LG | LG Optimus G | Owner's Manual | LG E975-Optimus-G Owner's Manual

LG E975-Optimus-G Owner's Manual
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH
Gebruikershandleiding
Guide de l’utilisateur
User Guide
LG-E975
MFL68643301 (1.0)
www.lg.com
Nederlands
Gebruikershandleiding
• De schermafbeeldingen en illustraties wijken
mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon
ziet.
• Het kan zijn dat een deel van deze handleiding
niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt
af van de software of van uw serviceprovider. Alle
informatie in dit document kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd.
• Deze handset is vanwege het toetsenbord op het
aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een
visuele handicap.
• Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle
rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van LG Group en
diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken
zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken
van Google, Inc.
Inhoud
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik....5
Belangrijke melding................................14
Meer informatie over uw telefoon...........21
Overzicht van de telefoon.......................21
De Micro-USIM-kaart plaatsen................23
De telefoon opladen................................24
Het scherm vergrendelen en
ontgrendelen..........................................24
Het basisscherm......................................25
Tips voor het aanraakscherm..................25
Basisscherm...........................................26
Het beginscherm aanpassen.................27
Terugkeren naar recent gebruikte
applicaties..............................................28
Meldingen..............................................28
Het notificatiepaneel openen.................29
Indicatiepictogrammen op de statusbalk....29
Schermtoetsenbord................................31
Tekens met accenten invoeren..............31
Google-account instellen........................32
Verbinden met netwerken en apparaten....
33
Wi-Fi......................................................33
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken....33
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken
met een Wi-Fi-netwerk..........................33
Bluetooth................................................34
2
De dataverbinding van uw
telefoon delen.........................................35
Wi-Fi Direct............................................37
PC-verbindingen met een USB-kabel......37
Oproepen..................................................39
Een oproep plaatsen...............................39
Uw contacten bellen...............................39
Een oproep beantwoorden of weigeren....39
Belvolume aanpassen.............................40
Een tweede oproep plaatsen...................40
Oproeplogboeken tonen..........................41
Oproep...................................................41
Contacten.................................................42
Een contact zoeken................................42
Een nieuw contact toevoegen.................42
Favoriete contacten................................42
Een groep maken...................................43
Berichten..................................................44
Een bericht verzenden............................44
Gegroepeerd vak ...................................45
De instellingen van uw berichten
wijzigen..................................................45
E-mail.......................................................46
Een e-mailaccount beheren....................46
Accountmappen gebruiken.....................46
E-mailberichten schrijven en verzenden.....47
Camera.....................................................48
Meer informatie over de beeldzoeker......48
De geavanceerde instellingen gebruiken....49
Snel een foto maken ..............................50
Nadat u een foto hebt gemaakt...............50
Opgeslagen foto’s tonen.........................52
Videocamera............................................53
Meer informatie over de beeldzoeker......53
De geavanceerde instellingen gebruiken....54
Snel een video maken............................54
Na het opnemen van een video...............55
Uw opgeslagen video’s bekijken.............55
Het volume aanpassen tijdens de
weergave van een video.........................55
Unieke functie van LG..............................56
Functie QuickMemo................................56
De opties van QuickMemo gebruiken.....57
De opgeslagen QuickMemo tonen ........57
Functie Notebook....................................58
Een notitie maken.................................58
Meer informatie over het notitieblok.......58
Boekenplank........................................58
Pagina-Eigenschappen panelen.............59
Het opgeslagen notitieblok tonen...........59
QuickTranslator......................................60
Functie Live-zoomen..............................61
Functie QSlide........................................62
Functie Dual play....................................63
Spiegelen.............................................63
Dual play..............................................63
LG SmartWorld.......................................64
Hoe u met uw telefoon op
LG SmartWorld komt:............................64
On-Screen Phone...................................65
Pictogrammen van On-Screen Phone.....65
Functies van On-Screen Phone..............65
On-Screen Phone installeren op uw PC.....66
Multimedia...............................................67
Galerij.....................................................67
Foto's tonen.........................................67
Video's afspelen...................................68
Foto's/video's bewerken.......................68
Beelden wissen....................................68
Als achtergrond instellen.......................68
Video......................................................68
Video afspelen......................................69
Video Editor............................................70
Video Wiz................................................71
Muziek...................................................72
Een nummer afspelen...........................73
Muziekbestanden toevoegen aan uw
telefoon................................................74
Muziek overdragen via
Mediasynchronisatie (MTP)....................74
Accessoires..............................................76
Het alarm instellen..................................76
De rekenmachine gebruiken...................76
Een gebeurtenis toevoegen aan uw
agenda...................................................76
Voice recorder........................................77
Een geluid of stem opnemen.................77
3
Inhoud
Een spraakopname verzenden...............77
Taakbeheer.............................................78
Taken.....................................................78
Polaris Office 4.......................................78
Backup...................................................79
Informatie over het maken en terugzetten van
back-ups van data van smartphones..........79
Back-up maken....................................80
Back-up plannen..................................80
Bestandsherstel en -beheer...................80
Google+.................................................81
Spraakgestuurd zoeken..........................81
Downloads.............................................82
Het web....................................................83
Internet...................................................83
De browserwerkbalk gebruiken..............83
Webpagina's tonen...............................83
Een pagina openen...............................84
Op het web zoeken met behulp
van spraak...........................................84
Favorieten............................................84
Geschiedenis........................................84
Pop-upbrowser gebruiken.....................84
Chrome..................................................85
Webpagina's tonen...............................85
Een pagina openen...............................85
Op het web zoeken met behulp
van spraak...........................................85
Synchroniseren met andere apparaten...85
Opties.......................................................86
4
DRAADLOOS EN NETWERKEN.................86
APPARAAT..............................................89
PERSOONLIJK.........................................92
SYSTEEM................................................94
PC-software (LG PC Suite)......................96
Software-update voor telefoon...............99
Software-update voor telefoon................99
Informatie over deze
gebruikershandleiding..........................101
Informatie over deze
gebruikershandleiding..........................101
Handelsmerken....................................102
DivX-HD ...............................................102
Dolby Mobile .......................................102
Accessoires............................................104
Problemen oplossen..............................105
Veelgestelde vragen..............................109
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.
Blootstelling aan radiogolven
Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).
Deze mobiele telefoon, model LG-E975, is ontwikkeld conform de geldende
veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden
gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd
om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of
gezondheidstoestand.
• Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid
SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de
standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden
het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
• Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling
verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de
geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
• De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram
lichaamsweefsel.
• De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is
0,426 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,398 W/kg (10 g).
• Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer
het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een
afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in
een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze
hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van
minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden
of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het
netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten
5
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de
bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.
Onderhoud van het product
WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type
telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan
gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
• Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door
een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
• Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk
vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op
voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de
onderdelen die worden vervangen.
• Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
• Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
• Laat het apparaat niet vallen.
• Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
• Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik
de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige
medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
• Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou
u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen
beschadigen.
• Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet
worden, waardoor brand kan ontstaan.
6
• Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen
oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
• Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
• Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
• Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke,
omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
• Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te
voorkomen.
• Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
• Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet
onnodig aan.
• Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer
het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten
gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
• Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte
genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt
mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en
vlak na het gebruik van uw telefoon.
• Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het
toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp
een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
• Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen
in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof
wordt niet door de garantie gedekt.
7
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Efficiënt telefoongebruik
Elektronische apparaten
Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.
• Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur
gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw
borstzak).
• Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
• Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
• Gebruik de telefoon indien mogelijk bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
Blootstelling van uw telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot
schade, storingen of zelfs een explosie.
Veiligheid onderweg
Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele
telefoons in de gebieden waar u rijdt.
• Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
• Concentreer u op het rijden.
• Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de
verkeerssituatie dat vereist.
• RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties.
• Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of
draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden
dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot
gevolg.
• Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de
geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.
8
Voorkom gehoorbeschadiging
Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke
gehoorschade te voorkomen.
Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld.
Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet
het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.
• Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij
u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar
luistert.
OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes
en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.
Onderdelen van glas
Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u
uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt.
Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele
telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.
Explosiewerkzaamheden
Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende
maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.
Explosiegevaar
• Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
9
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
• Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
• Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op
in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele
accessoires bevinden.
In vliegtuigen
Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.
• Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
• Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de
bemanning.
Kinderen
Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen.
De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen
veroorzaken.
Noodoproepen
Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient
daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit
na bij uw plaatselijke serviceprovider.
10
Batterij en onderhoud
• De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In
tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van
invloed is op de prestaties.
• Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld
dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
• Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
• Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan
honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
• Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de
levensduur te verlengen.
• Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige
ruimten zoals een badkamer.
• Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de
prestaties van de batterij.
• Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien
mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk
afval.
• Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde
erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
• Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon
volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
• De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de
productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij
wordt gebruikt.
• Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in
contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
• Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet verwijderen uit het product.
11
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-E975-product voldoet aan de
belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http://www.
lg.com/global/declaration
Regelgeving en veiligheid
Ga voor informatie over regelgeving en veiligheid naar "Systeeminstellingen
> Over de telefoon > Regelgevend en veiligheid"
Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
12
Uw oude toestel wegdoen
1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij
speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem
dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar
u het product hebt gekocht. Batterijen wegdoen
1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor
kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar
moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.
3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor
het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen. 4 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
13
Belangrijke melding
Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon
gaat gebruiken!
Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden
beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de
klantenservice belt.
1. Telefoongeheugen
Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon
geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data,
zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.
Applicaties verwijderen:
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Applicaties in de categorie APPARAAT.
2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie
die u wilt verwijderen.
3 Tik op Wissen.
2. De levensduur van de batterij optimaliseren
U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die
u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en
systeembronnen energie verbruiken.
Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:
• Schakel radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit
als u deze niet gebruikt.
• Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
14
• Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere
applicaties uit.
• Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van
uw batterij.
Het batterijniveau controleren:
• Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Over de telefoon in de categorie
SYSTEEM > Batterij.
De batterijstatus (opladen of ontladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen)
worden boven aan het scherm getoond.
Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:
• Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Over de telefoon in de categorie
SYSTEEM > Batterij > Accugebruik.
De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond
hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het
opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het
scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van
het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.
3. Voordat u een open source-applicatie en
besturingssysteem installeert:
WAARSCHUWING
Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de
fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien
wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.
15
Belangrijke melding
WAARSCHUWING
Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™
om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist
geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk
niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke
applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.
4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken
Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Tik op
> tabblad
Applicaties > Opties > Scherm vergrendelen in de categorie APPARAAT > Kies
scherm slot > Patroon. Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het tekenen van
een ontgrendelingspatroon. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel
wanneer u het ontgrendelingspatroon bent vergeten.
Let op: maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt
en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw
ontgrendelingspatroon.
WAARSCHUWING
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.
Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt,
onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang
meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon,
PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt,
kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.
16
Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord
bent vergeten:
< Als u uw patroon bent vergeten >
Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een
onjuist patroon hebt ingevoerd, drukt u op de knop Patroon vergeten? onder aan het
scherm. U moet u dan aanmelden met uw Google-account of uw back-up PIN invoeren
die u bij het maken van uw ontgrendelingspatroon hebt ingevoerd.
Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent
vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.
< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >
Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.
Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties
en -data gewist.
OPMERKING: als u zich niet hebt aangemeld met uw Google-account en u
uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, moet u uw back-up PIN invoeren.
5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen
terugzetten)
Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige
reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.
1 Zet het apparaat uit.
2 Houd de toets Aan-uit/Vergrendelen + de toets volume omlaag op de telefoon
ingedrukt.
3 Laat de toets Aan-uit/Vergrendelen alleen los wanneer het LG-logo wordt
getoond en houd vervolgens onmiddellijk de toets Aan-uit/Vergrendelen weer
ingedrukt.
17
Belangrijke melding
4 Laat alle toetsen los wanneer het scherm Fabrieksinstellingen wordt weergegeven.
5 Druk op de Volumetoets om naar de gewenste optie te gaan en druk vervolgens
op de toets Aan-uit/Vergrendelen om te bevestigen.
WAARSCHUWING
Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties,
-data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data
voordat u een volledige reset uitvoert.
Fabrieksinstellingen - hiermee worden alle data op de telefoon gewist, behalve in de
volgende gevallen. In het geval van storing of fout, kan uw toestel in een foutenlogboek
informatie opslaan over de status van het toestel op het moment van de storing. De informatie die is opgenomen in het foutenlogboek kan gegevens bevatten over
toepassingsnamen en het nummer van de mobiele telefoon en de locatie waarop
deze werd gebruikt, de GPS-status, het geheugengebruik en andere niet-persoonlijke
statusinformatie over het toestel. Deze informatie wordt opgeslagen op uw telefoon
en is voor LG alleen bereikbaar als de telefoon zelf wordt teruggestuurd naar LG voor
reparatie en service. De informatie in het foutenlogboek wordt alleen door LG gebruikt
voor diagnose, reparatie en verbetering van LG-producten en -diensten.
6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen
Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt
uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U
kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen.
Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat
ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.
1 Houd de toets Thuis ingedrukt. Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
18
2 2. Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op
de achtergrond actief op de telefoon. Tik op de toets Terug om een applicatie
na gebruik af te sluiten.
• Om applicaties te stoppen, tikt u vanuit de lijst met recente applicaties op
Taakbeheer en tikt u vervolgens op Stoppen of Alles stoppen.
• U verwijdert een applicatie uit de lijst met recente applicaties door het
applicatievoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken
op Alles wissen.
7. Muziek, foto's en video's overbrengen met
Mediasynchronisatie (MTP)
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Instellingen > Opslagruimte om de
opslagmedia te controleren.
2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
3 Kies USB-verbindingsmethode wordt weergegeven op het scherm van uw
telefoon. Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP).
4 Open de map van het geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor
massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen van de PC naar de
map van het externe geheugen van het apparaat en omgekeerd.
19
Belangrijke melding
8. Houd de telefoon rechtop
Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. Uw telefoon beschikt
over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of
beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.
Houd tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel
van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit
nadelig beïnvloeden.
9. Wanneer het scherm niet reageert
Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als
het scherm niet reageert:
Houd de toets Aan-uit/Vergrendelen 10 seconden ingedrukt om uw telefoon uit te
schakelen.
Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.
20
Meer informatie over uw telefoon
Overzicht van de telefoon
Oortelefoon
Meldings-LED
Cameralens aan de voorzijde
Nabijheids-/helderheidssensor
Toets Aan-uit/Vergrendelen
• Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in of uit
• Kort indrukken om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen
Aanraakscherm
Toets Terug
• Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. Hiermee sluit u een
applicatie na gebruik af.
Toets Home
• Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.
Toets Menu
• Controleren welke opties beschikbaar zijn.
• Ga naar Google Search™ door op deze toets te tikken en de toets
ingedrukt te houden.
OPMERKING: nabijheidssensor
Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de
verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd
dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat
u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.
WAARSCHUWING
Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCDscherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de
nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer
naar behoren.
21
Meer informatie over uw telefoon
Volumetoetsen
• In het basisscherm: hiermee regelt u het beltoonvolume
• Tijdens een oproep: hiermee regelt u volume van uw oortelefoon
• Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume
TIP! Functie QuickMemo
Houd beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt om de functie
QuickMemo te gebruiken.
Toets Aan-uit/Vergrendelen
Microfoon
SIM-kaartsleuf
Cameralens
Flitser
Aansluiting
oordopjes
NFCaanraakpunt
Luidspreker
Lader/USB-/MHL-poort
Microfoon
WAARSCHUWING
ierin bevindt het batterijvak. Open de achterzijde niet.
H
• Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het
aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.
•
22
De Micro-USIM-kaart plaatsen
Voordat u uw nieuwe telefoon gaat verkennen, kunt u de Micro-USIM-kaart plaatsen.
De knop voor uitwerpen is een kleine, ronde opening net boven de kaarthouder. Een
nieuwe Micro-USIM-kaart plaatsen:
1 Steek de Micro-USIM-verwijdertool die bij de telefoon is geleverd (of een paperclip) in de opening van de knop voor uitwerpen en duw de tool voorzichtig maar
stevig in de opening totdat de houder wordt uitgeworpen.
2 Verwijder de houder en plaats de Micro-USIM-kaart erin met de contactpunten
naar boven en de afgeronde hoek naar rechts. De kaart kan maar op één manier
in de houder worden geplaatst.
3 Plaats de houder voorzichtig terug in de sleuf en duw de houder voorzichtig in de
telefoon.
OPMERKING: zorg ervoor dat het goudkleurige contactpunt van de kaart
naar beneden is geplaatst.
Opening van de knop
voor uitwerpen
23
Meer informatie over uw telefoon
De telefoon opladen
De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit het ene
uiteinde van het laadsnoer aan op de telefoon en het andere uiteinde op een stopcontact.
OPMERKING: laad de batterij de
eerste keer volledig op, dit verlengt
de levensduur van de batterij.
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen
Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld
en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert
en bespaart u batterijstroom.
Als u uw telefoon niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen door op de toets Aan-uit/
Vergrendelen te drukken.
Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden
deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen
om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om
onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te
voorkomen.
Druk op de Aan-uit/Vergrendelen om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het
vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in
willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u
hebt bekeken, wordt geopend.
24
Het basisscherm
Tips voor het aanraakscherm
Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.
Tikken – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en
letters op het schermtoetsenbord selecteren.
Tikken en vasthouden – houd een item op het scherm vast door erop te tikken en het
vast te houden totdat een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties
voor een contact wilt openen, houdt u het contact in de lijst met contacten vast totdat
het contextmenu wordt geopend.
Slepen – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder
uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt
bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.
Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het
schermoppervlak te bewegen. Pauzeer niet wanneer u het scherm voor het eerst
aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of
omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom)
vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.
Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik
bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen
aan de breedte van het scherm. U kunt ook tweemaal tikken om in- en uit te zoomen
wanneer u een foto maakt (met de camera) en wanneer u kaarten gebruikt.
Zoomen met uw vingers – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar
af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.
Het scherm roteren – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het
scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.
OPMERKING:
• Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.
• U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een
lichte maar vaste druk te herkennen.
• Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
25
Het basisscherm
Basisscherm
Het homescreen is het startpunt voor vele applicaties en functies. Hierop kunt u
pictogrammen van applicaties, sneltoetsen en Google-widgets toevoegen voor
rechtstreekse toegang tot informatie en applicaties. Dit is het standaardscherm en het
is toegankelijk via elk menu door op de toets te tikken .
Statusbalk
De statusbalk toont informatie over de apparaatstatus,
waaronder de tijd , signaalsterkte, batterijstatus en
pictogrammen voor notificaties.
Widget
Widgets zijn onafhankelijke applicaties die kunnen
worden geopend via het scherm Applicaties of op
het homescreen of een uitgebreid homescreen. In
tegenstelling tot een sneltoets wordt een widget als een
applicatie op het scherm weergegeven.
Applicatiepictogrammen
Tik op een pictogram (applicatie, map, enz.) om deze te
openen en te gebruiken.
Indicator locatie
Geeft aan welk homescreen u bekijkt.
Sneltoetsgedeelte
Hiermee hebt u met één keer tikken toegang tot de alle
functies in het homescreen.
Uitgebreid homescreen
Het besturingssysteem biedt meerdere homescreenen zodat u meer ruimte hebt voor
het toevoegen van pictogrammen, widgets en nog veel meer.
Schuif met uw vinger naar links of rechts over het homescreen.
26
Het beginscherm aanpassen
U kunt het homescreen aanpassen door applicaties, widgets of achtergronden toe te
voegen.
Items toevoegen aan uw basisscherm:
1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet
het toegevoegde item in het basisscherm.
3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.
TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het
basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u
deze vast.
Een item verwijderen van het basisscherm:
• Basisscherm > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar
TIP! Mappen gebruiken
U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u in een
basisscherm een applicatiepictogram op een ander neerzet, worden de twee
pictogrammen gecombineerd.
OPMERKING:
de toets Applicaties kan niet worden verwijderd.
Applicatiepictogrammen op het homescreen aanpassen
1 Tik op een applicatiepictogram en houd dit ingedrukt tot het wordt ontgrendeld
van zijn huidige locatie. Laat het pictogram los op het scherm. Het bewerkingspictogram
wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van
de applicatie.
2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp en de
grootte voor het pictogram.
3 Tik op OK om de wijziging op te slaan.
27
De statusbalk
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties
1 Houd de toets Home ingedrukt. In het scherm wordt nu een pop-upvenster
getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de
Terug- toets om terug te keren naar het vorige scherm.
Meldingen
Notificaties informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en
over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u in gesprek bent.
Op het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw telefoon en huidige meldingen
tonen.
Wanneer er een melding binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven
aan het scherm. Pictogrammen voor huidige meldingen worden aan de linkerkant
weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-signaal of de
batterij, aan de rechterkant.
OPMERKING: de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
Huidige
meldingen
28
Bluetooth-, Wi-Fien batterijstatus
Het notificatiepaneel openen
Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het notificatiepaneel te openen.
Wisseltoetsgedeelte
Tik op elke wisseltoets om deze in of uit te schakelen.
Houd de toets ingedrukt om het instellingenmenu van
de functie te openen. Veeg naar links of naar rechts
voor meer wisseltoetsen. Tik op om wisseltoetsen te
wissen, toe te voegen of te verplaatsen.
QSlide-applicaties
Tik op een QSlide-applicatie om deze in een klein
venster op uw scherm te openen. Tik op tom
QSlide-applicaties te wissen, toe te voegen of te
verplaatsen.
Tik hierop om alle notificaties te wissen.
Notificaties
De huidige notificaties worden elk met een korte
beschrijving weergegeven. Tik op een bericht om deze
te tonen.
Sleep het tabblad naar de bovenkant van het scherm
om het notificatiepaneel te sluiten. Indicatiepictogrammen op de statusbalk
Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste
oproepen, nieuwe berichten, agendameldingen, apparaatstatus en meer aan te geven.
De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de
status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende
pictogrammen.
29
De statusbalk
Pictogram Omschrijving
30
Pictogram Omschrijving
Geen Micro-USIM-kaart
Trilfunctie
Geen signaal
Batterij volledig opgeladen
Flightmode
Batterij wordt opgeladen
Verbonden met een Wi-Finetwerk
Data downloaden
Bekabelde headset
Data uploaden
Actieve oproep
GPS zoekt verbinding
Oproep in wacht
Locatiedata ontvangen van
GPS
Gemiste oproep
Data wordt gesynchroniseerd
Bluetooth is aan
Nieuw Gmail-bericht
Systeemwaarschuwing
Nieuw Hangouts-bericht
Alarm is ingesteld
Nieuw bericht
Nieuwe voicemail
Telefoon is via USB-kabel
op PC aangesloten of USBtethering is actief
Belsignaal is uit
Draagbare Wi-Fi-hotspot is
actief
NFC is aan
Zowel USB-tethering als
Draagbare hotspot zijn actief
Nummer wordt afgespeeld
OPMERKING: de pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen,
afhankelijk van de functie of service.
Schermtoetsenbord
U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord
wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het
toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt
invoeren.
Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren
Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van
alle letters hoofdletters te maken.
Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het
symbolentoetsenbord.
Tik hierop om een spatie in te voeren.
Klik hierop om een nieuwe regel te maken.
Tik hierop om het vorige teken te wissen.
Tekens met accenten invoeren
Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse
tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").
Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets
groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond.
Kies vervolgens het gewenste speciale teken.
31
Google-account instellen
Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te
activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u
bepaalde services van Google wilt gebruiken.
Uw Google-account instellen:
• Meld u aan bij een Google-account via het instellingenscherm dat wordt getoond.
OF
• Tik op
> tabblad Applicaties > kies een Google-applicatie zoals Gmail > kies
Nieuw om een nieuw account te maken.
Als u een Google-account hebt, tikt u op Bestaand, voert u uw e-mailadres en
wachtwoord in en tikt u op .
Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon
automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.
Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze
applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is
afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw
telefoon gebruiken.
32
Verbinden met netwerken en apparaten
Wi-Fi
Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van
het draadloze toegangspunt (AP). Met WiFi kunt u gebruikmaken van draadloos internet
zonder extra kosten.
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos
toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk.
U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of
worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken
met dergelijke toegangspunten.
Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van
de batterij.
OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op Uit hebt
gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele
provider voor het gebruik van mobiele data.
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Finetwerk
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Wi-Fi op het tabblad DRAADLOOS
EN NETWERKEN.
2 Stel Wi-Fi in op AAN om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare
Wi-Fi-netwerken te starten.
3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Finetwerken te bekijken.
• Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
33
Verbinden met netwerken en apparaten
• Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere
aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer
informatie.)
5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.
Bluetooth
U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data
te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele
telefoons.
OPMERKING:
• LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van
gegevens die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
• Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd
en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de
afstand tussen de apparaten worden verkort.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd
door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat
U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met
dat apparaat kunt maken.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Stel Bluetooth in op AAN op het
tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN.
2 Tik nogmaals op het menu Bluetooth. De optie om uw telefoon zichtbaar te
maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik op Zoek apparaten om te zien welke apparaten zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden.
3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.
Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.
34
OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits,
hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als
het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.
Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie
1 Kies een bestand of item, zoals een contact, een agendagebeurtenis of een
mediabestand uit een geschikte applicatie of uit Downloads.
2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.
OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype
afwijken.
3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.
Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Instellingen > Stel Bluetooth in op AAN.
2 Tik nogmaals op het menu Bluetooth en schakel het selectievakje boven in het
scherm in om de telefoon zichtbaar te maken voor andere apparaten.
OPMERKING: tik op
> Time-out zichtbaarheid als u wilt kiezen hoe
lang uw toestel zichtbaar is.
3 Kies Koppelen om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.
De dataverbinding van uw telefoon delen
USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen
draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw
telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de
mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door
van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.
Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en
als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.
35
Verbinden met netwerken en apparaten
Bezoek http://www.android.com/tether voor de laatste informatie over tethering en
draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.
Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen:
1 Tik op
> op het tabblad Applicaties > Instellingen > Tethering en
netwerken > Wi-Fi hotspot en schakel in om te activeren.
2 Voer een wachtwoord in en tik op Opslaan.
TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie
(bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer
waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere
Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw
computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot
stand te kunnen brengen. Bezoek http://www.android.com/tether voor de
meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering
ondersteunen en hoe u deze moet configureren.
Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen
U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk
beveiligen.
1 Tik op
> op het tabblad Applicaties > Instellingen > Tethering en
netwerken > Wi-Fi hotspot.
2 Tik op Wi-Fi hotspot instellen.
• Het dialoogvenster Wi-Fi hotspot instellen wordt geopend.
• U kunt de Netwerk SSID (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken
naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
• U kunt ook tikken op het menu Beveiliging om het netwerk te configureren met
WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel
(preshared key, PSK).
• Als u op de beveiligingsoptie WPA2 PSK tikt, wordt een wachtwoordveld
toegevoegd aan het dialoogvenster Wi-Fi hotspot instellen. Als u een wachtwoord
invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer
36
of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt
Open in het menu Beveiliging instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk
ongedaan te maken.
3 Tik op Opslaan.
LET OP! Als u als beveiligingsoptie Open instelt, kunt u niet voorkomen dat
anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden
mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te
voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.
Wi-Fi Direct
Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder
een toegangspunt. Vanwege het hoge accugebruik raden wij u aan uw telefoon aan te
sluiten op een stopcontact wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi Direct. Controleer vooraf
of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.
PC-verbindingen met een USB-kabel
Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USBverbindingsmodus.
Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag
1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw computer
hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies Systeeminstellingen > PC-verbinding > USB-verbindingstype en kies vervolgens
Mediasynchronisatie (MTP).
3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de
bestanden overbrengen.
37
Verbinden met netwerken en apparaten
Synchroniseren met Windows Media Player
Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.
1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows
Media Player is geïnstalleerd.
2 Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP). Als het toestel is verbonden, wordt op
de PC een pop-upvenster getoond.
3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6 Start de synchronisatie.
• Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.
Items
Vereiste
Besturingssysteem Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media
Windows Media Player 10 of hoger
Player-versie
• Als de Windows Media Player-versie lager is dan 10, installeer dan versie 10 of hoger.
38
Oproepen
Een oproep plaatsen
1
2
3
4
Tik op
om het toetsenblok te openen.
Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op
om een cijfer te wissen.
Tik op
om een oproep te plaatsen.
Tik op het pictogram Ophangen
om een oproep te beëindigen.
TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op
en houd deze toets ingedrukt.
Uw contacten bellen
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat
u wilt bellen door op Contact zoeken te tikken.
3 Tik in de lijst tweemaal op het contact dat u wilt bellen of tik op .
Een oproep beantwoorden of weigeren
Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld,veegt u
in
willekeurige richting om de inkomende oproep te Antwoord.
Veeg
in willekeurige richting om een inkomende oproep te Weigeren.
Houd het pictogram Afwijzen met bericht vast en sleep dit naar boven als u een
bericht wilt verzenden.
TIP! Afwijzen met bericht
Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u
tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.
39
Oproepen
Belvolume aanpassen
U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/
omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.
Een tweede oproep plaatsen
1 Tik tijdens uw eerste oproep op Menu > Oproep toevoegen en kies het nummer.
U kunt ook naar de lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op
te
tikken, of u kunt contacten zoeken door op
te tikken en het contact te kiezen
dat u wilt bellen.
2 Tik op
om de oproep te plaatsen.
3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt
vergrendeld en in de wachtstand gezet.
4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op
Samenvoegen om een vergadering te starten.
5 Als u een actieve oproep wilt beëindigen, tikt u op Ophangen of tikt u op de
toets Home, schuift u de meldingsbalk naar beneden en kiest u het pictogram
Ophangen .
OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.
40
Oproeplogboeken tonen
Tik in het basisscherm op
en kies het tabblad Oproepinfo .
Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen
bekijken.
TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden
de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.
TIP! Tik op de toets Menu
items te wissen.
en tik op Alles wissen om alle opgeslagen
Oproep
U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van
oproepen en andere speciale services van uw provider.
1 Tik in het basisscherm op .
2 Tik op .
3 Tik op Oproep en kies de opties die u wilt aanpassen.
41
Contacten
U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten
in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten
ondersteunen.
Een contact zoeken
In het basisscherm
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op Contact zoeken en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.
Een nieuw contact toevoegen
1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op de toets Menu
. Tik op Toevoegen aan contacten > Nieuw contact maken.
2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe
contact.
Kies uit Een foto nemen of Kies uit de galerij.
3 Kies het type contact door te tikken op .
4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
5 Tik op Opslaan.
Favoriete contacten
U kunt contacten die u vaak belt toevoegen als favoriete contacten.
Een contact toevoegen aan uw favorieten
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt nu geel.
42
Een contact in de lijst met favorieten wissen
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op het tabblad
en kies het contact wiens gegevens u wilt tonen.
3 Tik op de gele ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het
contact wordt uit de favorieten verwijderd.
Een groep maken
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op Groepen en tik op de toets Menu . Kies Nieuwe groep.
3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon instellen voor de
nieuwe groep.
4 Tik op Opslaan om de groep op te slaan.
Opmerking: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten
in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.
43
Berichten
Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.
Een bericht verzenden
1 Tik in het basischerm op
en tik op
om een leeg bericht te openen.
2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld Aan in. Terwijl
u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond.
U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten
toevoegen.
OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per
persoon kosten in rekening gebracht.
3 Tik op het veld 'Bericht invoeren' en schrijf uw bericht.
4 Tik op
om het menu Opties te openen. Kies uit Snel bericht, Smiley invoegen, Afspraak verzenden, Onderwerp toevoegen, en Ongedaan maken.
TIP! U kunt op het pictogram
uw bericht toe te voegen.
tikken om het bestand dat u wilt delen met
5 Tik op Zenden om uw bericht te verzenden.
6 Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en
verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.
WAARSCHUWING: de limiet van 160 tekens verschilt per land en is
afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.
WAARSCHUWING: als u een afbeelding-, video- of geluidbestand
toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS
en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.
44
Gegroepeerd vak
U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische
volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.
De instellingen van uw berichten wijzigen
De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten
kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.
• Tik op het pictogram Berichten in het basisscherm, tik op
en tik op Opties.
45
E-mail
U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te
lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en
Exchange.
De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder
opvragen.
Een e-mailaccount beheren
Wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee
u een e-mailaccount kunt instellen.
Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail. Als u meer
dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.
Een andere e-mailaccount toevoegen:
• Tik op
> tabblad Applicaties > E-mail > tik op
> Opties > Account
toevoegen.
De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:
• Tik op
> tabblad Applicaties > E-mail > tik op
> Opties > Algemene
instellingen.
Een e-mailaccount wissen:
• Tik op
> tabblad Applicaties > E-mail > tik op
> Opties > tik op
> Account verwijderen > Kies het account dat u wilt verwijderen > Wissen > kies
Ja.
Accountmappen gebruiken
Tik op
> tabblad Applicaties > E-mail, tik op
en kies Mappen.
Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten.
Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund
door uw serviceprovider.
46
E-mailberichten schrijven en verzenden
Een e-mailbericht schrijven en verzenden
1 Tik in de applicatie E-mail op .
2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere emailadressen met puntkomma's.
3 Tik op het veld CC/BCC om een CC/BCC toe te voegen en tik op
om zo nodig
bestanden bij te voegen.
4 Voer de tekst van het bericht in.
5 Tik op .
Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak
uit totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als het Postvak uit berichten
bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map weergegeven in het
scherm Accounts.
TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit
gemeld via een geluidssignaal of de trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om
deze te beëindigen.
47
Camera
Tik op Camera
in het basisscherm om de applicatie Camera te openen.
Meer informatie over de beeldzoeker
Flitser – kies uit Uit , Aan , Auto .
Camera wisselen – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de
cameralens aan de voorzijde.
Fotomodus – u kunt kiezen uit Normaal, Dynamisch, Panorama, Reeksopname,
Verfraaide foto, Time catch, Sport of Nacht.
Instellingen – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
Videomodus – tik op dit pictogram en schuif het omlaag om over te schakelen naar
de videomodus.
Opnameknop
Galerij – tik hierop om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u
de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.
OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u
foto's gaat maken.
48
De geavanceerde instellingen gebruiken
Tik in de zoeker op
om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader
door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de toets Terug nadat u de
optie hebt gekozen.
Om een foto te maken, zegt u 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi' of 'LG'.
Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een foto.
Tik hierop om de focusmode te kiezen.
Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt
het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt
opslaan.
De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera.
Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder
omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende
belichtingsomstandigheden verbeteren.
Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de
opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.
Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon
te gebruiken.
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de
GPS-functie aan staat of wanneer uw toestel met een netwerk is
verbonden
Hiermee kunt u een sluitergeluid kiezen.
49
Camera
Stel de volumetoets in voor vastleggen of zoomen.
Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.
Herstelt alle standaardinstellingen van de camer
TIP!
• Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun
standaardwaarde, zoals de witbalans, kleureffect, timer en scènemodus.
Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
• Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van
de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.
Snel een foto maken
1 Open de applicatie Camera.
2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
3 Er verschijnt een scherpstelvak in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op
een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het
onderwerp.
5 Tik op om de foto te maken.
Nadat u een foto hebt gemaakt
Tik op de miniatuurweergave onderaan het camerascherm om de laatstgenomen foto
te bekijken.
Tik hierop om meteen nog een foto te maken.
50
Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via
sociale netwerken.
Tik om de foto te wissen.
Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie SmartShare.
TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto
met uw SNS-community delen.
OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer
MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.
Tik op de Menu-toets
om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen
Instellen als – Tik om de foto te gebruiken als Contactfoto, Homescreen,
Achtergrond vergrendelingsscherm of Achtergrond.
Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.
Kopiëren – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op
te slaan.
Kopiëren naar de Clip-lade – tik hierop om de foto te kopiëren en op te slaan op de
Clip-lade.
Naam wijzigen – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.
Linksom/rechtsom draaien – links- of rechtsom draaien.
Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te
selecteren dat bijgesneden moet worden.
Bewerken – de foto bekijken en bewerken.
Diashow – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.
Locatie toevoegen – de camera is niet ingesteld op Geotaggen. Er worden geen
locatiegegevens toegevoegd aan foto's. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd.
Locatie verwijderen – de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden
51
Camera
locatiegegevens toegevoegd aan foto's. Deze gegevens kunnen worden verwijderd.
Op kaart weergeven – de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden
locatiegegevens toegevoegd aan foto's. U kunt de betreffende locatie op de kaart
bekijken.
Details – hier leest u meer informatie over de inhoud.
Opgeslagen foto’s tonen
Tik op Galerij.
• Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
• Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op
het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).
52
Videocamera
Meer informatie over de beeldzoeker
Flitser – kies uit Uit , Aan .
Camera wisselen – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de
cameralens aan de voorzijde.
Opnamemodus – kies uit Normaal of Live-effect.
Instellingen – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
Cameramodus – tik op dit pictogram en schuif het omhoog om over te schakelen
naar de cameramodus.
Opnemen starten
Galerij – tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee
kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.
TIP!
Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en
breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.
53
Videocamera
De geavanceerde instellingen gebruiken
Tik in de zoeker op
om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.
Tik hierop om de grootte (in pixels) in te stellen voor de video die u opneemt.
Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de
helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar
'+' voor een video met meer helderheid.
Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende
belichtingsomstandigheden verbeteren.
Hiermee kunt u de kleurtint kiezen die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.
Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon
te gebruiken.
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de GPS-functie
aan staat of wanneer uw toestel met een netwerk is verbonden.
Stel de volumetoets in om op te nemen of te zoomen.
Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.
Herstelt alle standaardinstellingen van de camera.
Snel een video maken
1
2
3
4
5
Open de applicatie Camera en tik op de knop Videomodus.
De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
Tik eenmaal op om de opname te starten.
In de linkerbovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u
ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
6 Tik op op het scherm om het opnemen te beëindigen.
54
TIP!
– tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het opnemen van een video.
– tik hierop om het opnemen van een video te pauzeren.
Na het opnemen van een video
Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm als Autom. controle is
ingeschakeld.
Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen
via sociale netwerken
Tik hierop om de video te wissen.
Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie SmartShare.
OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer
MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.
Uw opgeslagen video’s bekijken
1 Tik in de beeldzoeker op .
2 De galerij wordt getoond op het scherm.
3 Tik op een video om deze automatisch af te spelen.
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video
U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een
video die u bekijkt.
55
Unieke functie van LG
Functie QuickMemo
Met de functie QuickMemo kunt u tijdens een gesprek op praktische en efficiënte wijze
memo's met een opgeslagen foto of op het huidige telefoonscherm maken.
1 Open het scherm QuickMemo
door de volumetoetsen omhoog en
omlaag één seconde ingedrukt te
houden op het scherm dat u wilt
vastleggen.
OF
OF
Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag
en tik vervolgens op .
2 Kies de gewenste menuoptie (Pen
type, Kleur of Gum) en maak een
memo.
56
3 Tik op
in het menu Bewerken en
kies het om de memo op te slaan met
het huidige scherm.
OPMERKING: gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo
gebruikt. Gebruik niet uw nagels.
De opties van QuickMemo gebruiken
Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, hebt u ook toegang tot opties van
QuickMenu.
Tik hierop om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon
tegelijkertijd te blijven gebruiken.
Hiermee kunt u al dan niet het achtergrondscherm gebruiken.
U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
U kunt het pentype en de kleur kiezen.
Hiermee wist u de memo die u hebt gemaakt.
Tik hierop om uw memo naar anderen te verzenden of om uw memo te
delen via sociale netwerken.
U kunt de memo opslaan met het huidige scherm in de Galerij/Notebook.
De opgeslagen QuickMemo tonen
Tik op Galerij/Notebook en kies het album QuickMemo.
57
Unieke functie van LG
Functie Notebook
Met de applicatie Notebook kunt u een groot aantal gegevens beheren en
personaliseren. Met Notebook kunt u uw eigen speciale notities maken met tekeningen,
afbeeldingen, kaarten en stickers.
Een notitie maken
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Notebook.
2 Tik op Nieuwe notitie om een nieuwe notitie te maken.
3 Kies de gewenste modus (Boekomslag, Titel, Papier, Papierkleur) en tik
vervolgens op OK.
4 Maak een eenvoudige notitie op een lege pagina.
Meer informatie over het notitieblok
Boekenplank
Pagina-Eigenschappen panelen
Boekenplank
Hiermee kunt u naar pagina's van notities zoeken.
Hiermee kunt u het notitieblok delen als Notebook-bestand, PDF-bestand of
afbeeldingsbestand via E-mail/Gmail.
58
Hiermee wist u het opgeslagen notitieblok van de boekenplank.
Pagina-Eigenschappen panelen
U kunt de modus Alleen lezen of Bewerken kiezen.
U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Tik op deze knop om te schrijven.
U kunt het Pen type, Dikte, Doorzichtigheid en Kleur van de pen kiezen.
Hiermee wist u een gemaakte memo.
Tik hierop om bestanden aan de notitie toe te voegen.
Tik hierop om uw notitie naar anderen te verzenden of om uw notitie te delen
via sociale netwerken.
U kunt de notitie opslaan met het huidige scherm.
Kies dit om de thuistoets te vergrendelen of te ontgrendelen.
Tik op deze knop om het invoergebied te vergroten.
Het opgeslagen notitieblok tonen
• U vindt de opgeslagen memo's van uw notitieblok op de boekenplank.
• Als u memo's in QuickMemo opslaat, wordt er automatisch een QuickMemo-notitie
gemaakt en op de boekenplank opgeslagen.
OPMERKING: voor meer informatie uit de Notebook-handleiding raadpleegt
u Notebook > Notebook Handleiding.
59
Unieke functie van LG
QuickTranslator
Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt
de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.
Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.
Brontaal.
Doeltaal.
Vertaling van woord.
Vertaling van zin.
Vertaling van blok.
Instellingen.
1
2
3
4
Tik op
> tabblad Applicaties > QuickTranslator.
Tik op Woord, Lijn of Paragraaf.
Tik en kies de gewenste taal.
Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.
OPMERKING: er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende
woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst
het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.
OPMERKING: de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid,
hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.
60
Functie Live-zoomen
Met Live-zoomen kunt u op een deel van een afgespeelde video-opname in- of
uitzoomen om de gewenste scan groter of kleiner te laten lijken.
OPMERKING:
• Schuif in de video-afspeelmodus het scherm naar boven of beneden om de
helderheid van het scherm (links) of het volume (rechts) aan te passen.
• Wanneer u een video afspeelt, kunt u het volume aanpassen door het
scherm naar links of naar rechts te schuiven.
OPMERKING: u hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig
genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
61
Unieke functie van LG
Functie QSlide
Met de functie QSlide kunt u een overlay maken op het display van uw telefoon, zodat
u eenvoudiger met meerdere vensters kunt werken.
OF
Tik om de functie QSlide af te
sluiten en terug te keren naar
volledig venster.
Tik om de transparantie aan te
passen.
Tik om de functie QSlide af te
sluiten.
Tik om de grootte te wijzigen.
1 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag > tik op QSlide of tik op als u een functie
gebruikt die door QSlide wordt ondersteund. De functie wordt voortdurend als
klein venster op uw scherm getoond.
2 U kunt bellen, webpagina's bekijken of andere telefoonopties kiezen. U kunt ook
het scherm van de kleine vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is
.
OPMERKING: de functie QSlide ondersteunt maximaal twee vensters tegelijk.
TIP!
Tik op het meldingenpaneel en schuif het omlaag met uw vinger.
Tik op
>
om de "Snel instellingen" of "QSlide" op het
meldingenpaneel te beheren.
62
Functie Dual play
U kunt verschillende schermen tonen op de twee displays die draadloos of via een kabel
zijn verbonden.
1 U kunt de modus Dual play uitvoeren door op de toets Home te tikken wanneer u inhoud op het display van het externe apparaat afspeelt.
2 U kunt het afspelen van inhoud op het display van het externe apparaat stopzetten
via het meldingenpaneel.
OPMERKING:
• Sluit uw smartphone draadloos (Miracast) of via een kabel (MHL-kabel) op
een display aan.
• Sommige videobestanden worden mogelijk niet ondersteund door de
functie Dual play.
• De beschermde MHL-kabel van LG wordt aanbevolen.
• Uw gebruikte display moet MHL of Miracast ondersteunen.
Spiegelen
∙∙∙∙∙
Dual play
∙∙∙∙∙
63
Unieke functie van LG
OPMERKING:
• Dual play wordt ondersteund door 3 applicaties - Video's, Media Home
(alleen MHL), Polaris Office 4.
• De minimale TV-resolutie voor Dual play is 720p (1280x720)
LG SmartWorld
LG SmartWorld biedt een assortiment van interessante inhoud - lettertypen, thema's,
games en applicaties.
Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:
1 Tik op
> tabblad Applicaties > tik op het pictogram
om LG SmartWorld
te openen.
2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG
SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid
te worden van LG SmartWorld.
3 Download het materiaal dat u wilt.
• Als u een mobiel netwerk gebruikt, worden mogelijk kosten berekend op basis van
het data-abonnement dat u hebt bij uw provider.
• LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.
OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram
is?
1O
pen LG SmartWorld met een mobiele webbrowser(www.lgworld.com) en
kies uw land.
2D
ownload de LG SmartWorld-app.
3V
oer het gedownloade bestand uit en installeer het.
4Open LG SmartWorld door op het pictogram
te tikken.
64
Speciale voordelen alleen in LG SmartWorld
1 Creëer uw eigen stijl op uw smartphone. Gebruik Thuisthema,
Toetsenbordthema en Lettertype van LG SmartWorld (Deze service is
voor specifieke toestellen beschikbaar). Controleer op de LG SmartWorldwebsite of het beschikbaar is of niet)
2 Profiteer van de speciale service van LG SmartWorld door deel te nemen
aan de doorlopende promotie.
On-Screen Phone
Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon weergeven op een
PC via een USB- of Bluetooth-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC
bedienen met de muis of het toetsenbord.
Pictogrammen van On-Screen Phone
Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot
stand brengen en verbreken.
Hiermee wijzigt u de voorkeursinstellingen voor On-Screen Phone.
Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.
Hiermee maximaliseert u het venster van On-Screen Phone.
Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone.
Functies van On-Screen Phone
• Real-time overdracht en bediening: toont en bedient het scherm van uw mobiele
telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.
• Muisbediening: u kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het
scherm van de PC te klikken en te slepen.
65
Unieke functie van LG
• Tekstinvoer via het toetsenbord: u kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met
behulp van het toetsenbord van uw computer.
• Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC): verzendt bestanden van uw
mobiele telefoon (bv. foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) naar uw PC.
Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u naar de PC wilt sturen en klik op
"Opslaan op PC".
• Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon): verzendt bestanden van uw PC
naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar
naar het venster van On-Screen Phone te slepen. De bestanden worden opgeslagen
op het interne geheugen.
• Real-time meldingen van gebeurtenissen: er verschijnt een pop-upbericht om u te
informeren over inkomende oproepen, SMS-/multimediaberichten.
On-Screen Phone installeren op uw PC
1 Bezoek LG Home (www.lg.com) en selecteer een land.
2 Open Service > Mobile Phone Support > vul het modelnummer in (LG-E975)
> klik op OSP (On-Screen Phone) om On-Screen Phone te downloaden. U kunt
On-Screen Phone installeren op uw PC.
66
Multimedia
Galerij
U kunt multimediabestanden op een interne geheugenkaart opslaan, zodat u
eenvoudig toegang hebt tot al uw multimediabestanden. Gebruik deze applicatie om
multimediabestanden zoals foto's en video's te tonen.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Galerij.
Open een lijst met groepsopties voor het opslaan van uw multimediabestanden.
OPMERKING:
• Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de
software die op het toestel is geïnstalleerd.
• Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van
hoe ze zijn gecodeerd.
Foto's tonen
Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere
applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor
de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen
gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.
Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het
volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te
tonen.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:
• Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
• Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw
vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.
67
Multimedia
Video's afspelen
In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram
getoond. Kies de
video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie Video wordt gestart.
Foto's/video's bewerken
Wanneer u een foto/video bekijkt, tikt u op de toets Menu
en gebruikt u de
geavanceerde bewerkingsopties.
• Diashow: start een diavoorstelling met de beelden in de huidige map.
Beelden wissen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op Wissen
te tikken.
• Tik bij weergave van een foto/video op .
Als achtergrond instellen
Tik bij weergave van een foto op de toets Menu
> Stel beeld in als om het beeld
als achtergrond in te stellen of het beeld aan een contact toe te wijzen.
OPMERKING:
• Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de
software op het toestel.
• Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt,
kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.
Video
Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete
video's afspelen. Tik op
> tabblad Applicaties > Video om de videospeler te
openen.
68
Video afspelen
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Video.
2 Kies de gewenste video om af te spelen.
Tik om het afspelen van de video te pauzeren.
Tik om 10 seconden vooruit te gaan.
Tik om 10 seconden achteruit te gaan.
Tik om het videovolume te regelen.
Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.
Tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het afspelen van
een video.
Tik om QSlide te gebruiken.
Tik op om SmartShare.
Tik om een videoscherm te vergrendelen/ontgrendelen.
U kunt tijdens de weergave van een video het volume aanpassen door de
volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).
Tik op een video in de lijst en houd deze vast. De opties Delen, Wissen, Knippen en
Details worden getoond.
69
Multimedia
Video Editor
U kunt de foto's of video's die op de telefoon zijn opgeslagen bewerken.
OPMERKING: de videobewerkingsfuncties worden alleen ondersteund voor
foto's of video's die met deze telefoon zijn gemaakt.
< Scherm met lijst van projecten >
Help
Gebied met
lijst van
projecten
Gebied met
knoppen
Project maken
Projecten moeten worden geëxporteerd, zodat ze kunnen worden afgespeeld
in applicaties zoals Video's
Project afspelen
Project wissen
Project delen met applicatie zoals YouTube
70
< Scherm voor bewerken van projecten >
Weergavegebied
Gebied met
tijdlijn
Verplaatsen naar scherm met lijst van projecten. Het project dat momenteel
wordt bewerkt, wordt automatisch opgeslagen.
Videoclip in twee helften verdelen langs de afspeelbalk
Geluidseffect toevoegen
Video-, beeld- of audioclip toevoegen
Een handeling ongedaan maken
Een handeling opnieuw uitvoeren
Tekst toevoegen aan video- of beeldclip
Video Wiz
U kunt uw eigen film maken met uw afbeeldingen/video en muziek.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Video Wiz.
2 Lees de korte inleiding over de uit te voeren stappen en tik vervolgens op OK.
71
Multimedia
3 Tik op
om afbeeldingen of video's aan uw film toe te voegen.
4 Tik op de gewenste afbeeldingen of video's en tik op .
• Tik op en kies de gewenste bestanden > om afbeeldingen of video's te wissen.
• Tik op een afbeelding/video en houd deze vast. Sleep de afbeelding/video naar de
gewenste positie om de afbeelding/video te herschikken.
5 Tik op Kies stijl om de gewenste filmstijl te kiezen.
• Blader naar de gewenste stijl en kies deze. Terwijl u door de stijlen bladert, wordt er
een voorbeeld getoond.
6 Tik op Muziek selecteren om de achtergrondmuziek in te stellen.
7 Tik op om uw film af te spelen.
8 Tik op om de videoclip te bewerken met Tekst, Stikker of Magische spot.
• Tik op als u klaar bent met het bewerken van de video.
9 Tik op om de video op te slaan.
10 Tik op om de helpinformatie over het gebruik van deze functie te tonen.
Muziek
Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete
nummers kunt afspelen. Tik op
> tabblad Applicaties > Muziek om de
muziekspeler te openen.
72
Een nummer afspelen
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Muziek.
2 Tik op Nummers.
3 Selecteer het gewenste nummer.
/
Tik om het afspelen te pauzeren/hervatten.
Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of
willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit
te spoelen.
Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige
nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over
te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
Tik om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas
vervolgens het afspeelvolume op de schuifbalk aan.
Tik om Geluidseffecten in te stellen.
73
Multimedia
Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.
Tik om de huidige afspeellijst te openen.
Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen
(nummers worden door elkaar afgespeeld).
Tik om te schakelen tussen de herhaalmodi om alle nummers herhaald af
te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen of om het herhaald
afspelen uit te schakelen.
SmartShare.
U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen
links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag). Tik op een nummer in de
lijst en houd het vast. De opties Afspelen, Toevoegen aan playlist, Delen, Beltoon
instellen, Wissen, Details en Zoeken worden weergegeven.
Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon
Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:
• Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
• Download muziek via het draadloze web.
• Synchroniseer uw telefoon met een computer.
• Ontvang bestanden via Bluetooth.
Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).
1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
2 Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP). Uw telefoon wordt weergegeven als
een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het te tonen.
Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
74
3 Als u klaar bent met het overbrengen van bestanden, veegt u naar beneden op de
statusbalk en tikt u op USB-verbinding > Alleen laden. U kunt het apparaat nu
veilig loskoppelen.
OPMERKING:
• Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de
software op het toestel.
• Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt,
kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.
OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk
beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking
tot auteursrechten. Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een
licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens
de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor
privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de
wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk
materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.
75
Accessoires
Het alarm instellen
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Alarm/Klok > .
2 Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt op uw telefoon getoond hoeveel tijd er
nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
3 Stel Herhalen, Snooze-duur, Trilfunctie, Alarmsignaal, Alarmvolume, Auto
App. Starter, Puzzelvergrendeling en Memo in. Tik op Opslaan.
OPMERKING als u de alarminstellingen in het alarmlijstscherm wilt wijzigen,
tikt u op de toets Menu
en kiest u Opties.
De rekenmachine gebruiken
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Calculator.
2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, –, x of ÷) en
vervolgens op =.
4 Voor complexere berekeningen schuift u naar links en kiest u sin, cos, tan, log,
etc.
5 Voor de geschiedenis, raakt u , aan en selecteert u Berekengeschiedenis.
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Agenda.
2 Op het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week,
Maand, Agenda).
3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
4 Tik op Afspraaknaam en voer de naam van de gebeurtenis in.
5 Tik op Locatie en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en
eindtijd voor de gebeurtenis op.
76
6 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op Omschrijving en
voert u de details in.
7 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u HERHALEN en, indien gewenst, HERINNERINGEN
in.
8 Tik op Opslaan om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.
Voice recorder
Met de spraakrecorder kunt u spraakmemo's of andere geluidsbestanden opnemen.
Een geluid of stem opnemen
1
2
3
4
Tik op
Tik op
Tik op
Tik op
> het tabblad Applicaties en kies Voice recorder.
om de opname te starten.
om de opname te beëindigen.
om de opname te beluisteren.
OPMERKING: tik op
om uw album te openen. U kunt luisteren naar
de opgeslagen opname. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de
daadwerkelijke opnametijd.
Een spraakopname verzenden
1 Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op te tikken.
2 U kunt kiezen uit Bluetooth, Station, E-mail, Gmail, Memo, Berichten of
SmartShare Beam. Als u kiest, wordt de spraakopname toegevoegd aan het
bericht. U kunt het bericht nu net als anders schrijven en verzenden.
77
Accessoires
Taakbeheer
U kunt uw applicaties beheren via Taakbeheer. U kunt eenvoudig het aantal actieve
applicaties controleren en bepaalde applicaties afsluiten. U kunt ook de applicaties
wissen die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd.
Taken
Deze taak kan worden gesynchroniseerd met een MS Exchange-account. U kunt
de taak maken, aanpassen en verwijderen in MS Outlook of MS Office Outlook Web
Access.
MS Exchange synchroniseren
1 Tik in het basisscherm op
> Opties.
2 Tik op Accounts en synchronisatie > ACCOUNT TOEVOEGEN.
3 Tik op Microsoft Exchange om een e-mailadres en wachtwoord te maken.
4 Schakel het selectievakje bij Sync task (Taak synchroniseren) in.
Polaris Office 4
Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers
verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden,
altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.
Tik op
> tabblad Applicaties > Polaris Office 4.
Bestanden tonen
Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos
een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en
Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Office, behouden
dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.
78
Backup
Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van
data van smartphones
U wordt aangeraden om regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan
op de interne opslag, met name voordat u de software van het toestel bijwerkt. Door
middel van een recente back-up op een opslagmedium kunt u data van uw smartphone
herstellen als u het toestel hebt verloren, als het toestel wordt gestolen of defect raakt.
Deze back-upapplicatie wordt ondersteund door smartphones van LG en andere
softwareversies en besturingssystemen. Als u de nieuwe smartphone van LG aanschaft,
kunt u dus de data van uw huidige telefoon overzetten op uw nieuwe telefoon.
Als de applicatie Backup op uw smartphone vooraf is geïnstalleerd, kunt u met
behulp van deze applicatie back-ups maken van de meeste data op uw smartphone,
Applicaties inclusief niet-beschermde applicaties en de instellingen hiervan,
Applicaties (Gedownload), toepassingen (Voor-geinstalleerde), Favorieten,
Kalender, Gesprekkenlijst, Contacten, Startscherm, SMS-berichten en
Systeeminstellingen en deze herstellen. U kunt:
• Handmatig een back-up maken van de data op uw smartphone.
• Het maken van automatische back-ups van de data op uw smartphone plannen.
• Data van uw smartphone herstellen.
OPMERKING: de functie Back-up ondersteunt geen back-ups van
gebruikersdata en mediadata (afbeeldingen/video's/muziek). Gebruik
Mediasynchronisatie (MTP) om een back-up van deze bestanden te maken.
Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op uw computer en tik
op Mediasynchronisatie (MTP).
79
Accessoires
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de batterij altijd volledig is opgeladen om te voorkomen dat
het apparaat tijdens een back-up of tijdens herstelbewerkingen onverwacht
wordt uitgeschakeld wegens een te laag batterijniveau.
Back-up maken
1 Tik op
> tabblad Applicaties > LG Backup > Back-up.
2 Schakel het selectievakje in naast het item waarvan u een back-up wilt maken en
tik op Volgende om een back-up te maken.
3 Tik op interne Opslag > Start.
4 Als van alle geselecteerde bestanden een back-up is gemaakt, tikt u op Gereed
om het back-upproces af te ronden.
Back-up plannen
U kunt ook automatische back-ups van data op uw smartphone volgens een bepaald
schema instellen. Volg hiervoor de volgende stappen:
Tik op
> tabblad Applicaties > LG Backup > Back-up plannen.
Bestandsherstel en -beheer
U kunt een back-upbestand terugzetten naar de door u gewenste status.
Om data te herstellen op het interne geheugen van uw toestel, dient massaopslag te
zijn uitgeschakeld.
Tik op
> tabblad Applicaties > LG Backup > Bestandsherstel en -beheer >
Interne opslag.
80
OPMERKING:
• alle bestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen, worden gewist voordat
het back-upbestand wordt hersteld.
• de data op uw telefoon worden overschreven door de inhoud van uw backup.
• voor extra beveiliging kunt u codering inschakelen om uw backupbestanden te coderen.
Google+
Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de socialenetwerkservice van Google.
• Tik op
> tabblad Applicaties > Google +.
OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie
mogelijk niet beschikbaar.
Spraakgestuurd zoeken
Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Spraakgestuurd zoeken.
2 Wanneer Nu spreken op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies
een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.
OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie
mogelijk niet beschikbaar.
81
Accessoires
Downloads
Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.
• Tik op
> tabblad Applicaties > Downloads.
OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie
mogelijk niet beschikbaar.
82
Het web
Internet
Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de
snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel
meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.
Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding
met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider
naar de tarieven.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Internet.
De browserwerkbalk gebruiken
Tik op de browserwerkbalk en houd deze vast. Schuif de balk met uw vinger naar
boven om deze te openen.
Tik hierop om een pagina terug te gaan.
Tik hierop om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee na de
huidige pagina was verbonden. Als u op de toets Terug tikt, gebeurt het
tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
Tik hierop om terug te gaan naar de startpagina.
Tik om een nieuw venster te openen.
Tik om de favorieten te openen.
Webpagina's tonen
Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op Ga.
83
Het web
Een pagina openen
Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar beneden en kiest
u de pagina door erop te tikken.
Op het web zoeken met behulp van spraak
Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de
voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.
OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie
mogelijk niet beschikbaar.
Favorieten
Tik op
> Toevoegen aan Favorieten > OK om de huidige webpagina als favoriet
op te slaan.
Tik op en kies een favoriete webpagina om deze te openen.
Geschiedenis
Tik op > Geschiedenis om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs
bezochte webpagina's. Tik op Menu
 Volledige geschiedenis wissen om de
geschiedenis te wissen.
Pop-upbrowser gebruiken
Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te
sluiten.
U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen
bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Popup Browser tikken om de popupbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op
de browser te tikken en deze te verslepen.
Tik op
om de browser schermvullend te tonen.
Tik op
om de browser te sluiten.
84
Chrome
Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Chrome.
OPMERKING: afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie
mogelijk niet beschikbaar.
Webpagina's tonen
Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.
Een pagina openen
Tik op
 + Nieuwe tab om naar een nieuwe pagina te gaan.
Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op
, bladert u naar boven of naar
beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.
Op het web zoeken met behulp van spraak
Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies een van de voorgestelde
trefwoorden die worden weergegeven.
Synchroniseren met andere apparaten
U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een
ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.
Tik op Menu
 Andere apparaten.
Kies de webpagina die u wilt openen.
Tik op
om favorieten te tonen.
85
Opties
In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de items die u kunt wijzigen via de
menu's voor de systeeminstellingen van uw telefoon. U opent als volgt het menu Instellingen:
1 Tik in het basisscherm op
> tabblad Applicaties > Opties.
of
Tik in het basisscherm op
> Systeeminstellingen.
2 Kies een instellingencategorie en kies vervolgens een optie.
DRAADLOOS EN NETWERKEN
Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. Ook kunt u mobiele
netwerken instellen en de flightmode activeren.
< Wi-Fi >
Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinden te maken met beschikbare Wi-Finetwerken.
TIP! Een MAC-adres verkrijgen
Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met
een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in
de router.
U vindt het MAC-adres als volgt: tik op het tabblad Applicaties > Opties >
Wi-Fi >
> Geavanceerd > MAC-adres.
< Bluetooth >
Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.
< Dataverbinding >
Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele-gegevensgebruik.
< Oproep >
Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen
en andere speciale services van uw provider.
86
Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.
Vaste nummers – schakel deze functie in en stel een lijst samen met nummers die
vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is
verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met
de telefoon worden gebeld.
Binnenkomende oproep pop-up - weergave van pop-up voor binnenkomende oproep
wanneer een applicatie in gebruik is.
Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen
instellen. Kies uit de modus Oproep-weigeren of Afwijslijst.
Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met
deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een
vergadering een oproep moet weigeren.
Privacy Bewaarder – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een
inkomende oproep verborgen.
Oproep doorschakelen – stel in wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd,
wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen
bereik hebt.
Automatisch beantwoorden – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden
handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit
Uitschakelen, 1 seconde, 3 seconden en 5 seconden.
Trilfunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.
Bewaar onbekende nummers – voeg onbekende nummers na een oproep aan uw
contacten toe.
Aan-/uittoets beëindigt oproep – hiermee kunt u kiezen hoe u een oproep beëindigt.
Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen
geblokkeerd.
Gespreksduur – hiermee kunt u de duur bekijken van: laatste oproep, alle oproepen,
gekozen oproepen en ontvangen oproepen.
Overige oproepinstellingen – hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:
87
Opties
B
eller-ID: geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand
belt.
W
isselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een notificatie van een
inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk
van uw netwerkprovider).
<Share & Connect>
NFC – uw mobiele telefoon is geschikt voor NFC. NFC (Near Field Communication) is
een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische
apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar
centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC
ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw toestel bij een NFC-tag
houdt, wordt de inhoud van de tag op uw toestel getoond.
N
FC in- of uitschakelen: tik in het basisscherm op de notificatiepaneel en schuif
deze met uw vinger omlaag, kies vervolgens het NFC-pictogram om NFC in te
schakelen.
OPMERKING: wanneer de flightmode actief is, kan de NFC-applicatie
worden gebruikt.
N
FC gebruiken: om NFC te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is
ingeschakeld en moet u NFC inschakelen als deze functie is uitgeschakeld.
Android Beam – wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar
een ander NFC – apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden.
Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik
op uw scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.
SmartShare Beam – hiermee kunt u bestanden van LG-telefoons ontvangen.
Mediaserver – hiermee deelt u media-inhoud op uw telefoon via DLNA met een toestel
in de buurt.
Miracast – met Miracast kunt u uw telefoonscherm en -geluid draadloos spiegelen op
een Miracast-dongle of TV.
88
Draadloze opslag – bestanden via Wi-Fi delen met een PC.
< Tethering & Netwerken >
Wi-Fi hotspot – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding
tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding. Raadpleeg "De
dataverbinding van uw telefoon delen" voor meer informatie.
Bluetooth-tethering – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding
deelt of niet.
Help - tik hierop om helpinformatie te bekijken over de Wi-Fi-hotspot en de Bluetoothtetheringfuncties.
Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen
uitgeschakeld.
OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen,
voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.
Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus
en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.
Standaard SMS-app – hiermee kunt u de standaard SMS-app instellen.
VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt
geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.
APPARAAT
< Geluid >
Profielen – kies Geluid, Alleen trilfunctie of Stil.
Volumes – u kunt het volume van de beltoon, het notificatiegeluid, tikterugkoppeling &
systeem, muziek, video, spellen en andere media beheren.
Rustige tijden – hier kunt u tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld,
met uitzondering van het alarm en media.
Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen
89
Opties
instellen.
Smart beltoon – hiermee kunt u het volume van de beltoon automatisch verhogen in
luidruchtige omgevingen.
Beltonen met trilfunctie – de telefoon trilt bij oproepen en notificaties.
Notificatie geluid – hiermee kunt u het standaard waarschuwingssignaal voor
notificaties instellen.
Touch feedback & systeem – hiermee kunt u de terugkoppeling (beltonen en/of
trillen) tijdens het gebruik van de telefoon instellen.
< Weergave >
Helderheid – hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
Time-out scherm – de time-outtijd voor het scherm instellen.
Auto-rotate scherm – schakel deze optie in als het scherm automatisch moet
meedraaien met de stand van de telefoon (staand of liggend).
Dagdromen – tik op de schakeloptie Dagdromen om te wisselen tussen in- en
uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond
wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt
opgeladen.
Lettertype – hiermee kunt u het lettertype wijzigen.
Lettergrootte – hiermee kunt u de grootte van het lettertype wijzigen.
Smartscreen – schakel deze functie in om het scherm aan te laten wanneer de
telefoon uw gezicht herkent.
Touchtoets verlichting voorzijde – hiermee kunt u de tijdsduur instellen voor de
verlichting van de Thuistoets.
Notificatieflits – de notificatie-LED bevindt zich links van de camera aan de voorkant.
De kleine LED-indicator brandt wanneer de telefoon wordt opgeladen of wanneer u een
notificatie krijgt als het LCD-scherm wordt uitgeschakeld. U kunt de notificatieflits in- of
uitschakelen. U kunt diverse opties in de lijst met items voor de notificatieflits instellen.
< Basisscherm >
90
Hiermee stelt u Thema, Achtergrond, Schermveegeffect, Herhaald basisscherm
toestaan of Enkel Portret uitzicht in. Kies deze optie om Home back-up maken &
herstellen in te stellen.
< Scherm vergrendelen >
Schermvergrendeling kiezen – hiermee stelt u een schermvergrendeling in om uw
telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het
tekenen van een ontgrendelingspatroon. Stel Geen, Schuiven, Face Unlock, Patroon,
PIN of Wachtwoord in.
Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm
uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het
scherm te ontgrendelen.
< Gestures >
Mute binnenkomend gesprek – keer het apparaat om als u een inkomend gesprek
wilt dempen.
Snooze of stop alarm – keer het apparaat om als u een alarm wilt uitschakelen of wilt
sluimeren.
Pauzeer video – keer het apparaat om als u een video wilt pauzeren tijdens het
afspelen.
Help – help voor gebaarfuncties.
Kalibratie van bewegingssensor – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het
kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.
< Opslagruimte >
INTERNE OPSLAG – het interne opslaggebruik bekijken.
< Batterij >
BATTERIJ-INFORMATIE
De batterij-informatie wordt weergegeven in een afbeelding met het percentage
resterend vermogen en de status.
Raak het pictogram Batterij opladen aan om het scherm Batterijgebruik weer te geven
om het batterijgebruiksniveau en de gegevens omtrent het batterijgebruik te bekijken. In
91
Opties
dit scherm staat welke onderdelen en applicaties de meeste batterijvoeding gebruiken.
Tik op een van de items voor gedetailleerdere informatie.
Accuniveau op statusbalk – schakel deze optie in om het accuniveau op de
statusbalk naast het batterijpictogram te tonen.
BATTERIJBESPARING
Tik op de schakeloptie Batterijbesparing om deze optie in of uit te schakelen. Tik op
Batterijbesparing om de volgende instellingen te openen:
Spaarstand – hiermee stelt u in bij welk accuniveau de spaarstand automatisch wordt
ingeschakeld.
Eco-modus – hiermee schakelt u de Eco-modus in om de levensduur van uw accu te
verlengen door het beheerbeleid van de CPU dynamisch te optimaliseren.
Help – tik hierop om helpinformatie weer te geven over het besparen van accuvoeding.
< Applicaties >
Uw applicaties tonen en beheren.
<Tik & betalen>
Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u de functie Tik & betalen gebruiken als
betaalmethode. U hoeft hiervoor alleen maar uw telefoon tegen een lezer aan te houden
bij de kassa. Wanneer uw apparaat geen standaard-app heeft, kunt u op Google Play
andere betaal-apps vinden.
PERSOONLIJK
< Accounts en synchronisatie >
Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u
die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u
batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).
< Cloud >
Voeg een cloudaccount toe om snel en gemakkelijk cloudservices bij LG-applicaties te
92
kunnen gebruiken.
< Locatie >
Wanneer de locatieservice is ingeschakeld, bepaalt uw telefoon bij benadering uw
locatie middels GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken. Modus – Hiermee stelt u de locatiemodus in op Hoge nauwkeurigheid, Spaarstand
of Alleen apparaatsensoren.
< Beveiliging >
Telefoon versleutelen – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de
telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de
telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.
SIM-vergrendeling instellen – hiermee stelt u de micro-USIM-kaartvergrendeling in of
wijzigt u de micro-USIM PIN.
Wachtwoord typen zichtbaar – hiermee toont u tijdens het typen het laatste teken
van het verborgen wachtwoord.
Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.
Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van niet-Marketapplicaties.
Applicaties controleren – hiermee stelt u in dat schadelijke applicaties niet kunnen
worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer
u applicaties gaat installeren.
Toegang tot notificatie – hiermee geeft u notificaties weer.
Opslagtype – hiermee geeft u het opslagtype weer.
Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten weergeven.
Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te
installeren.
Opslag wissen – alle certificaten verwijderen.
< Taal en invoer >
Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in
93
Opties
te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt
toegevoegd aan het woordenboek.
< Back-up & reset >
Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.
Back-up maken – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en
applicatiedata te maken op de Google-server.
Back-upaccount – schakel deze optie in een back-up van uw account te maken.
Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata
terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.
LG-back-upservice – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op
de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer
data moet worden vervangen.
Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder
alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt
u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van
Android.
SYSTEEM
< Datum en tijd >
Met Datum en tijdinstellingen kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U
kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats
van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.
< Toegankelijkheid >
U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele
toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.
OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.
94
< PC-verbinding >
Methode USB-verbinding kiezen – hiermee stelt u de gewenste modus in: Alleen
opladen, Mediasynchronisatie (MTP), Tethering, LG-software of Afbeeldingen
verzenden (PTP).
Vragen bij aansluiten – vraag in USB-verbindingsmodus wanneer de telefoon is
aangesloten op een computer.
Help – help voor USB-verbinding.
PC Suite – schakel deze optie in om LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te
gebruiken.
Het Wi-Fi-netwerk moet via een Wi-Fi-verbinding zijn verbonden met LG PC Suite via
Draadloos en netwerken.
Help – help voor LG software
<Afdrukken>
Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven
webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw Android-toestel.
< Over de telefoon >
Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie weergeven.
95
PC-software (LG PC Suite)
De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te
verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op
uw PC gebruiken.
Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...
• Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
• Multimedia naar uw apparaat sturen.
• Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
• Back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
• Software op uw apparaat bijwerken.
• Back-up maken van data en deze herstellen.
• Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
• Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat.
OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer
informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".
PC-software "LG PC Suite" installeren
De PC-software “LG PC Suite” kan worden gedownload van de website van LG.
1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
2 2 Ga naar Ondersteuning > MOBIELE ONDERSTEUNING > Mobiele LGtelefoons > Selecteer het model
of
Ga naar Ondersteuning > Mobiel > kies het model.
3 Klik onder HANDLEIDING & DOWNLOAD op PC Sync en klik op DOWNLOAD om
de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.
Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1GHz-processor of sneller
• Geheugen: minimaal 512 MB
• Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
96
• Vaste schijf: minimaal 500 MB vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de
hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
• Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10
of hoger
OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB
Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon
met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren
van de PC-software-applicatie "LG PC Suite".
Uw apparaat synchroniseren met een PC
Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd
met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden
gesynchroniseerd.
De procedure is als volgt:
1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
2 Selecteer de USB-connectiemethode verschijnt. Kies LG-software.
3 Start het programma nadat u verbinding hebt gemaakt en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
4 Klik op Persoonlijke info om te kiezen.
5 Schakel het selectievak in van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de
knop Sync.
OPMERKING: als u uw telefoon wilt synchroniseren met uw PC, dient u
LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het
installeren van LG PC Suite.
Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen
1 Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als
CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw
mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
97
PC-software (LG PC Suite)
3 In het bovenste menu selecteert u Telefoon > Contacten importeren/exporteren > Exporteren.
4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandstype en het te exporteren
bestand te selecteren.
5 Klik in het pop-upvenster op Een bestand kiezen. Windows Verkenner wordt
geopend.
6 Kies het bestand met contacten dat u wilt exporteren in Windows Verkenner en
klik op Openen.
7 klik op Exporten.
8 Het pop-upvenster Velden toewijzen verschijnt om de contacten in uw apparaat
en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak
dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
10 Klik op OK.
98
Software-update voor telefoon
Software-update voor telefoon
Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet
Ga voor meer informatie over deze functie naar http://www.lg.com/common/index.jsp
kies uw land en taal.
Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar
de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te
gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware
beschikbaar stelt voor uw toestel.
De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de
gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen
voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet
tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.
OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht
updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de
beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor
alle handset-modellen.
Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken
Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de
nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te
sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware
beschikbaar stelt voor uw toestel.
Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: Instellingen > Over de
telefoon > Update Center > Software Update > Nu controleren op update.
99
Software-update voor telefoon
OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen
verlorengaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder
andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/
applicatiedata en instellingen, gedownloade applicaties en uw DRMlicentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke
gegevens voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.
OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
netwerkprovider, regio en land.
100
Informatie over deze gebruikershandleiding
Informatie over deze gebruikershandleiding
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
• Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw
telefoon mogelijk anders uit.
• Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door
uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar
de website van LG (www.lg.com).
• De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of
hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke
prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG
zijn ontwikkeld.
• LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan
door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware.
Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de
bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
• De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media
die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt
en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de
auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het
onwettig gebruik van media.
• Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie
of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een
abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op
met uw serviceprovider voor meer informatie.
101
Informatie over deze gebruikershandleiding
Handelsmerken
• LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
• Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve
eigenaren.
DivX-HD
OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC,
een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat
waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en
software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet worden
geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen.
Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van
het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooien van uw
registratie.
DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief
overige inhoud.
DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi
Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.
Dolby Mobile
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele
D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
102
Opmerking: open sourcesoftware
Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open
source-licenties naar http://opensource.lge.com/
Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen
samen met de broncode worden gedownload.
103
Accessoires
Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items
zijn mogelijk optioneel.)
Reisadapter
Stereoheadset
Snelstartgids
Datakabel
Micro-USIMverwijdertool
OPMERKING:
• Gebruik altijd originele LG-accessoires.
• Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
• Accessoires kunnen per regio variëren.
104
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt
tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te
nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf
verhelpen.
Bericht
MicroUSIM-fout
Netwerk
niet
beschikbaar/
netwerkverbinding
uitgevallen
Mogelijke
oorzaken
Mogelijke oplossingen
Er is geen MicroUSIM-kaart
in de telefoon
geplaatst of de
kaart is verkeerd
geplaatst.
Plaats de Micro-USIM-kaart op de
juiste manier.
Signaal is zwak
of u bent buiten
het bereik van het
netwerk.
Ga naar een raam of een open
ruimte. Ga na in welke gebieden de
netwerkprovider dekking heeft.
Beheerder heeft
nieuwe services
toegepast.
Controleer of de Micro-USIM-kaart
meer dan 6~12 maanden oud is.
Wissel uw Micro-USIM-kaart om
bij uw netwerkprovider als dit het
geval is. Neem contact op met uw
serviceprovider.
105
Problemen oplossen
Bericht
Codes
komen niet
overeen
Mogelijke
oorzaken
Als u een andere
beveiligingscode
wilt instellen, dient
u de nieuwe code
te bevestigen door
deze opnieuw in
te voeren.
Mogelijke oplossingen
Neem contact op met uw
serviceprovider als u de code bent
kwijtgeraakt.
De twee door u
ingevoerde codes
komen niet met
elkaar overeen.
Er kunnen
geen
applicaties
worden
ingesteld
Oproepen
niet
beschikbaar
106
Geen
ondersteuning
door
serviceprovider
of registratie is
vereist.
Neem contact met uw serviceprovider
op.
Fout tijdens kiezen
Nieuw netwerk niet toegestaan.
Nieuwe MicroUSIM-kaart
geplaatst.
Controleer op nieuwe beperkingen.
Prepaidlimiet
bereikt.
Neem contact op met de
serviceprovider of stel limiet opnieuw in
met PIN2.
Bericht
Telefoon
kan niet
worden
ingeschakeld
Fout tijdens
laden
Nummer
niet
toegestaan
Mogelijke
oorzaken
Mogelijke oplossingen
Aan-uitknop te
kort ingedrukt.
Druk minimaal twee seconden op de
aan-uitknop.
Batterij is niet
geladen.
Laad de batterij op. Controleer de
laadindicator op het scherm.
Batterij is niet
geladen.
Laad de batterij op.
De
buitentemperatuur
is te hoog of te
laag.
Zorg ervoor dat de telefoon bij een
normale temperatuur wordt opgeladen.
Probleem bij
contactpunten
Controleer de lader en de aansluiting
op de telefoon.
Geen voeding
Gebruik een ander stopcontact voor
de oplader.
Storing bij lader
Vervang de lader.
Verkeerde lader
Gebruik alleen originele
LG-accessoires.
De functie Vast
oproepnummer is
ingeschakeld.
Controleer het menu Instellingen en
schakel de functie uit.
107
Problemen oplossen
Bericht
108
Mogelijke
oorzaken
Mogelijke oplossingen
Ontvangen/
verzenden
van SMS en
foto's lukt
niet
Geheugen vol
Verwijder enkele berichten van uw
telefoon.
Bestanden
worden niet
geopend
Bestandsindeling
wordt niet
ondersteund
Controleer de ondersteunde
bestandsindelingen.
Het scherm
wordt niet
ingeschakeld
wanneer ik
een oproep
ontvang.
Probleem met
nabijheidssensor
Als u gebruikmaakt van beschermtape
of een beschermhoes, controleer
dan of het gedeelte rond de
nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat
het gedeelte rond de nabijheidssensor
niet is bedekt.
Geen geluid
Trilfunctie
Controleer in het geluidsmenu of u
de trilfunctie of de stille modus hebt
ingeschakeld.
Het toestel
loopt vast
Zo nu en dan
problemen met
software
Probeer de software bij te werken via
de website.
Veelgestelde vragen
Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden
beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de
klantenservice.
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
BT
Bluetooth
Apparaten
Welke functies zijn
beschikbaar via
Bluetooth?
U kunt een Bluetooth-audioapparaat
zoals een stereo/monoheadset of
carkit verbinden en foto's, video's,
contacten, enz. delen via het menu
Galerij/Contacten. Wanneer een
FTP-server is verbonden met een
compatibel apparaat, kunt u ook de
inhoud op het opslagmedium (intern
geheugen of MicroSD) delen.
BT
Bluetooth
Headset
Als mijn Bluetoothhoofdtelefoon is
verbonden, kan ik dan
ook naar mijn muziek
luisteren via mijn
hoofdtelefoon met 3,5
mm-aansluiting?
Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon
is aangesloten, worden alle
systeemgeluiden via die hoofdtelefoon
afgespeeld. Daardoor kunt u niet via
uw hoofdtelefoon met kabel naar uw
muziek luisteren.
Data
Contacten
Back-up
maken
Hoe maak ik een
back-up van mijn
contacten?
De contactdata op de telefoon
kunnen worden gesynchroniseerd met
Gmail™.
Is het mogelijk om
Data
in één richting te
Synchronisatie synchroniseren,
namelijk naar Gmail?
Alleen synchronisatie in twee richtingen
is mogelijk.
109
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Is het mogelijk alle
Data
e-mailmappen te
Synchronisatie
synchroniseren?
Google™service
Aanmelden
bij Gmail
Google™service
Googleaccount
Het Postvak IN wordt automatisch
gesynchroniseerd. U kunt andere
mappen bekijken door op de toets
Menu
te tikken en Mappen te
kiezen om een map te kiezen.
Moet ik me altijd
aanmelden bij Gmail
als ik Gmail wil
openen?
Als u eenmaal bent aangemeld bij
Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij
Gmail aan te melden.
Is het mogelijk om
e-mailberichten te
filteren?
Nee, het filteren van e-mailberichten
wordt niet ondersteund op de telefoon.
Wat gebeurt er als ik
Telefoonfuncties een andere applicatie
start terwijl ik een
E-mail
e-mailbericht schrijf?
Is er een limiet voor
de bestandsgrootte
Telefoonfuncties
van een MP3-bestand
Beltoon
dat ik als beltoon wil
gebruiken?
Mijn telefoon geeft de
ontvangsttijd niet weer
Telefoonfuncties
van berichten ouder
Berichttijd
dan 24 uur. Hoe kan ik
dit wijzigen?
110
Antwoord
Uw bericht wordt automatisch als
concept opgeslagen.
Er is geen limiet voor de
bestandsgrootte.
U kunt alleen de tijden zien voor
berichten die dezelfde dag zijn
ontvangen.
Categorie
Subcategorie
Vraag
Is het mogelijk
een andere
Telefoonfuncties
navigatieapplicatie
Navigatie
op mijn telefoon te
installeren?
Is het mogelijk de
Telefoonfuncties contacten van al mijn
Synchroniseren e-mailaccounts te
synchroniseren?
Antwoord
Elke applicatie die beschikbaar is bij
Android Market™ en die compatibel
is met de hardware kan worden
geïnstalleerd en gebruikt.
Alleen contacten van Gmail en MS
Exchange-server (bedrijfsmailserver)
kunnen worden gesynchroniseerd.
Als u een contactpersoon met W&Pfunctie in het nummer hebt gekopieerd,
kunt u die functie niet gebruiken. U
moet elk nummer opnieuw opslaan.
Is het mogelijk om een Opslaan met Wacht en Pauze:
Telefoonfuncties
contactpersoon op te
1. Tik in het basisscherm op het
Wachten en
slaan met Wacht en
pictogram Telefoon .
Pauze
Pauze in de nummers?
2. Kies het nummer en tik vervolgens
op de toets Menu .
3. Tik op Pauze van 2 seconden
toevoegen of Wachten toevoegen.
U kunt de telefoon zodanig instellen
Wat zijn de
Telefoonfuncties
dat er een ontgrendelingspatroon
beveiligingsfuncties
is vereist om de telefoon te kunnen
Beveiliging
van de telefoon?
gebruiken.
111
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
1. Tik in het basisscherm op de toets
Menu .
2. Tik op Systeeminstellingen >
Scherm vergrendelen.
3. Tik op Kies scherm slot >
Patroon. Wanneer u dit voor het
eerst doet, verschijnt er een korte
instructie voor het maken van een
ontgrendelingspatroon.
4. Maak een patroon door dit een keer
te tekenen en daarna ter bevestiging
nog een keer te tekenen.
Telefoonfuncties
Voorzorgsmaatregelen
bij het gebruik
Hoe maak ik een
Ontgrendelingsontgrendelingspatroon? van het ontgrendelingspatroon.
patroon
Het is van groot belang dat u het
ontgrendelingspatroon dat u instelt,
onthoudt. Als u vijf keer een onjuist
patroon invoert, hebt u geen toegang
meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer
proberen uw ontgrendelingspatroon,
PIN of wachtwoord in te voeren.
Als u deze vijf mogelijkheden hebt
gebruikt, kunt u het na 30 seconden
opnieuw proberen. (Als u de back-up
PIN vooraf instelt, kunt u de back-up
PIN-code gebruiken om het patroon te
ontgrendelen)
112
Categorie
Subcategorie
Telefoonfuncties
Ontgrendelingspatroon
Telefoonfuncties
Geheugen
Telefoonfuncties
Taalondersteuning
Vraag
Antwoord
Als u het patroon bent vergeten:
Als u zich op de telefoon bij uw
Google-account hebt aangemeld,
maar vijf keer een onjuist patroon hebt
ingevoerd, tikt u op de knop Patroon
vergeten? Vervolgens moet u zich
Wat moet ik
aanmelden bij uw Google-account om
doen als ik het
de telefoon te ontgrendelen. Als u geen
ontgrendelingspatroon Google-account op de telefoon hebt
ben vergeten en geen gemaakt of de aanmeldingsgegevens
Google-account op de bent vergeten, moet u een volledige
telefoon heb gemaakt? reset uitvoeren.
Let op: wanneer u de
fabrieksinstellingen opnieuw instelt,
worden alle gebruikersapplicaties en
-data gewist. Maak een back-up van
alle belangrijke data voordat u de
fabrieksinstellingen opnieuw instelt.
Hoe weet ik wanneer
U ontvangt dan een melding.
het geheugen vol is?
De telefoon heeft meertalige
mogelijkheden.
Zo wijzigt u de taal:
Kan ik de taal van mijn 1. Tik in het basisscherm op
telefoon wijzigen?
de toets Menu
en tik op
Systeeminstellingen.
2. Tik op Taal en invoer > Kies taal.
3. Tik op de gewenste taal.
113
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Telefoonfuncties
VPN
Telefoonfuncties
Time-out van
beeldscherm
Telefoonfuncties
Wi-Fi en
Mobiele
netwerken
114
Vraag
Antwoord
Hoe u VPN configureert, hangt af van
uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het
Hoe stel ik een VPN
apparaat wilt configureren, dient u de
in?
benodigde informatie op te vragen
bij de netwerkbeheerder van uw
werkgever.
1. Tik in het basisscherm op de toets
Het scherm wordt
Menu .
al na 15 seconden
2. Tik op Systeeminstellingen >
uitgeschakeld. Hoe
Weergave.
kan ik de instelling van
3. Tik in de weergave-instellingen op
de time-out wijzigen
Time-out scherm.
zodat het scherm na
4. Tik op de gewenste periode
een andere periode
waarna het scherm moet worden
wordt uitgeschakeld?
uitgeschakeld.
Als u gebruikmaakt van data kan
de telefoon standaard voor de
Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fiverbindingen op de telefoon is
Van welke service
ingeschakeld). U ontvangt echter geen
maakt de telefoon
gebruik als zowel Wi-Fi melding als de telefoon naar de andere
als Mobiele netwerken service overschakelt.
beschikbaar zijn?
Als u wilt weten welke dataverbinding
wordt gebruikt, kijk dan naar het
pictogram voor Mobiele netwerken of
Wi-Fi boven in het scherm.
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
Ja. Houd het pictogram vast totdat de
prullenbak bovenaan in het midden
van het scherm verschijnt. Sleep het
pictogram dan zonder uw vinger op te
tillen naar de prullenbak.
1. Tik in het basisscherm op de toets
Ik heb een applicatie
Menu .
gedownload die veel
Telefoonfuncties
2. Tik op Applicatie-instellingen >
fouten veroorzaakt.
GEDOWNLOAD.
Applicatie
Hoe kan ik die
applicatie verwijderen? 3. Tik op de applicatie en tik op
Wissen.
Kan ik mijn telefoon
opladen met een
Ja, de telefoon wordt opgeladen via
Telefoonfuncties USB-datakabel zonder
de USB-kabel, ongeacht of de juiste
het nodige USBLader
stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
stuurprogramma te
installeren?
Ja. Nadat u een muziekbestand hebt
opgeslagen als beltoon, kunt u deze
als uw alarm gebruiken.
Kan ik
1. Houd een nummer ingedrukt in
Telefoonfuncties muziekbestanden
een bibliotheeklijst. Tik in het menu
gebruiken voor mijn
Alarm
dat wordt geopend op Beltoon
alarm?
instellen.
2. Kies het nummer als beltoon in het
alarminstellingenscherm.
Is het mogelijk een
Telefoonfuncties applicatie uit het
Basisscherm beginscherm te
verwijderen?
115
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Is het alarm hoorbaar
Telefoonfuncties of gaat het af als
de telefoon is
Alarm
uitgeschakeld?
Als mijn belvolume
Telefoonfuncties is ingesteld op Uit of
Trillen, hoor ik dan het
Alarm
alarm wel?
Hoe kan ik de
Hersteloplossingen
fabrieksinstellingen
Volledige
herstellen als ik het
reset
instellingenmenu van
(fabrieksinstellingen
de telefoon niet kan
terugzetten)
opvragen?
116
Antwoord
Nee, dit wordt niet ondersteund.
Alarmen zijn standaard ook in
dergelijke situaties hoorbaar.
Als uw telefoon niet teruggaat naar
de oorspronkelijke staat, gebruik dan
een volledige reset (fabrieksinstellingen
terugzetten) om het apparaat te
initialiseren.
FRANÇAIS
Guide de l’utilisateur
• Les schémas d'écran et les illustrations
apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur
peuvent différer de ceux de votre téléphone.
• Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est
possible que certaines informations contenues dans
ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
Toutes les informations fournies dans ce document
peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
• Dans la mesure où son écran tactile est utilisé
comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé
pour les personnes malvoyantes.
• Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits
réservés. LG et le logo LG sont des marques
déposées de LG Group et de ses structures
annexes. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ et Play Store™ sont des marques
commerciales de Google, Inc.
Sommaire
Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace..........................................5
Avertissement..........................................14
Présentation du téléphone......................21
Présentation du téléphone......................21
Installation de la carte Micro-SIM...........23
Chargement du téléphone.......................24
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....24
Votre écran d'accueil...............................25
Conseils d'utilisation de l'ecran tactile....25
Ecran d'accueil.......................................26
Personnalisation de l'écran d'accueil.....27
Retour à une application récemment
utilisée...................................................28
Notifications...........................................29
Ouvrir le volet Notifications....................30
Icônes dans la barre d'état....................30
Clavier visuel..........................................32
Saisie des lettres accentuées................33
Configuration d'un compte Google.........34
Connexion à des réseaux et
périphériques...........................................35
Wi-Fi......................................................35
Connexion aux réseaux Wi-Fi.................35
Activation de la fonction Wi-Fi et
connexion à un réseau Wi-Fi.................35
Bluetooth................................................36
2
Partage de votre connexion de données
mobile....................................................38
Wi-Fi Direct............................................40
Connexions au PC via un câble USB........40
Appels......................................................42
Émission d'un appel...............................42
Appel des contacts.................................42
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....42
Réglage du volume des appels entrants.....43
Émettre un second appel........................43
Affichage des journaux d'appel...............43
Paramètres d'appel................................44
Répertoire................................................45
Recherche d'un contact..........................45
Ajout d'un nouveau contact....................45
Contacts favoris......................................45
Création d'un groupe..............................46
Messagerie..............................................47
Envoi d'un message...............................47
Boîte classée .........................................48
Modification des paramètres de
message................................................48
Email........................................................49
Gestion d'un compte de messagerie.......49
Utilisation des dossiers de comptes........50
Composition et envoi d'un e-mail............50
Appareil Photo.........................................51
Familiarisation avec le viseur..................51
Utilisation des paramètres avancés.........52
Prise de vue rapide ................................53
Une fois la photo prise............................53
Visualisation des photos enregistrées.....55
On-Screen Phone...................................69
Icônes On-Screen Phone.......................69
Fonctions On-Screen Phone..................70
Installation d'On-Screen Phone
sur votre PC.........................................70
Caméra vidéo...........................................56
Familiarisation avec le viseur..................56
Utilisation des paramètres avancés.........57
Enregistrement d’une vidéo rapide.........58
Après l'enregistrement d'une vidéo.........58
Visualisation des vidéos enregistrées......59
Réglage du volume lors de la lecture
d’une vidéo.............................................59
Multimédia...............................................71
Galerie....................................................71
Affichage des photos............................71
Lecture de vidéos.................................72
Modification de photos/vidéos...............72
Suppression d'images...........................72
Définition d’une photo comme fond
d'écran................................................72
Vidéos....................................................73
Lecture d'une vidéo..............................73
Éditeur de vidéos....................................74
Assistant vidéo.......................................76
Musique.................................................77
Lecture d’une chanson..........................77
Ajouter des fichiers musicaux à votre
téléphone.............................................78
Transfert de musique à l'aide de la
synchronisation des médias (MTP).........79
Fonction exclusive LG..............................60
Fonction QuickMemo..............................60
Utilisation des options QuickMemo.........61
Affichage du QuickMemo enregistré .....61
Fonction Carnet......................................62
Créer une note.....................................62
Présentation du bloc-notes....................62
Bibliothèque.........................................62
Volets Propriétés des pages..................63
Visualisation des notes enregistrées.......63
QuickTranslator......................................64
Fonction Zoom en direct.........................65
Fonction QSlide......................................66
Fonction Double lecture..........................67
Effet miroir...........................................67
Double lecture......................................68
Utilitaires..................................................80
Réglage des alarmes..............................80
Utilisation de la calculatrice....................80
Ajout d'un événement au calendrier........80
Dictaphone.............................................81
Enregistrement d’un son ou d’une voix....81
Envoi du mémo vocal............................81
3
Sommaire
Gestionnaire des tâches..........................82
Tâches....................................................82
Polaris Office 4.......................................82
Backup...................................................83
Informations sur la sauvegarde et
la restauration des données d'un
smartphone..........................................83
Sauvegarde..........................................84
Planification de la sauvegarde...............84
Gestion et restauration des fichiers........84
Google+.................................................85
Recherche vocale...................................85
Téléchargements....................................86
Le Web......................................................87
Internet...................................................87
Utilisation de la barre d'outils Web.........87
Affichage des pages Web......................87
Ouvrir une page....................................88
Effectuer une recherche vocale sur
Internet................................................88
Favoris.................................................88
Historique.............................................88
Utilisation du navigateur contextuel........88
Chrome..................................................89
Affichage des pages Web......................89
Ouvrir une page....................................89
Effectuer une recherche vocale sur
Internet................................................89
Synchronisation avec d'autres appareils....89
4
Paramètres...............................................90
SANS FIL ET RÉSEAUX............................90
DISPOSITIF.............................................93
PERSONNEL...........................................96
SYSTÈME................................................98
Logiciel PC (LG PC Suite).......................100
Mise à jour du logiciel du téléphone.....103
Mise à jour du logiciel du téléphone......103
À propos de ce manuel de
l'utilisateur.............................................105
À propos de ce manuel de
l'utilisateur...........................................105
Marques commerciales........................106
DivX HD ...............................................106
Dolby Mobile .......................................107
Accessoires............................................108
Dépannage.............................................109
FAQ.........................................................113
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer dangereux, voire
illégal.
Exposition aux radiofréquences
Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique
(SAR, Specific Absorption Rate).
Le téléphone portable LG-E975 est conforme aux exigences de sécurité relatives à
l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations
scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité
de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.
• Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité
de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests
de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le
niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de
fréquence utilisées.
• Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux
de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière
d'exposition aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes
de tissu humain.
• La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée (pour une
utilisation à l'oreille) à 0,426 W/kg (10 g) et à 0,398 W/kg (10 g) quand il est porté
au niveau du corps.
• Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences
radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille,
soit à une distance minimale de 1,5 cm du reste du corps. Lorsqu'un étui, un clip
ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de
parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit
5
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages,
cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la
transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce
qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la
distance de séparation pour l'établissement de la transmission.
Entretien et réparation
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour
ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de
chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout
accord ou garantie applicable au téléphone.
• Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un
technicien qualifié.
• Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG,
des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que
leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
• Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes
radio et ordinateurs personnels.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un
radiateur ou une cuisinière.
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
• Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent.
Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait
perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
6
• Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en
cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre
téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il
pourrait chauffer et déclencher un incendie.
• Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant,
tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
• Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
• N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
• Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport,
car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
• Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre
téléphone.
• Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments
humides.
• Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas
l'antenne inutilement.
• Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé,
ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation
abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
• Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en
fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement
mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des
brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son
fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
• Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher
totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe
(four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
7
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette
produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil
consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
Fonctionnement optimal du téléphone
Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter
les performances des appareils électroniques.
• N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation.
Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par
exemple, dans votre poche poitrine).
• Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines
prothèses auditives.
• Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs,
radios, ordinateurs, etc.
• Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 ºC
et 40 ºC dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures
extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des
dysfonctionnements, voire le faire exploser.
Sécurité au volant
8
Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones
portables dans la zone où vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la conduite.
• Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant
d'émettre ou de recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre
véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
• Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec
un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l’empêcher de s’ouvrir ou
provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
• Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume
n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci
est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.
Évitez toute nuisance auditive
Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un
niveau sonore élevé pendant une longue durée.
Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes
sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir
l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les
communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau
raisonnable.
• Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les
gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous
écoutez.
REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant de vos écouteurs
(oreillettes, casques) pourraît entrainer d'éventuels dommages auditifs.
9
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Parties en verre
Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser
en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de
toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce
que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.
Zone de déminage
N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.
Zones à atmosphère explosive
• N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
• N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
• Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz
inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone
portable ou ses accessoires.
En avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
• Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.
Enfants
Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone
comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.
10
Appels d'urgence
Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les
réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre
téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre
opérateur.
Informations sur la batterie et précautions d'usage
• Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la
recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant
compromettre ses performances.
• Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour
optimiser la durée de vie de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
• Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des
performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois
avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
• Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée
d'utilisation.
• N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez
pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
• N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait
affecter ses performances.
• Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries
usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec
les déchets ménagers.
• Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au
revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
11
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
• Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement
de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
• La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des
paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
• Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que
des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un
incendie.
• Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, LG Electronics déclare que le produit LG-E975 est conforme
aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/EC. Consultez la Déclaration de conformité sur http://www.
lg.com/global/declaration
Réglementation et sécurité
Accédez à « Paramètres système > À propos du téléphone >
Réglementation et sécurité » pour obtenir des informations relatives à la
réglementation et à la sécurité.
Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
12
Recyclage de votre ancien téléphone
1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément,
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être
rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans
un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour
l’environnement et votre santé.
3 Pour plus d’informations concernant l’élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères
ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit. Recyclage des batteries/accumulateurs usagés
1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du
cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de
mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un
magasin de téléphonie mobile.
3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques
pour l'environnement et votre santé. 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou
encore le magasin où vous avez acheté ce produit.
13
Avertissement
Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre
téléphone portable.
En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre
téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.
1. Mémoire téléphone
Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce
dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de
la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des
messages, par exemple) pour libérer de l'espace.
Désinstaller des applications :
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Applications dans
DISPOSITIF.
2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous
souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3 Appuyez sur Désinstaller.
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie
14
Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les
fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler
le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.
Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :
• Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les
fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
• Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
• Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment
Gmail, Google Agenda et Contacts.
• Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la
batterie.
Vérifier le niveau de charge de la batterie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > À propos du téléphone à
partir de SYSTÈME > Batterie.
L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la
batterie sont affichés en haut de l'écran.
Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > À propos du téléphone à
partir de SYSTÈME > Batterie > Utilisation de la batterie.
L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé
depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est
actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur
batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont
répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources
utilisées.
3. Avant d'installer une application et un système
d'exploitation Open Source
AVERTISSEMENT
Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni
par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre
téléphone ne sera plus couvert par la garantie.
15
Avertissement
AVERTISSEMENT
Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient,
téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles
que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement
sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement
ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications
et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.
4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage
Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Écran de verrouillage à partir de
DISPOSITIF > Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. Grâce à cette option, vous
pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage
de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas
d'oubli de votre schéma de déverrouillage.
Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un
schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de
secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.
AVERTISSEMENT
Consignes relatives au verrouillage par schéma.
Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si
vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas
accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon
Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé
vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.
16
Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot
de passe :
< Si vous avez oublié votre schéma >
Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après
cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le
bouton Schéma oublié ? en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide
de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez
saisi lors de la création du verrouillage par schéma.
Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le
code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.
< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >
Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.
Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications
et données utilisateur sont supprimées.
REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que
vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre
code PIN de secours.
5. Utilisation de la réinitialisation matérielle
(réinitialisation d'usine)
Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la
fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).
1 Éteignez votre téléphone.
2 Appuyez de manière prolongée sur les touches Alimentation/Verrouillage +
Volume bas sur le téléphone.
3 Relâchez la touche Alimentation/Verrouillage uniquement lorsque le logo LG
s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la touche Alimentation/
Verrouillage et maintenez-la enfoncée.
17
Avertissement
4
5
Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
Appuyez sur la touche Volume pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix,
puis appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage pour confirmer votre
choix.
AVERTISSEMENT
Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les
données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à
sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation
matérielle.
Réinitialiser valeurs d'usine : efface toutes les données sur le téléphone, sauf dans
les limites éongletlies ci-après. En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que
votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au
moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur
peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la
localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et
autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont
stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre
téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal
d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les
produits et services LG.
6. Lancement et changement d'applications
Exécuter plusieurs tâches à la fois est un vériongletle jeu d'enfant avec Android : vous
pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une
application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en
cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.
Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins
de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.
18
1
Appuyez de manière prolongée sur la touche Accueil . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première
application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. N'oubliez
pas d'appuyer sur la touche Retour pour quitter une application après l'avoir
utilisée.
• Pour arrêter des applications, appuyez sur Gestionnaire des tâches à partir de la
liste des applications récentes, puis appuyez sur Arrêter ou Arrêter tout.
• Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser
l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les
applications de la liste, appuyez sur Tout effacer.
7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos
avec l'option Synchro média (MTP)
1
2
3
4
Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Stockage pour consulter le support de stockage.
Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
Lorsque la page Sélectionner le mode de connexion USB s'affiche sur l'écran
de votre téléphone, sélectionnez l'option Synchro média (MTP).
Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu
du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le
dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
19
Avertissement
8. Tenez votre téléphone à la verticale
Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.
Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager
la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.
Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des
données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela
pourrait affecter la qualité de la communication.
9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran
Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur
l'écran :
Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10  secondes pour
éteindre le téléphone.
Si le problème persiste, contactez le centre de services.
20
Présentation du téléphone
Présentation du téléphone
Écouteur
Notification LED
Appareil Photo Frontal
Capteur de proximité / luminosité
Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
• Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire,
appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
• Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone
avec une pression brève.
Écran tactile
Touche Retour
• Permet de revenir à l'écran précédent. Permet de quitter une
application après l'avoir utilisée.
Touche Accueil
• Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
Touche Menu
• Permet de visualiser les options disponibles.
• Maintenez cette Appuyez sure enfoncée pour accéder à Google
Search™.
REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le
téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran
tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer
l'écran tactile par inadvertance durant les appels.
AVERTISSEMENT
Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran
LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD
avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
21
Présentation du téléphone
Touches de volume
• Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
• Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
• Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.
ASTUCE ! Fonction QuickMemo
Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés
simultanément pendant une seconde pour activer la fonction
QuickMemo.
Touches Marche-Arrêt/Verrouillage
Microphone
Appareil
Photo
Principal
Flash
Logement de carte SIM
Prise casque
Antenne
NFC
Hautparleur
Port micro-USB/ Chargeur
Microphone
AVERTISSEMENT
ette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache
C
arrière.
• Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait
partie de l'antenne NFC.
•
22
Installation de la carte Micro-SIM
Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider
d'insérer une carte Micro-SIM.
Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus du logement de carte
SIM. Pour installer une nouvelle carte Micro-SIM :
1 Insérez l’outil d’éjection de la carte Micro-SIM fourni avec le téléphone (ou une
petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer
jusqu'à l'ouverture du logement.
2 Retirez le logement et placez-y la carte Micro-SIM, les contacts tournés vers
l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon
d'insérer correctement la carte dans son logement.
3 Replacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.
REMARQUE : Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit
bien orientée vers le bas.
Orifice d'éjection
23
Présentation du téléphone
Chargement du téléphone
La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Branchez une
extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise
électrique.
REMARQUE : Pour optimiser la
durée de vie de la batterie, celle-ci
doit être chargée complètement à
la première utilisation.
Verrouillage et déverrouillage de l'écran
24
Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se
verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et
d'économiser la batterie.
Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/
Verrouillage pour le verrouiller.
Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue
d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes
avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par
exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).
Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage
. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans
n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous
avez affiché s'ouvre.
Votre écran d'accueil
Conseils d'utilisation de l'ecran tactile
Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.
Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des
liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le
relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options
disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts
jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.
Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques
instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue.
Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le
relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisserdéplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou
vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un
défilement gauche-droite (ou vice versa).
Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web
ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une
page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous
pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise
d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.
Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un
zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une
carte ou une image.
Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran
s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.
25
Votre écran d'accueil
REMARQUE :
• Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
• N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est
suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
• Appuyez du bout du doigt sur l’option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer
sur d'autres touches.
Ecran d'accueil
L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions.
Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets
Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page
par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .
26
Barre d'état
Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y
compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie
et les icônes de notification.
Widget
Les widgets sont des applications indépendantes
accessibles à partir de l'écran des applications,
de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans
d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets
s'affichent directement sur l'écran.
Icônes des applications
Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour
l'ouvrir et l'utiliser.
Indicateur de positionnement
Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous
trouvez.
Zone Quick Key (Touche de raccourci)
Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche
depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.
Écran d'accueil étendu
Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez
plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.
Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil
étendu.
Personnalisation de l'écran d'accueil
Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets,
ou en changeant de fond d'écran.
Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :
27
Votre écran d'accueil
1
2
3
Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments
ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.
ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du
menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous
souhaitez ajouter.
Supprimer un élément de l'écran d'accueil :
• Ecran d'accueil > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer >
Faites-la glisser jusqu'à
ASTUCE ! Utilisation des dossiers
Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier.
Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour
regrouper les deux icônes.
REMARQUE :
La touche Applications ne peut pas être supprimée.
Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil
1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la
déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu.
2 L'icône de modification
apparaît en haut à droite de l'application.
3 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de
votre choix.
4 Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.
Retour à une application récemment utilisée
1
28
Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une
fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
2
Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez
également appuyer sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent.
Notifications
Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des
événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par
exemple lorsque vous êtes au téléphone).
Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications
en attente.
Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des
notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi
ou le niveau de charge de la batterie.
REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les
opérateurs.
Notifications
en attente
Bluetooth, Wi-Fi et
charge de la batterie
29
Votre écran d'accueil
Ouvrir le volet Notifications
Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet
Notifications.
Zone de commutation rapide
Appuyez sur chaque touche de commutation rapide
pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression
prolongée sur la touche pour accéder au menu
Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de
touches de commutation, faites glissez votre doigt vers
la droite ou la gauche. Appuyez sur pour supprimer,
ajouter ou réorganiser les touches de commutation.
Applications QSlide
Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans
une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur pour
supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.
Appuyez pour effacer toutes les notifications. Notifications
Les notifications courantes s'affichent avec une brève
description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet
et faites-le glisser vers le haut de l'écran. Icônes dans la barre d'état
Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des
appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état de
l'appareil et bien plus.
30
Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état
de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le ongletleau ci-dessous sont les plus
courantes.
Icône
Description
Icône
Description
Pas de carte Micro-SIM
Mode vibreur
Aucun signal
Batterie chargée
Mode Avion
Batterie en charge
Connecté à un réseau Wi-Fi
Téléchargement des données
en cours
Casque avec fil
Chargement des données
en cours
Appel en cours
GPS en acquisition
Appel en attente
Réception des données de
localisation depuis le GPS
Appel manqué
Données en cours de
synchronisation
Bluetooth activé
Nouveau message Gmail
Avertissement système
Nouveau message Hangouts
Alarme activée
Nouveau message
31
Votre écran d'accueil
Nouveau message vocal
Téléphone connecté à un PC
via un câble USB ou partage
de connexion USB activé
Sonnerie désactivée
Le point d'accès Wi-Fi mobile
est activé
NFC activé
Le partage de connexion
via USB et le point d'accès
mobile sont tous les deux
activés
Morceau en cours de lecture
REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier
selon les fonctions ou les services.
Clavier visuel
Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche
automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier
manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.
Utilisation du clavier et saisie de texte
Appuyez une fois sur pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez
deux fois pour ne saisir que des majuscules.
Appuyez sur pour passer du clavier numérique à celui des symboles.
Appuyez sur pour saisir un espace.
Appuyez sur pour créer une ligne.
Appuyez sur pour supprimer le caractère précédent.
32
Saisie des lettres accentuées
Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous
pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).
Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée
jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres
langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.
33
Configuration d'un compte Google
Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible
d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment
vous souhaitez utiliser certains services Google.
Configurer votre compte Google :
• Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
• Appuyez sur
, puis sur l'onglet Applications. Ensuite, sélectionnez une
application Google, par exemple Gmail, et sélectionnez Nouveau pour créer un
nouveau compte.
Si vous avez un compte Google, appuyez sur Compte existant, saisissez votre adresse
e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .
Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise
automatiquement avec votre compte Google sur le Web.
Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations
liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En
fonction de vos paramètres de synchronisation.)
Lorsque la connexion est éongletlie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des
services Google sur votre téléphone.
34
Connexion à des réseaux et périphériques
Wi-Fi
Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture
d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais
supplémentaires.
Connexion aux réseaux Wi-Fi
Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne
Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres
d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi
sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le
téléphone doit être configuré.
Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie
de la batterie.
REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez
réglé Wi-Fi sur DÉSACTIVÉ, des frais supplémentaires peuvent être appliqués
par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau
Wi-Fi
1
Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi à partir de
l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
2 Réglez le Wi-Fi sur ACTIVÉ pour activer cette fonction et lancer la recherche des
réseaux Wi-Fi disponibles.
3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi
actifs à portée.
• Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
35
Connexion à des réseaux et périphériques
4
Appuyez sur un réseau pour éongletlir la connexion.
• Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres
identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de
détails.)
5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.
Bluetooth
Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application
correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage
sur les téléphones portables.
REMARQUE :
• LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de
mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil
Bluetooth.
• Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des
données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance
et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la
distance d'utilisation pourrait être réduite.
• Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par
Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.
36
Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :
Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à
celui-ci.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > réglez Bluetooth sur
ACTIVÉ à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
2 Appuyez de nouveau sur le menu Bluetooth. Les options d'affichage de votre téléphone et de recherche d'autres appareils sont désormais disponibles. Appuyez
sur Recherche d'appareils pour trouver les téléphones à portée de la connexion
Bluetooth.
3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.
REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques
et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la
fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code
PIN, vous devrez le saisir.
Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth
1 Depuis l'application appropriée ou Téléchargements, sélectionnez un fichier
ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier
multimédia.
2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du
type de données.
3
Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.
1
Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > et réglez Bluetooth sur
Activé.
Appuyez de nouveau sur le menu Bluetooth et cochez la case en haut de l'écran
pour que votre téléphone soit visible sur d'autres appareils.
2
REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera
visible, appuyez sur
> Expiration de visibilité.
3
Sélectionnez Se connecter pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.
37
Connexion à des réseaux et périphériques
Partage de votre connexion de données mobile
Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions
précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre
connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage
de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de
votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme
un point d'accès Wi-Fi mobile.
Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la
barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.
Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points
d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails,
rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.
Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Réseaux et partage
de connexion > Hotspot Wi-Fi et activez les options voulues.
2 Entrez un mot de passe et appuyez sur Enregistrer.
ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un
système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est
généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de
connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows
ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre
ordinateur pour éongletlir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les
dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le
partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le
site http://www.android.com/tether.
38
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile
Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le
réseau Wi-Fi.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Réseaux et partage
de connexion > Hotspot Wi-Fi.
2 Appuyez sur Définir le point d'accès Wi-Fi.
• La boîte de dialogue Définir le point d'accès Wi-Fi s'affiche.
• Vous pouvez modifier le SSID du réseau que les autres ordinateurs voient
lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
• Vous pouvez également appuyer sur le menu Sécurité pour configurer le réseau
avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
• Si vous choisissez l'option de sécurité WPA2 PSK, un champ de mot de passe
est ajouté à la boîte de dialogue Définir le point d'accès Wi-Fi. Si vous saisissez
un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point
d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez
sélectionner Ouvrir dans le menu Sécurité pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
Appuyez sur Enregistrer.
ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne
pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par
d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires.
Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de
sécurité activée.
39
Connexion à des réseaux et périphériques
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles
Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon
importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une
prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre
réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au
même réseau.
Connexions au PC via un câble USB
Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode
de connexion USB.
Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de
masse USB
1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre
ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez
Paramètres système > Connexion au PC > Connexion USB, puis sélectionnez
Synchro média (MTP).
3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et
transférer des fichiers.
Synchronisation avec Windows Media Player
Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.
1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
2 Sélectionnez l'option Synchro média (MTP). Après connexion, une fenêtre
contextuelle s'affiche sur le PC.
3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
40
4
Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si
nécessaire).
5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre
Liste Sync.
6 Lancer la synchronisation.
• Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser
Windows Media Player.
Éléments
Condition
Système d'exploitation Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window
Windows Media Player 10 ou version ultérieure
Media Player
• Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou
une version ultérieure.
41
Appels
Émission d'un appel
1
2
3
4
Appuyez sur
pour ouvrir le clavier.
Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur
Appuyez sur
pour émettre un appel.
Pour raccrocher, appuyez sur l'icône Fin
.
.
ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international,
appuyez de façon prolongée sur
.
Appel des contacts
1
2
3
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
Après avoir appuyé sur Rech. répertoire, parcourez votre liste de contacts ou
saisissez les premières lettres du contact à appeler.
Dans la liste, appuyez deux fois sur le contact que vous souhaitez appeler ou une
fois sur .
Réponse à un appel et rejet d'un appel
Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser
dans n'importe quelle direction pour Répondre à l'appel entrant.
Pour Refuser l'appel entrant, faites glisser
dans n'importe quelle direction.
Maintenez et faites glisser l'icône Refuser avec un message depuis le bas de l'écran
pour envoyer un message.
ASTUCE ! Refuser avec un message
Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette
fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement
un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.
42
Réglage du volume des appels entrants
Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume,
situées sur le côté gauche du téléphone.
Émettre un second appel
1
2
3
4
5
Pendant votre premier appel, appuyez sur Menu > Ajouter un appel et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur
ou rechercher des contacts en appuyant sur
et en sélectionnant le contact à appeler.
Appuyez sur
pour émettre l'appel.
Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis
en attente.
Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur
Fus. appels pour effectuer une conférence téléphonique.
Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur Fin ou sur la touche Accueil,
puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône Fin
d'appel .
Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.
Affichage des journaux d'appel
Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
et choisissez l'onglet Journal des appels
Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.
.
ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée),
appuyez sur la ligne correspondante.
43
Appels
ASTUCE ! Appuyez sur la touche Menu
supprimer tous les éléments enregistrés.
, puis sur Supprimer tout pour
Paramètres d'appel
Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres
fonctions particulières proposées par votre opérateur.
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2 Touche .
3 Appuyez sur Paramètres d'appel et sélectionnez les options que vous souhaitez
paramétrer.
44
Répertoire
Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les
synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en
charge la synchronisation des contacts.
Recherche d'un contact
Sur l'écran d'accueil
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur Rech. répertoire et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
Ajout d'un nouveau contact
1
2
3
4
5
Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la
touche Menu . Appuyez sur Ajouter aux contacts > Créer un nouveau
contact.
Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image.
Choisissez entre Prendre une photo et Sélectionner à partir de la Galerie.
Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données
relatives à votre contact.
Appuyez sur Enregistrer.
Contacts favoris
Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.
Ajout d'un contact à vos favoris
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur
jaune.
45
Répertoire
Suppression d'un contact de votre liste de favoris
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur l'onglet
et sélectionnez un contact pour afficher les informations
le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le
contact est supprimé de vos favoris.
Création d'un groupe
1
2
3
4
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
Appuyez sur Groupes puis sur la touche Menu . Sélectionnez Nouveau
groupe.
Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie
au nouveau groupe créé.
Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des
contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.
46
Messagerie
Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.
Envoi d'un message
1
2
Appuyez sur
sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur
pour ouvrir un message vide.
Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et
à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants
s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous
pouvez ajouter plusieurs contacts.
REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel
vous envoyez ce message.
3
4
Appuyez sur le champ Saisir le message pour commencer à rédiger votre
message.
Appuyez sur
pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options
suivantes : Message rapide, Insérer une émoticône, Planifier l'envoi, Ajouter
un objet et Supprimer.
ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône
message.
5
6
pour joindre un fichier à votre
Appuyez sur Envo... pour envoyer votre message.
Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les
messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.
AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à
l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
47
Messagerie
AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est
ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes
facturé en conséquence.
Boîte classée
Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés
dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos
conversations.
Modification des paramètres de message
Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez
envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres
en fonction de vos préférences.
• Appuyez sur l'icône Messagerie de l'écran d'accueil, puis sur
et enfin sur
Paramètres.
48
Email
Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de
services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types
de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.
Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte
dont vous avez besoin.
Gestion d'un compte de messagerie
La première fois que vous ouvrez l'application Email, un assistant de configuration
s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.
Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si
vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.
Ajouter un compte de messagerie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > E-mail > appuyez sur
> Paramètres
> Ajouter un compte.
Modification des paramètres d'un compte de messagerie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > E-mail > appuyez sur
> Paramètres
> Paramètres généraux.
Suppression d'un compte de messagerie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > E-mail > appuyez sur
> Paramètres
> appuyez sur
> Supprimer le compte > sélectionnez le compte à supprimer >
Supprimer > sélectionnez Oui.
49
Email
Utilisation des dossiers de comptes
Appuyez sur
> onglet Applications > Email, puis sur
et sélectionnez
Dossiers.
Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments
envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de
services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.
Composition et envoi d'un e-mail
Composition et envoi d'un message
1 Dans l'application Email, appuyez sur .
2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous
saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts
vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des
points-virgules.
3 Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis
sur
pour joindre des fichiers si nécessaire.
4 Rédigez le texte du message.
5 Appuyez sur .
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode
Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que
vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en
attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.
ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une
sonnerie ou une vibration vous préviendront. Appuyez sur la notification d'email pour la faire disparaître.
50
Appareil Photo
Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur Appareil Photo
sur l'écran d'accueil.
Familiarisation avec le viseur
Flash : choisissez Désactivé , Activé ou Auto .
Bascule appareil photo : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo
orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
Prise de vue : choisissez Normal, Ton dynamique, Panorama, Prise de vue en
cont., Portrait lissé, Prise en rafale, Sports ou Nuit.
Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
Mode Vidéo : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
Déclencheur
Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à
votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.
REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de
prendre des photos.
51
Appareil Photo
Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier
les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné
l'option, appuyez sur la touche Retour.
Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile,
Whisky, Kimchi ou LG.
Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la
résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc
stocker moins de photos dans la mémoire.
La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de
l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil
photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous
ne pouvez pas utiliser le flash.
Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le
minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique
de votre téléphone.
REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la
fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un
réseau.
Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
52
Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit
pour le zoom.
Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
ASTUCE !
• Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la
balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont
réongletlis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre
prochaine photo.
• Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous
modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un
aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.
Prise de vue rapide
1
2
3
4
5
Ouvrez l'application Appareil Photo.
Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez
photographier.
Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour
effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l’appareil photo a effectué la mise
au point.
Appuyez sur pour prendre la photo.
Une fois la photo prise
Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la
dernière photo prise.
53
Appareil Photo
Appuyez sur pour prendre immédiatement une autre photo.
Appuyez sur pour envoyer votre photo à d'autres personnes ou la partager
via les services de réseaux sociaux.
Appuyez sur pour supprimer la photo.
Appuyez sur pour partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare.
ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur
votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté
SNS.
REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais
supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.
Appuyez sur la touche Menu
pour ouvrir toutes les options avancées.
Configurer l'image comme : appuyez sur cette option pour utiliser cette photo comme
photo de contact, fond d'écran de l'écran d'accueil, fond d'écran de l'écran verrouillé
ou fond d'écran.
Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.
Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre
album.
Copier dans le Presse-papier : permet de copier la photo et de la conserver dans le
Presse-papier.
Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.
Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour
sélectionner la zone à rogner.
Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo.
Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les
unes après les autres.
54
Ajouter localisation : la fonction de géolocalisation est désactivée sur l'appareil
photo, les informations sur la photo sont manquantes, mais des informations sur
l'emplacement peuvent être ajoutées.
Enlever localisation : la fonction de géolocalisation est activée sur l'appareil photo,
vous disposez d'informations sur la localisation des photos et pouvez les supprimer.
Afficher sur la carte : la fonction de géolocalisation est activée sur l'appareil
photo, vous disposez d'informations de géolocalisation et pouvez voir la position
correspondante sur la carte.
Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.
Visualisation des photos enregistrées
Appuyez sur Galerie.
• Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
• Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y
deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
55
Caméra vidéo
Familiarisation avec le viseur
Flash : choisissez Désactivé , Activé .
Bascule appareil photo : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo
orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
Mode Enregistrement : choisissez entre Normal ou Effet direct.
Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil
Photo.
Lancer l'enregistrement
Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à
votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.
ASTUCE !
Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et
rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.
56
Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir toutes les options avancées.
Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans
l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le
signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + »
pour un niveau de luminosité plus élevé.
Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique
de votre téléphone.
REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la
fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un
réseau.
Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo,
soit pour le zoom.
Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
57
Caméra vidéo
Enregistrement d’une vidéo rapide
1
2
3
4
5
6
Ouvrez l'application Appareil Photo et appuyez sur le bouton du mode Vidéo.
Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement.
Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
Touchez à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.
ASTUCE!
- Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
- Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.
Après l'enregistrement d'une vidéo
Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la
dernière vidéo prise.
Appuyez sur pour enregistrer une autre vidéo immédiatement.
Appuyez sur pour envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou la partager
via les services de réseaux sociaux.
Appuyez sur pour supprimer la vidéo.
Appuyez sur pour partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais
supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.
58
Visualisation des vidéos enregistrées
1
2
3
Dans le viseur, appuyez sur .
Votre galerie s'affiche à l'écran.
Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.
Réglage du volume lors de la lecture d’une vidéo
Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de
volume situées sur le côté gauche du téléphone.
59
Fonction exclusive LG
Fonction QuickMemo
Utilisez QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un
appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.
1
Activez la fonction QuickMemo en
maintenant enfoncées les touches
de volume pendant une seconde
sur l'écran que vous souhaitez
capturer.
OU
Faites glisser la barre d'état vers le bas
et appuyez sur .
OU
2
60
Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi Type de stylo, Couleur,
Gomme ou Créer un mémo.
3
Appuyez sur
dans le menu
Modifier et sélectionnez le mémo pour
l'enregistrer sur l'écran actuel.
REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la
fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.
Utilisation des options QuickMemo
Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction
QuickMemo.
Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en
même temps.
Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
Permet d'Annuler ou Réongletlir.
Permet de définir le type de stylet et la couleur.
Permet d'effacer le mémo créé.
Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les
services de réseaux sociaux.
Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans laGalerie/Carnet.
Affichage du QuickMemo enregistré
Appuyez sur Galerie/Carnet et sélectionnez l'album QuickMemo.
61
Fonction exclusive LG
Fonction Carnet
Grâce à l'application Bloc-notes, vous pouvez gérer et personnaliser des informations
très diverses. L'application Bloc-notes vous permet de créer vos propres notes avec des
dessins, des images, des cartes et des autocollants.
Créer une note
1
2
3
4
Appuyez sur
> onglet Applications > Carnet.
Appuyez sur Nouvelle remarque pour créer une nouvelle note.
Sélectionnez le mode que vous souhaitez (Couvrir, Titre, Papier, Couleur du
papier), puis appuyez sur OK.
Créez une note sur une page vierge.
Présentation du bloc-notes
Bibliothèque
Volets Propriétés des pages
Bibliothèque
Permet de rechercher les pages de notes.
Permet de partager un fichier Bloc-notes, PDF ou d'image par e-mail/Gmail.
Permet de supprimer le bloc-notes enregistré de la bibliothèque.
62
Volets Propriétés des pages
Permet de sélectionner le mode Lecture seule ou Édition.
Permet d'Annuler ou Réongletlir.
Appuyez sur ce bouton pour saisir votre texte.
Permet de sélectionner les options Type de stylo, épaisseur, Opacité et
Couleur.
Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
Permet de joindre des fichiers à la note.
Permet d'envoyer vos notes à d'autres personnes ou de les partager via les
services de réseaux sociaux.
Permet d'enregistrer la note sur l'écran actuel.
Permet de verrouiller ou déverrouiller la touche avant.
Permet d'agrandir la zone de saisie de texte.
Visualisation des notes enregistrées
• Les notes enregistrées s'affichent dans la bibliothèque.
• Si vous enregistrez des notes à partir de QuickMemo, une note QuickMemo sera
créée et enregistrée automatiquement dans la bibliothèque.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur le Bloc-notes, consultez Carnet
> Guide Carnet.
63
Fonction exclusive LG
QuickTranslator
Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que
vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe
où et n'importe quand.
Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction
hors ligne.
Langue source
Langue cible
Traduction du mot
Traduction de la phrase
Traduction du groupe de mots
Paramètres
1
2
3
4
Appuyez sur
> onglet Applications > QuickTranslator.
Appuyez sur Mot, Ligne ou Paragraphe.
Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant
quelques secondes.
REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires
supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste
le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.
64
REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police
de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être
traduites.
Fonction Zoom en direct
La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une
portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.
REMARQUE :
• En mode Lecture de vidéo, faites glisser l'écran vers le haut ou le bas, de
façon à régler la luminosité (coté gauche) ou le volume (côté droit).
• En mode de lecture vidéo, lorsque vous faites glisser l'écran vers la gauche
ou la droite, le volume se règle.
REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celuici est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
65
Fonction exclusive LG
Fonction QSlide
La fonction QSlide vous permet de superposer les écrans de votre téléphone pour
afficher plusieurs fenêtres simultanément.
OU
1
2
Appuyez sur cette touche pour
quitter la fonction QSlide et revenir
en mode plein écran.
Appuyez ici pour régler la
transparence.
Appuyez ici pour quitter la fonction
QSlide.
Appuyez sur pour régler la taille.
Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si
vous utilisez une fonction prise en charge par QSlide > appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur
votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran des petites fenêtres
).
lorsque la barre de transparence n'est pas complète (
REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux
fenêtres à la fois.
ASTUCE !
Appuyez sur le volet de notification et avec le doigt, développez-le vers le bas.
Appuyez sur
pour gérer les « Réglages rapides » ou « QSlide » dans le
volet de notification.
66
Fonction Double lecture
Vous pouvez afficher différents écrans sur les deux écrans reliés par câble ou par une
connexion sans fil.
1 Pour exécuter le mode Double lecture, appuyez sur la touche Accueil lors de
la lecture de contenu sur un affichage externe.
2 Vous pouvez également arrêter la lecture de contenu sur un affichage externe à
l'aide du volet de notification.
REMARQUE :
• Connectez votre téléphone à un écran en utilisant une connexion sans fil
(Miracast) ou un câble (câble MHL).
• Vous pouvez relier un téléviseur ou un moniteur compatible MHL ou
Miracast à votre téléphone.
• Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être pris en charge par la fonction de
double lecture.
• L'utilisation du câble MHL LG blindé est recommandée.
Effet miroir
∙∙∙∙∙
67
Fonction exclusive LG
Double
lecture
∙∙∙∙∙
REMARQUE :
• La Double lecture est prise en charge par 3 applications : vidéos, Media
Home (MHL uniquement), Polaris Office 4.
• La résolution minimale du téléviseur requise pour la double lecture est 720 p
(1 280 x 720)
LG SmartWorld
LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux et
applications).
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone
1
Appuyez sur > onglet Applications > puis sur l'icône
pour accéder à
LG SmartWorld.
2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes
pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de
LG SmartWorld.
3 Téléchargez le contenu souhaité.
• Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés
conformément au contrat signé avec votre opérateur.
• LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.
68
REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône
?
1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.
lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône
.
Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld
1 Personnalisez l'aspect de votre smartphone, utilisez les thèmes de page
d'accueil et de clavier, ainsi que les polices accessibles sur LG SmartWorld.
(Ce service est disponible uniquement sur certains appareils. Veuillez vérifier
sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant aux diverses
promotions proposées.
On-Screen Phone
On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis
un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre
téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.
Icônes On-Screen Phone
Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
Modifie les préférences On-Screen Phone.
Quitte le programme On-Screen Phone.
Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
Réduit la fenêtre On-Screen Phone.
69
Fonction exclusive LG
Fonctions On-Screen Phone
• Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre
téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
• Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de
la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
• Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou
une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
• Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre
téléphone porongletle (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre
PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur
Enregistrer sur PC.
• Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC
sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer
et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont
stockés sur une carte SD interne.
• Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous
informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC
1
2
70
Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez
le modèle (LG-E975) > cliquez sur OSP (On-Screen Phone) afin de télécharger
l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.
Multimédia
Galerie
Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder
facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les
fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Galerie pour ouvrir une liste de barres
catalogues contenant vos fichiers multimédias.
REMARQUE :
• Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont
pas pris en charge.
• Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de
codage.
Affichage des photos
À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre
application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est
automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une
capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un
dossier pour l'ouvrir.
Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers.
Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l’écran vers la droite
ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.
Zoom avant et arrière
Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :
• Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
• Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour
revenir à la taille initiale.
71
Multimédia
Lecture de vidéos
L'icône
apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la
regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.
Modification de photos/vidéos
Lors de l'affichage d'une photo/vidéo, appuyez sur la touche Menu
et utilisez les
options d'édition avancées.
• Diaporama : lance un diaporama des images incluses dans le dossier.
Suppression d'images
Utilisez l'une des méthodes suivantes :
• Dans un dossier, appuyez sur
et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant,
puis appuyez sur Supprimer.
• Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .
Définition d’une photo comme fond d'écran
Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche Menu
> Configurer
l'image comme pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un
contact.
REMARQUE :
• Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont
pas pris en charge.
• Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se
produire à l'ouverture des fichiers.
72
Vidéos
Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder
vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur
> onglet
Applications > Vidéos.
Lecture d'une vidéo
1
2
Appuyez sur
> onglet Applications > Vidéos.
Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.
Permet de suspendre / reprendre la lecture de la vidéo.
Permet d'avancer de 10 secondes.
Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
Permet de gérer le volume de la vidéo.
Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
Permet d'utiliser la fonction QSlide.
Permet d'utiliser SmartShare.
73
Multimédia
Permet de verrouiller/déverrouiller un écran pendant la lecture
d'une vidéo.
Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage
du volume situées sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options Partager,
Supprimer, Rogner et Détails s'affichent.
Éditeur de vidéos
Vous pouvez éditer les photos ou vidéos stockées sur le téléphone.
REMARQUE : La fonction d'édition des vidéos est uniquement disponible
pour les photos ou les vidéos prises avec ce téléphone.
< Écran de la liste des projets >
Aide
Zone de
la liste des
projets
Zone des
boutons
Permet de créer un projet.
Indique que les projets doivent être exportés pour être lus dans des
applications telles que Vidéos.
Lit le projet.
74
Supprime le projet.
Permet de partager le projet avec des applications comme YouTube.
< Écran de modification des projets >
Zone du
lecteur
Zone de la
barre de
lecture
Permet de revenir à l'écran de la liste des projets. Le projet en cours
d'édition est automatiquement enregistré.
Permet de diviser le clip vidéo en deux à partir du curseur.
Permet d'ajouter des effets sonores.
Permet d'ajouter une vidéo, une image ou un clip audio.
Permet d'annuler une opération.
Permet de réongletlir une opération.
Permet d'ajouter du texte à une vidéo ou à une image.
75
Multimédia
Assistant vidéo
Vous pouvez créer votre propre film en utilisant vos images/vidéos et votre musique.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Assistant vidéo.
2 Après avoir lu une brève introduction sur les étapes à suivre, appuyez sur OK.
76
3 Appuyez sur , pour ajouter des images ou des vidéos à votre film.
4 Appuyez sur les images ou vidéos souhaitées, puis sur .
• Pour supprimer des images ou des vidéos, appuyez sur et sélectionnez les fichiers
souhaités > .
• Pour les réorganiser, appuyez sur une image/vidéo de façon prolongée et effectuer un
glisser-déposer vers l'emplacement souhaité.
5 Appuyez sur Sélectionner un style pour choisir le genre de film souhaité.
• Parcourez la liste des genres et sélectionnez celui que vous souhaitez. Lorsque vous
parcourez les genres, un aperçu s'affiche.
6 Appuyez sur Sélectionner musique pour définir la musique de fond.
7 Appuyez sur pour lancer la lecture de votre film.
8 Appuyez sur pour éditer le clip vidéo en utilisant du Texte, des Autocollants ou
Magic Spot.
• Après l'édition de la vidéo, appuyez sur .
9 Appuyez sur pour enregistrer la vidéo.
10 Appuyez sur pour afficher des informations d'aide sur l'utilisation de cette
fonction.
Musique
Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos
morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur
> onglet
Applications > Musique.
Lecture d’une chanson
1
2
3
Appuyez sur
> onglet Applications > Musique.
Appuyez sur Chansons.
Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
/
Permet de suspendre/reprendre la lecture.
Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou
de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de
revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la
lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
77
Multimédia
Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de
lecture à l'aide du curseur.
Permet de définir les Effets sonores.
Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les
morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en
boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la
lecture en boucle.
SmartShare.
Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les boutons de réglage du volume
situées sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options Lire, Ajouter à la
playlist, Partager, Définir en tant que sonnerie, Supprimer, Détails et Rechercher
s'affichent alors.
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone
Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :
• Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
• Téléchargez depuis le Web sans fil.
• Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
• Recevez des fichiers via Bluetooth.
78
Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des
médias (MTP)
1
2
3
Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
Sélectionnez l'option Synchro média (MTP). Votre téléphone s'affiche comme
autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état
vers le bas et appuyez sur USB connecté > Charger seulement. Vous pouvez
maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.
REMARQUE :
• Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont
pas pris en charge.
• Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se
produire à l'ouverture des fichiers.
REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités
internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière
de copyright.
Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être
soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.
Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de
tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le
fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre
pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.
79
Utilitaires
Réglage des alarmes
1
2
3
Appuyez sur
> onglet Applications > Alarme/Horloge > .
Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que
celle-ci ne se déclenche.
Définissez Répéter, Fréquence de répétition, Vibration, Son alarme, Volume,
Auto App Starter, Verrou par puzzle et Mémo. Appuyez sur Enregistrer.
REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des
alarmes, appuyez sur la Appuyez sure Menu
, puis sur Paramètres.
Utilisation de la calculatrice
1
2
3
4
5
Appuyez sur
> onglet Applications > Calculatrice.
Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+,
–, x ou ÷), suivie de =.
Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez
sin, cos, tan, log etc.
5. Pour afficher l'historique, appuyez sur
et sélectionnez Historique des
calculs.
Ajout d'un événement au calendrier
1
2
3
80
Appuyez sur
> onglet Applications > Agenda
Les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning)
s'affichent à l'écran.
Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez
sur .
4
5
6
7
8
Appuyez sur Nom de l'événement, puis saisissez le nom de l'événement.
Appuyez sur Emplacement et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez
l'heure de début et de fin de l'événement.
Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur Description
et saisissez les détails voulus.
Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez RÉPÉTER et définissez
des RAPPELS, si nécessaire.
Appuyez sur Enreg. pour enregistrer l'événement dans le calendrier.
Dictaphone
Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.
Enregistrement d’un son ou d’une voix
1
2
3
4
Appuyez sur
Appuyez sur
Appuyez sur
Appuyez sur
> l'onglet Applications et sélectionnez Dictaphone.
pour lancer l'enregistrement.
pour mettre fin à l'enregistrement.
pour écouter l'enregistrement.
REMARQUE : Appuyez sur
pour accéder à votre album. Vous pouvez
écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de
la durée d'enregistrement réelle.
Envoi du mémo vocal
1
2
Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant
sur .
Choisissez entre Bluetooth, Lecteur, E-mail, Gmail, Mémo, Messagerie ou
SmartShare Beam. Lorsque vous faites une sélection, l'enregistrement vocal
sera ajouté au nouveau message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.
81
Utilitaires
Gestionnaire des tâches
Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez
facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.
Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.
Tâches
Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer
une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web
Access.
Pour synchroniser MS Exchange
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
Paramètres.
2 Appuyez sur Comptes et synchro > AJOUTER UN COMPTE.
3 Appuyez sur Microsoft Exchange pour créer une adresse e-mail et un mot de
passe.
4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.
Polaris Office 4
82
Polaris Office est une solution de bureau mobile pour les professionnels qui permet
aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents
professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil
portable.
Appuyez sur
> onglet Applications > Polaris Office 4
Affichage de fichiers
Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types
de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur
appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets
et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.
Backup
Informations sur la sauvegarde et la restauration des
données d'un smartphone
Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde
sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant
un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la
possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de
votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.
Cette application de sauvegarde fonctionne entre les smartphones LG et d'autres
versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition
d'un nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien
téléphone sur le nouveau.
Si vous disposez de l'application préchargée Backup sur votre smartphone, vous
pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : les
Applications (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, les
Applications (Tiers), Applications (pré-installées), Signets, le Agenda, le Journal
d'appels, le Contacts, l'Ecran d'accueil, les Messages et les Paramètres système
grâce à cette application. Vous pouvez :
• Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
• Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
• Restaurer les données de votre smartphone.
REMARQUE : La fonction Sauvegarder ne permet pas la sauvegarde
des données utilisateur et des fichiers multimédias (Photo/Vidéo/Musique).
Veuillez sauvegarder ces fichiers à l'aide de la synchronisation des médias
(MTP). Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB et
appuyez sur la synchronisation des données (MTP).
83
Utilitaires
AVERTISSEMENT
Pour empêcher un arrêt inattendu pendant les opérations de sauvegarde ou
de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez
toujours garder votre batterie complètement chargée.
Sauvegarde
1
2
3
4
Appuyez sur
> onglet Applications > LG Backup > Sauvegarder.
Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez Suivant
pour procéder à la sauvegarde.
Sélectionnez Mémoire de stockage interne > Démarrer.
Une fois l'ensemble des fichiers sauvegardés, vous pouvez sélectionner Terminer
pour terminer la sauvegarde.
Planification de la sauvegarde
Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre
smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez
comme suit :
Appuyez sur
> onglet Applications > LG Backup > Planifier la sauvegarde.
Gestion et restauration des fichiers
Vous pouvez restaurer les fichiers sauvegardés à l'état voulu.
Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode
Stock. de masse doit être désactivé.
Appuyez sur
> onglet Applications > LG Backup > Restauration et gestion des
fichiers > Mémoire de stockage interne.
84
REMARQUE :
• Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la
restauration du fichier de sauvegarde.
• Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre
sauvegarde.
• Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de
sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.
Google+
Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau
social Google.
• Appuyez sur
> onglet Applications > Google +
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas
être disponible.
Recherche vocale
Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Recherche vocale.
2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque Parler s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas
être disponible.
85
Utilitaires
Téléchargements
Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.
• Appuyez sur
> onglet Applications > Téléchargements.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas
être disponible.
86
Le Web
Internet
Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne
accès directement sur votre téléphone portable. à tout un univers de jeux, musique,
informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.
REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous
téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez
le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.
1
Appuyez sur
> onglet Applications > Internet.
Utilisation de la barre d'outils Web
Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.
Permet de revenir à la page précédente.
Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté.
Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page
précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour.
Permet d'accéder à la page d'accueil.
Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
Permet d'accéder aux favoris.
Affichage des pages Web
Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur Aller.
87
Le Web
Ouvrir une page
Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou
vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.
Effectuer une recherche vocale sur Internet
Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur
sélectionnez un des mots-clés proposés.
, dîtes un mot-clé, puis
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être
disponible.
Favoris
Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur
signets > OK.
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur
en une.
> Ajouter aux
et sélectionnez-
Historique
Appuyez sur > Historique pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web
récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur Menu
 Effacer tout
l'historique.
Utilisation du navigateur contextuel
Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours
d'utilisation.
Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui
comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur Navigateur
contextuel pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.
Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .
Pour fermer le navigateur, appuyez sur .
88
Chrome
Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Chrome.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas
être disponible.
Affichage des pages Web
Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une
recherche.
Ouvrir une page
Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur
 + Nouvel onglet.
Pour ouvrir une autre page, appuyez sur
, faites défiler l'affichage vers le haut ou
vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.
Effectuer une recherche vocale sur Internet
Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur
en un parmi les mots-clés proposés.
, dîtes un mot-clé et sélectionnez-
Synchronisation avec d'autres appareils
La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre
appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.
Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur Menu

Autres appareils.
Sélectionnez une page Web à ouvrir.
Pour afficher les favoris, appuyez sur .
89
Paramètres
Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide
des menus Paramètres système de votre téléphone. Pour accéder au menu Paramètres :
1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
> ongletApplications > Paramètres.
OU
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
> Paramètres système.
2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.
SANS FIL ET RÉSEAUX
Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez
également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.
< Wi-Fi >
Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'éongletlir une connexion avec les réseaux Wi-Fi
disponibles.
ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC
Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres
MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.
Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante :
appuyez sur onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi >
> Avancé >
Adresse MAC.
< Bluetooth >
Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.
< Données du portable >
Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des
données mobiles.
< Appels >
Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions
90
particulières proposées par votre opérateur.
Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant
être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été
communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement
appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.
Notification des appels entrants : affiche une notification vous signalant un appel
entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode
Rejet d'appel ou Liste de rejet.
Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous
souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous
devez rejeter un message pendant une réunion.
Masquer l'appelant : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des
appels entrants.
Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée,
lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en
mains libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde,
3 secondes ou 5 secondes.
Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre
correspondant décroche.
Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire
après un appel.
Bouton Alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel.
Interdiction d'appels : exclut les appels entrants, sortants et internationaux.
Durées des appels : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis,
des appels reçus et du dernier appel.
Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :
91
Paramètres
uméro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel
N
sortant.
A ppel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque
vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre
opérateur réseau).
< Partage et connexion >
NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC
(Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de
connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des
appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous
pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible
NFC en appuyant simplement dessus avec votre téléphone. Si vous appuyez sur une
étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre
téléphone.
A ctiver ou désactiver la fonction NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis
sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.
REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être
utilisée.
92
U
tilisation de NFC : pour utiliser le NFC, vérifiez que votre téléphone est sous
tension et que le NFC est activé.
Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu
de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un
contre l'autre.
Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur
l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
SmartShare Beam : permet de recevoir des fichiers provenant de téléphones LG.
Serveur multimédia : permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des
appareils situés à proximité.
Miracast : permet de reproduire l'écran et les sonneries de votre téléphone sur un
dongle Miracast LG ou un téléviseur.
Stockage sans fil : permet de partager des fichiers avec l'ordinateur via une connexion
Wi-Fi.
< Partage de connexion et réseaux >
Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un
partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.
Veuillez consulter « Sharing your phone's data connection » (« Partager les données de
connexion de votre téléphone ») pour en savoir plus.
Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone, que vous
partagiez une connexion Internet ou non.
Aide : permet d'afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les
fonctions de partage de connexion Bluetooth.
Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont
désactivées.
REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot
de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.
Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de
données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.
Application SMS par défaut : permet de paramétrer l'application SMS par défaut.
VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez
configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.
DISPOSITIF
< Son >
Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur seulement ou
Silencieux.
93
Paramètres
Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des
notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et
autres contenus multimédia.
Temps calme : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers
multimédia et les alarmes.
Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.
Sonnerie intelligente : cochez cette fonction pour augmenter automatiquement le
volume de la sonnerie dans des environnements bruyants.
Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels et les notifications.
Son de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.
Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer
lorsque vous utilisez votre téléphone.
< Écran >
Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.
Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
Rotation automatique de l'écran : cochez cette option pour que l'écran pivote
automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).
Écran de veille interactif : touchez le bouton de l'écran de veille interactif pour
l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini
s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en
charge.
Type de police : permet de modifier la police d'affichage.
Taille de police : permet de modifier la taille de la police.
Écran intelligent : cochez cette option pour permettre à l'écran de rester actif lorsque
le téléphone détecte votre visage.
Voyant de la touche tactile : permet de définir la durée d'affichage du voyant
lumineux de la touche située sur la façade avant.
Flash de notification : le voyant LED de notification se situe à gauche de l'appareil
photo sur la façade avant. Le petit voyant LED est activé lorsque le téléphone se charge
94
ou lorsque vous recevez une notification si l'écran LCD est désactivé. Vous pouvez
activer ou désactiver le voyant de notification. Vous pouvez définir plusieurs options à
partir de la liste des éléments de voyant de notification.
< Écran d'accueil >
Définissez le Thème, le Fond d'écran, l'Effet de défilement des écrans d'accueil,
la fonction Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle ou le Mode portrait
uniquement. Sélectionnez cette option afin de définir la fonction Sauvegarde écrans
d'accueil/Restaurer l'accueil.
< Écran de verrouillage >
Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage
pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série
d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous
pouvez sélectionner Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Schéma, Code PIN ou
Mot de passe.
Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce
schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone
ou activerez l'écran.
< Gestes >
Mode Silence pour appel entrant : retournez votre téléphone pour couper le son des
appels entrants.
Répéter ou Arrêter l'alarme : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter
l'alarme.
Pause vidéo : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.
Aide : permet d'obtenir plus d'informations sur les fonctions gestuelles.
Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de
l'inclinaison et la vitesse du capteur.
< Stockage >
MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de
stockage interne.
95
Paramètres
< Batterie >
INFORMATIONS SUR LA BATTERIE
Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec
le pourcentage de charge restant et son statut.
Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la
batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi
quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur
une des entrées pour afficher des informations complémentaires.
Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le
pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction.
Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :
Économie d'énergie : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à
partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie.
Mode Eco : active le mode Eco de façon à étendre l'autonomie de la batterie en
optimisant de façon dynamique les règles de contrôle du processeur.
Aide : permet d'afficher des conseils pour économiser la batterie.
< Applications >
Vous pouvez afficher et gérer vos applications.
<Tap & pay (Appuyez et payez)>
Lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Tap & pay pour acheter des
éléments en faisant entrer votre téléphone en contact avec un lecteur à une borne. Si
votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre
sur Google Play pour obtenir des applications de paiement.
PERSONNEL
96
< Comptes et synchro >
Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en
cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et
réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.
< Cloud >
Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec
les applications LG.
< Localisation >
Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation
approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.
Mode : sélectionnez Haute précision, Économies batterie et Capteurs de l'appareil
uniquement.
< Sécurité >
Crypter l'appareil : permet de crypter les données contenues dans le téléphone
pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour
décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.
Configurer Verrouillage de la carte SIM : permet de configurer le blocage de la carte
Micro-SIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-SIM.
Mot de passe visible : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe masqué
pendant la saisie.
Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs
du téléphone.
Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne
provenant pas d'Android Market.
Vérifier les applications : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation
d'applications qui peuvent causer des dommages.
Accès aux notifications : affiche les notifications.
Type de stockage : affiche le type de stockage.
Certificats de confiance : permet d'afficher les certificats CA sûrs.
97
Paramètres
Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés.
Effacer les certificats : permet de supprimer tous les certificats.
< Langue et saisie >
Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée
pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel,
mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.
< Sauvegarder & réinitialiser>
Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.
Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données
d'application sur le serveur Google.
Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.
Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données
d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.
Service LG Backup : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans
le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du
téléphone.
Réinitialiser valeurs d'usine : permet de restaurer les paramètres selon les valeurs
d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez
simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation
d'Android.
SYSTÈME
< Date et heure >
Dans le menu Date et heure, déterminez vos préférences d'affichage pour la date
et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez
remplacer les informations fournies par le réseau mobile.
< Accessibilité >
Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité
98
installé sur votre téléphone.
REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre
disponibles ces paramètres.
< Connexion PC >
Sélectionnez la méthode de connexion USB et le mode de votre choix : Charger seulement,
Synchro média (MTP), Partage de connexion, Logiciel LG ou Envoyer une photo (PTP).
Demander à la connexion : permet de demander une confirmation de connexion USB
quand le téléphone est connecté à un ordinateur.
Aide : aide sur la connexion USB.
PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi défini dans le menu
SANS FIL ET RÉSEAUX.
Aide : aide sur le logiciel LG.
<Impression>
Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées
dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre
périphérique Android.
< À propos du téléphone >
Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la
version du logiciel.
99
Logiciel PC (LG PC Suite)
Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC
via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions
peuvent être utilisées via le PC.
Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez
• gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
• transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
• synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre
PC.
• sauvegarder les applications sur votre appareil.
• mettre à jour les logiciels de votre appareil.
• sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
• lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
• sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.
REMARQUE : Pour savoir comment utiliser le logiciel PC « LG PC Suite »,
reportez-vous au menu Aide de l'application.
Installation du logiciel PC « LG PC Suite »
Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.
1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2 Sélectionnez Support > SUPPORT MOBILE > Téléphones portables LG >
sélectionnez le modèle
ou
sélectionnez Support > Mobile > sélectionnez votre modèle.
3 Dans MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENT cliquez sur PC SYNCH et cliquez sur
TÉLÉCHARGER pour télécharger le logiciel « LG PC Suite ».
Configurati
100
on requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »
• Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8
• Processeur : 1 GHz ou plus
• Mémoire : 512 Mo ou plus
• Carte graphique : résolution de 1024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
• Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
• Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure
REMARQUE : Pilote USB intégré LG
Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC.
Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».
Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur
Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un
PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.
La procédure est la suivante :
1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion
Wi-Fi.)
2 La liste Choisir la méthode de connexion USB s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section
relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
4 Cliquez sur Informations personnelles.
5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Synchronisation.
REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez
installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages
précédentes pour installer LG PC Suite.
101
Logiciel PC (LG PC Suite)
Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel
en cours
1 Exportez vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre
PC, à l'aide d'un programme de synchronisation PC.
2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et
connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3 Dans le menu principal, sélectionnez Téléphone > Importer/Exporter les contacts >
Exporter vers votre téléphone.
4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à
exporter.
5 Dans cette fenêtre, cliquez sur Sélectionner un fichier et l'explorateur Windows apparaît.
6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
7 Cliquez sur Exporter.
8 La fenêtre contextuelle Mappage des champs s'affiche pour fusionner le répertoire de
votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone,
faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
10 Cliquez sur OK.
102
Mise à jour du logiciel du téléphone
Mise à jour du logiciel du téléphone
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet
Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site
http://www.lg.com/common/index.jsp sélectionnez votre pays et votre langue.
Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et
de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre
de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus
récente du micrologiciel pour votre appareil.
La mise à jour du micrologiciel du téléphone portable requiert l'attention complète de
l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les
instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention :
Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre
téléphone mobile.
REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à
jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière
discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus
récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)
Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de
télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB.
Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du
micrologiciel pour votre appareil.
Vous devez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone mobile :
Paramètres > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour
logicielle > Rechercher maintenant les mises à jour.
103
Mise à jour du logiciel du téléphone
REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone,
y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre
compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes
les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues
lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG
vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre
à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de
toute perte de données personnelles.
REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de
votre région et de votre pays.
104
À propos de ce manuel de l'utilisateur
À propos de ce manuel de l'utilisateur
• Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière,
vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
• Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent
s'afficher différemment sur votre téléphone.
• Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les
opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour
obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à
l'adresse suivante : www.lg.com.
• Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays,
la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des
problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres
fournisseurs que LG.
• LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité
liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de
logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre
système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses
applications.
• Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments
multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation
limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute
autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes
entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
• Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données,
tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation
automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de
frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez
votre opérateur pour plus d'informations.
105
À propos de ce manuel de l'utilisateur
Marques commerciales
• LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
• Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
DivX HD
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par
DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement
certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur
www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de
convertir vos fichiers au format DivX.
À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified®
doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le
code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du
périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre
téléphone.
Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD,
y compris le contenu Premium.
DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de
Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.
106
Dolby Mobile
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont
des marques commerciales de Dolby Laboratories.
Avertissement : Logiciels libres
Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale,
la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres
licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les
avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.
107
Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments
décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)
Chargeur de
voyage
Casque stéréo
Guide de
démarrage
rapide
Câble de
données
Outil d'éjection
de la carte
Micro-SIM
REMARQUE :
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
• Le non-respect de cette recommandation risque d’entraîner l’annulation de
votre garantie.
• Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.
108
Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de
l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre
opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.
Message
Erreur
Micro-SIM
Aucune
connexion
réseau/
Baisse du
réseau
Causes possibles
Actions correctives possibles
Aucune carte
Micro-SIM n'est
insérée dans le
téléphone, ou
cette dernière est
insérée de façon
incorrecte.
Vérifiez que la carte Micro-SIM est
correctement insérée.
Le signal est faible
ou vous vous
trouvez hors de
portée du réseau
de votre opérateur.
Déplacez-vous vers une fenêtre ou une
zone en plein air. Vérifiez la carte de
couverture de l'opérateur réseau.
L'opérateur
a appliqué
de nouveaux
services.
Vérifiez que la carte Micro-SIM n'a
pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est
le cas, changez la carte Micro-SIM
à l'agence locale de votre opérateur
réseau. Contactez votre fournisseur de
services.
109
Dépannage
Message
Causes possibles
Codes non
concordants
Pour changer
un code de
sécurité, vous
devez confirmer le
nouveau code en
le saisissant une
deuxième fois.
Actions correctives possibles
Si vous oubliez le code, contactez
également votre prestataire de
services.
Les deux codes
que vous avez
saisis ne sont pas
les mêmes.
Aucune
application
ne peut être
configurée.
Appels
indisponibles
110
Non pris en
charge par le
fournisseur de
services ou
enregistrement
requis.
Contactez votre fournisseur de
services.
Erreur de
numérotation
Nouveau réseau non autorisé.
Vous avez inséré
une nouvelle carte
Micro-SIM.
Vérifiez les nouvelles restrictions.
Limite de la carte
prépayée atteinte.
Contactez votre fournisseur de
services ou redéfinissez votre limite de
facturation à l'aide du code PIN2.
Message
Impossible
d'allumer le
téléphone
Erreur de
chargement
Causes possibles
Actions correctives possibles
Vous avez appuyé
trop brièvement
sur la touche
Marche/Arrêt.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant au moins deux secondes.
La batterie n'est
pas chargée.
Rechargez la batterie. Vérifiez
l'indicateur de charge sur l'écran.
La batterie n'est
pas chargée.
Rechargez la batterie.
La température
externe est trop
élevée ou trop
basse.
Chargez votre téléphone dans des
conditions de températures normales.
Problème de
contact
Vérifiez le chargeur et sa connexion au
téléphone.
Absence de
tension
Branchez le chargeur sur une autre
prise.
Chargeur
défectueux
Remplacez le chargeur.
Chargeur incorrect
N'utilisez que des accessoires de
marque LG.
111
Dépannage
Message
112
Causes possibles
Actions correctives possibles
Numéro
non autorisé
La fonction
Numéro fixe est
activée.
Vérifiez le menu des réglages et
désactivez la fonction.
Impossible
de recevoir/
d'envoyer
des SMS et
des photos
Mémoire pleine
Supprimez des messages de votre
téléphone.
Les fichiers
ne s'ouvrent
pas
Format de fichier
non pris en charge
Vérifiez les formats de fichiers pris en
charge.
L'écran ne
s'allume
pas lorsque
je reçois un
appel.
Problème lié
au capteur de
proximité
Si vous utilisez un étui ou un film de
protection, vérifiez qu'il ne couvre
pas la zone située autour du capteur
de proximité. Vérifiez que la zone
entourant le capteur de proximité est
propre.
Aucun son
Mode Vibreur
Vérifiez les paramètres dans le menu
Son pour vous assurer que vous n'êtes
pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le
téléphone
raccroche
ou se
bloque
Problème logiciel
intermittent
Effectuez une mise à jour du logiciel
depuis le site Web.
FAQ
En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre
téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.
Catégorie
Souscatégorie
Question
BT
Quelles fonctions
Bluetooth sont disponibles via
Périphériques Bluetooth ?
BT
Bluetooth
Oreillette
Lorsque mon
oreillette Bluetooth
est connectée, puis-je
écouter de la musique
par l'intermédiaire de
mon casque filaire
3,5 mm ?
Réponse
Vous pouvez connecter un appareil
audio Bluetooth, par exemple un
casque stéréo/mono ou un kit voiture,
pour partager des images, des vidéos,
des contacts, etc. via le menu Galerie/
Répertoire. Aussi, lorsque un serveur
FTP est connecté à un appareil
compatible, vous pouvez partager le
contenu stocké dans la mémoire des
éléments multimédias.
Lorsqu'une oreillette Bluetooth est
connectée, tous les sons du système
émis par le système transitent par
l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas
écouter de musique par le biais de
votre casque filaire.
Données
Vos contacts peuvent être
Comment sauvegarder
Contacts
synchronisés entre votre téléphone et
des contacts ?
Gmail™.
Sauvegarde
113
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
Est-il possible
de définir une
Données
synchronisation
Synchronisation
unidirectionnelle avec
Gmail ?
Seule la synchronisation bidirectionnelle
est disponible.
Est-il possible de
Données
synchroniser tous les
Synchronisation
dossiers d'e-mail ?
La synchronisation avec la boîte de
réception s'effectue automatiquement.
Vous pouvez afficher d'autres dossiers
en appuyant sur la touche Menu
et
en sélectionnant Dossiers pour choisir
un dossier.
Service
Google™
Connexion à
Gmail
Service
Google™
Compte
Google
Dois-je me connecter
à Gmail pour accéder
à ce service ?
Une fois connecté à Gmail, vous
n'aurez plus besoin de vous
reconnecter à Gmail.
Est-il possible de filtrer
les e-mails ?
Non, l'option de filtre des e-mails n'est
pas prise en charge par le téléphone.
Que se passe-t-il
Fonction de
si une application
téléphone
s'exécute pendant la
E-mail
rédaction d'un e-mail ?
La taille des fichiers
Fonction de est-elle limitée si je
téléphone souhaite utiliser un
fichier MP3 comme
Sonnerie
sonnerie ?
114
Réponse
Votre e-mail sera automatiquement
enregistré en tant que brouillon.
Il n'existe aucune limite de taille pour
ces fichiers.
Catégorie
Souscatégorie
Question
Mon téléphone
n'affiche pas l'heure
Fonction de
de réception des
téléphone
messages datant de
Heure des
plus de 24 heures.
messages
Comment résoudre ce
problème ?
Est-il possible
Fonction de
d'installer un autre
téléphone
navigateur sur mon
Navigation
téléphone ?
Est-il possible de
Fonction de synchroniser mes
téléphone contacts depuis tous
Synchronisation mes comptes de
messagerie ?
Réponse
Seule l'heure des messages reçus le
jour même est indiquée.
Vous pouvez installer et utiliser toutes
les applications disponibles sur Android
Market™, à condition qu'elles soient
compatibles avec votre matériel.
Seuls les contacts d'une messagerie
Gmail ou d'un serveur MS Exchange
(serveur de messagerie de société)
peuvent être synchronisés.
115
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Si vous avez transféré un contact dont
un numéro inclut des fonctions W
(Wait, attendre) et P (Pause, mettre en
pause), vous ne pourrez pas utiliser
ces dernières. Vous devrez enregistrer
Est-il possible d'ajouter à nouveau chaque numéro.
Fonction de
des fonctions d'attente Enregistrer un numéro avec les
téléphone
et de pause dans un
fonctions d'attente et de pause :
Attente et
numéro de téléphone
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
pause
d'un contact ?
sur l'icône Tél. .
2. Composez le numéro, puis appuyez
sur la touche Menu .
3. Appuyez sur Ajouter une pause de
2 s ou Ajouter pause.
Quelles sont les
Fonction de
Vous pouvez définir un Schéma de
fonctionnalités
téléphone
verrouillage devant être saisi avant de
de sécurité du
pouvoir activer ou utiliser le téléphone.
Sécurité
téléphone ?
116
Catégorie
Souscatégorie
Question
Fonction de
téléphone Comment créer
un schéma de
Déverrouiller
déverrouillage ?
Modèle
Réponse
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu .
2. Appuyez sur Paramètres système
> Écran de verrouillage.
3. Appuyez sur Choisir l'écran
de verrouillage > Schéma. La
première fois que vous utilisez cette
option, un didacticiel apparaît pour
vous aider à créer un schéma de
déverrouillage.
4. Dessinez votre schéma, puis répétez
le dessin pour confirmer.
Consignes relatives au verrouillage par
schéma
Veillez à ne pas oublier le schéma de
déverrouillage que vous avez défini. Si
vous utilisez un schéma incorrect cinq
fois consécutives, vous ne pourrez
pas accéder à votre téléphone. Vous
disposez de cinq tentatives pour saisir
le bon schéma de déverrouillage,
code PIN ou mot de passe. Si vous
avez épuisé vos cinq tentatives,
vous pouvez réessayer au bout de
30 secondes. (Si vous prédéfinissez le
code PIN de sauvegarde, vous pouvez
également l'utiliser pour déverrouiller le
schéma.)
117
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Fonction de
téléphone
Déverrouiller
Modèle
Question
Que faire en cas
d'oubli du schéma
de déverrouillage et
quand aucun compte
Google n'a été créé
sur le téléphone ?
Fonction de
Comment savoir si la
téléphone
mémoire est pleine ?
Mémoire
118
Réponse
Si vous avez oublié votre schéma :
Si vous vous êtes connecté à votre
compte Google depuis votre téléphone
et qu'après cinq tentatives vous
n'avez toujours pas pu indiquer le
schéma correct, appuyez sur le bouton
Schéma oublié. Pour déverrouiller le
téléphone, vous devez ensuite vous
connecter à l'aide de votre compte
Google. Si vous n'avez pas créé de
compte Google sur le téléphone ou si
vous l'avez oublié, il vous faut effectuer
une réinitialisation matérielle.
Attention : Si vous effectuez une
réinitialisation, toutes les applications et
données utilisateur sont supprimées.
Veillez à sauvegarder vos données
importantes avant d'effectuer une
réinitialisation.
Vous recevrez une notification.
Catégorie
Souscatégorie
Question
Fonction de
Est-il possible de
téléphone
modifier la langue du
Configuration
téléphone ?
de la langue
Fonction de
Comment définir un
téléphone
point d'accès VPN ?
VPN
Mon écran s'éteint
après seulement
Fonction de 15 secondes
téléphone d'inactivité.
Comment modifier
Délai de
mise en veille la durée d'inactivité
de l'écran après laquelle le
rétroéclairage est
désactivé ?
Réponse
Le téléphone dispose de fonctions
multilingues.
Pour modifier la langue :
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu
puis sur
Paramètres système.
2. Appuyez sur Langue et saisie >
Sélectionner la langue.
3. Sélectionnez la langue de votre
choix.
La configuration d'un accès VPN
diffère selon les sociétés. Contactez
l'administrateur réseau de votre société
pour obtenir plus d'informations sur la
configuration d'un point d'accès VPN
sur votre téléphone.
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu .
2. Appuyez sur Paramètres système
> Écran.
3. Sous Paramètres d'affichage,
appuyez sur Mise en veille de
l'écran.
4. Appuyez sur le délai de mise en
veille de l'écran souhaité.
119
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Pour le traitement des données,
votre téléphone utilise par défaut la
connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi
Fonction de Lorsque les réseaux
est activée sur l'appareil). Cependant,
téléphone Wi-Fi et mobile sont
vous ne recevrez aucune notification
tous deux disponibles, vous indiquant que votre téléphone
Réseaux
passe d'un réseau à l'autre.
quel service mon
Wi-Fi et
téléphone utilise-t-il ?
mobile
Pour connaître la connexion de
données utilisée, regardez quelle icône
s'affiche en haut de votre écran (réseau
mobile ou Wi-Fi).
Oui. Appuyez de façon prolongée sur
Fonction de
Est-il possible de
l'icône jusqu'à ce qu'une icône de
téléphone
supprimer une icône
corbeille apparaisse en haut au centre
Écran
de l'écran d'accueil ? de l'écran. Sans relever le doigt, faites
d'accueil
glisser l'icône vers la corbeille.
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
Le téléchargement
sur la touche Menu .
d’une application
Fonction de
a provoqué de
2. Appuyez sur Paramètres des
téléphone
nombreuses erreurs.
applications > TIERS.
Application
Comment supprimer
3. Appuyez sur l'application, puis sur
cette application ?
Désinstaller.
Est-il possible de
recharger mon
Fonction de
Oui, le téléphone sera rechargé par le
téléphone via le câble
téléphone
câble USB, que les pilotes nécessaires
de données USB sans
aient été installés ou non.
Chargeur
installer le pilote USB
nécessaire ?
120
Catégorie
Souscatégorie
Question
Fonction de Puis-je utiliser mes
téléphone fichiers musicaux pour
l'alarme ?
Alarme
L'alarme se
Fonction de déclenche-t-elle de
téléphone façon audible même
quand mon téléphone
Alarme
est éteint ?
L'alarme se
déclenche-t-elle
Fonction de
lorsque le volume de la
téléphone
sonnerie est désactivé
Alarme
ou que mon téléphone
est en mode Vibreur ?
Solution de Comment puisrécupération je effectuer une
Réinitialisation réinitialisation d'usine
matérielle si le menu Paramètres
(réinitialisation de mon téléphone est
inaccessible ?
d'usine)
Réponse
Oui. Une fois défini comme sonnerie,
un fichier de musique peut être utilisé
pour l'alarme.
1. Appuyez de façon prolongée sur
une chanson figurant dans une liste
de la bibliothèque. Dans le menu
qui s'affiche, appuyez sur Définir en
tant que sonnerie.
2. Sur l'écran de configuration de
l'alarme, sélectionnez la chanson
comme sonnerie.
Non, cette fonctionnalité n'est pas
prise en charge.
Oui, l'alarme est programmée pour être
audible dans ce cas de figure.
Si votre téléphone ne parvient pas à
restaurer ses paramètres d'origine,
utilisez la fonction de réinitialisation
matérielle (réinitialisation d'usine).
121
ENGLISH
User Guide
•
•
•
•
•
Screen displays and illustrations may differ from
those you see on actual phone.
Some of the contents of this guide may not apply
to your phone, depending on the software and your
service provider. All information in this document is
subject to change without notice.
This handset is not suitable for people who have a
visual impairment due to the touch screen keyboard.
Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of their respective
owners.
Google™, Google Maps™, Gmail™, Hangouts™
and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........5
Important notice......................................13
Getting to know your phone....................19
Phone overview......................................19
Installing the Micro-USIM card................21
Charging the phone................................22
Locking and unlocking the screen...........22
Your Home screen....................................23
Touch Screen tips...................................23
Home screen..........................................24
Customizing the Home screen...............25
Returning to recently-used applications....26
Notifications...........................................26
Opening the notifications panel..............27
Indicator icons on the Status Bar...........27
On-screen keyboard...............................29
Entering accented letters.......................29
Google account setup..............................30
Connecting to Networks and Devices.....31
Wi-Fi......................................................31
Connecting to Wi-Fi networks................31
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi
network................................................31
Bluetooth................................................32
Sharing your phone's data connection....33
Wi-Fi Direct............................................35
PC connections with a USB cable............35
2
Calls.........................................................37
Making a call..........................................37
Calling your contacts..............................37
Answering and rejecting a call................37
Adjusting the in-call volume....................38
Making a second call..............................38
Viewing your call logs.............................39
Call settings............................................39
Contacts...................................................40
Searching for a contact...........................40
Adding a new contact.............................40
Favorite contacts....................................40
Creating a group.....................................41
Messaging................................................42
Sending a message................................42
Threaded box ........................................43
Changing your message settings............43
E-mail.......................................................44
Managing an email account....................44
Working with account folders..................44
Composing and sending email................45
Camera.....................................................46
Getting to know the viewfinder...............46
Using the advanced settings...................47
Taking a quick photo ..............................48
Once you've taken a photo.....................49
From your Gallery...................................50
Video camera...........................................51
Getting to know the viewfinder...............51
Using the advanced settings...................52
Recording a quick video..........................52
After recording a video...........................53
Watching your saved videos...................53
Adjusting the volume when viewing a
video......................................................53
LG Unique Function.................................54
QuickMemo function...............................54
Using the QuickMemo options...............55
Viewing the saved QuickMemo .............55
Notebook function..................................56
Making a note......................................56
Getting to know the Notebook................56
Bookshelf.............................................56
Pages-Property panels..........................57
Viewing the saved notebook..................57
QuickTranslator......................................58
Live Zooming function............................59
QSlide function.......................................60
Dual Play function...................................60
Mirroring..............................................61
Dual Play..............................................61
LG SmartWorld.......................................62
How to Get to LG SmartWorld from Your
Phone..................................................62
On-Screen Phone...................................63
On-Screen Phone icons.........................63
On-Screen Phone features....................63
How to install On-Screen Phone on your
PC.......................................................64
Multimedia...............................................65
Gallery....................................................65
Viewing pictures...................................65
Playing videos......................................66
Editing photos/videos............................66
Deleting images....................................66
Setting as wallpaper.............................66
Videos....................................................67
Playing a video.....................................67
Video Editor............................................68
Video Wiz................................................69
Music.....................................................71
Playing a song......................................71
Add music files to your phone................72
Transfer music using Media sync (MTP)....73
Utilities.....................................................74
Setting your alarm..................................74
Using your calculator..............................74
Adding an event to your calendar............74
Voice Recorder.......................................75
Recording a sound or voice...................75
Sending the voice recording..................75
Task Manager.........................................76
Tasks......................................................76
Polaris Office 4.......................................76
Backup...................................................77
About backing up and restoring smart
phone data...........................................77
Backup................................................78
Scheduling backup...............................78
File restore & management...................78
3
Table of contents
Google+.................................................79
Voice Search..........................................79
Downloads.............................................79
Trademarks............................................96
DivX HD .................................................97
Dolby Mobile .........................................97
The Web...................................................80
Internet...................................................80
Using the Web toolbar...........................80
Viewing webpages................................80
Opening a page....................................81
Searching the web by voice...................81
Bookmarks...........................................81
History.................................................81
Using Popup Browser............................81
Chrome..................................................82
Viewing webpages................................82
Opening a page....................................82
Syncing with other devices....................82
Accessories..............................................98
Settings....................................................83
WIRELESS & NETWORKS........................83
DEVICE...................................................86
PERSONAL..............................................88
SYSTEM..................................................90
PC software (LG PC Suite).......................92
Phone software update...........................94
Phone software update...........................94
About this user guide..............................96
About this user guide..............................96
4
Troubleshooting.......................................99
FAQ.........................................................103
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg
(10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection
to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be
delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance
instructions are followed until the transmission is completed.
5
Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
The phone should be charged in a well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
7
Guidelines for safe and efficient use
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking
near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
8
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
•
•
•
Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.
9
Guidelines for safe and efficient use
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
Battery information and care
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
•
•
•
•
Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-E975 product is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Regulatory and Safety
Go to "System settings > About phone > Regulatory and Safety" to get
regulatory and safety information
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
11
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury,
0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or
the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
12
Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Touch
> Apps tab > Settings > Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Touch Uninstall.
2. Optimizing battery life
Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need
to having running constantly in the background. You can monitor how applications and
system resources consume battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth
or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded may reduce battery power.
13
Important notice
To check the battery power level:
• Touch
> Apps tab > Settings > About phone > Battery.
The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is
displayed at the top of the screen.
To monitor and control how battery power is being used:
• Touch
> Apps tab > Settings > About phone > Battery > Battery use.
Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since
you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long
the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.
3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.
14
4. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your phone. Touch
> Apps tab > Settings > Lock
screen > Select screen lock > Pattern. This opens a screen that will guide you
through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a
safety measure in case you forget your unlock pattern.
Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
WARNING
Precautions to take when using pattern lock.
It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5
opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used
all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.
When you can’t recall your unlock Pattern, PIN, or Password:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, press the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are
then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN
which you entered when creating your Pattern Lock.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you
have to perform a hard reset.
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be
deleted.
NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten
your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.
15
Important notice
5. Using the hard reset (Factory reset)
If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialize it.
1 Turn the power off.
2 Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key on the phone.
3 Release the Power/Lock Key only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the Power/Lock Key again.
4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
5 Press the Volume Key to scroll to the desired option, then press the Power/Lock
Key to confirm.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM
licenses will be deleted. Please remember to backup any important data
before performing a Hard Reset.
Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event
of device failure or error, your device may record in an error log information about the
device’s status at the time of the error event. The information recorded in the error log
may include data about application names and usage, cell phone location and number,
GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This
information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is
physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG
only to diagnose, repair, and improve LG’s products and services.
16
6. Opening and switching applications
Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at
the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use
and switch between several open applications.
Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure
that idle applications don't consume resources unnecessarily.
1 Press and hold the Home Key . A list of recently used applications will be
displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap Back Key to exit an
app after using it.
• To stop applications, tap Task Manager from the recent apps list, then tap Stop or
Stop all.
• To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.
7. Transferring music, photos and videos using Media
sync (MTP)
1 Touch
> Apps tab > Settings > Storage to check out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 Select USB connection method will appear on your phone screen, select the
Media sync (MTP) option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on
your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
17
Important notice
8. Hold your phone upright
Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an
internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this
may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.
9. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn your phone off.
If it still does not work, please contact the service center.
18
Getting to know your phone
Phone overview
Earpiece
Notification LED
Front-Facing Camera lens
Proximity / Luminance Sensor
Power/Lock key
• Switch your phone on/off by pressing and holding this key
• Short press to lock/unlock the screen
Touch screen
Back key
• Return to the previous screen. Exit an app after using it.
Home key
• Return to the Home screen from any screen.
Menu key
• Check what options are available.
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD
and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with
protective film. This could cause the sensor to malfunction.
19
Getting to know your phone
Volume keys
• On the Home screen: Controls ringer volume
• During a call: Controls your earpiece volume
• When playing a track: Controls volume continuously
TIP! QuickMemo function
Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one
second to use the QuickMemo function.
Power/Lock key
SIM card tray
Earphone Jack
Microphone
Camera lens
Flash
NFC touch
point
Speaker
Charger/USB/MHL port
Microphone
WARNING
his part encloses the battery compartment. Please do not open the back
T
cover.
• Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.
•
20
Installing the Micro-USIM card
Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM
card.
The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new
Micro-USIM card:
1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into
the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out
and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card
snugly into the tray.
3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.
NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
Eject button aperture
21
Getting to know your phone
Charging the phone
The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging
cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.
NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
Locking and unlocking the screen
If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and
locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.
When you are not using the your phone, press the Power/Lock key to lock your
phone.
If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running
in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode
to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).
To wake up your phone, press the Power/Lock key . The Lock screen will appear.
Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last
screen you viewed will open.
22
Your Home screen
Touch Screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting
your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options,
touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.
Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move
your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the
Home screen to reposition them.
Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead). For
example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through
the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).
Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly
double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen.
You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera),
and when using Maps.
Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion
to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.
Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• To select an item, touch the center of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to
touch any other keys.
23
Your Home screen
Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows
you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access
to information and applications. This is the default canvas and accessible from any
menu by tapping .
Status bar
Shows phone's status information including the time,
signal strength, battery status, and notification icons.
Widget
Widgets are self-contained applications that can be
accessed through the Apps screen or on the Home
screen or an extended home screen. Unlike a shortcut,
the Widget appears as an on-screen application.
Application Icons
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Location Indicator
Indicates which Home screen canvas you are viewing.
Quick Key Area
Provides one-touch access to the function in any home
screen canvas.
Extended home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets, and more.
Slide your finger left or right across the Home screen.
24
Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.
To add items on your Home screen:
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this
added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu,
touch and hold the application you want to add.
To remove an item from the Home screen:
• Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to
TIP! Using folders
You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over
another one on a Home screen, and the two icons will be combined.
NOTE:
Apps key cannot be removed.
To customize apps icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position.
Then drop it on the screen.
The editing icon
will appear in the upper right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.
25
Your Home screen
Returning to recently-used applications
1 Touch and hold the Home key . The screen displays a pop-up containing the
icons of applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the Back key to return to your
previous screen.
Notifications
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as
well as to ongoing events, such as when you are on a call.
From the notifications panel, you can view your phone’s current status and pending
notifications.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or bat­tery
strength on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Pending
notifications
26
Bluetooth, Wi-Fi, &
battery status
Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel.
Quick Toggle Area
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch
and hold the key to access the settings menu of the
function. To see more toggle keys, swipe left or right.
Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.
QSlide Apps
Tap a QSlide app to open as a small window on your
screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide
apps.
Tap to clear all the notifications.
Notifications
The current notifications are listed, each with a brief
description. Tap a notification to view it.
To close the notifications panel, touch and drag the tab
toward the top of the screen.
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
Description
Icon
Description
27
Your Home screen
28
No Micro-USIM card
Vibrate mode
No signal
Battery fully charged
Airplane mode
Battery is charging
Connected to a Wi-Fi network
Downloading data
Wired headset
Uploading data
Call in progress
GPS is acquiring
Call hold
Receiving location data from
GPS
Missed call
Data is syncing
Bluetooth is on
New Gmail
System warning
New Hangouts message
Alarm is set
New message
New voicemail
Phone is connected to PC via
USB cable or USB tethering
is active
Ringer is silenced
Portable Wi-Fi hotspot is
active
NFC is on
Both USB tethering and
portable hotspot are active
Song is playing
NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the
function or service.
On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.
29
Google account setup
When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.
To set up your Google account:
Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
OR
• Touch
> Apps tab > select a Google application, such as Gmail > select New to
create a new account.
If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and password,
then touch .
Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically
synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these
applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will
depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your
phone.
•
30
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.
Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 Touch
> Apps tab > Settings > Wi-Fi.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
31
Connecting to Networks and Devices
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not
from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth wireless feature.
• Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted
and properly secured. If there are obstacles between the devices, the
operating distance may be reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1 Touch
> Apps tab > Settings > set Bluetooth to ON.
2 Tap the Bluetooth menu again. You will see the option to make your phone visible
and option to search devices Now tap Search for devices to view the devices in
the bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the paring is successful, your device will connect to the device.
NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a
fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be
asked to enter it.
32
Send data using the Bluetooth wireless feature
1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from Downloads.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
Receive data using the Bluetooth wireless feature
1 Touch
> Apps tab > Settings > set Bluetooth to ON
2 Tap the Bluetooth menu again and mark the checkbox at the top of the screen to
make your phone visible to other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch
Visibility timeout.
>
3 Select Pair to confirm that you are willing to receive data from the device.
Sharing your phone's data connection
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless
connections available. You can share your phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data
connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable
Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and
as an ongoing notification in the notifications drawer.
For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.
33
Connecting to Networks and Devices
To change Portable Wi-Fi hotspot settings:
1 Touch
> Apps tab > Settings > Tethering & networks > Wi-Fi hotspot
switch to activate.
2 Enter a password and tap Save.
TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some
flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your
computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need to prepare your computer to
establish a network connection via USB. For the most current information
about which operating systems support USB tethering and how to configure
them, visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your portable hotspot
You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 Touch
> Apps tab > Settings > Tethering & networks > Wi-Fi hotspot.
2 Touch Set up Wi-Fi hotspot.
• The Set up Wi-Fi hotspot dialogue box will open.
• You can change the Network SSID (name) that other computers see when
scanning for Wi-Fi networks.
• You can also touch the Security menu to configure the network with Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security option, a password field is added to the Set
up Wi-Fi hotspot dialogue box. If you enter a password, you will need to enter
that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other
device. You can set Open in the Security menu to remove security from your Wi-Fi
network.
3 Tap Save.
34
ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent
unauthorised usage of online services by other people and additional charges
may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the
security option active.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an
access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you
plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your
Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to
the same network.
PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode
1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to
manually change the settings. Choose System settings > PC connection > USB
connection method, then select Media sync (MTP).
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.
35
Connecting to Networks and Devices
Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player
has been installed.
2 Select the Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.
• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media
Player.
•
36
Items
Requirement
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher
If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.
Calls
Making a call
1
2
3
4
Touch
to open the keypad.
Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the
Touch
to make a call.
To end a call, touch the End icon
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
.
Calling your contacts
1 Touch
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want
to call by touching Search contacts.
3 In the list, touch the contact twice or touch the
you want to call.
Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, swipe the
in any direction to Answer the
incoming call.
Swipe the
in any direction to Decline an incoming call.
Hold and slide the Decline with message icon from the bottom if you want to send a
message.
TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need
to reject a call with message during a meeting.
37
Calls
Adjusting the in-call volume
To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the lefthand side of the phone.
Making a second call
1 During your first call, touch Menu > Add call and dial the number. You can also
go to the recently dialled numbers list by touching
or can search contacts by
touching
and selecting the contact you want to call.
2 Touch
to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on
hold.
4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch Merge calls to
start a conference call.
5 To end active calls, touch End or touch the Home key and slide the notification bar
down and select the End call icon .
NOTE: You are charged for each call you make.
38
Viewing your call logs
On the Home screen, touch
and choose the Call logs tab
View a complete list of all dialled, received and missed calls.
.
TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
TIP! Touch the Menu key
recorded items.
, then touch Delete all to delete all the
Call settings
You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, touch .
2 Touch .
3 Tap Call settings and choose the options that you wish to adjust.
39
Contacts
Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google
account or other accounts that support contact syncing.
Searching for a contact
On the Home screen
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Touch , enter the new contact's number, then touch the Menu key . Touch
Add to Contacts > Create new contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from Take photo or Select from Gallery.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Touch Save.
Favorite contacts
You can classify frequently called contacts as favorites.
Adding a contact to your favorites
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.
40
Removing a contact from your favorites list
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the
tab, and choose a contact to view its details.
3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey
and the contact is removed from your favorites.
Creating a group
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch Groups and touch the Menu key . Select New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created
group.
4 Touch Save to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contacts.
41
Messaging
Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch
on the Home screen and touch
to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You
can add more than one contact.
NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you
send the message.
3 Touch the Enter message field and begin composing your message.
4 Touch
to open the Options menu. Choose from Quick message, Insert
smiley, Schedule sending, Add subject, and Discard.
TIP! You can touch the
message.
icon to attach the file you want to share to your
5 Touch Send to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages,
a message thread is created.
WARNING: The 160-character limit may vary from country to country,
depending on the language and how the SMS is coded.
WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS
message, it is automatically converted into an MMS message and you are
charged accordingly.
42
Threaded box
Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological
order so that you can conveniently see an overview of your conversation.
Changing your message settings
Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately.
You can change the settings according to your preferences.
• Touch the Messaging icon on the Home screen, touch
and then tap Settings.
43
E-mail
You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail
application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the account settings
you need.
Managing an email account
The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set
up an email account.
After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added
more than one account, you can switch among accounts.
To add another email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > tap
> Settings > Add account.
To change an email account's settings:
• Touch
> Apps tab > E-mail > tap
> Settings > General settings.
To delete an email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > tap
> Settings > tap
> Remove account > Select the account to delete > Remove > select Yes.
Working with account folders
Touch
> Apps tab > E-mail, tap
and select Folders.
Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
44
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, touch the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using
semicolons.
3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch
to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane
mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you
connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will
be displayed on the Accounts screen.
TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound
or vibration.
45
Camera
To open the Camera application, Touch
> Apps tab >
.
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off , On , Auto .
Swap camera – Switch between the rear–facing camera lens and the front–facing
camera lens.
Shot mode – Choose from Normal, Dynamic tone, Panorama, Continuous shot,
Beauty shot, Time catch shot, Sports or Night.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Video mode – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
C apture button
G
allery – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your
gallery and view saved photos while in camera mode.
NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
46
Using the advanced settings
In the viewfinder, tap
to open the advanced options. You can change the camera
settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the Back key.
To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey,
Kimchi or LG.
Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
Tap to select the focus mode.
Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase,
which means you will be able to store fewer photos in the memory.
The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The
higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker
conditions when you cannot use the flash.
Improves color quality in various lighting conditions.
Applies artistic effects to your pictures.
Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to
be in the photo.
Activate this to use your phone's location-based services.
NOTE: This function is available when the GPS function is active or
connected network.
Selects a shutter sound.
Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
47
Camera
TIP!
• When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as
white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you
take your next photo.
• The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change
photo color or quality elements, you will see a preview of the changed
image behind the Settings menu.
Taking a quick photo
1 Open the Camera application.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to
photograph.
3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap
anywhere on the screen to focus on that spot.
4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5 Touch to capture the photo.
48
Once you've taken a photo
Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you
took.
Tap to take another photo immediately.
Tap to send your photo to others or share it via social network services.
Tap to delete the photo.
Tap to share photo using the SmartShare function.
TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share
your photo with your SNS community.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
Touch the Menu key
to open all advanced options.
Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home screen Wallpaper,
Lock screen wallpaper or Wallpaper.
Move – Touch to move the photo to another place.
Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.
Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.
Rename – Touch to edit the name of the selected photo.
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be
cropped.
Edit – View and edit the photo.
49
Camera
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the
other.
Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information
is missing, the location information may be added.
Remove location – Camera setup is set to on Geotagging, photographs of the location
information , the location information can be deleted.
Show on map – Camera setup is set to on Geotagging, picture position information,
the corresponding location on the map can be viewed.
Details – Find out more information about the contents.
From your Gallery
Tap Gallery.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart
(move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out).
50
Video camera
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off , On .
S wap camera – Switch between the rear–facing camera lens and the front-facing
camera lens.
Recording mode – Choose from Normal or Live effect.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Camera mode – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
Start recording
G
allery – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos while in video mode.
TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the
Zoom function.
51
Video camera
Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced options.
Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the
brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or
towards “+” for a higher brightness video.
Improves color quality in various lighting conditions.
Choose a colour tone to use for your new view.
Activate this to use your phone's location-based services.
NOTE: This function is available when the GPS function is active or
connected network.
Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
Recording a quick video
1 Open the Camera application and touch the Video mode button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your
video.
4 Touch once to start recording.
5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing
the length of the video.
6 Touch on the screen to stop recording.
52
TIP!
– Tap to capture an image during recording a video.
– Tap to pause recording a video.
After recording a video
In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last
video you took.
Tap to record another video immediately.
Tap to send your video to others or share it via social network services.
Tap to delete the video.
Tap to share video using the SmartShare function.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
Watching your saved videos
1 In the viewfinder, tap .
2 Your Gallery will appear on the screen.
3 Tap a video to play it automatically.
Adjusting the volume when viewing a video
To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side
of the phone.
53
LG Unique Function
QuickMemo function
Use the QuickMemo function to practically and efficiently create memos during a call,
with a saved picture or on the current phone screen.
1 Enter the QuickMemo function
screen by pressing both the Volume
up and down keys for one second on
the screen you want to capture.
OR
OR
Touch and slide the status bar downward
and touch .
2 Select the desired menu option from
Pen type, Color, Eraser, and create
a memo.
54
3 Touch
in the Edit menu and select
it to save the memo with the current
screen.
NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not
use your fingernail.
Using the QuickMemo options
You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.
Touch to keep the current memo on the screen and use the phone
simultaneously.
Selects whether to use the background screen or not.
Undo or Redo.
Selects the pen type and the colour.
Erases the memo that you created.
Touch to send your memo to others or share it via social network services.
Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook.
Viewing the saved QuickMemo
Touch Gallery/Notebook and select the QuickMemo album.
55
LG Unique Function
Notebook function
With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of
information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings,
images, maps and stickers.
Making a note
1
2
3
4
Touch
> Apps tab > Notebook.
Touch New note to create a new note.
Select the desired mode (Cover, Title, Paper, Paper color) and then tap on OK.
Create a simple note on an empty page.
Getting to know the Notebook
Bookshelf
Pages-property panels
Bookshelf
Search for pages of notes.
Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.
Delete the saved notebook from the Bookshelf.
56
Pages-Property panels
Select the Read-only or edit mode.
Undo or Redo.
Tap this button to write.
Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
Erase the memo that you created.
Touch to attach files to the note.
Touch to send your note to others or share it via social network services.
Save the note with the current screen.
Select to lock or unlock the Front key.
Tap this button to enlarge the input area.
Viewing the saved notebook
•
•
Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved
on the Bookshelf automatically.
NOTE: For more information of the Notebook guide, please see Notebook >
Notebook guide.
57
LG Unique Function
QuickTranslator
Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to
understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.
Home language.
Destination language
Translation of word.
Translation of sentence.
Translation of block.
Settings.
1
2
3
4
Touch
> Apps tab > QuickTranslator.
Touch Word, Line or Block.
Touch and select the desired language.
Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.
NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries
must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would
like to install as your complimentary dictionary.
NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending
on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
58
Live Zooming function
Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being
played to make the desired scan appear larger or smaller.
NOTE:
• When in video playback mode, slide the screen up or down,
the screen brightness (Left side), the Volume (Right side) will be adjusted.
• When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the
playback position will be adjusted.
NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick
up a light, but firm touch.
59
LG Unique Function
QSlide function
The QSlide function enables an overlay on your phone’s display for easy multi-window
viewing.
OR
Touch to exit the QSlide function
and return to full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide function.
Tap to adjust the size.
1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function
supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously
displayed as a small window on your screen.
2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also
use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full
.
NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.
TIP!
Touch and slide the notification panel down with your finger.
Touch
to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.
Dual Play function
You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.
1 Dual play mode is executed by tapping the Home key when playing content on
the external display.
60
2 You can stop playing the content on the external display using the notification
panel.
NOTE:
• Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable
(MHL cable).
• Some video files may not be supported by the dual play function.
• The Shielded LG MHL cable is recommended.
Mirroring
∙∙∙∙∙
Dual Play
∙∙∙∙∙
NOTE:
• Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only),
Polaris Office 4.
• The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)
61
LG Unique Function
LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - fonts, themes, games and
applications.
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
1 Touch
> Apps tab > tap the
icon to access LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap
Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
• When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you
signed- up with carrier.
• LG Smartworld may not be available from all carriers or in all countries.
NOTE: What if there is no
icon?
1U
sing a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2D
ownload the LG SmartWorld App.
3R
un and install the downloaded file.
4A
ccess LG SmartWorld by tapping the
icon.
Special benefit only LG SmartWorld
1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme &
keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld (However this
service is available to specific device. please check in LG SmartWorld
website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that
consistently provided
62
On-Screen Phone
On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB
or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the
mouse or keyboard.
On-Screen Phone icons
Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
Changes the On-Screen Phone preferences.
Exits the On-Screen Phone programme.
Maximises the On-Screen Phone window.
Minimize the On-Screen Phone window.
On-Screen Phone features
•
•
•
•
•
Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when
connected to your PC.
Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click
and drag on your PC screen.
Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your
computer keyboard.
File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos,
videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file
which you want to send to PC and click on "Save to PC".
File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone.
Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen
Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
63
•
Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or
text/multimedia messages.
How to install On-Screen Phone on your PC
1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-E975) >
ClickOSP ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone
on your PC.
64
Multimedia
Gallery
You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia
files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.
1 Touch
> Apps tab > Gallery.
You can manage and share all your image and video files with Gallery.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the software installed
on the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as
Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the
picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Select a folder to open it.
Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen.
Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap
to return.
65
Multimedia
Playing videos
Video files show the
icon in the preview. Select a video to watch it and tap
Videos application will launch.
. The
Editing photos/videos
When viewing an photo/video, tap the Menu key
and use the advanced editing
options.
• Slideshow: start a slideshow with the images in the current folder.
Deleting images
Use one of the following methods:
• In a folder, tap
and select photos/videos by ticking, and then tap on Delete.
• When viewing a photo/Video, tap
.
Setting as wallpaper
When viewing a photo, touch the Menu key
wallpaper or to assign it to a contact.
> Set image as to set the image as
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
66
Videos
Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To
access the video player, touch
> Apps tab > Videos.
Playing a video
1 Touch
> Apps tab > Videos.
2 Select the video you want to play.
Touch to pause/resume video playback.
Touch to go 10 seconds forward.
Touch to go 10 seconds backward.
Touch to manage the video volume.
Touch to change the ratio of the video screen.
Tap to capture image during playing a video.
Touch to use QSlide.
Touch to Smart Share
Touch to lock/unlock a video screen.
67
Multimedia
To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on
the left-hand side of the phone.
Touch and hold a video in the list. The Share, Delete, Trim and Details options will be
displayed.
Video Editor
You can edit the photos or videos stored on the phone.
NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which
recorded with this phone.
< Project list screen >
Help
Project list
area
Buttons area
Creat project
Projects should be exported to play in applications such as videos
Play project
Delete project
Share project with application such as YouTube
68
< Project edit screen >
Viewer area
Timeline
area
Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
Split video clip into two portions over the playhead
Add sound effect
Add video, image or audio clip
Undo an action
Redo an action
Add text to video or image clip
Video Wiz
You can make your own movie using your images/video and music.
1 Touch
> Apps tab > Video Wiz.
2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap OK.
69
Multimedia
3 Tap to add images or video to your movie.
4 Tap the desired images or videos, then tap .
• To remove images or videos, tap
and select the desired files > .
• To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the
desired position.
5 Tap Select style to select the desired movie style.
• Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a
preview will be displayed.
6 Tap Select music to set the background music.
7 Tap to play your movie.
8 Tap to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
• After editing the video, tap
.
9 Tap to save the video.
10 Tap to view the help information on using this feature.
70
Music
Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, touch
> Apps tab > Music.
Playing a song
1 Touch
> Apps tab > Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want to play.
/
Tap to pause/ resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and
hold to fast forward.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the
album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
71
Multimedia
Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume
on the slider bar.
Touch to set Sound Effects.
Tap to find the files with YouTube.
Tap to open the current playlist.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in
random order).
Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat
current song, or repeat off.
SmartShare.
To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on
the left-hand side of the phone.
Touch and hold any song in the list. The Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone,
Delete, Details and Search options will be displayed.
Add music files to your phone
Start by transferring music files to your phone:
• Transfer music using Media sync (MTP).
• Download from the wireless Web.
• Synchronize your phone to a computer.
• Receive files via Bluetooth.
72
Transfer music using Media sync (MTP)
1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the Media sync (MTP) option. Your phone will appear as another hard drive
on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the
drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch
USB connected > Charge only. You may now safely unplug your device.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce
or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted
material. Before downloading or copying the file, check the national laws of
the relevant country concerning the use of such material.
73
Utilities
Setting your alarm
1 Touch
> Apps tab > Alarm/Clock > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the
alarm will go off.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto
app starter, Puzzle lock and Memo. Touch Save.
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch
select Settings.
and
Using your calculator
1 Touch
> Apps tab > Calculator.
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, –, x or ÷)
followed by =.
4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
5 To check the history, touch , select calculation history.
Adding an event to your calendar
1 Touch
> Apps tab > Calendar.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week,
Month, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
4 Touch Event name and enter the event name.
5 Touch Location and enter the location. Check the date and enter the time you
wish your event to start and finish.
6 If you wish to add a note to your event, touch Description and enter the details.
74
7 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if necessary.
8 Touch Save to save the event in the calendar.
Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.
Recording a sound or voice
1
2
3
4
Touch
Touch
Touch
Touch
> the Apps tab and select Voice Recorder.
to begin recording.
to end the recording.
to listen to the recording.
NOTE: Touch
to access your album. You can listen to the saved
recording. The available recording time may differ from actual recording time.
Sending the voice recording
1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching
2 Choose from Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Memo, Messaging or
SmartShare Beam. When you select, the voice recording is added to the
message. You may then write and send the message as you usually would.
.
75
Utilities
Task Manager
You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the
number of applications that are currently running and shut down certain applications.
Tasks
This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it
and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.
To Synchronize MS Exchange
1 From the Home Screen, Touch
> Settings.
2 Touch Accounts & sync > Add account.
3 Touch Microsoft Exchange to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.
Polaris Office 4
Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view
various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere
or anytime, using their mobile devices.
Touch
> Apps tab > Polaris Office 4.
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office
documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents
using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original
documents.
76
Backup
About backing up and restoring smart phone data
It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal
storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in
storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost,
stolen, or corrupted by an unforeseen issue.
This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or
OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current
Your phone data to your new phone.
If you have preloaded Backup application on your smart phone, you can backup
and restore most of your smart phone data, Applications including unprotected
applications, their settings, Applications (Downloaded), Applications (Pre-installed),
Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Home screen, Messages and System
settings using this application You may:
• Perform a manual backup of your smart phone data.
• Schedule automatic backups of your smart phone data.
• Restore your smart phone data.
NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of
User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using
the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB
cable and touch Media sync (MTP).
WARNING
To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due
to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.
77
Utilities
Backup
1
2
3
4
Touch
> Apps tab > LG Backup > Backup.
Select the check box next to the item you want to backup and tap Next to backup.
Touch Internal Storage > Start.
When all selected files have been backed up, you can touch Done to finish the
back up.
Scheduling backup
You can also program automatic backups for the data on your smart phone according
to your schedule setting. To do this, complete the following steps:
Touch
> Apps tab > LG Backup > Schedule backup.
File restore & management
You can set to Backup file restore to desired status.
To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be
turned off.
Touch
> Apps tab > LG Backup > File restore & management > Internal
Storage.
NOTE:
•
•
•
78
All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is
restored.
Please note that your phone data will be overwritten with the content of your
backup.
You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.
Google+
Use this application to stay connected with people via Google’s social network service.
• Touch
> Apps tab > Google +.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Touch
> Apps tab > Voice Search.
2 Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Touch
> Apps tab > Downloads.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
79
The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of
games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone
wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
1 Touch
> Apps tab > Internet.
Using the Web toolbar
Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.
Touch to go back one page.
Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current
one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key,
which takes you to the previous page.
Touch to go to the Home page.
Touch to add a new window.
Touch to access bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go.
80
Opening a page
To go to new page, tap

To go to another webpage, tap
, scroll up or down, and tap the page to select it.
Searching the web by voice
Tap the address field, tap
keywords that appear.
, speak a keyword, and then select one of the suggested
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, touch
> Add to bookmarks > OK.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.
History
Tap > History to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To
clear the history, tap Menu
 Clear all history.
Using Popup Browser
Use this feature to access the Internet without closing the current application.
While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a
web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag
the browser to move it to another location.
To view the browser in full screen, tap .
To close the browser, tap .
81
The Web
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Touch
> Apps tab > Chrome.
NOTE: This application may not be available, depending on your region and
service provider.
Viewing webpages
Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To go to a new page, tab
> New tab.
To go to another webpage, tap
, scroll up or down and tap the page to select it.
Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are
logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap
> Other devices.
Select a webpage to open.
To view bookmarks, tap .
82
Settings
This section provides an overview of items you can change using your phone's System
settings menus.
To access the Settings menu:
1 On the Home screen, touch
> Apps tab > Settings.
or
On the Home screen, touch
> System settings.
2 Select a setting category and select an option.
WIRELESS & NETWORKS
Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and
switch to airplane mode.
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your phone in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: touch Apps tab
> Settings > Wi-Fi >
> Advanced Wi-Fi > MAC address.
< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
< Mobile data >
Displays the data usage and set mobile data usage limit.
< Call >
Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.
83
Settings
Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2, which is available from your operator. Only
numbers within the fixed dial list can be called from your phone.
Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in
use.
Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode
or Rejection list.
Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.
Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there
is no answer or when you have no signal.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.
Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.
Power key ends call – Allows you to select your end call.
Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialled calls and
Received calls.
Additional settings – Allows you to change the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call
while you are on a call (depending on your network provider).
<Share & Connect>
NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication)
is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between
electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your
84
content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your
device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your
device.
To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification
panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.
NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.
Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if
disabled.
Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another
NFC-capable device by holding the devices close together.
Just bring the device together(typically back to back) and then touch your screen. The
app determines what gets beamed.
SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.
Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.
Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto
a Miracast dongle or TV
Wireless storage – Share files with computer via Wi-Fi.
< Tethering & networks >
Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your
phone's data connection" for more information.
Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the
Internet connection or not.
Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering
functions.
Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are
disabled.
85
Settings
NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.
Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) etc.
Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different types of VPNs.
DEVICE
< Sound >
Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.
Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback
& system, Music, video, games and other media.
Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.
Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.
Smart ringtone – Allows you to set increase phone ringtone volume automatically in
noisy environments.
Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration)
while using your device.
< Display >
Brightness – Adjust the screen brightness.
Screen timeout – Set the time for screen timeout.
Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen
based on the phone orientation (portrait or landscape).
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set
86
screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
Font type – Change the type of display font.
Font size – Change the size of the display font.
Smart Screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your
face.
Front touch key light – Set the front key light duration.
Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera.
You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a
notification if LCD screen turns off. You can configure the Notification flash to turn on/
off. You can set the various options from the list of notification flash items.
< Home screen >
Set the Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping or
Portrait view only. Select the option to set Home backup & restore.
< Lock screen >
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set None, Swipe,
Face Unlock, Pattern, PIN or Password.
If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
< Gestures >
Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.
Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.
Pause video – Flip the device to pause playing video.
Help – Help for gesture functions.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed
of the sensor.
< Storage >
INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.
87
Settings
< Battery >
BATTERY INFORMATION
The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the
percentage of the remaining charge and its status.
Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage
level and battery use details. It displays which components and applications are using
the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.
Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the battery icon.
BATTERY SAVER
Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the
following settings:
Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on
Battery saver.
Eco mode – Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU
control policy.
Help – Tap to view help information on the battery saver tips.
< Apps >
View and manage your applications.
<Tap & pay>
When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by
touching your phone to a reader at a register. If your device doesn’t have a default app,
you can browse Google Play for other payment apps.
PERSONAL
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are
88
actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but
not eliminate) data usage.
< Cloud >
Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.
< Location >
Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS,
Wi-Fi and mobile networks.
Mode – Set the location mode from High accuracy, Battery saving and Device
sensors only.
< Security >
Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you
type.
Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-market applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Notification access – Display the notifications.
Storage type – Display the storage type.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.
< Language & input >
Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone
and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.
< Backup & reset >
89
Settings
Change the settings for managing your settings and data.
Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google
server.
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of
data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same
information as when you first started Android.
SYSTEM
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from
the mobile network.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
< PC connection >
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge only, Media sync
(MTP), Tethering, LG software or Send images (PTP).
Ask upon connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.
Help – Help for USB connection.
PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.
90
Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi
connection through WIRELESS & NETWORKS.
Help – Help for LG software.
<Printing>
Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in
Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.
< About phone >
View legal information and check your phone status and software version.
91
PC software (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB
cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...
• Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device data.
• Play multimedia contents of your PC from your device.
• Backup and create and edit the memos in your device
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use your "LG PC Suite" PC software.
Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model
or
Go to Support > Mobile > Select the Model.
3 Click PC SYNC from MANUALS & DOWNLOAD and click DOWNLOAD to download "LG PC Suite" PC software.
System Requirements for "LG PC Suite" PC software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later
92
NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is
installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.
Synchronizing your Device to a PC
Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for
your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 The Select USB connection method will appear, then select LG software.
3 After connection, run the program and select the device section from the category
on the left side of the screen.
4 Click Personal information to select.
5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the Sync button.
NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC
Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.
Moving contacts from your Old Device to your New Device
1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android
mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select Phone > Import/Export contacts > Export to your
phone.
4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
5 On the popup, click the Select a file and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
7 Click Export.
8 A Field mapping popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts,
make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click OK.
93
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > About
phone > Update Center > Software update > Check now for update.
94
NOTE: Your personal data from internal phone storage—including
information about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your DRM
licence—might be lost in the process of updating your phone's software.
Therefore, LG recommends that you backup your personal data before
updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss
of personal data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
95
About this user guide
About this user guide
•
•
•
•
•
•
•
Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you
use your phone safely and correctly.
Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on
your phone.
Your content may differ from the final product, or from software supplied by service
providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For
the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting
from the use of applications developed by providers other than LG.
LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any
attempt to customize your operating system may cause the device or its applications
to not work as they should.
Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading
and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional
charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider
to obtain additional details.
Trademarks
•
•
96
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
DivX HD
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under license.
Dolby Mobile
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download
with the source code.
97
Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
Stereo headset
Quick Start Guide
Data cable
Micro-USIM
ejection tool
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
98
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Micro-USIM
error
No network
connection/
Dropped
network
Codes do
not match
Possible causes
Possible corrective measures
There is no
Micro-USIM card
in the phone
or it is inserted
incorrectly.
Make sure that the Micro-USIM card is
correctly inserted.
Signal is weak or
you are outside the
carrier network.
Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Operator applied
new services.
Check whether the Micro-USIM card
is more than 6~12 months old. If
so, change your Micro-USIM at your
network provider's nearest branch.
Contact your service provider.
To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by
re-entering it.
If you forget the code, contact your
service provider.
The two codes
you have entered
do not match.
99
Troubleshooting
Message
Possible causes
No
applications
can be set
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialling error
New network not authorized.
New Micro-USIM
card inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
On/Off key
pressed too briefly.
Press the On/Off key for at least two
seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check the charging
indicator on the display.
Calls not
available
Phone
cannot be
switched on
100
Possible corrective measures
Message
Possible causes
Possible corrective measures
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and its connection
to the phone.
No voltage
Plug the charger into a different socket.
Charger defective
Replace the charger.
Wrong charger
Use only original LG accessories.
Number not
allowed
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive /
send SMS
& photos
Memory full
Delete some messages from your
phone.
Files do not
open
Unsupported file
format
Check the supported file formats.
Charging
error
101
Troubleshooting
Message
102
Possible causes
Possible corrective measures
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.
Hangs up
or freezes
Intermittent
software problem
Try to perform a software update via
the website.
FAQ
Please check to see if any problems you have encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
Category
SubCategory
Question
Answer
BT
Bluetooth
Devices
What are the
functions available via
Bluetooth?
You can connect a Bluetooth audio
device such as a Stereo/Mono headset
or Car Kit to share pictures, videos,
contacts, etc. via Gallery/Contacts
menu. Also, when the FTP server is
connected to a compatible device,
you can share content stored on the
storage media.
BT
Bluetooth
Headset
If my Bluetooth
headset is connected,
can I listen to my
music through
my 3.5 mm wired
headphones?
When a Bluetooth headset is
connected, all system sounds are
played over the headset. As a result,
you will not be able to listen to music
through your wired headphones.
Data
Contacts
Backup
How can I backup
Contacts?
The Contacts data can be
synchronized between your phone and
Gmail™.
Is it possible to set up
Data
one-way sync with
Synchronization
Gmail?
Only two-way synchronization is
available.
103
FAQ
Category
SubCategory
Question
Is it possible to
Data
synchronize all email
Synchronization
folders?
Google™
Service
Gmail Log-In
Google™
Service
Google
Account
Phone
Function
Email
Phone
Function
Ringtone
Phone
Function
Message
Time
Phone
Function
Navigation
104
Answer
The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by Touching the Menu Key
and select Folders to choose a folder.
Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, you
Gmail whenever I want
will not need to log into Gmail again.
to access Gmail?
Is it possible to filter
emails?
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Is there a file size
limitation for when I
want to use an. MP3
file as a ring tone?
My phone does not
display the time of
receipt for messages
older than 24 hrs. How
can I change this?
Is it possible to install
another navigation
application on my
phone?
No, email filtering is not supported via
the phone.
Your email will automatically be saved
as a draft.
There is no file size limitation.
You will only be able to see the times
for messages received the same day.
Any application that is available at
Android Market™ and is compatible
with the hardware can be installed and
used.
Category
SubCategory
Question
Is it possible to
Phone
synchronize my
Function
contacts from all my
Synchronisation
email accounts?
Phone
Function
Wait and
Pause
Phone
Function
Security
Answer
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
If you transferred a contact with the W
& P functions saved into the number,
you will not be able to use those
features. You will need to re-save each
number.
Is it possible to save a How to save with Wait and Pause:
contact with Wait and
1. From the Home screen, touch the
Pause in the numbers?
Phone icon .
2. Dial the number, then touch the
Menu Key .
3. Touch Add 2-sec pause or Add
wait.
You are able to set the phone to
What are the phone’s require that an Unlock Pattern be
security functions?
entered before the phone can be
accessed or used.
105
FAQ
Category
SubCategory
Phone
Function
Unlock
Pattern
106
Question
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, touch the
Menu Key .
2. Touch System settings > Lock
screen.
3. Touch Select screen lock >
Pattern. The first time you do this,
a short tutorial about creating an
Unlock Pattern will appear.
4. Set up by drawing your pattern
once, and once again for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not
be able to access your phone if you
use an incorrect pattern five times.
You have five chances to enter your
unlock pattern, PIN or password. If you
have used all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
Category
SubCategory
Question
Answer
Phone
Function
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern and I didn’t
create my Google
account on the
phone?
If you have forgotten your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, touch the
forgot pattern button. You are then
required to log in with your Google
account to unlock your phone. If you
have not created a Google account on
the phone or you have forgottenn it,
you will have to perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data
will be deleted. Please remember to
backup any important data before
performing a factory reset.
Phone
Function
Memory
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
Phone
Function
Language
Support
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch the
Is it possible to change
Menu Key
and touch System
my phone's language?
settings.
2. Touch Language & input > Select
language.
3. Touch the desired language.
107
FAQ
Category
SubCategory
Question
Answer
VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access from your phone, you must
obtain the details from your company’s
network administrator.
1. From the Home screen, press the
Menu Key .
My screen turns off
Phone
after only 15 seconds. 2. Touch System settings > Display.
Function
How can I change the 3. Under Display settings, touch
Screen time
amount of time for the
Screen timeout.
out
backlight to turn off?
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if
Phone
Wi-Fi connectivity on your phone is
When Wi-Fi and
Function mobile network are
set to On). However, there will be no
notification when your phone switches
both available, which
Wi-Fi &
service will my phone from one to the other.
mobile
use?
network
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.
Yes. Just touch and hold the icon until
Phone
Is it possible to remove the dustbin icon appears at the top
Function
an application from the and center of the screen. Then, without
Home
Home screen?
lifting your finger, drag the icon to the
screen
trash can.
Phone
Function
VPN
108
How do I set up a
VPN?
Category
SubCategory
Question
Phone
Function
Application
I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?
Phone
Function
Charger
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Answer
1. From the Home screen, press the
Menu Key .
2. Touch App settings >
DOWNLOADED.
3. Touch the application, then touch
Uninstall.
Is it possible to charge
my phone using a USB Yes, the phone will be charged by the
data cable without
USB cable regardless of whether the
installing the necessary necessary drivers are installed or not.
USB driver?
Yes. After saving a music file as a
ringtone, you can use it as your alarm.
1. Touch and hold a song in a library
Can I use music files
list. In the menu that opens, touch
for my alarm?
Set as ringtone.
2. In the alarm clock setting screen,
select the song as a ringtone.
Will my alarm be
audible or will it go off
No, this is not supported.
if the phone is turned
off?
If my ringer volume is
Your alarm is programmed to be
set to Off or Vibrate,
audible even in these scenarios.
will I hear my alarm?
109
FAQ
Category
SubCategory
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory
Reset)
110
Question
How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?
Answer
If your phone does not restore to its
original condition, use a hard reset
(factory reset) to initialize it.
Wi-Fi (WLAN)
Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.
De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis
worden gebruikt.
Wi-Fi (WLAN)
Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.
Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à
un usage en intérieur uniquement.
Wi-Fi (WLAN)
This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.
A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?
Our Customer Service is there to support you:
0900 - 543 5454
015 - 200 255
local tariff
local tariff
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising