LG | F1412KG | Owner's Manual | LG F1412KG Manuel utilisateur

LG F1412KG Manuel utilisateur
HANDLEIDING
WASMACHINE
Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de
installatie.
Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product
goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van
het product na installatie voor toekomstig gebruik.
F1412KG
MFL67655169
www.lg.com
Inhoudsopgave
Deze handleiding is gemaakt voor een groep
producten en kan afbeeldingen of gegevens
bevatten die afwijken van het model dat u hebt
gekocht.
Deze handleiding is onderhevig aan herziening
door de fabrikant.
Veiligheidsvoorschriften............................03
Belangrijke veiligheidsinstructies..........................................................05
Installatie...........................................................08
Specificaties.........................................................................................08
Accessoires..........................................................................................08
Vereisten voor de installatieplaats........................................................09
Uitpakken en verzendbouten verwijderen............................................10
Antislipkussentjes gebruiken (optioneel).............................................. 11
Houten vloeren (zwevende vloeren)..................................................... 11
Nivelleren van de wasmachine.............................................................12
Verbinden van de aanvoerslang...........................................................12
Installatie van de afvoerslang...............................................................15
Elektrische aansluitingen (alleen in het VK).........................................15
Gebruik.................................................................16
De wasmachine gebruiken...................................................................16
Was sorteren........................................................................................17
Reinigingsproducten toevoegen...........................................................18
Bedieningspaneel.................................................................................20
Programmatabel...................................................................................21
Optie programma.................................................................................25
De Smart-functie gebruiken (optioneel)................................................28
ONDERHOUD..........................................................30
Uw wasmachine schoonmaken............................................................30
Het reinigen van het watertoevoerfilter.................................................30
Het pompfilter schoonmaken................................................................31
De wasmiddellade reinigen..................................................................32
Trommelreiniging (optioneel)................................................................32
Voorzichtig voor bevriezing in de winter...............................................33
De Smart Diagnosis™-functie gebruiken ............................................35
Probleemoplossing........................................36
Problemen opsporen............................................................................36
Foutmeldingen......................................................................................38
Garantie...............................................................40
Operationele gegevens................................45
De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of
schade door onveilige of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.
De richtlijnen zijn onderverdeeld in ‘WAARSCHUWING’ en ‘LET OP’ zoals
hieronder beschreven.
Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan
te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met
dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
vermijden.
WAARSCHUWING - Dit betekent dat het niet opvolgen van de
instructies ernstig letsel of de dood kan veroorzaken.
LET OP - Dit betekent dat het niet opvolgen van de instructies kleine
verwondingen of schade aan het product kan veroorzaken.
WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel
bij het gebruik van uw product te voorkomen, moeten standaard
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.
Kinderen in het huishouden
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten
onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Voor gebruik in Europa:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig
gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.
03
DUTCH
Veiligheidsvoorschriften
AARDINGSVEREISTEN
WAARSCHUWING
Voor uw veiligheid moet de informatie in deze handleiding worden
opgevolgd om het risico van brand, explosie of een elektrische schok te
beperken, of om schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden
te voorkomen.
••Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert
aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te
bieden voor elektrische stroom.
••Dit apparaat is uitgerust met een kabel met aardegeleiding en een aardstekker. De
stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd
en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
••Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok
betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of
het apparaat goed is geaard.
••Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het
stopcontact past, moet een passend stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend
elektricien.
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte
elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het
huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een
juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw
oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden
kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere
waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud
van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt
gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor
de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt.
Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen
naar www.lg.com/global/recycling
04
DUTCH
Belangrijke veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel
bij het gebruik van uw product te voorkomen, moeten standaard
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.
Installatie
Gebruik
••Probeer nooit het apparaat te bedienen
als het beschadigd is, niet goed
functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd
is, of ontbrekende of kapotte onderdelen
heeft, zoals een beschadigd snoer of
stekker. Dit kan een elektrische schok
of letsel veroorzaken.
••Gebruik geen scherp voorwerp, zoals
een boor of pin, om de wasmachine te
bewerken of onderdelen van elkaar los
te maken. Dit kan een elektrische schok
of letsel veroorzaken.
••Dit apparaat is zwaar. Twee of meer
personen kunnen nodig zijn om het
apparaat te installeren en te verplaatsen.
Anders kan dit letsel veroorzaken.
••Het product mag alleen worden
gedemonteerd, gerepareerd of gewijzigd
door een geautoriseerde reparateur van
een LG Electronics-servicecentrum.
Onjuist onderhoud kan letsel, een
elektrische schok of brand veroorzaken.
••Bewaar en installeer dit apparaat op een
plaats waar het niet wordt blootgesteld
aan temperaturen onder het vriespunt
of aan weersomstandigheden. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot lekkage.
••Spuit geen water op de binnenkant of
buitenkant van het product om deze
schoon te maken. Water kan de isolatie
beschadigen en elektrische schokken of
brand veroorzaken.
••Draai de afvoerslang goed vast om te
voorkomen dat deze losraakt. Spatten
van water kan een elektrische schok
veroorzaken.
••Houd het gebied onder en rondom
uw apparaten vrij van brandbare
materialen zoals vezels, papier, vodden,
chemicaliën, enz. Onjuist gebruik kan
brand of een ontploffing veroorzaken.
•• Indien het netsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door de fabrikant,
zijn onderhoudsmedewerkers of een ander
bevoegd persoon om gevaar te voorkomen.
••Het apparaat mag niet worden
geïnstalleerd achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur met
een scharnier tegenover de wasdroger,
waardoor de deur van de wasdroger
niet volledig meer kan worden geopend.
••Zet geen levende dieren, zoals
huisdieren, in het product. Dit kan letsel
veroorzaken.
••Laat de deur van het apparaat niet open
staan. Kinderen kunnen aan de deur
gaan hangen of in het apparaat kruipen,
waardoor er schad kan ontstaan of ze
letsel kunnen oplopen.
05
••Reik nooit in het apparaat terwijl deze
in werking is. Wacht tot de trommel
volledig tot stilstand is gekomen. Als u
dit niet doet, kan dit letsel veroorzaken.
••Was of droog geen artikelen in dit
apparaat die gereinigd, gewassen,
geweekt zijn in, of bevlekt zijn met
brandbare of explosieve stoffen (zoals
was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij
stomerijen gebruikte oplosmiddelen,
kerosine, plantaardige olie, bakolie,
enz.). Onjuist gebruik kan brand of
explosie veroorzaken.
••Stop met het gebruiken van dit product
in geval van overstroming en neem
contact op met het LG Electronicsservicecentrum. Contact met water kan
een elektrische schok veroorzaken.
••Duw de deur van het apparaat niet te
ver naar beneden wanneer deze open
is. Hierdoor kan het apparaat omvallen
wat letsel kan veroorzaken.
••Gebruik de nieuwe slangensets die
bij het apparaat geleverd zijn. Oude
slangensets kunnen niet worden
hergebruikt. Waterlekkage kan materiële
schade veroorzaken.
••Raak de deur niet aan tijdens
stoomprogramma's, of drogen of wassen
bij hoge temperatuur. Het deuroppervlak
kan zeer heet worden. Wacht tot de
deurvergrendeling ontgrendeld is voordat
u de deur opent. Als u dit niet doet, kan
dit letsel veroorzaken.
••Gebruik geen brandbare gassen en
stoffen (benzeen, benzine, thinner,
petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
Dit kan explosie of brand veroorzaken.
06
••Wanneer de afvoer- en aanvoerslang
zijn bevroren in de winter, gebruik deze
dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
Bevriezing kan brand of een elektrische
schok veroorzaken en bevroren
onderdelen kunnen storingen in het
product of verkorting van de levensduur
van het product veroorzaken.
••Houd alle wasmiddelen, wasverzachters
en bleekmiddelen uit de buurt van
kinderen. Deze producten bevatten
giftige materialen.
••Sluit geen andere producten aan
op meervoudige stopcontacten
of verlengsnoeren. Dit kan brand
veroorzaken.
••Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u het product reinigt. Het niet
verwijderen van de stekker kan een
elektrische schok of letsel veroorzaken.
••Raak de stekker niet aan met natte
handen. Dit kan een elektrische schok
of letsel veroorzaken.
••Trek aan de stekker wanneer u de
kabel loskoppelt van het stopcontact.
Beschadiging van de kabel kan een
elektrische schok of letsel veroorzaken.
••Buig de voedingskabel niet overmatig
en plaats er geen zware voorwerpen
op. Beschadiging van de voedingskabel
kan een elektrische schok of brand
veroorzaken.
DUTCH
Verwijdering
••Trek de stekker uit het stopcontact,
alvorens u een oud toestel weggooit.
Maak de stekker onbruikbaar. Snijd de
kabel direct achter het toestel door om
misbruik te voorkomen.
••Gooi het verpakkingsmateriaal (zoals
vinyl en piepschuim) weg en houd dit
uit de buurt van kinderen. Een kind kan
stikken in het verpakkingsmateriaal.
••Verwijder de deur van wascompartiment
voordat dit apparaat wordt verwijderd
of weggegooid, om te vermijden dat
kinderen of kleine dieren in het apparaat
gevangen komen te zitten. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot ernstig
lichamelijk letsel of de dood.
07
Installatie
Specificaties
Transportbouten
Stekker
Lade
Bedieningspaneel
Trommel
Deur
Afvoerslang
Aftapplug
Afvoerpomp filter
Afdekkap (locatie kan
variëren afhankelijk van
het product)
Verstelbare poten
••Stroomvoorziening: 220‒240 V~, 50 Hz
••Afmetingen: 600 mm (B) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
••Gewicht van het product: 70 kg
••Wascapaciteit: 12 kg
2
••Toelaatbare waterdruk: 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm )
•• Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het product te
verhogen.
Accessoires
Toevoerslang
(1EA)
(Optie: Heet
(1EA))
08
Steeksleutel
Afdekkingen voor de
Bocht
(voor het vastzetten transportboutgaten
van de afvoerslang)
Antislipvellen
(2EA)
(optioneel)
Kabelbinder
(optioneel)
Plaats
•• Installeer uw wasautomaat niet in ruimtes
waar vriestemperaturen kunnen voorkomen.
Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De
betrouwbaarheid van de elektronische regeleenheid
kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.
•• Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is
geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor een
technicus in het geval van een storing.
10 cm
2 cm
2 cm
Vlakke vloer: toegestane helling onder de hele
wasmachine is 1°.
Stopcontact: moet zich binnen 1,5 meter van de plaats
van de wasmachine bevinden.
•• Overbelast het stopcontact niet met meer dan één
apparaat.
Extra speling: vanaf de wand, 10 cm: achterkant
/2 cm: rechts en links
•• Plaats of bewaar nooit wasproducten op de
wasmachine.
•• Deze producten kunnen de deklaag of de
bedieningstoetsen beschadigen.
Plaatsing
•• Installeer de wasmachine op een vlakke, harde vloer.
•• Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine
niet wordt belemmerd door tapijten, kleden, enz.
•• Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de
wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of
soortgelijke materialen.
•• Als het onvermijdelijk is om de wasmachine naast een
gasfornuis of kolenfornuis te plaatsen, dient isolatie
bedekt met aluminiumfolie (85x60 cm) aan de kant
van het fornuis of de kachel te worden ingevoegd
tussen de twee apparaten.
•• Stel de vier poten af met de meegeleverde
steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om te
zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg voor een
ruimte van ongeveer 20 mm tussen de bovenkant van
de wasmachine en de onderkant van een werkblad.
•• Deze apparatuur is niet ontworpen voor maritiem
gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals
caravans, vliegtuigen, enz.
Elektrische aansluiting
•• Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
•• Trek altijd de stekker uit het stopcontact en draai de
waterkraan dicht na gebruik.
•• Sluit de wasmachine aan op een geaard
stopcontact in overeenstemming met de huidige
bedradingsvoorschriften.
•• De wasmachine moet zo worden geplaatst, dat de
stekker gemakkelijk toegankelijk is.
•• Reparaties aan de wasautomaat mogen alleen
door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Reparaties die door niet-deskundige personen zijn
uitgevoerd, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem
contact op met uw lokale servicecentrum.
•• Indien de machine wordt bezorgd in de winter en het
vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan bij
kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.
09
DUTCH
Vereisten voor de installatieplaats
Uitpakken en verzendbouten
verwijderen
1
Til de wasmachine uit de schuimbasis.
•• Verwijder de doos en het verpakkingsmateriaal
en til de wasmachine van de schuimbasis.
Zorg ervoor dat de kuipsteun met het onderste
gedeelte loskomt en niet vast blijft zitten aan de
onderkant van de wasmachine.
•• Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op
zijn zijkant moet leggen om de kartonnen doos te
verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant van de
wasmachine beschermd is en leg deze zachtjes
neer. Leg de wasmachine NIET op de voor- of
achterkant.
3
Installeer de afdekkingen voor de gaten.
•• Zoek de afdekkingen opgenomen in het
accessoirepakket en installeer ze in de
transportboutgaten.
Afdekking
Opmerking
•• Bewaar de bouten voor toekomstig gebruik. Om
schade aan de interne onderdelen te voorkomen,
mag u de wasmachine NIET vervoeren zonder de
transportbouten terug te plaatsen.
•• Het niet verwijderen van de transportbouten
en houders kan ernstige trillingen en geluid
veroorzaken, wat kan leiden tot blijvende schade
aan de wasmachine. Het snoer is bevestigd
aan de achterkant van de wasmachine met een
transportbout om werking van de machine te
voorkomen met de transportbouten nog geplaatst.
Kuipsteun
(optioneel)
2
Kartonnen onderkant
Verwijder de bouten.
•• Begin met de twee onderste transportbouten.
Gebruik de meegeleverde moersleutel en draai
alle transportbouten tegen de klok in volledig
los. Verwijder de bouten door ze iets te bewegen
terwijl u ze uittrekt.
Houder
Transportbout
10
DUTCH
Antislipkussentjes gebruiken
(optioneel)
Houten vloeren (zwevende
vloeren)
Als u de wasmachine op een gladde ondergrond
installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg van
overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan storingen
veroorzaken door geluid en trillingen. Als dit gebeurt,
installeert u de antislipkussentjes onder de stelvoeten en
past u het niveau aan.
•• Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
1
Reinig de vloer om de antislipkussentjes te
bevestigen.
•• Gebruik een droge doek om vreemde
voorwerpen en vocht te verwijderen en schoon
te maken. Als er vocht blijft liggen, kunnen de
antislipkussentjes slippen.
2
Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in de
installatieomgeving hebt geplaatst.
3
Plaats de zelfklevende kant van het
antislipkussentje op de vloer.
•• Het is het meest effectief om de
antislipkussentjes te installeren onder de
voorpoten. Als het moeilijk is om de kussentjes
onder de voorpoten te plaatsen, plaatst u ze
onder de achterpoten.
Deze kant boven
Kleefzijde
•• Om trillingen te voorkomen raden wij u aan rubberen
cups van ten minste 15 mm dik aan elke voet van
de wasmachine te maken, die met schroeven zijn
vastgemaakt aan ten minste twee vloerbalken.
Rubberen cup
•• Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één
van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabieler
is.
•• Monteer de rubberen cups om de trillingen te
verminderen.
•• U kunt rubberen cups (artikelnummer 4620ER4002B)
verkrijgen bij het LG-servicecentrum.
Opmerking
•• Een juiste plaatsing en nivellering van de
wasmachine zal zorgen voor lange, regelmatige
en betrouwbare werking.
•• De wasmachine moet 100% horizontaal en stevig
vast staan.
•• Hij mag niet naar één kant ‘wippen’ onder een
belasting.
•• Het installatieoppervlak moet schoon, vrij van
boenwas en andere smeermiddelen zijn.
•• Laat de voeten van de wasmachine niet nat
worden. Wanneer dit gebeurt kan dit trillingen of
ruis veroorzaken.
4
Zorg ervoor dat de wasmachine waterpas staat.
•• Duw of beweeg de bovenste randen van de
wasmachine voorzichtig om ervoor te zorgen dat
de wasmachine niet wankelt. Als de wasmachine
wankelt, stelt u de wasmachine opnieuw
waterpas.
11
Nivelleren van de wasmachine
Verbinden van de aanvoerslang
Als de vloer ongelijk is, draait u de verstelbare poten
zoals vereist (plaats geen stukjes hout enz. onder
de poten). Zorg ervoor dat alle vier de poten stabiel
zijn en op de vloer rusten en controleer dan of het
apparaat perfect horizontaal staat (gebruik hiervoor een
waterpas).
•• De leidingwaterdruk moet tussen 0,1 MPa en 1,0 MPa
(1,0-10,0 kgf/cm2) liggen.
•• Zodra de wasmachine waterpas staat, draait u
de borgmoeren richting de onderkant van de
wasmachine. Alle borgmoeren moeten worden
aangetrokken.
•• Slijp de toevoerslang niet af en draai hem niet scheef
in als u hem aansluit op de afsluiter.
•• Indien de waterleidingdruk hoger is dan 1,0 MPa, moet
een decompressiesysteem worden geïnstalleerd.
•• Controleer regelmatig de staat van de slang en
vervang de slang indien nodig.
Controleren van rubberen afdichting van
de toevoerslang
Verhogen
Verlagen
Borgmoer
Draai de 4
borgmoeren stevig vast
•• Diagonale controle
Als u de randen van de bovenplaat van de
wasmachine diagonaal neerdrukt, mag de machine
helemaal niet op en neer bewegen (Controleer
beide richtingen). Als de machine schommelt bij het
diagonaal duwen van de bovenplaat van de machine,
stelt u de poten weer af.
Twee rubberen afdichtingen worden geleverd met de
watertoevoerslangen.
Ze worden gebruikt om waterlekkage te voorkomen.
Zorg ervoor dat de aansluiting op de kranen goed dicht
is.
Slangconnector
Rubberen
afdichting
Opmerking
•• Hout of zwevende vloeren kunnen bijdragen aan
overmatige trillingen en onbalans.
•• Als de wasmachine is geïnstalleerd op een
verhoogd platform, moet hij stevig worden
bevestigd om het risico van vallen te elimineren.
12
Slangconnector
Rubberen
afdichting
DUTCH
Aansluitslang naar waterkraan
3
Druk het aansluitstuk aan het uiteinde van de
kraan aan zodat de rubberen afdichting een
waterdichte verbinding vormt. Draai de vier
bevestigingsschroeven vast.
4
Beweeg de aanvoerslang verticaal omhoog, zodat
de rubberen afdichting in de slang volledig aansluit
op de kraan. Schroef deze daarna dicht door naar
rechts te draaien.
Schroeftype slang aansluiten op kraan met
schroefdraad
Schroef de slangaansluiting op de waterkraan.
Schroeftype slang aansluiten op kraan zonder
Plaat
schroefdraad
1
Draai de vier bevestigingsschroeven los.
Bovenste
connector
Aanvoerslang
Rubberen
afdichting
Een slang met snelkoppeling aansluiten op een
Bevestigingsschroef
2
Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is
voor de adapter.
kraan zonder schroefdraad
1
Schroef de adapterplaat los en draai de vier
bevestigingsschroeven los.
Geleideplaat
Ringplaat
2
Verwijder de geleideplaat als de kraan te groot is
voor de adapter.
Geleideplaat
13
3
Druk het aansluitstuk op het uiteinde van de kraan
zodat de rubberen afdichting een waterdichte
verbinding vormt.
Draai de adapterring en de vier
bevestigingsschroeven vast.
4
Trek de stekkervergrendeling naar beneden,
duw de toevoerslang op de adapter, en laat de
connectorvergrendeling los. Zorg ervoor dat de
adapter vastklikt.
Vergrendeling
Aansluiting slang naar wasmachine
Zorg ervoor dat er geen knikken in de slang zitten en dat
hij niet wordt geplet.
Wanneer uw wasmachine twee kleppen heeft.
•• De toevoerslang met de rode connector is voor de
warmwaterkraan.
Opmerking
•• Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit de
slang na het voltooien van de aansluiting.
Gebruik de meest conventionele kraan voor de
watertoevoer. Indien de kraan te vierkant of te
groot is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens
de kraan in de adapter te steken.
De horizontale kraan gebruiken
Opmerking
•• Sluit de toevoerslang aan op de waterkraan, draai
de waterkraan open om vreemde voorwerpen in
de waterleidingen (vuil, zand, zaagsel, etc.) door
te spoelen. Laat het water in een emmer lopen en
controleer de temperatuur van het water.
Horizontale kraan
Uitbreidingskraan
Vierkante kraan
14
•• De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm boven de
vloer worden geplaatst. Het water in de wasmachine
kan dan niet weglopen of loopt langzaam weg.
•• Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten, dit
beschermt de vloer tegen schade door waterlekkage.
•• Als de afvoerslang te lang is, deze niet geforceerd
terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal
geluid veroorzaken.
De draden in deze voedingskabel zijn gekleurd in
overeenstemming met de volgende code:
Groen en geel: Aarding
Blauw: Neutraal
Bruin: Live
Dit apparaat moet worden geaard.
Groen en geel
(aarding)
ongeveer 100 cm
Bruin (live)
Zekering
Blauw (neutraal)
ongeveer 145 cm
max. 100 cm
Elektrische aansluitingen (alleen
in het VK)
Snoerklem
ongeveer 105 cm
•• Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u
hem aansluit op een wastafel.
•• Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten, dit
beschermt de vloer tegen schade door waterlekkage.
Als de kleuren van de draden in de voedingskabel
van dit apparaat niet overeenkomen met de gekleurde
markeringen op de aansluitpunten van uw stekker, gaat
u als volgt te werk:
De groene en gele draad moeten worden aangesloten
op het aansluitpunt met de letter E of met het
aardingssymbool ( ) of op het punt dat groen of groen
en geel is gekleurd.
De blauwe draad moet worden aangesloten op het
aansluitpunt met de letter N of dat zwart is gekleurd.
De bruine draad moet worden aangesloten op het
aansluitpunt met de letter L of dat rood is gekleurd.
Als u een stekker van 13 amp (BS 1363) gebruikt, neem
dan een 13 amp BS 1362-zekering.
Wasbak
Kabelbinder
max. 100 cm
max. 100 cm
Slanghouder
15
DUTCH
Installatie van de afvoerslang
Gebruik
De wasmachine gebruiken
4
Kies het gewenste wasprogramma.
5
Begin programma.
6
Einde van het wasprogramma.
Voordat u een eerste was draait, kies een wascyclus
(Katoen 60 °C, doe een halve dosis waspoeder erbij)
en laat de wasmachine draaien zonder kleren. Dit zal
residu en water, die mogelijk tijdens de productie zijn
achtergebleven, verwijderen uit de trommel.
1
2
Sorteer het wasgoed en de geladen items.
•• Sorteer het wasgoed volgens het soort stof, mate
van vervuiling kleur en hoeveelheid wasgoed als
dat nodig is. Open de deur en laad de items in
de wasmachine.
16
•• Druk op de knop Start/Pauze om het
wasprogramma te beginnen. De wasmachine
zal kort schudden zonder water om het gewicht
van de lading te meten. Indien de knop Start/
Pauze niet binnen 5 minuten wordt ingedrukt,
wordt de wasmachine uitgeschakeld en gaan alle
instellingen verloren.
Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en
wasverzachter toe.
•• Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de
wasmiddellade. Voeg desgewenst bleekmiddel
of wasverzachter toe in de juiste gebieden van
de wasmiddellade.
3
•• Druk meerdere keren op de knop programma of
draai de keuzeknop tot het gewenste programma
is geselecteerd.
Zet de wasmachine aan.
•• Druk op de knop Inschakelen om de
wasmachine AAN te zetten.
•• Wanneer het wasprogramma is voltooid, klinkt
een melodie. Verwijder uw kleding onmiddellijk
uit de wasmachine om kreuken te verminderen.
Controleer rond de deurafdichting bij het
verwijderen van de lading op kleine spullen die in
de afdichting kunnen zitten.
1
3
Kijk of er een waslabel op uw kleding zit.
•• Dit vertelt u over de stof van uw kledingstuk en
hoe het moet worden gewassen.
•• Symbolen op de waslabels.
Wastemperatuur
Normale machinewas
Fijne was
Speciale fijne was
DUTCH
Was sorteren
Aandacht bij het vullen.
•• Combineer grote en kleine stukken in één lading.
Laad eerst grote stukken.
•• Grote stukken mogen niet meer dan de helft
van de totale wasbelading uitmaken. Probeer
niet losse items te wassen. Dit kan een
asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een
of twee soortgelijke items toe.
•• Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen
zoals nagels, haarspeldjes, lucifers, pennen,
munten en sleutels kunnen zowel uw
wasmachine als uw kleding beschadigen.
Handwas
Niet wassen
2
Wasgoed sorteren.
•• Sorteer kleding in ladingen die met hetzelfde
wasprogramma kunnen worden gewassen voor
het beste resultaat.
•• Verschillende stoffen moeten bij verschillende
temperaturen en centrifugesnelheden worden
gewassen.
•• Scheid donkere kleuren altijd van lichte
kleuren en wit. Was apart als kleuren kunnen
doorlopen of als overdracht van kleurstof en
pluis kan plaatsvinden, waardoor witte en lichte
kledingstukken kunnen verkleuren. Was, indien
mogelijk, geen zwaar vervuild wasgoed samen
met licht vervuild wasgoed.
•• Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te
zorgen dat deze items niet blijven haken aan
andere kleren.
•• Behandel vuil en vlekken voor door een kleine
hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in
te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil
gemakkelijker loslaten.
•• Controleer de binnenkant van de trommel en
verwijder alle items van een eerdere wasbeurt.
–– Vervuiling (zwaar, normaal, llicht)
Scheid kleding volgens hoeveelheid
vervuiling.
–– Kleur (wit, licht, donker)
Scheid witte stoffen van gekleurde stoffen.
–– Pluis (pluis producerende, pluis aantrekkende
stoffen)
Was pluis producerende en pluis
aantrekkende stoffen afzonderlijk.
17
Reinigingsproducten toevoegen
Dosering wasmiddel
Opmerking
•• Laat het wasmiddel niet verharden.
Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte
spoelprestaties of geurtjes.
•• Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de
instructies van de fabrikant en worden gekozen
volgens type, kleur en vervuiling van de stof en de
wastemperatuur.
•• Volledige belading: volgens de aanbevelingen van
de fabrikant.
•• Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel
sop ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of
veroorzaakt zware belasting van de motor.
•• Minimale belading: helft van de volledige belasting
•• Volg de richtlijnen van de producent van het
wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te
gebruiken.
•• U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de
belangrijkste wasmiddellade gieten als u onmiddellijk
met het wasprogramma begint.
•• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik
maakt van Uitgestelde Start of als u hebt gekozen
voor Voorwas, omdat de vloeistof kan uitharden.
•• Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel
sop opkomt.
•• Wasmiddelgebruik moet worden aangepast voor de
watertemperatuur, waterhardheid, grootte en mate
van vervuiling van de lading. Vermijd overmatige
schuimvorming voor de beste resultaten.
•• Raadpleeg het etiket van de kleding voordat u het
wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
•• Gebruik alleen het voor het type kleding aangewezen
wasmiddel bij gebruik van de wasmachine:
–– Algemene poedervormige wasmiddelen voor alle
soorten stoffen
–– Poedervormige wasmiddelen voor fijne stoffen
–– Vloeibare wasmiddelen voor alle soorten stoffen of
speciale wasmiddelen alleen voor wol
•• Gebruik wasmiddel met algemeen poedervormig
bleekmiddel voor een beter wasresultaat en bleken.
•• Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan
het begin van het wasprogramma.
18
•• Gedeeltelijke belading: 3/4 van de normale
hoeveelheid
Toevoegen van wasmiddel en
wasverzachter
Toevoegen van wasmiddel
•• Alleen hoofdwas →
•• Voorwas + hoofdwas →
Opmerking
•• Teveel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter
kan een overloop veroorzaken.
•• Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid wasmiddel
gebruikt.
Toevoegen van wasverzachter
•• Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling
kan een vroege aflevering van de wasverzachter
veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan geven.
Sluit de wasmiddellade langzaam.
•• Wasverzachter wordt automatisch tijdens de laatste
spoelbeurt toegevoegd.
DUTCH
•• Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de
wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
Een tablet gebruiken
1
Open de deur en plaats de tabletten in de trommel.
2
Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.
•• Open de lade niet terwijl er water wordt toegevoerd.
•• Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen niet worden
gebruikt.
Opmerking
•• Giet wasverzachter niet direct op de kleding.
Toevoegen van waterontharder
•• Een waterontharder, zoals anti-kalk (bijvoorbeeld
Calgon) kan worden gebruikt om te bezuinigen op
het gebruik van wasmiddel in gebieden met extreem
hard water. Doseer volgens de op de verpakking
opgegeven hoeveelheid. Voeg eerst het wasmiddel
toe en vervolgens de waterontharder.
•• Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die nodig is voor
zacht water.
19
Bedieningspaneel
Resttijd
Wassen
6
Knop Inschakelen
Programmaknop
•• Druk op de knop Inschakelen om de
wasmachine aan te zetten.
•• Programma's zijn beschikbaar op basis van het
type wasgoed.
•• Om de functie Tijdvertraging uit te schakelen,
drukt u de knop Inschakelen in.
•• Een lampje gaat branden om het geselecteerde
programma aan te geven.
Knop Start/Pauze
Opties
•• Deze knop Start/Pauze wordt gebruikt om het
wasprogramma te starten of te pauzeren.
•• Hiermee kunt u een extra wasprogramma
selecteren. Er gaat een lampje branden
wanneer dit is geselecteerd.
•• Als een tijdelijke stop van het wasprogramma
nodig is, drukt u op de knop Start/Pauze.
•• Gebruik deze knoppen om de gewenste
programmaopties voor het geselecteerde
wasprogramma te selecteren.
Display
•• Het display toont de instellingen, de geschatte
resterende tijd, opties en statusberichten.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden
de standaardinstellingen op het display verlicht.
•• Het display toont een schatting van de
resterende tijd. Hoewel de omvang van de
lading automatisch wordt berekend, knipperen
of ‘Controleren’ verschijnt.
6
Taal selecteren
•• Zet de machine aan en druk tegelijkertijd op de
knop Uitgestelde Start en Kreukvrij om de
taal te veranderen. Het menu 'Taal selecteren'
wordt weergegeven. De taal kan worden
gewijzigd door aan de programmaknop te
draaien.
Select a Language
English
Deutsch
Slovenščina
Italiano
Français
20
DUTCH
Programmatabel
Wasprogramma
Programma
Katoen
Katoen Groot
Beschrijving
Biedt betere prestaties door het
combineren van verschillende
trommelbewegingen.
Biedt optimale wasprestaties voor
grote hoeveelheden wasgoed met
minder energieverbruik.
Soort stof
Gekleurde kleding (shirts,
nachthemden, pyjama's, enz.) en
normaal vervuilde katoenen lading
(ondergoed).
Juiste
temp.
40 °C
(Koud tot
95 °C)
60 °C
(Koud tot
60 °C)
Maximale
belading
Waardering
Easy Care
Dit programma is geschikt voor
hemden die niet gestreken hoeven te
worden na het wassen.
Polyamide, acryl, polyester
40 °C
(Koud tot
60 °C)
Mix
Maakt het mogelijk dat verschillende
stoffen tegelijkertijd worden gewassen.
Verschillende soorten stof met
uitzondering van speciale kleding
(zijde/fijne was, sportkleding, donkere
kleding, wol, dekbed/gordijnen).
40 °C
(Koud tot
40 °C)
Wast wasgoed in een warm
programma.
Katoen, ondergoed, kussenslopen,
lakens, babykleding
Nachtprogramma
Zorgt voor minder geluid en trillingen
en bespaart geld door 's nachts
stroom te gebruiken.
Gekleurde kleding (shirts,
nachthemden, pyjama's, enz.)
en normaal vervuild wit katoen
(ondergoed).
40 °C
(Koud tot
60 °C)
6,0 kg
Extra verzorging
Verwijdert vaste en eiwitvlekken, zorgt
voor betere spoelresultaten.
Licht vervuilde babykleding.
60 °C
(60 °C tot
95 °C)
4,0 kg
Dit programma is voor grote
items zoals dekens, kussens,
meubelbekledingen, etc.
Katoenen beddengoed met
uitzondering van speciale kleding
(fijne was, wol, zijde, enz.) vulling:
dekbedden, kussens, dekens,
meubelbekleding met lichte vulling
Sportkleding
Dit programma is geschikt voor
sportkleding, zoals joggingpakken en
loopkleding.
Coolmax, gore-tex, fleece en
Sympatex
Donkere was
Gebruik dit programma als kleding kan
verkleuren. Het programma voorkomt
verkleuren. (Gebruik wasmiddel voor
gekleurde stoffen.)
Hygiëne
Donsdeken
Donkere kleding gemaakt van katoen
of gemengde stoffen.
5,0 kg
4,5 kg
60 °C
40 °C
(Koud tot
40 °C)
20 °C
(Koud tot
40 °C)
1 enkele
maat
3,0 kg
21
Programma
Beschrijving
Soort stof
Juiste
temp.
Maximale
belading
20 °C
(20 °C tot
40 °C)
2,0 kg
Snel voor licht vuile gekleurde was.
Snel 14 min.
Dit programma biedt een snelle
wastijd voor kleine ladingen en licht
vervuilde kleding.
Delicaat
Dit programma is voor hand- en
machinewasbare delicate kleding
zoals wasbare wol, lingerie, jurken
enz. (Gebruik wasmiddel voor
wasmachinewasbare wol).
Wol, handwas, fijne was, wasgoed
dat snel beschadigd
20 °C
(Koud tot
30 °C)
1,5 kg
Vlekverwijdering
Wast verschillende soorten
vlekken zoals wijn, sap, vuil, enz.
(Watertemperatuur wordt stap voor
stap opgevoerd voor het wassen van
verschillende vlekken.)
Gemengde katoenen stoffen, GEEN
delicate kleding
60 °C
(30 °C tot
60 °C)
3,0 kg
Download prog.
Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de standaard Spoelen
+Centrifugeren.
LET OP : Gebruik minder dan 20 g
wasmiddel (voor een lading van
2 kg) anders kan er wasmiddel
achterblijven op de kleding.
•• Watertemperatuur: selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het waslabel
of de instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.
•• Stel het programma in op 'Katoen Groot 40 °C (half geladen)', 'Katoen Groot 60 °C (half geladen)',
'Katoen Groot 60 °C (volledig geladen)' om te testen overeenkomstig EN60456 en voorschrift 1015/2010.
- Programma Standaard 60 °C cotton: Katoen Groot
+ 60 °C (volledig geladen)
- Programma Standaard 60 °C cotton: Katoen Groot
+ 60 °C (half geladen)
- Programma Standaard 40 °C cotton: Katoen Groot
+ 40 °C (half geladen)
(Geschikt voor normaal vervuilde katoenen was.)
(Dit zijn de meest efficiënte programma's wat betreft de combinatie van energie- en waterverbruik voor het wassen
van dat soort katoenen was.)
* De feitelijke watertemperatuur kan verschillen van de opgegeven cyclustemperatuur.
•• De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, hardheid van het water, watertoevoertemperatuur,
kamertemperatuur, hoeveelheid en soort lading, hoeveelheid gebruikt wasmiddel, wisselingen in de lichtnetspanning
en gekozen extra opties.
Opmerking
•• Neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.
22
DUTCH
Extra opties
Programma
Uitgestelde
Start
Kreukvrij
Voorwas
Favoriet
Turbowash
Intensief
Intensief
Spoelen
Spoelen+
Centrifugeren
Katoen
●
●
●
●
●
●
●
●
Katoen Groot
●
●
●
●
●
●
●
Easy Care
●
●
●
●
●
●
●
●
Mix
●
●
●
●
●
●
●
●
Hygiëne
●
●
●
●
●
●
Nachtprogramma
●
●
●
●
Extra verzorging
●
●
●
●
Donsdeken
●
●
●
●
●
Sportkleding
●
●
●
●
●
Donkere was
●
●
●
●
●
Snel 14 min.
●
●
●
Delicaat
●
●
●
Vlekverwijdering
●
●
●**
●*
●
●**
●*
●
●
●
●
●
●
* : Deze optie wordt automatisch opgenomen in het wasprogramma en kan niet worden verwijderd.
** : Deze optie wordt automatisch opgenomen in het wasprogramma en kan worden verwijderd.
23
Operationele gegevens
Programma
Max RPM
Katoen
1400
Katoen Groot
1400
Easy Care
1200
Mix
1400
Hygiëne
1400
Nachtprogramma
1000
Extra verzorging
1000
Donsdeken
1000
Sportkleding
800
Donkere was
1400
Snel 14 min.
800
Delicaat
800
Vlekverwijdering
1400
Opmerking
•• Informatie over het hoofdwasprogramma met halve belading.
24
Programma
Tijd in
minuten
Resterende hoeveelheid vocht
Water in
liters
Energie in
kWh
Katoen (40 °C)
101
44 %
55
0.45
Katoen Groot (60 °C)
235
44 %
44
0.46
Voorwas
Uitgestelde Start
Als het wasgoed erg vuil is, wordt het programma
Voorwas aanbevolen.
U kunt een vertraging instellen zodat de wasmachine
automatisch zal beginnen en eindigen na een bepaalde
tijd.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Voorwas.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
DUTCH
Optie programma
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Uitgestelde Start en stel de
gewenste tijd in.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Favoriet
Opmerking
Met Favoriet-programma kunt u een op maat gemaakt
wasprogramma opslaan voor toekomstig gebruik.
•• De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het
programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd
kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur,
het wasgoed en andere factoren.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Selecteer het wasprogramma (wasmethode,
aantal spoelgangen, centrifugetoerental,
watertemperatuur etc.).
4
Houd de knop Favoriet gedurende 3 seconden
ingedrukt.
Kreukvrij
Kies de optie Kreukvrij als u kreukels wilt voorkomen.
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Kies een wasprogramma.
3
Druk op de knop Kreukvrij.
4
Druk op de knop Start/Pauze.
Het favoriete programma is nu opgeslagen voor
toekomstig gebruik.
Om het programma opnieuw te gebruiken, selecteert u
het favoriete programma en drukt u op de knop Start/
Pauze.
25
Wassen
Centrifugeren
Turbowash
•• Centrifugetoerental kan worden gekozen door
meerdere malen op de knop Spin te drukken.
Wasprogramma van minder dan 1 uur met energie- en
waterbesparing. (gebaseerd op een halve belading)
Intensief
Als het wasgoed normaal is en sterk vervuild, is de optie
Intensief effectief.
Watertemp.
De knop Watertemp. selecteert de combinatie van
was- en naspoeltemperatuur voor het geselecteerde
wasprogramma. Druk op deze toets tot de gewenste
instelling is verlicht. Alle spoelingen gebruiken koud
leidingwater.
•• Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor
het type lading dat u wast. Volg de zorglabels van het
kledingstuk voor de beste resultaten.
Spoelen
Spoelen+
Eenmaal spoelen toevoegen.
Spoelen++
Tweemaal spoelen.
Normaal + spoelstop
De cyclus wordt onderbroken tot de startknop weer
wordt ingedrukt als het spoelen voltooid is.
Spoelen+ + spoelstop
Eenmaal spoelen toevoegen. Het wasprogramma wordt
onderbroken tot de startknop weer wordt ingedrukt als
het spoelen voltooid is.
26
•• Alleen centrifugeren
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Druk op de knop Centrifugeren om RPM te
selecteren.
3
Druk op de knop Start/Pauze.
Opmerking
•• Wanneer u ‘0 rpm’ selecteert, zal de machine
korte tijd blijven draaien om snel water af te
voeren.
Optie
Intensief Spoelen
Voor de beste resultaten of voor schoner spoelen.
Hierdoor kan het spoelwater worden opgewarmd tot 40
graden.
Spoelen+Centrifugeren
Dit kan handig zijn bij het voorkomen van nieuwe
vlekken in stoffen.
Dit is een aparte cyclus.
)
Selecteer deze functie om de toetsen op het
bedieningspaneel te vergrendelen.
Het bedieningspaneel vergrendelen
1
Houd de knop Kinderslot gedurende 3 seconden
ingedrukt.
2
Een pieper gaat af, en ‘Kinderslot aan.’ verschijnt
op het display.
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen
geblokkeerd met uitzondering van de knop
Inschakelen.
Opmerking
DUTCH
Kinderslot (
Alarm aan/uit
1
Druk op de knop Inschakelen.
2
Druk op de knop Start/Pauze.
3
Houd de knoppen Wassen en Watertemp.
gelijktijdig 3 seconden ingedrukt om de
pieptoonfunctie aan of uit te zetten.
Opmerking
•• Zodra de functie Pieptoon aan/uit is ingesteld,
wordt de instelling opgeslagen, zelfs nadat de
stroom is uitgeschakeld.
•• Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit
proces.
•• Uitschakelen van de stroom zal de
kinderslotfunctie niet resetten. U moet het
kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt tot
alle andere functies.
Het bedieningspaneel ontgrendelen
Houd de knop Kinderslot gedurende 3 seconden
ingedrukt.
•• Een pieper gaat af en de resterende tijd voor het
huidige programma verschijnt weer op het display.
27
De Smart-functie gebruiken
(optioneel)
Gebruik van de Tag On-functie
Met de functie Tag On kunt u de LG Smart Diagnosis™
en de functie voor het downloaden van programma's
gebruiken om eenvoudig, vanaf uw smartphone,
rechtstreeks met uw apparaat te communiceren.
•• De Tag On functie kan alleen gebruikt worden met
Android smartphones welke beschikken over NFC.
Installatie van de toepassing
•• Zoek naar ‘LG Smart Laundry’ in de Google Play
Store op uw telefoon.
-(ᜅษ✙
LG Smart
De applicatie gebruiken
Met de toepassing LG Smart Laundry kunt u eenvoudig
verschillende functies gebruiken.
•• Programmadownload
•• Smart Diagnosis™
•• Tag On programma instellen
•• Wasstatistieken
Opmerking
in de app LG Smart Laundry voor
•• Druk op
een uitgebreidere handleiding over het gebruik
van de Tag On functie.
•• Afhankelijk van de fabrikant van de smartphone
en de versie van Android kan het NFC
activeringsproces verschillen. Zie de handleiding
van uw smartphone voor meer informatie.
•• Wanneer de transmissie-afstand te groot is, of de
smartphone een metalen sticker of beschermende
hoes heeft, zal de transmissie, vanwege de aard
van de NFC technologie, niet goed zijn. Het kan
dan voorkomen dat de NFC signalen niet goed
naar de wasmachine verzonden kunnen worden.
•• De inhoud in deze handleiding kan verschillen
afhankelijk van de versie van de applicatie ‘LG
Smart Laundry’ en kan worden gewijzigd zonder
de klanten te informeren.
28
DUTCH
EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics European Shared
Service Center B.V. dat deze wasmachine voldoet aan
de essentiële vereisten en overige van toepassing
zijnde voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EG. U kunt
de volledige conformiteitsverklaring aanvragen via het
volgende postadres:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland
U kunt de verklaring ook aanvragen via onze speciale
DoC-website: http://www.lg.com/global/support/cedoc/
cedoc#
29
ONDERHOUD
Waarschuwing
Verzorging en reiniging van de binnenkant
•• Haal de stekker van de wasmachine uit het
contact voordat u gaat schoonmaken om het
risico op een elektrische schok te voorkomen. Niet
opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot
ernstig letsel, brand, elektrische schokken of de
dood.
•• Gebruik een handdoek of een zachte doek om rond
de wasmachinedeur en deurglas te vegen.
•• Gebruik nooit agressieve chemicaliën,
schuurmiddelen of oplosmiddelen om de
wasmachine te reinigen. Zij kunnen de deklaag
beschadigen.
•• Voer het Trommelreiniging-programma een keer
per maand uit (of vaker indien nodig) om resten
wasmiddel en andere resten te verwijderen.
Uw wasmachine schoonmaken
Zorg na het wassen
•• Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur
en de binnenkant van de pakking af om eventueel
vocht te verwijderen.
•• Laat de deur open zodat het trommelinterieur kan
drogen.
•• Veeg de behuizing van de wasmachine met een droge
doek af om eventueel vocht te verwijderen.
De buitenkant reinigen
Een goede verzorging van uw wasmachine kan de
levensduur ervan verlengen.
•• Verwijder altijd items uit de wasmachine zodra het
wasprogramma is voltooid. Als u vochtige items in de
wasmachine laat, kan dit kreuken, kleuroverdracht en
geurtjes veroorzaken.
Het reinigen van het
watertoevoerfilter
•• Draai de afsluitkraan van de wasmachine dicht,
wanneer deze voor langere tijd niet wordt gebruikt (bijv.
tijdens vakanties); zeker indien er geen afvoergootje
in de vloer in de buurt is.
’ wordt weergegeven wanneer er
•• Het pictogram ‘
geen water in de wasmiddellade binnenkomt.
•• Als het water erg hard is of als er sporen van
kalkaanslag zijn, kan het watertoevoerfilter verstopt
raken. Het is daarom een goed idee om het af en toe
schoon te maken.
1
Schakel de kraan uit en schroef de
watertoevoerslang los.
2
Reinig het filter met een harde borstel.
Deur:
•• Reinig de buitenkant en binnenkant met een vochtige
doek en droog vervolgens met een droge, zachte
doek.
Buitenkant:
•• Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
•• Veeg af met een vochtige doek.
•• Druk niet op het oppervlak of het display met scherpe
voorwerpen.
30
4
Na het schoonmaken keert u het pompfilter om en
steekt de aftapplug erin.
5
Sluit de afdekkap.
•• Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine
voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig
of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van een
goed werkende wasmachine.
•• Laat het water afkoelen voordat u de afvoerpomp
reinigt, een noodleging uitvoert, of de deur opent in
geval van nood.
1
Open de afdekkap en trek de slang eruit.
2
Haal de stekker van de aftapplug en open het filter
door het naar links te draaien.
2
Container om het
afgevoerde water
op te vangen.
LET OP
•• Voer eerst water af met behulp van de afvoerslang
en open vervolgens het pompfilter om eventuele
draden of objecten te verwijderen.
•• Wees voorzichtig bij het aftappen, het water kan
warm zijn.
1
3
Verwijder eventuele vreemde bestanddelen uit het
pompfilter.
31
DUTCH
Het pompfilter schoonmaken
De wasmiddellade reinigen
Trommelreiniging (optioneel)
Wasmiddel en wasverzachter kunnen opbouwen in de
wasmiddellade. Verwijder de lade en inzetstukken en
controleer een of twee keer per maand op opbouw.
Trommelreiniging is een speciaal programma om de
binnenkant van de wasmachine te reinigen.
1
Verwijder de wasmiddellade door hem recht naar
buiten te trekken totdat hij stopt.
•• Druk hard op de loskoppelknop en verwijder de
lade.
2
3
Haal de inzetstukken uit de lade.
•• Spoel de inzetstukken en de lade met warm
water om ophoping van wasmiddelen te
verwijderen. Gebruik alleen water om de
wasmiddellade reinigen. Droog de inzetstukken
en lade met een zachte doek of handdoek.
Gebruik een doek of een kleine niet-metalen
borstel om de uitsparingen in de opening van de
lade schoon te maken.
•• Verwijder al het residu uit de bovenste en
onderste delen van de uitsparing.
4
Veeg vocht in de uitsparing met een zachte doek of
handdoek weg.
5
Zet de inzetstukken in de juiste vakken en plaats
de lade terug.
32
Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit programma,
op een hoger toerental. Voer dit programma regelmatig
uit.
1
Verwijder alle kleding of items uit de wasmachine
en sluit de deur.
2
Open de wasmiddellade en voeg antikalk
(bijvoorbeeld Calgon) toe aan het compartiment
voor het hoofdwasmiddel.
3
Sluit de wasmiddellade langzaam.
4
Schakel de machine in en druk op de knop
Trommelreiniging. Houd deze knop 3 seconden
ingedrukt. Vervolgens wordt ‘Trommelreiniging’ op
het display weergegeven.
5
Druk op de knop Start/Pauze om te starten.
6
Nadat het wasprogramma is voltooid, laat u de deur
open zodat de deuropening van de wasmachine,
de pakking en de glazen deur kunnen drogen.
LET OP
•• Let erop dat u de deur niet open laat staan als er
kinderen in de buurt zijn.
Opmerking
•• Doe geen wasmiddel in de compartimenten
voor het wasmiddel. Dit kan overmatig zeepsop
genereren dat uit de wasmachine kan lopen.
•• Koppel de koude aanvoerslang van de kraan los,
nadat u de kraan hebt dichtgedaan. Verwijder het
water, terwijl u de slang naar beneden gekeerd houdt.
•• Indien bevroren, werkt het product niet normaal. Zorg
ervoor dat u het product installeert waar het niet kan
bevriezen in de winter.
•• Als het product buitenshuis moet worden geïnstalleerd
in een veranda of onder andere omstandigheden
buitenshuis, moet u het volgende controleren.
Koude
aanvoerslang
Verhinderen dat het product bevriest
•• Verwijder na het wassen achtergebleven water in
de pomp volledig, waarbij u de koppeling aan de
slangopening gebruikt voor het verwijderen van
restwater. Wanneer het water volledig is verwijderd,
sluit de slangdop die is gebruikt voor het verwijderen
van achtergebleven water en bedek de dop.
Controleer op bevriezing
•• Als het water niet wegloopt bij het openen van de
slangkoppeling die wordt gebruikt voor het verwijderen
van restwater, controleer dan de afvoereenheid.
Aftapplug
Afdekkap
Aftapplug
Afdekkap
•• Laat de afvoerslang uithangen om al het water uit de
slang te trekken.
Afvoerslang
LET OP
•• Wanneer de afvoerslang is geïnstalleerd in een
gebogen vorm, kan de binnenslang bevriezen.
•• Schakel de stroom in, selecteer Spoelen en
Centrifugeren, en druk op de knop Start/Pauze.
Wasmiddellade
Afvoerslang
Opmerking
•• Controleer of het water in de wasmiddellade
komt tijdens het spoelen, en of het water
wordt afgevoerd via de afvoerslang tijdens het
centrifugeren.
’ wordt weergegeven op het display
•• Wanneer ‘
terwijl het product in bedrijf is, controleer dan
watertoevoereenheid en -afvoereenheid (Sommige
modellen beschikken niet over een alarmfunctie die
bevriezing aangeeft).
33
DUTCH
Voorzichtig voor bevriezing in de
winter
Wat te doen bij bevriezing
•• Zorg ervoor dat u de trommel hebt leeggemaakt.
Giet warm water van 50–60 °C tegen de rubberen
binnenkant van de trommel. Sluit de deur en wacht
1-2 uur.
50-60 °C
•• Wanneer het water volledig is verwijderd uit de
trommel, sluit u de slangkoppeling die is gebruikt voor
het verwijderen van restwater, selecteert u Spoelen en
Centrifugeren en drukt u op de knop Start/Pauze.
Afvoerslang
Wasmiddellade
Opmerking
LET OP
•• Gebruik geen kokend water. Dit kan brandwonden
of schade aan het product veroorzaken.
•• Open de afsluitdop en de slangdop die u hebt gebruikt
voor het verwijderen van het achtergebleven water, en
voer al het water af.
•• Controleer of het water in de wasmiddellade
komt tijdens het spoelen, en of het water
wordt afgevoerd via de afvoerslang tijdens het
centrifugeren.
•• Wanneer zich problemen voordoen met de
watervoorziening, neemt u de volgende maatregelen.
–– Draai de kraan dicht, en ontdooi de kraan en de
beide aansluitdelen van de aanvoerslang van het
product met een doek die u met heet water hebt
nat gemaakt.
–– Haal de aanvoerslang eruit en dompel deze onder
in warm water van 50–60 °C.
Aftapplug
Afdekkap
Opmerking
•• Als het water niet wegloopt, betekent dit dat het ijs
niet volledig gesmolten is. Wacht nog even.
34
Aanvoerslang
50-60°C
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose
nodig hebt voor een LG Electronics-servicecentrum
wanneer het product slecht of niet werkt. Gebruik
deze functie alleen om contact op te nemen met de
servicemedewerker, niet tijdens normaal gebruik.
1
2
Druk op de knop Inschakelen om de wasmachine
aan te zetten. Druk op geen enkele andere knop
en draai niet aan de programmakeuzeknop.
Wanneer het callcenter u vraagt dit te doen, plaatst
u het mondstuk van de telefoon dicht bij de knop
Inschakelen.
5
Vervolg uw gesprek met de callcentermedewerker
wanneer de tonen zijn gestopt. De medewerker
kan u dan bijstaan met de informatie die is
overgedragen voor analyse.
Opmerking
•• De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van
de lokale gesprekskwaliteit.
•• De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt
een betere service als u gebruik maakt van de
vaste telefoon.
•• Als de gegevensoverdracht van Smart
Diagnosis™ verhinderd wordt vanwege een
slechte gesprekskwaliteit, is het mogelijk dat de
Smart Diagnosis™- dienst niet mogelijk is.
Max
m
10 m
3
4
Houd de knop Watertemp. 3 seconden ingedrukt,
terwijl u het mondstuk van de telefoon mondstuk
op het pictogram of de knop Inschakelen houdt.
Het scherm is uitgeschakeld. Verplaats de telefoon
niet totdat de toonoverdracht is voltooid.
•• Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon
terwijl de tonen worden verzonden.
•• Als de callcentermedewerker niet in staat is om
een nauwkeurige registratie van de gegevens
op te halen, kunt u worden gevraagd om het
opnieuw te proberen.
LG Electronicsservicecentrum
35
DUTCH
De Smart Diagnosis™-functie
gebruiken
Probleemoplossing
•• Uw wasmachine is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg
stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw wasmachine niet naar behoren of helemaal niet functioneert,
controleer dan het volgende voordat u belt voor service:
Problemen opsporen
Symptomen
Reden
Oplossing
•• Stop de wasmachine, controleer de trommel
en afvoerfilter.
Ratelend en rammelend
geluid
Vreemde voorwerpen zoals munten
of veiligheidsspelden kunnen in de
trommel of pomp geraakt zijn.
Bonkend geluid
Zware wasladingen kunnen een
bonkend geluid produceren. Dit is
meestal normaal.
•• Als het geluid blijft, is de wasmachine
waarschijnlijk uit balans. Stop de machine en
verdeel het wasgoed opnieuw.
Zijn alle transportbouten en
kuipsteunen verwijderd?
•• Als deze tijdens de installatie niet verwijderd
zijn, raadpleegt u de installatiegids voor het
verwijderen van de transportbouten.
Rusten alle poten stevig op de grond?
•• De was kan ongelijk verdeeld zijn in de
trommel. Stop de wasmachine en herschik de
was.
De aanvoerslangen of afvoerslang
zitten los bij de kraan of wasmachine.
•• Controleer en draai de slangaansluitingen aan.
Huisafvoerpijpen zijn verstopt.
•• Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op met
een loodgieter indien nodig.
Vibrerend geluid
Waterlekken
•• Teveel of ongeschikt wasmiddel kan
overmatige schuimvorming veroorzaken, wat
kan leiden tot waterlekkage.
Overmatige
schuimvorming
Water komt de
wasmachine niet of
langzaam binnen
Water in de wasmachine
kan niet weglopen of loopt
langzaam weg
36
•• Als het geluid blijft bestaan, nadat de
wasmachine opnieuw is opgestart, belt u uw
erkende servicecentrum.
Watervoorziening is niet voldoende
op die locatie.
•• Probeer een andere kraan in het huis.
De waterkraan is niet volledig open.
•• Draai de kraan helemaal open.
Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.
•• Zet de slang recht.
Het filter van de toevoerslang(en) is
verstopt.
•• Controleer het filter van de toevoerslang.
Afvoerslang is geknikt of verstopt.
•• Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
•• Reinig het pluizenfilter.
Wasmachine start niet
Wasmachine centrifugeert
niet
Reden
DUTCH
Symptomen
Oplossing
Netsnoer is mogelijk niet aangesloten
of de aansluiting zit mogelijk los.
•• Zorg ervoor dat de stekker goed in het
stopcontact past.
Huiszekering is gesprongen,
stroomonderbreker is doorgeslagen,
of een stroomstoring is opgetreden.
•• Reset de stroomonderbreker of vervang
de zekering. Verhoog de capaciteit van
de zekering niet. Als het probleem een
overbelasting van het circuit is, laat het dan
corrigeren door een gekwalificeerde elektricien.
Waterkraan staat niet open.
•• Schakel waterkraan in.
Controleer of de deur goed gesloten
is.
•• Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze.
Na het indrukken van de knop Start/Pauze
kan het even duren voordat de wasmachine
begint te centrifugeren. De deur moet gesloten
worden voordat de machine kan centrifugeren.
Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een
betere balans in de wasgoed te krijgen.
Herschik het wasgoed om goed centrifugeren
mogelijk te maken.
Deur gaat niet open
•• Wanneer de wasmachine eenmaal is gestart,
kan de deur om veiligheidsredenen niet meer
worden geopend. Controleer of het pictogram
‘Deur vergrendeld’ brandt. U kunt de deur veilig
openen als het pictogram ‘Deur vergrendeld’
uit is.
Wasprogrammatijd
vertraagd
•• De wastijd kan variëren door de hoeveelheid
wasgoed, waterdruk, watertemperatuur en
andere gebruiksomstandigheden. Als er
een onbalans is gedetecteerd of als het sop
verwijderen van het programma aan is, zal de
wastijd toenemen.
Overstroming
wasverzachter
Te veel wasverzachter kan een
overstroming veroorzaken.
•• Volg richtlijnen voor wasverzachter om ervoor
te zorgen dat de juiste hoeveelheid wordt
gebruikt. Vul niet tot boven de maximale vullijn.
Wasverzachter is te vroeg
gedoseerd
•• Sluit de wasmiddellade langzaam. Open de
lade niet tijdens het wasprogramma.
Droogprobleem
•• Niet overbelasten. Controleer of de machine
correct afvoert om voldoende water te
extraheren van de lading. Te weinig kleding om
goed te kunnen centrifugeren. Voeg een paar
handdoeken toe.
Droogt niet
37
Foutmeldingen
Symptomen
Reden
Oplossing
Onvoldoende watervoorziening in de
omgeving.
•• Probeer een andere kraan in het huis.
Toevoerkranen zijn niet volledig open.
•• Draai de kraan helemaal open.
Watertoevoerslang(en) zijn geknikt.
•• Zorg dat de slang(en) recht liggen.
Het filter van de toevoerslang(en) is
verstopt.
•• Controleer het filter van de toevoerslang.
Als er waterlekkage optreedt in de
toevoerslang, wordt de indicator ‘ ’
rood.
•• Kan variëren afhankelijk van het model.
38
Afvoerslang is geknikt of verstopt.
•• Reinig en strek de afvoerslang.
De afvoer is verstopt.
•• Reinig het pluizenfilter.
Lading is te klein.
•• Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een
betere balans in de wasgoed te krijgen.
Wasgoed is uit balans.
•• Voeg 1 of 2 gelijksoortige items toe om een
betere balans in de wasgoed te krijgen.
Het apparaat beschikt over een
systeem voor het detecteren en
corrigeren van de balans. Als enkele
zware voorwerpen zijn geladen
(bijvoorbeeld badmat, badjas,
enz.), kan het systeem stoppen
met centrifugeren of zelfs het
centrifugeprogramma helemaal
onderbreken.
•• Herschik het wasgoed om goed centrifugeren
mogelijk te maken.
Als het wasgoed nog te nat is aan
het einde van het programma, voegt
u kleinere stukken wasgoed toe om
de belading meer balans te geven en
herhaalt u het centrifugeren.
•• Herschik het wasgoed om goed centrifugeren
mogelijk te maken.
Reden
Controleer of de deur gesloten is.
DUTCH
Symptomen
Oplossing
•• Sluit de deur volledig.
Bel voor service indien ‘
wordt vrijgegeven.
,
,
’ niet
•• Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor
service.
Te veel water gevuld door een defecte
waterklep.
•• Sluit de waterkraan.
•• Trek de stekker uit het stopcontact.
•• Bel voor service.
•• Sluit de waterkraan.
Waterniveausensor is defect.
•• Trek de stekker uit het stopcontact.
•• Bel voor service.
FF
Overbelasting in de motor.
•• Laat de wasmachine gedurende 30 minuten
staan om de motor te laten afkoelen en start
het programma opnieuw.
Waterlekken.
•• Bel voor service.
Er heeft een stroomstoring in de
wasmachine plaatsgevonden.
•• Start het programma opnieuw.
Is de toevoer/afvoer slang of
afvoerpomp bevroren?
•• Voeg warm water to aan de trommel en ontdooi
de afvoerslang en -pomp. Maak een handdoek
nat met warm water en breng deze aan op de
toevoerslang.
Controleer watertoevoer.
’ niet is
•• Draai de kraan open. Indien ‘
vrijgegeven, trekt u de stekker uit en belt u
voor service.
39
Garantie
Deze beperkte garantie dekt niet:
•• Dienstreizen voor de levering, het ophalen of installeren of repareren van het product; instructie aan de klant over
de werking van het product; reparatie of vervanging van zekeringen of correctie van bedrading of leidingwerk, of
correctie van ongeautoriseerde reparaties / installatie.
•• Product werkt niet tijdens stroomstoringen en onderbrekingen of gebrekkige elektrische voeding.
•• Schade veroorzaakt door lekkende of gebroken waterleidingen, bevroren waterleidingen, beperkte afvoerleidingen,
onvoldoende of onderbroken watervoorziening of onvoldoende toevoer van lucht.
•• Schade als gevolg van de exploitatie van het product in een corrosieve atmosfeer of in strijd met de instructies in de
handleiding van het product.
•• Schade aan het product als gevolg van ongevallen, plagen en ongedierte, bliksem, wind, brand, overstromingen, of
overmacht.
•• Schade of storing veroorzaakt door een ongeoorloofde verandering of wijziging, of wanneer het wordt gebruikt voor
ander doeleinden, of waterlekkage wanneer het product niet goed is geïnstalleerd.
•• Schade of defecten veroorzaakt door onjuiste elektrische stroom, spanning, of leidingwerk, commercieel of
industrieel gebruik, of het gebruik van accessoires, onderdelen of verbruiksgoederen (schoonmaakmiddelen) die
niet zijn goedgekeurd door LG.
•• Schade veroorzaakt door het transport en de behandeling, met inbegrip van krassen, deuken, lakschade, en/
of andere schade aan de afwerking van uw product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van materiaal- en
fabricagefouten.
•• Schade of ontbrekende items op elk display, open vak, product met korting, of gerenoveerd product.
•• Producten waarvan de originele serienummers zijn verwijderd, veranderd of niet gemakkelijk kunnen worden
bepaald. Model en serienummers, samen met de originele aankoopbon, zijn nodig voor goedkeuring van de
garantie.
•• Toename in de kosten van nutsvoorzieningen en de extra nutskosten.
•• Reparaties wanneer uw product wordt gebruikt in ander dan het normale en gebruikelijke huishoudelijk gebruik of in
strijd met de instructies in de handleiding van het product.
•• Kosten in verband met het verwijderen van uw product van uw huis voor reparaties.
•• Het verwijderen en opnieuw installeren van het product als dit is geïnstalleerd in een ontoegankelijke locatie of
niet in overeenstemming is met de gepubliceerde installatie-instructies, met inbegrip van LG's gebruikers- en
installatiehandleidingen geïnstalleerd.
•• Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, reparatie of onderhoud. Onjuiste reparatie is
inclusief gebruik van onderdelen die niet goedgekeurd of gespecificeerd zijn door LG.
Vreemde trillingen en geluiden
veroorzaakt omdat de
transportbouten of kuipsteunen
niet zijn verwijderd.
Lekkage veroorzaakt door vuil
(haren, pluis) op pakking en
glazen deur.
40
Transportbout
Kuipsteun Kartonnen
onderkant
Verwijder alle
transportbouten en
kuipsteunen.
Reinig de pakking en de
glazen deur.
DUTCH
Niet aftappen veroorzaakt door
verstopping van het pompfilter.
Reinig het pompfilter.
Water komt niet omdat de
waterinlaatklepfilters verstopt
zijn of de watertoevoerslangen
geknikt.
Reinig het inlaatklepfilter
of installeer de
watertoevoerslangen
opnieuw.
Water komt niet omdat er te veel
wasmiddel wordt gebruikt.
Wasgoed is heet of warm na het
voltooien van wassen, omdat de
inlaatslangen verkeerd om zijn
geïnstalleerd.
Water wordt niet toegevoerd
omdat de waterkraan niet aan is.
Lekkage veroorzaakt door
onjuiste installatie van de
afvoerslang of verstopte
afvoerslang.
Inlaatfilter
Reinig de wasmiddellade.
Wasmiddellade
Koudwaterinlaat
Warmwaterinlaat
Installeer de inlaatslangen
opnieuw.
Draai de waterkraan open.
waterkraan
Elleboogbeugel
Installeer de afvoerslang
opnieuw.
Kabelbinder
Lekkage veroorzaakt door
onjuiste installatie van de
waterinlaatslang of het gebruik
inlaatslangen van een ander
merk.
Installeer de inlaatslangen
opnieuw.
Probleem met geen voeding
veroorzaakt door losse
verbinding van de stroomkabel
of stopcontact.
Sluit het netsnoer
opnieuw aan of wijzig het
stopcontact.
41
Niveau
Reiskosten voortkomend uit
aflevering, ophalen, installeren
van het product of instructies
over het gebruik van het product.
Het product verwijderen en
opnieuw installeren.
De garantie dekt alleen
fabricagedefecten. Service
als gevolg van onjuiste
installatie is niet gedekt.
1°
Als alle schroeven niet goed zijn
geïnstalleerd, kan dit overmatige
trillingen veroorzaken (uitsluitend
model op voetstuk).
Waterslaggeluid (bonkend) als
wasmachine zich vult met water.
42
Installeer de 4 schroeven
op elke hoek (Totaal
16EA).
Hogedrukwater
Raak!!
Hard geluid
Natuurlijke
waterstroom
stopt
plotseling
Stel de druk van het water
bij door de waterklep of
hoofdwaterkraan in het
huis te draaien.
DUTCH
43
DUTCH
Operationele gegevens
Productkaart_Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van de Commissie
De naam van de leverancier of het handelsmerk
LG
De typeaanduiding van de leverancier
F1412KG
De nominale capaciteit in kg
12
De energie-efficiëntieklasse
A+++
Krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 een "EU-milieukeur" is toegekend aan de huishoudelijke wasmachine
Nee
kg
Het gewogen jaarlijkse energieverbruik (AEC) in kWh per jaar gebaseerd op 220 standaard wascycli
voor de katoenprogramma’s op 60°C en 40°C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de
120
kWh/año
- Het standaard katoen 60°C bij volledige lading
0,52
kWh
- Het standaard katoen 60°C bij gedeeltelijke lading
0,46
kWh
- Het standaard katoen 40°C bij gedeeltelijke lading
0,45
kWh
Het gewogen energieverbruik in de uitstand en de sluimerstand.
0,44
W
11700
litros/año
energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaalddoor de wijze waarop het apparaat wordt
gebruikt.
Het energieverbruik
Het gewogen jaarlijkse waterverbruik (AWC) in liter per jaar gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de
katoenprogramma’s op 60°C en 40°C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt
bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).
De maximale centrifugesnelheid voor het standaard katoenprogramma op 60°C bij volledige lading of het
standaard katoenprogramma op 40°C bij gedeeltelijke lading, indien deze lager is, en het resterend vochtgehalte
voor het standaard katoenprogramma op 60°C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40°C
bij gedeeltelijke lading, indien dit hoger is.
A
1400
rpm
44
%
Standaard wasprogramma’s zijn waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft, dat
deze programma’s geschikt zijn voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en dat ze de meest
"Katoen Groot 60 °C/40 °C"
efficiënte programma’s zijn wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft;
Het programma tijd
- Het standaard katoen 60°C bij volledige lading
265
min.
- Het standaard katoen 60°C bij gedeeltelijke lading
235
min.
- Het standaard katoen 40°C bij gedeeltelijke lading
225
min.
De duur van de sluimerstand (Tl)
10
min.
55 / 70
dB(A)
De geluidsemissie via de lucht, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal,
tijdens de was- en centrifugefasen van het standaard katoenprogramma op 60°C bij volledige lading.
Als de huishoudelijke wasmachine bestemd is voor inbouw, dient dit te worden vermeld.
45
Memo
MANUEL
D'UTILISATEUR
LAVE-LINGE
Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions.
Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé
correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à
proximité du produit après installation pour référence ultérieure.
F1412KG
www.lg.com
Table des matières
Ce manuel est conçu pour un groupe d'appareils et
peut contenir des images ou un contenu différent
du modèle que vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.
Consignes de sécurité...................................03
Consignes importantes relatives à la sécurité......................................05
Installation........................................................08
Caractéristiques...................................................................................08
Accessoires..........................................................................................08
Exigences du lieu d'installation.............................................................09
Déballage et retrait des boulons de transport......................................10
Utilisation de patins antidérapants (en option)������������������������������������ 11
Planchers en bois (planchers suspendus)........................................... 11
Mise à niveau du lave-linge..................................................................12
Raccorder un tuyau d'arrivée...............................................................12
Installation du tuyau de vidange...........................................................15
Raccordements électriques (Royaume-Uni uniquement)��������������������15
Utilisation...........................................................16
Utilisation du lave-linge........................................................................16
Trier le linge..........................................................................................17
Ajouter des produits de nettoyage........................................................18
Panneau de commande.......................................................................20
Tableau des programmes.....................................................................21
Cycle d'options.....................................................................................25
Utilisation de la fonction intelligente (en option)����������������������������������28
MAINTENANCE.......................................................30
Nettoyage de votre lave-linge...............................................................30
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau.........................................................30
Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.........................................31
Nettoyage du bac distributeur..............................................................32
Nettoyage de la cuve (en option) ........................................................32
Attention au gel pendant l'hiver............................................................33
Utiliser la fonction Smart Diagnosis™ .................................................35
Dépannage...........................................................36
Diagnostic de problèmes......................................................................36
Messages d'erreur................................................................................38
Garantie...............................................................40
Données d'utilisation.....................................45
Consignes de sécurité
FRANÇAIS
Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou
dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de
l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme
décrit ci-dessous.
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations
qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui
comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT - Cela indique que tout manquement à suivre les
instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION - Cela indique que tout manquement à suivre les
instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager
l'appareil.
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors
de l'utilisation de votre appareil, des précautions de base doivent être
respectées, y compris les suivantes.
Enfants au sein du foyer
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant
d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu
des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur
sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
Pour une utilisation en Europe :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant
d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les
dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans
surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en
permanence.
03
EXIGENCES DE MISE À LA TERRE
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité, les informations contenues dans le présent manuel
doivent être suivies afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion ou
de choc électrique, ou pour prévenir tous dommages matériels, blessures
corporelles ou mort.
••Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la
mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre
résistance au courant électrique.
••Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de
terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et
mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
••Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc
électrique. Vérifier avec un électricien ou technicien qualifié si vous avez des doutes
quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
••Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise,
faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
Recyclage de votre ancien appareil
1. Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement
électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures
ménagères. Il doit faire l’objet d’un tri et d’une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des
substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon
appropriée afin d’éviter des impacts négatifs sur l’environnement et la
santé humaine. L’équipement que vous jetez peut également contenir
des pièces réutilisables pour la réparation d’autres produits ainsi que des
matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources
de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l’a
vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de
collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour
concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr
04
Consignes importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
FRANÇAIS
Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors
de l'utilisation de votre appareil, des précautions de base doivent être
respectées, y compris les suivantes.
Installation
Utilisation
••Ne jamais faire fonctionner cet appareil
s'il est endommagé, défectueux,
partiellement démonté ou a des pièces
manquantes ou cassées, y compris si
le cordon ou la fiche est endommagée.
Cela peut provoquer un choc électrique
ou des blessures.
••Ne pas utiliser d'objet pointu comme un
foret ou une broche pour appuyer ou
séparer une unité d'exploitation. Cela
peut provoquer un choc électrique ou
des blessures.
••Cet appareil est lourd. Au moins deux
personnes peuvent être nécessaires
pour installer et déplacer l'appareil.
Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des blessures.
••Stocker et installer cet appareil
là où il ne sera pas exposé à des
températures en dessous de zéro ou à
des conditions climatiques d'extérieur.
Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des fuites.
•• Serrer le tuyau de vidange pour éviter
toute séparation. Des éclaboussures d'eau
peuvent provoquer un choc électrique.
•• Si le cordon d'alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant ou ses
agents de service ou bien une personne
qualifiée afin d'éviter tout danger.
•• L'appareil ne doit pas être installé
derrière une porte verrouillable, une
porte coulissante ou une porte avec une
charnière du côté opposé à celui du sèchelinge, de sorte qu'une ouverture complète
de la porte du sèche-linge soit restreinte.
••Le démontage, la réparation ou la
modification de l'appareil ne doit être
effectuée que par un réparateur agréé
du centre de service LG Electronics.
Un mauvais entretien peut provoquer
des blessures, un choc électrique ou un
incendie.
••Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
L'eau peut endommager l'isolation,
provoquant un choc électrique ou un
incendie.
•• Garder la zone sous et autour de
vos appareils exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du
papier, des chiffons, des produits chimiques,
etc. Une mauvaise utilisation peut
provoquer un incendie ou une explosion.
•• Ne pas mettre d'animaux vivants dans
l'appareil, comme des animaux domestiques.
Cela peut causer des blessures.
••Ne pas laisser cet appareil porte
ouverte. Les enfants peuvent
s'accrocher à la porte ou ramper à
l'intérieur de l'appareil, causant des
dommages ou des blessures.
05
••Ne jamais toucher cet appareil pendant
qu'il fonctionne. Attendre que le
tambour soit complètement arrêté.
Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des blessures.
••Ne pas utiliser de gaz inflammables et
de substances combustibles (benzène,
essence, diluant, pétrole, alcool, etc.)
autour de l'appareil. Cela peut provoquer
une explosion ou un incendie.
••Ne pas mettre, laver ou sécher des
articles qui ont été nettoyés, lavés,
trempés ou tachés de substances
combustibles ou explosives (comme
de la cire, de l'huile, de la peinture, de
l'essence, des dégraissants, des solvants
de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile
végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute
utilisation incorrecte peut provoquer un
incendie ou une explosion.
••Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est
gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
Le gel peut provoquer un incendie ou
un choc électrique et les parties gelées
peuvent entraîner un dysfonctionnement
de l'appareil ou une réduction de sa
durée de vie.
••En cas d'inondation, cesser d'utiliser
l'appareil et contacter le centre de service
LG Electronics. Tout contact avec de l'eau
peut provoquer un choc électrique.
••Ne pas trop pousser la porte lorsque
la porte de l'appareil est ouverte. Cela
risque de faire basculer l'appareil et
peut provoquer une blessure.
••Utiliser des ensembles de tuyaux neufs
fournis avec l'appareil. Les ensembles
de tuyaux usagés ne doivent pas être
réutilisés. Une fuite d'eau peut causer
des dommages matériels.
••Ne pas toucher la porte pendant les
cycles de vapeur, séchage ou lavage
à haute température. La surface de
la porte peut devenir très chaude.
Attendre la libération de la serrure
de la porte avant d'ouvrir la porte.
Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des blessures.
06
••Conserver toutes les lessives, les
assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des
enfants. Ces produits contiennent des
matériaux toxiques.
••Ne pas brancher plusieurs appareils
sur des prises de courant multiples ou
des rallonges. Cela peut provoquer un
incendie.
••Retirer la fiche d'alimentation lorsque vous
nettoyez l'appareil. Si vous ne débranchez
pas la fiche, cela peut provoquer un choc
électrique ou des blessures.
•• Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec
des mains mouillées. Cela peut provoquer
un choc électrique ou des blessures.
••Lorsque vous débranchez la fiche
d'alimentation d'une prise, bien tenir la
fiche d'alimentation et non le câble. Tous
dommages au câble peuvent provoquer
un choc électrique ou des blessures.
••Ne pas plier excessivement le câble
d'alimentation ou placer un objet lourd
sur celui-ci. Des dommages au câble
d'alimentation peuvent provoquer un
choc électrique ou un incendie.
Élimination
FRANÇAIS
••Avant de mettre au rebut un appareil
usagé, le débrancher. Rendre la prise
inutilisable. Couper le câble directement
derrière l'appareil pour éviter toute
mauvaise utilisation.
••Éliminer le matériau d'emballage
(comme le vinyle et le polystyrène) loin
des enfants. Le matériau d'emballage
peut étouffer un enfant.
••Enlever la porte du compartiment de
lavage avant que cet appareil ne soit
retiré du service ou l'éliminer pour éviter
le danger que des enfants ou de petits
animaux soient piégés à l'intérieur.
Tout manquement à respecter cette
instruction peut entraîner des blessures
corporelles graves ou la mort.
07
Installation
Caractéristiques
Boulons de transport
Fiche d'alimentation
Bac
Panneau de commande
Tambour
Porte
Tuyau de vidange
Bouchon de vidange
Filtre de pompe de
vidange
Trappe (l'emplacement
peut varier selon les
produits)
Pieds réglables
••Alimentation électrique : 220‒240 V~, 50 Hz
••Dimensions : 600 mm (L) X 640 mm (P) X 850 mm (H)
••Poids de l'appareil : 70 kg
••Capacité de lavage : 12 kg
2
••Pression d'eau admissible : 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm )
•• L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.
Accessoires
Tuyau d'entrée (1EA)
(Option : Chaud
(1EA))
08
Clé
Support en forme
de coude (pour
fixer le tuyau de
vidange)
Capuchons pour
couvrir les trous
des boulons de
transport
Patins
antidérapants
(2EA)
(en option)
Courroie d'attache
(en option)
Exigences du lieu d'installation
Emplacement
•• Veuillez vous assurer que lorsque le lave-linge est
installé, il soit facilement accessible à un technicien
en cas de panne.
10 cm
2 cm
2 cm
Niveau du sol : La pente admissible sous la totalité du
lave-linge est de 1°.
Prise de courant : Doit être à moins de 1,5 mètre de
part et d'autre de l'emplacement du lave-linge.
•• Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.
Dégagement supplémentaire : Pour le mur, 10 cm :
arrière / 2 cm : côtés droit et gauche
•• Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive sur le
dessus du lave-linge à tout moment.
•• Ces produits peuvent endommager la finition ou les
commandes.
•• Une fois le lave-linge installé, régler les quatre pieds
à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de
s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un espace
libre d'environ 20 mm soit laissé entre le dessus du
lave-linge et le dessous de n'importe quel plan de
travail.
•• Cet équipement n'est pas conçu pour un usage
maritime ou dans des installations mobiles comme
des caravanes, avions, etc.
Raccordement électrique
•• Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
•• Toujours débrancher le lave-linge et couper
l'alimentation en eau après utilisation.
•• Installer le lave-linge sur un sol plat et dur.
•• Raccorder le lave-linge à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le câblage
électrique en vigueur.
•• S'assurer que la circulation d'air autour du lave-linge
ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
•• Le lave-linge doit être positionné de sorte que la prise
soit facilement accessible.
•• Ne jamais essayer de corriger les inégalités du
sol avec des morceaux de bois, de carton ou des
matériaux similaires sous le lave-linge.
•• Les réparations sur le lave-linge ne doivent
être effectuées que par un personnel qualifié.
Les réparations effectuées par des personnes
inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou
de graves dysfonctionnements. Contacter votre centre
de service local.
Positionnement
•• S'il est impossible d'éviter le positionnement du lavelinge à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à
charbon qui se consume, une isolation (85x60 cm)
recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant
face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre
les deux appareils.
•• Si le lave-linge est livré en hiver et que la température
est négative, placer le lave-linge à température
ambiante pendant quelques heures avant de le mettre
en service.
09
FRANÇAIS
•• Ne pas installer votre lave-linge dans une pièce qui
puisse atteindre une température négative. Des
tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La
fiabilité de l'unité de commande électronique peut être
altérée à des températures inférieures au point de
congélation.
Déballage et retrait des boulons
de transport
1
Soulever le lave-linge de sa base en mousse.
•• Après avoir retiré le matériau en carton et
d'expédition, soulever le lave-linge de sa base
en mousse. S'assurer que le support de cuve se
détache avec la base et ne soit pas collé au fond
du lave-linge.
•• Si vous devez poser le lave-linge pour retirer la
base en carton, toujours protéger le côté du lavelinge et le poser délicatement sur le côté. NE
PAS mettre le lave-linge sur l'avant ou l'arrière.
Support de cuve
(en option)
2
Base en carton
Retirer les boulons.
•• Commencer par les deux boulons de transport
du bas, utiliser la clé (incluse) pour desserrer
complètement les boulons de transport en les
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Retirer les boulons en les secouant
légèrement et en les tirant pour les sortir.
Pièce de retenue
Boulon de
transport
10
3
Remettre les capuchons de trous.
•• Trouver les capuchons de trous inclus dans le
pack d'accessoires et les installer dans les trous
des boulons de transport.
Capuchon
Remarque
•• Conserver les boulons pour utilisation ultérieure.
Afin d'éviter d'endommager les composants
internes, NE PAS transporter le lave-linge sans
réinstaller les boulons de transport.
•• Tout manquement à enlever les boulons de
transport et les pièces de retenue peut provoquer
de graves vibrations et du bruit, ce qui peut
conduire à des dommages permanents au lavelinge. Le cordon est fixé à l'arrière du lavelinge avec un boulon de transport pour aider
à empêcher l'utilisation avec des boulons de
transport en place.
Planchers en bois (planchers
suspendus)
Si vous installez le lave-linge sur une surface glissante,
il peut se déplacer en raison des vibrations excessives.
Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un
dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si
cela se produit, installer des patins antidérapants sous
les pieds de mise à niveau et régler le niveau.
•• Les planchers de bois sont particulièrement sensibles
aux vibrations.
1
Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.
•• Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer
tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de
l'humidité, les patins antidérapants peuvent
glisser.
•• Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons
de mettre des coupelles de caoutchouc d'au moins
15 mm d'épaisseur sous chaque pied du lave-linge,
fixées à au moins deux poutres de plancher avec des
vis.
Coupelle en
caoutchouc
2
Régler le niveau après avoir placé le lave-linge
dans la zone d'installation.
3
Poser le côté adhésif du patin antidérapant sur le
sol.
•• Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire les
vibrations.
•• L'installation des patins antidérapants sous les
pattes avant est plus efficace. S'il est difficile de
poser les patins sous les pattes avant, les mettre
sous les pattes arrière.
•• Vous pouvez obtenir des coupelles en caoutchouc (p/
n°4620ER4002B) auprès du centre de service LG.
Ce côté vers le haut
Côté adhésif
•• Si possible, installer le lave-linge dans l'un des angles
de la pièce, où le sol est plus stable.
Remarque
•• Les bons positionnement et mise à niveau du
lave-linge assureront un fonctionnement long,
régulier et fiable.
•• Le lave-linge doit être 100 % horizontal et tenir
fermement en position.
•• Il ne doit pas osciller dans les angles sous la
charge.
•• La surface d'installation doit être propre, exempte
de cire à plancher et autres revêtements
lubrifiants.
4
S'assurer que le lave-linge soit de niveau.
•• Ne pas laisser les pieds du lave-linge se mouiller.
Tout manquement à le faire peut provoquer des
vibrations ou du bruit.
•• Pousser ou faire basculer doucement les bords
supérieurs du lave-linge pour s'assurer qu'il ne
bascule pas. Si le lave-linge bascule, le niveler
de nouveau.
11
FRANÇAIS
Utilisation de patins
antidérapants (en option)
Mise à niveau du lave-linge
Raccorder un tuyau d'arrivée
Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables selon les
besoins (ne pas insérer de morceaux de bois, etc. sous
les pieds). S'assurer que les quatre pieds soient stables
et reposent sur le sol puis vérifier que l'appareil soit
parfaitement de niveau (utiliser un niveau à bulle).
•• La pression d'alimentation en eau doit être comprise
entre 0,1 MPa et 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
•• Une fois le lave-linge de niveau, serrer les écrous vers
la base du lave-linge. Tous les écrous doivent être
serrés.
Lever
Abaisser
Écrou
Serrer fermement les 4
contre-écrous
•• Vérifier en diagonale
Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure
du lave-linge en diagonale, la machine ne doit pas
monter et descendre du tout (vérifier les deux sens).
Si la machine bascule lorsqu'on pousse la plaque
supérieure de la machine en diagonale, ajuster de
nouveau les pieds.
Remarque
•• Ne pas abîmer ou croiser le tuyau d'alimentation en le
raccordant au robinet.
•• Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à
1,0 MPa, un dispositif de détente doit être installé.
•• Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si
nécessaire.
Vérification du joint en caoutchouc du
tuyau d'alimentation
Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les tuyaux
d'arrivée d'eau.
Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. S'assurer
que le raccordement aux robinets soit suffisamment
serré.
Raccord de tuyau
Joint en
caoutchouc
•• Un plancher en bois ou de type suspendu peut
contribuer à des vibrations excessives et à un
déséquilibre.
•• Si le lave-linge est installé sur une plate-forme
surélevée, il doit être solidement fixé de manière
à éliminer le risque de chute.
12
Raccord de tuyau
Joint en
caoutchouc
Raccordement d'un tuyau au robinet
d'eau
3
Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet
afin que le joint en caoutchouc forme une liaison
étanche. Serrer les quatre vis de fixation.
4
Pousser le tuyau d'arrivée vers le haut de sorte que
le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact
avec le robinet, puis le serrer en le vissant vers la
droite.
FRANÇAIS
Raccordement d'un tuyau de type vissé à un
robinet avec filetage
Visser le raccord du tuyau au robinet d'alimentation en
eau.
Plaque
Raccordement d'un tuyau de type vissé à un
Tuyau
d'arrivée
robinet sans filetage
1
Desserrer les quatre vis de fixation.
Raccord
supérieur
Joint en
caoutchouc
Raccordement d'un tuyau de type rapide à un
robinet sans filetage
1
Dévisser la plaque de bague d'adaptation et
desserrer les quatre vis de fixation.
Vis de fixation
2
Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop
grand pour aller sur l'adaptateur.
Plaque de bague
Plaque de guidage
2
Retirer la plaque de guidage si le robinet est trop
grand pour aller sur l'adaptateur.
Plaque de guidage
13
3
Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet
afin que le joint en caoutchouc forme une liaison
étanche.
Serrer la plaque de bague d'adaptation et les
quatre vis de fixation.
4
Tirer la plaque de verrouillage du connecteur vers
le bas, pousser le tuyau d'arrivée sur l'adaptateur
et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur.
S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.
Plaque de verrouillage
Raccordement d'un tuyau au lave-linge
S'assurer qu'il n'y ait pas de torsion dans le tuyau et qu'il
ne soit pas écrasé.
Si votre lave-linge est équipé de deux vannes.
•• Le tuyau d'entrée avec le connecteur rouge est
destiné au robinet d'eau chaude.
Remarque
•• Après avoir terminé la connexion, en cas de fuites
d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes.
Utiliser le type de robinet le plus classique pour
l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit
carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage
avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
Utiliser le robinet horizontal
Remarque
•• Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée au robinet
d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les
substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.)
des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un
seau et vérifier la température de l'eau.
Robinet horizontal
Robinet d'extension
Robinet carré
14
Installation du tuyau de vidange
Les fils du cordon secteur sont colorés selon le code
suivant :
Vert et jaune : Terre
•• Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de
protéger le sol contre les dommages dus à des fuites
d'eau.
•• Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire
entrer de force dans le lave-linge. Cela entraînerait un
bruit anormal.
Bleu : Neutre
Marron : Phase
Cet appareil doit être mis à la terre.
Vert et jaune
(terre)
Marron (phase)
Bleu (neutre)
environ 100 cm
FRANÇAIS
•• Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus
de 100 cm au-dessus du sol. L'eau dans le lavelinge peut ne pas se vidanger ou peut se vidanger
lentement.
Raccordements électriques
(Royaume-Uni uniquement)
Fusible
Serre-câble
max. 100 cm
environ 145 cm
Étant donné que les couleurs des fils du cordon secteur
de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux
marquages de couleurs identifiant les bornes de votre
fiche, procéder comme suit :
environ 105 cm
•• Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier,
l'attacher avec une ficelle.
•• Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de
protéger le sol contre les dommages dus à des fuites
d'eau.
Le fil vert et jaune doit être raccordé à la borne de la fiche
marquée de la lettre E ou du symbole de terre ( ) ou de
couleur verte ou vert et jaune.
Le fil bleu doit être raccordé à la borne marquée de la
lettre N ou de couleur noire.
Le fil marron doit être raccordé à la borne marquée de la
lettre L ou de couleur rouge.
Si une fiche de 13 ampères (BS 1363) est utilisée,
installer un fusible BS 1362 de 13 ampères.
Pièce de
retenue du
tuyau
Lien d'attache
max. 100 cm
max. 100 cm
Cuve de lessivage
15
Utilisation
Utilisation du lave-linge
4
Choisir le cycle de lavage souhaité.
5
Démarrer le cycle.
6
Fin de cycle.
Avant le premier lavage, sélectionner un cycle
(Coton 60 °C, ajouter une demi-charge de lessive),
laisser le lave-linge laver sans vêtements. Cela
permettra d'éliminer les résidus et l'eau du tambour qui
peuvent avoir été laissés lors de la fabrication.
1
2
Trier le linge et charger les articles.
•• Trier le linge par type de textile, niveau de
salissure, couleur et capacité de charge au
besoin. Ouvrir la porte et charger les articles
dans le lave-linge.
16
•• Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour lancer
le cycle. Le lave-linge s'agite brièvement sans
eau pour mesurer le poids de la charge. Si le
bouton Départ/Pause n'est pas appuyé dans
les 5 minutes, le lave-linge s'arrête et tous les
réglages sont perdus.
Ajouter des produits de nettoyage et/ou de la
lessive et un assouplissant.
•• Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le
bac à produits lessiviels. Si nécessaire, ajouter
de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les
zones appropriées du bac.
3
•• Appuyer sur le bouton cycle à plusieurs reprises
ou tourner le bouton sélecteur de cycle jusqu'à
ce que le programme désiré soit sélectionné.
Mettre le lave-linge sous tension.
•• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre
le lave-linge sous tension.
•• Lorsque le cycle est terminé, une mélodie
retentit. Retirer immédiatement vos vêtements
du lave-linge pour réduire le froissement. En
enlevant la charge, vérifier qu'il n'y ait pas de
petits objets qui puissent être pris dans le joint
autour de la porte.
Trier le linge
1
3
•• Cela vous indique le contenu des tissus de vos
vêtements et comment les laver.
•• Symboles sur les étiquettes de soins.
Température de lavage
Lavage normal en machine
Pressage permanent
Délicat
•• Combiner les articles grands et petits dans une
charge. Charger d'abord les grands articles.
•• Les grands articles ne doivent pas représenter
plus de la moitié de la charge totale. Ne pas
laver d'articles uniques. Cela peut provoquer
un déséquilibre de charge. Ajouter un ou deux
articles similaires.
•• Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles
soient vides. Les articles tels que des clous,
pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de
monnaie et clés peuvent endommager votre
lave-linge et vos vêtements.
Lavage à la main
Ne pas laver
2
Trier le linge.
•• Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les
vêtements par charges qui peuvent être lavées
dans le même cycle de lavage.
•• Différents tissus doivent être lavés à différentes
températures et vitesses d'essorage.
•• Toujours trier les couleurs foncées des couleurs
pâles et du blanc. Laver séparément car un
transfert de couleurs et de peluches peut se
produire, entraînant une décoloration des
vêtements blancs et pâles. Dans la mesure du
possible, ne pas laver d'articles très sales avec
des articles légèrement sales.
•• Fermer les fermetures à glissière, les crochets
et les attaches de sorte que ces éléments
n'accrochent pas les autres vêtements.
•• Prétraité la saleté et les taches en appliquant
une petite quantité de lessive dissoute dans
de l'eau sur les taches pour aider à enlever la
saleté.
•• Vérifier l'intérieur du tambour et enlever tous les
articles issus d'un lavage antérieur.
–– Salissure (Lourde, Normale, Légère)
Séparer les vêtements selon le degré de
salissure.
–– Couleur (Blanc, Clair, Foncé)
Séparer les tissus blancs des tissus colorés.
–– Peluches (Générateurs, collecteurs de
peluches)
Laver les générateurs de peluches et les
collecteurs de peluches séparément.
17
FRANÇAIS
Rechercher les étiquettes de soins sur vos
vêtements.
Soin avant chargement.
Ajouter des produits de nettoyage
Dosage de la lessive
•• La lessive doit être utilisée conformément aux
instructions du fabricant de la lessive et choisie
selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la
température de lavage.
•• Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse
peut se produire et cela se traduit par un mauvais
lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
•• Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre
les directives fournies par le fabricant de la lessive.
•• Vous pouvez verser de la lessive liquide directement
dans le bac à lessive principal si vous commencez le
cycle immédiatement.
•• Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez Fin
différée ou si vous avez sélectionné Prélavage, car le
liquide peut durcir.
•• Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité
de lessive.
•• L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la
température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et
le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs
résultats, éviter les excès de mousse.
•• Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de
choisir le détergent et la température de l'eau :
•• Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser une lessive
désignée pour chaque type de vêtements seulement :
–– Lessives génériques en poudre pour tous types de
tissus
–– Lessives en poudre pour tissus délicats
–– Lessives liquides pour tous types de tissus ou
lessives désignées seulement pour la laine
•• Pour de meilleures performances de lavage et de
blanchiment, utiliser une lessive avec une eau de
Javel générique en poudre.
•• La lessive est évacuée du distributeur au début du
cycle.
18
Remarque
•• Ne pas laisser durcir la lessive.
Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises
performances de rinçage ou des odeurs.
•• Pleine charge : Conformément aux
recommandations du fabricant.
•• Charge partielle : 3/4 de la quantité normale
•• Charge minimale : 1/2 charge
Ajouter de la lessive et un assouplissant
Ajouter de la lessive
•• Lavage principal seulement →
•• Prélavage + Lavage principal →
Remarque
•• Un excès de lessive, d'eau de Javel ou
d'assouplissant peut provoquer un débordement.
•• Veiller à utiliser la quantité appropriée de lessive.
Ajouter un assouplissant
•• Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum.
Toute surcharge peut causer une distribution anticipée
de l'assouplissant, qui peut tacher les vêtements.
Fermer lentement le bac distributeur.
•• Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à lessive
pendant plus de 2 jours (l'assouplissant peut durcir).
1
Ouvrir la porte et mettre la tablette dans le tambour.
2
Charger le linge dans le tambour et fermer la porte.
FRANÇAIS
•• L'assouplissant sera automatiquement ajouté au cours
du dernier cycle de rinçage.
Utiliser une tablette
•• Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en eau.
•• Ne jamais utiliser de solvants (benzène, etc.).
Remarque
•• Ne pas verser l'assouplissant directement sur les
vêtements.
Ajouter un adoucisseur d'eau
•• Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire (par
exemple Calgon) peut être utilisé pour réduire
l'utilisation de lessive dans les zones où l'eau est
extrêmement dure. Distribuer en fonction de la
quantité indiquée sur l'emballage. Ajouter d'abord la
lessive puis l'adoucisseur d'eau.
•• Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau douce.
19
Panneau de commande
Temps
estimé
Lavage
6
Bouton Marche/Arrêt
Options
•• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension.
•• Cela vous permet de sélectionner un cycle
supplémentaire et s'allume lorsqu'il est
sélectionné.
•• Pour annuler la fonction Fin différée, vous
devez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
Bouton Départ/Pause
•• Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour
démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause
le cycle de lavage.
•• Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est
nécessaire, appuyer sur le bouton Départ/
Pause.
Affichage
•• L'écran affiche les réglages, le temps restant
estimé, les options et les messages de statut.
Lorsque l'appareil est mis sous tension, les
réglages par défaut s'allument à l'écran.
•• L'écran affiche le temps restant estimé.
Bien que la taille de la charge soit calculée
automatiquement, un clignotement
ou
«Detecting (Détection)» apparaît.
Molette de programme
•• Les programmes sont disponibles selon le type
de linge.
•• Un voyant s'allume pour indiquer le programme
sélectionné.
20
•• Utiliser ces boutons pour sélectionner les
options de cycle souhaitées pour le cycle
sélectionné.
Sélection de la Langue
•• Mettez l'appareil sous tension et appuyez
simultanément sur les touches Fin différée
et Anti-froissage pour changer la langue. Le
menu «Select a Language» s'affiche alors. Il
est possible de changer une langue en tournant
la molette de programmes.
Select a Language
English
Deutsch
Slovenščina
Italiano
Français
Tableau des programmes
Programme de lavage
Programme
Description
Type de tissu
Bonne
temp.
Offre de meilleures performances
en combinant divers mouvements
de tambour.
Linge de maison
Offre des performances de lavage
optimisées pour de grandes
quantités de linge avec une
consommation d'énergie réduite.
Synthétiques
Ce cycle est adapté aux chemises
décontractées qui ne nécessitent
pas de repassage après lavage.
Polyamide, acrylique, polyester
40 °C
(Froid à
60 °C)
Permet de laver divers tissus
simultanément.
Divers types de tissus, à l'exception
des vêtements spéciaux (soie/délicat,
vêtements de sport, vêtements
sombres, laine, couette/rideaux).
40 °C
(Froid à
40 °C)
Mix 40 °C
Vêtements de couleur solide
(chemises, chemises de nuit, pyjamas,
etc.) et charge coton normalement
sale (sous-vêtements).
FRANÇAIS
Coton
Charge
maximale
40 °C
(Froid à
95 °C)
60 °C
(Froid à
60 °C)
Évaluation
5,0 kg
4,5 kg
Le linge est lavé à l'eau chaude à
des fins d'hygiène.
Coton, sous-vêtements, taies d'oreiller,
Ultra silence
Produit moins de bruit et de
vibrations tout en permettant
d'économiser de l'argent en utilisant
l'électricité pendant la nuit.
Vêtements de couleur solides
(chemises, chemises de nuit, pyjamas,
etc.) et coton blanc légèrement sale
(sous-vêtements).
40 °C
(Froid à
60 °C)
6,0 kg
Babycare
Élimine les solides et les taches
de protéines, assure de meilleures
performances de rinçage.
Vêtements pour bébé peu sales.
60°C
(60°C to
95°C)
4,0 kg
Couette
Ce cycle est destiné aux gros
articles tels que des couvre-lits,
oreillers, housses de canapés, etc.
Literie en coton à l'exclusion des
vêtements spéciaux (délicats, laine,
soie, etc.) avec rembourrage :
couettes, oreillers, couvertures,
housses de canapés avec
rembourrage léger
Textiles sport
Ce cycle est adapté aux vêtements
de sport comme des joggings et
des vêtements de course à pied.
Coolmax, gore-tex, molleton et
sympatex
Noir éclat
S'il est possible que des vêtements
se décolorent, veuillez utiliser
ce cycle. Le cycle prévient la
décoloration. (Veuillez utiliser une
lessive pour tissus de couleur.)
Hygiène
draps de lit, vêtements pour bébé
Vêtements foncés fabriqués à partir
de coton ou de tissus mélangés.
60 °C
40 °C
(Froid à
40 °C)
20 °C
(Froid à
40 °C)
1 seul
article
3,0 kg
21
Programme
Rapide 14
Description
Ce cycle fournit une durée de
lavage rapide pour de petites
charges et des vêtements
légèrement sales.
Type de tissu
Bonne
temp.
Charge
maximale
Linge coloré légèrement sale rapide.
ATTENTION : Utiliser moins de 20 g
de lessive (pour une charge de 2,0
kg), sinon la lessive peut rester sur les
vêtements.
20°C
(De 20 °C
à 40 °C)
2,0 kg
Délicat
Ce cycle est destiné aux vêtements
délicats lavables à la main et en
machine comme la laine lavable, la
lingerie, les robes, etc. (utiliser une
lessive pour lainages lavables en
machine).
Laine, vêtements lavables à la main,
délicats, linge fragile
Anti-taches
Laver plusieurs sortes de taches
telles que du vin, du jus, de la
saleté, etc. (La température de l'eau
est augmentée progressivement
pour laver les taches diverses.)
Tissus à mélange coton, PAS DE
vêtements délicats
Programme
téléchargé
Pour les cycles téléchargeables. Si vous n'avez pas de cycles téléchargés, il s'agit par défaut de Rinçage
+ Essorage.
20 °C
(Froid à
30 °C)
1,5 kg
60 °C
(De 30 °C
à 60 °C)
3,0 kg
•• Température de l'eau : Sélectionner la température appropriée de l'eau pour le cycle de lavage choisi. Toujours
suivre l'étiquette de soins ou les instructions du fabricant de vêtements lors du lavage.
•• Régler le programme sur l'option " Linge de maison 40 °C (Demi-charge)", " Linge de maison 60 °C (Demi-charge)
" Linge de maison 60 °C (Pleine charge)" pour un test en conformité avec la norme EN60456 et le règlement
1015/2010.
- Programme standard 60 °C Coton : Linge de maison
+ 60 °C (Pleine charge)
- Programme standard 60 °C Coton : Linge de maison
+ 60 °C (Demi-charge)
- Programme standard 40 °C Coton : Linge de maison
+ 40 °C (Demi-charge)
(Ils sont adaptés au nettoyage de linge en coton normalement sale.)
(Il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour laver ce
type de linge en coton.)
* La température réelle de l'eau peut varier de la température déclarée pour le cycle.
•• Les résultats des tests dépendent de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau,
de la température ambiante, du type et de la quantité de la charge, du degré de salissure, de la lessive utilisée, des
fluctuations de l'alimentation électrique et d'options supplémentaires choisies.
Remarque
•• Une lessive neutre est recommandée.
22
Options supplémentaires
Programme
Fin différée Anti-froissage Prélavage
Turbo Wash
Intensif
Rinçage extra
Rinçage+
Essorage
●
●
●
●
●
Coton
●
●
●
●
●
Linge de
maison
●
●
●
●
●
Synthétiques
●
●
●
●
●
●
●
●
Mix 40 °C
●
●
●
●
●
●
●
●
Hygiène
●
●
●
●
●
●
Ultra silence
●
●
●
●
Babycare
●
●
●
●
Couette
●
●
●
●
●
Textiles sport
●
●
●
●
●
Noir éclat
●
●
●
●
●
Rapide 14
●
●
●
Délicat
●
●
●
Anti-taches
●
●
●**
●*
●
●**
●*
●
●
●
●
●
●
* : Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.
** : L'option est automatiquement integree, mais peut etre supprimee.
23
FRANÇAIS
Favori
Données d'utilisation
Programme
Vitesse maxi
Coton
1400
Linge de maison
1400
Synthétiques
1200
Mix 40 °C
1400
Hygiène
1400
Ultra silence
1000
Babycare
1000
Couette
1000
Textiles sport
800
Noir éclat
1400
Rapide 14
800
Délicat
800
Anti-taches
1400
REMARQUE
•• Informations des principaux programmes de lavage à demi-charge.
24
Programme
Durée en
minutes
Taux d'humidité résiduelle
Eau en
litres
Énergie
en kWh
Coton (40 °C)
101
44 %
55
0,45
Linge de maison (60 °C)
235
44 %
44
0,46
Cycle d'options
Prélavage
Fin différée
Si le linge est très sale, le cycle de Prélavage est
recommandé.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyer sur le bouton Fin différée et régler le
temps nécessaire.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Remarque
•• Le délai est le temps à la fin du programme, non
pas le début. Le temps de fonctionnement réel
peut varier en raison de la température de l'eau,
de la charge de lavage et d'autres facteurs.
Anti-froissage
Si vous désirez éviter le froissage du linge, appuyez sur
cette touche pendant l’essorage.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Appuyer sur le bouton Prélavage.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
FRANÇAIS
Vous pouvez définir un délai pour que le lave-linge
démarre automatiquement et termine après un intervalle
de temps spécifié.
Favori
Le programme favori vous permet de stocker un cycle
de lavage personnalisé pour une utilisation future.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Sélectionner un programme de lavage.
3
Sélectionner le cycle (Méthode de lavage, nombre
de rinçages, vitesse de rotation, température de
l'eau, etc.).
4
Appuyer et maintenir le bouton Favori pendant 3
secondes.
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
Le programme favori est maintenant stocké pour
utilisation ultérieure.
2
Sélectionner un programme de lavage.
Pour réutiliser le programme, sélectionner le programme
favori et appuyer sur le bouton Départ/Pause.
3
Appuyer sur le bouton Anti-froissage.
4
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
25
Lavage
Essorage
Turbo Wash
•• La vitesse d'essorage peut être sélectionnée en
appuyant sur le bouton Essorage à plusieurs reprises.
Cycle de lavage de moins de 1 heure avec économie
d'énergie et d'eau. (sur la base d'une demi-lessive)
Intensif
Si le degré de saleté du linge est normal et important,
l'option Intensif est efficace.
Température.
Le bouton Température sélectionne la combinaison de
température de lavage et de rinçage pour le programme
sélectionné. Appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que le
réglage désiré s'allume. Tous les rinçages utilisent l'eau
froide du robinet.
•• Sélectionner la température d'eau appropriée au type
de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des
tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.
•• Essorage seulement
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Appuyer sur le bouton Essorage pour sélectionner
la vitesse.
3
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Remarque
•• Lorsque vous sélectionnez «0 rpm», elle
continuera à tourner pendant un court laps de
temps pour vidanger rapidement.
Options
Rinçage extra
Pour de meilleurs résultats ou pour un rinçage plus
propre. Il permet de chauffer le rinçage final à 40 degrés.
Rinçage
Rinçage+
Rinçage + Essorage
Ajouter un rinçage une fois.
Il peut être utile pour prévenir la fixation de taches
fraîches sur les tissus.
Rinçage++
Ajouter un rinçage deux fois.
Normal + A.C.P
Le cycle est suspendu jusqu'à ce que le bouton de
démarrage soit de nouveau pressé lorsque le rinçage
est terminé.
Rinçage+ + A.C.P
Ajouter un rinçage puis après le processus de rinçage,
le cycle est mis en attente jusqu'à ce que le bouton
Départ/Pause soit de nouveau pressé.
26
Il s'agit d'un cycle distinct.
Verrouillage enfant (
)
Verrouillage du panneau de commande
1
Appuyer et maintenir le bouton Verrouillage
2
Un signal sonore retentit et 'Verrouillage enfant activé.'
apparaît à l'écran. Lorsque la sécurité enfant est activée,
toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche
Marche/Arrêt.
enfant pendant 3 secondes.
Remarque
1
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.
3
Presser et maintenir simultanément les boutons
enfoncés Lavage et Température pendant 3
secondes pour régler la fonction bip en marche/arrêt.
Remarque
•• Une fois la fonction marche / arrêt du signal
sonore activée, le réglage est mémorisé même
après la mise hors tension.
•• Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il
suffit de répéter ce processus.
•• La mise hors tension ne réinitialise pas la fonction
de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le
verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à
d'autres fonctions.
Déverrouillage du panneau de commande
Appuyer et maintenir le bouton Verrouillage
enfant pendant 3 secondes.
•• Un signal sonore retentit et le temps restant pour le
programme actuel réapparaît à l'écran.
27
FRANÇAIS
Sélectionner cette fonction pour verrouiller les touches
sur l'ensemble des commandes afin d'empêcher toute
manipulation.
Marche / Arrêt du signal sonore
Utilisation de la fonction
intelligente (en option)
Utilisation de la fonction Tag On
La fonction Tag On vous permet d'utiliser facilement
les fonctionnalités LG Smart Diagnosis™ et Cycle
téléchargé pour communiquer avec votre appareil
depuis votre propre smartphone.
•• La fonction Tag On ne peut être utilisée qu'avec la
plupart des smartphones équipés de la fonction NFC
et basés sur le système d'exploitation (SE) Android.
Installation de l'application
•• Rechercher «LG Smart Laundry» sur le Google Play
Store de votre téléphone.
-(ᜅษ✙
LG Smart
Utilisation de l'application
L'application LG Smart Laundry vous permet d'utiliser
différentes fonctionnalités pour votre commodité.
•• Cycle téléchargé
•• Smart Diagnosis™
•• Cycle Tag On défini
•• Statistiques de lavage
Remarque
dans l'application LG Smart
•• Appuyer sur
Laundry pour un guide plus détaillé sur la façon
d'utiliser la fonction Tag On.
•• Selon le fabricant du smartphone et la version
du SE Android, le processus d'activation NFC
peut différer. Reportez-vous au manuel de votre
smartphone pour plus de détails.
•• En raison des caractéristiques du NFC, si la
distance de transmission est trop importante ou
s'il y a un autocollant métallique ou bien un étui
de protection sur le téléphone, la transmission
ne sera pas bonne. Dans certains cas, des
téléphones munis du NFC peuvent ne pas être en
mesure d'effectuer correctement la transmission.
•• Le contenu trouvé dans ce manuel peut différer en
fonction de la version de l'application «LG Smart
Laundry» et peut être modifié sans en informer
les clients.
28
Avis de conformité UE
FRANÇAIS
Par le présent manuel d'utilisation, LG Electronics
European Shared Service Center B.V., déclare que ce
lave-linge est conforme avec les exigences
essentielles et les autres dispositions de la
Directive 1999/5/EC. La Déclaration complète de
Conformité peut être demandée à l'adresse postale
suivante :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman
1 1186 DM Amstelveen
PAYS-BAS
ou peut être téléchargée depuis notre site DoC :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
29
MAINTENANCE
Avertissement
•• Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer afin
d'éviter tout risque de choc électrique. Le nonrespect de cet avertissement peut entraîner des
blessures graves, un incendie, un choc électrique
ou la mort.
•• Ne jamais utiliser de produits chimiques,
nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer
le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la
finition.
Entretien et nettoyage de l'intérieur
•• Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer
le contour de l'ouverture de la porte du lave-linge et le
verre de la porte.
•• Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le
cycle terminé. Laisser des articles humides dans le
lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur
et des odeurs.
•• Exécuter le cycle Nettoyage de la cuve une fois par
mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer
l'accumulation de lessive et d'autres résidus.
Nettoyage de votre lave-linge
Entretien après lavage
•• Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et l'intérieur
du joint de porte pour éliminer toute humidité.
•• Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du
tambour.
•• Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon sec
pour enlever toute l'humidité.
Nettoyage de l'extérieur
Un bon entretien de votre lave-linge peut prolonger sa
durée de vie.
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau
•• Fermer le robinet d'arrêt si le lave-linge doit être laissé
pendant un certain temps (par exemple vacances),
surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à
proximité immédiate.
' s'affiche sur le panneau de commande
•• L'icône '
lorsque l'eau ne pénètre pas dans le bac à lessive.
•• Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts
de calcaire, le filtre d'entrée d'eau peut s'encrasser. Il
est bon de le nettoyer de temps en temps.
1
Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau
d'arrivée d'eau.
2
Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.
Porte :
•• Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide,
puis sécher avec un chiffon doux.
Extérieur :
•• Essuyer immédiatement tout déversement.
•• Essuyer avec un chiffon humide.
•• Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des
objets pointus.
30
Nettoyage du filtre de la pompe
de vidange
4
Après nettoyage, tourner le filtre de la pompe et
insérer le bouchon de vidange.
5
Fermer la trappe.
•• Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer la pompe de
vidange, effectuer une vidange de secours ou ouvrir la
porte en cas d'urgence.
1
Ouvrir la trappe et sortir le tuyau.
2
Ouvrir le bouchon de vidange et ouvrir le filtre en le
tournant vers la gauche.
FRANÇAIS
•• Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets
laissés dans le linge. Vérifier régulièrement que le
filtre soit propre afin d'assurer le bon fonctionnement
de votre lave-linge.
ATTENTION
2
Récipient pour
recueillir l'eau
vidangée.
•• Effectuer une première vidange à l'aide du tuyau
de vidange puis ouvrir le filtre de la pompe pour
enlever les fils ou objets.
•• Lors de la vidange, prendre garde à la
température élevée de l'eau.
1
3
Retirer tout corps étranger du filtre de la pompe.
31
Nettoyage du bac distributeur
Nettoyage de la cuve (en option)
La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans
le bac distributeur. Enlever le bac et les inserts et vérifier
l'accumulation une ou deux fois par mois.
Le Nettoyage de la cuve est un cycle spécial pour
nettoyer l'intérieur du lave-linge.
1
Retirer le bac à produits lessiviels en le tirant
jusqu'à ce qu'il bute.
•• Appuyer fort sur le bouton de désengagement et
sortir le bac.
2
3
Retirer les inserts du bac.
•• Rincer les inserts et le bac à l'eau tiède pour
enlever l'accumulation de produits lessiviels.
Utiliser uniquement de l'eau pour nettoyer le bac
distributeur. Sécher les inserts et le bac avec un
chiffon doux ou une serviette.
Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un chiffon
ou une petite brosse non-métallique pour nettoyer
la cavité.
•• Enlever tous les résidus des parties supérieures
et inférieures de la cavité.
4
Essuyer toute humidité de la cavité avec un chiffon
doux ou une serviette.
5
Remettre les inserts dans les compartiments
appropriés et remettre le bac.
32
Un niveau d'eau supérieur est utilisé dans ce cycle à
une plus grande vitesse de rotation. Effectuer ce cycle
régulièrement.
1
Retirer tout vêtement ou article du lave-linge et
fermer la porte.
2
Ouvrir le bac distributeur et ajouter un anticalcaire
(par exemple Calgon) au compartiment de lavage
principal.
3
Fermer lentement le bac distributeur.
4
Mettre sous tension, appuyer et maintenir le bouton
Nettoyage de la cuve pendant 3 secondes. Puis
'Nettoyage de la cuve' s'affiche à l'écran.
5
Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour
démarrer.
6
Une fois le cycle terminé, laisser la porte ouverte
pour laisser sécher l'ouverture de la porte du lavelinge, le joint et le verre de la porte.
ATTENTION
•• S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la porte
ouverte trop longtemps.
Remarque
•• Ne pas ajouter de lessive dans les compartiments
à lessive. Un excès de mousse peut être généré
et fuir du lave-linge.
Attention au gel pendant l'hiver
•• Au cas où l'appareil doive être installé en extérieur
sous un porche ou dans d'autres conditions
extérieures, s'assurer de vérifier les points suivants.
FRANÇAIS
•• Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas
normalement. Veiller à installer l'appareil où il ne
gèlera pas en hiver.
•• Après avoir fermé le robinet, débrancher le tuyau
d'arrivée froide du robinet et vider l'eau tout en
gardant le tuyau vers le bas.
Tuyau
d'arrivée
froide
Comment garder l'appareil à l'abri du gel
•• Après lavage, enlever complètement l'eau restant
à l'intérieur de la pompe en ouvrant le bouchon du
tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle. Une fois
l'eau complètement vidée, fermer le bouchon du tuyau
utilisé pour éliminer l'eau résiduelle et le bouchon de
la trappe.
Vérifier l'absence de gel
•• Si l'eau ne s'écoule pas lors de l'ouverture du bouchon
de tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle, vérifier
le dispositif de vidange.
Bouchon de
vidange
Bouchon de
vidange
Trappe
•• Suspendre le tuyau de vidange pour sortir
complètement l'eau du tuyau.
Trappe
•• Mettre l'appareil sous tension, sélectionner Rinçage et
Essorage et appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Tuyau de vidange
ATTENTION
•• Lorsque le tuyau de vidange est installé dans une
forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut geler.
Bac à lessive
Tuyau de vidange
Remarque
•• Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive
pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à travers
le tuyau de vidange pendant l'essorage.
' s'affiche sur la fenêtre d'affichage alors
•• Quand '
que l'appareil est en fonctionnement, vérifier les
dispositifs d'approvisionnement en eau et de vidange
(certains modèles n'ont pas de fonction d'alarme
indiquant un gel).
33
Comment gérer le gel
•• S'assurer de vider le tambour, verser de l'eau chaude
à 50 ou 60 °C jusqu'à la partie en caoutchouc du
tambour, fermer la porte et attendre 1 à 2 heures.
50-60 °C
•• Lorsque l'eau est complètement retirée de la cuve,
fermer le raccord du tuyau utilisé pour éliminer l'eau
résiduelle, sélectionner Rinçage et Essorage et
appuyer sur le bouton Départ/Pause.
Tuyau de vidange
Bac à lessive
Remarque
ATTENTION
•• Ne pas utiliser d'eau bouillante. Cela peut
provoquer des brûlures ou endommager le
produit.
•• Ouvrir le bouchon de la trappe et le bouchon du tuyau
utilisé pour éliminer l'eau résiduelle afin d'extraire
complètement l'eau.
•• Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive
pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à travers
le tuyau de vidange pendant l'essorage.
•• Si des problèmes d'approvisionnement en eau se
produisent, prendre les mesures suivantes.
–– Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi que les
deux zones de raccordement du tuyau d'arrivée de
l'appareil avec un chiffon et de l'eau chaude.
–– Sortir le tuyau d'arrivée et le plonger dans l'eau
chaude en dessous de 50 à 60 °C.
Bouchon de
vidange
Trappe
Remarque
•• Si l'eau ne s'écoule pas, cela signifie que la glace
n'a pas complètement fondu. Attendre.
34
Tuyau
d'arrivée
50-60 °C
Utiliser la fonction Smart
Diagnosis™
1
2
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre
le lave-linge sous tension. Ne pas appuyer sur une
autre touche ni tourner le bouton de sélection de
cycle.
Lorsque vous y êtes invité par le centre d'appel,
placer le microphone de votre téléphone à
proximité du bouton Marche/Arrêt.
Une fois la transmission sonore terminée, reprenez
votre conversation avec le technicien qui pourra
alors vous aider à utiliser les informations fournies
pour l'analyse.
Remarque
•• La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la
qualité de l'appel local.
•• Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur
service si vous utilisez le téléphone fixe.
•• Si le transfert des données du Smart Diagnosis™
est médiocre en raison de la mauvaise qualité de
l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur
service du Smart Diagnosis™.
Maxi
m
10 m
3
4
Appuyer et maintenir le bouton Température
pendant 3 secondes tout en maintenant le
microphone du téléphone sur l'icône ou le bouton
Marche/Arrêt.
L'affichage s'éteint, maintenez alors le téléphone
en place jusqu'à la fin de la transmission sonore.
•• Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le
téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
•• Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure
d'obtenir un enregistrement précis des données,
vous pouvez être invité à réessayer.
Centre de service
LG Electronics
35
FRANÇAIS
Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic
précis par un centre de service LG Electronics en cas
de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser
cette fonction uniquement pour communiquer avec
le représentant de service, pas pendant l'utilisation
normale.
5
Dépannage
•• Votre lave-linge est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer
les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-linge ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout,
vérifier les points suivants avant d'appeler le service :
Diagnostic de problèmes
Symptômes
Cause
Solution
•• Arrêter le lave-linge, contrôler le tambour et le
filtre de vidange.
Bruit de cliquetis
Des corps étrangers comme des
pièces de monnaie ou des épingles
de sûreté peuvent être présents dans
le tambour ou la pompe.
Claquement
De lourdes charges peuvent produire
un claquement. C'est généralement
normal.
•• Si le son continue, le lave-linge est
probablement déséquilibré. Arrêter et répartir
la charge de lavage.
Les boulons de transport et le support
de cuve ont-ils tous été enlevés ?
•• S'ils n'ont pas été retirés lors de l'installation,
se reporter au Guide d'installation pour enlever
les boulons de transport.
Les pieds reposent-ils tous
fermement au sol ?
•• La charge de lavage peut être répartie de
façon inégale dans le tambour. Arrêter le lavelinge et répartir la charge de lavage.
Les tuyaux d'arrivée ou de vidange
sont mal serrés au robinet ou sur le
lave-linge.
•• Vérifier et serrer les raccords des tuyaux.
Les tuyaux de vidange du domicile
sont obstrués.
•• Déboucher le tuyau de vidange. Contacter un
plombier si nécessaire.
Bruit de vibration
Fuites d'eau
•• Un excès de lessive ou une lessive inadaptée
peut provoquer une formation excessive de
mousse qui peut entraîner des fuites d'eau.
Surmoussage
L'eau ne pénètre pas dans
le lave-linge ou y entre
lentement
L'eau dans le lave-linge
ne se vidange pas ou se
vidange lentement
36
•• Si le bruit persiste une fois le lave-linge
redémarré, appeler votre centre de service
agréé.
L'alimentation en eau n'est pas
suffisante à cet endroit.
•• Vérifier un autre robinet au domicile.
Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas
ouvert complètement.
•• Robinet complètement ouvert.
Le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau
est(sont) plié(s).
•• Redresser le tuyau.
Le filtre du(des) tuyau(x) d'arrivée est
bouché.
•• Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
Le tuyau de vidange est plié ou
obstrué.
•• Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
Le filtre de vidange est bouché.
•• Nettoyer le filtre de vidange.
Symptômes
Le lave-linge n'essore pas
Solution
Le cordon d'alimentation peut ne pas
être branché ou la fiche est lâche.
•• S'assurer que la fiche soit bien insérée dans la
prise murale.
Un fusible est grillé au domicile, le
disjoncteur est déclenché ou une
panne de courant s'est produite.
•• Réenclencher le disjoncteur ou remplacer
le fusible. Ne pas augmenter la capacité du
fusible. Si le problème est une surcharge
du circuit, la faire corriger par un électricien
qualifié.
Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas
ouvert.
•• Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.
Vérifier que la porte soit bien fermée.
•• Fermer la porte et appuyer sur le bouton
Départ/Pause. Après avoir appuyé sur le
bouton Départ/Pause, quelques instants
peuvent s'écouler avant que le lave-linge
ne commence à tourner. La porte doit
être verrouillée avant de pouvoir passer
à l'essorage. Ajouter un ou deux articles
similaires pour aider à équilibrer la charge.
Réorganiser la charge afin de permettre un
bon essorage.
FRANÇAIS
Le lave-linge ne démarre
pas
Cause
La porte ne s'ouvre pas
•• Une fois le lave-linge démarré, la porte ne peut
plus être ouverte pour des raisons de sécurité.
Vérifier si l'icône 'Verrouillage de porte'
s'allume. Vous pouvez ouvrir la porte en toute
sécurité une fois l'icône 'Verrouillage de porte'
éteinte.
Temps de cycle de lavage
retardé
•• La durée du lavage peut varier selon la quantité
de linge, la pression de l'eau, la température
de l'eau et d'autres conditions d'utilisation. Si
un déséquilibre est détecté ou si le programme
d'élimination de mousse est activé, le temps de
lavage augmente.
Débordement
d'assouplissant
Un excès d'assouplissant peut
provoquer un débordement.
•• Suivre les directives de l'assouplissant afin de
s'assurer que la bonne quantité soit utilisée.
Ne pas dépasser la ligne de remplissage
maximum.
Assouplissant distribué
trop tôt
•• Fermer lentement le bac distributeur. Ne pas
ouvrir le bac pendant le cycle de lavage.
Problème de séchage
•• Ne pas surcharger. Vérifier que le lave-linge
s'écoule correctement pour extraire de façon
adéquate l'eau de la charge. La charge de linge
est trop faible pour culbuter convenablement.
Ajouter quelques serviettes.
Pas de séchage
37
Messages d'erreur
Symptômes
Cause
Solution
L'alimentation en eau n'est pas
adéquate à cet endroit.
•• Vérifier un autre robinet au domicile.
Les robinets d'arrivée d'eau ne sont
pas ouverts complètement.
•• Robinet complètement ouvert.
Le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau
est(sont) plié(s).
•• Redresser le(s) tuyau(x).
Le filtre du(des) tuyau(x) d'arrivée est
bouché.
•• Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
Si une fuite d'eau s'est produite dans
le tuyau d'arrivée, le voyant ' ' passe
au rouge.
•• Peut varier en fonction du modèle.
38
Le tuyau de vidange est plié ou
obstrué.
•• Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
Le filtre de vidange est bouché.
•• Nettoyer le filtre de vidange.
La charge est trop faible.
•• Ajouter un ou deux articles similaires pour
aider à équilibrer la charge.
La charge est déséquilibrée.
•• Ajouter un ou deux articles similaires pour
aider à équilibrer la charge.
L'appareil dispose d'une détection
de déséquilibre et d'un système de
correction. Si des articles individuels
lourds sont chargés (par ex. tapis
de bain, peignoir de bain, etc.), ce
système peut s'arrêter de tourner ou
même interrompre complètement le
cycle d'essorage.
•• Réorganiser la charge afin de permettre un
bon essorage.
Si le linge est encore trop humide à la
fin du cycle, ajouter des petits articles
de linge pour équilibrer la charge et
répéter le cycle d'essorage.
•• Réorganiser la charge afin de permettre un
bon essorage.
Symptômes
Cause
•• Fermer complètement la porte.
Si ‘ ,
,
’ n'est pas libéré, appeler le
service.
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler
le service.
L'eau déborde en raison d'une
défectuosité de la vanne d'eau.
Le capteur de niveau d'eau fonctionne
mal.
•• Fermer le robinet d'eau.
•• Débrancher la prise d'alimentation.
•• Appeler le service.
•• Fermer le robinet d'eau.
•• Débrancher la prise d'alimentation.
•• Appeler le service.
Surcharge moteur.
•• Laisser le lave-linge reposer pendant 30
minutes pour permettre au moteur de refroidir,
puis redémarrer le cycle.
Fuite d'eau.
•• Appeler le service.
La rondelle a connu une panne de
courant.
•• Redémarrez le cycle.
•• Approvisionnez le bac en eau chaude pour
FF
La canalisation d'entrée/sortie ou la
pompe d'évacuation sont t-ils gelés ?
dégeler la canalisation de sortie et la pompe
d'évacuation. Humidifiez d'eau tiède une
serviette et appliquez-la sur la canalisation
d'entrée.
Erreur de contrôle
•• Débrancher le cordon d'alimentation et appeler
le service.
39
FRANÇAIS
S'assurer que la porte ne soit pas
ouverte.
Solution
Garantie
Cette garantie limitée ne couvre pas :
•• Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le
fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la plomberie,
ou correction de réparations / installation non agréées.
•• Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique inadéquat.
•• Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation
restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
•• Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions
décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
•• Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou
catastrophes naturelles.
•• Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à des fins
autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
•• Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects, utilisation
commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage consommables
non agréés par LG.
•• Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres dommages
à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication.
•• Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
•• Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les numéros de
modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation de la garantie.
•• Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
•• Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un foyer ou
contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
•• Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
•• Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé
conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
•• Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou maintenance.
Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.
Vibrations étranges ou bruit
causés par le fait d'avoir
oublié de retirer les boulons de
transport ou le support de cuve.
Fuites causées par la saleté
(cheveux, peluches) sur le joint
et la porte en verre.
40
Boulon
de
transport
Support de
cuve
Base en
carton
Enlever les boulons de
transport et le support de
cuve.
Nettoyer le joint et la porte
en verre.
Nettoyer le filtre de la
pompe.
L'eau n'arrive pas parce les
filtres de la vanne d'arrivée d'eau
sont bouchés ou les tuyaux
d'arrivée d'eau sont pliés.
Nettoyer le filtre de
la vanne d'arrivée ou
réinstaller les tuyaux
d'arrivée d'eau.
L'eau n'arrive pas parce que la
lessive est utilisée en excès.
Le linge est chaud ou tiède une
fois le lavage terminé parce que
les tuyaux d'arrivée sont installés
à l'envers.
L'eau n'arrive pas parce que le
robinet d'eau n'est pas ouvert.
Fuites causées par une
mauvaise installation du tuyau
de vidange ou tuyau de vidange
bouché.
Filtre d'arrivée
Nettoyer le bac de
distribution de produits
lessiviels.
Distributeur
Entrée
d'eau
froide
FRANÇAIS
Problème de vidange causé
par l'obstruction du filtre de la
pompe.
Entrée
d'eau
chaude
Réinstaller les tuyaux
d'arrivée.
Ouvrir le robinet d'eau.
Robinet d'eau
Support
du coude
Réinstaller le tuyau de
vidange.
Lien d'attache
Fuite causée par une mauvaise
installation du tuyau d'arrivée
d'eau ou utilisation de tuyaux
d'arrivée d'une autre marque.
Réinstaller le tuyau
d'arrivée.
Problème d'absence
d'alimentation électrique causée
par une connexion lâche du
cordon d'alimentation ou un
problème de prise électrique.
Rebrancher le cordon
d'alimentation ou changer
la prise électrique.
41
Niveau
Déplacements de service
pour livrer, enlever, installer le
produit ou pour des instructions
sur l'utilisation du produit.
Enlèvement et réinstallation du
produit.
1°
Si toutes les vis ne sont pas
correctement installées, cela
peut causer des vibrations
excessives (modèle à socle
seulement).
Bruits de coups (frappe) quand
le lave-linge se remplit d'eau.
42
La garantie ne couvre que
les défauts de fabrication.
Tout service résultant
d'une mauvaise installation
n'est pas couvert.
Installer 4 vis à chaque
angle (Total 16 pièces).
Pression
d'eau
élevée
Coup !!
Bruit fort
Débit d'eau
naturel,
arrêt
soudain du
débit d'eau
Régler la pression de l'eau
en réduisant la vanne
d'eau ou le robinet d'eau
au domicile.
Données d'utilisation
Fiche produit_Règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission
Nom du fournisseur ou marque
F1412KG
Capacité nominale
12
Classe énergétique
A+++
Attribution du "label écologique de l'Union européenne" selon le règlement (CE) n° 66/2010
Non
FRANÇAIS
Modèle du fournisseur
LG
kg
Consommation d'énergie annuelle pondérée en kWh par an sur la base de 220 cycles de lavage standard
pour le programme coton à 60 °C et à 40 °C, à pleine charge et à charge partielle, et les modes à faible
120
kWh/an
- Programme coton standard à 60 °C à pleine charge
0,52
kWh
- Programme coton standard à 60 °C à charge partielle
0,46
kWh
- Programme coton standard à 40 °C à charge partielle
0,45
kWh
Consommation d'électricité pondérée en mode arrêt et en mode laissé sur marche
0,44
W
11700
litres/an
consommation d'électricité. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
Consommation d'énergie
Consommation d'eau annuelle pondérée en litres par an sur la base de 220 cycles de lavage standard pour
le programme coton à 60 °C et à 40 °C, à pleine charge et à charge partielle. La consommation d'eau réelle
dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
Vitesse d’essorage maximale pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme
coton standard à 40 °C à demi-charge, la vitesse la plus basse des deux étant retenue, et taux d’humidité
résiduelle atteint avec le programme coton standard à 60 °C à pleine charge ou avec le programme coton
standard à 40 °C à demi-charge, le taux le plus élevé des deux étant retenu
A
1400
tpm
44
%
Programmes de lavage standard auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche se rapportent, précisant
que ces programmes conviennent au lavage du linge de coton normalement sale et qu'ils constituent les
" Linge de maison 60 °C/40 °C"
programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau
Durée du programme
- Programme coton standard à 60 °C à pleine charge
265
min.
- Programme coton standard à 60 °C à charge partielle
235
min.
- Programme coton standard à 40 °C à charge partielle
225
min.
Durée du mode laissé sur marche (Tl)
10
min.
55 / 70
dB(A)
Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche, au cours
des phases de lavage et d’essorage, pour le programme coton standard à
60 °C à pleine charge.
Autonome
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising