LG | HM031M.U42 | Owner's Manual | LG HM031M.U42 Handleiding

LG HM031M.U42 Handleiding
HANDLEIDING
AIR
CONDITIONER
(Lucht-naar-Water verwarmingspomp)
Vertaling van de oorspronkelijke instructie
Zie voor meer informatie de cd of de website van LG (www.lg.com).
www.lg.com
NEDERLANDS
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar hem ook
voor latere raadpleging.
Gebruikershandleiding voor Lucht-naar-water Warmtepomp
INHOUDSOPGAVE
Product Inleiding ................................8
VOOR UW ADMINISTRATIE
Gebruikershandleiding.....................10
Noteer hier het model en de serienummers:
Veiligheidsmaatregelen......................3
Modelnr #
Thermostaat gebruiken ....................27
Onderhoud en service......................30
Serienr #
Deze nummers staan op een etiket aan de zijkant
van elke eenheid.
Naam van de installateur
Aankoopdatum
n Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota
op dit blad vast voor het geval u deze documenten in verband met een aanspraak op garantie
moet overleggen.
LEES DEZE HANDLEIDING
Hierin zult u veel handige hints aantreffen over het gebruik en onderhoud van uw AWHP eigendom. Een beetje
preventieve zorg van uw kant kan u veel tijd en geld besparen gedurende de levensduur van uw product. Veel
antwoorden op gebruikelijke problemen vindt u in de tabel
met tips voor probleemoplossing. Als u onze tabel met
Tips voor Probleemoplossing eerst bekijkt, hoeft u mogelijk de klantenservice helemaal niet te bellen.
VOORZICHTIG
• Neem contact op met een erkende servicetechnicus
voor reparaties of het onderhoud van deze unit.
• Neem voor het installeren van deze unit contact op
met de installateur.
• AWHP is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of invaliden zonder toezicht.
• Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het AWHP spelen.
• Wanneer de stroomkabel vervangen moet worden,
dient het vervangingswerk alleen uitgevoerd te worden door geautoriseerd personeel met gebruik van alleen maar echte vervangende onderdelen.
• De installatiewerkzaamheden mogen alleen door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs volgens
de officiële KEMA-voorschriften worden uitgevoerd.
2 Lucht-naar-water warmtepomp
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Om letsel aan de gebruiker of andere mensen en eigendommen te voorkomen, moeten de volgende instructies opgevolgd worden.
n Bedieningsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen letsel of schade veroorzaken. De ernst
hiervan wordt op de volgende manier uitgedrukt.
WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig letsel.
VOORZICHTIG
Dit teken wijst op de mogelijkheid van letsel of schade.
WAARSCHUWING
Gebruik geen defecte
stroomonderbreker of een
van een te lage kwaliteit. Gebruik een aardlekschakelaar
en zekering van de juiste
kwaliteit
Gebruik geen stekkerdoos.
Gebruik dit apparaat op
eigen groep en met een
daarop afgestemde aardlekschakelaar.
• Er is een risico op een elektrische schok.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
Neem voor elektrisch werk
contact op met de dealer,
verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd Service Center.
Demonteer of repareer het
apparaat nooit zelf.
Zorg voor een goede aarding
van het product volgens het
bedradingsschema. Sluit de
aardedraad nooit aan op een
gas- of waterleiding, bliksemafleider of telefoonaardedraad.
Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Er staat een risico van brand of
een elektrische schok als gevolg van stof, water enz.
NEDERLANDS
Zorg dat de apparatuur altijd
goed is geaard.
Gebruikershandleiding 3
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de
juiste waarde.
Wijzig of verleng de netvoedingskabel niet. Als de/het
netvoedingskabel/snoer bekrast, afgeschaafd of vergaan is, moet u deze
vervangen.
Neem voor het installeren,
verwijderen of opnieuw installeren altijd contact op
met de dealer of een erkend
servicecentrum.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Er bestaat een risico op brand,
een elektrische schok, explosie
of letsel.
Installeer het product niet op
een defecte installatiestandaard. Zorg ervoor dat de installatieplaats niet bouwvallig
wordt in de loop van de tijd.
Plaats de unit nooit op een
bewegende ondergrond of
een plaats vanaf waar het
kan vallen.
Wanneer het product drijfnat
is (door overstroming of onderdompeling) in water,
neem dan contact op met
een geauthoriseerd servicecentrum voor een vakkundige reparatie voordat u het
opnieuw in gebruik neemt.
• Daardoor kan het product vallen.
• De vallende unit kan schade of
letsel veroorzaken, of zelfs de
dood van een persoon.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
Controleer altijd vooraf het te
gebruiken koelmiddel. Lees
het etiket op het product.
Gebruik nooit een beschadigde stroomkabel en stekker of een los stopcontact
dat beschadigd is.
Raak het product in geen
geval aan, werk er niet mee
of repareer het niet met natte
handen.
• Er bestaat risico op een elektri• Onjuist koelmiddel kan de nor- • Dit kan anders brand of een
male werking van de unit belet- elektrische schok veroorzaken. sche schok of brand.
ten.
Plaats geen kachel of andere
verwarmingstoestellen in de
buurt van de stroomkabel.
Zorg dat er geen water in
elektrische gedeeltes terecht
komt. Instaleer de unit niet in
de buurt van open water.
Bewaar en gebruik geen
brandbaar gas of brandbare
materialen in de buurt van
het product.
• Er bestaat risico op brand of
een elektrische schok.
• Er is risico op brand, storing
van het product of een elektrische schok.
• Hierdoor kan brand ontstaan.
4 Lucht-naar-water warmtepomp
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Gooi de verpakkingsmaterialen veilig weg. Zoals schroeven, spijkers, batterijen,
gebroken onderdelen enz. na
installatie of onderhoud en
scheur en gooi de plastic
verpakkingszakken weg.
Controleer of het stroomapparaat niet vies is, los zit of
gebroken is en zet dan de
stroom aan.
• Verkeerde en losse verbindingen kunnen heet worden en
brand veroorzaken.
• Kinderen kunnen er mee spelen wat letsel kan veroorzaken.
• Vieze, loszittende of gebroken
stroomapparaten kunnen een
elektrische schok of brand
veroorzaken.
De versnelde condensator in
de unit voorziet de elektrische onderdelen van hoogspanning. Zorg ervoor dat de
condensator volledig is ontladen voordat reparaties worden uitgevoerd.
Gebruik bij de installatie van
de unit de meegeleverde installatiekit.
Zorg ervoor dat u alleen die
onderdelen gebruikt die in de
onderdelenlijst genoemd
zijn. Probeer nooit de apparatuur te veranderen.
• Een opgeladen condensator
kan een elektrische schok veroorzaken.
• Anders kan de unit vallen of
ernstig letsel veroorzaken.
• Het gebruik van verkeerde onderdelen kan een elektrische
schok veroorzaken, excessieve
hitte genereren of brand veroorzaken.
Gebruik het product niet gedurende lange tijd in een
goed afgesloten ruimte. Ventileer de ruimte regelmatig.
Open het paneel of rooster
aan de voorkant van het product niet tijdens de werking.
(Raak het elektrostatische filter niet aan als de eenheid
hiermee is uitgerust.)
Zet direct de stroomonderbreker uit of zet de stroomtoevoer uit bij het
waarnemen van vreemde geluiden, geuren of rook uit het
product.
• Er kan zuurstofgebrek optreden • Er bestaat een risico op lichamelijk letsel, een elektrische
en daardoor uw gezondheid
schok of een defect aan het
schaden.
product.
• Er bestaat risico op een elektrische schok of brand.
Gebruikershandleiding 5
NEDERLANDS
Bedradingsverbindingen dienen stevig te worden vastgemaakt en de kabel moet
correct worden aangelegd
zodat er geen kracht op de
kabel staat vanuit de verbindingsklemmen.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Ventileer de ruimte waarin het
product staat van tijd tot tijd
wanneer daarin ook een elektrische kachel, verwarmingselement e.d. in werking is.
Sluit de stroom af bij
schoonmaken of repareren
van het product.
Zorg ervoor dat niemand,
met name kinderen, op de
unit kan stappen of er op kan
vallen.
• Er kan zuurstofgebrek ontstaan • Er bestaat risico op een elektri- • Dit zou persoonlijk letsel en
schade aan het product kunnen
waardoor uw gezondheid wordt sche schok.
veroorzaken.
aangetast.
Zorg ervoor dat de stroomkabel er niet uit kan worden getrokken of beschadigd raken
gedurende de bediening.
Plaats NIETS op de stroomkabel.
Als brandbaar gas lekt, zet u
het gas uit en open een raam
voor ventilatie voordat u het
product weer aan zet.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Er bestaat een risico op brand
of een elektrische schok.
• Gebruik geen telefoon en zet
geen schakelaars aan of uit. Er
is risico op een explosie en
brand.
Neem altijd contact op met uw dealer of een geautoriseerd servicecentrum voor antivriesmiddel.
• Meestal is het antivriesmiddel een giftig product.
VOORZICHTIG
Er zijn twee personen nodig
voor het optillen en verplaatsen van het product.
Installeer het product niet
waar dit direct bloot wordt
gesteld aan zeewind (zout
sproeiwater).
Houd het product bij installatie horizontaal.
• Vermijd persoonlijk letsel.
• Dit kan roestvorming op het
product veroorzaken.
• Om trillingen of geluidshinder te
voorkomen.
Installeer het product niet
waar het geluid of hete lucht
uit de unit de omwonenden
kunnen beschadigen of storen.
Controleer na installatie of
reparatie van het product altijd of er gas (koelmiddel)
lekt.
Gebruik het product niet voor
speciale doeleinden, zoals
voor het conserveren van
voedsel, kunstwerken etc. Het
is een AWHP voor consumenten, geen precisiekoelsysteem.
• Er bestaat een risico op schade
• Het kan een probleem vormen • Lage niveaus van koelmiddel
voor uw buren en daardoor ge- kunnen een defect aan het pro- of verlies van eigendommen.
duct veroorzaken.
schillen.
6 Lucht-naar-water warmtepomp
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Blokkeer de luchtinlaat- of
uitlaatopening niet.
Gebruik een zachte doek
voor het schoonmaken. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of spattend
water e.d.
• Dit kan een defect aan het pro- • Er bestaat het risico op brand,
elektrische schok of schade
duct veroorzaken.
aan de plastic onderdelen van
het product.
Steek nooit uw handen of andere voorwerpen door de
luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het product in werking is.
Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van het
product.
• U kunt zich aan de scherpe
• Er bevinden zich scherpe en
randen verwonden.
bewegende onderdelen in die
tot persoonlijk letsel kunnen leiden.
Kantel de unit niet tijdens het
verwijderen of demonteren.
Meng geen lucht of gas anders dan het in het systeem
gebruikte, gespecificeerde
koelmiddel.
Trap niet op het systeem en
plaats er niets bovenop.
• Er bestaat risico op persoonlijk
letsel of een defect aan het product.
Als er tijdens een reparatie
koelgas lekt, raak het lekkende koelgas dan niet aan.
• Het koelgas kan bevriezingsverschijnselen veroorzaken
(verbranding door koude).
Als tijdens de installatie koelgas lekt, moet u de betreffende ruimte direct
ventileren.
Demontage van de unit, behandeling van de koelolie en
eventuele onderdelen moet
worden uitgevoerd volgens
lokale en nationale standaarden.
Stel uzelf, kinderen of planten niet bloot aan een rechtstreekse stroom warme
lucht.
Gebruik een stevige kruk of
ladder bij het schoonmaken,
onderhoud of repareren van
het product op hoogte.
• Dit kan uw gezondheid schaden.
• Wees voorzichtig en voorkom
persoonlijk letsel.
Gebruikershandleiding 7
NEDERLANDS
• Het erin zittende condenswater • Als er lucht in het koelsysteem • Anders kan dit schadelijk zijn
voor uw gezondheid.
komt, kan de druk in het syskan gemorst worden.
teem extreem oplopen, hetgeen
beschadiging van de apparatuur of letsel kan veroorzaken.
Product Inleiding
Product Inleiding
Naam en functie van onderdelen
1
7
8
6
2
4
5
1. Unit
2. Afstandsbediening
3. Water uit (PT 25A)
4. Water in (PT 25A)
5. Opening voor communicatie
6. Opening voor stroomvoorziening
7. Luchtinlaat
8. Luchtuitlaat
8 Lucht-naar-water warmtepomp
3
Product Inleiding
Afstandsbediening
‫ڸ‬
‫ۀ‬
‫ڿ‬
‫ھ‬
‫ڽ‬
‫ہ‬
‫ۂ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
WATER
HEATING
‫ڻ‬
TEMP
OPER
MODE
‫ڼ‬
‫ۃ‬
‫ۄ‬
Naam
Weergave
Knop om temperatuur te veranderen
Knop waterverwarming activeren/deactiveren
Aan/Uit-knop
Knop voor selectie van de werkingsmodus
Knop stille modus aan/uit
Knop temperatuurinstellingsmodus
Knop modus temperatuur bekijken
Knop voor instellen van functies
Programmeerknop
Richtingsknoppen (Op, Neer, Links, Rechts)
Knop instellen/wissen
ESC-knop
Gebruikershandleiding 9
NEDERLANDS
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
Controle informatie
Verwarming voor de sanitaire watertank
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische verwarming van de sanitaire watertank die zich in
de sanitaire watertank bevindt, actief is.
Het pictogram wordt niet gebruikt wanneer de sanitaire watertank niet geïnstalleerd is.
Waterpomp
Dit pictogram geeft aan dat de waterpomp binnen in de unit actief is.
Thermische bijpomp op zonne-energie
Dit pictogram geeft aan dat de thermische bijpomp op zonne-energie actief is.
OPMERKING : Doordat de installatie van de thermische bijpomp op zonne-energie niet verplicht, maar aanbevolen is in overeenstemming met de conditie ter plaatse, kan dit pictogram
zichtbaar zijn terwijl er geen thermische bijpomp op zonne-energie geïnstalleerd is.
Ontdooien
Dit pictogram geeft aan dat de ontdooimodus actief is.
Deze modus werkt automatisch.
Laagste temperatuur behouden
Het doel van deze modus is het behoud van de temperatuur om schade door bevriezing van
de waterleiding te voorkomen.
Desinfectie
Dit pictogram geeft aan dat de desinfecteermodus in werking is in de sanitaire watertank.
Compressor
Dit pictogram geeft aan dat de compressor actief is.
Kinderslot
Geen functie
Centrale controller
Dit pictogram geeft aan dat het product geregeld wordt door de centrale controller.
Thermostaat
Dit pictogram geeft de verbinding met de thermostaat aan.
Klein probleem
Dit pictogram geeft aan dat er kleine problemen opgetreden zijn.
Groot probleem
Dit pictogram geeft aan dat er grote problemen opgetreden zijn.
10 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Modus wijzigen
Zet het product aan en selecteer de werkingsmodus.
1
Druk op de aan/uit-knop om het product aan te zetten.
2
Druk op de knop OPER MODE (WERKMODUS) om iedere werkingsmodus te selecteren.
Verwarmingswerking
Weersafhankelijke werking
Werkingsmodus
• Verwarmingswerking - Het product produceert heet water op om te gebruiken bij vloerverwarming of FCU-verwarmen.
• Weersafhankelijke verwarmingswerking - In deze modus wordt het instelpunt voor het verwarmen automatisch bepaald door het voorgedefinieerde temperatuurprofiel.
Doeltemperatuur selecteren
1
Druk op de knop SET TEMP (TEMP INSTELLEN) om iedere bedieningsmodus te selecteren.
Kamertemperatuur
2
Temperatuur van het
uitstromende water
Temperatuur van de
sanitaire watertank
De temperatuur verlagen
j Opmerking
: Verhoog met 1 °C of 2 °F per één keer drukken.
: Verlaag met 1 °C of 2 °F per één keer drukken.
• We kunnen het temperatuurbereik van iedere modus veranderen in de instellingsmodus van de
installatie. Raadpleeg functiecodes 11 tot 15.
• Het instellen van de kamertemperatuur is beschikbaar wanneer de kamerluchtsensor op afstand
(apart verkocht) geïnstalleerd is. Raadpleeg functiecode 03.
• Het instellen van de temperatuur van de sanitaire watertank is beschikbaar indien de sanitaire
watertank geïnstalleerd is.
Gebruikershandleiding 11
NEDERLANDS
Pas de gewenste temperatuur aan door op de knoppen TEMP veranderen te drukken in iedere modus.
De temperatuur verhogen
Gebruikershandleiding
Weersafhankelijke werking
Deze modus is alleen van toepassing op verwarmen. Om energie te besparen en om het hoogste niveau
van comfort te verkrijgen, zal de instellingstemperatuur de buitentemperatuur volgen. Indien de buitentemperatuur afneemt, zal de verwarmingscapaciteit voor het huis automatisch toenemen om dezelfde kamertemperatuur te behouden. Alle parameters zullen ingesteld worden door de installateur tijdens de
opstartprocedure en zullen aangepast worden aan de karakteristieken ter plaatse.
1
Druk op de knop OPER MODE (WERKMODUS) om de weersafhankelijke werkingsmodus te selecteren.
2
Pas het gewenste temperatuurniveau aan door op de knoppen TEMP veranderen te drukken.
: Pictogram van de
weersafhankelijke
werking
Vb) Verlagen van het temperatuurprofiel met 3°C (gebaseerd op de luchttemperatuur in de kamer)
<Temperatuur aanpassingsstap (eenheid: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Koud
Warm
Temperatuur bekijken
1
Druk herhaaldelijk op de knop
VIEW TEMP (TEMP BEKIJKEN)
Om iedere temperatuur te selecteren. (Wanneer u op de VIEW
TEMP (TEMP BEKIJKEN)-knop
drukt, zal de kamertemperatuur
gedurende 5 seconden getoond
worden.)
: Kamertemperatuur bekijken
: Inlaattemperatuur bekijken
: Uitlaattemperatuur bekijken
: Temperatuur van het sanitaire water
bekijken (Alleen getoond in de
sanitaire waterverwarmingsmodus)
: Temperatuur van de zonne-energie
bekijken (Alleen getoond in de
sanitaire waterverwarmingsmodus)
(Eenheid: °C)
Temperatuur
Temperatuurbereik
Weergave
Onder 11
Laag
11 ~ 39
werkelijke temperatuur
Boven 39
Hoog
Lucht
Water
12 Lucht-naar-water warmtepomp
Onder 0
Laag
0 ~ 92
werkelijke temperatuur
Boven 92
Hoog
Gebruikershandleiding
Werking van de sanitaire waterverwarming
1
Druk herhaaldelijk op de knop
<Sanitaire waterverwarming uitschakelen>
2
bekijken
<Sanitaire waterverwarming inschakelen>
De werking van de sanitaire waterverwarming werkt alleen in de ingeschakelde toestand.
Het segment zal tijdens de bediening aan zijn.
<Sanitaire waterverwarming AAN>
<Opmerking>
• Deze functie wordt niet gebruikt wanneer de sanitaire watertank niet geïnstalleerd is.
• Als u meer informatie wilt, raadpleegt u de functiecodes [15, 26-29] in de sectie informatie installatie
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding 13
Gebruikershandleiding
Stille modus werking
Stille modus betekent dat de unit op een lagere capaciteit werkt, waardoor deze minder geluid produceert.
1
Druk herhaaldelijk op de programmeerknop totdat het pictogram van de stille
modus getoond wordt.
2
Druk op de knop links, rechts om het
menu te selecteren. "AM/PM of uur"
3
Druk op de knop naar beneden om naar
het AM/PM-gedeelte te gaan en dit aan
te passen. (Het AM/PM-segment zal
knipperen).
4
Druk op de knop rechts om naar het
“Uur”-gedeelte te gaan. (Het “Uur”-segment zal knipperen).
5
Druk op de knop naar boven, naar beneden om het Uur aan te passen.
6
Als u klaar bent met de instelling drukt u
op de knop OK / WISSEN.
7
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch
terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
Dit houdt tevens in dat de capaciteit voor verwarmen ook daalt. Houd hier rekening mee
wanneer een bepaald niveau van koelen of verwarmen benodigd is.
Het is mogelijk dat de stille modus niet werkt terwijl het product doorgaat naar een werking met
een hogere prioriteit zoals het ontdooien, antivrieswerking, enz.
(Wanneer deze modus niet op volgorde van prioriteit werkt, toon dan ALLEEN
.)
14 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Kinderslot
Deze functie is om te voorkomen dat kinderen of andere mensen de controller gebruiken.
Druk op de functie-instellingsknop om in de
instellingsmodus te komen.
(Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop OK/WISSEN om de selectie te
beëindigen. Het segment zal verdwijnen.
3
Als het Kinderslot actief is zullen het pictogram
en 'CL' gedurende 3 seconden worden weergegeven als u op een knop drukt, behalve bij de knop
temperatuur bekijken en de knop instellen/wissen.
4
Als u deze instelling ongedaan wilt maken, drukt
u op de functie-instellingsknop totdat het pictogram
begint te knipperen en dan drukt u op
de knop OK/WISSEN.
NEDERLANDS
1
Gebruikershandleiding 15
Gebruikershandleiding
Snelle verwarming van de sanitaire tank
Als er een dringende behoefte aan sanitaire verwarming is, kan de Snelle verwarming van de sanitaire tank gebruikt worden om de tijd te verkorten die nodig is om de doeltemperatuur van de sanitaire tank te bereiken door de verwarming van de sanitaire tank geforceerd aan te zetten. Nadat de
doeltemperatuur van de sanitaire tank bereikt is, of indien de gebruiker aangeeft te stoppen, zal de
modus Snelle verwarming van de sanitaire tank beëindigd worden.
1
Druk gedurende 3 seconden op de inschakelknop van de sanitaire tankverwarming om de
Snelle verwarming van de sanitaire tank te starten. Het pictogram ‘sanitaire tankverwarming inschakelen’ en het pictogram ‘sanitaire tankverwarming’ zullen samen knipperen.
2
Indien de doeltemperatuur van de sanitaire tank bereikt is of indien de gebruiker gedurende 3 seconden op de knop Sanitaire tankverwarming inschakelen drukt, zal de Snelle
verwarming van de sanitaire tank beëindigde worden en zal het knipperen van het pictogram stoppen.
16 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Weergave van de foutcode
Er wordt een foutcode weergegeven op het bedieningspaneel.
Klein probleem: Sensorprobleem
<Display>
Groot probleem: Problemen met de cyclus van de compressor
<Display>
Kritische fout
Bij een kritische fout zal de unit onvoorwaardelijk stoppen. Op dat moment zullen
‘CH’ en het nummer van de foutcode afwisselend getoond worden.
NEDERLANDS
<Display>
Gebruikershandleiding 17
Gebruikershandleiding
Instellen van de huidige tijd
U kunt de huidige tijd instellen.
1
Blijf 3 seconden op de programmeerknop drukken on in te voeren. Instellen actuele tijd modus
2
Druk op de knop links, rechts om de huidige dag aan te passen.
3
Druk op de knop naar beneden om naar
het AM/PM-gedeelte te gaan en dit aan
te passen. (Het AM/PM-segment zal
knipperen).
4
Druk op de knop rechts om naar het
“Uur”-gedeelte te gaan. (Het “Uur”-segment zal knipperen).
5
Druk op de knop naar boven, naar beneden om het Uur aan te passen.
6
Druk op de knop naar rechts om naar
het “Minuten”-gedeelte te gaan. (Het
“Minuten”-segment zal knipperen).
7
Druk op de knop naar boven, naar beneden om de Minuten aan te passen.
8
Als u klaar bent met de instelling drukt u
op de knop OK / WISSEN.
9
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch
terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
18 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Programmeren: Eenvoudige instellingsreservering
U kunt de reserveringsmodus eenvoudig inschakelen. (ALLEEN inschakelen indien het apparaat op stand-by staat.)
1
Druk op de programmeerknop om in de
Programmeermodus te komen. (Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop naar boven, naar beneden om de reserveringstijd aan te passen.
3
Als u klaar bent met de instelling drukt u op de knop OK / WISSEN om het
programmeren te voltooien.
4
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
Programmeren: Instelling van slaapreservering
U kunt de (slaap) reserveringsmodus eenvoudig uitzetten. (ALLEEN inschakelen indien de unit in werking is.)
Druk op de programmeerknop om in de Programmeermodus te komen. Druk herhaaldelijk op de knop om de [slaapreservering] te
selecteren. (Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop naar boven, naar beneden om de reserveringstijd aan te passen.
3
Als u klaar bent met de instelling drukt u op de knop OK / WISSEN om het
programmeren te voltooien.
4
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
NEDERLANDS
1
Gebruikershandleiding 19
Gebruikershandleiding
Screed drying (lang drogen)
Na het installeren van de waterpijpen voor de vloerverwarming kan de gebruiker de screed drying-modus selecteren om het cement te laten uitharden.
1
Blijf gedurende 3 seconden op de programmeerknop drukken om in
de instellingsmodus voor lang drogen te komen.
2
Druk op de programmeerknop om functiecode 18 te selecteren.
3
Druk op de knop links, rechts om naar
het instellingsgedeelte van lang drogen
te gaan.
4
Druk op de knop naar boven, naar beneden om “01” of “00” aan te passen.
(00: Niet gebruikt 01: Gebruikt)
5
Als u klaar bent met de instelling drukt u
op de knop OK / WISSEN.
6
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch
terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
7
Tijdens de lang drogen-modus wordt “droog”
getoond. De resterende dagen om de
screed drying-modus te voltooien wordt
weergegeven.
Resterende
dagen
20 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Programmeren: Reservering AAN zetten
Deze functie kan aan gaan na een instellingstijd.
Druk op de programmeerknop om in de
Programmeermodus te komen. Druk herhaaldelijk op de knop om [reservering aan]
te selecteren. (Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop naar boven, naar beneden om AM/PM aan te passen.
3
Druk op de knop rechts om naar het
“Uur”-gedeelte te gaan. (Het “Uur”-segment zal knipperen).
4
Druk op de knop naar boven, naar beneden om het Uur aan te passen.
5
Druk op de knop rechts om naar het “Minuten”-gedeelte te gaan. (Het “Minuten”segment zal knipperen).
6
Druk op de knop naar boven, naar beneden om de Minuten aan te passen.
7
Als u klaar bent met de instelling drukt u op de knop OK / WISSEN om het programmeren te voltooien.
8
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch
terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
Gebruikershandleiding 21
NEDERLANDS
1
Gebruikershandleiding
Programmeren: Reservering UIT instellen
Deze functie kan uit gaan na een instellingstijd.
1
Druk op de programmeerknop om in de Programmeermodus te komen. Druk herhaaldelijk op de knop om [reservering uit] te
selecteren. (Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop naar boven, naar beneden om AM/PM aan te passen.
3
Druk op de knop rechts om naar het
“Uur”-gedeelte te gaan.
(Het “Uur”-segment zal knipperen).
4
Druk op de knop naar boven, naar beneden om het Uur aan te passen.
5
Druk op de knop rechts om naar het “Minuten”-gedeelte te gaan. (Het “Minuten”segment zal knipperen).
6
Druk op de knop naar boven, naar beneden om de Minuten aan te passen.
7
Als u klaar bent met de instelling drukt u op de knop OK / WISSEN om het programmeren te voltooien.
8
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
22 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Programmeren: Wekelijkse reservering
De wekelijkse reservering is actief nadat de huidige tijd ingesteld is.
1
Druk op de programmeerknop om in de Programmeermodus te komen. Druk herhaaldelijk op de knop om [Wekelijkse reservering] te
selecteren. (Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop links, rechts om de huidige dag aan te passen.
3
Druk op de knop naar boven, naar beneden om het actienummer aan te passen.
4
Druk op de knop rechts om naar het
“Uur”-gedeelte in het onderdeel UIT te
gaan. (Het “Uur”-segment zal knipperen).
Onderdeel starttijd
Druk op de knop naar boven, naar beneden om het Uur in het onderdeel
Starttijd aan te passen.
6
Druk op de knop rechts om naar het
“Minuten”-gedeelte in het onderdeel
Starttijd te gaan. (Het “Minuten”-segment zal knipperen).
7
Druk de knop naar boven, naar beneden
om de minuten in het onderdeel Starttijd
aan te passen.
8
Druk op de knop rechts om naar het “Uur”gedeelte in het onderdeel UIT te gaan.
(Het “Uur”-segment zal knipperen).
NEDERLANDS
5
Onderdeel tijd Uit
Gebruikershandleiding 23
Gebruikershandleiding
9
Raadpleeg het proces van Nr. 5 tot Nr. 7
voor het instellen van tijd UIT Het is dezelfde methode.
10
Als u klaar bent met instellen, druk
dan op de knop instellen/annuleren
om de programmering te voltooien.
Wanneer dit klaar is, zal het segment
onder de balk worden aangemaakt.
11
Raadpleeg het proces van Nr. 2 tot
Nr. 10 voor het instellen van het wekelijkse programma op een andere
dag. Het is dezelfde methode.
12
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch
terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
<Opmerking>
Beschrijving van de wekelijkse reservering
<Selectie start-tijd>
Actie
Starttijd
Van
<Selectie start-tijd>
<Selectie uit-tijd>
Tot
Tijd Uit
<Selectie uit-tijd>
❈ Twee acties per weekdag kunnen geprogrammeerd worden, in totaal 14 acties.
24 Lucht-naar-water warmtepomp
Gebruikershandleiding
Programmeren: Vakantiereservering
Deze functie is om automatisch de werking van de machine op sommige dagen stop te zetten.
1
Druk op de programmeerknop om in de Programmeermodus te komen. Druk herhaaldelijk op de knop om [Vakantiereservering] te
selecteren. (Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop links, rechts om de vakantie aan te passen.
3
Wanneer u op de knop instellen/wissen
drukt na het beëindigen van de selectie,
zal de geselecteerde dag verdwijnen.
4
Druk op de knop verlaten om te verlaten of het systeem zal automatisch terugkeren indien er gedurende 25 seconden geen invoer is.
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding 25
Gebruikershandleiding
Programmeren: Sanitaire tankverwarming & Werking sanitaire tankverwarming
Deze functie is om de programmering voor de sanitaire tankverwarming en de werking van de sanitaire
tankverwarming te programmeren. Er zijn twee programmeringen mogelijk voor sanitaire tankverwarming
en nog eens twee voor de werking sanitaire tankverwarming. Vooraf toegewezen programmanummers
voor het programmeren van sanitaire tankverwarming zijn “1” en “2”. Programmanummer “3” en “4” zijn
toegewezen voor werking sanitaire tankverwarming. De geplande programmering zal iedere dag werken.
1
Druk op de programmeerknop om in de Programmeermodus te komen. Herhaal het indrukken van de knop om het programmeren van de sanitaire tankverwarming te selecteren.
(Het segment zal knipperen)
2
Druk op de knop links en rechts om het geplande programmanummer aan te passen. Programmanummers “1” en “2” zijn voor programmering van sanitaire tankverwarming (indien geselecteerd, zal het pictogram “Sanitaire tankverwarming is ingeschakeld” knipperen, en “3” en “4” zijn voor programmering van de
werking van sanitaire tankverwarming (indien geselecteerd zal het pictogram ‘Sanitaire tankverwarming’
knipperen).
3
Na het selecteren van het programmanummer, drukt u op de knop naar beneden om in het aanpassen van de tijd
van aanzetten te komen. De tijd van aanzetten kan aangepast worden door te drukken op de knoppen links,
rechts, naar boven en naar beneden. Na het toewijzen van de minuten van de tijd van aanzetten, drukt u op de
knop rechts om in het aanpassen van de tijd van uitzetten te komen. Zoals het aanpassen van de tijd van aanzetten, drukt u op de knoppen links, rechts, naar boven, naar beneden om de tijd van uitzetten te veranderen.
4
Druk op de instellingsknop om het programmeren te beëindigen.
Om uit de Programmeermodus te gaan, drukt u op de knop ESC.
26 Lucht-naar-water warmtepomp
Thermostaat gebruiken
Thermostaat gebruiken
De term “Thermostaat”, die in dit hoofdstuk breeduit gebruikt wordt, is een soort van een accessoire van een
3e partij. LG Electronics levert geen thermostaat en hij dient geleverd te worden door 3e partij-fabrikanten.
Een kamerthermostaat kan gebruikt worden voor eenvoudige en handige regeling. Om de thermostaat efficiënter en juist te gebruiken, geeft dit hoofdstuk informatie over het gebruik van de thermostaat.
VOORZICHTIG
1. Sommige elektro-mechanische thermostaten hebben een interne vertragingstijd om de compressor
te beschermen. In dat geval kan een modusverandering langer duren dan de gebruiker verwacht.
Lees de handleiding van de thermostaat zorgvuldig door indien het product niet snel reageert.
2. Het instellen van het temperatuurbereik met de thermostaat kan verschillend zijn van die van
het product. De ingestelde verwarmingstemperatuur dient te worden gekozen binnen het ingestelde temperatuurbereik van het product.
Hoe de thermostaat te gebruiken
Om te vinden hoe hem aan en uit te zetten, hoe het temperatuurbereik in te stellen, hoe de werkingsmodus te veranderen enz., raadpleegt u de bedieningshandleiding van de thermostaat geleverd door
de fabrikant van de thermostaat.
Bediening van de thermostaat met het regelpaneel
• De volgende functies zijn toegestaan als de thermostaat geïnstalleerd is :
Knop SET TEMP (TEMP INSTELLEN)
•
Knop VIEW TEMP (TEMP BEKIJKEN)
•
Knop temperatuur aanpassen*
•
Sanitaire waterverwarming inschakelen / uitschakelen
•
Stille modus Aan / Uit
NEDERLANDS
•
• De volgende functies zijn NIET toegestaan als de thermostaat geïnstalleerd is:
•
Selectie van de werkingsmodus (koeling/verwarming/weersafhankelijk)
•
Tijdsplanning
•
Werking aan/uit
Gebruikershandleiding 27
Thermostaat gebruiken
Noodwerking
• Definitie van voorwaarden
- Probleem: een probleem dat de werking van het systeem kan stoppen en tijdelijk hervat kan worden onder beperkte werking zonder hulp van een gecertificeerde professional.
- Fout: een probleem dat de werking van het systeem kan stoppen en ALLEEN hervat kan worden
na een controle door een gecertificeerde professional.
- Noodmodus: tijdelijke verwarmingswerking terwijl het systeem problemen heeft.
• Doel van “Probleem”-introductie
- Niet zoals bij een airconditioner, wordt de lucht-naar-water warmtepomp in het algemeen gedurende het hele winterseizoen gebruikt zonder dat het systeem stopt.
- Als het systeem een probleem opmerkt dat niet kritiek is voor het systeem dat verhittingsenergie
produceert, kan het systeem tijdelijk doorgaan in de noodmoduswerking door een besluit van de
eindgebruiker.
• Geklassificeerde problemen
- Problemen worden geklassificeerd op twee niveaus in overeenstemming met de Ernst van het
probleem. : Klein problem en Groot probleem
- Klein probleem: Sensorprobleem. In de meeste gevallen hebben deze problemen te maken met
problemen met de sensor. De unit werkt in de noodmoduswerking (niveau 1).
- Groot probleem: Problemen met de cyclus van de compressor De noodmoduswerking (niveau 2)
wordt uitgevoerd door de optionele elektrische verwarming.
- Optie bij problemen: een probleem wordt opgemerkt voor optiewerking zoals verwarming van de
watertank. Bij dit soort problemen wordt de problematische optie beschouwd alsof deze niet op
het systeem geïnstalleerd is.
• Niveau noodwerking
- Wanneer het systeem problemen opmerkt, stopt het de werking en wacht het op de beslissing
van de gebruiker: Het servicecenter bellen of een noodwerking starten.
- Om de noodwerking te starten drukt de gebruiker eenvoudigweg nog een keer op de knop AAN / UIT.
- Twee verschillende niveaus worden voorbereid voor noodwerking: Hoge temperatuurcyclus en
lage temperatuurcyclus.
- In de noodmoduswerking kan de gebruiker de doeltemperatuur niet aanpassen.
※ Hij kan niet bediend worden, als de elektrische verwarmingsaccessoire niet geïnstalleerd is.
Drukschak- Doeltemperatuur Doeltemperatuur Doeltemperatuur
elaar (#4) weglopend water
van de
van het
kamerlucht
sanitaire water
Hoge temperatuurcyclus
UIT
50°C
24°C
70°C
Lage temperatuurcyclus
AAN
30°C
19°C
50°C
28 Lucht-naar-water warmtepomp
Thermostaat gebruiken
• De volgende functies kunnen worden gebruikt voor een noodwerking:
-
Werking aan/uit
-
Knop VIEW TEMP (TEMP BEKIJKEN)*
-
Knop temperatuur aanpassen*
-
Sanitaire waterverwarming inschakelen / uitschakelen
*: Temperatuur gemeten door een defecte sensor wordt als volgt weergegeven (*).
*: Aangepaste temperatuur wordt alleen gebruikt om de aan / uit toestand van de elektrische verwarming te regelen. Het product gaat niet aan / uit volgens de temperatuurinstelling op het bedieningspaneel. Het gaat aan / uit volgens het thermostaatsignaal.
• De volgende functies zijn NIET toegestaan in de noodwerking.
-
Selectie van de werkingsmodus (koeling / verwarming / weersafhankelijk)
-
Tijdsplanning
-
Knop SET TEMP (TEMP INSTELLEN)
• Dubbele problemen: Optieprobleem met kleine of grote problemen
- Als er een optieprobleem optreedt met een klein (of groot) probleem, geeft het systeem hogere
prioriteit aan kleine (of grote) problemen en werkt alsof er een klein (of groot) probleem opgetreden is.
• Noodwerking wordt niet automatisch herstart nadat de hoofdstroom gereset is.
- Onder normale omstandigheden wordt de productwerkingsinformatie hersteld en automatisch
herstart nadat de hoofdstroom gereset is.
- Maar in noodwerking word het automatisch herstarten verhinderd ter bescherming van het product.
- Daarom moet de gebruiker het product zelf herstarten na een stroomreset, wanneer de noodwerking heeft plaatsgevonden.
Gebruikershandleiding 29
NEDERLANDS
- Daarom kan de sanitaire waterverwarming soms onmogelijk zijn in noodmoduswerking. Wanneer
het sanitaire water niet opwarmt in de noodwerking, controleer dan of de sensor van sanitair
water en de gerelateerde bedrading allemaal goed zijn.
Onderhoud en service
Onderhoud en service
Onderhoudsactiviteiten
Om optimale beschikbaarheid van de unit te waarborgen, moet een aantal controles en inspecties
op de unit en de bedrading ter plaatse regelmatig uitgevoerd worden, bij voorkeur jaarlijks.
Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door uw lokale overeengekomen technicus.
Wanneer de unit het niet doet…
VOORZICHTIG
• Als het product langere tijd niet gebruikt wordt, bevelen we
sterk aan DE STROOMVOORZIENING NAAR HET PRODCUT NIET UIT TE SCHAKELEN
• Als het product niet voorzien wordt van stroom zullen enkele
productbeschermende acties (zoals antiblokkering van de waterpomp) niet uitgevoerd worden.
Vraag in de volgende gevallen onmiddellijk om deskundige service:
1. Iets abnormaals zoals een brandlucht, een hard geluid enz. treedt op. Stop de unit en schakel de
stroomonderbreker uit. Probeer in dergelijke gevallen de air conditioner nooit zelf te repareren of
opnieuw te starten.
2. De stroomkabel is te heet of beschadigd.
3. Door zelfdiagnose van het systeem wordt een foutcode gegenereerd.
4. Water lekt uit de unit.
5. Iedere schakelaar, onderbreker (veiligheid, aarde) of zekering werkt niet juist.
De gebruiker moet de airconditioner zelf regelmatig controleren & reinigen om te voorkomen
dat de prestaties ervan minder worden.
In het geval van een speciale situatie, moet dit werk alleen uitgevoerd worden door servicepersoneel.
VOORZICHTIG
• In het geval van water met toegevoegde pekel moet de afvoerklep van de afsluiterklep worden aangesloten op een opvangbak.
• Raak het water met pekel niet aan.
• Wanneer de pekel uit de leiding lekt, mag de unit niet worden gebruikt en dient u contact op
te nemen met een dealer, verkoper of een geautoriseerd servicecenter.
30 Lucht-naar-water warmtepomp
Onderhoud en service
Probleemoplossende tips! Spaar tijd en geld!
Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service....Bel uw dealer als de storing blijft bestaan.
Probleem
AWHP werkt niet.
In de kamer hangt een vreemde geur.
AWHP werkt niet gedurende ongeveer 3 minuten na herstart
Verwarmt niet effectief.
De werking van de unit is luidruchtig.
Er komt stoom uit de unit.
Display van het regelpaneel is
wazig of geeft niets weer.
Verklaring
• Heeft u de timer misschien verkeerd ingesteld?
• Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomverbreker ingeschakeld?
• Wanneer ‘CH 14’ op het displaypaneel wordt weergegeven, dient u te controleren of de waterleiding
bevroren is, of dient u de lucht in de PHEX te laten ontsnappen door de luchtventilatie te openen.
• Controleer of dit misschien een vochtlucht van de muren, de vloerbedekking, de meubels of andere textielproducten in de ruimte is.
• Dit is een beveiliging van het mechanisme.
• Wacht drie minuten en de werking zal starten.
• De kamer kan erg heet geweest zijn toen de AWHP voor het eerst aangezet werd.
Laat de ruimte een tijdje afkoelen.
• Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld?
• Geluid van het stromen van koelmiddel
- Terwijl het systeem wordt gestart of gestopt, kan er geluid hoorbaar zijn
van het stromen van koelmiddel.
• Watergeluid
- Tijdens het starten of stoppen van de unit, kan er geluid optreden in de waterleiding.
• Tijdens het ontdooien
- Geluid kan optreden in de unit door het ontdooien van water.
• Geluid van de warmtewisselaar van de unit
- Dit geluid kan worden gehoord uit de warmtewisselaar van de binnenunit
als gevolg van het bevriezen of smelten van water.
• Stoom uit de warmtewisselaar
- Tijdens het ontdooien smelt het ijs op de warmtewisselaar, wat resulteert
in stoom.
• Is de circuitbreker gebroken?
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding 31
32 Lucht-naar-water warmtepomp
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising