LG | P710-Optimus-L7-II | User guide | LG LGP710 User guide

LG LGP710 User guide
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH
Gebruikershandleiding
Guide de l’utilisateur
User Guide
LG-P710
MFL68680601 (1.0)
www.lg.com
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
•
•
•
•
•
De schermafbeeldingen en illustraties wijken
mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon
ziet.
Het kan zijn dat een deel van deze handleiding
niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt
af van de software of van uw serviceprovider. Alle
informatie in dit document kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd.
Deze handset is vanwege het toetsenbord op het
aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een
visuele handicap.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle
rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van LG Group en
diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken
zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken
van Google, Inc.
Inhoud
Richtlijnen voor veilig en efficiënt
gebruik.......................................................5
Belangrijke notificatie.............................15
Meer informatie over uw telefoon...........20
Onderdelen van het apparaat..................20
SIM-kaart en batterij installeren..............22
De telefoon opladen................................24
De geheugenkaart gebruiken..................25
Het scherm vergrendelen en
ontgrendelen..........................................26
Het vergrendelscherm beveiligen............27
Het basisscherm......................................28
Tips voor het aanraakscherm..................28
Basisscherm...........................................29
Het basisscherm personaliseren.............29
Terugkeren naar recent gebruikte
applicaties..............................................30
Notificatiebalk........................................30
Snel instellingen.....................................31
De statusbalk tonen................................31
Schermtoetsenbord................................33
Tekens met accenten invoeren...............33
Google-account instellen........................34
Verbinden met netwerken en
apparaten.................................................35
Wi-Fi......................................................35
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken....35
2
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken
met een Wi-Fi-netwerk..........................35
Bluetooth................................................36
De dataverbinding van uw telefoon
delen......................................................37
Uw draagbare hotspot hernoemen of
beveiligen...............................................38
Wi-Fi Direct gebruiken............................39
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via
SmartShare............................................40
SmartShare............................................40
Inhoud weergeven van Apparaten in de
buurt......................................................41
Oproepen..................................................43
Een oproep plaatsen...............................43
Uw contacten bellen...............................43
Een oproep beantwoorden of weigeren....43
Het gespreksvolume aanpassen.............44
Een tweede oproep plaatsen...................44
Oproeplogboeken tonen..........................44
Oproepinstellingen..................................45
Contacten.................................................46
Een contact zoeken................................46
Een nieuw contact toevoegen.................46
Favoriete contacten................................47
Berichten..................................................48
Een bericht verzenden............................48
Gegroepeerd vak ...................................49
Smiley's gebruiken ................................49
De instellingen van uw berichten
wijzigen..................................................49
E-mail.......................................................50
Een e-mailaccount beheren....................50
Accountmappen gebruiken.....................51
E-mailberichten schrijven en verzenden.....51
Camera.....................................................52
Meer informatie over de beeldzoeker......52
De geavanceerde instellingen gebruiken....53
Snel een foto maken...............................54
Videocamera............................................57
Meer informatie over de beeldzoeker......57
De geavanceerde instellingen gebruiken....58
Snel een video maken............................59
Nadat u een video hebt gemaakt............59
Het volume aanpassen tijdens de
weergave van een video.........................60
Multimedia...............................................61
Galerij.....................................................61
Foto's tonen.........................................61
Video's afspelen...................................61
Foto's/video's verwijderen.....................62
Als achtergrond instellen.......................62
Video’s....................................................62
Video afspelen......................................62
Muziek...................................................63
Muziekbestanden toevoegen aan uw
telefoon................................................63
Muziek overdragen via
Mediasynchronisatie (MTP)....................63
Een nummer afspelen...........................64
FM-radio................................................66
LG SmartWorld.........................................67
Hoe u met uw telefoon op LG
SmartWorld komt:.................................67
Accessoires..............................................68
QuickMemo-functie................................68
Het alarm instellen..................................69
De rekenmachine gebruiken...................69
Een gebeurtenis toevoegen aan uw
agenda...................................................69
Polaris Viewer 4......................................70
QuickTranslator......................................70
Het web....................................................72
Internet...................................................72
De browserwerkbalk gebruiken..............72
Webpagina's tonen...............................72
Een pagina openen...............................73
Op het web zoeken met behulp van
spraak.................................................73
Favorieten............................................73
Geschiedenis........................................73
Pop-upbrowser gebruiken.....................73
Chrome..................................................74
Webpagina's tonen...............................74
Een pagina openen...............................74
3
Inhoud
Op het web zoeken met behulp van
spraak.................................................74
Synchroniseren met andere apparaten....74
Instellingen..............................................75
Het menu Opties openen........................75
DRAADLOZE NETWERKEN.......................75
APPARAAT..............................................78
PERSOONLIJK.........................................81
SYSTEEM................................................83
PC-software (LG PC Suite)......................85
Software-update voor telefoon...............88
Software-update voor telefoon................88
Informatie over deze
gebruikershandleiding............................90
Informatie over deze
gebruikershandleiding............................90
Handelsmerken......................................91
DivX Mobile............................................91
Dolby Digital Plus....................................91
Accessoires..............................................92
Problemen oplossen................................93
Veelgestelde vragen................................98
4
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.
Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert.
Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de
fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een
telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt
bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen
medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen
deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.
Blootstelling aan radiogolven
Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).
Deze mobiele telefoon, model LG-P710, is ontwikkeld conform de geldende
veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden
gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd
om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of
gezondheidstoestand.
• De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR
(Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden
gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane
energieniveau gebruikt.
• Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling
verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de
geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
• De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram
lichaamsweefsel.
• De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is
0,662 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,567 W/kg (10 g).
5
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
•
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer
het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een
afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in
een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze
hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van
minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden
of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het
netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten
vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de
bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.
Onderhoud van het product
WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type
telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan
gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
•
•
•
•
•
•
6
Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door
een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk
vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op
voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de
onderdelen die worden vervangen.
Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
Laat het apparaat niet vallen.
Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik
de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige
medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou
u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen
beschadigen.
Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet
worden, waardoor brand kan ontstaan.
Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen
oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke,
omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te
voorkomen.
Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet
onnodig aan.
Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer
het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten
gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte
genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt
mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en
vlak na het gebruik van uw telefoon.
Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het
toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp
een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
7
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
•
Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen
in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof
wordt niet door de garantie gedekt.
Efficiënt telefoongebruik
Elektronische apparaten
Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.
• Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur
gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw
borstzak).
• Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
• Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
• Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0ºC en 40ºC, indien mogelijk. Blootstellen
van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade,
storingen of zelfs explosie.
Veiligheid onderweg
Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele
telefoons in de gebieden waar u rijdt.
• Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
• Concentreer u op het rijden.
• Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de
verkeerssituatie dat vereist.
• RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties.
• Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of
draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden
8
•
•
dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot
gevolg.
Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de
geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.
Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de
geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.
Voorkom gehoorbeschadiging
Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke
gehoorschade te voorkomen.
Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld.
Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet
het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.
• Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij
u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar
luistert.
OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en
hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.
Onderdelen van glas
Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u
uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt.
Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele
telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.
9
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Explosiewerkzaamheden
Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende
maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.
Explosiegevaar
•
•
•
Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op
in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele
accessoires bevinden.
In vliegtuigen
Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.
• Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
• Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de
bemanning.
Kinderen
Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen.
De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen
veroorzaken.
10
Noodoproepen
Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient
daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit
na bij uw plaatselijke serviceprovider.
Batterij en onderhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In
tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van
invloed is op de prestaties.
Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld
dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan
honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de
levensduur te verlengen.
Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige
ruimten zoals een badkamer.
Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de
prestaties van de batterij.
Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een
verkeerd type.
11
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
•
•
•
•
•
12
Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien
mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk
afval.
Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde
erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon
volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de
productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij
wordt gebruikt.
Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in
contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
UW SMARTPHONE BIJWERKEN
Toegang tot de meest recente firmwarereleases, nieuwe softwarefuncties en
verbeteringen.
• Werk uw smartphone bij zonder PC. Selecteer achtereenvolgens Update
Center > Software-update.
• Werk uw smartphone bij door deze op uw PC aan te sluiten. Ga voor meer
informatie over het gebruik van deze functie naar
http://www.lg.com/common/index.jsp en kies uw land en taal.
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-P710-product voldoet aan de
belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op
http://www.lg.com/global/declaration
Opmerking: open sourcesoftware
Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open
source-licenties naar http://opensource.lge.com/
Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen
samen met de broncode worden gedownload.
Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
13
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Uw oude toestel wegdoen
1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven
met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij
speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem
dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Batterijen wegdoen
1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor
kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik,
0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2 lle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval,
maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de
lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's?
Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
14
Belangrijke notificatie
Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het
volgende.
Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden
beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de
klantenservice belt.
1. Telefoongeheugen
Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon
geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data,
zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.
Applicaties verwijderen:
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Applicaties in de categorie
APPARAAT.
2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie
die u wilt verwijderen.
3 Tik op Wissen.
2. Levensduur van de accu optimaliseren
U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die
u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en
systeembronnen energie verbruiken.
Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:
• Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS
uit als u deze niet gebruikt.
• Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
15
Belangrijke notificatie
Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere
applicaties uit.
• Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van
uw batterij.
Het batterijniveau controleren:
• Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Over de telefoon in de categorie
SYSTEEM > Batterij.
De accustatus (opladen, niet opladen) en het accuniveau (als percentage opgeladen)
worden boven aan het scherm getoond.
Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:
• Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Over de telefoon in de categorie
SYSTEEM > tabblad Algemeen > Batterij > Accugebruik.
De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond
hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het
opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het
scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van
het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.
•
3. Mappen gebruiken
U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u op een
basisscherm een applicatiepictogram op een andere neerzet, worden de twee
pictogrammen gecombineerd.
16
4. Voordat u een open source-applicatie en
besturingssysteem installeert
WAARSCHUWING
Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de
fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien
wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.
WAARSCHUWING
Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™
om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist
geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt uw telefoon mogelijk
niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke
applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.
5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen
terugzetten)
Als uw telefoon moet worden hersteld naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan
een volledige reset om uw telefoon opnieuw op te starten.
1 Houd de toets Volume omlaag + toets QuickMemo-functie + de toets Aan/uit
tegelijkertijd ingedrukt als de telefoon is uitgeschakeld.
2 Laat de toets Aan/uit los als u het LG-logo op het scherm ziet.
3 Laat de toets Volume omlaag + toets QuickMemo-functie los als het LG-logo
weer verdwijnt. Na een tijdje wordt de Android-robot getoond en wordt het
herstelproces voortgezet.
17
Belangrijke notificatie
Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset
wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.
WAARSCHUWING
Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties,
-data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data
voordat u een volledige reset uitvoert.
Fabrieksinstellingen - hiermee worden alle data op de telefoon gewist, behalve in de
volgende gevallen. In het geval van storing of fout, kan uw toestel in een foutenlogboek
informatie opslaan over de status van het toestel op het moment van de storing.
De informatie die is opgenomen in het foutenlogboek kan gegevens bevatten over
toepassingsnamen en het nummer van de mobiele telefoon en de locatie waarop
deze werd gebruikt, de GPS-status, het geheugengebruik en andere niet-persoonlijke
statusinformatie over het toestel. Deze informatie wordt opgeslagen op uw telefoon
en is voor LG alleen bereikbaar als de telefoon zelf wordt teruggestuurd naar LG voor
reparatie en service. De informatie in het foutenlogboek wordt alleen door LG gebruikt
voor diagnose, reparatie en verbetering van LG-producten en -diensten.
6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen
Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt
uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U
kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen.
Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat
ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.
18
Applicaties afsluiten:
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Applicaties in de categorie
APPARAAT > Actief.
2 Blader en tik op de gewenste applicatie en tik op Stoppen om de applicatie af te
sluiten.
7. Houd de telefoon rechtop
Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. De LG-P710 heeft een
interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit
kan de werking beïnvloeden.
Houd tijdens gesprekken of het zenden of ontvangen van data het onderste deel van de
telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig
beïnvloeden.
8. Wanneer het scherm niet reageert
Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als
het scherm niet reageert:
Verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel de telefoon in.
OF
Houd de aan-uittoets/vergrendeltoets 10 seconden vast om de telefoon uit te
schakelen.
Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.
19
Meer informatie over uw telefoon
Onderdelen van het apparaat
Cameralens aan de voorzijde
Oortelefoon
Nabijheidssensor
Aan-uittoets/vergrendeltoets
• Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon
in of uit.
• Kort indrukken om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen.
Terug-toets
• Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
Home-toets
• Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het
basisscherm.
Menutoets
• Controleren welke opties beschikbaar zijn.
OPMERKING: nabijheidssensor
Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch
de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer
wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt
de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens
telefoongesprekken.
20
WAARSCHUWING
Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten,
kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk
niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor
functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.
Aan-uittoets/vergrendeltoets
Aansluiting voor
oordopjes
Lader/USB-poort
Microfoon
Sneltoets: direct toegang tot
de applicatie die u vooraf hebt
ingesteld (standaard QuickMemo).
Volumetoetsen
• In het basisscherm: hiermee
regelt u het belvolume.
• Tijdens gesprekken: hiermee
regelt u het luidsprekervolume.
• Tijdens het afspelen van een
nummer: hiermee regelt u het OPMERKING: de NFC-antenne
voor dit model staat op de
volume.
achterzijde.
Cameralens
SIM-kaartsleuf
Batterijklep
LED-lampje
Batterij
MicroSD-kaartsleuf
Luidspreker
21
Meer informatie over uw telefoon
SIM-kaart en batterij installeren
Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen. De
SIM-kaart en batterij plaatsen:
1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til
met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de
afbeelding.
OPMERKING: steek een vinger in de USB-poort en til de batterijklep op.
22
2 Schuif de SIM-kaarten in de daarvoor bestemde sleuven. Zorg dat de SIM-kaart
met het gouden contactpunt naar beneden is geplaatst.
3 Plaats de batterij door de goudkleurige contactpunten op de telefoon en de batterij
op één lijn te brengen (1) en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot
deze vastklikt (2).
4 Plaats de batterijklep over het batterijvak en druk de 6 punten naar beneden tot de
batterijklep vastklikt, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
23
Meer informatie over uw telefoon
De telefoon opladen
De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader
op de telefoon en op een stopcontact aan.
OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op, dit verlengt de
levensduur van de batterij.
OPMERKING: open de batterijklep niet tijdens het laden van uw telefoon.
WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, accu's en kabels. Als u
niet-goedgekeurde laders of kabels gebruikt, kan het opladen van de accu
worden vertraagd of een bericht verschijnen over het vertraagde opladen.
Door het gebruik van niet-goedgekeurde laders of kabels kan de accu
bovendien exploderen of het apparaat beschadigen. Dit wordt niet gedekt
door de garantie.
24
De geheugenkaart gebruiken
Een microSD plaatsen:
Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.
De microSD veilig verwijderen:
Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Opslagruimte in APPARAAT > MicroSD
ontkoppelen.
OPMERKING: de LG-P710 ondersteunt microSD's van maximaal 32 GB.
WAARSCHUWING
Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld.
Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen
ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken.
25
Meer informatie over uw telefoon
De microSD formatteren:
De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD
formatteren voordat u deze kunt gebruiken.
OPMERKING: op het moment dat u de microSD-kaart formatteert, worden
alle gegevens gewist.
1
2
3
4
Tik in het basisscherm op
> tabblad Applicaties om het menu te openen.
Blader naar en tik op Instellingen > Opslagruimte.
Tik op MicroSD ontkoppelen.
Tik op MicroSD wissen > MicroSD wissen > Alles wissen en bevestig uw
keuze.
5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het desbetreffende patroon
in en kiest u Alles wissen.
OPMERKING: als er inhoud op uw microSD stond, kan de mappenstructuur
na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden worden
gewist.
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen
Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld
en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert
en bespaart u batterijstroom.
Als u de LG-P710 niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de toets Aanuit/Vergrendelen te drukken.
26
Het vergrendelscherm beveiligen
U kunt het scherm vergrendelen, zodat alleen u het kunt ontgrendelen voor toegang tot
uw telefoon.
Een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord voor het eerst instellen:
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Scherm vergrendelen > Kies
scherm slot.
2 Kies uit Geen, Schuiven, Face unlock, Patroon, PIN of Wachtwoord.
3 Voer de gewenste gegevens in.
WAARSCHUWING: voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een
ontgrendelingspatroon
Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt,
onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer
tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of
wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u
het na 30 seconden opnieuw proberen.
Wanneer u zich uw ontgrendelingspatroon niet meer kunt herinneren:
< Als u uw patroon bent vergeten >
Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een
onjuist patroon hebt ingevoerd, klikt u op de knop Patroon vergeten? onder aan het
scherm. U wordt dan gevraagd om u aan te melden met uw Google Account of de
back-up PIN die u hebt ingesteld in te voeren.
Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent
vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.
< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >
Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.
Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties
en -data gewist.
27
Het basisscherm
Tips voor het aanraakscherm
Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.
Tikken – tik op een menu dat of optie die u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt
openen.
Tikken en vasthouden – houd uw vinger langer op een optiemenu om dat te openen
of op pak een object om dat te verplaatsen.
Slepen – sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te
verplaatsen.
Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het
schermoppervlak te bewegen. Pauzeer niet wanneer u het scherm voor het eerst
aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of
omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom)
vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.
Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik
bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen
aan de breedte van het scherm. U kunt ook dubbeltikken om te zoomen wanneer u
Kaarten gebruikt.
Zoomen met uw vingers - schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar
af om in de browser, op een kaart of op een foto in of uit te zoomen.
Het scherm roteren – bij veel applicaties en menu's wordt de richting van het scherm
aangepast aan de fysieke richting van het toestel.
OPMERKING:
• Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
• U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een
lichte maar vaste druk te detecteren.
• Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere
opties tikt.
28
Basisscherm
U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt
elk scherm aanpassen met gedownloade applicaties, widgets en achtergronden.
OPMERKING: bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk
van uw telefoonprovider.
Op uw basisscherm kunt u sneltoetsen onder aan het scherm tonen. Met de
sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.
Tik op het pictogram Telefoon om het toetsenblok te openen en een oproep te
plaatsen.
Tik op het pictogram Contacten om uw contacten te openen.
Tik op het pictogram Berichten om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een
nieuw bericht opstellen.
Tik op het pictogram Applicaties onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde
applicaties worden getoond. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende
pictogram in de lijst applicaties.
Het basisscherm personaliseren
U kunt het basisscherm aanpassen door applicaties, downloads, widgets of
achtergronden toe te voegen. Vergemakkelijk het gebruik van de telefoon door uw
favoriete widgets toe te voegen aan het beginscherm.
Items toevoegen aan uw basisscherm:
1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
2 Kies de items die u wilt toevoegen in het menu Toevoegmodus. U ziet toegevoegde
items op het basisscherm.
3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.
29
Het basisscherm
Een item wissen van het beginscherm:
• Basisscherm > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar
TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties wilt toevoegen, tikt
u op de gewenste applicatie en houdt u deze ingedrukt.
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties
1 Houd de Home-toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond
met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de toets
Terug om terug te keren naar de huidige applicatie.
Notificatiebalk
De notificatiebalk bevindt zich boven aan uw scherm.
Tik op en verschuif de notificatiebalk met uw vinger.
In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de
statusbalk kunt zien.
In het notificatiescherm worden al uw notificaties samen met de Snelinstellingen
bovenaan weergegeven.
30
Snel instellingen
Veeg de balk Snelinstellingen naar links of naar rechts om meer toetsen weer te geven.
om uw Snelinstellingen te beheren. Hier kunt u Geluidsprofiel, Datatoegang
Tik op
aan, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts en synchronisatie, Scherm automatisch draaien,
Flightmode, Wi-Fi-hotspot en Spaarstand toevoegen, beheren of wissen.
De statusbalk tonen
Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen getoond, bijvoorbeeld
signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en
dataverbindingen.
Pictogram Omschrijving
Pictogram Omschrijving
Geen SIM-kaart
Trilfunctie
Geen signaal
Batterij volledig opgeladen
Flightmode
Batterij wordt opgeladen
Verbonden met een Wi-Finetwerk
Data downloaden
Bekabelde headset
Data uploaden
Actieve oproep
GPS zoekt verbinding
Oproep in wacht
Locatiedata ontvangen van
GPS
31
Het basisscherm
Pictogram Omschrijving
Pictogram Omschrijving
Luidspreker
Data wordt gesynchroniseerd
Gemiste oproep
Nieuw Gmail-bericht
Bluetooth is aan
Nummer wordt afgespeeld
Systeemwaarschuwing
Telefoon is via USB-kabel
op PC aangesloten of USBtethering is actief
Alarm is ingesteld
Draagbare Wi-Fi-hotspot is
actief
Nieuwe voicemail
Zowel USB-tethering als
Draagbare hotspot zijn actief
Belsignaal is uit
VPN is AAN
Draadloze opslagruimte is aan
NFC is aan
Spaarstand is ingeschakeld
Direct/Android Beam is
ingeschakeld
Nieuw bericht
Stilte modus staat aan
Nieuw Hangouts-bericht
DLNA-muziek wordt
afgespeeld
Delen van inhoud staat aan
32
Schermtoetsenbord
U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord
wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het
toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt
invoeren.
Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren
Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om
van alle letters hoofdletters te maken.
Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het
symbolentoetsenbord.
Houd dit tabblad ingedrukt om het optiesmenu te tonen.
Tik hierop om een spatie in te voeren.
Klik om een nieuwe regel te maken.
Tik hierop om het vorige teken te wissen.
Tekens met accenten invoeren
Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse
tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").
Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets
groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond. Kies vervolgens het
gewenste speciale teken.
33
Google-account instellen
Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te
activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u
bepaalde services van Google wilt gebruiken.
Uw Google-account instellen:
• Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherm dat wordt getoond.
OF
• Tik op
> tabblad Applicaties > kies een Google-applicatie zoals Gmail > kies
Nieuw om een nieuw account te maken.
Als u een Google-account hebt, tik dan op Existing (Bestaande), voer uw e-mailadres
en wachtwoord in en tik vervolgens op Aanmelden.
Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon
automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet.
Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze
applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is
afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw
telefoon gebruiken.
34
Verbinden met netwerken en apparaten
Wi-Fi
Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied
van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos
internet zonder extra kosten.
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos
toegangspunt of een "hotspot". Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk.
U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of
worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken
met dergelijke toegangspunten.
Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van
de batterij.
OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op Uit instelt,
worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele
provider voor het gebruik van mobiele data.
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Finetwerk
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Wi-Fi in DRAADLOZE NETWERKEN
2 Stel Wi-Fi in op AAN om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare
Wi-Fi-netwerken te starten.
3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met en bereikbare Wi-Fi-netwerken
te bekijken.
• Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram
35
Verbinden met netwerken en apparaten
4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
• Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere
aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer
informatie.)
5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.
Bluetooth
U kunt data zenden met Bluetooth door een applicatie voor het zenden van data
te starten, en niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele
telefoons.
OPMERKING: LG is niet verantwoordelijk voor verlies, onderschepping
of misbruik van data die wordt verzonden of ontvangen via de draadloze
Bluetooth-functie.
Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd
en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de
afstand tussen de apparaten worden verkort.
Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd
door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat
U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met
dat apparaat kunt maken.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Stel Bluetooth in op AAN in
DRAADLOZE NETWERKEN.
2 Tik nogmaals op het menu Bluetooth. Zorg ervoor dat het doelapparaat is
ingesteld op zichtbaar en tik vervolgens op Zoek apparaten aan de onderkant van
het scherm.
36
3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.
Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het andere apparaat verbonden.
OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits,
hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als
het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.
Foto's versturen met Bluetooth
1 Selecteer een foto in Galerij >
> Bluetooth.
2 Kies in de lijst het apparaat waarnaar u data wilt zenden.
U kunt een of meerdere contacten, agendagebeurtenissen of mediabestanden
verzenden vanuit een geschikte applicatie of vanuit Downloads.
Een bestand ontvangen via Bluetooth
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Bluetooth.
2 Tik op Telefoon zichtbaar maken om de telefoon zichtbaar te maken op andere
apparaten.
OPMERKING: tik op
> Time-out zichtbaarheid als u wilt kiezen hoe
lang uw toestel zichtbaar is.
3 Tik op Accepteren wanneer u een bericht File transfer (Bestandsoverdracht)
ontvangt.
De dataverbinding van uw telefoon delen
USB-tethering en Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze
verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon
delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele
dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw
telefoon een Wi-Fi-hotspot te maken.
37
Verbinden met netwerken en apparaten
Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en
als een actieve notificatie in de notificatiebalk getoond.
Ga voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder
ondersteunde
besturingssystemen en andere informatie naar http://www.android.com/tether.
Instellingen voor Wi-Fi-hotspot wijzigen:
• Tik op
tabblad > Applicaties > Opties > Tethering en netwerken in het
tabblad TETHERING > Wi-Fi-hotspot > kies de opties die u wilt aanpassen.
TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie
(bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer
waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere
Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw
computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot
stand te kunnen brengen. Bezoek http://www.android.com/tether voor de
meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering
ondersteunen en hoe u deze moet configureren.
Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen
U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk
beveiligen.
1 Tik in het basisscherm op
> tabblad Applicaties > Opties
2 Tik op Tethering en netwerken in het tabblad TETHERING en kies Wi-Fi-hotspot.
3 Zorg ervoor dat Wi-Fi-hotspot aan staat.
4 Tik op Wi-Fi hotspot instellen.
• Het dialoogvenster Wi-Fi hotspot instellen wordt geopend.
• U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken
naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
38
U kunt ook tikken op het menu Beveiliging om het netwerk te configureren met
WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel
(preshared key, PSK).
• Als u op de beveiligingsoptie WPA2 PSK tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd
aan het dialoogvenster Wi-Fi hotspot instellen. Als u een wachtwoord invoert, moet
u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander
apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt Openen in het
menu Beveiliging instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te
maken.
5 Tik op Opslaan.
•
LET OP! Als u Open instelt als beveiligingsoptie, kunt u niet voorkomen dat
anderen zonder toestemming gebruik kunnen maken van onlineservices
en krijgt u mogelijk te maken met extra kosten. Om onbevoegd gebruik te
voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.
Wi-Fi Direct gebruiken
U kunt uw muziek, foto's en video's delen met gebruikers van een Android-telefoon die
met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk zijn verbonden.
Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Directnetwerk.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Wi-Fi in DRAADLOZE NETWERKEN.
2 Tik op de toets Menu
> Wi-Fi Direct.
3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.
4 Tik op OK.
OPMERKING: wanneer u Wi-Fi Direct inschakelt, wordt de Wi-Fi-verbinding
verbroken.
39
Verbinden met netwerken en apparaten
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare
Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik. De gevonden
apparaten worden in volgorde getoond. U kunt een apparaat kiezen om multimediabestanden mee te delen via SmartShare.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Opties > Wi-Fi in DRAADLOZE NETWERKEN.
2 Tik op de toets Menu
> Wi-Fi Direct.
3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.
OPMERKING: als uw telefoon groepseigenaar wordt, verbruikt deze meer
batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt
uw telefoon geen verbinding met internet. Mogelijk worden er extra kosten
in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt
gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.
SmartShare
U kunt de functie SmartShare gemakkelijk gebruiken in de applicatie Galerij, Muziek,
Video enzovoort.
Inhoud weergeven op verschillende toestellen
U kunt de inhoud van uw telefoon delen met diverse apparaten. Tik op
inhoud te delen in de Galerij, Muziek, Video's, POLARIS Viewer 4.
om de
Afspelen/verzenden
Afspelen: u kunt de inhoud afspelen via een TV, een Bluetooth-luidspreker
enzovoort.
Beam: u kunt de inhoud verzenden naar een apparaat dat Bluetooth en
SmartShare Beam ondersteunt.
40
•• SmartShare Beam: hiermee kunt u de inhoud snel overdragen via Wi-Fi Direct.
<Afspelen >
< Beam >
Inhoud weergeven van Apparaten in de buurt
U kunt de inhoud van apparaten in de buurt (bijv. PC, NAS, mobiel) gebruiken in de
applicatie Galerij, Muziek, Video's.
Apparaten verbinden
Verbind uw apparaat en andere apparaten met DLNA-ondersteuning op hetzelfde
Wi-Fi-netwerk.
Andere apparaten zoeken
1 Tik op Apparaten in de buurt. U ziet nu de apparaten met DLNA-ondersteuning.
2 Maak verbinding met het apparaat om de inhoud te bekijken.
41
Verbinden met netwerken en apparaten
PC-verbindingen met een USB-kabel
Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USBverbindingsmodus.
Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag
1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw
computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies
Systeeminstellingen > PC-verbinding > USB-verbindingstype en kies
vervolgens Mediasynchronisatie (MTP).
3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de
bestanden overbrengen.
Synchroniseren met Windows Media Player
Zorg dat Windows Media Player op uw pc is geïnstalleerd.
1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows
Media Player is geïnstalleerd.
2 Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP). Als het toestel is verbonden, wordt op
de PC een pop-upvenster getoond.
3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6 Start de synchronisatie.
•• Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.
Items
Besturingssysteem
Window Media Player-versie
Vereiste
Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media Player 10 of hoger
•• Als de Windows Media Player-versie lager is dan 10, installeer dan versie 10 of hoger.
42
Oproepen
Een oproep plaatsen
1
2
3
4
Tik op om het toetsenblok te openen.
Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op
om een cijfer te wissen.
Tik op
om een oproep te plaatsen.
Tik op het pictogram Ophangen
om een oproep te beëindigen.
TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op
en houd deze toets ingedrukt.
Uw contacten bellen
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u
wilt bellen door op Zoeken te tikken.
3 Tik in de lijst op om een oproep te plaatsen.
Een oproep beantwoorden of weigeren
Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld,veegt u
in
willekeurige richting om de inkomende oproep te beantwoorden.
Veeg
in willekeurige richting om een inkomende oproep te weigeren.
Veeg het pictogram Afwijzen met bericht in willekeurige richting vanaf de onderkant
van het scherm als u er een wilt verzenden.
TIP! Afwijzen met bericht
Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u
tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.
43
Oproepen
Het gespreksvolume aanpassen
U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/
omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.
Een tweede oproep plaatsen
1 Tik tijdens uw eerste oproep op de toets Menu > Nieuwe oproep en kies het
nummer. U kunt ook naar een lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op
te tikken of contacten zoeken door op
te tikken en het nummer te kiezen dat u
wilt bellen.
2 Tik op om de oproep te plaatsen.
3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt
vergrendeld en in de wachtstand gezet.
4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op
Samenvoegen om een groepsgesprek tot stand te brengen. Als u een actief
gesprek wilt beëindigen, tikt u op Ophangen of drukt u op de Home-toets en
schuift u de notificatiebalk omlaag en kiest u het pictogram Ophangen
.
OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.
Oproeplogboeken tonen
Tik in het basisscherm op
en kies het tabblad Oproepinfo .
Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen
bekijken.
TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden
de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.
44
TIP! Tik op de toets Menu en tik op Alles wissen om alle opgeslagen items te
wissen.
Oproepinstellingen
U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van
oproepen en andere speciale services van uw provider.
1 Tik in het basisscherm op .
2 Tik op de Menu-toets .
3 Tik op Oproep en kies de opties die u wilt aanpassen.
45
Contacten
U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met
de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van
contacten ondersteunen.
Een contact zoeken
In het basisscherm
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op Contact zoeken en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.
Een nieuw contact toevoegen
1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op de Menu-toets. Tik
op Toevoegen aan contacten > Nieuw contact maken.
2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe
contact. Kies uit Een foto nemen of Kies uit de galerij.
3 Kies het type contact door te tikken op .
4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
5 Tik op Opslaan.
46
Favoriete contacten
U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.
Een contact toevoegen aan uw favorieten
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt geel
en het contact wordt toegevoegd aan uw favorieten.
Een contact in de lijst met favorieten wissen
1
Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
2 Tik op het tabblad , kies boven in de lijst de optie Favorieten. Kies een contact
om de bijbehorende gegevens te tonen.
3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt grijs
en het contact wordt uit de favorieten gewist.
47
Berichten
Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.
Een bericht verzenden
1 Tik in het basisscherm op
en tik op
om een leeg bericht te openen.
2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld Aan in. Terwijl
u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond.
U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten
toevoegen.
OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per
persoon kosten in rekening gebracht.
3 Tik op het veld Bericht invoeren en begin daarna met het maken van uw bericht.
4 Tik op
om het optiemenu te openen. Kies uit Snel bericht, Smiley invoegen,
Afspraak verzenden, Onderwerp toevoegen en Ongedaan maken.
5 Tik op Zenden om uw bericht te verzenden.
6 Het berichtenscherm wordt geopend met uw bericht na de naam of het nummer
van de ontvanger. Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer
berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.
WAARSCHUWING: de limiet van 160 tekens verschilt per land en is
afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.
WAARSCHUWING: als u een afbeelding-, video- of geluidbestand
toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS
en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.
48
Gegroepeerd vak
Ongelezen berichten (SMS, MMS) worden bovenaan het scherm weergegeven.
U kunt berichten die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde
weergeven, zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.
Smiley's gebruiken
Maak uw berichten nog leuker met smiley's.
Tik op de Menu-toets als u een nieuw bericht schrijft en kies Smiley invoegen.
De instellingen van uw berichten wijzigen
De berichtinstellingen van uw LG-P710 zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten
kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.
• Tik in het basisscherm op
> tik op
> Opties.
49
E-mail
U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere services dan
Google Mail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts:
POP3, IMAP en Exchange.
De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder
opvragen.
Een e-mailaccount beheren
Wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee
u een e-mailaccount kunt instellen.
Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail.
Een andere e-mailaccount toevoegen:
• Tik op
>
> tabblad Applicaties > tabblad E-mail >
> Opties >
Account toevoegen.
De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:
• Tik op
>
> tabblad Applicaties > tabblad E-mail >
> Opties >
Algemene instellingen.
Een e-mailaccount wissen:
• Tik op
>
> tabblad Applicaties > tabblad E-mail >
> Opties > tik
op
> Account verwijderen > kies het account dat u wilt verwijderen > Wissen
> kies Ja.
50
Accountmappen gebruiken
Tik op
> tabblad Apps (Applicaties) > E-mail, tik op
en kies Folders
(Mappen).
Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten.
Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund
door uw serviceprovider.
E-mailberichten schrijven en verzenden
Een e-mailbericht schrijven en verzenden
1 Tik in de applicatie E-mail op
.
2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende
e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met
puntkomma's.
3 Tik op
om een CC/BCC toe te voegen en tik op
bestanden bij te voegen,
indien van toepassing.
4 Voer de tekst van het bericht in.
5 Tik op de toets .
TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit
gemeld via een geluidssignaal en de trilfunctie.
51
Camera
Meer informatie over de beeldzoeker
F litser – kies Uit
, Aan
of Auto
.
Swap camera (Camera wisselen) – schakelen tussen de cameralens aan de
achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
Fotomodus – kies uit Normaal, Panorama, Reeksopname, Verfraaide fotoof
Nacht.
Instellingen – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
Mode Switch (Modusschakelaar) – schuif dit pictogram omlaag om over te
schakelen naar de videomodus.
Een foto maken
Galerij – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de
galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.
OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u
foto's gaat maken.
52
De geavanceerde instellingen gebruiken
Tik in de zoeker op
om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.
Hiermee kunt u een foto nemen met behulp van spraak.
Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens.
Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere
helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.
Tik om de grootte (in pixels) in te stellen van de foto die u wilt maken.
Kies een pixelwaarde uit de volgende opties: 8M (3264x2448), W6M
(3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
Hiermee regelt u de lichtgevoeligheid van de camera. Kies Automatisch,
100, 200, 400 en 800.
De witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten op uw foto realistisch zijn.
Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier
aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit
Automatisch, Gloeilamp, Zonnig, TL-lamp en Bewolkt.
Hiermee kunt u een kleureffect voor de foto instellen. Kies Geen, Sepia,
Zwart-wit en Negatief.
Met de zelfontspanner kunt u na het indrukken van de opnameknop een
vertraging instellen.
Selecteer Uit, 3 sec., 5 sec. of 10 sec. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt
staan.
53
Camera
Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te
gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de
locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning
voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.
OPMERKING: deze functie maakt gebruik van draadloze
netwerken. Activeer de Google-locatiedienst. Tik in het homescreen
> Systeeminstellingen > Locatie > Modus
op de toets Menu
> Hoge nauwkeurigheid (GPS en netwerken).
Stel het geluid in dat de sluiter maakt tijdens het maken van een foto.
Stel het gebruik van de volumetoets in. U kunt kiezen tussen Opname of
Zoomen.
Kies een opslagruimte voor het opslaan van foto's.
Tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Met dit pictogram wordt
een korte handleiding getoond.
Herstel alle standaardinstellingen van de camera.
Snel een foto maken
1
2
3
4
Open de applicatie Camera.
Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
Tik op het scherm. Het scherpstelvak verschijnt in het beeldzoekerscherm.
Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het
onderwerp.
5 Klik op om een foto te nemen.
54
Nadat u een foto hebt gemaakt
Tik op
om de laatste foto die u hebt gemaakt te tonen.
Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie SmartShare.
Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken.
Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via
sociale netwerken.
Tik om de foto te wissen.
TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto
met uw SNS-community delen.
OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer
MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.
Tik op de toets Menu
om de opties voor geavanceerde instellingen te tonen.
Stel beeld in als – tik hierop om de foto in te stellen als Contactfoto, Achtergrond
homescreen, Achtergrond vergrendelingsscherm of Achtergrond.
Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.
Kopiëren – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op
te slaan.
Hernoem – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.
Linksom/rechtsom draaien – links- of rechtsom draaien.
Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te
selecteren dat bijgesneden moet worden.
Bewerken – de foto bekijken en bewerken.
Diashow – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.
55
Camera
Locatie toevoegen – hiermee kunt u locatiegegevens aan uw foto toevoegen.
Locatie verwijderen - de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden
locatiegegevens toegevoegd aan foto's. Deze gegevens kunnen worden verwijderd.
Op kaart weergeven – de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden
locatiegegevens toegevoegd aan foto's. U kunt de betreffende locatie op de kaart
bekijken.
Details – hier leest u meer informatie over de inhoud.
Uit de galerij
Tik op
Galerij.
•• Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
•• Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op
het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe (beweeg
uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen)).
56
Videocamera
Meer informatie over de beeldzoeker
F litser – tik hierop om de flitser in te stellen op Aan of Uit.
Swap camera (Camera wisselen) – schakelen tussen de cameralens aan de
achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
Instellingen – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
Camera mode (Cameramodus) – schuif dit pictogram omhoog om over te schakelen
naar de cameramodus.
Opnemen starten
Galerij - tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee
kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.
TIP! Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en
breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.
57
Videocamera
De geavanceerde instellingen gebruiken
Tik in de zoeker op
om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.
Hiermee kunt u de videoresolutie wijzigen naar WVGA (800x480), QVGA
(320x240) en QCIF (176x144).
Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens.
Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere
helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.
Witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als
u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast,
moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit Automatisch,
Gloeilamp, Zonnig, TL-lamp en Bewolkt.
Hiermee kunt u een kleureffect voor de foto instellen. Kies Geen, Sepia,
Zwart-wit en Negatief.
Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te
gebruiken. Neem video's op waar u ook bent en voeg locatietags toe. Als u
getagde video's uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt
u de video's op de kaart zien.
Stel het gebruik van de volumetoets in. U kunt kiezen tussen Opnemen of
Zoomen.
Kies een opslag voor het opslaan van video's.
Tik hierop als u wilt weten hoe deze functie werkt. Met dit pictogram wordt
een korte handleiding getoond.
Alle standaardinstellingen van de videocamera herstellen.
58
Snel een video maken
1
2
3
4
5
Tik op de knop Cameramodus.
De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
Tik op de knop Opnemen om de opname te starten.
In de bovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een
timer die de lengte van de video aangeeft.
op het scherm om het opnemen te beëindigen.
6 Tik op
Nadat u een video hebt gemaakt
Tik op
om de laatste video die u hebt gemaakt te tonen.
Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie SmartShare.
Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen
via sociale netwerken.
Tik hierop om de video te verwijderen.
OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer
MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.
59
Videocamera
Uw opgeslagen video’s bekijken
1 Tik in de beeldzoeker op > .
2 De galerij wordt getoond op het scherm.
3 Tik op een video om deze automatisch af te spelen.
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een
video
U kunt met behulp van de volumetoetsen links op de telefoon het volume aanpassen
van de video die u bekijkt.
60
Multimedia
Galerij
U kunt multimediabestanden op een interne geheugenkaart opslaan, zodat u
eenvoudig toegang hebt tot al uw multimediabestanden. Gebruik deze applicatie om
multimediabestanden zoals foto's en video's te tonen.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Galerij. Open een lijst met catalogusbalken
waarmee u uw multimediabestanden kunt opslaan.
OPMERKING:
• Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de
software die op het toestel is geïnstalleerd.
• Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van
hoe ze zijn gecodeerd.
Foto's tonen
Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere
applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor
de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen
gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.
Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het
volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te
tonen.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:
• Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
• Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw
vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.
Video's afspelen
In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram
getoond. Kies de
video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie Video's wordt gestart.
61
Multimedia
Foto's/video's verwijderen
Tik in een map op
te tikken.
en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op Wissen
Als achtergrond instellen
Tik bij weergave van een foto op de toets Menu
> Stel beeld in als om het beeld
als achtergrond in te stellen of het beeld aan een contact toe te wijzen.
OPMERKING:
• Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de
software op het toestel.
• Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt,
kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.
Video’s
Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete
video's afspelen. Tik op
> tabblad Applicaties > Video's om de videospeler te
openen.
Video afspelen
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Video's.
2 Kies de gewenste video om af te spelen.
Tik om het afspelen van de video te pauzeren.
Tik om het afspelen van de video te hervatten.
Tik om 10 seconden vooruit te gaan.
Tik om 10 seconden achteruit te gaan.
62
Tik om het videovolume te regelen.
Tik om de functie QSlide te openen.
Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.
Tik om uw video te delen via de functie SmartShare.
Tik hierop om de toetsen te vergrendelen.
U kunt tijdens de weergave van een video het volume aanpassen door de
volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).
Muziek
Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete
nummers kunt afspelen. Om de muziekspeler te openen, tikt u op > tabblad
Applicaties > Muziek.
Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon
Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:
•• Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
•• Download muziek via het draadloze web.
•• Synchroniseer uw telefoon met een computer.
•• Ontvang bestanden via Bluetooth.
Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).
1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
2 Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP). Uw telefoon wordt weergegeven als
een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het weer te
geven. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
63
Multimedia
3 Als u het overbrengen van bestanden hebt voltooid, veegt u naar beneden op de
statusbalk en tikt u op USB-verbinding > Alleen laden. U kunt het apparaat nu
veilig ontkoppelen.
Een nummer afspelen
1 Tik op > tabblad Applicaties > Muziek.
2 Tik op Nummers.
3 Selecteer het gewenste nummer.
Tik om het afspelen te pauzeren.
Tik om het afspelen te hervatten.
Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige
afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer
in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en
houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
Tik om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas vervolgens het
afspeelvolume op de schuifbalk aan.
Tik om audio-effecten in te stellen.
Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.
Tik om de huidige afspeellijst te openen.
Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers
worden in willekeurige volgorde afgespeeld).
64
Tik om te schakelen tussen de herhaalmodi om alle nummers herhaald af
te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen of om het herhaald
afspelen uit te schakelen.
Tik om uw muziek te delen via de functie SmartShare.
U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen
links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).
Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties Afspelen, Toevoegen aan
playlist, Delen, Beltoon instellen, Wissen, Details en Zoeken worden getoond.
OPMERKING:
Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de
software op het toestel.
Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt,
kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.
OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk
beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met
betrekking tot auteursrechten.
Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te
vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale
wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te
maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving
van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal,
voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.
65
Multimedia
FM-radio
Het toestel kan FM-radio ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete
radiostations luisteren.
OPMERKING: u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te
kunnen luisteren. Aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.
Zoeken naar radiostations
U kunt afstemmen op radiostations door er handmatig of automatisch naar te zoeken.
De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds
opnieuw hoeft te zoeken. Er kunnen maximaal 6 zenders in de telefoon worden
opgeslagen.
Automatisch afstemmen
1 Tik in het basisscherm op
> tabblad Applicaties > FM-radio.
2 Tik op
en kies vervolgens Scannen.
3 Tik tijdens het automatisch scannen op Terug als u het scannen wilt stoppen.
Alleen zenders die waren gevonden voordat u de scan stopte, worden opgeslagen.
OPMERKING: u kunt met behulp van het getoonde keuzewiel ook handmatig
op een zender afstemmen.
TIP! Rol het headsetsnoer uit als u de radio-ontvangst wilt verbeteren. Dit
snoer functioneert namelijk tevens als antenne.
Als u een hoofdtelefoon aansluit die niet specifiek is bedoeld voor radioontvangst, kan de ontvangst slecht zijn.
66
LG SmartWorld
LG SmartWorld biedt een assortiment van interessante inhoud - lettertypen, thema's,
games, applicaties.
Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:
1 Tik op > tabblad Applicaties > tik op het pictogram
om LG SmartWorld te
openen.
2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG
SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid
te worden van LG SmartWorld
3 Download het materiaal dat u wilt.
* Als u een mobiel netwerk gebruikt, worden mogelijk kosten in rekening gebracht op
basis van het data-abonnement dat u bij uw provider hebt
* LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.
OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram
is?
1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowser (www.lgworld.com) en
kies uw land.
2 Download de LG SmartWorld-app.
3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
4Open LG SmartWorld door op het pictogram
te tikken.
Speciale pluspunten alleen in LG SmartWorld
1 Creëer uw eigen stijl op uw smartphone. Gebruik Thuisthema,
Toetsenbordthema en Lettertype van LG SmartWorld. (Maar deze service
is alleen beschikbaar voor bepaalde toestellen. Controleer op de LG
SmartWorld-website of deze beschikbaar is of niet).
2 Geniet van de speciale service van LG SmartWorld door deel te nemen aan
de doorlopende promotie.
67
Accessoires
QuickMemo-functie
Met de functie QuickMemo kunt u memo's en schermopnamen maken. Gebruik de
QuickMemo-functie om schermopnames te maken, erop te tekenen en ze te delen met
familie en vrienden.
OF
1 Open het scherm QuickMemo door 2 Kies de gewenste
3 Tik op in het menu
op de toets QuickMemo te drukken
menuoptie uit Pen
Bewerken om de
op het scherm dat u wilt vastleggen. type, Kleur of Gum
memo op te slaan met
U kunt ook op de statusbalk
en maak een memo.
het huidige scherm. U
tikken, deze omlaag schuiven en
kunt de QuickMemovervolgens op tikken.
functie altijd afsluiten
door op de Terug-toets
te tikken.
TIP! Tik op om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon
te blijven gebruiken. Tik op om al dan niet het achtergrondscherm te
gebruiken. Tik op
om de memo met anderen te delen via een van de
beschikbare applicaties.
68
Het alarm instellen
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Alarm/Klok >
2 Stel de alarmtijd en eventuele andere opties in.
- Herhalen, Snooze-duur, Trilfunctie, Alarmsignaal, Alarmvolume, Auto app.
Starter, Puzzelvergrendeling, Memo
3 Tik op Opslaan. Het geeft aan hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm
afgaat.
De rekenmachine gebruiken
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Calculator
2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, –, x of ÷) en
vervolgens op =.
4 Tik voor complexe berekeningen op , kies Wetenschappelijke rekenmachine
en kies vervolgens sin, cos, tan, log enzovoorts.
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Agenda
2 In het midden van het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de
agenda (dag, week, kalender).
3 Tik op de datum waarop u een afspraak wilt toevoegen.
4 Sleep het weergavescherm omhoog en tik op het tijdvak waaraan u een afspraak
wilt toevoegen.
5 Tik op Afspraaknaam en voer de naam van de afspraak in.
6 Tik op Locatie en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en
eindtijd voor de gebeurtenis op.
69
Accessoires
7 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op Omschrijving en typt
u de notitie.
8 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u Herhaling en, indien gewenst, Herinneringen
in.
9 Tik op Opslaan om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer 4 is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers
verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden,
altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.
Tik op
> tabblad Applicaties > Polaris Office 4
Bestanden tonen
Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos
een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe
PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Viewer 4, behouden
dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.
QuickTranslator
Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt
de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.
Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.
70
Brontaal
Doeltaal
Vertaling van woord
Vertaling van zin
Vertaling van blok
Instellingen
1
2
3
4
Tik op
> tabblad Applicaties > QuickTranslator.
Tik op Woord, Lijn of Blok.
Tik en kies de gewenste taal.
Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.
OPMERKING: er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende
woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst
het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.
OPMERKING: de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid,
hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.
71
Het web
Internet
Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de
snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel
meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.
Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met
deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de
tarieven.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Internet.
De browserwerkbalk gebruiken
Tik op de browserwerkbalk en houd deze vast. Schuif de balk met uw vinger naar
boven om deze te openen.
Tik hierop om een pagina terug te gaan.
Tik hierop om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee na de
huidige pagina was verbonden. Als u op de toets Terug tikt, gebeurt het
tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
Tik hierop om terug te gaan naar de startpagina.
Tik om een nieuw venster te openen.
Tik om de favorieten te openen.
Webpagina's tonen
Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op Ga.
72
Een pagina openen
Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op
>
Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op
beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.
, bladert u naar boven of
Op het web zoeken met behulp van spraak
Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de
voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.
OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie
mogelijk niet beschikbaar.
Favorieten
Tik op
> Toevoegen aan favorieten > OK om de huidige webpagina als favoriet
op te slaan.
Tik op en kies een favoriete webpagina om deze te openen.
Geschiedenis
Tik op > Geschiedenis om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs
bezochte webpagina's. Tik op Menu
> Volledige geschiedenis wissen om de
geschiedenis te wissen.
Pop-upbrowser gebruiken
Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te
sluiten.
U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen
bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Popup Browser tikken om de popupbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op
de browser te tikken en deze te verslepen.
Tik op het browserscherm om de browser in volledig scherm weer te geven.
Tik op
om de browser te sluiten.
73
Het web
Chrome
Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.
1 Tik op
> tabblad Applicaties > Chrome.
OPMERKING: deze applicatie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw
regio en serviceprovider.
Webpagina's tonen
Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.
Een pagina openen
Tik op
 + Nieuw tabblad om naar een nieuwe pagina te gaan.
Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op
, bladert u naar boven of naar
beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.
Op het web zoeken met behulp van spraak
Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies een van de voorgestelde
trefwoorden die worden weergegeven.
Synchroniseren met andere apparaten
U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een
ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.
Tik op de toets Menu  Other devices(Andere apparaten) om open tabbladen op
andere apparaten te tonen.
Kies de webpagina die u wilt openen.
Tik op
om favorieten te tonen.
74
Instellingen
Het menu Opties openen
Tik in het basisscherm op
> tabblad Applicaties > Opties.
DRAADLOZE NETWERKEN
< Wi-Fi >
Hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
TIP! Een MAC-adres verkrijgen
Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met
een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon in de router
opgeven.
U vindt het MAC-adres als volgt: tik op het tabblad Applicaties > Opties >
Wi-Fi >
> Geavanceerde Wi-Fi > MAC-adres.
< Bluetooth >
Hiermee schakelt u Bluetooth in om verbinding te maken met Bluetooth-apparaten.
< Mobiele data >
Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele-gegevensgebruik.
< Oproepen >
Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen
en andere speciale services van uw provider.
Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.
Vaste nummers – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die
vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is
verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met
die SIM worden gebeld.
Binnenkomende oproep pop-up – weergave van pop-up voor binnenkomende oproep
wanneer een applicatie in gebruik is.
75
Instellingen
Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen
instellen. Kies uit de modus Oproep-weigeren modus of Weiger oproepen van.
Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met
deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een
vergadering een oproep moet weigeren.
Privacy-bewaring – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een
inkomende oproep verborgen.
Oproep doorschakelen – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd,
wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen
bereik hebt.
Automatisch beantwoorden – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden
handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit Uit,
1 sec., 3 sec. en 5 sec.
Trilfunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.
Bewaar onbekende nummers – om onbekende nummers aan contacten toe te
voegen na een oproep.
Aan-/uittoets beëindigt oproep – hiermee kunt u een oproep beëindigen door op de
aan/uit-knop/vergrendeltoets te drukken in plaats van het scherm uit te zetten.
Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen
geblokkeerd.
Oproepduur – hiermee kunt u de duur van oproepen, waaronder de laatste oproep,
uitgaande oproepen, inkomende oproepen en alle oproepen, bekijken.
Aanvullende GSM-oproepinstellingen – hiermee kunt u de volgende instellingen
wijzigen:
Beller-ID: geef op of uw wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u
iemand belt.
Wisselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een notificatie van een
inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk
van uw netwerkprovider).
76
< Delen & verbinden >
NFC – hiermee kunt u data lezen van een NFC-tag of inhoud uitwisselen met een ander
NFC-apparaat door het aan te raken met uw mobiele telefoon. Zorg dat uw mobiele
telefoon is ingeschakeld en NFC is ingeschakeld om NFC te gebruiken.
NFC in- of uitschakelen: tik in het basisscherm op de notificatiebalk en schuif deze
met uw vinger omlaag en kies het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.
Android Beam – hiermee kunt u eenvoudig inhoud delen met een ander NFCapparaat. Door twee toestellen dicht bij elkaar te houden (met de achterkant tegen
elkaar) en daarna op het scherm te tikken, wordt de inhoud zoals contacten, URL, foto's
of videoclips gedeeld. Wi-Fi of Bluetooth kan automatisch worden ingeschakeld tijdens
het delen van een foto of videoclip en na afloop worden uitgeschakeld.
SmartShare Beam – hiermee kunt u bestanden van LG-telefoons ontvangen.
Mediaserver – media-inhoud delen met toestellen in de buurt via DLNA.
< Tethering & Netwerken >
Wi-Fi hotspot – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding
tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding. Raadpleeg "De
dataverbinding van uw telefoon delen" voor meer informatie.
Bluetooth-tethering – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding
deelt of niet.
Help – tik hierop om helpinformatie te bekijken over de Wi-Fi-hotspot en de Bluetoothtetheringfuncties.
Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen
uitgeschakeld.
Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor dataroaming, netwerkmodus en
mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), etc.
OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen,
voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.
77
Instellingen
Standaard SMS applicatie – hiermee kunt u de standaardapplicatie voor berichten
instellen.
VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt
geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.
APPARAAT
< Geluid >
Profielen – u kunt kiezen uit Geluid, Alleen trilfunctie of Stil.
Volumes – u kunt het volume beheren van muziek, video's, games en andere media,
de beltoon van de telefoon, het notificatiegeluid en Tik terugkoppeling & systeem.
Rustige tijdspanne – tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld, met
uitzondering van het alarm en media.
Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen
instellen.
Beltonen met trilfunctie – trillen bij oproepen.
Inkomende-oproeptrillingen - hiermee kunt u het triltype instellen voor inkomende
oproepen.
Waarschuwingssignaal – hiermee kunt u het standaard waarschuwingssignaal voor
notificaties instellen.
Tikterugkoppeling & systeem – hiermee kunt u de terugkoppeling (beltonen en/of
trillen) tijdens het gebruik van de telefoon instellen.
< Weergave >
Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.
Time-out scherm – de time-out-tijd voor het scherm instellen.
KnockON – schakel deze optie in om KnockON het scherm te kunnen laten in- en
uitschakelen. U kunt deze optie ook inschakelen door snel tweemaal te tikken op het
midden van het scherm. U schakelt het scherm uit door tweemaal te tikken op de
78
statusbalk, op een leeg gedeelte van het basisscherm of op het vergrendelscherm. U
krijgt de beste resultaten door de telefoon tijdens het gebruik van de functie KnockON
niet te bewegen.
Scherm rotatie – het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.
Dagdromen – tik op de schakeloptie Dagdromen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt
de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt
als die in het dock staat en/of wordt opgeladen.
Kies uit Klok, Opladen, Kleuren, Fotolijst en Fototabel.
Lettertype – wijzig het lettertype.
Lettergrootte – de grootte van het weergegeven lettertype wijzigen.
Slim scherm – schakel dit in om het scherm aan te laten staan wanneer het apparaat
detecteert dat uw ogen op het scherm gericht zijn.
Fronttoetslicht – hiermee kunt u het licht van de fronttoets in- en uitschakelen en de
duur instellen.
Startpagina-knop LED-items – LED-licht in verschillende kleuren verschijnt rondom
de startpagina-knop afhankelijk van de gekozen items. Kies het item waarop u het LEDlicht wilt toepassen. U herkent dankzij de verschillende LED-kleuren direct wat er op uw
telefoon gebeurt, zoals Batterij opladen, Inkomende oproep, Alarm en Gemiste afspraak.
< Basisscherm >
Hiermee stelt u Thema, Achtergrond, Schermeffect, Herhaald basisscherm
toestaan en Enkel Portret uitzicht in. Kies deze optie om Home back-up &
herstellen in te stellen.
< Scherm vergrendelen >
Schermvergrendeling kiezen – hiermee stelt u een schermvergrendeling in om
uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij
het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Kies uit Geen, Schuiven, Face Unlock,
Patroon, PIN or Wachtwoord.
79
Instellingen
Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm
uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het
scherm te ontgrendelen.
Verborgen patroon – schakel deze optie in om stippen te tonen als het scherm wordt
aangeraakt.
Achtergrond – hiermee stel u de achtergrond voor het vergrendelscherm in. Selecteer
uit Galerij of Wallpaper-galerij.
Widgets – hiermee geeft u widgets in het vergrendelingsscherm weer.
Sneltoetsen – hiermee kunt u de sneltoetsen voor het veegvergrendelingsscherm
wijzigen.
Eigenaarsgegevens – schakel deze optie in om eigenaarsgegevens op het
vergrendelingsscherm te tonen. Voer de tekst in die u op het vergrendelingsscherm wilt
weergeven bij het instellen.
Vergrendel timer – hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch
wordt vergrendeld nadat er een time-out voor het scherm is opgetreden.
Uit-knop blokkeert onmiddellijk – schakel deze optie in om het scherm direct te
vergrendelen als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt. Deze instelling overschrijft
de instelling voor de vergrendeltimer van de beveiliging.
Maak patroon zichtbaar – toont het vergrendelingspatroon wanneer u dit tekent op
het scherm.
< Opslagruimte >
Interne opslag – het interne opslaggebruik tonen.
MicroSD – de totale beschikbare ruimte op de MicroSD controleren. Tik op MicroSD
ontkoppelen om deze veilig te verwijderen. Indien er geen MicroSD aangesloten is tikt
u op MicroSD aansluiten. Tik op MicroSD wissen als u alle data op de microSD wilt
wissen.
< Batterij >
Accu-informatie – hiermee kunt u de batterijgebruiksniveau en de gegevens omtrent
het batterijgebruik bekijken.
80
Battery percentage on status bar (Batterijpercentage op statusbalk) – schakel
deze optie in om het batterijpercentage op de statusbalk naast het batterijpictogram
weer te geven.
Spaarstand – Hiermee kunt u de batterij beheren en spaarstanditems controleren.
Help – tips om de levensduur van de batterij te verlengen.
< Applicaties >
U kunt de applicaties tonen en beheren.
< Tik & betalen >
Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u de functie Tik & betalen gebruiken als
betaalmethode. U hoeft hiervoor alleen maar uw telefoon tegen een lezer aan te houden
bij de kassa. Wanneer uw apparaat geen standaard-app heeft, kunt u op Google Play
andere betaal-apps vinden.
PERSOONLIJK
< Accounts en synchronisatie >
Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u
die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u
batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).
< Locatie >
Modus
Hoge nauwkeurigheid – Gebruik GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken om uw locatie te
berekenen.
Batterijbesparend – gebruik Wi-Fi en mobiele netwerken om uw locatie te berekenen.
Alleen apparaatsensoren – Gebruik GPS om uw locatie vast te stellen.
< Beveiliging >
Telefoon encrypten – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de
telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de
telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.
81
Instellingen
MicroSD encrypten – hiermee kunt u de gegevens op de MicroSD versleutelen
om deze te beveiligen. Na versleuteling kunt u de MicroSD niet in andere apparaten
gebruiken. Gegevens die worden gemaakt of bijgewerkt na het uitschakelen van
de versleuteling zullen niet worden versleuteld, maar de gegevens die daarvoor zijn
versleuteld blijven versleuteld.
SIM-vergrendeling instellen – hiermee kunt u de SIM-kaartvergrendeling instellen of
de PIN van de SIM-kaart wijzigen.
Wachtwoord typen zichtbaar – het laatste teken van het verborgen wachtwoord
tonen tijdens het typen.
Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.
Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van applicaties die niet
uit de Play Store komen.
Applicaties controleren – hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet
kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd
wanneer u applicaties gaat installeren.
Toegang tot notificatie – hiermee geeft u notificaties weer.
Opslagtype – Alleen Software.
Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten weergeven.
Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te
installeren.
Clear credentials (Referenties wissen) – alle certificaten verwijderen.
< Taal en invoer >
Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in
te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt
toegevoegd aan het woordenboek.
< Back-up & reset >
Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.
Back up my data (Back-up maken van mijn data) – schakel deze optie in om een
back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.
82
Back-upaccount – stel deze optie in om een back-up van uw account te maken.
Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata
terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.
LG-back-upservice – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op
de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer
data moet worden vervangen.
Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder
alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt
u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van
Android.
SYSTEEM
< Quick Button >
Kies applicaties waarvoor u snel toegang wilt via sneltoetsen.
< Datum en tijd >
Met de instellingen van Date & time kunt u instellen hoe een datum wordt getoond. U
kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats
van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.
< Toegankelijkheid >
U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele
toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.
OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.
< PC-verbinding >
Methode USB-verbinding kiezen – hiermee stelt u de gewenste modus in: Alleen
opladen, Mediasynchronisatie (MTP), Tethering, LG-software of Afbeeldingen
verzenden (PTP).
83
Instellingen
Vragen bij het verbinden – vraag in USB-verbindingsmodus wanneer de telefoon is
aangesloten op een computer.
Help – help voor USB-verbindingstype.
PC Suite – Wi-Fi-verbindingsverzoeken ontvangen van PC.
Help – help voor LG software.
< Afdrukken >
Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven
webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
als uw Android-toestel.
< Over de telefoon >
Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.
84
PC-software (LG PC Suite)
De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi
met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de
functies van het apparaat op uw PC gebruiken.
Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...
• Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
• Multimedia naar uw apparaat sturen.
• Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
• Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
• De software op uw apparaat bijwerken.
• Een back-up maken van data en deze herstellen.
• Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
• Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat
OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer
informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".
PC-software "LG PC Suite" installeren
De PC-software “LG PC Suite” kan worden gedownload van de website van LG.
1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
2 Ga naar Service > MOBILE PHONE SUPPORT > Zoek Modelnaam of
-nummer > Zoek of ga naar Service > Zoek naar productondersteuning > Vul
modelnaam of -nummer in.
3 Klik onder HANDLEIDING & DOWNLOAD op PC Sync en klik op DOWNLOAD om
de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.
85
PC-software (LG PC Suite)
Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: processor van 1 GHz of hoger
• Geheugen: 512 MB of meer RAM
• Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
• Vaste schijf: 500 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de
hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
• Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10
of hoger
OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB
Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is vereist om een LG-toestel
met een PC te verbinden.
Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de
PC-software-applicatie "LG PC Suite" installeert.
Uw apparaat synchroniseren met een PC
Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd
met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden
gesynchroniseerd.
De procedure is als volgt:
1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
2 Kies LG software als USB-verbindingstype.
3 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte
uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
4 Klik op Personal information (Persoonlijke gegevens) om te kiezen.
5 Selecteer het selectievak van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de
knop Sync.
86
OPMERKING: als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw
PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's
voor het installeren van LG PC Suite.
Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen
1 Importeer met behulp van een PC-synchronisatieprogramma de contacten als CSVbestand van uw oude apparaat naar de PC.
2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw
mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
3 In het bovenste menu selecteert u Telefoon > Contacten importeren/exporteren
> Exporteren naar uw telefoon.
4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandstype en het te exporteren bestand
te selecteren.
5 Klik in het pop-upvenster op Een bestand kiezen. Windows Verkenner wordt
geopend.
6 Kies het bestand met contacten dat u wilt exporteren in Windows Verkenner en klik
op Openen.
7 Klik op OK.
8 Het pop-upvenster Velden toewijzen verschijnt om de contacten in uw apparaat
en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak
dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
10 Klik op OK.
87
Software-update voor telefoon
Software-update voor telefoon
Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet
Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar http://www.lg.com/
common/index.jsp en kies uw land en taal.
Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar
de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te
gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware
beschikbaar stelt voor uw toestel.
De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de
gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg ervoor dat u alle instructies en
opmerkingen leest voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de
USB-datakabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon
ernstig beschadigd raken.
OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht
updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de
beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor
alle handset-modellen.
Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken
Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de
nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te
sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware
beschikbaar stelt voor uw toestel.
Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: Opties > Over de telefoon
> Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.
U kunt de update ook 1 uur, 4 uur, 8 uur of één dag uitstellen. In dat geval geeft de
applicatie u na de ingestelde tijd een notificatie dat u de software moet bijwerken. U
kunt updates ook handmatig uitvoeren.
88
OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen
verlorengaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder
andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/
applicatiedata en instellingen, gedownloade applicaties en uw DRMlicentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke
gegevens voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.
OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
netwerkprovider, regio en land.
89
Informatie over deze gebruikershandleiding
Informatie over deze gebruikershandleiding
•
•
•
•
•
•
•
90
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw
telefoon mogelijk anders uit.
Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door
uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar
de website van LG: www.lg.com.
De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of
hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke
prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG
zijn ontwikkeld.
LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan
door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware.
Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de
bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media
die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt
en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de
auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het
onwettig gebruik van media.
Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie
of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een
abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op
met uw serviceprovider voor meer informatie.
Handelsmerken
•
•
LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve
eigenaren.
DivX Mobile
OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC,
een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat
waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en
software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet worden
geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen.
Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van
het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooien van uw
registratie.
DivX Certified®
voor het afspelen van DivX®-video's tot 640x480, inclusief overige
inhoud. Kan DivX®-video's afspelen tot 864x480. DivX®, DivX Certified®
en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar
dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.
Dolby Digital Plus
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele
D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
91
Accessoires
Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-P710. (Onderstaande
items zijn mogelijk optioneel.)
Reisadapter
Batterij
Stereoheadset
Datakabel
Snelstartgids
OPMERKING:
• Gebruik altijd originele LG-accessoires.
• Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
• Accessoires kunnen per regio variëren.
92
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt
tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te
nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf
verhelpen.
Bericht
Mogelijke oorzaken
Mogelijke oplossingen
SIM-fout
Er is geen
SIM-kaart in
de telefoon
geplaatst of de
kaart is verkeerd
geplaatst.
Plaats de SIM-kaart op de juiste
manier.
Geen
netwerkverbinding/
netwerkverbinding
valt uit
Signaal is zwak
of u bent buiten
het bereik van het
netwerk.
Beheerder heeft
nieuwe services
toegepast.
Ga naar een raam of een open
ruimte. Ga na in welke gebieden de
netwerkprovider dekking heeft.
Controleer of de SIM-kaart meer dan
6~12 maanden oud is. Wissel uw
SIM om bij uw netwerkprovider als dit
het geval is. Neem contact met uw
serviceprovider op.
93
Problemen oplossen
Bericht
Codes
komen niet
overeen
Mogelijke oorzaken
Als u een andere
beveiligingscode
wilt instellen, dient
u de nieuwe code
te bevestigen door
deze opnieuw in
te voeren.
Mogelijke oplossingen
Neem contact op met uw
serviceprovider als u de code bent
kwijtgeraakt.
De twee door u
ingevoerde codes
komen niet met
elkaar overeen.
Een
applicatie
kan niet
worden
ingesteld
Oproepen
niet
beschikbaar
94
Geen
ondersteuning
door
serviceprovider
of registratie is
vereist.
Neem contact met uw serviceprovider
op.
Fout tijdens kiezen
Nieuw netwerk niet toegestaan.
Nieuwe SIM-kaart
geplaatst.
Controleer op nieuwe beperkingen.
Prepaidlimiet
bereikt.
Neem contact op met de
serviceprovider of stel limiet opnieuw in
met PIN2.
Bericht
Telefoon kan
niet worden
ingeschakeld
Fout tijdens
laden
Mogelijke oorzaken
Mogelijke oplossingen
Aan-uitknop te
kort ingedrukt.
Druk minimaal twee seconden op de
aan-uitknop.
Batterij is niet
geladen.
Laad de batterij op. Controleer de
laadindicator op het scherm.
Batterij is niet
geladen.
Laad de batterij op.
De
buitentemperatuur
is te hoog of te
laag.
Zorg ervoor dat de telefoon bij een
normale temperatuur wordt opgeladen.
Probleem bij
contactpunten
Controleer de lader en aansluiting
van de telefoon. Controleer de
contactpunten van de batterij en maak
deze indien nodig schoon.
Geen voeding
Gebruik een ander stopcontact voor
de oplader.
Storing bij lader
Lader vervangen.
Verkeerde lader
Gebruik alleen originele
LG-accessoires.
Batterij
beschadigd
Vervang de batterij.
95
Problemen oplossen
96
Bericht
Mogelijke oorzaken
Mogelijke oplossingen
Nummer
niet
toegestaan
De functie Vast
oproepnummer is
ingeschakeld.
Controleer het menu Instellingen en
schakel de functie uit.
Ontvangen/
verzenden
van SMS en
afbeelding
lukt niet
Geheugen vol
Verwijder enkele berichten van de
telefoon.
Bestanden
worden niet
geopend
Bestandsindeling
wordt niet
ondersteund
Controleer welke bestandsindelingen
worden ondersteund.
MicroSD
werkt niet
FAT16 en FAT32bestandssystemen
worden
ondersteund.
Controleer het bestandssysteem
van de microSD via de kaartlezer
of formatteer de microSD met de
telefoon.
Het scherm
wordt niet
ingeschakeld
wanneer ik een
oproep ontvang.
Probleem met
nabijheidssensor
Als u gebruikmaakt van beschermtape
of een beschermhoes, controleer
dan of het gedeelte rond de
nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat
het gedeelte rond de nabijheidssensor
niet is bedekt.
Geen geluid
Trilfunctie
Controleer in het geluidsmenu of u
de trilfunctie of de stille modus hebt
ingeschakeld.
Bericht
Er wordt
opgehangen
of het
systeem
reageert
niet
Mogelijke oorzaken
Zo nu en dan
problemen met
software
Mogelijke oplossingen
Verwijder de batterij, plaats de batterij
terug en schakel de telefoon in.
Probeer de software bij te werken via
de website.
97
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Welke functies zijn
beschikbaar via
Bluetooth?
U kunt een Bluetooth-audioapparaat
zoals een stereo/monoheadset of carkit
aansluiten. Wanneer een FTP-server
is verbonden met een compatibel
apparaat, kunt u ook de inhoud op
het opslagmedium (intern geheugen of
MicroSD) delen.
BT
Bluetooth
Headset
Als mijn Bluetoothhoofdtelefoon is
verbonden, kan ik dan
ook naar mijn muziek
luisteren via mijn
hoofdtelefoon met 3,5
mm-aansluiting?
Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon
is aangesloten, worden alle
systeemgeluiden via die Bluetoothhoofdtelefoon afgespeeld.
Als u verbonden bent met een
bekabelde headset wordt al het
systeemgeluid afgespeeld via deze
headset.
Hierdoor kunt u altijd direct luisteren via
het laatst aangesloten apparaat.
Data
Contacten
Back-up
maken
Hoe maak ik een
back-up van mijn
contacten?
De contactdata op de telefoon
kunnen worden gesynchroniseerd met
Gmail™.
BT
Bluetooth
Apparaten
Is het mogelijk om
Data
in één richting te
Synchronisatie synchroniseren,
namelijk naar Gmail?
98
Antwoord
Alleen synchronisatie in twee richtingen
is mogelijk.
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
Is het mogelijk alle
Data
e-mailmappen te
Synchronisatie
synchroniseren?
Het Postvak IN wordt automatisch
gesynchroniseerd. U kunt andere
mappen bekijken door op de toets
Menu
te tikken en Mappen te
kiezen om een map te kiezen.
Google™service
Aanmelden
bij Gmail
Moet ik me altijd
aanmelden bij Gmail
als ik Gmail wil
openen?
Als u eenmaal bent aangemeld bij
Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij
Gmail aan te melden.
Google™service
Googleaccount
Is het mogelijk om
e-mailberichten te
filteren?
Nee, het filteren van e-mailberichten
wordt niet ondersteund op de telefoon.
Wat gebeurt er als ik
Telefoonfuncties een andere applicatie
start terwijl ik een
E-mail
e-mailbericht schrijf?
Uw bericht wordt automatisch als
concept opgeslagen.
Is er een limiet voor
de bestandsgrootte
Telefoonfuncties
van een MP3-bestand
Beltoon
dat ik als beltoon wil
gebruiken?
Er is geen limiet voor de
bestandsgrootte.
De telefoon toont niet
de ontvangsttijd van
U kunt alleen de tijden zien voor
Telefoonfuncties
berichten die ouder zijn berichten die dezelfde dag zijn
Berichttijd
dan 24 uur. Hoe kan ik ontvangen.
dit wijzigen?
99
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
Is het mogelijk
een andere
Telefoonfuncties
navigatieapplicatie
Navigatie
op mijn telefoon te
installeren?
Elke applicatie die beschikbaar is bij
Android Market™ en die compatibel
is met de hardware kan worden
geïnstalleerd en gebruikt.
Is het mogelijk de
Telefoonfuncties contacten van al mijn
Synchroniseren e-mailaccounts te
synchroniseren?
Alleen contacten van Gmail en MS
Exchange-server (bedrijfsmailserver)
kunnen worden gesynchroniseerd.
Als u een contactpersoon met W&Pfunctie in het nummer hebt gekopieerd,
kunt u die functie niet gebruiken. U
moet elk nummer opnieuw opslaan.
Is het mogelijk om een Opslaan met Wacht en Pauze:
Telefoonfuncties
contactpersoon op te 1. Tik in het basisscherm op het
Wachten en
slaan met Wacht en
pictogram Telefoon
.
Pauze
Pauze in de nummers?
2. Kies het nummer en tik vervolgens
op de toets Menu
.
3. Tik op Pauze van 2 seconden
toevoegen of Wachten toevoegen.
Wat zijn de
Telefoonfuncties
beveiligingsfuncties
Beveiliging
van de telefoon?
100
U kunt de telefoon zodanig instellen
dat er een ontgrendelingspatroon
is vereist om de telefoon te kunnen
gebruiken.
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
1. Tik in het Homescreen op de toets
Menu
.
2. Tik op Systeeminstellingen >
Scherm vergrendelen.
3. Tik op Kies scherm slot >
Patroon. Wanneer u dit voor het
eerst doet, verschijnt er een korte
instructie voor het maken van een
ontgrendelingspatroon.
4. Maak een patroon door dit een keer
te tekenen en daarna ter bevestiging
nog een keer te tekenen.
Telefoonfuncties
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Hoe maak ik een
Ontgrendelingsontgrendelingspatroon? van het ontgrendelingspatroon.
patroon
Het is van groot belang dat u het
ontgrendelingspatroon dat u instelt,
onthoudt. Als u vijf keer een onjuist
patroon invoert, hebt u geen toegang
meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer
proberen uw ontgrendelingspatroon,
PIN of wachtwoord in te voeren.
Als u deze vijf mogelijkheden hebt
gebruikt, kunt u het na 30 seconden
opnieuw proberen. (Als u de back-up
PIN vooraf instelt, kunt u de back-up
PIN-code gebruiken om het patroon te
ontgrendelen.)
101
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Antwoord
Als u het patroon bent vergeten:
Als u zich op de telefoon bij uw
Google-account hebt aangemeld,
maar vijf keer een onjuist patroon hebt
ingevoerd, tikt u op de knop Patroon
vergeten? Vervolgens moet u zich
Wat moet ik
aanmelden bij uw Google-account om
de telefoon te ontgrendelen. Als u geen
Telefoonfuncties doen als ik het
ontgrendelingspatroon Google-account op de telefoon hebt
Ontgrendelingsben vergeten en geen gemaakt of de aanmeldingsgegevens
patroon
Google-account op de bent vergeten, moet u een volledige
telefoon heb gemaakt? reset uitvoeren.
Let op: wanneer u de
fabrieksinstellingen opnieuw instelt,
worden alle gebruikersapplicaties en
-data gewist. Maak een back-up van
alle belangrijke data voordat u de
fabrieksinstellingen opnieuw instelt.
Telefoonfuncties Hoe weet ik wanneer
het geheugen vol is?
Geheugen
U ontvangt dan een notificatie.
De telefoon heeft meertalige
mogelijkheden.
Zo wijzigt u de taal:
Telefoonfuncties Kan ik de taal van mijn 1. Tik in het Homescreen op de
Taalondersteuning telefoon wijzigen?
toets Menu
en tik op
Systeeminstellingen.
2. Tik op Taal en invoer en selecteer
de gewenste taal in taal.
102
Categorie
Subcategorie
Vraag
Telefoonfuncties Hoe stel ik een VPN
in?
VPN
Antwoord
Hoe u VPN configureert, hangt af van
uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het
apparaat wilt configureren, dient u de
benodigde informatie op te vragen
bij de netwerkbeheerder van uw
werkgever.
1. Tik in het basisscherm op de toets
Het scherm wordt
Menu
.
al na 15 seconden
2. Tik op Systeeminstellingen >
uitgeschakeld. Hoe
Telefoonfuncties
Weergave.
kan ik de instelling van
Time-out van
3. Tik in de weergave-instellingen op
de time-out wijzigen
beeldscherm
Time-out scherm.
zodat het scherm na
4. Tik op de gewenste periode
een andere periode
waarna het scherm moet worden
wordt uitgeschakeld?
uitgeschakeld.
Als u gebruikmaakt van data kan
de telefoon standaard voor de
Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fiverbindingen op de telefoon is
Van welke service
Telefoonfuncties maakt de telefoon
ingeschakeld). U ontvangt echter geen
Wi-Fi & Mobiel gebruik als zowel Wi-Fi notificatie als de telefoon naar de
als een mobiel netwerk andere service overschakelt.
netwerk
beschikbaar zijn?
Als u wilt weten welke dataverbinding
wordt gebruikt, kijkt u naar het
pictogram voor het mobiele netwerk of
Wi-Fi boven in het scherm.
103
Veelgestelde vragen
Categorie
Subcategorie
Vraag
Is het mogelijk een
Telefoonfuncties applicatie uit het
Basisscherm beginscherm te
verwijderen?
Antwoord
Ja. Houd het pictogram vast totdat de
prullenbak bovenaan in het midden
van het scherm verschijnt. Sleep het
pictogram dan zonder uw vinger op te
tillen naar de prullenbak.
1. Tik in het basisscherm op de toets
Menu
.
Ik heb een applicatie
gedownload die veel
2. Tik op Systeeminstellingen > Apps
Telefoonfuncties
fouten veroorzaakt.
from Device (Applicaties in apparaat)
Applicatie
Hoe kan ik die
> GEDOWNLOAD.
applicatie verwijderen? 3. Tik op de applicatie en tik op
Wissen.
Kan ik mijn telefoon
opladen met een
Ja, de telefoon wordt opgeladen via
Telefoonfuncties USB-datakabel zonder
de USB-kabel, ongeacht of de juiste
het nodige USBLader
stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
stuurprogramma te
installeren?
104
Kan ik
Telefoonfuncties muziekbestanden
gebruiken voor mijn
Alarm
alarm?
Ja. Kies bij de instelling Alarm clock
(Wekker) het nummer als Alarmsignaal.
Is het alarm te horen
Telefoonfuncties
als de telefoon is
Alarm
uitgeschakeld?
Nee, dit wordt niet ondersteund.
Categorie
Subcategorie
Vraag
Als mijn belvolume
Telefoonfuncties is ingesteld op Uit of
Trillen, hoor ik dan het
Alarm
alarm wel?
Hersteloplossingen
Volledige reset
(fabrieksinstellingen
terugzetten)
Hoe kan ik de
fabrieksinstellingen
herstellen als ik het
instellingenmenu van
de telefoon niet kan
opvragen?
Antwoord
Alarmen zijn standaard ook in
dergelijke situaties hoorbaar.
Als uw telefoon niet teruggaat naar
de oorspronkelijke staat, gebruik dan
een volledige reset (fabrieksinstellingen
terugzetten) om het apparaat te
initialiseren.
105
FRANÇAIS
Guide de l’utilisateur
•
•
•
•
•
Les schémas d'écran et les illustrations
apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur
peuvent différer de ceux de votre téléphone.
Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est
possible que certaines informations contenues dans
ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
Toutes les informations fournies dans ce document
peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Dans la mesure où son écran tactile est utilisé
comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé
pour les personnes malvoyantes.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous
droits réservés. LG et le logo LG sont des
marques déposées de LG Group et de ses
entités apparentées. Toutes les autres marques
commerciales appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ et Play Store™ sont des marques
commerciales de Google, Inc.
Sommaire
Recommandations pour une utilisation
sûre et efficace..........................................5
Avertissement..........................................15
Présentation du téléphone......................20
Composants de l'appareil.......................20
Installation de la carte SIM et de la
batterie...................................................22
Chargement du téléphone.......................24
Utilisation de la carte mémoire...............25
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....26
Sécuriser votre écran de verrouillage......27
Votre écran d'accueil...............................28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile....28
Écran d'accueil.......................................29
Personnalisation de l'écran d'accueil......29
Retour à une application récemment
utilisée...................................................30
Barre de notification...............................30
Paramètres rapides................................31
Affichage de la barre d'état.....................31
Clavier visuel..........................................33
Saisie des lettres accentuées..................33
Configuration d'un compte Google.........34
Connexion à des réseaux et
périphériques...........................................35
Wi-Fi......................................................35
Connexion aux réseaux Wi-Fi..................35
2
Activation de la fonction Wi-Fi et
connexion à un réseau Wi-Fi.................35
Bluetooth................................................36
Partage de votre connexion de données
mobile....................................................37
Attribution d'un nouveau nom ou
sécurisation de votre point d'accès
mobile....................................................38
Utilisation de Wi-Fi Direct........................39
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage
via SmartShare.......................................40
SmartShare............................................41
Profiter du contenu de périphériques
situés à proximité...................................42
Appels......................................................44
Émission d'un appel...............................44
Appel des contacts.................................44
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....44
Réglage du volume pendant l'appel........45
Émettre un second appel........................45
Affichage des journaux d'appel...............45
Paramètres d'appel................................46
Contacts...................................................47
Recherche d'un contact..........................47
Ajout d'un nouveau contact....................47
Contacts favoris......................................48
Messagerie..............................................49
Envoi d'un message...............................49
Boîte classée .........................................50
Utilisation des émoticônes .....................50
Modification des paramètres de
message................................................50
E-mail.......................................................51
Gestion d'un compte de messagerie.......51
Utilisation des dossiers de comptes........52
Composition et envoi d'un e-mail............52
Appareil Photo.........................................53
Familiarisation avec le viseur..................53
Utilisation des paramètres avancés.........54
Prise de vue rapide.................................55
Caméra vidéo...........................................58
Familiarisation avec le viseur..................58
Utilisation des paramètres avancés.........59
Enregistrement d’une vidéo rapide.........60
Après avoir enregistré une vidéo.............60
Réglage du volume lors de la lecture
d’une vidéo.............................................61
Multimédia...............................................62
Galerie....................................................62
Affichage des photos............................62
Lecture de vidéos.................................63
Suppression de photos et vidéos............63
Définition d’une photo comme fond
d'écran................................................63
Vidéos....................................................63
Lecture d'une vidéo..............................63
Musique.................................................64
Ajouter des fichiers musicaux à votre
téléphone.............................................64
Transfert de musique à l'aide de la
synchronisation des médias (MTP).........65
Lecture d’une chanson..........................65
Radio FM................................................67
LG SmartWorld.........................................69
Accès à LG SmartWorld à partir d'un
téléphone.............................................69
Utilitaires..................................................70
Fonction QuickMemo..............................70
Réglage des alarmes..............................71
Utilisation de la calculatrice....................71
Ajout d'un événement au calendrier........71
Polaris Viewer 4......................................72
QuickTranslator......................................72
Le Web......................................................74
Internet...................................................74
Utilisation de la barre d'outils Web.........74
Affichage des pages Web......................74
Ouvrir une page....................................75
Effectuer une recherche vocale sur
Internet................................................75
Favoris.................................................75
Historique.............................................75
Utilisation du navigateur contextuel........75
Chrome..................................................76
Affichage des pages Web......................76
Ouvrir une page....................................76
3
Sommaire
Effectuer une recherche vocale sur
Internet................................................76
Synchronisation avec d'autres appareils....76
Réglages..................................................77
Accéder au menu Paramètres.................77
RÉSEAUX SANS FIL.................................77
DISPOSITIF.............................................80
PERSONNEL...........................................84
SYSTÈME................................................86
Logiciel PC (LG PC Suite).........................88
Mise à jour du logiciel du téléphone.......91
Mise à jour du logiciel du téléphone........91
À propos de ce manuel de l'utilisateur....93
À propos de ce manuel de l'utilisateur....93
Marques commerciales..........................94
DivX Mobile............................................94
Dolby Digital Plus....................................94
Accessoires..............................................95
Dépannage...............................................96
FAQ.........................................................101
4
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer dangereux, voire
illégal.
En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des
pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme
l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et
les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la
panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de
réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.
Exposition aux radiofréquences
Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique
(DAS).
Le téléphone portable LG-P710 est conforme aux exigences de sécurité relatives à
l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations
scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité
de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.
• Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité
de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests
de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le
niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de
fréquence utilisées.
• Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux
de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière
d'exposition aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes
de tissu humain.
5
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
•
•
La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,662 W/
kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,567 W/kg (10 g) quand il est porté au
niveau du corps.
Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences
radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille,
soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture
ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties
métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et
le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages,
cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la
transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce
qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la
distance de séparation pour l'établissement de la transmission.
Entretien et réparation
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour
ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de
chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout
accord ou garantie applicable au téléphone.
•
•
•
6
Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un
technicien qualifié.
Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG,
des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que
leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et
ordinateurs personnels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur
ou une cuisinière.
Ne le faites pas tomber.
Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent.
Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait
perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en
charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il
pourrait chauffer et déclencher un incendie.
Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant,
tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport,
car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre
téléphone.
Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments
humides.
Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas
l'antenne inutilement.
Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé,
ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation
abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
7
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
•
•
•
Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en
fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement
mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des
brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son
fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher
totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe
(four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette
produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil
consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
Fonctionnement optimal du téléphone
Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter
les performances des appareils électroniques.
• N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation.
Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par
exemple, dans votre poche poitrine).
• Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines
prothèses auditives.
• Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs,
radios, ordinateurs, etc.
• Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 ºC
et 40 ºC dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures
extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des
dysfonctionnements, voire le faire exploser.
8
Sécurité au volant
Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones
portables dans la zone où vous conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la conduite.
• Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant
d'émettre ou de recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre
véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
• Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez pas son déclenchement
avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l’empêcher de s’ouvrir ou
provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
• Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume
n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci
est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.
Évitez toute nuisance auditive
Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un
niveau sonore élevé pendant une longue durée.
Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes
sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou
éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque
vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.
• Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les
gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous
écoutez.
9
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
REMARQUE : une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et
de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.
Parties en verre
Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser
en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de
toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce
que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.
Zone de déminage
N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.
Atmosphères potentiellement explosives
•
•
•
N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz
inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone
mobile ou ses accessoires.
En avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
• Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.
10
Enfants
Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre
téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.
Appels d'urgence
Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les
réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre
téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre
opérateur.
Informations sur la batterie et précautions d'usage
•
•
•
•
•
•
•
Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la
recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant
compromettre ses performances.
Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour
optimiser la durée de vie de votre batterie.
Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des
performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois
avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée
d'utilisation.
N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez
pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait
affecter ses performances.
11
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
•
•
•
•
•
•
Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une
explosion de cette dernière.
Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries
usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec
les déchets ménagers.
Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au
revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement
de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des
paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que
des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un
incendie.
COMMENT METTRE VOTRE SMARTPHONE À JOUR
Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.
• Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC. Sélectionnez
Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle.
• Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site http://www.
lg.com/common/index.jsp et sélectionnez votre pays et votre langue.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, LG Electronics déclare que le produit LG-P710 est conforme
aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/EC. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site
http://www.lg.com/global/declaration
12
Avertissement : Logiciels libres
Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale,
la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres
licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les
notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.
Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
13
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Recyclage de votre ancien téléphone
1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément,
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être
rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans
un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour
l'environnement et votre santé.
3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil,
veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou
encore le magasin où vous avez acheté ce produit.
Recyclage des batteries/accumulateurs usagés
1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du
cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de
mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les
déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un
magasin de téléphonie mobile.
3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée
ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour
l'environnement et votre santé.
4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/
accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères
ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.
14
Avertissement
Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !
En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire
réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.
1. Mémoire du téléphone
Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce
dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de
la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des
messages, par exemple) pour libérer de l'espace.
Pour désinstaller des applications :
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Applications dans la
catégorie DISPOSITIF.
2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez
l'application que vous souhaitez désinstaller.
3 Appuyez sur Désinstaller.
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie
Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions
dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la
consommation de batterie par les ressources système et les applications.
Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :
• Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions
Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
• Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
15
Avertissement
Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment
Gmail, Agenda et Répertoire.
• Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la
batterie.
Vérifier le niveau de charge de la batterie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > À propos du téléphone à
partir de SYSTÈME > Batterie.
L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la
batterie sont affichés en haut de l'écran.
Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :
• Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > À propos du téléphone à
partir de SYSTÈME > onglet Commun > Batterie > Utilisation de la batterie.
L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé
depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est
actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur
batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont
répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources
utilisées.
•
3. Utilisation des dossiers
Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez
une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux
icônes.
16
4. Avant d'installer une application et un système
d'exploitation Open Source
AVERTISSEMENT
Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni
par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre
téléphone ne sera plus couvert par la garantie.
AVERTISSEMENT
Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient,
téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles
que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement
sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement
ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications
et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.
5. Utilisation de la réinitialisation matérielle
(réinitialisation d'usine)
Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation
matérielle.
1 Éteignez votre téléphone et maintenez les touches Diminuer le volume, la touche
de fonction QuickMemo et la touche Marche-Arrêt enfoncées.
2 Relâchez la touche Marche-Arrêt lorsque le logo LG s'affiche à l'écran.
3 Relâchez la touche Diminuer le volume et la touche de fonction QuickMemo
lorsque le logo LG disparaît. Au bout de quelques temps, un robot Android s'affiche
et la récupération se poursuit.
17
Avertissement
Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de
votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.
AVERTISSEMENT
Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les
données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez
pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une
réinitialisation matérielle.
Réinitialiser valeurs d'usine : efface toutes les données sur le téléphone, sauf
dans les limites établies ci-après En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que
votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au
moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur
peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la
localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et
autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont
stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre
téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal
d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les
produits et services LG.
6. Lancement et changement d'applications
Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous
pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une
application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications
en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune
des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins
de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources
inutilement.
18
Arrêter des applications :
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Applications dans
DISPOSITIF > En cours d'exécution.
2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur
Arrêter pour l'arrêter.
7. Tenez votre téléphone à la verticale
Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le
LG-P710 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la
partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.
Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des
données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela
pourrait affecter la qualité de la communication.
8. Redémarrage en cas de blocage de l'écran
Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur
l'écran :
Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.
OU
Appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pendant 10 secondes pour éteindre
le téléphone.
Si le problème persiste, contactez le centre de services.
19
Présentation du téléphone
Composants de l'appareil
Objectif de l'appareil photo frontal
Écouteur
Capteur de proximité
Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
• Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce
faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
• Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.
Touche Précédent
Permet de revenir à l'écran précédent.
Touche Accueil
• Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe
quel écran.
Touche Menu
• Permet de visualiser les options disponibles.
•
REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte
lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et
verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de
la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.
20
AVERTISSEMENT
Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque
d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le
capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez
de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
Prise casque
Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage
Chargeur/Port USB
La touche Quick permet
Microphone
d'accéder directement à
l'application prédéfinie (QuickMemo
par défaut).
Touches de volume
• Sur l'écran d'accueil : permet de
régler le volume de la sonnerie.
• Pendant un appel : permet de
régler le volume des écouteurs.
• Lors de la lecture d'une piste : REMARQUE : l'antenne NFC pour
ce modèle est fixée sur le couvercle
permet de contrôler le volume
arrière.
sans interruption.
Lentille de l’appareil photo
Logement de carte SIM
Couvercle batterie
Clignotement LED
Batterie
Fente pour carte MicroSD
Haut-parleur
21
Présentation du téléphone
Installation de la carte SIM et de la batterie
Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le
configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :
1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À
l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué
sur l'illustration.
REMARQUE : À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie
depuis le port USB.
22
2 Introduisez les cartes SIM dans les logements respectifs. Assurez-vous que la zone
de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.
3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone
et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).
4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie et appuyez sur les 6 points
illustrés dans la figure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
23
Présentation du téléphone
Chargement du téléphone
La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le
chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.
REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être
chargée complètement à la première utilisation.
REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le
chargement de votre téléphone.
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés
par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le
temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant
l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non
agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne
serait pas couvert par la garantie.
24
Utilisation de la carte mémoire
Pour insérer une carte mémoire :
Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de
la carte est bien orientée vers le bas.
Retirer une carte mémoire en toute sécurité :
Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Stockage à partir de
DISPOSITIF > Désactiver la carte SD.
REMARQUE : Le LG-P710 prend en charge les cartes mémoire d'une
capacité maximale de 32 Go.
AVERTISSEMENT
N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est
activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre
téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.
25
Présentation du téléphone
Formater la carte mémoire :
Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le
faire avant de pouvoir l'utiliser.
REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle
contient sont supprimés.
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
> onglet Applications pour ouvrir le
menu.
2 Faites défiler le menu et appuyez sur Paramètres > Stockage.
3 Appuyez sur Désactiver la carte SD.
4 Appuyez sur Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer, puis
confirmez votre choix.
5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant
et sélectionnez Tout effacer.
REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des
dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression
de tous les fichiers.
Verrouillage et déverrouillage de l'écran
Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se
verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et
d'économiser la batterie.
Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P710, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/
Verrouillage pour verrouiller votre téléphone.
26
Sécuriser votre écran de verrouillage
Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller
pour accéder à votre téléphone.
Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la
première fois :
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Écran de verrouillage >
Choisir l'écran de verrouillage.
2 Vous pouvez sélectionner Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN
ou Mot de passe.
3 Saisissez les informations souhaitées.
REMARQUE : Consignes relatives au verrouillage par schéma
Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si
vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas
accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon
Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé
vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.
Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran :
< Si vous avez oublié votre schéma >
Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après
cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le
bouton Schéma oublié. en bas de l'écran. Vous devrez ensuite vous connecter à l'aide
de votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez créé.
Si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google sur le téléphone ou si vous
avez oublié votre code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation
matérielle.
< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >
Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.
Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications
et données utilisateur sont supprimées.
27
Votre écran d'accueil
Conseils d'utilisation de l'écran tactile
Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.
Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur
l'icône correspondante.
Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet,
appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.
Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou
effectuer un déplacement lent.
Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le
relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisserdéplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou
vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un
défilement gauche-droite (ou vice versa).
Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web
ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une
page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran.
Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de
l'utilisation de Google Maps.
Pincer pour zoomer : rapprochez ou écartez le pouce et l'index sur l'écran pour
effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image.
Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran
s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.
REMARQUE :
• Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
• N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est
suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
• Appuyez du bout du doigt sur l’option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer
sur d'autres touches.
28
Écran d'accueil
Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les
volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications téléchargées, de
widgets et de fonds d'écrans.
REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.
Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran.
Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux
fonctions que vous utilisez le plus.
Appuyez sur l'icône Téléphone pour afficher le pavé de numérotation tactile
permettant d'émettre un appel.
Appuyez sur Contacts pour ouvrir la liste des contacts.
Appuyez sur l'icône Messagerie pour accéder au menu de la messagerie. Permet
de créer un nouveau message.
Appuyez sur l'icône Applications figurant au bas de l'écran. Toutes les applications
installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous
suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.
Personnalisation de l'écran d'accueil
Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des
téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans
l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.
Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :
1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments
ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.
29
Votre écran d'accueil
Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :
• Écran d'accueil > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer >
Faites-la glisser jusqu'à
ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le
menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que
vous souhaitez ajouter.
Retour à une application récemment utilisée
1 Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre
contextuelle avec les dernières applications utilisées.
2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez
également appuyer sur la touche Retour pour revenir à l'application en cours.
Barre de notification
La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.
Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.
Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d’apparaître
dans la barre d’état.
30
Le panneau de notifications affiche toutes vos notifications et les Paramètres rapides
dans la partie supérieure.
Paramètres rapides
Il vous suffit de faire glisser la barre Paramètres rapides vers la droite ou la gauche
pour voir davantage de touches.
> pour gérer vos Paramètres rapides. Vous pouvez consulter et gérer
Appuyez sur
les fonctions Profil, Données activées, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Comptes et synchro,
Rotation auto écran, Mode Avion, Point d'accès Wi-Fi mobile ou Économie d'énergie.
Affichage de la barre d'état
La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone
comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de
la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.
Icône
Description
Icône
Description
Pas de carte SIM
Mode vibreur
Aucun signal
Batterie chargée
Mode Avion
Batterie en charge
Connecté à un réseau Wi-Fi
Téléchargement des données
en cours
Casque avec fil
Chargement des données
en cours
31
Votre écran d'accueil
Icône
32
Description
Icône
Description
Appel en cours
GPS en acquisition
Appel en attente
Réception des données de
localisation depuis le GPS
Haut-parleur
Données en cours de
synchronisation
Appel manqué
Nouveau message Gmail
Bluetooth activé
Morceau en cours de lecture
Avertissement système
Téléphone connecté à un PC
via un câble USB ou partage
de connexion USB activé
L'alarme est paramétrée
Le point d'accès Wi-Fi mobile
est activé
Nouveau message vocal
Le partage de connexion via
USB et le point d'accès Wi-Fi
mobile sont tous les deux
activés.
Sonnerie désactivée
VPN activé
Le stockage sans fil est activé
NFC activé
Économie d'énergie activée
Direct/Android Beam activé
Nouveau message
Le mode Silencieux est activé
Nouveau message Hangouts
Lecture de musique DLNA
Icône
Description
Icône
Description
Partage de contenu activé
Clavier visuel
Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche
automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le
clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez
compléter.
Utilisation du clavier et saisie de texte
Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux
fois pour ne saisir que des majuscules.
Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des
symboles.
Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu Paramètres.
Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
Appuyez pour créer une ligne.
Appuyez pour supprimer le caractère précédent.
Saisie des lettres accentuées
Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous
pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).
Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée
jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres
langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.
33
Configuration d'un compte Google
Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible
d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment
vous souhaitez utiliser certains services Google.
Configurer votre compte Google :
• Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
• Appuyez sur
> onglet Applications > sélectionnez une application Google, par
exemple Gmail > sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau compte.
Si vous avez un compte Google, appuyez sur Existant, saisissez votre adresse e-mail et
votre mot de passe, puis appuyez sur Se connecter.
Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est
automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.
Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations
liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En
fonction de vos paramètres de synchronisation.)
Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des
services Google sur votre téléphone.
34
Connexion à des réseaux et périphériques
Wi-Fi
Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un
point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais
supplémentaires.
Connexion aux réseaux Wi-Fi
Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès
sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très
facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de
sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.
Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de
vie de votre batterie.
REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez
Wi-Fi sur Désactivé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par
votre opérateur mobile pour l'utilisation de données mobiles.
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau
Wi-Fi
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi à partir de RÉSEAUX
SANS FIL.
2 Réglez le Wi-Fi sur Activé pour activer cette fonction et lancer la recherche des
réseaux Wi-Fi disponibles.
3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs
à portée.
• Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
35
Connexion à des réseaux et périphériques
4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
• Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres
identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de
détails.)
5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.
Bluetooth
Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application
correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage
sur les téléphones portables.
REMARQUE : LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception
ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans
fil Bluetooth.
Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données
ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien
sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance
d'utilisation pourrait être réduite.
Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par
Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.
Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :
Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à
celui-ci.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Réglez le Bluetooth sur
Activé à partir de RÉSEAUX SANS FILS.
2 Appuyez de nouveau sur le menu Bluetooth. Vérifiez que le dispositif cible est
réglé sur Identifiable, puis appuyez sur Recherche d'appareils, en bas de l'écran.
3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.
36
REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques
et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la
fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code
PIN, vous devrez le saisir.
Envoyer des images via Bluetooth :
1 Sélectionnez une image de la Galerie >
> Bluetooth
2 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
Depuis l'application appropriée ou Téléchargements, sélectionnez un fichier ou un
élément à envoyer comme un ou plusieurs contacts, un événement de calendrier ou un
fichier multimédia.
Réception de fichiers à l'aide de Bluetooth
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Bluetooth.
2 Appuyez sur Rendre le dispositif visible pour rendre l'appareil visible sur les
autres périphériques.
REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique
sera visible, appuyez sur
> Expiration de visibilité.
3 Lorsque vous recevez une notification de transfert de fichier, appuyez sur
Accepter.
Partage de votre connexion de données mobile
Le partage de connexion via USB et le Hotspot Wi-Fi sont des fonctions précieuses en
l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion
de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB).
Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec
plusieurs dispositifs à la fois en utilisant votre téléphone comme Hotspot Wi-Fi.
Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la
barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.
37
Connexion à des réseaux et périphériques
Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points
d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge
et autres détails, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.
Pour modifier les paramètres de Hotspot Wi-Fi :
• Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Réseaux et partage
de connexion à partir de l'onglet PARTAGE DE CONNEXION > Hotspot Wi-Fi >
choisissez les options à régler.
ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système
d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas
nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion.
Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre
système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur
pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières
informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de
connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site http://
www.android.com/tether.
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre
point d'accès mobile
Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le
réseau Wi-Fi.
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres.
2 Appuyez sur Réseaux et partage de connexion à partir de l'onglet PARTAGE DE
CONNEXION et sélectionnez Hotspot Wi-Fi.
3 Assurez-vous que le Hotspot Wi-Fi est activé.
4 Appuyez sur Définir le point d'accès Wi-Fi.
• La boîte de dialogue Définir le point d'accès Wi-Fi s'affiche.
38
Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient
lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
• Vous pouvez également appuyer sur le menu Sécurité pour configurer le réseau avec
une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
• Si vous choisissez l'option de sécurité WPA2 PSK, un champ de mot de passe est
ajouté à la boîte de dialogue Configurer le point d'accès Wi-Fi. Si vous saisissez un
mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du
téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner
Ouvrir dans le menu Sécurité pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
5 Appuyez sur Enregistrer.
•
ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne
pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par
d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour
éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de
sécurité.
Utilisation de Wi-Fi Direct
Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres
utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que
vous.
Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs
sont connectés au même réseau.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi à partir de RÉSEAUX
SANS FIL.
2 Appuyez sur la touche Menu
> Wi-Fi Direct.
3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques
détectés.
4 Appuyez sur OK.
39
Connexion à des réseaux et périphériques
REMARQUE : Lorsque vous lancez Wi-Fi Direct, vous perdez votre connexion
Wi-Fi.
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via
SmartShare
La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct
situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de
détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des
données multimédia via SmartShare.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi à partir de RÉSEAUX
SANS FIL.
2 Appuyez sur la touche Menu
> Wi-Fi Direct.
3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques
détectés.
REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il
consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct
ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur
utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des
données auprès de votre fournisseur réseau.
40
SmartShare
Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie,
Musique, Vidéo, etc.
Profiter de contenus sur de nombreux périphériques
Vous pouvez partager le contenu de votre téléphone avec plusieurs périphériques
différents. Appuyez sur pour partager le contenu des applications Galerie,
Musique, Vidéos, POLARIS Viewer 4.
Lecture/Envoi
Lire : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth,
etc.
Transférer : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles
avec Bluetooth et SmartShare Beam.
•• SmartShare Beam : Transférez rapidement vos contenus via Wi-Fi Direct.
< Lire >
< Beam >
41
Connexion à des réseaux et périphériques
Profiter du contenu de périphériques situés à proximité
Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des téléphones situés à proximité
(p. ex. PC, NAS, Mobile) dans les applications Galerie, Musique, Vidéos.
Connexion de périphériques
Connectez votre périphérique et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le
même réseau Wi-Fi.
Recherche d'autres périphériques
1 Appuyez sur Périphériques à proximité pour afficher les périphériques compatibles
avec DLNA.
2 Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.
Connexions au PC via un câble USB
Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode
de connexion USB.
Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de
masse USB
1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur,
vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez Paramètres
système > Connexion PC > Méthode de connexion USB, puis sélectionnez
Synchro média (MTP).
3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et
transférer des fichiers.
42
Synchronisation avec Windows Media Player
Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.
1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel
Windows Media Player est installé.
2 Sélectionnez l'option Synchro média (MTP). Après connexion, une fenêtre
contextuelle s'affiche sur le PC.
3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si
nécessaire).
5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de
synchronisation.
6 Lancer la synchronisation.
•• Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser
Windows Media Player.
Éléments
Système d'exploitation
Version de Window Media
Player
Condition requise
Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version
ultérieure
Windows Media Player 10 ou version ultérieure
•• Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou
une version ultérieure.
43
Appels
Émission d'un appel
1
2
3
4
Appuyez sur
pour ouvrir le clavier.
Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur
Appuyez sur
pour émettre un appel.
Pour raccrocher, appuyez sur l'icône Terminer
.
.
ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international,
appuyez de façon prolongée sur
.
Appel des contacts
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur Rech. répertoire, parcourez votre liste de contacts ou
saisissez les premières lettres du contact à appeler.
3 Dans la liste, appuyez sur pour effectuer l'appel.
Réponse à un appel et rejet d'un appel
Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser
dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser
dans n'importe quelle direction.
Faites glisser l'icône Refuser avec un message dans n'importe quelle direction depuis
le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.
ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message
Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction
peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un
message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.
44
Réglage du volume pendant l'appel
Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume,
situées sur le côté gauche du téléphone.
Émettre un second appel
1 Pendant votre premier appel, appuyez sur Menu > Ajouter un appel et composez
le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés
récemment en appuyant sur
ou rechercher des contacts en appuyant sur
et
sélectionner le numéro à appeler.
2 Appuyez sur pour émettre l'appel.
3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis
en attente.
4 Appuyez sur les numéros affichés à l'écran pour basculer entre les appels. Ou
appuyez sur
Fusionner pour organiser un appel de conférence téléphonique.
Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur Fin ou sur la touche Accueil,
puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône Fin
d'appel
.
Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.
Affichage des journaux d'appel
Dans l'écran d'accueil, appuyez sur
et choisissez l'onglet Journal des appels .
Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.
ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée),
appuyez sur la ligne correspondante.
45
Appels
ASTUCE ! Appuyez sur la touche Menu, puis sur Supprimer tout pour
supprimer tous les éléments enregistrés.
Paramètres d'appel
Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres
fonctions particulières proposées par votre opérateur.
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2 Appuyez sur la touche Menu .
3 Appuyez sur Appels et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.
46
Contacts
Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les
synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en
charge la synchronisation du répertoire.
Recherche d'un contact
Dans l'écran d'accueil
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur Rech. répertoire et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
Ajout d'un nouveau contact
1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la
touche Menu. Appuyez sur Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact.
2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez
entre Prendre une photo et Choisir à partir de la Galerie.
3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données
relatives à votre contact.
5 Appuyez sur Enregistrer.
47
Contacts
Contacts favoris
Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.
Ajout d'un contact à vos favoris
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend une couleur
dorée et le contact est ajouté à vos favoris.
Suppression d'un contact de votre liste de favoris
1
Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur l'onglet
et sélectionnez Favoris en haut de la liste, puis choisissez
un contact pour voir les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le
contact est supprimé de vos favoris.
48
Messagerie
Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.
Envoi d'un message
1 Appuyez sur
dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur
pour ouvrir un
message vide.
2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et
à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants
s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez
ajouter plusieurs contacts.
REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel
vous envoyez ce message.
3 Appuyez sur le champ Saisir le message et composez votre message.
4 Appuyez sur
pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options
suivantes : Message rapide, Insérer une émoticône, Programmer l'envoi,
Ajouter un objet ou Supprimer.
5 Appuyez sur Envoyer pour envoyer votre message.
6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/
le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous
consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.
AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à
l'autre, selon la langue et la métahode de codage du SMS.
AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est
ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes
facturé en conséquence.
49
Messagerie
Boîte classée
Les messages non lus (SMS, MMS) sont affichés en haut.
Les autres messages échangés avec une personne donnés peuvent être affichés
dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos
conversations.
Utilisation des émoticônes
Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.
Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche Menu et choisissez
Insérer une émoticône.
Modification des paramètres de message
Les paramètres de message du LG-P710 sont prédéfinis, de manière à vous
permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les
paramètres en fonction de vos préférences.
• Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
> puis sur
> puis sur Paramètres.
50
E-mail
Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de
services de messagerie autres que GMail. L'application E-mail prend en charge les
types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.
Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les
paramètres de compte dont vous avez besoin.
Gestion d'un compte de messagerie
La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration
s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.
Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.
Ajouter un compte de messagerie :
• Appuyez sur
>
> onglet Applications > E-mail > appuyez sur
>
Paramètres >
Ajouter un compte.
Modification des paramètres d'un compte de messagerie :
• Appuyez sur
>
> onglet Applications > E-mail > appuyez sur
>
Paramètres > Paramètres généraux.
Suppression d'un compte de messagerie :
• Appuyez sur
>
> onglet Applications > E-mail > appuyez sur
>
Paramètres > appuyez sur
> Supprimer le compte > Sélectionnez le compte
à supprimer > Supprimer > sélectionnez Oui.
51
E-mail
Utilisation des dossiers de comptes
Appuyez sur
> onglet Applications > E-mail, puis sur
et sélectionnez
Dossiers.
Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments
envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de
services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.
Composition et envoi d'un e-mail
Composition et envoi d'un message
1 Dans l'application E-mail, appuyez sur
.
2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous
saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous
sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des pointsvirgules.
3 Appuyez sur le champ
pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur
pour insérer
des fichiers si nécessaire.
4 Rédigez le texte du message.
5 Appuyez sur le .
ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une
sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.
52
Appareil Photo
Familiarisation avec le viseur
F lash : sélectionnez Désactivé
, Activé
ou Auto
.
Changer appareil photo : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo
orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
Prise de vue : permet de choisir entre Normale, Panorama, Prise de vue en
continu, Prise de vue Beauté ou Nuit.
Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
Mode Switch : appuyez sur cette icône et faites glisser votre doigt vers le bas pour
basculer en mode vidéo.
Prendre une photo
Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à
votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.
REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de
prendre des photos.
53
Appareil Photo
Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir toutes les options avancées.
Vous permet de prendre une photo par commande vocale.
Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans
l'objectif.
Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe
« - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un
niveau de luminosité plus élevé.
Appuyez pour définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.
Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes : 8 M
(3 264 x 2 448), W6M (3 200 x 1 920), 5 M (2 560 x 1 920), 1 M
(1 280 x 960).
Permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Choisissez
entre Auto, 100, 200, 400, et 800.
La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones
blanches de votre image. Pour que votre appareil puisse régler correctement
la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de
l'environnement. Choisissez entre Automatique, Incandescent, Soleil,
Fluorescent et Nuageux.
Permet d'appliquer un effet à votre photo. Choisissez entre Aucune, Sépia,
Monochrome et Négatif.
Le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir
appuyé sur le déclencheur.
Sélectionnez Désactivé, 3 s, 5 s ou 10 s. Le minuteur est très utile si vous
voulez figurer sur une photo.
54
Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique
de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis
étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez
les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les
images s'afficheront sur une carte.
REMARQUE : Cette fonction utilise les réseaux sans fils. Vous
devez activer les services de localisation Google. A partir de
l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu
> Paramètres
système > Emplacement > Mode > Haute précision (GPS et
réseaux).
Permet de régler le son de l'obturateur que vous entendrez lorsque vous
prenez une photo.
Permet de définir comment utiliser les touches de volume. Choisissez entre
Capturer ou Zoom.
Permet de sélectionner la mémoire utilisée pour enregistrer les photos.
Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une
option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.
Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
Prise de vue rapide
1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du
viseur.
55
Appareil Photo
4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l’appareil photo a effectué la mise
au point.
5 Cliquez sur pour capturer l'image.
Une fois la photo prise
Appuyez sur
pour afficher la dernière photo prise.
Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare.
Permet de prendre immédiatement une autre photo.
Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les
services de réseaux sociaux.
Permet de supprimer la photo.
ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre
téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.
REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais
supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.
Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.
Définissez l'image comme suit : Appuyez pour utiliser cette photo comme Photo
du contact, Fond d'écran de l'écran d'accueil, Fond d'écran de l'écran de
verrouillage ou fond d'écran.
Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.
Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre
album.
56
Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.
Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran
pour sélectionner la zone à rogner.
Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo.
Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les
unes après les autres.
Ajouter emplacement : Ajoutez des informations sur l'emplacement de votre photo.
Supprimer emplacement : la fonction de géomarquage est activée sur l'appareil
photo, vous disposez d'informations sur l'emplacement des photos et pouvez les
supprimer.
Afficher sur la carte : la fonction de géomarquage est activée sur l'appareil
photo, vous disposez d'informations sur l'emplacement de l'image et pouvez voir
l'emplacement correspondant sur la carte.
Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.
À partir de votre Galerie
Appuyez sur
Galerie.
•• Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la
gauche.
•• Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y
deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
57
Caméra vidéo
Familiarisation avec le viseur
F lash : permet de définir le flash sur Activé ou Désactivé.
Changer appareil photo : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo
orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil
Photo.
Lancer enreg.
Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à
votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.
ASTUCE ! Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur
l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.
58
Utilisation des paramètres avancés
Dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir toutes les options avancées.
Permet de modifier la résolution vidéo vers WVGA (800 x 480), QVGA
(320 x 240) et QCIF (176 x 144).
Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans
l'objectif.
Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe
« - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un
niveau de luminosité plus élevé.
La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones
blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement
la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de
l'environnement. Choisissez entre Automatique, Incandescent, Soleil,
Fluorescent et Nuageux.
Permet d'appliquer un effet à votre photo. Choisissez entre Aucune, Sépia,
Monochrome et Négatif.
Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de
votre téléphone. Enregistrez des vidéos partout où vous allez, puis étiquetezles en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les
vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les
vidéos s'afficheront sur une carte.
Permet de définir comment utiliser les touches de volume. Choisissez entre
Enregistrer ou Zoom.
Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.
59
Caméra vidéo
Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de
fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide
d'utilisation.
Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
Enregistrement d’une vidéo rapide
1
2
3
4
5
Appuyez sur le bouton du mode Caméra vidéo.
Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
Appuyez une fois sur le bouton Enregistrer pour commencer à filmer.
Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un
minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.
6 Touchez
Après avoir enregistré une vidéo
Appuyez sur
pour regarder la dernière vidéo enregistrée.
Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les
services de réseaux sociaux.
Permet de supprimer la vidéo.
60
REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais
supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.
Visualisation des vidéos enregistrées
1 Dans le viseur, appuyez sur > .
2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.
Réglage du volume lors de la lecture d’une vidéo
Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de
volume situées sur le côté gauche du téléphone.
61
Multimédia
Galerie
Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin
d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour
afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Galerie. Ouvrez une liste de barres
catalogues contenant vos fichiers multimédias.
REMARQUE :
• Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont
pas pris en charge.
• Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de
codage.
Affichage des photos
À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre
application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est
automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une
capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un
dossier pour l'ouvrir.
Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers.
Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l’écran vers la droite
ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.
Zoom avant et arrière
Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :
• Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
• Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour
revenir à la taille initiale.
62
Lecture de vidéos
L'icône
apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la
regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.
Suppression de photos et vidéos
Dans un dossier, appuyez sur
puis appuyez sur Supprimer.
et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant,
Définition d’une photo comme fond d'écran
Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche Menu
> Définir l'image en
tant que pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.
REMARQUE :
• Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont
pas pris en charge.
• Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se
produire à l'ouverture des fichiers.
Vidéos
Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder
vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur
> onglet
Applications > Vidéos.
Lecture d'une vidéo
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Vidéos.
2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.
Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
63
Multimédia
Permet d'avancer de 10 secondes.
Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
Permet de gérer le volume de la vidéo.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour ouvrir la fonction QSlide.
Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
Permet de verrouiller les touches.
Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage
du volume situées sur le côté gauche du téléphone.
Musique
Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos
morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur > onglet
Applications > Musique.
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone
Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :
•• Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
•• Téléchargez depuis le Web sans fil.
•• Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
•• Recevez des fichiers via Bluetooth.
64
Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des
médias (MTP)
1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2 Sélectionnez l'option Synchro média (MTP). Votre téléphone s'affiche comme
autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher.
Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état
vers le bas et appuyez sur USB connecté > Charger seulement. Vous pouvez
maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.
Lecture d’une chanson
1 Appuyez sur > onglet Applications > Musique.
2 Appuyez sur Chansons.
3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
Permet d'interrompre la lecture.
Permet de reprendre la lecture.
Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de
la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir
à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture
aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à
l'aide du curseur.
Permet de configurer les effets audio.
65
Multimédia
Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux
sont joués dans un ordre aléatoire).
Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en
boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la
lecture en boucle.
Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume
situées sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options Lire, Ajouter à la
playlist, Partager, Définir en tant que sonnerie, Supprimer, Détails et Rechercher
s'affichent alors.
REMARQUE :
Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont
pas pris en charge.
Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se
produire à l'ouverture des fichiers.
66
REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités
internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière
de copyright.
Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut
être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans
certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout
contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier,
veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays
concernant l'utilisation d'un tel contenu.
Radio FM
Votre périphérique possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos
stations de radio préférées lors de vos déplacements.
REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque.
Insérez-le dans la prise casque.
Recherche de stations
Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou
automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite
associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 6 stations sur
votre téléphone.
Réglage automatique
1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur
> onglet Applications > Radio FM.
2 Appuyez sur , puis sélectionnez Rechercher.
3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur Interrompre.
Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.
67
Multimédia
REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station
à l'aide de la molette affichée à l'écran.
ASTUCE ! Afin d’améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque,
qui fait office d’antenne.
Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut
s'avérer médiocre.
68
LG SmartWorld
LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux,
applications).
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone
1 Appuyez sur > onglet Applications > puis sur l'icône
pour accéder à
LG SmartWorld.
2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas
encore inscrit, appuyez sur Créer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
3 Téléchargez le contenu souhaité.
* Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés
conformément à votre forfait.
* LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous
les pays.
REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône
?
1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.
lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône
.
Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld
1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes
de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld.
Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique.
Veuillez vérifier sur le site Web LG SmartWorld si vous pouvez en bénéficier.
2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une
promotion constamment fournie.
69
Utilitaires
Fonction QuickMemo
La fonction QuickMemo vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites
des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec
la fonction QuickMemo.
OU
1 Accédez à l'écran QuickMemo en 2 Sélectionnez l'option 3 Appuyez sur dans
appuyant sur la touche QuickMemo
du menu souhaitée
le menu Modifier pour
sur l'écran à capturer. Ou faites
parmi Type de stylo, enregistrer le mémo
glisser la barre d'état vers le bas et
Couleur, Gomme ou sur l'écran actuel.
appuyez sur .
Créer un mémo.
Pour quitter la fonction
QuickMemo à tout
moment, appuyez sur
la touche Retour.
ASTUCE ! Appuyez sur la touche pour sauvegarder le mémo actuel à
l'écran et utiliser le téléphone sans interruption. Appuyez sur pour choisir
si vous souhaitez utiliser ou non l'écran d'arrière-plan. Appuyez sur
pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications
disponibles.
70
Réglage des alarmes
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Alarme/Horloge > .
2 Réglez l'alarme et les options souhaitées
: Répéter, Fréquence de répétition, Vibration, Son alarme, Volume, Auto App
Starter, Verrou par puzzle et Mémo.
3 Appuyez sur Enregistrer. L'appareil vous indique le temps restant avant que
l'alarme ne se déclenche.
Utilisation de la calculatrice
1
2
3
4
Appuyez sur
> onglet Applications > Calculatrice
Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, –, x ou ÷), suivie de =.
Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez la Calculatrice
scientifique, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
Ajout d'un événement au calendrier
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Agenda
2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types d'aperçus de l'Agenda
(Jour, Semaine, Mois, Agenda).
3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
4 Faites défiler l'écran affiché vers le haut et appuyez sur le créneau horaire dans
lequel vous souhaitez ajouter un événement.
5 Appuyez sur Nom de l'événement, puis saisissez le nom de l'événement.
6 Appuyez sur Lieu et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de
début et de fin de l'événement.
71
Utilitaires
7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur Description et
saisissez les détails voulus.
8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez RÉPÉTER et définissez des
RAPPELS, si nécessaire.
9 Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer l'événement dans l'agenda.
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer 4 est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet
aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents
professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil
portable.
Appuyez sur
> onglet Applications > Polaris Viewer 4
Affichage de fichiers
Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de
fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur
appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer 4, les
objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.
QuickTranslator
Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que
vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe
où et n'importe quand.
Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction
hors ligne.
72
Langue source
Langue cible
Traduction du mot
Traduction de la phrase
Traduction du groupe de mots
Réglages
1
2
3
4
Appuyez sur
> onglet Applications > QuickTranslator.
Appuyez sur Mot, Ligne ou Groupe de mots.
Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques
secondes.
REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires
supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste
le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.
REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police
de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être
traduites.
73
Le Web
Internet
Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne
accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique,
informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.
REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous
téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez
le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Internet.
Utilisation de la barre d'outils Web
Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.
Permet de revenir à la page précédente.
Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté.
Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page
précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour.
Permet d'accéder à la page d'accueil.
Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
Permet d'accéder aux favoris.
Affichage des pages Web
Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur Aller.
74
Ouvrir une page
Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur
>
Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur
, faites défiler l'écran vers le haut
ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.
Effectuer une recherche vocale sur Internet
Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur
sélectionnez un des mots-clés proposés.
, dites un mot-clé, puis
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être
disponible.
Favoris
Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur
favoris > OK.
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur
en une.
> Ajouter aux
et sélectionnez-
Historique
Appuyez sur > Historique pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web
récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la touche Menu
>
Effacer tout l'historique.
Utilisation du navigateur contextuel
Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours
d'utilisation.
Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui
comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur Navigateur
contextuel pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.
Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur l'écran du navigateur.
Pour fermer le navigateur, appuyez sur .
75
Le Web
Chrome
Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.
1 Appuyez sur
> onglet Applications > Chrome.
REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas
être
disponible.
Affichage des pages Web
Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une
recherche.
Ouvrir une page
Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur
 + Nouvel onglet.
Pour ouvrir une autre page, appuyez sur
, faites défiler l'affichage vers le haut ou
vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.
Effectuer une recherche vocale sur Internet
Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et
sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.
Synchronisation avec d'autres appareils
La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre
appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.
Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur Menu
>
Autres téléphones.
Sélectionnez une page Web à ouvrir.
Pour afficher les favoris, appuyez sur .
76
Réglages
Accéder au menu Paramètres
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
> onglet Applications > Paramètres.
RÉSEAUX SANS FIL
< Wi-Fi >
Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi
disponibles.
ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC
Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres
MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.
Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante :
appuyez sur l'onglet Applications > Paramètres > Wi-Fi >
> Wi-Fi
avancé > Adresse MAC.
< Bluetooth >
Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques
Bluetooth.
< Données mobiles >
Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des
données mobiles.
< Appel >
Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions
particulières proposées par votre opérateur.
Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant
être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous
a été communiqué par votre fournisseur. En utilisant cette carte SIM, vous pourrez
uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.
77
Réglages
Notification des appels entrants : affiche une notification vous signalant un appel
entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode
Rejet d'appel ou Rejeter tous les appels de.
Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous
souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous
devez rejeter un message pendant une réunion.
Protection de la confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de
l'appelant lors des appels entrants.
Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée,
lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en
mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez entre Désactivé,
1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.
Vibration lors de la connexion : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre
correspondant décroche.
Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter un numéro inconnu à un
contact après un appel.
Touche Marche-Arrêt pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel en
appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage au lieu d'éteindre l'écran.
Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.
Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers
appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.
Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres
suivants :
Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel
sortant.
Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque
vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre
opérateur réseau).
78
< Partage et connexion >
NFC : Permet de lire des données depuis un repère NFC ou d'échanger des contenus
avec un autre périphérique compatible NFC en établissant un simple contact physique
avec votre téléphone portable. Pour utiliser la NFC, assurez-vous que votre téléphone
portable est allumé est que la NFC est activée.
Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de
notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez
l'icône NFC afin de l'activer.
Android Beam : permet de partager des contenus avec un autre périphérique
compatible NFC en toute facilité. En tenant deux téléphones rapprochés (par exemple
dos à dos) et en touchant l'écran, vous pouvez partager des contenus tels que le
Répertoire, une URL, une image ou une vidéo. Le Wi-Fi ou le Bluetooth peuvent être
activés automatiquement lors du partage d'une image ou d'une vidéo et désactivés une
fois l'opération terminée.
SmartShare Beam : permet de recevoir des fichiers issus de téléphones LG.
Serveur multimédia : permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des
téléphones à proximité.
< Partage de connexion et réseaux >
Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un
partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.
Veuillez consulter « Sharing your phone's data connection » (« Partager les données de
connexion de votre téléphone ») pour en savoir plus.
Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous
partagiez une connexion Internet ou non.
Aide – Appuyez pour afficher les informations d'aide sur le point d'accès Wi-Fi et les
fonctions de partage de connexion Bluetooth.
Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont
désactivées.
79
Réglages
Réseaux mobiles : Définissez les options d'itinérance des données, le mode et les
opérateurs de réseau, les noms de point d'accès (APN), etc.
REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot
de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.
Application de messagerie par défaut : permet de choisir l'application de
messagerie par défaut.
VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez
configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.
DISPOSITIF
< Son >
Profil audio : permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.
Volumes : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias,
des sonneries, des notifications et de la fonction Retour touche & système.
Mode Silencieux : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers
multimédia et les alarmes.
Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.
Sonnerie avec vibration : Vibrer quand téléphone sonne.
Vibreur signalant un appel entrant : permet de choisir le type de vibration pour les
appels entrants.
Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.
Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer
lorsque vous utilisez votre téléphone.
< Écran >
Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.
Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
80
KnockON : cochez la case KnockON pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez
rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur
la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour
éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone
lorsque vous utilisez la fonction KnockON.
Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous
faites pivoter le téléphone.
Écran de veille interactif – Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour
l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini
s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en
charge.
Sélectionnez Horloge, Chargement, Couleurs, Cadre photo ou Tableau des photos.
Type de police : permet de modifier le type de police.
Taille de police : permet de modifier la taille de la police.
Écran intelligent : cochez cette option pour laisser l'écran allumé lorsque votre
périphérique détecte que vos yeux sont dirigés vers l'écran.
Rétro-éclairage des touches tactiles : cochez la case pour activer le rétro-éclairage
des touches tactiles et définissez-en la durée.
Éléments LED de la touche Accueil : un rétro-éclairage de la touche Accueil
en différentes couleurs apparaît en fonction de l'élément sélectionné. Permet de
sélectionner l'élément pour lequel vous souhaitez activer le rétro-éclairage. Vous pouvez
maintenant indiquer par plusieurs couleurs du voyant quel type d'évènement s'est
produit, comme le chargement de la batterie, un appel entrant, le déclenchement d'une
alarme et un évènement manqué.
81
Réglages
< Écran d'accueil >
Définissez le Thème, le Fond d'écran, l'Effet de défilement des écrans d'accueil,
la fonction Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle et le mode Aperçu en mode
portrait uniquement. Sélectionnez cette option afin de définir la fonction Sauvegarde
d'Accueil et Restauration.
< Écran de verrouillage >
Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage
pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une
série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.
Sélectionnez Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.
Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce
schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone
ou activerez l'écran.
Schéma masqué : cochez pour afficher les points du schéma de verrouillage lorsque
vous touchez l'écran.
Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à
partir de Galerie ou de Galerie de fonds d'écran.
Widgets : affiche les widgets sur l'écran de verrouillage.
Raccourcis : Vous permet de modifier les raccourcis qui figurent sur l'écran de
verrouillage à glisser.
Infos propriétaire : cochez pour afficher les infos du propriétaire sur l'écran de
verrouillage. Saisissez le texte qui s'affichera sur l'écran de verrouillage dans les
paramètres.
Temporisateur du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au
bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.
Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour
verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/
Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.
82
Rendre le schéma visible : permet d'afficher le schéma de verrouillage lorsque vous
dessinez sur l'écran.
< Stockage >
MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de
stockage interne.
CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur
Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est
activée, appuyez sur Activer la carte SD. Appuyez sur Effacer la carte SD si vous
souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.
< Batterie >
Informations sur la batterie : permet de vérifier le niveau d'utilisation de la batterie.
Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le
pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.
Économiseur de batterie : Gérez la batterie en fonction des attributs d'économie
d'énergie.
Aide : astuces pour prolonger l'autonomie de la batterie.
< Applications >
Vous pouvez afficher et gérer les applications.
< Tap & pay >
Lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Tap & pay pour acheter des
éléments en faisant entrer votre téléphone en contact avec un lecteur à une borne. Si
votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre
sur Google Play pour obtenir des applications de paiement.
83
Réglages
PERSONNEL
< Comptes et synchro >
Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles
soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la
batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.
< Localisation >
Mode
Haute précision : Utilisez le GPS, la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer
l'emplacement.
Économiser la batterie : utilisez les réseaux Wi-Fi et mobile pour déterminer votre
emplacement.
Capteurs d'appareils uniquement : Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.
< Sécurité >
Crypter le téléphone : permet de crypter les données contenues dans le téléphone
pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour
décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.
Crypter le stockage sur carte SD : permet de crypter les données de la carte SD du
téléphone pour plus de sécurité. Après le chiffrement, vous ne pourrez pas l'utiliser
dans d'autres périphériques. Toute donnée créée ou mise à jour après avoir désactivé
le chiffrement ne sera pas chiffrée, mais les données précédemment chiffrées le
resteront.
Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de
modifier le code PIN de la carte SIM.
Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché
pendant la saisie.
Administrateurs du téléphone : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs
du périphérique.
84
Sources inconnues : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne
provenant pas de Play store.
Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation
d'applications qui peuvent causer des dommages.
Accès aux notifications : affiche les notifications.
Type de stockage : Logiciel uniquement.
Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.
Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.
Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.
< Langue et saisie >
Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée
pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel,
mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.
< Sauvegarder & réinitialiser>
Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.
Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données
d'application sur le serveur Google
Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.
Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données
d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.
Service de sauvegarde LG : permet de sauvegarder toutes les informations contenues
dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement
du téléphone.
Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs
d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez
simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation
d'Android.
85
Réglages
SYSTÈME
< Bouton rapide >
Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via la
touche rapide.
< Date et heure >
Dans le menu Paramètres d'heure et de date, définissez vos préférences d'affichage
pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous
souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.
< Accessibilité >
Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité
installé sur votre appareil.
REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre
disponibles ces paramètres.
< Connexion PC >
Sélectionnez la méthode de connexion USB et le mode de votre choix : Charger
seulement, Synchro média (MTP), Partage de connexion, Logiciel LG ou Envoyer
des images (PTP).
Demander lors de la connexion : permet de demander le mode de connexion USB
quand le téléphone se connecte à un ordinateur.
Aide : aide sur le type de connexion USB.
PC Suite : permet de recevoir une demande de connexion Wi-Fi de PC.
Aide : Aide sur le logiciel LG.
< Impression >
Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées
dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre
périphérique Android.
86
< À propos du téléphone >
Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la
version du logiciel.
87
Logiciel PC (LG PC Suite)
Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre
appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à
votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.
Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :
• Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
• Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
• Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre
PC.
• Sauvegarder les applications sur votre appareil.
• Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
• Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
• Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
• Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.
REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite »,
reportez-vous au menu Aide de l'application.
Installation du logiciel PC « LG PC Suite »
Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.
1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2 Cliquez sur Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones
portables LG > Sélectionnez le modèle ou cliquez sur Service clients >
Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle.
3 Dans MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS, cliquez sur PC SYNC, puis sur
TÉLÉCHARGER afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».
88
Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »
• Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8
• Processeur : 1 GHz ou plus
• Mémoire : 512 Mo ou plus
• Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
• Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
• Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure
REMARQUE : Pilote USB intégré LG
Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un périphérique LG à
un ordinateur.
Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG
PC Suite ».
Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur
Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil
et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.
La procédure est la suivante :
1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2 La liste Type De Connexion USB s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section
relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
4 Cliquez sur Informations personnelles.
5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Sync.
89
Logiciel PC (LG PC Suite)
REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du
câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez
vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.
Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel
en cours
1 Pour importer vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers
votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le
programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide
d'un câble USB.
3 Dans le menu principal, sélectionnez Téléphone > Importer/Exporter les
contacts > Exporter vers votre téléphone.
4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier
à exporter.
5 Dans cette fenêtre, cliquez sur Sélect. un fichier et l'explorateur Windows
apparaît.
6 Sélectionnez le fichier de répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et
cliquez sur Ouvrir.
7 Cliquez sur OK.
8 Une fenêtre contextuelle Mappage des champs s'affiche pour fusionner le
répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre
téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
10 Cliquez sur OK.
90
Mise à jour du logiciel du téléphone
Mise à jour du logiciel du téléphone
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site http://www.
lg.com/common/index.jsp et sélectionnez votre pays et votre langue.
Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de
télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre
de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus
récente du micrologiciel pour votre téléphone.
La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de
l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les
instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention :
Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement
endommager votre téléphone mobile.
REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à
jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière
discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus
récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.
Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)
Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de
télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB.
Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du
micrologiciel pour votre téléphone.
Vous devez d'abord vérifier la version logicielle sur votre téléphone portable :
Paramètres > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour
logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.
Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, de quatre, de huit ou de vingtquatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque
le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.
91
Mise à jour du logiciel du téléphone
REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone,
y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre
compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes
les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues
lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG
vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre
à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de
toute perte de données personnelles.
REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de
votre région et de votre pays.
92
À propos de ce manuel de l'utilisateur
À propos de ce manuel de l'utilisateur
•
•
•
•
•
•
•
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière,
vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent
s'afficher différemment sur votre téléphone.
Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les
opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour
obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à
l'adresse suivante : www.lg.com.
Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays,
la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des
problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres
fournisseurs que LG.
LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité
liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de
logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre
système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses
applications.
Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments
multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation
limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute
autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes
entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données,
tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation
automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de
frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez
votre opérateur pour plus d'informations.
93
À propos de ce manuel de l'utilisateur
Marques commerciales
•
•
LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.
DivX Mobile
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par
DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement
certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur
www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de
convertir vos fichiers au format DivX.
À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Ce périphérique DivX Certified®
doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le
code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du
périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre
téléphone.
Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480,
y compris le contenu Premium. Lecture de vidéos DivX® possible jusqu'à une
résolution de 864 x 480. DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des
marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est
régie par une licence.
Dolby Digital Plus
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont
des marques commerciales de Dolby Laboratories.
94
Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P710. (Les éléments
décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)
Chargeur de
Batterie
voyage
Casque stéréo
Câble de données
Guide de
démarrage rapide
REMARQUE :
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
• Le non-respect de cette recommandation risque d’entraîner l’annulation de
votre garantie.
• Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.
95
Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de
l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez
appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la
plupart par vous-même.
96
Message
Causes possibles
Actions correctives possibles
Erreur SIM
Aucune carte SIM
n'est insérée dans
le téléphone, ou
cette dernière est
insérée de façon
incorrecte.
Vérifiez que la carte SIM est
correctement insérée.
Aucune
connexion
réseau/
Perte de
réseau
Le signal est
faible ou vous
vous trouvez hors
de portée du
réseau de votre
fournisseur.
Le fournisseur
a appliqué de
nouveaux services.
Déplacez-vous vers une fenêtre ou une
zone en plein air. Vérifiez la carte de
couverture du fournisseur réseau.
Vérifiez que la carte SIM n'a pas
plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas,
changez la carte SIM à l'agence locale
de votre opérateur réseau. Contactez
votre fournisseur de services.
Message
Causes possibles
Codes non
concordants
Pour changer
un code de
sécurité, vous
devez confirmer le
nouveau code en
le saisissant une
deuxième fois.
Actions correctives possibles
Si vous oubliez le code, contactez
également votre prestataire de
services.
Les deux codes
que vous avez
saisis ne sont pas
les mêmes.
Vous ne
pouvez pas
définir une
application
quelconque
Appels
indisponibles
Non pris en
charge par le
fournisseur de
services ou
enregistrement
requis.
Contactez votre fournisseur de
services.
Erreur de
numérotation
Nouveau réseau non autorisé.
Vous avez inséré
une nouvelle carte
SIM.
Vérifiez les nouvelles restrictions.
Limite de la carte
prépayée atteinte.
Contactez votre fournisseur de
services ou redéfinissez votre limite de
facturation à l'aide du code PIN2.
97
Dépannage
Message
Impossible
d'allumer le
téléphone
98
Causes possibles
Actions correctives possibles
Vous avez appuyé
trop brièvement
sur la touche
Marche/Arrêt.
Maintenez la touche Marche/Arrêt
enfoncée pendant au moins deux
secondes.
La batterie n'est
pas chargée.
Rechargez la batterie. Vérifiez
l'indicateur de charge sur l'écran.
Message
Erreur de
chargement
Numéro
non autorisé
Causes possibles
Actions correctives possibles
La batterie n'est
pas chargée.
Rechargez la batterie.
La température
externe est trop
élevée ou trop
basse.
Chargez votre téléphone dans des
conditions de températures normales.
Problème de
contact
Vérifiez le chargeur et sa connexion au
téléphone. Vérifiez les contacts de la
batterie et nettoyez-les si nécessaire.
Absence de
tension
Branchez le chargeur sur une autre
prise.
Chargeur
défectueux
Remplacez le chargeur.
Chargeur incorrect
N'utilisez que des accessoires de
marque LG.
Batterie
défectueuse
Remplacez la batterie.
La fonction
Numéro fixe est
activée.
Vérifiez le menu des réglages et
désactivez la fonction.
99
Dépannage
Message
100
Causes possibles
Actions correctives possibles
Impossible
de recevoir/
d'envoyer
des SMS et
des images
Mémoire pleine
Supprimez des messages du
téléphone.
Fichiers non
ouverts
Format de fichier
non pris en charge
Vérifiez les formats de fichiers pris en
charge.
Carte SD
défectueuse
Seul le système
de fichiers FAT 16
/ FAT 32 est pris
en charge.
Vérifiez le système de fichiers de la
carte SD à l'aide du lecteur de carte
ou formatez la carte SD à l'aide du
téléphone.
L'écran ne
s'allume
pas lorsque
je reçois un
appel.
Problème lié
au capteur de
proximité
Si vous utilisez un étui ou un film de
protection, vérifiez qu'il ne couvre
pas la zone située autour du capteur
de proximité. Vérifiez que la zone
entourant le capteur de proximité est
propre.
Aucun son
Mode Vibreur
Vérifiez les paramètres du menu Son
pour vous assurer que vous n'êtes pas
en mode Vibreur ou Silencieux.
Le
téléphone
raccroche
ou se
bloque
Problème logiciel
intermittent
Retirez la batterie, remettez-la en place
et allumez le téléphone.
Effectuez une mise à jour du logiciel
depuis le site Web.
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
BT
Quelles fonctions
Bluetooth
sont disponibles via
Périphériques Bluetooth ?
BT
Bluetooth
Oreillette
Lorsque mon
oreillette Bluetooth
est connectée, puis-je
écouter de la musique
par l'intermédiaire de
mon casque filaire
3,5 mm ?
Réponse
Vous pouvez connecter un appareil
audio Bluetooth, par exemple un
casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Aussi, lorsqu'un serveur FTP est
connecté à un appareil compatible,
vous pouvez partager le contenu
stocké dans la mémoire des éléments
multimédias.
Lorsqu'une oreillette Bluetooth est
connectée, tous les sons du système
émis par le système transitent par
l'oreillette Bluetooth.
Vous êtes alors connecté via le casque
avec fil, tous les sons du système vous
parviennent alors via le casque avec fil.
Vous pourrez donc écouter les sons
via le dernier périphérique connecté.
Données
Vos contacts peuvent être
Comment sauvegarder
Contacts
synchronisés entre votre téléphone et
des contacts ?
Gmail™.
Sauvegarde
Est-il possible
de définir une
Données
synchronisation
Synchronisation
unidirectionnelle avec
Gmail ?
Seule la synchronisation bidirectionnelle
est disponible.
101
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Est-il possible de
Données
synchroniser tous les
Synchronisation
dossiers d'e-mail ?
La synchronisation avec la boîte de
réception s'effectue automatiquement.
Vous pouvez afficher d'autres dossiers
en appuyant sur la touche Menu
et en sélectionnant Dossiers pour
choisir un dossier.
Service
Dois-je me connecter
Google™
à Gmail pour accéder
Connexion à
à ce service ?
Gmail
Une fois connecté à Gmail, vous
n'avez plus besoin de vous y
reconnecter.
Service
Google™
Compte
Google
Est-il possible de filtrer
les e-mails ?
Non, l'option de filtre des e-mails n'est
pas prise en charge par le téléphone.
Que se passe-t-il
Fonction de
si une application
Votre e-mail sera automatiquement
téléphone
s'exécute pendant la
enregistré en tant que brouillon.
E-mail
rédaction d'un e-mail ?
La taille des fichiers
Fonction de est-elle limitée si je
téléphone souhaite utiliser un
fichier MP3 comme
Sonnerie
sonnerie ?
102
Il n'existe aucune limite de taille pour
ces fichiers.
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Mon téléphone
n'affiche pas l'heure
Fonction de
de réception des
téléphone
Seule l'heure des messages reçus le
messages antérieurs
jour même est indiquée.
Heure des
à 24 heures.
messages
Comment résoudre ce
problème ?
Est-il possible
Fonction de
d'installer un autre
téléphone
navigateur sur mon
Navigation
téléphone ?
Vous pouvez installer et utiliser toutes
les applications disponibles sur Android
Market™, à condition qu'elles soient
compatibles avec votre matériel.
Est-il possible de
Fonction de synchroniser mes
téléphone
contacts depuis tous
Synchronisation mes comptes de
messagerie ?
Seuls les contacts d'une messagerie
Gmail ou d'un serveur MS Exchange
(serveur de messagerie de société)
peuvent être synchronisés.
103
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Si vous avez transféré un contact dont
un numéro inclut des fonctions W
(Wait, attendre) et P (Pause, mettre en
pause), vous ne pourrez pas utiliser
ces dernières. Vous devrez enregistrer
Est-il possible d'ajouter à nouveau chaque numéro.
Fonction de
des fonctions d'attente Enregistrer un numéro avec les
téléphone
et de pause dans un
fonctions d'attente et de pause :
Attente et
numéro de téléphone 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
pause
d'un contact ?
sur l'icône Téléphone .
2. Composez le numéro, puis appuyez
sur la touche Menu
.
3. Appuyez sur Ajouter pause 2 s ou
Ajouter attente.
Quelles sont les
Fonction de
fonctionnalités
téléphone
de sécurité du
Sécurité
téléphone ?
104
Vous pouvez définir un Schéma de
verrouillage devant être saisi avant de
pouvoir activer ou utiliser le téléphone.
Catégorie
Souscatégorie
Question
Fonction de
téléphone Comment créer
un schéma de
Déverrouiller
déverrouillage ?
Modèle
Réponse
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu
.
2. Appuyez sur Paramètres système
> Écran de verrouillage.
3. Appuyez sur Choisir le verrouillage
de l'écran > Schéma. La première
fois que vous utilisez cette option,
un didacticiel apparaît pour vous
aider à créer un schéma de
déverrouillage.
4. Dessinez votre schéma, puis répétez
le dessin pour confirmer.
Consignes relatives au verrouillage par
schéma.
Veillez à ne pas oublier le schéma de
déverrouillage que vous avez défini. Si
vous utilisez un schéma incorrect cinq
fois consécutives, vous ne pourrez
pas accéder à votre téléphone. Vous
disposez de cinq tentatives pour saisir
le bon schéma de déverrouillage,
code PIN ou mot de passe. Si vous
avez épuisé vos cinq tentatives,
vous pouvez réessayer au bout de
30 secondes. (si vous prédéfinissez le
code PIN de sauvegarde, vous pouvez
également l'utiliser pour déverrouiller le
schéma).
105
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Fonction de
téléphone
Déverrouiller
Modèle
Question
Que faire en cas
d'oubli du schéma
de déverrouillage et
quand aucun compte
Google n'a été créé
sur le téléphone ?
Fonction de
Comment savoir si la
téléphone
mémoire est pleine ?
Mémoire
106
Réponse
Si vous avez oublié votre schéma :
Si vous vous êtes connecté à votre
compte Google depuis votre téléphone
et qu'après cinq tentatives vous
n'avez toujours pas pu indiquer le
schéma correct, appuyez sur le bouton
Schéma oublié. Pour déverrouiller le
téléphone, vous devez ensuite vous
connecter à l'aide de votre compte
Google. Si vous n'avez pas créé de
compte Google sur le téléphone ou si
vous l'avez oublié, il vous faut effectuer
une réinitialisation matérielle.
Attention : Si vous effectuez une
réinitialisation, toutes les applications et
données utilisateur sont supprimées.
Veillez à sauvegarder vos données
importantes avant d'effectuer une
réinitialisation.
Vous recevrez une notification.
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Fonction de
Est-il possible de
téléphone
modifier la langue du
Configuration
téléphone ?
de la langue
Le téléphone dispose de fonctions
multilingues.
Pour modifier la langue :
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu
et appuyez
sur Paramètres système.
2. Appuyez sur Langue et saisie et
sélectionnez la langue souhaitée
dans la liste Langue.
Fonction de
Comment définir un
téléphone
point d'accès VPN ?
VPN
La configuration d'un accès VPN
diffère selon les sociétés. Contactez
l'administrateur réseau de votre société
pour obtenir plus d'informations sur la
configuration d'un point d'accès VPN
sur votre téléphone.
Mon écran s'éteint
après seulement
Fonction de 15 secondes
téléphone d'inactivité.
Comment modifier
Délai de
mise en veille la durée d'inactivité
de l'écran après laquelle le
rétroéclairage est
désactivé ?
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu
.
2. Appuyez sur Paramètres système
> Affichage.
3. Sous Paramètres d'affichage,
appuyez sur Mise en veille de
l'écran.
4. Appuyez sur le délai de mise en
veille de l'écran souhaité.
107
FAQ
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Pour le traitement des données,
votre téléphone utilise par défaut la
connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi
Fonction de Lorsque des réseaux
est activée sur l'appareil). Cependant,
téléphone Wi-Fi et mobile sont
vous ne recevrez aucune notification
vous indiquant que votre téléphone
disponibles, quel
Réseau
service mon téléphone passe d'un réseau à l'autre.
Wi-Fi et
utilise-t-il ?
mobile
Pour connaître la connexion de
données utilisée, vérifiez quelle icône
s'affiche en haut de votre écran
(réseau mobile ou Wi-Fi).
108
Fonction de
Est-il possible de
téléphone
supprimer une icône
Écran
de l'écran d'accueil ?
d'accueil
Oui. Appuyez de façon prolongée sur
l'icône jusqu'à ce qu'une icône de
corbeille apparaisse en haut au centre
de l'écran. Sans relever le doigt, faites
glisser l'icône vers la corbeille.
Le téléchargement
d’une application
Fonction de
a provoqué de
téléphone
nombreuses erreurs.
Application
Comment supprimer
cette application ?
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez
sur la touche Menu
.
2. Appuyez sur Paramètres
système > Applications dans
Dispositif > TÉLÉCHARGÉ.
3. Appuyez sur l'application, puis sur
Désinstaller.
Catégorie
Souscatégorie
Question
Réponse
Est-il possible de
recharger mon
Fonction de
Oui, le téléphone sera rechargé par le
téléphone via le câble
téléphone
câble USB, que les pilotes nécessaires
de données USB sans
aient été installés ou non.
Chargeur
installer le pilote USB
nécessaire ?
Fonction de Puis-je utiliser mes
téléphone fichiers musicaux pour
l'alarme ?
Alarme
Oui. Sur l'écran de configuration de
l'alarme, sélectionnez la chanson
comme Sonnerie de l'alarme.
L'alarme se
Fonction de déclenche-t-elle de
téléphone façon audible même
quand mon téléphone
Alarme
est éteint ?
Non, cette fonctionnalité n'est pas
prise en charge.
L'alarme se
déclenche-t-elle
Fonction de
lorsque le volume de la Oui, l'alarme est programmée pour
téléphone
sonnerie est désactivé être audible dans ce cas de figure.
Alarme
ou que mon téléphone
est en mode Vibreur ?
Solution de
récupération
Réinitialisation
matérielle
(réinitialisation
d'usine)
Comment puisje effectuer une
réinitialisation d'usine
si le menu Paramètres
de mon téléphone est
inaccessible ?
Si votre téléphone ne parvient pas à
restaurer ses paramètres d'origine,
utilisez la fonction de réinitialisation
matérielle (réinitialisation d'usine).
109
ENGLISH
User Guide
•
•
•
•
•
Screen displays and illustrations may differ from
those you see on actual phone.
Some of the contents of this guide may not apply
to your phone, depending on the software and your
service provider. All information in this document is
subject to change without notice.
This handset is not suitable for people who have a
visual impairment due to the touch screen keyboard.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of their respective
owners.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of
Google, Inc.
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........5
Important notice......................................13
Getting to know your phone....................18
Device components................................18
Installing the SIM card and battery..........20
Charging the phone................................22
Using the memory card..........................22
Locking and unlocking the screen...........24
Secure your lock screen.........................24
Your Home screen....................................26
Touch screen tips...................................26
Home screen..........................................27
Customising the Home screen................27
Returning to recently-used applications....28
Notification drawer.................................28
Quick Settings........................................29
Viewing the status bar............................29
On-screen keyboard...............................31
Entering accented letters........................31
Google account setup..............................32
Connecting to Networks and Devices.....33
Wi-Fi......................................................33
Connecting to Wi-Fi networks.................33
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network.......................................33
Bluetooth................................................34
Sharing your phone's data connection....35
2
To rename or secure your portable
hotspot...................................................36
Using the Wi-Fi Direct.............................37
Enabling Wi-Fi Direct to share through
SmartShare............................................37
SmartShare............................................38
Enjoying the content from Nearby
devices...................................................39
Calls.........................................................41
Making a call..........................................41
Calling your contacts..............................41
Answering and rejecting a call................41
Adjusting call volume..............................42
Making a second call..............................42
Viewing your call logs.............................42
Call settings............................................43
Contacts...................................................44
Searching for a contact...........................44
Adding a new contact.............................44
Favourite contacts..................................44
Messaging................................................46
Sending a message................................46
Threaded box ........................................47
Using Smilies .........................................47
Changing your message settings............47
E-mail.......................................................48
Managing an email account....................48
Working with account folders..................48
Composing and sending email................49
Camera.....................................................50
Getting to know the viewfinder...............50
Using the advanced settings...................51
Taking a quick photo...............................52
Video camera...........................................55
Getting to know the viewfinder...............55
Using the advanced settings...................56
Shooting a quick video............................57
After shooting a video.............................57
Adjusting the volume when viewing a
video......................................................58
Multimedia...............................................59
Gallery....................................................59
Viewing pictures...................................59
Playing videos......................................59
Deleting photos/videos..........................59
Setting as wallpaper.............................60
Videos....................................................60
Playing a video.....................................60
Music.....................................................61
Add music files to your phone................61
Transfer music using Media sync (MTP)....61
Playing a song......................................61
FM Radio................................................64
LG SmartWorld.........................................65
How to Get to LG SmartWorld from
Your Phone...........................................65
Utilities.....................................................66
QuickMemo function...............................66
Setting your alarm..................................67
Using your calculator..............................67
Adding an event to your calendar............67
Polaris Viewer 4......................................68
QuickTranslator......................................68
The Web...................................................70
Internet...................................................70
Using the Web toolbar...........................70
Viewing webpages................................70
Opening a page....................................71
Searching the web by voice...................71
Bookmarks...........................................71
History.................................................71
Using Popup Browser............................71
Chrome..................................................72
Viewing webpages................................72
Opening a page....................................72
Searching the web by voice...................72
Syncing with other devices....................72
Settings....................................................73
Accessing the Settings menu..................73
WIRELESS NETWORKS............................73
DEVICE...................................................75
PERSONAL..............................................78
SYSTEM..................................................80
PC software (LG PC Suite).......................82
Phone software update...........................85
Phone software update...........................85
3
Table of contents
About this user guide..............................87
About this user guide..............................87
Trademarks............................................87
DivX Mobile............................................88
Dolby Digital Plus....................................88
Accessories..............................................89
Troubleshooting.......................................90
FAQ...........................................................94
4
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather
a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell
ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help
determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed
by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection
to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be
5
Guidelines for safe and efficient use
delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance
instructions are followed until the transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The phone should be charged in a well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
7
Guidelines for safe and efficient use
•
•
Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
8
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
•
When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening
to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause
hearing loss
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
•
•
•
Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
9
Guidelines for safe and efficient use
•
Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
Battery information and care
•
•
•
•
•
•
•
•
10
You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Keep the metal contacts of the battery clean.
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
•
•
•
•
•
•
There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE
Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.
• Update your smartphone without a PC. Select Update Center >
Software Update.
• Update your smartphone by connecting it to your PC. For more
information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-P710 product is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download
with the source code.
11
Guidelines for safe and efficient use
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium
(Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002%
of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or
the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators,
please contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
12
Important notice
Before you start using the phone, please read this!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Touch
> Apps tab > Settings > Apps from the DEVICE category.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Touch Uninstall.
2. Optimising battery life
Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly
in the background. You can monitor how applications and system resources consume
battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
13
Important notice
Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
Some applications you have downloaded may reduce battery power.
To check the battery power level:
• Touch
> Apps tab > Settings > About phone from the SYSTEM > Battery.
The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is
displayed at the top of the screen.
To monitor and control how battery power is being used:
• Touch
> Apps tab > Settings > About phone from the SYSTEM > Common
tab > Battery > Battery use.
Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since
you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long
the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.
•
•
3. Using folders
You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a
Home screen, and the two icons will be combined.
4. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
14
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, it may not work normally or a serious error may
occur. You must uninstall those applications and all associated data and
settings from the phone.
5. Using the Hard Reset (Factory reset)
If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot
your phone.
1 When the phone is switched off, press and hold the Volume down key +
QuickMemo function key + Power key.
2 Release the Power key when the LG logo appears on the screen.
3 Release Volume down key + QuickMemo function key when the LG logo
disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.
Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then
be able to switch your phone back on.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses
will be deleted. Please remember to backup any important data before
performing a Hard Reset.
15
Important notice
Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of
device failure or error, your device may record in an error log information about the
device’s status at the time of the error event. The information recorded in the error log
may include data about application names and usage, cell phone location and number,
GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This
information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is
physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG
only to diagnose, repair, and improve LG’s products and services.
6. Opening and switching applications
Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application
running at the same time. There is no need to quit an application before opening
another. Use and switch between several open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't
consume resources unnecessarily.
To stop applications:
1 Touch
> Apps tab > Settings > Apps from DEVICE > RUNNING.
2 Scroll and touch the desired application and touch Stop to stop it.
7. Hold your phone upright
Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an
internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this
may affect performance.
While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.
16
8. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.
OR
Press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.
If it still does not work, please contact the service centre.
17
Getting to know your phone
Device components
Front-facing Camera lens
Earpiece
Proximity sensor
Power/Lock key
• Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
• Short press to lock/unlock the screen.
Back key
Return to the previous screen.
Home key
• Return to the Home screen from any screen.
Menu key
• Check what options are available.
•
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and
touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective
film. This could cause the sensor to malfunction.
18
Power/Lock key
Earphone jack
Charger/USB port
Quick key
Microphone
Instantly access to the app
(QuickMemo by default) you
preset.
Volume keys
• In the Home screen: Control
ringer volume.
• During a call: Control your
earpiece volume.
NOTE: The NFC antenna for this
• When playing a track: Control
model is on the back cover.
volume continuously.
Camera lens
SIM card slot
Battery cover
LED flash
Battery
microSD Card slot
Speaker
19
Getting to know your phone
Installing the SIM card and battery
Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the
SIM card and battery:
1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other
hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.
NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.
20
2 Slide the SIM cards into its respective slots. Make sure the gold contact area on the
SIM card is facing downwards.
3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the
battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).
4 Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 6
points as shown in the figure until it clicks into place.
21
Getting to know your phone
Charging the phone
The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.
NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using
unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up
the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can
cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by
the warranty.
Using the memory card
To insert a memory card:
Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing
downwards.
To remove the memory card safely:
Touch
> Apps tab > Settings > Storage from the DEVICE > Unmount SD card.
22
NOTE: The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.
WARNING
Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so
may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on
the memory card may get corrupted.
To format the memory card:
Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you
can use it.
NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.
1
2
3
4
On the home screen, touch
> Apps tab to open the menu.
Scroll and touch Settings > Storage.
Touch Unmount SD card.
Touch Erase SD card > Erase SD card > Erase everything, then confirm your
choice.
5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select Erase everything.
23
Getting to know your phone
NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be
different after formatting as all the files will be deleted.
Locking and unlocking the screen
If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked
automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.
When you are not using the LG-P710, press the Power/Lock key to lock your phone.
Secure your lock screen
You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.
To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:
1 Touch
> Apps tab > Settings > Lock screen > Select screen lock.
2 Choose from None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password.
3 Enter the desired information.
NOTE: Precautions to take when using pattern lock
It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5
opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used
all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.
When you can't recall your screen lock:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are
then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created.
If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup
PIN, you have to perform a hard reset.
24
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.
25
Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate around your phone.
Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.
Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch
and hold it.
Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.
Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead). For
example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through
the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).
Double-tap – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly
double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen.
You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.
Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to
zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.
Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• To select an item, touch the centre of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to
touch any other keys.
26
Home screen
Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each
panel with Downloaded apps, Widgets and wallpapers.
NOTE: Some screen images may be different depending on your phone
provider.
On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys
provide easy, one-touch access to the functions you use the most.
Touch the Phone icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
Touch the Contacts icon to open your contacts.
Touch the Messaging icon to access the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Apps icon at the bottom of the screen. You can then view all your
installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications
list.
Customising the Home screen
You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or
Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the
Home screen.
To add items on your Home screen:
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items
on the Home screen.
3 Drag it to the location you want and lift your finger.
27
Your Home screen
To remove an item from the Home screen:
• Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications
menu, touch and hold the application you want to add.
Returning to recently-used applications
1 Touch and hold the Home key. The screen displays a pop-up with icons of
applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the Back key to return to your
current application.
Notification drawer
The notification drawer runs across the top of your screen.
Touch and slide the notification drawer down with your finger.
Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.
The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at
the top.
28
Quick Settings
Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.
to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage
Touch
Sound profile, Data enabled, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts & sync, Auto-rotate
screen, Airplane mode, Portable Wi-Fi hotspot, or Power saver.
Viewing the status bar
The status bar uses different icons to display phone information such as signal
strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.
Icon
Description
Icon
Description
No SIM card
Vibrate mode
No signal
Battery fully charged
Airplane mode
Battery is charging
Connected to a Wi-Fi network
Downloading data
Wired headset
Uploading data
Call in progress
GPS is acquiring
Call hold
Receiving location data from
GPS
29
Your Home screen
Icon
Description
Icon
Description
Speakerphone
Data is syncing
Missed call
New Gmail
Bluetooth is on
Song is playing
System warning
Phone is connected to PC via
USB cable or USB tethering
is active
Alarm is set
Portable Wi-Fi hotspot is
active
New voicemail
Both USB tethering and
portable hotspot are active
Ringer is silenced
VPN is ON
Wireless storage is on
NFC is on
Power saver is on
Direct/Android Beam is on
New message
Quiet mode is activated
New Hangouts message
DLNA music playing
Content sharing is on
30
On-screen keyboard
You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears
automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
Touch and hold this to view the settings menu.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character..
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.
31
Google account setup
When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and how you want to use some Google services.
To set up your Google account:
• Sign into a Google Account from the prompted set up screen.
OR
• Touch
> Apps tab > select a Google application, such as Gmail > select New to
create a new account.
If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and password,
then touch Sign in.
Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically
synchronises with your Google account on the web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these
applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends
on your synchronisation settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your
phone.
32
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.
Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot".
Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to OFF, additional charges
may be applied by your mobile operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 Touch
> Apps tab > Settings > Wi-Fi from the WIRELESS NETWORKS
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon
4 Touch a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
33
Connecting to Networks and Devices
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from
the Bluetooth menu as on most other mobile phones.
NOTE: LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent
or received via the Bluetooth wireless feature.
Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted
and properly secured. If there are obstacles between the devices, the
operating distance may be reduced.
Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth
SIG, may be incompatible with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1 Touch
> Apps tab > Settings > Set Bluetooth to ON from the WIRELESS
NETWORKS.
2 Tap Bluetooth menu again. Make sure the target device is set to be discoverable,
then touch Search for devices at the bottom of the screen.
3 Choose the device you want to pair up with from the list.
Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.
NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a
fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be
asked to enter it.
Sending pictures using Bluetooth
1 Select a picture from Gallery >
> Bluetooth.
2 Choose the device you want to send data to from the list.
You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an
appropriate application or from Downloads.
34
Receiving a file using Bluetooth
1 Touch
> Apps tab > Settings > Bluetooth.
2 Touch Make phone visible to be visible on other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch
> Visibility timeout.
3 When you receive a File transfer message, touch Accept.
Sharing your phone's data connection
USB tethering and Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless
connections available. You can share your phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data
connection with more than one device at a time by turning your phone into a Wi-Fi
hotspot.
When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and
as an ongoing notification in the notifications drawer.
For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.
To change Wi-Fi hotspot settings:
• Touch
> Apps tab > Settings > Tethering & networks from the TETHERING tab
> Wi-Fi hotspot > choose options that you want to adjust.
35
Connecting to Networks and Devices
TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some
flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your
computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need to prepare your computer to
establish a network connection via USB. For the most current information
about which operating systems support USB tethering and how to configure
them, visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your portable hotspot
You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 On the Home screen, touch
> Apps tab > Settings
2 Touch Tethering & networks from the TETHERING tab and select Wi-Fi hotspot.
3 Ensure that Wi-Fi hotspot is on.
4 Touch Set up Wi-Fi hotspot.
• The Set up Wi-Fi hotspot dialog box will open.
• You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning
for Wi-Fi networks.
• You can also touch the Security menu to configure the network with Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security option, a password field is added to the Set up
Wi-Fi hotspot dialog. If you enter a password, you will need to enter that password
when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can
set Open in the Security menu to remove security from your Wi-Fi network.
5 Touch Save.
36
ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent
unauthorised usage of online services by other people and additional charges
can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the
security option active.
Using the Wi-Fi Direct
You can share your music, picture and video content between users who use Android
Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.
Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are
connected to the same network.
1 Touch
> Apps tab > Settings > Wi-Fi from the WIRELESS NETWORKS.
2 Touch the Menu key
> Wi-Fi Direct.
3 Select a device to connect from the scanned device list.
4 Touch OK.
NOTE: When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare
Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices
are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia
data through Smart Share.
1 Touch
> Apps tab > Settings > Wi-Fi from the WIRELESS NETWORKS.
2 Touch the Menu key
> Wi-Fi Direct.
3 Select a device to connect from the scanned device list.
37
Connecting to Networks and Devices
NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more
battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not
provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting
and using online services. Check data charges with your network provider.
SmartShare
You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.
Enjoying the content via a variety of devices
You can share your phone's content with a variety devices. Tap
content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.
to share the
Playing/Sending
Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.
Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam
supported.
•• SmartShare Beam: Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.
< Play >
38
< Beam >
Enjoying the content from Nearby devices
You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the
Gallery, Music, Videos app.
Connecting devices
Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.
Searching other devices
1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
2 Connect to the device to view the content.
PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode
1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to
manually change the settings. Choose System settings > PC connection > USB
Connection method, then select Media sync (MTP).
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.
Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player
has been installed.
2 Select the Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
39
Connecting to Networks and Devices
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.
•• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media
Player.
Items
Requirement
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher
•• If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.
40
Calls
Making a call
1
2
3
4
Touch
to open the keypad.
Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the
Touch
to make a call.
To end a call, touch the End icon
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
.
Calling your contacts
1 Touch
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want
to call by touching Search contacts.
3 In the list, touch to make a call.
Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, swipe the
in any direction to Answer the
incoming call.
Swipe the
in any direction to Decline an incoming call.
Swipe the Decline with message icon in any direction from the bottom if you want to
send a message.
TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need
to reject a call with message during a meeting.
41
Calls
Adjusting call volume
To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the lefthand side of the phone.
Making a second call
1 During your first call, touch Menu key > Add call and dial the number. Also, you can
go recent dialled list by touching
or can search contacts by touching
and
select the number you want to call.
2 Touch to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on
hold.
4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch
Merge call to
make a conference call. To end active calls, touch End or touch Home Key and
slide the notification bar down and select End call icon
.
NOTE: You are charged for each call you make.
Viewing your call logs
On the Home screen, touch
and choose the Call logs tab .
View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.
TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
TIP! Touch the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded
items.
42
Call settings
You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
1 On the Home screen, touch .
2 Touch Menu Key .
3 Tap Call settings and choose the options that you wish to adjust.
43
Contacts
Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google
account or other accounts that support contact syncing.
Searching for a contact
In the Home screen
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Touch , enter the new contact's number, then touch the Menu key. Touch Add to
contacts > Create new contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from Take photo or Select from Gallery.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Touch Save.
Favourite contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view their details.
3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow
colour and the contact is added to your favourites.
44
Removing a contact from your favourites list
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the
tab, select Favourites at the top of the list and choose a contact to
view its details.
3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color
and the contact is removed from your favourites.
45
Messaging
Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch
on the home screen, and touch
to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add
multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the
message to.
3 Touch Enter message field and start to compose your message.
4 Touch
to open the Options menu. Choose from Quick message, Insert
smiley, Schedule sending, Add subject and Discard.
5 Touch Send to send your message.
6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number.
Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a
message thread is created.
WARNING: The 160-character limit may vary from country to country
depending on the language and how the SMS is coded.
WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS message,
it is automatically converted into an MMS message and you are charged
accordingly.
46
Threaded box
Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.
And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so
that you can conveniently see an overview of your conversation.
Using Smilies
Liven up your messages using Smilies.
When writing a new message, touch the Menu key, then choose Insert smiley.
Changing your message settings
Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings based on your preferences.
• From the home screen, touch
> touch
> Settings.
47
E-mail
You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail.
The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide the account settings you
need.
Managing an email account
The first time you open the E-mail application, a setup wizard opens to help you to set
up an email account.
After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox.
To add another email account:
• Tap
>
> Apps tab > E-mail > tap
> Settings >
Add account.
To change an email account's settings:
• Tap
>
> Apps tab > E-mail > tap
> Settings > General settings.
To delete an email account:
• Tap
>
> Apps tab > E-mail > tap
> Settings > tap
>
Remove account > Select the account to delete > Remove > select Yes.
Working with account folders
Touch
> Apps tab > E-mail > touch
and select Folders.
Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
48
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, tap the
.
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using
semicolons.
3 Tap the
to add a Cc/Bcc and tap
to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Tap the .
TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by
sound or vibration.
49
Camera
Getting to know the viewfinder
F lash – Choose from Off
, On
, Auto
.
Swap camera – Switch between the rear–facing camera lens and the front–facing
camera lens.
Shot mode – Choose from Normal, Panorama, Continous shot, Beauty shot, or
Night.
Settings – Touch this icon to open the Settings menu.
M
ode Switch – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
Taking a photo
Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access
your gallery and view saved photos while in camera mode.
NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
50
Using the advanced settings
In the viewfinder, touch
to open all advanced options.
Allows you to take a picture by voice.
Defines and controls the amount of sunlight entering the lens.
Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness
video or towards “+” for a higher brightness video.
Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from
the following options: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920),
5M (2560x1920), 1M (1280x960).
Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto, 100, 200, 400,
and 800.
The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic.
To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need
to determine the light conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None, Mono,
Sepia, and Negative.
The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed.
Select Off, 3 sec, 5 sec, or 10 sec. This is ideal if you want to be included
in a photo.
51
Camera
Activate to use your phone’s location-based services. Take pictures wherever
you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a
blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.
NOTE: This function uses wireless networks. You need to
activate Google’s location service. From the Home screen, tap the
Menu Key
> System settings > Location > Mode > High
accuracy(GPS and networks).
Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.
Set how to use the Volume Keys. Choose from Capture or Zoom.
Select storage to save photos.
Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will
provide you with a quick guide.
Restore all camera default settings.
Taking a quick photo
1
2
3
4
5
52
Open the Camera application.
Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
Click on the to capture the image.
Once you've taken a photo
Touch
to view the last photo you took.
Touch to share your photo using the SmartShare function.
Touch to take another photo immediately.
Touch to send your photo to others or share it via social network services.
Touch to delete the photo.
TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share
your photo with your SNS community.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
Touch the Menu key
to open all advanced options.
Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home screen wallpaper
Lock screen wallpaper or Wallpaper.
Move – Touch to move the photo to another place.
Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.
Rename – Touch to edit the name of the selected photo.
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be
cropped.
Edit – View and edit the photo.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the
other.
Add location – Add location information to your photo.
53
Camera
Remove location – Camera setup is set on Geotagging, photographs of the location
information, the location information can be deleted.
Show on map – Camera setup is set on Geotagging, picture position information, the
corresponding location on the map can be viewed.
Details – View more information about the content.
From your Gallery
Tap
Gallery.
•• To view more photos, scroll left or right.
•• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart
(move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).
54
Video camera
Getting to know the viewfinder
F lash – Tap to turn the flash On or Off.
S wap camera – Switch between the rear–facing camera lens and the front-facing
camera lens.
Settings – Touch this icon to open the settings menu.
C amera mode – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
Start recording
G
allery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos while in video mode.
TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to
use the Zoom function.
55
Video camera
Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced options.
Allows you to change the video resolution to WVGA (800x480), QVGA
(320x240) and QCIF (176x144).
Defines and controls the amount of sunlight entering the lens.
Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness
video or towards “+” for a higher brightness video.
The white balance ensures any the white areas in your video are realistic.
To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need
to determine the light conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None, Mono,
Sepia, and Negative.
Activate to use your phone’s location-based services. Take videos wherever
you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog
that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom.
Select storage to save videos.
Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide
you with a quick guide.
Restore all video camera default settings.
56
Shooting a quick video
1 Touch the Camera mode button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your
video.
4 Touch the Record button once to start recording.
5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the
length of the video.
on the screen to stop recording.
6 Touch
After shooting a video
Touch
to veiw the last video you took.
Touch to share your video using the SmartShare function.
Touch to record another video immediately.
Touch to send your video to others or share it via social network services.
Touch to delete the video.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
57
Video camera
Watching your saved videos
1 In the viewfinder, tap > .
2 Your Gallery will appear on the screen.
3 Tap a video to play it automatically.
Adjusting the volume when viewing a video
To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand
side of the phone.
58
Multimedia
Gallery
You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia
files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.
1 Touch
> Apps tab > Gallery.
Open a list of catalog bars that store your multimedia files.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the software installed
on the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as
Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the
picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Select a folder to open it.
Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen.
Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap
to return.
Playing videos
Video files show the
icon in the preview. Select a video to watch it and tap
Videos application will launch.
. The
Deleting photos/videos
In a folder, tap
and select photos/videos by ticking, and then tap on Delete.
59
Multimedia
Setting as wallpaper
When viewing a photo, touch the Menu key
wallpaper or to assign it to a contact.
> Set image as to set the image as
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
Videos
Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To
access the video player, touch
> Apps tab > Videos.
Playing a video
1 Touch
> Apps tab > Videos.
2 Select the video you want to play.
Touch to pause video playback.
Touch to resume video playback.
Touch to go 10 seconds forward.
Touch to go 10 seconds backward.
Touch to manage the video volume.
Touch to open the QSlide function.
Touch to change the ratio of the video screen.
Touch to share your video via the SmartShare function.
Touch to lock keys.
60
To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on
the left-hand side of the phone.
Music
Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, touch > Apps tab > Music.
Add music files to your phone
Start by transferring music files to your phone:
•• Transfer music using Media sync (MTP).
•• Download from the wireless Web.
•• Synchronize your phone to a computer.
•• Receive files via Bluetooth.
Transfer music using Media sync (MTP)
1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the Media sync (MTP) option. Your phone will appear as another hard drive
on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the
drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch
USB connected > Charge only. You may now safely unplug your device.
Playing a song
1 Touch > Apps tab > Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want to play.
61
Multimedia
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold
to fast forward.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the
slider bar.
Tap to set audio effects.
Tap to find the files with YouTube.
Tap to open the current playlist.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random
order).
Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current
song, or repeat off.
Tap to share your music via the SmartShare funtion.
62
To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on
the left-hand side of the phone.
Touch and hold any song in the list. The Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone,
Delete, Details and Search options will be displayed.
NOTE:
Some file formats are not supported, depending on the device software.
If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce
or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted
material. Before downloading or copying the file, check the national laws of
the relevant country concerning the use of such material.
63
Multimedia
FM Radio
Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and
listen on the go.
NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into
the headphone jack.
Searching for stations
You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They
are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.
You can store up to 6 channels on your phone.
Tuning in automatically
1 In the Home screen, touch
> Apps tab > FM Radio.
2 Touch , then select Scan.
3 During auto scanning, touch Cancel if you want to stop scanning. Only scanned
channels are saved before you stop scanning.
NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.
TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also
functions as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio
reception may be poor.
64
LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games,
applications.
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
1 Touch > Apps tab > tap the
icon to access LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap
Register to receive your LG SmartWorld membership
3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you
signed-up with carrier
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.
NOTE: What if there is no
icon?
1U
sing a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2D
ownload the LG SmartWorld App.
3R
un and install the downloaded file.
4A
ccess LG SmartWorld by tapping the
icon.
Special benefit only in LG SmartWorld
1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme &
Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this
service is available to specific device. please check in LG SmartWorld
website whether it is feasible or not).
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that
consistently provided.
65
Utilities
QuickMemo function
The QuickMemo function allows you to create memos and capture screen shots.
Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo
function.
OR
1 Enter the QuickMemo screen by
pressing the QuickMemo Key on
the screen you want to capture.
Or touch and slide the status bar
downwards and touch .
2 Select the desired
menu option from
Pen type, Color,
Eraser, and create
a memo.
3 Touch in the
Edit menu to save
the memo with the
current screen. To
exit QuickMemo
function at any time,
touch the Back key.
TIP! Touch to keep the current memo on the screen and use the phone
continuously. Tap to select whether to use the background screen. Tap
to share the memo with others via any of the available applications.
66
Setting your alarm
1 Touch
> Apps tab > Alarm/Clock >
2 Set the alarm time and any desired options.
-R
epeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app
starter, Puzzle lock, Memo
3 Touch Save. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.
Using your calculator
1
2
3
4
Touch
> Apps tab > Calculator
Touch the number keys to enter numbers.
For simple calculations, touch the function you want (+, –, x or ÷) followed by =.
For more complex calculations, touch , select the Scientific calculator, then
choose sin, cos, tan, log and so on.
Adding an event to your calendar
1 Touch
> Apps tab > Calendar
2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar
(Day, Week, Agenda).
3 Tap on the date you want to add event on.
4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
5 Touch Event name then enter the event name.
6 Touch Location and enter the location. Check the date and enter the time you want
your event to start and finish.
7 If you want to add a note to your event, touch Description and enter the details.
8 If you want to repeat the alarm, set REPEAT, and set REMINDERS, if necessary.
9 Touch Save to save the event in the calendar.
67
Utilities
Polaris Viewer 4
Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently
view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files,
anywhere, anytime, using their mobile devices.
Touch
> Apps tab > Polaris Viewer 4
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office
documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents
using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original
documents.
QuickTranslator
Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to
understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.
Home language
Destination language
Translation of word
Translation of sentence
Translation of block
Settings
68
1
2
3
4
Touch
> Apps tab > QuickTranslator.
Touch Word, Line or Block.
Touch and select the desired language.
Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.
NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries
must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would
like to install as your complimentary dictionary.
NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending
on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
69
The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of
games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone
wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
1 Touch
> Apps tab > Internet.
Using the Web toolbar
Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.
Touch to go back one page.
Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current
one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key,
which takes you to the previous page.
Touch to go to the Home page.
Touch to add a new window.
Touch to access bookmarks.
Viewing webpages
Touch the address field, enter the web address and touch Go.
70
Opening a page
To go to new page, touch
>
To go to another webpage, touch
it.
, scroll up or down, and touch the page to select
Searching the web by voice
Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the
suggested keywords that appear.
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, touch
> Add to bookmarks > OK.
To open a bookmarked webpage, touch and select one.
History
Touch > History to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To
clear the history, touch Menu key
> Clear all history.
Using Popup Browser
Use this feature to access the Internet without closing the current application.
While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a
web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag
the browser to move it to another location.
To view the browser in full screen, touch the browser screen.
To close the browser, touch .
71
The Web
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Touch
> Apps tab > Chrome.
NOTE: This application may not be available, depending on your region and
service provider.
Viewing webpages
Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To go to a new page, tab
 + New tab.
To go to another webpage, tap
, scroll up or down and tap the page to select it.
Searching the web by voice
Tap the address field, tap
keywords that appear.
, speak a keyword and select one of the suggested
Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are
logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap Menu key
 Other devices.
Select a webpage to open.
To view bookmarks, tap .
72
Settings
Accessing the Settings menu
In the Home screen, touch
> Apps tab > Settings.
WIRELESS NETWORKS
< Wi-Fi >
Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your phone into the router.
You can find the MAC address in the following user interface: Touch Apps tab
> Settings > Wi-Fi >
> Advanced Wi-Fi > MAC address.
< Bluetooth >
Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.
< Mobile data >
Displays the data usage and set mobile data usage limit.
< Call >
Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.
Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2, which is available from your operator. Only
numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.
Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is
in use.
Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode
or Reject calls from.
73
Settings
Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.
Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there
is no answer or when you have no signal.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call. Choose from Off, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.
Save unknown numbers – Save unknown numbers to contacts after a call.
Power key ends call – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of
turning off screen.
Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming
calls and All calls.
Additional call settings – Allows you to change the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming
call while you are on a call (depending on your network provider).
< Share & connect >
NFC – Allows to read data from an NFC tag or exchange content with another NFC
enabled device by simply touching it with your mobile phone. To use NFC, make sure
your mobile phone is turned on, and NFC is switched on.
To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification
panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.
Android Beam – Allows to share content easily with another NFC-enabled device. By
holding two devices close (typically back to back) and then touching the screen, the
contents such as Contact, URL, picture or video clip can be shared. WiFi or Bluetooth
can be automatically turned on while sharing picture or video clip and turned off after
operation completed.
74
SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.
Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.
< Tethering & networks >
Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your
phone's data connection" for more information.
Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the
Internet connection or not.
Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering
functions.
Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are
disabled.
Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) etc.
NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.
Default message app – Allows you to choose the default messaging app.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different types of VPNs.
DEVICE
< Sound >
Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.
Volumes – You can manage the volume of music, video, games and other media,
Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.
Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.
Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.
75
Settings
Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.
Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration)
while using your device.
< Display >
Brightness – Adjust the screen brightness.
Screen timeout – Set the time for screen timeout.
KnockON – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly
double-tap centerscreen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the
Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not
move the phone while using the KnockON feature.
Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the
phone.
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set
screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.
Font type – Change the font type.
Font size – Change the size of the display font.
Smart screen – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes
looking at the screen.
Front touch key light – Checkmark to turn on backlight of front touch key and set the
front touch key light duration.
Home button LED – A multi-pattern color LED light appears around the Home button
depending on item(s) you select. Select the item you wish to apply LED lighting. You can
immediately note what kind of event has occurred using the various LED colors such as
Battery charging, Incoming call, Alarm, and Missed event.
76
< Home screen >
Set the Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping and
Portrait view only. Select the option to set Home backup & restore.
< Lock screen >
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set None, Swipe,
Face Unlock, Pattern, PIN or Password.
If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
Hidden pattern – Checkmark to show pattern dots when tapping on the screen.
Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper
gallery.
Widgets – Show widgets in Lock screen.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on
Lock screen in setting.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the
screen has timed-out.
Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the
Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.
Make pattern visible – Shows Lock pattern when drawing on the screen.
< Storage >
INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.
SD CARD – Check total available SD card space. Tap Unmount SD card for safe
removal. If no SD card is mounted, tap Mount SD card. Tap Erase SD card if you want
77
Settings
to delete all data from the SD card.
< Battery >
Battery Information – Check battery usage level and battery use details.
Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the battery icon.
Battery saver – Manage the battery for the power saving items.
Help – Tips for how to extend battery life.
< Apps >
You can view and manage the applications.
< Tap & pay >
When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by
touching your phone to a reader at a register. If your device doesn’t have a default app,
you can browse Google Play for other payment apps.
PERSONAL
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers
(but does not eliminate) data usage.
< Location >
Mode
High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.
Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.
Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.
< Security >
Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
78
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure.
After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created
or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been
previously encrypted will remain encrypted.
Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you
type.
Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Notification access – Display the notifications.
Storage type – Software only.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.
< Language & input >
Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone
and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its
dictionary.
< Backup & reset >
Change the settings for managing your settings and data.
Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google
server.
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the
79
Settings
event of data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same
information as when you first started Android.
SYSTEM
< QuickButton >
Select apps you wish to get quick access to using hotkey.
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from
the mobile network.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
< PC connection >
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge only, Media sync
(MTP), Tethering, LG software or Send images (PTP).
Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.
Help – Help for USB connection type.
PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.
Help – Help for LG software.
< Printing >
Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in
80
Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.
< About phone >
View legal information and check phone status and software version.
81
PC software (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via
a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from
your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...
• Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device data.
• Play multimedia contents of your PC from your device.
• Backup and create and edit the memos in your device
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your
"LG PC Suite" PC software.
Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model
or
Go to Support > Mobile > Select the Model.
3 Click PC SYNC from MANUALS & DOWNLOAD and click DOWNLOAD to download
"LG PC Suite" PC software.
82
System Requirements for "LG PC Suite" PC software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later
NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and
installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.
Synchronizing your Device to a PC
Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite"
PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be
synchronized.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 The USB connection type will appear, then select LG software.
3 After connection, run the program and select the device section from the category
on the left side of the screen.
4 Click Personal information to select.
5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the Sync button.
NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to
install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.
83
PC software (LG PC Suite)
Moving contacts from your Old Device to your New Device
1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync
program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android
mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select Phone > Import/Export contacts > Export to your
phone.
4 A popup window to select the file type and a file to Export will appear.
5 On the popup, click the Select a file and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to Export in Windows Explorer and click the Open.
7 Click OK.
8 A Field mapping popup to link the contacts in your device and new contacts data
will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts,
make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click OK.
84
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select country and language.
This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will
only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your
device.
As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration
of the update process, please make sure you check all instructions and notes that
appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable
or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update your phone's software to a newer version
conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
First, you can check the software version on your mobile phone: Settings > About
phone > Update Center > Software update > Check now for update.
You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the
application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an
update manually.
85
Phone software update
NOTE: Your personal data from internal phone storage—including
information about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your DRM
licence—might be lost in the process of updating your phone's software.
Therefore, LG recommends that you back up your personal data before
updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss
of personal data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
86
About this user guide
About this user guide
•
•
•
•
•
•
•
Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you
use your phone safely and correctly.
Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on
your phone.
Your content may differ from the final product or from software supplied by service
providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For
the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware
specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the
use of applications developed by providers other than LG.
LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any
attempt to customize your operating system may cause the device or its applications
to not work as they should.
Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading
and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges,
select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain
additional details.
Trademarks
•
•
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
87
About this user guide
DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content.
May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated
logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under
license.
Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
88
Accessories
These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
Battery
Stereo headset
Data cable
Quick Start Guide
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
89
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Possible causes
SIM error
There is no SIM
card in the phone
or it is inserted
incorrectly.
Make sure that the SIM card is
correctly inserted.
No network
connection/
Losing
network
Signal is weak or
you're outside the
carrier network.
Operator applied
new services.
Move towards a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Check whether the SIM card is more
than 6~12 months old. If so, change
your SIM at your network provider's
nearest branch. Contact your service
provider.
Codes do
not match
To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by
re-entering it.
The two codes
you have entered
do not match.
90
Possible corrective measures
If you forget the code, contact your
service provider.
Message
Possible causes
Any
application
cannot be
set
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialling error
New network not authorised.
New SIM card
inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
On/Off key
pressed too briefly.
Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check charging
indicator on the display.
Calls not
available
Phone
cannot be
switched on
Possible corrective measures
91
Troubleshooting
Message
Possible corrective measures
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and connection to
the phone. Check the battery contacts
and clean them if necessary.
No voltage
Plug the charger into a different socket.
Charger defective
Replace charger.
Wrong charger
Only use original LG accessories.
Battery defective
Replace battery.
Number not
permitted
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive /
send SMS
& picture
Memory full
Delete some messages from the
phone.
Files not
opening
Unsupported file
format
Check the file formats that can be
supported.
Charging
error
92
Possible causes
Message
Possible causes
Possible corrective measures
SD card not
working
FAT16, FAT32 file
system supported
Check SD card file system via card
reader, or format SD card using the
phone.
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use any protection tape or case,
check to see if it has covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status of the sound
menu to make sure you are not in
vibrate or silent mode.
Hang up or
freeze
Intermittent
software problem
Remove the battery, insert it again and
switch on the phone.
Try to perform a software update via
the website.
93
FAQ
Category
SubCategory
BT
Bluetooth
Devices
BT
Bluetooth
Headset
Data
Contacts
Backup
94
Question
Answer
You can connect a Bluetooth audio
device such as a Stereo/Mono headset
What are the functions or Car Kit. Also, when the FTP server
available via Bluetooth is connected to a compatible device,
you can share content stored on the
storage media.
When a Bluetooth headset is
connected, all system sounds are
If my Bluetooth
headset is connected, played over the Bluetooth headset.
can I listen to my
Then you are connected the wired
music through
headset, all system sounds are played
my 3.5 mm wired
over the wired headset.
headphones?
As a result, you will be able to listen
with the last connected device.
How can I backup
Contacts?
The Contacts data can be
synchronized between your phone and
Gmail™.
Is it possible to set up
Data
one-way sync with
Synchronization
Gmail?
Only two-way synchronization is
available.
Is it possible to
Data
synchronize all email
Synchronization
folders?
The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by Touching the Menu Key
and select Folders to choose a folder.
Category
SubCategory
Google™
Service
Gmail Log-In
Google™
Service
Google
Account
Question
Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, no
Gmail whenever I want
need to log into Gmail again.
to access Gmail?
Is it possible to filter
emails?
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Is there a file size
Phone
limitation for when I
Function
want to use an. MP3
Ringtone
file as a ring tone?
My phone does not
Phone
display the time of
Function
receipt for messages
Message
older than 24 hrs. How
Time
can I change this?
Is it possible to install
Phone
another navigation
Function
application on my
Navigation
phone?
Is it possible to
Phone
synchronize my
Function
contacts from all my
Synchronisation
email accounts?
Phone
Function
Email
Answer
No, email filtering is not supported via
the phone.
Your email will automatically be saved
as a draft.
There is no file size limitation.
You will only be able to see the times
for messages received the same day.
Any application that is available at
Android Market™ and is compatible
with the hardware can be installed and
used.
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
95
FAQ
Category
SubCategory
Phone
Function
Wait and
Pause
Phone
Function
Security
96
Question
Answer
If you transferred a contact with the W
& P functions saved into the number,
you will not be able to use those
features. You will need to re-save each
number.
Is it possible to save a How to save with Wait and Pause:
contact with Wait and 1. From the Home screen, touch the
Pause in the numbers?
Phone icon
.
2. Dial the number, then touch the
Menu Key
.
3. Touch Add 2-sec pause or Add
wait.
You are able to set the phone to
What are the phone’s require that an Unlock Pattern be
security functions?
entered before the phone can be
accessed or used.
Category
SubCategory
Phone
Function
Unlock
Pattern
Question
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, touch the
Menu Key
.
2. Touch System settings > Lock
screen.
3. Touch Select screen lock >
Pattern. The first time you do this,
a short tutorial about creating an
Unlock Pattern will appear.
4. Set up by drawing your pattern
once, and once again for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not
be able to access your phone if you
use an incorrect pattern five times.
You have five chances to enter your
unlock pattern, PIN or password. If you
have used all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
97
FAQ
Category
SubCategory
98
Question
Answer
Phone
Function
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern and I didn’t
create my Google
account on the
phone?
If you have forgotten your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, touch the
forgot pattern button. You are then
required to log in with your Google
account to unlock your phone. If you
have not created a Google account on
the phone or you have forgotten it, you
will have to perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data
will be deleted. Please remember to
backup any important data before
performing a factory reset.
Phone
Function
Memory
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
Phone
Function
Language
Support
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch the
Is it possible to change
Menu Key
and touch System
my phone's language?
settings.
2. Touch Language & input and
Select desired language from
language.
Category
SubCategory
Question
Answer
VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access from your phone, you must
obtain the details from your company’s
network administrator.
1. From the Home screen, touch the
Menu Key
.
My screen turns off
Phone
after only 15 seconds. 2. Touch System settings > Display.
Function
How can I change the 3. Under Display settings, touch
Screen time
amount of time for the
Screen timeout.
out
backlight to turn off?
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if
Phone
Wi-Fi connectivity on your phone is
When Wi-Fi and
Function mobile network are
set to On). However, there will be no
notification when your phone switches
both available, which
Wi-Fi &
service will my phone from one to the other.
mobile
use?
network
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.
Yes. Just touch and hold the icon until
Phone
Is it possible to remove the dustbin icon appears at the top
Function
an application from the and center of the screen. Then, without
Home
Home screen?
lifting your finger, drag the icon to the
screen
trash can.
Phone
Function
VPN
How do I set up a
VPN?
99
FAQ
Category
SubCategory
Question
Phone
Function
Application
I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?
Phone
Function
Charger
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory
Reset)
100
Answer
1. From the Home screen, touch the
Menu Key
.
2. Touch System settings > Apps
from Device > DOWNLOADED.
3. Touch the application, then touch
Uninstall.
Is it possible to charge
my phone using a USB Yes, the phone will be charged by the
data cable without
USB cable regardless of whether the
installing the necessary necessary drivers are installed or not.
USB driver?
Can I use music files
for my alarm?
Yes. In the Alarm clock setting, select
the song as the Alarm sound.
Will my alarm be
audible if the phone is
turned off?
No, this is not supported.
If my ringer volume is
set to Off or Vibrate,
will I hear my alarm?
Your alarm is programmed to be
audible even in these scenarios.
How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?
If your phone does not restore to its
original condition, use a hard reset
(factory reset) to initialize it.
A question About
your mobile phone?
Our Customer Service is there to support you:
0900 - 543 5454
015 - 200 255
local tariff
local tariff
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising