LG | DD168MWB | Owner's Manual | LG DD168MWB Manuel utilisateur

LG DD168MWB Manuel utilisateur
DD168MWB
DD168MPB
(2P~30P)
(31P~59P)
P
roductkenmerken
Bescherming tegen kreuken
Door de links-/rechtsdraaiende beweging van de trommel wordt het
kreukelen van het wasgoed tot een strikt minimum beperkt.
Ingebouwde verwarmer
De ingebouwde verwarmer verwarmt het water op de beste
temperatuur voor de ingestelde wascyclus.
추가선택, 예약,
Kinderslot
Het kinderslotsysteem wordt gebruikt om te vermijden dat kinderen op
een knop duwen om het programma te wijzigen terwijl de machine
draait.
Economischer door het Intelligent Wassysteem
Om het energiegebruik en het waterverbruik tot een minimum te
beperken, detecteert het Intelligent Wassysteem de grootte van de
lading en de watertemperatuur. Ook bepaalt het op basis hiervan het
optimale waterniveau en de wastijd.
Ruisarm snelheidscontrolesysteem
Door de washoeveelheid en de balans te meten, zorgt het systeem
ervoor dat de was gelijkmatig verdeeld wordt zodat het
geluidsniveau bij het centrifugeren tot een minimum herleid wordt.
Direct Drive-systeem
De moderne Blushless DC-motor drijft de trommel rechtstreeks aan
zonder gebruik te maken van riem of riemschijf.
I
nhoudsopgave
Waarschuwingen ........................................................................................3
Kenmerken .................................................................................................4
Installatie ....................................................................................................5
Aandachtspunten voor het wassen ..........................................................10
Zeep toevoegen ......................................................................................11
Functies ....................................................................................................13
Gebruik van de wasmachine ....................................................................14
Onderhoud................................................................................................21
Storingsindex............................................................................................25
Garantiebepalingen ..................................................................................28
2
W aarschuwingen
LEES ALLE INFORMATIE ALVORENS U HET TOESTEL IN GEBRUIK
NEEMT.
!
Waarschuwing
Voor uw veiligheid: alle informatie in deze handleiding dient te worden
opgevolgd om het risico voor brand, explosie of een elektrische schok tot
een minimum te beperken, en om schade aan eigendommen, verwondingen
of dodelijk letsel te voorkomen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Installeer of plaats het apparaat op een
plaats waar het niet aan temperaturen onder
het vriespunt of aan de weerelementen kan
worden blootgesteld.
• Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit
toestel op enigerlei wijze aan te passen.
• Probeer de machine niet zelf te herstellen.
Herstellingen die uitgevoerd zijn door
onervaren of niet-gekwalificeerd personeel
kunnen verwondingen en/of nog ernstigere
fouten veroorzaken aan de machine.
• Hou de plaatsen onder en rondom de
toestellen vrij van brandbare materialen
zoals pluizen, papier, vodden, chemicaliën,
enz.
• Nauw toezicht is nodig indien het apparaat
door of in de buurt van kinderen wordt
gebruikt.
• Sta niet toe dat kinderen op, met of in dit
toestel of enig ander apparaat spelen.
• Laat de wasmachinedeur nooit open staan.
• Kinderen zouden op de geopende deur
kunnen gaan hangen of in de wasmachine
kruipen.
• Breng uw hand of arm nooit in de
wasmachine terwijl deze nog draait. Wacht
tot de trommel geheel tot stilstand is
gekomen.
• Het wasproces kan de brandvertrager van
textiel verminderen.
• Was of droog geen artikelen die zijn
gereinigd, gewassen, gedrenkt in of
besprenkeld met brandbare of explosieve
stoffen (zoals was, olie, verf, dieselolie,
ontvetters, oplosmiddelen voor droog
reinigen, kerosine, enz.) die zouden kunnen
ontvlammen of exploderen. Olie kan
achterblijven in de trommel, waardoor er
brand kan ontstaan tijdens het drogen. Laad
dus geen kleding met olievlekken.
• Om dit te vermijden volgt u zorgvuldig de
was- en verzorgingsinstructies op van de
fabrikant die in het kledingstuk zijn
opgenomen.
• Sla de wasmachinedeur nooit met kracht
dicht en probeer deze niet geforceerd te
openen wanneer hij op slot zit . Dit kan
schade veroorzaken aan de wasmachine.
• Om risico op een elektrische schok tot een
minimum te beperken, trekt u de stekker
van het apparaat uit het stopcontact of haalt
u de zekering van de wasmachine uit de
stoppenkast of zet de hoofdschakelaar van
het elektrisch circuit in uw huis uit alvorens
u begint met onderhoud of reiniging.
• Gebruik het apparaat nooit wanneer het
beschadigd is, niet goed functioneert,
gedeeltelijk is gedemonteerd, of er
onderdelen aan ontbreken of stuk zijn. Dit
geldt ook wanneer het snoer of de stekker
zijn beschadigd.
• Neem contact op met het service centrum
indien het apparaat onder water heeft
gestaan.
Risico op elektrische schokken en brand.
• Alle elektriciteitswerken, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het toestel, moeten
uitgevoerd worden door een erkende elektricien of een deskundig persoon.
• Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van
220 –240 V.Gebruik geen verlengkabel of een verdeelstekker.
• Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is,
vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde personen.
• Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Volg hierbij de stroombedradingsrichtlijnen.
3
K enmerken
Stekker
Om gevaar te vermijden moet de
stroomtoevoerkabel in geval van
beschadiging vervangen worden
door de fabrikant, door zijn erkende
verdelers of door gelijkwaardig
gekwalificeerde personen.
Zeepbakje
(voor zeep en
wasverzachter)
Bedieningspaneel
Trommel
Deur
Filter afvoerpomp
Plintdeksel
Stelvoetjes
Afvoerstop
Plintdekselkap
Naam
: Wasmachine, voorlader
Stroomtoevoer
: 220-240V~, 50Hz
Afmetingen
: 600mm (B) X 600mm (D) X 850mm (H)
Gewicht
: 65kg
Wascapaciteit
: 8kg
Max. vermogen
: 2100W
Centrifugeersnelheid
: Niet Centrif. / 400 / 800 / 1600
Waterverbruik
ℓ( 7,5ℓ
ℓ/ kg )
: 60ℓ
Toegelaten waterdruk
: 0,3-10kgf/cm2 (30-1000 kPa)
❋ Het uitzicht en de kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken.
Dit enkel om de kwaliteit van het toestel te verbeteren.
Accessoires
Toevoerleiding (1EA)
4
Moersleutel
I
nstallatie
• Installeer of plaats het apparaat op een plaats waar het niet aan temperaturen onder het
vriespunt of aan schommelende weersomstandigheden kan worden blootgesteld.
• Als de wasmachine geplaatst werd op een vast tapijt, mag de het tapijt de plintopening niet
hinderen.
Vergrendelingsbouten voor vervoer
Het toestel is uitgerust met vergrendelingsbouten voor vervoer om interne schade tijdens het
transport te vermijden.
• De verpakking en alle transportbouten
moeten worden verwijderd alvorens de
wasmachine te gebruiken.
Wanneer u de verpakking onderaan
verwijdert, zorg er dan voor ook de
bijkomende verpakkingsplaat in het
midden onderaan te verwijderen.
Washer
Wasmachine
Verpakkingsplaat
Verpakking
Packing
onderkant
(Afhankelijk van het
model, wordt er
inpakmateriaal ter
ondersteuning
gebruikt.)
Verwijderen van de vergrendelingsbouten
1. Om interne schade tijdens het transport te
vermijden zijn de 4 speciale
vergrendelingsbouten vastgeschroefd.
Vooraleer de wasmachine in gebruik te
nemen, moet u de bouten en de rubberen
stoppen verwijderen.
• Als ze niet verwijderd worden, zal de
machine hevig schudden, veel geluid
veroorzaken en uiteindelijk in storing gaan.
2. Draai de 4 bouten los met de
meegeleverde moersleutel.
3. Verwijder de 4 bouten samen met de
rubberen stoppen door zachtjes aan de
stop te draaien. Houd de 4 bouten en de
moersleutel bij voor eventueel later
gebruik.
• Telkens wanneer het toestel verplaatst
wordt, moeten deze vergrendelingsbouten
opnieuw geplaatst worden.
4. Sluit de gaten af met de meegeleverde
afdekhoedjes.
5
I
nstallatie
Ruimtelijke installatievereisten
Passtelling met de vloer:
De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine
bedraagt 1°
Stopcontact :
Moet geplaatst zijn op maximaal 1,5 meter links of
rechts van de wasmachine. Niet meer dan één
toestel aansluiten op het stopcontact.
Bijkomende vrije ruimte :
Voor inbouw tegen muur, deur en vloer is volgende
vrije ruimte noodzakelijk.
(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)
Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine.
Ze kunnen de afwerkingslaag of de
bedieningstoetsen beschadigen.
650
850
600
Positioneren
Installeer de wasmachine op een vlakke harde vloer.
Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt gehinderd door tapijten,
matten enz.
• Probeer nooit om een oneffenheid in de vloer te corrigeren door stukken hout, karton of
soortgelijke materialen onder de wasmachine te plaatsen.
• Als de wasmachine naast een gasfornuis of een kolenkachel geplaatst moet worden,
voorzie dan een isolatie (85x60cm), bedekt met aluminiumfolie, op de zijkant van het
fornuis of de kachel tussen de twee toestellen.
• Installeer de wasmachine niet in ruimtes waar de temperatuur tot onder 0°C kan dalen.
• Zorg ervoor dat de wasmachine ook na de installatie nog gemakkelijk bereikbaar is voor
de technicus in geval van een defect.
• Eens de wasmachine is geïnstalleerd, de vier pootjes bijregelen met de meegeleverde
boutsleutel zodat het toestel stabiel staat en er een open ruimte is van ongeveer 20 mm
tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van het werkblad.
6
I
nstallatie
Elektrische aansluiting
1. Gebruik nooit een verlengkabel of een verdeelstekker.
2. Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel in geval van beschadiging, vervangen worden
door de fabrikant, zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig gekwalificeerde personen.
3. Trek de stekker na gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
4. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Volg hierbij de stroombedradingsrichtlijnen.
5. Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
LET OP
LET OP het netsnoer
Het wordt aanbevolen de meeste machines aan te sluiten op een eigen circuit; dat wil zeggen, een
circuit met stopcontact dat alleen voor die machine gebruikt wordt, zonder verdere stopcontacten of
aansluitingen op het circuit. Controleer voor de zekerheid de specificatie-pagina van deze
handleiding.
U mag de stopcontacten niet overbelasten. Overbelaste/losse/beschadigde stopcontacten of
verlengsnoeren, versleten netsnoeren, of beschadigde snoerisolatie vormen een gevaar. Dit kan
leiden tot brand of een elektrische schok. Kijk regelmatig het netsnoer van uw machine na; indien dit
er beschadigd uitziet, haalt u dan de stekker uit het stopcontact en laat het snoer vervangen door een
authentiek snoer aangeleverd door een bevoegde dealer, alvorens de machine opnieuw te
gebruiken. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd raakt: zorg ervoor dat het b.v. niet in de knoop
ligt of afgeknepen wordt, of dat men erop kan lopen. Let vooral op stekkers, stopcontacten, en de
snoeruitgang op de machine.
De wasmachine moet op de waterleiding aangesloten worden met nieuwe
leidingen. Oude leidingen mogen niet worden gebruikt.
Aansluiting van de watertoevoerleidingen
▶De toegeleverde waterdruk moet tussen 30 kPa en 1000
kPa (0,3~10 kgf/cm2 )liggen
▶Ontbloot of kruis de leiding niet wanneer u de
toevoerleiding aansluit op de klep.
▶Wanneer de toegeleverde waterdruk hoger is dan 1000
kPa, moet u een decompressietoestel laten installeren.
• Om lekkage te vermijden werden twee ringen
voorzien op het aansluitpunt in de aansluiting van
de watertoevoerleiding.
• Controleer de waterdichtheid van de aansluitingen
tussen wasmachine en toevoerleiding door de kraan
helemaal open te draaien.
• Controleer regelmatig de toestand van de leiding en
vervang deze indien nodig.
• Zorg ervoor dat er geen knik zit in de leiding en dat
deze niet geklemd is.
7
nstallatie
I
Deze uitrusting is niet bedoeld voor maritiem gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals caravans,
vliegtuigen, enz.
Draai de plugkraan dicht wanneer de machine een langere periode niet wordt gebruikt (bijv. tijdens een vakantie),
zeker wanneer er geen vloerafloop (goot) is in de onmiddellijke omgeving van de machine. Wanneer het toestel
moet worden afgevoerd, moet u het netsnoer afknippen en de stekker vernietigen.
Maak de deurgrendel onklaar om te voorkomen dat kinderen in de machine gevangen raken.
Het verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld folie en styrofoam) kan voor kinderen gevaarlijk zijn.
Er is gevaar voor verstikking!
Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
Installatie van de afvoerleiding
ong . 100 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
ong. 145 cm
• Wanneer de afvoerleiding aan een wasbak
bevestigd wordt, maak ze dan stevig vast
met een kettinkje.
• Een goede bevestiging van de afvoerleiding
zal ervoor zorgen dat de vloer niet
beschadigd wordt door waterlekkage.
ong. 105 cm
waskuip
ong. 100 cm
leiding-houder
ong. 145 cm
max. 100 cm
ong . 105 cm
min. 60 cm
kabel-binder
• De afvoerleiding mag niet hoger dan
100 cm boven de vloer geplaatst worden.
• Een goede bevestiging van de afvoerleiding
zal ervoor zorgen dat de vloer niet beschadigd
wordt door waterlekkage.
• Wanneer de afvoerleiding te lang is, duw ze
dan niet in de wasmachine. Hierdoor ontstaat
nl. een abnormaal geluid.
8
max. 100cm
min. 60cm
max. 100cm
min. 60cm
I
nstallatie
Niveauregeling
1. Door een wasmachine goed waterpas op te stellen voorkomt u
overgeluid en trillingen. Plaats het toestel op een stevige vloer die
waterpas is, bij voorkeur in een hoek van de kamer.
OPMERKING
Een houten of zwevende vloer kan voor overmatige trillingen
of stabiliteitsproblemen bij een geladen machine zorgen.
2. Wanneer de vloer oneffen is, kan u de stelvoetjes aanpassen tot op de
gewenste hoogte (gebruik geen stukjes hout en dergelijke onder de
voetjes). Zorg ervoor dat alle vier de voetjes stevig op de vloer rusten,
en controleer of het toestel waterpas staat (gebruik een waterpas)
※ Nadat u de pootjes bijgeregeld hebt, de borgmoer in tegenwijzerzin
aandraaien.
OPMERKING
Zet de wasmachine goed vast als hij op een verhoogd platform
staat: anders loopt u het risico dat hij eraf valt.
❊ Diagonale controle
Wanneer u op de overlangse hoeken van de bovenplaat van de wasmachine
aandrukt, mag de machine absoluut niet op en neer bewegen
(controleer beide richtingen). Wanneer de machine bij deze duwbewegingen
wel beweegt, moet u de stelvoetjes weer aanpassen.
Betonnen vloeren
• Het installatieoppervlak moet proper, droog en waterpas zijn.
• Installeer de wasmachine op een vlakke harde vloer.
Tegelvloeren (gladde vloeren)
• Ga met beide voeten op de Tread Mate staan en stel de machine af totdat hij recht staat.(Knip de Tread Mate
in stukken van 70x70 mm en plak de stukken op de droge tegels waar u de machine wilt plaatsen.)
※ Tread Mate is een zelfklevend materiaal dat gebruikt wordt op ladders & trappen, om het uitglijden tegen te gaan.
Houten vloeren
• Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
Rubber
Rubber Cupdop
• Om trillingen te voorkomen, raden wij aan rubber doppen van ten minste 15 mm
dik te plaatsen onder elk pootje van de wasmachine en deze met behulp van
schroeven te bevestigen aan ten minste 2 vloerbalken.
• Indien mogelijk de wasmachine installeren in een van de hoeken van de ruimte waar de vloer stabieler is.
※ Gebruik rubber doppen om de trillingen te verminderen.
※ Rubber doppen (onderdeelnr. .4620ER4002B) kunt u verkrijgen bij de LG-afdeling onderdelen.
Belangrijk!
• Correcte plaatsing van de wasmachine verzekert een lange, regelmatige en betrouwbare werking.
• De wasmachine moet volledig horizontaal en stevig vast staan.
• De wasmachine mag niet gaan schommelen tijdens het wassen.
• Het installatieoppervlak moet proper zijn, vrij van vloerwas en andere smeermiddelen.
• Zorg ervoor dat de onderkant van de wasmachine niet nat wordt. Als de onderkant van de wasmachine nat
wordt, zou u kunnen uitglijden.
9
A andachtspunten voor het wassen
Voor het in gebruik nemen van de wasmachine
Kies een wascyclus (KATOEN 60°C, voeg een halve lading wasmiddel toe), zet de machine in
werking (zonder kleding). Hiermee verwijdert u eventueel in de trommel resterende aanslag.
Aandacht voor het wassen
1. Aandacht voor de labels
Controleer of uw kledingstuk een label heeft met wasinstructies. Dit zal aangeven uit welke stoffen
het stuk gemaakt is en hoe het gewassen moet worden.
2. Was sorteren
Voor de beste wasresultaten, sorteert u uw kledingstukken in ladingen die met hetzelfde
wasprogramma gewassen kunnen worden. De watertemperatuur en de centrifugeersnelheid zijn
afhankelijk van het soort stof waaruit de kledingstukken gemaakt zijn. Sorteer donkere was van
lichte was en witgoed. Was afzonderlijk als kleuren kunnen doorlopen of pluis in elkaar kan klitten
waardoor wit kan verkleuren, enz. Indien mogelijk wast u zwaar vervuilde stoffen apart van licht
vervuild goed.
- Vuil (zwaar, normaal, licht)
Sorteer kleding volgens de vuilheidsgraad.
- Kleur (witte was, lichte was, donkere was)
Sorteer witgoed van gekleurde was.
- Pluis (pluisproducerende was, pluisverzamelende was) Was pluisproducerende was
afzonderlijk van pluisverzamelende was.
3. Aandacht bij het vullen
• Combineer grote en kleine stukken in één lading. Laad de grote stukken eerst. Grote stukken
mogen niet meer dan de helft van de gehele waslading beslaan.
• Laat de machine niet draaien met slechts één artikel erin. Dit kan instabiliteit veroorzaken. Voeg
een of twee gelijksoortige stukken toe.
• Controleer alle zakken en zorg ervoor
dat ze leeg zijn. Nagels, haarpennen,
lucifers, potloden, muntstukken en
sleutels kunnen zowel uw wasmachine
als uw kleding beschadigen.
• Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor
te zorgen dat deze geen andere
kledingsstukken scheuren.
• Behandel vuil en plekken voor door een
beetje in water opgeloste zeep op boorden omslagplekken aan te brengen.
Dit om het vuil reeds gedeeltelijk op te
lossen.
• Verwijder al het vreemde materiaal.
10
Z
eep toevoegen
Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter
1. De verdeellade
• Hoofdwas alleen ➔
MAX
• Voorwas + hoofdwas ➔
max
2. Wasverzachter toevoegen
• Niet hoger vullen dan tot aan het maximale
vulstreepje. Als het bakje overvol is kan de
wasverzachter te vroeg vrijkomen, waardoor
er vlekken op de kleding kunnen ontstaan.
• Laat wasverzachter niet langer dan 2 dagen
in de zeeplade (wasverzachter kan
uitharden)
• De wasverzachter wordt automatisch
toegevoegd gedurende de laatste
spoelcyclus.
• De lade niet openen wanneer er water wordt
aangevoerd.
• Solventen (benzeen, enz..) zijn niet
toegelaten.
OPMERKING
Geen wasverzachter rechtstreeks
op de kledij gieten.
11
Z
eep toevoegen
3. Hoeveelheid wasmiddel
• Het wasmiddel moet worden gebruikt volgens
de instructies van de wasmiddelenproducent.
• Als u meer wasmiddel gebruikt dan is
voorgeschreven, ontstaat er te veel schuim
waardoor het wasresultaat afneemt of de
motor te sterk belast wordt (oorzaak van
storing)
• Gebruik alleen wasproducten in poedervorm
voor de wasmachine met voorlader.
• Het gebruik van het wasmiddel moet
mogelijk worden aangepast in functie van
de watertemperatuur, de hardheid van het
water, de grootte en het vuilniveau van de
lading. Om de beste resultaten te
bekomen zorgt u ervoor het schuim niet te
laten overlopen.
❋ Tips
Volle lading: volgens de
aanbevelingen van de producent.
Gedeeltelijke lading: 3/4 van de
normale hoeveelheid.
Minimumlading: 1/2 van een volle
lading.
• Het wasmiddel wordt bij het begin van de
wascyclus uit de verdeler gespoeld.
5. Gebruikend de Tablets
1) Open de deur en Tablets in de
trommel.
MAX
4. Waterverzachter
2) Laad de wasserij in de trommel.
max
• Een water verzachter, zoals Calgon, kan
worden gebruikt in regio’s met extreem
hard water. Voeg toe volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
Voeg eerst wasmiddel toe en vervolgens
de water verzachter.
• Gebruik de hoeveelheid wasmiddel voor
zacht water.
12
3) Sluit de deur.
F
uncties
Aanbevolen wasprogramma's rekening houdende met het type wasgoed
Programma
Stof- Type
kleurvaste kledingstukken
(hemden, nachtkleedjes,
pyjama's, ...)en licht vervuilde
witte katoen (ondergoed, …)
Katoen
Instelling Temp.
(Optie)
60˚C
(Koud, 30°C,
40°C, 95°C)
Synthetisch
polyamide, acryl, polyester
Katoen
snel
Licht vervuilde kleding en
kleine hoeveelheden was
Snel 30‘
Het wastype is hetzelfde bij
Katoen en synthetische was.
Fijn wasgoed dat gemakkelijk
beschadigd kan worden
(gordijene, …)
30˚C
(Koud, 40°C)
“Handwas” Fijn en wollen
wasgoed
40˚C
(Koud, 30°C)
Delicaat
Wol
Donsdeken
Extra
verzorging
Bio
Was voor zuigelingen
Voor het verwijderen van
voedselvlekken.
Voor het verwijderen van
Katoen 95°C achtergebleven wasmiddel
na kookwas
Maximum
Lading
volle lading
- Extra spoelen
- Intensief
- Voorwas
- Kreukvrij
minder dan
4,0 kg
volle lading
minder dan
2,0 kg
- Intensief
- Kreukvrij
maat
(9kledingstuk
ken <Tog>)
Alleen voor donsdeken
Voor wasgoed dat veel water
op kan nemen
Dekens
40˚C
(Koud, 30°C,
60°C)
Wassen
(Optie)
30˚C
(Koud)
60˚C
(40˚C, 95°C)
60˚C
(95°C)
95˚C
volle lading
minder dan
6,0 kg
- Extra spoelen
- Intensief
- Voorwas
- Kreukvrij
volle lading
❋ Watertemperatuur: kies de watertemperatuur bij het wasprogramma. Volg bij het wassen altijd de
wasvoorschriften of –instructies op het label van de fabrikant.
❋ Voorwas : Voorwas zwaar vervuilde en proteïnegevlekte stukken.
❋ Intensief : Voor zeer vuile was, kies de optie "Intensief".
❋ De programma-afstelling met testoptie "Katoen 60˚C+Intensief" is in overeenstemming met IEC60456 en
EN60456.
❋ Extra spoelen : Voor grotere effectiviteit of een nog schoner resultaat na het spoelen kunt u de
mogelijkheid Extra spoelen selecteren.
❋ Kreukvrij : Als u het kreuken van kleding wilt voorkomen, selecteer dan deze functie bij het centrifugeren.
Het wolwasprogramma van deze machine is goedgekeurd door het Wolmerksecretariaat voor het
wassen van machinewasbare Wolmerkproducten, vooropgesteld dat de producten worden gewassen
overeenkomstig de instructies op het kledinglabel en de instructies die zijn verstrekt door de fabrikant
van deze M0806 wasmachine.
❋ Opmerkingen : Normaal synthetisch wasmiddel wordt aanbevolen. Het wolprogramma werkt met
rustige bewegingen en rotaties op lage snelheid om de kleding te beschermen.
13
G ebruik van de wasmachine
1. Bij gebruik van de wascyclus
met de standaardvoorwaarden
2. Manuele instelling
• Om de machine te starten drukt u op de knop
"Inschakelen".
• Druk op de knop "Inschakelen" om de
machine op te starten.
• Druk op de "Start/Pause"-knop.
• Selecteer de voorwaarden die u wenst te
gebruiken door telkens de
overeenstemmende knoppen in te
drukken.
• Standaardinstelling
- Wassen: alleen hoofdwas
- Spoelen: 3 keer
- Centrifugeren: 1600 tpm
- Watertemperatuur: 60 °C
Om de voorwaarden van elk programma te
selecteren verwijzen we naar pagina’s 15 tot 20.
• Druk de "Start/Pause"-knop in.
- Programma: Katoen
3. Piepsignaal aan/uit
• De functie voor in-/uitschakeling van het
piepsignaal kan worden ingesteld door de
toetsen Voorprogramma simultaan
ingedrukt te houden.
• De functie voor in-/uitschakeling van het
piepsignaal kan op elke moment worden
ingesteld en wordt bij stroomuitval
automatisch opgeheven.
De functie voor in-/uitschakeling van het
piepsignaal werkt ook wanneer het
apparaat is uitgeschakeld.
14
G ebruik van de wasmachine
6
(1) draaiknop: Programma
(2) drukknop: Start/Pause
(3) drukknop: Centrifugeren
(4) drukknop: Watertemp.
(5) drukknop: Inschakelen
(6) drukknop: Extra spoelen
(7) drukknop: Voorwas
(8) drukknop: Intensief
Inschakelen
(9) drukknop: Kreukvrij
(10) Kinderslot
(11) drukknop: Voorprogramma
(12) Reinigen van de trommel
Programme
1. Inschakelen
• Druk de “Inschakelen”-knop in om de
stroom in- en uit te schakelen
• Hij kan ook gebruikt worden om de
functie “Voorprogramma” te onderbreken.
2. Startprogramma
• Wanneer u de “Inschakelen”-knop indrukt,
selecteert de wasmachine automatisch het
programma “Katoen”. De andere
standaardinstellingen worden ingesteld
zoals hieronder vermeld.
• Als u dus een wascyclus wil kiezen zonder
een programma te selecteren, drukt u op de
“Start/Pause”-knop en de wasmachine zal
het programma opstarten.
■ Standaardprogramma
- Katoen was programma / hoofdwas /
normaal spoelen / 1600tpm / 60˚C
• Afhankelijk van het type wasgoed kan u
kiezen uit 13 programma's.
• Wanneer u de "Start/Pause"-knop indrukt,
wordt het bontewas programma automatisch
geselecteerd.
- Door aan de programmaknop te draaien
wordt het programma in de volgende
volgorde geselecteerd: "Katoen - Katoen
snel - Synthetisch - Donsdeken - Dekens Snel 30‘ - Spoelen/Centrifugeren Centrifugeren - Delicaat - Wol - Bio Katoen 95°C - Extra verzorging".
Rekening houdende met het type wasgoed voor
elk programma. Kijk op pagina 13.
15
G ebruik van de wasmachine
Start/Pause
Optie
• Door de knop Optie in
te drukken kunnen alle
optiefuncties
geselecteerd worden.
1. Start
• Deze “Start/Pause”-knop wordt gebruikt om
de wascyclus en andere programma’s te
starten of de cyclus tijdelijk te onderbreken.
2. Pause
• Druk op de “Start/Pause”-knop wanneer u
de wascyclus tijdelijk wenst te onderbreken.
• Nadat u de pauzeknop heeft ingedrukt
wordt de machine na vier minuten
automatisch uitgeschakeld.
• NB. De deur kan pas na 1 of 2 minuten
geopend worden als de modus Pause
is geselecteerd of na het einde van de
wascyclus.
Deur Vergrendeld(Deurslot)
• Brandt telkens de deur van de wasmachine
vergrendeld is.
• De deur kan worden geopend door te
drukken op de knop Start/Pause om de
wasmachine te stoppen.
Controleren
1. Extra spoelen
• Voor grotere effectiviteit of een nog
schoner resultaat na het spoelen kunt u de
mogelijkheid Extra spoelen selecteren.
2. Voorwas
• Als het wasgoed erg bevuild is, is het
“Voorwas” -programma erg effectief.
• De voorwas kan worden gebruikt voor het
programma "Katoen, Katoen snel,
Synthetisch, Bio, Extra verzorging, en
Katoen 95°C was" programma.
3. Intensief
• Voor zeer vuile was, kies de optie "Intensief".
• Door Intensief te kiezen, wordt de duur van
het wasprogramma verlengd, afhankelijk van
het gekozen programma.
4. Kreukvrij
• Als u het kreuken van kleding wilt
voorkomen, selecteer dan deze functie bij
het centrifugeren.
• Als "Controleren" in het venstertje wordt
weergegeven, draait de machine langzaam
rond en detecteert hoeveel kledingsstukken
zich in de trommel bevinden. Dit duurt een
paar seconden.
• Beschikbaar in Katoen, Katoen snel, en
Synthetisch.
16
Als het controlelampje brandt, is de functie
geselecteerd.
G ebruik van de wasmachine
Kinderslot
Reinigen van de trommel
• Als u alle knoppen wilt vergrendelen om te
vermijden dat kinderen of geestelijk zwakke
personen de machine kunnen bedienen, kunt
u deze functie gebruiken.
• Het kinderslot kan worden ingesteld door
gelijktijdig de “Extra spoelen”-knop en de
“Voorwas”-knop in te drukken.
(ongeveer 3 seconden)
Het trommelreinigingsprogramma kan worden
gestart door de knoppen voor de Intensief was
en Kreukvrij tegelijkertijd ingedrukt te houden.
Als het trommelreinigingsprogramma is
ingesteld, wordt er "
" op het display
weergegeven en kunnen de knoppen niet
worden bediend.
• Om het kinderslotsysteem weer uit te
schakelen drukt u opnieuw gelijktijdig op de
de “Extra spoelen”-knop en de “Voorwas”knop. (ongeveer 3 seconden)
• Als u de programma-instellingen wilt wijzigen
terwijl het kinderslot actief is:
1. Druk gelijktijdig op “Extra spoelen” -knop en
de “Voorwas” -knop. (ongeveer 3 seconden)
2. Druk op de “Start/Pause”-knop.
3. Wijzig het gewenste programma en druk
opnieuw op de “Start/Pause”-knop.
Kies het
gewenste
programma
• Kinderslot kan op ieder gewenst moment
worden ingesteld, uitzetten van het kinderslot
geschiedt door het volgen van de beschreven
procedure. Het ontbreken van stroom of
operationele fouten heeft geen effect op het
kinderslot.
Het trommelreinigingsprogramma is een
speciaal wasprogramma om de binnenkant
van de wasmachine schoon te spoelen. Dit
wasprogramma verbruikt meer water en draait
sneller. Voer dit programma regelmatig uit.
■ Hoe het trommelreinigingsprogramma te
gebruiken:
1. Verwijder kleding en andere voorwerpen uit de
wasmachine en sluit de deur.
2. Open het zeepbakje en giet bleekwater in het
bleekcompartiment.
OPMERKING:
Doe geen wasmiddel in de wasmiddelcompartimenten.
Er kan dan teveel schuim worden geproduceerd en uit de
wasmachine gaan lekken.
3. Sluit het zeepbakje langzaam.
4. Schakel de stroom in en houd de knoppen voor
de Intensief was en de Kreukvrij 3 seconden
ingedrukt. Vervolgens verschijnt "
" op
het LED-display.
5. Houd de Start/Pauze-knop ongeveer drie
seconden ingedrukt.
6. Laat de deur openstaan als het wasprogramma
voltooid is zodat de deuropening, de rubberen
ring en het glas van de deur kunnen drogen.
!
LET OP: Laat de deur niet te lang en
onbewaakt openstaan als er
een klein kind in de buurt is.
17
G ebruik van de wasmachine
Centrifugeren
• Door op de centrifugeerknop te drukken kan
de centrifugeersnelheid ingesteld worden.
1. Keuze centrifugeersnelheid
2. Niet Centrifugeren
• De volgende centrifugeersnelheid is
beschikbaar, afhankelijk van het programma:
• Als er geen centrifugeersnelheid ingesteld
is, stopt de wasmachine nadat het water
weggepompt is.
- Katoen, Katoen snel,
Spoelen/Centrifugeren, Snel 30‘, Bio,
Dekens
Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800 - 1600
- Centrifugeren
Niet Centrif. - 400 - 800 - 1600
- Delicaat, Donsdeken, Extra verzorging,
Katoen 95°C, Synthetisch, Wol
Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800
Als het controlelampje brandt, is de functie
geselecteerd.
3. Spoelstop
• Als u kleren in de machine wilt laten zonder
te centriguren na het spoelen om te
voorkomen dat ze worden gekreukt, druk
dan op de toets "Centrifugeren" om
"Spoelstop" te selecteren.
• Om na activering van de spoelstopfunctie
verder te gaan met afpompen of
centrifugeren moet u het gewenste
programma instellen met de
programmadraaiknop.
Wanneer dit controlelampje brandt, is de functie
ingeschakeld.
18
G ebruik van de wasmachine
Watertemperatuur
• Door de
programmadraaiknop te
draaien kan de
watertemperatuur
geselecteerd worden.
- Koud
- 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C
• Naargelang het programma kan de
watertemperatuur als volgt ingesteld
worden:
Het controlelampje van de gekozen temperatuur
licht op Voor verdere details verwijzen we naar
pagina 13.
Voorprogramma
Wasvoorbereiding vooraleer "Voorprogramma"
wordt opgestart
- Draai de waterkraan open.
- Laad het wasgoed en sluit de deur.
- Breng wasmiddel en wasverzachter aan in
de lade.
• Instelling “Voorprogramma”
- Druk op de “Inschakelen”-knop.
- Draai de “Programma”-knop op het
gekozen programma.
- Druk de “Voorprogramma”-knop in en stel
de gewenste tijd in.
- Druk de “Start/Pause”-knop in.
(“:” knippert.)
• Wanneer de "Voorprogramma"-knop
ingedrukt wordt, toont de machine "3:00".
Het maximale voorprogramma is 19:00 uur
en het minimale voorprogramma is 3:00
uur.
• Elke druk op de knop doet het
voorprogramma één uur opschuiven.
• Om het voorprogramma te onderbreken
drukt u op de “Inschakelen”-knop.
• Voorprogramma is de “verwachte tijd”
vanaf nu tot het beëindigen van de
wascyclus of het geselecteerde proces
(wassen, spoelen, centrifugeren).
• Afhankelijk van de toestand van de
watertoevoer en de temperatuur kunnen het
voorprogramma en de echte wastijd lichtjes
verschillen.
19
G ebruik van de wasmachine
Scherm
3. Einde wasprogramma
• Wanneer de wascyclus ten einde is, wordt
"
" getoond op het "Multi display".
1. Scherm voor speciale functies
4. Resterende tijd
• Wanneer het kinderslot ingeschakeld is
wordt "
" getoond.
• Tijdens de wascyclus wordt de resterende
wastijd getoond.
• Wanneer de tijdvertraging ingeschakeld is,
toont het scherm de resterende tijd om het
gekozen programma af te werken.
• Aanbevolen programmatijden door de
fabrikant.
- Katoen : ongeveer 1 uur en 55 minuten
- Katoen snel : ongeveer 1 uur en 29 minuten
2. Scherm zelfdiagnose
- Synthetisch : ongeveer 1 uur en 15 minuten
- Delicaat : ongeveer 57 minuten
• Wanneer de wasmachine een probleem
ondervindt, wordt een foutcode getoond.
- Wol : ongeveer 51 minuten
- Spoelen/Centrifugeren : ongeveer 23 minuten
"
" : probleem met de waterdruk
"
" : probleem van te veel water
"
" : deur niet gesloten
"
" : overbelasting van de motor
"
" : overbelasting van de motor
- Extra verzorging :
ongeveer 1 uur en 54 minuten
"
" : probleem bij de watertoevoer
- Katoen 95°C : ongeveer 2 uur en 17 minuten
"
" : probleem bij de afvoer
- Dekens : ongeveer 59 minuten
"
" : probleem met de balans in de
trommel
- Centrifugeren : ongeveer 18 minuten
"
" : probleem met de watertemperatuur
"
" : Er is een fout opgetreden tijdens het
programma.
Wanneer één van deze foutcodes getoond wordet,
raadpleeg dan de storingsindex op pagina 25 en
volg de richtlijnen.
20
- Snel 30‘ : ongeveer 30 minuten
- Donsdeken : ongeveer 1 uur en 9 minuten
- Bio : ongeveer 2 uur en 17 minuten
• De wastijd kan verschillen afhankelijk van
de grootte van de lading, de druk van het
leidingwater, de watertemperatuur en
andere gebruiksvoorwaarden.
• Wanneer een instabiliteit wordt vastgesteld
of wanneer het programma om schuim te
verwijderen werkt, zal de wastijd langer dan
gemiddeld zijn.
(De maximale tijdsverlenging bedraagt
45 minuten.)
O nderhoud
❋ Verwijder de kledingstukken uit de wasmachine van zodra de wascyclus beëindigd is.
Kledingstukken die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kreuken en verkleuren
en ze kunnen allerlei geuren opnemen.
❋ Om elektrische schokken te vermijden trekt u de stekker uit het stopcontact vooraleer
u de binnenzijde van de wasmachine reinigt.
Watertoevoerfilter
- de "
"-foutcode verschijnt op het bedieningspaneel wanneer er geen water verschijnt
in de zeeplade.
- Wanneer uw water zeer hard is of sporen draagt van kalkafzetting, kan de
watertoevoerfilter dichtslibben. Het is daarom noodzakelijk om de filter regelmatig te
reinigen.
1. Draai de waterkraan dicht.
2. Draai de watertoevoer- leiding los.
3. Reinig de filter met een harde borstel.
4. Breng de toevoerleiding weer aan.
21
O nderhoud
Pompfilter spoelen
❋ De afvoerfilter verzamelt draadjes en andere kleine voorwerpen die in de was zijn
achtergebleven. Door regelmatig te controleren of de filter nog zuiver is, zal uw
machine beter blijven draaien.
!
OPGELET Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens
de pomp en verwijder alles wat de filter eventueel heeft kunnen
verstoppen.
1. Open de plintdekselkap ( ) met een
muntstuk.
Draai aan de afvoerstop ( ) om de
leiding naar buiten te brengen.
001
1
2. Trek de afvoerstop eruit ( ), waardoor het
water uit de filter loopt. Gebruik een kom
om het water op te vangen. Als er geen
water meer uitkomt, draai dan de pompfilter
( ) naar links open.
3
2
3. Verwijder al het vreemde materiaal uit de
pompfilter ( ).
4. Verwijder al het vreemde materiaal uit de
pompfilter ( ). Draai, na reiniging de
filterpomp ( ) weer vast (naar rechts) en
breng de afvoerplug ( ) weer op haar
plaats, sluit de plintdekselkap.
3
2
22
O nderhoud
Reinigen van de verdeellade
❋ Na een tijdje zullen de wasmiddelen en de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
• De lade moet regelmatig onder stromend water gereinigd worden.
• Indien nodig kan de lade volledig uit de machine verwijderd worden door de klep naar beneden te
drukken en de lade eruit te nemen.
• Om het reinigen te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het compartiment voor de
max
MAX
MAX
wasverzachter verwijderd worden.
max
De holte van de lade
❋ Het wasmiddel kan zich eveneens ophopen aan
de binnenzijde van de holte. Deze moet
regelmatig met een oude tandenborstel
gereinigd worden.
• Wanneer u de lade gereinigd heeft, plaatst u ze
terug op zijn plaats in de machine .Vervolgens
voert u een spoelcyclus zonder wasgoed uit.
De wastrommel
• Als u in een gebied met hard water woont, kan er zich op den duur kalkaanslag vormen op
plekken waar u het niet kunt zien en niet gemakkelijk kunt verwijderen. Na een tijd kan de
kalkaanslag de machine verstoppen en als dit niet goed in de gaten wordt gehouden, moet de
machine worden vervangen.
• Hoewel de wastrommel uit roestvrij staal bestaat, kunnen er kleine roestvlekken ontstaan die
worden veroorzaakt door kleine metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden) die in de
trommel zijn achtergebleven.
• De wastrommel moet af en toe worden gereinigd.
• Zorg, als u anti-kalkmiddel, verf of bleekmiddel gebruikt, dat deze geschikt zijn voor gebruik in
een wasmachine.
❋ Anti-kalkmiddel kan chemicaliën bevatten die delen van uw wasmachine kunnen beschadigen.
❋ Verwijder eventuele vlekken met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
❋ Gebruik nooit staalwol.
23
O nderhoud
De wasmachine reinigen
1. Buitenzijde
Een goede zorg voor uw wasmachine kan de levensduur in belangrijke mate verlengen.
De buitenzijde van de machine kan het beste worden gereinigd met warm water en een
neutraal niet-agressief huishoudmiddel.
Poets gemorst waspoeder e.d. onmiddellijk af met een vochtige doek. Stoot niet tegen het
oppervlak of bewerkt het niet met scherpe voorwerpen.
❋ BELANGRIJK: Gebruik geen methylalcohol, verdunners of gelijkaardige producten.
2. Binnenzijde
Droog na rond de flexibele ring in de opening van de wasmachinedeur en het glas.
Deze plaatsen moeten altijd goed schoon zijn om een waterdichte afsluiting te kunnen
garanderen.
Voer een volledige wascyclus met warm water uit.
Herhaal deze procedure indien nodig.
OPMERKING
Verwijder hardwaterafzettingen alleen met reinigingsmiddelen die
wasmachineveilig zijn.
Voorzorgsmaatregelen voor de winter
Als de machine zich bevindt in een ruimte waar het kan vriezen of verplaatst wordt wanneer
het vriest, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te vermijden dat
de wasmachine beschadigd wordt:
1. Sluit de watertoevoerkraan af.
2. Koppel de leidingen van de watertoevoer en de afvoer los, en laat ze leeglopen.
3. Steek de stekker van de elektrische stroomkabel in een goed geaard stopcontact.
4. Giet 3,8 liter van een niet-toxisch antivriesmiddel in de lege wastrommel. Sluit de deur.
5. Stel de centrifugeercyclus in en laat de wasmachine 1 minuut centrifugeren om al het water
uit de machine af te voeren. Een beetje antivries zal in de machine blijven zitten.
6. Trek de stekker uit het stopcontact, droog de binnenzijde van de trommel, en sluit de deur.
7. Verwijder de verdeellade. Spoel al het water uit de compartimenten weg en maak ze
droog. Plaats de lade terug.
8. Bewaar de machine rechtopstaand.
9. Om het antivriesmiddel na opslag uit de machine te verwijderen, laat u de machine een
volle cyclus doorlopen met zeep zonder een . waslading toe te voegen.
24
S
toringsindex
❋ De wasmachine is voorzien van automatische veiligheidsfuncties die fouten tijdig
detecteren, diagnosticeren en ook nog eens dienovereenkomstig reageren.
Wanneer de machine niet naar behoren werkt of helemaal niet meer werkt, kan u
de hiernavolgende punten nakijken vooraleer contact op te nemen met een servicepunt.
Symptoom
Rammelend geluid
Bonkend geluid
Trillend geluid
Waterlekkage
Mogelijke oorzaak
• Vreemde voorwerpen zoals
muntstukken of veiligheidsspelden
kunnen in de trommel of in de pomp
zitten.
Leg de wasmachine stil en controleer
de trommel en de afvoerfilter.
Als het geluid blijft voortduren nadat de
wasmachine opnieuw werd opgestart,
neem dan contact op met uw
plaatselijke verdeler.
• Een zware lading kan een bonkend
geluid produceren. Dit is meestal
normaal.
Als het geluid doorgaat, is de
wasmachine waarschijnlijk uit balans.
Stop de machine en herverdeel de was.
• Zijn alle vergrendelingsbouten en
verpakkingen verwijderd?
• Rusten alle stelvoetjes stevig op de
grond?
Als u hem niet verwijderd heeft bij de
installatie: zie "Installatie" voor het
verwijderen van de
vergrendelingsbouten. Waslading
ongelijk verdeeld in de trommel. Stop
de wasmachine en herverdeel de was.
• De aansluiting van de
toevoerleiding is los aan de zijde
van het kraantje of aan de zijde van
de wasmachine.
• De afvoerleidingen van de woning
zijn verstopt.
Controleer en draai de
leidingaansluitingen vast.
Het water wordt niet of
te traag uit de machine
afgevoerd.
Ontstop de afvoerpijpen.
Contacteer indien nodig een loodgieter.
Te veel wasmiddel of een verkeerd
wasmiddel? De vorming van schuim
kan waterlekkage veroorzaken.
Te veel schuim
Het water komt niet of
te traag in de machine
Oplossing
• Onvoldoende watertoevoer in de
regio.
Controleer een andere kraan in huis.
• Watertoevoerkraan niet helemaal
opengedraaid.
Draai de kraan helemaal open.
• Watertoevoerleiding geplooid.
• Filter van de toevoerleiding is
verstopt.
Leg de leiding recht.
Controleer de filter van de
toevoerleiding.
• De afvoerleiding is geklemd of
verstopt.
• De afvoerfilter is verstopt.
Reinig de afvoerleiding en leg hem
recht.
Reinig de afvoerfilter.
25
S
toringsindex
Symptoom
De wasmachine wil
niet starten.
Mogelijke oorzaak
• De stekker steekt niet in het
stopcontact of de aansluiting is
los.
Zorg ervoor dat de stekker stevig in het
stopcontact zit.
• De zekering is doorgeslagen, de
stroomonderbreker is
aangeslagen of er was een
stroompiek.
Reset de stroomonderbreker of vervang
de zekering.
De capaciteit van de zekering niet
verhogen.
Indien het een probleem van overlading
is, moet dit worden hersteld door een
erkend elektricien.
Draai de watertoevoerkraan open.
• De watertoevoer is niet
aangesloten.
De wasmachine wil
niet centrifugeren.
De deur gaat niet
open.
De wascyclus wordt
vertraagd.
26
Oplossing
❋ Controleer of de deur goed
gesloten is.
Sluit de deur en druk de "Start/Pause"knop in.
Nadat u op de "Start/Pause"-knop
gedrukt heeft kan het een aantal
minuten duren vooraleer de kleding in
de wasmachine begint te centrifugeren.
De deur moet vergrendeld zijn
vooraleer het centrifugeren kan
beginnen.
Wanneer de machine ingeschakeld is,
kan de deur, om
veiligheidsredenen, niet geopend
worden.
Wacht één of twee minuten vooraleer u
de deur opent.
Hierdoor heeft het elektrisch
deurmechanisme voldoende tijd om de
deur vrij te geven.
De wastijd kan verschillen naargelang
de washoeveelheid, de druk van de
waterleiding, de watertemperatuur en
andere gebruiksvoorwaarden.
Wanneer instabiliteit wordt vastgesteld
of wanneer het programma voor de
verwijdering van schuim actief is, zal de
wastijd de verwachte tijd overschrijden.
S
toringsindex
Symptoom
Mogelijke oorzaak
• Onvoldoende watertoevoer in de regio
• Watertoevoerkraan niet volledig open.
• Knik in watertoevoerleiding.
• De filter van de toevoerleiding is
verstopt.
• Als waterlekkage optreedt in de
toevoerslang, licht de indicator “ A ”
rood op vervang de toevoerslang.
Oplossing
<Fig 1>
Controleer een ander kraantje in huis.
Zet het kraantje helemaal open.
Trek de leiding recht.
Controleer de filter van de toevoerleiding.
• Afvoerleiding is geklemd of verstopt.
• Afvoerfilter verstopt.
Reinig de afvoerleiding en trek ze recht.
Reinig de afvoerfilter.
• Te kleine lading
• Lading uit balans
• Het toestel heeft een instabiliteitsdetectie- en
correctiesysteem. Wanneer individueel zware
artikelen zoals badkamermatten, gordijnen, enz. in de
machine geladen worden is het mogelijk dat het
systeem de centrifugeercyclus onderbreekt of zelfs
helemaal stopt wanneer vastgesteld wordt dat de
instabiliteit te groot is, zelfs na verschillende pogingen
om te centrifugeren.
• Wanneer het wasgoed nog te nat is op het einde van
de cyclus, breng dan kleine kledingstukken in de
trommel om de balans te herstellen en herhaal de
centrifugeercyclus.
Voeg 1 of 2 gelijksoortige artikelen toe om
de lading in balans te brengen.
Herschik de lading om het centrifugeren
mogelijk te maken.
• Is de deur geopend?
Sluit de deur.
❋ Als "
"niet vrijgegeven wordt, moet
u contact opnemen met de verdeler.
Trek de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met de verdeler.
• Als het teveel aan water te wijten is aan een
defecte waterklep, dan krijgt u het volgende
icoon "
".
Draai de waterkraan dicht.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de verdeler.
•"
"wordt getoond wanneer de sensor voor
het waterpeil defect is.
• Overbelasting in de motor.
• Overbelasting in de motor.
• Er is een fout opgetreden tijdens het
programma
Start het programma oprieuw.
27
G
arantiebepalingen
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak
op een product staat, betekent dit dat het product valt onder
de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door
de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude
toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
De garantie geldt niet in geval van:
• Voorrijkosten naar uw huis om u te leren het product te gebruiken.
• Als het product aangesloten is op een ander net dan het aangegeven op de plaat.
• Als de fout veroorzaakt is door ongeluk, nalatigheid, misbruik of bovenmachtige
redenen.
• Als de fout veroorzaakt is door een ander dan het gewoon huishoudelijk gebruik of niet
volgens de gebruikershandleiding.
• De gebruikinstructies van het product aanpassen of de instelling van het product
veranderen.
• Als de fout veroorzaakt is door ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken, enz.
• Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren, centrifugeren of de
inname van warm water.
• De installatie corrigeren, bijvoorbeeld, het product waterpas stellen of
• Het normale in de handleiding beschreven onderhoud.
• Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp of filter, zoals
gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
• Verwijderen van zekeringen of veranderen van kabels of waterleidingen.
• Niet toegestane reparaties.
• Directe of indirecte schade aan persoonlijke eigendom veroorzaakt door eventuele
gebreken aan dit apparaat.
• Als dit product voor commerciële doeleinden is, wordt hij niet gewaarborgd.
(bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare toiletten,
sportscholen, hotels, enz.)
28
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!
Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer
naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype :
Serienr :
Naam van de koper :
Aankoopdatum :
stempel/ handtekening van de handelaar
29
M emo
30
C
aractéristiques du produit
Protection contre le froissement
Grâce à la rotation alternée du tambour, le froissement de la
lessive est réduit au minimum.
Elément chauffant
La résistance incorporée au lave linge chauffe
automatiquement l'eau à la température adéquate
correspondant au programme de lavage choisi.
추가선택, 예약,
Verrouillage-Enfant
Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher
les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement
de programme pendant le fonctionnement.
Plus économique grâce au Système de Lavage
Intelligent
Il détermine le niveau d'eau optimum et le temps de lavage afin
de minimiser la consommation d'énergie en eau et en électricité.
Système Anti-balourd
En détectant la charge et l'équilibrage, il répartit uniformément la
charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage.
Technologie Direct Drive
Le moteur électromagnétique est en transmission directe sur le
tambour sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable,
performant et silencieux.
S
ommaire
Mises en garde .......................................................................32
Spécifications ..........................................................................33
Installation................................................................................34
Précautions à prendre avant le lavage ....................................39
Apport de lessive ....................................................................40
Fonction ..................................................................................42
Comment utiliser votre lave-linge ...........................................43
Maintenance ............................................................................50
Guide de dépannage ...............................................................54
Termes de la garantie.............................................................57
31
M ises en garde
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
!
Avertissement!
Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être
rigoureusement suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie,
d'explosion, de choc électrique, des dommages materiels, des blessures, ou de décès.
INSTRUCTIONS IMPORTANTES
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de
blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :
• Ne pas mettre les mains dans le lave-linge lorsqu'il est sous
tension (touche Marche enfoncée).
• Ne pas installer ni stocker le lave-linge dans un endroit
exposé aux intempéries.
• Ne pas toucher aux commandes.
• Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la machine à
laver . Ne pas effectuer d'autres entretiens que ceux
spécifiquement recommandés par le manuel (voir pages 20
à 25). Même dans ce cadre, assurez vous de la bonne
compréhension des instructions avant toute manipulation et
renoncez y si vous n'avez pas les compétences
nécessaires.
• Ne pas laisser de matériaux combustibles tels que des
peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques,
etc … en dessous et autour de la machine.
• Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est
utilisé par ou près des enfants.
• Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur de
la machine ou de tout autre appareil.
• Ne pas laisser la porte du lave-linge ouverte . Une porte
ouverte peut inciter les enfants à se suspendre à la porte ou
à se glisser à l'intérieur de la machine à laver.
• Ne jamais mettre la main dans la machine à laver quand
elle est en mouvement. Attendre l'arrêt complet du tambour.
• Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été nettoyés,
lavés, trempés dans des substances combustibles ou
explosives ou tachées par ces substances (telles que la
cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les
solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc …) qui
peuvent s'enflammer ou exploser.
Il se peut que l’huile reste dans la cuve après un cycle
complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie
pendant le séchage. Par conséquent, ne pas insérez de
vêtements imprégnés d’huile.
• Le processus de lessivage peut réduire le caractère
ignifuge des tissus.
• Pour éviter cela, suivre soigneusement les instructions de
lavage et de précaution du fabricant du vêtement.
• Ne pas fermer brusquement la porte de la machine à laver
et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force quand elle est
verrouillée (Indicateur de verrouillage de la porte ON) pour
ne pas endommager la porte de la machine à laver.
• Pour réduire le risque de choc électrique, il est nécessaire,
avant toute maintenance ou nettoyage, de débrancher le
cordon d'alimentation de la prise murale ou de couper
l'alimentation de cette prise soit en retirant le fusible
correspondant du tableau électrique, soit en déconnectant
le disjoncteur.
• Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il est
endommagé,s'il fonctionne mal,s'il est partiellement
démonté , si des pièces sont cassées ou manquantes, ou si
le cordon d'alimentation ou la prise murale sont
endommagés
• Si l’appareil a été en contact avec de l’eau, veuillez appeler
votre service client.
Risque de choc électrique ou d’incendie.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre
réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant
électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre
• Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirez la prise de terre.
• Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.
ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut
entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre
correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas
modifier la fiche fournie avec l'appareil -si elle ne va pas dans la prise, faire installer une
prise adaptée par un électricien qualifié.
32
S
pécifications
Nom
: Lave-linge à chargement frontal
Alimentation électrique
: 220-240 V~, 50Hz
Dimensions
: 600mm (L) x 600mm (P) x 850mm (H)
Poids
: 65 kg
Capacité de lavage
: 8 kg
Watt Max.
: 2100 W
Vitesse d'essorage
: 0 / 400 / 800 / 1600
Consommation d'eau.
: 60ℓ (7,5ℓ/kg)
Pression d'eau admissible
: 0,3 - 10 kgf / cm2 (30~1000kPa)
L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but
d'améliorer la qualité des éléments.
Accessoires
Clé
Tuyau d'arrivée d'eau
(Pour le débridage du tambour
et le réglage des pieds)
33
I
nstallation
Installer ou stocker dans un endroit qui ne soit pas exposé à des températures inférieures à
0°C ou aux intempéries. La mise à la terre de la machine doit respecter tous les normes et
décrets gouvernementaux en vigueur.
Dans certains pays sujets à des infections de cafards ou autres insectes, maintenez votre
appareil électroménager et son environnement propre. Les dégâts causés par les cafards ou
autres insectes ne seront pas pris en compte par la garantie.
Vis de bridage
L'appareil est muni de vis de bridage afin de prévenir tous dommages internes pendant
le transport.
Enlever l’emballage puis démonter
les vis et les écrous sécurisant le
transport
avant d’utiliser le lave-linge.
Lors du déballage, enlever le
support d'emballage placé au
milieu de l’embase.
Dépose des vis de bridage
1. Les 4 vis spéciales sont serrées pour
prévenir tous dommages internes
pendant le transport. Avant de faire
fonctionner la machine à laver, enlever
les vis ainsi que les rondelles en
caoutchouc.
• Ne pas les enlever pourrait provoquer une
forte vibration,du bruit et un mauvais
fonctionnement.
2. Dévisser les 4 vis à l'aide de la clé fournie
cet effet (voir page 33).
34
3. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles
en caoutchouc en tordant légèrement la
rondelle. Garder les 4 vis et la clé pour
une utilisation future.
• Conserver les vis de bridage pour les
réinstaller en cas de transports ultérieurs.
4. Obturer les trous avec les capuchons
fournis.
I
nstallation
Emplacement nécessaire pour l'installation
Tuyau de vidange
Mise à niveau du sol :
La pente admissible sous la machine est de 1˚
Lave-linge
Bac de lavage
approx. 2cm
Prise de courant :
Elle doit être située sur le côté de la machine et
respecter une distance de 1,5 mètres. Afin d'éviter les
risques de surcharge il tient de ne brancher qu'un seul
appareil à cette prise.
Dégagement supplémentaire :
A prévoir pour le mur, la porte et le sol
(10cm : arrière /2cm : côtés droit & gauche)
Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage sur le
dessus du lave-linge
Mise en place
Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
S‘assurer de la libre circulation de l’air autour et sous la machine n'est pas entravée par un
tapis, une carpette, etc.
• Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en
carton ou autres matériaux sous les pieds de la machine.
• S ‘il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu’à proximité d’une gazinière ou de tout
autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant
thermique de (85x60cm) recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinère ou source de
chaleur .
• Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas audessous de 0°C.
• S’assurer lors de l’installation du lave-linge qu’il est facilement accessible par un
technicien en cas d’intervention.
• Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie (voir page 33)
et s’assurer de la stabilité de l’appareil. Veiller à ce qu’un dégagement d’environ 20 mm
soit respecté entre le panneau du lave-linge et le système d’évacuation de l’eau de
vidange.
35
I
nstallation
Raccordement électrique
1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un
technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux réglementations de câblage en vigueur.
5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.
Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu’à un technicien agréé par le fabricant. Les réparations effectuées
par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation,
contactez le service après-vente.
Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre sous 0°C. Les tuyaux gelés
peuvent se fendre.
A températures négatives, la fiabilité des composants électroniques peut se trouver altérée.
Si le lave-linge est livré pendant l’hiver et que la température extérieure est négative : entreposez-le quelques heures à
température ambiante avant de le mettre en marche.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT concernant le cordon d’alimentation
Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d’effectuer le branchement sur un circuit dédié, c’est-àdire une prise unique qui n’alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de
dérivation ne vient s’ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l’utilisateur pour connaître les
consignes adéquates. (voir page 33).
Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des
rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d’alimentations effilochés ou une gaine d’isolation électrique
défectueuse or craquelée. L’un ou l’autre de ces cas de figure pourrait être à l’origine d’une électrocution ou d’un
incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S’il paraît endommagé ou
détérioré, débranchez-le, cessez d’utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu’il remplace le cordon
par un cordon strictement identique.
Protégez le cordon d’alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le
vriller, de l’entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention
aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d’alimentation de l’appareil.
La machine à laver doit être connectée à la conduite d'eau principale par un jeu de tuyaux
neufs. Ne jamais utiliser un jeu de tuyaux usagé.
Connexion du tuyau d'alimentation en eau
Joint en caoutchouc
Raccord
de tuyau
Joint en caoutchouc
Raccord de tuyau
36
▶La pression d'alimentation d'eau doit être comprise entre 30kPa et
1000kPa (0,3~10kgf/cm2).
▶Ne pas tirer ni fausser le filetage lors de la connexion du tuyau
d'admission à la valve.
▶Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000kPa, un
dispositif de décompression devra être installé.
• Deux joints sont fournies avec le tuyau d'arrivée d'eau dans le
raccord de la valve afin de prévenir les fuites d'eau.
• Vérifier l'étanchéité des connexions de la machine à laver en
ouvrant le robinet d'arrivée d'eau au maximum
• Vérifier périodiquement l'état du tuyau et remplacer le si
nécessaire.
• S'assurer que le tuyau n'est pas tordu, plié ou écrasé.
nstallation
I
Ce lave-linge n’est pas conçu pour être utilisé en environnement instable, tel que dans les
avions, les caravanes etc. Avant de partir en vacances ou lorsque le lave-linge ne sera pas
utilisé durant une période prolongée, fermez le robinet d’arrivée d’eau, surtout si la pièce ne
dispose pas de bouche d’évacuation d’eau.
Installation du tuyau de vidange
env. 100 cm
min. 60 cm
max. 100 cm
env. 145 cm
• Maintenir solidement le bac du tuyau de
vidange avec un lien lorsque vous
l'installez.
env. 105 cm
• Une fixation appropriée du tuyau de
vidange protégera le sol des dommages
dus à une fuite d'eau.
Bac de lavage
env. 100 cm
Logement
du tuyau
max. 100 cm
env. 105 cm
min. 60 cm
env. 145 cm
max. 100cm
min. 60cm
Bride
de
fixation
max. 100cm
min. 60cm
• Le tuyau de vidange ne devra pas être
placé à plus de 100 cm au dessus du
sol.
• Une fixation appropriée du tuyau de
vidange protégera le sol des dommages
résultant d'une fuite d'eau.
• Si le tuyau de vidange est trop long, ne
pas l'installer. Le substituer par un plus
court afin d'eviter un bruit anormal.
37
I
nstallation
Réglage de niveau
1. Pour réduire les vibrations et les bruits excessifs, installer la machine
sur un sol stable et à niveau, de préférence dans un coin de la pièce.
REMARQUE
Un plancher en bois ou surélevé peut provoquer des
vibrations excessives ou des erreurs d’équilibrage de charge.
2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise à niveau (ne pas insérer
de cales de bois, etc … sous les pieds). S'assurer que les quatre
pieds sont stables et reposent sur le sol . Vérifier ensuite que
l'appareil est parfaitement à niveau (utiliser un niveau à bulle d'air).
Après le réglage des pieds, serrer l’écrou de blocage en tournant dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit
être solidement amarée afin d ’éviter tout risque de chute.
Vérification en diagonale
Si on appuie sur les bords de la plaque supérieure de la machine à laver en
diagonale, la machine ne doit absolument pas bouger d'un pouce vers le
haut ni vers le bas (Veillez à vérifier les deux directions) Si la machine
bouge quand on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale,
réajuster les pieds.
REMARQUE
Sols en béton
• La surface d’installation doit être propre, sèche et à niveau.
• Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
Carrelage (Sols glissants)
• Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez les sur le sol aux
emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l’appareil et régler les pieds pour qu’ils soient
à niveau.
Parquets
Rondelle en
• Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
caoutchouc
Rubber Cup
• Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des rondelles
en caoutchouc d’au moins 15 mm d’épaisseur sous chaque pied .
• Si possible installer la machine dans un angle de la pièce à l’endroit le plus stable.
Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.
Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG sous la
référence 4620ER4002B.
Important!
• Un positionnement et une mise à niveau approprié du lave-linge assurent un fonctionnement fiable
et durable du lave-linge.
• La machine doit être absolument horizontale et être stable.
• Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d’une pression sur les angles supérieurs.
• La surface d’installation doit être propre, sans cire ni autres produits d’entretien des sols.
• Veillez à ce que les pieds restent sec. Dans le cas contraire, l’appareil pourrait glissé.
38
P
récautions à prendre avant le lavage
Avant la première utilisation
Sélectionnez un cycle (Coton 60°C, mettre une demi dose de détergent) et faire tourner
l’appareil à vide. Cela permettra d’évacuer les éventuels résidus de fabrication.
Précautions à prendre avant le lavage
1. Etiquettes d'entretien
Chercher l'étiquette d'entretien sur vos vêtements. Vous connaîtrez ainsi la composition du textile
et la façon de le laver.
2. Tri
Pour un meilleur résultat, trier les vêtements. Préparer les charges qui peuvent être lavées avec
un même cycle de lavage. La température de l’eau et la vitesse d’essorage varient en fonction des
différents textile. Séparer toujours les cotons foncés des cotons claires et du blanc. Laver les
couleurs séparément pour éviter qu'elles ne déteignent sur les blancs. Eviter si possible, de laver
des articles très sales avec des articles peu sales
Salissure (Très sale, Normal, peu sale) : Séparer les vêtements en fonction du degrés de
salissure.
Couleurs (Pâles, Clairs, Foncés) : Séparer le linge blanc et le linge de couleur.
Peluche (Textiles pelucheux, Textiles, capteurs ) : Laver séparément les textiles pelucheux et les
textiles capteurs de peluche.
Textiles pelucheux : tissu éponge,serviettes de toilette, langes
Textiles capteurs de peluches : synthétiques,velours côtelés, chaussettes
3. Précautions à prendre avant le chargement
Mixer la charge avec des articles de différentes tailles. Charger les articles les plus volumineux
en premier. Ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge de lavage. Ne pas laver
un article seul afin d'eviter un déséquilibre de la charge.
Si tel était le cas, ajouter un ou deux articles similaires.
• Vérifier que toutes les poches sont vides.
Des objets tels que des clous, des pinces à
cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces
de monnaie ou des clés peuvent endommager
votre lave-linge et vos vêtements.
• Fermer les fermetures à glissière,à crochets et
les boutons pressions pour éviter que les
vêtements ne s'accrochent les uns aux autres
• Eliminer auparavant les salissures et les taches
sur les cols et les poignets avec un peu de
détergent dissous dans l'eau.
• Le tambour de lavage devra être nettoyé de
temps en temps.
• Les petits articles métalliques tels que les
trombones, les punaises, les clés ou autres
épingles à nourrisse peuvent endommager le
tambour et engendrer des points de rouille.
Veillez à bien vider vos poches.
39
A pport de lessive
Ajout de lessive et d'adoucissant
1. Bac à produits
• Lavage uniquement ➔
MAX
• Prélavage + Lavage ➔
max
2. Ajout d’adoucissant
• Ne pas dépasser la ligne de
remplissage maximum. En cas de
dépassement, l'adoucissant pourrait
être distribué trop tôt et tâcher les
vêtements.
• Ne pas laisser l'adoucissant dans le
bac à produits plus de deux jours.
(L'adoucissant pourrait durcir)
• L'adoucissant sera
automatiquement ajouté pendant le
cycle de rinçage.
• Ne pas ouvrir le tiroir au moment de
l'arrivée d'eau.
• Les solvants (White spirit, acétone,
etc) ne doivent jamais être utilisés.
REMARQUE
40
Ne pas verser l'adoucissant
directement sur les vêtements.
A pport de lessive
3. Dosage du détergent
• Le détergent devra être utilisé selon les
instructions de son fabricant.
• Utiliser trop de détergent peut entrainer des
disfonctionnements qui se traduiront par une
formation excessive de mousse, un
alourdissement du tambour et un mauvais
résultat de lavage.
• Si vous utilisez du détergent en poudre veillez à
ce qu'il soit conçu pour une utilisation en
machine.
• Il peut être nécessaire d'ajuster la quantité
de détergent en fonction de la température
et de la dureté de l'eau,du poids et du
niveau de saleté de la charge. Pour un
meilleur résultat, éviter une formation
excessive de mousse.
Suggestions
Pleine charge : selon les
recommandations du fabricant.
Charge partielle : 3/4 de la quantité
normale.
Charge minimum : 1/2 de la charge
totale.
• Le détergent est libéré par le
distributeur au début du cycle.
5. Utilisation de tablettes
1) Ouvrir la porte et placer les tablettes
dans le tambour.
MAX
4. Adoucisseur d’eau
max
2) Charger le linge dans le tambour.
• L’utilisation d’un adoucisseur d’eau peut
être nécessaire dans les régions où l’eau
est extrêmement calcaire. Respectez les
quantités indiquées sur l’emballage.
Ajoutez d’abord le détergent puis
l’adoucisseur.
3) Fermer la porte.
- Utilisez la même quantité de détergent que
celle recommandée pour les zones d’eau
douce.
41
onction
F
Programmes recommandés selon les types de textiles
Programme
Coton
Synthétiques
Type de textile
Articles grand teint
(chemises, chemises de
nuit, pyjamas...) et coton
blanc peu sale (dessous...)
Polyamide, acrylique,
polyester
Coton rapide
Coton qui est peu sale
Rapide 30‘
Type de textile similaire
aux textiles en Coton et
Synthétiques.
Délicat
Couette
Couverture
Univers
blanc
60˚C
(Froid, 30°C,
40°C, 95°C)
40˚C
(Froid, 30°C,
60°C)
Couette, couverture,
housse de canapé
Linge épais qui absorbe
beaucoup d’eau .
Lavage pour vêtement
enfant
Lavage
(Option)
Charge
maximale
Nominale
- Rinçage Extra
- Intensif
- Prélavage
- Anti-froissage
Moins de
4,0 kg
Nominale
30˚C
(Froid, 40°C)
Moins de
2,0 kg
Délicat linge fragile
(soie, rideaux...)
Lainages et soies lavables
en machine
Laine
Conseillé
Température
(Option)
40˚C
(Froid, 30°C)
- Intensif
- Anti-froissage
Grande taille
(9 Tog)
30˚C
(Froid)
Nominale
60˚C
(40˚C, 95°C)
Moins de
6,0 kg
Bio
Programme pour éliminer
les tâches à base de
protéine.
60˚C
(95°C)
Coton 95°C
Pour éliminer le détergent
restant après un lavage à
l’eau bouillante .
95˚C
- Rinçage Extra
- Intensif
- Prélavage
- Anti-froissage
Nominale
❋ Température de l'eau : Selectionnez la température de l'eau pour les cycles de lavage. Suivez toujours les indications
des étiquettes d'entretien de fabrication des vetements.
❋ Prélavage : Le mode "Prélavage" est très utile quand la lessive est très sale.
❋ Intensif : Lorsque vous lavez du linge très sale, vous pouvez améliorer l’efficacité du lavage en choisissant l’option
“Intensif”.
❋ Les programmes avec option “Coton 95°C+Intensif” ont été testés conformément aux normes IEC60456 et EN60456.
❋ Rinçage Extra : Pour un rinçage très efficace et en profondeur vous pouvez choisir l’option “Rinçage Extra”.
❋ Anti-froissage: Si vous désirez éviter le froisseage du linge, appuyez sur cette touche pendant l’essorage.
Le programme pour la laine de cette machine est approuvée par le Secrétariat de laine pour le lavage
de produits en laine lavables à la machine, en partant du principe que les produits sont lavés
conformément aux instructions sur l'étiquette du vêtement et aux instructions fournies par le
fabriquant de cette machine à laver (M0806).
❇ Remarques : Un produit de lessive normale synthétique est recommandé. Le programme pour la laine a
des mouvements calmes et des rotations à une vitesse limitée pour protéger les vêtements.
42
C
omment utiliser votre lave-linge
1. Utilisation du programme
de lavage par défaut
2. Sélection manuelle du
programme
• Pour démarrer, appuyer sur le bouton
Marche/Arrêt.
• Pour démarrer, appuyer sur le bouton
Marche/Arrêt.
• Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
• Sélectionnez les paramètres à utiliser en
appuyant sur chaque bouton.
• Paramètres par défaut
– Lavage : 1 lavage seul
– Rinçage : 3 fois
Pour sélectionner chacun des paramètres,
consultez les pages 44 à 49
•Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
– Essorage : 1600 tr/mn
– Température : 60°C
3. Signal sonore: allumé/ éteint
– programme : Coton
• La fonction pour allumer/éteindre le signal
sonore peut être activée en appuyant les
touches Fin différée simultanément.
• La fonction pour allumer/éteindre le signal
sonore peut être activée à chaque moment
et est désactivée automatiquement lors
d'une panne d'électricité.
La fonction pour allumer/éteindre le signal
sonore marche aussi quand l'appareil est
désactivé.
43
C
omment utiliser votre lave-linge
6
(1) Cadran : Programme
(2) Bouton : Départ/Pause
(3) Bouton : Essorage
(4) Bouton : Température
(5) Bouton : Marche/Arrêt
(6) Bouton : Rinçage Extra
(7) Bouton : Prélavage
(8) Bouton : Intensif
Mise en marche
(9) Bouton : Anti-froissage
(10) Verrouillage Enfant
(11) Bouton : Fin différée
(12) Nettoyage de la cuve
Sélection du programme
désiré
1. Marche/Arrêt
• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
faire démarrer et stopper la machine.
• On peut aussi l'utiliser pour annuler la
fonction Fin différée.
2. Programme par défaut
• Lorsqu'on a appuyé sur le bouton
Marche/Arrêt, la machine à laver est prête à
lancer un programme Coton dont les
paramètres par défaut sont détaillés cidessous
• Si ces paramètres par défaut conviennent à
votre utilisation immédiate, il vous suffit
d'appuyer sur le bouton Départ/Pause
pour débuter le cycle de lavage
■ Programme initial
- Programme Coton / Lavage principal /
Rinçage normal / 1600 tr/mn / 60˚C
44
• 13 programmes sont disponibles :
• Les lampes s’allument en fonction des
programmes sélectionnés.
• le programme Coton est sélectionné par défaut
lorsqu'on appuie sur la touche Marche/Arret.
– Pour sélectionner un autre programme,
il suffit de tourner le bouton du programmateur.
L ordre des programmes est le suivant :
“Coton - Coton rapide - Synthétiques - Couette
- Couverture - Rapide 30' - Rinçage/Essorage
- Essorage - Délicat - Laine - Bio - Coton 95˚C
- Univers blanc
Pour choisir le programme le plus approprié à votre
utilisation Voir page 42.
C
omment utiliser votre lave-linge
Départ/Pause
Option
• La touche Option sert
à sélectionner
l’option désirée.
1. Départ
• On utilise le bouton Départ/Pause pour
lancer le cycle de lavage ou pour suspendre
le cycle en cours d'utilisation.
2. Pause
1. Rinçage Extra
• S'il est nécessaire d'arrêter temporairement le
cycle de lavage, appuyer sur le bouton
"Départ/Pause"
• La machine s'éteind automatiquement 4 minutes
après avoir suspendu le déroulement du cycle
NB : En mode Pause ou lorsque le programme
de lavage est terminé, le hublot est
automatiquement deverrouillé apres 1 a 2
minutes.
• Pour un rinçage très efficace et en profondeur
vous pouvez choisir l’option “Rinçage Extra”.
Verrouillage de la porte
• Ce voyant s’illumine lorsque la porte est
verrouillée.
• La porte est déverrouillée en appuyant sur la
touche “Départ/Pause” arrêtant la machine.
Détection
• Vous pouvez sélectionner cette option pour
tous les cycles, hormis Couette, Laine,
Couverture, Délicat et Rapide 30'.
2. Prélavage
• Le mode "Prélavage" est très utile quand la
lessive est très sale.
• Le mode "Prélavage" est disponible avec
les programmes Coton, Coton rapide,
Synthétiques, Bio, Univers blanc et
Coton 95°C.
3. Intensif
• L’option “Intensif” est dédiée au linge très
sale.
• Lorsque l’option “Intensif” est sélectionnée,
le temps de lavage peut être prolongé, selon
le programme sélectionné.
4. Anti-froissage
• Lorsque “Détection” apparaît sur le display, la
machine tourne au ralenti et indique la
quantité de linge dans le tambour. Cela peut
prendre quelques secondes.
• Le mode “Détection” est disponible avec les
programmes Coton, Coton rapide et
Synthétiques.
• Si vous désirez éviter le froisseage du linge,
appuyez sur cette touche pendant
l’essorage.
Si le voyant est allumé, cette fonction a été
sélectionnée.
45
C
omment utiliser votre lave-linge
Verrouillage Enfant
• Cette fonction permet de verrouiller les
boutons du panneau de commandes afin de
prévenir toute manipulation involontaire ou
intempestive.
Nettoyage de la cuve
Le cycle de nettoyage de la cuve se sélectionne
en maintenant simultanément appuyés les
boutons Intensif et Anti-froissage. Lorsqu’il est
activé, l’écran LED affiche «
».
• Le verrouillage enfant s'active en appuyant
simultanément sur le s boutons Rinçage Extra
et Prélavage pendant environ 3 secondes.
Ce cycle est spécialement conçu pour le
nettoyage interne du lave-linge.
Utilisez le régulièrement.
• Pour désactiver la fonction appuyer de
nouveau et simultanément sur les boutons
Rinçage Extra et Prélavage pendant environ
3 secondes.
• Si vous voulez changer le programme alors
que le Verrouillage-Enfant est activé :
1. Appuyer simultanément sur Rinçage Extra et
sur Prélavage pendant environ 3 secondes.
2. Appuyer ensuite sur le bouton Départ/Pause.
3. Sélectionner le programme désiré et réappuyer sur le bouton Départ/Pause.
Changer le
programme
désiré
• La sécurité enfant peut être activée à tout
moment et désactivée en respectant la
procédure d'annulation de la sécurité enfant.
Les disfonctionnements ou le fait d'éteindre
l'appareil n'affectent pas cette sécurité.
46
■ Comment utiliser le cycle de nettoyage :
1.Assurez vous que le tambour est vide et
fermez la porte.
2. Ouvrez le bac à produits et versez la javel
dans le compartiment prévu à cet effet.
NOTE: : N’ajoutez pas de détergent. Ils
pourraient produire une quantité
excessive de mousse et entraîner des
fuites.
3. Fermez délicatement le bac à produits.
4. Appuyez sur marche, puis simultanément sur
les boutons Intensif et Anti-froissage
jusqu’à ce que l’écran LED affiche «
».
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
lancer le cycle.
6. Après le cycle, laisser la porte ouverte pour
laisser sécher le joint flexible, le hublot et le
contour de porte.
! Avertissement :
Si des enfants sont présents, veillez à ce
qu’ils n’aient pas accès au lave-linge.
Ne les laissez pas sans surveillance et
écourtez l’opération autant que possible
l’opération.
C
omment utiliser votre lave-linge
Essorage
• En appuyant sur le bouton Essorage,
on peut choisir la vitesse d'essorage.
1. Sélection de l'essorage
2. Pas d’essorage ( 0 )
• Les vitesses d'essorage disponibles varient en
fonction des modèles et des programmes
comme expliqué ci-après :
• Si on sélectionne "0" (pas d'essorage), le
lave-linge s'arrête après la vidange de
l'eau de rinçage
- Coton, Coton rapide, Rinçage/Essorage,
Rapide 30‘, Bio, Couverture
A.C.P – 0 – 400 – 800 – 1600
Cette fonction est sélectionnée si l'option est
allumée.
- Essorage
0 – 400 – 800 – 1600
3. Arrêt cuve pleine (A.C.P)
- Délicat, Couette, Univers blanc, Coton 95°C,
Synthétiques, Laine
A.C.P – 0 – 400 – 800
• Si vous désirez laissez les articles dans
la machine sans les essorer après
rinçage afin de les empêcher de se
froisser, sélectionnez la fonction A.C.P
en appuyant sur la touche Essorage.
• Lorsque la machine est arrêtée en cuve
pleine, pour effectuer la vidange ou
l’essorage, appuyez sur la touche
Programme puis Essorage.
(Essorage)
Si le voyant est allumé, cette fonction a été
sélectionnée.
47
C
omment utiliser votre lave-linge
Température
Fin différée
• On peut sélectionner la
température de l'eau en
appuyant sur le bouton
température
- Froid
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C
• La température de l'eau peut être
sélectionnée en fonction du programme
comme expliqué ci-dessous.
La température sélectionnée s'allume.
Pour des informations plus détaillées, voir page 42.
Préparation du lavage avant la programmation du
"Fin différée"
– Ouvrez le robinet d'eau.
– Mettez le linge et fermez la porte.
– Versez le détergent et l'adoucissant dans le
réservoir.
• Programmation de la "Fin différée"
– Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
– Sélectionner le programme désiré.
– Appuyez sur le bouton Fin différée et
programmez le temps désiré.
– Appuyez sur le bouton Départ/Pause
(" : "clignotements.)
• Lorsqu'on appuie sur la touche Fin différée, la
valeur affichée par défaut est "3:00". Cela
signifie que la fin du cycle de lavage est
différée de 3 heures .
• Chaque pression sur cette touche diffère
d'une heure de plus la fin du cycle
(maxi 19 heures).
• Pour annuler le Fin différée, appuyez sur le
bouton Marche/Arrêt.
• Le Fin différée correspond"au temps qui
sépare l'instant de la programmation de
l'achèvement du cycle
(Lavage, Rinçage, Essorage).
• La Fin différée et le temps de lavage réel peuvent
varier en fonction des conditions de température
et d'alimentation en eau.
48
C
omment utiliser votre lave-linge
Affichage
3. Fin du lavage
• A la fin du cycle de lavage, "
"
s'affiche, le lave-linge s'arrête et il est mis
hors tension.
1. Affichage des fonctions
spéciales
4. Temps restant
• Lorsque la sécurité enfant est sélectionnée,
les lettres "
" s'affichent.
• Pendant le cycle de lavage, le temps de
lavage restant s'affiche.
• Lorsque le Fin différée est sélectionnée, il
indique le temps restant pour terminer le
programme sélectionné.
• Programme recommandé par le fabricant.
– Coton : environ 1 heure et 55 minutes.
– Coton rapide : environ 1 heure et 29 minutes
– Synthétiques : environ 1 heure et 15 minutes.
2. Affichage des codes Erreur
• Si le lave-linge rencontre un problème, il
affiche l'un des codes Erreurs suivants :
– Délicat : environ 57 minutes.
– Laine : environ 51 minutes.
– Rinçage/Essorage : environ 23 minutes.
– Rapide 30' : environ 30 minutes.
"
" : Problème de Pressostat
– Couette : environ 1 heure et 9 minutes.
"
" : Fuite d'eau
– Bio : environ 2 heures et 17 minutes.
"
" : Porte ouverte
– Univers blanc : environ 1 heures et 54 minutes.
"
" : Défaillance mécanique du moteur
"
" : Défaillance électrique du moteur
"
" : Problème d'arrivée d'eau
"
" : Problème d'évacuation
"
" : Problème de balourd
"
" : Problème de température d'eau
"
" : Le lave-linge a connu une panne
– Coton 95°C : environ 2 heures et 17 minutes.
d’électricite.
Si ces lettres d'erreur sont affichées, se référer au
dépannage à la page 54 et suivre le guide.
– Couverture : environ 59 minutes.
– Essorage : environ 18 minutes.
• Le temps de lavage peut varier en fonction de
la quantité de linge, de la pression d'eau au
robinet, de la température de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
• Si un balourd ou un excès de mousse est
détecté, le temps de lavage augmente rapport
au temps initialement prévu.
(Le temps supplémentaire maximal est de 45
minutes.)
49
M aintenance
Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le
cordon d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
Avant la mise au rebus de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et
démontez le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à
l’intérieur. Rangez les emballages hors de portée des enfants envers qui ils
constituent un danger, surtout les films plastiques et le polystyrène qui peuvent
entrainer des suffocations.
Le filtre d'arrivée d'eau
- "
" Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne
pénètre pas dans le tiroir de détergent.
- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire, le filter
d'admission d'eau peut s'obstruer Il faut donc le nettoyer régulièrement.
1. Fermer le robinet d'eau.
2. Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Nettoyer le filtre avec une brosse à poils
durs.
4. Resserrer le tuyau d'arrivée d'eau.
50
M aintenance
Le filtre de la pompe de vidange
Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier
régulièrement la propreté du filtre pour assurer le bon fonctionnement de la machine.
ATTENTION Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange.
Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir
obstrué.
Avant de procéder à une vidange en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à
l’ouverture du hublot, laisser la température de l’eau s’abaisser.
1. Ouvrir la trappe de vidange à l’aide d’une
pièce de monnaie.
001
1
2. Retirer le bouchon de purge ( ), laisser l'eau
s'écouler. Utiliser un récipient pour empêcher
l'eau de se répandre sur le sol.Lorsque l'eau
ne s'écoule plus, dévisser le filtre de la pompe
( ) en le faisant tourner vers la gauche.
3
2
3. Enlever tout corps étrangé du filtre de la
pompe ( ).
4. Après le nettoyage, faire tourner le filtre de
la pompe ( ) dans le sens des aiguilles
d’une montre et insérer le bouchon de
purge ( ) pour le remettre en place.
Fermer le capot.
3
2
51
M aintenance
Tiroir distributeur
max
MAX
MAX
❋ Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.
• Il faudra le nettoyer périodiquement avec un jet d'eau courante.
• Si nécessaire, on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur le
cliquet et en le tirant pour le sortir.
• Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de
l'adoucissant.
max
La cavité du tiroir
❋ Le détergent peut aussi s'accumuler à l'intérieur de la
cavité qui devra être nettoyée à l'occasion avec une
vieille brosse à dents.
• Après le nettoyage, replacer le tiroir et effectuer un cycle
de rinçage sans linge.
Le tambour de lavage
• Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des
endroits où on ne peut ni le voir ni l'enlever facilement.
Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les appareils, qui devront
éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.
• Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent
être causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés
dans le tambour.
• Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
• Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous
qu'ils peuvent être utilisés en machine.
❋ Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les
pièces de votre machine à laver.
❋ Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
❋ Ne jamais utiliser de laine d'acier.
52
M aintenance
Nettoyage de votre machine à laver
1. Extérieur
Si vous prenez bien soin de votre machine à laver, vous prolongerez sa durée de vie.
On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager
neutre non abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide.
Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.
❋ IMPORTANT : Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.
2. Intérieur
Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine à laver, des joints d'étanchéité
élastiques et de la vitre de la porte. Ces zones doivent toujours être propres pour assurer
l'étanchéité de la machine.
Faire effectuer un cycle complet à la machine à laver en utilisant de l'eau chaude.
Répéter le processus si nécessaire.
REMARQUE
Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage
dont l'étiquette indique qu'ils sont adaptés aux machines à laver.
Instructions de préparation pour l'hiver
Si la machine à laver est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures
inférieures à zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout
dommage à la machine à laver :
1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la
terre.
4. Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique pour véhicules de camping (RV) à vider dans le
tambour de lavage. Fermer la porte
5. Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine à laver pendant
1minute pour évacuer toute l'eau.
La totalité de l'antigel RV ne sera pas évacuée.
6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les
compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger la machine à laver en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel de la machine à laver après le stockage, faire fonctionner la machine
à laver à vide en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge de
lavage.
53
G uide de dépannage
❋ Cette machine à laver est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et
diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la machine ne
fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants
avant d'appeler le Service Entretien.
Problème
Cause possible
Solution
Quelque chose cogne et
cliquète
• Des objets étrangers, tels que des pièces
de monnaie ou des épingles de sûreté
peuvent se loger dans le tambour ou
dans la pompe.
Arrêter la machine à laver et vérifier le
tambour et le filtre de vidange.
Si le bruit continue après le redémarrage
de la machine à laver, appeler votre
dépanneur agréé.
Bruit sourd
• Des charges de lavage importantes
peuvent produire un bruit sourd. C'est
généralement normal.
Si le bruit continue, la machine à laver est
probablement déséquilibrée. Arrêter et
répartir la charge de lavage à nouveau.
Vibration
• Avez-vous enlevé tous les boulons de
blocage et garnitures ?
Vous ne les avez pas enlevé au moment
de l'installation. Voir Installation pour
enlever les boulons de transport
• Les pieds reposent-ils fermement sur le
sol ?
La charge de lavage est inégalement
répartie dans le tambour. Arrêter la
machine à laver et répartir à nouveau la
charge de lavage.
• Les raccords du tuyau de remplissage
sont desserrés au robinet ou à la
machine à laver.
Vérifier et resserrer les connexions du
tuyau.
• Les tuyaux de vidange de la maison sont
obstrués.
Déboucher le tuyau de vidange. Contacter
le plombier si nécessaire.
Fuites d'eau
Formation de mousse
trop abondante
Trop de détergent ou détergent inadapté ?
La formation de mousse peut causer des
fuites d'eau.
• L'alimentation d'eau n'est pas adéquate
L'eau ne pénètre pas
dans la machine à laver dans le secteur.
ou pénètre lentement
• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas
complètement ouvert.
Vérifier un autre robinet dans la maison.
L'eau dans la machine à
laver ne s'évacue pas ou
s'évacue lentement.
54
Ouvrir totalement le robinet.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.
Redresser le tuyau.
• Le filtre ou le tuyau d'arrivée est obstrué.
Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
• Le tuyau de vidange est plié ou bouché.
Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
• Le filtre de vidange est obstrué.
Nettoyer le filtre de vidange.
G uide de dépannage
Problème
La machine à laver ne
démarre pas
La machine à laver
n'essore pas
Cause possible
Solution
• Le cordon de raccordement
n'est pas branché ou la
connexion est desserrée.
S'assurer que les fiches sont bien
branchées dans les prises murales.
• Le fusible de la maison a sauté,
le coupe-circuit est déclenché
ou il y a une panne de courant.
Remettre le coupe-circuit à zéro ou
remplacer le fusible.
Ne pas augmenter la capacité du
fusible.
Si le problème est dû à une
surcharge du circuit, le faire corriger
par un électricien qualifié.
• Le robinet d'arrivée d'eau n'est
pas ouvert.
Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
❋ Vérifier que la porte est bien
fermée.
Fermer la porte et appuyer sur le
bouton Départ/Pause. Après avoir
appuyé sur le bouton Départ/Pause,
quelques instants peuvent s'écouler
avant le démarrage de l'essorage
des vêtements dans la machine à
laver. Pour que l'essorage puisse
fonctionner, la porte doit être
verrouillée.
La porte ne s'ouvre
pas
Si la machine est en marche, la porte
ne peut pas s'ouvrir pour des raisons
de sécurité.
Attendre une ou deux minutes avant
d'ouvrir la porte pour que le
mécanisme de verrouillage la libère.
Cycle de lavage
temporisé
Le temps de lavage peut varier en
fonction de la quantité de linge, de la
pression au robinet d'eau, de la
température de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation.
En cas de constatation d'un
Déséquilibre, ou si le programme
d'élimination de la mousse est en
cours, le temps de lavage sera plus
long que prévu.
55
G uide de dépannage
Problème
Cause possible
Solution
<Fig 1>
• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée.
• L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante
car il n'est pas complètement ouvert.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.
• Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué.
• S'il se produit une fuite d’eau dans le tuyau
d’admission, l’indicateur " A " s’allumera en rouge.
Vérifier un autre robinet dans la
maison.
Ouvrir complètement le robinet .
• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.
• Le filtre de vidange est bouché.
Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
Nettoyer le filtre de vidange.
• La charge est trop faible.
• La charge est déséquilibrée.
• L'appareil dispose d'un système de détection
et de correction des balourds. Si des articles
trop lourds sont chargés tels que des tapis de
bain, peignoirs, etc., ce système peut arrêter
l'essorage ou même interrompre le cycle
d'essorage si le déséquilibre est trop
important même après plusieurs essorages.
• Si le linge est encore trop humide à la fin du
cycle, ajouter de plus petites pièces de linge
pour équilibrer la charge et répéter le cycle
d'essorage.
Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour
équilibrer la charge.
Répartir la charge pour permettre un
bon essorage
• La porte est-elle ouverte ?
Redresser le tuyau.
Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
Fermer la porte.
❋ Si "
" n'apparaît pas, appeler le
dépanneur.
Débrancher la prise de courant et
appeler le dépanneur.
• Si l'eau déborde à cause d'une valve.
défectueuse.
Fermer le robinet d'eau.
Débrancher la prise.
Appeler le dépanneur.
• S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne
pas normalement.
• Défaillance électrique du moteur.
• Défaillance mécanique du moteur.
• Le lave-linge a connu une panne d’électricite.
56
Relancer le cycle.
T
ermes de la garantie
Mise au rebut des produits
1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est
conforme à la Directive Européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés
séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers
conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger
l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci
de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au
magasin où vous avez acheté le produit.
Exclusion de garantie :
Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :
• Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
• Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel
d'utilisation et d'installation ou dans environnement normal; ces produits sont à usage
domestique et non à usage professionnel.
• Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
• Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies,
homologuées ou recommandées par LG ;
• Si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible,
d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne
serait pas sous le contrôle de LG ;
• Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
• Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
• Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
• Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de
force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de
l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence,
défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non
conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.
57
M emo
58
Conditions de garantie de la machine à laver
1. La période de garantie prend cours à la date d'achat
et s'étend sur 24 mois. La période de garantie
commence lorsque l'acheteur présente la preuve
d'achat (reçu / ticket de caisse) avec la carte de garantie
complétée et signée par le revendeur.
Le numéro de série du produit doit coïncider avec le
numéro figurant sur la carte de garantie !
2. Pendant la période de garantie, nous remédions
gratuitement à tous les défauts, pour autant qu'ils soient
dus, preuve à l'appui, à un vice de fabrication ou de
matière.
3. Sont exclus de la garantie les dommages dus à une
manipulation inappropriée, au non-respect du mode
d'emploi ou à une usure normale de l'appareil. De même,
la garantie ne s'applique pas aux pièces usées et aux
éléments fragiles du produit (p. ex. voyants, lampes à
effluves ou lampes à incandescence). Les dommages qui
surviendraient pendant le transport sont à charge de
l'acheteur, de même que les frais d'expédition et
d'emballage.
4. La décision de réparation, d'échange ou de
remplacement nous revient. Les éléments
échangés ou remplacés sont notre propriété. La
réparation ou le remplacement de pièces ne
prolonge pas la durée de garantie initiale !
5. Le droit à la garantie prend fin dès que des
personnes non agréées par LG Electronics
interviennent sur l'appareil, ou que celui-ci est
utilisé à des fins professionnelles.
6. Conservez impérativement l'emballage original
pour pouvoir transporter l'appareil en toute
sécurité en cas de service.
7. En cas de recours en garantie, contactez
votre revendeur ou l'un de nos centres de
service agréés.
8. Des revendications plus importantes sont
exclues! Si des points de ces conditions devaient
s'avérer caducs, ils sont applicables par
analogie. La validité des autres dispositions n'en
est pas affectée.
Certificat de garantie
Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois !
Nous nous engageons, pendant la durée de garantie de 24 mois, à réparer gratuitement votre
appareil et/ou à fournir gratuitement à votre revendeur les pièces de rechange, en cas de
panne due à un vice de fabrication ou de matière. Des revendications plus importantes à notre
encontre sont exclues.
Pour le reste, nos conditions de garantie spécifiées au verso sont applicables !
Modèle :
N° de série :
Nom de l'acheteur :
Date d'achat :
Cachet/signature du revendeur
59
M emo
60
M emo
61
M emo
62
M emo
63
P/No.: MFL59755557
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising