LG | KG220 | Owner's Manual | LG KG220 Instrukcja obsługi

LG KG220 Instrukcja obsługi
KG220
KG20INSTRUCJAOB¸
Issue 1.0
Part No. MMBB0203903
G
Printed in Korea
INSTRUKCJA OBS¸UGI
WERSJA POLSKA
Przed rozpocz ciem korzystania z telefonu nale˝y dok∏adnie zapozna
si z niniejsz instrukcj obs∏ugi. Instrukcj obs∏ugi nale˝y zachowa do
u˝ytku w przysz∏oEci.
KG220
Instrukcja obs∏ugi
WERSJA POLSKA
Utylizacja starego urz dzenia
1.
Symbol przekreElonego kosza na Emieci wskazuje, ˝e
produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne nale˝y
utylizowac oddzielnie od Emieci komunalnych, za
poErednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych
wskazanych przez rz d lub w∏adze lokalne.
3. Prawid∏owa
utylizacja starego urz dzenia zapobiega
mo˝liwym negatywnym konsekwencjom dla Erodowiska
i zdrowia ludzkiego.
4.
Szczeg ∏owe informacje na temat utylizacji urz dzenia
mo˝na uzyskac w miejscowym urz dzie gminy, firmie
utylizacyjnej lub sklepie, w kt rym nabyty zosta∏
produkt.
Spis treEci
Wst p
............................................................
Wskaz wki
i
na
temat
Cz Eci
telefonu KG220
telefonu
z
telefonu
..................
.................................
................................................
WyEwietlane informacje
Po∏ czenia wielostronne
Drzewo
bezpiecznego
efektywnego korzystania
Funkcje
8
....................................
9
menu
lub
i
Wybieranie funkcji opcji
13
Historia
13
Nieodebrane
16
Odebrane
strony g∏ wnej
Pierwsze kroki
................................................
Instalacja karty
SIM i baterii telefonu
¸adowanie baterii
Od∏ czanie
.......................................
..........................................
∏adowarki
i
.......................................
W∏ czanie wy∏ czanie
Kody dost pu
Has∏o
...............
telefonu
........................
................................................
blokady po∏ cze?....................................
po∏ czenia
po∏ czenia
18
Wszystkie po∏ czenia
19
Usu?
19
Informacje
20
Czas
po∏ cze?
21
Koszt
po∏ cze?
22
Ustawienia
22
Informacje
23
Czas
IloEc
Og lne funkcje
Wykonywanie
Ksi ˝ka
Menu
................................................
i odbieranie
adresowa
po∏ cze?
..................
..........................................
podczas po∏ czenia
.................................
......
.................................
po∏ cze?.............................................
ostatnie
o
.................................
.......................................
Wychodz ce po∏ czenia
Ekran
konferencyjne
................................................
.................................
.......................................
po∏ czenia
.................................
po∏ czeniach
..............................
................................................
................................................
......................................................
o
GPRS
po∏ cze?
danych
..........................................
................................................
...................................................
31
34
37
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
24
24
Ksi ˝ka
29
Kontakty
30
Nowy
adresowa
..........................................
.........................................................
kontakt
................................................
42
42
42
KG220
Grupy
............................................................
Proste
wybieranie
W∏asny
numer
................................................
Moja wizyt wka
Ustawienia
..........................................
.............................................
......................................................
43
Sygna∏
44
Ponowne
44
Zabezpieczenia
44
˚ danie
44
Blokada telefonu
co
minut
Ustawienia
......................................................
Data i
godzina
Ustaw
dat
Format
Ustaw
......................................................
daty......................................................
godzin .
Format
................................................
.........................................................
WyEwietlacz
...................................................
............................................................
Po∏ czenie
Przekaz
Tryb
................................................
godziny
Telefon
J zyk
................................................
......................................................
po∏ cze?
odbioru
Wysy∏aj m j
.............................................
...................................................
numer
..........................................
Po∏ czenia oczekuj ce
.......................................
47
Numery
47
Zmie?
47
Sie
47
kodu PIN1
kody
..........................................
................................................
..........................................
.............................................
po∏ cze?
ustalone
.......................................
(FDN
-
Fixed Dial
Number)
.........
......................................................
...............................................................
Wyb r
sieci
47
Selekcja
47
GPRS
47
Stan
47
.............................................
wybieranie
Blokowanie
Instrukcja obs∏ugi
......................................................
Pasma
................................................
............................................................
pami ci
Zresetuj
...................................................
ustawienia
..........................................
50
50
50
50
51
51
52
52
52
53
53
54
54
54
48
48
Aparat fotograficzny
48
Zr b
49
Tryb ci g∏y......................................................
57
50
Ustawienia
57
50
Autozapis.........................................................
zdj cia
.......................................
...................................................
......................................................
55
55
57
5
Spis treEci
Wyczy
album
WiadomoEci
...................................................
...................................................
Nowa wiadomoE
..........................................
WiadomoEc
tekstowa
WiadomoEc
multimedialna
Skrzynka
odbiorcza
Skrzynka
robocza
Skrzynka
nadawcza
.......................................
.................................
.......................................
..........................................
.......................................
Ods∏uchaj poczt g∏osow
WiadomoEci
Czytaj
..............................
Tematy............................................................
wiadomoEci
Szablon wiadomoEci
WiadomoEc
Ustawienia
....................................
tekstowych...........................
multimedialna
......................................................
WiadomoEc
tekstowa
WiadomoEc
multimedialna
Centrum
.................................
.......................................
poczty g∏osowej
.................................
....................................
WiadomoEci
sieciowe
WiadomoEc
serwisowa
.......................................
.......................................
68
69
58
58
Orange
58
Profile
59
Zmiana
61
Dostosowywanie profili
62
World
Dostosowywanie profili
................................................
............................................................
profilu...................................................
--
--
Personalizuj
..................
zmiana nazwy
...............
70
72
72
72
73
63
64
sieciowe....................................... 64
............................................................
Szablony
57
Album
multimedialny
Zdj cia
.......................................
.........................................................
74
74
64
Obrazy............................................................
74
64
Dewi ki
74
.........................................................
65
i
Gry aplikacje
65
Moje
gry i
65
Konta
66
Wi cej zdj
aplikacje
..........................................
............................................................
...................................................
dzwonk w
66
Wi cej
66
Wi cej gier
68
................................................
..........................................
......................................................
74
75
75
75
75
75
KG220
Dodatki
.........................................................
Kalendarz
Kalendarz
Notatka
Budzik
......................................................
.........................................................
............................................................
Kalkulator
Czas
......................................................
......................................................
globalny
Konwerter
Dyktafon
................................................
jednostek
.......................................
.........................................................
Pytania i odpowiedzi
Akcesoria
.......................................
......................................................
Dane techniczne
.............................................
Instrukcja obs∏ugi
77
77
77
78
78
79
79
80
80
82
85
86
7
Wst p
Gratulujemy zakupu zaawansowanego
kompaktowego telefonu kom rkowego KG220,
zaprojektowanego do obs∏ugi
najnowoczeEniejszych cyfrowych technologii
telefonii kom rkowej.
W
niniejszej instrukcji obs∏ugi przedstawiono
informacje dotycz ce u˝ytkowania i
obs∏ugi telefonu kom rkowego. Aby
prawid∏owo korzystac z wszystkich funkcji
telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub
nieprawid∏owemu u˝ywaniu telefonu, nale˝y
dok∏adnie zapoznac si z niniejsz instrukcj
obs∏ugi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje
telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w
niniejszej instrukcji mog spowodowac
uniewa˝nienie gwarancji.
wa˝ne
8
Wskaz wki
bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Prosimy
zapoznanie si z poni˝szymi
Nieprzestrzeganie tych zasad mo˝e
byc niebezpieczne lub nielegalne. Szczeg ∏owe
informacje zawiera niniejsza instrukcja obs∏ugi.
o
wskaz wkami.
Nara˝enie
Nara˝enie
na
wp∏yw
fal
radiowych
na
?
?
wp∏yw fal radiowych oraz
informacje o wsp ∏czynniku SAR (Specific
Absorption Rate)
na
kom rkowy KG220 zaprojektowano tak,
aby spe∏nia∏ on wymagania bezpiecze?stwa
dotycz ce nara˝enia na wp∏yw fal radiowych.
Wymagania te oparte s na wytycznych naukowych
i uwzgl dniaj marginesy bezpiecze?stwa maj ce
zapewnic bezpiecze?stwo wszystkich os b bez
wzgl du na wiek i stan zdrowia.
W
wytycznych tych stosowany jest wsp ∏czynnik
(Specific Absorption Rate). Testy SAR
wykonuje si za pomoc standardowych metod,
gdy telefon pracuje z najwi ksz moc na
wszystkich wykorzystywanych pasmach
cz stotliwoEci.
Mimo, ˝e modele telefon w kom rkowych LG
r ˝ni si mi dzy sob wsp ∏czynnikiem SAR,
wszystkie spe∏niaj odpowiednie normy
nara˝enia
wp∏yw
fal
radiowych.
Limit
wsp ∏czynnika SAR zalecany przez
komisj ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg
w przeliczeniu na 10 g tkanki.
Podczas
u˝ywania telefonu przy uchu najwy˝sza
wsp ∏czynnika SAR zarejestrowana przez
system DASY4 wynios∏a 0,917 W/kg (na 10 g
tkanki).
Eksploatacja
i
konserwacja
OSTRZE˚ENIE! U˝ywaj wy∏ cznie
baterii,
przeznaczonych dla
tego modelu telefonu. U˝ycie innego typu baterii
i urz dze? mo˝e uniewa˝ni gwarancj oraz
spowodowa zagro˝enia.
∏adowarek
?
SAR
?
temat
wartoEc
Telefon
?
na
oraz
akcesori w
Nie wolno demontowac
telefonu.
potrzeby telefon nale˝y oddac
punkcie serwisowym).
?
?
(W
razie
do naprawy
w
Korzystaj z telefonu z dala od urz dze?
elektronicznych, takich jak odbiorniki TV,
radioodbiorniki lub komputery.
Nie umieszczaj telefonu w pobli˝u urz dze?
emituj cych ciep∏o, takich jak kaloryfery lub
kuchenki.
9
Wskaz wki
?
?
?
na
temat
Nie wolno
?
upuszczac
Nie wolno nara˝ac telefonu
?
w
Nie
nale˝y
bez
potrzeby dotykac anteny.
z
uszkodzona
Nie
nale˝y dotykac anteny podczas korzystania
wp∏yn c na jakoEc
po∏ czenia oraz spowodowac zwi kszone
zu˝ycie energii przez telefon i skr cenie czasu
rozm w i gotowoEci.
z
w
lub
telefonu. Mo˝e to
Wszystkie telefony
Telefonu nie wolno nara˝ac
zak∏ cenia, kt re mog wp∏yn c
ani
na
oddzia∏ywanie
py∏u.
Urz dzenia
?
nale˝y umieszczac w pobli˝u kart
magnetycznych mo˝e on uszkodzic informacje
zapisane na paskach magnetycznych.
Telefonu nie
Nie wolno stukac
w
ekran
mo˝e to uszkodzic
Nie wolno
ostrymi przedmiotami,
telefon.
telefonu
wystawiac
na
?
dzia∏anie
p∏yn w
?
wilgoci.
Akcesori w takich
u˝ywac
z
jak
rozwag .
s∏uchawki douszne
telefonu
Aby korzystac z pe∏nych mo˝liwoEci telefonu przy
minimalnym zu˝yciu energii, nale˝y:
wibracje
papier pakowy
telefonu
Wydajne korzystanie
?
go
z
Do czyszczenia obudowy telefonu nale˝y u˝ywac
suchej Eciereczki. (Nie u˝ywaj rozpuszczalnik w,
rozcie?czalnik w ani alkoholu).
i
?
na
Pow∏oka telefonu mo˝e zostac
gdy˝
?
?
wstrz sy.
nadmiernego dymu
?
efektywnego korzystania
telefonu.
przypadku owini cia
winylowy.
?
i
Nigdy nie wk∏adaj telefonu do kuchenki
mikrofalowej, poniewa mo˝e to spowodowac
wybuch baterii.
mechaniczne ani
?
bezpiecznego
nale˝y
elektroniczne
kom rkowe nara˝one s na
na ich prac .
Nie
nale˝y u˝ywac telefonu kom rkowego w
pobli˝u urz dze? medycznych bez uzyskania
pozwolenia. Nie nale˝y umieszczac telefonu w
pobli˝u rozrusznika serca, na przyk∏ad w kieszeni
na piersi.
Telefony kom rkowe mog zak∏ cac prac
niekt rych aparat w s∏uchowych.
kom rkowe mog powodowac niewielkie
zak∏ cenia pracy odbiornik w TV, odbiornik w
Telefony
radiowych, komputer w, itp.
Wskaz wki
Bezpiecze?stwo
na
na
drodze
?
?
?
?
?
?
Podczas
jazdy
nie
nale˝y trzymac
Nale˝y zawsze poEwi cac
prowadzeniu pojazdu.
Rozmowy nale˝y prowadzic
g∏oEnom wi cego.
telefonu
pe∏n
uwag
przy
u˝yciu
w
r ku.
Fale radiowe mog wp∏ywac na prac system w
elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub
uk∏ady bezpiecze?stwa.
wyposa˝ony jest w poduszk
powietrzn , nie nale˝y montowac ani umieszczac
na niej urz dze?
bezprzewodowych. Zak∏ cenia
jej pracy mog spowodowac powa˝ne obra˝enia.
ona
jest szczeg lnie
skrzy˝owania.
co
w
czasie
odbioru
wa˝ne
przed
z
telefonu
uszkodzeniem
pojawic si , gdy przez
b dziemy s∏uchac g∏oEnych d wi k w. Z
tego powodu zalecane jest, by nie w∏ czac lub
wy∏ czac telefonu blisko ucha. Zalecane jest tak˝e
by poziom g∏oEnoEci d wi k w i rozmowy
ustawiony by∏ na rozs dnym poziomie.
czas
Prace
jazdy, upewnij si
d wi k w z zewn trz,
zbli˝aj c si do
wybuchowe
Nie
nale˝y korzystac z telefonu w pobli˝u prac
wybuchowych. Nale˝y zapoznac si z
odpowiednimi przepisami, regulaminami i
ograniczeniami.
Otoczenie
?
Je˝eli samoch d
muzyki
efektywnego korzystania
zestawu
wymagaj tego warunki na drodze, przed
odebraniem lub wykonaniem po∏ czenia nale˝y
zjechac z drogi i zaparkowac.
˝e nie zak∏ ca
i
Uszkodzenie s∏uchu mo˝e
d∏ugi
Je˝eli
JeEli s∏uchasz
bezpiecznego
Ochrona
s∏uchu
Nale˝y zapoznac si z przepisami dotycz cymi
korzystania z telefon w kom rkowych podczas
prowadzenia samochodu.
?
temat
?
gro˝ ce eksplozj
Telefonu nie
nale˝y u˝ywac na stacjach
benzynowych. Nie nale˝y u˝ywac go tak˝e
pobli˝u paliwa i chemikali w.
w
Nie nale˝y transportowac i przechowywac
∏atwopalnych gaz w i p∏yn w oraz materia∏ w
wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem
telefonem kom rkowym i jego akcesoriami.
z
11
Wskaz wki
Na
na
temat
bezpiecznego
i
efektywnego korzystania
Urz dzenia bezprzewodowe mog powodowac
system w samolotu.
pami ci, obni˝aj cy wydajnoEc.
zak∏ cenia
?
?
?
Przed
wejEciem
wy∏ czyc telefon.
na
pok∏ad
samolotu
nale˝y
Gdy samolot znajduje si na ziemi, nie nale˝y
u˝ywac telefonu bez pozwolenia za∏ogi.
Dzieci
nale˝y przechowywac
miejscu
niedost pnym dla ma∏ych dzieci. Zawiera on ma∏e
elementy, kt re mog spowodowac zad∏awienie.
w
na
temat
baterii
Tej
baterii nie trzeba
Nie wolno demontowac
baterii ani zwierac
jej
zacisk w.
?
?
Funkcja po∏ czenia awaryjnego mo˝e nie byc
dost pna we wszystkich sieciach kom rkowych.
Nie nale˝y zatem nigdy polegac wy∏ cznie na
telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w
sytuacjach awaryjnych. Szczeg ∏owe informacje
naley uzyskac od operatora sieci.
?
?
Nale˝y dbac
o
czystoEc
styk w
baterii.
Bateri nale˝y wymienic, gdy nie zapewnia ju˝
odpowiednio d∏ugiego czasu dzia∏ania telefonu.
Zanim to nast pi, bateri mo˝na na∏adowac setki
razy.
Po∏ czenia awaryjne
Informacje
U˝ywaj tylko baterii i ∏adowarek firmy LG.
firmy LG zapewniaj najwi ksz
˝ywotnoEc baterii.
¸adowarki
?
Telefon
telefonu
ponownym na∏adowaniem. W odr ˝nieniu od
innych baterii, w tej baterii nie wyst puje efekt
samolotu
pok∏adzie
z
u˝ytkowania
roz∏adowywac przed jej
Bateri nale˝y na∏adowac po jej nieu˝ywaniu
przez d∏u˝szy czas
zapewni to jej maksymaln
˝ywotnoEc.
---
?
Nie nara˝aj ∏adowarki na bezpoErednie
oddzia∏ywanie Ewiat∏a s∏onecznego ani nie u˝ywaj
jej w miejscach o du˝ej wilgotnoEci, takich jak
∏azienka.
?
Nie pozostawiaj baterii w miejscach gor cych ani
zimnych, gdy˝ mo˝e to spowodowac pogorszenie
jej wydajnoEci.
Funkcje
1. Gniazdo s∏uchawek
telefonu
Cz Eci
?
Widok
z
Umo˝liwia
przodu
2. Klawisz
?
3.
1. Gniazdo
Obiektyw aparatu
fotografi cznego
?
w
boczny
g r /w d ∏
pod∏ czenie
boczny
w
s∏uchawek.
g r /w
d ∏
Steruje g∏oEnoEci d wi ku klawiszy w trybie
gotowoEci, gdy pokrywa jest otwarta.
Steruje g∏oEnoEci
d wi ku podczas
rozmowy.
s∏uchawek
2. Klawisz
telefonu KG220
3.
Obiektyw aparatu fotografi cznego
n
Uwaga
Zabrudzenie
obiektywu
obni˝a
jakoEc
zdj c.
13
Funkcje
Widok
telefonu KG220
z
ty∏u
Zatrzask baterii
Przesuni cie przycisku do
g ry umo˝liwia zwolnienie
baterii.
Otwory
na
pasek
Bateria
0
2
2
G
K
Gniazdo
karty
SIM
Z∏ cza
Styki karty
SIM
Gniazdo ∏adowarki/
gniazdo
14
kabla
baterii
Funkcje
Widok
otwartego
telefonu KG220
1. S∏uchawka
telefonu
2,
10.
Lewy/prawy klawisz funkcyjny: Klawisze
s∏u˝ do wykonywania funkcji
przedstawianych nad nimi jako tekst na
te
1. S∏uchawka
ekranie.
3. Klawisz
witryny
7.
Menu
G∏ wny
wyEwietlacz
Lewy klawisz
funkcyjny
po∏ czenia: Umo˝liwia wybieranie
po∏ cze?. NaciEni cie
klawisza umo˝liwia tak˝e szybki dost p do
listy ostatnich przychodz cych, wychodz cych
i nieodebranych po∏ cze?.
numeru
nawigacyjne
9. Klawisz
potwierdzania
10.
3. Klawisz
Orange
World
4. Klawisz
po∏ czenia
Prawy klawisz
funkcyjny
11. Klawisz
cznego
alfanumeryczne: Umo˝liwiaj
wprowadzanie cyfr, liter i znak w specjalnych.
6. Mikrofon: Mo˝e zostac
12. Klawisz Koniec/
alfanumery
czne
13. Klawisz
anulowania
14. Klawisze
6. Mikrofon
funkcji
specjalnych
wyciszony podczas
po∏ czenia.
Zasilanie
5. Klawisze
i odbieranie
5. Klawisze
aparatu
fotografi
skr tu do
4. Klawisz
WiadomoEci
8. Klawisze
2.
Orange World: Klawisz
Orange World.
WAP
7.
Zewn trzny wyEwietlacz LCD: WyEwietla
ikony stanu telefonu, elementy menu,
informacje z sieci Web, zdj cia i inne
informacje w pe∏nej palecie kolor w.
15
Funkcje
telefonu KG220
8. Klawisze
nawigacyjne: Umo˝liwiaj
przewijanie menu i przesuwanie kursora.
9. Klawisz
opcji
potwierdzania: Umo˝liwia wyb r
i potwierdzanie czynnoEci.
menu
14. Klawisze
:
Przytrzymanie tego klawisza
w∏ cza/wy∏ cza tryb zwyk∏y.
?
:
Przytrzymanie klawisza powoduje
wprowadzenie znaku po∏ czenia
mi dzynarodowego "+".
11. Klawisz
aparatu fotografi cznego:
NaciEni cie tego klawisza umo˝liwia
skorzystanie z funkcji aparatu. BezpoErednio
przechodzi do menu aparatu.
?
Podczas
:
wprowadzania numeru
przytrzymanie tego klawisza
powoduje wprowadzenie pauzy.
telefonu
12. Klawisz Koniec/Zasilanie:
S∏u˝y do
po∏ czenia, odrzucania po∏ czenia
oraz powracania do trybu gotowoEci.
Przytrzymanie tego klawisza umo˝liwia
w∏ czanie/wy∏ czanie telefonu.
funkcji specjalnych:
?
ko?czenia
13. Klawisz anulowania: Ka˝de
tego klawisza
usuwa
jeden
naciEni cie
znak.
Przytrzymanie klawisza umo˝liwia
wyczyszczenie ca∏ej wprowadzonej
informacji. NaciEni cie tego klawisza
umo˝liwia powr t do poprzedniego ekranu.
16
WyEwietlane informacje
Poni˝sza tabela zawiera
mog zostac
wyEwietlone
ikony i wska niki,
na
kt re
ekranie telefonu.
Funkcje
telefonu KG220
Ikony wyEwietlacza
Ikona
Ikona
Opis
Wskazuje
Oznacza
moc
sygna∏u
Opis
Oznacza
w∏ czony profil
s∏uchawkowy.
sieci.
trwaj ce po∏ czenie.
Mo˝na
Oznacza, ˝e telefon korzysta aktualnie
z
Oznacza
dost pn funkcj
Oznacza
ustawiony i w∏ czony
GPRS.
alarm.
Oznacza stan na∏adowania baterii.
Wskazuje,
˝e odebrana zosta∏a
wiadomoEc
tekstowa/graficzna.
Wskazuje,
˝e odebrana zosta∏a
wiadomoEc
Ta ikona
g∏osowa.
wskazuje,
przekierowac wywo∏anie.
Oznacza
funkcji roamingu.
˝e
Zestaw
w∏ czony profil Normalny.
Wskazuje mo˝liwoEc skorzystania
us∏ugi wiadomoEci push.
z
Oznacza, ˝e telefon po∏ czony jest
sieci
z
WAP.
Oznacza, ˝e wykorzystywana jest
funkcja
GPRS.
Oznacza, ˝e
otwarta zosta∏a strona
z
zabezpieczeniami.
w∏ czono
wibrowanie.
Oznacza
w∏ czony profil G∏oEny.
Oznacza
w∏ czony profil Milczy.
17
Ekran
strony g∏ wnej
Firma Orange doda∏a do tego telefonu ekran
strony g∏ wnej, umo˝liwiaj cy szybkie
przechodzenie do najcz Eciej u˝ywanych funkcji
oraz sprawdzanie nieodebranych po∏ cze?
i
nowych wiadomoEci.
Wszystkie opcje
Po
wybraniu jednej z ikon po lewej stronie
wyEwietlana jest lista dodatkowych opcji.
Na przyk∏ad, przechodz c do witryny Orange
World, mo˝na wejEc bezpoErednio na stron
informacji, rozrywki, narz dzi lub na w∏asn
ekranu
stron
Menu
WiadomoEci
Szybki dost p
Ekran strony g∏ wnej umo˝liwia korzystanie z
najwa˝niejszych funkcji telefonu oraz us∏ug
Orange wystarcz dwa naciEni cia klawiszy.
Wys∏anie wiadomoEci SMS, zrobienie zdj cia,
przejEcie na stron Orange World wszystko to
mo˝na zrobic szybciej ni˝ kiedykolwiek
wczeEniej.
--
-
18
w
serwisie.
Pierwsze kroki
Instalacja karty
Przed wyj ciem
jest wy∏ czony.
1.
SIM i baterii telefonu
baterii
upewnij si ,
2.
zatrzask do
SIM.
kart SIM do uchwytu. Wsu? kart SIM do
odpowiedniego uchwytu. Upewnij si , ˝e karta
SIM jest dobrze w∏o˝ona i ˝e z∏oty obszar styku
na karcie skierowany jest w d ∏. Aby wyj c kart
SIM, naciEnij j lekko i poci gnij w przeciwnym
W∏ ˝
˝e telefon
Wyjmij bateri .
Przesu?
Zainstaluj kart
g ry i unieE g rn kraw d
baterii.
kierunku.
0
2
0
2
G2
G2
K
K
Aby w∏o˝yc kart
n
Uwaga!
Wyj cie baterii z telefonu, gdy jest
w∏ czony, mo˝e spowodowac jego
awari .
n
Przestroga!
SIM
Metalowe
Aby wyj c kart
z∏ cze karty
∏atwo uszkodzic
Z
kart
SIM
SIM
SIM mo˝na
wskutek
zarysowania.
nale˝y obchodzic si
bardzo ostro˝nie.
Nale˝y post powac
wed∏ug instrukcji dostarczonych
z
kart
SIM.
19
Pierwsze kroki
3. W∏ ˝
¸adowanie baterii
bateri .
W∏ ˝
najpierw doln cz Ec baterii do komory.
PrzyciEnij g rn cz Ec baterii do momentu jej
zablokowania na miejscu.
Przed pod∏ czeniem ∏adowarki do
nale˝y w∏o˝yc do niego bateri .
telefonu
20
2
KG
1. Ustaw
wtyczk tak, aby strza∏ka znajdowa∏a
si u g ry zgodnie z rysunkiem, a nast pnie
wciEnij wtyczk zasilacza do gniazda w
telefonie do momentu jej zablokowania na
miejscu.
2.
Pod∏ cz ∏adowark do gniazdka sieciowego.
Nale˝y u˝ywac tylko ∏adowarki znajduj cej si
w
zestawie
3. Ruchome
si
20
po
z
telefonem.
paski na ikonie baterii zatrzymaj
jej ca∏kowitym na∏adowaniu.
Pierwsze kroki
n
Uwaga!
?
Wtyku ∏adowarki nie nale˝y pod∏ czac z
u˝yciem si∏y, gdy˝ mo˝e to spowodowac
uszkodzenie telefonu i/lub ∏adowarki.
?
?
Od∏ czanie
paski ikony
wyEwietlony
pe∏na".
W razie
u˝ywania ∏adowarki za granic
nale˝y u˝yc odpowiedniego adaptera
wtyku.
Podczas ∏adowania nie
baterii ani
n Ostrze˝enie!
?
?
?
karty
SIM
z
nale˝y wyjmowac
telefonu.
Kabel i ∏adowark nale˝y od∏ czyc
podczas burzy, aby unikn c
pora˝enia pr dem lub po˝aru.
∏adowarki
1. Po zako?czeniu
2.
∏adowania
baterii
przesuwaj ce si
zatrzymaj si , a na ekranie
zostanie komunikat
"Bateria
Od∏ cz ∏adowark od gniazdka sieciowego.
Od∏ cz ∏adowark od telefonu (naciEnij szare
przyciski po obu stronach wtyczki i wyci gnij
j ).
Nale˝y si upewnic, ˝e bateria nie
styka si z ˝adnymi przedmiotami
o ostrych kraw dziach, nawet
takimi jak z by zwierz t lub
paznokcie. Stwarza to zagro˝enie
po˝arowe.
Podczas ∏adowania telefonu nie
wykonywac ani odbierac
po∏ cze?, poniewa˝ mo˝e to
doprowadzic do zwarcia w
telefonie i/lub spowodowac
pora˝enie pr dem lub po˝ar.
wolno
n
Uwaga!
?
?
Przed
pierwszym u˝yciem telefonu
nale˝y upewnic si , ˝e bateria jest w
pe∏ni na∏adowana.
Podczas ∏adowania nie
wyjmowac
baterii ani
nale˝y
karty SIM
z
telefonu.
21
Pierwsze kroki
?
Je˝eli bateria nie zosta∏a
Wy∏ czanie
poprawnie
na∏adowana, nale˝y wy∏ czyc i w∏ czyc
telefon.
Nast pnie nale˝y wyj c i
ponownie w∏o˝yc bateri , a nast pnie
nale˝y j ponownie na∏adowac.
W∏ czanie i wy∏ czanie
W∏ czanie
1.
1.
telefonu
Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz
wy∏ czenia ekranu LCD.
do momentu
Kody dost pu
telefonu
Za pomoc kod w opisanych w tej sekcji mo˝na
zabezpieczyc telefon przed u˝yciem przez
telefonu
zewn trznego r d∏a zasilania takiego jak
nieupowa˝nione osoby. Do zmiany kod w
dost pu (z wyj tkiem kod w PUK1 i PUK2) s∏u˝y
polecenie Zmie? kody [Menu 3-4-5]. Patrz strona
∏adowarka
52.
Zainstaluj bateri i pod∏ cz
telefon do
podr ˝na, samochodowa lub
samochodowy zestaw g∏oEnom wi cy.
Ewentualnie zainstaluj w telefonie na∏adowan
bateri .
2.
Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz
momentu w∏ czenia ekranu LCD.
3. W zale˝noEci
˚ danie
od
wprowadzenie
22
wybranego ustawienia
byc konieczne
kodu PIN1 mo˝e
kodu PIN1.
do
Kod PIN1
Kod PIN
(od
4 do 8
cyfr)
Identification
Number,
(Personal
osobisty numer identyfikuj cy) zabezpiecza kart
SIM przed u˝yciem przez nieupowa˝nione
osoby. Kod PIN1 jest zazwyczaj dostarczany z
kart SIM. Gdy ustawienie ˚ danie kodu PIN1
jest w∏ czone (W∏ cz), telefon ˝ da podania
kodu PIN1 po ka˝dym uruchomieniu. Gdy
wybrane jest ustawienie ˚ danie kodu PIN1
r wne Wy∏ cz, telefon ∏ czy si z od razu z
sieci , nie ˝ daj c wprowadzenia kodu PIN1.
Pierwsze kroki
Kod PIN2
(od
4 do 8
Kod
cyfr)
Kod PIN2, dostarczany wraz z niekt rymi kartami
SIM, jest wymagany w celu uzyskania dost pu
do funkcji takich, jak informacje o kosztach lub
numery ustalone. Funkcje te s dost pne tylko
pod warunkiem, ˝e obs∏uguje je karta SIM.
Dalszych informacji
kom rkowej.
mo˝e udzielic
operator sieci
KodPUK(od4do8cyfr)
Kod PUK
(Personal Unblocking Key, osobisty
odblokowuj cy) jest wymagany do zmiany
zablokowanego kodu PIN1. Kod PUK mo˝e byc
dostarczony z kart SIM. JeEli nie, kod ten
mo˝na uzyskac od operatora sieci. W przypadku
zgubienia kodu nale˝y skontaktowac si z
kod
operatorem sieci.
Kod PUK2
Kod
(od
4 do 8
PUK2, dostarczany
z
cyfr)
zabezpieczaj cy (od
4 do 8
cyfr)
Kod zabezpieczaj cy chroni telefon przed
u˝yciem przez nieupowa˝nione osoby. DomyElny
kod zabezpieczaj cy to "0000". Jest on
wymagany do usuni cia wszystkich wpis w w
telefonie oraz do w∏ czenia menu Zresetuj
ustawienia. Kod zabezpieczaj cy jest tak˝e
potrzebny do w∏ czenia lub wy∏ czenia funkcji
blokady telefonu, zabezpieczaj cej go przed
nieautoryzowanym u˝yciem. DomyElny kod
zabezpieczaj cy mo˝na zmienic za pomoc
menu Ustawienia zabezpiecze?.
Has∏o
blokady po∏ cze?
Has∏o
blokady po∏ cze? jest wymagane do
korzystania z funkcji Blokowanie po∏ cze?
[Menu 3-4-3]. Has∏o zostaje przydzielone przez
operatora sieci po zasubskrybowaniu tej us∏ugi.
Szczeg ∏owe informacje patrz strona 51.
-
niekt rymi kartami,
wymagany do zmiany zablokowanego kodu
PIN2. W przypadku zgubienia kodu nale˝y
jest
skontaktowac
si
z
operatorem sieci.
23
Og lne funkcje
Wykonywanie
i odbieranie
po∏ cze?
Wykonywanie po∏ cze?
1.
Upewnij si ,
2.
Wprowad numer
kierunkowym.
]
3.
˝e telefon
klawisz
1.
NaciEnij i przytrzymaj klawisz
aby
wprowadzic numer kierunkowy w ruchu
mi dzynarodowym. Znak "+" automatycznie
zast puje kod po∏ czenia mi dzynarodowego.
2.
Wprowad numer kierunkowy kraju, numer
kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3.
NaciEnij
jest w∏ czony.
telefonu
wraz z numerem
NaciEnij i przytrzymaj klawisz anulowania
aby usun c ca∏y numer.
NaciEnij
Wykonywanie po∏ czenia
mi dzynarodowego
po∏ czenia
,
aby wybrac
,
klawisz
,
aby wybrac
numer.
ten numer.
4.
Aby zako?czyc
zako?czenia
klawisz
po∏ czenie, naciEnij
lub prawy klawisz
funkcyjny.
Ko?czenie
koniec
Wykonywanie po∏ czenia
listy historii po∏ cze?
przy
u˝yciu
1. W
trybie gotowoEci naciEnij klawisz po∏ czenia
aby wyEwietlic list ostatnich
przychodz cych, wychodz cych i
nieodebranych po∏ cze?.
,
2.
Wybierz ˝ dany numer za pomoc
g rnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
3.
24
NaciEnij
klawisz
,
aby wybrac
numer.
po∏ czenia
Po zako?czeniu
(
po∏ czenia naciEnij
klawisz
).
Wykonywanie po∏ czenia
ksi ˝ki adresowej
za
pomoc
Cz sto wybierane numeru razem z nazwiskami
zapisac na karcie SIM i/lub w
pami ci telefonu. Numer telefonu mo˝na wybrac,
znajduj c ˝ dane nazwisko w ksi ˝ce
adresowej, a nast pnie naciskaj c klawisz
os b mo˝na
.
Og lne funkcje
Regulowanie g∏oEnoEci
]
Aby odrzucic przychodz ce po∏ czenie,
nale˝y nacisn c i przytrzymac jeden z
klawiszy bocznych po lewej stronie telefonu
rozmowy,
n
Uwaga
NaciEni cie klawiszy bocznych w trybie
gotowoEci, gdy telefon jest otwarty umo˝liwia
regulacj g∏oEnoEci d wi ku klawiszy.
bez otwierania telefonu.
]
Odbieranie
po∏ czenia
po∏ czenie telefon dzwoni, a
wyEwietlana jest ikona migaj cego
telefonu. Je˝eli osoba dzwoni ca jest
zidentyfikowana, na ekranie wyEwietlony
zostanie jej numer telefonu (lub
nazwisko/zdj cie, je˝eli numer jest zapisany
spisie telefon w).
Gdy
nadchodzi
na
2.
ekranie
1.
odebrac
Po∏ czenie mo˝na tak˝e odebrac podczas
u˝ywania ksi ˝ki adresowej lub innych
funkcji menu.
Aby zako?czyc po∏ czenie, zamknij
klawisz
naciEnij
telefon lub
.
Tryb zwyk∏y (Szybki)
w
przychodz ce po∏ czenie, otw rz
(Je˝eli jako tryb odbierania wybrano
opcj Otwarcie pokrywy. Patrz strona 49
[Menu 3-3-2]).
Aby
jako tryb odbierania wybrano opcj
NaciEnij dowolny klawisz (patrz strona
49), aby odebrac po∏ czenie nale˝y
nacisn c dowolny klawisz opr cz klawisza
i prawego klawisza funkcyjnego.
Uwaga
dostosowac
g∏oEnoEc d wi ku podczas
nale˝y u˝yc klawiszy bocznych ( ).
NaciEnij g rny przycisk boczny, aby zwi kszyc
g∏oEnoEc lub dolny przycisk boczny, aby j
zmniejszyc.
Aby
Je˝eli
n
Tryb zwyk∏y mo˝na w∏ czyc poprzez naciEni cie
przytrzymanie klawisza
po otwarciu
telefonu.
telefon.
25
i
Og lne funkcje
Moc
sygna∏u
Tryb
Moc
sygna∏u mo˝na sprawdzic za pomoc
sygna∏u na ekranie LCD telefonu. Moc
mo˝e si zmieniac, szczeg lnie
sygna∏u
wewn trz budynk w. PodejEcie do okna mo˝e
poprawic jakoEc odbioru.
wska nika
wprowadzanie tekstu przez
ka˝dej litery tylko raz.
Ka˝dy klawisz na klawiaturze ma przypisan
wi cej ni˝ jedn liter . W trybie T9 telefon
automatycznie por wnuje naciEni cia klawiszy
Tryb
naciskanie klawisza
z
Wprowadzanie
tekstu
Znaki
alfanumeryczne mo˝na wprowadzac za
klawiatury telefonu. CzynnoEci takie jak
zapisywanie nazwisk w spisie telefon w,
wprowadzanie wiadomoEci lub tworzenie
spersonalizowanego powitania wymagaj
wprowadzenia tekstu.
pomoc
W telefonie dost pne s nast puj ce metody
wprowadzania tekstu.
T9
ten umo˝liwia
wewn trznym s∏ownikiem
w
celu ustalenia
poprawnego s∏owa, tym samym wymagaj c
mniej naciEni c klawiszy ni˝ tradycyjny tryb
ABC.
Funkcja ta
przewidywania.
Tryb
nazywana
jest
tak˝e
trybem
ABC
Tryb ten umo˝liwia wprowadzanie liter poprzez
naciEni cie klawisza z ˝ dan liter raz, dwa,
trzy lub cztery razy do momentu wyEwietlenia
˝ danej litery.
123 mode
Tryb
(Number mode)
ten umo˝liwia
wprowadzanie cyfr za
pojedynczych naciEni c klawiszy. Aby
w∏ czyc tryb 123 podczas wprowadzania tekstu,
do momentu
nale˝y naciskac klawisz
wyEwietlenia trybu 123.
pomoc
26
Og lne funkcje
Zmiana
1.
trybu wprowadzania
Gdy aktywne jest pole
umo˝liwiaj ce wprowadzanie
znak w, w prawym g rnym
tekstu
tryb wprowadzania
tekstu
1. W
trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij
wprowadzac s∏owo poprzez naciskanie
Klawisz ka˝dej litery
klawiszy
naciskaj tylko raz.
1p
--
rogu ekranu LCD
wyEwietlony zostanie
wska nik
trybu
wprowadzania tekstu.
2.
Tryb wprowadzania
-
tekstu
mo˝na zmienic
poprzez
klawisza
Wstaw
Opcje
naciEni cie
Aktualny tryb
wprowadzania tekstu wyEwietlony jest
prawym g rnym rogu ekranu LCD.
-
.
]
Korzystanie
z
wyEwietlane s∏owa zmieniaj si , odzwierciedlaj c
zmiany s∏ownika.
trybu
w
T9
tekstu
Tryb przewidywania
(T9) umo˝liwia ∏atwe
wprowadzanie s∏ w za pomoc minimalnej liczby
naciEni c klawiszy. Po naciEni ciu ka˝dego
klawisza telefon wyEwietli znaki, kt re b d
najbardziej prawdopodobne w oparciu o
wbudowany s∏ownik. Do s∏ownika mo˝na tak˝e
dodawac nowe s∏owa. Po dodaniu nowych s∏ w
WyEwietlane s∏owo b dzie zmieniac si po
ka˝dym wprowadzeniu litery. Do momentu
wprowadzenia ca∏ego s∏owa nale˝y
ignorowac s∏owo wyEwietlane na ekranie.
Je˝eli po wprowadzeniu
ono nadal niepoprawne,
ca∏ego s∏owa jest
naciEnij dolny
klawisz nawigacyjny raz lub wi cej razy, do
chwili wyEwietlenia odpowiedniego s∏owa.
Przyk∏ad:
NaciEnij klawisze
wpisac wyraz Inne
NaciEnij
w
d ∏], aby wpisac wyraz
,
aby
[klawisz nawigacji
Home
27
Og lne funkcje
-
Je˝eli
nale˝y
-
˝ danego s∏owa nie ma na liEcie,
dodac je za pomoc trybu ABC.
J zyk trybu T9 mo˝na zmienic. W tym celu
naciEnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a
nast pnie wybierz opcj J zyki s∏ownika T9.
Nast pnie wybierz ˝ dany j zyk trybu T9.
Tryb T9 mo˝na tak˝e wy∏ czyc przez
wybranie opcji T9 wy∏. DomyElnie tryb T9
telefonu jest w∏ czony.
2. Przed
edytowaniem i usuwaniem
nale˝y wprowadzic ca∏e s∏owo.
znak w
]
Korzystanie
Tekst
z
trybu
wprowadza si
ABC
za
pomoc
klawiszy
.
1.
NaciEnij
-
-
-
2.
klawisz
z
˝ dan liter .
Raz, aby uzyskac pierwsz liter
Dwa razy,
aby uzyskac drug liter
Itd.
Aby wstawic spacj , naciEnij raz klawisz
Aby usuwac litery, naciEnij klawisz
NaciEnij i przytrzymaj klawisz
aby
wyczyEcic ca∏y ekran.
.
.
,
3. Ka˝de s∏owo
nale˝y zako?czyc spacj ,
naciskaj c klawisz
Aby usuwac litery,
naciEnij klawisz
.
.
n
Uwaga Aby opuEcic tryb wprowadzania tekstu bez
zapisywania wprowadzonych informacji,
Telefon powr ci
nale˝y nacisn c klawisz
do trybu gotowoEci.
.
28
n
Uwaga
Poni˝sza tabela zawiera
znak w
dost pnych
alfanumerycznych.
za
informacje na temat
klawiszy
pomoc
Og lne funkcje
Kolejno wyEwietlane
Kla
wisz
Du˝e
znaki
Ma∏e
.,/?!-:'''1
.,/?!-:'''1
ABC
abc
AA 2
aac
ˇ2
]
Korzystanie
Tryb
wiadomoEci
W
JKL¸Ωª£5
jkl∏ º£5
MNO¡O ?O6
mno?
U O8
tekstu
A 6
adresowa
pami ci karty
Dodatkowo
w
przechowywa
odpowiadaj ce im nazwy.
pami ci
do 500 numer w
7
SIM mo˝na
numery telefon w i
telefonu mo˝na
wraz z
zapisa
nazwami.
pqrsEfiG‰ 7
W
TUVUE
przejEciem w odpowiedni tryb
nale˝y wprowadzi ˝ dany
pomoc klawiszy cyfr.
Ksi ˝ka
ghii4
·
(numerycznego)
def d'eeˇ3
GHII4
PQRSA¤?
123
Przed r cznym
ˇ
3
trybu
wprowadzanie cyfr w
tekstowej (np. numeru telefonu).
wprowadzania
numer za
ˇ
EE
DEF¢D
z
123 umo˝liwia
tuv E
U8
WXYZ ˚?I9
wxyze˝˘I9
Medzera 0
Medzera 0
menu
SIM i
w
Ksi ˝ka adresowa z ksi ˝ki na karcie
pami ci telefonu korzysta si w ten sam
spos b.
29
Og lne funkcje
Menu
podczas po∏ czenia
Telefon
ma
Prze∏ czanie pomi dzy
dwoma
po∏ czeniami
funkcji, kt rych
korzystac podczas po∏ czenia. Aby uzyskac
dost p do tych funkcji podczas po∏ czenia,
nale˝y nacisn c lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
Aby prze∏ czac pomi dzy dwoma po∏ czeniami,
nale˝y nacisn c lewy klawisz funkcyjny, a
nast pnie wybrac polecenie Prze∏ cz. lub
nacisn c klawisz
W trakcie
Odbieranie
kilka
z
mo˝na
po∏ czenia
Menu
wyEwietlane na ekranie aparatu podczas
po∏ czenia r ˝ni si od domyElnego menu
g∏ wnego, wyEwietlanego na ekranie w trybie
gotowoEci. Poni˝ej opisano dost pne opcje.
Wykonywanie drugiego po∏ czenia
W celu wykonania drugiego po∏ czenia mo˝na
wybrac numer ze spisu telefon w. W tym celu
nale˝y nacisn c prawy klawisz funkcyjny, a
nast pnie wybrac opcj Szukaj. Aby podczas
po∏ czenia zapisac wybrany numer w spisie
telefon w, naciEnij prawy klawisz funkcyjny, a
nast pnie wybierz opcj Dodaj nowy.
30
.
Aby
odebrac
dzwoni
przychodz cego po∏ czenia
po∏ czenie przychodz ce, gdy
telefon, wystarczy nacisn c klawisz
Telefon mo˝e r wnie˝ informowac
u˝ytkownika
po∏ czeniu przychodz cym podczas innego
po∏ czenia. W s∏uchawce rozlegnie si sygna∏
d wi kowy, a na wyEwietlaczu pojawi si
komunikat o po∏ czeniu oczekuj cym.
.
o
Funkcja ta, znana jako Po∏ czenia oczekuj ce,
dost pna jest tylko w sieciach, kt re j realizuj .
Szczeg ∏owe informacje dotycz ce w∏ czania i
wy∏ czania us∏ugi po∏ cze? oczekuj cych
zawiera sekcja Po∏ czenia oczekuj ce
[Menu 3-3-4] na stronie 50.
Og lne funkcje
Przy w∏ czonej funkcji Po∏ czenie oczekuj ce
wstrzymac pierwsze pol czenie i odebrac
lub
drugie po∏ czenie, naciskaj c klawisz
mo˝na
lewy
klawisz
Odrzucanie
funkcyjny [Odbierz]
przychodz cego po∏ czenia
Po∏ czenie przychodz ce
mo˝na odrzucic
odbierania, naciskaj c klawisz
.
bez
Podczas
po∏ czenia mo˝na odrzucic przychodz ce
po∏ czenie, naciskaj c prawy klawisz fukcyjny
[Zako?cz] lub klawisz
.
Wyciszanie
mikrofonu
Aby wyciszyc mikrofon podczas rozmowy, nale˝y
nacisn c klawisz [Menu], a nast pnie wybrac
opcj Wycisz. W celu cofni cia wyciszenia nale˝y
wybrac opcj Wy∏ cz wyciszenie. Po wyciszeniu
rozm wca niczego nie s∏yszy w aparacie,
natomiast rozm wc nadal s∏ychac.
W∏ czanie ton w
DTMF
podczas po∏ czenia
Aby w∏ czyc sygnalizacj DTMF podczas
po∏ czenia, nale˝y nacisn c lewy klawisz
funkcyjny, a nast pnie wybrac opcj DTMF w∏.
Wybieranie tonowe DTMF wy∏ cza si w taki sam
spos b. Sygna∏y DTMF umo˝liwiaj obs∏ug
automatycznych central za pomoc telefonu.
Po∏ czenia wielostronne
konferencyjne
lub
Us∏uga po∏ czenia konferencyjnego umo˝liwia
prowadzenie jednoczesnej rozmowy z wi cej ni˝
jednym rozm wc , jeEli operator realizuje tak
us∏ug . Po∏ czenie konferencyjne jest mo˝liwe
tylko w wczas, gdy jedno po∏ czenie jest aktywne,
drugie wstrzymane, a oba po∏ czenia zosta∏y
odebrane. Po nawi zaniu po∏ czenia
konferencyjnego abonent, kt ry ustawi∏
konferencj , mo˝e dodawac, roz∏ czac lub
oddzielac po∏ czenia (tj. usuwac je z konferencji,
lecz nadal podtrzymywac z nimi po∏ czenie).
Opcje te s dost pne w menu podczas
po∏ czenia. W po∏ czeniu konferencyjnym mo˝e
uczestniczyc maksymalnie pi ciu rozm wc w.
Abonent, kt ry ustawi∏ konferencj , steruje ni i
tylko on mo˝e dodawac po∏ czenia do konferencji.
31
Og lne funkcje
Wykonywanie drugiego po∏ czenia
Podczas po∏ czenia mo˝na wykonac drugie
po∏ czenie. W tym celu nale˝y wprowadzic drugi
numer i nacisn c
klawisz
Po ustanowieniu drugiego po∏ czenia pierwsze
zostanie automatycznie zawieszone. Aby
prze∏ czac pomi dzy po∏ czeniami nale˝y
nacisn c lewy klawisz funkcyjny, a nast pnie
wybrac opcj Prze∏ cz.
.
Tworzenie
po∏ czenia konferencyjnego
Nale˝y wstrzymac jedno po∏ czenie, utworzyc
drugie, nacisn c lewy klawisz funkcyjny, a
nast pnie wybrac polecenie Konferencja/Do∏ cz
wszystkie.
32
Nale˝y nacisn c lewy klawisz funkcyjny, a
nast pnie wybrac polecenie Konferencja/Do∏ cz
wszystkie.
Dodawanie po∏ cze?
konferencyjnego
do
po∏ czenia
Aby dodac po∏ czenie do istniej cego po∏ czenia
konferencyjnego, nale˝y nacisn c lewy klawisz
funkcyjny, a nast pnie wybrac polecenie
Konferencja/Do∏ cz wszystkie.
WyEwietlanie uczestnik
konferencyjnego
Do
w
po∏ czenia
przewijania listy numer w wszystkich
konferencji s∏u˝ g rny i dolny
klawisz konferencyjny.
Wstrzymywanie po∏ czenia
konferencyjnego
Nale˝y nacisn c lewy klawisz funkcyjny,
nast pnie wybrac polecenie
Konferencja/Wstrzymaj wszystkie.
W∏ czanie wstrzymanego po∏ czenia
konferencyjnego
uczestnik w
a
Og lne funkcje
Przyjmowanie prywatnego po∏ czenia
podczas po∏ czenia konferencyjnego
Aby
rozmawiac
prywatnie z jednym z
po∏ czenia konferencyjnego, nale˝y
wyEwietlic numer ˝ danej osoby na ekranie, a
nast pnie nacisn c lewy klawisz funkcyjny. Aby
wstrzymac wszystkie pozosta∏e po∏ czenia,
nale˝y wybrac opcj Konferencja/Poufne.
uczestnik w
Ko?czenie
po∏ czenia konferencyjnego
uczestnika
konferencji wyEwietlanego
zako?czyc,
naciskaj c klawisz
Aby zako?czyc
po∏ czenie konferencyjne, nale˝y nacisn c lewy
klawisz funkcyjny, a nast pnie wybrac polecenie
Konferencja/Zako?cz. Wyb r opcji
Konferencja/Zako?cz ko?czy wszystkie
aktywne i wstrzymane po∏ czenia.
Po∏ czenie
aktualnie
na
ekranie mo˝na
.
33
Drzewo
menu
Poni˝szy opis ilustruje dost pn struktur
zawiera informacje na temat:
menu
oraz
]
numeru
]
strony,
przypisanego ka˝dej opcji
na
kt rej
mo˝na znale c
menu
opis danej
funkcji.
Do
˝ danego menu mo˝na przejEc za pomoc
lewego klawisza funkcyjnego [Menu], klawiszy
nawigacyjnych oraz klawisza [OK]. Mo˝na tak˝e
po naciEni ciu lewego klawisza funkcyjnego
[Menu] nacisn c klawisze odpowiadaj ce
numerowi danego menu.
2.
adresowa
Ksi ˝ka
1
Kontakty
2
Nowy
3
Grupy
4 Proste
wybieranie
5
W∏asny
6
Moja wizyt wka
numer
7 Ustawienia
1 Data i
po∏ cze? (patrz
1 Nieodebrane
2 Odebrane
po∏ czenia
Wychodz ce po∏ czenia
4
Wszystkie po∏ czenia
6
7
34
po∏ czenia
3
5 Usu?
strona
ostatnie
Informacje
o
Informacje
o
po∏ czenia
po∏ czeniach
GPRS
38)
strona
kontakt
3. Ustawienia
1. Historia
(patrz
(patrz
strona
godzina
2 Telefon
3
Po∏ czenie
4
Zabezpieczenia
5 Siec
6 GPRS
7 Stan
8
pami ci
Zresetuj
ustawienia
47)
42)
Drzewo
4.
Aparat fotograficzny (patrz
1 Zr b
2
strona
55)
6.
zdj cie
World
Orange
1
Orange
(patrz
strona
menu
70)
World
2 Ulubione
Tryb ci g∏y
3 Id do adresu
3 Ustawienia
4 Ustawienia
5. WiadomoEci
(patrz
strona
5
58)
SIMteligent
1 Nowa wiadomoEc
2
Skrzynka
odbiorcza
3
Skrzynka
robocza
1
Normalny
4
Skrzynka
nadawcza
2
Tylko wibruje
5
Ods∏uchaj poczt g∏osow
6 WiadomoEci
7
7. Profile
sieciowe
Szablony wiadomoEci
3
Milczy
4
G∏oEny
(patrz
5 Zestaw
strona
72)
s∏uchawkowy
8 Ustawienia
n funkcja pokazuje si
w
zale˝noEci
od
operatora
35
Drzewo
menu
8. Album
multimedialny (patrz
strona
74)
9. Dodatki
(patrz
1
Zdj cia
1 Kalendarz
2
Obrazy
2 Budzik
3
D wi ki
3 Kalkulator
4
i
Gry aplikacje
4 Czas
5
Wi cej zdj c
5 Konwerter
6
Wi cej
7
Wi cej gier
dzwonk w
6
strona
globalny
Dyktafon
jednostek
77)
Wybieranie funkcji
Telefon
jego
posiada
i
opcji
zestaw
dostosowanie.
w menu
i
funkcji umo˝liwiaj cych
Funkcje te pogrupowane s
Menu
WiadomoEci
podmenu.
Dost p do nich mo˝na uzyskac za pomoc
] i [
]. Ka˝de
klawiszy funkcyjnych [
menu i podmenu umo˝liwia przegl danie i
zmian opcji konkretnej funkcji.
Funkcje klawiszy programowych zmieniaj si w
od kontekstu; etykiety znajduj ce si
w dolnym wierszu ekranu powy˝ej tych klawiszy
wskazuj aktualn funkcj klawiszy.
zale˝noEci
NaciEnij lewy
funkcyjny,
aby uzyskac dost p
do odpowiedniego
klawisz
NaciEnij
prawy
klawisz
funkcyjny,
aby uzyskac dost p
do
menu
skr t w.
menu.
37
Historia
po∏ cze?
Umo˝liwia sprawdzenie rejestru nieodebranych,
odebranych i wykonanych po∏ cze?, pod
warunkiem, ˝e siec obs∏uguje funkcj
identyfi- kacji rozm wcy (CLIP).
?
?
?
Numer i nazwa (je˝eli jest dost pna) zostan
wyEwietlone razem z dat i godzin wykonania
po∏ czenia. Funkcja ta umo˝liwia tak˝e
przegl danie czas w i koszt w po∏ cze?.
Aby w∏ czyc rejestr po∏ cze?, nale˝y nacisn c
klawisz Menu (
), a nast pnie za pomoc
klawiszy nawigacyjnych wybrac polecenie
Rejestr po∏ cze?.
Nieodebrane
po∏ czenia
Menu 1-1
Opcja ta umo˝liwia wyEwietlenie 10 ostatnich
nieodebranych po∏ cze?. Po wybraniu numeru
telefonu mo˝na si z nim po∏ czyc poprzez
naciEni cie klawisza po∏ czenia (
).
NaciEni cie lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] umo˝liwia tak˝e:
WyEwietlenie numeru (je˝eli jest on dost pny)
oraz wybranie go lub zapisanie w ksi ˝ce
adresowej.
38
Wys∏anie wiadomoEci
na
Usuni cie po∏ czenia
z
Odebrane
i
ten numer.
listy.
po∏ czenia
ta umo˝liwia
Menu 1-2
10 ostatnich
Opcja
wyEwietlenie
odebranych po∏ cze?. Po wybraniu numeru
telefonu mo˝na si z nim po∏ czyc poprzez
naciEni cie klawisza po∏ czenia (
).
NaciEni cie lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] umo˝liwia tak˝e:
?
?
?
?
?
Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru
zapisanie jej w ksi ˝ce adresowej.
WyEwietlenie numeru (je˝eli jest on dost pny)
oraz wybranie go lub zapisanie w ksi ˝ce
adresowej.
Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru
zapisanie jej w ksi ˝ce adresowej.
Wys∏anie wiadomoEci
na
Usuni cie po∏ czenia
z
ten numer.
listy.
i
Hcisztoeria?
Wychodz ce po∏ czenia
ta umo˝liwia
Menu 1-3
20 ostatnio
wyEwietlenie
wybraniu numeru
telefonu mo˝na si z nim po∏ czyc poprzez
naciEni cie klawisza po∏ czenia (
). Klawisz
[Opcje] umo˝liwia tak˝e:
Opcja
wybieranych
?
?
?
?
n
numer w. Po
WyEwietlenie numeru (je˝eli jest on dost pny)
oraz wybranie go lub zapisanie w ksi ˝ce
adresowej.
Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru
zapisanie jej w ksi ˝ce adresowej.
Wys∏anie wiadomoEci na ten numer.
Usuni cie po∏ czenia z listy.
Uwaga
Wszystkie wpisy
pomoc
menu
z
tej listy
Usu?
mo˝na
ostatnie
i
usun c
po∏ czenia
za
[Menu 1-5].
Wszystkie po∏ czenia
Umo˝liwia wyEwietlenie wszystkich
wychodz cych i przychodz cych.
Menu 1-4
list
Usu?
ostatnie
Za pomoc
po∏ czenia
po∏ cze?
Menu 1-5
mo˝na
tej opcji
wyczyEcic list
odebranych, nieodebranych lub wybieranych
po∏ cze?. Mo˝na tak˝e usun c wszystkie listy
po∏ cze? naraz za pomoc opcji Wszystkie
po∏ czenia.
Informacje
Czas
o
po∏ czeniach
po∏ cze?
Menu 1-6
Menu 1-6-1
Opcja ta umo˝liwia wyEwietlenie czasu trwania
po∏ cze? przychodz cych i wychodz cych.
Podczas przewijania listy za pomoc
g rnego/dolnego klawisza nawigacyjnego czas
trwania ka˝dego po∏ czenia wyEwietlony jest w
dolnej cz Eci ekranu. Liczniki po∏ cze? mo˝na
wyzerowac za pomoc polecenia WyczyE
wszystko.
] Ostatnie
po∏ czenie: d∏ugoEc
po∏ czenia.
po∏ cze?
]
ostatniego
Wszystkie po∏ czenia: ca∏kowita d∏ugoEc
wszystkich po∏ cze? wykonanych lub
odebranych od czasu ostatniego
wyczyszczenia licznika.
39
Hcisztoeria?
po∏ cze?
] Odebrane
po∏ czenia: d∏ugoEc wszystkich
po∏ cze? przychodz cych. Wybierane: d∏ugoEc
wszystkich po∏ cze? wychodz cych.
]
]
n
Wychodz ce po∏ czenia: d∏ugoEc
nawi zanych po∏ cze?
umo˝liwia
WyczyE wszystkie:
wszystkich rekord w po∏ cze?.
Uwaga
Koszt
wszystkich
usuni cie
Rzeczywisty czas naliczany przez operatora
mo˝e si r ˝nic w zale˝noEci od funkcji
realizowanych w sieci, zaokr gle? jednostek
taryfikacyjnych itp.
po∏ cze?
funkcja sieci umo˝liwia sprawdzenie kosztu
ostatniego po∏ czenia oraz wszystkich po∏ cze?.
Koszt po∏ czenia wyEwietlany jest w dolnej
cz Eci ekranu LCD. Aby wyzerowac koszty
po∏ cze?, nale˝y wybrac polecenie Wyzeruj
wszystko. Wymagane b dzie wprowadzenie
Podaj PIN2.
Uwaga
] Ustaw
taryf :
umo˝liwia ustawienie
waluty
i
ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o
cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia
operator sieci. Do ustawienia Waluty i
Jednostki w tym menu niezb dny jest kod
PIN2.
n
Uwaga
Po
wykorzystaniu wszystkich jednostek
wykonac tylko po∏ czenia z
alarmowymi. W zale˝noEci od karty SIM
do ustawienia limitu koszt w po∏ cze?
niezb dny mo˝e byc kod PIN2.
mo˝na
Menu 1-6-2
Ta
n
Menu 1-6-3
Ustawienia
Rzeczywisty koszt naliczany przez operatora
mo˝e si r ˝nic w zale˝noEci od funkcji
realizowanych w sieci, zaokr gle? jednostek
taryfikacyjnych itp.
] Ustaw limit: ta
us∏uga sieciowa umo˝liwia
po∏ cze? zgodnie z
ustawieniem limitu koszt w wyra˝onym w
wybranych jednostkach. Wybierz opcj Czytaj,
aby wyEwietlic liczb pozosta∏ych jednostek.
Aby dokonac zmiany limitu koszt w, wybierz
opcj Zmie?.
ograniczanie
koszt w
Hcisztoeria?
]
AutowyEwietlanie:
umo˝liwia
ta
us∏uga
sieciowa
automatyczne sprawdzanie kosztu
ostatniego po∏ czenia. W celu wyEwietlania
kosztu ostatniego po∏ czenia po zako?czeniu
rozmowy w menu AutowyEwietlanie nale˝y
zaznaczyc opcj W∏ czone.
Informacje
o
GPRS
IloE
danych
po∏ cze?
Menu 1-7-2
Umo˝liwia sprawdzenie iloEci Wys∏anych,
Odebranych oraz Wszystkich danych oraz
wyzerowanie wszystkich licznik w. Licznik
mo˝na wyzerowac za pomoc polecenia
WyczyE wszystko.
Menu 1-7
Umo˝liwia sprawdzenie iloEci danych
przes∏anych przez siec za pomoc funkcji GPRS.
Ponadto umo˝liwia sprawdzenie czasu
sp dzonego online. (GPRS to skr t od General
Packet Radio Service).
Czas
po∏ cze?
Menu 1-7-1
Umo˝liwia sprawdzenie czasu trwania
Ostatniego po∏ czenia oraz Wszystkich
po∏ cze?. Liczniki po∏ cze? mo˝na wyzerowac
za pomoc polecenia Wyzeruj wszystkie.
41
Ksi ˝ka
W
pami ci karty
adresowa
SIM mo˝na
numery telefon w i
przechowywac
odpowiadaj ce im nazwy.
W trybie gotowoEci naciEnij lewy klawisz
funkcyjny [Menu], a nast pnie wybierz opcj
Ksi ˝ka adresowa.
-
Kontakty
Menu 2-1
1.
Wybierz opcj Kontakty. Zostanie
wyEwietlone pole z pytaniem o nazw
2.
Wprowad pocz tek nazwy, kt r chcesz
znale c, a nast pnie naciEnij lewy klawisz
funkcyjny [Szukaj].
n
Uwaga
.
Aby przegl dac ksi ˝k adresow od
pocz tku, nale˝y nacisn c lewy klawisz
funkcyjny [Lista] bez wprowadzania
nazwy.
3. Po znalezieniu
nazwy mo˝na
˝ danej
wykonac po∏ czenie na ten numer za pomoc
klawisza po∏ czenia. Mo˝na tak˝e nacisn c
lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby uzyskac
dost p do poni˝szych opcji.
]
Edytuj:
42
umo˝liwia
edycj
nazwy,
numeru oraz
grupy.
] Nowa wiadomoE :
umo˝liwia
napisanie
wiadomoEci.
]
Kopiuj: umo˝liwia kopiowanie wpisu ksi ˝ki
adresowej z karty SIM do pami ci telefonu i
vice
]
versa.
G∏ wny numer: umo˝liwia wyb r jednego
cz sto u˝ywanego numeru telefonu
kom rkowego, domowego lub biurowego.
Wybrany numer b dzie wyEwietlany jako
g∏ wny.
] Usu?:
Nowy
Ta
usuwa
wpis.
kontakt
funkcja
umo˝liwia dodanie nowego
Menu 2-2
wpisu.
pne s 2 pami ci: pami c telefonu i pami
SIM. W pami ci telefonu mo˝na zapisac
Dost
karty
500 wpis w.
Ka˝da
nazwa w pami ci telefonu
si z maksymalnie 20 znak w.
pami ci karty SIM zale˝y od karty.
mo˝e sk∏adac
PojemnoEc
1. Przewi?
list do opcji Nowy kontakt,
nast pnie naciEnij klawisz [OK].
a
42
c
Ksi ˝ka
2. Nowe
do pami ci karty
Aby wybrac u˝ywan
pami c, nale˝y u˝yc opcji Pami domyElna
[Menu 2-7-1].
wpisy
mo˝na dodawac
1.
SIM lub telefonu.
] Dodawanie
karty
nowych wpis w
do
kt r chcesz
zarz dzac, naciskaj c lewy klawisz funkcyjny
[Wybierz]. WyEwietlone zostan poni˝sze
polecenia.
SIM
wprowadzic nazw i numer telefonu
wybrac ˝ dan grup . (W zale˝noEci od
karty SIM).
Mo˝na
] Dodawanie
nowych wpis w
do
pami ci
] Lista uczestnik w:
Mo˝na
wprowadzic nazw i
wybrac ˝ dan grup .
Grupy
] Dzwonek grupy: umo˝liwia
sygnalizuj cego po∏ czenie
numer
cz∏onk w
wyb r dzwonka
osoby z tej
od
grupy.
telefonu
] Ikona grupy: umo˝liwia
wyb r ikony grafi
cznej wyEwietlanej podczas po∏ czenia od
osoby z tej grupy.
Menu 2-3
Wpisy ksi ˝ki adresowej mo˝na podzielic na 7
grup. Ta funkcja umo˝liwia przypisanie dzwonka
i/lub grafiki do ka˝dej z grup. Dzi ki temu ∏atwo
jest od razu rozpoznac grup , do kt rej nale˝y
osoba dzwoni ca.
43
wyEwietla list
grupy.
telefonu
oraz
Wybierz menu Grupy. WyEwietlona zostanie
lista wszystkich grup: Rodzina, Przyjaciel,
Kolega, VIP, Grupa1, Grupa2 i Inne.
2. Zaznacz nazw grupy,
pami ci
oraz
adresowa
]
Dodaj
] Usu?
] Zmie?
uczestnika:
uczestnika:
nazw :
dodaje
usuwa
cz∏onka do grupy.
cz∏onka
przypisuje grupie
z
grupy.
now nazw .
43
Ksi ˝ka
adresowa
Proste
wybieranie
Do
klawiszy
kontakty.
mo˝na
--
Menu 2-4
Opcja
w∏asnej
wizyt wki. Nale˝y wprowadzic swoje nazwisko,
numer telefonu kom rkowego, domowego,
biurowego, faksu oraz adres e-mail.
NaciEni cie klawisza spowoduje wybranie
przypisanego do niego numeru.
list do pozycji Proste wybieranie,
nast pnie naciEnij klawisz [OK].
2.
a
Aby dodac numer do listy prostego
wybierania, naciEnij lewy klawisz funkcyjny
[OK]. Znajd nazw w ksi ˝ce adresowej.
3. Za pomoc lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje] mo˝na zmienic lub usun c przypisany
wykonac po∏ czenie
numer,
oraz
wys∏ac
wiadomoEc.
W∏asny
(funkcja
zale˝na od
Umo˝liwia
numeru na
Menu 2-5
numer
karty SIM)
sprawdzanie i zapisanie w∏asnego
karcie SIM.
Ustawienia
Menu 2-7
Pami domyElna
Funkcja Ksi ˝ka
pami ci telefonu
adresowa mo˝e
korzystac z
pami ci karty SIM, w
zale˝noEci od ustawienia u˝ytkownika. W
przypadku wybrania pozycji Zmienne telefon
b dzie ˝ dac wybrania pami ci, w kt rej ma byc
zapisany wpis.
Poka˝
opcje
Przewi?
list
klawisz
-
Tylko
lub
do pozycji
[OK].
nazwa:
nazw na
44
Menu 2-6
ta umo˝liwia utworzenie
przypisac
1. Przewi?
Moja wizyt wka
liEcie
Poka˝
opcje. NaciEnij
ustawia
wyEwietlanie wy∏ cznie
ksi ˝ki adresowej.
44
Ksi ˝ka
-
Z obrazem: ustawia
grafik
-
na
Nazwa i
liEcie
wyEwietlanie symboli
ksi ˝ki adresowej.
numer:
numeru na
liEcie
ustawia
wyEwietlanie
ksi ˝ki adresowej.
i
] Z telefonu
Dost pne
?
Przewi? list do pozycji Wyszukaj wg,
[OK].
nast pnie naciEnij klawisz
a
?
-
-
Zmienne: telefon
b dzie ˝ dac podania
sposobu wyszukiwania.
Nazwa lub
numer:
wpis wed∏ug
telefon
nazwy lub
b dzie wyszukiwac
numeru.
Stan
Umo˝liwia
WyczyE
] Z
karty SIM na telefon: umo˝liwia
skopiowanie/przeniesienie
numer
pami ci
pami ci
versa.
pami ci
nast puj ce opcje:
PrzenieE wszystkie: podczas
kopiowania/przenoszenia oryginalny
zostanie usuni ty.
Kopiuj/PrzenieE wszystkie
skopiowanie lub przeniesienie wpis w
pami ci karty SIM do pami ci telefonu i vice
s
z
Kopiuj wszystkie: podczas opiowania
/przenoszenia oryginalny numer zostanie
zachowany.
Umo˝liwia
z
SIM: umo˝liwia
skopiowanie/przeniesienie wpis w
telefonu na kart SIM.
nazwy i
Wyszukaj wg
na
adresowa
sprawdzenie aktualnego
karty SIM.
stanu
telefonu i
kontakty
S∏u˝y do usuwania wszystkich wpis w z pami ci
karty SIM lub pami ci telefonu. Ta funkcja
wymaga u˝ycia kodu zabezpieczaj cego. Aby
powr cic do trybu gotowoEci, nale˝y nacisn c
klawisz Koniec/Zasilanie.
45
Ksi ˝ka
adresowa
Numery serwis w (funkcja
SIM)
zale˝na od
karty
Funkcja ta umo˝liwia obejrzenie wykazu us∏ug
Ewiadczonych przez operatora sieci. Numery te
to m.in. biuro obs∏ugi klienta, sieciowe ksi ˝ki
telefoniczne oraz numery poczty g∏osowej.
1.
Wybierz opcj Numery serwis w.
2.
Zostan wyEwietlone
3.
Przy u˝yciu klawiszy nawigacji g ra/d ∏
wybierz us∏ug . NaciEnij klawisz
nazwy
dost pnych us∏ug.
.
46
Ustawienia
klawisz Menu
NaciEnij
(
), a nast pnie
klawiszy nawigacyjnych wybierz
polecenie Ustawienia.
za
pomoc
Format
Menu 3-1-4
godziny
24-godzinny
12-godzinny
Data i
godzina
Menu 3-1
Pozwala zmienic
Dost pne
Ustaw
s
wyEwietlan dat i godzin .
nast puj ce opcje:
Menu 3-1-1
dat
Pozwala wprowadzic dzie?, miesi c i rok. Format
wyEwietlania daty mo˝na zmienic przy u˝yciu
opcji menu Format daty.
Format
Menu 3-1-2
daty
DD/MM/RRRR
(dzie?/miesi c/rok)
MM/DD/RRRR
(miesi c/dzie?/rok)
RRRR/MM/DD
(rok/miesi c/dzie?)
Ustaw
godzin
Telefon
Wiele
Menu 3-2
mo˝na dostosowac
funkcji aparatu
w∏asnych potrzeb. Funkcje
menu
z
dost pne
do
w
Ustawienia telefonu.
Menu 3-2-1
WyEwietlacz
]
te s
Tapeta: opcja ta umo˝liwia skonfigurowanie
wyEwietlacza w trybie gotowoEci.
] Kolor
menu:
t∏a
telefon zawiera 4 wbudowane
menu. Wyb r koloru
jest mo˝liwy po przewini ciu listy i
naciEni ciu przycisku Wybierz na wybranym
motywie.
motywy kolorystyczne
menu
Menu 3-1-3
Pozwala wprowadzic aktualn godzin . Format
wyEwietlania czasu mo˝na ustawic przy u˝yciu
opcji menu Format godziny.
] Powitanie:
wybranie opcji W∏ cz umo˝liwia
edycj tekstu wyEwietlanego na ekranie w
trybie gotowoEci.
47
Ustawienia
] PodEwietlenie:
w∏ cza lub wy∏ cza
podEwietlenie telefonu. Wy∏ czaj c
podEwietlenie mo˝na uzyskac niewielkie
wyd∏u˝enie czasu czuwania/rozm w.
] Okno
informacyjne: umo˝liwia podgl d stanu
wybranego menu przed jego otwarciem. Stan
ten jest wyEwietlany w dolnej cz Eci ekranu.
Menu 3-2-2
J zyk
Pozwala wybrac j zyk telefonu. Kiedy ustawienie
j zyka ma wartoEc Automatycznie, j zyk jest
wybierany automatycznie na podstawie j zyka
u˝ywanej karty SIM. JeEli j zyk karty SIM nie jest
obs∏ugiwany przez telefon, ustawiony zostanie
j zyk angielski.
Po∏ czenie
Pozwala zmienic
po∏ cze?.
Menu 3-3
ustawienia
przekierowywania
Przekaz
po∏ cze?
Menu 3-3-1
Po uaktywnieniu tej us∏ugi sieciowej mo˝na
przekierowywac po∏ czenia przychodz ce na
inny numer, na przyk∏ad numer poczty g∏osowej
u˝ytkownika. Szczeg ∏owe informacje zapewnia
operator sieci. Nale˝y wybrac jedn z opcji
przekierowywania, na przyk∏ad wybranie opcji
Gdy zaj ty przekieruje po∏ czenia g∏osowe, gdy
numer u˝ytkownika jest zaj ty lub gdy po∏ czenie
zostanie odrzucone.
Dost pne
s
nast puj ce opcje:
Wszystkie po∏ czenia g∏osowe: powoduje
bezwarunkowe przekierowanie kich kwywo∏a?
g∏osowych.
Gdy zaj ty: powoduje przekierowanie wywo∏a?
g∏osowych, gdy telefon jest zaj ty.
Gdy nie odpowiada: powoduje przekierowanie
nieodebranych wywo∏a? g∏osowych.
Gdy nieosi galny: powoduje przekierowanie
wywo∏a? g∏osowych, gdy telefon jest wy∏ czony
lub poza zasi giem sieci.
Ustawienia
Wszystkie po∏ czenia danych: powoduje
bezwarunkowe przekierowanie po∏ cze?
komputerowych.
Wszystkie faksy: powoduje bezwarunkowe
przekierowanie po∏ cze? faksowych.
Anuluj wszystkie: powoduje deaktywacj
wszelkich aktywnych przekierowa?
Ka˝da
]
z
opcji
ma
Aktywuj: s∏u˝y
us∏ugi.
-
-
nast puj ce
do
menu:
innego
na
s∏u˝y do wprowadzania
kt ry b d przekierowywane
sprawdzenie
stanu
Menu 3-3-2
odbioru
odebrac
po∏ czenie.
]
Otwieraj c klapk : umo˝liwia odebranie
po∏ czenia poprzez otwarcie klapki w chwili,
gdy telefon dzwoni.
]
WciEnij dowolny klawisz: umo˝liwia
odebranie po∏ czenia poprzez naciEni cie
dowolnego klawisza opr cz klawisza (
)
prawego klawisza funkcyjnego (
).
numeru:
Do ulubionego numeru: mo˝na wybrac
jeden z 5 numer w, na kt re ostatnio
przekazywano rozmowy.
stan: umo˝liwia
Wybierz ˝ dany tryb, aby
w∏ czania odpowiedniej
po∏ czenia.
]
Tryb
poczty g∏osowej: s∏u˝y do
przekierowania po∏ cze? do poczty g∏osowej
Do
Sprawde
us∏ugi.
Anuluj wszystkie: anuluje wszelkie
przekierowywanie po∏ cze?.
Do centrum
numeru,
-
]
]
i
Tylko klawiszem odbioru: odebrac
po∏ czenie mo˝na tylko naciskaj c klawisz
po∏ czenia.
Anuluj: anuluje wybrane przekierowanie.
49
Ustawienia
Wysy∏aj m j
numer
Menu 3-3-3
Us∏uga ta pozwala okreElic, czy numer telefonu
u˝ytkownika b dzie prezentowany rozm wcy
(w∏ czone), czy te˝ nie (wy∏ czone). Aby
przywr cic ustawienia domyElne us∏ugodawcy,
nale˝y wybrac polecenie Ustawia sie .
Po∏ czenia oczekuj ce
Menu 3-3-4
Ponowne
powiadamia o nadchodz cym po∏ czeniu
podczas trwania innego po∏ czenia. Wybierz
polecenie Aktywuj, aby siec w∏ czy∏a us∏ug
po∏ cze? oczekuj cych, Anuluj, aby j wy∏ czyc
lub Sprawde stan, aby sprawdzic stan us∏ugi.
Sygna∏
Po
co
minut
Menu 3-3-5
w∏ czeniu tej opcji telefon w trakcie
po∏ czenia b dzie co minut emitowa∏ sygna∏
d wi kowy, informuj c w ten spos b o czasie
trwania po∏ czenia"
telefon
w∏ czeniu tej funkcji
wykona
maksymalnie pi c pr b po∏ czenia z danym
numerem, jeEli pierwsza pr ba nie powiod∏a si .
Zabezpieczenia
Do
Menu 3-4
telefonu
ochrony niekt rych funkcji
Informacje na temat hase∏
has∏a.
(us∏uga sieciowa)
Siec
Menu 3-3-6
wybieranie
Po
˚ danie
u˝ywane s
zawiera strona 23.
Menu 3-4-1
kodu PIN1
Gdy funkcja ˚ dania kodu PIN1 jest w∏ czona,
za˝ da podania tego kodu przy ka˝dym
uruchomieniu. Dzi ki temu osoby nie znaj ce
kodu nie b d mog∏y u˝ywac telefonu bez zgody
u˝ytkownika.
telefon
n
Uwaga
Do
wy∏ czenia ˝ dania kodu PIN1
jest wprowadzenie kodu
wymagane
Dost pne
?
?
s
PIN1.
nast puj ce opcje:
W∏ cz: kod PIN1 musi byc wprowadzany przy
ka˝dym uruchomieniu telefonu.
Wy∏ cz:
telefon
uruchomieniu.
∏ czy si
z
sieci
od
razu
po
Ustawienia
Blokada telefonu
Menu 3-4-2
Po w∏ czeniu funkcji Blokada telefonu przed
ka˝dym jego uruchomieniem trzeba b dzie podac
has∏o. Has∏o jest ustawione domyElnie na 0000.
Aby je zmienic, nale˝y skorzystac z opcji menu
Zmie? kod
Kod zabezpieczaj cy (Menu 3-4-5).
Po wprowadzeniu poprawnego has∏a mo˝na
u˝ywac telefonu a˝ do jego wy∏ czenia.
--
Blokowanie
po∏ cze?
s
Wychodz ce mi dzynarodowe z wyj tkiem
Polski: podczas pobytu za granic mo˝na
wykonywac po∏ czenia tylko w kraju pobytu
oraz po∏ czenia z krajem macierzystym, w
kt rym znajduje si macierzysty operator.
]
Przychodz ce:
]
Przychodz ce, gdy w roamingu: po∏ czenia
nie mog byc odbierane poza zasi giem sieci
macierzystej.
]
Anuluj wszystkie:
po∏ cze?.
Menu 3-4-3
Funkcja blokady po∏ cze? umo˝liwia
ograniczenie po∏ cze? wychodz cych i
przychodz cych. Aby jej u˝ywac, nale˝y uzyskac
has∏o blokady od us∏ugodawcy.
Dost pne
]
]
Mi dzynarodowe: nie mo˝na wykonywac
po∏ cze? mi dzynarodowych.
wszystkie blokady
has∏o: pozwala zmienic has∏o blokady
po∏ cze? otrzymane od us∏ugodawcy. Przed
wprowadzeniem nowego has∏a nale˝y podac
aktualne has∏o. Po wprowadzeniu nowego
has∏a nale˝y wprowadzic je ponownie w celu
potwierdzenia zgodnoEci.
nie
Wszystkie po∏ czenia wychodz ce:
mo˝na wykonywac po∏ cze?.
usuwa
po∏ cze?.
] Zmie?
nast puj ce opcje:
]
nie mo˝na odbierac
n
Uwaga
Aby m c u˝ywac us∏ugi blokowania
po∏ cze?, nale˝y wprowadzic has∏o
sieciowe. W trybie blokowania po∏ cze?
mog byc wci ˝ mo˝liwe po∏ czenia z
niekt rymi numerami alarmowymi w
niekt rych sieciach.
51
Ustawienia
FDN
-
Fixed Dial
(funkcja
Menu 3-4-4
ustalone
Numery
Number)
zale˝na od
karty SIM)
Zmie?
Funkcja Zmie? kody pozwala zmienic
wprowadzeniem nowego
nale˝y podac aktualne has∏o.
inne. Przed
Pozwala ograniczyc po∏ czenia wychodz ce do
okreElonych numer w. Funkcja ta musi byc
obs∏ugiwana przez kart SIM. Konieczny jest te˝
Mo˝na zmienic
Kod
kod PIN2.
n
Dost pne
]
s
Menu 3-4-5
kody
PIN2,
Uwaga
nast puj ce opcje:
na
nast puj ce kody: Kod PIN1,
zabezpieczaj cy.
Kod telefonu Kod
PIN1 to skr t od Personal Identifi cation
Number
Aktywuj: pozwala dzwonic tylko na numery obecne
spisie telefon w. Wymaga podania kodu PIN2.
has∏o
has∏a
(osobisty
Sie
numer
identyfikacyjny).
Menu 3-5
w
]
Anuluj: pozwala
telefonowac
Ustawienia sieci
na
dowolny
numer.
] Lista numer w:
wyEwietla list
numer w
ustalonych.
n
Uwaga
Nie
Funkcja
pozwala okreElic, czy
u˝ywana podczas roamingu b dzie
wybierana automatycznie, r cznie czy zgodnie z
preferencjami.
siec
n
obs∏uguj kod PIN2.
JeEli karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta
opcja menu nie jest wyEwietlana.
wszystkie karty
SIM
Uwaga
Mo˝liwy jest wyb r sieci innej ni˝
macierzysta, jeEli posiada ona wa˝n
umow roamingow z sieci macierzyst
u˝ytkownika.
Ustawienia
Wyb r
]
Menu 3-5-1
sieci
sieci:
Automatyczny wyb r
opcja
pozwala
automatycznie wyszukac i wybrac
sieci kom rkowe dost pne na danym
obszarze. Po wy∏ czeniu telefonu powr ci on
do domyElnego ustawienia Automatyczny
wyb r sieci.
ta
telefonowi
]
] Preferowane sieci:
s∏u˝y do ustawiania listy
preferowanych sieci, w kt rych powinien
pr bowac zarejestrowac si telefon przed pr b
zarejestrowania si w jakiejkolwiek innej sieci.
Lista ta jest tworzona na podstawie wst pnie
okreElonej w telefonie listy znanych sieci.
Selekcja
Menu 3-5-2
pasma
sieci:
R czny wyb r
pozwala u˝ytkownikowi
wybrac ˝ dan siec kom rkow z listy. JeEli
po∏ czenie z r cznie wybran sieci zostanie
utracone, telefon wyemituje d wi k
ostrzegawczy i poprosi o ponowne wybranie
sieci. Wybrana siec musi posiadac wa˝n
umow roamingow z sieci macierzyst ,
kt rej karta SIM znajduje si w telefonie
u˝ytkownika. JeEli po∏ czenie z wybran sieci
nie powiedzie si , telefon za˝ da wybrania
innej sieci. Po wy∏ czeniu telefonu powr ci on
do domyElnego ustawienia Automatyczny
wyb r sieci.
EGSM/DCS
Odpowiednio
do
potrzeb
mo˝na
wybrac
pasmo
do
potrzeb
mo˝na
wybrac
pasmo
EGSM/DCS.
Tylko
PCS
Odpowiednio
Tylko PCS.
53
Ustawienia
GPRS
Menu 3-6
Technologia GPRS (General Packet Radio
Service) pozwala telefonom kom rkowym
wysy∏ac i odbierac dane przy u˝yciu sieci
kom rkowej. GPRS jest noEnikiem danych
umo˝liwiaj cym bezprzewodowy dost p do
transmisji danych, takich jak Internet.
Przed
]
rozpocz ciem korzystania
z
lub
niego korzystaj cej. Tryb GPRS
jeEli nie b dzie u˝ywany
przez ˝adn z aplikacji.
us∏ugi
z
zostanie przerwany,
n
Uwaga
sieci
Stan
GPRS
Nale˝y zaabonowac us∏ug GPRS.
Dost pnoEc us∏ugi GPRS nale˝y sprawdzic
operatora sieci lub us∏ugodawcy.
Je˝eli
funkcja GPRS nie jest dost pna, a
wybrane zosta∏o ustawienie automatyczne,
telefon b dzie okresowo pr bowa∏ nawi zac
po∏ czenie.
pami ci
Menu 3-7
iloEci
Umo˝liwia
u
] Dla
aplikacji korzystaj cych z GPRS nale˝y
zapisac ustawienia tego protoko∏u.
Po wybraniu opcji Po w∏ czeniu, jeEli dost pna
jest siec GPRS, telefon zarejestruje si w niej, a
wysy∏anie kr tkich wiadomoEci b dzie
realizowane przy u˝yciu protoko∏u GPRS.
Przesy∏anie na przyk∏ad wiadomoEci graficznej
za pomoc po∏ czenia GPRS jest szybsze. Po
wybraniu opcji Na ˝ danie telefon b dzie u˝ywac
protoko∏u GPRS tylko po uruchomieniu aplikacji
oraz
sprawdzenie
dost pnej pami ci
pami ci wiadomoEci tekstowych.
Zresetuj
Pozwala
telefonu.
1.
2.
n
ustawienia
przywr cic ustawienia fabryczne
Nale˝y wykonac poni˝sze kroki:
Wybierz opcj
Zresetuj
menu
Wprowad 4-cyfrowy
Uwaga
Menu 3-8
DomyElny
kod
kod
ustawienia.
zabezpieczaj cy.
zabezpieczaj cy
to 0000.
Aparat fotograficzny
Menu 4
Telefon KG220 ma wbudowany aparat
fotograficzny. Obs∏uguje funkcje zoom, zdj cia
kolorowe/czarno-bia∏e oraz zdj cia poklatkowe.
1. Zoom
2.
cyfrowy
Tonacja
zdj cia
x1, x2, x3, x4
Kolor, Sepia, Czer? i biel
:
3. JasnoE
Zr b
:
:
+2, +1, 0, -1, -2
Menu 4-1
4. Czas
NaciEnij klawisz Menu (
) i wybierz
polecenie Aparat fotograficzny Zr b zdj cia.
Mo˝na te˝ nacisn c klawisz aparatu fotografi
cznego (
) w trybie gotowoEci. Modu∏
samowyzwalacza
:
Wy∏ cz,
3 s,
5s.
>
5.
_
aparatu zostanie otwarty i
wyEwietlony
Do
wyboru
zostanie
s
na
podgl d
n
Pami
Uwaga
ekranie
kadru.
nast puj ce opcje:
:
bie˝ ce zaj cie pami ci.
JeEli
pami c jest zape∏niona, wyEwietlany
jest komunikat "Pami c zape∏niona" i nie
mo˝na zapisac nast pnych zdj c. Nale˝y
wtedy zwolnic miejsce w pami ci,
usuwaj c starsze zdj cia w folderze
Album zdj .
6. RozdzielczoE
pasek
podgl du opcji
menu
: 640x480 (VGA),
(QVGA), 160x120 (QQVGA).
(ksi ˝ka adresowa)
320x240
7. JakoE
zdj cia : Wysoka / Normalna
following menu bar appears.
Album
48x48
/
Wstecz
55
Aparat fotograficzny
1.
Wybierz ˝ dan opcj menu przy u˝yciu
klawiszy nawigacyjnych w lewo/w prawo.
2.
Wybierz ˝ dan wartoEc
nawigacyjnego w g r /w
3. Po zako?czeniu
fotografowany
klawisz
JeEli
pomoc klawisza
d ∏.
za
4.
opcji umieEc
kadrze i naciEnij
ustawiania
obiekt
w
aparatu lub klawisz OK. Telefon wyda
odg∏os migawki, zdj cie zostanie wykonane
pojawi si nast puj cy pasek menu.
Autozapis [Menu 4-3-1] jest w∏ czony,
zdj cie b dzie automatycznie zapisywane bez
wyEwietlenia tego paska menu. (Szczeg ∏owe
informacje zawiera strona 57).
i
i
Aby zapisac obraz, wybierz opcj
naciEnij klawisz OK. Aby nie zapisywac
i naciEnij klawisz
zdj cia, wybierz opcj
OK.
obrazu
wiadomoE
graficzna
Zapisz
umo˝liwia
Opcja
w
wiadomoEci
Dodatkowe
wiadomoEci
wys∏anie wybranego
graficznej.
informacje na temat tworzenia
graficznych znajduj si na
stronach 59-60.
Usu?
n
Uwaga
Gdy ustawiona jest rozdzielczoEc 48x48
(ksi ˝ka adresowa), wyEwietlany jest
nast puj cy pasek menu.
Ksi ˝ka
adresowa
Zapisz
Usu?
Po zrobieniu zdj cia o rozdzielczoEci
(ksi ˝ka adresowa) mo˝na je zapisac
ksi ˝ce adresowej za pomoc opcji
48x48
w
.
Aparat fotograficzny
Tryb ci g∏y
Mo˝na
wykonac
zdj cia
mo˝na
.
,
Menu 4-2
9 zdj c w serii. Po zrobieniu
je wyEwietlic, naciskaj c klawisz
Aby je zapisac, naciEnij klawisz
.
n
W rozdzielczoEci
Uwaga
tylko
6
zdj c.
mo˝na zrobic
Ustawienia
Autozapis
320x240 mo˝na zrobic
W rozdzielczoEci
tylko
9
160x120
zdj c.
Menu 4-3
Menu 4-3-1
aby zapisywac zdj cia automatycznie, bez
wyEwietlania paska menu zapisywania, nale˝y
w∏ czyc t opcj .
Wyczy
album
Menu 4-3-2
umo˝liwia
usuni cie wszystkich zdj c (wymaga
potwierdzenia przez u˝ytkownika).
57
WiadomoEci
Menu 5
NaciEnij klawisz Menu (
) i za pomoc
klawiszy nawigacyjnych wybierz opcj
nieodebrane wiadomoEci
WiadomoE
Wprowad wiadomoEc. Szczeg ∏owe
informacje na temat wprowadzania tekstu
zawieraj strony 26 do 29 (Wprowadzanie
tekstu).
2.
Aby wybrac ˝ dan opcj po zako?czeniu
wprowadzania wiadomoEci naciEnij lewy
klawisz funkcyjny
[Opcje].
Telefon mo˝e odbierac
nadejEciu
Menu 5-1
Menu 5-1-1
tekstowa
wiadomoEci
powiadomienia
poczty g∏osowej
o
oraz
wiadomoEci
SMS (kr tkich wiadomoEci
tekstowych). Poczta g∏osowa i wiadomoEci SMS
s us∏ugami sieciowymi. Dalszych informacji
mo˝e udzielic operator sieci kom rkowej.
oznacza odebranie
WyEwietlenie ikony
nowej wiadomoEci g∏osowej. WyEwietlenie ikony
oznacza odebranie nowej wiadomoEci
tekstowej. Je˝eli pami c wiadomoEci jest pe∏na,
wyEwietlony zostanie komunikat a ikona
zacznie migac. Odbieranie nowych wiadomoEci
nie b dzie mo˝liwe.
Nale˝y wtedy u˝yc funkcji
Usu? w menu Skrzynka odbiorcza, aby usun c
starsze wiadomoEci.
Po zwolnieniu
wystarczaj cej iloEci miejsca
58
w
pami ci
zostan odebrane.
1.
WiadomoEci.
Nowa wiadomoE
SMS
Dost pne
]
s
nast puj ce opcje:
WyElij: wprowad numer adresata lub wybierz
go ze spisu telefon w b d listy ostatnich
po∏ cze?. WiadomoEc mo˝na wys∏ac na
maksymalnie 6 numer w naraz. NaciEnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje]. WyEwietlone
zostan poni˝sze opcje:
Kontakty
Ostatnie numery
]
Zapisz: umo˝liwia zapisanie wiadomoEci
celu jej p niejszego wys∏ania.
w
WiadomoEci
] Czcionka: umo˝liwia ustawienie rozmiaru i
stylu
czcionki.
Wyr wnanie:
zawartoEci
wyb r
koloru tekstu i t∏a.
umo˝liwia ustawienie
wiadomoEci
do
po∏o˝enia
Lewej, Arodka lub
wyEwietlana jest tylko
Przewidywanie.
]
zawiera kilka
zast pione
w
]
trybie
J zyki s∏ownika T9: umo˝liwia wyb r j zyka
funkcji T9. Wybranie opcji "T9 wy∏." wy∏ cza
WyjEcie: w razie wybrania tej opcji podczas
pisania wiadomoEci wyEwietlone zostanie
menu WiadomoEci.
Wpisywana wiadomoEc nie
zostanie zapisana.
3. Do wiadomoEci
obraz w, kt re mog zostac
obrazami
otrzymanymi
z
innych
mo˝na tak˝e do∏ czyc
za∏ czniki poprzez naciEni cie prawego
klawiszy funkcyjnego [Wstaw] podczas
wprowadzania wiadomoEci.
Dewi k: do wiadomoEci SMS mo˝na
do∏ czac d wi ki, jeEli s dost pne.
] Szablon
tekstowy: telefon
u˝ycia szablony tekstowe.
]
s∏ownik.
]
specjalne.
r de∏.
Dodaj wyraz do s∏ownika T9: umo˝liwia
dodawanie w∏asnych s∏ w do s∏ownika. Opcja
ta
znaki
potrafi wysy∏ac i odbierac
wiadomoEci tekstowe zawieraj ce obrazy,
zwane wiadomoEciami
graficznymi. Telefon
Prawej.
]
Symbol: pozwala wpisac
] Obraz: telefon
] Kolor: umo˝liwia
]
]
Kontakty:
numer
]
do wiadomoEci
zawiera
mo˝na
te˝
gotowe do
do∏ czyc
telefonu.
Wizyt wka:
wizyt wk .
WiadomoE
WiadomoEc
do wiadomoEci
mo˝na
multimedialna
do∏ czyc
Menu 5-1-2
multimedialna mo˝e zawierac
tekst,
obrazy i/lub d wi k. Funkcja ta mo˝e byc
u˝ywana tylko wtedy, gdy jest udost pniona
przez operatora sieci lub us∏ugodawc . Tylko
59
WiadomoEci
urz dzenia obs∏uguj ce us∏ug
i wysy∏ac wiadomoEci
odbierac
1.
2.
MMS mog
multimedialne.
Wprowad wiadomoEc tekstow . Przy u˝yciu
prawego klawisza funkcyjnego mo˝na
wprowadzac symbole, numery i emotikony
(uEmieszki), lub u˝ywac trybu s∏ownika T9. Po
zako?czeniu wprowadzania wiadomoEci
naciEnij lewy klawisz funkcyjny [Wykonano].
]
]
Przejde
] Usu?
-
klawisza
]
]
NaciEnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
Dost pne s nast puj ce opcje:
-
Podgl d: wyEwietla wiadomoEci
]
Zapisz: zapisuje wiadomoEc
jako robocz lub szablon.
multimedialn
usuwa
wybrany slajd.
slajdu
Ustaw zegar: umo˝liwia ustawienie
Zamie?
czasu
tekst i
umo˝liwia
grafik miejscami:
zamian pozycji grafiki i tekstu
w
wiadomoEci
] Usu?
multimedia: umo˝liwia usuwanie
d wi k w
]
WyElij: umo˝liwia wys∏anie wiadomoEci
multimedialnej do wielu odbiorc w, nadanie jej
priorytetu oraz okreElenie terminu wa˝noEci.
multimedialne, kt re u˝ytkownik chce wys∏ac.
slajd:
wyEwietlania slajdu, tekstu, grafiki i d wi ku.
3. Mo˝na te˝ dodac
4.
do
slajdu: powoduje przejEcie
] Ustaw format
obraz i/lub
slajd przy u˝yciu lewego
funkcyjnego [Opcje].
do
lub po
nast pnego lub poprzedniego slajdu.
d wi k. Do nast pnej sekcji
mo˝na przejEc,
u˝ywaj c klawiszy
nawigacyjnych w g r /w d ∏.
Dodaj
Dodaj slajd: dodaje slajd przed
bie˝ cym slajdzie.
ze
Dodaj wyraz do s∏ownika T9: umo˝liwia
dodawanie w∏asnych s∏ w do s∏ownika. Opcja
wyEwietlana jest tylko
Przewidywanie.
ta
]
grafik
slajdu.
w
trybie
J zyki s∏ownika T9: umo˝liwia wyb r j zyka
funkcji T9. Tryb T9 mo˝na tak˝e wy∏ czyc
poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wy∏ czona.
i
WiadomoEci
]
5.
WyjEcie: w razie wybrania tej opcji podczas
pisania wiadomoEci wyEwietlone zostanie
menu WiadomoEci.
Wpisywana wiadomoEc nie
zostanie zapisana.
Ikona
Znaczenie ikon
Przeczytana wiadomoEc
Nieprzeczytana wiadomoEc
prawy klawisz funkcyjny [Wstaw].
Mo˝na wstawic symbol, zdj cie, grafik ,
NaciEnij
d wi k, szablon tekstowy, kontakty, wizyt wk
oraz nagranie g∏osu. Ponadto mo˝na napisac
wiadomoEc
do osoby wyszukanej w spisie
Skrzynka
Nieprzeczytana wiadomoEc
n
Uwaga
U˝ytkownik
zostanie
JeEli telefon nie
ma
miejsca
pami ci na nowe
miejsce, usuwaj c
aplikacje.
mo˝na zwolnic
media i
w
SIM
oznacza
wiadomoEc
pami ci karty SIM. Siec
kom rkowa rozr ˝nia typy wiadomoEci
przychodz cych i dzieli je na wiadomoEci
zwyk∏e i wiadomoEci SIM.
Menu 5-2
powiadomiony o otrzymaniu
wiadomoEci. Zostan one zapisane w Skrzynce
odbiorczej. Ka˝da z wiadomoEci oznaczona jest
ikon . Poni˝ej znajduje si opis symboli ikon.
wiadomoEci,
wiadomoEci,
WiadomoEc
zapisan
odbiorcza
SIM
Przeczytana wiadomoEc
telefon w.
Otrzymane wiadomoEci tekstowe i przywo∏awcze
mog byc przeszukiwane, a ich zawartoEc
wyEwietlana. Otrzymane wiadomoEci s
wyEwietlane w kolejnoEci otrzymania.
SIM
w
ka˝dej z otrzymanych wiadomoEci dost pne
poni˝sze opcje. NaciEnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje].
Dla
s
] Poka˝: umo˝liwia
podgl d odebranych
wiadomoEci"
]
Odpowiedz: odpowiada
na
otrzyman
wiadomoEc.
] Przeka˝:
innym
przekazuje otrzyman wiadomoEc
odbiorcom.
61
WiadomoEci
] Oddzwo?:
] Usu?:
]
oddzwania
usuwa
na numer
nadawcy.
wybran wiadomoEc
?
odbiorczej.
?
informacje: wyEwietla informacje
?
o
odebranej
wiadomoEci.
] Usu?
wszystkie:
wiadomoEci
z
usuwa
wszystkie
folderu"
?
Znaczenie ikon
Przeczytana wiadomoEc
MMS
Nieprzeczytana wiadomoEc
Powiadomienie
o
MMS
wiadomoEci
multimedialnej
Usu?:
Odpowiedz: pozwala odpowiedziec nadawcy
wiadomoEci.
?
?
Odpowiedz wszystkim: wysy∏a odpowied do
nadawcy i wszystkich adresat w wiadomoEci
graficznej
Przeka˝:
wysy∏a wybran wiadomoEc
odbiorc w.
do
innych
usuwa
bie˝ c wiadomoEc.
Pobierz: wyodr bnia z wiadomoEci numer,
do∏ czony obraz, d wi k, adres e-mail i adres
URL. Elementy te mo˝na zapisac w Moim
folderze, Spisie telefon w lub Zak∏adkach,
korzystaj c z menu [Opcje].
Informacje: wyEwietla informacje na temat
odebranych wiadomoEci: adres nadawcy, temat
(tylko wiadomoEci multimedialne), data i
godzina wiadomoEci, rodzaj wiadomoEci,
wielkoEc
wiadomoEci.
Skrzynka
robocza
Menu 5-3
tym
wyEwietlane s wiadomoEci
jako robocze. List mo˝na przewijac przy
W
?
umo˝liwia oddzwonienie do
nadawcy wiadomoEci.
Skrzynki
ze
Oddzwo?:
menu
zapisane
u˝yciu
klawiszy nawigacyjnych w g r /w d ∏. Ka˝da
wersji roboczych ma nast puj ce opcje:
] Poka˝:
kopie
]
wyEwietla
wiadomoEci
z
zapisane jako
robocze.
Edytuj: umo˝liwia edycj wiadomoEci przed jej
wys∏aniem.
WiadomoEci
] Usu?:
]
usuwa
bie˝ c wiadomoEc.
]
informacje: wyEwietla dat , godzin , typ
rozmiar pliku wiadomoEci.
] Usu?
wszystkie:
wiadomoEci
Skrzynka
usuwa
i
s
Ikona
wszystkie
robocze.
nadawcza
Menu 5-4
nast puj ce opcje:
Znaczenie ikon
Wys∏ana wiadomoEc
SIM
Wys∏ana wiadomoEc
] Poka˝:
wyEwietla wybran
] Przeka˝:
innym
] Usu?:
wiadomoEc
przekazuje bie˝ c wiadomoEc
wybran wiadomoEc
wszystkie:
ze
o
wys∏anych
wszystkie
Wys∏ane.
usuwa
folderu
z
S∏u˝y do wysy∏ania wiadomoEci. Dla ka˝dej
wysy∏anej wiadomoEci mo˝na sprawdzic stan
dor czenia.
Ikona
Znaczenie ikon
Wys∏ano
Niewys∏ana wiadomoEc
SMS
Dor czenie wiadomoEci
potwierdzone
SMS
Wys∏ana wiadomoEc
odbiorcom.
usuwa
] Usu?
wiadomoEci
W tym menu mo˝na obejrzec list i zawartoEc
wys∏anych wiadomoEci oraz sprawdzic, czy
zosta∏y dor czone.
Dost pne
Informacje: wyEwietla informacje
wiadomoEciach
MMS
Niewys∏ana wiadomoEc
MMS
Dor czenie wiadomoEci
potwierdzone
MMS
Skrzynki
nadawczej.
63
WiadomoEci
?
?
Usu?:
usuwa
Przeka˝:
bie˝ c wiadomoEc.
operatora sieci do u˝ytkownik w telefon w
przekazuje bie˝ c wiadomoEc
innym
odbiorcom.
?
Informacje: wyEwietla informacje na temat
skrzynki nadawczej: Temat (tylko
dla wiadomoEci multimedialnych), Data i
godzina wiadomoEci, Typ wiadomoEci, Rozmiar
wiadomoEci
wiadomoEci.
Ods∏uchaj poczt g∏osow
Menu 5-5
menu zapewnia szybki dost p do poczty
g∏osowej. Funkcja ta wymaga wprowadzenia
numeru serwera poczty g∏osowej otrzymanego
kom rkowych. S to informacje og lne, takie jak
prognoza pogody, informacje o korkach,
taks wkach, aptekach oraz kursy akcji. Ka˝dy
rodzaj informacji ma przypisany numer, kt ry
mo˝na uzyskac od operatora sieci. Po otrzymaniu
wiadomoEci serwisu informacyjnego pojawi si
informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od
razu wyEwietlona.
W trybie gotowoEci podczas
przegl dania wiadomoEci serwisu informacyjnego
dost pne s nast puj ce opcje.
To
od
operatora sieci.
nowej wiadomoEci g∏osowej na
wyEwietlony zostanie symbol
Szczeg ∏owe informacje dotycz ce prawid∏owego
ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.
Po odebraniu
.
WiadomoEci
WiadomoEci
Po odebraniu komunikatu
Odczytaj
ekranie
sieciowe
serwisu
Menu 5-6
informacyjnego s
wiadomoEciami tekstowymi wysy∏anymi przez
Menu 5-6-1
Czytaj
Tematy
umo˝liwia
informacyjnego opcja
jego wyEwietlenie na ekranie.
Menu 5-6-2
Aby utworzy nowe tematy, wybierz opcj . JeEli
istniej ju˝ jakieE tematy, mo˝na je
dezaktywowac, edytowac lub usuwac przy u˝yciu
lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].
WiadomoEci
wiadomoEci
Szablony
Menu 5-7
Szablony wiadomoEci s to predefiniowane
Szablony wiadomoEci mo˝na
przegl dac i edytowac lub tworzyc nowe.
Dost pne s dwa rodzaje szablon w: tekstowe
]
Napisz wiadomoEci
-
-
i
multimedialne.
]
Szablon wiadomoEci
WiadomoE
szablon
wiadomoEci.
tekstowych
tekstowa:
jako wiadomoEc
wysy∏a wybrany
SMS.
Napisz wiadomoE grafi czn : wysy∏a
wybrany szablon jako wiadomoEc MMS.
Dodaj nowy: pozwala tworzyc
] Usu?:
nowe
szablony.
szablon.
usuwa
Menu 5-7-1
?
?
?
?
?
?
Jestem
Gdzie
sp eniony B d
tam
]
o
w
Kocham
Prosz
o
Zapisz: zapisuje wiadomoEc
jako robocz lub szablon.
kontakt.
]
Dodaj slajd: dodaje slajd przed
bie˝ cym slajdzie.
Ci .
s
szablon w.
]
nast puj ce opcje:
Edytuj: s∏u˝y do pisania nowej wiadomoEci
edytowania szablonu wybranego z listy
Menu 5-7-2
Podgl d: wyEwietla wersj robocz
multimedialnej.
]
drodze.
Bardzo wa˝ne.
multimedialne
wiadomoEci
jesteE?
Jestem
Dost pne
]
WiadomoEci
Prosz zadzwo?.
lub
Przejde
do
multimedialn
lub po
slajdu: powoduje przejEcie
do
nast pnego lub poprzedniego slajdu.
] Usu?
slajd:
usuwa
zaznaczony
slajd.
] Ustaw format
slajdu: pozwala ustawic czas
wyEwietlania slajd w i tekstu lub wyr wnac
65
WiadomoEci
zawartoEc
wiadomoEci
do
jednej
z
umo˝liwia ustawienie czasu, przez
kraw dzi
wiadomoEci
ekranu.
]
Dodaj wyraz do s∏ownika T9: umo˝liwia
dodawanie w∏asnych wyraz w do s∏ownika.
Opcja ta wyEwietlana jest tylko
Przewidywanie.
]
J zyki s∏ownika
funkcji T9.
]
WyjEcie: zamyka
w
T9: umo˝liwia
]
Raport dor czenia: po w∏ czeniu tej opcji
b dzie ustalenie, czy wiadomoEc
zosta∏a dor czona.
]
Odpowiedz przez to samo centrum: opcja
umo˝liwia odbiorcy wiadomoEci wys∏anie
odpowiedzi na koszt nadawcy.
] Centrum wiadomoEci
WiadomoE
]
Menu 5-8
tekstowa
centrum
wiadomoEci
WiadomoE
Tekst, G∏os, Faks, Paging krajowy, X.400,
E-mail, ERMES
Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomoEci
Tekst. Mo˝na przekonwertowac tekst na inne
formaty. W sprawie dost pnoEci tej funkcji
nale˝y skontaktowac si z operatorem sieci.
] Okres wa˝noEci:
numer
Menu 5-8-1
Typ wiadomoEci:
ta
us∏uga
sieciowa
centrum
mo˝liwe
menu.
Ustawienia
kt ry
w
wiadomoEci.
trybie
wyb r j zyka
b d przechowywane
]
SMS: to
menu
ta
zawiera
SMS, niezb dny do wysy∏ania
tekstowych.
multimedialna
Menu 5-8-2
Priorytet: umo˝liwia ustawienie priorytetu
wysy∏anych wiadomoEci. Dost pne s opcje:
Wysoki, Normalny, Niski.
] Okres wa˝noEci:
ta
us∏uga
sieciowa
umo˝liwia ustawienie czasu, przez
wiadomoEci b d przechowywane
wiadomoEci.
kt ry
w
centrum
WiadomoEci
]
Raport dor czenia: po w∏ czeniu tej opcji
b dzie ustalenie, czy wiadomoEc
zosta∏a dor czona.
-
mo˝liwe
]
Automatyczne
kraju: po wyborze tej opcji
b d pobierane automatycznie po
ich odebraniu w obszarze sieci macierzystej.
Podczas korzystania z roamingu wiadomoEci
nie b d pobierane automatycznie.
w
wiadomoEci
wiadomoEci
] Konta:
MMS
aby pobierac
nale˝y skonfigurowac po∏ czenie
transmisji danych, CSD lub GPRS. umo˝liwia
z
serwera,
ustawienie adresu URL
serwera
wiadomoEci
multimedialnych, je˝eli wybrano serwer. Mo˝na
skonfigurowac ponad 10 profili po∏ czenia.
-
Strona domowa: to
po∏ czenie
z
?
-
Wy∏ czone: wymaga potwierdzenia przed
rozpocz ciem pobierania wiadomoEci.
Tylko
?
odbieranie
W∏ czone: wiadomoEci s pobierane
automatycznie po ich odebraniu.
menu
centrum MMS
umo˝liwia
(MMSC).
NoEnik
Dane
GPRS
Ustawienia GPRS: menu to wyEwietlane
jest tylko wtedy, gdy w menu Typ transmisji
wybrano opcj Wszystkie po∏ czenia
danych.
Adres IP
Numer dost powy: numer telefonu
dost powego ˝ danej bramy WAP.
ID i has∏o
u˝ytkownika
Typ po∏ czenia: wybierz typ po∏ czenia
transmisji danych, analogowy lub cyfrowy
(ISDN).
Pr dkoE po∏ czenia: szybkoEc
transmisji danych; 9600.
po∏ czenia
Czas
op enienia: maksymalny okres
bezczynnoEci. Je˝eli przez ten czas nie
zostan przes∏ane ani wprowadzone ˝adne
dane, po∏ czenie WAP zostanie roz∏ czone."
67
WiadomoEci
-
Ustawienia GPRS: poni˝sze ustawienia
us∏ugi s dost pne tylko w przypadku
wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.
Adres IP
APN: wstaw APN
us∏ugi
(nazw punktu dost pu)
GPRS.
Nazwa
u˝ytkownika
Centrum
Ustawienia
serwera
Poczt g∏osow mo˝na odbierac pod warunkiem,
operator obs∏uguje t funkcj . Po nadejEciu
poczty g∏osowej na ekranie wyEwietlany jest
odpowiedni symbol. Szczeg ∏owe informacje
dotycz ce odpowiedniego ustawienia telefonu
zapewnia operator sieci.
1.
Przytrzymaj
2.
Dost pne
proxy
numer
-
portu
serwera
serwera
proxy. Port:
proxy.
Ustawienia DNS: nale˝y wstawic
podstawowy i pomocniczy serwer DNS, jeEli
wymaga
tego operator sieci.
] Dozwolone
typy wiadomoEci
osobiste.
Reklama: wiadomoEci
komercyjne.
trybie gotowoEci.
umo˝liwia ods∏uchanie
Gdy w roamingu: je˝eli obs∏ugiwana jest
funkcja roamingu, opcja ta umo˝liwia
ods∏uchanie poczty g∏osowej nawet za granic .
WiadomoEci
sieciowe
Menu 5-8-4
] Odbierz
-
Osobiste: wiadomoEci
-
Informacje: niezb dne informacje.
68
]
w
poni˝sze podmenu.
wyb r tej opcji
poczty g∏osowej.
On/Off
Adres IP: adres IP
klawisz
s
] Dom:
Proxy:
Menu 5-8-3
˝e
Has∏o
-
poczty g∏osowej
Tak:
aby odbierac, nale˝y wybrac opcj
aby nie odbierac komunikatu
informacyjnego, nale˝y wybrac opcj
Tak.
Nie:
Nie.
WiadomoEci
] Alarm
-
Tak: telefon
emituje sygna∏ d wi kowy
informacyjnego.
po
odebraniu komunikatu
-
]
Nie: telefon nie b dzie emitowac sygna∏u
d wi kowego po odebraniu komunikatu
informacyjnego.
J zyki: aby wybrac ˝ dany j zyk, nale˝y
nacisn c klawisz [W∏./Wy∏.]. Od tej chwili
komunikaty informacyjne b d wyEwietlane
wybranym j zyku.
WiadomoE
serwisowa
w
Menu 5-8-5
Umo˝liwia ustawienie odbierania lub
nieodbierania wiadomoEci.
69
Orange
Nowy
Ewiat
World
Orange
World
klikni cie przeniesie ci do Ewiata
najnowszych gier, dzwonk w i wiadomoEci
sportowych z ca∏ego Ewiata.
Jedno
Znajd najbli˝szy bankomat, potem bar, w
kt rym mo˝na dobrze si zabawic albo po∏ ˝ si
na tapczanie i poczytaj najnowsze plotki. Mo˝na
te˝ wzi c udzia∏ w atrakcyjnych konkursach. W
ka˝dym nastroju znajdziesz sobie odpowiednie
miejsce w Ewiecie Orange World, wi c nie
czekaj, bierz si do dzie∏a!
Aby przejEc do serwisu Orange World, wybierz
opcj Orange. Otwarta zostanie strona Orange
World. Przejd do ˝ danego ∏ cza i naciEnij
klawisz Wybierz. Kana∏y pozwalaj serwisowi
Orange na proponowanie interesuj cych ∏ czy,
odpowiednich do telefonu i dnia tygodnia. Na
przyk∏ad w sobot proponowany mo˝e byc
serwis sportowy, podaj cy wyniki meczy
pi∏karskich.
70
Menu 6
Kana∏y umo˝liwiaj spersonalizowanie telefonu
pobranie nowych dzwonk w, tapet lub
najnowszych gier, w∏ cznie z takimi hitami jak
FIFA Football i Tiger Woods Golf.
poprzez
Mo˝na te˝ sprawic niespodziank przyjacio∏om,
przesy∏aj c im zabawne poczt wki z witryny
Purple Ronnie. Dost pne s oczywiEcie r wnie˝
powa˝ne serwisy, takie jak BBC i RAC.
W∏asny
Ewiat
Orange
Ewiecie
World
Orange World jest to, ˝e
wed∏ug w∏asnych upodoba?.
B d c po raz pierwszy w serwisie Orange World,
warto poEwi cic
minut lub dwie Kreatorowi
serwisu Orange World, zadaj cemu
u˝ytkownikowi pytania o zainteresowania w celu
wskazania odpowiednich us∏ug. Aby uruchomic
Kreatora serwisu Orange World, kliknij ∏ cze w
obszarze Twoja strona. Po spersonalizowaniu
witryny ∏ cze Twoja strona zapewnia
b∏yskawiczny dost p do ulubionych serwis w.
Najlepsze
w
mo˝na go zmieniac
Orange
World
Proste opcje pozwalaj dodawac i usuwac ∏ cza
dost pne na Twojej stronie. Przy ka˝dych
odwiedzinach u g ry strony g∏ wnej serwisu
Orange wyEwietlane jest ∏ cze do witryny, kt r
zapewne uznasz za przydatn lub interesuj c .
W∏asny spos b
Orange World
dzia∏ania
w
Ewiecie
Niewiele rzeczy tak
irytuje jak utrata orientacji lub
informacji. Dedykowana funkcja
wyszukiwania oszcz dza frustracji w ka˝dej
chwili mo˝esz zorientowac si , gdzie jesteE albo
przejEc do listy witryn u∏atwiaj cych znalezienie
informacji potrzebnych w pracy lub zabawie.
brak
--
W Ewiecie
Orange World od r ki znajdziesz
po∏o˝ony najbli˝ej pubu, w kt rym
masz si zaraz spotkac
z przyjaci ∏mi. Nudno?
Wyszukaj pobliskie kino i numer korporacji
taks wkowej, kt ra zapewni transport na
miejsce. Prosto, szybko i nade wszystko
wygodnie. Spr buj, a ten wiecz r b dzie inny ni˝
wszystkie.
bankomat
--
71
Profile
Menu 7
Menu Profile umo˝liwia
regulacj g∏oEnoEci i
d wi k w telefonu do r ˝nych
zdarze?, otoczenia i grup. Dost pnych jest pi c
domyElnych profi li: Normalny, Tylko wibruje,
Milczy, G∏oEny i Zestaw s∏uchawkowy. Ka˝dy
profi l mo˝na spersonalizowac.
dostosowanie
W
tym celu nale˝y nacisn c klawisz Menu
(
) a nast pnie za pomoc klawiszy
nawigacyjnych wybrac polecenie Profile.
Zmiana
1.
Menu 7-X-1
profilu
WyEwietlona
zostanie lista
Dostosowywanie profili
Przewi? do ˝ danego profilu na liEcie Profile. Po
naciEni ciu klawisza OK lub lewego klawisza
funkcyjnego wybierz polecenie Personalizuj.
Zostanie otwarte menu ustawie? profilu. Ustaw
˝ dane opcje.
]
]
Typ dzwonka: ustawia typ alertu
po∏ czeniach przychodz cych.
Dewi k
Profile przewi? do ˝ danego profilu,
nast pnie naciEnij lewy klawisz funkcyjny
[OK] lub klawisz OK.
a
wyb r ˝ danego
listy. List mo˝na przewijac za
pomoc g rnego/dolnego klawisza
nawigacyjnego. Przed wybraniem dzwonka
mo˝liwe jest jego ods∏uchanie.
] G∏oEnoE
g∏oEnoEci
]
z
dzwonka: umo˝liwia ustawianie
dzwonka.
Typ sygna∏u wiadomoEci:
o
]
ustawia
typ alertu
wiadomoEciach.
Dewi k
wiadomoEci:
wiadomoEci.
72
o
dzwonka: umo˝liwia
dzwonka
profili.
Nast pnie wybierz polecenie Aktywuj.
Personalizuj
Menu 7-X-2
2. Na liEcie
3.
--
ustawia
d wi k sygna∏u
Profile
]
Dewi k klawiszy: umo˝liwia wyb r ˝ danego
d wi ku klawiatury. G∏oEnoEc klawiatury:
umo˝liwia ustawianie g∏oEnoEci
klawiatury.
] G∏oEnoE
g∏oEnoEci
]
klawiszy:
klawiatury.
Dewi k klapki:
klapki.
] G∏oEnoE
ustawianie
g∏oEnoEci
Aby zmienic nazw profilu, przewi? do
˝ danego profilu na liEcie profili, naciEnij
klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, a
nast pnie wybierz polecenie Zmie? nazw .
2.
Wprowad ˝ dan nazw , a nast pnie
naciEnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny
[Zapisz].
umo˝liwia ustawianie
ustawia
efekt w
1.
sygna∏
alertu otwarcia
dewi kowych: umo˝liwia
efekt w d wi kowych.
] G∏oEnoE
w∏ czenia/wy∏ czenia: umo˝liwia
g∏oEnoEci d wi ku odtwarzanego
podczas w∏ czania/wy∏ czania telefonu.
ustawienie
Dostosowywanie profili
--
zmiana nazwy
Menu 7-X-3
Profi lom mo˝na nadawac
dowolne nazwy. Nie
mo˝na
jednak zmieniac nazwy profili Tylko
wibruje, Milczy i Zestaw s∏uchawkowy.
73
Album
Za pomoc przegl
mo˝na pobrac gry
multimedialny
darki WAP lub menu Java
telefony kom rkowe, o ile
us∏ug tak udost pnia operator sieci.
Dost pnoEc us∏ugi jest zale˝na od operatora.
]
na
Zdj cia
przegl danie i wysy∏anie zdj c.
Ponadto umo˝liwia ustawienie t∏a.
] Poka˝ wiele: umo˝liwia
miniatur
na
wyEwietlenie
6
Napisz
multimedialn : umo˝liwia
wysy∏anie zdj c w wiadomoEciach MMS.
Maksymalny obs∏ugiwany rozmiar plik w to
100 KB.
] Ustaw
jako tapet : umo˝liwia wyb r zdj cia
u˝ywanego jako tapeta.
] Pokaz
slajd w: umo˝liwia wyEwietlanie zdj c
jako pokazu slajd w.
nazw : umo˝liwia
zmian
nazwy
zdj cia.
74
w
ochrony przed przypadkowym
usuni ciem.
Obrazy
Menu 8-2
Grafik
mo˝na wstawic
ustawic
jako tapet .
do wiadomoEci
Dewi ki
albo
umo˝liwia
usuni cie zdj cia.
Menu 8-3
D wi k
mo˝na wstawic
ustawic
jako sygna∏
i
aplikacje
Gry
do wiadomoEci
albo
dzwonka.
Menu 8-4
Telefon zawiera kilka
pe∏nych wersji gier. Gry te
r ˝ni si od gier pobieranych, kt re wymagaj
nawi zania po∏ czenia w celu gry.
n
] Usu?:
zdj cia
celu
ekranie.
wiadomoE
] Zmie?
Informacje: umo˝liwia wyEwietlenie tytu∏u,
rozmiaru, daty i godziny wybranego zdj cia.
] Ochrona: umo˝liwia zablokowanie
Menu 8-1
Umo˝liwia
]
Menu 8
Uwaga
Po
pobraniu ka˝dej gry Java naciEnij klawisz
), aby zapisac j w folderze g∏ wnym.
"OK" (
Album
gry i
Moje
?
Menu 8-4-1
aplikacje
Gry i Aplikacje: umo˝liwia zarz dzanie
aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie.
Umo˝liwia
ono
w
folderach.
Aby otworzyc wybrany folder lub uruchomic
wybrany midlet, nale˝y nacisn c lewy klawisz
[OK]
funkcyjny
folder w
i
Wybieraj c jeden
naciEnij [Opcje]
wtedy w podmenu b dzie dost pnych kilka opcji
z
] Otw rz: mo˝esz
w
]
zobaczyc gry przechowywane
tym folderze
Nowy
folder: stw rz nowy folder
menu
Menu 8-4-2
WAP
zawiera te
Aby Eci gn c
jest potrzebne.
menu.
Eci gn c
Wi cej
dzwonk w
U˝ywaj c us∏ug sieciowych
wi cej dzwonk w
Menu 8-6
mo˝na
Wi cej gier
U˝ywaj c us∏ug sieciowych
wi cej gier
Eci gn c
Menu 8-7
mo˝na
Eci gn c
JavaTM
jest technologi opracowan przez fi
Microsystems. MIDlety Java mo˝na
pobierac za pomoc us∏ugi WAP na telefon w
podobny spos b, w jaki pobiera si
standardowe aplety Java za pomoc
przegl darki MS Internet Explorer. Aplikacje
Java, takie jak gry, mog byc pobierane i
uruchamiane na telefonie, jeEli zezwala na to
us∏ugodawca. Po pobraniu programu dost p
rm Sun
Konta
To
U˝ywaj c us∏ug sieciowych
wi cej zdj c
Menu 8-5
mo˝na
uruchamianie i usuwanie
pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji
po∏ czenia. Pobrane aplikacje zorganizowane
s
Wi cej zdj
multimedialny
same
nowe
ustawienia
jak Internet
aplikacje po∏ czenie
75
Album
multimedialny
do
niego mo˝na uzyskac za pomoc menu
Moje gry i inne. Umo˝liwia ono wyb r,
uruchamianie i usuwanie program w. Pliki
program w w j zyku Java przechowywane w
telefonie zapisywane s w formacie .JAD lub
.JAR.
n
Uwaga
n
Uwaga!
Plik JAR zawiera skompresowan
aplikacj Java, a plik JAD zawiera
szczeg ∏owe informacje na temat tej
aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z
sieci mo˝na obejrzec wszystkie
szczeg ∏owe informacje pochodz ce z
pliku JAD.
Na telefonie mo˝na uruchomic
tylko
technologii J2ME
Programy
korzystaj ce z technologii J2SE (Java 2
Standard Edition) mog byc
uruchamiane tylko na komputerach
osobistych.
programy wykonane w
(Java 2 Micro Edition).
n
76
Opcja
Niekt re
aplikacje Java mog wymagac
nawi zania po∏ czenia transmisji danych.
Polecenie to umo˝liwia zmian opcji
po∏ czenia.
Dodatki
NaciEnij
klawisz Menu
(
), a nast pnie
pomoc klawiszy nawigacyjnych wybierz
polecenie Wi cej.
Kalendarz
Menu 9-1
Menu 9-1-1
Kalendarz
Po
za
do
przejEciu
tego
wyEwietlony zostanie
Miesi c i rok s wyEwietlane u g ry
ekranu. Po ka˝dej zmianie daty za pomoc
menu Ustawienia kalendarz jest automatycznie
aktualizowany. Bie˝ ca data jest podEwietlana
na pomara?czowo,
a terminy s wskazywane
czerwonym tr jk tem w prawym dolnym rogu
odpowiedniego kwadratu. Dla notatek i
przypomnie? mo˝na ustawic alarm d wi kowy.
menu
kalendarz.
Aby
zmienic
Klawisz
dzie?, miesi c
i rok:
W trybie kalendarza naciEnij lewy klawisz
funkcyjny
[Opcje], aby wyEwietlic
nast puj ce menu.
]
Dodaj nowy: umo˝liwia dodanie terminu dla
wybranego dnia. Wprowad temat, a nast pnie
[OK].
naciEnij lewy klawisz funkcyjny
] Poka˝: umo˝liwia
wyEwietlenie szczeg ∏ w
terminu, czyli jego ca∏ej treEci skonfigurowanej
przez
u˝ytkownika.
] Poka˝
wszystko:
wszystkich termin
] Usu?
umo˝liwia
ostatnie: umo˝liwia
wpisanych
wyEwietlenie
w.
usuni cie
ostatnio
notatek.
] Usu?
wszystkie: umo˝liwia usuni cie
wszystkich notatek.
Opis
Co rok
Co
miesi c
Co
tydzie?
Codziennie
77
Dodatki
Menu 9-1-2
Notatka
1. Przewi?
list
naciEnij lewy
2. JeEli
do
pozycji Notatki,
klawisz
funkcyjny
a
nast pnie
[OK].
2.
3.
lista
jest pusta, wybierz polecenie Dodaj
now , naciskaj c lewy klawisz funkcyjny
[Dodaj].
3.
n
Wprowad notatk ,
klawisz funkcyjny
Uwaga
a
nast pnie naciEnij lewy
[OK].
Aby zmienic tryb wprowadzania tekstu,
naciskaj klawisz
.
Budzik
Dost pnych jest pi c budzik
na ˝ dan godzin .
Menu 9-2
1.
Alarm
w∏./wy∏.: za pomoc
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego
wybierz opcj W∏ cz. Aby wy∏ czyc alarm,
wybierz opcj Wy∏ cz.
78
alarmu
za
Powt rz: wybierz jedn z dost pnych
opcji powtarzania (Raz, Po Pt, Po ~So,
Codziennie) za pomoc lewego/prawego
klawisza nawigacyjnego.
Melodia alarmu:
4.
alarmu
za
pomoc
wybierz ˝ dan melodi
lewego/prawego klawisza
nawigacyjnego.
5.
NaciEnij lewy
klawisz
funkcyjny [OK].
6. Mo˝esz tak˝e zmienic
nazw budzika. Po
klawisz
wprowadzeniu nazwy naciEnij lewy
funkcyjny [OK].
w. Budzik mo˝na
wybraniu budzika za pomoc lewego
klawisza funkcyjnego [OK] ustaw poni˝sze opcje.
wprowad godzin
klawiszy numerycznych.
~
ustawic
Po
Alarm time:
pomoc
Gdy w∏ czony jest alarm,
wyEwietlana jest ikona
Po
osi gni ciu godziny
jego melodia.
w
trybie gotowoEci
.
alarmu odtworzona
zostanie
]
Aby wy∏ czyc alarm, nale˝y nacisn c prawy
klawisz funkcyjny [Zako?cz].
Dodatki
Kalkulator
funkcyjny [Zeruj], aby powr cic
pocz tkowego.
Menu 9-3
Za pomoc tej funkcji mo˝na u˝ywac telefonu
jako kalkulatora. Obs∏uguje on cztery
podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie,
odejmowanie, mno˝enie i dzielenie. (Mo˝na
wprowadzac liczby z dok∏adnoEci do dw ch
liczb po przecinku).
Czas
globalny
Funkcja
GMT
Na ekranie
Korzystanie
1.
2.
n
z
kalkulatora
za
pomoc
Aby usun c b∏ dy i wyczyEcic
nacisn c klawisz
oraz
1.
Wybierz miasto odpowiadaj ce ˝ danej
strefie czasowej za pomoc lewego/prawego
klawisza nawigacyjnego. Zostanie wyEwietlona
lokalna data i godzina.
2.
Aby zmienic wyEwietlanie czasy w trybie
gotowoEci na wybran stref czasow , naciEnij
lewy klawisz funkcyjny [Ustaw]. Nast pnie
wybierz polecenie Ustaw.
n
Uwaga
ekran, nale˝y
Aby wprowadzic przecinek dziesi tny,
nale˝y nacisn c klawisz
.
znak minus,
nale˝y
.
Aby obliczyc wynik, nale˝y nacisn c
funkcyjny [Wynik] lub klawisz OK.
4. Po obliczeniach
miasta
Aby wybrac stref czasow , w kt rej znajduje si
nale˝y wykonac poni˝sze kroki:
.
3.
nazwa
telefon
NaciEnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby
wybrac ˝ dan funkcj matematyczn .
Aby wprowadzic
nacisn c klawisz
wyEwietlona jest
godzina.
aktualna data i
Wprowad pierwsz liczb
klawiszy numerycznych.
Uwaga
Menu 9-4
ta umo˝liwia
sprawdzenie aktualnego
(Greenwich Mean Time) oraz czasu
najwi kszych miastach Ewiata.
czasu
w
do stanu
klawisz
nale˝y nacisn c lewy
klawisz
Na ustawienia
dotycz ce strefy czasowej
ka˝dego z miast w menu Czas globalny
mog wp∏ywac warunki sieci.
79
Dodatki
Konwerter
jednostek
Opcja ta umo˝liwia
typ w jednostek.
Menu 9-5
konwertowanie
6.
r ˝nych
n
Mo˝na
4
typ w jednostek: D∏ugoEc,
Powierzchnia, Masa i Obj toEc.
1.
przeliczac
Wybierz jeden z czterech typ w jednostek
pomoc lewego klawisza funkcyjnego
[Jednostka].
2.
Przejd
do
klawisza
3.
sekcji Bie˝ ca
nawigacyjnego.
Wybierz jednostk , kt r
skonwertowac
klawisza
4.
Przejd
pomoc
za
dolnego
skonwertowac
dane
lewego/prawego
na
za
kt r
za
Menu 9-6
20 sekund.
klawisz
n
Uwaga
dolnego
funkcyjny [Opcje] umo˝liwia
usuni cie nagranej notatki.
trybu gotowoEci przejEc bezpoErednio
Dyktafon, nale˝y nacisn c dolny
klawisz nawigacyjny.
Aby
chcesz
pomoc
klawisza nawigacyjnego.
z
menu
Nagraj
1.
Wybierz
menu
Dyktafon
2. Po uruchomieniu
nagrania.
--
Nagraj.
nagrywania wyEwietlony
"Nagrywa" oraz pozosta∏y
zostanie komunikat
czas
80
wprowadzic
.
odtworzenie lub
lewego/prawego
pomoc
mo˝na
Funkcja ta umo˝liwia nagranie notatki g∏osowej.
Mo˝na nagrac do 10 notatek, ka˝da o d∏ugoEci
Lewy
za
dziesi tny
Dyktafon
do
sekcji Przelicz
nawigacyjnego.
Wybierz jednostk ,
Przecinek
pomoc klawisza
chcesz
pomoc
Uwaga
nawigacji.
do
klawisza
5.
za
za
Wprowad liczb za pomoc klawiszy
numerycznych. Konwersja wykonywana jest
automatycznie.
Dodatki
3. Po zako?czeniu
klawisz
n
Uwaga
nagrywania naciEnij lewy
funkcyjny [Zapisz].
Je˝eli
jest ju˝ nagrana maksymalna iloEc
notatek, przed nagraniem nowej nale˝y
usun c jedn
Poka˝
ze
starych
notatek.
list
Nagran notatk g∏osow
usun c.
mo˝na
odtworzyc
lub
] Odtwarzanie: umo˝liwia odtworzenie
wszystkich nagranych notatek, rozpoczynaj c
od najnowszej. Ekran ten wyEwietla dat i
godzin nagrania notatki.
]
WyElij jako
] Usu?:
MMS
umo˝liwia
usuni cie konkretnej
notatki.
] Usu?
wszystko: umo˝liwia usuni cie
wszystkich notatek. Wyb r nale˝y potwierdzic
za pomoc klawisza funkcyjnego [Tak].
81
Pytania
Przed
wykonaniem
oddaniem
i
odpowiedzi
telefonu do serwisu lub
aparatu do naprawy nale˝y si
upewnic, ˝e napotkane problemy
niniejszym rozdziale.
nie s
opisane
w
P
Jak mo˝na obejrzec list po∏ cze?
wychodz cych, przychodz cych i
nieodebranych?
O NaciEnij
P
Jak
klawisz
wyczyEcic
O NaciEnij lewy
P
,
po∏ czenia jest s∏aba, a rozmowa jest
nies∏yszalna w niekt rych miejscach.
histori po∏ cze??
klawisz
funkcyjny
a
nast pnie
W niekt rych obszarach mog wyst pic du˝e
wahania mocy sygna∏u. Spr buj zmienic
otoczenie. Du˝y ruch w sieci mo˝e wp∏ywac
lub
jego stabilnoEc.
na
jakoEc
Po
nawi zaniu po∏ czenia jego jakoEc
po∏ czenia
.
wyEwietlic wszystkie
zapisane w pami ci?
klawisz
.
funkcyjny
O
a
nast pnie
jest
niska.
numery telefon w
W niekt rych obszarach mog wyst pic du˝e
wahania mocy sygna∏u. Spr buj zmienic
otoczenie. Du˝y ruch w sieci mo˝e wp∏ywac
na
82
ekranu.
P JakoEc
P
klawisz
z
O Sprawd , czy masz zasi g. Je˝eli ikona
b dzie nadal wyEwietlana, wy∏ cz telefon i
odczekaj 2 minuty przed jego ponownym
w∏ czeniem. JeEli nie przyniesie to skutku,
zmie? otoczenie i spr buj ponownie.
O
Jak
O NaciEnij lewy
nie znika
.
klawisz
P
Ikona
jakoEc
po∏ czenia
lub
jego stabilnoEc.
Pytania
P
Ekran LCD nie
O Wyjmij,
P
w∏ cza si .
w∏ ˝
O
telefon. JeEli
P
Podczas
po∏ czenia z pewnym telefonem
s∏ychac echo.
O Zjawisko to nazywa si "fenomenem echa".
Pojawia si , jeEli g∏oEnoEc telefonu jest zbyt
du˝a lub telefon rozm wcy wykazuje
specjalne w∏aEciwoEci (na przyk∏ad jest
pod∏ czony do przestarza∏ej centrali
telefonicznej).
Telefon
O
Podczas
si nagrzewa.
rozm w lub
s∏ychac dzwonka, miga tylko lampka
lub
W menu Profile ustawiony jest w tryb Tylko
wibruje lub Milczy. Wybierz profil Normalny
lub G∏oEny."
w
pewnym obszarze
P
Nie
odpowiedzi
ekran LCD.
i
nast pnie
bateri w∏ cz
problem nie ust pi, na∏aduj
bateri i spr buj ponownie.
a
i
d∏ugich
d∏ugiego
korzystania z gier/Internetu, telefon mo˝e si
nagrzac. Jest to zupe∏nie normalne i nie ma
˝adnego wp∏ywu na ˝ywotnoEc i prawid∏owe
P
Czas dzia∏ania telefonu
jest
O
coraz
kr tszy.
˚ywotnoEc
baterii
trybie gotowoEci
jest ograniczona. JeEli
na mniej ni˝ po∏ow
dawnego czasu pracy, nale˝y j wymienic.
U˝ywaj tylko oryginalnych cz Eci
zamiennych.
bateria
P
w
wystarcza
Czas dzia∏ania baterii
O JeEli
jest kr tszy.
jest kr tki, mo˝e to
byc spowodowane wp∏ywem otoczenia, du˝
iloEci po∏ cze? lub s∏abym sygna∏em.
czas
pracy baterii
dzia∏anie telefonu.
83
Pytania
P
i
odpowiedzi
Po wybraniu numeru
jest on wybierany.
ze
spisu
telefon w nie
O Przy u˝yciu funkcji przeszukiwania spisu
numer w sprawd , czy numer zosta∏
zapisany prawid∏owo. W razie potrzeby
zapisz go ponownie.
P
Nie mo˝na
si
dodzwonic
do
u˝ytkownika.
O Czy telefon jest w∏ czony (klawisz
przytrzymano d∏u˝ej ni˝ trzy sekundy)? Czy
u˝ywana jest prawid∏owa siec kom rkowa?
Czy ustawiona zosta∏a blokada po∏ cze?
przychodz cych?
P
Nie mog znale c
lub has∏a.
kodu
blokady, PIN,
PUK
O DomyElnym kodem blokady jest 0000. JeEli
zapomnisz lub zgubisz kod blokady, zg∏oE si
do sprzedawcy. JeEli zapomnisz lub zgubisz
kod PIN lub PUK lub nie znasz tych kod w,
skontaktuj si z operatorem sieci.
84
Akcesoria
Dost pnych jest wiele akcesori w
zaprojektowanych dla telefonu u˝ytkownika.
Mo˝na je wybrac w zale˝noEci od osobistych
potrzeb komunikacyjnych. O ich dost pnoEc
nale˝y zapytac sprzedawc .
n
Uwaga
?
?
Nale˝y u˝ywac wy∏ cznie akcesori w
firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
mo˝e spowodowac uniewa˝nienie
gwarancji.
W
r ˝nych regionach mog byc dost pne
r ˝ne akcesoria; szczeg ∏owe informacje
mo˝na uzyskac w regionalnych serwisach
lub
u
sprzedawc w.
Bateria
Dost pna jest
standardowa bateria.
Zestaw
s∏uchawkowy
Umo˝liwia prac bez
zajmowania r k. Zawiera
s∏uchawk
i mikrofon.
Do∏ czony
zasilacz
Zasilacz
bateri
pozwala
w
∏adowac
domu lub
w
biurze.
85
Dane techniczne
Og lne
Nazwa
produktu
System
Waga
netto
:
KG220
:
GSM 900 / DCS 1800 /PCS 1900
:
47.5g (Bez baterii)
Temperatury
otoczenia
Maksymalna
:
+55 C
Minimalna
:
-10 C
86
Datwysien 7kwietna205r.
3
()
0
0
2
2
0
9
V
1
1
5
a
l
e
i
c
1
0
3
N
E
/180 9
)
8
0
2
0
0
2
(
1
.
2
GSM
.
1
V
7
/
0
0
9
9
8
4
0
1
M
.
0
6
3
S
1
.
G
C
-
E
E
l
5
/
a
/
9
9
9
n
i
m
r
1
e
t
Danedostwcy Nazwa
k
u
d
o
p
s
e
r
d
A
y
w
o
s
e
Daneprodukt Nazwmodelu Nazwhndlo
r
a
w
z
a
N
r
k
a
z
u
w
D
3
,
1
)
8
0
0
0
2
2
0
0
2
1
)
0
Zgodn?zestarmi
E
T
T
1
4
,
V
9
8
y
k
e
r
y
D
0
0
2
1
a
t
3
3
N
E
.
&
R
w
6
0
5
(
t
u
N
E
1
4
1
0
3
N
E
(
0
.
1
0
4
1
1
5
V
V
.
0
0
0
2
1
0
0
2
:
8
2
0
5
9
0
6
0
6
0
5
3
N
E
N
E
N
E
3
3
1
0
1
0
0
0
.
1
5
S
ZgodnEzpwy˝smitar∏ebjkuBAT,Pc(NC/1238)GSMW6450.H-?IYaportzsw∏yniSAR(nrTCM084765)oazBluethH-F21
i
w
a
t
s
d
e
z
r
p
Nazwisko
s
i
p
d
o
P
m
o
a
i
d
n
e
c
i
f
f
O
m
a
d
a
l
o
H
,
e
r
e
m
r
l
e
A
t
s
E
m A
A
.
c
n
I
s
c
i
n
o
r
Deklarcj
t
c
e
l
E
G
L
7
2
3
1
,
5
1
m
o
o
z
e
c
.
e
g
l
@
m
i
k
o
e
s
:
li
a
m
-
e
,
0
4
9
8
-
7
4
5
-
6
3
-
1
w
3
l
l
u
e
+
:
e
V T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising