 W
≤1W
≤
1 W
25˚
~
Afmetingen/gewicht
389,5 mm x 232 mmx 437,9
Afmetingen (BxLxH)
Gewicht (excl. verpakking) 5,28 kg (12,9 Ibs)
Omgevingsvereisten
Bedrijf
Opslag
mm
Temperatuur: 10˚C 35˚C luchtvochtigheid: 20%
Temperatuur: -10˚C 60˚C luchtvochtigheid: 5%
~
,
~
,
N36
80%
~
90%
~
Specificaties
De
specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd met het oog op de verbetering van het product.
[19 inch]
LCD-scherm
19 inch
(48,19 cm) TFT (Thin Film Transistor)
(Liquid Crystal Display)
Zichtbaar diagonaal beeldformaat: 48,19 cm
Schermtype
LCD-scherm
Videosignaal
Pixelafstand
0,294
Max. resolutie
1280 X 1024 @60 Hz
Aanbevolen resolutie
1280 X 1024 @60 Hz
Horizontale
30
Verticale
frequentie
56
frequentie
Synchronisatietype
-
-
mm
70 kHz
75 Hz
Afzonderlijk
Ingangsconnector
S-Video, Samengestelde Video, TV, Analoge D-sub, SCART,
Aansluiting pc-geluid, Hoofdtelefoon/Oortelefoon
Stroomvoorziening
Nominale
Kantelen
100-240 V
spanning
Energieverbruik
wisselstroom, 50/60 Hz 1,0 A
Ingeschakeld
Slaapstand
Uitgeschakeld
Kantelhoek
-3˚
Draaien
345˚
45 W
:
≤1W
≤
1 W
25˚
~
Afmetingen/gewicht
443,6 mm x 232,0
Afmetingen (BxLxH)
Gewicht (excl. verpakking) 6 kg (13,23 Ibs)
Omgevingsvereisten
Bedrijf
Opslag
475,6
mm x
mm
Temperatuur: 10˚C 35˚C luchtvochtigheid: 20%
Temperatuur: -10˚C 60˚C luchtvochtigheid: 5%
~
,
~
,
N37
80%
~
90%
~
Specificaties
Pc-modus, vooringestelde modus
[17 inch] [19 inch]
Vooringestelde modus
1
VGA
640
x
350
2
VGA
720
x
400
3
VGA
640
x
480
4
VESA 640
x
480
5
VESA 800
x
600
6
VESA 800
x
600
7
MAC
x
624
832
Horizontale
Verticale
frequentie
(kHz)
frequentie
(Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
Horizontale
Vooringestelde modus
70
8
VESA 1024
x
768
70
9
VESA 1024
x
768
59
10
MAC
1152
x
870
75
11
VESA 1152
x
900
60
12
VESA 1280
x
1024
75
74
Aan/uit-lampje
Stand
Product
Blauw
Ingeschakeld
Slaapstand
Uitgeschakeld
Vergrendelen
Oranje
Uit
van
het apparaat
om
diefstal te voorkomen
Vergrendeling
vergrendelingskabel (Deze dient
dan wel apart te worden aangeschaft.) om
Gebruik deze
diefstal te voorkomen.
N38
Verticale
frequentie frequentie
(kHz)
(Hz)
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
60
75
75
65
60
Specificaties
VESA-muurbevestiging
Deze monitor voldoet
1.
aan
de
montagespecificaties
de VESA-norm.
voor
Verwijder de standaardbasis met behulp van een Standaardafscherming
,
zoals is weergegeven in de
afbeelding.
Standaardafscherming
2. Plaats de monitor met het beeldscherm
3. Verwijder de standaardbasis met behulp
naar voren
van een
op
een
doek of
een
schroevendraaier,
ander zacht
oppervlak.
zoals is weergegeven in de
afbeelding.
4.
Install the VESA standrad wall
mounting.
VESA-muurbevestiging
Aangesloten op een ander object
(steun en muurbevestiging).
Voor dit product kan een VESAhouder worden gebruikt (Deze
dient dan wel apart te worden
aangeschaft.).
Zie
voor meer
informatie de
instructiehandleiding
muurbevestiging.
N39
voor
VESA-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising