LG | LGE460 | User guide | LG E460-Optimus-L5-II Kasutusjuhend

LG E460-Optimus-L5-II Kasutusjuhend
LIETUVIŲ
L AT V I E Š U
E E S T I
Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend
LG-E460
MFL67844510 (1.1)
www.lg.com
LIETUVIŲ
Naudotojo vadovas
•
•
•
•
•
Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo
matomų telefono ekrane.
Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl
naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama
nepranešus.
Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu
nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
© „LG Electronics, Inc.“, 2014. Visos teisės saugomos. LG ir
LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių
prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.
„Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“,
„Google Talk™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių
ženklai.
Turinys
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai
naudoti.................................................................4
Svarbus įspėjimas.............................................11
Pažintis su telefonu...........................................15
Telefono apžvalga............................................15
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas..........17
Telefono įkrovimas...........................................19
Atminties kortelės naudojimas..........................19
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas...................20
Jūsų pradžios ekranas......................................21
Patarimai dėl jutiklinio ekrano..........................21
Pradžios ekranas..............................................21
Pradžios ekrano pritaikymas...........................22
Grįžimas į neseniai naudotas programas..........23
Pranešimai.......................................................23
Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų
peržiūrai........................................................23
Greiti Nustatymai...........................................24
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje......24
Ekrane rodoma klaviatūra................................26
Raidžių su kirčio ženklu įvedimas....................26
„Google“ paskyros nustatymas........................27
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių...................28
Wi-Fi................................................................28
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų......................28
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie
„Wi-Fi“ tinklo.................................................28
Bluetooth.........................................................28
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu..................30
Prijungimas prie kompiuterio naudojant
kompiuterio duomenų kabelį............................31
Skambučiai........................................................32
2
Skambinimas...................................................32
Skambinimas jūsų adresatams.........................32
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas...............32
Skambučio garsumo reguliavimas....................32
Antrasis skambutis...........................................33
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra....................33
Skambučių nustatymai.....................................33
Adresatai............................................................34
Adresato paieška.............................................34
Naujo adresato pridėjimas................................34
Parankiniai adresatai........................................34
Grupės sukūrimas............................................35
Žinutės...............................................................36
Žinutės siuntimas.............................................36
Pagal gijas sugrupuota dėžutė .........................36
Žinučių parametrų keitimas..............................36
El. paštas............................................................37
El. pašto paskyros valdymas.............................37
Darbas su paskyrų aplankais............................37
El. laiško kūrimas ir siuntimas..........................37
Fotoaparatas......................................................39
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....................39
Papildomų parametrų naudojimas....................40
Fotografavimas ...............................................41
Padarius nuotrauką..........................................41
Įrašytų nuotraukų peržiūra................................42
Vaizdo kamera...................................................43
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....................43
Papildomų parametrų naudojimas....................44
Greitas vaizdo įrašymas...................................44
Padarius vaizdo įrašą.......................................45
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas.....................45
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą........45
Paieška balso pagalba......................................55
Parsisiuntimai..................................................55
LG Unikali Funkcija............................................46
Funkcija „QuickMemo“....................................46
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas................47
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra .................47
LG Išmanusis Pasaulis......................................48
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų
telefono.........................................................48
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu.............48
Žiniatinklis.........................................................56
Internetas.........................................................56
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.............56
Puslapių peržiūra...........................................56
Puslapio atvertimas........................................56
Paieška žiniatinklyje balsu..............................56
Žymekliai.......................................................57
Istorija...........................................................57
Naršyklė Chrome..............................................57
Puslapių peržiūra...........................................57
Puslapio atvertimas........................................57
Paieška žiniatinklyje balsu..............................57
Suderinamumas su kitais įrenginiais...............57
Multimedija........................................................49
Galerija............................................................49
Paveikslų peržiūra..........................................49
Video įrašų peržiūra.......................................49
Nuotraukų/video įrašų redagavimas................49
Paveikslų šalinimas........................................49
Darbalaukio tapetų nustatymas.......................50
Video įrašai......................................................50
Video failų peržiūra........................................50
Muzika.............................................................51
Dainos grojimas.............................................51
FM Radijas.......................................................52
Stočių paieška..................................................52
Automatinis stočių įjungimas..........................52
Parankiniai.........................................................53
Žadintuvo nustatymas......................................53
Skaičiuotuvo naudojimas..................................53
Įvykio įtraukimas į kalendorių...........................53
Balso rekorderis...............................................54
Garso ar balso įrašymas.................................54
Užduotys..........................................................54
Polaris Viewer 4...............................................54
Google+...........................................................55
Nustatymai.........................................................58
Prieiga prie Parametrų meniu...........................58
BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI..............................58
ĮRENGINYS.......................................................60
ASMENINIS.......................................................62
SISTEMA..........................................................63
PK programa (LG PC Suite)...............................64
Telefono programinės įrangos naujinimas.......66
Apie ši vartotojo vadovą....................................67
Apie šį vartotojo vadovą...................................67
Prekiniai ženklai...............................................67
Priedai................................................................68
Trikčių diagnostika............................................69
3
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.
Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfi ksuos gedimą registre.
Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID
padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų
lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro
darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.
Radijo dažnio poveikio apribojimai
Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.
Šis LG-E460 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus
saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas,
neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.
• Mobiliųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific
Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai įrenginys
siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
• Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų
svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
• Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių
naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
• Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,867 W/kg (10 g), o nešiojant
prie kūno – 0,632 W/kg (10 g).
• Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus
mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių
dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti
žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių
siuntimas gali būti sulaikytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo,
kol siuntimas bus baigtas.
4
Produkto priežiūra ir remontas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus.
Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be
to, tai gali būti pavojinga.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos
veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
Nemėtykite.
Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu
ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti
jūsų telefoną.
Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar
alkoholis).
Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai
magnetinėje juostelėje.
Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl
piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
5
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
•
•
•
Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač
ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai
nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir
nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija
netaikoma.
Efektyvus telefono veikimas
Elektroniniai prietaisai
Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.
• Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono
prie širdies stimuliatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
• Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
• Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
• Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 ºC ir 40 ºC, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus
neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.
Saugumas vairuojant
Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.
• Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
• Visą dėmesį skirkite vairavimui.
• Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
• Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio
garso ir saugos įrangą.
• Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios
belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
• Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin
svarbu, kai esate šalia kelių.
6
Išvenkite žalingo poveikio klausai
Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.
Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti
telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.
• Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko
jūs klausotės, sumažinkite garsą.
PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.
Stiklinės dalys
Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant
kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite
telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.
Sprogdinimo zona
Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.
Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus
•
•
•
Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra
jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.
Lėktuve
Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.
• Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
• Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.
7
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Vaikai
Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima
užspringti.
Skambutis pagalbos tarnybai
Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti
pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.
Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose,
atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo
laiką.
Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį
reikės pakeisti.
Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose,
pavyzdžiui, vonioje.
Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai
perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos
atstovą.
Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio
energijos be reikalo.
Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų,
naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali
sukelti gaisrą.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu LG Electronics patvirtina, kad šis LG-E460 gaminys atitinka svarbiausius
1999/5/EC direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją
galima rasti http://www.lg.com/global/declaration
Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga
Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas,
apsilankykite http://opensource.lge.com/
Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas
ir įspėjimus.
9
Pasenusio įrenginio utilizavimas
1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl
juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos
valdžia.
2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai.
3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto
komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Senų akumuliatorių utilizavimas
1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais
simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004
% švino.
2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti
surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės
į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote
produktą.
10
Svarbus įspėjimas
Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!
Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite,
ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.
1. Telefono atmintis
Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti
telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau
vietos.
Norėdami išdiegti programas:
1 Palieskite
> Programos > Nustatymai > Programos kategorijoje ĮRENGINYS.
2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
3 Palieskite Išdiegti.
2. Akumuliatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas
Pailginkite akumuliatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat
veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumuliatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai
Telefono akumuliatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:
• Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
• Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
• Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
• Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:
• Palieskite
> Programos > Nustatymai > Apie telefoną skirtuke SISTEMA > Akumuliatorius.
Rodoma akumuliatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto.
Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:
• Palieskite
> Programos > Nustatymai > Apie telefoną skirtuke SISTEMA > Akumuliatorius >
Akumuliatoriaus naudojimas.
Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie
maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas
iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos
sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.
11
Svarbus įspėjimas
3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS
ĮSPĖJIMAS
Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to,
garantija telefonui nebegalios.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių,
pavyzdžiui „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali
netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš
telefono būtina pašalinti.
4. Atrakinimo šablono naudojimas
Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šabloną. Lieskite
> Programos > Nustatymai > Užrakinti
ekraną iš ĮTAISO > Pasirinkti ekrano užraktą > Šablonas. Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip
nupiešti ekrano užrakto šabloną. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite
užrakinimo šabloną.
Dėmesio: Prieš nustatydami užrakto šabloną, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį
sukūrėte, kurdami užrakinimo šabloną.
ĮSPĖJIMAS
Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.
Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu
negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus.
5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.
12
Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:
< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >
Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo
šabloną, spustelėkite mygtuką Pamiršau šabloną? Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“
paskyros, kad atrakintumėte telefoną arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo
kopiją ir atrakinti šabloną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote Backup PIN, jums
teks atkurti gamyklinius parametrus.
< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >
Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.
Dėmesio: Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programo ir vartotojo duomenys bus pašalinti.
PASTABA. Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakinimo Šabloną, turėsite
įvesti Kopijos PIN.
5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)
Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą (gamyklinį atstatymą) tam reikia..
1 Išjungti telefoną.
2 Spauskite ir laikykite Įtampos/rakinimo mygtuką + Garso mažinimo mygtuką + Greitasis mygtukas
(QuickButton).
3 Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite visus mygtukus.
ĮSPĖJIMAS
Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus
pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.
6. Programų atidarymas ir perjungimas
Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti
daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias
programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai
to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.
13
Svarbus įspėjimas
Norėdami sustabdyti programas:
1 Palieskite
> Nustatymai > Programos skirtuke ĮRENGINYS > VEIKIA.
2 Slinkite ir palieskite pageidaujamą programą, tada palieskite Sustabdyti, ir ji sustos.
PASTABA. Keleto užduočių vykdymui, spauskite Pradžios mygtuką
perėjimui prie
kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianti įrenginyje.
išėjimui, pbaigę ją naudotis.
Nepamirškite paspausti Atgal mygtuką
7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos
sinchronizavimą (MTP)
1 Palieskite
> Programos > Nustatymai > Saugykla skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų
saugojimo laikmeną.
2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį Medijos sinchronizavimas (MTP).
4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti
kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
8. Laikykite telefoną vertikaliai
Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir
nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.
Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės
telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.
9. Jei užstringa ekranas
Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:
Paspauskite ir laikykite maitinimo / užrakinimo mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.
Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
14
Pažintis su telefonu
Telefono apžvalga
Ausinė
Artumo jutiklis
Pradžios mygtukas
Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio
ekrano.
Mygtukas „Atgal“
Grįžti į ankstesnį ekraną.
Maitinimo / Užrakinimo mygtukas
• Paspaudus ir palaikius mygtuką
įjungia / išjungia telefoną.
• Trumpas paspaudimas ekrano
užrakinimui/atrakinimui.
Meniu mygtukas
Patikrinkite galimas parinktis.
PASTABA. Artumo jutiklis
Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai
išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo
laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.
ĮSPĖJIMAS
Sunkaus daikto uždėjimas ant telefono arba sėdėjimas ant jo gali pažeisti LCD bei liečiamo ekrano
funkcijas. Jokiu būdu neklijuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji
gali sutrikdyti jutiklio veikimą.
15
Pažintis su telefonu
Garsumo mygtukai
• Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio
garsumas.
• Skambučio metu: reguliuojamas ausinės
garsumas.
• Kai leidžiamas garso takelis: nuolat
reguliuojamas garsumas.
Greitasis mygtukas
Maitinimo / užrakinimo mygtukas
Ausinių lizdas
Mikrofonas
Įkroviklis/USB port
„microSD“ atminties kortelės anga
Galinis dangtelis
Blykstė
Fotoaparato objektyvas
Akumuliatorius
SIM kortelės anga
Garsiakalbis
16
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas
Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:
1 Nuimti akumuliatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite
akumuliatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
17
Pažintis su telefonu
2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą.Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.
3 Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji
atsidurs savo vietoje (2).
4 Sulyginkite baterijos dangtelio bei baterijos skyrelio kraštus (1) ir spustelėkite jį žemyn, kol jis atsidurs savo
vietoje (2).
18
Telefono įkrovimas
Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.
PASTABA.
• Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
• Kraudami telefoną, nenuimkite baterijos dangtelio.
Atminties kortelės naudojimas
Prieš išimdami ar įdėdami atminties kortelę, išjunkite telefoną. Nuimkite baterijos dangtelį. Įdėkite atminties
kortelę į jai skirtą vietą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.
19
Pažintis su telefonu
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir
taupysite akumuliatoriaus energiją.
Kai nenaudojate telefono, paspauskite Maitinimo / užrakinimo mygtuką ir užrakinkite telefoną.
Jei nustatant ekrano užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo
režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo,
žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo).
Norėdami pažadinti telefoną paspauskite Maitinimo / užrakinimo mygtuką . Pasirodys užrakto ekranas.
Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas
paskutinį kartą naudotas ekranas.
20
Jūsų pradžios ekranas
Patarimai dėl jutiklinio ekrano
Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.
Bakstelėjimas ar lietimas – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės
ekrano klaviatūroje.
Liesti ir laikyti – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol neprasidės veiksmas.
Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąraše to, kol atsivers
kontekstinis meniu.
Tempti – Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite
reikiamos vietos. Galite tampyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.
Trenkti ar perstumti – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo
(taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar
ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).
Dvigubas bakstelėjimas – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapio padidinimui Pavyzdžui,
greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite
naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparatą),
bei naudojant Žemėlapius.
Spustelėkite padidinimui – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui
ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių
Persukti ekraną – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrengino fizinės orientacijos.
PASTABA.
• Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
• Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą
palytėjimą.
• Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių
mygtukų.
Pradžios ekranas
Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį
naudodami programas, atsisiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.
PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.
21
Jūsų pradžios ekranas
Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia
galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.
Palieskite piktogramą Telefonas norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite
skambinti.
Palieskite Adresatai, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
Palieskite piktogramą Žinutės, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.
Palieskite piktogramą Programos ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami
atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąraše esančią jos piktogramą.
Pradžios ekrano pritaikymas
Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar
ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiąsias nuorodas į parankines programas pridėkite
pradžios ekrane.
Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:
1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
Arba palieskite
esantį viršutinėje dešinėje pusėje.
2 Meniu punkte Pridėti Režimą, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios
ekrane.
3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.
Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:
• Pradžios ekranas > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją
PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą,
palaikykite palietę norimą įdėti programą.
SVARBU! Katalogų naudojimas
Kataloge galite naudoti keleto programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos
piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.
22
Grįžimas į neseniai naudotas programas
1 Palaikykite palietę mygtuką Pradžios ekranas. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų
iškylančiosios piktogramos.
2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte į dabartinę
programą.
Pranešimai
Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius,
tokius, kaip video parsisiuntimai.
Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus.
Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o
sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar bat­erijos stiprumą - dešinėje pusėje.
PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Laukiantys
pranešimai
Bluetooth, Wi-Fi, &
baterijos būsena
Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai
Bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį. Pranešimų skydelio uždarymu, bakstelėkite
aukštyn juostą, esančią ekrano apačioje.
PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
23
Jūsų pradžios ekranas
Greiti Nustatymai
Naudokite Greitus Nustatymus lengvam tokių funkcijų kaip Wi-Fi, perjungimui, ekrano apšvietimo valdymui ir kt.
Tam, bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite arba palieskite norimą
nustatymą.
Greitų Nustatymų elementų pertvarkymui Pranešimų skydelyje reikia
Paliesti
. Tada galite atrinkti ir pertvarkyti Pranešimų skydelio elementus.
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje
Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus
pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.
Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje –
dažniausiai naudojamos piktogramos.
24
Piktograma Aprašymas
Piktograma Aprašymas
Nėra SIM kortelės
Akumuliatorius visiškai įkrautas
Nėra signalo
Akumuliatorius kraunamas
Skrydžio režimas
Atsisiunčiami duomenys
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
Įkeliami duomenys
Laidinės ausinės
Įjungta GPS
Vyksta skambutis
Padėties duomenų gavimas iš GPS
Skambučio užlaikymas
Sinchronizuojami duomenys
Garsiakalbis
Naujas Gmail
Praleistas skambutis
Naujas „Google Talk“ pranešimas
Bluetooth įjungtas
Nauja žinutė
Sistemos įspėjimas
Daina grojama
Nustatytas signalas
Telefonas prijungtas prie PK USB
kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus
Naujas balso pašto pranešimas
Skambutis išjungtas
Vibravimo režimas
Ir jungimasis prie interneto per
USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios
interneto prieigos taškas yra
suaktyvinti
Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto
prieigos taškas suaktyvintas
P2P yra įjungta
NFC įjungtas
25
Jūsų pradžios ekranas
PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
Ekrane rodoma klaviatūra
Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia
įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.
Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas
Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides,
bakstelėkite du kartus.
Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą.
Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.
Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.
Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.
Raidžių su kirčio ženklu įvedimas
Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų
simbolius (pvz., „á“).
Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir
parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus.
Tuomet pasirinkite norimą simbolį.
26
„Google“ paskyros nustatymas
Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti,
kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.
Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:
Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.
ARBA
• Palieskite
> Programos > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite Nauja ir
sukurkite naują paskyrą.
Jeigu turite Google paskyrą,lieskite Esanti, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite
.
Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“
paskyra žiniatinklyje.
Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija
žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)
Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.
•
27
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių
Wi-Fi
Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per
„Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie
prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl
jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti.
Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.
PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip IŠJUNGTA, gali būti taikomi
papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo
1 Palieskite
> Nustatymai > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametrą ĮJUNGTI, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
• Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
• Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios
informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.
Bluetooth
Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu,
kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.
PASTABA.
• LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis
belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
• Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
• Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti
suderinami su jūsų įrenginiu.
28
„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu
Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.
1 Palieskite
> Nustatymai > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTI skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
2 Bakstelėkite Bluetooth meniu dar kartą. Rasite parinktis, įgalinančias padaryti jūsų telefoną matomu ir
parinktis įrenginių paieškai. Dabar bakstelėkite Ieškoti įrenginių, kad peržiūrėtumėte įrenginius, esančius
Bluetooth eilėje.
3 Sąraše pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.
PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą
„Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.
Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija
1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba
Atsisiuntimai
2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.
PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.
3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.
Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija
1 Palieskite
> Nustatymai > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTA ir palieskite Padaryti telefoną matomą,
kad telefoną matytų kiti įrenginiai.
PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite
trukmė.
> Matomumo
2 Pasirinkite Susieti, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.
29
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu
Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos,
kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu
per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto
prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.
Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas
pranešimų juostoje.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų,
įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite http://www.android.com/tether.
Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:
1 Palieskite
> Nustatymai > Daugiau skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > Mobilusis „Wi-Fi“
viešosios interneto prieigos taškas > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.
PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz.,
„Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“
ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB.
Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu
http://www.android.com/tether.
Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką
Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.
1 Pradžios ekrane palieskite
> Nustatymai.
2 Palieskite Daugiau skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto
prieigos taškas
3 Patikrinkite, ar skirtukas Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra pažymėtas varnele.
4 Palieskite Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką.
• Bus atvertas dialogo langas Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką.
• Galite pakeisti tinklą SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
• Taip pat galite paliesti meniu Sauga ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2)
saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
• Jei paliesite WPA2 PSK saugos parinktį, dialogo lange Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką
bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš
kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį Atidaryti, esančią meniu
Sauga, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
30
5 Palieskite Išsaugoti.
DĖMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės
neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta
neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.
Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį
Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.
Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)
1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu
būdu. Pasirinkite Nustatymai > Ryšys su kompiuteriu > USB ryšio tipas, tada pasirinkite Medijos
sinchronizavimas (MTP).
3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu
Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
2 Pasirinkite parinktį Medijos sinchronizavimas (MTP). Prijungus kompiuteryje pasirodys iškylantysis langas.
3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
4 Iškylančiajame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
6 Pradėkite sinchronizavimą.
• Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.
Elementai
OS
Windows Media“ leistuvo versija
•
Reikalavimas
„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
„Windows Media Player 10“ ar naujesnis
Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.
31
Skambučiai
Skambinimas
1
2
3
4
Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite
.
Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite
Palieskite
kai norite skambinti.
Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą Pabaiga
.
.
PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite
.
Skambinimas jūsų adresatams
1 Palieskite
jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami
Ieškoti adresatų.
3 Sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti
.
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas
Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite
kad atsilieptumėte į
gaunamą skambutį.
Palieskite ir pastumkite
jei norite atmesti gaunamą skambutį.
Palieskite ir pastumkite piktogramą Sumažinti su pranešimu pačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.
PATARIMAS! Sumažinti su pranešimu
Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti
esant susitikime.
Skambučio garsumo reguliavimas
Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyn ir žemyn kairiajame telefono šone.
32
Antrasis skambutis
1 Skambindami pirmą kartą palieskite Meniu > Pridėti skambutį ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų
paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami
arba ieškoti adresatų paliesdami
ir pasirinkti numerį,
kuriuo norite skambinti.
2 Palieskite
kai norite skambinti.
3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite
Sujungti pokalbius, kad
sukurtumėte konferencinį skambutį.
5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite Baigti arba paspauskite pradžios ekrano mygtuką ir slinkdami
pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą Baigti pokalbį
.
PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra
Pradžios ekrane palieskite
ir pasirinkite skirtuką Skambučių žurnalai
Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.
.
PATARIMAS!
• Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.
• Palieskite mygtuką Meniu
, tada Trinti visus, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.
Skambučių nustatymai
Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio
operatoriaus siūlomas funkcijas.
1 Pradžios ekrane palieskite
.
2 Palieskite
.
3 Bakstelėkite Skambučio nustatymai ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.
33
Adresatai
Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą
palaikančios paskyros adresatais.
Adresato paieška
Pradžios ekrane
1 Palieskite
ir atidarykite adresatus.
2 Palieskite Ieškoti adresatų ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.
Naujo adresato pridėjimas
1 Palieskite
, įveskite naują numerį, ir palieskite Meniu mygtuką
. Pasirinkite Pridėti prie adresatų
> Kurti naują adresatą.
2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį.
Pasirinkite iš Fotografuoti ar Rinktis iš Galerijos.
3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami
.
4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
5 Palieskite Išsaugoti.
Parankiniai adresatai
Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.
Adresato įkėlimas į parankinius
1 Palieskite
ir atidarykite adresatus.
2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.
Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo
1 Palieskite
ir atidarykite adresatus.
2 Palieskite
ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas
iš parankinių.
34
Grupės sukūrimas
1
2
3
4
Palieskite
ir atidarykite adresatus.
Palieskite Groupės ir tada palieskite Meniu mygtuką
. Pasirinkite Nauja grupė.
Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
Palieskite Išsaugoti grupės išsaugojimui.
PASTABA. Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų
sąraše.
35
Žinutės
Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.
Žinutės siuntimas
1 Palieskite
pradžios ekrane ir palieskite
ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje Kam. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys
adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.
PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.
3 Palieskite laukelį Įvesti žinutę ir pradėkite rašyti.
4 Palieskite
ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite Pridėti temą, Atmesti, Pridėti, Įterpti šypsenėlę
arba Visos žinutės.
PATARIMAS! Palieskite
kad pridėtumėte failą.
5 Palieskite Siųsti, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.
•
•
ĮSPĖJIMAS.
160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.
Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus
automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.
Pagal gijas sugrupuota dėžutė
Neskaitytos žinutės (SMS, MMS) yra viršuje.
Žinutės, kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas
peržiūrėti kaip pokalb.
Žinučių parametrų keitimas
Jūsų telephone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite
pakeisti savo nuožiūra.
• Pradžios ekrane palieskite Žinutės piktogramą, palieskite
ir bakstelėkite Nustatymai.
36
El. paštas
El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto
programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“.
Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.
El. pašto paskyros valdymas
Kai pirmą kartą atidarysite programą El. paštas, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto
paskyrą.
Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias
paskyras, šias paskyras galite perjungti.
Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:
• Palieskite
> Programos > El. paštas > palieskite
paskyrą.
> Paskyrą > palieskite
> Pridėti
Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:
• Palieskite
> Programos > El. paštas > palieskite
nustatymai.
> Paskyrą > palieskite
> Visi
Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:
• Palieskite
> Programos > El. paštas > palieskite
> Paskyrą > palieskite
paskyrą > ir pageidaujamą ištrinti paskyrą > Šalinti > pasirinkite Taip.
> Šalinti
Darbas su paskyrų aplankais
Liesti
> Programos > El.paštas, liesti
ir rinktis Aplankai.
Kiekvienoje paskyroje yar aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“.
Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.
El. laiško kūrimas ir siuntimas
Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką
1 Programoje El. paštas palieskite
.
2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs
adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
3 Jei reikia, pridėkite kopiją / nematomą kopiją ir palieskite
jei reikia, pridėti failus.
4 Įveskite žinutės tekstą.
37
El. paštas
5 Palieskite
.
Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės
bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių,
aplankas „Siunčiamos žinutės“ bus rodomas paskyrų ekrane.
PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar
vibravimu.
38
Fotoaparatas
Kameros programos atidarymui, Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą Kamera
.
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu
Šypsenos užraktas – Leidžia įjungti/išjungti valdymą balsu. Kai įjungta, fotografavimui ištarkite žodelį
"Cheese".
Šviesumas – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą.
Fotografavimo režimas – Rinkitės Įprastas, Panorama arba Nepertraukiamas fotografavimas.
Blykstė – Automatiškai įjungiama blykstė, kai fotografuojama tamsioje vietoje.
Parametrai – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
Vaizdo įrašymo režimas – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
Fotografavimas – Leidžia fotografuoti.
Galerija – Lieskite paskutinės padarytos nuotraukos peržiūrai. Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir
vaizdo įrašus fotoaparato režimu.
PASTABA. Atminties talpa gali skirtis, priklausomai nuo fotografuojamos scenos ar nuo
fotografavimo sąlygų.
39
Fotoaparatas
Papildomų parametrų naudojimas
Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite
kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.
Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“.
Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
Didina arba mažina.
Parenkama rezoliucija. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis didės, kas reiškia, kad
atmintyje galima bus išsaugoti mažiau nuotraukų.
Randami atitinkami spalvų ir šviesos nustatymai duotai aplinkai.
ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra
aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomi, kai negalitė naudoti blykstės.
Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.
Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje
nuotraukoje.
Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur
būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto
dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.
PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.
Pasirinkite užrakto garsą.
Jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.
Pasirinkite laikmeną paveikslėlių išsaugojimui.
Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.
Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.
40
SVARBU!
• Išjungus fotoaparatą, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką
patikrinkite fotoaparato parametrus.
• Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės
elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už Parametrų meniu.
Fotografavimas
1 Atidarykite programą „Fotoaparatas“.
2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
3 Fokusavimo rėmelis atsiras peržiūros langelio centre. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje ir
sufokusuoti aparatą į šį tašką.
4 Fotoaparatui sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
5 Spustelėkite ir nufotografuokite vaizdą.
Padarius nuotrauką
Lieskite
paskutinei įrašytai nuotraukai peržiūrėti.
Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.
Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle
Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.
SVARBU! Jei turite SNS paskyrą, nustatytą savo telefone, galite bendrai naudoti nuotraukas su SNS
bendruomene.
PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi
mokesčiai.
41
Fotoaparatas
Bakstelėkite Meniu
kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.
Nustatyti Paveikslą Kaip – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip adresato nuotrauką, pradžios
ekrano foną, užrakinimo ekrano foną.
Perkelti – Palieskite ir perkelkite nuotrauką į kitą vietą.
Kopijuoti – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.
Pervardinti – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.
Pasukti kairėn/dešinėn – Pasukti į kairę ar į dešinę.
Apkarpyti – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.
Redaguoti – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.
Skaidrių demonstravimas – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.
Detalės – Rasti daugiau informacijos apie turinį.
Įrašytų nuotraukų peržiūra
Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite Galerijos mygtuką
ir bus
parodyta Galerija.
• Kad pamatyti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar į dešinę.
• Padidinimui ar sumažinimui, dukart bakstelėkite ekrane arba uždėkite du pirštus ir juos suglauskite
(sumažinimui, artinkite pirštus vieną prie kito).
42
Vaizdo kamera
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu
Mastelio keitimas – Padidinimas arba sumažinimas.
Vaizdo įrašo dydis – Lieskite video dydžio (pikseliais) nustatymui.
Šviesumas – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą.
Blykstė – Leidžia įjungti blykstę, jei įrašote vaizdą esant nepakankamam apšvietimui.
Parametrai – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
Fotokameros režimas – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
Pradėti įrašymą – Leidžia pradėti įrašymą.
Galerija – Lieskite paskutinio vaizdp įrašo peržiūrai. Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus
vaizdo kameros režimu.
PASTABA. Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte
vaizdą.
43
Vaizdo kamera
Papildomų parametrų naudojimas
Vaizdo ieškiklyje palieskite
kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.
Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.
Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.
Pasirinkite „Išjungti“, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.
Jei nustatysite ją į Įjungta, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.
Pasirinkite video medžiagos saugojimo vietą.
Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.
Greitas vaizdo įrašymas
1
2
3
4
5
6
44
Atidarykite programą Fotoaparatas ir palieskite Fotokameros režimas.
Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą jei norite sustabdyti įrašymą.
Padarius vaizdo įrašą
Lieskite
paskutinio padaryto vaizdo įrašo peržiūrai.
Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.
Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.
Lieskite video įrašo pašalinimui.
PASTABA. Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi
mokesčiai.
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas
1 Vaizdo ieškiklyje palieskite
.
2 Ekrane atsiras jūsų Galerija.
3 Bakstelėkite vaizdo įrašą, jį leisti automatiškai.
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą
Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūrėdami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje.
45
LG Unikali Funkcija
Funkcija „QuickMemo“
Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame
telefono ekrane pokalbio metu.
1 Įeikite į QuickMemo funkcinį ekraną, paspausdami Greitąjį
Mygtuką.
ARBA
ARBA
Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite
.
2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – Rašiklio tipas, Spalva,
Trintukas – ir sukurkite įrašą.
46
3 Redagavimo meniu pasirinkite
tada pasirinkite, kad
išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.
PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas
Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.
Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.
Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
Atšaukti arba grąžinti.
Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
Ištrinkite sukurtą pastabą.
Lieskite užrašų siuntimui kitiems arba dalinimuisi per socialinių tinkle paslaugą.
Galerijoje išsaugomi užrašai su esamu ekranu.
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra
Eikite į Galeriją ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.
47
LG Unikali Funkcija
LG Išmanusis Pasaulis
LG Išmanusis Pasaulis siūlo paltų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo
tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono
1 Lieskite
> Programos > bakstelėkite
piktogramą ir pateksite į LG Išmanųjį Pasaulį.
2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą,
bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.
3 Parsisųskite pageidaujamą turinį.
PASTABA. Ką daryti, jei nėra
piktogramos?
1P
asinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjų Pasaulį (www.lgworld.com) ir pasirinkite
savo šalį.
2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis.
3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
4 Pasiekite LG Išmanųjį Pasaulį bakstelėdami
piktogramą.
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu
•
Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.
Ieškoti turinio.
Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.).
Parsiųsto ar atnaujinto turinio sąrašas.
•
Išbandykite lengvo Meniu mygtukus greitam norimo turinio radimui.
•
Programos jums – Rekomenduojamas turinys,pagrįstas ankstesniais pasirinkimais.
Nustatymai – Nustatyti Profilį ir Ekraną.
Prisijungti – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)
PASTABA. LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinams.
48
Multimedija
Galerija
Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos
failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.
1 Palieskite
> Programos > Galerija.
Atverskite Aplankų sąrašą, kur saugomi multimedijos failai.
PASTABA.
• Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
• Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.
Paveikslų peržiūra
Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra
automatiškai sukuriamas parsisiuntimų aplankas, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano
nuotrauką automatiškai sukuriamas Ekrano aplankas. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.
Paveikslai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite
kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.
Didinimas ir mažinimas
Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:
• Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidinimui.
• Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart
bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.
Video įrašų peržiūra
Video failų peržiūrai spauskite
piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite
Pasileis Video įrašų peržiūros programa.
.
Nuotraukų/video įrašų redagavimas
Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite Meniu mygtuką
ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.
• Skaidrių peržiūra: esamo aplanko nuotraukų peržiūra skaidrių režime.
Paveikslų šalinimas
Naudokite vieną iš šių metodų:
• Aplanke bakstelėkite
ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite Šalinti.
• Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite
.
49
Multimedija
Darbalaukio tapetų nustatymas
Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite Meniu mygtuką
tapetą ar priskirti jį adresatui.
> Nustatyti paveikslą kaip nustatyti paveikslą kaip
PASTABA.
• Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
• Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.
Video įrašai
Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo
paleidimui lieskite
> Programos > Video įrašai.
Video failų peržiūra
1 Lieskite
> Programos > Video įrašai.
2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą
Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.
Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui.
Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.
Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.
Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.
Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.
Lieskite video ekrano užrakinimui.
Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono
šone.
Lieskite ir laikykite video įrašą sąraše. Bus rodomos Bendrai naudoti, Šalinti ir Detalės parinktys.
50
Muzika
Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo
paleidimui, lieskite
> Programos > Muzika.
Dainos grojimas
1 Lieskite
> Programos > Muzika.
2 Lieskite Dainos.
3 Bakstelėkite norimą dainą.
Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube
Lieskite atsitiktinio režimo pasirinkimui
Lieskite kartojimo režimo pasirinkimui
Lieskite muzikos garso valdymui
Lieskite įrašo laikinam sustabdymui
Lieskite grojimo atnaujinimui
Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje
Lieskite sugrįžimui į dainos pradžią. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos
Lieskite įtraukimui į mėgiamų dainų sąrašą
Lieskite esamo grojaraščio pamatymui
Lieskite viso dainų sąrašo peržiūrai.
Garso pakeitimui klausantis muzikos,spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono
šone.
Kad matyti dainos parinktis, spausti ir laikyti bet kurią dainą sąraše. Matysite sekančias parinktis: Groti, Įtraukti į
Grojaraštį, Nustatyti kaip skambutį Pašalinti, Bendrinti, Ieškoti ir Detalės.
51
Multimedija
PASTABA.
• Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
• Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.
• Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais.
• Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra
draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies
įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.
FM Radijas
Jūsų LG-E460 turi integruotą FM Radijo imtuvą todėl galite įsijungti savo mėgstamą radijo stotį ir eidami jos
klausytis.
PASTABA. Radijo stočių klausymuisi reikalingos ausinės, kurios jungiamos į ausinių lizdą.
Stočių paieška
Galite klausytis radijo stočių, suradę jas rankiniu būdu arba automatiškai. Jos yra išsaugomos specifiniais kanalo
numeriais, taigi jums nereikia jų ieškoti iš naujo.
Automatinis stočių įjungimas
1 Pradžios ekrane lieskite Programos
> FM Radijas
2 Lieskite
, tada rinkitės Ieškoti.
3 Automatinės paieškos metu, lieskite Atmesti norėdami sustabdyti paiešką. Tik rasti kanalai išsaugomi prieš
sustabdant paiešką.
PASTABA. Galite įjungti stotis rankiniu būdu ant ekrano esančio ratuko pagalba.
PASTABA. Kad pagerinti priėmimo kokybę, kiek galima ištempkite ausinių laidą, nes jis naudojamas
kaip radijo antena.
Jeigu naudojate ausines, neskirtas specialiai radijo klausymui, radijo signalas gali būti prastos
kokybės.
52
Parankiniai
Žadintuvo nustatymas
1 Palieskite
> Programos > Žadintuvas/Laikrodis >
.
2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios.
3 Nustatykite Kartojimas, Snaudimo trukmė, Vibracija, Signalo garsas, Signalo lygis, Automatinis
programos paleidimas, Užrakinimas ir Memo. Lieskite Išsaugoti.
PASTABA. Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite Meniu mygtuką
pasirinkite Nustatymai.
ir
Skaičiuotuvo naudojimas
1
2
3
4
Palieskite
> Programos > Skaičiuotuvas.
Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, –, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite
, pasirinkite Papildomas skydelis, tuomet
pasirinkite sin, cos, tan, log ir t.t.
5 Istorijos peržiūrai, bakstelėkite piktogramą
.
Įvykio įtraukimas į kalendorių
1
2
3
4
5
6
7
8
Palieskite
> Programos > Kalendorius.
Ekrane,galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Darbotvarkė).
Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite
.
Lieskite Įvykio pavadinimas bei įveskite įvykio pavadinimą.
Lieskite Vieta ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite Aprašymo laukelį ir įveskite detalią informaciją.
Įvykio pakartojimui, nustatykite Pasikartojimas, ir nustatykite Priminimus, jeigu būtina.
Bakstelėkite Saugoti, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.
53
Parankiniai
Balso rekorderis
Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.
Garso ar balso įrašymas
1 Bakstelėkite
> Programos > Diktofonas.
2 Bakstelėkite
įrašo pradžiai.
3 Bakstelėkite
įrašo užbaigimui.
4 Bakstelėkite
įrašo perklausai.
PASTABA. Bakstelėkite
kad patektumėte į albumą. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų. Galimas
įrašo laikas gali skirtis nuo tikrojo įrašo laiko.
Užduotys
Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užsuotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS
outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.
MS Exchange sinchronizavimas
1 Pradžios ekrane, Lieskite
> Nustatymai.
2 Lieskite Paskyros ir synch. > PRIDĖTI PASKYRĄ.
3 Lieskite Microsoft Exchange E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
4 Įsitikinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer yra mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus,
įskaitant MS-Office, PDF, Text, ir t.t.
• Lieskite
> Programos > Polaris Viewer 4.
54
Google+
Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.
• Lieskite
> Programos > Google+.
PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Paieška balso pagalba
Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.
1 Lieskite
> Programos > Balso paieška.
2 Ištarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas “Kalbėkite”. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos
raktažodžių.
PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Parsisiuntimai
Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsiųstus failus.
• Lieskite
> Programos > Parsisiuntimai.
PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
55
Žiniatinklis
Internetas
Internete galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar
daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.
PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai.
Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.
1 Lieskite
> Programos > Internetas.
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas
Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.
Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai
priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką Atgal (jį paspaudus pereinama į ankstesnį
puslapį).
Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
Paliesdami pridėkite naują langą.
Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.
Puslapių peržiūra
Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite Eiti.
Puslapio atvertimas
Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite
>
.
Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite
, sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.
Paieška žiniatinklyje balsu
Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite
žodžių.
, ištarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių
PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
56
Žymekliai
Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite
Pažymėto puslpaio atvertimui, bakstelėkite
> Išsaugoti į žymeklius > Gerai.
ir pasirinkite vieną puslapį.
Istorija
Bakstelėkite
> Istorija ir atverskite puslapį iš neseniai lankytų puslapių sąrašo. Istorijos ištrynimui,
bakstelėkite Meniu
> Trinti visą istoriją.
Naršyklė Chrome
Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.
1 Lieskite
> Programos > Chrome.
PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama,priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
Puslapių peržiūra
Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.
Puslapio atvertimas
Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite
>
Naujas skirtukas.
Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite
, sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.
Paieška žiniatinklyje balsu
Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite
žodžių.
, ištarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių
Suderinamumas su kitais įrenginiais
Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta
pačia Google paskyra.
Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite Menu
> Kiti įrenginiai.
Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.
Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite
.
57
Nustatymai
Prieiga prie Parametrų meniu
1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite
> Programos > Nustatymai.
arba
Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite
> Sistemos nustatymai.
2 Pasirinkite parametro kategoriją ir pasirinkite parinktį.
BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Įjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.
PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą
Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo
telefono MAC adresą į maršrutizatorių.
MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Lieskite Programos > Nustatymai > Wi-Fi >
>
Pažangiau > MAC adresas.
< Bluetooth >
Iįjunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.
< Mobilaus telefono duomenys >
Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.
< Skambinti >
Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio
operatoriaus siūlomas funkcijas.
Fiksuotojo rinkimo numeriai – Norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių,
kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono
bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.
Išsaugoti nežinomus numerius – Pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.
Balso pašto paslauga – Leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.
Skambučių atmetimas – Leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės, Skambučio atmentimo
režimas arba Atmetimu sąrašas.
58
Atmesti su žinute – Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija
naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.
Prisijungimo vibracija – Telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.
Privatumas – Įieinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.
Maitinimo mygtukas baigia pokalbį – Liedžia pasirinkti skambučio galą.
Skambučio peradresavimas – Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar
kai nėra signalo.
Skambučių blokavimas – Pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.
Skambučio trukmė – Peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant Paskutinį skambutį, Rinktus skambučius,
Priimtus skambučius ir Visus skambučius.
Papildomi parametrai – Galėsite keisti tokius parametrus:
Skambintojo ID: Pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.
Laukiantis skambutis: Jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai
jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).
< Daugiau... >
Skrydžio režimas – Perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.
Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas – Leidžia bendrai naudoti mobilų tinklą per Wi-Fi be to, galite nustatyti
nešiojamo Wi-Fi prieigos taško parametrus
Bluetooth pririšimas – Liedžia nustatyti telefone ar jūs bendrai naudojate Internetą ar ne.
NFC – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication) yra beliadžio susijungimo
technologija leidžianti abibusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Ji veikia keleto centimetrų atstumu galite lengvai
bendrai naudoti turinį su NFC ar su kitu NFC palaikančiu įrenginiu paprasčiausiai priglaudžiant jį prie savo
įrenginio. Jei suglausite NFC su savo įrenginiu, ekrane matysite NFC turinį.
NFC įjungimas/išjungimas: Pradžios ekrane, lieksite pirštu ir braukite žemyn pranešimų skydelį, tada
pasirinkite NFC piktogramą įjungimui.
PASTABA. NFC gali būti naudojama ir įjungus Skrydžio režimą.
NFC naudojimas: Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir aktyvuokite NFC jei dar neaktyvuotas.
59
Nustatymai
Direct/Android Beam naudojimas: Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir aktyvuokite Tiesioginio Android
spindulio parametrus. Galite perkelti web puslapį, video, ar kitokį turinį nuo savo ekrano į kitą įrenginį
suglausdami įrenginius (paprastai - nugarėlėmis).
VPN – Parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN
tipus.
Mobiliojo ryšio tinklai – Nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius,
prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.
PASTABA. Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakinimo ekrano PIN
arba slaptažodį.
ĮRENGINYS
< Garsas >
Garso profilis – Galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.
Garso lygis – Galite valdyti muzikos, video, žaidimų bei kitos terpės, Skambučio, Žinutės, prisilietimo garso lygį.
Tylos laikas – Nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.
Skambėjimo tonas su vibravimu – Vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.
Telefono skambėjimo tonas – Leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.
Pranešimo garsas – Leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.
Įeinančių skambučių vibracija – Leidžia nustatyti įeinančių skambučių vibracijos lygį.
Rinkimo lauko lietimo tonai – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį
spaudžiami klaviatūros klavišai.
Lietimo garsai – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai,
piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.
Ekrano užrakinimo garsas – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakinate ar atrakinate
ekraną.
< Ekranas >
Šviesumas – Nustatyti ekrano šviesumą.
Neveikimo trukmė – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.
Automatiškai pasisukantis ekranas – Nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai
pasukate telefoną.
60
Šrifto tipas – Pasirinkite pageidaujamą šrifto tipą.
Šrifto dydis – Pakeiskite ekrano šrifto dydį.
Priekinio mygtuko apšvietimas – Nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.
Pradžios mygtuko LED – Pasirinkite elementą, kuriam naudosite LED apšvietimą.
< Pradžios ekranas >
Nustatykite Temą, Ekrano efektus, Tapetų, Parinktį ekrano judėjimui ratu, Portretinį režimą ir Pradžios
kopiją & atkūrimą.
< Užrakinti ekraną >
Pasirinkti ekrano užraktą – Nustatyti ekrano užrakto tipą telefono apsaugai. Atverčiamas ekarnų rinkinys
rodatis, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite Ne, Bakstelėti, Šablonas, PIN ar Slaptažodis.
Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo
šabloną, kad atrakintumėte ekraną.
Tapetai – Galite pasirinkti Tapetus užrakto ekranui iš Galerijos.
Laikrodžiai ir nuorodos – Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakto ekranui.
Savininko info – Rodoma informacija apie savininką užrakto ekrane.
Užrakto laikmatis – Pasirinkite užrakto suveikimo trukmę.
Įjungimo mygtukas iš karto užrakina – Telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus Įjungimo mygtuką.
< Atmintis >
VIDINĖ ATMINTIS – Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.
SD KORTELĖ – Rodoma bendra prieinama SD kortelės erdvė. Lieskite Atjungti SD kortelę saugiam atjungimui.
Ištrinti SD kortelę, jei norite pašalinti visus duomenis iš SD kortelės.
< Baterija >
Baterijos valdymas ir energijos taupymo elementai.
< Programos >
Peržiūrėkite ir valdykite programas.
61
Nustatymai
ASMENINIS
< Paskyros ir sinchronizavimas >
Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį
nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį)duomenų naudojimą.
< Vietos prieiga >
Prieiga prie mano vietos – Jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytikslę jūsų buvimo vietą
nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti
„Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.
GPS palydovai – Jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.
Wi-Fi & mobilaus tinkle vieta – Leiskite programoms naudoti Google vietos nustatymo paslaugą greitesniam
jūsų buvimo vietos nustatymui. Buvimo vieta nustatoma anonimiškai ir siunčiama į Google.
< Sauga >
Nustatyti SIM kortelės užraktą – Nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.
Matomas slaptažodžio rašymas – Rodyti slaptažodį įvedant.
Telefono administratoriai – Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.
Nežinomi šaltiniai – Leisti įdiegti nežinomas programas.
Patii kredencialai – Rodyti patikimų CA sertifikatai.
Įdiegti iš laikmenos – Rinkitės koduotų sertifikatų įdiegimui.
Valyti kredencialus – Pašalinti visus sertifikatus.
< Kalba ir įvestis >
Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir
sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.
< Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo >
Pakeiskite savo parametrus parametrų ir duomenų valdymui.
Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją – Nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametrų ir programų duomenų
kopiją „Google“ serveryje.
Sukurti atsarginę paskyros kopiją – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.
Automatinis atkūrimas – Nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje
įdiegiamos pakartotinai.
62
Gamyklinių duomenų atkūrimas – Atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis. Jei
naudosite šį būdą telefono atstatymui, jums reikės įvesti tą pačią informaciją, kai pirmą kartą paleidote Android
sistemą.
SISTEMA
< Greitas Mygtukas (QuickButton) >
Pasirinkite programas, kurios būtų greitai prieinamos, naudojant Greitąjį Mygtuką.
< Data ir laikas >
Naudokite Datos ir laiko parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą. Taip pat galite naudoti šiuos
parametrus savo laiko ir laiko juostos nustatymui greičiau, nei naudoti esamo laiko nustatymus iš mobilaus tinklo.
< Prieinamumas >
Prieinamumo parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.
PASTABA. Būtini papildomi papildiniai.
< Ryšys su kompiuteriu >
USB ryšio tipas – Jūs galite nustatyti pageidaujamą režimą: Tik įkrauti, Saugojimas, Media sync (MTP), USB
siejimas arba LG programinė įranga) arba Kamera (PTP).
Klausti jungiantis – Prašyti patvirtinti UBS ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.
Pagalba – Peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.
PK Rinkinys – Pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu.
Pagalba – LG programinė įranga.
< Kūrimo parinktys >
Atminkite, kad šiuos pėtros parametrus įrenginys gali pradėti keistai elgtis. Plėtros parametrai yra
rekomenduojami tik patyrusiems vartotojams.
< Apie telefoną >
Peržiūrėkite teisinę informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.
63
PK programa (LG PC Suite)
LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu,
naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.
Naudodami LG kompiuterio programų paketą...
• Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
• Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
• Sinchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
• Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
• Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
• Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
• Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
• Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.
PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti
programos meniu „Pagalba“.
LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas
LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.
1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
2 Eikite į Parama > MOBILI PARAMA > LG Mobilūs telefonai > Pasirinkite modelį
arba
Eikite Parama > Mobilūs > Pasirinkite modelį.
3 Spausti PC Sync ŽINYNAI IR SIŲSTIS, ir spausti SIŲSTI, kad parsisųstumėte “LG PC Suite” programinę
įrangą kompiuteriui.
Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitų, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
• Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
• Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
• HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali
reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
• Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis
64
PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė
LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama
automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.
Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu
Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą.
Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.
Procedūra atliekama taip:
1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
2 Atsiras USB jungties tipas, pasirinkus LG programinę įrangą.
3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
4 Spustelėkite ir pasirinkite Asmeninė informacija.
5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką Sinchronizuoti.
PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį,
kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.
Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų
paketą.
Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują
1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK
USB kabeliu.
3 Pagrindiniame meniu, rinkitės Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus.
4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
5 Šiame lange, spausti Pasirinkti failą. Windows Explorer atsiras.
6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausti Atidaryti.
7 Spausti Gerai.
8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
9 Jeigu duomenys jūsų PK adreasatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikte LG PC Suite programoje
reikalingus pakeitimus.
10 Spausti Gerai.
65
Telefono programinės įrangos naujinimas
LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu
Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet http://www.lg.com/common/index.jsp pasirinkite šalį ir kalbą.
Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu
– nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG
pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.
Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš
tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite,
kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.
PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės
įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės
versijos visiems telefonų modeliams.
LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)
Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite
patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis
prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei
arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.
Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: Nustatymai > Apie telefoną >
Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.
PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras,
sistemos program parametrai, bet kokios parsiųstos programos ir DRM licezija —gali būti prarasta,
atnaujinant telefono programinę įrangą. Todėl, LG rekomenduoja pries atnaujinat programinę
įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų
praradimą.
PASTABA. Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.
66
Apie ši vartotojo vadovą
Apie šį vartotojo vadovą
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis
savo telefonu.
Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali
būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje www.lg.com.
Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti
laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų
ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą,
gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui.
jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslas, galite pažeisti autorines teises. Kaip
vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir
atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių,
pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų
teikėją.
Prekiniai ženklai
•
•
LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.
67
Priedai
Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)
Kroviklis
Akumuliatorius
Stereofoninės ausinės
Duomenų kabelis
Naudotojo vadovas
PASTABA.
• Visada naudokite tik LG priedus.
• Priešingu atveju garantija negalios.
• Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.
68
Trikčių diagnostika
Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių
problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.
Žinutė
Galimos priežastys
Galimi sprendimo būdai
SIM klaida
Neįdėta arba netinkamai įdėta
SIM kortelė telefone.
Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Silpnas signalas arba esate už
tinklo ribų.
Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite
tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapį.
Operatorius naudoja naujas
tarnybas.
Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė
nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM
artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje.
Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nėra ryšio su tinklu
/ prarandamas ryšys
su tinklu
Nesutampa kodai
Kad pakeistumėte apsaugos
kodą, turite patvirtinti naują
kodą dar kartą jį įvesdami.
Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio
operatoriumi.
Du jūsų įvesti kodai nesutampa.
Programos nustatyti
negalima
Skambinti negalima
Negalima įjungti
telefono
Ryšio operatorius nepalaiko
arba reikia prisiregistruoti.
Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinimas klaida
Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
Įdėta nauja SIM kortelė.
Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
Pasiektas iš anksto mokamos
sumos limitas.
Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo
nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Per trumpai spaudėte įjungimo
ir išjungimo mygtuką.
Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite
nuspaudę bent dvi sekundes.
Akumuliatorius neįkrautas.
Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos
indikatorių ekrane.
69
Trikčių diagnostika
Žinutė
Įkrovimo klaida
70
Galimos priežastys
Galimi sprendimo būdai
Akumuliatorius neįkrautas
Įkraukite akumuliatorių.
Lauko temperatūra yra per
aukšta arba per žema.
Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant
normaliai temperatūrai.
Su kontaktais susijusi problema
Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie
telefono.
Nėra įtampos
Įjunkite į kitą lizdą.
Sugedęs kroviklis
Pakeiskite kroviklį.
Netinkamas kroviklis
Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris
blokuojamas
Įjungta fiksuotojo numerio
rinkimo funkcija.
Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite
funkciją.
Neįmanoma siųsti
/ gauti SMS ir
nuotraukų
Atmintis pilna
Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro
Nepalaikomas rinkmenos
formatas
Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.
Priimant skambutį
neįsijungia ekranas.
Artumo jutiklio gedimas
Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą,
patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio.
Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso
Vibravimo režimas
Patikrinkite garso meniu parametrų būseną
ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai
nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba
sulaikykite skambutį
Kartais iškylanti programinės
įrangos problema
Pabandykite atnaujinti programinę įrangą
interneto svetainėje.
LATVIEŠU
Lietotāja rokasgrāmata
•
•
•
•
•
Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā
saturā.
Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu
sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var
atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā
informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots
personām ar redzes traucējumiem.
Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības
paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un
tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču
zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google
Talk™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču
zīmes.
Saturs
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi........4
Svarīga piezīme.................................................11
Iepazīšanās ar tālruni........................................15
Tālruņa pārskats..............................................15
SIM kartes un akumulatora ievietošana............17
Tālruņa uzlāde..................................................19
Atmiņas kartes izmantošana............................19
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana....................20
Sākuma ekrāns..................................................21
Padomi par skārienekrāna lietošanu.................21
Sākuma ekrāns................................................21
Sākuma ekrāna pielāgošana...........................22
Atgriešanās nesen lietotajās programmās........23
Paziņojumi.......................................................23
Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un
iestatījumus...................................................23
Ātrie iestatījumi..............................................24
Indikatoru ikonas statusa joslā........................24
Ekrāntastatūra.................................................26
Diakritisko burtu ievadīšana............................26
Google konta iestatīšana...................................27
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm......28
Wi-Fi................................................................28
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem................28
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide
ar Wi-Fi tīklu..................................................28
Bluetooth.........................................................28
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana..............30
Datora savienojumi, izmantojot datora datu
kabeli...............................................................31
Zvani...................................................................32
Zvanīšana........................................................32
2
Zvanīšana kontaktiem......................................32
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana......32
Zvana skaļuma pielāgošana.............................32
Otra zvana veikšana.........................................33
Zvanu žurnālu apskate.....................................33
Zvana iestatījumi..............................................33
Kontakti..............................................................34
Kontakta meklēšana.........................................34
Jauna kontakta pievienošana...........................34
Izlases kontakti................................................34
Grupas izveide.................................................35
Ziņapmaiņa........................................................36
Ziņas sūtīšana..................................................36
Pavediena lodziņš ...........................................36
Ziņu iestatījumu maiņa.....................................36
E-pasts...............................................................37
E-pasta konta pārvaldība..................................37
Darbošanās ar kontu mapēm...........................37
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana................37
Kamera...............................................................39
Iepazīšanās ar skatu meklētāju........................39
Papildu iestatījumu lietošana............................40
Fotoattēla uzņemšana......................................41
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.................41
Saglabāto fotoattēlu apskate............................42
Videokamera......................................................43
Iepazīšanās ar skatu meklētāju........................43
Papildu iestatījumu lietošana............................44
Ātrā videoklipa uzņemšana...............................44
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas................45
Saglabāto videoklipu apskate...........................45
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates
laikā.................................................................45
LG Unikālā Funkcija...........................................46
QuickMemo funkcija........................................46
QuickMemo iespēju lietošana.........................47
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate.......47
LG SmartWorld.................................................48
Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa........48
Kā lietot LG SmartWorld.................................48
Multivide............................................................49
Galerija............................................................49
Attēlu skatīšana.............................................49
Video atskaņošana.........................................49
Foto/video rediģēšana....................................49
Attēlu dzēšana...............................................49
Tapetes iestatīšana........................................50
Video................................................................50
Videoklipa atskaņošana..................................50
Mūzika.............................................................51
Dziesmas atskaņošana...................................51
FM radio..........................................................52
Staciju meklēšana............................................52
Automātiskā meklēšana.................................52
Utilītas................................................................53
Modinātāja iestatīšana.....................................53
Kalkulatora lietošana........................................53
Notikuma pievienošana kalendāram.................53
Balss ierakstītājs..............................................54
Skaņas vai balss ierakstīšana.........................54
Uzdevumi.........................................................54
Polaris Viewer 4...............................................54
Google+...........................................................55
Balss meklēšana..............................................55
Lejupielādes.....................................................55
Tīmeklis.............................................................56
Internets..........................................................56
Tīmekļa rīkjoslas lietošana..............................56
Web lapu skatīšana........................................56
Lapas atvēršana............................................56
Web meklēšana ar balsi.................................56
Grāmatzīmes.................................................57
Vēsture.........................................................57
Chrome............................................................57
Web lapu skatīšana........................................57
Lapas atvēršana............................................57
Web meklēšana ar balsi.................................57
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm.....................57
Iestatījumi..........................................................58
Piekļuve izvēlnei Iestatījumi..............................58
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI...............................58
IERĪCE..............................................................60
PERSONISKI.....................................................62
SISTĒMA..........................................................63
Datora programmatūra (LG PC Suite)...............64
Talruņa programmatūras atjaunināša..............66
Par šo lietotāja rokasgrāmatu...........................67
Par šo lietotāja rokasgramatu...........................67
Preču zīmes.....................................................67
Piederumi...........................................................68
Problēmu novēršana.........................................69
3
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.
Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai
raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un
ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un
tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsit ierīci remontdarbu veikšanai.
Radiofrekvences enerģijas ietekme
Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).
Šis mobilā tālruņa modelis LG-E460 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par
pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības
rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.
• Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb
SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot
ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
• Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par
pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
• SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem
ķermeņa audu.
• Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,867 W/kg (10 g) un pie ķermeņa —
0,632 W/kg (10 g).
• Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz
1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu
un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē
nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds
savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti,
kamēr tiek pabeigta datu pārraide.
4
Izstrādājuma apkope un remonts
BRĪDINĀJUMS.
Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar
šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai
garantiju, un var būt bīstama.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai
mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītīm.
Nemetiet ierīci zemē.
Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var
ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt
nopietnus tālruņa bojājumus.
Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai
spirtu).
Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas
uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs
kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus.
Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
5
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
•
•
Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu,
izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos
ierīces bojājumus garantija nesedz.
Efektīva tālruņa darbība
Elektroniskās ierīces
Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.
• Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs
elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
• Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
• Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
• Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 ºC līdz 40 ºC. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai
augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.
Drošība uz ceļa
Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.
• Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
• Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
• Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa
braukšanas noteikumi.
• Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo
aparatūru vai drošības iekārtas.
• Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu
aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
• Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt
notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.
6
Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu
laika periodu
Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt
un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.
• Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs
klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.
PIEZĪME: Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.
Stikla sastāvdaļas
Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz
cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt.
Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.
Spridzināšanas darbu zona
Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un
noteikumus.
Sprādzienbīstama vide
•
•
•
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa
nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.
Lidmašīnā
Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.
• Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
• Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.
7
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Bērni
Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var
aizrīties, ja tās tiek atdalītas.
Ārkārtas zvani
Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi
uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.
Informācija par akumulatoru un tā apkopi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai
nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora
lietošanas laiku.
Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt
simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas
istabā.
Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos
otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā
vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja
enerģijas patēriņu.
Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem,
lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai
nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka tālruņa modelis LG-E460 ir konstruēts saskaņā ar
pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarācijas
kopija ir atrodama vietnē http://www.lg.com/global/declaration
Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra
Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm,
apmeklējiet vietni http://opensource.lge.com/
Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.
9
Atbrīvošanās no nolietotas ierīces
1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot
šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību.
3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas
pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem
1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem
simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba, 0,002 % kadmija vai 0,004 %
svina.
2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās
savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas
pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
10
Svarīga piezīme
Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!
Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu,
pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.
1. Tālruņa atmiņa
Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa
atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.
Lai atinstalētu programmas:
1 Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Programmas kategorijā IERĪCE.
2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
3 Pieskarieties pie Atinstalēt.
2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana
Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat
pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.
Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:
• Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
• Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.
Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:
• Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Par tālruni sadaļā SISTĒMA > Akumulators.
Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).
Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:
• Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Par tālruni sadaļā SISTĒMA > Akumulators >
Akumulatora lietojums.
Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās
pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora
enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no
lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).
11
Svarīga piezīme
3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas
instalēšanas
BRĪDINĀJUMS.
Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa
darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.
BRĪDINĀJUMS.
Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem,
piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis
var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm
programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.
4. Atbloķēšanas raksta lietošana
Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties
> cilnei Programmas >
Iestatījumi > Bloķēt ekrānu no IERĪCES > Atlasiet ekrāna bloķēšanu > Raksts. Tas atver ekrānu, kas vedīs
caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods
gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.
Uzmanību: Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma
PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.
BRĪDINĀJUMS.
Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.
Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsit nepareizu rakstu,
nevarēsit piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat
to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.
Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:
< Ja esat aizmirsis savu rakstu >
Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai
Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis
Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.
12
< Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli >
Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.
Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati
tiek izdzēsti.
PIEZĪME: Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums
būs jāievada savs dublējuma PIN kods.
5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)
Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to
inicializētu.
1 Izslēdziet tālruni.
2 Nospiediet un turiet Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + Skaņas samazināšanas taustiņu + Ātrais
taustiņš (QuickButton).
3 Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus.
BRĪDINĀJUMS.
Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks
dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.
6. Programmu atvēršana un pārslēgšana
Vairāk uzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav
nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp
tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas
režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.
Lai apturētu palaistās programmas:
1 Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Programmas sadaļā IERĪCE > cilne DARBOJAS.
2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie Apturēt, lai pārtrauktu tās
lietošanu.
13
Svarīga piezīme
PIEZĪME: Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet sākuma
taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas
darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš
, lai izietu no programmas.
Atpakaļ
7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Mediju
sinhronizāciju (MTP)
1
2
3
4
Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Atmiņa cilnē IERĪCE, lai skatītu krātuves datu nesēju.
Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju Multivides sinhronizēšana (MTP).
Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt
failus.
5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.
8. Turiet tālruni portretorientācijā
Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai
nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.
Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas
antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.
9. Ja ekrāns sastingst
Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:
Nospiediet un desmit sekundes turiet Ieslēgšanas/Izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu tālruni.
Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
14
Iepazīšanās ar tālruni
Tālruņa pārskats
Klausules skaļrunis
Tuvuma sensors
Sākuma taustiņš
No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma
ekrānā.
Atgriešanās taustiņš
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
Ieslēgšanas/izslēgšanas un
bloķēšanas taustiņš
• Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
ieslēgtu/izslēgtu tālruni
• Nospiediet un bloķējiet ekrānu
Izvēlnes taustiņš
Skatiet pieejamās iespējas.
PIEZĪME: Tuvuma sensors
Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē
skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku
un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.
BRĪDINĀJUMS.
Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora
darbību.
15
Iepazīšanās ar tālruni
Svarīga piezīme
• Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.
• Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
• Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni
regulējiet skaļumu.
Ātrais taustiņš (QuickButton)
Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš
Austiņu ligzda
Mikrofons
Lādētāja/USB ports
microSD atmiņas kartes slots
Akumulatora vāciņš
Zibspuldze
Kameras objektīvs
Akumulators
SIM kartes slots
Skaļrunis
16
SIM kartes un akumulatora ievietošana
Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsagatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:
1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtu aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā
redzams attēlā.
17
Iepazīšanās ar tālruni
2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
3 Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruņa un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā
ar klikšķi nofiksējas vietā (2).
4 Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas nodalījuma un piespiediet (1) līdz tas nofiksējas savā vietā (2).
18
Tālruņa uzlāde
Lādētāja ports atrodas tālruņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru - elektrības
kontaktligzdai.
PIEZĪME:
• Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
• Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālruni.
Atmiņas kartes izmantošana
Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu.
Ievietojiet spraugā atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
19
Iepazīšanās ar tālruni
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana
Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu
nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.
Ja nelietojat tālruni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu lai bloķētu tālruni.
Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai
nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas
(piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).
Lai aktivizētu tālruni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu . Tiks parādīts ekrāns
bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma
ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.
20
Sākuma ekrāns
Padomi par skārienekrāna lietošanu
Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.
Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīsnes un burtus ekrāna tastatūrā.
Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek
darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet
kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.
Vilkt – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta
mērķa pozīcija. Varat pārvilkt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.
Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam
pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai
ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).
Dubults uzsitiens – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet
dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu,
uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.
Savilkt, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu
vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.
Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces
stāvokli.
PIEZĪME:
• Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
• Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu
pieskārienu.
• Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
Sākuma ekrāns
Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas,
lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.
PIEZĪME: Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.
21
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk
lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.
Pieskarieties pie ikonas Tālrunis, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu
zvanu.
Pieskarieties ikonai Kontakti, lai atvērtu Kontaktu sarakstu.
Pieskarieties ikonai Ziņapmaiņa, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.
Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai Programmas. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai
atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.
Sākuma ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk
izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.
Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:
1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to.
Vai pieskarieties
labajā pusē augšpusē.
2 Pievienošanas režīma izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu
sākuma ekrānā.
3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.
Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:
• Sākuma ekrāns > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz
PADOMS! Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties
vajadzīgajai programmai un turiet to.
PADOMS! Mapju izmantošana
Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār
otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.
22
Atgriešanās nesen lietotajās programmās
1 Pieskarieties taustiņam Sākums un turiet to. Ekrāna uznirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto
programmu ikonas.
2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam Atpakaļ, lai atgrieztos
pašreizējā programmā.
Paziņojumi
Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par
notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.
Paziņojumu panelī jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.
Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē,
un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.
PIEZĪME: Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
Nākamie
paziņojumi
Bluetooth, Wi-Fi un
akumulatora stāvoklis
Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus
Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu
joslu, kas ir ekrāna apakšā.
PIEZĪME: Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
23
Sākuma ekrāns
Ātrie iestatījumi
Izmantojiet funckiju Ātrie iestatījumi, lai ātri pārslēgtu funkcijas iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, pārvaldītu displeja
spožumu un citu. Lai atvērtu Ātrie iestatījumi, velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un
velciet vai pieskarieties vēlamajam iestatījumam.
Lai pārkārtotu funkcijas Ātrie iestatījumi vienumus paziņojumu panelī
Pieskarieties
. Tad varat mainīt un pārkārtot vienumus paziņojumu panelī.
Indikatoru ikonas statusa joslā
Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem
ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.
Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas
ir dažas no visizplatītākāajām.
24
Ikona
Apraksts
Ikona
Apraksts
Nav ievietota SIM karte
Akumulators ir pilnībā uzlādēts
Nav signāla
Notiek akumulatora uzlāde
Lidojuma režīms
Notiek datu lejupielāde
Savienots ar Wi-Fi tīklu
Notiek datu augšupielāde
Pievienotas austiņas
GPS ieslēgts
Notiek saruna
Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
Zvana aizturēšana
Notiek datu sinhronizēšana
Tālruņa skaļrunis
Jauna Gmail ziņa
Neatbildēts zvans
Jauns Google Talk ziņojums
Bluetooth ieslēgts
Jauns ziņojums
Sistēmas brīdinājums
Dziesma tiek atskaņota
Ir iestatīts modinātājs
Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB
kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
Jauns balss pasts
Ir aktīva gan USB piesaiste, gan
pārvietojamais tīklājs
Zvana skaļums ir izslēgts
Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
Aktivizēts vibrācijas režīms
P2P ir ieslēgts
NFC ir ieslēgts
PIEZĪME: Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
25
Sākuma ekrāns
Ekrāntastatūra
Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta
ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.
Tastatūras lietošana un teksta ievade
Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus,
veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.
Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.
Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.
Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.
Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.
Diakritisko burtu ievadīšana
Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas
rakstzīmes (piemēram, á).
Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek
parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes.
Pēc tam izvēlēties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.
26
Google konta iestatīšana
Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google
pakalpojumus.
Lai iestatītu Google kontu:
Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.
VAI
• Pieskarieties pie cilnes
> Programmas > izvēlieties Google programmu (piemēram, Gmail) > izvēlieties
Jauns, lai izveidotu jaunu kontu.
Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie Esošais, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam
pieskarieties pie
.
Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.
Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa
programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).
Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.
•
27
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm
Wi-Fi
Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā.
Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem
Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar
tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem
izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.
Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.
PIEZĪME: Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī Izslēgts, jūsu mobilo
sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1 Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Wi-Fi cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.
2 Iestatiet Wi-Fi stāvoklī Ieslēgts, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
• Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
• Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju,
sazinieties ar tīkla administratoru).
5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.
Bluetooth
Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā
tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.
PIEZĪME:
• Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu
funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
• Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm.
Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
• Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi Bluetooth īpašā interešu grupa
(Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
28
Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pārī ar Bluetooth ierīci
Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.
1 Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI iestatiet Bluetooth stāvoklī
Ieslēgts.
2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes Bluetooth. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo
Bluetooth ierīču ID.
3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālruni.
Kad savienojums pārī ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.
PIEZĪME: Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš
iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.
Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju
1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā Lejupielādes izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra
notikumu vai multivides failu.
2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.
PIEZĪME: Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.
3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.
Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju
1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > iestatiet Bluetooth
stāvoklī Ieslēgts un pieskarieties pie Padarīt tālruni redzamu.
PIEZĪME: Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie
Redzamības taimauts.
>
2 Izvēlieties Savienot pārī, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.
29
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana
USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu
savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste).
Ja iestatīsit tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālruņa datu savienojumu varēsit vienlaikus kopīgot ar vairāk
nekā vienu ierīci.
Ja tālruņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.
Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem
datiem skatiet vietnē http://www.android.com/tether.
Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:
1 Pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi > Vēlcilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI > Pārvietojamais Wi-Fi
tīklājs > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.
PADOMS! Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesen izlaista operētājsistēmai
Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo.
Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma,
iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko
informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet
vietnē http://www.android.com/tether.
Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju
Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.
1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie
> Sistēmas iestatījumi.
2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie Vēl un izvēlieties Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs.
3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta iespēja Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs.
4 Pieskarieties pie Konfigurēt Wi-Fi tīklāju.
• Tiks atvērts dialoglodziņš Konfigurēt Wi-Fi tīklāju.
• Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
• Varat arī pieskarties izvēlnei Drošība, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un
iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
• Pieskaroties drošības iespējai WPA2 PSK, dialoglodziņā Konfigurēt Wi-Fi tīklāju tiek pievienots paroles
lauks. Ja ievadīsit paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un
datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē Drošība iestatīt Atvērts, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
5 Pieskarieties pie Saglabāt.
30
UZMANĪBU! Ja iestatīsit drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsit novērst citu personu neautorizētu
piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu
piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.
Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli
Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos.
Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot Media sync (MTP)
1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties
Sistēmas iestatījumi > Datora savienojums > USB savienojuma veids, pēc tam izvēlieties Multivides
sinhronizēšana (MTP).
3 Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player
Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.
1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
2 Izvēlieties iespēju Multivides sinhronizēšana (MTP). Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts
uznirstošais logs.
3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
6 Sāciet sinhronizēšanu.
• Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.
Objekti
OS
Programmas Window Media Player versija
•
Prasības
Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player 10 vai jaunāka versija
Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.
31
Zvani
Zvanīšana
1
2
3
4
Pieskarieties pie
lai atvērtu tastatūru.
Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie
Pieskarieties pie
lai veiktu zvanu.
Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai Beigt
.
.
PADOMS! Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie
un turiet.
Zvanīšana kontaktiem
1 Pieskarieties pie
lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties
pie Meklēt kontaktus.
3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt
.
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana
Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdiet
lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdiet
.
Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdiet Noraidīt ar paziņojumu.
PADOMS! Noraidīt ar paziņojumu
Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces
laikā.
Zvana skaļuma pielāgošana
Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma
palielināšanas un samazināšanas taustiņus.
32
Otra zvana veikšana
1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie Izvēlne > Pievienot zvanu un sastādiet numuru. Tāpat varat skatīt
nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie
vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie
un
izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
2 Pieskarieties pie
.
3 Zvanīšanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie
Apvienot
zvanus, lai veiktu konferences zvanu.
5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie Beigt vai nospiediet taustiņu Sākums, bīdiet paziņojumu joslu uz
leju un izvēlieties ikonu Beigt zvanu
.
PIEZĪME: Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.
Zvanu žurnālu apskate
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
un izvēlieties cilni Zvanu žurnāls
Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.
.
PADOMS!
• Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
• Pieskarieties taustiņam Izvēlne
, un pēc tam pie Dzēst visu, lai dzēstu visus ierakstītos
objektus.
Zvana iestatījumi
Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā
pakalpojumu sniedzējs.
1 Sākuma ekrānā pieskarieties
.
2 Pieskarieties
.
3 Uzsitiet uz Zvana iestatījumi un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.
33
Kontakti
Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta
kontaktu sinhronizēšanu.
Kontakta meklēšana
Sākuma ekrānā
1 Pieskarieties pie
lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Pieskarieties pie Meklēt kontaktus un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.
Jauna kontakta pievienošana
1 Pieskarieties
, ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam Izvēlne
Izvēlieties Pievienot kontaktiem > Izveidot jaunu kontaktu.
2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.
Izvēlieties no Uzņemt fotoattēlu vai Atlasīt no galerijas.
3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie
.
4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
5 Pieskarieties pie Saglabāt.
.
Izlases kontakti
Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.
Lai kontaktu pievienotu izlasei
1 Pieskarieties pie
lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.
Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta
1 Pieskarieties pie
lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Pieskarieties cilnei Izlase
un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts
no izlases.
34
Grupas izveide
1
2
3
4
Pieskarieties
Pieskarieties, lai atvērtu kontaktus.
Pieskarieties Grupas un pieskarieties izvēlnes taustiņam
. Atlasiet Jauna grupa.
Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu grupu.
PIEZĪME: Ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu
kontaktos.
35
Ziņapmaiņa
Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.
Ziņas sūtīšana
1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie
un pieskarieties pie
lai atvērtu tukšu ziņu.
2 Laukā Kam ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie
kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.
PIEZĪME: Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.
3 Pieskarieties laukam Ievadīt ziņu un sāciet rakstīt ziņu.
4 Pieskarieties taustiņam Izvēlne
lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: Pievienot
tēmu, Atmest, Pievienot, Ieplānot sūtīšanu, Ievietot smaidiņu vai Visas ziņas.
PADOMS! Pieskarieties pie
lai pievienotu failu.
5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie Sūtīt.
6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas
ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.
•
•
BRĪDINĀJUMS.
160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā;
par to tiek prasīta attiecīga samaksa.
Pavediena lodziņš
Nelasītās ziņas (SMS, MMS) tiek izvietotas augšpusē.
Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā
secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.
Ziņu iestatījumu maiņa
•
•
36
Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt
atbilstoši savām vēlmēm.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie
un pieskarieties taustiņam Izvēlne, pēc tam pieskarieties pie
Iestatījumi.
E-pasts
Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas.
E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai
sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.
E-pasta konta pārvaldība
Kad pirmo reizi atvērsit programmu E-pasts, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta
kontu.
Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus,
varat pārslēgties starp tiem.
Lai pievienotu citu e-pasta kontu:
• Pieskarieties pie
> cilne Programmas > E-pasts > pieskarieties
> Pievienot kontu.
> Konti > pieskarieties
Lai mainītu e-pasta konta uzstādījumus:
• Pieskarieties pie
> cilne Programmas > E-pasts > pieskarieties
> Visi iestatījumi.
> Konti > pieskarieties
Lai dzēstu e-pasta kontu:
• Pieskarieties pie
> cilne Programmas > E-pasts > pieskarieties
> Konti > pieskarieties
> Noņemt kontu > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > Noņemt > izvēlējieties Jā.
Darbošanās ar kontu mapēm
Pieskarieties
> cilnei Programmas > E-pasts, pieskarieties
un atlasiet Mapes.
Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja
atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana
Lai rakstītu un nosūtītu ziņu
1 Atveriet programmu E-pasts un pieskarieties pie
.
2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta.
Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar semikoliem.
3 Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus
to attach files, if
required.
4 Ievadiet ziņas tekstu.
37
E-pasts
5 Pieskarieties pie
.
Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek
saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks
parādīta kontu ekrānā.
PADOMS! Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas
paziņojums.
38
Kamera
Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam Programmas > Kamera
.
Iepazīšanās ar skatu meklētāju
Aizslēgs – Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no sekojošiem vārdiem: Siers, Smaids, Viskijs,
Kimči vai LG.
Spilgtums – Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas nonāk attēlā.
Fotografēšanas režīms – Izvēlieties Parasts, Panorāma vai Vairāku kadru uzņemšana.
Zibspuldze – Izvēlieties no Izslēgts, Ieslēgts vai Auto.
Iestatījumi – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
Video režīms – Llai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
Fotografēt – Uzņemiet fotoattēlu.
Galerija – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā
tiks parādīta galerija.
PIEZĪME: Atmiņas ietilpība var mainīties atkarībā no fotografēšanas skata vai fotografēšanas
apstākļiem.
39
Kamera
Papildu iestatījumu lietošana
Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie
lai skatītu papildu iespējas.
Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam Atpakaļ.
Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
Tuvināt vai tālināt.
Atlasa fotoattēla izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas
nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotogrāfiju.
Atrod atbilstošos krāsu un gaismas iestatījumus pašreizējai videi.
ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jūtīgāka kamera.
Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.
Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.
Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts
fotoattēlā.
Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.
Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsit atzīmētos
attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsit skatīt attēlus kartē.
PIEZĪME: Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.
Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.
Automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.
Izvēlieties atmiņu attēlu saglabāšanai.
Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.
Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.
40
PIEZĪME!
• Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms
uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
• Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes
elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.
Fotoattēla uzņemšana
1 Atveriet programmu Kamera.
2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
3 Fokusa logs parādīsies skatu meklētāja ekrāna centrā. Jūs varat arī uzsist jebkur ekrānā, lai nostādītu fokusu
uz šo punktu.
4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
5 Noklikšķiniet uz lai uzņemtu attēlu.
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas
Pieskarieties
lai apskatītu pēdējo uzņemto fotogrāfiju.
Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.
Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.
PADOMS! Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS
kopienu.
PIEZĪME: Ja multiziņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.
41
Kamera
Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie
lai skatītu papildu iespējas.
Iestatīt attēlu kā – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā kontakta fotoattēlu, sākuma ekrāna fona attēlu,
bloķēta ekrāna fona attēlu.
Pārvietot – Pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.
Kopēt – Pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.
Pārdēvēt – Pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.
Rotēt uz kreiso/labo – Lai rotētu pa kreisi vai pa labi.
Apgriezt – Apgriezt fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.
Rediģēt – Skatīt un rediģēt fotoattēlu.
Slīdrāde – Automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.
Detaļas – Uzzināt papildus informāciju par saturu.
Saglabāto fotoattēlu apskate
Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties galerijas pogai
lai atvērtu savu
galeriju.
• Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, ar dubultpiesitienu uzsitiet ekrānā vai uzlieciet divus pirkstus un izplētiet tos (satuviniet
pirkstus, lai tālinātu).
42
Videokamera
Iepazīšanās ar skatu meklētāju
Tālummaiņa – Tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.
V ideo izmērs – Pieskarieties, lai uzstādītu ierakstā esošā video izmēru (pikseļos).
Spilgtums – Tas definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas nonāk video.
Zibspuldze – Varat ieslēgt zibspuldzi, ja filmējat tumsā.
Iestatījumi – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
K ameras režīms – Lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.
Sākt ierakstīšanu
Galerija – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un
ekrānā tiks parādīta galerija.
PADOMS: Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu
tālummaiņas funkciju.
43
Videokamera
Papildu iestatījumu lietošana
Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie
lai skatītu visas papildu iespējas.
Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
Izvēlieties krāsu toni, kādu izmantot jūsu jaunajam skatam.
Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.
Izvēlieties Izslēgt, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.
Automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.
Izvēlieties atmiņu video saglabāšanai.
Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.
Ātrā videoklipa uzņemšana
1
2
3
4
5
6
44
Atveriet programmu Kamera un nospiediet Video režīms ikonu.
Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas
Pieskarieties
, lai apskatītu pēdējo uzņemto video.
Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.
Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
Pieskarieties, lai dzēstu video.
PIEZĪME: Ja multiziņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt
piemērota papildu samaksa.
Saglabāto videoklipu apskate
1 Skatu meklētājā pieskarieties pie
.
2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
3 Pieskarieties videoklipam um tas tiks demonstrēts automātiski.
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā
Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā.
45
LG Unikālā Funkcija
QuickMemo funkcija
Izmantojiet funkciju QuickMemo, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā
tālruņa ekrānā.
1 Ieejiet QuickMemo funkcijas ekrānā, nospiežot Ātrās darbības
pogu.
VAI
VAI
Vai arī pieskarieties un pabīdiet statusa joslu uz leju un
pieskarieties pie
.
2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju Pildspalvas veids, Krāsa,
Dzēšgumija un izveidojiet piezīmi.
46
3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie
piezīmi ar pašreizējo ekrānu.
un izvēlieties, lai saglabātu
PIEZĪME: Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.
QuickMemo iespēju lietošana
QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.
Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni.
Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
Atcelt / atatiestatīt.
izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
Saglabā atgādni ar pašreizējo ekrānu Galerijā.
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate
Atveriet Galerija un izvēlieties QuickMemo albumu.
47
LG Unikālā Funkcija
LG SmartWorld
LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas,
dodot LG tālruņa lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.
Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa
1 Pieskarieties
> cilnei Programmas > uzsitiet
ikonai, lai piekļūtu LG SmartWorld.
2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat piereģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai
saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
3 Lejupielādējiet sev vēlamo saturu.
PIEZĪME: Ko darīt, ja nav
ikonas?
1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un atlasiet savu
valsti.
2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
3P
alaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai
.
Kā lietot LG SmartWorld
•
Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.
Meklēt saturu.
Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.).
Lejupielādējamā/atjaunojamā satura saraksts.
•
Izmēģiniet ērtās "Izvēlnes" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.
•
Programmas jums – ieteicamais saturs, kas ieteikts, vadoties no jūsu iepriekšējām izvēlēm.
SIestatījumi – iestatīt Profilu un Displeju.
Pieteikties – iestatiet savu ID un Paroli.
Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).
PIEZĪME: LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.
48
Multivide
Galerija
Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet
šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.
1 Pieskarieties pie
> Galerija.
Atveriet kataloga saraksta joslas, kur saglabāti Jūsu multivides faili.
PIEZĪME:
• Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
• Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.
Attēlu skatīšana
Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu,
automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek
izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.
Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi
vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.
Tuvināšana vai tālināšana
Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:
• Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
• Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariet dubultpiesitienu, lai
atgrieztos.
Video atskaņošana
Video faili priekšskatījumā rāda
programma Video.
ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet
. Tiks palaista
Foto/video rediģēšana
Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet izvēlnes taustiņam
• Slīdrāde: sāciet slīdrādi ar attēliem pašreizējā mapē.
un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.
Attēlu dzēšana
Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:
• Mapē uzsitiet
un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz Dzēst.
• Skatoties attēlu/videolipu, uzsitiet
.
49
Multivide
Tapetes iestatīšana
Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties izvēlnes taustiņam
piešķirtu to kontaktpersonai.
> Iestatīt attēlu kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai
PIEZĪME:
• Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
• Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.
Video
Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video
atskaņotājam, pieskarieties
> cilne Programmas > Video.
Videoklipa atskaņošana
1 Pieskarieties
> cilne Programmas > Video.
2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.
Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.
Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.
Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.
Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.
Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.
Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.
Pieskarieties, lai bloķētu video ekrānu.
Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus
tālruņa kreisajā pusē.
Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas Izgriezt, Dzēst un Detaļas.
50
Mūzika
Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu
mūzikas atskaņotājam, pieskarieties
> cilne Programmas > Mūzika.
Dziesmas atskaņošana
1 Pieskarieties
> cilne Programmas > Mūzika.
2 Pieskarieties pie Dziesmas.
3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube
Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu
Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārtošanas režīmu
Pieskarieties, lai pārvaldītu mūzikas skaļumu
Pieskarieties, lai pauzētu atksaņošanu
Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu
Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā
Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie
iepriekšējās dziesmas
Pieskarieties, lai iestatītu izlasē
Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu
Pieskarieties, lai apskatītu visu dziesmu sarakstu.
Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas
taustiņus tālruņa kreisajā pusē.
Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas:
Atskaņot, Pievienot pie atskaņojumu saraksta, Iestatīt kā zvana melodiju, Izdzēst, Kopīgot, Meklēt un
Detalizēti dati.
51
Multivide
PIEZĪME:
• Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
• Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.
• Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem
autortiesību likumiem.
• Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai.
Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu.
Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem
par šāda materiāla izmantošanu.
FM radio
Jūsu tālrunī LG-E460 ir iebūvēts FM radio, lai jūs varētu atrast savas iemīļotās radiostacijas un klausīties tās.
PIEZĪME: Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ielieciet ās austiņu ligzdā.
Staciju meklēšana
Jūs varat noregulēt radio stacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Tad tās tiek saglabātas ar specifiskiem
kanālu numuriem.
Automātiskā meklēšana
1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie
> cilne Programmas > FM radio.
2 Pieskarieties pie Izvēlnes taustiņa
, tad izvēlieties Skenēt.
3 Automātiskās skenēšanas laikā pieskarieties Kanālam, ja vēlaties pārtraukt skenēšanu. Tiek saglabāti tikai
skenētie kanāli pirms pārtraucāt skenēšanu.
PIEZĪME: Jūs arī varat noregulēt staciju manuāli, izmantojot disku uz ekrāna.
PIEZĪME: Lai uztvertu radio uztveršanu, pagariniet austiņu vadu, jo tas funkcionē arī kā radio
antena.
Ja pievienojat austiņas, kas nav īpaši paredzētas radio uztveršanai, tā var būt vāja.
52
Utilītas
Modinātāja iestatīšana
1 Pieskarieties
> cilne Programmas > Modinātājs/pulkstenis >
.
2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
3 Iestatiet Atkārtot, Snaudas ilgums, Signāla tonis, Signāla skaļums, Automātiskais programmas
palaidējs, Puzles slēgs un Memo. Pieskarieties Saglabāt.
PIEZĪME: Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties izvēlnes taustiņam
un atlasiet Iestatījumi.
Kalkulatora lietošana
1
2
3
4
Pieskarieties pie
> cilne Programmas > Kalkulators.
Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, –, × vai ÷) un pēc tam pie =.
Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties taustiņam Izvēlne
, pieskarieties pie Papildiespēju
panelis un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
5 Lai pārbaudītu vēsturi, uzsitiet pa ikonu
.
Notikuma pievienošana kalendāram
1
2
3
4
5
Pieskarieties
> cilne Programmas > Kalendārs.
Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena).
Uzsitiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties
.
Pieskarieties Notikuma nosaukums un ievadiet notikuma nosaukumu.
Pieskarieties Vieta un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un
beigām.
6 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka Apraksts un ierakstiet detalizētus datus.
7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet Atkārtošana un arī Atgādinājumi, ja nepieciešams.
8 Pieskarieties pie Saglabāt, lai saglabātu notikumu kalendārā.
53
Utilītas
Balss ierakstītājs
Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.
Skaņas vai balss ierakstīšana
1 Pieskarieties pie
> Programmas un pieskarieties pie Balss ierakstītājs.
2 Pieskarieties pie
lai sāktu ierakstīšanu.
3 Pieskarieties pie
lai beigtu ierakstīšanu.
4 Pieskarieties pie
lai noklausītos ierakstu.
PIEZĪME: Pieskarieties pie
lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos
ierakstus. Pieejamais ierakstīšanas laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.
Uzdevumi
Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS
outlook vai MS Office Outlook Web Access.
Lai sinhronizētu MS Exchange
1 Sākuma ekrānā pieskarieties
> Iestatījumi.
2 Pieksarieties Konti un Sinhronizēšana > PIEVIENOT KONTU.
3 Pieskarieties Microsoft Exchange, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer ļauj Jums apskatīt dažādus elektronisko dokumentu veidus, piemēram, MS-Office, PDF, Text, utt.
• Pieskarietie
> cilne Programmas > Polaris Viewer 4.
54
Google+
Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.
• Pieskarieties
> cilne Programmas > Google+.
PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
Balss meklēšana
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.
1 Pieskarieties
> cilne Programmas > Balss meklēšana.
2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās "Runājiet". Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem,
kas parādās ekrānā.
PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
Lejupielādes
Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.
• Pieskarieties
> cilne Programmas > Lejupielādes.
PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
55
Tīmeklis
Internets
Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu
iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.
PIEZĪME: Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota
papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas
izmaksas.
1 Pieskarieties
> cilne Programmas > Internets.
Tīmekļa rīkjoslas lietošana
Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.
Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas
notiek, kad nospiežat taustiņu Atpakaļ, tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.
Web lapu skatīšana
Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz Aiziet.
Lapas atvēršana
Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet
Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet
>
.
, ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.
Web meklēšana ar balsi
Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet
kas parādās ekrānā.
, pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem,
PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
56
Grāmatzīmes
Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties
Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet
un atlasiet vienu.
> Saglabāt grāmatzīmēs > LABI.
Vēsture
Uzsitiet
uzsitiet
> Vēsture, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lappušu saraksta. Lai notīrītu vēsturi,
> Notīrīt visu vēsturi.
Chrome
Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.
1 Pieskarieties
> cilne Programmas > Chrome.
PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
Web lapu skatīšana
Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.
Lapas atvēršana
Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilne
>
Jauna cilne.
Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet
, ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.
Web meklēšana ar balsi
Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet
kas parādās ekrānā.
, pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem,
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm
Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu
Google kontu.
Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet
> Citas ierīces.
Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.
Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet
.
57
Iestatījumi
Piekļuve izvēlnei Iestatījumi
1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam Programmas
vai
No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam Izvēlne
2 Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.
> Iestatījumi
> Sistēmas iestatījumi.
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.
PADOMS! Kā iegūt MAC adresi
Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt
nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.
MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei Programmas > Iestatījumi
> Wi-Fi
> Papildus > MAC adrese.
< Bluetooth >
Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.
< Mobile data >
Parāda datu lietojumu un iestatîto mobilo datu izmantošanas limitu.
< Zvans >
Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā
pakalpojumu sniedzējs.
Fiksēto zvanu numuri – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaucamo
numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt
tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.
Saglabāt nezināmos numurus – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.
Balss pasta pakalpojums – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.
58
Zvanu noraidīšana – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties Deaktivizēta, Noraidīt zvanus no
saraksta vai Noraidīt visus zvanus.
Ātrās ziņas – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja
vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.
Savienojuma vibrācija – tālruņa vibrācija, ja saņçmējs atbild zvanam.
Privātuma uzturētâjs – slēpj ienākošâ zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.
Ieslēgšanas poga beidz zvanu – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.
Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī
atrodaties ārpus uztveršanas zonas.
Zvanu liegums – norādiet, kad liegt zvanus.
Zvanu ilgums – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).
Papildiestatījumi – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:
Zvanītāja ID: izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.
Zvanu gaidīšana: ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā
(funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).
< Vēl... >
Lidojuma režīms – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.
Portatīvs Wi-Fi tīklājs – ļauj koplietot mobilo tīklu caur Wi-Fi, un jûs varat konfigurēt portatīvā Wi-Fi tīklāja
iestatījumus.
Bluetooth tīkls – ļauj iestatīt tālrunī Interneta savienojuma koplietošanu kā ieslēgtu vai izslēgtu.
NFC – jūsu tālrunis ir NFC-iespējots mobilais tālrunis. NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari)
ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas
dažu centimetru attālumā. Jūs varat koplietot savu saturu ar NFC tagu vai citu NFC atbalstošu ierīci, vienkārši
pieskaroties tai ar savu ierīci. Ja pieskarsieties NFC tagam ar savu ierīci, tas parādīs taga saturu jūsu ierīcē.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu NFC: Sākuma ekrānā pieskarieties un slidiniet paziņojumu paneli ar pirkstu uz leju,
tad atlasiet NFC ikonu, lai to ieslēgtu.
PIEZĪME: NFC var izmantot, ja ir aktivizēts lidojuma režīms.
NFC izmantošana: Lai izmantotu NFC, pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC, ja tas atspējots.
59
Iestatījumi
Android Beam (Android stars) – kad šī funkcija ir ieslēgta, jūs varat pārraidīt programmas saturu uz citu NFC
iespējotu ierīci, turot ierīces cieši kopā.
Vienkārši salieciet ierīces kopā (parasti aizmuguri pie aizmugures), un tad pieskarieties savam ekrānam.
Programma nosaka, kas tiek raidīts.
VPN – parāda virtuālo privāto tīklu (VPN), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPN
tipus.
Mobilie tīkli – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APN)
nosaukumiem, utt.
PIEZĪME: Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto
krātuvi.
IERĪCE
< Skaņa >
Skaņas profils – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Klusums.
Skaļums – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.
Klusuma laiks – iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.
Zvana signāls ar vibrāciju – vibrācija zvaniem un paziņojumiem.
Tālruņa zvana signāls – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.
Paziņojuma signāls – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.
Ienākošā zvana vibrēšana – ļauj Jums iestatīt noklusējuma ienākošā zvana vibrēšanu.
Numuru sastādīšanas tastatūras signāli – ļauj iestatīt, lai zvanīšanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu
atskaņoti signāli.
Skāriena skaņas – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē
uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.
Ekrāna bloķēšanas skaņa – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.
60
< Displejs >
Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
Ekrāna taimauts – iestatiet ekrāna taimauta laiku.
Automātiski pagriezt ekrānu – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.
Fonta tips – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.
Fonta lielums – mainiet fonta lielumu.
Priekšējā taustiņa apgaismojums – iestatiet priekšējā taustiņa apgaismojuma ilgumu.
Sākuma pogas LED – izvēlieties vienību, ko vēlaties izmantot LED apgaismojumam.
< Sākuma ekrāns >
Iestatiet tikai tēmu, ekrāna slidināšanas efektu, tapetes un portreta skatus. Atlasiet opciju, lai iestatītu
ritināšanas ekrānus cirkulāri un kā arī Sākuma dublēšanu un atjaunošanu.
< Bloķēšanas ekrāns >
Izvēlieties ekrāna bloķēšanu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargâtu savu tālruni. Atver ekrānu kopu,
kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu. Iestatiet, Neviens, Slidināt, Raksts, PIN vai Parole.
Ja esat iespējojis raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzzīmēt savu atbloķēšanas raksti, kad ieslēgsiet savu
tālruni vai aktivizēsiet ekrānu.
Tapetes – izvēlieties tapetes, ko parādīt uz jūsu bloķēšanas ekrāna.
Pulksteņi un īsinājumikonas – pielāgo pulksteņus un īsinājumikonas uz bloķēšanas ekrāna.
Īpašnieka informācija – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.
Bloķēšanas taimeris – iestatiet bloķēšanas laiku pēc ekrāna izdzišanas.
Ieslēgšanas taustiņš nekavējoties tiek bloķēts – neatkarīgi no iestatījuma Bloķēšanas taimeris jūsu tālrunis
tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiests ieslēgšanas taustiņš.
< Atmiņa >
TĀLRUNA ATMIŅA – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.
SD KARTE – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes lielumu. Pieskarieties pie Atvienot SD karti, lai to droši
atvienotu. Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus datus no SD kartes.
< Akumulators >
Pārvaldiet akumulatoru un pārbaudiet enerģijas taupīšanas vienumus.
< Programmas >
Skatiet un pārvaldiet savas programmas.
61
Iestatījumi
PERSONISKI
< Konti un sinhronizācija >
Ļauj programmām sinhronizēt datus fonâ, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases
atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.
< Piekļuve atrašanās vietai >
Piekļuve manai atrašanās vietai – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu
aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat,
ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.
GPS satelīti – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.
Wi-Fi un mobilā tīkla atrašanās vieta – Ļauj aplikācijām izmantot Google atrašanās vietas pakalpojumu, lai
ātrāk novērtētu Jūsu atrašanās vietu. Anonīmas atrašanās vietas dati tiks savākti un nosūtīti Google.
< Drošība >
Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM PIN kodu.
Redzama paroles ievade – rādīt paroli, kad to ievadāt.
Tālruņa administratori – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.
Nezināmi avoti – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.
Uzticami akreditācijas dati – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto
paroļu un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.
Instalēt no krātuves – instalējiet šifrētos sertifikātus.
Notīrīt akreditācijas datus – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.
< Valoda un ievade >
Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu
ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.
< Dublēšana un atiestatīšana >
Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.
Dublēt manus datus – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.
Dublējuma konts – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.
Automātiska atjaunošana – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas
tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē
Rūpnīcas datu atiestate – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus
datus.
62
SISTĒMA
< Ātrais taustiņš (QuickButton) >
Izvēlas aplikācijas, kam vēlaties ātri piekļūt, izmantojot Ātrās darbības pogu.
< Datums un laiks >
Lietojiet izvēlnes Datums un Laika iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.
< Pieejamība >
Izmantojiet izvēlnes Pieejamība iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.
PIEZĪME: Nepieciešami papildu spraudņi.
< Datora savienojums >
USB savienojuma veids – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (Tikai uzlāde, Lielapjoma atmiņa, Media sync
(MTP), USB piesaiste, LG programmatūra) vai Kamera (PTP).
Vaicāt, savienojot – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.
Palīdzība – skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.
PC Suite – atzīmējiet šo, lai izmantotu LG PC Suite ar savu Wi-Fi savienojumu.
Palīdzība – skatiet informāciju par LG programmatūru.
< Izstrādātāju iespējas >
Ņemiet vērā, ka šo izstrādātāja iestatījumu ieslēgšana var izraisīt nestabilu ierīces darbību. Izstrādātāja opcijas ir
ieteicamas tikai zinošiem lietotājiem.
< Par tālruni >
Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.
63
Datora programmatūra (LG PC Suite)
LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi.
Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.
Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...
• Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
• Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
• Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
• Dublēt ierīcē esošās programmas.
• Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
• Dublēt un atjaunot ierīci.
• Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
• Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnes jūsu ierīcē.
PIEZĪME: Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības
izvēlni.
Programmatūras LG PC Suite instalēšana
Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.
1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
2 Dodieties uz Atbalsts > MOBILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruņi > Atlasiet modeli
vai
dodieties uz Atbalsts > Mobilais > Atlasiet modeli.
3 Noklikšķiniet uz PC sinhronizācija izvēlnē ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES un noklikšķiniet uz
LEJUPIELĀDES, lai lejupielādētu “LG PC Suite” datorprogrammatūru.
Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības
• Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
• Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
• Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
• Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt
nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā.)
• Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka.
64
PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris
LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot
programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.
Tālruņa sinhronizēšana ar datoru
Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt
kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.
Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
2 Parādīsies USB savienojuma veids, tad izvēlieties LG programmatūru.
3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces
sadaļu.
4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz (Personiskā informācija).
5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas Sync (Sinhronizēt).
PIEZĪME: Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra
LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.
Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci
1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar
datoru, izmantojot USB kabeli.
3 Augšējā izvēlnē atlasiet Ierīce > Importēt ierīcē > Importēt kontaktus.
4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet Atlasīt failu, un parādīsies Windows Explorer.
6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet Open.
7 Noklikšķiniet OK.
8 Parādīsies laukus kartējošs logs, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu
datiem.
9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā,
veiciet nepieciešamās atlases vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
10 Noklikšķiniet OK.
65
Talruņa programmatūras atjaunināša
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta
Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē http://www.lg.com/common/index.jsp
izvēlieties valsti un valodu.
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu
apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku
programmaparatūras versiju.
Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet
visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora
izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.
PIEZĪME: LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem
modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot
USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku
programmaparatūras versiju.
Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju: Sistēmas iestatījumi > Par tālruni >
Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt.
PIEZĪME: Jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem
kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām
un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ
LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG
neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.
PIEZĪME: Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.
66
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
Par šo lietotāja rokasgramatu
•
•
•
•
•
•
•
Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat
savu tālruni droši un pareizi.
Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un
operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju,
lūdzu, apmeklējiet LG web vietni www.lg.com.
Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām.
LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG
ražotās programmas.
LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai
operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var
izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai
izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkem, jūs, iespējams,
pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un
lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus
izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu
sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.
Preču zīmes
•
•
LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.
67
Piederumi
Lietošanai kopā ar jtālruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)
Lādētājs
Akumulators
Stereo austiņas
Datu kabelis
Lietotāja rokasgrāmata
PIEZĪME:
• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
• Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
• Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.
68
Problēmu novēršana
Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var
atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.
Ziņojums
Iespējamie cēloņi
Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda
Tālrunī nav ievietota SIM karte
vai arī tā ir ievietota nepareizi.
Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Vājš signāls vai jūs atrodaties
ārpus pakalpojumu sniedzēja
tīkla.
Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu.
Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
Operators ir pievienojis jaunus
pakalpojumus.
Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par
6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti
tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Nav tīkla
savienojuma/
zaudē savienojumu
ar tīklu
Kodi neatbilst
Lai mainītu drošības kodu,
jaunais kods ir jāapstiprina, to
atkārtoti ievadot.
Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
Abi ievadītie kodi neatbilst.
Nevar iestatīt
programmu
Zvani nav pieejami
Tālruni nevar
ieslēgt
Pakalpojumu sniedzējs šo
funkciju neatbalsta vai arī ir
nepieciešama reģistrācija.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Numura sastādīšanas kļūme.
Jaunais tīkls nav autorizēts.
Ievietota jauna SIM karte.
Skatiet jaunos ierobežojumus.
Sasniegts priekšapmaksas
kartes limits.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet
ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņš ir nospiests pārāk
īsu laiku.
Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
vismaz divas sekundes.
Akumulators nav uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora
rādījumu displejā.
69
Problēmu novēršana
Ziņojums
Iespējamie cēloņi
Iespējamie risinājumi
Akumulators nav uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru.
Apkārtējās vides temperatūra
ir par augstu vai par zemu.
Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā
temperatūrā.
Ar kontaktu saistīta problēma.
Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
Nav sprieguma.
Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
Bojāts lādētājs.
Nomainiet lādētāju.
Nepareizs lādētājs.
Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts
Ir ieslēgta funkcija Fiksēts
zvana numurs.
Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo
funkciju.
Nevar nosūtīt/
saņemt īsziņu un
attēlu
Atmiņa ir pilna.
Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus
Neatbalstīts faila formāts.
Izmantojiet atbalstītu faila formātu.
Saņemot zvanu,
neieslēdzas ekrāns
Tuvuma sensora kļūda.
Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai
tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties,
vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas
Vibrācijas režīms.
Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai
pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai
klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai
sastingšana
Periodiska programmatūras
problēma.
Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu,
izmantojot tīmekļa vietni.
Uzlādes kļūda
70
EESTI
Kasutusjuhend
•
•
•
•
•
Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida
te telefonis näete.
Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt
tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul
kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse
muuta ilma ette teatamata.
See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna
sellel on puutetundlik klaviatuur.
Autoriõigus ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused
reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group
ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud
kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende
vastavate omanike omandid.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc.
kaubamärgid.
Sisukord
Juhised turvaliseks ja tõhusaks
kasutamiseks......................................................4
Olulised märkused.............................................11
Oma telefoniga tutvumine.................................15
Telefoni ülevaade.............................................15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.......................17
Telefoni laadimine............................................19
Mälukaardi kasutamine....................................19
Ekraani lukustamine ja avamine.......................20
Teie avaekraan...................................................21
Puuteekraani näpunäited..................................21
Avaekraan........................................................22
Avaekraani kohandamine...............................22
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine........23
Teadaanne.......................................................23
Libistage alla teadaannete ja seadistuste
vaatamiseks..................................................24
Kiirseaded.....................................................24
Olekuriba indikaatorikoonid.............................24
Ekraanil kuvatav klaviatuur..............................26
Rõhutähtede sisestamine...............................26
Google'i konto seadistamine.............................27
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega.....28
Wi-Fi................................................................28
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega................28
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga
ühenduse loomine.........................................28
Bluetooth.........................................................28
Telefoni andmesideühenduse jagamine............30
PC-ühendused USB-kaabli abil.........................31
Kõned.................................................................32
Helistamine......................................................32
2
Helistamine kontaktidele..................................32
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine...........32
Kõne helitugevuse reguleerimine......................32
Teise kõne alustamine......................................33
Kõnelogide vaatamine......................................33
Kõneseaded.....................................................33
Kontaktid............................................................34
Kontakti otsimine.............................................34
Uue kontakti lisamine.......................................34
Lemmikkontaktid.............................................34
Grupi loomine...................................................35
Sõnumid.............................................................36
Sõnumi saatmine.............................................36
Ühendatud kaust..............................................36
Sõnumiseadete muutmine................................36
E-post.................................................................37
E-posti konto haldamine...................................37
Kontokaustadega töötamine.............................37
E-kirjade koostamine ja saatmine....................37
Kaamera.............................................................39
Kaadrinäidikuga tutvumine...............................39
Lisaseadete kasutamine...................................40
Pildistamine.....................................................41
Pärast foto tegemist.........................................41
Salvestatud fotode vaatamine..........................42
Videokaamera....................................................43
Kaadrinäidikuga tutvumine...............................43
Lisaseadete kasutamine...................................44
Kiire video tegemine.........................................44
Pärast video salvestamist.................................45
Salvestatud videote vaatamine.........................45
Helitugevuse reguleerimine video
vaatamise ajal..................................................45
Häälotsing........................................................55
Allalaadimised..................................................55
LG Unikaalne Funktsioon..................................46
Funktsioon QuickMemo....................................46
Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine...47
Salvestatud QuickMemo vaatamine ................47
LG SmartWorld.................................................48
Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma
telefoni..........................................................48
Kuidas kasutada LG SmartWorld.....................48
Veeb...................................................................56
Internet............................................................56
Veebi tööriistariba kasutamine........................56
Veebilehtede vaatamine.................................56
Lehe avamine................................................56
Veebist otsing hääle abil.................................56
Järjehoidjad...................................................57
Ajalugu.........................................................57
Chrome............................................................57
Veebilehtede vaatamine.................................57
Lehe avamine................................................57
Veebi häälotsing............................................57
Teiste seadmetega sünkroniseerimine.............57
Multimeedium....................................................49
Galerii..............................................................49
Piltide vaatamine...........................................49
Videote mängimine........................................49
Fotode/videote redigeerimine..........................49
Piltide kustutamine........................................49
Taustapildi seadmine......................................50
Videod..............................................................50
Video mängimine...........................................50
Muusika...........................................................51
Loo esitamine................................................51
FM Raadio........................................................52
Raadiojaamade otsing......................................52
Automaatne otsing.........................................52
Rakendused.......................................................53
Meeldetuletuse määramine..............................53
Kalkulaatori kasutamine...................................53
Sündmuse lisamine kalendrisse.......................53
Diktofon...........................................................54
Heli või hääle salvestamine.............................54
Ülesanded........................................................54
Polaris Viewer 4...............................................54
Google+...........................................................55
Seaded...............................................................58
Ligipääs seadete menüüle................................58
JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD.......................58
SEADE..............................................................60
ISIKLIK.............................................................61
SÜSTEEM.........................................................63
Arvuti tarkvara (LG PC Suite)............................64
Telefoni tarkvara värskendamine.....................66
Käesolevast kasutusjuhendist..........................67
Käesolevast kasutusjuhendist...........................67
Kaubamärgid....................................................67
Tarvikud.............................................................68
Tõrkeotsing........................................................69
3
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.
Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava
veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja
laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile
pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.
Raadiokiirguse mõju
Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.
Selle mobiiltelefoni mudeli LG-E460 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid
turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi
inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.
• Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline
neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal
sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
• Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt
raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
• ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva
kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi
kehakudede kohta.
• Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.867 W/kg (10g) ning
keha küljes kandes 0.632 W/Kg (10g).
• Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on
paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit
või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide
või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või
sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni
ülalnimetatud kaugusjuhiseid.
4
Toote korrashoid ja hooldus
HOIATUS
Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga
kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks
muuta ning olla ohtlik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud,
tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
Ärge pillake telefoni maha.
Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna
see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt
kahjustada.
Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või
alkoholi).
Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada
magnetribadel olevaid andmeid.
Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks
puudub vajadus.
Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või
pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
5
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
•
•
•
Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel
võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni
käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise
protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud
kahjustused ei kuulu garantii alla.
Telefoni tõhus toimimine
Elektroonilised seadmed
Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.
• Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist
südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
• Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
• Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
• Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 ºC kuni 40 ºC. Teie telefoni jätmine ekstreemselt
madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.
Liiklusohutus
Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.
• Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
• Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
• Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
• RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
• Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või
kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see
võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast.
See on eriti oluline teede läheduses.
6
Vältige kuulmiskahjustusi
Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.
Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures
mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.
• Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui
teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.
MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.
Klaasist osad
Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel
puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni
kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.
Lõhkamise piirkond
Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige
eeskirju ja reegleid.
Plahvatusohtlikud keskkonnad
•
•
•
Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal
on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.
Lennukis
Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.
• Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
• Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.
7
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Lapsed
Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad
põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.
Hädaabikõned
Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras
lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.
Akut puudutav teave ja aku hooldus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul
mäluefekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
Ärge demonteerige ega lühistage akut.
Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see
vajab vahetamist.
Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need
taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või
edasimüüjale.
Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna
tingimustest.
Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib
põhjustada tulekahju.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LG-E460 vastab direktiivi 1999/5/EC olulistele
nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
http://www.lg.com/global/declaration
Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara
Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel
külastage veebisaiti http://opensource.lge.com/.
Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos
lähtekoodiga.
9
Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine
1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud
kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja
inimeste tervisele.
3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.
Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine
1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii
(Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid
rohkem kui 0,004%.
2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on
kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid
keskkonnale ja inimeste tervisele.
4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.
10
Olulised märkused
Lugege seda enne telefoni kasutamist!
Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni
hooldusesse või helistate teenuseesindajale.
1. Telefoni mälu
Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon enam uusi sõnumeid vastu
võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et
vabastada rohkem ruumi.
Rakenduste desinstallimine:
1 Kategoorias SEADE puudutage ikoon
> Süsteemi seaded > Rakendused.
2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
3 Puudutage käsku Desinstalli.
2. Aku eluea optimeerimine
Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te
saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.
Telefoni aku eluea pikendamine:
• Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fit, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage
need välja.
• Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
• Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
• Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.
Aku laetuse taseme kontrollimine:
• Puudutage ikooni
> Süsteemi seaded > Teave telefoni kohta menüüs SÜSTEEM > Aku.
Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).
Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:
• Puudutage ikooni
> Rakendused > Seaded > Telefonist valikus SÜSTEEM > Aku > Aku kasutamine.
Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon
on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet
kasutavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.
11
Olulised märkused
3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi
installimist
HOIATUS
Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda
telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.
HOIATUS
Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest,
näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon
korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende
andmed ja seaded telefonist desinstallima.
4. Avamismustri kasutamine
Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage
> Rakendused > Seadistus >
Lukustada ekraan menüüs SEADE > Vali ekraani lukk > Muster. See avab akna, mis juhatab teid läbi
ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri
unustama.
Ettevaatust: looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks,
kui juhtute avamismustri unustama.
MÄRKUS.
Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.
On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet
mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit,
PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.
12
Kui unustate avamismustri:
< Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >
Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake
nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole või kui olete
eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks.
Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.
< Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >
Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.
Ettevaatust: Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.
MÄRKUS. Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma
avamismustri, siis peate sisestama PIN-i.
5. Täislähtestamine (Tehase seaded)
Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida
algsetesse seadetesse.
1 Lülitage toide välja.
2 Vajutage ja hoidke all nuppu Toide/Lukk + Helitugevus alla + QuickButton (Kiirvõti).
3 LG logo kuvamisel ekraanile laske kõik nupud lahti.
HOIATUS
Täislähtestamise kasutamsiel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed.
Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.
6. Rakenduste avamine ja vahetamine
Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse
avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda.
Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi
asjatult ressursse.
13
Olulised märkused
Rakenduste lõpetamine:
1 Puudutage ikooni
> Rakendused > Seadistus > Rakendused menüüs SEADE > vahekaart TÖÖTAV.
2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku Lõpeta.
MÄRKUS. Multitegumtööks vajutage Avaekraani nuppu
, et liikuda teisele rakendusele
mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge
pärast rakenduse kasutamist.
selles, et toksasite Tagasi nuppu
7. Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise
(MTP) abil
1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil SEADE ikooni
> Rakendused > Seadistus
> Mälu.
2 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
3 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige Meediumi sünkroonimine (MTP).
4 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
5 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
8. Hoidke telefoni püstises asendis
Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega
kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.
Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni
alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.
9. Kui ekraan tardub
Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist:
Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all toite-/lukustusnuppu.
Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.
14
Oma telefoniga tutvumine
Telefoni ülevaade
Kuular
Lähedussensor
Avaekraani nupp
Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile
naasmine.
Tagasiliikumise nupp
Eelmisele ekraanile naasmine.
Toite-/lukustusnupp
• Nuppu vajutades ja all hoides telefoni
sisse-/väljalülitamine
• Vajutage lühiajaliselt ekraani
lukustamiseks/ avamiseks.
Menüünupp
Saadaolevate valikute vaatamine.
•
MÄRKUS. Lähedussensor
Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puuteekraani,
tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puuteekraani
juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.
HOIATUS
Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja
puuteekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada
sensori talitlushäireid.
15
Oma telefoniga tutvumine
Helitugevusnupud
• Avaekraanil: helina tugevuse reguleerimine.
• Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
• Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev
eguleerimine.
QuickButton (Kiirvõti)
Toite-/lukustusnupp
Kõrvaklappide pesa
Mikrofon
USB/laadija port
microSD-mälukaardi pesa
Akukaan
LED Välk
Aku
Kaamera objektiiv
SIM-kaardi pesa
Kõlar
16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:
1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu
näidatud pildil.
17
Oma telefoniga tutvumine
2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.
3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb
klõpsatusega omale kohale (2).
4 Seadke aku kaan aku ava kohale (1) ning vajutage sellele, kuni kaan paigutub klõpsuga omale kohale (2).
18
Telefoni laadimine
Enne esmakordset kasutamist laadige akud. Akude laadimiseks kasutage laadijat. Samuti võib laadimsieks
kasutada arvutit, mida on võimalik telefoniga läbi USB kaabli ühendada.
MÄRKUS.
• Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
• Ärge avage akukaant telefoni laadimise ajal.
Mälukaardi kasutamine
Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage aku kaan. Sisestage mälukaart
selle avasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.
19
Oma telefoniga tutvumine
Ekraani lukustamine ja avamine
Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida
soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.
Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks toite-/lukustusnuppu .
Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitatav on
enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned
ja andmeside).
Telefoni aktiveerimiseks vajutage toite-/lukustusnuppu . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks
puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.
20
Teie avaekraan
Puuteekraani näpunäited
Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis.
Toksakge või puutuge – Üksainus puudutus valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.
Puutuge ja hoidke all – Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni,
kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti
kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.
Lohistage – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata,
liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid koduekraanil, näiteks, et neid
ümberpaigutada.
Pühkige või libistage – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma
peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani
üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid koduekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).
Toptelt-toks – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe
sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või
vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.
Näpistage suurenduseks – Kasutage nimetissõrme ja pöialt näpistamise või laialilükkamise moel, et
suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.
Pöörake ekraani – Paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline
orientatsioon.
MÄRKUS.
• Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkohta.
• Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid
samas kindlale puudutusele.
• Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi
klahve.
21
Teie avaekraan
Avaekraan
Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli
rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.
MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.
LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu
teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.
Puudutage telefoni ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.
Puudutage kontaktide ikooni, et avada oma kontaktiloendit.
Puudutage sõnumite ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.
Puudutage ekraani allservas rakenduste ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi.
Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.
Avaekraani kohandamine
Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni
mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.
Ikoonide lisamine avaekraanile:
1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
Või toksake
ülemises paremas nurgas.
2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.
Üksuse eemaldamine avaekraanilt:
• Avaekraan > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile
NÄPUNÄIDE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke
sõrme rakendusel, mida soovite lisada.
22
SOOVITUS! Kataoogide kasutamine
Võite koondada sarnaste rakenduste ikoone ühte kataloogi. Lohistage kodumenüüs rakenduse
ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine
1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraani klahvil. Ekraanile kuvatakse hüpikaken, milles on teie poolt hiljuti
kasutatud rakendused.
2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage tagasiliikumise klahvi, et naasta aktiivsele
rakendusele.
Teadaanne
Teadaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka
jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised.
Teadaannete paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid.
Teadaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse
vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.
MÄRKUS. Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
Ootel olevad
teadaanded
Bluetooth, Wi-Fi, &
akude olek
23
Teie avaekraan
Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks
Libistage olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel. Teadaannete paneeli sulgemiseks pühkige ekraani all
oleval paneelil üles.
MÄRKUS. Ekraani ülaosas oleval ikoonil pikalt vajutades kuvatakse seadetemenüü.
Kiirseaded
Kasutage kiirseadeid, et lülitada kiirelt sisse funktsioone, nagu näiteks WiFi, ekraaniheleduse seaded ja palju
muud. Kiirseadeteks pühkige olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel ning pühkige või toksake seejärel
soovitud seadel.
Teadannete paneelil oleva kiirseadete ühikute ümberpaigutamiseks
Puutuge
. Seejärel on teil võimalik ühikuid teadaannete paneelil ümber seada.
Olekuriba indikaatorikoonid
Indikaatorikoone kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest,
kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.
Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad
ikoonid.
24
Ikoon
Kirjeldus
Ikoon
Kirjeldus
SIM kaarti pole
Aku on täis laetud
Signaali pole
Aku laadimine
Lennurežiim
Andmete allalaadimine
Ühendatud Wi-Fi võrguga
Andmete üleslaadimine
Juhtmega peakomplekt
GPS on lülitatud sisse
Kõne on pooleli
Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
Kõne ootel
Andmeid sünkroonitakse
Kõlar
Uus Gmail
Vastamata kõne
Uus rakenduse Google Talk sõnum
Bluetooth on sees
Uus sõnum
Süsteemi hoiatus
Loo esitamine
Meeldetuletus on määratud
Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB
kaabli või USB lõastamine on sees.
Uus kõnepostiteade
Nii USB-modem kui ka kaasaskantav
kuumkoht on aktiivsed
Helin on vaigistatud
Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
Värinarežiim
P2P on sees
NFC on sees
MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
25
Teie avaekraan
Ekraanil kuvatav klaviatuur
Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile
automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu
soovite teksti sisestada.
Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine
Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks
korda.
Toksake numbri- ja sümboliklaviatuurile lülitumiseks.
Toksake, et sisestada tühikut.
Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.
Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.
Rõhutähtede sisestamine
Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele
erimärke (nt „á”).
Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub
suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid.
Seejärel valige soovitud erimärk.
26
Google'i konto seadistamine
Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning
saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.
Google'i konto seadistamine:
Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.
VÕI
• Uue konto loomiseks puudutage ikooni
> Rakendused > valige Google'i rakendus (nt Gmail) > valige
Uus.
Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut Olemasolev, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning
seejärel puudutage käsku
.
Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i
kontoga.
Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu
teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)
Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.
•
27
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega
Wi-Fi
Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil
juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega
Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned
pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad
turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima.
Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.
MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks VÄLJAS, võib teie
mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine
1 Puudutage ikooni
> Rakendused > Seadistus > Wi-Fi vahekaart JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD.
2 Määrake Wi-Fi olekuks SEES, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
• Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
• Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma
võrguadministraatorilt)
5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.
Bluetooth
Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse
menüü nagu tavaliste telefonide puhul).
MÄRKUS.
• LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete
kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on
korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
• Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt,
ei pruugi teie seadmega ühilduda.
28
Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega
Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.
1 Puudutage ikooni
> Rakendused > Seadistus > määrake Bluetoothi olekuks SEES vahekaart
JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD.
2 Toksake uuesti Bluetoothi menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende
tunnused. Toksake nüüd Otsi seadmeid et sirvida Bluetooth tegevuspiirkonnas olevaid seadmeid.
3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.
Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.
MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla
fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle
sisestama.
Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu
1 Valige sobivast rakendusest või kaustast Allalaaditud üksused fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus
või meediumifail.
2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.
MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.
3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.
Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu
1 Puudutage ikooni
> Rakendused > Seadistus > määrake Bluetoothi olekuks SEES ning puudutage
käsku Tee telefon nähtavaks, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.
MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni
Nähtavuse ajalõpp.
>
2 Valige Seo, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.
29
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega
Telefoni andmesideühenduse jagamine
USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad
ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga
(USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui
muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.
Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.
Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade)
kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.android.com/tether.
Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:
1 Puudutage ikooni
> Rakendused > Seadistus > Veel... vahekaart JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD >
Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht > valige, mida soovite reguleerida.
NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem
väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui
kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette
valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta,
millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigureerida, külastage
veebisaiti http://www.android.com/tether.
Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine
Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.
1 Avaekraanil puudutage ikooni
> Rakendused > Seadistus.
2 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage valikut Veel ning valige Kaasaskantav Wi-Fi
kuumkoht.
3 Veenduge, et valitud on märkeruut Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht.
4 Puudutage käsku Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta
• Avaneb dialoogikast Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta.
• Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
• Samuti võite puudutada menüüd Turvalisus, et konfigureerida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2),
kasutades eeljagatud võtit (PSK).
• Kui puudutate turbevalikut WPA2 PSK, lisandub dialoogiaknasse Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta parooliväli.
Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega.
Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü Turvalisus valikuks Avatud.
• Puudutage käsku Salvesta.
30
TÄHELEPANU! Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste
volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata
kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.
PC-ühendused USB-kaabli abil
Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides.
Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil
1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige
Süsteemi seaded > Arvutiühendus > USB-ühenduse tüüp ning seejärel valige Meediumi sünkroonimine
(MTP).
3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
Sünkroonimine Windows Media Player'iga
Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.
1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
2 Valige Meediumi sünkroonimine (MTP). Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.
6 Alustage sünkroonimist.
• Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.
Üksused
OS
Window Media Player'i versioon
•
Nõuded
Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Windows Media Player 10 või kõrgem
Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.
31
Kõned
Helistamine
1
2
3
4
Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni
.
Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni
Helistamiseks puudutage ikooni
.
Kõne lõpetamiseks puudutage lõpetamise ikooni
.
.
NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni
.
Helistamine kontaktidele
1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni
.
2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada,
puudutades käsku Otsi kontakte.
3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada
.
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine
Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil
ja libistage seda, et saabuvale kõnele vastata.
Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil
a libistage seda.
Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme Lükka sõnumiga tagasi ikoonil ja libistage seda.
NÄPUNÄIDE! Sõnumiga tagasilükkamine
Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga
vastama näiteks koosoleku ajal.
Kõne helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse
suurendamise ja vähendamise nuppe.
32
Teise kõne alustamine
1 Puudutage esimese kõne ajal valikut Menüü > Lisa kõne ning valige teine number. Samuti võite vaadata
hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni
või otsida oma kontakte, puudutades ikooni
ja
valides numbri, millele soovite helistada.
2 Helistamiseks puudutage ikooni
.
3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni
Ühenda kõne, et teha
konverentskõnet.
5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku Lõpeta või vajutage avaekraani klahvi ning libistage
teavituse riba alla ja valige kõne lõpetamise ikoon
.
MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.
Kõnelogide vaatamine
Avaekraanil puudutage ikooni
ja valige vahekaart Kõnelogid
.
Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.
NÄPUNÄIDE!
• Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.
• Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage menüüklahvi
, ja seejärel käsku
Kustuta kõik.
Kõneseaded
Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.
1 Avaekraanil puudutage ikooni
.
2 Toksake
.
3 Toksake kõneseadetelt ning valige, mida soovite häälestada.
33
Kontaktid
Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis
toetavad kontaktide sünkroonimist.
Kontakti otsimine
Avaekraanil
1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni
.
2 Puudutage käsku Otsi kontakte ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.
Uue kontakti lisamine
1 Toksake
, sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel Menüü nupul
. Valige Lisa
kontaktidesse > Loo uus kontakt.
2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas Teha Foto või valida pilt Galeriist.
3 Valige kontakti tüüp toksates
.
4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
5 Puudutage Salvesta.
Lemmikkontaktid
Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.
Kontakti lisamine lemmikute loendisse
1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni
.
2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.
Kontakti eemaldamine lemmikute loendist
1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni
.
2 Puudutage vahekaarti
ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse
teie lemmikute loendist.
34
Grupi loomine
1
2
3
4
Toksake
et avada oma kontaktid.
Toksake valikut Grupid ning toksake Menüünupul
. Valige Uus Grupp.
Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
Grupi salvestamiseks toksake valikul Salvesta.
MÄRKUS. Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie
kontaktidesse alles.
35
Sõnumid
Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.
Sõnumi saatmine
1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni
ja seejärel ikooni
to open a blank message.
2 Sisestage kontakti nimi või number väljale Saaja. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite
puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.
MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.
3 Puudutage välja Sisestage sõnum ja alustage oma sõnumi koostamist.
4 Valikute menüü avamiseks puudutage Menüüklahvi
Valikud on Lisa teema, Loobu, Manusta, Lisa
emotikon ja Kõik sõnumid.
NÄPUNÄIDE! Faili manustamiseks puudutage ikooni
.
5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku Saada.
6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.
•
•
HOIATUS
160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.
Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks
ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.
Ühendatud kaust
Lugemata sõnumid (SMS, MMS) paiknevad ülal. Teise osapoolega vahetatud sõnumeid saab kuvada
kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.
Sõnumiseadete muutmine
Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid
saate muuta vastavalt oma eelistustele.
• Avaekraanil puudutage Sõnumid ikooni, puudutage
ning siis toksake valikut Seaded.
36
E-post
Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus
toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange.
Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.
E-posti konto haldamine
Kui avate esimest korda rakenduse E-post, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.
Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel
ümber lülituda.
Teise e-posti konto lisamine:
• Puudutage ikooni
> vahekaart Rakendused > E-post > puudutage
> Lisa konto.
> Kontod > puudutage
E-posti konto seadete muutmine:
• Puudutage ikooni
> vahekaart Rakendused > E-post > puudutage
> Täielikud sätted.
> Kontod > puudutage
E-posti konto kustutamine:
• Puudutage ikooni
> vahekaart Rakendused > E-post > puudutage
> Kontod > puudutage
> Eemalda konto > puudutage kontot, mida soovite kustutada > Eemalda > valige Jah.
Kontokaustadega töötamine
Toksake
> vahekaart Rakendused > E-post > toksake
ja valige Kataloogid.
Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja
toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.
E-kirjade koostamine ja saatmine
Sõnumi koostamine ja saatmine
1 E-posti rakenduses puudutage ikooni
.
2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist.
Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
3 Toksake Cc/Bcc väljal, et lisada Cc/Bcc ja toksake
et lisada vajadusel manus.
4 Sisestage sõnumi tekst.
37
E-post
5 Puudutage ikooni
.
Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii
kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse Kontode ekraanil
väljundkaust.
NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga.
38
Kaamera
Fotoaparaadi rakenduse avamiseks toksake koduekraani aparaadi märgil
.
Kaadrinäidikuga tutvumine
Häälkatik – Foto tegemiseks öelge üks järgnevatest sõnadest: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG.
Heledus – See määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust.
Võtterežiim – Valikud on Tavaline, HDR, Panoraam ja Sarivõte.
Välk – Lülitab automaatselt välgu sisse kui pildistatakse pimedas keskkonnas.
Seaded – Toksake, et avada seadete menüüd.
V ideorežiim – Puudutage, et lülituda videorežiimile.
Jäädvusta – Võimaldab teil teha pilti.
Galerii – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii
kuvatakse ekraanile.
MÄRKUS. Mälu maht võib erineda sõltuvalt pildistusstseenist või pildistustingimustest.
39
Kaamera
Lisaseadete kasutamine
Kaadrinäidikul toksake ikooni
et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast
valiku tegemist toksake Tagasiliikumise klahvi.
Toksake kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
Suumida sisse või välja.
Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See
tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.
Leiab vastavale keskkonnale sobiva värvi ja valguse suhte.
ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikkum on
kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa välku kasutada.
Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.
Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui
soovite ise ka pildile jääda.
Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik
kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab
geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.
MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.
Valige katiku heli.
Kui seadistate olekuks Automaatne ülevaade sees, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.
Piltide salvestamiseks valige Salvestus.
Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.
Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.
40
MÄRKUS!
• Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid
enne järgmise foto tegemist.
• Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või
kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.
Pildistamine
1 Avage rakendus Kaamera.
2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
3 Vaateotsingu ekraani keskel kuvatakse fokuseerimiskast. Samuti võite toksata ükskõik kus ekraanil, et
fokuseerida sellele kohale.
4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .
Pärast foto tegemist
Toksake
et vaadata viimati tehtud fotot.
Toksake, et teha kohe veel üks foto.
Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaalvõrgustiku.
Toksake, et pilti kustutada.
SOOVITUS! Kui teil on SNS konto ning see on telefonis seatud, siis võite jagada oma fotot teiste
SNS kogukonna liikmetega.
MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.
41
Kaamera
Toksake ikooni
et avada lisavalikuid.
Seadke pilti kui – Toksake, et kasutada pilti kontakti fotona, avaekraani taustapildina või lukustusekraani
taustapildina.
Liiguta – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.
Kopeeri – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.
Nimeta ümber – Toksake, et muuta valitud foto nime.
Pööra vasakule/paremale – Et pöörata vasakule või paremale.
Kärbi – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.
Muuda – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.
Slaidishow – Kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.
Täpsustused – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.
Salvestatud fotode vaatamine
Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii nuppu
ning ekraanile
kuvatakse teie galerii.
• Enamate fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
• Sisse või välja suumimiseks toksake ekraani kaks korda või asetage kaks sõrme ekraanile ning nihutage neid
laiali (väljasuumimiseks liigutage sõrmi üksteise poole).
42
Videokaamera
Kaadrinäidikuga tutvumine
S uum – Saate suumida lähemale või kaugemale.
Video suurus – Toksake, et seada salvestatava video suurust (pikslites).
Heledus – Seadistage videole lisatava päevavalguse kogust.
Välk – Võimaldab kasutada pimedas video salvestamisel välku.
Seaded – Toksake, et avada seadete menüüd.
Kaamerarežiim – Puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
Alusta salvestamist – Saate alustada salvestamist.
Galerii – Pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii
kuvatakse ekraanile.
SOOVITUS: Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada
suumimisfunktsiooni.
43
Videokaamera
Lisaseadete kasutamine
Kaadrinäidikul puudutage ikooni
et avada kõiki lisavalikuid.
Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.
Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
Valige Väljas, et salvestada videot ilma helita.
Akui seadistate olekuks Sees, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.
Valige koht videote salvestamiseks.
Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.
Kiire video tegemine
1
2
3
4
5
6
44
Avage rakendus Kaamera ja Puudutage Kaamerarežiim.
Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .
Pärast video salvestamist
Puutuge
, et näha viimast tehtud videot.
Puudutage, et teha kohe veel üks video.
Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes.
Toksake video kustutamiseks.
MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.
Salvestatud videote vaatamine
1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni
.
2 Ekraanile ilmub teie galerii.
3 Puudutage videot mängida automaatselt.
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal
Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.
45
LG Unikaalne Funktsioon
Funktsioon QuickMemo
Funktsioon QuickMemo võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo funktsiooni
abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.
1 Sisenege QuickMemo funktsiooni ekraani vajutades Kiirnuppu
(QuickButton).
VÕI
VÕI
Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning
seejärel puudutada ikooni
.
2 Valige menüüst soovikohane pliiatsi tüüp, värv või kustukumm
ja looge memo.
46
3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni
ekraanikuvaga memo salvestamine.
ja valige praeguse
MÄRKUS. Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.
Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine
Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.
Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks.
Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
Tagasivõtmine ja uuestitegemine.
Pliiatsi tüübi ja värvi valimine.
Loodud memo kustutamine.
Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
Memo salvestamine praeguse ekraaniga.
Salvestatud QuickMemo vaatamine
Avage Galerii ja valige QuickMemo album.
47
LG Unikaalne Funktsioon
LG SmartWorld
LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mänge, rakendusi, taustapilte ja helinaid - võimaldadaes LG
telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.
Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni
1 Toksake
> Rakendused > toksake ikooni
et minna LG SmartWorld-i.
2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake
Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
3 Laadige alla soovitud sisu.
MÄRKUS. Mis siis, kui puudub
ikoon?
1K
asutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele (www.lgworld.com) ning valige
riik.
2 L aadige alla LG SmartWorld rakendus.
3K
äivitage ja paigaldage allalaetud failid.
4 Juurdepääs LG SmartWorld-i toimub toksates ikooni
.
Kuidas kasutada LG SmartWorld
•
Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.
Otsige sisu.
Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne).
Allalaetud/ Uuendamiseks sisu.
•
Proovige lihtsaid “Menüü” nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.
•
akendused teie jaoks – soovitatud sisu teie eelnevatel valikutel põhinedes.
R
Seadistused – Seadke profiil ja kuva.
Logi sisse – Seadke oma ID ja salasõna.
Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)
MÄRKUS. LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.
48
Multimeedium
Galerii
Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust,
et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.
1 Puutuge rakendusvõtit
> Galerii.
Avage multimeedia faile hoiustav kataloogide riba.
MÄRKUS.
• Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast.
• Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.
Piltide vaatamine
Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab
pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel
salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.
Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või
vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.
Sisse ja välja suumimine.
Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.
• Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
• Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake,
et naasta.
Videote mängimine
Eelvaates kuvatakse videofailide juures
Käivitub videorakendus.
ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake
.
Fotode/videote redigeerimine
Fotode/ videote vaatamise ajal toksake
ja kasutage edasijõudnud redigeerimisvalikuid.
• Slaidishow: käivitage jooksva kataloogi piltide slaidishow.
Piltide kustutamine
Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:
• Toksake kataloogis
ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige Kustuta.
• Foto/video vaatamisel toksake ikoonil
.
49
Multimeedium
Taustapildi seadmine
Foto vaatamise ajal toksake menüüvõtmel
kontaktile.
> seadke pilt kas taustapildiks või määrake see mõnele
MÄRKUS.
• Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
• Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.
Videod
Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale
ligipääsuks toksake
> Rakendused > Videod.
Video mängimine
1 Toksake
> Rakendused > Videod.
2 Valige video mida soovite esitada.
Toksake, et video esitust peatada.
Toksake, et video esitust taastada.
Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.
Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.
Toksake, et hallata video helitugevust.
Toksake, et muuta video pildi suurust.
Toksake, et lukustada videoekraan.
Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.
Toksake ja hoidke videot nimekirjas. Kuvatakse valikud Jaga, Kustuta ja Täpsustused.
50
Muusika
Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierile
ligipääsuks toksake
> Rakendused > Muusika.
Loo esitamine
1 Toksake
> Rakendused > Muusika.
2 Toksake Lood.
3 Valige ludu mida soovite esitada.
Toksake, et otsida faile YouTube-st.
Toksake, et seada suvalise esituse režiimi.
Toksake, et seada korduvat režiimi.
Toksake, et hallata muusika helitugevust.
Toksake, et peatada taasesitus.
Toksake, et taastada taasesitus.
Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas.
Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse. Toksake kaks korda, et liikuda eelmisele loole.
Toksake, et seada lemmikuid.
Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.
Toksake, et näha kõikide lugude nimekirja.
Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.
Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: Mängi, Lisa
nimekirja, Sea helinaks, Kustuta, Jaga, Otsi ja Detailid.
51
Multimeedium
MÄRKUS.
• Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
• Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.
• Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste
seadustega.
• Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on
autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või
kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.
FM Raadio
Teie LG-E460 omab sisseehitatud FM-raadiot mille abil võite häälestada lemmikraadiojaamadele ja kuulata neid
liikumise ajal.
MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peavad kõrvaklapid olema telefoniga ühendatud. Ühendage need
kõrvaklapi pesa kaudu.
Raadiojaamade otsing
Võite häälestada raadiojaamadele kas käsitsi või automaatselt otsides. Seejärel on need salvestatud spetsiifiliste
kanali numbrite.
Automaatne otsing
1 Toksake koduekraanil
> Rakendused > FM Raadio.
2 Toksake
, seejärel valige Skaneerima.
3 Automaatse skaneerimise võite katkestada toksates Katkesta valikul. Ainult leitud kanalid salvestatakse.
MÄRKUS. Võite ka käsitsi raadiojaamasid otsida kasutades ekraanil olevat ketast.
MÄRKUS. Raadiojaamade vastuvõtu parandamiseks pikendage kõrvaklappide juhet kuna need
toimivad samal ajal ka antennina.
Kui olete ühendanud kõrvaklapid, mis ei ole mõeldud vastuvõtuks, võib vastuvõtukvaliteet olla
nõrgem.
52
Rakendused
Meeldetuletuse määramine
1 Toksake Esileheküljel Rakenduste
> võtit ja toksake Äratus/Kell >
.
2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse
käivitamiseni.
3 Seadke Kordumise, Uinaku kestused, Värin, Meeldetuletuse heli, Meeldetuletuse helitugevus, Auto
rakenduse käivitus, Mustrilukk ja Memo. Toksake Salvesta.
MÄRKUS. Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake menüünuppu
ja valige Seadistused.
Kalkulaatori kasutamine
1
2
3
4
Puudutage ikooni
> vahekaart Rakendused > Kalkulaator.
Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, –, x või ÷) ja seejärel märki =.
Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage menüüklahvi
, ning seejärel valige Täiustatud paneel ja siis
sin, cos, tan, log jne.
5 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil
.
Sündmuse lisamine kalendrisse
1
2
3
4
5
6
7
8
Toksake
> Rakendused > Kalender.
Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Päevakord).
Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake
.
Toksake Sündmuse nimel ja sisestage see.
Toksake Asukohale ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
Üritusele märkuse lisamiseks toksake Kirjeldus valikul ja sisestage täpsustused.
Ürituse kordamiseks valige Kordamine ja seadke Meeldetuletused, kui on vajalik.
Toksake salvestamiseks valikul Salvesta.
53
Rakendused
Diktofon
Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.
Heli või hääle salvestamine
1 Toksake esilehel Rakenduste võtit
2 Toksake
alustamiseks toksake.
3 Toksake
salvestuse lõpetamiseks.
4 Toksake
et salvestust kuulata.
> ja toksake Diktofoni valikul.
MÄRKUS. Toksake
oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.
Olemasolev salvestusaeg võib erineda tegelikust.
Ülesanded
Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas
programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.
MS Exchange sünkroniseerimiseks
1 Toksake koduekraanil
> Seaded.
2 Toksake Kontod & sünk.> LISA KONTO.
3 Toksake Microsoft Exchange, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
4 Veenduge selles, et olete märgistanud Ülesanded sünkroniseerimiseks.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer võimaldab teil vaadata erinevaid digitaalse dokumendi tüüpe nagu MS-Office, PDF, Text jne.
• Toksake
> Rakendused > Polaris Viewer 4.
54
Google+
Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.
• Toksake
> Rakendused > Google+.
MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
Häälotsing
Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.
1 Toksake
> Rakendused > Häälotsing.
2 Öelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse Räägi nüüd. Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.
MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
Allalaadimised
Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.
1 Toksake
> Rakendused > Allalaadimised.
MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
55
Veeb
Internet
Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma.
Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.
MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud.
Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.
1 Toksake
> Rakendused > Internet.
Veebi tööriistariba kasutamine
Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.
Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib
vastupidiselt tagasiliikumise klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
Toksake, et minna kodulehele.
Puudutage, et avada uut akent.
Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.
Veebilehtede vaatamine
Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske Mine.
Lehe avamine
Lehe liikumiseks toksake
>
.
Muule veebilehele liikumiseks toksake
, kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.
Veebist otsing hääle abil
Toksake aadressiribal, toksake
, öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.
MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
56
Järjehoidjad
Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake
> Salvestada järjehoidjatesse > OK.
Märgistatud lehe avamiseks toksake
ja valige soovitud välja.
Ajalugu
Toksake
> Ajalugu, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte. Ajaloo tühjendamiseks
toksake Menüü
> Kustuta kogu ajalugu.
Chrome
Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.
1 Toksake
> Rakendused > Chrome.
MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
Veebilehtede vaatamine
Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.
Lehe avamine
Uuele lehele minemiseks toksake
Muule lehele minemiseks toksake
>
Uus vaheleht.
, kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.
Veebi häälotsing
Toksake aadressiribal, toksake
, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.
Teiste seadmetega sünkroniseerimine
Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama
Google kontoga.
Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake Menüü
> Teised seadmed.
Valige avamiseks veebileht.
Järjehoidjate nägemiseks toksake
.
57
Seaded
Ligipääs seadete menüüle
1 Toksake koduekraanil
> Rakendused > Seaded.
või
Toksake koduekraanil
> Seaded.
2 Valige seadetekategooria ning tehke valik.
JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.
SOOVITUS! MAC adressi omandamine.
Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse
oma telefoni MAC aadress.
MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses: toksake Rakendused > Seaded > Wi-Fi >
> Veel > MAC aadress.
< Bluetooth >
Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.
< Mobiili-info >
Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.
< Kõne >
Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.
Püsinumbrid – Valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie
telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult
püsinumbrite loendis olevatele numbritele.
Salvesta tundmatud numbrid – Saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.
Kõnepost – Saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.
Kõnest keeldumine – Saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on Keeldu loendis olevatest
kõnedest ja Keeldu kõikidest kõnedest.
Kiirsõnumid – Kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui
peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.
58
Ühendusvibra – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.
Privaatsus – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbri.
Toitenupp lõpetab kõne – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.
Kõnesuunamine – Valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.
Kõnepiirang – Saate määrata oma kõnedele piirangu.
Kõne kestus – Saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.
Lisaseaded – Saate muuta järgmisi seadeid:
Helistaja tunnus: Saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.
Kõne ootel: Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast
kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).
< Veel... >
Lennurežiim – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud.
Kaasaskantav WiFi tööpunkt – Võimaldab teil jagada mobiilivõrku läbi WiFi ning te saate seadistada
kaasaskantava WiFi tööpunkti seadeid.
Bluetooth lõastamine – Võimaldab teil seada, kas te jagate oma interneti ühendust või mitte.
NFC – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia,
mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. See toimib paari cm vahemikus. Saate jagada
sisu NFC tagi või teise NFC toetava seadmega. Kui puutute seadmega mõnd NFC tag-i, siis kuvatakse selle sisu
teie telefonis.
Et lülitada NFC sisse või välja: Koduekraanil toksake ja libistage teadaannete paneeli sõrmega alla, seejärel
valige NFC ikoon et see sisse lülitada.
MÄRKUS. NFC rakendust võib kasutada ka lennurežiimis.
NFC kasutamine: Veenduge selles, et seade on sisse lülitatud ning aktiveerige NFC kui see pole aktiveeritud.
Android Beam (Android Kiir) – Kui see võimalus on sisse lülitatud, siis võite kiirata rakenduse sisu teise NFCvõimekusega seadmesse hoides seadmeid kohakuti. Lihtsalt asetage seadmed üksteisega kokku (tavaliselt
tagumised küljed vastakuti) ning puutuge seejärel ekraani. Rakendus otsustab, mida on võimalik edastada.
VPN – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPNs), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada
erinevaid VPNs tüüpe.
Mobiilsidevõrgud – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede
(APNs) jne kohta.
59
Seaded
MÄRKUS. Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või
parooli.
SEADE
< Heli >
Heliprofiil – Võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.
Helitugevused – Reguleerige mobiiltelefoni helitugevusi vastavalt enda vajadustele ja ümbritsevale keskkonnale.
Vaikne aeg – Saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.
Helin koos värinaga – Saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.
Telefoni helin – Saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.
Teavitusheli – Võimaldab teil seada vaikimisi teavitushelinat.
Sissetuleva kõne vibratsioon – Võimaldab teil seada sissetuleva kõne vibratsiooni tüüpi.
Valimispadja puutetoonid – Saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks
valimispatja.
Puutehelid – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid
üksusi, mis reageerivad puudutusele.
Ekraaniluku helin – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.
< Ekraan >
Heledus – Saate reguleerida ekraani heledust.
Ekraani ajalõpp – Saate määrata ekraani ajalõpu aja.
Ekraani automaatne pööramine – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.
Fondi tüüp – Saate valida soovitud fondi tüübi.
Fondi suurus – Saate muuta ekraani suurust.
Eesmise klahvi valgus – Saate määrata eesmise klahvi LED-aja.
Kodunupu LED – Valige ühik mida soovite rakendada koos LED valgustusega.
< Avaekraan >
Seadke Teema, Ekraani libistuse efekt või Portree, tehke valik kas kerida ekraane ringis ning Kodu
varundamise ja taastamise kohta.
60
< Lukustusekraan >
Ekraanilukustuse valik – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks. See avab kuvade
kogu, mis juhatavaid teid läbi ekraanilukustusmustri seadmise. Seadke Puudub, Libista, Muster, PIN või
Salasõna.
Kui olete võimaldanud Mustriga lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil
joonistada avamiseks muster.
Taustapilt – Valige lukustatud ekraanil kuvamiseks taustapilt.
Kellad & Otsetee – Kohandage lukustatud ekraani kellasid ja otseteid.
Omanikuinfo – Kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.
Lukustustaimer – Valige aeg ekraani lukustamiseks.
Toitenupp lukustab koheselt – Sõltumata lukustustaimeri seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui
kasutaja vajutab toitenuppu.
< Mälu >
SISEMINE MÄLU – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.
SD Kaart – Olemasoleva SD kaardi vaba ruumi vaatamiseks. Toksake SD kaardi eemaldamisel, et see turvaliselt
eemaldada. Kustutage SD kaart, kui soovite kogu sellel olevat informatsiooni kustutada.
< Aku >
Hallake patareid ja vaadake energiasäästu ühikuid.
< Rakendused >
Vaadake ja hallake oma rakendust.
ISIKLIK
< Kontod ja sünkroonimine >
Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte.
Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.
< Asukoha juurdepääs >
Ligipääs mu asukohale – Kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke
kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma
asukohta nende teenuste pakkumisel.
GPS-satelliidid – Kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.
61
Seaded
Wi-Fi & mobiilivõrgu asukoht – Laske rakendustel kasutada Google’i asukohateenust, et leida kiiremini teie
asukohta. Anonüümne asukohateave kogutakse ning saadetakse Google-sse.
< Turvalisus >
Seadke SIM kaardi lukk – Avab ekraani seadmaks, kas soovite SIM kinnitust või, kui SIM PIN on seatud, siis
seda muuta.
Nähtav salasõnasisestus – Märgitud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle
sisestust näha.
Telefoni administraatorid – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.
Tundmatud allikad – Lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.
Volitused – Märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja
seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.
Paigalda salvestusest – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.
Kustuta volitused – Saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.
< Keel ja sisestus >
Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.
< Varunda ja lähtesta >
Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.
Varunda minu andmed – Saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.
Varukonto – Saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.
Automaatne taastamine – Saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstallitakse
teie seadmesse.
Tehaseandmete lähtestamine – Saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.
Initsialiseerides telefoni sellisel moel, palutakse teil sisestada informatsiooni nagu esmakordsel Androidi
käivitamisel.
62
SÜSTEEM
< QuickButton (Kiirvõti) >
Valige rakendused, millistele soovite omada kiirjuurdepääsu läbi QuickButton.
< Kuupäev ja kellaaeg >
Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Saate
neid seadistusi kasutada ka selleks, et määrata oma soovitud aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgust
edastatut.
< Juurdepääs >
Saate kasutada valiku Juurdepääsu seadeid, et konfigureerida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni
installinud.
MÄRKUS. Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.
< Arvutiühendus >
USB-ühenduse tüüp – Saate määrata soovitud režiimi (Ainult laadimine, Massmälu, Media sync (MTB), USBmodem, LG tarkvara või Kaamera (PTP)).
Küsi ühendamisel – Arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.
Spikker – Saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.
PC Suite – Tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi.
Spikker – LG software.
< Arendaja valikud >
Pidage meeles, et arendaja valikute sisse lülitamisel võib teie seade käituda ettenägematult. Arendaja valikuid
soovitatakse ainult edasijõudnud kasutajatle.
< Teave telefoni kohta >
Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.
63
Arvuti tarkvara (LG PC Suite)
"LG PC Suite" on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu
arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.
LG PC Suite'i tarkvaraga saate...
• Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
• Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
• Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
• Varundada seadmes olevaid rakendusi;
• Värskendada seadme tarkvara;
• Varundada ja taastada seadme üksusi;
• Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
• Varundage, looge ja muutke oma seadmes asuvaid memosid.
MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.
LG PC Suite'i tarkvara installimine
"LG PC Suite'i" tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.
1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
2 Liikuge Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Valige mudel saamiseks
toe
Liikuge Support > Mobile > Valige mudel.
3 Klõpsake PC Sync asukohas MANUALS & DOWNLOAD, ja klõpsake DOWNLOAD, et laadida alla “LG PC
Suite” arvuti tarkvara.
Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite
• Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista Windows 7, Windows 8
• Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
• Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
• Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
• Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla
vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
• Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem
64
MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver
LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG
PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.
Telefoni sünkroonimine arvutiga
Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik
kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.
Toiming on järgmine:
1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
2 Kuvatakse USB ühendustüüp, valige LG tarkvara.
3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme
jaotis.
4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu Sünkrooni.
MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse
programmi LG PC Suite. LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.
Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute
1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise
programmi.
2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon
USB-kaablit kasutades arvutiga.
3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre Seade > Impordi seadmessse > Impordi kontaktid.
4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks.
5 Klõpsake nupul Vali fail ning kuvatakse Windows Explorer.
6 Valige Kontaktide fail, et importide Windows Explorer-i abiga ning valige Ava.
7 Klõpsake OK.
8 Kuvatakse ala, millel on nii teie seadmel olevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud
muudatused LG PC Suite programmi abil.
10 Klõpsake OK.
65
Telefoni tarkvara värskendamine
LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.
Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.lg.com/common/index.jsp
valige oma riik ja keel.
Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea
külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara
uuema versiooni.
Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel,
veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et
värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.
MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal
valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.
LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)
Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma
USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara
uuema versiooni.
Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: Süsteemi seaded > Teave telefoni kohta >
Tarkvara värskendamine > Kontrolli uusi värskendusi.
MÄRKUS. Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste
kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM
litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu
isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.
MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
66
Käesolevast kasutusjuhendist
Käesolevast kasutusjuhendist
•
•
•
•
•
•
Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate
telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda
nendest, mida näete oma telefonis.
Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuse ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib
olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida
LG kodulehelt www.lg.com.
Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustuseti. LG ei
saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene
arendaja on keegi muu peale LG.
LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud
registriseadetega või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi
võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärast tööd.
Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks.
Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste
seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
Andmeedastusteenste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkroonimine või
asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim
teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
Kaubamärgid
•
•
LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.
67
Tarvikud
Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)
Laadija
Aku
Stereo-peakomplekt
Andmesidekaabel
Kiirjuhend
MÄRKUS.
• Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
• Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
• Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.
68
Tõrkeotsing
See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad
teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.
Teade
Võimalikud põhjused
Võimalikud lahendused
SIM-tõrge
Telefonis ei ole SIM-kaarti
või olete selle valesti
paigaldanud.
Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Signaal on nõrk või asute
väljaspool teenusepakkuja
võrku
Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake
võrguoperaatori levialakaarti.
Operaator on rakendanud
uusi teenuseid.
Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12
kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma
võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust
teenusepakkujaga.
Võrguühendus
puudub /
Võrguühendus katkeb
Koodid ei kattu
Kui soovite muuta
oma turvakoodi, peate
sisestama uue koodi kaks
korda.
Kui unustate koodi, võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
Kaks sisestatud koodi
ei kattu.
Rakendust ei saa
seadistada
Kõned ei ole saadaval
Ei ole teenusepakkuja
poolt toetatud või vajab
registreerimist.
Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Valimistõrge.
Uus võrk ei ole autoriseeritud..
Paigaldatud on uus SIMkaart.
Kontrollige uusi piiranguid.
Ettemaksu piirang on
saavutatud.
Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage
piirang PIN2-koodi abil.
69
Tõrkeotsing
Teade
Võimalikud põhjused
Võimalikud lahendused
Toitenuppu vajutati liiga
lühidalt.
Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi
jooksul.
Aku on tühi.
Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise
indikaatorit.
Aku on tühi.
Laadige aku.
Välistemperatuur on liiga
kõrge või madal.
Laadige telefoni normaalse temperatuuriga
keskkonnas.
Klemmide probleem.
Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage
neid.
Pinget pole.
Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
Laadija on kahjustatud.
Vahetage laadija välja.
Vale laadija.
Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud
Fikseeritud numbri
funktsioon on sisse lülitatud.
Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon
välja.
SMS-e ja pilte ei saa
saata / vastu võtta
Mälu on täis.
Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane
Mittetoetatud failivorming.
Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
Ekraan ei lülitu sisse,
kui telefon heliseb
Lähedusanduri probleem.
Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge,
et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat
piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev
piirkond oleks puhas.
Heli pole
Värinarežiim.
Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole
aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või
ekraan tardub
Perioodiline
tarkvaraprobleem.
Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.
Telefoni ei saa sisse
lülitada
Laadimistõrge
70
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising